VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

dvaeset du{i. 36 od potomcite na Vani . so mo}nata raka na Gospod. od potomcite na Itamar .Avdija. i sinovite nivni . 40 od potomcite na Bigvaj . koi bea voda~i i u~eni lu|e. Jeuil. 35 od potomcite na Joav . sin Izrailev. kade {to ostanavme tri dena. 34 od potomcite na [afat .Zeraja. 38 od potomcite na Azgad . nare~ena Tera.Joanan. Na{iot Bog. Maasmas. Elnatan. 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod.Gamil. 48 i od slu`itelite na hramot. 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. i so nego sto i deset du{i.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. mojot Bog. Elnatan.Hagu{. i so niv sedumdeset du{i.Ger{om. Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata. i so nego sedumdeset du{i. sinot na Mihail. i so nego sto i {eeset du{i. . za decata na{i i za dobitokot. sinot na Isiil. i gi sobrav ma`ite izrailski. i [emaja. u~eni ma`i od potomcite na Mali . 46 I tie ni dovedoa. od potomcite na Adin . 37 od potomcite na Bevaj .vkupno osumnaeset ma`i. Mameja. od potomcite na David . 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod.Je{aija. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. i so nego dveste i dvanaeset du{i. i dobivme od Nego golema milost. 32 Od potomcite na Zatuj . i jas gi pregledav. 30 od potomcite na Paro{ .Oved. sinot na [ekanija. sin na Bevaj. sinot na Akatan. [erevija i Ha{avija. Jariv. 33 od potomcite na Elam . i so nego dveste i pedeset du{i. na{iot Bog. i so nego trista du{i. i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i.[elomit. sinot na Josifija. nie pak Mu se pomolivme na Gospod. sinot na Gotolija. 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. sinot na Jonatan. sinot na Jahaziel. za da trgnat so mene. 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija. {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. i za seto toa.Utaj. na{iot Bog. sinot na Istalkur. 43 isprativ do Eleazar.Zaharija. Natan. 53 I taka.Sehenija. i so nego dveste du{i. [emaja. a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok. na{iot Bog. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. eve gi imiwata nivni: Elifelet. Iduil. Zaharija i Me{ulam. i so nego sedumdeset du{i. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i. 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie.sin na Levij. {to bea na mestoto kaj riznicata. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite. i so nego dvaeset i osum du{i. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite . {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas . 44 i im rekov da odat kaj Ido. sinot na Zerahija.dveste i dvaeset slu`iteli.Zaharija. i so nego sedumdeset du{i. koj be{e vodi~ do mestoto.

sto talanti. {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. otkako trgnavme. sadovi bakarni. sinot na Je{ua. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. Hetitite. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi. dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. sinot na Urij. od Hanancite. na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. Egip}anite i Edomcite. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. vo riznicata od domot na na{iot Bog. i s# dodeka stignavme vo Erusalim. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. 61 Tuka. bleskavi kako zlato . 62 So nego be{e Eleazar. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa. nie so bra}ata svoi. sadovi zlatni . ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata. sinot na Savoni. 65 Koga zavr{i toa. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena. otkako izminaa tri dni. sinot na Fines. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. Perizijcite. se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. dadeno po zavet na Gospod. dvanaeset vola za site Izrailci. se sobraa kaj mene site.544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. Moavcite. Bog na tatkovcite na{i. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii. carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . Gospodi Bo`e. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod. predadoa s# pod broj i merka. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod.sto talanti. i ovie sadovi se sveti. i zlato . Jevusejcite. i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod.dvanaeset. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. devedeset i {est ovni. i Moet. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa. Bog Izrailev. 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. od prvoklasen bakar. sedumdeset i dve jagniwa. 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. kako i zlatoto i srebroto. i sedev zagri`en i nata`en. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. so nego bea isto taka Jozavad. leviti. i sadovi srebreni . na{iot Bog.dvaeset. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana.

{to ne }e se javat za dva ili tri dena. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. sinot na Isiil. 91 Stani i izvr{i go toa. i re~e: „Ezdra. 4 a site onie.” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. so odluka na stare{inite . sinot Joilev. za{to toa e tvoja rabota. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. ne n# zaboravi. ni seme. i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod.pretsedateli. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi. Ti. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. 85 Dali ni se naluti taka. na{iot Bog. Gospodi Bo`e Izrailev. sinot na Elija{iv. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. ispru`en na zemjata pred hramot. treperej}i od nastanatata zima. Gospod. Gospodi. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. da se soberat vo Erusalim. `eni i deca. }e im bide odzemen imotot. {to da ka`eme. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . Bog na tatkovcite na{i.545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi. a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren.” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site. za da ja nasledite. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. sega e tuka siot Izrail. 2 i. ne jade{e leb i ne pie{e voda. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 . 79 A sega. i tie se zakolnaa.prorocite. 89 Toga{ izvika [ekanija. Izrailec. no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. na dvaesettiot den od toj mesec. i nastana golem pla~ me|u narodot. i otide vo `iveali{teto na Joanan. Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. otkako ostana tamu.” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni. i ete. ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. ete. Gospodi. ispoveduva{e i pla~e{e.

[emaja. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. Vereja. Karavasion. Zevadija. 34 Od potomcite na Vani: Eremija. 32 Od potomcite na Anan: Eliona. a vremeto e zimno. Azaril. Ji{mael. Petihija. 31 Od potomcite na Adi: Natij. Zavat i Zerdaja. Elifelet. Azail. i site od na{ite sela. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. Maaseja. 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada. dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota. Valnu i Manasija.Maseja. Avdi. Otonija. Mamdaj. Matanija. Mamnitanem. 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. daden od Gospod. Matata.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. Maaseja. Zaharija. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec. Zavad. Asevija i Vaneja. Vanita. [elemija. Kelaja. i pred site sve{tenici. Joil. 11 No mno`estvoto e golemo. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. Josif.Ramija. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. 26 Od Izrail. od potomcite na Paro{ . [imej. Binci. 35 Od potomcite na Nula: Mazitija. 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa. Lakun. Sebaja i Simon [osamej. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. a taa rabota za nas ne e za eden den. Ja{uv. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. Jariv i Jodan. i Jezija. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. Netanija. {to imaat drugoplemenski `eni. Okidil i Salta. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. Izija. Jeremot. Isiil i Azarija. [eal i Jeremot. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj.Selum i Telem. Elija{iv. Jeremot i Elija. za da go ~ujat . za da ja ispitaat rabotata. Eleazar. 39 i mu rekoa na Ezdra. Malhija. Jezriil.Elioenaj. Asaja. Mamuh. Od potomcite na Ezor: [a{aj. sinot na Asail. Ananija. 17 Ispituvaweto na ma`ite. Ido. Bog Izrailev. Sestel. Elijalij. 23 A od levitite . Melhija. site po ime. Zamri. sinot na Josedek. Mijamin. Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan.” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. Juda i Jona.Jozavad. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. Manasij i [imej. Zavaj i Ematis. se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. Elija{iv. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo. 30 Od potomcite na Mani: Olam. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. i od bra}ata negovi . Joil i Vaneja. koj be{e Kalita. Momdij. Samat. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto. Jadaja. taka i }e napravime. Zavad. 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. Naid. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. Natanail. Mair. 25 Od ~uvarite na vratite . 22 Od potomcite na Pa{ur . [imej. Mosija. sve{tenik i tolkuva~. nitu za dva dena. sinot na Tikva. ma`i i `eni. da go donese Mojseeviot zakon.

. Urij. Jozavad. koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. Ezekija i Vaalsam. i na levitite. Malhija. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. Azarija. Jakuv. prvosve{tenik i tolkuva~. [erevija. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. i za toa ne taguvajte. site stoeja. i da davaat milostina na siromasi. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod . Aniut. Hanan i Pelaja.i site pla~ea. 48 I levitite Je{ua. za{to Gospod }e ve proslavi. Sedr`itelot. Sevi{niot Bog. Mi{ael. koi go pou~uvaa narodot. [abetaj. Hodija. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I. sedna sve~eno pred site. {to nemaat. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. Majana. Navarija i Zaharija.” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. Kalita. i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. Lotasuv. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. Jadin. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. otkako gi krenaa ugore racete. da se veselat. [ema. i se veselea mnogu. Azarija. Bog na nebesnite sili. Ananija. 44 a od levo: Pedaja. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot.547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. 52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. so koi gi pou~uvaa na sobirot.

otkolku da izumreme vo pustinava. sin na Borit.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. sin na Sadok. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi. za{to tie. 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. sudot i noviot svet. Vi dadov borci za za{tita. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. tuku duri i sega u{te negoduvate. sin na Helkija. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. sin na Avi{ua. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv. sin Eliev. sin na Meraimot. 9 . a vie me zaboravivte. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. sin na Azarija. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. sin na Ozij. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok. sin na Eleazar. spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. sin na Ahituv. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. {to gi napravija protiv Mene. Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. sin na Azarija.” 12 A ti re~i im. sin na Amarija. na evrejski ili na aramejski jazik. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. ne vikavte kon Mene. za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. progonstvoto. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . sin na Selum. kako na primer za zloto. toj nepokoren narod.za sve{tenik. no vie i tamu negoduvavte. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. stradaweto. koga ogladnevte. sin na Fineas. sin na Fineas. zakonot Moj ne go slu{aa. krajot na svetot. sin na Arna. 2 sin na Ahija. sinot na Seraja. veli Gospod.

makar {to ne sum im poka`uval znaci. 6 predaj gi na zasramuvawe. tuku se ostavivte sebesi” . Osija i Amos. iako ne Me ~ule. veli Gospod.svoite doen~iwa. o`edneti go hulevte Moeto ime. 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. 37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. Isak i Jakov. }e poveruvaat i. Mihej i Joil. brate. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. pred vas gi progoniv Hanancite. 38 I taka.549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. Nivnata krv od vas }e ja baram” . 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e. deca. koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. 2 . kaj rekata Mera. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. i Jas }e ve ostavam. ti ne saka{e da se pokoruva{. }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust.prorocite. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. 25 Bidej}i vie Me ostavivte. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. 26 Koga Me vikate. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. za{to zgre{ivte pred Gospod. za da gi pazat Moite zakoni. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet. nare~en u{te i angel Gospodov. nema da ve slu{am. vie gi fativte. }e si spomnat za svoite bezzakonija. Sofonija i Agej. 20 Koga bevte `edni. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. mu dadov zapovedi preku Moite slugi . za{to go prezrea Mojot zavet. a majkata nivna . za da is~ezne nivniot rod. 7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata.' 5 O~e. }e go svrtam Moeto lice od vas. Avdij i Jona. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok. 36 i koi. 40 Naum i Avakum. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved.na raspa|awe. koi. novomese~ijata i obrezanijata. i barajte milost od Gospod. na idnite lu|e. za{to jas sum vdovica i napu{tena. gledaj. iako ne gi videle prorocite. Perizijcite i Filistejcite. Zaharija i Malahija. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. 31 Koga }e mi prinesete prinos. go pravea ona {to e zlo pred Mene. }e im go dadam Moeto ime. Vo drugi narodi }e se naselam. odete.” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. 21 Vi razdeliv plodna zemja. i vi dadov mana. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. veruvaj}i vo ona {to sum rekol. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. i vie jadevte leb angelski. kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata . }e praznuvaat so veselba. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka. 29 da bidete Moj narod. no so duhot svoj. veli Gospod.

narode Moj. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . 24 Po~ivaj i bidi spokoen. zakrepnuvaj gi nozete nivni. A koga dojdov kaj niv. veli Gospod Sedr`itelot. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo. oble~i neoble~en. kade i da gi najde{. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. otkako gi prigotvi{. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. 26 Od slugite {to ti gi dadov. optovareni so razli~ni plodovi. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. Asire. @iv sum Jas! veli Gospod. 19 a isto tolku i izvori. majko na sinovite. drugite }e pla~at i }e se skrbat. pomogni mu na onoj {to nema race. za{to Jas te izbrav. spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. 34 Zatoa vi govoram vam. 15 Majko. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. Koj }e dojde na krajot na vekot. za{titi sirak. za{to Jas te izbrav. 27 Ne skrbi se. blizu e Onoj. neznabo{ci. 23 mrtvi. odgleduvaj gi so radost. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. izmolete za sebe malku dni. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. primete ja sladosta od va{ata slava. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. doj gi dobro tvoite sinovi.” veli Gospod Sedr`itelot. 17 Ne pla{i se. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. predaj gi vo grob. 30 Ute{uvaj se. zakrepnuvaj gi nivnite noze. 29 Moite race }e te pokrijat. daj pravda na siromav. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost. bidete svedoci za toa. tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe.” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. 13 Dojdete i primete. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. . za{to od tebe }e gi baram. veli Gospod. so tvoite sinovi. 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi. veli Gospod. gu{ni gi svoite sinovi. Toj }e vi dade ve~en mir. {to mu go vetiv na Izrailot. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. kako gulabica. 9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. za{to Jas }e te spasam. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. 25 Dobra doilko. za da ne zadocnite. majko. ne podbivaj se so hrom. bidete bodri! 14 Nebo i zemja. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. veli Gospod. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata. da ne zagine nikoj. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. bidej}i sum milostiv. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto.

Ti vo po~etokot re~e. koj e povikan u{te od po~etokot. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. koi nemaat broj. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. Ti go osudi na 3 smrt. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. i $ zapoveda na zemjata. pred zemjata da rodi plodovi. koe gi nadminuva{e site. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. no toj ja naru{i. jas bev potresen od ona {to go gledav. moli se za carstvoto na Gospod. primija od Gospod svetli obleki.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod. koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot. koe be{e.” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot. i dodeka le`ev smuten vo postelata. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. narodi i fidanki od niv. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. . za da se osveti narodot tvoj. Kako {to smrtta go pogodi Adam. i toj stana `iv pred Tebe. 4 pa rekov: „Vladetele. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi. 40 Sione. 39 koi. ~ie ime be{e Avraam. blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi.” Ezdra na planinata Sion Jas. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. 11 Samo eden od niv ostavi . toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. koe ne mo`ev da go prebrojam. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. jas bev vo Vavilon. 41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. Ezdra. koga Ti samiot ja osnova zemjata. primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite . se namno`ija mnogu sinovi. od nego proizlegoa site pravednici. Gospodi. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. taka potopot gi pogodi niv. 44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. mi doa|aa misli vo srceto.onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. nego i negoviot porod. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. pove}e od porane{nite. sozdanie na Tvoite race. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. isto taka.Noe so negovite ~eda. otkako se preselija od senkata na ovoj vek. narodi i pokolenija. 12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se.

kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. zemjotres. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot. 16 Ti go izbra Jakov. i Jakov se razmno`i prekumerno. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. a me|u drugite narodi nema da najde{. bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot. po ime Uriil. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. a Isav go otfrli.sinovite Jakov i Isav. za{to jas odev me|u narodite i vidov. dobroto otstapi. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. za{to i tie imaa lukavo srce. ni trudot nivni donel plod. deka `iveat vo izobilie.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori. osven vo Izrail. pak. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod. 23 Izmina mnogu vreme.552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini. Mu go dade sinot Isak. Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. i Tvoeto ime nema nikade da se najde. ja uredi zemjata. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce. i na Isak . a zloto ostana.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. neprijatelite. ja rastrese vselenata. 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. gi za{tituva{ bezzakonicite. vidov bezredija {to nemaat broj. buren vetar i mraz.” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. postapija taka. 26 otstapija od s#. 4 . 18 toga{ gi prekloni nebesata. 4 Ako mi re{i{ eden od niv. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. a Svojot narod go pogubi. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek.

kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot. a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il. ti odi{ premnogu daleku. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. 22 .” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. }e ti odgovoram: zloto e poseano. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. za{to dojde ognot i taa izgore. Gospodi.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. nitu vo Adot. na koe }e bide poseano dobroto. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime.da ja razbere rasipanosta. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. vetrot i denot {to si gi pre`iveal. za da gi raznesuva svoite branovi. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a. e predaden na bezbo`ni plemiwa. koj go vozqubi. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. toa e ona za koe pra{av. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. kako zemjata {to $ e dadena na {umata. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. 28 A za ona {to me pra{a. a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini.” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. so koe se imenuvame? Eve. neka mi bide daden um. 16 No planot na {umata se poka`a zaluden. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet . a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. na koe e poseano zloto. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval. 30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme. ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti. 18 A ti. 9 A sega te pra{av samo za ognot. se pove}e }e se ~udi{. nema da ima mesto. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti. bez {to ne mo`e{. a ti i na toa ne mi odgovori. za da pridobieme i tamu drugo mesto. za da mo`am da razbiram.” 13 A toj.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto.

kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki. 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite. }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba . taka brzaat i tie . i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka. }e bidat grabnati. i koga plamenot izmina. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. 4 Ako. 3 I zemjata. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto.ne{to pove}e od dim. no i site nie sme ispolneti so ne~esnost. no site }e go ~ujat glasot negov. zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba. i od drvo krv }e kape.da go vratat ona {to im e dadeno. a pticite }e preletaat na drugi mesta. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni. i ognot . 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{. zapalena pe~ka minuva pred mene. i od nego se izli silen do`d. koga mnogumina od `itelite na zemjata. kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo. koi mnogu znaat. pak. Sevi{niot ti dade da do`ivee{.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava. }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. no otkako porojniot do`d prestana. znam kakvo e. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta. ete. 5 . 5.za nego ne znam. a mese~inata .srede no} }e ogree sonce. koja sega ja gleda{ deka caruva. 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi.tripati preku denot. 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde. toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. vidov . mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e. site prijateli }e stanat eden protiv drug. }e nastanat dni. Gospodi. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas. za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek.” 48 Jas zastanav i vidov: ete. 2 i }e se umno`i nepravdata. a i ne znam.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. ne{to mo`am da ti ka`am. 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi. za koi me pra{uva{.ostana dim. za da se izbavi od rodilnite bolki. a ona {to }e dojde . pa ostanale samo kapki i dim.” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite.” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana.” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori. velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata . kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at. ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa. poln so voda. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri. i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat. 42 Kako {to rodilkata brza da rodi. 49 potoa pred mene pomina oblak. dali e pogolemo od ona {to izminalo. ostanaa kapki.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. 6 Toga{ }e caruva onoj.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil.

i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. du{ata moja iznemo{tuva{e. zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie.” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. ofkaj}i i pla~ej}i.” 14 I jas se svestiv. nemu mu dade zakon sovr{en.vo racete na lukavi volci. }e ~ue{ i pove}e od ova. neka be{e toj kaznet od Tvojata raka.” I toj.Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi.Ti ja naimenuva samo gulabicata.” . i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega. }e se trudat. 24 i od celiot zemen krug . pak. 15 No angelot dojde kaj mene. i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. teloto moe trepere{e silno.samo Sion go osveti za Sebe. narodniot voda~. i ako posti{ sedum dni.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{. Tvojot narod.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi.Ti go izbra samo krinot. Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. slu{aj me . a me|u site izdignati gradovi . zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina. a od site cve}iwa vo svetot . mi govore{e. Vladetele Gospodi. Ti ja izbra samo lozata. koga go slu{na toa. Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne. no nema da go najdat. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. me poddr`uva{e. {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala. i kasni leb i ne n# ostavaj. Gospodare moj” . 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat. me zakrepna i me ispravi na noze. i. Gospodare moj. no nivnite pati{ta nema da se ispravat. jas }e te nau~am. kako {to mi zapoveda angelot Uriil. postev sedum dni. 26 od site sozdadeni ptici . 25 od site morski bezdni . VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas. i nema da go dobijat ona {to go sakaat. a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku. kaj mene be{e ispraten pak angelot.jas }e ti ka`am u{te pove}e. tuku govorev od golema taga. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava . i od siot sozdaden dobitok . si otide od mene. 28 No sega. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki. 30 I ako be{e si go mnogu namrazil. kako da is~eznuva{e. vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani.” 29 . zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. Gospodi.Ti ja izbra samo pe{terata.” 33 Jas mu rekov: „Govori. od site gori na zemjata i od site drvja na nea.Ti napolni samo eden izvor. Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob.” 31 Koga gi govorev ovie zborovi. 23 i rekov: „O. 21 Po sedum dni. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am. 32 i mi re~e: „^uj me.

navreme. i taa }e ti odgovori. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No. 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. pred da se zapalat ognovite na Sion. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i. osven Onoj. koj e sozdaden od Mene.navreme. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini. pred da bolskotat sekavicite.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca. izvedi gi vetrovite . koj mo`e toa da go znae. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. toa mo`e da stanuva samo odvreme . 6 . koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila. taka i onie {to se sega i koi }e bidat.i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i. Gospodi.556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema.” 56 I rekov: „Ti se molam. Gospodi. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano. dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme . ete. }e bidat u{te pomali od vas. za koja mi govore{e. a {to }e pravat onie {to bile pred mene. taka nema pobrzuvawe za prvite.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene. i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. 2 pred da se ~ujat glasovite na gromot. 55 a onie {to }e se rodat po vas. i sozdadenoto go izdr`alo toa. pred da se utvrdat osnovite na rajot. pred da se utvrdat podvi`nite sili. deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot.navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{.” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi. . pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec. soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa. taka i go postaviv svetot. zo{to gi ra|a{ odvreme . sozdanijata ve}e ostarea.{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot. a drugite se rodeni na starost. Tvojot sluga. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. pred da duvnat vetrovite. taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano.” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. mlade{kata sila ve}e im odminala. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov.” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski.

Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo.” 20 A koga }e se odbele`i vekot. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. a po~etokot na idniot e Jakov. koga toj }e govori. a ne od nekoj drug. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i. rasipanosta }e bide pobedena. site vedna{ }e se upla{at. nastanuvaat dni. isto taka od Mene }e dojde i krajot.” 17 Koga go ~uv glasot. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. no mestoto. ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena. ne v~udoviduvaj se. i }e razberat osnovite na zemjata. 18 i re~e: „Eve. a petata . a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. i koga }e ja ~ujat. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se.” 29 Koga Toj govore{e. 23 potoa silno }e zatrubi truba. a ne preku drug.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. 26 I }e vidat izbranite lu|e. 14 i }e prilega na zemjotres. }e govori za svr{etokot.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot. 12 Ti se molam. glasot govore{e. 25 Sekoj. 15 Zatoa. 11 . ete. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod. koga od nego se rodija Jakov i Isav. jas go poglednav Onoj. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas. za da gi posetam `itelite na zemjata. 28 verata }e rascuti. ne pra{uvaj me. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. }e ostane `iv. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. {to }e bide ispolnet so {um.negoviot kraj. od koi mi poka`a del minatata no}. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat. i site zaedno }e vidat. pred Kogo stoev. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. Ezdra. Za drugo. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. 19 koga }e po~nam da baram od onie. {to ti go pretska`uvam. koj po seto ova. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. nema da se pomesti. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. 31 I taka. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv. kade {to stoi{. stanav na noze i slu{nav i. }e se pojavi vistinata. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati. Gospodi Vladetele. {to }e po~ne da izminuva.

vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. Svoj edinoroden i vozquben. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi. a vtoroto . 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. a drugiot da ostane dolu. 54 a potoa go sozdade Adam. 2 i mi re~e: „Stani. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. proizvede `ivotni. kade {to be{e sobrana vodata. tie narodi. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. koj treba{e da bide sodaden. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . za koi Ti re~e deka se ni{to. prijatni za vkusot. da proizvede `ivotni. so neizre~ivo prijaten miris. od kogo proizleguvame site nie i narodot. 55 Gospodi. kogo go nare~e Svoj prvenec. 47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. ptici {to letaat i ribi. 58 A nie. kade {to be{e sobrana vodata. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. kaj mene be{e ispraten angelot. ete. Ti re~e deka se ni{to. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. 57 A sega. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. na znak od Boga. Tvojot narod. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. za da go poka`e Tvoeto delo. za da im slu`i za hrana na onie. Ezdra. za da im slu`i za hrana na onie. sme predadeni vo nivnite race. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi.” 3 Jas rekov: „Govori. koi mi bea zapovedani. a {este delovi gi isu{i. ne mo`e{e da gi sobere zaedno.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. na koi Ti saka{ i koga saka{. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. na koi Ti saka{ i koga saka{. koi proizlegoa od Adam. cve}iwa. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i. 38 Toga{ rekov: „Gospodi. {to be{e i izvr{eno. kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. bidej}i sedmiot del. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am. yverovi i vleka~i. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela. koj Ti go izbra. za da gi zavr{am trite sedmici. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. seto ova go rekov pred Tebe. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot.558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. 56 A za drugite narodi. Gospodi. nepromenlivi vo svojot vid. 48 Nemata i bezdu{na voda.

kako {to be{e ponapred.dlaboka voda. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. i pravot . 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. }e dojde vreme koga }e se javat znacite. ma~ni. .” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. ako ne pomine niz tesnoto. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. 24 zakonot Negov go prezrea. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en. koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. Gospodi. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . 25 Ete.koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija. za praznite prazno. Ezdra. ne gi vr{ea Negovite dela.polno. koi `iveat. mali. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite . zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ . 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. ete. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. a za polnite . a onie {to `iveat bogoprotivno.}e zaginat. za da ne bidat kazneti. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. zatoa. kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. polni so nevolji i baraa mnogu trud. 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini.onie koi tivko prestojuvale vo nego. taka {to nikoj nema da ostane. 23 se povlekoa po grevovni izmami. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena. {to treba da pazat. ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. za da bide neizmerno i dlaboko. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot.559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto. nema da vidat {iro~ina. 15 No. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. taka {to prilega na reki. gi otfrlija Negovite vetuvawa. 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. odnosno me|u ognot i vodata. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. 27 I sekoj. suetna misla utvrdija vo sebesi. i otkako }e pretrpat tesnotija. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. 14 I taka. ima samo edna pateka. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. ako onie {to vleguvaat. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla. ili da vladee nad nego. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. za{to sega e sokriena vo zemjata. 8 Me|u niv. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. bolni. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. za da bidat `ivi. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. lukavi.

da be{e zadr`an za da ne zgre{i. mu re~e na narodot. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil. Koj im zboruvav. 54 no nie nema da vlezeme vo nego. Adame. koga be{e `iv. deka po smrtta }e stradame. koga izvr{uvame smrtni dela? . koga }e si zamine raspa|aweto. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. verata }e zakrepne.za onie {to dobija do`d i za mrtviot. kade {to prebiva negnile`en plod. Gospodi. 59 Toa e onoj `ivot. 41 I taka. 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`. nitu na prorocite po nego. 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. velej}i: izberi si `ivot. zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot. tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. pobedi . da go pretrpi ona {to go ka`a ti. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon. ne pomisluvavme.za Izrail vo denovite na Ahana. i kade ima spokoj i isceluvawe. nitu Mi veruvaat Mene.za mnogumina.da go dobie ona za {to govoram Jas. i mnozina . deka Sevi{niot se narekuva milosrden.za tatkovcite. za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. za koi e prigotveno spasenieto. koj vo sega{niot vek `ivee so skrb. 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno.560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. zatoa se molele za nemo}nite. 39 Ilija . nie odevme po lo{i pati{ta. kako {to }e ima radost za onie.” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot. 64 Toj e dolgotrpeliv. 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. ne padna samo ti.da go ~ekaat kazni? 48 O. a koga }e umre . 56 Nie vo na{iot `ivot. koga vr{evme bezzakonija.sme sozdadeni suetni. koi bea zgre{ile vo pustinata.za narodot vo vremeto na Senahirim. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. 38 Samoil i David .za onie {to dojdoa za osvetuvaweto. 47 Kakva e polzata za ~ovek. ako pak. 53 ]e se poka`e rajot. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili.” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite. za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot. kako sprema Svoi sozdanija. za koj Mojsej.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam. pravednite se molea za ne~esnite. 40 Ezekija . 58 ta ako bide pobeden. otkako mu be{e ve}e dadena. }e se otkrie nagradata. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. 66 Toj e mnogumilostiv. nie nikakvite . 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta. 37 po nego Isus . koi imaa vozdr`livost. 55 Licata na onie. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov. }e se razbudi pravdata. ako toga{. {to napravi ti? Ti koga zgre{i. }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata. a Solomon . 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. Mojsej . koj e roden na zemjata. za da `ivee{. }e bolsnat posvetlo od yvezdite. koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. }e se otkine neverieto. }e prestane vladeeweto na nepravdata. nie `iveevme lo{o. za da o`ivee. vo nego ~esto prebiva slava. a na{ite lica se pocrni od temninata.za pogubenite.

se zapazuvaat i ednoto i drugoto. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite. ako ja zapra{a{. za koj `alam. 19 Zatoa ~uj go mojot glas. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. 69 Iako Toj kako sudija. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. no }e ka`am za Tvojot narod. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. 3 Mnogumina se sozdadeni. a malku prav. na Tvojot sluga. 5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. 2 ]e ti ka`am. 15 I sega. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe . koe izrasnalo vo nea. 67 Bidej}i. za{to. }e ostanea samo sosema malkumina. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. Gospodi. a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. 16 za Tvoeto nasledstvo. ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti.za malkumina. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. 8 No. edna sporedba. Ti Koj `ivee{ ve~no. Gospodi. ako ne im oprostuva{e na onie. nema li da mi dozvoli{ mene. i na razumot na{ o~istuvawe. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no. 20 Jas rekov: „Gospodi. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. no malkumina }e se spasat. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto. za Izrail. da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. taka se i delata na ovoj svet. a idniot . da se dava mleko plod od gradite. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. za kogo boleduvam. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. Ezdra. Kako {to zemjata. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. za Jakov. za koj stradam. 6 O. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto. odnosno od gradite. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. kako Ti {to re~e. poslu{aj gi moite zborovi. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. 68 Toj dava darovi. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. od koj se izliva zlatoto. - . 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi.da se zapazi. i ona {to e pazeno. jas }e govoram pred Tebe. za koe prolevam solzi. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele. {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. i kako. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata.stra{no. za da dade plod.

kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. `iveali{tata se prigotveni . nema nikoj me|u rodenite. 47 Ti nedostasuva mnogu. a spomni si za onie. i ne site {to se poseani vo ovoj vek . a pogledni kon onie. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. 28 Ne gnevi se protiv onie. }e govoram. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost. nasadeno e drvoto na `ivotot. a da ne postapil ne~estivo. 34 [to e ~ovekot. i nikoga{ . 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. koi se poznati deka se polo{i od yverovi. koi pridobile mnogu dela. pred sudot. i ovoj rasipan rod. izobilstvoto e podgotveno. 41 40 . taka i }e bide. 31 a Ti. se zapazuva po izvesno vreme. prednazna~eno e idnoto vreme. Ti si sozdal za nego s#. koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot. milosrden }e se nare~e{. po svoite dela }e dobijat nagrada. {to `iveele `ivotinski. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. za{to nie nemame pravedni dela.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. 52 za{to za vas e otvoren rajot. taka isto.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi.}e se spasat. 33 A pravednite.do nepravednite. pa. koi zgre{ile pred smrtta. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. ako sum pridobil blagodat }e govoram. za da te slavat me|u pravednicite. Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava. ili se rasipe od mnogu do`d. ako ne iznikne. 44 taka e i so ~ovekot. sozdaden od Tvoite race. zaradi nas gre{nite.}e odgovaram. si spomnuvam kako stranstvuvale. ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod. 36 Gospodi. dodeka razbiram . 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet. spored toa kako {to re~e. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. a idnoto e za idnite. 43 Kako {to semeto na zemjodelecot. gradot e izgraden.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. Ti se narekuva{ negova praslika. zatoa {to si podoben na nego. 29 a vozqubi gi onie. za da bide zaboravena. za da se gnevi{ na nego. taka e. tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. i rasipanosta bega vo adot. 53 Korenot na zloto e zape~aten za vas. a da ne zgre{il. }e se nare~e{ milosrden. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. 54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta. 45 Ne gnevi se protiv nas. fa}a koren. iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. ili navreme ne go primi Tvojot do`d. po Tvoja volja. za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. koi. 49 zatoa {to si se smiril. poznaa {to e strav. pa zagine. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. 27 ne pogubuvaj gi onie. tuku na onie. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. Kako {to rekov Jas. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo. pred zaginuvaweto. i ne s# {to e nasadeno.

19 A sega. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. vo koja veruvate. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. koi se pojavija vo nego. 10 Onie. taka i niv gi ~eka . koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. koj se otkriva preku ~udesa i sili.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev. tuku go prezrea. tie }e bidat vo maki. koga ovoj svet be{e sozdaden. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot. toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. vo makite. Ima znaci i sili. 5 Kako s#. vo po~etokot. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie. a ne Me poznaa. ete. takvo e i semeto.kako branot {to e pove}e od kapka. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto. 20 Jas go razgledav svetot: i. sega Ti mi poka`a mnogu znaci. 62 ova ne sum im go otkril na site. tie go prezrea Sevi{niot. i potoa }e govoram.koga.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. se pove}e od onie {to }e se spasat . 9 . a i sega ka`uvam. a samo na malkumina. takvi se i {arkite. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi. i kraj. 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog. 7 Sekoj. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi. Koj gi sozdal. 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite. meri go vo sebesi. koi se prigotveni. koi gi odgledav so golem trud. taka i svr{etokot biva javen. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. ima svoj po~etok i kraj. sli~ni na tebe.” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. {to im prigotvil `ivot. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. deka onie {to }e zaginat. za koe pred malku se ka`a.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot. kakov e zemjodelecot. da izbegne od gore spomenatite zla. 56 Za{to. no ne mi ka`a . i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci. zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta. kakvi se cve}iwata. koj se pojavuva preku dejstva i znaci.`ed i maki. takvo e i obrabotuvaweto. iako znaeja deka se smrtni. koi vo `ivotot dobivaat dobrini. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. takva mu e i rabotata. ete. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. kakov e rabotnikot. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon. otkako dobija sloboda. se poka`a opasnost od zamisli. 21 Go vidov i go po{tediv. {to e sozdadeno vo svetot. ne go razbraa. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe. za{to toga{ be{e vremeto na vekot. buntovi kaj narodite. 18 Koga go prigotvuvav svetot. 9 Toga{ }e za`alat onie. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata.

tuku samo so cve}iwata. 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. za{to be{e Tvoj. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego. pa pred vas nema da ostane fatenoto. 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. ili moreto korab. bez da jade{ meso.hrana ili pija~ka. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. koga go primija zakonot. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e. i mojot ma`. No so vas ne biva taka. Bog me ~u mene. 24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole. 47 a koga porasna i re{i da se `eni. ete. toj }e rodi vo vas plod. imav ma`. so koi bev zafaten. ili nekoj sad . }e se slavite ve~no vo nego. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. bev neplodna. vo tie trieset godini. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. prirediv svadbena gozba. postaveno ili izniknato. ako zemjata primila seme. site moi sogra|ani po~naa da me 10 . i ne mo`e{e da zagine. 34 Obi~no biva taka. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. koe se narekuva Ardat. vnimavaj na moite zborovi. 37 no Zakonot ne zaginuva. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. seme Jakovovo. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. 36 Nie. 44 Sekoj ~as i sekoj den. kako {to mi re~e. toj ostanuva vo svojata sila. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno. 45 po trieset godini. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. kako i porano. 31 Ete. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. jas mu se izraduvav mnogu. gospodare moj. Ti Koj sega ni se javuva{ nam.” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. zaginavme. 46 Jas go odgledav so golem trud. tvojata sluginka. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. jas go seam Mojot zakon vo vas. ja vide mojata smirenost. Izraile. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. zaginuva i na{eto srce {to go primi. gre{ej}i. koga izminat drugite sedum dena. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. koi go primivme Zakonot. no ne ra|av trieset godini.” 32 No na{ite tatkovci.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. tvojata sluginka. kade {to nema izgradeno ku}a. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. i srceto moe pak se voznemiruva{e. i site moi sogra|ani. niti da pie{ vino. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. koga izlegoa od Egipet. jas otidov vo poleto. toj padna i umre. Gospodi. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata. no bez da posti{ vo toa vreme.

tuku da ostanam ovde. 27 I jas vidov: ete. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti. da ne pijam. mladi~ite na{i se vo ropstvo. vrati se vo gradot pri svojot ma`.a sega{noto mno{tvo na nea. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. jas stanav no}ta. visoko izvikav i rekov: . a junacite na{i iznemognaa. 22 psaltirot na{ e poni`en. ete. i pomisliv {to treba da zna~i toa. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata. 16 Za{to. 11 I taka. vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. tuku neprestajno da pla~am i da postam. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot. 15 Zatoa. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim. na{ite deca pretrpea sram. Svetiwata na{a e oskverneta.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi. a jas po~ivav do no}ta idniot den. znameto na Sion ja zagubi svojata slava.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. taka i doa|a. tuku ovde }e umram. kako {to gleda{ vo ova pole. `enata ve}e ne mi se javuva{e. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. kako {to si odi. i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. pravednicite na{i se odvle~eni. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa. sve{tenicite na{i se izbieni. da ne jadam. nema da se vratam vo gradot. pesnite molknaa. tuku se grade{e grad.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. svetlinata na svetilnikot izgasna. i }e bide{ proslavena me|u `enite. so koi bev zafaten. a ne ti. i drugi {to }e dojdat. isto taka. tuku poslu{aj go mojot sovet. levitite na{i . 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . taka {to jas se ispla{iv od nea. s# dodeka ne umram. pobegnav i dojdov. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. koga sme site nata`eni i koga `alime.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat. prekumerno taguva. radosta is~ezna. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. na{ata majka. 17 i taka. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. koj treba pove}e da `ali. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. pogledot nejzin odedna{ svetna i. za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. a imeto {to ni e dadeno . {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir.re~isi e porugano.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. izgledot nejzin stana bolskav. koga }e dojde vremeto. ispla{en.vo plen se odvedeni. `enite na{i pretrpea nasilstvo. }e go dobie{ sina si. 23 a ona {to e najte{ko. decata ni zaginaa. kako ti {to si rodila so maka. devojkite na{i se obes~esteni. 7 deka Sion. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna. za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat. kov~egot na na{iot zavet e razgraben. koj ja obrabotuva od po~etokot. 14 No jas }e ti ka`am deka. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe.

39 Toj go gleda tvojot prav pat. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato. i. toa be{e `ivotot vo Erusalim. me fati za desnata raka. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. Gospodare moj. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. da ne se pla{i tvoeto srce. toa e pa|aweto na Erusalim. 49 I ete. koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin. otkako me ispravi na noze. 42 taa koja otposle stana nevidliva. si povikan pri Sevi{niot. gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat. 57 Ti si pobla`en od mnogumina i. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost. 30 me vide. a ti se ma~e{e da ja ute{i{. 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. samo ne ostavaj me zaludno da umram. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest.koja ja vide kako grad . 48 A ona {to ti re~e. ovaa moja izbezumenost. ti se molam. 36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa.tuku {to po~nal da se yida. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion. me potkrepi i. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova.” 34 Jas mu rekov: „Govori mi. toj dojde pri mene. koga vlegol vo bra~nata odaja. deka nejziniot sin. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. da mi ja objasni{ mene. ne pla{i se. Sevi{niot. toj re~e: 38 „Slu{aj me. tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot. 29 . kako malkumina. ete. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba.Odgovaraj}i mi.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin.” . eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide . ete. padnal i umrel. A ona {to ti re~e taa . 53 da dojde{ vo poleto. jas }e ti objasnam. 50 A sega. 55 Pa taka. 59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. izlegov vo poleto i. na tvojot sluga. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. postapuvaj}i po tvoite zborovi. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam.toa e Sion.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova.

19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. ete. taa be{e pogolema od drugite dve glavi. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. 13 i koga se zacari. no vedna{ is~ezna. 15 ete. nitu polovinata od toa vreme. tuku bdejte po red. koja be{e od desnata strana. kolku {to gi ima{e. 29 Koga tie se obiduvaa. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. vidov son: od moreto se izdiga{e orel. dvete ostanati perja. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. 12 I. 28 I vidov. otkako se svrte zaedno so onie. tuku od sredinata na negovoto telo. kako i kriljata. kako ti {to vladee{e. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti. tie bea osum. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. ete. edna od mirnite glavi. 35 I. no ne dobivaa vlast. 26 i.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I. sekoj neka spie na svoeto mesto. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. ete. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli. glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. gi progolta dvete potkrilni. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. 4 Negovite glavi miruvaa. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi. se razbudi. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. koi bea soedineti so nea. a toa be{e srednata.” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. 34 ostanaa dvete glavi. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. 18 11 . no i toa is~ezna. edno se izdigna. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna. eve {to ti javuvam. 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea. kako i prvoto. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. se obiduvaa da caruvaat. 7 I ete. isto taka. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. ta i tie da vladeat. {to se obiduvaa da caruvaat. no potoa vedna{ is~eznuvaa.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego. nitu dvete mali perja. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. 2 I vidov: ete. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. za da is~ezne i toa. 31 I taa glava. ete. i nekoi od niv i vladeeja. toa caruva{e dolgo vreme. se ~u glas. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. ete. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata.

568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena . tvojata gordost . no toa toga{ nema da propadne. tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. tie is~eznaa. za da caruvaat. 16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. tuku od sredinata na negovoto telo. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. gi saka{e la`livcite. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene. 12 . miroqubivite gi navreduva{e. a jas vo bespokoj.do Silniot.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav. u`as ja opfati zemjata. koga na zemjata }e nastane carstvo. 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa. postra{no od site carstva {to bile pred nego. 17 A {to slu{na glas {to govori. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. doa|aat denovi. i. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. so tvoite grozni perja. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja. ako si me na{ol popravi~en od mnozina. gi pobedi site prethodni `ivotni. ta du{ata moja napolno da se uspokoi. 14 Vo nego }e caruvaat . im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda. zna~eweto na ova stra{no videnie. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta. koj izlegol od gorata i rika. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. ete. ete.” 3 Vidov i. so tvoite zli glavi. e carstvoto. 5 Ete.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. {to sega tebe }e ti go objasnam. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot. 40 i ~etvrtoto od niv dojde. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. i celoto telo na orelot izgoruva{e. jas vidov.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot. tvojot brat. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot.eden po drug dvanaeset carevi. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i. da me potkrepi do kraj. i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. 45 Zatoa. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. orlu.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. 13 Ete. {to gi vide. {to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. is~ezni ti. na Tvojot sluga. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. so tvoite stra{ni krilja. tie se svr{eni.

a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi. nadevaj se i ne taguvaj. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni. ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. 32 toa e Pomazanikot. ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. i toa vo maki. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. 40 . soedineti so kriljata. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. 48 Ni jas ne sum ve ostavil. za koj ti bev ka`al od po~etokot.” i pla~ea tie so visok glas. onie {to se zapazile vo Moite predeli. otkako }e gi izobli~i.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. dome Jakovov. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. toa zna~i.” 50 Narodot si otide vo gradot. otkako dojdoa pri mene. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e. {to be{e na desnata strana. ne sum oti{ol od vas. se sobraa site od malo do golemo. no dojdov na ova mesto. i. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot . a dvajca }e se zapazat do krajot. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. napi{i go vo kniga. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. otkolku site drugi. 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat.sudniot den. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea. 34 Po svojata milosrdnost. }e gi kazni. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. {to bea pred niv. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. 30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. kako {to mu rekov. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe. toa zna~i. kako pristani{te za izbavuvawe na korab. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe. 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. kako svetlina na temno mesto. 37 Seto ova {to go vide. za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa.

nasekade. 17 bidej}i onie. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv.a i jas re~isi premalev od strav. na Tvojot sluga. koi se ostaveni. za da pogledne. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni. 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. mirno mno{tvo. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. koi go slu{aa negoviot glas. 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni. s# {to se gleda{e pod nego . {to se sobrale da go pobedat . koj se be{e izdignal od moreto. i trevata mi be{e hrana. ogan i bura. znaj deka onie {to se ostaveni. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa. a onie {to }e padnat vo opasnost. 11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo. 3 Gledav. 26 toa e onoj. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. ne dr`e{e ni kopje. kade se svrtuva{e negovoto lice. no sepak se osmelija da vojuvaat. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. no ne mo`ev. za da gi razdvi`i site negovi branovi. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni. koj e vo opasnost. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. otkade be{e izvajana taa gora. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. ete.trepere{e. toj }e bide zapazen. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. {to se be{e prigotvilo da vojuva. kako {to razbiram so razumot svoj. 8 Potoa vidov kako site onie. kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi. kako {to poka`uvaat sonovite. drugi so ta`ni. }e gi sretne niv.deka mnogu se upla{ija. plameno di{ewe i silna bura. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. 10 no toj.570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar. edni bea vrzani. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. se v`e{tuvaa i se topea site. bea na`aleni. ne krena raka. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. kako i onie. . od moreto se izdigna vetar. nitu nekakvo voeno oru`je. polesno e da go vidi toa. 20 No za ovoj. 6 Vidov. pa gi izgore site. kako {to vidov. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta. a drugi bea doveduvani. osven prav i miris od dim i strav me opfati. za da go pobedat toj ma`. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni. edni so veseli lica. pobla`eni se od umrenite. 16 Za{to. {to ne se ostaveni. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. 5 Potoa vidov: eve. 14 13 13 . 24 I taka. i ete. 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. toj izvaja golema gora i poleta na nea. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide.

godina i polovina. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. 53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. za da mo`at tie da preminat. koj }e ostane.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. Kogo ti go vide kako ma`. narod protiv narod.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. 40 toa se desette plemiwa. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda. nastanuvaat dnite. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. taa zemja se narekuva Arsaret. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. oblast protiv oblast. 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. Toj }e go za{titi Svojot narod. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi. a razumnosta si ja narekol svoja majka. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo. carstvo protiv carstvo. so koi }e po~nat da se izma~uvaat. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna. koga }e po~nat da pristignuvaat. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. Koj se izdignuva. taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja. I sega. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. Koj e sli~en na ognot. mirno mno`estvo. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi. koi ne gi pazea vo svojata zemja. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. gi prevede od drugata strana na Rekata. bea odvedeni vo druga zemja. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. nitu onie {to se so Nego. koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. osven vo vremeto na Negoviot den. kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. nitu nekoe drugo voeno oru`je. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon.” . 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . koi se najdoa vnatre vo Moite predeli. koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. grad protiv grad. izmisleni od tie narodi. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. preku koj samo ti ovde si prosveten. 38 i koi se sli~ni na ogan.

. isprati mi Go Svetiot Duh. i onie {to se vo nego se bez svetlina. i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na. 7 A sega ti velam tebe: 8 . ta lu|eto da mo`at da go najdat patot. 19 }e otidam. Gospodi” . jas sum pred Tebe.Znacite {to ti gi poka`av. kako Ti {to mi zapoveda.Ovie zborovi. 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot.572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. otfrli gi ~ove~kite te{kotii. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me.. 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe. slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . objavi gi. tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite. a drugoto . Salemija. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata. 16 Kolku svetot slabee od starost. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe . i se ispraviv na svoite noze. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. otkolku {to si gi videl dosega. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale. svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. Davrija. i }e se pribli`i lagata. od kapinata. i onie. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. i tamu ostanav tri dena. 3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet.” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i. ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon. da mo`at da `iveat. i }e go vrazumam sega{niot narod. nikoj ne znae {to si napravil Ti. za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. stavi gi vo svoeto srce.tajno predaj im go na mudrite. mu zapovedav i mu rekov: 6 . 21 Tvojot zakon e izgoren.dodeka se svr{at vremiwata. 13 I taka. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e.” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni. edno objavi. 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija.” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi. 26 Koga }e go svr{i{ toa. tie petmina ve{ti brzopisci. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi.navreme. Gospodi. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot. Ekana i Asiela. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. 14 . 25 pa dojdi ovde. a drugite sokrij gi” . izleze glas i re~e: „Ezdra. niti znaat {to treba da pravat tie. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli . {to be{e sproti mene. ete.

no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan. a jas govorev dewe. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. napolneta kako so voda. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 40 Toga{ zedov i se napiv. 30 go primija zakonot na `ivotot. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe. nevolji na zemjata: me~. ete. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. za{to se verni vistini. 43 Tie jadea leb no}e. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. a i no}e ne mol~ev. 10 Ete. {to }e go vlo`am na tvojata usta. 5 Ete. koj i vie po niv ne go zapazivte. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. a koga piev. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. ete. no bea ottamu oslobodeni. i go pou~uvate va{eto srce. }e umre vo svoeto neverie. koj ne go zapazija. vo srceto mi blikna razum. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . kako praveden sudija. so {to }e te napojam. izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani.” 39 Ja otvoriv ustata i. 31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. 9 ]e im odmazdam. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni.” Taka i napraviv. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. glad. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. 38 I ete. 32 a Toj. kako {to mi zapoveda Toj. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. a {to tie ne go znaeja. mi be{e podadena polna ~a{a. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. smrt i pogibel. otvori ja ustata i ispij go ona. tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. govori Gospod. izlo`i gi otvoreno. 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi. 4 sekoj {to ne veruva. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. jas }e ispratam. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. {to gi napi{a ti. veli Gospod. koga }e o`iveeme. veli Gospod. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat. otidovme vo poleto i ostanavme tamu.

24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi. od sever i Livan. naka`ani so pomor i odmazda. }e padne i nivnata yvezda. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv. veli Gospod. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. stra{no videnie. }e zapla~at negovite osnovi. vie vo niv }e ostanete. da se upla{at od Mene. nivnite ku}i }e bidat razurnati. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. 12 ]e zapla~e Egipet. {to }e se pro{irat po zemjata. vidot im e mnogu stra{en. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. veli Gospod Bog. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. strav i golem trepet }e ima po zemjata. {to ja obrabotuvaat zemjata. 25 Nema da gi po{tedam. a negovoto lice e od Istok. site zemni carevi . edni so drugi }e se pobeduvaat. 26 . tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. 28 Eve. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici. i }e zatreperat. poradi nivnata gordost. Bog nema da ve izbavi. }e se povredi. a ponekoga{ i od zapad. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. i gre{nicite . 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe. 32 Tie }e se zbrkaat. 20 Ete. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata.kako zapalena slama. Begajte od Mene sinovi otstapnici. da dojdat na sebesi. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. {to }e go vidat toj gnev. taka i Jas }e postapam so niv. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata. a lu|eto }e bidat opfateni od strav. i ne }e mo`e. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. }e vostanat gradovite. 37 U`as }e gi opfati site. a na~alnicite za tekot na rabotite. 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. }e im go vratam toa vo nivna pazuva.od istok i jug. govori Gospod. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. Jas gi povikuvam. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. brzi kako vetar. {to }e mu gi isprati Bog. 18 za{to. 33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. poln so `estokost i bura. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. za{to zgre{ivte pred Nego.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. {to se pod nivna vlast. 31 Potoa zmiite. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie. }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo. razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. razbesneti vo svojata `estina. a yvezdata. {to go podignav Jas vo Svojot gnev.

no i tamu }e sretne{ nevolji. biena i pokriena so rani od drugite `eni. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. me~ i rana. za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici. veli Gospod. ti }e bide{ za niv slama. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. i site naokolu }e go oplakuvaat. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. 62 tie }e te uni{tat tebe. golemi i silni. veli Gospod. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. ti }e padne{ od me~. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. 50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . 52 Sakav li da te mrazam taka. }e se podigne i yvezda. I }e se krene prav i dim do samoto nebo. Azija e pokorena I ti. }e zgasne li za mig ogan vo slama. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. Azijo. i tvojata zemja. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. 43 i }e pominat. zatoa ti }e dobie{ kazna. polni so svirepost. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. 61 Razurnata. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. ispratena vrz tebe.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. 41 ogan i grad. sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata. 63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. 49 Zatoa. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. siroma{tija i glad. i tvoite gori.koga }e nastane `ega. taka so tebe }e postapi Bog. 3 Vrz vas e ispraten me~. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. drvjata vo gorite. Vavilone i Asijo. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. do Vavilon i }e go uni{tat. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. koj }e go ugasne? 16 . tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat. me~evi {to letaat i mnogu vodi. gorite i ridovite. a da ne se sopiraat. i tvoite gradovi. krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. veli Gospod. a tie za tebe }e ti bidat ogan.

moreto se vozbranuva od svoeto dno. isfrlena od silen strelec. 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. 14 ete. gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . nivnite }erki }e pla~at. }e gi obzemat bolki. }e zapo~nat vojni.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne. . bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. {to }e bidat isprateni na zemjata. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata. }e zaginat od me~. 17 Te{ko mene. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. 16 Kako strela. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda.~etiri maslinki. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. gladot i ranata. koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. i nema da se izgasne. 34 Momi }e pla~at. voznemireni se i branovite i ribite . ne }e ima koj da gi oplakuva. 22 Ete. slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost. da go ~ue negoviot glas. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. a onie {to }e pre`iveat od glad. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. 13 Za{to desnicata Negova e silna. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. }e nastane glad. i }e pomislat deka nastanal mir. 38 Eve. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. 31 ili kako {to vo obrano lozje. i nejzinite osnovi. s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. {to ne se vra}a. 21 No i pokraj seto toa. i mnogumina }e ofkaat. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. glad i golema brkotija. 33 Zemjata }e zapusti. i strav }e gi opfati vlastite. a vo seloto dvajca. zla se ispra}aat. za{to ne }e ima koj da odi po niv. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree.od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata. bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek. za koi vi re~e Gospod. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre. i mnogumina }e umiraat. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. 39 Kako {to bremenata `ena. za{to ne }e imaat svr{enici. primete go i ne veruvajte im na bogovite. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. a otkako mladenecot izleze od utrobata. onie {to berat vnimatelno. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. 15 Plamnuva ogan. taka ne }e se vratat ni makite. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. za da dojdat na zemjata.

ta da ja napojuvaat zemjata. svoite imoti i svoite lica. `ivot i razum. za da te~at rekite od visoki karpi. {to }e bidat nivni ednomislenici. 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. ete. kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli. 69 Za{to. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. znae {to mislite vo va{ite srca. zaludo se trudat. od Nego pla{ete se. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji . bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. nivniot imot }e go razgrabaat. a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt. 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete. site {to se trudat. na bes~estie i na poni`uvawe. 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod. 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. a pravdata }e se zacari nad vas.kako da ne se nadeva da `ivee vo nea.deka nema da bere grozje. 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. 46 Zatoa. 66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. neka bide kako da se prigotvuva da bega. a onoj {to gradi ku}a . i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. 72 }e bidat izbezumeni. i „Neka bide nebo” i stana. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. 42 Onoj {to prodava. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den.577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. 63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. veli Gospod. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. a onie {to ne se `enat . }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- . 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. Toj go znae nivniot broj. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at . 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. go osnova vrz vodi. a lozarot . 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite.deka nema da `nee. }e gi izlo`at na podbiv. vo nego vlo`i duh. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” .kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka.na gorskite viso~ini. pomislite na nivnoto srce. i zemja se pojavi.deka nema da ra|aat deca. 43 trgovecot . protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski.deka }e bidat kako vdovci. 70 Onie. 60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`. Bog e Sudija. 64 Toj ja znae va{ata namera. koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. 44 Seja~ot neka misli . narode moj. koga }e dojde Onoj. 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi.bidete kako tu|inci na zemjata. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il.

74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici. 78 Te{ko im na onie. taka {to ne mo`e ~ovek da pomine. a od niv Jas }e ve izbavam. 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. Gospod govori: ete. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. niz koja patot e pokrien so trwa. va{ite grevovi nema da bidat tovar.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. veli Gospod Bog. za{to Bog e va{iot voda~. pred vas stojat denovi na `alost. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki. kako zlato {to se proveruva preku ogan. . pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. 73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi.

~ie ime go nosi ovaa kniga. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto. imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata. Otkako pristignuva na odredenoto mesto. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena.3 Is 11. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni. i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1.1–10. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata.4413.2 2 Let 20.17 zgre{ivme .10 Er 39. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate. otkrivame aktiven.4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija.3 5 5 Mojs 7.8 2 7.9 Dan 9. eden od moite bra}a.2 Er 52. Vo likot na Neemija. Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija. pretpriem~iv. slugite Tvoi. so koja sega se 30. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto.12 ilevi. i se ispo.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo. so koi zgre{ivme pred Tebe. I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto. Ez Mih 2. velej}i: ‚Ako stanete prestapnici.8 4 Ps 136. Svetovnoto lice Neemija. toga{. se nao|aat tamu.11–7. 1.3 10.1 Zah 7. Er 42.4 Car 8. 5 i rekov: „Gospodi. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli. Tvojot sluga.9 te Izrailevi. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to . Vo mesecot kislev.48 veduvam za grevovite na sinovite Izra.1–2. . a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12.72). vo dvanaesettata godina. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter.12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105. ni 107.so ogan izgoreni.3 naredbite. ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej. vo zemjata svoja.28 3 3 Mojs 26. i za Erusalim.31 4 Car 25. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2. i se vo golema nevolja i poni`uvawe. Toj se privrzuva kon Ezdra. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12.5 Mojs 30.26. postev i se molev pred Boga nebesen.jas i domot na mojot tatko. a yidovite na Erusalim se urnati.2743). i portite negovi . za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija. sinot na Hahalija. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej.1 Dan 9. sovremenik na sve{tenikot Ezdra. Bo`e veli~estven i stra{en.40).31).27 litvata na Tvojot sluga. koga jas bev vo prestolniot grad Suza. Dodeka taa traela.33 5 Mojs 4.1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi.toj i nekolku ma`i od Judeja.Taa sodr`i li~ni zapisi. }e ve rasturam me|u narodite.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi.12 11. ~esen i hrabar ~ovek.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite. kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks.10). Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski.1 Est 2.NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina. Tvojot sluga. 2 dojde Ananija. Bo`e nebesen.

toga{ isprati me vo Judeja. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo. domot.12 Ez 5. nitu na prvencite. im gi predadov carskite pisma. Gospodi.” 6 I mi re~e carot pred caricata. i portite negovi so ogan se izgoreni. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot. ite slugi. se vrativ.7 6. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe. amonski rob. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto. 2. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot.6 tamu tri dni. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25. gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan.29 koja }e `iveam. na yidinite 11 9 Ezd 8. kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite. ~uvarot na carskite {umi. vo eden den od mesecot nisan. osven ona na koe javav. vo gradot.9 17 1. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim. 16 No stare{inite ne znaeja.580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe.11 5 Mojs 9.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a. otkako minav pak niz Dolinskite Porti.3 13 3.22 10 4. ta da ne bideme ve}e za sram. 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i.” I carot mi dade.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene. horon~anecot i Tovija. Neemija ja proveruva sostojbata. nitu na na~alnicite. 13.14 vinar kaj carot.12. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti.13 12. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma. i za ku}ata. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv.12-14 2 Let 36.Ps 43. dodeka stignam do Judeja.31 2 Let 26. nitu na sve{tenicite. 8 i pismo do Asaf.5.6 2 Mojs 32. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5. i .1 6.12.12-15 `i.15 Est 10. . Erusalim opuste. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene. ima{e pred mene vino. {to bea so mene. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka.3 Is 58. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom. otkako go opredeliv vremeto. amonski rob. bidej}i rakata na Boga be{e nad mene. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti.1 sila 11 Ti se molam. i za gradskite yidi{ta. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam. i bev tu| pred nego. neka bide Ezd 4.14 8 Ezd 7. kade {to se grobovite na predcite moi. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot. da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim. 10 Koga go slu{naa toa Sanavalat. Pomogni mu denes Er 52. a nema{e nikakvo dobi~e so mene.

a do nego poprava{e Ananija. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. so `itelite na Gavaon i na Micpa. do niv poprava{e Sadok. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon. rakovodeni od Rehum. Gavaonec. sin na Harumaf. 16 Po nego poprava{e Neemija.6 Kulata na Pe~kite. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni. sin na Varahija. 7 Do niv poprava{e Melatija. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. Ha{avija. sin Harakahimov. sproti izlezot kon oru`nicata. sin na Je{ua. poprava{e Jedaja. 8 Do nego poprava{e Uziil. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. sin na Urija i vnuk na Hakoc. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. sinot na Baana.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija. na vtoriot del. i bra}ata negovi .7 12 Do niv poprava{e Selum. sin na Paseah. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. no nekoi od niv. sin na Azbuk.1 hat–Moav.38 niot Bog. Henadadov sin. 6 12. 14 sin na Harim. za svojot okrug. sin na Halohe{.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv. do nego poprava{e. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija. 2 Do niv gradea erihoncite. sin na Harhaja. klu~alkite nivni i reziwata nivni.10 Ezd 10. 17 Po niv popravaa levitite. sin na Pa. na~alnik na Micpa. i nie. sin na Vanij. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. klu~alkite nivni i reziwata nivni. Jn 9. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv. sin na Ha{avneja. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. na vtoriot del. sin na Besodija.toj i }erkite negovi. sin Orov. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid.39 2 Let 33. i Me{ulam. na vtoriot del. do niv Me{ulam. na~alnik na polovina od keilskiot okrug. prvosve{tenikot.29 poluokrug. sin Me{ezavelov. koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata. sin na Kol–Hoze. 9 Do niv poprava{e Refaja. 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a.2 me. zlatar. a vedna{ do niv yida{e Zakur. Rihavov sin. i Ha{uv. a do nego poprava{e Hatu{. gi pokri i gi stavi vratite nivni. . vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3. sproti carskata gradina. 10 Do niv. sin na Zakaj. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. Toj }e ni pomogne. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini. ni pra3 vo. toj gi izgradi. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni. a za vas nema da ima ni del. sluZah 14. sin na Urija.24 gite Negovi. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2.sve{tenici12. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti.14 3 . klu~alkite nivni i reziwata nivni. tokmu nasproti ku}ata svoja. ni se potsmevnuDela 8.12 Er 31. povidnite. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite.18 te. i Jadon od Meronot. na~alnik na okrugot Micpa. ni spomen vo Erusalim. sin Hakocov. 21 Po nego poprava{e Meremot. go poprava{e yidot. 19 A do nego poprava{e Ezer. 5 Do niv popravaa tekojci. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel. sin na Imrij.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. prvosve{teni8 kot.Er 6. na agolot. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. 4 Do niv Meremot. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala.

{estiot sin na Calaf.10 2 Er 26. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite. a zemja od urnatinite ima mnogu. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni.2 37 Er 18. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. rabote{e sproti agolot i kulata.” 11 A neprijatelite na{i. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite. Ananiev sin. so kopjata nivni i so lakovite nivni. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. na vtoriot del. [elemiev sin. sproti svojata ku}a. do ku}ata svoja. ponatamu rabote{e [emaja. sinot na Imer. 14 Pa poglednav i stanav. Varahiev sin. re~e: „Neka go yidaat. 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite. sproti sobata svoja. sin na [ehanija. ~uvar na Isto~nite Porti. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. 6 Nie sepak go gradevme yidot. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo. 26 A hramovite prislu`nici. i Arabjanite.1 14 1 Mojs 28. i Anon. Po nego Fedaja. sproti svojata ku}a.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi.1 2. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav.18 Ps 78. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot. 3 A do nego Tovija. mnogu se razgnevija. 31 Po nego poprava{e Malkija. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite.15 5 Mojs 1. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e.46 2 Let 33.3-4 28 4 Car 11. ne mo`eme da go gradime yidot.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat. }e gi ubieme. 27 Po niv popravaa tekojcite. na drugiot del. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula.23 7 2. i }e ja zapreme rabotata. po niv poprava{e Azarija.2 83. ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. sinot na Uzaj.16 5 4 Car 14. i A{dodcite. toga{ . po suvite mesta. na kakov prezir sme. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija. Po niv poprava{e Me{ulam.24 Ps 122. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid. 4 Er 33. za sinovite svoi. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv.” 4 ^uj. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat.1-4 4. pak. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni.26-27 32 Jn 5. 13 toga{ po niskite mesta na gradot.582 NEEMIJA 26 7. zad yidot. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot. 24 Po nego poprava{e Binuj. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite. na vtoriot del. 29 Po niv poprava{e Sadok. za `enite svoi i za ku}ite svoi. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. sin na Henadad. Bo`e na{. Hacorfiev sin. Paro{ov sin.27 Is 2.29 2 Car 10. Amonecot. 30 Po nego poprava{e Ananija. {to `iveeja vo Ofel.23 Ps 68. sekoj sproti svojata ku}a. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava. 25 Palal.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv. za }erkite svoi.10 8 Ps 2. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe. i Amoncite.9 Er 18. sin na Maaseja.

Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite. 2 Ima{e edni. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa. i narodot go odr`a toj zbor. 22 Osven toa. sekoj na svojata rabota.5 13 8. gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov.6 12 Ezd 10. a nivnite voda~i bea zad ce47.” 4 Ima{e i takvi.18-19 8 3 Mojs 25. istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim. i lihvata od srebroto. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta. vinoto i masloto {to ste go zele od niv. i taka gradea. i nie bi sakale da si nabavime `ito.8-22 rabotea na izgradbata. 23 I nitu jas. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja. protiv Judejcite.15 14 2. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. da se hranime i da `iveeme.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari. od kade }e ~uete zvuk na truba.26 11 Is 58.6 5 Mojs 27. a ete.7 5 . zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. {titovi. kakvi {to se nivnite sinovi. 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi. koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka.26-28 3 Mojs 25. ne gi soblekuvavme oblekite svoi. i sinovite ni se takvi. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi. lakovi 1 Mojs i oklopi. a. prodadeni na narodite. a vo drugata raka dr`ea kopje. spored silite svoi.47 9 Is 52.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. a dewe na rabota. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. i ku}ite nivni.35-37 5 Mojs 23.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor. a vie gi prodavate bra}ata svoi. kako {to veli{.” I svikav protiv niv golem sobir.6 site se vrativme kaj yidot. 14 Od toj den. Ps 149.” 3 Ima{e i takvi. nitu bra}ata moi.6 7 2 Mojs 22. Ps 108. mnogu se jadosav. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad.23 liot dom Judin.39 4 Car 4. od imotot negov. bra}ata nivni.1 Er 34. sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi. taka go pravea toa. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite. 7 Srceto moe se vozbudi. koi velea: „Nie.5 10 2 Mojs 22. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25. `itoto. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. 8 pa im rekov: „Nie.6 Er 40. i nie 5 nie imame isti tela. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo.1 Amos 2. }e napravime taka. {to so ednaEzd 4. s# dodeka yvezdite da izlezat. a do mene be{e truba~ot. 20 zatoa.” 21 Taka ja teravme rabotata.

No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji. za petti pat. 14 Pomni gi. Zatoa dojdi. {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene.tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. rabotata }e zapre. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina .” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo.3 bea pred mene. mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja. da postapam taka i da zgre{am. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. Bo`e moj. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim. sin na Delaja. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod.iako mi govore{e proro~ki. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori. jas ne zemav upravitelski danok. 19 Bo`e moj.10 14 Er 23. 5.do toa vreme. jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. i nivi ne kupuvavme. vo tekot na dvanaeset godini. 10-11 4 Mojs 18.9-40 Zah 13. za {to zboruva{.” 9 A tie site n# zapla{uvaa. a Tovievite pisma odea do niv. sin Mehetavelov. me|utoa.10. i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. . taka se zboruva. i Ge{em tvrdi deka.” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi. eve. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi.1 riesette {ekeli srebro.7 12 Ez 13.19 nivni vladeeja nad narodot. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot.22-23 13 Er 20. I pokraj seto toa. sam si go izmislil so svojot um.2-3 . . vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija.8 16 Pritoa. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite. vnatre vo hramot. i go vidoa toa site okolni narodi. {to 4 Car 20. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli. sinot na Varahija. ne bev postavil u{te vrati na portite. i }e se posovetuvame zaedno. 1 Mojs 8. duri i slugite 2.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks. osven ~eti6. 17 Osven toa. ne mo`am da slezam. bo`em. ako ja ostavam i slezam kaj vas. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene. to~no za pedeset i dva dena. sin Arahov. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana. Tovija i Ge{em.1 15 A porane{nite upraviteli. 18 I. i taa nema da se zavr{i. za{to toj mu be{e zet na [ehanija. za{to }e dojdat da te ubijat no}e. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul. a jas im vra}av ist odgovor.710 6 mislile da dignete vostanie.

1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden.dve iljadi trista dvaeset i dvajca. I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski. 10 Potomci na Arah . 33 @iteli od drugiot Nevo . Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i.iljadi dveste pedeset i ~etvorica. 31 @iteli od Mikmas . koi se vratija od plenstvo.~etirieset i dvajca. Bigvaj. 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite.sto osumdeset i osum. 11 Potomci na Pahat–Moav.{estotini pedeset i dvajca. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. Hadid i Ono . i nave~er. 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija. 18 Potomci na Adonikam .dve iljadi osumstotini i osumnaeset.trista sedumdeset i dvajca.{estotini {eeset i sedum. dodeka ne izgree sonceto. 30 @iteli od Rama i Geva . i ku}ite ne bea izgradeni. Mardohej.585 NEEMIJA 7.dve iljadi {eeset i sedum. 32 @itelite od Vetil i Gaj .{estotini dvaeset i eden.pedeset i dvajca.2 1. i levitite.sedumstotini ~etirieset i trojca.devedeset i osum.2 4 Car 18. Nahamanij. i peja~ite. a narod vo nego ima{e malku. 37 Lu|e od Lod. 12 Potomci na Elam . 14 Potomci na Zakaj . 9 Potomci na Safatija . 25 @iteli od Gavaon .sto dvaeset i osum. i gi postavija vratite.sto i dvanaeset. 22 Potomci na Ha{um . odnosno.3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina. vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata. 28 @iteli od Bet–Azmavet . zaedno so na~alnikot na tvrdinata. 21 Potomci na Ater. 34 Potomci od drugiot Elam . dodeka vratarite se nao|aat tuka. 17 Potomci na Azgad .trista ~etirieset i pet.trista i dvaeset. Bil{an. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ . 13 Potomci na Zatu . 24 Potomci na Harif .trista dvaeset i ~etiri.devedeset i pet.{estotini ~etirieset i osum. 29 @iteli od Kirjat–Jarim. 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja. 20 Potomci na Adin . neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite. sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel.trista dvaeset i osum. a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. Azarija i Raamija. 23 Potomci na Becaj .dve iljadi sto sedumdeset i dvajca.osumstotini ~etirieset i pet.sto dvaeset i dvajca. 16 Potomci na Bevaj . 19 Potomci na Bigvaj .1 6 Ezd 2. Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi. a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu. Nehum i Baana. 36 Lu|e od Erihon . bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv.{estotini dvaeset i osum. 15 Potomcite na Binuj .sedumstotini dvaeset i eden. 11.{estotini pedeset i pet. Misperet. Ananija. Kefira i Beerot . . Je{ua.sedumstotini i {eeset. od Ezekieviot dom .sto dvaeset i trojca.iljada dveste pedeset i ~etiri. 26 @iteli od Vitleem i Netofa . 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti. 27 @iteli od Anatot . Neemija. potomci na Je{ua i Joav . 35 Potomci na Harim .

61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. potomci na Perida. potomcite na Nekoda . potomci na Poheret–Hacevaim. potomci na Sia. potomci na Hatita. no ne mo`ea da go ka`at pokole. potomci na Gahar. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha. 59 potomci na Safatija.tri iljadi devetstotini i trieset. potomci na Hasufa. potomci na Ater. dali se i tie od Ezd 3. Keruv–Adon i Imer. potomci na Hatil. 48 potomci na Levana. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di. potomci na Paseah.72 nieto svoe i rodot svoj. 52 potomci na Besaj. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail.sto trieset i osum. 69 kamili . 40 Potomci na Imer .30 na broj trista devedeset i dvajca. potomci na Akuv. potomci na Oza. 50 potomci na Reaja. potomci na Salmaj. potomci na Recin. potomci na Hakufa. 58 potomci na Uala. s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. maski imaa dveste ~etirieset i pet. potomci na Padon. koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum.7 Tel–Melah. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro.sto ~etirieset i osum. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. potomci na Harhur. potomci na Nekoda. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua .{estotini ~etirieset i dvajca.{est iljadi sedumstotini i dvaeset. magariwa . potomci na Nefu{esim.586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . . 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. potomci na Talmon. 41 Potomci na Pa{hur . 53 potomci na Bakbuk. potomci na Gidel. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi . 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba. koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime. potomcite na Hakoc.devetstotini sedumdeset i trojca. Tel–Har{a. potomci na [ovaj . 43 Leviti: potomci na Je{ua.iljada dveste ~etirieset i sedum. 55 potomci na Barkos. od rodot na Hodeva .~etiristotini trieset i pet. no ne se najde. 67 osven slugite nivni. 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. 51 potomci na Gazam. potomci na Hagava. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite. potomci na Asaf . potomci na Temah. pedeset ~a{i. potomci na Tabaot. potomci na Soferet. 44 Peja~i. potomci na Sisera. 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i.bea 2 28. 49 potomci na Hanan.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja. potomci na Har{a. i vratarite i peja~ite. i Kadmiel.iljada pedeset i dvajca. potomci na Meunim. 64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. 42 Potomci na Harim .sedumdeset i ~etiri. potomci na Amon. potomcite na Tovija. ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto. potomcite na Verzelij. potomci na Hatifa. potomci na Gidel. 45 ^uvari na portite: potomci na Selum. 47 potomci na Keros.iljada i sedumnaeset. 56 potomci na Necijah. potomci na Darkon. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki. potomci na Mehida. 54 potomci na Baclit. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite.

vejki mirtovi. 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi. Hodija. i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon.19 Est 9. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi. i vo dvorovite na Bo`jiot dom. Vanij. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23.22 Lk 14. Jozavad. od osamnuvawe do pladne. [abetaj. i narodot go razbira{e pro~itanoto. Jamin. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. za{to gi 33. Akuv.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31. poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod. vo prviot den na sedmiot mesec. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. od Zakonot Bo`ji. 23. Azarija. Zaharija i Me{ulam. Ha{um.1 Is. Kelita. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod. amin. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. a levo od nego .4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa.Fedaja. a do nego desno stoeja Matitija. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite. Radosta be{e mnogu golema. ta si napravija kolibi. . 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim. i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti.23-25 4 Mojs 29.8 7 3 Mojs 10.” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod. a narodot stoe{e na mestata svoi.11 4 2 Let 6.N. A koga ja otvori. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod. Ha{badana.14 6 2 Tim 2. siot narod stana. 17 Celata zaednica na onie.7 9 5 Mojs 12. ne ta`ete.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. Helkija i Maaseja. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den.se odr`a sobor spored uredbata. `eni i site {to mo`ea da razbiraat.za{to siot narod pla~e{e. I go praznuvaa praznikot sedum dena. za{to ovoj den e 18 svet. i levitite.33-36 23. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot. od prviot den do posledniot. Maaseja.11 praznuva so golema radost. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot. 9 Toga{ Neemija. Od dnite na Isus.1 3. sinot Navinov. 7.12 no.20 9.1-6 5 Mojs 31. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi. za da im gi objasni zborovite na Zakonot.krevaj}i gi racete nagore.8 2 Car 6. `enite i site {to mo`ea da razberat.26 5 Mojs 28. I siot narod odgovara{e: amin.” . a na osmiot den . 10 I im re~e: „Odete. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas.18 1 Car 25. pred ma`ite.14-15 10 3 Mojs 23. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. 7 A levitite Je{ua. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti. va{iot Bog.11 2 Let 17.6 2 Let 7. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto. koi go pou~uvaa narodot.10 Ezd 3.” 16 Otide narodot i donesoa.40 5 Mojs 12. [ema.61 2 Let 34. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod.7. ne ta`ete i ne pla~ete.587 NEEMIJA 8. Urija.39-43 velej}i: „Prestanete. i kni`nikot Ezdra. Misail. 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i. sve{tenik. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. [erevija. vejki od diva maslina. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- . Hanan. Velikiot Bog. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti. i davaa tolkuvawe.12 16. Ne ta`ete. Malkija. {to se bea vratile od plenstvo. Anaja. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda.22 Gospod. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3.

21 16 4 Mojs 14. moriwata i s# {to e vo niv. za{to tie postapija gordelivo so niv. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto. dobar i milostiv. a koga bea `edni. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi.588 NEEMIJA 2 levi. 7 Ti sam. 2 Mojs 2.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti. Jevusijcite i Gergesejcite.4 22 4 Mojs 21.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua.4 3 I stoeja na mestata svoi.23-25 slavete Go Gospoda.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat. svojot Bog. carot na Ba{an. a 8 onie {to te gonea. 16 No tie. i Ti ne gi ostavi. postej}i.15 17. nozete ne im potekuvaa. svojot Bog. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam. Ps 77.1-7 5 Mojs 1. obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli.1-4 17 2 Mojs 34. stanaa. nameneto za leviti. na{ite tatkovci. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata. ne gi ostavi vo pustinata. odveka 7-12 doveka. [erevija. i silno 1 Mojs 12. Otkr 10. carot na Esevon. svojot Bog. 15.5 13.5 Zah 4. im izvadi voda od kamen. 12 2 Mojs 13. Kadmiel. oblekata ne im ovetvuva{e. i Ti go o`ivuva{ seto toa. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1. Koj saka da pro{teva.24 Kadmiel. bidej}i Ti znae{e.26 svoi. Hitijcite. [evanija. No Ti si Bog.14 Agej 2. Ha{avneja.6 Ps 22. 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna.1 podov. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva.6 Dela 4.3 21 5 Mojs 8.6 Is 63.12 Ps 94. Amorejcite. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7. 15 I koga gladuvaa. i zemjata na Og. vistinski zakoni.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45.21-35 .4 Is 40.4-5. Hodija. 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete. va{iot Bog.30 3 Mojs 26. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14. Gospodi Bo`e. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. se zakolna deka }e im ja dade{. nebesata na nebesata i seta nivna vojska. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. 11 Ti go prese~e pred niv moreto. Bunij.1-6 19 2 Mojs 13.1-3 povikaa kon Gospod. naredbi i dobri zapovedi.11. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite.40 Ezd 6. Koj si 15. 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. no ni{to ne im nedostasuva{e. otkoga ja krena rakata.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi. 12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb .3. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' . poradi golemoto Svoe milosrdie. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6.no}e. 4 A toga{ levitite Je{ua. Ti im dava{e leb od neboto. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime. za{to si spravedliv. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. bea uporni. [erevija. i tie minaa srede more kako po suvo.58 15 2 Mojs 16 17. po koj treba{e da odat. stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe. Ti go sozdade neboto. za da gi vodi po patot. go izbra Avram. 146. 19 Ti. I Ti go ispolni zborot Svoj. koja Ti.5 Gospod. po koj treba{e da odat.10 eden. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi. naredbi i zakon. zemjata i s# {to e po nea. i ogneniot stolb .no}e za da im sveti po patot. Perizijcite. 17. im dade praveden sud.18-21 Vanij. i Ti si sozdade ime do denes. Gospodi. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci.22 20 2 Mojs 16.i makar {to pravea golemi skvernavewa. Vanij. za da im go osvetluva{ patot.6-7 18 2 Mojs 32.

I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja . ako gi ispolnuva{e. knezovite na{i.7 36 Ezd 9. po golemoto Svoe milosrdie.5 30 4 Car 17.26 10 .Hanancite. 28 A koga se uspokojuvaa. go svitkaa grbot. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. 4 Hatu{. Varuh. Malkija.N. no tie ne slu{aa.20-22 27 Sud 2. knezovite na{i.31-25. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat. Mijamin.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes. preku koi bi `iveel ~ovek. po golemoto Svoe milosrdie. 24. Azarija.6 {e.4. Amarija. silen.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is. a nie sme vinovni. Avdija. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija. polni so sekakov imot. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari. i nad dobitokot na{. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i. 35 I vo svoeto carstvo. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. 36 I. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata. 32 I sega. Gineton.45-48 Is 63.10. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas.14 Er 2. i zavladeaja ku}i. 5 Harim. 33 Vo s# {to n# snajde. 31 No. 5-6 23.N. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e.11-21 29 3 Mojs 18.13 19. eve. spored golemoto Svoe milosrdie. koi gi ugnetuvaa. Bo`e veli~estven. se nasituvaa. mnogupati gi spasuva{e. 27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini.33 10. vo te{ko vreme za niv. upravitelot. Meramot. sin na Hahalija. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana. sve{tenicite na{i. Ti gi slu{a{e od nebesata i. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. sega nie $ robuvame. Ti si praveden. i tie vladeeja so niv. levitite na{i i sve{tenicite na{i. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv. 2 Seraja. Ti gi slu{a{e od nebesata i. gi ubivaa Tvoite proroci. napraveni izvori vo kamen. Maluh. Eremija. Avija.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata. i Sedekija. No sekoga{ koga. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i.1 Is.9 37 5 Mojs 28. Bo`e na{. }e povikaa kon Tebe. carevite na{i. [evanija. eve. i nie sme vo golema maka.9 33 Ezd 9. 37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i. so koi gi potsetuva{e. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina. 30 ^ekaj}i da se obratat. No koga pak }e povikaa kon Tebe.21 31 2 Mojs 34.11 Er 44. 6 Daniil. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. go prezrea Tvojot zakon. Koj go pazi zavetot i milosta. 3 Pa{hur. 34 Carevite na{i.15 34 4 Car 23. i premnogu hulea. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja. Tie jadea. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. sega sme robovi.30 26. za{to Ti postapuva{ spored pravdata. 38 32 5 Mojs 7. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. stra{en. 24.17 35 5 Mojs 28. 7 Me{ulam. se otstranuvaa od Tvoite zakoni.20-23 2 Let 24.13 26 3 Car 18.

Hanan. [ovek. vino i maslo. Hezir. Bilgaj. sve{tenicite. Beninu. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog. i na{ite prinosi. [erevija. 34 I frlivme `drepka nie. 38 So levitite. 20 Magpija{. vratari.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim. Nevaj. Anatot. 32 Kelita.18-21 18. i povelbite Negovi. [evanija. Ha{avna. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod. za praznicite. Baana. Me{ulam. 27 Maluh. kako {to e pi{ano vo zakonot.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{.1-2 na Henadad i Kadmiel.5 16 Adonija. 5 Mojs 15. }erkite nivni. vo prostoriite opredeleni za kletovi. za sabotite. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. 28 I drugiot narod. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi. 24 Halohe{. i vratarite i peja~ite. Harim. 34 3 Mojs 24. Ha{uv.27 Pahat–Moav. sin na Azanija. Anaja. Zatu. Tie.15-22 11 Miha. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. levitite i narodot. od sinovite 34.6 37 2 Mojs 13. Pilha. Vanij. 22 Pelatija.38 15 Bunij. Pelaja. za novomese~ijata.14-16 38 4 Mojs 15. za nabavka na drva. kade {to imame zemjodelstvo. Ezekija.590 NEEMIJA 8 Maazija. Ez 23. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. }e ima sve{tenik. i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. Bevaj. Azgad. 10 i bra}ata nivni: [evanija. na{iot Bog. i plodovi od sekoe drvo.1 Er 17. Vanij. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. Azur. sve{tenici. koga sobiraat levitski desetok. 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi. Bigvaj. a drugite od narodot frlija `drepka. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. 18 Hodija. Amos 8.11-12 11. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod. Hodija. Hanan. 25 Rehum. 17 Ater.4 Is 48. 36 isto taka . Hanan. sekoja godina. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua. 19 Harif. Rehov. Adin.21-24 39 4 Mojs 18. za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . Becaj. 3 Mojs 25. peja~i. levitite. 13. i sve{tenicite {to slu`at. site {to mo`ea da razberat. Tamu se i sve{tenite sadovi.2 52. i vino. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito. i naredbite Negovi. }e sobiraat desetok vo site gradovi. vo opredeleno vreme.16 Ezd 9. Binuj. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. 2 Mojs 20. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj. potomok Aronov. 23. leviti. `enite nivni. kon naj~esnite od niv. Ha{um.26 40 13. Ha{avija.1 7. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota. koga koe na{e pokolenie. 21 Me{ezavel. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej.na levitite. Anan. Maaseja. 26 Ahija. Jadua. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. Ananija. sinovite nivni.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto. Sadok.8-11 12 Zakur.11 13 Hodija. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj. i desetok od zemjata svoja . Elam. 23 Osija.1-2 4 Mojs 18. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. kako {to e zapi{ano vo Zakonot. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite.

dveste ~etirieset i dvajca. 17 i Matanija. sin Azarelov.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim. 16 i [abetaj. eve. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. 11 Seraja. vo Divon i vo okolinata negova. 9 Joil. koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. vo Laki{ i poliwata negovi. {to `iveeja vo Erusalim. sin Helkiev. Adulam i selata nivni. {to bea po selata.27 4 Mojs 21. sin Asafov. be{e vtor nad gradot.osumstotini dvaeset i dvajca. sin Maaseev. koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. sin Amasiev. sin na Vanij. sin Melhiev. sin na Jojariv. i potomcite na Solomonovite slugi. sin Isaev. stare{ini na rodovite . 30 vo Zanoah. 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin. 4-17 15 A od levitite: [amaja. 6 Site potomci na Fares. i Ama{saj. 13 i bra}ata negovi. Na~alnik im be{e Zavdiel. vtor po nego od bra}ata negovi. potomci na Silomnij. sin na Ha{avija. sinot na Hasenua. sin Zahariev. sin na Kol–Hoze. od potomcite na Fares. sin Kolaev.30 25 1 Mojs 35. sin Mihaev od potomcite Asafovi. Jahin.sto sedumdeset i dvajca. sin na Adaja. sin Buniev. sin na Ozija. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. sin Pelaliev. sekoj vo svojot del.16 24 1 Mojs 38. bea ~etiristotini {eeset i osum. vo Jekavceel i vo selata negovi. sin Safatiev. sin Mahalaeilov. i Bakbukija. sinot Zihrijev. sve{tenicite i levitite. voditel pri slavoslovieto. levitite i slugite na hramot. ma`i voinstveni . i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom.vo drugite gradovi. sin Jerohamov. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. 21 Ezd 2. sin na Ha{uv.sto dvaeset i osum. sin na [amua. sin na Varuh. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij. gi potomcite Venijaminovi: Salc. sin Me{ulamov. pak. 27 vo Hacar–[ual. 26 vo Je{ua. 23 1 Let 15. a preostanatite deEzd 2. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. 20 Drugite Izrailci. vo Cora i vo Jarmut. sve{tenicite. 7 A. 29 vo En–Rimon. a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. od Judinite potomci: Ataja. sin Galalov. sin na Jojariv. i Avda. hrabri lu|e. sin Me{ilemotov. sin na Ahituv. . Judin sin. 14 i bra}ata negovi. 12 i nivnite bra}a. vo Azeka . i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. be{e na~alnik nad niv. sin Pa{hurov.devetstotini dvaeset i osum. a Juda. sin Joedov. 5 i Maaseja. sin Mataniev. sin Sadokov. sin Me{ulamov. sin Imerov. sin Merajotov. sin Jedutunov. sin Ahzaev. stra`ari pri portite . vo Molada i vo Bet–Pelet. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa. 28 Vo Ciklag. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. sin Itielov. sin Zahariev. 24 I Petahija. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. sin Zavdiev. sin Azrikamov. sin Ha{aviev. vo Virsavija i vo nivnite okolini. 8 i po nego Gabaj i Salu . vo Mehona i vo nivnite okolini. sin na Hazaja. i Adaja.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. sin Hagedolimov. sin Zahariev. na nivite svoi.43 vet . sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi. na~alnik na Bo`jiot dom. Talmon i bra}ata nivni.1 2 Let 9. 19 A vratari: Akuv. za vreme na molitvata. sin Pedaev. `iveeja po site gradovi na Judeja. 2 I narodot gi blagoslovi site. po gradovite svoi: drugite Izrailci. sin na Miha. sin Amariev.

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot. toa }e bide velikolepna zgrada. Erusalim }e opusti. sinko.11-12 Otkr 21. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata.10 12.10 vaat so radosni voskliknuvawa.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa. 10 Pogrebi me so po~esti. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat.9 11 4.19 10 2. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga .1 4 14. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa. 3 Najposle. i be{e spasen od smrtnata mre`a.12 .3 14. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme.3 12.6. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi. a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi. i tie toga{ }e izgradat hram. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina. za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona. Manasija prave{e milostina.15 4 Car 25. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. koi `iveat vo tatkovinata. 11 I taka. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva. 4 Preseli se vo Midija. 8 I taka.” I koga go re~e toa.9. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi. a yidinite.35 8-9 4. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar. kulite i tvrdinite od ~isto zlato.9 Ezd 3.605 TOVIT 14 Car. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat.24 Ps 103.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust. na{ite bra}a. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata.8-9 12.20 14. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme. a negoviot sin go pogreba so po~esti.29 3 Car 2. koja mu ja bea postavile.12 7 3 Mojs 26.13 Is 54. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli.17-18.37 Ez 33. deca moi. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot. 5 1.4 Is 40-42 Agej 2. Sinko. a po osum godini pak progleda. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka. No sepak Ahijahar be{e spasen. Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini. kako {to govore{e prorokot Jona.18-19 14. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den.5 Er 32. antraks i ofirski skapoceni kamewa. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost.10 4. a zasekoga{ blagosloveni. Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril.2 4. no ne onakov kakov {to bil pred toa. pak.9 Is 64. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4. otidi od Ninevija. i re~e: „Sinko.4 4. sinko.18-21 18 Ps 71. ja ispu{ti du{ata svoja. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite.31 17 13. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe. 9 Ti.11 3 1 Mojs 47.

. Naum 3. 12 4. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija.4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana.19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil. koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir.13 14. toj ja pogreba pokraj tatko si. pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit.12 greba i testot i te{tata. gi po6.4 10. 13 Tamu do`ivea ~esna starost.

Tigar i Hidaspis. ne uka`uvaj}i im po~esti.3. doa|a vo sudir so svojot neprijatel. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. koj caruva{e nad Asircite. toj za niv be{e obi~en ~ovek.22 14.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. 10 do vlezot na Tanis i Memfis. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe. zakonska i prakti~na. Olofern. 4 Car 24. sedumnaeset lakti 5. 2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4. do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat. koj.1 sto lakti. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata. tie gi vratija negovite pratenici. kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite. e simbol na judejskiot narod. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi.1 19. Hristos. za{to ne se pla{ea od nego. do onie vo Kilikija i Damask. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. vo golemiot grad 2 Ninevija.3. carot na Asircite. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad. Judita. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. ili aramejski jazik.12 Levanon i Antiliban. do Kade{ i egipetskata reka. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici.27 veeja na morskiot breg. 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10. Judejkata.1 od delkani kamewa.2 Tov 1. blizu do Armagedon (sporedi Otkr. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto.13 1 Mak 3. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi. vo Palestina. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata. izvorno e napi{ana na evrejski. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod. do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav. na site onie {to `iveeja na zapad. 1.16. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana. do Vatana i Helus. 12 Dan 2. I knigata Judita.36 Jona 1. do site {to `i. Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. Religijata e tolku nacionalna. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon.16). 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim.1 1 7 Navuhodonosor.10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor.11 Persija. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25.

19 prsna seta negova vojska.12 17 Sud 6. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini. vtoriot ~ovek vedna{ po nego. cela Judeja i site koi Est 1. se razgovara{e za odmazda. kako {to be{e rekol. mu ja ras4 Car 18. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe. a i golem broj ovci. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli.14 Ps 96. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina. 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici. Tie }e mora da ti se predadat samite.3 8 5 Mojs 28. gi zazede negovite tvrdini. asirskiot car. }e se preliva. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe. go pobedi vo borbata. kowicata i Mih 4. Damask i Sirija.N. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori.17 2 . asirskiot car.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok. i go uni{ti edna{ zasekoga{. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici.13 Zah 4. 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja.40 Is 46. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam.40 2. site 16 `iteli na Amon. 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta. i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car. 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici . po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena. taka {to ne mo`ea da gi prebrojat. 19 I pojde so seta vojska vo pohod. Tamu. neodlo`no taka napravi. 18 mnogu hrana. kowanici i odbrani pe{aci. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba. dopre Mal 1.9 38. 12 5 Mojs 32.14 site koli. 17 Zede golem broj kamili. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena. go probode so kopje. kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. 14 gi prezede negovite gradovi.28 19 2.za hrana na vojnicite. 3. a rekata.15-16 kija. toj i seta negova vojska. na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec.5 7. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti. 2.16 Ez 5.3-4 `iveat vo Egipet . kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1.11 13 Ezd 6. go povika kaj sebe Olofern. vo carskata palata na Navuhodonosor. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji.11 faksad. otkako izleze otkaj svojot gospodar.5 s# do Ekbatana.” 14 Taka Olofern.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7. 7 Ez 38.11 8.s# do dvete moriwa. volovi i kozi . zapovednici i na~alnici na asirskata vojska. 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici. Navuhodonosor. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja.18 1 Mojs 6. gi povika kaj sebe site vojskovodci. 15 prebroja odbrani ma`i za borba. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv. na celata zemja.7 20 2. ubedlivi so svojata sila. deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav.12 18 1 Mak 3. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda. prepolneta od mrtvite tela.

pa postavija logor blizu do gorata. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja. 24 Potoa. site nivi so p~enica. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. stadata i ovcite im gi zede. koja{to e na sever od Gorna Kilikija.32 4. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog.40 23 Is 66. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno. na{ite mesta. site nivi im gi izgore. otide vo planinskite predeli.14-22 2 Mak 13.8 Ezd 6. koi `iveeja vo Judeja. blizu do Dotaim.25 Ps 54. 3 Na{ite ku}i. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog.3 Ez 38. koi `iveeja vo pustinata.20 Sud 11.19 24 Dan 11. - 4 3 . neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi.4 9 1. carot na Asircite.1 Lk 14. 22 Ottamu.6 3 Car 1.609 JUDITA 21 Jona 3.27 2 Mojs 15. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim.24 28 2 Mojs 15.36 2 Sol 2. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern. Esora i dolinata Salim. toj ja povede celata svoja vojska . 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija. vo Hova. 7 1 Mojs 31. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa.34 1 Car 18. ju`no od zemjata Heleonska. blizu do Dotaim.36 3 1 Mak 12. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon.11 14. koi velea: 2 „Eve.16 5 Mojs 2. stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{. 26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan.pe{acite. 9 [tom dojde kon Ezdrelon.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. poliwata im gi opusto{i. Kona.7 11. Vetoron. kowanicite i onie so kolite. vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci. Velmen i Erihon. koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija.8 3.” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata. pravi so nas {to saka{. pesni i svirki.5 8 Dan 6. kaj golemata Judejska klisura. otkako go premina Eufrat. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. koi se nao|aa na niv. `rtvenikot i domot na Gospod. bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani. 4 Eve. pa|ame ni~kum pred tebe. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor. stigna do oblastite na Jafet na jug. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija. koi se nao|aa nasproti Arabija.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi. gradovite im gi ograbi. s# do izlezot na morskiot breg. gi zagradija so yidovi naselbite. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna.

38 4 Mojs 28. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior. 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja. 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas . 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca.10 4.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi. Kogo Go bea poznale.2 2 Mojs 1. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna . 2-3 9 1 Mojs 12. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. 10 I tie.7 . se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod. Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi.2 1 Mak 3. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2. 24.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo.N.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski.3 14 2 Mojs 29. gi 2 4 Car 24. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj.N.na oskvernuvawe i podbivawe.1 13. 10 Ottamu otidoa vo Egipet.7 Ps 101. a svetili{tata nivni . pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot.2 26.veteni i dobrovolni darovi od narodot. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot. pa gi povika site moavski na~alnici.1 2 Let 20. 2 Toj se razgnevi mnogu.25 5.24-25 3. 7. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna.5 5 Go izvestija Olofern.3 Joil 2. na Onoj Bog. sinovi hananski. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato. 11 Protiv niv se krena egipetskiot car. koi bea vo Haldejskata zemja.1 4.17 13 2 Mojs 2. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga. 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod.13 10 1 Mojs 42. koi `iveeja vo Erusalim.27 7 1 Mojs 11. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. koi bea vo Erusalim. 11 Site Izrailci. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga.19 Neem 9. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj.14 15.25 14. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi. za radost na neznabo{cite. i nivnite deca i nivniot dobitok. voda~ot na site sinovi Amonovi. toj upotrebi itrina protiv niv. 8 11. 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska. so milost da go poseti celiot dom Izrailev.44 Est 4.17 15 Is. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki.na uni{tuvawe. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli.8 2 Mak 1. prepa{ani so vre}i{te. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici . i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska. padnaa ni~kum pred hramot. 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite. i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu.9 2 Let 20. srebro i mnogu dobitok.31 Is.6 Neem 9. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija. i nivnite `eni. i `enite nivni i decata. koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta.1 2 Mak 10.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3.

17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog. Nema da se dodr`at pred na{eto lice.3-12 5 Mojs 28. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. ti i platenicite Efremovi.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore.9 2 Mak 3. Bog Koj ja mrazi nepravdata. site onie {to stoeja okolu {atorot. tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata. da ne vojuvam protiv narodot izrailski. Olofern.10 13 2 Mojs 14.1-14 Is 61.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi.8 21 3 Car 9.5 Neem 9.11 vedna{ da bide ubien. sre}ata be{e so niv.39 8. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite.5 6. slugite na na{iot car. koi bea zapusteni. Jevusejcite. 5 A ti. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog. za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi. }e gi pobedime kako eden ~ovek. Ahiore. tie }e stanat plen na tvoja.na tie begalci od Egipet.27 5 Mojs 1.1 17 2 Mojs 23. pak. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog. koj si ti.46 15 Is. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod . 24. tie se negova zapoved. gi te2 Mojs 3. 6 Is 34. 16 I.1 4 Mojs 13.Dan 3. kade {to bea rasprsnati.N. gospodare. odnovo go zazedoa Erusalim. 13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. 3 16 5 Mojs 7. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie. site }e zaginat. a zborovite negovi ne se popusto re~eni. 3 Nie.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini. gospodarot na celata zemja. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5. 21 Ako. 19 A sega. 20 Zatoa. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda. amonski naemniku. 4 ]e gi izgazime. otkako gi isteraa Hanancite. da pojdeme 4 Car 18.7 Ez 32.8 nitu sila za `estoko vojuvawe. Taka govori carot Navuhodonosor. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor.21-22 19.20 Is. a tie se naselija vo ridskite predeli. i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav . 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani. 6 A koga }e se vratam. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam.5-6 . vrhovniot zapovednik na asirskata vojska. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon. Sihemcite i site Gergesijci . ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci.2 3.N.” 22 Koga Ahior prestana da govori. velikodostojnicite na Olofern. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite. a nivniot Bog nema da gi spasi. Taka govori toj. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli.20-33 3 Mojs 26.7 Er 24. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica. 24 Oloferne gospodare.21 ta vojska. se vratija od raznite krai{ta.8 18 4 Car 17. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja. Perizijcite. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6. za{to Bog be{e so niv. otkako se obratija kon svojot Bog.36 22 Er 26.`iveeja vo nea dolgo vreme. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv.35 protiv niv.12 19 Ez 38.

pokraj izvorot. Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi. 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci. 12 Koga gi zabele`aa. 15 koi vo toa vreme bea Ozija.5 2 Car 14. 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto.12 10 4. sinot na Gotoniil.go pazea preminot i frlaa na niv kamewa.1 . da go fatat Ahior i da go odvePs 83. kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. Bo`e nebesen. kade {to `ivee.9 134.1 dat vo Vetiluja.od Vetiluja do Kijamon.612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni. i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja. se dobli`ija do nego.1 4.13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite. i Harmi. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska. 7.” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija.site moi Joil 2. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici.16 {ator.7 2 2. . ni dolinite. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost. izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski. Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi. Ti rekov . no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem. da go predadat vo raceDela 4. go vrzaa Ahior. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki. sinot na Melhiil. koj e sproti Ezdrelon. nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja. 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja.od rodot na Simeon.15. tie go grabnaa svoeto oru`je. Havrij. koi bea izlegle nadvor od gradot. 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego. poslu{aj go na{iot zbor. 7. lu|eto od gradot na vrvot od planinata. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni . koi go ~ekaa vo negoviot 19. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini. tuku vo viso~inata od svoite gori. znaj deka 16 }e se posrami{.20 4 1 Mak 6. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja. sinot na Miha .Tebe. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i .5.pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. Go stavija Ahior srede siot narod. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. Ni visokite planini. i sekoj ma` so pra}ka vo raka. 40-41 9.7 5. za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar. gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori.16 zborovi }e se ispolnat. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. a vo dol`ina .29 te na sinovite Izrailevi.6 7 9 5. 14 A sinovite Izrailevi. otkako se pribli`ija do gorata. 13 A tie. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv. 18 Toga{ narodot padna ni~kum. Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite.

10 Sud 3. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a.11 11 Zatoa. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata. Bog na na{ite tatkovci. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi. 27 za{to e podobro da staneme niven plen.9. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv.15 6. pa }e go predadat gradot. 21 Ez 4. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a.9. `edta }e gi premali.11 15 5. 31 Ako izminat ovie pet dena. `enite i decata. ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi. mladincite. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas.12 25 Sud 2.14 19 4.6-7 10.3 Pla~ 4. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme.16-17 14 4 Car 6.5 7. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite.po nivnite domovi.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi.27 18 6. a pomo{ nikakva ne ni dojde. nema da n# ostavi zasekoga{. koj se nao|a blizu do Hus.7 28 5 Mojs 4.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad.613 JUDITA 12 6. 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad.12 20. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi.25 25. gospodare. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod.5 Pla~ 5.13 Pla~ 2. nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik. bojnite koli i kowicata. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie. otkako se ulogorija vo dolinata. Navistina. svojot Bog. Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi. Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci. a toj e kaj potokot Mohmur. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa.15 4. 25 Nie sega pomo{nik nemame. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena .10 27 2 Mojs 14. i `enite i decata: i.29 2 Mojs 14.4 24 Sud 11. }e bideme nivni robovi. Gradot zapadna vo dlabok o~aj.4-9 22 Er 14. i Gospod. 22 Iznemognaa nivnite deca. a `enite i decata . 21 a i rezervoarite im bea prazni.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim.3 6.26 30.16 Amos 8. }e padnat po ulicite na svojot grad. no `ivotite na{i }e gi zapazime.19 . a so niv i pet iljadi Asirci.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost. }e napravime kako {to velite. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir. 23 Toga{ siot narod.21 7. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite. pred da dopre do niv na{iot me~.

Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a. svetostite na{i }e bidat razgrabani. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce. so toa }e padne i cela Judeja. 18-20 5 3 Car 21.60 18 Ps 43. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo.11. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{. }erkata na Merarij. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. sin na Elijav.16 15 Dan 3. Koj sozdal s#. sin na Ahitov. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita.3-6 22 3 Car 9. ako bideme pobedeni. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata. 2 Nejziniot ma` Manasija.30 7 Est 2. ni pleme.17-20 19 Ps 77. vo denovite koga Toj }e posaka. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci. sin na Izrail. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot. 15 Za{to. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. no nikoga{ ni{to nema da razberete. poradi {to go udri son~anica. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne. 17 Zatoa. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom. sin na Rafain. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda.12 3 4 Car 4.58-62 20 2 Mojs 20. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas. stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot. sin na Salamiil. sin na Gideon.2-3 Rim 11. dobitok i nivi. sin na Ilija.1 4 Mojs 1. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. koja rakovode{e so celiot nejzin imot. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli. ne prognevuvajte Go Gospoda. sin na Helkija. ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena.7 . 21 Za{to. bra}a. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti. sin na Ananija. 33-34 1 Kor 2. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite.18 17 2 Car 15.2 Ps 94.9 14 Is 40.7 11 7.12 Ps 138. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu. 11 Koga dojdoa kaj nea. 10 Taa ja isprati sluginkata. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. go pogrebaa kaj negovite predci. slugi i sluginki. da gi povika Ozija. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. So seto toa taa upravuva{e. sin na Natanail. sin na Josif. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog.13 Mih 4. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod.17 Jov 42. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi. kako }e Go razberete Boga. kako {to bilo nekoga{. ni narod. sin na Elkija. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija. pred o~ite na na{ite neprijateli. na{iot Bog.614 JUDITA 8.27 4 Car 6. taa im re~e: „Poslu{ajte me. sin na Sarasadaj. 7 Be{e li~na i privle~na. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla. sinot na Oks. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite.25 1 Mak 3. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete.17-18 16 5 Mojs 23. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. 13 2 Mojs 17. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne. ni grad. umre koga se `nee{e ja~menot. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro. si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi. Havrij i Harmi. od istoto pleme i od istiot rod.6 2. sin na Oziil.

7 2 Mojs 15. Koj gi uni{tuva vojnite. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite.2 Mudr 18. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod.23-24 Ps 19. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite.34 Lk 7.19 4 Car 19. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe.11 6 Varuh 3. }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed.12 Ps 78.7 2 Mak 8.2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est.9 Sud 4. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod. 6 Toa {to si go namislil. I tokmu toga{. Bo`e moj.11 28 Jov 29.3 26. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam. a ne za da ni se odmazdi. }e go pretvori vo bes~estie. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. bra}a. 8 Imeto Tvoe e Gospod.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25. 24 I taka. Ti udri po robovite i gospodarite. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod.2 Izreki 3. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. koi revnuvaa so Tvojata revnost. s# dodeka ne go napravam. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d.4 Mt 26. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj. velej}i: ‚Eve.1 2 Mojs 30. }e napravam ne{to. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi.9 Ps 77. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum.43 1 Car 1. izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi.13 8 2 Mojs 15. na{iot Bog {to n# proveruva. toa i se javuva.50 . 31 Ti si pobo`na `ena. $ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo. 3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani.35 31 1 Car 12. Bo`e.17 Mk 5. 7 Eve.toa i stanuva. koga vo Erusalim. kopjeto. Bo`e na mojot tatko Simeon. taka postapuva i so nas: za da se popravime.19 9 3 2 Mojs 12.22 5 Is 46. se nadevaat na {titot.18 32 5 Mojs 4. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite.10 48.4 7 1 Car 17.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna . 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes.615 JUDITA 25 5 Mojs 8.20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto. a ne znaat deka Ti si Gospod. Asircite se namno`ija vo svojata sila.2 27 Ps 16.ja oblea so krv. go re~e so blagorodno srce.45 4 Car 19.1 2 Mak 14. {to si namislil .11 29 Izreki 20. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme. na{iot Bog. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi. lakot i pra}ata.11-12 Otkr 3. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9. udri po vladetelite na nivnite prestoli. O. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni. poslu{aj me mene.33 35 5 Mojs 32.3 Ps 32.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me. tuku Gospod. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci. vo domot na Gospod. se gordeat so silnite race na pe{acite. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. kako go proveruva{e Isak. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}.29 Is 24.3 Avak 3. pak. no sepak tie go napravija. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski. taa. kadea so ve~eren temjan.

” Judita se pokloni pred Boga.14 Is 4. Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena. a na{ite lu- 5 1 Car 25. a voda~ot zaedno so negoviot sluga. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar. 10 Koga $ ja otvorija vratata.17 . 11 Koga odea po dolinata.11 10.37 4 Car 19. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite.na napu{tenite i spasitel na beznade`nite. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat. se iskapi.1 3 Car 8. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}. 2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. vleze vo sobata. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi.18 7 10.54 3 Ruta 3. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo. 4 Na nozete svoi obu sandali. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet.18-23 li{te.53-54 11 1 Car 14.19 1 Mak 4. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim. Sozdatele na vodite. napolni torba so bra{no.3 Est 2. a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite. 12 Bo`e na mojot tatko. 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto.12 10 13. odi pravo vo {atorot. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto. 17-22 9.5 Sud 4. su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. Gospodare na neboto i na zemjata. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. .12 4 1 Mojs 38. se pomaza so mast mirizliva.” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini . 9 Vidi ja nivnata naduenost. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” . obetki i site drugi nakiti. Ti si Bog na poniznite.18 12 Ps 102. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe.2. 13 Odam kaj Olofern. prstewa. po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. zastapnik na nemo}nite. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15.7 Is 10. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot.18 13 Sud 1.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara.19-20 8 1 Car 1.Havrij i Harmi. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja. protiv Tvojot svet dom. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a.25 15 Sud 1. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo.6 1 Mak 3. gi sretna asirskata pretstra`a.19 Neem 9. grivni.9.18 16. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta. si stavi |erdani. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj.” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. taa izleze zaedno so svojata sluginka.9 38. pokrovitel . i itrinata moja.24 Er 21.18 1 Let 29.6 14 3 Car 18. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi.616 JUDITA 9 te.15 14. se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja.

no Olofernovite slugi ja podignaa. tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski . 18 Vo logorot site se voznemirija.16 10 3 Mojs 26. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego. 16 Koga }e se najde{ pred nego. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10.59-62 11 .4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi. 2 Pa i sega.24 2 Car 14.10.14 Dan 2. 22 Koga go izvestija za nea. toj izleze vo predniot del od {atorot. a i me~ot nema sila nad nego. 12 I. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um. toj }e postapi dobro so 11. smaragd i skapoceni kamewa. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi. nemaj strav vo tvoeto srce. a nemaat ve}e ni voda. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. nemaj strav vo tvoeto srce. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo.15 predadat vo negovite race. 5 9.31 Ruta 3.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi. koj `ivee vo planinskite krai{ta. a poradi nea.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern.” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18.1 tebe. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor. zad edna zavesa od purpur.38 Varuh 3. Naprotiv. carot na celata zemja. no tie samite se vinovni za toa.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka. ne be{e me prezrel. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo.6-8 2 Mak 8.13 10. i na sinovite Izrailevi. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern.617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. bidej}i nivnata hrana se svr{i. a pred nego nosea srebreni sve}nici. 4 Nikoj nema da te navreduva. mo}en gospodare. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka.6 28. a niv da gi stigne smrtta. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja. za{to gi nadvladea grevot. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno.12 7 Er 27. 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel. 7 Da `ivee Navuhodonosor. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. za{to tie {to }e ostanat. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. osven koga gre{at pred svojot Bog. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija.23 2 Car 14. 10 A sega.7 1 Car 25. tuku neka ostanat vo tvoeto srce. sekoj }e ti pravi dobro. zlato. bidi hrabra. ete. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa.36 11 Ps 77. ne pla{i se. ako tvojot narod.13 1 Car 25. so koj Go razgnevija svojot Bog. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme. dodeka da go izvestat za nea.

36 21 5 Mojs 28. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva. Srede nego tvojot prestol }e go postavam. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie. Se razbudi pred utrinskata stra`a. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. zaedno so tebe. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. koga }e ostanam so tebe. 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja. gospodare moj. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene. otkako razbrav za site ovie raboti. tvojot Bog }e bide i moj Bog. s# do samiot Erusalim.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata.5 2 Dan 1.” Zapoveda da ja odvedat tamu.13 12.64 kon. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. kade {to se pazele srebrenite sadovi.8-19 Neem 12.8 12 6 Ps 62.37 19 Mt 9.11 Er 19. tvojata robinka. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna. koga }e ~ue za niv. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim. pa i sega. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi.3 17 Ezd 5. 10 . Judita Mu se mole{e na svojot Gospod. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev. Bog me prati da zemam u~estvo. od koi }e se vxa{i celata zemja.6 Mudr 16. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod.3 11 Est 1. 16 Ete za{to i jas. Ostana vo logorot tri dena. jas tvojata robinka.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici.10 4 Mojs 18. 8 Koga izleguva{e. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj. me|u nas nema nieden od tvojot rod. izbegav od niv. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri.35 10 Est 1.11 Lk 2. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e. koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas. tie }e go napravat toa {to naumile. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil. Ako napravi{ s# kako {to re~e.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at. a prikve~er $ donesuvaa hrana. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska. 15 I {tom im dojde toa re{enie. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite. gospodare moj.44-47 16 1 Car 3. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite. vo izvr{uvaweto na dela.28 9 2 Car 3. 23 Er 27. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi. Spie{e taa do polno}.8 Ruta 1.1 Dan 1. Site se voshitija od nejzinata mudrost.16 Mt 26. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot. 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata.

bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede.29 Ps 93. a da ne porazgovarame so nea.1 Amos 6. gospodare. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at. Olofern.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti.5 Prop 10.2 Sud 3. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto. kako i denes {to ni ja podari. padna na svojata postela.20 9. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli.30 13.pred Olofern. i.7 4 10. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete.19 1 Mak 16. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. pa otide i si legna.19 4.4 5 5 Mojs 4.30 8 Is 8. 2 Judita ostana sama vo {atorot. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim. 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas.18 10 2 Car 4. kako {to prave{e sekoj den. 13 Se sobraa site. toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt.9 15 Ruta 3. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot. Istoto mu go re~e i na Vagoj. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi. Bo`e na Izrail.3 Est 5.7 Os 7. bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba. 7 se dobli`i potoa do legloto. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto. Judita zastana pred legloto negovo. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor. Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba. 10 Taa ja stavi vo svojata torba. da pie{ vino zaedno so nas vo veselba.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar. otkako ja otvorija portata. da jade potprena na niv.8 15. a Vagoj. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea.” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv.10 Rim 8. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas. koi se dignaa protiv nas. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. Otkako izlegoa od logorot. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice. sovladan od vinoto. obete izlegoa na molitva. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem.47 2 Mak 15. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta. kako i obi~no. go zatvori {atorot odnadvor.7 11 Ps 118.14 20 2 Car 13. 13 . Potoa.619 JUDITA 12 1 Mojs 38. gi primija. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam. Site otidoa da si po~inat. ja otka~i zavesata od stolbovite.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern. denes da bide{ kako edna od asirskite }erki. od malo do golemo. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija.31 9 1 Mak 7. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini.20 13 Prop 9.16 7 1 Mak 7.47 2 Mak 15. 3 Sud 4. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj .28 Is 28. Bo`e na sekoja sila.

13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot.14 Sud 5. no ne sleguvajte. gonete gi. Mu se pokloni na Boga. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene.58 10 2 Mojs 12. zad koja le`e{e pijan.24 Est 8.19-20 Sud 5. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod. falete Go Gospoda. pred da go napravite toa. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija.63 6 Is. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat. 5 No. 14 .32 5 5. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern. sekoj neka go zeme svoeto oru`je. otkako }e go zemat svoeto oru`je.16 1 Let 16. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta.N. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda.” 17 Siot narod se v~udovide.8 2 Mak 15. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15. Gospod go porazi so raka na `ena. }e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska.48 Is. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata. koga gi zdogledaa.2. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{. Ti Koj denes.N.13 Lk 1.11 Dan 2. falete Go. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. 9 Koga prestana da zboruva. ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli.1 1 Car 31. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata. 2. }erko. 7 Koga go podignaa.32 Mt 26.9 2 Car 4. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail. i kon site drugi na~alnici.36 1 Mak 13. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena. bra}a.48 11 1 Mak 7.10 2 Mak 15. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast.620 JUDITA 14 Ps 65.5 13 1 Car 14. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja.5 6.55 18 1 Mojs 14. koja be{e srede narodot.24 Lk 1. padna ni~kum. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata.24 17 Ps 107. eve ja i zavesata. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici.10 16 2 Mojs 23. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi .46 7 2 Mojs 15. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini. poveruva iskreno vo Boga. a nego da go isprati kaj nas vo smrt.47 2 Mak 15. voda~ot na asirskata vojska.13 1 Mak 4. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata. 6. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i.17 19 8.42 9 1 Mak 4. 12 Sinovite asirski. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie.37 20 1 Mojs 22. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava. koga nie pa|avme.11 14. da e blagosloven Gospod Bog.od denot koga izleze. 11 A koga se zazori. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod. toj padna pred nozete na Judita. 10 A Ahior.20 Dan 13. ti izleze pred nas. do denot koga se vrati. narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad.16 15 Sud 4.

postilki i seta poku}nina.33 18 Sud 9. 2. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita. go ograbija i mnogu se zbogatija. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail.4 16 1 Mojs 27.3 147.11 2 2 Mojs 15. da ja vidat Judita i da ja pozdravat. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i.25 12 2 Mojs 15. otkako se 7 Car vratija. 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa. I onie {to se nao|aa vo {atorite. 15 No koga nikoj ne mu odgovori.1 14. se stapisaa.34-38 2 Car 1. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena . site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat. a siot narod ja prifati nejzinata pesna. zagospodarija so s#. 8 10 13. 17 Potoa vleze vo {atorot. pejte Mu pesna nova. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat.1 17 1 Mojs 31. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime.24 3 Car 20. ~a{i. 10.7 15 16 .16 1 Car 11.621 JUDITA 15 gospodar. sostavija za nea hor. 5 Otkako razbraa za seto toa.3 19 1 Car 4.13 Ps 146. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem. i gradovi i 1 17. koga ~uja {to se slu~ilo.11 15. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja. eve go Olofern na zemjata.20 Ps 71. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli.25 1 Car 5. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea.11 4 Sud 7. a glavata mu ja nema. no ne ja najde.46 6 3 Car 7. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern. sekoj od niv hrabar ma`.22 1 Mak 7.3 Is. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor. Bevaj. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{.20 1 Car 18.13 2 Car 1. site srebreni sadovi. vo koj prestojuva{e Judita.25 ninata zedoa golem plen. 16 Izvika so siot glas. ti si najgolemata izrailska gordost.10 2 Let 20.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot.54 Ez 39. gi raskinaa svoite obleki. 9 I {tom izlegoa pred nea. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot. za{to onie robovi se osmeliSud 3. so venci oven~ani i so pesna na usnite. Toga{ sinovite Izrailevi.7 16. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile.N.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi.20 5 1 Car 14.1 Ps 32.45 1 Car 13. koj be{e pre. Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim. a glavata mu be{e otse~ena. nivnite du{i se ispolnija so strav.2 Let 20. zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova.8 13. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli.53 sela vo planinskite predeli. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore. potr~aa po niv da gi gonat. a vo ram. Taa go zede seto toa. site izrailski sinovi.4 7 A sinovite izrailski. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta. ja natovari svojata maska. pla~ej}i i lipaj}i. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i.6 14 Er 31.9 izobilen. site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim.17 11 1 Car 17. taa i onie {to bea so nea. pejte Mu na Gospod so kimvali.11 Est 4. i ja raskina svojata obleka.

19 Sadovite.tie se dadoa vo begstvo. ne go napadnaa sinovi xinovski.Ti si blag i milostiv. 25 Vo vremeto na Judita. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast. no za onie {to imaat strav od Tebe . 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani. ne go skr{ija momci.23 23 1 Mojs 25.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto.10 17 Er 10. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . narodot moj nemo}en izvika.nego go pogubi. dojde so desetici iljadi svoi vojnici.58 13 Ps 32. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena.6 Sir 10. me~ mu pomina niz grloto. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`. 20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite.622 JUDITA 3 Ez 38. si oble~e obleka lenena za da go pleni. doen~iwata v zemja }e gi tresne. Judita mesto `rtva.13 Sir 22. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e.7 97.20-21 12 2 Let 20. 21 .19 4 2 Mojs 15.28 19 4 Mojs 31.10 1 Car 31.11.od smelosta nejzina.31 8.9 Sir 9. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot. a onie se prepla{ija. 6 Nasilnikot niven. 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori.28 vreme be{e slavna po celata zemja. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli.3 9 12.golem e zasekoga{. ne go soborija sinovi Titantski. a Judita ostana vo nego.so dobrovolni prinosi i darovi.6-7 7 10. }erkata na Merarij. Ti go isprati Duhot Tvoj . a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi.66 14 Ps 32.15 39.25 Ps 78. so ubavinata na svoeto lice . mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e.13 11 Sud 7. no onoj {to ima strav od Gospod .}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela.49-54 Mih 4. . nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj. Sud 3.i se uredi s#.30 Sir 42.30-31 Tov 14. od denot koga umre nejziniot ma`. a kamewata od Tvoeto lice .16 Pesna 4. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite. taka ginea tie od silata na Mojot Gospod. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj. Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat.10-11 5 Ps 32. i tie nastanaa. a koga narodot se o~isti.9 Os 14. a kowite nivni gi prekrija bregovite. i se pribra kaj svojot narod.5 Sir 16. tuku Judita. Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija.1 16 Ps 39. Gospodi. na Boga Mu se poklonija. 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila.10 49. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica. Judita otide vo Vetiluja. Mu gi podari na Gospod. Otkako po`ivea sto i pet godini. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea. a Midjanite . 15 Ps 17.30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5. glasot svoj go podigna narodot moj. Manasija. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod.kako vosok }e se stopat. decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki.3 21 3 Car 8. a ubavinata mu ja pleni du{ata.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. {to $ gi podari narodot.9 104.8 18 2 Let 20.12 24 1 Mojs 50. Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den .15 20 1 Mak 4.24 25. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. a tie se zbrkaa. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti. 9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. Ti si velik i slaven. 3 Dojde Asur od severnite planini.

pa mu javi za niv na carot. Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. prviot minister na carot Ksekrs. vavilonskiot car. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. b) Ovoj Judeec. i Mardohej. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. otkako se razbudi od toj son. ete. a slu`e{e vo carskiot dvorec. od Indija. z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor. stradawe i golem nemir po zemjata. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. golema reka so mnogu voda. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na . poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. ~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. pr. rakovodena od Mardohej. koi Navuhodonosor. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. Odreden broj ugledni Judejci. Na~inot na koj Estira. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. 1. |) Nivnata borba be{e golema. od Venijaminovoto koleno. sinot na Amadat Vugeecot. za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. skrb i pritisok. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. i) Mardohej. Ovde. Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen. v) Toj be{e eden od plenicite. be{e golem ~ovek. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi. Semeev. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. son vide Mardohej. stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. sinot Jairov. a vo prviot den od mesecot nisan. k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. zemjotres i nemir po zemjata.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. Gavat i Tara. grmotevica. koj `ivee{e vo gradot Suza.6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i. d) A. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. Kiseev. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. Hristos). pla{ej}i se od zlo za sebesi. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. koi go ~uvaa dvorecot. judejski funkcioner.1 Ezd 4. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. pa s# do Egipet. bea pogubeni. i mu dade i podaroci za toa.

25 svoite oblasni upravnici.4. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i. 15. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot. za vreme na vladeeweto na Kserks.8 prestolninata Suza.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi. spored bogatstvoto na carot.1.6. za srebreni alki. }e im go ka`at toa na site carski knezovi. Avageta. 5. koga srceto na carot se razveseli od vinoto.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13. koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5.sedum evnusi.3 11.28 3 Car 21. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo.28 Dan 6. za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda. Potoa. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina. a carsko vino ima{e vo izobilie. od najgolem do najmal.7.2. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena. carot Prop 9.5 5.8 8.sedum persiski i midiski knezovi. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved.12 21 2.27 5.7 priredi za narodot svoj. .” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan. soop{ten preku dvorjanite.4 . Sitar.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma. Harvona.5. podobra od nea. 2 vo toa vreme. `olt i crven mermer. Zetar i Karkas .2 Neem 1.9 7. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina. i }e ima gordelivost. bel.12. 19 Ako mu e na carot ugodno.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie. bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7. 13 Carot mnogu se razgnevi.2. Bizeta. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3. soop{tena preku evnusite. {to slu`ea pred carot Kserks.9 zovi i slugi. Marsena.18 13 Dan 2. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci. Bigetaj.8 1 Car 15.2 carskiot dvorec.7 14 2 Car 25. Meres.1 2 Let 7. I im re~e carot na mudrecite. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25. od zelen.19 Dan 8. Tarsis.7 dvajcata carski evnusi. 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi.19 19 8. i jarosta plamna vo nego. koi gi poznavaa porane{nite vremiwa. za{to taa be{e mnogu ubava. no taa ne oti{la. visea na mermernite stolbovi. toj im re~e na Mehuman. od najgolem do najmal. 10 5 Mojs 17. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den. kolku i da e golemo.9 we. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza. koi }e ~ujat za postapkata na caricata.18 4 Car 11.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26.7 2 Car 11. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks.8. sedum24. Admata. a i golemi karanici. toj priredi gozba za site svoi kne9. Memuhan . neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski.

odnosno Estira . otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#.625 ESTIRA 2. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj.3-5. vo `enskiot 29. 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de. i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. bidej}i taa nema{e ni tatko. vo sedmata godina od caruvaweto negovo. sin na Jair.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. ni majka. 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2.da odi pri carot. od Venijaminovoto pleme. i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot.osven ako carot ja pobara{e. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks. . 2.13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2.}erka na ~i~ko mu.15 carot.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. 5 3 Car 1.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki. go{tevawe poradi Estira.8-9 za nea. 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov. ni potekloto svoe. i toj postapi taka.3 Car 10. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka. ~uvar na `enite. 15 Koga dojde vreme za Estira. {to mu sluEzd 2. toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. i ve}e ne vleguva{e kaj carot.11 1 Car 25. sin na Kis. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost. vo desettiot mesec. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi. taa ne pobara ni{to. 2 .36-46 2 I rekoa carskite slugi. pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom. vo carskiot dom. Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7.17 39. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj. 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego. i da im dadat s# 21. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa .3 {to e potrebno za doteruvawe. I {to i da pobara{e taa. proterani zaedno so judejskiot car Jehonija. i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki. vo negoviot carski dom. osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj. }erka na Avihail. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. opredeleno za `enite.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. Kserks. . 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9. bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva. a po smrtta na tatko $. i }e ja povikaa po ime. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite.9 Astina. po ime Mardohej.2 Neem 7. }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot.7 nea. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj. . odnosno vo mesecot tevet. toj se seti na Astina i na 5-7 16. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata. taa da stane carica namesto Dan 1. ~i~ko na Mardohej. Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice. ~uvar na `enite. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. sin na Semej. ~uvarot na `enite.

” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec.na sekoja oblast so nejzinoto pismo. no bidej}i mu rekoa. do knezovite na sekoj narod. i tie dvajcata bea obeseni na drvo. sin Amadatov.626 ESTIRA 21 dohej. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena. do carskite namesnici na sekoja oblast.28 pred carskata porta. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina.4 23. 22 Koga dozna za toa. zakonite nivni se razlikuvaat od 19.11 veda da bidat istrebeni. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten. 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici. pa ne 1. da upravuvam sekoga{ krotko i mirno. jas sakav. se ozlobija poradi toa {to beIs 34. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot.15 vo.31 op{ti na caricata Estira. Mardohej $ so1 Let 24. 2 i site slugi na carot. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{.24 zakonite na site narodi. i padna `drep.12 tiot mesec. vo eden den. . 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den. od najgolem do najmal. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks. odnosno mesecot adar koga Ezd 4. Toga{ mu javija na Aman. koga Mardohej sede{e 4 Car 25.do namesnicite od Indija do Etiopija.24 pragot.9 22. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec.12-15 2. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme. se ispolni so gnev.da ne se gordeam so vlasta. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. vo trinaesettiot negov den. i be{e napi{ano. bidej}i taka be{e zapovedal carot.17 Jona 1. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis.8 Mojs 23. neka zapo8.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8. da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej.7 {e pretpo~itan Mardohej.4 Dan 3. toj sepak ne gi slu{a{e. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej. deca i `eni. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 . pogubeni i istrebeni site Judejci. 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni. koi go ~uvaa 9.1 Kserks. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat. odnosno.14 Neem 11.4 va{e i sega taka. 13 9 Ako mu e na carot ugodno. rasprsnat me|u naro. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod.22 treba carot taka i da gi ostavi.1 den i od mesec na mesec. 3. odnosno mesecot nisan. kako {to zapoveda Aman.1 Mojs 16.8 „Ima eden narod. od koj narod e Mardohej. kako narod na Mardohej. i imotot niven da bide razgraben. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12.Sud 10. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman. mesec adar. .6 19.9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks . 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41. pravi so niv {to saka{. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite.

Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja.1 Jona 3. d) I taka.Jona 3.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast. onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman.18 koj na~in da go napravam toa. 13. 5 Toga{ Estira go povika Hatah. go o~ekuva edna presuda . A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena. i.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den. ostanuva `iv. 18.b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta. No toj ne gi primi. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej.37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37. samo onoj.36 22. pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. a gradot Suza be{e voznemiren.” 12.11 to. stavi vrz sebe vre}i{te i pepel. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira. tu| na zakonite. na 2 Mojs 14.8. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. izvr{uva najgolemi zlostorstva. koga gi zapra{av sovetnicite.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ . 2. objavena vo Suza.9 ~ewe i vikawe.5 Mih 1.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2. i za opredelenoto koli~estvo srebro. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e.16 2 I dojde do carskata porta i zapre. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4.13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi.38 te i so pepel. ja raskina oblekata.smrt.29. caricata silno se vozbudi.10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#. bilo toa ma` ili `ena.14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes. 10 I mu re~e Estira na Hatah. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot.14 No. 8 i mu vra~i prepis od povelbata.za{to Aman. vtoriot ~ovek po carot.3 carot i povelbata negova. zaedno so `enite i decata. Joil 1. i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta. koj e postaven kako nadzornik nad robovite. v) 8. a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija.Is Er 48. ta taa da doznae za s#. g) ni objasni deka 44. ispra}aj}i go.3 Joil 1. protivej}i se na na{ite nameri. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla. gi osudil na smrt .5. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj.site.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod. i deka vodi `ivot. kako zakon. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor.12 Dan 9.” . toga{ Aman. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite.3.34 vtora po carot ~est. koga taa se vospituva{e pod negovaa raka . |) nie zapovedavme. a da ne e povikan. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego.3 2 Car net. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek. i na{ vtor tatko. eden od evnusite na carot.3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie.12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{. kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea.

Bo`e Avraamov.me|u site nivni predci.12. i si go izvr{il za niv ona.neka zaginam. i ne pijte tri dena. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme. i s# {to e ~udesno pod neboto. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. Gospodi. i klevetnikot protiv nas . na Gospod. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi. i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. Gospodi!” . a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod. koi Te proslavuvaat. i plotskiot car da se veli~a doveka. y) I caricata Estira se oddade na Gospod. obzemena od smrtna gor~ina. mesto so skapoceni masla. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. j) Sum slu{ala. pomogni mi mene.predaj go na sram! n) Spomni si. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. kako {to mu pora~a Estira. Gospodi. g) Ti znae{ s#. za . i postete za mene. ni dewe ni no}e. Gospodi. Bo`e. koja sum sama i nemam pomo{nik. Gospodi. |) I sega. za koe si im govorel. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe. i na{ite tatkovci . Judita 4. da Go vospevame Tvoeto ime. mnogu go ponizi teloto svoe. osven na Tebe. po{tedi go Tvojot narod. pa ako zaginam . spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi. da gi istrebat Tvoite naslednici. koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik. taka `iveej}i. i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. Ne gi pogubuvaj ustite. i ne jadete. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. Mu se mole{e na Gospod.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi.15 dom. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo.20 14 na{a vo veselba. i sekoe mesto. I koj znae. za ve~ni naslednici. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. si go izbral i me|u site drugi narodi. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. Gospodi. koj da Ti se protivi. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. mojot Gospod. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite. 2 Let 20. i. Gospodi. iako e toa i protiv zakonot.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost. m) Ne predavaj go. Gospodi. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. jas ne go pravam ova od gordelivost. ta. za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni. da im ja zatnat ustata na onie. Bog Izrailev. d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu.7-8 50. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. velej}i: 16 „Odi. osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene. Care.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. go pokri so raspu{tenata svoja kosa. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti. Ti si Gospod na site. oble~e obleka za `al i taga i.

taa najde milost vo o~ite negovi. 6 I koga carot saka{e da pie vino.5 na nejziniot vrat. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre.5. koj stoi na glavata moja. osven za Tebe. Gospodi! p) Ti s# znae{. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. i be{e mnogu stra{en. o) nas. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. gospodare. no srceto $ be{e svitkano od strav. gospodare. ja soble~e oblekata na `alosta. koga se pojavuvam.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. za{to na{ata 1. za{to ti si prekrasen.2 ka taa da se sozeme.5 9. neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila. osven Tebe. i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene. kako angel Bo`ji. dojdi!” 5. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina. pa }e postapam spored carskiot zbor. toj pogledna silno razgneven. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e. Gospodi. pred domot na carot.17 na `ezolot.b) No dodeka govore{e. Ako mu e na carot ugodno. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e. a carot go stavi `ezolot Neem 2.629 ESTIRA 5.8 2 I carot go podade kon Estira zlat. 8. i spasi me od mojot strav. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene. ja bakna i re~e: „Zboruvaj. izvalkan so krv od mese~en ciklus. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja. kako da se gale{e. .12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6. pak. koja sum sama i nemam drug pomo{nik. d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2. otkako prestana da se moli. tokmu sproti vlezot na domot. Potoa toj ja ute{i 9. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi.22-23 e. }) Bo`e. nema da umre{.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe.” . otkoga se izmeni mojata sudbina do denes. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom. a liceto $ be{e radosno. Koj ima{ sila nad site. celiot vo zlato i skapoceni kamewa. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie.” Estira pred carot Na tretiot den Estira. g) Koga go svrte liceto svoe. dode.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo. se oble~e po carski.9 odredba e za obi~nite lu|e. taa padna od premalenost.11 nici. Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. toa }e ti bide dadeno. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo. svetnato od slava.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova.1 gibel negova i na negovite istomisle4. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot. a) pa otkako se nakiti. i na ednata se potpira{e. zede dve sluginki.4. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno.6 7.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost.17 krotkost.7. Bo`e Avraamov.se gnasam od nego kako od partal.19 3. i site slugi negovi ja hrabrea. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. No koga Aman go vide Mardohej . i caricata premale. kako da be{e ispolneto so qubov. carot se voznemiri.

2 i se najde zapi{ano tamu. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek.4 bi posakal carot da go odlikuva. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot. i gi ~itaa pred carot.30 Is 57. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. da go oble~at ~ovekot. i toj naredi besilkata da bide napravena. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. e od judejsko pleme. so koja carot se oblekuva. go oble~e Mardohej.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. pak. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea. Carot go pra{a: 15.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. trgna vo domot svoj. 8 neka mu donesat carska obleka. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo.35 ~e: „Neka vleze.61. koj sedi pred carskata porta. vo racete na eden od prvite carski knezovi. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta. na koj carot java. A koga dojde vo domot svoj. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. pak. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka.1 37.” Carot re.1 pri carskata porta. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta.14 Mal 3. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti.” 2 Car 6 I Aman vleze. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. 6 . deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa. ti nema da go nadvie{. kogo carot saka da go odlikuva. poradi kogo ti po~na da pa|a{. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman. Aman stoi vo dvorot.21 na Zere{a.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1. za mnogute svoi sinovi i za s# ona. 10 No Aman sepak se vozdr`a. tuku navistina }e padne{ pred nego. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. dojde vo dvorot Aman. kako {to re~e. se pomesti od mestoto pred nego.630 ESTIRA 6. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek.2 2 Mojs 17.23 10. Aman. visoka pedeset lakti. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko. {to ja be{e prigotvila. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. 9 i neka gi dadat oblekata i kowot.2 14. i da go dovedat kowot. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. da mu postavat carski venec na glavata negova. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2. i toga{ odi veselo na gozbata so carot.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a. nata`en i so navednata glava. bidej}i so nego e `iviot Bog. i toj ne stana i ne 2. osven mene.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi.

8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. ubieni i zaginati. i samiot nego go obesiv na besilka. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej.3. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba.12-15 ot `ezol. po moja `elba. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. do oblasnite namesnici. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. Aman se be{e navednal kon legloto. za{to pismo. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto.1 7 vleze pred liceto na carot. Aman. do Judejcite i do satrapite. pak. i be{e napi{ano s# onaka. visoka e pedeset lakti.12-13 rot. na dvaeset i tretiot den.2 8 I Estira govore{e u{te pred ca. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2. ako sum na{la milost pred negovoto lice. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki. za{to vide deka od carot go ~eka zlo.42 go be{e odzel od Aman. I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot. care.631 ESTIRA 7.” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. 6 za{to.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite. a Estira go postavi Mardo. na koe sede{e Estira. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot.9. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. a Mardohej 10 2. koj govore{e dobro za carot. ne mo`e da se izmeni. sin Amadatov.6. odnosno. stoi vo domot na Aman. neprijatelot na Judejcite. Estira stana i zastana pred liceto na carot.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. i mojot narod. neka mi bidat podareni mojot `ivot. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41. Toga{ gnevot na carot stivna. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten. koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata. 4 Carot go podade kon Estira zlatni. koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj. 9 I re~e Harvona. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve. 5 . za{to Es. jas $ go dadov na Estira domot na Aman. taa }e bide ispolneta. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten. i mu go dade na 3 Mardohej. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija .13 hej za nadzornik na Amanoviot dom.9 5. ona {to vi e ugodno. mu go pokrija liceto na Aman.3. vo mesecot sivan. jas }e mol~ev. i ako na carot mu e ugodno. carice Estira? Taa }e bide ispolneta.8.2 3. 8 napi{ete i vie za Judejcite. kako {to zapoveda Mardohej.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira. padna pred nozete negovi.3. Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman.11. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman.

a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. kitej}i se so gordosta na bezumnite. Bog. i) se zdobi so blagonaklonost. pozdrav! v) Mnozina. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. vo istiot toj den. kolku od delata. d) No ~esto i mnozina. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. y) Taka Aman Amadatov.” . n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. q) No nie nao|ame deka Judejcite. im podgotvi takva radost. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. da gi istrebat. za da mo`at na onie. bidej}i se oble~eni so vlast. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti. odnosno. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. koja nema da go ispolni ova. `iviot Bog. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. tuku `iveat spored najpravednite zakoni. m) kako sinovi na Sevi{niot. namesto gibel na izbraniot rod. `) Zatoa. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im. me|u vidnite praznici. Koj sekoga{ s# gleda. o) Za{to. bidej}i ne ja skroti gordosta. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. Koj vladee nad s#. j) no. vo mesecot adar. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. Makedonec. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. a imotot nivni da go razgrabaat. tuku. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. na kamili i na carski muliwa. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. p) I vie. ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. kako {to rekovme. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. z) da ne dopu{time izmeni. {tedro nagraduvani so po~esti. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta. ne se zlostornici. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. tuku. {to ja imame kon sekoj narod. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud.

5 1 Car 6.22 sekoe mesto.11 Zah 2.11 15 2 2. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi.1 Er 15.10 51.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is. na trinaesettiot den.3 54. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza.18 trebija petstotini du{i.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast. 16 I drugite Judejci.1 vo carski sini i beli ali{ta. i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i. 18 A Judejcite {to bea vo Suza. vo toj den. Aspata. bidej}i toj ~ovek. 14 Brzoodcite. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82.6 22. se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka. Neem 8.9 Jov 13.14 35. pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi.27 Is 14.7 1 Car 14. Aridaj i Vajizata 10 . Dalfon.7 Ps 104. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi. veselba. I mnozina lu|e 15.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja. gi ubija.” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno.14 leka. 8 Porata. da stavaat raka vrz svoite neprijateli. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom. no za grabe` raka ne pu{tija. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza. Arisaj. trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved.19 Ps 50. Mardohej. i gi obesija desette Amanovi sinovi. Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. 4 koga neprijatelite na Judejcite. veselba i sve~enost.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50. neprijatel na Judejcite. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza. vo mesecot adar. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks. 1. Adalija. 1 Car 11. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba.7 Zah 8. javnati na brzi carski kowi. no za grabe` raka ne pu{tija.21 8. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo . 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza. se izdiga{e s# pove}e i pove}e. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa.16 31.6 Is 12. 17 I vo sekoja oblast. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite. ona {to be{e denes. se na1 Mojs 41.5 Zah 2. kako zakon. 2-3 nastanuva{e radost. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena. 6. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela.10 25. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli. koi se nao|aa vo carskite oblasti.7 7 Par{andata.5 Mojs 3.17 svetlina i radost.1 9.17 2 Mojs praznik za Judejcite. vo sekoj grad i 9.9 neprijateli.8 raduva. da go vr{at istoto i utre.3. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka.13 24. Aridata. no za grabe` raka ne podadoa. ubivaj}i gi so me~. 10-12 9 Parma{ta.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej. gozba i 8. Is.N. objaven za site narodi. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. so golem 56. Ez 38.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite.

15-17 Is 15. a taa se zapi{a i vo knigata.5. za da gi istrebi i pogubi.16. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi. i za3.34 14. . 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den. 50. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej.za site neznabo{ci.`drepka.5. 22 kako dni. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. od nego ne ostana ni{to neispolneto. i stana svetlina i sonce i golema voda. kako {to gi us.3 Car 15.toa se Izrailcite.2 i sedum oblasti na carot Kserks. a drugata . d) narodite .634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki. 24 deka Vugeecot Aman.15 opredelija za sebe i za decata svoi. |) a mojot narod . koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej.16 pismo za Purim.za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi. }erka 31 Avihailova. 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks. vo dnite na post i pla~ewe. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim. do bliskite i dale~nite. e) Taka Bog ustroi dve `drepki . spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno.46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10. velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a. v) Maliot izvor stana reka. taa reka e Estira. kako praznik. neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena. soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka. Ete za{to.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. 23 Judejcite go primija toa.4. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa. vo sekoe pleme. a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite. I go spasi Gospod Svojot narod. vo sekoja oblast i vo sekoj grad.22 20. naj. g) A dvata zmeja . od zborot pur . pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite.ednata za Bo`jiot narod. `) i izlegoa tie 10 . sekoja godina. koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica. koi povikaa kon Boga i bea spaseni. Amadatov sin. i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii.7 29 Napi{a i caricata Estira. emno si ispra}aat podaroci. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks. b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. i kako takov mesec. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata .27 22. neprijatel na site Judejci. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv.46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10. i Judeecot Mardohej.vo praznik.23 rim za vremeto nivno. so koja carot gi vozveli~i.toa sme jas i Aman. 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. i da go obesat nego i sinovite negovi. 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. napravi Bog ~uda i ~udesa golemi. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite.

bil sve{tenik i levit.” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. sin mu. velat. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici. go prevel Lizimah. koj be{e od Erusalim. Dositej.635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail. . koe. Ptolomeev sin. velat. i Ptolomej. koj. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec. so sve~enost.

26-50). i dodeka u{te be{e `iv. do 197 godina. so prekar Makavej. trezveno jasno.10 Ez 27.6 Dan 11. i zavladea nad mnogu krai{ta.PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr. 6. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni. izleze od zemjata Ki3 tim. do 134 god.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski. im go razdeli carstvoto. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata. Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici. celata zemja molkna pred 1 nego.1 1 Mojs 10. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god. Sv. Negovoto izvestuvawe e ednostavno. koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta.7 carevi. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea. od koi najistaknatiot se vikal Juda. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja. Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan. 7. . No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. prezede 17. ili aramejski.28-54.1. persiskiot i 11. 2 Let 14. a podocna pod aramejskite Selevkidi. Zakonot.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. golemiot sve{tenik i etnarh.12 Er 2. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni.11 5. Hristos. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period. pr. Eronim go koristel i evrejskiot original. verata na tatkovcite. svetosta na hramot i bogobojazlivosta. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta. 1. sinot na Filip. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot. 4. 6 gi povika svoite doverlivi. glavno od 175 god.. hramot. kako i za vernosta kon Zakonot. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14. Se ~ini deka bil Judeec.49.20 Sud 3.24). nekade kon krajot na vtoriot vek pr.1-21. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. ~uvawe na Zavetot. go pobedi Darij. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. 16. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura.52 midiskiot car i se zacari mesto nego. objektivno i dobro razraboteno (sp.4 Is 23.38. Hr. 5 Najposle padna vo postela.

21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan. 23 Go odnese seto srebro i zlato. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#. Dan 7. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim. 25 Vo Izrail. mnogu zla n# postignaa.24 8.23-25 11. ograbi mnogu dobitok. mijalnicite. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. nastana golema `alost.8 Is 13. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid.31 7. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. i taa stana neprijatelsko gnezdo. za da vladee nad dvete carstva. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol.20 godini. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim. otkako ograbi s#.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva.18 rija. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa. Aleksandar umre.15 . ~iniite.7 36-40 Amos 8. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi.31-35 3 Car 7. koj dojde vo Erusalim so silna vojska. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici. 48-49 28 Sud 5. 31 Zede golem plen. stavija kruni na svoite glavi. se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite.10 Pla~ 5. so kowanici i so mnogu brodovi. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini.8 33 2.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija. otkako caruva{e dvanaeset godini. 15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7. Antioh se vrati. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20. se vrati vo svojata zemja. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram. 17 pa so golema sila navleze vo Egipet. vencite i zlatniot ukras. site negovi sveti sadovi.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet. carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi. no nenadejno go napadna gradot. sve}nikot.32 14. 22 trpezata na predlo`enieto. koj be{e zalo`nik vo Rim. 24 I. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~. so bojni koli i slonovi. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. za{to otkako se oddelivme od niv. zlatnite kadilnici i zavesata. 35 Tamu natrupaa oru`je. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej. vo site negovi mesta. 21-22 2 Mojs 25. koj se ispla{i od nego. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina.36 2 Car 5. sinot na carot Antioh. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca. i zloto go umno`ija na zemjata.31-38 26. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4.13 Ps 67.4 2 Car 22.

sin na Simon. 61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet. nare~en Tasi. nare~en Avaran. koga tie doa|aa vo gradovite. 5 Eleazar. 3 Simon. nare~en Gadi. I site narodi na carskata naredba se pokorija. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan.2. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot. 50 Ako. du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija. izgradija `rtvenici vo site judej.ni{to ne~isto ne jadea. koj be{e nad oltarot. 47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni.vo navreda. site {to go napu{tija za.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod.vo `alost se pretvori.27 na. 2 Mak 6. 4 Juda.31 sabotite negovi . 62 Pa sepak.13.25-30 1 Let 24. 60 spored carskata zapoved. go ubivaa. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat.4. sinot na Jovan.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12. nare~en Apfus. zamina od Erusalim i se naseli vo Modin. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6. 2 . a ~esta vo bes~estie. 63 pove}e sakaa da umrat. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai. praznicite se pretvorija vo pla~. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi. 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. na smrt da bide predaden. 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici. sve{tenik od potomcite na Joariv. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi.2-7 napu{tija. 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso. gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale.7 kislev. toga{. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto.52 Dan 9. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. vo sto ~etirieset i pettata godina. a veli~inata negova .gi kinea i vo ogan gi gorea. mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost . 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec. spored carskata zapoved. 11. pak. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija. stra{en be{e gnevot nad Izrail.7 tijata na pusto{eweto. nare~en Makavej. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani. 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite.27 konot i napravija zlo vo zemjata. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija. 11. i Jonatan. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot.11 na skri{ni mesta.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. 64 Navistina. 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot .

ostavaj}i s# {to imaa vo gradot. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim. Zastanaa protiv niv. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego.23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. pak. idol.Ps 105. eden Jude. ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad.14. srceto mu se rastreperi. Pla~ 2. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. na{ata ubavina i na{ata slava opustea. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved.6-15 23 Koga prestana da govori. doen~iwata negovi gi 6. neznabo{cite gi oskvernija.24 5 Mojs not i zapovedite.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. na{ite svetosti. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den. od Izrailcite se pridru`ija kon niv. ete. 24 Matatija. se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin. koi ja sakaa pravdata i Zakonot.22 dostoinstvo. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi. i nivnite sinovi. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene. od sloboden stana rob. 12 I. 30 tie samite. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu.38 seni vo plen.60 ubivaat po ulicite. a negovite momci 11. velej}i mu: „Ti si voda~. a `rtvenikot go razurna. po~naa da go nagovaraat.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij. za{to mnogu se zasili zloto nad niv. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa. koja se nao|a{e vo Erusalim. sinot na Salu.” 25. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek. gledaj}i go toa.16. plamna vo nego gnevot zaradi pravda. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata. 16 Mnogumina. 26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako. i nivnite `eni i dobitokot.20.26 pa|aat od me~. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva. spored carskata zapoved.10.34 50.28 10. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina. kako {to go napravija toa site narodi. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme. gradot na David. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija.30 Sir 45. 13.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5. 31 Na carskite lu|e i na vojskata. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 .

44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv. 57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. za{to preku nego }e se proslavite. na{iot predok. tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata.62 ten den. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego. sega e vreme za prevrat i `estok gnev.24 Is. toj neka vi bide vojskovodec. od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1. stana sudija nad Izrail. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime. a utre ve}e nema da go najdat. ~eda moi. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini. be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo.10 4 Car 2. zaplakaa za niv gorko.9 57 1 Car 24. 5 Mojs 31. im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila.12-23 56 4 Mojs 13. 64 A vie. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet. 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod.10 2.26 4 Mojs 25. 55 Isus. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi.17 62 1. odli~en junak u{te od svojata mladost. 43 I site drugi {to bea vo opasnost. krepete se i pazete go hrabro Zakonot. vo sobirot naroden. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat.13 55 4 Mojs 27. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite.7. 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto. 36 No ovie ne im odgovorija. pak. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. deca moi. 61 I taka.21 2 Car 7.3 . nitu gi ut7. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15. Toj }e vi bide mesto tatko. 14.6 vrdija svoite skrivali{ta.okolu iljada du{i. 51 Spomnete si za niv. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli.N. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci. 6-15 Sir 46.17 60 Dan 6. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite.16 58 3 Car 18. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8.17 i so nivnite deca i dobitokot .31 14. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi. drugite. }e se borime so nego za da ne umreme site. 50 Zatoa.40 19. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite. 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja. 56 Kalev. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite. site verni na Zakonot. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot.10 2. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en. zatoa {to poka`a golema revnost.28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija.143 54 2.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118. 1-12 59 Dan 3. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime.1 n# ubivate.13 2 Mak 14. 65 Eve vi go Simon. s# odbrani junaci od Izrail. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo. nego slu{ajte go vo site dni.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. sega se zasili drskosta i stradaweto.6-10. va{iot brat. 63 Denes se gordee. zatoa {to ja ispolni zapovedta. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den.21 2 Tim 4.48 63 Ps 145. 66 A Juda Makavej.6 22. 59 Ananija. 54 Fines. znam deka e razumen ma`. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite.

8 Sud 2. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti. 7 3 13 I slu{na Seron. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. 21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni.10 4 Car 22. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. 5 Gi gone{e bezzakonicite. preku negovata raka dojde spasenieto.40. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov. tuku silata doa|a od neboto. koi. se razbegaa. a drugite izbegaa vo filistejskata zemja. vodeni od nego.29 dost vojuvaa za Izrail. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron.5. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin.3 1 Car 14.18-22 24 2 Car 5 . 10.10.11 18 4. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego.55 9. go ubi i negovata vojska ja uni{ti. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi.6 17. vojskovodecot na Sirija.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina. vleguvaat vo borbi. so ra1. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car. 17 Tie.46 16. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina.N.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile. ne pla{ete se ni najmalku od niv. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot.20 69 6 2. 10. mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa. a siot Izrail gor5.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna. a onie {to ostanaa `ivi.46 22 5 Mojs 1. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci. na{ite `eni i na{ite deca.” 23 Otkako prestana da govori. od niv padnaa osumstotini ma`i. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni. 16 Is.44 ko go oplakuva{e.4 1 Mojs 49. stava{e oklop na sebe kako xin. branej}i go narodot so me~. mnogu sme isto{teni. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a.29 3. 1 Mojs 25. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska. 12 Im go odzedoa plenot. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele. koj be{e nare~en Makavej. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. i da n# ograbat. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata.9 godina.

Sobirot vo Masifa (2 Mak 8. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici.39 1 Let 19.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa. po poteklo od carski rod. 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata. Nikanor i Gorgij. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh.5 10. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e. be{e odzemena veselbata od Jakov. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci.1-3 1 Car 7. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8. vo sto ~etirieset i sedmata godina.18 nite krai{ta. ugleden ~ovek. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. sinot na Dorimen. toj se raspali so gnev. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata. 31 Silno zagri`en vo svojata du{a. ne se slu{a{e ni kaval ni citra. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. tie zedoa so sebe mnogu srebro. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto. 40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata. spored carskata zapoved. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva. 46 38 46 Sud 20. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska. dodeka se vrati toj.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego. prestolninata na svoeto carstvo. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat. sproti Erusalim. 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci. zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. hrabri ma`i i prijateli na carot. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11. da ja opusto{at. osven samo u{te edna{ ili dvapati. se gaze{e po svetite mesta. da pojdat vo Judeja i. da isprosat milost i milosrdnost.17 .1 33 7.

5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen.33 55 2 Mojs 18. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. 13 pa izlegoa od logorot za da se borat. koi gi bea ispolnile svoite denovi. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice.21 56 5 Mojs 20. {to nasadile lozje. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno.5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8. 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus. a onie {to bea so Juda zatrubija. da se vrati vo svojot dom. a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6. 4 . 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. kako i na onie {to se pla{at. 8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se. 14 i ja zapo~naa bitkata. obu~ena za vojna. Azot i Jamnija. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta.9 da gi bara po ridi{tata. pedesetnici i desetari. 15 site drugi padnaa od me~. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. 60 Kako e Bo`jata volja.” 6 [tom se zazori. kako {to e spored Zakonot.1-4 skata vojska vo Emaus. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska.13 rot na Juda i ne najde nikogo. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. pa po~na 4 Mojs 10. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. 2-21 54 5. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost. 52 Eve. ni me~evi. sekoj od niv. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. mu slu`ea kako voda~i. stotnici. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas. za{to u{te edna bitka n# ~eka. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi. 59 podobro e da umreme vo borba.23–29. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. velej}i: „Tie begaat od nas. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata.4. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas. {to se bea naskoro o`enile. okru`ena so kowica. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto. kako {to posakuvaa.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. no tie nemaa ni {titovi.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. na ~ie ~elo se nao|a{e.5 20. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. 48 ja otvorija knigata na Zakonot.

dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto. mnogu se upla{ija.6 42 3 Mojs 21. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici.24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo.spored porane{niot.13-14 38 Ps 73.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik . 27 A toj.5-6 iska~i na gorata Sion.2-7 40 4 Mojs 31. 26 Onie. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja.17 43 4 Car 23. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e. vratite izgoreni. a vo tremovite. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma. podgotvena za borba. dimot {to se 1 Car 17. urnati. mnogu se voznemiri. pa sobra tu|inci.” 34 Zapo~na borbata. koi bea verni na Zakonot.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11.1-4. . 39 Gi raskinaa svoite obleki. Spasitele na Izrail. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat.47 2 Mojs vime svetili{teto. 35 2 Mak 11. pak. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv. zedoa mnogu zlato i srebro. mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo. 21 Koga go vidoa toa. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno. 47 pa. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto. spored Zakonot. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime.12 da odime gore i da go o~istime i obno. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. se pojavi edna grupa.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73. toj trgna kon Antiohija. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec. otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici.6. riznicite. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik.9 „Na{ite neprijateli se pobedeni.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite. 35 Lisij.37 na svetili{teto 14. pak.1 118. 40 padnaa ni~kum. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor. neka se pokolebaat so porazot svoj. ajde Mih 3. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. Ti.” 20. 30 Koga ja vide taa golema vojska. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica. 24 Ps 105. ta nikoga{ da ne im bide za sram. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa. za{to e blag i milostiv niz vekovi. 45 Im dojde dobra misla .29 136. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si.1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat. namisli povtorno da ja napadne Judeja.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27. `rtvenikot oskvernet. i. koga slu{na. 24 Koga se vra}aa. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija. koja sleguva{e od ridot. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici. i.da go urnat. O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4. 43 Tie go o~istija svetili{teto. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot.

10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. stanaa mnogu rano. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. 61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. 54 Vo denot. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite. koi `iveeja vo Gilad. negovite bra}a i site Izrailci. `rtvenik za temjan i trpeza. toj be{e obnoven so pesni. koi bea za narodot stapica i sopka. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race.29 48 Potoa gi uredija svetiwata. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. vnesoa sve}nik vo hramot. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite. se zdru`ija za da n# uni{tat. mnogu se razgnevija. vo koja se krieme. 59 Juda. 50 go pokadija oltarot so temjan. toj gi napadna. gi pobedi. 7 Toj vode{e mnogu borbi. onaka kako {to bilo pred toa. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot. ako nekoga{ dojdat. 51 na trpezata stavija lebovi. kako porano. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. a gi napravija i vratite na riznicite. a potoa se vrati vo Judeja. koj `ivee{e me|u niv.4 6-8 4 Mojs 21. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. vo devettiot mesec kislev. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. gi ponizi i plenot im go odzede. 52 Vo dvaeset i pettiot den. se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. 55 Siot narod padna ni~kum.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj.31 5 . nivniot vojskovodec. citri. gusli i kimvali. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. vo sto ~etirieset i osmata godina. Toj im nanese golem poraz. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa. gi obnovija vratite na vlezot. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. vo Akravatin. 5. Timotej gi predvodi nivnite vojski.3 4 Mojs 34. 49 napravija sve{teni sadovi. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. Koj im pomogna. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev. bidej}i mnogumina od nas zaginaa.

i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat. dodeka nie ne se vratime. najmile i Arabjani kako pomo{nici. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite.osum iljadi za Gilad.13 Galileja. otkako razbra deka toa e Makavej. vo Hasfo. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana.11 gi napadnat tie tvrdini. Maked i 5.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja. Sud 7.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. koi bea vo predelite na Tov. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e. od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja. 19 Nim im zapoveda. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. 35 Toga{ se vrati vo Alema. 34 Vojskata na Timotej. no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite. tie go izvestija. velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa. Maked. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost. od drugata strana na potokot. 39 tie sozdale golema vojska.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma. 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor. a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad. 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon.646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. bezbrojno mno`estvo. 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11. vo Alema. . 6. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci. Vosor i drugite giladski gradovi.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi.3 2 Mak 3. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata. izbi s# {to be{e ma{ko.” Is 8. zaedno so nivnite `eni i deca. podgotveni se da te napadnat.” Juda pojde da gi pre~eka. a toj im go zede plenot. pred niv mnogu narod. 13 Sud 11. go zede nejziniot plen i ja izgore.N. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. i.20 se upati kon Vosor. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata.51 Is. 30 Koga osamna zorata. ete. a logorot im e zad potokot. ete. a na Juda . kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. na smrt se predadeni.” 18 Go postavi Josif. 37 Po ovie nastani.20 Karnen . gi podignaa svoite o~i.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. sakaat da n# pogubat. izbega pred nego. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. sinot Zahariev. go sobra celiot plen i go izgore so ogan. vo iskinata obleka. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~. se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna. ja opsadija i ja prezede. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto.

32–45) Vo onie denovi. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen.10 3. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. sakaj}i da poka`at hrabrost. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir.15 dejskata zemja. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci. 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv. se upla{i i napravi lo12.N. taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata.” 42 Koga Juda dojde do potokot.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja. od najmal do najgolem. 56 slu{naa Josif. ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. pred Ptolomeida. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto.” 58 I taka $ naredija na vojskata.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite.14 20. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad. 42 2 Mojs 5. bidej}i.58-59 4. a po nego premina i siot narod. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. sinot Zahariev. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli. 1. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego. site neka odat vo boj. pak. voenite na~alnici. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie. 2 Mak 41 Ako. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. koj se nao|a{e na patot. gi osta20. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci. dodeka dojdoa vo ju. Toa be{e golem grad. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12. taka {to treba{e da pominat niz nego. nema da vi napravime nikakvo zlo. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. mnogu ukrepen.5-9 Is. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici. koja se nao|a na jug.” 43 I toj prv mina preku potokot. gi zazede Hevron i okolnite sela.6 5 Mojs 20.19 na celoto patuvawe. go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno. ne }e mo`eme da go pobedime. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne. a bratot Simon vo Galileja. 55 . preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. koi bea vo Gilad. i portite gi zatrupale so kamewa.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. i Azarija. go urna gradot do osnovi. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime. i gradot se predade vo negovi race. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot. koja e sproti Bet–[an.26 48 gor od drugata strana na potokot. 46 Dojdoa do Efron.

15 mu ja dade krunata. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. mnogu se ispla{i i se voznemiri. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite.33-36 20 6. eden od svoite prijateli. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto. a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon. bile pobedeni.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. negoviot grad. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. i go postavi nad celoto svoe carstvo. 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira. 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina. razbra deka vo Persija ima eden grad. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. pobedeni od niv. makedonski car. deka tamu imalo zlatni predmeti. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina.18 1 Car 17. 2 i deka vo nego ima hram. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. a deka i svetili{teto go ogradile. ete. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. ostaveni od Aleksandar. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka. so visoki yidovi. a srceto moe iznemogna od taga. gi razurna nivnite `rtvenici. koi oti{le vo zemjata na Juda. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i. svojata carska obleka i svojot prsten. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici. koj bil mnogu bogat. sinot na Filip. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh. pa go povika siot narod za da gi opsedne. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba. 10 2.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh.” 14 Toga{ go povika Filip. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite.55. a isto taka i Bet–Cur. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi.31 2 Let 26. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. 19 Juda re{i da gi izgoni.63 18 1. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja. 9 Pove}e denovi ostana taka. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj. koga minuva{e preku gornite oblasti. 68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. a na neznabo{cite da im pomagaat. kako {to bilo pred toa. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i. iznemo{ten od taga. da se odnesuvame spored 18 . oklopi i oru`je. padna na postela. po ime Elimais.32 14 6.7 1. so srebro i zlato. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. 7 deka go razurnale odvratniot idol. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. pro~uen so bogatstvo. koj prv se zacari nad Elinite. 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska.

649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. koga }e 4. dolgo go napa|aa. Taka zagina toj tamu. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici. sproti carskiot logor. }e svetnea kako ogneni svetila.53 15. 46 se vovle~e pod slonot. kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci. koga stana rano izutrinata. vide eden slon pokrien so carski oklop. 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija. se otklonija od nea. a drugiot . 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur.po niskite mesta. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. ne 44 oddeluvaj}i se od nego. za da se vozbudat za bitka. a osven toa. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici.1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli.16 {e toj. 44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. 26 I. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. 49.od slonot.11 tuku i protiv site tvoi oblasti. vojskite se podgotvija za bitka. 28 11. go probode so svojot me~ i go ubi. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija.27 . dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . 33 A carot. pak. vrzani za niv so kai{i. obu~eni za vojna.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. ete. pa duri napravija i voeni napravi. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i. brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija.3 10. od niv }e svetnea gorite. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska. a koga trgnuva. 39 Car kade {to be{e slonot.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. 43 Toga{ Eleazar. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. negovata volja. 47 Judejcite. narekuvan Avaran.29 n# najdat . na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas. 38 Drugite. trgnuvaa i tie zaedno so nego. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi. trubite zatrubija. tie }e napravat i pove}e od toa. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija. koi se borea odozgora . Gal 1.na ednata i na drugata strana. za{to vojskata be{e golema i silna.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13. za da ja prezemat.

50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat. 3 [tom toj razbra za toa. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. 13. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata.23–26. 62 Se iska~i carot na gorata Sion.50. a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo. za{to zavladea glad. 7 Zatoa isprati ~ovek. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto.23.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir.” 10. . toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot. 52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. 6. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e. za{to poradi svoite zakoni.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid. koj se obiduva{e da stane sve{tenik. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. a nas n# progonija od na{ata zemja. gi predvode{e. 63 Potoa brgu pojde i. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto. za{to be{e sedma godina. u{te dodeka be{e `iv. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa.53 2 Mojs 23. go napadna. koga se vrati vo Antiohija. go najde Filip kako vladee so gradot.22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli. koi gi ukinavme. 51 Potoa.45. a Alkim.3 2 Mojs sevo ova. rezervata so hrana pomala.18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. gi bea potro{ile i poslednite rezervi. vo kogo ima{ doverba. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13. 58 koi izlegoa od gradot.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati. za{to nemaa hra11. kamewa i ogan. na kogo carot Antioh. 5. 11. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata. 56 se vratil od Persija i Midija. sin na Selevk. zaedno so vojskite. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata.62. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe. koj tie go prifatija.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7. vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. vojuva{e so nego i go prezede gradot.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur. vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij. kako i pred toa.10-11 3 Mojs 25. Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja.

22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod.36 izrailskite sinovi.8 bo`nicite. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata. Nikanor vo Juda (2 Mak 14.” 29 Dojde kaj Juda. se podbi so niv. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. a {to be{e pogo. vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel. a svojot logor go postavi kaj Vitzet.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. 9 1 Let 24. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir. 20 Potoa. me|utoa. so koja se zakolnaa.” 16 Tie mu poveruvaa.42 skite sinovi. i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela. gi oskverni i gordo govore{e so niv. 26 Toga{. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici.1 Mojs 13. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama. velej}i: „Nema da vi napravime zlo. koe Al. za da baraat spravedlivo re{enie. 33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska.10 ta na Judeja.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. se pozdravija miroqubivo eden so drug. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. tie baraa so niv da bide sklu~en mir.Ezd 6. 30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail. a drugite izbegaa vo gradot na David. im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim. se vrati kaj carot i stra{no go obvini. 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas. eden od svoite slavni vojskovodci. ni na vas nitu na va{ite prijateli. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar. 34 No toj gi ismea.2-3 zemja so golema vojska. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto.32 va poraka. 25 . Vakid se vrati kaj carot. no polna so lagi. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi. carot go isprati Nikanor.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim.

velikiot car na Azija.11 3 Car 8. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila. koi se pobedeni od Rimjanite. toga{. neka padnat od me~. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. so bojni koli i so mnogubrojna vojska. za nivnite vojni.1 go pomina kako den na golema veselba. prviot vo 197 g. 40 Juda. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e.5. za juna~kite podvizi.37 41 4 Car 19. i site drugi {to stanuvale protiv niv. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici. so kowica. no i nego go uni{tile. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car. 48 Narodot se raduva{e mnogu. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. nanesuvaj}i im golemi porazi. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej. so koi se istaknale kaj Galite. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme. 39 3. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar. 6 Tie go pobedile i Antioh.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12.9. spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok.57 14. koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi. koga po pobedata }e se vratam vamu..1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron. presudi im spored nivnata zloba. a osven toa. koja tolku gordelivo ja pru`al.N. a kaj nego dojde siriskata vojska. silno razgneven. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race. i za carevite {to stanuvale protiv niv. vojskata na Nikanor be{e razbiena. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat.5 salim. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe. 45 Izrailcite gi gonea cel den. 1 8. 15. }e go izgoram ovoj hram. od Adasa duri do Gazir. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo. toj den 1. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji. a tie. . a toj prv padna vo bojot. a vtoriot vo 168 g. pr. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite. a drugite im pla}ale godi{en danok. Isto taka.35 45 4. Persej a. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi. pak.” i si otide razgneven. iako tie bile mnogu daleku od niv. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa.” 47 Go zedoa plenot od niv.16 40 Is. Hristos.4 ta raka. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa.43 35 pa. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien.

{to i da dodadat ili odzemat.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. a koga sakaat . nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi. potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv . Taka sakaat Rimjanite. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. Midija. pa pristapija i rekoa: . ako nastane vojna vo judejskiot narod porano. i Jason. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite. toj se zacaruva i caruva. nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici . za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail.10 2 Mak 4. tie pojdoa za Rim. pak. 20 „Juda nare~en Makavej. koga mnogumina od niv padnale ubieni. 14 no nikoj od niv ne stavil kruna.3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. ja zavladeale nivnata zemja. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama. site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora. i tie mnogu se izdignale. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. sin na Akos.11 8 a Indija. Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. 18 da im go simnat jaremot od niv. 30 Ako. mo`at toa da go napravat spored svoja volja. toa }e gi obvrzuva. ni pari. i gi isprati vo Rim. 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv. ni pari. ni korabi. ni brodovi. sinot na Jovan.`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime .” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. Iako patot be{e mnogu dolg. ni oru`je. ni oru`je. 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi. sinot na Eleazar. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. kako {to }e nalo`at uslovite. bez da dobivaat nadomest. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem. dokolku okolnostite go nalo`at toa. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz. nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee. 15 Tie imaat svoe sobranie. 27 Isto taka. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. 13 Ako sakaa nekogo da zacarat. 19 I taka.go smenuvaat. 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce.se pla{at od niv.

koga vidoa kolku e mnogubrojna. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda. 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot. borbite.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9.40 15 2 Car 13. mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata. {to bea na levoto krilo. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. vojnata go trevo`e{e. 3 Vo prviot mesec.N. pa. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici. 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici.” 10 A Juda im re~e: „Ne. koja trae{e od utroto do ve~erta. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa. nivniot logor be{e pred Erusalim. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici. vo podra~jeto na Arvili. sega sme malkumina.19. 13 3 Car 1. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na. 17 Borbata be{e mnogu `estoka.41 23-25 Ps 91. zemjata premina kon stranata na neprijatelite.23 21 2 Car 1. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea.jas da begam od niv. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata. kowicata se razdeli na dva dela. ubija mnogu lu|e. otkako go osvoija. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv. mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot.7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. 16 Koga onie. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. vo sto pedeset i vtorata godina. a drugite se spu{tija da begaat. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. pak. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin. 23 . na{iot ~as do{ol. kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. 18 padna i Juda.8 Is. 8. toa nikoga{ nema da bide so mene . 6 No koga ja vidoa golemata vojska. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara. hrabrite podvizi {to gi izvr{i. 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea.21 22 3 Car 11. velej}i mu: „Nie nemame sila.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. negovoto srce se obeshrabri. ako.

49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda.2 najde ~ovek sli~en na nego. da soberat mnogu hrana.1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20.50 Jordan. tipmani i so mnogu oru`je. i taka da go sru{at deloto na prorocite. 54 Vo sto pedeset i tretata godina. i tie go zedoa celiot plen. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot. a drugite izbegaa vo gorata.13. 35 A Jonatan go isprati svojot brat. 33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon. 50 3. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. no toj se trgna nazad od nego.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot.so visoki yidovi. vo vtoriot mesec. Emau.40 Is. Navatejcite. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. i gi zamoli prijatelite svoi. 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan. sega tie se pred nas i zad nas. Vetoron. 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12.N. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa. toj i negovata vojska. koga go razbra toa.2 Amos 1. nemame mesto kaj da izbegame. brat mu. kako voda~ na pridru`bata.25 mesto nego . }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi. 45 Ene. i po~naa ve}e da urivaat. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon. Faraton i Tefon . 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg.da ja vodi{ na{ata vojska. 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur. Vetil i Tamnata. koj mo`e da 26. 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija.1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. 53 sobra i zalo`nici. 39 Koga gi podignaa svoite o~i. i site onie {to bea so nego. 32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja . sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina. Gazir i tvrdinata. mlado`enecot. no protivnicite ne pojdoa protiv niv. 2. ostavaj}i vo niv vojska i hrana. a zvucite na nivnite svirki vo pla~. ne se 33 1 Car 24. veseli izvici i golema pridru`ba. ete.39-40 Amos 8. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana.” 47 Borbata po~na. izlegoa i se sokrija vo gorata. ja mina rekata Jordan. 34 Vakid. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki.16. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri.20 telite na na{iot narod. 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost. sega nie te izbravme tebe 35 5. 30 a. usta50 . 12. porti i reziwa. padnaa mnogu ubieni.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12. vo eden saboten den.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ . okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki. ete. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat.

zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska. ja sobra seta svoja vojska.16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli. vinovnici za toa zlo. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari. Jonatan. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori. otkako razbra za toa. 58 70 Koga razbra za toa. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim. nitu pak da upravuva so svojot dom. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete. 56 Taka umre vo te{ki maki. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod. na negovite bra}a i na negoviot narod. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. 73 Se smiri me~ot vo Izrail. a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad. no tie ne mo`ea.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija. toa mnogu go nata`i. se vrati vo svojata 2 Mojs 24. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego.2.10. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite.31 Er 47. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi.11. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot.5 13. 62 Potoa. vo pustinata. ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego. vedna{ se vrati kaj carot. 63 Vakid.” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. oneme. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. Jonatan isprati 73 2. da go povikame Vakid da se vrati. i gi ubija. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja.7 plenil vo Judeja. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata.16.5. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. a mnogumina od niv i ubi. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini. toj }e gi fati samo vo edna no}. a i gora- 10 . 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14. kako i Fasironovite sinovi. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego.

15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan. na praznikot Senici.33-36 povedite. zarobeni vo judejskata zemja. nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat.34 preminale kon na{ite neprijateli. i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi. se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni. da go pazi{ na{eto prijatelstvo. a i tri dena pred i tri dena po praznicite . koi gi prestapile zakonite i za23. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel. 9.pozdrav.29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan .13-15 kako pribe`i{te. od dene{niot den i za ve~ni vremiwa. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata. neka bidat site oslobodeni od dava~kite . vo sto i {eesettata godina. prisoedineti kon nea .50-52 . otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti. 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana. (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna).za sebesi i za svojot dobitok. 20 I taka. }e se narekuva{ prijatel na carot. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe. pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{.od Samarija i od Galileja. 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota. saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. a nie }e vi otplatime so dobro. isto taka. 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini. 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar. a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. izvr{eni od nego i od negovite bra}a. od ni kamewa. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij. 27 ostanete ni i ponatamu verni. za koi e potrebna vernost. {to mi pripa|aat mene.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i. i napravija taka. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . se otka`uvam i od negovite predeli.pozdrav.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja. za ona {to go pravite za nas. kako i za makite {to gi pretrpele. od desetokot i od site negovi prihodi. 34 Site praznici. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11.18 vo tvrdinata. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi.657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa. te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod.

neka ostanat pri10. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro. a sednav i na prestolot na negovoto carstvo. go razbiv i nego i negovata vojska. otsega }e go davaat za potrebite na hramot.26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv. 4. samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata. sam so Kleopatra. ja prezedov vrhovnata vlast. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite. otkako gi islu{aa ovie zborovi. . vojskata na Dimitrij po~46 10. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. a poradi carski dava~ki i danoci.2 Mojs 33. egipetskiot car. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci.30-31 11.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{.8-9. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego . otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir. 33.46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. 39 38 Trite oblasti. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi. toj den Dimitrij padna mrtov.8. prisoedineti kon 5.1 2 Mak 6. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. 53 Vlegov vo borba protiv nego. kako {to odredil carot za judejskata zemja.15 Judeja od Samarija. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je. i neka `iveat spored svoite zako- ni. kako {to veli{. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot.12 sonce.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. izma~uvaj}i gi bez milost. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar.28-34 na da bega.8 pobedi.” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja. svojata }erka. daj mi ja tvojata }erka za `ena. 43 I sekoj. kako {to im prilega na carevi. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij.

kade {to nema ni kamewa. taka i napravija. za{to vojskata e so mene vo gradovite. i Jonatan vleze vo Jopija. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. 75 Se ulogorija vo Jopija. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti. sinot na Dimitrij. miruva so nikakva rabota.2-5 dru`i za da mu pomaga. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda. mu go . za da se spasat. 73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite. a brat mu Simon mu se pri.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost. no dojde vo ramninata. ni klisuri. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. upravitelot na Kele–Sirija. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego. 62-63 1 Mojs 41.1-7 negovata slava. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik. 81 No vojskata dobro izdr`a. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. toj sobra golema vojska. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice. 67 izbra deset iljadi ma`i. toj odnovo mu iska`a po~esti. za{to kowicata se izmori mnogu.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot.15 7. so mnogu plen. vo zemjata na svoite predci. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego. najposle kowite nivni se izmorija.Sud 1 Car 5. svetili{teto na nivniot idol.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3. isto taka. se ohrabri vo du{ata. site se razbegaa. a tie }e ti ka`at.23 Erusalim. izleze od 83 16. pa se vrati vo Antiohija. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas.” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea. tie ja zaobikolija negovata vojska. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. tamu }e gi izmerime na{ite sili. 77 Koga Apolonij slu{na za toa. 78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. i po~naa da vojuvaat protiv nea. 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo. spored obi~ajot. im se dava na carskite rodnini. kakva {to. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon. slezi kaj nas vo dolinite. kako e oble~en vo porfira. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak.41-43 Est 6. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. 65 I taka.

24 Pa. mu ja dade na Dimitrij. se naluti. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. da vladee so nego nasledno. za{to mu be{e test. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina. koi ne go sakaa svojot narod. 12 Pa. 20 . oplakuvaj}i se od nego. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it. koi bea vo nea.46 nata na Azija i krunata na Egipet. Aleksandar otide da vojuva protiv nego. naredi opsadata da prodol`i i. 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. a potoa se vrati vo Erusalim. otkako mu ja odzede svojata }erka.1.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi. koja ja ima Aleksandar. za{to toj saka da me ubie. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego. 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon. Azot i okolnite razurnati gradovi.20 ohija i se krunisa so dve kruni .32.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa.5 2 Car 17.11. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti.so kru. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata. koja se narekuva Eleftera. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata. otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite.83-84 morskiot breg.12 1 Car 13.33 10.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici.34 |a{e vo Kilikija. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. 22 Koga toj slu{na za toa.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. otkako sobra mnogubrojna vojska.21 1. 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. kako i mnogu korabi. 18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej. a Ptolomej se raduva{e. Ptolomej ja izvede svojata vojska.11 3 Car 5. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. 21 No nekoi. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo. no carot premol~a i ni{to ne re~e. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car. 3 No. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko. 4 Koga se pribli`i do Azot.17 Sud 7. kako pesok na 10. re{i da se izlo`i na opasnost. 15 Koga slu{na za seto toa. Jas }e ti ja dadam }erka mi. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan.

29 38 10.65 27 pa. koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas. osven stranskite vojski.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame. 46 Carot izbega vo dvorecot. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij. go menuvame carskoto pravo.30-31 1 Car 1. na{iot rodnina. ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten. 48 go zapalija gradot. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja. {tom }e se uka`e prilika za toa.1 2 Car 13. 34 Osven toa. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim. 49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad. potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto. maloletniot sin na Aleksandar. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. 11-12 Mt 27.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa.50 rodi. gi raspu{ti site svoi vojski.pozdrav. koj go vospituva{e Antioh. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod.” 28 10. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe. otide kaj Imalikuj Arabjanecot. koi gi ima{e pred toa. poradi {to site vojski na 6. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite.na{ite prijateli.20. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod . mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. pa ostana so nego mnogu denovi.38 11. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot. go napravi eden od svoite prvi prijateli. 43 Me|utoa. 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina.58 negovite predci go mrazea. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot. 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten. koi postojano gi napa|ale Izrailcite. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod.67 11. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego. za{to site moi vojski se odmetnaa od mene. sekogo vo negovoto mesto. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat. 37 I taka. vi go ispra}ame i vam za da znaete.661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva. zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot. gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir. kako i trite oblasti i Samarija. Lida i Ramataim. 39 Trifon. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija. 33 Na judejskiot narod .57 35 10. od danoci i mu veti trista talanti. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . A Judejcite se proslavi- . se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad.34 34 10. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja.30.23 1 Let 8.

go izneveri Jonatan. sinot na Halfij. tuku i silno go o`alosti.” 12 . no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim.89 zemja pred nego. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. a vojskata. kaj nego se sobraa site sirski vojski. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. go zamolija za mir. Toj go opsedna gradot.22-23 14. vo Galileja.39 70 2 Mak 11. 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. i toj se soglasi. a toj se smiluva na niv. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka. 70 i nieden od niv ne ostana. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. Antioh se zacari i se krunisa. toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite. osven Matatija. sinot na Av{alom. ete. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori.22 2 15. koga go vidoa seto toa. Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego.2 Lk 5. no gi istera od gradot i zavladea so nego.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota. i po~naa da vojuvaat protiv nego. 67 Sud 4.18.1 8. koga dojde vo Askalon.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina. do samiot niven logor i tamu zastanaa. 12.isto{teni.N. no `itelite na ovoj grad se zatvorija. ne saIs. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i. a svojot brat Simon go ostavi nastrana.17 71 Mt 26. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego. pak. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. site po~naa da begaat. potoa otide duri do Damask. i Juda. 11. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti. 61 Ottamu otide vo Gaza. 68 I. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor. koj be{e seu{te dosta mlad. 66 Toga{ opsednatite . ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli. 3 Tie dojdoa vo Rim. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. da nosi porfira i zlatna dijadema. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa.17. a onie {to bea so Jonatan. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat. gi razbi i tie se razbegaa.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas.1 Jn 6. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5. 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan. 63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti. sama ode{e kon nego od drugata strana. zapovednici na voenite odredi. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i.65 12.20. koi Dimitrij gi be{e raspu{til.

pa postavi stra`a da ja ~uvaat. 25 koga izleze od Erusalim. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba. potoa se vrati kon Jopija i ja zazede. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. 22 Sega.9 25 2 Car 8. otkako go razbravme ova. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car . pak. izbegaa. zatreperi nivnoto srce i. koj caruva{e kaj vas. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. a okolu logorot postavi predni stra`i. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli.44 11. {tom zajde sonceto.” 6 12. 24 . nie se izbavivme od na{ite neprijateli. 5 Eve go prepisot od pismoto. gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite. Zapovedavme da ve izvestat za ova. narekuvani Zavadejci. vo praznici i vo drugite denovi. gi razbi i zede mnogu plen. 30 Se spu{ti Jonatan po niv. 23 Nie. se ispla{ija. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka.da gi ispratat so mir do judejskata zemja. i Antipater.35 2 Mak 1.17 judejski narod . be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. 16 Sega gi izbravme Numinij. 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni.pozdrav do bra}ata spartanci. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto.7 33 10. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3.18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot. ako ni odgovorite po niv. 12 Nie se raduvame na va{ata slava.75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano. 9 A nie. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto.9 30 11. Antiohoviot sin. protiv nas vojuvaa okolnite carevi. Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. 15 za{to imavme nebesna pomo{. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. Jasonoviot sin. 18 I vie }e napravite dobro. va{e e.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli . otkako zapalija ognovi vo logorot. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime. za{to gledaa zapaleni ognovi. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. 27 Zatoa. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. no ne gi stigna.10 4. koi se vo na{ite race.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. koja ni pomaga. iako nemame potreba od niv. tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta. vo sekoe vreme.” 21 2 Mak 5. a s# {to imame. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. 11 Nie postojano. za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. na{ite neprijateli bea poni`eni. bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. ni vas.

se vratija nazad.trgnaa so nego. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e. koj se narekuva Kafenata.36-42 12. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat. 5 I sega. otide vo Bet–[an. 42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli. i dojde vo Bet–[an. ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi.26 13. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e. bidej}i samo zatoa sum dojden. a jas ostanav sam. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici. gotovi da se borat. go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego. 2 otkako vide deka narodot e upla{en. taka {to tvrdinata da bide odvoena. 50 No tie. a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu. da se krunisa i da digne raka na carot Antioh. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a.18. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. gi zacvrsti portite i klu~alkite. pa koga se digna. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe. site vojski i site dano~nici. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe. a iljadata .4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti.52 53 5 Mojs 32.10. mu dade podaroci. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi.50 3 Car 19. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego.” 49 5. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok. gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e. podgotveni za borba. 51 Gonitelite. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik. 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja. se pla{e{e da krene raka na nego. 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe. da ne dade Bog. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a. toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas.14 5 3 Car 19.4 9. Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. pa potoa }e se vratam. za na{ite `eni 13 .

no ima{e golem sneg. i so nego mnogu vojska. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni.1 Jonatan. 29 im napravi ubavi ukrasi.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca.1. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. na majka si i na ~etvoricata bra}a.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e. za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. 21 Onie. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12.19 31 12. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi.33-34 . i ne trgna poradi snegot. 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. isprati sto srebreni talanti. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite. A Simon i 1 Mojs 45. 32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija. ja postavi i bojnata oprema. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja. stavi naokolu visoki stolbovi. sinot na Av{alom. za ve~en spomen. koi bea vo tvrdinata.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~. go ubi Jonatan.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba. tvoite bra}a. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana. a na stolbovite. no otide po zaobikolen pat kon Adora.39 32 7. so vrati i zatvora~i. 9 vodi ja na{ata vojska.70 9. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata. 28 tamu stavi sedum piramidi. a tvrdinite gi polne{e so hrana. poradi potrebite {to gi ima{e. toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. edna sproti druga: na tatko si.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi.9 ka`e{ .36 25 2.22 33 14. 12. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot. gradot na negovite predci. tuku stana i otide vo Gilad.}e izvr{uvame. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto. i s# {to }e ni 20 2 Let 11. 30 Toj grob. a do niv . odnapred i odnazad. 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen. koj be{e pogreban tamu. i napravi golemo zlo na zemjata. toj gi isprati i decata i srebroto. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a. Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa.izvajani korabi. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat. taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. go izdigna visoko za da se gleda oddaleku. mesto Juda i 2. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan. 16 Zatoa. 19 I taka.

si ja kinea oblekata. Neka vladee mir me|u vas. persiskiot i midiskiot car. napravi opsadna kula.33-34 mnogumina od niv umrea. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba. ja utvrdi hramovata gora. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. koj go zatvori vo temnica. pak. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. kimvali i citri.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. go utvrdi i vo nego na. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam. tuku spored tvojata milost. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon. taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija.34-38 39 10.5 da prodavaat. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi. a toj se naseli vo Gazir. 5 Pokraj seta svoja slava. 14 . skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika. ja privle~e do gradot. vo koi ima{e idoli. no gi izgoni od tvrdinata.51 4. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir.36 pazat zakonot. ni da kupuvaat nitu 14. golemiot prvosve{tenik.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto. 44 onie. ja razbi vojskata na Dimitrij. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. 38 11. 3 Toj otide.29 41 8. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`. toj im go dade. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec. 2 No Arsak. razbi edna od kulite i ja osvoi.15 14. so psalmi i pesni. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot. go fati `iv i go dovede kaj Arsak. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti.7. 40 I. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir.34-35 12.18 43 4. ja zaobikoli so vojska. i naseli ma`i {to go 12.34 15.54 pravi `iveali{te i za sebe. voda~ i upravitel na Judejcite. so slavoslovija i palmovi gran~iwa. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e. vo sto sedumdeset i prvata godina. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. {to bea na kulata. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. tie trpea golem glad i 12.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon. {to treba{e da go pla}ate. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. ve}e da ne se zema.28. so gusli. 1 Let 15.29 36 „Carot Dimitrij do Simon. neka se zapi{uvaat. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail.

izlo`uvaj}i se na opasnosti.65-66 13. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva. a koga se pribra kaj svoite predci. se 12. Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul. nastana golema `alost. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod.17-32 12. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan. 9 Starcite. i nikoj ne be{e voznemiruvan. judejski pratenici. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. i Antipater. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja. vo sto sedumdeset i vtorata godina. 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto. sin od sinovite na Joariv. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite.5 Zah 8. 16 . 20 Eve go prepisot od pismoto. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34. razgovaraa za op{tata blagosostojba. vo golemoto sobranie na sve{tenicite.27 18 8.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon. sinot na Matatija. nasednati po ulicite.4 12 3 Car 5. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata. a Izrail se raduva{e so golema radost. sinot na 26 14.pozdrav. Simon. 7 11. so golema slava go proslavija svojot narod. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas. sinot na Antioh. na{ite bra}a . Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici. vo tie dni carevite se smirija. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon.12 Ps 17.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa.31 Mih 4. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi. 7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir.18 15. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion.24 Is 54.43-52 9-10 2 Mojs 33.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon. sve{tenicite i do siot judejski narod.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva. ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja. i bra}ata negovi. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka.15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij. gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot.48 Jason.4 4 Car 18. 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea.10 14 Sof 3. do stare{inite.4 Zah 3. 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik. .

koja se nao|a vo predelite na Azot. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici. da vladee so site.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat.22 13. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. ili. 34 4. 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod.33 13.27 tivre~i na negovite zborovi. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi. ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi.46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime.33 7. pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik.37.13.25 6.89 zlatni ukrasi. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim. sinot na carot Dimitrij.40 li{te. od koi se otka`aa.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro. 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik. kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot. vo oblastite. 44 Na nikogo od narodot i od 15.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10. nad oru`jeto i nad tvrdinite.29 11. i postavi tamu judejska stra`a. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod. 15 . 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki. Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10. 37 Toj vo nea naseli Judejci.15 12. {to ja ima{e sprema narodot. }e bide vinoven. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. pak. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe.14-15 7.29. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon.18 40 12.39 15.43-48 36 1. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod. vo koja pred toa `iveeja neprijatelite. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo. koj e na granicata od Judeja. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost.20. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka. site dogovori na 1.65-66 13.35 39 2. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod.11.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok.21 41 4.32 15. da gi postavuva na rabota vo hramot. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik .46 Jn 1.21. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto.

zlato i mnogubrojna oprema. dajte ni petstotini talanti srebro. koja e vo primorjeto. Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora. ne sakate da go napravite ova. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv. Rodos i Fasilida. 11 Carot Antioh go gone{e. srebro. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. Samos i Pamfilija. 21 Osven toa.29 begale od nivnata zemja. koi ostanaa kaj Trifon. 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli. a korabite se pribli`ija otkaj moreto. kako i danocite od tie mesta.669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini.36 vas.gradovi vo moeto carstvo. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. a i vojskite go napu{tija. 27 no toj ne prifati. neka ti ostanat tebe. otfrli s#. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za. Likija i Halikarnas.39 koni. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja. Arad i Gortina. pak. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon. ne sakate da ni dadete. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. eden od svoite prijateli.so pisma do carevite i do zemjite. protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv.2 dat slobodni. Knid i Kipar i Kirenena.u{te petstotini talanti srebro. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej. na Atal. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici. pak. Kos i Sida. taka {to onie. Dil i Mind. nitu mo`e{e da izleze. 31 Ako. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite . taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze.33 {titot.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. Sikion i Karija. Gazir i erusalimskata tvrdina . 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa . 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is. 19 I taka. nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. i do{le kaj 14. 30 Zatoa. 11. koi gi izgradi i so 14. na{i prijateli i sojuznici. 15 .” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij. ako nekoi lo{i lu|e iz. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja. i toj pobegna vo Dora.31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12. za koe se be{e prethodno dogovoril so nego.13. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. ako. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite.N.24 koi vladee{. 10. kaj nego se sobraa site vojski. 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici. na Arijarat i na Arsak. tvojot narod i hramot. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon. bea sosema malku.

33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja. bratot na Jovan. i ima{e mnogu srebro i zlato. 9 Toga{ be{e ranet Juda. i im re~e: „Jas. 34 No nie. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi. od niv padnaa mnogu raneti.” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici.84 13 1. kako {to mu be{e zapovedal carot. 2 2. zaginaa okolu dve iljadi du{i. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite.41 10 10. a tamu. moite bra}a i domot na mojot tatko. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. 3 No. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail. a drugite izbegaa vo kreposta. sinot na Avuv. a koga go vidoa toa negovite vojnici.50 8 15.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa. Juda i Jovan. a vie. za niv }e dademe sto talanti. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. a carot mnogu se razgnevi. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja. 8 [tom zatrubija so svoite trubi. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. ete. minaa i tie. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci.53 rasko{. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. nitu gospodarime nad tu|i imoti. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. koi gi bara{ . 13 Negovoto srce se vozgordea.18. koja ja be{e izgradil toj. 14. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci.47 3.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori. a me|u niv ima{e eden potok. pa posaka da zavladee so zemjata. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. pe{aci i kowanici. 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. toj prv mina. pred niv be{e mnogubrojna vojska. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata.6 3 3. pa vodete borba za na{iot narod. 6 I se krena Jovan protiv niv. 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi. zamislu11 . 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. ete. jas ostarev. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina. prijatelot na carot. po Bo`ja milost.

a pisma im ispra. hrabrite podvizi.2 Car 18. gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko. . im priredi golema gozba. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi. Jovan mnogu se zbuni. vo edinaesettiot mesec. dojde i vo Erihon. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. isprati da gi zazemat 3 Car 14. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda. 15 Sinot na Avuv gi primi qubezno.48 za da go ubijat Jovan. gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi.55 i nejzinite gradovi. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija. Jovanovi dela: vojnite.9.7 14.15 ubie Simon i negovite sinovi. zlato i poda. slavno izvr{eni. a toj mu ja predade zemjata 19 3.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro. {to ja be{e izgradil toj. 14 Simon. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego. posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi. 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto.22 roci. .671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat.mesecot {evat. 24 20 drugi. vo sto sedumdeset i sedmata godina. pak. pak.29 Erusalim i svetata Gora. pak. stana Ptolomej i tie {to bea so nego. 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego. 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. 22 Koga go slu{na toa. 23 Drugite.

zaedno so svoite prijateli. pr. Hristos. 14 Odnosno. Antioh. nici. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. stare{inite i Juda do Aristovul. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata. Vtorata kniga Makavejska.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam.52-59 suvavme lebovi. za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno. 1 Mak 1. sovetnikot na carot Ptolomej. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet. gi palevme svetilnicite i prine. ovaa kniga.10. otide na ona mesto. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama.37). za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi. Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv. za voskresenieto. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. nosi. vo mesecot kislev. tuku govornik i moralizator. toj ne e prvenstveno istori~ar. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost.29. vo sto {eeset i devettata godina.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. koja se smeta{e nepobedliva. koja sepak e istoriska vo svojata osnova. koj `iveel nadvor od Palestina. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. spored podatocite od samata kniga. koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot. 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad. Toga{ Mu se 1.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. so koja se poslu`ija `recite na Naneja. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja. za da zeme pari kako miraz. 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. 28 i ponatamu).67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7. 13 Bidej}i.22.32–38) i dr. Vo nea. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij. . 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri.6 1 Mak 4.1-16 set i osmata godina. najverojatno Judeec. Teolo{ki. Pisatelot e isto taka anonimen. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7. Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa. Nemu Mu blagodarime sve~eno.11. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god.33.23. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska.7 1 Mak 10.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata. vo sto osumde. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto. nie. kako {to veli samiot pisatel. so elinisti~ko obrazovanie. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot.

pak.5 Mojs 30. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat. edinstven 27 praveden. otkako im Neem 12. Ti go izbavu. koj go vostanovi Neemija.5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo. Gospodi Bo`e. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija. na koi im go dal. sve{tenicite go 3 Mojs 6. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite. Ti si stra{en i silen. {to zna~i: O~istuvawe. 22 Samo {to go napravile toa. so koja Neemija i onie {to bile so nego. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi. koga toj. otkako ja ispital rabotata. 23 Dodeka gorel ognot. 35 Na onie. no od svetlinata. se na{la vodata. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto. 16 pa. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto. praveden i 26 milostiv. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj. edinstven Car i edinstven 14. 32. otkako izminale mnogu godini. ispraten tamu od persiskiot car. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. taka {to site se za~udile. 18 I taka. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot. 19 Za{to. {to izgreala od `rtvenikot. izbuvnal silen plamen. vivnal silen ogan. Eremija gi krie obrednite predmeti . 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. 34 carot. oslobo.30. bidej}i na toa mesto. smetavme deka e neophodno da vi javime.11 gi presekoa glavite. 2 . 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod. 31 Koga `rtvata }e izgorela.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni. sesilen i ve~en. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot. {to bile so Neemija.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt.15 5 Mojs Dobrotvor.6 zatvorija svetili{teto. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot. go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile.2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod. toj is~eznal.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. 20 I. toa mesto go narekle Neftar. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa.8-9 25 edinstven Daritel na s#. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto.3-5 Er 23. Ti si gi iz. kako {to e gore re~eno. 32 A koga go napravile toa. prinese `rtva. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car. gi frlija pred onie {to bea nadvor. po~naa da frlaat kamewa i 18. go osvetile `rtvenikot. koga Mu bilo ugodno na Boga. Koga gi prigotvile `rtvite. Neemija. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. kako {to rekol Mojsej.17 i osveti go. tuku samo gusta voda. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. 36 Onie.16 15 s#. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. gi isekoa na par~iwa i. Sozdatele na 1 Mak 6.673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval.Bibliotekata na Neemija . izgrealo sonceto.33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego. Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. 27 soberi n# nas rasprsnatite.

2-12 7. 8-13 10 3 Mojs 9. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga. 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe. a potoa go zayidal vlezot. koi bile izgubeni poradi vojna. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot. ako i vie gi praznuvate tie deno. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite. 5 Otkako pristignal tamu. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. a dobro }e 11. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. ako imate potreba od niv. 62-63 2 Let 7.65 13 Ezd 6. 15 Zatoa.16-20 12 3 Car 8.1-32 51. 10-11 9 3 Car 5.27 vi. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. taka. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti. kade {to gi vnesol skinijata. za prorocite i za David.2 Er 29. nadaren so mudrost. i deka se iska~il na gorata.56 ta {to n# snajde. koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno.12-26 .na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak.16 8 2 Mojs 24. 13 A. po Bo`jo otkrovenie. koga Mu se molele na Gospod.8 bide. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. olesnuvawe . 6 Potoa. ne mo`ele da go najdat. 21 3. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot.49 34. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot.1 Mak 1. 17 A Bog. ognot ja progolta.16 40. koga se molel i Solomon. a i pismata na carevite za svetite prinosi. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon. na koi im se zakanuva{e propa|awe. poka`ani na onie. 7 A Eremija gi ukoril. Kov~egot i kadilniot `rtvenik.2 10. 9 Se govori i za toa deka Solomon. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata. se nadevame na Nego. {tom razbral za toa. taka {to. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo.34-38 3 Car 8. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli. carstvo. sve{tenstvo i svetili{te. 25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal. 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. poznat vo celiot svet. Toj nabrgu. na koja se iska~il Mojsej. hramot da bide veli~estveno posveten. za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija.1 11 3 Mojs 10.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. kako gi sobral knigite za carevite.24 pratete lu|e da vi gi donesat. 22 i za pojavite od neboto.23-24 3 Car 8.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. 27 iako za nas. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e.15. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi.29 go praznuvame o~istuvaweto. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi. iako bea malubrojni. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32.1 7 Er 3.5 race. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot.

10. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. a ovoj go odbral Heliodor. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis. od plemeto na Venijamin.32 10 5 Mojs 27. ova ni najmalku ne e lesno. 15 Sve{tenicite.8 12 1 Mak 10.1 13. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo. oti{ol kaj Sir 32.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto. pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija.19 13. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe. 13 7 10. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto. koj e po~ituvan vo celiot svet. 33 I taka. 32 Onoj. {to pravi kratki izlo`uvawa.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. koj bil postaven za nastojnik na hramot. Voznemirenost vo gradot Heliodor. Ezd 6. da gi isleduva{ site poedinosti . 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato. a samata istorija da ja skratuvame. koj ima{e carska zapoved.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe.11 11. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3. vo gradot se sozdade golema voznemirenost. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te.7 korisen i na drugite. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci. 9 Koga pristignal vo Erusalim. da go po~neme prika`uvaweto.6-12 . No. 30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari. eden mnogu ugleden ~ovek.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. negoviot dr`aven upravitel. oble~eni vo sve{teni~ki ode`di.19 11 Neem 2. 11 i deka eden del e na Hirkan. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi. dovereni na pazewe. i vo nepovredlivosta na hramot.43 15 2 Mojs 23.2 1 Mak 3. do Onoj. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot. kako {to rekovme. i negovata omraza kon zloto. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. sinot na Tovija. 14 Toj opredeli den. pa taka mislime i nie za na{ata rabota. pak. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata. i da gi istra`uva{ site izvori.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. a bara od nas napori i vnimanie. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot. 4 No nekoj si Simon. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo. sepak. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica.

” I otkako gi izgovorija ovie zborovi. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila. nego go obvi gusta temnina. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj.Dan 4.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila. a drugiot .9 pere{e so seto svoe telo. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e. hramot. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva. 19-20 2 Car 13. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. se ispolni so radost i veselba.od drugata strana. a treti gledaa niz prozorcite. Koj mu go zapazi `ivotot. odea vo grupi na ulicite. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila. eden od ednata. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. prinese `rtva za negovo spasenie. 32 Prvosve{tenikot. Promenata kaj Heliodor A Heliodor. be{e ispolnet so strav i trepet. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak.19 Pla~ 2. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost. drugi kon yidovite. devojki.3. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo. koi gi vide so svoite o~i. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. 37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim.23. pa koga se ispravi na zadnite noze. kaznet od Boga. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te.28 `uvaa du{evnata maka.29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. 15. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as. 33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12. go zamolija prvosve{tenikot Onija . 20 i site krevaa race kon neboto i se molea. i stra{en kowanik.28-29 zemja. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog. is~eznaa. nekoi od pridru`bata na Heliodor. pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil. 31 Potoa. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum. toj mu odgovori: 35 .19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. go udira{e Heliodor so prednite kopita. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe. 34 a ti. oble~eni vo ista rasko{na obleka. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor. 6. 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe. koj pred malku vreme. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie. toa na onie {to go gledaa.15. tr~aa edni kon portite. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. to.

9 Osven toa. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci. koga Antioh. 39 Onoj. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. pa gi vode{e vo dom na sramot. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. so posredstvo na Jovan. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. zabraneti so zakonot. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4. pa. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. po~naa da se izvr{uvaat ubistva. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. ja pottiknuva zlobata na Simon. i }e go pre~eka{ kaznet. tie im stanaa neprijateli i krvnici. stana car. so eden zbor.Toj gi bie i gi uni{tuva. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti. 15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. bratot na prvosve{tenikot Onija. 11 Gi ukina pravata. Koj `ivee na neboto. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. 13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. trista i {eeset talanti srebro. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . 18 Koga vo Tir se odr`uvaa.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi.” 40 Ete. nego is4 prati go tamu. petgodi{nite natprevari. a da ostaneme nekazneti. ako mu dozvoli 1 Mak 8. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo. gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. 5 otide kaj carot. antiohijci. 3. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba. na toj bezbo`nik. urivaj}i gi zakonskite uredbi. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. pri edna nivna sredba. i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite.8-10 13. bdee nad toa mesto i go za{tituva. a ne prvosve{tenik. . tatkoto na Evpolem. 4 Onija. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite. 2 Dobrotvorot na gradot. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5. Jason.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija.1 3. 8 vetuvaj}i mu na carot. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. nare~en Epifan. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni.5 samo ako ostane `iv. vo prisustvo na carot.

iako se somneva{e vo nego. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment. eden od golemodostojnicite na carot. ja pofali negovata vlast. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. ne vodej}i gri`a za pravda.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. onie {to gi zedoa da gi nosat. 38 razgneven na Andronik. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. so fakeli i vosklici. bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. tuku i mnogu drugi narodi. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. 32 Toga{ Menelaj. zapovednikot na gradskata tvrdina. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida.ubiecot.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{. Herkul. koj go izmami svojot roden brat. Antioh se posomneval vo nego. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti. 37 Antioh. go zamoli da go ubie Onija. iako Sostrat. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite. 26 Pa taka Jason. toj dojde vo Erusalim. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida. no.7 ne{to neprili~no. zatoa koga se upati vo Jopija.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. sinot na Menestej. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka.12 nikot na Kipranite.33 3. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot. 34 Zatoa Menelaj. se vrati vo Erusalim.2 a Sostrat go zamenil Kratis. kade {to toj go ubi Onija. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. 30 34-35 Dan 9. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast. Jason go isprati Menelaj. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik. bidej}i toa go smetale kako 3. 24 A toj. .1. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani. postojano gi bara{e od nego.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. izleze od svoeto skrivali{te. otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. Toga{ Andronik otide kaj Onija. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. 12. bratot na prethodno spomenatiot Simon. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. koga se sretnal so carot. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija. a Onija. {tom se sostana so Andronik. da go pogubat nego . 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. zapoved. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek. vedna{ go ubi. 20 I taka. 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver. parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija.4 4.

49 Duri i tir~anite. Dorimenoviot sin. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat. narodot se digna protiv Lisimah.8 1 Mak 3. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi.11 predmeti. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana. 10 2 Vo tie denovi. ve}e faten. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. 44 Koga carot dojde vo Tir. i otkako gradot be{e prezemen. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. dodeka kutrite obviniteli. onie {to govorea vo odbrana na gradot. 42 taka {to mnogumina od niv ubija. 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani. pod izgovor deka treba da se osve`i. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. 48 I taka. se gledaa kowanici. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. 47 Menelaj.29 3 Car 2. mu veti mnogu pari na Ptolomej. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. so znaewe na Menelaj. sekako deka }e bea oslobodeni. a ne nad ednorodnite bra}a. go odvede carot pod nekoj trem. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi. narodot i na svetite sadovi. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo. 39 43 45 8. pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. be{e proteran vo Egipet. i samiot ostana neoplakan i neu5 . 13. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. poradi al~nost na vlastodr{cite. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. nad celiot grad vo vozduhot 49.16gra|anite. nekoi ranija. frlawe streli.1 1 Mak 1. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. i zatoa po~na nasekade da se govori. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. Menelaj izbega vo tvrdinata. vinovnikot na seto zlo. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast. niv carot gi osudi na smrt. Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. 45 A Menelaj. toj bega{e od grad vo grad. pa napreduvaj}i vo zlobata.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. 46 A Ptolomej. be{e izveden pred sud.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. sli~ni na vojnici. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. samiot zagina vo tu|a zemja. ako se zastapi pred carot za nego. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. 50 A Menelaj. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina. star po godini. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e. drugi stapovi.

toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego. a more. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja.zaradi narodot. 3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot. 6. 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto. a osven niv.12-17 9. a hramot vo Garizim . dobi del od Bo`jite dobrini. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2. desetti vo svojot rod. i Menelaj.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici. a go vode{e Menelaj. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite. nitu so grobot na 21 I taka. rodum od Frigija. Antioh. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. Mk 2. kako {to go odvratija i Heliodor. svoite tatkovci. tuku go izbra svetoto mesto . Atiwanin.38 po`estok i od onoj {to go postavi. 11 Koga carot razbra za seto toa.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. `eni i deca. imaj}i del od narodnite nevolji. zaklaa devojki i doen~iwa.8 da se vrati vo Antiohija. 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti. a `enite i decata da gi prodadat. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski. 27 Toga{ Juda Makavejski. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite.hram na Zevs Gostoqubiviot.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili. Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec. otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i. 25 Koga dojde vo Erusalim.13 15. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. 20 Zatoa i svetoto mesto. pa pobrza 8.za suvozemni pati{ta.27 to . umrtvija ma`i. 23 a vo Garizim go postavi Andronik. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto. Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1.38 go napravi pogodno za plovewe. otkako se smiluva Velikiot Gospod. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni.31 Filip. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita. 13 Taka izginaa mladi i stari. koga bi se osmelil da vleze. a po priroda Evr 11. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite.28. 6 . mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi. a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod. po~ekal do svetiot saboten den. sepak. da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto. zaslepen od svoite gordi misli. predavnikot na zakonite i na tatkovinata. 17 Antioh.

ni praznuvaweto na prazniciMudr 11. Tokmu toga{ nastana vistinska maka. 21 Toga{ onie. 20 a taka treba{e da postapuvaat site. no.15 12. 7 Sekoj mesec. dru`ej}i se so bludnici.16 rupaat. neka ni bide dovolno kako spomen. no nikoga{ ne n# izostavuva nas . 3 Mojs 11. otkolku sramniot `ivot. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54. a so nas ne postapuva taka. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta.16 nite grevovi. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe.1 Sol 2. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata. no mnogu li~en. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. toa e znak za golemata Bo`ja milost. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar.7-8 sabotata.13 nas Svojata milost. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. 17 Ova {to go rekov. 6. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv. ve}e ostaren. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis. 29-38 voleni `rtvi.45 13. 23 No toj. na rodendenot na carot.Is 65. za{to. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. za negovite slavni beli kosi. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi. 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. a najpove}e . Nego go prinuduvaa. eden od prvite kni`nici. 5.4 ot na grevovite. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi. poradi svetosta na toj den. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa. smetaa deka e gre{no da se branat.1 15. se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. n# kaznuva so nevolji. . poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna.31 1 Mak 5. sprotivni na zakonot. toga{ koga tie }e se nat. 9 Onie.21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2. koe bi mo`el da go jade. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo. re{eni poskoro da istrpat.poradi svetiot i od Boga daden zakon. tuku za vrazumuvawe na na{iot rod. bea izgoreni.8 4. gi frlija preku gradskite yidi{ta. otkako bea prijaveni kaj Filip. re{itelen vo svojata blagorodna odluka.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost. tuku nabrgu bivaat kaznuvani.9 te.Svojot narod.25 Sud 1. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi.

26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego. od glavata. negovite zborovi gi smetaa za ludost. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! . a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost.” 7 Koga umre prviot. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot. preku mene da padnat vo zabluda. hrabro da gi istrpat ma. koe gi prezira{e makite. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt. carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori.14 25 pa. 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten. toj vozdivna i re~e: „Gospod.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso.” 12 I samiot car. ne samo za mladite. 27 Zatoa sega. ti ni go odzema{ sega{niot `ivot. otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci.14. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e.vo drugiot. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni. 4 Koga gi v`arija.23 zaedno so nivnata majka. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata. vozdivna i re~e: „Ma~itele. drugite sinovi. ma~itele. ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot. go izvedoa vtoriot na podbivawe i. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili.36 eden so drug. vo sega{novo vreme. 5 I taka. pa koga mu go pobaraa jazikot. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7.2 kite.42 Dan 12. ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. za tebe }e nema voskresenie za `ivot. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli. }e se poka`am dostoen za svojata starost. nitu po smrtta . toj go poka`a.36 pred majka mu. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas.11. Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. otkako go osakati sosema.12. 13 Koga umre toj. tuku i za mnogumina od narodot. poradi mojata licemernost. 9 7.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi. re~e: „Ne. i onie {to bea so nego. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi. 8 7. 14 Pred da umre.29.deka Toj }e go voskresne! A ti. podavaj}i gi bez strav i svoite race.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. Koj znae s#. se pottiknuvaa 7.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat.37 pe~at vo tava. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego. 29 Toga{ i onie {to go vodea. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj. toj treba da se nadeva na Boga .

po Bo`ja milost.8-12 19 No ne misli .” 30 Dodeka taa u{te govore{e. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci. tri godini so mleko sum 28 te doela. koja sum te nosela devet meseci vo 14. Sozdatelot na svetot. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej.” 20 Najdostojna.deka ti nema da biProp 11.2 1 Mak 11. dobija ve~en `ivot. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e.11-12 rod. koj be{e u{te `iv. pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. sum te hranela.11.683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki. Toj pak }e se smiluva nad nas. 34 A ti. Koj gleda s#. 29 Ne pla{i se od ubiecot. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot.17 13.” 39 Carot. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj. nabgru da se smiluva nad Svojot narod.31 17 mojata utroba.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. koj. 26 Po dolgo ubeduvawe. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba. ne gordej se popusto. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite. re~e: „Ne mami Dela 5. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas. go sovetuva{e najmladiot. Svoite slugi.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to.5 de{ kaznet. kako i moite bra}a. pak. 23 Zatoa. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego. se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. a ti. pogledni gi ne. za voshit be{e majkata.7 vospitala. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod. zaedno so tvoite bra}a. molej}i Mu se na Boga. dostojni za ~udewe. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga. vo maki i stradawa. 31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite. Jov 10. 31 28 Ti se molam sine. smiluvaj se nad mene. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel.13 15. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog.39 se popusto. odgledala i Jov 26. spored Bo`jiot sud. a ti. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot. 33 Pa. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok. spored Bo`jiot zavet. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. i ne samo so zborovi. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot. 36 Na{ite bra}a. 37 I jas. znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. napolno izbezumen. . ne izdignuvaj se so prazni nade`i.

koj gi prodal u{te pred bitkata.45 5. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci.9 18 Ps 19. 41 Po sinovite umre i majkata. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6. pa sobra {est iljadi ma`i. Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij.2-10 42 Ete.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva. od mno`estvoto neznabo{ci. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. 5. a da ne se oskverni. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e. iskusen vo voenite raboti.27 8.38–4. za vojskata {to se pribli`uva. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot.36-37 1 Mak 7. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. koi nepravedno gi napa|aat. 6.35-36 Is 37.7 13 5 Mojs 20.22 ta.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti.1 4 1 Mak 1.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. 20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite. zazema{e pogodni polo`bi.8 15 Er 14. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. eden od negovite prvi prijateli. 9 Toj go odbra ikanor. 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto. pak.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati. vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant. Patrokloviot sin. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod. 1 Mak 3. toj gi izvesti onie {to bea so nego. gi napu{tija svoite mesta. 14 A drugi. tuku hrabro da se borat. Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3.22 4 Car 19. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda. 18 Za{to. se obrati pismeno do Ptolomej. po~naa tajno da odat po sela4. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3. 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e.7 19-20 15.41 . toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite.8.27) Filip. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost. 15 ako ne zaradi niv. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti. prodavaa s# {to imaa so sebe. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade. vele{e toj. 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska. a nie imame verba vo Sesilniot Bog. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego.

32 12. zakonite i za tatkovinata. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa. otide po osameni pati{ta vo Antiohija. toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe. 6-21 9. se sobraa na zaedni~ka molitva.9-29 8.12 Dan 4. za{to nemaa vreme. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi.7 5. site drugi se razbegaa. pa.10 sto i dvaeset iljadi lu|e. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga. toj ja razde6-44 7. plamnat od bes. vdovicite. podgonet od `itelite na gradot.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja.27 Judita 5. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot.8 1 Mak 1. 30 33 1. 4 Toj.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5. Zatoa narodot se sobra. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci. 25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat. vdovici i siraci. koi ja bea izgorele svetata vrata.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. gi gonea na golema dale~ina. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat.2 Judita 1. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej.20. molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv . 33 Potoa.1–17. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie. me|u sakatite. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto.31 36 3. najbezbo`niot ~ovek. siracite i me|u narodnite stare{ini. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot. otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor.3 8. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim. pa kako nekoj pobegnat rob. 1 Mak 3.31 6. grabna oru`je i Antioh. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego.1 Tov 3. mora{e sramno da se vrati nazad. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e.30-32 Ezd 6.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. trojniot zlostornik Nikanor.36 plen.Svoite slugi. tie ja praznuvaa radosno sabotata. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot. 35 so Bo`ja pomo{.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj. od plenot oddelija za sakati.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. i dobile golem 12.36 9. go izgorea Kalisten i nekoi drugi. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. Simon. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli. blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost. i bea izbegale vo edna ku}a. No Nebesniot sud ve}e go 9 . no se vratija. 2 Mak 2. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto.

od kade potoa go dignaa na nosilka. iako mi e sostojbata mnogu te{ka.17 rovi. za{to i toj im 66. 22 Ne o~ajuvam. zapoveda da vozi Ps 78. bidej}i znam deka tatko mi. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo.10 nost protiv Judejcite. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila. otpa|aa par~iwa meso. 24 ta.” 18 No. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot. jas go odrediv za car mojot sin Antioh. 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat. toj prizna. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. ne mo`e{e da go istrpi. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i. te{ko se razbolev.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12.28 edna~am so atiwanite. a sega ve}e nikoj. u{te dodeka be{e `iv. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno. 23 16 svetiot hram.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga. osven toa. poradi u`asnata smrdea. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. a rabotite vi odat kako {to treba. poln so nade` vo neboto. 8 Onoj. koj nekoga{ go ogra. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu. 11 A sega. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud. ako se slu~i ne{to nenadejno.11 6 napolno zaslu`eno. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb. Judejcite. le`e{e celiot iskr{en na zemjata. i jas samiot }e stanam Judeec. tuku zaedno so Dela 12.2 u{te pobrzo.23 mnogu nevideni bolki.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21. }e gi vratam site sveti sadovi. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi.37 biv. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. 25 osven toa. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi. celiot skr{en od bolki. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. Na vra}awe od Persija.24 Sir 7.21 te ptici i na yverovite. bidej}i e smrten. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas. gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot. kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene. 15 Judejcite. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site.1 Mak 3. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi. }e go ukrasam so najskapoceni darovi. tuku ispolnet u{te pove}e 28. 19 .11. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga. 17 i.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh . koga vojuva{e vo gornite krai{ta.na svoite dobri sogra|ani. go objavuvam za sloboden. Is 14. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik. 23 No. cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. ili nekakva nezgoda. si be{e opredelil naslednik. site }e gi iz.

” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite. otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. 16 Makavej i onie {to bea so nego. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. im se odmazdija na site.27 ko pretrpe najte{ki maki. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja.1–8) A Gorgij. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. gi zazedoa tie mesta. pak go zazedoa hramot i gradot. kako i na praznikot Senici. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at. obvieni so br{len. zatoa {to go napu{til Kipar. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata. 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . 29 Negovoto telo go prenese Filip. otka6 5. i deka preminal kaj Antioh Epifan. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5. 7 Zatoa. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij. kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. nare14 ~en Epifan. 27 Jas sum uveren deka toj.12 i ~ove~ki. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator.11 8. gi obespokojuvaa Judejcite. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas. 17 I. otkako nema{e ve}e ~est i vlast.17 godina. uni{14 4. sledej}i gi 10. po trigodi{en prekin.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6.9 12. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie. }e postapuva so vas dobro 1. 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . 3 Potoa go is~istija hramot. i so naj23. koi se borea na yidinite. 12 Ptolomej. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi. zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. nare~en Makron. i toga{. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. 11 Koga go prezede carstvoto. glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi.siot judejski narod da go 1 Mak 3. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba. negoviot prijatel od detstvoto. 29 5.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. otide vo Egipet.17 Negovo. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci. podignaa drug `rtvenik. {tom stana voen upravitel na onie mesta.19-2. prinesoa `rtvi.14 6.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego. nosej}i stapovi.8 8.22 6. napravija kadilnica. sinot na onoj bezbo`nik.3 moite `elbi. izgradeni od tu|incite. kako yverovi po gori i pe{teri. zeleni gran~iwa i palmi. otkako gi napadnaa silno. 6 Praznuvaa veselo osum dena. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh. koj mu be{e doveren od Filopator. kaj Ptolomej Filopator.32 vremeto na Antioh Evpator. pod vodstvo na Gospod. gi napadnaa idumejskite tvrdini. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj. 15 Zaedno so nego i Idumejcite. pa.8 . 4 Otkako go napravija seto toa. taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin.40 te{ka smrt. koj od strav pred Antiohoviot sin. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite.8 1 Mak 6.45-46 6. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv.

30-31 32 1 Mak 13. 10. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. tie zastanaa. 20 A onie {to bea so Simon.11 Is 30. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. podnesuvaj- 29-30 3. kade {to be{e pove}e potreben. koga se zazoruva{e. kako i negoviot brat Herej i Apolofan. dvaeset momci od vojskata na Makavej. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi. 35 Pettiot den. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata. nare~ena Gazir. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. carskiot rodnina i namesnik. a so nea upravuva{e Herej.25-26 5. poradi nivnoto srebroqubie. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. a drugite . go ubija. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata. koj se be{e sokril vo edna jama.N.1 10.22 mesta. uvereni deka taa e nedostapna.2-3 30 Is.22 1 Mak 5.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata. `ivi gi gorea bogohulnicite. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. 8. pa. 25 Koga po~na da se pribli`uva. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod. drugi ja iskr{ija portata. 38 Otkako go izvr{ija toa.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e. a i ZaEz 27. 32-33 11 . {to bea vo tvrdinata. a ubija 8.go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. pa.11 1 Mak 3.43 11. koja be{e mo{ne dobro ukrepena. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4. otkako zapalija kladi. a koga se pribli`ija do neprijatelite. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. 7.688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa. koe be{e vo negovite race. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. toga{ onie {to bea so Makavej. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. 29 Koga zapo~na bitkata. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23. opfateni od istiot gnev. 34 Onie. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa.N. kako {to se veli vo Zakonot. 33 Makavej i onie {to bea so nego. Is. 37 A Timotej. so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena.26–35) Sosema nabrgu Lisij. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. a na protivnicite frlaa streli i molwi.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. pak. se obratija so molitvi kon Gospod. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. gi palea kulite.

33 ~enost poslednite nastani. Mir so Judejcite (1 Mak 6. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan.57–61) 13 No.1 11. so {to treba{e da go zapoznaam.12 sila.3 Jn 20. 23 Od vremeto.2 bedlivi. 25 Zatoa. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17.689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3. 23.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15.16 1 Mak 14. mislej}i za op{toto dobro. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko. ako gi vr{at svoite raboti. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi.35 hramovi da go podlo`i na danok. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. 5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina.17 Mak 2. pa sfati deka Judejcite se nepo. 15 Makavej. ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava. zapovedam nivniot hram da im bide vraten. a site drugi gi nateraa vo begstvo. na{a `elba e. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. 8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata. spremni da uni{tat ne samo lu|e.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel. bidej}i sepak be{e razumen. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. 19 Zatoa. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo. a se spasija goli i bez oru`je. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. pa duri i `elezni vrati da iskr{at. tuku i divi yverovi. toj go opsedna. . 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. koga tatko mi otide pri bogovite. 18 Jas go izvestiv za toa carot.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19.70 ven soborec. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. razbraa za opsadata na tvrdinata. vo bela obleka. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego.2 godina. bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. 13. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec. 6 [tom Makavej i onie. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik.23 2 Mojs naselba. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. koi bea so nego.

pobedenite nomadi.7 4. otkako }e 4. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori.21 i Dimofon. upravi. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe. bea napadnati od Arabjani .75-76 golemo nedelo.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici. pozdrav do judejskiot narod. 28 Se nadevame deka ste zdravi.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij.12. careviot rodnina.2 tej i Apolonij. pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno. Boga. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. a Judejcite se zafatija so zemjodelie. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi. ako isprati{ kaj niv pratenici. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno. otkako otplovija. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii. 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i. Lisij se vrati kaj carot. otkako Go povikaa pravedniot Sudija. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija. izvojuvaa pobeda.pozdrav.5. gi zapali i korabite. zaedno so nivnite 14. da bidat 13. go molea Juda za mir. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5. izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a.10. 12 . toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost.34-37 telot na Kipar. gi ubi. 3 @itelite na Jopija.11 sogra|ani Judejci. Arabjanite. 6 pa. izvr{ija 1 Mak 10. kako {to vi posakuvame. 4 A koga se soglasija. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii. rimski stare{ini. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija. a onie {to izbegaa od niv.6 3 vo mir i vo spokojstvo. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda. kako i porano. a nie sme zdravi. 31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni. da vlezat vo podgotveni korabi. odej}i protiv Timotej. pak. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor. Jopijcite. toa vi go potvrduvame i nie. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. razmislete i vie dobro.24 gi doznaat na{ite nameri.34 `eni i deca. so Bo`ja pomo{. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. pa taka. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. a u{te i Nikanor. gi izdavija. sinot na Genej.4. 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto. Tie gi pokanija svoite 13. 8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a. Jeronim 3. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim. 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite.3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. Timo.” 14.

trieset iljadi du{i. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli. se soglasi da sklu~i mir so 3.691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda. ograden so yidini i naSud 11. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. kaj Judejcite.34-35 14-16 pet od Onoj. dojdoa vo Harak. |ale i se ubivale me|usebno. vojskovodecot na Idumeja. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot. sostaveni od mnogu narodnosti. koj. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i.N. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja.3 2 Car 10. otkako im zablagodarija. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. 10. tie trgnaa protiv Gorgij. gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod.13 kuva{e Kaspin. 19-20 tori.14. gi isprati `enite. decata i komorata vo tvrdinata Karnion. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. divo gi napadnaa yidinite. pa pojdoa kon Erusalim. vo vremeto na Isus Navin. taka {to bliskoto ezero. tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. nare~en Pedesetnica. se upatija kon Skitopolis. probodu. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. gradot se nare1 Mak 5. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10.pove}e od deset iljadi lu|e. kade {to be{e Lisij so svoite odredi. bidej}i Judejcite. 29 [tom se krenaa ottamu. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5. a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs.27gr.24 niv. se oddale~il od taa zemja.37–44) 17 Otkako otidoa tamu. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. 25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi. 30 No. koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot.Sud 1.6 selen so razni narodi.22-24 me~evi. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. 15 No onie {to bea so Juda. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata .45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv. 16 So Bo`ja pomo{. pa po~naa da 29 begaat na site strani. 6.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. neprijatelot go obzede strav i tre- . nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana. taka {to se napa. {iroko dve stadii. 28 Tie. dvajca od predvodnicite na Makavejcite. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. se ~ine{e deka e polno so krv. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. Koj gleda s#.15 1 Mak 5. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. za{to se pribli`uva{e praznikot Senici. 31 tie. 20 Toga{ Makavej. 19 Zatoa Dositej i Sosipater. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. `iteli na toj grad. Efron i Skitopolis (1 Mak 5. 14 @itelite na ovoj grad. nare~eni Tuvijani. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. go napadna Timotej.

toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. 37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo. spored brojot na ubienite svoi vojnici.N. a Gorgij izbega vo Marisa. 36 8. 13.1-26 1 Mak 6. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost .da bidat oslobodeni od svojot grev. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite. se o~istija. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada. pet iljadi i trista kowanici. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. za{to be{e ve}e posledniot ~as.24 1 Mak 5.8 15.24-50 4 Otkr 17. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta. go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. spored obi~ajot. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt. eden od lu|eto na Vakenor. 44 Za{to. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata. 2 a so nego i Lisij. no eden od trakiskite kowanici. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten. Juda Go povika Gospoda na pomo{. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula.7 napravi ubavo i blagorodno delo. pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh.14 8 5.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci. polna so pepel.56 37 7. 12.23 40 5 Mojs 7. a vo nea naprava.18 5. 18-20 1 Kor 4. dr`ej}i go za nametkata. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. po dolgata bitka. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto. i tuka ja nao|al svojata smrt. kowanik. visoka pedeset lakti. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi.28 2 Mojs 21.68 41 Sir 42. go prodol`uva{e svojot pohod 9 . 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . 34 Koga vlegoa vo bitka. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam.15 1 Car 22. go fati Gorgija i.8-10 9. ubieni bea i nekoi od Judejcite. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto. junak. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija.29 38 Is.1 2 Let 11. 35 A nekojsi Dositej. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod. 28-63 2 1 Mak 6. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti.da umre i da ne bide pogreban. ~ii ogan i pepel se sveti. no. carot o`esto~en vo svoite zamisli. 28-30 3-4 4. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci.25-26 1 Mak 5. 36 A koga. i ja otpraznuvaa sabotata.

pa. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. kako i porano. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir. do Juda i onie {to bea so nego. gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. vedna{ da ja svr{at taa rabota. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. faten i zatvoren. im pora~a da bidat prigotveni. 25 Potoa otide vo Ptolemaida.29 25 6. 19 1 Mak 6. koj porano bil prvosve{tenik. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{. sinot na Selevk. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. na hramot. no toj bil pronajden. otkako ja zavladeal zemjata. a potoa. no be{e pobeden. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. toga{ Juda. sklu~i so niv mir. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . otkako se iska~i na sudiskoto mesto. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. ednopodrugo. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija. koj {totuku se pouspokoil. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija.1 13. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. silna judejska tvrdina. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot. 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. se odmetnal.48–63) 18 A carot. 16 Najposle.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. 17 Toa stana na razdenuvawe. stigna vest deka Dimitrij. samovolno se oskvernil. od tatkovinata i od svetiot hram. ubi ~etiri iljadi vojnici. so pla~. vo tekot na buntot. otkako gi ohrabri. 10 Koga Juda slu{na za ova.hrabro da se borat za odbrana na zakonite. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur. 26 Toga{ Lisij. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator. potoa prinese `rtva. Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz. na gradot. 23 Otkako slu{na deka Filip. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. 2 toj.35 9. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego .8 14. 21 4. pod Bo`ja zakrila. 3 A nekojsi Alkim. im ja podade svojata desnica. tatkovinata i gra|anskite prava.34 23 3. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . pobedonosno se povlekoa.

koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. otkako go slu{na seto ova.9 4 Car 21. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i. narekuvani Hasidei. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca.18 12 8. go ima{e postojano pokraj sebesi. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . otkako slu{na za hrabrosta na onie.29-30 11.9 1 Mak 7. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. Juda im gi soop{ti na narodot.37 6 1 Mak 2.31 molat na Onoj.26 10. neprijatelot na carstvoto. pretrpe poraz. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. za svoj naslednik. carskite prava. {to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. 19 Zatoa gi isprati Posidonij. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite. za{to duhovno mu be{e naklonet. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7.siot narod mnogu strada. vo dr`avata ne mo`e da ima mir. Razgovorite se zavr{ija mirno. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram. 8 gi imam na um. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot. 18 No Nikanor. Juda potoa se o`eni. drugite carski sovetnici. Alkim i Nikanor A Alkim. care. ~ij voda~ e Juda Makavejski. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz. postavija po~esen stol za sekogo. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. 17 Simon. sega dojdov kaj tebe. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod. bidej}i go postavi Juda.35 13. ne davaj}i mu mir na carstvoto. pred s#. gi imam predvid i moite sogra|ani. 9 A ti. i ne napravi nikakvo zlo. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda. 10 s# dodeka e `iv Juda.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi. 7 Zatoa i jas. toj odgovori: 6 „Judejcite. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den. 24 Juda. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite.42 11 1 Mak 2. no nabrgu potoa. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10. bratot na Juda. otkako go postavi za upravitel na Judeja.26 15 1. 20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik. i negovite lu|e da gi razgoni. 26 . vleze vo boj so Nikanor. pak. 14 Toga{ site neznabo{ci. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda. postojano vojuvaat i krevaat vostanija. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite. 16 Po zapoved na svojot voda~. Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel.25 5 Mojs 32. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda. odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo.

koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. pa zastana na edna strmna karpa. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2. Gospodi. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. 32 Pa. krevaj}i gi svoite race kon neboto. toj. si otide. pa ostana prazen prostor. 4-5 46 7.1 1 Mak 7. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. nitu te{kite rani. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot.36 15. pak da mu dade `ivot i di{ewe. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost.” 34 I {tom go re~e toa. koi prisilno go pridru`uvaa. 40 za{to si misle{e deka. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod. a narodot navleguva{e niz portata. otide vo golemiot i svetiot hram. povikaa kon Onoj. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. }e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31. Ti si svetosta na sekoja svetost. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek. da gi napadne vo saboten den. eden od erusalimskite 37 . 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. so me~ se probode. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas. 39 Nikanor. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat. ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata.6 1 Let 6.N.14.9 Is.29.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. 36 I sega. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. 22. 2 I koga Judejcite. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. toj se ispravi. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost. Ti Koj nema{ potreba od ni{to.19 2 Car 7. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot. velej}i: 35 „Gospodi.18 stare{ini. kr{ej}i ja portata. ako go fati. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas. Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot.16 tiohija. ne gledaj}i ja sopstvenata krv. toa da go napravi so lukavstvo. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda. potr~a kon narodot. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. koja te~e{e od nego. 22-23 7. otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. 39-50 2 12. re{i. A sve{tenicite. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat.11. ~eka{e pogodni uslovi. toj padna srede niv na zemjata. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla.” 2 Mojs 25. 43 No. 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. 28 Koga go primi pismoto. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija.

22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi. 17 . otkako im raska`a i eden verodostoen son.36. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite. svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda. slatkore~iv. 8 Toj gi hrabre{e onie. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite. koi bea so nego.15 10 5.” Sepak.12 20 1 Mak 6.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod. 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija.62 12 3. a kowicata razmestena na dvete strani. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. skromen vo odnesuvaweto. za{to gradot. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. Judejcite re{ija da ne postavat logor. kolku so ubedlivi dobri zborovi. Bo`jiot prorok. i juna~ki da re{at s#.19-20 9 Mt 5. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod.11 Jov 42. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa. koj bdee nad site nas.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~. a mladite srca gi ispolni so hrabrost. ukrasen so beli kosi i so sjaj.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata.19 4 Car 19. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. Gospodar Nebesen. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka.25 12. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole. im se ~ine{e pomalku va`na. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar.24 2 Mojs 32. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram.8-11 5 Mojs 5.34 2 Mojs 20. za bra}ata i rodninite. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram.3 1 Mak 6.” 14 2. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo. so blaga priroda. koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda.38 22 8. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~.10. 18 Borbata za `enite i decata. toj ti e dar od Boga. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den. krena race kon neboto i povika kon Gospod. So nego }e gi skr{i{ neprijatelite. gradi v gradi. i gi zaraduva site.5 go denot.2.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7. koj e posveten od Onoj. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot.17 Dela 13. 6 15 Er 12.8 8 8. toj gi zacvrsti vo hrabrosta.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`. 21 Makavej. krotok. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli.31-34 4. po~ituvaj 8. i podavaj}i mu. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja.1-8 1 Mojs 18.

da go izdrobat i 28. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17. toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. 25 Onie {to bea so Nikanor.54 . svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto. sum go napravil slabo i nedovolno. 28 Koga. opien od svojata nerazumna gor. kako i na onie {to go slu{aat. toga{ i mojata `elba e ispolneta. nasproti denot na Mardohej. 31 [tom stigna tamu. Ako. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata. 29 Koga stivna vrevata i {umot. se prib1 Mak 1. 40. 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici.33 1 Mojs dost.37 Tvojot svet narod. 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven. 39 Za{to.9. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11. tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci. slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema. tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe. samo voda.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot.31 gosloven onoj. Gospodi na nebesata. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite. ili pak. Judita 14. pak. koj na aramejski jazik se vika adar. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot.20-21 Koj im dade pomo{. 37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena.na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. po bojot. ne e slatko da se pie samo vino.” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. 30 Toga{ Juda. Go proslavija Gospoda.6 23 telot.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. . Est 9.23.1 34 Toga{ site. 27 Borej}i se so svoite race. Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav . tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{. velej}i: „Da e bla. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata . 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova. vleguvaa so molitva vo ustata.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat.da bide obesena sproti hramot. se vra}aa veselo. Tuka }e bide krajot.

TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". 3 no nego go izlaga Dositej. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet. kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. ako pobedat. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram. 8 A potoa. kako i porano vo bibliskata istorija. Drimiloviot sin. pobednikot na Antioh. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon. da ja iska`at svojata radost za pobedata. da bidat privedat i zapi{ani.Hr. za svoite deca i `eni. toga{ Arsinoja. 6 Otkako ja postigna svojata cel. a tie koi odbijat da go storat toa. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. Judeec po ra|awe. pla~ej}i i so solzi. 2 Toga{ nekojsi Teodot. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga. go posetuva Erusalim Filopator.). 7 Koga go napravi i toa. toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost. toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite. da mu predadat darovi. i im dade na paganskite svetili{ta podaroci. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek.Hr. im dade zapoved na site svoi vojski. toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. Posle toa poni`uvawe. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. ode{e po vojskata. pe{aci i kowanici. koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite. Hramot i Zakonot. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. Filopator. otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej.) kaj mestoto Rafija (217). 1 . koi mu gi be{e doveril Ptolomej. gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. koj. vetuvaj}i im deka. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga. no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. so raspu{teni kosi. koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat.

izlegoa. Narodot. ima pravo da vleguva tamu. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. 18 I devojkite. 20 Majki i doilki. Gospodi. namesto oskvernuvaweto na hramot. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . vo Svetiwata nad svetiwite. gi odbi site. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera. 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta.da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. hramot se ispolni so piskot i solzi. ispolnet so gorda drskost i sila. i toa samo edna{ vo godinata. zaedno so svoite majki. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. jas }e vlezam sam. toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek. bez red tr~aa po gradot. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. koga vlegol vo hramot.” 16 Toga{ sve{tenicite. 19 A drugi. a drugi - po ulicite. 2 . 26 no toj. koi bea zaedno so carot. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec. 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. toj ne e. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze.doma. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. koj e nad site. edni . 25 Duri i stare{inite. prodol`uva{e da se moli. velej}i deka toj treba da vleze. pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon. koj saka{e so sila da go napravi toa. 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. 27 Koga go vidoa toa. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. obzemen od svojata drskost. so siot nakit. kako i pred toa. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. 13 Toga{ gi pra{a zo{to. ako se tie li{eni od taa ~est. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. taka {to tamu napravija golemo bezredie. 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. koi bea zatvoreni vo svoite sobi.

5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. prviot tatko na site. za{to mnogupati. 25 Otkako se vrati vo Egipet. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. e nedosti`no za nas lu|eto. Gospodarot na sekoe sozdanie. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. daj ni nam. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. koj ja islu{a poniznata molitva. toj sepak ne se pokaja. brgu go izvle~kaa nadvor. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. 15 Za{to. Ti. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. 7 i koga toj potr~a po narodot. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. 11 Ti si veren i vistinski. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. negovite bojni koli i negoviot narod. nego go dostigna Bo`jiot sud. za{to go be{e porobil Izrail. Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. niv. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. 16 sepak. tvojot svet narod. Care. taka {to. pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. 9 Ti. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. kako vetrot {to lula trska. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. koga na{ite predci bea vo nevolja. Sveti Care. zaedno so svoite prijateli na gozbite. pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot. 13 Ete i nie. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot.” 21 Toga{ Bog. iako Tvoeto `iveali{te. 24 Po izvesno vreme. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. duhovno padnatite i ogor~eni. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. Koj gleda s#. 10 Od qubov kon domot na Izrail. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. me|u niv ima{e i junaci. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. Koj od ni{to nema{ potreba. nego. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. 22 go zalula de na edna i de na druga strana. vo srceto mir. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. neboto na nebesata. otkako zakrepna od pretrpenata kazna. so iznemo{teni race i noze. delata na Tvoite race. zaboravaj}i sekakva pravda. nim im isprati pregolemi vodi. mnogumina od negovite prijateli. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna. tuku si otide so svirepi zakani. stradame. go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. i na onie {to se nadevaa vo Tebe.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. sle- . Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#.

6 I pokraj seto ova. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi. voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. koi `iveeja vo Aleksandrija. prijateli na onie {to trguvaa so niv. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. 10 Me|utoa. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. 8 Elinite. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast. sepak. sepak. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. sostojbata }e se izmeni. da bidat udostoeni so sekakva golema slava. tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata.” 30 No. vo ishranata i vo jazikot. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. i tie go pravea istoto za da mu ugodat. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi. gi ute{uvaa. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. negoduvaa i se nadevaa deka. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. 31 Zatoa. smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. 11 A toj. Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. ovoj bezbo`nik pobesne. op{tej}i so carot. koi `iveeja vo celata negova zemja. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat. nekoi.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. vozgordean od svoite privremeni uspesi. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . pak. primaj}i skri{um nekoi od niv. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. poradi gra|anskite prava. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij. nekoi od nivnite sosedi. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. ni so golemcite. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. ne bea dovolno silni da im pomognat. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. da bidat nasila doveduvani i ubivani. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. 3 .” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt. 4 tie. a onie {to se protivat. za da ne go zamrazat site. 3 A Judejcite pak. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite.

i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. pa duri i pelena~e. i toga{. kazna bezmilosna i sramna. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. 20 A nie. bilo starec. vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. i kako {to predviduvavme. da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. 17 A tie. }e dobie sloboda i ~est. 21 Me|utoa. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. 23 pa taka. 24 Zatoa. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. a vsu{nost podmolno. 14 Po na{iot pohod vo Azija. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi.” 30 Ete. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. dete. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. 18 tie. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. kade {to }e bide najden sokrien Judeec. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. @alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. zaedno so nivnite `eni i deca. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . kako {to znaete i vie samite. treba da bide opusto{eno i izgoreno. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite. iako ne gi prisilivme. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. ni zabranija da vlezeme. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. postapuvaj}i so niv dobro. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa. 29 Sekoe mesto. dostojna za tie pakosni lu|e.

mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. gledaj}i ja taa grozna slika. vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. na hipodromot. tie go prifa}aa op{tiot lelek. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. . spored. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. koj grad ili koe selo. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite.703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e. po domovite i rasprsnati vo razni mesta. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. 9 Gi vodea kako yverovi. 17 Otkako izmina toa vreme. toa gi pla{e{e nivnite srca. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. gorko pla~ewe i lelekawe. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva.za seto vreme dodeka plovea. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. mesto so venci na glava. od izgrevot do zalezot na sonceto. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. 10 Osven toa. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. a najposle site da gi pogubi vo eden den. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. vo cvetot na svojata mladost. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno. bea vrzani so ja`iwa okolu vratot. 12 Koga seto toa be{e napraveno. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti. od site strani zaobikoleni so temnina . ploveweto be{e zavr{eno. 18 osven toa. koja im pomaga{e na Judejcite. nare~eno Shedija. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. a spored carskata zapoved. 3 Koja oblast. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no.na nozete imaa te{ki okovi. se vdadoa vo pla~ i svoite. oddeleni od svetlinata. ne za da im presudi te{ka robija. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. 5 Vodea grupi starci. baraweto za nasilno progonstvo. a so umot svoj daleku od vistinata. a drugi . 7 gi vle~kaa javno i nasila. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. prestareni. pokrieni so beli kosi. podgrbaveni i so treperlivi noze i. 8 I nivnite mladi sopruzi. 6 Devojki. mesto da se raduvaat. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno. prireduva{e gozbi pred site idoli.

i voeni na~alnici. kon svojot milosrden Bog i Otec. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. 13 A Judejcite.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. go povika Ermon. 4 A Ermon. vleze da go razbudi carot. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba.” 21 Koga carot go re~e toa. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. 3 Otakako ja predade svojata naredba.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. ~uvarot na slonovite. A na Ermon mu re~e: „A ti. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. pak. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. 5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. na koi Toj saka. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. 17 Koga napravija kako {to im re~e. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site. 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. na broj petstotini. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. 14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. a posebno gi pokani onie negovi prijateli. toj otide na gozba. carot go povika Ermon. Koj ima sila nad sekoja vlast. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego. 23 Utredenta. otidoa od ve~erata. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son. tokmu koga petlite po~naa da peat. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. 6 Judejcite. otkako im dade izobilno i temjan i vino. 9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto. vikaa kon Sesilniot Gospod. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. rano nautro. 12 Po Bo`jo dejstvo. {to im bea neprijateli na Judejcite. 20 Toga{ carot. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe. 16 Carot pomisli. koj be{e odgovoren za slonovite. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. pa otide na trpezata. strogo i naluteno go pra{a . 5 .

bidej}i vremeto brzo odminuva{e. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni. na nivnoto posledno izdivnuvawe. neposlu{niku. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat. otkako gi dovede yverovite. mnogu izraduvani. Koj vladee nad s#. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. voden od svoeto o`esto~eno srce. rekoa: 40 „Do koga. bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. gi pu{tija da se razotidat. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam.ti }e be{e poguben. tie Go proslavija Boga. za{to s# be{e napolno zaboravil.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite. ti ja poni{tuva{. mesto tie .” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. 26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale.” 42 Potoa carot. a gi vooru`i so stra{ni orudija. misle{e toj. ispolnet so golem gnev. a site {to bea nasobrani. velej}i: „Care. sosema sli~en na Falarisa. 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram. 37 Pa. za{to. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat. koi sedea zaedno so nego na trpezata. potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. a ima opasnost i da bide ograben. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice. 46 utredenta rano. koga go povikaa Ermon. 47 A carot. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. 45 A ~uvarot na slonovite. . taka da se ka`e. ispolnet so bezumstvo. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego. Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. nedostapen za nas. v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli. mesto nevinite Judejci. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite. 27 Otkako go doslu{a. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. prigotveno so temjan. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe.pa so plamnati o~i.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi. tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi.

” 6 . a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti. Gospodi. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. toga{. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. kon decata na osveteniot Jakov. pak. 50 No. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. {to `ivee vo morskite dlabo~ini. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care.. koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. i Jona. nekojsi Eleazar. najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. toga{. se pregrnuvaa so rodninite. 13 Preslavni. pak. za da bide raskinat od lavovi. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. kako i od mno`estvoto narod. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. 8 Ti. 4 Ti go pogubi faraonot. umrtvi n# so smrt. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. Gospodi. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . 10 A. 11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. edinstven Ve~en. drugi. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. {to prethodno ja primija od neboto. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. ako. ednodu{no pa|aa ni~kum. koja }e bide spored Tvojata volja. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost. po na{eto preseluvawe. za da ne im slu`at na la`nite idoli. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva. znaej}i za pomo{ta. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe. Otec na{. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. O~e na{. so gordelivost i drski huli. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv. se napolni so bezzakonija. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. orosuvaj}i ja razgorenata furna. nekoga{niot vladetel na Egipet. se celivaa eden so drug. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. Koj ima vlast nad sekoja vlast. koga gi slu{naa silnite izvici. {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. 3 O~e na{. gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog. gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. kon narodot na Tvojot svet del. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. Izvikaa so pla~ i lelek. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. prethodno spomenati lu|e. pogledaj milostivo na nas. Ti. na{iot `ivot. 9 I sega. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. {to se ve}e pred vratite na pekolot. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. koi go cicaa poslednoto mleko. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. se frlaa na vrat .

niv gi vidoa site. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e.Bog. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. ne za piewe i prejaduvawe. obzemeni od sram. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. 17 Koga go vidoa toa. koj gi sobra bezumno tuka. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. stana gozbena trpeza. i koi gi prebrojuvaa so radost. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. tokmu ova go re~e carot. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. gi gazea i gi ubivaa. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska. odvrzete gi nepravednite verigi. Bog. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi.707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. 35 Judejcite. nivniot Bog. zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. otkako po toj povod priredi golema gozba. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie.” 29 Ete. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. koi gi pridru`uvaa. priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. osven Judejcite. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa. se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. 33 Isto taka i carot. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. kako {to prethodno rekovme. . velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. otkako se izbavija od smrt. sega. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. Judejcite izdignaa piskot do neboto. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. Go proslavija svojot svet Spasitel. pak. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . 31 Toga{ tie. gotovi da bidat pogubeni. mesto stra{na i gor~liva smrt. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete. 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici.

6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. ubivaj}i gi otstapnicite. a kogo go sre}avaa po patot. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. vedna{ im podarivme `ivot. otkako se soglasi. se obidoa da gi pogubat.bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta.708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida. pa im dade odobrenie i polnomo{no. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. koja tie ja imaat sprema site narodi. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava. 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja . 13 Toga{. bez kakvo i da e isleduvawe. kako {to be{e potrebno. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. otkako mu zablagodarija na carot. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi. snabduvani so s# od carot. 41 A carot. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba. so svoj potpis . tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. 4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa. 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica . poradi svojata lo{a zamisla. 9 Znajte deka. 14 Sekogo od svoite sonarodnici. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo. }e imame protiv sebesi ne ~ovek.i pojdoa. 3 Nekoi od na{ite prijateli. 16 A onie. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci. 7 . 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. so blagodarnost i milozvu~ni pesni. taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana. {to se be{e oskvernil. na ve~niot Spasitel na Izrail. 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. 39 vo tri dni. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. pojdoa od gradot. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor. i.vo tekot na ~etireset dena. poto~no kako klevetnici.vo nivna korist.

zdravi. 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno.im go vra}aa so najgolem strav. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata. ~ekaa korabi sedum dena. slobodni i polni so radost. 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie. po more i po reka . tamu. so golema blagodarnost. za{titeni so carskata zapoved. .sekoj kon svojot dom . za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat. za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. pojdoa ponatamu po kopno. 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin. po op{ta soglasnost.

napreduva. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. 118. 129. 78. 84. . 33. 21. 82. 39.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite. Psalmi za verata vo Boga: 1. Ps. 56. 135. 112. Molitvi upateni kon Boga. se recitirale kako molitvi. 122. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa. poradi nesre}i: 5–7. 38. 72–88. Takvi psalmi se: 8. 107. 1–40. 8. 30. 62. 43. 115.15 5 Mojs 17. 50. 58. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. 1. Sionski pesni: 45. 37. 17.10 Er 21. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36. 79.18 `at na sudot. kako {to se Asaf. 106–151. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi.20-21 1 Bla`en e onoj. 143.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra. 27. Na primer. 72. 93. 25. 100. i vo s# {to pra. Psalmi ispeani vo nevolji: 11. 109. 14. 3.13-14 vednite. 87. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr. Solomon i potomcite na Kora. 89. 108.7-8 Sir 6.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. 73. dodeka psalmite 15. no ima i od drugi pisateli. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. Ps.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo. Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. patot. 47.5 vi. Mojsej. 136 7. 68–70.18 kako prav. Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet. Zlo za bezbo`nicite 2 118. 44.26). 40–42. 36. tie se Jov 21. 24. koe svojot rod go dava navre- me. 4. 53. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda. 48.4 4 Mojs 24. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite.N. 6. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. 20. 71. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod. 134. 101. Ps. 139–142. 109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. 60. 31. i ~ij list ne venee. 131. 110. Blagodarstveni psalmi: 9–10. nitu gre{nicite . 63. 89–105 i 5. 113. 3. Is 17. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. 2. 125. Himni.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite. Inaku i Isus peel nekoi psalmi. 99. 92. 34. PRVA KNIGA 1. 132. 41–71. 85. 102–104.1 25. bezbo`ni~ki }e propadne. 88. 105. ili. 95–98. Ps. 19. 4. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. 5. 2.4 34. pak. 57. 9.111. 77. pak. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. 86. 12. 29. 111. 91.37 13. Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. 16. {to go raznesuva vetrot. 144–149. Ps. Psalmi za vladetelite: 2. 117. 119. Jov 23.8 Ez 47. 32. 59. 75. 106.12 vo razmisluva. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91.8 borot na pravednite. me|u koi: 1.vo so. 126.Mt 7.19 Is. 116.

4 26. mi dava{ spokojna po~inka.50 19.17 4.6 27.16 43. ~uj me.3 88. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo.25 Izreki 16.29 Sir 11. PSALM 5 3 149.24 4 36.6 9. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet. Gospod slu{a koga vikam kon Nego.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora. 4 So glasot svoj vikam kon Gospod.17 16.1. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja.19 57. slava 117.3 9 67. Gospod im se podbiva. 11 Davidovata utrena molitva 5. .13 58.7 1 Mojs 40.6 6 50. Gospodi. i krai{tata na zemjata .13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam.26 8 Is 49. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe.6 139.14 Otkr 2. za{to Ti.25 1 Car 10. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam.11 Dan 7.26 Mudr 4. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i.8 114. 2 ^uj go glasot na mojot povik. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol.20 61. Bla`eni se site. za{to 15-17 Gospod me ~uva.18 7 22.1 Is 40. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod.3 1 ^uj gi. pou~ete se. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.8 83.26 2 Car 7. 55.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj. Ti ja podiga{ glavata moja. Ti mi dade prostor.2 7 Stani Gospodi! Spasi me. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori.15 Dan 9. Care 3 moj i Bo`e Moj.” 4 Onoj.8 85.1 neprijateli 53. 2 24. spijam i stanuvam. i na patot svoj da ne poginete.28 Gospodi.13 Otkr 19.19 101. zborovite moi. koi kaj Nego pribegnuvaat.8 3 No Ti.22 Dela 13. 26-27 11.1 79. 109. si {tit moj.8 Izreki 3. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin.83.2 26.8 122. pravdo moja! Koga bev pritesnet.9-11 5 Mojs 33.14 7 30. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33. Gospodi. za{to Tebe Ti se mo.1 15. 4 Ne gre{ete. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski.17 6 109. raz. ta da ne se razgnevi.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj. Koj `ivee na nebesata.17 10 Mudr 6.1-2 82.27.3 8 7.4 3 Ptr 1. Jas denes Te rodiv.14 Mt 3.6 na gre{nicite.33 Evr 1. gnevej}i se.15-17 39. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.5 5.19 {to od site strani navalile na mene.5 5 Efes 4. Bo`e moj! 118.4 18.2 17. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino.7 61.14 Dan 7.vo Tvoe vladeewe.8 5 4. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite.5 Lk 3.14 Tov 13. Gospodi. Bo`e.6 Jov 29.” 8 I pobaraj od Mene. i 3. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e.83. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.2 117.2 71. 2 Sinovi ~ove~ki. im se smee.13 5 Mojs 33. vrazumete se.15 4 Mojs 6.1 beri gi vozdi{kite moi.3 66.21-23 Izreki 1. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17. 12 Po~ituvajte Go Sinot.2 7 88.21 109.711 PSALMI 2. 10 I sega carevi.2-12 Dela 4.1. Tvojot bla.5-6 Is 30. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene.6 Evr 12.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17.9 2 Mojs 30.19 Mal 3.8-9 moja. 8 Od Gospod e spasenieto. 2 Car 5 Legnuvam.

kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca.10 68. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30. 13 i zatega smrtna strela. 9 22.3 4 Vrati se.1 2 Car 22.8 podi do koga? 68.3 26. a pravedniot zacvrsti go. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi. 8 Otstapete od mene site vie. 10 Bog mi e {tit.11 8 41. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. vodi me vo Tvojata pravda.29 16.2 Er 11. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe. 11 Bog e praveden sudija.1 34. Bo`e moj. Mt 7. i izbavi me.14 22. spasi me od site {to me gonat.132 9 9.712 PSALMI 7 54. Gospodi. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi. bidej}i se krenaa protiv Tebe.11 15 Is 59.1.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe. pa se za~na zloba.23 4 89. vo srceto im e izmama.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj.11 Is 26.11 1 Let 28. 13 36.9 118. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je. so po~it kon Tebe.10 19. i sekojdnevno predupreduva.1 17. A Ti.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13.17 Is 5.28 14 Is 50. Ti.8 17. na jazikot. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat. spored pravdata moja i spored nevinosta moja. neka propadnat od sopstvenite soveti.14 10 25.6 7.9 Tebe. 14 I.115 pod ja primi molitvata moja. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi. 3 Gospodi.14 82.24 3 40. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i. koi vr{ite nepravda. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat. 12 Za{to Ti.21 Is 3.13 5 30. vo gnevot Svoj.27 neprijateli. a strelite Svoi gi v`aruva.29 49.6 Otkr 2. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava. Gospodi. mi oslabe poradi site moi neprijateli.15 10 13. laskawe. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite.13 137. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi.36 118. ako go napraviv toa. 44-48 Dan 6. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci. Gospodi. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i. {to go sakaat imeto Tvoe.2 10. Gospodi.12 21. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te. spored Tvojata golema milost.3 moja.26 Tov 13. Gospodi. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat.16 108.35 .20 25. bidej114. 12 Ako ne se pokaete. kaj Tebe se zasolnuvam.12 Izreki 3. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja.10-12 2 Smiluvaj se na mene.4 Er 17. Bo`e moj. 7 A jas.7 44.18 }i sum nemo}en.17 Is 41. grloto im e otvoren grob. Koj ne saka bezzakonija. 9 Gospod ja usli{a molbata moja. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~. 3 i du{ata mi e potresena.20 16.3 Is 59.9 Jov 4. 8 Gospodi. 10 Kazni gi. pak.1 Er 10. 11 Pa neka se zaraduvaat site. stani. isceli me. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. 6 Stani. neka se raduvaat vo Tebe onie. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi.14 Is 5.2 65. }e me vle~at. Gos. pak. a toa rodi bezzkonie. Ti Si odredil sud. izbavi ja du{ata Er 45.7 12 63. ako ima nepravda vo racete moi. 34. Varuh 2. Gos7 37. 8 Gospod im sudi na narodite. kako so {tit. Gospodi.5. i Ti izdigni se nad nego visoko. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja.4 39.13 34. spasi me poradi milosta Svoja. 15 pa si kopa i iskopa jama.2 3 Car 8. praveden Bo`e. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe. poradi neprijatelite moi. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite.24 42. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda. i neka ja stigne. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{. a }e nema koj da spasuva.22 70.13 6. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi. Sudi mi. patot Tvoj pred mene poramni go. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi.11 Jov 10.4 Jov 15.17 Is 38.23 4 Za{to Ti si Bog.3 Rim 3. ete. Gospodi.3 35. Zakrili gi. {to ja napravi.13 3 9. 87.17 za{to koskite mi se tresat. i padna vo jamata.2 37. Bo`e.2 30.9 Mudr 1.

Sevi{niot. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no.4.21 Mt 11. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi.9 1 Car 2.14 7 1 Mojs 19. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite.22 19 Izreki 23.12 22 21. i zagina spomenot za niv.1 20 7.18 3 7.7 64. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne. pogledaj kako stradam od neprijatelite moi. vo zamka.13 Mt 16. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi. na lu|eto }e im sudi pravedno.25-27 Efes 1. krepost vo vreme na nevolja.6 6 20.13-14 Is 12. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e. 7 ovcite i volovite site. site narodi. ja pomni. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata.2 95. i s# si pot~inil pod nozete negovi. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv. 19 Stani. go podgotvil prestolot Svoj za sud. dosudi praveden sud. Ti. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe.25 Sir 27. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite. Gospodi. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.18 Is 38. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi.18 16 7.17 Jov 4. 5 Im zapreti na neznabo{cite.22 Evr 2. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta.7-8 56. za da ne se zasili ~ovekot. Gospodi. 16 Gospod se pojavi i presudi.6 Izreki 26.4 5 143. Gospodi na{. sedna na prestolot Svoj. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini.11 88. se fati nogata nivna. 20 Zapla{i gi. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe.14 Is 25.10 86. 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani.3 Jov 7. narodite neka primaat sud pred Tebe.26-27 Mudr 2. 9 Jahve.17 91. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot. i tie pa|aat vo zamkite negovi.713 PSALMI 16 9. go pogubi ne~estiviot. go vospevam imeto Tvoe. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot.28 Mudr 9.18 Pla~ 5.10. 5 7. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici.5 1 Mojs 1.8 Izreki 5. ili sin ~ove~ki.7 74. no so slava i ~est si go oven~al. dela na prstite Tvoi.22 Sir 17.7 Est 9.31 3 Mudr 10.14 6 5 Mojs 9. imeto im go sotre za site vekovi. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze.23 13 1 Mojs 9.10 Dela 17.10 Mudr 16. 8 101.38 55. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama.23-25 Jov 18. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek.2 25.6 12 7.2 56.13 97.2-3 9.2-4 1 Kor 15.12 Tov 12. 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi.17-18 Sir 18.1 131. koi Boga Go zaboravaat.22 21. Gospodi.4 90. 8 pticite nebeski i ribite morski.15 34. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda. so seto srce svoe.3 9 71.12 2 Mojs 15.25 11 35.1 85.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto.15 9. koja sami ja namestija.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova.8 14 106. {to sami ja napravija.19 8. gradovite mu gi razru{i.6 21 9.5 Evr 1. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot. pa mese~inata i yvezdite. se sopnaa. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve. 25-27 Gal 6.5 Jov 16. Gospodi. 13 Smiluvaj se. Gospodi na{.8 Evr 2.18 7 1 Mojs 1.1 73. ta si spomnuva{ za nego. i poginaa pred Tebe. na mene. 3 Koga }e gi pogledam nebesata. i yverovite polski. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe.1 .20 18 49.

3 140.8-9 31 43. ne gi zaboravaj ugnetenite. . srebro vo ogan is~isteno od zemja. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga.8-9 Avak 3. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10.3 139. Gospod e na prestolot nebesen. 7 Za{to Gospod e praveden. zo{to vo srceto svoe da veli . ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki.15 Is 66. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”.10 144. i koga }e fati. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot. za{to ne ostana 5 pobo`en.33 Jov 22. vo Svoi race gi odmeruva{. 30 Se pritajuva. ustata ni e so nas. 37 Gospodi.3 4 2. Ti si mu pomo{nik na sirakot. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan.7 Ez 9.1 7. sudovite Tvoi se mnogu visoki.12 Mal 3.5 19.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33.7-33 27 Rim 3.3 nad nas?” 26.2 3 54. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen.7 55.5 Er 5. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram.34 25-26 Er 12. 24 Vo svojata gordelivost.14 56. za da misli na niv. Bo`e moj.11-12 55.9 Jov 23.7 101.12 9.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{. zakrepi gi srcata nivni. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni. 32 Stani.1 72.10 sila.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29. 7 Ti.19 5 Mojs 26. neka se krene rakata Tvoja.14 28-29 16.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja.11-16 6 74. pod jazikot negov pakost i nepravda.2 Is 48. 14-15 Jov 21. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata. bedniot Tebe ti se predava.15 Ez 10.30.4 Mudr 3. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna. so namera da fati beden.13 11.2-8 34 30.17-22 Er 25.1 Avak 2.15 1 Pomagaj.21-22 36 28.19 102. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite. kolne i Gospoda go prezira. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego. Gospodi.10 va. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13. o~ite Negovi gledaat.6 90. a na neprijatelite svoi im se potsmeva.1415 21. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica.20 Mt 5. go odvlekuva vo svojata mre`a. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren.15 Mih 7. o~ite negovi demnat bespomo{ni.21 Otkr 8.10 Naum 1. 16.28 36. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav.8 24 13.4 5.8 1 Mojs 19.7 25.17.19 93.11 Er 5.1 54. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga. sedumpati pre~isteno. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi.4 63. Gospodi. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka. a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo.12 Sof 1. izmami i navredi. 5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot.24 72. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot.13 145.2 37.1 35.11 73.2 Is 59. Gospodi. ogan i sulfur. bespomo{niot Tebe Ti se predava. gi snema vernite me|u sino. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil.14 Izreki 1.18.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u. koj e gospodar Izreki 17. nikoga{ nema da vidi.11-13 2 7.10 svoj.3-4 Er 9. go sokril liceto Svoe. na skri{ni mesta za da ubiva nevini. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce. kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car.24 Is 51.9 Jov 22. 3 Ako temelite se razurnati.5 veli Gospod.1-2 Jov 21. Sir 27.6 lelekot na bednite }e se krenam sega.21 Is 59.10 Er 10.8 2 Mojs 22. vo site vremiwa.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite.6 58. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata.26 Os 6.714 PSALMI 23 9.

84.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj.1 30.20 5 Mojs 10.31 Dela 2. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23.3-6 Is 33.16 13.12 2 101. koj koga se Er 7. nema koj da pravi dobro. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot.26 141. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto. sosema }e me zaborava{. 6 Me|ite mi padnaa na najubavoto.1 1 Mojs 6.so radost kopneam. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav.7 Is 9.1 Sof 1. nema nikoga{ da se pokole.4 Mojs `en. {to vr{i 15. nema bla`enstva za mene.” Gonitelite moi }e se zaraduvaat. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici. se nadevav na Tvojata milost.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.24 5 37. i }e se razveseli Izra. za{to Gospod e so rodot na pravednite.16 Pla~ 3. 10-12 Gospodi. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas. gi namno`uvaat svoite stradawa.1 Er 10.17 53.29 kolne na svojot bli`en. za{to kaj Tebe se zasolnuvam. kade {to nema strav.4 Pla~ 5.7 43. nema nitu eden. za da ne zaspijam vo smrt. koi taka go jadat narodot Moj.19 26.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16.31 21. 3 Site zastranija.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125. za{to nasledstvoto mi e najubavo.46 93.19 3 11.12 Rim 3. PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118. pak. toga{ }e se 14.5-9 5 2 Mojs 22. 7 Ah.72. koj Go bara Boga. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe.7-8 88.1 vreduva bli`niot svoj. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda. }e Mu peam na Gospod.1 Ez 18. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- . 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. nema koj da pravi dobro. 25-28 4 78. Koj taka 5 10. site stanaa lo{i.29 5 Mojs 31.20 Is 8. kako {to jadat leb.24 26.24 76. Gospodi. 1 18. Koj me vrazumuva.5-6 5 Mojs 28. no Gospod e negovo pribe`i{te. 4 Onie {to sledat tu|i bogovi.” 3 Po svetiite. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj.17 31. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e. vr{at 7 gnasni dela.9 17. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja. za da vidi.24 108. slu{ni me.3 103.7 Er 33. {to odi neporo~no. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.2 6. 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj.5.1 9. Gospodi.5 ba.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga.9 29.15.24 35. koi se na zemjata .vistinskite blagorodnici .6 pravda i vo srceto svoe govori vistina. Se razvratija lu|eto. za da ne se pokolebam. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na.23. zlobnikot e ni{to. 4 vo negovite o~i.1 zaraduva Jakov. lovite nad Svojot narod. 5 Jas. za{to Toj e od mojata desna strana.14-16 il.18 1. koj mo`e da prestojuva vo 22. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod. ima li nekoj razumen.13 strahopo~it kon Gospod.3 9. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja.8 29.12 5 47.5 Mih 3. ako potkleknam.715 PSALMI 12. Os Zah 13. ne poreknuva.20 8 Ne~estivite odat naokolu.6 postapuva.

11 Od mrakot napravi Svoj zaklon. 3 Ako go isku{a{ srceto moe. ko.12 26. gradot i ognenite jaglewa.17. i voskliknuva jazikot moj.24 {ata moja vo pekolot.16.11-12 Is 30.2 65. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata.35 10 3 7. za{to Ti }e me ~ue{.10 Zah 2. 6 Kon Tebe vikam. 13 I zagrme Gospod od nebesata. 49.1 98. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze.2 85. smrtni stapici me stegnaa. 5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi. Ne zgre{i ustata moja.5 11 79.1 60. Gospodi.4 di. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene.27 4 Jov 23.2-5 2 Mojs 19. Ti.18 22. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja. koi me napa|aat.34 10 143.13 34. presretni gi i so. neka se nasitat nivnite si.8 25. prikloni go uvoto Svoe kon mene.18.4 5 Mojs 32. krepost moja! Gospod e moja karpa. Bog moj. 5 115. sega me opkoluvaat.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja. 9 od liceto na ne~estivite. zatreperija i od temel se pomestija gorite. 8 Pazi me kako zenica na okoto.1 desnica. a so ustata svoja .716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav. pak. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32. 3 ]e Go prizovuvam Gospoda.pokraj Tvojata desnica. nitu. pravdata moja.9 25. Dela 13. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja. pa poleta i se ponese na veterni krilja. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan. Gospodi. }e se nasitam od likot Tvoj. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot. ako me poseti{ no}e.70 12 7. 11 Gonej}i me. . podgotven za lov i kako lav~e.31.4 8 67. i mojot vik stigna do negovoto uvo. nozete moi ne zastranija.15 13. Bo`e.1 103. 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite.1 sustvo. koe stoi vo zaseda. ~uj go mojot povik.10 138. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj.2 8 5 Mojs 32. moja tvrdina i moj izbavitel.8 Otkr 22. poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite.29 21. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra.7 118. i pogubni potoci me voznemirija. 7 Se zatrese i se razni{a zemjata. 1 13 Stani. 3-13 6 30. vo koe se zasolnuvam. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85. 10 I sedna na heruvim. od neprijatelite na du{ata moja.1 87. 2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4.4 pravda.1 7.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60. 16.2 101.6 14.17 56.11 Mt 23.2 5 Mojs 4. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143.15. 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot.4 . moj {tit. 72. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5.2 Sir 17.7 56. i ~uj gi zborovite moi. za{to Gospod se razgnevi. 4 kako {to pravat drugite. 12 tie se kako lav.8 96.27-28 Avak 3.11 Izreki 7. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite .1-3.7 90. sila na spasenieto moe i krepost moja. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam.22 35.25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto. Gospodi. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa.18 Sud 5. Gospo. 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja.4 Mojs 12. i senka okolu Sebe .15 bori gi. v`areni jaglewa otskokaa od Nego.11 10 72.gordelivo zboruvaat.2 9.7 10. koj progoltuva s#.od gusti oblaci polni so voda.7 moja od ne~estiviot.2 1 Mojs decata svoi. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva.23 Jov 7. 5 pekolni mre`i me zarobija. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta. zasolni{te moe.6 142.3 12 96.4-5 3 Car 19.3 30.37 Lk 13.4 62.a mrak padna pod nozete Negovi. 2 1 6 Izreki 13.

45 tu|incite bledneat i treperat. {to stanaa protiv mene.13 Avak 3.4 43. me postavi za poglavar nad narod.8-9 Otkr 2. 16 Toj posegna od visinite.8 46 Mih 7. i me izbavi od nasilnikot. Gospodi. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie. 41 tie povikaa. a gordelivite }e gi ponizi{.6 44 2. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo. i tie sega mi slu`at.6 48 17.46 31 11. 34 mi gi obu~uva racete za borba. 44 tie i mojot {epot go slu{aat. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat. 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna. so mojot Bog i yid }e preskoknam.~isto.1-11 76. 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. Tvojata poddr{ka me izdigna. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi. i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi. pa me izvle~e od mnogute vodi. 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto. dodeka ne gi pobediv. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva.30-31 1 Car 2. i spored ~istotata na moite race mi vrati. 26 so ~istiot . ~ii lu|e ne gi poznavav. koi se zasolnuvaat kaj Nego. 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda.18. {to stanuvaat protiv mene. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a. 30 Bog moj. od zdivot na nosnicite Tvoi. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi.17 Rim 15. 15 Morskite dna se pojavija. Gospodi. tu|incite mi se pokoruvaat.6 47 17.5. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog. mojot Bog ja osvetluva temninata moja. 46 Da `ivee Gospod. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav.6-7 72. Toj e za{titnik na site. so nevin ~ovek . od onie {to se posilni od mene. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite.7 50 7. . no Gospod be{e potpora moja. Gospodi. i go vospevam imeto Tvoe. Koj mi gi pokoruva narodite.17 18 141.i gi rasturi. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak. Koj odmazduva za mene. i me prifati.26 5 Mojs 32. neporo~en e Negoviot pat.717 PSALMI 14 28. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi. gi zgaziv kako kal po pati{tata.3 32 61. osven Gospod. i ne se vrativ.1 15 143.2 Is 26.no Toj ne gi ~u. . 26-28 16 2 Mojs 15. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo. 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo . gi raspali molwite .doveka. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod. 38 gi pritisnav.si blag. padnaa pod nozete moi. 31 Za{to. 29 So Tebe i ~eti sovladuvam.9 51 88. i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. 42 Gi isitniv kako prav na vetar. {to me mrazat.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava. 47 Bog.15 31. Tvojata desnica me prifati.29 34 5 Mojs 32. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja. 35 143. i nozete moi ne se podliznuvaat. koj e Bog.47 46. 43 Ti me izbavi od narod buntoven. i gi istrebiv site onie. izleguvaj}i od svoite tvrdini.4. za{to me zasaka. 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene. i tie ne mo`ea da stanat.

so silata na Negovata pobedonosna desnica. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj.13 4 Car 20.site se pravedni. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka.6 146. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka.4-5 147. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade.30-31 Os 1. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.27 3 19. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik.gi u~i neukite.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7.11 2.7 2 Let 14.2-3 49.4 11 118.2-3 mo{ta od Tebe. a nivnite zborovi do krai{tata na svetot.me|u ~ove~kite sinovi.3 95.30 Izreki 18. Gospodi. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa.17 dade dolg `ivot vo vekovi. Blagodarnost za pobedite 60.4-9 1 Mojs 1.4 36.7 37.11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda.11 Mudr 5.11 10 117. Na neboto mu postavi {ator na sonceto. Gospodovata zapoved zra~i svetlina.48 43. verno e otkrovenieto na Gospod . 4 Toj pobara od Tebe `ivot. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23.5 96. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po. i ogan }e gi progolta. 11 Slugata Tvoj gi pazi. 7 Edni .so kowi.11 10 11.127 118. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi.19 Tvoe. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata.10 Is 40. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.poslatki se od voso~en med.14-19 Jov 38.1-5 20.30-32 Izreki 8.16 19. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne.4 posaka. a nie so imeto na Gospod. golema nagrada dobiva. veli~ie. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova. drugi .2 62. Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den. 1-8 1.6 Jk 1.16-17 146.25 5 Rim 10. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2.du{ite gi ukrepuva. 8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto.6 88.20 2 Den na denot objavuva. 9 Koga }e se pojavi{.5 3 Car 8. gi prosvetluva o~ite.50 1 Car 10. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38.2 17. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe.18 Sir 43. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi. ona {to srceto negovo 9. i sepalenicite tvoi da bidat primeni. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka. 6-7 Is 33.22-31 Rim 1.1 8-9 32. i semeto nivno .103 4 2 Car 12.2-3 2. desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat. so Tvojata sila se veseli 3. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2. 4 Sepak.718 PSALMI 18.16 vo minatoto 3 Car 1. nitu pak govor. 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa . i no} na no}ta znaewe otkriva. 5 . Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi. i patuvaweto negovo do drugiot kraj.31 1 Gospodi. vo koj ne se slu{a nivniot glas.30 Est 1. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji . 3 za{to Ti go presretna so dobri bla.12. a Ti mu 7 71.so koli. a koj gi pazi.7 Mal 3. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me. koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo. sudovite Gospodovi se vistina . 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja. 9 Gospodi. mu stavi na glavata kruna so 44.6 skapoceni kamewa. za da ne ovladee so mene. i site tvoi pomisli da gi ispolni. gnevot Gospodov }e gi pogubi. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa.3 otfrli. 3 Nema jazik.6 goslovi. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata.6-7 90.6 17. na{iot Bog.

28 17 58.25 4 Car 19.2-3 9 36. 12 Mnogu junci me obikolija.19-24 31. i od pcite ednorodnata moja. 6 A jas sum crv. za{to seto toa Gospod go izvr{i.13 70. ni{aj}i gi glavite.4 2 Tim 4. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie.21 39. Bo`e moj. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{.7.9 79. mi se podbivaat. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene.2 vuvame Tvojata mo}.13-14 63.14 Jov 30. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat.i nema mir za mene. 15 Silata moja se isu{i kako crep. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja.35 Jn 19.6.13-14 5 Mojs 4.24 45. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi.21 31 47.7 Efes 2. ne go sokri liceto Svoe od mene.18-20 Mt 27. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata.5-6 138. 3 Sepak. mi gi probodoa racete i nozete.18 39.43 Mk 15. srceto moe stana kako vosok. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i.19 Mt 27. A du{ata moja }e `ivee za Nego. a od 13 17. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi.12 52.24 21 34.34 3 87. neka go izbavi.17 22 7. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. ni{to nema da mi nedostasuva. site moi koski se razglobija.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot.12 56. se topi vo moite gradi.2 Jov 25. i Toj e vladetel nad narodite. 13 Izdigni se. se nadevaa i Ti gi izbavi. za oblekata moja `drepka frlija. 23 Vie. opkru`en so pofalbi od Izrail. Gospodi. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod. {to imate strahopo~it kon Gospod. jazikot mi se zalepi za nepcata. i no}e . Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj.18-19 101.2 Pla~ 3.13 2. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe.12 16 Jn 19. 12 34. Gospodi. koj go raskinuva svojot plen i rika.12 . {to }e se rodat.1 27.4 Pla~ 2.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno.13 70.3 56.6 Jn 19. od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog.13 Jov 18.46 Mk 15.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{.1 Er 1.9 Avd 1.2 48. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. na Tebe se nadevaa.25-26 12. 11 Ne oddale~uvaj se od mene.3537 10-11 70.7 70. Ti si svet. sred sobranieto }e Te falam.16 Jov 16. 28 za{to carstvoto e Gospodovo. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata.9.8 29 Zah 14.12 28 71. debeli junci me opkru`ija. za{to nevoljata e blizu.1 Mt 7. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe .13-16 Is 44.5 Mudr 2. neka go spasi. 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.3-8 101.9 6.15 7 Is 41. a ne ~ovek.14 51. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo.9 Evr 2. vo smrtonosen prav me frli. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi.2. 7 Site.i Ti ne slu{a{. i se spasuvaa. me uspokoi na maj~inite gradi.8 108.22 37.15 Mt 27.5 8 43. a me poslu{a koga Te povikav.2 11.9 Avak 1. 14 Jas se razleav kako voda.8-11 Is 45. 11 108.15 19 Mt 27.ne }e mo`at ni{to da napravat. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat.2 Pla~ 22.18 22. 5 kon Tebe vikaa. so Tvojata si56. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.18 77. 17-20 Jn 19.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija.22 Er 18. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite. 30-32 Lk 23.5 Jov 10.39 Mk 15. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i. 14 16.22 51. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat. a nema koj da mi pomogne. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego.6 Fil 3. a tie gledaa i me preziraa. i ne se posramija. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto. 19 No Ti.21 Is 37. .9-10 Ez 34 Jn 10.18 2 Mojs 10.17 23 34. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja.6.1.14 6 Sud 3. {to me gledaat. 4 Is 6.1 Is 49.2 16.

bidete podignati vie.7 4 26. Gospodi. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? . bidete podignati vie. ve~ni vrati. na Tebe se nadevam sekoj den.2 118. za{to Ti si so mene. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe.5 39.13 7 78. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka.7 zloto.2 Mal 3.2 74. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta.8 7 117.23 49. Gospodi. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata.11 118.46 Gospodov mnogu dni.12. glavite svoi. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me. ja izdignuvam du{ata svoja. pa prosti mi gi site grevovi moi. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi. 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie. za da ne se posramam.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9.23 13 36.1 88.4-6 3 14. 5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me. za{to sum samoten i vo maka.31 Er 31.11 85.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132. vo Tebe se nadevam. glavite svoi. Gospodi.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva. Gospodi. 11 Zaradi Tvoeto ime.4 Is 64. zaradi Tvojata dobrota.1-5 4 25.4 2 Bo`e moj. i na reki ja utvrdi. i milostite Tvoi. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe. izvadi me od mojata poti{tenost. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat.17 Lk 7.29 Is 57. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi.Krepkiot i silniot Gospod. porti. ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto. Tvojot `eIs 50. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi. 27.33 142. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi. nema da se ispla{am od 137. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga.11 1 Kor 10. Is 40. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi. nim im go otkriva zavetot Svoj.5 84.4-6 15. za{to se ve~ni. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no.1 85.16 24.13 59.4 122. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6.8 16 85.26 10 84.1 10 2 Mojs 24.9. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene.16 118.8 Jov 13. {to so lesnotija izneveruvaat.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja. 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod.11 3 23. 15. 9 Podignete gi. vselenata i onie {to `iveat vo nea.153 .19 15 30. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi.5 77. gre{nicite gi izveduva na pat.19-20 2 Car 6. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro.132 18 31. za{to Ti si Bog na moeto spasenie. da se posramat onie.5 Jov 38. po milosta Svoja seti se na mene.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe.14-15 Is 49. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . za{to vo Tebe se nadevam.1 140.8 `ivot.19 i ~a{ata moja se preleva. Jov 10. silniot vo vojna Gospod. porti. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi.8 5 Jn 14.2 12 Izreki 19. 91. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj.25 Izreki 4. 2-3 21. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod. 2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata. 19 Pogledaj gi moite neprijateli.Gospod nad vojskite . za{to e golem. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo. Svojot Spasitel. 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi. prosti mi go grevot moj. da ne se posramam.2 Amos 6. 12-16 Ez 44. ve~ni vrati.3 103.6 Mt 5.9-10 Tov 3. 1 2 45.8 105. 4 Poka`i mi gi.

24 36.2 16. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici.24 68.6 43.14-15 Er 31. Gospodi.8 9 27. go vozqubiv domot.3 138.27 12. Gospodi. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi.6 104.15 9 12.4 62. 14 Nadevaj se vo Gospod.29 29. 12 Nogata moja stoi na prav pat. bi me iska~il na karpa.9 141. duri i 4.13 27. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat. 11 Jas. ~ija desnica e polna so potkupi.34 129.9 62.9 1 Kor 16.7 62.11 2 5.8 Jn 1.1 8 28. nema da se ispla{i srceto moe.14 104. otvori gi utrobata moja i moeto srce.13 2 Mojs 30.721 PSALMI 25. pak.2 140. poradi neprijatelite moi. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci.3 Is 10. 4 Samo za edno Go molam Gospoda.2b 8 23. 22 Izbavi go.2 2 Mojs 24. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19. i toga{ }e bidam poln so doverba.9 16. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta.9 42.2 83.N. Gospodi. se sopnaa i padnaa.1 100.11 13 115. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”. Gospodi. Izrail od site 2 nevolji negovi.6 17.8 11 24.2 3 Car 8.5 cela vojska da se digne protiv mene. izbavi me.16 24.2 21. vikam.4 133. PSALM 26 1 4-5 1.1-3 89.22 39. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me.3 34.5 Neem 8. 1.19 Ezd 9.4 85. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam. Bo`e.22 dat teloto moe. koga vikam kon Tebe.20 Os 11. Gospodi. odam vo svojata neporo~nost. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13.20 63. 7 ^uj go. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj.24 7 9.1-2 6 72. so ne~estivite nema da sednam.1 14. ispitaj me.22 38.9 1 Jn 1.8 30.8 10 2 Mojs 23.7 Varuh 3.2 35.3 36.4 2 Car 21. Gospodi. a jas odam vo Tvojata vistina.6 .4 Os 5.1 23.1 Os 5. ne oglu{uvaj se kon mene. 11 Nau~i me.18-20 Izreki 10. Gospodi. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat.17-21 5 Mojs 21. Gospod }e me pribere. Bidi moj pomo{nik.12 87. Gospodi.1 17.5-6 Is.38 Pla~ 2.6-7 Mt 27.8 30.3536 54.28 27. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am.8 41.2 60. 8 Gospodi. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite.9 26.10 51.1-2. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe. i pomiluj me. 2 Isku{aj me. za{to vo Tebe se nadevam. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite. 10 vo ~ii race ima zlo~ini. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela. neka e cvrsto srceto tvoe. glasot moj. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite.4 142. pa }e peam i }e go falam Gospoda. Karpo moja. 4 22. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te. bidi bodar. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod.4.17 87.22.17 Mih 7.6 25.2 60. i jas go baram liceto Tvoe.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot. Gospodi.23 72.5 14 30.16 12 21. 3 I polk da se krene protiv mene. koga krevam race kon Tvojot svet hram. 7.30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me. Gospodi.23 3 118. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me.15 10 Is 49. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi.8 11 24. Bo`e. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj.17 5 16.

31 23. se zasolnuvam. za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene.11 125.5 Avak 3 Jov 37. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite. pobrzaj da me izbavi{.2 70. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne. 27-28 Varuh 2. Gospodi i smiluvaj se. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan. za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.2 136. Gospodi.kako mlado bivol~e. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne.4 Izreki 26. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}.11 Er 32. 17.35 narodot Svoj. 4 Vozvrati im.11 10 6.2-4 103. spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta.4 Gospodov poln so veli~estvenost.8 22.12 Sir 33.17 96.19 49.23-25 Is 3.11-12 114. Bidi mi Bog 29. koi so bli`nite svoi govorat za mir. Avak 3. 4 Pejte Mu na Gospod. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob.2 Er 4. Dan 7. jas se ispla{iv.17 Is 38.17-18 Is 30.3 19. Gospodi.11 1 Car 2.11 60. Bo`e moj.12 Est 9. 2 Gospodi. spored pravednosta Svoja spasi me. Bog na slavata grmi. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen.25 30. 6 Blagosloven e Gospod.7 2 Mojs 19. 8 Toga{ kon Tebe. spored delata na nivnite race.” 7 Gospodi.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici.2-5 3 30. no {tom go sokri liceto Svoe. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod. spored nivnite dela.1 28. Gospodi.11 2 Mojs 19. Gospodi. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe. ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot. nitu kon delata na racete Negovi.10-15 76. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova. povikav kon Tebe.722 PSALMI 3 11.30 Ez 10. Bo`e moj.2 54. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod.22 Vozdajte Mu na Gospod.16 18. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime.4 Is 40.12 6 16.1 21. i Ti me isceli. Gospodi. i }e sedi Gospod kako car doveka.5-6 Is 3. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe.27 4 61.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig.13 5 51. 4 Glasot Gospodov e vo silata.12 8 28. Gospod so mir }e go blagoslovi 27. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna.15 Is 54. bidi pomo{nik moj. vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene. 3 Gospodi.3 6.1-3 . povikav i na mojot Bog.1 95. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka.29 Izreki 11. glasot 6 113.12 93. 3 Glasot Gospodov e nad vodite. 7 Gospod e krepost moja i {tit moj.17 28. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite.10 8 26. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost. a Sirion .33 1 Car 2. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja.9 103.8 67.29 9 3. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te. o da ne se posramam nikoga{.21 61.7-8 Jov 14.2-3 17. spored nivnite lo{i postapki.8 2 Mojs 21. sinovi Bo`ji.17-18 96.8 6.18 Sir 17. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me.2 4 4 Mojs 16. a vo srceto smisluvaat zlo.21. vernici Negovi.5 87.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34.6 5 7.13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am. Gospod nad silnite vodi. Is 54.5 Is 5.25 14. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski.13 68. no utroto nosi golema radost. }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis.

21 Ez 20. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi.34-35 31. koja potajno mi ja postavija. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe. kogo Gospod ne go smeta za vinoven. spasi me poradi Tvojata milost. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek.3 24.1 17 4. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. 4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi. Ti si me otkupil.6-8 3 30. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite. Gospodi.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17.19 117. . Gospodi. 5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost. 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja.5 Er 6.15 141.6 66.19 118.7.9. i koga }e se soberat zaedno. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor.7.21. 17 Gospodi. 6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli.25 sam.135 4 Mojs 6. iznemo`e silata moja.21 142. Bo`e na vistinata.1-2 24. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev.9 105. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene.1 79.21 Er 8. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe. 21 Neka e blagosloven Gospod.4 2 Car 12.3 Jov 5.46 Dela 7.2 5 Mojs 52. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi.13 50. a i pla{ilo za poznatite moi. i {to si ja prigotvil za onie. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne. koi gordo postapuvaat.25 19.4 Jov 31. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto. 4 Izvedi me od ovaa stapica. se su{ev kako na leten pripek.5 10 6. {to si ja zapazil za onie. du{ata moja i utrobata moja.8 108. ~ii prestapi im se prosteni.14 19. i velam: Ti si moj Bog. imam verba vo Tebe.5 24 36. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi. a im otplatuva na onie.18 Jn 1. pak.33 1 Jn 1. no jas imam verba vo Gospod. stanav kako skr{en sad. 15 Dnite moi se vo Tvoite race. 9 Smiluvaj se kon mene.3. koi imaat strahopo~it kon Tebe. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi. i godinite moi . i koskite moi se svitkaa. Gospodi.28 9 17.5 108.10 62. 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj.7 6 Lk 23.47 Rim 4.9 Er 14.10 5 50.9. poradi toa {to kon Tebe povikav. 15-16 5 24. 14 Jas. ne dopu{taj da se posramam. 16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj. koga povikav kon Tebe. begaat od mene.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie.so vozdi{ki. 13-19 14 40.19 9. }e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki. duri i pred sosedite moi. za{to Ti si moj za{titnik.9 15 21. nozete moi mi gi postavi na ~istina.59 1 Ptr 4. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja.11 Jov 19.19 7 4. Gospodi.11 Is 48.11 78. 23 Jona 2. se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.7 12 37.2 22. onie {to }e me vidat na ulica.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj.21 Otkr 7.

19 22. po koj da odi{. }e me opkru`i{ so spasonosni zvuci. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.9 Izreki 19. gi gleda site sinovi ~ove~ki. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi.21 12 143.21.13 1 Mojs 1.1-2 2 Mojs 14.18 Is 23. o~ite Gospodovi se vrz onie. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta.site sili nivni. 13-15 7 77. golema sila ni junakot nema da go spasi.8-11 37. 5 Toj saka pravednost i sud praveden. i preku Duhot na ustata Negova .1 6 1 Mojs 1 2. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite.1 2 91. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta.9 16 19. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik. 16 Ne go spasuva carot golema vojska.15 9 148.1 97. 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani. 11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva.3 8 34.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot.20 Is.9 26. Gospodi.15 20 114. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji. onaka kako {to Ti se nadevame.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se. pravednici. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca. Koj na site nim im gi sozdal srcata. gi spre~uva namerite na narodite. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat.16 18 31. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj. 22 89.8 Jov 38.15 2 Mojs 19.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme. 13 Od nebesata gleda Gospod.3 143. pejte Mu na harfa so deset `ici. 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat.” .1-2 Is 8.8 Zah 12.7 101.5 1 Mojs 1. pazi na site dela nivni.6 16.6 Is 48. mislite na srceto Negovo od rod vo rod.10 11 Is 40.5-6 1 Mojs 32. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja.1 31.1 146. pejte Mu ume{no i so vosklik.6 . i lu|eto.14 118. 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo. Toj zapoveda i se sozdadoa. 8 Vkusete i }e vidite. koi se bojat od Nego. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot. 4 Go pobarav Gospoda.64 33. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa. 12 Bla`en e onoj narod.1-16 1 Mojs 2.8 33.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska.13 10 2.11 91. 8 „]e te vrazumam.„]e ti go poka`am patot. i licata va{i nema da se posramat. 5.1 32. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata.1 143. ete. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene.7 144. i gi spasuva.8 45. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie. na koj Gospod mu e Bog. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se.2 15.9-11 4 88. 3 pejte Mu nova pesna.veli Bog .1 15 93. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame.7 1 Car 14. 14 od prestolot. kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek.9-11 138.7.7 3 95. gi nabquduva site. na koj sedi.6 1 Car 16. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi. 13 13.6 5 Mojs 7.N.17 Jov 34. 2 Slavete Go Gospoda so lira.17 5 88. od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{.47 Amos 2.16.14 5 Mojs 32.2 Er 16. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe. 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se. koi nemaat razum.3. no onoj koj ima verba vo Gospod. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66.1 Evr 11. 18 No. nego milost }e go opkru`uva. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe. 9-10 2 Mojs 15.724 PSALMI 8 32.21 11 32.18 7 Ti si moe pribe`i{te.1 Jn 1. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. 14-16 Judita 9.

8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. 5.15 9.12 7 7. i u{ite Negovi . no od site niv Gospod }e gi izbavi. Gospodi.13 Is 29.25 19 37. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv.14 70. i angel Gospodov da gi progonuva.18 19 50.18 Er 23. 17 Koga vikaat pravednite. a da ne znam zo{to. 10 22. me kinea i ne prestanuvaa. da bara mir i da vrvi po nego. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat.13 11 26. na golemoto sobranie.15 8 Is 47. 12 mi vra}aat zlo za dobro.4 30.20-21 18 21.20 108. 11 Dojdete. 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce. onie. koi mi se neprijateli bez pri~ina.7 1 Mojs 32. i smirenite po duh }e gi spasi.20 Is.1 15 36.12 21. mojata osamena du{a . moj brat. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod. {to go mrazat pravedniot.725 PSALMI 9 1 Ptr 2. 19 Brojni se makite na pravednite. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot.12 Mt 26.25 . mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene. }e se veseli poradi spasenieto od Nego. i sobori gi onie {to se borat protiv mene. }e platat. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego. a onie {to Go pobaraa Gospoda. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi. site pravednici Negovi.kon molitvite nivni. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite.1 3.6 17 16.16 68. 5 1. 15 A sega. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod. ja isto{tuvav du{ata moja so post.1 4. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi. 14 Postapuvav taka. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra. onie koi me osuduvaat. 29-30 22 24. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. ~eda. 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja. koi pribegnuvaat kon Nego.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi.5 40.14 Jov 21.17 39.19 76. Gospodi. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite. kako toj da be{e bli`en moj. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi.11 39. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{.5 10 70. koj e podoben na Tebe.1-2 2 Mojs 14.N. {to ja postavija za mene. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat. i nikoj od onie.18 33. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. onie {to mi mislat zlo. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo.13 Er 17.27 16 32.od tie lavovi.22 34. da gi ulovi samite niv. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro. jas se oblekuvav vo vre}i{te. 13 A koga tie boleduvaa. Koj spasuva{ slab od silen. 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi. i angel Gospodov da odi po tragata nivna. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi.18 Mt 11. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka. koga jas padnav. 16 me dovedoa do isku{enie. i du{ata moja zapa|a vo osamenost.4 Jn 15.8 2. ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat. mi zadavaa rani.5 14 37.19 22.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. 59-60 12 37. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni. 17 O. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni.1 6. nema da bide osuden. 13-15 6 72. niedna od niv nema da se skr{i.1 12 Izreki 1.4 82.

26 Is 40.16 1 Car 29.6 6 56. da se oble~at vo sram i bes~estie. 5 Gospodi. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro.do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot. nema strav Bo`ji pred o~ite negovi.6 91. ne `esti se . velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi.17 3.4. i da vr{i dobro.4 9 22. od zlo ne se gnasi. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva.16 28 70. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost.5 62.17 23.samiot da ne pravi{ zlo.13-16 69.6 4 Car 19. dlaboko vo negovoto srce. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska. Tvojata milost e do nebesata. Ne `esti se na onoj. i rakata na gre{nikot da ne me goni.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site. i 9 24.10-11 1 Ptr 1. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama.1 Mal 2.8 90.10 Efes 3. o Bo`e moj i Gospodi moj.10 Mudr 5. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat.13 kako zelje nabrgu }e svenat. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina.kako pladne. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom.30 Jk 1.15 128.35 16. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se.3. a onie. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. toj ne saka da se vrazumi.6 43.3 25.18 3 9. Gospodi. i Toj }e ti dade.21 23 7. koi se raduvaat na mojata nesre}a.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina. }e ja nasledat Zemjata.19 2 89. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva.726 PSALMI 20 119. }e bidat istrebeni. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod.24 6 Is 58.6 Os 12.7 61. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene.2 Mt 6. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo. onie {to se gordeat nad mene. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme. Tvojata vistina . i spravedlivosta tvoja . 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat. ostanuva na lo{ pat. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost. 9 za{to onie {to vr{at zlo. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie.2 Rim 3. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{.24 35.13 88. na ~ovek koj vr{i bezzakonie. Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila.2 27 39. nemoj da premol~i{.7 Jov 14. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta.15 36.3 1 Mojs 44.5 konie. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata.7 101.11 102.2-3 Ez 25. razbudi se da me odbrani{. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat.13 Izreki 23.5 10 55. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod. onie {to go sakaat moeto pravedno delo. {to }e posaka srceto tvoe. Bo`e moj. koj uspeva na patot svoj. 11 Neka ne me gazi nogata gorda.23 25 39. koi se nadevaat na Gospod. 22 37.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti. . ta da ne likuvaat onie nad mene. Gospodi.

31 5. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni.5 12 34. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego. ete. koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti.13 Pla~ 3. i ostarev.2 6.14 39 9.18 23. 36 Pominav i. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite.33 Jov 4. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce.3 8. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina. pa }e `ivee{ ve~no.7 22 Mt 25. koga }e bide suden. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir. }e ja nasledat zemjata.6 23 Izreki 20.16 13 2. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie.6 Er 31.8 14. 22 za{to onie.5 27 33. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce. }e is~eznat kako dim.2 15 7. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno. niv ve~no }e gi ~uva. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot. a onie {to toj gi prokolnuva.16 11. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva. za{to kaj Nego pribegnuvaat.13 Mt 5. 13 no Gospod mu se potsmeva. pak. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava.6 Is 33. stapkite negovi nema da se sopnat. i ne go najdov. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata. 25 Bev mlad.15-17 19.4 15.13 Ezd 9. kako te{ko breme me pritisnaa. a pravedniot e milostiv i dava.7 25.21 13.7-8 10 U{te malku. }e bidat istrebeni. 37 Vidi go neporo~niot. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja.16 15. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi.11 Os 8. nivnoto nasledstvo }e se zatre. vo koskite moi nema mir poradi grevot moj.727 PSALMI 10 Jov 5.3. i lacite nivni }e se skr{at.34.35 Izreki 1. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro. koi Gospod Go blagoslovuvaat.13 13. a jazikot negov izgovara pravda. 28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite.12 10.9 26.1 3 Jov 6.32 21.24 24 3. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva.14 .4 14 7. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe. go pobarav.12 4 Is 1.5-6 5 1 Mojs 4. za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot.6 30. i gre{nikot }e go nema. 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no. 20 za{to gre{nicite }e zaginat.15 56. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite. 39 Spasenieto. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57.27 Mudr 11. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a.33 35 Is 2.1 37.14-16 9. za{to Gospod go dr`i za raka. 25-27 16 Izreki 15. 1 31 5 Mojs 6. nema da padne. 35 Vidov stra{en bezbo`nik.10-12 37 Izreki 23.13 Ez 31. gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot.22 Sir 27. i Tvojata raka te`i vrz mene.7 9. go nema.8 18 1.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

~ekaj}i Go mojot Bog. 8-10 68. snagata Tvoja. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie. 33 Koj se vozi na nebo. Bo`e.2-3 14 Sud 5. vie. 32 Carstva zemni.6 4 118.3-4 2 17. knezovite Judini . ona {to ne sum go zel. a na krajot svira~ite. a `enite po domovite plenot go delat. na{eto spasenie. Svojot silen glas. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa.12 34.8 28. Bog Izrailev . 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den. Bo`e. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini.11 19 46. Da ne se posramat poradi mene onie. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti.26 18 Is.17 7.1 20 62.5 35 27.19 Jn 15. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata.741 PSALMI 13 47.4 Jona 2.10 67. kako {to prave{e so nas vo minatoto. Bo`e.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga.N.13 16.22 11 Gospod dava naredba. rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva. Etiopija brzo neka podade race kon Boga. 28 Poka`i ja Bo`e.15 . 8 Tu| stanav za bra}ata svoi. 4 Onie. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. 3 Iznemo{tev od vikawe. najmladiot. vo svetosta Svoja. goro Ba{anska. 6 Da ne se posramat poradi mene site onie. ete. i sram go obzede liceto moe. Gospod.23 Er 2. sneg pa|a{e na Selmon. Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29. Gospodi. I.123 24 3 Car 21. tu|inec za sinovite na majka mi moja.16 32 Is 18. goro so brojni vrvovi.4 5 Mojs 33. 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata. knezovite Zavulonovi. 31 Neka se donese bronza od Egipet.4-5 Sud 5.8 5 Mojs 32. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite. koi Te baraat. pleni plen. Toj go ispra}a Svojot glas. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi. zasipna grloto moe. Bog. na nebesata iskonski. 35 ^udesen si Ti. {to me mrazat bez pri~ina. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto. popu{tija o~ite moi.82. baraat da go vratam! 5 Bo`e.68 Ez 43.7 44. a silata Negova na oblacite. knezovite Neftalimovi. Bo`e na silite.so svoite ~eti.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod. a vo sredinata . se zasilija. 15 Goro mo}na. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta.5 Efes 4. koi me gonat nepravedno.25 27-28 79. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe.na iljada iljadi.1-2 5 Mojs 33. goro so brojni vrvovi. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi.28 Is 8. doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite. 18 Ti se vozvisi visoko. kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. 13-15 4 Car 6. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat.1 44.11 Is 46. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim. 8 Er 15. {to se nadevaat na Tebe. carevite }e Ti prinesuvaat darovi.7 34 17. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo. primi darovi od lu|eto. 5. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin. volovite so teliwata na narodite. pejte Mu na Boga. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite. 22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj .13 17 77.19 21. slavete Go Gospoda. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi.19.37 4 Car 9. Ti go znae{ moeto bezumie.36 5 39. kade {to nema dno. Bo`e. silata Tvoja. a nejzinite perduvi so zlato. Bo`e Izrailev. 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe.

pak. 27 Prituri vina vrz vinata nivna. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi. 25 domovite da im gi zapusti{. ta da ne gledaat. Gospodi. Gospodi. no ne go najdov.3 31 21.12 17 108. usli{i me brzo.26 Ez 36. 10 i postam so du{ata svoja.3 Otkr 3. da mi pomogne{. i tamu }e gi nasledat.14-15 Pla~ 1. koi Te baraat.25-26 11 108.4 14 31. Neka vi `ivnat srcata vam.2 Mt 26. 16 Usli{i me. pomo{nik moj i izbavitel moj. i so toa im stanav za prikaz. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`. Bo`e. za{to sum poti{ten.742 PSALMI 9 Jov 19. sum beden i stradam. spasi me. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta. 22 Trpezata nivna neka im bide primka. i koi sakaat spasenie od Tebe. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite.8 34 139. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna.11 Is 53. tie go gonat. Gospodi. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 . i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj. 20 Navredite mi go skr{ija srceto.20 27 70.5 10 118. 35 za{to Bog }e go spasi Sion. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi.26 33.1-3 24. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. vo blagoprijatno vreme. 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja. koi me mrazat. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali. mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli. Gospodi. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at.10 5. Ti si. 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo.2 30. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a.13 Is 49. i da me ute{i nekoj. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod. za da ne dobijat pro{ka od Tebe. 29 Jas. go{tevaweto .1 Fil 4.2 142.1-3 22 Mt 27.34.28 Is 44. Bo`e.so ocet me napoija. pak.16. koi Go barate Boga.3 Dan 12. a i od dlabokite vodi.7 21 Jov 6. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene. za{to blaga e Tvojata milost.32 70.48 23-24 Rim 11. 13 Jas. Gospodi. pomogni mi Bo`e. 23 da im se pomra~at o~ite. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat. neka se upla{at i zasramat onie. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita. }e se izgradat gradovi vo Judeja. ne docni! 26 Dela 1.9 18 101. poradi moite neprijateli.40 Jn 16. koi mi po`eluvaat zlo. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{. pa|aat vrz mene. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede. i dlabinata da ne me progolta. Bo`e.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe.6 101. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev .139 Jn 2. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e.11 Is 65. pak. no go nema{e.32 Is 4. neka dojde od Tebe. 26 za{to onoj kogo Ti go porazi. i koi Te sakaat Tebe. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. da se izbavam od onie. 29 2 Mojs 32. dojdi mi na pomo{. sum beden i siromav. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me. i navredite na onie {to Te hulat. se zasolnuvam.2 69. pobrzaj.21 36 101. no i toa mi go zemaat za zlo. moreto i s# {to `ivee vo nego. o~aen sum.stapica.24-25 33 21. i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe.17 Rim 15. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost.

moja verba od mladosta moja. 17 Bo`e. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te. 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. koi mi po`eluvaa zlo.17-18 8 Zah 9.5 54. izvedi me na mesto sigurno . 22 91.11 37. se dogovaraat me|u sebe.3-4 Er 2.1 88.11 Sof 2. 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto. Ti me pou~uva{e od mladosta moja. ne napu{taj me.30 . i cel den peam za Tvoeto velelepie.17 10 3 Car 10.od rod vo rod. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene.14 7 30.14 Er 23.6. }e Te vospevam na lira. 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja. Bo`e. }e ja veli~am Tvojata pravednost .26 12 21. 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda. pak.37 2 Car 7. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e.12 18 21. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja. Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. dosega duri do vi{noto nebo. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en. dodeka postoi sonceto i mese~inata .11 15 39. Bo`e.22 39. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja. 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud. koja si ja izbavil. i rit~iwata . no Ti si mojot silen pomo{nik. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat. Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati. 13-14 Er 31.5 3 Is 45. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe. 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi. ne oddale~uvaj se od mene. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe. sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e. kako kapki {to narosuvaat zemja. i du{ata moja. 5 Neka `ivee. 14 Jas. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{. 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata. 4 Bo`e moj. od racete na prestapnikot i nasilnikot. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto. gonete go i fatete go. 18 I vo starosta.2 Os 2. koi ja demnat du{ata moja.13 69. 5 za{to Ti si moja nade`. 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo.3 5 60. za Tebe ve~no }e peam.24. 11 velej}i: „Go ostavi Bog. ne napu{taj me. Gospodi.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me.743 PSALMI 4 139.20 6 Is 45. a na careviot sin . izbavi me od racete na gre{nikot. 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. neka gi spasi sinovite na siromasite. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot. 12 Bo`e moj. Bo`e. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja.samo Tvojata. a ugnetuva~ot neka go ponizi. neka Mu slu`at site narodi. no Ti pak }e me o`ivee{.pravednost. daj mu go na carot Svojot praveden sud. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva.3 24 34.10 Sir 44.8 Os 6.1 12 Jov 29. za{to nema koj da go izbavi” . Bo`e moj.7 88.26 71. 6 Neka bide kako do`d na livada. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela. Bo`e moj.11 23.2 21. koga }e Ti peam.1-2 Is 46.3 13 34.14 Ez 12. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi.35 32.11 Is 52.21 17 128.27 9 21.9 Er 17. 9 Ne otfrlaj me na starost. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda. 8 Polna mi e ustata so pohvala.8 51.19 11 3. da pocrvenat i se zasramat onie. za{to ne im go znam brojot. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata.11. i onie. koga }e obelam. preku 6 21.4 39. {to mi sakaat zlo.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te.Svojata pravednost.8 68.1 koja izvr{i golemi dela. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata.14 7 36.5 138.

toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata. Koj edinstven pravi ~udesa.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo. bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi. 27 Za{to. 5 Nemaat maki kako drugite. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48. ni{to drugo ne baram.31 17 118. takvi se gre{nicite. pa }e Mu davaat arabisko zlato. Jeseeviot sin. sekoga{ spokojni.3 19 Avak 3. 14 11 9. nivnite tela se cvrsti i jadri. 18 Navistina. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. onie. koga se jadosuvav odnatre. 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. taka.13 17 1 Mojs 12. si gi postavil na lizgavo mesto. {to se oddale~uvaat od Tebe.70 5 Mojs 32.15 Er 5. i mana ne im nao|a.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa. 15 Neka po`ivee. 7 O~ite im se podueni od salo. a od srcata im se izlevaat bezumija. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni. Ti go istrebuva{ sekogo.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. }e gi prezre{ niv. 4 za{to ne stradaat. koj otstapuva od Tebe.3 72. ete. i neka Mu se molat neprestajno. Ti.744 PSALMI 14 115. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David. 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata. plodot Negov }e se izdiga nad Livan. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog. do vrvovite na gorite. kako dobi~e bev pred Tebe. 10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. 16 Os 14. propa|aat. bogatstvo naplastuvaat. 16 I sakav toa da go razberam. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava. . i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete. kon 25. na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. 22 bezumen bev i ne razbirav. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. no toa be{e te{ko za mene.5 . 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto. 13-26 7 16.6 Mal 3. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe.3 36.28 Jov 15. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot.10 26 15. Bog Izrailev.1 Jov 21. 17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto.10 118. a nasilstvoto im e obleka. Gospodi.14 24 15. sekoj den neka Go blagoslovuvaat. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo.6-9 Amos 9.

22 Stani Bo`e. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime. }e sudam spored pravda. imeto Tvoe e blizu. spored pravdata Svoja presudi.1-7 4 Mojs 20. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. Carot moj e u{te od pred vekovite.8 3 Is 51. 18 Seti se sepak na ova. 8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata. pak.21 11 Is 52. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici.7 Dan 2.9 7 Mt 24. kogo u{te od porano go pridobi.17 Jov 21. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez.2 92. 1 7 4 Car 25.3 Zah 1. ni od zapad.25 9 76. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme. ti gi isu{i rekite nepresu{ni.9-10 Is 51.10 1 Car 2. do zemja go razurnaa. koja postojano se kreva protiv Tebe. postavija svoi znaci tamu. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot. od pustinata. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe.17 5 Mojs 7. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila.10 6 93. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! .17 Er 10. 20 Pogledaj na Svojot zavet. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to. 18-2.10 13 88. 74.2-13 Is. na koe imeto Tvoe prestojuva.26 Pla~ 2. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog. i nikoj od nas ne znae. nitu.10 9 59.16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini.9 Is 64. do koga? 10 Do koga. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata.2 59. Bo`e. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe.745 PSALMI 73.20 91.4 45. 3 Koga se zani{a Zemjata i site. nema pove}e ni prorok. 23-28 10 6. i na gorata Sionska.3 Is 51. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite. neprijatelot Go navredi Gospoda. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto.3 88. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog. so vino penlivo. go oskvernija mestoto. a drugi vozvisuva. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica.6 Is 63. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli.2 2 Mojs 15.12 14 Jov 3. prome{ano. letoto i proletta Ti gi opredeli.N.46 8 1 Car 2.19 5 1 Car 2. za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova. na Gospod ja polagam nade`ta moja. Bo`e.4 Jov 15. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi.8 15 2 Mojs 17. bunata na onie {to Te mrazat. {to `iveat na nea.9-10 Jov 7. Bo`e.8 Ez 7. Te falime. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi. 9 Znacite svoi ne gi gledame.1-2 95.

2 8 govoto ime vo Izrail. Bo`e Jakovov. 21-23 47.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73. 9 koga Bog stana da sudi. va{iot Bog. i se setiv za starite godini. 6 Od Tvojata zakana. poukite moi.16 20 Is 43.11 skamenija i kowanicite i kowite.6-7 1 Mojs 14.9 Is 49. site.12 18 17.4 2 Mojs 19. 4 Posvetol si od svetlinata. a Negovoto `iveali{te . za da gi spasi site ugneteni po Zemjata. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite.4 16 1 Mojs 46. no Tvoite tragi ne se poznavaa. Zemjata trepere{e i se trese{e.11 Mudr 14. poveli76.1 2 48. se 4 41. narode moj. 13 Bo`e. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod.21 9.30-31 88.1 88.5. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga. 4 Budni se o~ite moi. so glasot svoj kon Boga. }e Mu peam na Jakovoviot Bog. Koj pravi ~udesa. 10-11 Jov 7.6 2 Mojs 15.1-18 5 Mojs 32. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet. vodite.39. 2 Poznat e Bog vo Judeja. 17 Od oblacite se izlea voda.6 Mal 3. 16 Te vidoa. od Kogo se pla{at i zemnite carevi.1 5 Mojs 32.14 5 Mojs 7. }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela. 5 Razmisluvav za damne{nite dni. Tvoite pateki preku mo}nite vodi. ve~no }e se raduvam.14 143. a duhot moj me ispituva{e.46 Pla~ 3.4 77. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe. na Stra{niot.2 ~estven od drevnite gori! 49.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87. i koj }e opstane pred Jona 2. so izdignati race kon Nego neumorno. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. zaspaa i im papsaa racete. 1 14 17.3 77. a rogot na pravednite }e se 45.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite.na Sion. {titot i me~ot i vojnata.7 121.3 27. i ispolnuvajte gi zavetite.9 Neem 9. Zemjata se upla{i i zaneme. Koj bog e tolku golem.3 Tebe. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela. za da me ~ue.26-27 Neem 1.4 Avak 3.4 Mt 13. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila.14-15 62.37 Naum 1. i bezdnite zatreperea. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite.18 8 73. . prinesuvajte darovi. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog.5 5 Mojs 32. pak.746 PSALMI 75. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost.11-14 Mih 6. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto.9 vozvisi.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{.16 50. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot. golemo e Ne- 13 142.6 19 29 96.3-7 6 4 Car 19. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e. razmisluvam i duhot moj malaksuva.16 ce. Tvojot pat e svet. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva. {to ste okolu Nego. 42.35 Er 51.1 Is 26.8 141. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{.5 7 Ti si stra{en.5 Vo [alem e Negovoto mesto. Te vidoa vodite i se razbranuvaa. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron. Bo`e.10 17 2 Mojs 14 Naum 1. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni. zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa. 6 142.57 Naum 3. svetkavici ja osvetluvaa vselenata. 11 Zavetuvajte se na Gospod. se voznemiriv i ne mo`am da govoram. sinovite na Jakov i na Josif.52 Is 63. 3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam.3 9 Jas.

i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno. Toj udri vo karpa .2-13 Is 48.14 4 Mojs 14. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata. strelaj}i so lakovi. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja. {to }e se rodat. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe.22 23 4 Car 7.rod tvrdoglav i buntoven.3 2 Mojs 32. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i.747 PSALMI 3 43.3 8 5 Mojs 31. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova. i im dade leb nebesen.5 40 5 Mojs 9. vooru`eni.4 8. a po cela no} .13 18 94. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego. da ne gi zaboravaat delata Bo`ji.31 25 104. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba. 4 nema da gi krieme od nivnite deca. 19 pa Go napadnaa Boga.40 5 Mojs 8. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe. 9 Sinovite Efremovi.31 9 Os 7. Mo`e li Toj da mu dade i leb. i hranata u{te im be{e vo ustata nivna. 16 Od karpata izvede voda.8 2 Mojs 17.2-36 5 Mojs 6.8-9 2 Mojs 16.9 Ez 20.15. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u.16 Os 5. 15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna.1-7 4 Mojs 20. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail.18 Is 26. i gi postavi vodite kako nasip. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e. 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego.2 12.20 1 Kor 10.13 Jov 8.20 Is 48. so jazikot svoj la`ea pred Nego. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga.21 17 Ez 20. Milostiviot.20 26 4 Mojs 11.15 37 Is 29.22 41 Is 6.10 4-6 21. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as. 14 dewe gi vode{e so oblak.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev.3 84. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa.7 5 Mojs 32.13-16 29 Os 13. 6 za da znae idniot rod. 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon.33 14 104.8-9 19 22.25-26 12.8 2 Mojs 10. toga{ Go baraa.30 147.3 . gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi.21 34-35 4 Mojs 21.1 144. okolu nivnite `iveali{ta. im go dade.2 Mal 3. 34 Koga gi ubiva{e.29 15-16 104. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi. 31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel.3 Mudr 16.9 6. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail. potekoa potoci.13-14 5 Mojs 4. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat.21 31 4 Mojs 14. decata. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga.22 Os 11. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni .4 2 Mojs 10.19-24 24 Jn 6.27 31. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj.5. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca.13 Os 6.so ognena svetlina. 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar. 38 No Toj. i vodi potekoa kako reki. {to im gi be{e poka`al. 36 No so ustata svoja Go mamea.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11.16 38 64. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo.1 Dela 8.i bliknaa vodi. i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov. vo poliwata na Coan.39 2 Mojs 13.41 113.2 11. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor.

63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e.8-13 70 1 Car 13. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv.14 60 Is. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat. kako junak od vino sovladan.2 86.22-25 Er 7.12 25. 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot. 70 i go izbra David. Gospodi. 50 go otvori patot na Svojot gnev. za da ne mo`at da pijat. 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni . 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni. a imotot niven .N.2 Er 26.1 Tvoj hram.4 23.1 4 Car 25. 18.4 86. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~.odred zli angeli. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo.6 22. i gnev. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja.22 63 5 Mojs 32. 5 Do koga.so ogan.6 72 76.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski.16 Sof 1. 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim.15 66 1 Car 5. 59 Bog go ~u toa. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka.6 urnatini. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.11 Ez 34.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo.2 Er 7.44 Is. gorata Sion.16. 1 Mak 7. nasledstvoto Negovo. onaa.11 69 47.7 51 104. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan . i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni.20 2 Mojs 12.11. se pretvorija vo iskriven lak. sram i podbiv za onie {to se okolu nas.16-17 64 Jov 27. vo koja se vseli Toj me|u lu|eto. ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni.21 13. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci. 68 tuku go izbra kolenoto Judino. koja desnicata Negova ja be{e pridobila. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa.34 52 76.19 68 46.10.11. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham. 61 1 Car 4. go oskvernija svetiot Is 17. Jakov i Izrail.14 15. go zede od ov~ite stada.1 1 Car 1.19 2 Mojs 15. i tie ne se upla{ija. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? . i nema{e koj da gi Er 14. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{. i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno. 60 ja otfrli skinijata vo Silom. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci. i vdovicite nivni ne bea oplakuvani.6-7 53 2 Mojs 13.so slana.7 Is 40. svojot sluga.10 1 Bo`e. }e se razgnevuva{ postojano. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3. jarost.33 yverovi. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi.18 Mih 1. 13.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram. go otfrli Izrail. Erusalim go pretvorija vo 24. 42 ne se se}avaa na Negovata raka. i maki . neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora.36 105.41-42 12.17. 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son.2 7. 18.21 Sud 2.9 55 43.24 Mih 7.11-13 56-58 5 Mojs 32.11-13 71 2 Car 5.17 pogrebe.13.N. se razgnevi mnogu. ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot.748 PSALMI 42 2 Mojs 12. a 2 telata na Tvoite svetii . 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo. 9-10 Pla~ 1.2 104.2 2 Car 5.3 4.Svoite ~udesa. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad. koja ja vozqubi.2 Sir 24.na zemnite 79.23 36.12-13 Er 7.

Bo`e.20 Jov 16.43 Joil 2. i gi zacvrsti korewata nejzini. i taa ja ispolni zemjata. i na{ite neprijateli ni se smeat.50 13 73. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata. sinot. 2 zapejte pesna.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano. koga toj izleze od egipetskata zemja.3 7 78. {to si go odgledal za Sebe.9 47. i vrz carstvata. za{to mnogu sme poni`eni. Koj sedi{ na heruvimite. 9 Pomogni ni. neka sveti liceto Tvoe.20 114.13 Os 2.1 2 17.18 1 Car 4. vo opredeleno vreme. i nie }e go prizivame Tvoeto ime. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi.1-6 6-7 13.6 80. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata. 4 za{to toa e zakon za Izrail.17 4.3 Er 23.1 44.4 5 43. 13 A nie.44 35. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te.1 8. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala.1 6 41. naredba od Boga Jakovov. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata.9 Os 10.1 94. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda.18 7 2 Mojs 1.7 99.5 13 Er 12. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe. 1 79. so koi Te hulea Tebe.2-5 Er 2. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi.2 125.17 . povrati n#. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina.1 88. Koj go vodi{ Josif kako stado.6 5 Mojs 28. Spasitele na{. 33-41 Jn 15.24 9 Is 5.1-5 1 Sol 4.749 PSALMI 4 43. na{ata Sila. pa da ja berat site.12 Ez 20. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni. povrati n#.37 3 Car 9. Bo`e na silite. gi izgoni narodite i ja posadi.4 Ez 34.46 5 Mojs 4. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja.12 Amos 8. 3 Bo`e.1 Ez 34. i polskata yverka ja jade.7 8 141. 3 zatrubete so truba vo novomese~je.7 Er 24. i nie }e se spasime! 4 Gospodi.6 66. o`ivej n#. voskliknete kon Boga Jakovov. pak.23 73. 18 A nie nema da otstapime od Tebe. 9 is~isti za nea mesto.10 2 Mojs 25. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi.11 4 4. 19 Gospodi.8 Sof 2.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat.1 Mt 21. i nie }e se spasime! 12 88.23 73.13-14 79.7-13 7 Er 50.26 Ez 14.1 4 Mojs 6. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija. Bo`e na silite.14 6.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif.2 5 Mojs 32.21 4 3 Mojs 23.25 Sir 36. pogledaj i na sinot. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija. zableskaj! 2 Pred Efrem.4 Er 10. poslu{aj! Ti. poradi slavata na imeto Tvoe. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{.23 Is 1.3 101.12 4 Car 4. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt. vo denot na va{iot praznik. Bo`e na silite.5 10-11 41. i nie }e se spasime! 5 43. koi ne go prizivaat imeto Tvoe. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost. 7 Gospodi.25 Dan 9. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi. 14 Bo`e na silite! Svrti se. na milozvu~na lira so harfa.21 11. udrete vo timpan.24 4 Mojs 29. Gospodi. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica.1 79.1-7 26. neka svetne liceto Tvoe.1 9 2 Mojs 32. kogo si go odgledal za Sebe.

18 i da poznaat deka Ti si Toj. narode Moj.6 Er 5. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja. ne razbiraat.18 15 3 Mojs 26. 1 82.5 Jov 27.2 12 5 Mojs 9.750 PSALMI 8 94.32 45.2 16 Er 25.1 4 Er 11. i kako plamen {to zapaluva gori. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj.1 3 2 Mojs 23. vie ste site sinovi na Sevi{niot.2 43. sudi $ na Zemjata. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{. i Jas te izbaviv. 8 ^uj.26 Is 55.” 8 Stani. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi. i Jas }e ti posvedo~am. i }e pa|ate kako sekoj knez. kako so Zeveja i Salmana. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no. pa da go pobaraat imeto Tvoe.9-20 13 Er 3. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod. za{to Tvoi se site narodi.9 Is 17.37 Ez 21. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir. vo temnina odat.34 .8 2 Mojs 17. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite. {to Go mrazat Gospoda. 9 Napravi im go istoto. 15 Onie.3 108.19 9 2 Mojs 15.13 28. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e.2-3 10 2 Mojs 2. pri grom te ~uv.13-14 2 57.9 Is 42. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat. 4 2 Mojs 23. na Moav i Agarjanite.13 15 Is 5.15-18 4 Mojs 20.” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj. i Jas }e ja napolnam. ako Me poslu{a{.24 9. krenaa glava.8 81.23 49. otvori ja ustata svoja. 5 Ne znaat.12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”. kako i na Sisera. so nivnite knezovi. kaj vodite na Meriva te ispitav. Bog tvoj. sklu~ija protiv Tebe sojuz. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden.6 6 Jn 10.3 9.28 Jov 29. site zemni osnovi se razni{aa.7 12 Sud 7. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior. da se posramat i da zaginat. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj.17 7. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca. Amon. 13 O.23 14 57. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj.21 14 Is 48. kako {to im napravi na Midjanite. Bo`e.1 Is 3. Izrail ne Mi se pokori.25 8. Koj te izvede od egipetskata zemja. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite.46 10 2 Mojs 20.7-8 5 Mojs 32. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa. 7 Geval.2-3 11 Er 8.10 96.1-7 18. praveden i siromav. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar. kako i na Javin kaj potokot Ki{on. bi polzele do Nego. 6 {atorite na Edom i Ismailcite. 8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi.15 Sud 4-5 Is 9. 11 Postapi so niv. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. neka odat po mislite svoi. a onie {to Te mrazat.

7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe. 4 77. i odvrati ja Tvojata jarost od nas. go vrati od plenstvo Jakov. 88. dodeka ne Go vidat Boga. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja. a pravednosta }e se pojavi od neboto.1 142.6-7 10 2 Mojs 24.6 za{to kon Tebe.1 8.1 4 5.8 13 66. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii. Gospodi.2 7 Ez 34. pri oltarite Tvoi. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi. Tvojata milost.iljada dni nadvor. Er 10.11 be vikam sekoj den. Gospodi.26 Joil 2.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta. Toj dava blagodat i slava.6 3 Pomiluj me. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom.2 12 Is 45.13-14 53.16 Ez 11. za{to sum 76. . i podari ni spasenie. za{titniku na{. spasi go slugata Tvoj. uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. krotok i mnogumilostiv kon site. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e.1-2 27.2 52. za{to kon Te2 Mojs 15. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie.18 84. i do`d ja pokriva so virovi. 6 ^uj ja. spasenie na{e.751 PSALMI 83. Bo`e. Gospodi. usli{i ja molitvata moja. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod.2 Prikloni go. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi.6 Is 58. Bo`e na silite. i Ti me ~u.2 posveten na Tebe. pravednosta i mirot }e se celivaat.23 12 46. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj.6 3 go smiri siot Svoj gnev. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e.2 129. 12 Gospodi Savaote. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog. tie ja pretvoraat vo izvori.8 Zah 8. Ti omile zemjata Tvoja. 8 34. 9 Da. Gospodi.1 39.8 121. Gospodi. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku . 8 Gospodi. da se povrati{. tie postojano Te falat. Gospod ne gi li{uva od blaga onie. spasenieto od Nego e blisku do onie. 5 za{to Ti.9 88. 7 minuvaat od sila vo sila. si dobar. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja. ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li.4 48. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu.38 5 79. gi pokri site nivni grevovi.2.17 2 24. bla`en e onoj ~ovek. Bo`e. koi Te povikuvaat. za{to sum 7 beden i siromav.20 4 24. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. Gospodi. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi.5 7-8 Is 43. koi se bojat od Nego.3 6 78.14 11 88.23 42. 5 Bla`en e onoj ~ovek.10 Bo`e moj. i pak da n# o`ivee{.2 Jn 1. 5 Mojs 3.12 85. mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto. koj se nadeva vo Tebe. koi `iveat vo domot Tvoj. na Sion. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata. 16. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. {to odat neporo~no. ja izdigam du{ata svoja. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi. 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog. poslu{aj.14 96. Gospodi Savaote. 4 Povrati n#. i lastovi~kata gnezdo. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te. 3 41.

7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja. 6 3 Grade Bo`ji.7 4 Mojs 16. Gospodi. i daj mi nepokoleblivo srce. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob.15. 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite. mnogumilostiv i veren.4 41. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot. zakonoprestapnicite stanaa protiv mene. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob.18 moja. 16 pogledni na mene i pomiluj me. dolgotrpeliv. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat.13 25.1 2. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe.23 14 53.4 86.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25.13 Er 31. od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe.4 15 102.33 12 9. Gospodi.8 17. i lu|eto od Etiopija.1 75. i Filistejcite. vo mrak i vo smrtna senka. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam.40 Joil 2. 7 Onie {to peat se raduvaat.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. gi protegam racete kon Tebe. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina . 15 No Ti. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost.16 115. i nema dela kako Tvoite. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe. }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe.7 142.9 za tebe.8 144.68 Zah 2. 16. mi pomogna i me ute{i. 9-10 37. me napravi odvraten za niv.11 142. stradam vo u`as i o~aen sum. i tie se rodija tamu. Bo`e na moeto spasenie.5 Is 38. za{to Ti.3 26. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6.6 5 Mojs 32. kon Tvojot pat.8 1 Gospodi.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa.752 PSALMI 9 21. Gospodi. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov. i so site Svoi branovi me porazuva{.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja.site na{i izvori se vo Tebe. 17 poka`i so mene ~udo za dobro.7 Pla~ 3.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego.10 Jov 9. 14 Zo{to.9 13 87. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati. 5 47.23 Ez 20. 12 ]e Te slavam.4-6 101.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti. i jas }e odam vo Tvojata vistina. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija. za koi Ti ve}e ne se se}ava{.1 51.6 3. i Tir.27-29 65. i da se zasramat. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am.6 16 24. peat i 87. Gospodi. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost. Gospodi.3 Ez 13. . .15 velat .1 47. Gospodi. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe. Gospodi. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti. pa da vidat onie.13 4 88.1 2 77.2 Is 27. {to me mrazat. Gospodi. 6 Me polo`i vo podzemen rov. i Samiot Sevi{en go zacvrsti. Gospodi. 14 Bo`e. za da go po~ituvam imeto Tvoe. Bo`e. tie se otturnati od Tvojata raka.8 2 Mojs 34. Rahav i Vavilon. i vo zemjata na zaboravot .22 Ez 32. stanav kako nemo}en ~ovek.4 14.4 Jov 10. Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde.16 86.22 Otkr 15.Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe. Koj si {tedar i milostiv. preslavno se zboruva Is 4. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini. Bo`e moj.

9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{.14 Er 3. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego.5 29 Is 55.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori.3 33 2 Car 7.9 Is 6. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite. 10 Ti go skr{i Rahav kako trup. Gospodi. 16 46.1 27 2.70 1 Car 16 Dela 13. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi.1-2 15 84. Gospodi. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina.1 81. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi.5 Dela 2. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec.1 Jov 1. i nad rekite . go izdignav izbranikot me|u Mojot narod. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval. 15-18 Otkr 1. gar.19 Jn 20. Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice.1 19 46.” 5 I neboto }e gi proslavuva.8 10 64. povisoko od zemnite carevi.17 28 Kol 1. Gospodi. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren. so svoeto sveto maslo go pomazav. 20 Go najdov Mojot sluga David. ve~no }e ja vospevam. i vernosta Tvoja Te opkru`uva. i so rani nivnoto bezzakonie. visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol.13 22. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti.4-5 prijatelot.12 12 23.3 20 131. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata. 8 Gospodi. 6 Za{to.desnicata negova. crvsta e rakata Tvoja.11-12 2 Car 7. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena. 12 Sever i jug Ti si gi sozdal.22 22 Is 42. 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi. Bo`e na silite. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat.2 2 Mojs 34. 1 7 28. i mi{kata moja }e go zakrepnuva. 12-16 Jov 19. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo. kolku denovite na neboto. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo.7 Jov 7.6 9 85. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat.14 . a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici.10 96. 13 Silna e Tvojata mi{ka. na{iot Car. Gospodi. 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova. 21 Rakata Moja }e ostane so nego.7 2 Car 7.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. 8-16 21 77. moj Bog i krepost na moeto spasenie.

14. 13 Svrti se.12-13 52 105.1 Avak 1.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav.2 1 Mojs 1. Gospodi. Gospodi.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite.3-4 41 79. 11. se razgnevi na Tvojot pomazanik. negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene.2 92. 40 gi razru{i site negovi ogradi. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov. i kolku edna stra`a preku no}ta.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe.5 36 109. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. gi zaraduva site neprijateli negovi. a ako sme krepki i do osum. 15 razveseli n# za onie dni. a nave~er pa|a i se isu{uva.15 deset godini. Amin! 47 78.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3. Gospodi. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti. vo koi vidovme zlo.25 ^ETVRTA KNIGA 89. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva. a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot.4 38 71.5.4 108. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni. veren svedok na neboto. {to pominal. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini.” 38 No Ti go otfrli i go prezre. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si.68 42 30.754 PSALMI 35 Er 33.13 78.14 16. {to izleglo od ustata Moja. Gospodi.7 ni se kako v~era{en den.48 Lk 1.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev. .2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav. toj stana za potsmev na svoite sosedi. Sir 18. Gospodi. koga n# ponizuva{e. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14. 36. 1-7 gnev. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni.3 bezzakonija.7 Otkr 1. bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici.25 PSALM 89 Bog e ve~en.15-16 Is 40. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod.11 43. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10.8 lenata. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi. i veli{: 102. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni. godinite ni svr{uvaat kako zdiv. i pove}e vreme od niv se vo trud i maka.5 49 89.12 Izreki 8. pa da se zdobieme so mudro srce. 5 Gi odnesuva{ kako son. za godinite. 46 Do koga. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi. 1 Mojs 3.4 48 38. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga.

1 91. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog. i me pomazuva{ so ~isto maslo. 15 ]e povika kon Mene.6 Evr 1.10 5 Mojs 33. 17. Ti si moe prebivali{te. i }e go ~ujam. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari.2 32. ni od strela {to leta dewe. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. eve. 15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod. i daj da ni us32.3 16 22. i Tvojata slavna sila . 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina.2 15 Is 43.26 Izreki 3. i sekoja no} . Ti postoi{ otsekoga{. 5 Kolku se golemi delata Tvoi. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae. se oble~e vo veli~estvenost. Gospodi.24 Er 15.1 5. Gospod se prepa{a so sila. 10 zlo nema da ti se slu~i. neprijatelite Tvoi. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot.8 Jov 5. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot.1-2 11 22. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot. Gospodi. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost.7 14 9. 3 na desetostrunena harfa i na lira.14 Sir 34. lav i zmej }e zgazuva{. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto.10 2 9. 12 Pravedniot cuti kako palma.8 8 36.1 Is 52. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite. i }e go izbavam.22 Mudr 13.10 96.15 Izreki 12. 9 Za{to.18 Lk 10.37 uspeh na delata na racete na{i.” 1 6 5 Mojs 32.6 49. Sevi{en.19 92.7 95. na delata na Tvoite race im se raduvam.17 10 5 Mojs 7. so Tvoite dela. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana.2 46. Gospod ti e zasolni{te.19-22 Mk 16. no do tebe nema da se pribli`at. so nego }e sum vo nevolja.5 74.2 Er 33. i od ~umata pogubna. za{to go pozna imeto Moe.8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas. Gospodi.8 96.11 Ruta 2.25 Pesna 3. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe. i deset iljadi desno od tebe. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi.6 46.12 peat delata na racete na{i.kaj 4 ~edata Tvoi.16 10 67.8 15 5 Mojs 32.4 12 Izreki 3. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik.17-18 7 72.6. nade` moja. 12 ]e te ponesat na race. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene. i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a.47 . i }e go za{titam. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to. 8 Ti si. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16. se izdiga kako kedar levanonski. 4 Za{to Ti me razveseli. Bog moj.21 13 1.23 13 Is 11.2 90. so~ni i polni so sve`ina.1 98.8 Os 13.4 44. }e go izbavam i }e go proslavam.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe.1 5 Izreki 3.3 11 Mt 4.1-3 6 8 138. daj im Mt 23. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja.4 10.14 14 51.Tvojata vernost. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada.23 Jov 5.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi. od zaraza {to opusto{uva napladne.2 9.

5 Bidej}i Negovo e moreto.1-2 . 28. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt. Gospodi. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo.1-2 72. 12 Bla`en e onoj ~ovek.16 Er 50. nema li da ~ue.11-12 10 5 Mojs 32.11 106. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite.15 |a svetost za ve~ni vremiwa.22 8. Gospodi na odmazdata. po~u93. 7 Pa velat: Gospod nema da vidi.1 17 114. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie. Koj gi vrazumuva narodite. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51.64 3 6. i Koj go u~i ~ovekot na znewe.16 62.17-21 26.10 4.13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod.17 19 70. 7 za{to Toj e Bog na{. Sudijo na Zemjava. Na tvojot dom. 4 }e mrmorat i govorat drsko. do koga ne~estivite }e se falat. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja.22 Sir 47.8 Evr 3.22 19.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32.2 46.11 Izreki 20.1 5 Mojs 32. 16 107.22 Rim 11.9 135.42 Izreki 5.37 2 Mojs 17.1 50.21 85.31 13. gi izdignaa rekite glasovite svoi. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi.13 Er 23.35 1 Car niti. i so psalmi da Mu vosklikneme. lu|e.1 4 Mojs 31. od goleminata na morskite branovi. i Onoj {to go postavil okoto. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci. Gospod Bog }e gi pogubi. znae deka se tie suetni. i Toj go sozdade. kogo go vrazumuva{ Ti. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba.17 65.5. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi. kako vo Meriva. 6 vdovica i tu|inec ubivaat.3 12. poka`i se! 2 Stani.71 Jov 5.9 Jov 22.55 Naum 1.1-4 78.17 3.1-7 18. da klekneme pred liceto na Gospod. Koj go nasadil uvoto.2 1 Sol 4.7-11 9 2 Mojs 4.19 Zah 7. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i.4 5-6 2 Mojs 22. Gospodi. 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat.8 77. na{iot Tvorec.22 94.16 32. Gospodi.22 Dan 2.47 7 9.1 Jov 36. O. Bo`e na odmazdata.11 56.4 4 Mojs 14.24.15 2 99.8. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race.14 14 1 Car 12.13 23 7.2 76.1 Mal 2.sigurna tvrdina moja. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj .20 Jov 21. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli.12 11 Prop 1.10 120.1-2 7 22.46 89.1-12 5 Mojs 6.2-3 144.1-2 73. dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo. Gospodi.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite.20 12 118. 13-14 5 23. Gospodi. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata.17 Izreki 3.2 Izreki 1.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie.22-23 5 Mojs 24.11 Ez 9. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini.2 1 Kor 3. 1 3 5.13 95. i go pou~uva{ na Tvojot Zakon. i sirak usmrtuvaat.56 Pla~ 3. mu pripa20.Tvojata milost.10 50.17 Is 12. Gospodi.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e. nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj.1 8 2. nema li da vidi? 10 Onoj. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki.5 88.4 8-9 80. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi.10 78. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod. vie {to ste bezumni! I dali vie. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi. .11. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se.13 Er 12.4-5 96.

11 Svetlina zasvetli nad pravedniot. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost.1 96.38 6 103.18 5 21. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi.4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja.4-6 Er 10.radost.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57. 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.18 6 49.10-11 98. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto. i na narodite .18 94.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca.30. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata.9 111.7 10 9.27-28 9.6 5 Mojs 4.15-18 Is 40. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime.21 2 Car 22. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol. Sevi{en na celata Zemja. Negova. blagoslovuvajte go imeto Negovo.3 95.8 97. nema da se razni{a.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve.6 12 Is 55. 12 Raduvajte se.8 49. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi.1 ta pravda.17-19 40. 11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95.14 67.4 2 Let 2.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.6 7 95.12 24. povisok si od site bogovi. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu.7 Sud 5. i na site narodi .4-8 134. 8 ^u Sion i se zaraduva.vo svetili{teto Negovo.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir.6 120.1 7 28. stra{en e Toj nad site bogovi.10-13 88. po celata Zemja. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata. Poklonete Mu se site „bogovi” .1 2 Mojs 20.8. 35. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv.6 ta mi{ka.14 4 Mojs 14. 41.9 2 84.4-6 Er 2. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva.~udesata Negovi. 1. 7 Neka se zasramat site.22 39.11 5. Toj upravuva pravedno so narodite.15 za{to sozdade ~udesni raboti. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii.2 96.9 Mudr 9.3 144. prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi.7 114. da likuvaat site drvja po dubravite. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96.2-5 1 Kor 8.5 Mih 1.1 Is 42.1 94.17 4 76. zapej Mu na Gospod.23-25 Avak 2. 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo.8-19 45. a za pravite po srce .25.4-8 134. vozdajte Mu na Gospod slava i ~est.23 47.2 104.3 5 96.23 48.15-18 Is 1. i site narodi ja gledaat Negovata slava. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata. plemiwa narodni. koi se poklonuvaat na likovi.34 5 Mojs 12.17-20 40. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata.3 97.3 1 Mojs 1.4 Judita 16. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego.12 9 82. sila i velikolepie . 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli. pravedni. . 7 Vozdajte Mu na Gospod. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi.1 92.10 3 97. Gospodi. Gospodi.11 Is 40. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda.24-25 44.5 114.1 8 47. 13 pred liceto na Gospod. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev.1 131.30 9.2 133.11 4. 4 47.29 39.1-2 9 113.12 Izreki 16. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo. Amos 5.Is 5. za{to ide.12 10 13 9.1 95.5-6 43.4-6 32. Zemjata gleda i treperi. od liceto na Gospod.spored Svojata vistina.7 Is 44. 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod. a Gospod gi sozdade nebesata.5 32.Izreki 2.8 92. 18-19 Posl.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova. koi se falat so svoite idoli. 9 za{to Ti si.14 95. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba.3 3 17.11 11 97. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.

10 46.4 2 Car 6.18 4 Mojs 12.1 2 Mojs 17. raduj se i pej.1-2 95. Ti be{e milostiv sprema niv. falete go imeto Ne. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici. 112. 2 66. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe. cela Zemjo.47 110.11-13 31.1 92. toj }e mi slu`i. koj odi po patot neporo~en.8 66. 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata. a Samoil me|u onie.1 95. 85. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost. so liri 95. {to im gi dava{e. 58. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata.1 5 pejte Mu na Gospod so liri. za da sedat so mene.4 17.1 79. 97.1 i so glas psalomski.12 95.1 105.15 62. 143.1 eto od na{iot Bog.9 3 Mojs 25.9 5 109.4 29.1 Sir 46.13 96.22 150.10 96. ne mo`e da ostane pred o~ite moi.1 10.23 Mih 4. 4 Vosklikni Mu na Gospod. gi mrazam delata na otpadnicite . koj govori laga.30-31 32.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144.23 2 Mojs 17. zapej.6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23.2.1-2 pesna.21 102.3 4 Mojs 10. 3 Is 52. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15.49 4 65.4 5 32.4 31.35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20.18-24 Er 15.10-13 Is 55.4 88.23 4 71.10 Lk 2. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene.1 65.11 Vosklikni Mu na Gospod.10.5 at vo nea. na{iot Bog. ne go podnesuvam. koj saka praveden sud.15 Is 6. Ti utvrdi pravda. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki. Bo`e.7.pred Gospod.1 Pla~ 2. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88. i poklonuvajte se na Negovata sveta gora.31-34 4 Mojs 12. Bo`e na{.21 Is 6.2 Otkr 15.16 1 Car 4. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17. Negovi sme . 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.7 Is 66.2 4 Car 19. za lukaviot ne sakam da znam.2 Is 52.12 7 80. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi.8 47. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98. za{to svet e Gospod.7 Is 52.4 govo.13 1 Car 7. koi go povikuvaa imeto Negovo. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod. 8 Gospodi.tie nema da se prilepat za mene.11-14 31.4 70.6. vo Negovite dvorovi so 2 47.10 6 105.3 to na Gospod! 76.3 95.30 i narodite . na{iot Bog.1-2 95.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12.1 131. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce.13 2 Mojs ta.11 8-9 9. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov.9 144.3 12.9 149. }e go pogubam.16 Is 30. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34.94. Gospodi. 8-12 11.7 rod vo rod.4-8 .1 146.7 2 Mojs 19. a ne nie samite.3 42.18-19 32.pravi~no. Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e. slavete Go. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car. koj pravi spletki.5 2 Mojs 19. Ti gi slu{a{e.1 95.16 7 23. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42.10 Otkr 5.8 43. deka Toj n# sozdade nas. poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno.9 rot .1 99.6 97. na{iot Bog.3 Lk 1.1 1 Let 28.10.1618 6 46.9 1 Let 16.

23 2 5 Mojs 28. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija.24 Jov 19. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno.2-3 23. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite. Gospoda. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni. stanav kako buv vo urnatini.5 8 Izreki 20.9 6 118.20 Pla~ 4.47 3 78. na Onoj.20 7 5.3 118.8 .6 21. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go. 7 ne spijam.5-6 4 Mojs 14. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod.11. vo denot. me prokolnuvaat. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata. ve~no prebiva{. smiluvaj mu se na Sion.15 Izreki 11. gi skrati dnite moi.7 5 105. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene.2 2 Car 22.23 26.15 Juda 1.2 95.6 Is 40.4 138.1 Ez 34. 26 tie }e propadnat.7 6 6. 1 9 3.6 30. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. a koskite moi gorat kako ogan.1 3 Car 9.26 Otkr 21. site tie .13-14 5 Mojs 3. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe. 27 No Ti si sekoga{ istiot. Koj gi isceluva site tvoi bolesti. du{o moja.21 Is 33.5 25.1 116. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.13 94.22 4 Jov 30. 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek.3 29. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina. a potoa soboren.17 142.4 3 Mojs 19.kako obleka }e ovetveat. 9 Toj ne se gnevi do kraj.7 16. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi.7 94. du{o moja. koga Te povikuvam.4 Is 33.1 65. Gospodi.18 19.30 2 25.20 12. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod.1-2 135.23-27 5. 3 14.2 142. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod.2 99. usli{i me brgu. a site zemni carevi od Tvojata slava.23 4 17. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam.37 49. 12 A Ti.4 39. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj.5 5 89.11 1 Let 16.11-12 36. Gospodi. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod.1 67.2 70.7 100.31 Efes 2. da gi oslobodi osudenite na smrt.1 46. 8 [tedar i milostiv e Gospod. nebesata se delo na Tvoite race. nitu ve~no se luti.2 117.1 141. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja.20 Efes 5.63 Izreki 2.759 PSALMI 8 2 Mojs 20.4-5 Izreki 20.12 87. 1 101. i imeto Tvoe e od rod vo rod. i Tvoite godini nema da zavr{at. 25 Vo po~etokot Ti. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim.1 1 Mojs 17.32 70. na Izrailevite sinovi .5-6 31.20 16. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am. sedam kako samotna ptica na pokriv.2 2 38. i falej}i se. 13 Stani. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.11 33. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot.9 68.27 4 5. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat.1 26.1 106. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto. 3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim.delata Svoi. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda.8-9 Ezd 3. 4 poparen sum kako treva.1 Er 33. a Ti }e prebiva{.6 Er 23.7 5 Mojs 4. Koj te oven~uva so milost i so dobrini. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat.39 31.11 3 12.11 5 Izreki 17.26 Izreki 11.17 108.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi.8 24. ja osnova Zemjata.20 20.1 97.4 1 Let 16. srceto mi e isu{eno.

20 Spu{ta{ temnina. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka. kako polski cvet. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda .5 Is 14. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata.12 Joil 2.13 Jona 4. na kriljata od vetrot patuva{. koi ja ispolnuvate voljata Negova.15 108.15 144.2 Sir 14.18 5 Is 40. 18 Visokite gori . koi go izvr{uvate Negoviot zbor.10 Pla~ 5.4 Is 40. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto. elkite im se `iveali{ta na {trkovite.38 2 Mojs 15.11 Jov 8.2 32. i ve}e go nema. taka precutuva toj.32 19 21.13 145. oblacite si gi napravil kako Svoja kola.9 54.35-36 Ez 37.1-2 103.28 Jk 1.11 Izreki 10. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie. kedrite levanonski. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav. slu{aj}i go glasot od zborot Negov.5-6 102. divite magariwa ja gasnat `edta svoja. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat. a ognot i plamenot .5-7 50.12-15 112.4-5.30 Lk 12.15 Mt 6. 11 gi napojuvaat site polski yverovi.site angeli Negovi.2 Neem 9.1-2 77. vodi stojat nad gorite.2 20 13. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva.2 89. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot.7 134.18 .18 5 Mojs 5. 16 Se napojuvaat drvjata po poleto.20 Mal 3. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni.7 3.11-12 12. 11 za{to.2 Is 55. 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela. du{o moja. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol. 17 na niv pticite si pravat gnezda. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego.29 1 Mojs 2. po site mesta na Negovoto vladeewe. i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi.6-7 50.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go. i pravdata Negova e od ~eda na ~eda. 15 90-5-6 101. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi.10 Is 38.9 Er 31. 8 se izdigaat do gorite. taka i Gospod gi miluva onie.10 Joil 2.13 Jona 4.8 2 Mojs 20. i mestoto negovo ve}e ne go pameti. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi.760 PSALMI 10 41. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto. Gospoda! Gospodi.11 Is 40.na srnite. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata.Svoi slugi.27 13 144.6-8 64. {to si gi posadil.5 56.19 Evr 1. vie krepki po sila.9 21 78.10-11 3 31.13 144.11 Jov 14. me|u grankite pu{taat glas.16 Er 3. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini.12 8. sonceto znae koga }e zajde. 2 Ti. i carstvoto Negovo vladee nad s#. Blagoslovuvaj Go. Ti si mnogu velik. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi.26 4 85.22 Pla~ 5.2 Prop 6. 16 }e duvne li nad nego vetar. Bo`e moj.3 79.30-31 9 Is 57.13 106. 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi.12 1 Let 29.44 11 35.3-4 12 Mih 7.19 8 85.9 Prop 12. na mesta {to si im gi opredelil. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata. i masloto od koe bleska liceto negovo.5-6 4 Mojs 14. 102. 12 kolku e daleku istok od zapad.16 65.19 12 36.20 Jov 33. 7 Od Tvojata zakana tie begaat.7-8 Jov 10.10 Er 17. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe.7 68. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici.17 Jk 5. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{. za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot. se spu{taat vo dolinite. si go prostrel neboto kako {ator.9 13. pomni deka sme prav. Negovi slu`iteli. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata.19 24 25.23 89.3 103.35 145.6 143.15 Is 63. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda .11 23 Is 60.29 89.18 Is 40. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka.1.7 26-28 Is 51. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat. koi se bojat od Nego.31 13 9. a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla. kamewata .15 10 Ez 20.site Negovi vojski.10 116.5-6 5 Mojs 26. koi se bojat od Nego. du{o moja.1 Tov 13.pribe`i{te na zajacite.23 128.11 17 86. 22 Izgreva sonceto.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite.17 14 21.

24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi.7 5 23.41 1 Mak 3.19 8.21 15 4. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi.13 18.29 neka se veseli srceto na onie.45 Lk 12.22 Jov 38.1 Amos 9. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata.9 Izreki 3. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi.2. 30 Go pra}a{ li duhot Svoj . mnogu malku.6 Izreki 8. Bog na{.4 Is 19.2 45.12 Jov 5.1 102. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme.16 18 5 Mojs 33.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta.8 37. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se.8 144. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost. 6 vie.50 12 Ez 31.11-12 1.15-16 Mt 24.1 102. tie se dimat.22 92. tamu se dvi`at bezbroj laza~i.11-15 Izreki 8. go odvrzaa.20 20 148. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail. knezot nad narodite go oslobodi. mali i golemi `ivotni.29-30 2. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja.9 1 Mojs 1.3 1 Car 2. slugi Negovi.29 Izreki 8.25.22 Jov 9. 26 tamu plovat korabi.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. 26 Go isprati Mojsej. i zakletvata Svoja na Isak.21-30 4 Evr 1. 9 {to mu go vetil na Avraam. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod.11-13 Is 66. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova. ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa.1 91. barajte go sekoga{ liceto Negovo. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre.26 22 144.1 Avd 1.19 21 148.7 1 Mojs 5. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi. 25 Ete go moreto.16 1 Mojs 1. i Aron. im go odzeme{ li duhot niven . 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet. seme Avraamovo. 28 Im dava{ . Negovite sudovi se po celata zemja.6 103. i bea pridojdeni vo nea.se sozdavaat.4 Sud 9.39 24 8.28 46. 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata. kogo go izbra.6 22 Jov 37. Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi.14 Jov 40.7 Izreki 31. sinovi Jakovovi.39. neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat.20 Jov 38.se nasituvaat so blaga.2 Lk 1.7 Zah 10. du{o moja.8 3 17.5 Lk 1. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif.8 21 Joil 1. 20 Carot prati po nego.4 21. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego. 29 go odvrati{ li liceto Svoe . 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj. 8 27 135. povikuvajte go Negovoto ime. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod. 2 Slavete Go i pejte Mu. Gospodi! S# si napravil premudro.se zbunuvaat.8 Jov 38. koi Go baraat Gospoda.10 67. Zemjata e polna so Tvoi sozdanija.31 1 Mojs 1. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo.1 2 Car 7. {to gi napravi. 7 Toj e Gospod.25 144. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi.42 . 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot. slugata Svoj.” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj.6 99. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja.16 Sir 43. `elezo okolu vratot negov. golemo i prostrano.10 19 73. od edno carstvo kon drug narod. izbranici Negovi.9 Er 5.10 8.36 Jov 7. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi.8-11 1 Slavete Go Gospoda. 13 pa odea od narod vo narod.primaat.2 18 Izreki 30.761 PSALMI 16 36. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go.22 20 Amos 5. 10 5 Mojs 8.27 Sir 40.4.7 73. ja otvora{ rakata Svoja . se dopre li do gorite.2 74. i taa se trese.13 14 146.15 17 24.5 Er 10.9 19 10.4 2 Is 40. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani.29 17.

4 Dela 2.7 1 Let 16.19 Jov 34. Gospodi. prvinite od siot niven trud. ne go do~ekaa Negovoto re{enie.2-3 10 46. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi.3 28 Isprati temnina i se smra~i. 9 Mu se zakani na Crvenoto More. 17 Se otvori zemjata.5 5 Mojs 7. vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod.so veselba. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe.6 26. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost. Svojot sluga. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni.7 Mudr 2. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. i gi prevede po bezdnite kako po pustina. 21 Go zaboravija Boga.1 9.8 Os 5. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan.1 Ez 5.26 4 Car 8. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi. {to jade treva. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici.17 .4 1 Mojs 3. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni. 18 I plamna ogan vrz niv. i taka nasledija plodovi od drugi narodi. svetecot Gospodov.3 2 Mojs 2. 1 27 77. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna.4 Evr 11. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata. i toa se isu{i.4 145. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More. potekoa kako reka po bezvodnata zemja.2 2 9. i nema{e bolen vo plemiwata nivni. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele.5 33 7. 42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam.12 49.2 2. 14-15 Prop 12.43 Er 32.5 Mudr 10. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa. ne ostana nieden od niv. i plamenot gi izgori ne~estivite. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja. 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna.13 34 18. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot.9 4 23.14 15 1 Car 24. postapuvavme ne~estivo. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj.13-15 34. isprati vrz niv grad.10 6 Is 45. no prati i poraz za du{ite nivni.6 1 Mojs 1.42 5 Mojs 4. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv.7 Dela 2.16 69.13 Mudr 10.12 62. bidej}i go be{e obzel strav od niv. Svoite izbrani .11 3 33.11 95.4 21 1 Mojs 41. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji. 32 Namesto do`d. duri i sobite na carot niven. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe.7-18 16.5 25 2 Mojs 7. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite. pravevme bezzakonija.3 145. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e.54 3 Mojs 26.17 29. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi.1 67. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron.24 3 Mojs 26. za da im sveti no}e. za da im ja poka`e silata Svoja.72 24 2 Mojs 1. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna.31 Mih 7. za{to e dobar. gi sotre site drvja vo nivnite predeli.7 143. stra{ni dela pri Crvenoto More.7 5 Mojs 26.15 19 1 Mojs 41. ogan {to ja gore{e zemjata nivna.16 13.14 5 76.3 Is 12.4-5 16 1 Mojs 41. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe. 40 Baraa.2 39. 4 Seti se na mene. za{to Negovata milost e ve~na.7 25.45 110.4 17 1 Mojs 45.20 36 77.22 30 32.24 32 17.4 8 105.20 Sir 44. 31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli.14 Dela 7. 9 1 Mojs 15.51 5 Mojs 21.19 25. 22 ~udesa vo Hamovata zemja.9 Mih 7.13 Sir 48.2 13 1 Mojs 23. svojot Spasitel.7 89. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme.5 12 5 Mojs 7.4 1 Mojs 28.22 104.40-41 41.762 PSALMI 29 29. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i.5 Dela 7. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi.20 Lk 1.11 110.

24 40 77.47 Dan 9.29 134.1-21 44 77.17 8 22.11 Ezd 3.1-7 4 Mojs 20.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo.4-5 43 Is 55.9 12 2 Mojs 14. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela.40 3 Car 8. od istok i od 3 zapad. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod. okovani so siroma{tija i `elezo. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod.13 Naum 1. 40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod. 29 Go draznea Boga so delata svoi. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka.20 Lk 1. 111. 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata. ne Mu veruvaa na zborot Negov.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3. 4 24.31 14.31. 34 Ne gi istrebija narodite. du{ata im oslabna vo niv. 16. ta da ne gi pogubi.3 24. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea.54-55 11 2 Mojs 14. se zastapi za niv vo puknatinata.15-16 2 Mojs 17. 3 I gi sobra od zemjite.9 7 i gi povede po praviot pat.21 Is 48.8 Mih 7.763 PSALMI 37 2 Mojs 3. se so`ali poradi golemata milost Svoja. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja.21. se zazede i pomorot prestana. Bo`e na{.17 23 I re~e deka }e gi istrebi. za koi im be{e rekol Gospod. bludstvuvaa so postapkite svoi.18 Lk 1. 39 se oskvernija so delata svoi.1-2 Jk 1.38 6.4-15 4 Mojs 11. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva. 36 im slu`ea za nivnite idoli.2-4 raka. za da ja odvrati jarosta Negova.13.21-22 Is 63.11 30. Bog Izrailev. i toj zgre{i so ustata svoja.9.3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11. Gospodi.5 106. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11.14 Neem 9. i Mojsej nastrada zaradi niv. za da 2 Mojs 15. 47 Spasi n#.71 42 2 Mojs 2. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite.3 108.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56. pa zemjata se izvalka od taa krv.14 35.19 12.32 Mudr 16.34-35 Mudr 10.34 1 Slavete Go Gospoda.24 5 Mojs 7. 38 i prolivaa nevina krv.14 2 Mojs 13. Toj pogledna na nivnata poti{tenost.17 38 2 Mojs 12.2-13 Is 48. 45 si spomna na Svojot zavet so niv.19-20 4 Mojs 14.4 41 77.2 2 Car 22.20-21 38.21-22 10. Negoviot izbranik. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja. i na niv padna pogibel.20 9 65.21 10 106.27-28 14.1 Er 33.1 99. prinesuvani na mrtvi.14 poda.12 Varuh 5.1 117. 43 Mnogupati gi izbavuva{e.9-11 Ez 20. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli.21-22 13.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11.11 Neem 9.6 2 Mojs 14. 44 Pa sepak. koga gi slu{a{e nivnite molbi.18 94. no Mojsej. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen.17 4 Mojs ka. koi im stanaa zamka.54-55 5 Mojs 4. 5 trpea glad i `ed. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi.11 1 Let 16.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot. 30 No stana Pineas.3 135.30 Judita 4.5 39 77. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi.7 Neem 5.24 odat kon naselen grad. od sever i od moreto.2. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija. 15. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime.33 14. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka.26 105. za{to e dobar. . 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile.24-29 2 Mojs 16. no tie bea buntovni so svoite nameri. ne go poslu{aa glasot Gospodov.2-3 11.11-17 3 Mojs 26. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18. 25 i roptaa vo {atorite svoi.1.12 7 77.16 6 77.

38 Toj gi blagoslovuva{e.11 Rim 1.35 Is 26. }e peam i }e vospevam.35 Ez 16.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34.27 Ez 20. za{to stivnaa. i vodni izvori .3 Sud 2.23 32 80. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost.27 36 2 Mojs 23.3 16. 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina.11-13 20 Er 2.7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me. nasadija lozi.1 Ez 22.8-9 2 Mojs 17. a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te.10 23 2 Mojs 32.vo solnica. gi izlekuva i gi spasi od propast.27 5 Mojs 32. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja. Gospodi.2 5 Mojs 1.25-36 35 3 Mojs 18.764 PSALMI 18 4 Mojs 16. i nema{e koj da im pomogne. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod.8 Podgotveno e srceto moe. 36 tamu naseli gladni.33 4 Mojs 14. 8-21 9. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata.5 Er 3.20 19.37 31. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod.1-7 4 Mojs 20.30 18.29 Varuh 4. a suva zemja .1.3-9 1 Kor 10. se sopnaa.40-44 ja. Is 63. Sud 2.43 104.11-20 5 Mojs 9. 43 Koj e mudar i go pazi ova. Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se. a tie izgradija grad za `iveewe. 20 go isprati Svoeto slovo.33 5 Mojs 4. 27 tie se zbunuvaat.7-13 Sir 45. me|u narodite.vo zemja so vodni izvori.12 Is.17. i seta nivna mudrost im is~eznuva.26-34 13. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija.13 Mudr 14. 3 ]e Te slavam. 23.17 4 Car 16. go umno`i rodot negov kako ov~o stado.34-35 Ez 20. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki. i tie im davaat svoi plodovi. 30 4 Mojs 25.3-4 31.1-37 5 Mojs 1.11 Evr 10. podgotveno e srceto moe.16 3 Mojs 18. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod.3.2-13 5 Mojs 1. i Toj gi spasi od makite nivni.17 20.7 1 Kor 10.26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9.21 5 Mojs 32.16 Sud 2. }e ja razbere milosta Gospodova. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.16 Sud 1.19 3.6-8 7. 34 zemja plodorodna .23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26. se ni{aat kako pijani. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni. 30 Tie se razveselija.11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni.12. i Toj gi izvede od makite nivni.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi. }e Te vospevam me|u plemiwata. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea.5 22.7-14 4 Mojs 14.10 Is 57.36 33 Is 63. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi.14.4-5 25 4 Mojs 14. i Toj gi spasi od nevoljite nivni. 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa.33 5 Mojs 7.20 27 3 Mojs 26.30 5 Mojs 1.30 34 2 Mojs 23.32-33 33. sleguvaa do bezdnata.10-15 5 Mojs 7.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka.7 94. 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e.51-52 21-22 77.14 29 4 Mojs 25.N.2 3. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem. kade {to nema pati{ta.25-29 Er 15. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata.32 Dela 7.4-5 24 4 Mojs 13.6 19. 35 Toj pretvori pustina vo ezero.18 Er 2. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata.21-33 2. Bo`e. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa. i se pribli`ija do vratata na smrtta.24-28 31 4 Mojs 25. i tie mnogu se razmno`uvaa. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata.11 26 3 Mojs 26. . 26 se izdigaa do nebesata. i do oblacite dostiga Tvojata vernost. 23-24 1 Mak 2. 25 Toj re~e . 37 zaseaja nivi.vo su{na zemja. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat.

Gospodi.13 Sir 51.9 54.15 25 Jona 1. 2 105. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni. Bo`e.vo negovite koski. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata.1 16 Is 45.1 Er 51. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka. 9 Moav Mi e legen za miewe. si go napravil toa.8-9 Lk 1.3 41. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov.3 135. omraza .9 Os 5.11 Zah 8. 4 mesto da mi vozvratat so qubov. 14-15 29-30 64. i taa neka vleze vo nego kako voda.12 3 105. za{titi me zaradi Tvoeto ime. 9 decata negovi da ostanat siraci.10 54. pak.9-10 Jov 33.15 31.5 105.16 48. vrz Edom 5 Mojs 30.68 Otkr 19.52 11 Zar ne si Ti.44 14 Is 42. 26 Pomogni mi.12 Ezd 9.7 Is 49.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite.18 Mudr 16. 5 mi vra}aat zlo za dobro.vdovica.toj neka se oddale~i od nego. a teloto moe oslabe.26 49.6-7 20 147.10 13 21.4. 25 Im stanav za potsmev.11 Ezd 3. Gospodi.40-41 12 21.35-36 2 Mak 1.14 Evr 13.2 60.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov.11 Jov 30.30 18 Is 38. a Ti.2 56.1 60.1 13 Vo Boga }e imame sila.5 105.17 Is 63.19 Mt 8.13 51. i kako maslo .7-8 4 5 Mojs 8.10 Is 62. tie stanuvaat protiv mene. me gonat kako skakulec. za da gi uni{ti.34. Koj n# otfrli Judita 13. Bo`e moj.43 3 Mojs 26.21 Jov 36. siromasite. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post. nad Filis16. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja. Moj e Manasija.15 7 5 Mojs 6. blagoslovi.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e. izgoneti nadvor od svoite domovi. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam. neka bide osuden.10 Is 35.2 42. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost. Ti.9 6 33.8 50.11 1 Let 16.1 pregazi neprijatelite na{i. 7 Koga }e mu se sudi.47 Is 11. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti. 22 za{to sum beden i siromav.27 tejcite }e slavam pobeda. za{to ~ove~kata za{tita e suetna.10 Ez 34. a `enata mu .42 3 Car 8.26 22 49. Gospodi.7. 106.5-6 48.26 i ne izleguva{. 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram.12 17. 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi. 21 A mene.1 Er 33. i kako pojas. pohvalo moja. i grevot na majka mu da ne se o~isti. Juda e Moj 47 skiptar. ne premol~uvaj.10 Jov 6. a jas se molam.9 28 Jona 1. 19 ta da mu bide kako obleka. ni{aat so glavite svoi.6 5 Is 41.7 Is 9. da nema i koj da se smili nad siracite negovi. so na{ite vojLk 1. Toj }e gi 99.3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene. tuku gi gone{e bednite. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka. Gospodi. 8 dnite negovi da bidat kratki. i molitvata negova da se primi za grev.4-5 27 Is 29. i srceto moe vo mene e raneto. i |avolot da zastane desno od nego.12 42.8 Dela 13. Efrem e {lem na glavata Moja.9 Is 43.1. izbavi me. . i bez pri~ina me napa|aat.50 Er 42. 3 Mojs 26. za{to e blaga milosta Tvoja. 12 neka nema koj da go za{titi.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik. vo koja se oblekuva.17 48.29 134.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot.8 39.7 88.2 . i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod. 28 Tie prokolnuvaat.19 9 145. onie {to me gledaat.6. so koj sekoga{ se opa{uva.1 Lk 1. 8 Moj e Galaad. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci.13-15 Mt 8. 10 Is 9.9 Lk 1. 15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod.15 43. a Tvojot sluga da se zaraduva. 17 zasakal kletva . 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva.26 33 Is 42. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima. Bo`e.72 117.53 13 potomstvoto negovo da zagine. 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi. i onie so skr{eno srce. spasi me poradi Tvojata milost.79 11 105.

gode }e pogledne vo neprijatelite svoi. milostiv i {tedar e Gospod.22 4 17.7-8 146.21 Er 31.8 1 Mojs 13. }e ja ispolni zemjata so trupovi. Sveto e i stra{no imeto Negovo. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina.11 107. @elbata na gre{nikot propa|a. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen. koga }e go vidi toa. 6 }e izvr{i sud nad narodite.16 21.5 Is 55.23 31 za{to zastana od mojata desna strana. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam.5-8 narod.18 PSALM 109 Hristos . za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. zasnovani vrz 13 117. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43. Toj }e gi porazi carevite. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie.5 Er 18.12 Os 14.19 Izreki 10. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi. 36 Ez 36. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i.4 35 113.21 42 57.20 9 2 Mojs 22.7 Sir 41. slugi Gospodovi. }e krcka so zabite svoi i }e se topi.9 41 112. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go.13-14 Is 49. 1 1 4 34. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{. Gospodi.22-27 5 Mojs 29. kako rosa od utrobata na zorata.7 Lk 1.20 1 Mojs 44.10 18. 7 Od potokot na patot }e pie. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana.1 .11 Jov 5. i pravdata negova }e preuspeva ve~no. tie se blagorodni. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek.23 Pla~ 1. vo denot na gnevot Svoj. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27.22 spored nea postapuvaat. 10 Gre{niot.8-11 Lk 1.35 37 Is 65.5-12 16 Jov 20.8 vernost i pravdina. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv. falete go imeto na Gospod. 8 utvrdeni zasekoga{.5 Amos 9.51-52 7 Izreki 28.16 7 59.21 43 Er 9. rodot na pravednite }e bide blagosloven.12 37. za{to se nadeva na Gospod.17 12 Is 14. 108.ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana.21 6 Zah 3.16 89.766 PSALMI 34 113. }e se jadosuva.21.1 Gospod.8 138.6 40 Jov 12. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat. pravdata negova ostanuva ve~no. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom.19 10 Is 11. 68. srceto mu e spremno. milostivi i spravedlivi. i verni se site zapovedi Negovi.13 Er 18. 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori. ve~no go pomni zavetot Svoj.27 Jov 21.6 1 Car 2. 5 Im dava hrana na onie.8 Is 41.9 15 33.8 Is 65. zdrav razum imaat site.4-5 19.24 Mudr 5. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata.49 5 35.1 Jov 1. so Tebe se mladite borci. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov.12 Negova prebiva ve~no.13-14 Er 31.17. dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.22-24 12 59.7-11 14 2 Mojs 20. Pohvalata 3 37. 17. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata. dava na siromasi.18 11 Jov 5. koi se bojat od Nego.10 13 Jov 18. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti. 9 Toj razdeluva. 2 Golemi se delata na Gospod. 6 i nikoga{ nema da se razni{a.20 5 34. koi 34.24 Er 18.4 18 4 Mojs 5. koga . a pravdata Negova ve~no }e postoi. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi.52-53 8 Dela 1.4 38 5 Mojs 7. od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto.10 62. i zatoa visoko }e ja krene glavata.2 56. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod.

Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. {to sleguvaat vo mestoto na molkot. 7 Vrati se. pred liceto na Boga Jakovov. Is 48. tuku na Svoeto ime daj mu slava. nitu onie.8 111.6 6 67. gori. so 22 knezovite na narodot negov.6 Is 40. a ne zboruvaat. 3 Smrtni bolki me obzedoa. 102. 14 imaat u{i. i rit~iwata . takvi se i onie {to se nadevaat na niv. mali i golemi. o~i imaat.8 Is 63.32-33 1 Ptr 3. 24 Nebesata se Gospodovi nebesa.64 Mk 12. tie ne pu{taat glas od grloto svoe.7.28 Izreki 1.5 Otkr 15.43 8 za da go postavi so knezovite.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54.2 Is 49. 9.1 137.21.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18.1 27 21. 1. do- 26 mot Jakovov . no ne odat.4 69.9 148.8 142.22-23 31 7. no ne gledaat.11 143. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat.6 4 85. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. {to se raduva me|u mnogute 23 deca.7 maka.9 19 24 68. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil.16.13 Is 65. nadevaj se vo Gospod. Gospodi.49.11 1 Mojs 14. Toj e va{ pomo{nik i za{titnik. nadevajte se vo Gospod. go blagoslovil domot Aronov. rit~iwa. 18 Dome Aronov.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod.13-15 Er 20. Koj 30. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa .22 Judeja stana Bo`jo svetili{te.11 zemjata.od tu| narod. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod.1 Mt 22. noze imaat. no ne slu{aat.10 5 Mojs uvo.20 5 15. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104.1 2 91. i mi111.9 `ivee vo viso~inite. Gospodi.4 142. Izrail oblast Negova.1 15. zaradi Tvojata vistina.9 od kalta go vadi bedniot.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14. koi se bojat od Gospod. 3 Sud 5. vam i na va{ite deca.1 i Toj mi pomogna.11 30 21.6 75. na{iot Bog.5 8 18.13 9. 5 [to ti stana tebe more. {to saka. kako ovni.1 4 88.8 6 Er 27.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127. 21 gi blagoslovil onie.21 110.36 Lk 20. 39. 23 Blagosloveni da ste od Gospod. zaradi Tvojata milost.26 70.5 120.6-7 Jov 16.4 Jov 8. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte.9 29 34. 25 Ne }e Te slavat mrtvite. nadevaj se vo Gospod.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105.16 O.7 92.15 102.68 moi dni.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1. du{o moja. 17 Dome Izrailev. ne nam.15 109. vr{i s#. Jordan se vrati nazad. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e.8 30. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe. Jordane. i vie. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.13. pa bega{.1 losrden e na{iot Bog. 3 Moreto vide i izbega.44 25.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21. vo svojot mir. 6.18 Evr 5. . i zatoa }e Go povikuvam preku site 28. no ne mirisaat.kako jagniwa. 9 Ne nam. pekolni 10 maki me stignaa. Gospodi.4 5 104.4 ko majka. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden. no ne pipaat.3 131. se najdov vo nevolja i Jov 28.25 Evr 1. 19. za{to Gospod postapi dobro so tebe.25-26 70.3 3 111. 2 15 race imaat.3. Aliluja! 72.1 149. i tebe.58 Lk 1. go blagoslovil domot Izrailev.29 Koga Izrail izleze od Egipet.5 109. Koj gi sozdade neboto i zemjata. 4 Gorite se razigraa kako ovni. 21 Negovata slava e nad nebesata.6 7. 24. 34-35 1 Kor 15.21 Ez 20. 19 Vie koi se boite od Gospod.31 63.9 Is 51.4 Mt 27.vo voden izvor. a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki. 42-43 Dela 2.11 5 Koj e kako Gospod.10 101. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{. imaat nozdri.3 78.

koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar.17 11 134.1 2 Mojs 12 2 77.10 88.11 Ez 36.19 7 106. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite. 6 Gospod e moj pomo{nik. Gospodi.16 Is.N.10 88. za{to Toj e dobar.20 .1 113. 13 Me turnaa silno za da padnam.28 Izreki 13.15-18 5 Mojs 4.10 14.8 Mudr 19.3.1 133. deka milosta Negova e ve~na.1 134.21 Dan 2. deka milosta Negova e ve~na.6. site lu|e.9 10 34. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.4 9 22. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi. 4. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.35 6 14.5-6 Er 10.768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt.8 Is 57. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod. i nozete moi .6 Is 58. za{to me usli{i i stana spasenie moe. srede tebe. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36.19 Mal 1.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda.10 Jov 22. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod.5 Is 54. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov.54 2 Mojs 15. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii.22 10 41.6 96. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv.41 1 Car 2. toa e vratata Gospodova.10 2 Kor 9.10 Joil 2.6 73.18 13-16 134.1-2 2 Let 32.3 2 24. otkolku da se nadeva{ vo knezovi.4 8 104.13 Mudr 12. 1. otkolku da se nadevam vo ~ovek.5 96.14-15 76.13 36.od sopnuvawe.2 101. deka e Toj dobar. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev.41 106. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka.15 1 Kor 10. desnicata Gospodova dava sila.5 8 117. 110. 17 Nema da umram. no na smrt ne me predade. 9 1 Car 2.35 2 Mojs 17. 21 }e Te slavam.7 Sud 5. deka milosta Negova e ve~na.26 Izreki 14. 11 me opsednaa. 23 Toa e od Gospod. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no.21.28 Is 44.6 Jona 1. 6 10. site narodi.8 Lk 1. proslavuvajte Go.3 78.1 2 Jov 1.11 110. no Gospod mi pomogna. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam. me obikolija.8 95. 10 Site narodi me opkolija. deka e Toj dobar.14 Jov 23. }e go proslavuvam Gospod. 4 Neka ka`at sega site. i prekrasno e vo o~ite na{i. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka. desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva.26 101. jas sum sluga Tvoj. 5 Koga bev na maka. stana kamen temelnik. 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.21 Lk 6.17 18. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv.28 Izreki 3.17 91.9 milost na nas.od solzi. za{to milosta Negova e ve~na.19 Mudr 13. Ti gi skr{i moite okovi. 7 O.4 4 28.4 13.5 Er 2.16 112.7-2 Otkr 9.9-20 45.9 7 67. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi. o~ite moi . 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite.20 Tov 3.7 9 74.6 67. pravednite vleguvaat niz nea. 14 Gospod e krepost moja i sila. Toj stana moe spasenie.1-7 5 Mojs 8. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede.1 Sud 5.16 4 36.23 3 Is 59. Aliluja! 34. 18 Gospod strogo me kazni.9 98.13.3 Is 48.3 3 65.11 1 Falete Go Gospod.15 Posl. 20 Ete.52 3 Neka re~e sega domot Aronov.

7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot. i Ti me ~u. 8-9 26. 30 Go izbrav patot na vistinata.sovetnici. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam. tuku odat po Negovite pati{ta. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.5 102. Tvoi se pouka moja.22 61.50 . nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi. 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam.6 7 12.14-15 104. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi.4-6 54.8 25 O. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? .10 6 71. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe.13 51. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj.1 135.3 116.5 93. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi.1 1 Mojs 1. za da ne gre{am pred Tebe. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi.17 7 85.12 Jona 2. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva.23-34 5 21. 1 26 133.22 3 Mojs 7. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi. Gospodi: ne me posramuvaj. Gospodi. za{to gi pazev Tvoite propisi. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi. koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov.4 23 Er 31.5 2-4 114.19 1 Mak 4. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie.20 9 Jona 2.12 Mudr 9.1-2 5 2 Mojs 34. 28 Du{ata moja zasolzi od taga.13 141. 29 Slavete Go Gospoda.10.20 115. 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam. za{to milosta Mu e ve~na.1 65. 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj.11 2 99.Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat.8 37. prokleti da se onie.5 55.11 Tov 8.7 9. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi. a naredbite Tvoi .18 18.5 3 112. zacvrsti me so zborovite Tvoi.4 114. pak. 5-7 Jona 2.1 17.56 Evr 13.11 32.13 2 11. ne ostavaj me sosema. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa. 23 Knezovite sedat i me klevetat.3 5 Mojs 1. 34 Pou~i me. 12 Blagosloven si Ti. nau~i me na Tvoite povelbi. spasi! O.769 PSALMI 17 Mudr 14. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi.19 2 Varuh 4.2 8 49.3 1 Mojs 14. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi.15 115.4 Joil 3. 24 Svedo{tvata. 17 Poka`i milost kon Tvojot sluga. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo.17 Is 38. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj.16 118.9 Rim 3.10-11 4 1 Kor 10.14 Is 43.5 105.1 1 Kor 4.10 19 129.28 2 6. 19 Pridojden sum na zemjava. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite. 5 O. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.5 25 126.10 3 17. za{to odat spored zakonot Gospodov.5 Is 25. za{to Toj e dobar. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj. Gospodi.18-19 Varuh 2.4 117.1 Rim 15. a ne kon lakomstva.4 2 Car 22.19-20 136 Lk 1.11 4 6. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja.7 Otkr 11.34 Mudr 6.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni.21 Judita 13.125 142. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam. za{to mnogu ja zasakav. 33 Poka`i mi go.9-11 134. 18 Otvori gi o~ite moi. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi.1 106.25 49.1 99.19 1 Car 23.2 30. Gospodi. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj.14 55.4 3 12.

51 22 Is 28. Gospodi. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. za da gi nau~at Tvoite uredbi.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat.1 Neem 8. za{to gi pazam Tvoite pravila. za{to zakonot Tvoj e uteha moja.5 111.44 14 2 Mojs 15.7 Dan 7.1 55. 56 Toj stana moj. Gospodi.15 2 Mak 10. i nema da se posramam.11 Is 50.28 15-16 97.28 3 Mojs 23.35 18.2 Otkr 22. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila.22 18 2 Mak 1.7 12 24.6 Mt 21. 59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi.2 Judita 13.26 25. 71 Dobro mi e {to bev poni`en.9 22. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost. 26 Mt 21.28 Lk 2. 66 Nau~i me na dobro i na razumno. za{to gi baram Tvoite zapovedi.20 1 Ptr 2.1011 Lk 20.6. od koj se pla{am.4 142.19 Er 30. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon.17 Dela 4. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe.40 Is 60.7-10 Is 26. prijde na mene.61 7 85. Gospodi. spored slovoto Tvoe.11 Rim 8.9 2 5 Mojs 4.4 11 36.12 20 Is 1. za{to veruvam vo zborovite Tvoi.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj.7 50.2 118.13 128. 40 Ete. Gospodi. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe.11 2 Kor 6.6 17-18 10. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi.31 Is 51. 74 Onie.4 19 38. Zemjata e polna. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja.2 Is 12.9 4.12 5 Mojs 1. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi. Gospodi.2 14 Mudr 7.29 2 Let 31.31 Evr 13. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija.1 111. 78 Neka se posramat gordelivite. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi. ta da ne se posramam.1 137.7 7 53. i jas }e `iveam.770 PSALMI 5 4. i go pazam zakonot Tvoj.19 119. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi.7 2 Mojs 15. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo. na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo.1 10-12 21.11 1 Kor 3. 68 Ti si dobar. se ute{uvam. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha. so koe si mu dal nade`. koi se bojat od Tebe. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat. koi gi vozqubiv.10 13 1.12 Izreki 8. koi mnogu gi zasakav. 75 Znam. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni. no jas u`ivam so Tvojot zakon. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina.8 8-9 145. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila.4.12 .10 Lk 13. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat.17-18 Is 38. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi.3-4 Lk 11. 39 Otstrani go od mene prekorot.21 19 23. deka Tvoite sudovi se pravedni. 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe. .13 5 3 Car 8. koga }e me vidat }e se zaraduvaat.1 1. Gospodi. 41 I neka milosta Tvoja.1 127.11 25 Neem 1. Gospodi. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi. 65 Dobrini si mu napravil. 45 ]e odam slobodno. 64 So Tvojata milost.11 Efes 2. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi.18 Mt 5. a sega go pazam Tvojot zbor. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon.19.39 Mk 11.11 16 Rim 7. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil. za da se nau~am na Tvoite povelbi.14 9 Izreki 1.5 Is 25.42 Mk 12.3 28 98. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici. Gospodi.8 133.32 28. za{to Tvoite uredbi se prekrasni.37 Jn 12.1 5 Mojs 10.6 27 17.1 17.16 Zah 3. nau~i me na Tvoite povelbi. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat. 57 Del moj si Ti. 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite.3 6 26.

za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka.9 Rim 15.5 Pla~ 3.10 33 18. jas }e zaginev vo nevoljata svoja. Gospodi.23 67 Izreki 15.15 83 34.29 97 39. 100 Poumen stanav od starite. 118 Ti gi prezira{ onie. 108 Primi gi moite blagodarnici. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi. s# {to postoi. spasi me.19 84 7. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim. za{to gi barav Tvoite pravila.8 25 43. ne posramuvaj me vo nade`ta moja. Gospodi. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv.7 Is 6.11 68 24.11 72 18. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo.22 Er 13. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.29 85 56. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. no Tvojot zakon ne go zaboraviv. no jas pazam na uredbite Tvoi. ne predavaj me na moite ugnetuva~i. za{to gi pazam Tvoite zapovedi.5 54 1 Ptr 2. 91 Spored Tvoja volja postojat denes.13 98 5 Mojs 4.15 62 41.4 110.1 44 5 Mojs 5. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie.4 90 103. 57 15. 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga.2 39 Tov 3.42 129. poslatki se od med vo ustata moja. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod.7-8 48 27. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila. Ti si ja postavil Zemjata. o`ivi me. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot.8 Izreki 8. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi.5 27 1 Car 12. Tvojot zakon. i od Tvoite sudovi se pla{am.24 22 Tov 3. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv. 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi.771 PSALMI 21 5 Mojs 27.5 36 3 Car 8.6 45 110. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata.10 32 24. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja. Tebe ti slu`i. 107 Mnogu sum na`alen. i taa stoi. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene. za{to nivnite misli se nepravedni.9 Is 40.1 96 Sir 24.8 56 Prop 12. i jas }e `iveam.6 Jov 10.4 89 18.11 Mt 10. Gospodi.22-23 Mt 24. za da go pazam slovoto Tvoe. za{to Ti me pou~i. 86 Site Tvoi zapovedi se vistina. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo. 89 Ti postoi{ ve~no. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog. zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi.8 70 16. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat.5 Er 31. tie go kr{at Tvojot Zakon. 117 pomogni mi. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama. no Tvojot zakon go sakam. i nau~i me na Tvoite uredbi.6 133. za{to taa e sekoga{ so mene. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta.58 Is 33.24 74 106. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto. Gospodi.8 34 Er 9.6 .17 Is 60.11 94 99. i }e gi ispolnuvam. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno.15 82 100.2 62.35 49 104.11 73 5 Mojs 32.30 42 Izreki 27. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat. ta da ne me sotrat gordelivite.14 Jov 30.42 50 1 Mak 12. 97 Kolku go zasakav. sekoga{ i do kraj. tie se golema radost za srceto moe.10 86 32. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe. sekoj den se pou~uvam od nego. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi.33 2 Kor 6.10 72.25 64 32. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi.33 31 5 Mojs 11. 115 Istavete se od mene zlostornici.2 Ezd 7. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi. 94 Tvoj sum jas. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni. i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam. 110 Ne~estivite mi postavija zamka.3 55 62. za{to preku niv me o`ivuva{. poradi Tvoeto slovo.

poradi Tvojata milost. za{to ne go pazat Tvojot zakon. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam.6 76.16 Jov 4. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a. i site Tvoi zapovedi se vistina.i }e gi pazam povelbite Tvoi.4 111 Er 15.5 147 56.13 130 18.17 132 5.44 125 115. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe.10 120 87.3-4 .3 Mt 13.5 Pla~ 1. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. 126 Vreme e. i nau~i me na Tvoite zapovedi.772 PSALMI 100 Jov 32.53 107 69. 137 Praveden si Ti. 157 Mnogumina me gonea i ma~ea.17 Ez 9.17 162 Is 9.8 72. zapazi mi go `ivotot.14 Lk 1. koi go sakaat Tvojot zakon. i pravedni se Tvoite presudi.3 154 42.12 152 Mt 5. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite. . usli{i me. 138 Tvoite svedo{tva. za da gi pazam Tvoite uredbi. za{to slovata Tvoi ne gi pazat. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe. spored milosta Svoja. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me.14-15 160 Jn 17. koi go sakaat Tvoeto ime.16 142. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie.12 165 36. i Tvojot zakon e vistina. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon. 149 ^uj go mojot glas.11 71. 165 Golem e mirot kaj onie.6-7 Mudr 4. i za niv nema soblazna. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi.23 Evr 13.4 Ezd 9. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost.5 105 17. Gospodi. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka.5. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija.9 123 O~ite mi kopneat.1 115 6.19-23 158 94. 137 5 Mojs 32.7 113 Sir 2. 156 Golema e Tvojata milost.16 Sir 24. vrazumi me. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi. i Tvojot sluga go saka.28 Izreki 6. 151 No Ti si blizok. kako onoj koj na{ol golemo blago. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no. {to si gi dal.8 108 49. kako {to postapuva{ so onie. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e. 141 Mal sum i prezren. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv. 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano.18 114 3.7 103 18.6 30.15 148 62. i slovoto na Tvojata pravda.11 24. 131 So otvorena usta kopneam. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi.16 151 5 Mojs 4. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi. 139 Revnosta moja me jade.74 135 4. Gospodi. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova. na Tvoeto slovo se nadevam. Gospodi.13 101.4 Sof 3. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera. Gospodi. za da se pou~am na Tvoite slova. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me. 143 Skrb i maka me obzedoa.10 Er 15.14 134 Is 54. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi.14.16 90. a Tvojot zakon go sakam.10 126 68. Gospodi. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi.8 156 68.8-9 8. Gospodi. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova. spored Tvojata pravda o`ivi me.23 143 1 Mak 2. 145 Te povikuvam so seto srce moe. 161 Knezovite me gonat bez vina.7 1 Jn 2. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva.16 136 Er 13. Gospodi. za~uvaj me vo `ivot.16 119 2 Mojs 22. no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. i }e `iveam. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at.20 139 68.9 140 Izreki 30. 132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. spored Tvojata pravda. se zasnovani na pravda i celosna vistina. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva. 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija.

1 26.2 130.8 nogata tvoja.1 122. 90.6 19.Er 15. koj e izgraden kako grad. 19-22 4 5 Mojs 16.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod.6 42. i Toj me usli{i. Koj 3 Car 7.3 Os 13. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe. Koj go pazi 3-4 65. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.26 mese~inata no}e }e ti {teti. smilu.2 172 Rim 7. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi. s# dodeka ne se smiluva. 19.2 176 Is 53. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala.8 72. razgoEr 3.4 41.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17. 1 Car 2. da prestojuvam vo {atorite kidarski. 4 ne dreme i ne spie Onoj. Gospodi. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi. no {tom progovoram .2 96.32 Is 38. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja. za{to mnogu sme poni`eni so prezir.4 48.19 54. izbavi me spored Tvoeto slovo.4-7 1 Ptr 2.84.1 85.12 175 21. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite.24.10 Jona 2.9 6 Sonceto dewe nema da te gori.6 1 Car 1. la`liv jaziku? 132. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi.9 Izrail. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi. Gospodi.28 Tov 5.8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe.16 Lk 2.4 sozdade neboto i Zemjata. Gospodi.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski. 2 Ete.2 115. 5 .12 Pesna 4.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka. 3 Erusalim. Gospodovite plemiwa. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik.tie se za vojna.1. 1 119. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete.4 Sir 51. Erusalime. nitu Izreki 3. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene.26 68. vrazumi me spored Tvoite zborovi.2 PSALM 119 121.kon ra.5 ni.8 caruva{ na nebesata.10 8 1 Mojs 28. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi.10 zakrila otkaj tvojata desna raka. nema da zadreme Onoj.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe.7 101. za{to site Tvoi zapovedi se pravedni.3 2 11.17 124.27 Is 37. Koj gi 2 3.4. Koj 133. taka i 47. od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47. prestolite na domot Davidov. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi. 2 Mojata pomo{ e od Gospod. za da se slavi imeto Gospodovo. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva.31 Is 25.3 vaj se.35 170 78.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja.3 4 Izostreni streli na silnik.18 51. Gospodi.1 108. na{iot 8 Bog.6 Lk 15. 3 Smiluvaj se na nas. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15.2 2 Gospodi.6 Ez 34. 174 Kopneam.3 Varuh 3. i jas mnogu gi zasakav.773 PSALMI 168 Izreki 5. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada. {to moram da `iveam vo Me{eh. 7 Jas sum za mir.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123. 90.2. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5. izlien vo edna celina.9 te pazi.2-4 30. Gospod e tvoja 5 Mojs 32.6 4 Car 19.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108.1 17. i Tvoite uredbi neka mi pomognat.1 se napravi. na{iot Bog.8 Est 10. ti po`eluvam dobro.5 nosta svoja. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.15 5 Mojs 28. za{to site moi pati{ta se pred Tebe. kako o~ite na sluginkata .7 2 Let 19.7 kata na gospodarkata nejzina.1 7 40.12-13 Efes 2.2 3 108.6 Er 50. Gospodi.9 Lk 1. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie.3-4 117. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi. svedo{tvoto Izrailsko. 139.11 87. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam.3 83.

1-2 Is 8. koga lu|eto se krenaa protiv nas.36 4 43. napravi im dobro na dob32. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba.5 Gospod.23 Dela 20.21 123.39 Mt 5. a Gospod 6 27.4 31.8 5 Mojs 32. Koj gi sozdade neboto i Zemjata.1 13.5-6 za pravednite 9. koi se bojat od Mt 6. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi.134 Is 14. potok }e go odnese{e `ivotot na{.34 Izreki 1. 120. nosej}i gi svoite snopja.1 Jov 8.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{.24 loza plodovita.1 124.8-9 Varuh 4. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod.32 Gal 6. 6 Neka e blagosloven Gospod.6 84. ako Gospod ne go zapazi gradot.34 6.1 2 Jov 8.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite. a nie se izbavivme. na onie koi Toj gi saka nim im dava son. nasledstvoto Gospodovo se sinovite. Gospodi zarobenite na{i. 2 da ne be{e Gospod so nas.20 122.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat.5 Izreki 16. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90.6 Izreki 3.24 15.21 114. zaludo }e se trudat graditelite nejzini. 5 Bla`en e onoj ~ovek. 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a.24-26 Prop 2.15 rite i na onie so ~isto srce.6 41.8 144.82 140. nie bevme kako vo son.15 Jov 12.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30.9 Jn 12. 2 120.12 6 Is 65. docna legnuvate i go jadete lebot umorni.25-34 Jn 15.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas. sinovite tvoi . 3 `ivi }e n# progoltaa. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118.13-16 Zah 1.3 118. 3 Ete. .25 5 91.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6. koga plamna nivnata jarost protiv nas.6 4 Ete. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.11-18 4-5 17. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion.18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat.20 5 Mojs 8. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3. 4 Vrati gi.so vesela pesna. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme.7 52. i jazikot na{ .17 117.8 Mt 28.2-3 128.21 ga{.16 3 43. za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie. kako potocite vo Negev. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite. i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot. neka `neat so golema radost.1 2 Mak 3. 1 125. 2 Okolu Erusalim ima gori.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod. zaludo }e bdee stra`ata. 5 Onie {to seat so solzi.11 vr{at bezzakonie.7 68.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici. dar od Nego e porodot.7 4 Gospodi.9 127. }e `ivee ve~no.42 1 Bla`eni se onie.19 Er 31.19 3 Er 51.5 pravednite. 2 Zaludno vie stanuvate rano.10 Zah 2. 17. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot.13-14 Neem 3.neka ka`e Izrail. Mir neka e na Izrail! .1 93. 4 voda }e n# potope{e.5-6 2 24.24-26 2 Mojs 21.774 PSALMI 9 25.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja. 145. Mir na Izrail! PSALM 127 126. no so radost }e se vratat. 19.15 4 17. toa se mladite sinovi.21 5 Is 25.8 Tov 13.15 68.1 Izreki 10. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost.

1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1.14 130. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. bidej}i mnogu go zasakav. du{a.14 6 36.5 102. Jov 9. 5 2 111. no ne me sovladaa. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol. 2 Gospodi.3-5 111.16 8 24.1 2 Let 6. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost.22 Mt 1. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost. Ti i svetiot kov~eg Tvoj. nitu odmor na slepoo~nicite moi. Gospodi.2 4 Izreki 6.7 ta vo mene e kako kaj doen~e.6-7 2 Let 6.1 2 117.” 6 Ete. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja.2 4 Car 19. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod.4 39.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja.24 3 2 Car 7. 10 Poradi David. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva.5 Izreki 31 6 Is 21.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj. 5 Zaradi imeto Tvoe.11 7 67.7 118.9 133. Mu omile da `ivee vo nego. za da Te po~ituvaat. ni dremka na ve|ite moi. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot. ako gleda{ na bezzakonijata.81 3 143.16 124.775 PSALMI 5 Jov 29. 3 Car 8.13 Jn 16. srceto moe ne se voznesuva.6 {to e nad moite sili. nie ~uvme deka e vo Efrata.neka ka`e Izrail.1-2 54. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv.33 3 Is 51. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe.3 Pla~ 3.18 5 19. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata. nitu o~ite moi se krevaat visoko.9 sega i doveka. 3 Gospodi. 7 da vlezeme vo negoviot dom. Tvojot sluga.23 Jov 42. 4 nema da im dadam son na o~ite moi. Gospodi. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam. koja se isu{uva pred da izrasne.23 5 34.4 Mt 18. na David i na seta negova revnost.7 131. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego. 1 55. na koi }e gi nau~am.26 Is 37.8 130.1 138. Gospodi. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe.4 68.18 Dan 9.2 2 5.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se. .23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja . 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite.4 129.20 85.5-10 Izreki 31. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas.10 Jov 29. Tvoite svetii neka se zaraduvaat.26 Ruta 2.12-13 Os 11. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127.3 6 5 Mojs 50. 8 Stani.4 5 Dela 7.2 Jona 2. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa.4 2 Mojs 34.40 7.1 2 Car 6.5 Gal 6. go najdovme vo Jaarskite poliwa. i nema da legnam na legloto moe.42 2 1 Mojs 49. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site.3 3 129.15 99.15 65.4 111.1 118. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi.8 128. dom za Jakovoviot Bog. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod.6 Mih 6.3 Is 3. 2 kako {to se zakolna pred Gospod. dolgi brazdi povlekuvaa.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion.toga{ koj }e se odr`i. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik.12 Ez 19. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor. Gospodi.39-40 Mih 7.21 Tit 2. ne 1 2 Is 30.1-2 Neem 1. ~ekav dolgo na Tebe.1 123.1 36.27 8 117.2 121. ~uj go glasot moj.1 17.1-2 1 Let 28. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka.46 6 1 Car 7.14 .3a Is 30.

{to stoite no}e vo domot Gospodov. delo na race ~ove~ki. 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni. za{to e ve~na milosta Negova. 19 Dome Izrailev. koi gi pravat.1 4 Is 41.3 10 135. imaat o~i. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok. Koj `ivee vo Erusalim! 133.14 2 Let 6. Egipte.10 2 Mojs 11. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie. site slugi Gospodovi.26 127. koja pa|a na go16 Is 61. carot ba{anski. no ne gledaat.9 7 5.8 Lk 1.1-2 27.2 62.1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion. 14 71.3 2 Mojs 18.5 4 Mojs 6. Gospodi.4 140.17-22 5 Mojs 1.33 22. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion. mu 2 Let 6.1 Sir 25.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov.30 3 117. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev. na neboto i na Zemjata.11 6 114. 10. i svetiite negovi radosno 67.2 134.41 slov i `ivot ve~en. 3 kako rosa Ermonska. 18 70. vo moriwata i vo site bezdni. imeto Tvoe e ve~no.1-2 1 Let 9. 17 imaat u{i. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61. a na nego }e ble{ti kru2. nitu. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion.24 134.8 29. 16 imaat usta.30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. i Og.2 na. vo dvorovite od domot na na{iot Bog.1 2 133.15 8 77. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov.12 2 Mojs 3. carot amorejski.2 5 Mojs 32. i site carevi hananski. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka.30 . 2 Mojs 30.9 5 Mojs 28. 17 1 Car 2. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata.1 3 53. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. 8 Onoj. bradata 67.68 Aronova. za{to e ve~na milosta Negova.5 Is 60. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov. koi se boite od Gospod.28 9 5 Mojs 11. pak.13 11 88.15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda.22 13 101.10 rite Sionski.1 112.8 5 94.15 Ez 29.35 17 Tamu }e krenam rog za David. no ne slu{aat. Izrail za Svoj sopstven posed.9 data negova.25.7 105.13 Jov 8. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog). 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie. no ne govorat. Toj. 13 Gospodi.” 83.36 Evr 10. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132.13 50. za{to Gospod e dobar. pejte mu na imeto Negovo.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo. za{to toa e milo. za{to Gospod dal blagoEr 31. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie. 12-16 1 Let 17.1 Er 33.21 Zah 3. 2 Slavete Go Boga na bogovite. molwi pri do`d sozdade. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe.4 11 4 Mojs 21. falete go.51 135. spomenot za Tebe e od rod vo rod. {to se lee po polite od ode`2 Car 5. za{to e dobar. slugi Gospodovi.16 77.11-14 Dela 2.33-34 Neem 9. 3 Falete Go Gospod.7 98.4 2 Car 7.22 3 35.5 11. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe. na faraonot i vrz site slugi negovi.10 Is 11.1 4 Mojs }e voskliknuvaat.2-3 109. vo ustata nivna ima zdiv.10 10 ~am vo sram. i sekoj koj na niv se nadeva. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik.3 7 Er 10.19 Os 14.

Gospodi. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski . 26 Slavete Go nebesniot Bog. za{to e ve~na milosta Negova. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna.tamu sedevme i pla~evme.44 10 77. 10-14 Pla~ 4.15 Pla~ 3. Erusalime. za{to e ve~na milosta Negova. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska. ako ne te pomnam.10 2-3 5 Mojs 10.15-16 Jov 36.29 137. za{to e ve~na milosta Negova. 9 mese~inata i yvezdite .27 14.2 8 27.5-6 15 2 Mojs 14. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More.1 Naum 3.21-22 4 68. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi.12 50.da upravuva so denot. 18 i gi pogubi silnite carevi. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot. za{to e ve~na milosta Negova. 19 Sion. 4 ]e Te proslavuvaat.14 Izreki 3. a gordeliviot oddaleku go poznava. Gospodi. Gospodi. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi. srede Vavilon. 17 Koj porazi golemi carevi. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta.10 Lk 19. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe. koga tie govorea: „Razru{ete.21 6 23.1 9.8 2 Mojs 12. za{to e ve~na milosta negova.10-12 19-20 4 Mojs 21. za{to e ve~na milosta Negova. 20 i Og. vo denot na Erusalim. za{to e ve~na milosta Negova. carot amorejski. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.1 Ez 3. pobaraa od nas radosna pesna.12-14 Avd 1. bla`en e onoj.1 105. za{to e ve~na milosta Negova. koga }e se setevme na Sion.21-35 5 Mojs 1. Izrail.10 5 Er 10.4 7 1 Mojs 1. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. 3 Za{to tamu. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe. za{to e ve~na milosta Negova.35 9 Is 13. za{to e ve~na milosta Negova.3 6 112. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost.8 2 5.51 134. vnesi bodrost vo du{ata moja. opusto{itelko. neka me zaboravi mojata desnica.16 Er 31.4 16 2 Mojs 13.4 6 21.51 5 Mojs 4. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka.777 PSALMI 15-18 114.15 Ez 3.14 25. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. 6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi.da upravuvaat so no}ta.19 7 Ez 25. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe.1 2 Is 24.18 17 134. carot ba{anski. 5 Koj premudro go sozdade neboto.4-8 5 Mojs 4. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja.27 144.34 5. site zemni carevi. 8 sonceto .12 11-12 2 Mojs 12. 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi. za{to e ve~na milosta Negova. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More. gi zaka~ivme na{ite harfi. 7 Seti se.31 .4 25 103. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam. usli{i me brzo. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e golema slavata Gospodova.50 4 Sir 11. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. 14 i go prevede Izrail srede nego.26 Jov 29.28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite. za{to e ve~na milosta Negova. 2 na vrbite. za{to e ve~na milosta Negova. na sinovite Edomovi.7 13 2 Mojs 14. 48-51 135. za{to e ve~na milosta Negova. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila. za{to e ve~na milosta Negova.8 Er 25. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata.16 Os 14.17 5 Er 51. 136. za{to e ve~na milosta Negova. za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#.1 85. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo.

„Podzemje”. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene. glasot na moeto molewe.1 2 Sol 3.no tie se pobrojni i od pesokot. sekoj den za~nuvaat vojni. Gospodi. 21 Zar ne gi zamraziv onie. Gospodi. Bo`e.6 Jov 10. ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji .27 Jov 23. Bo`e. ako slezam vo Adot a.4 117.16 7 138. 16 Is 4.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam. na patot mi postavija primka.Ti si tamu. du{ata moja toa dobro go znae. me. 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go.14 140.1 Er 12.2 3 55. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi. koi smislija da mi podmetnat noga. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh.13 Jk 3. 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie. gre{nicite. od racete na ne~estiv ~ovek.7 141.1 19 118. i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv. koi Tebe te mrazat.27 3 e{. toa e previsoko.3 25. 4 Zapazi.48 42.20 8 Er 23. 7 Gospodi.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93.10 23 16. 8 ne davaj. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba. gi smetam za neprijateli. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli. ne davaj da 1 30.2 Er 6. e ve~na.2 11 Jov 24.1 136 mene! Tvojata milost.1 1 138.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me. site pati{ta moi si gi predvidel. Na evrejski „{eol”. Gospodi. „svet na mrtvite”. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi. Gospodi.5 4 57. 19 Koga bi sakal da gi ubie{.115 21 25. zad mene si. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe. 2 Gospodi. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija. silo na moeto spasenie! Ti. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija. i poznaj go srceto moe.4 Rim 3.8 6 34. Izbavi me od lu|e nasilnici.2 139. . Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. 23 Ispitaj me. Gospodi. istkaen vo dlabinite na zemjata. Gospodi. Ti. ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. Jov 14. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22. istavete se od mene. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka.11 Jov 13.24 Amos 9. Bo`e.3 Dan 12.17 12 Dan 2. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot. pod ustite im e aspidin otrov. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto. 3 Odam ili le`am. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe. i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. Tvojata desnica }e me dr`i. Ti s# gleda{. no i no}ta e kako svetlina okolu mene. Gospodi. i raspnaa primki od ja`iwa za mene. dodeka nastanuvav vo tajnost. pred mene si.22 13 70.3 Jov 18. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj. Prekrasni se Tvoite dela.Ti `ivot mi dava{. rakata Tvoja e polo`ena nad mene. Gospodi. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe. se budam i s# u{te sum so Tebe. suetno se krevaat Tvoite neprijateli. 5 Gordelivite tajno postavija stapica.8. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. i upati me na ve~en pat. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina.2 17. i tamu si.

7 zemjava. se upraveni o~ite moi. Gospodi.31-32 stanat. a vozdigaweto na racete moi . 1 3 38. 139. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja. 5 Povikav kon tebe.17 2 Car 22. pravednicite }e go ispovedaat 140. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi.27 3 87. Okolu mene }e se soberat pravednite. izbavi me od moite goniteli. 4 Se obyirav nadesno i gledav.5. rasuduvam za delata na Tvoite race. na patot.13 4 76. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba.24 4 Mojs wa. kon Tebe povikav: slu{ni me. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19. da bidat frleni vo jama.779 PSALMI 10 postignat.2 76. za{to tie se posilni od mene. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am. slu{ni ja molitvata moja. ~uj go glasot na moleweto moe.3 133. Gospodi. dodeka jas da pominam. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela.3 142.1 Sir 22.16 2 Otkr 5. Gospodi. da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja. 1 141.9 7 17.12 25. 8 No kon Tebe.3 Jov 9. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod.11 niot ~ovek vo pogibel.23 zlobata na nivnata sopstvena usta. neka padne vrz niv 10. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi. za da go proslavuvam imeto Tvoe. za{to mnogu sum poni`en.15 29.1 7 52. pa da ne 16. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost.1 imeto Tvoe.8 Izreki 26. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16. Gospodi.6 5 Izreki 9.6. zloto }e go odvle~e nepraved10.6 54.1 vozgordeat.18 87.kako `rtva ve~erna.9 4 76. 3 Ako iznemo{ti duhot moj.9 10 7. se skameni vo mene srceto moe.6 141. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot.1 87.3 Jov 17. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni.1 16. po koj odev.5 90.3-4 Prop 7. no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja.8 24. 13 Da. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija.20 Gal 2. tie skri{no primki mi postavija.5 6 15. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata. koi vr{at bezzakonija.5 5 76. 3 Postavi. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene. 4 opadna duhot moj vo mene. Ti ja znae{ mojata pateka. svetiot neka me izobli~uva. 6 Primi ja molitvata moja. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145. i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite.1 2 129. nikoj ne se gri`i za du{ata moja.2 13.4 za ugnetenite i milost za siromasite.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi.4 139.1-2 lat pred liceto Tvoe.8 8.3 141.12 9 30.6 Pla~ 3. i neporo~nite }e se nase5.20 Rim 3. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan.1-2 62.6 Izreki 12.27 . vo Tebe se nadevam.7 15.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi.8 Pla~ 3. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva.15 34. so glasot svoj Mu se molam na Gospod. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja.4 6 41.7 142.

Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat. Karpata moja.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv.14 14 3 Mojs 26. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~.17 8 Is 44. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.780 PSALMI 7 9.10 Otkr 5. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene.13 11 24. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi.35 144. ni ropstvo. Bo`e moj.19 12 53.32 2 Car 22.1 43. koi ja izma~uvaat du{ata moja.4 5 17. i tie }e se zdimat. patot po koj da odam.3 Jov 42.10 Is 63. {to sleguvaat vo grob. vo izobilie so sekakva hrana. na{ite }erki . 14 I volovite da ni se ugoeni.29 143.5 5 Mojs 33. 11 Zaradi Tvoeto ime. 1 4 38. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja.22 Dan 2. 15 Bla`en e onoj narod.57 7 17. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi.12 145. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata.2 2 3 8.6 Is 65. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela. i Negovite milosti se vo site Negovi dela.20 9 32. od racete na tu|inski sinovi. site Tvoi dela. Gospodi.3 Jov 36. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe. 1 67. nitu ofkawe po ulicite na{i. 9 Dobar e Gospod sprema site.46 2 Car 22. Gospodi.1 17.2 4 70.1 97. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site.14 5 Mojs 32. moj zastapnik i izbavitel moj . 8 [tedar i milostiv e Gospod.1 94. za{to Ti si mojot Bog. za da ne zaprilegam na onie.1 Is 42. 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj. 3 Gospodi. dnite negovi odminuvaat kako senka. dopri se do gorite.22 108.4 111.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod. za{to vo Tebe se nadevam. za~uvaj mi go `ivotot.1 33.4 101.16 15 32.2 17.4 2 17.nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot. 14-15 Sir 26.2. sekoga{ i vo site vekovi.17 Sir 18.5 108.9 13. sekoga{ i vo site vekovi.1 68.16 2 Car 22. nova pesna }e Ti ispeam. Gospodi: duhot moj premale.23 2 Car 22. }e Ti sviram na harfa so deset `ici. {to e ~ovekot.9 103. ili sin ~ove~ki .i jas na Nego se nadevam. za{to jas sum sluga Tvoj.17 87. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost.18 8 24. poskoro. 10 Neka Te proslavuvaat.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam. 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini.21 Varuh 2. Gospodi.19 63. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja. Gospodi.4 13 3 Mojs 26. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva.15 10 102. 9 Bo`e.6 115.23 Jov 8.2 7 Slu{ni me.50 12 127. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega.1 149. 9 Izbavi me.13.21 27.9 . i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie. 5 Gospodi.4 85. pa vnimava{ na nego.4-5 5 Mojs 7. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega. od moite neprijateli. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat.19 3 47. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja. za{to kaj Tebe pribegnav.5 6 17. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi.4 Jov 7.2-3 95.8 110. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna.18 77. Gospodi. Poka`i mi go. poradi Tvojata pravednost .izbavi ja od nevolja du{ata moja.4 9 85.1 8 102.34 2 Car 22. da nema pa|awe na ogradite. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina. Care moj. prikloni gi nebesata Svoi i slezi.

Erusalime. koi Go povikuvaat. vo niv nema spasenie.14 Tov 3. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog.17 Otkr 11.123.13 2 Mojs 15. tvojot Bog. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo.9 Er 29. do site.1 5 Is 40. 143. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite.19 Is 11.13 Fil 4.21-24 5 Mojs 10.30 1 Tim 1.6 146.22 negovi planovi.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda.28 96.2 135. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89. i gi spasuva. koi vistinski Go prizivaat.31 3 Is 61.Er 17. 11 Gospod gi po~ituva onie. 13 101. sekoga{ i vo site vekovi. gi usli{uva molitvite nivni.7 Sir 10. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme.11 na ne~estivite go razurnuva.7 1 Mak 2. Gospoda.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala. 29.29 Is 2. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail.18 17 17.7 te.24 20 36. 5 im dava leb na gladnite. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat.9-10 9 103.26 Fali Go.1 1 Let 29.9 10 144. Gospoda! 102. 7 10 Gospod }e caruva ve~no. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela.10 Er 14.22 Joil 2. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog.4 2 Car 22.20 novite ~ove~ki. a patot 20.12 okovi na zatvoreni.151 5 Mojs 4. 139.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela. gi pod.25 Mt 6. komu mu e pomo{nik Prop 12.18 18 118.27-28 122.6 Sione. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto.2 Gospod gi saka pravednite. 18 Blizu e Gospod do site. 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova.33 4.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod.41 Mt 6.45 Lk 12. moreto i s# {to e vo niv.7 48. Gospod gi isprava podgrbavenite. Koj ve~no ja pazi vistinata. a da prika`uvaat i za silata Tvoja.12 145.30 5 Mojs 32.1 Er 33.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103. Sione.2 Varuh 2. 9 Gospod gi pazi pridojdenite.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata.6 Jov 5.12 83. negoviot Bog.781 PSALMI 11 92. podgotvuva do`d za zemjata. 10 Na kowskata sila ne gleda Toj.14 9 67.47 `iv.7 Er 31. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija.25-26 23. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci. 145. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.26 .10 Sud 5. 1 Mak 2. e od rod v rod.6 102. pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot. koi se bojat od Nego.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo.18 145. du{o moja.1418 8 103. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime. 6 120.28 6 1 Car 2. sega. 67.8 60. 6 Gospod gi podiga poni`enite.24 93.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103.5 2 Mojs 22.1 2 50.15 14 36.33 Is 38. a razumot Negov neizmerliv e. 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki.12 55.1 91.10 2 Mojs 15. 5 Bla`en e onoj. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod.27-28 Jov 38. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni. Gospod kr{i 2.13 Is 42. a site gre{nici }e gi istrebi.18 Dan 3. pofali Go. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go.1 8 144.7 Is 58. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie.23 Jov 5. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze.31 Dan 9.8 15 103. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi. a gre{nicite gi poni`uva do zemja. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe. tvojot Bog.10 19 Izreki 10.

21 3 32. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro.7 7 Zah 9. sinovite Izrailevi.23 54.3-4 Sir 45. Efes 2. 4 Falete Go so timpani i vo oro. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata.9 Is 42.7-8 32. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa.16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata.3 6 110.8 Is 61. buren vetru.20-21 Jov 38.10-11 7 Jov 6. za kazna nad plemiwata.782 PSALMI 10-11 19.16 3 Mojs 26.11 1 Car 2.so `elezni okovi na racete. 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov. 10 yverovi i siot dobitok. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi. 6 Otkr 5.1 97. Toa }e bide slavata za site Negovi svetii. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava. }e duvne so vetrot Svoj. i ti. Toj gi proslavuva site Svoi sve.10 37. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car.62-63 150.13 . Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107.1 95. falete go na struni i so svirka.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi. vie. knezovi i site zemni sudii.27 Dan 2.10 Otkr 5. site angeli Negovi.56 4 1 Mojs 1. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli.6 Is 65.112. Negoviot zbor brzo odi.13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.9 106. spasuvaj}i gi. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e .8 Er 31. falete Go.35-36 4-5 Judita 16. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite.7 3 Car 8. 3 Falete Go so truben zvuk. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod.1 143.Izrail. i Svoite sudovi nim ne im gi javil.13-16 3 Dan 2. 3 Falete Go. 12 mom~iwa i devojki. i s# se rastopuva. falete Go so harfa i citra. so timpani i so liri neka Go slavat.neka Go fali Gospoda! Aliluja.4 tii.4 Zemjata.2-3 47.3-4 8 5 Mojs 33.80-81 12 Er 31.9 4 28. 4 Falete Go. 8 ognot i gradot. 5 dava sneg kako volna. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela.20-21 147. 9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa.75-76 10 Is 43. sipuva mraz kako pepel.27 148.1 Dan 2. 6 frla grad Svoj kako zalaci. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.20 Is 55. falete Go site yvezdi i svetila. pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor. falete Go vo cvrstinata na silata Negova.13 9 Is 44. za{to Toj re~e i tie se javija.3-4 9 5 Mojs 4. 2 Falete Go. 11-13 2 Mak 15. dade naredbi koi nema da se naru{at. 147. snegot i mrazot. 88. na visinite.2 102. 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite. so jadra p~enica te zasituva.20 Dan 2. 5 Neka go falat imeto na Gospod.8 Dela 14. 9 gori i site vozvi{enija. falete Go.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite.37 4 146. falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini . 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. vleka~i i ptici krilati.13 80.9 61.18-19 Er 33. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe.1 8 102. site vojski Negovi. Svoite povelbi i Svoite uredbi na . site ~udovi{ta i bezdni. 149. i vodi potekuvaat.11 Dan 2.5 narod.10-11 vi{eno.59-60 3 97.vo racete nivni.2 150.i se sozdadoa.5 Varuh 3. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ .6 koj Mu e blizok.16 36. plodorodni drvja i site kedri. 14 5 Mojs 7. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo. zapoveda .25 80. za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud.5 Dan 2.5 149. sonce i mese~ino.3-4 32. 11 carevi zemni i site narodi. na narodot. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali.2 67.

go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski. 2 Racete moi napravija citra. . i toj me prokolna so svoite idoli.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj. 1 4 I isprati izvestitel Svoj. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. 7 No jas go izvadiv me~ot negov. 3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. 6 Izlegov jas sproti tu|inecot. Samiot Toj me ~u. prstite moi sostavija harfa. gi pasev ovcite na tatko mi.

11 1 jot den. Jov ni ka`uva. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot. Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli. petstoti3 Car 5. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. a gi pokanuvaa i trite svoi ses. tri iljadi kamili.1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i). toj }e Mu ostane veren na Boga? No. 19.14 Er 49. Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti. bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12.5 1 Mojs 35. Taa mo`e da ni pomogne. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi. so niv dojde i |avolot.19-22 7.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29. vo koj glavnata li~nost e Jov.11 to svoe.9 ni ~ifta volovi. na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil. Toj mu vra}a. toj ~ovek be{e neporo3 ~en. praveden. zdravjeto. toj e li{en od s#: bogatstvoto. zasnovani vrz tradicijata. 3–31).1 Ez 14.10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. vo vid na edna dolga poetska tvorba. Me|utoa. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi. pritoa.10 Jov gi povikuva{e.14 }erki.6). ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto. Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog. Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego. No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe. {to ne e Bog. za{to 22. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame. decata. pred s#. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. Na krajot.35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl.2 tri da jadat i da pijat so niv. 1 i 2). Toj Samiot pra{uva. koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov. Koj e vsu{nost. 24. dali po nizata stradawa. bez da znae navistina Koj e Bog. prinesu. dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi. .Otkr 5.28 i golem broj slugi. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga. po ime Jov. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl. petstotini magarici Is 11. 38.14 Jk 5. 32–37). 1 Car 16.5 Stanuvaj}i izutrina rano.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite.1 Sud 6. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj. Bog? Ako Toj e spravedliv. I sega se postavuva pra{aweto.1–42. ta gi osvetuva{e. 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod.7–17). na svo1.3 dobitok.16 nuva{e zloto.

Neka e blagoslo.17 19 8.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. koi zaludno gi podnesuvav so maka. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna. da go pogubam bez vina. dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv. v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. za da ti javam. za da ti javam. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot).” 20 Toga{ Jov stana.9 10. a momocite so ostar me~ gi pogubija.11 13.5 Est 4.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana .I se oddale~i |avolot od Gospod. 14 I ete.Sir 17.1 6 38.12.1 1 Tim 6.785 JOV 10 3. 8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete.5-6 16 4 Car 1.40. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. e vo tvoja raka. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi. naredeni vo tri ~eti.” 16 Dodeka u{te govore{e. taka i se slu~i). 11 2. a stadata negovi se {irat po zemjata. minuvaj}i ja no}ta bez pokriv. gol i }e se vratam.14 de. i pobegnav samo jas. g) Jas. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod. s# {to e negovo. (Kako blagovole{e Gos. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata. praveden. ku}ata se urna vrz decata i tie umrea. dojde tret.od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo.4 Lk 9.14 Ps 103.11 Lk 22.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. tvoite sinovi i }erki. napadnaa na kamilite i gi oteraa. ja raskina svojata gorna obleka. pak. a momocite so ostar me~ gi pogubija.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.14 . pa da 2.13 Is 58.” 18 I dodeka toj u{te govore{e.6-8 2 3 2.35 8-9 3 Car 21. i od ku}a do ku}a. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo. samo vrz nego ne posegaj!” .3 Tov 2. Gospod da.8 Ps 25. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova.” 17 Dodeka toj govore{e.3 Dan 9. 19 ete. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja. praveden. samo jas izbegav.1 1.Ps Prop 5. se spasiv samo jas. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam.54 17 Sud 7.10 nerazumno ne izre~e za Boga.17 majka mi.16 1 Car 11. pa re~e: „Haldejci. a ti Me pottiknuva{e. Gospod zede. gi izgore ovcite i momocite i gi goltna.1 pod. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48.31 7 5 Mojs 28.10. toj e vo tvoja raka. za da ti javam. samo du{ata ne zemaj mu ja. izbegav samo jas za da ti javam. ~ekaj}i da zajde sonceto. i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost. bolkite i stenkawata na mojata utroba. .

3 Otkr 9. se sostanaa.18 sega me ma~at. bi bile sre}ni. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo.3 34. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}. Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe. }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini. 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3.24 nesuvame?” .30 14 15.21-22 28.8 Prop 6. i `ivot . 25 za{to stra{noto. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku. robot e sloboden od gospodarot svoj. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori.3 102. toa me spoleta. tie ne go poznaa.10 24 Ps 41.14 Ez 27.” 11 10. i no}ta vo koja rekoa: .temnina da gi opfati. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman.18-30 16 10.2 Otkr 14.10 25 15. a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina. Vildad od [uah i Sofar od Noema. da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata. koi gradea urnatini za sebe. 26 Nema za mene mir. nema spokojstvo.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie. i ne sum izdivnal . kako nedonos~e zakopano. ta zaplakaa.8 Izreki 10. taa no}! Da be{e bez lu|e.18 Sir 23. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot. nastapi zlo.13 21 Er 8.14 primame od Boga.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. koi go kolnat denot. Zar dobroto da go 10. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al.9-11 Ez 32.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav. od koe se u`asuvav. od {to se pla{ev. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi.3 ri{ kako bezumna. nema{e da me ima. toa me snajde.24 3 . 19 Mal i golem tamu se ramni. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina. 15 ili so knezovi. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka.22 Is 52. . ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. nema uteha. vo koj se rodiv. za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat. a nea ja nema. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O. ofkawata moi te~at kako voda.19 Ps 57.na du{evno ogor~enite. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo. veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57. crn oblak da go pokrie.28 Is 14. 10.24 Ez 11. koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina. pa viknaa so silen glas. a zloto da ne go podMt 26.1 23 1.6 22 Os 9. 22 bi se raduvale do voshit. 16 ili.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja.

10 Rikaweto na lavot.22 5 5. Tie umiraat bez da stanat mudri. dopre do tebe. 5 A sega zloto dojde do tebe. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. 4 Decata negovi se daleku od spasenie.19 .13 Izreki 22.od ostrinata na me~ot. i ti iznemo{te. kako no}e. do mene skri{no doleta zbor.za da letaat ugore.3 11 Ps 9.39 Os 6. ~udni i bez broj.19 18 33. i neporo~nosta na tvoite pati{ta .no jas ne go vidov liceto negovo.2 14. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat. i uvoto moe dolovi ne{to od nego.15 Ps 74. . 16 Toj zastana. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~. kosata mi se krena. 19-21 4 7 Ps 21.14 25.19 14 Izreki 4. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete.16 Ps 126.14. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil.7-8 Is 57.12 22.5 Izreki 28. niti zloto izniknuva od po~vata. al~nite }e go goltnat imotot negov.11-12 Evr 12. 12 I. i zamislata na itrite se osuetuva. 6 Ne.5 Dan 4. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. tivko veewe.35 17 5 Mojs 8.15 13 33.7 10 38.22 57. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi.2 32.samo oblak be{e pred o~ite moi.39-40 Sof 3. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto. zaginal li nekoj nevin. koga sonot gi obzema lu|eto. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec.4-5 34.14 4 29. 7 ~ovekot se ra|a. 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva.18 Ps 32.17-19 9 9. razdraznetosta go pogubuva bezumniot. 11 ponizenite gi izdignuva na visoko. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo.3 Gal 6.10 3 Ptr 2.5 Otkr 3. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina.7 13 1 Kor 3.4 Ps 14. za{to }e nema koj da gi za{titi.19 36. gnevot go ubiva glupaviot. ete.21 Sir 2. napladne odat so pipawe.787 JOV 4. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna.9 9 Os 8.25 8 Izreki 12. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata.2 19 25.10 Rim 2. i so Svoi race lekuva.29 17. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne. 15 I duh pomina nad mene.19 Jn 12. a slabiot od rakata na silniot.15 14 1 Mojs 15. .5 7 1 Mojs 3.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime. niz trweto }e ja izvle~at. i ti padna so duhot. koi `iveat vo zemjeni ku}i. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot. kako i iskrite . 11 silniot lav zaginuva koga nema plen. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite. si potkrepuval raslabeni kolena. nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno. toa i go `neat. `alosta ne izleguva od zemjata.10 Ps 39. 16 I za slabiot ima nade`.15 5 Mojs 32.6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato.1 20 Er 39.15 143. i vo vojna .” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija. Toj porazuva. niv }e gi bijat kaj portite. za da strada.4 15.5 Izreki 3. 21 8.12 16 3 Car 19.13 17 9.7 10. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt.20-21 37.5 11 1 Car 2.1 Zah 14. i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva.8 Sir 7. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at.7 Zah 8. 2 5 Izreki 24. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski.

16-20 Izreki 30. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O.19.5-6 eto telo. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok. da se be{e zbidnala `elbata moja. i jas }e zamol~am.6 34. iako goram od mojata bezmilosna bolest. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77. da bea to~no izmereni makite 7.4. 22 Vi rekov li: dajte mi.3 5 39. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene. i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 . otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me.” 11 Kolku mi e silata. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi.18 16 37. od yverovite zemni nema da se upla{i{. 23 izbavete me od rakata du{manska. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno.2 88. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre.2-4 31.4 7.12-13 31. toa sme go ispitale: vistinata e `iva. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{. 8 O.7 `estoki.15 Ps 37. i zaedno so niv da go bea stavile 11. kako {to se redat `itnite snopja. zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene.1 14.34 16. poka`ete mi vo {to sum zgre{il. 28 No. kako bujni potoci koritoto svoe. 17 Vo su{no vreme tie namaluvaat.3 144. 6 7. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.10 6.6-8 Ez 34.10 25-26 5 Mojs 28.18 23 4 Car 3.3 22 Er 15.15 4 Mojs moi. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata.12 20 Er 14. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj.20 9. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte.13 30 6. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte .9 24 Is 11.11 Ps 41.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19.30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O.25 Is 5.788 JOV 21 Ps 11. 27 Ete. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost.16 128.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{. 20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi.19 15 Er 15. im se nadevaat patnicite od Seva.2 13. duhot moj nivniot otrov go pie. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj.23 26 35.pravdata e na moja strana. navleguvaat vo pustina i se gubat. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4. toa mi e sega hrana vo bolesta. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot.25 Os 2. da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha.2 14 29. da saka{e Bog da me sotre.16-18 24 10. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski. ve molam. a polskite yverovi se vo mir so tebe.13 30. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski.

14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to.26-27 . }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja.13 7 9.8. {to sum napra. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi.3 }e me pobara{. u{te malku i vo prav }e legnam. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen.18 5 Mojs 4.6 bra za Svoja meta. 4 Legnuvaj}i.4 14.30. 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci.28-29 8-10 12. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja. na sonceto viree.14 10 10. na{ite dni se kako senka na zemjata.8 38. Oddale~i se od mene. podobro smrt.3 18 Ps 72.23 Mt 20. posle }e ima{ pove}e.4 144.12 14.48 9 Prop 1.789 JOV 2-3 5 Mojs 24. ete.2 Mudr 2. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat.4 34. nema da dodr`i. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.10-12 4 5 Mojs 28. utre 8. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i.1 Ps 77.18 9.35 10. 6 i ako si ~ist i praveden. verbata negova .12 7 7. 17 [to e ~ovekot.39 89.12 16.” 5 Mojs 32.mre`a pajakova.18 Is 59.22 11 8. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja.25 Is 38.17 Izreki 10.28 14-15 27.8 2 Kako {to robot kopnee za senka. a nema da me ima.67 5 19.20 14. }e se fati li za nea. pa da sum Ti na to. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka.32 Sir 8.15 Prop 2. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz.5 17 Ps 8. 13 Takvi se pati{tata na site.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot.2 15.13 35.16. 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina. (smrtta mi e pomila od moite maki.21 14. mojata postela }e ja odnese tagata moja.6. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl. 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10. nema da izdr`i.16 10.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . toj se su{i pred sekoja treva. dnite moi se samo sueta. taka slezeniot vo grob nema da izleze. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot.20 6 9.20 vil.1-4 Jk 4.5 Mt 7.19 8 5 11. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme. 10 Zar tie nema da te nau~at. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar. 7 I ako porano si imal malku. 15 Ako se potpre na ku}ata svoja.9 11-12 15. koi Go zaboravaat Boga. ko`ata mi se raspuknuva i gnoi. 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi.porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile. 16 Se zelenee toj.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto. ta`nite no}i mi se izbroeni. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva. Tvoite o~i se na mene.14 139 19 9.11 15 6.18 10. a mene me nema. 4 1.33 13 Ps 9.9 16 Ps 38. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto.1 12 9.

tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. i jas samiot ve}e ne znam. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka. Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii. 20 Ne. kako {to sum jas. 19 Ako stanuva zbor za sila. 9 30 Is 1. kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav. i vinovniot. a so gor~ila me ispolnuva.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a. 7 }e mu ka`e na sonceto.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi.18 Er 2.10 24 Prop 7. 16 I koga na glasot moj bi se odzval. Toj e najsilniot.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. zatoa rekov deka Toj go pogubuva. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo. 26 pominuvaat kako ~amci od trska. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila. 18 ne mi dava da zdivnam.32 13. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj.8 32 Prop 6. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. 21 A dali sum nevin. pod klu~ gi stava. .13 Joil 2.6 28 10.17 25.22 Ps 50.4-6 8 Is 40. 22 Onie {to te mrazat. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite. daleku begaat. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam. 22 Seedno e.19 10. `ivotot svoj go preziram. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi.20 14.15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka.22 42. 20-21 18 7.1-7 22 Ps 6. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. 32 Za{to Toj ne e ~ovek. neispitlivi i ~udesni. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite. Ako Toj ne e. samata usta }e me obvini.18 22 Prop 9. 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo.10 . i jas ne mo`am da Go vidam. 11 Ete. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi.so radosni izvici. i neviniot.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego. Toj odi pred mene.8-9 da.790 JOV 20-21 9. i usnite tvoi . so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva. 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja.13 23. 29 Ako sum. i stolbovite $ treperat.11 16 Rim 9. ako sum nevin.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14.2-3 5-6 4.5 Ps 103. 12 Ako zeme ne{to. pak. za niv dobro nema. vinoven. so sram }e se pokrijat. i yvezdite nebeski. Toj }e me proglasi za vinoven. i bezbrojni se Negovite ~uda.15 Is 13.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi.6 9.2 4. za{to znam deka nema da me opravda{.6 7 Ps 18.4 3 13.15 25 7. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam.26 Izreki 14. kako orel {to se spu{ta vrz plen.10 35. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23.i toa ne izgreva. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj. 13 Ps 86.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram. nema da prigovaram. `ivot crpi od `iviot kamen. a jas ne Go zabele`uvam.10. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5. Toj minuva. 10 vr{i golemi dela. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini. no 9 38. 14 9.

go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene.4 18 3.6 Ps 118. 5 O.2 12 1 Mojs 2.33 11. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me.3 32.73 10 Ps 138. 15 Ako sum vinoven. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e.11-16 20 7. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{. a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite. 18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo.7 Er 11. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene.15 Mudr 7. so koski i `ili me stegna. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i. 22 vo zemjata. i zar mnoguzborliviot Efes 3. za{to jas sum samiot so sebe. da go prezira{ deloto na racete Svoi. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud.20 16 16.27 Rim 11. . }e govoram so gor~inata na du{ata svoja.1 2 6.6. kako lav me goni{. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 . za da se potsmevnuva{ ti. }e se predadam na tagata svoja. udaven vo makata moja. 16 Ako se ispravam.12 Ps 38. silata Svoja na mene ja poka`uva{. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}. znam deka toa e vo Tebe.16 7 5 Mojs 32. ako zgre{am. ne }e smeam da krenam glava.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto.7 9 33.'” 17 16. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al.15 5 38. no toa ne e taka.20 Os 11.6 4 1 Car 16. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile.11. 14 deka.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor.24 13. da bev prenesen od utrobata vo grob. 19 o.11 34 13. da progovore{e Bog.13 22 4 Mojs 16. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam.7 13 23.3 23.1 21 14.4 od Nego.15 8 1 Mojs 2. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at.21 9.13 15 7. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno.9. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e.23 3 11. kade {to temninata caruva nad bezredieto. 35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13.791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj. .7 14. 12 `ivot i milost mi daruva.39 Mudr 16.33 1 Kor 2. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko. Prezasiten sum od sram.9 6 14.13.21 10.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto. te{ko mene! Ako sum prav.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka.” 7.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija. so novi sili se kreva{ protiv mene.12 od `ena e roden malkuleten).

28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete. bez svetilo skitaat kako pijani. da gi pu{ti.9 7. bi bilo toa va{a najgolema mudrost. seto toa okoto moe go vide. 15 Da gi zapre vodite.23 mi odgovara{e.takvi se mislite na sre}nite. i onoj {to voveduva vo zabluda. i }e ti objasni.21 20 3.15 19 34.3 12 8. bi sakal so Boga da se soo~am.22 16 2 Car 14. i s# }e se isu{i.2 Odgovor na Jov: Bog . a nade`ta nivna }e is~ezne.razum. znam i jas.7 13 2 Mojs 9. Negovi se re{enieto i razumot. ne sum podolu od vas. i koj ne go 34. 13 .pravedniot i neporo~niot ~ovek. .16 svoj.neumoliv despot 23 Dela 17.13 4 Ez 13. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina.” 11 34.2 12.3 13. 13 No vo Nego ima mudrost i sila.38 Is 1.10 22. 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni. eve {to se sprema za onie. divoto magare na uzda se pokoruva. 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva.19. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori.8 32. jas {to Go povikuvav Boga. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori.14 15 22. pribe`i{teto nivno }e propadne.12 Is 9.7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. site vie ste bespolezni le~iteli.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16.2 58. 12 24 Ps 106.1 Is 22.7 16 3 Car 22. 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni. mnozina }e ti se umilkuvaat. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen.21 6. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost.22 27. 5 Koga bi znaele da mol~ite. 7 No. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea. nema da se oslobodi.20 21 Ps 106.792 JOV 12 39. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite.8-10 18 Dan 2. }e po~iva{ vo mir. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego.40 13. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva.” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite.40 12.26 3 I jas znam da mislam kako vas. i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat. nim Bog im dava s#.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6. 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe. 2 Kolku {to znaete vie. i so vas li }e 7 38. i }e te nau~i. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{.5-8 1 Mojs 16. i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost. i Koj Dan 5. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram. 14 Ona {to Toj }e razurne.15 Ps 87.14 15 Otkr 3.2 Izreki 8.29 14 3 Car 8. 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga. pred Nego e onoj {to e zabluden.9 13 Is 11. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi.39-39.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at.26 Pla~ 3. ~ii noze se sopnuvaat.26 6 21. uvoto moe go ~u i go razbra. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka. pra{aj go dobitokot.23 17 17.41 14 Ps 126. 4 Za{to vie ste kova~i na lagi. a kaj dolgove~nite . 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva. gi rasprsnuva i gi sobira. i zemjata }e ja razru{at. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot . kako jasna zora temninata }e svetne. zapra{aj ja nebeskata ptica. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot.za potsmev e .3 3 13. ograden.28 5 Izreki 17.

ako si mu opredelil me|a.12 18 9.35 23. 9 no {tom }e oseti voda.3 1 Car 19.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi. pak }e o`ivee. ili jas da pra{uvam. toa dava mladici i pu{ta fidanki.6-8 9 Gal 6. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel. a Ti da odgovara{.3.793 JOV 7 42.6 Ps 101. 21 trgni ja od mene rakata Svoja. zapo~nav sudska postapka.3-4 11 Is 6. 10 A ~ovekot umira i istlejuva.6 14 Sud 12.2 11 Is 19. preku koja ne mo`e da mine.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena.8 Dela 5. kako obleka od molci izede. dodeka da mine gnevot Tvoj.5 51. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata.23 88. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva.2 25 Ps 82. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i. 13 O.21 23 6.32 6 9.8 5 Ps 143. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice. samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam.18 50.30 15. fidanki od nego neprestajno izbivaat. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja. i jas bi Ti dal odgovor. i penu{kata da mu zamrela vo prav. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race. 1-10 41.15 13 Is 26.gi ispitu. 15 Ti bi viknal. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto.14 19 Is 1. 18 Ete.1 26 Ps 24.7 10 Prop 3.11 102.10 Ps 118.3 4 4. znam deka }e bidam prav.21 16 1 Mojs 3. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list. kako da e odnovo posadeno. si odi. va{ata odbrana e glinena ograda.4.1-4 3 Ps 8.34 22.11 9.14 25. bidej}i toa.6 44.14. a jas }e govoram. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i. i Tvojot u`as da ne me potresuva. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata. 13 7. 16 I toa mi e ve}e za spasenie. i jas }e odgovaram. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj. 13 Molknete pred mene.13 14 7. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie. 22 Toga{ pra{uvaj me.5 28.9 demne{ site moi pati{ta. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni. nemam {to pove}e da zagubam.Is Ps 38.20 Amos 9.17 9.2 na. makar i da bide prese~eno.10 33.4 Prop 6. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi.1 Sir 40. 7 Za drvoto sepak ima nade`. 20 Samo dve raboti napravi za mene.7 10 Mt 3.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a.4 Ps 50. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son.7 . . kako senka bega i ne se zapira.1-5 Er 10.7 14 Ps 36. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek. {to i da me snajde. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane.4 144.13 21 9.2 Mudr 2.30-31 15. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni. iako skri{no licemerite. da be{e me sokril i kriel vo pekolot.26 24 Ps 4. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj.” Is 40.8 7 Is 6.24 10.

slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot.2 .30-31 15 25. 30 Nema da izbega od temninata.15. 18 No planinata pa|aj}i se uriva. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat. go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{. i imotot negov nema da napreduva.4 16 34. }e ti raska`am ona {to sum go videl. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti.45 19.794 JOV 16 10.7-8 15. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne.18 59.3 5 Lk 6. se slu`i{ so jazikot na lukavite. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja. i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga. 29 Toj nema da se zbogati. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj. 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe.17 33 8. i toj zaminuva. gotov za boj. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva.4 32 Prop 7. slu{aj me. navaluvaat na nego. 23 Za par~e leb skita postojano.12 18.6 31.25 Sir 49. 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi.16 23 10. i sekoja vina moja ja zapi{a. koj go pie bezzakonieto kako voda. a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos.4 25.” 14 [to e ~ovekot. vo ku}i.4 17 9. 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost.7 21 21. 17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe. uni`eni li se .14 29 20. kako car.21 8 Er 23.17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16. pred Negovoto lice ti trepet nema{. i karpata se pomestuva od mestoto svoe. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata. neprijatelot naletuva na nego.24 Ps 72. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini. zatoa {to sueta }e bide i platata negova. i du{ata vo nego strada. a ne jas. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi. godinite mu se odbroeni na potisnikot.5 18 16. 21 Na po~it li se decata negovi . 19 vodata gi izli`uva kamewata. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi. 17 Jas }e ti govoram. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata. dodeka miruva. jazikot tvoj govori protiv tebe. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat.18 Rim 11.22 21 18.12 31 Is 28. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi. 32 Toj predvreme }e umre. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21.18-20 30 8. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt.2 18. plamen }e gi isu{i vetkite negovi. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot.4 28 3. pred sebesi gleda me~.2 20 Mudr 17. 20 Go pritiska{ dokraj. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete.toj ne znae.11-14 7 Izreki 8. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata.21 18 8.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10.12 14. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi.8-10 5 Mojs 32. zad debelite svoi {titovi.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. 22 no plotta na nego boleduva.17-18 14. i starec.toj ne zabele`uva.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev. 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. 14 4.

7 Ps 78. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene.21 Ez 24. vo utroIs 59.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe. grobi{ta ima pred 10. toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno. ne krij ja krvta moja. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a.9 8 Is 52.4 7. 3 Za{titi me.35 Dela 18.13 . 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja. 10 Ja otvorile ustata protiv mene. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj. no Toj me potrese. 17 iako vo racete moi nema kradeno.9 8 19. mi ~krta so zabite.26 22.17 mene.2 102. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi.24 20 2 Mojs 3. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene. dnite 22 7. 2 Da ne be{e nivniot potsmev. a racete i nozete od slabost mi treperat.2 13. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas. koga mrakot pa|a. bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas. 4 Mt 27.2 Pla~ 3. 17. navreduvaj}i me. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto. na neboto Svedok imam. ete. neka mojot povik nasekade se slu{ne. na pat bez vra}awe treba da pojdam.3-5 4 42.20 30.8 19 Ps 9. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat.7-8 6 30. 10 Vratete se site vie i odete si.4 Ps 7. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat.propadnaa. da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga. ja proleva na zemjata `ol~kata moja. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde. 35 Toj za~na zlo i rodi laga. me udiraat po obrazite.1 Is 38. 6 Ako govoram. v lice me prekoruva.12 13 6. negovite deca ~ekaat popusto. 13 Me opkolija strelcite Negovi.5-12 12 24. me fati za vratot.12 Mt 23.16 34. 12 Si bev spokoen.3-4 9 10.14 bata svoja podgotvuva izmama. bez da me {tedi. 11 Denovite moi izminaa.21 14.11 21 Ps 87. tr~a protiv mene kako besen borec. 19 I sega.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti.8 34 16. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a.795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista.” 16 17. za svedo{tvo protiv mene. a o~ite mi solzat pred Boga. 14 probiva vo mene rana do rana.7. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot.1 30. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne. i na klepkite imam smrtna senka. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja. 18 Zemjo.6 14 10. nema da najdam mudar me|u vas.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna. zamislite moi .7 17 31. 7 Okoto moe od taga mi potemne. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku.10 37. site napravile zagovor protiv mene.15 10 13. 8 Ti me pokri so br~ki.44 Otkr 8. ako zamol~am. Ti mi ja rasturi mojata ~elad. mojata isto{tenost se kreva protiv mene.te`ina na srceto moe .26 Is 26.10 Ps 87.1-34 18 1 Mojs 4.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30.39 16 5 Izreki 27. me zatrese i me postavi za cel na Sebesi. skrbta moja ne se stalo`uva.” Izreki 20.9 moi gasnat. 21 O.

6 22.Nepravda!” .41 4 Mojs 14.2 tra. koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da. 12 Od glad se isto{tuva silata negova. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram.7 17. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot. i jas umiram. pak. 2 5 Gal 6.7-9 13 27.11 14 20.9.” 17 Ps 9. na plo{tadot }e go nema imeto negovo. 15 ]e se naselat vo {atorot negov. sopstvenata misla }e go otfrli. vreskam. 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava.6 10 14. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka. 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi.7 4 Izreki 9. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov. gre{kata moja ostanuva za mene. i onie {to me poznavaat.5 34.. a na crvot . 19 Ni sin negov.3 1 Mojs 31.9 Ps 10.5 6 18. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur.7.12 7 Ps 17. Er 25.11 tatko.15 8 22. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta. odozgora }e ovenat vetkite negovi. 5 Ako.22 Er 22.12 8 19. 7 Ete. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi. 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20. vrz patekite moi spu{ti mrak.ti si mi majka i ses18. svetiloto negovo }e zgasne nad nego. i ne mo`am da minam.21 Mudr 17. smrtta e gotova.10 13 Ps 37. 10 Od site strani me sosipuva.11 69.14 15 5 Mojs 29. begaat od mene. blizu e do nego. pre~ki ima na patot po koj odi.18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se.22 Neem 4. 11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu .3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15.i nikoj ne slu{a. pa potoa da zboruvame.28 19.15 11 33.36 Izreki 4. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il. toa go ~eka `iveali{teto na onoj. koj ne znae za Boga. 3-14 19 7 Pla~ 3. i pravda nema.25 9 29.10 Jn 8. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11. jas vikam: . 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. i po jamki }e odi. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata. 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego. 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata.2 mene vo pravot }e po~iva.10 15 5 6 18.23 Is 34.30 Ps 36.10 Ps 34.8 22. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata. se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj.13 18 Izreki 10. 8 Toj mi go zagradi patot.10 11 15. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane.17 109.6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja.natamu.7-8 140. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene. i plamenot od ognot negov nema da ostane.9 88. ve}e desetpati me posramuvate.7 19 Is 14. svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne.” 19.19 . 7 Stapkite na silata negova }e oslabat.

moite o~i. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija. onie {to go videle.14 22 Ps 26. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka. 27 Jas sam }e Go vidam. 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja. pove}e nema da go vidi.21 8 Is 29. 29 Pla{ete se od me~ot.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv.17 23 31. tuku go dr`i vo ustata svoja. 20.6 29 27. i do oblacite da se dopira glavata negova. za{to me~ot se odmazduva za nepravda.20 Mudr 5.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene. no duhot na mojot razum }e odgovori za mene. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O.5 12 Izreki 20. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov.18 6 1 Mojs 11. vnatre vo nego. i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil. i onie {to gi sakav. 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel. i toj ne se odyiva. 20 .24 25 16.” 3 Sramen prekor ~uv za mene. so ustata svoja treba da go molam. spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo.4 27 33. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna. 20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi.3 18 30. prijateli moi. .19 Is 44.se svrtea protiv mene. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: . . 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja.33 Ps 57. nema da go izede. }e se pretvori vo zmiski otrov. i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo. }e ka`at: . jazikot na zmijata }e go umrtvi. .8 Jn 13. 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli. i nema da go najdat. 7 toj zasekoga{ }e propadne. so nego }e legnat tie vo zemjata. brzam da gi iska`am. tu|inec stanav vo nivnite o~i.17 26 33. . i toj nema da se zaraduva. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae.zo{to go gonime! . 14 sepak taa hrana vo utrobata negova.16 21. tie se podigruvaat so mene.3 18. koga stanuvam. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko. i znajte deka ima pravda. }e Go vidat Nego.2 10 27. kako i gadotiite negovi. ne o~ite na drug. 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi. vo nesre}ata izgubiv s#.11 20 Prop 5.Kako da e korenot na zloto najden vo mene.4 Is 14. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog. i toj go krie pod jazikot svoj. i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi.6 Ps 11. 9 Koe oko go videlo. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja.13-14 20 7. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i. vo teloto moe }e Go vidam Boga. kako no}no prividenie }e is~ezne. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova.8 Ps 72.25 16 5 Mojs 32. 18 Duri i malite deca me preziraat. da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo.35 11 17.9 55.26 17 29.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|. 21 Smiluvajte se. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj.14 Sir 6.kade e toj? 8 Kako son }e odleta. 16 Zmiski otrov }e {muka toj.797 JOV 15 6.9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40.5 33. 16 Go vikam slugata svoj. 13 go ~uva i ne go frla. smiluvajte se nad mene.

27 Gi znam va{ite misli i nameri.34 28 Is 24. a i zemjata }e se krene protiv nego.bakaren lak }e go probode. 6 Samo koga }e pomislam.19 Mudr 5. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv.6 26 Prop 2.10 29 27.5 13 21.6 5 Pogledajte me i u`asnete se.Neka mu vozdade Toj na nego samiot.4 Izreki 30. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado. i stavete prst na ustata svoja.11 15 Mal 3.‚Otstrani se od nas. dobroto nivno ne e vo nivnite race. . 19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca.16 21 14. 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova. 17-23 22 Pri polno izobilstvo.8 20 Er 25. . 7 Zo{to bezzakonicite `iveat.7 5 29.18 Sof 1. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot.9 40.20 Ps 87. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12. i trepet go obzema teloto moe. }e izgori s# pod {atorot negov.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo. racete na siromasite }e se krenat vrz nego. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj.3-12 Mt 3.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21. i jas }e govoram.18 25 15. 14-15 26 15. tesno }e mu bide. od nikogo nerazduvan. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a. i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva.15 4 19. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji. toa }e mi bide uteha od vas. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa.5-6 21.798 JOV 24 5 Mojs 32. ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. 3 Potrpete me. a po7 Er 12. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva.14 27. 24 bokovite negovi se polni so mast.17 Is 30.21 18. pak. {to mu e gri`a za domot negov po nego.13 19 5 Mojs 7.10-12 Prop 9.4 18 21. vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5. 21 Za{to. za da go znae toj toa. Mu velat na Boga: .5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot. 6 2 21 . .1-2 toa.13 Ps 72. i decata nivni skokaat.13 Otkr 21.4-6 moj.41-42 Amos 5. 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot.6 28 20. 25 Drug. potsmevajte Ps 72. umira so ogor~ena du{a. go gori ogan. 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta. kakvi zla protiv mene kroite. dostignuvaat starost. otkako }e se iska`am.2 13.15 se. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv. opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat.15-16 14 22. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo. zaveana od vior.istrpnuvam.32 Sir 5.12 Amos 6. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost. 14 A pritoa. i vnucite im se pred o~ite nivni. bez da vkusi dobro. i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo.18 Izreki 11. sosema spokoen i miren. 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov.

12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite.1 29 Lk 14. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego. }e vleze vo borba so tebe. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot.22 Prop 5. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj.19 24 11.1-2 28 Ps 96. po nego odat mnogu lu|e.2 18 21. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga.13-14 Is 58.20 22. }e bide za tebe kako bleskavo srebro. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi. . }e go krene{ liceto svoe kon Boga.1 15 1 Mojs 6. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe. 28 ]e naumi{ ne{to.10 Otkr 18.2 21. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj.6 26 11.15 4 11.13-14 7 Mt 25. a onie pred nego broj nemaat. tvojata zloba e golema. kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa.11 9 2 Mojs 22. 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to.10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen.15 Ps 72. a imotot nivni ogan go gori.23-24 23.7 23 5. tuku samo odi po nebesniot krug.39 33 Prop 3. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat.i }e bide{ spokoen.22 27 11. preku toa }e ti dojde dobroto. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa.25 22 22 5. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat. i Toj }e te ~ue. 3 O.6 Ps 15.11 10. da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9.26-27 Is 58.' 21 Zbli`i se so Nego . }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav.11 23.16 Os 2.15 Naum 1. da znaev kako da Go najdam.2 7.8 14 Er 23.8 19. taka {to ne gleda.5-6 8 2 Mojs 23.14 34 16.11 12 Is 40.” 16 Mt 24. odnovo }e se sredi{.18 10 18. pla{ej}i se od tebe. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva. i siracite gi ostava{e so prazni race. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie.7 30 42.5. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina.7 20 18.8 5 15. 6 Navistina.11 94.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat.2 26. 29 Koga nekoj }e bide ponizen. 30 }e go spasi i vinovniot.7 Ez 18.8-9 23 .9 19 Ps 57.4 3 35. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici. i povidniot se naseluva{e na nea. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite. 21 5. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina.799 JOV 32 Prop 8. a na gladen leb mu otka`uva{e. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice.13 116.6 11 Ps 68. po koj odele bezzakonicite.14 Ps 62.3-5 84.20 17 21.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv.15 Ps 65.11 13 Is 29.17 6 2 Mojs 22. 11 Temnina e okolu tebe. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race.” 16 a koi predvreme bea istrebeni. 42-43 25 8. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni. i toa }e se ispolni. 27 ]e Mu se pomoli{.

i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija. sli~no na toa vo Nego ima mnogu. 3 od siracite odzemaat magare. i vo kaci `edni grozje tie gme~at. 10 No. izleguvaat tie po rabotata svoja. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv.24 24. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot. neka bide hrana za crvite. . i ne go gleda patot kon lozjata. nazad se vra}am . se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj. jas ne Go gledam.14 17 17.17 Izreki 22.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene. 7 goli no}evaat bez pokrivka. 6 `neat po tu|i nivi. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat. 5 }e gi doznaev zborovite. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna.12 13 21. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini.se pla{am od Nego. i na prazen stomak snopovi da nosat. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta. 8 navodeneti od gorski do`dovi i. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego.7 16 16.5 3 24.16 7 16.21 13 9. velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe. taka pekolot gi golta gre{nicite.a Nego Go nema.120 12 12. a Bog toa ne go slu{a. so koi }e mi odgovori. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni. 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete.17 10 Ps 16.800 JOV 4 13. ubiva siromav i nesre}en. nemaj}i pribe`i{te. 16 Bog me obeshrabri.3 139. 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina. i na vdovica ne $ pravi dobro. Sedr`itelot me upla{i.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie.7 4 5 Mojs 15.22 11 12. proklet e delot negov na zemjata.15 6 12.10 5 14.14 23 27.24 15 Ps 118. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova.5 10 12. kako divi magariwa vo pustina. 13 Tie $ se protivat na svetlinata. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. koga mislam za toa .za zalog.12 14 6. 24 . 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot.11 2 5 Mojs 27. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina. ograbuvaat stada i si gi pasat.21 20 27. bez obleka. neka me ispita. a dewe se krijat zatvoreni. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat.}e izlezam kako zlato ~ist. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda. 4 siromasi isturkuvaat od patot.3 8 12. 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav.19 9 12. koi Go znaat.1-6 Izreki 17. stanuvaat rano za grabe`.20 11 Ps 16.25 16 16.27 15 9.ne Go zabele`uvam. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat. od vdovica vol . ete. 8 No.1 21. nemaat obleka za da se spasat od stud. 5 17. 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni.i ne Go nao|am. neka ne ostane pomen za nego.19 21 27. se krie li na desnata .28 17 27. Toj go znae patot moj. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O. .21 7 12. a no}e e kradec. 13 No Toj e silen. 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. jas odam napred . }e razberev {to }e mi ka`e. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite. 10 gi teraat da odat goli. ne znaat tie za svetlina.17 18 27. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav. se pritiskaat do karpa. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo. tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata.11 19 27.

3 za{to. toa se delovi od pati{tata Negovi. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea.25 3 14. site sami vidovte. i pod onie {to `iveat vo niv. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego. 14 Ete.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog. ja zaka~il zemjata na ni{to.18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38. 12 Ete. i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi.8-11 13 37.6 12 5.28 6 16. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata. 25 Ako toa ne e taka.i.2 12. ve}e gi nema. Koj ja ogor~i du{ata moja. i taa ne e svetla.21 14 37. i oblakot pod niv ne se otvora.11 7 38. pa|aat i umiraat. koga Bog }e ja zeme.29 11 38. treperat mrtovcite. Koj me li{i od sud.5 5 24.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25.4 24 3 8. . a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38. 13 27 6. i onoj {to stanuva protiv mene .2 3 13.2 ni{to zborovite moi?” 27. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi. i nema pokrivka nad nego.801 JOV 24 Se krevaat visoko.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego.28 5 19. koj e crv.kako bezzakonik. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at. dodeka ne umram.2 19.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo.15-16 26.20 18. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37. koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja.3 4 15.9 9 13.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete. 6 A kamoli ~ovekot. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi. 38. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot. ete. .1 4 17.14 5 15.4 8 13. koj e molec.24 26 11 13. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova.17 7 13. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete. 7 Go poslal Toj severot nad prazninata.koj }e me izob21. nema da otstapam od svojata neporo~nost.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. i sinot ~ove~ki. kakva nade` za licemerniot. nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot. 8 Za{to. duri i mese~inata.10 6 Ps 138. rakata Negova ja probode lukavata zmija. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto.27 13 20. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi. 5 .25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38. kako i site.2 27. i Sedr`itelot.

26 17 Mudr 7. Toj go poznava mestoto nejzino.14 Izreki 3.1-3 4 1. potomcite negovi nema da se nasitat so leb. i pod Negovata svetlina odev srede temnina. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera.10 Izreki 1.6 23 20.10 Sir 1. od kamen se pretopuva bakar. so ~isto zlato taa ne se ocenuva. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini.24 18 20. 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta. 19 legnuva da spie bogat.7 9. 5 Od zemjata niknuva `ito. 29 .11 21 18.mesto kade {to go pre~istuvaat.9 27 Sir 1.14 17 20. nitu se nao|a vo zemjata na `ivite.Ete.802 JOV 14 5. 14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa. 11-20 28 29. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi.4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat. smrtta }e gi turne v grob. stravot Gospodov e vistinska mudrost. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del.22 26 38. 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja. 20 u`asi kako golema voda }e go stignat. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka. 28 A na ~ovekot mu re~e: . no}e }e go grabne luwa. nitu so safir.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka. 15 Onie {to }e ostanat po nego. 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese.19 3 28. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato. kako ogan. me~ gi ~eka. i ne e pove}e toj.2 1.12 Sir 1. i zlatoto .28 15 Izreki 2. jastrebovoto oko ne ja videlo. 28 Ps 110. no }e se oblekuva pravednikot. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro. i brzo }e go odnese od mestoto negovo. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa. vsu{nost.20 20 28. 2 @elezoto se dobiva od zemjata. koga Bog me ~uva{e. 10 vo karpi prokopuva kanali.27 23 Izreki 2.'” 12 Prop 7.6 8. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae. ja zabele`a i u{te ja ispita. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a. ni{aj}i se. da bev kako vo porane{nite meseci. srebroto si ima svoi Ps 103.24 15 18. kako vo onie denovi. visat daleku od lu|eto.1 28.10 16 22. 8-9. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv. a pod nea s# e isprevrteno.4 3. 20 Od kade.1 3 Car 10. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali.32 Posleden govor na Jov: ah. i ne stanuva takov. a odbegnuvaweto od zlo e razumot.31 16 20.17 13 Varuh 3. kako zemjen nanos. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal. od dnoto prevrtuva planini. vo niv ima i zlatni zrnca. 23 Bog go znae patot nejzin.9 20 20.10 Ps 24. i moreto veli: ne e kaj mene. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz. otvora o~i.25 18 Izreki 8. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj.21 22 15. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina.22 Sir 1. 8 divi `ivotni ne ja gazele. so skapocen oniks. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo.25 2 5 Mojs 8. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato. 17 toj }e prigotvi. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo. i ne odel po nea lav.15. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen.14 nao|ali{ta.

9 Is 59. se voviraa pod trweto.34 15 17. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d. 19 Toj me frli vo kalta.17 Ps 131.5 19 Er 17. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi.7 17 Is 11.7-11 17. 30. onie. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot. 8 Lu|e otfrleni. jakata na mojot hiton me zadavuva.31 Ps 102. oko {to }e me vide{e. 9 Ete. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e.3-5 128. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite.2 9 16. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja.5 6 Sud 6.6 Ps 68. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci. me vosfaluva{e.31 20 19. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot.14 10 Is 50. kako ute{itel na onie {to pla~at.24 21 Mudr 8.12-14 . 7 Vikaa me|u grmu{kite. vele{e: blaze si ti.3 20 1 Mojs 49.4 18 Is 40.8 16 Izreki 29. jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni. 13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel. lu|e bezimeni.7 21 16.2 24 Izreki 16. 12 Oddesno se kreva toj izrod.13 17 33. {umno se nafrluvaat vrz mene. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. tie begaa vo ramnina bezvodna.19 18 7. 24 Se slu~uva{e. i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja. so silna raka me porazuva{. i ne mrmorea na sovetot moj.18 30 3 24.19 13 24.803 JOV 5 Ps 126. a starcite stanuvaa i stoeja.stojam. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni. i Ti ne me slu{a{. `ilite mi nemaat mir.2 1 Car 13. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost. temna i zapustena.6 8 Sud 11. i dobroto moe odmina kako oblak. 23 Me o~ekuvaa kako do`d. i decata moi okolu mene. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa. 25 Koga odev kaj niv. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto. i `iveev kako car me|u vojnici.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene.13 8 3 Mojs 19. bez ni~ija pomo{.12 22 5 Mojs 32.12 13 31. 10-12 12 31.13 14 13. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana. 8 mladite pat mi pravea. ma~ni denovi me nalegnaa. 20 slavata moja se podmladuva{e. i sudot mi be{e kako nametka i venec. rosata no}eva{e na grankite moi. zemni dupki i pe{teri. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. 21 Me slu{aa i ~ekaa. }e im se nasmevnev. stanav kako prav i pepel. 14 Se oblekuvav vo pravda. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe.” 6 5 Mojs 32.8 Ps 1. . sedev na ~elo. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa. 10 Tie se gadat od mene.4-5 Ps 71.16 Is 11. tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo. a Ti samo me gleda{. 15 U`asi me spoletaa. 11 Uvo {to }e me ~ue{e.12 21.1 19. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata. kako vetar se rasea moeto veli~ie. so stap proterani od zemjata. 17 No}e me vrtat koskite moi.12 Pla~ 3.5 19 9.17-18 14 19. 20 Vikam kon Tebe.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene. zborot moj gi natopuva{e niv.6 12 19.15 16 16. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom. 21 Ti stana `estok sprema mene. koja ne ja znaev.9 15 Izreki 31.32 9 Mudr 8. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi. tie ne veruvaa.

koe podle`i na sud. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva. i svirkata moja . 14 {to }e pravev.6 da ne poglednam na devica.glas pla~even.16 5 Ako odev vo sueta. i potomcite moi iskoreneti da bidat. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt.2 . i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi.2 21. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost. 11 za{to toa e prestap.32 24 19. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17. a koskite mi se isu{ija od gore{tina.6-7 16 Is 58.2 Ez 8.804 JOV 23 17.7 30 Pla~ 3. toa e bezzakonie.8 15 Izreki 17. za 27.22 Izreki 6. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi. stanuvam vo sobranieto i vikam. koga }e videv deka imam potpora pred portite.” 10 `enata moja neka mu mele na drug.6 52. 31 I guslata mi stana tagovna.24 25 Izreki 11.7-11 31 Amos 8. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite.28 Sir 31.18 13 2 Mojs 21. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam. 9-14 19 Tov 4. duri ~ekav svetlina. koga imaa spor so mene. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv.16 31. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj.16 Mudr 13. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj.8 Ps 101.15 18 29. no ne od sonce. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba. 30 Ko`ata mi pocrne na mene.10 Pla~ 5.21 25 29. ma~ni denovi mi naidoa. 24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7.27 26 29. Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6.3 27 Er 8.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26.13 4 26.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot. nitu pred lu|eto 21 Ps 81. a drug da jade.4 17 Tov 4. 28 Odam pocrnet.39-43 27 6.9 Mt 6. 8 jas neka sejam.2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot.25 12 Izreki 6. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto. Koj me sozdal mene vo utrobata. ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e. 11 5 Mojs 22. dojde zloto. 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo. {to bi go uni{til celiot moj imot.1 Sir 42.16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{.120 24 Ps 48. 5-10 26 5 Mojs 4. i so drug neka ja deli postelata svoja. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak.2-3 3 Mojs 25.17 20 5 Mojs 24. 5 31 23 Ps 118. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot.4 28 Pla~ 4. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot.19 17. dojde temnina.25 data.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga.13 2 27.5 22.2 29 Mih 1.

dodeka vie govorevte. ~ekav vie da se iska`ete. a vie ste starci. i od sonarodnicite svoi }e imav strav.17 Mt 5.1-33 3 34. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori. 31 Is 58. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva.19 13 32. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo. go slu{av va{eto rasuduvawe. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi. }e se pribli`ev do nego kako knez.13 34 Izreki 29.20 33 Izreki 28. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i.18 32. 35 O. 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost. 17 Jas }e govoram za s#. 12 Vnimatelno ve sledev.10 7 8. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram.23 36 13. sin Varahiilov. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi. i duhot me pritiska odnatre. za{to po godini bea postari od nego. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene. prestanaa i pove}e ne zboruvaa. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja. 19 Ete. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene. 15 Se ispla{ija. 18 Zatoa {to sum poln so zborovi. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi.25 35 13. 11 Ete. sin Varahiilov.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova. 2 se razgori gnevot na Elijuj. pove}e ne govorat.11 39 Er 22. gnevot negov se razgore. a tie pak ne govorea. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe.2 Dan 13.38-39 Is 11. od Buz.kakol. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men .45 9 Mudr 4.9 Mt 9. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov. za da mi se olesni. od Buz.” Zborovite Jovovi svr{ija.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene.17. i re~e: „Jas sum mlad po godini.17 22 Ps 11. 20 ]e pozboruvam. vratata svoja ja otvorav na patnikot. od Ramoviot rod. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga. nitu samo starcite znaat {to e pravo.52 11 Jk 1.1 19 Er 20.2 33. 10 Zatoa velam: islu{ajte me.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. ne znaat {to da ka`at.22 19. }e go ka`am misleweto svoe. 8 No ima duh vo ~ovekot. 6 I odgovori Elijuj.2 Sud 19. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel.13 40 1 Mojs 3.10 32 1 Mojs 19.8 Dan 13. se razgore gnevot negov protiv Jov. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe. 16 ^ekav. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa. bidej}i se smeta{e za nevin.3-4 .805 JOV 29 Izreki 24. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica. a ~ovekot ne mo`e.8 12.18 38 Avak 2. a pak go obvinuvaa Jov. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat.” 6 15.

no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son.27 19. du{ata negova .17-18 30 28.10 26 42. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 . kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata.28 34.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go.15 9 10. za da mu go poka`uva praviot pat. ti odgovaram. i so luta bolka vo site koski negovi. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova. a `ivotot negov . 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo. eden od iljada. koga sonot gi soboruva lu|eto.8 24. odgovori mi i zastani sproti mene. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela.1 33. Jove. no Bog ja otfrli mojata pravda.12 14 4.6-7 Ps 106.806 JOV 33.3 27. koskite negovi.9-10 18 33. `ivotot moj gleda svetlina.do smrtta. slu{aj gi Jove. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro.' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e.15 7 23. pak ne.24 11 13. se podavaat. zboruvaj. jas }e zboruvam. spored tvojata `elba.4. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni.16 23. i da ja otstrani gordosta od nego.rana bez vina.” 22 17.4 9.5 5 27. 4 Duhot Bo`ji me sozdal.4-5 28 42.12-15 20 6.7 16.27 17 35.5-9 13 9. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am. vo toa ti ne si prav. Jas najdov otkup. 27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata. 2 34 . odgovaraj. slu{aj me.4-6 27 40. 6 Eve me mene. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe.' 7 Ima li ~ovek kako Jov.12 29 5. 5 Ete. Jov re~e: ‚jas sum prav. mol~i.2 12.10 16 7. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik.14 35. 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot.29 13.11 19 16. ja otvoram ustata svoja. mesto Boga. koga spijat na svoeto leglo.^ist sum. ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri.2 6 6. koj gi pie podbivawata kako voda. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{.1.19 11. i ne mi e vrateno so zlo. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot. 5 Ako mo`e{.4 7 19.13 23 1.2 3 6. 29 Ete. 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe. 2 Eve. 19 Ili. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . pak.' 12 Ete. 31 Vnimavaj. I jas sum napraven od kal. bez porok. otkolku vo mladi godini. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot. i Toj }e bide milostiv sprema nego. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: .11 12 4. 26 ]e Mu se moli na Boga.20.11 4 15. go vrazumuva so bolest na postelata negova.18 21 19. i priklonete go uvoto kon mene. 11 nozete mi gi stavi vo okovi. 14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite.32 6 31.6.30 12. vo mene nema nepravda. 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite.od omilenata hrana. i `ivotot negov od poraz so me~. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe.31 4 34.28-30 36. vo vreme. vo no}no videnie. nevin sum.29 16.13 30. 8 Ti zboruva{e pred mene.12 36.9-11 24 2. jazikot mi govori pod nepceto moe.Oslobodi go od grobot. zborot moj. gi nadgleduva site moi pati{ta. koi pred toa ne se gledale. mudri.14 5 33. 23 Ako ima kaj nego angel.12-16 7.17 10 9. 21 Mesoto negovo is~eznuva.6 25 42. 33 ako.

12 23 24.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: . 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga.2 20. 22 Nema temnina. pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga.3 36 37.22-25 . nitu smrtna senka. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'. spored odgovorite negovi.3 31 32. za{to odgovara kako lo{ite lu|e.29 21 31.16-21 25 24. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie. 20 Tie umiraat nenadejno.21 11 34. ako sum napravil bezzakonie. 29 Ako Toj miruva. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat.29 22. na tebe ostanuva da izbira{.22 Ps 138.17 5 33. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite. zboruvaj s# {to znae{. mo}nicite pa|aat.5 17 22.14 15 1 Mojs 3. 16 I taka.3 13 12.5-9 35.2 15.10 27.21 20.24 Spored Elijuj.2-4 35 8. ~ujte me. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga. Toj gi gleda site ~ekori negovi. 15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot. kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie. bez raka da se podigne. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek.2-5 29 13. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat.14-15 35 22 12.9 14 12. 10 I taka.14-16 6 34. 6 Ako gre{i{. 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite.tie se povisoki od tebe. a ne na mene. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe.4 Er 32.13-17 26 24.24 30 Prop 8. mudrite }e se soglasat so mene. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden. 25 za{to Toj gi znae nivnite dela. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda.1 24 12. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe. 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni. ako ima{ razum. zagledaj se vo oblacite .29 Mudr 18.19 Ps 32. nema pove}e da pravam.ve}e gi nema.35 2 Mojs 22. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe.17 27.12 20 2 Mojs 12. nau~i me.23 9 16. 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: . osven Nego. 13 Koj. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki.” 28 31. 32 A ona {to jas ne znam. 12 Navistina.2 32. 2 8 34. ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi.19 Ps 103. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot. 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta.Pretrpev. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam. 37 Inaku.2 18. za{to site tie se delo na rakata Negova.807 JOV 8 18.6 29.2-3 18 5 Mojs 10.12 12 25. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav. go slu{na ofkaweto na ugnetenite. 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot. koga }e nastane no} .29 37 27.33 32 32. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi. nema pove}e da gre{am.9 10 32.

mojot Sozdatel.17 23 34.o~ekuvaj go. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. 31 Ottamu Toj gi sudi narodite.1 6 34. pak. 5 Ete. silen e so krepkoto srce Svoe.16 16 38. 13 35. koj ispravno misli. 26 Ete. 28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. ne poslu{aat. Bog e golem. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto. 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d.7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja. {to lu|eto gi gledaat. 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko.12 14 36. Sedr`itelot go gleda toa. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj.25-28 e takov u~itel. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto.14 21 3. koj 38. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe.12 26 11.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga. 15 A sega.16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25.24 9 33.2-3 11 33. nitu na zlatoto. 9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34. Koj dava pesni no}e. i Toj ne go ispita so seta strogost. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici. no sudot e pred Nego. a ugnetenite gi opravduva. mu go otvora uvoto. 21 ^uvaj se. no nikogo ne prezira.2 16 4. 18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat.2 19 1. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri.11 22 33. i tie se vozdigaat. i nie ne mo`eme da Go poznaeme.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi.808 JOV 10 33. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe.8 5 33.13 40.21 20 17. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{. nerazumno govori. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat. bidej}i gnevot Negov ne go poseti.8-10 15 33.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego. no Toj ne im odgovara. 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini. 13 No Bog slu{a. Bog e mo}en.10 10 33.12 34. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno. sudot i osuduvaweto }e te snajdat.15-19 10 no nikoj ne veli: . 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo. 16 zatoa. .3 4 32.35 36. 12 Ako. brojot na godinite Negovi e neispitan. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata.3 32. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku. ginat od strela i umiraat vo bezumie. koga gi vrzuva vo okovi. poradi gordosta na lo{ite lu|e. 12 34. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol. 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv. dava hrana vo izobilie.2 17 34. pak. kade {to nema ugnetuvawe. bidej}i se umno`ile. koga e ugneten. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost. 36 25 22. i .Kade e Bog. 8 Ako. }e ti poka`am. Jov.

27 9 Od jug doa|a bura. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata. 5 2 ^ujte. vr11 26. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi. 5 Koj $ gi opredeli merkite. Golem e po sila.8 10 Ps 103.1 9.pa|aj 12 na zemjata.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? . no Toj nikogo ne go ugnetuva. Ps 103. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: .9 12 9. 7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28.28 38. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110.ka`i. 33-34 8 Izreki 8. i okolu Bog ubavinata e pregolema.16 2. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va. od sever . a od oblacite zra~i svetlinata Negova. ili za blagoslov.negova povivka.17 40. Jov. ako znae{.2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite.22 4 Po Nego grom se razglasuva. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata .” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe. no }e duvne veter i }e gi ras~isti. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen.14 23 36.14 mot {to izleguva od ustata Negova. koga glasot Negov }e se ~ue. za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino.9 {i golemi dela. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj.29 37.8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe.6 2 42. ~ujte go glasot Negov i gro26. 14 Vslu{aj se vo ova. 11 So vlaga gi polni oblacite. i svetkavicata Negova . ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto. 11 koga mu rekov: . koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme.16 15 18. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela.5 Varuh 3. 8.25-28 `ot Negov. ta izleze kako od utroba. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26.7 4 15. za nas nedosti`ni. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite. 9. a ti objasnuvaj Mi: 21 22.stud.3 38 3 40. ili za pomiluvawe. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea. Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme. po sudot i po polnotata na pravosudieto. i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka.7 Ps 73. Jas }e te pra{uvam.29 9 26.7 5 Zah 1. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira. 23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame. 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova. koga toa se istrgna.6-7 24 28.7 26.2-4 ~ovek. 15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103.32 7 Varuh 3. grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite.5 Bog.4-5 zapira. stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji.5-6 . 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.do 8 krai{tata na zemjata.

i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23. da ti re~at: . 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie. 4 Porodot nivni zajaknuva.12 nata koga pilencata nejzini.21 21 15. raste vo poleto. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa.7 22 37. ako go znae{ seto toa.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto.12 Go znae{ li vremeto. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva.5 1 Mojs bez hrana. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata. koga Er 2. za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata. 39.8-11 Mudr 16.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta. 19-24 39 Ps 103.6 2 Mojs 9.7 139. vrz pustinata. i {tom trgnat.9-10 28 Ps 147. i ra|aj}i gi male~kite svoi. 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata. skitaj}i 24.25-26 18 Is 40.10 19 Ps 103.N. se osloboduvaat od bolkite svoi.6 34 36. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go.11 Is 28. 38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33.21 Ps 47. vikaat kon Boga?” 16. i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto. kade {to nema ~ovek.9 divite kozi ra|aat po karpite.9 Amos 5. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite.18-26 Is.12 38 Ps 64.8 33 Er 31.32 Varuh 3.5-6 31 9. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite.35 17 Ps 138.30 24 2 Mojs 14.13 37 28. da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto.10 3 Tie se previtkuvaat. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103.810 JOV 16 Ps 103.17 30. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 . 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite .24 Os 8. i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego.35 Ps 148.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11. za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi.za `iveali{te. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme. si odi i ne se vra}a pri niv.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146. 10.7-9 25 Ps 64.

i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden. govorev duri dvapati.” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve. tamu e i toj. bolskaat kopjeto i topuzot.21 12 4 Mojs 16.8 Zah 6. 11 silata negova e vo bedrata negovi.31-34 Is 2.25 Naum 1.9 1 Mojs 18.9 31. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova. a ja~inata negova .2 25 4 Mojs 10. a ti objasnuvaj Mi.3 33.16 Avd 1. sega nema da odgovaram.3 23. 30 i male~kite negovi pijat krv.27 18 Ps 32. jas sum ni{to`en. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar. 25 {tom }e zasviri trubata. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga. neka Mu odgovori. koskite negovi . sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni.1 13. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja.7 10 Is 2. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego. 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi.2-6 5 38. 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum.1 6 38. 18 ete. 26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta.4 11 Is 13. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava.12 42. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi. me|u trski i vo mo~uri{te.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz.7 7 32.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot. pogledaj s# {to e gordo i smiri go.17 147. oble~i se vo bolskot i velikolepie.811 JOV 16 Pla~ 4. 15 gorite mu prinesuvaat hrana. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka.10 19 Er 4.kako `elezni pra~ki. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina.6 27 Er 49. toj jade treva kako vol. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal. 35 Edna{ govorev.13 17 35.vo muskulite na stomakot negov. Nilskiot kow 10 40.5 29.13 Avak 1. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj.14 1 Mojs 2. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene. mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov. 18 a koga }e se izvi{i visoko. kako da ne se negovi.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot.11 63. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi. . 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja. tamu site polski yverovi igraat. odi sproti oru`je.5 26 Er 8. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk.3 30 Mt 24. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as. kade {to ima trup. gromkiot glas na vojvodite i vikot. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni. si ostanuva spokoen.6 8 37. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat.11 40 3 21. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov. kako i tebe.3 24 Zah 6. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja. no pove}e ne.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam.7 dal. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza.

812 JOV 24 3. 4 Poslu{aj me. 11 Otkr 9. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta.4-5 Ps 89.35 Ps 23.37 3 38. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen.21 3 31.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena. izleguvaat ogneni iskri. 42 . vikav jas. junaci treperat. i }e govoram.17 13 Ps 17. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. za silata negova i telesnata struktura. za{to }e ti bide posledna!” Ete. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam.26 Lk 1. 23 Ez 32. bakarot . 24 zad sebe ostava svetla traga. 17 Koga se podiga. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov. 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete. objasni mi go. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici. ne izdr`uva. ne mrdaat. 22 Pod nego ima ostri kamewa. 20 Udar od strela nema da go podgoni. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano.3-4 Ps 103. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe.8 41. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee. 12 od nozdrite negovi izleguva parea. kako od zovrieno grne ili kotel. ne izdr`uva ni kopje. ispu{ta svetlina.2 4 36.2 Mt 19. a od ustata negova izleguva plamen. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku. jas go govorev ona {to ne go razbirav. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at.22 Is 50. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli.8 Ez 29. 7 jakite {titovi negovi . 25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en.velikolepie. ni kratko kopje. i pred nego u`as se {iri. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. bezdnata izgleda kako belo runo.2 42. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova. slepeni se i ne se razdeluvaat. nade`ta e suetna. koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as. 9 eden do drug stojat zbieni. 18 Koj me~ }e se dopre do nego. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka.1 36.5 2 30. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata. i {to }e Te pra{am. 14 Vo vratot negov e silata negova. 19 @elezoto za nego e kako slama. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego. sosema se gubat od u`as. ni strela. moreto go pretvora vo zovriena mast.kako gnilo drvo.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe.

Kerenhapuh. otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina. za{to samo negovoto lice }e go primam. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata. vtorata . i napravija kako {to im zapoveda Gospod.30 4 Mojs 23.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo.” 6 Dan 9. o~ite moi Te gledaat. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva.25 Bog go opravduva Jov I potoa. {est iljadi kamili.28. ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni.7 19. 8 Zatoa. i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni. a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo.Kecija.2-3 vi porane{ni poznati.4 8 22. Ps 89. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno. . 16 Po ova. i 1 Mojs 25.1.3 7 6. 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni. pak. Vildad od [uah i Sofar od Noema. 14 Prvata ja imenuva Jemima.20 10 8.7-9 27. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi. iljada ~ifta volovi i iljada magarici. kako }erkite na Jov.813 JOV 5 2 Mojs 33. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina. za da ne ve otfrlam. kako slugata Moj Jov.30 13.12 1. a tretata .3 od ona {to go ima{e pred toa. sega.18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego. pa jadea so nego 5 Mojs 8. kako Mojot sluga Jov.” 9 I otidoa Elifaz od Teman. koga toj se pomoli za prijatelite svoi.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten. 6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel.29 Ez 14. 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30.

Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi. zadr`i si ja nogata od patekite nivni.9 Sir 6.2 15.31-33 Ps 123. {to go zagrabil. i spored poukite {to gi upatuvaat.24 1 2 Izreki na Solomon. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov. pravosudieto. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo. 4 Mojs 16.4 Is 11. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki.1 3 Car 5.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite.18 stveno od Boga doa|a. karakteristi~en za drevniot Istok. 10 13 Is 3. 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37.1 Is 32.2 7 2.10 16.20 15 4.20 Sinko.3 78.16 Is 33.9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini. ako te mamat gre{nici.29 ni: 5 Mojs 13.14 16. Cel na knigata 4 2.Ps 49. 12 `iv da go goltneme.12 15.9 2 7. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon. sin Davidov.4 Ez 17.3 Jk 5. kako {to golta pekolot. edna torba }e ima za site nas.5 9.13 za da se poznae mudrosta i poukata. 8 4.37 ta.14 Ps 1.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica.6 1.28 Prop 12. na mladite . 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor.101 16 6. sudot i pravinata.33 Jov 28.23 27.8 Prop 9. .26 5 9.10 14. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija.9 11.2931 20-21 Za mudrosta 8. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja.15 17 6.21 20.9.1 25. sinko. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki.32 19 15.27 28.10-11 3. 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata.10 Is 29.18 6 3 Car 10.1 4.9 Er 31. koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj. }e gi umno`i znaewata svoi. 11 ako ka`at: „Dojdi so nas.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin.16 3 2.11 Prop 1.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr. 3 Car 21. op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e.34 2 Tim 3.15 9 4.” 15 Sinko. i cel kako onoj {to sleguva vo grob. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot.8 14 Sir 33.12 18 8. 5 Ako mudriot slu{a.2 Ps 48.17-18 Is 59. ne odi na pat so niv.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa.5 7.znaewe i rasuduvawe.1 10. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici.20 imeto.7 Rim 3. 4 da im se dade na prostite razumnost. da go pre~ekame neporo~niot bez vina.3 Jn 7. car izrailski. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto. demnat protiv du{ite svoi.1 6. da napravime zaseda za ubistvo.14 5. 10 9. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat. ne popu{taj. da gi napolnime ku}ite na{i so plen. go kreva glasot svoj po plo{tadite.21 Ez 36.1 119.36 9. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj. za da se razberat izrekite na razumot.1 12. 19 Takvi se pati{tata na sekoj. i razumniot }e najde mudri soveti.

4 8 1 Car 2.20 28 1 Car 8. 12 za da te spasi od lo{ pat. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas. a vie ne poslu{avte.10 26 3. 18 godini na `ivot i mir. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa. ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe.11 Mt 11.1 4.18 Is 1.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe.4 Sinko.26 30 3. i neporo~nite }e opstanat na nea.15 9 4. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe.4 Er 7.15 32 Er 2. 7.3 5.19 Mt 19.3 23 Is 11. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni.34 10 14. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata.9 Ps 65. no nikoj ne ja zabele`a.3 Mt 13. pravinata i sekoj dobar pat.4 4. 3 17 .15 Er 11. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj.12 66.6 6 3 Car 3.24 7.16 Ps 81.5 25 Ps 106.24-26 Ps 24. razumot }e te ~uva. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot.7 Is 55. i zlo kako vior }e mine nad vas. 9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie.11 Mih 3.12 Jov 32. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a.22-23 14.30 7 30.5 23. {to se raduvaat. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav. 24 Jas vikav.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko.12-13 2 16 6. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta.15 Joil 3 24 Is 65. 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite.10 1. 13 od onie. za da odat po patot na temninata. 3 Ps 3. od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot. 16 za da te spasi od tu|a `ena. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani.11 Ps 80. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost. 15 21. od ~ovek. ne pla{ej}i se od zloto.22 29 1. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.2.9 Jn 7.kon pekolot. 14 od onie.5 Ps 83.23 Er 11. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel.33 22. 28 Toga{ }e me vikaat.4 4 3. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga.7 14.1-4 32.9 27 10. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe.5 33 3.11 13 4. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot.4 Ps 17. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja.17 5 Mojs 6.18 8.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9.24 moi. koja gi zasladuva zborovite svoi. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa. i verolomnite . 25 vie gi otfrlivte moite soveti. }e vi gi ka`am zborovite svoi.8 Jk 1. koj govori laga. ja protegav svojata raka.11 Lk 7.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2.10 2 22. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov.41 Jov 27. i patekite nejzini . 6 Za{to Gospod dava mudrost.3 28. koi Go po~ituvaat.16 5 1. 33 no koj mene me slu{a. neznajnici.16 22. koga }e ve snajde nevolja i maka.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2.13 12 6. eve.iskoreneti od nea.18 11 4.12 28.” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto. vr{ej}i zlo. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata.19 21.815 IZREKI 22 3.19-20 31 5.8 Ps 124. ne zaboravaj ja poukata moja 7. }e me baraat i nema da me najdat.25 Sof 1. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga.13 Zah 7.19 Jov 4.5 Jn 3. i koi talkaat daleku od praviot pat. koi se voshituvaat na rasipanost.1 3.34 Ps 2. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as.14 Jov 28.22 Is 1.6 6.44 Kol 2. 18 Domot nejzin vodi kon smrt.8 14 10. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi.8 Er 6.14 22. i gi za~uva{ vo sebesi. }e `ivee bezopasno i spokojno. 15 ~ii pati{ta se krivi. no jas nema da ~ujam. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja.

a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva.30 13. a bezumnite .165 15 8. i oblacite pu{taat rosa.16 4.13 16. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki.8 Joil 2.15 Mudr 7. a na smirenite im dava blagodat.28 10 5 Mojs 28.5 12 5 Mojs 8. koj se zdobil so mudrost.16 8 4.4 Is 5. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki.63 Ps 36. i koga }e zaspie{.11 10. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav.9 6.22 9. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{.6 6. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti. 21 13 16 3.28 Jov 36.9 Otkr 2. 7 Ne smetaj se za mudrec.22 5 Mojs 6. nitu od napad.11 Jov 28. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta. 12 za{to kogo Gospod go saka. i kako edinec omilen na majka mi.19 23. tatkovata pouka i vnimavajte.13 1 Let 28.14 vajte ja mojata zapoved.4. koj ima potreba. i site pateki nejzini se spokojni.3. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi. Gospod go ~uva mudriot Sinko.5 22 5 Mojs 28. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina.32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto. sonot }e ti bide prijaten. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta. 24 Koga }e legne{ da spie{.21 Er 9. i lek za tvoite koski.17 18 11. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi.35 1 Car 2.11 Slu{ajte ja. 16a) od ustata $ izleguva pravda. koj doa|a od bezbo`nicite. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj. Toj im se potsmeva.2 8. deca. ne osta.13 Otkr 3.2 Is 43. nema da se pla{i{.19 16.16 Ps 118.19 5 Mojs 26. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi.5 19 8.21 7. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8.5 2 Mojs 20.32-26 Sir 25. nego i go kara.7 5 22. 9 2 Mojs 23. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot.18 22.5 Judita 8. onie koi ja zapazuvaat. 14 podobro e da ja dobieme nea. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno.28 Rim 12. ne mo`e da se sporedi so nea. 4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe.3 17 16. zapazi ja mudrosta i razumot. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta.3 Is 45. 34 Nad onie {to se podigruvaat.1 4. 11 Ne zanemaruvaj ja. 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum.16 119. koga toj so doverba `ivee kaj tebe.24 20 1 Mojs 7. {to ja pridobivaat. a blizok e so pravednikot.6 Jov 28. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite. 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 . {to spe~alil razum.19 3. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.23 Tov 12. i nogata tvoja nema da se sopne. i s# {to ti e milo.30 Ps 36. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot. 2 za{to dobar dar vi daruvam.27-28 Ps 103.4 Ps 111.9 2 3. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata.10 Lk 2.6 5 Mojs 30.18 3 1.38 52. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot.10 20 4. i bla`eni se. 35 Mudrite }e nasledat slava.16 Jov 28. ta da se nau~ite na 21 razum.12 15. koga ne ti napravil nikakvo zlo.816 IZREKI 19 5.11 5 Mojs 33.28 6 16.24 Ps 36.4 1 Mojs 2. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj.27 Ps 90.5 11-12 Jov 5.24 21 10. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa. otkolku riznici so srebro i zlato.sram.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot. a tvoite presi }e se prelevaat od vino.23 Mal 3. kaznata od Gospod.18 12.52 Rim 12.61 13 8. so razum gi utvrdi nebesata.7 Ps 118.165 4 8. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski.21 8. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne.1 2 Kor 3. i ~ovek.11 14 8.10 9.8 Er 17. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot.17 Evr 12. sinko. zakon i milost nosi na jazikot. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego.9 Mt 5.26 Ps 110.3 14.

ostri kako me~ so dve se~iva. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. od {to }e se sopnat.22 10 2. ako ne napravat zlo.2 23 4.15 3.23 Ps 17. ako ne dovedat nekogo do pad.5 Jov 5.14 14.3 8 24. nozete tvoi nema da se sopnat. ne ostavaj ja. 8 Visoko ceni ja.18 11 1 Car 12.9 4. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`. otstrani se od nego i zaobikoli go. 23 Od s#. . 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina. taa e nerazumna.22 21. 11 za da ofka{ otposle.i taa }e se gri`i za tebe. stapkite nejzini vodat do pekolot. najmnogu ~uvaj go srceto svoe. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto.2 30 26.28 Mal 2. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla.12 121.13 5 Mojs 24.1 12 3.14 9 1.9 Sir 6.17 Rim 12.9 Is 5. pati{tata nejzini se nepostojani.2 Jov 8. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol.14 Jov 29. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja. tie ne znaat. 15 ostavi go.22 Jn 6. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4.1 15 3. i ako potr~a{.12 10.22 25 Ps 90. pridobivaj razum. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta.24 31 4. koja sveti s# pove}e i pove}e.817 IZREKI 22 1.16 26 1 Car 2. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.18 28. {to e za pazewe.23 28 3 Mojs 19. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost. i zdravje za celoto telo negovo. 35 14.27 63. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir.33 6. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina.2 Ps 88. pazi ja. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata.10 7 23.31 29 6.31 Ps 1. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec. ni levo.5 Jov 22. ne odi po nego.4 13 3. sakaj ja. 26 Proveri ja patekata so nozete svoi.7 16.11 5 Mojs 11. a levite se rasipani.6 1 Ptr 5. taa }e te proslavi.30 119. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe. .47 5 Zdobivaj se so mudrost.9 27 Rim 13.21 5 Mojs 32.10 6 2 Sol 2. te vodam po pravi pateki. bidej}i taa e tvojot `ivot.8 2.36 Jk 5.14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko.2 3 Mojs 18. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto.10 4.1 5 Mojs 32. sinko.63 33 12. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot.14 24.6 14 1. i taa }e te vozdigne. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli. 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina. 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi. 12 Ako odi{.7 16.18.5 28. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo. 7 Zatoa sega.8 32 11. 6 Ne ostavaj ja.17 34 Jk 4.1 Ps 36. nema da se izmori{. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a.1 3. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot. i primi gi zborovite moi.19 3 1 Let 22. i son ne gi fa}a.15 Sir 4. ako ja pregrne{. so velikolepna kruna }e te dari.35 16.4 4.20 Ps 24. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva.6.7 Gal 6.21 1 Ptr 3. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila. 20 10 4 3.i taa }e te ~uva.3 2 3. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi.1 1.13 Ps 90.9 Jov 11.9 Sir 6. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin.20 1 Ptr 4. .7 14.87 24 1.1 7. 13 Dr`i se zdravo za poukata. duri ne nastane den.22 Ps 3. Cvrsto odnesuvawe Sinko. sinko. za{to od nego se izvorite na `ivotot. 27 Ne skr{nuvaj ni desno. 16 za{to tie ne zaspivaat.22 8.5 .

12 Mt 6.21 Pesna 4.24 Ps 118.8.22-23 31.3 Mt 5. {to see razdor me|u bra}a.1 22 3.7. 18 5 Mojs 24.13 17 4 Mojs 20. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si.29 12.24 22.po plo{tadite. {to prolevaat nevina krv. kakva pofalna rabota izvr{uva.102 20 2.20 7.22 5 Mojs 2. 2 3.7 Amos 2. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost. 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti.16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa. {to izvira od tvojot kladenec. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija. nitu zapovednik. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi. 6 15 3 2.17 8 7. 3 Zatoa napravi. noze.9 Is 9.22. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko.14 5. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe.5 15.14 Ps 54.10 12.23 13. 7 Taa nema nitu na~alnik.27 19 2.16 16 Er 14.5 Is 62.15 5 Mojs 5. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj. za da se izbavi{.14 7 7. i onoj.21 10 Sir 9. sinko. koj izmisluva lagi.13 11 7.1 Ps 35.5 Evr 12. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme.32 19.1 5.16 4 Sir 9. dava znaci so prstite. i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi. mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{. ni nastojnik. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar.19 21.128 14 6.20 3 Ptr 2.1. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata. naedna{ }e bide sotren .1-6 26 5.29-30 25 3. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik. faten si so zborovite na svojata usta. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva. a skudnosta }e izbega daleku od tebe.6 Lk 15.7 17 Is 5. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano.818 IZREKI 16 Mih 2.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav.2 Ps 111.20 22. mrzliv~e. ne bide{ mrzliv.34 Lk 6.13 Is 59. i Toj gi gleda site pateki negovi.21 7. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e. vrzi gi okolu vratot svoj.18 7. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar.5 Prop 9. ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug. po mudrosta e po~ituvana. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata.45 24 6. 8v) Iako po silata e slaba. 18 srce {to kroi lo{i planovi. sinko eve {to. koi Gospod gi mrazi .21 Mal 2.5 22.21 Ps 118.9-10 Er 23.1-9 5 2.23 Jn 11.12 10.9 .25. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go. i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en.22 28.duri sedum. 13 namignuva so o~ite.1 4.1 7.6 11. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi. jazik la`liv i race.1 13 1. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme.3 12 1.25 21 3.28 27 1. govori so nozete. 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe. koi brzo tr~aat kon zlo.17 Dan 12. malku }e podreme{.22 12. a ne i na tu|inci.prequbnica 20 Sinko. `etvata tvoja }e dojde kako izvor. Nea site ja sakaat i taa e slavna.17 Predupreduvawe do `ena . 11a) Ako pak.35 6 30. 16 9 Sir 23. see razdori. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja. i nema{tijata tvoja kako razbojnik. 20 i zo{to ti e.11 18 6. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja.i ne }e ima lek za nego.32 28. vodnite potoci .8 Jov 15.18 23 Mt 12. 9 Do koga.21 Ps 5.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete.8 119.33 15 Is 36. 19 la`en svedok.4 Jov 11. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga.16 5.

}e se nasladuvame so qubovta duri do zori.16 5.16-23 Ez 16. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi.25 22. 11-19 12-15 11. za da te pobaram. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot.9 19. onoj {to }e se dopre do nea.3 22 1. 10-13 Is 3.26-27 27.5 7.30-34 26. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob.4 Is 1.819 IZREKI 19 Pesna 2. 7 i vidov me|u neiskusnite. vo no}nata temnina i vo mrakot.4 22 Koga trgnuva{. si ja pogubuva du{ata svoja. go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi. tie }e te rakovodat. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot.24 7.20 6. 22 Toj vedna{ trgna po nea.3 6. vr{i prequba so prequbnica. 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot.16 5.21 36. 9-12 21 3. toj nema um. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat. 31 ako go fatat. pazi go i u~eweto moe.13 21. kako {to vol odi na kolewe i kako elen .4 5 Mojs 32.27 24 2.24 6-9 Sir 30. 2 Pazi gi zapovedite moi.4 29-35 Sir 9. toj pla}a sedumpati pove}e. sinko.17 20 2.13 7. go dava celiot svoj imot.19 5 2.13-16 30. 18 dojdi. dojdi da se raduvame vo miluvawe. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj. vo presret mu doa|a `ena. aloj i dar~in. da ne talka po patekite nejzini. pak. }e si dojde doma kon polnata mese~ina. nema da ostane bez vina.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko.1 6.26 12. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat.19 16. 15 zatoa i izlegov da te presretnam. 17 legloto svoe go poprskav so smirna. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e. dobriot sovet . 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi.5 23. 2-18 Sir 4.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e.8 7.13 Sir 8. 33 biewe i sram }e najde toj.113 16-19 1.10-14 7 14-20 Ez 23.16 5.3 17. 5 za da te pazat od tu|a `ena.1-5 11.18 20.15 17. 20 edna }esa srebro zede so sebe. koga e gladen. 22 3. koga legne{ da spie{. 32 Koj.na istrel. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” .28 21 15. 10 I ete. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata.19 18.20 16. kako zenicata na o~ite svoi. koja zboruva prijatno. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe. 13 Taa go zgrap~i.3 . i da ne te vovle~e so trepkite svoi.17 Mt 5. nakontena kako bludnica.toj ne }e znae za milost.21 24.3 7.i nare~i go razumot tvoj rodnina.25 2 4. 3 Vrzi gi na prstite svoi. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja.1 21-23 Prop 7.5 25 2 Mojs 20. niz mojata re{etka. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a.4 15. 23 za{to zapovedta e svetilo.12 27-28 Os 7.3 4 Mudr 8.27 19. 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena.9 19. i }e `ivee{.4.16 22. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa.26 24-27 Sir 26.17 23 Jov 4.24 20.5 4.9 Ps 34. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e.23-24 23 10.1 2. i vo denot na odmazdata svoja .3. a poukata .15 59.27 17.24 13.22 Is 58.7 3.20 6-11 10. kako pti~ka {to se frla vo stapica. 6 Ete. od laskav jazik na tu|a. }e razgovaraat so tebe.10 3 3. onoj {to go pravi toa. 24 I zatoa.13 23. de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici. 11 zborliva i neskrotliva. so podmolno srce. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe. so raznobojni platna egipetski. i te najdov.20 24. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel. a koga }e se razbudi{.31-32 26 1 Mojs 38. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj.16 12.pat kon `ivotot. ako krade za da si ja nasiti du{ata. pazi gi zborovite moi.3 @ena .3 6.2 21.svetlina.3 2 Kor 3. so mekata usta svoja go ovladea. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci.40-44 20 1. }e te ~uvaat.

nerazumni. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata. 22-8.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. a ne srebro. . 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite. mudrosta. 27 Koga Toj go oformuva{e neboto. 11 za{to mudrosta e podobra od biser. otkolku najdobro zlato. koga gi polne{e osnovite na Zemjata. vikam. 24 Jas sum se rodila. sinko. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. vo po~etokot. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. vo niv nema ni podmolnost. i ustata moja }e izre~e pravda. na raskrsnici.820 IZREKI 8.Otkr 3.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e. i mnogumina junaci taa ubila. veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme. bidej}i }e govoram va`ni raboti. 20 Jas odam po patot na pravdata. }e me najdat. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. i od naj~isto zlato. 22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat. Jn 1. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka. 4-11 Mudr 7. koga u{te ne postoele izvori. nitu prvite pra{inki na vselenata. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea.8 Jn 14. 22-36 24. kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas. pred da ja sozdade Zemjata. jas sum razum. kraj patot. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas. 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi.1-3 1. 34 Bla`en e onoj ~ovek. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie. ni poliwata. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . 14 Moi se sovetot i pravdata.14 ro na onie. 10 Primete go u~eweto moe. pred ridovite. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. {to me sakaat. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. i zapovednici pravda ozakonuvaat. koga u{te nemalo bezdni.1-6 17 Mt 7. na blagorazumie. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. od ona {to e skapoceno.na razum. i ni{to. 19 plodovite moi se podobri od zlato. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{. 6 Slu{ajte.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. jas bev so Nego. i bezumni. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe. 15 Preku mene carevi caruvaat. ni lukavstvo. ja mrazi gordosta i visokomernosta. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto. podobro znaewe. ne mo`e da se sporedi so nea. izobilni so voda. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno. i se raduvav sekoj den. bogatata riznica i pravdata. sega poslu{aj me: bla`eni se. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata. la`livata usta odvratna e za mene. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. koj me slu{a. nivnite riznici gi polnam. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. lo{iot pat i podmolnata usta. pred site Svoi tvorbi. i koi me baraat. lu|e. {to se zdobile so znaewe. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. vo mene e silata.

i koj go razobli~uva ne~estivecot .8 18.17 Ps 7. }e si spe~ali ukor. a koj spie za vreme na `etva. 7 22. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu. a koj gi iskrivuva pati{tata svoi. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene. e nerazumen sin.33 6 11. bezumna i ni{to ne razbira.16 . a nerazumniot. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite. beda donesuva. samiot }e strada{.26 28. 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot.8. a pravdata od smrt spasuva. ne se zadr`uvaj na toa mesto. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te. a rakata na rabotliviot zbogatuva.2 19.22-24 Otkr 19.1 10 8 13.4 21.1-12 Is 25.11 12. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot.821 IZREKI 9.sram. a koj glupavo zboruva . {to sum go prigotvila.8-9 Mt 6. i }e dobie blagodat od Gospod. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot.11 Avak 2.20 17. a po~ituvaweto na Svetiot e razum.26 Dela 13.19 13-18 20.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot. 18a) No ti otrgni se.11 24. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva. e razumen sin. odi bez strav. po visokite mesta na gradot. 9 Daj mu sovet na mudriot. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav. 3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol.3 Mt 7. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi.6 Prop 7.propa|a. nau~i go pravedniot.24 9 26.6 Ez 7. 13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si.26 24. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. mudar si za sebesi. gi goni pticite vo let. 9 Koj odi vo neporo~nost.” 9 3 28.25 19. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema. a bezumniot sin e taga na majka si. 36 a koj gre{i protiv mene. i sokrieniot leb e . i ako si lo{. 15-24 15.13 2 11. }e bide kaznet.25 Ps 33.10 10 10. 7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven. 15 za da im veli na minuva~ite. koj me na{ol mene. }e pregazi{ tu|a reka.1-14 Lk 14.18 Mt 10.24 13.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite. 12 Ako si mudar.1 5 Mojs 4. neka navrati tuka”. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite. koj brbori. i toj }e te zasaka.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik.33 4 6. 8 Mudriot po srce prima zapovedi.10 17. 5 Koj sobira preku letoto. pou~uvaj go mudriot. so racete svoi sobira besplodnost.9 35 Za{to. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen. i toj }e go zbogati svoeto znaewe. ja sakaat smrtta. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza. 2 gi zakla svoite `rtvi.1 15. toj pase vetrovi.6-9 Mt 22. i }e ti se dodadat godini na `ivotot. 10 Koj namignuva so o~ite.20 11 Ez 7. jadete go lebot moj i pijte go vinoto. i toj }e bide u{te pomudar. 12a) Koj se krepi na laga. i }e `iveete. na{ol `ivot.4 5 6.prijaten. }e se sopne. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja. odete po patot na razumot. za da ne te namrazi. da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete. 10. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato. 6 ostavete ja nerazumnosta. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite.

a preku ustata na ne~estivite se razru{uva. 13 Vo ustata na razumniot ima mudrost. gradot se raduva.5 14 13.s# gubi. a pravednikot e vrz ve~ni osnovi. 8 Pravednikot se spasuva od nevolja.12 13 19. toj e na patot kon `ivotot. a ustata na glupaviot e blizu do smrtta. a rabotliviot ~ovek se zdobiva so bogatstvo.18 20 24.3 11 30 2. 23 Glupaviot so veselba go pravi ona {to e prestapno. 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot. 3 Neporo~nosta na prostodu{nite }e gi rakovodi. zlo si donesuva. 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek.21 8 21.16 26. i o~ekuvaweto na bezzakonicite zaginuva.stap.2 5 3.3 15 18. a propast za onie.1 16. toj e vo bezopasnost.14 11 14.18-19 15.20 9 16. uspehot na ne~estiviot . 15 Imotot na bogatiot e negov utvrden grad. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{. 26 Ona {to e ocetot za zabite i dimot za o~ite. 15 Koj se zastapuva za drug. a na razumniot ~ovek mudrosta mu e svojstvena. 22 Blagoslovot Gospodov . no verniot ~ovek ja ~uva tajnata.29 Mt 5.11 20.7 32 15. 16 Trudot na pravednikot vodi kon `ivot.13. 14 Kade {to nema vodstvo. a razvratniot jazik }e bide prese~en.12 29. 9 Licemerniot go pogubuva so usta bli`niot svoj. a srceto na ne~estivite . Neispravnite merila se odvratni pred Gospod.3 18.20 12 Omrazata predizvikuva razdori.29 26.6 11. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba.18 6 13.29 25 12.6 4 10.19 13. a razumen }e bide{ ako ja vozdr`uva{ ustata svoja. no mudrosta e so smirenite.35-36 17 6.28 Mudr 3. ustata na ne~estivite . 27 Stravot Gospodov dodava denovi. nastanuva veselba. a `elbata na pravednicite }e se ispolni.6. a ne~estiviot }e padne poradi svojata ne~esnost. a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata. 2 ]e dojde li gordosta. 25 Kako {to viorot minuva. narodot propa|a. izdava tajna.11 19. a propast za bednite e nivnata siroma{tija.21 28 11. 29 15. 14 Mudrite go ~uvaat znaeweto.11 14.nema vrednost. 5 Pravdata na neporo~niot go izramnuva negoviot pat.23 Jov 8.16 Sir 9.18 18. is~eznuva nade`ta negova.11 21 12. 12 Maloumniot iska`uva prezir kon bli`niot svoj.4 Jk 5. no razumniot ~ovek mol~i. a koga zaginuvaat bezbo`nicite.5 26 15. 10 Koga pravednicite `iveat vo blagosostojba.2 Jk 1.10 18 12.13 . }e dojde i sramot. a bezzakonicite }e bidat uloveni od svoeto bezzakonie.3.12. 32 Ustata na pravednikot go poznava blagoprijatnoto. ima la`liva usta. 17-10. a mesto nego vo nea pa|a ne~estiviot.7 31 12.27 12 14. a to~nite merki Nemu Mu se ugodni.19 Sof 1.28 16. toa }e go snajde.14-15 7 10. 19 Pri mnogu zboruvawe ne se izbegnuva grevot.6 Ps 7. taka i ne~estiviot }e is~ezne. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat.19 26.2 9.28 27 3.21-22 Ps 36.10 3 Mojs 19