VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

i so nego trista du{i. sinot na Gotolija. na{iot Bog. i so nego dveste i pedeset du{i.Zeraja.dvaeset du{i. i so nego sedumdeset du{i.Avdija.Hagu{. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod.Joanan. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas . {to bea na mestoto kaj riznicata. i dobivme od Nego golema milost. sinot na Akatan. nie pak Mu se pomolivme na Gospod. 30 od potomcite na Paro{ . . i gi sobrav ma`ite izrailski. Elnatan.Zaharija. od potomcite na Itamar . sinot na Josifija. [erevija i Ha{avija. sinot na Jahaziel. i so nego sto i deset du{i. sin na Bevaj. u~eni ma`i od potomcite na Mali . 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod. a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok. za da trgnat so mene.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici. i [emaja. 48 i od slu`itelite na hramot. 46 I tie ni dovedoa. 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. 53 I taka. Natan. nare~ena Tera. Zaharija i Me{ulam. sinot na [ekanija. 35 od potomcite na Joav . 36 od potomcite na Vani . {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata. Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo. sin Izrailev. 37 od potomcite na Bevaj . so mo}nata raka na Gospod. eve gi imiwata nivni: Elifelet. 40 od potomcite na Bigvaj .Utaj.Gamil. Jariv. i so nego dveste du{i.Zaharija. Elnatan.Oved. da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod. i za seto toa. 38 od potomcite na Azgad . za decata na{i i za dobitokot. 34 od potomcite na [afat .vkupno osumnaeset ma`i. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija. Mameja. Na{iot Bog. mojot Bog. koj be{e vodi~ do mestoto. Maasmas. koi bea voda~i i u~eni lu|e. 44 i im rekov da odat kaj Ido. kade {to ostanavme tri dena. sinot na Istalkur.Je{aija. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. sinot na Isiil. Iduil. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite . i so niv sedumdeset du{i. sinot na Zerahija. 33 od potomcite na Elam . i so nego sedumdeset du{i. i so nego dveste i dvanaeset du{i. [emaja. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite.[elomit. 43 isprativ do Eleazar. od potomcite na David . sinot na Jonatan. i so nego dvaeset i osum du{i. na{iot Bog.Sehenija. i so nego sto i {eeset du{i. i jas gi pregledav.Ger{om. sinot na Mihail. 32 Od potomcite na Zatuj . i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i. Jeuil. na{iot Bog. 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. i so nego sedumdeset du{i. od potomcite na Adin . 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie. i sinovite nivni .sin na Levij.dveste i dvaeset slu`iteli.

i s# dodeka stignavme vo Erusalim. na{iot Bog. Perizijcite. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. Bog Izrailev. se sobraa kaj mene site. 62 So nego be{e Eleazar. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. 61 Tuka. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. leviti. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod. i sadovi srebreni . se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata. predadoa s# pod broj i merka. {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. Jevusejcite. i sedev zagri`en i nata`en. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes.sto talanti.544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. 65 Koga zavr{i toa. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod. carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. sedumdeset i dve jagniwa. otkako trgnavme. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. od prvoklasen bakar. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. Hetitite. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. so nego bea isto taka Jozavad.sto talanti. vo riznicata od domot na na{iot Bog. Moavcite. 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa. od Hanancite. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa. i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod. koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii. kako i zlatoto i srebroto. nie so bra}ata svoi. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. sinot na Savoni. sinot na Je{ua. devedeset i {est ovni. sadovi zlatni . dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. bleskavi kako zlato . i Moet. i zlato . dvanaeset vola za site Izrailci. otkako izminaa tri dni. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. Gospodi Bo`e. sadovi bakarni. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. Bog na tatkovcite na{i. Egip}anite i Edomcite. 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. sinot na Urij.dvanaeset.dvaeset. i ovie sadovi se sveti. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. dadeno po zavet na Gospod. sinot na Fines.

ispoveduva{e i pla~e{e. ete. otkako ostana tamu. ne n# zaboravi. za{to toa e tvoja rabota. i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi.” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni.pretsedateli. Bog na tatkovcite na{i. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. na dvaesettiot den od toj mesec. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod. Ti. ne jade{e leb i ne pie{e voda. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. da se soberat vo Erusalim. 91 Stani i izvr{i go toa. 85 Dali ni se naluti taka. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. Gospod. i ete. ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. Izrailec. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. 4 a site onie. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. 79 A sega. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. {to da ka`eme. za da ja nasledite. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. {to ne }e se javat za dva ili tri dena. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka.” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. Gospodi. 2 i. i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. treperej}i od nastanatata zima. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. i re~e: „Ezdra. Gospodi. no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. sinot na Isiil. sinot Joilev. i otide vo `iveali{teto na Joanan. so odluka na stare{inite . koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi.prorocite. na{iot Bog. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 .545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. Gospodi Bo`e Izrailev. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja. }e im bide odzemen imotot. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. ispru`en na zemjata pred hramot. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. i tie se zakolnaa. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi. sega e tuka siot Izrail.” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren. i nastana golem pla~ me|u narodot. 89 Toga{ izvika [ekanija. `eni i deca. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. ni seme. sinot na Elija{iv.

Joil. da go donese Mojseeviot zakon. Vereja. Okidil i Salta. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. Isiil i Azarija. dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota. Otonija. Natanail. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. Jeremot. Jariv i Jodan. Asaja. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj. Binci. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo. 26 Od Izrail.Maseja. Jezriil. Maaseja. 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. nitu za dva dena. Momdij. Matanija. Ja{uv. sinot na Asail. Netanija. Mair. Maaseja. 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada. Kelaja. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. 31 Od potomcite na Adi: Natij. Azail. Ji{mael. Mijamin. {to imaat drugoplemenski `eni. Sebaja i Simon [osamej. Ananija. 11 No mno`estvoto e golemo. Josif. Melhija. a vremeto e zimno. a taa rabota za nas ne e za eden den. 35 Od potomcite na Nula: Mazitija.Elioenaj. site po ime. Zavad. Juda i Jona. se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. Ido. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. [eal i Jeremot. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. Jadaja. sinot na Josedek. koj be{e Kalita. Manasij i [imej. Avdi. Elija{iv. 23 A od levitite . Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite. Mamdaj. sve{tenik i tolkuva~. Naid. [elemija. za da go ~ujat . 25 Od ~uvarite na vratite . i pred site sve{tenici. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. Elifelet. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. i Jezija. Asevija i Vaneja. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. Mamuh. Zavat i Zerdaja.Ramija. 30 Od potomcite na Mani: Olam. ma`i i `eni. taka i }e napravime.Selum i Telem. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto. Mamnitanem. za da ja ispitaat rabotata. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. Karavasion. Vanita. Petihija. 34 Od potomcite na Vani: Eremija.” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. Matata. Lakun. [imej. Zavaj i Ematis. Elija{iv. Valnu i Manasija. Zamri. Zavad. Joil i Vaneja. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. i site od na{ite sela. [emaja. Jeremot i Elija. 17 Ispituvaweto na ma`ite. Od potomcite na Ezor: [a{aj. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. Mosija. Elijalij.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. daden od Gospod. Samat. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. Izija. od potomcite na Paro{ . 22 Od potomcite na Pa{ur . 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan. 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. Eleazar. Zevadija. [imej. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec.Jozavad. 32 Od potomcite na Anan: Eliona. 39 i mu rekoa na Ezdra. Azaril. Sestel. Malhija. Zaharija. i od bra}ata negovi . Bog Izrailev. sinot na Tikva.

i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. site stoeja. i se veselea mnogu. Sevi{niot Bog.547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. [erevija. i za toa ne taguvajte. Hanan i Pelaja. prvosve{tenik i tolkuva~. Hodija. 52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. Mi{ael. Urij. koi go pou~uvaa narodot. Ananija. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot. Azarija. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. Azarija. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod.” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. 44 a od levo: Pedaja. Lotasuv. Aniut. da se veselat. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod . Jakuv. [ema. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I.i site pla~ea. Sedr`itelot. Jozavad. Bog na nebesnite sili. i da davaat milostina na siromasi. 48 I levitite Je{ua. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. [abetaj. Kalita. za{to Gospod }e ve proslavi. {to nemaat. so koi gi pou~uvaa na sobirot. otkako gi krenaa ugore racete. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. Ezekija i Vaalsam. i na levitite. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. sedna sve~eno pred site. Jadin. pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot. . 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. Malhija. Majana. Navarija i Zaharija.

za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. sin na Amarija. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. sin na Azarija. sin na Selum. {to gi napravija protiv Mene. na evrejski ili na aramejski jazik. sudot i noviot svet. sin na Ozij. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. 9 . Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. otkolku da izumreme vo pustinava. a vie me zaboravivte. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. sin na Avi{ua. sin na Ahituv. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. Vi dadov borci za za{tita. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . sin na Azarija. 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. sin na Helkija. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. sin na Meraimot. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv. toj nepokoren narod. kako na primer za zloto. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. sin na Eleazar. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. no vie i tamu negoduvavte. zakonot Moj ne go slu{aa. sin na Fineas. koga ogladnevte. stradaweto. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. sinot na Seraja. za{to tie. Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). sin na Fineas. sin na Borit. sin na Sadok. progonstvoto. krajot na svetot. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. 2 sin na Ahija. sin Eliev.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. tuku duri i sega u{te negoduvate. sin na Arna. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. ne vikavte kon Mene. spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski.” 12 A ti re~i im. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel. 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. veli Gospod. 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak.za sve{tenik.

37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. deca. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e. no so duhot svoj. za da is~ezne nivniot rod. vie gi fativte. Osija i Amos. kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata . koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. mu dadov zapovedi preku Moite slugi .549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa. 20 Koga bevte `edni. a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. Avdij i Jona. }e praznuvaat so veselba.' 5 O~e. brate. a majkata nivna . }e go svrtam Moeto lice od vas. Isak i Jakov. ti ne saka{e da se pokoruva{. na idnite lu|e. i Jas }e ve ostavam. tuku se ostavivte sebesi” . 25 Bidej}i vie Me ostavivte. za{to go prezrea Mojot zavet. 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. o`edneti go hulevte Moeto ime. veli Gospod. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. gledaj. gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. za{to jas sum vdovica i napu{tena. za{to zgre{ivte pred Gospod. odete. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite. novomese~ijata i obrezanijata. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. makar {to ne sum im poka`uval znaci. kaj rekata Mera. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. nare~en u{te i angel Gospodov. veli Gospod. go pravea ona {to e zlo pred Mene. 2 . Vo drugi narodi }e se naselam. koi.prorocite. nema da ve slu{am. iako ne gi videle prorocite. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. Nivnata krv od vas }e ja baram” . 40 Naum i Avakum. 21 Vi razdeliv plodna zemja. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. }e im go dadam Moeto ime. Mihej i Joil. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. }e si spomnat za svoite bezzakonija. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. veruvaj}i vo ona {to sum rekol. Zaharija i Malahija. za da gi pazat Moite zakoni. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust. iako ne Me ~ule. i vi dadov mana. 29 da bidete Moj narod. 26 Koga Me vikate. pred vas gi progoniv Hanancite. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. 31 Koga }e mi prinesete prinos. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. }e poveruvaat i. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. Sofonija i Agej. Perizijcite i Filistejcite. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok. 6 predaj gi na zasramuvawe. 38 I taka.svoite doen~iwa.na raspa|awe.” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. 7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata. i barajte milost od Gospod. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. 36 i koi. i vie jadevte leb angelski.

pomogni mu na onoj {to nema race. veli Gospod. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost.” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. 13 Dojdete i primete. veli Gospod Sedr`itelot. 23 mrtvi. @iv sum Jas! veli Gospod.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. neznabo{ci. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. za da ne zadocnite. 25 Dobra doilko. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. . kako gulabica. {to mu go vetiv na Izrailot. Asire. preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. kade i da gi najde{. 9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. izmolete za sebe malku dni. zakrepnuvaj gi nozete nivni. za{to Jas te izbrav. doj gi dobro tvoite sinovi. optovareni so razli~ni plodovi. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. za{to od tebe }e gi baram. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. 29 Moite race }e te pokrijat. za{to Jas te izbrav. veli Gospod. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. ne podbivaj se so hrom. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. 15 Majko. so tvoite sinovi. narode Moj. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. za{to Jas }e te spasam. 24 Po~ivaj i bidi spokoen. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. veli Gospod. majko. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi. Koj }e dojde na krajot na vekot. zakrepnuvaj gi nivnite noze. bidej}i sum milostiv. oble~i neoble~en. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. 30 Ute{uvaj se. blizu e Onoj.” veli Gospod Sedr`itelot. tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod. Toj }e vi dade ve~en mir. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. za{titi sirak. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. gu{ni gi svoite sinovi. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. odgleduvaj gi so radost. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. drugite }e pla~at i }e se skrbat. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. bidete bodri! 14 Nebo i zemja. 34 Zatoa vi govoram vam. predaj gi vo grob. bidete svedoci za toa. primete ja sladosta od va{ata slava. 17 Ne pla{i se. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. daj pravda na siromav. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe. 27 Ne skrbi se. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. majko na sinovite. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. 26 Od slugite {to ti gi dadov. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. otkako gi prigotvi{. A koga dojdov kaj niv. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. da ne zagine nikoj. 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo. 19 a isto tolku i izvori. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija.

41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. sozdanie na Tvoite race. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. 40 Sione. Kako {to smrtta go pogodi Adam. koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno.Noe so negovite ~eda. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. no toj ja naru{i. Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot. i $ zapoveda na zemjata. moli se za carstvoto na Gospod. narodi i pokolenija. isto taka. i dodeka le`ev smuten vo postelata. mi doa|aa misli vo srceto.” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl. toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. od nego proizlegoa site pravednici. nego i negoviot porod. primija od Gospod svetli obleki. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot. koe ne mo`ev da go prebrojam. Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa. 39 koi. koj e povikan u{te od po~etokot. ~ie ime be{e Avraam. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. 44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. koe gi nadminuva{e site. Gospodi.” Ezdra na planinata Sion Jas. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka. jas bev potresen od ona {to go gledav.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. koi nemaat broj. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. se namno`ija mnogu sinovi. pred zemjata da rodi plodovi. Ti vo po~etokot re~e. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. otkako se preselija od senkata na ovoj vek. za da se osveti narodot tvoj. blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. pove}e od porane{nite. 12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat. narodi i fidanki od niv. koga Ti samiot ja osnova zemjata. jas bev vo Vavilon. Ti go osudi na 3 smrt. Ezdra.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se. 11 Samo eden od niv ostavi . i toj stana `iv pred Tebe. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. 4 pa rekov: „Vladetele. . primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite .onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. taka potopot gi pogodi niv. koe be{e.

i Tvoeto ime nema nikade da se najde. Mu go dade sinot Isak. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. i na Isak . pak. 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. osven vo Izrail. neprijatelite. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. 16 Ti go izbra Jakov. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. a zloto ostana. postapija taka. 18 toga{ gi prekloni nebesata. za{to i tie imaa lukavo srce. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. zemjotres. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. ja uredi zemjata. vidov bezredija {to nemaat broj. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. i Jakov se razmno`i prekumerno. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. a Isav go otfrli. 4 Ako mi re{i{ eden od niv. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. po ime Uriil. ja rastrese vselenata. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli. ni trudot nivni donel plod. 4 . gi za{tituva{ bezzakonicite. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. a Svojot narod go pogubi. 26 otstapija od s#. 23 Izmina mnogu vreme.552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja. bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori. Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti.” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. buren vetar i mraz. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot. kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. a me|u drugite narodi nema da najde{. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. za{to jas odev me|u narodite i vidov. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi.sinovite Jakov i Isav. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini. deka `iveat vo izobilie.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. dobroto otstapi.

a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet.da ja razbere rasipanosta. za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. vetrot i denot {to si gi pre`iveal. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam. kako zemjata {to $ e dadena na {umata.” 13 A toj. kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot. se pove}e }e se ~udi{. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet . }e ti odgovoram: zloto e poseano. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. 28 A za ona {to me pra{a. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja. za da mo`am da razbiram. toa e ona za koe pra{av. ti odi{ premnogu daleku. nema da ima mesto.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. 22 . a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini. neka mi bide daden um. 16 No planot na {umata se poka`a zaluden. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. za{to dojde ognot i taa izgore. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto. nitu vo Adot. ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. za da gi raznesuva svoite branovi. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. za da pridobieme i tamu drugo mesto. a ti i na toa ne mi odgovori. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. bez {to ne mo`e{. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval.” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. 9 A sega te pra{av samo za ognot. Gospodi. koj go vozqubi. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti.” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. e predaden na bezbo`ni plemiwa. na koe }e bide poseano dobroto. na koe e poseano zloto. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to. 18 A ti. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. so koe se imenuvame? Eve. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. 30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme.

no otkako porojniot do`d prestana. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat.ne{to pove}e od dim. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta. i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. 2 i }e se umno`i nepravdata. ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa. 6 Toga{ }e caruva onoj. pak.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori.” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite. koga mnogumina od `itelite na zemjata. 3 I zemjata. no i site nie sme ispolneti so ne~esnost. no site }e go ~ujat glasot negov.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil. za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek. 5 . 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{. ete. i od nego se izli silen do`d. 5. }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba . 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite. velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata .” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana. toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. i od drvo krv }e kape. 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi. mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e. znam kakvo e. a pticite }e preletaat na drugi mesta.da go vratat ona {to im e dadeno. zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni. }e bidat grabnati. poln so voda. vidov . i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. a i ne znam.ostana dim. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. taka brzaat i tie . i ognot . ostanaa kapki. pa ostanale samo kapki i dim.tripati preku denot. a ona {to }e dojde . koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. i koga plamenot izmina. 4 Ako. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat. }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto. dali e pogolemo od ona {to izminalo. koja sega ja gleda{ deka caruva.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. }e nastanat dni. kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki. 49 potoa pred mene pomina oblak. site prijateli }e stanat eden protiv drug.” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite. Gospodi. 42 Kako {to rodilkata brza da rodi. 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi.” 48 Jas zastanav i vidov: ete. za koi me pra{uva{. zapalena pe~ka minuva pred mene. 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde. koi mnogu znaat. a mese~inata . ne{to mo`am da ti ka`am. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas. za da se izbavi od rodilnite bolki. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava. Sevi{niot ti dade da do`ivee{.za nego ne znam.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i. kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo.srede no} }e ogree sonce. kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot.

” 29 . Vladetele Gospodi. koga go slu{na toa. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. kako da is~eznuva{e. teloto moe trepere{e silno. i ako posti{ sedum dni. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. tuku govorev od golema taga.Ti ja naimenuva samo gulabicata. neka be{e toj kaznet od Tvojata raka. 26 od site sozdadeni ptici . 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am.” 33 Jas mu rekov: „Govori. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne. Gospodi. a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. Ti ja izbra samo lozata.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud. 15 No angelot dojde kaj mene. i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. 23 i rekov: „O.” . Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava . ofkaj}i i pla~ej}i. du{ata moja iznemo{tuva{e. 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat. i od siot sozdaden dobitok . no nivnite pati{ta nema da se ispravat. postev sedum dni. narodniot voda~. i.” 14 I jas se svestiv.vo racete na lukavi volci. jas }e te nau~am. od site gori na zemjata i od site drvja na nea. Gospodare moj” . pak. }e ~ue{ i pove}e od ova. mi govore{e. 32 i mi re~e: „^uj me.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. slu{aj me . kaj mene be{e ispraten pak angelot. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj. 21 Po sedum dni. me zakrepna i me ispravi na noze. i nema da go dobijat ona {to go sakaat.” 31 Koga gi govorev ovie zborovi. {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala. VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas.jas }e ti ka`am u{te pove}e. zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie. a me|u site izdignati gradovi . }e se trudat. zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina. vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani. a od site cve}iwa vo svetot . si otide od mene. 25 od site morski bezdni . 30 I ako be{e si go mnogu namrazil. no nema da go najdat. 28 No sega. Tvojot narod.” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. kako {to mi zapoveda angelot Uriil.Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi.Ti go izbra samo krinot. Gospodare moj.samo Sion go osveti za Sebe. i kasni leb i ne n# ostavaj.” I toj.Ti ja izbra samo pe{terata. nemu mu dade zakon sovr{en. i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. 24 i od celiot zemen krug . Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi. me poddr`uva{e.Ti napolni samo eden izvor.

2 pred da se ~ujat glasovite na gromot. pred da duvnat vetrovite.” 56 I rekov: „Ti se molam. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. za koja mi govore{e. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno. Gospodi. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. taka nema pobrzuvawe za prvite. taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri.navreme. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. pred da bolskotat sekavicite. 55 a onie {to }e se rodat po vas.navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{. deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano. izvedi gi vetrovite .{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot.” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No. koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila. pred da se utvrdat podvi`nite sili. Tvojot sluga. 6 . soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa. i sozdadenoto go izdr`alo toa.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. .i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i. sozdanijata ve}e ostarea. a drugite se rodeni na starost. }e bidat u{te pomali od vas. toa mo`e da stanuva samo odvreme . koj mo`e toa da go znae. a {to }e pravat onie {to bile pred mene. pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka.” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot. taka i go postaviv svetot. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. ete. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov. osven Onoj. Gospodi. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i. dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a.556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot. kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. pred da se utvrdat osnovite na rajot.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene. 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. pred da se zapalat ognovite na Sion. koj e sozdaden od Mene. i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. taka i onie {to se sega i koi }e bidat.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano.navreme. zo{to gi ra|a{ odvreme . 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini.” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no. i taa }e ti odgovori.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca. 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme . mlade{kata sila ve}e im odminala. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec.

i }e razberat osnovite na zemjata. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot. 11 . 14 i }e prilega na zemjotres. nema da se pomesti. isto taka od Mene }e dojde i krajot. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv. Za drugo. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. 31 I taka. za da gi posetam `itelite na zemjata. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. kade {to stoi{. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne. }e govori za svr{etokot. 25 Sekoj. ne pra{uvaj me. i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. }e ostane `iv. ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod. 26 I }e vidat izbranite lu|e.” 20 A koga }e se odbele`i vekot. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. 15 Zatoa. ne v~udoviduvaj se. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv. koj po seto ova. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo. pred Kogo stoev. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa. koga toj }e govori. 23 potoa silno }e zatrubi truba. Gospodi Vladetele. od koi mi poka`a del minatata no}. Ezdra. {to }e po~ne da izminuva. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. site vedna{ }e se upla{at. jas go poglednav Onoj. a ne preku drug.” 29 Koga Toj govore{e.negoviot kraj. {to ti go pretska`uvam. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. a ne od nekoj drug. i koga }e ja ~ujat.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. stanav na noze i slu{nav i.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. 18 i re~e: „Eve.” 17 Koga go ~uv glasot. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i. nastanuvaat dni. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. koga od nego se rodija Jakov i Isav. {to }e bide ispolnet so {um. a petata . 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa. 19 koga }e po~nam da baram od onie. i site zaedno }e vidat. a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. 28 verata }e rascuti. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se. ete. rasipanosta }e bide pobedena. 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. a po~etokot na idniot e Jakov. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. }e se pojavi vistinata. glasot govore{e. no mestoto. 12 Ti se molam. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas.

koi proizlegoa od Adam. kogo go nare~e Svoj prvenec. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. ete. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. da proizvede `ivotni. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela. 57 A sega. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot. za da go poka`e Tvoeto delo. Ezdra. 54 a potoa go sozdade Adam. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. za da im slu`i za hrana na onie. a vtoroto .” 3 Jas rekov: „Govori. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i. a drugiot da ostane dolu. za da gi zavr{am trite sedmici. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am.558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. 55 Gospodi.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas. tie narodi. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. za koi Ti re~e deka se ni{to. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. Gospodi. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. Tvojot narod. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. na koi Ti saka{ i koga saka{. sme predadeni vo nivnite race. Svoj edinoroden i vozquben. yverovi i vleka~i. bidej}i sedmiot del. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi. od kogo proizleguvame site nie i narodot. na koi Ti saka{ i koga saka{. kade {to be{e sobrana vodata. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. prijatni za vkusot. kaj mene be{e ispraten angelot. 2 i mi re~e: „Stani. za da im slu`i za hrana na onie. koi mi bea zapovedani. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina. 48 Nemata i bezdu{na voda. 38 Toga{ rekov: „Gospodi. a {este delovi gi isu{i. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni. proizvede `ivotni. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. koj treba{e da bide sodaden. na znak od Boga. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. {to be{e i izvr{eno. 47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. kade {to be{e sobrana vodata. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. Ti re~e deka se ni{to. seto ova go rekov pred Tebe. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. 58 A nie. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. cve}iwa. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. 56 A za drugite narodi. ptici {to letaat i ribi. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. koj Ti go izbra. vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. nepromenlivi vo svojot vid. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. so neizre~ivo prijaten miris. ne mo`e{e da gi sobere zaedno. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi.

ete. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. taka {to nikoj nema da ostane. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. za da bide neizmerno i dlaboko. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . za{to sega e sokriena vo zemjata. za praznite prazno. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. polni so nevolji i baraa mnogu trud. kako {to be{e ponapred. za da bidat `ivi. 27 I sekoj. i pravot . 24 zakonot Negov go prezrea. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi. kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. ima samo edna pateka. }e dojde vreme koga }e se javat znacite. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla. 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. a onie {to `iveat bogoprotivno. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija. koi `iveat. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en.559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto. ili da vladee nad nego. 15 No. nema da vidat {iro~ina. Ezdra. 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena.}e zaginat.dlaboka voda. ne gi vr{ea Negovite dela. zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ . a za polnite . 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini. i otkako }e pretrpat tesnotija. 25 Ete. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. ako ne pomine niz tesnoto. .koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost.” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. bolni. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. 14 I taka. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at. ma~ni. {to treba da pazat. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite . odnosno me|u ognot i vodata. zatoa. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. Gospodi.polno. gi otfrlija Negovite vetuvawa. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot.onie koi tivko prestojuvale vo nego. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. mali. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. lukavi. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina. 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot. suetna misla utvrdija vo sebesi. za da ne bidat kazneti. taka {to prilega na reki. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. 8 Me|u niv. ako onie {to vleguvaat. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. 23 se povlekoa po grevovni izmami.

a koga }e umre . za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot. }e prestane vladeeweto na nepravdata. 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. kade {to prebiva negnile`en plod. i kade ima spokoj i isceluvawe. ako pak. 38 Samoil i David . a Solomon . koga izvr{uvame smrtni dela? . {to napravi ti? Ti koga zgre{i. 58 ta ako bide pobeden. kako sprema Svoi sozdanija.za onie {to dojdoa za osvetuvaweto. kako {to }e ima radost za onie. ako toga{. velej}i: izberi si `ivot. 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno.da go ~ekaat kazni? 48 O. za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. 53 ]e se poka`e rajot. i mnozina . za da `ivee{.za narodot vo vremeto na Senahirim. deka Sevi{niot se narekuva milosrden. nitu na prorocite po nego. 59 Toa e onoj `ivot.za tatkovcite. ne pomisluvavme. da be{e zadr`an za da ne zgre{i. }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata. }e se otkrie nagradata.za onie {to dobija do`d i za mrtviot.” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite. 56 Nie vo na{iot `ivot. }e se otkine neverieto. deka po smrtta }e stradame. nie `iveevme lo{o.za pogubenite. 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov. nie odevme po lo{i pati{ta. 41 I taka. koj e roden na zemjata. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. otkako mu be{e ve}e dadena. 40 Ezekija . koi imaa vozdr`livost. mu re~e na narodot. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili. 64 Toj e dolgotrpeliv. Adame. }e bolsnat posvetlo od yvezdite. 54 no nie nema da vlezeme vo nego. za da o`ivee. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot. tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. 37 po nego Isus . da go pretrpi ona {to go ka`a ti. ne padna samo ti. 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. verata }e zakrepne. vo nego ~esto prebiva slava. a na{ite lica se pocrni od temninata. }e se razbudi pravdata. za koj Mojsej.sme sozdadeni suetni. 47 Kakva e polzata za ~ovek. Mojsej .za Izrail vo denovite na Ahana.” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot.560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. koga be{e `iv. 39 Ilija . 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. koga vr{evme bezzakonija. 66 Toj e mnogumilostiv. nie nikakvite . 55 Licata na onie. koi bea zgre{ile vo pustinata. pravednite se molea za ne~esnite. pobedi . koj vo sega{niot vek `ivee so skrb.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam. nitu Mi veruvaat Mene. koga }e si zamine raspa|aweto. zatoa se molele za nemo}nite.za mnogumina. za koi e prigotveno spasenieto. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta. zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot. Koj im zboruvav. Gospodi. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil.da go dobie ona za {to govoram Jas. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`.

5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. Ezdra. za koj stradam. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite. 69 Iako Toj kako sudija.stra{no. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. taka se i delata na ovoj svet.da se zapazi. koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. koe izrasnalo vo nea. jas }e govoram pred Tebe. Ti Koj `ivee{ ve~no. ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. za da dade plod. 19 Zatoa ~uj go mojot glas. se zapazuvaat i ednoto i drugoto. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe . po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . Gospodi.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. }e ostanea samo sosema malkumina. za koj `alam. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto. 20 Jas rekov: „Gospodi. i ona {to e pazeno. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. i na razumot na{ o~istuvawe. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi.za malkumina. 67 Bidej}i. 8 No. ako ja zapra{a{. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina. Gospodi. poslu{aj gi moite zborovi. na Tvojot sluga. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. edna sporedba. 68 Toj dava darovi. no malkumina }e se spasat. da se dava mleko plod od gradite. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. za Izrail. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. za Jakov. da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme. ako ne im oprostuva{e na onie. od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata. 16 za Tvoeto nasledstvo. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. Kako {to zemjata. od koj se izliva zlatoto. {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. - . a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. 15 I sega. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. kako Ti {to re~e. a idniot . nema li da mi dozvoli{ mene. a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. no }e ka`am za Tvojot narod. i kako. 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. za{to. 3 Mnogumina se sozdadeni. odnosno od gradite. a malku prav. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele. Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi. 2 ]e ti ka`am. za koe prolevam solzi. za kogo boleduvam. 6 O.

tuku na onie. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. milosrden }e se nare~e{. 31 a Ti. po svoite dela }e dobijat nagrada. 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. Ti se narekuva{ negova praslika. koi. izobilstvoto e podgotveno. ako sum pridobil blagodat }e govoram. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. zatoa {to si podoben na nego. 27 ne pogubuvaj gi onie. pa zagine. 54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta. nasadeno e drvoto na `ivotot.}e odgovaram. si spomnuvam kako stranstvuvale. gradot e izgraden. koi zgre{ile pred smrtta. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo. a idnoto e za idnite. za{to nie nemame pravedni dela. ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod. nema nikoj me|u rodenite. 49 zatoa {to si se smiril. 44 taka e i so ~ovekot. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. koi se poznati deka se polo{i od yverovi. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. 41 40 . fa}a koren. po Tvoja volja. i nikoga{ . 43 Kako {to semeto na zemjodelecot. `iveali{tata se prigotveni . za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. dodeka razbiram . 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. ili navreme ne go primi Tvojot do`d. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot. za da se gnevi{ na nego. koi pridobile mnogu dela. pred sudot. zaradi nas gre{nite.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. za da bide zaboravena. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. pa. Kako {to rekov Jas. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava. Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. taka isto. }e govoram. taka i }e bide.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. a da ne zgre{il. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. prednazna~eno e idnoto vreme.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi. i ne s# {to e nasadeno. za da te slavat me|u pravednicite.}e se spasat. kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. 45 Ne gnevi se protiv nas. 52 za{to za vas e otvoren rajot. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. a spomni si za onie. 36 Gospodi. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot. i ne site {to se poseani vo ovoj vek . 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet. {to `iveele `ivotinski. 29 a vozqubi gi onie. 33 A pravednite. 47 Ti nedostasuva mnogu. iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. a da ne postapil ne~estivo. ako ne iznikne. poznaa {to e strav. i ovoj rasipan rod.do nepravednite. 34 [to e ~ovekot. i rasipanosta bega vo adot. spored toa kako {to re~e. koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka. ili se rasipe od mnogu do`d. Ti si sozdal za nego s#. sozdaden od Tvoite race. 28 Ne gnevi se protiv onie. taka e. pred zaginuvaweto. a pogledni kon onie. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. 53 Korenot na zloto e zape~aten za vas.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. }e se nare~e{ milosrden. se zapazuva po izvesno vreme.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost.

Ima znaci i sili. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot. koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. tie }e bidat vo maki. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata. buntovi kaj narodite.`ed i maki. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. koi gi odgledav so golem trud. 21 Go vidov i go po{tediv. 19 A sega.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. vo makite. koi se pojavija vo nego. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli. kakov e rabotnikot. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi. ima svoj po~etok i kraj. meri go vo sebesi. no ne mi ka`a .” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. 9 . 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite. koi se prigotveni. toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. da izbegne od gore spomenatite zla. i kraj. 7 Sekoj. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie.kako branot {to e pove}e od kapka. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. sli~ni na tebe. {to im prigotvil `ivot. vo po~etokot.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev. tuku go prezrea. koj se pojavuva preku dejstva i znaci. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona. 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija.koga. deka onie {to }e zaginat. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi. zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. vo koja veruvate. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. 10 Onie. kakov e zemjodelecot. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. a i sega ka`uvam. 56 Za{to. a ne Me poznaa. takvo e i obrabotuvaweto.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon. ete. se poka`a opasnost od zamisli. Koj gi sozdal. otkako dobija sloboda. sega Ti mi poka`a mnogu znaci. ete. 18 Koga go prigotvuvav svetot. a samo na malkumina. ne go razbraa. se pove}e od onie {to }e se spasat . kakvi se cve}iwata. takvi se i {arkite. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. za koe pred malku se ka`a. za{to toga{ be{e vremeto na vekot. koga ovoj svet be{e sozdaden. koi vo `ivotot dobivaat dobrini. {to e sozdadeno vo svetot. takva mu e i rabotata. 62 ova ne sum im go otkril na site. 9 Toga{ }e za`alat onie. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. taka i niv gi ~eka . iako znaeja deka se smrtni. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto. taka i svr{etokot biva javen. i potoa }e govoram. 5 Kako s#. takvo e i semeto. koj se otkriva preku ~udesa i sili. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci. 20 Jas go razgledav svetot: i. tie go prezrea Sevi{niot. 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog.

i site moi sogra|ani. tvojata sluginka. imav ma`. kako {to mi re~e. 36 Nie. vo tie trieset godini. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata. no ne ra|av trieset godini. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. ili nekoj sad . jas mu se izraduvav mnogu. No so vas ne biva taka. koi go primivme Zakonot. koga izminat drugite sedum dena. 45 po trieset godini. zaginuva i na{eto srce {to go primi. i mojot ma`. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. tvojata sluginka. 31 Ete. site moi sogra|ani po~naa da me 10 .” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. kade {to nema izgradeno ku}a. bez da jade{ meso. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. ete. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e. postaveno ili izniknato. i srceto moe pak se voznemiruva{e. pa pred vas nema da ostane fatenoto. jas go seam Mojot zakon vo vas. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. gospodare moj. zaginavme. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. toj padna i umre. Ti Koj sega ni se javuva{ nam. koga go primija zakonot. koga izlegoa od Egipet. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. 37 no Zakonot ne zaginuva.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. niti da pie{ vino.” 32 No na{ite tatkovci. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. toj ostanuva vo svojata sila.hrana ili pija~ka. kako i porano. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno. so koi bev zafaten. bev neplodna. koe se narekuva Ardat. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. 24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole. ili moreto korab. i ne mo`e{e da zagine. }e se slavite ve~no vo nego. ja vide mojata smirenost. Bog me ~u mene. Izraile. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. ako zemjata primila seme. toj }e rodi vo vas plod. za{to be{e Tvoj. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. 47 a koga porasna i re{i da se `eni. 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. no bez da posti{ vo toa vreme. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. 34 Obi~no biva taka. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. 44 Sekoj ~as i sekoj den. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. prirediv svadbena gozba. gre{ej}i. 46 Jas go odgledav so golem trud. tuku samo so cve}iwata. vnimavaj na moite zborovi. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. Gospodi. seme Jakovovo. jas otidov vo poleto.

najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe. izgledot nejzin stana bolskav. sve{tenicite na{i se izbieni. 15 Zatoa. kako {to gleda{ vo ova pole. 11 I taka. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. mladi~ite na{i se vo ropstvo.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. radosta is~ezna.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. tuku da ostanam ovde. 16 Za{to. 17 i taka. pravednicite na{i se odvle~eni. a junacite na{i iznemognaa. tuku ovde }e umram. prekumerno taguva. 22 psaltirot na{ e poni`en. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot.a sega{noto mno{tvo na nea. tuku poslu{aj go mojot sovet. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa. vrati se vo gradot pri svojot ma`. s# dodeka ne umram. koj ja obrabotuva od po~etokot. i }e bide{ proslavena me|u `enite. levitite na{i . za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. 14 No jas }e ti ka`am deka. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat. `enite na{i pretrpea nasilstvo. kov~egot na na{iot zavet e razgraben. na{ite deca pretrpea sram. ispla{en.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. ete. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. visoko izvikav i rekov: . pogledot nejzin odedna{ svetna i.vo plen se odvedeni. koga sme site nata`eni i koga `alime. {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. 7 deka Sion. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir. 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . pesnite molknaa. nema da se vratam vo gradot. koj treba pove}e da `ali. pobegnav i dojdov. kako {to si odi. vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. `enata ve}e ne mi se javuva{e. 23 a ona {to e najte{ko.re~isi e porugano. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. 27 I jas vidov: ete. so koi bev zafaten. tuku se grade{e grad. isto taka.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi. i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. znameto na Sion ja zagubi svojata slava.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat. kako ti {to si rodila so maka. }e go dobie{ sina si. taka i doa|a. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. a jas po~ivav do no}ta idniot den. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti. i drugi {to }e dojdat. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. da ne jadam. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. da ne pijam. i pomisliv {to treba da zna~i toa. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. jas stanav no}ta. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. tuku neprestajno da pla~am i da postam. devojkite na{i se obes~esteni. koga }e dojde vremeto. taka {to jas se ispla{iv od nea. deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. na{ata majka. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim. decata ni zaginaa. a ne ti. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. a imeto {to ni e dadeno . Svetiwata na{a e oskverneta. svetlinata na svetilnikot izgasna. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna.

ovaa moja izbezumenost. gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. jas }e ti objasnam. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin. kako malkumina. 49 I ete. 36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa. 39 Toj go gleda tvojot prav pat.” 34 Jas mu rekov: „Govori mi. 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil. ti se molam.” .toa e Sion. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion. ne pla{i se. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova. Sevi{niot. toa be{e `ivotot vo Erusalim. koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. 48 A ona {to ti re~e. 30 me vide. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. me fati za desnata raka. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost. i. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest. postapuvaj}i po tvoite zborovi. Gospodare moj. eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide . 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot. samo ne ostavaj me zaludno da umram. koga vlegol vo bra~nata odaja. ete. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. si povikan pri Sevi{niot. toa e pa|aweto na Erusalim. deka nejziniot sin. 53 da dojde{ vo poleto. 59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato. toj dojde pri mene. 50 A sega. A ona {to ti re~e taa . 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina. toj re~e: 38 „Slu{aj me. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. 42 taa koja otposle stana nevidliva. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat. izlegov vo poleto i.koja ja vide kako grad . da ne se pla{i tvoeto srce. me potkrepi i. 55 Pa taka. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. 57 Ti si pobla`en od mnogumina i. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. 29 . da mi ja objasni{ mene. a ti se ma~e{e da ja ute{i{.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj.Odgovaraj}i mi.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. padnal i umrel. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. na tvojot sluga. otkako me ispravi na noze.tuku {to po~nal da se yida. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. ete.

” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. 7 I ete. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. kako i prvoto. ta i tie da vladeat. tuku bdejte po red. 18 11 . ete. otkako se svrte zaedno so onie. 28 I vidov.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I. {to se obiduvaa da caruvaat. a toa be{e srednata. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . 34 ostanaa dvete glavi. edno se izdigna. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja. toa caruva{e dolgo vreme. se razbudi. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. tuku od sredinata na negovoto telo.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti. ete. kako i kriljata. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. za da is~ezne i toa. 35 I. 13 i koga se zacari. i nekoi od niv i vladeeja. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. no i toa is~ezna. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. se ~u glas. edna od mirnite glavi. no potoa vedna{ is~eznuvaa. kako ti {to vladee{e. tie bea osum. 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. gi progolta dvete potkrilni. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. no ne dobivaa vlast. isto taka. ete. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. kolku {to gi ima{e. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego. taa be{e pogolema od drugite dve glavi. 15 ete. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. dvete ostanati perja. 12 I. 19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. vidov son: od moreto se izdiga{e orel. no vedna{ is~ezna. 29 Koga tie se obiduvaa. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. ete. se obiduvaa da caruvaat. koi bea soedineti so nea. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. 2 I vidov: ete. nitu polovinata od toa vreme. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea. nitu dvete mali perja. 26 i. glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. ete. 4 Negovite glavi miruvaa. eve {to ti javuvam. sekoj neka spie na svoeto mesto. 31 I taa glava. koja be{e od desnata strana.

{to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. postra{no od site carstva {to bile pred nego. 13 Ete. 14 Vo nego }e caruvaat . so tvoite zli glavi. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i. 40 i ~etvrtoto od niv dojde. 5 Ete.” 3 Vidov i. {to gi vide. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. tie is~eznaa. za da caruvaat. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. orlu. gi saka{e la`livcite. na Tvojot sluga. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. koga na zemjata }e nastane carstvo. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. tvojata gordost .do Silniot. srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. 12 . 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa.568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{. zna~eweto na ova stra{no videnie. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. miroqubivite gi navreduva{e.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii. gi pobedi site prethodni `ivotni. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. ta du{ata moja napolno da se uspokoi. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. 45 Zatoa. tuku od sredinata na negovoto telo. is~ezni ti. ete. koj izlegol od gorata i rika. i celoto telo na orelot izgoruva{e. so tvoite stra{ni krilja. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. ete. {to sega tebe }e ti go objasnam. a jas vo bespokoj. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene. tvojot brat. doa|aat denovi. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. ako si me na{ol popravi~en od mnozina.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. e carstvoto. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel. u`as ja opfati zemjata. jas vidov. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete. 16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda.eden po drug dvanaeset carevi. so tvoite grozni perja. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav. tie se svr{eni. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena . no toa toga{ nema da propadne. i. 17 A {to slu{na glas {to govori. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot. da me potkrepi do kraj.

30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. a dvajca }e se zapazat do krajot. otkolku site drugi. 37 Seto ova {to go vide. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa. toa zna~i. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi. ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme. 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj. napi{i go vo kniga.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni. da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. 34 Po svojata milosrdnost. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. otkako dojdoa pri mene. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. i. }e gi kazni. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme. onie {to se zapazile vo Moite predeli. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea. {to bea pred niv. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. se sobraa site od malo do golemo. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego.sudniot den. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot. {to be{e na desnata strana. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi. toa zna~i. ne sum oti{ol od vas. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. 40 . 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. dome Jakovov.” 50 Narodot si otide vo gradot.” i pla~ea tie so visok glas. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. no dojdov na ova mesto. kako svetlina na temno mesto. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot. a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe. kako pristani{te za izbavuvawe na korab. kako {to mu rekov. i toa vo maki. zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. 48 Ni jas ne sum ve ostavil. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. 32 toa e Pomazanikot. otkako }e gi izobli~i. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. za koj ti bev ka`al od po~etokot. soedineti so kriljata. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. nadevaj se i ne taguvaj. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot .

kako i onie. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni. 8 Potoa vidov kako site onie. 14 13 13 . a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. ogan i bura. koj e vo opasnost. toj izvaja golema gora i poleta na nea.570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. a drugi bea doveduvani. drugi so ta`ni. znaj deka onie {to se ostaveni. 24 I taka. 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. 16 Za{to. toj }e bide zapazen. 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni. 5 Potoa vidov: eve. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. a onie {to }e padnat vo opasnost. na Tvojot sluga. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. 10 no toj. 26 toa e onoj. s# {to se gleda{e pod nego . 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. polesno e da go vidi toa. za da go pobedat toj ma`. kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme.deka mnogu se upla{ija. 6 Vidov. koi go slu{aa negoviot glas. edni bea vrzani. za da pogledne. plameno di{ewe i silna bura. ne krena raka.a i jas re~isi premalev od strav. i trevata mi be{e hrana. pobla`eni se od umrenite. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni.trepere{e. koi se ostaveni. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. kako {to vidov. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. kako {to razbiram so razumot svoj. osven prav i miris od dim i strav me opfati. {to se sobrale da go pobedat . {to ne se ostaveni. 17 bidej}i onie. 3 Gledav. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv. ete. no ne mo`ev. edni so veseli lica. 20 No za ovoj. od moreto se izdigna vetar. koj se be{e izdignal od moreto. kako {to poka`uvaat sonovite. kade se svrtuva{e negovoto lice. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. 11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo. ne dr`e{e ni kopje. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. nasekade. otkade be{e izvajana taa gora.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. i ete. bea na`aleni. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa. mirno mno{tvo. nitu nekakvo voeno oru`je. . 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar. za da gi razdvi`i site negovi branovi. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. no sepak se osmelija da vojuvaat. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. }e gi sretne niv. se v`e{tuvaa i se topea site. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. {to se be{e prigotvilo da vojuva. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni. pa gi izgore site. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi.

koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. so koi }e po~nat da se izma~uvaat. bea odvedeni vo druga zemja. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon. 53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval. narod protiv narod. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda. koi se najdoa vnatre vo Moite predeli. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. Koj e sli~en na ognot. 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. taa zemja se narekuva Arsaret. nitu onie {to se so Nego. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. a razumnosta si ja narekol svoja majka. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi. za da mo`at tie da preminat. kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. osven vo vremeto na Negoviot den. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. Toj }e go za{titi Svojot narod. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi. oblast protiv oblast. koi ne gi pazea vo svojata zemja. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. I sega. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. preku koj samo ti ovde si prosveten. gi prevede od drugata strana na Rekata. Kogo ti go vide kako ma`. carstvo protiv carstvo. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku. nitu nekoe drugo voeno oru`je. izmisleni od tie narodi. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi.godina i polovina. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. koga }e po~nat da pristignuvaat. 38 i koi se sli~ni na ogan.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja.” . sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. mirno mno`estvo. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. grad protiv grad. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. Koj se izdignuva. koj }e ostane. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. 40 toa se desette plemiwa.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko. nastanuvaat dnite.

jas sum pred Tebe. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi. i }e se pribli`i lagata. slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . i se ispraviv na svoite noze. 19 }e otidam. a drugoto . Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina. tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite.Znacite {to ti gi poka`av. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. i }e go vrazumam sega{niot narod. isprati mi Go Svetiot Duh. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon.Ovie zborovi. Gospodi. nikoj ne znae {to si napravil Ti. 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji.. 7 A sega ti velam tebe: 8 . 14 . 16 Kolku svetot slabee od starost.572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. od kapinata. kako Ti {to mi zapoveda. izleze glas i re~e: „Ezdra. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. 3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet. Davrija. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. a drugite sokrij gi” . otfrli gi ~ove~kite te{kotii. i tamu ostanav tri dena. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod. 21 Tvojot zakon e izgoren. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot. otkolku {to si gi videl dosega. i onie {to se vo nego se bez svetlina.navreme. niti znaat {to treba da pravat tie. i onie. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni. 13 I taka.tajno predaj im go na mudrite. objavi gi. 25 pa dojdi ovde.dodeka se svr{at vremiwata. 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli . za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. stavi gi vo svoeto srce. 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija. a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi. i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na.” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi. ta lu|eto da mo`at da go najdat patot. tie petmina ve{ti brzopisci. Salemija. {to be{e sproti mene. Ekana i Asiela. edno objavi. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata. Gospodi” . ete. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa.” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i.” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve.. mu zapovedav i mu rekov: 6 . da mo`at da `iveat. 26 Koga }e go svr{i{ toa. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe .

koj i vie po niv ne go zapazivte. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. mi be{e podadena polna ~a{a. a jas govorev dewe. {to gi napi{a ti. napolneta kako so voda. i go pou~uvate va{eto srce. 9 ]e im odmazdam. 31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion. {to }e go vlo`am na tvojata usta. smrt i pogibel. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval.” Taka i napraviv. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe. 10 Ete. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena. otvori ja ustata i ispij go ona. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. veli Gospod. otidovme vo poleto i ostanavme tamu. a i no}e ne mol~ev. izlo`i gi otvoreno. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi. koga }e o`iveeme. }e umre vo svoeto neverie. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. kako {to mi zapoveda Toj. jas }e ispratam. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat. veli Gospod. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud. ete. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. nevolji na zemjata: me~. za{to se verni vistini. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. 38 I ete.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. kako praveden sudija. 5 Ete. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori. 43 Tie jadea leb no}e. so {to }e te napojam. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. govori Gospod. ete. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni. izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um. a {to tie ne go znaeja. 30 go primija zakonot na `ivotot. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani. vo srceto mi blikna razum. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. koj ne go zapazija.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. a koga piev. 4 sekoj {to ne veruva. tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. no bea ottamu oslobodeni. 40 Toga{ zedov i se napiv. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe.” 39 Ja otvoriv ustata i. glad. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. 32 a Toj. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i.

33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. vidot im e mnogu stra{en. 12 ]e zapla~e Egipet. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. }e im go vratam toa vo nivna pazuva. 28 Eve. tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. stra{no videnie. Bog nema da ve izbavi. a lu|eto }e bidat opfateni od strav. i gre{nicite . da dojdat na sebesi. site zemni carevi . 31 Potoa zmiite. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. taka i Jas }e postapam so niv. }e zapla~at negovite osnovi. {to ja obrabotuvaat zemjata. i ne }e mo`e. 18 za{to. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. poradi nivnata gordost. 32 Tie }e se zbrkaat. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. {to se pod nivna vlast. 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe. 24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. {to go podignav Jas vo Svojot gnev. Jas gi povikuvam. naka`ani so pomor i odmazda. 25 Nema da gi po{tedam. strav i golem trepet }e ima po zemjata. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie.od istok i jug. {to }e se pro{irat po zemjata. razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. Begajte od Mene sinovi otstapnici. }e vostanat gradovite. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. za{to zgre{ivte pred Nego. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata. brzi kako vetar. }e padne i nivnata yvezda. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. 37 U`as }e gi opfati site. a na~alnicite za tekot na rabotite. }e se povredi. {to }e mu gi isprati Bog. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. veli Gospod. {to }e go vidat toj gnev. a ponekoga{ i od zapad. edni so drugi }e se pobeduvaat. 26 . poln so `estokost i bura. veli Gospod Bog. }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe.kako zapalena slama. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. a yvezdata. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. a negovoto lice e od Istok. nivnite ku}i }e bidat razurnati. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. od sever i Livan. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. i }e zatreperat. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. 20 Ete. da se upla{at od Mene. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. vie vo niv }e ostanete. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. razbesneti vo svojata `estina. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. govori Gospod.

50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . no i tamu }e sretne{ nevolji. me~evi {to letaat i mnogu vodi. 61 Razurnata. }e zgasne li za mig ogan vo slama. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat. ti }e bide{ za niv slama. krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. }e se podigne i yvezda. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici. me~ i rana. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. taka so tebe }e postapi Bog. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. 41 ogan i grad.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. ti }e padne{ od me~.koga }e nastane `ega. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. siroma{tija i glad. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. 3 Vrz vas e ispraten me~. {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. a tie za tebe }e ti bidat ogan. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. 63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija. ispratena vrz tebe. za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. veli Gospod. veli Gospod. koj }e go ugasne? 16 . sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon. do Vavilon i }e go uni{tat. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. biena i pokriena so rani od drugite `eni. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. polni so svirepost. i tvojata zemja. veli Gospod. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. 49 Zatoa. a da ne se sopiraat. i tvoite gradovi. 62 tie }e te uni{tat tebe. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. golemi i silni. 52 Sakav li da te mrazam taka. gorite i ridovite. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. Azija e pokorena I ti. drvjata vo gorite. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. I }e se krene prav i dim do samoto nebo. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. zatoa ti }e dobie{ kazna. Azijo. 43 i }e pominat. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. i tvoite gori. Vavilone i Asijo. i site naokolu }e go oplakuvaat.

pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. 13 Za{to desnicata Negova e silna. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. ne }e ima koj da gi oplakuva. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. i mnogumina }e ofkaat. }e zaginat od me~. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. }e nastane glad. slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. {to ne se vra}a. 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. {to }e bidat isprateni na zemjata. gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. zla se ispra}aat. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i. voznemireni se i branovite i ribite .od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda. 38 Eve. . 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. 14 ete. za da dojdat na zemjata. taka ne }e se vratat ni makite. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. i mnogumina }e umiraat. s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. 34 Momi }e pla~at. 33 Zemjata }e zapusti. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. da go ~ue negoviot glas. i nejzinite osnovi. nivnite }erki }e pla~at. za{to ne }e imaat svr{enici. onie {to berat vnimatelno.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne. gladot i ranata. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. a onie {to }e pre`iveat od glad. za koi vi re~e Gospod. primete go i ne veruvajte im na bogovite. za{to ne }e ima koj da odi po niv. moreto se vozbranuva od svoeto dno. 22 Ete. i strav }e gi opfati vlastite. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost. glad i golema brkotija. 17 Te{ko mene. 21 No i pokraj seto toa. bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. a otkako mladenecot izleze od utrobata.~etiri maslinki. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. i }e pomislat deka nastanal mir. 15 Plamnuva ogan. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree. }e zapo~nat vojni. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. a vo seloto dvajca. 39 Kako {to bremenata `ena. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. isfrlena od silen strelec. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. 31 ili kako {to vo obrano lozje. 16 Kako strela. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata. i nema da se izgasne. }e gi obzemat bolki. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek.

kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka. Toj go znae nivniot broj. vo nego vlo`i duh. veli Gospod. 66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt. 42 Onoj {to prodava.na gorskite viso~ini. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i. 44 Seja~ot neka misli . 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi. za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli. znae {to mislite vo va{ite srca.deka nema da ra|aat deca.bidete kako tu|inci na zemjata. koga }e dojde Onoj. {to }e bidat nivni ednomislenici. na bes~estie i na poni`uvawe. a onie {to ne se `enat . zaludo se trudat.deka nema da bere grozje. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji . narode moj. ete.deka nema da `nee. 70 Onie. 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at .deka }e bidat kako vdovci. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi. za da te~at rekite od visoki karpi. `ivot i razum. ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. ta da ja napojuvaat zemjata. kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. site {to se trudat. svoite imoti i svoite lica. a pravdata }e se zacari nad vas. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod.kako da ne se nadeva da `ivee vo nea. i zemja se pojavi. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. a lozarot . 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. }e gi izlo`at na podbiv. 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski.577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi. 43 trgovecot . 63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. 69 Za{to. 46 Zatoa. 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. 60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. 72 }e bidat izbezumeni. i „Neka bide nebo” i stana. a onoj {to gradi ku}a . }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- . koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete. 64 Toj ja znae va{ata namera. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. neka bide kako da se prigotvuva da bega. 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” . od Nego pla{ete se. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il. Bog e Sudija. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`. pomislite na nivnoto srce. nivniot imot }e go razgrabaat. go osnova vrz vodi.

a od niv Jas }e ve izbavam. pred vas stojat denovi na `alost. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. . 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. za{to Bog e va{iot voda~. niz koja patot e pokrien so trwa. pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki. 73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi. kako zlato {to se proveruva preku ogan. 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. 74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici. va{ite grevovi nema da bidat tovar. taka {to ne mo`e ~ovek da pomine. 78 Te{ko im na onie.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. Gospod govori: ete. veli Gospod Bog.

5 i rekov: „Gospodi.27 litvata na Tvojot sluga.72).3 5 5 Mojs 7.12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1.33 5 Mojs 4. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata.17 zgre{ivme . Bo`e nebesen.31). }e ve rasturam me|u narodite. koga jas bev vo prestolniot grad Suza. vo dvanaesettata godina. so koja sega se 30. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon. i se vo golema nevolja i poni`uvawe. a yidovite na Erusalim se urnati. sinot na Hahalija. eden od moite bra}a.8 2 7. ~esen i hrabar ~ovek. 1.10 Er 39. ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej.4 Car 8. velej}i: ‚Ako stanete prestapnici.1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo.3 Is 11. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli.40). kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni. Vo likot na Neemija. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate.jas i domot na mojot tatko. Dodeka taa traela. Er 42. vo zemjata svoja.1–2.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi.1 Zah 7.28 3 3 Mojs 26. i se ispo. Bo`e veli~estven i stra{en. .12 ilevi. imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata. se nao|aat tamu.2 2 Let 20.NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija. I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto.3 10. Toj se privrzuva kon Ezdra. Tvojot sluga.toj i nekolku ma`i od Judeja.so ogan izgoreni.9 Dan 9.5 Mojs 30.8 4 Ps 136. a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12. sovremenik na sve{tenikot Ezdra. Tvojot sluga. pretpriem~iv.1–10. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto. i portite negovi . i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8. Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite. Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski. Otkako pristignuva na odredenoto mesto. za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija. ni 107. so koi zgre{ivme pred Tebe. otkrivame aktiven.10). Svetovnoto lice Neemija.9 te Izrailevi. toga{. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena. Vo mesecot kislev. slugite Tvoi.48 veduvam za grevovite na sinovite Izra. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12.2743).2 Er 52.11–7.Taa sodr`i li~ni zapisi.31 4 Car 25.1 Dan 9. ~ie ime go nosi ovaa kniga. 2 dojde Ananija. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej.1 Est 2.4413.4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter. i za Erusalim.26.12 11. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2. Ez Mih 2.3 naredbite. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto. postev i se molev pred Boga nebesen. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to .

11 5 Mojs 9. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija.12. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot. ta da ne bideme ve}e za sram. neka bide Ezd 4.31 2 Let 26. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma.3 13 3.5. i bev tu| pred nego. amonski rob. 8 i pismo do Asaf.14 8 Ezd 7.14 vinar kaj carot. kade {to se grobovite na predcite moi. osven ona na koe javav.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj.12-15 `i. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25. nitu na na~alnicite. ima{e pred mene vino. otkako minav pak niz Dolinskite Porti.1 6. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. 13. 16 No stare{inite ne znaeja. nitu na prvencite. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo. kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite. 2.” 6 I mi re~e carot pred caricata.” I carot mi dade.12-14 2 Let 36. se vrativ. Gospodi. a nema{e nikakvo dobi~e so mene. domot. ~uvarot na carskite {umi. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto.3 Is 58. Erusalim opuste. i .22 10 4. 10 Koga go slu{naa toa Sanavalat. 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. Neemija ja proveruva sostojbata. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam. Pomogni mu denes Er 52. toga{ isprati me vo Judeja.9 17 1.12.15 Est 10.580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe.Ps 43. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam.12 Ez 5. ite slugi. im gi predadov carskite pisma. na yidinite 11 9 Ezd 8. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks. horon~anecot i Tovija.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot. bidej}i rakata na Boga be{e nad mene. i portite negovi so ogan se izgoreni. . gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan. vo gradot. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot. {to bea so mene.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka.7 6.6 2 Mojs 32.29 koja }e `iveam. i za ku}ata. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom. otkako go opredeliv vremeto. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota.13 12. nitu na sve{tenicite. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici. amonski rob.1 sila 11 Ti se molam. da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim. vo eden den od mesecot nisan. i za gradskite yidi{ta. dodeka stignam do Judeja.6 tamu tri dni.

ni se potsmevnuDela 8. 7 Do niv poprava{e Melatija. sin na Imrij. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija. na~alnik na Micpa. do niv poprava{e Sadok. Ha{avija. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala. 19 A do nego poprava{e Ezer. na vtoriot del.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug.10 Ezd 10. i bra}ata negovi . Gavaonec. 5 Do niv popravaa tekojci. sin Orov. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite. sin na Paseah. Jn 9. Rihavov sin.24 gite Negovi. prvosve{tenikot.1 hat–Moav. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. tokmu nasproti ku}ata svoja.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. go poprava{e yidot. i Ha{uv. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2. sin na Je{ua. sin na Urija i vnuk na Hakoc. sin Hakocov. sinot na Baana. na vtoriot del. Henadadov sin.12 Er 31. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. sin na Pa. 9 Do niv poprava{e Refaja. na vtoriot del. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. 17 Po niv popravaa levitite. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj. zlatar. gi pokri i gi stavi vratite nivni. vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3. do nego poprava{e. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini. Toj }e ni pomogne. poprava{e Jedaja. na agolot.2 me. sproti izlezot kon oru`nicata. klu~alkite nivni i reziwata nivni.29 poluokrug. klu~alkite nivni i reziwata nivni. a do nego poprava{e Hatu{. sin na Harumaf.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija.sve{tenici12. 8 Do nego poprava{e Uziil.38 niot Bog.toj i }erkite negovi. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a. so `itelite na Gavaon i na Micpa. 14 sin na Harim. sin na Azbuk. sin na Urija. sin na Harhaja. toj gi izgradi. rakovodeni od Rehum. sin na Halohe{.18 te. do niv Me{ulam. 10 Do niv. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini.39 2 Let 33. sproti carskata gradina. 6 12.Er 6. i nie. 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti. sin na Zakaj. sin na Besodija. . sin na Ha{avneja. ni spomen vo Erusalim. 16 Po nego poprava{e Neemija. a vedna{ do niv yida{e Zakur. sin na Varahija.7 12 Do niv poprava{e Selum. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. klu~alkite nivni i reziwata nivni. za svojot okrug. no nekoi od niv. sluZah 14. i Jadon od Meronot. na~alnik na polovina od keilskiot okrug. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni. prvosve{teni8 kot. a do nego poprava{e Ananija. 21 Po nego poprava{e Meremot. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. sin Harakahimov. sin na Kol–Hoze. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon. 2 Do niv gradea erihoncite. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv. a za vas nema da ima ni del. na~alnik na okrugot Micpa. sin na Vanij. ni pra3 vo. koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. sin Me{ezavelov. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. 4 Do niv Meremot.6 Kulata na Pe~kite. povidnite. i Me{ulam. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni.14 3 .

14 Pa poglednav i stanav.27 Is 2. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni. 4 Er 33. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni. sproti svojata ku}a.1-4 4. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv. 6 Nie sepak go gradevme yidot. sinot na Imer. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat. so kopjata nivni i so lakovite nivni.26-27 32 Jn 5. 3 A do nego Tovija. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. Po niv poprava{e Me{ulam.15 5 Mojs 1. 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci. sekoj sproti svojata ku}a. sproti sobata svoja.29 2 Car 10.582 NEEMIJA 26 7.2 37 Er 18. ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi. 30 Po nego poprava{e Ananija. [elemiev sin. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot.1 2. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav.9 Er 18. sin na Maaseja. po suvite mesta.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite. i Arabjanite. 13 toga{ po niskite mesta na gradot. re~e: „Neka go yidaat. i Amoncite. na drugiot del. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite. {to `iveeja vo Ofel. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo. Bo`e na{. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite.10 2 Er 26. 25 Palal. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe. po niv poprava{e Azarija. Amonecot. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. Hacorfiev sin. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat. i Anon. pak.3-4 28 4 Car 11. ponatamu rabote{e [emaja. Po nego Fedaja. mnogu se razgnevija. Paro{ov sin.” 4 ^uj.” 11 A neprijatelite na{i. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite. 31 Po nego poprava{e Malkija. Ananiev sin. sin na [ehanija.2 83.18 Ps 78. ne mo`eme da go gradime yidot. za }erkite svoi.10 8 Ps 2. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite. a zemja od urnatinite ima mnogu. {estiot sin na Calaf. do ku}ata svoja. na vtoriot del.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv. za `enite svoi i za ku}ite svoi.23 7 2. toga{ . Varahiev sin. ~uvar na Isto~nite Porti. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. za sinovite svoi. na kakov prezir sme. i }e ja zapreme rabotata.1 14 1 Mojs 28. rabote{e sproti agolot i kulata.24 Ps 122. }e gi ubieme. zad yidot.16 5 4 Car 14.46 2 Let 33. sinot na Uzaj. sproti svojata ku}a. i A{dodcite. 26 A hramovite prislu`nici.23 Ps 68. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata. 29 Po niv poprava{e Sadok. na vtoriot del. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni. 27 Po niv popravaa tekojcite. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv. sin na Henadad. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e. 24 Po nego poprava{e Binuj.

{to so ednaEzd 4.6 7 2 Mojs 22. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka. 14 Od toj den.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv.39 4 Car 4. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi. a nivnite voda~i bea zad ce47. a vie gi prodavate bra}ata svoi.15 14 2.47 9 Is 52. gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. 8 pa im rekov: „Nie.6 site se vrativme kaj yidot.1 Er 34. i nie bi sakale da si nabavime `ito.18-19 8 3 Mojs 25. {titovi. a dewe na rabota.6 Er 40. a do mene be{e truba~ot. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25. od kade }e ~uete zvuk na truba. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. 22 Osven toa.5 10 2 Mojs 22. a. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta. lakovi 1 Mojs i oklopi. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. spored silite svoi. od imotot negov.26-28 3 Mojs 25. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi. a vo drugata raka dr`ea kopje.26 11 Is 58. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad.” 21 Taka ja teravme rabotata. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. i ku}ite nivni. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat. taka go pravea toa.6 12 Ezd 10. nitu bra}ata moi. ne gi soblekuvavme oblekite svoi. i taka gradea. i sinovite ni se takvi. koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. i nie 5 nie imame isti tela.” 4 Ima{e i takvi. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite. sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu. kakvi {to se nivnite sinovi. prodadeni na narodite. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i.5 13 8.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. i narodot go odr`a toj zbor. da se hranime i da `iveeme. `itoto. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja.1 Amos 2. koi velea: „Nie.35-37 5 Mojs 23. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5.6 5 Mojs 27. Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite.” I svikav protiv niv golem sobir. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. 2 Ima{e edni. a ete. 7 Srceto moe se vozbudi.8-22 rabotea na izgradbata.23 liot dom Judin. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. vinoto i masloto {to ste go zele od niv. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni. bra}ata nivni. zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. sekoj na svojata rabota. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa. 20 zatoa.7 5 . 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas. s# dodeka yvezdite da izlezat. koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi. kako {to veli{. }e napravime taka. Ps 108. istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim.” 3 Ima{e i takvi. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari. protiv Judejcite. i lihvata od srebroto.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor. Ps 149. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg. mnogu se jadosav. 23 I nitu jas.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata.

” 9 A tie site n# zapla{uvaa. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. eve. . sin Mehetavelov. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. 5. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo. 19 Bo`e moj.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana. Zatoa dojdi.3 bea pred mene.” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo.710 6 mislile da dignete vostanie. za petti pat.2-3 . 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. i }e se posovetuvame zaedno. 18 I. ne bev postavil u{te vrati na portite. 14 Pomni gi. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina . Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. da postapam taka i da zgre{am. i go vidoa toa site okolni narodi. I pokraj seto toa. {to 4 Car 20. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja.8 16 Pritoa. i Ge{em tvrdi deka. rabotata }e zapre. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul.10. 10-11 4 Mojs 18. vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija. jas ne zemav upravitelski danok.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene.1 riesette {ekeli srebro. 17 Osven toa. sam si go izmislil so svojot um. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite. ako ja ostavam i slezam kaj vas.7 12 Ez 13. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. duri i slugite 2. i taa nema da se zavr{i.” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. za{to toj mu be{e zet na [ehanija. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim. za {to zboruva{. a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam. taka se zboruva. i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja. vo tekot na dvanaeset godini.1 15 A porane{nite upraviteli. sinot na Varahija. jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i. za{to }e dojdat da te ubijat no}e. . {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene. i nivi ne kupuvavme. sin Arahov.tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. sin na Delaja. bo`em. to~no za pedeset i dva dena.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks.iako mi govore{e proro~ki. Tovija i Ge{em. mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. Bo`e moj. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli.9-40 Zah 13. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota. ne mo`am da slezam. a jas im vra}av ist odgovor. osven ~eti6. vnatre vo hramot. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot.19 nivni vladeeja nad narodot. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie.10 14 Er 23. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3.do toa vreme. a Tovievite pisma odea do niv.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi. No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi. velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota. 1 Mojs 8.22-23 13 Er 20. me|utoa.

Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi.iljadi dveste pedeset i ~etvorica. 27 @iteli od Anatot . od Ezekieviot dom . 32 @itelite od Vetil i Gaj . 25 @iteli od Gavaon . 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. 11. 26 @iteli od Vitleem i Netofa . odnosno. 29 @iteli od Kirjat–Jarim.{estotini pedeset i dvajca. a narod vo nego ima{e malku.dve iljadi trista dvaeset i dvajca. 37 Lu|e od Lod. 34 Potomci od drugiot Elam . 28 @iteli od Bet–Azmavet . Bil{an. Ananija. Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i. Nehum i Baana. i levitite. 36 Lu|e od Erihon . 14 Potomci na Zakaj . Hadid i Ono . Misperet.sto osumdeset i osum. zaedno so na~alnikot na tvrdinata. 11 Potomci na Pahat–Moav.{estotini dvaeset i eden. 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti.pedeset i dvajca. 24 Potomci na Harif . 18 Potomci na Adonikam . 20 Potomci na Adin .{estotini pedeset i pet. bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv. Nahamanij.iljada dveste pedeset i ~etiri. Bigvaj. Kefira i Beerot . koi se vratija od plenstvo.1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden. 30 @iteli od Rama i Geva .{estotini ~etirieset i osum. a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu. 33 @iteli od drugiot Nevo . 23 Potomci na Becaj . Neemija.trista dvaeset i osum. 17 Potomci na Azgad . 10 Potomci na Arah . 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite.2 4 Car 18. i gi postavija vratite. 16 Potomci na Bevaj .trista i dvaeset.trista sedumdeset i dvajca.sto dvaeset i dvajca. vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata.sedumstotini dvaeset i eden. 9 Potomci na Safatija .devedeset i osum.sto i dvanaeset.dve iljadi sto sedumdeset i dvajca.585 NEEMIJA 7. sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel.dve iljadi {eeset i sedum.3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina. Je{ua. 35 Potomci na Harim .devedeset i pet. 22 Potomci na Ha{um .sto dvaeset i trojca. 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija.{estotini dvaeset i osum. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ . 21 Potomci na Ater. dodeka vratarite se nao|aat tuka. 19 Potomci na Bigvaj .osumstotini ~etirieset i pet.1 6 Ezd 2. i ku}ite ne bea izgradeni. potomci na Je{ua i Joav .2 1. dodeka ne izgree sonceto.trista ~etirieset i pet. i nave~er. Mardohej. .sedumstotini i {eeset.dve iljadi osumstotini i osumnaeset. Azarija i Raamija. 12 Potomci na Elam .trista dvaeset i ~etiri. neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite. I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski. i peja~ite.{estotini {eeset i sedum.sto dvaeset i osum.sedumstotini ~etirieset i trojca. 13 Potomci na Zatu . a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. 31 @iteli od Mikmas . 15 Potomcite na Binuj .~etirieset i dvajca. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja.

potomci na Hatil. potomci na Meunim.bea 2 28. 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite. potomcite na Verzelij. 48 potomci na Levana. potomcite na Hakoc. i Kadmiel. koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum.sedumdeset i ~etiri. potomci na Salmaj.{est iljadi sedumstotini i dvaeset. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua . 44 Peja~i. potomci na Hatifa. dali se i tie od Ezd 3. potomci na Hatita.iljada pedeset i dvajca. potomci na Sia. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja.586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . potomci na Soferet. potomci na Tabaot.{estotini ~etirieset i dvajca. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki. potomci na Gidel. 45 ^uvari na portite: potomci na Selum.72 nieto svoe i rodot svoj. 50 potomci na Reaja. koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime.sto ~etirieset i osum. 69 kamili . 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. potomci na Akuv. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. potomci na Hakufa. i vratarite i peja~ite. potomci na Nefu{esim. potomci na Gahar. 41 Potomci na Pa{hur . potomci na Darkon. potomci na Recin. 47 potomci na Keros. . s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. 61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. potomci na Temah. 49 potomci na Hanan. potomci na Ater. Tel–Har{a. 52 potomci na Besaj. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha.sto trieset i osum. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. 42 Potomci na Harim . 51 potomci na Gazam. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi . maski imaa dveste ~etirieset i pet.iljada dveste ~etirieset i sedum. od rodot na Hodeva . potomci na Gidel.devetstotini sedumdeset i trojca. potomci na Mehida. potomci na Hasufa. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail. 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro. 67 osven slugite nivni. no ne mo`ea da go ka`at pokole. potomci na [ovaj .30 na broj trista devedeset i dvajca. potomci na Padon.~etiristotini trieset i pet. 59 potomci na Safatija.7 Tel–Melah. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i. 64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. potomci na Talmon. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj. potomci na Oza. 58 potomci na Uala. 54 potomci na Baclit. potomci na Hagava. potomci na Paseah. 40 Potomci na Imer . potomcite na Tovija.iljada i sedumnaeset. ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto. no ne se najde. 43 Leviti: potomci na Je{ua. potomcite na Nekoda . 53 potomci na Bakbuk. potomci na Nekoda.tri iljadi devetstotini i trieset. magariwa . pedeset ~a{i. potomci na Harhur. potomci na Perida. potomci na Poheret–Hacevaim. potomci na Amon. 55 potomci na Barkos. potomci na Asaf . potomci na Sisera. potomci na Har{a. Keruv–Adon i Imer. 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite. 56 potomci na Necijah.

sve{tenik.26 5 Mojs 28. I go praznuvaa praznikot sedum dena. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi. poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod. a levo od nego . Radosta be{e mnogu golema. Helkija i Maaseja. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto.11 2 Let 17. Hodija. amin. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti.1-6 5 Mojs 31.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23. i davaa tolkuvawe. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. Jamin. Akuv. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod.N. ta si napravija kolibi. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9. i vo dvorovite na Bo`jiot dom. za{to ovoj den e 18 svet. ne ta`ete i ne pla~ete. koi go pou~uvaa narodot. od osamnuvawe do pladne. a na osmiot den . Jozavad. vo prviot den na sedmiot mesec.61 2 Let 34. Ha{um.8 7 3 Mojs 10. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3. . `enite i site {to mo`ea da razberat.11 praznuva so golema radost. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31.14 6 2 Tim 2. i levitite. za{to gi 33. i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec. I siot narod odgovara{e: amin.14-15 10 3 Mojs 23.6 2 Let 7.za{to siot narod pla~e{e. sinot Navinov. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. Urija. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. 9 Toga{ Neemija. siot narod stana. 23. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. od prviot den do posledniot. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. a narodot stoe{e na mestata svoi. 17 Celata zaednica na onie. 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim. A koga ja otvori.krevaj}i gi racete nagore. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi.7. [ema. Velikiot Bog. Zaharija i Me{ulam. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod.” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod.12 no. 7.23-25 4 Mojs 29. Hanan. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci. 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den. Misail.” . `eni i site {to mo`ea da razbiraat.39-43 velej}i: „Prestanete. Ha{badana. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot.11 4 2 Let 6. Anaja.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. Azarija.8 2 Car 6. Maaseja. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- . Ne ta`ete. pred ma`ite. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot.22 Lk 14.22 Gospod. ne ta`ete.10 Ezd 3. i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon.33-36 23. Vanij. vejki od diva maslina.587 NEEMIJA 8. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina. Od dnite na Isus. Malkija. {to se bea vratile od plenstvo. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti. [erevija.18 1 Car 25.1 Is. Kelita. i kni`nikot Ezdra. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite. i narodot go razbira{e pro~itanoto.4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa. [abetaj.40 5 Mojs 12. vejki mirtovi. od Zakonot Bo`ji.1 3.20 9. 10 I im re~e: „Odete.19 Est 9.7 9 5 Mojs 12.” 16 Otide narodot i donesoa.12 16. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod.se odr`a sobor spored uredbata. va{iot Bog. za da im gi objasni zborovite na Zakonot. a do nego desno stoeja Matitija.Fedaja. 7 A levitite Je{ua.

16 No tie. Koj si 15. za{to tie postapija gordelivo so niv. Ha{avneja. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi.1 podov. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion. i tie minaa srede more kako po suvo.40 Ezd 6. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi. Jevusijcite i Gergesejcite. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci.23-25 slavete Go Gospoda.1-3 povikaa kon Gospod. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1.10 eden. po koj treba{e da odat. [erevija. a 8 onie {to te gonea. i Ti go o`ivuva{ seto toa. vistinski zakoni. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' . naredbi i zakon.4 22 4 Mojs 21. [erevija. 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova.5 Zah 4. i silno 1 Mojs 12. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14.24 Kadmiel. Ti im dava{e leb od neboto. go izbra Avram. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More.3 21 5 Mojs 8. otkoga ja krena rakata. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. Otkr 10. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli.58 15 2 Mojs 16 17. 17. Gospodi Bo`e. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat.5 13. va{iot Bog.5 Gospod. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime. nameneto za leviti. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. 15.588 NEEMIJA 2 levi.18-21 Vanij. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata.i makar {to pravea golemi skvernavewa. No Ti si Bog. za da im go osvetluva{ patot. Hodija. 11 Ti go prese~e pred niv moreto. se zakolna deka }e im ja dade{.4-5. no ni{to ne im nedostasuva{e.4 Is 40.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4.6 Ps 22. Ps 77. bea uporni. i ogneniot stolb . Gospodi. stanaa. [evanija.3.4 3 I stoeja na mestata svoi. 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. 12 2 Mojs 13.22 20 2 Mojs 16. Koj saka da pro{teva. I Ti go ispolni zborot Svoj. za{to si spravedliv.1-7 5 Mojs 1.1-4 17 2 Mojs 34. 12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb . Vanij. Perizijcite.6 Is 63. dobar i milostiv. a koga bea `edni. na{ite tatkovci.no}e za da im sveti po patot.30 3 Mojs 26. Amorejcite. 146. nozete ne im potekuvaa. 7 Ti sam. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam. naredbi i dobri zapovedi. oblekata ne im ovetvuva{e. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto. koja Ti. zemjata i s# {to e po nea. Kadmiel. po koj treba{e da odat.6-7 18 2 Mojs 32. bidej}i Ti znae{e. svojot Bog.no}e. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6.6 Dela 4. poradi golemoto Svoe milosrdie. carot na Esevon. za da gi vodi po patot. nebesata na nebesata i seta nivna vojska.21 16 4 Mojs 14. odveka 7-12 doveka. moriwata i s# {to e vo niv. i Ti si sozdade ime do denes.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45.12 Ps 94. 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete. 4 A toga{ levitite Je{ua. 19 Ti.1-6 19 2 Mojs 13. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi. svojot Bog. Bunij. stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe.14 Agej 2. 2 Mojs 2. i zemjata na Og. im izvadi voda od kamen.11.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua. i Ti ne gi ostavi. Hitijcite. Ti go sozdade neboto. postej}i.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto. obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite.26 svoi.21-35 . 15 I koga gladuvaa.15 17. im dade praveden sud. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv. carot na Ba{an. svojot Bog. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna. ne gi ostavi vo pustinata. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva.

27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni. 24. stra{en.20-23 2 Let 24. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas. Mijamin. sin na Hahalija. koi gi ugnetuvaa. No sekoga{ koga. Varuh. mnogupati gi spasuva{e. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. 36 I. Koj go pazi zavetot i milosta. po golemoto Svoe milosrdie. I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja . knezovite na{i. Malkija. 5-6 23.9 37 5 Mojs 28. 38 32 5 Mojs 7. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv. napraveni izvori vo kamen. 32 I sega. }e povikaa kon Tebe. 3 Pa{hur. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e. 37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. 33 Vo s# {to n# snajde. go prezrea Tvojot zakon. i nad dobitokot na{. 28 A koga se uspokojuvaa. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi. 2 Seraja. Bo`e na{. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is.Hanancite. i premnogu hulea. upravitelot.10. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. 5 Harim. Bo`e veli~estven. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe.33 10. Maluh.14 Er 2. sega nie $ robuvame. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. spored golemoto Svoe milosrdie. i tie vladeeja so niv. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. 35 I vo svoeto carstvo. 30 ^ekaj}i da se obratat.5 30 4 Car 17. Gineton. 24. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon.1 Is. Avdija. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. i nie sme vo golema maka. sega sme robovi.17 35 5 Mojs 28. Ti gi slu{a{e od nebesata i.31-25. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. so koi gi potsetuva{e. eve. 31 No. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini. vo te{ko vreme za niv.21 31 2 Mojs 34. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata. Eremija. Ti gi slu{a{e od nebesata i. eve.11 Er 44. polni so sekakov imot. carevite na{i.7 36 Ezd 9. 34 Carevite na{i. i Sedekija. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija. i zavladeaja ku}i. no tie ne slu{aa.13 19. [evanija. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat. se otstranuvaa od Tvoite zakoni. po golemoto Svoe milosrdie. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. Azarija. No koga pak }e povikaa kon Tebe.9 33 Ezd 9. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes. Tie jadea. Meramot. sve{tenicite na{i. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i. knezovite na{i. 7 Me{ulam. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina.13 26 3 Car 18. se nasituvaa. za{to Ti postapuva{ spored pravdata. 4 Hatu{. preku koi bi `iveel ~ovek. go svitkaa grbot. Amarija. levitite na{i i sve{tenicite na{i.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana.6 {e.45-48 Is 63. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i. Ti si praveden. Avija.N. a nie sme vinovni. silen.11-21 29 3 Mojs 18.15 34 4 Car 23. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i.20-22 27 Sud 2. 6 Daniil. gi ubivaa Tvoite proroci.26 10 .4. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja.N. ako gi ispolnuva{e.30 26.

i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi.590 NEEMIJA 8 Maazija. za praznicite. Azgad. }e sobiraat desetok vo site gradovi. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. Nevaj. za novomese~ijata. 13. Tamu se i sve{tenite sadovi. sve{tenicite. Ananija.1-2 4 Mojs 18. Hodija.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{. 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi.5 16 Adonija. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. Ez 23. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod. 32 Kelita. 34 3 Mojs 24. kako {to e zapi{ano vo Zakonot. Anaja. Bigvaj.1 7. koga koe na{e pokolenie. Adin. 28 I drugiot narod.21-24 39 4 Mojs 18. 34 I frlivme `drepka nie. 3 Mojs 25. i na{ite prinosi. 10 i bra}ata nivni: [evanija. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua. Me{ulam. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji. Maaseja. 23. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi.2 52. }erkite nivni. a drugite od narodot frlija `drepka. 18 Hodija. Vanij. na{iot Bog. i sve{tenicite {to slu`at. Zatu. vo opredeleno vreme. Anatot. Beninu. 26 Ahija.14-16 38 4 Mojs 15. kade {to imame zemjodelstvo. od sinovite 34. Hezir.1 Er 17. sinovite nivni. za nabavka na drva. i vratarite i peja~ite. sekoja godina. `enite nivni. Amos 8. 2 Mojs 20. kon naj~esnite od niv.18-21 18. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim. Binuj. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. 17 Ater. Hanan.1-2 na Henadad i Kadmiel. sin na Azanija. Sadok. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej.11-12 11.8-11 12 Zakur.11 13 Hodija. Anan. Pelaja. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. peja~i. 24 Halohe{.27 Pahat–Moav. 22 Pelatija. za sabotite. site {to mo`ea da razberat. i desetok od zemjata svoja . [erevija.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto. Hanan. vo prostoriite opredeleni za kletovi. 19 Harif. 20 Magpija{. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj. Bevaj.15-22 11 Miha.6 37 2 Mojs 13. Ha{uv. Elam. koga sobiraat levitski desetok. Ha{avna. i naredbite Negovi. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. }e ima sve{tenik. 38 So levitite. i plodovi od sekoe drvo. 23 Osija. Hanan.16 Ezd 9. Harim. Tie. Becaj. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. [evanija.4 Is 48. 27 Maluh.38 15 Bunij. leviti.na levitite. Vanij. [ovek. za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . Rehov. 36 isto taka . Azur.26 40 13. vratari. levitite i narodot. Pilha. potomok Aronov. sve{tenici. 25 Rehum. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito. 5 Mojs 15. 21 Me{ezavel. Ha{um. i vino. levitite. kako {to e pi{ano vo zakonot. vino i maslo. Bilgaj. Ha{avija. i povelbite Negovi. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118. Ezekija. Jadua. Baana.

koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. 23 1 Let 15. sin Maaseev. 30 vo Zanoah. vo Jekavceel i vo selata negovi. sin na Ha{uv.1 2 Let 9. sin Pelaliev. vo Laki{ i poliwata negovi. sin Melhiev. gi potomcite Venijaminovi: Salc. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij. sve{tenicite. sinot Zihrijev. Adulam i selata nivni. pak. sin Amariev. sin na [amua. 27 vo Hacar–[ual. na~alnik na Bo`jiot dom.30 25 1 Mojs 35. 13 i bra}ata negovi. sin Hagedolimov. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. sin na Kol–Hoze.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. voditel pri slavoslovieto. sin Ha{aviev.devetstotini dvaeset i osum. 9 Joil. na nivite svoi. 20 Drugite Izrailci. sin Mataniev. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. sin Itielov. sin Ahzaev. i Bakbukija. od potomcite na Fares. sin Mahalaeilov. sin Me{ulamov. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom.sto sedumdeset i dvajca. 5 i Maaseja. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa. sinot na Hasenua. 21 Ezd 2. sin Azrikamov. i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. sin Sadokov.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim. sin na Varuh. sin Azarelov. 7 A. 16 i [abetaj. 24 I Petahija. 29 vo En–Rimon. 26 vo Je{ua. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. potomci na Silomnij. {to bea po selata. vtor po nego od bra}ata negovi. sin Galalov. sin Asafov. sin na Miha. vo Azeka . stra`ari pri portite . Judin sin. ma`i voinstveni . 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin. 17 i Matanija. sin Me{ulamov. sin Mihaev od potomcite Asafovi. a Juda. sin na Ahituv. bea ~etiristotini {eeset i osum. 2 I narodot gi blagoslovi site. Na~alnik im be{e Zavdiel. Jahin. 4-17 15 A od levitite: [amaja. sin Jerohamov. i potomcite na Solomonovite slugi. sin na Adaja. sve{tenicite i levitite. po gradovite svoi: drugite Izrailci. Talmon i bra}ata nivni. sin Pa{hurov.vo drugite gradovi. 14 i bra}ata negovi. i Avda. 6 Site potomci na Fares. {to `iveeja vo Erusalim. za vreme na molitvata. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. sekoj vo svojot del. sin Kolaev. sin na Hazaja. od Judinite potomci: Ataja. vo Virsavija i vo nivnite okolini. a preostanatite deEzd 2. be{e na~alnik nad niv. sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi. sin Pedaev. sin Jedutunov. i Ama{saj.27 4 Mojs 21. sin Safatiev. stare{ini na rodovite . be{e vtor nad gradot. vo Divon i vo okolinata negova. sin Merajotov. sin Zahariev. sin na Vanij. sin Amasiev. `iveeja po site gradovi na Judeja. sin na Ozija. . sin Imerov. sin Zahariev. vo Cora i vo Jarmut. sin Helkiev. 8 i po nego Gabaj i Salu . a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. sin Joedov. sin na Jojariv. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. sin Isaev. eve.dveste ~etirieset i dvajca. levitite i slugite na hramot. sin Buniev. sin Me{ilemotov. sin Zavdiev.43 vet .osumstotini dvaeset i dvajca.sto dvaeset i osum. hrabri lu|e. sin na Ha{avija. 11 Seraja. vo Molada i vo Bet–Pelet. koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. i Adaja. sin Zahariev. 28 Vo Ciklag.16 24 1 Mojs 38. sin na Jojariv. 19 A vratari: Akuv. vo Mehona i vo nivnite okolini. 12 i nivnite bra}a.

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

12 .10 vaat so radosni voskliknuvawa.13 Is 54. a zasekoga{ blagosloveni.” I koga go re~e toa.2 4. i re~e: „Sinko.24 Ps 103. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite.15 4 Car 25.20 14. Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini. Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva. 10 Pogrebi me so po~esti.19 10 2. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi. sinko.31 17 13. a yidinite. i tie toga{ }e izgradat hram. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot. antraks i ofirski skapoceni kamewa. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat.6.9 Ezd 3. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar. Sinko.37 Ez 33. kulite i tvrdinite od ~isto zlato. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim. kako {to govore{e prorokot Jona. pak. 3 Najposle. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa. Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril.10 12. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4.4 Is 40-42 Agej 2. sinko. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga . otidi od Ninevija. 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost.35 8-9 4. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a. ja ispu{ti du{ata svoja.9 11 4. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi. no ne onakov kakov {to bil pred toa. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina. i be{e spasen od smrtnata mre`a.29 3 Car 2. Manasija prave{e milostina. za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona. deca moi. 9 Ti. No sepak Ahijahar be{e spasen.10 4. toa }e bide velikolepna zgrada. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den.9 Is 64. Erusalim }e opusti. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja. 4 Preseli se vo Midija. na{ite bra}a. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme. koja mu ja bea postavile. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat.18-21 18 Ps 71.605 TOVIT 14 Car.3 12. a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme.9. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva.18-19 14. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat.5 Er 32. 11 I taka.17-18. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . a negoviot sin go pogreba so po~esti. koi `iveat vo tatkovinata.11 3 1 Mojs 47. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. a po osum godini pak progleda.12 7 3 Mojs 26. 5 1. 8 I taka. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda.8-9 12.4 4. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno.1 4 14.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust.11-12 Otkr 21.3 14. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka.

pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit.12 greba i testot i te{tata. koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir.13 14. toj ja pogreba pokraj tatko si. . 13 Tamu do`ivea ~esna starost.4 10. Naum 3.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana. gi po6.4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14.19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija. 12 4. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil.

na site onie {to `iveeja na zapad. do Kade{ i egipetskata reka. do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. izvorno e napi{ana na evrejski. do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija.1 19. 10 do vlezot na Tanis i Memfis. toj za niv be{e obi~en ~ovek.1 sto lakti. 12 Dan 2. Hristos. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. za{to ne se pla{ea od nego. Religijata e tolku nacionalna. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. do onie vo Kilikija i Damask. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi.2 Tov 1.16.27 veeja na morskiot breg.1 od delkani kamewa. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata. 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina. sedumnaeset lakti 5. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto. I knigata Judita. doa|a vo sudir so svojot neprijatel. 1. Judejkata. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki.3. vo Palestina. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici. do site {to `i.1 1 7 Navuhodonosor. 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija.3.12 Levanon i Antiliban. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav. ne uka`uvaj}i im po~esti. Tigar i Hidaspis. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. ili aramejski jazik. zakonska i prakti~na. vo golemiot grad 2 Ninevija. Olofern. e simbol na judejskiot narod. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata.16).13 1 Mak 3.22 14.36 Jona 1. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila. do Vatana i Helus. tie gi vratija negovite pratenici. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana. kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite.11 Persija. blizu do Armagedon (sporedi Otkr.10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10. carot na Asircite. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita. Judita. Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. koj caruva{e nad Asircite.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. koj. 4 Car 24. 2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4.

kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. i go uni{ti edna{ zasekoga{.12 17 Sud 6. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena.11 8.40 Is 46. 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. Navuhodonosor. 18 mnogu hrana. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici. neodlo`no taka napravi. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe. 2. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv. 7 Ez 38.17 2 . a rekata. site 16 `iteli na Amon. Tamu.” 14 Taka Olofern. 19 I pojde so seta vojska vo pohod. po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori. 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska. kako {to be{e rekol. na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec. kowanici i odbrani pe{aci.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok. a i golem broj ovci. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji. Tie }e mora da ti se predadat samite. prepolneta od mrtvite tela. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici. zapovednici i na~alnici na asirskata vojska. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti. 3. 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici.14 site koli. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam.3 8 5 Mojs 28.3-4 `iveat vo Egipet .5 7. cela Judeja i site koi Est 1. go pobedi vo borbata. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema.18 1 Mojs 6. deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo. i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto. 15 prebroja odbrani ma`i za borba. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa. 14 gi prezede negovite gradovi.11 13 Ezd 6. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski.14 Ps 96.40 2. asirskiot car. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam.15-16 kija.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. na celata zemja.28 19 2. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe.16 Ez 5. go povika kaj sebe Olofern.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7.13 Zah 4. volovi i kozi . 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja. Damask i Sirija. toj i seta negova vojska. gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. gi zazede negovite tvrdini.7 20 2. taka {to ne mo`ea da gi prebrojat. dopre Mal 1. otkako izleze otkaj svojot gospodar. ubedlivi so svojata sila. }e se preliva. vo carskata palata na Navuhodonosor. 12 5 Mojs 32.za hrana na vojnicite. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda. vtoriot ~ovek vedna{ po nego.9 38. asirskiot car.5 s# do Ekbatana. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba. mu ja ras4 Car 18.N. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini.11 faksad. se razgovara{e za odmazda. go probode so kopje.12 18 1 Mak 3. gi povika kaj sebe site vojskovodci.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1. kowicata i Mih 4.s# do dvete moriwa. 17 Zede golem broj kamili. kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici.19 prsna seta negova vojska. 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici .

8 Ezd 6.11 14.14-22 2 Mak 13. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. pa postavija logor blizu do gorata. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. koi `iveeja vo Judeja.32 4. kowanicite i onie so kolite. koi `iveeja vo pustinata. vo Hova.7 11.609 JUDITA 21 Jona 3. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon. site nivi so p~enica. Velmen i Erihon. koja{to e na sever od Gorna Kilikija. poliwata im gi opusto{i. koi velea: 2 „Eve. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja.4 9 1.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. Esora i dolinata Salim.1 Lk 14. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci. stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska. ju`no od zemjata Heleonska.16 5 Mojs 2. Vetoron. toj ja povede celata svoja vojska .” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki. `rtvenikot i domot na Gospod.36 2 Sol 2. stadata i ovcite im gi zede.34 1 Car 18.6 3 Car 1. 4 Eve. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa.19 24 Dan 11. 24 Potoa. pa|ame ni~kum pred tebe.36 3 1 Mak 12. - 4 3 . koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim. blizu do Dotaim. 7 1 Mojs 31. koi se nao|aa na niv. pesni i svirki. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. 9 [tom dojde kon Ezdrelon.20 Sud 11. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron. neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva.27 2 Mojs 15. Kona. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim.24 28 2 Mojs 15. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata.25 Ps 54.40 23 Is 66. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog. gradovite im gi ograbi. na{ite mesta. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael.8 3. otkako go premina Eufrat. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon. stigna do oblastite na Jafet na jug. site nivi im gi izgore. 26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan.5 8 Dan 6. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi. otide vo planinskite predeli. 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija.3 Ez 38. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern. pravi so nas {to saka{. gi zagradija so yidovi naselbite. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog. 22 Ottamu. bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani. kaj golemata Judejska klisura. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno. koi se nao|aa nasproti Arabija. 3 Na{ite ku}i. carot na Asircite.pe{acite. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi. blizu do Dotaim. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija. vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor. s# do izlezot na morskiot breg.

Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi. toj upotrebi itrina protiv niv.19 Neem 9.N.38 4 Mojs 28. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot.17 15 Is.3 Joil 2. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot. i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu.44 Est 4.2 2 Mojs 1. na Onoj Bog. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod.5 5 Go izvestija Olofern.14 15. koi bea vo Haldejskata zemja.3 14 2 Mojs 29.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji. gi 2 4 Car 24. i nivnite deca i nivniot dobitok. sinovi hananski. i nivnite `eni.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini. prepa{ani so vre}i{te.10 4. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci.8 2 Mak 1. Kogo Go bea poznale.7 . 2 Toj se razgnevi mnogu.17 13 2 Mojs 2. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi. 10 I tie.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici .veteni i dobrovolni darovi od narodot.N. 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja.24-25 3. 10 Ottamu otidoa vo Egipet. 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite.7 Ps 101. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga.1 4.2 26. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna . koi bea vo Erusalim. so milost da go poseti celiot dom Izrailev.13 10 1 Mojs 42.na uni{tuvawe. i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna.1 13.1 2 Mak 10. 7.9 2 Let 20.27 7 1 Mojs 11.25 5. koi `iveeja vo Erusalim. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato. 8 11. 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska. srebro i mnogu dobitok. pa gi povika site moavski na~alnici. 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod.na oskvernuvawe i podbivawe. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod.1 2 Let 20.31 Is.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2. voda~ot na site sinovi Amonovi. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj.25 14. i `enite nivni i decata. 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga. za radost na neznabo{cite. 2-3 9 1 Mojs 12.2 1 Mak 3. 11 Site Izrailci. koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta. padnaa ni~kum pred hramot. pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci. a svetili{tata nivni . 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas . 11 Protiv niv se krena egipetskiot car.6 Neem 9. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija. 24.

i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav . otkako se obratija kon svojot Bog. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog.8 nitu sila za `estoko vojuvawe. Ahiore.7 Ez 32. kade {to bea rasprsnati. 3 Nie. 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani.11 vedna{ da bide ubien. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda. slugite na na{iot car.27 5 Mojs 1.35 protiv niv.20 Is. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini. site onie {to stoeja okolu {atorot.1 4 Mojs 13. tie }e stanat plen na tvoja.N.5 6.na tie begalci od Egipet. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog. da pojdeme 4 Car 18. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci.21-22 19. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica.46 15 Is.`iveeja vo nea dolgo vreme. gospodarot na celata zemja. 3 16 5 Mojs 7.2 3. a tie se naselija vo ridskite predeli. za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. Perizijcite. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6.20-33 3 Mojs 26. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv. koj si ti. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie. pak. 20 Zatoa. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite. 4 ]e gi izgazime.7 Er 24. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon.39 8.1-14 Is 61.3-12 5 Mojs 28. sre}ata be{e so niv. site }e zaginat.N. 6 A koga }e se vratam. vrhovniot zapovednik na asirskata vojska.1 17 2 Mojs 23.5 Neem 9. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam. 6 Is 34. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten. Taka govori carot Navuhodonosor. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime.8 18 4 Car 17. ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. Taka govori toj. gi te2 Mojs 3. velikodostojnicite na Olofern. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite.12 19 Ez 38.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi.36 22 Er 26. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod . Jevusejcite. koi bea zapusteni. 21 Ako. Nema da se dodr`at pred na{eto lice. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. a nivniot Bog nema da gi spasi.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38. za{to Bog be{e so niv. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore. tie se negova zapoved.5-6 . }e gi pobedime kako eden ~ovek. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja.” 22 Koga Ahior prestana da govori. odnovo go zazedoa Erusalim. 17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog.9 2 Mak 3. 24.10 13 2 Mojs 14. se vratija od raznite krai{ta. 5 A ti. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. 16 I. Olofern.21 ta vojska. a zborovite negovi ne se popusto re~eni. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe. ti i platenicite Efremovi. amonski naemniku. Sihemcite i site Gergesijci . gospodare. tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata.Dan 3. da ne vojuvam protiv narodot izrailski. 19 A sega. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja. 24 Oloferne gospodare. otkako gi isteraa Hanancite.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor.8 21 3 Car 9. 13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More. Bog Koj ja mrazi nepravdata. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli.

i Harmi. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod. 14 A sinovite Izrailevi.5 2 Car 14. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv.site moi Joil 2.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. poslu{aj go na{iot zbor. Ti rekov . koi bea izlegle nadvor od gradot.1 .od Vetiluja do Kijamon. Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite.Tebe. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a. koj e sproti Ezdrelon. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni . tie go grabnaa svoeto oru`je. 7. Ni visokite planini. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja.612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini. se dobli`ija do nego. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski.12 10 4. ni dolinite. nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila. gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori. koi go ~ekaa vo negoviot 19. otkako se pribli`ija do gorata. go vrzaa Ahior. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska.16 zborovi }e se ispolnat. pokraj izvorot. no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa. Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi. 12 Koga gi zabele`aa. a vo dol`ina . 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. 15 koi vo toa vreme bea Ozija. kade {to `ivee. da go predadat vo raceDela 4.5.15. i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja. 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. Havrij. Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi.16 {ator.od rodot na Simeon. Bo`e nebesen. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja. 18 Toga{ narodot padna ni~kum. i sekoj ma` so pra}ka vo raka. da go fatat Ahior i da go odvePs 83. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem.1 dat vo Vetiluja. 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto.9 134.29 te na sinovite Izrailevi. 13 A tie. lu|eto od gradot na vrvot od planinata. kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare.6 7 9 5. 40-41 9.pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici. sinot na Gotoniil. 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. Go stavija Ahior srede siot narod. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar.7 5. tuku vo viso~inata od svoite gori. sinot na Miha . 7.7 2 2. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja. znaj deka 16 }e se posrami{. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost. za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. sinot na Melhiil. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i .” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija. .go pazea preminot i frlaa na niv kamewa.20 4 1 Mak 6.13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite.1 4.

otkako se ulogorija vo dolinata. Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi.15 6.3 Pla~ 4. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel.9. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite. pred da dopre do niv na{iot me~. a toj e kaj potokot Mohmur. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici.25 25.21 7. Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja. Bog na na{ite tatkovci.11 15 5. 22 Iznemognaa nivnite deca. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite.29 2 Mojs 14. pa }e go predadat gradot. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata. 21 Ez 4. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme. i Gospod.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad. }e napravime kako {to velite. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot.15 4. }e bideme nivni robovi.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi.12 20. }e padnat po ulicite na svojot grad. 31 Ako izminat ovie pet dena.5 7. 23 Toga{ siot narod. 21 a i rezervoarite im bea prazni. 25 Nie sega pomo{nik nemame.10 Sud 3.27 18 6. mladincite.19 . nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka.3 6. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa. koj se nao|a blizu do Hus. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas. i `enite i decata: i. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena .26 30.5 Pla~ 5.7 28 5 Mojs 4. nema da n# ostavi zasekoga{.10 27 2 Mojs 14.14 19 4.4-9 22 Er 14. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci. Gradot zapadna vo dlabok o~aj. no `ivotite na{i }e gi zapazime. a `enite i decata . Navistina. bojnite koli i kowicata.11 11 Zatoa. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod.13 Pla~ 2. `edta }e gi premali. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik.po nivnite domovi. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja.9. 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad. `enite i decata.16-17 14 4 Car 6.16 Amos 8. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie.6-7 10. ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir. svojot Bog. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. 27 za{to e podobro da staneme niven plen. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi.12 25 Sud 2. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a. gospodare. a so niv i pet iljadi Asirci. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi.613 JUDITA 12 6.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost. a pomo{ nikakva ne ni dojde.4 24 Sud 11.

stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot. sin na Elkija. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~.18 17 2 Car 15. sin na Gideon.60 18 Ps 43. sin na Rafain. ni grad. no nikoga{ ni{to nema da razberete. ne prognevuvajte Go Gospoda.16 15 Dan 3. 33-34 1 Kor 2. svetostite na{i }e bidat razgrabani. 10 Taa ja isprati sluginkata. 2 Nejziniot ma` Manasija. vo denovite koga Toj }e posaka. sin na Helkija. sin na Salamiil. 15 Za{to.13 Mih 4. taa im re~e: „Poslu{ajte me. go pogrebaa kaj negovite predci. so toa }e padne i cela Judeja. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci.17-20 19 Ps 77. sin na Ananija. sin na Izrail.30 7 Est 2.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita.2 Ps 94. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija. pred o~ite na na{ite neprijateli. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi. da gi povika Ozija. sin na Oziil.25 1 Mak 3. Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot.2-3 Rim 11. sin na Ahitov. 17 Zatoa. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla.1 4 Mojs 1. 21 Za{to. Koj sozdal s#. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. sin na Ilija. sin na Sarasadaj.12 Ps 138. }erkata na Merarij. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti. ako bideme pobedeni. kako }e Go razberete Boga. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod. poradi {to go udri son~anica.6 2. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda. na{iot Bog. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom. kako {to bilo nekoga{. 13 2 Mojs 17. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja.12 3 4 Car 4.11. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli. 11 Koga dojdoa kaj nea. So seto toa taa upravuva{e. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga. 7 Be{e li~na i privle~na. Havrij i Harmi. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. sin na Natanail. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli.9 14 Is 40. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi.3-6 22 3 Car 9.17 Jov 42. ni pleme. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a. umre koga se `nee{e ja~menot. od istoto pleme i od istiot rod. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas. sin na Josif. slugi i sluginki. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot. dobitok i nivi.614 JUDITA 8. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne. sinot na Oks.27 4 Car 6. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{. ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena. bra}a. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog.58-62 20 2 Mojs 20.7 11 7. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu. sin na Elijav. ni narod. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne. 18-20 5 3 Car 21. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo.7 . si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite.17-18 16 5 Mojs 23. koja rakovode{e so celiot nejzin imot.

1 2 Mojs 30. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna .11 28 Jov 29.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9.20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9.4 7 1 Car 17.29 Is 24.2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est. Koj gi uni{tuva vojnite. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e. velej}i: ‚Eve. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod. a ne znaat deka Ti si Gospod.12 Ps 78.50 . izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi.33 35 5 Mojs 32. }e napravam ne{to.3 26. }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed. taka postapuva i so nas: za da se popravime. lakot i pra}ata. na{iot Bog. }e go pretvori vo bes~estie. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d.9 Ps 77. 8 Imeto Tvoe e Gospod. {to si namislil .11 29 Izreki 20.45 4 Car 19. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka.toa i stanuva.13 8 2 Mojs 15. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. kopjeto. koga vo Erusalim. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto. Asircite se namno`ija vo svojata sila. 31 Ti si pobo`na `ena. s# dodeka ne go napravam.19 9 3 2 Mojs 12. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. 24 I taka. toa i se javuva. I tokmu toga{. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. kadea so ve~eren temjan.43 1 Car 1. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci.7 2 Mak 8. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi.9 Sud 4. 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta. Bo`e moj. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa.35 31 1 Car 12.4 Mt 26. O. na{iot Bog {to n# proveruva.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me. koi revnuvaa so Tvojata revnost. Ti udri po robovite i gospodarite. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe.2 Mudr 18. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat.2 Izreki 3. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan.1 2 Mak 14.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25. 3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani. se gordeat so silnite race na pe{acite. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod.11 6 Varuh 3.19 4 Car 19.18 32 5 Mojs 4. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca. no sepak tie go napravija. Bo`e na mojot tatko Simeon.11-12 Otkr 3. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam. 6 Toa {to si go namislil. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum. kako go proveruva{e Isak.7 2 Mojs 15.615 JUDITA 25 5 Mojs 8. poslu{aj me mene. pak. taa.3 Avak 3.3 Ps 32. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi. bra}a. go re~e so blagorodno srce. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj. Bo`e. udri po vladetelite na nivnite prestoli. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni.2 27 Ps 16. 7 Eve.10 48. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite.34 Lk 7. $ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. tuku Gospod.17 Mk 5. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo. se nadevaat na {titot. a ne za da ni se odmazdi.23-24 Ps 19.22 5 Is 46.ja oblea so krv. vo domot na Gospod. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam.

54 3 Ruta 3. 12 Bo`e na mojot tatko.19 1 Mak 4. Sozdatele na vodite. i itrinata moja. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini .18 1 Let 29. 13 Odam kaj Olofern. napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet.24 Er 21. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila.18 13 Sud 1.37 4 Car 19. taa izleze zaedno so svojata sluginka. su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto. se iskapi.na napu{tenite i spasitel na beznade`nite.1 3 Car 8. 10 Koga $ ja otvorija vratata. pokrovitel . po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot. Gospodare na neboto i na zemjata.12 4 1 Mojs 38. a na{ite lu- 5 1 Car 25. Ti si Bog na poniznite. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” .9.18-23 li{te. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a.15 14. odi pravo vo {atorot.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja.2. 9 Vidi ja nivnata naduenost.19 Neem 9.6 1 Mak 3. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}. 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina.5 Sud 4. protiv Tvojot svet dom. gi sretna asirskata pretstra`a. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim.6 14 3 Car 18.12 10 13. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik.18 16.” Judita se pokloni pred Boga. a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar.14 Is 4. se pomaza so mast mirizliva. prstewa.11 10. zastapnik na nemo}nite. obetki i site drugi nakiti.19-20 8 1 Car 1. si stavi |erdani. se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi. grivni. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni.” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. a voda~ot zaedno so negoviot sluga.17 . 11 Koga odea po dolinata.Havrij i Harmi. napolni torba so bra{no. 4 Na nozete svoi obu sandali.” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. 2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi.3 Est 2.25 15 Sud 1.18 12 Ps 102.7 Is 10. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo. .616 JUDITA 9 te. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme.18 7 10.53-54 11 1 Car 14. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog. vleze vo sobata. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja. 17-22 9. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj.9 38. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta.

smaragd i skapoceni kamewa. nemaj strav vo tvoeto srce. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor.1 tebe. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. zad edna zavesa od purpur. ete.13 1 Car 25. ne pla{i se. 18 Vo logorot site se voznemirija. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo. bidej}i nivnata hrana se svr{i. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. a pred nego nosea srebreni sve}nici.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka.59-62 11 . tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski . sekoj }e ti pravi dobro.36 11 Ps 77. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro. 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie. no Olofernovite slugi ja podignaa. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. nemaj strav vo tvoeto srce. dodeka da go izvestat za nea. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern.13 10. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. carot na celata zemja. a niv da gi stigne smrtta. osven koga gre{at pred svojot Bog. 4 Nikoj nema da te navreduva. mo}en gospodare.16 10 3 Mojs 26.7 1 Car 25. 2 Pa i sega.15 predadat vo negovite race. 10 A sega.38 Varuh 3. ne be{e me prezrel. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel. 5 9. 7 Da `ivee Navuhodonosor. za{to gi nadvladea grevot.12 7 Er 27. 22 Koga go izvestija za nea. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija. toj }e postapi dobro so 11. koj `ivee vo planinskite krai{ta. a nemaat ve}e ni voda. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi. ako tvojot narod. za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori.14 Dan 2.6-8 2 Mak 8.” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme.10.4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego. 12 I. 16 Koga }e se najde{ pred nego.24 2 Car 14. toj izleze vo predniot del od {atorot. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi.23 2 Car 14. i na sinovite Izrailevi. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. za{to tie {to }e ostanat. zlato. a i me~ot nema sila nad nego.6 28. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi.617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. no tie samite se vinovni za toa. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka. tuku neka ostanat vo tvoeto srce. Naprotiv.31 Ruta 3. a poradi nea. bidi hrabra. so koj Go razgnevija svojot Bog.

23 Er 27. pa i sega. me|u nas nema nieden od tvojot rod. s# do samiot Erusalim.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at.11 Er 19. koga }e ostanam so tebe. 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am. gospodare moj. koga }e ~ue za niv.5 2 Dan 1. otkako razbrav za site ovie raboti. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite.3 17 Ezd 5. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite. tvojata robinka. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna. Site se voshitija od nejzinata mudrost.35 10 Est 1.28 9 2 Car 3. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam. od koi }e se vxa{i celata zemja. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre.11 Lk 2. Judita Mu se mole{e na svojot Gospod. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj. 16 Ete za{to i jas.36 21 5 Mojs 28. Ostana vo logorot tri dena.8 Ruta 1.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite. Bog me prati da zemam u~estvo.8-19 Neem 12.10 4 Mojs 18.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata.” Zapoveda da ja odvedat tamu. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. tvojot Bog }e bide i moj Bog. a prikve~er $ donesuvaa hrana.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot. Srede nego tvojot prestol }e go postavam.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata. 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja.3 11 Est 1. koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas. vo izvr{uvaweto na dela. Spie{e taa do polno}. 8 Koga izleguva{e. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi.13 12. Ako napravi{ s# kako {to re~e. zaedno so tebe. jas tvojata robinka. Se razbudi pred utrinskata stra`a.1 Dan 1. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev. 10 .8 12 6 Ps 62. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to. 15 I {tom im dojde toa re{enie. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil. tie }e go napravat toa {to naumile. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar. gospodare moj. izbegav od niv.6 Mudr 16.44-47 16 1 Car 3. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir.64 kon. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim.37 19 Mt 9. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici. kade {to se pazele srebrenite sadovi.16 Mt 26. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva.

2 Sud 3. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. Otkako izlegoa od logorot.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas. gospodare. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice. Site otidoa da si po~inat. 13 . toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt.1 Amos 6.8 15.30 13. bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna. a Vagoj. Potoa. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba.28 Is 28. denes da bide{ kako edna od asirskite }erki. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi. da jade potprena na niv. da pie{ vino zaedno so nas vo veselba. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli.31 9 1 Mak 7. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta.619 JUDITA 12 1 Mojs 38. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar.pred Olofern. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega. Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto. koi se dignaa protiv nas. 7 se dobli`i potoa do legloto.14 20 2 Car 13. pa otide i si legna.7 Os 7. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor. Bo`e na Izrail. go zatvori {atorot odnadvor.47 2 Mak 15. Olofern. i. 3 Sud 4.29 Ps 93.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti.7 4 10. Judita zastana pred legloto negovo. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. obete izlegoa na molitva.30 8 Is 8.20 13 Prop 9. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete.10 Rim 8.16 7 1 Mak 7.18 10 2 Car 4.19 1 Mak 16. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto. Istoto mu go re~e i na Vagoj. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at. kako i obi~no. otkako ja otvorija portata. 13 Se sobraa site.47 2 Mak 15.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar. gi primija.4 5 5 Mojs 4.” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. a da ne porazgovarame so nea. Bo`e na sekoja sila.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli. kako {to prave{e sekoj den.3 Est 5. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam. sovladan od vinoto. od malo do golemo.19 4.7 11 Ps 118.9 15 Ruta 3. ja otka~i zavesata od stolbovite. bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj . 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot. 10 Taa ja stavi vo svojata torba. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv.20 9. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata. padna na svojata postela. 2 Judita ostana sama vo {atorot.5 Prop 10. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini. kako i denes {to ni ja podari. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim.

zad koja le`e{e pijan.2.od denot koga izleze. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata. 11 A koga se zazori.10 16 2 Mojs 23. 5 No. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite. toj padna pred nozete na Judita. pred da go napravite toa.5 6. 7 Koga go podignaa.9 2 Car 4. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto. Mu se pokloni na Boga.42 9 1 Mak 4. falete Go.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata. 13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail.13 Lk 1. }erko.32 5 5. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15.” 17 Siot narod se v~udovide. da e blagosloven Gospod Bog.58 10 2 Mojs 12.48 Is. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat.24 17 Ps 107. 9 Koga prestana da zboruva. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{. 2.10 2 Mak 15.5 13 1 Car 14. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija. narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad. sekoj neka go zeme svoeto oru`je. eve ja i zavesata.17 19 8. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod. poveruva iskreno vo Boga. voda~ot na asirskata vojska.37 20 1 Mojs 22.16 15 Sud 4. koga nie pa|avme. Gospod go porazi so raka na `ena.1 1 Car 31. falete Go Gospoda.13 1 Mak 4.47 2 Mak 15. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja. 12 Sinovite asirski. do denot koga se vrati. 10 A Ahior. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo.46 7 2 Mojs 15. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini.11 14.20 Dan 13. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi . koga gi zdogledaa. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod.63 6 Is.620 JUDITA 14 Ps 65. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava.8 2 Mak 15.11 Dan 2.N. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i. ti izleze pred nas. padna ni~kum.14 Sud 5. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene.N.55 18 1 Mojs 14. otkako }e go zemat svoeto oru`je. 6.16 1 Let 16. bra}a.24 Lk 1. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli. i kon site drugi na~alnici. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern. koja be{e srede narodot. a nego da go isprati kaj nas vo smrt. gonete gi.19-20 Sud 5. Ti Koj denes. }e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska. no ne sleguvajte.32 Mt 26. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me.24 Est 8.48 11 1 Mak 7. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod.36 1 Mak 13. 14 . ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite.

site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i. a glavata mu ja nema.11 Est 4. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea.N.3 Is. ti si najgolemata izrailska gordost.53 sela vo planinskite predeli.16 1 Car 11.11 2 2 Mojs 15. zagospodarija so s#.6 14 Er 31.11 15. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore. gi raskinaa svoite obleki.33 18 Sud 9. ja natovari svojata maska.8 13. site srebreni sadovi. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena . 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci.34-38 2 Car 1. koj be{e pre. Toga{ sinovite Izrailevi. a vo ram. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i.20 Ps 71. Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim.1 Ps 32.17 11 1 Car 17. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat. site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat. da ja vidat Judita i da ja pozdravat.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot. se stapisaa. sostavija za nea hor. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot. i ja raskina svojata obleka.3 147. site izrailski sinovi.20 1 Car 18.1 14.11 4 Sud 7.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta.25 1 Car 5.4 7 A sinovite izrailski. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani.46 6 3 Car 7. I onie {to se nao|aa vo {atorite. vo koj prestojuva{e Judita. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est. otkako se 7 Car vratija.13 2 Car 1.22 1 Mak 7.45 1 Car 13. eve go Olofern na zemjata. pla~ej}i i lipaj}i. a glavata mu be{e otse~ena. a siot narod ja prifati nejzinata pesna. zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova. taa i onie {to bea so nea. 17 Potoa vleze vo {atorot. 16 Izvika so siot glas. 10. za{to onie robovi se osmeliSud 3.54 Ez 39. no ne ja najde. 5 Otkako razbraa za seto toa. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor. ~a{i. Taa go zede seto toa. pejte Mu pesna nova. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail.2 Let 20. so venci oven~ani i so pesna na usnite.25 12 2 Mojs 15. go ograbija i mnogu se zbogatija.24 3 Car 20. 2.9 izobilen. 15 No koga nikoj ne mu odgovori.20 5 1 Car 14. sekoj od niv hrabar ma`. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor.621 JUDITA 15 gospodar. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin. koga ~uja {to se slu~ilo. 9 I {tom izlegoa pred nea. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa.13 Ps 146.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern. 8 10 13.4 16 1 Mojs 27.25 ninata zedoa golem plen. postilki i seta poku}nina. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime. nivnite du{i se ispolnija so strav. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile.3 19 1 Car 4. potr~aa po niv da gi gonat.10 2 Let 20.7 16. Bevaj.7 15 16 .1 17 1 Mojs 31.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{. pejte Mu na Gospod so kimvali. i gradovi i 1 17. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem.

9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. a kamewata od Tvoeto lice . glasot svoj go podigna narodot moj. na Boga Mu se poklonija. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna.9 104. ne go napadnaa sinovi xinovski. a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka. Sud 3.12 24 1 Mojs 50. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj.31 8. a onie se prepla{ija. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat. Ti go isprati Duhot Tvoj .25 Ps 78.30 Sir 42. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti. ne go soborija sinovi Titantski. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast.30-31 Tov 14. 19 Sadovite.20-21 12 2 Let 20. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at. Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod. ne go skr{ija momci. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod. a kowite nivni gi prekrija bregovite.622 JUDITA 3 Ez 38. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim.66 14 Ps 32. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . a Judita ostana vo nego. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. od denot koga umre nejziniot ma`.6 Sir 10. narodot moj nemo}en izvika. 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod.23 23 1 Mojs 25.1 16 Ps 39. si oble~e obleka lenena za da go pleni.13 Sir 22.8 18 2 Let 20. no za onie {to imaat strav od Tebe .kako vosok }e se stopat. tuku Judita. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila.15 20 1 Mak 4.od smelosta nejzina.10 17 Er 10. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite. i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani. dojde so desetici iljadi svoi vojnici.24 25. taka ginea tie od silata na Mojot Gospod. doen~iwata v zemja }e gi tresne. Judita otide vo Vetiluja.9 Os 14. . Otkako po`ivea sto i pet godini.6-7 7 10.10 49. i se pribra kaj svojot narod. 20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. me~ mu pomina niz grloto. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e. 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori. 25 Vo vremeto na Judita. Gospodi. 21 . Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena. 15 Ps 17.}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela. i tie nastanaa. a Midjanite .10-11 5 Ps 32.Ti si blag i milostiv.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto.49-54 Mih 4. 6 Nasilnikot niven.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite.28 19 4 Mojs 31. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka. Judita mesto `rtva.15 39. nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj. a ubavinata mu ja pleni du{ata.nego go pogubi.7 97.16 Pesna 4.28 vreme be{e slavna po celata zemja. mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea. a koga narodot se o~isti.19 4 2 Mojs 15. a tie se zbrkaa.golem e zasekoga{. no onoj {to ima strav od Gospod .10 1 Car 31. }erkata na Merarij.so dobrovolni prinosi i darovi. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`. Ti si velik i slaven. Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den . 3 Dojde Asur od severnite planini.tie se dadoa vo begstvo.i se uredi s#. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica.13 11 Sud 7. 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki.9 Sir 9.3 21 3 Car 8.58 13 Ps 32. {to $ gi podari narodot.5 Sir 16. so ubavinata na svoeto lice .3 9 12.30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5. Mu gi podari na Gospod. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. Manasija.11.

a slu`e{e vo carskiot dvorec. Gavat i Tara. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. grmotevica. 1. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. Semeev. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman.1 Ezd 4. ete.6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. i Mardohej. sinot Jairov. i) Mardohej. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. sinot na Amadat Vugeecot. stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. od Indija. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks. i mu dade i podaroci za toa. poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. koj `ivee{e vo gradot Suza. d) A. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g. pr. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. otkako se razbudi od toj son. q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen. pa s# do Egipet. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. Na~inot na koj Estira. pa mu javi za niv na carot. koi Navuhodonosor. prviot minister na carot Ksekrs. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. judejski funkcioner. golema reka so mnogu voda. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. Ovde. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. bea pogubeni. ~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. a vo prviot den od mesecot nisan. proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na . v) Toj be{e eden od plenicite. son vide Mardohej. skrb i pritisok. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. rakovodena od Mardohej.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. Kiseev. Hristos). vavilonskiot car. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. koi go ~uvaa dvorecot. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. |) Nivnata borba be{e golema. od Venijaminovoto koleno. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. be{e golem ~ovek. Odreden broj ugledni Judejci. z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor. stradawe i golem nemir po zemjata. pla{ej}i se od zlo za sebesi. Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. b) Ovoj Judeec. zemjotres i nemir po zemjata.

19 Dan 8.9 7. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe. a carsko vino ima{e vo izobilie.5. 13 Carot mnogu se razgnevi. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3.5 5. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo. za{to taa be{e mnogu ubava. Potoa. koi }e ~ujat za postapkata na caricata. Bigetaj. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena.1 2 Let 7.2 carskiot dvorec.7 14 2 Car 25. neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. podobra od nea. carot Prop 9.4 . Memuhan . za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda. . Sitar.9 we.25 svoite oblasni upravnici.1. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot. i }e ima gordelivost.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie. koga srceto na carot se razveseli od vinoto. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina. Tarsis. 10 5 Mojs 17.7 2 Car 11. sedum24. 2 vo toa vreme. od zelen. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den. koi gi poznavaa porane{nite vremiwa.8. }e im go ka`at toa na site carski knezovi. visea na mermernite stolbovi. Meres. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. I im re~e carot na mudrecite.sedum evnusi.9 zovi i slugi.12. Avageta.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija.8 prestolninata Suza. `olt i crven mermer. Bizeta. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13.sedum persiski i midiski knezovi. spored bogatstvoto na carot. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina.” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan. bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj.8 1 Car 15.7 dvajcata carski evnusi. kolku i da e golemo. Harvona. Zetar i Karkas . 19 Ako mu e na carot ugodno. od najgolem do najmal. {to slu`ea pred carot Kserks. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26. 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi.2.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba. 5.7 priredi za narodot svoj.18 13 Dan 2. soop{ten preku dvorjanite. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma.8 8. no taa ne oti{la. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite. i jarosta plamna vo nego.2 Neem 1.27 5.2. soop{tena preku evnusite. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7. za srebreni alki. od najgolem do najmal.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi.6.3 11. 15.18 4 Car 11. toj im re~e na Mehuman.28 3 Car 21. bel. Admata. a i golemi karanici.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina. toj priredi gozba za site svoi kne9.7. koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5. za vreme na vladeeweto na Kserks. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved.28 Dan 6.12 21 2.19 19 8.4. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski. Marsena. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks.

bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi. i ve}e ne vleguva{e kaj carot.8-9 za nea. otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. {to mu sluEzd 2. i toj postapi taka. . i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki. ~uvar na `enite.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1. 2. vo sedmata godina od caruvaweto negovo. . i }e ja povikaa po ime. ~i~ko na Mardohej. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. ni majka. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik. sin na Kis. toj se seti na Astina i na 5-7 16. 15 Koga dojde vreme za Estira. 5 3 Car 1.17 39. taa da stane carica namesto Dan 1. sin na Semej.3 {to e potrebno za doteruvawe.11 1 Car 25. I {to i da pobara{e taa. 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea. . odnosno vo mesecot tevet. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost.625 ESTIRA 2.15 carot. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite. bidej}i taa nema{e ni tatko.odnosno Estira . vo desettiot mesec. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata. vo negoviot carski dom. po ime Mardohej. taa ne pobara ni{to.osven ako carot ja pobara{e. i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj. Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite. i da im dadat s# 21.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza. 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost. Kserks. od Venijaminovoto pleme.13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2.}erka na ~i~ko mu.36-46 2 I rekoa carskite slugi. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa .3 Car 10. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj.da odi pri carot. pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom. 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. }erka na Avihail. a po smrtta na tatko $. 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego. ~uvarot na `enite.7 nea. i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. go{tevawe poradi Estira. toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. ~uvar na `enite. 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2. ni potekloto svoe. opredeleno za `enite. sin na Jair. vo `enskiot 29.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki.3-5. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16.9 Astina. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni. osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj. proterani zaedno so judejskiot car Jehonija.2 Neem 7. 2 . }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot. vo carskiot dom.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj.

od koj narod e Mardohej. odnosno. rasprsnat me|u naro.” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec. vo eden den. 3.15 vo.4 23. pravi so niv {to saka{.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman. odnosno mesecot adar koga Ezd 4.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi. kako {to zapoveda Aman. bidej}i taka be{e zapovedal carot. .14 Neem 11. se ozlobija poradi toa {to beIs 34. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina.9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. da upravuvam sekoga{ krotko i mirno.1 Kserks.8 „Ima eden narod. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 . 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni. jas sakav. koi go ~uvaa 9. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec. koga Mardohej sede{e 4 Car 25. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej.1 den i od mesec na mesec.22 treba carot taka i da gi ostavi.17 Jona 1.626 ESTIRA 21 dohej.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8.1 Mojs 16. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks. se ispolni so gnev. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej. 2 i site slugi na carot. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena.6 19. da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej. od najgolem do najmal. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite. 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego. Mardohej $ so1 Let 24.do namesnicite od Indija do Etiopija. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks . pa ne 1. .11 veda da bidat istrebeni. do knezovite na sekoj narod. Toga{ mu javija na Aman.12 tiot mesec. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod.7 {e pretpo~itan Mardohej. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman. 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den.24 pragot. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat.28 pred carskata porta. 22 Koga dozna za toa. 13 9 Ako mu e na carot ugodno. sin Amadatov. 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41.4 va{e i sega taka. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis. kako narod na Mardohej. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica. mesec adar. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo.24 zakonite na site narodi. zakonite nivni se razlikuvaat od 19.Sud 10.na sekoja oblast so nejzinoto pismo. neka zapo8.12-15 2.4 Dan 3.8 Mojs 23. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot. vo trinaesettiot negov den. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici. toj sepak ne gi slu{a{e. i tie dvajcata bea obeseni na drvo.da ne se gordeam so vlasta. no bidej}i mu rekoa. odnosno mesecot nisan. i be{e napi{ano.31 op{ti na caricata Estira. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten.9 22. i padna `drep. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman. deca i `eni. i imotot niven da bide razgraben. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i. do carskite namesnici na sekoja oblast. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. pogubeni i istrebeni site Judejci.

smrt. izvr{uva najgolemi zlostorstva. No toj ne gi primi.14 No. koga gi zapra{av sovetnicite. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4.16 2 I dojde do carskata porta i zapre. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina.37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj.9 ~ewe i vikawe. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol. i deka vodi `ivot.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e. gi osudil na smrt .13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja.34 vtora po carot ~est. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira. ja raskina oblekata.Is Er 48.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. 18. vtoriot ~ovek po carot.36 22. kako zakon. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej. g) ni objasni deka 44. ispra}aj}i go. 13. i na{ vtor tatko. a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite. i.14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes. Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto.site. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ . na 2 Mojs 14. tu| na zakonite.12 Dan 9. kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved.29.5 Mih 1. a da ne e povikan. zaedno so `enite i decata.3 2 Car net.b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla.3.10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena.3 Joil 1.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2. v) 8. 2. samo onoj. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot. koj e postaven kako nadzornik nad robovite. stavi vrz sebe vre}i{te i pepel. protivej}i se na na{ite nameri. toga{ Aman. pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod. |) nie zapovedavme. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den. a gradot Suza be{e voznemiren.12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{. objavena vo Suza. caricata silno se vozbudi.Jona 3. eden od evnusite na carot. koga taa se vospituva{e pod negovaa raka . bilo toa ma` ili `ena. 8 i mu vra~i prepis od povelbata.38 te i so pepel. d) I taka. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata.11 to. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor.5. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek. ostanuva `iv. 5 Toga{ Estira go povika Hatah. go o~ekuva edna presuda . onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman. i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod. izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8. ta taa da doznae za s#.18 koj na~in da go napravam toa.za{to Aman. 10 I mu re~e Estira na Hatah.” 12.” .3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20.8.3 carot i povelbata negova.1 Jona 3. i za opredelenoto koli~estvo srebro. Joil 1. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego.

otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. |) I sega. osven na Tebe. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja. I koj znae.predaj go na sram! n) Spomni si. za ve~ni naslednici. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu. i klevetnikot protiv nas .neka zaginam. na Gospod. y) I caricata Estira se oddade na Gospod. kako {to mu pora~a Estira. jas ne go pravam ova od gordelivost. ni dewe ni no}e. koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik.12.15 dom. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. si go izbral i me|u site drugi narodi. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. i ne pijte tri dena. i sekoe mesto. Bog Izrailev. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. za koe si im govorel. koi Te proslavuvaat. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot. Gospodi. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi. 2 Let 20. i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. mojot Gospod. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. taka `iveej}i. i postete za mene. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu. Gospodi. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. Mu se mole{e na Gospod. mnogu go ponizi teloto svoe. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. mesto so skapoceni masla.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. po{tedi go Tvojot narod. a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod. Gospodi. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. m) Ne predavaj go. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. za . e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. Gospodi. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. Gospodi!” . spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi. Judita 4. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta. velej}i: 16 „Odi.me|u site nivni predci. pa ako zaginam . osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene. koja sum sama i nemam pomo{nik. da im ja zatnat ustata na onie. ta.20 14 na{a vo veselba. za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni. i si go izvr{il za niv ona. pomogni mi mene. i ne jadete. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. i s# {to e ~udesno pod neboto. Bo`e. Gospodi. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. Bo`e Avraamov. Ne gi pogubuvaj ustite. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva.7-8 50. i. j) Sum slu{ala. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. koj da Ti se protivi.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi. i plotskiot car da se veli~a doveka. oble~e obleka za `al i taga i. Ti si Gospod na site. g) Ti znae{ s#. Care. da Go vospevame Tvoeto ime. obzemena od smrtna gor~ina.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost. go pokri so raspu{tenata svoja kosa.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. Gospodi. i na{ite tatkovci . da gi istrebat Tvoite naslednici. iako e toa i protiv zakonot. Gospodi.

11 nici. dojdi!” 5. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. celiot vo zlato i skapoceni kamewa.b) No dodeka govore{e. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja.17 krotkost.1 gibel negova i na negovite istomisle4. carot se voznemiri. 8. Gospodi! p) Ti s# znae{. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno. 6 I koga carot saka{e da pie vino. tokmu sproti vlezot na domot.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava. neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila.6 7. Potoa toj ja ute{i 9. dode. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom. koj stoi na glavata moja. o) nas.” .8 2 I carot go podade kon Estira zlat.7. i na ednata se potpira{e.” Estira pred carot Na tretiot den Estira.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja.5 9.4. }) Bo`e. Koj ima{ sila nad site. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo. a) pa otkako se nakiti. . zede dve sluginki. a liceto $ be{e radosno. Bo`e Avraamov.19 3.629 ESTIRA 5. a carot go stavi `ezolot Neem 2. kako da be{e ispolneto so qubov.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina. i caricata premale. i spasi me od mojot strav. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec. ja bakna i re~e: „Zboruvaj.2 ka taa da se sozeme. d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2. g) Koga go svrte liceto svoe. i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene.9 odredba e za obi~nite lu|e. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie. i be{e mnogu stra{en. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. taa najde milost vo o~ite negovi. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e. otkoga se izmeni mojata sudbina do denes. ja soble~e oblekata na `alosta. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e. Ako mu e na carot ugodno. koga se pojavuvam. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost.5 na nejziniot vrat. nema da umre{.22-23 e. osven za Tebe. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot. gospodare. osven Tebe.5. toa }e ti bide dadeno. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina. kako da se gale{e. kako angel Bo`ji. toj pogledna silno razgneven. za{to na{ata 1.12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6. otkako prestana da se moli. pred domot na carot. i site slugi negovi ja hrabrea. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi. taa padna od premalenost. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot. za{to ti si prekrasen. svetnato od slava. No koga Aman go vide Mardohej . gospodare. no srceto $ be{e svitkano od strav. izvalkan so krv od mese~en ciklus. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova. se oble~e po carski. pak.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. pa }e postapam spored carskiot zbor. koja sum sama i nemam drug pomo{nik.se gnasam od nego kako od partal. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. Gospodi.17 na `ezolot.

9 i neka gi dadat oblekata i kowot. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a. {to ja be{e prigotvila.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. 10 No Aman sepak se vozdr`a. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. da go oble~at ~ovekot.30 Is 57.630 ESTIRA 6. koj sedi pred carskata porta. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. poradi kogo ti po~na da pa|a{. trgna vo domot svoj. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek.” Carot re. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi.1 pri carskata porta. kako {to re~e. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej. i toj naredi besilkata da bide napravena. Aman stoi vo dvorot. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek.61. 8 neka mu donesat carska obleka.35 ~e: „Neka vleze. e od judejsko pleme. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti. i gi ~itaa pred carot. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. kogo carot saka da go odlikuva. so koja carot se oblekuva.2 14. da mu postavat carski venec na glavata negova. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta.23 10. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. na koj carot java. i toga{ odi veselo na gozbata so carot. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. pak. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki. vo racete na eden od prvite carski knezovi. bidej}i so nego e `iviot Bog.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. pak. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta.14 Mal 3.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. go oble~e Mardohej. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego. i da go dovedat kowot.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1. dojde vo dvorot Aman. visoka pedeset lakti. A koga dojde vo domot svoj. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2.21 na Zere{a. za mnogute svoi sinovi i za s# ona. se pomesti od mestoto pred nego.2 2 Mojs 17. nata`en i so navednata glava. 6 . Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot.” 2 Car 6 I Aman vleze. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. tuku navistina }e padne{ pred nego.1 37. Aman. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks. ti nema da go nadvie{. 2 i se najde zapi{ano tamu. Carot go pra{a: 15. osven mene.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego. i toj ne stana i ne 2.4 bi posakal carot da go odlikuva. deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko.

koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata.13 hej za nadzornik na Amanoviot dom. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki. za{to pismo. za{to vide deka od carot go ~eka zlo. i ako na carot mu e ugodno. jas $ go dadov na Estira domot na Aman. sin Amadatov. odnosno. 8 napi{ete i vie za Judejcite. Aman.631 ESTIRA 7. 5 . po moja `elba.8. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. kako {to zapoveda Mardohej. ona {to vi e ugodno.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. padna pred nozete negovi. I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot. jas }e mol~ev.3.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj. na koe sede{e Estira. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten.3.2 3.12-15 ot `ezol.1 7 vleze pred liceto na carot. za{to Es. neprijatelot na Judejcite. 6 za{to. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve. a Mardohej 10 2. stoi vo domot na Aman. makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot. 4 Carot go podade kon Estira zlatni. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman.42 go be{e odzel od Aman. ubieni i zaginati. na dvaeset i tretiot den. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. 8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. neka mi bidat podareni mojot `ivot. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. Toga{ gnevot na carot stivna. pak.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira. visoka e pedeset lakti.3.11. Estira stana i zastana pred liceto na carot. do oblasnite namesnici. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija .” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej. care. taa }e bide ispolneta. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. Aman se be{e navednal kon legloto.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira. i be{e napi{ano s# onaka. vo mesecot sivan. koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto. a Estira go postavi Mardo. i mojot narod. mu go pokrija liceto na Aman.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite.9 5. ne mo`e da se izmeni.9. poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten. 9 I re~e Harvona.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec. i samiot nego go obesiv na besilka. carice Estira? Taa }e bide ispolneta. Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman. ako sum na{la milost pred negovoto lice. koj govore{e dobro za carot.6.2 8 I Estira govore{e u{te pred ca. i mu go dade na 3 Mardohej. do Judejcite i do satrapite.12-13 rot. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5.

q) No nie nao|ame deka Judejcite. me|u vidnite praznici. i) se zdobi so blagonaklonost. na kamili i na carski muliwa. im podgotvi takva radost.” . kitej}i se so gordosta na bezumnite. tuku. Koj sekoga{ s# gleda. z) da ne dopu{time izmeni. praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. p) I vie. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud. tuku `iveat spored najpravednite zakoni. odnosno. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. Makedonec. kolku od delata. kako {to rekovme. `iviot Bog. vo istiot toj den. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. namesto gibel na izbraniot rod. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. {to ja imame kon sekoj narod. bidej}i se oble~eni so vlast. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. pozdrav! v) Mnozina. y) Taka Aman Amadatov. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. j) no. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. Koj vladee nad s#. koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. vo mesecot adar. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e. a imotot nivni da go razgrabaat. m) kako sinovi na Sevi{niot. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. da gi istrebat. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. `) Zatoa. ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. {tedro nagraduvani so po~esti. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. tuku. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. o) Za{to. za da mo`at na onie. koja nema da go ispolni ova. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. bidej}i ne ja skroti gordosta. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. d) No ~esto i mnozina. a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. ne se zlostornici. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. Bog. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta.

10 25. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82.9 neprijateli.7 7 Par{andata. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa. se na1 Mojs 41. Ez 38. 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza. 8 Porata.14 leka.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom.16 31. 4 koga neprijatelite na Judejcite.14 35. i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno. no za grabe` raka ne pu{tija. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is. ona {to be{e denes. 6.17 svetlina i radost.22 sekoe mesto.10 51.N.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi.27 Is 14.13 24. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza.5 Zah 2. Aridata. objaven za site narodi.” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno. 17 I vo sekoja oblast. se izdiga{e s# pove}e i pove}e. Neem 8. bidej}i toj ~ovek. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti.8 raduva. pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast. i gi obesija desette Amanovi sinovi.1 9.7 Zah 8.3 54.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci.21 8. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza. 1. koi se nao|aa vo carskite oblasti. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks. da go vr{at istoto i utre.11 15 2 2. 1 Car 11. vo toj den. no za grabe` raka ne podadoa. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta.19 Ps 50. na trinaesettiot den.6 Is 12. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela. kako zakon. vo sekoj grad i 9. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9.1 Er 15. so golem 56.7 Ps 104.1 vo carski sini i beli ali{ta.11 Zah 2. 2-3 nastanuva{e radost.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50.3. 18 A Judejcite {to bea vo Suza.6 22. gozba i 8. Is. 14 Brzoodcite.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka. da stavaat raka vrz svoite neprijateli.18 trebija petstotini du{i. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi.9 Jov 13. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena. veselba.5 1 Car 6. javnati na brzi carski kowi. I mnozina lu|e 15. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den. vo mesecot adar. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza. no za grabe` raka ne pu{tija. 16 I drugite Judejci. neprijatel na Judejcite. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba.5 Mojs 3. Aridaj i Vajizata 10 . trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved. Mardohej. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej. Dalfon.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite. Adalija.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi. gi ubija. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo . veselba i sve~enost. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka. 10-12 9 Parma{ta.17 2 Mojs praznik za Judejcite.7 1 Car 14. Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. Arisaj. Aspata. ubivaj}i gi so me~. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i.

b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den. koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej. i za3. Ete za{to.5. emno si ispra}aat podaroci. za da gi istrebi i pogubi.4. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme.27 22. a taa se zapi{a i vo knigata. sekoja godina.toa sme jas i Aman. i kako takov mesec. so koja carot gi vozveli~i. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata . }erka 31 Avihailova.46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite. do bliskite i dale~nite. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim.za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi. i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii. i stana svetlina i sonce i golema voda. kako {to gi us. taa reka e Estira. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. vo sekoja oblast i vo sekoj grad. misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka. vo dnite na post i pla~ewe.5. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi.634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki.16. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej. 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno. |) a mojot narod .15-17 Is 15. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni. i Judeecot Mardohej. soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. v) Maliot izvor stana reka. neprijatel na site Judejci. napravi Bog ~uda i ~udesa golemi.vo praznik.23 rim za vremeto nivno. 22 kako dni. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa. I go spasi Gospod Svojot narod. a drugata . od zborot pur .ednata za Bo`jiot narod.46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10. 23 Judejcite go primija toa.22 20. naj.za site neznabo{ci. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi. neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena. `) i izlegoa tie 10 . velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a. 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu. koi povikaa kon Boga i bea spaseni.15 opredelija za sebe i za decata svoi. koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica. od nego ne ostana ni{to neispolneto. e) Taka Bog ustroi dve `drepki . a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv. Amadatov sin. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi.7 29 Napi{a i caricata Estira. kako praznik.3 Car 15.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite.2 i sedum oblasti na carot Kserks.`drepka.16 pismo za Purim.toa se Izrailcite. 50. i da go obesat nego i sinovite negovi. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli.34 14. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks. 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks. 24 deka Vugeecot Aman. . vo sekoe pleme. d) narodite . g) A dvata zmeja .

koj be{e od Erusalim. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec.635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. Dositej. . i Ptolomej. so sve~enost. bil sve{tenik i levit. go prevel Lizimah. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar.” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail. koj. koe. Ptolomeev sin. go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici. sin mu. velat. velat.

golemiot sve{tenik i etnarh.1 1 Mojs 10. hramot. so prekar Makavej. persiskiot i 11.7 carevi. trezveno jasno. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici.11 5. nekade kon krajot na vtoriot vek pr.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski. 5 Najposle padna vo postela. Eronim go koristel i evrejskiot original.26-50). ~uvawe na Zavetot. 6 gi povika svoite doverlivi. a podocna pod aramejskite Selevkidi. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski. objektivno i dobro razraboteno (sp.12 Er 2.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14. go pobedi Darij. . 2 Let 14. ili aramejski.1-21.28-54. 6. 16.. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi.20 Sud 3. Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta.24). Sv. do 134 god. do 197 godina. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata. pr. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni. Hr. glavno od 175 god.49. im go razdeli carstvoto. koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. 1. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja. 7. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta. i dodeka u{te be{e `iv.6 Dan 11. i zavladea nad mnogu krai{ta. 4. Zakonot. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot.10 Ez 27. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha. od koi najistaknatiot se vikal Juda. kako i za vernosta kon Zakonot. sinot na Filip. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. izleze od zemjata Ki3 tim. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. Se ~ini deka bil Judeec. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata.52 midiskiot car i se zacari mesto nego. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi. No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. celata zemja molkna pred 1 nego. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat.PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea. prezede 17. verata na tatkovcite. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec. svetosta na hramot i bogobojazlivosta. Hristos.1.38. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14. Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god.4 Is 23. Negovoto izvestuvawe e ednostavno.

21-22 2 Mojs 25. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. za da vladee nad dvete carstva. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina. mnogu zla n# postignaa. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol. koj se ispla{i od nego. 48-49 28 Sud 5. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca.20 godini. vencite i zlatniot ukras.36 2 Car 5. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail. zlatnite kadilnici i zavesata. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite. sinot na carot Antioh. 35 Tamu natrupaa oru`je. so kowanici i so mnogu brodovi. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid.10 Pla~ 5.24 8. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi. ograbi mnogu dobitok.8 33 2. 15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7. 31 Zede golem plen. 24 I. otkako ograbi s#. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan. site negovi sveti sadovi. za{to otkako se oddelivme od niv. koj dojde vo Erusalim so silna vojska. carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi. otkako caruva{e dvanaeset godini. se vrati vo svojata zemja. so bojni koli i slonovi.21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan.31-38 26. vo site negovi mesta. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija.8 Is 13. se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo. Antioh se vrati.23-25 11. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. stavija kruni na svoite glavi. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet. no nenadejno go napadna gradot. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram.15 .7 36-40 Amos 8. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. sve}nikot. mijalnicite.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. koj be{e zalo`nik vo Rim. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai.13 Ps 67.18 rija. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa.31-35 3 Car 7. 25 Vo Izrail. 23 Go odnese seto srebro i zlato. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. i taa stana neprijatelsko gnezdo.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva. Dan 7. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast.32 14.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. i zloto go umno`ija na zemjata. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina. ~iniite. nastana golema `alost.31 7. 17 pa so golema sila navleze vo Egipet. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~. 22 trpezata na predlo`enieto.4 2 Car 22. Aleksandar umre.

61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. praznicite se pretvorija vo pla~. nare~en Avaran. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. spored carskata zapoved. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi.gi kinea i vo ogan gi gorea. go ubivaa. 2 Mak 6. 64 Navistina. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot. 11.11 na skri{ni mesta. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea.ni{to ne~isto ne jadea.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat. a ~esta vo bes~estie. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana.vo `alost se pretvori.25-30 1 Let 24. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. 60 spored carskata zapoved.52 Dan 9. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija. nare~en Gadi. 62 Pa sepak.4. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. sin na Simon. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi. 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite. I site narodi na carskata naredba se pokorija. 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. 47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni. i Jonatan. i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto.31 sabotite negovi .27 na. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6.27 konot i napravija zlo vo zemjata. 63 pove}e sakaa da umrat. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija. a veli~inata negova . mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost . nare~en Apfus.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12.7 tijata na pusto{eweto.13.7 kislev.2. nare~en Makavej. izgradija `rtvenici vo site judej. vo sto ~etirieset i pettata godina.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod. koga tie doa|aa vo gradovite. 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9. stra{en be{e gnevot nad Izrail. 4 Juda.vo navreda. koj be{e nad oltarot. gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale. 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot . na smrt da bide predaden. 2 . 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan. pak. sve{tenik od potomcite na Joariv. 50 Ako. site {to go napu{tija za. du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija.2-7 napu{tija. nare~en Tasi. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim. 3 Simon. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai. zamina od Erusalim i se naseli vo Modin. sinot na Jovan. toga{. 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. 5 Eleazar. 11.

26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot.28 10. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin. 24 Matatija. eden Jude. 31 Na carskite lu|e i na vojskata. a negovite momci 11.14. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja. i nivnite sinovi.24 5 Mojs not i zapovedite. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo. koi ja sakaa pravdata i Zakonot. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija.34 50. 13. 16 Mnogumina. plamna vo nego gnevot zaradi pravda. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu. velej}i mu: „Ti si voda~. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva. sinot na Salu. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5. Pla~ 2. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite. a `rtvenikot go razurna. pak.6-15 23 Koga prestana da govori. i nivnite `eni i dobitokot. od sloboden stana rob. za{to mnogu se zasili zloto nad niv.” 25. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi.26 pa|aat od me~. po~naa da go nagovaraat. gradot na David. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3. na{ite svetosti. spored carskata zapoved. 30 tie samite. ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego. doen~iwata negovi gi 6. ostavaj}i s# {to imaa vo gradot. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. Zastanaa protiv niv.60 ubivaat po ulicite.30 Sir 45. gledaj}i go toa.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi. idol. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot.38 seni vo plen. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim.10. na{ata ubavina i na{ata slava opustea. neznabo{cite gi oskvernija. koja se nao|a{e vo Erusalim. srceto mu se rastreperi. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 . se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. kako {to go napravija toa site narodi. 12 I.22 dostoinstvo.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva.16. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina. ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad.23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa.Ps 105.20. od Izrailcite se pridru`ija kon niv. ete.

57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite.48 63 Ps 145.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. stana sudija nad Izrail. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo.13 55 4 Mojs 27.40 19.13 2 Mak 14.10 2. }e se borime so nego za da ne umreme site.17 i so nivnite deca i dobitokot . be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite.62 ten den.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118. 65 Eve vi go Simon. Toj }e vi bide mesto tatko.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1.12-23 56 4 Mojs 13. 51 Spomnete si za niv. 64 A vie.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88.10 4 Car 2. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. deca moi.28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite. znam deka e razumen ma`. odli~en junak u{te od svojata mladost.143 54 2. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli.31 14. 59 Ananija.26 4 Mojs 25. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv. 50 Zatoa.6-10.N. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime.24 Is. toj neka vi bide vojskovodec. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15. 44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite. vo sobirot naroden.okolu iljada du{i. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8. im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. drugite. 56 Kalev. 5 Mojs 31. nitu gi ut7. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. za{to preku nego }e se proslavite. pak. krepete se i pazete go hrabro Zakonot. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat. sega e vreme za prevrat i `estok gnev. 61 I taka. 63 Denes se gordee. 66 A Juda Makavej. 1-12 59 Dan 3. 54 Fines.17 60 Dan 6. 55 Isus. od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata. 14. 43 I site drugi {to bea vo opasnost.3 . 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod. 6-15 Sir 46.9 57 1 Car 24.6 22. tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata. nego slu{ajte go vo site dni. ~eda moi.10 2. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta. a utre ve}e nema da go najdat. 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi.17 62 1. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet. s# odbrani junaci od Izrail. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci.6 vrdija svoite skrivali{ta. 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja.21 2 Tim 4.16 58 3 Car 18. sega se zasili drskosta i stradaweto.21 2 Car 7. na{iot predok. zaplakaa za niv gorko. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite. va{iot brat. zatoa {to ja ispolni zapovedta. 36 No ovie ne im odgovorija. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime.7. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat.1 n# ubivate. zatoa {to poka`a golema revnost. site verni na Zakonot.

5. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. mnogu sme isto{teni. stava{e oklop na sebe kako xin. so ra1. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina. a onie {to ostanaa `ivi.6 17.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda.8 Sud 2. a siot Izrail gor5. na{ite `eni i na{ite deca. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3. 17 Tie. vojskovodecot na Sirija. ne pla{ete se ni najmalku od niv. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin.29 3. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. a drugite izbegaa vo filistejskata zemja. 10. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci.55 9. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. koj be{e nare~en Makavej.18-22 24 2 Car 5 .9 godina. 12 Im go odzedoa plenot. tuku silata doa|a od neboto. se razbegaa. vodeni od nego. 7 3 13 I slu{na Seron. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici. vleguvaat vo borbi. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron.44 ko go oplakuva{e. i da n# ograbat. mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail. 1 Mojs 25. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna.46 16. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e. 5 Gi gone{e bezzakonicite.4 1 Mojs 49. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a. koi. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan. 16 Is. branej}i go narodot so me~. 21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda.3 1 Car 14.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina.20 69 6 2. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi.40.11 18 4.46 22 5 Mojs 1.10 4 Car 22. od niv padnaa osumstotini ma`i. preku negovata raka dojde spasenieto.N.29 dost vojuvaa za Izrail. 10.” 23 Otkako prestana da govori.10. go ubi i negovata vojska ja uni{ti.

31 Silno zagri`en vo svojata du{a.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. dodeka se vrati toj. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi. 40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata. 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata. zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska. ugleden ~ovek.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa.17 . se gaze{e po svetite mesta. spored carskata zapoved. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici. hrabri ma`i i prijateli na carot. sinot na Dorimen. osven samo u{te edna{ ili dvapati. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci. da pojdat vo Judeja i.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11.18 nite krai{ta. sproti Erusalim. da isprosat milost i milosrdnost. Sobirot vo Masifa (2 Mak 8. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme. ne se slu{a{e ni kaval ni citra. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici.39 1 Let 19. da ja opusto{at. toj se raspali so gnev. tie zedoa so sebe mnogu srebro. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e.5 10.1 33 7. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci.1-3 1 Car 7. Nikanor i Gorgij. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata. 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. 46 38 46 Sud 20. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. be{e odzemena veselbata od Jakov. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego. vo sto ~etirieset i sedmata godina.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej. po poteklo od carski rod. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija. prestolninata na svoeto carstvo.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat.

5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. obu~ena za vojna.13 rot na Juda i ne najde nikogo. ni me~evi. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. pedesetnici i desetari. sekoj od niv.1-4 skata vojska vo Emaus. no tie nemaa ni {titovi. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost.9 da gi bara po ridi{tata. kako i na onie {to se pla{at. 48 ja otvorija knigata na Zakonot. 13 pa izlegoa od logorot za da se borat. na ~ie ~elo se nao|a{e. 14 i ja zapo~naa bitkata. 2-21 54 5. a onie {to bea so Juda zatrubija.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel. {to nasadile lozje. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas. za{to u{te edna bitka n# ~eka. koi gi bea ispolnile svoite denovi. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv. Azot i Jamnija. 8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se.23–29. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. kako {to e spored Zakonot.5 20. 15 site drugi padnaa od me~. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata. stotnici. okru`ena so kowica. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi. pa po~na 4 Mojs 10. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se. 59 podobro e da umreme vo borba. {to se bea naskoro o`enile. a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6. velej}i: „Tie begaat od nas. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. kako {to posakuvaa. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi. da se vrati vo svojot dom. 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto.33 55 2 Mojs 18. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime. mu slu`ea kako voda~i.” 6 [tom se zazori. 5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo.4. 60 Kako e Bo`jata volja. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi.21 56 5 Mojs 20. 52 Eve. 4 .

namisli povtorno da ja napadne Judeja. dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto. 24 Koga se vra}aa. 27 A toj. pak. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. ajde Mih 3.12 da odime gore i da go o~istime i obno. 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie. 45 Im dojde dobra misla . O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. pak. mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11.1-4.” 20. i. koja sleguva{e od ridot. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno. vratite izgoreni. .1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat.da go urnat. i. `rtvenikot oskvernet. ta nikoga{ da ne im bide za sram. toj trgna kon Antiohija. koi bea verni na Zakonot. otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici. mnogu se upla{ija. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata. se pojavi edna grupa.6. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila. riznicite. pa sobra tu|inci. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. a vo tremovite. koga slu{na.17 43 4 Car 23. spored Zakonot. 39 Gi raskinaa svoite obleki.13-14 38 Ps 73.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul. 40 padnaa ni~kum.5-6 iska~i na gorata Sion.1 118.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73. zedoa mnogu zlato i srebro. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja.9 „Na{ite neprijateli se pobedeni. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime. dimot {to se 1 Car 17. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat.29 136.” 34 Zapo~na borbata. 21 Koga go vidoa toa. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27. neka se pokolebaat so porazot svoj. 26 Onie.spored porane{niot. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot. 35 Lisij. mnogu se voznemiri. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor. 35 2 Mak 11. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica. za{to e blag i milostiv niz vekovi.47 2 Mojs vime svetili{teto. Spasitele na Izrail. urnati. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv.37 na svetili{teto 14. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik. 47 pa. Ti. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik .24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo.2-7 40 4 Mojs 31. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija. 30 Koga ja vide taa golema vojska. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici. podgotvena za borba. 43 Tie go o~istija svetili{teto.6 42 3 Mojs 21. 24 Ps 105.

3 4 Mojs 34. 49 napravija sve{teni sadovi. negovite bra}a i site Izrailci. vnesoa sve}nik vo hramot. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race. Koj im pomogna. ako nekoga{ dojdat.31 5 . 7 Toj vode{e mnogu borbi. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. mnogu se razgnevija. vo koja se krieme.4 6-8 4 Mojs 21. koi bea za narodot stapica i sopka. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici. toj gi napadna.29 48 Potoa gi uredija svetiwata. se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. vo sto ~etirieset i osmata godina. 50 go pokadija oltarot so temjan. 54 Vo denot. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa. stanaa mnogu rano. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. 51 na trpezata stavija lebovi.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. gi pobedi. nivniot vojskovodec. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev. Timotej gi predvodi nivnite vojski. gusli i kimvali. vo Akravatin. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. a potoa se vrati vo Judeja. 61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. se zdru`ija za da n# uni{tat. kako porano. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. toj be{e obnoven so pesni. koj `ivee{e me|u niv. 59 Juda. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. 5. 55 Siot narod padna ni~kum. citri. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. 52 Vo dvaeset i pettiot den. bidej}i mnogumina od nas zaginaa. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. a gi napravija i vratite na riznicite. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot. onaka kako {to bilo pred toa. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. koi `iveeja vo Gilad. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. gi obnovija vratite na vlezot. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. `rtvenik za temjan i trpeza. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. Toj im nanese golem poraz. gi ponizi i plenot im go odzede. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite. 10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. vo devettiot mesec kislev.

pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25. velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e. 34 Vojskata na Timotej.13 Galileja. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva.20 se upati kon Vosor.” Juda pojde da gi pre~eka. zaedno so nivnite `eni i deca.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. i. Vosor i drugite giladski gradovi. koi bea vo predelite na Tov. kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. 35 Toga{ se vrati vo Alema.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite. bezbrojno mno`estvo. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo. Maked i 5.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja. 30 Koga osamna zorata.51 Is. izbi s# {to be{e ma{ko. ete. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i. tie go izvestija. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost. gi podignaa svoite o~i. vo Hasfo. od drugata strana na potokot.20 Karnen . ja opsadija i ja prezede. a na Juda . 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12.” 18 Go postavi Josif. od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja. se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata. a toj im go zede plenot. otkako razbra deka toa e Makavej. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. . a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad. Maked. a logorot im e zad potokot. ete. go sobra celiot plen i go izgore so ogan.osum iljadi za Gilad. izbega pred nego.N. podgotveni se da te napadnat. no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite. pred niv mnogu narod.646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa. 19 Nim im zapoveda. sakaat da n# pogubat. na smrt se predadeni. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi. i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci. Sud 7. 13 Sud 11. dodeka nie ne se vratime. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata. najmile i Arabjani kako pomo{nici. 6. sinot Zahariev.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma.11 gi napadnat tie tvrdini. 39 tie sozdale golema vojska. vo iskinata obleka. 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. vo Alema.3 2 Mak 3.” Is 8. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod. go zede nejziniot plen i ja izgore. 37 Po ovie nastani.

go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. 56 slu{naa Josif.32–45) Vo onie denovi.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot. koja e sproti Bet–[an. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi.” 43 I toj prv mina preku potokot. se upla{i i napravi lo12.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad. dodeka dojdoa vo ju. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto. sakaj}i da poka`at hrabrost. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego.58-59 4. pak. voenite na~alnici. ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. koj se nao|a{e na patot. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen. 55 . 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv. a bratot Simon vo Galileja.14 20. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne. 1. 2 Mak 41 Ako. 42 2 Mojs 5. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime. sinot Zahariev. taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda. preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail. Toa be{e golem grad. pred Ptolomeida. site neka odat vo boj. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija.26 48 gor od drugata strana na potokot.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. ne }e mo`eme da go pobedime.N. od najmal do najgolem. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci.19 na celoto patuvawe. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12.15 dejskata zemja. a po nego premina i siot narod. mnogu ukrepen. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite. i Azarija. 46 Dojdoa do Efron. nema da vi napravime nikakvo zlo.6 5 Mojs 20. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie. bidej}i. koi bea vo Gilad. i gradot se predade vo negovi race. i portite gi zatrupale so kamewa. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja.5-9 Is. go urna gradot do osnovi. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata. gi osta20. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli.10 3.” 58 I taka $ naredija na vojskata. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. gi zazede Hevron i okolnite sela.” 42 Koga Juda dojde do potokot. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. taka {to treba{e da pominat niz nego. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}. koja se nao|a na jug.

2 i deka vo nego ima hram.63 18 1. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. 10 2. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi. so srebro i zlato. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. 9 Pove}e denovi ostana taka. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja. oklopi i oru`je. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. so visoki yidovi. a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci. pa go povika siot narod za da gi opsedne. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je. svojata carska obleka i svojot prsten. a isto taka i Bet–Cur. eden od svoite prijateli. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. sinot na Filip.” 14 Toga{ go povika Filip. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. gi razurna nivnite `rtvenici. 68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. a na neznabo{cite da im pomagaat.33-36 20 6. koi oti{le vo zemjata na Juda. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj. koga minuva{e preku gornite oblasti. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina. pro~uen so bogatstvo. makedonski car. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. koj prv se zacari nad Elinite. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. negoviot grad. da se odnesuvame spored 18 . 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska.18 1 Car 17. ete. bile pobedeni. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. razbra deka vo Persija ima eden grad.7 1. 19 Juda re{i da gi izgoni. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. deka tamu imalo zlatni predmeti. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh. iznemo{ten od taga. kako {to bilo pred toa. padna na postela.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. a srceto moe iznemogna od taga. ostaveni od Aleksandar.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh. mnogu se ispla{i i se voznemiri. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto.31 2 Let 26.55. koj bil mnogu bogat. 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja. po ime Elimais. a deka i svetili{teto go ogradile. pobedeni od niv.32 14 6. 7 deka go razurnale odvratniot idol. 15 mu ja dade krunata. i go postavi nad celoto svoe carstvo.

narekuvan Avaran. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija.od slonot. tie }e napravat i pove}e od toa. se otklonija od nea. 47 Judejcite. sproti carskiot logor. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. vojskite se podgotvija za bitka. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. ne 44 oddeluvaj}i se od nego. ete. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. dolgo go napa|aa. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi.53 15. 46 se vovle~e pod slonot.na ednata i na drugata strana. koga stana rano izutrinata. Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici. na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici. Taka zagina toj tamu. brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija. Gal 1.27 . 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija. 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. a osven toa. a drugiot . 49. }e svetnea kako ogneni svetila.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. za da ja prezemat. koga }e 4. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13. koi se borea odozgora .1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli. kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci. go probode so svojot me~ i go ubi. 38 Drugite. 26 I. vide eden slon pokrien so carski oklop. obu~eni za vojna.649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. 39 Car kade {to be{e slonot. a koga trgnuva. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska.11 tuku i protiv site tvoi oblasti. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. 28 11. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i. 44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime.29 n# najdat . za da se vozbudat za bitka. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. od niv }e svetnea gorite. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. pa duri napravija i voeni napravi. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas.16 {e toj.po niskite mesta. 33 A carot. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite. pak. za{to vojskata be{e golema i silna. 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi. trubite zatrubija. 43 Toga{ Eleazar.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. vrzani za niv so kai{i. trgnuvaa i tie zaedno so nego. negovata volja.3 10.

Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari. na kogo carot Antioh. koga se vrati vo Antiohija. koi gi ukinavme. 52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7. koj se obiduva{e da stane sve{tenik. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja.10-11 3 Mojs 25. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij. gi predvode{e. toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite.62. kamewa i ogan. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata. .22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip. za{to be{e sedma godina. za{to poradi svoite zakoni. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. 6. koj tie go prifatija. 11. 63 Potoa brgu pojde i. gi bea potro{ile i poslednite rezervi. vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e. 56 se vratil od Persija i Midija. za{to zavladea glad. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto. a Alkim. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata. 62 Se iska~i carot na gorata Sion. 50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat. go napadna. u{te dodeka be{e `iv. 58 koi izlegoa od gradot. 7 Zatoa isprati ~ovek. 3 [tom toj razbra za toa. 51 Potoa.53 2 Mojs 23. kako i pred toa.23–26.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur.3 2 Mojs sevo ova. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa. a nas n# progonija od na{ata zemja. 13. 5. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion. vo kogo ima{ doverba.” 10.18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. zaedno so vojskite.50. go najde Filip kako vladee so gradot. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli. a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13.45. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata. sin na Selevk. rezervata so hrana pomala.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe. vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi.23. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat. za{to nemaa hra11. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. vojuva{e so nego i go prezede gradot.

2-3 zemja so golema vojska. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail. 22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod. so koja se zakolnaa. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. tie baraa so niv da bide sklu~en mir.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska. me|utoa. vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda.10 ta na Judeja. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. za da baraat spravedlivo re{enie.Ezd 6. a svojot logor go postavi kaj Vitzet. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska.36 izrailskite sinovi. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3.32 va poraka. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. Vakid se vrati kaj carot. carot go isprati Nikanor.42 skite sinovi. se pozdravija miroqubivo eden so drug.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi. 26 Toga{.8 bo`nicite. 20 Potoa. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici. 30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir. eden od svoite slavni vojskovodci. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim. 9 1 Let 24. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego. 25 . 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama. gi oskverni i gordo govore{e so niv. ni na vas nitu na va{ite prijateli.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna. im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. 34 No toj gi ismea. velej}i: „Nema da vi napravime zlo. 33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{. a drugite izbegaa vo gradot na David. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena.” 16 Tie mu poveruvaa.1 Mojs 13. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel. Nikanor vo Juda (2 Mak 14. no polna so lagi. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim.” 29 Dojde kaj Juda. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. se podbi so niv.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar. a {to be{e pogo. koe Al. se vrati kaj carot i stra{no go obvini.

koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea.” i si otide razgneven. a toj prv padna vo bojot. koi se pobedeni od Rimjanite. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej.1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car. a kaj nego dojde siriskata vojska. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. presudi im spored nivnata zloba. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji.16 40 Is. . prviot vo 197 g. Isto taka. spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. od Adasa duri do Gazir.43 35 pa.35 45 4.9. so koi se istaknale kaj Galite. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe.5.. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim. 39 3.4 ta raka. no i nego go uni{tile. pr. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15. 6 Tie go pobedile i Antioh. 45 Izrailcite gi gonea cel den. vojskata na Nikanor be{e razbiena. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro.” 47 Go zedoa plenot od niv.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. koga po pobedata }e se vratam vamu. 40 Juda. za nivnite vojni. silno razgneven. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni.37 41 4 Car 19.11 3 Car 8.N. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta. so kowica.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar. }e go izgoram ovoj hram. za juna~kite podvizi. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat. i za carevite {to stanuvale protiv niv. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien. a drugite im pla}ale godi{en danok.5 salim. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar. 15. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska. pak. iako tie bile mnogu daleku od niv. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok.1 go pomina kako den na golema veselba. toj den 1. i site drugi {to stanuvale protiv niv. toga{. nanesuvaj}i im golemi porazi. Hristos. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi.57 14. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. koja tolku gordelivo ja pru`al. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme. se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race. velikiot car na Azija. Persej a. neka padnat od me~. a tie. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila. 1 8. a osven toa. a vtoriot vo 168 g. so bojni koli i so mnogubrojna vojska. 48 Narodot se raduva{e mnogu.

nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee.`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime . site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora. 19 I taka. ni oru`je. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi. mo`at toa da go napravat spored svoja volja. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito. kako {to }e nalo`at uslovite. Midija. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama. ni pari. bez da dobivaat nadomest. 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv .11 8 a Indija. za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz. nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. ni pari. 20 „Juda nare~en Makavej. 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv. 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi. ni korabi. 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. pak. tie pojdoa za Rim.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem. Iako patot be{e mnogu dolg. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite. a koga sakaat . nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici . potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. 27 Isto taka. pa pristapija i rekoa: . 14 no nikoj od niv ne stavil kruna.go smenuvaat. i tie mnogu se izdignale. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. 30 Ako. ja zavladeale nivnata zemja. Taka sakaat Rimjanite. 13 Ako sakaa nekogo da zacarat. Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den. toa }e gi obvrzuva. 15 Tie imaat svoe sobranie. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. sin na Akos. ako nastane vojna vo judejskiot narod porano.se pla{at od niv. i Jason. {to i da dodadat ili odzemat.3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. koga mnogumina od niv padnale ubieni. toj se zacaruva i caruva. ni brodovi. ni oru`je. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. sinot na Jovan. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile.” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. dokolku okolnostite go nalo`at toa. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe. i gi isprati vo Rim.10 2 Mak 4. sinot na Eleazar.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24. 18 da im go simnat jaremot od niv.

na{iot ~as do{ol. borbite. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. otkako go osvoija. 23 .7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda.23 21 2 Car 1. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin.19. pa. sega sme malkumina. koja trae{e od utroto do ve~erta. toa nikoga{ nema da bide so mene . ubija mnogu lu|e. 17 Borbata be{e mnogu `estoka.jas da begam od niv. vo sto pedeset i vtorata godina. koga vidoa kolku e mnogubrojna. {to bea na levoto krilo. kowicata se razdeli na dva dela. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava. nivniot logor be{e pred Erusalim. 16 Koga onie.41 23-25 Ps 91. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. pak. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. vojnata go trevo`e{e. 6 No koga ja vidoa golemata vojska. 13 3 Car 1. zemjata premina kon stranata na neprijatelite. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. 18 padna i Juda. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata. velej}i mu: „Nie nemame sila.40 15 2 Car 13. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9. mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. a drugite se spu{tija da begaat. ako. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. 3 Vo prviot mesec. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. vo podra~jeto na Arvili.” 10 A Juda im re~e: „Ne. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego. negovoto srce se obeshrabri. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv. hrabrite podvizi {to gi izvr{i. 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda.N.8 Is. mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot.21 22 3 Car 11. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda. 8. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot.

i po~naa ve}e da urivaat. no protivnicite ne pojdoa protiv niv.25 mesto nego . 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal. a zvucite na nivnite svirki vo pla~. porti i reziwa.40 Is. 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli. ne se 33 1 Car 24.50 Jordan.39-40 Amos 8.2 Amos 1.” 47 Borbata po~na. Faraton i Tefon . ete. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. i gi zamoli prijatelite svoi. 39 Koga gi podignaa svoite o~i. mlado`enecot.1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20. brat mu. okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki. 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost. 30 a. 34 Vakid.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda. 50 3. 12. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1. i tie go zedoa celiot plen. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki. 49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid. vo vtoriot mesec. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa. 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur. padnaa mnogu ubieni.13.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot. no toj se trgna nazad od nego. Vetil i Tamnata. Emau.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan.1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3. sega nie te izbravme tebe 35 5.16. vo eden saboten den. sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12. i taka da go sru{at deloto na prorocite. koga go razbra toa. 53 sobra i zalo`nici. a drugite izbegaa vo gorata. veseli izvici i golema pridru`ba. tipmani i so mnogu oru`je. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. izlegoa i se sokrija vo gorata. Gazir i tvrdinata.N. 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri.da ja vodi{ na{ata vojska. sega tie se pred nas i zad nas.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ .2 najde ~ovek sli~en na nego.20 telite na na{iot narod. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. toj i negovata vojska. Vetoron. 2. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon. 45 Ene. i site onie {to bea so nego. ja mina rekata Jordan. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana. 35 A Jonatan go isprati svojot brat. nemame mesto kaj da izbegame. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. ostavaj}i vo niv vojska i hrana. da soberat mnogu hrana. kako voda~ na pridru`bata. 32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja . koj mo`e da 26. Navatejcite.so visoki yidovi. }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat. 54 Vo sto pedeset i tretata godina. usta50 . 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija. ete. 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg. 33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon.

ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska.16. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja. otkako razbra za toa. kako i Fasironovite sinovi. oneme. 62 Potoa.5 13. Jonatan. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi. a i gora- 10 .2. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13. 73 Se smiri me~ot vo Izrail. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod. 56 Taka umre vo te{ki maki. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori. nitu pak da upravuva so svojot dom. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne.31 Er 47. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego.10.16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva. vo pustinata. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego. no tie ne mo`ea. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot. vedna{ se vrati kaj carot. 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14. na negovite bra}a i na negoviot narod. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite. i gi ubija. toa mnogu go nata`i. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot. 58 70 Koga razbra za toa. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina. se vrati vo svojata 2 Mojs 24. ja sobra seta svoja vojska. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. a mnogumina od niv i ubi. Jonatan isprati 73 2. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego.11.7 plenil vo Judeja. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim. vinovnici za toa zlo. toj }e gi fati samo vo edna no}. 63 Vakid.5. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini.” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija. da go povikame Vakid da se vrati.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata.

da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana. }e se narekuva{ prijatel na carot. 34 Site praznici. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel. 27 ostanete ni i ponatamu verni.za sebesi i za svojot dobitok.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec. za ona {to go pravite za nas. kako i za makite {to gi pretrpele. i napravija taka. 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. 15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11. pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi. 9. nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat. isto taka. otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti.50-52 . a i tri dena pred i tri dena po praznicite .29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11. se otka`uvam i od negovite predeli. i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi. na praznikot Senici.34 preminale kon na{ite neprijateli. neka bidat site oslobodeni od dava~kite .pozdrav. te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . za koi e potrebna vernost. zarobeni vo judejskata zemja. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan . 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini. od dene{niot den i za ve~ni vremiwa.pozdrav. saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad. od ni kamewa. a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij. vo sto i {eesettata godina.od Samarija i od Galileja. {to mi pripa|aat mene. 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata.657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa. 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota. (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna).33-36 povedite. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto. 20 I taka.18 vo tvrdinata. izvr{eni od nego i od negovite bra}a. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi. od desetokot i od site negovi prihodi. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat. a nie }e vi otplatime so dobro. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i.13-15 kako pribe`i{te. se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni. prisoedineti kon nea . da go pazi{ na{eto prijatelstvo.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja. koi gi prestapile zakonite i za23. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16.

1 2 Mak 6. i neka `iveat spored svoite zako- ni. kako {to im prilega na carevi. otkako gi islu{aa ovie zborovi.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet.8-9.28-34 na da bega. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi. prisoedineti kon 5.8 pobedi.26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8.12 sonce. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi.46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite.8.15 Judeja od Samarija. svojata }erka. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok. egipetskiot car.” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego . i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi. otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat. 43 I sekoj.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir. sam so Kleopatra. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja. toj den Dimitrij padna mrtov. daj mi ja tvojata }erka za `ena. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci. a sednav i na prestolot na negovoto carstvo. . kako {to odredil carot za judejskata zemja. vojskata na Dimitrij po~46 10. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija. otsega }e go davaat za potrebite na hramot. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti. 53 Vlegov vo borba protiv nego.2 Mojs 33. kako {to veli{.30-31 11. neka ostanat pri10. izma~uvaj}i gi bez milost. samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo. ja prezedov vrhovnata vlast. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini. go razbiv i nego i negovata vojska. 33. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv. a poradi carski dava~ki i danoci.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7. 4. 39 38 Trite oblasti.

” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego. 67 izbra deset iljadi ma`i. kade {to nema ni kamewa. se ohrabri vo du{ata. svetili{teto na nivniot idol. 81 No vojskata dobro izdr`a. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. 73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite.23 Erusalim. najposle kowite nivni se izmorija. toj odnovo mu iska`a po~esti. a tie }e ti ka`at. a brat mu Simon mu se pri. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost. im se dava na carskite rodnini. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. za{to vojskata e so mene vo gradovite.15 7. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i.2-5 dru`i za da mu pomaga. 65 I taka. i po~naa da vojuvaat protiv nea. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta. spored obi~ajot. i Jonatan vleze vo Jopija. ni klisuri. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. upravitelot na Kele–Sirija. isto taka. site se razbegaa. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo. izleze od 83 16. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon. mu go . Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. 78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. kakva {to. za da se spasat.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. tie ja zaobikolija negovata vojska. pa se vrati vo Antiohija. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31. vo zemjata na svoite predci. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. kako e oble~en vo porfira. 62-63 1 Mojs 41. 77 Koga Apolonij slu{na za toa. taka i napravija. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas. za{to kowicata se izmori mnogu. slezi kaj nas vo dolinite. tamu }e gi izmerime na{ite sili. 75 Se ulogorija vo Jopija.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. miruva so nikakva rabota. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti.41-43 Est 6. toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan.Sud 1 Car 5. so mnogu plen. toj sobra golema vojska.1-7 negovata slava. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda. no dojde vo ramninata. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. sinot na Dimitrij. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a.

18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej.21 1.33 10. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat. 15 Koga slu{na za seto toa. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. re{i da se izlo`i na opasnost. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka. naredi opsadata da prodol`i i. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost. 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej.32. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu.20 ohija i se krunisa so dve kruni . 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. 22 Koga toj slu{na za toa. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata.5 2 Car 17.1. koi ne go sakaa svojot narod. koja se narekuva Eleftera.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. koja ja ima Aleksandar. 21 No nekoi. 4 Koga se pribli`i do Azot. no carot premol~a i ni{to ne re~e.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa.so kru. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10.34 |a{e vo Kilikija.11 3 Car 5. otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite.46 nata na Azija i krunata na Egipet.11. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo. Ptolomej ja izvede svojata vojska. Jas }e ti ja dadam }erka mi. 20 .17 Sud 7.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat. koi bea vo nea. se naluti. kako i mnogu korabi. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan. 3 No. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici. za{to mu be{e test.12 1 Car 13.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti. Aleksandar otide da vojuva protiv nego. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego. za{to toj saka da me ubie. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko. 12 Pa. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata. a Ptolomej se raduva{e. otkako mu ja odzede svojata }erka. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. oplakuvaj}i se od nego. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. kako pesok na 10. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata. Azot i okolnite razurnati gradovi. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina. 24 Pa. mu ja dade na Dimitrij. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. a potoa se vrati vo Erusalim. da vladee so nego nasledno. otkako sobra mnogubrojna vojska.83-84 morskiot breg. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car.

49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad. zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot.” 28 10. koj go vospituva{e Antioh. maloletniot sin na Aleksandar. kako i trite oblasti i Samarija.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame. Lida i Ramataim.pozdrav. poradi {to site vojski na 6.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir. se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad. gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema. koi postojano gi napa|ale Izrailcite. mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja. koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas.29 38 10. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod. 33 Na judejskiot narod .58 negovite predci go mrazea. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten. 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . go menuvame carskoto pravo. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe.67 11.23 1 Let 8. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa. 43 Me|utoa.na{ite prijateli. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod . za{to site moi vojski se odmetnaa od mene.65 27 pa. 46 Carot izbega vo dvorecot. potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto. otide kaj Imalikuj Arabjanecot.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva. 11-12 Mt 27. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego.38 11. 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten. vi go ispra}ame i vam za da znaete. go napravi eden od svoite prvi prijateli. 37 I taka. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i. koi gi ima{e pred toa.30-31 1 Car 1. na{iot rodnina. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja.50 rodi. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na. osven stranskite vojski.34 34 10. sekogo vo negovoto mesto. 34 Osven toa. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar. 39 Trifon. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas. gi raspu{ti site svoi vojski. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite. 48 go zapalija gradot. pa ostana so nego mnogu denovi. od danoci i mu veti trista talanti. {tom }e se uka`e prilika za toa. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim.20.1 2 Car 13. A Judejcite se proslavi- .30. ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna.57 35 10. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot.661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10.

63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego. Antioh se zacari i se krunisa.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka. tuku i silno go o`alosti.isto{teni.18. no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim. 61 Ottamu otide vo Gaza. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti. pak. i Juda. ne saIs. 66 Toga{ opsednatite . i toj se soglasi. koj be{e seu{te dosta mlad. koi Dimitrij gi be{e raspu{til. go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori. 11. 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. go zamolija za mir. go izneveri Jonatan. gi razbi i tie se razbegaa. 68 I.17 71 Mt 26. Toj go opsedna gradot. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata. koga go vidoa seto toa. 12.20.65 12. ete. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat.39 70 2 Mak 11.89 zemja pred nego. do samiot niven logor i tamu zastanaa. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego. toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite. da nosi porfira i zlatna dijadema.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. i po~naa da vojuvaat protiv nego. Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli. no gi istera od gradot i zavladea so nego. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti.N.1 Jn 6. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa. a toj se smiluva na niv.2 Lk 5. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. site po~naa da begaat.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. sinot na Av{alom. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja. 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim.22-23 14.17.” 12 . koga dojde vo Askalon. kaj nego se sobraa site sirski vojski. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas.22 2 15. sinot na Halfij. sama ode{e kon nego od drugata strana. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur. 3 Tie dojdoa vo Rim. a onie {to bea so Jonatan. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. zapovednici na voenite odredi.1 8. ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro. a vojskata. a svojot brat Simon go ostavi nastrana. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. 70 i nieden od niv ne ostana.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno. potoa otide duri do Damask. vo Galileja. 67 Sud 4. osven Matatija. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. no `itelite na ovoj grad se zatvorija.

za{to gledaa zapaleni ognovi.da gi ispratat so mir do judejskata zemja.44 11.10 4. ni vas. zatreperi nivnoto srce i.” 21 2 Mak 5. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij. potoa se vrati kon Jopija i ja zazede. vo praznici i vo drugite denovi. koja ni pomaga.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma.7 33 10. otkako go razbravme ova. bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. 16 Sega gi izbravme Numinij. 15 za{to imavme nebesna pomo{.18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. pak. Antiohoviot sin. protiv nas vojuvaa okolnite carevi. koj caruva{e kaj vas. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto. 5 Eve go prepisot od pismoto. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto. 23 Nie. Jasonoviot sin.35 2 Mak 1. pa postavi stra`a da ja ~uvaat.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli .9 25 2 Car 8. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. ako ni odgovorite po niv. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite. a s# {to imame. 22 Sega. otkako zapalija ognovi vo logorot.75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano. vo sekoe vreme.17 judejski narod . 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni. se ispla{ija. Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. 12 Nie se raduvame na va{ata slava. izbegaa. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka. na{ite neprijateli bea poni`eni. be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini. iako nemame potreba od niv. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. no ne gi stigna. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. Zapovedavme da ve izvestat za ova. 11 Nie postojano.pozdrav do bra}ata spartanci. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a.9 30 11. 27 Zatoa.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car . za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij. 25 koga izleze od Erusalim. va{e e. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. {tom zajde sonceto. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor. i Antipater. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja.” 6 12. narekuvani Zavadejci. nie se izbavivme od na{ite neprijateli. gi razbi i zede mnogu plen. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. 24 . gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. 30 Se spu{ti Jonatan po niv. koi se vo na{ite race. 18 I vie }e napravite dobro. a okolu logorot postavi predni stra`i. 9 A nie.

42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska.trgnaa so nego. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi. a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu.36-42 12. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik. koj se narekuva Kafenata. i dojde vo Bet–[an. podgotveni za borba.18. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e.14 5 3 Car 19. site vojski i site dano~nici. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici. 51 Gonitelite. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego. gi zacvrsti portite i klu~alkite. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~. Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. za na{ite `eni 13 . 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod. 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe.26 13. 5 I sega. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat. 50 No tie. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. taka {to tvrdinata da bide odvoena. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e. ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe. se pla{e{e da krene raka na nego. pa potoa }e se vratam. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a. mu dade podaroci. 2 otkako vide deka narodot e upla{en. bidej}i samo zatoa sum dojden. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme.4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti.” 49 5. pa koga se digna. se vratija nazad. da ne dade Bog. a iljadata . da se krunisa i da digne raka na carot Antioh. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti.4 9. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida.52 53 5 Mojs 32. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego. toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok. gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega. go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto. a jas ostanav sam.50 3 Car 19. gotovi da se borat.10.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja. otide vo Bet–[an. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli.

32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija. koi bea vo tvrdinata. a na stolbovite. go ubi Jonatan. sinot na Av{alom. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. mesto Juda i 2. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi. 9 vodi ja na{ata vojska. ja postavi i bojnata oprema. 21 Onie. koj be{e pogreban tamu.9 ka`e{ . toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. na majka si i na ~etvoricata bra}a. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin. poradi potrebite {to gi ima{e. 29 im napravi ubavi ukrasi.22 33 14. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e. 19 I taka.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~.36 25 2. tvoite bra}a. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi. za ve~en spomen. 30 Toj grob. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan. 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja. a tvrdinite gi polne{e so hrana. gradot na negovite predci.}e izvr{uvame. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego. tuku stana i otide vo Gilad. taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. 16 Zatoa. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i. Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. a do niv . 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen.1.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca. i so nego mnogu vojska. isprati sto srebreni talanti. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. A Simon i 1 Mojs 45. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni.izvajani korabi. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja. so vrati i zatvora~i. i ne trgna poradi snegot. i napravi golemo zlo na zemjata.33-34 . za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. stavi naokolu visoki stolbovi. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. go izdigna visoko za da se gleda oddaleku. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. 12. no ima{e golem sneg. i s# {to }e ni 20 2 Let 11. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana.70 9. odnapred i odnazad. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot.19 31 12. toj gi isprati i decata i srebroto. edna sproti druga: na tatko si.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba.39 32 7.1 Jonatan. no otide po zaobikolen pat kon Adora. 28 tamu stavi sedum piramidi.

golemiot prvosve{tenik. 3 Toj otide. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec. taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir.28.5 da prodavaat. go fati `iv i go dovede kaj Arsak. ja zaobikoli so vojska.29 41 8. persiskiot i midiskiot car. ve}e da ne se zema. koj go zatvori vo temnica. ja privle~e do gradot. a toj se naseli vo Gazir. 44 onie. toj im go dade.54 pravi `iveali{te i za sebe. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite. 5 Pokraj seta svoja slava. 1 Let 15. vo sto sedumdeset i prvata godina. 40 I. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. so slavoslovija i palmovi gran~iwa. tie trpea golem glad i 12. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail. voda~ i upravitel na Judejcite. napravi opsadna kula. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav.34 15. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego.51 4. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto. 2 No Arsak.29 36 „Carot Dimitrij do Simon. ja utvrdi hramovata gora.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv.33-34 mnogumina od niv umrea. so psalmi i pesni. ni da kupuvaat nitu 14. ja razbi vojskata na Dimitrij. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam.18 43 4. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e. si ja kinea oblekata. no gi izgoni od tvrdinata. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. i naseli ma`i {to go 12. go utvrdi i vo nego na. 38 11. tuku spored tvojata milost. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10. razbi edna od kulite i ja osvoi.34-38 39 10. so gusli. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite. {to treba{e da go pla}ate. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot.15 14. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. pak. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. kimvali i citri. 14 . {to bea na kulata.7. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. Neka vladee mir me|u vas. vo koi ima{e idoli.34-35 12.36 pazat zakonot. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. neka se zapi{uvaat.

7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva.4 12 3 Car 5. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34. i bra}ata negovi. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata. sinot na 26 14. razgovaraa za op{tata blagosostojba.5 Zah 8.43-52 9-10 2 Mojs 33. gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. do stare{inite. 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea.4 4 Car 18.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. vo sto sedumdeset i vtorata godina. nastana golema `alost. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race.17-32 12. 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto. sve{tenicite i do siot judejski narod. judejski pratenici. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i. nasednati po ulicite.pozdrav. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. izlo`uvaj}i se na opasnosti. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon.24 Is 54.18 15. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan. . 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi. ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot.27 18 8. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon. so golema slava go proslavija svojot narod.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi. vo golemoto sobranie na sve{tenicite. a Izrail se raduva{e so golema radost. 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik.15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. a koga se pribra kaj svoite predci.31 Mih 4. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas.10 14 Sof 3. 20 Eve go prepisot od pismoto.65-66 13. i Antipater.4 Zah 3. na{ite bra}a . Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul. sinot na Antioh. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst. sinot na Matatija. Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod. se 12. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu. 16 . Simon. vo tie dni carevite se smirija. 7 11. sin od sinovite na Joariv. i nikoj ne be{e voznemiruvan. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion. 9 Starcite.48 Jason.12 Ps 17.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova.

vo koja pred toa `iveeja neprijatelite. da vladee so site. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod. vo oblastite.89 zlatni ukrasi. 15 . koja se nao|a vo predelite na Azot.11. pak.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. }e bide vinoven.21. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik .22 13. 37 Toj vo nea naseli Judejci.39 15. koj e na granicata od Judeja.32 15. od koi se otka`aa.35 39 2. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik.27 tivre~i na negovite zborovi. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe. da gi postavuva na rabota vo hramot. Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava. site dogovori na 1.13. nad oru`jeto i nad tvrdinite. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10.15 12.21 41 4.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat.43-48 36 1. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo.46 Jn 1. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon.65-66 13. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur.37. ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka. {to ja ima{e sprema narodot.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro.14-15 7.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok. 44 Na nikogo od narodot i od 15.33 7. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod. sinot na carot Dimitrij.20. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci. kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot. 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite.29. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi.29 11. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto.25 6. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon. ili. 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i. i postavi tamu judejska stra`a. 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki.18 40 12.46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi. 34 4. pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata.40 li{te.33 13. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10.

15 . 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici.so pisma do carevite i do zemjite.N. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta. taka {to onie. i toj pobegna vo Dora. 10. i do{le kaj 14. ne sakate da go napravite ova. 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite. Likija i Halikarnas. Kos i Sida.u{te petstotini talanti srebro. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon. nitu mo`e{e da izleze. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. na{i prijateli i sojuznici. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za.36 vas. 27 no toj ne prifati. Rodos i Fasilida.29 begale od nivnata zemja. Dil i Mind. koi gi izgradi i so 14.2 dat slobodni. 31 Ako. 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo. koja e vo primorjeto. 21 Osven toa. ako nekoi lo{i lu|e iz. na Arijarat i na Arsak. tvojot narod i hramot. 11.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni. a korabite se pribli`ija otkaj moreto. eden od svoite prijateli. pak. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja.13. zlato i mnogubrojna oprema. bea sosema malku. Samos i Pamfilija. pak.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci. 11 Carot Antioh go gone{e. Gazir i erusalimskata tvrdina . nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. kaj nego se sobraa site vojski. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. 30 Zatoa. koi ostanaa kaj Trifon. otfrli s#. neka ti ostanat tebe. ako. 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is. kako i danocite od tie mesta. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici. Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora.24 koi vladee{. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej. srebro.gradovi vo moeto carstvo. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon.” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij. dajte ni petstotini talanti srebro. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze.669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja. Sikion i Karija. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite . za koe se be{e prethodno dogovoril so nego. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji.33 {titot. Knid i Kipar i Kirenena. 19 I taka.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa .39 koni. ne sakate da ni dadete. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. na Atal. Arad i Gortina. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e. a i vojskite go napu{tija.31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini. protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo.

kako {to mu be{e zapovedal carot. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite.47 3. koi gi bara{ . 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej. a tamu. a vie. minaa i tie.6 3 3. jas ostarev.18.84 13 1. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi. 6 I se krena Jovan protiv niv. 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. prijatelot na carot. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. 13 Negovoto srce se vozgordea.41 10 10. sinot na Avuv. a me|u niv ima{e eden potok. 2 2. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja. pred niv be{e mnogubrojna vojska. koja ja be{e izgradil toj. 8 [tom zatrubija so svoite trubi. 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir. 34 No nie. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata. moite bra}a i domot na mojot tatko. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. i im re~e: „Jas. ete. bratot na Jovan. koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa. 14. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13.53 rasko{. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. a drugite izbegaa vo kreposta.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. pa vodete borba za na{iot narod. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori. pa posaka da zavladee so zemjata. i ima{e mnogu srebro i zlato. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. zamislu11 .” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici. zaginaa okolu dve iljadi du{i. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. toj prv mina. 33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja. za niv }e dademe sto talanti. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. ete. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. nitu gospodarime nad tu|i imoti. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. a koga go vidoa toa negovite vojnici. pe{aci i kowanici. po Bo`ja milost. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail.50 8 15. od niv padnaa mnogu raneti. a carot mnogu se razgnevi. 9 Toga{ be{e ranet Juda. Juda i Jovan. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost. 3 No.

posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi. a pisma im ispra. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko.mesecot {evat. hrabrite podvizi.29 Erusalim i svetata Gora. im priredi golema gozba. gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi.55 i nejzinite gradovi.15 ubie Simon i negovite sinovi. Jovan mnogu se zbuni. vo edinaesettiot mesec. 24 20 drugi. isprati da gi zazemat 3 Car 14. .9. zlato i poda. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego. gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi. . 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto. 23 Drugite. 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego.7 14. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda.22 roci. dojde i vo Erihon.48 za da go ubijat Jovan. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat.671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1. pak. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija. a toj mu ja predade zemjata 19 3. 14 Simon.2 Car 18. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. vo sto sedumdeset i sedmata godina. Jovanovi dela: vojnite. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e. pak. 15 Sinot na Avuv gi primi qubezno. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. pak. stana Ptolomej i tie {to bea so nego. slavno izvr{eni. {to ja be{e izgradil toj. 22 Koga go slu{na toa.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro.

za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. nie. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska. koja se smeta{e nepobedliva.67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. vo sto {eeset i devettata godina. ovaa kniga. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. koja sepak e istoriska vo svojata osnova. bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god. kako {to veli samiot pisatel. nici. Teolo{ki. . 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad. Nemu Mu blagodarime sve~eno. nosi.10. Toga{ Mu se 1. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. tuku govornik i moralizator.23. za da zeme pari kako miraz. stare{inite i Juda do Aristovul. 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri. koj `iveel nadvor od Palestina. za voskresenieto.22.29.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata. 13 Bidej}i. Vo nea. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. Pisatelot e isto taka anonimen. Hristos. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot. gi palevme svetilnicite i prine.37). sovetnikot na carot Ptolomej. so koja se poslu`ija `recite na Naneja.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7.11. spored podatocite od samata kniga. najverojatno Judeec.32–38) i dr. 14 Odnosno.7 1 Mak 10. Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto.6 1 Mak 4. 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. Vtorata kniga Makavejska. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost. zaedno so svoite prijateli. za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi. so elinisti~ko obrazovanie. koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska.33. pr. vo sto osumde.1-16 set i osmata godina.52-59 suvavme lebovi. Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama. Antioh. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno. 28 i ponatamu). otide na ona mesto. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam. vo mesecot kislev. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv. toj ne e prvenstveno istori~ar. 1 Mak 1.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata.

se na{la vodata. {to bile so Neemija. edinstven Car i edinstven 14. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. 31 Koga `rtvata }e izgorela.673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot. 20 I.2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod. izgrealo sonceto. koj go vostanovi Neemija.5 Mojs 30.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni.17 i osveti go. Ti go izbavu. Neemija. koga toj. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite. kako {to rekol Mojsej. gi frlija pred onie {to bea nadvor.Bibliotekata na Neemija . 32 A koga go napravile toa. 23 Dodeka gorel ognot.8-9 25 edinstven Daritel na s#. 34 carot. oslobo. 27 soberi n# nas rasprsnatite.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot. Sozdatele na 1 Mak 6. 18 I taka. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. sesilen i ve~en. Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. Eremija gi krie obrednite predmeti . {to izgreala od `rtvenikot. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. 35 Na onie. sve{tenicite go 3 Mojs 6. taka {to site se za~udile. Koga gi prigotvile `rtvite. 16 pa. otkako ja ispital rabotata. 22 Samo {to go napravile toa. 32. izbuvnal silen plamen. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. praveden i 26 milostiv. tuku samo gusta voda. toj is~eznal. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot.11 gi presekoa glavite. otkako im Neem 12. bidej}i na toa mesto. 2 .15 5 Mojs Dobrotvor. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto. go osvetile `rtvenikot. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. edinstven 27 praveden. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat. toa mesto go narekle Neftar. vivnal silen ogan. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj. 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. smetavme deka e neophodno da vi javime.16 15 s#. Ti si stra{en i silen. pak. so koja Neemija i onie {to bile so nego. go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile. na koi im go dal. Ti si gi iz. 19 Za{to. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot. otkako izminale mnogu godini. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot. {to zna~i: O~istuvawe. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. no od svetlinata. po~naa da frlaat kamewa i 18.3-5 Er 23. Gospodi Bo`e.6 zatvorija svetili{teto. prinese `rtva. koga Mu bilo ugodno na Boga.30. ispraten tamu od persiskiot car. 36 Onie. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod. kako {to e gore re~eno. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. gi isekoa na par~iwa i. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija.5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto.33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego.

se nadevame na Nego. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga.8 bide. carstvo. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot. olesnuvawe . koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno.16 40. 10-11 9 3 Car 5. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite.24 pratete lu|e da vi gi donesat. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi. 7 A Eremija gi ukoril. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe. nadaren so mudrost. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata.56 ta {to n# snajde.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. po Bo`jo otkrovenie. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli.23-24 3 Car 8. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. Toj nabrgu. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. kade {to gi vnesol skinijata. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi. 62-63 2 Let 7. na koi im se zakanuva{e propa|awe. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon.2-12 7.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. taka. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot. 17 A Bog. koga se molel i Solomon.1 Mak 1. {tom razbral za toa. 13 A.2 Er 29. 15 Zatoa.na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat. 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. kako gi sobral knigite za carevite. 9 Se govori i za toa deka Solomon. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod. vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata. Kov~egot i kadilniot `rtvenik. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot.65 13 Ezd 6.2 10. 5 Otkako pristignal tamu. 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak. ako imate potreba od niv. hramot da bide veli~estveno posveten.16 8 2 Mojs 24.12-26 . sve{tenstvo i svetili{te. 27 iako za nas. za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija.1-32 51. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi.34-38 3 Car 8. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. ognot ja progolta. taka {to. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. 25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal. na koja se iska~il Mojsej. iako bea malubrojni.5 race. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti.16-20 12 3 Car 8. a i pismata na carevite za svetite prinosi. 6 Potoa. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5.15. 8-13 10 3 Mojs 9. i deka se iska~il na gorata. poznat vo celiot svet.27 vi. za prorocite i za David.1 11 3 Mojs 10. 21 3. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot. ako i vie gi praznuvate tie deno.29 go praznuvame o~istuvaweto. a dobro }e 11. a potoa go zayidal vlezot. 22 i za pojavite od neboto.49 34. ne mo`ele da go najdat.1 7 Er 3. koi bile izgubeni poradi vojna. poka`ani na onie. koga Mu se molele na Gospod.

30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata. 33 I taka.43 15 2 Mojs 23. 4 No nekoj si Simon. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. i da gi istra`uva{ site izvori. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija.11 11.6-12 . a bara od nas napori i vnimanie. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija. 11 i deka eden del e na Hirkan. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. koj e po~ituvan vo celiot svet.8 12 1 Mak 10.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#. 13 7 10. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon. do Onoj. koj ima{e carska zapoved. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te. dovereni na pazewe. koj bil postaven za nastojnik na hramot. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo. 32 Onoj. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis. ova ni najmalku ne e lesno. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot. No. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo. 14 Toj opredeli den. negoviot dr`aven upravitel. i vo nepovredlivosta na hramot. kako {to rekovme.7 korisen i na drugite. {to pravi kratki izlo`uvawa. pak. 9 Koga pristignal vo Erusalim. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto. oble~eni vo sve{teni~ki ode`di. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. eden mnogu ugleden ~ovek. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto. a samata istorija da ja skratuvame. a ovoj go odbral Heliodor.10. oti{ol kaj Sir 32. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata.19 11 Neem 2. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar. sinot na Tovija.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa.32 10 5 Mojs 27. pa taka mislime i nie za na{ata rabota.2 1 Mak 3. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina. vo gradot se sozdade golema voznemirenost.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot. Ezd 6. i negovata omraza kon zloto. Voznemirenost vo gradot Heliodor. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato. od plemeto na Venijamin. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3. da gi isleduva{ site poedinosti .1 13. 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. 15 Sve{tenicite. sepak. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. da go po~neme prika`uvaweto. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica.19 13.

33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe. toa na onie {to go gledaa. pa koga se ispravi na zadnite noze.19 Pla~ 2. go udira{e Heliodor so prednite kopita.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe. Promenata kaj Heliodor A Heliodor. nekoi od pridru`bata na Heliodor. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot.15. go zamolija prvosve{tenikot Onija . pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. 37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim. drugi kon yidovite. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. a treti gledaa niz prozorcite. eden od ednata.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. odea vo grupi na ulicite.19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. 20 i site krevaa race kon neboto i se molea.29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. i stra{en kowanik. 19-20 2 Car 13. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e. 15. koi gi vide so svoite o~i. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. koj pred malku vreme. nego go obvi gusta temnina. kaznet od Boga. to. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil.28 `uvaa du{evnata maka. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. be{e ispolnet so strav i trepet. prinese `rtva za negovo spasenie. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. toj mu odgovori: 35 . izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12. oble~eni vo ista rasko{na obleka. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog. is~eznaa. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila. 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as. 34 a ti. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila. se ispolni so radost i veselba. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie. hramot. 32 Prvosve{tenikot. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost.23. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce. devojki. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego. a drugiot . tr~aa edni kon portite.3.Dan 4.od drugata strana. 31 Potoa. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. Koj mu go zapazi `ivotot. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak.9 pere{e so seto svoe telo.28-29 zemja. 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe.” I otkako gi izgovorija ovie zborovi. 6.

13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe.1 3. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani. so posredstvo na Jovan.Toj gi bie i gi uni{tuva. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. urivaj}i gi zakonskite uredbi. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi. pa. po~naa da se izvr{uvaat ubistva. 15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. 5 otide kaj carot. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba. pri edna nivna sredba. Jason.8-10 13. 9 Osven toa. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo. a da ostaneme nekazneti. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. 4 Onija. i }e go pre~eka{ kaznet. bdee nad toa mesto i go za{tituva. na toj bezbo`nik. ako mu dozvoli 1 Mak 8. 2 Dobrotvorot na gradot. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram. ja pottiknuva zlobata na Simon.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi. nare~en Epifan. zabraneti so zakonot. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. 18 Koga vo Tir se odr`uvaa. 3.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . 39 Onoj.” 40 Ete. stana car. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. antiohijci. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. tie im stanaa neprijateli i krvnici. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija. bratot na prvosve{tenikot Onija. gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. tatkoto na Evpolem. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. 8 vetuvaj}i mu na carot. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti. . trista i {eeset talanti srebro. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. a ne prvosve{tenik. vo prisustvo na carot. nego is4 prati go tamu.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. Koj `ivee na neboto. petgodi{nite natprevari. i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite. koga Antioh.5 samo ako ostane `iv. pa gi vode{e vo dom na sramot. so eden zbor. 11 Gi ukina pravata. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni.

kade {to toj go ubi Onija. 30 34-35 Dan 9.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija. Jason go isprati Menelaj. koga se sretnal so carot. 34 Zatoa Menelaj. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. zatoa koga se upati vo Jopija. toj dojde vo Erusalim. da go pogubat nego . 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija.2 a Sostrat go zamenil Kratis. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite.ubiecot. Antioh se posomneval vo nego.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka. bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. vedna{ go ubi. {tom se sostana so Andronik. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica. ne vodej}i gri`a za pravda. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast.1. no.33 3.7 ne{to neprili~no. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. ja pofali negovata vlast. 24 A toj. bratot na prethodno spomenatiot Simon. 12.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. Herkul. onie {to gi zedoa da gi nosat. tuku i mnogu drugi narodi. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. . parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. zapoved. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija.12 nikot na Kipranite. 26 Pa taka Jason. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot. 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik. bidej}i toa go smetale kako 3. so fakeli i vosklici. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij.4 4. sinot na Menestej. izleze od svoeto skrivali{te. 20 I taka. eden od golemodostojnicite na carot. otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. se vrati vo Erusalim. 37 Antioh. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot. koj go izmami svojot roden brat. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek. Toga{ Andronik otide kaj Onija. iako Sostrat. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida. postojano gi bara{e od nego. zapovednikot na gradskata tvrdina. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. a Onija. go zamoli da go ubie Onija. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. iako se somneva{e vo nego. 32 Toga{ Menelaj. 38 razgneven na Andronik.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba.

otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv.8 1 Mak 3.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin. a ne nad ednorodnite bra}a. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. onie {to govorea vo odbrana na gradot. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina.1 1 Mak 1. vinovnikot na seto zlo. so znaewe na Menelaj. be{e proteran vo Egipet. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah. go odvede carot pod nekoj trem. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. samiot zagina vo tu|a zemja. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. ve}e faten. 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani. pod izgovor deka treba da se osve`i. se gledaa kowanici. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana. 44 Koga carot dojde vo Tir.11 predmeti. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. frlawe streli. be{e izveden pred sud. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna. Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. pa napreduvaj}i vo zlobata. 13. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite. mu veti mnogu pari na Ptolomej. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi. poradi al~nost na vlastodr{cite. niv carot gi osudi na smrt. 48 I taka. 45 A Menelaj. ako se zastapi pred carot za nego.29 3 Car 2. dodeka kutrite obviniteli. narodot se digna protiv Lisimah.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. sli~ni na vojnici. nekoi ranija. narodot i na svetite sadovi. 39 43 45 8. star po godini.16gra|anite. Dorimenoviot sin. i zatoa po~na nasekade da se govori. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. 49 Duri i tir~anite. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. 10 2 Vo tie denovi. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e. nad celiot grad vo vozduhot 49. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro. i samiot ostana neoplakan i neu5 . Menelaj izbega vo tvrdinata. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. i otkako gradot be{e prezemen. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah. 42 taka {to mnogumina od niv ubija. 50 A Menelaj. toj bega{e od grad vo grad. drugi stapovi. 46 A Ptolomej. sekako deka }e bea oslobodeni. 47 Menelaj.

zaslepen od svoite gordi misli.8 da se vrati vo Antiohija. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto. 20 Zatoa i svetoto mesto.zaradi narodot. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race. po~ekal do svetiot saboten den. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni.za suvozemni pati{ta. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot. da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni. a more. Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec.27 to . 13 Taka izginaa mladi i stari.31 Filip. umrtvija ma`i. mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4. a `enite i decata da gi prodadat. 6 . 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto. otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i. dobi del od Bo`jite dobrini.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto.28. a go vode{e Menelaj. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni.12-17 9. 3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot.hram na Zevs Gostoqubiviot. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. Antioh. predavnikot na zakonite i na tatkovinata.13 15. koga bi se osmelil da vleze. `eni i deca. svoite tatkovci. nitu so grobot na 21 I taka. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja. 23 a vo Garizim go postavi Andronik. tuku go izbra svetoto mesto . 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili. 11 Koga carot razbra za seto toa.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite. imaj}i del od narodnite nevolji. i Menelaj. Mk 2. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite. sepak. a osven niv. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2. zaklaa devojki i doen~iwa. i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost. a hramot vo Garizim . a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod. 6. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi. desetti vo svojot rod. Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1. 25 Koga dojde vo Erusalim.38 go napravi pogodno za plovewe. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite. 27 Toga{ Juda Makavejski.38 po`estok i od onoj {to go postavi. a po priroda Evr 11. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti. toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. Atiwanin. otkako se smiluva Velikiot Gospod. kako {to go odvratija i Heliodor. rodum od Frigija. 17 Antioh.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici. pa pobrza 8. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite.

7-8 sabotata.8 4.4 ot na grevovite. 5. re{eni poskoro da istrpat. sprotivni na zakonot. no mnogu li~en. Nego go prinuduvaa.9 te. a so nas ne postapuva taka.poradi svetiot i od Boga daden zakon.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv.21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54. ve}e ostaren. 29-38 voleni `rtvi. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. toga{ koga tie }e se nat. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast. no nikoga{ ne n# izostavuva nas . 9 Onie. tuku nabrgu bivaat kaznuvani. 17 Ova {to go rekov. re{itelen vo svojata blagorodna odluka.31 1 Mak 5. Tokmu toga{ nastana vistinska maka. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa. 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. na rodendenot na carot. dru`ej}i se so bludnici. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi.13 nas Svojata milost. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. otkako bea prijaveni kaj Filip.1 Sol 2. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo. 6.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna. eden od prvite kni`nici. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt.45 13. ni praznuvaweto na prazniciMudr 11. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot.Svojot narod. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo. koe bi mo`el da go jade. gi frlija preku gradskite yidi{ta. otkolku sramniot `ivot. . toa e znak za golemata Bo`ja milost. za{to. za negovite slavni beli kosi. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis. 20 a taka treba{e da postapuvaat site. smetaa deka e gre{no da se branat. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4. neka ni bide dovolno kako spomen. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost. 21 Toga{ onie. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi.16 nite grevovi. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt.1 15. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar.16 rupaat. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki. nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. 23 No toj. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe. se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. poradi svetosta na toj den. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi.25 Sud 1. 3 Mojs 11. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. no. 7 Sekoj mesec. a najpove}e .15 12. tuku za vrazumuvawe na na{iot rod.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv.Is 65. n# kaznuva so nevolji. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata. bea izgoreni. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame.

vo drugiot. 27 Zatoa sega. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! . re~e: „Ne.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32.29.deka Toj }e go voskresne! A ti.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot. toj vozdivna i re~e: „Gospod.36 pred majka mu. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni. Koj znae s#. vozdivna i re~e: „Ma~itele. go izvedoa vtoriot na podbivawe i.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto. toj treba da se nadeva na Boga . 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot. ma~itele. ne samo za mladite.” 12 I samiot car. drugite sinovi. preku mene da padnat vo zabluda. ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. pa koga mu go pobaraa jazikot. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost. carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori. podavaj}i gi bez strav i svoite race.12.37 pe~at vo tava. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego. 8 7. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. vo sega{novo vreme. se pottiknuvaa 7. 14 Pred da umre. Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka. nitu po smrtta . otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat. hrabro da gi istrpat ma. 9 7. ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot. toj go poka`a. a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku. 4 Koga gi v`arija. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili. poradi mojata licemernost. i onie {to bea so nego. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt.14. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat. negovite zborovi gi smetaa za ludost. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego.23 zaedno so nivnata majka. 13 Koga umre toj. koe gi prezira{e makite.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata.42 Dan 12. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi.11. za tebe }e nema voskresenie za `ivot. 5 I taka. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7.2 kite.36 eden so drug. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. 26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso. 29 Toga{ i onie {to go vodea. ti ni go odzema{ sega{niot `ivot.14 25 pa.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot. otkako go osakati sosema. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot.” 7 Koga umre prviot. }e se poka`am dostoen za svojata starost. tuku i za mnogumina od narodot. od glavata.

Sozdatelot na svetot. koja sum te nosela devet meseci vo 14.31 17 mojata utroba. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki. po Bo`ja milost. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok.13 15. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci. a ti.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. dobija ve~en `ivot. spored Bo`jiot zavet. re~e: „Ne mami Dela 5. pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. go sovetuva{e najmladiot. koj be{e u{te `iv. 29 Ne pla{i se od ubiecot. koj. 31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite. nabgru da se smiluva nad Svojot narod. za voshit be{e majkata. smiluvaj se nad mene.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. pogledni gi ne. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den. ne izdignuvaj se so prazni nade`i. 37 I jas.2 1 Mak 11. Jov 10.683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj.” 30 Dodeka taa u{te govore{e. 34 A ti. ne gordej se popusto. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba.11. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. Koj gleda s#. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej. 23 Zatoa.17 13. se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. 31 28 Ti se molam sine. odgledala i Jov 26. 36 Na{ite bra}a. a ti. 33 Pa. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen.7 vospitala. molej}i Mu se na Boga. i ne samo so zborovi. napolno izbezumen. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod. vo maki i stradawa. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot. spored Bo`jiot sud. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel. kako i moite bra}a. pak. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. Toj pak }e se smiluva nad nas. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj.11-12 rod.39 se popusto.8-12 19 No ne misli . zaedno so tvoite bra}a. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji.” 20 Najdostojna. gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. 26 Po dolgo ubeduvawe. Svoite slugi.” 39 Carot. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. sum te hranela. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka. dostojni za ~udewe. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas.deka ti nema da biProp 11. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot.5 de{ kaznet. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot. . pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot. tri godini so mleko sum 28 te doela.

1 4 1 Mak 1. pak. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e.7 13 5 Mojs 20. zazema{e pogodni polo`bi.27) Filip.27 8.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti. gi napu{tija svoite mesta. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot.35-36 Is 37.38–4. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa. 18 Za{to. iskusen vo voenite raboti. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost. Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet. se obrati pismeno do Ptolomej. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci.2-10 42 Ete. 20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite. koj gi prodal u{te pred bitkata. 1 Mak 3. pa sobra {est iljadi ma`i.22 ta. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci. a da ne se oskverni. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod. koi nepravedno gi napa|aat. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4. za vojskata {to se pribli`uva. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod. 5. 9 Toj go odbra ikanor.22 4 Car 19. tuku hrabro da se borat.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. vele{e toj. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva.8. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite. 41 Po sinovite umre i majkata. vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. po~naa tajno da odat po sela4. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime. 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto. 6. 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e.7 19-20 15. od mno`estvoto neznabo{ci. eden od negovite prvi prijateli. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6. 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. 14 A drugi. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade.41 . Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij.45 5. 15 ako ne zaradi niv. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite. toj gi izvesti onie {to bea so nego. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata.8 15 Er 14.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e. a nie imame verba vo Sesilniot Bog.36-37 1 Mak 7. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. prodavaa s# {to imaa so sebe.9 18 Ps 19. Patrokloviot sin. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda.

i dobile golem 12. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej. za{to nemaa vreme. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska.20. 6-21 9. site drugi se razbegaa. grabna oru`je i Antioh. Zatoa narodot se sobra. vdovici i siraci.2 Judita 1. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat.30-32 Ezd 6.7 5. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi. 25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta.Svoite slugi.12 Dan 4.1 Tov 3. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja. i bea izbegale vo edna ku}a. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie. 32 12. se sobraa na zaedni~ka molitva. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. 30 33 1.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. pa kako nekoj pobegnat rob. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. pa. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol.31 6. otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor. mora{e sramno da se vrati nazad.1–17. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego. koi ja bea izgorele svetata vrata. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i. no se vratija. 33 Potoa. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto. trojniot zlostornik Nikanor. molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv . tie ja praznuvaa radosno sabotata. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec. 2 Mak 2. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina. podgonet od `itelite na gradot.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. otide po osameni pati{ta vo Antiohija. najbezbo`niot ~ovek. 35 so Bo`ja pomo{. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat. od plenot oddelija za sakati. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot.36 plen. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot.10 sto i dvaeset iljadi lu|e. 1 Mak 3. me|u sakatite.8 1 Mak 1.31 36 3.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5. plamnat od bes. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi.36 9. toj ja razde6-44 7. Simon. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. siracite i me|u narodnite stare{ini.9-29 8. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata.27 Judita 5. vdovicite. go izgorea Kalisten i nekoi drugi. zakonite i za tatkovinata.3 8. gi gonea na golema dale~ina. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli. No Nebesniot sud ve}e go 9 . toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe. 4 Toj.

koj nekoga{ go ogra.24 Sir 7. zapoveda da vozi Ps 78. tuku zaedno so Dela 12. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi. ako se slu~i ne{to nenadejno.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12.2 u{te pobrzo. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. a rabotite vi odat kako {to treba. od kade potoa go dignaa na nosilka. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. 22 Ne o~ajuvam. bidej}i e smrten.23 mnogu nevideni bolki. 23 16 svetiot hram. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga.” 18 No. tuku ispolnet u{te pove}e 28. Na vra}awe od Persija. 25 osven toa. 11 A sega. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa. si be{e opredelil naslednik. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel. za{to i toj im 66.10 nost protiv Judejcite.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca. cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. a sega ve}e nikoj. bidej}i znam deka tatko mi. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu. }e go ukrasam so najskapoceni darovi. osven toa. go objavuvam za sloboden. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat.37 biv. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. jas go odrediv za car mojot sin Antioh. ne mo`e{e da go istrpi. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik.11. iako mi e sostojbata mnogu te{ka. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh . 17 i. poradi u`asnata smrdea. 23 No.11 6 napolno zaslu`eno.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i. 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. i jas samiot }e stanam Judeec. u{te dodeka be{e `iv. poln so nade` vo neboto. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene. ili nekakva nezgoda. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi. Is 14. 8 Onoj. otpa|aa par~iwa meso. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas. te{ko se razbolev. celiot skr{en od bolki.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig. 24 ta. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. Judejcite. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site. kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska.na svoite dobri sogra|ani.28 edna~am so atiwanite.17 rovi.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21. koga vojuva{e vo gornite krai{ta.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16. toj prizna.21 te ptici i na yverovite. 15 Judejcite. 19 . gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot. site }e gi iz. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki. le`e{e celiot iskr{en na zemjata. }e gi vratam site sveti sadovi. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno.1 Mak 3.

prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite. 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. pod vodstvo na Gospod. }e postapuva so vas dobro 1. podignaa drug `rtvenik.40 te{ka smrt.9 12. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . koj mu be{e doveren od Filopator. kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. 15 Zaedno so nego i Idumejcite. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4. otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. otkako nema{e ve}e ~est i vlast. 27 Jas sum uveren deka toj. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo. koj od strav pred Antiohoviot sin. nare~en Makron. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator. otkako gi napadnaa silno.17 Negovo. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. gi obespokojuvaa Judejcite. otka6 5. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi. prinesoa `rtvi. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja. 3 Potoa go is~istija hramot. negoviot prijatel od detstvoto. 6 Praznuvaa veselo osum dena. sledej}i gi 10.11 8.12 i ~ove~ki. obvieni so br{len. im se odmazdija na site.14 6. 16 Makavej i onie {to bea so nego. glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija. 4 Otkako go napravija seto toa. i toga{. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie. 7 Zatoa. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8. 17 I. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi. i deka preminal kaj Antioh Epifan. {tom stana voen upravitel na onie mesta.32 vremeto na Antioh Evpator.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. zeleni gran~iwa i palmi.siot judejski narod da go 1 Mak 3.19-2. i so naj23. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci. sinot na onoj bezbo`nik.” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata. uni{14 4.45-46 6. 29 5. gi zazedoa tie mesta.22 6. pa. kako yverovi po gori i pe{teri. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5.27 ko pretrpe najte{ki maki. zatoa {to go napu{til Kipar. nare14 ~en Epifan. 11 Koga go prezede carstvoto. po trigodi{en prekin. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh. 29 Negovoto telo go prenese Filip. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at.3 moite `elbi.8 8. kaj Ptolomej Filopator. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj. pak go zazedoa hramot i gradot.8 1 Mak 6.1–8) A Gorgij. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas. 12 Ptolomej. taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite. izgradeni od tu|incite.17 godina.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6.8 . koi se borea na yidinite. nosej}i stapovi. napravija kadilnica. gi napadnaa idumejskite tvrdini. otide vo Egipet. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev. kako i na praznikot Senici.

688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa. so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata. pa. 20 A onie {to bea so Simon. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi. {to bea vo tvrdinata. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. uvereni deka taa e nedostapna. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4.22 1 Mak 5.N.N. 33 Makavej i onie {to bea so nego. otkako zapalija kladi. go ubija. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi. glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23. koe be{e vo negovite race. 10.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e. koga se zazoruva{e. a ubija 8. 7.11 1 Mak 3. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot.go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata.22 mesta. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. pa. a koga se pribli`ija do neprijatelite. a i ZaEz 27. a so nea upravuva{e Herej. `ivi gi gorea bogohulnicite. tie zastanaa.1 10. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. 29 Koga zapo~na bitkata. 25 Koga po~na da se pribli`uva. opfateni od istiot gnev.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. kako i negoviot brat Herej i Apolofan.43 11. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. toga{ onie {to bea so Makavej. 37 A Timotej. nare~ena Gazir. kade {to be{e pove}e potreben.26–35) Sosema nabrgu Lisij. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. 8. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. podnesuvaj- 29-30 3. drugi ja iskr{ija portata. se obratija so molitvi kon Gospod. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. gi palea kulite. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli. koja be{e mo{ne dobro ukrepena. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. kako {to se veli vo Zakonot. 38 Otkako go izvr{ija toa. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. a drugite . carskiot rodnina i namesnik. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod.11 Is 30. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je. pak. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi. poradi nivnoto srebroqubie. Is. koj se be{e sokril vo edna jama. 35 Pettiot den.2-3 30 Is. 32-33 11 . dvaeset momci od vojskata na Makavej. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod.25-26 5.30-31 32 1 Mak 13. 34 Onie. a na protivnicite frlaa streli i molwi.

5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19. koga tatko mi otide pri bogovite. ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina.3 Jn 20. mislej}i za op{toto dobro. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici.689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3. 19 Zatoa. toj go opsedna.2 bedlivi.33 ~enost poslednite nastani. 23 Od vremeto. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza.1 11. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument.57–61) 13 No. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15. . bidej}i sepak be{e razumen.16 1 Mak 14. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik. koi bea so nego. razbraa za opsadata na tvrdinata. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti. 23. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan. ako gi vr{at svoite raboti. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. vo bela obleka. na{a `elba e.70 ven soborec.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec.2 godina. 25 Zatoa. so {to treba{e da go zapoznaam. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite. pa sfati deka Judejcite se nepo. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe. 8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. a site drugi gi nateraa vo begstvo. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi. 18 Jas go izvestiv za toa carot. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod. 15 Makavej. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je.23 2 Mojs naselba.35 hramovi da go podlo`i na danok. zapovedam nivniot hram da im bide vraten.17 Mak 2.12 sila. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo. 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata. bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. a se spasija goli i bez oru`je. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. Mir so Judejcite (1 Mak 6. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim. 13. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo. pa duri i `elezni vrati da iskr{at. 6 [tom Makavej i onie. tuku i divi yverovi. spremni da uni{tat ne samo lu|e.

5. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii. careviot rodnina. vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija. kako i porano. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii. so Bo`ja pomo{. otkako otplovija. odej}i protiv Timotej. 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. gi zapali i korabite. ako isprati{ kaj niv pratenici. razmislete i vie dobro. 3 @itelite na Jopija.21 i Dimofon. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda. 28 Se nadevame deka ste zdravi. Jopijcite. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik. da vlezat vo podgotveni korabi. bea napadnati od Arabjani . pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno.11 sogra|ani Judejci. a Judejcite se zafatija so zemjodelie.7 4.2 tej i Apolonij. upravi. Arabjanite. 31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{.10. toa vi go potvrduvame i nie. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat. rimski stare{ini. Jeronim 3.3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. 8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici.75-76 golemo nedelo. a u{te i Nikanor. otkako }e 4. Lisij se vrati kaj carot. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a.34 `eni i deca. Timo. otkako Go povikaa pravedniot Sudija.pozdrav.” 14. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija. go molea Juda za mir. pozdrav do judejskiot narod. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. na petnaesettiot den od mesecot ksantik.4. pak.12. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno.24 gi doznaat na{ite nameri. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina. pobedenite nomadi. 6 pa. izvr{ija 1 Mak 10. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe.6 3 vo mir i vo spokojstvo. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost. gi izdavija. pa taka. kako {to vi posakuvame. da bidat 13. Boga. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici. izvojuvaa pobeda. sinot na Genej. 4 A koga se soglasija. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. a nie sme zdravi.34-37 telot na Kipar.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij. zaedno so nivnite 14. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi. Tie gi pokanija svoite 13. 12 . izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a. a onie {to izbegaa od niv. gi ubi. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost.

tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli.pove}e od deset iljadi lu|e. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot. Koj gleda s#. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. go napadna Timotej. 28 Tie. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i. 25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi.22-24 me~evi.14. vojskovodecot na Idumeja. gi isprati `enite. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. otkako im zablagodarija. taka {to bliskoto ezero. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. `iteli na toj grad. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata . taka {to se napa.37–44) 17 Otkako otidoa tamu. 29 [tom se krenaa ottamu. 16 So Bo`ja pomo{. 19-20 tori.15 1 Mak 5. se upatija kon Skitopolis. bidej}i Judejcite. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. za{to se pribli`uva{e praznikot Senici. koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. koj. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. Efron i Skitopolis (1 Mak 5. 31 tie.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5. 15 No onie {to bea so Juda. trieset iljadi du{i. se oddale~il od taa zemja. 14 @itelite na ovoj grad. 20 Toga{ Makavej. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi. se ~ine{e deka e polno so krv. gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod. tie trgnaa protiv Gorgij. ograden so yidini i naSud 11. dvajca od predvodnicite na Makavejcite.3 2 Car 10. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii.6 selen so razni narodi. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa. sostaveni od mnogu narodnosti. pa pojdoa kon Erusalim. kade {to be{e Lisij so svoite odredi. pa po~naa da 29 begaat na site strani. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot. 10. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10. gradot se nare1 Mak 5. |ale i se ubivale me|usebno.45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv. decata i komorata vo tvrdinata Karnion.34-35 14-16 pet od Onoj. {iroko dve stadii.Sud 1. probodu.691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda.27gr. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. divo gi napadnaa yidinite. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. 19 Zatoa Dositej i Sosipater. se soglasi da sklu~i mir so 3. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. vo vremeto na Isus Navin. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. dojdoa vo Harak.N. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. 30 No.13 kuva{e Kaspin.24 niv. nare~eni Tuvijani. a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs. kaj Judejcite. neprijatelot go obzede strav i tre- . nare~en Pedesetnica. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. 6. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja.

14 8 5. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten. a Gorgij izbega vo Marisa. 36 A koga.N. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt. 12. i ja otpraznuvaa sabotata. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite.da bidat oslobodeni od svojot grev. 28-30 3-4 4.1 2 Let 11.8 15. 34 Koga vlegoa vo bitka. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta. dr`ej}i go za nametkata. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev. 35 A nekojsi Dositej. pet iljadi i trista kowanici.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci. 18-20 1 Kor 4. junak. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti. 36 8. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. za{to be{e ve}e posledniot ~as. ~ii ogan i pepel se sveti.56 37 7. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev. a vo nea naprava. carot o`esto~en vo svoite zamisli. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata. no. i tuka ja nao|al svojata smrt. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam. eden od lu|eto na Vakenor. 13. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den.68 41 Sir 42. toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. spored obi~ajot. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat.da umre i da ne bide pogreban. 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija.18 5. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. spored brojot na ubienite svoi vojnici. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod.15 1 Car 22. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . visoka pedeset lakti. 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta. 28-63 2 1 Mak 6.29 38 Is.1-26 1 Mak 6. pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh.8-10 9.7 napravi ubavo i blagorodno delo. go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. 44 Za{to.28 2 Mojs 21. go fati Gorgija i.23 40 5 Mojs 7. kowanik. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula. go prodol`uva{e svojot pohod 9 . se o~istija. polna so pepel. po dolgata bitka. ubieni bea i nekoi od Judejcite.24-50 4 Otkr 17. 2 a so nego i Lisij. Juda Go povika Gospoda na pomo{. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija.24 1 Mak 5.25-26 1 Mak 5. 37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost . no eden od trakiskite kowanici. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot.

21 4. koj {totuku se pouspokoil. silna judejska tvrdina. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir. negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot. im pora~a da bidat prigotveni.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko. 3 A nekojsi Alkim.1 13. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod. 26 Toga{ Lisij. a potoa. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. ednopodrugo. 23 Otkako slu{na deka Filip. sklu~i so niv mir. na hramot. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur. otkako ja zavladeal zemjata. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost. otkako se iska~i na sudiskoto mesto.34 23 3. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{.29 25 6. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego . vo tekot na buntot. samovolno se oskvernil. 2 toj. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator. vedna{ da ja svr{at taa rabota. stigna vest deka Dimitrij. da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin. otkako gi ohrabri. 16 Najposle. do Juda i onie {to bea so nego. koj porano bil prvosve{tenik. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. no be{e pobeden. tatkovinata i gra|anskite prava. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. 25 Potoa otide vo Ptolemaida. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. so pla~. gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. ubi ~etiri iljadi vojnici. pod Bo`ja zakrila. Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz.hrabro da se borat za odbrana na zakonite. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . na gradot. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska. 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. faten i zatvoren. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta. se odmetnal. od tatkovinata i od svetiot hram.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon. kako i porano.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur.35 9. potoa prinese `rtva. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini.8 14. 19 1 Mak 6. sinot na Selevk. no toj bil pronajden. 17 Toa stana na razdenuvawe.48–63) 18 A carot. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. toga{ Juda. pobedonosno se povlekoa. 10 Koga Juda slu{na za ova. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. im ja podade svojata desnica. pa.

{to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. 24 Juda. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den. toj odgovori: 6 „Judejcite.9 4 Car 21. 14 Toga{ site neznabo{ci. Juda potoa se o`eni. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. i negovite lu|e da gi razgoni. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. otkako go slu{na seto ova.37 6 1 Mak 2. 20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi. za{to duhovno mu be{e naklonet. 10 s# dodeka e `iv Juda. Razgovorite se zavr{ija mirno.18 12 8. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda. carskite prava. za svoj naslednik. gi imam predvid i moite sogra|ani. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. postojano vojuvaat i krevaat vostanija. otkako slu{na za hrabrosta na onie. vo dr`avata ne mo`e da ima mir. bidej}i go postavi Juda.9 1 Mak 7.35 13.siot narod mnogu strada. go ima{e postojano pokraj sebesi. ne davaj}i mu mir na carstvoto. 18 No Nikanor. Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel. 19 Zatoa gi isprati Posidonij. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta. Alkim i Nikanor A Alkim. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot. pred s#.29-30 11.25 5 Mojs 32. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz.42 11 1 Mak 2. sega dojdov kaj tebe.31 molat na Onoj.26 10.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi. narekuvani Hasidei. 17 Simon. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10. a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram.26 15 1. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. bratot na Juda. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite. Juda im gi soop{ti na narodot. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. neprijatelot na carstvoto. koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. drugite carski sovetnici. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot. care. 26 . za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite. otkako go postavi za upravitel na Judeja. pak. i ne napravi nikakvo zlo.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite. postavija po~esen stol za sekogo. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i. no nabrgu potoa. ~ij voda~ e Juda Makavejski. 16 Po zapoved na svojot voda~. 9 A ti. vleze vo boj so Nikanor. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego. 7 Zatoa i jas. 8 gi imam na um. pretrpe poraz. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7.

molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot.14. 22-23 7. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda. koja te~e{e od nego. 39-50 2 12. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat.16 tiohija.1 1 Mak 7. Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot. otide vo golemiot i svetiot hram. 32 Pa. velej}i: 35 „Gospodi. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. 43 No. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite. toj se ispravi.19 2 Car 7. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en. ne gledaj}i ja sopstvenata krv.29.” 2 Mojs 25. krevaj}i gi svoite race kon neboto. 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. 28 Koga go primi pismoto.11.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. Ti si svetosta na sekoja svetost. otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. povikaa kon Onoj. eden od erusalimskite 37 . 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. da gi napadne vo saboten den. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost. 2 I koga Judejcite. toj. ~eka{e pogodni uslovi. }e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. Ti Koj nema{ potreba od ni{to. si otide. so me~ se probode. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla. a narodot navleguva{e niz portata. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost. toj padna srede niv na zemjata. 39 Nikanor. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. potr~a kon narodot. ako go fati. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. 4-5 46 7. 40 za{to si misle{e deka. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas.” 34 I {tom go re~e toa. pak da mu dade `ivot i di{ewe. re{i. 36 I sega.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril. koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas. ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. nitu te{kite rani. pa zastana na edna strmna karpa. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot. kr{ej}i ja portata. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. pa ostana prazen prostor.36 15.N. koi prisilno go pridru`uvaa. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda.6 1 Let 6.18 stare{ini. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa. A sve{tenicite. toa da go napravi so lukavstvo.9 Is. 22. Gospodi. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31.

19-20 9 Mt 5.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo.24 2 Mojs 32. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. 22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi.” 14 2. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda.12 20 1 Mak 6. otkako im raska`a i eden verodostoen son. slatkore~iv. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite.5 go denot. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti.25 12.10. ukrasen so beli kosi i so sjaj.36.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim. a kowicata razmestena na dvete strani. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli. a mladite srca gi ispolni so hrabrost. krena race kon neboto i povika kon Gospod. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar. i gi zaraduva site. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata. za{to gradot. koj bdee nad site nas. za bra}ata i rodninite.11 Jov 42. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata. koj e posveten od Onoj. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija. Bo`jiot prorok. gradi v gradi. po~ituvaj 8. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite. toj ti e dar od Boga.1-8 1 Mojs 18. So nego }e gi skr{i{ neprijatelite. toj gi zacvrsti vo hrabrosta. 21 Makavej.19 4 Car 19.2. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot.17 Dela 13.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`.62 12 3.3 1 Mak 6. i juna~ki da re{at s#.15 10 5. krotok. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. kolku so ubedlivi dobri zborovi.34 2 Mojs 20. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot. 17 .8 8 8. i podavaj}i mu. 6 15 Er 12. svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost. koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta. im se ~ine{e pomalku va`na. 18 Borbata za `enite i decata.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~. 8 Toj gi hrabre{e onie. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. so blaga priroda.8-11 5 Mojs 5. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole.31-34 4. skromen vo odnesuvaweto. Gospodar Nebesen. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda.38 22 8. koi bea so nego. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki.” Sepak. Judejcite re{ija da ne postavat logor.

toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. . se vra}aa veselo. tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci. 29 Koga stivna vrevata i {umot. slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. Go proslavija Gospoda. opien od svojata nerazumna gor. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. po bojot. da go izdrobat i 28. 37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena.37 Tvojot svet narod. samo voda. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata .” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. Gospodi na nebesata. tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2.20-21 Koj im dade pomo{. velej}i: „Da e bla.31 gosloven onoj. koj na aramejski jazik se vika adar. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot. 40. Ako. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim. 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven. 39 Za{to.da bide obesena sproti hramot. 30 Toga{ Juda. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite. 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega. Tuka }e bide krajot. 27 Borej}i se so svoite race. ne e slatko da se pie samo vino.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. 31 [tom stigna tamu. svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto. nasproti denot na Mardohej. kako i na onie {to go slu{aat. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe. Est 9. se prib1 Mak 1. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. 28 Koga. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11.1 34 Toga{ site.9.33 1 Mojs dost. Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav . Judita 14. sum go napravil slabo i nedovolno. vleguvaa so molitva vo ustata. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata.54 . 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici. ili pak.na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani. tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec. 25 Onie {to bea so Nikanor.23.6 23 telot. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{. pak. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo. toga{ i mojata `elba e ispolneta.

za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. ode{e po vojskata. toga{ Arsinoja. da ja iska`at svojata radost za pobedata.Hr. so raspu{teni kosi. Judeec po ra|awe. no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet. Drimiloviot sin. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. 6 Otkako ja postigna svojata cel. kako i porano vo bibliskata istorija. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek. po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. Posle toa poni`uvawe. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost. a tie koi odbijat da go storat toa.Hr. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga. go posetuva Erusalim Filopator. im dade zapoved na site svoi vojski. 1 . koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. ako pobedat. Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga. pla~ej}i i so solzi. da mu predadat darovi. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite. 8 A potoa. 2 Toga{ nekojsi Teodot. za svoite deca i `eni. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej. koi mu gi be{e doveril Ptolomej. toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite.). gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla. vetuvaj}i im deka.TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". pe{aci i kowanici. da bidat privedat i zapi{ani. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. koj. 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. i im dade na paganskite svetili{ta podaroci. Hramot i Zakonot. Filopator. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon. 3 no nego go izlaga Dositej. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja.) kaj mestoto Rafija (217). 7 Koga go napravi i toa. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. pobednikot na Antioh.

koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. zaedno so svoite majki. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. 25 Duri i stare{inite. 2 . 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek. 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. ispolnet so gorda drskost i sila. koj e nad site. gi odbi site. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite. ima pravo da vleguva tamu. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. prodol`uva{e da se moli. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. Narodot. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. obzemen od svojata drskost. 20 Majki i doilki. taka {to tamu napravija golemo bezredie. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. toj ne e. izlegoa.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim. koi bea zaedno so carot. ako se tie li{eni od taa ~est. velej}i deka toj treba da vleze. koi bea zatvoreni vo svoite sobi. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. koj saka{e so sila da go napravi toa. 18 I devojkite. i toa samo edna{ vo godinata. 13 Toga{ gi pra{a zo{to. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. 19 A drugi. edni . bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. bez red tr~aa po gradot. svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze. jas }e vlezam sam. pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te. 27 Koga go vidoa toa. gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. Gospodi. 26 no toj. kako i pred toa. 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata.” 16 Toga{ sve{tenicite. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu.da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . so siot nakit. vo Svetiwata nad svetiwite.doma. koga vlegol vo hramot. a drugi - po ulicite. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon. toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. hramot se ispolni so piskot i solzi. namesto oskvernuvaweto na hramot.

taka {to. tvojot svet narod. 15 Za{to. brgu go izvle~kaa nadvor. niv. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto.” 21 Toga{ Bog. nego. 10 Od qubov kon domot na Izrail. koga na{ite predci bea vo nevolja. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. kako vetrot {to lula trska. prviot tatko na site. Ti. so iznemo{teni race i noze. Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. neboto na nebesata. Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#. pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot. 11 Ti si veren i vistinski. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. Care. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. mnogumina od negovite prijateli. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. otkako zakrepna od pretrpenata kazna. iako Tvoeto `iveali{te. i na onie {to se nadevaa vo Tebe. nego go dostigna Bo`jiot sud. toj sepak ne se pokaja. zaboravaj}i sekakva pravda. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. stradame. negovite bojni koli i negoviot narod. delata na Tvoite race. 7 i koga toj potr~a po narodot. vo srceto mir. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. 24 Po izvesno vreme. zaedno so svoite prijateli na gozbite. me|u niv ima{e i junaci. Koj od ni{to nema{ potreba. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. koj ja islu{a poniznata molitva. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. 16 sepak. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela. nim im isprati pregolemi vodi. e nedosti`no za nas lu|eto. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. 25 Otkako se vrati vo Egipet. 9 Ti. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. 13 Ete i nie. daj ni nam. za{to go be{e porobil Izrail. za{to mnogupati. sle- . Gospodarot na sekoe sozdanie. Koj gleda s#. duhovno padnatite i ogor~eni. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. Sveti Care.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. tuku si otide so svirepi zakani. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna. 5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. 22 go zalula de na edna i de na druga strana. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni.

voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. poradi gra|anskite prava. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. ovoj bezbo`nik pobesne. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi. i tie go pravea istoto za da mu ugodat. prijateli na onie {to trguvaa so niv. nekoi. 11 A toj. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. 4 tie. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt.” 30 No. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. 6 I pokraj seto ova. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata. da bidat nasila doveduvani i ubivani. gi ute{uvaa. koi `iveeja vo Aleksandrija. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli. da bidat udostoeni so sekakva golema slava. koi `iveeja vo celata negova zemja. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. nekoi od nivnite sosedi. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at. 3 . 31 Zatoa. vozgordean od svoite privremeni uspesi. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite. Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat. vo ishranata i vo jazikot. 3 A Judejcite pak. sostojbata }e se izmeni. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi. a onie {to se protivat. 10 Me|utoa. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. 8 Elinite. pak. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . primaj}i skri{um nekoi od niv. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota. sepak. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. op{tej}i so carot. ne bea dovolno silni da im pomognat. za da ne go zamrazat site.” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. negoduvaa i se nadevaa deka. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. ni so golemcite. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. sepak. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast.

@alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. a vsu{nost podmolno. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. 21 Me|utoa. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. 24 Zatoa. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. i kako {to predviduvavme. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. postapuvaj}i so niv dobro. 23 pa taka. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. bilo starec. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. 18 tie. 29 Sekoe mesto. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. 14 Po na{iot pohod vo Azija. pa duri i pelena~e. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. 20 A nie. kazna bezmilosna i sramna. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. zaedno so nivnite `eni i deca. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite. dete. da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. i toga{. 17 A tie. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. kako {to znaete i vie samite. iako ne gi prisilivme. treba da bide opusto{eno i izgoreno.” 30 Ete. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. dostojna za tie pakosni lu|e. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. kade {to }e bide najden sokrien Judeec. ni zabranija da vlezeme. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. }e dobie sloboda i ~est.

po domovite i rasprsnati vo razni mesta. a so umot svoj daleku od vistinata. 6 Devojki. 9 Gi vodea kako yverovi. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. a najposle site da gi pogubi vo eden den. 3 Koja oblast. mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. ploveweto be{e zavr{eno. se vdadoa vo pla~ i svoite. koja im pomaga{e na Judejcite. od site strani zaobikoleni so temnina . toa gi pla{e{e nivnite srca.za seto vreme dodeka plovea. ne za da im presudi te{ka robija. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. 17 Otkako izmina toa vreme. vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. . 8 I nivnite mladi sopruzi. prestareni. na hipodromot. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. baraweto za nasilno progonstvo. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva. koj grad ili koe selo. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno. tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite. tie go prifa}aa op{tiot lelek. bea vrzani so ja`iwa okolu vratot. od izgrevot do zalezot na sonceto. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. a spored carskata zapoved. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. gledaj}i ja taa grozna slika. 12 Koga seto toa be{e napraveno. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren. oddeleni od svetlinata. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. 18 osven toa. koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno. 10 Osven toa. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. 5 Vodea grupi starci. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost. mesto da se raduvaat. mesto so venci na glava. tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. vo cvetot na svojata mladost. nare~eno Shedija. 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. 7 gi vle~kaa javno i nasila. podgrbaveni i so treperlivi noze i. pokrieni so beli kosi. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti.703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat.na nozete imaa te{ki okovi. gorko pla~ewe i lelekawe. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. prireduva{e gozbi pred site idoli. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. a drugi . spored.

Koj ima sila nad sekoja vlast. 6 Judejcite. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. vikaa kon Sesilniot Gospod. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. koj be{e odgovoren za slonovite. 13 A Judejcite.” 21 Koga carot go re~e toa. pa otide na trpezata. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. {to im bea neprijateli na Judejcite. kon svojot milosrden Bog i Otec. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. a posebno gi pokani onie negovi prijateli. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. 16 Carot pomisli. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba. toj otide na gozba. vleze da go razbudi carot. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. 12 Po Bo`jo dejstvo. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. 17 Koga napravija kako {to im re~e. i voeni na~alnici. otidoa od ve~erata. 23 Utredenta. ~uvarot na slonovite. 9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. rano nautro. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den. 20 Toga{ carot. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. tokmu koga petlite po~naa da peat. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. 14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. 4 A Ermon. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. 3 Otakako ja predade svojata naredba. ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. na koi Toj saka. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. go povika Ermon. otkako im dade izobilno i temjan i vino. A na Ermon mu re~e: „A ti. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. 5 . pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. na broj petstotini.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. pak. carot go povika Ermon. 5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son. strogo i naluteno go pra{a .

tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe. ti ja poni{tuva{. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga. ispolnet so golem gnev. 47 A carot. . koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe. prigotveno so temjan. 27 Otkako go doslu{a. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. nedostapen za nas. misle{e toj. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni. rekoa: 40 „Do koga. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. mesto nevinite Judejci. gi pu{tija da se razotidat. za{to.” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja. neposlu{niku. tie Go proslavija Boga. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. a site {to bea nasobrani. a gi vooru`i so stra{ni orudija. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. bidej}i vremeto brzo odminuva{e. potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice. 45 A ~uvarot na slonovite. 37 Pa. za{to s# be{e napolno zaboravil. a ima opasnost i da bide ograben.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. koga go povikaa Ermon. v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. koi sedea zaedno so nego na trpezata. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. taka da se ka`e.” 42 Potoa carot. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved. velej}i: „Care. 26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite.ti }e be{e poguben. sosema sli~en na Falarisa. otkako gi dovede yverovite. bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. mesto tie . 46 utredenta rano. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram.pa so plamnati o~i. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. ispolnet so bezumstvo. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. Koj vladee nad s#. voden od svoeto o`esto~eno srce. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. mnogu izraduvani. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. na nivnoto posledno izdivnuvawe. Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat.

toga{. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. prethodno spomenati lu|e. {to `ivee vo morskite dlabo~ini. gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. 8 Ti. ako. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . se frlaa na vrat . koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. kon narodot na Tvojot svet del.” 6 . najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. Ti. 9 I sega. pak. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva.. a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti. kon decata na osveteniot Jakov. {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail. po na{eto preseluvawe. 10 A. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. O~e na{. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. {to se ve}e pred vratite na pekolot. umrtvi n# so smrt. nekoga{niot vladetel na Egipet. edinstven Ve~en. koga gi slu{naa silnite izvici. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. Koj ima vlast nad sekoja vlast. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. drugi. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. koja }e bide spored Tvojata volja. pak. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. nekojsi Eleazar. na{iot `ivot. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. za da bide raskinat od lavovi. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. 3 O~e na{. pogledaj milostivo na nas. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. se napolni so bezzakonija. 13 Preslavni. se celivaa eden so drug. Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. toga{. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski. kako i od mno`estvoto narod. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. Gospodi. so gordelivost i drski huli. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. 50 No. koi go cicaa poslednoto mleko. 4 Ti go pogubi faraonot. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. ednodu{no pa|aa ni~kum.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. Izvikaa so pla~ i lelek.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. Otec na{. {to prethodno ja primija od neboto. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. i Jona. se pregrnuvaa so rodninite. 11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. znaej}i za pomo{ta. Gospodi. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care. za da ne im slu`at na la`nite idoli. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv. orosuvaj}i ja razgorenata furna. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe.

707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata. otkako po toj povod priredi golema gozba. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. 35 Judejcite. se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. kako {to prethodno rekovme. 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. Bog. velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete. odvrzete gi nepravednite verigi. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi. niv gi vidoa site. 17 Koga go vidoa toa. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. 31 Toga{ tie. proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa. tokmu ova go re~e carot. i koi gi prebrojuvaa so radost. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost. nivniot Bog. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. koi gi pridru`uvaa. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. mesto stra{na i gor~liva smrt. 33 Isto taka i carot. gotovi da bidat pogubeni. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi.” 29 Ete. osven Judejcite. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. ne za piewe i prejaduvawe.Bog. pak. sega. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. gi gazea i gi ubivaa. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. obzemeni od sram. koj gi sobra bezumno tuka. Go proslavija svojot svet Spasitel. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. Judejcite izdignaa piskot do neboto. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. stana gozbena trpeza. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. otkako se izbavija od smrt. .

}e imame protiv sebesi ne ~ovek. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici.bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. 14 Sekogo od svoite sonarodnici. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja . be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. 13 Toga{.708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta. 41 A carot. so blagodarnost i milozvu~ni pesni. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. poto~no kako klevetnici. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi. pa im dade odobrenie i polnomo{no. 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. so svoj potpis .vo tekot na ~etireset dena. otkako se soglasi. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. kako {to be{e potrebno. pojdoa od gradot. poradi svojata lo{a zamisla. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor. 6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. vedna{ im podarivme `ivot. taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. se obidoa da gi pogubat. 7 . {to se be{e oskvernil. koja tie ja imaat sprema site narodi. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica . 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo. na ve~niot Spasitel na Izrail. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci. 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida. 3 Nekoi od na{ite prijateli. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. bez kakvo i da e isleduvawe. ubivaj}i gi otstapnicite. a kogo go sre}avaa po patot. 16 A onie. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata. 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. 9 Znajte deka. i. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. 4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa. snabduvani so s# od carot. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba.vo nivna korist. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo.i pojdoa. otkako mu zablagodarija na carot. 39 vo tri dni.

tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat. . 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe. za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie.sekoj kon svojot dom . za{titeni so carskata zapoved. ~ekaa korabi sedum dena. pojdoa ponatamu po kopno. 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin.im go vra}aa so najgolem strav. za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. po op{ta soglasnost. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie. 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir. tamu.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. slobodni i polni so radost.zdravi. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . po more i po reka . 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno. so golema blagodarnost.

113. 31. 79. 24. 82. 88. Takvi psalmi se: 8.13-14 vednite.N. 16. no ima i od drugi pisateli. 20.19 Is. 100. 139–142. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. Mojsej. 25. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi. Psalmi za vladetelite: 2. 5. 91.26). 17. 48. 126. Ps. 111. 33. 8.5 vi. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. ili. 102–104.18 `at na sudot. 101. Himni.1 25. 129. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda. 30. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod.8 Ez 47. dodeka psalmite 15. Ps. 106. 89–105 i 5. Psalmi za verata vo Boga: 1. 86. 19. Ps. 134. 87. 95–98. 14. PRVA KNIGA 1. 53. 36.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo. 12. 2.12 vo razmisluva. 77. 135. Jov 23. 110. 44. 107. 93. 21. 125. Psalmi ispeani vo nevolji: 11. 1.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite.111. 41–71. koe svojot rod go dava navre- me.20-21 1 Bla`en e onoj. 37. 118. 38.37 13. Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. i ~ij list ne venee. 72–88. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa. Inaku i Isus peel nekoi psalmi. 119. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici. 106–151. 4. 59. 3. 105.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. Solomon i potomcite na Kora. Na primer. 89.7-8 Sir 6. 117. 92. 32.4 4 Mojs 24. 108. pak. 50. 27.10 Er 21. bezbo`ni~ki }e propadne. 131.Mt 7. 60. Zlo za bezbo`nicite 2 118. 85. tie se Jov 21.4 34. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. 122. 47. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite. 73. {to go raznesuva vetrot. Ps. 9. . nitu gre{nicite .15 5 Mojs 17. 71. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36.8 borot na pravednite. 3. 29. 112. 34. 2. Blagodarstveni psalmi: 9–10.18 kako prav. 144–149. me|u koi: 1. 116.vo so.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra. 109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. poradi nesre}i: 5–7. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. 63. 4. 1–40. napreduva.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite. Molitvi upateni kon Boga. 99. se recitirale kako molitvi. Ps. pak. patot. Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet. 40–42. 109. 56. 58. 62. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. 136 7. 6. 57. 84. Sionski pesni: 45. kako {to se Asaf. 75. 72. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr. Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. 78. 143. 39. 132. 43. 115. 68–70. Is 17. i vo s# {to pra.

13 5 Mojs 33. PSALM 5 3 149.1 79.6 na gre{nicite. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol.19 Mal 3. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.11 Dan 7. Gospod slu{a koga vikam kon Nego.8 122.8 Izreki 3. Gospodi.27. gnevej}i se.1 Is 40. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16. si {tit moj.711 PSALMI 2.21 109. Gospodi. Ti mi dade prostor.4 3 Ptr 1.15 Dan 9. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski.26 8 Is 49. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.15 4 Mojs 6.2-12 Dela 4. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam.3 88.1.8 3 No Ti.13 Otkr 19.25 1 Car 10.5 5 Efes 4. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet.14 Mt 3.26 2 Car 7.1 beri gi vozdi{kite moi.3 66. 12 Po~ituvajte Go Sinot. 4 So glasot svoj vikam kon Gospod.3 8 7.20 61.5 5.1.8 83.16 43. pou~ete se.13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam. 109. koi kaj Nego pribegnuvaat.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e. 8 Od Gospod e spasenieto. .7 1 Mojs 40.83.83. za{to 15-17 Gospod me ~uva. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik.6 6 50. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin. Gospod im se podbiva.19 57. 26-27 11. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i. 2 Sinovi ~ove~ki.9 2 Mojs 30.25 Izreki 16.6 139.2 17. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo. zborovite moi. Bo`e moj! 118.26 Mudr 4. za{to Ti. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam. ~uj me.14 7 30. Ti ja podiga{ glavata moja.6 9. Tvojot bla.19 101.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj.” 4 Onoj. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod.14 Dan 7.14 Otkr 2.17 4.5-6 Is 30.2 71.22 Dela 13.17 10 Mudr 6.5 Lk 3. pravdo moja! Koga bev pritesnet. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja.2 117.17 16.50 19. i 3.6 27. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene.33 Evr 1.4 18.17 6 109. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.2 26. raz.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17.29 Sir 11.6 Jov 29.1 15.6 Evr 12.9-11 5 Mojs 33. Bla`eni se site. Koj `ivee na nebesata.8 114.4 26.18 7 22.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj. ta da ne se razgnevi. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino. i krai{tata na zemjata . vrazumete se. 11 Davidovata utrena molitva 5. za{to Tebe Ti se mo. 2 Car 5 Legnuvam.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora.1-2 82.2 7 88. Bo`e. 2 ^uj go glasot na mojot povik. i na patot svoj da ne poginete.1 neprijateli 53.3 9 67.15-17 39. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17.” 8 I pobaraj od Mene. spijam i stanuvam.7 61. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33.24 4 36.8 5 4.2 7 Stani Gospodi! Spasi me. Jas denes Te rodiv. slava 117. Gospodi. 2 24. 4 Ne gre{ete.vo Tvoe vladeewe. 55. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi.8 85. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori.28 Gospodi. Care 3 moj i Bo`e Moj.21-23 Izreki 1. mi dava{ spokojna po~inka.3 1 ^uj gi.8-9 moja. 10 I sega carevi.13 58. im se smee.19 {to od site strani navalile na mene.14 Tov 13.

2 30.9 118. 34. spored Tvojata golema milost. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe.3 35. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi.10 19.36 118.11 Jov 10. spasi me poradi milosta Svoja. Gospodi. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite.9 Jov 4.6 Otkr 2. Gospodi.1. 13 i zatega smrtna strela. Ti. na jazikot.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj. pak. mi oslabe poradi site moi neprijateli.6 7.9 Tebe.3 4 Vrati se. poradi neprijatelite moi. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. 3 Gospodi.9 Mudr 1. Gospodi. 9 Gospod ja usli{a molbata moja. Bo`e moj.3 Rim 3.23 4 Za{to Ti si Bog. patot Tvoj pred mene poramni go.5. praveden Bo`e. 8 Gospod im sudi na narodite. 11 Bog e praveden sudija. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi.4 Er 17. a strelite Svoi gi v`aruva. bidej114. ako go napraviv toa. Gos7 37.1 17.13 3 9. ete.21 Is 3.1 2 Car 22. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~.11 15 Is 59.18 }i sum nemo}en. grloto im e otvoren grob. 8 Otstapete od mene site vie.13 137.29 16. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je. so po~it kon Tebe.14 82. Bo`e. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{. neka propadnat od sopstvenite soveti.115 pod ja primi molitvata moja. 10 Bog mi e {tit. Gospodi. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja. 12 Ako ne se pokaete.7 12 63. kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda.11 Is 26. 15 pa si kopa i iskopa jama. {to go sakaat imeto Tvoe. }e me vle~at.2 Er 11.2 3 Car 8.10 68. A Ti.10-12 2 Smiluvaj se na mene. 87. kaj Tebe se zasolnuvam. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi.14 Is 5.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina.29 49.712 PSALMI 7 54. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi. 10 Kazni gi. pa se za~na zloba.12 Izreki 3. i neka ja stigne.20 16.22 70. Gospodi.3 26. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi. Gospodi. Koj ne saka bezzakonija.14 10 25. 8 Gospodi. Mt 7.2 37.8 podi do koga? 68. 3 i du{ata mi e potresena. 9 22. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te. Gos. 6 Stani.2 65. stani. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i.12 21. bidej}i se krenaa protiv Tebe. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi.17 za{to koskite mi se tresat.11 1 Let 28.2 10. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat.17 Is 41. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe.8 17.23 4 89.24 3 40. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. i padna vo jamata.16 108. ako ima nepravda vo racete moi. spored pravdata moja i spored nevinosta moja.13 5 30. a }e nema koj da spasuva. isceli me.20 25. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi.11 8 41. Ti Si odredil sud. Bo`e moj. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja. {to ja napravi. 14 I. 11 Pa neka se zaraduvaat site. i Ti izdigni se nad nego visoko. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava. koi vr{ite nepravda. vo gnevot Svoj.1 Er 10. vodi me vo Tvojata pravda.13 6. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30.4 Jov 15. neka se raduvaat vo Tebe onie. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat. Sudi mi.26 Tov 13.35 .1 34.132 9 9. spasi me od site {to me gonat. i izbavi me.17 Is 38.13 34. Gospodi. vo srceto im e izmama.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13.14 22.24 42. pak. 12 Za{to Ti.7 44. Zakrili gi.4 39. a pravedniot zacvrsti go. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i. laskawe.3 moja. izbavi ja du{ata Er 45. kako so {tit. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite. Varuh 2. 44-48 Dan 6. 13 36. i sekojdnevno predupreduva. 7 A jas.27 neprijateli.28 14 Is 50.15 10 13.3 Is 59. a toa rodi bezzkonie.17 Is 5.

10 86.18 Pla~ 5. i s# si pot~inil pod nozete negovi. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi. Gospodi na{.10. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite. 5 7.12 Tov 12.11 88.1 85.17-18 Sir 18.9 1 Car 2.7-8 56.18 7 1 Mojs 1.14 6 5 Mojs 9. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e. sedna na prestolot Svoj. so seto srce svoe. no so slava i ~est si go oven~al. go pogubi ne~estiviot.13 97.1 20 7. dela na prstite Tvoi. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama. i yverovite polski.15 9. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat.18 3 7. 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite. krepost vo vreme na nevolja.1 .23 13 1 Mojs 9.1 131.14 7 1 Mojs 19. vo zamka. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion.4 5 143.6 21 9.6 12 7. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne.7 Est 9. ili sin ~ove~ki. narodite neka primaat sud pred Tebe. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini.22 19 Izreki 23. go podgotvil prestolot Svoj za sud.23-25 Jov 18.22 21. pa mese~inata i yvezdite. 8 101. pogledaj kako stradam od neprijatelite moi.25-27 Efes 1.28 Mudr 9. se sopnaa. 19 Stani.2-3 9.13-14 Is 12. go vospevam imeto Tvoe.20 18 49. 16 Gospod se pojavi i presudi.713 PSALMI 16 9.13 Mt 16.4.10 Dela 17. i poginaa pred Tebe. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe. gradovite mu gi razru{i. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot. 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe.5 1 Mojs 1. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi.21 Mt 11.17 91.22 Sir 17. Gospodi. dosudi praveden sud.14 Is 25. koja sami ja namestija.18 16 7. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe. i zagina spomenot za niv.26-27 Mudr 2.2 95. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek.3 9 71.22 Evr 2.8 Izreki 5. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi. 8 pticite nebeski i ribite morski.5 Evr 1. 9 Jahve. 5 Im zapreti na neznabo{cite.31 3 Mudr 10.6 Izreki 26.6 6 20. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no. ja pomni. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze. Gospodi. {to sami ja napravija.3 Jov 7. Gospodi. i tie pa|aat vo zamkite negovi. se fati nogata nivna. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi.17 Jov 4.7 74.25 Sir 27.12 2 Mojs 15.38 55. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot.15 34. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata.2 56.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto. site narodi. na mene. koi Boga Go zaboravaat. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta. 7 ovcite i volovite site.8 14 106.10 Mudr 16.19 8.5 Jov 16. 25-27 Gal 6.4 90. na lu|eto }e im sudi pravedno.1 73.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta.18 Is 38. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.12 22 21. 20 Zapla{i gi. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva. Sevi{niot. 3 Koga }e gi pogledam nebesata.25 11 35.2 25. ta si spomnuva{ za nego. Ti. Gospodi.2-4 1 Kor 15. 13 Smiluvaj se. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi.7 64. Gospodi na{. imeto im go sotre za site vekovi. za da ne se zasili ~ovekot.8 Evr 2.

5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot.6 90.5 veli Gospod. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13. izmami i navredi.10 Er 10.12 9. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen. na skri{ni mesta za da ubiva nevini. Ti si mu pomo{nik na sirakot.11-16 6 74.14 28-29 16.9 Jov 22. Gospodi.2 Is 59. vo Svoi race gi odmeruva{. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica.1-2 Jov 21.20 Mt 5. 37 Gospodi.19 93.5 Er 5.11 Er 5.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33.21 Otkr 8. o~ite Negovi gledaat.8 2 Mojs 22.7 101.11-12 55.34 25-26 Er 12. o~ite negovi demnat bespomo{ni. gi snema vernite me|u sino.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29.1 54. 24 Vo svojata gordelivost. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka. Gospodi. i koga }e fati. zakrepi gi srcata nivni.30. Gospodi. go sokril liceto Svoe.2 Is 48. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan.8 1 Mojs 19.3-4 Er 9.17-22 Er 25.12 Sof 1.5 19.24 Is 51. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot.19 5 Mojs 26.1 72. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10. 14-15 Jov 21.1 7.24 72.4 63.10 144. Gospod e na prestolot nebesen. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga.6 lelekot na bednite }e se krenam sega.714 PSALMI 23 9.2 3 54. 7 Ti.3 4 2. sudovite Tvoi se mnogu visoki.10 sila.9 Jov 23.3 nad nas?” 26.8 24 13. .10 Naum 1. neka se krene rakata Tvoja.21 Is 59.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{.12 Mal 3. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata.17.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u. ustata ni e so nas. sedumpati pre~isteno.7 55. za{to ne ostana 5 pobo`en. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera.6 58.11-13 2 7.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li. a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram.4 5. pod jazikot negov pakost i nepravda. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav. Sir 27. go odvlekuva vo svojata mre`a. koj e gospodar Izreki 17.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja.26 Os 6.7 25. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga. 30 Se pritajuva.28 36. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna. zo{to vo srceto svoe da veli . a na neprijatelite svoi im se potsmeva. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce. ne gi zaboravaj ugnetenite.1 35. kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car.15 Is 66.3 139.11 73. za da misli na niv. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova.13 11. so namera da fati beden. nikoga{ nema da vidi. bedniot Tebe ti se predava.13 145. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil.15 Mih 7. 7 Za{to Gospod e praveden.33 Jov 22.18.8-9 Avak 3. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego. 16.1 Avak 2. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite.7 Ez 9. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren. vo site vremiwa. 3 Ako temelite se razurnati.4 Mudr 3. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”.14 Izreki 1.14 56.8-9 31 43.15 1 Pomagaj.1415 21.2 37. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite. ogan i sulfur.10 va.10 svoj. Bo`e moj. srebro vo ogan is~isteno od zemja. 32 Stani. ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki. bespomo{niot Tebe Ti se predava.3 140. kolne i Gospoda go prezira.7-33 27 Rim 3.19 102.2-8 34 30.15 Ez 10. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot.21-22 36 28.

46 93. ako potkleknam. 10-12 Gospodi.24 108. toga{ }e se 14. site stanaa lo{i.12 5 47.1 30.24 26.” Gonitelite moi }e se zaraduvaat. kade {to nema strav. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe.1 Sof 1.5.4 Pla~ 5. za{to Toj e od mojata desna strana.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj. nema bla`enstva za mene.19 26.8 29. 5 Jas.1 vreduva bli`niot svoj. Se razvratija lu|eto. nema koj da pravi dobro.715 PSALMI 12.1 Ez 18. Koj me vrazumuva.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin.1 1 Mojs 6. za{to nasledstvoto mi e najubavo.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125. 7 Ah.16 Pla~ 3. koi taka go jadat narodot Moj. koj koga se Er 7.3-6 Is 33. 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. pak. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda. vr{at 7 gnasni dela. Koj taka 5 10.24 5 37.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja.1 9.24 76. nema koj da pravi dobro. Gospodi.17 31. }e Mu peam na Gospod.17 53.20 Is 8. 84. 1 18. za{to kaj Tebe se zasolnuvam. se nadevav na Tvojata milost.5-6 5 Mojs 28.29 5 Mojs 31. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici. sosema }e me zaborava{.29 kolne na svojot bli`en.13 strahopo~it kon Gospod. ne poreknuva.7 43. 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj.31 Dela 2.3 9. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe.5-9 5 2 Mojs 22. za{to Gospod e so rodot na pravednite. PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118.9 29. 6 Me|ite mi padnaa na najubavoto.6 pravda i vo srceto svoe govori vistina.72.7 Er 33. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.12 Rim 3.9 17. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas.12 2 101. nema nikoga{ da se pokole.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe.vistinskite blagorodnici .24 35.23. Os Zah 13.26 141. 4 vo negovite o~i. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na. koi se na zemjata . za da ne se pokolebam.7 Is 9.16 13. no Gospod e negovo pribe`i{te. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.1 zaraduva Jakov. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav.so radost kopneam. koj mo`e da prestojuva vo 22. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e.2 6. slu{ni me. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj. kako {to jadat leb.4 Mojs `en. i }e se razveseli Izra. 3 Site zastranija.15. Gospodi.31 21.1 Er 10. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23.3 103.18 1. za da ne zaspijam vo smrt. lovite nad Svojot narod. koj Go bara Boga. ima li nekoj razumen.5 Mih 3. {to odi neporo~no. gi namno`uvaat svoite stradawa.20 8 Ne~estivite odat naokolu. 25-28 4 78. za da vidi. 4 Onie {to sledat tu|i bogovi.6 postapuva. nema nitu eden. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- .20 5 Mojs 10.” 3 Po svetiite.19 3 11.7-8 88. zlobnikot e ni{to.5 ba. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod. {to vr{i 15. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa.14-16 il.

2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene. moj {tit.3 12 96.6 142. za{to Gospod se razgnevi.8 25.10 138. 72. krepost moja! Gospod e moja karpa. i ~uj gi zborovite moi. 16. 12 tie se kako lav.2 65.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja.4 di.8 96. 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite.4 . sila na spasenieto moe i krepost moja.11-12 Is 30. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan.27 4 Jov 23. 11 Gonej}i me.37 Lk 13.1 desnica. 2 1 6 Izreki 13.31. v`areni jaglewa otskokaa od Nego. Bog moj. pak. 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60. 49.3 30.22 35. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi.24 {ata moja vo pekolot.34 10 143. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite . 5 115.27-28 Avak 3.35 10 3 7.70 12 7.gordelivo zboruvaat.7 10.2 9. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5. 9 od liceto na ne~estivite. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4. Dela 13.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja.2 8 5 Mojs 32.1-3.od gusti oblaci polni so voda.12 26. pravdata moja. moja tvrdina i moj izbavitel.2 85.7 118. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva.17 56. 11 Od mrakot napravi Svoj zaklon. 3 Ako go isku{a{ srceto moe.7 56. i pogubni potoci me voznemirija. i mojot vik stigna do negovoto uvo. sega me opkoluvaat.4 Mojs 12. vo koe se zasolnuvam.18 Sud 5.2 Sir 17.7 90. zasolni{te moe. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja. 8 Pazi me kako zenica na okoto. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot.1 60. Gospodi.15 13. i senka okolu Sebe . Bo`e.7 moja od ne~estiviot. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav.10 Zah 2.1 98.13 34.2-5 2 Mojs 19. poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite.29 21.17. 5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi. i voskliknuva jazikot moj.11 Mt 23. za{to Ti }e me ~ue{.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32. 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja. zatreperija i od temel se pomestija gorite. od neprijatelite na du{ata moja.15 bori gi. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata. podgotven za lov i kako lav~e. nozete moi ne zastranija.4 62. nitu. ako me poseti{ no}e.pokraj Tvojata desnica. neka se nasitat nivnite si.2 1 Mojs decata svoi. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze. Gospo. 5 pekolni mre`i me zarobija.a mrak padna pod nozete Negovi. koi me napa|aat.4 8 67.8 Otkr 22. presretni gi i so. 3 ]e Go prizovuvam Gospoda.4 5 Mojs 32. .18.4 pravda.23 Jov 7. 4 kako {to pravat drugite. 13 I zagrme Gospod od nebesata. ~uj go mojot povik. Ne zgre{i ustata moja.1 87. }e se nasitam od likot Tvoj. a so ustata svoja .25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto.2 101. 3-13 6 30.1 103. pa poleta i se ponese na veterni krilja. koe stoi vo zaseda.18 22.2 5 Mojs 4. 1 13 Stani. 6 Kon Tebe vikam.11 Izreki 7.15.5 11 79. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost.716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene.16. smrtni stapici me stegnaa. prikloni go uvoto Svoe kon mene.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143. Gospodi. 7 Se zatrese i se razni{a zemjata.11 10 72. 10 I sedna na heruvim. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.6 14. Gospodi.9 25.1 sustvo. gradot i ognenite jaglewa. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj. ko.4-5 3 Car 19.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra.1 7. koj progoltuva s#. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta. Ti.

izleguvaj}i od svoite tvrdini.1-11 76.15 31.6 48 17. i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe.26 5 Mojs 32. Koj mi gi pokoruva narodite. tu|incite mi se pokoruvaat.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna. neporo~en e Negoviot pat. i me izbavi od nasilnikot. i nozete moi ne se podliznuvaat. Tvojata poddr{ka me izdigna. i tie ne mo`ea da stanat. 47 Bog. no Gospod be{e potpora moja.~isto.6 44 2. Koj odmazduva za mene. {to stanaa protiv mene.2 Is 26. 31 Za{to. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav. i me prifati. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda. a gordelivite }e gi ponizi{. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie. 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite.8 46 Mih 7. 41 tie povikaa.13 Avak 3. {to me mrazat. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi. Toj e za{titnik na site. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite.1 15 143. mojot Bog ja osvetluva temninata moja.17 18 141. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo.5. i go vospevam imeto Tvoe. so mojot Bog i yid }e preskoknam. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a.18. . gi zgaziv kako kal po pati{tata. 34 mi gi obu~uva racete za borba.47 46.4 43.no Toj ne gi ~u. me postavi za poglavar nad narod. 43 Ti me izbavi od narod buntoven.30-31 1 Car 2. 29 So Tebe i ~eti sovladuvam. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi.doveka. 45 tu|incite bledneat i treperat. od onie {to se posilni od mene. Tvojata desnica me prifati. od zdivot na nosnicite Tvoi. i spored ~istotata na moite race mi vrati. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie. 30 Bog moj.7 50 7. . {to stanuvaat protiv mene.6-7 72. koi se zasolnuvaat kaj Nego. 35 143.17 Rim 15. osven Gospod.si blag.46 31 11. koj e Bog. 16 Toj posegna od visinite. Gospodi. 42 Gi isitniv kako prav na vetar. Gospodi. i tie sega mi slu`at. za{to me zasaka. 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene.6 47 17. 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija.9 51 88. 46 Da `ivee Gospod. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. padnaa pod nozete moi. 26-28 16 2 Mojs 15. pa me izvle~e od mnogute vodi. 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo . i gi istrebiv site onie. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja. 26 so ~istiot .i gi rasturi.8-9 Otkr 2. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod. i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi.3 32 61. 38 gi pritisnav. dodeka ne gi pobediv. so nevin ~ovek . 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto. i ne se vrativ. 44 tie i mojot {epot go slu{aat. gi raspali molwite . 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva. Gospodi.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava. 15 Morskite dna se pojavija.29 34 5 Mojs 32. ~ii lu|e ne gi poznavav.717 PSALMI 14 28. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni. 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda.4. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie.

11 10 11. Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi. verno e otkrovenieto na Gospod .7 37. golema nagrada dobiva.3 95.11 2.2 17. 4 Sepak. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38.4-5 147. Blagodarnost za pobedite 60. i site tvoi pomisli da gi ispolni.5 96. gi prosvetluva o~ite. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa. vo koj ne se slu{a nivniot glas.du{ite gi ukrepuva. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.3 otfrli. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova.10 Is 40. Gospodi. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka. za da ne ovladee so mene.1 8-9 32. 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa .2-3 mo{ta od Tebe. sudovite Gospodovi se vistina . 9 Gospodi.2-3 49.30-32 Izreki 8.16 19.6 skapoceni kamewa. i no} na no}ta znaewe otkriva. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik.6 88.4 11 118. 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva. 8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto.31 1 Gospodi.27 3 19. i semeto nivno .11 10 117.7 2 Let 14.11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda. veli~ie. 6-7 Is 33. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi.6 goslovi.50 1 Car 10. na{iot Bog. nitu pak govor.7 Mal 3.20 2 Den na denot objavuva.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade. so silata na Negovata pobedonosna desnica. i patuvaweto negovo do drugiot kraj. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka.18 Sir 43.so koli.4 36.30 Izreki 18.4 posaka. drugi . desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat.17 dade dolg `ivot vo vekovi. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji .1-5 20. i sepalenicite tvoi da bidat primeni.2 62. mu stavi na glavata kruna so 44.gi u~i neukite.poslatki se od voso~en med. so Tvojata sila se veseli 3. a nie so imeto na Gospod.4-9 1 Mojs 1. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat.16-17 146.5 3 Car 8. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja. Gospodovata zapoved zra~i svetlina. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa. 5 .30-31 Os 1. koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo.48 43. 3 za{to Ti go presretna so dobri bla.2-3 2.me|u ~ove~kite sinovi.13 4 Car 20.718 PSALMI 18. 11 Slugata Tvoj gi pazi. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj. gnevot Gospodov }e gi pogubi.site se pravedni. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata.127 118. ona {to srceto negovo 9.16 vo minatoto 3 Car 1. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov.103 4 2 Car 12. i ogan }e gi progolta. Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne.12.so kowi.6-7 90. 3 Nema jazik. 9 Koga }e se pojavi{. Na neboto mu postavi {ator na sonceto.30 Est 1. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi. a nivnite zborovi do krai{tata na svetot.25 5 Rim 10. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me.22-31 Rim 1.14-19 Jov 38. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe. 1-8 1. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2.19 Tvoe. a Ti mu 7 71. a koj gi pazi. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka.11 Mudr 5.6 146. 4 Toj pobara od Tebe `ivot.6 Jk 1.6 17. 7 Edni .

30-32 Lk 23.28 17 58. me uspokoi na maj~inite gradi. 12 34. ne go sokri liceto Svoe od mene. 7 Site. A du{ata moja }e `ivee za Nego.13 2.6. i Toj e vladetel nad narodite.25-26 12. 12 Mnogu junci me obikolija. 17-20 Jn 19. neka go spasi.17 22 7.6. mi gi probodoa racete i nozete. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta.12 28 71. 14 16. 14 Jas se razleav kako voda. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot.19 Mt 27.4 2 Tim 4.15 7 Is 41.9 79. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.18 77. sred sobranieto }e Te falam. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego.14 51. za{to nevoljata e blizu. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.2-3 9 36. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat.14 Jov 30. Gospodi.5 Jov 10. {to }e se rodat.43 Mk 15.1. 3 Sepak.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi.2.35 Jn 19.24 21 34.18-20 Mt 27. i od pcite ednorodnata moja.6 Jn 19. Bo`e moj.25 4 Car 19. se topi vo moite gradi.i nema mir za mene.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj.ne }e mo`at ni{to da napravat. {to me gledaat. na Tebe se nadevaa.5-6 138. vo smrtonosen prav me frli.8-11 Is 45. a nema koj da mi pomogne.18-19 101. 4 Is 6.8 29 Zah 14. Ti si svet. ni{to nema da mi nedostasuva. 23 Vie. a od 13 17. 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.13 70.16 Jov 16. ni{aj}i gi glavite. Gospodi. 11 108.18 39.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat. 15 Silata moja se isu{i kako crep.13-16 Is 44.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata.13-14 63.4 Pla~ 2. a tie gledaa i me preziraa.2 Jov 25.2 vuvame Tvojata mo}. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot.21 31 47.14 6 Sud 3.34 3 87. site moi koski se razglobija. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. mi se podbivaat. so Tvojata si56. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{.13-14 5 Mojs 4. za oblekata moja `drepka frlija. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi.9 6.21 Is 37. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod. se nadevaa i Ti gi izbavi. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata.18 2 Mojs 10. 13 Izdigni se. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite.21 39. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i. od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog.3537 10-11 70. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat.12 16 Jn 19.1 27.7 70.12 52.22 37.12 56.2 Pla~ 22. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva.8 108.24 45.1 Mt 7.12 . Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj. 5 kon Tebe vikaa. 28 za{to carstvoto e Gospodovo. 19 No Ti.3-8 101.15 Mt 27. i se spasuvaa. {to imate strahopo~it kon Gospod. a me poslu{a koga Te povikav. a ne ~ovek.18 22. neka go izbavi.2 11. opkru`en so pofalbi od Izrail.2 16.9.9-10 Ez 34 Jn 10. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie. i no}e .2 48.9 Avak 1. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi.9 Evr 2. 6 A jas sum crv.15 19 Mt 27.13 Jov 18. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja. 11 Ne oddale~uvaj se od mene.13 70. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i.7. za{to seto toa Gospod go izvr{i.1 Er 1. .19-24 31.39 Mk 15.9 Avd 1.22 Er 18. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija.6 Fil 3. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe . jazikot mi se zalepi za nepcata.3 56. i ne se posramija.2 Pla~ 3.i Ti ne slu{a{.17 23 34.5 8 43.5 Mudr 2.7 Efes 2. debeli junci me opkru`ija. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja. koj go raskinuva svojot plen i rika.1 Is 49. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe.46 Mk 15. srceto moe stana kako vosok.22 51.

31 Er 31.4 2 Bo`e moj.2 12 Izreki 19.19 15 30. ja izdignuvam du{ata svoja. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. 15.4-6 15.16 118. glavite svoi. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo. 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie.8 7 117. da se posramat onie. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi.2 Mal 3.14-15 Is 49.13 7 78. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi.1 10 2 Mojs 24.33 142. Jov 10. Tvojot `eIs 50. Svojot Spasitel.5 84. 12-16 Ez 44. Is 40. 91. glavite svoi.2 Amos 6. 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. ve~ni vrati.5 77. za{to sum samoten i vo maka.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja. porti.5 39.8 16 85.Gospod nad vojskite . {to so lesnotija izneveruvaat. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj. bidete podignati vie.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132. za{to vo Tebe se nadevam. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . 1 2 45. 11 Zaradi Tvoeto ime.26 10 84.29 Is 57.3 103. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta. bidete podignati vie. za{to e golem.11 118. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi.7 4 26. izvadi me od mojata poti{tenost.9-10 Tov 3. vo Tebe se nadevam. ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto.132 18 31. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no.8 `ivot.11 1 Kor 10. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene. za da ne se posramam.4 Is 64.11 85. 27. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe.46 Gospodov mnogu dni. 2-3 21. Gospodi.1-5 4 25.8 Jov 13.1 88. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga. silniot vo vojna Gospod. pa prosti mi gi site grevovi moi.2 118.153 . 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata. prosti mi go grevot moj. Gospodi. nim im go otkriva zavetot Svoj.1 140. po milosta Svoja seti se na mene.19 i ~a{ata moja se preleva. zaradi Tvojata dobrota.2 74.8 5 Jn 14.6 Mt 5. Gospodi.23 13 36.25 Izreki 4.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva. i milostite Tvoi. za{to Ti si so mene.Krepkiot i silniot Gospod. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe.9.4-6 3 14.23 49. ve~ni vrati. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat. 2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata.1 85.4 122. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi.8 105. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka. vselenata i onie {to `iveat vo nea. nema da se ispla{am od 137.11 3 23.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9. na Tebe se nadevam sekoj den. gre{nicite gi izveduva na pat. da ne se posramam. 4 Poka`i mi gi. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi. Gospodi. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi.12. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod.5 Jov 38.19-20 2 Car 6. za{to se ve~ni. 19 Pogledaj gi moite neprijateli. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6. porti.13 59.17 Lk 7. 9 Podignete gi. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe. za{to Ti si Bog na moeto spasenie.16 24. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro.7 zloto. 5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? . i na reki ja utvrdi.

24 36.3 34.38 Pla~ 2.1 17.14 104.1 8 28.22 dat teloto moe. Gospodi.22 39. bi me iska~il na karpa. Gospodi.8 10 2 Mojs 23.4 85. otvori gi utrobata moja i moeto srce. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi. 11 Nau~i me.27 12.18-20 Izreki 10.17 5 16.1-2 6 72. Gospodi. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici. ~ija desnica e polna so potkupi. 7 ^uj go.5 14 30. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me. Izrail od site 2 nevolji negovi. za{to vo Tebe se nadevam. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta. i pomiluj me. Gospodi.721 PSALMI 25.9 62. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite.1-2. Bo`e. odam vo svojata neporo~nost.11 2 5. pa }e peam i }e go falam Gospoda. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat.7 62.28 27. Gospodi. a jas odam vo Tvojata vistina.8 9 27.2 83.8 30.3 138.24 7 9.9 16. 12 Nogata moja stoi na prav pat.6-7 Mt 27. Karpo moja.17-21 5 Mojs 21. neka e cvrsto srceto tvoe. 4 22.8 41. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat.30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me.8 Jn 1.13 2 Mojs 30.2 21. 11 Jas. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te. 1.22.4 133.4 Os 5.16 12 21.6 104.6 25. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj. 2 Isku{aj me.15 9 12. koga vikam kon Tebe.5-6 Is. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe.8 11 24. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite.6 . PSALM 26 1 4-5 1.20 Os 11.2 2 Mojs 24.3 36.N.6 17. ispitaj me. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci. duri i 4.8 30.4 142.2 140.15 10 Is 49. nema da se ispla{i srceto moe.9 26. 7.23 72. 8 Gospodi. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite. i toga{ }e bidam poln so doverba.2 60.5 cela vojska da se digne protiv mene. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod.29 29.2 16.22 38.14-15 Er 31. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”.2 35. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja. Bo`e.24 68. Gospodi.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat. so ne~estivite nema da sednam.13 27. poradi neprijatelite moi.4 2 Car 21.10 51. koga krevam race kon Tvojot svet hram.9 1 Jn 1.2b 8 23. Gospodi. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija.1 14.23 3 118.4 62. 4 Samo za edno Go molam Gospoda.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot.1 100. 14 Nadevaj se vo Gospod.20 63. 10 vo ~ii race ima zlo~ini.9 1 Kor 16.11 13 115. i jas go baram liceto Tvoe.12 87.8 11 24.19 Ezd 9. glasot moj. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj.6 43. Gospodi. Gospodi. vikam.4. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka.9 141. ne oglu{uvaj se kon mene.1 23. 3 I polk da se krene protiv mene.3 Is 10.2 3 Car 8. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me.1 Os 5. Bidi moj pomo{nik.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19. izbavi me. 22 Izbavi go. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj.34 129. go vozqubiv domot. Gospodi. se sopnaa i padnaa. Gospod }e me pribere. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela.9 42. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi.2 60.7 Varuh 3.17 87.1-3 89. bidi bodar.16 24. pak.5 Neem 8.3536 54.17 Mih 7.

17 96. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne. spored delata na nivnite race.722 PSALMI 3 11.13 5 51. Gospodi.10-15 76. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo.22 Vozdajte Mu na Gospod. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta.5 87. Bo`e moj.2 70. koi so bli`nite svoi govorat za mir. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite.3 6.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata. Gospodi. spored nivnite dela.8 67. Gospodi.12 Sir 33.11-12 114. }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova. 3 Glasot Gospodov e nad vodite. spored nivnite lo{i postapki. jas se ispla{iv.17 Is 38.2-3 17.4 Izreki 26.17-18 Is 30. vernici Negovi. bidi pomo{nik moj.35 narodot Svoj. sinovi Bo`ji.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan. 8 Toga{ kon Tebe.11 1 Car 2.25 30. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski. 3 Gospodi.16 18.13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me.6 5 7.12 Est 9.2 54.5-6 Is 3. no utroto nosi golema radost.29 9 3.15 Is 54.7-8 Jov 14.1 21. 4 Vozvrati im. ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot.30 Ez 10.1-3 . 2 Gospodi.7 2 Mojs 19. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka. spored pravednosta Svoja spasi me. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne.12 93. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna. 4 Glasot Gospodov e vo silata. 17. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob.9 103. Gospodi. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost.5 Avak 3 Jov 37.1 95. 4 Pejte Mu na Gospod. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba.2-5 3 30.29 Izreki 11.12 6 16. Gospodi i smiluvaj se. za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig. za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.17-18 96. povikav kon Tebe.17 28.4 Gospodov poln so veli~estvenost. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite. glasot 6 113. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe. Avak 3. 7 Gospod e krepost moja i {tit moj. Bo`e moj.kako mlado bivol~e. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod.11 Er 32.11 60. Bidi mi Bog 29.8 6. Gospod nad silnite vodi. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}. 27-28 Varuh 2.19 49.11 10 6.12 8 28. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik. nitu kon delata na racete Negovi. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen.1 28. spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora.21 61.18 Sir 17. i }e sedi Gospod kako car doveka. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te. 6 Blagosloven e Gospod. Is 54.13 68. se zasolnuvam. a vo srceto smisluvaat zlo.2 136.21.27 4 61.25 14.11 2 Mojs 19. no {tom go sokri liceto Svoe. povikav i na mojot Bog.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34.” 7 Gospodi.10 8 26. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod. a Sirion .3 19. o da ne se posramam nikoga{. Gospodi.31 23.2 Er 4. vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga. Bog na slavata grmi.8 2 Mojs 21.33 1 Car 2.23-25 Is 3. i Ti me isceli.2-4 103. pobrzaj da me izbavi{.2 4 4 Mojs 16.4 Is 40.5 Is 5. Dan 7.11 125.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici.8 22. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe. Gospod so mir }e go blagoslovi 27.

16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj. spasi me poradi Tvojata milost.7 6 Lk 23. Gospodi. 15-16 5 24.10 5 50.34-35 31.3. a i pla{ilo za poznatite moi. i godinite moi .135 4 Mojs 6.1-2 24.9 15 21. 4 Izvedi me od ovaa stapica. 9 Smiluvaj se kon mene. 5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe. Ti si me otkupil. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene. ~ii prestapi im se prosteni. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi. koja potajno mi ja postavija. }e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki.47 Rim 4.so vozdi{ki. 6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli. i koga }e se soberat zaedno.19 7 4.2 22.21 142.7. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev. stanav kako skr{en sad.28 9 17.5 24 36.5 108. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi. begaat od mene. poradi toa {to kon Tebe povikav.9 Er 14. se su{ev kako na leten pripek. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme. 13-19 14 40. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe.8 108.11 Jov 19. du{ata moja i utrobata moja. imam verba vo Tebe. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto.11 Is 48. 14 Jas.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek. a im otplatuva na onie.19 118. Gospodi.6 66. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe.25 19.9. se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat.1 79.1 17 4. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja. 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e. 17 Gospodi.6-8 3 30. {to si ja zapazil za onie.7 12 37. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26.2 5 Mojs 52.59 1 Ptr 4. Gospodi. za{to Ti si moj za{titnik. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor.18 Jn 1. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.4 2 Car 12. 21 Neka e blagosloven Gospod.9. koi gordo postapuvaat.13 50. .3 Jov 5. nozete moi mi gi postavi na ~istina. koga povikav kon Tebe.25 sam.5 10 6.14 19.19 9. 4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja.15 141.3 24. Bo`e na vistinata.10 62. no jas imam verba vo Gospod.11 78.21. Gospodi.19 117.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17.4 Jov 31. iznemo`e silata moja. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi.33 1 Jn 1. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. i velam: Ti si moj Bog. 23 Jona 2. koi imaat strahopo~it kon Tebe.5 Er 6. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj. onie {to }e me vidat na ulica.9 105.21 Er 8. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost. 15 Dnite moi se vo Tvoite race. ne dopu{taj da se posramam. pak. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir. i {to si ja prigotvil za onie. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj. i koskite moi se svitkaa. kogo Gospod ne go smeta za vinoven.7. 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite.46 Dela 7.21 Ez 20. duri i pred sosedite moi.21 Otkr 7.

8 Jov 38. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot. 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene. }e me opkru`i{ so spasonosni zvuci.6 1 Car 16. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik. 13 13. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe.2 15. i preku Duhot na ustata Negova . od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi. mislite na srceto Negovo od rod vo rod.3 8 34. no onoj koj ima verba vo Gospod.14 5 Mojs 32.2 Er 16.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot. 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se. pejte Mu na harfa so deset `ici.14 118. na koj sedi. pejte Mu ume{no i so vosklik.1-2 2 Mojs 14. i lu|eto.” . kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek.21 12 143.N. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite. gi nabquduva site. 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e.site sili nivni. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost. na koj Gospod mu e Bog. 13 Od nebesata gleda Gospod. 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani.18 Is 23. koi se bojat od Nego.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se. nego milost }e go opkru`uva.15 2 Mojs 19. 5 Toj saka pravednost i sud praveden. 13-15 7 77. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata. 8 Vkusete i }e vidite.21 11 32. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe. 14 od prestolot. Koj na site nim im gi sozdal srcata.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme.13 1 Mojs 1.10 11 Is 40.6 5 Mojs 7.21.8 33.1-16 1 Mojs 2. gi spre~uva namerite na narodite. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame.6 Is 48. golema sila ni junakot nema da go spasi. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata.9-11 138. 14-16 Judita 9.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska. gi gleda site sinovi ~ove~ki. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat. 16 Ne go spasuva carot golema vojska.6 .9 Izreki 19. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat. i licata va{i nema da se posramat. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.64 33.1 31.3. o~ite Gospodovi se vrz onie.„]e ti go poka`am patot. po koj da odi{.7 1 Car 14. onaka kako {to Ti se nadevame. 8 „]e te vrazumam. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi.19 22.5-6 1 Mojs 32. 11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva.16.1-2 Is 8. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj.1 Evr 11.7 144. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta. 12 Bla`en e onoj narod.724 PSALMI 8 32. 9-10 2 Mojs 15.1 32.7.1 2 91. 22 89. pazi na site dela nivni. 2 Slavete Go Gospoda so lira.5 1 Mojs 1. Gospodi.1 143.9 26.1 146. 5.7 3 95.20 Is. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji.6 16. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta.veli Bog .8 Zah 12. ete. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa. 4 Go pobarav Gospoda.8-11 37.8 45. koi nemaat razum.47 Amos 2.1 97. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja.18 7 Ti si moe pribe`i{te. i gi spasuva.9 16 19.16 18 31.1 Jn 1. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca.11 91. 3 pejte Mu nova pesna.1 15 93. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova.15 20 114. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66.17 5 88.17 Jov 34.15 9 148.9-11 4 88. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo. 18 No.3 143.7 101. Toj zapoveda i se sozdadoa.1 6 1 Mojs 1 2. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se.13 10 2. pravednici. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo.

20 108. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod.19 22. i smirenite po duh }e gi spasi. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast. site pravednici Negovi. a da ne znam zo{to. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat.4 30. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot.27 16 32. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi. 14 Postapuvav taka. koj e podoben na Tebe. 13 A koga tie boleduvaa.12 21.8 2.725 PSALMI 9 1 Ptr 2.1 4.16 68.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod.13 Is 29. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja. jas se oblekuvav vo vre}i{te. 16 me dovedoa do isku{enie. 59-60 12 37. onie. 5 1. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro.7 1 Mojs 32. ~eda. 13-15 6 72. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam.19 76.14 70. da bara mir i da vrvi po nego. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat.1 6. no od site niv Gospod }e gi izbavi. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{. mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene.1 15 36.25 . 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce.od tie lavovi.20-21 18 21. 15 A sega. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite.6 17 16. 17 Koga vikaat pravednite.kon molitvite nivni.17 39.4 Jn 15. i sobori gi onie {to se borat protiv mene.11 39. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. da gi ulovi samite niv. Gospodi.13 11 26. 5.18 33.22 34.12 7 7. na golemoto sobranie.18 Er 23. Gospodi.5 40.25 19 37. 12 mi vra}aat zlo za dobro. koga jas padnav. 11 Dojdete.18 Mt 11. i angel Gospodov da odi po tragata nivna. niedna od niv nema da se skr{i. kako toj da be{e bli`en moj. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo.13 Er 17.1 3.N.5 14 37. {to go mrazat pravedniot. a onie {to Go pobaraa Gospoda. 10 22.1-2 2 Mojs 14. me kinea i ne prestanuvaa.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi. 29-30 22 24. }e se veseli poradi spasenieto od Nego. i du{ata moja zapa|a vo osamenost. onie {to mi mislat zlo. moj brat. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni. ja isto{tuvav du{ata moja so post. mi zadavaa rani.20 Is. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. i nikoj od onie. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi. }e platat. 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie. 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi. i u{ite Negovi . 17 O.15 9. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv.15 8 Is 47. {to ja postavija za mene. nema da bide osuden. koi pribegnuvaat kon Nego. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite. koi mi se neprijateli bez pri~ina. onie koi me osuduvaat. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi. mojata osamena du{a . ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat.1 12 Izreki 1. 19 Brojni se makite na pravednite.14 Jov 21.18 19 50. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. i angel Gospodov da gi progonuva.5 10 70. Koj spasuva{ slab od silen. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego.4 82. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav.12 Mt 26. 8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna.

30 Jk 1. onie {to se gordeat nad mene.26 Is 40. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene.21 23 7. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva.10 Efes 3. 11 Neka ne me gazi nogata gorda.23 25 39. Gospodi. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie. 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce.2 Mt 6. a onie.19 2 89.10-11 1 Ptr 1. toj ne saka da se vrazumi. koi se nadevaat na Gospod. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat. koj uspeva na patot svoj.kako pladne.35 16.2 Rim 3.3 25. i rakata na gre{nikot da ne me goni. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro.5 10 55.16 1 Car 29. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom.2 27 39.3. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod. i spravedlivosta tvoja . Ne `esti se na onoj.24 6 Is 58.1 Mal 2. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska.7 61. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina.6 Os 12. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva. na ~ovek koj vr{i bezzakonie.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site. 9 za{to onie {to vr{at zlo.do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori.4.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir. od zlo ne se gnasi. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie.6 43.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti.13 kako zelje nabrgu }e svenat. velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi. dlaboko vo negovoto srce.5 62. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama.18 3 9.4 9 22.15 36.726 PSALMI 20 119.7 Jov 14. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo. ne `esti se .15 128. ta da ne likuvaat onie nad mene.6 6 56. ostanuva na lo{ pat.samiot da ne pravi{ zlo.13 Izreki 23. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. nema strav Bo`ji pred o~ite negovi. onie {to go sakaat moeto pravedno delo. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta. 22 37. nemoj da premol~i{. koi se raduvaat na mojata nesre}a. i Toj }e ti dade. Gospodi.2-3 Ez 25.11 102.7 101. Tvojata milost e do nebesata. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi.17 3. Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila. i 9 24.8 90. da se oble~at vo sram i bes~estie. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{. Bo`e moj.13 88. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se. Tvojata vistina .17 23. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina. {to }e posaka srceto tvoe. 5 Gospodi. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot. o Bo`e moj i Gospodi moj. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme.10 Mudr 5. i da vr{i dobro.3 1 Mojs 44. }e bidat istrebeni. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost.24 35. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16.16 28 70. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost.5 konie.6 91.13-16 69. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den. }e ja nasledat Zemjata.6 4 Car 19. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod. . razbudi se da me odbrani{.

10-12 37 Izreki 23.13 13. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava.4 14 7.13 Pla~ 3.16 11.7-8 10 U{te malku. nivnoto nasledstvo }e se zatre. 37 Vidi go neporo~niot. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva. za{to Gospod go dr`i za raka. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo. 39 Spasenieto. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev. i ostarev.31 5. koga }e bide suden. i lacite nivni }e se skr{at.5 27 33. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat.7 22 Mt 25.15-17 19. pa }e `ivee{ ve~no.13 Ez 31. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a.24 24 3. a jazikot negov izgovara pravda. 22 za{to onie. }e bidat istrebeni. 25-27 16 Izreki 15.15 56.13 Ezd 9. 20 za{to gre{nicite }e zaginat. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata.12 10. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir.14-16 9. i ne go najdov. koi Gospod Go blagoslovuvaat. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot.12 4 Is 1. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi.7 9. 35 Vidov stra{en bezbo`nik. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta.1 37. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie. stapkite negovi nema da se sopnat. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi.14 39 9.14 . vo koskite moi nema mir poradi grevot moj.16 13 2.16 15.13 Mt 5.4 15. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot.3 8.22 Sir 27. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite. 13 no Gospod mu se potsmeva. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite.32 21. 28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi. a onie {to toj gi prokolnuva. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina. }e ja nasledat zemjata.8 18 1. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro.2 6. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat.5-6 5 1 Mojs 4. i Tvojata raka te`i vrz mene. gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{.1 3 Jov 6.7 25.9 26. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me.21 13.33 Jov 4. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva.35 Izreki 1. go pobarav. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene. 25 Bev mlad. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot.18 23.727 PSALMI 10 Jov 5. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti. go nema. niv ve~no }e gi ~uva. nema da padne.6 23 Izreki 20.6 Is 33. kako te{ko breme me pritisnaa. za{to kaj Nego pribegnuvaat. ete. }e is~eznat kako dim.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno. pak.34.8 14. 1 31 5 Mojs 6.3. 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no.5 12 34.2 15 7.6 30.11 Os 8. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe.27 Mudr 11. 36 Pominav i. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego.6 Er 31. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne. i gre{nikot }e go nema. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce. a pravedniot e milostiv i dava. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno.33 35 Is 2.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

4 5 Mojs 33. doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. goro Ba{anska.13 16.123 24 3 Car 21.15 .28 Is 8. 15 Goro mo}na. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite. pejte Mu na Boga. Gospodi.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga. Bog. goro so brojni vrvovi. i sram go obzede liceto moe. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu. 5. 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto.11 19 46. Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29.741 PSALMI 13 47. 8 Er 15. kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata. Bo`e. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini.11 Is 46. Bo`e. ~ekaj}i Go mojot Bog. {to me mrazat bez pri~ina. na{eto spasenie.23 Er 2. a vo sredinata . koi Te baraat. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa. silata Tvoja.68 Ez 43.5 35 27. se zasilija. 32 Carstva zemni. 28 Poka`i ja Bo`e. 18 Ti se vozvisi visoko.so svoite ~eti. 8 Tu| stanav za bra}ata svoi.1 44. knezovite Zavulonovi.1 20 62.16 32 Is 18.8 5 Mojs 32. 6 Da ne se posramat poradi mene site onie. Bo`e na silite. sneg pa|a{e na Selmon. kade {to nema dno. knezovite Judini . Ti go znae{ moeto bezumie. volovite so teliwata na narodite.4 Jona 2.10 67.3-4 2 17. 22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam. Bo`e Izrailev. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin. 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe. rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi.12 34. 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den. tu|inec za sinovite na majka mi moja.13 17 77. 8-10 68. 4 Onie. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi.25 27-28 79. baraat da go vratam! 5 Bo`e. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj .36 5 39. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi. vie. Bog Izrailev . Toj go ispra}a Svojot glas. na nebesata iskonski. a nejzinite perduvi so zlato. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim. knezovite Neftalimovi.82. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie. Svojot silen glas. Gospod.N. Da ne se posramat poradi mene onie.1-2 5 Mojs 33. goro so brojni vrvovi. slavete Go Gospoda. Bo`e. 31 Neka se donese bronza od Egipet.2-3 14 Sud 5.22 11 Gospod dava naredba. primi darovi od lu|eto. a silata Negova na oblacite.17 7. {to se nadevaat na Tebe. Bo`e. popu{tija o~ite moi. Etiopija brzo neka podade race kon Boga.37 4 Car 9. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata. I. zasipna grloto moe. 35 ^udesen si Ti.7 34 17.8 28. vo svetosta Svoja. kako {to prave{e so nas vo minatoto.19. ona {to ne sum go zel. 13-15 4 Car 6. carevite }e Ti prinesuvaat darovi. a na krajot svira~ite. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti. koi me gonat nepravedno.5 Efes 4.na iljada iljadi.6 4 118. 3 Iznemo{tev od vikawe. a `enite po domovite plenot go delat. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat. ete. snagata Tvoja. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe. pleni plen.19 21. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite.4-5 Sud 5.7 44.26 18 Is.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod. najmladiot. 33 Koj se vozi na nebo.19 Jn 15.

pak. i tamu }e gi nasledat.25-26 11 108.2 30.28 Is 44. 10 i postam so du{ata svoja.3 Otkr 3.4 14 31. pak. 16 Usli{i me. 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie. i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas. 27 Prituri vina vrz vinata nivna. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj. 26 za{to onoj kogo Ti go porazi. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{. Ti si.48 23-24 Rim 11. 35 za{to Bog }e go spasi Sion. i koi sakaat spasenie od Tebe. ne docni! 26 Dela 1.14-15 Pla~ 1. 13 Jas.5 10 118. da se izbavam od onie. neka se upla{at i zasramat onie. mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi. Bo`e. neka dojde od Tebe. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. ta da ne gledaat. da mi pomogne{. Gospodi. koi mi po`eluvaat zlo.stapica.24-25 33 21. koi Go barate Boga.26 33. sum beden i stradam.13 Is 49. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite. i koi Te sakaat Tebe.1 Fil 4. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede.12 17 108.9 18 101. poradi moite neprijateli.21 36 101. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali. i so toa im stanav za prikaz. Bo`e. }e se izgradat gradovi vo Judeja. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev . 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj.20 27 70. Neka vi `ivnat srcata vam. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 .so ocet me napoija. 25 domovite da im gi zapusti{. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at.10 5. i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv. za da ne dobijat pro{ka od Tebe. no go nema{e. za{to sum poti{ten. i navredite na onie {to Te hulat.26 Ez 36. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna.32 Is 4. Gospodi. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost.8 34 139.2 142. dojdi mi na pomo{. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe. sum beden i siromav. usli{i me brzo. Gospodi.3 31 21.17 Rim 15. Bo`e. a i od dlabokite vodi. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta.7 21 Jov 6. 29 2 Mojs 32. 29 Jas. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. 20 Navredite mi go skr{ija srceto. Gospodi. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me. pomogni mi Bo`e. no ne go najdov.2 Mt 26. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi. se zasolnuvam.3 Dan 12. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita. pa|aat vrz mene.11 Is 53.1-3 24. spasi me.742 PSALMI 9 Jov 19. koi Te baraat.34. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat. Gospodi. 23 da im se pomra~at o~ite. tie go gonat. i dlabinata da ne me progolta. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a.2 69. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene.40 Jn 16. 22 Trpezata nivna neka im bide primka. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. vo blagoprijatno vreme. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. pobrzaj.6 101. pak. moreto i s# {to `ivee vo nego. za{to blaga e Tvojata milost. koi me mrazat. no i toa mi go zemaat za zlo.139 Jn 2.11 Is 65. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod. i da me ute{i nekoj. pomo{nik moj i izbavitel moj.32 70.16.1-3 22 Mt 27. 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo. go{tevaweto . o~aen sum.

pak.27 9 21.8 Os 6. neka gi spasi sinovite na siromasite.Svojata pravednost. i rit~iwata . dosega duri do vi{noto nebo. ne napu{taj me. i onie.1 88. 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo. 6 Neka bide kako do`d na livada. za Tebe ve~no }e peam. koja si ja izbavil.5 138.3 13 34. Bo`e. kako kapki {to narosuvaat zemja.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me.8 68. koi mi po`eluvaa zlo.17-18 8 Zah 9. 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata.37 2 Car 7. i cel den peam za Tvoeto velelepie. 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata. za{to ne im go znam brojot.2 21. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene. a ugnetuva~ot neka go ponizi.pravednost. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot. 8 Polna mi e ustata so pohvala. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela.14 Ez 12.6. no Ti pak }e me o`ivee{. Bo`e moj.14 7 30. Bo`e moj. za{to nema koj da go izbavi” . 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. 9 Ne otfrlaj me na starost.5 3 Is 45.17 10 3 Car 10. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini.22 39. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja. 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto. ne oddale~uvaj se od mene. 5 Neka `ivee. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata. }e ja veli~am Tvojata pravednost . 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja. 22 91. izbavi me od racete na gre{nikot.11 Is 52.8 51.20 6 Is 45.1 koja izvr{i golemi dela. od racete na prestapnikot i nasilnikot.35 32. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me. {to mi sakaat zlo.19 11 3.10 Sir 44.14 7 36. 18 I vo starosta. Bo`e.743 PSALMI 4 139.3-4 Er 2. 5 za{to Ti si moja nade`. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e. a na careviot sin . Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. 14 Jas.od rod vo rod.24. Ti me pou~uva{e od mladosta moja. 11 velej}i: „Go ostavi Bog.30 .4 39.3 5 60. 17 Bo`e. koga }e Ti peam. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi.11 37. moja verba od mladosta moja. neka Mu slu`at site narodi.26 71.11.26 12 21.1-2 Is 46.samo Tvojata. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe. da pocrvenat i se zasramat onie. preku 6 21. 13-14 Er 31.12 18 21. ne napu{taj me. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te. koi ja demnat du{ata moja. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja. i du{ata moja.11 Sof 2. Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati. Gospodi.14 Er 23. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{. daj mu go na carot Svojot praveden sud. Bo`e. no Ti si mojot silen pomo{nik. 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud.21 17 128.11 15 39. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en. se dogovaraat me|u sebe. gonete go i fatete go. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva. izvedi me na mesto sigurno . 4 Bo`e moj.11 23.2 Os 2. 12 Bo`e moj.3 24 34. sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e. dodeka postoi sonceto i mese~inata . 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda.7 88.13 69. }e Te vospevam na lira. 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi. koga }e obelam. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja.5 54.1 12 Jov 29.9 Er 17.

17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto. a nasilstvoto im e obleka. 10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva. bogatstvo naplastuvaat.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa.13 17 1 Mojs 12.10 118. 16 I sakav toa da go razberam. pa }e Mu davaat arabisko zlato. Bog Izrailev. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava. kon 25. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo. Koj edinstven pravi ~udesa. }e gi prezre{ niv.3 36. Jeseeviot sin. propa|aat. 13-26 7 16. i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete. Ti. 18 Navistina.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi.toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. Ti go istrebuva{ sekogo.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. ni{to drugo ne baram. plodot Negov }e se izdiga nad Livan. do vrvovite na gorite.5 . 16 Os 14. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo. 27 Za{to. takvi se gre{nicite. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata. taka. 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka.6-9 Amos 9. ete. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe. sekoj den neka Go blagoslovuvaat. ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat. onie. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David.14 24 15. 14 11 9.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata.1 Jov 21.3 19 Avak 3.10 26 15. i mana ne im nao|a. i neka Mu se molat neprestajno. . a od srcata im se izlevaat bezumija. 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. 22 bezumen bev i ne razbirav. nivnite tela se cvrsti i jadri. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite. 7 O~ite im se podueni od salo.31 17 118. Gospodi.3 72.744 PSALMI 14 115. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto.15 Er 5. kako dobi~e bev pred Tebe. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. koj otstapuva od Tebe. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. koga se jadosuvav odnatre. 15 Neka po`ivee. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa.28 Jov 15. no toa be{e te{ko za mene.6 Mal 3. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat. {to se oddale~uvaat od Tebe. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. 4 za{to ne stradaat. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. si gi postavil na lizgavo mesto. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48. na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot. sekoga{ spokojni.70 5 Mojs 32. 5 Nemaat maki kako drugite.

16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga.7 Dan 2. ti gi isu{i rekite nepresu{ni. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto.26 Pla~ 2.4 45. 9 Znacite svoi ne gi gledame. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva.10 1 Car 2.N. }e sudam spored pravda.6 Is 63. od pustinata. Carot moj e u{te od pred vekovite. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime.2 2 Mojs 15.17 Er 10.8 Ez 7. 3 Koga se zani{a Zemjata i site. so vino penlivo. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. na koe imeto Tvoe prestojuva.10 9 59. spored pravdata Svoja presudi.745 PSALMI 73. koja postojano se kreva protiv Tebe. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e.9 Is 64.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to. 18-2. postavija svoi znaci tamu.3 Zah 1. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok.8 15 2 Mojs 17.1-2 95. i na gorata Sionska.20 91. 8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli.19 5 1 Car 2.21 11 Is 52. ni od zapad. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! .2 92. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. bunata na onie {to Te mrazat. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici.9 7 Mt 24. prome{ano. nema pove}e ni prorok. {to `iveat na nea. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. nitu. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini.25 9 76. kogo u{te od porano go pridobi. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata. 18 Seti se sepak na ova. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi.10 13 88. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe. Bo`e.1-7 4 Mojs 20. 1 7 4 Car 25. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog.3 88.3 Is 51.17 5 Mojs 7.17 Jov 21. 22 Stani Bo`e. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe. za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini.2 59. Bo`e. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez.2-13 Is.4 Jov 15.46 8 1 Car 2. imeto Tvoe e blizu. 20 Pogledaj na Svojot zavet.8 3 Is 51. do zemja go razurnaa. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila. 23-28 10 6. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite. neprijatelot Go navredi Gospoda. Bo`e. i nikoj od nas ne znae. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi. na Gospod ja polagam nade`ta moja. do koga? 10 Do koga. Te falime.10 6 93. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica. pak. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot. letoto i proletta Ti gi opredeli. 74. go oskvernija mestoto.9-10 Jov 7. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie.12 14 Jov 3.9-10 Is 51. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme. a drugi vozvisuva.

vodite.14 143.4 Mt 13.21 9. poukite moi.30-31 88. 6 Od Tvojata zakana.1 2 48.9 Neem 9. prinesuvajte darovi.4 16 1 Mojs 46.16 50. 16 Te vidoa.16 20 Is 43. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87.6 2 Mojs 15.1 Is 26. ve~no }e se raduvam.7 121. a rogot na pravednite }e se 45. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog. sinovite na Jakov i na Josif.3 77. Zemjata se upla{i i zaneme.5. 42.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod.12 18 17.2 8 govoto ime vo Izrail. Zemjata trepere{e i se trese{e. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite.18 8 73.57 Naum 3. Te vidoa vodite i se razbranuvaa. Bo`e Jakovov. 11 Zavetuvajte se na Gospod. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite.6-7 1 Mojs 14. 4 Posvetol si od svetlinata. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila. 13 Bo`e. no Tvoite tragi ne se poznavaa. od Kogo se pla{at i zemnite carevi. pak.3 9 Jas. narode moj.14-15 62. zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa. svetkavici ja osvetluvaa vselenata.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{. Koj pravi ~udesa.3-7 6 4 Car 19. so glasot svoj kon Boga. 2 Poznat e Bog vo Judeja. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela. razmisluvam i duhot moj malaksuva.1 88. 1 14 17.6 Mal 3.6 19 29 96. Koj bog e tolku golem. se 4 41. .4 Avak 3.26-27 Neem 1. va{iot Bog. 21-23 47. }e Mu peam na Jakovoviot Bog. zaspaa i im papsaa racete.3 27. golemo e Ne- 13 142.1-18 5 Mojs 32.16 ce. na Stra{niot. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. {titot i me~ot i vojnata. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73. i koj }e opstane pred Jona 2. Tvojot pat e svet.9 vozvisi. 17 Od oblacite se izlea voda.1 5 Mojs 32. 4 Budni se o~ite moi. poveli76. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto.5 7 Ti si stra{en.37 Naum 1.14 5 Mojs 7. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite. {to ste okolu Nego. 10-11 Jov 7. i ispolnuvajte gi zavetite. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod. Tvoite pateki preku mo}nite vodi.746 PSALMI 75. 9 koga Bog stana da sudi.35 Er 51.2 ~estven od drevnite gori! 49.4 77.5 Vo [alem e Negovoto mesto. 6 142.9 Is 49. za da me ~ue.10 17 2 Mojs 14 Naum 1.11-14 Mih 6. se voznemiriv i ne mo`am da govoram. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga.52 Is 63. a duhot moj me ispituva{e.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{.46 Pla~ 3. 5 Razmisluvav za damne{nite dni.3 Tebe. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e. site.11 Mudr 14. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici. a Negovoto `iveali{te .8 141. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost. za da gi spasi site ugneteni po Zemjata. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i. so izdignati race kon Nego neumorno. Bo`e.na Sion. i bezdnite zatreperea.11 skamenija i kowanicite i kowite. }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela.39.4 2 Mojs 19. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja.5 5 Mojs 32. i se setiv za starite godini. 3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam.

1-7 4 Mojs 20.25-26 12.2 12. im go dade.9 6. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat.22 23 4 Car 7. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca.2-13 Is 48. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni . 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar. 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego.19-24 24 Jn 6. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe. i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov. decata. gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi.22 41 Is 6. i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi. 14 dewe gi vode{e so oblak.13-16 29 Os 13.21 31 4 Mojs 14. 16 Od karpata izvede voda. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego. so jazikot svoj la`ea pred Nego.20 26 4 Mojs 11.31 25 104.3 8 5 Mojs 31. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo.21 34-35 4 Mojs 21. Mo`e li Toj da mu dade i leb.1 144. 4 nema da gi krieme od nivnite deca. 31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba.7 5 Mojs 32.15 37 Is 29.27 31.4 8. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno.30 147.22 Os 11.i bliknaa vodi.1 Dela 8. 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32.20 1 Kor 10.20 Is 48.so ognena svetlina.747 PSALMI 3 43. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe.15. 9 Sinovite Efremovi.5 40 5 Mojs 9.3 Mudr 16. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e.13 18 94.8-9 2 Mojs 16.40 5 Mojs 8. i hranata u{te im be{e vo ustata nivna. toga{ Go baraa.3 84.8-9 19 22. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail.16 38 64. {to }e se rodat. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon. 15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa. a po cela no} .4 2 Mojs 10. okolu nivnite `iveali{ta.8 2 Mojs 17. i vodi potekoa kako reki. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u.2 Mal 3.13 Os 6.3 2 Mojs 32. Milostiviot.21 17 Ez 20. 36 No so ustata svoja Go mamea. potekoa potoci. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11. Toj udri vo karpa .2 11.29 15-16 104.3 . da ne gi zaboravaat delata Bo`ji. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga. vooru`eni.10 4-6 21. strelaj}i so lakovi.2-36 5 Mojs 6.14 4 Mojs 14. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev.16 Os 5. 19 pa Go napadnaa Boga. vo poliwata na Coan. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i.8 2 Mojs 10. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata. 6 za da znae idniot rod.41 113.39 2 Mojs 13.18 Is 26.rod tvrdoglav i buntoven.13-14 5 Mojs 4. 34 Koga gi ubiva{e. {to im gi be{e poka`al. i gi postavi vodite kako nasip.31 9 Os 7. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja.13 Jov 8. 38 No Toj.33 14 104. i im dade leb nebesen.9 Ez 20.5.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme.

onaa.6 72 76.33 yverovi.1 4 Car 25.22 63 5 Mojs 32. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci.N. vo koja se vseli Toj me|u lu|eto. 59 Bog go ~u toa. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo. go oskvernija svetiot Is 17.10 1 Bo`e. se pretvorija vo iskriven lak.2 7. neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora.11 Ez 34.21 13. i tie ne se upla{ija. Jakov i Izrail. i gnev. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi.2 86.748 PSALMI 42 2 Mojs 12. 5 Do koga.22-25 Er 7.odred zli angeli. 60 ja otfrli skinijata vo Silom. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo.15 66 1 Car 5.41-42 12. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci.N.8-13 70 1 Car 13. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~.16. 61 1 Car 4. 9-10 Pla~ 1. go otfrli Izrail.3 4. a imotot niven .4 86.2 2 Car 5.12-13 Er 7.14 60 Is. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv.2 Er 26. 63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e.so slana. 13.10.11 69 47. a 2 telata na Tvoite svetii .11. nasledstvoto Negovo.34 52 76. kako junak od vino sovladan. 42 ne se se}avaa na Negovata raka. sram i podbiv za onie {to se okolu nas.6-7 53 2 Mojs 13.13.2 Er 7. 68 tuku go izbra kolenoto Judino.na zemnite 79.6 22.16 Sof 1.2 104. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja. 18. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? . svojot sluga. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat. 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni . ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot. i maki . 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet.6 urnatini. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham. 70 i go izbra David.18 Mih 1.4 23.9 55 43.36 105. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan . 1 Mak 7.1 1 Car 1. go zede od ov~ite stada.so ogan.12 25. za da ne mo`at da pijat. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram. 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.21 Sud 2.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev. 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3. koja desnicata Negova ja be{e pridobila.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78.7 51 104. gorata Sion. i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno. i nema{e koj da gi Er 14.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i. }e se razgnevuva{ postojano. i vdovicite nivni ne bea oplakuvani.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski.11-13 71 2 Car 5.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12.17 pogrebe. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka. jarost. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{. Gospodi. ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor. 50 go otvori patot na Svojot gnev.24 Mih 7.11.16-17 64 Jov 27.2 Sir 24. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa. i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni.19 2 Mojs 15.20 2 Mojs 12.11-13 56-58 5 Mojs 32.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim.44 Is.19 68 46.Svoite ~udesa. 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot.23 36.1 Tvoj hram. koja ja vozqubi. se razgnevi mnogu. Erusalim go pretvorija vo 24.17. 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo. 18.7 Is 40.14 15.

5 10-11 41. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata. povrati n#.9 47.11 4 4. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija. 4 za{to toa e zakon za Izrail.17 . Bo`e. udrete vo timpan.21 11. 19 Gospodi. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi.7 8 141. i vrz carstvata. naredba od Boga Jakovov.6 80. i gi zacvrsti korewata nejzini.24 4 Mojs 29. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano.6 5 Mojs 28. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva. koga toj izleze od egipetskata zemja. 9 Pomogni ni.2 125.8 Sof 2.2-5 Er 2.1 79. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat. Gospodi. o`ivej n#. Bo`e na silite. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost.13 Os 2. Spasitele na{.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev.23 73. Bo`e na silite. neka sveti liceto Tvoe.13-14 79. Koj sedi{ na heruvimite. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda. 3 zatrubete so truba vo novomese~je.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga. 3 Bo`e. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite. 1 79. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni. 33-41 Jn 15.12 Ez 20.12 4 Car 4.12 Amos 8.1-5 1 Sol 4.4 Er 10. i taa ja ispolni zemjata. poslu{aj! Ti. 2 zapejte pesna.1 9 2 Mojs 32.23 73. pak. zableskaj! 2 Pred Efrem.7-13 7 Er 50. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata.2 5 Mojs 32.1 Ez 34. so koi Te hulea Tebe.1 88.1 4 Mojs 6. Bo`e na silite. Koj go vodi{ Josif kako stado. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala.1-6 6-7 13.4 5 43. pa da ja berat site.18 1 Car 4.3 7 78. na{ata Sila. i nie }e se spasime! 5 43.24 9 Is 5. neka svetne liceto Tvoe.1 44.4 Ez 34.9 Os 10. i nie }e se spasime! 12 88.1 94. 14 Bo`e na silite! Svrti se. gi izgoni narodite i ja posadi.25 Sir 36.1 2 17. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te. 7 Gospodi. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija.3 Er 23.10 2 Mojs 25.17 4.46 5 Mojs 4.26 Ez 14.7 Er 24.50 13 73. koi ne go prizivaat imeto Tvoe. pogledaj i na sinot. i nie }e go prizivame Tvoeto ime. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata. i na{ite neprijateli ni se smeat.6 66.20 114.44 35. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif. 18 A nie nema da otstapime od Tebe. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina.43 Joil 2. kogo si go odgledal za Sebe.23 Is 1. sinot. 9 is~isti za nea mesto. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt. i nie }e se spasime! 4 Gospodi.1 8.21 4 3 Mojs 23. povrati n#. vo opredeleno vreme. voskliknete kon Boga Jakovov.7 99. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi.1 6 41. poradi slavata na imeto Tvoe.1-7 26.5 13 Er 12. na milozvu~na lira so harfa. i polskata yverka ja jade. za{to mnogu sme poni`eni. {to si go odgledal za Sebe.14 6. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje.37 3 Car 9.749 PSALMI 4 43.1 Mt 21. 13 A nie.25 Dan 9. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe.20 Jov 16. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja.18 7 2 Mojs 1.3 101. vo denot na va{iot praznik.

7 Geval. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e. da se posramat i da zaginat. bi polzele do Nego.1 4 Er 11. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi. i Jas te izbaviv. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca.1 Is 3. 13 O. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata.1 3 2 Mojs 23. 4 2 Mojs 23.25 8. vie ste site sinovi na Sevi{niot. 9 Napravi im go istoto. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi.23 49. za{to Tvoi se site narodi.2 43. neka odat po mislite svoi.23 14 57. 11 Postapi so niv. i Jas }e ja napolnam. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj.1-7 18. 6 {atorite na Edom i Ismailcite. kako so Zeveja i Salmana. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj. pa da go pobaraat imeto Tvoe. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite.2 12 5 Mojs 9.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika. otvori ja ustata svoja. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod.24 9. 8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj.32 45.2-3 10 2 Mojs 2. i Jas }e ti posvedo~am. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. praveden i siromav. kako i na Javin kaj potokot Ki{on. narode Moj. sklu~ija protiv Tebe sojuz.3 108. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir.6 6 Jn 10.3 9.13-14 2 57.15-18 4 Mojs 20. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no. 8 ^uj.9-20 13 Er 3.37 Ez 21. vo temnina odat. krenaa glava. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja.9 Is 17. ne razbiraat.28 Jov 29. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden. i }e pa|ate kako sekoj knez. site zemni osnovi se razni{aa.15 Sud 4-5 Is 9. kako {to im napravi na Midjanite.13 28. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat.6 Er 5. Amon. kako i na Sisera. Bo`e. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite.19 9 2 Mojs 15. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar.8 81.21 14 Is 48. kaj vodite na Meriva te ispitav.” 8 Stani.13 15 Is 5. sudi $ na Zemjata. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior.2 16 Er 25.” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici.9 Is 42. 1 82. Bog tvoj. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa.12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”.46 10 2 Mojs 20.34 .2-3 11 Er 8. na Moav i Agarjanite.7-8 5 Mojs 32. {to Go mrazat Gospoda.8 2 Mojs 17.26 Is 55. 5 Ne znaat. 15 Onie. ako Me poslu{a{.7 12 Sud 7.5 Jov 27.10 96. pri grom te ~uv. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi. so nivnite knezovi.18 15 3 Mojs 26. a onie {to Te mrazat. Izrail ne Mi se pokori. 18 i da poznaat deka Ti si Toj. Koj te izvede od egipetskata zemja. i kako plamen {to zapaluva gori. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski.750 PSALMI 8 94.17 7.

na Sion.20 4 24. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog.17 2 24. 12 Gospodi Savaote. tie postojano Te falat. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi.6 3 Pomiluj me. za{to kon Te2 Mojs 15. Tvojata milost. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto.11 be vikam sekoj den. i pak da n# o`ivee{. Bo`e na silite. i do`d ja pokriva so virovi. Ti omile zemjata Tvoja. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. Gospodi.14 96.3 6 78. Gospodi.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. go vrati od plenstvo Jakov.2.23 42. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina. 88.6 za{to kon Tebe. gi pokri site nivni grevovi. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie. Gospodi. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit. i lastovi~kata gnezdo. 4 Povrati n#. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj.1 142. za{to sum 7 beden i siromav. poslu{aj. 4 77. 16.iljada dni nadvor.18 84. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e.16 Ez 11.6 Is 58. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi. Toj dava blagodat i slava.751 PSALMI 83. koi se bojat od Nego.14 11 88.1-2 27. 8 34. . za{titniku na{. 5 Bla`en e onoj ~ovek.8 Zah 8. si dobar. a pravednosta }e se pojavi od neboto. spasenie na{e. i odvrati ja Tvojata jarost od nas. 7 minuvaat od sila vo sila.26 Joil 2. Gospodi. ja izdigam du{ata svoja. koj se nadeva vo Tebe. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te.2 52.1 4 5. krotok i mnogumilostiv kon site. 5 Mojs 3. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom.12 85. tie ja pretvoraat vo izvori. Gospodi Savaote. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja. 9 Da. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata. pri oltarite Tvoi. spasenieto od Nego e blisku do onie. pravednosta i mirot }e se celivaat. 6 ^uj ja.8 13 66.5 7-8 Is 43. koi `iveat vo domot Tvoj.9 88. 5 za{to Ti.2 7 Ez 34. usli{i ja molitvata moja.6-7 10 2 Mojs 24.13-14 53. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e.4 48. spasi go slugata Tvoj. 8 Gospodi. bla`en e onoj ~ovek.2 Jn 1. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi. i Ti me ~u. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii. mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja.10 Bo`e moj. Bo`e. uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. koi Te povikuvaat.2 12 Is 45. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod. Bo`e. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi.38 5 79. 7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe. za{to sum 76. da se povrati{. Gospodi. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku . ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li.23 12 46. dodeka ne Go vidat Boga.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja. 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog.2 129. i podari ni spasenie.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. Gospodi.6 3 go smiri siot Svoj gnev.8 121.1 8. Er 10.2 Prikloni go. Gospod ne gi li{uva od blaga onie. {to odat neporo~no.1 39.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta. 3 41.2 posveten na Tebe.

752 PSALMI 9 21. 14 Bo`e. Gospodi.16 115.18 moja. preslavno se zboruva Is 4.4-6 101.1 51. Gospodi.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me. Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde. i da se zasramat.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina .site na{i izvori se vo Tebe. 15 No Ti.16 86. i so site Svoi branovi me porazuva{. 6 3 Grade Bo`ji. dolgotrpeliv. 5 47. za koi Ti ve}e ne se se}ava{. me napravi odvraten za niv.15. i tie se rodija tamu. 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite. gi protegam racete kon Tebe.7 142. Bo`e moj. 12 ]e Te slavam. Koj si {tedar i milostiv. mi pomogna i me ute{i. i Samiot Sevi{en go zacvrsti.4 86.4 14. zakonoprestapnicite stanaa protiv mene. mnogumilostiv i veren. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija.1 2. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost. stanav kako nemo}en ~ovek. Gospodi.8 17. 6 Me polo`i vo podzemen rov.3 Ez 13. stradam vo u`as i o~aen sum. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati.4 15 102. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot. i Filistejcite. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob. vo mrak i vo smrtna senka. . 14 Zo{to. i vo zemjata na zaboravot .2 Is 27. i Tir. od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe.1 2 77. 9-10 37. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe.8 144.40 Joil 2. {to me mrazat.9 13 87. kon Tvojot pat.4 41.27-29 65.23 Ez 20. i daj mi nepokoleblivo srce. tie se otturnati od Tvojata raka.7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa.10 Jov 9.Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe.23 14 53. Gospodi. }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe.22 Otkr 15. Bo`e na moeto spasenie. 16. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa. i jas }e odam vo Tvojata vistina. Gospodi. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego.4 Jov 10. za{to Ti.8 2 Mojs 34. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob.15 velat .5 Is 38. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat. peat i 87.6 3.13 4 88.6 16 24.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti. .22 Ez 32.8 1 Gospodi.1 75.9 za tebe. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti. Rahav i Vavilon. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe. za da go po~ituvam imeto Tvoe. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe. 17 poka`i so mene ~udo za dobro.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti. pa da vidat onie.3 26. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja. Gospodi.6 5 Mojs 32.68 Zah 2. 16 pogledni na mene i pomiluj me. Bo`e.13 Er 31. i lu|eto od Etiopija. Gospodi.33 12 9. i nema dela kako Tvoite. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov. Gospodi. Gospodi. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am.7 4 Mojs 16. 7 Onie {to peat se raduvaat.13 25.11 142.7 Pla~ 3.1 47.

crvsta e rakata Tvoja. 1 7 28. 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi. kolku denovite na neboto. 8-16 21 77. go izdignav izbranikot me|u Mojot narod. Bo`e na silite.4-5 prijatelot.2 2 Mojs 34. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog. gar. moj Bog i krepost na moeto spasenie. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat. 6 Za{to.desnicata negova. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat.14 Er 3. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi.3 20 131. i so rani nivnoto bezzakonie. visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol.10 96.22 22 Is 42.” 5 I neboto }e gi proslavuva. 20 Go najdov Mojot sluga David. ve~no }e ja vospevam. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec. 13 Silna e Tvojata mi{ka. Gospodi. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. 16 46.3 33 2 Car 7. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol.70 1 Car 16 Dela 13. povisoko od zemnite carevi. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren.12 12 23. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval. a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost.13 22. na{iot Car. 15-18 Otkr 1. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat.5 29 Is 55.1 81. Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice.17 28 Kol 1. 9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot.19 Jn 20. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi. Gospodi. Gospodi. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat.14 .1 Jov 1.9 Is 6. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol.7 Jov 7. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja.11-12 2 Car 7. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram. 8 Gospodi. 21 Rakata Moja }e ostane so nego.8 10 64. i nad rekite . 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88.5 Dela 2.7 2 Car 7. 12 Sever i jug Ti si gi sozdal. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas. i mi{kata moja }e go zakrepnuva. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata. 12-16 Jov 19. i vernosta Tvoja Te opkru`uva. 10 Ti go skr{i Rahav kako trup.1-2 15 84.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. Gospodi. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena.1 19 46. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo. so svoeto sveto maslo go pomazav.1 27 2. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7.6 9 85. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin.

i pove}e vreme od niv se vo trud i maka.13 78.2 92. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni. a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev.8 lenata.4 108. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod. 46 Do koga. godinite ni svr{uvaat kako zdiv. 5 Gi odnesuva{ kako son.4 38 71. pa da se zdobieme so mudro srce. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi. 1 Mojs 3. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3. a nave~er pa|a i se isu{uva.48 Lk 1. Sir 18.3-4 41 79. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata. Gospodi.4 48 38.5 36 109.14 16. 15 razveseli n# za onie dni. 11. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19. Gospodi. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov. 14.5 49 89.” 38 No Ti go otfrli i go prezre. toj stana za potsmev na svoite sosedi. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog.754 PSALMI 35 Er 33. se razgnevi na Tvojot pomazanik. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10. 1-7 gnev. bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame.25 ^ETVRTA KNIGA 89.15-16 Is 40. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost.25 PSALM 89 Bog e ve~en.2 1 Mojs 1. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. Amin! 47 78. 40 gi razru{i site negovi ogradi. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici.3 bezzakonija. gi zaraduva site neprijateli negovi. i kolku edna stra`a preku no}ta. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini.1 Avak 1. Gospodi. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev.12-13 52 105. negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga. {to izleglo od ustata Moja. Gospodi.2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot. .7 ni se kako v~era{en den. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee. za godinite. koga n# ponizuva{e.7 Otkr 1. 13 Svrti se. {to pominal.12 Izreki 8. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se. vo koi vidovme zlo. a ako sme krepki i do osum.15 deset godini. i veli{: 102.68 42 30. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6.5. veren svedok na neboto. 36.11 43. Gospodi.

Ti si moe prebivali{te. nade` moja.3 16 22. na delata na Tvoite race im se raduvam.7 95. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae.6 49.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav. i Tvojata slavna sila .17 10 5 Mojs 7. i me pomazuva{ so ~isto maslo.14 14 51. so~ni i polni so sve`ina. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik.5 74. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie.23 Jov 5. Sevi{en. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{.4 10.11 Ruta 2. Ti postoi{ otsekoga{. 5 Kolku se golemi delata Tvoi. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada. daj im Mt 23. i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici.10 5 Mojs 33. 15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod.15 Izreki 12.8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas. i }e go ~ujam.8 8 36.25 Pesna 3. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi.23 13 Is 11. 3 na desetostrunena harfa i na lira. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te.18 Lk 10. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja. i deset iljadi desno od tebe.3 11 Mt 4. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva.4 44.2 15 Is 43.kaj 4 ~edata Tvoi.1-2 11 22. Gospod ti e zasolni{te.2 90.2 Er 33.14 Sir 34. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene. Gospodi. 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina.8 Os 13. so nego }e sum vo nevolja. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto.6 46. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite.6 Evr 1.10 96. neprijatelite Tvoi. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana.12 peat delata na racete na{i. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{.8 Jov 5. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe.2 46. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16. i }e go za{titam.22 Mudr 13.7 14 9.” 1 6 5 Mojs 32. se izdiga kako kedar levanonski.37 uspeh na delata na racete na{i.1 5.Tvojata vernost.21 13 1. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni. i sekoja no} . eve.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot. za{to go pozna imeto Moe. i od ~umata pogubna.1 98. Bog moj.2 9.16 10 67. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to. }e go izbavam i }e go proslavam.8 96.24 Er 15.10 2 9.26 Izreki 3.8 15 5 Mojs 32. Gospodi.17-18 7 72.4 12 Izreki 3. i }e go izbavam. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj.2 32.1-3 6 8 138. lav i zmej }e zgazuva{. 10 zlo nema da ti se slu~i.19-22 Mk 16. od zaraza {to opusto{uva napladne.19 92.1 Is 52. 12 Pravedniot cuti kako palma. se oble~e vo veli~estvenost.1 5 Izreki 3. Gospod se prepa{a so sila. so Tvoite dela. no do tebe nema da se pribli`at. 15 ]e povika kon Mene. 4 Za{to Ti me razveseli. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene. 8 Ti si. ni od strela {to leta dewe.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi. 12 ]e te ponesat na race. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog.6.47 . 17. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a. Gospodi. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot. 9 Za{to. 1 91. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog. i daj da ni us32.

10 120. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod.1 5 Mojs 32. Gospodi.4 5-6 2 Mojs 22.22 94.24.14 14 1 Car 12. 7 Pa velat: Gospod nema da vidi.9 Jov 22.64 3 6. Gospod Bog }e gi pogubi.16 62.22 Dan 2. 13-14 5 23.3 12. na{iot Tvorec. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt. nema li da vidi? 10 Onoj.8.5 88.13 Er 12.10 78.1-2 73.1 Mal 2.35 1 Car niti.16 Er 50. nema li da ~ue.1-2 7 22.17 19 70.22-23 5 Mojs 24.sigurna tvrdina moja. Bo`e na odmazdata.19 Zah 7.4 8-9 80.56 Pla~ 3. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto.5.2 1 Sol 4.1-4 78.2-3 144.9 135.11 Izreki 20.20 Jov 21.13 Er 23.17 65. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi. . 28.22 Sir 47.4 4 Mojs 14. kogo go vrazumuva{ Ti.1 17 114.10 4. i Onoj {to go postavil okoto.12 11 Prop 1. Gospodi.1-2 .47 7 9.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite.2 Izreki 1. i go pou~uva{ na Tvojot Zakon.17 Is 12.22 8. gi izdignaa rekite glasovite svoi. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe.1-12 5 Mojs 6. 12 Bla`en e onoj ~ovek. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi.11 106.1-7 18. 5 Bidej}i Negovo e moreto.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32.42 Izreki 5.15 |a svetost za ve~ni vremiwa. Gospodi. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race. i so psalmi da Mu vosklikneme. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci.11-12 10 5 Mojs 32. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi. znae deka se tie suetni. Gospodi. 16 107.46 89. mu pripa20.22 Rim 11.1 4 Mojs 31.10 50. poka`i se! 2 Stani.8 77. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja.55 Naum 1. da klekneme pred liceto na Gospod.1-2 72.2 46. kako vo Meriva. do koga ne~estivite }e se falat.2 76. lu|e.11 56. Koj go nasadil uvoto.13 23 7.17 3.2 1 Kor 3. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum.16 32. od goleminata na morskite branovi. 1 3 5. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo.71 Jov 5. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba.1 Jov 36.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e. Sudijo na Zemjava. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie.11 Ez 9. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi. 7 za{to Toj e Bog na{. po~u93. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51. Gospodi.1 8 2. nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj.17 Izreki 3. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj .13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod. i sirak usmrtuvaat. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli.13 95. Na tvojot dom. dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo. 4 }e mrmorat i govorat drsko.37 2 Mojs 17. vie {to ste bezumni! I dali vie. Gospodi. i Koj go u~i ~ovekot na znewe.22 19.21 85. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie. i Toj go sozdade.15 2 99.7-11 9 2 Mojs 4. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i. 6 vdovica i tu|inec ubivaat.11. 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat. O.8 Evr 3.1 50.Tvojata milost. Koj gi vrazumuva narodite.17-21 26.20 12 118.4-5 96.31 13. Gospodi na odmazdata.

5 114.3 97.11 Is 40. Zemjata gleda i treperi.9 111.12 10 13 9.18 94.7 Is 44.23-25 Avak 2.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime. pravedni.14 4 Mojs 14.1 94. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod. Toj upravuva pravedno so narodite. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.2 104.1 Is 42. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi. 35.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata.3 1 Mojs 1. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost. prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi.8 49. Poklonete Mu se site „bogovi” . 12 Raduvajte se. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego.12 24.11 11 97. 11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95. a za pravite po srce .14 95.4-8 134. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii.6 120. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata.3 95. koi se falat so svoite idoli.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova.2-5 1 Kor 8. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto. nema da se razni{a.7 Sud 5. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi. 11 Svetlina zasvetli nad pravedniot.5 Mih 1. vozdajte Mu na Gospod slava i ~est. 7 Vozdajte Mu na Gospod.3 5 96. sila i velikolepie . Toj }e $ sudi na vselenata po pravda. .38 6 103.2 133. 7 Neka se zasramat site.14 67.8-19 45.4-8 134. 13 pred liceto na Gospod.23 48. koi se poklonuvaat na likovi. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi.18 6 49.4 2 Let 2.8. 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo.1 96.1 95. povisok si od site bogovi.30 9. i na narodite . 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.25. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol.6 12 Is 55.10-13 88. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv. 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva.5-6 43.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata. zapej Mu na Gospod. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu.17 4 76.6 7 95.4-6 Er 2.1 131.3 144.9 Mudr 9. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba.11 4.34 5 Mojs 12.22 39.6 5 Mojs 4. Gospodi.~udesata Negovi.4-6 Er 10. po celata Zemja. Sevi{en na celata Zemja. Gospodi.vo svetili{teto Negovo.8 97.radost.30. blagoslovuvajte go imeto Negovo.15 za{to sozdade ~udesni raboti.11 5. 8 ^u Sion i se zaraduva.1 ta pravda.18 5 21.1 92. za{to ide.15-18 Is 40.1 8 47. 41.12 Izreki 16.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev. Amos 5. 4 47.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve.spored Svojata vistina. 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli.4-6 32. i na site narodi .4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja.5 32.27-28 9. Negova.7 10 9. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96.29 39.24-25 44. od liceto na Gospod. 9 za{to Ti si.7 114. 18-19 Posl.Izreki 2.10-11 98. plemiwa narodni.3 3 17.2 96. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda. 1.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.1-2 9 113.4 Judita 16. a Gospod gi sozdade nebesata. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi.1 2 Mojs 20.9 2 84.23 47. da likuvaat site drvja po dubravite.Is 5.1 7 28.8 92.17-19 40.12 9 82. i site narodi ja gledaat Negovata slava.6 ta mi{ka.21 2 Car 22. stra{en e Toj nad site bogovi.17-20 40.15-18 Is 1.10 3 97.

raduj se i pej. 8-12 11.23 2 Mojs 17.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene.31-34 4 Mojs 12.3 12.8 66. cela Zemjo. toj }e mi slu`i. na{iot Bog. koi go povikuvaa imeto Negovo.8 43.1618 6 46.47 110. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov.4 govo.1 92. a Samoil me|u onie. ne mo`e da ostane pred o~ite moi.7 Is 66.18-19 32.4 5 32.1 eto od na{iot Bog. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata.1 105. Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e.2 Otkr 15. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod. 8 Gospodi.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.3 42.10.15 Is 6.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42.3 95. a ne nie samite.tie nema da se prilepat za mene. }e go pogubam.1 Sir 46. koj pravi spletki.10-13 Is 55.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144.30 i narodite .3 Lk 1.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15. deka Toj n# sozdade nas. 143. 85.12 95.18-24 Er 15. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98.10 96.7 Is 52. zapej.9 1 Let 16.11-14 31. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj.13 96.1 10.1 5 pejte Mu na Gospod so liri.9 3 Mojs 25.8 47. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce.10.12 7 80.1 131.6 97.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi. koj saka praveden sud. za lukaviot ne sakam da znam.30-31 32.3 4 Mojs 10.15 62. gi mrazam delata na otpadnicite . 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e. 2 66.4-8 . poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi.23 4 71.1 146. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17. Bo`e.9 rot .pred Gospod. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie.1-2 95.6. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog.1 99. 97.1 95.2 4 Car 19.9 144. koj odi po patot neporo~en.10 6 105.49 4 65.5 at vo nea.4 29.7.4 2 Car 6.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88.1 2 Mojs 17. falete go imeto Ne. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost. 58.2 Is 52. Gospodi. na{iot Bog.1 65.18 4 Mojs 12.4 17.1 i so glas psalomski.16 1 Car 4.11-13 31. vo Negovite dvorovi so 2 47. na{iot Bog. ne go podnesuvam.1-2 95. 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.7 2 Mojs 19. za da sedat so mene. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi.3 to na Gospod! 76. 112.9 149.4 88.pravi~no. koj govori laga.9 5 109. slavete Go. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe.94. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod.4 70. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata. za{to svet e Gospod.4 31.1 Pla~ 2.13 1 Car 7. i poklonuvajte se na Negovata sveta gora. Ti gi slu{a{e. 3 Is 52.13 2 Mojs ta. so liri 95.10 46.1 79.11 8-9 9.10 Otkr 5. Bo`e na{.7 rod vo rod.16 Is 30. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki.1-2 pesna. Negovi sme . {to im gi dava{e.35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20. 4 Vosklikni Mu na Gospod.23 Mih 4.2.5 2 Mojs 19.1 1 Let 28. Ti utvrdi pravda. Ti be{e milostiv sprema niv.1 95.6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23.21 102.21 Is 6.16 7 23.11 Vosklikni Mu na Gospod.22 150.10 Lk 2.

3 14. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni.6 Is 40. i imeto Tvoe e od rod vo rod. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat. koga Te povikuvam.20 Efes 5. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod.4 39.24 Jov 19.23 4 17.27 4 5.12 87. 13 Stani. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost.7 100. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. du{o moja.11 3 12.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi.4 Is 33. Gospodi.3 118. Gospodi. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam.2-3 23.5-6 31. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina.23 2 5 Mojs 28. 25 Vo po~etokot Ti.5-6 4 Mojs 14. 9 Toj ne se gnevi do kraj. i Tvoite godini nema da zavr{at.1 67. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim. srceto mi e isu{eno.11 1 Let 16. nebesata se delo na Tvoite race. na Onoj. 27 No Ti si sekoga{ istiot.7 16. 12 A Ti.4-5 Izreki 20.6 21.1 3 Car 9.20 12.2 142. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi.2 70. nitu ve~no se luti.20 20. 1 101.2 95.17 142.8-9 Ezd 3. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go.22 4 Jov 30.2 117.30 2 25.18 19.7 5 Mojs 4. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go.6 Er 23.1 97.7 5 105.13-14 5 Mojs 3. 3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim.3 29.1 65.15 Izreki 11. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija.1 141.delata Svoi. gi skrati dnite moi.2 99.8 24.15 Juda 1.26 Izreki 11. smiluvaj mu se na Sion. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene.759 PSALMI 8 2 Mojs 20.23-27 5.1 Ez 34. Koj gi isceluva site tvoi bolesti. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj.31 Efes 2.37 49.47 3 78. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat.20 7 5. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod.17 108.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite. 4 poparen sum kako treva.5 8 Izreki 20.11 5 Izreki 17.9 68.4 3 Mojs 19. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni.23 26. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.7 6 6.9 6 118.4 138.1 106.5 25.2 2 38.1 26. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe.8 . a koskite moi gorat kako ogan. 26 tie }e propadnat.1 1 Mojs 17.1 Er 33. ve~no prebiva{.20 Pla~ 4. na Izrailevite sinovi .11-12 36.26 Otkr 21. Koj te oven~uva so milost i so dobrini. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda. usli{i me brgu. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto.20 16.11. a potoa soboren. stanav kako buv vo urnatini.2 2 Car 22. a Ti }e prebiva{. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini.21 Is 33.39 31.1 116. 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek.11 33. du{o moja. vo denot.4 1 Let 16. ja osnova Zemjata.1-2 135. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina.63 Izreki 2.kako obleka }e ovetveat. da gi oslobodi osudenite na smrt. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja. 1 9 3. a site zemni carevi od Tvojata slava. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod.6 30. sedam kako samotna ptica na pokriv.7 94. Gospoda. me prokolnuvaat. i falej}i se.13 94. 8 [tedar i milostiv e Gospod.1 46.32 70. site tie . 7 ne spijam.5 5 89. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod.

30 Lk 12.10 116. a ognot i plamenot .2 Prop 6. divite magariwa ja gasnat `edta svoja.17 14 21. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda .1 Tov 13. Ti si mnogu velik.760 PSALMI 10 41. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto.11-12 12.2 20 13.18 5 Is 40. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{. taka precutuva toj. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto. koi go izvr{uvate Negoviot zbor. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata.18 Is 40.pribe`i{te na zajacite.2 32. vodi stojat nad gorite. se spu{taat vo dolinite. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat.18 5 Mojs 5.12 Joil 2.19 12 36. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka. vie krepki po sila.site angeli Negovi. koi ja ispolnuvate voljata Negova.2 Neem 9. Bo`e moj. koi se bojat od Nego.7 68.12 8.9 13.11 Is 40.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka. 2 Ti. 7 Od Tvojata zakana tie begaat. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego.13 Jona 4. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda . za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot.38 2 Mojs 15. koi se bojat od Nego. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni.4 Is 40.15 10 Ez 20.15 Mt 6. i pravdata Negova e od ~eda na ~eda.site Negovi vojski.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go.15 144. i ve}e go nema.3 103. kamewata . 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie.20 Mal 3. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi.2 89.10 Er 17. Negovi slu`iteli. 8 se izdigaat do gorite. elkite im se `iveali{ta na {trkovite. Gospoda! Gospodi.3-4 12 Mih 7.9 21 78.3 79.13 144.26 4 85.Svoi slugi.7 26-28 Is 51.29 1 Mojs 2. sonceto znae koga }e zajde.13 Jona 4.10-11 3 31. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata.13 106.35-36 Ez 37.7-8 Jov 10.2 Sir 14. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi. po site mesta na Negovoto vladeewe. 16 }e duvne li nad nego vetar. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot.12 1 Let 29.6 143. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici. {to si gi posadil. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat.29 89.44 11 35.16 65.7 134.11 23 Is 60.6-7 50.20 Jov 33.10 Joil 2. kedrite levanonski. 102.19 24 25.9 Prop 12. na mesta {to si im gi opredelil.11 17 86. 11 za{to.31 13 9.32 19 21. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata. 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela.19 8 85.11 Jov 14. 15 90-5-6 101.15 Is 63.18 . 16 Se napojuvaat drvjata po poleto.5-6 5 Mojs 26.1. kako polski cvet. i mestoto negovo ve}e ne go pameti.13 145.5-6 102. pomni deka sme prav. 11 gi napojuvaat site polski yverovi. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe.23 89. 20 Spu{ta{ temnina.5 Is 14.5-7 50.1-2 103.2 Is 55.28 Jk 1. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata.8 2 Mojs 20.1-2 77.10 Is 38. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol. i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi. na kriljata od vetrot patuva{.23 128. i masloto od koe bleska liceto negovo.15 108.11 Jov 8.4-5. 18 Visokite gori .16 Er 3. taka i Gospod gi miluva onie. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva.6-8 64. a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla.30-31 9 Is 57. si go prostrel neboto kako {ator.22 Pla~ 5. du{o moja. Blagoslovuvaj Go.17 Jk 5.5 56.9 Er 31. me|u grankite pu{taat glas.na srnite. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi. 22 Izgreva sonceto. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite.11 Izreki 10.9 54.10 Pla~ 5.27 13 144. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav. oblacite si gi napravil kako Svoja kola. 12 kolku e daleku istok od zapad.12-15 112.35 145.5-6 4 Mojs 14. 17 na niv pticite si pravat gnezda.19 Evr 1. slu{aj}i go glasot od zborot Negov. du{o moja.7 3. i carstvoto Negovo vladee nad s#.

7 73.16 1 Mojs 1. 28 Im dava{ . se dopre li do gorite.8 21 Joil 1.11-12 1.6 99. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi.22 Jov 9. im go odzeme{ li duhot niven .8 3 17. mnogu malku. 20 Carot prati po nego.29-30 2.1 Amos 9.19 8. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego. Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi.4 2 Is 40. tie se dimat.41 1 Mak 3. kogo go izbra.10 19 73.29 Izreki 8. knezot nad narodite go oslobodi.11-13 Is 66.1 102. izbranici Negovi. ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. golemo i prostrano.8 Jov 38.7 5 23. sinovi Jakovovi. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi.” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj.22 Jov 38. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj.19 21 148.11-15 Izreki 8.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73. 2 Slavete Go i pejte Mu.2 Lk 1. neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi. povikuvajte go Negovoto ime.2. 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail. 6 vie.16 18 5 Mojs 33.27 Sir 40. `elezo okolu vratot negov. slugata Svoj.6 Izreki 8.4 21. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod.21-30 4 Evr 1.9 Er 5. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam.14 Jov 40. 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9. go odvrzaa.22 92.2 18 Izreki 30. Negovite sudovi se po celata zemja.1 91. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme.2 45. i zakletvata Svoja na Isak. 26 tamu plovat korabi.15-16 Mt 24.1 2 Car 7.9 Izreki 3. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod. 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj.8-11 1 Slavete Go Gospoda. ja otvora{ rakata Svoja .se sozdavaat. 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot.3 1 Car 2.16 Sir 43.8 144.6 22 Jov 37. 13 pa odea od narod vo narod.10 8.28 46.10 67. i taa se trese. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja.6 103. Bog na{.7 Zah 10. slugi Negovi.primaat. 7 Toj e Gospod. 29 go odvrati{ li liceto Svoe . 8 27 135.20 20 148.8 37.9 19 10. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi.9 1 Mojs 1. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova.13 14 146. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja. i Aron. du{o moja.29 17.50 12 Ez 31.36 Jov 7.7 Izreki 31.7 1 Mojs 5.25 144. 9 {to mu go vetil na Avraam.1 Avd 1. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi.26 22 144.761 PSALMI 16 36. 26 Go isprati Mojsej. barajte go sekoga{ liceto Negovo.5 Lk 1. mali i golemi `ivotni. tamu se dvi`at bezbroj laza~i. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata.21 15 4.39 24 8.25.45 Lk 12.1 102.13 18.se nasituvaat so blaga. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani.15 17 24.20 Jov 38. seme Avraamovo.22 20 Amos 5. 10 5 Mojs 8. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go.4 Sud 9. koi Go baraat Gospoda. 24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi. i bea pridojdeni vo nea.se zbunuvaat.29 neka se veseli srceto na onie. Zemjata e polna so Tvoi sozdanija. od edno carstvo kon drug narod.42 . 30 Go pra}a{ li duhot Svoj .31 1 Mojs 1. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre.4 Is 19.4. Gospodi! S# si napravil premudro.39. 25 Ete go moreto. {to gi napravi. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif.2 74.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi.12 Jov 5.5 Er 10.

22 104. isprati vrz niv grad. i nema{e bolen vo plemiwata nivni.1 9.43 Er 32.7-18 16.7 89. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici.3 28 Isprati temnina i se smra~i.40-41 41. 42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam.4 1 Mojs 3.4 1 Mojs 28. svojot Spasitel.762 PSALMI 29 29. 17 Se otvori zemjata.8 Os 5.so veselba. 32 Namesto do`d. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna. i toa se isu{i. 14-15 Prop 12.24 3 Mojs 26.14 15 1 Car 24. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet.7 5 Mojs 26. ne ostana nieden od niv.4 21 1 Mojs 41. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod.16 13. za{to Negovata milost e ve~na.17 29. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi. za{to e dobar.3 Is 12.54 3 Mojs 26.16 69.31 Mih 7.9 4 23.6 26. 9 1 Mojs 15. ne go do~ekaa Negovoto re{enie.2-3 10 46. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi.5 Dela 7. 22 ~udesa vo Hamovata zemja. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi.3 2 Mojs 2.9 Mih 7. za da im ja poka`e silata Svoja. Gospodi.11 3 33. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov. vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata. gi sotre site drvja vo nivnite predeli. {to jade treva.19 25.1 67. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite.2 2 9.11 95.5 5 Mojs 7.22 30 32.14 Dela 7.4 Dela 2.12 49. 21 Go zaboravija Boga. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe. 4 Seti se na mene. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv. stra{ni dela pri Crvenoto More.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda. Svojot sluga. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More. duri i sobite na carot niven.13 Mudr 10. pravevme bezzakonija. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron.7 1 Let 16. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj.4 17 1 Mojs 45. svetecot Gospodov.1 Ez 5.5 Mudr 10. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe. potekoa kako reka po bezvodnata zemja.13-15 34.13 Sir 48.4 145.15 19 1 Mojs 41.6 1 Mojs 1.2 2.24 32 17.26 4 Car 8. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan.72 24 2 Mojs 1. postapuvavme ne~estivo. prvinite od siot niven trud. 18 I plamna ogan vrz niv.51 5 Mojs 21. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron.5 12 5 Mojs 7.17 . 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna.20 Sir 44. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato. i plamenot gi izgori ne~estivite.19 Jov 34.7 143. i gi prevede po bezdnite kako po pustina. bidej}i go be{e obzel strav od niv. i taka nasledija plodovi od drugi narodi.7 25. 9 Mu se zakani na Crvenoto More.20 Lk 1. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni.45 110.5 33 7.13 34 18.4-5 16 1 Mojs 41.4 Evr 11. za da im sveti no}e. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme. 1 27 77.42 5 Mojs 4.3 145. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e.7 Dela 2. Svoite izbrani .2 13 1 Mojs 23.10 6 Is 45. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala. 40 Baraa.14 5 76.4 8 105.20 36 77.12 62. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi.5 25 2 Mojs 7.11 110.7 Mudr 2. no prati i poraz za du{ite nivni.2 39. ogan {to ja gore{e zemjata nivna. 31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli.

Negoviot izbranik. 43 Mnogupati gi izbavuva{e.2-3 11.1.17 4 Mojs ka.26 105. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa. 25 i roptaa vo {atorite svoi. za da 2 Mojs 15.21-22 13. bludstvuvaa so postapkite svoi. 4 24.18 94.15-16 2 Mojs 17. no tie bea buntovni so svoite nameri. se zastapi za niv vo puknatinata. i toj zgre{i so ustata svoja. 40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod.20 Lk 1.4-15 4 Mojs 11. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod. i na niv padna pogibel.13.1 99. koga gi slu{a{e nivnite molbi. ta da ne gi pogubi.21-22 10. 111.14 35.4-5 43 Is 55. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov. 45 si spomna na Svojot zavet so niv. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi.54-55 5 Mojs 4. ne go poslu{aa glasot Gospodov.21 10 106. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen.7 Neem 5. 29 Go draznea Boga so delata svoi.3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11.11 Neem 9.3 24.21. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela. 34 Ne gi istrebija narodite.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa.14 poda.9 12 2 Mojs 14. 36 im slu`ea za nivnite idoli.763 PSALMI 37 2 Mojs 3.33 14.19-20 4 Mojs 14. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18.24-29 2 Mojs 16.27-28 14. 16.11 1 Let 16. od sever i od moreto. ne Mu veruvaa na zborot Negov.29 134. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime.38 6. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite. Bog Izrailev. 15.11-17 3 Mojs 26. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea.20-21 38.21-22 Is 63. 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata.2.71 42 2 Mojs 2. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3.16 6 77.14 2 Mojs 13. se zazede i pomorot prestana. Bo`e na{.34 1 Slavete Go Gospoda.4 41 77.18 Lk 1. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo. okovani so siroma{tija i `elezo.12 7 77.1 117.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot.9-11 Ez 20.1-21 44 77. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi. 5 trpea glad i `ed.17 23 I re~e deka }e gi istrebi. . prinesuvani na mrtvi. 44 Pa sepak.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva. pa zemjata se izvalka od taa krv.13 Naum 1.47 Dan 9.24 40 77.1 Er 33.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11. Gospodi.5 106.30 Judita 4.3 135. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija. za koi im be{e rekol Gospod. za da ja odvrati jarosta Negova.34-35 Mudr 10.21 Is 48.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56. koi im stanaa zamka. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka.24 odat kon naselen grad.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11.12 Varuh 5. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka.1-7 4 Mojs 20.24 5 Mojs 7.9. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77.2 2 Car 22.1-2 Jk 1. za{to e dobar. no Mojsej.11 Ezd 3.14 Neem 9.2-4 raka.31.20 9 65. du{ata im oslabna vo niv.6 2 Mojs 14.11 30. 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile.31 14.17 38 2 Mojs 12.17 8 22. 47 Spasi n#.40 3 Car 8.19 12.8 Mih 7. i Mojsej nastrada zaradi niv. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos.54-55 11 2 Mojs 14.3 108. od istok i od 3 zapad. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi.32 Mudr 16.5 39 77.2-13 Is 48. 30 No stana Pineas. 39 se oskvernija so delata svoi. Toj pogledna na nivnata poti{tenost. 38 i prolivaa nevina krv. se so`ali poradi golemata milost Svoja.9 7 i gi povede po praviot pat. 3 I gi sobra od zemjite.

11 Rim 1. 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata.21-33 2. gi izlekuva i gi spasi od propast. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod.N.16 Sud 1. 35 Toj pretvori pustina vo ezero.3-4 31.33 5 Mojs 4. 30 Tie se razveselija.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka. 23-24 1 Mak 2. 26 se izdigaa do nebesata.2 5 Mojs 1. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea.10 Is 57.25-29 Er 15.37 31.7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me.10-15 5 Mojs 7.26-34 13.3 Sud 2. 27 tie se zbunuvaat. }e peam i }e vospevam.14.16 Sud 2. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa.35 Ez 16. }e Te vospevam me|u plemiwata. Sud 2. kade {to nema pati{ta. 20 go isprati Svoeto slovo. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite. podgotveno e srceto moe.4-5 24 4 Mojs 13. sleguvaa do bezdnata.1.7 1 Kor 10. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija.3 16. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja.11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni. i seta nivna mudrost im is~eznuva. 30 4 Mojs 25. Is 63. i tie mnogu se razmno`uvaa.18 Er 2. 25 Toj re~e .36 33 Is 63. me|u narodite.30 18. 3 ]e Te slavam. a suva zemja .3. Gospodi. Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata.8-9 2 Mojs 17.20 27 3 Mojs 26. i Toj gi spasi od nevoljite nivni.10 23 2 Mojs 32.27 Ez 20. i do oblacite dostiga Tvojata vernost. za{to stivnaa. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat.32 Dela 7.1-37 5 Mojs 1. 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa.32-33 33.23 32 80.27 36 2 Mojs 23. 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina.17 20.2-13 5 Mojs 1. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem. }e ja razbere milosta Gospodova. go umno`i rodot negov kako ov~o stado. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.11 Evr 10.27 5 Mojs 32.2 3.3-9 1 Kor 10.12 Is.1 Ez 22.11-13 20 Er 2.5 Er 3.11-20 5 Mojs 9. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod. se sopnaa.35 Is 26.51-52 21-22 77. 8-21 9. i Toj gi spasi od makite nivni.12. 34 zemja plodorodna .33 4 Mojs 14.19 3. . 37 zaseaja nivi. nasadija lozi. a tie izgradija grad za `iveewe.6-8 7.16 3 Mojs 18. 36 tamu naseli gladni.17.40-44 ja.29 Varuh 4. se ni{aat kako pijani. i se pribli`ija do vratata na smrtta.vo solnica.13 Mudr 14.20 19. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e.25-36 35 3 Mojs 18.5 22.34-35 Ez 20. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost.33 5 Mojs 7.8 Podgotveno e srceto moe.7 94.14 29 4 Mojs 25. a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te. i Toj gi izvede od makite nivni.17 4 Car 16.vo zemja so vodni izvori.23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26. 23.6 19. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni. 43 Koj e mudar i go pazi ova. i vodni izvori .11 26 3 Mojs 26.24-28 31 4 Mojs 25.43 104. 38 Toj gi blagoslovuva{e. i nema{e koj da im pomogne.7-13 Sir 45. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki.30 5 Mojs 1.26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata. i tie im davaat svoi plodovi. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost.vo su{na zemja.1-7 4 Mojs 20.21 5 Mojs 32.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi.4-5 25 4 Mojs 14.764 PSALMI 18 4 Mojs 16.30 34 2 Mojs 23. Bo`e.7-14 4 Mojs 14. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod.

si go napravil toa. da nema i koj da se smili nad siracite negovi.26 i ne izleguva{.10 Ez 34.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e.9 Lk 1. ne premol~uvaj. me gonat kako skakulec.47 Is 11. 106. 22 za{to sum beden i siromav.1 Er 33.10 Is 35.5-6 48. 8 dnite negovi da bidat kratki. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni. i onie so skr{eno srce. 8 Moj e Galaad.6-7 20 147. 4 mesto da mi vozvratat so qubov. 9 decata negovi da ostanat siraci.1 Er 51. 25 Im stanav za potsmev.10 54. tie stanuvaat protiv mene.15 31. 26 Pomogni mi.9 Is 43.16 48.44 14 Is 42. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja. 7 Koga }e mu se sudi.13-15 Mt 8. Bo`e.7 88.8 39.17 48. i grevot na majka mu da ne se o~isti. nad Filis16. a jas se molam. 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi.27 tejcite }e slavam pobeda. Efrem e {lem na glavata Moja. 28 Tie prokolnuvaat.vo negovite koski.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot.7.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88.7 Is 9.12 3 105. pohvalo moja.19 9 145. Bo`e moj.9-10 Jov 33. neka bide osuden. spasi me poradi Tvojata milost.11 1 Let 16. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov.15 43. a `enata mu .15 25 Jona 1.9 6 33.12 17.15 7 5 Mojs 6. 9 Moav Mi e legen za miewe. 17 zasakal kletva . Gospodi.13 Sir 51.2 42.6. omraza . 5 mi vra}aat zlo za dobro. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme. Gospodi.4-5 27 Is 29. i |avolot da zastane desno od nego.42 3 Car 8.8 50. i taa neka vleze vo nego kako voda. izgoneti nadvor od svoite domovi. Moj e Manasija.7 Is 49. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene.52 11 Zar ne si Ti. i kako pojas.2 .12 42. 3 Mojs 26. a Ti. so koj sekoga{ se opa{uva.53 13 potomstvoto negovo da zagine. za{to ~ove~kata za{tita e suetna. Koj n# otfrli Judita 13.5 105. vo koja se oblekuva.40-41 12 21. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima. tuku gi gone{e bednite.1 60. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka. i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod.1 16 Is 45. blagoslovi. izbavi me.29 134. Ti.11 Zah 8.4.vdovica.35-36 2 Mak 1. 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi.19 Mt 8.30 18 Is 38. i srceto moe vo mene e raneto.26 49. a teloto moe oslabe.11 Jov 30.9 54. 15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik. 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram. Juda e Moj 47 skiptar. vrz Edom 5 Mojs 30.5 105. 12 neka nema koj da go za{titi.1 Lk 1.72 117. so na{ite vojLk 1.26 22 49.2 60.9 28 Jona 1. Bo`e.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite. onie {to me gledaat.toj neka se oddale~i od nego. Gospodi. i molitvata negova da se primi za grev.79 11 105. za{titi me zaradi Tvoeto ime.50 Er 42. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post. 10 Is 9.1 13 Vo Boga }e imame sila. 2 105. 21 A mene.12 Ezd 9. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam. a Tvojot sluga da se zaraduva.1. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka.17 Is 63. siromasite. i bez pri~ina me napa|aat. Toj }e gi 99. Gospodi. i kako maslo .10 Jov 6.68 Otkr 19. za{to e blaga milosta Tvoja.8 Dela 13. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost.10 Is 62.1 pregazi neprijatelite na{i.6 5 Is 41.10 13 21.14 Evr 13.26 33 Is 42.13 51. .9 Os 5.21 Jov 36.8-9 Lk 1. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti. pak. 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva. 14-15 29-30 64.11 Ezd 3. za da gi uni{ti. 19 ta da mu bide kako obleka.3 41.7-8 4 5 Mojs 8.34.43 3 Mojs 26. ni{aat so glavite svoi.3 135.2 56.18 Mudr 16.3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci.

koi 34. Gospodi. 5 Im dava hrana na onie.gode }e pogledne vo neprijatelite svoi.1 .18 11 Jov 5. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen.12 37.23 Pla~ 1.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43.ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana. }e ja ispolni zemjata so trupovi.27 Jov 21.17. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek.22-27 5 Mojs 29. srceto mu e spremno. a pravdata Negova ve~no }e postoi.5 Is 55.4 35 113. 68.8 1 Mojs 13. 17.11 Jov 5.13 Er 18.1 Jov 1. rodot na pravednite }e bide blagosloven.766 PSALMI 34 113.19 Izreki 10. zasnovani vrz 13 117. tie se blagorodni.20 5 34.16 7 59. 36 Ez 36.10 18.16 21.23 31 za{to zastana od mojata desna strana. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv.52-53 8 Dela 1. }e krcka so zabite svoi i }e se topi.8 138. 6 i nikoga{ nema da se razni{a.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana.10 13 Jov 18.4 38 5 Mojs 7. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava.5 Amos 9.24 Er 18. 9 Toj razdeluva.8 vernost i pravdina.20 9 2 Mojs 22. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata. 2 Golemi se delata na Gospod.9 15 33.7-11 14 2 Mojs 20.5-8 narod. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi. Toj }e gi porazi carevite. i verni se site zapovedi Negovi.11 107.51-52 7 Izreki 28. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat. od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto. koga .21 Er 31.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27. falete go imeto na Gospod.6 40 Jov 12. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina. koga }e go vidi toa. dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.21 43 Er 9.12 Os 14.13-14 Er 31. vo denot na gnevot Svoj. }e se jadosuva. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go. Sveto e i stra{no imeto Negovo.21 42 57. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda.2 56.22 4 17. @elbata na gre{nikot propa|a. ve~no go pomni zavetot Svoj.21. za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava.24 Mudr 5. koi se bojat od Nego. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod.8 Is 41.8 Is 65. 1 1 4 34. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi.7 Lk 1. milostiv i {tedar e Gospod.7-8 146.4 18 4 Mojs 5. 10 Gre{niot.19 10 Is 11.6 1 Car 2.49 5 35. Pohvalata 3 37.10 62. 8 utvrdeni zasekoga{.22-24 12 59.12 Negova prebiva ve~no. 6 }e izvr{i sud nad narodite.5 Er 18. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov.9 41 112.1 Gospod. kako rosa od utrobata na zorata.5-12 16 Jov 20. slugi Gospodovi.7 Sir 41. i zatoa visoko }e ja krene glavata.4-5 19.18 PSALM 109 Hristos .13-14 Is 49. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi. pravdata negova ostanuva ve~no.35 37 Is 65. za{to se nadeva na Gospod. 108.21 6 Zah 3. 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori.8-11 Lk 1. so Tebe se mladite borci.16 89. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti.22 spored nea postapuvaat. dava na siromasi.20 1 Mojs 44. zdrav razum imaat site. milostivi i spravedlivi.17 12 Is 14. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom. 7 Od potokot na patot }e pie. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie. i pravdata negova }e preuspeva ve~no.

vam i na va{ite deca. o~i imaat.36 Lk 20.22-23 31 7. Gospodi. pa bega{.5 Otkr 15.49.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54.13 Is 65. 19 Vie koi se boite od Gospod.9 od kalta go vadi bedniot.20 5 15. nadevaj se vo Gospod. no ne mirisaat.od tu| narod. vo svojot mir. imaat nozdri. 42-43 Dela 2.3 131. 25 Ne }e Te slavat mrtvite.6 75.1 15. nadevaj se vo Gospod.15 109.1 2 91.8 142. Gospodi.10 5 Mojs uvo. 14 imaat u{i.6 Is 40.8 Is 63.58 Lk 1.1 Mt 22.vo voden izvor. no ne odat.11 zemjata. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod. a ne zboruvaat. du{o moja.5 109. nadevajte se vo Gospod. 34-35 1 Kor 15. mali i golemi.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18. 1. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104.21.29 Koga Izrail izleze od Egipet. 21 gi blagoslovil onie. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat. 23 Blagosloveni da ste od Gospod. {to sleguvaat vo mestoto na molkot.8 111. kako ovni. noze imaat. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil. a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki.4 142.9 148. 24. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e.25 Evr 1. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. i vie.11 143. pekolni 10 maki me stignaa.9 Is 51. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa .5 8 18. 21 Negovata slava e nad nebesata.44 25. no ne slu{aat.3.13.1 losrden e na{iot Bog. koi se bojat od Gospod. do- 26 mot Jakovov . 18 Dome Aronov. 24 Nebesata se Gospodovi nebesa.11 1 Mojs 14.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe.11 5 Koj e kako Gospod.15 102. 7 Vrati se. i rit~iwata . go blagoslovil domot Izrailev.8 6 Er 27. {to se raduva me|u mnogute 23 deca. Is 48. pred liceto na Boga Jakovov. Izrail oblast Negova. Jordan se vrati nazad. Jordane. 3 Sud 5.18 Evr 5. tuku na Svoeto ime daj mu slava. gori.1 137.13-15 Er 20. Koj gi sozdade neboto i zemjata. takvi se i onie {to se nadevaat na niv.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod.28 Izreki 1.13 9. rit~iwa.1 27 21. zaradi Tvojata vistina. nitu onie. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat.21 Ez 20.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127. Gospodi.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{.4 ko majka. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata.8 30. vr{i s#. 3 Smrtni bolki me obzedoa.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21.16 O.4 69. na{iot Bog.25-26 70.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14. 19. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden.6 7.1 4 88. 39.9 `ivee vo viso~inite. 9 Ne nam. so 22 knezovite na narodot negov.10 101. {to saka.21 110.31 63.4 Mt 27.22 Judeja stana Bo`jo svetili{te.6 4 85.kako jagniwa. . no ne gledaat.4 Jov 8.2 Is 49. 102.3 78.1 i Toj mi pomogna.4 5 104.7 92.1 149. 2 15 race imaat. Toj e va{ pomo{nik i za{titnik. za{to Gospod postapi dobro so tebe. Aliluja! 72. i tebe.9 19 24 68. go blagoslovil domot Aronov. 9.6 6 67.68 moi dni. ne nam.5 120.9 29 34.64 Mk 12.32-33 1 Ptr 3. Koj 30. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. no ne pipaat.43 8 za da go postavi so knezovite. 17 Dome Izrailev.7. i zatoa }e Go povikuvam preku site 28.26 70. 4 Gorite se razigraa kako ovni. tie ne pu{taat glas od grloto svoe. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte.3 3 111. 3 Moreto vide i izbega.16.6-7 Jov 16. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. 5 [to ti stana tebe more. 6.7 maka. i mi111.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1. se najdov vo nevolja i Jov 28.11 30 21. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod. zaradi Tvojata milost.

35 2 Mojs 17. 17 Nema da umram. otkolku da se nadeva{ vo knezovi.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum.3 78. 20 Ete. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva. desnicata Gospodova dava sila. deka milosta Negova e ve~na. i prekrasno e vo o~ite na{i.3 Is 48. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56. za{to Toj e dobar.52 3 Neka re~e sega domot Aronov. deka e Toj dobar. proslavuvajte Go. deka e Toj dobar.18 13-16 134. me obikolija.8 95. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi.1 Sud 5.9 7 67. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka. site narodi. 5 Koga bev na maka.17 11 134. desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva.22 10 41.8 Mudr 19. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod.4 8 104. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov.4 9 22. Ti gi skr{i moite okovi.8 Is 57. 6 Gospod e moj pomo{nik. 10 Site narodi me opkolija. 110.26 Izreki 14. no Gospod mi pomogna.6 Is 58. srede tebe.20 .26 101.1 134.21. Toj stana moe spasenie.6.41 1 Car 2.3. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv.9-20 45.23 3 Is 59. jas sum sluga Tvoj. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.19 Mal 1.10 14.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda.1 133.5 Er 2. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no.7 9 74.7-2 Otkr 9.17 91.3 2 24. toa e vratata Gospodova.N. 4. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.2 101. Gospodi.10 Jov 22. o~ite moi .9 milost na nas. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev.3 3 65. 6 10.6 67.1-2 2 Let 32.9 10 34.768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt. 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite. 9 1 Car 2.21 Dan 2. deka milosta Negova e ve~na.1 2 Mojs 12 2 77.28 Is 44. 23 Toa e od Gospod. 7 O. za{to milosta Negova e ve~na. site lu|e.10 2 Kor 9. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite.10 Joil 2. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite. za{to me usli{i i stana spasenie moe. i nozete moi .11 1 Falete Go Gospod.8 Lk 1.16 4 36. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36.od sopnuvawe.28 Izreki 13.9 98.14 Jov 23.17 18. no na smrt ne me predade.28 Izreki 3. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi.15 1 Kor 10. 21 }e Te slavam. 1. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.13 Mudr 12.5-6 Er 10.5 Is 54. koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar.15-18 5 Mojs 4. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv.10 88.15 Posl. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod.14-15 76.11 Ez 36. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec.54 2 Mojs 15.4 4 28.20 Tov 3.5 96.1 113. 18 Gospod strogo me kazni. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii. 14 Gospod e krepost moja i sila.19 Mudr 13. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam.6 96.7 Sud 5.5 8 117. 4 Neka ka`at sega site.16 Is.13.6 Jona 1. deka milosta Negova e ve~na. Aliluja! 34. pravednite vleguvaat niz nea. 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego.1-7 5 Mojs 8.41 106.1 2 Jov 1.6 73. 13 Me turnaa silno za da padnam. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede.21 Lk 6.35 6 14.od solzi.11 110.4 13.13 36. otkolku da se nadevam vo ~ovek. }e go proslavuvam Gospod. 11 me opsednaa. stana kamen temelnik.10 88.19 7 106.16 112.

13 141.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni. nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi. za da ne gre{am pred Tebe. 12 Blagosloven si Ti. 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva.1 Rim 15.9 Rim 3. a naredbite Tvoi .3 1 Mojs 14. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi.12 Mudr 9. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj.25 49. 7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce. 19 Pridojden sum na zemjava.5 93.4 Joil 3.7 9.10 6 71. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva.4 117.14 Is 43. 5-7 Jona 2. Tvoi se pouka moja. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite.sovetnici.17 7 85. spasi! O. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.21 Judita 13. 23 Knezovite sedat i me klevetat. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi. 28 Du{ata moja zasolzi od taga. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon.8 25 O.11 4 6. za{to Toj e dobar.125 142. Gospodi: ne me posramuvaj.1 1 Mojs 1.34 Mudr 6.1-2 5 2 Mojs 34. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi. za{to mnogu ja zasakav.14 55.3 116. i Ti me ~u. 8-9 26.5 3 112.1 99. prokleti da se onie.2 8 49. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi. zacvrsti me so zborovite Tvoi. nau~i me na Tvoite povelbi.5 102.56 Evr 13.10.19 2 Varuh 4. za{to milosta Mu e ve~na. 30 Go izbrav patot na vistinata. za{to odat spored zakonot Gospodov. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot.5 Is 25. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av.11 2 99. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie. za{to gi pazev Tvoite propisi.20 9 Jona 2.1 1 Kor 4. koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov.5 55.10 19 129.50 .12 Jona 2.18 18.1 106.5 105. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi.4 114. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja.1 65.7 Otkr 11. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam.5 2-4 114. 18 Otvori gi o~ite moi.18-19 Varuh 2. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi.22 3 Mojs 7.769 PSALMI 17 Mudr 14.Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram. tuku odat po Negovite pati{ta.13 51.22 61. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe.11 32. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj. 1 26 133. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj. 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi. 29 Slavete Go Gospoda. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi. 17 Poka`i milost kon Tvojot sluga. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi.6 7 12.23-34 5 21.10 3 17. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam.14-15 104.3 5 Mojs 1.20 115. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi.13 2 11. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.9-11 134.16 118.4 2 Car 22.19 1 Mak 4. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? . 24 Svedo{tvata. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat. a ne kon lakomstva. 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj. pak.19 1 Car 23. 5 O. Gospodi.5 25 126. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam.4 3 12. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi.28 2 6. 33 Poka`i mi go. ne ostavaj me sosema. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj.8 37. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi.15 115.1 17.10-11 4 1 Kor 10.1 135.4 23 Er 31.2 30. 34 Pou~i me. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi.11 Tov 8. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo.19-20 136 Lk 1.4-6 54. Gospodi. Gospodi.17 Is 38.

21 19 23.19.6 27 17. a sega go pazam Tvojot zbor. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha. za da se nau~am na Tvoite povelbi.9 2 5 Mojs 4. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi. Gospodi.11 Efes 2. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi.7-10 Is 26.1 Neem 8. i nema da se posramam.1 137. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe. 57 Del moj si Ti. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja. koi gi vozqubiv.4.2 118. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon.61 7 85.1011 Lk 20.22 18 2 Mak 1.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila.8 133.11 25 Neem 1. 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite. za{to veruvam vo zborovite Tvoi. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi.3-4 Lk 11.1 10-12 21.39 Mk 11. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. koi se bojat od Tebe. za{to gi pazam Tvoite pravila. Gospodi.3 6 26.31 Evr 13. 56 Toj stana moj. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi.42 Mk 12. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi.1 17.11 1 Kor 3. na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo.17-18 Is 38. Gospodi.28 3 Mojs 23. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila.19 119.35 18. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija.29 2 Let 31. no jas u`ivam so Tvojot zakon.16 Zah 3. i jas }e `iveam. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina.18 Mt 5. deka Tvoite sudovi se pravedni. 39 Otstrani go od mene prekorot. i go pazam zakonot Tvoj. 75 Znam. Zemjata e polna. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni.7 7 53. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi.12 . 40 Ete. 45 ]e odam slobodno. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe.37 Jn 12.770 PSALMI 5 4. koi mnogu gi zasakav. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi.1 55.32 28.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat.4 19 38.51 22 Is 28. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga.26 25.14 9 Izreki 1. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost.13 128. 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata.15 2 Mak 10. 41 I neka milosta Tvoja. 59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi.7 Dan 7. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost.17 Dela 4.6 Mt 21.2 Otkr 22. Gospodi.12 Izreki 8.2 Is 12.6 17-18 10. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici. se ute{uvam.4 142. Gospodi. so koe si mu dal nade`. 64 So Tvojata milost.13 5 3 Car 8.5 111. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi. nau~i me na Tvoite povelbi.40 Is 60.12 5 Mojs 1. za{to Tvoite uredbi se prekrasni. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi. . za da gi nau~at Tvoite uredbi.1 1. 74 Onie. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga. za{to zakonot Tvoj e uteha moja. za{to gi baram Tvoite zapovedi. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi.28 Lk 2.11 16 Rim 7. 65 Dobrini si mu napravil. 71 Dobro mi e {to bev poni`en.9 4. 68 Ti si dobar. koga }e me vidat }e se zaraduvaat.10 Lk 13. Gospodi.12 20 Is 1. od koj se pla{am. Gospodi.7 50. 26 Mt 21.1 127.7 12 24. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni. 66 Nau~i me na dobro i na razumno.11 Is 50. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto. prijde na mene.10 13 1.8 8-9 145.28 15-16 97. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila.44 14 2 Mojs 15.2 Judita 13.20 1 Ptr 2. Gospodi.1 5 Mojs 10. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil.1 111.3 28 98.6.31 Is 51.2 14 Mudr 7.19 Er 30.11 2 Kor 6. ta da ne se posramam. 78 Neka se posramat gordelivite.7 2 Mojs 15.5 Is 25. spored slovoto Tvoe.11 Rim 8.9 22.4 11 36.

110 Ne~estivite mi postavija zamka. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno. s# {to postoi. 107 Mnogu sum na`alen. 115 Istavete se od mene zlostornici. za{to nivnite misli se nepravedni.5 36 3 Car 8. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam. poslatki se od med vo ustata moja.771 PSALMI 21 5 Mojs 27. Gospodi.4 90 103.5 54 1 Ptr 2. jas }e zaginev vo nevoljata svoja.4 110.8 25 43.10 32 24. no Tvojot zakon go sakam.17 Is 60. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja. za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat. tie go kr{at Tvojot Zakon. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. Tebe ti slu`i. ne predavaj me na moite ugnetuva~i.7-8 48 27.3 55 62. 57 15. 97 Kolku go zasakav. Gospodi. no jas pazam na uredbite Tvoi. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. 86 Site Tvoi zapovedi se vistina. sekoga{ i do kraj. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi.8 70 16. 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga. za{to gi pazam Tvoite zapovedi. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi.1 96 Sir 24.11 94 99.1 44 5 Mojs 5.7 Is 6.23 67 Izreki 15. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni. i od Tvoite sudovi se pla{am. za{to preku niv me o`ivuva{.2 39 Tov 3.6 Jov 10. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot.42 129.6 133.2 Ezd 7.9 Rim 15. poradi Tvoeto slovo. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta.24 74 106. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo. i nau~i me na Tvoite uredbi. 108 Primi gi moite blagodarnici.11 72 18. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen.10 33 18. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata. tie se golema radost za srceto moe. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi. 94 Tvoj sum jas. o`ivi me.13 98 5 Mojs 4.22-23 Mt 24. Tvojot zakon.22 Er 13.14 Jov 30.29 97 39. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.2 62. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am.25 64 32. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene. i jas }e `iveam.30 42 Izreki 27.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv.10 72.8 Izreki 8. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat.33 2 Kor 6. Gospodi.4 89 18. no Tvojot zakon ne go zaboraviv.11 73 5 Mojs 32.15 62 41. za{to Ti me pou~i. za{to taa e sekoga{ so mene.5 Er 31. zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog. 117 pomogni mi.35 49 104.29 85 56. Gospodi.9 Is 40. 118 Ti gi prezira{ onie.5 Pla~ 3.8 34 Er 9. ta da ne me sotrat gordelivite.42 50 1 Mak 12.5 27 1 Car 12. Ti si ja postavil Zemjata. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo. za da go pazam slovoto Tvoe.8 56 Prop 12.6 . i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama. sekoj den se pou~uvam od nego.10 86 32. 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a. 91 Spored Tvoja volja postojat denes.11 68 24. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod.58 Is 33.15 83 34. za{to gi barav Tvoite pravila. 89 Ti postoi{ ve~no.24 22 Tov 3.19 84 7. ne posramuvaj me vo nade`ta moja.33 31 5 Mojs 11. i taa stoi. 100 Poumen stanav od starite.11 Mt 10.15 82 100.6 45 110. spasi me. i }e gi ispolnuvam.

132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. Gospodi. .17 132 5. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi. i site Tvoi zapovedi se vistina.6 76. 139 Revnosta moja me jade.4 111 Er 15.12 152 Mt 5.772 PSALMI 100 Jov 32. koi go sakaat Tvojot zakon. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva. 141 Mal sum i prezren. 151 No Ti si blizok. i nau~i me na Tvoite zapovedi. i pravedni se Tvoite presudi. poradi Tvojata milost. 161 Knezovite me gonat bez vina. {to si gi dal. i slovoto na Tvojata pravda.53 107 69. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija. za~uvaj me vo `ivot.1 115 6.3 154 42.7 1 Jn 2. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera. zapazi mi go `ivotot. 156 Golema e Tvojata milost. i }e `iveam. 145 Te povikuvam so seto srce moe.10 126 68.19-23 158 94. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi.9 140 Izreki 30.5 Pla~ 1.7 103 18.3-4 . kako {to postapuva{ so onie. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv.5 147 56. Gospodi.8 72. 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam.16 151 5 Mojs 4. i Tvojot sluga go saka.8-9 8. Gospodi.3 Mt 13. za{to slovata Tvoi ne gi pazat.17 162 Is 9. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija.16 90.44 125 115. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon.28 Izreki 6. vrazumi me. i za niv nema soblazna. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me.18 114 3.16 136 Er 13.10 Er 15.11 24.9 123 O~ite mi kopneat. i Tvojot zakon e vistina. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi. 137 5 Mojs 32. Gospodi. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi. 137 Praveden si Ti. se zasnovani na pravda i celosna vistina.15 148 62. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano.17 Ez 9. za da gi pazam Tvoite uredbi.14 Lk 1.8 108 49.14 134 Is 54.11 71. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi.4 Sof 3. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at. 126 Vreme e.13 101. no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi. 157 Mnogumina me gonea i ma~ea.13 130 18. 165 Golem e mirot kaj onie.16 119 2 Mojs 22.16 142. 131 So otvorena usta kopneam. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e.4 Ezd 9. Gospodi. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me. za da se pou~am na Tvoite slova. kako onoj koj na{ol golemo blago.74 135 4. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no. 149 ^uj go mojot glas. a Tvojot zakon go sakam.12 165 36. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie. 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{.5. spored Tvojata pravda. spored milosta Svoja. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a.i }e gi pazam povelbite Tvoi.23 Evr 13.16 Jov 4. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea. spored Tvojata pravda o`ivi me. 138 Tvoite svedo{tva.14.20 139 68. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv.16 Sir 24.7 113 Sir 2. Gospodi.5 105 17. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost.23 143 1 Mak 2.10 120 87. 143 Skrb i maka me obzedoa. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me. usli{i me.6-7 Mudr 4.6 30. koi go sakaat Tvoeto ime.8 156 68. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova. za{to ne go pazat Tvojot zakon.14-15 160 Jn 17. Gospodi. na Tvoeto slovo se nadevam.

3 Varuh 3.Er 15. Gospodi. 5 .16 Lk 2. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva.12 Pesna 4.2 115. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie. no {tom progovoram .8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe.6 Ez 34. vrazumi me spored Tvoite zborovi. i Tvoite uredbi neka mi pomognat.4 41.32 Is 38.6 42.2 2 Gospodi. Koj gi 2 3.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja.1 se napravi.kon ra.7 2 Let 19. nitu Izreki 3. 90.24. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga. Erusalime. koj e izgraden kako grad. da prestojuvam vo {atorite kidarski. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi.tie se za vojna.2 96.3 4 Izostreni streli na silnik.2. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik. taka i 47.11 87.4.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka.27 Is 37.12 175 21.18 51.35 170 78.1 122.26 68. Gospodovite plemiwa. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite.2 PSALM 119 121.15 5 Mojs 28.9 6 Sonceto dewe nema da te gori. prestolite na domot Davidov. Koj go pazi 3-4 65. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5.28 Tov 5. 4 ne dreme i ne spie Onoj.5 nosta svoja.9 te pazi. Gospodi.9 Lk 1.3 83.10 zakrila otkaj tvojata desna raka. {to moram da `iveam vo Me{eh. Koj 133. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala.4 sozdade neboto i Zemjata. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja.773 PSALMI 168 Izreki 5. svedo{tvoto Izrailsko. izlien vo edna celina. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi. za{to site Tvoi zapovedi se pravedni.8 nogata tvoja.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar.84. smilu.1 85. Gospod e tvoja 5 Mojs 32. la`liv jaziku? 132.2 176 Is 53.6 19.5 ni. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie. ti po`eluvam dobro.1 26.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17.1 7 40.2 172 Rim 7. Koj 3 Car 7.3 2 11.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene.7 kata na gospodarkata nejzina. 2 Ete. Gospodi. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada. 7 Jas sum za mir. 3 Smiluvaj se na nas. izbavi me spored Tvoeto slovo.10 Jona 2. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot. nema da zadreme Onoj. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam. i Toj me usli{i.31 Is 25. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi.2-4 30.8 caruva{ na nebesata. na{iot 8 Bog.3-4 117. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.19 54. 1 Car 2. kako o~ite na sluginkata . za{to site moi pati{ta se pred Tebe. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15. i jas mnogu gi zasakav.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108.6 Er 50.10 8 1 Mojs 28. od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47. na{iot Bog.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123.17 124.4 Sir 51. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi.12-13 Efes 2. za da se slavi imeto Gospodovo. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi.26 mese~inata no}e }e ti {teti. razgoEr 3. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe. s# dodeka ne se smiluva. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski. 2 Mojata pomo{ e od Gospod. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi. Gospodi.6 1 Car 1.1 17. 1 119. 19.8 Est 10.2 3 108.4 48.6 4 Car 19.1 108. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.9 Izrail. 139.7 101.6 Lk 15.4-7 1 Ptr 2.1.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete. 90. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv. za{to mnogu sme poni`eni so prezir. Gospodi.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod.2 130. 19-22 4 5 Mojs 16.8 72.3 Os 13. 3 Erusalim. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120. 174 Kopneam.3 vaj se. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe.

21 114. 17. koga lu|eto se krenaa protiv nas. 1 125.10 Zah 2. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18.11-18 4-5 17.21 ga{.2-3 128.1 Jov 8. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118. na onie koi Toj gi saka nim im dava son.24-26 2 Mojs 21. koi se bojat od Mt 6. kako potocite vo Negev. 2 Zaludno vie stanuvate rano.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat.20 5 Mojs 8. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite.7 68. za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie.19 3 Er 51.15 Jov 12. a nie se izbavivme.6 41.7 52.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite.1 93.5 Izreki 16.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3. Gospodi zarobenite na{i. 6 Neka e blagosloven Gospod.13-14 Neem 3.15 68.1 Izreki 10. Koj gi sozdade neboto i Zemjata. nasledstvoto Gospodovo se sinovite.neka ka`e Izrail. i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost. zaludo }e se trudat graditelite nejzini.7 4 Gospodi. koga plamna nivnata jarost protiv nas. a Gospod 6 27.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90.9 127.4 31. dar od Nego e porodot.3 118. nie bevme kako vo son. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat. 3 Ete. no so radost }e se vratat. Mir neka e na Izrail! .15 rite i na onie so ~isto srce.11 vr{at bezzakonie.82 140. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod. 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a.so vesela pesna.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja.1 124. 5 Bla`en e onoj ~ovek.8 5 Mojs 32.39 Mt 5. 19. 2 Okolu Erusalim ima gori. zaludo }e bdee stra`ata.24 loza plodovita.8-9 Varuh 4. 5 Onie {to seat so solzi.774 PSALMI 9 25.19 Er 31.5-6 za pravednite 9.6 84. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion.23 Dela 20. .34 6. i jazikot na{ .32 Gal 6. toa se mladite sinovi.25-34 Jn 15.12 6 Is 65.24-26 Prop 2.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6. 3 `ivi }e n# progoltaa.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas.6 Izreki 3.1 2 Mak 3.8 144. nosej}i gi svoite snopja.42 1 Bla`eni se onie.8 Tov 13.9 Jn 12.34 Izreki 1. potok }e go odnese{e `ivotot na{.15 4 17.8 Mt 28. napravi im dobro na dob32.5-6 2 24.5 Gospod.17 117. docna legnuvate i go jadete lebot umorni.36 4 43. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot.24 15. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod. 120.6 4 Ete.18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata.21 5 Is 25.20 122. }e `ivee ve~no. neka `neat so golema radost.16 3 43.1-2 Is 8. 4 Vrati gi. 2 da ne be{e Gospod so nas.1 13. 2 120. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi.5 pravednite.1 2 Jov 8.134 Is 14. sinovite tvoi .25 5 91. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina. Mir na Izrail! PSALM 127 126.13-16 Zah 1.21 123. 145. 4 voda }e n# potope{e. ako Gospod ne go zapazi gradot. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3.

~ekav dolgo na Tebe. ~uj go glasot moj. go najdovme vo Jaarskite poliwa.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion.2 2 5.7 131.3 Pla~ 3.2 Jona 2.4 39.4 111.26 Is 37.4 Mt 18. koja se isu{uva pred da izrasne.21 Tit 2.6 {to e nad moite sili. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas. i nema da legnam na legloto moe.3 6 5 Mojs 50. bidej}i mnogu go zasakav.14 6 36. nitu o~ite moi se krevaat visoko. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik.5 Gal 6. Gospodi. dolgi brazdi povlekuvaa.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe.1 2 Let 6. Jov 9.14 .toga{ koj }e se odr`i.2 4 Car 19. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja.15 99.12 Ez 19. na David i na seta negova revnost.1-2 54.4 5 Dela 7. 2 kako {to se zakolna pred Gospod.3 Is 3. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego.23 Jov 42. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor.14 130.2 4 Izreki 6. dom za Jakovoviot Bog.81 3 143.33 3 Is 51.1 36.10 Jov 29.4 68.1 118. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa. 5 Zaradi imeto Tvoe.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja. 2 Gospodi.3-5 111.27 8 117. Tvoite svetii neka se zaraduvaat. 5 2 111.24 3 2 Car 7.” 6 Ete. 3 Car 8. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod. Ti i svetiot kov~eg Tvoj. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe.22 Mt 1.1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1.46 6 1 Car 7. ni dremka na ve|ite moi. Gospodi.4 2 Mojs 34. du{a. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot. 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite.6 Mih 6.1 2 Car 6. 3 Gospodi.5 102.6-7 2 Let 6.18 Dan 9.775 PSALMI 5 Jov 29.11 7 67.1-2 1 Let 28.16 124.26 Ruta 2. 10 Poradi David.8 128. za da Te po~ituvaat. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost. 4 nema da im dadam son na o~ite moi. nitu odmor na slepoo~nicite moi.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se.3 3 129. Tvojot sluga.23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja .16 8 24. Gospodi. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site.1 123.1-2 Neem 1. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. Mu omile da `ivee vo nego. no ne me sovladaa. srceto moe ne se voznesuva.8 130. 8 Stani.40 7. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe. 1 55. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi.5 Izreki 31 6 Is 21.20 85.neka ka`e Izrail.39-40 Mih 7.42 2 1 Mojs 49. na koi }e gi nau~am. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka.9 133.18 5 19.4 129.9 sega i doveka.3a Is 30. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127. . ako gleda{ na bezzakonijata.13 Jn 16.7 ta vo mene e kako kaj doen~e. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj. ne 1 2 Is 30. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost. Gospodi.2 121. 7 da vlezeme vo negoviot dom. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva.12-13 Os 11.7 118.1 17. nie ~uvme deka e vo Efrata.1 138.23 5 34. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam.15 65.1 2 117.5-10 Izreki 31.

molwi pri do`d sozdade.1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion.10 Is 11. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe. pak.21 Zah 3.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod. imeto Tvoe e ve~no.13 Jov 8.5 11. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov. i sekoj koj na niv se nadeva.10 10 ~am vo sram.24 134.16 77. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion.51 135.15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda. 8 Onoj.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata.1-2 27.9 data negova. carot ba{anski. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe. mu 2 Let 6. {to se lee po polite od ode`2 Car 5. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka. 10.2 na.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov.9 5 Mojs 28.33-34 Neem 9. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie.3 2 Mojs 18. 17 imaat u{i.1 112.10 rite Sionski. 18 70.19 Os 14.1 Sir 25. 19 Dome Izrailev. Toj. i site carevi hananski. vo dvorovite od domot na na{iot Bog.68 Aronova. a na nego }e ble{ti kru2. no ne slu{aat.41 slov i `ivot ve~en. bradata 67. i Og.1 Er 33. na faraonot i vrz site slugi negovi. no ne gledaat. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132. 14 71. nitu.13 50. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev.22 13 101.33 22.5 4 Mojs 6. 2 Slavete Go Boga na bogovite.8 5 94.8 Lk 1.10 2 Mojs 11. 16 imaat usta. spomenot za Tebe e od rod vo rod.1 2 133.1 3 53.11 6 114. 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie. carot amorejski. 12-16 1 Let 17.1 4 Mojs }e voskliknuvaat. delo na race ~ove~ki. 3 kako rosa Ermonska. za{to e ve~na milosta Negova.4 11 4 Mojs 21.17-22 5 Mojs 1.7 105.25. site slugi Gospodovi. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi. pejte mu na imeto Negovo. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. vo moriwata i vo site bezdni.7 98.36 Evr 10. za{to e ve~na milosta Negova. 2 Mojs 30. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61.9 7 5.8 29.2 5 Mojs 32.” 83. za{to toa e milo. falete go. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie. slugi Gospodovi. Izrail za Svoj sopstven posed. 13 Gospodi.30 3 117.2 134. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam.22 3 35. no ne govorat. 17 1 Car 2. koi gi pravat.26 127. koi se boite od Gospod.30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. Koj `ivee vo Erusalim! 133.15 8 77.11-14 Dela 2. za{to Gospod e dobar.3 7 Er 10.30 .3 10 135.4 140.5 Is 60.12 2 Mojs 3. i svetiite negovi radosno 67.1-2 1 Let 9. koja pa|a na go16 Is 61. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni.13 11 88.15 Ez 29.14 2 Let 6.28 9 5 Mojs 11.4 2 Car 7. na neboto i na Zemjata. Gospodi.35 17 Tamu }e krenam rog za David. {to stoite no}e vo domot Gospodov.1 4 Is 41. za{to Gospod dal blagoEr 31.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo.2 62.2-3 109. imaat o~i. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov. 3 Falete Go Gospod. 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog). za{to e dobar. vo ustata nivna ima zdiv. Egipte.

31 .4 25 103. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski . za{to e ve~na milosta Negova.8 Er 25. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna.7 13 2 Mojs 14.10 5 Er 10. Gospodi. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska.5-6 15 2 Mojs 14. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe.4 7 1 Mojs 1.14 25. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i. 136.777 PSALMI 15-18 114. za{to e ve~na milosta Negova.16 Os 14. a gordeliviot oddaleku go poznava.27 144.4 16 2 Mojs 13.1 Naum 3. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata. koga }e se setevme na Sion. za{to e ve~na milosta Negova. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More. 8 sonceto . Izrail.21-22 4 68. ako ne te pomnam. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa. 17 Koj porazi golemi carevi.2 8 27. za{to e ve~na milosta Negova.8 2 5. 48-51 135. za{to e ve~na milosta Negova. gi zaka~ivme na{ite harfi.da upravuvaat so no}ta. za{to e golema slavata Gospodova.4 6 21. 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi. koga tie govorea: „Razru{ete. vnesi bodrost vo du{ata moja.19 7 Ez 25.29 137. 19 Sion. 2 na vrbite.51 5 Mojs 4. za{to e ve~na milosta Negova. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe.8 2 Mojs 12.21 6 23.tamu sedevme i pla~evme.4-8 5 Mojs 4.18 17 134. carot amorejski.35 9 Is 13. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam. site zemni carevi. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi. Gospodi. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. na sinovite Edomovi. za{to e ve~na milosta Negova.16 Er 31.10 Lk 19.15 Ez 3. 3 Za{to tamu. 6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda.26 Jov 29. 14 i go prevede Izrail srede nego. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. 9 mese~inata i yvezdite . 4 ]e Te proslavuvaat.da upravuva so denot. za{to e ve~na milosta Negova. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe. 10-14 Pla~ 4.12 50. usli{i me brzo. carot ba{anski. 5 Koj premudro go sozdade neboto. opusto{itelko.1 2 Is 24. za{to e ve~na milosta Negova. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa. bla`en e onoj. 18 i gi pogubi silnite carevi. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#. 7 Seti se. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta.28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite.3 6 112.12-14 Avd 1.10 2-3 5 Mojs 10. 26 Slavete Go nebesniot Bog.34 5. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi. Gospodi.10-12 19-20 4 Mojs 21.1 85. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka.21-35 5 Mojs 1. pobaraa od nas radosna pesna. za{to e ve~na milosta Negova.15 Pla~ 3. za{to e ve~na milosta Negova. neka me zaboravi mojata desnica. za{to e ve~na milosta Negova. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo. za{to e ve~na milosta Negova.1 Ez 3. za{to e ve~na milosta Negova. vo denot na Erusalim.12 11-12 2 Mojs 12.17 5 Er 51.51 134. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot.1 9.27 14. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite. srede Vavilon. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. Erusalime. za{to e ve~na milosta Negova.44 10 77. za{to e ve~na milosta negova.14 Izreki 3. 20 i Og.1 105. za{to e ve~na milosta Negova. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila.15-16 Jov 36. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi.50 4 Sir 11.

ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. rakata Tvoja e polo`ena nad mene. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi.Ti `ivot mi dava{. . Prekrasni se Tvoite dela. 21 Zar ne gi zamraziv onie. Jov 14.4 117.17 12 Dan 2.8 6 34. Tvojata desnica }e me dr`i.11 Jov 13. silo na moeto spasenie! Ti. site pati{ta moi si gi predvidel. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja. Gospodi. gre{nicite.5 4 57. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. 5 Gordelivite tajno postavija stapica.1 1 138.3 Jov 18.2 139.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93. i upati me na ve~en pat. zad mene si. Bo`e. „svet na mrtvite”. Gospodi.2 11 Jov 24.2 3 55. Ti s# gleda{.7 141.10 23 16. pred mene si.no tie se pobrojni i od pesokot. 4 Zapazi.27 3 e{. suetno se krevaat Tvoite neprijateli.22 13 70. i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv. 19 Koga bi sakal da gi ubie{.1 136 mene! Tvojata milost.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam. Izbavi me od lu|e nasilnici. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli. 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. istkaen vo dlabinite na zemjata. 23 Ispitaj me. Bo`e. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene.2 Er 6.1 2 Sol 3.48 42.16 7 138. me.14 140. Gospodi.3 Dan 12. Gospodi. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe. 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go. gi smetam za neprijateli.4 Rim 3. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh. „Podzemje”. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka. 3 Odam ili le`am. Ti. istavete se od mene. Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden. Gospodi.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. dodeka nastanuvav vo tajnost. du{ata moja toa dobro go znae. i raspnaa primki od ja`iwa za mene.20 8 Er 23. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija. 8 ne davaj. toa e previsoko. ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva. se budam i s# u{te sum so Tebe. Bo`e.1 Er 12. na patot mi postavija primka. Gospodi.27 Jov 23. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . Gospodi. koi smislija da mi podmetnat noga. pod ustite im e aspidin otrov. e ve~na. i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . no i no}ta e kako svetlina okolu mene.3 25. Gospodi. koi Tebe te mrazat. od racete na ne~estiv ~ovek. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. ako slezam vo Adot a.2 17. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe. 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba.8. 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie.13 Jk 3. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot. i poznaj go srceto moe. i tamu si. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi.1 19 118.24 Amos 9. 16 Is 4.Ti si tamu. 2 Gospodi.6 Jov 10.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto.115 21 25. Na evrejski „{eol”. 7 Gospodi. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina. ne davaj da 1 30. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj. glasot na moeto molewe.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji . sekoj den za~nuvaat vojni.

a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan.2 13.15 34.3 Jov 17. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija.6 141. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva.20 Rim 3. 1 141. pa da ne 16.9 4 76. 13 Da. dodeka jas da pominam. rasuduvam za delata na Tvoite race.18 87. za{to mnogu sum poni`en.3-4 Prop 7. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja.kako `rtva ve~erna. neka padne vrz niv 10. 6 Primi ja molitvata moja. Gospodi. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo.23 zlobata na nivnata sopstvena usta. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga.1-2 62.8 24.3 142. 3 Ako iznemo{ti duhot moj.6 5 Izreki 9. se upraveni o~ite moi.8 Izreki 26. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja.4 139. tie skri{no primki mi postavija.1 7 52. na patot. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod.1 imeto Tvoe. Okolu mene }e se soberat pravednite.5 5 76.2 76. ~uj go glasot na moleweto moe.7 15. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am. so glasot svoj Mu se molam na Gospod.27 . da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto.1 2 129.24 4 Mojs wa. Gospodi.6 54. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata.7 zemjava. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja.15 29. svetiot neka me izobli~uva.9 10 7. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni. 1 3 38.1 16.1 vozgordeat.3 Jov 9.4 6 41.8 8. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi. Ti ja znae{ mojata pateka. i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene. da bidat frleni vo jama. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite.6 Izreki 12. Gospodi.17 2 Car 22. pravednicite }e go ispovedaat 140. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19. Gospodi. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16.13 4 76.8 Pla~ 3. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba.1 Sir 22. 3 Postavi. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura.5 6 15.16 2 Otkr 5. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela.20 Gal 2.12 9 30.6. kon Tebe povikav: slu{ni me. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost. zloto }e go odvle~e nepraved10.1-2 lat pred liceto Tvoe. i neporo~nite }e se nase5.1 87. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija.31-32 stanat.6 Pla~ 3. 4 Se obyirav nadesno i gledav. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot. 8 No kon Tebe. po koj odev. za{to tie se posilni od mene.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. koi vr{at bezzakonija.4 za ugnetenite i milost za siromasite.12 25. 4 opadna duhot moj vo mene.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi. za da go proslavuvam imeto Tvoe. nikoj ne se gri`i za du{ata moja. se skameni vo mene srceto moe. 5 Povikav kon tebe.5 90. a vozdigaweto na racete moi .3 133. izbavi me od moite goniteli. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija. vo Tebe se nadevam. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni. 139.9 7 17. no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja.27 3 87.11 niot ~ovek vo pogibel.779 PSALMI 10 postignat. slu{ni ja molitvata moja.5.3 141.7 142.

nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot.9 103.1 17.4 13 3 Mojs 26.1 33. Bo`e moj.57 7 17.2 17.50 12 127. Gospodi. dnite negovi odminuvaat kako senka. {to sleguvaat vo grob. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi.1 68. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost.2 4 70.2. nitu ofkawe po ulicite na{i. 8 [tedar i milostiv e Gospod. Gospodi: duhot moj premale. Gospodi.29 143. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi. 11 Zaradi Tvoeto ime. patot po koj da odam. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi. 14-15 Sir 26.12 145. 3 Gospodi. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja.19 63. vo izobilie so sekakva hrana. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva. poskoro. dopri se do gorite. 14 I volovite da ni se ugoeni.32 2 Car 22. da nema pa|awe na ogradite. 9 Izbavi me.5 6 17.4 5 17. site Tvoi dela.13.1 97. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17.21 Varuh 2. 1 4 38.18 77. 15 Bla`en e onoj narod. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini.1 43.2-3 95. ili sin ~ove~ki .3 Jov 42.14 5 Mojs 32. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene. 10 Neka Te proslavuvaat.19 3 47. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.16 15 32. 9 Bo`e. za~uvaj mi go `ivotot. Care moj. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja. pa vnimava{ na nego. moj zastapnik i izbavitel moj . na{ite }erki .17 8 Is 44. 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata. od racete na tu|inski sinovi. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.4-5 5 Mojs 7. za{to kaj Tebe pribegnav.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja.23 2 Car 22. ni ropstvo.2 2 3 8.9 13. prikloni gi nebesata Svoi i slezi. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe.780 PSALMI 7 9.10 Is 63.6 Is 65.35 144. koi ja izma~uvaat du{ata moja.20 9 32.4 111.22 108. sekoga{ i vo site vekovi. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~. 9 Dobar e Gospod sprema site.1 8 102.4 85.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv.34 2 Car 22.4 101. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi. Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat.i jas na Nego se nadevam. za{to Ti si mojot Bog. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod.1 149. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega. }e Ti sviram na harfa so deset `ici. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi.22 Dan 2. sekoga{ i vo site vekovi.5 108. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja. 1 67. Karpata moja. za{to vo Tebe se nadevam. Gospodi. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite.46 2 Car 22.6 115.4 Jov 7.18 8 24. za{to jas sum sluga Tvoj. i Negovite milosti se vo site Negovi dela. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna. za da ne zaprilegam na onie.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam.1 Is 42.izbavi ja od nevolja du{ata moja.3 Jov 36. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site.23 Jov 8.21 27.1 94.16 2 Car 22.14 14 3 Mojs 26. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata. nova pesna }e Ti ispeam.8 110. od moite neprijateli. Gospodi. poradi Tvojata pravednost .5 5 Mojs 33.9 .13 11 24. 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj.19 12 53. 5 Gospodi.4 2 17. i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie.10 Otkr 5. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela. i tie }e se zdimat.17 87.15 10 102. Gospodi. {to e ~ovekot. Poka`i mi go.4 9 85. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i.2 7 Slu{ni me.17 Sir 18. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega.

18 Blizu e Gospod do site.7 te. sekoga{ i vo site vekovi.781 PSALMI 11 92. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo.2 Varuh 2. gi pod.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata. 6 120. i gi spasuva.25 Mt 6.13 Is 42. 7 10 Gospod }e caruva ve~no. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala. pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot.12 83.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1.31 3 Is 61. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go.6 146.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat.10 19 Izreki 10. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto.4 2 Car 22.13 Fil 4. tvojot Bog. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite. a site gre{nici }e gi istrebi.33 4. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.7 48. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela.151 5 Mojs 4. 143.123.20 novite ~ove~ki.7 Is 58. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela. do site.6 Jov 5.Er 17. pofali Go. 6 Gospod gi podiga poni`enite.18 Dan 3.10 Er 14. du{o moja.14 Tov 3.9 10 144. e od rod v rod. Gospod kr{i 2.7 Sir 10. Erusalime.12 okovi na zatvoreni.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40. a patot 20.6 Sione.7 1 Mak 2. komu mu e pomo{nik Prop 12.10 Sud 5. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo. 10 Na kowskata sila ne gleda Toj. 29. 5 Bla`en e onoj.9-10 9 103. koi se bojat od Nego.30 5 Mojs 32.9 Er 29. a da prika`uvaat i za silata Tvoja. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat.25-26 23. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie.28 96.1 5 Is 40. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija. gi usli{uva molitvite nivni.26 Fali Go. 145. koi vistinski Go prizivaat.41 Mt 6. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103.1418 8 103. 13 101.21-24 5 Mojs 10. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod. 9 Gospod gi pazi pridojdenite. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime. 67. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog.29 Is 2. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail.1 2 50.14 9 67. Gospod gi isprava podgrbavenite.13 2 Mojs 15.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost. tvojot Bog. 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki.24 20 36.33 Is 38.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda.18 145. a gre{nicite gi poni`uva do zemja.5 2 Mojs 22. 5 im dava leb na gladnite. vo niv nema spasenie. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe.26 . 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova.8 60.28 6 1 Car 2.45 Lk 12.15 14 36. Koj ve~no ja pazi vistinata. 1 Mak 2.1 8 144. Gospoda! 102.1 1 Let 29.18 17 17. podgotvuva do`d za zemjata.23 Jov 5.11 na ne~estivite go razurnuva.22 negovi planovi. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog.27-28 122.17 Otkr 11. Gospoda. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi.12 55.2 135. negoviot Bog. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite. 139. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni. 11 Gospod gi po~ituva onie.18 18 118.1 91.22 Joil 2.24 93. koi Go povikuvaat.19 Is 11.10 2 Mojs 15. Sione.12 145.27-28 Jov 38.7 Er 31.1 Er 33.2 Gospod gi saka pravednite. sega.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite. a razumot Negov neizmerliv e. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze.30 1 Tim 1. moreto i s# {to e vo niv.47 `iv.8 15 103.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi.31 Dan 9.6 102. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme.

1 95. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata. vleka~i i ptici krilati.6 koj Mu e blizok.13 80. 8 ognot i gradot.3-4 8 5 Mojs 33.5 Varuh 3. 10 yverovi i siot dobitok. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela. site angeli Negovi.2-3 47.vo racete nivni. spasuvaj}i gi.3-4 9 5 Mojs 4.27 148.so `elezni okovi na racete. falete Go so harfa i citra. 11 carevi zemni i site narodi.7 3 Car 8.9 4 28. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod.20-21 147. i vodi potekuvaat.10-11 7 Jov 6.3 6 110.16 3 Mojs 26.27 Dan 2. 147.37 4 146.23 54.5 narod. zapoveda . 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe.35-36 4-5 Judita 16.80-81 12 Er 31. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini . falete Go.11 1 Car 2.75-76 10 Is 43. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ . na visinite. so timpani i so liri neka Go slavat. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro. falete Go site yvezdi i svetila. dade naredbi koi nema da se naru{at.9 61. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.21 3 32. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite.1 Dan 2.1 143.9 Is 42. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud.112. 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. sipuva mraz kako pepel. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi. Svoite povelbi i Svoite uredbi na .13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna. 12 mom~iwa i devojki. 5 dava sneg kako volna. knezovi i site zemni sudii. 88. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali.13 9 Is 44. 149.1 8 102. snegot i mrazot.8 Is 61.25 80. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo. pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite.neka Go fali Gospoda! Aliluja.i se sozdadoa.3-4 32. 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov. site vojski Negovi.10 37.11 Dan 2.16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa.10-11 vi{eno.7-8 32. Negoviot zbor brzo odi.62-63 150.4 Zemjata.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa. falete Go vo cvrstinata na silata Negova. za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4. Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12.1 97. site ~udovi{ta i bezdni.8 Er 31.59-60 3 97. 5 Neka go falat imeto na Gospod.10 Otkr 5. 3 Falete Go so truben zvuk. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car. Toa }e bide slavata za site Negovi svetii. 9 gori i site vozvi{enija.5 Dan 2.8 Dela 14. i ti. za{to Toj re~e i tie se javija.Izrail. so jadra p~enica te zasituva. Toj gi proslavuva site Svoi sve.2 102. 4 Falete Go.6 Is 65.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi.2 150. 2 Falete Go.7 7 Zah 9.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107. }e duvne so vetrot Svoj. 14 5 Mojs 7.13-16 3 Dan 2. falete go na struni i so svirka. za kazna nad plemiwata.2 67. 6 frla grad Svoj kako zalaci.18-19 Er 33.5 149. sinovite Izrailevi.13 . vie. falete Go.16 36.20 Dan 2. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava.9 106.782 PSALMI 10-11 19.20-21 Jov 38. buren vetru. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli. 9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa. 4 Falete Go so timpani i vo oro. 3 Falete Go.4 tii. 6 Otkr 5. na narodot. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel. i Svoite sudovi nim ne im gi javil. Efes 2.3-4 Sir 45. i s# se rastopuva.56 4 1 Mojs 1.20 Is 55. plodorodni drvja i site kedri. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e . falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi. sonce i mese~ino. 11-13 2 Mak 15.

prstite moi sostavija harfa. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv. 3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. i toj me prokolna so svoite idoli.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj. 6 Izlegov jas sproti tu|inecot. 7 No jas go izvadiv me~ot negov. 1 4 I isprati izvestitel Svoj. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. gi pasev ovcite na tatko mi. Samiot Toj me ~u. 2 Racete moi napravija citra. go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski. .

zdravjeto. Taa mo`e da ni pomogne. {to ne e Bog. Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog.14 Jk 5.5 1 Mojs 35.14 }erki. Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti. 1 Car 16. ta gi osvetuva{e. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga. vo koj glavnata li~nost e Jov. Bog? Ako Toj e spravedliv.9 ni ~ifta volovi. 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot. 3–31). dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil. I sega se postavuva pra{aweto. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl. No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi.1–42.10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. tri iljadi kamili. 1 i 2).10 Jov gi povikuva{e. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc. pritoa.Otkr 5.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok. Na krajot. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. pred s#. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga.19-22 7.2 tri da jadat i da pijat so niv. vo vid na edna dolga poetska tvorba. Jov ni ka`uva. decata. za{to 22. petstoti3 Car 5. na svo1. a gi pokanuvaa i trite svoi ses.11 to svoe.1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i).7–17). Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl. 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi.35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. petstotini magarici Is 11.28 i golem broj slugi. koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov. Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli.14 Er 49. 19. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. 32–37). Toj Samiot pra{uva. toj e li{en od s#: bogatstvoto. so niv dojde i |avolot. prinesu. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin. zasnovani vrz tradicijata.1 Sud 6. na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. . 38. Toj mu vra}a.3 dobitok. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. po ime Jov. Me|utoa. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj.11 1 jot den. ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto. bez da znae navistina Koj e Bog. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame.6). toj }e Mu ostane veren na Boga? No.1 Ez 14.5 Stanuvaj}i izutrina rano. Koj e vsu{nost. 24. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego. praveden. toj ~ovek be{e neporo3 ~en. dali po nizata stradawa. bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12.16 nuva{e zloto. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl.

a ti Me pottiknuva{e.10 nerazumno ne izre~e za Boga. . v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi. a stadata negovi se {irat po zemjata. pak.8 Ps 25. a momocite so ostar me~ gi pogubija. praveden. dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv.5-6 16 4 Car 1. 11 2.14 .11 Lk 22. gi izgore ovcite i momocite i gi goltna.785 JOV 10 3. g) Jas. 14 I ete.Ps Prop 5. naredeni vo tri ~eti.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. 8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego.6-8 2 3 2.” 17 Dodeka toj govore{e. za da ti javam. samo du{ata ne zemaj mu ja.5 Est 4. minuvaj}i ja no}ta bez pokriv. taka i se slu~i). Neka e blagoslo. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a. (Kako blagovole{e Gos. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot). ku}ata se urna vrz decata i tie umrea. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. praveden. i od ku}a do ku}a. e vo tvoja raka. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata. 19 ete.1 1.1 6 38. samo jas izbegav.I se oddale~i |avolot od Gospod.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana .od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo.40.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi.31 7 5 Mojs 28.14 de. dojde tret. samo vrz nego ne posegaj!” .3 Tov 2. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo.16 1 Car 11. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve.13 Is 58. toj e vo tvoja raka. ~ekaj}i da zajde sonceto.” 16 Dodeka u{te govore{e.” 20 Toga{ Jov stana. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48. izbegav samo jas za da ti javam. gol i }e se vratam.3 Dan 9. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna. Gospod da. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat.54 17 Sud 7.” 18 I dodeka toj u{te govore{e.9 10. da go pogubam bez vina. s# {to e negovo.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.1 pod. pa da 2. bolkite i stenkawata na mojata utroba.17 19 8. napadnaa na kamilite i gi oteraa.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2.4 Lk 9. pa re~e: „Haldejci. a momocite so ostar me~ gi pogubija. tvoite sinovi i }erki.10.11 13. za da ti javam.12.17 majka mi. i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. koi zaludno gi podnesuvav so maka.1 1 Tim 6.Sir 17. Gospod zede.14 Ps 103.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen.35 8-9 3 Car 21. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. ja raskina svojata gorna obleka. za da ti javam. i pobegnav samo jas. se spasiv samo jas.

toa me spoleta. se sostanaa. nema spokojstvo.13 21 Er 8. i `ivot . a nea ja nema. nema{e da me ima. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie. da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata. ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka.24 nesuvame?” .19 Ps 57.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina.18-30 16 10. .2 Otkr 14. 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo. taa no}! Da be{e bez lu|e. za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman.3 ri{ kako bezumna. 19 Mal i golem tamu se ramni. veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta.3 34. vo koj se rodiv. crn oblak da go pokrie. koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. 22 bi se raduvale do voshit. toa me snajde.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. 16 ili. 10. od koe se u`asuvav.na du{evno ogor~enite. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot.30 14 15. 25 za{to stra{noto. pa viknaa so silen glas.18 Sir 23.temnina da gi opfati.14 Ez 27. ta zaplakaa.” 11 10.9-11 Ez 32.21-22 28.8 Izreki 10. bi bile sre}ni.14 primame od Boga. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo.8 Prop 6. nema uteha.24 Ez 11.1 23 1. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori. 15 ili so knezovi. tie ne go poznaa. a zloto da ne go podMt 26. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi. od {to se pla{ev.3 102. koi gradea urnatini za sebe. nastapi zlo. i ne sum izdivnal . a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. robot e sloboden od gospodarot svoj. koi go kolnat denot. }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina. 26 Nema za mene mir.10 24 Ps 41.22 Is 52. ofkawata moi te~at kako voda. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O.24 3 . kako nedonos~e zakopano. i no}ta vo koja rekoa: . Zar dobroto da go 10.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav. Vildad od [uah i Sofar od Noema.3 Otkr 9.10 25 15. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina.18 sega me ma~at. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku.28 Is 14. Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe.6 22 Os 9.

19 36.3 Gal 6.25 8 Izreki 12.4 15. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete. ete. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo.5 11 1 Car 2.5 Dan 4. 11 ponizenite gi izdignuva na visoko.15 14 1 Mojs 15. `alosta ne izleguva od zemjata.8 Sir 7. 6 Ne.22 57.7-8 Is 57.18 Ps 32. 16 I za slabiot ima nade`. dopre do tebe. 19-21 4 7 Ps 21. Tie umiraat bez da stanat mudri.10 Rim 2. kako no}e.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat. niz trweto }e ja izvle~at. 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva. 21 8.20-21 37.19 14 Izreki 4.16 Ps 126.1 Zah 14. 4 Decata negovi se daleku od spasenie. ~udni i bez broj.12 16 3 Car 19.13 Izreki 22. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija.4 Ps 14. i ti iznemo{te. i vo vojna .13 17 9.39-40 Sof 3. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt.7 10 38. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. niv }e gi bijat kaj portite. i ti padna so duhot.2 19 25.15 Ps 74.10 3 Ptr 2.19 Jn 12.12 22.od ostrinata na me~ot.7 13 1 Kor 3. al~nite }e go goltnat imotot negov.6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato. i uvoto moe dolovi ne{to od nego.14. 10 Rikaweto na lavot. toa i go `neat. razdraznetosta go pogubuva bezumniot.3 11 Ps 9. i neporo~nosta na tvoite pati{ta . .10 Ps 39. nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno. niti zloto izniknuva od po~vata.39 Os 6.11-12 Evr 12. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo.35 17 5 Mojs 8. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna.787 JOV 4. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al.7 10. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi.21 Sir 2.15 143.15 13 33.7 Zah 8. za da strada. do mene skri{no doleta zbor.” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina.17-19 9 9.5 Izreki 28. zaginal li nekoj nevin. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~. kako i iskrite .14 25. 7 ~ovekot se ra|a. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva. i so Svoi race lekuva. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete.15 5 Mojs 32. 5 A sega zloto dojde do tebe. si potkrepuval raslabeni kolena.5 7 1 Mojs 3. i zamislata na itrite se osuetuva. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne. Toj porazuva. 12 I. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata. 15 I duh pomina nad mene.22 5 5. i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva.samo oblak be{e pred o~ite moi.9 9 Os 8. koi `iveat vo zemjeni ku}i. tivko veewe. 11 silniot lav zaginuva koga nema plen. napladne odat so pipawe.2 32. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec. 2 5 Izreki 24. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat. 16 Toj zastana.19 18 33. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva.2 14.1 20 Er 39.14 4 29.4-5 34. kosata mi se krena. a slabiot od rakata na silniot. koga sonot gi obzema lu|eto. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie.5 Otkr 3. gnevot go ubiva glupaviot.19 .5 Izreki 3.no jas ne go vidov liceto negovo. za{to }e nema koj da gi za{titi. .29 17.za da letaat ugore.

da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha. iako goram od mojata bezmilosna bolest. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.9 24 Is 11. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata. toa sme go ispitale: vistinata e `iva. 27 Ete. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte . i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4. 28 No.23 26 35.19 15 Er 15. im se nadevaat patnicite od Seva.3 144.34 16. 20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram.4 7. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno. 6 7.10 25-26 5 Mojs 28. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene.16-20 Izreki 30.6-8 Ez 34. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo.19. toa mi e sega hrana vo bolesta. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{. i jas }e zamol~am. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj.13 30 6. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14. 22 Vi rekov li: dajte mi.4.15 4 Mojs moi.788 JOV 21 Ps 11. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost. 8 O.1 14. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok.25 Os 2. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{.2-4 31.2 14 29. kako {to se redat `itnite snopja.25 Is 5.13 30.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6. a polskite yverovi se vo mir so tebe.12 20 Er 14. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski.5-6 eto telo. navleguvaat vo pustina i se gubat.16 128.pravdata e na moja strana. kako bujni potoci koritoto svoe. poka`ete mi vo {to sum zgre{il. 23 izbavete me od rakata du{manska.15 Ps 37. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski.2 88.3 5 39. ve molam. od yverovite zemni nema da se upla{i{.11 Ps 41. zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi.18 23 4 Car 3.16-18 24 10.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 .30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte. otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me.20 9. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi.18 16 37. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi. 17 Vo su{no vreme tie namaluvaat.” 11 Kolku mi e silata. duhot moj nivniot otrov go pie.2 13. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O.6 34. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot. da saka{e Bog da me sotre. da se be{e zbidnala `elbata moja.7 `estoki. da bea to~no izmereni makite 7. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene. i zaedno so niv da go bea stavile 11.10 6.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19.3 22 Er 15.12-13 31.

12 7 7.” 5 Mojs 32.4 34. ete.33 13 Ps 9.25 Is 38.9 16 Ps 38.5 Mt 7.789 JOV 2-3 5 Mojs 24.14 10 10. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie. {to sum napra. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja.18 10. ko`ata mi se raspuknuva i gnoi.6. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost. a nema da me ima. 10 Zar tie nema da te nau~at.18 5 Mojs 4. 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi. 15 Ako se potpre na ku}ata svoja. 13 Takvi se pati{tata na site. verbata negova .1-4 Jk 4.12 16.16 10.9 11-12 15. 4 Legnuvaj}i.2 Mudr 2. podobro smrt. a mene me nema. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka.13 35. }e se fati li za nea.28 14-15 27.8 38. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot.14 139 19 9. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot.17 Izreki 10.1 Ps 77.18 9.4 14.4 144. nema da izdr`i.32 Sir 8.18 Is 59. u{te malku i vo prav }e legnam. 17 [to e ~ovekot. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen.8. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva. 6 i ako si ~ist i praveden. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja.12 14.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i.26-27 .14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to. Oddale~i se od mene. pa da sum Ti na to. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl.20 14.3 18 Ps 72. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz. koi Go zaboravaat Boga.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam.67 5 19. (smrtta mi e pomila od moite maki.21 14. Tvoite o~i se na mene. toj se su{i pred sekoja treva.15 Prop 2.16.39 89. mojata postela }e ja odnese tagata moja. ta`nite no}i mi se izbroeni. 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10. 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar.22 11 8.30.20 vil. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae.23 Mt 20.2 15. 7 I ako porano si imal malku. 16 Se zelenee toj. posle }e ima{ pove}e. taka slezeniot vo grob nema da izleze.19 8 5 11. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.28-29 8-10 12. na sonceto viree. utre 8.8 2 Kako {to robot kopnee za senka.35 10.20 6 9. }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja.13 7 9.mre`a pajakova. 4 1. dnite moi se samo sueta. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il.1 12 9.porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile.5 17 Ps 8.3 }e me pobara{. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. na{ite dni se kako senka na zemjata. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme. nema da dodr`i. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci.6 bra za Svoja meta.10-12 4 5 Mojs 28.11 15 6. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto.48 9 Prop 1.

nema da prigovaram. 10 vr{i golemi dela.10 35.18 22 Prop 9. 16 I koga na glasot moj bi se odzval.8-9 da. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite. Toj odi pred mene. pod klu~ gi stava. vinoven. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi. a jas ne Go zabele`uvam.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14. ako sum nevin. i usnite tvoi .4 3 13.13 Joil 2. 20-21 18 7. a so gor~ila me ispolnuva. 14 9. 9 30 Is 1.13 23.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino. kako orel {to se spu{ta vrz plen. pak.11 16 Rim 9.18 Er 2. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila. 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja.10 24 Prop 7. kako {to sum jas. so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva. 22 Onie {to te mrazat. 26 pominuvaat kako ~amci od trska.i toa ne izgreva. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata. za{to znam deka nema da me opravda{. za niv dobro nema. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. `ivotot svoj go preziram.so radosni izvici.15 25 7.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5.19 10. 12 Ako zeme ne{to. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi. i bezbrojni se Negovite ~uda. samata usta }e me obvini. i stolbovite $ treperat.10. neispitlivi i ~udesni. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi. i yvezdite nebeski.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik.26 Izreki 14. 21 A dali sum nevin. i jas samiot ve}e ne znam. 19 Ako stanuva zbor za sila.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite. 13 Ps 86. i jas ne mo`am da Go vidam.6 7 Ps 18. Toj }e me proglasi za vinoven.2-3 5-6 4. Toj minuva. 18 ne mi dava da zdivnam.8 32 Prop 6. i vinovniot. daleku begaat. kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram. Ako Toj ne e. `ivot crpi od `iviot kamen. 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo.20 14. Toj e najsilniot. 29 Ako sum.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo.5 Ps 103.22 42. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi. 20 Ne. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka. zatoa rekov deka Toj go pogubuva. i neviniot.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj.4-6 8 Is 40. no 9 38.10 .15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka. tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini.15 Is 13.2 4. 22 Seedno e.1-7 22 Ps 6. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite.17 25.6 28 10. so sram }e se pokrijat. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. 11 Ete. 7 }e mu ka`e na sonceto. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. 32 Za{to Toj ne e ~ovek.790 JOV 20-21 9.22 Ps 50. .32 13. Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii.6 9.

18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e.6 4 1 Car 16.33 11.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28. a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite.13 22 4 Mojs 16. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e.15 8 1 Mojs 2. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva.1 21 14. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko. .3 23.33 1 Kor 2. 5 O. kako lav me goni{. }e govoram so gor~inata na du{ata svoja. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj.'” 17 16. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}.2 12 1 Mojs 2. . da bev prenesen od utrobata vo grob. 14 deka. znam deka toa e vo Tebe.20 16 16.15 5 38. ako zgre{am. i zar mnoguzborliviot Efes 3. so novi sili se kreva{ protiv mene. ne }e smeam da krenam glava.” 7.1 2 6.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9. 16 Ako se ispravam. 35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13. 19 o. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija. za da se potsmevnuva{ ti.9 6 14. }e se predadam na tagata svoja.12 od `ena e roden malkuleten).6.23 3 11.11. 15 Ako sum vinoven.9. 12 `ivot i milost mi daruva.7 9 33. no toa ne e taka. go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene.4 od Nego.21 10.20 Os 11.39 Mudr 16. da go prezira{ deloto na racete Svoi.4 18 3.21 9. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka.24 13. te{ko mene! Ako sum prav.6 Ps 118. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 .3 32.15 Mudr 7. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud.12 Ps 38.11 34 13. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at.791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj.13. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto.27 Rim 11.7 14. udaven vo makata moja. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i.11-16 20 7. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka.16 7 5 Mojs 32. Prezasiten sum od sram. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{. za{to jas sum samiot so sebe. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile.73 10 Ps 138.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor. kade {to temninata caruva nad bezredieto. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna.7 13 23. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{. silata Svoja na mene ja poka`uva{.7 Er 11. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene. 22 vo zemjata. da progovore{e Bog. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me. so koski i `ili me stegna.13 15 7.

7 13 2 Mojs 9. a kaj dolgove~nite .” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at. ~ii noze se sopnuvaat.2 Izreki 8.8 32. 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga. i zemjata }e ja razru{at.2 58. mnozina }e ti se umilkuvaat.14 15 22. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka. da gi pu{ti.razum.29 14 3 Car 8.5-8 1 Mojs 16.2 12.takvi se mislite na sre}nite.23 mi odgovara{e. nim Bog im dava s#.22 27. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot.40 12.38 Is 1. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den.pravedniot i neporo~niot ~ovek.28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete.40 13.26 3 I jas znam da mislam kako vas.3 3 13.10 22. znam i jas. 13 .1 Is 22. 14 Ona {to Toj }e razurne. 12 24 Ps 106. jas {to Go povikuvav Boga.9 7.19.23 17 17. pred Nego e onoj {to e zabluden.14 15 Otkr 3. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot . 4 Za{to vie ste kova~i na lagi. i s# }e se isu{i. seto toa okoto moe go vide. kako jasna zora temninata }e svetne. bi bilo toa va{a najgolema mudrost. 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva. ograden.21 6. Negovi se re{enieto i razumot. i onoj {to voveduva vo zabluda.9 13 Is 11. gi rasprsnuva i gi sobira.2 Odgovor na Jov: Bog . 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16.16 svoj.za potsmev e .7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. 5 Koga bi znaele da mol~ite. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori. i Koj Dan 5. .12 Is 9. 7 No. i }e ti objasni. bi sakal so Boga da se soo~am.8-10 18 Dan 2.7 16 3 Car 22. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina.39-39. divoto magare na uzda se pokoruva. 2 Kolku {to znaete vie.41 14 Ps 126. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram.neumoliv despot 23 Dela 17. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva. eve {to se sprema za onie. 15 Da gi zapre vodite. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat.20 21 Ps 106.26 Pla~ 3. i }e te nau~i.28 5 Izreki 17. 13 No vo Nego ima mudrost i sila. uvoto moe go ~u i go razbra. pribe`i{teto nivno }e propadne.” 11 34.26 6 21. i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas.3 13.792 JOV 12 39.15 19 34.22 16 2 Car 14. zapra{aj ja nebeskata ptica. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost. bez svetilo skitaat kako pijani. pra{aj go dobitokot. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i. ne sum podolu od vas.21 20 3.3 12 8. i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost. 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva. 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni.13 4 Ez 13. a nade`ta nivna }e is~ezne. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi.15 Ps 87. i koj ne go 34. }e po~iva{ vo mir. i so vas li }e 7 38. nema da se oslobodi. site vie ste bespolezni le~iteli. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva. 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe.

23 88. 13 7. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi.2 Mudr 2.4.11 102.35 23.1 Sir 40. kako da e odnovo posadeno. 10 A ~ovekot umira i istlejuva. fidanki od nego neprestajno izbivaat.3 4 4. znam deka }e bidam prav.1-5 Er 10. toa dava mladici i pu{ta fidanki. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i. 20 Samo dve raboti napravi za mene.32 6 9.6-8 9 Gal 6. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni. a Ti da odgovara{.” Is 40.gi ispitu. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a. kako senka bega i ne se zapira. si odi.3-4 11 Is 6. zapo~nav sudska postapka. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i.10 33.8 7 Is 6. i jas bi Ti dal odgovor.Is Ps 38.4 144.4 Prop 6.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide. 13 O. kako obleka od molci izede. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie.7 10 Prop 3. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto. dodeka da mine gnevot Tvoj.21 16 1 Mojs 3.2 25 Ps 82.14 19 Is 1.6 Ps 101. 18 Ete. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo.12 18 9. ako si mu opredelil me|a.5 28.13 21 9. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane.14 25.7 14 Ps 36. va{ata odbrana e glinena ograda. {to i da me snajde. nemam {to pove}e da zagubam.793 JOV 7 42. 15 Ti bi viknal. 22 Toga{ pra{uvaj me.1 26 Ps 24. 7 Za drvoto sepak ima nade`.6 14 Sud 12. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot.30 15. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata.11 9. 13 Molknete pred mene. da be{e me sokril i kriel vo pekolot.8 5 Ps 143. a jas }e govoram. i penu{kata da mu zamrela vo prav. preku koja ne mo`e da mine.4 Ps 50.8 Dela 5.9 demne{ site moi pati{ta.24 10.26 24 Ps 4.7 10 Mt 3. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata. pak }e o`ivee. 21 trgni ja od mene rakata Svoja.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena.1-4 3 Ps 8.10 Ps 118. i Tvojot u`as da ne me potresuva.3 1 Car 19.34 22. 16 I toa mi e ve}e za spasenie. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja.7 . .3. iako skri{no licemerite.6 44.14.15 13 Is 26.20 Amos 9.2 na.21 23 6. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi. ili jas da pra{uvam. 9 no {tom }e oseti voda.30-31 15. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj.18 50.17 9. samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam. makar i da bide prese~eno.5 51. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni. bidej}i toa. i jas }e odgovaram. 1-10 41.2 11 Is 19. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice.13 14 7.

18 Rim 11.17 33 8.21 8 Er 23.4 32 Prop 7. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata.794 JOV 16 10. 32 Toj predvreme }e umre. }e ti raska`am ona {to sum go videl. 30 Nema da izbega od temninata. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat. plamen }e gi isu{i vetkite negovi. zatoa {to sueta }e bide i platata negova. 23 Za par~e leb skita postojano.24 Ps 72.” 14 [to e ~ovekot.4 25.2 20 Mudr 17.12 14. jazikot tvoj govori protiv tebe. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi. a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos.18-20 30 8.14 29 20.6 31. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi.11-14 7 Izreki 8. 19 vodata gi izli`uva kamewata. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi. 14 4. godinite mu se odbroeni na potisnikot.7 21 21. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10. i du{ata vo nego strada.17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16. i toj zaminuva. neprijatelot naletuva na nego. 18 No planinata pa|aj}i se uriva.2 . i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga.16 23 10. pred Negovoto lice ti trepet nema{. a ne jas.12 31 Is 28. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete.7-8 15. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata. go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{.12 18. slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot.18 59. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev. i karpata se pomestuva od mestoto svoe.30-31 15 25.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. 20 Go pritiska{ dokraj.5 18 16. 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi.2 18. dodeka miruva. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi.4 28 3. 29 Toj nema da se zbogati.22 21 18. pred sebesi gleda me~. 22 no plotta na nego boleduva. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti.toj ne zabele`uva. vo ku}i.toj ne znae. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja.4 16 34. i imotot negov nema da napreduva.3 5 Lk 6. 17 Jas }e ti govoram. gotov za boj. 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe. i starec. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot. navaluvaat na nego.4 17 9. zad debelite svoi {titovi. slu{aj me.17-18 14. uni`eni li se . kako car.21 18 8. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot. 21 Na po~it li se decata negovi .45 19. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost. se slu`i{ so jazikot na lukavite. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata. 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat. 17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe. 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe. koj go pie bezzakonieto kako voda. i sekoja vina moja ja zapi{a.15.25 Sir 49.8-10 5 Mojs 32. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal.

17 iako vo racete moi nema kradeno.1 Is 38. 13 Me opkolija strelcite Negovi.te`ina na srceto moe . i na klepkite imam smrtna senka. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat. neka mojot povik nasekade se slu{ne.” Izreki 20. Ti mi ja rasturi mojata ~elad. dnite 22 7.12 Mt 23.3-4 9 10. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini.2 Pla~ 3. me fati za vratot.9 moi gasnat.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti. 19 I sega. koga mrakot pa|a.7-8 6 30. zamislite moi . bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas. 8 Ti me pokri so br~ki. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene.13 .795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot. a racete i nozete od slabost mi treperat. mojata isto{tenost se kreva protiv mene. me zatrese i me postavi za cel na Sebesi. 35 Toj za~na zlo i rodi laga. toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno.26 22.7. ete. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj. 17.15 10 13. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne.24 20 2 Mojs 3. tr~a protiv mene kako besen borec.12 13 6.1 30. bez da me {tedi.1-34 18 1 Mojs 4. na neboto Svedok imam.39 16 5 Izreki 27. na pat bez vra}awe treba da pojdam. ne krij ja krvta moja.9 8 Is 52. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde. 18 Zemjo.10 Ps 87.4 Ps 7.17 mene.20 30.4 7. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas. za svedo{tvo protiv mene. 3 Za{titi me.16 34.” 16 17.21 Ez 24.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna. 10 Vratete se site vie i odete si. 11 Denovite moi izminaa. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat.26 Is 26.35 Dela 18. me udiraat po obrazite.8 19 Ps 9.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30. mi ~krta so zabite. nema da najdam mudar me|u vas.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe.14 bata svoja podgotvuva izmama. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista. site napravile zagovor protiv mene.6 14 10.7 17 31. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene.10 37. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a. 12 Si bev spokoen. 21 O.7 Ps 78. 4 Mt 27. negovite deca ~ekaat popusto. 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval. navreduvaj}i me. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat. ako zamol~am.9 8 19. v lice me prekoruva. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot. 6 Ako govoram. 14 probiva vo mene rana do rana. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a.3-5 4 42. ja proleva na zemjata `ol~kata moja.11 21 Ps 87. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto.8 34 16.2 13. da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga. 10 Ja otvorile ustata protiv mene. 2 Da ne be{e nivniot potsmev. vo utroIs 59.propadnaa. skrbta moja ne se stalo`uva. grobi{ta ima pred 10.44 Otkr 8. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja.21 14. no Toj me potrese. 7 Okoto moe od taga mi potemne.5-12 12 24.2 102. a o~ite mi solzat pred Boga.

11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu .18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se. 3-14 19 7 Pla~ 3. 2 5 Gal 6. 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova. 8 Toj mi go zagradi patot. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata.17 109.22 Neem 4. begaat od mene. 10 Od site strani me sosipuva.8 22.10 11 15. 5 Ako.i nikoj ne slu{a.6 10 14.21 Mudr 17.7 4 Izreki 9. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot.28 19.6 22. a na crvot .2 tra.23 Is 34.7 19 Is 14. jas vikam: .5 6 18. vreskam.11 69.15 11 33. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi. vrz patekite moi spu{ti mrak. 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego. i pravda nema.30 Ps 36. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov. 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno.12 7 Ps 17. svetiloto negovo }e zgasne nad nego. 7 Ete. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11.6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene. se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj. i po jamki }e odi. i ne mo`am da minam. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta.5 34.7.10 13 Ps 37.15 8 22. pa potoa da zboruvame. pak.25 9 29. pre~ki ima na patot po koj odi. ve}e desetpati me posramuvate.2 mene vo pravot }e po~iva. 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20.11 14 20.3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15.14 15 5 Mojs 29.Nepravda!” . 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava.ti si mi majka i ses18. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi.10 Jn 8.19 .22 Er 22..10 Ps 34. 19 Ni sin negov. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova.3 1 Mojs 31. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja. sopstvenata misla }e go otfrli. koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da.41 4 Mojs 14. toa go ~eka `iveali{teto na onoj. 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi. svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata.” 17 Ps 9.7-9 13 27.9 88.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi.natamu. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja.9.7-8 140. gre{kata moja ostanuva za mene.13 18 Izreki 10. blizu e do nego. odozgora }e ovenat vetkite negovi.9 Ps 10. i jas umiram.10 15 5 6 18. i plamenot od ognot negov nema da ostane. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur. 12 Od glad se isto{tuva silata negova.36 Izreki 4.” 19. 7 Stapkite na silata negova }e oslabat.7 17. Er 25.11 tatko.12 8 19. i onie {to me poznavaat. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata. na plo{tadot }e go nema imeto negovo. 15 ]e se naselat vo {atorot negov. koj ne znae za Boga. smrtta e gotova.

17 26 33.3 18 30. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40. 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: . . onie {to go videle. so ustata svoja treba da go molam. }e ka`at: . vo nesre}ata izgubiv s#. za{to me~ot se odmazduva za nepravda. . i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil.8 Ps 72.20 Mudr 5. nema da go izede. vo teloto moe }e Go vidam Boga. i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene. tie se podigruvaat so mene.21 8 Is 29.Kako da e korenot na zloto najden vo mene. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova.4 Is 14. no duhot na mojot razum }e odgovori za mene. ne o~ite na drug. 13 go ~uva i ne go frla.4 27 33.5 12 Izreki 20. kako i gadotiite negovi.18 6 1 Mojs 11. 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi. i toj nema da se zaraduva.6 29 27. 7 toj zasekoga{ }e propadne.zo{to go gonime! .2 10 27. tu|inec stanav vo nivnite o~i.26 17 29. i toj go krie pod jazikot svoj. }e se pretvori vo zmiski otrov. kako no}no prividenie }e is~ezne.17 23 31.9 55. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O. 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite. . koga stanuvam. 18 Duri i malite deca me preziraat. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv.5 33. i do oblacite da se dopira glavata negova.25 16 5 Mojs 32. i znajte deka ima pravda. brzam da gi iska`am. 16 Zmiski otrov }e {muka toj.14 Sir 6. 14 sepak taa hrana vo utrobata negova.se svrtea protiv mene. pove}e nema da go vidi. tuku go dr`i vo ustata svoja.11 20 Prop 5. . da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna.” 3 Sramen prekor ~uv za mene. 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog. }e Go vidat Nego. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja.16 21. 20. spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo.14 22 Ps 26. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|. 29 Pla{ete se od me~ot. smiluvajte se nad mene.33 Ps 57. moite o~i. 20 . 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli. i nema da go najdat. 21 Smiluvajte se.9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram.13-14 20 7. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi. prijateli moi. so nego }e legnat tie vo zemjata. 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja. i toj ne se odyiva. 20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi.797 JOV 15 6. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija. 9 Koe oko go videlo. vnatre vo nego. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati. 16 Go vikam slugata svoj.kade e toj? 8 Kako son }e odleta.24 25 16. 27 Jas sam }e Go vidam. i onie {to gi sakav. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko.19 Is 44. jazikot na zmijata }e go umrtvi. i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo.8 Jn 13.35 11 17.6 Ps 11. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata.3 18.

10 29 27. toa }e mi bide uteha od vas. i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva.6 28 20. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. 25 Drug. 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova. i jas }e govoram.18 Sof 1.13 Otkr 21. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv.15-16 14 22. 27 Gi znam va{ite misli i nameri. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost. . 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta. . i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa. potsmevajte Ps 72.4 Izreki 30. racete na siromasite }e se krenat vrz nego. kakvi zla protiv mene kroite. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot. 6 Samo koga }e pomislam. 24 bokovite negovi se polni so mast. a i zemjata }e se krene protiv nego. . i decata nivni skokaat.5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12. i vnucite im se pred o~ite nivni. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat. Mu velat na Boga: .34 28 Is 24. 6 2 21 .18 25 15. i stavete prst na ustata svoja. opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki.3-12 Mt 3. zaveana od vior. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. {to mu e gri`a za domot negov po nego.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21.14 27.9 40. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji.2 13. 3 Potrpete me.11 15 Mal 3.‚Otstrani se od nas. od nikogo nerazduvan.18 Izreki 11. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot. umira so ogor~ena du{a. 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov. 7 Zo{to bezzakonicite `iveat. bez da vkusi dobro. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo. pak.Neka mu vozdade Toj na nego samiot.istrpnuvam. 19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca.6 5 Pogledajte me i u`asnete se. 17-23 22 Pri polno izobilstvo. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva.798 JOV 24 5 Mojs 32.32 Sir 5.5 13 21. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja. otkako }e se iska`am. vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5.19 Mudr 5. }e izgori s# pod {atorot negov. dobroto nivno ne e vo nivnite race. dostignuvaat starost.20 Ps 87.7 5 29. za da go znae toj toa.10-12 Prop 9. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego.17 Is 30. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo.5-6 21.1-2 toa.8 20 Er 25. i trepet go obzema teloto moe. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv.41-42 Amos 5. go gori ogan.21 18. ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. 21 Za{to.bakaren lak }e go probode.15 4 19. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado.4 18 21. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je. a po7 Er 12. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo. 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12. sosema spokoen i miren.4-6 moj.6 26 Prop 2.13 Ps 72. 14-15 26 15. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj.16 21 14.13 19 5 Mojs 7. tesno }e mu bide.15 se. 14 A pritoa.12 Amos 6.

}e bide za tebe kako bleskavo srebro. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina.2 18 21.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv.5-6 8 2 Mojs 23. odnovo }e se sredi{.11 9 2 Mojs 22.14 Ps 62. }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj.22 Prop 5. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi.15 Ps 65.1 15 1 Mojs 6.799 JOV 32 Prop 8.17 6 2 Mojs 22. 3 O. a onie pred nego broj nemaat. a imotot nivni ogan go gori. 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to.3-5 84.7 20 18. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva. i siracite gi ostava{e so prazni race.13-14 Is 58. .6 11 Ps 68. pla{ej}i se od tebe.13-14 7 Mt 25.i }e bide{ spokoen. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa.11 13 Is 29.15 4 11. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato.8 14 Er 23.1 29 Lk 14. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat.14 34 16. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race.8 5 15.16 Os 2.19 24 11.23-24 23.11 94.4 3 35. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato. 11 Temnina e okolu tebe. 21 5. po nego odat mnogu lu|e. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja.2 26.8-9 23 .10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen.7 23 5.11 23. 6 Navistina. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie.22 27 11. i toa }e se ispolni. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite.” 16 Mt 24.6 26 11. 12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite. kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa. i povidniot se naseluva{e na nea.' 21 Zbli`i se so Nego . 30 }e go spasi i vinovniot.11 10. tuku samo odi po nebesniot krug. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi.39 33 Prop 3.15 Naum 1. i Toj }e te ~ue.1-2 28 Ps 96.18 10 18.20 22. po koj odele bezzakonicite. a na gladen leb mu otka`uva{e.7 Ez 18. taka {to ne gleda. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav.9 19 Ps 57. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj.5. 28 ]e naumi{ ne{to.25 22 22 5. da znaev kako da Go najdam. 27 ]e Mu se pomoli{. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici.20 17 21.2 7.7 30 42. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva.15 Ps 72. }e go krene{ liceto svoe kon Boga. tvojata zloba e golema. preku toa }e ti dojde dobroto.” 16 a koi predvreme bea istrebeni.11 12 Is 40.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot. }e vleze vo borba so tebe.8 19.6 Ps 15.26-27 Is 58. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki. da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina.2 21.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni.10 Otkr 18. 42-43 25 8.13 116. 29 Koga nekoj }e bide ponizen.

sli~no na toa vo Nego ima mnogu. 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana. neka me ispita. . a no}e e kradec.15 6 12. 4 siromasi isturkuvaat od patot. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite.24 24. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta.10 5 14. se pritiskaat do karpa. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika. a dewe se krijat zatvoreni. taka pekolot gi golta gre{nicite. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni.i ne Go nao|am.19 9 12.}e izlezam kako zlato ~ist. 24 . 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni. Toj go znae patot moj.1 21.800 JOV 4 13. kako divi magariwa vo pustina. 13 Tie $ se protivat na svetlinata. tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata. }e razberev {to }e mi ka`e. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. jas ne Go gledam. izleguvaat tie po rabotata svoja. ete. 8 No.20 11 Ps 16.se pla{am od Nego.21 7 12. a Bog toa ne go slu{a. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i. neka ne ostane pomen za nego. ubiva siromav i nesre}en. koga mislam za toa . 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat.28 17 27. . se krie li na desnata .21 20 27.za zalog. i na prazen stomak snopovi da nosat. nemaj}i pribe`i{te. koi Go znaat. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav. od vdovica vol . velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe.14 23 27.11 2 5 Mojs 27. 3 od siracite odzemaat magare. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. so koi }e mi odgovori. 10 gi teraat da odat goli.a Nego Go nema. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav.21 13 9. 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot. 16 Bog me obeshrabri.ne Go zabele`uvam. 6 `neat po tu|i nivi.17 Izreki 22. ograbuvaat stada i si gi pasat. 8 navodeneti od gorski do`dovi i. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite. proklet e delot negov na zemjata. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo.17 10 Ps 16. Sedr`itelot me upla{i.16 7 16. 5 17.1-6 Izreki 17. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini. nemaat obleka za da se spasat od stud. neka bide hrana za crvite.25 16 16.7 16 16. i vo kaci `edni grozje tie gme~at.7 4 5 Mojs 15.27 15 9. 7 goli no}evaat bez pokrivka. 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav. ne znaat tie za svetlina. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina.17 18 27.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie.5 10 12.19 21 27. i ne go gleda patot kon lozjata. bez obleka.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie. stanuvaat rano za grabe`. nazad se vra}am . 13 No Toj e silen.i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija.12 14 6.14 17 17. 10 No. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat.3 139.120 12 12. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila. i na vdovica ne $ pravi dobro. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat.11 19 27. se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj.24 15 Ps 118.12 13 21. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego. 5 }e gi doznaev zborovite. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O.22 11 12.3 8 12. jas odam napred . 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete.5 3 24.

9 9 13.14 5 15. 13 27 6.27 13 20. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea. Koj ja ogor~i du{ata moja.25 3 14.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. koga Bog }e ja zeme. site sami vidovte.2 19. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova. rakata Negova ja probode lukavata zmija.24 26 11 13. . i sinot ~ove~ki.15-16 26. dodeka ne umram.2 27. kakva nade` za licemerniot. Koj me li{i od sud. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi. i pod onie {to `iveat vo niv. 38. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot. ete.i.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete. i taa ne e svetla. i onoj {to stanuva protiv mene .28 5 19.4 8 13. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi.4 24 3 8.1 4 17.25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38. 3 za{to.17 7 13. i nema pokrivka nad nego.5 5 24. toa se delovi od pati{tata Negovi.18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38. koj e molec. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi.10 6 Ps 138. duri i mese~inata.11 7 38. treperat mrtovcite. koj e crv. 8 Za{to. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi.kako bezzakonik. pa|aat i umiraat. a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38. 12 Ete.29 11 38.6 12 5. 7 Go poslal Toj severot nad prazninata. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego.2 12. 14 Ete. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik.3 4 15.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto. i Sedr`itelot.20 18.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo. koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja. ve}e gi nema.2 3 13.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25.21 14 37.2 ni{to zborovite moi?” 27. . 6 A kamoli ~ovekot. 25 Ako toa ne e taka. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete. nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot. i oblakot pod niv ne se otvora. ja zaka~il zemjata na ni{to.8-11 13 37.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. nema da otstapam od svojata neporo~nost. 5 . kako i site.28 6 16.koj }e me izob21. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at.801 JOV 24 Se krevaat visoko. i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi.

28 Ps 110. 14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera.1 3 Car 10.9 27 Sir 1.28 15 Izreki 2. potomcite negovi nema da se nasitat so leb.4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat. Toj go poznava mestoto nejzino.12 Sir 1. i zlatoto . 20 u`asi kako golema voda }e go stignat. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae. ni{aj}i se.21 22 15. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del. 11-20 28 29. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O. 17 toj }e prigotvi. kako zemjen nanos. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a.32 Posleden govor na Jov: ah. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo. visat daleku od lu|eto. 20 Od kade. 2 @elezoto se dobiva od zemjata.26 17 Mudr 7. nitu so safir. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski. 28 A na ~ovekot mu re~e: .20 20 28.Ete.10 16 22. vsu{nost. koga Bog me ~uva{e.4 3.19 3 28. no }e se oblekuva pravednikot.14 Izreki 3. otvora o~i.11 21 18.6 8. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno.9 20 20. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato. i ne stanuva takov.22 26 38. vo niv ima i zlatni zrnca. 10 vo karpi prokopuva kanali. a odbegnuvaweto od zlo e razumot.10 Izreki 1.22 Sir 1.14 nao|ali{ta. a pod nea s# e isprevrteno. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. i ne e pove}e toj. kako vo onie denovi. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'.15. da bev kako vo porane{nite meseci. so ~isto zlato taa ne se ocenuva.802 JOV 14 5. stravot Gospodov e vistinska mudrost. i pod Negovata svetlina odev srede temnina.25 2 5 Mojs 8. so skapocen oniks. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina. 8 divi `ivotni ne ja gazele.7 9. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal. 5 Od zemjata niknuva `ito. smrtta }e gi turne v grob.10 Sir 1. jastrebovoto oko ne ja videlo. 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta.14 17 20. 29 .24 15 18. kako ogan. no}e }e go grabne luwa. od dnoto prevrtuva planini. 15 Onie {to }e ostanat po nego. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen. 23 Bog go znae patot nejzin. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv.6 23 20.31 16 20. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro.'” 12 Prop 7. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka.1-3 4 1. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini. nitu se nao|a vo zemjata na `ivite.1 28. i brzo }e go odnese od mestoto negovo. 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese. i ne odel po nea lav.17 13 Varuh 3. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi. srebroto si ima svoi Ps 103. me~ gi ~eka.25 18 Izreki 8. 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali.10 Ps 24. 19 legnuva da spie bogat. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva.27 23 Izreki 2.mesto kade {to go pre~istuvaat. 8-9.2 1. od kamen se pretopuva bakar. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka. i moreto veli: ne e kaj mene.24 18 20. ja zabele`a i u{te ja ispita.

12-14 . 12 Oddesno se kreva toj izrod.stojam. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e.17-18 14 19.4-5 Ps 71. kako vetar se rasea moeto veli~ie.803 JOV 5 Ps 126. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi.15 16 16. koja ne ja znaev. 8 Lu|e otfrleni. 20 Vikam kon Tebe. tie ne veruvaa.7 17 Is 11. ma~ni denovi me nalegnaa.24 21 Mudr 8. 7 Vikaa me|u grmu{kite. .6 Ps 68. `ilite mi nemaat mir. 24 Se slu~uva{e. 11 Uvo {to }e me ~ue{e. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa. so stap proterani od zemjata. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana. onie. jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni. i sudot mi be{e kako nametka i venec. a starcite stanuvaa i stoeja. 30. 9 Ete. 15 U`asi me spoletaa. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot.19 13 24. se voviraa pod trweto. zemni dupki i pe{teri.8 Ps 1. i Ti ne me slu{a{. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot. i `iveev kako car me|u vojnici. 13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel.3-5 128.9 Is 59.7-11 17.” 6 5 Mojs 32.31 Ps 102.17 Ps 131.12 22 5 Mojs 32. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja. lu|e bezimeni. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e. kako ute{itel na onie {to pla~at.6 8 Sud 11.7 21 16.6 12 19. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost.14 10 Is 50. tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo.13 14 13.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda.2 9 16.31 20 19.18 30 3 24. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci.34 15 17. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja. i ne mrmorea na sovetot moj. me vosfaluva{e.5 19 Er 17. 20 slavata moja se podmladuva{e. {umno se nafrluvaat vrz mene.32 9 Mudr 8.16 Is 11.5 19 9. 25 Koga odev kaj niv. 14 Se oblekuvav vo pravda. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko. 10 Tie se gadat od mene. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad. bez ni~ija pomo{.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe. oko {to }e me vide{e. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja.8 16 Izreki 29. stanav kako prav i pepel.12 Pla~ 3.4 18 Is 40.13 8 3 Mojs 19.2 1 Car 13.19 18 7. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa.3 20 1 Mojs 49. 19 Toj me frli vo kalta. 8 mladite pat mi pravea.13 17 33. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata.9 15 Izreki 31. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto. }e im se nasmevnev. 17 No}e me vrtat koskite moi. tie begaa vo ramnina bezvodna. temna i zapustena. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom. 23 Me o~ekuvaa kako do`d. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene. 21 Ti stana `estok sprema mene. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto. i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja. i decata moi okolu mene. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni. zborot moj gi natopuva{e niv.5 6 Sud 6. i dobroto moe odmina kako oblak. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. jakata na mojot hiton me zadavuva. vele{e: blaze si ti. so silna raka me porazuva{. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. 10-12 12 31. 21 Me slu{aa i ~ekaa. rosata no}eva{e na grankite moi. a Ti samo me gleda{. sedev na ~elo.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene.1 19.2 24 Izreki 16.12 13 31.12 21. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni.

24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi.glas pla~even.39-43 27 6.16 5 Ako odev vo sueta.2-3 3 Mojs 25.” 10 `enata moja neka mu mele na drug. i potomcite moi iskoreneti da bidat. 30 Ko`ata mi pocrne na mene. stanuvam vo sobranieto i vikam.1 Sir 42.2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj.16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{. koga }e videv deka imam potpora pred portite. 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo. i so drug neka ja deli postelata svoja.3 27 Er 8.21 25 29. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud. za 27. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost. dojde temnina.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo.17 20 5 Mojs 24. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7.7 30 Pla~ 3. nitu pred lu|eto 21 Ps 81. i svirkata moja . 11 za{to toa e prestap. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot. 14 {to }e pravev. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite.7-11 31 Amos 8.22 Izreki 6. 8 jas neka sejam.2 Ez 8. 11 5 Mojs 22.2 29 Mih 1.13 2 27. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko.4 17 Tov 4. {to bi go uni{til celiot moj imot. toa e bezzakonie. i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi. koga imaa spor so mene.19 17.2 .13 4 26.25 data. 9-14 19 Tov 4.9 Mt 6. 5 31 23 Ps 118. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba.10 Pla~ 5.120 24 Ps 48. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam. 28 Odam pocrnet. Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6.28 Sir 31. a koskite mi se isu{ija od gore{tina.6-7 16 Is 58.25 12 Izreki 6. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot.6 52.2 21.6 da ne poglednam na devica. 31 I guslata mi stana tagovna.16 Mudr 13. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17. ma~ni denovi mi naidoa.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26. no ne od sonce. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv.27 26 29.18 13 2 Mojs 21. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe.24 25 Izreki 11. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj.804 JOV 23 17. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata. ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e.32 24 19. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva. dojde zloto. Koj me sozdal mene vo utrobata.8 Ps 101.15 18 29.8 15 Izreki 17. duri ~ekav svetlina. a drug da jade. koe podle`i na sud.16 31.4 28 Pla~ 4.5 22. 5-10 26 5 Mojs 4.

prestanaa i pove}e ne zboruvaa. }e go ka`am misleweto svoe. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi. a vie ste starci.13 34 Izreki 29.13 40 1 Mojs 3. 12 Vnimatelno ve sledev. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa. od Buz.38-39 Is 11. 20 ]e pozboruvam. }e se pribli`ev do nego kako knez. 35 O. 2 se razgori gnevot na Elijuj.1 19 Er 20. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men . 15 Se ispla{ija. i re~e: „Jas sum mlad po godini.18 32.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova. dodeka vie govorevte. vratata svoja ja otvorav na patnikot. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi. 11 Ete.10 7 8. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo.25 35 13. 17 Jas }e govoram za s#. a pak go obvinuvaa Jov.1-33 3 34.2 Dan 13. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat.19 13 32.8 12.18 38 Avak 2. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost. 8 No ima duh vo ~ovekot. 18 Zatoa {to sum poln so zborovi. a ~ovekot ne mo`e. pove}e ne govorat. se razgore gnevot negov protiv Jov. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori.kakol. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov.17 Mt 5.2 33. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja.” 6 15. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. 31 Is 58. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam. go slu{av va{eto rasuduvawe. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi. za da mi se olesni. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene. nitu samo starcite znaat {to e pravo.9 Mt 9. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel.2 Sud 19.11 39 Er 22. a tie pak ne govorea.22 19. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i. gnevot negov se razgore. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe. sin Varahiilov.805 JOV 29 Izreki 24. od Buz. 16 ^ekav. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram.8 Dan 13.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. i od sonarodnicite svoi }e imav strav. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi.” Zborovite Jovovi svr{ija. 6 I odgovori Elijuj. za{to po godini bea postari od nego.52 11 Jk 1. od Ramoviot rod. sin Varahiilov. 19 Ete. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica.10 32 1 Mojs 19.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov. 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga.17. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe. 10 Zatoa velam: islu{ajte me.20 33 Izreki 28. ne znaat {to da ka`at.45 9 Mudr 4. i duhot me pritiska odnatre. bidej}i se smeta{e za nevin.23 36 13. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi. ~ekav vie da se iska`ete.3-4 .17 22 Ps 11.

5 Ete.4 9. 23 Ako ima kaj nego angel.806 JOV 33.27 19. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela.12 14 4. i so luta bolka vo site koski negovi. spored tvojata `elba.' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e.6-7 Ps 106. koga sonot gi soboruva lu|eto.1. odgovori mi i zastani sproti mene.7 16.15 7 23. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini. vo vreme. koskite negovi.28-30 36. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo. du{ata negova . vo toa ti ne si prav.18 21 19.2 3 6.do smrtta. ja otvoram ustata svoja.5-9 13 9. 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe.10 26 42. odgovaraj.14 35. jas }e zboruvam.16 23. 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna. I jas sum napraven od kal. zborot moj. vo mene nema nepravda. kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata.27 17 35. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni. 21 Mesoto negovo is~eznuva.5 5 27.29 13. 11 nozete mi gi stavi vo okovi.11 12 4. 14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug.4 7 19. i `ivotot negov od poraz so me~. jazikot mi govori pod nepceto moe.24 11 13. 26 ]e Mu se moli na Boga.31 4 34. a `ivotot negov .9-11 24 2.29 16. gi nadgleduva site moi pati{ta.20.11 19 16. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe.8 24.12 36.17-18 30 28. pak. 8 Ti zboruva{e pred mene. koj gi pie podbivawata kako voda. i priklonete go uvoto kon mene.6 25 42.32 6 31. koga spijat na svoeto leglo. i Toj }e bide milostiv sprema nego.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go.' 7 Ima li ~ovek kako Jov. i ne mi e vrateno so zlo.11 4 15. nevin sum.13 23 1. 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot. Jove. mol~i.12-16 7.Oslobodi go od grobot. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro. 2 Eve.6.13 30.3 27.^ist sum.9-10 18 33. mudri.15 9 10. mesto Boga. eden od iljada. 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob. 31 Vnimavaj.2 6 6. zboruvaj.10 16 7. vo no}no videnie.od omilenata hrana. 33 ako.14 5 33.4-5 28 42.' 12 Ete. Jov re~e: ‚jas sum prav. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 . za da mu go poka`uva praviot pat. `ivotot moj gleda svetlina. se podavaat. slu{aj me.12 29 5.30 12. ti odgovaram.19 11.12-15 20 6. 6 Eve me mene.4. 19 Ili. slu{aj gi Jove. go vrazumuva so bolest na postelata negova.rana bez vina.28 34. bez porok. i da ja otstrani gordosta od nego. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: . 29 Ete. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am.” 22 17. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite.1 33. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot. 4 Duhot Bo`ji me sozdal.2 12. 27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{.4-6 27 40. otkolku vo mladi godini. koi pred toa ne se gledale. 2 34 . Jas najdov otkup. pak ne. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot. 5 Ako mo`e{.17 10 9.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite. no Bog ja otfrli mojata pravda. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina. ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son.

15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot.2 20. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe.12 12 25.14-16 6 34.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: . 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: . bez raka da se podigne. zboruvaj s# {to znae{. nau~i me. pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga.5 17 22.3 31 32. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki.19 Ps 32.13-17 26 24. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan. 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga. 2 8 34.33 32 32.5-9 35.Pretrpev. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot.12 23 24. ~ujte me. 22 Nema temnina.14-15 35 22 12. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata.16-21 25 24. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot.19 Ps 103. 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni.17 27. zagledaj se vo oblacite . 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite. 29 Ako Toj miruva. kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie.21 11 34. 10 I taka. ako ima{ razum.9 10 32. nema pove}e da pravam.29 21 31. za{to site tie se delo na rakata Negova. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'.14 15 1 Mojs 3. osven Nego.29 22.1 24 12.24 30 Prop 8.3 13 12. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda.35 2 Mojs 22. za{to odgovara kako lo{ite lu|e.2-3 18 5 Mojs 10.2-5 29 13.2-4 35 8. na tebe ostanuva da izbira{.9 14 12.2 18. 20 Tie umiraat nenadejno. koga }e nastane no} .17 5 33.24 Spored Elijuj. 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto.22-25 . 12 Navistina.807 JOV 8 18. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe. 32 A ona {to jas ne znam. mudrite }e se soglasat so mene. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek. 25 za{to Toj gi znae nivnite dela. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat.tie se povisoki od tebe. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi.23 9 16. nitu smrtna senka.4 Er 32.2 32. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie. 6 Ako gre{i{. Toj gi gleda site ~ekori negovi. ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi. a ne na mene. mo}nicite pa|aat. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite.29 37 27. 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta. ako sum napravil bezzakonie. 13 Koj.” 28 31. 16 I taka.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{.2 15. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo.21 20. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden.10 27. go slu{na ofkaweto na ugnetenite.ve}e gi nema. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat. spored odgovorite negovi. nema pove}e da gre{am.3 36 37.12 20 2 Mojs 12. 37 Inaku. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam.22 Ps 138.29 Mudr 18.6 29.

28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto.7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe. 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. pak. no Toj ne im odgovara.o~ekuvaj go. 12 Ako. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite. koj ispravno misli.2-3 11 33. 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo.24 9 33. no sudot e pred Nego. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto.12 34.8 5 33. dava hrana vo izobilie. 13 35.13 40. ginat od strela i umiraat vo bezumie. mu go otvora uvoto. sudot i osuduvaweto }e te snajdat. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe. koga e ugneten. i tie se vozdigaat. 12 34. Bog e golem. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. }e ti poka`am.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku. silen e so krepkoto srce Svoe. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli. i .17 23 34. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat.16 16 38.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga.35 36. 9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni. 21 ^uvaj se. 31 Ottamu Toj gi sudi narodite. 13 No Bog slu{a. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol.15-19 10 no nikoj ne veli: . pak. . 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini. 36 25 22.11 22 33. ne poslu{aat. brojot na godinite Negovi e neispitan. a ugnetenite gi opravduva. 16 zatoa.3 32. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38.2 17 34. 5 Ete.10 10 33. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34. Koj dava pesni no}e.25-28 e takov u~itel. 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite. 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko. {to lu|eto gi gledaat. koga gi vrzuva vo okovi.2 16 4. kade {to nema ugnetuvawe.12 26 11.808 JOV 10 33. i Toj ne go ispita so seta strogost. 18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri.1 6 34. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{. koj 38.16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25. nerazumno govori. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. bidej}i se umno`ile. 26 Ete. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe. Sedr`itelot go gleda toa. Bog e mo}en. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici. mojot Sozdatel. no nikogo ne prezira. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj. nitu na zlatoto. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs.3 4 32.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego.12 14 36. Jov.8-10 15 33. poradi gordosta na lo{ite lu|e.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv.21 20 17.2 19 1. i nie ne mo`eme da Go poznaeme.14 21 3.Kade e Bog. 15 A sega. bidej}i gnevot Negov ne go poseti. 8 Ako.

ili za blagoslov. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino. vr11 26.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26.negova povivka.27 9 Od jug doa|a bura. 9. i okolu Bog ubavinata e pregolema.do 8 krai{tata na zemjata. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi. Ps 103.3 38 3 40. a ti objasnuvaj Mi: 21 22.5 Bog. 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe.6 2 42. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va. Jas }e te pra{uvam.5 Varuh 3. 5 Koj $ gi opredeli merkite.14 mot {to izleguva od ustata Negova. 8. 11 koga mu rekov: . Golem e po sila.7 4 15. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38.7 26.16 2. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata. ~ujte go glasot Negov i gro26. 5 2 ^ujte. Jov. koga toa se istrgna. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: . ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto.7 5 Zah 1. grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`. 11 So vlaga gi polni oblacite. no Toj nikogo ne go ugnetuva. koga glasot Negov }e se ~ue.22 4 Po Nego grom se razglasuva. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela.29 37.16 15 18.6-7 24 28. za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.2-4 ~ovek.1 9.ka`i.stud.7 Ps 73. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite. a od oblacite zra~i svetlinata Negova. 33-34 8 Izreki 8. 7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28. ako znae{. i svetkavicata Negova . i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast. 14 Vslu{aj se vo ova.9 {i golemi dela.8 10 Ps 103.2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite. od sever .5-6 .8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe. za nas nedosti`ni. koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme. Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme.pa|aj 12 na zemjata. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira.29 9 26. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata .17 40. no }e duvne veter i }e gi ras~isti.28 38. 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj.4-5 zapira. 23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame.25-28 `ot Negov.9 12 9. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? . stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji.14 23 36. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna. po sudot i po polnotata na pravosudieto. ta izleze kako od utroba. 15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite.32 7 Varuh 3. ili za pomiluvawe.

13 37 28. 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e. i {tom trgnat. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot. vrz pustinata. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto. da ti re~at: . vikaat kon Boga?” 16. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot. skitaj}i 24.18-26 Is. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat. 19-24 39 Ps 103.12 38 Ps 64. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot. si odi i ne se vra}a pri niv.32 Varuh 3.25-26 18 Is 40.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11. kade {to nema ~ovek. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata.9-10 28 Ps 147. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa. raste vo poleto.35 17 Ps 138. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 . 38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36.5 1 Mojs bez hrana.12 nata koga pilencata nejzini.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata.9 Amos 5.30 24 2 Mojs 14. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi.6 2 Mojs 9. 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite .za `iveali{te.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146.10 19 Ps 103.35 Ps 148. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme.12 Go znae{ li vremeto. i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23. da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto. ako go znae{ seto toa. i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego.11 Is 28.10 3 Tie se previtkuvaat.7-9 25 Ps 64. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva.810 JOV 16 Ps 103.N.6 34 36. koga Er 2.9 divite kozi ra|aat po karpite.7 22 37.21 21 15.17 30.8 33 Er 31. i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta. 10. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite. se osloboduvaat od bolkite svoi. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go.21 Ps 47. za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. 39. i ra|aj}i gi male~kite svoi.5-6 31 9.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91. 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata.8-11 Mudr 16. za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite. 4 Porodot nivni zajaknuva.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103.24 Os 8.7 139.

tamu site polski yverovi igraat. 18 ete.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot. 35 Edna{ govorev. si ostanuva spokoen. oble~i se vo bolskot i velikolepie. sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni.11 63. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka.1 6 38. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk. koskite negovi . 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum. sega nema da odgovaram.kako `elezni pra~ki.3 33.2-6 5 38. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi. kade {to ima trup. gromkiot glas na vojvodite i vikot. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku.7 dal. 11 silata negova e vo bedrata negovi. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga.5 26 Er 8. kako da ne se negovi. pogledaj s# {to e gordo i smiri go.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam. neka Mu odgovori.6 8 37. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni.vo muskulite na stomakot negov. me|u trski i vo mo~uri{te. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza. tamu e i toj. a ti objasnuvaj Mi.3 23.10 19 Er 4.3 24 Zah 6.7 10 Is 2. kako i tebe. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov. odi sproti oru`je.13 17 35.3 30 Mt 24. no pove}e ne. 15 gorite mu prinesuvaat hrana.25 Naum 1.1 13. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata. jas sum ni{to`en.17 147.6 27 Er 49.5 29.11 40 3 21. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~.2 25 4 Mojs 10. bolskaat kopjeto i topuzot.7 7 32. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja.4 11 Is 13. toj jade treva kako vol.811 JOV 16 Pla~ 4. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene.9 1 Mojs 18.27 18 Ps 32. .14 1 Mojs 2. govorev duri dvapati. Nilskiot kow 10 40.31-34 Is 2. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj. 30 i male~kite negovi pijat krv.16 Avd 1.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot.12 42. 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja. 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi. i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi. mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi.9 31.8 Zah 6. 26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta. 25 {tom }e zasviri trubata.13 Avak 1. a ja~inata negova .” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar.21 12 4 Mojs 16. 18 a koga }e se izvi{i visoko. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego.

koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel. 12 od nozdrite negovi izleguva parea.812 JOV 24 3. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam.5 2 30.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. kako od zovrieno grne ili kotel. 23 Ez 32. 18 Koj me~ }e se dopre do nego.velikolepie. bakarot .21 3 31. i }e govoram. 11 Otkr 9. objasni mi go. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv.8 41.37 3 38. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova. 7 jakite {titovi negovi . 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete.2 42. nade`ta e suetna.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe. ni strela. moreto go pretvora vo zovriena mast. i pred nego u`as se {iri.4-5 Ps 89. vikav jas. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli.2 4 36. 17 Koga se podiga.8 Ez 29. ni kratko kopje.26 Lk 1. 9 eden do drug stojat zbieni. Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi. 19 @elezoto za nego e kako slama. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe.1 36. 4 Poslu{aj me. 20 Udar od strela nema da go podgoni.22 Is 50. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku. ispu{ta svetlina. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta. sosema se gubat od u`as. 42 . junaci treperat. jas go govorev ona {to ne go razbirav. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego.35 Ps 23. 22 Pod nego ima ostri kamewa. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka. slepeni se i ne se razdeluvaat. ne izdr`uva ni kopje. 24 zad sebe ostava svetla traga.2 Mt 19. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov. a od ustata negova izleguva plamen. 25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en. i {to }e Te pra{am. za silata negova i telesnata struktura. ne izdr`uva. bezdnata izgleda kako belo runo.17 13 Ps 17. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at.3-4 Ps 103. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. izleguvaat ogneni iskri. 14 Vo vratot negov e silata negova. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata.kako gnilo drvo. ne mrdaat. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici. za{to }e ti bide posledna!” Ete.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena.

otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata.12 1. za da ne ve otfrlam.7 19. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina. 14 Prvata ja imenuva Jemima.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva. kako slugata Moj Jov. kako Mojot sluga Jov. kako }erkite na Jov. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi. za{to samo negovoto lice }e go primam.29 Ez 14.Kecija. 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni.2-3 vi porane{ni poznati. 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30. pa jadea so nego 5 Mojs 8.25 Bog go opravduva Jov I potoa. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok. ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5.20 10 8.1. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. Ps 89.3 od ona {to go ima{e pred toa.4 8 22. 16 Po ova. Vildad od [uah i Sofar od Noema.30 13.” 6 Dan 9. o~ite moi Te gledaat. vtorata . {est iljadi kamili.18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto.Kerenhapuh. pak. 6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel. . i 1 Mojs 25. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni. koga toj se pomoli za prijatelite svoi. sega.813 JOV 5 2 Mojs 33.3 7 6.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego. a tretata . i napravija kako {to im zapoveda Gospod. i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas. iljada ~ifta volovi i iljada magarici. a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo.” 9 I otidoa Elifaz od Teman.7-9 27. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot.30 4 Mojs 23.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno.28. 8 Zatoa.

op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e. 10 9.16 Is 33. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki. . 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas. ako te mamat gre{nici. sin Davidov. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija.20 imeto.12 15.12 18 8.14 Ps 1.17-18 Is 59. 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37. demnat protiv du{ite svoi. ne odi na pat so niv. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr.13 za da se poznae mudrosta i poukata. da gi napolnime ku}ite na{i so plen. kako {to golta pekolot. 19 Takvi se pati{tata na sekoj. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja. 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor.5 7. sinko. 10 13 Is 3. }e gi umno`i znaewata svoi.34 2 Tim 3. go kreva glasot svoj po plo{tadite. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo.10 14.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz.1 12. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon.2 Ps 48.29 ni: 5 Mojs 13. 8 4.9 Er 31.8 14 Sir 33.5 9.21 20.27 28. Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi.3 Jn 7.14 16.znaewe i rasuduvawe.3 Jk 5.6 1. i razumniot }e najde mudri soveti.15 17 6.20 15 4. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. ne popu{taj. {to go zagrabil. zadr`i si ja nogata od patekite nivni.3 78.23 27.1 119. car izrailski.8 Prop 9. koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj. na mladite . karakteristi~en za drevniot Istok.” 15 Sinko.Ps 49.18 6 3 Car 10.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin. i cel kako onoj {to sleguva vo grob.1 10. sudot i pravinata. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat.10 Is 29. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici.20 Sinko. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki.10 16.1 25.4 Ez 17.31-33 Ps 123.9 11. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva. Cel na knigata 4 2.33 Jov 28.1 6. za da se razberat izrekite na razumot. 4 da im se dade na prostite razumnost.37 ta.21 Ez 36.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica. i spored poukite {to gi upatuvaat.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa.2931 20-21 Za mudrosta 8. 4 Mojs 16.1 Is 32.26 5 9. 12 `iv da go goltneme.101 16 6.11 Prop 1. edna torba }e ima za site nas.15 9 4.10-11 3. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si.9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini.2 7 2.24 1 2 Izreki na Solomon. da napravime zaseda za ubistvo.4 Is 11.1 3 Car 5.28 Prop 12. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov.9 2 7.9.18 stveno od Boga doa|a. pravosudieto.1 4.2 15. 11 ako ka`at: „Dojdi so nas. da go pre~ekame neporo~niot bez vina. 5 Ako mudriot slu{a. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata.14 5.7 Rim 3.32 19 15.16 3 2.9 Sir 6.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite.36 9. 3 Car 21. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto.

11 Lk 7.9 27 10.4 Er 7.17 5 Mojs 6. 13 od onie.6 6 3 Car 3. 3 17 . 28 Toga{ }e me vikaat.15 Er 11. 14 od onie. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost.2.7 Is 55.14 22. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9. 12 za da te spasi od lo{ pat.815 IZREKI 22 3.25 Sof 1. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov.15 32 Er 2. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot.33 22.8 Er 6. od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot.15 9 4. 18 godini na `ivot i mir. za da odat po patot na temninata.4 4.7 14.5 33 3.34 10 14. 15 ~ii pati{ta se krivi. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata. i verolomnite .11 13 4. 18 Domot nejzin vodi kon smrt.19 Mt 19. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli.4 Sinko.18 8. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi. pravinata i sekoj dobar pat.10 26 3. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav.12 28.34 Ps 2.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko.23 Er 11. ne zaboravaj ja poukata moja 7. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga. razumot }e te ~uva. }e `ivee bezopasno i spokojno. koj govori laga.12 66. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a.6 6.3 5. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni.” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata.5 23. i neporo~nite }e opstanat na nea. neznajnici. }e me baraat i nema da me najdat.8 Ps 124. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga.24 moi. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog.1 3. koi se voshituvaat na rasipanost. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe.5 25 Ps 106.9 Jn 7. 33 no koj mene me slu{a. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot. }e vi gi ka`am zborovite svoi.5 Jn 3. eve. ja protegav svojata raka.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2.10 2 22. 15 21.4 Ps 17. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta.kon pekolot. i patekite nejzini . 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite.22 Is 1.19 21. no jas nema da ~ujam.16 Ps 81. od ~ovek. 6 Za{to Gospod dava mudrost.26 30 3. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani.24-26 Ps 24.12-13 2 16 6.3 28. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie.3 23 Is 11.1-4 32.13 12 6. koja gi zasladuva zborovite svoi. ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica.iskoreneti od nea. i gi za~uva{ vo sebesi.11 Mt 11. 16 za da te spasi od tu|a `ena. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas.10 1. i koi talkaat daleku od praviot pat.8 14 10. 3 Ps 3. i zlo kako vior }e mine nad vas. 9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto.9 Ps 65.12 Jov 32.18 11 4.22 29 1. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.3 Mt 13. vr{ej}i zlo.19 Jov 4. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata. ne pla{ej}i se od zloto.18 Is 1.4 8 1 Car 2.20 28 1 Car 8. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja.15 Joil 3 24 Is 65.5 Ps 83.41 Jov 27. a vie ne poslu{avte. koga }e ve snajde nevolja i maka. no nikoj ne ja zabele`a.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2.8 Jk 1.11 Mih 3. 25 vie gi otfrlivte moite soveti.30 7 30.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe. 24 Jas vikav.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj.22-23 14.16 22.19-20 31 5. {to se raduvaat. 7. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as.44 Kol 2. koi Go po~ituvaat.4 4 3.14 Jov 28.11 Ps 80.1 4.24 7.13 Zah 7.16 5 1.

4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot. kaznata od Gospod.1 4. 2 za{to dobar dar vi daruvam. 9 2 Mojs 23. 14 podobro e da ja dobieme nea. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot.165 4 8. a tvoite presi }e se prelevaat od vino. koj ima potreba. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.18 12.52 Rim 12. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav.21 7. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 .19 3.816 IZREKI 19 5. i ~ovek.30 Ps 36.3 Is 45.13 16. a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva. 24 Koga }e legne{ da spie{.61 13 8.22 5 Mojs 6.19 5 Mojs 26.3 14.13 1 Let 28. koga ne ti napravil nikakvo zlo. 12 za{to kogo Gospod go saka.63 Ps 36. 16a) od ustata $ izleguva pravda. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta.24 21 10.21 8.11 Jov 28.5 19 8.2 Is 43.7 Ps 118.4 1 Mojs 2. tatkovata pouka i vnimavajte. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi.24 20 1 Mojs 7.3.13 Otkr 3. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski.2 8.10 20 4.10 Lk 2.23 Mal 3. 34 Nad onie {to se podigruvaat. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe.28 6 16. onie koi ja zapazuvaat.38 52. koga toj so doverba `ivee kaj tebe. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti. sonot }e ti bide prijaten.5 22 5 Mojs 28. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki.10 9.6 6.7 5 22.165 15 8. so razum gi utvrdi nebesata.5 12 5 Mojs 8. i koga }e zaspie{.22 9. 35 Mudrite }e nasledat slava. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne. nego i go kara. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi. {to ja pridobivaat. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi.5 Judita 8.27 Ps 90.17 Evr 12.23 Tov 12. nitu od napad. i oblacite pu{taat rosa.4 Ps 111. Toj im se potsmeva.9 2 3. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe.16 Ps 118.28 10 5 Mojs 28. sinko. Gospod go ~uva mudriot Sinko. a na smirenite im dava blagodat.24 Ps 36.11 Slu{ajte ja.30 13.32-26 Sir 25.16 Jov 28.28 Jov 36.35 1 Car 2. ne mo`e da se sporedi so nea.16 4. koj se zdobil so mudrost. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite.9 Mt 5.19 16.14 vajte ja mojata zapoved.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot.1 2 Kor 3. 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak.11 10.4 Is 5. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{. a blizok e so pravednikot. 11 Ne zanemaruvaj ja.3 17 16. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj. ta da se nau~ite na 21 razum.11 5 Mojs 33.5 2 Mojs 20.11 14 8. i lek za tvoite koski. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj.28 Rim 12.27-28 Ps 103.17 18 11. deca. a bezumnite . 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum. koj doa|a od bezbo`nicite.8 Joil 2.6 5 Mojs 30.18 22. i site pateki nejzini se spokojni.9 6. zapazi ja mudrosta i razumot. otkolku riznici so srebro i zlato.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8. 21 13 16 3.16 8 4.8 Er 17. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa.21 Er 9.4.19 23.16 119. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina. ne osta.5 11-12 Jov 5. {to spe~alil razum. 7 Ne smetaj se za mudrec.18 3 1. i s# {to ti e milo.9 Otkr 2. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot. i bla`eni se.sram. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta.15 Mudr 7. zakon i milost nosi na jazikot.32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto.26 Ps 110.6 Jov 28.12 15. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego. nema da se pla{i{. i kako edinec omilen na majka mi. i nogata tvoja nema da se sopne.

ostri kako me~ so dve se~iva. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila.20 Ps 24. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla. 27 Ne skr{nuvaj ni desno. tie ne znaat.35 16. {to e za pazewe.36 Jk 5.1 15 3.8 32 11. bidej}i taa e tvojot `ivot.7 Gal 6.63 33 12. nema da se izmori{. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina.5 . 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi.10 6 2 Sol 2. stapkite nejzini vodat do pekolot. od {to }e se sopnat.10 7 23. .1 1. taa e nerazumna.22 21.12 121. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto.1 7.87 24 1.10 4.5 Jov 5.31 29 6. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta.3 8 24. sinko. za{to od nego se izvorite na `ivotot.23 28 3 Mojs 19. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol. otstrani se od nego i zaobikoli go. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a. ne odi po nego.5 28. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost. 23 Od s#.20 1 Ptr 4.22 Jn 6. i taa }e te vozdigne.9 27 Rim 13.14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko. so velikolepna kruna }e te dari. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4. 15 ostavi go. 8 Visoko ceni ja. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo.8 2.1 5 Mojs 32.6.22 25 Ps 90. a levite se rasipani. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir.9 Sir 6.23 Ps 17. 6 Ne ostavaj ja. ako ne dovedat nekogo do pad. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot. i son ne gi fa}a.6 1 Ptr 5. .817 IZREKI 22 1.15 3. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi.2 3 Mojs 18. 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina.7 16. pazi ja.19 3 1 Let 22.17 Rim 12. 20 10 4 3.14 24. taa }e te proslavi.22 8.17 34 Jk 4. 13 Dr`i se zdravo za poukata.11 5 Mojs 11. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe.2 Ps 88.30 119. ne ostavaj ja.12 10. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i.7 14.18 28. sinko.33 6. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot. 26 Proveri ja patekata so nozete svoi. najmnogu ~uvaj go srceto svoe. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja.6 14 1.13 Ps 90.18.14 Jov 29.28 Mal 2.9 Jov 11. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto. ako ne napravat zlo.18 11 1 Car 12.22 10 2. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. .1 3. i ako potr~a{.15 Sir 4. te vodam po pravi pateki. 11 za da ofka{ otposle.i taa }e te ~uva. 7 Zatoa sega.2 23 4.2 Jov 8. Cvrsto odnesuvawe Sinko.31 Ps 1. i zdravje za celoto telo negovo.3 2 3.1 12 3.9 Is 5.14 14. sakaj ja. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi. pati{tata nejzini se nepostojani. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli. nozete tvoi nema da se sopnat.4 4.22 Ps 3. pridobivaj razum.7 16. 12 Ako odi{.13 5 Mojs 24.24 31 4. i primi gi zborovite moi.2 30 26. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi.5 Jov 22. 16 za{to tie ne zaspivaat.14 9 1. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta. ako ja pregrne{.i taa }e se gri`i za tebe.21 5 Mojs 32.47 5 Zdobivaj se so mudrost. ni levo. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva. 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj.27 63.16 26 1 Car 2. koja sveti s# pove}e i pove}e. 35 14. duri ne nastane den.21 1 Ptr 3. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`.9 4. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti.4 13 3.9 Sir 6.1 Ps 36.

za da se izbavi{.35 6 30.9-10 Er 23. kakva pofalna rabota izvr{uva.128 14 6.duri sedum.9 .1 4.14 5. koi Gospod gi mrazi .14 Ps 54. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti.1 13 1.18 23 Mt 12. i Toj gi gleda site pateki negovi. malku }e podreme{.13 Is 59.818 IZREKI 16 Mih 2. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata.15 5 Mojs 5.prequbnica 20 Sinko. faten si so zborovite na svojata usta. i onoj. koj izmisluva lagi. 3 Zatoa napravi. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi. dava znaci so prstite. {to prolevaat nevina krv.7 17 Is 5.22 12. noze.19 21.32 28. i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en.24 22. koi brzo tr~aat kon zlo. i nema{tijata tvoja kako razbojnik. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme.6 11.5 Is 62. ne bide{ mrzliv.10 12. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta. a ne i na tu|inci.24 Ps 118.29-30 25 3. jazik la`liv i race. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost.9 Is 9. 6 15 3 2.45 24 6.1 7.11 18 6. 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast.20 7.22 5 Mojs 2.12 10.21 Ps 118. 13 namignuva so o~ite.17 Dan 12. mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja. 19 la`en svedok.16 16 Er 14. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga.1. 11a) Ako pak. i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva.po plo{tadite. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e.7.28 27 1.3 Mt 5. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik.22. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe.29 12.14 7 7. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano.23 Jn 11.2 Ps 111. mrzliv~e. naedna{ }e bide sotren .1-6 26 5. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata.7 Amos 2. 18 5 Mojs 24.8 119.21 Ps 5.3 12 1.1 Ps 35. Nea site ja sakaat i taa e slavna.4 Jov 11.21 Pesna 4. vrzi gi okolu vratot svoj.13 11 7. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar.22-23 31. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar.21 10 Sir 9. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko.18 7. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija.17 Predupreduvawe do `ena . 9 Do koga. sinko eve {to.8.1 22 3.16 4 Sir 9.5 Evr 12.16 5. 18 srce {to kroi lo{i planovi. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod. 7 Taa nema nitu na~alnik. ni nastojnik.32 19.23 13. 16 9 Sir 23.25 21 3.102 20 2. 2 3. a skudnosta }e izbega daleku od tebe.34 Lk 6. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi.6 Lk 15.8 Jov 15.17 8 7.1-9 5 2. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go. see razdori.5 Prop 9. nitu zapovednik. ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj.5 15. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja. 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi.13 17 4 Mojs 20.5 22.21 Mal 2.25.1 5.16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa. po mudrosta e po~ituvana. sinko. 20 i zo{to ti e.20 22. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme. {to see razdor me|u bra}a. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si. govori so nozete. `etvata tvoja }e dojde kako izvor.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete. 8v) Iako po silata e slaba.i ne }e ima lek za nego.22 28.12 Mt 6. vodnite potoci .33 15 Is 36. {to izvira od tvojot kladenec.27 19 2.20 3 Ptr 2. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva.21 7.

de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici. 5 za da te pazat od tu|a `ena. }e se nasladuvame so qubovta duri do zori.17 23 Jov 4. nema da ostane bez vina.1 6. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat. go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi. ako krade za da si ja nasiti du{ata. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi. 11 zborliva i neskrotliva. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a. 6 Ete. 3 Vrzi gi na prstite svoi. 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot. 11-19 12-15 11. pazi go i u~eweto moe. 10 I ete. so mekata usta svoja go ovladea. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat.819 IZREKI 19 Pesna 2. 18 dojdi.26-27 27.4. koga legne{ da spie{.24 6-9 Sir 30.20 24. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot.3 .3 6. dojdi da se raduvame vo miluvawe.31-32 26 1 Mojs 38.1-5 11.4 Is 1.24 13. kako {to vol odi na kolewe i kako elen .12 27-28 Os 7. pazi gi zborovite moi. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e.28 21 15. kako pti~ka {to se frla vo stapica. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja.30-34 26.21 36.20 6. i da ne te vovle~e so trepkite svoi.20 6-11 10.21 24. koja zboruva prijatno. 10-13 Is 3.27 17.40-44 20 1.17 Mt 5.18 20.1 21-23 Prop 7.3 4 Mudr 8.24 7.16 5. 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko. 15 zatoa i izlegov da te presretnam.25 22. toj pla}a sedumpati pove}e.5 7.24 20.3 2 Kor 3.5 25 2 Mojs 20.15 17. 32 Koj. vo presret mu doa|a `ena.16 5.26 24-27 Sir 26. i vo denot na odmazdata svoja . 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob.9 Ps 34.1 2.19 5 2. nakontena kako bludnica.2 21.svetlina.4 22 Koga trgnuva{. onoj {to }e se dopre do nea. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel.5 4.22 Is 58. 17 legloto svoe go poprskav so smirna. 13 Taa go zgrap~i. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” .16 5. 20 edna }esa srebro zede so sebe.16-23 Ez 16.8 7. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci. i te najdov.3 17. so raznobojni platna egipetski. 22 Toj vedna{ trgna po nea. 2-18 Sir 4.3.20 16. toj nema um.13 7. 22 3. vo no}nata temnina i vo mrakot. }e razgovaraat so tebe.i nare~i go razumot tvoj rodnina.15 59. si ja pogubuva du{ata svoja. so podmolno srce. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi. i }e `ivee{. }e te ~uvaat.na istrel.13 21. za da te pobaram.13-16 30. 23 za{to zapovedta e svetilo.16 12. vr{i prequba so prequbnica. }e si dojde doma kon polnata mese~ina.16 22. da ne talka po patekite nejzini.toj ne }e znae za milost. 24 I zatoa. aloj i dar~in.13 23.17 20 2.3 @ena . sinko.3 6.3 7.4 5 Mojs 32. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe.9 19. onoj {to go pravi toa.27 19. 33 biewe i sram }e najde toj. pak. 2 Pazi gi zapovedite moi.25 2 4. dobriot sovet . koga e gladen.23-24 23 10. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. 7 i vidov me|u neiskusnite. 31 ako go fatat.19 18. tie }e te rakovodat. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe.5 23.27 24 2. niz mojata re{etka.19 16.3 22 1.10-14 7 14-20 Ez 23. a koga }e se razbudi{. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe. od laskav jazik na tu|a.113 16-19 1.pat kon `ivotot.26 12. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj. 9-12 21 3. go dava celiot svoj imot.10 3 3.4 29-35 Sir 9.7 3. a poukata . kako zenicata na o~ite svoi.13 Sir 8.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e.9 19.4 15.

27 Koga Toj go oformuva{e neboto. 34 Bla`en e onoj ~ovek. pred site Svoi tvorbi. koj me slu{a.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. 24 Jas sum se rodila. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. vikam. vo po~etokot. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot. ja mrazi gordosta i visokomernosta. vo mene e silata. koga u{te nemalo bezdni. veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme. 22-8. i se raduvav sekoj den. ni lukavstvo. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. na raskrsnici. nitu prvite pra{inki na vselenata. od ona {to e skapoceno. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas.8 Jn 14. a ne srebro. 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi. mudrosta. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. nivnite riznici gi polnam. kraj patot. 19 plodovite moi se podobri od zlato. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. podobro znaewe. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. koga u{te ne postoele izvori. pred da ja sozdade Zemjata. Jn 1.na razum.1-6 17 Mt 7. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno. vo niv nema ni podmolnost. 14 Moi se sovetot i pravdata. 15 Preku mene carevi caruvaat. jas sum razum. 11 za{to mudrosta e podobra od biser. 10 Primete go u~eweto moe. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. 22-36 24. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata. la`livata usta odvratna e za mene. 22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. i zapovednici pravda ozakonuvaat.Otkr 3.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob. ni poliwata. 6 Slu{ajte. i koi me baraat. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie. ne mo`e da se sporedi so nea. koga gi polne{e osnovite na Zemjata.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. lu|e. nerazumni.820 IZREKI 8. 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite. lo{iot pat i podmolnata usta. i bezumni. bidej}i }e govoram va`ni raboti. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. i ustata moja }e izre~e pravda. na blagorazumie. sinko. i ni{to. sega poslu{aj me: bla`eni se. i od naj~isto zlato. }e me najdat. 4-11 Mudr 7. {to se zdobile so znaewe. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea. otkolku najdobro zlato. bogatata riznica i pravdata. jas bev so Nego. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. izobilni so voda. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. 20 Jas odam po patot na pravdata.1-3 1. i mnogumina junaci taa ubila.14 ro na onie. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. pred ridovite. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{. {to me sakaat. .

13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si.8 18. koj me na{ol mene. a pravdata od smrt spasuva.1 15. 9 Koj odi vo neporo~nost. 15 za da im veli na minuva~ite.11 Avak 2. 12 Ako si mudar.6 Ez 7.22-24 Otkr 19. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja. 3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot. 36 a koj gre{i protiv mene. e razumen sin. a po~ituvaweto na Svetiot e razum. i }e `iveete. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene.33 4 6.9 35 Za{to.propa|a.26 28. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven. 18a) No ti otrgni se. }e pregazi{ tu|a reka.” 9 3 28.26 Dela 13. nau~i go pravedniot. 12a) Koj se krepi na laga.4 21. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema.1-14 Lk 14. i }e dobie blagodat od Gospod. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te. da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete. na{ol `ivot. toj pase vetrovi. 10. 5 Koj sobira preku letoto. a nerazumniot.10 10 10. i toj }e te zasaka.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu. po visokite mesta na gradot. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite.25 Ps 33.8-9 Mt 6.13 2 11. za da ne te namrazi. 7 22. so racete svoi sobira besplodnost. odete po patot na razumot.16 . a koj gi iskrivuva pati{tata svoi.3 Mt 7.17 Ps 7. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot.2 19. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite.11 24.25 19.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite. a koj spie za vreme na `etva. 7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav. 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot. beda donesuva. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite. e nerazumen sin.26 24. gi goni pticite vo let. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol. i toj }e bide u{te pomudar. 6 ostavete ja nerazumnosta. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. }e bide kaznet. samiot }e strada{. a bezumniot sin e taga na majka si. }e se sopne.11 12. i sokrieniot leb e . i toj }e go zbogati svoeto znaewe. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik. {to sum go prigotvila.6 Prop 7.18 Mt 10. i koj go razobli~uva ne~estivecot . mudar si za sebesi.33 6 11.1 5 Mojs 4. ne se zadr`uvaj na toa mesto. 10 Koj namignuva so o~ite. a rakata na rabotliviot zbogatuva. 15-24 15.19 13-18 20.1 10 8 13.24 9 26. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija.20 11 Ez 7. 9 Daj mu sovet na mudriot.10 17. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato.24 13. odi bez strav.8. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi.prijaten. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot. koj brbori.1-12 Is 25. i ako si lo{.4 5 6. 2 gi zakla svoite `rtvi. }e si spe~ali ukor.821 IZREKI 9. pou~uvaj go mudriot. 8 Mudriot po srce prima zapovedi. jadete go lebot moj i pijte go vinoto.6-9 Mt 22. a koj glupavo zboruva . i }e ti se dodadat godini na `ivotot. ja sakaat smrtta. bezumna i ni{to ne razbira. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot.sram. neka navrati tuka”. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen.20 17.

toa }e go snajde.6 11. a koj {iri kleveti.10 18 12.3 11 30 2.nema vrednost. Neispravnite merila se odvratni pred Gospod. a `estokiot po srce go ru{i teloto svoe. a mesto nego vo nea pa|a ne~estiviot. 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek. 31 Od ustata na pravednikot te~e mudrost. a koga zaginuvaat bezbo`nicite. toj e vo bezopasnost. 6 Pravdata na prostodu{nite }e gi spasi. 20 Jazikot na pravedniot e odbrano srebro.27 Prop 5. 19 Pri mnogu zboruvawe ne se izbegnuva grevot. a razvratniot jazik }e bide prese~en. a bezzakonicite }e bidat uloveni od svoeto bezzakonie.16 26. toj e na patot kon `ivotot. a lukavstvoto na podmolnite }e gi pogubi. 5 Pravdata na neporo~niot go izramnuva negoviot pat.6 4 10.18 24 13.zbogatuva.21 28 11. narodot propa|a. izdava tajna. a koj go otfrla razobli~uvaweto . a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata.6 Ps 7. 25 Kako {to viorot minuva.11 19. 16 Dobrata `ena spe~aluva slava.5 14 13. a za grbot na glupaviot . 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot. }e dojde i sramot.9 1 Kor 13. no verniot ~ovek ja ~uva tajnata. 32 Ustata na pravednikot go poznava blagoprijatnoto. 13 Vo ustata na razumniot ima mudrost. 10 Koga pravednicite `iveat vo blagosostojba. 9 Licemerniot go pogubuva so usta bli`niot svoj.2 5 3. 13 Koj odi da ozboruva. 12 Maloumniot iska`uva prezir kon bli`niot svoj.11 21 12.2 25.7 32 15.razvratnoto.12. a koj go mrazi davaweto garancija. a pravednicite se spasuvaat so znaewe. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{. a srceto na ne~estivite . e glupav.24-25 10 29.6 13.18 23 2.11 14. 22 Blagoslovot Gospodov . a propast za bednite e nivnata siroma{tija.10 3 Mojs 19.3 18.21 8 21. 27 Stravot Gospodov dodava denovi.24 2 16.19 Sof 1. a razumen }e bide{ ako ja vozdr`uva{ ustata svoja. 15 Koj se zastapuva za drug. a qubovta gi pokriva site grevovi. 15 Imotot na bogatiot e negov utvrden grad. 29 15.28 16. nastanuva veselba. 17 Milosrdniot ~ovek si pravi dobro na du{ata svoja.7 Mt 7.3 17. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat.34 28. a godinite na ne~estivite }e se skratat. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba.35-36 17 6. 4 Bogatstvoto nema da pomogne vo denot na gnevot.11 20. a preku ustata na ne~estivite se razru{uva. ima la`liva usta.7. 2 ]e dojde li gordosta.2. a to~nite merki Nemu Mu se ugodni. a `elbata na pravednicite }e se ispolni. 29 Patot Gospodov e krepost za neporo~niot. a na razumniot ~ovek mudrosta mu e svojstvena. uspehot na ne~estiviot . 21 Ustata na pravedniot pou~uva mnozina. no razumniot ~ovek mol~i.1 16.29 Mt 5.35 5 Mojs 8. i o~ekuvaweto na bezzakonicite zaginuva.2 Ez 7.2 Jk 1. a nade`ta na ne~estivite }e zagine.kon grev.27 12 14. is~eznuva nade`ta negova. no mudrosta e so smirenite.12 29. 8 Pravednikot se spasuva od nevolja.18 20 24.19 13. 14 Kade {to nema vodstvo. 14 Mudrite go ~uvaat znaeweto. 18 Koj krie omraza.6. 28 O~ekuvaweto na pravednicite e radost.5 26 15.12 13 19.29 22.7 31 12