VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

37 od potomcite na Bevaj . a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok.Ger{om. i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i. i jas gi pregledav. [emaja. za decata na{i i za dobitokot. Jariv. u~eni ma`i od potomcite na Mali . 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. koj be{e vodi~ do mestoto. sinot na Istalkur. sinot na Josifija. sinot na [ekanija. koi bea voda~i i u~eni lu|e. Mameja. . i so nego dveste i dvanaeset du{i. 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod. sinot na Jonatan.Zaharija.Gamil. i [emaja. nie pak Mu se pomolivme na Gospod. i so nego sto i {eeset du{i. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod. so mo}nata raka na Gospod. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. Maasmas. {to bea na mestoto kaj riznicata.dveste i dvaeset slu`iteli. {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas . {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. Iduil. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i.Avdija. Na{iot Bog. i so niv sedumdeset du{i. Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo.Sehenija. i dobivme od Nego golema milost. Natan. 34 od potomcite na [afat . i so nego sedumdeset du{i. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici.vkupno osumnaeset ma`i. za da trgnat so mene.Zeraja.Joanan. sinot na Jahaziel. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite . Elnatan. 48 i od slu`itelite na hramot. sinot na Mihail. sinot na Isiil. Zaharija i Me{ulam. 36 od potomcite na Vani . 43 isprativ do Eleazar. na{iot Bog. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . Jeuil. od potomcite na David . od potomcite na Adin . Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata. i so nego sedumdeset du{i. da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod.sin na Levij. sin Izrailev. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite. i so nego sto i deset du{i.[elomit. Elnatan. sin na Bevaj. 44 i im rekov da odat kaj Ido. 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie. 33 od potomcite na Elam . 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija. i so nego trista du{i.Hagu{. sinot na Zerahija. [erevija i Ha{avija.Utaj. na{iot Bog. 30 od potomcite na Paro{ . i so nego dveste i pedeset du{i. i so nego sedumdeset du{i.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. i sinovite nivni . i za seto toa. eve gi imiwata nivni: Elifelet. sinot na Akatan. kade {to ostanavme tri dena. 46 I tie ni dovedoa.Oved. 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. 38 od potomcite na Azgad . 32 Od potomcite na Zatuj .dvaeset du{i. od potomcite na Itamar . 40 od potomcite na Bigvaj . i gi sobrav ma`ite izrailski. nare~ena Tera. sinot na Gotolija. 35 od potomcite na Joav . i so nego dvaeset i osum du{i. i so nego dveste du{i. 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. na{iot Bog. mojot Bog. 53 I taka.Zaharija.Je{aija.

otkako trgnavme. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. se sobraa kaj mene site. 61 Tuka. {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. so nego bea isto taka Jozavad. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. od prvoklasen bakar. i zlato . 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. Egip}anite i Edomcite. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. dadeno po zavet na Gospod. i sadovi srebreni . Moavcite. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. dvanaeset vola za site Izrailci. 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena.dvaeset.sto talanti. kako i zlatoto i srebroto. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod. ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata. predadoa s# pod broj i merka. koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa. Gospodi Bo`e. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. 65 Koga zavr{i toa. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. vo riznicata od domot na na{iot Bog. 62 So nego be{e Eleazar. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes. Bog na tatkovcite na{i. Hetitite. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. nie so bra}ata svoi. od Hanancite. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod. Perizijcite. sinot na Urij. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. Bog Izrailev. na{iot Bog. sadovi zlatni . sadovi bakarni. carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. devedeset i {est ovni. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. sedumdeset i dve jagniwa. i ovie sadovi se sveti.sto talanti. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. leviti. i sedev zagri`en i nata`en. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. sinot na Je{ua. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii.544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi. bleskavi kako zlato . koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. Jevusejcite. sinot na Fines. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. i s# dodeka stignavme vo Erusalim.dvanaeset. dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. sinot na Savoni. otkako izminaa tri dni. i Moet. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa.

” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni. Gospodi.” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . sinot na Elija{iv. 4 a site onie. otkako ostana tamu. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. za{to toa e tvoja rabota. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. treperej}i od nastanatata zima. }e im bide odzemen imotot. ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme. i nastana golem pla~ me|u narodot. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren. a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. ispoveduva{e i pla~e{e. ne n# zaboravi. 79 A sega. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi. na{iot Bog.prorocite. so odluka na stare{inite . `eni i deca. Ti.pretsedateli. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. i re~e: „Ezdra. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod. ispru`en na zemjata pred hramot. i otide vo `iveali{teto na Joanan. na dvaesettiot den od toj mesec. Gospodi. da se soberat vo Erusalim. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. 89 Toga{ izvika [ekanija. {to ne }e se javat za dva ili tri dena. {to da ka`eme. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. Izrailec. ni seme. 2 i. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 . no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. Gospodi Bo`e Izrailev. i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. sinot Joilev. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. i tie se zakolnaa. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. ne jade{e leb i ne pie{e voda. za da ja nasledite. sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja. 85 Dali ni se naluti taka.545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo. sega e tuka siot Izrail. sinot na Isiil.” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. Gospod. 91 Stani i izvr{i go toa. Bog na tatkovcite na{i. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi. ete. i ete. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki.

[emaja.Jozavad. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. Elija{iv. Okidil i Salta. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. Samat. Malhija. Zaharija. [elemija. nitu za dva dena. Zamri. Eleazar. {to imaat drugoplemenski `eni. 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. Zevadija. Manasij i [imej. Azaril. a taa rabota za nas ne e za eden den. Jezriil. Kelaja. 23 A od levitite . 31 Od potomcite na Adi: Natij.Elioenaj. Mosija. Azail.Ramija. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. daden od Gospod. Valnu i Manasija. i pred site sve{tenici. Natanail. 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada. Zavad. Matata. Netanija. Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite. Ido. Joil. sinot na Tikva. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. Otonija. 25 Od ~uvarite na vratite . 17 Ispituvaweto na ma`ite. za da go ~ujat . se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. Lakun. ma`i i `eni. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. koj be{e Kalita. [imej. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. Jadaja. Ja{uv. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto. Jeremot i Elija. Elijalij. Jariv i Jodan. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec. 26 Od Izrail. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. i od bra}ata negovi . 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. Zavad.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. Melhija. Mamdaj. Maaseja. Momdij. Avdi. za da ja ispitaat rabotata. Josif. i site od na{ite sela. Binci. a vremeto e zimno. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan. da go donese Mojseeviot zakon. i Jezija. Zavaj i Ematis. sve{tenik i tolkuva~. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. Petihija. Karavasion. Bog Izrailev. 11 No mno`estvoto e golemo. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. Elifelet. 35 Od potomcite na Nula: Mazitija. Zavat i Zerdaja. od potomcite na Paro{ . Sestel.” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. Naid. 22 Od potomcite na Pa{ur . sinot na Asail.Maseja. Vanita. Maaseja. [imej. 39 i mu rekoa na Ezdra. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj. Ji{mael. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. Juda i Jona. taka i }e napravime. site po ime. 30 Od potomcite na Mani: Olam. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. 34 Od potomcite na Vani: Eremija. 32 Od potomcite na Anan: Eliona. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. Matanija. Mamuh. Vereja. Sebaja i Simon [osamej. Elija{iv.Selum i Telem. [eal i Jeremot. Jeremot. Mair. Ananija. Mijamin. Izija. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. Joil i Vaneja. Mamnitanem. Od potomcite na Ezor: [a{aj. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo. 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa. sinot na Josedek. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. Asaja. Asevija i Vaneja. Isiil i Azarija. dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota.

” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod. Bog na nebesnite sili. i se veselea mnogu. 52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. Jozavad. Azarija. prvosve{tenik i tolkuva~. sedna sve~eno pred site. Kalita. [ema. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I. Urij. da se veselat. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. Lotasuv. Ezekija i Vaalsam. i za toa ne taguvajte.i site pla~ea. Jakuv. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. koi go pou~uvaa narodot. Azarija. so koi gi pou~uvaa na sobirot. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. otkako gi krenaa ugore racete.547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. Sedr`itelot. [abetaj. Hanan i Pelaja. {to nemaat. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. Mi{ael. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. Navarija i Zaharija. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot. Malhija. 44 a od levo: Pedaja. za{to Gospod }e ve proslavi. i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. Ananija. Majana. Jadin. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod . koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. [erevija. site stoeja. . Hodija. Sevi{niot Bog. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. Aniut. i da davaat milostina na siromasi. i na levitite. 48 I levitite Je{ua.

sin na Amarija. 9 . Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). sin na Eleazar. sudot i noviot svet. zakonot Moj ne go slu{aa. sin na Ozij. otkolku da izumreme vo pustinava. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. a vie me zaboravivte. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. sin na Sadok. sin na Fineas. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. veli Gospod. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. za{to tie.” 12 A ti re~i im. stradaweto. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks.za sve{tenik. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. sin na Meraimot. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. sin na Helkija. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. koga ogladnevte. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. sinot na Seraja. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. sin na Azarija. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . Vi dadov borci za za{tita. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. krajot na svetot. Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. sin na Ahituv. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok. progonstvoto. 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi. sin na Borit. sin na Avi{ua. spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski. sin na Fineas. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. sin na Azarija. sin na Selum. sin Eliev. {to gi napravija protiv Mene. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. toj nepokoren narod.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). 2 sin na Ahija. kako na primer za zloto. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. sin na Arna. tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. tuku duri i sega u{te negoduvate. ne vikavte kon Mene. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak. na evrejski ili na aramejski jazik. no vie i tamu negoduvavte. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv.

7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. za{to go prezrea Mojot zavet. 2 . kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata . Mihej i Joil. 25 Bidej}i vie Me ostavivte. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. i Jas }e ve ostavam. brate. nare~en u{te i angel Gospodov. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. 21 Vi razdeliv plodna zemja.prorocite. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. i vie jadevte leb angelski. pred vas gi progoniv Hanancite. novomese~ijata i obrezanijata. gledaj. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. Nivnata krv od vas }e ja baram” . 26 Koga Me vikate. veli Gospod. i barajte milost od Gospod. makar {to ne sum im poka`uval znaci. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. koi. i vi dadov mana.” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. Sofonija i Agej. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. ti ne saka{e da se pokoruva{. 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e. veli Gospod. 36 i koi. }e si spomnat za svoite bezzakonija. 20 Koga bevte `edni. 40 Naum i Avakum. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. Osija i Amos. na idnite lu|e. iako ne Me ~ule. za{to zgre{ivte pred Gospod. }e go svrtam Moeto lice od vas. Zaharija i Malahija. Perizijcite i Filistejcite. a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. 6 predaj gi na zasramuvawe. Avdij i Jona.na raspa|awe. gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. 29 da bidete Moj narod.svoite doen~iwa. za da is~ezne nivniot rod. veruvaj}i vo ona {to sum rekol. 38 I taka. go pravea ona {to e zlo pred Mene. koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved.' 5 O~e. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. mu dadov zapovedi preku Moite slugi . }e poveruvaat i. a majkata nivna . iako ne gi videle prorocite. 37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. }e praznuvaat so veselba. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. Isak i Jakov. kaj rekata Mera. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka.549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa. o`edneti go hulevte Moeto ime. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet. za{to jas sum vdovica i napu{tena. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. }e im go dadam Moeto ime. Vo drugi narodi }e se naselam. tuku se ostavivte sebesi” . deca. za da gi pazat Moite zakoni. odete. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. no so duhot svoj. nema da ve slu{am. 31 Koga }e mi prinesete prinos. vie gi fativte. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene.

9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. zakrepnuvaj gi nozete nivni. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. za{to od tebe }e gi baram. Toj }e vi dade ve~en mir. @iv sum Jas! veli Gospod. otkako gi prigotvi{. predaj gi vo grob. za{titi sirak. za{to Jas }e te spasam. 17 Ne pla{i se. 13 Dojdete i primete. izmolete za sebe malku dni. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost. bidete svedoci za toa. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. za{to Jas te izbrav. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. da ne zagine nikoj.” veli Gospod Sedr`itelot. doj gi dobro tvoite sinovi. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe. Asire. blizu e Onoj. veli Gospod. 15 Majko. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi. kako gulabica. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto. za{to Jas te izbrav. oble~i neoble~en. 29 Moite race }e te pokrijat. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija. ne podbivaj se so hrom. bidej}i sum milostiv. . 25 Dobra doilko. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. odgleduvaj gi so radost. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. primete ja sladosta od va{ata slava. tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod. 27 Ne skrbi se. 34 Zatoa vi govoram vam. kade i da gi najde{. preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. veli Gospod. za da ne zadocnite. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . 24 Po~ivaj i bidi spokoen. bidete bodri! 14 Nebo i zemja. Koj }e dojde na krajot na vekot. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. A koga dojdov kaj niv. gu{ni gi svoite sinovi. drugite }e pla~at i }e se skrbat. daj pravda na siromav. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. so tvoite sinovi. 19 a isto tolku i izvori. majko. neznabo{ci. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. 23 mrtvi.” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. 30 Ute{uvaj se. veli Gospod Sedr`itelot. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. veli Gospod. majko na sinovite. 26 Od slugite {to ti gi dadov. zakrepnuvaj gi nivnite noze. spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. {to mu go vetiv na Izrailot. optovareni so razli~ni plodovi. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. pomogni mu na onoj {to nema race. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. narode Moj.

Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot. sozdanie na Tvoite race. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe. koe be{e. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. . koe ne mo`ev da go prebrojam. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot. isto taka. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. 40 Sione. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. mi doa|aa misli vo srceto. Gospodi. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. narodi i pokolenija. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl. Ti vo po~etokot re~e.” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. jas bev potresen od ona {to go gledav.Noe so negovite ~eda.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se. primija od Gospod svetli obleki. koe gi nadminuva{e site. narodi i fidanki od niv. Ti go osudi na 3 smrt. za da se osveti narodot tvoj. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka. primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite . pove}e od porane{nite. koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod. no toj ja naru{i. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot. nego i negoviot porod. Ezdra. 11 Samo eden od niv ostavi . blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno.onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. koi nemaat broj. i dodeka le`ev smuten vo postelata. pred zemjata da rodi plodovi. i $ zapoveda na zemjata. 12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. otkako se preselija od senkata na ovoj vek. 4 pa rekov: „Vladetele. taka potopot gi pogodi niv. 44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. ~ie ime be{e Avraam.” Ezdra na planinata Sion Jas. od nego proizlegoa site pravednici. 39 koi. 41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi. Kako {to smrtta go pogodi Adam. i toj stana `iv pred Tebe. koga Ti samiot ja osnova zemjata. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. se namno`ija mnogu sinovi. moli se za carstvoto na Gospod. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. jas bev vo Vavilon. koj e povikan u{te od po~etokot. Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa.

vidov bezredija {to nemaat broj. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. zemjotres. 18 toga{ gi prekloni nebesata. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. neprijatelite.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi. i Tvoeto ime nema nikade da se najde. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce. Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto. kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. osven vo Izrail. a Svojot narod go pogubi. a zloto ostana. dobroto otstapi. iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. ja rastrese vselenata. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. a Isav go otfrli. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti. 16 Ti go izbra Jakov. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli. za{to jas odev me|u narodite i vidov. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. gi za{tituva{ bezzakonicite. pak. za{to i tie imaa lukavo srce. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod.552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. 4 . 26 otstapija od s#. Mu go dade sinot Isak. 23 Izmina mnogu vreme. i na Isak .sinovite Jakov i Isav. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. i Jakov se razmno`i prekumerno. a me|u drugite narodi nema da najde{. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot. postapija taka. deka `iveat vo izobilie. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. po ime Uriil. 4 Ako mi re{i{ eden od niv. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. buren vetar i mraz. ni trudot nivni donel plod. ja uredi zemjata.” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni.

ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. 18 A ti. na koe }e bide poseano dobroto. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime. e predaden na bezbo`ni plemiwa. 30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. 16 No planot na {umata se poka`a zaluden. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to. a ti i na toa ne mi odgovori. a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. bez {to ne mo`e{. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. za{to dojde ognot i taa izgore. 22 . Gospodi.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval. a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini. 28 A za ona {to me pra{a. nema da ima mesto. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. se pove}e }e se ~udi{. toa e ona za koe pra{av. za da pridobieme i tamu drugo mesto. ti odi{ premnogu daleku. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot.” 13 A toj. 9 A sega te pra{av samo za ognot. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa. a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. }e ti odgovoram: zloto e poseano. koj go vozqubi. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a. za da gi raznesuva svoite branovi. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti. neka mi bide daden um. na koe e poseano zloto. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot.da ja razbere rasipanosta.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam.” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet .” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. vetrot i denot {to si gi pre`iveal. kako zemjata {to $ e dadena na {umata. so koe se imenuvame? Eve. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. za da mo`am da razbiram. nitu vo Adot.

” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot. ostanaa kapki. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot. i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka.ostana dim. Sevi{niot ti dade da do`ivee{. velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata . zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba. 49 potoa pred mene pomina oblak. a i ne znam. i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. no otkako porojniot do`d prestana. a pticite }e preletaat na drugi mesta. poln so voda. koga mnogumina od `itelite na zemjata. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta. a ona {to }e dojde . 3 I zemjata.da go vratat ona {to im e dadeno. a mese~inata . i ognot . ne{to mo`am da ti ka`am. pa ostanale samo kapki i dim. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas. dali e pogolemo od ona {to izminalo. Gospodi.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori. taka brzaat i tie . za da se izbavi od rodilnite bolki. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat. }e nastanat dni.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i. znam kakvo e. pak. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri. i od drvo krv }e kape. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat. koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. 42 Kako {to rodilkata brza da rodi. ete.za nego ne znam. koja sega ja gleda{ deka caruva. 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi. mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e.ne{to pove}e od dim.srede no} }e ogree sonce. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde. za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek. i od nego se izli silen do`d.” 48 Jas zastanav i vidov: ete. kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki. toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. za koi me pra{uva{. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni.” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. vidov . no i site nie sme ispolneti so ne~esnost. 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi. i koga plamenot izmina. 5. zapalena pe~ka minuva pred mene. no site }e go ~ujat glasot negov. 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{.” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite. site prijateli }e stanat eden protiv drug. 4 Ako. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto. 5 . kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo. 2 i }e se umno`i nepravdata. koi mnogu znaat. ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa.tripati preku denot. 6 Toga{ }e caruva onoj. }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba . }e bidat grabnati. kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at.

slu{aj me . }e ~ue{ i pove}e od ova. 25 od site morski bezdni . Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud.Ti ja naimenuva samo gulabicata. {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava . Vladetele Gospodi. Ti ja izbra samo lozata.” 31 Koga gi govorev ovie zborovi. Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne. zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki. no nema da go najdat. Gospodare moj” .” 14 I jas se svestiv. vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. tuku govorev od golema taga.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. du{ata moja iznemo{tuva{e. mi govore{e. teloto moe trepere{e silno. me zakrepna i me ispravi na noze.jas }e ti ka`am u{te pove}e. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. neka be{e toj kaznet od Tvojata raka. a me|u site izdignati gradovi . 26 od site sozdadeni ptici .” 33 Jas mu rekov: „Govori. a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku. i ako posti{ sedum dni.samo Sion go osveti za Sebe. od site gori na zemjata i od site drvja na nea.” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat.” 29 . ofkaj}i i pla~ej}i. i od siot sozdaden dobitok . me poddr`uva{e. VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas. 30 I ako be{e si go mnogu namrazil. postev sedum dni. zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie. }e se trudat. si otide od mene. kako da is~eznuva{e.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{. i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. kako {to mi zapoveda angelot Uriil. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. i nema da go dobijat ona {to go sakaat. a od site cve}iwa vo svetot . pak. Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi. Gospodi. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega.Ti napolni samo eden izvor. Gospodare moj.vo racete na lukavi volci.Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi. no nivnite pati{ta nema da se ispravat. koga go slu{na toa. kaj mene be{e ispraten pak angelot. nemu mu dade zakon sovr{en. zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina. Tvojot narod.Ti ja izbra samo pe{terata. 15 No angelot dojde kaj mene. i kasni leb i ne n# ostavaj. 28 No sega. 21 Po sedum dni. Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob. 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am. 24 i od celiot zemen krug . jas }e te nau~am.” I toj.” .Ti go izbra samo krinot. 23 i rekov: „O. narodniot voda~. 32 i mi re~e: „^uj me. i.

navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{. a drugite se rodeni na starost.” 56 I rekov: „Ti se molam.” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi. pred da se utvrdat osnovite na rajot. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa. Tvojot sluga. i taa }e ti odgovori.navreme. koj mo`e toa da go znae. }e bidat u{te pomali od vas. zo{to gi ra|a{ odvreme . deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot. Gospodi.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme . toa mo`e da stanuva samo odvreme . taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri.i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. Gospodi. pred da se utvrdat podvi`nite sili. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No.556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema. taka nema pobrzuvawe za prvite.navreme. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno. 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite. pred da se zapalat ognovite na Sion. izvedi gi vetrovite . 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini. koj e sozdaden od Mene. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. i sozdadenoto go izdr`alo toa. 6 .” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot. a {to }e pravat onie {to bile pred mene. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. pred da duvnat vetrovite. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec. kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano.{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot. koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila. taka i go postaviv svetot. za koja mi govore{e.” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no. taka i onie {to se sega i koi }e bidat. i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. mlade{kata sila ve}e im odminala. 55 a onie {to }e se rodat po vas. 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. ete.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene. pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. pred da bolskotat sekavicite. dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a. . sozdanijata ve}e ostarea. osven Onoj. 2 pred da se ~ujat glasovite na gromot.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca.

” 20 A koga }e se odbele`i vekot. {to }e po~ne da izminuva. no mestoto.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot. i koga }e ja ~ujat. 11 . a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa. ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. od koi mi poka`a del minatata no}. za da gi posetam `itelite na zemjata. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. {to }e bide ispolnet so {um. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa. }e ostane `iv. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto. }e se pojavi vistinata. nastanuvaat dni. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. site vedna{ }e se upla{at. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. i site zaedno }e vidat. Za drugo. ne v~udoviduvaj se. 14 i }e prilega na zemjotres. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne. a petata . 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. 18 i re~e: „Eve. Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. kade {to stoi{.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. }e govori za svr{etokot. 12 Ti se molam. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. Gospodi Vladetele. a ne preku drug. koga toj }e govori. koj po seto ova. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati. glasot govore{e. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod. 25 Sekoj. ete. i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. pred Kogo stoev. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam. a po~etokot na idniot e Jakov. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. {to ti go pretska`uvam. 23 potoa silno }e zatrubi truba. rasipanosta }e bide pobedena.” 17 Koga go ~uv glasot. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. 15 Zatoa. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. 28 verata }e rascuti. 26 I }e vidat izbranite lu|e. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i. Ezdra. i }e razberat osnovite na zemjata. 19 koga }e po~nam da baram od onie. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. jas go poglednav Onoj.” 29 Koga Toj govore{e. stanav na noze i slu{nav i. 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. ne pra{uvaj me.negoviot kraj. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. koga od nego se rodija Jakov i Isav. nema da se pomesti. 31 I taka. isto taka od Mene }e dojde i krajot. a ne od nekoj drug. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv.

47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. bidej}i sedmiot del. Tvojot narod. a {este delovi gi isu{i. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. yverovi i vleka~i. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. 38 Toga{ rekov: „Gospodi. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. 55 Gospodi. nepromenlivi vo svojot vid. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi. da proizvede `ivotni. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. so neizre~ivo prijaten miris. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. 56 A za drugite narodi. za koi Ti re~e deka se ni{to. 48 Nemata i bezdu{na voda. za da im slu`i za hrana na onie. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot. Gospodi. za da go poka`e Tvoeto delo. ne mo`e{e da gi sobere zaedno. 2 i mi re~e: „Stani. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. a vtoroto . Ezdra. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. Svoj edinoroden i vozquben. Ti re~e deka se ni{to. na koi Ti saka{ i koga saka{. seto ova go rekov pred Tebe. koj treba{e da bide sodaden. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. tie narodi. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i.” 3 Jas rekov: „Govori. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. 57 A sega. na koi Ti saka{ i koga saka{. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. proizvede `ivotni. 54 a potoa go sozdade Adam. za da gi zavr{am trite sedmici. koj Ti go izbra. ete. a drugiot da ostane dolu. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. koi proizlegoa od Adam. vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. ptici {to letaat i ribi.558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. kogo go nare~e Svoj prvenec. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi. od kogo proizleguvame site nie i narodot. kade {to be{e sobrana vodata. kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. {to be{e i izvr{eno. 58 A nie. kade {to be{e sobrana vodata. sme predadeni vo nivnite race. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am. prijatni za vkusot. na znak od Boga. za da im slu`i za hrana na onie. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. kaj mene be{e ispraten angelot. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. cve}iwa. koi mi bea zapovedani.

kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. 14 I taka. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. i otkako }e pretrpat tesnotija. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi.polno. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite .dlaboka voda. 27 I sekoj. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. odnosno me|u ognot i vodata. nema da vidat {iro~ina. za da bide neizmerno i dlaboko. mali. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. }e dojde vreme koga }e se javat znacite. bolni. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. zatoa. za praznite prazno. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. 24 zakonot Negov go prezrea. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . ete. polni so nevolji i baraa mnogu trud. za{to sega e sokriena vo zemjata. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. suetna misla utvrdija vo sebesi. taka {to nikoj nema da ostane. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat. lukavi. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. ima samo edna pateka. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. kako {to be{e ponapred. ne gi vr{ea Negovite dela. taka {to prilega na reki. za da ne bidat kazneti. 25 Ete. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. . 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. ma~ni. koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. {to treba da pazat. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. Gospodi. koi `iveat. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. i pravot . 8 Me|u niv. a za polnite .” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija.}e zaginat. a onie {to `iveat bogoprotivno. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina. 23 se povlekoa po grevovni izmami. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ .koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. ako ne pomine niz tesnoto. Ezdra. 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena. ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. gi otfrlija Negovite vetuvawa. za da bidat `ivi. ako onie {to vleguvaat. 15 No. ili da vladee nad nego. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla.onie koi tivko prestojuvale vo nego. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en.559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto.

vo nego ~esto prebiva slava. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta.za mnogumina.” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite.za onie {to dobija do`d i za mrtviot. verata }e zakrepne. nie `iveevme lo{o. koi bea zgre{ile vo pustinata.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam. koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. koga }e si zamine raspa|aweto. za koi e prigotveno spasenieto. ako pak. 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. 53 ]e se poka`e rajot. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil. 66 Toj e mnogumilostiv. da go pretrpi ona {to go ka`a ti. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov. ne pomisluvavme. 58 ta ako bide pobeden. 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta. }e se razbudi pravdata. 59 Toa e onoj `ivot. 39 Ilija . 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. Koj im zboruvav. }e se otkrie nagradata. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`.sme sozdadeni suetni. ne padna samo ti. a Solomon . kako sprema Svoi sozdanija. koj e roden na zemjata. nie nikakvite . 40 Ezekija . koi imaa vozdr`livost. ako toga{.560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. Gospodi. nie odevme po lo{i pati{ta. koga izvr{uvame smrtni dela? . za da o`ivee. }e se otkine neverieto. deka po smrtta }e stradame. }e prestane vladeeweto na nepravdata. kako {to }e ima radost za onie. a koga }e umre . zatoa se molele za nemo}nite. 54 no nie nema da vlezeme vo nego. 37 po nego Isus . velej}i: izberi si `ivot. koj vo sega{niot vek `ivee so skrb. nitu Mi veruvaat Mene. Adame. }e bolsnat posvetlo od yvezdite. pobedi . Mojsej . 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon.” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot. a na{ite lica se pocrni od temninata.za Izrail vo denovite na Ahana. 55 Licata na onie. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. i kade ima spokoj i isceluvawe. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. mu re~e na narodot. deka Sevi{niot se narekuva milosrden. za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot. 64 Toj e dolgotrpeliv.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili. 56 Nie vo na{iot `ivot. zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot.za narodot vo vremeto na Senahirim. kade {to prebiva negnile`en plod.za pogubenite.za tatkovcite. 47 Kakva e polzata za ~ovek. tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. koga be{e `iv.da go dobie ona za {to govoram Jas. za da `ivee{. {to napravi ti? Ti koga zgre{i. 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot.za onie {to dojdoa za osvetuvaweto. koga vr{evme bezzakonija. nitu na prorocite po nego. da be{e zadr`an za da ne zgre{i. otkako mu be{e ve}e dadena. 38 Samoil i David . za koj Mojsej. pravednite se molea za ne~esnite. }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata. i mnozina . 41 I taka.da go ~ekaat kazni? 48 O.

da se dava mleko plod od gradite. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi. ako ne im oprostuva{e na onie. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. 6 O. 16 za Tvoeto nasledstvo. 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. 68 Toj dava darovi. - . {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. od koj se izliva zlatoto. a idniot . za koj `alam. 19 Zatoa ~uj go mojot glas. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi. a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. Ti Koj `ivee{ ve~no. za da dade plod.stra{no. Gospodi. a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. no }e ka`am za Tvojot narod. a malku prav. 67 Bidej}i. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe . ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. i kako. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. edna sporedba. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. 8 No. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. na Tvojot sluga. 20 Jas rekov: „Gospodi. odnosno od gradite. jas }e govoram pred Tebe. za{to. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. za koj stradam. Ezdra. Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. Gospodi. 69 Iako Toj kako sudija. za Izrail. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. ako ja zapra{a{. 2 ]e ti ka`am.za malkumina. po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto. }e ostanea samo sosema malkumina. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. poslu{aj gi moite zborovi. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. za kogo boleduvam. 3 Mnogumina se sozdadeni. no malkumina }e se spasat. 15 I sega.da se zapazi. koe izrasnalo vo nea. 5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. i ona {to e pazeno. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. se zapazuvaat i ednoto i drugoto. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata. a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. i na razumot na{ o~istuvawe.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. nema li da mi dozvoli{ mene. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. kako Ti {to re~e. Kako {to zemjata. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti. taka se i delata na ovoj svet. za Jakov. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. za koe prolevam solzi. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no.

koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela. se zapazuva po izvesno vreme. 49 zatoa {to si se smiril. 28 Ne gnevi se protiv onie. taka e. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. nasadeno e drvoto na `ivotot. taka i }e bide. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. dodeka razbiram . taka isto. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. i nikoga{ . 47 Ti nedostasuva mnogu. i ovoj rasipan rod. 29 a vozqubi gi onie. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. 33 A pravednite. po Tvoja volja.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. gradot e izgraden. i ne s# {to e nasadeno. tuku na onie. 31 a Ti. milosrden }e se nare~e{.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. za da bide zaboravena. 36 Gospodi. i rasipanosta bega vo adot. 53 Korenot na zloto e zape~aten za vas. iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka. nema nikoj me|u rodenite. zaradi nas gre{nite. 34 [to e ~ovekot. ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod.do nepravednite. Ti se narekuva{ negova praslika. a spomni si za onie. spored toa kako {to re~e. 41 40 . pred zaginuvaweto. 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. ili navreme ne go primi Tvojot do`d. fa}a koren.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost. }e se nare~e{ milosrden. izobilstvoto e podgotveno. 43 Kako {to semeto na zemjodelecot. tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. }e govoram. si spomnuvam kako stranstvuvale. i ne site {to se poseani vo ovoj vek . Ti si sozdal za nego s#. a da ne zgre{il. a pogledni kon onie. po svoite dela }e dobijat nagrada. `iveali{tata se prigotveni . Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. a da ne postapil ne~estivo. ako sum pridobil blagodat }e govoram.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi. sozdaden od Tvoite race. {to `iveele `ivotinski. pa. zatoa {to si podoben na nego. 44 taka e i so ~ovekot. koi pridobile mnogu dela. ako ne iznikne. koi se poznati deka se polo{i od yverovi.}e odgovaram. koi zgre{ile pred smrtta. za{to nie nemame pravedni dela. a idnoto e za idnite. pred sudot. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. pa zagine. 54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo. poznaa {to e strav. za da te slavat me|u pravednicite.}e se spasat. Kako {to rekov Jas. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. ili se rasipe od mnogu do`d. 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. 27 ne pogubuvaj gi onie. koi. za da se gnevi{ na nego. za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. prednazna~eno e idnoto vreme. 52 za{to za vas e otvoren rajot. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. 45 Ne gnevi se protiv nas. kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet.

deka onie {to }e zaginat. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. taka i svr{etokot biva javen. vo po~etokot. koi vo `ivotot dobivaat dobrini. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija. koga ovoj svet be{e sozdaden. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. Koj gi sozdal. taka i niv gi ~eka . 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog. 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva. ete. vo makite. buntovi kaj narodite. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot. koi se pojavija vo nego. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona. koj se pojavuva preku dejstva i znaci. 20 Jas go razgledav svetot: i. meri go vo sebesi. i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci. tie }e bidat vo maki.`ed i maki. ne go razbraa. 18 Koga go prigotvuvav svetot. a i sega ka`uvam.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli.kako branot {to e pove}e od kapka. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. takvo e i semeto. 9 Toga{ }e za`alat onie. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata. Ima znaci i sili. za koe pred malku se ka`a. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. i kraj. zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta. 19 A sega. se pove}e od onie {to }e se spasat . toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. no ne mi ka`a . otkako dobija sloboda. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. tuku go prezrea. se poka`a opasnost od zamisli. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot. ima svoj po~etok i kraj. ete. koi gi odgledav so golem trud.koga. da izbegne od gore spomenatite zla. 10 Onie. kakov e zemjodelecot. takva mu e i rabotata. 62 ova ne sum im go otkril na site. 7 Sekoj. vo koja veruvate. 5 Kako s#. 56 Za{to.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. {to im prigotvil `ivot. kakvi se cve}iwata. takvi se i {arkite. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. sega Ti mi poka`a mnogu znaci. 21 Go vidov i go po{tediv. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe. a samo na malkumina. {to e sozdadeno vo svetot.” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. takvo e i obrabotuvaweto. kakov e rabotnikot. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite. koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. sli~ni na tebe. 9 . a ne Me poznaa. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie. koi se prigotveni. koj se otkriva preku ~udesa i sili. tie go prezrea Sevi{niot. za{to toga{ be{e vremeto na vekot. iako znaeja deka se smrtni. i potoa }e govoram.

24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. i mojot ma`. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. vo tie trieset godini. bev neplodna. koga izminat drugite sedum dena. gospodare moj. tvojata sluginka. 45 po trieset godini.” 32 No na{ite tatkovci.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. no ne ra|av trieset godini. 34 Obi~no biva taka. i site moi sogra|ani. jas mu se izraduvav mnogu. jas otidov vo poleto. gre{ej}i. ja vide mojata smirenost. }e se slavite ve~no vo nego. Gospodi. postaveno ili izniknato. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. zaginavme. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. ete. koi go primivme Zakonot. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. koga go primija zakonot. koe se narekuva Ardat. i ne mo`e{e da zagine. imav ma`. seme Jakovovo. ako zemjata primila seme. Bog me ~u mene. toj }e rodi vo vas plod. Ti Koj sega ni se javuva{ nam. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. toj padna i umre. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. koga izlegoa od Egipet. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. i srceto moe pak se voznemiruva{e. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. jas go seam Mojot zakon vo vas. pa pred vas nema da ostane fatenoto. vnimavaj na moite zborovi. 44 Sekoj ~as i sekoj den. niti da pie{ vino. so koi bev zafaten. ili nekoj sad . 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O. 37 no Zakonot ne zaginuva. tvojata sluginka.hrana ili pija~ka. zaginuva i na{eto srce {to go primi. kade {to nema izgradeno ku}a. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego.” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. site moi sogra|ani po~naa da me 10 . 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. No so vas ne biva taka. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. tuku samo so cve}iwata. 36 Nie. 47 a koga porasna i re{i da se `eni.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. kako i porano. no bez da posti{ vo toa vreme. za{to be{e Tvoj. prirediv svadbena gozba. bez da jade{ meso. Izraile. toj ostanuva vo svojata sila. kako {to mi re~e. ili moreto korab. 31 Ete. 46 Jas go odgledav so golem trud. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e.

isto taka. na{ite deca pretrpea sram. pravednicite na{i se odvle~eni. i }e bide{ proslavena me|u `enite. visoko izvikav i rekov: .vo plen se odvedeni. radosta is~ezna. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. pobegnav i dojdov. tuku poslu{aj go mojot sovet. devojkite na{i se obes~esteni. `enata ve}e ne mi se javuva{e.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. taka i doa|a. kako {to gleda{ vo ova pole. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. izgledot nejzin stana bolskav. 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . da ne pijam.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. mladi~ite na{i se vo ropstvo. s# dodeka ne umram. 14 No jas }e ti ka`am deka. i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. 17 i taka. sve{tenicite na{i se izbieni. ispla{en.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. vrati se vo gradot pri svojot ma`. 15 Zatoa. i pomisliv {to treba da zna~i toa. nema da se vratam vo gradot. a ne ti. a junacite na{i iznemognaa. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna. svetlinata na svetilnikot izgasna. koga }e dojde vremeto. kov~egot na na{iot zavet e razgraben. 16 Za{to. koj ja obrabotuva od po~etokot. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir. }e go dobie{ sina si. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim. tuku ovde }e umram. 22 psaltirot na{ e poni`en. 23 a ona {to e najte{ko. decata ni zaginaa. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. ete. Svetiwata na{a e oskverneta. za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti. tuku da ostanam ovde. taka {to jas se ispla{iv od nea. a imeto {to ni e dadeno . a jas po~ivav do no}ta idniot den. jas stanav no}ta. koga sme site nata`eni i koga `alime.a sega{noto mno{tvo na nea. na{ata majka. vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. tuku neprestajno da pla~am i da postam. 27 I jas vidov: ete. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi. 7 deka Sion. da ne jadam. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe. pogledot nejzin odedna{ svetna i. najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. levitite na{i . kako ti {to si rodila so maka. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. tuku se grade{e grad. kako {to si odi. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. i drugi {to }e dojdat. prekumerno taguva. pesnite molknaa. 11 I taka. znameto na Sion ja zagubi svojata slava. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa. so koi bev zafaten. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. `enite na{i pretrpea nasilstvo. koj treba pove}e da `ali.re~isi e porugano.

koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego. samo ne ostavaj me zaludno da umram. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat.” 34 Jas mu rekov: „Govori mi. Sevi{niot. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. 29 . da mi ja objasni{ mene. toa e pa|aweto na Erusalim. 55 Pa taka. a ti se ma~e{e da ja ute{i{. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam. da ne se pla{i tvoeto srce. 30 me vide. ti se molam. eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide . kako malkumina.toa e Sion. 42 taa koja otposle stana nevidliva. A ona {to ti re~e taa . jas }e ti objasnam. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova. 39 Toj go gleda tvojot prav pat. 59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. 57 Ti si pobla`en od mnogumina i.Odgovaraj}i mi. i. ne pla{i se. me fati za desnata raka. 48 A ona {to ti re~e. toj dojde pri mene. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. toj re~e: 38 „Slu{aj me. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. me potkrepi i. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina.” . deka nejziniot sin. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato. izlegov vo poleto i.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil. otkako me ispravi na noze. 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin. 36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa. Gospodare moj. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost. ete. 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. 53 da dojde{ vo poleto. toa be{e `ivotot vo Erusalim. 50 A sega.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj. ovaa moja izbezumenost. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. si povikan pri Sevi{niot.koja ja vide kako grad . ete. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat.tuku {to po~nal da se yida. padnal i umrel. tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin. koga vlegol vo bra~nata odaja.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. postapuvaj}i po tvoite zborovi. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. na tvojot sluga. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. 49 I ete. 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion.

se obiduvaa da caruvaat. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna.” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. edna od mirnite glavi. sekoj neka spie na svoeto mesto. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. 7 I ete. 13 i koga se zacari. ete.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego. koja be{e od desnata strana. isto taka. kako i prvoto. koi bea soedineti so nea. 35 I. 29 Koga tie se obiduvaa. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. ete. eve {to ti javuvam. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto. 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. tuku od sredinata na negovoto telo. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. 19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. edno se izdigna. ete. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. 31 I taa glava. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti. se razbudi. 34 ostanaa dvete glavi. {to se obiduvaa da caruvaat. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. tuku bdejte po red. 2 I vidov: ete. 4 Negovite glavi miruvaa. 26 i. gi progolta dvete potkrilni. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. ta i tie da vladeat. taa be{e pogolema od drugite dve glavi. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. toa caruva{e dolgo vreme. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. kako i kriljata. no ne dobivaa vlast. se ~u glas.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I. ete. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. otkako se svrte zaedno so onie. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. za da is~ezne i toa. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. tie bea osum. no potoa vedna{ is~eznuvaa. ete. glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. vidov son: od moreto se izdiga{e orel. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja. no vedna{ is~ezna. 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata. 28 I vidov. nitu polovinata od toa vreme. 18 11 . kolku {to gi ima{e. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. i nekoi od niv i vladeeja. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. dvete ostanati perja. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. 15 ete. 12 I. nitu dvete mali perja. no i toa is~ezna. kako ti {to vladee{e. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. a toa be{e srednata. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi.

tie se svr{eni. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. tvojata gordost . u`as ja opfati zemjata.eden po drug dvanaeset carevi. ako si me na{ol popravi~en od mnozina. so tvoite stra{ni krilja. koj izlegol od gorata i rika. 14 Vo nego }e caruvaat . srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta. so tvoite grozni perja. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. 13 Ete.568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. na Tvojot sluga. gi pobedi site prethodni `ivotni. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne. zna~eweto na ova stra{no videnie. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. e carstvoto. i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. tuku od sredinata na negovoto telo.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. 12 . is~ezni ti. {to gi vide.” 3 Vidov i. ete. 5 Ete. miroqubivite gi navreduva{e. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. postra{no od site carstva {to bile pred nego. a jas vo bespokoj. doa|aat denovi. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene. {to sega tebe }e ti go objasnam. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja. da me potkrepi do kraj. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona. gi saka{e la`livcite.do Silniot. tie is~eznaa. tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. za da caruvaat. jas vidov.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. {to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. no toa toga{ nema da propadne. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. 17 A {to slu{na glas {to govori. orlu. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. 45 Zatoa. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete. tvojot brat. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena . 40 i ~etvrtoto od niv dojde. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. so tvoite zli glavi. ta du{ata moja napolno da se uspokoi.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot. i celoto telo na orelot izgoruva{e. ete. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel. 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav. 16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. i. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. koga na zemjata }e nastane carstvo.

a dvajca }e se zapazat do krajot. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e. zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. otkolku site drugi. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. i. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea. ne sum oti{ol od vas. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. napi{i go vo kniga.” 50 Narodot si otide vo gradot. toa zna~i. no dojdov na ova mesto. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot. 32 toa e Pomazanikot. i toa vo maki. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni. 40 . 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego. za koj ti bev ka`al od po~etokot. 34 Po svojata milosrdnost. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme. nadevaj se i ne taguvaj. {to bea pred niv. kako pristani{te za izbavuvawe na korab. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe. kako svetlina na temno mesto.” i pla~ea tie so visok glas. 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. dome Jakovov. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot.sudniot den. toa zna~i. otkako }e gi izobli~i. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. {to be{e na desnata strana. onie {to se zapazile vo Moite predeli. 37 Seto ova {to go vide. ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. kako {to mu rekov. 30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa. se sobraa site od malo do golemo. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. soedineti so kriljata. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot . 48 Ni jas ne sum ve ostavil. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi. }e gi kazni. otkako dojdoa pri mene.

570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. 8 Potoa vidov kako site onie. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta. kako i onie. {to ne se ostaveni. drugi so ta`ni. 5 Potoa vidov: eve. 3 Gledav. kako {to vidov. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. {to se be{e prigotvilo da vojuva. edni bea vrzani. 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. na Tvojot sluga. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. 20 No za ovoj. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. kade se svrtuva{e negovoto lice. 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. bea na`aleni. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa. nitu nekakvo voeno oru`je. 11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo. i trevata mi be{e hrana. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni.a i jas re~isi premalev od strav. 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni. 10 no toj. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. ne dr`e{e ni kopje.trepere{e. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. no sepak se osmelija da vojuvaat. otkade be{e izvajana taa gora. . 26 toa e onoj. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. 17 bidej}i onie. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. kako {to poka`uvaat sonovite. koj e vo opasnost. ne krena raka. mirno mno{tvo. i ete. se v`e{tuvaa i se topea site. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa. no ne mo`ev. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni. 6 Vidov. pa gi izgore site. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. toj izvaja golema gora i poleta na nea. pobla`eni se od umrenite. a drugi bea doveduvani. plameno di{ewe i silna bura. a onie {to }e padnat vo opasnost. ete. s# {to se gleda{e pod nego . koi se ostaveni. edni so veseli lica. nasekade. ogan i bura. toj }e bide zapazen. a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. za da pogledne.deka mnogu se upla{ija. 24 I taka. od moreto se izdigna vetar. 16 Za{to. }e gi sretne niv. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi. za da go pobedat toj ma`. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. {to se sobrale da go pobedat . koj se be{e izdignal od moreto. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv. koi go slu{aa negoviot glas. polesno e da go vidi toa. kako {to razbiram so razumot svoj. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. znaj deka onie {to se ostaveni. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. 14 13 13 . osven prav i miris od dim i strav me opfati. za da gi razdvi`i site negovi branovi. kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme.

38 i koi se sli~ni na ogan. taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. I sega. mirno mno`estvo. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. koj }e ostane. so koi }e po~nat da se izma~uvaat. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda. grad protiv grad. koi ne gi pazea vo svojata zemja. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. nastanuvaat dnite. Koj e sli~en na ognot. 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. carstvo protiv carstvo. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. nitu nekoe drugo voeno oru`je. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi. koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. za da mo`at tie da preminat. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. 40 toa se desette plemiwa. oblast protiv oblast. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo. Toj }e go za{titi Svojot narod. nitu onie {to se so Nego. izmisleni od tie narodi. osven vo vremeto na Negoviot den. bea odvedeni vo druga zemja.godina i polovina. a razumnosta si ja narekol svoja majka. Kogo ti go vide kako ma`. sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja. Koj se izdignuva. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko.” . 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. gi prevede od drugata strana na Rekata. 53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku. taa zemja se narekuva Arsaret. koga }e po~nat da pristignuvaat. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. preku koj samo ti ovde si prosveten. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. koi se najdoa vnatre vo Moite predeli. 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . narod protiv narod.

mu zapovedav i mu rekov: 6 . 21 Tvojot zakon e izgoren. i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na. i tamu ostanav tri dena. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. ta lu|eto da mo`at da go najdat patot..dodeka se svr{at vremiwata. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi. a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale. Gospodi” . 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot. tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite. jas sum pred Tebe. niti znaat {to treba da pravat tie. 26 Koga }e go svr{i{ toa. stavi gi vo svoeto srce. {to be{e sproti mene. i onie.tajno predaj im go na mudrite. i se ispraviv na svoite noze. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. Salemija.Ovie zborovi. 3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet. 25 pa dojdi ovde. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe . 7 A sega ti velam tebe: 8 . i }e go vrazumam sega{niot narod. otfrli gi ~ove~kite te{kotii.navreme. edno objavi. kako Ti {to mi zapoveda. 14 . a drugoto . svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa. Gospodi. ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon. izleze glas i re~e: „Ezdra. slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . da mo`at da `iveat. isprati mi Go Svetiot Duh.” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni. od kapinata. Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me. Ekana i Asiela. 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot. 19 }e otidam. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e.. a drugite sokrij gi” . objavi gi. otkolku {to si gi videl dosega. i onie {to se vo nego se bez svetlina. 13 I taka. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli .” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i.Znacite {to ti gi poka`av. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. tie petmina ve{ti brzopisci. nikoj ne znae {to si napravil Ti. ete. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. 16 Kolku svetot slabee od starost. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi. Davrija. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina.” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi.572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. i }e se pribli`i lagata.

tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. 5 Ete. {to gi napi{a ti. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. koj i vie po niv ne go zapazivte. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi. mi be{e podadena polna ~a{a. ete. otvori ja ustata i ispij go ona. i go pou~uvate va{eto srce. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. izlo`i gi otvoreno. kako praveden sudija. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i. otidovme vo poleto i ostanavme tamu. napolneta kako so voda. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um. smrt i pogibel. 31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. za{to se verni vistini. 40 Toga{ zedov i se napiv. {to }e go vlo`am na tvojata usta. ete. govori Gospod. no bea ottamu oslobodeni. 10 Ete. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. 43 Tie jadea leb no}e. a jas govorev dewe. 9 ]e im odmazdam. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. koga }e o`iveeme. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan. veli Gospod. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. kako {to mi zapoveda Toj. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud. a i no}e ne mol~ev.” 39 Ja otvoriv ustata i. a {to tie ne go znaeja. 32 a Toj. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena.” Taka i napraviv. a koga piev. 30 go primija zakonot na `ivotot. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . 4 sekoj {to ne veruva. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. }e umre vo svoeto neverie. jas }e ispratam. glad. 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi. nevolji na zemjata: me~. so {to }e te napojam. izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. vo srceto mi blikna razum. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. veli Gospod. koj ne go zapazija. 38 I ete. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani.

i gre{nicite . strav i golem trepet }e ima po zemjata. nivnite ku}i }e bidat razurnati. i ne }e mo`e. edni so drugi }e se pobeduvaat. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe. naka`ani so pomor i odmazda. 32 Tie }e se zbrkaat. i }e zatreperat. veli Gospod Bog. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. Bog nema da ve izbavi. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. brzi kako vetar. {to }e mu gi isprati Bog. da dojdat na sebesi. a ponekoga{ i od zapad. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. 24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi. 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe.kako zapalena slama. vidot im e mnogu stra{en. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. 31 Potoa zmiite. vie vo niv }e ostanete. }e padne i nivnata yvezda. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. za{to zgre{ivte pred Nego. }e se povredi. {to }e go vidat toj gnev. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. 20 Ete. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie. a lu|eto }e bidat opfateni od strav. a yvezdata. }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv. 28 Eve. 12 ]e zapla~e Egipet. }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. {to ja obrabotuvaat zemjata. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. {to se pod nivna vlast. 33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. Jas gi povikuvam. a na~alnicite za tekot na rabotite. taka i Jas }e postapam so niv. tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. od sever i Livan.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. a negovoto lice e od Istok. govori Gospod.od istok i jug. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. {to go podignav Jas vo Svojot gnev. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. site zemni carevi . }e vostanat gradovite. stra{no videnie. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. {to }e se pro{irat po zemjata. 26 . 25 Nema da gi po{tedam. Begajte od Mene sinovi otstapnici. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. poln so `estokost i bura. 18 za{to. razbesneti vo svojata `estina. poradi nivnata gordost. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata. }e im go vratam toa vo nivna pazuva. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. da se upla{at od Mene. }e zapla~at negovite osnovi. 37 U`as }e gi opfati site. veli Gospod.

gorite i ridovite. i tvojata zemja. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. Vavilone i Asijo. 63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. 61 Razurnata. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici. polni so svirepost. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. i tvoite gori. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. drvjata vo gorite. 52 Sakav li da te mrazam taka. taka so tebe }e postapi Bog. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. me~evi {to letaat i mnogu vodi. i site naokolu }e go oplakuvaat. I }e se krene prav i dim do samoto nebo. golemi i silni. Azija e pokorena I ti. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. 3 Vrz vas e ispraten me~. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. ti }e padne{ od me~.koga }e nastane `ega. no i tamu }e sretne{ nevolji. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. veli Gospod. Azijo. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat. 62 tie }e te uni{tat tebe. i tvoite gradovi. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. a da ne se sopiraat. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. siroma{tija i glad. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. a tie za tebe }e ti bidat ogan. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. me~ i rana. zatoa ti }e dobie{ kazna. 43 i }e pominat. za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt. }e zgasne li za mig ogan vo slama. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. do Vavilon i }e go uni{tat. 50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. koj }e go ugasne? 16 . ti }e bide{ za niv slama. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. ispratena vrz tebe. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. 49 Zatoa. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. veli Gospod. veli Gospod. 41 ogan i grad. biena i pokriena so rani od drugite `eni. }e se podigne i yvezda. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat. sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija.

isfrlena od silen strelec. {to }e bidat isprateni na zemjata. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. gladot i ranata. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. i mnogumina }e ofkaat.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree. slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. {to ne se vra}a. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. }e gi obzemat bolki. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. 16 Kako strela. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. da go ~ue negoviot glas. i nejzinite osnovi. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata. 34 Momi }e pla~at. s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek. bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. za{to ne }e ima koj da odi po niv. glad i golema brkotija. pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. i strav }e gi opfati vlastite. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata. }e nastane glad. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . i nema da se izgasne. a onie {to }e pre`iveat od glad. za da dojdat na zemjata. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda. }e zaginat od me~. 17 Te{ko mene. koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. za{to ne }e imaat svr{enici. i mnogumina }e umiraat. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. . 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. 33 Zemjata }e zapusti. koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. 39 Kako {to bremenata `ena. nivnite }erki }e pla~at. primete go i ne veruvajte im na bogovite. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. taka ne }e se vratat ni makite. a otkako mladenecot izleze od utrobata. 21 No i pokraj seto toa. moreto se vozbranuva od svoeto dno. 14 ete. ne }e ima koj da gi oplakuva. 22 Ete. zla se ispra}aat. i }e pomislat deka nastanal mir. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. 38 Eve. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. }e zapo~nat vojni. a vo seloto dvajca. 15 Plamnuva ogan.~etiri maslinki. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. 31 ili kako {to vo obrano lozje. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. 13 Za{to desnicata Negova e silna. bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. za koi vi re~e Gospod. onie {to berat vnimatelno.od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. voznemireni se i branovite i ribite . tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i.

63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. a onoj {to gradi ku}a . 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod. 60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. 69 Za{to.kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka. 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. pomislite na nivnoto srce. bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. Bog e Sudija. a pravdata }e se zacari nad vas. }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- . `ivot i razum. vo nego vlo`i duh.577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi. 46 Zatoa.deka nema da `nee. znae {to mislite vo va{ite srca. 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji . ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. a onie {to ne se `enat . site {to se trudat. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den. Toj go znae nivniot broj. i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. i zemja se pojavi. i „Neka bide nebo” i stana. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” .bidete kako tu|inci na zemjata. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at .kako da ne se nadeva da `ivee vo nea. 70 Onie. 72 }e bidat izbezumeni. koga }e dojde Onoj. 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . na bes~estie i na poni`uvawe. 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. svoite imoti i svoite lica. 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. go osnova vrz vodi. }e gi izlo`at na podbiv. a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt.deka nema da bere grozje. a lozarot . 42 Onoj {to prodava. zaludo se trudat. 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi. za da te~at rekite od visoki karpi. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i. 43 trgovecot . nivniot imot }e go razgrabaat. protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski. narode moj.deka }e bidat kako vdovci. 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi. ta da ja napojuvaat zemjata. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. neka bide kako da se prigotvuva da bega. 66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. ete. kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. od Nego pla{ete se. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. {to }e bidat nivni ednomislenici. veli Gospod. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`.na gorskite viso~ini.deka nema da ra|aat deca. 64 Toj ja znae va{ata namera. 44 Seja~ot neka misli . za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli.

73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi. taka {to ne mo`e ~ovek da pomine.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. 78 Te{ko im na onie. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. . 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. Gospod govori: ete. a od niv Jas }e ve izbavam. 74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici. za{to Bog e va{iot voda~. kako zlato {to se proveruva preku ogan. niz koja patot e pokrien so trwa. veli Gospod Bog. va{ite grevovi nema da bidat tovar. pred vas stojat denovi na `alost. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki.

27 litvata na Tvojot sluga. a yidovite na Erusalim se urnati.1 Dan 9. Er 42. koga jas bev vo prestolniot grad Suza. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1. Otkako pristignuva na odredenoto mesto. Bo`e nebesen.12 11.72). i se vo golema nevolja i poni`uvawe.17 zgre{ivme . i se ispo.2 2 Let 20.31).12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105.12 ilevi. vo dvanaesettata godina. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon. Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6.3 10.Taa sodr`i li~ni zapisi. Dodeka taa traela. pretpriem~iv.28 3 3 Mojs 26. Vo likot na Neemija. a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12. ni 107.so ogan izgoreni. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to .1–2. . ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo.1–10. postev i se molev pred Boga nebesen. za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija. velej}i: ‚Ako stanete prestapnici.toj i nekolku ma`i od Judeja.3 naredbite. otkrivame aktiven. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli.4 Car 8. Ez Mih 2. eden od moite bra}a. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena.10 Er 39. Vo mesecot kislev. Toj se privrzuva kon Ezdra.NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina. so koja sega se 30. slugite Tvoi. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija.2 Er 52. Tvojot sluga. sovremenik na sve{tenikot Ezdra. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto. i portite negovi .8 2 7. se nao|aat tamu. kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks. so koi zgre{ivme pred Tebe. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto.11–7.10). imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata.8 4 Ps 136.5 Mojs 30.48 veduvam za grevovite na sinovite Izra. i za Erusalim.40).1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi. I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto.jas i domot na mojot tatko. vo zemjata svoja. toga{. 5 i rekov: „Gospodi. Svetovnoto lice Neemija. }e ve rasturam me|u narodite. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate.4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija. i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8.9 te Izrailevi. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12. ~esen i hrabar ~ovek. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej.1 Zah 7. sinot na Hahalija. Tvojot sluga. Bo`e veli~estven i stra{en.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite.9 Dan 9.2743). ~ie ime go nosi ovaa kniga. 2 dojde Ananija. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni. Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski.31 4 Car 25. 1.3 5 5 Mojs 7.4413.33 5 Mojs 4.26. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter.1 Est 2.3 Is 11. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi.

kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam. i . da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. amonski rob. ta da ne bideme ve}e za sram. Erusalim opuste.3 Is 58.12-14 2 Let 36.” 6 I mi re~e carot pred caricata.14 vinar kaj carot.6 tamu tri dni.12 Ez 5.6 2 Mojs 32. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene.3 13 3. se vrativ.22 10 4. 13.14 8 Ezd 7. bidej}i rakata na Boga be{e nad mene.1 sila 11 Ti se molam.11 5 Mojs 9.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a. Gospodi.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom. 10 Koga go slu{naa toa Sanavalat. otkako go opredeliv vremeto. ~uvarot na carskite {umi.1 6.12.Ps 43. nitu na prvencite. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti. Neemija ja proveruva sostojbata. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe. i za ku}ata. nitu na sve{tenicite. im gi predadov carskite pisma. Pomogni mu denes Er 52. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5.5. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo. dodeka stignam do Judeja. kade {to se grobovite na predcite moi.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25.15 Est 10. i bev tu| pred nego.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka. nitu na na~alnicite. vo eden den od mesecot nisan. domot. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim.12-15 `i. ima{e pred mene vino. otkako minav pak niz Dolinskite Porti.12. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota. neka bide Ezd 4. ite slugi. toga{ isprati me vo Judeja. osven ona na koe javav. gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto.” I carot mi dade. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. a nema{e nikakvo dobi~e so mene. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. i portite negovi so ogan se izgoreni. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata.7 6. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot.9 17 1. 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i.31 2 Let 26. amonski rob.29 koja }e `iveam. 16 No stare{inite ne znaeja. {to bea so mene. horon~anecot i Tovija. 8 i pismo do Asaf. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot. i za gradskite yidi{ta. vo gradot.13 12. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot. na yidinite 11 9 Ezd 8. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto. .580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam. 2.

sin na Varahija. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite. Henadadov sin. a za vas nema da ima ni del. povidnite. 6 12. sin na Kol–Hoze. klu~alkite nivni i reziwata nivni. . ni spomen vo Erusalim. i Jadon od Meronot.12 Er 31. 8 Do nego poprava{e Uziil. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. na~alnik na polovina od keilskiot okrug.18 te. do niv poprava{e Sadok. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni. Toj }e ni pomogne. sin Hakocov. go poprava{e yidot. sproti izlezot kon oru`nicata. 7 Do niv poprava{e Melatija. ni se potsmevnuDela 8. sin na Imrij. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2. sin na Azbuk.6 Kulata na Pe~kite. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti. na~alnik na Micpa. poprava{e Jedaja. sin na Urija i vnuk na Hakoc. prvosve{teni8 kot. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv. sin Harakahimov. sinot na Baana. rakovodeni od Rehum. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. so `itelite na Gavaon i na Micpa. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. Gavaonec. 17 Po niv popravaa levitite. na vtoriot del. sluZah 14. klu~alkite nivni i reziwata nivni.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija.1 hat–Moav. 19 A do nego poprava{e Ezer. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. sin Orov. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija. na agolot. sin na Besodija. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid. a vedna{ do niv yida{e Zakur. na vtoriot del. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. sproti carskata gradina. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. Ha{avija.14 3 . 4 Do niv Meremot. tokmu nasproti ku}ata svoja. prvosve{tenikot. sin na Vanij.7 12 Do niv poprava{e Selum. Rihavov sin. vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3. zlatar. sin na Pa.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. ni pra3 vo. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini. klu~alkite nivni i reziwata nivni. 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. a do nego poprava{e Hatu{. sin na Halohe{.38 niot Bog.29 poluokrug. sin na Paseah.sve{tenici12. toj gi izgradi. sin na Harumaf. sin na Je{ua. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. do niv Me{ulam. sin na Harhaja. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj. sin na Urija. 10 Do niv. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. gi pokri i gi stavi vratite nivni. 21 Po nego poprava{e Meremot.2 me. koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata. do nego poprava{e. 14 sin na Harim. 9 Do niv poprava{e Refaja. no nekoi od niv. i bra}ata negovi . Jn 9. na~alnik na okrugot Micpa. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala. na vtoriot del. sin na Ha{avneja. za svojot okrug. sin na Zakaj. 16 Po nego poprava{e Neemija. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini. sin Me{ezavelov. 5 Do niv popravaa tekojci. i Ha{uv.toj i }erkite negovi.24 gite Negovi. i nie. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel.10 Ezd 10. 2 Do niv gradea erihoncite. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon. a do nego poprava{e Ananija.39 2 Let 33. i Me{ulam.Er 6.

31 Po nego poprava{e Malkija. 27 Po niv popravaa tekojcite. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite. i Amoncite. 26 A hramovite prislu`nici.23 Ps 68. ~uvar na Isto~nite Porti.18 Ps 78. {estiot sin na Calaf. po niv poprava{e Azarija. na kakov prezir sme. 13 toga{ po niskite mesta na gradot. sproti svojata ku}a. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo.27 Is 2. [elemiev sin. za `enite svoi i za ku}ite svoi. ponatamu rabote{e [emaja.10 2 Er 26.” 4 ^uj.16 5 4 Car 14. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot. }e gi ubieme. Varahiev sin. sinot na Uzaj.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite. Ananiev sin. na vtoriot del. sin na [ehanija. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija.9 Er 18. so kopjata nivni i so lakovite nivni. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid. zad yidot. re~e: „Neka go yidaat. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav. a zemja od urnatinite ima mnogu. toga{ . 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci.” 11 A neprijatelite na{i.1 2. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv.10 8 Ps 2. Po nego Fedaja. sproti sobata svoja. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni.582 NEEMIJA 26 7. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata. 30 Po nego poprava{e Ananija. 4 Er 33.2 37 Er 18. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e. 29 Po niv poprava{e Sadok. pak. sin na Henadad. 3 A do nego Tovija. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat. i Arabjanite. {to `iveeja vo Ofel.15 5 Mojs 1. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. 24 Po nego poprava{e Binuj.1 14 1 Mojs 28. na vtoriot del. sin na Maaseja. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite.46 2 Let 33.26-27 32 Jn 5. 6 Nie sepak go gradevme yidot. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv. sinot na Imer. sproti svojata ku}a. Paro{ov sin. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni.1-4 4. i }e ja zapreme rabotata. Amonecot. i Anon. za sinovite svoi.3-4 28 4 Car 11. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni.29 2 Car 10. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava. ne mo`eme da go gradime yidot. ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. po suvite mesta. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni. do ku}ata svoja. 14 Pa poglednav i stanav. na drugiot del. Hacorfiev sin. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. sekoj sproti svojata ku}a.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv. mnogu se razgnevija. Bo`e na{. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite.24 Ps 122.2 83. rabote{e sproti agolot i kulata. i A{dodcite. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe. 25 Palal.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat. za }erkite svoi. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula. Po niv poprava{e Me{ulam.23 7 2. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi.

koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv.” 21 Taka ja teravme rabotata.6 7 2 Mojs 22. {titovi. i lihvata od srebroto. od imotot negov.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. i taka gradea.” 3 Ima{e i takvi. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi. kakvi {to se nivnite sinovi. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5. prodadeni na narodite. a. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i. lakovi 1 Mojs i oklopi.5 10 2 Mojs 22. spored silite svoi. 8 pa im rekov: „Nie. sekoj na svojata rabota. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25. {to so ednaEzd 4. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat. bra}ata nivni. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi. 2 Ima{e edni. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite.5 13 8. }e napravime taka.39 4 Car 4. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata.7 5 . koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. 22 Osven toa.1 Er 34. i ku}ite nivni. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo.6 5 Mojs 27. i nie 5 nie imame isti tela. istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim.” 4 Ima{e i takvi. sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu.1 Amos 2. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni.6 Er 40. Ps 108. a dewe na rabota.” I svikav protiv niv golem sobir. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov. i sinovite ni se takvi. kako {to veli{.6 site se vrativme kaj yidot. a do mene be{e truba~ot. mnogu se jadosav.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata.47 9 Is 52.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari.26-28 3 Mojs 25.15 14 2. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg.18-19 8 3 Mojs 25. 7 Srceto moe se vozbudi.8-22 rabotea na izgradbata.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor. 23 I nitu jas. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. `itoto.6 12 Ezd 10. i nie bi sakale da si nabavime `ito. vinoto i masloto {to ste go zele od niv. 20 zatoa. taka go pravea toa. a ete. i narodot go odr`a toj zbor. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi. 14 Od toj den.26 11 Is 58. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa. a nivnite voda~i bea zad ce47. s# dodeka yvezdite da izlezat.35-37 5 Mojs 23. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad. Ps 149. protiv Judejcite. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite. ne gi soblekuvavme oblekite svoi. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. koi velea: „Nie. a vie gi prodavate bra}ata svoi. nitu bra}ata moi. 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi.23 liot dom Judin. Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite. od kade }e ~uete zvuk na truba. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. a vo drugata raka dr`ea kopje. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. da se hranime i da `iveeme.

i Ge{em tvrdi deka.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana. Bo`e moj.22-23 13 Er 20.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot. za{to toj mu be{e zet na [ehanija.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi.19 nivni vladeeja nad narodot. i nivi ne kupuvavme. {to 4 Car 20. . 1 Mojs 8. bo`em. to~no za pedeset i dva dena. i }e se posovetuvame zaedno. 10-11 4 Mojs 18. jas ne zemav upravitelski danok.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog.” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. 5. Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. me|utoa. 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli.do toa vreme. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie. vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija. sin Mehetavelov. za {to zboruva{. da postapam taka i da zgre{am. sam si go izmislil so svojot um.2-3 . rabotata }e zapre. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi. vo tekot na dvanaeset godini.iako mi govore{e proro~ki. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. sin na Delaja. I pokraj seto toa. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina .” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo.9-40 Zah 13. 18 I.1 15 A porane{nite upraviteli. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod. 17 Osven toa.1 riesette {ekeli srebro.3 bea pred mene. osven ~eti6. i go vidoa toa site okolni narodi. eve. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. Tovija i Ge{em. sinot na Varahija. Zatoa dojdi. sin Arahov. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja. ne bev postavil u{te vrati na portite. a jas im vra}av ist odgovor. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja. i taa nema da se zavr{i. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i.tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. 14 Pomni gi. . {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene. za{to }e dojdat da te ubijat no}e. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji. ne mo`am da slezam. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela. za petti pat. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite.7 12 Ez 13. vnatre vo hramot. i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom.” 9 A tie site n# zapla{uvaa. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota. a Tovievite pisma odea do niv.8 16 Pritoa. duri i slugite 2. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot.10 14 Er 23. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo. ako ja ostavam i slezam kaj vas. jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. 19 Bo`e moj. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego.710 6 mislile da dignete vostanie. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene.10. taka se zboruva.

dodeka vratarite se nao|aat tuka. sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel. Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i. Bigvaj. 32 @itelite od Vetil i Gaj . 28 @iteli od Bet–Azmavet . 16 Potomci na Bevaj . 12 Potomci na Elam . 17 Potomci na Azgad .sto dvaeset i osum.trista i dvaeset. bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv.{estotini {eeset i sedum. Bil{an.dve iljadi trista dvaeset i dvajca. 10 Potomci na Arah . 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti. Nehum i Baana. 14 Potomci na Zakaj . 36 Lu|e od Erihon . 35 Potomci na Harim . 31 @iteli od Mikmas . a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. 21 Potomci na Ater.iljada dveste pedeset i ~etiri. i levitite.sto i dvanaeset. i ku}ite ne bea izgradeni.iljadi dveste pedeset i ~etvorica. 15 Potomcite na Binuj .pedeset i dvajca.{estotini pedeset i dvajca.2 1.dve iljadi {eeset i sedum. 24 Potomci na Harif .osumstotini ~etirieset i pet. 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija. Azarija i Raamija. odnosno. Je{ua. neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite.1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden.{estotini ~etirieset i osum.trista dvaeset i osum. dodeka ne izgree sonceto. Neemija. 34 Potomci od drugiot Elam . 13 Potomci na Zatu .585 NEEMIJA 7.sto dvaeset i trojca.{estotini pedeset i pet. a narod vo nego ima{e malku. Nahamanij. 37 Lu|e od Lod. zaedno so na~alnikot na tvrdinata. Ananija.sto osumdeset i osum. 25 @iteli od Gavaon . vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata. 11.sedumstotini ~etirieset i trojca.sedumstotini i {eeset. potomci na Je{ua i Joav .sto dvaeset i dvajca.dve iljadi osumstotini i osumnaeset. 27 @iteli od Anatot . 9 Potomci na Safatija . i nave~er. 33 @iteli od drugiot Nevo .{estotini dvaeset i eden.devedeset i osum. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. 22 Potomci na Ha{um . Misperet.{estotini dvaeset i osum. Hadid i Ono .sedumstotini dvaeset i eden. 23 Potomci na Becaj . 19 Potomci na Bigvaj . 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem. 18 Potomci na Adonikam . 20 Potomci na Adin . Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi.3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina. 26 @iteli od Vitleem i Netofa . i peja~ite. 29 @iteli od Kirjat–Jarim. Mardohej. 30 @iteli od Rama i Geva . 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite.trista sedumdeset i dvajca. I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ .dve iljadi sto sedumdeset i dvajca.devedeset i pet. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja. i gi postavija vratite. 11 Potomci na Pahat–Moav. koi se vratija od plenstvo. a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu. Kefira i Beerot .trista dvaeset i ~etiri.~etirieset i dvajca.trista ~etirieset i pet.1 6 Ezd 2. od Ezekieviot dom . .2 4 Car 18.

42 Potomci na Harim . potomci na Hatil. 59 potomci na Safatija. od rodot na Hodeva . 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i. 41 Potomci na Pa{hur .72 nieto svoe i rodot svoj. 67 osven slugite nivni. potomcite na Verzelij. 55 potomci na Barkos. potomci na Gahar. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro. . potomci na Amon. potomci na Hatita. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. potomci na Har{a. potomci na Oza. potomci na Ater. potomci na Hasufa. potomci na Padon. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj.30 na broj trista devedeset i dvajca.{est iljadi sedumstotini i dvaeset. potomci na Nekoda. potomci na Recin. potomci na Tabaot.devetstotini sedumdeset i trojca.586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . potomci na Soferet. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail. potomci na Gidel.~etiristotini trieset i pet. potomci na Temah. 69 kamili . 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite. potomci na Hakufa.iljada pedeset i dvajca. potomci na Mehida. 49 potomci na Hanan. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha. potomcite na Nekoda . potomci na Talmon. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di. potomci na Darkon. 44 Peja~i. no ne mo`ea da go ka`at pokole. 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. 50 potomci na Reaja.sto ~etirieset i osum. 56 potomci na Necijah. 58 potomci na Uala. 47 potomci na Keros. 64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. Keruv–Adon i Imer. i Kadmiel. 51 potomci na Gazam. potomci na Hatifa. 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba. koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime. maski imaa dveste ~etirieset i pet.iljada dveste ~etirieset i sedum. potomci na Harhur. potomci na [ovaj .{estotini ~etirieset i dvajca. magariwa . i vratarite i peja~ite.sedumdeset i ~etiri. potomci na Poheret–Hacevaim. 40 Potomci na Imer . potomci na Asaf . ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto. 61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki. potomci na Meunim. pedeset ~a{i. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. potomcite na Tovija.tri iljadi devetstotini i trieset. potomci na Paseah. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi .7 Tel–Melah. potomcite na Hakoc. potomci na Gidel. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite.sto trieset i osum. potomci na Hagava. 48 potomci na Levana. potomci na Sisera. potomci na Nefu{esim. 53 potomci na Bakbuk. 43 Leviti: potomci na Je{ua.bea 2 28. koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum.iljada i sedumnaeset. 45 ^uvari na portite: potomci na Selum. no ne se najde. dali se i tie od Ezd 3. potomci na Salmaj. potomci na Sia.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja. Tel–Har{a. potomci na Akuv. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua . 52 potomci na Besaj. 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. 54 potomci na Baclit. potomci na Perida.

[ema. Ha{badana. sinot Navinov. [erevija. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9.4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa.” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod. Zaharija i Me{ulam. Ha{um.7.33-36 23.1-6 5 Mojs 31.krevaj}i gi racete nagore. siot narod stana. Helkija i Maaseja. za da im gi objasni zborovite na Zakonot. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. `enite i site {to mo`ea da razberat. 9 Toga{ Neemija. 23. `eni i site {to mo`ea da razbiraat. od osamnuvawe do pladne. za{to gi 33.22 Lk 14.19 Est 9. [abetaj. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi. Hanan. vejki mirtovi.40 5 Mojs 12. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- . i narodot go razbira{e pro~itanoto. 7 A levitite Je{ua.14 6 2 Tim 2. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti. poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod. Maaseja. Azarija. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi. Ne ta`ete. I go praznuvaa praznikot sedum dena. 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i.587 NEEMIJA 8. od prviot den do posledniot. Jamin. . i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot.23-25 4 Mojs 29.8 7 3 Mojs 10. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. I siot narod odgovara{e: amin. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. vejki od diva maslina. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas.61 2 Let 34. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod.18 1 Car 25. vo prviot den na sedmiot mesec.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec.7 9 5 Mojs 12. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3.1 3. Jozavad. pred ma`ite. i davaa tolkuvawe. A koga ja otvori.11 4 2 Let 6. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot.6 2 Let 7. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot.N.Fedaja. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda. 17 Celata zaednica na onie. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23.” 16 Otide narodot i donesoa.8 2 Car 6. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina.26 5 Mojs 28. Malkija.se odr`a sobor spored uredbata. Od dnite na Isus.10 Ezd 3. ne ta`ete. 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim.14-15 10 3 Mojs 23. a na osmiot den . Urija. a narodot stoe{e na mestata svoi. ta si napravija kolibi.12 no. koi go pou~uvaa narodot. Velikiot Bog. va{iot Bog. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den.20 9. i kni`nikot Ezdra.za{to siot narod pla~e{e. {to se bea vratile od plenstvo. Anaja. Misail. amin.39-43 velej}i: „Prestanete. od Zakonot Bo`ji. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti.” . i levitite. Radosta be{e mnogu golema. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci. ne ta`ete i ne pla~ete. sve{tenik. 10 I im re~e: „Odete. 7.1 Is. Kelita.11 praznuva so golema radost.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. za{to ovoj den e 18 svet. a do nego desno stoeja Matitija.22 Gospod. i vo dvorovite na Bo`jiot dom. Akuv. a levo od nego . i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon.12 16.11 2 Let 17. Hodija. 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite. Vanij.

za{to tie postapija gordelivo so niv.588 NEEMIJA 2 levi.40 Ezd 6. Gospodi Bo`e.i makar {to pravea golemi skvernavewa. carot na Esevon. i Ti go o`ivuva{ seto toa.14 Agej 2. a koga bea `edni. bea uporni. i silno 1 Mojs 12. 12 2 Mojs 13. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci. Ps 77. a 8 onie {to te gonea. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat. 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite. carot na Ba{an. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. za da gi vodi po patot. otkoga ja krena rakata. se zakolna deka }e im ja dade{. 12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb .6 Is 63.1-4 17 2 Mojs 34. [erevija. 17. svojot Bog. za da im go osvetluva{ patot. Vanij. i tie minaa srede more kako po suvo. 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova.4-5. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4. nameneto za leviti. nebesata na nebesata i seta nivna vojska.no}e.4 22 4 Mojs 21. 146.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45. no ni{to ne im nedostasuva{e. dobar i milostiv.23-25 slavete Go Gospoda. Koj si 15.18-21 Vanij. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna. Ha{avneja. Gospodi. oblekata ne im ovetvuva{e.1 podov.5 Gospod.6-7 18 2 Mojs 32.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua. 4 A toga{ levitite Je{ua. Koj saka da pro{teva. Hitijcite. poradi golemoto Svoe milosrdie.6 Dela 4.1-7 5 Mojs 1. svojot Bog. Ti go sozdade neboto.12 Ps 94. 11 Ti go prese~e pred niv moreto. im dade praveden sud. 19 Ti. Amorejcite. Kadmiel.3. 7 Ti sam. Perizijcite. naredbi i dobri zapovedi. po koj treba{e da odat. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli. [evanija.26 svoi.21 16 4 Mojs 14. 15. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14. vistinski zakoni.5 Zah 4. odveka 7-12 doveka. i zemjata na Og. go izbra Avram. 2 Mojs 2. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata. I Ti go ispolni zborot Svoj. stanaa. postej}i. Ti im dava{e leb od neboto.22 20 2 Mojs 16. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' . 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. i Ti si sozdade ime do denes. No Ti si Bog. i ogneniot stolb .11. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More.3 21 5 Mojs 8.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti. koja Ti. po koj treba{e da odat.21-35 .24 Kadmiel. Bunij. moriwata i s# {to e vo niv. va{iot Bog. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion.15 17. [erevija. Hodija. i Ti ne gi ostavi. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6. zemjata i s# {to e po nea.4 Is 40. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi. svojot Bog. 16 No tie.58 15 2 Mojs 16 17. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv. nozete ne im potekuvaa.1-6 19 2 Mojs 13. na{ite tatkovci.5 13. naredbi i zakon. za{to si spravedliv. ne gi ostavi vo pustinata. Otkr 10. bidej}i Ti znae{e. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime. stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe. Jevusijcite i Gergesejcite.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto.4 3 I stoeja na mestata svoi. obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe.1-3 povikaa kon Gospod. im izvadi voda od kamen.no}e za da im sveti po patot. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7.30 3 Mojs 26. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto.6 Ps 22. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam. 15 I koga gladuvaa. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1.10 eden.

so koi gi potsetuva{e. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv. se otstranuvaa od Tvoite zakoni.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. 28 A koga se uspokojuvaa. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata.20-22 27 Sud 2.31-25. knezovite na{i. I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja .Hanancite. 31 No. vo te{ko vreme za niv.11 Er 44. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. i nie sme vo golema maka. 32 I sega.4. sega nie $ robuvame. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. 2 Seraja.9 33 Ezd 9. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1.13 19. [evanija.N. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. eve. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e. i tie vladeeja so niv. Varuh. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i. 33 Vo s# {to n# snajde. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja. go prezrea Tvojot zakon. Meramot. Ti si praveden.N. Maluh.7 36 Ezd 9.33 10.6 {e. carevite na{i. po golemoto Svoe milosrdie. Eremija. 24. 5 Harim. Ti gi slu{a{e od nebesata i. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina. za{to Ti postapuva{ spored pravdata. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. a nie sme vinovni. Bo`e veli~estven. 30 ^ekaj}i da se obratat. Malkija. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana. 4 Hatu{. i zavladeaja ku}i. 7 Me{ulam. stra{en. sin na Hahalija. 3 Pa{hur. i Sedekija.21 31 2 Mojs 34. Ti gi slu{a{e od nebesata i. go svitkaa grbot. no tie ne slu{aa. Gineton.13 26 3 Car 18. silen. koi gi ugnetuvaa. 37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite. 5-6 23. Mijamin. preku koi bi `iveel ~ovek.9 37 5 Mojs 28. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. i premnogu hulea.14 Er 2. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi.11-21 29 3 Mojs 18. 24. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is.45-48 Is 63. i nad dobitokot na{.5 30 4 Car 17. Avija. gi ubivaa Tvoite proroci. Azarija. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata. }e povikaa kon Tebe. eve. se nasituvaa. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas. 38 32 5 Mojs 7. po golemoto Svoe milosrdie. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa. Avdija. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i. 35 I vo svoeto carstvo. No sekoga{ koga.20-23 2 Let 24. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. 36 I. 34 Carevite na{i. Koj go pazi zavetot i milosta. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i. polni so sekakov imot. 27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni.26 10 . napraveni izvori vo kamen.10. mnogupati gi spasuva{e. ako gi ispolnuva{e. knezovite na{i.1 Is. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. Amarija.17 35 5 Mojs 28. Bo`e na{.15 34 4 Car 23. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija. 6 Daniil. sve{tenicite na{i. upravitelot. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon. levitite na{i i sve{tenicite na{i. spored golemoto Svoe milosrdie. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari.30 26. No koga pak }e povikaa kon Tebe. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. Tie jadea. sega sme robovi.

i naredbite Negovi. Me{ulam. 24 Halohe{.11 13 Hodija. peja~i. 22 Pelatija. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej.38 15 Bunij. Beninu. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod. levitite.16 Ezd 9.26 40 13. Maaseja.2 52. i na{ite prinosi. Ha{uv. i plodovi od sekoe drvo. 20 Magpija{. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{. 23.590 NEEMIJA 8 Maazija. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . Sadok. 5 Mojs 15. vo opredeleno vreme. kako {to e pi{ano vo zakonot. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. Amos 8. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito.27 Pahat–Moav. sve{tenici.11-12 11. sin na Azanija. Azgad. [ovek. Anaja.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. za sabotite. 26 Ahija. site {to mo`ea da razberat. `enite nivni. Ananija. sinovite nivni. [erevija. 25 Rehum. sekoja godina. 23 Osija. Pilha. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji.21-24 39 4 Mojs 18. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi. Bevaj. Nevaj. koga koe na{e pokolenie. Azur. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. Hezir. Tie. Anan. 32 Kelita. i vino. i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi. Ha{avna. i sve{tenicite {to slu`at. za nabavka na drva. 34 3 Mojs 24. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118.5 16 Adonija. Vanij. 13.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto.18-21 18. vo prostoriite opredeleni za kletovi. Rehov. Adin.14-16 38 4 Mojs 15.8-11 12 Zakur. kon naj~esnite od niv. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi. Elam. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj. vino i maslo. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. Ez 23. 19 Harif. Ha{avija. potomok Aronov. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. 21 Me{ezavel. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog. Ezekija. i desetok od zemjata svoja . Baana. [evanija. 38 So levitite. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. a drugite od narodot frlija `drepka. Tamu se i sve{tenite sadovi. Binuj. Hanan. 3 Mojs 25. }e ima sve{tenik. i povelbite Negovi. za novomese~ijata.1-2 na Henadad i Kadmiel.6 37 2 Mojs 13. leviti. 34 I frlivme `drepka nie. za praznicite. Harim. Hanan. Bigvaj. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj. vratari. 2 Mojs 20. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. Vanij. 28 I drugiot narod. kako {to e zapi{ano vo Zakonot. }e sobiraat desetok vo site gradovi.1 7. od sinovite 34. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. levitite i narodot. Pelaja. Anatot. 27 Maluh. kade {to imame zemjodelstvo. Hodija.na levitite. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite. sve{tenicite. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod. Ha{um. 18 Hodija.15-22 11 Miha. Bilgaj.1 Er 17. 10 i bra}ata nivni: [evanija. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi. 17 Ater. Jadua.4 Is 48. }erkite nivni. na{iot Bog. Zatu. 36 isto taka .1-2 4 Mojs 18. koga sobiraat levitski desetok. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. Becaj. Hanan. i vratarite i peja~ite.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim.

koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. 12 i nivnite bra}a. bea ~etiristotini {eeset i osum. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. hrabri lu|e. sin na Ha{uv. sin na Jojariv. sin Ahzaev.16 24 1 Mojs 38.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim. sve{tenicite i levitite. sin Pedaev. 26 vo Je{ua. sin Jerohamov. koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. sin Merajotov. i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. gi potomcite Venijaminovi: Salc. stare{ini na rodovite . 28 Vo Ciklag. sin Isaev. sin na Ahituv. sin Zahariev. 23 1 Let 15. potomci na Silomnij.devetstotini dvaeset i osum. Adulam i selata nivni. i Ama{saj. i Bakbukija. 7 A. sin Mataniev. vo Cora i vo Jarmut. sin Joedov. za vreme na molitvata.osumstotini dvaeset i dvajca. 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin.dveste ~etirieset i dvajca.sto dvaeset i osum. {to bea po selata. sin Maaseev. eve. sve{tenicite. sin na Ha{avija. sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi. sin Sadokov. 9 Joil. sin na Ozija. 11 Seraja. 8 i po nego Gabaj i Salu . od potomcite na Fares. sin Azrikamov. 17 i Matanija. be{e na~alnik nad niv. sin Melhiev. sekoj vo svojot del. i potomcite na Solomonovite slugi.30 25 1 Mojs 35. sin Mahalaeilov. be{e vtor nad gradot. sin Zavdiev. sin Imerov. vo Laki{ i poliwata negovi. vo Mehona i vo nivnite okolini. i Adaja. 19 A vratari: Akuv. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa. sinot Zihrijev. 30 vo Zanoah. `iveeja po site gradovi na Judeja. 14 i bra}ata negovi. vo Divon i vo okolinata negova. 29 vo En–Rimon. voditel pri slavoslovieto. vo Molada i vo Bet–Pelet. sin na Miha. sin Zahariev. na nivite svoi. sin na [amua. 21 Ezd 2. 5 i Maaseja. vo Jekavceel i vo selata negovi. vo Virsavija i vo nivnite okolini. sin Me{ulamov.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. sin Amariev.27 4 Mojs 21. stra`ari pri portite . Jahin. sin Amasiev. pak. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. a Juda. 4-17 15 A od levitite: [amaja. sin Galalov. 13 i bra}ata negovi. 20 Drugite Izrailci. na~alnik na Bo`jiot dom. a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. sin Asafov. i Avda. a preostanatite deEzd 2. vtor po nego od bra}ata negovi. sin Kolaev. sin Me{ilemotov. sin na Hazaja. sin Ha{aviev. sin na Varuh. sin Buniev. po gradovite svoi: drugite Izrailci. 27 vo Hacar–[ual. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. sin Zahariev. sin Jedutunov.43 vet . ma`i voinstveni . levitite i slugite na hramot. 24 I Petahija. Judin sin. sin Itielov. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. sin na Vanij. sin Pa{hurov. 16 i [abetaj. {to `iveeja vo Erusalim. Na~alnik im be{e Zavdiel.vo drugite gradovi.1 2 Let 9.sto sedumdeset i dvajca. sin na Adaja. i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom. sin Helkiev. sin Mihaev od potomcite Asafovi. 6 Site potomci na Fares. sinot na Hasenua. od Judinite potomci: Ataja. 2 I narodot gi blagoslovi site. sin Me{ulamov. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. vo Azeka . sin na Jojariv. sin Safatiev. sin Hagedolimov. sin Pelaliev. Talmon i bra}ata nivni. sin Azarelov. sin na Kol–Hoze. .

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini. no ne onakov kakov {to bil pred toa. Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja.17-18.11 3 1 Mojs 47. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda. 10 Pogrebi me so po~esti. na{ite bra}a. 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja.15 4 Car 25. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata.20 14. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost.9 Is 64.1 4 14. a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi.10 vaat so radosni voskliknuvawa.13 Is 54. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka. i re~e: „Sinko. kulite i tvrdinite od ~isto zlato. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4. No sepak Ahijahar be{e spasen. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat.9.3 14. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva.12 7 3 Mojs 26. pak. antraks i ofirski skapoceni kamewa. 4 Preseli se vo Midija.5 Er 32. 5 1. za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa.6.29 3 Car 2. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat.3 12.11-12 Otkr 21.18-21 18 Ps 71. i be{e spasen od smrtnata mre`a. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga.605 TOVIT 14 Car. a yidinite. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno.19 10 2. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite. Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril.18-19 14. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site.35 8-9 4. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot.10 12. 11 I taka. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den. 9 Ti. Manasija prave{e milostina. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli. 3 Najposle. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi.4 Is 40-42 Agej 2.2 4. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe. otidi od Ninevija.9 11 4. kako {to govore{e prorokot Jona. ja ispu{ti du{ata svoja. 8 I taka.31 17 13. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust.37 Ez 33. toa }e bide velikolepna zgrada. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a. a zasekoga{ blagosloveni. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar.4 4. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga . a negoviot sin go pogreba so po~esti.” I koga go re~e toa. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . deca moi.24 Ps 103. a po osum godini pak progleda.10 4. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata. sinko. koi `iveat vo tatkovinata. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot. Erusalim }e opusti. Sinko.8-9 12. koja mu ja bea postavile.9 Ezd 3. i tie toga{ }e izgradat hram. sinko.12 .

19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija. 12 4. gi po6. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana.13 14. toj ja pogreba pokraj tatko si. pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit.4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14.12 greba i testot i te{tata. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil. Naum 3. koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir. . 13 Tamu do`ivea ~esna starost.4 10.

vo golemiot grad 2 Ninevija. 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. I knigata Judita. 10 do vlezot na Tanis i Memfis. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. do Vatana i Helus.27 veeja na morskiot breg. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki. do Kade{ i egipetskata reka. 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10. do onie vo Kilikija i Damask. e simbol na judejskiot narod.1 sto lakti. 4 Car 24.16.22 14. blizu do Armagedon (sporedi Otkr.11 Persija. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe. ne uka`uvaj}i im po~esti. koj. izvorno e napi{ana na evrejski.3. kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite. Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. Tigar i Hidaspis. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. Hristos. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad. zakonska i prakti~na. Judejkata. Olofern. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita. tie gi vratija negovite pratenici. doa|a vo sudir so svojot neprijatel. 2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr.1 od delkani kamewa. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon.16). 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija. vo Palestina. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata. carot na Asircite.2 Tov 1. 12 Dan 2. koj caruva{e nad Asircite. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat.1 19.1 1 7 Navuhodonosor.10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor. ili aramejski jazik. Religijata e tolku nacionalna. na site onie {to `iveeja na zapad.12 Levanon i Antiliban.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi.36 Jona 1. do site {to `i. Judita. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25. sedumnaeset lakti 5. toj za niv be{e obi~en ~ovek. do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija.3. 1. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod.13 1 Mak 3. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila. za{to ne se pla{ea od nego.

19 I pojde so seta vojska vo pohod. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori. mu ja ras4 Car 18.7 20 2. kako {to be{e rekol. cela Judeja i site koi Est 1. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini. kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv.5 7. Tamu. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba.s# do dvete moriwa. go povika kaj sebe Olofern.16 Ez 5. vtoriot ~ovek vedna{ po nego. 7 Ez 38. 3. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa.N. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli. po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena.13 Zah 4. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo. a i golem broj ovci. site 16 `iteli na Amon. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja.12 17 Sud 6.” 14 Taka Olofern. 14 gi prezede negovite gradovi. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda. kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata. se razgovara{e za odmazda.11 13 Ezd 6.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. go pobedi vo borbata.12 18 1 Mak 3. a rekata.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. zapovednici i na~alnici na asirskata vojska.za hrana na vojnicite.3 8 5 Mojs 28. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto. asirskiot car.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena. i go uni{ti edna{ zasekoga{. Damask i Sirija. taka {to ne mo`ea da gi prebrojat.18 1 Mojs 6. 17 Zede golem broj kamili.28 19 2. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici. Navuhodonosor.15-16 kija. i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski.3-4 `iveat vo Egipet . kowanici i odbrani pe{aci. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti.5 s# do Ekbatana. gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok. gi zazede negovite tvrdini. go probode so kopje. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji. 12 5 Mojs 32. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe.9 38.11 8.19 prsna seta negova vojska. dopre Mal 1. 2. deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav. }e se preliva.14 site koli. toj i seta negova vojska. ubedlivi so svojata sila. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema. na celata zemja. 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici.14 Ps 96. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina.11 faksad. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam. 15 prebroja odbrani ma`i za borba. volovi i kozi . na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec. neodlo`no taka napravi.40 2. asirskiot car. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam.40 Is 46. 18 mnogu hrana. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta.17 2 . 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska. Tie }e mora da ti se predadat samite. otkako izleze otkaj svojot gospodar. 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici . gi povika kaj sebe site vojskovodci. vo carskata palata na Navuhodonosor. kowicata i Mih 4. prepolneta od mrtvite tela.

stadata i ovcite im gi zede. `rtvenikot i domot na Gospod. gi zagradija so yidovi naselbite. blizu do Dotaim.19 24 Dan 11. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron. site nivi im gi izgore. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci.3 Ez 38. - 4 3 . vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor. 3 Na{ite ku}i.34 1 Car 18. pravi so nas {to saka{. koi `iveeja vo Judeja. s# do izlezot na morskiot breg. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini. vo Hova.14-22 2 Mak 13.27 2 Mojs 15. Esora i dolinata Salim. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. 9 [tom dojde kon Ezdrelon. koi se nao|aa nasproti Arabija.11 14. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon.25 Ps 54.1 Lk 14.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. blizu do Dotaim. toj ja povede celata svoja vojska . bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani. 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija. poliwata im gi opusto{i. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva.32 4. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog. neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern.36 2 Sol 2. otide vo planinskite predeli. 24 Potoa. stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{. Vetoron. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja.40 23 Is 66.” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki.24 28 2 Mojs 15. koi se nao|aa na niv. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa. otkako go premina Eufrat. gradovite im gi ograbi.8 Ezd 6. ju`no od zemjata Heleonska. kowanicite i onie so kolite.8 3. 22 Ottamu. pesni i svirki. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. kaj golemata Judejska klisura. koi `iveeja vo pustinata.5 8 Dan 6. carot na Asircite. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata.609 JUDITA 21 Jona 3. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata. Kona. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael. site nivi so p~enica. koi velea: 2 „Eve.16 5 Mojs 2. koja{to e na sever od Gorna Kilikija. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi.6 3 Car 1. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi. koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim. pa|ame ni~kum pred tebe.7 11.20 Sud 11. na{ite mesta. pa postavija logor blizu do gorata. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor. 4 Eve. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija.4 9 1. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija. 26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan.36 3 1 Mak 12. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim. Velmen i Erihon. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno. stigna do oblastite na Jafet na jug. 7 1 Mojs 31.pe{acite.

3 Joil 2.1 2 Mak 10. 11 Protiv niv se krena egipetskiot car. sinovi hananski.14 15. 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi. na Onoj Bog.3 14 2 Mojs 29. 10 Ottamu otidoa vo Egipet.5 5 Go izvestija Olofern.25 14. 7.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga. i nivnite `eni.31 Is. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli. 8 11. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska. prepa{ani so vre}i{te. i `enite nivni i decata. i nivnite deca i nivniot dobitok.N. i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska. 2 Toj se razgnevi mnogu. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija. koi `iveeja vo Erusalim. voda~ot na site sinovi Amonovi.na uni{tuvawe. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior. 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas .2 2 Mojs 1. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna .1 4.24-25 3.13 10 1 Mojs 42. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici . 2-3 9 1 Mojs 12.1 13. a svetili{tata nivni . koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta.1 2 Let 20.veteni i dobrovolni darovi od narodot. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot. Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi. se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod. koi bea vo Haldejskata zemja.19 Neem 9.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini.N. 24.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3.na oskvernuvawe i podbivawe.10 4.17 15 Is. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi.2 1 Mak 3. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod. toj upotrebi itrina protiv niv.2 26.8 2 Mak 1. 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod. Kogo Go bea poznale.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski. padnaa ni~kum pred hramot. 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot.17 13 2 Mojs 2.44 Est 4.7 . 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska. pa gi povika site moavski na~alnici. za radost na neznabo{cite. so milost da go poseti celiot dom Izrailev.38 4 Mojs 28. 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja.27 7 1 Mojs 11.7 Ps 101. koi bea vo Erusalim. srebro i mnogu dobitok. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. gi 2 4 Car 24.9 2 Let 20.6 Neem 9. pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato. i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj. 11 Site Izrailci. 10 I tie.25 5.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga.

13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime. da ne vojuvam protiv narodot izrailski.20-33 3 Mojs 26. ti i platenicite Efremovi. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6.1-14 Is 61. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi.9 2 Mak 3. ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi. tie }e stanat plen na tvoja. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog.7 Ez 32. slugite na na{iot car. tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda. Nema da se dodr`at pred na{eto lice. pak. Taka govori carot Navuhodonosor. za{to Bog be{e so niv.21 ta vojska. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja. da pojdeme 4 Car 18.20 Is. Olofern. }e gi pobedime kako eden ~ovek. 3 16 5 Mojs 7.35 protiv niv. 6 A koga }e se vratam. Jevusejcite. a nivniot Bog nema da gi spasi. koj si ti. 6 Is 34.2 3. za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. site onie {to stoeja okolu {atorot. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe.27 5 Mojs 1.`iveeja vo nea dolgo vreme.5-6 . site }e zaginat.8 21 3 Car 9.36 22 Er 26. odnovo go zazedoa Erusalim. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci. sre}ata be{e so niv. 24 Oloferne gospodare. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog. 4 ]e gi izgazime.7 Er 24. 24. 19 A sega. Taka govori toj. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite. Perizijcite.11 vedna{ da bide ubien. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore. otkako se obratija kon svojot Bog. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv.” 22 Koga Ahior prestana da govori. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite. Sihemcite i site Gergesijci . velikodostojnicite na Olofern.N.na tie begalci od Egipet. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam. 17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog.1 17 2 Mojs 23. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie. amonski naemniku. gospodarot na celata zemja. otkako gi isteraa Hanancite.1 4 Mojs 13. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5. tie se negova zapoved.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor. gi te2 Mojs 3.5 Neem 9. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja. vrhovniot zapovednik na asirskata vojska. 16 I. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38.8 18 4 Car 17. i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav .N. se vratija od raznite krai{ta.3-12 5 Mojs 28.8 nitu sila za `estoko vojuvawe. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. Bog Koj ja mrazi nepravdata. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. a tie se naselija vo ridskite predeli.10 13 2 Mojs 14.46 15 Is. 20 Zatoa. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten. 21 Ako.39 8. 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani.21-22 19. gospodare. Ahiore. 5 A ti. 3 Nie. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod . a zborovite negovi ne se popusto re~eni.5 6.12 19 Ez 38. koi bea zapusteni.Dan 3. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja. kade {to bea rasprsnati.

Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite.od Vetiluja do Kijamon. sinot na Miha . 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto.Tebe.13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite. 7. 13 A tie. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost. ni dolinite. pokraj izvorot. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv.1 dat vo Vetiluja. i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja. 18 Toga{ narodot padna ni~kum. otkako se pribli`ija do gorata. Ni visokite planini.29 te na sinovite Izrailevi.od rodot na Simeon.5 2 Car 14. Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi. koi bea izlegle nadvor od gradot. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. 7. 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci.20 4 1 Mak 6. 40-41 9. sinot na Melhiil. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod.6 7 9 5. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i . tuku vo viso~inata od svoite gori. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego.site moi Joil 2. go vrzaa Ahior. kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare. Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi. koj e sproti Ezdrelon. i sekoj ma` so pra}ka vo raka. 14 A sinovite Izrailevi. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. . izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski. da go predadat vo raceDela 4.pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici.12 10 4. no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa. Ti rekov . 15 koi vo toa vreme bea Ozija. gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori. a vo dol`ina . za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. koi go ~ekaa vo negoviot 19. Go stavija Ahior srede siot narod.1 . 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni .612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini. znaj deka 16 }e se posrami{. Havrij. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska.7 2 2. poslu{aj go na{iot zbor. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici.16 {ator.7 5.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja.” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija. nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila.16 zborovi }e se ispolnat. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar. se dobli`ija do nego.9 134. kade {to `ivee.go pazea preminot i frlaa na niv kamewa. tie go grabnaa svoeto oru`je. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. da go fatat Ahior i da go odvePs 83. Bo`e nebesen. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja.1 4. 12 Koga gi zabele`aa.5. sinot na Gotoniil.15. i Harmi.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. lu|eto od gradot na vrvot od planinata.

otkako se ulogorija vo dolinata.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a. a so niv i pet iljadi Asirci. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca. mladincite. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci.5 Pla~ 5. 22 Iznemognaa nivnite deca. }e bideme nivni robovi.11 15 5. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite. Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi.12 25 Sud 2.15 4.3 6. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa.3 Pla~ 4. a pomo{ nikakva ne ni dojde.11 11 Zatoa. 31 Ako izminat ovie pet dena. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka. 21 Ez 4. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi. 27 za{to e podobro da staneme niven plen. pred da dopre do niv na{iot me~. gospodare. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a. i Gospod. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite. }e padnat po ulicite na svojot grad. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme.po nivnite domovi.14 19 4. 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad. i `enite i decata: i. koj se nao|a blizu do Hus. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik. ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi.5 7. `enite i decata. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena . a `enite i decata . 23 Toga{ siot narod. nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka. bojnite koli i kowicata.26 30. 25 Nie sega pomo{nik nemame.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori.10 27 2 Mojs 14. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot.13 Pla~ 2.27 18 6. a toj e kaj potokot Mohmur. svojot Bog.16 Amos 8. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici. `edta }e gi premali.6-7 10. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata.16-17 14 4 Car 6. Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost. }e napravime kako {to velite. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a.4 24 Sud 11. Gradot zapadna vo dlabok o~aj. no `ivotite na{i }e gi zapazime.9.25 25.10 Sud 3.29 2 Mojs 14.19 . Navistina. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod.21 7. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv.15 6. 21 a i rezervoarite im bea prazni. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas. Bog na na{ite tatkovci. nema da n# ostavi zasekoga{. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata.9.7 28 5 Mojs 4.12 20.613 JUDITA 12 6.4-9 22 Er 14. pa }e go predadat gradot.

ni narod.11. sin na Josif. ako bideme pobedeni. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete.12 Ps 138. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod.17 Jov 42.6 2.17-18 16 5 Mojs 23. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite. 15 Za{to. od istoto pleme i od istiot rod. svetostite na{i }e bidat razgrabani. slugi i sluginki. sin na Izrail. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate. 17 Zatoa. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi.18 17 2 Car 15. umre koga se `nee{e ja~menot. pred o~ite na na{ite neprijateli. sin na Rafain. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. taa im re~e: „Poslu{ajte me. ni pleme. Koj sozdal s#. sin na Salamiil. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog.12 3 4 Car 4. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite.1 4 Mojs 1. sinot na Oks. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. sin na Oziil. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli. sin na Natanail.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita. poradi {to go udri son~anica.58-62 20 2 Mojs 20. no nikoga{ ni{to nema da razberete. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti. 10 Taa ja isprati sluginkata. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga. kako {to bilo nekoga{. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite. si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~. sin na Ilija. sin na Ananija. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. ni grad. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. da gi povika Ozija. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. kako }e Go razberete Boga. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce. sin na Elkija.30 7 Est 2.13 Mih 4.7 11 7. }erkata na Merarij. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot. go pogrebaa kaj negovite predci. so toa }e padne i cela Judeja. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi. 11 Koga dojdoa kaj nea.25 1 Mak 3. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu. vo denovite koga Toj }e posaka. ne prognevuvajte Go Gospoda. na{iot Bog. Havrij i Harmi.17-20 19 Ps 77. Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti. ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena. 18-20 5 3 Car 21. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro.2 Ps 94.9 14 Is 40. 2 Nejziniot ma` Manasija.7 . 13 2 Mojs 17. 21 Za{to.2-3 Rim 11. sin na Sarasadaj. So seto toa taa upravuva{e. 7 Be{e li~na i privle~na. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci. sin na Helkija. stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot.27 4 Car 6. 33-34 1 Kor 2.16 15 Dan 3. sin na Gideon. sin na Ahitov. dobitok i nivi. bra}a. sin na Elijav. koja rakovode{e so celiot nejzin imot. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas.60 18 Ps 43. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom.3-6 22 3 Car 9. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija.614 JUDITA 8.

}e napravam ne{to. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat.11-12 Otkr 3. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam. a ne znaat deka Ti si Gospod. Asircite se namno`ija vo svojata sila.22 5 Is 46.1 2 Mak 14. koi revnuvaa so Tvojata revnost. 24 I taka. velej}i: ‚Eve.34 Lk 7. 3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani.2 27 Ps 16.10 48. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka.2 Mudr 18. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa.7 2 Mojs 15. a ne za da ni se odmazdi. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d. }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed. go re~e so blagorodno srce. Bo`e. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna .2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj.45 4 Car 19. Bo`e moj. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod.9 Sud 4. Ti udri po robovite i gospodarite. {to si namislil .23-24 Ps 19. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi. vo domot na Gospod. no sepak tie go napravija. taa. se nadevaat na {titot. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto. 6 Toa {to si go namislil.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25.2 Izreki 3. se gordeat so silnite race na pe{acite. na{iot Bog {to n# proveruva. 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes.11 29 Izreki 20.43 1 Car 1. O.toa i stanuva. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe.18 32 5 Mojs 4. Bo`e na mojot tatko Simeon. pak. 7 Eve.9 Ps 77. taka postapuva i so nas: za da se popravime.12 Ps 78. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. }e go pretvori vo bes~estie. $ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski. I tokmu toga{. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite. kopjeto. toa i se javuva.7 2 Mak 8.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me. izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi.19 4 Car 19. Koj gi uni{tuva vojnite.3 Avak 3. poslu{aj me mene. kadea so ve~eren temjan.ja oblea so krv. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni.35 31 1 Car 12. koga vo Erusalim. na{iot Bog. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite. tuku Gospod. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci.11 28 Jov 29.17 Mk 5. udri po vladetelite na nivnite prestoli.11 6 Varuh 3. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli.20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9.33 35 5 Mojs 32. bra}a.4 Mt 26. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo. lakot i pra}ata. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam.3 Ps 32. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. 31 Ti si pobo`na `ena. s# dodeka ne go napravam. 8 Imeto Tvoe e Gospod.4 7 1 Car 17.615 JUDITA 25 5 Mojs 8.13 8 2 Mojs 15.50 . kako go proveruva{e Isak.29 Is 24. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta.19 9 3 2 Mojs 12.1 2 Mojs 30.3 26.

2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini .na napu{tenite i spasitel na beznade`nite.” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. zastapnik na nemo}nite. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja.15 14. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina. taa izleze zaedno so svojata sluginka.7 Is 10.19-20 8 1 Car 1.11 10. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot. gi sretna asirskata pretstra`a.6 14 3 Car 18.1 3 Car 8. Ti si Bog na poniznite.18 12 Ps 102. 10 Koga $ ja otvorija vratata. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj.12 4 1 Mojs 38. odi pravo vo {atorot.25 15 Sud 1. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar.18 16. se iskapi. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. .12 10 13. vleze vo sobata. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo. 13 Odam kaj Olofern.54 3 Ruta 3. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}. pokrovitel . prstewa.14 Is 4. si stavi |erdani. po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. obetki i site drugi nakiti.616 JUDITA 9 te.2. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” .” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi. su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. i itrinata moja. a na{ite lu- 5 1 Car 25. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi.17 .3 Est 2. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot. 17-22 9. napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat. Sozdatele na vodite. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a. grivni. Gospodare na neboto i na zemjata. a voda~ot zaedno so negoviot sluga. 12 Bo`e na mojot tatko.” Judita se pokloni pred Boga. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila. 4 Na nozete svoi obu sandali.18 7 10.24 Er 21. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi.53-54 11 1 Car 14.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta.9. 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena.18 13 Sud 1. protiv Tvojot svet dom.6 1 Mak 3.18-23 li{te. 9 Vidi ja nivnata naduenost. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi. napolni torba so bra{no.37 4 Car 19. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto. Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena.Havrij i Harmi. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog.19 Neem 9. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto. se pomaza so mast mirizliva. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite.5 Sud 4.19 1 Mak 4. se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi. a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15.9 38.18 1 Let 29. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme. 11 Koga odea po dolinata. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv.

tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski .” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18. toj }e postapi dobro so 11. za{to tie {to }e ostanat. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo. tuku neka ostanat vo tvoeto srce. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. smaragd i skapoceni kamewa. bidi hrabra. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi. a poradi nea.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern.31 Ruta 3. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh.7 1 Car 25. ete.14 Dan 2. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. mo}en gospodare.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka. 2 Pa i sega. so koj Go razgnevija svojot Bog. bidej}i nivnata hrana se svr{i. 7 Da `ivee Navuhodonosor. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom. za{to gi nadvladea grevot. carot na celata zemja. toj izleze vo predniot del od {atorot. 4 Nikoj nema da te navreduva. ne pla{i se. 5 9. sekoj }e ti pravi dobro. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa.13 10. ako tvojot narod.617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo.59-62 11 . 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie.10.13 1 Car 25. 12 I. nemaj strav vo tvoeto srce. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice. nemaj strav vo tvoeto srce. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. a nemaat ve}e ni voda. a niv da gi stigne smrtta.16 10 3 Mojs 26. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. no Olofernovite slugi ja podignaa. a i me~ot nema sila nad nego. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi.36 11 Ps 77. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego. a pred nego nosea srebreni sve}nici. zad edna zavesa od purpur.12 7 Er 27.6 28. 22 Koga go izvestija za nea. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela. ne be{e me prezrel. osven koga gre{at pred svojot Bog. 10 A sega. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern.38 Varuh 3.23 2 Car 14.1 tebe. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo. 18 Vo logorot site se voznemirija. i na sinovite Izrailevi.24 2 Car 14. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um. 16 Koga }e se najde{ pred nego. zlato. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel. Naprotiv. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno.15 predadat vo negovite race. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. dodeka da go izvestat za nea. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi. koj `ivee vo planinskite krai{ta. no tie samite se vinovni za toa. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor.6-8 2 Mak 8. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi. za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori.4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi.

tvojata robinka.3 11 Est 1.11 Er 19. gospodare moj. jas tvojata robinka. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska. vo izvr{uvaweto na dela. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva.1 Dan 1. Srede nego tvojot prestol }e go postavam. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj.3 17 Ezd 5. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to.13 12.36 21 5 Mojs 28.5 2 Dan 1. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe.11 Lk 2. 16 Ete za{to i jas.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22. me|u nas nema nieden od tvojot rod.64 kon.8-19 Neem 12. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil.16 Mt 26. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici. 15 I {tom im dojde toa re{enie.44-47 16 1 Car 3. a prikve~er $ donesuvaa hrana.10 4 Mojs 18. Bog me prati da zemam u~estvo. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot. 8 Koga izleguva{e. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri. koga }e ~ue za niv. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. s# do samiot Erusalim.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi. koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at. Se razbudi pred utrinskata stra`a.37 19 Mt 9. Judita Mu se mole{e na svojot Gospod. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod. izbegav od niv. tie }e go napravat toa {to naumile. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene. Ako napravi{ s# kako {to re~e.6 Mudr 16. 10 . 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite. 23 Er 27. od koi }e se vxa{i celata zemja.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim.35 10 Est 1. tvojot Bog }e bide i moj Bog. 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja. kade {to se pazele srebrenite sadovi.” Zapoveda da ja odvedat tamu. zaedno so tebe.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata.8 Ruta 1. Ostana vo logorot tri dena. gospodare moj. otkako razbrav za site ovie raboti. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot.8 12 6 Ps 62. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir. koga }e ostanam so tebe. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite.28 9 2 Car 3. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite. Spie{e taa do polno}. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. Site se voshitija od nejzinata mudrost. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. pa i sega. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam.

3 Est 5.7 4 10. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice. obete izlegoa na molitva.14 20 2 Car 13. Olofern. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta. Bo`e na Izrail.19 1 Mak 16. Judita zastana pred legloto negovo. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam. i. Istoto mu go re~e i na Vagoj. kako i obi~no. kako i denes {to ni ja podari.19 4.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto.9 15 Ruta 3. bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti.2 Sud 3.28 Is 28.10 Rim 8. 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu. 2 Judita ostana sama vo {atorot. otkako ja otvorija portata.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar. sovladan od vinoto. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at.5 Prop 10. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna. 13 . koi se dignaa protiv nas. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete. denes da bide{ kako edna od asirskite }erki. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega. 7 se dobli`i potoa do legloto. gospodare.30 13.pred Olofern. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot. Otkako izlegoa od logorot. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas.7 Os 7. 13 Se sobraa site. go zatvori {atorot odnadvor. toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt.47 2 Mak 15. da jade potprena na niv. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar.1 Amos 6.30 8 Is 8. ja otka~i zavesata od stolbovite. da pie{ vino zaedno so nas vo veselba. pa otide i si legna. Site otidoa da si po~inat. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto. a da ne porazgovarame so nea. gi primija. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini. Potoa. Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem. 3 Sud 4.18 10 2 Car 4.619 JUDITA 12 1 Mojs 38. Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba.4 5 5 Mojs 4.7 11 Ps 118. bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede. Bo`e na sekoja sila.16 7 1 Mak 7. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. od malo do golemo.20 9.20 13 Prop 9. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj . padna na svojata postela.8 15. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov.31 9 1 Mak 7. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite.29 Ps 93.47 2 Mak 15. kako {to prave{e sekoj den.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern. a Vagoj.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas.” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi. 10 Taa ja stavi vo svojata torba.

5 6. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod. Ti Koj denes. zad koja le`e{e pijan. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i. eve ja i zavesata. i kon site drugi na~alnici. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot. falete Go Gospoda.24 Lk 1. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata.24 17 Ps 107.14 Sud 5. }e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska. gonete gi. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja. Mu se pokloni na Boga. toj padna pred nozete na Judita.58 10 2 Mojs 12.32 Mt 26.5 13 1 Car 14. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene.37 20 1 Mojs 22. narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad.8 2 Mak 15. otkako }e go zemat svoeto oru`je. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici.32 5 5. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda.48 11 1 Mak 7.13 Lk 1. 12 Sinovite asirski. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto.17 19 8. koja be{e srede narodot.47 2 Mak 15. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{.55 18 1 Mojs 14. 10 A Ahior. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. 11 A koga se zazori. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod. 9 Koga prestana da zboruva. padna ni~kum.36 1 Mak 13. no ne sleguvajte. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata.N. 5 No. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi .9 2 Car 4.48 Is. poveruva iskreno vo Boga.N. 13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern.19-20 Sud 5. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15. falete Go. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie. Gospod go porazi so raka na `ena. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi. 2. }erko. sekoj neka go zeme svoeto oru`je.11 Dan 2. 14 .42 9 1 Mak 4. koga gi zdogledaa. bra}a. da e blagosloven Gospod Bog. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene. do denot koga se vrati. a nego da go isprati kaj nas vo smrt.11 14. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail.16 15 Sud 4.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast.13 1 Mak 4.10 2 Mak 15.620 JUDITA 14 Ps 65. ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite.63 6 Is.46 7 2 Mojs 15. 6. voda~ot na asirskata vojska. 7 Koga go podignaa.20 Dan 13. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat.1 1 Car 31.od denot koga izleze. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka. koga nie pa|avme. pred da go napravite toa.10 16 2 Mojs 23.16 1 Let 16. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici. ti izleze pred nas. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod.” 17 Siot narod se v~udovide. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod.24 Est 8.2.

za{to onie robovi se osmeliSud 3. Bevaj. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli.10 2 Let 20. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka.20 1 Car 18. site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim.20 5 1 Car 14. so venci oven~ani i so pesna na usnite. a glavata mu ja nema. site srebreni sadovi. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i. nivnite du{i se ispolnija so strav.25 1 Car 5. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor. sekoj od niv hrabar ma`.1 Ps 32. vo koj prestojuva{e Judita.1 17 1 Mojs 31.9 izobilen.33 18 Sud 9. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor.13 2 Car 1.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena .4 7 A sinovite izrailski. Taa go zede seto toa. no ne ja najde. Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i. 5 Otkako razbraa za seto toa. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna. site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat.1 14. sostavija za nea hor. potr~aa po niv da gi gonat. ~a{i.4 16 1 Mojs 27. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail.34-38 2 Car 1. 15 No koga nikoj ne mu odgovori. 9 I {tom izlegoa pred nea. 17 Potoa vleze vo {atorot. ja natovari svojata maska. gi raskinaa svoite obleki.20 Ps 71. ti si najgolemata izrailska gordost. site izrailski sinovi.11 Est 4.46 6 3 Car 7.2 Let 20. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin.17 11 1 Car 17.8 13. 16 Izvika so siot glas. koga ~uja {to se slu~ilo. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci.24 3 Car 20. a siot narod ja prifati nejzinata pesna. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime.11 2 2 Mojs 15.54 Ez 39. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore. eve go Olofern na zemjata.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern.25 12 2 Mojs 15. a glavata mu be{e otse~ena.3 147. i gradovi i 1 17.N. i ja raskina svojata obleka. pejte Mu pesna nova. a vo ram.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{.11 15. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem. da ja vidat Judita i da ja pozdravat. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est.621 JUDITA 15 gospodar. se stapisaa.25 ninata zedoa golem plen. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli. 2.13 Ps 146.7 16. postilki i seta poku}nina.11 4 Sud 7.16 1 Car 11.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot. 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa. zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova. otkako se 7 Car vratija. 8 10 13. go ograbija i mnogu se zbogatija. 10.3 19 1 Car 4. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea.6 14 Er 31. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot.22 1 Mak 7.53 sela vo planinskite predeli. pla~ej}i i lipaj}i.3 Is. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi.7 15 16 . koj be{e pre.45 1 Car 13. taa i onie {to bea so nea. Toga{ sinovite Izrailevi. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile. zagospodarija so s#. I onie {to se nao|aa vo {atorite. pejte Mu na Gospod so kimvali.

20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica.30-31 Tov 14.3 9 12.12 24 1 Mojs 50. no onoj {to ima strav od Gospod . a Midjanite . a ubavinata mu ja pleni du{ata. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. si oble~e obleka lenena za da go pleni.6 Sir 10. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea.9 Sir 9. 25 Vo vremeto na Judita.nego go pogubi.tie se dadoa vo begstvo. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . Judita otide vo Vetiluja.23 23 1 Mojs 25. me~ mu pomina niz grloto.i se uredi s#. 9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena.28 19 4 Mojs 31.}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela. a Judita ostana vo nego.15 39. 21 . Ti go isprati Duhot Tvoj . Gospodi. nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj. a koga narodot se o~isti.Ti si blag i milostiv. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka.10 49. 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot. a kamewata od Tvoeto lice .28 vreme be{e slavna po celata zemja. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki.1 16 Ps 39.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto. 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod.30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5.10 1 Car 31. Sud 3. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna. mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e. 15 Ps 17. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`.3 21 3 Car 8.19 4 2 Mojs 15. 6 Nasilnikot niven. tuku Judita.16 Pesna 4. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli.622 JUDITA 3 Ez 38. i se pribra kaj svojot narod.9 Os 14.49-54 Mih 4.8 18 2 Let 20.5 Sir 16. i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani. Manasija.10-11 5 Ps 32. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena. taka ginea tie od silata na Mojot Gospod. Mu gi podari na Gospod.15 20 1 Mak 4.20-21 12 2 Let 20.30 Sir 42. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat.10 17 Er 10. ne go soborija sinovi Titantski.58 13 Ps 32. Ti si velik i slaven. so ubavinata na svoeto lice . {to $ gi podari narodot.11.9 104.so dobrovolni prinosi i darovi.od smelosta nejzina.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka.6-7 7 10. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj. 3 Dojde Asur od severnite planini. narodot moj nemo}en izvika.7 97. a tie se zbrkaa.24 25. od denot koga umre nejziniot ma`. ne go napadnaa sinovi xinovski. dojde so desetici iljadi svoi vojnici. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e. i tie nastanaa. a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at.13 11 Sud 7. na Boga Mu se poklonija.66 14 Ps 32. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite. . Otkako po`ivea sto i pet godini. a onie se prepla{ija. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti. Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den . }erkata na Merarij. Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod.31 8. glasot svoj go podigna narodot moj.25 Ps 78.13 Sir 22. 19 Sadovite. a kowite nivni gi prekrija bregovite. Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija. no za onie {to imaat strav od Tebe .golem e zasekoga{. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod. ne go skr{ija momci. doen~iwata v zemja }e gi tresne. 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori. Judita mesto `rtva.kako vosok }e se stopat.

a slu`e{e vo carskiot dvorec. Ovde. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks. sinot na Amadat Vugeecot. stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. judejski funkcioner. rakovodena od Mardohej. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. pr. pla{ej}i se od zlo za sebesi. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. pa s# do Egipet. 1. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. Gavat i Tara. i) Mardohej. stradawe i golem nemir po zemjata. za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. zemjotres i nemir po zemjata. i mu dade i podaroci za toa. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. skrb i pritisok. golema reka so mnogu voda. Odreden broj ugledni Judejci. v) Toj be{e eden od plenicite. prviot minister na carot Ksekrs. pa mu javi za niv na carot. ete. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g.1 Ezd 4. od Indija. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman. b) Ovoj Judeec. a vo prviot den od mesecot nisan. Na~inot na koj Estira. grmotevica. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. Hristos). k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. ~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. Semeev. Kiseev. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. bea pogubeni. q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na .6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki. i Mardohej. koi go ~uvaa dvorecot. koi Navuhodonosor. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi. vavilonskiot car. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i. od Venijaminovoto koleno. |) Nivnata borba be{e golema. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. koj `ivee{e vo gradot Suza. poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. otkako se razbudi od toj son. Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. d) A. son vide Mardohej. sinot Jairov. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. be{e golem ~ovek. Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite.

no taa ne oti{la.6.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie. toj priredi gozba za site svoi kne9. a i golemi karanici. Admata.28 3 Car 21.2 Neem 1.18 4 Car 11. Meres. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite. Tarsis. toj im re~e na Mehuman. Bigetaj. visea na mermernite stolbovi. od zelen.19 19 8. 19 Ako mu e na carot ugodno.9 zovi i slugi. za{to taa be{e mnogu ubava.12. Potoa. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena.1 2 Let 7. koga srceto na carot se razveseli od vinoto. bel. 10 5 Mojs 17. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot.5 5. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina.7 priredi za narodot svoj.5. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3. 13 Carot mnogu se razgnevi. podobra od nea. Sitar. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe.18 13 Dan 2. 5. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den. `olt i crven mermer. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina. Zetar i Karkas .sedum evnusi.7 dvajcata carski evnusi. Avageta. koi }e ~ujat za postapkata na caricata.2. koi gi poznavaa porane{nite vremiwa. Marsena.4. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks.4 . 15.19 Dan 8.8 8. . i jarosta plamna vo nego.8 prestolninata Suza.1. koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5. bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija.9 we.9 7. 2 vo toa vreme. soop{tena preku evnusite. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza. i }e ima gordelivost. Bizeta.25 svoite oblasni upravnici.8 1 Car 15. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi. soop{ten preku dvorjanite. I im re~e carot na mudrecite.3 11. za srebreni alki.7.7 14 2 Car 25.28 Dan 6. Harvona.2 carskiot dvorec. kolku i da e golemo. }e im go ka`at toa na site carski knezovi.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski. od najgolem do najmal. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25.27 5.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi. za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda. {to slu`ea pred carot Kserks. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci.12 21 2. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba. spored bogatstvoto na carot. od najgolem do najmal.7 2 Car 11. a carsko vino ima{e vo izobilie.” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan.2. za vreme na vladeeweto na Kserks.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13. sedum24. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16. neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. carot Prop 9.sedum persiski i midiski knezovi.8. Memuhan . 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi.

da odi pri carot. go{tevawe poradi Estira. vo `enskiot 29. bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva. vo desettiot mesec. 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov. odnosno vo mesecot tevet.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1. bidej}i taa nema{e ni tatko.11 1 Car 25. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik. . 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite. po ime Mardohej. toj se seti na Astina i na 5-7 16.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot. 2. i ve}e ne vleguva{e kaj carot. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor. 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata.7 nea.}erka na ~i~ko mu. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza. Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice. . . 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2.osven ako carot ja pobara{e.3-5. 2 . toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. vo sedmata godina od caruvaweto negovo.2 Neem 7. I {to i da pobara{e taa.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9. i toj postapi taka. ni potekloto svoe. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. vo carskiot dom. Kserks. osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj. i da im dadat s# 21. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost. i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks.8-9 za nea.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj.3 {to e potrebno za doteruvawe. vo negoviot carski dom.36-46 2 I rekoa carskite slugi. opredeleno za `enite. 15 Koga dojde vreme za Estira. sin na Semej. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de. taa da stane carica namesto Dan 1. sin na Kis. 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego. od Venijaminovoto pleme. otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#. i }e ja povikaa po ime.625 ESTIRA 2.3 Car 10.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. {to mu sluEzd 2.15 carot. }erka na Avihail. pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom.17 39. }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7.odnosno Estira . ~uvarot na `enite.9 Astina. ni majka. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka. taa ne pobara ni{to.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki. proterani zaedno so judejskiot car Jehonija. ~i~ko na Mardohej. ~uvar na `enite. Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj. a po smrtta na tatko $.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa .13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2. sin na Jair. 5 3 Car 1. ~uvar na `enite.

se ozlobija poradi toa {to beIs 34. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{. vo trinaesettiot negov den. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks.4 va{e i sega taka. i imotot niven da bide razgraben. 13 9 Ako mu e na carot ugodno.14 Neem 11. da upravuvam sekoga{ krotko i mirno. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman. sin Amadatov. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. mesec adar. jas sakav. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman. od koj narod e Mardohej. . deca i `eni. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks .1 Kserks.4 23. koi go ~uvaa 9.6 19. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst.28 pred carskata porta. pogubeni i istrebeni site Judejci. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis.17 Jona 1.da ne se gordeam so vlasta. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec. 3.do namesnicite od Indija do Etiopija.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8. da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej. od najgolem do najmal.Sud 10. do knezovite na sekoj narod. odnosno mesecot adar koga Ezd 4.1 den i od mesec na mesec. .na sekoja oblast so nejzinoto pismo. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten. odnosno. bidej}i taka be{e zapovedal carot. i tie dvajcata bea obeseni na drvo. rasprsnat me|u naro. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica. 2 i site slugi na carot. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i. neka zapo8. no bidej}i mu rekoa. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 . toj sepak ne gi slu{a{e. 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi. se ispolni so gnev.12 tiot mesec. vo eden den.9 22. pravi so niv {to saka{.24 zakonite na site narodi. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme.626 ESTIRA 21 dohej. 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41.11 veda da bidat istrebeni. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec.4 Dan 3.12-15 2. i be{e napi{ano.8 Mojs 23.1 Mojs 16. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej. kako {to zapoveda Aman. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12.9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den. pa ne 1. odnosno mesecot nisan.8 „Ima eden narod.24 pragot. i padna `drep.15 vo. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena. kako narod na Mardohej. Mardohej $ so1 Let 24. zakonite nivni se razlikuvaat od 19.” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec. do carskite namesnici na sekoja oblast. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo. koga Mardohej sede{e 4 Car 25. 22 Koga dozna za toa.22 treba carot taka i da gi ostavi.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod. Toga{ mu javija na Aman.7 {e pretpo~itan Mardohej.31 op{ti na caricata Estira. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec.

ja raskina oblekata. |) nie zapovedavme.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea. g) ni objasni deka 44. i deka vodi `ivot. ispra}aj}i go. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj.14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego. i na{ vtor tatko. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. caricata silno se vozbudi. vtoriot ~ovek po carot. kako zakon. na 2 Mojs 14.18 koj na~in da go napravam toa. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej. izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8. 13.10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#. bilo toa ma` ili `ena. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata. go o~ekuva edna presuda .3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie.34 vtora po carot ~est.smrt. protivej}i se na na{ite nameri. i.5 Mih 1. 18.3.Jona 3. i za opredelenoto koli~estvo srebro. izvr{uva najgolemi zlostorstva. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e.” . pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ . A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena. objavena vo Suza.37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37. ta taa da doznae za s#.29. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20.11 to.1 Jona 3. 8 i mu vra~i prepis od povelbata.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast.38 te i so pepel.3 Joil 1. 5 Toga{ Estira go povika Hatah. 10 I mu re~e Estira na Hatah. a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot.5.9 ~ewe i vikawe. toga{ Aman.14 No. Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto.12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{.b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. a da ne e povikan. stavi vrz sebe vre}i{te i pepel.36 22. v) 8.12 Dan 9. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol. ostanuva `iv. samo onoj. Joil 1. zaedno so `enite i decata. koj e postaven kako nadzornik nad robovite. i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta. tu| na zakonite.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e. 2.3 2 Car net. No toj ne gi primi.3 carot i povelbata negova. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek.Is Er 48.16 2 I dojde do carskata porta i zapre. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4. koga gi zapra{av sovetnicite.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod.8.13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi. onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman.za{to Aman. a gradot Suza be{e voznemiren. eden od evnusite na carot. gi osudil na smrt . koga taa se vospituva{e pod negovaa raka . d) I taka. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11.site. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj.” 12.

da gi istrebat Tvoite naslednici. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. za koe si im govorel. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. 2 Let 20. Bo`e Avraamov. Gospodi.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. kako {to mu pora~a Estira. Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi. i ne pijte tri dena. ta.12. i s# {to e ~udesno pod neboto. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta. iako e toa i protiv zakonot. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe. za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva. i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot. taka `iveej}i. koi Te proslavuvaat. i sekoe mesto. Gospodi. otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. i plotskiot car da se veli~a doveka. Bog Izrailev.predaj go na sram! n) Spomni si. Gospodi. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. i na{ite tatkovci .20 14 na{a vo veselba. Ne gi pogubuvaj ustite. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo. mnogu go ponizi teloto svoe.neka zaginam. osven na Tebe. si go izbral i me|u site drugi narodi. koj da Ti se protivi.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. Gospodi.7-8 50. obzemena od smrtna gor~ina. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. Mu se mole{e na Gospod. i postete za mene. e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo. i ne jadete. j) Sum slu{ala.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja. jas ne go pravam ova od gordelivost. Ti si Gospod na site. Gospodi. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme.me|u site nivni predci. m) Ne predavaj go. pa ako zaginam . y) I caricata Estira se oddade na Gospod. i. spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi. pomogni mi mene. za . i si go izvr{il za niv ona.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. Gospodi. Gospodi!” . d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu. i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. velej}i: 16 „Odi. za ve~ni naslednici. koja sum sama i nemam pomo{nik. a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod. i klevetnikot protiv nas . g) Ti znae{ s#. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. I koj znae. da Go vospevame Tvoeto ime. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. Bo`e. oble~e obleka za `al i taga i. Judita 4. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost. koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik. ni dewe ni no}e. go pokri so raspu{tenata svoja kosa. Gospodi. Care. mojot Gospod. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. |) I sega. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. da im ja zatnat ustata na onie. po{tedi go Tvojot narod. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. na Gospod. mesto so skapoceni masla.15 dom.

pred domot na carot. otkoga se izmeni mojata sudbina do denes.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. zede dve sluginki. i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene. taa padna od premalenost. osven Tebe.2 ka taa da se sozeme. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo. nema da umre{. i be{e mnogu stra{en. svetnato od slava. o) nas.5 9. dode. koj stoi na glavata moja. i na ednata se potpira{e.19 3. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5. gospodare. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost. kako angel Bo`ji. toj pogledna silno razgneven. }) Bo`e. pa }e postapam spored carskiot zbor. Gospodi! p) Ti s# znae{.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina.” Estira pred carot Na tretiot den Estira.b) No dodeka govore{e.1 gibel negova i na negovite istomisle4. . kako da be{e ispolneto so qubov. toa }e ti bide dadeno. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. Gospodi. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo. d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2. osven za Tebe.5 na nejziniot vrat. tokmu sproti vlezot na domot.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova. taa najde milost vo o~ite negovi. kako da se gale{e.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. 6 I koga carot saka{e da pie vino.17 na `ezolot. a carot go stavi `ezolot Neem 2.8 2 I carot go podade kon Estira zlat. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot. i site slugi negovi ja hrabrea. koja sum sama i nemam drug pomo{nik. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec. dojdi!” 5. koga se pojavuvam.9 odredba e za obi~nite lu|e. i caricata premale.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre.” . otkako prestana da se moli.7.4. Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom. se oble~e po carski. gospodare. za{to na{ata 1.22-23 e. Potoa toj ja ute{i 9. ja bakna i re~e: „Zboruvaj. a liceto $ be{e radosno. no srceto $ be{e svitkano od strav.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe. za{to ti si prekrasen. carot se voznemiri.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava.12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6. pak. 8. No koga Aman go vide Mardohej . celiot vo zlato i skapoceni kamewa.6 7. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot. i spasi me od mojot strav.17 krotkost.629 ESTIRA 5. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno.5. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene. izvalkan so krv od mese~en ciklus. Bo`e Avraamov. Ako mu e na carot ugodno. neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi.se gnasam od nego kako od partal. Koj ima{ sila nad site. ja soble~e oblekata na `alosta. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi. g) Koga go svrte liceto svoe. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e.11 nici. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie. a) pa otkako se nakiti. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e.

1 pri carskata porta. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1. koj sedi pred carskata porta.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot. Carot go pra{a: 15. se pomesti od mestoto pred nego. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka. na koj carot java. ti nema da go nadvie{.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. da mu postavat carski venec na glavata negova. so koja carot se oblekuva. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2. i da go dovedat kowot. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti.630 ESTIRA 6. go oble~e Mardohej. Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego. 8 neka mu donesat carska obleka. vo racete na eden od prvite carski knezovi.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego. A koga dojde vo domot svoj. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. tuku navistina }e padne{ pred nego. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. 9 i neka gi dadat oblekata i kowot.” Carot re.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko. pak. i toj ne stana i ne 2. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego.35 ~e: „Neka vleze. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. kako {to re~e. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot. {to ja be{e prigotvila. i toga{ odi veselo na gozbata so carot. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a. Aman. pak. dojde vo dvorot Aman. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek. Aman stoi vo dvorot. kogo carot saka da go odlikuva.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a. i toj naredi besilkata da bide napravena. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek.21 na Zere{a. da go oble~at ~ovekot. 6 .30 Is 57.1 37.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. visoka pedeset lakti. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. 10 No Aman sepak se vozdr`a. 2 i se najde zapi{ano tamu.23 10. bidej}i so nego e `iviot Bog. osven mene.2 2 Mojs 17. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman.2 14. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo.14 Mal 3.61. za mnogute svoi sinovi i za s# ona. nata`en i so navednata glava. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea.4 bi posakal carot da go odlikuva. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks. deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. poradi kogo ti po~na da pa|a{.” 2 Car 6 I Aman vleze. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. trgna vo domot svoj. i gi ~itaa pred carot. e od judejsko pleme.

8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. i samiot nego go obesiv na besilka.9 5.1 7 vleze pred liceto na carot. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. a Mardohej 10 2.2 3. Toga{ gnevot na carot stivna. pak. Estira stana i zastana pred liceto na carot. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira.” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej. ako sum na{la milost pred negovoto lice. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. sin Amadatov. neprijatelot na Judejcite.12-13 rot. i be{e napi{ano s# onaka. za{to vide deka od carot go ~eka zlo. neka mi bidat podareni mojot `ivot. makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot. odnosno.6.3.3. ubieni i zaginati. za{to Es. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41. stoi vo domot na Aman. vo mesecot sivan.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. care.9. koj govore{e dobro za carot. koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman.3.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira. carice Estira? Taa }e bide ispolneta. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. na koe sede{e Estira. do Judejcite i do satrapite. a Estira go postavi Mardo. 5 . poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite.12-15 ot `ezol. do oblasnite namesnici. i mu go dade na 3 Mardohej. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija . 4 Carot go podade kon Estira zlatni. ne mo`e da se izmeni. padna pred nozete negovi.2 8 I Estira govore{e u{te pred ca. i mojot narod. koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti. visoka e pedeset lakti. jas $ go dadov na Estira domot na Aman. Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. 8 napi{ete i vie za Judejcite. taa }e bide ispolneta.11.631 ESTIRA 7. na dvaeset i tretiot den. 9 I re~e Harvona. I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot. kako {to zapoveda Mardohej.42 go be{e odzel od Aman. mu go pokrija liceto na Aman. i ako na carot mu e ugodno. jas }e mol~ev. po moja `elba. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba. 6 za{to. za{to pismo. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5. Aman se be{e navednal kon legloto. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve.8.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj. ona {to vi e ugodno.13 hej za nadzornik na Amanoviot dom.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec. Aman. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten.

{tedro nagraduvani so po~esti. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta. bidej}i ne ja skroti gordosta. `) Zatoa. vo mesecot adar. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. kitej}i se so gordosta na bezumnite. da gi istrebat. ne se zlostornici. y) Taka Aman Amadatov. p) I vie. tuku. n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. a imotot nivni da go razgrabaat. za da mo`at na onie.” . tuku `iveat spored najpravednite zakoni. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. Koj sekoga{ s# gleda. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. kako {to rekovme. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. vo istiot toj den. pozdrav! v) Mnozina. tuku. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. bidej}i se oble~eni so vlast. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. im podgotvi takva radost. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. z) da ne dopu{time izmeni. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. kolku od delata. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. d) No ~esto i mnozina. Koj vladee nad s#. `iviot Bog. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. m) kako sinovi na Sevi{niot. namesto gibel na izbraniot rod. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. {to ja imame kon sekoj narod. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. odnosno. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. koja nema da go ispolni ova. a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. Bog. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. Makedonec. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. o) Za{to. i) se zdobi so blagonaklonost. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. na kamili i na carski muliwa. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. me|u vidnite praznici. q) No nie nao|ame deka Judejcite. praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. j) no. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{.

Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. javnati na brzi carski kowi.8 raduva. bidej}i toj ~ovek. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza.7 7 Par{andata.14 35. i gi obesija desette Amanovi sinovi. objaven za site narodi.5 1 Car 6. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa.10 25. 14 Brzoodcite.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9.14 leka.9 neprijateli.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is. i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno. Is. 8 Porata. trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved. no za grabe` raka ne pu{tija. vo toj den.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite.13 24. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi. ona {to be{e denes.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50. Arisaj. se izdiga{e s# pove}e i pove}e.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den. vo sekoj grad i 9. veselba i sve~enost. 4 koga neprijatelite na Judejcite. 16 I drugite Judejci.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec. Aridaj i Vajizata 10 . Neem 8. na trinaesettiot den. neprijatel na Judejcite. ubivaj}i gi so me~. 10-12 9 Parma{ta. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba.21 8. so golem 56. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka.22 sekoe mesto. vo mesecot adar. 2-3 nastanuva{e radost. Ez 38. Dalfon. pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi.27 Is 14.17 2 Mojs praznik za Judejcite. 1. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo . 17 I vo sekoja oblast. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite. Mardohej.11 Zah 2. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja.3.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba.N. no za grabe` raka ne pu{tija. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks.1 9.10 51.17 svetlina i radost.7 Zah 8. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. da stavaat raka vrz svoite neprijateli.3 54. 18 A Judejcite {to bea vo Suza. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i. 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. 1 Car 11. gi ubija. veselba.11 15 2 2.18 trebija petstotini du{i. I mnozina lu|e 15. Aridata. da go vr{at istoto i utre. se na1 Mojs 41.16 31.7 Ps 104. gozba i 8.5 Zah 2. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza.6 22. 6. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi. Adalija. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej.7 1 Car 14. kako zakon. Aspata.19 Ps 50.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka.9 Jov 13.” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom.1 vo carski sini i beli ali{ta.6 Is 12. se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi.1 Er 15.5 Mojs 3. koi se nao|aa vo carskite oblasti. no za grabe` raka ne podadoa.

46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10. kako praznik. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi. od zborot pur . Ete za{to. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite. 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica.7 29 Napi{a i caricata Estira. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli.`drepka. a drugata .22 20.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv.16. kako {to gi us. vo sekoja oblast i vo sekoj grad. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi. so koja carot gi vozveli~i.za site neznabo{ci. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej. 23 Judejcite go primija toa. v) Maliot izvor stana reka. a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite. pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite.5. koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej. za da gi istrebi i pogubi. i Judeecot Mardohej. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. koi povikaa kon Boga i bea spaseni.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks. .46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10. spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno.toa sme jas i Aman. velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna.za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi. i za3. misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka.16 pismo za Purim. od nego ne ostana ni{to neispolneto.toa se Izrailcite. e) Taka Bog ustroi dve `drepki . I go spasi Gospod Svojot narod.15 opredelija za sebe i za decata svoi. taa reka e Estira. soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. a taa se zapi{a i vo knigata. vo dnite na post i pla~ewe. sekoja godina. 24 deka Vugeecot Aman. i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii. napravi Bog ~uda i ~udesa golemi. }erka 31 Avihailova. vo sekoe pleme.27 22. 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata . i da go obesat nego i sinovite negovi. Amadatov sin. naj. 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den. b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. 22 kako dni. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim. i stana svetlina i sonce i golema voda.3 Car 15.34 14. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks.2 i sedum oblasti na carot Kserks. neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena.634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki. `) i izlegoa tie 10 . |) a mojot narod .ednata za Bo`jiot narod.23 rim za vremeto nivno. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni.5. neprijatel na site Judejci.15-17 Is 15.4.vo praznik. d) narodite . emno si ispra}aat podaroci. g) A dvata zmeja . 50. do bliskite i dale~nite. i kako takov mesec.

i Ptolomej. go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim. so sve~enost. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec. sin mu. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici. velat. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar. .635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. bil sve{tenik i levit.” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. go prevel Lizimah. Ptolomeev sin. Dositej. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail. velat. koj. koe. koj be{e od Erusalim.

6. sinot na Filip. od koi najistaknatiot se vikal Juda.. do 134 god. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14. i dodeka u{te be{e `iv. im go razdeli carstvoto.1 1 Mojs 10. kako i za vernosta kon Zakonot. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni. trezveno jasno.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. Sv.49.10 Ez 27. go pobedi Darij. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan. No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. i zavladea nad mnogu krai{ta.12 Er 2. svetosta na hramot i bogobojazlivosta. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi.52 midiskiot car i se zacari mesto nego. 1.4 Is 23. Eronim go koristel i evrejskiot original.26-50). ili aramejski. persiskiot i 11. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura. Zakonot. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. 6 gi povika svoite doverlivi. 7. . prezede 17.11 5. ~uvawe na Zavetot. Hr. verata na tatkovcite. hramot. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja.1. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata. koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta. nekade kon krajot na vtoriot vek pr.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi. Negovoto izvestuvawe e ednostavno.28-54. 16.PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr. Hristos. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period.6 Dan 11. glavno od 175 god. Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta. celata zemja molkna pred 1 nego. Se ~ini deka bil Judeec.7 carevi. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici. 4. golemiot sve{tenik i etnarh.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot. a podocna pod aramejskite Selevkidi. do 197 godina. pr. Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost.38.20 Sud 3. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni.24). so prekar Makavej. izleze od zemjata Ki3 tim. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski. objektivno i dobro razraboteno (sp. 2 Let 14. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat.1-21. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. 5 Najposle padna vo postela.

17 pa so golema sila navleze vo Egipet. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa. Aleksandar umre. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej.36 2 Car 5. se vrati vo svojata zemja.32 14. carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa.20 godini. 15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. 25 Vo Izrail. sve}nikot. zlatnite kadilnici i zavesata.7 36-40 Amos 8. vencite i zlatniot ukras. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj.4 2 Car 22. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija. 24 I. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20.23-25 11. nastana golema `alost. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. koj dojde vo Erusalim so silna vojska. stavija kruni na svoite glavi. vo site negovi mesta.24 8.15 . Antioh se vrati. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena. mnogu zla n# postignaa. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid.31-38 26.8 Is 13. Dan 7.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet. otkako ograbi s#. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca. sinot na carot Antioh. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram. ~iniite. 35 Tamu natrupaa oru`je. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci. otkako caruva{e dvanaeset godini.18 rija. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan. 22 trpezata na predlo`enieto. koj se ispla{i od nego. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini. za{to otkako se oddelivme od niv. 48-49 28 Sud 5. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. so bojni koli i slonovi.8 33 2.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa. so kowanici i so mnogu brodovi. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite.13 Ps 67. 21-22 2 Mojs 25. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai. no nenadejno go napadna gradot. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet. 31 Zede golem plen. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast. ograbi mnogu dobitok. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina. koj be{e zalo`nik vo Rim.10 Pla~ 5. site negovi sveti sadovi. mijalnicite. 23 Go odnese seto srebro i zlato. i zloto go umno`ija na zemjata. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol. za da vladee nad dvete carstva. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim.21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan.31 7. i taa stana neprijatelsko gnezdo.31-35 3 Car 7.

47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni. nare~en Avaran. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim.13. 5 Eleazar. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi. sinot na Jovan. gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot .27 na.31 sabotite negovi . 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9. 2 Mak 6.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod.4.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso. pak. na smrt da bide predaden. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea. nare~en Makavej. nare~en Gadi. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi.25-30 1 Let 24. 11. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana. 3 Simon. sve{tenik od potomcite na Joariv. 4 Juda.vo `alost se pretvori. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. vo sto ~etirieset i pettata godina. nare~en Tasi. 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. I site narodi na carskata naredba se pokorija.27 konot i napravija zlo vo zemjata. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija. 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan. mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost . du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija. sin na Simon. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6. 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite. 50 Ako. zamina od Erusalim i se naseli vo Modin. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan. 64 Navistina. 61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. 60 spored carskata zapoved.11 na skri{ni mesta.ni{to ne~isto ne jadea. koj be{e nad oltarot. go ubivaa. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani.52 Dan 9. 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. izgradija `rtvenici vo site judej. praznicite se pretvorija vo pla~. nare~en Apfus. stra{en be{e gnevot nad Izrail.vo navreda. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot. spored carskata zapoved. 2 . koga tie doa|aa vo gradovite.7 tijata na pusto{eweto. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija. 11.gi kinea i vo ogan gi gorea. site {to go napu{tija za. 63 pove}e sakaa da umrat. a veli~inata negova .2.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. i Jonatan. 62 Pa sepak. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet. a ~esta vo bes~estie.2-7 napu{tija.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci.7 kislev. toga{. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto.

ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad. 16 Mnogumina. spored carskata zapoved. a `rtvenikot go razurna. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja.” 25. po~naa da go nagovaraat. na{ite svetosti. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. koja se nao|a{e vo Erusalim. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene.Ps 105. i nivnite `eni i dobitokot. Pla~ 2. plamna vo nego gnevot zaradi pravda. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved. eden Jude. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij. ostavaj}i s# {to imaa vo gradot. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim. ete.60 ubivaat po ulicite. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot. 12 I. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a.28 10.10.20. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek.26 pa|aat od me~.14. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den. ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. od Izrailcite se pridru`ija kon niv. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata. gledaj}i go toa. 31 Na carskite lu|e i na vojskata. neznabo{cite gi oskvernija. za{to mnogu se zasili zloto nad niv. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina. od sloboden stana rob. na{ata ubavina i na{ata slava opustea.6-15 23 Koga prestana da govori. 24 Matatija. i nivnite sinovi. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. 26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi. gradot na David.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin.23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. srceto mu se rastreperi. doen~iwata negovi gi 6.34 50. kako {to go napravija toa site narodi.30 Sir 45. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme. pak. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3. sinot na Salu. velej}i mu: „Ti si voda~.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi. 30 tie samite. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi.16. Zastanaa protiv niv. se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea. koi ja sakaa pravdata i Zakonot. idol. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 . a negovite momci 11.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin.22 dostoinstvo.38 seni vo plen. 13.24 5 Mojs not i zapovedite.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako.

59 Ananija. 36 No ovie ne im odgovorija. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego. 1-12 59 Dan 3. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime.N. 50 Zatoa.21 2 Tim 4. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite. 66 A Juda Makavej. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en.12-23 56 4 Mojs 13. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv. za{to preku nego }e se proslavite.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den. tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118.17 i so nivnite deca i dobitokot . 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja.9 57 1 Car 24.10 2. sega e vreme za prevrat i `estok gnev. krepete se i pazete go hrabro Zakonot. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88.1 n# ubivate. 65 Eve vi go Simon.13 2 Mak 14. sega se zasili drskosta i stradaweto. 14. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini. nitu gi ut7.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1. 43 I site drugi {to bea vo opasnost. stana sudija nad Izrail. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi.24 Is. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8. 6-15 Sir 46. 5 Mojs 31. 61 I taka.17 60 Dan 6.6-10. odli~en junak u{te od svojata mladost. zaplakaa za niv gorko.28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija. zatoa {to ja ispolni zapovedta.17 62 1. nego slu{ajte go vo site dni. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet. }e se borime so nego za da ne umreme site. deca moi. 51 Spomnete si za niv. na{iot predok. 63 Denes se gordee. 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila. 56 Kalev. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. s# odbrani junaci od Izrail. a utre ve}e nema da go najdat.48 63 Ps 145. Toj }e vi bide mesto tatko. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite.10 2.21 2 Car 7.31 14. va{iot brat. 64 A vie.6 22. zatoa {to poka`a golema revnost.10 4 Car 2. 44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite.143 54 2. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat.7. site verni na Zakonot. drugite.26 4 Mojs 25.6 vrdija svoite skrivali{ta. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo. od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat. pak. 57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. 54 Fines.16 58 3 Car 18. be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. ~eda moi.13 55 4 Mojs 27. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite.3 . 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto. 55 Isus. toj neka vi bide vojskovodec. znam deka e razumen ma`.40 19. vo sobirot naroden. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15.okolu iljada du{i.62 ten den. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci.

21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. mnogu sme isto{teni. 12 Im go odzedoa plenot. koi. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod.4 1 Mojs 49. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. branej}i go narodot so me~. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska. a siot Izrail gor5. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu. 7 3 13 I slu{na Seron.46 22 5 Mojs 1. 10.3 1 Car 14. a onie {to ostanaa `ivi.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. vodeni od nego.29 dost vojuvaa za Izrail. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin. 1 Mojs 25. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci. po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan. 5 Gi gone{e bezzakonicite. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a. a drugite izbegaa vo filistejskata zemja.” 23 Otkako prestana da govori. 17 Tie. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda.18-22 24 2 Car 5 . mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa. 10.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina.55 9. koj be{e nare~en Makavej. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car. na{ite `eni i na{ite deca.5. vleguvaat vo borbi.20 69 6 2. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail.40. ne pla{ete se ni najmalku od niv. i da n# ograbat.9 godina. od niv padnaa osumstotini ma`i. preku negovata raka dojde spasenieto.11 18 4.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile.29 3.46 16.8 Sud 2. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. vojskovodecot na Sirija.N. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot. go ubi i negovata vojska ja uni{ti. stava{e oklop na sebe kako xin. so ra1. se razbegaa.10.10 4 Car 22.44 ko go oplakuva{e. 16 Is. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina. tuku silata doa|a od neboto. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron.6 17.

Nikanor i Gorgij. tie zedoa so sebe mnogu srebro. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto. spored carskata zapoved. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci.5 10. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh. dodeka se vrati toj. da ja opusto{at.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego. toj se raspali so gnev.1-3 1 Car 7. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici.1 33 7. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. prestolninata na svoeto carstvo.17 . ne se slu{a{e ni kaval ni citra. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata. 40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme. vo sto ~etirieset i sedmata godina. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. osven samo u{te edna{ ili dvapati. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite. be{e odzemena veselbata od Jakov. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij. da pojdat vo Judeja i. 46 38 46 Sud 20. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci. da isprosat milost i milosrdnost. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten. se gaze{e po svetite mesta. sinot na Dorimen. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi.39 1 Let 19. hrabri ma`i i prijateli na carot.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat. sproti Erusalim. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11.18 nite krai{ta.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej. ugleden ~ovek. Sobirot vo Masifa (2 Mak 8. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci. zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi. 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina. po poteklo od carski rod. 31 Silno zagri`en vo svojata du{a.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva.

13 pa izlegoa od logorot za da se borat. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska. okru`ena so kowica. 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja.13 rot na Juda i ne najde nikogo. velej}i: „Tie begaat od nas. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime. 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi.9 da gi bara po ridi{tata.23–29. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. a onie {to bea so Juda zatrubija. 14 i ja zapo~naa bitkata. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas. 48 ja otvorija knigata na Zakonot. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas.5 20.” 6 [tom se zazori. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel. 52 Eve. stotnici.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car.21 56 5 Mojs 20. pa po~na 4 Mojs 10.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. kako i na onie {to se pla{at.33 55 2 Mojs 18.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi.4. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata. 15 site drugi padnaa od me~. na ~ie ~elo se nao|a{e. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta. 2-21 54 5. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici. 8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se. 60 Kako e Bo`jata volja. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi. koi gi bea ispolnile svoite denovi. 4 . pedesetnici i desetari. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. no tie nemaa ni {titovi. {to se bea naskoro o`enile. obu~ena za vojna. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. kako {to e spored Zakonot. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno. kako {to posakuvaa.1-4 skata vojska vo Emaus. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv. ni me~evi. sekoj od niv. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se. 5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo. 59 podobro e da umreme vo borba. Azot i Jamnija. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice.5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6. da se vrati vo svojot dom. mu slu`ea kako voda~i. {to nasadile lozje. za{to u{te edna bitka n# ~eka.

urnati. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4.” 34 Zapo~na borbata.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot. pak. se pojavi edna grupa.37 na svetili{teto 14. otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici. toj trgna kon Antiohija.6. ta nikoga{ da ne im bide za sram. 47 pa. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor.47 2 Mojs vime svetili{teto. 24 Ps 105. zedoa mnogu zlato i srebro. mnogu se upla{ija. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. 35 Lisij. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto. dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik. za{to e blag i milostiv niz vekovi.12 da odime gore i da go o~istime i obno. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma. Ti. . koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata. podgotvena za borba. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime.1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. vratite izgoreni.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27. 43 Tie go o~istija svetili{teto. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik . Spasitele na Izrail. 26 Onie.29 136.6 42 3 Mojs 21. koga slu{na. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno. dimot {to se 1 Car 17. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. 30 Koga ja vide taa golema vojska. 21 Koga go vidoa toa. `rtvenikot oskvernet. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat. 35 2 Mak 11. i.1 118. koja sleguva{e od ridot.1-4. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. riznicite. neka se pokolebaat so porazot svoj. 39 Gi raskinaa svoite obleki. koi bea verni na Zakonot. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija. pak. 40 padnaa ni~kum. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici.2-7 40 4 Mojs 31. ajde Mih 3.9 „Na{ite neprijateli se pobedeni. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. mnogu se voznemiri.17 43 4 Car 23. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja. pa sobra tu|inci. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici. 24 Koga se vra}aa. a vo tremovite.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul.24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska.” 20.5-6 iska~i na gorata Sion.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite.13-14 38 Ps 73. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv.da go urnat. spored Zakonot.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73. namisli povtorno da ja napadne Judeja. 27 A toj. mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo. i. 45 Im dojde dobra misla . 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si.spored porane{niot.

61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. Timotej gi predvodi nivnite vojski. 10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. 7 Toj vode{e mnogu borbi. 51 na trpezata stavija lebovi. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem. gusli i kimvali.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. bidej}i mnogumina od nas zaginaa. se zdru`ija za da n# uni{tat. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. gi obnovija vratite na vlezot. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici.4 6-8 4 Mojs 21. koi bea za narodot stapica i sopka. 5. 54 Vo denot. toj gi napadna. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat. vo sto ~etirieset i osmata godina. citri. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. negovite bra}a i site Izrailci. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa.29 48 Potoa gi uredija svetiwata. Toj im nanese golem poraz. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite.3 4 Mojs 34. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race. stanaa mnogu rano. se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. a potoa se vrati vo Judeja.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. 52 Vo dvaeset i pettiot den. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. koi `iveeja vo Gilad. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. a gi napravija i vratite na riznicite. gi pobedi. vo devettiot mesec kislev. toj be{e obnoven so pesni. `rtvenik za temjan i trpeza. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. kako porano. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev. nivniot vojskovodec. mnogu se razgnevija. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite. ako nekoga{ dojdat. 55 Siot narod padna ni~kum. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite. onaka kako {to bilo pred toa. vnesoa sve}nik vo hramot. Koj im pomogna. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. 59 Juda. koj `ivee{e me|u niv. vo Akravatin. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. gi ponizi i plenot im go odzede. 49 napravija sve{teni sadovi. vo koja se krieme. 50 go pokadija oltarot so temjan. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot.31 5 .

a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad. a logorot im e zad potokot.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. Vosor i drugite giladski gradovi. no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite. najmile i Arabjani kako pomo{nici.osum iljadi za Gilad. podgotveni se da te napadnat.11 gi napadnat tie tvrdini. zaedno so nivnite `eni i deca. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod. 13 Sud 11.20 Karnen .646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. izbega pred nego. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. a na Juda . bezbrojno mno`estvo. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i.” Juda pojde da gi pre~eka. gi podignaa svoite o~i. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi. 35 Toga{ se vrati vo Alema. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida. tie go izvestija. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci. vo Hasfo. sinot Zahariev. vo Alema.13 Galileja. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana. od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja. se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna. na smrt se predadeni. 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor. koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa.” Is 8. izbi s# {to be{e ma{ko. i. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i. . 19 Nim im zapoveda. 34 Vojskata na Timotej. Maked. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost. 30 Koga osamna zorata. Sud 7. a toj im go zede plenot. od drugata strana na potokot. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja.20 se upati kon Vosor. 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12. kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. go sobra celiot plen i go izgore so ogan. pred niv mnogu narod. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto. sakaat da n# pogubat. koi bea vo predelite na Tov.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja.3 2 Mak 3. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~. ja opsadija i ja prezede.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11. ete. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. 39 tie sozdale golema vojska. ete. vo iskinata obleka. pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25. i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat. Maked i 5. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e. 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. otkako razbra deka toa e Makavej.51 Is.” 18 Go postavi Josif. go zede nejziniot plen i ja izgore. velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. 6. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva. dodeka nie ne se vratime.N. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon. 37 Po ovie nastani.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma.

6 5 Mojs 20. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. 56 slu{naa Josif.26 48 gor od drugata strana na potokot. mnogu ukrepen.” 42 Koga Juda dojde do potokot. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja.5-9 Is. gi osta20. nema da vi napravime nikakvo zlo. preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail. go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. 2 Mak 41 Ako. a po nego premina i siot narod. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. sakaj}i da poka`at hrabrost. koj se nao|a{e na patot. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. voenite na~alnici. koi bea vo Gilad. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. 55 . 46 Dojdoa do Efron. koja e sproti Bet–[an.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~. 42 2 Mojs 5.15 dejskata zemja. od najmal do najgolem. bidej}i. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci.32–45) Vo onie denovi. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime.19 na celoto patuvawe.10 3. dodeka dojdoa vo ju. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego. go urna gradot do osnovi. sinot Zahariev. gi zazede Hevron i okolnite sela. 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli. 1.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot.N. se upla{i i napravi lo12. i gradot se predade vo negovi race. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi. pred Ptolomeida. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}.14 20. site neka odat vo boj. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno.” 58 I taka $ naredija na vojskata. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. i portite gi zatrupale so kamewa. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas.58-59 4.” 43 I toj prv mina preku potokot.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. koja se nao|a na jug. i Azarija. Toa be{e golem grad. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad. taka {to treba{e da pominat niz nego. ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. pak. a bratot Simon vo Galileja. ne }e mo`eme da go pobedime.

pobedeni od niv. a na neznabo{cite da im pomagaat. oklopi i oru`je. so srebro i zlato. mnogu se ispla{i i se voznemiri. 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja.32 14 6. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka. deka tamu imalo zlatni predmeti. i go postavi nad celoto svoe carstvo. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina. koi oti{le vo zemjata na Juda. 68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira. pa go povika siot narod za da gi opsedne.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. a isto taka i Bet–Cur. so visoki yidovi. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite. 9 Pove}e denovi ostana taka. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh. da se odnesuvame spored 18 . 7 deka go razurnale odvratniot idol. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite. negoviot grad. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. padna na postela.18 1 Car 17. makedonski car. 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat. svojata carska obleka i svojot prsten. koj prv se zacari nad Elinite. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto.55. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. a srceto moe iznemogna od taga. ete. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i. kako {to bilo pred toa.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. sinot na Filip. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i. razbra deka vo Persija ima eden grad.63 18 1.” 14 Toga{ go povika Filip. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi. bile pobedeni. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh. ostaveni od Aleksandar. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. eden od svoite prijateli. po ime Elimais. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. 2 i deka vo nego ima hram. 10 2. gi razurna nivnite `rtvenici. pro~uen so bogatstvo. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. a deka i svetili{teto go ogradile. koj bil mnogu bogat. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba. koga minuva{e preku gornite oblasti. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina. 15 mu ja dade krunata. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici.31 2 Let 26.33-36 20 6. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. iznemo{ten od taga.7 1. 19 Juda re{i da gi izgoni. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh. a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci.

od niv }e svetnea gorite. a osven toa. dolgo go napa|aa. vrzani za niv so kai{i. na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici.1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli. go probode so svojot me~ i go ubi. brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija.27 .16 {e toj. za{to vojskata be{e golema i silna. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas.649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. 39 Car kade {to be{e slonot.53 15. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. tie }e napravat i pove}e od toa. Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici. koga }e 4. 26 I. za da se vozbudat za bitka. koga stana rano izutrinata. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego. }e svetnea kako ogneni svetila. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i. 44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime. 43 Toga{ Eleazar. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. Gal 1. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{.3 10. pa duri napravija i voeni napravi. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. vide eden slon pokrien so carski oklop. za da ja prezemat. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska. 28 11. 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici. dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. negovata volja. koi se borea odozgora . 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. a koga trgnuva. 46 se vovle~e pod slonot.11 tuku i protiv site tvoi oblasti. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. obu~eni za vojna. 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija. ete. a drugiot .29 n# najdat . 38 Drugite. ne 44 oddeluvaj}i se od nego. 47 Judejcite.po niskite mesta. 33 A carot.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. trgnuvaa i tie zaedno so nego. 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija. vojskite se podgotvija za bitka. 49. narekuvan Avaran. se otklonija od nea. pak. Taka zagina toj tamu.na ednata i na drugata strana. sproti carskiot logor. kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci.od slonot. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. trubite zatrubija.

a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo. gi predvode{e. a nas n# progonija od na{ata zemja. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati. Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite. vo kogo ima{ doverba. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata. koj se obiduva{e da stane sve{tenik.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto. za{to zavladea glad. koj tie go prifatija.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata.18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. 52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi. sin na Selevk. go najde Filip kako vladee so gradot. a Alkim.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir. 58 koi izlegoa od gradot. kako i pred toa. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja.50. za{to nemaa hra11.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur. u{te dodeka be{e `iv. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto. vojuva{e so nego i go prezede gradot. 50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13.53 2 Mojs 23. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion. 3 [tom toj razbra za toa. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa. 63 Potoa brgu pojde i. zaedno so vojskite. rezervata so hrana pomala. toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid. 56 se vratil od Persija i Midija. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe.62. 5. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari. gi bea potro{ile i poslednite rezervi.3 2 Mojs sevo ova. go napadna. koi gi ukinavme. 62 Se iska~i carot na gorata Sion. 51 Potoa. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. 6. vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto.22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip.23. koga se vrati vo Antiohija. za{to be{e sedma godina.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7. . vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite.23–26. 13. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e. 11. na kogo carot Antioh. 7 Zatoa isprati ~ovek. kamewa i ogan.10-11 3 Mojs 25. za{to poradi svoite zakoni.45.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata.” 10. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto.

” 29 Dojde kaj Juda. se vrati kaj carot i stra{no go obvini. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir. se podbi so niv. Nikanor vo Juda (2 Mak 14. velej}i: „Nema da vi napravime zlo. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. za da baraat spravedlivo re{enie. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici. 20 Potoa. a {to be{e pogo. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13. a svojot logor go postavi kaj Vitzet. no polna so lagi. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod.36 izrailskite sinovi.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i. 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion. so koja se zakolnaa. se pozdravija miroqubivo eden so drug. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama. 33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim. gi oskverni i gordo govore{e so niv.Ezd 6.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. 22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod.2-3 zemja so golema vojska.8 bo`nicite.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim. 9 1 Let 24. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi. 25 . im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail.10 ta na Judeja. carot go isprati Nikanor. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. eden od svoite slavni vojskovodci. ni na vas nitu na va{ite prijateli. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas. tie baraa so niv da bide sklu~en mir. 26 Toga{. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod. koe Al. a drugite izbegaa vo gradot na David. i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela. 30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda.42 skite sinovi.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga.1 Mojs 13.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. me|utoa.” 16 Tie mu poveruvaa. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. Vakid se vrati kaj carot. 34 No toj gi ismea. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi.32 va poraka.

pr. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite. velikiot car na Azija. so koi se istaknale kaj Galite. 39 3. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe. i za carevite {to stanuvale protiv niv. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. 40 Juda. i site drugi {to stanuvale protiv niv.” i si otide razgneven. silno razgneven.1 go pomina kako den na golema veselba. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e.5 salim. }e go izgoram ovoj hram.5. prviot vo 197 g. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici. a tie. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15.43 35 pa. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim.N. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta.1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron. a vtoriot vo 168 g. Persej a. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana. 15. toj den 1.” 47 Go zedoa plenot od niv. koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi. toga{. vojskata na Nikanor be{e razbiena. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska. Hristos. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila.35 45 4. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12. 45 Izrailcite gi gonea cel den.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car. koga po pobedata }e se vratam vamu. nanesuvaj}i im golemi porazi. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa. se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race. koja tolku gordelivo ja pru`al. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi. koi se pobedeni od Rimjanite. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme. so bojni koli i so mnogubrojna vojska. neka padnat od me~. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji. 1 8. 48 Narodot se raduva{e mnogu. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok.4 ta raka.. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. a kaj nego dojde siriskata vojska. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. za nivnite vojni. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro. 6 Tie go pobedile i Antioh.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar.9. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. a toj prv padna vo bojot.16 40 Is. no i nego go uni{tile.11 3 Car 8.57 14. a osven toa. iako tie bile mnogu daleku od niv. pak. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa. presudi im spored nivnata zloba. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok. a drugite im pla}ale godi{en danok. za juna~kite podvizi. . spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. od Adasa duri do Gazir.37 41 4 Car 19. Isto taka. so kowica.

10 2 Mak 4. i Jason. ni pari. {to i da dodadat ili odzemat. Taka sakaat Rimjanite. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den. tie pojdoa za Rim. site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24. potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. Midija. 27 Isto taka. 13 Ako sakaa nekogo da zacarat. i tie mnogu se izdignale. 20 „Juda nare~en Makavej. 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe. sinot na Eleazar.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama.go smenuvaat. ako nastane vojna vo judejskiot narod porano. nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno. 15 Tie imaat svoe sobranie. mo`at toa da go napravat spored svoja volja. 14 no nikoj od niv ne stavil kruna. a koga sakaat . Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata.`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime . 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce. sinot na Jovan. pa pristapija i rekoa: . 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv . 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv. ni brodovi.11 8 a Indija. koga mnogumina od niv padnale ubieni. ja zavladeale nivnata zemja. 19 I taka. ni korabi. 30 Ako. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite.3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. kako {to }e nalo`at uslovite. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. bez da dobivaat nadomest. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. pak. nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici . dokolku okolnostite go nalo`at toa. ni pari. sin na Akos. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. toa }e gi obvrzuva.” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. ni oru`je. toj se zacaruva i caruva.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi. ni oru`je. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba.se pla{at od niv. i gi isprati vo Rim. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito. 18 da im go simnat jaremot od niv. Iako patot be{e mnogu dolg. za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail.

mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. pak. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego.” 10 A Juda im re~e: „Ne. a drugite se spu{tija da begaat. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata.7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda.21 22 3 Car 11. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici. 6 No koga ja vidoa golemata vojska. vo podra~jeto na Arvili. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na.41 23-25 Ps 91. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. 16 Koga onie. toa nikoga{ nema da bide so mene .8 Is. vojnata go trevo`e{e. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. koja trae{e od utroto do ve~erta. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici. borbite. 3 Vo prviot mesec. 17 Borbata be{e mnogu `estoka. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea. sega sme malkumina. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce. hrabrite podvizi {to gi izvr{i. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. 13 3 Car 1. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea.jas da begam od niv. kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. na{iot ~as do{ol. 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot. 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda. koga vidoa kolku e mnogubrojna. negovoto srce se obeshrabri.19. ubija mnogu lu|e. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin. ako. pa. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot. velej}i mu: „Nie nemame sila.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici. kowicata se razdeli na dva dela. {to bea na levoto krilo. vo sto pedeset i vtorata godina.40 15 2 Car 13. 8. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata.23 21 2 Car 1. zemjata premina kon stranata na neprijatelite. nivniot logor be{e pred Erusalim. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda.N. otkako go osvoija. 23 . 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici. 18 padna i Juda.

25 mesto nego . vo vtoriot mesec. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12. Vetoron. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana. veseli izvici i golema pridru`ba. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. 35 A Jonatan go isprati svojot brat. Navatejcite. brat mu. no protivnicite ne pojdoa protiv niv. 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri. 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal. i taka da go sru{at deloto na prorocite.13. Gazir i tvrdinata. nemame mesto kaj da izbegame. toj i negovata vojska. 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli.N. 45 Ene. Emau. 2. ne se 33 1 Car 24. vo eden saboten den.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1. usta50 .50 Jordan. 12. ja mina rekata Jordan. koga go razbra toa. koj mo`e da 26. sega tie se pred nas i zad nas. 30 a. porti i reziwa. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. a drugite izbegaa vo gorata. i site onie {to bea so nego.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan. sega nie te izbravme tebe 35 5. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat. ete. i po~naa ve}e da urivaat. 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost.2 najde ~ovek sli~en na nego. a zvucite na nivnite svirki vo pla~.” 47 Borbata po~na. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa. okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki. 50 3. i gi zamoli prijatelite svoi. 39 Koga gi podignaa svoite o~i.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda.so visoki yidovi. da soberat mnogu hrana. Vetil i Tamnata. ostavaj}i vo niv vojska i hrana.da ja vodi{ na{ata vojska. tipmani i so mnogu oru`je.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda. i tie go zedoa celiot plen.16. sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina. 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki. no toj se trgna nazad od nego.39-40 Amos 8. 32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja .1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3. Faraton i Tefon . 54 Vo sto pedeset i tretata godina. mlado`enecot. 33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon. 34 Vakid.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot.20 telite na na{iot narod. 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan. kako voda~ na pridru`bata. izlegoa i se sokrija vo gorata. 49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid. 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon.2 Amos 1. 53 sobra i zalo`nici. padnaa mnogu ubieni.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12.40 Is.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ .1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20. ete.

Jonatan. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. a mnogumina od niv i ubi.11. 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan.31 Er 47. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska. vedna{ se vrati kaj carot. zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. oneme.10. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi. a i gora- 10 . se vrati vo svojata 2 Mojs 24. otkako razbra za toa. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja. no tie ne mo`ea.” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa.16.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja. toa mnogu go nata`i. na negovite bra}a i na negoviot narod. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete. vinovnici za toa zlo. 63 Vakid.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi. i gi ubija. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot. vo pustinata. toj }e gi fati samo vo edna no}. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska. 73 Se smiri me~ot vo Izrail. nitu pak da upravuva so svojot dom.5. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot. 56 Taka umre vo te{ki maki. 62 Potoa. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva.2. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina. kako i Fasironovite sinovi. 58 70 Koga razbra za toa.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori. da go povikame Vakid da se vrati. Jonatan isprati 73 2. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija.7 plenil vo Judeja. ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi.16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini.5 13. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod. ja sobra seta svoja vojska. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego.

15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan. zarobeni vo judejskata zemja. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16. a i tri dena pred i tri dena po praznicite . nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel.18 vo tvrdinata. da go pazi{ na{eto prijatelstvo.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11. te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod. na praznikot Senici.29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11. otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec.za sebesi i za svojot dobitok. 34 Site praznici. 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota. {to mi pripa|aat mene. }e se narekuva{ prijatel na carot. se otka`uvam i od negovite predeli. 20 I taka. 27 ostanete ni i ponatamu verni.pozdrav. isto taka. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi. od desetokot i od site negovi prihodi. izvr{eni od nego i od negovite bra}a.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi.33-36 povedite. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad.pozdrav. da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana. se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni. a nie }e vi otplatime so dobro. i napravija taka. za ona {to go pravite za nas. neka bidat site oslobodeni od dava~kite . saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2. od dene{niot den i za ve~ni vremiwa. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4. za koi e potrebna vernost. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat. pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{. od ni kamewa.od Samarija i od Galileja. vo sto i {eesettata godina. koi gi prestapile zakonite i za23. 9. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto. kako i za makite {to gi pretrpele. a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan .50-52 . 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar.13-15 kako pribe`i{te. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata. prisoedineti kon nea . (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna).657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa. 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij.34 preminale kon na{ite neprijateli.

28-34 na da bega. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi.46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. otkako gi islu{aa ovie zborovi.1 2 Mak 6. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo.8-9. izma~uvaj}i gi bez milost.” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv.30-31 11. 33.12 sonce.26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja. 4.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast. otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. svojata }erka.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto. a sednav i na prestolot na negovoto carstvo. daj mi ja tvojata }erka za `ena. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij. i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. prisoedineti kon 5. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir.2 Mojs 33. vojskata na Dimitrij po~46 10.8 pobedi. go razbiv i nego i negovata vojska. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci. toj den Dimitrij padna mrtov. ja prezedov vrhovnata vlast. neka ostanat pri10. egipetskiot car. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{. . samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi. kako {to im prilega na carevi. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti. 53 Vlegov vo borba protiv nego. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok. kako {to veli{.8. otsega }e go davaat za potrebite na hramot.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv. kako {to odredil carot za judejskata zemja. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6. sam so Kleopatra. 43 I sekoj. a poradi carski dava~ki i danoci. i neka `iveat spored svoite zako- ni. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar. 39 38 Trite oblasti. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini.15 Judeja od Samarija. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego .

toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon. 75 Se ulogorija vo Jopija. 81 No vojskata dobro izdr`a. upravitelot na Kele–Sirija. se ohrabri vo du{ata. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak. svetili{teto na nivniot idol. kade {to nema ni kamewa. 62-63 1 Mojs 41. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani. 78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. tie ja zaobikolija negovata vojska. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i. kakva {to. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. 67 izbra deset iljadi ma`i.15 7. vo zemjata na svoite predci. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda.23 Erusalim.2-5 dru`i za da mu pomaga. za{to kowicata se izmori mnogu. isto taka.1-7 negovata slava. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. a brat mu Simon mu se pri. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. i Jonatan vleze vo Jopija. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea. 77 Koga Apolonij slu{na za toa. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. site se razbegaa.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. izleze od 83 16. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. toj sobra golema vojska. najposle kowite nivni se izmorija.41-43 Est 6. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice. 73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite. taka i napravija. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. kako e oble~en vo porfira. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan. ni klisuri. mu go . 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31. Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. slezi kaj nas vo dolinite. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. im se dava na carskite rodnini. no dojde vo ramninata. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a. za da se spasat.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3.Sud 1 Car 5. pa se vrati vo Antiohija. spored obi~ajot. toj odnovo mu iska`a po~esti. a tie }e ti ka`at.” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. za{to vojskata e so mene vo gradovite. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas. sinot na Dimitrij. 65 I taka. so mnogu plen. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. miruva so nikakva rabota. tamu }e gi izmerime na{ite sili. i po~naa da vojuvaat protiv nea.

otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon. koi ne go sakaa svojot narod.20 ohija i se krunisa so dve kruni . Jas }e ti ja dadam }erka mi. 18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat. 3 No. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi.83-84 morskiot breg. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo.17 Sud 7.21 1. 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas.33 10. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost. naredi opsadata da prodol`i i. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. 21 No nekoi. otkako mu ja odzede svojata }erka. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina. a potoa se vrati vo Erusalim.11. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko. koi bea vo nea. koja ja ima Aleksandar. oplakuvaj}i se od nego. no carot premol~a i ni{to ne re~e.so kru. a Ptolomej se raduva{e.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car. kako pesok na 10. 20 . re{i da se izlo`i na opasnost.11 3 Car 5. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10. da vladee so nego nasledno. za{to toj saka da me ubie.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. otkako sobra mnogubrojna vojska. Aleksandar otide da vojuva protiv nego.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22. Azot i okolnite razurnati gradovi. za{to mu be{e test. 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. 24 Pa. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka.12 1 Car 13.5 2 Car 17. se naluti. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego. mu ja dade na Dimitrij. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata.1. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan.32. koja se narekuva Eleftera. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. 22 Koga toj slu{na za toa. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11.34 |a{e vo Kilikija. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu. 15 Koga slu{na za seto toa. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. kako i mnogu korabi. 12 Pa. 4 Koga se pribli`i do Azot. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo.46 nata na Azija i krunata na Egipet. Ptolomej ja izvede svojata vojska.

koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir.67 11.57 35 10.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i. pa ostana so nego mnogu denovi.34 34 10. 11-12 Mt 27. od danoci i mu veti trista talanti. go menuvame carskoto pravo.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva. go napravi eden od svoite prvi prijateli.pozdrav.” 28 10.29 38 10. {tom }e se uka`e prilika za toa.1 2 Car 13. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim. se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad. koi gi ima{e pred toa. vi go ispra}ame i vam za da znaete. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. za{to site moi vojski se odmetnaa od mene.30-31 1 Car 1. na{iot rodnina. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija.58 negovite predci go mrazea. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten. 37 I taka. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod. otide kaj Imalikuj Arabjanecot. 43 Me|utoa. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod .30. koi postojano gi napa|ale Izrailcite. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja. 49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite.23 1 Let 8. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe. 48 go zapalija gradot. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten. potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto. A Judejcite se proslavi- . 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina. gi raspu{ti site svoi vojski. osven stranskite vojski. gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema. poradi {to site vojski na 6. maloletniot sin na Aleksandar. 34 Osven toa. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa. 39 Trifon. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas. mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego. koj go vospituva{e Antioh. sekogo vo negovoto mesto. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego. 33 Na judejskiot narod .661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij.65 27 pa. ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. Lida i Ramataim. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat.na{ite prijateli.20.38 11. kako i trite oblasti i Samarija. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar.50 rodi. zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot. 46 Carot izbega vo dvorecot.

toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite. 61 Ottamu otide vo Gaza. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego. 11. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat.20.” 12 . no gi istera od gradot i zavladea so nego. koga go vidoa seto toa.89 zemja pred nego. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa. sinot na Halfij. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego.isto{teni. Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh. zapovednici na voenite odredi. koga dojde vo Askalon. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. 66 Toga{ opsednatite . 3 Tie dojdoa vo Rim. Toj go opsedna gradot. i Juda. ne saIs.1 8. 63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. ete.17 71 Mt 26. pak. 67 Sud 4. go zamolija za mir. osven Matatija. a onie {to bea so Jonatan.22-23 14. Antioh se zacari i se krunisa.18. a toj se smiluva na niv. koj be{e seu{te dosta mlad. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. koi Dimitrij gi be{e raspu{til. no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim. sinot na Av{alom. go izneveri Jonatan. do samiot niven logor i tamu zastanaa.22 2 15.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro. i po~naa da vojuvaat protiv nego. da nosi porfira i zlatna dijadema.N. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti.39 70 2 Mak 11. 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka.17. a svojot brat Simon go ostavi nastrana. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno. kaj nego se sobraa site sirski vojski. 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. i toj se soglasi. gi razbi i tie se razbegaa. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina. potoa otide duri do Damask. 68 I. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim. 70 i nieden od niv ne ostana. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. a vojskata. no `itelite na ovoj grad se zatvorija. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur. site po~naa da begaat.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5.1 Jn 6. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. 12. ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli. vo Galileja. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota. go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja.2 Lk 5. tuku i silno go o`alosti.65 12. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor. sama ode{e kon nego od drugata strana. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i.

Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. pak. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. 23 Nie. otkako zapalija ognovi vo logorot. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. ni vas. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3.44 11. 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni. 15 za{to imavme nebesna pomo{. 11 Nie postojano. gi razbi i zede mnogu plen.35 2 Mak 1. 16 Sega gi izbravme Numinij.9 30 11.10 4. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba. {tom zajde sonceto. 12 Nie se raduvame na va{ata slava.9 25 2 Car 8. potoa se vrati kon Jopija i ja zazede.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car . 30 Se spu{ti Jonatan po niv.17 judejski narod . 25 koga izleze od Erusalim. Jasonoviot sin. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto.da gi ispratat so mir do judejskata zemja. izbegaa. 24 . 5 Eve go prepisot od pismoto. bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. na{ite neprijateli bea poni`eni. vo sekoe vreme. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot. a okolu logorot postavi predni stra`i. 18 I vie }e napravite dobro. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. protiv nas vojuvaa okolnite carevi. se ispla{ija.pozdrav do bra}ata spartanci. pa postavi stra`a da ja ~uvaat. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite. vo praznici i vo drugite denovi. Antiohoviot sin. no ne gi stigna.” 21 2 Mak 5. gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. 9 A nie. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini. 22 Sega. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a. va{e e.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. za{to gledaa zapaleni ognovi. be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. zatreperi nivnoto srce i.7 33 10. iako nemame potreba od niv. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto. nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli. koj caruva{e kaj vas. narekuvani Zavadejci. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite.18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. otkako go razbravme ova.” 6 12. ako ni odgovorite po niv. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma. koja ni pomaga. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli . tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta.75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano. a s# {to imame. i Antipater. 27 Zatoa. koi se vo na{ite race. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. nie se izbavivme od na{ite neprijateli. Zapovedavme da ve izvestat za ova.

i dojde vo Bet–[an. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav. bidej}i samo zatoa sum dojden. pa koga se digna. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe.36-42 12. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe.50 3 Car 19. a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu. 50 No tie. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici. za na{ite `eni 13 . 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. 42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska.26 13. taka {to tvrdinata da bide odvoena. gotovi da se borat.18. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e. gi zacvrsti portite i klu~alkite. Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija. otide vo Bet–[an. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja. se vratija nazad. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie.14 5 3 Car 19. se pla{e{e da krene raka na nego. 5 I sega. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat. koj se narekuva Kafenata.” 49 5. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas. 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod. pa potoa }e se vratam. 51 Gonitelite. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. da ne dade Bog. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego.4 9.4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi.trgnaa so nego. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. a jas ostanav sam. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~. mu dade podaroci. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli.10. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok. gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto. a iljadata . toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi. podgotveni za borba. 2 otkako vide deka narodot e upla{en.52 53 5 Mojs 32. da se krunisa i da digne raka na carot Antioh. site vojski i site dano~nici.

9 vodi ja na{ata vojska.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~. za ve~en spomen. odnapred i odnazad. i napravi golemo zlo na zemjata. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e. tuku stana i otide vo Gilad.1. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja.9 ka`e{ . i s# {to }e ni 20 2 Let 11. tvoite bra}a. za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. go ubi Jonatan.39 32 7. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto. a do niv . koi bea vo tvrdinata. a na stolbovite.22 33 14. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12. Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa. taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat. 32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija. no ima{e golem sneg.1 Jonatan. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni. 19 I taka. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot. i ne trgna poradi snegot. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat. isprati sto srebreni talanti. A Simon i 1 Mojs 45. toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. stavi naokolu visoki stolbovi. so vrati i zatvora~i. gradot na negovite predci. sinot na Av{alom. 28 tamu stavi sedum piramidi. koj be{e pogreban tamu.}e izvr{uvame. go izdigna visoko za da se gleda oddaleku.19 31 12.70 9. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite. 21 Onie.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca. toj gi isprati i decata i srebroto. edna sproti druga: na tatko si. 12. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja. 16 Zatoa. na majka si i na ~etvoricata bra}a. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata.36 25 2. mesto Juda i 2. no otide po zaobikolen pat kon Adora. poradi potrebite {to gi ima{e. a tvrdinite gi polne{e so hrana. 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba.33-34 . ja postavi i bojnata oprema. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a.izvajani korabi. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i. i so nego mnogu vojska. 30 Toj grob. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan. 29 im napravi ubavi ukrasi. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan.

15 14. ve}e da ne se zema.7. tie trpea golem glad i 12. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon. 1 Let 15. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite. persiskiot i midiskiot car. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv. 38 11. ja privle~e do gradot. {to treba{e da go pla}ate. vo sto sedumdeset i prvata godina. ja razbi vojskata na Dimitrij. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav. no gi izgoni od tvrdinata. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. a toj se naseli vo Gazir. koj go zatvori vo temnica. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. go utvrdi i vo nego na.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon. ja utvrdi hramovata gora.29 41 8. golemiot prvosve{tenik. 5 Pokraj seta svoja slava.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto. napravi opsadna kula.34 15. Neka vladee mir me|u vas. skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e. pak. 2 No Arsak. so slavoslovija i palmovi gran~iwa.54 pravi `iveali{te i za sebe. so psalmi i pesni. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. vo koi ima{e idoli. neka se zapi{uvaat. si ja kinea oblekata.18 43 4. 14 . ni da kupuvaat nitu 14.34-35 12.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot. go fati `iv i go dovede kaj Arsak. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba. 44 onie. kimvali i citri. taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija. toj im go dade.5 da prodavaat. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. 3 Toj otide. ja zaobikoli so vojska. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`.29 36 „Carot Dimitrij do Simon. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail.28. 40 I. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv. so gusli. {to bea na kulata. voda~ i upravitel na Judejcite. tuku spored tvojata milost. i naseli ma`i {to go 12.34-38 39 10.36 pazat zakonot. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir.51 4. razbi edna od kulite i ja osvoi. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon.33-34 mnogumina od niv umrea.

4 Zah 3. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini. i bra}ata negovi.12 Ps 17. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion.4 12 3 Car 5. judejski pratenici.31 Mih 4. 9 Starcite.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. nasednati po ulicite.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. 7 11.18 15.5 Zah 8.65-66 13.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. vo golemoto sobranie na sve{tenicite. i nikoj ne be{e voznemiruvan.15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij.48 Jason. 7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir. vo sto sedumdeset i vtorata godina. gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka. izlo`uvaj}i se na opasnosti. vo tie dni carevite se smirija. 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea.27 18 8. sve{tenicite i do siot judejski narod. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon. a Izrail se raduva{e so golema radost.4 4 Car 18. Simon. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst.pozdrav. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est.43-52 9-10 2 Mojs 33. na{ite bra}a . ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja. a koga se pribra kaj svoite predci. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod. nastana golema `alost. razgovaraa za op{tata blagosostojba.17-32 12. 20 Eve go prepisot od pismoto. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata. 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34. 16 . 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto. i Antipater. so golema slava go proslavija svojot narod. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan. . 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik.10 14 Sof 3.24 Is 54. se 12.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici. do stare{inite. sinot na 26 14. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi. sinot na Matatija. sinot na Antioh. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina. sin od sinovite na Joariv. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja. Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu.

Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon. 37 Toj vo nea naseli Judejci. koja se nao|a vo predelite na Azot. site dogovori na 1. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci. vo koja pred toa `iveeja neprijatelite. pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod. da vladee so site. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik .46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime. nad oru`jeto i nad tvrdinite. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli.40 li{te.27 tivre~i na negovite zborovi. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava. ili.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10. koj e na granicata od Judeja. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano.20.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro. ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi. i postavi tamu judejska stra`a.21 41 4.37. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon.25 6. }e bide vinoven.11.29 11. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10. sinot na carot Dimitrij. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici. 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i. vo oblastite. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost. da gi postavuva na rabota vo hramot.65-66 13. 15 . 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata.39 15. 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok.32 15. {to ja ima{e sprema narodot.43-48 36 1.18 40 12.46 Jn 1.89 zlatni ukrasi. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe.33 7.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat.29.15 12.13.22 13. 34 4.35 39 2. kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite.21. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata.14-15 7. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod.33 13. 44 Na nikogo od narodot i od 15. pak. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik. od koi se otka`aa. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka.

bea sosema malku. za koe se be{e prethodno dogovoril so nego.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa .gradovi vo moeto carstvo. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. dajte ni petstotini talanti srebro. Dil i Mind.31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12. Gazir i erusalimskata tvrdina . taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze.so pisma do carevite i do zemjite. koi gi izgradi i so 14. Knid i Kipar i Kirenena. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv. 27 no toj ne prifati. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. Sikion i Karija. 30 Zatoa. na Arijarat i na Arsak. i do{le kaj 14. pak. 11 Carot Antioh go gone{e. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo. ne sakate da go napravite ova. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta. nitu mo`e{e da izleze.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni. kako i danocite od tie mesta. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji. ne sakate da ni dadete.u{te petstotini talanti srebro. neka ti ostanat tebe. kaj nego se sobraa site vojski. 11. Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora. 10. srebro. na Atal. Arad i Gortina. a korabite se pribli`ija otkaj moreto. pak. Rodos i Fasilida.13. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon. 21 Osven toa. koi ostanaa kaj Trifon. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za. nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej.2 dat slobodni.” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij. 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is.29 begale od nivnata zemja. 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli. na{i prijateli i sojuznici.24 koi vladee{. ako. Kos i Sida. a i vojskite go napu{tija. 19 I taka.669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja. 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici.N. ako nekoi lo{i lu|e iz. taka {to onie. zlato i mnogubrojna oprema.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci. 15 .33 {titot. eden od svoite prijateli. otfrli s#. 31 Ako. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja.39 koni. 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv.36 vas. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite. i toj pobegna vo Dora. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. Samos i Pamfilija. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. tvojot narod i hramot. koja e vo primorjeto. Likija i Halikarnas. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite .

pred niv be{e mnogubrojna vojska. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja. 8 [tom zatrubija so svoite trubi. zaginaa okolu dve iljadi du{i. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. a me|u niv ima{e eden potok. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail. 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. pa posaka da zavladee so zemjata. 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci.53 rasko{.41 10 10. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. 6 I se krena Jovan protiv niv. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. 13 Negovoto srce se vozgordea. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. pa vodete borba za na{iot narod. moite bra}a i domot na mojot tatko.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. Juda i Jovan.6 3 3. i ima{e mnogu srebro i zlato. 9 Toga{ be{e ranet Juda. a koga go vidoa toa negovite vojnici. a vie. 3 No. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin.” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici.47 3. ete. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail. zamislu11 . a carot mnogu se razgnevi. nitu gospodarime nad tu|i imoti. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. od niv padnaa mnogu raneti. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. po Bo`ja milost.84 13 1. 34 No nie.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij. kako {to mu be{e zapovedal carot. koja ja be{e izgradil toj. 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi. jas ostarev. 33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. pe{aci i kowanici. minaa i tie.18. bratot na Jovan. prijatelot na carot.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost. ete.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata. a drugite izbegaa vo kreposta. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. 2 2.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. i im re~e: „Jas. koi gi bara{ . koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. za niv }e dademe sto talanti. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja. sinot na Avuv. toj prv mina.50 8 15. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. a tamu. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi. 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir. 14.

dojde i vo Erihon. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat.2 Car 18. 14 Simon. a toj mu ja predade zemjata 19 3.29 Erusalim i svetata Gora. gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi.48 za da go ubijat Jovan. vo sto sedumdeset i sedmata godina. 15 Sinot na Avuv gi primi qubezno. 24 20 drugi. Jovanovi dela: vojnite.mesecot {evat. . 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego. a pisma im ispra. hrabrite podvizi. pak. 23 Drugite. 22 Koga go slu{na toa. isprati da gi zazemat 3 Car 14. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi. . gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. {to ja be{e izgradil toj. 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto. pak. zlato i poda. vo edinaesettiot mesec. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija.9. stana Ptolomej i tie {to bea so nego. posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi.55 i nejzinite gradovi. Jovan mnogu se zbuni. 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. im priredi golema gozba. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko.7 14.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro. pak. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego.15 ubie Simon i negovite sinovi.671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1.22 roci. slavno izvr{eni.

spored podatocite od samata kniga. vo sto {eeset i devettata godina. Vtorata kniga Makavejska.37).11. Toga{ Mu se 1. Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska. 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. nici. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. zaedno so svoite prijateli. sovetnikot na carot Ptolomej. so elinisti~ko obrazovanie. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. 28 i ponatamu). tuku govornik i moralizator. 14 Odnosno. gi palevme svetilnicite i prine. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri. za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot. so koja se poslu`ija `recite na Naneja. za da zeme pari kako miraz. .67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati. najverojatno Judeec.6 1 Mak 4. koja se smeta{e nepobedliva. koj `iveel nadvor od Palestina. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet.32–38) i dr. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. Nemu Mu blagodarime sve~eno. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv. 1 Mak 1. otide na ona mesto.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. koja sepak e istoriska vo svojata osnova.29. stare{inite i Juda do Aristovul. 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. Hristos.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam.7 1 Mak 10. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5.10. Antioh. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7. vo mesecot kislev. Teolo{ki. kako {to veli samiot pisatel.52-59 suvavme lebovi. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska.1-16 set i osmata godina. ovaa kniga. za voskresenieto. Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata. pr. vo sto osumde. nosi.33. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno. 13 Bidej}i. 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad. Vo nea. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot. toj ne e prvenstveno istori~ar. Pisatelot e isto taka anonimen. za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi.23.22. nie.

Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. no od svetlinata. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot.3-5 Er 23. go osvetile `rtvenikot. Gospodi Bo`e. edinstven Car i edinstven 14. praveden i 26 milostiv. na koi im go dal. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot.673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite. Koga gi prigotvile `rtvite. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto. sesilen i ve~en. Ti si gi iz. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa. 31 Koga `rtvata }e izgorela. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot. 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval.16 15 s#.2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni. pak.33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego. tuku samo gusta voda. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot. 2 . so koja Neemija i onie {to bile so nego.17 i osveti go. otkako ja ispital rabotata. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto. Sozdatele na 1 Mak 6. bidej}i na toa mesto. oslobo. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. koj go vostanovi Neemija. otkako izminale mnogu godini. ispraten tamu od persiskiot car. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj. {to zna~i: O~istuvawe. 27 soberi n# nas rasprsnatite.11 gi presekoa glavite.6 zatvorija svetili{teto. Ti go izbavu. koga Mu bilo ugodno na Boga. Ti si stra{en i silen. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat. go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile.Bibliotekata na Neemija .15 5 Mojs Dobrotvor. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. 18 I taka. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. se na{la vodata. {to izgreala od `rtvenikot. 20 I. sve{tenicite go 3 Mojs 6. 22 Samo {to go napravile toa. taka {to site se za~udile. 23 Dodeka gorel ognot. 16 pa. kako {to rekol Mojsej.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt. toa mesto go narekle Neftar. 32 A koga go napravile toa. po~naa da frlaat kamewa i 18.5 Mojs 30. vivnal silen ogan. 19 Za{to. smetavme deka e neophodno da vi javime. izgrealo sonceto. izbuvnal silen plamen. prinese `rtva. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. edinstven 27 praveden. toj is~eznal. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot. gi isekoa na par~iwa i.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. {to bile so Neemija. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi. 36 Onie. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. 32. 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. 34 carot. otkako im Neem 12. koga toj. gi frlija pred onie {to bea nadvor.30.8-9 25 edinstven Daritel na s#.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot. 35 Na onie. kako {to e gore re~eno. Eremija gi krie obrednite predmeti .5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo. Neemija. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car.

25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal. 10-11 9 3 Car 5.56 ta {to n# snajde.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. 6 Potoa. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod. 22 i za pojavite od neboto. 27 iako za nas. ako imate potreba od niv. ako i vie gi praznuvate tie deno. carstvo. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. poka`ani na onie. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. poznat vo celiot svet. 17 A Bog. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata. 7 A Eremija gi ukoril. a i pismata na carevite za svetite prinosi. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak.65 13 Ezd 6. ognot ja progolta.24 pratete lu|e da vi gi donesat. {tom razbral za toa. iako bea malubrojni.12-26 .15.49 34. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot.2 Er 29.27 vi. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot. koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno.16-20 12 3 Car 8. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot. Kov~egot i kadilniot `rtvenik. a potoa go zayidal vlezot. i deka se iska~il na gorata. 8-13 10 3 Mojs 9. na koja se iska~il Mojsej. koga se molel i Solomon. olesnuvawe . 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo. koga Mu se molele na Gospod. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok. 21 3. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32.5 race. vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka. Toj nabrgu. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija. kako gi sobral knigite za carevite. 13 A. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite. 62-63 2 Let 7. sve{tenstvo i svetili{te. po Bo`jo otkrovenie. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5. hramot da bide veli~estveno posveten.2 10. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. 15 Zatoa. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e.29 go praznuvame o~istuvaweto. kade {to gi vnesol skinijata. 9 Se govori i za toa deka Solomon.1 Mak 1. a dobro }e 11. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi.1-32 51. taka {to. na koi im se zakanuva{e propa|awe.23-24 3 Car 8.na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat. 5 Otkako pristignal tamu.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. se nadevame na Nego. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe.8 bide.2-12 7.1 7 Er 3. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot. nadaren so mudrost.16 40. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata.1 11 3 Mojs 10.16 8 2 Mojs 24. za prorocite i za David. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi. ne mo`ele da go najdat. taka. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti.34-38 3 Car 8. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. koi bile izgubeni poradi vojna.

11 11. 9 Koga pristignal vo Erusalim. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te. 32 Onoj. koj e po~ituvan vo celiot svet. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. pak. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved.19 11 Neem 2.8 12 1 Mak 10.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci. No. 33 I taka. 11 i deka eden del e na Hirkan. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa.6-12 . pa taka mislime i nie za na{ata rabota. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica. od plemeto na Venijamin. 14 Toj opredeli den. {to pravi kratki izlo`uvawa.10.2 1 Mak 3. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar. 13 7 10. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi. 30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. i vo nepovredlivosta na hramot.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. Ezd 6. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot. da go po~neme prika`uvaweto. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata. negoviot dr`aven upravitel.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#.19 13. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto. koj ima{e carska zapoved. da gi isleduva{ site poedinosti .32 10 5 Mojs 27. koj bil postaven za nastojnik na hramot. a samata istorija da ja skratuvame.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. do Onoj. oble~eni vo sve{teni~ki ode`di. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina.1 13. oti{ol kaj Sir 32. i negovata omraza kon zloto. 4 No nekoj si Simon. i da gi istra`uva{ site izvori. a bara od nas napori i vnimanie. vo gradot se sozdade golema voznemirenost. sinot na Tovija. pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. 15 Sve{tenicite. ova ni najmalku ne e lesno. kako {to rekovme. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon.43 15 2 Mojs 23. sepak. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3. Voznemirenost vo gradot Heliodor. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto. dovereni na pazewe. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata. eden mnogu ugleden ~ovek. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo.7 korisen i na drugite. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija. a ovoj go odbral Heliodor.

9 pere{e so seto svoe telo. Promenata kaj Heliodor A Heliodor.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila.28-29 zemja. tr~aa edni kon portite.3. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot. devojki. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te. 6. pa koga se ispravi na zadnite noze. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil. be{e ispolnet so strav i trepet.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego. eden od ednata. 31 Potoa. 20 i site krevaa race kon neboto i se molea. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. odea vo grupi na ulicite. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. go udira{e Heliodor so prednite kopita. toa na onie {to go gledaa. 37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim. go zamolija prvosve{tenikot Onija . 15. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce. koj pred malku vreme.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe. koi gi vide so svoite o~i. drugi kon yidovite. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila. pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. 19-20 2 Car 13.19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. hramot. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva. 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum.15. a drugiot .29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. nego go obvi gusta temnina. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3.23. toj mu odgovori: 35 . 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe. 34 a ti. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. is~eznaa.19 Pla~ 2. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie.” I otkako gi izgovorija ovie zborovi. nekoi od pridru`bata na Heliodor. a treti gledaa niz prozorcite. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e. 32 Prvosve{tenikot. 33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe. Koj mu go zapazi `ivotot. i stra{en kowanik. oble~eni vo ista rasko{na obleka.Dan 4. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila. kaznet od Boga.28 `uvaa du{evnata maka. prinese `rtva za negovo spasenie. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak. to. se ispolni so radost i veselba. izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12.od drugata strana.

15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon. tie im stanaa neprijateli i krvnici. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. trista i {eeset talanti srebro.8-10 13. 3. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni. so eden zbor. so posredstvo na Jovan. 39 Onoj. 8 vetuvaj}i mu na carot. petgodi{nite natprevari. Jason.Toj gi bie i gi uni{tuva. 13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. vo prisustvo na carot. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. na toj bezbo`nik. nego is4 prati go tamu. pa. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. 11 Gi ukina pravata.1 3. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo. pa gi vode{e vo dom na sramot. pri edna nivna sredba. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram.5 samo ako ostane `iv. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. 4 Onija. tatkoto na Evpolem. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti. po~naa da se izvr{uvaat ubistva. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. Koj `ivee na neboto. . gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. a ne prvosve{tenik. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . a da ostaneme nekazneti. stana car.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4. antiohijci.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5. ako mu dozvoli 1 Mak 8. bratot na prvosve{tenikot Onija. koga Antioh. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. nare~en Epifan. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba. bdee nad toa mesto i go za{tituva. 9 Osven toa. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo. 2 Dobrotvorot na gradot. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi. i }e go pre~eka{ kaznet. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija. ja pottiknuva zlobata na Simon. zabraneti so zakonot. 5 otide kaj carot. 18 Koga vo Tir se odr`uvaa. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot.” 40 Ete. i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite. urivaj}i gi zakonskite uredbi.

izleze od svoeto skrivali{te. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik. 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment.7 ne{to neprili~no. ne vodej}i gri`a za pravda. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo. parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. da go pogubat nego . 30 34-35 Dan 9. 20 I taka. kade {to toj go ubi Onija. koga se sretnal so carot. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. iako se somneva{e vo nego. 32 Toga{ Menelaj. se vrati vo Erusalim. zapovednikot na gradskata tvrdina. vedna{ go ubi. 34 Zatoa Menelaj. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto. 37 Antioh.1. Antioh se posomneval vo nego. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot. Herkul. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. Toga{ Andronik otide kaj Onija. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. bratot na prethodno spomenatiot Simon.33 3.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite. 38 razgneven na Andronik. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka. no. so fakeli i vosklici. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik.12 nikot na Kipranite. tuku i mnogu drugi narodi. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija.4 4. zatoa koga se upati vo Jopija. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. koj go izmami svojot roden brat.ubiecot. postojano gi bara{e od nego. Jason go isprati Menelaj. 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida. {tom se sostana so Andronik. 12. bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. go zamoli da go ubie Onija. . otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek. a Onija.2 a Sostrat go zamenil Kratis. zapoved. eden od golemodostojnicite na carot. sinot na Menestej. iako Sostrat. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. onie {to gi zedoa da gi nosat. toj dojde vo Erusalim. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba. 24 A toj. 26 Pa taka Jason. ja pofali negovata vlast. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. bidej}i toa go smetale kako 3. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{.

pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite. go odvede carot pod nekoj trem. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. 47 Menelaj. i otkako gradot be{e prezemen. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. vinovnikot na seto zlo. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin. 10 2 Vo tie denovi.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah.11 predmeti. 48 I taka. 45 A Menelaj. star po godini. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. so znaewe na Menelaj. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi. 49 Duri i tir~anite. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e.8 1 Mak 3. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro.29 3 Car 2. toj bega{e od grad vo grad. samiot zagina vo tu|a zemja. se gledaa kowanici. mu veti mnogu pari na Ptolomej. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. be{e proteran vo Egipet. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo.1 1 Mak 1. drugi stapovi. 42 taka {to mnogumina od niv ubija. be{e izveden pred sud. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana. sli~ni na vojnici. 50 A Menelaj. onie {to govorea vo odbrana na gradot. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. 44 Koga carot dojde vo Tir. poradi al~nost na vlastodr{cite. dodeka kutrite obviniteli. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi. 46 A Ptolomej. sekako deka }e bea oslobodeni. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. 13. ako se zastapi pred carot za nego. i zatoa po~na nasekade da se govori. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast. narodot i na svetite sadovi. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. Dorimenoviot sin.16gra|anite. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. Menelaj izbega vo tvrdinata. niv carot gi osudi na smrt. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. 39 43 45 8. otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. nekoi ranija. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. ve}e faten. a ne nad ednorodnite bra}a. pa napreduvaj}i vo zlobata. frlawe streli. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. i samiot ostana neoplakan i neu5 . pod izgovor deka treba da se osve`i. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. narodot se digna protiv Lisimah. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. nad celiot grad vo vozduhot 49. Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je.

desetti vo svojot rod. otkako se smiluva Velikiot Gospod. Atiwanin. da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni. Antioh. tuku go izbra svetoto mesto . a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod. 6. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja.zaradi narodot. svoite tatkovci. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. 23 a vo Garizim go postavi Andronik. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite.8 da se vrati vo Antiohija. imaj}i del od narodnite nevolji. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite. `eni i deca.hram na Zevs Gostoqubiviot. a `enite i decata da gi prodadat. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race. predavnikot na zakonite i na tatkovinata. sepak. pa pobrza 8. 25 Koga dojde vo Erusalim. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto. zaklaa devojki i doen~iwa. Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1. 13 Taka izginaa mladi i stari. kako {to go odvratija i Heliodor. 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi. Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec. a po priroda Evr 11. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni. 3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti.za suvozemni pati{ta.28. rodum od Frigija. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. Mk 2. 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili. mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4.27 to .38 go napravi pogodno za plovewe. po~ekal do svetiot saboten den. koga bi se osmelil da vleze. a more. i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost. zaslepen od svoite gordi misli. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. 11 Koga carot razbra za seto toa. a osven niv. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite.12-17 9. 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. 27 Toga{ Juda Makavejski.13 15. a hramot vo Garizim . otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i. 20 Zatoa i svetoto mesto. i Menelaj. 6 . umrtvija ma`i. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni.31 Filip. toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. nitu so grobot na 21 I taka. a go vode{e Menelaj. 17 Antioh. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto.38 po`estok i od onoj {to go postavi. dobi del od Bo`jite dobrini.

toa e znak za golemata Bo`ja milost. gi frlija preku gradskite yidi{ta. 29-38 voleni `rtvi. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki. smetaa deka e gre{no da se branat.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv.Svojot narod. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. a so nas ne postapuva taka. bea izgoreni. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast.13 nas Svojata milost.9 te. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv. otkako bea prijaveni kaj Filip.4 ot na grevovite. 9 Onie. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame. no mnogu li~en.25 Sud 1.15 12. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. n# kaznuva so nevolji.7-8 sabotata. sprotivni na zakonot. poradi svetosta na toj den. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe. 21 Toga{ onie. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata. re{itelen vo svojata blagorodna odluka.8 4. tuku nabrgu bivaat kaznuvani. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt. dru`ej}i se so bludnici. neka ni bide dovolno kako spomen.16 nite grevovi. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. 7 Sekoj mesec.16 rupaat. ni praznuvaweto na prazniciMudr 11.21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2. 6.45 13. 3 Mojs 11. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi. Tokmu toga{ nastana vistinska maka.poradi svetiot i od Boga daden zakon. na rodendenot na carot. 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi. 17 Ova {to go rekov.1 15. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo. re{eni poskoro da istrpat. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. eden od prvite kni`nici. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo. 5. za{to. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54. za negovite slavni beli kosi. . se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. toga{ koga tie }e se nat. poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den. no nikoga{ ne n# izostavuva nas .31 1 Mak 5.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon.1 Sol 2. no. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi. tuku za vrazumuvawe na na{iot rod. otkolku sramniot `ivot. 23 No toj. koe bi mo`el da go jade.Is 65. 20 a taka treba{e da postapuvaat site. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis. ve}e ostaren. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot. Nego go prinuduvaa. a najpove}e . nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta.

se pottiknuvaa 7. 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten. 8 7.36 pred majka mu. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni. ma~itele. 4 Koga gi v`arija. Koj znae s#. re~e: „Ne. vo sega{novo vreme.12. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot.” 7 Koga umre prviot. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata. koe gi prezira{e makite. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. za tebe }e nema voskresenie za `ivot.vo drugiot.14 25 pa.23 zaedno so nivnata majka. otkako go osakati sosema. hrabro da gi istrpat ma. podavaj}i gi bez strav i svoite race. toj vozdivna i re~e: „Gospod. nitu po smrtta .” 12 I samiot car.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat. negovite zborovi gi smetaa za ludost. go izvedoa vtoriot na podbivawe i. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe.2 kite. 9 7. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e. }e se poka`am dostoen za svojata starost. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot. poradi mojata licemernost. tuku i za mnogumina od narodot. Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka. od glavata. 26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot.29.42 Dan 12. vozdivna i re~e: „Ma~itele.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi. a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku.37 pe~at vo tava. ne samo za mladite. ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot. 13 Koga umre toj.36 eden so drug. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci. i onie {to bea so nego.11. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli.deka Toj }e go voskresne! A ti. 14 Pred da umre. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci. toj go poka`a. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. drugite sinovi. preku mene da padnat vo zabluda. 27 Zatoa sega.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego.14. pa koga mu go pobaraa jazikot.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! . ti ni go odzema{ sega{niot `ivot. toj treba da se nadeva na Boga . carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori. ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. 29 Toga{ i onie {to go vodea. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego. 5 I taka.

31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba. koj.” 20 Najdostojna.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. go sovetuva{e najmladiot. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. Svoite slugi. dostojni za ~udewe. sum te hranela. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. 37 I jas. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. molej}i Mu se na Boga. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj. koj be{e u{te `iv. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. a ti. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. 31 28 Ti se molam sine. ne gordej se popusto. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to. nabgru da se smiluva nad Svojot narod. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog. pogledni gi ne. ne izdignuvaj se so prazni nade`i. po Bo`ja milost.2 1 Mak 11.” 39 Carot.8-12 19 No ne misli . znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka. tri godini so mleko sum 28 te doela. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas.7 vospitala. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego. napolno izbezumen. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. 23 Zatoa. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. 36 Na{ite bra}a. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e.39 se popusto. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod. Jov 10. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot. Koj gleda s#. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok. spored Bo`jiot zavet.13 15. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot. 33 Pa. vo maki i stradawa. se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. a ti.” 30 Dodeka taa u{te govore{e. za voshit be{e majkata. kako i moite bra}a. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost. 29 Ne pla{i se od ubiecot. pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot. Sozdatelot na svetot. i ne samo so zborovi. odgledala i Jov 26.11. pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot. smiluvaj se nad mene. pak.5 de{ kaznet. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. spored Bo`jiot sud.17 13. Toj pak }e se smiluva nad nas. 26 Po dolgo ubeduvawe. 34 A ti. re~e: „Ne mami Dela 5. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. .11-12 rod. gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite.deka ti nema da biProp 11.683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj. koja sum te nosela devet meseci vo 14.31 17 mojata utroba. zaedno so tvoite bra}a. dobija ve~en `ivot.

vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant. vele{e toj. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite. pak. prodavaa s# {to imaa so sebe. toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime.45 5. 18 Za{to. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite. od mno`estvoto neznabo{ci. a nie imame verba vo Sesilniot Bog. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci. za vojskata {to se pribli`uva. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. 1 Mak 3.8. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e. gi napu{tija svoite mesta. a da ne se oskverni. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. toj gi izvesti onie {to bea so nego. 14 A drugi. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite. Patrokloviot sin.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor. po~naa tajno da odat po sela4.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot. 6.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa. koi nepravedno gi napa|aat. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor.22 ta. pa sobra {est iljadi ma`i. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati. eden od negovite prvi prijateli. zazema{e pogodni polo`bi.27) Filip. koj gi prodal u{te pred bitkata. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3.41 . 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto. 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska. 20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite.27 8.38–4. Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet.2-10 42 Ete.7 13 5 Mojs 20.1 4 1 Mak 1. tuku hrabro da se borat.8 15 Er 14. 41 Po sinovite umre i majkata. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost. se obrati pismeno do Ptolomej. 9 Toj go odbra ikanor.22 4 Car 19.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego. Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3.7 19-20 15. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod.9 18 Ps 19.36-37 1 Mak 7. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti.35-36 Is 37. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost. iskusen vo voenite raboti. 5. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. 15 ako ne zaradi niv. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti.

grabna oru`je i Antioh. najbezbo`niot ~ovek. trojniot zlostornik Nikanor. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi.9-29 8. No Nebesniot sud ve}e go 9 . no se vratija. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija. koi ja bea izgorele svetata vrata. se sobraa na zaedni~ka molitva. 4 Toj. otide po osameni pati{ta vo Antiohija. molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv . 33 Potoa.8 1 Mak 1. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e. site drugi se razbegaa. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat. 2 Mak 2. i dobile golem 12.10 sto i dvaeset iljadi lu|e. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6. podgonet od `itelite na gradot. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5.20. blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost.36 9. siracite i me|u narodnite stare{ini. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot.7 5.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja. i bea izbegale vo edna ku}a. Zatoa narodot se sobra.Svoite slugi. 35 so Bo`ja pomo{.36 plen.30-32 Ezd 6. za{to nemaa vreme. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego. tie ja praznuvaa radosno sabotata. zakonite i za tatkovinata.1 Tov 3.27 Judita 5.3 8. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga.31 6.12 Dan 4.31 36 3. go izgorea Kalisten i nekoi drugi. otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor. toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe. pa. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska. pa kako nekoj pobegnat rob.1–17. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. gi gonea na golema dale~ina. 30 33 1. 25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj. toj ja razde6-44 7.2 Judita 1. me|u sakatite.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. 6-21 9. 1 Mak 3. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca. plamnat od bes. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa. Simon. mora{e sramno da se vrati nazad. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto. vdovici i siraci. vdovicite. 32 12. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol. od plenot oddelija za sakati. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina.

11. osven toa. Is 14. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21. 23 16 svetiot hram. ako se slu~i ne{to nenadejno. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel.23 mnogu nevideni bolki. 22 Ne o~ajuvam. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16. tuku zaedno so Dela 12. kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat. 23 No. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. 24 ta. 8 Onoj. 17 i. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik. 19 . 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. poln so nade` vo neboto. le`e{e celiot iskr{en na zemjata. 15 Judejcite. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh .24 Sir 7. Judejcite. site }e gi iz. }e go ukrasam so najskapoceni darovi. iako mi e sostojbata mnogu te{ka. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi. a rabotite vi odat kako {to treba.17 rovi. go objavuvam za sloboden. si be{e opredelil naslednik.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e. poradi u`asnata smrdea.1 Mak 3. toj prizna.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12.11 6 napolno zaslu`eno. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot. koj nekoga{ go ogra. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga. od kade potoa go dignaa na nosilka. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas.37 biv. tuku ispolnet u{te pove}e 28. zapoveda da vozi Ps 78. }e gi vratam site sveti sadovi. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga. za{to i toj im 66. ili nekakva nezgoda. jas go odrediv za car mojot sin Antioh. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila.21 te ptici i na yverovite. i jas samiot }e stanam Judeec.10 nost protiv Judejcite.na svoite dobri sogra|ani.2 u{te pobrzo. gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot. u{te dodeka be{e `iv. bidej}i e smrten. Na vra}awe od Persija. 25 osven toa.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. 11 A sega. koga vojuva{e vo gornite krai{ta. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene.” 18 No. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi. ne mo`e{e da go istrpi. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu. bidej}i znam deka tatko mi. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo. te{ko se razbolev.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. celiot skr{en od bolki. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud. a sega ve}e nikoj. otpa|aa par~iwa meso. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i.28 edna~am so atiwanite.

29 Negovoto telo go prenese Filip.17 Negovo. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie. otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4.8 . 27 Jas sum uveren deka toj.40 te{ka smrt. gi zazedoa tie mesta. obvieni so br{len. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv. otkako nema{e ve}e ~est i vlast. kako i na praznikot Senici.siot judejski narod da go 1 Mak 3. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin. koj mu be{e doveren od Filopator. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. 29 5.9 12. podignaa drug `rtvenik. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at. zatoa {to go napu{til Kipar. gi napadnaa idumejskite tvrdini. pod vodstvo na Gospod. 11 Koga go prezede carstvoto. 17 I. sledej}i gi 10. {tom stana voen upravitel na onie mesta. kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja.8 8. napravija kadilnica. 15 Zaedno so nego i Idumejcite.1–8) A Gorgij. otide vo Egipet. i deka preminal kaj Antioh Epifan.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. po trigodi{en prekin. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij. kaj Ptolomej Filopator.11 8. nare14 ~en Epifan. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci.” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. negoviot prijatel od detstvoto.27 ko pretrpe najte{ki maki. uni{14 4. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi. prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite. zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. otkako gi napadnaa silno. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite. 7 Zatoa. pak go zazedoa hramot i gradot. nare~en Makron.14 6. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. otka6 5. 3 Potoa go is~istija hramot. izgradeni od tu|incite. 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8. koi se borea na yidinite. 6 Praznuvaa veselo osum dena. i so naj23. zeleni gran~iwa i palmi. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas. koj od strav pred Antiohoviot sin.3 moite `elbi.19-2. glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija.12 i ~ove~ki.8 1 Mak 6. 4 Otkako go napravija seto toa. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj. }e postapuva so vas dobro 1. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik.32 vremeto na Antioh Evpator. nosej}i stapovi.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. gi obespokojuvaa Judejcite.22 6. 16 Makavej i onie {to bea so nego. 12 Ptolomej.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego. i toga{. pa.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6. im se odmazdija na site. sinot na onoj bezbo`nik. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . kako yverovi po gori i pe{teri. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh. prinesoa `rtvi.45-46 6.17 godina. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik.

a na protivnicite frlaa streli i molwi. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi. kako i negoviot brat Herej i Apolofan.26–35) Sosema nabrgu Lisij. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa. koj se be{e sokril vo edna jama. tie zastanaa. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori. kako {to se veli vo Zakonot. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23. podnesuvaj- 29-30 3. poradi nivnoto srebroqubie.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. carskiot rodnina i namesnik.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e. a i ZaEz 27. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi.22 1 Mak 5. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod. pa. 29 Koga zapo~na bitkata. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. 35 Pettiot den.N. koe be{e vo negovite race. 7. dvaeset momci od vojskata na Makavej.688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa. 38 Otkako go izvr{ija toa.25-26 5. uvereni deka taa e nedostapna. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e. nare~ena Gazir. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi. koga se zazoruva{e. 37 A Timotej.11 Is 30.22 mesta. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej. `ivi gi gorea bogohulnicite. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. se obratija so molitvi kon Gospod. drugi ja iskr{ija portata. pa. 8. go ubija. a so nea upravuva{e Herej. Is. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. {to bea vo tvrdinata. a koga se pribli`ija do neprijatelite.30-31 32 1 Mak 13. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi. koja be{e mo{ne dobro ukrepena.go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod. 20 A onie {to bea so Simon. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. toga{ onie {to bea so Makavej. kade {to be{e pove}e potreben. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli.11 1 Mak 3. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot. pak.2-3 30 Is.43 11. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je. gi palea kulite. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. a ubija 8. opfateni od istiot gnev.N.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata.1 10. 34 Onie. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici. 25 Koga po~na da se pribli`uva.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. 10. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. a drugite . 32-33 11 . so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena. 33 Makavej i onie {to bea so nego. otkako zapalija kladi. glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata.

689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3. 23. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe. a site drugi gi nateraa vo begstvo. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego. Mir so Judejcite (1 Mak 6. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim.1 11. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik. ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava.23 2 Mojs naselba. a se spasija goli i bez oru`je. 13.3 Jn 20. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. pa duri i `elezni vrati da iskr{at. 15 Makavej. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15. razbraa za opsadata na tvrdinata. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite. toj go opsedna. tuku i divi yverovi. 19 Zatoa. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. na{a `elba e.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel.2 godina. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko. 18 Jas go izvestiv za toa carot. 23 Od vremeto. pa sfati deka Judejcite se nepo. spremni da uni{tat ne samo lu|e. mislej}i za op{toto dobro. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata. vo bela obleka.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19.2 bedlivi. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij.17 Mak 2. . koi bea so nego.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi. 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija.33 ~enost poslednite nastani.16 1 Mak 14. koga tatko mi otide pri bogovite.70 ven soborec. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo.57–61) 13 No. bidej}i sepak be{e razumen. 8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim. ako gi vr{at svoite raboti.12 sila. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici.35 hramovi da go podlo`i na danok. zapovedam nivniot hram da im bide vraten. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. 25 Zatoa. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti. 6 [tom Makavej i onie. bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. so {to treba{e da go zapoznaam. 5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza.

31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii. pozdrav do judejskiot narod.12.11 sogra|ani Judejci. razmislete i vie dobro. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. Timo.3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. izvojuvaa pobeda.7 4. ako isprati{ kaj niv pratenici. 3 @itelite na Jopija.24 gi doznaat na{ite nameri. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. toa vi go potvrduvame i nie. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii. zaedno so nivnite 14. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi. a u{te i Nikanor. pa taka. a onie {to izbegaa od niv. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor. otkako otplovija. upravi.2 tej i Apolonij. otkako }e 4. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim. 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij. otkako Go povikaa pravedniot Sudija.6 3 vo mir i vo spokojstvo. Boga. bea napadnati od Arabjani . sinot na Genej. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat.4.pozdrav. gi ubi. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori. izvr{ija 1 Mak 10. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. Jopijcite. Lisij se vrati kaj carot. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5. go molea Juda za mir. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe. so Bo`ja pomo{.5. vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . 12 . Tie gi pokanija svoite 13.34-37 telot na Kipar. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. odej}i protiv Timotej. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici. kako {to vi posakuvame.” 14. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija. da vlezat vo podgotveni korabi. 4 A koga se soglasija. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. pobedenite nomadi. 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. pak. kako i porano. 28 Se nadevame deka ste zdravi. careviot rodnina.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici. rimski stare{ini. Jeronim 3.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{. izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a. 6 pa.75-76 golemo nedelo. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik.10. 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite. da bidat 13. gi zapali i korabite. 8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda. a nie sme zdravi.21 i Dimofon. Arabjanite.34 `eni i deca. gi izdavija. a Judejcite se zafatija so zemjodelie. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost. toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost. pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij.

koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. decata i komorata vo tvrdinata Karnion. probodu.691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda. go napadna Timotej. |ale i se ubivale me|usebno. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. 30 No. se ~ine{e deka e polno so krv. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i.27gr. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. kaj Judejcite.24 niv. 25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi. ograden so yidini i naSud 11. koj.14. kade {to be{e Lisij so svoite odredi. 29 [tom se krenaa ottamu. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. se soglasi da sklu~i mir so 3. vojskovodecot na Idumeja. nare~en Pedesetnica. dojdoa vo Harak. 6. vo vremeto na Isus Navin. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. otkako im zablagodarija. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot. pa po~naa da 29 begaat na site strani.34-35 14-16 pet od Onoj. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli. taka {to bliskoto ezero.45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv. gradot se nare1 Mak 5.Sud 1. nare~eni Tuvijani. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. 19 Zatoa Dositej i Sosipater. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. 14 @itelite na ovoj grad. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10. `iteli na toj grad.pove}e od deset iljadi lu|e. 15 No onie {to bea so Juda. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5.37–44) 17 Otkako otidoa tamu. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata . se upatija kon Skitopolis. 16 So Bo`ja pomo{. se oddale~il od taa zemja. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa.13 kuva{e Kaspin. gi isprati `enite. sostaveni od mnogu narodnosti. tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. divo gi napadnaa yidinite. taka {to se napa. neprijatelot go obzede strav i tre- . nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana. a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. bidej}i Judejcite. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo. Koj gleda s#. gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod. 20 Toga{ Makavej. trieset iljadi du{i. 19-20 tori. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. za{to se pribli`uva{e praznikot Senici. dvajca od predvodnicite na Makavejcite.3 2 Car 10. 28 Tie. 10. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most. pa pojdoa kon Erusalim.6 selen so razni narodi. Efron i Skitopolis (1 Mak 5. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi.15 1 Mak 5.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. tie trgnaa protiv Gorgij. 31 tie. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. {iroko dve stadii.N.22-24 me~evi.

i tuka ja nao|al svojata smrt. pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh. a Gorgij izbega vo Marisa.24 1 Mak 5. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod.da umre i da ne bide pogreban. ubieni bea i nekoi od Judejcite.1 2 Let 11. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den. go fati Gorgija i. a vo nea naprava. i ja otpraznuvaa sabotata. 18-20 1 Kor 4. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot. 34 Koga vlegoa vo bitka. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam.14 8 5. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot. no eden od trakiskite kowanici. se o~istija. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. no.1-26 1 Mak 6. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev. 12. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula. dr`ej}i go za nametkata. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo. 13.18 5. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . 2 a so nego i Lisij. 28-30 3-4 4. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost . 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj. za{to be{e ve}e posledniot ~as. 36 8. spored brojot na ubienite svoi vojnici. toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. ~ii ogan i pepel se sveti. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto. go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija. carot o`esto~en vo svoite zamisli.29 38 Is. kowanik. junak. 44 Za{to. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci. go prodol`uva{e svojot pohod 9 .24-50 4 Otkr 17. 28-63 2 1 Mak 6. spored obi~ajot.15 1 Car 22. 35 A nekojsi Dositej. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta.28 2 Mojs 21. polna so pepel. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata.N. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. pet iljadi i trista kowanici. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt.da bidat oslobodeni od svojot grev.23 40 5 Mojs 7. eden od lu|eto na Vakenor.7 napravi ubavo i blagorodno delo. po dolgata bitka.25-26 1 Mak 5. 36 A koga. visoka pedeset lakti. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. Juda Go povika Gospoda na pomo{. 37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot.8 15.56 37 7. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta.8-10 9. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite.68 41 Sir 42.

negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. stigna vest deka Dimitrij.35 9. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin. na gradot. otkako se iska~i na sudiskoto mesto. pod Bo`ja zakrila. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost. 25 Potoa otide vo Ptolemaida. 2 toj. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. do Juda i onie {to bea so nego. koj porano bil prvosve{tenik. sinot na Selevk. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. kako i porano. se odmetnal. pa. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija. gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. toga{ Juda. so pla~. faten i zatvoren. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija. potoa prinese `rtva. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . 17 Toa stana na razdenuvawe. im ja podade svojata desnica.48–63) 18 A carot. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo. silna judejska tvrdina. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{. 10 Koga Juda slu{na za ova. koj {totuku se pouspokoil. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot. samovolno se oskvernil.1 13. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego . 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda. no be{e pobeden. otkako ja zavladeal zemjata.34 23 3. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost. 16 Najposle.hrabro da se borat za odbrana na zakonite. gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. vo tekot na buntot. ednopodrugo. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. od tatkovinata i od svetiot hram. no toj bil pronajden. vedna{ da ja svr{at taa rabota. tatkovinata i gra|anskite prava. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. im pora~a da bidat prigotveni. sklu~i so niv mir. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno. otkako gi ohrabri. na hramot.8 14. a potoa. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz. 21 4. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. 19 1 Mak 6. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. 3 A nekojsi Alkim. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini.29 25 6. 23 Otkako slu{na deka Filip. 26 Toga{ Lisij. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. ubi ~etiri iljadi vojnici. pobedonosno se povlekoa.

vo dr`avata ne mo`e da ima mir. pred s#. ~ij voda~ e Juda Makavejski. no nabrgu potoa. Alkim i Nikanor A Alkim. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. ne davaj}i mu mir na carstvoto.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. 8 gi imam na um. care. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla. 20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi. {to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram.9 4 Car 21. 18 No Nikanor. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den.37 6 1 Mak 2. vleze vo boj so Nikanor.42 11 1 Mak 2. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe. za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite. pretrpe poraz. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda. Juda potoa se o`eni. za{to duhovno mu be{e naklonet. otkako go slu{na seto ova. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego. 26 . 19 Zatoa gi isprati Posidonij. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. 14 Toga{ site neznabo{ci. 24 Juda. go ima{e postojano pokraj sebesi. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite. drugite carski sovetnici. gi imam predvid i moite sogra|ani. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. neprijatelot na carstvoto. postavija po~esen stol za sekogo. i negovite lu|e da gi razgoni.26 10. koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. toj odgovori: 6 „Judejcite. bratot na Juda. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7. postojano vojuvaat i krevaat vostanija. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda. za svoj naslednik. pak.siot narod mnogu strada. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. bidej}i go postavi Juda. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca. otkako slu{na za hrabrosta na onie. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. 9 A ti. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. 7 Zatoa i jas. otkako go postavi za upravitel na Judeja.31 molat na Onoj.18 12 8. sega dojdov kaj tebe. 17 Simon. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10. i ne napravi nikakvo zlo. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod.29-30 11. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor. narekuvani Hasidei.9 1 Mak 7. carskite prava. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . Razgovorite se zavr{ija mirno. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i. Juda im gi soop{ti na narodot.26 15 1. 16 Po zapoved na svojot voda~. 10 s# dodeka e `iv Juda. Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel.35 13.25 5 Mojs 32.

}e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata.1 1 Mak 7. toj se ispravi. 32 Pa. si otide.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. pa zastana na edna strmna karpa.29.6 1 Let 6. 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost. ~eka{e pogodni uslovi. povikaa kon Onoj. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot. koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. ako go fati. koja te~e{e od nego. 36 I sega. toj. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. 2 I koga Judejcite. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. da gi napadne vo saboten den. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en. A sve{tenicite.16 tiohija. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31.” 34 I {tom go re~e toa. Ti si svetosta na sekoja svetost. otide vo golemiot i svetiot hram. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. 28 Koga go primi pismoto. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod. 43 No. 39 Nikanor.9 Is. otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek. 22-23 7. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. so me~ se probode. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. 22. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. pa ostana prazen prostor. 4-5 46 7. koi prisilno go pridru`uvaa. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda.18 stare{ini. nitu te{kite rani. potr~a kon narodot. molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2. Gospodi. velej}i: 35 „Gospodi. toa da go napravi so lukavstvo. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. Ti Koj nema{ potreba od ni{to. kr{ej}i ja portata. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat.11. eden od erusalimskite 37 . Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot.36 15. 40 za{to si misle{e deka. 39-50 2 12.14.” 2 Mojs 25. ne gledaj}i ja sopstvenata krv. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite.19 2 Car 7. krevaj}i gi svoite race kon neboto. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat. a narodot navleguva{e niz portata. 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas. pak da mu dade `ivot i di{ewe. toj padna srede niv na zemjata. re{i. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda.N. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta.

19 4 Car 19. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite. Bo`jiot prorok. skromen vo odnesuvaweto.12 20 1 Mak 6. a mladite srca gi ispolni so hrabrost.19-20 9 Mt 5. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod. i gi zaraduva site. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli. koj e posveten od Onoj.31-34 4. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. gradi v gradi. slatkore~iv. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. 18 Borbata za `enite i decata. i podavaj}i mu. za bra}ata i rodninite. i juna~ki da re{at s#. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa.3 1 Mak 6. 21 Makavej. po~ituvaj 8. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod. koi bea so nego. so blaga priroda.25 12. a kowicata razmestena na dvete strani. 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh.15 10 5. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot. kolku so ubedlivi dobri zborovi.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto.” 14 2. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka. svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost.10. krena race kon neboto i povika kon Gospod. 6 15 Er 12. otkako im raska`a i eden verodostoen son.36.38 22 8.17 Dela 13.8 8 8. Gospodar Nebesen.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda. toj ti e dar od Boga. 17 . koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta.1-8 1 Mojs 18. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. koj bdee nad site nas. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti.11 Jov 42. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~. So nego }e gi skr{i{ neprijatelite. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata.5 go denot. toj gi zacvrsti vo hrabrosta. za{to gradot.34 2 Mojs 20.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. im se ~ine{e pomalku va`na. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram.” Sepak.62 12 3. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda. Judejcite re{ija da ne postavat logor. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole.24 2 Mojs 32. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite. 8 Toj gi hrabre{e onie.2.8-11 5 Mojs 5. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den. ukrasen so beli kosi i so sjaj. krotok.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`. 22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki.

28 Koga. sum go napravil slabo i nedovolno. Ako. toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. 25 Onie {to bea so Nikanor. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici. 31 [tom stigna tamu. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{. po bojot.9.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat. nasproti denot na Mardohej. 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici. tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite. ne e slatko da se pie samo vino. pak.1 34 Toga{ site. Judita 14. toga{ i mojata `elba e ispolneta. se prib1 Mak 1.33 1 Mojs dost. 39 Za{to. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe.23. opien od svojata nerazumna gor. se vra}aa veselo. velej}i: „Da e bla. tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci. slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. 37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena.31 gosloven onoj. 40. Go proslavija Gospoda. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11. ili pak. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata .na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod. vleguvaa so molitva vo ustata.6 23 telot. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata. tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. . Tuka }e bide krajot. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim.54 . 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven. kako i na onie {to go slu{aat. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot.20-21 Koj im dade pomo{. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2. samo voda. Est 9. 29 Koga stivna vrevata i {umot. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani.da bide obesena sproti hramot. da go izdrobat i 28. Gospodi na nebesata.37 Tvojot svet narod. Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav . koj na aramejski jazik se vika adar. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot. 27 Borej}i se so svoite race.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. 30 Toga{ Juda.” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto.

2 Toga{ nekojsi Teodot. i im dade na paganskite svetili{ta podaroci.) kaj mestoto Rafija (217). 8 A potoa. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. pla~ej}i i so solzi. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite. Filopator. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. da bidat privedat i zapi{ani.Hr. pe{aci i kowanici. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga. otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla.TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. 1 . koj. Judeec po ra|awe. 7 Koga go napravi i toa. toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost. koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat. im dade zapoved na site svoi vojski. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. toga{ Arsinoja. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. ode{e po vojskata. Drimiloviot sin. vetuvaj}i im deka. kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga.). 3 no nego go izlaga Dositej. Hramot i Zakonot. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej. za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. a tie koi odbijat da go storat toa. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. pobednikot na Antioh. da ja iska`at svojata radost za pobedata. da mu predadat darovi. za svoite deca i `eni. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro. Posle toa poni`uvawe. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. go posetuva Erusalim Filopator. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet.Hr. 6 Otkako ja postigna svojata cel. toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite. koi mu gi be{e doveril Ptolomej. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. kako i porano vo bibliskata istorija. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. ako pobedat. no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. so raspu{teni kosi.

vo Svetiwata nad svetiwite. toj ne e. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. koi bea zatvoreni vo svoite sobi. hramot se ispolni so piskot i solzi. izlegoa. obzemen od svojata drskost. 20 Majki i doilki. zaedno so svoite majki. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. koj saka{e so sila da go napravi toa. 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. prodol`uva{e da se moli. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze. i toa samo edna{ vo godinata. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. 27 Koga go vidoa toa. 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. 25 Duri i stare{inite. so siot nakit. koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec. a drugi - po ulicite. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. koi bea zaedno so carot. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. 13 Toga{ gi pra{a zo{to. namesto oskvernuvaweto na hramot. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim.doma. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite. 19 A drugi. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. bez red tr~aa po gradot. 18 I devojkite. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek.” 16 Toga{ sve{tenicite. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. ima pravo da vleguva tamu. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. gi odbi site. svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. ako se tie li{eni od taa ~est. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. Gospodi. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. kako i pred toa. koga vlegol vo hramot. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. jas }e vlezam sam. gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta. edni .da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka. taka {to tamu napravija golemo bezredie. Narodot. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. velej}i deka toj treba da vleze. 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. 26 no toj. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. koj e nad site. 2 . 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata. ispolnet so gorda drskost i sila. pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te.

go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. za{to mnogupati. sle- . Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#. iako Tvoeto `iveali{te. Care. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. vo srceto mir. 11 Ti si veren i vistinski. Ti. 13 Ete i nie. prviot tatko na site. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela. mnogumina od negovite prijateli. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. Gospodarot na sekoe sozdanie. 7 i koga toj potr~a po narodot. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. neboto na nebesata. Sveti Care. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto. 25 Otkako se vrati vo Egipet. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. brgu go izvle~kaa nadvor. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot. daj ni nam. pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot. koj ja islu{a poniznata molitva. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. Koj gleda s#. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. negovite bojni koli i negoviot narod. e nedosti`no za nas lu|eto. 22 go zalula de na edna i de na druga strana. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. otkako zakrepna od pretrpenata kazna. za{to go be{e porobil Izrail. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. so iznemo{teni race i noze. toj sepak ne se pokaja. 16 sepak.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. zaedno so svoite prijateli na gozbite. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. i na onie {to se nadevaa vo Tebe. 5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. 9 Ti. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani. kako vetrot {to lula trska. 15 Za{to. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni. nego. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. tvojot svet narod. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. nego go dostigna Bo`jiot sud. zaboravaj}i sekakva pravda.” 21 Toga{ Bog. nim im isprati pregolemi vodi. me|u niv ima{e i junaci. duhovno padnatite i ogor~eni. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. tuku si otide so svirepi zakani. koga na{ite predci bea vo nevolja. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. stradame. Koj od ni{to nema{ potreba. 24 Po izvesno vreme. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. taka {to. niv. delata na Tvoite race. 10 Od qubov kon domot na Izrail.

i tie go pravea istoto za da mu ugodat. op{tej}i so carot. ovoj bezbo`nik pobesne. vo ishranata i vo jazikot. da bidat nasila doveduvani i ubivani. nekoi. sepak. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota. sostojbata }e se izmeni. 3 . 31 Zatoa. voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. 11 A toj. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. 8 Elinite. smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. nekoi od nivnite sosedi. koi `iveeja vo celata negova zemja. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. ni so golemcite. negoduvaa i se nadevaa deka. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. gi ute{uvaa. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. 3 A Judejcite pak. pak. za da ne go zamrazat site. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo. koi `iveeja vo Aleksandrija. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi. vozgordean od svoite privremeni uspesi. 4 tie. prijateli na onie {to trguvaa so niv. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. 6 I pokraj seto ova. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. poradi gra|anskite prava. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. 10 Me|utoa. ne bea dovolno silni da im pomognat. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij.” 30 No. sepak. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. a onie {to se protivat. primaj}i skri{um nekoi od niv.” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. da bidat udostoeni so sekakva golema slava.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat.

}e dobie sloboda i ~est. i toga{. 20 A nie. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. treba da bide opusto{eno i izgoreno. kade {to }e bide najden sokrien Judeec. i kako {to predviduvavme. pa duri i pelena~e. 17 A tie. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. bilo starec. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. 18 tie. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. 14 Po na{iot pohod vo Azija. 23 pa taka. a vsu{nost podmolno. toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. 29 Sekoe mesto.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. iako ne gi prisilivme. 24 Zatoa. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. 21 Me|utoa. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie. ni zabranija da vlezeme. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi. @alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. dostojna za tie pakosni lu|e. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. dete. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. postapuvaj}i so niv dobro. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. zaedno so nivnite `eni i deca. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno.” 30 Ete. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. kazna bezmilosna i sramna. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. kako {to znaete i vie samite.

gledaj}i ja taa grozna slika. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. ploveweto be{e zavr{eno. prireduva{e gozbi pred site idoli. a drugi . 9 Gi vodea kako yverovi. vo cvetot na svojata mladost. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no.703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e. 12 Koga seto toa be{e napraveno. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva.na nozete imaa te{ki okovi. . tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. 7 gi vle~kaa javno i nasila. a so umot svoj daleku od vistinata. od site strani zaobikoleni so temnina . bea vrzani so ja`iwa okolu vratot. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. baraweto za nasilno progonstvo. koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno. 18 osven toa. toa gi pla{e{e nivnite srca. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite. se vdadoa vo pla~ i svoite. mesto so venci na glava. po domovite i rasprsnati vo razni mesta. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. od izgrevot do zalezot na sonceto. 17 Otkako izmina toa vreme. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. ne za da im presudi te{ka robija. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti. mesto da se raduvaat. 8 I nivnite mladi sopruzi. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. koj grad ili koe selo. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani.za seto vreme dodeka plovea. spored. 3 Koja oblast. 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. oddeleni od svetlinata. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno. vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. gorko pla~ewe i lelekawe. pokrieni so beli kosi. nare~eno Shedija. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. a najposle site da gi pogubi vo eden den. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren. 5 Vodea grupi starci. na hipodromot. podgrbaveni i so treperlivi noze i. 10 Osven toa. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. 6 Devojki. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. koja im pomaga{e na Judejcite. a spored carskata zapoved. tie go prifa}aa op{tiot lelek. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost. prestareni.

5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. 23 Utredenta. i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. go povika Ermon. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. 9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto. 17 Koga napravija kako {to im re~e. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. carot go povika Ermon. strogo i naluteno go pra{a . 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. 14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba. tokmu koga petlite po~naa da peat. ~uvarot na slonovite. rano nautro. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. i voeni na~alnici. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. {to im bea neprijateli na Judejcite. pa otide na trpezata. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. kon svojot milosrden Bog i Otec. na koi Toj saka. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. 3 Otakako ja predade svojata naredba. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. 16 Carot pomisli. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. otkako im dade izobilno i temjan i vino. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. 4 A Ermon. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. na broj petstotini. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. pak. pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. 6 Judejcite. vleze da go razbudi carot. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego.” 21 Koga carot go re~e toa. a posebno gi pokani onie negovi prijateli. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. koj be{e odgovoren za slonovite. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica. 20 Toga{ carot. 13 A Judejcite. Koj ima sila nad sekoja vlast. otidoa od ve~erata. vikaa kon Sesilniot Gospod. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. toj otide na gozba. A na Ermon mu re~e: „A ti. ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. 12 Po Bo`jo dejstvo. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. 5 .

ispolnet so bezumstvo. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. tie Go proslavija Boga. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. na nivnoto posledno izdivnuvawe. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved. koga go povikaa Ermon. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. sosema sli~en na Falarisa. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. mesto nevinite Judejci. 46 utredenta rano. a site {to bea nasobrani. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni. Koj vladee nad s#. 45 A ~uvarot na slonovite. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. koi sedea zaedno so nego na trpezata. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni. ispolnet so golem gnev. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi. taka da se ka`e. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici. za{to s# be{e napolno zaboravil. otkako gi dovede yverovite. mesto tie . voden od svoeto o`esto~eno srce. prigotveno so temjan.” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. . v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli.pa so plamnati o~i. misle{e toj. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . nedostapen za nas. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi.” 42 Potoa carot. ti ja poni{tuva{. Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. 47 A carot. za{to. vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. gi pu{tija da se razotidat. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. bidej}i vremeto brzo odminuva{e. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite. mnogu izraduvani. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe.ti }e be{e poguben. a gi vooru`i so stra{ni orudija. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat. 37 Pa. koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice. 26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale. velej}i: „Care. 27 Otkako go doslu{a. rekoa: 40 „Do koga. a ima opasnost i da bide ograben. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego. neposlu{niku.

koga gi slu{naa silnite izvici. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. pak. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. 4 Ti go pogubi faraonot. prethodno spomenati lu|e. na{iot `ivot. po na{eto preseluvawe. nekojsi Eleazar. koi go cicaa poslednoto mleko. i Jona. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. se pregrnuvaa so rodninite. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. 13 Preslavni. kon decata na osveteniot Jakov.” 6 . Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. edinstven Ve~en. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski. so gordelivost i drski huli. pak.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. toga{. za da ne im slu`at na la`nite idoli. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. pogledaj milostivo na nas. 11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. nekoga{niot vladetel na Egipet. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. orosuvaj}i ja razgorenata furna. umrtvi n# so smrt. Gospodi. O~e na{. 9 I sega. najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. Ti. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. se frlaa na vrat . 50 No. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. kako i od mno`estvoto narod. 8 Ti. koja }e bide spored Tvojata volja. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. kon narodot na Tvojot svet del. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . {to `ivee vo morskite dlabo~ini. toga{. za da bide raskinat od lavovi. koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva. {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. znaej}i za pomo{ta. {to prethodno ja primija od neboto. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti.. Izvikaa so pla~ i lelek. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. Koj ima vlast nad sekoja vlast. ednodu{no pa|aa ni~kum. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. drugi. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. 10 A.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite. Gospodi. {to se ve}e pred vratite na pekolot. ako. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. se napolni so bezzakonija. Otec na{. koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci. se celivaa eden so drug. 3 O~e na{.

koi gi pridru`uvaa. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. . i koi gi prebrojuvaa so radost. osven Judejcite. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi. Judejcite izdignaa piskot do neboto. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. pak. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. otkako po toj povod priredi golema gozba. kako {to prethodno rekovme. niv gi vidoa site. gi gazea i gi ubivaa. odvrzete gi nepravednite verigi. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. ne za piewe i prejaduvawe. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost.Bog. velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. tokmu ova go re~e carot. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa. sega. obzemeni od sram. 33 Isto taka i carot. gotovi da bidat pogubeni. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. 31 Toga{ tie. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici. otkako se izbavija od smrt.” 29 Ete. priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. Go proslavija svojot svet Spasitel. stana gozbena trpeza. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie. koj gi sobra bezumno tuka. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. 17 Koga go vidoa toa. 35 Judejcite. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska. 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi. Bog. zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . mesto stra{na i gor~liva smrt. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. nivniot Bog.707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata.

708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. na ve~niot Spasitel na Izrail. 9 Znajte deka. 39 vo tri dni. i. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. 6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. snabduvani so s# od carot. pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta. tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. 14 Sekogo od svoite sonarodnici. be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica . 3 Nekoi od na{ite prijateli. taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana. pojdoa od gradot. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci. otkako mu zablagodarija na carot. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci.i pojdoa. 4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa. otkako se soglasi. {to se be{e oskvernil. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo. so svoj potpis . ubivaj}i gi otstapnicite. pa im dade odobrenie i polnomo{no. 16 A onie. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. a kogo go sre}avaa po patot. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor. poradi svojata lo{a zamisla. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. 7 . sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja . so blagodarnost i milozvu~ni pesni. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava.bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. 13 Toga{. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi. se obidoa da gi pogubat. poto~no kako klevetnici. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba. 41 A carot. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. bez kakvo i da e isleduvawe. vedna{ im podarivme `ivot. 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata. koja tie ja imaat sprema site narodi. kako {to be{e potrebno.vo tekot na ~etireset dena. }e imame protiv sebesi ne ~ovek. 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida.vo nivna korist.

so golema blagodarnost. pojdoa ponatamu po kopno. 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir. za{titeni so carskata zapoved. . 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe.sekoj kon svojot dom . za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno.zdravi. slobodni i polni so radost. po more i po reka . tamu. tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat.im go vra}aa so najgolem strav. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata. 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin. ~ekaa korabi sedum dena.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. po op{ta soglasnost. za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie.

109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. Takvi psalmi se: 8. no ima i od drugi pisateli. 105. 40–42. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91.20-21 1 Bla`en e onoj. 118. Mojsej. patot. 139–142. {to go raznesuva vetrot. 91. 50.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite.4 4 Mojs 24. 20. Ps. 126. Ps. 53.Mt 7. 84. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici. i ~ij list ne venee.12 vo razmisluva. 87. koe svojot rod go dava navre- me. 122. 93. Sionski pesni: 45. 119. 16. 71. Psalmi za vladetelite: 2. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa.8 Ez 47. 37.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra. Ps. 48. Psalmi za verata vo Boga: 1. 36.10 Er 21. 111. 12. 41–71. 72–88. Ps. Psalmi ispeani vo nevolji: 11. Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. i vo s# {to pra.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite. 14. pak. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi. 95–98. 143. 86. kako {to se Asaf. pak. 79. 32.26). 9. 85. 43.vo so. 77. 38. 82.111. 4. 72. 63. 129. 58. 6. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. 99. 44. 131. Zlo za bezbo`nicite 2 118.13-14 vednite. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. 112. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. 27. Blagodarstveni psalmi: 9–10. 25. 56. Himni. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. 92. 47. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod. 60. 33. ili. 34.N. bezbo`ni~ki }e propadne.19 Is.4 34. 132. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. nitu gre{nicite . 29. 1. 3. Jov 23. 21. 3. Ps. 2. 89–105 i 5. 31. Molitvi upateni kon Boga. 100. dodeka psalmite 15. 57.5 vi. 19. 109. 134. . Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet. 73. 39. me|u koi: 1.1 25. PRVA KNIGA 1.7-8 Sir 6. 30. 144–149. Na primer. 2.18 `at na sudot.8 borot na pravednite. 75. 24. Solomon i potomcite na Kora. se recitirale kako molitvi.15 5 Mojs 17. Is 17. 136 7.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo. 125. poradi nesre}i: 5–7. 113. 88. 110. 107. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr. 101. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite. 117. 8. 135. 59. tie se Jov 21. Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. 5.37 13. 115. 1–40. 68–70.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. 116. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36. 4. napreduva. 89. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. 17. 106. Inaku i Isus peel nekoi psalmi. 106–151. 78. 108.18 kako prav. 102–104. 62.

4 So glasot svoj vikam kon Gospod.25 Izreki 16. im se smee.2 17. i krai{tata na zemjata .26 8 Is 49. 12 Po~ituvajte Go Sinot. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski. za{to Tebe Ti se mo. PSALM 5 3 149. pou~ete se.7 61. 2 ^uj go glasot na mojot povik.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora.19 Mal 3. Gospodi.” 8 I pobaraj od Mene.1.21 109. vrazumete se. mi dava{ spokojna po~inka.8-9 moja.8 Izreki 3.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj. Bo`e moj! 118. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam. 4 Ne gre{ete.20 61.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17.1 beri gi vozdi{kite moi.8 85.8 122.1 15. 2 Sinovi ~ove~ki.17 4. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite.19 101.15 4 Mojs 6.83.1. Gospodi.15-17 39.18 7 22. Tvojot bla.17 16. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik. zborovite moi.19 {to od site strani navalile na mene. 26-27 11.11 Dan 7. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad. 11 Davidovata utrena molitva 5.2-12 Dela 4. Jas denes Te rodiv.26 2 Car 7.14 Dan 7. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i.8 83.13 58.3 88.1 Is 40.4 26.6 na gre{nicite.22 Dela 13.29 Sir 11.14 Otkr 2.83. i 3.24 4 36.28 Gospodi.6 27. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol. Koj `ivee na nebesata. raz. gnevej}i se. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe.711 PSALMI 2.2 26.6 139.13 5 Mojs 33. si {tit moj. za{to Ti. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja.27.5 5.13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam.3 8 7.2 7 Stani Gospodi! Spasi me.vo Tvoe vladeewe.14 Mt 3.4 3 Ptr 1.17 6 109.3 1 ^uj gi. Gospod slu{a koga vikam kon Nego. za{to 15-17 Gospod me ~uva.6 9. Bla`eni se site.2 7 88. Care 3 moj i Bo`e Moj.3 66. Gospod im se podbiva. pravdo moja! Koga bev pritesnet.4 18.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e. spijam i stanuvam. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino.9-11 5 Mojs 33. 8 Od Gospod e spasenieto. Ti mi dade prostor. ta da ne se razgnevi. 2 Car 5 Legnuvam. 2 24.5 Lk 3. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.8 5 4. slava 117.14 Tov 13.6 Jov 29.1 79.16 43.19 57.6 6 50. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam.2 71. Bo`e. ~uj me. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin.21-23 Izreki 1. i na patot svoj da ne poginete.1-2 82. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.1 neprijateli 53.3 9 67.25 1 Car 10. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33. .8 3 No Ti.33 Evr 1.14 7 30. Ti ja podiga{ glavata moja.50 19.” 4 Onoj.26 Mudr 4.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16. 10 I sega carevi. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet.6 Evr 12.7 1 Mojs 40.9 2 Mojs 30.17 10 Mudr 6.13 Otkr 19.8 114. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene. 55. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod.2 117. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.15 Dan 9.5-6 Is 30. 109. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori.5 5 Efes 4.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj. Gospodi. koi kaj Nego pribegnuvaat.

17 Is 5.1 2 Car 22.12 21. Ti. 8 Otstapete od mene site vie.712 PSALMI 7 54. Koj ne saka bezzakonija. Gospodi. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe.3 35. grloto im e otvoren grob.29 49.9 Jov 4. 12 Za{to Ti.2 37. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite.20 25. Mt 7. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi. 10 Kazni gi.2 Er 11. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci.115 pod ja primi molitvata moja.1 34. i sekojdnevno predupreduva. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda.11 Is 26. 13 36. 13 i zatega smrtna strela. neka se raduvaat vo Tebe onie.16 108.29 16. pak.3 26. }e me vle~at. i Ti izdigni se nad nego visoko.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe.4 39.13 34. spored pravdata moja i spored nevinosta moja.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13.2 30. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i. i neka ja stigne. a pravedniot zacvrsti go.17 Is 41.14 22.15 10 13. 12 Ako ne se pokaete. i padna vo jamata.14 Is 5. {to ja napravi. Gospodi. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{.3 moja. poradi neprijatelite moi. laskawe. praveden Bo`e. kaj Tebe se zasolnuvam.4 Er 17. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi.8 17.2 65. vodi me vo Tvojata pravda. pa se za~na zloba. Sudi mi.1 Er 10.14 10 25. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~.35 .9 118. mi oslabe poradi site moi neprijateli. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. Bo`e moj.11 15 Is 59.24 42.13 3 9. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina.10 19. 9 Gospod ja usli{a molbata moja.11 8 41. a strelite Svoi gi v`aruva.5. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi.14 82.11 Jov 10. spored Tvojata golema milost.21 Is 3. neka propadnat od sopstvenite soveti. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi.26 Tov 13. 11 Pa neka se zaraduvaat site. ako go napraviv toa. i izbavi me. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je.132 9 9. A Ti. 3 Gospodi. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i. bidej114.1 17. ete.17 za{to koskite mi se tresat.13 6. Zakrili gi. 8 Gospodi. 34. 7 A jas. kako so {tit. pak.23 4 89.18 }i sum nemo}en.22 70. 3 i du{ata mi e potresena. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda. Gos7 37.6 Otkr 2. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja.3 4 Vrati se. koi vr{ite nepravda.13 137.2 3 Car 8. 87.27 neprijateli. 10 Bog mi e {tit.3 Rim 3. Ti Si odredil sud.3 Is 59. {to go sakaat imeto Tvoe. izbavi ja du{ata Er 45. stani. 15 pa si kopa i iskopa jama. 8 Gospod im sudi na narodite.4 Jov 15. Gos.17 Is 38.7 44. spasi me od site {to me gonat.9 Mudr 1.24 3 40. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi.8 podi do koga? 68.23 4 Za{to Ti si Bog.7 12 63. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat.10 68. vo srceto im e izmama. a }e nema koj da spasuva.12 Izreki 3. a toa rodi bezzkonie. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja. isceli me. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30. 9 22. Gospodi. 11 Bog e praveden sudija. Gospodi.2 10. ako ima nepravda vo racete moi. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite.9 Tebe. bidej}i se krenaa protiv Tebe. Bo`e moj.28 14 Is 50. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat.20 16. 6 Stani. so po~it kon Tebe.36 118. vo gnevot Svoj. patot Tvoj pred mene poramni go. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. Gospodi. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te. spasi me poradi milosta Svoja. Gospodi. na jazikot. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi. Varuh 2. Gospodi. 44-48 Dan 6. Bo`e.11 1 Let 28. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat.10-12 2 Smiluvaj se na mene.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj.6 7.13 5 30. 14 I.1.

12 22 21.8 Izreki 5. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot. 5 Im zapreti na neznabo{cite. Gospodi. Ti. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe.1 85.10 Mudr 16. sedna na prestolot Svoj. i tie pa|aat vo zamkite negovi.2 95. se fati nogata nivna.17 91.10.5 1 Mojs 1.4. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe. dela na prstite Tvoi. Gospodi.31 3 Mudr 10.12 2 Mojs 15.4 5 143. ja pomni. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot.23-25 Jov 18.1 . pogledaj kako stradam od neprijatelite moi.28 Mudr 9. koja sami ja namestija. i zagina spomenot za niv.38 55.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto. 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani. koi Boga Go zaboravaat. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva.2-3 9.17 Jov 4. Gospodi. gradovite mu gi razru{i.18 3 7.8 Evr 2.5 Evr 1.26-27 Mudr 2. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama.713 PSALMI 16 9.14 6 5 Mojs 9. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot. krepost vo vreme na nevolja.10 Dela 17.22 Evr 2. na lu|eto }e im sudi pravedno. {to sami ja napravija. Gospodi na{.22 19 Izreki 23.13 Mt 16. 9 Jahve. 8 pticite nebeski i ribite morski.9 1 Car 2. se sopnaa. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe.18 16 7. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici.11 88.15 34. 13 Smiluvaj se.2-4 1 Kor 15.2 56. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no. dosudi praveden sud. Gospodi na{.3 9 71. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi. Sevi{niot. go podgotvil prestolot Svoj za sud. 5 7.17-18 Sir 18.4 90. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe.6 21 9. so seto srce svoe. 19 Stani. ta si spomnuva{ za nego.7 74.25 11 35.6 12 7.7 Est 9. 25-27 Gal 6. 7 ovcite i volovite site.1 73.6 Izreki 26.22 21. narodite neka primaat sud pred Tebe. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite.3 Jov 7. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi.2 25. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova. i s# si pot~inil pod nozete negovi. i poginaa pred Tebe. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini. imeto im go sotre za site vekovi. za da ne se zasili ~ovekot.25 Sir 27. ili sin ~ove~ki. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve.12 Tov 12. go pogubi ne~estiviot. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv.14 7 1 Mojs 19. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek. 8 101. 20 Zapla{i gi. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.1 20 7.5 Jov 16.13 97.7-8 56. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite. 3 Koga }e gi pogledam nebesata. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda. no so slava i ~est si go oven~al. na mene. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta.1 131.18 Is 38. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat. vo zamka.19 8. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze.13-14 Is 12. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi.18 7 1 Mojs 1. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e.25-27 Efes 1.20 18 49. pa mese~inata i yvezdite. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata. 16 Gospod se pojavi i presudi. i yverovite polski.18 Pla~ 5.23 13 1 Mojs 9.22 Sir 17. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite.14 Is 25.6 6 20.8 14 106.10 86. 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi.15 9. site narodi. Gospodi.7 64.21 Mt 11. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi. go vospevam imeto Tvoe.

37 Gospodi. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite.7 Ez 9. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot.7 55.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33. gi snema vernite me|u sino.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja.30.3 4 2.3 nad nas?” 26. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren. kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car. a na neprijatelite svoi im se potsmeva. za{to ne ostana 5 pobo`en. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce.19 102. 3 Ako temelite se razurnati.10 Er 10. nikoga{ nema da vidi. ne gi zaboravaj ugnetenite. kolne i Gospoda go prezira.1-2 Jov 21. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot.9 Jov 23. koj e gospodar Izreki 17. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova. zo{to vo srceto svoe da veli .20 Mt 5.3 140.14 28-29 16.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li.21 Otkr 8.1 72.26 Os 6. a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite. o~ite negovi demnat bespomo{ni.24 Is 51.15 Is 66.8 24 13. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen.33 Jov 22. Gospodi.7-33 27 Rim 3. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite.17.13 11. Gospodi. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti.11 Er 5.4 5.11-16 6 74.15 Ez 10.2 Is 48. srebro vo ogan is~isteno od zemja. na skri{ni mesta za da ubiva nevini.11 73.5 Er 5.14 56.8 2 Mojs 22.21 Is 59.4 Mudr 3. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29.3 139. 5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot.19 93. ustata ni e so nas. pod jazikot negov pakost i nepravda. vo Svoi race gi odmeruva{. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera.2 3 54.10 svoj.4 63.10 144. ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki.7 25.12 Mal 3.34 25-26 Er 12.2 Is 59.3-4 Er 9. bedniot Tebe ti se predava.6 58. ogan i sulfur. zakrepi gi srcata nivni. sudovite Tvoi se mnogu visoki. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni. i koga }e fati. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”.5 veli Gospod. 7 Za{to Gospod e praveden.12 9. so namera da fati beden.18. 16.7 101. 7 Ti. go odvlekuva vo svojata mre`a.1 7. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil.11-12 55.8-9 Avak 3.13 145. sedumpati pre~isteno.1415 21.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{. Sir 27.9 Jov 22. za da misli na niv. 24 Vo svojata gordelivost.2 37.10 va.6 lelekot na bednite }e se krenam sega.5 19. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna.28 36.14 Izreki 1. izmami i navredi.10 sila.19 5 Mojs 26.15 1 Pomagaj. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego.15 Mih 7. 32 Stani. go sokril liceto Svoe. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga.11-13 2 7. . o~ite Negovi gledaat. bespomo{niot Tebe Ti se predava. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi.1 35.17-22 Er 25. Ti si mu pomo{nik na sirakot. neka se krene rakata Tvoja. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13.6 90.21-22 36 28. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica. 14-15 Jov 21.2-8 34 30. Gospod e na prestolot nebesen.1 54.24 72. vo site vremiwa. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata. 30 Se pritajuva. Gospodi. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan.10 Naum 1.12 Sof 1. Bo`e moj.714 PSALMI 23 9.1 Avak 2.8 1 Mojs 19.8-9 31 43.

23.24 5 37.4 Mojs `en.” 3 Po svetiite. za{to Gospod e so rodot na pravednite.2 6.5-6 5 Mojs 28.1 Sof 1.1 zaraduva Jakov. zlobnikot e ni{to.5 Mih 3. no Gospod e negovo pribe`i{te.715 PSALMI 12.19 3 11.6 pravda i vo srceto svoe govori vistina. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot.1 9. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe. kade {to nema strav. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici.5-9 5 2 Mojs 22.9 29. i }e se razveseli Izra.14-16 il.4 Pla~ 5.1 Ez 18.7 43. Se razvratija lu|eto. }e Mu peam na Gospod. se nadevav na Tvojata milost.31 Dela 2.7-8 88. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.3 103. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- .3-6 Is 33. kako {to jadat leb. Os Zah 13. za da vidi. toga{ }e se 14. pak. PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118. lovite nad Svojot narod. koj mo`e da prestojuva vo 22.24 35.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.29 kolne na svojot bli`en.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125.15.1 vreduva bli`niot svoj. nema bla`enstva za mene. ako potkleknam.7 Er 33. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23.3 9. koi taka go jadat narodot Moj.1 30.7 Is 9. 5 Jas.so radost kopneam. Gospodi.31 21. za{to Toj e od mojata desna strana.5 ba. 10-12 Gospodi. Koj taka 5 10. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav. za da ne zaspijam vo smrt. 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e.20 8 Ne~estivite odat naokolu.24 76. za{to kaj Tebe se zasolnuvam.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16. vr{at 7 gnasni dela. Koj me vrazumuva.13 strahopo~it kon Gospod.1 Er 10. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na. nema koj da pravi dobro. za{to nasledstvoto mi e najubavo. za da ne se pokolebam. sosema }e me zaborava{. 7 Ah.20 Is 8. {to odi neporo~no.9 17.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj. koj koga se Er 7.24 26. 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj.1 1 Mojs 6.46 93.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”. koi se na zemjata . koj Go bara Boga.72. slu{ni me.20 5 Mojs 10. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe.” Gonitelite moi }e se zaraduvaat.19 26. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja. 3 Site zastranija. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa.18 1.24 108. Gospodi.6 postapuva.12 Rim 3. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja.29 5 Mojs 31. gi namno`uvaat svoite stradawa. 1 18.17 31. 6 Me|ite mi padnaa na najubavoto. ima li nekoj razumen. 4 Onie {to sledat tu|i bogovi. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe.17 53.26 141.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin. 84.16 Pla~ 3. {to vr{i 15.12 2 101. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas. site stanaa lo{i.12 5 47. 25-28 4 78. nema nitu eden.5.vistinskite blagorodnici .16 13. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj.8 29. nema koj da pravi dobro. nema nikoga{ da se pokole. ne poreknuva. 4 vo negovite o~i. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod.

15 bori gi. v`areni jaglewa otskokaa od Nego.gordelivo zboruvaat.11 10 72. vo koe se zasolnuvam. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan.4 Mojs 12. ko.6 14. za{to Gospod se razgnevi.4 62. 16. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85. i ~uj gi zborovite moi.4-5 3 Car 19. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze. a so ustata svoja . 8 Pazi me kako zenica na okoto.3 30.1-3. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja. 6 Kon Tebe vikam. 9 od liceto na ne~estivite. smrtni stapici me stegnaa. 11 Od mrakot napravi Svoj zaklon.2 1 Mojs decata svoi. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj.8 25.7 moja od ne~estiviot. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta.22 35. 12 tie se kako lav. 2 1 6 Izreki 13.16. podgotven za lov i kako lav~e. i pogubni potoci me voznemirija. pa poleta i se ponese na veterni krilja. Bo`e. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4.od gusti oblaci polni so voda.11 Mt 23. 5 115. 7 Se zatrese i se razni{a zemjata.8 Otkr 22.2 8 5 Mojs 32. 5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32.3 12 96.2 65.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja. 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja. i senka okolu Sebe .18 22. neka se nasitat nivnite si.17. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene. Dela 13. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata.18. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra.11-12 Is 30. ako me poseti{ no}e.7 90. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa.2-5 2 Mojs 19. koe stoi vo zaseda. . 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot.70 12 7. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5.2 85.24 {ata moja vo pekolot. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa.4 . nozete moi ne zastranija. sega me opkoluvaat.1 7.6 142.8 96. 3 Ako go isku{a{ srceto moe.2 101. moj {tit. koi me napa|aat.17 56. moja tvrdina i moj izbavitel.2 9. 3-13 6 30.4 5 Mojs 32.4 8 67. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi. Ne zgre{i ustata moja.a mrak padna pod nozete Negovi.27-28 Avak 3.1 sustvo. 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite.23 Jov 7.37 Lk 13.34 10 143.4 pravda.7 56.2 5 Mojs 4.29 21. 72.35 10 3 7.5 11 79. Bog moj.25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto. pak. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav. 1 13 Stani.1 desnica.10 138. prikloni go uvoto Svoe kon mene. ~uj go mojot povik. i mojot vik stigna do negovoto uvo. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite .7 10. 5 pekolni mre`i me zarobija. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.15. 11 Gonej}i me. Gospodi.716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe. zasolni{te moe.15 13. Gospodi.11 Izreki 7.9 25. sila na spasenieto moe i krepost moja.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja. nitu. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost.pokraj Tvojata desnica. Gospodi. 2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene. }e se nasitam od likot Tvoj.10 Zah 2.18 Sud 5. Gospo. poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite.1 60.4 di. 4 kako {to pravat drugite.27 4 Jov 23. za{to Ti }e me ~ue{. i voskliknuva jazikot moj.1 87. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja. gradot i ognenite jaglewa.7 118.2 Sir 17. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva. od neprijatelite na du{ata moja. 13 I zagrme Gospod od nebesata. 49. 3 ]e Go prizovuvam Gospoda.1 103.31. 10 I sedna na heruvim.1 98. koj progoltuva s#.12 26.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam. zatreperija i od temel se pomestija gorite. krepost moja! Gospod e moja karpa.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143. Ti.13 34. presretni gi i so.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60. pravdata moja.

34 mi gi obu~uva racete za borba. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi.5. i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi. {to stanuvaat protiv mene. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo.46 31 11. i gi istrebiv site onie. 30 Bog moj.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava.29 34 5 Mojs 32. 38 gi pritisnav.8 46 Mih 7.i gi rasturi. 26 so ~istiot . {to me mrazat. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie. od zdivot na nosnicite Tvoi.1 15 143. i tie sega mi slu`at.3 32 61.8-9 Otkr 2.47 46. Tvojata poddr{ka me izdigna.13 Avak 3. me postavi za poglavar nad narod. Tvojata desnica me prifati. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog.15 31. 42 Gi isitniv kako prav na vetar.18.6-7 72.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna. Koj odmazduva za mene. 47 Bog. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav.4 43. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a. koj e Bog. 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. ~ii lu|e ne gi poznavav. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja.26 5 Mojs 32. Gospodi.~isto. mojot Bog ja osvetluva temninata moja. tu|incite mi se pokoruvaat. 31 Za{to. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo. 45 tu|incite bledneat i treperat. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni. 26-28 16 2 Mojs 15. 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. koi se zasolnuvaat kaj Nego. 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo . i go vospevam imeto Tvoe.6 48 17. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija. no Gospod be{e potpora moja. Koj mi gi pokoruva narodite. za{to me zasaka. . i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe.17 18 141. izleguvaj}i od svoite tvrdini. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite.717 PSALMI 14 28. 35 143.17 Rim 15. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak. 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene.9 51 88. gi raspali molwite .2 Is 26. i tie ne mo`ea da stanat. .4. gi zgaziv kako kal po pati{tata. i nozete moi ne se podliznuvaat. pa me izvle~e od mnogute vodi.si blag. osven Gospod. od onie {to se posilni od mene. a gordelivite }e gi ponizi{.7 50 7. 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite.6 47 17. neporo~en e Negoviot pat. so nevin ~ovek . 44 tie i mojot {epot go slu{aat. padnaa pod nozete moi.doveka. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie. 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda. i spored ~istotata na moite race mi vrati. 16 Toj posegna od visinite. dodeka ne gi pobediv. Gospodi. i ne se vrativ. Toj e za{titnik na site. 41 tie povikaa. 15 Morskite dna se pojavija. {to stanaa protiv mene. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat.30-31 1 Car 2. 46 Da `ivee Gospod. i me izbavi od nasilnikot. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva.no Toj ne gi ~u. so mojot Bog i yid }e preskoknam. 43 Ti me izbavi od narod buntoven. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie. 29 So Tebe i ~eti sovladuvam. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi. i me prifati. Gospodi. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod.6 44 2.1-11 76.

8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto.30 Est 1. na{iot Bog.10 Is 40.4-5 147.11 Mudr 5.16 vo minatoto 3 Car 1. sudovite Gospodovi se vistina . Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2. 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade.poslatki se od voso~en med. i semeto nivno .2-3 49.6-7 90. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova. mu stavi na glavata kruna so 44. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa. 7 Edni . gi prosvetluva o~ite. 6-7 Is 33.2 62.50 1 Car 10.16 19. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja.7 2 Let 14. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23. Na neboto mu postavi {ator na sonceto. koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo.6 Jk 1.6 146. 3 za{to Ti go presretna so dobri bla.3 otfrli.17 dade dolg `ivot vo vekovi.6 skapoceni kamewa. 3 Nema jazik. verno e otkrovenieto na Gospod . i ogan }e gi progolta.30-32 Izreki 8. gnevot Gospodov }e gi pogubi.11 2. 9 Koga }e se pojavi{. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa.1 8-9 32. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov. i no} na no}ta znaewe otkriva. vo koj ne se slu{a nivniot glas. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka.25 5 Rim 10.4 posaka.11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7. 9 Gospodi. Gospodi. Gospodovata zapoved zra~i svetlina. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.718 PSALMI 18. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi. veli~ie. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji .5 3 Car 8.1-5 20.27 3 19.du{ite gi ukrepuva. 11 Slugata Tvoj gi pazi.site se pravedni.16-17 146.30 Izreki 18. so silata na Negovata pobedonosna desnica. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2. Blagodarnost za pobedite 60.2-3 2. so Tvojata sila se veseli 3. nitu pak govor. i patuvaweto negovo do drugiot kraj.4-9 1 Mojs 1.4 36. za da ne ovladee so mene.48 43. a Ti mu 7 71. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka.4 11 118. golema nagrada dobiva. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka. 4 Toj pobara od Tebe `ivot. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne.so koli.127 118.20 2 Den na denot objavuva.31 1 Gospodi. Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi. 1-8 1.11 10 117. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat. drugi . 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa .7 Mal 3.30-31 Os 1. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po.22-31 Rim 1. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38.13 4 Car 20. ona {to srceto negovo 9.2-3 mo{ta od Tebe. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.103 4 2 Car 12. desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat. i sepalenicite tvoi da bidat primeni. a nivnite zborovi do krai{tata na svetot. 4 Sepak.14-19 Jov 38.me|u ~ove~kite sinovi.11 10 11.19 Tvoe.2 17.5 96.6 goslovi. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi.18 Sir 43. a nie so imeto na Gospod. 5 .3 95.6 88. i site tvoi pomisli da gi ispolni.7 37.6 17.12. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata.so kowi. a koj gi pazi.gi u~i neukite.

14 51.19 Mt 27. i od pcite ednorodnata moja.8 29 Zah 14. Bo`e moj. 17-20 Jn 19.13 70. neka go spasi.39 Mk 15. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata. a me poslu{a koga Te povikav. jazikot mi se zalepi za nepcata. mi gi probodoa racete i nozete. od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe.24 45. se topi vo moite gradi.13 Jov 18.2. i ne se posramija.7 70. 5 kon Tebe vikaa.13-16 Is 44. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata.43 Mk 15. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi.22 37. 28 za{to carstvoto e Gospodovo. 3 Sepak.9 Avd 1.9-10 Ez 34 Jn 10.13 70.6 Fil 3. {to imate strahopo~it kon Gospod. srceto moe stana kako vosok. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja.15 Mt 27. 11 108. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat.12 28 71.12 56. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat.3 56.2 Pla~ 3.14 Jov 30. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot.35 Jn 19.8-11 Is 45.22 Er 18. opkru`en so pofalbi od Izrail. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo.1 Is 49.21 39. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva.5 Jov 10. me uspokoi na maj~inite gradi. 12 Mnogu junci me obikolija. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite. 14 16.18 2 Mojs 10. ni{aj}i gi glavite. . a od 13 17.6 Jn 19. 30-32 Lk 23.2 Jov 25.15 7 Is 41.9 Avak 1.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi.18-20 Mt 27. 23 Vie.18 39. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie. se nadevaa i Ti gi izbavi. 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{.2 16. Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj. 11 Ne oddale~uvaj se od mene.19-24 31.22 51. 6 A jas sum crv. ne go sokri liceto Svoe od mene.34 3 87. sred sobranieto }e Te falam. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija. ni{to nema da mi nedostasuva.ne }e mo`at ni{to da napravat.5 8 43.18-19 101. a nema koj da mi pomogne.12 52.1 Mt 7. {to me gledaat.28 17 58. 19 No Ti.17 22 7.24 21 34.25 4 Car 19. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi.9.21 Is 37. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata.3-8 101. 14 Jas se razleav kako voda.5 Mudr 2. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja.46 Mk 15.13-14 5 Mojs 4.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi.2 Pla~ 22.7. koj go raskinuva svojot plen i rika. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe .i Ti ne slu{a{.6.2 11.18 22. neka go izbavi.4 Pla~ 2.18 77.8 108. 13 Izdigni se.12 16 Jn 19.9 79.1 Er 1. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{.2 48. debeli junci me opkru`ija.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno.14 6 Sud 3. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot.6. A du{ata moja }e `ivee za Nego. Ti si svet.9 Evr 2.7 Efes 2.17 23 34. so Tvojata si56. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego. i se spasuvaa. i no}e . za oblekata moja `drepka frlija. a ne ~ovek.13-14 63. 4 Is 6.12 .13 2. 12 34.1. vo smrtonosen prav me frli. mi se podbivaat. i Toj e vladetel nad narodite. {to }e se rodat. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod.i nema mir za mene.3537 10-11 70. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta. site moi koski se razglobija. na Tebe se nadevaa.16 Jov 16. 7 Site. za{to seto toa Gospod go izvr{i.4 2 Tim 4.9 6.1 27. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene.15 19 Mt 27.2 vuvame Tvojata mo}. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i.25-26 12. za{to nevoljata e blizu. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto. 15 Silata moja se isu{i kako crep.21 31 47. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.2-3 9 36.5-6 138. Gospodi. a tie gledaa i me preziraa. Gospodi.

2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata. zaradi Tvojata dobrota. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro. vselenata i onie {to `iveat vo nea.1-5 4 25. 9 Podignete gi. Gospodi.23 13 36. ve~ni vrati.19 15 30.31 Er 31.8 105.4-6 15. porti. za{to Ti si Bog na moeto spasenie.13 7 78.11 3 23. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe.12.16 118.13 59.19-20 2 Car 6.5 77. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi. Gospodi.19 i ~a{ata moja se preleva.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva.7 zloto. izvadi me od mojata poti{tenost.4 Is 64.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja.8 7 117. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6.153 .2 74. za da ne se posramam. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. glavite svoi.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. 5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me. za{to Ti si so mene.17 Lk 7. za{to sum samoten i vo maka. i na reki ja utvrdi.29 Is 57.1 85. ja izdignuvam du{ata svoja. 15.26 10 84. Tvojot `eIs 50. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego.5 84. ve~ni vrati.132 18 31.11 85.46 Gospodov mnogu dni. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi.2 Mal 3.4-6 3 14. da ne se posramam. {to so lesnotija izneveruvaat.9-10 Tov 3. za{to e golem. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me.7 4 26.2 12 Izreki 19. nim im go otkriva zavetot Svoj. za{to se ve~ni.Krepkiot i silniot Gospod.Gospod nad vojskite .25 Izreki 4. Gospodi.11 1 Kor 10. Is 40.4 2 Bo`e moj.2 Amos 6. 19 Pogledaj gi moite neprijateli. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta.5 Jov 38. bidete podignati vie. 2-3 21. silniot vo vojna Gospod.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9. za{to vo Tebe se nadevam.4 122. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego.23 49. 11 Zaradi Tvoeto ime. da se posramat onie. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . bidete podignati vie. po milosta Svoja seti se na mene. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no. 91.33 142.16 24. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi.5 39. 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod. 1 2 45. vo Tebe se nadevam.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat.1 10 2 Mojs 24.1 140. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata.8 `ivot. gre{nicite gi izveduva na pat. glavite svoi. 12-16 Ez 44.14-15 Is 49.1 88. 4 Poka`i mi gi. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? . 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi.8 Jov 13. 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie. i milostite Tvoi. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi. pa prosti mi gi site grevovi moi. Gospodi.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132.8 5 Jn 14.3 103.11 118. Svojot Spasitel. ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto. nema da se ispla{am od 137.2 118. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka.6 Mt 5. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga.9. 27. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi.8 16 85. Jov 10. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo. prosti mi go grevot moj. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe. porti. na Tebe se nadevam sekoj den.

Gospodi.1-2 6 72. Gospodi.3 Is 10.17 87. pa }e peam i }e go falam Gospoda.30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me.2 21.7 Varuh 3.2 35.3 36. 7 ^uj go. neka e cvrsto srceto tvoe. bidi bodar. Gospodi.2 16. Gospodi. se sopnaa i padnaa.3 138.8 9 27. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja. 3 I polk da se krene protiv mene.19 Ezd 9. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe.1-3 89. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj.5 Neem 8.9 26. Gospodi. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta.7 62. Izrail od site 2 nevolji negovi. Bo`e.11 2 5.16 12 21. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite.9 141. odam vo svojata neporo~nost.5 14 30. Gospodi. 4 22. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod.2 140.23 72.17 5 16.22 39. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13. vikam. i pomiluj me.2b 8 23.29 29.6 17.24 36.4 2 Car 21.16 24.13 2 Mojs 30. za{to vo Tebe se nadevam.24 68. ~ija desnica e polna so potkupi.4 142. bi me iska~il na karpa.23 3 118. so ne~estivite nema da sednam.5 cela vojska da se digne protiv mene. koga vikam kon Tebe. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici.721 PSALMI 25. pak. poradi neprijatelite moi.6 .1 17.1 100.15 10 Is 49.1 23.22 38.34 129.17 Mih 7.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat. i jas go baram liceto Tvoe.8 Jn 1.20 63. go vozqubiv domot.1 8 28.8 30.1 14.2 60.8 11 24. PSALM 26 1 4-5 1.5-6 Is. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj.4 62. Gospodi. a jas odam vo Tvojata vistina. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me. Gospod }e me pribere. Gospodi.9 62. 7.9 16. 8 Gospodi.12 87. otvori gi utrobata moja i moeto srce.10 51. 22 Izbavi go. 10 vo ~ii race ima zlo~ini. 12 Nogata moja stoi na prav pat.2 83. 2 Isku{aj me. 14 Nadevaj se vo Gospod.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi.6 25.20 Os 11. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija.6-7 Mt 27.38 Pla~ 2.8 11 24. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat.1-2.4. 11 Jas. ne oglu{uvaj se kon mene.17-21 5 Mojs 21.1 Os 5.14-15 Er 31. i toga{ }e bidam poln so doverba.27 12. duri i 4. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi. 1. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci.4 Os 5.24 7 9.6 104. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot.13 27.11 13 115. nema da se ispla{i srceto moe. glasot moj.8 10 2 Mojs 23.8 41.N.4 85.15 9 12. Bo`e. izbavi me.2 60. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam.14 104.9 1 Jn 1. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te. ispitaj me. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat.4 133. koga krevam race kon Tvojot svet hram.9 1 Kor 16.3 34. Gospodi.6 43. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram.22. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”.3536 54.18-20 Izreki 10. Karpo moja. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me. Gospodi.22 dat teloto moe. Bidi moj pomo{nik. 4 Samo za edno Go molam Gospoda.28 27.2 3 Car 8. 11 Nau~i me. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka.9 42. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe.2 2 Mojs 24.8 30.

12 Sir 33.11 1 Car 2. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna.2 Er 4. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite.1 21.2-3 17. bidi pomo{nik moj.17 28. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo. Gospodi. 4 Glasot Gospodov e vo silata. 3 Gospodi.23-25 Is 3. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta.11-12 114.13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am.11 10 6. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe. koi so bli`nite svoi govorat za mir.31 23. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}. Gospodi.3 6. Bo`e moj.” 7 Gospodi. }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis. Gospodi. Gospod so mir }e go blagoslovi 27. no {tom go sokri liceto Svoe. spored nivnite dela. 27-28 Varuh 2. spored delata na nivnite race.13 5 51.5 Avak 3 Jov 37.29 9 3.11 2 Mojs 19.17-18 Is 30. Avak 3. 4 Pejte Mu na Gospod. sinovi Bo`ji.19 49. Gospodi. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost.kako mlado bivol~e. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici. povikav i na mojot Bog.8 6.15 Is 54.2-5 3 30.17 Is 38.18 Sir 17. i }e sedi Gospod kako car doveka.2 54.10-15 76.30 Ez 10. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski. jas se ispla{iv.11 Er 32.33 1 Car 2.25 14.11 60. o da ne se posramam nikoga{.4 Gospodov poln so veli~estvenost. 8 Toga{ kon Tebe.12 93. Bog na slavata grmi.8 2 Mojs 21. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime.7-8 Jov 14.11 125.9 103.5-6 Is 3. pobrzaj da me izbavi{. Bo`e moj. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te.8 22. nitu kon delata na racete Negovi. 4 Vozvrati im. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne. ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja.2 70. no utroto nosi golema radost.4 Is 40.4 Izreki 26.17-18 96. se zasolnuvam. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri. a vo srceto smisluvaat zlo.16 18.722 PSALMI 3 11.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata. Gospodi. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod. 17.2-4 103. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene. povikav kon Tebe. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba. Gospodi i smiluvaj se. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova. spored pravednosta Svoja spasi me.12 Est 9.21 61.21.8 67. 3 Glasot Gospodov e nad vodite.7 2 Mojs 19.2 4 4 Mojs 16.5 Is 5.12 6 16.17 96. Dan 7. vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34. 6 Blagosloven e Gospod. 7 Gospod e krepost moja i {tit moj. i Ti me isceli.13 68. a Sirion . spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora. vernici Negovi.10 8 26. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me.12 8 28. glasot 6 113. za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.25 30. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen. Bidi mi Bog 29. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob.3 19. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite.1-3 . za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene. Is 54.1 95.2 136. spored nivnite lo{i postapki. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod.22 Vozdajte Mu na Gospod.35 narodot Svoj.1 28.5 87.29 Izreki 11.27 4 61.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan. Gospod nad silnite vodi. 2 Gospodi.6 5 7.

4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja.6 66. Gospodi. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost.33 1 Jn 1. stanav kako skr{en sad. 6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli.34-35 31. poradi toa {to kon Tebe povikav. koga povikav kon Tebe.8 108. .7 6 Lk 23.5 Er 6.21. 5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe.21 Er 8.3 24. se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat.5 108. imam verba vo Tebe. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor. Ti si me otkupil.21 142. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto. 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e.11 Jov 19. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene.15 141.2 5 Mojs 52. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.19 117.14 19. i godinite moi . 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja.11 Is 48.47 Rim 4.9 15 21. koja potajno mi ja postavija.2 22. kogo Gospod ne go smeta za vinoven.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev.3 Jov 5.9 105. koi imaat strahopo~it kon Tebe. 23 Jona 2. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe.7 12 37. 17 Gospodi. du{ata moja i utrobata moja. se su{ev kako na leten pripek. Gospodi. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja.19 7 4. spasi me poradi Tvojata milost.135 4 Mojs 6. 14 Jas.7. 9 Smiluvaj se kon mene.9. {to si ja zapazil za onie. za{to Ti si moj za{titnik. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne.19 9. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe. Gospodi. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi. i velam: Ti si moj Bog.10 62.46 Dela 7. koi gordo postapuvaat. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi.7. }e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki. 16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj.5 10 6.10 5 50. i koskite moi se svitkaa.19 118. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi. begaat od mene.9.25 sam. onie {to }e me vidat na ulica.11 78. no jas imam verba vo Gospod. duri i pred sosedite moi.59 1 Ptr 4. 4 Izvedi me od ovaa stapica. Gospodi.4 2 Car 12. ne dopu{taj da se posramam.21 Otkr 7. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi.3.6-8 3 30.28 9 17. a im otplatuva na onie. 21 Neka e blagosloven Gospod. pak. a i pla{ilo za poznatite moi. i koga }e se soberat zaedno. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. 13-19 14 40. i {to si ja prigotvil za onie. 15 Dnite moi se vo Tvoite race.25 19.13 50.1 79. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir. iznemo`e silata moja. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17. 15-16 5 24. ~ii prestapi im se prosteni.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie.18 Jn 1. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek.5 24 36. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi.so vozdi{ki.9 Er 14. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri. nozete moi mi gi postavi na ~istina. Bo`e na vistinata.4 Jov 31.1 17 4.21 Ez 20.1-2 24. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj.

6 . 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat.2 Er 16. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa. 22 89. o~ite Gospodovi se vrz onie. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot.6 Is 48.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme. pejte Mu na harfa so deset `ici.3.7 101. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot. 14 od prestolot.N. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji. 14-16 Judita 9. gi nabquduva site.1 Jn 1.„]e ti go poka`am patot.8 45.15 2 Mojs 19.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja. 5. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta. 4 Go pobarav Gospoda. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata. ete. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi.7 144. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66.64 33.17 Jov 34.1 97.5 1 Mojs 1.8 Zah 12.9 16 19. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi. 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani. 13 13. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se.18 Is 23.1-2 Is 8. 5 Toj saka pravednost i sud praveden. 8 „]e te vrazumam. golema sila ni junakot nema da go spasi. 11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva. 13 Od nebesata gleda Gospod. 16 Ne go spasuva carot golema vojska.8-11 37.1-16 1 Mojs 2. koi se bojat od Nego. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite. pejte Mu ume{no i so vosklik.site sili nivni. no onoj koj ima verba vo Gospod.14 5 Mojs 32. Toj zapoveda i se sozdadoa.5-6 1 Mojs 32.6 5 Mojs 7.13 1 Mojs 1. nego milost }e go opkru`uva. 13-15 7 77. 12 Bla`en e onoj narod.1 32. na koj sedi.8 Jov 38.2 15.724 PSALMI 8 32. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi. po koj da odi{. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame.15 20 114. koi nemaat razum.7.1 146.9 Izreki 19.3 143. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca. 2 Slavete Go Gospoda so lira. 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e.18 7 Ti si moe pribe`i{te.1 6 1 Mojs 1 2.6 1 Car 16. onaka kako {to Ti se nadevame.14 118. 3 pejte Mu nova pesna. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe.21 11 32.1-2 2 Mojs 14. pazi na site dela nivni. gi spre~uva namerite na narodite.21 12 143. mislite na srceto Negovo od rod vo rod.16. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost.10 11 Is 40.1 143.3 8 34.veli Bog .1 31. od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{. }e me opkru`i{ so spasonosni zvuci. i licata va{i nema da se posramat.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska.1 15 93.7 3 95. na koj Gospod mu e Bog.9-11 138. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj. 9-10 2 Mojs 15. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene.8 33.7 1 Car 14. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.15 9 148.9-11 4 88. Koj na site nim im gi sozdal srcata. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat.47 Amos 2.1 2 91. pravednici. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata. i preku Duhot na ustata Negova . 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se.6 16. Gospodi.13 10 2. gi gleda site sinovi ~ove~ki.17 5 88. i gi spasuva. kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek. 18 No.16 18 31.” .9 26. i lu|eto.20 Is.11 91.21.19 22. 8 Vkusete i }e vidite.1 Evr 11.

22 34. i sobori gi onie {to se borat protiv mene.725 PSALMI 9 1 Ptr 2. 19 Brojni se makite na pravednite.11 39. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka. koi pribegnuvaat kon Nego.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi.4 Jn 15. i angel Gospodov da odi po tragata nivna.18 Er 23. 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie.19 22.14 70.18 Mt 11. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot.1 4. niedna od niv nema da se skr{i.5 14 37. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav. {to go mrazat pravedniot. 8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna.1 6.13 11 26.15 9. ja isto{tuvav du{ata moja so post. 14 Postapuvav taka.1 3.4 30.4 82. }e se veseli poradi spasenieto od Nego.6 17 16.8 2. 13 A koga tie boleduvaa. no od site niv Gospod }e gi izbavi. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra.13 Is 29. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi.18 19 50. {to ja postavija za mene. kako toj da be{e bli`en moj. 11 Dojdete.20 Is. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod.19 76. Gospodi. mojata osamena du{a . 59-60 12 37.5 10 70.25 . 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. onie {to mi mislat zlo.20 108. 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce. Koj spasuva{ slab od silen.12 7 7. na golemoto sobranie. onie koi me osuduvaat. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi. da gi ulovi samite niv. i du{ata moja zapa|a vo osamenost.12 Mt 26.18 33. koga jas padnav. 16 me dovedoa do isku{enie. 17 Koga vikaat pravednite. 10 22.1 15 36.1-2 2 Mojs 14.16 68.13 Er 17. ~eda. 5.od tie lavovi. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro.N. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv. onie. jas se oblekuvav vo vre}i{te. a da ne znam zo{to. i nikoj od onie.25 19 37.1 12 Izreki 1. nema da bide osuden.12 21. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. a onie {to Go pobaraa Gospoda. koi mi se neprijateli bez pri~ina. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi. me kinea i ne prestanuvaa. i u{ite Negovi .kon molitvite nivni. }e platat. Gospodi.20-21 18 21.17 39. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja.14 Jov 21.15 8 Is 47. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. i angel Gospodov da gi progonuva. i smirenite po duh }e gi spasi. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite.5 40. koj e podoben na Tebe. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi.7 1 Mojs 32. site pravednici Negovi. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat. 15 A sega. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast. moj brat. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi. 29-30 22 24. da bara mir i da vrvi po nego. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego.27 16 32. mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene. 17 O. 12 mi vra}aat zlo za dobro. 13-15 6 72. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat. mi zadavaa rani. 5 1. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni.

i 9 24. razbudi se da me odbrani{. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene. nema strav Bo`ji pred o~ite negovi. Gospodi.11 102. na ~ovek koj vr{i bezzakonie.17 23. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo.6 43.2 27 39. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie. Tvojata vistina .13 Izreki 23. 11 Neka ne me gazi nogata gorda. velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi.6 4 Car 19. od zlo ne se gnasi.15 36.kako pladne.6 91. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata.35 16.4. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama. i Toj }e ti dade.8 90.6 Os 12.samiot da ne pravi{ zlo.1 Mal 2. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme.17 3.24 6 Is 58. i spravedlivosta tvoja . Ne `esti se na onoj. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina.4 9 22.16 1 Car 29. ostanuva na lo{ pat. }e bidat istrebeni. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom.726 PSALMI 20 119. {to }e posaka srceto tvoe.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site. ne `esti se . onie {to go sakaat moeto pravedno delo.15 128. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska.16 28 70. o Bo`e moj i Gospodi moj. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza. Gospodi. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se.3 25. nemoj da premol~i{.2 Mt 6.3. da se oble~at vo sram i bes~estie. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot. toj ne saka da se vrazumi. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den.26 Is 40.6 6 56. dlaboko vo negovoto srce.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir.7 61.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti. koi se nadevaat na Gospod.10 Mudr 5.5 62.5 konie. Tvojata milost e do nebesata.5 10 55.10 Efes 3. 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat.13 kako zelje nabrgu }e svenat. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod.23 25 39.2 Rim 3. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie.19 2 89. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro. Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila.2-3 Ez 25. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16. 22 37. ta da ne likuvaat onie nad mene.13 88.24 35. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina. koi se raduvaat na mojata nesre}a.21 23 7. . i da vr{i dobro. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod.7 Jov 14. }e ja nasledat Zemjata. a onie. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta. Bo`e moj. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat. onie {to se gordeat nad mene. 5 Gospodi. koj uspeva na patot svoj.do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori.18 3 9.3 1 Mojs 44. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva.30 Jk 1.13-16 69. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat. i rakata na gre{nikot da ne me goni.7 101.10-11 1 Ptr 1. 9 za{to onie {to vr{at zlo.

28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi.21 13. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev.4 14 7. 25 Bev mlad. pa }e `ivee{ ve~no.8 14. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce.34. za{to Gospod go dr`i za raka. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot. 13 no Gospod mu se potsmeva.22 Sir 27.31 5. 1 31 5 Mojs 6. i gre{nikot }e go nema.12 10.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a. go nema.13 Ezd 9.13 13. stapkite negovi nema da se sopnat. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite. 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no.7 25. }e ja nasledat zemjata.27 Mudr 11. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi.5-6 5 1 Mojs 4.727 PSALMI 10 Jov 5. }e is~eznat kako dim. go pobarav. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja.33 Jov 4. 37 Vidi go neporo~niot.6 30. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno.1 3 Jov 6.7 22 Mt 25. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi.8 18 1.14-16 9. i lacite nivni }e se skr{at. i Tvojata raka te`i vrz mene. a pravedniot e milostiv i dava.3 8.16 11. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite.1 37. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir.2 15 7.3. i ne go najdov. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite.15-17 19. za{to kaj Nego pribegnuvaat.2 6. nema da padne.24 24 3.7-8 10 U{te malku.6 23 Izreki 20. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite.5 27 33. nivnoto nasledstvo }e se zatre. a jazikot negov izgovara pravda. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva. pak. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce. niv ve~no }e gi ~uva. a onie {to toj gi prokolnuva. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego.18 23.16 15.14 . vo koskite moi nema mir poradi grevot moj. ete. 36 Pominav i.10-12 37 Izreki 23. gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva. kako te{ko breme me pritisnaa.7 9. 35 Vidov stra{en bezbo`nik.14 39 9. 20 za{to gre{nicite }e zaginat. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta. 39 Spasenieto. koga }e bide suden.13 Pla~ 3. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me.15 56. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe. 25-27 16 Izreki 15.16 13 2. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti.9 26.5 12 34. koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski. koi Gospod Go blagoslovuvaat.11 Os 8. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni. za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot.6 Er 31.13 Mt 5.35 Izreki 1.12 4 Is 1.4 15. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro.13 Ez 31. 22 za{to onie.32 21. }e bidat istrebeni. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat.33 35 Is 2. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva. i ostarev. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata.6 Is 33. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam. I.26 18 Is. sneg pa|a{e na Selmon.12 34.2-3 14 Sud 5. 3 Iznemo{tev od vikawe.3-4 2 17. 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata. 8 Er 15.68 Ez 43. Gospodi. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite.82. 32 Carstva zemni. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi. kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. ete.4 Jona 2. kade {to nema dno. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa. na nebesata iskonski. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi. rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. snagata Tvoja.5 Efes 4.19 21. 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den.13 17 77. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. ona {to ne sum go zel. goro so brojni vrvovi. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite.23 Er 2. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto.10 67. {to me mrazat bez pri~ina. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. baraat da go vratam! 5 Bo`e. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin. knezovite Zavulonovi.13 16.5 35 27. Svojot silen glas. volovite so teliwata na narodite. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie.15 . 13-15 4 Car 6. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini.19.19 Jn 15. Toj go ispra}a Svojot glas. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti. Ti go znae{ moeto bezumie. 31 Neka se donese bronza od Egipet.17 7. slavete Go Gospoda. Bo`e. koi me gonat nepravedno.11 Is 46.na iljada iljadi. 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe. Bo`e.7 44. 33 Koj se vozi na nebo. zasipna grloto moe.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod.8 5 Mojs 32. pejte Mu na Boga. se zasilija. primi darovi od lu|eto. 5.741 PSALMI 13 47. a silata Negova na oblacite. 18 Ti se vozvisi visoko. koi Te baraat. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga. Gospod.25 27-28 79. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj . 6 Da ne se posramat poradi mene site onie.123 24 3 Car 21.1 20 62.37 4 Car 9. Bog.8 28. 8-10 68. carevite }e Ti prinesuvaat darovi.4-5 Sud 5. pleni plen. Bo`e Izrailev. ~ekaj}i Go mojot Bog. vie.11 19 46. goro Ba{anska. Bo`e.1-2 5 Mojs 33. silata Tvoja. 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva. knezovite Judini . Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29. Etiopija brzo neka podade race kon Boga. 28 Poka`i ja Bo`e. 4 Onie. popu{tija o~ite moi.1 44. a vo sredinata . doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite.N. a `enite po domovite plenot go delat. {to se nadevaat na Tebe.so svoite ~eti. 8 Tu| stanav za bra}ata svoi. 35 ^udesen si Ti. na{eto spasenie. 15 Goro mo}na.4 5 Mojs 33.36 5 39.28 Is 8. Bo`e na silite. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo. vo svetosta Svoja.6 4 118. Bog Izrailev .22 11 Gospod dava naredba. goro so brojni vrvovi. a nejzinite perduvi so zlato. Da ne se posramat poradi mene onie. i sram go obzede liceto moe. kako {to prave{e so nas vo minatoto. knezovite Neftalimovi. Bo`e.16 32 Is 18. a na krajot svira~ite. tu|inec za sinovite na majka mi moja. najmladiot.7 34 17.

3 Otkr 3. usli{i me brzo. 29 2 Mojs 32. ne docni! 26 Dela 1. o~aen sum. no go nema{e. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. ta da ne gledaat.139 Jn 2.12 17 108. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede. 26 za{to onoj kogo Ti go porazi.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe. koi Te baraat.5 10 118.10 5.3 31 21. }e se izgradat gradovi vo Judeja. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod.21 36 101.32 70. 35 za{to Bog }e go spasi Sion. Gospodi. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali. mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat. Gospodi. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. da mi pomogne{. a i od dlabokite vodi.1-3 22 Mt 27. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj. za{to sum poti{ten. 13 Jas. sum beden i siromav.2 30. za{to blaga e Tvojata milost.16.4 14 31. koi mi po`eluvaat zlo. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{. 20 Navredite mi go skr{ija srceto.2 Mt 26.40 Jn 16.34.6 101. i so toa im stanav za prikaz.32 Is 4. se zasolnuvam. neka dojde od Tebe. i navredite na onie {to Te hulat. moreto i s# {to `ivee vo nego. tie go gonat. pak. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a. za da ne dobijat pro{ka od Tebe.48 23-24 Rim 11. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me.20 27 70. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. 29 Jas. i da me ute{i nekoj.7 21 Jov 6.28 Is 44. koi me mrazat. pomogni mi Bo`e.11 Is 53. Bo`e. i koi sakaat spasenie od Tebe. spasi me.so ocet me napoija.742 PSALMI 9 Jov 19.2 142. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at.9 18 101.3 Dan 12. Gospodi. no ne go najdov.11 Is 65. go{tevaweto . 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo. 23 da im se pomra~at o~ite. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. Bo`e.26 Ez 36. 25 domovite da im gi zapusti{.13 Is 49.14-15 Pla~ 1. i dlabinata da ne me progolta. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene.17 Rim 15. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi.1-3 24. i tamu }e gi nasledat. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta. 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja. poradi moite neprijateli.1 Fil 4. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie.2 69. Bo`e. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna. 10 i postam so du{ata svoja. vo blagoprijatno vreme.stapica.8 34 139. i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas. pak.25-26 11 108. pomo{nik moj i izbavitel moj. 27 Prituri vina vrz vinata nivna. pobrzaj. Gospodi. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe. 16 Usli{i me. 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj. sum beden i stradam. i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv. da se izbavam od onie. neka se upla{at i zasramat onie. i koi Te sakaat Tebe. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev . Gospodi. pak.24-25 33 21. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 . 22 Trpezata nivna neka im bide primka. Neka vi `ivnat srcata vam. pa|aat vrz mene. koi Go barate Boga. no i toa mi go zemaat za zlo.26 33. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e. dojdi mi na pomo{. Ti si.

14 Ez 12.6. dodeka postoi sonceto i mese~inata .26 71.5 3 Is 45.3 5 60.19 11 3. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi. ne napu{taj me. 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat.13 69.Svojata pravednost.37 2 Car 7. koja si ja izbavil. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te.20 6 Is 45.5 138.22 39. preku 6 21. 22 91.1 koja izvr{i golemi dela.14 7 36.9 Er 17. Gospodi. 5 za{to Ti si moja nade`. Bo`e. a ugnetuva~ot neka go ponizi. 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata. se dogovaraat me|u sebe. Bo`e moj. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{.11 15 39. 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. gonete go i fatete go. da pocrvenat i se zasramat onie. i onie. za{to ne im go znam brojot. i cel den peam za Tvoeto velelepie. 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto.24.27 9 21. ne oddale~uvaj se od mene. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini. 12 Bo`e moj. no Ti si mojot silen pomo{nik. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata. }e Te vospevam na lira.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot. 18 I vo starosta. dosega duri do vi{noto nebo. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja.3 13 34. koga }e Ti peam.8 68. sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost. kako kapki {to narosuvaat zemja. Bo`e. 9 Ne otfrlaj me na starost.21 17 128. Bo`e moj. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata. 4 Bo`e moj. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja. Bo`e. pak.11 Sof 2. 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo.11. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe. daj mu go na carot Svojot praveden sud. no Ti pak }e me o`ivee{.4 39. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto. 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene. moja verba od mladosta moja.7 88.od rod vo rod. 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie. 13-14 Er 31. a na careviot sin .17-18 8 Zah 9.11 Is 52. Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en. od racete na prestapnikot i nasilnikot. i du{ata moja. ne napu{taj me. 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud. neka gi spasi sinovite na siromasite. za Tebe ve~no }e peam.26 12 21.30 . 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi. koga }e obelam. 11 velej}i: „Go ostavi Bog. }e ja veli~am Tvojata pravednost .17 10 3 Car 10. izbavi me od racete na gre{nikot.2 21. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda.2 Os 2. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata. koi mi po`eluvaa zlo. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja. i rit~iwata .14 Er 23.3-4 Er 2.8 51. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te. 14 Jas. 8 Polna mi e ustata so pohvala.samo Tvojata. Ti me pou~uva{e od mladosta moja. izvedi me na mesto sigurno . Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati. 17 Bo`e.11 23. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me.12 18 21. neka Mu slu`at site narodi.14 7 30.1 88.11 37. koi ja demnat du{ata moja.10 Sir 44.3 24 34.5 54.743 PSALMI 4 139.1-2 Is 46.pravednost. 5 Neka `ivee. za{to nema koj da go izbavi” . 6 Neka bide kako do`d na livada.8 Os 6.35 32. {to mi sakaat zlo.1 12 Jov 29.

na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa.744 PSALMI 14 115. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog. nivnite tela se cvrsti i jadri. i mana ne im nao|a. ete. 17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo. ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat. pa }e Mu davaat arabisko zlato.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa. 10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva.6-9 Amos 9. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. 14 11 9. 4 za{to ne stradaat. i neka Mu se molat neprestajno.70 5 Mojs 32. Jeseeviot sin. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata.toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. do vrvovite na gorite.3 19 Avak 3. Koj edinstven pravi ~udesa. 5 Nemaat maki kako drugite. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. 22 bezumen bev i ne razbirav. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto. kako dobi~e bev pred Tebe.28 Jov 15. onie. i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete. 27 Za{to. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. taka. Bog Izrailev.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. a od srcata im se izlevaat bezumija.3 72. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48. Gospodi.14 24 15. sekoj den neka Go blagoslovuvaat. 7 O~ite im se podueni od salo.13 17 1 Mojs 12. no toa be{e te{ko za mene. si gi postavil na lizgavo mesto. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot. 13-26 7 16. 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni.10 118.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava. 16 Os 14. . 16 I sakav toa da go razberam.15 Er 5.3 36. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa. propa|aat. bogatstvo naplastuvaat. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo. Ti go istrebuva{ sekogo. koj otstapuva od Tebe.6 Mal 3.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. ni{to drugo ne baram. kon 25. koga se jadosuvav odnatre. 18 Navistina. takvi se gre{nicite. }e gi prezre{ niv. sekoga{ spokojni. a nasilstvoto im e obleka.5 . 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. plodot Negov }e se izdiga nad Livan.10 26 15. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata. {to se oddale~uvaat od Tebe. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite. 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka. 15 Neka po`ivee.1 Jov 21.31 17 118. Ti.

8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme. a drugi vozvisuva.17 Jov 21.9-10 Jov 7. postavija svoi znaci tamu. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog. nitu. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod. i nikoj od nas ne znae. koja postojano se kreva protiv Tebe. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini. kogo u{te od porano go pridobi. imeto Tvoe e blizu. {to `iveat na nea. ni od zapad. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici.12 14 Jov 3. Bo`e.8 Ez 7. 3 Koga se zani{a Zemjata i site.2 92. do koga? 10 Do koga. 20 Pogledaj na Svojot zavet. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva.9 Is 64. pak. 22 Stani Bo`e. 9 Znacite svoi ne gi gledame. od pustinata. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog.21 11 Is 52. za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe. letoto i proletta Ti gi opredeli. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. }e sudam spored pravda. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! . na Gospod ja polagam nade`ta moja. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto.17 5 Mojs 7.10 13 88. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite. Bo`e. bunata na onie {to Te mrazat.19 5 1 Car 2. 74. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e.46 8 1 Car 2.7 Dan 2.1-2 95.9 7 Mt 24. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. spored pravdata Svoja presudi. 1 7 4 Car 25.3 88. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez. 18-2. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot.17 Er 10. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica.26 Pla~ 2. 23-28 10 6.8 15 2 Mojs 17. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie.4 Jov 15. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata.16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga. do zemja go razurnaa.25 9 76.10 1 Car 2. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi. prome{ano. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe.8 3 Is 51.3 Zah 1. nema pove}e ni prorok. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi.3 Is 51.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to.6 Is 63. so vino penlivo. 18 Seti se sepak na ova. i na gorata Sionska.10 9 59. Te falime.4 45. Carot moj e u{te od pred vekovite.745 PSALMI 73. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. neprijatelot Go navredi Gospoda. go oskvernija mestoto. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli. na koe imeto Tvoe prestojuva.9-10 Is 51.1-7 4 Mojs 20. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe.2 59. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime. Bo`e.N. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok.10 6 93.2-13 Is. ti gi isu{i rekite nepresu{ni.2 2 Mojs 15.20 91.

Bo`e. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja.37 Naum 1.5 Vo [alem e Negovoto mesto. 21-23 47. ve~no }e se raduvam. golemo e Ne- 13 142. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod. se voznemiriv i ne mo`am da govoram. 3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam. a Negovoto `iveali{te .57 Naum 3.9 vozvisi. {titot i me~ot i vojnata. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e.3 77.3-7 6 4 Car 19.10 17 2 Mojs 14 Naum 1. 17 Od oblacite se izlea voda. razmisluvam i duhot moj malaksuva.1-18 5 Mojs 32. 5 Razmisluvav za damne{nite dni. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron.4 Mt 13. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog.16 20 Is 43. Zemjata se upla{i i zaneme.4 77. 10-11 Jov 7.11 skamenija i kowanicite i kowite.30-31 88.11-14 Mih 6.2 ~estven od drevnite gori! 49. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet. sinovite na Jakov i na Josif. Te vidoa vodite i se razbranuvaa.1 2 48. Tvojot pat e svet. {to ste okolu Nego. se 4 41.14-15 62. 13 Bo`e.6 Mal 3. poukite moi. za da gi spasi site ugneteni po Zemjata.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73. i koj }e opstane pred Jona 2. Zemjata trepere{e i se trese{e.746 PSALMI 75. 42. i bezdnite zatreperea.52 Is 63. so glasot svoj kon Boga.1 88. a rogot na pravednite }e se 45. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot.3 27.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87. za da me ~ue.39.9 Neem 9. svetkavici ja osvetluvaa vselenata. 16 Te vidoa. zaspaa i im papsaa racete.3 9 Jas. i ispolnuvajte gi zavetite. Tvoite pateki preku mo}nite vodi. narode moj.6 2 Mojs 15. so izdignati race kon Nego neumorno.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{. poveli76. na Stra{niot. Bo`e Jakovov. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i.8 141. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela.na Sion. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni. 11 Zavetuvajte se na Gospod.18 8 73.12 18 17.35 Er 51. Koj bog e tolku golem. no Tvoite tragi ne se poznavaa. i se setiv za starite godini. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto. va{iot Bog.16 ce.2 8 govoto ime vo Izrail. 1 14 17. Koj pravi ~udesa.11 Mudr 14.14 143. 6 142. .7 121. 6 Od Tvojata zakana. }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela. a duhot moj me ispituva{e.5. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod.5 7 Ti si stra{en.16 50.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. }e Mu peam na Jakovoviot Bog.5 5 Mojs 32. 2 Poznat e Bog vo Judeja. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite.4 Avak 3.9 Is 49. 9 koga Bog stana da sudi. prinesuvajte darovi.21 9. 4 Posvetol si od svetlinata.3 Tebe.1 5 Mojs 32.4 16 1 Mojs 46.6 19 29 96.1 Is 26. pak. od Kogo se pla{at i zemnite carevi. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite.6-7 1 Mojs 14.4 2 Mojs 19. zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici. 4 Budni se o~ite moi.14 5 Mojs 7. vodite. site.46 Pla~ 3.26-27 Neem 1.

31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as. toga{ Go baraa. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a.3 84. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi.8 2 Mojs 10.18 Is 26. okolu nivnite `iveali{ta.27 31. i gi postavi vodite kako nasip.rod tvrdoglav i buntoven. so jazikot svoj la`ea pred Nego. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev.i bliknaa vodi.3 8 5 Mojs 31.22 Os 11.so ognena svetlina. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa.13 Jov 8. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa.7 5 Mojs 32. i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov. 6 za da znae idniot rod. da ne gi zaboravaat delata Bo`ji. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i.13-16 29 Os 13.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme. gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi.3 Mudr 16.5.747 PSALMI 3 43. i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi. Toj udri vo karpa . decata. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e.2 11.3 2 Mojs 32.1-7 4 Mojs 20.31 9 Os 7. 19 pa Go napadnaa Boga. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja.10 4-6 21. a po cela no} . 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32. i vodi potekoa kako reki. 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego.15.8 2 Mojs 17. {to im gi be{e poka`al.9 Ez 20.16 Os 5. vo poliwata na Coan. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i.1 144. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel. {to }e se rodat.14 4 Mojs 14. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga.30 147. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj. 16 Od karpata izvede voda. 4 nema da gi krieme od nivnite deca.40 5 Mojs 8. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni . im go dade. 15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna.19-24 24 Jn 6. i hranata u{te im be{e vo ustata nivna.13 18 94. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca.2-13 Is 48.16 38 64. 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego.4 2 Mojs 10.29 15-16 104. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga.13 Os 6.41 113.39 2 Mojs 13. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail. strelaj}i so lakovi. 34 Koga gi ubiva{e.13-14 5 Mojs 4. 38 No Toj.2 Mal 3.8-9 19 22. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo.3 . Mo`e li Toj da mu dade i leb.15 37 Is 29.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11.20 Is 48.1 Dela 8. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova. potekoa potoci.2 12.5 40 5 Mojs 9.22 23 4 Car 7.31 25 104. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno.21 17 Ez 20.20 26 4 Mojs 11.33 14 104.4 8. 9 Sinovite Efremovi.8-9 2 Mojs 16. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata.9 6. Milostiviot.21 31 4 Mojs 14. i im dade leb nebesen. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail.22 41 Is 6. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u.20 1 Kor 10.25-26 12. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete. 14 dewe gi vode{e so oblak. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat.21 34-35 4 Mojs 21.2-36 5 Mojs 6. 36 No so ustata svoja Go mamea. vooru`eni. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor.

13. Jakov i Izrail.20 2 Mojs 12.16. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~.7 Is 40.19 68 46.22 63 5 Mojs 32.11-13 56-58 5 Mojs 32.11-13 71 2 Car 5.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12.16-17 64 Jov 27. i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni.4 23.2 104. 60 ja otfrli skinijata vo Silom.24 Mih 7. ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov.2 Sir 24. 59 Bog go ~u toa. go oskvernija svetiot Is 17.11. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja. a imotot niven . 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son.33 yverovi.15 66 1 Car 5.7 51 104. nasledstvoto Negovo.11 69 47. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{.2 Er 7. 5 Do koga.13.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski. i gnev.Svoite ~udesa.16 Sof 1. go otfrli Izrail.6 urnatini. 42 ne se se}avaa na Negovata raka. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi. kako junak od vino sovladan.18 Mih 1. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad. sram i podbiv za onie {to se okolu nas. 18.36 105. 18. 61 1 Car 4. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka.41-42 12. 50 go otvori patot na Svojot gnev. koja desnicata Negova ja be{e pridobila. 70 i go izbra David.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev.44 Is. jarost. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo.17. i tie ne se upla{ija.12-13 Er 7. a 2 telata na Tvoite svetii .9 55 43. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa. onaa.11 Ez 34. se razgnevi mnogu. 1 Mak 7. neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora. 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan .21 13. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram.odred zli angeli. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo.N. i vdovicite nivni ne bea oplakuvani.4 86. se pretvorija vo iskriven lak.3 4. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham. koja ja vozqubi. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? .6 72 76.na zemnite 79.21 Sud 2. svojot sluga.2 Er 26.10. i maki .23 36. go zede od ov~ite stada.2 7. vo koja se vseli Toj me|u lu|eto.14 60 Is. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci.22-25 Er 7. za da ne mo`at da pijat. 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni.17 pogrebe.34 52 76.2 2 Car 5.6-7 53 2 Mojs 13.N.1 Tvoj hram. Erusalim go pretvorija vo 24. Gospodi.19 2 Mojs 15.11.10 1 Bo`e.1 4 Car 25. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3.748 PSALMI 42 2 Mojs 12. 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni .1 1 Car 1. i nema{e koj da gi Er 14. 9-10 Pla~ 1.14 15. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78. 63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e.6 22. 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i. i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno.8-13 70 1 Car 13. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim. gorata Sion.so ogan. }e se razgnevuva{ postojano.2 86.12 25. 68 tuku go izbra kolenoto Judino. ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor. 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet.so slana. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni.

20 114.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat.25 Dan 9.1 9 2 Mojs 32. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda. {to si go odgledal za Sebe. naredba od Boga Jakovov. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{. i nie }e se spasime! 5 43.3 Er 23. 4 za{to toa e zakon za Izrail.14 6. povrati n#. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe. 3 Bo`e. Spasitele na{.12 Amos 8. 1 79. 14 Bo`e na silite! Svrti se.9 47.1 94.18 7 2 Mojs 1. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata. 19 Gospodi. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina. Koj sedi{ na heruvimite. i nie }e go prizivame Tvoeto ime. 2 zapejte pesna. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif.12 Ez 20.17 4.12 4 Car 4. za{to mnogu sme poni`eni.7 8 141.10 2 Mojs 25. poradi slavata na imeto Tvoe.21 11. voskliknete kon Boga Jakovov.4 Er 10. vo opredeleno vreme. na milozvu~na lira so harfa.1 88. Bo`e. koga toj izleze od egipetskata zemja.13-14 79. so koi Te hulea Tebe.50 13 73. o`ivej n#. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva.749 PSALMI 4 43. i na{ite neprijateli ni se smeat. poslu{aj! Ti.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga.17 . koi ne go prizivaat imeto Tvoe. 9 is~isti za nea mesto.44 35. pa da ja berat site.9 Os 10. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata. 18 A nie nema da otstapime od Tebe.3 101. 3 zatrubete so truba vo novomese~je. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja. i vrz carstvata.1 44. pak.24 9 Is 5.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev. vo denot na va{iot praznik.1 6 41. 13 A nie. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata. i nie }e se spasime! 12 88. Bo`e na silite.1-5 1 Sol 4.23 73. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni.23 Is 1.5 10-11 41.1 4 Mojs 6.13 Os 2.3 7 78. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi.24 4 Mojs 29.23 73. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje.1 79. kogo si go odgledal za Sebe. Bo`e na silite.6 5 Mojs 28. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi. 33-41 Jn 15. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica.21 4 3 Mojs 23.20 Jov 16.2 5 Mojs 32. i gi zacvrsti korewata nejzini.4 Ez 34.1 2 17. 7 Gospodi. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija. Gospodi. i taa ja ispolni zemjata.7 Er 24.1-7 26.46 5 Mojs 4. Bo`e na silite. i nie }e se spasime! 4 Gospodi.37 3 Car 9. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi. na{ata Sila.1 8.2 125.1 Ez 34.2-5 Er 2.1-6 6-7 13. neka sveti liceto Tvoe.25 Sir 36.43 Joil 2.6 80. 9 Pomogni ni. Koj go vodi{ Josif kako stado. gi izgoni narodite i ja posadi. neka svetne liceto Tvoe. pogledaj i na sinot. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt. udrete vo timpan.7-13 7 Er 50. zableskaj! 2 Pred Efrem.11 4 4.6 66.18 1 Car 4.7 99. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija.5 13 Er 12. sinot.26 Ez 14.4 5 43. povrati n#.8 Sof 2.1 Mt 21. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata. i polskata yverka ja jade.

12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”.5 Jov 27. bi polzele do Nego. {to Go mrazat Gospoda. 5 Ne znaat. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar. pri grom te ~uv. vie ste site sinovi na Sevi{niot.10 96.8 2 Mojs 17. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata.9-20 13 Er 3. i Jas }e ti posvedo~am. 1 82.2 12 5 Mojs 9.3 108. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici.1-7 18.28 Jov 29.17 7. kaj vodite na Meriva te ispitav.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika. Koj te izvede od egipetskata zemja.46 10 2 Mojs 20.1 3 2 Mojs 23. otvori ja ustata svoja. kako {to im napravi na Midjanite. pa da go pobaraat imeto Tvoe.25 8. a onie {to Te mrazat. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja. ne razbiraat.15 Sud 4-5 Is 9. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite. krenaa glava. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir. i }e pa|ate kako sekoj knez. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj. kako so Zeveja i Salmana. Izrail ne Mi se pokori. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski. i Jas }e ja napolnam. praveden i siromav.37 Ez 21.1 Is 3.2 43. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi.” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj.8 81. 7 Geval. na Moav i Agarjanite.23 49. Bog tvoj.2-3 10 2 Mojs 2.19 9 2 Mojs 15. da se posramat i da zaginat. ako Me poslu{a{. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat.26 Is 55.750 PSALMI 8 94.24 9.” 8 Stani. vo temnina odat. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj. sudi $ na Zemjata.21 14 Is 48. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior. 13 O.13-14 2 57.6 Er 5.9 Is 17.7-8 5 Mojs 32.9 Is 42. i kako plamen {to zapaluva gori. kako i na Sisera. sklu~ija protiv Tebe sojuz.2 16 Er 25. 15 Onie. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no.34 .3 9.13 15 Is 5. kako i na Javin kaj potokot Ki{on.6 6 Jn 10. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi.7 12 Sud 7. 11 Postapi so niv. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi. 4 2 Mojs 23.18 15 3 Mojs 26. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi.2-3 11 Er 8. 6 {atorite na Edom i Ismailcite. site zemni osnovi se razni{aa. 8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv.1 4 Er 11. narode Moj.23 14 57.15-18 4 Mojs 20. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj. za{to Tvoi se site narodi. 18 i da poznaat deka Ti si Toj. 9 Napravi im go istoto. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca. so nivnite knezovi.13 28. 8 ^uj. Amon. i Jas te izbaviv. Bo`e. neka odat po mislite svoi.32 45. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{.

mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja. krotok i mnogumilostiv kon site.2 Prikloni go.iljada dni nadvor. 7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe.23 42. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod. Gospodi.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja.23 12 46. a pravednosta }e se pojavi od neboto.13-14 53. 3 41. 9 Da. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi. Tvojata milost. gi pokri site nivni grevovi.16 Ez 11. go vrati od plenstvo Jakov.1-2 27.1 142.26 Joil 2. Ti omile zemjata Tvoja.751 PSALMI 83. 5 za{to Ti.2 posveten na Tebe. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog. ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li. i odvrati ja Tvojata jarost od nas. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi. spasenie na{e. . Gospodi. {to odat neporo~no.2. spasenieto od Nego e blisku do onie.12 85. uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. 8 34.8 Zah 8. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja. poslu{aj.2 129. i lastovi~kata gnezdo.6-7 10 2 Mojs 24. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku . 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog.5 7-8 Is 43. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie. usli{i ja molitvata moja. koi Te povikuvaat. 88.38 5 79. tie ja pretvoraat vo izvori. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina.1 39. Bo`e. pravednosta i mirot }e se celivaat. tie postojano Te falat.20 4 24. i pak da n# o`ivee{.17 2 24. Er 10. i podari ni spasenie. Toj dava blagodat i slava.8 13 66.18 84.6 Is 58. koj se nadeva vo Tebe.10 Bo`e moj. dodeka ne Go vidat Boga. 6 ^uj ja.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi. 5 Mojs 3. 16. si dobar. 4 77. Gospodi. 8 Gospodi. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja. Gospodi. Gospod ne gi li{uva od blaga onie. 7 minuvaat od sila vo sila. Bo`e na silite.8 121. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. i do`d ja pokriva so virovi. ja izdigam du{ata svoja. za{to sum 7 beden i siromav. pri oltarite Tvoi. bla`en e onoj ~ovek.4 48.6 3 Pomiluj me. za{to kon Te2 Mojs 15. 4 Povrati n#.2 12 Is 45.9 88. 5 Bla`en e onoj ~ovek. za{to sum 76. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu. da se povrati{.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta.2 7 Ez 34. na Sion. koi se bojat od Nego. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas.11 be vikam sekoj den. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e. spasi go slugata Tvoj. 12 Gospodi Savaote. koi `iveat vo domot Tvoj.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi. za{titniku na{. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi. Bo`e. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te.3 6 78. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e. Gospodi Savaote. Gospodi. i Ti me ~u.2 Jn 1.6 3 go smiri siot Svoj gnev.2 52.14 11 88. Gospodi.1 4 5.6 za{to kon Tebe.1 8.14 96.

1 51.33 12 9. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam. me napravi odvraten za niv. peat i 87.13 25. vo mrak i vo smrtna senka. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost.8 2 Mojs 34. 16.1 2. Koj si {tedar i milostiv.18 moja. kon Tvojot pat. i tie se rodija tamu. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe. 14 Zo{to. 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite. 12 ]e Te slavam.6 5 Mojs 32.1 2 77.3 26.40 Joil 2. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija.10 Jov 9. 6 Me polo`i vo podzemen rov.2 Is 27. za koi Ti ve}e ne se se}ava{. Gospodi. Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde.3 Ez 13.4 86.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me.11 142. 14 Bo`e.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini.Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe. stradam vo u`as i o~aen sum.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti. i daj mi nepokoleblivo srce.23 Ez 20. Rahav i Vavilon. stanav kako nemo}en ~ovek. gi protegam racete kon Tebe.8 17.16 86.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego. i Samiot Sevi{en go zacvrsti. i lu|eto od Etiopija.8 1 Gospodi. 17 poka`i so mene ~udo za dobro. Gospodi.7 Pla~ 3.22 Ez 32. mi pomogna i me ute{i.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa. Gospodi.4-6 101.15 velat . Bo`e moj. 16 pogledni na mene i pomiluj me. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am. Gospodi.9 za tebe. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob. }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe.752 PSALMI 9 21. i so site Svoi branovi me porazuva{. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe. Gospodi. . za{to Ti. i nema dela kako Tvoite.1 75. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob.7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja.4 14. {to me mrazat. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja.6 16 24.13 Er 31. Bo`e. pa da vidat onie.23 14 53. .site na{i izvori se vo Tebe. Gospodi. 5 47.7 142.1 47. i Tir. mnogumilostiv i veren. i jas }e odam vo Tvojata vistina. od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe. i Filistejcite.22 Otkr 15.13 4 88. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot.6 3.4 41. 6 3 Grade Bo`ji. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina .9 13 87. i vo zemjata na zaboravot . i da se zasramat. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe. 7 Onie {to peat se raduvaat. Gospodi. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa. 9-10 37. Gospodi. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti. zakonoprestapnicite stanaa protiv mene. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6. tie se otturnati od Tvojata raka.5 Is 38. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost. 15 No Ti. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov. za da go po~ituvam imeto Tvoe.15.7 4 Mojs 16.8 144. preslavno se zboruva Is 4.4 15 102. Bo`e na moeto spasenie.68 Zah 2.4 Jov 10.16 115. Gospodi. dolgotrpeliv.27-29 65.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25.

20 Go najdov Mojot sluga David. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. Bo`e na silite.7 2 Car 7. go izdignav izbranikot me|u Mojot narod. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata. 21 Rakata Moja }e ostane so nego. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat.4-5 prijatelot.9 Is 6. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi.” 5 I neboto }e gi proslavuva. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval.5 29 Is 55.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas. Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice.1 81. i so rani nivnoto bezzakonie. 6 Za{to. Gospodi. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti. na{iot Car.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja.14 . 12 Sever i jug Ti si gi sozdal. 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova. 10 Ti go skr{i Rahav kako trup.13 22.2 2 Mojs 34. Gospodi. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog.3 33 2 Car 7. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin. 12-16 Jov 19.5 Dela 2.11-12 2 Car 7. 15-18 Otkr 1. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol. Gospodi. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat.22 22 Is 42. Gospodi. 9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{. visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol. povisoko od zemnite carevi. 16 46. i nad rekite . 1 7 28.19 Jn 20. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi. moj Bog i krepost na moeto spasenie. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot. 13 Silna e Tvojata mi{ka. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice.10 96. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88.6 9 85. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi. 8 Gospodi. i mi{kata moja }e go zakrepnuva.1 Jov 1.1-2 15 84.14 Er 3. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego.12 12 23.desnicata negova. kolku denovite na neboto.70 1 Car 16 Dela 13.7 Jov 7. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat. a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost.1 19 46. crvsta e rakata Tvoja.17 28 Kol 1.1 27 2. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego.3 20 131. i vernosta Tvoja Te opkru`uva. so svoeto sveto maslo go pomazav.8 10 64. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi. gar. 8-16 21 77. ve~no }e ja vospevam. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena.

68 42 30. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav. koga n# ponizuva{e.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona. se razgnevi na Tvojot pomazanik. toj stana za potsmev na svoite sosedi. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata.7 ni se kako v~era{en den. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov. za godinite.4 38 71.25 ^ETVRTA KNIGA 89.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19.15 deset godini. a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee.13 78. pa da se zdobieme so mudro srce. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod. Gospodi.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici. 15 razveseli n# za onie dni. 36. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli. {to izleglo od ustata Moja. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot. i pove}e vreme od niv se vo trud i maka. Gospodi.754 PSALMI 35 Er 33. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost. 11. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. vo koi vidovme zlo. 46 Do koga.12-13 52 105. 5 Gi odnesuva{ kako son.5 49 89. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga. negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene.” 38 No Ti go otfrli i go prezre. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi.4 108.3 bezzakonija.7 Otkr 1.8 lenata.2 1 Mojs 1. {to pominal.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe. a nave~er pa|a i se isu{uva. 40 gi razru{i site negovi ogradi.5 36 109. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. Amin! 47 78. godinite ni svr{uvaat kako zdiv.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite. i kolku edna stra`a preku no}ta. i veli{: 102.2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav.11 43. 1-7 gnev. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni.25 PSALM 89 Bog e ve~en. Gospodi.5. gi zaraduva site neprijateli negovi.48 Lk 1.14 16. Gospodi.1 Avak 1. Gospodi. Sir 18.12 Izreki 8.4 48 38. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni. .2 92. 1 Mojs 3.3-4 41 79. bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3. 13 Svrti se. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev. a ako sme krepki i do osum. 14. veren svedok na neboto. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin.15-16 Is 40.

8 15 5 Mojs 32. i daj da ni us32. i }e go izbavam. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot.3 16 22. so~ni i polni so sve`ina. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{.4 44.1 5 Izreki 3. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie.1-3 6 8 138.2 Er 33.23 Jov 5. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana. i }e go ~ujam. 3 na desetostrunena harfa i na lira. 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina.7 14 9.10 96. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik.47 . 4 Za{to Ti me razveseli. daj im Mt 23. 5 Kolku se golemi delata Tvoi.23 13 Is 11. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite. 8 Ti si.11 Ruta 2. Gospodi. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene.14 14 51.18 Lk 10. 10 zlo nema da ti se slu~i. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja. nade` moja. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto.3 11 Mt 4. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja.2 15 Is 43. 15 ]e povika kon Mene. no do tebe nema da se pribli`at. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov. so nego }e sum vo nevolja.24 Er 15.2 90. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari.” 1 6 5 Mojs 32. se izdiga kako kedar levanonski.1-2 11 22.8 Jov 5.15 Izreki 12. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a.17-18 7 72.2 9.22 Mudr 13.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe. i od ~umata pogubna. i Tvojata slavna sila .8 8 36.7 95.4 10.6 46.17 10 5 Mojs 7. Gospodi.10 2 9.26 Izreki 3. }e go izbavam i }e go proslavam. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi.1 Is 52.2 32. Gospod ti e zasolni{te.6 49. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16.10 5 Mojs 33.6 Evr 1.4 12 Izreki 3.14 Sir 34. 9 Za{to.8 Os 13. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog. Sevi{en. 15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod.5 74.12 peat delata na racete na{i. se oble~e vo veli~estvenost.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot.25 Pesna 3. Gospodi. so Tvoite dela.1 5. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene.21 13 1. i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici.6. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj. Gospod se prepa{a so sila. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe.19-22 Mk 16. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot.8 96. i deset iljadi desno od tebe. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva.19 92. ni od strela {to leta dewe.2 46. Ti postoi{ otsekoga{. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae.16 10 67.37 uspeh na delata na racete na{i.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi. Ti si moe prebivali{te. Bog moj. eve. lav i zmej }e zgazuva{. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav. za{to go pozna imeto Moe. i }e go za{titam. od zaraza {to opusto{uva napladne.8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas. i sekoja no} . neprijatelite Tvoi. 12 ]e te ponesat na race. 1 91.1 98.Tvojata vernost. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog. na delata na Tvoite race im se raduvam.kaj 4 ~edata Tvoi. 17. i me pomazuva{ so ~isto maslo. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost. 12 Pravedniot cuti kako palma.

8 77.22 Dan 2. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race.11 Ez 9.1-12 5 Mojs 6.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite. vie {to ste bezumni! I dali vie.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se.22-23 5 Mojs 24. 7 za{to Toj e Bog na{.31 13.17 19 70.4 5-6 2 Mojs 22.11.22 94.17-21 26.10 4. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli. Gospod Bog }e gi pogubi. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum.22 Sir 47. gi izdignaa rekite glasovite svoi. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini.Tvojata milost.1-4 78.35 1 Car niti.12 11 Prop 1.14 14 1 Car 12.10 50. i go pou~uva{ na Tvojot Zakon.9 Jov 22.37 2 Mojs 17. nema li da vidi? 10 Onoj.4-5 96.24.2 46.2-3 144. kogo go vrazumuva{ Ti.11 56. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe.1 8 2. 1 3 5.13 Er 12. Gospodi. Gospodi na odmazdata.55 Naum 1. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi. 6 vdovica i tu|inec ubivaat.13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod.1 5 Mojs 32.1-2 73. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie.1-2 7 22.1-2 72.20 Jov 21.17 Izreki 3.1-7 18. i Onoj {to go postavil okoto.22 Rim 11.sigurna tvrdina moja. 5 Bidej}i Negovo e moreto. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51.71 Jov 5. Gospodi. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja. od goleminata na morskite branovi. kako vo Meriva. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi.2 1 Sol 4.21 85. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite.56 Pla~ 3. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi. . Gospodi. O.1 17 114. Koj gi vrazumuva narodite.7-11 9 2 Mojs 4.1 Jov 36. Gospodi.10 120.4 8-9 80.15 |a svetost za ve~ni vremiwa. Bo`e na odmazdata. 28.19 Zah 7. 7 Pa velat: Gospod nema da vidi. i Koj go u~i ~ovekot na znewe. 13-14 5 23. nema li da ~ue.10 78. Na tvojot dom.16 32.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e.13 Er 23.8 Evr 3. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod.47 7 9.17 Is 12.22 8. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi.1-2 .5 88.17 65.2 1 Kor 3. nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj.11-12 10 5 Mojs 32. znae deka se tie suetni.2 Izreki 1. lu|e.13 95. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi. Sudijo na Zemjava.42 Izreki 5.16 Er 50.3 12. i Toj go sozdade. Koj go nasadil uvoto.16 62.4 4 Mojs 14.1 4 Mojs 31. po~u93.13 23 7. 16 107.2 76. 4 }e mrmorat i govorat drsko.11 Izreki 20. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i.9 135. na{iot Tvorec.20 12 118.64 3 6.1 Mal 2. Gospodi.8.17 3. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata. dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo. da klekneme pred liceto na Gospod. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj .46 89.11 106. Gospodi.22 19. mu pripa20.15 2 99.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32. i sirak usmrtuvaat. 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba. do koga ne~estivite }e se falat. poka`i se! 2 Stani.1 50. 12 Bla`en e onoj ~ovek. i so psalmi da Mu vosklikneme.5. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci.

11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95.~udesata Negovi. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi. 7 Neka se zasramat site.34 5 Mojs 12.spored Svojata vistina.15 za{to sozdade ~udesni raboti.4-6 Er 10.1 8 47. povisok si od site bogovi.38 6 103.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata.9 2 84.1 2 Mojs 20. 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57.6 ta mi{ka.7 Is 44. 13 pred liceto na Gospod. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi. Negova.12 Izreki 16.11 4.1 94.11 5.1 ta pravda. 8 ^u Sion i se zaraduva. 12 Raduvajte se. Poklonete Mu se site „bogovi” .3 1 Mojs 1.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.18 94. plemiwa narodni. i site narodi ja gledaat Negovata slava.23-25 Avak 2. Gospodi.9 Mudr 9.15-18 Is 1.4 Judita 16. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba.29 39.18 5 21.9 111. za{to ide.3 3 17.8 92. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol.27-28 9.5 32. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost.15-18 Is 40. od liceto na Gospod. Toj upravuva pravedno so narodite.1 7 28. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.7 114.14 4 Mojs 14.1 96.12 24.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo.14 67.4-8 134. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata.8. 7 Vozdajte Mu na Gospod. i na site narodi . 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo.2-5 1 Kor 8.6 5 Mojs 4.7 Sud 5.8 49.2 104.vo svetili{teto Negovo.25. sila i velikolepie .1 131. 1.4-6 32.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev. a Gospod gi sozdade nebesata.6 12 Is 55.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir. da likuvaat site drvja po dubravite. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve. blagoslovuvajte go imeto Negovo.21 2 Car 22.6 7 95. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi.18 6 49.4 2 Let 2.10 3 97.11 11 97.3 5 96. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi.30.3 97.2 133. nema da se razni{a.radost. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda.3 144.6 120.Izreki 2.23 48. 11 Svetlina zasvetli nad pravedniot. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii.1 95.2 96. pravedni. 4 47.4-8 134.1 92.17 4 76.8 97. stra{en e Toj nad site bogovi. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi.5-6 43.4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja. . vozdajte Mu na Gospod slava i ~est.1-2 9 113.22 39. i na narodite .1 Is 42.4-6 Er 2. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata.12 10 13 9. 18-19 Posl.23 47. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu.3 95.10-11 98. koi se poklonuvaat na likovi. 41.24-25 44. po celata Zemja.7 10 9. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv.11 Is 40.5 114. Amos 5.14 95. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto. 9 za{to Ti si. Gospodi. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva.17-19 40. 35. koi se falat so svoite idoli. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego. a za pravite po srce . prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda.8-19 45.Is 5.30 9. Sevi{en na celata Zemja. zapej Mu na Gospod. Zemjata gleda i treperi.5 Mih 1.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca. 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli.17-20 40. 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.10-13 88.12 9 82.

3 Lk 1.13 96.30-31 32.4 govo.3 12. }e go pogubam.23 4 71.3 to na Gospod! 76. {to im gi dava{e.1-2 pesna.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata.1 131. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi. slavete Go. za{to svet e Gospod.8 47. ne go podnesuvam.12 7 80.15 Is 6.9 rot .30 i narodite .1 65.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12.7 2 Mojs 19. koj odi po patot neporo~en.10.pravi~no. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata.3 4 Mojs 10. 8-12 11.2 4 Car 19. 3 Is 52.4 2 Car 6. 85.2 Is 52. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene. deka Toj n# sozdade nas.16 1 Car 4. 2 66.18 4 Mojs 12. 8 Gospodi. i poklonuvajte se na Negovata sveta gora.21 Is 6.4 5 32.10-13 Is 55.4 70.1 105.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42.9 144.4-8 . Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e.2 Otkr 15.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98.1 Sir 46. 143. gi mrazam delata na otpadnicite .3 95. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce.18-24 Er 15.5 2 Mojs 19.1-2 95.1 95. cela Zemjo. Bo`e. na{iot Bog.4 29. za lukaviot ne sakam da znam. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe.tie nema da se prilepat za mene.9 3 Mojs 25. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki.9 149.10 46. 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.13 1 Car 7. koj saka praveden sud.3 42. 97.16 Is 30.35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17. Ti utvrdi pravda.6 97.7 Is 66.1 1 Let 28. a Samoil me|u onie.4 31.13 2 Mojs ta.6. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce.18-19 32.9 1 Let 16.21 102.7 Is 52. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15. 4 Vosklikni Mu na Gospod. 112.9 5 109. 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e.7 rod vo rod.5 at vo nea.94. raduj se i pej. Bo`e na{.31-34 4 Mojs 12.11-13 31.11-14 31. Negovi sme .23 2 Mojs 17.1 Pla~ 2. Ti be{e milostiv sprema niv. na{iot Bog. ne mo`e da ostane pred o~ite moi. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie.11 Vosklikni Mu na Gospod. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost. so liri 95.1-2 95.1 79. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi.1 5 pejte Mu na Gospod so liri.23 Mih 4. a ne nie samite.8 43.4 88.15 62.4 17. za da sedat so mene. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi.1 95. toj }e mi slu`i. koj pravi spletki.1 146. zapej.10 Otkr 5.6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34.49 4 65.11 8-9 9. falete go imeto Ne.10 96.1 eto od na{iot Bog. Gospodi.2. poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi.22 150.8 66. na{iot Bog.12 95. Ti gi slu{a{e. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod. koi go povikuvaa imeto Negovo. vo Negovite dvorovi so 2 47.pred Gospod.1618 6 46.16 7 23.1 92.1 10.7. 58.1 2 Mojs 17.10 6 105.1 99.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.1 i so glas psalomski.10. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog.47 110.10 Lk 2. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144. koj govori laga. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car.

vo denot. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.6 21.759 PSALMI 8 2 Mojs 20. smiluvaj mu se na Sion. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto.1 46.23-27 5. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni. a Ti }e prebiva{. Koj te oven~uva so milost i so dobrini. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go.5 25.27 4 5.1 97.5-6 4 Mojs 14.13 94. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene. 3 14. 9 Toj ne se gnevi do kraj. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod.12 87. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina.15 Izreki 11.1-2 135.6 Is 40. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod.1 Er 33.8 24.11 5 Izreki 17. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.5-6 31.1 116.8 . 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek.4 138.1 1 Mojs 17.20 Efes 5. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj. du{o moja. i Tvoite godini nema da zavr{at. a potoa soboren. sedam kako samotna ptica na pokriv. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. na Onoj. 8 [tedar i milostiv e Gospod.1 106.26 Otkr 21. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod. 13 Stani.7 5 Mojs 4.30 2 25. a site zemni carevi od Tvojata slava. gi skrati dnite moi.20 Pla~ 4. usli{i me brgu.2 99.2 2 Car 22. i falej}i se.2-3 23.1 3 Car 9.1 141.17 142.1 67.17 108. 26 tie }e propadnat.1 65.6 30.kako obleka }e ovetveat. me prokolnuvaat.31 Efes 2.4-5 Izreki 20.32 70. Gospodi.4 3 Mojs 19.4 1 Let 16. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.23 4 17. ve~no prebiva{.8-9 Ezd 3.11 1 Let 16. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi. 27 No Ti si sekoga{ istiot. 4 poparen sum kako treva. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj.18 19.20 7 5. nitu ve~no se luti. 7 ne spijam. koga Te povikuvam.11-12 36. 1 9 3. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni.21 Is 33.23 2 5 Mojs 28. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost. 12 A Ti.5 8 Izreki 20.2 70.7 6 6.7 94.7 5 105.2 95.9 6 118.9 68. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot.22 4 Jov 30. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina.5 5 89. Koj gi isceluva site tvoi bolesti.2 142.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite.6 Er 23.37 49. srceto mi e isu{eno.23 26.11 3 12.1 Ez 34.26 Izreki 11. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija.2 2 38.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi.7 16.20 16. a koskite moi gorat kako ogan.11. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam.2 117. stanav kako buv vo urnatini.3 118. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat.63 Izreki 2. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod. 25 Vo po~etokot Ti.47 3 78. nebesata se delo na Tvoite race. Gospoda.3 29. Gospodi. 1 101. 3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim. na Izrailevite sinovi .4 Is 33. da gi oslobodi osudenite na smrt. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim. site tie .4 39. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat.13-14 5 Mojs 3.1 26. du{o moja. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe.20 12. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go.11 33. i imeto Tvoe e od rod vo rod.24 Jov 19. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am.7 100. ja osnova Zemjata.delata Svoi.20 20.39 31.15 Juda 1. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja.

35 145.pribe`i{te na zajacite. du{o moja.2 20 13. taka i Gospod gi miluva onie.10 Pla~ 5. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite.7 3. i mestoto negovo ve}e ne go pameti.18 Is 40. 15 90-5-6 101. 22 Izgreva sonceto.15 Is 63. 2 Ti.2 Neem 9.13 Jona 4.10 Joil 2. 102. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi.18 .44 11 35.9 21 78.760 PSALMI 10 41.30 Lk 12.11 Izreki 10.1-2 77.13 145. du{o moja. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata.2 89.6 143.5-6 102.13 Jona 4.7 26-28 Is 51.18 5 Is 40.2 Sir 14.29 1 Mojs 2.5-6 5 Mojs 26. 12 kolku e daleku istok od zapad. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata.9 Er 31. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot.26 4 85.32 19 21. sonceto znae koga }e zajde. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka. koi se bojat od Nego.6-8 64.19 24 25. i carstvoto Negovo vladee nad s#. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav. taka precutuva toj.35-36 Ez 37.2 32. 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata.1. 11 za{to. po site mesta na Negovoto vladeewe.29 89.13 106.3 103. a ognot i plamenot .5-7 50.27 13 144. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat.23 128.11-12 12.20 Mal 3.3 79.5 56. si go prostrel neboto kako {ator. elkite im se `iveali{ta na {trkovite.9 13.22 Pla~ 5. kako polski cvet.38 2 Mojs 15. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda .15 10 Ez 20.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go. 11 gi napojuvaat site polski yverovi.19 Evr 1. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka. 7 Od Tvojata zakana tie begaat.15 108. 16 Se napojuvaat drvjata po poleto. me|u grankite pu{taat glas.4 Is 40.7 68. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol. na mesta {to si im gi opredelil. Negovi slu`iteli. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto.9 54. Blagoslovuvaj Go. i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi.7-8 Jov 10. koi ja ispolnuvate voljata Negova.19 8 85.site angeli Negovi.8 2 Mojs 20.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija. 18 Visokite gori .17 Jk 5. koi se bojat od Nego. se spu{taat vo dolinite. Bo`e moj. Gospoda! Gospodi. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva.16 Er 3.11 Jov 14. a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego. Ti si mnogu velik. vie krepki po sila.2 Prop 6.9 Prop 12.23 89. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe.5 Is 14.5-6 4 Mojs 14. 16 }e duvne li nad nego vetar.10 Is 38. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata.1 Tov 13.3-4 12 Mih 7. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi. kedrite levanonski. na kriljata od vetrot patuva{.Svoi slugi. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici. pomni deka sme prav. {to si gi posadil.28 Jk 1.17 14 21. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni. slu{aj}i go glasot od zborot Negov.31 13 9. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto.site Negovi vojski.12-15 112. koi go izvr{uvate Negoviot zbor. kamewata . 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela.7 134. 20 Spu{ta{ temnina.12 Joil 2. 17 na niv pticite si pravat gnezda.4-5.11 23 Is 60.11 Jov 8. divite magariwa ja gasnat `edta svoja.30-31 9 Is 57.11 Is 40. za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot.11 17 86. i ve}e go nema.15 144.18 5 Mojs 5.10 116. i masloto od koe bleska liceto negovo.20 Jov 33.12 8. i pravdata Negova e od ~eda na ~eda. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi.10 Er 17. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda . vodi stojat nad gorite. oblacite si gi napravil kako Svoja kola.12 1 Let 29.10-11 3 31.6-7 50.16 65.na srnite.13 144.2 Is 55.19 12 36.15 Mt 6.1-2 103. 8 se izdigaat do gorite.

i zakletvata Svoja na Isak. 24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi. 30 Go pra}a{ li duhot Svoj . 29 go odvrati{ li liceto Svoe .5 Er 10. tie se dimat. se dopre li do gorite. slugata Svoj. Gospodi! S# si napravil premudro. Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi. slugi Negovi.39.45 Lk 12.1 Avd 1.6 103.29 neka se veseli srceto na onie. {to gi napravi.se sozdavaat.27 Sir 40. 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj. 7 Toj e Gospod. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo. i Aron.9 1 Mojs 1.13 18. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod.4.25. `elezo okolu vratot negov. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata. 13 pa odea od narod vo narod.8 3 17. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre.1 91. koi Go baraat Gospoda.7 Zah 10. 28 Im dava{ .1 Amos 9.4 2 Is 40. neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata.7 1 Mojs 5.29-30 2.7 5 23. golemo i prostrano. go odvrzaa.29 17. im go odzeme{ li duhot niven . ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa.9 Er 5.42 . Zemjata e polna so Tvoi sozdanija.8-11 1 Slavete Go Gospoda.primaat.1 102.761 PSALMI 16 36. 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. 10 5 Mojs 8. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi.50 12 Ez 31. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani.13 14 146. 26 tamu plovat korabi.8 Jov 38. 9 {to mu go vetil na Avraam.2 18 Izreki 30. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja. 26 Go isprati Mojsej. seme Avraamovo.9 Izreki 3.2.8 37. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj.12 Jov 5.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73. Negovite sudovi se po celata zemja.7 Izreki 31.5 Lk 1.26 22 144.19 21 148.19 8.28 46. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi. 2 Slavete Go i pejte Mu. 6 vie.8 144.14 Jov 40. i taa se trese.1 2 Car 7. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif.16 1 Mojs 1.41 1 Mak 3.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja. 25 Ete go moreto.31 1 Mojs 1. izbranici Negovi. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go.6 22 Jov 37.25 144. kogo go izbra. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam.se zbunuvaat. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi. 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet.22 Jov 9.4 Sud 9.21-30 4 Evr 1.22 92.22 Jov 38. sinovi Jakovovi. 20 Carot prati po nego.6 Izreki 8.6 99.” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj. povikuvajte go Negovoto ime. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost.21 15 4. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego.4 Is 19.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta. 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail.20 20 148.15 17 24.29 Izreki 8.16 18 5 Mojs 33.8 21 Joil 1.1 102.39 24 8.22 20 Amos 5. barajte go sekoga{ liceto Negovo.4 21.11-12 1. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi.9 19 10.2 Lk 1.10 8. mnogu malku. du{o moja. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi. ja otvora{ rakata Svoja . i bea pridojdeni vo nea. mali i golemi `ivotni. knezot nad narodite go oslobodi.2 74.15-16 Mt 24.11-15 Izreki 8. od edno carstvo kon drug narod.36 Jov 7. 8 27 135. tamu se dvi`at bezbroj laza~i.11-13 Is 66. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod.2 45. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata.7 73.20 Jov 38.se nasituvaat so blaga. Bog na{. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se.10 19 73. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi.16 Sir 43.3 1 Car 2.10 67.

31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli.3 2 Mojs 2. potekoa kako reka po bezvodnata zemja. postapuvavme ne~estivo.2 39.17 29.9 Mih 7.13-15 34.5 Mudr 10. 42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam.5 12 5 Mojs 7.40-41 41.4 1 Mojs 28.24 3 Mojs 26.5 5 Mojs 7. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. 40 Baraa.10 6 Is 45. 9 Mu se zakani na Crvenoto More. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod. i plamenot gi izgori ne~estivite. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi. i gi prevede po bezdnite kako po pustina.5 25 2 Mojs 7. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost. za da im sveti no}e.4 1 Mojs 3. 32 Namesto do`d. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele.1 67.7 Mudr 2. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe.2 13 1 Mojs 23. za da im ja poka`e silata Svoja.1 Ez 5.42 5 Mojs 4.6 1 Mojs 1. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe.4 17 1 Mojs 45.7 89.2 2 9. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv.19 25.2 2. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan. {to jade treva. 9 1 Mojs 15. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj. isprati vrz niv grad.7 1 Let 16.54 3 Mojs 26.5 Dela 7.14 5 76. ne go do~ekaa Negovoto re{enie. 14-15 Prop 12. i taka nasledija plodovi od drugi narodi. prvinite od siot niven trud.72 24 2 Mojs 1. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi. no prati i poraz za du{ite nivni.1 9.8 Os 5.15 19 1 Mojs 41. gi sotre site drvja vo nivnite predeli. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi. 1 27 77.6 26.2-3 10 46.20 Sir 44.3 28 Isprati temnina i se smra~i. Gospodi. ne ostana nieden od niv. duri i sobite na carot niven.24 32 17. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa.7 Dela 2.22 30 32.4-5 16 1 Mojs 41. i nema{e bolen vo plemiwata nivni.4 Evr 11. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli.11 110. pravevme bezzakonija. 22 ~udesa vo Hamovata zemja.13 34 18.11 95. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot.4 145. i toa se isu{i.762 PSALMI 29 29.43 Er 32.45 110.31 Mih 7.14 15 1 Car 24. svetecot Gospodov. svojot Spasitel. 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna.20 Lk 1. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji.19 Jov 34. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna. stra{ni dela pri Crvenoto More. za{to e dobar.12 62.3 Is 12.17 .26 4 Car 8.5 33 7.13 Sir 48. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod.20 36 77.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda. za{to Negovata milost e ve~na.7 25.16 13. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e. 21 Go zaboravija Boga. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe.11 3 33. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato.7 143.13 Mudr 10.16 69. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja.7 5 Mojs 26.14 Dela 7. Svojot sluga.4 8 105.4 Dela 2. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala.9 4 23.so veselba. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna. Svoite izbrani . vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod.51 5 Mojs 21. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov. ogan {to ja gore{e zemjata nivna.22 104. 4 Seti se na mene.3 145.12 49. 17 Se otvori zemjata. 18 I plamna ogan vrz niv. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni.4 21 1 Mojs 41. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet.7-18 16. bidej}i go be{e obzel strav od niv.

40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod. 43 Mnogupati gi izbavuva{e.24 5 Mojs 7.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56.17 23 I re~e deka }e gi istrebi.763 PSALMI 37 2 Mojs 3. Bog Izrailev. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka. za da ja odvrati jarosta Negova.26 105. 25 i roptaa vo {atorite svoi. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva.18 Lk 1. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa.5 106. 5 trpea glad i `ed. Gospodi.11 Ezd 3. no tie bea buntovni so svoite nameri.33 14. koga gi slu{a{e nivnite molbi. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja. od istok i od 3 zapad.47 Dan 9.14 2 Mojs 13. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka. 29 Go draznea Boga so delata svoi. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos.32 Mudr 16.14 Neem 9. ne Mu veruvaa na zborot Negov.30 Judita 4.40 3 Car 8.1 117. ne go poslu{aa glasot Gospodov.24 40 77.11 30. bludstvuvaa so postapkite svoi.11 Neem 9. pa zemjata se izvalka od taa krv.1-7 4 Mojs 20. 39 se oskvernija so delata svoi.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3.2-13 Is 48.1 99.21-22 10.4-15 4 Mojs 11. 47 Spasi n#. koi im stanaa zamka. prinesuvani na mrtvi.31. no Mojsej.20 Lk 1. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov.13 Naum 1.1-21 44 77. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11.2-3 11. se zazede i pomorot prestana.54-55 5 Mojs 4. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja. okovani so siroma{tija i `elezo.14 35.34-35 Mudr 10. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija.1 Er 33. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela.3 24. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen. i Mojsej nastrada zaradi niv.24 odat kon naselen grad.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa.54-55 11 2 Mojs 14. i na niv padna pogibel. se so`ali poradi golemata milost Svoja.18 94.71 42 2 Mojs 2.16 6 77.2 2 Car 22. za da 2 Mojs 15. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18. 4 24.5 39 77. 44 Pa sepak.17 8 22.20-21 38. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli.29 134.6 2 Mojs 14.3 135.9 7 i gi povede po praviot pat.12 Varuh 5.34 1 Slavete Go Gospoda. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi. Negoviot izbranik. Bo`e na{.17 4 Mojs ka.2. 45 si spomna na Svojot zavet so niv. 3 I gi sobra od zemjite.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot.3 108. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod.9.7 Neem 5. 36 im slu`ea za nivnite idoli.8 Mih 7.24-29 2 Mojs 16. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi. 15. 111. 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile. 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata.9-11 Ez 20. 34 Ne gi istrebija narodite. za koi im be{e rekol Gospod.4-5 43 Is 55. du{ata im oslabna vo niv.11 1 Let 16.11-17 3 Mojs 26.3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77.9 12 2 Mojs 14.12 7 77.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11.14 poda.19 12. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea.21.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga.21-22 Is 63. se zastapi za niv vo puknatinata.4 41 77.2-4 raka.15-16 2 Mojs 17. Toj pogledna na nivnata poti{tenost. 16.21-22 13. za{to e dobar.19-20 4 Mojs 14.31 14.1-2 Jk 1.27-28 14. 30 No stana Pineas. ta da ne gi pogubi.17 38 2 Mojs 12.21 Is 48. 38 i prolivaa nevina krv.13. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime.21 10 106.1. . od sever i od moreto. i toj zgre{i so ustata svoja.20 9 65.38 6.

25-29 Er 15.35 Is 26.1-37 5 Mojs 1. Gospodi.16 3 Mojs 18.10 23 2 Mojs 32. 30 4 Mojs 25.21 5 Mojs 32.11 26 3 Mojs 26. kade {to nema pati{ta. i se pribli`ija do vratata na smrtta. i Toj gi spasi od nevoljite nivni. 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina.3 Sud 2. 20 go isprati Svoeto slovo.20 27 3 Mojs 26. 3 ]e Te slavam. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija. a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te. 27 tie se zbunuvaat. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat.8 Podgotveno e srceto moe. a tie izgradija grad za `iveewe. se ni{aat kako pijani.11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni.1-7 4 Mojs 20.14 29 4 Mojs 25.2-13 5 Mojs 1.26-34 13.14.10 Is 57.16 Sud 2.37 31.30 34 2 Mojs 23.30 18.43 104. 43 Koj e mudar i go pazi ova. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni. sleguvaa do bezdnata. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem. i seta nivna mudrost im is~eznuva.6 19.12 Is. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea. a suva zemja .17 4 Car 16. 36 tamu naseli gladni. 35 Toj pretvori pustina vo ezero. 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e.7-14 4 Mojs 14. 8-21 9.8-9 2 Mojs 17.2 5 Mojs 1. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost.16 Sud 1. .26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod. Bo`e.3. Sud 2.40-44 ja.4-5 24 4 Mojs 13.30 5 Mojs 1. 23. me|u narodite.7 1 Kor 10. }e ja razbere milosta Gospodova.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka.51-52 21-22 77.33 5 Mojs 7. i nema{e koj da im pomogne. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod.33 4 Mojs 14. }e Te vospevam me|u plemiwata. za{to stivnaa.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi.24-28 31 4 Mojs 25. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod.13 Mudr 14.17 20. 30 Tie se razveselija.11 Evr 10. se sopnaa.6-8 7.7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me.34-35 Ez 20. }e peam i }e vospevam. 34 zemja plodorodna .5 Er 3.36 33 Is 63. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi. nasadija lozi.27 Ez 20. Is 63.2 3.1 Ez 22. podgotveno e srceto moe. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata.10-15 5 Mojs 7.3-4 31. 25 Toj re~e . 26 se izdigaa do nebesata. i Toj gi izvede od makite nivni.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34.3-9 1 Kor 10. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata.vo su{na zemja. 38 Toj gi blagoslovuva{e.7 94.1.vo zemja so vodni izvori. i Toj gi spasi od makite nivni.vo solnica. 23-24 1 Mak 2.27 36 2 Mojs 23. i tie im davaat svoi plodovi. Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata. i do oblacite dostiga Tvojata vernost.12.23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26.23 32 80. i tie mnogu se razmno`uvaa. gi izlekuva i gi spasi od propast.11 Rim 1.35 Ez 16.764 PSALMI 18 4 Mojs 16. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja.3 16.32-33 33.11-20 5 Mojs 9.19 3.21-33 2. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata. go umno`i rodot negov kako ov~o stado.27 5 Mojs 32.33 5 Mojs 4.29 Varuh 4.32 Dela 7.5 22. 37 zaseaja nivi.25-36 35 3 Mojs 18. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e.11-13 20 Er 2. 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa.7-13 Sir 45. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.17.4-5 25 4 Mojs 14. i vodni izvori .N. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki.18 Er 2.20 19.

3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja. za{to e blaga milosta Tvoja.5 105. i molitvata negova da se primi za grev. i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod.13-15 Mt 8.10 54.8 Dela 13. ni{aat so glavite svoi.15 31. 10 Is 9.7 88.27 tejcite }e slavam pobeda.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88.52 11 Zar ne si Ti.15 7 5 Mojs 6.50 Er 42. 12 neka nema koj da go za{titi. 19 ta da mu bide kako obleka.vdovica.15 25 Jona 1.15 43.1 Lk 1. za{to ~ove~kata za{tita e suetna. 28 Tie prokolnuvaat.9 54.4-5 27 Is 29.12 17.9-10 Jov 33.1 Er 51.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov. 106. 21 A mene.21 Jov 36. . 8 Moj e Galaad. a teloto moe oslabe.44 14 Is 42. 22 za{to sum beden i siromav.3 135.6. onie {to me gledaat. 25 Im stanav za potsmev.9 28 Jona 1.2 42. tuku gi gone{e bednite.40-41 12 21. pohvalo moja.8 50.10 Is 62. tie stanuvaat protiv mene. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni. i kako pojas. 26 Pomogni mi. so na{ite vojLk 1. i onie so skr{eno srce.toj neka se oddale~i od nego.1 Er 33. Moj e Manasija.13 Sir 51. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka. ne premol~uvaj. 14-15 29-30 64.47 Is 11.7 Is 9. i kako maslo .19 Mt 8.1 13 Vo Boga }e imame sila. i grevot na majka mu da ne se o~isti. 2 105. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci. Efrem e {lem na glavata Moja.11 Zah 8. 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi. neka bide osuden.5 105. a jas se molam.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik.2 .26 i ne izleguva{.11 1 Let 16. Bo`e.9 Is 43. Bo`e moj. nad Filis16.2 60.13 51.16 48.14 Evr 13.8 39. Gospodi. vo koja se oblekuva. i srceto moe vo mene e raneto. Gospodi. spasi me poradi Tvojata milost. 3 Mojs 26.17 48.18 Mudr 16.1 16 Is 45.68 Otkr 19.7.2 56.9 6 33. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata.42 3 Car 8.9 Lk 1.26 49. za da gi uni{ti.79 11 105.12 3 105.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot. Bo`e.11 Jov 30.6-7 20 147. 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram. Toj }e gi 99.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme. a Ti. i |avolot da zastane desno od nego.12 Ezd 9.11 Ezd 3.1.1 60.10 Jov 6. 7 Koga }e mu se sudi. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja.3 41. da nema i koj da se smili nad siracite negovi.9 Os 5.7-8 4 5 Mojs 8.19 9 145. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka. omraza . so koj sekoga{ se opa{uva. Ti.26 33 Is 42.12 42. siromasite.vo negovite koski.34. Juda e Moj 47 skiptar. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene.53 13 potomstvoto negovo da zagine. 9 decata negovi da ostanat siraci. 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva.8-9 Lk 1. izgoneti nadvor od svoite domovi.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e.4.35-36 2 Mak 1.10 Ez 34. izbavi me.5-6 48.30 18 Is 38. a Tvojot sluga da se zaraduva. 15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod. Gospodi. pak.26 22 49. a `enata mu . Gospodi. za{titi me zaradi Tvoeto ime. si go napravil toa.72 117. 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi.10 Is 35. 5 mi vra}aat zlo za dobro. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam. i bez pri~ina me napa|aat.29 134.17 Is 63. 8 dnite negovi da bidat kratki.6 5 Is 41. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima. blagoslovi. i taa neka vleze vo nego kako voda. me gonat kako skakulec.43 3 Mojs 26.10 13 21. 17 zasakal kletva . vrz Edom 5 Mojs 30. Koj n# otfrli Judita 13.1 pregazi neprijatelite na{i. 4 mesto da mi vozvratat so qubov. 9 Moav Mi e legen za miewe. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post.7 Is 49.

dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.22 spored nea postapuvaat.ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana.6 1 Car 2. 7 Od potokot na patot }e pie.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43.11 107.17 12 Is 14. 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori.21 43 Er 9. a pravdata Negova ve~no }e postoi. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i.gode }e pogledne vo neprijatelite svoi. i verni se site zapovedi Negovi.18 PSALM 109 Hristos . Pohvalata 3 37.27 Jov 21.51-52 7 Izreki 28.8 138.4 18 4 Mojs 5.21 42 57.16 89. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov. 6 }e izvr{i sud nad narodite. Sveto e i stra{no imeto Negovo.20 5 34.18 11 Jov 5. @elbata na gre{nikot propa|a. 1 1 4 34.49 5 35. koga }e go vidi toa.8 1 Mojs 13.22-27 5 Mojs 29.7 Sir 41.5 Amos 9.1 Gospod. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda. dava na siromasi.16 21.10 18. za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek.5 Is 55. i pravdata negova }e preuspeva ve~no.9 15 33. 36 Ez 36.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana. zdrav razum imaat site.21 Er 31. srceto mu e spremno. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27. 9 Toj razdeluva. vo denot na gnevot Svoj. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat.1 . Toj }e gi porazi carevite.13 Er 18. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go.7-11 14 2 Mojs 20. 108. koi se bojat od Nego.10 13 Jov 18.1 Jov 1. kako rosa od utrobata na zorata. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti. falete go imeto na Gospod.21 6 Zah 3. koi 34. 10 Gre{niot. milostivi i spravedlivi. za{to se nadeva na Gospod. }e se jadosuva. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam.7-8 146. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet. 68. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv. }e ja ispolni zemjata so trupovi.5-12 16 Jov 20.19 Izreki 10.11 Jov 5. 2 Golemi se delata na Gospod.8 Is 41.9 41 112. koga .766 PSALMI 34 113.52-53 8 Dela 1.20 1 Mojs 44. slugi Gospodovi. 17. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava. pravdata negova ostanuva ve~no.21.24 Er 18.35 37 Is 65. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi. ve~no go pomni zavetot Svoj.20 9 2 Mojs 22. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod.4 38 5 Mojs 7.5-8 narod. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i.4-5 19. Gospodi. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen. 8 utvrdeni zasekoga{.8-11 Lk 1.2 56. milostiv i {tedar e Gospod.8 vernost i pravdina.4 35 113.12 37. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata.5 Er 18. rodot na pravednite }e bide blagosloven. }e krcka so zabite svoi i }e se topi. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom.10 62. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava.23 Pla~ 1. od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto.17.22-24 12 59. so Tebe se mladite borci.22 4 17.23 31 za{to zastana od mojata desna strana.6 40 Jov 12.12 Os 14.8 Is 65.12 Negova prebiva ve~no. i zatoa visoko }e ja krene glavata.13-14 Is 49. 5 Im dava hrana na onie.7 Lk 1.13-14 Er 31. 6 i nikoga{ nema da se razni{a.19 10 Is 11. tie se blagorodni.24 Mudr 5.16 7 59. zasnovani vrz 13 117.

8 Is 63. no ne gledaat.5 Otkr 15.1 4 88. . Toj e va{ pomo{nik i za{titnik. Gospodi.6 75.7 92. Koj 30. du{o moja. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.16 O.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa .8 111.5 109.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21.4 ko majka. no ne mirisaat. i vie. 6. 25 Ne }e Te slavat mrtvite. do- 26 mot Jakovov .15 109.1 27 21. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e.13-15 Er 20.21. 42-43 Dela 2.4 142.13. mali i golemi. Aliluja! 72.7. noze imaat. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden.kako jagniwa. ne nam.21 Ez 20. rit~iwa.11 1 Mojs 14. vam i na va{ite deca.13 Is 65.13 9.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14.3 131. 5 [to ti stana tebe more. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54. {to saka. za{to Gospod postapi dobro so tebe. 23 Blagosloveni da ste od Gospod.18 Evr 5. tuku na Svoeto ime daj mu slava.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127.11 zemjata. Jordane.9 Is 51. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. 3 Moreto vide i izbega. takvi se i onie {to se nadevaat na niv. 7 Vrati se. 102.44 25.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105.10 101.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18. se najdov vo nevolja i Jov 28.58 Lk 1.7 maka. go blagoslovil domot Izrailev. zaradi Tvojata vistina. 21 Negovata slava e nad nebesata.1 15.1 i Toj mi pomogna. 9 Ne nam. {to sleguvaat vo mestoto na molkot. 24 Nebesata se Gospodovi nebesa.8 6 Er 27.9 29 34.43 8 za da go postavi so knezovite. o~i imaat. no ne pipaat. Koj gi sozdade neboto i zemjata. 1. no ne odat. kako ovni.28 Izreki 1.68 moi dni. pred liceto na Boga Jakovov. Gospodi. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil.od tu| narod.5 120. 3 Sud 5.3.10 5 Mojs uvo. vr{i s#. na{iot Bog. so 22 knezovite na narodot negov.6 4 85.64 Mk 12.4 5 104.32-33 1 Ptr 3.49.4 Jov 8.1 2 91.5 8 18. nadevaj se vo Gospod. 14 imaat u{i. Izrail oblast Negova. vo svojot mir.6 7. nitu onie.6 6 67. tie ne pu{taat glas od grloto svoe. 3 Smrtni bolki me obzedoa. i tebe. nadevajte se vo Gospod. a ne zboruvaat.25 Evr 1.21 110. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.6 Is 40.9 `ivee vo viso~inite. a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki. 17 Dome Izrailev.26 70. 39.29 Koga Izrail izleze od Egipet. 4 Gorite se razigraa kako ovni.31 63. pa bega{.vo voden izvor.11 5 Koj e kako Gospod. 19 Vie koi se boite od Gospod. imaat nozdri. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat. koi se bojat od Gospod.9 od kalta go vadi bedniot. no ne slu{aat. 18 Dome Aronov.4 69.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1.6-7 Jov 16. go blagoslovil domot Aronov. 21 gi blagoslovil onie. Is 48. nadevaj se vo Gospod.22 Judeja stana Bo`jo svetili{te. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata.9 19 24 68. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104.3 78. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{.15 102.1 137.3 3 111.1 Mt 22.1 losrden e na{iot Bog. {to se raduva me|u mnogute 23 deca. 34-35 1 Kor 15. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod. Gospodi. Jordan se vrati nazad.2 Is 49. 9. 19. 24. i mi111. pekolni 10 maki me stignaa.8 142. i rit~iwata .11 143.4 Mt 27. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod.16. i zatoa }e Go povikuvam preku site 28.8 30.11 30 21. gori.20 5 15.22-23 31 7. 2 15 race imaat.9 148. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat. zaradi Tvojata milost.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe.1 149.25-26 70.36 Lk 20.

7 9 74. 4.9 98. stana kamen temelnik. site narodi.3.1 113.9-20 45.13 Mudr 12. deka e Toj dobar. 10 Site narodi me opkolija. Aliluja! 34. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi. }e go proslavuvam Gospod.21 Lk 6.9 10 34. desnicata Gospodova dava sila. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod.6 96.17 91. otkolku da se nadeva{ vo knezovi. desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva. site lu|e. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka.41 1 Car 2.od sopnuvawe. 18 Gospod strogo me kazni.8 Mudr 19.22 10 41.21. Gospodi.7-2 Otkr 9. 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego. deka milosta Negova e ve~na.5 8 117.21 Dan 2.19 Mal 1.10 88.6.9 7 67.54 2 Mojs 15. 6 Gospod e moj pomo{nik.10 14.17 18. 4 Neka ka`at sega site. o~ite moi . deka milosta Negova e ve~na. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.1-7 5 Mojs 8. i nozete moi . proslavuvajte Go. 1. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod.15 1 Kor 10. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.16 Is. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev. toa e vratata Gospodova.6 Is 58. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no.1 2 Mojs 12 2 77. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite.10 Joil 2. deka milosta Negova e ve~na. 23 Toa e od Gospod. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva.1 134.8 Lk 1.28 Is 44.19 7 106. 14 Gospod e krepost moja i sila. 13 Me turnaa silno za da padnam.4 9 22. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.3 3 65.1 Sud 5.5 Er 2. Toj stana moe spasenie. 6 10. 7 O. me obikolija. za{to Toj e dobar.13. 11 me opsednaa.14-15 76. otkolku da se nadevam vo ~ovek. srede tebe.10 Jov 22.41 106.10 2 Kor 9.5 96.35 6 14.52 3 Neka re~e sega domot Aronov. koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar.1-2 2 Let 32.3 78.3 2 24. i prekrasno e vo o~ite na{i. no Gospod mi pomogna.10 88.20 .6 73. 17 Nema da umram.4 13.9 milost na nas.4 8 104.28 Izreki 13. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv.od solzi.11 Ez 36.28 Izreki 3. 5 Koga bev na maka.20 Tov 3.26 Izreki 14. jas sum sluga Tvoj. 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam.17 11 134. 21 }e Te slavam. za{to me usli{i i stana spasenie moe. za{to milosta Negova e ve~na. 110.14 Jov 23.18 13-16 134. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod.2 101. pravednite vleguvaat niz nea.16 112. deka e Toj dobar. no na smrt ne me predade.15-18 5 Mojs 4.19 Mudr 13.15 Posl.11 110.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum.16 4 36.35 2 Mojs 17. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov. 20 Ete.1 133. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii.N. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36.8 95. Ti gi skr{i moite okovi. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka. 9 1 Car 2.768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt.8 Is 57.5-6 Er 10.23 3 Is 59. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede.4 4 28.11 1 Falete Go Gospod.26 101.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda.3 Is 48.7 Sud 5.6 67.5 Is 54. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi.13 36.1 2 Jov 1.6 Jona 1.

21 Judita 13. za da ne gre{am pred Tebe.5 Is 25.14-15 104.1 99.1 65.7 Otkr 11.4-6 54.3 5 Mojs 1. 34 Pou~i me. 30 Go izbrav patot na vistinata.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni.8 25 O. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi.19 2 Varuh 4. a naredbite Tvoi .23-34 5 21. 12 Blagosloven si Ti. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi.10 6 71. 23 Knezovite sedat i me klevetat. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi. pak. 33 Poka`i mi go. Gospodi: ne me posramuvaj. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av.10 3 17.sovetnici. Gospodi.5 3 112. 29 Slavete Go Gospoda. 8-9 26.11 4 6. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe.125 142.1 17.20 9 Jona 2. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi.2 8 49. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam. 28 Du{ata moja zasolzi od taga.769 PSALMI 17 Mudr 14.17 7 85. 1 26 133. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot.1 Rim 15. 18 Otvori gi o~ite moi. Gospodi.11 2 99.10.12 Mudr 9. prokleti da se onie. a ne kon lakomstva.4 23 Er 31. 17 Poka`i milost kon Tvojot sluga. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva.19 1 Car 23. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi.50 .6 7 12. za{to Toj e dobar.9-11 134. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie. Tvoi se pouka moja. koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov. nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi.5 25 126. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi. 5-7 Jona 2.18 18.13 141.17 Is 38. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon. tuku odat po Negovite pati{ta.3 116. za{to gi pazev Tvoite propisi. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj.5 55. 24 Svedo{tvata. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi. 7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe.14 55.11 Tov 8.10 19 129.22 61.15 115. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite.18-19 Varuh 2.1-2 5 2 Mojs 34.4 2 Car 22. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj. i Ti me ~u. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot.4 3 12. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam.19-20 136 Lk 1. 5 O. 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi. Gospodi.1 1 Kor 4. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? .20 115.13 51.5 105.3 1 Mojs 14. spasi! O.11 32. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi.22 3 Mojs 7.1 106.2 30.5 2-4 114.56 Evr 13. za{to milosta Mu e ve~na.16 118.1 1 Mojs 1.Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj. zacvrsti me so zborovite Tvoi. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi.12 Jona 2. nau~i me na Tvoite povelbi. 19 Pridojden sum na zemjava.4 114. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi. za{to mnogu ja zasakav.4 Joil 3.5 93. za{to odat spored zakonot Gospodov.14 Is 43. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.8 37.13 2 11. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi.1 135.34 Mudr 6. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat.4 117. 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva. ne ostavaj me sosema.7 9.5 102.10-11 4 1 Kor 10. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.19 1 Mak 4.25 49.9 Rim 3.28 2 6. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo. 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj.

59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi. Zemjata e polna.19.19 Er 30.5 Is 25.16 Zah 3.11 16 Rim 7.7 7 53. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi.12 5 Mojs 1. koi se bojat od Tebe. 26 Mt 21. no jas u`ivam so Tvojot zakon.2 Otkr 22. na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo. od koj se pla{am. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe. za{to veruvam vo zborovite Tvoi. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi.770 PSALMI 5 4.3 6 26. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost.44 14 2 Mojs 15. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva. nau~i me na Tvoite povelbi. spored slovoto Tvoe.3 28 98.6.13 128. 45 ]e odam slobodno. 68 Ti si dobar. Gospodi. za da se nau~am na Tvoite povelbi. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni.14 9 Izreki 1. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon.9 4.11 1 Kor 3. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina.39 Mk 11. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga. 39 Otstrani go od mene prekorot.11 25 Neem 1. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil.17 Dela 4.1 1. a sega go pazam Tvojot zbor.12 20 Is 1.40 Is 60.7 2 Mojs 15. 56 Toj stana moj.11 Efes 2. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me.3-4 Lk 11.2 118. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi.1 Neem 8. 40 Ete. koi gi vozqubiv.7-10 Is 26. za{to zakonot Tvoj e uteha moja. prijde na mene.7 50.19 119.11 Rim 8. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene.10 Lk 13.17-18 Is 38.22 18 2 Mak 1. za{to gi pazam Tvoite pravila.7 Dan 7. za{to gi baram Tvoite zapovedi. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi.15 2 Mak 10. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi.1011 Lk 20.4. 75 Znam.26 25. 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici.31 Evr 13.5 111. Gospodi.29 2 Let 31. Gospodi. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha.12 . 78 Neka se posramat gordelivite.31 Is 51. za{to Tvoite uredbi se prekrasni.8 8-9 145. Gospodi. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi.2 Is 12. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja. Gospodi. deka Tvoite sudovi se pravedni.7 12 24. ta da ne se posramam.37 Jn 12. 57 Del moj si Ti. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila.4 11 36. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost. so koe si mu dal nade`. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon. Gospodi. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo. koi mnogu gi zasakav. koga }e me vidat }e se zaraduvaat.42 Mk 12.11 Is 50.18 Mt 5. 64 So Tvojata milost. 65 Dobrini si mu napravil.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat.10 13 1. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga.2 Judita 13. i go pazam zakonot Tvoj.6 27 17.8 133. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe. 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata.35 18.1 17.12 Izreki 8.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto.28 Lk 2.4 19 38.28 15-16 97.1 5 Mojs 10. 41 I neka milosta Tvoja.4 142.51 22 Is 28.13 5 3 Car 8. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi. se ute{uvam. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila.6 17-18 10.1 10-12 21. Gospodi. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi. 71 Dobro mi e {to bev poni`en. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila. i nema da se posramam.28 3 Mojs 23. 66 Nau~i me na dobro i na razumno. i jas }e `iveam. Gospodi.1 137. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe. 74 Onie.1 55. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni. . za da gi nau~at Tvoite uredbi.6 Mt 21. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi.1 111. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi.9 2 5 Mojs 4. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija.20 1 Ptr 2.21 19 23. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi.2 14 Mudr 7.61 7 85.9 22.11 2 Kor 6. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat.1 127.32 28.

89 Ti postoi{ ve~no. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv.4 90 103. o`ivi me. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe.58 Is 33.1 44 5 Mojs 5.5 Er 31.11 Mt 10. ne posramuvaj me vo nade`ta moja. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.13 98 5 Mojs 4.30 42 Izreki 27.10 33 18. 100 Poumen stanav od starite. jas }e zaginev vo nevoljata svoja.22 Er 13. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata. i od Tvoite sudovi se pla{am. no jas pazam na uredbite Tvoi.25 64 32. za{to Ti me pou~i. 108 Primi gi moite blagodarnici. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv. 86 Site Tvoi zapovedi se vistina. za{to taa e sekoga{ so mene.15 83 34.42 129.7 Is 6.5 36 3 Car 8.6 . 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga.8 34 Er 9. tie go kr{at Tvojot Zakon.11 94 99. za{to gi pazam Tvoite zapovedi.2 Ezd 7.8 56 Prop 12.5 54 1 Ptr 2. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo.8 70 16. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat. 57 15.17 Is 60. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim.5 Pla~ 3.11 68 24. Tvojot zakon. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo.11 72 18. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto.24 74 106. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi.42 50 1 Mak 12. poslatki se od med vo ustata moja.22-23 Mt 24.33 2 Kor 6. 107 Mnogu sum na`alen. sekoga{ i do kraj. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja.10 32 24. 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a. za{to nivnite misli se nepravedni.11 73 5 Mojs 32. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog. i jas }e `iveam.10 86 32.6 45 110.29 97 39. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. 115 Istavete se od mene zlostornici. 110 Ne~estivite mi postavija zamka. no Tvojot zakon go sakam. 91 Spored Tvoja volja postojat denes. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod. i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam. tie se golema radost za srceto moe.6 Jov 10. ne predavaj me na moite ugnetuva~i. za{to gi barav Tvoite pravila.6 133. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen. Ti si ja postavil Zemjata.24 22 Tov 3. 117 pomogni mi.9 Is 40.14 Jov 30. zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi.4 110. za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka.29 85 56. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi. za da go pazam slovoto Tvoe.4 89 18.35 49 104. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila. ta da ne me sotrat gordelivite. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. poradi Tvoeto slovo. sekoj den se pou~uvam od nego.15 62 41.33 31 5 Mojs 11. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi. spasi me.19 84 7. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat. Tebe ti slu`i. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi.15 82 100. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi. no Tvojot zakon ne go zaboraviv. Gospodi.3 55 62. s# {to postoi.1 96 Sir 24. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene. i nau~i me na Tvoite uredbi. za{to preku niv me o`ivuva{. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi. Gospodi.5 27 1 Car 12.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie.2 62.771 PSALMI 21 5 Mojs 27. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi.8 Izreki 8.10 72. i }e gi ispolnuvam. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta.9 Rim 15. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam.7-8 48 27. 94 Tvoj sum jas. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo. Gospodi. Gospodi.23 67 Izreki 15.8 25 43.2 39 Tov 3. i taa stoi. 118 Ti gi prezira{ onie. 97 Kolku go zasakav.

za{to ne go pazat Tvojot zakon. 137 Praveden si Ti. i Tvojot sluga go saka. za{to slovata Tvoi ne gi pazat.6 30.3-4 . 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam.14 Lk 1.17 162 Is 9.9 140 Izreki 30.9 123 O~ite mi kopneat.23 Evr 13.16 119 2 Mojs 22.53 107 69. i Tvojot zakon e vistina. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi. Gospodi. 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{. Gospodi. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija. Gospodi. 143 Skrb i maka me obzedoa. . 157 Mnogumina me gonea i ma~ea. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e.17 132 5.7 113 Sir 2. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi. i nau~i me na Tvoite zapovedi. 145 Te povikuvam so seto srce moe.5 Pla~ 1. 161 Knezovite me gonat bez vina. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me.6 76.12 152 Mt 5.5 105 17.10 120 87.15 148 62.28 Izreki 6.11 24. spored Tvojata pravda. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova. spored Tvojata pravda o`ivi me. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe.10 Er 15. Gospodi. za~uvaj me vo `ivot. i slovoto na Tvojata pravda.8 108 49. za da gi pazam Tvoite uredbi. kako {to postapuva{ so onie. na Tvoeto slovo se nadevam. Gospodi. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv. i }e `iveam. 139 Revnosta moja me jade.20 139 68. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano.8 72. 137 5 Mojs 32.8 156 68. a Tvojot zakon go sakam.3 154 42. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv.5. {to si gi dal. vrazumi me.6-7 Mudr 4. 131 So otvorena usta kopneam.16 90. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a.8-9 8. kako onoj koj na{ol golemo blago.16 151 5 Mojs 4. i pravedni se Tvoite presudi. Gospodi. zapazi mi go `ivotot. usli{i me.7 1 Jn 2. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi. se zasnovani na pravda i celosna vistina.16 Sir 24.23 143 1 Mak 2.i }e gi pazam povelbite Tvoi.3 Mt 13.7 103 18. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi. 132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me.13 101. koi go sakaat Tvoeto ime.18 114 3. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka.5 147 56. 126 Vreme e.44 125 115.772 PSALMI 100 Jov 32. za da se pou~am na Tvoite slova.19-23 158 94.17 Ez 9. Gospodi.11 71. i site Tvoi zapovedi se vistina.16 142.14-15 160 Jn 17. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe. koi go sakaat Tvojot zakon. no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova.13 130 18. i za niv nema soblazna. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo. 141 Mal sum i prezren. 165 Golem e mirot kaj onie.4 Ezd 9. 138 Tvoite svedo{tva.10 126 68. 156 Golema e Tvojata milost. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost.4 Sof 3. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie. 149 ^uj go mojot glas.14.12 165 36. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija.14 134 Is 54.16 136 Er 13. 151 No Ti si blizok.16 Jov 4.1 115 6.74 135 4. poradi Tvojata milost. spored milosta Svoja.4 111 Er 15. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam.

4 48.35 170 78.12 Pesna 4. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga. 7 Jas sum za mir.2 176 Is 53.2 96.12-13 Efes 2. Erusalime. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva.1. 19. Gospodi.4.2 2 Gospodi. s# dodeka ne se smiluva. vrazumi me spored Tvoite zborovi.6 42.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete.26 mese~inata no}e }e ti {teti. koj e izgraden kako grad. ti po`eluvam dobro. kako o~ite na sluginkata .3 Os 13. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15.Er 15. na{iot 8 Bog.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17.6 Er 50. smilu. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod. {to moram da `iveam vo Me{eh.3 4 Izostreni streli na silnik.kon ra. Gospodi. 1 119. Koj 133.19 54. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot. 2 Ete.773 PSALMI 168 Izreki 5.10 8 1 Mojs 28.8 72. izbavi me spored Tvoeto slovo. na{iot Bog. Koj go pazi 3-4 65. za{to mnogu sme poni`eni so prezir.2-4 30. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam.8 nogata tvoja.28 Tov 5. Gospodi. 5 .26 68. za da se slavi imeto Gospodovo.4 Sir 51. taka i 47.5 ni.1 26. i Toj me usli{i. za{to site moi pati{ta se pred Tebe. svedo{tvoto Izrailsko. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.1 108.7 2 Let 19. Koj 3 Car 7. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik. da prestojuvam vo {atorite kidarski.3-4 117.5 nosta svoja.10 zakrila otkaj tvojata desna raka. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5.2 130. Koj gi 2 3. 1 Car 2. Gospod e tvoja 5 Mojs 32. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi.18 51.17 124. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi. prestolite na domot Davidov.9 te pazi.1 7 40. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi.15 5 Mojs 28.6 1 Car 1.9 6 Sonceto dewe nema da te gori. nitu Izreki 3. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja.2 115. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.3 2 11.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja. i Tvoite uredbi neka mi pomognat.24. 174 Kopneam.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene. 4 ne dreme i ne spie Onoj.4 sozdade neboto i Zemjata.7 kata na gospodarkata nejzina.4-7 1 Ptr 2.11 87.2. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi.6 Lk 15.6 Ez 34. la`liv jaziku? 132. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe.16 Lk 2.3 Varuh 3. Gospodi. Gospodovite plemiwa.84. 19-22 4 5 Mojs 16.3 vaj se.1 17. 90.1 122. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski.8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe.27 Is 37.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108. razgoEr 3.tie se za vojna. Gospodi.12 175 21. izlien vo edna celina.6 19.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123.2 PSALM 119 121. no {tom progovoram .9 Izrail. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi.9 Lk 1.32 Is 38. 90. 2 Mojata pomo{ e od Gospod.1 se napravi. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie.3 83.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie.1 85. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada. nema da zadreme Onoj.4 41. od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47.31 Is 25. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala.6 4 Car 19.10 Jona 2. za{to site Tvoi zapovedi se pravedni. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi.7 101. i jas mnogu gi zasakav.8 Est 10. 3 Erusalim.2 3 108. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe.2 172 Rim 7. 3 Smiluvaj se na nas.8 caruva{ na nebesata. 139.

17 117.1 2 Jov 8.15 Jov 12. potok }e go odnese{e `ivotot na{.13-16 Zah 1.24-26 2 Mojs 21.13-14 Neem 3.20 5 Mojs 8.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja.15 4 17.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30.5-6 za pravednite 9.8 5 Mojs 32.12 6 Is 65. i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot. 2 da ne be{e Gospod so nas.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118. nosej}i gi svoite snopja. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina.15 rite i na onie so ~isto srce.21 ga{. 17. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6. 1 125.5 Gospod.neka ka`e Izrail. . koga lu|eto se krenaa protiv nas. 3 Ete.1 Izreki 10. }e `ivee ve~no. 120.9 Jn 12. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18.8 Mt 28. nie bevme kako vo son. koi se bojat od Mt 6.7 68. 5 Onie {to seat so solzi.24 loza plodovita.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas.10 Zah 2.19 3 Er 51.11 vr{at bezzakonie. kako potocite vo Negev. za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie.18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata.5 pravednite.7 52.21 5 Is 25.6 Izreki 3. sinovite tvoi .774 PSALMI 9 25. 2 Zaludno vie stanuvate rano. Gospodi zarobenite na{i.24 15.8 144.6 41. 5 Bla`en e onoj ~ovek. zaludo }e se trudat graditelite nejzini. dar od Nego e porodot.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{. 145. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba.15 68. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3.39 Mt 5.20 122. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme.9 127.1-2 Is 8.1 Jov 8. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90.134 Is 14. Koj gi sozdade neboto i Zemjata. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod.4 31. no so radost }e se vratat. 3 `ivi }e n# progoltaa.6 84. Mir na Izrail! PSALM 127 126. zaludo }e bdee stra`ata. neka `neat so golema radost. 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a.34 6.21 123.21 114.8 Tov 13.7 4 Gospodi. a Gospod 6 27.1 13.3 118.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite.so vesela pesna. 2 Okolu Erusalim ima gori.16 3 43. 4 Vrati gi. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat.32 Gal 6. napravi im dobro na dob32. nasledstvoto Gospodovo se sinovite. Mir neka e na Izrail! .8-9 Varuh 4. ako Gospod ne go zapazi gradot. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme.2-3 128. 2 120. 19.34 Izreki 1.1 93.23 Dela 20. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite.5-6 2 24.1 2 Mak 3. docna legnuvate i go jadete lebot umorni.25 5 91.42 1 Bla`eni se onie. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat. toa se mladite sinovi.82 140. 6 Neka e blagosloven Gospod. koga plamna nivnata jarost protiv nas.25-34 Jn 15. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici.19 Er 31. a nie se izbavivme.6 4 Ete. i jazikot na{ .5 Izreki 16.11-18 4-5 17.36 4 43.24-26 Prop 2. 4 voda }e n# potope{e. na onie koi Toj gi saka nim im dava son.1 124.

Jov 9. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site.12 Ez 19. Tvoite svetii neka se zaraduvaat. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe.4 111.16 8 24. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego.6 Mih 6. du{a.26 Is 37.14 130. 5 Zaradi imeto Tvoe. Gospodi.9 sega i doveka.7 131. 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva. dolgi brazdi povlekuvaa. 2 Gospodi. Gospodi. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj.22 Mt 1.1 123.2 4 Car 19.8 130. go najdovme vo Jaarskite poliwa. 2 kako {to se zakolna pred Gospod.21 Tit 2.5 Gal 6.23 5 34.3 Pla~ 3. 7 da vlezeme vo negoviot dom.15 65.11 7 67. nitu odmor na slepoo~nicite moi.1 2 Let 6.4 2 Mojs 34.23 Jov 42.2 Jona 2.3 6 5 Mojs 50.18 Dan 9.775 PSALMI 5 Jov 29.1-2 Neem 1. dom za Jakovoviot Bog.1 17.4 5 Dela 7.1 138. .7 ta vo mene e kako kaj doen~e.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas. na koi }e gi nau~am. i nema da legnam na legloto moe. ne 1 2 Is 30.18 5 19.1 118.5 Izreki 31 6 Is 21.46 6 1 Car 7. na David i na seta negova revnost.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion.toga{ koj }e se odr`i.1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1.4 Mt 18. srceto moe ne se voznesuva. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost. 5 2 111.23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja .27 8 117. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj. 10 Poradi David. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot.4 39. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127.14 6 36. bidej}i mnogu go zasakav.39-40 Mih 7. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe.20 85. Gospodi.6 {to e nad moite sili.24 3 2 Car 7.6-7 2 Let 6. 3 Car 8.1-2 1 Let 28. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik.42 2 1 Mojs 49.15 99. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe.3 Is 3. Gospodi.8 128. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi.3 3 129. ni dremka na ve|ite moi. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja. 8 Stani. 1 55.9 133.1 2 117. ako gleda{ na bezzakonijata.14 .3a Is 30.10 Jov 29.40 7.13 Jn 16. Tvojot sluga. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost.26 Ruta 2. 3 Gospodi. ~uj go glasot moj.neka ka`e Izrail.4 68. Mu omile da `ivee vo nego.16 124. no ne me sovladaa. koja se isu{uva pred da izrasne.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se. za da Te po~ituvaat. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod.1 2 Car 6. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol. nitu o~ite moi se krevaat visoko. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. Ti i svetiot kov~eg Tvoj. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka.5 102. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata.4 129.81 3 143.2 4 Izreki 6. nie ~uvme deka e vo Efrata. 4 nema da im dadam son na o~ite moi.” 6 Ete.2 121.3-5 111.7 118.1 36. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod.5-10 Izreki 31.12-13 Os 11.2 2 5.1-2 54. ~ekav dolgo na Tebe.33 3 Is 51.

3 10 135. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie. carot amorejski. pak. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61.36 Evr 10. vo moriwata i vo site bezdni. koi gi pravat. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam. Izrail za Svoj sopstven posed. slugi Gospodovi. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion. imeto Tvoe e ve~no. na faraonot i vrz site slugi negovi. no ne slu{aat. bradata 67.33-34 Neem 9.11 6 114. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe.9 7 5.1-2 27.51 135.9 data negova. 2 Slavete Go Boga na bogovite.16 77. nitu. Gospodi. i site carevi hananski. 17 1 Car 2. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev.15 8 77.28 9 5 Mojs 11. Toj. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. i sekoj koj na niv se nadeva.15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda.24 134. {to se lee po polite od ode`2 Car 5. Koj `ivee vo Erusalim! 133. 2 Mojs 30.” 83.2-3 109. 3 Falete Go Gospod. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov.68 Aronova.17-22 5 Mojs 1. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.11-14 Dela 2.2 134. 16 imaat usta. 8 Onoj. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion. no ne govorat.8 Lk 1. spomenot za Tebe e od rod vo rod.30 3 117.10 2 Mojs 11. no ne gledaat. za{to e ve~na milosta Negova. molwi pri do`d sozdade.19 Os 14.3 7 Er 10. 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie.33 22. imaat o~i. 17 imaat u{i. 12-16 1 Let 17.2 na. za{to e ve~na milosta Negova. pejte mu na imeto Negovo. 18 70.1-2 1 Let 9.1 Er 33.1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion. carot ba{anski. mu 2 Let 6.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod. {to stoite no}e vo domot Gospodov. 19 Dome Izrailev.7 98.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo.1 4 Mojs }e voskliknuvaat.9 5 Mojs 28. 3 kako rosa Ermonska. a na nego }e ble{ti kru2.5 Is 60.1 3 53. za{to Gospod e dobar. za{to toa e milo.25.30 .30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie. site slugi Gospodovi.22 13 101.1 112.5 4 Mojs 6.41 slov i `ivot ve~en.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov.13 50.13 Jov 8.15 Ez 29. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka.13 11 88.2 5 Mojs 32. vo dvorovite od domot na na{iot Bog.4 2 Car 7.10 10 ~am vo sram.22 3 35. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok. 14 71. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog). 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. i svetiite negovi radosno 67. koja pa|a na go16 Is 61.1 Sir 25. na neboto i na Zemjata. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik.4 140.10 Is 11. Egipte.21 Zah 3.14 2 Let 6. za{to e dobar. 10. i Og. falete go. za{to Gospod dal blagoEr 31.35 17 Tamu }e krenam rog za David.1 2 133.1 4 Is 41.10 rite Sionski.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata.5 11. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe.2 62. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi.12 2 Mojs 3.7 105.3 2 Mojs 18. vo ustata nivna ima zdiv. koi se boite od Gospod. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov.4 11 4 Mojs 21. delo na race ~ove~ki.8 5 94. 13 Gospodi.8 29.26 127. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni.

za{to e ve~na milosta Negova. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja. bla`en e onoj. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe. za{to e ve~na milosta Negova.26 Jov 29. 5 Koj premudro go sozdade neboto.15 Pla~ 3.8 2 Mojs 12.1 105. 14 i go prevede Izrail srede nego. 48-51 135.5-6 15 2 Mojs 14.1 Naum 3.51 5 Mojs 4.4 16 2 Mojs 13. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi.19 7 Ez 25. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam. opusto{itelko. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. 7 Seti se. za{to e ve~na milosta Negova. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa.29 137.777 PSALMI 15-18 114. koga }e se setevme na Sion.10 5 Er 10.tamu sedevme i pla~evme. pobaraa od nas radosna pesna. za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#. za{to e ve~na milosta Negova. carot amorejski.12-14 Avd 1. Gospodi.21-35 5 Mojs 1. za{to e ve~na milosta Negova.15 Ez 3.8 Er 25.10 2-3 5 Mojs 10. 17 Koj porazi golemi carevi.44 10 77.4 6 21. 6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi. vo denot na Erusalim. za{to e ve~na milosta Negova.51 134. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More. za{to e ve~na milosta Negova. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski . za{to e ve~na milosta Negova. Izrail. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i. 19 Sion. 136. koga tie govorea: „Razru{ete.da upravuvaat so no}ta. za{to e ve~na milosta negova.1 2 Is 24. 3 Za{to tamu. gi zaka~ivme na{ite harfi. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa.27 14.da upravuva so denot.31 . za{to e ve~na milosta Negova. 10-14 Pla~ 4. za{to e ve~na milosta Negova.27 144. srede Vavilon.4 7 1 Mojs 1. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe.3 6 112. za{to e ve~na milosta Negova. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka. Erusalime. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna. za{to e golema slavata Gospodova.18 17 134. za{to e ve~na milosta Negova.1 Ez 3.15-16 Jov 36. 4 ]e Te proslavuvaat. 26 Slavete Go nebesniot Bog. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe. 9 mese~inata i yvezdite . za{to e ve~na milosta Negova.12 50. 8 sonceto . Gospodi. za{to e ve~na milosta Negova. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi. carot ba{anski.1 85. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila. za{to e ve~na milosta Negova. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska. ako ne te pomnam. za{to e ve~na milosta Negova.14 25. za{to e ve~na milosta Negova.7 13 2 Mojs 14. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More. a gordeliviot oddaleku go poznava. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta.35 9 Is 13. na sinovite Edomovi.34 5. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost.28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite. za{to e ve~na milosta Negova.10-12 19-20 4 Mojs 21. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata.50 4 Sir 11. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo.16 Er 31. 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi.4 25 103. usli{i me brzo. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. vnesi bodrost vo du{ata moja.21 6 23. 18 i gi pogubi silnite carevi. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. neka me zaboravi mojata desnica.17 5 Er 51.21-22 4 68.8 2 5. 2 na vrbite.14 Izreki 3.16 Os 14.1 9. 20 i Og.4-8 5 Mojs 4. site zemni carevi. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite. Gospodi.2 8 27.10 Lk 19. za{to e ve~na milosta Negova. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga.12 11-12 2 Mojs 12.

du{ata moja toa dobro go znae.8 6 34. Ti s# gleda{. silo na moeto spasenie! Ti. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj.20 8 Er 23.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam. sekoj den za~nuvaat vojni. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto. Gospodi. istkaen vo dlabinite na zemjata.Ti `ivot mi dava{. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe. Bo`e. Gospodi.2 139. od racete na ne~estiv ~ovek.4 117.24 Amos 9.1 Er 12. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. Gospodi.27 3 e{. 3 Odam ili le`am.3 25. 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie. e ve~na. koi smislija da mi podmetnat noga. gre{nicite. Gospodi. 16 Is 4.no tie se pobrojni i od pesokot.3 Jov 18. i poznaj go srceto moe.2 17.2 Er 6. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja. Gospodi. Tvojata desnica }e me dr`i. 23 Ispitaj me. Jov 14.Ti si tamu.16 7 138. 2 Gospodi. pred mene si. site pati{ta moi si gi predvidel.7 141. Gospodi.1 19 118. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene. istavete se od mene.3 Dan 12. ne davaj da 1 30. i tamu si.1 2 Sol 3.48 42.115 21 25. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. Na evrejski „{eol”. .27 Jov 23.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22.8. Izbavi me od lu|e nasilnici. 19 Koga bi sakal da gi ubie{. pod ustite im e aspidin otrov.13 Jk 3.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli. 7 Gospodi. Bo`e. 8 ne davaj. 4 Zapazi. Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23. 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go. 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . rakata Tvoja e polo`ena nad mene. Ti. i raspnaa primki od ja`iwa za mene. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden.11 Jov 13. Prekrasni se Tvoite dela.10 23 16. 5 Gordelivite tajno postavija stapica. 21 Zar ne gi zamraziv onie. suetno se krevaat Tvoite neprijateli. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh. i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . „Podzemje”. toa e previsoko. Bo`e.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji . no i no}ta e kako svetlina okolu mene.1 1 138. gi smetam za neprijateli. na patot mi postavija primka. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe. „svet na mrtvite”. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe. 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija. koi Tebe te mrazat.4 Rim 3. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot. se budam i s# u{te sum so Tebe. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93. me. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{. Gospodi.6 Jov 10.2 11 Jov 24. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka. zad mene si.17 12 Dan 2. i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv. i upati me na ve~en pat.5 4 57. Gospodi. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi.2 3 55.14 140. ako slezam vo Adot a.22 13 70. glasot na moeto molewe.1 136 mene! Tvojata milost. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. dodeka nastanuvav vo tajnost. ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva.

no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja.6 141. Gospodi. i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni.17 2 Car 22. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod. koi vr{at bezzakonija. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost. 4 Se obyirav nadesno i gledav. 8 No kon Tebe. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo. Gospodi.8 24. 3 Postavi. svetiot neka me izobli~uva. ~uj go glasot na moleweto moe. rasuduvam za delata na Tvoite race. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja.6 Izreki 12.1 Sir 22. kon Tebe povikav: slu{ni me. 1 141. vo Tebe se nadevam.5 5 76. pa da ne 16.15 34. zloto }e go odvle~e nepraved10.3 141.7 zemjava.1 87. 3 Ako iznemo{ti duhot moj. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura. po koj odev.1 2 129. Gospodi.3-4 Prop 7. pravednicite }e go ispovedaat 140. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite. Ti ja znae{ mojata pateka. izbavi me od moite goniteli.4 6 41.7 142.8 Izreki 26. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145.1 imeto Tvoe.4 za ugnetenite i milost za siromasite. slu{ni ja molitvata moja. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga.6 Pla~ 3.13 4 76.kako `rtva ve~erna.18 87.5 6 15.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi.20 Gal 2.3 133.9 4 76.20 Rim 3.3 Jov 9. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela. 1 3 38. 4 opadna duhot moj vo mene.6 54. se upraveni o~ite moi.9 10 7. da bidat frleni vo jama.5 90. za da go proslavuvam imeto Tvoe. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot.31-32 stanat. 13 Da.6. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16.1-2 62.1 7 52. tie skri{no primki mi postavija.23 zlobata na nivnata sopstvena usta.11 niot ~ovek vo pogibel.16 2 Otkr 5.12 25.27 3 87.4 139.5. se skameni vo mene srceto moe. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi. za{to tie se posilni od mene.27 . 6 Primi ja molitvata moja.8 8.6 5 Izreki 9.9 7 17.12 9 30.1-2 lat pred liceto Tvoe. a vozdigaweto na racete moi .7 15. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat. neka padne vrz niv 10. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva. da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto. so glasot svoj Mu se molam na Gospod. dodeka jas da pominam. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba. na patot. Okolu mene }e se soberat pravednite. Gospodi. i neporo~nite }e se nase5. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene. nikoj ne se gri`i za du{ata moja.24 4 Mojs wa.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi. a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam.3 142. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan. 5 Povikav kon tebe.3 Jov 17.779 PSALMI 10 postignat. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija.15 29.2 76.1 vozgordeat.1 16. 139.8 Pla~ 3. za{to mnogu sum poni`en.2 13.

od racete na tu|inski sinovi.2-3 95.8 110.9 103.17 Sir 18. Care moj. za~uvaj mi go `ivotot. ni ropstvo. nova pesna }e Ti ispeam.22 Dan 2.23 2 Car 22.13 11 24. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod. i Negovite milosti se vo site Negovi dela. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja.14 5 Mojs 32.14 14 3 Mojs 26.4 101.5 5 Mojs 33.1 149. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja. sekoga{ i vo site vekovi. Gospodi. poradi Tvojata pravednost . dnite negovi odminuvaat kako senka.2 4 70. 9 Izbavi me.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv.4 5 17. moj zastapnik i izbavitel moj .4-5 5 Mojs 7. 11 Zaradi Tvoeto ime.12 145. Gospodi. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva. vo izobilie so sekakva hrana. od moite neprijateli.i jas na Nego se nadevam. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite. {to sleguvaat vo grob. 9 Bo`e. 15 Bla`en e onoj narod. 5 Gospodi. prikloni gi nebesata Svoi i slezi.18 77. 9 Dobar e Gospod sprema site. }e Ti sviram na harfa so deset `ici.5 6 17.1 97. Poka`i mi go. da nema pa|awe na ogradite. Gospodi: duhot moj premale.4 111.32 2 Car 22. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi.16 15 32.5 108. Karpata moja. i tie }e se zdimat. za{to kaj Tebe pribegnav.10 Otkr 5. Bo`e moj. na{ite }erki .9 13.2 7 Slu{ni me. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi. pa vnimava{ na nego. ili sin ~ove~ki . 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata.46 2 Car 22. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost.22 108.4 85. za{to vo Tebe se nadevam.19 12 53.19 63. za da ne zaprilegam na onie.1 94. dopri se do gorite. koi ja izma~uvaat du{ata moja.50 12 127. site Tvoi dela.nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot.21 Varuh 2.16 2 Car 22. 10 Neka Te proslavuvaat. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam.10 Is 63. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i.1 Is 42.2 2 3 8. Gospodi. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat.21 27. 14-15 Sir 26.20 9 32. Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna. 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj. 1 4 38.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod.34 2 Car 22. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela.4 2 17. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja.9 . nitu ofkawe po ulicite na{i. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.17 87.57 7 17.2. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina.1 43.4 13 3 Mojs 26. Gospodi. Gospodi.13.780 PSALMI 7 9.3 Jov 36. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi. poskoro.4 9 85.19 3 47.1 8 102. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe. patot po koj da odam.35 144. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene.1 17.1 68. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega.6 Is 65. sekoga{ i vo site vekovi. i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie.3 Jov 42. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja. za{to jas sum sluga Tvoj.4 Jov 7.18 8 24.15 10 102.6 115.23 Jov 8. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega. 1 67.izbavi ja od nevolja du{ata moja. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata. 8 [tedar i milostiv e Gospod. 14 I volovite da ni se ugoeni. {to e ~ovekot.2 17. 3 Gospodi.29 143. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.17 8 Is 44.1 33. za{to Ti si mojot Bog.

781 PSALMI 11 92. a da prika`uvaat i za silata Tvoja.14 Tov 3.10 19 Izreki 10. 7 10 Gospod }e caruva ve~no.7 1 Mak 2. gi pod.10 2 Mojs 15.26 Fali Go. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103.13 2 Mojs 15. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci. koi vistinski Go prizivaat.6 Sione. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime. 13 101. 143.8 60.1 2 50. podgotvuva do`d za zemjata. 5 im dava leb na gladnite. koi Go povikuvaat.13 Is 42.45 Lk 12. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto.1 Er 33.2 Varuh 2. koi se bojat od Nego.12 83. vo niv nema spasenie. sega.28 6 1 Car 2. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela.9-10 9 103. 145. du{o moja.41 Mt 6. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme.19 Is 11. 9 Gospod gi pazi pridojdenite.7 48. do site. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat.7 Sir 10.23 Jov 5. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela.21-24 5 Mojs 10.2 135.27-28 122. Gospoda. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail. Erusalime.18 18 118. tvojot Bog. a gre{nicite gi poni`uva do zemja.17 Otkr 11.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata.31 3 Is 61.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda.1 5 Is 40.12 okovi na zatvoreni.30 5 Mojs 32.47 `iv.6 102. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog. 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo. 18 Blizu e Gospod do site. 29.1 8 144. gi usli{uva molitvite nivni. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni. komu mu e pomo{nik Prop 12.33 4. 1 Mak 2. 6 120. i gi spasuva.10 Sud 5.6 Jov 5.8 15 103.123. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod. moreto i s# {to e vo niv.22 negovi planovi.25-26 23.31 Dan 9.27-28 Jov 38. negoviot Bog.11 na ne~estivite go razurnuva.7 te.9 10 144.26 . pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40. Koj ve~no ja pazi vistinata.28 96.Er 17.10 Er 14. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala.33 Is 38.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103.9 Er 29.6 146.12 145.18 17 17.25 Mt 6.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi. 10 Na kowskata sila ne gleda Toj.14 9 67.1 1 Let 29. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat.15 14 36. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.1418 8 103.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo.151 5 Mojs 4.13 Fil 4. a razumot Negov neizmerliv e. 67. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie. 11 Gospod gi po~ituva onie.24 93.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe.7 Is 58. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija.5 2 Mojs 22. e od rod v rod. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go.12 55. tvojot Bog. 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova. 139. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost.1 91. Gospod gi isprava podgrbavenite.30 1 Tim 1. a patot 20. a site gre{nici }e gi istrebi. Gospoda! 102.20 novite ~ove~ki. pofali Go.18 Dan 3.22 Joil 2.18 145. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite.4 2 Car 22.24 20 36.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1. sekoga{ i vo site vekovi.7 Er 31.29 Is 2.2 Gospod gi saka pravednite. 5 Bla`en e onoj. 6 Gospod gi podiga poni`enite. Gospod kr{i 2. Sione. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi.

16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata. falete Go so harfa i citra. i s# se rastopuva.16 36.1 143.21 3 32.27 Dan 2. Toj gi proslavuva site Svoi sve.10-11 vi{eno. falete go na struni i so svirka.16 3 Mojs 26.3-4 Sir 45. vie. plodorodni drvja i site kedri. falete Go.13-16 3 Dan 2.20 Dan 2. so timpani i so liri neka Go slavat. 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava.2 102. 147.1 Dan 2. knezovi i site zemni sudii.3 6 110. falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e .20 Is 55. 11-13 2 Mak 15.20-21 147.62-63 150. so jadra p~enica te zasituva.20-21 Jov 38.59-60 3 97.6 Is 65. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo.13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna. Negoviot zbor brzo odi. Svoite povelbi i Svoite uredbi na .35-36 4-5 Judita 16. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car. i vodi potekuvaat.11 1 Car 2. na visinite.neka Go fali Gospoda! Aliluja. 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov. snegot i mrazot. 5 Neka go falat imeto na Gospod. Toa }e bide slavata za site Negovi svetii. 88. falete Go vo cvrstinata na silata Negova. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli. falete Go. Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12. za{to Toj re~e i tie se javija. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini . sipuva mraz kako pepel. 2 Falete Go. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud.4 Zemjata. 11 carevi zemni i site narodi. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali.75-76 10 Is 43. pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor. zapoveda . sinovite Izrailevi. site angeli Negovi.6 koj Mu e blizok. site ~udovi{ta i bezdni.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi.8 Dela 14.10 37. }e duvne so vetrot Svoj. 14 5 Mojs 7.13 80. na narodot. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata. 9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa.23 54. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi.4 tii.9 61. 6 Otkr 5. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.7-8 32.5 narod. Efes 2.13 . buren vetru.1 8 102. dade naredbi koi nema da se naru{at.3-4 32. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe.3-4 9 5 Mojs 4.8 Er 31. sonce i mese~ino. site vojski Negovi. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa. i Svoite sudovi nim ne im gi javil. falete Go site yvezdi i svetila. 149. vleka~i i ptici krilati.1 95.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa. 3 Falete Go. za kazna nad plemiwata.so `elezni okovi na racete.vo racete nivni.5 149. 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. 3 Falete Go so truben zvuk.5 Varuh 3.2-3 47. 6 frla grad Svoj kako zalaci. spasuvaj}i gi.10-11 7 Jov 6.3-4 8 5 Mojs 33. 4 Falete Go.10 Otkr 5.9 Is 42.11 Dan 2.i se sozdadoa. za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4.37 4 146.80-81 12 Er 31. 12 mom~iwa i devojki. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel. 5 dava sneg kako volna.Izrail. 10 yverovi i siot dobitok.782 PSALMI 10-11 19. 8 ognot i gradot.25 80. 4 Falete Go so timpani i vo oro.1 97.9 106.13 9 Is 44.2 150.27 148. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107.9 4 28.2 67. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ . 9 gori i site vozvi{enija. i ti.112. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite.7 3 Car 8.5 Dan 2.18-19 Er 33.8 Is 61.56 4 1 Mojs 1.7 7 Zah 9. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod.

3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. . gi pasev ovcite na tatko mi. 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. i toj me prokolna so svoite idoli. 2 Racete moi napravija citra. 7 No jas go izvadiv me~ot negov. Samiot Toj me ~u. prstite moi sostavija harfa. go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski. 6 Izlegov jas sproti tu|inecot. 1 4 I isprati izvestitel Svoj.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj.

No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl. bez da znae navistina Koj e Bog. praveden. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. vo vid na edna dolga poetska tvorba. Toj Samiot pra{uva. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego.11 1 jot den.16 nuva{e zloto. 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite. Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti. decata.6). Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog.10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. toj ~ovek be{e neporo3 ~en. dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi. petstotini magarici Is 11. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42. Bog? Ako Toj e spravedliv. toj }e Mu ostane veren na Boga? No. pred s#.14 Jk 5. Jov ni ka`uva. Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl. vo koj glavnata li~nost e Jov.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj. pritoa. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok. prinesu.14 }erki.35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2. petstoti3 Car 5.19-22 7.11 to svoe.1 Ez 14. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin.1 Sud 6. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. zdravjeto. bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12. I sega se postavuva pra{aweto. 1 Car 16.14 Er 49. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi. na svo1. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc. 32–37). ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto. a gi pokanuvaa i trite svoi ses.5 Stanuvaj}i izutrina rano. po ime Jov. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe.28 i golem broj slugi. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame. . {to ne e Bog. toj e li{en od s#: bogatstvoto. tri iljadi kamili.9 ni ~ifta volovi.Otkr 5.5 1 Mojs 35. Me|utoa. 24. so niv dojde i |avolot. Na krajot. zasnovani vrz tradicijata.7–17). koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov.1–42. Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli. 38. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl. 19. 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod.3 dobitok. 3–31). na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil.2 tri da jadat i da pijat so niv. ta gi osvetuva{e.1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i). Taa mo`e da ni pomogne. Koj e vsu{nost. za{to 22.10 Jov gi povikuva{e. 1 i 2). dali po nizata stradawa. Toj mu vra}a.

8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego.31 7 5 Mojs 28.9 10.11 13. i pobegnav samo jas. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata. bolkite i stenkawata na mojata utroba. samo vrz nego ne posegaj!” . tvoite sinovi i }erki. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja.14 de. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. naredeni vo tri ~eti.8 Ps 25. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen. koi zaludno gi podnesuvav so maka. za da ti javam.6-8 2 3 2. (Kako blagovole{e Gos. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2. pa re~e: „Haldejci. samo du{ata ne zemaj mu ja. 14 I ete.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi.1 1. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete. toj e vo tvoja raka.1 1 Tim 6. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod. Gospod zede. taka i se slu~i). Neka e blagoslo. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna. se spasiv samo jas.16 1 Car 11.10 nerazumno ne izre~e za Boga. Gospod da.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv.10.” 20 Toga{ Jov stana. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. napadnaa na kamilite i gi oteraa. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. 11 2.12. i od ku}a do ku}a. praveden. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot). e vo tvoja raka. dojde tret. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve. ~ekaj}i da zajde sonceto. a momocite so ostar me~ gi pogubija. ja raskina svojata gorna obleka.I se oddale~i |avolot od Gospod.” 18 I dodeka toj u{te govore{e.11 Lk 22. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48.Ps Prop 5. a ti Me pottiknuva{e.14 . g) Jas. izbegav samo jas za da ti javam. a momocite so ostar me~ gi pogubija. gol i }e se vratam. i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost. v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi.3 Dan 9.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. . samo jas izbegav. dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv.od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo.35 8-9 3 Car 21. praveden. za da ti javam.54 17 Sud 7. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima.17 majka mi.13 Is 58. 19 ete.1 pod.785 JOV 10 3. za da ti javam.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. da go pogubam bez vina.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.14 Ps 103. a stadata negovi se {irat po zemjata.40.Sir 17. pak.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana . gi izgore ovcite i momocite i gi goltna. ku}ata se urna vrz decata i tie umrea.5 Est 4. pa da 2.” 17 Dodeka toj govore{e.17 19 8.” 16 Dodeka u{te govore{e. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa.3 Tov 2.1 6 38. s# {to e negovo.5-6 16 4 Car 1.4 Lk 9. minuvaj}i ja no}ta bez pokriv.

10 24 Ps 41. 19 Mal i golem tamu se ramni. se sostanaa. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori. Vildad od [uah i Sofar od Noema. 25 za{to stra{noto.3 102. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo. kako nedonos~e zakopano. ofkawata moi te~at kako voda. }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina.9-11 Ez 32. i ne sum izdivnal .2 Otkr 14. Zar dobroto da go 10.13 21 Er 8.10 25 15.21-22 28. a nea ja nema.8 Prop 6. veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja. ta zaplakaa. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav. . koi gradea urnatini za sebe.8 Izreki 10. od koe se u`asuvav. 10.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie. pa viknaa so silen glas.14 primame od Boga.18 sega me ma~at. nema uteha.28 Is 14. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini.3 34.6 22 Os 9. toa me spoleta. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al. a zloto da ne go podMt 26. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3. 16 ili. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina.14 Ez 27.3 ri{ kako bezumna.1 23 1. robot e sloboden od gospodarot svoj. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. 22 bi se raduvale do voshit.22 Is 52. taa no}! Da be{e bez lu|e. toa me snajde.24 Ez 11. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O. vo koj se rodiv. 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot. nastapi zlo. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta. od {to se pla{ev. nema spokojstvo.18-30 16 10.18 Sir 23. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi. koi go kolnat denot. i `ivot .3 Otkr 9. a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi.na du{evno ogor~enite. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot.24 nesuvame?” . Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe.30 14 15. nema{e da me ima. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka.24 3 . 15 ili so knezovi. 26 Nema za mene mir. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}.temnina da gi opfati. za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo. i no}ta vo koja rekoa: . koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro. bi bile sre}ni.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. tie ne go poznaa.” 11 10.19 Ps 57. da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata. ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana. crn oblak da go pokrie.

6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato. si potkrepuval raslabeni kolena.11-12 Evr 12. 16 I za slabiot ima nade`.5 7 1 Mojs 3.14 4 29. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race.10 3 Ptr 2. za da strada.5 Izreki 28.14 25.7 13 1 Kor 3. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil.15 143.29 17. kako i iskrite .no jas ne go vidov liceto negovo. koga sonot gi obzema lu|eto. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie.16 Ps 126. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata. 15 I duh pomina nad mene. 5 A sega zloto dojde do tebe. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec. .19 . nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno.10 Rim 2.19 36. . 21 8. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`.7 10 38. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite. 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva.9 9 Os 8. a slabiot od rakata na silniot. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva.35 17 5 Mojs 8. i zamislata na itrite se osuetuva.od ostrinata na me~ot.22 57. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at.2 32. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija.19 18 33.za da letaat ugore.5 Izreki 3.8 Sir 7. toa i go `neat. i so Svoi race lekuva. 10 Rikaweto na lavot. i ti padna so duhot. i neporo~nosta na tvoite pati{ta . i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva. niv }e gi bijat kaj portite.12 16 3 Car 19.20-21 37.4 15. zaginal li nekoj nevin.2 19 25. tivko veewe.7-8 Is 57.15 Ps 74. niti zloto izniknuva od po~vata. kosata mi se krena. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva.samo oblak be{e pred o~ite moi. 16 Toj zastana.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete.787 JOV 4.4 Ps 14. i uvoto moe dolovi ne{to od nego.10 Ps 39.13 Izreki 22.5 11 1 Car 2.39-40 Sof 3. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto.1 20 Er 39. 7 ~ovekot se ra|a. 12 I. i ti iznemo{te.3 11 Ps 9. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi. `alosta ne izleguva od zemjata. Tie umiraat bez da stanat mudri.7 10. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt.13 17 9. 11 ponizenite gi izdignuva na visoko. al~nite }e go goltnat imotot negov.7 Zah 8.17-19 9 9. 6 Ne. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. razdraznetosta go pogubuva bezumniot. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat. i vo vojna .25 8 Izreki 12.2 14.12 22. gnevot go ubiva glupaviot. ete. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne. napladne odat so pipawe.1 Zah 14. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete.39 Os 6. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna. 19-21 4 7 Ps 21. 4 Decata negovi se daleku od spasenie.4-5 34. Toj porazuva.15 13 33.3 Gal 6.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime. do mene skri{no doleta zbor.14. ~udni i bez broj. koi `iveat vo zemjeni ku}i.21 Sir 2. za{to }e nema koj da gi za{titi.15 5 Mojs 32.5 Dan 4.19 Jn 12.15 14 1 Mojs 15.5 Otkr 3. dopre do tebe.” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina. kako no}e.19 14 Izreki 4.22 5 5. 2 5 Izreki 24.18 Ps 32. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot. 11 silniot lav zaginuva koga nema plen. niz trweto }e ja izvle~at.

20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram.15 4 Mojs moi. iako goram od mojata bezmilosna bolest.” 11 Kolku mi e silata.19 15 Er 15. im se nadevaat patnicite od Seva. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre.4 7. 6 7.18 16 37. duhot moj nivniot otrov go pie. i jas }e zamol~am.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost. od yverovite zemni nema da se upla{i{. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi.15 Ps 37. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O. ve molam. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo.788 JOV 21 Ps 11. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata. navleguvaat vo pustina i se gubat.1 14. i zaedno so niv da go bea stavile 11.7 `estoki.2 13. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77.19. a polskite yverovi se vo mir so tebe.2-4 31.16-18 24 10. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{. i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6.3 22 Er 15. otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski.12-13 31.5-6 eto telo. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski. 28 No. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.9 24 Is 11.30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O. da saka{e Bog da me sotre. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte. kako bujni potoci koritoto svoe.20 9.13 30 6.4. da bea to~no izmereni makite 7.34 16.10 25-26 5 Mojs 28. toa mi e sega hrana vo bolesta.25 Is 5. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{. da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha.23 26 35.18 23 4 Car 3. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene. toa sme go ispitale: vistinata e `iva. zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 .11 Ps 41.25 Os 2. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost.pravdata e na moja strana. 8 O. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok. 27 Ete.16-20 Izreki 30.6-8 Ez 34.2 88.3 144.2 14 29.10 6. kako {to se redat `itnite snopja. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14. da se be{e zbidnala `elbata moja. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno. 22 Vi rekov li: dajte mi.3 5 39.6 34. 23 izbavete me od rakata du{manska.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4.16 128.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6. 17 Vo su{no vreme tie namaluvaat. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi. poka`ete mi vo {to sum zgre{il. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte .13 30.12 20 Er 14.

a nema da me ima.17 Izreki 10. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja.3 }e me pobara{. ete. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il. dnite moi se samo sueta. 10 Zar tie nema da te nau~at.4 34.18 5 Mojs 4.14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie. (smrtta mi e pomila od moite maki. 7 I ako porano si imal malku.12 14. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka. ta`nite no}i mi se izbroeni.15 Prop 2. 6 i ako si ~ist i praveden.28-29 8-10 12. }e se fati li za nea. {to sum napra.9 16 Ps 38.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi.18 Is 59. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.1 12 9.12 7 7.26-27 . toj se su{i pred sekoja treva. a mene me nema.13 7 9. nema da izdr`i.22 11 8.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto.18 9. Tvoite o~i se na mene. podobro smrt.11 15 6.2 15. posle }e ima{ pove}e.4 14.35 10. Oddale~i se od mene. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar.16. nema da dodr`i.” 5 Mojs 32. 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina.20 vil. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te. u{te malku i vo prav }e legnam.20 6 9.28 14-15 27.10-12 4 5 Mojs 28.19 8 5 11.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam. 16 Se zelenee toj. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva.32 Sir 8.1 Ps 77.13 35. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz.20 14. 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci.6 bra za Svoja meta.30. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme. na{ite dni se kako senka na zemjata.9 11-12 15. }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja.23 Mt 20. taka slezeniot vo grob nema da izleze.8 2 Kako {to robot kopnee za senka. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost.12 16. utre 8. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl.6.8.18 10. 13 Takvi se pati{tata na site.2 Mudr 2. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot.4 144.porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile. 15 Ako se potpre na ku}ata svoja. ko`ata mi se raspuknuva i gnoi. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat.14 139 19 9.21 14. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot.789 JOV 2-3 5 Mojs 24.mre`a pajakova. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto.16 10. koi Go zaboravaat Boga.48 9 Prop 1.14 10 10. na sonceto viree. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i. pa da sum Ti na to.33 13 Ps 9. mojata postela }e ja odnese tagata moja.5 17 Ps 8. 4 1.3 18 Ps 72.25 Is 38.5 Mt 7.8 38.67 5 19.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae. 4 Legnuvaj}i. verbata negova .39 89. 17 [to e ~ovekot.1-4 Jk 4.

kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav. vinoven.5 Ps 103. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino. kako {to sum jas. `ivot crpi od `iviot kamen. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo. a jas ne Go zabele`uvam. 14 9.13 Joil 2.so radosni izvici. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite. `ivotot svoj go preziram. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi.6 7 Ps 18. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila.6 9. 20-21 18 7. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam. Ako Toj ne e. Toj minuva. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne.17 25. 11 Ete.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi.20 14. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi. 16 I koga na glasot moj bi se odzval. neispitlivi i ~udesni. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89. i neviniot.2 4. 12 Ako zeme ne{to. daleku begaat.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5. Toj }e me proglasi za vinoven. so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva.18 22 Prop 9. kako orel {to se spu{ta vrz plen.32 13. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23. ako sum nevin. i yvezdite nebeski. a so gor~ila me ispolnuva. nema da prigovaram.1-7 22 Ps 6.19 10.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram.4-6 8 Is 40.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14. i bezbrojni se Negovite ~uda. Toj e najsilniot. 7 }e mu ka`e na sonceto.2-3 5-6 4.i toa ne izgreva. 20 Ne.22 42. i usnite tvoi . za{to znam deka nema da me opravda{. 32 Za{to Toj ne e ~ovek. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik. . 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a. 26 pominuvaat kako ~amci od trska.8 32 Prop 6.15 25 7. tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo. samata usta }e me obvini. za niv dobro nema. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. pak.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite.790 JOV 20-21 9. no 9 38. Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii.10. 10 vr{i golemi dela. i jas samiot ve}e ne znam. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata.11 16 Rim 9.4 3 13.13 23. 29 Ako sum. i stolbovite $ treperat. 13 Ps 86. zatoa rekov deka Toj go pogubuva.10 .26 Izreki 14. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite. 18 ne mi dava da zdivnam.8-9 da. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi.10 35.22 Ps 50.10 24 Prop 7. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. 19 Ako stanuva zbor za sila. so sram }e se pokrijat.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego. 22 Onie {to te mrazat. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka.15 Is 13. 9 30 Is 1. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam. i jas ne mo`am da Go vidam. i vinovniot. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini.6 28 10.15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka. 22 Seedno e.18 Er 2. Toj odi pred mene. pod klu~ gi stava. 21 A dali sum nevin.

'” 17 16. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al.33 11.73 10 Ps 138.2 12 1 Mojs 2. . 22 vo zemjata. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{. udaven vo makata moja. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj.6 Ps 118. go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto. 15 Ako sum vinoven.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e.16 7 5 Mojs 32.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28. kako lav me goni{.39 Mudr 16.7 Er 11.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9. so novi sili se kreva{ protiv mene.1 21 14. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna. 14 deka.3 32. silata Svoja na mene ja poka`uva{. 16 Ako se ispravam.15 5 38. za{to jas sum samiot so sebe. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto.11.9 6 14. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}.15 Mudr 7. 12 `ivot i milost mi daruva.12 od `ena e roden malkuleten).7 9 33.” 7. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva.20 Os 11. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka. ako zgre{am.4 od Nego.13. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko.12 Ps 38.24 13. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 .11 34 13.21 10. }e se predadam na tagata svoja.791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj.6 4 1 Car 16. da progovore{e Bog. so koski i `ili me stegna. Prezasiten sum od sram.3 23. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija.27 Rim 11. 35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at.7 14.1 2 6. no toa ne e taka. . 18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo. da go prezira{ deloto na racete Svoi. 5 O.9. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata.20 16 16.7 13 23. kade {to temninata caruva nad bezredieto.21 9.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud.15 8 1 Mojs 2. }e govoram so gor~inata na du{ata svoja. a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite.13 22 4 Mojs 16. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam.4 18 3. ne }e smeam da krenam glava. te{ko mene! Ako sum prav.11-16 20 7. i zar mnoguzborliviot Efes 3. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i. za da se potsmevnuva{ ti. znam deka toa e vo Tebe.13 15 7.23 3 11.6. 19 o. da bev prenesen od utrobata vo grob.33 1 Kor 2.

26 6 21.7 16 3 Car 22. ograden. nema da se oslobodi.3 12 8. i so vas li }e 7 38. i Koj Dan 5. 13 .792 JOV 12 39. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite.2 Odgovor na Jov: Bog . 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe.41 14 Ps 126.8 32.3 13. pribe`i{teto nivno }e propadne.1 Is 22. 4 Za{to vie ste kova~i na lagi.9 7.2 Izreki 8.13 4 Ez 13.22 27.20 21 Ps 106.razum. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen.” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite. Negovi se re{enieto i razumot. pra{aj go dobitokot. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost. i }e te nau~i.2 58.23 17 17.28 5 Izreki 17.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6. bez svetilo skitaat kako pijani. mnozina }e ti se umilkuvaat. 12 24 Ps 106.9 13 Is 11.10 22.38 Is 1.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16. 7 No. . a kaj dolgove~nite . pred Nego e onoj {to e zabluden. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{.23 mi odgovara{e. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i. gi rasprsnuva i gi sobira. uvoto moe go ~u i go razbra. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva.26 3 I jas znam da mislam kako vas.19.40 13. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori. seto toa okoto moe go vide. i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost. 5 Koga bi znaele da mol~ite. nim Bog im dava s#. kako jasna zora temninata }e svetne.14 15 Otkr 3. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego.takvi se mislite na sre}nite. a nade`ta nivna }e is~ezne. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva. i zemjata }e ja razru{at.29 14 3 Car 8. zapra{aj ja nebeskata ptica.” 11 34.12 Is 9.neumoliv despot 23 Dela 17. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea.za potsmev e .21 20 3. }e po~iva{ vo mir. 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga. 13 No vo Nego ima mudrost i sila. znam i jas.39-39. 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva. i onoj {to voveduva vo zabluda. bi sakal so Boga da se soo~am. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram.7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva.pravedniot i neporo~niot ~ovek.14 15 22.7 13 2 Mojs 9. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den. i koj ne go 34.22 16 2 Car 14. i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas.3 3 13. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot . 2 Kolku {to znaete vie.40 12.8-10 18 Dan 2.5-8 1 Mojs 16. 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni.16 svoj. 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni.26 Pla~ 3. divoto magare na uzda se pokoruva. i }e ti objasni. jas {to Go povikuvav Boga. i s# }e se isu{i.21 6.2 12. bi bilo toa va{a najgolema mudrost. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at. 15 Da gi zapre vodite. ne sum podolu od vas.15 Ps 87.15 19 34. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka. ~ii noze se sopnuvaat. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori. eve {to se sprema za onie.28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete. site vie ste bespolezni le~iteli. 14 Ona {to Toj }e razurne. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot. da gi pu{ti.

ili jas da pra{uvam.9 demne{ site moi pati{ta. kako senka bega i ne se zapira. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race.23 88. toa dava mladici i pu{ta fidanki.35 23. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie.5 51.34 22. preku koja ne mo`e da mine.30 15.Is Ps 38. i jas }e odgovaram. 13 7. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena. 7 Za drvoto sepak ima nade`.4. 20 Samo dve raboti napravi za mene. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj.793 JOV 7 42.7 .7 10 Mt 3. a Ti da odgovara{. znam deka }e bidam prav. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi.2 na. kako obleka od molci izede.” Is 40. 16 I toa mi e ve}e za spasenie.14. 9 no {tom }e oseti voda.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a.14 19 Is 1.5 28.10 Ps 118.7 10 Prop 3. 13 Molknete pred mene. i jas bi Ti dal odgovor.11 9.2 11 Is 19. i Tvojot u`as da ne me potresuva. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata.20 Amos 9. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto.8 5 Ps 143. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i.6-8 9 Gal 6. iako skri{no licemerite.6 Ps 101. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi. da be{e me sokril i kriel vo pekolot.11 102. kako da e odnovo posadeno. makar i da bide prese~eno.4 Ps 50.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide. si odi. 10 A ~ovekot umira i istlejuva.15 13 Is 26. . samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek.1-5 Er 10.26 24 Ps 4. ako si mu opredelil me|a. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni.4 144.30-31 15. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot.18 50.1 26 Ps 24. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo.21 16 1 Mojs 3.13 21 9. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list.2 25 Ps 82. 21 trgni ja od mene rakata Svoja. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva.1-4 3 Ps 8.4 Prop 6. i penu{kata da mu zamrela vo prav. va{ata odbrana e glinena ograda. 13 O. 15 Ti bi viknal.6 14 Sud 12.7 14 Ps 36.6 44.3 4 4.21 23 6. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni.14 25. nemam {to pove}e da zagubam. pak }e o`ivee. dodeka da mine gnevot Tvoj. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i.1 Sir 40.12 18 9.3.3-4 11 Is 6.32 6 9. zapo~nav sudska postapka. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel.3 1 Car 19. bidej}i toa.8 Dela 5.8 7 Is 6. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son.gi ispitu. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane. fidanki od nego neprestajno izbivaat. {to i da me snajde.2 Mudr 2. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice.24 10. 22 Toga{ pra{uvaj me. 1-10 41. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50. 18 Ete.17 9. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj. a jas }e govoram.13 14 7.10 33.

17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe.8-10 5 Mojs 32.12 14.12 18. 20 Go pritiska{ dokraj. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi.12 31 Is 28. neprijatelot naletuva na nego. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal. jazikot tvoj govori protiv tebe. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti. zatoa {to sueta }e bide i platata negova.11-14 7 Izreki 8. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva. 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat.6 31. i starec.4 32 Prop 7.toj ne zabele`uva.17 33 8. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata. 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. vo ku}i. 21 Na po~it li se decata negovi .17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete. dodeka miruva.5 18 16. slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot.25 Sir 49. pred Negovoto lice ti trepet nema{. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti.toj ne znae.18-20 30 8.17-18 14.14 29 20.7-8 15. i imotot negov nema da napreduva. plamen }e gi isu{i vetkite negovi.2 20 Mudr 17. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe. 19 vodata gi izli`uva kamewata.24 Ps 72. 22 no plotta na nego boleduva. slu{aj me.794 JOV 16 10. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata. 32 Toj predvreme }e umre. 17 Jas }e ti govoram. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj.18 59. 14 4. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt. i sekoja vina moja ja zapi{a. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost. se slu`i{ so jazikot na lukavite.18 Rim 11. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi.21 8 Er 23.15. uni`eni li se .4 17 9.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev.2 18.4 25. godinite mu se odbroeni na potisnikot. 30 Nema da izbega od temninata. gotov za boj. pred sebesi gleda me~.7 21 21. 18 No planinata pa|aj}i se uriva.21 18 8. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini. 23 Za par~e leb skita postojano. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21. navaluvaat na nego. i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga. zad debelite svoi {titovi. 29 Toj nema da se zbogati.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10.30-31 15 25.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja.3 5 Lk 6. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi.2 . a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos. kako car. 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi.4 28 3. }e ti raska`am ona {to sum go videl. i du{ata vo nego strada. 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe.45 19. i karpata se pomestuva od mestoto svoe. a ne jas. koj go pie bezzakonieto kako voda.16 23 10. i toj zaminuva. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata.22 21 18. go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi.” 14 [to e ~ovekot.4 16 34.

35 Dela 18.13 .2 13. neka mojot povik nasekade se slu{ne. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja. me fati za vratot.1-34 18 1 Mojs 4. da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga. v lice me prekoruva. 14 probiva vo mene rana do rana. Ti mi ja rasturi mojata ~elad.7-8 6 30. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat.26 22.1 Is 38. site napravile zagovor protiv mene.” 16 17.1 30.4 7. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat. negovite deca ~ekaat popusto. ja proleva na zemjata `ol~kata moja.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde.795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot.15 10 13. bez da me {tedi. 8 Ti me pokri so br~ki. 13 Me opkolija strelcite Negovi. zamislite moi . me zatrese i me postavi za cel na Sebesi. 6 Ako govoram.6 14 10. za svedo{tvo protiv mene. 2 Da ne be{e nivniot potsmev. nema da najdam mudar me|u vas. dnite 22 7.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene.3-4 9 10. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a. bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a.2 102.44 Otkr 8.12 Mt 23. tr~a protiv mene kako besen borec.10 37. 7 Okoto moe od taga mi potemne. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku. 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas.te`ina na srceto moe .21 14.21 Ez 24.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe. 35 Toj za~na zlo i rodi laga. me udiraat po obrazite. grobi{ta ima pred 10. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne.9 8 19. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj.12 13 6. toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno. 3 Za{titi me. 17 iako vo racete moi nema kradeno. a racete i nozete od slabost mi treperat.20 30. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti. na neboto Svedok imam. vo utroIs 59.26 Is 26. mi ~krta so zabite. ne krij ja krvta moja. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista. 10 Ja otvorile ustata protiv mene.3-5 4 42.8 19 Ps 9. 17. koga mrakot pa|a. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene. ete.8 34 16. skrbta moja ne se stalo`uva. mojata isto{tenost se kreva protiv mene.10 Ps 87. 19 I sega.39 16 5 Izreki 27.24 20 2 Mojs 3. 21 O. a o~ite mi solzat pred Boga.propadnaa. no Toj me potrese. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja. navreduvaj}i me. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto.11 21 Ps 87.” Izreki 20.14 bata svoja podgotvuva izmama.7. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot.2 Pla~ 3. i na klepkite imam smrtna senka.5-12 12 24. na pat bez vra}awe treba da pojdam. 10 Vratete se site vie i odete si. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi.7 17 31. 18 Zemjo. 4 Mt 27. ako zamol~am.9 8 Is 52. 11 Denovite moi izminaa.4 Ps 7.7 Ps 78. 12 Si bev spokoen.16 34.17 mene.9 moi gasnat.

30 Ps 36. i jas umiram. 8 Toj mi go zagradi patot. 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno. svetiloto negovo }e zgasne nad nego. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata.28 19. koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da.7. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane. pre~ki ima na patot po koj odi.. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot. svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne. i pravda nema.7 4 Izreki 9. 2 5 Gal 6.Nepravda!” .10 Jn 8.36 Izreki 4.3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15.25 9 29. 7 Ete.14 15 5 Mojs 29.5 34. smrtta e gotova.13 18 Izreki 10.2 mene vo pravot }e po~iva.17 109.6 22.10 Ps 34.11 14 20. 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta.9 88. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata.ti si mi majka i ses18. toa go ~eka `iveali{teto na onoj.9 Ps 10. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi.5 6 18. 15 ]e se naselat vo {atorot negov.10 15 5 6 18.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi.15 8 22. 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova. 12 Od glad se isto{tuva silata negova. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il.2 tra.” 17 Ps 9. jas vikam: .22 Neem 4.21 Mudr 17. odozgora }e ovenat vetkite negovi.10 13 Ps 37. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram. blizu e do nego. se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj. koj ne znae za Boga.22 Er 22.18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova.” 19. 10 Od site strani me sosipuva. a na crvot .6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete. i po jamki }e odi. 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. pa potoa da zboruvame.i nikoj ne slu{a.10 11 15. 3-14 19 7 Pla~ 3.6 10 14. 7 Stapkite na silata negova }e oslabat. 11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu . 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja.12 7 Ps 17. sopstvenata misla }e go otfrli. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi. begaat od mene. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov.7 19 Is 14.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja.8 22.23 Is 34.11 69. i ne mo`am da minam. i onie {to me poznavaat. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti. gre{kata moja ostanuva za mene. 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20.15 11 33. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur. pak. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata.12 8 19.3 1 Mojs 31. 19 Ni sin negov. vreskam. i plamenot od ognot negov nema da ostane.7-9 13 27. 5 Ako. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene.natamu. Er 25. vrz patekite moi spu{ti mrak.41 4 Mojs 14.7-8 140. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka.19 . ve}e desetpati me posramuvate.11 tatko. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi.7 17. na plo{tadot }e go nema imeto negovo.9.

2 10 27. so ustata svoja treba da go molam.797 JOV 15 6.25 16 5 Mojs 32. i do oblacite da se dopira glavata negova. vnatre vo nego. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi.20 Mudr 5. pove}e nema da go vidi. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. nema da go izede. }e Go vidat Nego. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i. 21 Smiluvajte se. i toj nema da se zaraduva. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel. 29 Pla{ete se od me~ot.8 Jn 13.se svrtea protiv mene.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova.17 26 33. 16 Go vikam slugata svoj.24 25 16.13-14 20 7.17 23 31.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene. 18 Duri i malite deca me preziraat. 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov.5 12 Izreki 20. za{to me~ot se odmazduva za nepravda. da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo.kade e toj? 8 Kako son }e odleta. ne o~ite na drug. i znajte deka ima pravda. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka. jazikot na zmijata }e go umrtvi. koga stanuvam. 27 Jas sam }e Go vidam. vo nesre}ata izgubiv s#. so nego }e legnat tie vo zemjata.3 18. . no duhot na mojot razum }e odgovori za mene. 20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi.14 22 Ps 26. . onie {to go videle. moite o~i. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: . kako i gadotiite negovi. kako no}no prividenie }e is~ezne.4 Is 14. i nema da go najdat.Kako da e korenot na zloto najden vo mene.9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram.35 11 17. 20.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi.18 6 1 Mojs 11.” 3 Sramen prekor ~uv za mene. 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog.11 20 Prop 5.21 8 Is 29. 13 go ~uva i ne go frla. i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil.3 18 30. 14 sepak taa hrana vo utrobata negova.4 27 33.6 29 27.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40.9 55. 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite.19 Is 44. }e se pretvori vo zmiski otrov. tu|inec stanav vo nivnite o~i. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|. 7 toj zasekoga{ }e propadne.14 Sir 6. smiluvajte se nad mene.zo{to go gonime! .16 21. 9 Koe oko go videlo. i toj go krie pod jazikot svoj. i toj ne se odyiva.33 Ps 57. i onie {to gi sakav. tie se podigruvaat so mene. brzam da gi iska`am. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae. 16 Zmiski otrov }e {muka toj. }e ka`at: . prijateli moi.6 Ps 11.5 33. . tuku go dr`i vo ustata svoja. i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna. 20 . spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo. 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja. . i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e.8 Ps 72. vo teloto moe }e Go vidam Boga.26 17 29. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O. 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli. 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja.

4 18 21.4-6 moj.1-2 toa. opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki. }e izgori s# pod {atorot negov. i stavete prst na ustata svoja. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj. 25 Drug. bez da vkusi dobro. 14-15 26 15. umira so ogor~ena du{a.41-42 Amos 5.34 28 Is 24. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot. a i zemjata }e se krene protiv nego. sosema spokoen i miren. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12.21 18. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa. 6 Samo koga }e pomislam. dobroto nivno ne e vo nivnite race. 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot. . go gori ogan. 27 Gi znam va{ite misli i nameri.18 Izreki 11.13 Otkr 21. tesno }e mu bide. potsmevajte Ps 72.2 13. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado. zaveana od vior. 21 Za{to. a po7 Er 12. i vnucite im se pred o~ite nivni. za da go znae toj toa.32 Sir 5. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je.18 25 15. vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5.13 Ps 72. 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat. kakvi zla protiv mene kroite. i decata nivni skokaat. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. 19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca. dostignuvaat starost.19 Mudr 5.4 Izreki 30.15-16 14 22. i trepet go obzema teloto moe.15 se.6 5 Pogledajte me i u`asnete se.17 Is 30.10 29 27. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden. racete na siromasite }e se krenat vrz nego.7 5 29. Mu velat na Boga: .5-6 21.12 Amos 6. i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. 14 A pritoa. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo.5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12.15 4 19.6 28 20.16 21 14. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja.istrpnuvam. pak. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo. 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova.Neka mu vozdade Toj na nego samiot.8 20 Er 25. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. 24 bokovite negovi se polni so mast.‚Otstrani se od nas. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a. od nikogo nerazduvan. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost. 3 Potrpete me. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv. . 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov. 7 Zo{to bezzakonicite `iveat.14 27.6 26 Prop 2. otkako }e se iska`am.9 40.798 JOV 24 5 Mojs 32. {to mu e gri`a za domot negov po nego.bakaren lak }e go probode. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva. 17-23 22 Pri polno izobilstvo.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo. toa }e mi bide uteha od vas. 6 2 21 .20 Ps 87. i jas }e govoram. . ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva.11 15 Mal 3.18 Sof 1.13 19 5 Mojs 7.5 13 21.10-12 Prop 9.3-12 Mt 3.

}e vleze vo borba so tebe.11 12 Is 40. i toa }e se ispolni.11 10.16 Os 2. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie.10 Otkr 18. po koj odele bezzakonicite.17 6 2 Mojs 22. 6 Navistina.6 Ps 15.2 26.8-9 23 . 29 Koga nekoj }e bide ponizen.39 33 Prop 3.799 JOV 32 Prop 8.7 Ez 18. tvojata zloba e golema. a imotot nivni ogan go gori.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat.15 4 11.23-24 23. 28 ]e naumi{ ne{to. odnovo }e se sredi{.13-14 7 Mt 25. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe.15 Ps 65.2 18 21.i }e bide{ spokoen.2 7. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva. .8 5 15.20 17 21.5. 21 5.11 94. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav. a na gladen leb mu otka`uva{e. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga.7 23 5. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici.15 Naum 1.15 Ps 72.26-27 Is 58. }e go krene{ liceto svoe kon Boga. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite.” 16 a koi predvreme bea istrebeni.22 Prop 5.2 21.7 30 42.20 22.” 16 Mt 24. 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to.8 14 Er 23. 3 O. taka {to ne gleda. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva.13 116. da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9.4 3 35.' 21 Zbli`i se so Nego .8 19. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki. i povidniot se naseluva{e na nea.22 27 11.13-14 Is 58. 42-43 25 8. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina.14 34 16. }e bide za tebe kako bleskavo srebro.11 9 2 Mojs 22. 11 Temnina e okolu tebe. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi.1 29 Lk 14. i siracite gi ostava{e so prazni race.9 19 Ps 57. 12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice. tuku samo odi po nebesniot krug. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat. }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj. a onie pred nego broj nemaat. kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato.5-6 8 2 Mojs 23.3-5 84.6 11 Ps 68.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat.6 26 11. da znaev kako da Go najdam. po nego odat mnogu lu|e. 30 }e go spasi i vinovniot.25 22 22 5. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj. 27 ]e Mu se pomoli{. pla{ej}i se od tebe. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv.1-2 28 Ps 96.7 20 18. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot.18 10 18.1 15 1 Mojs 6.19 24 11. i Toj }e te ~ue.11 23. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race.11 13 Is 29.14 Ps 62. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja. preku toa }e ti dojde dobroto.10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego.

11 19 27.11 2 5 Mojs 27. velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe.5 10 12. jas ne Go gledam.za zalog. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav. a dewe se krijat zatvoreni. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i.27 15 9.5 3 24. 3 od siracite odzemaat magare. nemaat obleka za da se spasat od stud. 7 goli no}evaat bez pokrivka. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina. . i vo kaci `edni grozje tie gme~at. i na vdovica ne $ pravi dobro.12 13 21. tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini.7 16 16. 16 Bog me obeshrabri.i ne Go nao|am. 6 `neat po tu|i nivi.25 16 16.15 6 12. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot. ograbuvaat stada i si gi pasat. 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot.17 10 Ps 16.24 15 Ps 118. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite. se krie li na desnata .3 139.120 12 12.se pla{am od Nego. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat. 8 No. neka me ispita. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. stanuvaat rano za grabe`.1-6 Izreki 17. 5 17.800 JOV 4 13.21 7 12. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna. ete. }e razberev {to }e mi ka`e. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene.22 11 12. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila. 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav.3 8 12.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite. 5 }e gi doznaev zborovite. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova.10 5 14. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta. 10 gi teraat da odat goli. koga mislam za toa .16 7 16. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo. taka pekolot gi golta gre{nicite.i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija.24 24. izleguvaat tie po rabotata svoja. 13 Tie $ se protivat na svetlinata.a Nego Go nema. so koi }e mi odgovori. ne znaat tie za svetlina. 8 navodeneti od gorski do`dovi i. a no}e e kradec. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi.}e izlezam kako zlato ~ist. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika. nemaj}i pribe`i{te. neka ne ostane pomen za nego.21 13 9.19 21 27. 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav. 13 No Toj e silen.ne Go zabele`uvam. a Bog toa ne go slu{a.28 17 27. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat. 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina.14 17 17. neka bide hrana za crvite. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv. 4 siromasi isturkuvaat od patot. nazad se vra}am . 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana. sli~no na toa vo Nego ima mnogu. Toj go znae patot moj.17 18 27.20 11 Ps 16. . koi Go znaat. i na prazen stomak snopovi da nosat. 10 No.21 20 27. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. jas odam napred . ubiva siromav i nesre}en. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda. kako divi magariwa vo pustina. i ne go gleda patot kon lozjata. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni.1 21.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie. Sedr`itelot me upla{i.19 9 12. 24 . bez obleka. od vdovica vol . proklet e delot negov na zemjata. se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj.14 23 27.17 Izreki 22. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat.12 14 6.7 4 5 Mojs 15. se pritiskaat do karpa. 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete.

kako bezzakonik. . kakva nade` za licemerniot.10 6 Ps 138. ve}e gi nema. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik.24 26 11 13.2 12. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi. Koj me li{i od sud.9 9 13.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. 12 Ete.i. i sinot ~ove~ki. toa se delovi od pati{tata Negovi. koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja. ja zaka~il zemjata na ni{to. 13 27 6. 6 A kamoli ~ovekot.21 14 37. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at.4 8 13. koga Bog }e ja zeme. dodeka ne umram. nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot.25 3 14. duri i mese~inata.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot.2 27. i taa ne e svetla.15-16 26. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea. 5 .29 11 38.28 5 19.14 5 15. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto.1 4 17.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo. site sami vidovte. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego.5 5 24.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog. . i oblakot pod niv ne se otvora. rakata Negova ja probode lukavata zmija. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo. a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38.2 19. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete. i Sedr`itelot. Koj ja ogor~i du{ata moja.2 ni{to zborovite moi?” 27. 25 Ako toa ne e taka. i onoj {to stanuva protiv mene . i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi.11 7 38. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi. 8 Za{to.6 12 5.28 6 16. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego.8-11 13 37.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37.25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38.3 4 15. ete. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak.801 JOV 24 Se krevaat visoko. nema da otstapam od svojata neporo~nost. i pod onie {to `iveat vo niv.koj }e me izob21.17 7 13. pa|aat i umiraat. i nema pokrivka nad nego. 7 Go poslal Toj severot nad prazninata.18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38. 3 za{to. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova. 14 Ete. koj e molec.4 24 3 8. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi.27 13 20.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete. koj e crv. treperat mrtovcite.20 18. 38. kako i site.2 3 13.

4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat.10 Sir 1.12 Sir 1.17 13 Varuh 3. jastrebovoto oko ne ja videlo.31 16 20.14 Izreki 3. i moreto veli: ne e kaj mene. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo. i brzo }e go odnese od mestoto negovo.21 22 15.19 3 28.2 1. so skapocen oniks. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. i pod Negovata svetlina odev srede temnina. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae.9 27 Sir 1.22 26 38. 20 Od kade. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del. smrtta }e gi turne v grob. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina. od kamen se pretopuva bakar. 28 Ps 110. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo. me~ gi ~eka. 15 Onie {to }e ostanat po nego.'” 12 Prop 7. 20 u`asi kako golema voda }e go stignat.24 15 18. od dnoto prevrtuva planini.6 23 20.10 Ps 24. 29 . nitu se nao|a vo zemjata na `ivite. 14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa. visat daleku od lu|eto. 10 vo karpi prokopuva kanali. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj.9 20 20. 19 legnuva da spie bogat.28 15 Izreki 2. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali. so ~isto zlato taa ne se ocenuva. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a. otvora o~i. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv. i zlatoto . i ne e pove}e toj.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka. 28 A na ~ovekot mu re~e: . 8-9. 23 Bog go znae patot nejzin. a odbegnuvaweto od zlo e razumot.mesto kade {to go pre~istuvaat. 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese.Ete. 8 divi `ivotni ne ja gazele.24 18 20. koga Bog me ~uva{e. 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja. Toj go poznava mestoto nejzino. no }e se oblekuva pravednikot. vsu{nost. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato.25 18 Izreki 8. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal.20 20 28. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa.1-3 4 1.1 28.27 23 Izreki 2. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera. da bev kako vo porane{nite meseci. 5 Od zemjata niknuva `ito.7 9. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O.10 16 22. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz. 17 toj }e prigotvi. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva. kako ogan.14 17 20.802 JOV 14 5.4 3. nitu so safir. i ne stanuva takov. stravot Gospodov e vistinska mudrost.14 nao|ali{ta. no}e }e go grabne luwa. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro.15. i ne odel po nea lav. 11-20 28 29.26 17 Mudr 7. kako vo onie denovi.1 3 Car 10. 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta.32 Posleden govor na Jov: ah.6 8. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'. potomcite negovi nema da se nasitat so leb. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi. srebroto si ima svoi Ps 103.22 Sir 1.10 Izreki 1. kako zemjen nanos. ja zabele`a i u{te ja ispita.11 21 18. 2 @elezoto se dobiva od zemjata.25 2 5 Mojs 8. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka. a pod nea s# e isprevrteno. ni{aj}i se. vo niv ima i zlatni zrnca.

i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja.34 15 17. {umno se nafrluvaat vrz mene. }e im se nasmevnev. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja. `ilite mi nemaat mir. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata. i dobroto moe odmina kako oblak. a starcite stanuvaa i stoeja. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot. 8 mladite pat mi pravea.15 16 16.5 19 Er 17. 20 Vikam kon Tebe.stojam. zborot moj gi natopuva{e niv. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi.13 8 3 Mojs 19. so silna raka me porazuva{.” 6 5 Mojs 32.6 8 Sud 11. vele{e: blaze si ti.12 Pla~ 3. 15 U`asi me spoletaa.1 19. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja.17 Ps 131.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda.2 24 Izreki 16. so stap proterani od zemjata. i `iveev kako car me|u vojnici. lu|e bezimeni. kako ute{itel na onie {to pla~at. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana.31 Ps 102. i decata moi okolu mene. 17 No}e me vrtat koskite moi. 14 Se oblekuvav vo pravda.8 Ps 1.9 15 Izreki 31. 7 Vikaa me|u grmu{kite. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e. 24 Se slu~uva{e.18 30 3 24.4 18 Is 40. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja.24 21 Mudr 8. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot. 21 Me slu{aa i ~ekaa. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d.6 12 19.803 JOV 5 Ps 126. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite.17-18 14 19. 12 Oddesno se kreva toj izrod. 9 Ete. tie begaa vo ramnina bezvodna. 20 slavata moja se podmladuva{e. jakata na mojot hiton me zadavuva.4-5 Ps 71. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost. temna i zapustena.12 21.31 20 19.2 1 Car 13.13 14 13. zemni dupki i pe{teri. oko {to }e me vide{e. 11 Uvo {to }e me ~ue{e. i ne mrmorea na sovetot moj.8 16 Izreki 29. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa.32 9 Mudr 8.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene.12-14 . tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko. 10-12 12 31. i Ti ne me slu{a{. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto. 19 Toj me frli vo kalta.13 17 33. stanav kako prav i pepel. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom. tie ne veruvaa. bez ni~ija pomo{. kako vetar se rasea moeto veli~ie. a Ti samo me gleda{.14 10 Is 50. jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni.3-5 128. 23 Me o~ekuvaa kako do`d.12 13 31. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene. sedev na ~elo. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e. 25 Koga odev kaj niv. 30. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad.7 21 16. 13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel.16 Is 11.5 19 9.2 9 16. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot.3 20 1 Mojs 49. rosata no}eva{e na grankite moi. koja ne ja znaev. ma~ni denovi me nalegnaa. 8 Lu|e otfrleni.19 18 7. 10 Tie se gadat od mene. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni. onie.19 13 24. . 21 Ti stana `estok sprema mene.7-11 17. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. me vosfaluva{e.9 Is 59.12 22 5 Mojs 32.5 6 Sud 6. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e. i sudot mi be{e kako nametka i venec. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene.7 17 Is 11. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto.6 Ps 68. se voviraa pod trweto.

ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost. ma~ni denovi mi naidoa. Koj me sozdal mene vo utrobata. a drug da jade.25 12 Izreki 6.120 24 Ps 48.7-11 31 Amos 8. dojde temnina.8 15 Izreki 17.15 18 29.6-7 16 Is 58. i svirkata moja .2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16.25 data. 8 jas neka sejam.16 Mudr 13.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga.13 2 27.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot.17 20 5 Mojs 24. 30 Ko`ata mi pocrne na mene. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo.2 . toa e bezzakonie.13 4 26. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot.18 13 2 Mojs 21. {to bi go uni{til celiot moj imot.glas pla~even. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi.2 29 Mih 1. 24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi. Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot. koe podle`i na sud. i potomcite moi iskoreneti da bidat.3 27 Er 8. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi.32 24 19. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv. 9-14 19 Tov 4. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto.6 52.2 21. 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo. 5-10 26 5 Mojs 4. 14 {to }e pravev.16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{. no ne od sonce. i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi. 31 I guslata mi stana tagovna. za 27.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17. 11 za{to toa e prestap. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt.27 26 29. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba.” 10 `enata moja neka mu mele na drug.16 31.7 30 Pla~ 3.28 Sir 31. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak.804 JOV 23 17.19 17. stanuvam vo sobranieto i vikam. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata. i so drug neka ja deli postelata svoja. dojde zloto.5 22. koga }e videv deka imam potpora pred portite.4 28 Pla~ 4.39-43 27 6.24 25 Izreki 11. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite. 5 31 23 Ps 118. nitu pred lu|eto 21 Ps 81.6 da ne poglednam na devica.16 5 Ako odev vo sueta. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj.22 Izreki 6. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj.21 25 29.2 Ez 8. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe. duri ~ekav svetlina. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko. koga imaa spor so mene.1 Sir 42.9 Mt 6. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam.8 Ps 101. 11 5 Mojs 22. 28 Odam pocrnet.4 17 Tov 4. a koskite mi se isu{ija od gore{tina. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7.10 Pla~ 5. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud.2-3 3 Mojs 25.

10 Zatoa velam: islu{ajte me. 16 ^ekav.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova.45 9 Mudr 4.1-33 3 34. za{to po godini bea postari od nego. go slu{av va{eto rasuduvawe.18 32. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa. od Ramoviot rod. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi. }e se pribli`ev do nego kako knez. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene. a vie ste starci. a pak go obvinuvaa Jov. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva. pove}e ne govorat. 2 se razgori gnevot na Elijuj. vratata svoja ja otvorav na patnikot. 20 ]e pozboruvam. a tie pak ne govorea.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel. 11 Ete.10 7 8. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi.2 33. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga.8 12.18 38 Avak 2.22 19.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. 18 Zatoa {to sum poln so zborovi.25 35 13.kakol. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i. prestanaa i pove}e ne zboruvaa. i duhot me pritiska odnatre. ~ekav vie da se iska`ete.52 11 Jk 1. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe. 35 O.10 32 1 Mojs 19.8 Dan 13.17.” Zborovite Jovovi svr{ija. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec. 19 Ete. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo. 17 Jas }e govoram za s#.” 6 15. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men .17 Mt 5.805 JOV 29 Izreki 24.3-4 . dodeka vie govorevte. gnevot negov se razgore. i re~e: „Jas sum mlad po godini. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori. i od sonarodnicite svoi }e imav strav. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe. 8 No ima duh vo ~ovekot.13 40 1 Mojs 3. 12 Vnimatelno ve sledev. od Buz. za da mi se olesni.2 Dan 13.20 33 Izreki 28. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost. 31 Is 58. }e go ka`am misleweto svoe.2 Sud 19. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri. se razgore gnevot negov protiv Jov. 6 I odgovori Elijuj. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi.9 Mt 9.23 36 13.38-39 Is 11. sin Varahiilov. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi.17 22 Ps 11. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica. a ~ovekot ne mo`e. ne znaat {to da ka`at. od Buz. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam. bidej}i se smeta{e za nevin.1 19 Er 20. 15 Se ispla{ija.19 13 32. 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O. sin Varahiilov. nitu samo starcite znaat {to e pravo.13 34 Izreki 29.11 39 Er 22. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi.

se podavaat. 23 Ako ima kaj nego angel.12 36.2 3 6.14 5 33. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost. 6 Eve me mene. za da mu go poka`uva praviot pat. 26 ]e Mu se moli na Boga. koj gi pie podbivawata kako voda.1. odgovori mi i zastani sproti mene. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot.4.rana bez vina.32 6 31.13 30. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: .” 22 17. i so luta bolka vo site koski negovi.16 23. zborot moj. i ne mi e vrateno so zlo. slu{aj me.6-7 Ps 106.6 25 42. 21 Mesoto negovo is~eznuva. no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son.4-5 28 42. vo no}no videnie. mol~i.15 7 23. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{.' 12 Ete.8 24. 33 ako.9-10 18 33.19 11.' 7 Ima li ~ovek kako Jov. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka. Jove. 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob.4 9.11 12 4. go vrazumuva so bolest na postelata negova. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe.28-30 36.2 12. i priklonete go uvoto kon mene. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot. mudri. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite. koskite negovi.12-16 7.7 16. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 . i da ja otstrani gordosta od nego. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni. 2 34 .15 9 10.20.9-11 24 2.od omilenata hrana. 14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug.4 7 19.13 23 1.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go. 31 Vnimavaj.18 21 19. `ivotot moj gleda svetlina.10 26 42. vo mene nema nepravda. jazikot mi govori pod nepceto moe.28 34. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova.' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e.12-15 20 6. gi nadgleduva site moi pati{ta. I jas sum napraven od kal.^ist sum.1 33. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina. vo toa ti ne si prav. spored tvojata `elba.11 19 16. koga spijat na svoeto leglo.17-18 30 28. 5 Ete. Jas najdov otkup. kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata. vo vreme. 5 Ako mo`e{. i `ivotot negov od poraz so me~.5-9 13 9. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am.17 10 9. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro.29 16.14 35. du{ata negova . i Toj }e bide milostiv sprema nego. otkolku vo mladi godini. 29 Ete.31 4 34. Jov re~e: ‚jas sum prav. 19 Ili. eden od iljada. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela. mesto Boga. ti odgovaram. ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri.10 16 7.6. ja otvoram ustata svoja. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna.3 27. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe.29 13.11 4 15.27 19. 2 Eve.do smrtta. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik.12 29 5.30 12. a `ivotot negov . no Bog ja otfrli mojata pravda. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo. odgovaraj.27 17 35. 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot.24 11 13. bez porok. zboruvaj. 27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata.806 JOV 33.Oslobodi go od grobot. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite. slu{aj gi Jove. 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe. nevin sum. pak ne. pak. 11 nozete mi gi stavi vo okovi.2 6 6. jas }e zboruvam. 8 Ti zboruva{e pred mene. koga sonot gi soboruva lu|eto.12 14 4.4-6 27 40. 4 Duhot Bo`ji me sozdal.5 5 27. koi pred toa ne se gledale. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot.

22 Nema temnina.23 9 16. osven Nego. 10 I taka. 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite. zagledaj se vo oblacite .12 12 25. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat. ~ujte me. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam. 6 Ako gre{i{.2 18. koga }e nastane no} .29 21 31.33 32 32. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo.10 27.Pretrpev. za{to odgovara kako lo{ite lu|e.9 14 12. spored odgovorite negovi. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: . ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi.22 Ps 138.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: . 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga.3 13 12.3 36 37. mo}nicite pa|aat.29 Mudr 18. kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe. 2 8 34. nau~i me. mudrite }e se soglasat so mene. nema pove}e da gre{am. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie.2-4 35 8. 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta.17 5 33. za{to site tie se delo na rakata Negova. 13 Koj. 12 Navistina. go slu{na ofkaweto na ugnetenite.24 30 Prop 8. 32 A ona {to jas ne znam.21 20.5 17 22. 15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta. 16 I taka. ako ima{ razum. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe. bez raka da se podigne.16-21 25 24.3 31 32. pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga. 20 Tie umiraat nenadejno. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav.13-17 26 24. na tebe ostanuva da izbira{.2-5 29 13. zboruvaj s# {to znae{.14-15 35 22 12. 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi.1 24 12. ako sum napravil bezzakonie.17 27.35 2 Mojs 22. nitu smrtna senka. 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni. nema pove}e da pravam. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata.2 32.4 Er 32.19 Ps 103.6 29.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga.14 15 1 Mojs 3. 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto. 37 Inaku.14-16 6 34.ve}e gi nema. 29 Ako Toj miruva. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki. Toj gi gleda site ~ekori negovi. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot.29 37 27.tie se povisoki od tebe.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{.12 23 24.24 Spored Elijuj.807 JOV 8 18. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek.29 22.21 11 34. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'. a ne na mene.2-3 18 5 Mojs 10.2 20. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe.22-25 .2 15.” 28 31.12 20 2 Mojs 12. 25 za{to Toj gi znae nivnite dela.9 10 32. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot.19 Ps 32.5-9 35. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi.

}e ti poka`am. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata. 13 35.11 22 33. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete. kade {to nema ugnetuvawe. bidej}i se umno`ile.25-28 e takov u~itel. pak. 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli.12 14 36. sudot i osuduvaweto }e te snajdat.Kade e Bog.12 26 11. koj 38. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto. 36 25 22.10 10 33. 26 Ete. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite. 21 ^uvaj se. ne poslu{aat. silen e so krepkoto srce Svoe. 8 Ako.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38. ginat od strela i umiraat vo bezumie. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. bidej}i gnevot Negov ne go poseti. no nikogo ne prezira.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno. mu go otvora uvoto.7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto. dava hrana vo izobilie. koj ispravno misli. i Toj ne go ispita so seta strogost. 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj. 12 Ako. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri. 13 No Bog slu{a. Koj dava pesni no}e. i tie se vozdigaat. koga e ugneten. 15 A sega. i . 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko.2 16 4. mojot Sozdatel.808 JOV 10 33. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe.24 9 33. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{.16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25.15-19 10 no nikoj ne veli: . 18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. nitu na zlatoto.o~ekuvaj go. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe. Jov.35 36. 9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni.8 5 33. . Sedr`itelot go gleda toa. Bog e golem.2 17 34.1 6 34.8-10 15 33. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol.16 16 38. i nie ne mo`eme da Go poznaeme. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat. {to lu|eto gi gledaat. poradi gordosta na lo{ite lu|e. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs. 28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici.17 23 34. 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d. 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini.2 19 1.13 40. brojot na godinite Negovi e neispitan.12 34. 31 Ottamu Toj gi sudi narodite. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku. 16 zatoa.14 21 3. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. Bog e mo}en.2-3 11 33. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat.3 32. koga gi vrzuva vo okovi. pak. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. no Toj ne im odgovara. 12 34. no sudot e pred Nego. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv. 5 Ete.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga.21 20 17.3 4 32. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite. nerazumno govori. a ugnetenite gi opravduva.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34.

7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28. 23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? . za nas nedosti`ni. i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast.17 40. od sever . 11 So vlaga gi polni oblacite. i okolu Bog ubavinata e pregolema. za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj. grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147.pa|aj 12 na zemjata.25-28 `ot Negov.16 15 18. ~ujte go glasot Negov i gro26.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea. po sudot i po polnotata na pravosudieto.7 26.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26. 5 2 ^ujte. 14 Vslu{aj se vo ova. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38. 15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata .5 Bog. 33-34 8 Izreki 8.32 7 Varuh 3. koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme. no Toj nikogo ne go ugnetuva. stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji.9 12 9.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{. ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto.9 {i golemi dela. ta izleze kako od utroba.negova povivka.7 5 Zah 1. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`. ili za blagoslov. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite. Golem e po sila. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen.29 9 26. 5 Koj $ gi opredeli merkite.3 38 3 40. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata. 8.28 38.4-5 zapira. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: . koga glasot Negov }e se ~ue.2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite. no }e duvne veter i }e gi ras~isti.1 9. Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme. 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova.22 4 Po Nego grom se razglasuva.” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe.6 2 42. a ti objasnuvaj Mi: 21 22. vr11 26. Jas }e te pra{uvam. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna. Jov. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi.7 Ps 73.8 10 Ps 103.7 4 15.8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe. 9. ako znae{. ili za pomiluvawe. i svetkavicata Negova .do 8 krai{tata na zemjata.5 Varuh 3.16 2. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.29 37. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va.5-6 . 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.6-7 24 28. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira.2-4 ~ovek.ka`i. koga toa se istrgna. Ps 103. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka.14 23 36. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela.14 mot {to izleguva od ustata Negova. a od oblacite zra~i svetlinata Negova.27 9 Od jug doa|a bura. 11 koga mu rekov: .stud.

38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36. se osloboduvaat od bolkite svoi. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 .8 33 Er 31. 39.25-26 18 Is 40.7-9 25 Ps 64. za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto. raste vo poleto.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146. koga Er 2. 10.6 34 36.24 Os 8. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa. vikaat kon Boga?” 16.12 38 Ps 64.17 30.13 37 28. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91.10 19 Ps 103.12 nata koga pilencata nejzini. da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto. i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego.18-26 Is. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot. 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e.810 JOV 16 Ps 103. da ti re~at: . za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata.21 21 15.8-11 Mudr 16. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi. vrz pustinata.5-6 31 9.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103.5 1 Mojs bez hrana.6 2 Mojs 9. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite.7 22 37.za `iveali{te. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite.10 3 Tie se previtkuvaat. 19-24 39 Ps 103. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta. i {tom trgnat. i ra|aj}i gi male~kite svoi.35 17 Ps 138. kade {to nema ~ovek.30 24 2 Mojs 14. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata.32 Varuh 3.12 Go znae{ li vremeto.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta.N.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go.9 divite kozi ra|aat po karpite. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie.9 Amos 5.7 139.11 Is 28. ako go znae{ seto toa.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme. i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23.35 Ps 148. skitaj}i 24.9-10 28 Ps 147.21 Ps 47. si odi i ne se vra}a pri niv. 4 Porodot nivni zajaknuva. 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite . 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot.

11 63. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza. odi sproti oru`je. jas sum ni{to`en. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata.1 6 38. gromkiot glas na vojvodite i vikot.27 18 Ps 32.12 42.3 33. 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja. koskite negovi .3 30 Mt 24. neka Mu odgovori. bolskaat kopjeto i topuzot. mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk.13 Avak 1.16 Avd 1.vo muskulite na stomakot negov.17 147. sega nema da odgovaram.5 26 Er 8. tamu site polski yverovi igraat.7 10 Is 2. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova.25 Naum 1.10 19 Er 4.” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve. kade {to ima trup.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam.13 17 35. 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi. kako i tebe. me|u trski i vo mo~uri{te.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego. .14 1 Mojs 2. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as. a ti objasnuvaj Mi. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi. pogledaj s# {to e gordo i smiri go. 18 ete. 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku.6 27 Er 49.2 25 4 Mojs 10.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz. tamu e i toj.11 40 3 21. 11 silata negova e vo bedrata negovi. 35 Edna{ govorev. 30 i male~kite negovi pijat krv.1 13.9 31. si ostanuva spokoen. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov.9 1 Mojs 18. no pove}e ne. sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja. i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~. oble~i se vo bolskot i velikolepie. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava. a ja~inata negova .31-34 Is 2.7 dal.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot.5 29.21 12 4 Mojs 16.2-6 5 38. 26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene.kako `elezni pra~ki. 18 a koga }e se izvi{i visoko. toj jade treva kako vol. govorev duri dvapati. kako da ne se negovi. 25 {tom }e zasviri trubata. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal.4 11 Is 13. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar.7 7 32.3 24 Zah 6. 15 gorite mu prinesuvaat hrana. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga.8 Zah 6. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat.6 8 37. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj.3 23. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina.811 JOV 16 Pla~ 4. Nilskiot kow 10 40. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja.

812 JOV 24 3. moreto go pretvora vo zovriena mast.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe. 42 . 11 Otkr 9. 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete. koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as. za silata negova i telesnata struktura. slepeni se i ne se razdeluvaat.kako gnilo drvo. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at.17 13 Ps 17. ne mrdaat. za{to }e ti bide posledna!” Ete. ispu{ta svetlina. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku.8 41. 14 Vo vratot negov e silata negova.2 42. sosema se gubat od u`as.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata.8 Ez 29. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv. 20 Udar od strela nema da go podgoni. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka. ni strela. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. 7 jakite {titovi negovi . Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka. 22 Pod nego ima ostri kamewa. 24 zad sebe ostava svetla traga.2 4 36.4-5 Ps 89. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov. 9 eden do drug stojat zbieni. kako od zovrieno grne ili kotel.3-4 Ps 103. i {to }e Te pra{am. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli. 18 Koj me~ }e se dopre do nego. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee.2 Mt 19. 4 Poslu{aj me. 12 od nozdrite negovi izleguva parea. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano. ni kratko kopje.35 Ps 23.1 36. junaci treperat. a od ustata negova izleguva plamen. bakarot . 17 Koga se podiga. i pred nego u`as se {iri. ne izdr`uva ni kopje. izleguvaat ogneni iskri. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam. nade`ta e suetna. ne izdr`uva. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici.21 3 31.37 3 38.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva. 23 Ez 32. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe.22 Is 50.5 2 30. 19 @elezoto za nego e kako slama. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova. vikav jas. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta. objasni mi go.velikolepie. i }e govoram.26 Lk 1. jas go govorev ona {to ne go razbirav. 25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego. bezdnata izgleda kako belo runo.

6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel.30 13. Vildad od [uah i Sofar od Noema. otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi.” 6 Dan 9. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni. 16 Po ova.813 JOV 5 2 Mojs 33. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki.2-3 vi porane{ni poznati. pak. a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo. kako slugata Moj Jov.7 19.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo. a tretata . iljada ~ifta volovi i iljada magarici. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok.29 Ez 14.Kerenhapuh. kako Mojot sluga Jov.18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. i napravija kako {to im zapoveda Gospod.1.3 od ona {to go ima{e pred toa. 14 Prvata ja imenuva Jemima.30 4 Mojs 23. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno. koga toj se pomoli za prijatelite svoi. sega.4 8 22.20 10 8. pa jadea so nego 5 Mojs 8. 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30. vtorata . o~ite moi Te gledaat.25 Bog go opravduva Jov I potoa.3 7 6. i 1 Mojs 25. i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego. ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5. 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina. za da ne ve otfrlam.7-9 27. kako }erkite na Jov. Ps 89.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva.28. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni.12 1. za{to samo negovoto lice }e go primam.” 9 I otidoa Elifaz od Teman.Kecija. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina. . 8 Zatoa. {est iljadi kamili.

demnat protiv du{ite svoi.14 5. 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor.16 Is 33.1 Is 32.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite.3 Jn 7.1 12.9 2 7.3 78.2 Ps 48. 5 Ako mudriot slu{a.10-11 3. 11 ako ka`at: „Dojdi so nas. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj.18 stveno od Boga doa|a. 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas.5 9.16 3 2. 19 Takvi se pati{tata na sekoj.32 19 15. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici. zadr`i si ja nogata od patekite nivni. 4 Mojs 16.21 20. i razumniot }e najde mudri soveti.1 6. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki.4 Ez 17. Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi. edna torba }e ima za site nas. ako te mamat gre{nici. op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e. ne popu{taj. go kreva glasot svoj po plo{tadite. da go pre~ekame neporo~niot bez vina. sinko.101 16 6. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto.28 Prop 12.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa.20 imeto.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica.10 14. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov. car izrailski.1 25.15 9 4. koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj.1 3 Car 5.2 7 2.9. da napravime zaseda za ubistvo. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo. i spored poukite {to gi upatuvaat. pravosudieto.20 Sinko.21 Ez 36.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz.2 15. kako {to golta pekolot. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si.1 4.znaewe i rasuduvawe. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin.9 11.5 7. 10 13 Is 3.13 za da se poznae mudrosta i poukata.9 Sir 6.31-33 Ps 123.Ps 49.26 5 9. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr.33 Jov 28.29 ni: 5 Mojs 13.12 18 8.2931 20-21 Za mudrosta 8.17-18 Is 59. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja. Cel na knigata 4 2.4 Is 11. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata.36 9. 10 9.8 Prop 9. sudot i pravinata. 8 4.15 17 6.10 16.14 16.1 119.37 ta.27 28.9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini. 4 da im se dade na prostite razumnost.14 Ps 1. na mladite . i cel kako onoj {to sleguva vo grob.6 1.18 6 3 Car 10.8 14 Sir 33.10 Is 29. }e gi umno`i znaewata svoi. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva.24 1 2 Izreki na Solomon.34 2 Tim 3. 12 `iv da go goltneme. za da se razberat izrekite na razumot.7 Rim 3.20 15 4. karakteristi~en za drevniot Istok.1 10. .9 Er 31. ne odi na pat so niv.” 15 Sinko. {to go zagrabil. 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37. sin Davidov. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija.23 27.11 Prop 1. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki. da gi napolnime ku}ite na{i so plen.12 15. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot.3 Jk 5. 3 Car 21.

11 Mih 3. od ~ovek. 3 17 .4 4 3.12-13 2 16 6.18 11 4.13 12 6. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe.4 Er 7.3 Mt 13. i patekite nejzini .1 3. {to se raduvaat.19-20 31 5. koja gi zasladuva zborovite svoi.16 Ps 81. eve.2.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko. }e `ivee bezopasno i spokojno. 13 od onie.22 29 1. 16 za da te spasi od tu|a `ena.18 Is 1.10 2 22.9 Ps 65. 3 Ps 3.3 23 Is 11.15 32 Er 2.5 25 Ps 106.1 4.5 23.8 Ps 124.815 IZREKI 22 3. 6 Za{to Gospod dava mudrost. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie.34 Ps 2.1-4 32.19 Jov 4.22 Is 1. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica.12 Jov 32. neznajnici. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav. no nikoj ne ja zabele`a. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata. ja protegav svojata raka. 18 Domot nejzin vodi kon smrt.44 Kol 2. 12 za da te spasi od lo{ pat.24 moi.9 Jn 7.6 6 3 Car 3. od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot. 33 no koj mene me slu{a. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi. razumot }e te ~uva. ne pla{ej}i se od zloto.9 27 10.5 Jn 3.25 Sof 1.kon pekolot.23 Er 11.16 5 1. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta.3 28. za da odat po patot na temninata.34 10 14.8 Er 6.11 13 4. i zlo kako vior }e mine nad vas.16 22.14 Jov 28. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja.12 66. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot.41 Jov 27.15 Er 11. }e me baraat i nema da me najdat. 15 21.24-26 Ps 24. 28 Toga{ }e me vikaat.” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto.7 Is 55.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9. koi se voshituvaat na rasipanost.11 Mt 11.3 5. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani.17 5 Mojs 6. 18 godini na `ivot i mir. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot.7 14.14 22. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel.19 Mt 19. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov.11 Ps 80. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa.iskoreneti od nea.15 9 4. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja. 7. 15 ~ii pati{ta se krivi. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost.22-23 14. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli. koga }e ve snajde nevolja i maka. i neporo~nite }e opstanat na nea.20 28 1 Car 8.5 Ps 83.4 Ps 17. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.6 6.33 22.10 26 3. pravinata i sekoj dobar pat. }e vi gi ka`am zborovite svoi.24 7.26 30 3. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe.8 Jk 1. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa. 25 vie gi otfrlivte moite soveti.4 Sinko. koj govori laga. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata. i verolomnite . 9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto. i koi talkaat daleku od praviot pat.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2.15 Joil 3 24 Is 65. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas. vr{ej}i zlo. ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe. a vie ne poslu{avte. no jas nema da ~ujam. koi Go po~ituvaat.4 8 1 Car 2.13 Zah 7.11 Lk 7.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2.19 21.5 33 3. 14 od onie. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata.4 4. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga.12 28.8 14 10.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no. 24 Jas vikav.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe.10 1. ne zaboravaj ja poukata moja 7.18 8.30 7 30. i gi za~uva{ vo sebesi. 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite.

18 3 1.4 1 Mojs 2.5 12 5 Mojs 8. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot.10 20 4.5 Judita 8. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite.sram.7 5 22.32-26 Sir 25. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj.8 Joil 2.9 Mt 5. i lek za tvoite koski. tatkovata pouka i vnimavajte.21 Er 9.27-28 Ps 103.19 5 Mojs 26.28 Jov 36. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{.28 6 16.21 8.26 Ps 110. a bezumnite . 35 Mudrite }e nasledat slava.15 Mudr 7. i bla`eni se. i s# {to ti e milo.24 Ps 36. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot.11 5 Mojs 33. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta.24 21 10.6 Jov 28.9 2 3. 21 13 16 3. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata.24 20 1 Mojs 7.17 Evr 12.30 13.816 IZREKI 19 5.13 Otkr 3. i koga }e zaspie{.11 10.3 14.4 Ps 111.61 13 8.13 16.6 6.16 8 4.14 vajte ja mojata zapoved. i site pateki nejzini se spokojni. 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum. koj doa|a od bezbo`nicite. 7 Ne smetaj se za mudrec.12 15. 4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe.16 Ps 118.16 4. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta.52 Rim 12.4 Is 5. otkolku riznici so srebro i zlato. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi.23 Tov 12. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj. so razum gi utvrdi nebesata.5 11-12 Jov 5. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina.9 6.63 Ps 36. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.2 Is 43. onie koi ja zapazuvaat.3 17 16.23 Mal 3. ne mo`e da se sporedi so nea.5 22 5 Mojs 28. nitu od napad.165 4 8.9 Otkr 2.22 5 Mojs 6. koga ne ti napravil nikakvo zlo. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti.30 Ps 36. a blizok e so pravednikot. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi.11 Slu{ajte ja. a tvoite presi }e se prelevaat od vino.5 19 8. 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak. i kako edinec omilen na majka mi. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski. 24 Koga }e legne{ da spie{.7 Ps 118. i ~ovek. {to spe~alil razum.10 9. nego i go kara.16 Jov 28.3.1 2 Kor 3. deca.21 7.3 Is 45.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8. i oblacite pu{taat rosa.38 52. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe.22 9.35 1 Car 2. Gospod go ~uva mudriot Sinko. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno. koj ima potreba.28 10 5 Mojs 28. kaznata od Gospod. ta da se nau~ite na 21 razum. 9 2 Mojs 23. koj se zdobil so mudrost.6 5 Mojs 30.28 Rim 12.13 1 Let 28. 16a) od ustata $ izleguva pravda.11 14 8.18 22.16 119.10 Lk 2. {to ja pridobivaat. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa. nema da se pla{i{. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 . a na smirenite im dava blagodat. ne osta. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot.5 2 Mojs 20.27 Ps 90.2 8. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe.11 Jov 28. koga toj so doverba `ivee kaj tebe. i nogata tvoja nema da se sopne.32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto.17 18 11.165 15 8. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj. a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva. 34 Nad onie {to se podigruvaat. 14 podobro e da ja dobieme nea. zakon i milost nosi na jazikot. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav.1 4.19 23. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki. zapazi ja mudrosta i razumot.8 Er 17. sonot }e ti bide prijaten. sinko.4.19 16.18 12.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot.19 3. Toj im se potsmeva. 12 za{to kogo Gospod go saka. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki. 2 za{to dobar dar vi daruvam. 11 Ne zanemaruvaj ja.

14 Jov 29.27 63.7 16. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto. 13 Dr`i se zdravo za poukata.31 Ps 1.9 Sir 6. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo. 27 Ne skr{nuvaj ni desno.6 14 1.4 13 3. bidej}i taa e tvojot `ivot. pridobivaj razum.22 21.i taa }e te ~uva. ostri kako me~ so dve se~iva. i son ne gi fa}a.10 7 23.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot. ako ne dovedat nekogo do pad.21 1 Ptr 3. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva.2 23 4.18 11 1 Car 12. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin. otstrani se od nego i zaobikoli go. 26 Proveri ja patekata so nozete svoi. pati{tata nejzini se nepostojani.87 24 1. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec.7 14.2 30 26. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo.19 3 1 Let 22.5 Jov 22.63 33 12. 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina.9 Sir 6. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i.1 12 3.30 119. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata.17 Rim 12.15 3.1 15 3.1 5 Mojs 32. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla. te vodam po pravi pateki.i taa }e se gri`i za tebe.3 2 3. 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina.8 32 11.22 10 2.22 25 Ps 90.22 8.20 Ps 24.9 27 Rim 13. taa }e te proslavi.24 31 4. a levite se rasipani.22 Ps 3.7 Gal 6.21 5 Mojs 32. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti. 23 Od s#. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena.12 10.817 IZREKI 22 1. ne ostavaj ja.14 9 1. taa e nerazumna.13 Ps 90. 16 za{to tie ne zaspivaat. 8 Visoko ceni ja.5 28.1 Ps 36.35 16.10 4. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost.20 1 Ptr 4.1 3. nema da se izmori{.3 8 24.1 1. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`.15 Sir 4.14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko. ako ne napravat zlo.4 4.10 6 2 Sol 2.5 Jov 5. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.36 Jk 5.17 34 Jk 4. 35 14. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina. sinko.18.12 121. Cvrsto odnesuvawe Sinko. duri ne nastane den. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta. najmnogu ~uvaj go srceto svoe. i taa }e te vozdigne.7 16. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi.8 2. i zdravje za celoto telo negovo.18 28. nozete tvoi nema da se sopnat. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni.2 3 Mojs 18. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata. za{to od nego se izvorite na `ivotot. koja sveti s# pove}e i pove}e. i primi gi zborovite moi. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot. 15 ostavi go.28 Mal 2.9 Jov 11. stapkite nejzini vodat do pekolot. 11 za da ofka{ otposle.14 14.1 7. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi. {to e za pazewe. od {to }e se sopnat. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe.23 Ps 17.14 24. . 6 Ne ostavaj ja. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila. sinko.9 Is 5. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a.6. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel. 12 Ako odi{. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto.33 6. ne odi po nego.13 5 Mojs 24. .6 1 Ptr 5. tie ne znaat.47 5 Zdobivaj se so mudrost. so velikolepna kruna }e te dari.11 5 Mojs 11.9 4. ako ja pregrne{. sakaj ja. 7 Zatoa sega.22 Jn 6. 20 10 4 3.2 Ps 88.31 29 6. ni levo.5 . i ako potr~a{.23 28 3 Mojs 19. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir.2 Jov 8.16 26 1 Car 2. pazi ja. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja. 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. .

mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{.27 19 2.6 Lk 15. i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva.22. malku }e podreme{.22 12.22 28. za da se izbavi{. 18 5 Mojs 24. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata.7. i onoj. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi.20 3 Ptr 2.102 20 2. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija. noze.1. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata. koi brzo tr~aat kon zlo. vrzi gi okolu vratot svoj.5 22.17 8 7. po mudrosta e po~ituvana.128 14 6.17 Predupreduvawe do `ena .5 15.2 Ps 111.35 6 30.20 7.1-9 5 2.3 Mt 5.16 16 Er 14. 7 Taa nema nitu na~alnik. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost. naedna{ }e bide sotren .9 .14 Ps 54. 6 15 3 2. faten si so zborovite na svojata usta. 9 Do koga.duri sedum. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod.1-6 26 5.15 5 Mojs 5. kakva pofalna rabota izvr{uva.5 Is 62. a ne i na tu|inci. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja.1 13 1.1 5. 13 namignuva so o~ite. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe.16 5. {to izvira od tvojot kladenec.29-30 25 3. govori so nozete.45 24 6.29 12. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga. 2 3. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi.14 5.21 7.1 Ps 35.4 Jov 11.3 12 1.17 Dan 12. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme. {to prolevaat nevina krv.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav.12 Mt 6. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi.33 15 Is 36.28 27 1. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano. jazik la`liv i race. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme. vodnite potoci .32 28.21 Mal 2. i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en. koj izmisluva lagi. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti. 8v) Iako po silata e slaba.23 Jn 11. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj. ne bide{ mrzliv.11 18 6.22 5 Mojs 2.16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa. i nema{tijata tvoja kako razbojnik. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik.13 17 4 Mojs 20.1 4.8 Jov 15.24 Ps 118.8.14 7 7.i ne }e ima lek za nego. nitu zapovednik.16 4 Sir 9. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko.21 Ps 5.24 22. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar.23 13. 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast. 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe.18 7.prequbnica 20 Sinko.7 Amos 2.1 7. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e. see razdori.6 11. 19 la`en svedok.20 22. koi Gospod gi mrazi . i Toj gi gleda site pateki negovi.13 Is 59. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja. sinko. ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug.818 IZREKI 16 Mih 2.21 10 Sir 9.10 12.5 Prop 9.1 22 3.34 Lk 6. mrzliv~e.32 19.21 Ps 118.9-10 Er 23.13 11 7.12 10.25. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar.7 17 Is 5. {to see razdor me|u bra}a. 20 i zo{to ti e. dava znaci so prstite. ni nastojnik. `etvata tvoja }e dojde kako izvor. 18 srce {to kroi lo{i planovi.25 21 3.22-23 31.8 119.po plo{tadite.18 23 Mt 12.9 Is 9.5 Evr 12. Nea site ja sakaat i taa e slavna. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si. a skudnosta }e izbega daleku od tebe. 16 9 Sir 23.19 21.21 Pesna 4. 11a) Ako pak. sinko eve {to.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete. 3 Zatoa napravi.

vr{i prequba so prequbnica. nakontena kako bludnica.20 6-11 10.pat kon `ivotot.1-5 11.19 18.3 . go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja. }e te ~uvaat. 20 edna }esa srebro zede so sebe. ako krade za da si ja nasiti du{ata.10 3 3. onoj {to }e se dopre do nea. sinko.7 3. 13 Taa go zgrap~i.24 13.10-14 7 14-20 Ez 23. go dava celiot svoj imot.1 21-23 Prop 7. pazi go i u~eweto moe.13 7.27 17.15 17. }e razgovaraat so tebe.4.12 27-28 Os 7.25 2 4.1 6. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci.4 29-35 Sir 9.18 20. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe. so raznobojni platna egipetski. koga e gladen. 23 za{to zapovedta e svetilo. dojdi da se raduvame vo miluvawe. 9-12 21 3.3 @ena . 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena. 11 zborliva i neskrotliva.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e.3 6. tie }e te rakovodat. vo presret mu doa|a `ena. 22 3.9 19.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” .17 23 Jov 4.15 59.svetlina.1 2. za da te pobaram.13-16 30. 2 Pazi gi zapovedite moi. 2-18 Sir 4. aloj i dar~in. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj.i nare~i go razumot tvoj rodnina. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot.26 12. so podmolno srce. 33 biewe i sram }e najde toj. da ne talka po patekite nejzini. vo no}nata temnina i vo mrakot.3 6. 15 zatoa i izlegov da te presretnam.21 24. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel. 32 Koj. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a.30-34 26.16 22.16 12.4 15. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj. pak. 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot.4 5 Mojs 32.3 17.4 22 Koga trgnuva{.31-32 26 1 Mojs 38.27 24 2.22 Is 58. i vo denot na odmazdata svoja . }e si dojde doma kon polnata mese~ina. a poukata .5 25 2 Mojs 20.3 4 Mudr 8.20 16.16 5.17 20 2. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi. kako {to vol odi na kolewe i kako elen .17 Mt 5.25 22. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata.26-27 27. 5 za da te pazat od tu|a `ena.26 24-27 Sir 26.3 7.24 6-9 Sir 30.16-23 Ez 16. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa.5 7. koga legne{ da spie{.24 7.113 16-19 1. koja zboruva prijatno.21 36.19 5 2. 22 Toj vedna{ trgna po nea.5 23. i }e `ivee{.9 19.819 IZREKI 19 Pesna 2. onoj {to go pravi toa. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e. kako zenicata na o~ite svoi. 6 Ete.27 19. 31 ako go fatat.3 22 1. 10 I ete. i te najdov. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e. pazi gi zborovite moi. kako pti~ka {to se frla vo stapica. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. nema da ostane bez vina.9 Ps 34. 7 i vidov me|u neiskusnite.20 6.13 Sir 8. dobriot sovet . 17 legloto svoe go poprskav so smirna. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e. od laskav jazik na tu|a.24 20.16 5. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe.5 4.40-44 20 1.16 5.na istrel. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi. 11-19 12-15 11.2 21. si ja pogubuva du{ata svoja.13 21.3. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat. toj nema um.4 Is 1.23-24 23 10. 18 dojdi.13 23. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe. }e se nasladuvame so qubovta duri do zori. i da ne te vovle~e so trepkite svoi. 10-13 Is 3. 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb. a koga }e se razbudi{. so mekata usta svoja go ovladea. niz mojata re{etka. de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici.8 7.toj ne }e znae za milost.3 2 Kor 3. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot.28 21 15. toj pla}a sedumpati pove}e.19 16. 3 Vrzi gi na prstite svoi.20 24. 24 I zatoa.

koga gi polne{e osnovite na Zemjata. sinko. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto.na razum. vo po~etokot. i od naj~isto zlato.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. otkolku najdobro zlato. nitu prvite pra{inki na vselenata. sega poslu{aj me: bla`eni se. i ustata moja }e izre~e pravda. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno. koga u{te nemalo bezdni. ne mo`e da se sporedi so nea. pred da ja sozdade Zemjata. 6 Slu{ajte. ja mrazi gordosta i visokomernosta. 34 Bla`en e onoj ~ovek. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. nivnite riznici gi polnam. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1. podobro znaewe. i koi me baraat. Jn 1. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. {to se zdobile so znaewe. lu|e. i ni{to.8 Jn 14.820 IZREKI 8. na blagorazumie. vo niv nema ni podmolnost. i bezumni. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{. 14 Moi se sovetot i pravdata. . 22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat. vikam. a ne srebro.Otkr 3. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe. koj me slu{a. mudrosta.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. pred site Svoi tvorbi. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. nerazumni. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e. jas bev so Nego. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. 24 Jas sum se rodila. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. jas sum razum. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. i zapovednici pravda ozakonuvaat. i mnogumina junaci taa ubila. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata. la`livata usta odvratna e za mene. ni poliwata.1-3 1. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie.14 ro na onie. veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme. kraj patot. na raskrsnici. i se raduvav sekoj den. bidej}i }e govoram va`ni raboti. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata. izobilni so voda. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea. 4-11 Mudr 7. ni lukavstvo. od ona {to e skapoceno. 22-8. 20 Jas odam po patot na pravdata. }e me najdat. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. 19 plodovite moi se podobri od zlato. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. koga u{te ne postoele izvori. bogatata riznica i pravdata. 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata.1-6 17 Mt 7. 10 Primete go u~eweto moe.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. vo mene e silata. 22-36 24. {to me sakaat. 27 Koga Toj go oformuva{e neboto. 15 Preku mene carevi caruvaat. lo{iot pat i podmolnata usta. pred ridovite. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata. 11 za{to mudrosta e podobra od biser.

7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva.11 24.20 17.4 21.1 10 8 13. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite.” 9 3 28. neka navrati tuka”. i }e dobie blagodat od Gospod. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi. 9 Daj mu sovet na mudriot. e razumen sin. {to sum go prigotvila. a po~ituvaweto na Svetiot e razum.6 Ez 7.19 13-18 20. 9 Koj odi vo neporo~nost.33 6 11. i toj }e bide u{te pomudar. 13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si. bezumna i ni{to ne razbira. i }e ti se dodadat godini na `ivotot. odi bez strav. ja sakaat smrtta. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene.10 17.8-9 Mt 6. 7 22.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite.1 5 Mojs 4.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol. beda donesuva.propa|a.8 18.821 IZREKI 9.11 12.20 11 Ez 7. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva.1-14 Lk 14. a koj gi iskrivuva pati{tata svoi. }e se sopne. so racete svoi sobira besplodnost. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a. pou~uvaj go mudriot.2 19.11 Avak 2. i }e `iveete.10 10 10. a koj spie za vreme na `etva. po visokite mesta na gradot. }e bide kaznet.24 9 26. a bezumniot sin e taga na majka si.8. a rakata na rabotliviot zbogatuva. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite. koj brbori. samiot }e strada{. odete po patot na razumot. gi goni pticite vo let. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen. 18a) No ti otrgni se. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. 2 gi zakla svoite `rtvi.3 Mt 7.26 28. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato. koj me na{ol mene.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik. }e si spe~ali ukor. 10. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i.18 Mt 10. 3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot.4 5 6. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav.33 4 6. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja. i toj }e te zasaka. jadete go lebot moj i pijte go vinoto. e nerazumen sin. i sokrieniot leb e .1-12 Is 25. na{ol `ivot. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite. a koj glupavo zboruva . da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete.25 19.25 Ps 33.13 2 11. 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija.6 Prop 7. ne se zadr`uvaj na toa mesto. 8 Mudriot po srce prima zapovedi. a pravdata od smrt spasuva.sram. nau~i go pravedniot.26 Dela 13. 12a) Koj se krepi na laga.24 13. 6 ostavete ja nerazumnosta. 5 Koj sobira preku letoto.26 24. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu. 10 Koj namignuva so o~ite. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te.9 35 Za{to. i koj go razobli~uva ne~estivecot . 12 Ako si mudar.17 Ps 7. 36 a koj gre{i protiv mene. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven. i toj }e go zbogati svoeto znaewe. toj pase vetrovi. a nerazumniot.6-9 Mt 22. 15 za da im veli na minuva~ite.16 . 15-24 15. i ako si lo{. mudar si za sebesi. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda.1 15. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza. }e pregazi{ tu|a reka. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot.22-24 Otkr 19. za da ne te namrazi.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom.prijaten.

11 21 12.stap.nema vrednost. 16 Trudot na pravednikot vodi kon `ivot.21 Ps 144. 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot.14 15.28 16.13 .9 1 Kor 13. uspehot na ne~estiviot .29 Mt 5.2.14-15 7 10.23 15.3 11 30 2. 32 Ustata na pravednikot go poznava blagoprijatnoto. ustata na ne~estivite .29 25 12.21 28 11. a qubovta gi pokriva site grevovi. a `estokiot po srce go ru{i teloto svoe.35-36 17 6.6. 26 Ona {to e ocetot za zabite i dimot za o~ite.6 Ps 7.14 13. 17 Milosrdniot ~ovek si pravi dobro na du{ata svoja.2 9. ima la`liva usta. toj e na patot kon `ivotot. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba.24 2 16.18-19 15.19 13.22 22 1 Mojs 24. {to vr{at bezzakonie. toj e vo bezopasnost. a koga zaginuvaat bezbo`nicite. a godinite na ne~estivite }e se skratat. Neispravnite merila se odvratni pred Gospod. 27 Stravot Gospodov dodava denovi. 12 Maloumniot iska`uva prezir kon bli`niot svoj. 18 Koj krie omraza. a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata. a razumen }e bide{ ako ja vozdr`uva{ ustata svoja. a koj go otfrla razobli~uvaweto .14 11 14. 29 15.3 15 18. e glupav. 3 Neporo~nosta na prostodu{nite }e gi rakovodi. 23 Glupaviot so veselba go pravi ona {to e prestapno.5 26 15. a ustata na glupaviot e blizu do smrtta.23 Jov 8.7 Mt 7.13.18 20 24. no mudrosta e so smirenite. a nade`ta na ne~estivite }e zagine. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat.16 26.3. nastanuva veselba.20 9 16.7 32 15. a koj {iri kleveti. is~eznuva nade`ta negova.zbogatuva.3 17.27 12 14. a pravednikot e vrz ve~ni osnovi.21 8 21. 29 Patot Gospodov e krepost za neporo~niot. 25 Kako {to viorot minuva. i ne donesuva so sebesi taga. a pravednicite se spasuvaat so znaewe. a to~nite merki Nemu Mu se ugodni. a `elbata na pravednicite }e se ispolni.30 16 11.1 16.35 5 Mojs 8. }e dojde i sramot.12 29. 17-10.11 14.s# gubi. 8 Pravednikot se spasuva od nevolja. 31 Od ustata na pravednikot te~e mudrost. 4 Bogatstvoto nema da pomogne vo denot na gnevot.21-22 Ps 36. narodot propa|a.10 3 Mojs 19.18 24 13.19 26. a razvratniot jazik }e bide prese~en. a pravdata }e spasi od smrt. gradot se raduva.7. no verniot ~ovek ja ~uva tajnata. 14 Kade {to nema vodstvo. i o~ekuvaweto na bezzakonicite zaginuva.20 12 Omrazata predizvikuva razdori. zlo si donesuva.2 Ez 7.6 5.razvratnoto.23 19 13.12 13 19.19 Sof 1. 19 Pri mnogu zboruvawe ne se izbegnuva grevot. a za grbot na glupaviot . 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek. 13 Vo ustata na razumniot ima mudrost.4 Jk 5. a propast za bednite e nivnata siroma{tija.12.18 18.5 14 13. 2 ]e dojde li gordosta.10 18 12. izdava tajna. a koj go mrazi davaweto garancija.kon grev. 16 Dobrata `ena spe~aluva slava.822 IZREKI 12 17.29 26. a propast za onie. taka i ne~estiviot }e is~ezne.3 18.6 11. a preku ustata na ne~estivite se razru{uva.6 4 10. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{.19 3 11.28 27 3. 6 Pravdata na prostodu{nite }e gi spasi.24-25 10 29. 22 Blagoslovot Gospodov .