VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

Na{iot Bog. sinot na Gotolija. 36 od potomcite na Vani . i so nego trista du{i. i so nego dveste i dvanaeset du{i. {to bea na mestoto kaj riznicata.Zaharija. i sinovite nivni . od potomcite na Adin . Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. i so nego dveste i pedeset du{i. {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie. 44 i im rekov da odat kaj Ido. od potomcite na David . 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod. koj be{e vodi~ do mestoto. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. 38 od potomcite na Azgad . za da trgnat so mene. i so nego sto i deset du{i. Elnatan. 40 od potomcite na Bigvaj . i dobivme od Nego golema milost. sinot na Josifija. [emaja.sin na Levij. sinot na Jonatan. Elnatan. 48 i od slu`itelite na hramot. sinot na Isiil. 32 Od potomcite na Zatuj . nie pak Mu se pomolivme na Gospod. [erevija i Ha{avija. na{iot Bog.Gamil. sinot na [ekanija. sinot na Zerahija. sin na Bevaj. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite .dveste i dvaeset slu`iteli. za decata na{i i za dobitokot.Sehenija. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite. i [emaja. a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok. Jeuil. 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici. i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i. 30 od potomcite na Paro{ . Natan.[elomit. i so nego sedumdeset du{i.Oved. i jas gi pregledav. mojot Bog. i so niv sedumdeset du{i. sinot na Istalkur. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . u~eni ma`i od potomcite na Mali . da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod. Iduil. sin Izrailev. Maasmas. 33 od potomcite na Elam . sinot na Mihail. 37 od potomcite na Bevaj . i so nego sedumdeset du{i. i so nego sedumdeset du{i. i za seto toa.vkupno osumnaeset ma`i.Avdija. 43 isprativ do Eleazar. na{iot Bog. i so nego dvaeset i osum du{i. 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija.Zeraja. koi bea voda~i i u~eni lu|e. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i.Hagu{.dvaeset du{i.Joanan. nare~ena Tera. 34 od potomcite na [afat . {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas . na{iot Bog. 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. i so nego sto i {eeset du{i. so mo}nata raka na Gospod. sinot na Jahaziel. Mameja. 46 I tie ni dovedoa. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. Zaharija i Me{ulam.Je{aija. kade {to ostanavme tri dena. sinot na Akatan. 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. i so nego dveste du{i. . Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod. 35 od potomcite na Joav . Jariv.Ger{om. od potomcite na Itamar . eve gi imiwata nivni: Elifelet.Utaj. i gi sobrav ma`ite izrailski.Zaharija. 53 I taka.

61 Tuka. 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa. otkako trgnavme. Egip}anite i Edomcite. sinot na Savoni. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. sedumdeset i dve jagniwa.dvanaeset. vo riznicata od domot na na{iot Bog. na{iot Bog. Hetitite. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. i Moet. se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. i sadovi srebreni . 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi. kako i zlatoto i srebroto. sinot na Je{ua. na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. od Hanancite. predadoa s# pod broj i merka. otkako izminaa tri dni. koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod. Jevusejcite. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. so nego bea isto taka Jozavad. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. sadovi bakarni. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. Bog na tatkovcite na{i. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes. i ovie sadovi se sveti. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. nie so bra}ata svoi. 65 Koga zavr{i toa. devedeset i {est ovni. 62 So nego be{e Eleazar. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod. {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. Gospodi Bo`e. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. leviti. i s# dodeka stignavme vo Erusalim. sinot na Urij. dadeno po zavet na Gospod. dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. bleskavi kako zlato . i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. od prvoklasen bakar. Bog Izrailev. i sedev zagri`en i nata`en. Moavcite. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. sadovi zlatni .544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. se sobraa kaj mene site. Perizijcite. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. dvanaeset vola za site Izrailci.sto talanti. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii.dvaeset.sto talanti. koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . i zlato . carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. sinot na Fines.

i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. i otide vo `iveali{teto na Joanan. na dvaesettiot den od toj mesec. i re~e: „Ezdra. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. }e im bide odzemen imotot. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. treperej}i od nastanatata zima. Izrailec. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka. i nastana golem pla~ me|u narodot. 91 Stani i izvr{i go toa. `eni i deca. ispru`en na zemjata pred hramot. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren. sega e tuka siot Izrail. za{to toa e tvoja rabota. sinot na Isiil. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. Bog na tatkovcite na{i.” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. 85 Dali ni se naluti taka. {to ne }e se javat za dva ili tri dena. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. Gospodi Bo`e Izrailev.pretsedateli. da se soberat vo Erusalim. ete. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. Ti. no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. na{iot Bog. Gospod. 89 Toga{ izvika [ekanija. sinot Joilev. Gospodi. Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. Gospodi. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 . se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site.” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. so odluka na stare{inite . a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi.545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. {to da ka`eme. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. za da ja nasledite. ne jade{e leb i ne pie{e voda. i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. otkako ostana tamu. sinot na Elija{iv. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. 4 a site onie. sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja.prorocite. 2 i. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. ispoveduva{e i pla~e{e. i ete.” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. i tie se zakolnaa. 79 A sega. ne n# zaboravi. ni seme.

Asevija i Vaneja. Elifelet. Zevadija. [imej. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. za da go ~ujat . 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada. Zavad. Netanija. {to imaat drugoplemenski `eni. 22 Od potomcite na Pa{ur . Asaja. 35 Od potomcite na Nula: Mazitija. sinot na Tikva. 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa. Naid. Jeremot i Elija.Elioenaj. Matanija. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. Mijamin. Valnu i Manasija. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. Elija{iv. Petihija. sinot na Josedek. 39 i mu rekoa na Ezdra. dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota. 25 Od ~uvarite na vratite . Zamri. Izija. Otonija. 23 A od levitite . 32 Od potomcite na Anan: Eliona. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. Avdi. a vremeto e zimno. Vanita. ma`i i `eni. Zavad. Binci. [elemija. i od bra}ata negovi . Ananija. koj be{e Kalita.Ramija. i site od na{ite sela. Matata. taka i }e napravime. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. [emaja. Ja{uv.Maseja. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec. a taa rabota za nas ne e za eden den. Manasij i [imej. Sebaja i Simon [osamej. Zavat i Zerdaja. Okidil i Salta. Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan. Zavaj i Ematis.Jozavad. Bog Izrailev. 30 Od potomcite na Mani: Olam. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. Mamdaj. Maaseja. [eal i Jeremot. i pred site sve{tenici. Mosija. Ido. 31 Od potomcite na Adi: Natij. Momdij. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. [imej. Jezriil. Eleazar. Jeremot. Jadaja. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. od potomcite na Paro{ . Karavasion. Juda i Jona. Isiil i Azarija. sve{tenik i tolkuva~. Azaril. 17 Ispituvaweto na ma`ite. site po ime. 11 No mno`estvoto e golemo. Malhija. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. da go donese Mojseeviot zakon. 26 Od Izrail. i Jezija. Od potomcite na Ezor: [a{aj. Vereja. 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. Joil i Vaneja. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. Kelaja. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo. daden od Gospod. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. Maaseja.” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto. Natanail. Mamnitanem. Samat. Sestel. Elija{iv. Zaharija. Azail. 34 Od potomcite na Vani: Eremija.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. Melhija. se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. sinot na Asail. Jariv i Jodan. Mamuh. 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. Ji{mael. Lakun. nitu za dva dena. za da ja ispitaat rabotata. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj. Mair. Joil.Selum i Telem. Elijalij. Josif.

52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. 44 a od levo: Pedaja. Ezekija i Vaalsam.547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod. {to nemaat. 48 I levitite Je{ua. Navarija i Zaharija. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. Kalita. i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. otkako gi krenaa ugore racete. i za toa ne taguvajte. Jadin. site stoeja.i site pla~ea. Urij. Azarija. so koi gi pou~uvaa na sobirot. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. Sedr`itelot. Jakuv. Hanan i Pelaja. za{to Gospod }e ve proslavi. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot. Mi{ael. sedna sve~eno pred site. Ananija. i na levitite. Hodija. koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod . pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. Sevi{niot Bog. [erevija. Bog na nebesnite sili. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. da se veselat. [ema. prvosve{tenik i tolkuva~. 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. Malhija. i da davaat milostina na siromasi.” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. Lotasuv. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. koi go pou~uvaa narodot. Aniut. Majana. i se veselea mnogu. Azarija. Jozavad. [abetaj. .

sin na Meraimot. sin na Eleazar. veli Gospod. a vie me zaboravivte. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. toj nepokoren narod. na evrejski ili na aramejski jazik. otkolku da izumreme vo pustinava. progonstvoto. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. zakonot Moj ne go slu{aa. za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski. tuku duri i sega u{te negoduvate. sin na Avi{ua.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). sin na Arna. sin na Fineas. ne vikavte kon Mene. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. 9 . 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. sin Eliev. 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. sin na Ahituv. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. sin na Helkija. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel. krajot na svetot. sin na Azarija. {to gi napravija protiv Mene. stradaweto. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. sudot i noviot svet. 2 sin na Ahija. sin na Azarija. sin na Borit. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. sin na Ozij. sinot na Seraja.” 12 A ti re~i im. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. kako na primer za zloto. koga ogladnevte. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi. sin na Sadok. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv. sin na Amarija.za sve{tenik. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. no vie i tamu negoduvavte. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok. sin na Fineas. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. sin na Selum. za{to tie. tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. Vi dadov borci za za{tita.

za{to jas sum vdovica i napu{tena. makar {to ne sum im poka`uval znaci. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. veli Gospod. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. 7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. gledaj. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene. kaj rekata Mera. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. Nivnata krv od vas }e ja baram” . Osija i Amos. odete. Mihej i Joil. Vo drugi narodi }e se naselam. nema da ve slu{am. o`edneti go hulevte Moeto ime. veruvaj}i vo ona {to sum rekol. 36 i koi. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. 37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. }e poveruvaat i. na idnite lu|e.prorocite. vie gi fativte. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. veli Gospod. Sofonija i Agej. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. za da is~ezne nivniot rod. 20 Koga bevte `edni. tuku se ostavivte sebesi” . i barajte milost od Gospod. mu dadov zapovedi preku Moite slugi . 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust. }e si spomnat za svoite bezzakonija. a majkata nivna . 29 da bidete Moj narod. Perizijcite i Filistejcite. go pravea ona {to e zlo pred Mene. za da gi pazat Moite zakoni. ti ne saka{e da se pokoruva{. iako ne Me ~ule. pred vas gi progoniv Hanancite. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. no so duhot svoj. 21 Vi razdeliv plodna zemja. 26 Koga Me vikate. 2 . 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. Isak i Jakov. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. brate. nare~en u{te i angel Gospodov. iako ne gi videle prorocite. a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok. 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e.svoite doen~iwa. koi. }e im go dadam Moeto ime. i vie jadevte leb angelski. }e go svrtam Moeto lice od vas. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. novomese~ijata i obrezanijata. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. za{to go prezrea Mojot zavet.na raspa|awe. kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata .” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. Zaharija i Malahija. 31 Koga }e mi prinesete prinos. }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. i vi dadov mana. i Jas }e ve ostavam. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved. za{to zgre{ivte pred Gospod.' 5 O~e. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite. 38 I taka. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka. Avdij i Jona. }e praznuvaat so veselba. 40 Naum i Avakum. 6 predaj gi na zasramuvawe. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet.549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa. 25 Bidej}i vie Me ostavivte. deca.

pomogni mu na onoj {to nema race. za{to Jas te izbrav. 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. bidete bodri! 14 Nebo i zemja. preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. da ne zagine nikoj. odgleduvaj gi so radost. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. za{titi sirak. kade i da gi najde{. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata. 30 Ute{uvaj se.” veli Gospod Sedr`itelot. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. zakrepnuvaj gi nivnite noze. majko na sinovite. za{to Jas }e te spasam. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. bidej}i sum milostiv. {to mu go vetiv na Izrailot. tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod. 26 Od slugite {to ti gi dadov.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. veli Gospod Sedr`itelot. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. predaj gi vo grob. kako gulabica. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . otkako gi prigotvi{. 34 Zatoa vi govoram vam. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. za da ne zadocnite. neznabo{ci. Koj }e dojde na krajot na vekot. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. doj gi dobro tvoite sinovi. 19 a isto tolku i izvori. so tvoite sinovi. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. izmolete za sebe malku dni. zakrepnuvaj gi nozete nivni. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. drugite }e pla~at i }e se skrbat. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo.” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe. optovareni so razli~ni plodovi. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. oble~i neoble~en. majko. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. primete ja sladosta od va{ata slava. gu{ni gi svoite sinovi. ne podbivaj se so hrom. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. za{to od tebe }e gi baram. 9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. 13 Dojdete i primete. 29 Moite race }e te pokrijat. 24 Po~ivaj i bidi spokoen. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto. A koga dojdov kaj niv. narode Moj. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{. 25 Dobra doilko. Asire. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. 17 Ne pla{i se. 23 mrtvi. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. 15 Majko. daj pravda na siromav. bidete svedoci za toa. @iv sum Jas! veli Gospod. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. za{to Jas te izbrav. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. veli Gospod. Toj }e vi dade ve~en mir. . blizu e Onoj. 27 Ne skrbi se. veli Gospod. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija. veli Gospod.

44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. Ti vo po~etokot re~e. i toj stana `iv pred Tebe. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot. koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka. 41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi. . primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite . Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa. moli se za carstvoto na Gospod. koe ne mo`ev da go prebrojam. pove}e od porane{nite. 11 Samo eden od niv ostavi . koe be{e. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. koga Ti samiot ja osnova zemjata. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. koi nemaat broj. taka potopot gi pogodi niv. Ti go osudi na 3 smrt. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. Kako {to smrtta go pogodi Adam. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. i dodeka le`ev smuten vo postelata. 12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat.” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. mi doa|aa misli vo srceto. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. Gospodi. primija od Gospod svetli obleki. od nego proizlegoa site pravednici. ~ie ime be{e Avraam. i $ zapoveda na zemjata. za da se osveti narodot tvoj. pred zemjata da rodi plodovi. isto taka. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se. koj e povikan u{te od po~etokot. jas bev potresen od ona {to go gledav. koe gi nadminuva{e site. jas bev vo Vavilon. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot. no toj ja naru{i. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. 39 koi. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot.” Ezdra na planinata Sion Jas. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. narodi i pokolenija. toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl.onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. narodi i fidanki od niv. otkako se preselija od senkata na ovoj vek. 40 Sione. nego i negoviot porod. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. Ezdra.Noe so negovite ~eda. 4 pa rekov: „Vladetele. sozdanie na Tvoite race. se namno`ija mnogu sinovi.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod.

” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. 16 Ti go izbra Jakov. ja rastrese vselenata. 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. neprijatelite. Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. postapija taka. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. za{to jas odev me|u narodite i vidov. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. a zloto ostana. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek. i Jakov se razmno`i prekumerno. pak. ni trudot nivni donel plod. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. 18 toga{ gi prekloni nebesata. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini. ja uredi zemjata. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. i Tvoeto ime nema nikade da se najde. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce.sinovite Jakov i Isav. po ime Uriil. za{to i tie imaa lukavo srce. 23 Izmina mnogu vreme. dobroto otstapi. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi. a me|u drugite narodi nema da najde{. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. 4 Ako mi re{i{ eden od niv.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. gi za{tituva{ bezzakonicite. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. deka `iveat vo izobilie. osven vo Izrail. buren vetar i mraz. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. 26 otstapija od s#. 4 . iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi. vidov bezredija {to nemaat broj. bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot. i na Isak . zemjotres. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. Mu go dade sinot Isak. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto.552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. a Isav go otfrli. a Svojot narod go pogubi.

a ti i na toa ne mi odgovori. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to. za da pridobieme i tamu drugo mesto. koj go vozqubi.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet . vetrot i denot {to si gi pre`iveal. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj. se pove}e }e se ~udi{. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti. za{to dojde ognot i taa izgore. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime. za da gi raznesuva svoite branovi. }e ti odgovoram: zloto e poseano. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto. ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. na koe e poseano zloto. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. nema da ima mesto. toa e ona za koe pra{av.da ja razbere rasipanosta. 22 . a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini. na koe }e bide poseano dobroto. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet. a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a.” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. 28 A za ona {to me pra{a. 16 No planot na {umata se poka`a zaluden. kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. 30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme. a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat.” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. nitu vo Adot. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. 9 A sega te pra{av samo za ognot. so koe se imenuvame? Eve. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. Gospodi. za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore. kako zemjata {to $ e dadena na {umata. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. e predaden na bezbo`ni plemiwa. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. ti odi{ premnogu daleku. bez {to ne mo`e{. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja. neka mi bide daden um.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam.” 13 A toj. za da mo`am da razbiram. 18 A ti.

6 Toga{ }e caruva onoj. no site }e go ~ujat glasot negov. i ognot . a pticite }e preletaat na drugi mesta. koga mnogumina od `itelite na zemjata. za da se izbavi od rodilnite bolki. no i site nie sme ispolneti so ne~esnost. Gospodi.tripati preku denot. znam kakvo e. 5 . toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite. mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni. poln so voda. a ona {to }e dojde . 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi. kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo. 49 potoa pred mene pomina oblak. zapalena pe~ka minuva pred mene. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta.ostana dim. 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot. 42 Kako {to rodilkata brza da rodi. ostanaa kapki. i od nego se izli silen do`d. zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba. i od drvo krv }e kape. vidov . }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba .” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite. 4 Ako. 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi. kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at. ete.ne{to pove}e od dim. 2 i }e se umno`i nepravdata. ne{to mo`am da ti ka`am. 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. }e nastanat dni. a i ne znam. Sevi{niot ti dade da do`ivee{. i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot.srede no} }e ogree sonce.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i. koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas.” 48 Jas zastanav i vidov: ete. kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri. za koi me pra{uva{. velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata . za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek. dali e pogolemo od ona {to izminalo. 5.” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat.da go vratat ona {to im e dadeno. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava.” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana. pa ostanale samo kapki i dim. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat. taka brzaat i tie . ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa.za nego ne znam. i koga plamenot izmina. 3 I zemjata. }e bidat grabnati.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil. a mese~inata . no otkako porojniot do`d prestana. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. koja sega ja gleda{ deka caruva. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. koi mnogu znaat. site prijateli }e stanat eden protiv drug. pak.

Ti go izbra samo krinot. i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina. i nema da go dobijat ona {to go sakaat. mi govore{e. Gospodi. Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob. kako {to mi zapoveda angelot Uriil.Ti ja izbra samo pe{terata. zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie. }e ~ue{ i pove}e od ova. postev sedum dni. i ako posti{ sedum dni. ofkaj}i i pla~ej}i. i od siot sozdaden dobitok . 21 Po sedum dni. i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti.Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. 26 od site sozdadeni ptici . 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am.” I toj. du{ata moja iznemo{tuva{e. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. me poddr`uva{e. tuku govorev od golema taga. VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas.Ti napolni samo eden izvor. narodniot voda~. Gospodare moj. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega. slu{aj me . no nema da go najdat. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki. si otide od mene. i kasni leb i ne n# ostavaj. a od site cve}iwa vo svetot . 15 No angelot dojde kaj mene. 30 I ako be{e si go mnogu namrazil.” 14 I jas se svestiv. no nivnite pati{ta nema da se ispravat.” . me zakrepna i me ispravi na noze. Vladetele Gospodi. a me|u site izdignati gradovi . {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala. 24 i od celiot zemen krug . 28 No sega.samo Sion go osveti za Sebe. vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani.vo racete na lukavi volci. kako da is~eznuva{e. Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne.” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. Gospodare moj” . i. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava . i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat. 23 i rekov: „O. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. nemu mu dade zakon sovr{en. Tvojot narod. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. koga go slu{na toa.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{. Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud.” 31 Koga gi govorev ovie zborovi. jas }e te nau~am. teloto moe trepere{e silno. od site gori na zemjata i od site drvja na nea.” 33 Jas mu rekov: „Govori.” 29 . a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku. }e se trudat. Ti ja izbra samo lozata. zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. kaj mene be{e ispraten pak angelot. 25 od site morski bezdni . neka be{e toj kaznet od Tvojata raka.jas }e ti ka`am u{te pove}e.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. pak. Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. 32 i mi re~e: „^uj me.Ti ja naimenuva samo gulabicata.

kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. koj e sozdaden od Mene. 2 pred da se ~ujat glasovite na gromot. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot. pred da bolskotat sekavicite. 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. i taa }e ti odgovori. koj mo`e toa da go znae. zo{to gi ra|a{ odvreme .556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. taka i onie {to se sega i koi }e bidat. a {to }e pravat onie {to bile pred mene. i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka.” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano. Gospodi. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i.” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no.navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{. 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. pred da duvnat vetrovite. izvedi gi vetrovite .navreme. a drugite se rodeni na starost. toa mo`e da stanuva samo odvreme . pred da se zapalat ognovite na Sion. Tvojot sluga. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski. 55 a onie {to }e se rodat po vas. 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini. pred da se utvrdat osnovite na rajot. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No. pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. }e bidat u{te pomali od vas. dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a. pred da se utvrdat podvi`nite sili. 6 . taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri. sozdanijata ve}e ostarea.” 56 I rekov: „Ti se molam. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano. taka i go postaviv svetot.navreme.{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot. koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene. . deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. ete. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. taka nema pobrzuvawe za prvite. mlade{kata sila ve}e im odminala.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme .” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi.i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i. osven Onoj. i sozdadenoto go izdr`alo toa. za koja mi govore{e. Gospodi.

{to }e po~ne da izminuva. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv. ne pra{uvaj me.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. koj po seto ova.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. 26 I }e vidat izbranite lu|e. ne v~udoviduvaj se. {to }e bide ispolnet so {um. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas. Za drugo.” 20 A koga }e se odbele`i vekot. a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. a petata . za da gi posetam `itelite na zemjata.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot. jas go poglednav Onoj. 19 koga }e po~nam da baram od onie. a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. {to ti go pretska`uvam. 18 i re~e: „Eve. 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. no mestoto. 11 . 23 potoa silno }e zatrubi truba. }e govori za svr{etokot. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena. 14 i }e prilega na zemjotres. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se. 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. kade {to stoi{. a po~etokot na idniot e Jakov. stanav na noze i slu{nav i. nema da se pomesti. i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i. od koi mi poka`a del minatata no}. Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. nastanuvaat dni. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne.negoviot kraj. i koga }e ja ~ujat. rasipanosta }e bide pobedena. Gospodi Vladetele. koga toj }e govori. site vedna{ }e se upla{at. isto taka od Mene }e dojde i krajot. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. i }e razberat osnovite na zemjata. a ne od nekoj drug. }e se pojavi vistinata. 15 Zatoa.” 29 Koga Toj govore{e. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. Ezdra. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam.” 17 Koga go ~uv glasot. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv. glasot govore{e. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo. 28 verata }e rascuti. i site zaedno }e vidat. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa. 25 Sekoj. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav. pred Kogo stoev. a ne preku drug. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. 31 I taka. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. 12 Ti se molam. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. }e ostane `iv. ete. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. koga od nego se rodija Jakov i Isav. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod.

57 A sega. tie narodi. prijatni za vkusot. so neizre~ivo prijaten miris. koi mi bea zapovedani. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi. kogo go nare~e Svoj prvenec. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. na koi Ti saka{ i koga saka{. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . a {este delovi gi isu{i. 56 A za drugite narodi. koj Ti go izbra. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. nepromenlivi vo svojot vid. Tvojot narod. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. 38 Toga{ rekov: „Gospodi. Gospodi. {to be{e i izvr{eno. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. 58 A nie. 55 Gospodi. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas.558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. proizvede `ivotni. yverovi i vleka~i. ete. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. 47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. 48 Nemata i bezdu{na voda. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. a drugiot da ostane dolu. na znak od Boga. ptici {to letaat i ribi. kade {to be{e sobrana vodata. za da im slu`i za hrana na onie. 2 i mi re~e: „Stani. seto ova go rekov pred Tebe. Ezdra. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela. koj treba{e da bide sodaden. 54 a potoa go sozdade Adam. bidej}i sedmiot del. kade {to be{e sobrana vodata. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. kaj mene be{e ispraten angelot. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. ne mo`e{e da gi sobere zaedno. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am. od kogo proizleguvame site nie i narodot. za koi Ti re~e deka se ni{to. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi. Svoj edinoroden i vozquben.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. za da im slu`i za hrana na onie. za da go poka`e Tvoeto delo.” 3 Jas rekov: „Govori. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. a vtoroto . na koi Ti saka{ i koga saka{. da proizvede `ivotni. cve}iwa. sme predadeni vo nivnite race. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni. Ti re~e deka se ni{to. kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. koi proizlegoa od Adam. za da gi zavr{am trite sedmici.

. 8 Me|u niv. lukavi. 24 zakonot Negov go prezrea. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. za da ne bidat kazneti. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. 15 No. ili da vladee nad nego. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. ne gi vr{ea Negovite dela. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija.” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi.polno.koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. za da bide neizmerno i dlaboko. a za polnite . }e dojde vreme koga }e se javat znacite. ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. Ezdra. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina. za da bidat `ivi. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. ako onie {to vleguvaat. ete. zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ .}e zaginat. bolni. taka {to prilega na reki. Gospodi. mali. za praznite prazno. 14 I taka. za{to sega e sokriena vo zemjata. 27 I sekoj. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo. 25 Ete. zatoa. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. i pravot .559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. gi otfrlija Negovite vetuvawa. 23 se povlekoa po grevovni izmami.onie koi tivko prestojuvale vo nego. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite . odnosno me|u ognot i vodata. koi `iveat. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot. nema da vidat {iro~ina. i otkako }e pretrpat tesnotija. ako ne pomine niz tesnoto. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. kako {to be{e ponapred. {to treba da pazat. ima samo edna pateka. ma~ni. polni so nevolji i baraa mnogu trud. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. suetna misla utvrdija vo sebesi. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni. a onie {to `iveat bogoprotivno.dlaboka voda. taka {to nikoj nema da ostane. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at.

otkako mu be{e ve}e dadena.za onie {to dobija do`d i za mrtviot. ako toga{. za koi e prigotveno spasenieto. 66 Toj e mnogumilostiv. 40 Ezekija . deka po smrtta }e stradame. koga izvr{uvame smrtni dela? . nitu Mi veruvaat Mene. koga be{e `iv. 41 I taka. 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. Adame. }e bolsnat posvetlo od yvezdite. koga }e si zamine raspa|aweto. koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. 47 Kakva e polzata za ~ovek. ako pak. }e se otkine neverieto. kako sprema Svoi sozdanija.za tatkovcite. nie nikakvite . a koga }e umre . tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. za da `ivee{. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil. 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno. }e prestane vladeeweto na nepravdata. za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. 58 ta ako bide pobeden. i mnozina . a Solomon . Gospodi. {to napravi ti? Ti koga zgre{i. Mojsej . koga vr{evme bezzakonija. 54 no nie nema da vlezeme vo nego. 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta.da go ~ekaat kazni? 48 O. koj e roden na zemjata. da go pretrpi ona {to go ka`a ti.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili. 37 po nego Isus . 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. 59 Toa e onoj `ivot. za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot. da be{e zadr`an za da ne zgre{i. velej}i: izberi si `ivot. zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot. koj vo sega{niot vek `ivee so skrb. ne padna samo ti. koi bea zgre{ile vo pustinata. mu re~e na narodot.” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite.za pogubenite. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta. 55 Licata na onie. kako {to }e ima radost za onie. kade {to prebiva negnile`en plod.” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot.za Izrail vo denovite na Ahana. 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon. nie odevme po lo{i pati{ta. 53 ]e se poka`e rajot. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot. 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. Koj im zboruvav. zatoa se molele za nemo}nite.560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. pravednite se molea za ne~esnite. pobedi . za koj Mojsej. vo nego ~esto prebiva slava. 39 Ilija . 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. ne pomisluvavme. 56 Nie vo na{iot `ivot.da go dobie ona za {to govoram Jas. koi imaa vozdr`livost. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. za da o`ivee. deka Sevi{niot se narekuva milosrden. }e se otkrie nagradata. nitu na prorocite po nego. 64 Toj e dolgotrpeliv. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. i kade ima spokoj i isceluvawe. }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata.sme sozdadeni suetni. }e se razbudi pravdata. verata }e zakrepne. nie `iveevme lo{o.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov.za onie {to dojdoa za osvetuvaweto.za mnogumina. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. 38 Samoil i David . a na{ite lica se pocrni od temninata.za narodot vo vremeto na Senahirim.

koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. za Izrail. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. Ezdra. 69 Iako Toj kako sudija. 5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. za{to. 6 O. Kako {to zemjata. i na razumot na{ o~istuvawe. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi.za malkumina. ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti. se zapazuvaat i ednoto i drugoto. a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . Gospodi. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. 16 za Tvoeto nasledstvo. odnosno od gradite. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. za Jakov. no }e ka`am za Tvojot narod. jas }e govoram pred Tebe. Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. 3 Mnogumina se sozdadeni. Gospodi. da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. za kogo boleduvam. 2 ]e ti ka`am.stra{no. 67 Bidej}i.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. ako ja zapra{a{. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. Ti Koj `ivee{ ve~no. na Tvojot sluga. 20 Jas rekov: „Gospodi. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. }e ostanea samo sosema malkumina. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e. za koj stradam. a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. koe izrasnalo vo nea. {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. 68 Toj dava darovi.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. 19 Zatoa ~uj go mojot glas. za da dade plod. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. kako Ti {to re~e. 15 I sega. od koj se izliva zlatoto. 8 No. i ona {to e pazeno. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata. i kako.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi. edna sporedba. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. za koe prolevam solzi.da se zapazi. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto. a malku prav. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. poslu{aj gi moite zborovi. da se dava mleko plod od gradite. no malkumina }e se spasat. za koj `alam. ako ne im oprostuva{e na onie. nema li da mi dozvoli{ mene. - . 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata. taka se i delata na ovoj svet. a idniot . od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe .

53 Korenot na zloto e zape~aten za vas. 29 a vozqubi gi onie. Ti si sozdal za nego s#. a idnoto e za idnite. 47 Ti nedostasuva mnogu. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. koi se poznati deka se polo{i od yverovi. 36 Gospodi. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. i rasipanosta bega vo adot. taka e. dodeka razbiram . iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. gradot e izgraden. 54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta.do nepravednite. prednazna~eno e idnoto vreme. 28 Ne gnevi se protiv onie. ili se rasipe od mnogu do`d. 27 ne pogubuvaj gi onie. koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela. 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. koi zgre{ile pred smrtta. tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava. a pogledni kon onie. ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod. pred sudot. 33 A pravednite. i ne s# {to e nasadeno. }e govoram. 45 Ne gnevi se protiv nas. 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe. nema nikoj me|u rodenite. i nikoga{ . {to `iveele `ivotinski. pa zagine. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. poznaa {to e strav. Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. Kako {to rekov Jas. pred zaginuvaweto. za{to nie nemame pravedni dela. nasadeno e drvoto na `ivotot. fa}a koren.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi. po Tvoja volja. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka. a spomni si za onie. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. `iveali{tata se prigotveni . Ti se narekuva{ negova praslika. ili navreme ne go primi Tvojot do`d. }e se nare~e{ milosrden. zatoa {to si podoben na nego. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. koi. 43 Kako {to semeto na zemjodelecot. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. izobilstvoto e podgotveno. 49 zatoa {to si se smiril. 34 [to e ~ovekot. za da te slavat me|u pravednicite. a da ne zgre{il. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. po svoite dela }e dobijat nagrada. ako ne iznikne.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost.}e odgovaram. 44 taka e i so ~ovekot. taka isto. milosrden }e se nare~e{. a da ne postapil ne~estivo. za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. zaradi nas gre{nite. za da se gnevi{ na nego. taka i }e bide. si spomnuvam kako stranstvuvale. za da bide zaboravena. kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. 41 40 . i ne site {to se poseani vo ovoj vek .}e se spasat. 31 a Ti. tuku na onie. spored toa kako {to re~e. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. sozdaden od Tvoite race. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. i ovoj rasipan rod. koi pridobile mnogu dela. se zapazuva po izvesno vreme. ako sum pridobil blagodat }e govoram. pa. 52 za{to za vas e otvoren rajot.

kakov e zemjodelecot. 9 . sega Ti mi poka`a mnogu znaci. 20 Jas go razgledav svetot: i. koi gi odgledav so golem trud. 62 ova ne sum im go otkril na site. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. da izbegne od gore spomenatite zla.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli. 10 Onie. meri go vo sebesi. 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. otkako dobija sloboda.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev.” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog. toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. se pove}e od onie {to }e se spasat . koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. koj se pojavuva preku dejstva i znaci. 19 A sega. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto.`ed i maki. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva. tie }e bidat vo maki. a samo na malkumina. za koe pred malku se ka`a. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. 9 Toga{ }e za`alat onie. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija. taka i niv gi ~eka . Koj gi sozdal. takvo e i obrabotuvaweto. kakov e rabotnikot. takva mu e i rabotata. a i sega ka`uvam.kako branot {to e pove}e od kapka. vo koja veruvate. i kraj. i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci. ne go razbraa. 56 Za{to. a ne Me poznaa. koj se otkriva preku ~udesa i sili. takvo e i semeto. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot. ima svoj po~etok i kraj. deka onie {to }e zaginat. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. {to im prigotvil `ivot. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie. ete. 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. no ne mi ka`a . ete. iako znaeja deka se smrtni. vo po~etokot. i potoa }e govoram.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. kakvi se cve}iwata. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon. 5 Kako s#. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata. 7 Sekoj. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. koi se prigotveni. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta. takvi se i {arkite. sli~ni na tebe. taka i svr{etokot biva javen. 21 Go vidov i go po{tediv. se poka`a opasnost od zamisli. Ima znaci i sili. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. koga ovoj svet be{e sozdaden. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi. vo makite. {to e sozdadeno vo svetot. tuku go prezrea. buntovi kaj narodite. koi vo `ivotot dobivaat dobrini. koi se pojavija vo nego. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. za{to toga{ be{e vremeto na vekot.koga. tie go prezrea Sevi{niot. 18 Koga go prigotvuvav svetot. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi.

47 a koga porasna i re{i da se `eni. koga izlegoa od Egipet. ja vide mojata smirenost. tvojata sluginka. 44 Sekoj ~as i sekoj den. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. pa pred vas nema da ostane fatenoto. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. postaveno ili izniknato. tuku samo so cve}iwata. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. koi go primivme Zakonot. Gospodi. }e se slavite ve~no vo nego.” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. ete. i srceto moe pak se voznemiruva{e. Bog me ~u mene. vnimavaj na moite zborovi. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. Ti Koj sega ni se javuva{ nam. niti da pie{ vino. i mojot ma`. bev neplodna. ako zemjata primila seme. Izraile.” 32 No na{ite tatkovci. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno. 24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole. gospodare moj.hrana ili pija~ka. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. zaginuva i na{eto srce {to go primi. gre{ej}i. zaginavme. koga izminat drugite sedum dena. toj }e rodi vo vas plod. 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me. imav ma`. koe se narekuva Ardat. kade {to nema izgradeno ku}a. so koi bev zafaten. toj ostanuva vo svojata sila. seme Jakovovo. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. 46 Jas go odgledav so golem trud. jas mu se izraduvav mnogu. vo tie trieset godini. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. site moi sogra|ani po~naa da me 10 . kako {to mi re~e. 36 Nie. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. ili nekoj sad . i ne mo`e{e da zagine. No so vas ne biva taka. 31 Ete. tvojata sluginka. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. bez da jade{ meso. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. toj padna i umre. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata. no ne ra|av trieset godini. koga go primija zakonot. 37 no Zakonot ne zaginuva. jas otidov vo poleto. i site moi sogra|ani. kako i porano. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. ili moreto korab. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. jas go seam Mojot zakon vo vas. za{to be{e Tvoj.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. 45 po trieset godini. prirediv svadbena gozba. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego. no bez da posti{ vo toa vreme. 34 Obi~no biva taka.

i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. i }e bide{ proslavena me|u `enite. a imeto {to ni e dadeno . 7 deka Sion. za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa.vo plen se odvedeni. znameto na Sion ja zagubi svojata slava. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. tuku da ostanam ovde. 11 I taka. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim. 22 psaltirot na{ e poni`en. ispla{en. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe. pravednicite na{i se odvle~eni. {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. da ne jadam. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. kako {to gleda{ vo ova pole. tuku ovde }e umram. 27 I jas vidov: ete.re~isi e porugano. 23 a ona {to e najte{ko. a ne ti. izgledot nejzin stana bolskav. 17 i taka. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. kako {to si odi. i drugi {to }e dojdat. a jas po~ivav do no}ta idniot den. radosta is~ezna. da ne pijam. nema da se vratam vo gradot. s# dodeka ne umram.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat. mladi~ite na{i se vo ropstvo. tuku neprestajno da pla~am i da postam. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. koj ja obrabotuva od po~etokot. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. jas stanav no}ta. tuku poslu{aj go mojot sovet. taka {to jas se ispla{iv od nea. koga }e dojde vremeto. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni.a sega{noto mno{tvo na nea. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata. pesnite molknaa. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. koga sme site nata`eni i koga `alime. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. ete. so koi bev zafaten. na{ite deca pretrpea sram. devojkite na{i se obes~esteni. 14 No jas }e ti ka`am deka. Svetiwata na{a e oskverneta. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot. za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat. prekumerno taguva.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. kov~egot na na{iot zavet e razgraben. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. kako ti {to si rodila so maka. a junacite na{i iznemognaa. 16 Za{to. svetlinata na svetilnikot izgasna. pogledot nejzin odedna{ svetna i.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi. `enata ve}e ne mi se javuva{e. koj treba pove}e da `ali. visoko izvikav i rekov: . isto taka. i pomisliv {to treba da zna~i toa. pobegnav i dojdov. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. na{ata majka.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. `enite na{i pretrpea nasilstvo. taka i doa|a. decata ni zaginaa. tuku se grade{e grad. }e go dobie{ sina si.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. 15 Zatoa. levitite na{i . 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. vrati se vo gradot pri svojot ma`. sve{tenicite na{i se izbieni. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti.

57 Ti si pobla`en od mnogumina i.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion. 55 Pa taka. koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. ti se molam.” 34 Jas mu rekov: „Govori mi. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada.tuku {to po~nal da se yida. A ona {to ti re~e taa . Gospodare moj. Sevi{niot. ovaa moja izbezumenost. ne pla{i se. jas }e ti objasnam. padnal i umrel. deka nejziniot sin. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. 53 da dojde{ vo poleto. 59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova. 36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa. 29 . me fati za desnata raka. da mi ja objasni{ mene. 48 A ona {to ti re~e. koga vlegol vo bra~nata odaja. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina. otkako me ispravi na noze. toj dojde pri mene. na tvojot sluga.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. kako malkumina. 30 me vide. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat. gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. toa e pa|aweto na Erusalim. 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato. ete. da ne se pla{i tvoeto srce. tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot.” . toa be{e `ivotot vo Erusalim. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide . me potkrepi i. si povikan pri Sevi{niot. 42 taa koja otposle stana nevidliva.koja ja vide kako grad . i. a ti se ma~e{e da ja ute{i{. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. postapuvaj}i po tvoite zborovi. 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. ete. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. izlegov vo poleto i. 50 A sega.Odgovaraj}i mi. 49 I ete. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost.toa e Sion. 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. toj re~e: 38 „Slu{aj me. samo ne ostavaj me zaludno da umram. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil. 39 Toj go gleda tvojot prav pat.

15 ete. 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. a toa be{e srednata. vidov son: od moreto se izdiga{e orel. sekoj neka spie na svoeto mesto. 26 i. ete. se ~u glas. ete. no vedna{ is~ezna. edno se izdigna. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. se obiduvaa da caruvaat. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. tuku od sredinata na negovoto telo. dvete ostanati perja. ete. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. se razbudi. nitu dvete mali perja. tuku bdejte po red. 31 I taa glava.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I. edna od mirnite glavi. otkako se svrte zaedno so onie. 35 I. kako ti {to vladee{e. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. 29 Koga tie se obiduvaa. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. 34 ostanaa dvete glavi. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego. kako i kriljata. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. nitu polovinata od toa vreme. tie bea osum. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. koi bea soedineti so nea. za da is~ezne i toa. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna. gi progolta dvete potkrilni. 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. kolku {to gi ima{e.” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. no i toa is~ezna. 13 i koga se zacari. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. no potoa vedna{ is~eznuvaa. 4 Negovite glavi miruvaa. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. 12 I. no ne dobivaa vlast. ete. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli. isto taka. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. taa be{e pogolema od drugite dve glavi. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. kako i prvoto. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. 2 I vidov: ete. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. koja be{e od desnata strana. 18 11 . 28 I vidov.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata. 19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea. ete. i nekoi od niv i vladeeja. 7 I ete. ta i tie da vladeat. eve {to ti javuvam. toa caruva{e dolgo vreme. {to se obiduvaa da caruvaat.

16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. jas vidov. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot. is~ezni ti. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. ta du{ata moja napolno da se uspokoi. orlu. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete. 17 A {to slu{na glas {to govori. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. tie se svr{eni. tuku od sredinata na negovoto telo. u`as ja opfati zemjata. zna~eweto na ova stra{no videnie. tie is~eznaa. koj izlegol od gorata i rika.eden po drug dvanaeset carevi. za da caruvaat. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta.568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. so tvoite zli glavi. 14 Vo nego }e caruvaat . da me potkrepi do kraj. i. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot. {to sega tebe }e ti go objasnam.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav.do Silniot. koga na zemjata }e nastane carstvo.” 3 Vidov i. gi pobedi site prethodni `ivotni. i celoto telo na orelot izgoruva{e. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. miroqubivite gi navreduva{e. 13 Ete. 5 Ete. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena . so tvoite grozni perja. na Tvojot sluga. im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene. e carstvoto. i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. 12 . doa|aat denovi. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i. tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. so tvoite stra{ni krilja. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. a jas vo bespokoj.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. {to gi vide. ako si me na{ol popravi~en od mnozina. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot. 45 Zatoa. no toa toga{ nema da propadne. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. gi saka{e la`livcite. ete. ete. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. {to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. postra{no od site carstva {to bile pred nego. tvojata gordost . 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa. tvojot brat. 40 i ~etvrtoto od niv dojde. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii.

ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. no dojdov na ova mesto. soedineti so kriljata. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego. {to bea pred niv. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi. i.” 50 Narodot si otide vo gradot. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea. kako svetlina na temno mesto. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni. napi{i go vo kniga. }e gi kazni. otkako dojdoa pri mene. 32 toa e Pomazanikot. toa zna~i.” i pla~ea tie so visok glas. dome Jakovov. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot . da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. i toa vo maki. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. 30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. kako pristani{te za izbavuvawe na korab.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. ne sum oti{ol od vas. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi.sudniot den. otkako }e gi izobli~i. a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj. 34 Po svojata milosrdnost. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. kako {to mu rekov. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. 48 Ni jas ne sum ve ostavil. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. se sobraa site od malo do golemo. toa zna~i. ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. 40 . za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. za koj ti bev ka`al od po~etokot. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat. 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. 37 Seto ova {to go vide. onie {to se zapazile vo Moite predeli.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. {to be{e na desnata strana. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme. a dvajca }e se zapazat do krajot. otkolku site drugi. nadevaj se i ne taguvaj. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe.

}e gi sretne niv. za da gi razdvi`i site negovi branovi. i trevata mi be{e hrana. 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. koj se be{e izdignal od moreto. toj izvaja golema gora i poleta na nea. mirno mno{tvo. kako {to vidov. kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme. od moreto se izdigna vetar. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. kade se svrtuva{e negovoto lice. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. drugi so ta`ni.deka mnogu se upla{ija. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta. znaj deka onie {to se ostaveni. se v`e{tuvaa i se topea site. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. na Tvojot sluga. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. toj }e bide zapazen. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. pobla`eni se od umrenite. nitu nekakvo voeno oru`je. otkade be{e izvajana taa gora.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. 20 No za ovoj. koi se ostaveni. edni so veseli lica. 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni.570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. edni bea vrzani.a i jas re~isi premalev od strav. a onie {to }e padnat vo opasnost. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. polesno e da go vidi toa. 14 13 13 . {to se be{e prigotvilo da vojuva. 11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo.trepere{e. ne krena raka. za da go pobedat toj ma`. kako {to razbiram so razumot svoj. no ne mo`ev. 10 no toj. ete. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. kako i onie. 24 I taka. 16 Za{to. pa gi izgore site. ogan i bura. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi. 8 Potoa vidov kako site onie. plameno di{ewe i silna bura. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. i ete. koi go slu{aa negoviot glas. 3 Gledav. {to se sobrale da go pobedat . no sepak se osmelija da vojuvaat. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa. bea na`aleni. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv. 26 toa e onoj. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. . 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar. a drugi bea doveduvani. osven prav i miris od dim i strav me opfati. 6 Vidov. za da pogledne. s# {to se gleda{e pod nego . koj e vo opasnost. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni. {to ne se ostaveni. kako {to poka`uvaat sonovite. ne dr`e{e ni kopje. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni. a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa. nasekade. 17 bidej}i onie. 5 Potoa vidov: eve. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide.

nastanuvaat dnite. Toj }e go za{titi Svojot narod. izmisleni od tie narodi. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda. nitu nekoe drugo voeno oru`je. koga }e po~nat da pristignuvaat.godina i polovina. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. Koj e sli~en na ognot. za da mo`at tie da preminat. nitu onie {to se so Nego. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. koj }e ostane. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. 40 toa se desette plemiwa. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja. narod protiv narod. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna. a razumnosta si ja narekol svoja majka. Kogo ti go vide kako ma`. preku koj samo ti ovde si prosveten. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. Koj se izdignuva. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon. bea odvedeni vo druga zemja. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. taa zemja se narekuva Arsaret. carstvo protiv carstvo. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi. kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. I sega. koi se najdoa vnatre vo Moite predeli.” . 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. grad protiv grad. 38 i koi se sli~ni na ogan. 53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. gi prevede od drugata strana na Rekata. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. koi ne gi pazea vo svojata zemja. so koi }e po~nat da se izma~uvaat. 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. mirno mno`estvo. 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. osven vo vremeto na Negoviot den. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. oblast protiv oblast. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku.

da mo`at da `iveat. 3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet. slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . i }e go vrazumam sega{niot narod. i onie {to se vo nego se bez svetlina. za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. tie petmina ve{ti brzopisci. isprati mi Go Svetiot Duh. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod. 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot. edno objavi. 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji. Gospodi. i onie. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni. Ekana i Asiela. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata. a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale..tajno predaj im go na mudrite. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe. 16 Kolku svetot slabee od starost. 25 pa dojdi ovde. i se ispraviv na svoite noze.Ovie zborovi. ete. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina.” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{.navreme. i tamu ostanav tri dena. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe . mu zapovedav i mu rekov: 6 . kako Ti {to mi zapoveda.572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. 26 Koga }e go svr{i{ toa. {to be{e sproti mene.Znacite {to ti gi poka`av. a drugoto . i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na.dodeka se svr{at vremiwata. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. 7 A sega ti velam tebe: 8 . 21 Tvojot zakon e izgoren.” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i. 19 }e otidam. stavi gi vo svoeto srce. izleze glas i re~e: „Ezdra. jas sum pred Tebe. niti znaat {to treba da pravat tie. 13 I taka. Salemija. Gospodi” . od kapinata. svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata.” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve. otkolku {to si gi videl dosega. 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija. i }e se pribli`i lagata. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli . nikoj ne znae {to si napravil Ti.. ta lu|eto da mo`at da go najdat patot. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. Davrija. 14 . ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon. objavi gi. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot. a drugite sokrij gi” . otfrli gi ~ove~kite te{kotii. Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi.

vo srceto mi blikna razum. no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan.” 39 Ja otvoriv ustata i.” Taka i napraviv. napolneta kako so voda. 40 Toga{ zedov i se napiv. 4 sekoj {to ne veruva. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. kako praveden sudija. tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. 5 Ete. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. 38 I ete. a jas govorev dewe. a koga piev. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe. govori Gospod. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . glad. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. jas }e ispratam. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. koj ne go zapazija. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. 9 ]e im odmazdam. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni. 10 Ete. veli Gospod. izlo`i gi otvoreno.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. {to }e go vlo`am na tvojata usta. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um. veli Gospod. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. 30 go primija zakonot na `ivotot. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 32 a Toj. za{to se verni vistini. a {to tie ne go znaeja. ete. a i no}e ne mol~ev. i go pou~uvate va{eto srce. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. nevolji na zemjata: me~. izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. mi be{e podadena polna ~a{a. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena. smrt i pogibel. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. no bea ottamu oslobodeni. ete. otvori ja ustata i ispij go ona. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. koga }e o`iveeme. otidovme vo poleto i ostanavme tamu. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud. 31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani. koj i vie po niv ne go zapazivte. 43 Tie jadea leb no}e. so {to }e te napojam. kako {to mi zapoveda Toj. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. }e umre vo svoeto neverie. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. {to gi napi{a ti. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval.

tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. da dojdat na sebesi. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. }e vostanat gradovite. a yvezdata. 28 Eve. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. govori Gospod. 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. site zemni carevi . }e se povredi. 18 za{to. da se upla{at od Mene. {to }e se pro{irat po zemjata. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. }e zapla~at negovite osnovi. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. 32 Tie }e se zbrkaat. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata. a na~alnicite za tekot na rabotite. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie. {to go podignav Jas vo Svojot gnev.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata. 26 . Bog nema da ve izbavi. 25 Nema da gi po{tedam. 24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. }e padne i nivnata yvezda. razbesneti vo svojata `estina. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. brzi kako vetar. veli Gospod Bog. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. za{to zgre{ivte pred Nego. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. 33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. nivnite ku}i }e bidat razurnati. stra{no videnie. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. poradi nivnata gordost. 37 U`as }e gi opfati site. 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe. 12 ]e zapla~e Egipet. strav i golem trepet }e ima po zemjata. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. i gre{nicite . }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo. edni so drugi }e se pobeduvaat. i }e zatreperat. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. Begajte od Mene sinovi otstapnici. vidot im e mnogu stra{en. a ponekoga{ i od zapad. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. a negovoto lice e od Istok. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. veli Gospod. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. Jas gi povikuvam. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. 20 Ete. naka`ani so pomor i odmazda. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. 31 Potoa zmiite. vie vo niv }e ostanete.kako zapalena slama. }e im go vratam toa vo nivna pazuva. }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici. taka i Jas }e postapam so niv. od sever i Livan. poln so `estokost i bura. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. {to }e go vidat toj gnev. {to ja obrabotuvaat zemjata. {to se pod nivna vlast. a lu|eto }e bidat opfateni od strav.od istok i jug. {to }e mu gi isprati Bog. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. i ne }e mo`e.

63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. }e zgasne li za mig ogan vo slama. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. koj }e go ugasne? 16 . taka so tebe }e postapi Bog. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat. a tie za tebe }e ti bidat ogan. veli Gospod. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. ispratena vrz tebe. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. Vavilone i Asijo. 3 Vrz vas e ispraten me~. do Vavilon i }e go uni{tat. zatoa ti }e dobie{ kazna. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. 43 i }e pominat. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. gorite i ridovite. 62 tie }e te uni{tat tebe. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. 41 ogan i grad. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. 50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. golemi i silni. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat. ti }e padne{ od me~. i tvoite gori. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata. 61 Razurnata. krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. Azijo. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. veli Gospod. no i tamu }e sretne{ nevolji. tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. Azija e pokorena I ti. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. a da ne se sopiraat. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. veli Gospod. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. drvjata vo gorite. me~ i rana. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. i tvoite gradovi. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. me~evi {to letaat i mnogu vodi. i site naokolu }e go oplakuvaat. }e se podigne i yvezda. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. polni so svirepost. i tvojata zemja. siroma{tija i glad. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. 49 Zatoa. 52 Sakav li da te mrazam taka. ti }e bide{ za niv slama. I }e se krene prav i dim do samoto nebo. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon.koga }e nastane `ega. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. biena i pokriena so rani od drugite `eni. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo.

slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. a otkako mladenecot izleze od utrobata. koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. 31 ili kako {to vo obrano lozje. 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. }e zaginat od me~. 17 Te{ko mene. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda. zla se ispra}aat.~etiri maslinki. a onie {to }e pre`iveat od glad. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree. za da dojdat na zemjata. 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i. primete go i ne veruvajte im na bogovite. gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti.od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. gladot i ranata. }e zapo~nat vojni. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost. da go ~ue negoviot glas. i mnogumina }e umiraat. za{to ne }e ima koj da odi po niv. . koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. 34 Momi }e pla~at. 16 Kako strela. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. onie {to berat vnimatelno. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. {to }e bidat isprateni na zemjata. }e gi obzemat bolki. a vo seloto dvajca. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre. bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. {to ne se vra}a. ne }e ima koj da gi oplakuva. i strav }e gi opfati vlastite. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. 13 Za{to desnicata Negova e silna. i mnogumina }e ofkaat. s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek. isfrlena od silen strelec. taka ne }e se vratat ni makite. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. 14 ete. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. i }e pomislat deka nastanal mir. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. nivnite }erki }e pla~at. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. za koi vi re~e Gospod. tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . 38 Eve. moreto se vozbranuva od svoeto dno. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. za{to ne }e imaat svr{enici. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. voznemireni se i branovite i ribite . i nejzinite osnovi. i nema da se izgasne. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. 39 Kako {to bremenata `ena. }e nastane glad. 15 Plamnuva ogan. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. glad i golema brkotija. 33 Zemjata }e zapusti. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne. bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. 22 Ete. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. 21 No i pokraj seto toa.

66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. zaludo se trudat. Bog e Sudija. narode moj. i „Neka bide nebo” i stana. go osnova vrz vodi. 60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. znae {to mislite vo va{ite srca. {to }e bidat nivni ednomislenici. 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. 63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. nivniot imot }e go razgrabaat. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i. a pravdata }e se zacari nad vas. a lozarot . 44 Seja~ot neka misli . 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. 72 }e bidat izbezumeni. 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete. }e gi izlo`at na podbiv. 69 Za{to.na gorskite viso~ini. za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” . 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod. 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at . 42 Onoj {to prodava. protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski. Toj go znae nivniot broj. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il. site {to se trudat. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. a onoj {to gradi ku}a .deka nema da ra|aat deca. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`. ta da ja napojuvaat zemjata. ete. 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . 70 Onie. za da te~at rekite od visoki karpi. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji .deka }e bidat kako vdovci. neka bide kako da se prigotvuva da bega. na bes~estie i na poni`uvawe.577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi.deka nema da bere grozje. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- . 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite. `ivot i razum. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den. 64 Toj ja znae va{ata namera. a onie {to ne se `enat . koga }e dojde Onoj. 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. 43 trgovecot . a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt. ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. i zemja se pojavi. 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. 46 Zatoa.kako da ne se nadeva da `ivee vo nea.bidete kako tu|inci na zemjata.kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka.deka nema da `nee. od Nego pla{ete se. 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi. koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. svoite imoti i svoite lica. vo nego vlo`i duh. pomislite na nivnoto srce. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. veli Gospod.

74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici. 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. veli Gospod Bog. a od niv Jas }e ve izbavam. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki. . niz koja patot e pokrien so trwa.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. taka {to ne mo`e ~ovek da pomine. za{to Bog e va{iot voda~. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. va{ite grevovi nema da bidat tovar. 78 Te{ko im na onie. pred vas stojat denovi na `alost. 73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi. Gospod govori: ete. kako zlato {to se proveruva preku ogan.

toga{.17 zgre{ivme . Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski. i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8.31). Bo`e veli~estven i stra{en. pretpriem~iv. . velej}i: ‚Ako stanete prestapnici. a yidovite na Erusalim se urnati. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto.1 Zah 7.2 2 Let 20. Svetovnoto lice Neemija. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon.4413. koga jas bev vo prestolniot grad Suza. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena.4 Car 8. 1. kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks.3 naredbite.9 Dan 9. i se ispo. sinot na Hahalija. so koi zgre{ivme pred Tebe. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto.28 3 3 Mojs 26.3 Is 11. ni 107. Er 42. a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12.26. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata. Vo mesecot kislev. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli.9 te Izrailevi.jas i domot na mojot tatko. }e ve rasturam me|u narodite. Tvojot sluga. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1.31 4 Car 25.33 5 Mojs 4. vo dvanaesettata godina. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12.3 5 5 Mojs 7.72). I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto. 2 dojde Ananija. 5 i rekov: „Gospodi.40).4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija. postev i se molev pred Boga nebesen. ~esen i hrabar ~ovek. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi.12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105. imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to . Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6. Vo likot na Neemija.27 litvata na Tvojot sluga.1–2. i se vo golema nevolja i poni`uvawe. za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni. slugite Tvoi.12 11. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej. ~ie ime go nosi ovaa kniga. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2.2 Er 52.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite.11–7.10). Bo`e nebesen.so ogan izgoreni. so koja sega se 30.toj i nekolku ma`i od Judeja.10 Er 39. eden od moite bra}a.48 veduvam za grevovite na sinovite Izra. otkrivame aktiven.5 Mojs 30. Toj se privrzuva kon Ezdra.8 2 7. i za Erusalim. Dodeka taa traela.1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi.1 Dan 9. Otkako pristignuva na odredenoto mesto.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo.2743).3 10. i portite negovi .NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina. Tvojot sluga. Ez Mih 2.12 ilevi. ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej.1 Est 2. se nao|aat tamu. sovremenik na sve{tenikot Ezdra. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate.1–10. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter.8 4 Ps 136.Taa sodr`i li~ni zapisi. vo zemjata svoja.

10 Koga go slu{naa toa Sanavalat.12.1 6. 2. neka bide Ezd 4.3 Is 58. 8 i pismo do Asaf.Ps 43.12-15 `i. vo eden den od mesecot nisan. ite slugi. . 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5.3 13 3.7 6.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a. kade {to se grobovite na predcite moi. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam.13 12. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene. dodeka stignam do Judeja. im gi predadov carskite pisma. domot. otkako go opredeliv vremeto. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija.14 8 Ezd 7. ta da ne bideme ve}e za sram.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25. {to bea so mene. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot.11 5 Mojs 9. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto. Gospodi. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici. ima{e pred mene vino. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti. gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma. Erusalim opuste.6 tamu tri dni.12-14 2 Let 36. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame.22 10 4. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot. otkako minav pak niz Dolinskite Porti. horon~anecot i Tovija. 13.1 sila 11 Ti se molam. i za gradskite yidi{ta. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam. i bev tu| pred nego.12. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim.15 Est 10.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks.12 Ez 5. amonski rob.29 koja }e `iveam. amonski rob. toga{ isprati me vo Judeja. da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata. ~uvarot na carskite {umi.” 6 I mi re~e carot pred caricata.9 17 1. bidej}i rakata na Boga be{e nad mene. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo. se vrativ. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto. nitu na prvencite. vo gradot. na yidinite 11 9 Ezd 8. 16 No stare{inite ne znaeja. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom. kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv. nitu na na~alnicite. a nema{e nikakvo dobi~e so mene. i portite negovi so ogan se izgoreni. Pomogni mu denes Er 52. nitu na sve{tenicite.5. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe. i . osven ona na koe javav. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj.14 vinar kaj carot.580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe.6 2 Mojs 32. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. Neemija ja proveruva sostojbata. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe. i za ku}ata.” I carot mi dade.31 2 Let 26.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene.

sin na Pa. tokmu nasproti ku}ata svoja. ni spomen vo Erusalim. Jn 9.38 niot Bog. sin na Urija. na~alnik na polovina od keilskiot okrug. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala. sin na Zakaj. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. 2 Do niv gradea erihoncite. gi pokri i gi stavi vratite nivni. sin na Varahija. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon. sinot na Baana. klu~alkite nivni i reziwata nivni. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a.12 Er 31. sin na Harumaf. 21 Po nego poprava{e Meremot. na agolot. a do nego poprava{e Ananija. i nie. prvosve{teni8 kot.39 2 Let 33.10 Ezd 10. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel. sin Hakocov. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite. sin na Besodija. i Me{ulam. 10 Do niv. 6 12. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. Henadadov sin. 9 Do niv poprava{e Refaja. sproti carskata gradina. do niv poprava{e Sadok. sin na Halohe{. i bra}ata negovi . na vtoriot del.7 12 Do niv poprava{e Selum. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid. no nekoi od niv. sin na Paseah. sin na Kol–Hoze. do niv Me{ulam. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti. 8 Do nego poprava{e Uziil. sin na Ha{avneja. sin na Je{ua. na vtoriot del.24 gite Negovi. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. i Jadon od Meronot. prvosve{tenikot.14 3 . a za vas nema da ima ni del. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. Rihavov sin. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini. povidnite.toj i }erkite negovi.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58. sin Me{ezavelov. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. na~alnik na okrugot Micpa. ni pra3 vo. vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3. sluZah 14. na vtoriot del. sin Harakahimov.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija. ni se potsmevnuDela 8. sin na Vanij. sin na Urija i vnuk na Hakoc. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj.6 Kulata na Pe~kite. za svojot okrug. . koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. Ha{avija. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv.sve{tenici12. na~alnik na Micpa. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni. 4 Do niv Meremot. do nego poprava{e. rakovodeni od Rehum. a vedna{ do niv yida{e Zakur.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv.2 me.1 hat–Moav. 19 A do nego poprava{e Ezer. zlatar.18 te. toj gi izgradi. sin na Azbuk. so `itelite na Gavaon i na Micpa. klu~alkite nivni i reziwata nivni.Er 6. 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. Gavaonec. sin Orov. 17 Po niv popravaa levitite. i Ha{uv. 7 Do niv poprava{e Melatija. 5 Do niv popravaa tekojci. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug. klu~alkite nivni i reziwata nivni. sin na Harhaja. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. Toj }e ni pomogne. go poprava{e yidot. 14 sin na Harim.29 poluokrug. a do nego poprava{e Hatu{. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. sin na Imrij. 16 Po nego poprava{e Neemija. sproti izlezot kon oru`nicata. poprava{e Jedaja.

{estiot sin na Calaf. 6 Nie sepak go gradevme yidot. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni. 31 Po nego poprava{e Malkija.1 2. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite. 13 toga{ po niskite mesta na gradot. i Anon.27 Is 2. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. 30 Po nego poprava{e Ananija.10 2 Er 26. re~e: „Neka go yidaat.23 7 2. po niv poprava{e Azarija. ~uvar na Isto~nite Porti. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite.1-4 4.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite. 26 A hramovite prislu`nici. a zemja od urnatinite ima mnogu. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija. sproti svojata ku}a. Amonecot. sinot na Uzaj. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav. ne mo`eme da go gradime yidot.23 Ps 68. 3 A do nego Tovija. sin na [ehanija. Po niv poprava{e Me{ulam. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. po suvite mesta. Paro{ov sin. mnogu se razgnevija. sekoj sproti svojata ku}a. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava.582 NEEMIJA 26 7. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot. toga{ . ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni. i }e ja zapreme rabotata. i A{dodcite. na vtoriot del. 24 Po nego poprava{e Binuj. {to `iveeja vo Ofel. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e.2 37 Er 18.2 83.3-4 28 4 Car 11. zad yidot. rabote{e sproti agolot i kulata. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. Bo`e na{.” 11 A neprijatelite na{i.26-27 32 Jn 5.15 5 Mojs 1. sinot na Imer. so kopjata nivni i so lakovite nivni. 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci. ponatamu rabote{e [emaja. na kakov prezir sme.24 Ps 122.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat.29 2 Car 10. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot. 14 Pa poglednav i stanav. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula. na drugiot del. i Amoncite. za `enite svoi i za ku}ite svoi. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv. }e gi ubieme. za sinovite svoi.16 5 4 Car 14. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi.46 2 Let 33.” 4 ^uj. 27 Po niv popravaa tekojcite. 29 Po niv poprava{e Sadok. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat.1 14 1 Mojs 28. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. sin na Maaseja. Hacorfiev sin. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo.9 Er 18. Po nego Fedaja. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite. sproti svojata ku}a. Ananiev sin.10 8 Ps 2. na vtoriot del. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv.18 Ps 78. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe. 4 Er 33. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata. za }erkite svoi. i Arabjanite. sin na Henadad. do ku}ata svoja. pak. [elemiev sin. Varahiev sin. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat. sproti sobata svoja. 25 Palal.

6 7 2 Mojs 22. i taka gradea. nitu bra}ata moi.26-28 3 Mojs 25.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor.15 14 2. 2 Ima{e edni.6 5 Mojs 27. kakvi {to se nivnite sinovi. lakovi 1 Mojs i oklopi. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite.39 4 Car 4. mnogu se jadosav. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi. zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. {titovi. a vo drugata raka dr`ea kopje. bra}ata nivni. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. 8 pa im rekov: „Nie.” 21 Taka ja teravme rabotata.6 site se vrativme kaj yidot. i narodot go odr`a toj zbor.1 Amos 2. 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi. koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. a do mene be{e truba~ot. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv.26 11 Is 58. a vie gi prodavate bra}ata svoi. a. gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. a nivnite voda~i bea zad ce47. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi. `itoto. kako {to veli{. od imotot negov. Ps 108. istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim. 7 Srceto moe se vozbudi. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. i sinovite ni se takvi. 23 I nitu jas.18-19 8 3 Mojs 25. protiv Judejcite.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. i ku}ite nivni.23 liot dom Judin. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata.” 3 Ima{e i takvi.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata. i nie bi sakale da si nabavime `ito. od kade }e ~uete zvuk na truba. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg. }e napravime taka. i lihvata od srebroto. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta.8-22 rabotea na izgradbata. a ete. {to so ednaEzd 4.35-37 5 Mojs 23.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari. i nie 5 nie imame isti tela. ne gi soblekuvavme oblekite svoi.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka.” 4 Ima{e i takvi. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov. da se hranime i da `iveeme. a dewe na rabota. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite.1 Er 34. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5.” I svikav protiv niv golem sobir. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. koi velea: „Nie.5 13 8. sekoj na svojata rabota. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25. 20 zatoa.47 9 Is 52. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i. 22 Osven toa. 14 Od toj den.6 12 Ezd 10. spored silite svoi. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite.6 Er 40. s# dodeka yvezdite da izlezat.5 10 2 Mojs 22. prodadeni na narodite. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni. taka go pravea toa.7 5 . sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu. Ps 149. vinoto i masloto {to ste go zele od niv.

1 15 A porane{nite upraviteli.do toa vreme. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina . jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. rabotata }e zapre.19 nivni vladeeja nad narodot. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. 10-11 4 Mojs 18.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego.iako mi govore{e proro~ki. bo`em. sam si go izmislil so svojot um. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela. Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. i go vidoa toa site okolni narodi. i }e se posovetuvame zaedno. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks. Bo`e moj. eve. {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja. I pokraj seto toa. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi. Zatoa dojdi. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota. No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i. i nivi ne kupuvavme. vo tekot na dvanaeset godini. velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota.22-23 13 Er 20.2-3 . i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom. a jas im vra}av ist odgovor. me|utoa.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. . mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. za{to toj mu be{e zet na [ehanija. 19 Bo`e moj. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot.1 riesette {ekeli srebro. sin na Delaja. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim.9-40 Zah 13. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi. i taa nema da se zavr{i. sin Mehetavelov. 14 Pomni gi.10. i Ge{em tvrdi deka. to~no za pedeset i dva dena.710 6 mislile da dignete vostanie.3 bea pred mene. za petti pat. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. duri i slugite 2. a Tovievite pisma odea do niv. sin Arahov.tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene. {to 4 Car 20.7 12 Ez 13. 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. taka se zboruva. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite. 1 Mojs 8. ako ja ostavam i slezam kaj vas. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul. osven ~eti6. . a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3. Tovija i Ge{em.” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. sinot na Varahija. ne bev postavil u{te vrati na portite. za{to }e dojdat da te ubijat no}e. 18 I. 17 Osven toa.” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo.” 9 A tie site n# zapla{uvaa.8 16 Pritoa.10 14 Er 23. jas ne zemav upravitelski danok. vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija. za {to zboruva{. vnatre vo hramot. da postapam taka i da zgre{am. 5. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori. ne mo`am da slezam.

vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata. 31 @iteli od Mikmas . 35 Potomci na Harim . 36 Lu|e od Erihon .sedumstotini dvaeset i eden.~etirieset i dvajca.sto dvaeset i trojca. 26 @iteli od Vitleem i Netofa .{estotini pedeset i pet. Je{ua. neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite.trista ~etirieset i pet. Kefira i Beerot .{estotini {eeset i sedum. 20 Potomci na Adin . 15 Potomcite na Binuj . 23 Potomci na Becaj .1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden.dve iljadi trista dvaeset i dvajca.sedumstotini ~etirieset i trojca. a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu.trista dvaeset i osum. 22 Potomci na Ha{um . odnosno.iljadi dveste pedeset i ~etvorica. Bil{an. potomci na Je{ua i Joav . 19 Potomci na Bigvaj .{estotini pedeset i dvajca. i gi postavija vratite. bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv.sto dvaeset i dvajca.{estotini dvaeset i osum. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. Azarija i Raamija.{estotini dvaeset i eden. 24 Potomci na Harif .iljada dveste pedeset i ~etiri. 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite.sto i dvanaeset. 14 Potomci na Zakaj . . 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem. Neemija.dve iljadi sto sedumdeset i dvajca. Hadid i Ono .{estotini ~etirieset i osum. i nave~er. 11 Potomci na Pahat–Moav. dodeka vratarite se nao|aat tuka. zaedno so na~alnikot na tvrdinata. I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski.pedeset i dvajca. 25 @iteli od Gavaon .dve iljadi {eeset i sedum.trista sedumdeset i dvajca. koi se vratija od plenstvo.2 1. Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi. Nehum i Baana. a narod vo nego ima{e malku. 11. a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. Mardohej.1 6 Ezd 2. Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i.2 4 Car 18. 33 @iteli od drugiot Nevo . i ku}ite ne bea izgradeni. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja. i peja~ite. Misperet. 28 @iteli od Bet–Azmavet . 13 Potomci na Zatu .trista i dvaeset. 18 Potomci na Adonikam . 10 Potomci na Arah .sto osumdeset i osum.sedumstotini i {eeset. 30 @iteli od Rama i Geva . 29 @iteli od Kirjat–Jarim. 21 Potomci na Ater. 34 Potomci od drugiot Elam .osumstotini ~etirieset i pet. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ . 16 Potomci na Bevaj . od Ezekieviot dom . 32 @itelite od Vetil i Gaj . 27 @iteli od Anatot .trista dvaeset i ~etiri. Nahamanij. Ananija. 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija. 17 Potomci na Azgad . 37 Lu|e od Lod. 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti. dodeka ne izgree sonceto. 9 Potomci na Safatija . 12 Potomci na Elam .3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina. i levitite. sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel. Bigvaj.devedeset i pet.585 NEEMIJA 7.sto dvaeset i osum.devedeset i osum.dve iljadi osumstotini i osumnaeset.

64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. 48 potomci na Levana. 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. 49 potomci na Hanan. i vratarite i peja~ite. potomci na Ater. potomci na Hasufa. 44 Peja~i. potomcite na Nekoda .tri iljadi devetstotini i trieset. potomci na Temah. 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i.30 na broj trista devedeset i dvajca. 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite.~etiristotini trieset i pet. potomci na Padon.72 nieto svoe i rodot svoj. potomci na Hatil. . potomci na Recin. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha.bea 2 28. Keruv–Adon i Imer. potomcite na Hakoc. no ne se najde. od rodot na Hodeva .7 Tel–Melah. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail. Tel–Har{a. 51 potomci na Gazam. dali se i tie od Ezd 3. 40 Potomci na Imer .586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . potomci na Akuv. potomci na Darkon. potomci na Sia. 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. potomci na Hakufa. 53 potomci na Bakbuk. potomcite na Verzelij. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua . potomci na Sisera. potomci na Amon. 45 ^uvari na portite: potomci na Selum. potomci na Mehida. 54 potomci na Baclit.sto trieset i osum. potomci na Har{a. koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum. potomcite na Tovija. potomci na Poheret–Hacevaim. 56 potomci na Necijah. potomci na Oza.iljada i sedumnaeset. 52 potomci na Besaj. 58 potomci na Uala. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. 59 potomci na Safatija. potomci na [ovaj .iljada pedeset i dvajca. potomci na Soferet. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro.iljada dveste ~etirieset i sedum. potomci na Harhur. 55 potomci na Barkos. 43 Leviti: potomci na Je{ua. potomci na Gidel. potomci na Gahar.{est iljadi sedumstotini i dvaeset.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja. potomci na Asaf . s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. potomci na Hagava. ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto. potomci na Gidel. 47 potomci na Keros. pedeset ~a{i. magariwa . 69 kamili .{estotini ~etirieset i dvajca.sedumdeset i ~etiri. 42 Potomci na Harim . potomci na Tabaot. potomci na Hatifa. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. potomci na Nekoda. maski imaa dveste ~etirieset i pet. potomci na Hatita. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite. 41 Potomci na Pa{hur . potomci na Paseah. 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba. potomci na Meunim. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj.devetstotini sedumdeset i trojca. 67 osven slugite nivni. no ne mo`ea da go ka`at pokole. potomci na Perida. 50 potomci na Reaja. potomci na Salmaj. potomci na Talmon.sto ~etirieset i osum. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi . koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime. potomci na Nefu{esim. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di. 61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. i Kadmiel.

1 Is. siot narod stana. ne ta`ete i ne pla~ete. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3. 10 I im re~e: „Odete. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti. Zaharija i Me{ulam. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31.14-15 10 3 Mojs 23. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod. Urija.krevaj}i gi racete nagore.4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa.19 Est 9. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. 9 Toga{ Neemija. A koga ja otvori. a do nego desno stoeja Matitija.11 2 Let 17.14 6 2 Tim 2. Od dnite na Isus.40 5 Mojs 12. {to se bea vratile od plenstvo. Hodija.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23. i davaa tolkuvawe. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci. [erevija.10 Ezd 3.” . [ema.18 1 Car 25. i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot. Ne ta`ete. za da im gi objasni zborovite na Zakonot. sinot Navinov. od osamnuvawe do pladne. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda. Akuv.7. Kelita. Anaja. 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina. vejki mirtovi. za{to ovoj den e 18 svet. i kni`nikot Ezdra. i narodot go razbira{e pro~itanoto. [abetaj. i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon. koi go pou~uvaa narodot. Velikiot Bog.se odr`a sobor spored uredbata. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- . poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod.39-43 velej}i: „Prestanete. va{iot Bog. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot. 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi. vejki od diva maslina. za{to gi 33. Maaseja. a levo od nego .20 9.12 no.23-25 4 Mojs 29.33-36 23. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. Malkija. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. 17 Celata zaednica na onie. Vanij. Hanan.1 3.22 Gospod. ta si napravija kolibi. a na osmiot den .11 4 2 Let 6. Jozavad. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. vo prviot den na sedmiot mesec. 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i. I siot narod odgovara{e: amin. 7 A levitite Je{ua. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti. `enite i site {to mo`ea da razberat.6 2 Let 7. i levitite.8 2 Car 6. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den. Ha{badana.” 16 Otide narodot i donesoa.61 2 Let 34. Misail. . 7.1-6 5 Mojs 31.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot.12 16.N. Helkija i Maaseja. a narodot stoe{e na mestata svoi. Radosta be{e mnogu golema.11 praznuva so golema radost.26 5 Mojs 28. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto. amin. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas. od prviot den do posledniot. pred ma`ite. `eni i site {to mo`ea da razbiraat.8 7 3 Mojs 10. I go praznuvaa praznikot sedum dena. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi. sve{tenik.” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod.za{to siot narod pla~e{e.7 9 5 Mojs 12. Azarija. Ha{um.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec. od Zakonot Bo`ji. i vo dvorovite na Bo`jiot dom. 23. Jamin.587 NEEMIJA 8.22 Lk 14. ne ta`ete.Fedaja.

12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb .21-35 . obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe. 12 2 Mojs 13. Ps 77. nozete ne im potekuvaa. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi. I Ti go ispolni zborot Svoj. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci. poradi golemoto Svoe milosrdie.4 3 I stoeja na mestata svoi. oblekata ne im ovetvuva{e. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam.21 16 4 Mojs 14.no}e. naredbi i dobri zapovedi. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7. za da gi vodi po patot. po koj treba{e da odat. Ha{avneja.10 eden. va{iot Bog.3 21 5 Mojs 8. 16 No tie. se zakolna deka }e im ja dade{.12 Ps 94.5 Gospod. im dade praveden sud.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua. i silno 1 Mojs 12. 7 Ti sam. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. zemjata i s# {to e po nea.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto.26 svoi. i Ti go o`ivuva{ seto toa. svojot Bog. [evanija. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45.40 Ezd 6. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1. 2 Mojs 2. svojot Bog. Koj si 15. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite. Hitijcite. nebesata na nebesata i seta nivna vojska. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi.6 Is 63. 146.1-4 17 2 Mojs 34. bea uporni.5 Zah 4.58 15 2 Mojs 16 17. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' . stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe. Jevusijcite i Gergesejcite.1-6 19 2 Mojs 13. 15 I koga gladuvaa. Hodija. Perizijcite. bidej}i Ti znae{e. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime. po koj treba{e da odat.6 Ps 22. Koj saka da pro{teva. Gospodi.18-21 Vanij.23-25 slavete Go Gospoda.15 17.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4. za da im go osvetluva{ patot. go izbra Avram. 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete.1-7 5 Mojs 1. i ogneniot stolb . 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova. a 8 onie {to te gonea. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva.i makar {to pravea golemi skvernavewa. odveka 7-12 doveka. moriwata i s# {to e vo niv. [erevija. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi. Amorejcite. Ti im dava{e leb od neboto. Kadmiel. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv. 4 A toga{ levitite Je{ua. za{to si spravedliv. otkoga ja krena rakata. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.6 Dela 4. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6. vistinski zakoni.1-3 povikaa kon Gospod. im izvadi voda od kamen. 11 Ti go prese~e pred niv moreto.30 3 Mojs 26. svojot Bog.1 podov. carot na Ba{an. nameneto za leviti. za{to tie postapija gordelivo so niv.6-7 18 2 Mojs 32. naredbi i zakon. i Ti si sozdade ime do denes. Otkr 10.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti.14 Agej 2. koja Ti.22 20 2 Mojs 16.5 13. 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. No Ti si Bog. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata. no ni{to ne im nedostasuva{e. postej}i.3. ne gi ostavi vo pustinata. [erevija. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More. na{ite tatkovci. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna.11. i tie minaa srede more kako po suvo.4 22 4 Mojs 21.4-5.4 Is 40. carot na Esevon.no}e za da im sveti po patot. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi. stanaa. i Ti ne gi ostavi. 17. Ti go sozdade neboto.24 Kadmiel. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto. a koga bea `edni. 19 Ti. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. 15. Gospodi Bo`e. dobar i milostiv. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14. Vanij.588 NEEMIJA 2 levi. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli. Bunij. i zemjata na Og.

5-6 23. 24. Ti gi slu{a{e od nebesata i. 36 I.10. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas.11 Er 44. No koga pak }e povikaa kon Tebe. sve{tenicite na{i.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana. Meramot. Avdija. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. stra{en. eve. napraveni izvori vo kamen.5 30 4 Car 17.11-21 29 3 Mojs 18.9 37 5 Mojs 28. levitite na{i i sve{tenicite na{i. 2 Seraja.20-22 27 Sud 2. vo te{ko vreme za niv. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. Ti gi slu{a{e od nebesata i. sega nie $ robuvame. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes. 32 I sega. silen. gi ubivaa Tvoite proroci. se nasituvaa.7 36 Ezd 9. Tie jadea.45-48 Is 63. Avija. mnogupati gi spasuva{e. 5 Harim. 34 Carevite na{i. Bo`e veli~estven.15 34 4 Car 23. se otstranuvaa od Tvoite zakoni.31-25. Koj go pazi zavetot i milosta. Varuh. [evanija. 37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. Eremija. go prezrea Tvojot zakon. 6 Daniil. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. Azarija. 24.13 26 3 Car 18.N.13 19.21 31 2 Mojs 34.20-23 2 Let 24. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i. i zavladeaja ku}i. 4 Hatu{. za{to Ti postapuva{ spored pravdata. 7 Me{ulam. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat.4. polni so sekakov imot. Bo`e na{. 38 32 5 Mojs 7. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata.1 Is. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija. knezovite na{i. Malkija. i nie sme vo golema maka. ako gi ispolnuva{e. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari. Ti si praveden. sin na Hahalija. knezovite na{i. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is. No sekoga{ koga. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon.14 Er 2.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina.30 26. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe. I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja . preku koi bi `iveel ~ovek. i premnogu hulea. 28 A koga se uspokojuvaa. Amarija.17 35 5 Mojs 28. koi gi ugnetuvaa. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv.9 33 Ezd 9. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i. 31 No.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata.33 10. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini.26 10 . no tie ne slu{aa. go svitkaa grbot.6 {e. so koi gi potsetuva{e. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. 33 Vo s# {to n# snajde. 30 ^ekaj}i da se obratat. carevite na{i.Hanancite. 27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. 35 I vo svoeto carstvo. Maluh. }e povikaa kon Tebe. upravitelot. i tie vladeeja so niv.N. a nie sme vinovni. i Sedekija. eve. Mijamin. po golemoto Svoe milosrdie. spored golemoto Svoe milosrdie. sega sme robovi. 3 Pa{hur. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i. i nad dobitokot na{. Gineton. po golemoto Svoe milosrdie. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa.

27 Pahat–Moav.2 52.26 40 13. za novomese~ijata.1 7. koga koe na{e pokolenie.15-22 11 Miha. 3 Mojs 25. Jadua. 10 i bra}ata nivni: [evanija. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. 36 isto taka . za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . 34 I frlivme `drepka nie. a drugite od narodot frlija `drepka.14-16 38 4 Mojs 15. Hezir. 28 I drugiot narod.11-12 11. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. Harim.18-21 18. Bevaj. Azgad. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito. 13. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod. vo opredeleno vreme. Amos 8. Baana. Azur. i naredbite Negovi. Elam. 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi. Ananija.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. i plodovi od sekoe drvo. vratari. 23. Maaseja.8-11 12 Zakur. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. 27 Maluh. Zatu. Tamu se i sve{tenite sadovi. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej. Binuj. Becaj.38 15 Bunij. Ha{avna. 5 Mojs 15. 32 Kelita.na levitite. 23 Osija. sinovite nivni. }e sobiraat desetok vo site gradovi. na{iot Bog. peja~i. site {to mo`ea da razberat.21-24 39 4 Mojs 18. Vanij. sve{tenicite. Tie. vino i maslo.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. potomok Aronov. Hanan.4 Is 48. vo prostoriite opredeleni za kletovi. 17 Ater. i vino. i sve{tenicite {to slu`at. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi. sve{tenici. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj. Nevaj. leviti. 22 Pelatija. za praznicite. 25 Rehum. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. 34 3 Mojs 24. [evanija.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto. Hodija.5 16 Adonija. 26 Ahija. Bigvaj. 24 Halohe{. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. Hanan.1 Er 17. i na{ite prinosi. 18 Hodija. Me{ulam. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. Adin. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. 2 Mojs 20. Pilha. sekoja godina. i povelbite Negovi. [erevija. }erkite nivni. i vratarite i peja~ite. kon naj~esnite od niv. `enite nivni. Ha{um. Bilgaj. Ez 23. Sadok. Anaja.1-2 na Henadad i Kadmiel. kako {to e zapi{ano vo Zakonot. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog. Beninu. Anatot. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj.16 Ezd 9. Anan. [ovek. Pelaja. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji. Rehov. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua. Vanij. 19 Harif. koga sobiraat levitski desetok. od sinovite 34. kako {to e pi{ano vo zakonot. Hanan. Ha{uv. za sabotite. za nabavka na drva.1-2 4 Mojs 18. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi.11 13 Hodija. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite. sin na Azanija. kade {to imame zemjodelstvo. }e ima sve{tenik. levitite i narodot. levitite. Ha{avija.590 NEEMIJA 8 Maazija. i desetok od zemjata svoja . 20 Magpija{.6 37 2 Mojs 13. 38 So levitite. 21 Me{ezavel. Ezekija.

Talmon i bra}ata nivni.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim.sto dvaeset i osum. vo Divon i vo okolinata negova. sin Amariev. 16 i [abetaj. `iveeja po site gradovi na Judeja. vo Mehona i vo nivnite okolini. sin Mataniev.1 2 Let 9. sin Joedov. Jahin. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. 17 i Matanija. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij. 8 i po nego Gabaj i Salu . sin Me{ilemotov. potomci na Silomnij.16 24 1 Mojs 38. 29 vo En–Rimon. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. pak. 26 vo Je{ua. a preostanatite deEzd 2. sin Pa{hurov. gi potomcite Venijaminovi: Salc. sin na Miha. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. sin na Jojariv. stare{ini na rodovite . a Juda. i Adaja. vo Virsavija i vo nivnite okolini.30 25 1 Mojs 35. 20 Drugite Izrailci. sin Helkiev. sin Imerov. na~alnik na Bo`jiot dom. sin Safatiev. be{e na~alnik nad niv. sin Buniev. . i Avda. 23 1 Let 15. sin na Ozija. 4-17 15 A od levitite: [amaja. i potomcite na Solomonovite slugi. sin Melhiev. {to `iveeja vo Erusalim. 21 Ezd 2. 11 Seraja. 28 Vo Ciklag. 14 i bra}ata negovi. 12 i nivnite bra}a. vo Molada i vo Bet–Pelet. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. sin Galalov. sin Zahariev. sin na Ahituv. Adulam i selata nivni.27 4 Mojs 21. i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom. 5 i Maaseja. vo Laki{ i poliwata negovi. bea ~etiristotini {eeset i osum. vo Azeka . 30 vo Zanoah. sin Hagedolimov. 19 A vratari: Akuv. voditel pri slavoslovieto.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. sin Merajotov. i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. 6 Site potomci na Fares. {to bea po selata. 7 A. koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. vtor po nego od bra}ata negovi. sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi.43 vet . be{e vtor nad gradot. sin Jedutunov. 13 i bra}ata negovi. sin Azrikamov. sin Maaseev. 9 Joil. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. sin na Ha{uv. 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin. od Judinite potomci: Ataja. sin Zahariev. a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. sin na Ha{avija. sin Amasiev. levitite i slugite na hramot. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. stra`ari pri portite . od potomcite na Fares. sin na Vanij. sin Zavdiev. vo Cora i vo Jarmut. 24 I Petahija. sin na Jojariv. Na~alnik im be{e Zavdiel. sin Kolaev. sin Isaev. sin Mahalaeilov. vo Jekavceel i vo selata negovi. sin Me{ulamov.dveste ~etirieset i dvajca. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. sinot Zihrijev. sin Pedaev. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa.devetstotini dvaeset i osum. sin Jerohamov. sin Mihaev od potomcite Asafovi. eve. sinot na Hasenua. sin Sadokov. sin Pelaliev. sekoj vo svojot del. 2 I narodot gi blagoslovi site.osumstotini dvaeset i dvajca.sto sedumdeset i dvajca. sin na Varuh. Judin sin. sin na Hazaja. za vreme na molitvata. sin Ahzaev. sin na Adaja. sin na Kol–Hoze. po gradovite svoi: drugite Izrailci. i Bakbukija. na nivite svoi. sin Me{ulamov. sin Zahariev. sin Azarelov. sin Ha{aviev.vo drugite gradovi. sin Itielov. hrabri lu|e. sve{tenicite i levitite. sin na [amua. sin Asafov. sve{tenicite. 27 vo Hacar–[ual. ma`i voinstveni . i Ama{saj.

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

kako {to govore{e prorokot Jona.35 8-9 4.11 3 1 Mojs 47. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . 3 Najposle. a zasekoga{ blagosloveni. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina.605 TOVIT 14 Car. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa. 5 1. Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini. 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot. sinko. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi.10 12. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. Erusalim }e opusti.37 Ez 33. a yidinite. otidi od Ninevija.18-21 18 Ps 71.29 3 Car 2. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja.9 Is 64.17-18.4 Is 40-42 Agej 2.19 10 2. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno. za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona. Sinko.13 Is 54. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme. toa }e bide velikolepna zgrada.20 14. koi `iveat vo tatkovinata. koja mu ja bea postavile. sinko. a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi.9.10 4.12 7 3 Mojs 26.9 11 4. Manasija prave{e milostina.8-9 12. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka. 8 I taka.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat. i be{e spasen od smrtnata mre`a. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda. 9 Ti. ja ispu{ti du{ata svoja.3 12. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite. i re~e: „Sinko. Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril. Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva.3 14. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar. 11 I taka. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata.11-12 Otkr 21. deca moi. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim.24 Ps 103. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den. 10 Pogrebi me so po~esti.5 Er 32. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli.15 4 Car 25.18-19 14.12 .4 4. no ne onakov kakov {to bil pred toa. kulite i tvrdinite od ~isto zlato. i tie toga{ }e izgradat hram. na{ite bra}a. No sepak Ahijahar be{e spasen.2 4. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe. pak. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga . 4 Preseli se vo Midija. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi.9 Ezd 3. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site.31 17 13. antraks i ofirski skapoceni kamewa.” I koga go re~e toa.6.10 vaat so radosni voskliknuvawa. a negoviot sin go pogreba so po~esti. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4.1 4 14. a po osum godini pak progleda.

koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir.12 greba i testot i te{tata.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana. gi po6.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini.4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14.13 14. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija. 13 Tamu do`ivea ~esna starost. . pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit.4 10. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil. 12 4. toj ja pogreba pokraj tatko si.19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija. Naum 3.

na site onie {to `iveeja na zapad. kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite. izvorno e napi{ana na evrejski. 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija.16. Religijata e tolku nacionalna. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi. blizu do Armagedon (sporedi Otkr.1 sto lakti. doa|a vo sudir so svojot neprijatel. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki. carot na Asircite. 1.11 Persija. 4 Car 24. do Kade{ i egipetskata reka. 12 Dan 2. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat. 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina. koj.3. toj za niv be{e obi~en ~ovek. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe. I knigata Judita. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . koj caruva{e nad Asircite. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi. 10 do vlezot na Tanis i Memfis. Olofern.36 Jona 1. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita. Hristos. Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. do site {to `i. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila.27 veeja na morskiot breg. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr.12 Levanon i Antiliban. do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. ne uka`uvaj}i im po~esti.1 1 7 Navuhodonosor.22 14.3.16). Judejkata.13 1 Mak 3. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. 2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4. 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10. za{to ne se pla{ea od nego. zakonska i prakti~na. e simbol na judejskiot narod. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. do onie vo Kilikija i Damask. vo Palestina. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto. do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija. sedumnaeset lakti 5. tie gi vratija negovite pratenici. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana. vo golemiot grad 2 Ninevija.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. do Vatana i Helus. ili aramejski jazik. Judita. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav.10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor.1 od delkani kamewa. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata.1 19.2 Tov 1. Tigar i Hidaspis.

deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav. volovi i kozi . cela Judeja i site koi Est 1.28 19 2.11 faksad.18 1 Mojs 6. prepolneta od mrtvite tela. asirskiot car. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe. mu ja ras4 Car 18. Damask i Sirija. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena.5 7.9 38. 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. 12 5 Mojs 32. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe. na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv. 14 gi prezede negovite gradovi. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. 15 prebroja odbrani ma`i za borba. taka {to ne mo`ea da gi prebrojat. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba.12 17 Sud 6. kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici. 3. go povika kaj sebe Olofern.40 2.13 Zah 4. kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori.” 14 Taka Olofern. vo carskata palata na Navuhodonosor. 7 Ez 38. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini. gi povika kaj sebe site vojskovodci. a i golem broj ovci. ubedlivi so svojata sila. 19 I pojde so seta vojska vo pohod. kowicata i Mih 4. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli.za hrana na vojnicite. vtoriot ~ovek vedna{ po nego. Tamu. gi zazede negovite tvrdini. 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici.12 18 1 Mak 3. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji. i go uni{ti edna{ zasekoga{. a rekata. 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska. kowanici i odbrani pe{aci. po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena. dopre Mal 1. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti. go pobedi vo borbata. }e se preliva. 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici . i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car. 2. 18 mnogu hrana.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7.11 8.19 prsna seta negova vojska. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema. 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda.40 Is 46.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1.14 Ps 96. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa.3 8 5 Mojs 28.s# do dvete moriwa. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam. na celata zemja. kako {to be{e rekol. toj i seta negova vojska. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo.15-16 kija.7 20 2. go probode so kopje. neodlo`no taka napravi. otkako izleze otkaj svojot gospodar.3-4 `iveat vo Egipet . gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. site 16 `iteli na Amon.5 s# do Ekbatana. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina.16 Ez 5. zapovednici i na~alnici na asirskata vojska.14 site koli. 17 Zede golem broj kamili. se razgovara{e za odmazda.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok.N.17 2 . Tie }e mora da ti se predadat samite. Navuhodonosor. asirskiot car.11 13 Ezd 6.

24 28 2 Mojs 15. pa|ame ni~kum pred tebe.8 Ezd 6. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. - 4 3 . bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani. s# do izlezot na morskiot breg. blizu do Dotaim. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. koi `iveeja vo pustinata. Vetoron. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci.36 2 Sol 2. gi zagradija so yidovi naselbite. koi `iveeja vo Judeja. koi se nao|aa na niv. Esora i dolinata Salim. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern.36 3 1 Mak 12. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. koja{to e na sever od Gorna Kilikija. vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja. na{ite mesta.20 Sud 11. 7 1 Mojs 31. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini. 22 Ottamu. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija. koi velea: 2 „Eve. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata. kaj golemata Judejska klisura. otkako go premina Eufrat. pravi so nas {to saka{. 24 Potoa. Kona. vo Hova. carot na Asircite.609 JUDITA 21 Jona 3. poliwata im gi opusto{i. 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska.1 Lk 14. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor. toj ja povede celata svoja vojska .19 24 Dan 11. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi.25 Ps 54. 26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan. 4 Eve. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron.4 9 1. site nivi so p~enica. 3 Na{ite ku}i. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael.16 5 Mojs 2. pesni i svirki. site nivi im gi izgore.pe{acite. stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{.8 3. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija. koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim. kowanicite i onie so kolite.34 1 Car 18. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna. gradovite im gi ograbi.14-22 2 Mak 13.11 14.6 3 Car 1. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa. stadata i ovcite im gi zede.40 23 Is 66. neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. otide vo planinskite predeli. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim.27 2 Mojs 15.3 Ez 38. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon. 9 [tom dojde kon Ezdrelon.” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki.32 4. koi se nao|aa nasproti Arabija. pa postavija logor blizu do gorata. Velmen i Erihon. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo.5 8 Dan 6.7 11. stigna do oblastite na Jafet na jug. ju`no od zemjata Heleonska. blizu do Dotaim. `rtvenikot i domot na Gospod. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska.

se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod.17 13 2 Mojs 2. 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot.25 5. pa gi povika site moavski na~alnici. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna . 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga. koi bea vo Erusalim.1 13. 2-3 9 1 Mojs 12.31 Is.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski. 7. Kogo Go bea poznale. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci. na Onoj Bog. 10 Ottamu otidoa vo Egipet.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3.3 14 2 Mojs 29. 11 Site Izrailci. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici . 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite. sinovi hananski.3 Joil 2. 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod. i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas . 10 I tie. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot.27 7 1 Mojs 11.5 5 Go izvestija Olofern. koi bea vo Haldejskata zemja.44 Est 4. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna. 24.6 Neem 9. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija. gi 2 4 Car 24.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini. 2 Toj se razgnevi mnogu. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj.N. a svetili{tata nivni .1 2 Let 20. voda~ot na site sinovi Amonovi. srebro i mnogu dobitok. 11 Protiv niv se krena egipetskiot car. so milost da go poseti celiot dom Izrailev. 8 11. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. padnaa ni~kum pred hramot.1 2 Mak 10.1 4. koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta.2 2 Mojs 1.13 10 1 Mojs 42.na oskvernuvawe i podbivawe.24-25 3. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2. Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. i nivnite deca i nivniot dobitok. i nivnite `eni. prepa{ani so vre}i{te. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior. koi `iveeja vo Erusalim. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato. 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska. za radost na neznabo{cite. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj.7 .19 Neem 9.25 14. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca.10 4.14 15.2 26.17 15 Is. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji. toj upotrebi itrina protiv niv.na uni{tuvawe.9 2 Let 20.2 1 Mak 3.veteni i dobrovolni darovi od narodot.N.7 Ps 101. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska.8 2 Mak 1.38 4 Mojs 28. i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi. i `enite nivni i decata. pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci.

12 19 Ez 38. 24 Oloferne gospodare. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja. Nema da se dodr`at pred na{eto lice. i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav .1 17 2 Mojs 23. 16 I. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog.7 Ez 32.20 Is.20-33 3 Mojs 26.2 3. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon. tie }e stanat plen na tvoja.7 Er 24.Dan 3. 24. otkako gi isteraa Hanancite. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. Sihemcite i site Gergesijci .5 6. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5. site }e zaginat. vrhovniot zapovednik na asirskata vojska. tie se negova zapoved.1 4 Mojs 13. koi bea zapusteni. 6 Is 34. Perizijcite. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda.9 2 Mak 3. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi.10 13 2 Mojs 14.N.46 15 Is. a zborovite negovi ne se popusto re~eni. sre}ata be{e so niv. 20 Zatoa. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja.27 5 Mojs 1. 3 16 5 Mojs 7. velikodostojnicite na Olofern. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6. kade {to bea rasprsnati.3-12 5 Mojs 28. amonski naemniku.” 22 Koga Ahior prestana da govori. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime.8 21 3 Car 9.8 nitu sila za `estoko vojuvawe.36 22 Er 26. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe.1-14 Is 61. 5 A ti. Olofern.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38.na tie begalci od Egipet. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci. Taka govori carot Navuhodonosor. gospodare.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog. 17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog. }e gi pobedime kako eden ~ovek.21-22 19. odnovo go zazedoa Erusalim. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten. a nivniot Bog nema da gi spasi. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja. za{to Bog be{e so niv. da ne vojuvam protiv narodot izrailski. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam. Jevusejcite. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli. site onie {to stoeja okolu {atorot. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie.11 vedna{ da bide ubien. 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani. Ahiore. 21 Ako. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. ti i platenicite Efremovi. se vratija od raznite krai{ta.21 ta vojska. Taka govori toj. Bog Koj ja mrazi nepravdata. slugite na na{iot car.N. 6 A koga }e se vratam.`iveeja vo nea dolgo vreme. 3 Nie. ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi.5 Neem 9. tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata. otkako se obratija kon svojot Bog.39 8. gospodarot na celata zemja. 19 A sega.8 18 4 Car 17. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica. a tie se naselija vo ridskite predeli. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore. da pojdeme 4 Car 18. 4 ]e gi izgazime.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor. pak.5-6 . gi te2 Mojs 3. za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod . koj si ti. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. 13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More.35 protiv niv.

sinot na Miha . 40-41 9.od rodot na Simeon. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. sinot na Melhiil. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego. 12 Koga gi zabele`aa. 7. ni dolinite.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. koi go ~ekaa vo negoviot 19. i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja.go pazea preminot i frlaa na niv kamewa. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni . . Go stavija Ahior srede siot narod. go vrzaa Ahior.” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija.20 4 1 Mak 6. 14 A sinovite Izrailevi. 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci. tie go grabnaa svoeto oru`je. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar. Havrij.612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni.pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a. no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. sinot na Gotoniil.site moi Joil 2. se dobli`ija do nego. Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi. poslu{aj go na{iot zbor.5 2 Car 14.16 {ator. 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto. tuku vo viso~inata od svoite gori.od Vetiluja do Kijamon. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska. koj e sproti Ezdrelon. 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja. Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite. koi bea izlegle nadvor od gradot.1 dat vo Vetiluja. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost.5. i sekoj ma` so pra}ka vo raka. 18 Toga{ narodot padna ni~kum. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini.Tebe. pokraj izvorot. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem. i Harmi. lu|eto od gradot na vrvot od planinata. kade {to `ivee. izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski. za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. Ni visokite planini. nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila. Ti rekov . Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi.29 te na sinovite Izrailevi.13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki.12 10 4. a vo dol`ina . kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare.7 2 2. Bo`e nebesen. 7. 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja. gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori. da go predadat vo raceDela 4. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv.15.16 zborovi }e se ispolnat. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i . da go fatat Ahior i da go odvePs 83.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. 13 A tie. 15 koi vo toa vreme bea Ozija. otkako se pribli`ija do gorata.7 5. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. znaj deka 16 }e se posrami{.6 7 9 5.9 134. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici.1 .1 4.

`edta }e gi premali. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad. `enite i decata.15 6.7 28 5 Mojs 4.26 30. }e padnat po ulicite na svojot grad. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci.5 7. ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi. 25 Nie sega pomo{nik nemame. a so niv i pet iljadi Asirci. nema da n# ostavi zasekoga{.3 Pla~ 4.po nivnite domovi. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv.27 18 6. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a. }e napravime kako {to velite. a toj e kaj potokot Mohmur.9. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite.4 24 Sud 11.6-7 10. 23 Toga{ siot narod. i Gospod. a `enite i decata . i `enite i decata: i. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite. Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog. 22 Iznemognaa nivnite deca. gospodare. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot.12 25 Sud 2. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme. 31 Ako izminat ovie pet dena.15 4.4-9 22 Er 14. 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad.29 2 Mojs 14. 21 a i rezervoarite im bea prazni.11 11 Zatoa.16-17 14 4 Car 6. 21 Ez 4. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja. mladincite. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel.5 Pla~ 5. Gradot zapadna vo dlabok o~aj. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim.9.12 20. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod.11 15 5. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. pa }e go predadat gradot. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor. no `ivotite na{i }e gi zapazime. bojnite koli i kowicata. nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca.10 27 2 Mojs 14. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena .3 6. a pomo{ nikakva ne ni dojde. otkako se ulogorija vo dolinata.19 . Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka. svojot Bog.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost.25 25. }e bideme nivni robovi.613 JUDITA 12 6.13 Pla~ 2. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa. Navistina.21 7. koj se nao|a blizu do Hus. 27 za{to e podobro da staneme niven plen.16 Amos 8.10 Sud 3. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi. pred da dopre do niv na{iot me~.14 19 4. Bog na na{ite tatkovci.

58-62 20 2 Mojs 20.7 . 11 Koga dojdoa kaj nea. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja. ako bideme pobedeni. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot.614 JUDITA 8. 21 Za{to. sin na Elkija. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne.9 14 Is 40.18 17 2 Car 15. sin na Gideon. slugi i sluginki.6 2. dobitok i nivi. sin na Helkija. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci. sin na Oziil. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga. ni narod. 15 Za{to. ni pleme. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla.2 Ps 94. svetostite na{i }e bidat razgrabani.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita. So seto toa taa upravuva{e. kako }e Go razberete Boga. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti. sinot na Oks. ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena.11. bra}a. od istoto pleme i od istiot rod.16 15 Dan 3.12 3 4 Car 4.13 Mih 4. sin na Salamiil. sin na Natanail. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a. sin na Ilija. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete. so toa }e padne i cela Judeja. vo denovite koga Toj }e posaka. koja rakovode{e so celiot nejzin imot. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli. }erkata na Merarij.17 Jov 42. 7 Be{e li~na i privle~na. stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot.60 18 Ps 43. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~.30 7 Est 2. sin na Josif. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. 17 Zatoa.3-6 22 3 Car 9. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate. umre koga se `nee{e ja~menot. ni grad. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite. sin na Rafain. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi. no nikoga{ ni{to nema da razberete. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi. taa im re~e: „Poslu{ajte me.2-3 Rim 11. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija. sin na Izrail. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. 10 Taa ja isprati sluginkata. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro. 18-20 5 3 Car 21. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce.12 Ps 138. Havrij i Harmi. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. sin na Ahitov. go pogrebaa kaj negovite predci. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{. pred o~ite na na{ite neprijateli. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne. sin na Elijav. ne prognevuvajte Go Gospoda.27 4 Car 6. Koj sozdal s#. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda. na{iot Bog.25 1 Mak 3. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite. da gi povika Ozija. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog. sin na Ananija. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli.17-18 16 5 Mojs 23. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas. 33-34 1 Kor 2. 2 Nejziniot ma` Manasija. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata.7 11 7.1 4 Mojs 1. poradi {to go udri son~anica. si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka.17-20 19 Ps 77. 13 2 Mojs 17. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti. sin na Sarasadaj. kako {to bilo nekoga{.

3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite. a ne znaat deka Ti si Gospod. Asircite se namno`ija vo svojata sila.34 Lk 7.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me.615 JUDITA 25 5 Mojs 8. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski.22 5 Is 46. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d. kadea so ve~eren temjan. koi revnuvaa so Tvojata revnost. {to si namislil . 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes.20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod. vo domot na Gospod.45 4 Car 19. kako go proveruva{e Isak. s# dodeka ne go napravam. koga vo Erusalim.3 26. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe. Bo`e moj. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci. izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi. tuku Gospod. }e go pretvori vo bes~estie. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan.12 Ps 78. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa.2 Izreki 3. Bo`e na mojot tatko Simeon.23-24 Ps 19.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e. bra}a.29 Is 24. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi.10 48.7 2 Mojs 15.11 29 Izreki 20. taa. se nadevaat na {titot.ja oblea so krv. 31 Ti si pobo`na `ena. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite. O. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni.11-12 Otkr 3. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod. 6 Toa {to si go namislil. Bo`e.4 Mt 26. velej}i: ‚Eve. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}.2 27 Ps 16. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto.1 2 Mojs 30. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum.2 Mudr 18. na{iot Bog. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme.11 6 Varuh 3.4 7 1 Car 17.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta. toa i se javuva.1 2 Mak 14. taka postapuva i so nas: za da se popravime. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli. Ti udri po robovite i gospodarite.3 Ps 32.19 4 Car 19. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. poslu{aj me mene. $ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. go re~e so blagorodno srce.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9. se gordeat so silnite race na pe{acite.19 9 3 2 Mojs 12. kopjeto. }e napravam ne{to.2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna . 8 Imeto Tvoe e Gospod.13 8 2 Mojs 15.33 35 5 Mojs 32.7 2 Mak 8. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa. pak.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25.17 Mk 5.3 Avak 3.9 Ps 77.9 Sud 4. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam.50 . 24 I taka. no sepak tie go napravija.43 1 Car 1. Koj gi uni{tuva vojnite.11 28 Jov 29. udri po vladetelite na nivnite prestoli. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite. a ne za da ni se odmazdi. 7 Eve. na{iot Bog {to n# proveruva.toa i stanuva. }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed. I tokmu toga{.35 31 1 Car 12.18 32 5 Mojs 4. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. lakot i pra}ata.

prstewa. 13 Odam kaj Olofern. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” . 4 Na nozete svoi obu sandali.14 Is 4.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara.37 4 Car 19.18 1 Let 29. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a. zastapnik na nemo}nite. a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite.” Judita se pokloni pred Boga. Gospodare na neboto i na zemjata. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe. a voda~ot zaedno so negoviot sluga. 12 Bo`e na mojot tatko. po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo.18 12 Ps 102.7 Is 10. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila.” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. napolni torba so bra{no.54 3 Ruta 3.17 .19-20 8 1 Car 1. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar.11 10.19 1 Mak 4. protiv Tvojot svet dom. a na{ite lu- 5 1 Car 25.Havrij i Harmi. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot.5 Sud 4. su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. 10 Koga $ ja otvorija vratata.25 15 Sud 1. . napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet. taa izleze zaedno so svojata sluginka. Sozdatele na vodite.53-54 11 1 Car 14. se iskapi.3 Est 2. vleze vo sobata. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini . pokrovitel . se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina.18 16. 9 Vidi ja nivnata naduenost. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta.18 13 Sud 1. se pomaza so mast mirizliva. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim.1 3 Car 8. si stavi |erdani. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}.9.6 14 3 Car 18. grivni. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik.18 7 10.18-23 li{te. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto. Ti si Bog na poniznite.2. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme.19 Neem 9. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi.12 10 13.9 38. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite.15 14. 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj.12 4 1 Mojs 38. i itrinata moja.6 1 Mak 3. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi. gi sretna asirskata pretstra`a.24 Er 21.na napu{tenite i spasitel na beznade`nite. odi pravo vo {atorot.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv.616 JUDITA 9 te. Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog.” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15. 2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. 17-22 9. 11 Koga odea po dolinata. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo. obetki i site drugi nakiti. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto.

5 9. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel.36 11 Ps 77. 4 Nikoj nema da te navreduva. a niv da gi stigne smrtta. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet.10. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme.24 2 Car 14. tuku neka ostanat vo tvoeto srce. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10.1 tebe. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi.” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18.12 7 Er 27.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom.16 10 3 Mojs 26. zad edna zavesa od purpur. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi.38 Varuh 3. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh. za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori. a poradi nea.15 predadat vo negovite race. nemaj strav vo tvoeto srce. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka. smaragd i skapoceni kamewa. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. a pred nego nosea srebreni sve}nici.13 10.23 2 Car 14. 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie.6 28. 7 Da `ivee Navuhodonosor. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego. 2 Pa i sega. za{to gi nadvladea grevot.13 1 Car 25. zlato. sekoj }e ti pravi dobro. 12 I.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego. toj }e postapi dobro so 11. bidej}i nivnata hrana se svr{i.14 Dan 2. bidi hrabra. 18 Vo logorot site se voznemirija. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um. nemaj strav vo tvoeto srce. za{to tie {to }e ostanat.617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. i na sinovite Izrailevi. 16 Koga }e se najde{ pred nego. no Olofernovite slugi ja podignaa.4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi. carot na celata zemja. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. Naprotiv. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela.31 Ruta 3. osven koga gre{at pred svojot Bog. a nemaat ve}e ni voda. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern. 22 Koga go izvestija za nea. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo. so koj Go razgnevija svojot Bog. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice.6-8 2 Mak 8. tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski .7 1 Car 25. a i me~ot nema sila nad nego. 10 A sega. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa. ako tvojot narod. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor. mo}en gospodare. dodeka da go izvestat za nea. koj `ivee vo planinskite krai{ta. ne be{e me prezrel.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. no tie samite se vinovni za toa. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi. ne pla{i se. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno. ete. toj izleze vo predniot del od {atorot.59-62 11 .

” Zapoveda da ja odvedat tamu. izbegav od niv.11 Lk 2. Spie{e taa do polno}.13 12. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene.36 21 5 Mojs 28.11 Er 19. 23 Er 27.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe. 15 I {tom im dojde toa re{enie.44-47 16 1 Car 3.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22.64 kon. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre.8-19 Neem 12. Site se voshitija od nejzinata mudrost. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev. koga }e ostanam so tebe. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim.16 Mt 26. jas tvojata robinka. tie }e go napravat toa {to naumile.3 11 Est 1. gospodare moj. 16 Ete za{to i jas.8 Ruta 1. gospodare moj.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici. otkako razbrav za site ovie raboti. 10 . 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja. 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am. pa i sega. Judita Mu se mole{e na svojot Gospod. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva. vo izvr{uvaweto na dela. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir. kade {to se pazele srebrenite sadovi.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata.8 12 6 Ps 62.6 Mudr 16. tvojata robinka. tvojot Bog }e bide i moj Bog. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot. a prikve~er $ donesuvaa hrana. koga }e ~ue za niv. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite.10 4 Mojs 18. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim. Se razbudi pred utrinskata stra`a. od koi }e se vxa{i celata zemja. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. 8 Koga izleguva{e. me|u nas nema nieden od tvojot rod. Srede nego tvojot prestol }e go postavam. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to. Bog me prati da zemam u~estvo.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at.28 9 2 Car 3.5 2 Dan 1. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar.37 19 Mt 9. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. s# do samiot Erusalim. koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite. Ako napravi{ s# kako {to re~e.35 10 Est 1. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite. zaedno so tebe.1 Dan 1. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. Ostana vo logorot tri dena.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite.3 17 Ezd 5.

kako {to prave{e sekoj den. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini. 2 Judita ostana sama vo {atorot. koi se dignaa protiv nas.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice.20 9. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto.14 20 2 Car 13. a Vagoj.619 JUDITA 12 1 Mojs 38. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija.10 Rim 8. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. denes da bide{ kako edna od asirskite }erki. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli.30 8 Is 8.1 Amos 6. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at. Site otidoa da si po~inat.20 13 Prop 9. a da ne porazgovarame so nea. ja otka~i zavesata od stolbovite. gi primija. bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern.pred Olofern.18 10 2 Car 4. 7 se dobli`i potoa do legloto. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam.30 13. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega. Judita zastana pred legloto negovo.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice. Bo`e na Izrail. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta. sovladan od vinoto.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar.7 Os 7. padna na svojata postela. i. pa otide i si legna.7 4 10. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj .29 Ps 93. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata.5 Prop 10. otkako ja otvorija portata. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. Potoa. Olofern.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna. go zatvori {atorot odnadvor. kako i denes {to ni ja podari. kako i obi~no.4 5 5 Mojs 4. Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. Istoto mu go re~e i na Vagoj. 10 Taa ja stavi vo svojata torba. da pie{ vino zaedno so nas vo veselba. 13 Se sobraa site. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem. gospodare. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli.31 9 1 Mak 7.2 Sud 3.3 Est 5.19 4. Bo`e na sekoja sila. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto.19 1 Mak 16. 3 Sud 4. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi. 13 . Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata.9 15 Ruta 3.” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. obete izlegoa na molitva. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot.28 Is 28.47 2 Mak 15. da jade potprena na niv. bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede.47 2 Mak 15. Otkako izlegoa od logorot. od malo do golemo. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor. 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar.7 11 Ps 118.8 15.16 7 1 Mak 7. toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt.

}e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska.17 19 8. falete Go Gospoda. }erko. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena.24 17 Ps 107. 5 No. zad koja le`e{e pijan. pred da go napravite toa. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene.2. 2. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli.10 16 2 Mojs 23. gonete gi.od denot koga izleze.48 Is. koga nie pa|avme. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail. 10 A Ahior. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod. 9 Koga prestana da zboruva. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod.” 17 Siot narod se v~udovide.19-20 Sud 5. Gospod go porazi so raka na `ena.32 5 5.11 Dan 2. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto.48 11 1 Mak 7. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot.N. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata. poveruva iskreno vo Boga. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava. a nego da go isprati kaj nas vo smrt. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata.16 1 Let 16. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta.5 6. no ne sleguvajte.14 Sud 5.620 JUDITA 14 Ps 65. Mu se pokloni na Boga. bra}a.1 1 Car 31.8 2 Mak 15. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene.10 2 Mak 15. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici.11 14.32 Mt 26. 12 Sinovite asirski.55 18 1 Mojs 14. otkako }e go zemat svoeto oru`je. do denot koga se vrati. koja be{e srede narodot. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast.9 2 Car 4. ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite.13 1 Mak 4.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata. toj padna pred nozete na Judita. narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad.36 1 Mak 13. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi . eve ja i zavesata. i kon site drugi na~alnici. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja. 14 .16 15 Sud 4. voda~ot na asirskata vojska. da e blagosloven Gospod Bog. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i. 7 Koga go podignaa. sekoj neka go zeme svoeto oru`je.20 Dan 13. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka.58 10 2 Mojs 12.13 Lk 1. 6. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me.63 6 Is.47 2 Mak 15. falete Go. Ti Koj denes. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod.46 7 2 Mojs 15. ti izleze pred nas. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata.24 Est 8.5 13 1 Car 14.24 Lk 1. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici.37 20 1 Mojs 22. 11 A koga se zazori. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. padna ni~kum. koga gi zdogledaa.42 9 1 Mak 4.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den.N. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern. 13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern.

45 1 Car 13. a siot narod ja prifati nejzinata pesna.3 19 1 Car 4. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin. koga ~uja {to se slu~ilo.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot. 2. i ja raskina svojata obleka.25 ninata zedoa golem plen. site srebreni sadovi.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern. 10. ti si najgolemata izrailska gordost. i gradovi i 1 17. ~a{i. 8 10 13.22 1 Mak 7. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli.8 13. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka. nivnite du{i se ispolnija so strav.11 4 Sud 7. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja. site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat. 9 I {tom izlegoa pred nea. sostavija za nea hor.11 Est 4.17 11 1 Car 17. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est.20 1 Car 18. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita. da ja vidat Judita i da ja pozdravat. pla~ej}i i lipaj}i.7 15 16 . Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim.3 147. ja natovari svojata maska. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa. a vo ram.1 17 1 Mojs 31. eve go Olofern na zemjata.13 2 Car 1. pejte Mu na Gospod so kimvali.N. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa. a glavata mu be{e otse~ena. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta. zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli.10 2 Let 20. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea. potr~aa po niv da gi gonat.16 1 Car 11.25 1 Car 5. se stapisaa. postilki i seta poku}nina. site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim. za{to onie robovi se osmeliSud 3. koj be{e pre. vo koj prestojuva{e Judita.4 16 1 Mojs 27. gi raskinaa svoite obleki.1 Ps 32. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail. 17 Potoa vleze vo {atorot. Toga{ sinovite Izrailevi.621 JUDITA 15 gospodar. Taa go zede seto toa.33 18 Sud 9. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem. no ne ja najde.25 12 2 Mojs 15.53 sela vo planinskite predeli.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{.9 izobilen. otkako se 7 Car vratija. sekoj od niv hrabar ma`.54 Ez 39.20 5 1 Car 14.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime. zagospodarija so s#. 15 No koga nikoj ne mu odgovori.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena .13 Ps 146. site izrailski sinovi.34-38 2 Car 1.20 Ps 71.24 3 Car 20. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot. so venci oven~ani i so pesna na usnite. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat. taa i onie {to bea so nea.3 Is. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor.7 16.2 Let 20. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i. 5 Otkako razbraa za seto toa.46 6 3 Car 7.1 14. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i. 16 Izvika so siot glas. go ograbija i mnogu se zbogatija. pejte Mu pesna nova. I onie {to se nao|aa vo {atorite. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore.4 7 A sinovite izrailski. a glavata mu ja nema. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani.11 15. Bevaj.6 14 Er 31.11 2 2 Mojs 15.

.13 Sir 22. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj. a kowite nivni gi prekrija bregovite. ne go napadnaa sinovi xinovski.15 39. ne go skr{ija momci. tuku Judita. me~ mu pomina niz grloto.nego go pogubi. a koga narodot se o~isti.30-31 Tov 14.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto. a Judita ostana vo nego. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka.20-21 12 2 Let 20.30 Sir 42. a Midjanite .i se uredi s#. 3 Dojde Asur od severnite planini.8 18 2 Let 20.622 JUDITA 3 Ez 38. Gospodi. Mu gi podari na Gospod. Judita otide vo Vetiluja.11. dojde so desetici iljadi svoi vojnici. glasot svoj go podigna narodot moj. narodot moj nemo}en izvika. Ti go isprati Duhot Tvoj .30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5.15 20 1 Mak 4.9 Sir 9. a ubavinata mu ja pleni du{ata.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena. si oble~e obleka lenena za da go pleni. 6 Nasilnikot niven. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod.6 Sir 10. Otkako po`ivea sto i pet godini.6-7 7 10. }erkata na Merarij. Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod. 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. 15 Ps 17. 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod. 9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. {to $ gi podari narodot. 19 Sadovite.19 4 2 Mojs 15. 20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`. Manasija. doen~iwata v zemja }e gi tresne.25 Ps 78. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila.so dobrovolni prinosi i darovi. i se pribra kaj svojot narod.66 14 Ps 32. Ti si velik i slaven.}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at.49-54 Mih 4. Sud 3. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e. Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija. no za onie {to imaat strav od Tebe . 21 .Ti si blag i milostiv. od denot koga umre nejziniot ma`.kako vosok }e se stopat.9 Os 14.3 9 12. a tie se zbrkaa. a kamewata od Tvoeto lice .1 16 Ps 39.16 Pesna 4.golem e zasekoga{. Judita mesto `rtva. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica.10 49. decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki. taka ginea tie od silata na Mojot Gospod.10-11 5 Ps 32.23 23 1 Mojs 25. a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna. mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e. i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani.10 1 Car 31.28 19 4 Mojs 31.9 104. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite. 25 Vo vremeto na Judita.13 11 Sud 7. so ubavinata na svoeto lice .31 8.od smelosta nejzina. na Boga Mu se poklonija.3 21 3 Car 8.58 13 Ps 32. ne go soborija sinovi Titantski. no onoj {to ima strav od Gospod .tie se dadoa vo begstvo.10 17 Er 10. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast.28 vreme be{e slavna po celata zemja. a onie se prepla{ija.24 25.12 24 1 Mojs 50. i tie nastanaa. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli.5 Sir 16.7 97. Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den . nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj.

q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. Ovde. z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na . Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. judejski funkcioner. od Indija. be{e golem ~ovek. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. d) A. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. grmotevica. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g. koi go ~uvaa dvorecot. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i.1 Ezd 4. golema reka so mnogu voda. Hristos). sinot na Amadat Vugeecot. b) Ovoj Judeec. od Venijaminovoto koleno. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman. pla{ej}i se od zlo za sebesi. stradawe i golem nemir po zemjata. koi Navuhodonosor. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. rakovodena od Mardohej. skrb i pritisok. poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. sinot Jairov. proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. i mu dade i podaroci za toa. bea pogubeni. |) Nivnata borba be{e golema. pa s# do Egipet. prviot minister na carot Ksekrs. 1. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. Kiseev. i) Mardohej. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. ete. Odreden broj ugledni Judejci. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. ~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. a vo prviot den od mesecot nisan. Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. zemjotres i nemir po zemjata. Gavat i Tara. otkako se razbudi od toj son. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks. a slu`e{e vo carskiot dvorec. son vide Mardohej. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. pr. Na~inot na koj Estira. v) Toj be{e eden od plenicite. i Mardohej. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. koj `ivee{e vo gradot Suza. vavilonskiot car. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. Semeev.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. pa mu javi za niv na carot.6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki.

I im re~e carot na mudrecite. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i. spored bogatstvoto na carot. soop{ten preku dvorjanite. {to slu`ea pred carot Kserks. podobra od nea. i jarosta plamna vo nego. sedum24. 15.sedum persiski i midiski knezovi.5. carot Prop 9.8 8.18 13 Dan 2. 13 Carot mnogu se razgnevi. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot.12 21 2. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina.” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan.3 11. Admata.5 5. Bigetaj.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina.7. toj priredi gozba za site svoi kne9. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi.7 2 Car 11.28 Dan 6. Bizeta. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. no taa ne oti{la. koi }e ~ujat za postapkata na caricata. `olt i crven mermer. Memuhan .8. Potoa. 10 5 Mojs 17.7 dvajcata carski evnusi.8 1 Car 15.1 2 Let 7. koi gi poznavaa porane{nite vremiwa.18 4 Car 11. za vreme na vladeeweto na Kserks. 2 vo toa vreme.19 19 8. koga srceto na carot se razveseli od vinoto. koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo.2.2 Neem 1. Meres.2. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25.19 Dan 8. neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den. bel. za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi. a carsko vino ima{e vo izobilie. 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi. kolku i da e golemo.25 svoite oblasni upravnici. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba.6.8 prestolninata Suza.12. visea na mermernite stolbovi. }e im go ka`at toa na site carski knezovi. a i golemi karanici.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13.4. toj im re~e na Mehuman. Zetar i Karkas . Sitar. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved. Avageta.9 we.7 priredi za narodot svoj. .9 zovi i slugi. od najgolem do najmal.1.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26. Marsena. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza. Harvona.2 carskiot dvorec. od zelen. i }e ima gordelivost.7 14 2 Car 25.4 . bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena. 19 Ako mu e na carot ugodno.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7.9 7. za srebreni alki. od najgolem do najmal.sedum evnusi.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina.28 3 Car 21. soop{tena preku evnusite. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks. 5. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3.27 5. za{to taa be{e mnogu ubava. Tarsis.

ni potekloto svoe. sin na Kis.osven ako carot ja pobara{e. taa da stane carica namesto Dan 1. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de. i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost. ~uvar na `enite. ~uvar na `enite. }erka na Avihail. go{tevawe poradi Estira.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16. I {to i da pobara{e taa.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj.625 ESTIRA 2. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa . 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov.}erka na ~i~ko mu. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea. 5 3 Car 1. sin na Semej.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot. Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. i }e ja povikaa po ime. Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice. vo negoviot carski dom. Kserks. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks. {to mu sluEzd 2.da odi pri carot. ~i~ko na Mardohej. . sin na Jair. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite. i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a. . vo `enskiot 29. 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2.3 {to e potrebno za doteruvawe. toj se seti na Astina i na 5-7 16. 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite.7 nea. 2 . opredeleno za `enite. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik. po ime Mardohej. }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot. a po smrtta na tatko $.9 Astina. bidej}i taa nema{e ni tatko.11 1 Car 25. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite.36-46 2 I rekoa carskite slugi. ni majka.13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2. pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom. 15 Koga dojde vreme za Estira.15 carot. i ve}e ne vleguva{e kaj carot. 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj. otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#. toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. 2.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7.3 Car 10. i da im dadat s# 21.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki. osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj.3-5. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata.8-9 za nea. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor.2 Neem 7. ~uvarot na `enite. . odnosno vo mesecot tevet. taa ne pobara ni{to. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost. vo carskiot dom. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj. i toj postapi taka. 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. od Venijaminovoto pleme.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1. vo desettiot mesec.odnosno Estira . i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. vo sedmata godina od caruvaweto negovo. proterani zaedno so judejskiot car Jehonija.17 39. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka.

Mardohej $ so1 Let 24. se ispolni so gnev.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman. 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8.da ne se gordeam so vlasta. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman.1 den i od mesec na mesec.626 ESTIRA 21 dohej. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec. deca i `eni. zakonite nivni se razlikuvaat od 19.31 op{ti na caricata Estira.1 Kserks. vo trinaesettiot negov den. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 . 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego.11 veda da bidat istrebeni. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica.24 zakonite na site narodi. bidej}i taka be{e zapovedal carot. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite. 2 i site slugi na carot.9 22. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec.8 Mojs 23.12-15 2.28 pred carskata porta. od najgolem do najmal. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena. se ozlobija poradi toa {to beIs 34. 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den.4 23. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici.12 tiot mesec. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12.Sud 10. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot.1 Mojs 16. odnosno. rasprsnat me|u naro. i tie dvajcata bea obeseni na drvo. toj sepak ne gi slu{a{e.na sekoja oblast so nejzinoto pismo. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks.” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec. vo eden den. odnosno mesecot adar koga Ezd 4. . 13 9 Ako mu e na carot ugodno. 3. pa ne 1. mesec adar. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{. kako {to zapoveda Aman. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod. do knezovite na sekoj narod. sin Amadatov. Toga{ mu javija na Aman.7 {e pretpo~itan Mardohej. kako narod na Mardohej.6 19.17 Jona 1.24 pragot. da upravuvam sekoga{ krotko i mirno. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi.14 Neem 11. koi go ~uvaa 9. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej. neka zapo8.22 treba carot taka i da gi ostavi.9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. no bidej}i mu rekoa. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo. koga Mardohej sede{e 4 Car 25. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i. da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej.4 va{e i sega taka. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1.8 „Ima eden narod. odnosno mesecot nisan. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis. pravi so niv {to saka{. od koj narod e Mardohej. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks .15 vo. jas sakav. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej. i be{e napi{ano. i padna `drep. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme. .do namesnicite od Indija do Etiopija. 22 Koga dozna za toa. pogubeni i istrebeni site Judejci. i imotot niven da bide razgraben. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat. do carskite namesnici na sekoja oblast.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst. 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41.4 Dan 3.

9 ~ewe i vikawe. vtoriot ~ovek po carot.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11.13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego. d) I taka. Joil 1. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj.36 22. koga gi zapra{av sovetnicite. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved.Jona 3. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ .b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta. gi osudil na smrt . stavi vrz sebe vre}i{te i pepel.za{to Aman. na 2 Mojs 14.3 Joil 1. No toj ne gi primi. 8 i mu vra~i prepis od povelbata. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite. ta taa da doznae za s#. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina.10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#.smrt. objavena vo Suza.” 12.1 Jona 3.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. koj e postaven kako nadzornik nad robovite.5. i na{ vtor tatko.16 2 I dojde do carskata porta i zapre. ispra}aj}i go. protivej}i se na na{ite nameri. onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman.8.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. izvr{uva najgolemi zlostorstva. eden od evnusite na carot. pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj. v) 8.3 2 Car net.5 Mih 1. i deka vodi `ivot. A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8. kako zakon. 10 I mu re~e Estira na Hatah. 18.Is Er 48.29. bilo toa ma` ili `ena. zaedno so `enite i decata.12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{. koga taa se vospituva{e pod negovaa raka .11 to.” .14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek.3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie. i. ostanuva `iv. 13. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej. 5 Toga{ Estira go povika Hatah. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor. a da ne e povikan.37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37.14 No. Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto. go o~ekuva edna presuda . caricata silno se vozbudi.3. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den. g) ni objasni deka 44. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e.34 vtora po carot ~est.38 te i so pepel. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e. a gradot Suza be{e voznemiren. i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta. tu| na zakonite. kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea. toga{ Aman. ja raskina oblekata.3 carot i povelbata negova. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. |) nie zapovedavme. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata.18 koj na~in da go napravam toa.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod.site. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4. samo onoj. a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija. 2.12 Dan 9. i za opredelenoto koli~estvo srebro.

osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene. i ne pijte tri dena. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. Judita 4. Bo`e Avraamov. i postete za mene. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. iako e toa i protiv zakonot. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. i si go izvr{il za niv ona. Gospodi. pomogni mi mene. i sekoe mesto. jas ne go pravam ova od gordelivost. d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu. i. osven na Tebe. za ve~ni naslednici. Gospodi. i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe. Ne gi pogubuvaj ustite.neka zaginam. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu. obzemena od smrtna gor~ina. g) Ti znae{ s#. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. i ne jadete. I koj znae. Ti si Gospod na site. Bo`e. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. mesto so skapoceni masla. spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi. m) Ne predavaj go. na Gospod.15 dom. go pokri so raspu{tenata svoja kosa. Gospodi!” . kako {to mu pora~a Estira.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva. koi Te proslavuvaat. i klevetnikot protiv nas . i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta. mnogu go ponizi teloto svoe. za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. Gospodi. Bog Izrailev. i na{ite tatkovci . Gospodi. po{tedi go Tvojot narod. Mu se mole{e na Gospod. Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi.me|u site nivni predci. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. y) I caricata Estira se oddade na Gospod. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. taka `iveej}i. koja sum sama i nemam pomo{nik. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja. mojot Gospod. velej}i: 16 „Odi. e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo. si go izbral i me|u site drugi narodi. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti. j) Sum slu{ala. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. za . koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik. a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. ta. da im ja zatnat ustata na onie. koj da Ti se protivi. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite.7-8 50.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. da Go vospevame Tvoeto ime. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. 2 Let 20. i plotskiot car da se veli~a doveka. za koe si im govorel. ni dewe ni no}e. da gi istrebat Tvoite naslednici. Gospodi. oble~e obleka za `al i taga i.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. Gospodi.20 14 na{a vo veselba. Care. Gospodi. pa ako zaginam .12.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme. |) I sega.predaj go na sram! n) Spomni si. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo. i s# {to e ~udesno pod neboto.

neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja.22-23 e. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. g) Koga go svrte liceto svoe. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava.8 2 I carot go podade kon Estira zlat.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe.7. carot se voznemiri. Gospodi! p) Ti s# znae{. Bo`e Avraamov. toj pogledna silno razgneven. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom.5 9. Ako mu e na carot ugodno. koga se pojavuvam. i na ednata se potpira{e. tokmu sproti vlezot na domot. Gospodi.5 na nejziniot vrat.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik. nema da umre{. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e. toa }e ti bide dadeno. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost. }) Bo`e. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina. a liceto $ be{e radosno. Koj ima{ sila nad site. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec. taa najde milost vo o~ite negovi.17 na `ezolot. osven za Tebe. za{to ti si prekrasen.1 gibel negova i na negovite istomisle4. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene. pak. koja sum sama i nemam drug pomo{nik. kako angel Bo`ji. 8.4. No koga Aman go vide Mardohej . Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie. taa padna od premalenost.12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6. pred domot na carot. otkako prestana da se moli. kako da se gale{e. se oble~e po carski. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot. a) pa otkako se nakiti.se gnasam od nego kako od partal. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina. kako da be{e ispolneto so qubov. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo.2 ka taa da se sozeme. pa }e postapam spored carskiot zbor. koj stoi na glavata moja. za{to na{ata 1. i spasi me od mojot strav. i site slugi negovi ja hrabrea. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e. gospodare. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. osven Tebe. ja bakna i re~e: „Zboruvaj. celiot vo zlato i skapoceni kamewa.6 7. o) nas.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5. 6 I koga carot saka{e da pie vino. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot.b) No dodeka govore{e.629 ESTIRA 5. otkoga se izmeni mojata sudbina do denes. zede dve sluginki. i caricata premale.11 nici.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. no srceto $ be{e svitkano od strav. . a carot go stavi `ezolot Neem 2. Potoa toj ja ute{i 9.5.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja. dojdi!” 5.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo. dode.19 3. ja soble~e oblekata na `alosta.” .9 odredba e za obi~nite lu|e. i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre.” Estira pred carot Na tretiot den Estira. svetnato od slava. izvalkan so krv od mese~en ciklus. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. gospodare.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en.17 krotkost. i be{e mnogu stra{en. d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2.

se pomesti od mestoto pred nego.30 Is 57. deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta. nata`en i so navednata glava. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. bidej}i so nego e `iviot Bog. na koj carot java. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej.1 37. visoka pedeset lakti. kako {to re~e.” Carot re. Aman stoi vo dvorot. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. koj sedi pred carskata porta. da go oble~at ~ovekot.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a. e od judejsko pleme. vo racete na eden od prvite carski knezovi. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek. Carot go pra{a: 15. 2 i se najde zapi{ano tamu. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki.4 bi posakal carot da go odlikuva. Aman.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi. za mnogute svoi sinovi i za s# ona.61. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta. kogo carot saka da go odlikuva. poradi kogo ti po~na da pa|a{. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. so koja carot se oblekuva. da mu postavat carski venec na glavata negova. ti nema da go nadvie{. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo. tuku navistina }e padne{ pred nego.” 2 Car 6 I Aman vleze.14 Mal 3. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks.2 2 Mojs 17.21 na Zere{a. i da go dovedat kowot. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa. 6 . Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1.2 14. i toj naredi besilkata da bide napravena. dojde vo dvorot Aman.630 ESTIRA 6.35 ~e: „Neka vleze. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. i gi ~itaa pred carot. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a. pak.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot. trgna vo domot svoj.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego. osven mene.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. pak. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman. A koga dojde vo domot svoj. go oble~e Mardohej. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot.1 pri carskata porta. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. i toga{ odi veselo na gozbata so carot. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka. 8 neka mu donesat carska obleka. {to ja be{e prigotvila. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek.23 10. i toj ne stana i ne 2. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. 9 i neka gi dadat oblekata i kowot. 10 No Aman sepak se vozdr`a.

2 8 I Estira govore{e u{te pred ca. i be{e napi{ano s# onaka.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira.3. care. Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. 8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. padna pred nozete negovi. poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite. na koe sede{e Estira. odnosno. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija . i samiot nego go obesiv na besilka. Estira stana i zastana pred liceto na carot.2 3. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. ona {to vi e ugodno.12-15 ot `ezol. koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata. i ako na carot mu e ugodno. jas $ go dadov na Estira domot na Aman. a Mardohej 10 2. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve.1 7 vleze pred liceto na carot. sin Amadatov. Aman. 9 I re~e Harvona. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5. po moja `elba. 6 za{to. za{to Es. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot.3.3.9. 8 napi{ete i vie za Judejcite. pak.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira.12-13 rot. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot. za{to pismo. 4 Carot go podade kon Estira zlatni. do oblasnite namesnici. koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti.631 ESTIRA 7.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj.42 go be{e odzel od Aman. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman. a Estira go postavi Mardo.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec. na dvaeset i tretiot den.9 5. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2. kako {to zapoveda Mardohej.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten.” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej. jas }e mol~ev. stoi vo domot na Aman. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten.8. i mu go dade na 3 Mardohej. neprijatelot na Judejcite. 5 . makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot. neka mi bidat podareni mojot `ivot. Aman se be{e navednal kon legloto. mu go pokrija liceto na Aman. i mojot narod.11. ako sum na{la milost pred negovoto lice. Toga{ gnevot na carot stivna. koj govore{e dobro za carot. vo mesecot sivan. ne mo`e da se izmeni. ubieni i zaginati. taa }e bide ispolneta. do Judejcite i do satrapite. za{to vide deka od carot go ~eka zlo. visoka e pedeset lakti.6. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto. carice Estira? Taa }e bide ispolneta.13 hej za nadzornik na Amanoviot dom.

praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. m) kako sinovi na Sevi{niot. p) I vie. za da mo`at na onie. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e. Koj sekoga{ s# gleda. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. tuku `iveat spored najpravednite zakoni. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. da gi istrebat. Koj vladee nad s#. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. z) da ne dopu{time izmeni. a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. odnosno. Bog. pozdrav! v) Mnozina.” . koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. a imotot nivni da go razgrabaat. me|u vidnite praznici. j) no.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. namesto gibel na izbraniot rod. bidej}i se oble~eni so vlast. q) No nie nao|ame deka Judejcite. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti. vo istiot toj den. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. kitej}i se so gordosta na bezumnite. Makedonec. o) Za{to. koja nema da go ispolni ova. y) Taka Aman Amadatov. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. i) se zdobi so blagonaklonost. na kamili i na carski muliwa. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. kako {to rekovme. vo mesecot adar. tuku. n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. im podgotvi takva radost. ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. d) No ~esto i mnozina. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. ne se zlostornici. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. {to ja imame kon sekoj narod. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. kolku od delata. `) Zatoa. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. {tedro nagraduvani so po~esti. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. `iviot Bog. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. tuku. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. bidej}i ne ja skroti gordosta. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud.

javnati na brzi carski kowi.5 Zah 2. I mnozina lu|e 15. Arisaj.22 sekoe mesto. 2-3 nastanuva{e radost. ona {to be{e denes.11 Zah 2. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena. 16 I drugite Judejci. gi ubija. da go vr{at istoto i utre. na trinaesettiot den.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela.5 Mojs 3.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka. 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza. se na1 Mojs 41. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja. no za grabe` raka ne pu{tija.3. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks. se izdiga{e s# pove}e i pove}e. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82. trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved.7 Zah 8. 6. no za grabe` raka ne podadoa.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec. 18 A Judejcite {to bea vo Suza.6 Is 12. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi.8 raduva. so golem 56. Ez 38.11 15 2 2. 1 Car 11.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50.21 8.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite. koi se nao|aa vo carskite oblasti.10 25. i gi obesija desette Amanovi sinovi. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza.1 vo carski sini i beli ali{ta. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno.16 31. se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i. bidej}i toj ~ovek. 1.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi.19 Ps 50. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo . Aridata. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba. kako zakon. vo sekoj grad i 9.5 1 Car 6.9 neprijateli. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza.13 24. neprijatel na Judejcite. no za grabe` raka ne pu{tija. ubivaj}i gi so me~.7 Ps 104. Neem 8. veselba. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza. Is.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka. Dalfon. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. vo mesecot adar. gozba i 8.1 Er 15. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite. Aridaj i Vajizata 10 . 17 I vo sekoja oblast. 8 Porata. veselba i sve~enost. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza.27 Is 14. vo toj den.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv.1 9. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti. Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. Aspata.18 trebija petstotini du{i.14 leka.9 Jov 13.N.10 51.14 35.6 22. Mardohej. da stavaat raka vrz svoite neprijateli.17 2 Mojs praznik za Judejcite. pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli.3 54. Adalija.7 1 Car 14. objaven za site narodi. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta. 10-12 9 Parma{ta. 4 koga neprijatelite na Judejcite.17 svetlina i radost.7 7 Par{andata. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom. 14 Brzoodcite. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi.” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno.

7 29 Napi{a i caricata Estira. velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a. b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata . 50.16. i Judeecot Mardohej. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli. a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite.ednata za Bo`jiot narod. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. Amadatov sin. 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den.46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10. g) A dvata zmeja . 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu. naj. spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno.`drepka. 23 Judejcite go primija toa.za site neznabo{ci.vo praznik. Ete za{to. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi. do bliskite i dale~nite. a taa se zapi{a i vo knigata. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme. i za3. 24 deka Vugeecot Aman. i kako takov mesec. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim.634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki.22 20. za da gi istrebi i pogubi. |) a mojot narod . 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. taa reka e Estira. od zborot pur . vo sekoja oblast i vo sekoj grad. kako {to gi us.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna. . 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. emno si ispra}aat podaroci. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv.2 i sedum oblasti na carot Kserks. koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica.46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks. od nego ne ostana ni{to neispolneto. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi.toa se Izrailcite. I go spasi Gospod Svojot narod. 22 kako dni. i stana svetlina i sonce i golema voda. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni.3 Car 15. sekoja godina. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks.27 22.5.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite.34 14. e) Taka Bog ustroi dve `drepki .16 pismo za Purim. napravi Bog ~uda i ~udesa golemi. vo sekoe pleme. pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite.15-17 Is 15. i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii. soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. neprijatel na site Judejci. kako praznik.toa sme jas i Aman. `) i izlegoa tie 10 . so koja carot gi vozveli~i. d) narodite . misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka. a drugata . i da go obesat nego i sinovite negovi. v) Maliot izvor stana reka. koi povikaa kon Boga i bea spaseni.za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite. neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena. vo dnite na post i pla~ewe.23 rim za vremeto nivno. }erka 31 Avihailova.5. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej.15 opredelija za sebe i za decata svoi.4.

” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar. Dositej. koj. sin mu. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail. go prevel Lizimah. . go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim.635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici. bil sve{tenik i levit. Ptolomeev sin. so sve~enost. velat. koj be{e od Erusalim. velat. i Ptolomej. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec. koe.

Hristos. do 134 god. nekade kon krajot na vtoriot vek pr. do 197 godina. hramot. a podocna pod aramejskite Selevkidi. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat. Se ~ini deka bil Judeec.. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski.20 Sud 3.38.1. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. od koi najistaknatiot se vikal Juda. glavno od 175 god.1-21.PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr. 7.26-50).6 Dan 11. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta. pr. trezveno jasno. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14.11 5. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period. Hr. 16. 1.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. Negovoto izvestuvawe e ednostavno. 2 Let 14. go pobedi Darij.24). koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec.7 carevi. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura. celata zemja molkna pred 1 nego. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni.28-54. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan.1 1 Mojs 10.10 Ez 27. golemiot sve{tenik i etnarh. 4. izleze od zemjata Ki3 tim. im go razdeli carstvoto. so prekar Makavej. Zakonot. ili aramejski. Eronim go koristel i evrejskiot original. Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura. sinot na Filip. svetosta na hramot i bogobojazlivosta. 6.4 Is 23. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata.12 Er 2. ~uvawe na Zavetot. i zavladea nad mnogu krai{ta.52 midiskiot car i se zacari mesto nego. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. . Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta. objektivno i dobro razraboteno (sp. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata.49. Sv. 6 gi povika svoite doverlivi. prezede 17. No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. 5 Najposle padna vo postela. kako i za vernosta kon Zakonot.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea. i dodeka u{te be{e `iv. persiskiot i 11. verata na tatkovcite.

koj dojde vo Erusalim so silna vojska.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. za{to otkako se oddelivme od niv. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva.10 Pla~ 5. vencite i zlatniot ukras. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram.23-25 11. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina.8 33 2. no nenadejno go napadna gradot. se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo.31-38 26. i taa stana neprijatelsko gnezdo.15 . otkako caruva{e dvanaeset godini. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid.31 7. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena.18 rija. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. ~iniite. otkako ograbi s#. sve}nikot. stavija kruni na svoite glavi. 22 trpezata na predlo`enieto.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina. 17 pa so golema sila navleze vo Egipet. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite. so kowanici i so mnogu brodovi.8 Is 13. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. i zloto go umno`ija na zemjata. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail.13 Ps 67. 35 Tamu natrupaa oru`je.7 36-40 Amos 8. 21-22 2 Mojs 25. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan.24 8. vo site negovi mesta.36 2 Car 5. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca.4 2 Car 22. 23 Go odnese seto srebro i zlato. Antioh se vrati. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai. sinot na carot Antioh. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina.31-35 3 Car 7. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. 24 I.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol. mijalnicite. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini. za da vladee nad dvete carstva. koj se ispla{i od nego. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#. mnogu zla n# postignaa. 15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7. se vrati vo svojata zemja. zlatnite kadilnici i zavesata. carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi.20 godini. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa. 31 Zede golem plen. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija.32 14. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet. 48-49 28 Sud 5.21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan. site negovi sveti sadovi. Dan 7. Aleksandar umre. koj be{e zalo`nik vo Rim. 25 Vo Izrail. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj. so bojni koli i slonovi. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. nastana golema `alost. ograbi mnogu dobitok. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici.

4. vo sto ~etirieset i pettata godina. nare~en Tasi. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi. koga tie doa|aa vo gradovite. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija. mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost . 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. sinot na Jovan. 4 Juda.2.7 kislev. i Jonatan.ni{to ne~isto ne jadea. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci. 63 pove}e sakaa da umrat. nare~en Avaran. 11. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana.11 na skri{ni mesta. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija. koj be{e nad oltarot.2-7 napu{tija. zamina od Erusalim i se naseli vo Modin. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot . spored carskata zapoved.27 konot i napravija zlo vo zemjata. sve{tenik od potomcite na Joariv. praznicite se pretvorija vo pla~.27 na.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod. i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet. 47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni. 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite.31 sabotite negovi .gi kinea i vo ogan gi gorea.vo navreda. 5 Eleazar. go ubivaa. 64 Navistina. toga{.vo `alost se pretvori. na smrt da bide predaden. 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9. sin na Simon. 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso. nare~en Gadi. 2 Mak 6. pak. nare~en Makavej. I site narodi na carskata naredba se pokorija.7 tijata na pusto{eweto. 61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. 2 . 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea. nare~en Apfus.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12. 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. a veli~inata negova . gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi. stra{en be{e gnevot nad Izrail. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6. 11. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija.25-30 1 Let 24. 60 spored carskata zapoved.52 Dan 9. du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai. site {to go napu{tija za. 62 Pa sepak. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici. a ~esta vo bes~estie.13. izgradija `rtvenici vo site judej. 50 Ako. 3 Simon. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot.

22 dostoinstvo. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva. neznabo{cite gi oskvernija. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu.26 pa|aat od me~. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin. a negovite momci 11. sinot na Salu. koi ja sakaa pravdata i Zakonot. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija. na{ata ubavina i na{ata slava opustea. ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. Pla~ 2. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved. Zastanaa protiv niv. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3. 16 Mnogumina. od Izrailcite se pridru`ija kon niv. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den.24 5 Mojs not i zapovedite. 26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot. po~naa da go nagovaraat. se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek. velej}i mu: „Ti si voda~. od sloboden stana rob. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 .23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja. doen~iwata negovi gi 6.30 Sir 45.34 50. ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. plamna vo nego gnevot zaradi pravda. i nivnite sinovi. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme. 24 Matatija.16. za{to mnogu se zasili zloto nad niv. koja se nao|a{e vo Erusalim. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij. 12 I. 31 Na carskite lu|e i na vojskata. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite. idol. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim. a `rtvenikot go razurna.60 ubivaat po ulicite.28 10. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot.6-15 23 Koga prestana da govori. 30 tie samite.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi.14. pak.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi. kako {to go napravija toa site narodi. i nivnite `eni i dobitokot. ostavaj}i s# {to imaa vo gradot.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo.Ps 105.38 seni vo plen. spored carskata zapoved. gradot na David.” 25. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi. gledaj}i go toa. ete. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. na{ite svetosti. srceto mu se rastreperi.10. 13.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene. eden Jude.20.

im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila. 61 I taka. 56 Kalev.10 2. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego.9 57 1 Car 24. nitu gi ut7. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime. nego slu{ajte go vo site dni. toj neka vi bide vojskovodec.N.62 ten den. 51 Spomnete si za niv. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. na{iot predok. va{iot brat. znam deka e razumen ma`. 63 Denes se gordee. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli.10 4 Car 2. drugite.28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija. 14. 54 Fines. 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod.17 60 Dan 6. deca moi.26 4 Mojs 25. 64 A vie.21 2 Car 7. s# odbrani junaci od Izrail. sega e vreme za prevrat i `estok gnev. za{to preku nego }e se proslavite. od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata. odli~en junak u{te od svojata mladost. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi.6 22. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat.48 63 Ps 145. be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo.16 58 3 Car 18. 43 I site drugi {to bea vo opasnost. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1. ~eda moi.12-23 56 4 Mojs 13. vo sobirot naroden. 65 Eve vi go Simon.6 vrdija svoite skrivali{ta. a utre ve}e nema da go najdat. Toj }e vi bide mesto tatko. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat. sega se zasili drskosta i stradaweto. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den. 5 Mojs 31. 50 Zatoa. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta. 36 No ovie ne im odgovorija.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite. }e se borime so nego za da ne umreme site.1 n# ubivate. 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja.17 62 1. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime. 55 Isus.7. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8.143 54 2.17 i so nivnite deca i dobitokot . tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo. 6-15 Sir 46.okolu iljada du{i. 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto.10 2.40 19.13 55 4 Mojs 27.21 2 Tim 4. krepete se i pazete go hrabro Zakonot. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot. 66 A Juda Makavej. 44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. zatoa {to ja ispolni zapovedta. 57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. site verni na Zakonot. 1-12 59 Dan 3.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118. zaplakaa za niv gorko. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88.6-10. 59 Ananija. pak.24 Is.13 2 Mak 14.3 .31 14. stana sudija nad Izrail. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci. zatoa {to poka`a golema revnost. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite.

po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda.N. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici. 10. od niv padnaa osumstotini ma`i. ne pla{ete se ni najmalku od niv. 17 Tie.44 ko go oplakuva{e.10 4 Car 22. a drugite izbegaa vo filistejskata zemja. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu.9 godina.6 17. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car.55 9. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele. mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa. 12 Im go odzedoa plenot.20 69 6 2. vojskovodecot na Sirija. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov.5. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci.29 3.10.46 16. 10. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego. 7 3 13 I slu{na Seron. koi. se razbegaa. so ra1. vodeni od nego. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot.18-22 24 2 Car 5 .40. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail. 5 Gi gone{e bezzakonicite. 16 Is. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot.4 1 Mojs 49. 21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni. preku negovata raka dojde spasenieto. stava{e oklop na sebe kako xin. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. i da n# ograbat. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni.3 1 Car 14.11 18 4. na{ite `eni i na{ite deca. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina. a siot Izrail gor5. mnogu sme isto{teni. go ubi i negovata vojska ja uni{ti. tuku silata doa|a od neboto. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna. vleguvaat vo borbi. a onie {to ostanaa `ivi.46 22 5 Mojs 1.” 23 Otkako prestana da govori. 1 Mojs 25. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi.29 dost vojuvaa za Izrail. koj be{e nare~en Makavej. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron.8 Sud 2. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. branej}i go narodot so me~.

zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi. 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci. spored carskata zapoved.39 1 Let 19. se gaze{e po svetite mesta. be{e odzemena veselbata od Jakov. da ja opusto{at. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil. dodeka se vrati toj. hrabri ma`i i prijateli na carot. ugleden ~ovek. da isprosat milost i milosrdnost. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. 40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8. vo sto ~etirieset i sedmata godina. osven samo u{te edna{ ili dvapati.5 10. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij. sproti Erusalim. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa. po poteklo od carski rod. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci. da pojdat vo Judeja i.18 nite krai{ta. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi. toj se raspali so gnev. 31 Silno zagri`en vo svojata du{a. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. tie zedoa so sebe mnogu srebro. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego.1 33 7. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. 46 38 46 Sud 20. Sobirot vo Masifa (2 Mak 8. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh. prestolninata na svoeto carstvo. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat. sinot na Dorimen. Nikanor i Gorgij. ne se slu{a{e ni kaval ni citra.1-3 1 Car 7.17 . 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata.

” 6 [tom se zazori. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas.1-4 skata vojska vo Emaus. obu~ena za vojna.9 da gi bara po ridi{tata. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice. da se vrati vo svojot dom. mu slu`ea kako voda~i. 2-21 54 5. koi gi bea ispolnile svoite denovi. {to se bea naskoro o`enile. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata. 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. kako {to posakuvaa. 15 site drugi padnaa od me~. 14 i ja zapo~naa bitkata. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. ni me~evi. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime.23–29. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. stotnici. 5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas.21 56 5 Mojs 20. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. pedesetnici i desetari.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. na ~ie ~elo se nao|a{e.33 55 2 Mojs 18. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel. kako {to e spored Zakonot.5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv.13 rot na Juda i ne najde nikogo.5 20. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas. 4 . 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. 8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se. 13 pa izlegoa od logorot za da se borat. 48 ja otvorija knigata na Zakonot. kako i na onie {to se pla{at. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. Azot i Jamnija. sekoj od niv. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. {to nasadile lozje. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno. pa po~na 4 Mojs 10. 59 podobro e da umreme vo borba. 60 Kako e Bo`jata volja. no tie nemaa ni {titovi. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto.4. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. velej}i: „Tie begaat od nas. za{to u{te edna bitka n# ~eka. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se. 52 Eve. a onie {to bea so Juda zatrubija. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen. a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. okru`ena so kowica.

spored Zakonot. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor. mnogu se voznemiri. koi bea verni na Zakonot. Spasitele na Izrail. koja sleguva{e od ridot. 35 2 Mak 11. toj trgna kon Antiohija.1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma.6. za{to e blag i milostiv niz vekovi. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. ajde Mih 3. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e.” 20.12 da odime gore i da go o~istime i obno.2-7 40 4 Mojs 31. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec. pa sobra tu|inci.1 118. pak. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto.5-6 iska~i na gorata Sion. vratite izgoreni. koga slu{na. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. se pojavi edna grupa. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. 43 Tie go o~istija svetili{teto. `rtvenikot oskvernet. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot. 26 Onie. a vo tremovite. 30 Koga ja vide taa golema vojska.” 34 Zapo~na borbata. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici. riznicite. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si.17 43 4 Car 23. i. 45 Im dojde dobra misla .spored porane{niot. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik . otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici. dimot {to se 1 Car 17. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa. 39 Gi raskinaa svoite obleki. 40 padnaa ni~kum. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul. 35 Lisij. koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata. namisli povtorno da ja napadne Judeja. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73. . urnati. 24 Koga se vra}aa. mnogu se upla{ija. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno. podgotvena za borba. O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto.29 136. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. 27 A toj. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat. Ti.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11. ta nikoga{ da ne im bide za sram. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. 47 pa.24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo. zedoa mnogu zlato i srebro.6 42 3 Mojs 21.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite. 24 Ps 105. pak. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija.13-14 38 Ps 73. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila.47 2 Mojs vime svetili{teto.1-4. neka se pokolebaat so porazot svoj. i. 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat.9 „Na{ite neprijateli se pobedeni.da go urnat. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja. 21 Koga go vidoa toa. mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo.37 na svetili{teto 14.

5. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. 49 napravija sve{teni sadovi. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite. 50 go pokadija oltarot so temjan. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. gi obnovija vratite na vlezot. citri. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. vo koja se krieme. onaka kako {to bilo pred toa.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. kako porano. gi pobedi. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. bidej}i mnogumina od nas zaginaa. koi `iveeja vo Gilad. 51 na trpezata stavija lebovi. 10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. 55 Siot narod padna ni~kum. stanaa mnogu rano. Timotej gi predvodi nivnite vojski.29 48 Potoa gi uredija svetiwata. vo devettiot mesec kislev. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. vo Akravatin. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. 54 Vo denot. 61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. vnesoa sve}nik vo hramot. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem. se zdru`ija za da n# uni{tat. mnogu se razgnevija. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. koi bea za narodot stapica i sopka. toj be{e obnoven so pesni. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race. nivniot vojskovodec. Koj im pomogna. koj `ivee{e me|u niv. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. toj gi napadna. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev.3 4 Mojs 34. 7 Toj vode{e mnogu borbi. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot. gusli i kimvali. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. Toj im nanese golem poraz. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite.31 5 . se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. a potoa se vrati vo Judeja. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite.4 6-8 4 Mojs 21. gi ponizi i plenot im go odzede. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. `rtvenik za temjan i trpeza. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. vo sto ~etirieset i osmata godina. 52 Vo dvaeset i pettiot den. 59 Juda. ako nekoga{ dojdat. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. a gi napravija i vratite na riznicite.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. negovite bra}a i site Izrailci.

” Is 8. vo Hasfo. pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25. Maked i 5. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata. se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna.” 18 Go postavi Josif. 30 Koga osamna zorata. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost. pred niv mnogu narod. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. Vosor i drugite giladski gradovi. bezbrojno mno`estvo.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma. izbega pred nego. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. 19 Nim im zapoveda.” Juda pojde da gi pre~eka. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci. Maked.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod. a na Juda . 39 tie sozdale golema vojska. na smrt se predadeni. podgotveni se da te napadnat. 34 Vojskata na Timotej.3 2 Mak 3. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva. ete. go zede nejziniot plen i ja izgore. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon. velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. 37 Po ovie nastani. zaedno so nivnite `eni i deca. otkako razbra deka toa e Makavej. dodeka nie ne se vratime. vo iskinata obleka. i. kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo.13 Galileja. ete. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i.N. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite. a toj im go zede plenot. najmile i Arabjani kako pomo{nici. Sud 7. sinot Zahariev. go sobra celiot plen i go izgore so ogan.20 Karnen . 13 Sud 11. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi. sakaat da n# pogubat. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja. ja opsadija i ja prezede. 35 Toga{ se vrati vo Alema. 6.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa. od drugata strana na potokot. tie go izvestija. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11.646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. gi podignaa svoite o~i. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata. izbi s# {to be{e ma{ko. vo Alema. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida.51 Is.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja. i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat.20 se upati kon Vosor. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto. no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite. koi bea vo predelite na Tov.osum iljadi za Gilad. a logorot im e zad potokot. 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12.11 gi napadnat tie tvrdini. . a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad.

koja e sproti Bet–[an. go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. od najmal do najgolem. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime.6 5 Mojs 20.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. 46 Dojdoa do Efron. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. i Azarija. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci.19 na celoto patuvawe.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto. sinot Zahariev.10 3. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno.” 58 I taka $ naredija na vojskata.32–45) Vo onie denovi. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}.5-9 Is. gi osta20. koja se nao|a na jug. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. sakaj}i da poka`at hrabrost. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne.15 dejskata zemja. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad. mnogu ukrepen. voenite na~alnici. dodeka dojdoa vo ju. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci.N. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen. go urna gradot do osnovi. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja. i gradot se predade vo negovi race. 42 2 Mojs 5. 2 Mak 41 Ako. site neka odat vo boj.26 48 gor od drugata strana na potokot.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite. koj se nao|a{e na patot. pak. ne }e mo`eme da go pobedime.” 43 I toj prv mina preku potokot. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. 1. a bratot Simon vo Galileja. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. 55 . taka {to treba{e da pominat niz nego. Toa be{e golem grad. i portite gi zatrupale so kamewa. bidej}i. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. a po nego premina i siot narod. nema da vi napravime nikakvo zlo. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi.14 20. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail. se upla{i i napravi lo12. koi bea vo Gilad. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12. pred Ptolomeida. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie.” 42 Koga Juda dojde do potokot. taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli. ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija. gi zazede Hevron i okolnite sela. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot. 56 slu{naa Josif.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot.58-59 4. 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv.

7 deka go razurnale odvratniot idol. a isto taka i Bet–Cur. 68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi. da se odnesuvame spored 18 . 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. razbra deka vo Persija ima eden grad.33-36 20 6. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim. deka tamu imalo zlatni predmeti. iznemo{ten od taga. pa go povika siot narod za da gi opsedne. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. negoviot grad. 15 mu ja dade krunata.32 14 6. koga minuva{e preku gornite oblasti. 19 Juda re{i da gi izgoni. svojata carska obleka i svojot prsten. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. mnogu se ispla{i i se voznemiri. ostaveni od Aleksandar. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja.” 14 Toga{ go povika Filip. makedonski car. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka. a na neznabo{cite da im pomagaat. padna na postela. eden od svoite prijateli. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto. ete. bile pobedeni. koj prv se zacari nad Elinite. i go postavi nad celoto svoe carstvo.63 18 1. po ime Elimais. gi razurna nivnite `rtvenici. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici. so visoki yidovi.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je. sinot na Filip. oklopi i oru`je. 10 2. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj.31 2 Let 26. a srceto moe iznemogna od taga. 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite. koi oti{le vo zemjata na Juda. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina.18 1 Car 17. so srebro i zlato. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. pobedeni od niv. pro~uen so bogatstvo. 2 i deka vo nego ima hram. kako {to bilo pred toa. 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite. a deka i svetili{teto go ogradile.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh.7 1.55. koj bil mnogu bogat. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon. 9 Pove}e denovi ostana taka. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat.

44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime. ne 44 oddeluvaj}i se od nego. 28 11. koi se borea odozgora . 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi. 33 A carot.53 15. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i.649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. a osven toa. trgnuvaa i tie zaedno so nego. vojskite se podgotvija za bitka. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska. brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija. negovata volja.1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli. a drugiot . 46 se vovle~e pod slonot. 38 Drugite. pak. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. 43 Toga{ Eleazar. vrzani za niv so kai{i. 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. a koga trgnuva. od niv }e svetnea gorite. }e svetnea kako ogneni svetila.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija.od slonot. ete.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . Taka zagina toj tamu. narekuvan Avaran. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas. za{to vojskata be{e golema i silna.16 {e toj. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. za da ja prezemat. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija.na ednata i na drugata strana. Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici. sproti carskiot logor. 49. vide eden slon pokrien so carski oklop. 39 Car kade {to be{e slonot. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. 26 I. 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite.27 . trubite zatrubija. koga }e 4. koga stana rano izutrinata. go probode so svojot me~ i go ubi. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. pa duri napravija i voeni napravi.11 tuku i protiv site tvoi oblasti. dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. Gal 1. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici.3 10. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur. tie }e napravat i pove}e od toa. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. se otklonija od nea. za da se vozbudat za bitka. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. dolgo go napa|aa. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i.po niskite mesta. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. obu~eni za vojna. 47 Judejcite.29 n# najdat . 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{.

18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata. . vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto. 62 Se iska~i carot na gorata Sion. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13.62.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat.53 2 Mojs 23. 58 koi izlegoa od gradot. a nas n# progonija od na{ata zemja.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7.45. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto. vo kogo ima{ doverba.23. vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. koj tie go prifatija. 7 Zatoa isprati ~ovek.22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip.23–26.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto. 6. toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot. gi bea potro{ile i poslednite rezervi. 50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat.10-11 3 Mojs 25. na kogo carot Antioh. za{to nemaa hra11. 5. 51 Potoa. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja. 56 se vratil od Persija i Midija.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur. 13. koj se obiduva{e da stane sve{tenik. gi predvode{e. koi gi ukinavme. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite. za{to be{e sedma godina. sin na Selevk. zaedno so vojskite. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. kamewa i ogan. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. 52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13. 11. go napadna. rezervata so hrana pomala. a Alkim. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. za{to zavladea glad. Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata. 3 [tom toj razbra za toa.3 2 Mojs sevo ova.50. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. 63 Potoa brgu pojde i. vojuva{e so nego i go prezede gradot. go najde Filip kako vladee so gradot. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi. koga se vrati vo Antiohija.” 10. a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo. kako i pred toa. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe. u{te dodeka be{e `iv. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e. za{to poradi svoite zakoni.

30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. se pozdravija miroqubivo eden so drug.36 izrailskite sinovi. 9 1 Let 24. eden od svoite slavni vojskovodci. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto.32 va poraka. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. tie baraa so niv da bide sklu~en mir. Vakid se vrati kaj carot. se vrati kaj carot i stra{no go obvini. im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. no polna so lagi. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim. ni na vas nitu na va{ite prijateli.8 bo`nicite. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata.10 ta na Judeja. velej}i: „Nema da vi napravime zlo. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena. Nikanor vo Juda (2 Mak 14. a svojot logor go postavi kaj Vitzet. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi.Ezd 6. a {to be{e pogo. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. se podbi so niv.1 Mojs 13. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga. 22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska. 20 Potoa. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78.42 skite sinovi.2-3 zemja so golema vojska. i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego. koe Al.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi.” 16 Tie mu poveruvaa. gi oskverni i gordo govore{e so niv. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13. za da baraat spravedlivo re{enie. 26 Toga{. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim. carot go isprati Nikanor. 25 . 34 No toj gi ismea. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska. 33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna. 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel. me|utoa.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. so koja se zakolnaa. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. a drugite izbegaa vo gradot na David.” 29 Dojde kaj Juda.

se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race.43 35 pa. za nivnite vojni.9. od Adasa duri do Gazir. a vtoriot vo 168 g.” i si otide razgneven. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme.1 go pomina kako den na golema veselba.” 47 Go zedoa plenot od niv. 45 Izrailcite gi gonea cel den. so bojni koli i so mnogubrojna vojska. velikiot car na Azija. toj den 1. toga{. koja tolku gordelivo ja pru`al. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji. a osven toa. a kaj nego dojde siriskata vojska. . i site drugi {to stanuvale protiv niv. nanesuvaj}i im golemi porazi. koi se pobedeni od Rimjanite. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta. neka padnat od me~. Persej a. koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi. Hristos. so kowica. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar. iako tie bile mnogu daleku od niv.1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron.16 40 Is. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e.4 ta raka.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car. so koi se istaknale kaj Galite.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa. 39 3. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici. silno razgneven. i za carevite {to stanuvale protiv niv. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro. no i nego go uni{tile.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo.5. 1 8. 6 Tie go pobedile i Antioh. za juna~kite podvizi. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi. 40 Juda. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien. a drugite im pla}ale godi{en danok. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe. 48 Narodot se raduva{e mnogu. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. pak. koga po pobedata }e se vratam vamu. spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok. vojskata na Nikanor be{e razbiena. a toj prv padna vo bojot. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. prviot vo 197 g.57 14. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila. Isto taka.11 3 Car 8.37 41 4 Car 19. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska. pr. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15.. presudi im spored nivnata zloba. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite.5 salim. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea. a tie. }e go izgoram ovoj hram.N. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej. 15.35 45 4.

ni oru`je. i Jason.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe. pak. Iako patot be{e mnogu dolg. dokolku okolnostite go nalo`at toa. koga mnogumina od niv padnale ubieni. ni pari. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici .`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime . sinot na Eleazar. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz.se pla{at od niv.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. tie pojdoa za Rim. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee. ni korabi. Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata. ja zavladeale nivnata zemja. 27 Isto taka. Midija. 19 I taka. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile.10 2 Mak 4. {to i da dodadat ili odzemat.3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. sinot na Jovan. ako nastane vojna vo judejskiot narod porano. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den.11 8 a Indija. 30 Ako. site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora. toa }e gi obvrzuva. 20 „Juda nare~en Makavej. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama. pa pristapija i rekoa: . kako {to }e nalo`at uslovite.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi. 18 da im go simnat jaremot od niv. ni brodovi. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. 15 Tie imaat svoe sobranie. a koga sakaat . 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce. potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. toj se zacaruva i caruva. i tie mnogu se izdignale.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24. sin na Akos. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite. i gi isprati vo Rim. ni pari. mo`at toa da go napravat spored svoja volja. 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba. 13 Ako sakaa nekogo da zacarat.” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. bez da dobivaat nadomest. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail.go smenuvaat. nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno. ni oru`je. Taka sakaat Rimjanite. 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv . 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi. 14 no nikoj od niv ne stavil kruna.

velej}i mu: „Nie nemame sila. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. vo sto pedeset i vtorata godina. ako. 23 . kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici. na{iot ~as do{ol. borbite. 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda. koga vidoa kolku e mnogubrojna. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. kowicata se razdeli na dva dela.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin. 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot. pa. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici.21 22 3 Car 11. 17 Borbata be{e mnogu `estoka. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici.40 15 2 Car 13. zemjata premina kon stranata na neprijatelite. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara.19. 13 3 Car 1. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego. 16 Koga onie. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda. mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. sega sme malkumina. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea. 3 Vo prviot mesec.jas da begam od niv. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava.41 23-25 Ps 91.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. ubija mnogu lu|e. 18 padna i Juda. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana.8 Is. 8.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici. hrabrite podvizi {to gi izvr{i.23 21 2 Car 1. nivniot logor be{e pred Erusalim. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata. vo podra~jeto na Arvili. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na.N. vojnata go trevo`e{e.” 10 A Juda im re~e: „Ne. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv. 6 No koga ja vidoa golemata vojska. pak. otkako go osvoija. koja trae{e od utroto do ve~erta. negovoto srce se obeshrabri. a drugite se spu{tija da begaat.7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. {to bea na levoto krilo. toa nikoga{ nema da bide so mene .

32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja . sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12. Navatejcite. da soberat mnogu hrana. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. izlegoa i se sokrija vo gorata. Vetoron. Vetil i Tamnata. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. i taka da go sru{at deloto na prorocite. 54 Vo sto pedeset i tretata godina. no protivnicite ne pojdoa protiv niv. koj mo`e da 26. 34 Vakid.16. 39 Koga gi podignaa svoite o~i. veseli izvici i golema pridru`ba. 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal.25 mesto nego . 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda. nemame mesto kaj da izbegame. porti i reziwa. sega tie se pred nas i zad nas. ne se 33 1 Car 24.2 najde ~ovek sli~en na nego. ostavaj}i vo niv vojska i hrana. 33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ . 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur. mlado`enecot. kako voda~ na pridru`bata. vo vtoriot mesec.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda. 53 sobra i zalo`nici. ja mina rekata Jordan. i po~naa ve}e da urivaat.da ja vodi{ na{ata vojska. 35 A Jonatan go isprati svojot brat.so visoki yidovi. i gi zamoli prijatelite svoi.N. Emau. ete. 2.2 Amos 1.50 Jordan. }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot. ete. toj i negovata vojska. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan. brat mu. tipmani i so mnogu oru`je. padnaa mnogu ubieni. sega nie te izbravme tebe 35 5. 49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid.1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3. 30 a. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat. i tie go zedoa celiot plen. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. a zvucite na nivnite svirki vo pla~. 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg. 50 3. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot.13. a drugite izbegaa vo gorata. okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1. vo eden saboten den. usta50 . 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki. 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija. 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost.20 telite na na{iot narod.” 47 Borbata po~na.1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20. Faraton i Tefon .40 Is. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. 12. i site onie {to bea so nego. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12.39-40 Amos 8. 45 Ene. koga go razbra toa.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan. no toj se trgna nazad od nego. Gazir i tvrdinata.

” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. 62 Potoa. kako i Fasironovite sinovi.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina. a mnogumina od niv i ubi.5 13. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva.2.31 Er 47. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. toa mnogu go nata`i. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska. oneme. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne. a i gora- 10 . da go povikame Vakid da se vrati. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod. otkako razbra za toa. zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni.10. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. ja sobra seta svoja vojska.16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. no tie ne mo`ea. Jonatan. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot. 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa.5. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi.7 plenil vo Judeja. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego. vo pustinata. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija. na negovite bra}a i na negoviot narod. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini. nitu pak da upravuva so svojot dom. 73 Se smiri me~ot vo Izrail. i gi ubija. toj }e gi fati samo vo edna no}. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja. vedna{ se vrati kaj carot. 63 Vakid. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja. vinovnici za toa zlo. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata.11. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim. 58 70 Koga razbra za toa. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. se vrati vo svojata 2 Mojs 24. Jonatan isprati 73 2. 56 Taka umre vo te{ki maki. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari. ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi.16. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a.

a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. za ona {to go pravite za nas.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i. pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi. saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. izvr{eni od nego i od negovite bra}a. koi gi prestapile zakonite i za23. vo sto i {eesettata godina. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. prisoedineti kon nea . 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata. (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna).33-36 povedite. {to mi pripa|aat mene.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . i napravija taka. 9. 20 I taka. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4. od dene{niot den i za ve~ni vremiwa. da go pazi{ na{eto prijatelstvo. }e se narekuva{ prijatel na carot. 15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan. otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti.od Samarija i od Galileja. i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi. a i tri dena pred i tri dena po praznicite .18 vo tvrdinata. 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini.pozdrav. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2. 34 Site praznici. 27 ostanete ni i ponatamu verni. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11. isto taka. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi. se otka`uvam i od negovite predeli. na praznikot Senici. 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota.50-52 . se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni. da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja. neka bidat site oslobodeni od dava~kite . 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar.34 preminale kon na{ite neprijateli.pozdrav. te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod.13-15 kako pribe`i{te. zarobeni vo judejskata zemja. nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat. za koi e potrebna vernost. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad. od desetokot i od site negovi prihodi. a nie }e vi otplatime so dobro. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij.657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa.29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan .za sebesi i za svojot dobitok. kako i za makite {to gi pretrpele. od ni kamewa.

2 Mojs 33.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv. 4. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je. izma~uvaj}i gi bez milost. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar. kako {to im prilega na carevi.” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo. a poradi carski dava~ki i danoci. sam so Kleopatra. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego .12 sonce. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot.15 Judeja od Samarija. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet. otsega }e go davaat za potrebite na hramot. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. daj mi ja tvojata }erka za `ena. samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. prisoedineti kon 5. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo. 39 38 Trite oblasti. a sednav i na prestolot na negovoto carstvo. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. 33. svojata }erka.8-9. go razbiv i nego i negovata vojska. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. toj den Dimitrij padna mrtov.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv.8. 43 I sekoj. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro.30-31 11. ja prezedov vrhovnata vlast.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast.28-34 na da bega. . kako {to veli{. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7. i neka `iveat spored svoite zako- ni. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej. otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata.1 2 Mak 6. vojskata na Dimitrij po~46 10.26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6. kako {to odredil carot za judejskata zemja. neka ostanat pri10. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti.46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok. egipetskiot car. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja.8 pobedi. 53 Vlegov vo borba protiv nego.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. otkako gi islu{aa ovie zborovi.

78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice. za{to kowicata se izmori mnogu. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. tamu }e gi izmerime na{ite sili. izleze od 83 16. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. za{to vojskata e so mene vo gradovite. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost. najposle kowite nivni se izmorija. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot. miruva so nikakva rabota. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. 67 izbra deset iljadi ma`i. taka i napravija. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik. 81 No vojskata dobro izdr`a. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan. vo zemjata na svoite predci. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon.15 7.Sud 1 Car 5. kakva {to. toj sobra golema vojska. 77 Koga Apolonij slu{na za toa.2-5 dru`i za da mu pomaga. spored obi~ajot. 62-63 1 Mojs 41. i Jonatan vleze vo Jopija.” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. a brat mu Simon mu se pri. im se dava na carskite rodnini. toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. tie ja zaobikolija negovata vojska. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani.1-7 negovata slava. pa se vrati vo Antiohija. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. se ohrabri vo du{ata.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij. upravitelot na Kele–Sirija. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. no dojde vo ramninata. za da se spasat. mu go . Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. isto taka.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. ni klisuri. a tie }e ti ka`at. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea. site se razbegaa. i po~naa da vojuvaat protiv nea.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3. so mnogu plen. 75 Se ulogorija vo Jopija.23 Erusalim. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31.41-43 Est 6. 65 I taka.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. 73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite. slezi kaj nas vo dolinite. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. svetili{teto na nivniot idol. 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta. kade {to nema ni kamewa. sinot na Dimitrij. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego. toj odnovo mu iska`a po~esti. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo. kako e oble~en vo porfira.

46 nata na Azija i krunata na Egipet. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli. 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. naredi opsadata da prodol`i i. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu. da vladee so nego nasledno. 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata. otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite. Ptolomej ja izvede svojata vojska. Azot i okolnite razurnati gradovi. 12 Pa. 24 Pa. no carot premol~a i ni{to ne re~e. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici. a Ptolomej se raduva{e.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa.11. re{i da se izlo`i na opasnost. kako i mnogu korabi. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. 21 No nekoi. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. oplakuvaj}i se od nego. Aleksandar otide da vojuva protiv nego. za{to toj saka da me ubie. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. 4 Koga se pribli`i do Azot. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it.34 |a{e vo Kilikija. 15 Koga slu{na za seto toa.11 3 Car 5. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi. 22 Koga toj slu{na za toa.5 2 Car 17. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat. koja ja ima Aleksandar. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. 18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. za{to mu be{e test. 20 . 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan. a potoa se vrati vo Erusalim. otkako mu ja odzede svojata }erka. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo.83-84 morskiot breg. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu.12 1 Car 13.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo. Jas }e ti ja dadam }erka mi.33 10.17 Sud 7. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. koja se narekuva Eleftera.21 1. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. kako pesok na 10. otkako sobra mnogubrojna vojska. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat.1. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. koi bea vo nea. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10. mu ja dade na Dimitrij. 3 No.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata.32.so kru. se naluti. koi ne go sakaa svojot narod. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon.20 ohija i se krunisa so dve kruni .

zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot.30-31 1 Car 1. Lida i Ramataim. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij. 46 Carot izbega vo dvorecot. gi raspu{ti site svoi vojski. sekogo vo negovoto mesto. se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad.na{ite prijateli. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite. 11-12 Mt 27. koi postojano gi napa|ale Izrailcite. mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego.20. 37 I taka. go menuvame carskoto pravo. {tom }e se uka`e prilika za toa.1 2 Car 13. osven stranskite vojski. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija. potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod. 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i.67 11. pa ostana so nego mnogu denovi. koj go vospituva{e Antioh. za{to site moi vojski se odmetnaa od mene.pozdrav. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod . 49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad.34 34 10. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja.23 1 Let 8.661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10. koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas. go napravi eden od svoite prvi prijateli. maloletniot sin na Aleksandar. 48 go zapalija gradot.65 27 pa. na{iot rodnina.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva. otide kaj Imalikuj Arabjanecot.” 28 10. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim. vi go ispra}ame i vam za da znaete. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat. 39 Trifon. A Judejcite se proslavi- . ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego.29 38 10.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame. 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten.58 negovite predci go mrazea. od danoci i mu veti trista talanti. koi gi ima{e pred toa. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na. kako i trite oblasti i Samarija. 34 Osven toa. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa.57 35 10. 33 Na judejskiot narod .38 11.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir. poradi {to site vojski na 6. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar. 43 Me|utoa.30.50 rodi. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten.

vo Galileja. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5. da nosi porfira i zlatna dijadema.65 12. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. Toj go opsedna gradot. sama ode{e kon nego od drugata strana. no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur. ne saIs. no `itelite na ovoj grad se zatvorija. tuku i silno go o`alosti. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor. zapovednici na voenite odredi. pak.39 70 2 Mak 11.isto{teni.” 12 . go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori. sinot na Av{alom.2 Lk 5. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i. go zamolija za mir. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa. ete. sinot na Halfij. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. koga go vidoa seto toa. i toj se soglasi. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim. 70 i nieden od niv ne ostana.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. 63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. 67 Sud 4. potoa otide duri do Damask.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. i Juda. 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan. 66 Toga{ opsednatite . i po~naa da vojuvaat protiv nego. 12.N.1 8. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. a toj se smiluva na niv.20. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota. kaj nego se sobraa site sirski vojski. 11. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. koi Dimitrij gi be{e raspu{til. site po~naa da begaat. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. osven Matatija. gi razbi i tie se razbegaa. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. koga dojde vo Askalon.89 zemja pred nego. 3 Tie dojdoa vo Rim. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti.18. 61 Ottamu otide vo Gaza.17 71 Mt 26. Antioh se zacari i se krunisa. ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli.1 Jn 6. 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti. a svojot brat Simon go ostavi nastrana.17. koj be{e seu{te dosta mlad. Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro. go izneveri Jonatan. a vojskata. do samiot niven logor i tamu zastanaa. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas. a onie {to bea so Jonatan. toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite.22-23 14.22 2 15.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno. 68 I. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata. no gi istera od gradot i zavladea so nego. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja.

gi razbi i zede mnogu plen.7 33 10. 12 Nie se raduvame na va{ata slava. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij. 16 Sega gi izbravme Numinij. Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor. na{ite neprijateli bea poni`eni. koi se vo na{ite race. a okolu logorot postavi predni stra`i. iako nemame potreba od niv. bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. protiv nas vojuvaa okolnite carevi. 9 A nie. pa postavi stra`a da ja ~uvaat. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite. Antiohoviot sin. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba. no ne gi stigna. Jasonoviot sin. {tom zajde sonceto. ni vas. 27 Zatoa. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. potoa se vrati kon Jopija i ja zazede.” 6 12. 11 Nie postojano. za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. otkako go razbravme ova. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. a s# {to imame. narekuvani Zavadejci. 24 .18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3.9 30 11. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka. tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta.da gi ispratat so mir do judejskata zemja. be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. 5 Eve go prepisot od pismoto.10 4. pak. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. izbegaa. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. otkako zapalija ognovi vo logorot.35 2 Mak 1. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. va{e e. nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli. koj caruva{e kaj vas.17 judejski narod .44 11. 25 koga izleze od Erusalim. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini. 22 Sega. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car .75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij. 30 Se spu{ti Jonatan po niv. Zapovedavme da ve izvestat za ova. 18 I vie }e napravite dobro. 15 za{to imavme nebesna pomo{. ako ni odgovorite po niv. 23 Nie. nie se izbavivme od na{ite neprijateli. gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. vo praznici i vo drugite denovi. za{to gledaa zapaleni ognovi. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a. koja ni pomaga.9 25 2 Car 8. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli . zatreperi nivnoto srce i. se ispla{ija. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni. i Antipater.” 21 2 Mak 5. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. vo sekoe vreme.pozdrav do bra}ata spartanci.

go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego.4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie. pa potoa }e se vratam. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe.4 9. se vratija nazad. taka {to tvrdinata da bide odvoena. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. 42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas. gi zacvrsti portite i klu~alkite. a iljadata . 51 Gonitelite. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~. site vojski i site dano~nici. 2 otkako vide deka narodot e upla{en. 5 I sega. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto. za na{ite `eni 13 . gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e. da ne dade Bog. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego. Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija.52 53 5 Mojs 32. otide vo Bet–[an. ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. podgotveni za borba. koj se narekuva Kafenata. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. gotovi da se borat. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti. se pla{e{e da krene raka na nego. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat. a jas ostanav sam.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e. 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida.14 5 3 Car 19. 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela. mu dade podaroci. 50 No tie. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik.” 49 5. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a.36-42 12. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e.50 3 Car 19. da se krunisa i da digne raka na carot Antioh.18. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. bidej}i samo zatoa sum dojden. pa koga se digna. i dojde vo Bet–[an. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12.26 13.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a. a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok.10.trgnaa so nego. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe.

tvoite bra}a. 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja. stavi naokolu visoki stolbovi. i napravi golemo zlo na zemjata.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e.izvajani korabi. isprati sto srebreni talanti. mesto Juda i 2. toj gi isprati i decata i srebroto.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat. tuku stana i otide vo Gilad.}e izvr{uvame. A Simon i 1 Mojs 45.33-34 . taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. ja postavi i bojnata oprema. no ima{e golem sneg. a do niv . 16 Zatoa. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni.9 ka`e{ . 9 vodi ja na{ata vojska. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. edna sproti druga: na tatko si. so vrati i zatvora~i. 19 I taka. 29 im napravi ubavi ukrasi. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. za ve~en spomen. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan. a tvrdinite gi polne{e so hrana. toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. no otide po zaobikolen pat kon Adora. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi. 30 Toj grob. i ne trgna poradi snegot.1 Jonatan. Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a. poradi potrebite {to gi ima{e. go izdigna visoko za da se gleda oddaleku. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat.19 31 12. koi bea vo tvrdinata. 12. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana.22 33 14.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~. i so nego mnogu vojska. 28 tamu stavi sedum piramidi. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata. koj be{e pogreban tamu. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto. odnapred i odnazad.36 25 2.70 9. na majka si i na ~etvoricata bra}a.39 32 7. za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen.1. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja. a na stolbovite. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi. gradot na negovite predci. 21 Onie. i s# {to }e ni 20 2 Let 11. sinot na Av{alom. go ubi Jonatan. 32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija.

taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija.54 pravi `iveali{te i za sebe.15 14. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. 44 onie. 38 11. go utvrdi i vo nego na. {to treba{e da go pla}ate. ni da kupuvaat nitu 14. 1 Let 15. 5 Pokraj seta svoja slava. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite. so gusli. koj go zatvori vo temnica. a toj se naseli vo Gazir.7. so psalmi i pesni. ve}e da ne se zema. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. persiskiot i midiskiot car.51 4. 3 Toj otide. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e. skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv. tie trpea golem glad i 12. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam. ja razbi vojskata na Dimitrij. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite.34 15.34-35 12. i naseli ma`i {to go 12. golemiot prvosve{tenik.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto. tuku spored tvojata milost. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail. ja privle~e do gradot.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon. si ja kinea oblekata. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. go fati `iv i go dovede kaj Arsak.5 da prodavaat. razbi edna od kulite i ja osvoi. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego.33-34 mnogumina od niv umrea. so slavoslovija i palmovi gran~iwa. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon.29 41 8. toj im go dade. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv.34-38 39 10. napravi opsadna kula. 2 No Arsak. Neka vladee mir me|u vas. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi.36 pazat zakonot. vo koi ima{e idoli. {to bea na kulata. no gi izgoni od tvrdinata. ja utvrdi hramovata gora. vo sto sedumdeset i prvata godina. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon. ja zaobikoli so vojska.29 36 „Carot Dimitrij do Simon.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. voda~ i upravitel na Judejcite. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav. pak. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir. 14 .18 43 4. neka se zapi{uvaat. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec. kimvali i citri. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`. 40 I.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir.28.

sve{tenicite i do siot judejski narod. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi.18 15. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva. se 12.24 Is 54. Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul. vo golemoto sobranie na sve{tenicite. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion. 16 .43-52 9-10 2 Mojs 33. 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi.17-32 12. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka. sinot na Antioh. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod.4 12 3 Car 5. 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea. i nikoj ne be{e voznemiruvan. izlo`uvaj}i se na opasnosti. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon. judejski pratenici. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race. do stare{inite. vo sto sedumdeset i vtorata godina. sin od sinovite na Joariv.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod.pozdrav. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva. sinot na 26 14. vo tie dni carevite se smirija.65-66 13.10 14 Sof 3. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini. ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja. na{ite bra}a . 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot. nastana golema `alost. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon.31 Mih 4. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas. so golema slava go proslavija svojot narod.5 Zah 8.4 4 Car 18.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa. nasednati po ulicite. 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto. 9 Starcite. i Antipater. sinot na Matatija. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite. 7 11. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici.4 Zah 3. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est. 20 Eve go prepisot od pismoto. Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina. 7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir.15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. .27 18 8. Simon. a Izrail se raduva{e so golema radost.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34. i bra}ata negovi.12 Ps 17. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata. a koga se pribra kaj svoite predci. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja.48 Jason. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv. razgovaraa za op{tata blagosostojba.

pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik.46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok. ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10. 44 Na nikogo od narodot i od 15. 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod. od koi se otka`aa.89 zlatni ukrasi. 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki.33 7.40 li{te.25 6. da gi postavuva na rabota vo hramot. nad oru`jeto i nad tvrdinite.20.29 11. 15 . kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite.13. site dogovori na 1.39 15.29. 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i. 37 Toj vo nea naseli Judejci. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe. Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci.18 40 12.21 41 4.14-15 7. sinot na carot Dimitrij.37.43-48 36 1.22 13. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano.32 15. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10.15 12. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat. koja se nao|a vo predelite na Azot. vo oblastite. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici.65-66 13. da vladee so site. {to ja ima{e sprema narodot. }e bide vinoven.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. koj e na granicata od Judeja. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik . pak.21. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon.33 13.46 Jn 1. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo. i postavi tamu judejska stra`a.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro.11. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata.35 39 2. ili.27 tivre~i na negovite zborovi. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. vo koja pred toa `iveeja neprijatelite. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata. 34 4.

13. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. ako.24 koi vladee{. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej. protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv. nitu mo`e{e da izleze. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. i do{le kaj 14. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja. Arad i Gortina. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite. 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo. nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. eden od svoite prijateli. 21 Osven toa. 11 Carot Antioh go gone{e. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite .669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja.N. koi ostanaa kaj Trifon. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e. 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta.31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12.u{te petstotini talanti srebro. 10. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. taka {to onie. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon.2 dat slobodni. na Atal.36 vas. srebro. na{i prijateli i sojuznici. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon. 19 I taka. Gazir i erusalimskata tvrdina . 27 no toj ne prifati. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. Rodos i Fasilida. 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is.29 begale od nivnata zemja. koja e vo primorjeto. Knid i Kipar i Kirenena. ne sakate da go napravite ova. 11. 31 Ako. kaj nego se sobraa site vojski.39 koni. bea sosema malku. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji. neka ti ostanat tebe. koi gi izgradi i so 14. i toj pobegna vo Dora. za koe se be{e prethodno dogovoril so nego. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. pak. na Arijarat i na Arsak. Dil i Mind. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja. Likija i Halikarnas.gradovi vo moeto carstvo.33 {titot. a korabite se pribli`ija otkaj moreto. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za. tvojot narod i hramot. ne sakate da ni dadete. dajte ni petstotini talanti srebro. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. 15 . zlato i mnogubrojna oprema. pak. ako nekoi lo{i lu|e iz.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci. taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze. a i vojskite go napu{tija. 30 Zatoa. Kos i Sida. otfrli s#.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni.so pisma do carevite i do zemjite.” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij. Samos i Pamfilija. Sikion i Karija.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa . Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora. kako i danocite od tie mesta.

pred niv be{e mnogubrojna vojska.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13.41 10 10. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. pe{aci i kowanici. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. za niv }e dademe sto talanti. i ima{e mnogu srebro i zlato. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. 9 Toga{ be{e ranet Juda. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. a carot mnogu se razgnevi.18. zamislu11 . jas ostarev. po Bo`ja milost.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. a vie. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. 3 No. koi gi bara{ . kako {to mu be{e zapovedal carot. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. a tamu. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail. pa posaka da zavladee so zemjata. prijatelot na carot. sinot na Avuv. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. i im re~e: „Jas. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. Juda i Jovan. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. koja ja be{e izgradil toj.47 3. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost. 2 2. 33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori. toj prv mina. 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. a me|u niv ima{e eden potok. 8 [tom zatrubija so svoite trubi. 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir. 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja.50 8 15.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci. 6 I se krena Jovan protiv niv. pa vodete borba za na{iot narod. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. a koga go vidoa toa negovite vojnici. a drugite izbegaa vo kreposta. 34 No nie. 14.84 13 1.6 3 3. zaginaa okolu dve iljadi du{i.53 rasko{.” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi. od niv padnaa mnogu raneti. nitu gospodarime nad tu|i imoti. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci. moite bra}a i domot na mojot tatko. minaa i tie. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. 13 Negovoto srce se vozgordea. 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. ete. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina. bratot na Jovan. ete.

15 Sinot na Avuv gi primi qubezno. 23 Drugite.9. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi. 22 Koga go slu{na toa. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. pak. pak.48 za da go ubijat Jovan. {to ja be{e izgradil toj. vo edinaesettiot mesec.15 ubie Simon i negovite sinovi. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro. isprati da gi zazemat 3 Car 14. im priredi golema gozba.2 Car 18.29 Erusalim i svetata Gora. 14 Simon. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija. a toj mu ja predade zemjata 19 3.671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1. . 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi. a pisma im ispra. hrabrite podvizi. Jovanovi dela: vojnite.mesecot {evat. vo sto sedumdeset i sedmata godina. slavno izvr{eni.22 roci. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat. 24 20 drugi. gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi. stana Ptolomej i tie {to bea so nego.55 i nejzinite gradovi. zlato i poda. gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda. . 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto. pak. Jovan mnogu se zbuni. dojde i vo Erihon. 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego.7 14.

Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en. kako {to veli samiot pisatel. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv. 13 Bidej}i. Teolo{ki. Vtorata kniga Makavejska.23. nici. gi palevme svetilnicite i prine. Vo nea. toj ne e prvenstveno istori~ar. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. ovaa kniga. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. so elinisti~ko obrazovanie.11. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7.37). najverojatno Judeec. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. nie. 14 Odnosno. vo sto {eeset i devettata godina. so koja se poslu`ija `recite na Naneja. 28 i ponatamu). 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. sovetnikot na carot Ptolomej. vo mesecot kislev. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot.22. koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska.33. zaedno so svoite prijateli. otide na ona mesto. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij. koj `iveel nadvor od Palestina.7 1 Mak 10. Nemu Mu blagodarime sve~eno. 1 Mak 1. za voskresenieto. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5. za da zeme pari kako miraz. za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi.67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata.29.6 1 Mak 4. koja sepak e istoriska vo svojata osnova. bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. koja se smeta{e nepobedliva.52-59 suvavme lebovi. 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. Antioh. 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. Hristos. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno.32–38) i dr. Pisatelot e isto taka anonimen. vo sto osumde. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. Toga{ Mu se 1. . Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa.10. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama. pr. tuku govornik i moralizator. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7. nosi. spored podatocite od samata kniga.1-16 set i osmata godina. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri. stare{inite i Juda do Aristovul.

no od svetlinata. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite. 27 soberi n# nas rasprsnatite. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot. tuku samo gusta voda. toj is~eznal.15 5 Mojs Dobrotvor. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot. 34 carot. izbuvnal silen plamen. kako {to e gore re~eno. 36 Onie. edinstven Car i edinstven 14. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod. go osvetile `rtvenikot.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot. bidej}i na toa mesto. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto. edinstven 27 praveden. Neemija. izgrealo sonceto. smetavme deka e neophodno da vi javime. 18 I taka.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. otkako im Neem 12. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt. 31 Koga `rtvata }e izgorela. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car. otkako izminale mnogu godini. praveden i 26 milostiv. 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. koga Mu bilo ugodno na Boga. kako {to rekol Mojsej. koj go vostanovi Neemija. {to bile so Neemija. sesilen i ve~en. 35 Na onie. Eremija gi krie obrednite predmeti . {to izgreala od `rtvenikot. 19 Za{to. 32.5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo. se na{la vodata. gi frlija pred onie {to bea nadvor. Koga gi prigotvile `rtvite. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot.8-9 25 edinstven Daritel na s#.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. Ti si gi iz.17 i osveti go.16 15 s#. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj.30. toa mesto go narekle Neftar. Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat.Bibliotekata na Neemija .2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod. go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile. Sozdatele na 1 Mak 6.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni. otkako ja ispital rabotata. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto.673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite. pak. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. so koja Neemija i onie {to bile so nego. taka {to site se za~udile. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. na koi im go dal. vivnal silen ogan. koga toj. 22 Samo {to go napravile toa. Ti go izbavu.11 gi presekoa glavite. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot. 2 .33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval. oslobo.5 Mojs 30. 32 A koga go napravile toa. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. po~naa da frlaat kamewa i 18. sve{tenicite go 3 Mojs 6. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto. Ti si stra{en i silen. 23 Dodeka gorel ognot. ispraten tamu od persiskiot car. prinese `rtva.6 zatvorija svetili{teto. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. gi isekoa na par~iwa i. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija.3-5 Er 23. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi. 16 pa. Gospodi Bo`e. {to zna~i: O~istuvawe. 20 I.

1-32 51. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak. 8-13 10 3 Mojs 9. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5. 13 A. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti. kade {to gi vnesol skinijata.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok.12-26 . 5 Otkako pristignal tamu. a i pismata na carevite za svetite prinosi. 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator. iako bea malubrojni. sve{tenstvo i svetili{te. nadaren so mudrost. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot. kako gi sobral knigite za carevite.1 7 Er 3. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot. 15 Zatoa. taka. ne mo`ele da go najdat. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32.24 pratete lu|e da vi gi donesat. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod.na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat. 21 3.15. 25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal. se nadevame na Nego.56 ta {to n# snajde. 6 Potoa.1 11 3 Mojs 10. 27 iako za nas.2-12 7. 17 A Bog.16-20 12 3 Car 8.5 race. i deka se iska~il na gorata. 22 i za pojavite od neboto. za prorocite i za David. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata. koi bile izgubeni poradi vojna. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. koga se molel i Solomon. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e.27 vi. ognot ja progolta. olesnuvawe . vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka.49 34. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot. 7 A Eremija gi ukoril. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo. 10-11 9 3 Car 5. Toj nabrgu.16 40. 62-63 2 Let 7. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon. po Bo`jo otkrovenie. 9 Se govori i za toa deka Solomon.29 go praznuvame o~istuvaweto. Kov~egot i kadilniot `rtvenik. hramot da bide veli~estveno posveten.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. poznat vo celiot svet. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite. a potoa go zayidal vlezot.23-24 3 Car 8. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot. ako imate potreba od niv. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno. poka`ani na onie.65 13 Ezd 6. koga Mu se molele na Gospod.2 10.2 Er 29.1 Mak 1. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. a dobro }e 11. ako i vie gi praznuvate tie deno. carstvo.16 8 2 Mojs 24.8 bide. {tom razbral za toa.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. na koi im se zakanuva{e propa|awe. taka {to.34-38 3 Car 8. za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija. na koja se iska~il Mojsej. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera.

10.19 13. 30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. vo gradot se sozdade golema voznemirenost. koj bil postaven za nastojnik na hramot. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. No. 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. da go po~neme prika`uvaweto. 9 Koga pristignal vo Erusalim.43 15 2 Mojs 23. pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari. a bara od nas napori i vnimanie.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe. 33 I taka.19 11 Neem 2. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved. {to pravi kratki izlo`uvawa. kako {to rekovme. a ovoj go odbral Heliodor. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe. dovereni na pazewe. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata. i da gi istra`uva{ site izvori. 11 i deka eden del e na Hirkan. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato. a samata istorija da ja skratuvame. da gi isleduva{ site poedinosti . oble~eni vo sve{teni~ki ode`di. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. koj e po~ituvan vo celiot svet. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. sinot na Tovija.2 1 Mak 3. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. oti{ol kaj Sir 32. sepak. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa. 14 Toj opredeli den. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto.6-12 .1 13. i negovata omraza kon zloto. i vo nepovredlivosta na hramot. eden mnogu ugleden ~ovek.7 korisen i na drugite. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. od plemeto na Venijamin. Ezd 6. pa taka mislime i nie za na{ata rabota. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija. 4 No nekoj si Simon. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. 13 7 10.8 12 1 Mak 10. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot.32 10 5 Mojs 27. 15 Sve{tenicite. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. pak. negoviot dr`aven upravitel. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi. Voznemirenost vo gradot Heliodor. do Onoj. 32 Onoj. ova ni najmalku ne e lesno. koj ima{e carska zapoved. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina.11 11.

3. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa.19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. hramot. to. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop. prinese `rtva za negovo spasenie.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak. koj pred malku vreme. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. se ispolni so radost i veselba. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te. 19-20 2 Car 13. toj mu odgovori: 35 . Koj mu go zapazi `ivotot. 34 a ti. i stra{en kowanik. a treti gledaa niz prozorcite.23. 33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe.19 Pla~ 2. 15. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva. a drugiot . is~eznaa. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa. drugi kon yidovite.Dan 4. 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor. Promenata kaj Heliodor A Heliodor. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. 31 Potoa. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce.9 pere{e so seto svoe telo. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila.28-29 zemja. devojki.” I otkako gi izgovorija ovie zborovi.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila.29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. oble~eni vo ista rasko{na obleka. 37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo. 32 Prvosve{tenikot. nego go obvi gusta temnina.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e. 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum. eden od ednata. 20 i site krevaa race kon neboto i se molea. pa koga se ispravi na zadnite noze. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. kaznet od Boga. izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12. be{e ispolnet so strav i trepet. koi gi vide so svoite o~i. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil. toa na onie {to go gledaa. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. nekoi od pridru`bata na Heliodor. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3.28 `uvaa du{evnata maka.15. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj. tr~aa edni kon portite. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as. pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. 6. go zamolija prvosve{tenikot Onija . odea vo grupi na ulicite.od drugata strana. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost. go udira{e Heliodor so prednite kopita.

pa gi vode{e vo dom na sramot.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite.Toj gi bie i gi uni{tuva. a ne prvosve{tenik.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi. vo prisustvo na carot. urivaj}i gi zakonskite uredbi. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. tatkoto na Evpolem. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja. stana car. pri edna nivna sredba. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . antiohijci. 4 Onija. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4. 9 Osven toa. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. 8 vetuvaj}i mu na carot. pa. ja pottiknuva zlobata na Simon. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast. . 11 Gi ukina pravata. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. 18 Koga vo Tir se odr`uvaa. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija. 13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. bdee nad toa mesto i go za{tituva. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. ako mu dozvoli 1 Mak 8. i }e go pre~eka{ kaznet. 39 Onoj. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. na toj bezbo`nik. 15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. koga Antioh. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. a da ostaneme nekazneti. Jason.1 3.8-10 13.” 40 Ete. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. 3. gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti. po~naa da se izvr{uvaat ubistva.5 samo ako ostane `iv.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5. 5 otide kaj carot. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. nego is4 prati go tamu. bratot na prvosve{tenikot Onija. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram. so eden zbor. so posredstvo na Jovan. nare~en Epifan. tie im stanaa neprijateli i krvnici. i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite. zabraneti so zakonot. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. trista i {eeset talanti srebro. Koj `ivee na neboto. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni. 2 Dobrotvorot na gradot.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. petgodi{nite natprevari. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo.

bratot na prethodno spomenatiot Simon. se vrati vo Erusalim. koga se sretnal so carot. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. iako se somneva{e vo nego. postojano gi bara{e od nego. Toga{ Andronik otide kaj Onija. 34 Zatoa Menelaj. zatoa koga se upati vo Jopija. zapoved. . zapovednikot na gradskata tvrdina. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot. 30 34-35 Dan 9. bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. Antioh se posomneval vo nego.2 a Sostrat go zamenil Kratis. bidej}i toa go smetale kako 3. parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver. 26 Pa taka Jason.7 ne{to neprili~no. tuku i mnogu drugi narodi. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani. eden od golemodostojnicite na carot. 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. Jason go isprati Menelaj. ne vodej}i gri`a za pravda. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija. izleze od svoeto skrivali{te. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot.12 nikot na Kipranite. ja pofali negovata vlast.4 4. {tom se sostana so Andronik. da go pogubat nego . 38 razgneven na Andronik. a Onija. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. toj dojde vo Erusalim.33 3. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{. kade {to toj go ubi Onija. vedna{ go ubi. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. 12. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite.ubiecot. so fakeli i vosklici. 32 Toga{ Menelaj. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida.1. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti. Herkul. go zamoli da go ubie Onija. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi. sinot na Menestej. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. onie {to gi zedoa da gi nosat. 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment. no. 37 Antioh. 20 I taka. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija. iako Sostrat. 24 A toj.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. koj go izmami svojot roden brat.

se gledaa kowanici. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina. ve}e faten. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. 45 A Menelaj.8 1 Mak 3. i otkako gradot be{e prezemen. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro.1 1 Mak 1. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. drugi stapovi.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah. Dorimenoviot sin. i samiot ostana neoplakan i neu5 . Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite. poradi al~nost na vlastodr{cite. ako se zastapi pred carot za nego. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je. 46 A Ptolomej. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna. 50 A Menelaj. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi. toj bega{e od grad vo grad. nekoi ranija. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. 39 43 45 8. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e. onie {to govorea vo odbrana na gradot. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah.16gra|anite. 42 taka {to mnogumina od niv ubija. 48 I taka. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. 44 Koga carot dojde vo Tir. pod izgovor deka treba da se osve`i. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. Menelaj izbega vo tvrdinata. nad celiot grad vo vozduhot 49. i zatoa po~na nasekade da se govori. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin.29 3 Car 2. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. dodeka kutrite obviniteli. niv carot gi osudi na smrt. 47 Menelaj. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. 49 Duri i tir~anite. narodot i na svetite sadovi. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. be{e izveden pred sud. a ne nad ednorodnite bra}a. frlawe streli. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. samiot zagina vo tu|a zemja. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. sekako deka }e bea oslobodeni. so znaewe na Menelaj. vinovnikot na seto zlo.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. narodot se digna protiv Lisimah. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv. go odvede carot pod nekoj trem.11 predmeti. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. pa napreduvaj}i vo zlobata. star po godini. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. be{e proteran vo Egipet. sli~ni na vojnici. 13. mu veti mnogu pari na Ptolomej. 10 2 Vo tie denovi. 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani.

3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot. koga bi se osmelil da vleze.28. a osven niv. i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost. a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod. a go vode{e Menelaj. 20 Zatoa i svetoto mesto.12-17 9. a `enite i decata da gi prodadat. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite. a hramot vo Garizim . zaslepen od svoite gordi misli. sepak.31 Filip. 6 . 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2. 6. nitu so grobot na 21 I taka. desetti vo svojot rod. Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto. Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni. po~ekal do svetiot saboten den. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto. tuku go izbra svetoto mesto .38 po`estok i od onoj {to go postavi.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. Antioh. pa pobrza 8. `eni i deca.38 go napravi pogodno za plovewe. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti. 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite. 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto. 13 Taka izginaa mladi i stari. mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4.27 to . 23 a vo Garizim go postavi Andronik. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race. Mk 2. 11 Koga carot razbra za seto toa. i Menelaj. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. dobi del od Bo`jite dobrini. 25 Koga dojde vo Erusalim. rodum od Frigija. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite. svoite tatkovci. imaj}i del od narodnite nevolji.13 15.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja. umrtvija ma`i. kako {to go odvratija i Heliodor. predavnikot na zakonite i na tatkovinata. 27 Toga{ Juda Makavejski.zaradi narodot. toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili. otkako se smiluva Velikiot Gospod. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot.8 da se vrati vo Antiohija. Atiwanin. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. zaklaa devojki i doen~iwa. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni.za suvozemni pati{ta. a more. otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i. a po priroda Evr 11.hram na Zevs Gostoqubiviot.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. 17 Antioh. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa. da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni.

21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2.7-8 sabotata. otkolku sramniot `ivot. a najpove}e .1 15. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon. 3 Mojs 11. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi.15 12. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe.31 1 Mak 5.1 Sol 2. 7 Sekoj mesec. gi frlija preku gradskite yidi{ta. no. 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi. sprotivni na zakonot. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo. nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta. na rodendenot na carot. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot. neka ni bide dovolno kako spomen. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. re{eni poskoro da istrpat.8 4.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. bea izgoreni. n# kaznuva so nevolji. smetaa deka e gre{no da se branat.4 ot na grevovite.45 13. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo. Tokmu toga{ nastana vistinska maka. poradi svetosta na toj den. . a so nas ne postapuva taka. za negovite slavni beli kosi. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. 5. 20 a taka treba{e da postapuvaat site. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt.Svojot narod. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi. toga{ koga tie }e se nat. 9 Onie. ni praznuvaweto na prazniciMudr 11. 17 Ova {to go rekov. otkako bea prijaveni kaj Filip. 6.13 nas Svojata milost. za{to.Is 65. Nego go prinuduvaa.poradi svetiot i od Boga daden zakon. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. eden od prvite kni`nici. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost. 29-38 voleni `rtvi. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4. no nikoga{ ne n# izostavuva nas . tuku za vrazumuvawe na na{iot rod. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki.9 te. dru`ej}i se so bludnici.25 Sud 1.16 nite grevovi.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den. tuku nabrgu bivaat kaznuvani. re{itelen vo svojata blagorodna odluka.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame. toa e znak za golemata Bo`ja milost. ve}e ostaren.16 rupaat. koe bi mo`el da go jade. no mnogu li~en. 23 No toj. 21 Toga{ onie.

23 zaedno so nivnata majka. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! .29. negovite zborovi gi smetaa za ludost. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e. ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot. 4 Koga gi v`arija.36 eden so drug. pa koga mu go pobaraa jazikot. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt.12. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel. 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7. toj treba da se nadeva na Boga . od glavata. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. toj vozdivna i re~e: „Gospod. 27 Zatoa sega.vo drugiot. 26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32. se pottiknuvaa 7. 13 Koga umre toj. a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku. 14 Pred da umre. koe gi prezira{e makite. otkako go osakati sosema. drugite sinovi. poradi mojata licemernost.42 Dan 12. 29 Toga{ i onie {to go vodea.” 12 I samiot car. ti ni go odzema{ sega{niot `ivot.deka Toj }e go voskresne! A ti.14 25 pa. Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot. go izvedoa vtoriot na podbivawe i. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13. Koj znae s#. ma~itele. podavaj}i gi bez strav i svoite race. vo sega{novo vreme. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot. toj go poka`a. ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori. re~e: „Ne. i onie {to bea so nego. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli. }e se poka`am dostoen za svojata starost.14. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni.11. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi.2 kite. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. preku mene da padnat vo zabluda. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego. vozdivna i re~e: „Ma~itele. 9 7. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego. 5 I taka. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat.36 pred majka mu. otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci. tuku i za mnogumina od narodot. za tebe }e nema voskresenie za `ivot. hrabro da gi istrpat ma.” 7 Koga umre prviot. 8 7.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe.37 pe~at vo tava. nitu po smrtta . ne samo za mladite.

” 30 Dodeka taa u{te govore{e. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot. gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel.5 de{ kaznet.” 20 Najdostojna. Jov 10. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. 26 Po dolgo ubeduvawe. spored Bo`jiot zavet. dostojni za ~udewe. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba. koja sum te nosela devet meseci vo 14. zaedno so tvoite bra}a. ne gordej se popusto.13 15. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji. a ti. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen.39 se popusto. se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot.683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj. ne izdignuvaj se so prazni nade`i. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. za voshit be{e majkata. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. Sozdatelot na svetot. pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot.11-12 rod.deka ti nema da biProp 11.11. 31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite. spored Bo`jiot sud. napolno izbezumen. 37 I jas. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. smiluvaj se nad mene. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok. tri godini so mleko sum 28 te doela. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba.” 39 Carot. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. . i ne samo so zborovi. pogledni gi ne. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. Koj gleda s#. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina. a ti.2 1 Mak 11. koj. molej}i Mu se na Boga. 36 Na{ite bra}a. pak. 23 Zatoa. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot. re~e: „Ne mami Dela 5. po Bo`ja milost. pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. odgledala i Jov 26. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas. kako i moite bra}a. 31 28 Ti se molam sine.8-12 19 No ne misli . 33 Pa. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. Toj pak }e se smiluva nad nas. dobija ve~en `ivot. nabgru da se smiluva nad Svojot narod. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga. 29 Ne pla{i se od ubiecot. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej. vo maki i stradawa.17 13.7 vospitala. koj be{e u{te `iv. sum te hranela.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost. 34 A ti.31 17 mojata utroba. go sovetuva{e najmladiot. Svoite slugi.

20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4.36-37 1 Mak 7. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. a nie imame verba vo Sesilniot Bog. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite.27) Filip. od mno`estvoto neznabo{ci. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci. koj gi prodal u{te pred bitkata. 15 ako ne zaradi niv.8 15 Er 14. 14 A drugi.38–4. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti. Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti. gi napu{tija svoite mesta. 18 Za{to. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego. 1 Mak 3. se obrati pismeno do Ptolomej. prodavaa s# {to imaa so sebe. 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati.27 8.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci.1 4 1 Mak 1. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade. Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3. toj gi izvesti onie {to bea so nego. 9 Toj go odbra ikanor. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost. 6. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. eden od negovite prvi prijateli. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor. a da ne se oskverni.22 4 Car 19.8. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3.9 18 Ps 19. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva.7 19-20 15. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite.45 5. 5. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod. po~naa tajno da odat po sela4. iskusen vo voenite raboti. 41 Po sinovite umre i majkata.35-36 Is 37. tuku hrabro da se borat. koi nepravedno gi napa|aat. pa sobra {est iljadi ma`i.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite. 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska. vele{e toj.7 13 5 Mojs 20. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite. pak. vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e.41 . 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e. zazema{e pogodni polo`bi.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot.22 ta.2-10 42 Ete. Patrokloviot sin. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6. za vojskata {to se pribli`uva.

33 Potoa.3 8. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi.12 Dan 4. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. 6-21 9. pa kako nekoj pobegnat rob. me|u sakatite. 2 Mak 2.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej.Svoite slugi. od plenot oddelija za sakati. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. i dobile golem 12.2 Judita 1. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie. pa.31 36 3. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol. podgonet od `itelite na gradot.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta. vdovici i siraci. 1 Mak 3. zakonite i za tatkovinata. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat. toj ja razde6-44 7. Zatoa narodot se sobra. koi ja bea izgorele svetata vrata. 35 so Bo`ja pomo{.8 1 Mak 1. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim.9-29 8. gi gonea na golema dale~ina. go izgorea Kalisten i nekoi drugi.36 plen. Simon. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata. 32 12. otide po osameni pati{ta vo Antiohija. 30 33 1. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto.7 5. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e. za{to nemaa vreme.20. otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor. plamnat od bes. toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe.27 Judita 5. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto.31 6. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot. site drugi se razbegaa. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa. grabna oru`je i Antioh. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija. siracite i me|u narodnite stare{ini. mora{e sramno da se vrati nazad. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec. i bea izbegale vo edna ku}a. No Nebesniot sud ve}e go 9 . blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost.10 sto i dvaeset iljadi lu|e.1 Tov 3. 4 Toj.36 9. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i. trojniot zlostornik Nikanor.1–17. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi. najbezbo`niot ~ovek. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. tie ja praznuvaa radosno sabotata. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite. vdovicite.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. se sobraa na zaedni~ka molitva.30-32 Ezd 6. molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv . 25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat. no se vratija. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj.

poln so nade` vo neboto. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb. za{to i toj im 66. Judejcite. site }e gi iz. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i. }e gi vratam site sveti sadovi. te{ko se razbolev. ili nekakva nezgoda. 17 i. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh . kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. jas go odrediv za car mojot sin Antioh. 8 Onoj. gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot. 23 16 svetiot hram. u{te dodeka be{e `iv. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig.24 Sir 7. 15 Judejcite. osven toa. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga. 11 A sega. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik. celiot skr{en od bolki.” 18 No. otpa|aa par~iwa meso.11. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas.2 u{te pobrzo. cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. i jas samiot }e stanam Judeec. }e go ukrasam so najskapoceni darovi. a rabotite vi odat kako {to treba. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi. koj nekoga{ go ogra. Is 14. Na vra}awe od Persija. koga vojuva{e vo gornite krai{ta. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. poradi u`asnata smrdea.1 Mak 3. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska. ako se slu~i ne{to nenadejno. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca. zapoveda da vozi Ps 78.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. 24 ta.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. iako mi e sostojbata mnogu te{ka. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. 23 No. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila.28 edna~am so atiwanite. a sega ve}e nikoj.na svoite dobri sogra|ani. tuku zaedno so Dela 12. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat. 22 Ne o~ajuvam. 19 . toj prizna. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e.23 mnogu nevideni bolki. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. le`e{e celiot iskr{en na zemjata. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot. ne mo`e{e da go istrpi. tuku ispolnet u{te pove}e 28. go objavuvam za sloboden. bidej}i znam deka tatko mi. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud.11 6 napolno zaslu`eno. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa. bidej}i e smrten.21 te ptici i na yverovite. 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki. 25 osven toa. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi.17 rovi.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21.10 nost protiv Judejcite. od kade potoa go dignaa na nosilka.37 biv. si be{e opredelil naslednik.

kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8.1–8) A Gorgij. negoviot prijatel od detstvoto. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas.17 Negovo. koj mu be{e doveren od Filopator.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. sinot na onoj bezbo`nik. otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. kako yverovi po gori i pe{teri.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6. obvieni so br{len. 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin. gi obespokojuvaa Judejcite.8 8.32 vremeto na Antioh Evpator. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. 7 Zatoa.14 6. otide vo Egipet. 29 Negovoto telo go prenese Filip. i deka preminal kaj Antioh Epifan. pak go zazedoa hramot i gradot. pod vodstvo na Gospod. }e postapuva so vas dobro 1. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. 17 I. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata. im se odmazdija na site. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at. kako i na praznikot Senici. nare~en Makron.12 i ~ove~ki. nosej}i stapovi.40 te{ka smrt. {tom stana voen upravitel na onie mesta. uni{14 4. gi zazedoa tie mesta. otka6 5. napravija kadilnica. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo.22 6. otkako gi napadnaa silno.9 12. 6 Praznuvaa veselo osum dena. prinesoa `rtvi. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi. kaj Ptolomej Filopator.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev. 15 Zaedno so nego i Idumejcite.45-46 6. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi. gi napadnaa idumejskite tvrdini. i toga{. i so naj23. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. 27 Jas sum uveren deka toj.siot judejski narod da go 1 Mak 3. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator. otkako nema{e ve}e ~est i vlast. 4 Otkako go napravija seto toa.17 godina. podignaa drug `rtvenik. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik.19-2. 16 Makavej i onie {to bea so nego. 3 Potoa go is~istija hramot. zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj.8 1 Mak 6.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego.8 . koi se borea na yidinite. zeleni gran~iwa i palmi. 29 5. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba.3 moite `elbi. zatoa {to go napu{til Kipar. 11 Koga go prezede carstvoto.11 8. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv. izgradeni od tu|incite. sledej}i gi 10.” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie. 12 Ptolomej. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci.27 ko pretrpe najte{ki maki. koj od strav pred Antiohoviot sin. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite. po trigodi{en prekin. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij. nare14 ~en Epifan. pa. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5. prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite.

a ubija 8. pa. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4. kako i negoviot brat Herej i Apolofan. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. poradi nivnoto srebroqubie. a koga se pribli`ija do neprijatelite. podnesuvaj- 29-30 3. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite.11 1 Mak 3. go ubija.22 mesta.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. 33 Makavej i onie {to bea so nego. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej. dvaeset momci od vojskata na Makavej. a drugite . pak. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. 10.26–35) Sosema nabrgu Lisij. 25 Koga po~na da se pribli`uva. pa. so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi.11 Is 30.25-26 5. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata. glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. koj se be{e sokril vo edna jama. a so nea upravuva{e Herej. 32-33 11 .go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata. `ivi gi gorea bogohulnicite. otkako zapalija kladi. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. {to bea vo tvrdinata. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je. drugi ja iskr{ija portata. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23.N. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto.30-31 32 1 Mak 13. 38 Otkako go izvr{ija toa. 8. Is. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli. gi palea kulite. kako {to se veli vo Zakonot. tie zastanaa. kade {to be{e pove}e potreben. koga se zazoruva{e. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. koe be{e vo negovite race. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod. nare~ena Gazir. uvereni deka taa e nedostapna.22 1 Mak 5.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. opfateni od istiot gnev. 37 A Timotej. se obratija so molitvi kon Gospod. 7.43 11. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv. a i ZaEz 27. 29 Koga zapo~na bitkata.1 10.2-3 30 Is.688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa. a na protivnicite frlaa streli i molwi. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici.N. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. koja be{e mo{ne dobro ukrepena. toga{ onie {to bea so Makavej. 34 Onie. carskiot rodnina i namesnik. 35 Pettiot den. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. 20 A onie {to bea so Simon.

ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava.689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3. bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. 8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim.35 hramovi da go podlo`i na danok. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17.23 2 Mojs naselba. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je. spremni da uni{tat ne samo lu|e. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. 13.70 ven soborec. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan. 5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. so {to treba{e da go zapoznaam. . 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. koga tatko mi otide pri bogovite. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij. 18 Jas go izvestiv za toa carot. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument. 6 [tom Makavej i onie. 15 Makavej.1 11. tuku i divi yverovi. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij. na{a `elba e.3 Jn 20. bidej}i sepak be{e razumen. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo.17 Mak 2.33 ~enost poslednite nastani. 23. 25 Zatoa. 19 Zatoa. koi bea so nego. Mir so Judejcite (1 Mak 6. razbraa za opsadata na tvrdinata. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite. zapovedam nivniot hram da im bide vraten.2 godina.12 sila. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata. toj go opsedna.2 bedlivi. 23 Od vremeto. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. a se spasija goli i bez oru`je. a site drugi gi nateraa vo begstvo. vo bela obleka. mislej}i za op{toto dobro. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. pa sfati deka Judejcite se nepo. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod.16 1 Mak 14. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici. pa duri i `elezni vrati da iskr{at.57–61) 13 No. ako gi vr{at svoite raboti. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani.

3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda. so Bo`ja pomo{. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii.2 tej i Apolonij. rimski stare{ini. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. izvojuvaa pobeda. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. Boga.11 sogra|ani Judejci. a Judejcite se zafatija so zemjodelie. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. Jopijcite. ako isprati{ kaj niv pratenici. pozdrav do judejskiot narod. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost. Tie gi pokanija svoite 13. careviot rodnina. kako i porano. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii. go molea Juda za mir. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i.” 14. Timo. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a.6 3 vo mir i vo spokojstvo. 28 Se nadevame deka ste zdravi.5. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori. da vlezat vo podgotveni korabi. upravi.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{. 8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu. bea napadnati od Arabjani . 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. 31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni.75-76 golemo nedelo. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina.4. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . 3 @itelite na Jopija. gi ubi. pak. izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a. pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno. a nie sme zdravi.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij. sinot na Genej. Jeronim 3.34 `eni i deca. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe.24 gi doznaat na{ite nameri. 12 . odej}i protiv Timotej. a onie {to izbegaa od niv.pozdrav. 4 A koga se soglasija. zaedno so nivnite 14. otkako otplovija.12. izvr{ija 1 Mak 10. vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor. otkako Go povikaa pravedniot Sudija. Lisij se vrati kaj carot. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5.10. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. toa vi go potvrduvame i nie. 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno. gi izdavija. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici. toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost. pa taka. pobedenite nomadi.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici. razmislete i vie dobro.21 i Dimofon. 6 pa. da bidat 13. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi. Arabjanite. otkako }e 4.7 4. kako {to vi posakuvame. 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite.34-37 telot na Kipar. a u{te i Nikanor. gi zapali i korabite. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. na petnaesettiot den od mesecot ksantik.

a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs.22-24 me~evi. se oddale~il od taa zemja. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo.27gr. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. `iteli na toj grad.14. 15 No onie {to bea so Juda. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii. 25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. {iroko dve stadii. nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. nare~eni Tuvijani. tie trgnaa protiv Gorgij. koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. vo vremeto na Isus Navin. 20 Toga{ Makavej. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata . se upatija kon Skitopolis. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. 30 No. sostaveni od mnogu narodnosti. Efron i Skitopolis (1 Mak 5. kaj Judejcite.6 selen so razni narodi. neprijatelot go obzede strav i tre- . za{to se pribli`uva{e praznikot Senici. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5.24 niv. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. divo gi napadnaa yidinite. 10.15 1 Mak 5. gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod. 14 @itelite na ovoj grad. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. probodu. |ale i se ubivale me|usebno. go napadna Timotej.37–44) 17 Otkako otidoa tamu.34-35 14-16 pet od Onoj. dojdoa vo Harak. pa po~naa da 29 begaat na site strani.pove}e od deset iljadi lu|e. se ~ine{e deka e polno so krv. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. gi isprati `enite. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot.691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda. trieset iljadi du{i. koj. decata i komorata vo tvrdinata Karnion. bidej}i Judejcite. pa pojdoa kon Erusalim. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot. taka {to se napa. taka {to bliskoto ezero. 19-20 tori. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. nare~en Pedesetnica. vojskovodecot na Idumeja. 19 Zatoa Dositej i Sosipater.3 2 Car 10. 29 [tom se krenaa ottamu. tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. 28 Tie. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. Koj gleda s#. 16 So Bo`ja pomo{. se soglasi da sklu~i mir so 3. gradot se nare1 Mak 5.N. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most.45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv. otkako im zablagodarija.13 kuva{e Kaspin. kade {to be{e Lisij so svoite odredi. 31 tie. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. dvajca od predvodnicite na Makavejcite. 6.Sud 1. ograden so yidini i naSud 11.

kowanik.1 2 Let 11. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev.8-10 9. 37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto. 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj. za{to be{e ve}e posledniot ~as.da bidat oslobodeni od svojot grev.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat. no. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. spored obi~ajot. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska. a vo nea naprava. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. se o~istija. eden od lu|eto na Vakenor.23 40 5 Mojs 7.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. spored brojot na ubienite svoi vojnici. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den. no eden od trakiskite kowanici. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti. 36 8. go fati Gorgija i. 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija.8 15. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost . pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh. a Gorgij izbega vo Marisa. toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite. 28-63 2 1 Mak 6. carot o`esto~en vo svoite zamisli. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada. 44 Za{to. 2 a so nego i Lisij. Juda Go povika Gospoda na pomo{.N. 28-30 3-4 4.68 41 Sir 42. go prodol`uva{e svojot pohod 9 .14 8 5. i tuka ja nao|al svojata smrt. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo.29 38 Is. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev.18 5. 35 A nekojsi Dositej. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo. dr`ej}i go za nametkata. po dolgata bitka. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula. pet iljadi i trista kowanici.da umre i da ne bide pogreban. i ja otpraznuvaa sabotata. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci. 18-20 1 Kor 4.24 1 Mak 5. visoka pedeset lakti. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. ~ii ogan i pepel se sveti. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa.1-26 1 Mak 6. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt.15 1 Car 22.28 2 Mojs 21.56 37 7. junak. ubieni bea i nekoi od Judejcite.24-50 4 Otkr 17.7 napravi ubavo i blagorodno delo. 13.25-26 1 Mak 5. polna so pepel. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. 36 A koga. 34 Koga vlegoa vo bitka. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten. 12. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta.

potoa prinese `rtva. pobedonosno se povlekoa. 23 Otkako slu{na deka Filip. sinot na Selevk. 25 Potoa otide vo Ptolemaida. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini. tatkovinata i gra|anskite prava. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. im pora~a da bidat prigotveni. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz. silna judejska tvrdina. 17 Toa stana na razdenuvawe. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . no be{e pobeden. sklu~i so niv mir. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . 2 toj. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. se odmetnal.1 13.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko.29 25 6. otkako se iska~i na sudiskoto mesto. koj {totuku se pouspokoil. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator.8 14. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost. vedna{ da ja svr{at taa rabota.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. otkako gi ohrabri. 3 A nekojsi Alkim. 26 Toga{ Lisij. otkako ja zavladeal zemjata. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego . gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. 16 Najposle. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. koj porano bil prvosve{tenik.35 9. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska. 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur. kako i porano. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda. so pla~. 21 4. 19 1 Mak 6. ednopodrugo. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod. a potoa. od tatkovinata i od svetiot hram. pa. samovolno se oskvernil. gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. ubi ~etiri iljadi vojnici. no toj bil pronajden. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost. na hramot.hrabro da se borat za odbrana na zakonite. toga{ Juda. faten i zatvoren. da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. na gradot. vo tekot na buntot.48–63) 18 A carot. im ja podade svojata desnica.34 23 3. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija. do Juda i onie {to bea so nego. stigna vest deka Dimitrij. 10 Koga Juda slu{na za ova. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno. negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. pod Bo`ja zakrila. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir.

20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. narekuvani Hasidei. carskite prava. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda. 19 Zatoa gi isprati Posidonij. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. 8 gi imam na um. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite. ~ij voda~ e Juda Makavejski. 18 No Nikanor. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den. Juda im gi soop{ti na narodot. neprijatelot na carstvoto. Juda potoa se o`eni.25 5 Mojs 32. care. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite. pred s#. otkako slu{na za hrabrosta na onie. Alkim i Nikanor A Alkim. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite. otkako go slu{na seto ova. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo. 26 . a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram. i ne napravi nikakvo zlo. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. gi imam predvid i moite sogra|ani. vleze vo boj so Nikanor. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla.18 12 8. 16 Po zapoved na svojot voda~. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod. postojano vojuvaat i krevaat vostanija.35 13. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel.siot narod mnogu strada. go ima{e postojano pokraj sebesi.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i. {to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. bidej}i go postavi Juda. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot. drugite carski sovetnici. za{to duhovno mu be{e naklonet. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda. za svoj naslednik. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. toj odgovori: 6 „Judejcite. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. bratot na Juda. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego. 10 s# dodeka e `iv Juda. Razgovorite se zavr{ija mirno. 9 A ti.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik.9 1 Mak 7. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor. 17 Simon. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite. 24 Juda. 14 Toga{ site neznabo{ci. otkako go postavi za upravitel na Judeja. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz. i negovite lu|e da gi razgoni. sega dojdov kaj tebe. no nabrgu potoa.31 molat na Onoj. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta.26 15 1.9 4 Car 21.29-30 11.26 10.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi.37 6 1 Mak 2. vo dr`avata ne mo`e da ima mir. ne davaj}i mu mir na carstvoto. 7 Zatoa i jas. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. postavija po~esen stol za sekogo.42 11 1 Mak 2. pretrpe poraz. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca. pak.

1 1 Mak 7. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot. 36 I sega. 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. 2 I koga Judejcite.11. 22-23 7. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta.18 stare{ini.9 Is. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. Ti Koj nema{ potreba od ni{to. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat. da gi napadne vo saboten den. 40 za{to si misle{e deka. Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda. ako go fati. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa. eden od erusalimskite 37 . so me~ se probode. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. re{i. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. }e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. 22. toj padna srede niv na zemjata. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2. velej}i: 35 „Gospodi. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost.” 34 I {tom go re~e toa. koja te~e{e od nego. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod. molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot. A sve{tenicite. 43 No. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla. nitu te{kite rani. ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata.6 1 Let 6. toj se ispravi. otide vo golemiot i svetiot hram. Ti si svetosta na sekoja svetost. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. pak da mu dade `ivot i di{ewe. koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. 32 Pa. a narodot navleguva{e niz portata. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat. 4-5 46 7.36 15. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot. povikaa kon Onoj.19 2 Car 7. toj. 28 Koga go primi pismoto. pa ostana prazen prostor. Gospodi. si otide. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. 39-50 2 12. kr{ej}i ja portata.N.16 tiohija. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot.29. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31. potr~a kon narodot. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en. ~eka{e pogodni uslovi. pa zastana na edna strmna karpa.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. koi prisilno go pridru`uvaa. ne gledaj}i ja sopstvenata krv.14. 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija. 39 Nikanor. otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. toa da go napravi so lukavstvo. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor. krevaj}i gi svoite race kon neboto.” 2 Mojs 25. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril.

koi bea so nego.8 8 8. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda.3 1 Mak 6. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`.11 Jov 42. ukrasen so beli kosi i so sjaj.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~.” Sepak. koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta. im se ~ine{e pomalku va`na.15 10 5. krena race kon neboto i povika kon Gospod. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja. 21 Makavej.24 2 Mojs 32. svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost. po~ituvaj 8. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. So nego }e gi skr{i{ neprijatelite.10. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska. Bo`jiot prorok.” 14 2. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata.38 22 8. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den.17 Dela 13. skromen vo odnesuvaweto. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite.25 12. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar. za{to gradot. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda. i gi zaraduva site.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole.31-34 4. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli. slatkore~iv. koj bdee nad site nas. 18 Borbata za `enite i decata. i juna~ki da re{at s#. 8 Toj gi hrabre{e onie. Judejcite re{ija da ne postavat logor. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa. so blaga priroda. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod. 22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~. krotok. otkako im raska`a i eden verodostoen son.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto.62 12 3.36. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod.1-8 1 Mojs 18. 6 15 Er 12. kolku so ubedlivi dobri zborovi. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki.2. a kowicata razmestena na dvete strani. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. 17 . 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija. toj ti e dar od Boga. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. i podavaj}i mu. za bra}ata i rodninite.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7.5 go denot. Gospodar Nebesen. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh.8-11 5 Mojs 5. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite.34 2 Mojs 20.12 20 1 Mak 6. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot. koj e posveten od Onoj. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot.19-20 9 Mt 5. a mladite srca gi ispolni so hrabrost.19 4 Car 19. gradi v gradi. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. toj gi zacvrsti vo hrabrosta.

velej}i: „Da e bla.na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod.20-21 Koj im dade pomo{.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11. 39 Za{to. ili pak.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim. Go proslavija Gospoda. Tuka }e bide krajot. sum go napravil slabo i nedovolno. opien od svojata nerazumna gor. . ne e slatko da se pie samo vino. toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci.33 1 Mojs dost. toga{ i mojata `elba e ispolneta. 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo. nasproti denot na Mardohej. 28 Koga. pak.37 Tvojot svet narod. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata . po bojot. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata. 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici. se vra}aa veselo. 25 Onie {to bea so Nikanor. vleguvaa so molitva vo ustata. kako i na onie {to go slu{aat. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega. Ako. Est 9. da go izdrobat i 28. Judita 14. Gospodi na nebesata. slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot.9. 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani.31 gosloven onoj. 30 Toga{ Juda. 40.23. 27 Borej}i se so svoite race. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav .1 34 Toga{ site. se prib1 Mak 1. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot. 37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena. svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto.da bide obesena sproti hramot. 29 Koga stivna vrevata i {umot. samo voda. koj na aramejski jazik se vika adar. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17. tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec.” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. 31 [tom stigna tamu.6 23 telot.54 .

Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga. 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. 8 A potoa. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. so raspu{teni kosi. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram.). otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla. Judeec po ra|awe. koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat.Hr. no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. 1 . koi mu gi be{e doveril Ptolomej. pobednikot na Antioh. 2 Toga{ nekojsi Teodot. po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. pe{aci i kowanici. 3 no nego go izlaga Dositej.TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost. da bidat privedat i zapi{ani. Drimiloviot sin. za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. pla~ej}i i so solzi. a tie koi odbijat da go storat toa. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite. Filopator. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. da mu predadat darovi. kako i porano vo bibliskata istorija. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. go posetuva Erusalim Filopator. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite.Hr. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. ode{e po vojskata. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek. ako pobedat. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon. 6 Otkako ja postigna svojata cel.) kaj mestoto Rafija (217). toga{ Arsinoja. 7 Koga go napravi i toa. i im dade na paganskite svetili{ta podaroci. vetuvaj}i im deka. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga. koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite. za svoite deca i `eni. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. da ja iska`at svojata radost za pobedata. koj. gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro. im dade zapoved na site svoi vojski. kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. Posle toa poni`uvawe. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja. Hramot i Zakonot.

gi odbi site. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. koj saka{e so sila da go napravi toa. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze. 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at.doma. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon. 19 A drugi. vo Svetiwata nad svetiwite. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. obzemen od svojata drskost. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. namesto oskvernuvaweto na hramot. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. ispolnet so gorda drskost i sila. a drugi - po ulicite. 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata. koj e nad site. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. jas }e vlezam sam. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. bez red tr~aa po gradot. Narodot. i toa samo edna{ vo godinata. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. kako i pred toa. so siot nakit. hramot se ispolni so piskot i solzi. 2 . 26 no toj. bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. 13 Toga{ gi pra{a zo{to.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. koi bea zaedno so carot. izlegoa.” 16 Toga{ sve{tenicite. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. 25 Duri i stare{inite. prodol`uva{e da se moli. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. 27 Koga go vidoa toa. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. zaedno so svoite majki. toj ne e. edni . 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. ako se tie li{eni od taa ~est. koga vlegol vo hramot. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. velej}i deka toj treba da vleze. 20 Majki i doilki. 18 I devojkite. koi bea zatvoreni vo svoite sobi. taka {to tamu napravija golemo bezredie. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera. toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec. ima pravo da vleguva tamu. Gospodi.da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka.

22 go zalula de na edna i de na druga strana. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. zaboravaj}i sekakva pravda. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni. Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. Koj gleda s#. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. tuku si otide so svirepi zakani. nego. daj ni nam. 10 Od qubov kon domot na Izrail. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna. vo srceto mir. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. stradame. prviot tatko na site. toj sepak ne se pokaja. otkako zakrepna od pretrpenata kazna. 13 Ete i nie. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. mnogumina od negovite prijateli.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. Koj od ni{to nema{ potreba. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. so iznemo{teni race i noze. kako vetrot {to lula trska. me|u niv ima{e i junaci. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. tvojot svet narod. Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. 5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. negovite bojni koli i negoviot narod. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. brgu go izvle~kaa nadvor. 7 i koga toj potr~a po narodot. zaedno so svoite prijateli na gozbite. taka {to. sle- . pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot. 25 Otkako se vrati vo Egipet. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko. za{to mnogupati. 9 Ti. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. za{to go be{e porobil Izrail. 24 Po izvesno vreme. Gospodarot na sekoe sozdanie. niv. neboto na nebesata. 16 sepak. koga na{ite predci bea vo nevolja. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. duhovno padnatite i ogor~eni. i na onie {to se nadevaa vo Tebe. Ti. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot. delata na Tvoite race. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. nim im isprati pregolemi vodi. nego go dostigna Bo`jiot sud. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. koj ja islu{a poniznata molitva. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani. iako Tvoeto `iveali{te.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. Sveti Care.” 21 Toga{ Bog. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. Care. e nedosti`no za nas lu|eto. 11 Ti si veren i vistinski. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. 15 Za{to.

3 A Judejcite pak. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. nekoi.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. ni so golemcite. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . ne bea dovolno silni da im pomognat. negoduvaa i se nadevaa deka.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi. primaj}i skri{um nekoi od niv. da bidat nasila doveduvani i ubivani. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. sepak. Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat. voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. poradi gra|anskite prava. sostojbata }e se izmeni. a onie {to se protivat. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi. 4 tie. koi `iveeja vo Aleksandrija. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at. sepak. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. vozgordean od svoite privremeni uspesi. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. nekoi od nivnite sosedi. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. 31 Zatoa.” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. 10 Me|utoa. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. prijateli na onie {to trguvaa so niv. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt. 6 I pokraj seto ova. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. 11 A toj. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. ovoj bezbo`nik pobesne. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro. za da ne go zamrazat site. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli. gi ute{uvaa.” 30 No. 3 . nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. vo ishranata i vo jazikot. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. 8 Elinite. pak. koi `iveeja vo celata negova zemja. op{tej}i so carot. da bidat udostoeni so sekakva golema slava. i tie go pravea istoto za da mu ugodat.

koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi. 23 pa taka. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. kazna bezmilosna i sramna. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. treba da bide opusto{eno i izgoreno. bilo starec. toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. kako {to znaete i vie samite. odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. }e dobie sloboda i ~est. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. postapuvaj}i so niv dobro.” 30 Ete. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite. kade {to }e bide najden sokrien Judeec. zaedno so nivnite `eni i deca. da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. 29 Sekoe mesto. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite. dostojna za tie pakosni lu|e. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. i toga{. 14 Po na{iot pohod vo Azija. 21 Me|utoa. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa. a vsu{nost podmolno. ni zabranija da vlezeme. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. i kako {to predviduvavme. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. iako ne gi prisilivme. pa duri i pelena~e. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. 17 A tie. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. 24 Zatoa. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. @alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . 20 A nie. dete. 18 tie. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie.

na hipodromot. mesto so venci na glava. 7 gi vle~kaa javno i nasila. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva. tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. pokrieni so beli kosi.na nozete imaa te{ki okovi. ploveweto be{e zavr{eno. mesto da se raduvaat. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. oddeleni od svetlinata. toa gi pla{e{e nivnite srca. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. vo cvetot na svojata mladost. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. spored. vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. baraweto za nasilno progonstvo. 9 Gi vodea kako yverovi. koja im pomaga{e na Judejcite. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. nare~eno Shedija. gorko pla~ewe i lelekawe. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti. po domovite i rasprsnati vo razni mesta. 3 Koja oblast. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no.703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e. a najposle site da gi pogubi vo eden den. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. od izgrevot do zalezot na sonceto. 8 I nivnite mladi sopruzi. a spored carskata zapoved. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. 6 Devojki. . bea vrzani so ja`iwa okolu vratot. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren. koj grad ili koe selo. 5 Vodea grupi starci. mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. 10 Osven toa. a drugi . koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno.za seto vreme dodeka plovea. podgrbaveni i so treperlivi noze i. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani. 17 Otkako izmina toa vreme. a so umot svoj daleku od vistinata. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. se vdadoa vo pla~ i svoite. tie go prifa}aa op{tiot lelek. prireduva{e gozbi pred site idoli. 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no. od site strani zaobikoleni so temnina . ne za da im presudi te{ka robija. prestareni. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite. gledaj}i ja taa grozna slika. 18 osven toa. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat. 12 Koga seto toa be{e napraveno. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno.

9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto. 13 A Judejcite. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. otidoa od ve~erata. go povika Ermon. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al. ~uvarot na slonovite. 12 Po Bo`jo dejstvo. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. pa otide na trpezata. i voeni na~alnici. {to im bea neprijateli na Judejcite. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. 3 Otakako ja predade svojata naredba. 5 . ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. strogo i naluteno go pra{a . tokmu koga petlite po~naa da peat. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica.” 21 Koga carot go re~e toa. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site. carot go povika Ermon. 14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. 16 Carot pomisli. vikaa kon Sesilniot Gospod. na koi Toj saka. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. A na Ermon mu re~e: „A ti. pak. na broj petstotini. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. koj be{e odgovoren za slonovite. otkako im dade izobilno i temjan i vino. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. 23 Utredenta. a posebno gi pokani onie negovi prijateli.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. 17 Koga napravija kako {to im re~e. i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. 6 Judejcite. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. kon svojot milosrden Bog i Otec. 4 A Ermon.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den. 5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. vleze da go razbudi carot. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite. rano nautro. toj otide na gozba. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. Koj ima sila nad sekoja vlast. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. 20 Toga{ carot.

potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. prigotveno so temjan.pa so plamnati o~i. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. . bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe. misle{e toj. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi. rekoa: 40 „Do koga. koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. nedostapen za nas. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam. Koj vladee nad s#. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. 26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve.” 42 Potoa carot. sosema sli~en na Falarisa. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. na nivnoto posledno izdivnuvawe. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram. 37 Pa. za{to s# be{e napolno zaboravil. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga. Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. koga go povikaa Ermon. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. bidej}i vremeto brzo odminuva{e. neposlu{niku. v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. a site {to bea nasobrani. voden od svoeto o`esto~eno srce. 47 A carot. ti ja poni{tuva{. koi sedea zaedno so nego na trpezata.” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . mesto tie . ispolnet so bezumstvo. 45 A ~uvarot na slonovite. otkako gi dovede yverovite. 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja. a ima opasnost i da bide ograben. vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. taka da se ka`e. velej}i: „Care. gi pu{tija da se razotidat. za{to. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni.ti }e be{e poguben. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. tie Go proslavija Boga. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi. a gi vooru`i so stra{ni orudija. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni. mnogu izraduvani. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. 46 utredenta rano. 27 Otkako go doslu{a. koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite. mesto nevinite Judejci. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. ispolnet so golem gnev. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice.

koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. ednodu{no pa|aa ni~kum.” 6 . nekojsi Eleazar. Gospodi. kako i od mno`estvoto narod. Koj ima vlast nad sekoja vlast. 3 O~e na{. i Jona. {to prethodno ja primija od neboto. 8 Ti. se pregrnuvaa so rodninite. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. se celivaa eden so drug. po na{eto preseluvawe.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite. se frlaa na vrat . pak. kon decata na osveteniot Jakov. Izvikaa so pla~ i lelek. Otec na{. so gordelivost i drski huli. pak. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. se napolni so bezzakonija. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci. za da bide raskinat od lavovi. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. 9 I sega. za da ne im slu`at na la`nite idoli.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. prethodno spomenati lu|e. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. ako. a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti. orosuvaj}i ja razgorenata furna. 13 Preslavni. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog. Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski. nekoga{niot vladetel na Egipet. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail.. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. {to se ve}e pred vratite na pekolot. znaej}i za pomo{ta. kon narodot na Tvojot svet del. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. koi go cicaa poslednoto mleko. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. O~e na{. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. drugi. na{iot `ivot. umrtvi n# so smrt. toga{. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv. 4 Ti go pogubi faraonot. koga gi slu{naa silnite izvici. 50 No. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care. koja }e bide spored Tvojata volja. 11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. {to `ivee vo morskite dlabo~ini. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. 10 A. pogledaj milostivo na nas. Gospodi. koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe. {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. toga{. Ti. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost. edinstven Ve~en.

zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. . proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. stana gozbena trpeza. i koi gi prebrojuvaa so radost. Judejcite izdignaa piskot do neboto. obzemeni od sram. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. osven Judejcite. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. tokmu ova go re~e carot. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete. pak. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. nivniot Bog. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. odvrzete gi nepravednite verigi. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. otkako po toj povod priredi golema gozba. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska.Bog. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. sega. ne za piewe i prejaduvawe. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. 31 Toga{ tie. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. Bog. a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa.” 29 Ete. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. 33 Isto taka i carot. otkako se izbavija od smrt. 17 Koga go vidoa toa. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. 35 Judejcite. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. gi gazea i gi ubivaa. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. koj gi sobra bezumno tuka. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. kako {to prethodno rekovme. niv gi vidoa site. Go proslavija svojot svet Spasitel. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. mesto stra{na i gor~liva smrt. velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi.707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. gotovi da bidat pogubeni. koi gi pridru`uvaa.

otkako se soglasi. taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica .vo tekot na ~etireset dena. }e imame protiv sebesi ne ~ovek. 39 vo tri dni. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci. kako {to be{e potrebno. 9 Znajte deka. se obidoa da gi pogubat. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. {to se be{e oskvernil. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi.bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. poto~no kako klevetnici. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. ubivaj}i gi otstapnicite. na ve~niot Spasitel na Izrail. tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. so blagodarnost i milozvu~ni pesni. 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. 41 A carot. 14 Sekogo od svoite sonarodnici. bez kakvo i da e isleduvawe. 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo.vo nivna korist. 6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor. 7 . snabduvani so s# od carot. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. vedna{ im podarivme `ivot. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. so svoj potpis .708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . otkako mu zablagodarija na carot. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. 4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa. {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba. pa im dade odobrenie i polnomo{no. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja . i. 13 Toga{.i pojdoa. 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. 3 Nekoi od na{ite prijateli. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi. pojdoa od gradot. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici. be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta. poradi svojata lo{a zamisla. koja tie ja imaat sprema site narodi. 16 A onie. a kogo go sre}avaa po patot. 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida.

po op{ta soglasnost. 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir.zdravi. za{titeni so carskata zapoved.im go vra}aa so najgolem strav. pojdoa ponatamu po kopno. so golema blagodarnost. .sekoj kon svojot dom . tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat. 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie. ~ekaa korabi sedum dena. po more i po reka . 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno. za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin. tamu.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata. za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. slobodni i polni so radost.

6. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. dodeka psalmite 15. 29. 39. 4. Molitvi upateni kon Boga.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite. me|u koi: 1. 32. 73. 136 7. 106–151. Jov 23. 144–149. 2. 88. 139–142. 92. 20. 27. 95–98. Ps. 56. pak.37 13. 115. 119. 129. 78.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. 62. Zlo za bezbo`nicite 2 118. 113. Ps.4 4 Mojs 24. Takvi psalmi se: 8. 19.13-14 vednite. pak. 53. 131. 57. 21. 117. se recitirale kako molitvi. 40–42.19 Is. Ps. 84. Ps. Sionski pesni: 45. 79. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. {to go raznesuva vetrot. 91. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr.10 Er 21. Psalmi ispeani vo nevolji: 11. i vo s# {to pra. 101. 135. 68–70. 60. 126. PRVA KNIGA 1. ili. Ps. 125. 122. 77. napreduva. 82. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. bezbo`ni~ki }e propadne. 12. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite. Blagodarstveni psalmi: 9–10.26). 110. 85. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda. 72–88. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi. 3. 50. . 9. 36. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa. 41–71.8 borot na pravednite. 59. 106. 111. nitu gre{nicite . 75. 87. Is 17. 43.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo. Himni. 3.vo so.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra.111. 72. 8. 34. 107. 44.N.1 25. 108. Solomon i potomcite na Kora. kako {to se Asaf. 89–105 i 5.15 5 Mojs 17. 24.20-21 1 Bla`en e onoj. 105. 2. 48. Mojsej. 116.8 Ez 47. 109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. 5. 132. Na primer.5 vi.7-8 Sir 6. Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. Psalmi za vladetelite: 2. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. Inaku i Isus peel nekoi psalmi. 4. poradi nesre}i: 5–7. Psalmi za verata vo Boga: 1. 14. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91. patot. 1. 31.Mt 7. 63.12 vo razmisluva. 30. 16. 37. 118. tie se Jov 21. 58.18 kako prav.4 34. Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet. 33. 1–40. 17. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. 112. 47.18 `at na sudot. 102–104. 38. 93. 89. no ima i od drugi pisateli. 109. 25. 100. 99. 143. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite. Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. koe svojot rod go dava navre- me. 86. 71. i ~ij list ne venee. 134.

109.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite. zborovite moi.22 Dela 13.5 5 Efes 4.26 2 Car 7.3 66. PSALM 5 3 149.16 43. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene.25 Izreki 16. spijam i stanuvam. 10 I sega carevi.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino. 2 Sinovi ~ove~ki. za{to Ti.8 5 4.4 26.26 8 Is 49.6 9.8 122.6 na gre{nicite. i 3. pou~ete se.8 85. vrazumete se.9-11 5 Mojs 33. i krai{tata na zemjata . koi kaj Nego pribegnuvaat.2 71. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe.26 Mudr 4. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi.14 7 30.17 10 Mudr 6.33 Evr 1. Gospodi.14 Tov 13.24 4 36.14 Otkr 2.3 88. Bla`eni se site. Jas denes Te rodiv.2 7 88. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori. Ti ja podiga{ glavata moja. Tvojot bla.5 5.50 19.15 4 Mojs 6.6 27. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.1 79. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.2-12 Dela 4.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16.13 5 Mojs 33. 11 Davidovata utrena molitva 5.1 beri gi vozdi{kite moi. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo.4 3 Ptr 1.83. si {tit moj. raz. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol. Bo`e moj! 118.6 Jov 29.21-23 Izreki 1. 26-27 11.17 4. 55.1 15.15 Dan 9. 4 So glasot svoj vikam kon Gospod.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj.19 101. mi dava{ spokojna po~inka.3 1 ^uj gi.19 {to od site strani navalile na mene.28 Gospodi.27.8-9 moja. Ti mi dade prostor.9 2 Mojs 30. im se smee.2 7 Stani Gospodi! Spasi me. 2 ^uj go glasot na mojot povik.13 58.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17. Bo`e.11 Dan 7.21 109.1.vo Tvoe vladeewe.711 PSALMI 2.15-17 39. ~uj me.2 117.1 neprijateli 53. Gospod im se podbiva.83. . Gospodi. 2 24. Gospod slu{a koga vikam kon Nego. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik.5 Lk 3. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.8 3 No Ti. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam. ta da ne se razgnevi.4 18.3 8 7.19 57.” 8 I pobaraj od Mene.13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam. 12 Po~ituvajte Go Sinot. Care 3 moj i Bo`e Moj.14 Dan 7.6 Evr 12.1.8 83.2 26.7 1 Mojs 40. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski. pravdo moja! Koga bev pritesnet. 8 Od Gospod e spasenieto.6 6 50.17 6 109. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33.7 61.2 17.8 114.25 1 Car 10. 2 Car 5 Legnuvam.18 7 22. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet.17 16. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja.6 139. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17.20 61.” 4 Onoj.29 Sir 11.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e.13 Otkr 19. za{to Tebe Ti se mo.1-2 82. slava 117.1 Is 40. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod.8 Izreki 3. Gospodi. 4 Ne gre{ete. Koj `ivee na nebesata.3 9 67. za{to 15-17 Gospod me ~uva. i na patot svoj da ne poginete. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin. gnevej}i se.5-6 Is 30.19 Mal 3. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i.14 Mt 3.

10 19. pak.6 7. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. {to ja napravi.14 22.11 8 41.3 Is 59. ako go napraviv toa.23 4 89.9 Mudr 1.2 30. Ti.8 17. 10 Kazni gi.115 pod ja primi molitvata moja.9 118. spored Tvojata golema milost. izbavi ja du{ata Er 45.2 37. Koj ne saka bezzakonija.13 34.8 podi do koga? 68. i sekojdnevno predupreduva.12 21. Bo`e moj. Mt 7. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi.14 10 25.17 Is 38.21 Is 3. 44-48 Dan 6. 9 22. bidej114. Bo`e moj. Gospodi.10-12 2 Smiluvaj se na mene. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava. ete.16 108.3 4 Vrati se. grloto im e otvoren grob. 8 Gospod im sudi na narodite.20 16. i padna vo jamata.6 Otkr 2.2 Er 11. isceli me. a toa rodi bezzkonie. 13 36. 15 pa si kopa i iskopa jama. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda.18 }i sum nemo}en.14 Is 5. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te. na jazikot.2 3 Car 8. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe.23 4 Za{to Ti si Bog. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat. Sudi mi.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi. a strelite Svoi gi v`aruva.17 Is 41. bidej}i se krenaa protiv Tebe.13 137. patot Tvoj pred mene poramni go. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13.29 49.5. kako so {tit. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi. Gospodi.20 25.2 10. vodi me vo Tvojata pravda.11 15 Is 59.7 44. Ti Si odredil sud. pak.3 35. poradi neprijatelite moi. 8 Otstapete od mene site vie.1 17.22 70.132 9 9.29 16.35 . kaj Tebe se zasolnuvam. Gospodi. 7 A jas. 34. Bo`e. }e me vle~at. laskawe. 3 Gospodi. i neka ja stigne.11 Jov 10.27 neprijateli. mi oslabe poradi site moi neprijateli. 87. 6 Stani. 9 Gospod ja usli{a molbata moja. i izbavi me. ako ima nepravda vo racete moi.15 10 13. Gospodi. spasi me od site {to me gonat. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi. Gospodi. stani.10 68.9 Tebe.17 za{to koskite mi se tresat.26 Tov 13. kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda.1. Zakrili gi.712 PSALMI 7 54. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj.11 Is 26. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite. Gos7 37.28 14 Is 50. 11 Pa neka se zaraduvaat site.36 118. a pravedniot zacvrsti go. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina.4 39. Gospodi.3 26.3 moja. 13 i zatega smrtna strela. so po~it kon Tebe. neka propadnat od sopstvenite soveti. A Ti. vo gnevot Svoj.24 3 40. Gos.1 2 Car 22. 12 Ako ne se pokaete. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe.7 12 63. 12 Za{to Ti.3 Rim 3.1 Er 10.13 6. Varuh 2. 14 I. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci.4 Jov 15.17 Is 5. i Ti izdigni se nad nego visoko. 3 i du{ata mi e potresena. 10 Bog mi e {tit. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30. vo srceto im e izmama. koi vr{ite nepravda. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite.2 65. pa se za~na zloba.13 3 9. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca.4 Er 17.9 Jov 4. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi. 11 Bog e praveden sudija.13 5 30. 8 Gospodi. a }e nema koj da spasuva. neka se raduvaat vo Tebe onie.14 82. spasi me poradi milosta Svoja.11 1 Let 28. Gospodi. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi. {to go sakaat imeto Tvoe. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat.12 Izreki 3. praveden Bo`e. spored pravdata moja i spored nevinosta moja. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja.1 34.24 42. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i.

10. 8 pticite nebeski i ribite morski. sedna na prestolot Svoj.14 Is 25.25 Sir 27. i zagina spomenot za niv. pogledaj kako stradam od neprijatelite moi.5 1 Mojs 1.22 21.4 5 143.19 8. 25-27 Gal 6.25-27 Efes 1.1 73.8 Evr 2. Gospodi. 19 Stani. go pogubi ne~estiviot. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi.7 74. na lu|eto }e im sudi pravedno. Gospodi. i s# si pot~inil pod nozete negovi. 9 Jahve.3 9 71. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot.10 Mudr 16. Gospodi na{.9 1 Car 2.7 Est 9. dela na prstite Tvoi.18 Pla~ 5.5 Evr 1.2 56. koi Boga Go zaboravaat. i tie pa|aat vo zamkite negovi. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve. Gospodi. narodite neka primaat sud pred Tebe. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe. Sevi{niot.17 91. ili sin ~ove~ki. imeto im go sotre za site vekovi. gradovite mu gi razru{i. za da ne se zasili ~ovekot. na mene. vo zamka. se fati nogata nivna.8 14 106. no so slava i ~est si go oven~al. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e. go podgotvil prestolot Svoj za sud. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe.7 64. Gospodi na{.1 20 7.2 25.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto.7-8 56.4 90.6 6 20.15 34. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini.28 Mudr 9. 5 7. 5 Im zapreti na neznabo{cite.6 Izreki 26.8 Izreki 5. ja pomni.12 Tov 12.13 97.713 PSALMI 16 9. 8 101.1 . 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot.15 9. Gospodi.38 55.12 22 21. krepost vo vreme na nevolja. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi.22 Evr 2. ta si spomnuva{ za nego. so seto srce svoe. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.6 21 9.22 19 Izreki 23.13-14 Is 12. dosudi praveden sud.17-18 Sir 18.18 3 7. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta.3 Jov 7. go vospevam imeto Tvoe. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze.10 Dela 17.18 16 7.6 12 7.4. 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani.10 86. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe. 20 Zapla{i gi.18 Is 38.14 6 5 Mojs 9. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite. koja sami ja namestija.20 18 49. i yverovite polski.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion. se sopnaa. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi.25 11 35.17 Jov 4.18 7 1 Mojs 1.13 Mt 16. 13 Smiluvaj se. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta.1 131.14 7 1 Mojs 19.22 Sir 17.23-25 Jov 18.2-3 9. pa mese~inata i yvezdite.26-27 Mudr 2. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva. 16 Gospod se pojavi i presudi. i poginaa pred Tebe.12 2 Mojs 15.2 95. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe. 7 ovcite i volovite site.1 85. {to sami ja napravija.21 Mt 11.2-4 1 Kor 15. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici.5 Jov 16. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek.31 3 Mudr 10.11 88. Ti.23 13 1 Mojs 9. 3 Koga }e gi pogledam nebesata. site narodi.

26 Os 6.24 72.28 36. nikoga{ nema da vidi. Gospod e na prestolot nebesen. izmami i navredi.1415 21.10 Er 10. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan.21 Otkr 8.21-22 36 28.7 55. na skri{ni mesta za da ubiva nevini.17-22 Er 25.2 Is 48. 16. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29.1 7. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego.4 63.1-2 Jov 21. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen.3 139. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil. 30 Se pritajuva.12 9.9 Jov 22. ustata ni e so nas. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga.8 2 Mojs 22.11 73.5 veli Gospod. Gospodi.10 va. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10.11-13 2 7. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot.1 35. Gospodi.714 PSALMI 23 9. Gospodi.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u.15 Is 66.7-33 27 Rim 3. 14-15 Jov 21.2 Is 59. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja. 5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot. . Sir 27. zakrepi gi srcata nivni. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi.1 Avak 2. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot. ogan i sulfur.6 90. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite.9 Jov 23. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna.6 lelekot na bednite }e se krenam sega. so namera da fati beden.14 56.12 Mal 3.14 Izreki 1.15 Mih 7. ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33.3-4 Er 9.19 102.8 1 Mojs 19. kolne i Gospoda go prezira. a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo.11-16 6 74. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata.7 Ez 9.17.1 72.6 58. o~ite Negovi gledaat. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga. go odvlekuva vo svojata mre`a.21 Is 59. zo{to vo srceto svoe da veli .8-9 Avak 3.11 Er 5.10 Naum 1.20 Mt 5. Ti si mu pomo{nik na sirakot. ne gi zaboravaj ugnetenite. vo site vremiwa.3 4 2.5 19. srebro vo ogan is~isteno od zemja. koj e gospodar Izreki 17. o~ite negovi demnat bespomo{ni. za da misli na niv.3 nad nas?” 26.1 54.3 140. 7 Ti. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13. sudovite Tvoi se mnogu visoki.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti. 37 Gospodi.13 11.19 5 Mojs 26. go sokril liceto Svoe. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite. a na neprijatelite svoi im se potsmeva. 3 Ako temelite se razurnati. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav.18.7 25.2-8 34 30. Bo`e moj.11-12 55.7 101. kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car.24 Is 51. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera.10 144.13 145. vo Svoi race gi odmeruva{. bespomo{niot Tebe Ti se predava.8 24 13. 32 Stani.15 1 Pomagaj.10 svoj. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica.4 Mudr 3.5 Er 5.30.10 sila.33 Jov 22. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot.8-9 31 43. pod jazikot negov pakost i nepravda. neka se krene rakata Tvoja.15 Ez 10.34 25-26 Er 12. bedniot Tebe ti se predava. 24 Vo svojata gordelivost. sedumpati pre~isteno. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova.12 Sof 1.2 37. i koga }e fati.14 28-29 16. gi snema vernite me|u sino. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram. 7 Za{to Gospod e praveden. za{to ne ostana 5 pobo`en.2 3 54.4 5.19 93.

6 Me|ite mi padnaa na najubavoto. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda.1 30.9 17.6 pravda i vo srceto svoe govori vistina.9 29. 5 Jas.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”.2 6. Koj me vrazumuva. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod.1 Ez 18.3 103. koj mo`e da prestojuva vo 22.16 Pla~ 3. slu{ni me.29 kolne na svojot bli`en.13 strahopo~it kon Gospod. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- .” Gonitelite moi }e se zaraduvaat.1 vreduva bli`niot svoj. kako {to jadat leb. za{to Gospod e so rodot na pravednite. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga. za da ne se pokolebam. i }e se razveseli Izra.5.so radost kopneam.5 ba. nema koj da pravi dobro. toga{ }e se 14. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe. vr{at 7 gnasni dela. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav.14-16 il.29 5 Mojs 31. 1 18.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin. Koj taka 5 10.26 141.7 Er 33.12 Rim 3. koj koga se Er 7. zlobnikot e ni{to. koi taka go jadat narodot Moj.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16.8 29. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa.12 2 101. sosema }e me zaborava{. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23. Gospodi.1 Sof 1. kade {to nema strav.” 3 Po svetiite. site stanaa lo{i.5-9 5 2 Mojs 22. gi namno`uvaat svoite stradawa.46 93. 4 vo negovite o~i.17 31.24 5 37. 7 Ah. koj Go bara Boga. no Gospod e negovo pribe`i{te.1 zaraduva Jakov. za{to kaj Tebe se zasolnuvam. 10-12 Gospodi. nema bla`enstva za mene. PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118.19 3 11. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125. nema nikoga{ da se pokole. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj.3-6 Is 33. za da ne zaspijam vo smrt.24 26. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe.23. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na.24 76.7-8 88.20 Is 8.15. lovite nad Svojot narod. }e Mu peam na Gospod. ne poreknuva.18 1.31 Dela 2.24 35.3 9. nema koj da pravi dobro.1 9.4 Mojs `en. {to odi neporo~no.7 43.20 5 Mojs 10. nema nitu eden. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici. Gospodi. Se razvratija lu|eto. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot. ima li nekoj razumen.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj.24 108. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja.31 21.1 Er 10.4 Pla~ 5.5-6 5 Mojs 28.7 Is 9.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.16 13. Os Zah 13. 25-28 4 78. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas. za da vidi. pak.6 postapuva.715 PSALMI 12. koi se na zemjata . 4 Onie {to sledat tu|i bogovi.vistinskite blagorodnici . 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj.20 8 Ne~estivite odat naokolu.72. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe. 3 Site zastranija. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.12 5 47. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod. se nadevav na Tvojata milost.1 1 Mojs 6.17 53. za{to nasledstvoto mi e najubavo. za{to Toj e od mojata desna strana.19 26. 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e. {to vr{i 15.5 Mih 3. ako potkleknam. 84.

5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi.2 Sir 17. a so ustata svoja . za{to Ti }e me ~ue{. 6 Kon Tebe vikam.24 {ata moja vo pekolot. . 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja.15.70 12 7. poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite. moj {tit.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav.gordelivo zboruvaat.5 11 79.7 90. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost.18 22. pravdata moja. 9 od liceto na ne~estivite. 3 ]e Go prizovuvam Gospoda.17 56. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta.15 13.pokraj Tvojata desnica.6 14. prikloni go uvoto Svoe kon mene.1 sustvo.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja.1 98. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5. koj progoltuva s#.716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe. smrtni stapici me stegnaa. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4. nitu. 2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene.2 1 Mojs decata svoi. Bo`e.8 Otkr 22.18. i pogubni potoci me voznemirija.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja. od neprijatelite na du{ata moja.3 12 96. Ne zgre{i ustata moja.10 138.23 Jov 7. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.7 moja od ne~estiviot.15 bori gi.a mrak padna pod nozete Negovi.16. 2 1 6 Izreki 13.1 87. 3-13 6 30. 3 Ako go isku{a{ srceto moe.7 118. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva. Bog moj.4 8 67.1 60.3 30. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa.2 9.od gusti oblaci polni so voda.1 desnica. zasolni{te moe.17. ko.9 25.37 Lk 13. 49. gradot i ognenite jaglewa.22 35. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60.2-5 2 Mojs 19. Gospodi.8 96.1 7. 11 Od mrakot napravi Svoj zaklon. }e se nasitam od likot Tvoj.1-3.4 . podgotven za lov i kako lav~e. Gospodi. neka se nasitat nivnite si. Gospodi. i voskliknuva jazikot moj. 8 Pazi me kako zenica na okoto. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi. i senka okolu Sebe . Ti.27-28 Avak 3. i mojot vik stigna do negovoto uvo.25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto.2 65.29 21. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite .13 34. 72. 13 I zagrme Gospod od nebesata.12 26. koe stoi vo zaseda. i ~uj gi zborovite moi. sega me opkoluvaat. nozete moi ne zastranija.2 101.2 5 Mojs 4.2 85.4 5 Mojs 32. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze.6 142. Gospo.4-5 3 Car 19.7 10.34 10 143. 4 kako {to pravat drugite.11 Mt 23.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam.4 di.35 10 3 7. krepost moja! Gospod e moja karpa. ~uj go mojot povik. pa poleta i se ponese na veterni krilja.4 62. 16. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan.1 103. 7 Se zatrese i se razni{a zemjata. v`areni jaglewa otskokaa od Nego. za{to Gospod se razgnevi.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj. 11 Gonej}i me. Dela 13.4 Mojs 12.2 8 5 Mojs 32. 1 13 Stani.10 Zah 2. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra.8 25. vo koe se zasolnuvam.27 4 Jov 23. koi me napa|aat. 10 I sedna na heruvim. 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite. ako me poseti{ no}e. pak. presretni gi i so. 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene. 5 pekolni mre`i me zarobija. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja.11 Izreki 7.11-12 Is 30.18 Sud 5.4 pravda. 5 115. moja tvrdina i moj izbavitel. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot. zatreperija i od temel se pomestija gorite. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85.11 10 72.31. sila na spasenieto moe i krepost moja. 12 tie se kako lav.7 56.

gi zgaziv kako kal po pati{tata. . Tvojata desnica me prifati. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo.17 18 141. i ne se vrativ. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat. od onie {to se posilni od mene. Gospodi. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja.4 43. i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie. dodeka ne gi pobediv. Gospodi.6 47 17.7 50 7. 42 Gi isitniv kako prav na vetar. Gospodi.si blag. so mojot Bog i yid }e preskoknam. 41 tie povikaa.8-9 Otkr 2. mojot Bog ja osvetluva temninata moja. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi. 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva.46 31 11.3 32 61. 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda.2 Is 26. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite. 38 gi pritisnav.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava. Koj mi gi pokoruva narodite. izleguvaj}i od svoite tvrdini. 46 Da `ivee Gospod.30-31 1 Car 2. i me izbavi od nasilnikot. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod. . 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene.~isto. {to stanaa protiv mene. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. za{to me zasaka. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak. 31 Za{to. no Gospod be{e potpora moja. gi raspali molwite . 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo. so nevin ~ovek . {to stanuvaat protiv mene. 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto.18. 26 so ~istiot . Tvojata poddr{ka me izdigna. i spored ~istotata na moite race mi vrati. i nozete moi ne se podliznuvaat. 15 Morskite dna se pojavija. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi. 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo .i gi rasturi. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a. a gordelivite }e gi ponizi{. i me prifati.8 46 Mih 7. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda. i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe. 26-28 16 2 Mojs 15.47 46.13 Avak 3.9 51 88. 35 143. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav.29 34 5 Mojs 32. od zdivot na nosnicite Tvoi.717 PSALMI 14 28. tu|incite mi se pokoruvaat. 29 So Tebe i ~eti sovladuvam.1-11 76. ~ii lu|e ne gi poznavav. 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija. i gi istrebiv site onie. 44 tie i mojot {epot go slu{aat.6 44 2. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni.6 48 17.doveka. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. Toj e za{titnik na site. 16 Toj posegna od visinite.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna.15 31.6-7 72. {to me mrazat. 43 Ti me izbavi od narod buntoven. padnaa pod nozete moi. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie. i tie ne mo`ea da stanat. Koj odmazduva za mene. 47 Bog. koj e Bog. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog. pa me izvle~e od mnogute vodi. osven Gospod. 30 Bog moj. 34 mi gi obu~uva racete za borba. neporo~en e Negoviot pat. i tie sega mi slu`at.26 5 Mojs 32.1 15 143. i go vospevam imeto Tvoe. koi se zasolnuvaat kaj Nego. 45 tu|incite bledneat i treperat.17 Rim 15.5.no Toj ne gi ~u. me postavi za poglavar nad narod.4.

30 Est 1.3 otfrli.5 96. veli~ie. golema nagrada dobiva. 7 Edni . mu stavi na glavata kruna so 44. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi.25 5 Rim 10. 4 Toj pobara od Tebe `ivot. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka.17 dade dolg `ivot vo vekovi.11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova.50 1 Car 10. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23.5 3 Car 8.30-32 Izreki 8.4 posaka.11 Mudr 5. i sepalenicite tvoi da bidat primeni. a Ti mu 7 71.127 118.718 PSALMI 18. nitu pak govor. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne.48 43.11 10 117.3 95. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji . Blagodarnost za pobedite 60. Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa.30 Izreki 18. 3 Nema jazik.18 Sir 43. gi prosvetluva o~ite.1 8-9 32. 1-8 1. vo koj ne se slu{a nivniot glas.16 19.13 4 Car 20. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po.7 2 Let 14. Gospodi. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka. Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov.16-17 146.4 36. i patuvaweto negovo do drugiot kraj. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38.so kowi.27 3 19.6 88. 3 za{to Ti go presretna so dobri bla.6 146. 11 Slugata Tvoj gi pazi.6 Jk 1. Na neboto mu postavi {ator na sonceto. koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov. 9 Gospodi. i no} na no}ta znaewe otkriva.31 1 Gospodi. verno e otkrovenieto na Gospod .30-31 Os 1.7 Mal 3. so Tvojata sila se veseli 3. desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat.6 goslovi.du{ite gi ukrepuva. 9 Koga }e se pojavi{. i ogan }e gi progolta.14-19 Jov 38. so silata na Negovata pobedonosna desnica.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade. Gospodovata zapoved zra~i svetlina. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe. na{iot Bog.19 Tvoe. ona {to srceto negovo 9.11 10 11.4 11 118. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2.2-3 49. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik.4-9 1 Mojs 1. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.poslatki se od voso~en med. 5 .7 37. a nivnite zborovi do krai{tata na svetot. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka. 6-7 Is 33.so koli. a nie so imeto na Gospod. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.site se pravedni.103 4 2 Car 12.gi u~i neukite. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me.1-5 20. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2.11 2. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat. drugi .6 skapoceni kamewa. 8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto.6 17.2-3 mo{ta od Tebe. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata.4-5 147.22-31 Rim 1.2-3 2.2 62.2 17.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7. gnevot Gospodov }e gi pogubi. 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva. za da ne ovladee so mene. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj.20 2 Den na denot objavuva. 4 Sepak. i site tvoi pomisli da gi ispolni.12. a koj gi pazi.me|u ~ove~kite sinovi.10 Is 40. 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa .6-7 90.16 vo minatoto 3 Car 1. sudovite Gospodovi se vistina . i semeto nivno .

35 Jn 19.24 21 34.6.15 19 Mt 27.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi.i nema mir za mene.28 17 58. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata. 28 za{to carstvoto e Gospodovo.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat. a me poslu{a koga Te povikav. a nema koj da mi pomogne. 12 34.1.12 52.1 Er 1.19-24 31.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{.14 Jov 30. za{to nevoljata e blizu. Gospodi. sred sobranieto }e Te falam.13-16 Is 44. za oblekata moja `drepka frlija. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi. srceto moe stana kako vosok.13 70. me uspokoi na maj~inite gradi. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi. Gospodi. ni{aj}i gi glavite.22 Er 18.18 39.5-6 138. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot. opkru`en so pofalbi od Izrail.13-14 5 Mojs 4. 7 Site.1 Is 49.8 29 Zah 14.8-11 Is 45. 12 Mnogu junci me obikolija.2 vuvame Tvojata mo}. Ti si svet. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod.12 28 71. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva.2 11. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie. 11 108. Bo`e moj.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj.22 51. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. a ne ~ovek. 30-32 Lk 23. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat.i Ti ne slu{a{. i ne se posramija. 14 Jas se razleav kako voda.2 16. 4 Is 6. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i.5 8 43. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.7 70.9 Evr 2. i Toj e vladetel nad narodite. a od 13 17.18 77.3 56. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{. i no}e . na Tebe se nadevaa.25 4 Car 19.18-20 Mt 27. 23 Vie. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja.9-10 Ez 34 Jn 10. .1 27. 15 Silata moja se isu{i kako crep.4 2 Tim 4.43 Mk 15. se nadevaa i Ti gi izbavi.24 45. 19 No Ti. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot. site moi koski se razglobija.18 2 Mojs 10.3-8 101. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija.17 22 7.16 Jov 16. i se spasuvaa. a tie gledaa i me preziraa.5 Jov 10.25-26 12.39 Mk 15.14 6 Sud 3. 17-20 Jn 19. mi se podbivaat. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat. mi gi probodoa racete i nozete.ne }e mo`at ni{to da napravat.9.21 31 47.7.2 Pla~ 3. koj go raskinuva svojot plen i rika. debeli junci me opkru`ija.21 39. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja. za{to seto toa Gospod go izvr{i.9 Avd 1.15 Mt 27. 14 16.9 79.7 Efes 2.6.2. 5 kon Tebe vikaa.2 Pla~ 22.4 Pla~ 2.8 108.1 Mt 7. 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.12 56.13 2.46 Mk 15.13 Jov 18. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe . {to me gledaat. 11 Ne oddale~uvaj se od mene.9 6.12 .18-19 101.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite.22 37.14 51. se topi vo moite gradi.18 22. Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj.12 16 Jn 19. so Tvojata si56.3537 10-11 70.2-3 9 36. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.2 48. 3 Sepak.21 Is 37. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe. vo smrtonosen prav me frli. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi. ni{to nema da mi nedostasuva.6 Jn 19.13-14 63.9 Avak 1.13 70.15 7 Is 41. 6 A jas sum crv.34 3 87. neka go izbavi. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i. i od pcite ednorodnata moja.17 23 34.5 Mudr 2. ne go sokri liceto Svoe od mene.19 Mt 27. od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego. {to imate strahopo~it kon Gospod. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta. jazikot mi se zalepi za nepcata. {to }e se rodat.2 Jov 25. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo. neka go spasi.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. A du{ata moja }e `ivee za Nego. 13 Izdigni se.6 Fil 3.

5 77. ve~ni vrati. gre{nicite gi izveduva na pat. za{to vo Tebe se nadevam. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat. ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto. za da ne se posramam.4-6 3 14. porti. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no.16 24.Krepkiot i silniot Gospod. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi.4 Is 64.132 18 31. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6. da ne se posramam.2 12 Izreki 19.8 `ivot. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. na Tebe se nadevam sekoj den.13 59.2 Mal 3.Gospod nad vojskite . 4 Poka`i mi gi. Gospodi. 19 Pogledaj gi moite neprijateli.11 118. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi. 2-3 21.8 105. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? . bidete podignati vie.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva. glavite svoi. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego.1 88.8 7 117.6 Mt 5. za{to sum samoten i vo maka. za{to Ti si so mene. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod.19 i ~a{ata moja se preleva.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9.23 49. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene.5 Jov 38. po milosta Svoja seti se na mene.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132.5 39.17 Lk 7.25 Izreki 4. 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie. za{to e golem. za{to se ve~ni. 27.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja. ja izdignuvam du{ata svoja. {to so lesnotija izneveruvaat.19-20 2 Car 6. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . bidete podignati vie.11 85.153 . prosti mi go grevot moj.12. izvadi me od mojata poti{tenost.4-6 15. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata. 2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata. za{to Ti si Bog na moeto spasenie. Tvojot `eIs 50. i na reki ja utvrdi. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga. vo Tebe se nadevam. nema da se ispla{am od 137. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo.16 118. Gospodi.1 10 2 Mojs 24.2 118. nim im go otkriva zavetot Svoj. zaradi Tvojata dobrota. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka.4 122.46 Gospodov mnogu dni.33 142.9. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi. 5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me.13 7 78.2 Amos 6. 11 Zaradi Tvoeto ime.8 16 85. silniot vo vojna Gospod.7 4 26. Jov 10.8 5 Jn 14. vselenata i onie {to `iveat vo nea. 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod.8 Jov 13. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego.11 3 23.1 140. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me. Gospodi.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe. pa prosti mi gi site grevovi moi.9-10 Tov 3.4 2 Bo`e moj.2 74. 9 Podignete gi.1-5 4 25.7 zloto. ve~ni vrati. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi.23 13 36.19 15 30.31 Er 31. Is 40. 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi.1 85. da se posramat onie. Svojot Spasitel.11 1 Kor 10. 91. 15. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi.26 10 84.14-15 Is 49. 12-16 Ez 44.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro.29 Is 57. 1 2 45. glavite svoi. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj. Gospodi. i milostite Tvoi.5 84.3 103. porti. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi.

Gospodi. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13.2 60.17 Mih 7.3 34. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj. i jas go baram liceto Tvoe.24 68.2 21.3536 54. Bo`e. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat. Gospodi. bidi bodar.6 43.11 13 115.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19. Izrail od site 2 nevolji negovi. 14 Nadevaj se vo Gospod.8 10 2 Mojs 23. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”. 4 Samo za edno Go molam Gospoda.9 42.5-6 Is.4 Os 5. 8 Gospodi.19 Ezd 9.11 2 5. Gospodi. go vozqubiv domot. nema da se ispla{i srceto moe. Bo`e.22 38. ispitaj me. duri i 4.1 100. Gospodi.5 14 30. glasot moj. 11 Jas.14 104. poradi neprijatelite moi.8 11 24.20 Os 11. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta.9 141. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am.34 129. Karpo moja.9 1 Jn 1.24 36.8 41. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod.10 51.23 72.1-2.23 3 118. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite.12 87.4 133. 11 Nau~i me.9 16. Gospodi. pak. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me.N.2 2 Mojs 24.14-15 Er 31. se sopnaa i padnaa.6 25. Gospodi. Gospodi.22 dat teloto moe. izbavi me. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi.28 27.17 87.29 29. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite. 2 Isku{aj me. ne oglu{uvaj se kon mene. 3 I polk da se krene protiv mene. otvori gi utrobata moja i moeto srce.6 104. Gospodi.2 3 Car 8.1 14. Gospodi.15 10 Is 49. so ne~estivite nema da sednam. 7.4.3 36. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija.2 35.721 PSALMI 25. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj. pa }e peam i }e go falam Gospoda.1 Os 5.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot.1-2 6 72.8 Jn 1.1 23.7 Varuh 3.2 60. za{to vo Tebe se nadevam. neka e cvrsto srceto tvoe. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj.30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat. a jas odam vo Tvojata vistina. 1. i toga{ }e bidam poln so doverba. vikam.8 9 27.2 83.4 142.5 Neem 8.27 12. 7 ^uj go.16 12 21.4 85. PSALM 26 1 4-5 1.4 62. Gospodi. ~ija desnica e polna so potkupi. 12 Nogata moja stoi na prav pat. odam vo svojata neporo~nost.1-3 89. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci. koga vikam kon Tebe.4 2 Car 21.8 30.18-20 Izreki 10. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite.20 63.2b 8 23.8 11 24.15 9 12.1 8 28.9 26.2 140.9 1 Kor 16. 22 Izbavi go. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te. i pomiluj me. Gospod }e me pribere.1 17.16 24.38 Pla~ 2.6 17.6-7 Mt 27.6 .13 27.3 138. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat. koga krevam race kon Tvojot svet hram.17 5 16.24 7 9.13 2 Mojs 30. 4 22. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi.17-21 5 Mojs 21. bi me iska~il na karpa.2 16.9 62.8 30. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe.7 62. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka. 10 vo ~ii race ima zlo~ini. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja.22 39. Bidi moj pomo{nik.3 Is 10. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe.5 cela vojska da se digne protiv mene. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me.22. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram.

ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot. no utroto nosi golema radost.11-12 114.8 22. spored nivnite dela.4 Izreki 26.5 87.12 6 16.22 Vozdajte Mu na Gospod. 8 Toga{ kon Tebe.2 Er 4. vernici Negovi. i Ti me isceli.12 8 28. se zasolnuvam.18 Sir 17. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski.11 Er 32.2-5 3 30.25 30. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost. 17.12 Sir 33.33 1 Car 2.1 21. }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan. 27-28 Varuh 2. 6 Blagosloven e Gospod. Gospodi. jas se ispla{iv.16 18. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo.2 136. Gospodi.4 Gospodov poln so veli~estvenost.8 67. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna. Gospodi. za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.5 Avak 3 Jov 37.10 8 26. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova. glasot 6 113. no {tom go sokri liceto Svoe.15 Is 54. a vo srceto smisluvaat zlo. 2 Gospodi.11 125. 3 Glasot Gospodov e nad vodite. i }e sedi Gospod kako car doveka. 7 Gospod e krepost moja i {tit moj.21. Bidi mi Bog 29.29 Izreki 11. spored pravednosta Svoja spasi me.31 23.5 Is 5.17-18 Is 30. nitu kon delata na racete Negovi. 3 Gospodi.27 4 61.3 6.17-18 96. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te. Gospodi. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka.kako mlado bivol~e. Bo`e moj. Bog na slavata grmi.8 6.10-15 76. spored delata na nivnite race.23-25 Is 3.5-6 Is 3. Is 54.1 95. a Sirion . vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga.” 7 Gospodi.30 Ez 10. povikav kon Tebe.722 PSALMI 3 11.1 28.12 Est 9. 4 Pejte Mu na Gospod. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}. za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene.13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am. Gospodi i smiluvaj se. 4 Vozvrati im. o da ne se posramam nikoga{.9 103.12 93.2-4 103. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me. Avak 3.19 49.11 2 Mojs 19. sinovi Bo`ji.4 Is 40. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen. spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora.8 2 Mojs 21.7 2 Mojs 19.25 14.17 28.17 Is 38.7-8 Jov 14. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici.2 70.6 5 7.29 9 3. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja. bidi pomo{nik moj. Bo`e moj.2 4 4 Mojs 16. Dan 7. povikav i na mojot Bog.2-3 17.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta.11 60. spored nivnite lo{i postapki. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne.11 1 Car 2.1-3 . 4 Glasot Gospodov e vo silata. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod. koi so bli`nite svoi govorat za mir.17 96.13 68.2 54. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite.13 5 51. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob. pobrzaj da me izbavi{. Gospodi.35 narodot Svoj. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata. Gospod so mir }e go blagoslovi 27. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik.11 10 6.21 61. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba.3 19. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe. Gospod nad silnite vodi.

}e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost. i godinite moi . imam verba vo Tebe. 5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja. kogo Gospod ne go smeta za vinoven. Gospodi.9.3 24. 21 Neka e blagosloven Gospod. 6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe.1 79. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi. duri i pred sosedite moi. koja potajno mi ja postavija.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj.19 118.7.25 sam.5 24 36. 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e. koi imaat strahopo~it kon Tebe. a im otplatuva na onie. Bo`e na vistinata. 14 Jas. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi.25 19.34-35 31.7 12 37. i velam: Ti si moj Bog. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri.9 105.5 108. ne dopu{taj da se posramam.5 10 6.18 Jn 1. iznemo`e silata moja.1 17 4. i koskite moi se svitkaa. ~ii prestapi im se prosteni. 4 Izvedi me od ovaa stapica.21 Er 8. du{ata moja i utrobata moja. i koga }e se soberat zaedno.135 4 Mojs 6. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene.11 Is 48.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie.3. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor. pak.21. i {to si ja prigotvil za onie.28 9 17. onie {to }e me vidat na ulica.19 117. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite. nozete moi mi gi postavi na ~istina. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi. 15 Dnite moi se vo Tvoite race.11 78. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto.5 Er 6. Gospodi. se su{ev kako na leten pripek. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme. begaat od mene.so vozdi{ki. Gospodi.10 62. koi gordo postapuvaat. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi.7 6 Lk 23.9 15 21. 4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja.3 Jov 5. spasi me poradi Tvojata milost.6 66. a i pla{ilo za poznatite moi.46 Dela 7.19 7 4.1-2 24. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi.11 Jov 19. 9 Smiluvaj se kon mene. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev.4 Jov 31. 16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj.6-8 3 30. stanav kako skr{en sad. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.2 5 Mojs 52. poradi toa {to kon Tebe povikav.9 Er 14.47 Rim 4. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja. 15-16 5 24. se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat. 17 Gospodi. koga povikav kon Tebe.13 50. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. no jas imam verba vo Gospod.33 1 Jn 1.10 5 50. za{to Ti si moj za{titnik. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek.9. .7.21 142.21 Otkr 7. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne.19 9. {to si ja zapazil za onie.14 19.8 108.21 Ez 20. Gospodi.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir. 13-19 14 40. Ti si me otkupil. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26. 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja.4 2 Car 12.15 141. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj.59 1 Ptr 4.2 22. 23 Jona 2.

11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva. 12 Bla`en e onoj narod. i gi spasuva.7 101. Gospodi. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi. po koj da odi{.9-11 4 88.9-11 138. 8 Vkusete i }e vidite. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie.17 5 88.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme. Koj na site nim im gi sozdal srcata. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe.5 1 Mojs 1.1 6 1 Mojs 1 2. pejte Mu ume{no i so vosklik. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj. 5 Toj saka pravednost i sud praveden.8 Zah 12.” .9 26.20 Is. golema sila ni junakot nema da go spasi. pazi na site dela nivni.5-6 1 Mojs 32.2 15. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo.6 16. 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e.9 Izreki 19.19 22. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi. pejte Mu na harfa so deset `ici.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot.„]e ti go poka`am patot.2 Er 16.1 Evr 11. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se.47 Amos 2.1-16 1 Mojs 2. 2 Slavete Go Gospoda so lira.6 5 Mojs 7. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji.7 3 95.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se. 9-10 2 Mojs 15. ete. }e me opkru`i{ so spasonosni zvuci.7 1 Car 14.15 20 114. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66. 14-16 Judita 9.1 15 93.3 143.21.site sili nivni. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta. nego milost }e go opkru`uva. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja.16. no onoj koj ima verba vo Gospod.9 16 19. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot.7 144. na koj sedi. onaka kako {to Ti se nadevame. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame.8 33.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska.15 2 Mojs 19.1 32.3 8 34.16 18 31.7.1 97. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo.1 143. i lu|eto. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite. od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{.3.14 5 Mojs 32.6 Is 48.64 33.veli Bog . 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani. 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat. 18 No.1 31. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta. 3 pejte Mu nova pesna. 14 od prestolot.18 Is 23. na koj Gospod mu e Bog. koi nemaat razum.1-2 2 Mojs 14. 16 Ne go spasuva carot golema vojska. gi spre~uva namerite na narodite. gi nabquduva site. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi. koi se bojat od Nego. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.1 146. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca. i licata va{i nema da se posramat.6 1 Car 16. 13-15 7 77.8 Jov 38.14 118. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat.724 PSALMI 8 32. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik.N.18 7 Ti si moe pribe`i{te.6 .11 91.1 Jn 1.1-2 Is 8. mislite na srceto Negovo od rod vo rod. pravednici. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata. 5. 22 89. 8 „]e te vrazumam. gi gleda site sinovi ~ove~ki. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata. 13 13. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe.15 9 148. o~ite Gospodovi se vrz onie. i preku Duhot na ustata Negova . Toj zapoveda i se sozdadoa.13 10 2. 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se.21 11 32.10 11 Is 40. 13 Od nebesata gleda Gospod.8 45.8-11 37.13 1 Mojs 1.1 2 91. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa. 4 Go pobarav Gospoda.17 Jov 34. kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek.21 12 143.

22 34.1 15 36.18 19 50.kon molitvite nivni.27 16 32.1 4. koi pribegnuvaat kon Nego.5 40.1 6. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat.13 Is 29.20 108.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod. koi mi se neprijateli bez pri~ina.4 30. 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce. 17 O.25 19 37. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite. i u{ite Negovi . ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat. }e platat. i angel Gospodov da gi progonuva. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. onie {to mi mislat zlo. no od site niv Gospod }e gi izbavi. i du{ata moja zapa|a vo osamenost.15 9. Gospodi. niedna od niv nema da se skr{i. 29-30 22 24.20 Is. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja. 5. 15 A sega.16 68. na golemoto sobranie. {to ja postavija za mene. a onie {to Go pobaraa Gospoda.6 17 16. ja isto{tuvav du{ata moja so post.14 Jov 21.725 PSALMI 9 1 Ptr 2. site pravednici Negovi. {to go mrazat pravedniot.18 Mt 11. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi.od tie lavovi. da gi ulovi samite niv.17 39. 13 A koga tie boleduvaa.5 14 37. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite.13 11 26. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra. Koj spasuva{ slab od silen.19 22. 14 Postapuvav taka.15 8 Is 47.20-21 18 21. onie.1-2 2 Mojs 14. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi. me kinea i ne prestanuvaa. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni.8 2. 8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna.4 Jn 15.1 3. 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi. i sobori gi onie {to se borat protiv mene.5 10 70. 19 Brojni se makite na pravednite.12 7 7. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. koga jas padnav. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod. mi zadavaa rani. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam.12 21.11 39.13 Er 17. da bara mir i da vrvi po nego. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod. mojata osamena du{a .18 Er 23. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro. onie koi me osuduvaat. 11 Dojdete. a da ne znam zo{to. 5 1.12 Mt 26.N. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi.7 1 Mojs 32. koj e podoben na Tebe. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. 12 mi vra}aat zlo za dobro. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav. i angel Gospodov da odi po tragata nivna. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv. 59-60 12 37.18 33.19 76. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. 10 22. moj brat. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo. mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene. 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie. 16 me dovedoa do isku{enie. nema da bide osuden.25 .14 70. 17 Koga vikaat pravednite. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot. i smirenite po duh }e gi spasi. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni.4 82. kako toj da be{e bli`en moj. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat. jas se oblekuvav vo vre}i{te. ~eda. i nikoj od onie. Gospodi.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi. }e se veseli poradi spasenieto od Nego. 13-15 6 72.1 12 Izreki 1.

velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost. razbudi se da me odbrani{.30 Jk 1. 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir. }e ja nasledat Zemjata. toj ne saka da se vrazumi. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. i da vr{i dobro.11 102. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom.5 konie. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den. od zlo ne se gnasi.2 Mt 6. Tvojata milost e do nebesata.16 1 Car 29.10-11 1 Ptr 1. ne `esti se . Bo`e moj. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta. Gospodi. nemoj da premol~i{. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie. onie {to se gordeat nad mene. {to }e posaka srceto tvoe.4 9 22. onie {to go sakaat moeto pravedno delo.726 PSALMI 20 119. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se.kako pladne.35 16.1 Mal 2. .16 28 70. 5 Gospodi. na ~ovek koj vr{i bezzakonie. 11 Neka ne me gazi nogata gorda.23 25 39.6 6 56. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat.10 Mudr 5. 22 37.18 3 9. Gospodi. i 9 24. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata.13 kako zelje nabrgu }e svenat.21 23 7. i spravedlivosta tvoja .5 62.2 27 39.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti.15 128. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva.19 2 89.15 36. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce.7 61. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo. nema strav Bo`ji pred o~ite negovi.17 3.2-3 Ez 25.7 Jov 14.samiot da ne pravi{ zlo. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod.3. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot. koj uspeva na patot svoj.4. o Bo`e moj i Gospodi moj. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina.24 35.6 91. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{. 9 za{to onie {to vr{at zlo. dlaboko vo negovoto srce.13 88. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod. Tvojata vistina .2 Rim 3. ta da ne likuvaat onie nad mene.7 101. da se oble~at vo sram i bes~estie.do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori.5 10 55.24 6 Is 58. koi se raduvaat na mojata nesre}a.3 25. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska.10 Efes 3. ostanuva na lo{ pat. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro. }e bidat istrebeni.13 Izreki 23.6 Os 12.8 90.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site. Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila. koi se nadevaat na Gospod.6 4 Car 19.6 43. i rakata na gre{nikot da ne me goni. Ne `esti se na onoj. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi.26 Is 40.13-16 69. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie. a onie. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina. i Toj }e ti dade. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva.17 23. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza.3 1 Mojs 44. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat.

koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski.6 30. za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir. ete.9 26.6 23 Izreki 20. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. 35 Vidov stra{en bezbo`nik. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva.21 13. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{.7 9. 25 Bev mlad.14 39 9. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego. i gre{nikot }e go nema.13 Ezd 9.33 Jov 4.8 14. nivnoto nasledstvo }e se zatre. go nema.2 15 7.727 PSALMI 10 Jov 5. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene.5-6 5 1 Mojs 4.16 13 2. i ostarev. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie.14-16 9.7 22 Mt 25. a jazikot negov izgovara pravda.15 56. 28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi.16 15. pak. go pobarav.12 4 Is 1.1 3 Jov 6. pa }e `ivee{ ve~no.13 13.5 12 34. vo koskite moi nema mir poradi grevot moj. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja.5 27 33.24 24 3.4 14 7. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina.3 8.32 21.2 6.13 Mt 5. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno.18 23.22 Sir 27. }e is~eznat kako dim. }e bidat istrebeni. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne. 39 Spasenieto.11 Os 8. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce.34.14 . 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no. kako te{ko breme me pritisnaa.35 Izreki 1. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite.8 18 1.13 Ez 31. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro.15-17 19.31 5. koga }e bide suden.13 Pla~ 3. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat.12 10. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57.3. nema da padne. 20 za{to gre{nicite }e zaginat. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot.6 Er 31. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev. a onie {to toj gi prokolnuva.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno.6 Is 33. i Tvojata raka te`i vrz mene.7 25. }e ja nasledat zemjata.10-12 37 Izreki 23.1 37. 1 31 5 Mojs 6. stapkite negovi nema da se sopnat.7-8 10 U{te malku. niv ve~no }e gi ~uva.27 Mudr 11. za{to Gospod go dr`i za raka. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni. a pravedniot e milostiv i dava. za{to kaj Nego pribegnuvaat. 25-27 16 Izreki 15. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce. 36 Pominav i. 13 no Gospod mu se potsmeva. 37 Vidi go neporo~niot. koi Gospod Go blagoslovuvaat.16 11. gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva.33 35 Is 2. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava. i ne go najdov. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite. 22 za{to onie.4 15. i lacite nivni }e se skr{at.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

31 Neka se donese bronza od Egipet.5 Efes 4. 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi.19 Jn 15.17 7.7 44. pleni plen.4 5 Mojs 33. Bo`e. kako {to prave{e so nas vo minatoto. Ti go znae{ moeto bezumie. a vo sredinata .2-3 14 Sud 5.11 19 46. 35 ^udesen si Ti.36 5 39.15 . 32 Carstva zemni.68 Ez 43. se zasilija. vo svetosta Svoja. Bo`e na silite. a na krajot svira~ite. 28 Poka`i ja Bo`e. 5. najmladiot.26 18 Is.1 44. 15 Goro mo}na. i sram go obzede liceto moe.5 35 27. na nebesata iskonski. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta. knezovite Neftalimovi. Svojot silen glas. 33 Koj se vozi na nebo. a silata Negova na oblacite. 22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam. slavete Go Gospoda. zasipna grloto moe. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi. Da ne se posramat poradi mene onie.22 11 Gospod dava naredba. kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin. kade {to nema dno. Bo`e.28 Is 8.19 21. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva. silata Tvoja. goro so brojni vrvovi.741 PSALMI 13 47.na iljada iljadi. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti.16 32 Is 18. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu. volovite so teliwata na narodite. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj . knezovite Zavulonovi.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod. Bo`e. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite. ete.82.3-4 2 17. knezovite Judini . a `enite po domovite plenot go delat. pejte Mu na Boga. Bog.123 24 3 Car 21. primi darovi od lu|eto. Gospod. goro so brojni vrvovi. 6 Da ne se posramat poradi mene site onie.4 Jona 2. ~ekaj}i Go mojot Bog. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat. carevite }e Ti prinesuvaat darovi. goro Ba{anska.8 5 Mojs 32. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim.25 27-28 79. I.23 Er 2. Bo`e Izrailev.N. {to se nadevaat na Tebe. 18 Ti se vozvisi visoko.4-5 Sud 5.6 4 118.1 20 62. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa. 4 Onie. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. snagata Tvoja. {to me mrazat bez pri~ina. 13-15 4 Car 6. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini. 8-10 68.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. baraat da go vratam! 5 Bo`e.8 28. Toj go ispra}a Svojot glas.12 34.so svoite ~eti. doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite. Etiopija brzo neka podade race kon Boga.13 16. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo. ona {to ne sum go zel. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga. vie. Gospodi. popu{tija o~ite moi. 3 Iznemo{tev od vikawe.13 17 77. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe. a nejzinite perduvi so zlato.10 67.37 4 Car 9. rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. 8 Tu| stanav za bra}ata svoi. Bog Izrailev . sneg pa|a{e na Selmon. 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den. na{eto spasenie.1-2 5 Mojs 33.19.11 Is 46. 8 Er 15. 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata. koi Te baraat. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto. Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata. koi me gonat nepravedno. tu|inec za sinovite na majka mi moja.7 34 17. Bo`e. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi.

20 Navredite mi go skr{ija srceto. i navredite na onie {to Te hulat. 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo. pak. 23 da im se pomra~at o~ite. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at. Gospodi. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev . 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi.6 101. koi me mrazat. 10 i postam so du{ata svoja. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite.stapica. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. neka dojde od Tebe. sum beden i siromav.34. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{.25-26 11 108. 13 Jas.8 34 139. sum beden i stradam. ta da ne gledaat.4 14 31.139 Jn 2.2 Mt 26. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi. Gospodi. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat.3 31 21. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita.7 21 Jov 6. moreto i s# {to `ivee vo nego.26 Ez 36.21 36 101.10 5. Gospodi.32 Is 4. pa|aat vrz mene. pobrzaj. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me. go{tevaweto . i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas.32 70. usli{i me brzo. Gospodi. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede. koi Te baraat.26 33.2 69. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene. za da ne dobijat pro{ka od Tebe. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe.11 Is 53. a i od dlabokite vodi.1-3 24. se zasolnuvam. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie. pomogni mi Bo`e. }e se izgradat gradovi vo Judeja. Ti si. i so toa im stanav za prikaz. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a. 22 Trpezata nivna neka im bide primka. neka se upla{at i zasramat onie. 26 za{to onoj kogo Ti go porazi.so ocet me napoija.16. i koi sakaat spasenie od Tebe. pak. da se izbavam od onie. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. da mi pomogne{. no i toa mi go zemaat za zlo. mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe. vo blagoprijatno vreme.742 PSALMI 9 Jov 19. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. o~aen sum.12 17 108.48 23-24 Rim 11. tie go gonat. poradi moite neprijateli.14-15 Pla~ 1. Bo`e. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod. i koi Te sakaat Tebe. i da me ute{i nekoj. dojdi mi na pomo{. pomo{nik moj i izbavitel moj.3 Dan 12.13 Is 49. no ne go najdov.40 Jn 16.2 142.11 Is 65. Gospodi.1 Fil 4. 25 domovite da im gi zapusti{. no go nema{e. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 . i tamu }e gi nasledat. koi mi po`eluvaat zlo.28 Is 44. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost.2 30. Neka vi `ivnat srcata vam.1-3 22 Mt 27. 16 Usli{i me.9 18 101.20 27 70.24-25 33 21. 35 za{to Bog }e go spasi Sion. ne docni! 26 Dela 1. za{to sum poti{ten. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna. 29 2 Mojs 32. spasi me.5 10 118. Bo`e. i dlabinata da ne me progolta. pak.17 Rim 15. koi Go barate Boga. i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv. 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj. Bo`e. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. za{to blaga e Tvojata milost. 29 Jas.3 Otkr 3. 27 Prituri vina vrz vinata nivna.

da pocrvenat i se zasramat onie. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te.11.12 18 21. 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me. 9 Ne otfrlaj me na starost. 4 Bo`e moj.5 3 Is 45. Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me.11 Sof 2. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda.1 koja izvr{i golemi dela. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en. Bo`e moj. 13-14 Er 31.17-18 8 Zah 9.1-2 Is 46. }e Te vospevam na lira.20 6 Is 45.4 39. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe.14 Er 23.3 13 34. i rit~iwata .17 10 3 Car 10.21 17 128. gonete go i fatete go. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot.2 21. ne napu{taj me. 12 Bo`e moj.26 12 21. a na careviot sin . preku 6 21. Bo`e.24. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene. izvedi me na mesto sigurno . sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e.35 32.11 15 39.pravednost. 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud. od racete na prestapnikot i nasilnikot.7 88. Bo`e moj.8 Os 6. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto.od rod vo rod. dodeka postoi sonceto i mese~inata .37 2 Car 7. kako kapki {to narosuvaat zemja. no Ti si mojot silen pomo{nik.27 9 21.5 138. a ugnetuva~ot neka go ponizi. Ti me pou~uva{e od mladosta moja. 6 Neka bide kako do`d na livada.8 68. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost.11 23. Bo`e. moja verba od mladosta moja. no Ti pak }e me o`ivee{. koja si ja izbavil.6.2 Os 2. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela. se dogovaraat me|u sebe.9 Er 17. ne napu{taj me. za{to nema koj da go izbavi” . 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva. i cel den peam za Tvoeto velelepie. 11 velej}i: „Go ostavi Bog. neka gi spasi sinovite na siromasite.11 37. i onie. 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. }e ja veli~am Tvojata pravednost . 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. 18 I vo starosta.14 7 30. koga }e Ti peam.Svojata pravednost.5 54.14 7 36.19 11 3.26 71.13 69. Bo`e. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie.14 Ez 12. koi ja demnat du{ata moja.743 PSALMI 4 139. 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi. 22 91.1 12 Jov 29. 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata. 14 Jas. {to mi sakaat zlo. Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat. dosega duri do vi{noto nebo. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e. za{to ne im go znam brojot.3-4 Er 2. neka Mu slu`at site narodi. 8 Polna mi e ustata so pohvala. Gospodi.1 88.samo Tvojata.3 5 60.30 . za Tebe ve~no }e peam. koga }e obelam. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata. 5 Neka `ivee. pak. 17 Bo`e. i du{ata moja. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe. daj mu go na carot Svojot praveden sud. 5 za{to Ti si moja nade`. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata.8 51. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja. ne oddale~uvaj se od mene. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja.10 Sir 44. izbavi me od racete na gre{nikot. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{.3 24 34.11 Is 52. koi mi po`eluvaa zlo. 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja.22 39.

koj otstapuva od Tebe. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa. onie. si gi postavil na lizgavo mesto. 4 za{to ne stradaat. 5 Nemaat maki kako drugite. ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog. Gospodi. i neka Mu se molat neprestajno. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe. 15 Neka po`ivee. Koj edinstven pravi ~udesa. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. 27 Za{to. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj. a nasilstvoto im e obleka. 17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto. sekoga{ spokojni.1 Jov 21. pa }e Mu davaat arabisko zlato.toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. nivnite tela se cvrsti i jadri. kon 25. Ti go istrebuva{ sekogo. 14 11 9. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo. taka.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. 7 O~ite im se podueni od salo. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David. plodot Negov }e se izdiga nad Livan. 16 Os 14.10 118. 13-26 7 16. Jeseeviot sin. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete.13 17 1 Mojs 12.28 Jov 15.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. }e gi prezre{ niv.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail.6 Mal 3. 22 bezumen bev i ne razbirav. Ti. sekoj den neka Go blagoslovuvaat.31 17 118. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava.3 72. 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata.10 26 15. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot. kako dobi~e bev pred Tebe. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. {to se oddale~uvaat od Tebe. propa|aat. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48.14 24 15.3 19 Avak 3. . 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka. 10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva. koga se jadosuvav odnatre.744 PSALMI 14 115. 18 Navistina. bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi. Bog Izrailev. bogatstvo naplastuvaat. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata. do vrvovite na gorite. 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. a od srcata im se izlevaat bezumija.70 5 Mojs 32.6-9 Amos 9.3 36. i mana ne im nao|a. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo. ete. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. 16 I sakav toa da go razberam.5 . no toa be{e te{ko za mene. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite. ni{to drugo ne baram.15 Er 5. takvi se gre{nicite. na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto.

nema pove}e ni prorok.8 15 2 Mojs 17.4 45.26 Pla~ 2. i na gorata Sionska. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto. spored pravdata Svoja presudi.9 Is 64. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod. na Gospod ja polagam nade`ta moja. Te falime.9 7 Mt 24. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime.8 Ez 7.17 Er 10. 22 Stani Bo`e. neprijatelot Go navredi Gospoda. prome{ano.20 91.9-10 Is 51. Bo`e.10 9 59. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok. 8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva. postavija svoi znaci tamu. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! . so vino penlivo. 18-2. 74.3 Zah 1. go oskvernija mestoto.1-2 95.4 Jov 15.3 Is 51. za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova. do koga? 10 Do koga. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite. do zemja go razurnaa. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe.17 5 Mojs 7. imeto Tvoe e blizu. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. pak.6 Is 63. koja postojano se kreva protiv Tebe.745 PSALMI 73. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog.19 5 1 Car 2. }e sudam spored pravda. {to `iveat na nea. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog. i nikoj od nas ne znae. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme.2 59. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi.25 9 76. Carot moj e u{te od pred vekovite. 9 Znacite svoi ne gi gledame.46 8 1 Car 2.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to. kogo u{te od porano go pridobi. ni od zapad. na koe imeto Tvoe prestojuva.9-10 Jov 7. 3 Koga se zani{a Zemjata i site. nitu. bunata na onie {to Te mrazat. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini. 20 Pogledaj na Svojot zavet.21 11 Is 52.10 1 Car 2. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila.3 88. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi. od pustinata.10 13 88. ti gi isu{i rekite nepresu{ni. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe.N. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez.7 Dan 2.1-7 4 Mojs 20. 18 Seti se sepak na ova.10 6 93. a drugi vozvisuva. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod.12 14 Jov 3.2 92. 1 7 4 Car 25. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot. Bo`e.17 Jov 21. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli. Bo`e. letoto i proletta Ti gi opredeli.8 3 Is 51. 23-28 10 6.16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e.2 2 Mojs 15.2-13 Is. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata.

3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam. so glasot svoj kon Boga.46 Pla~ 3. Bo`e.4 2 Mojs 19.14 143. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog. 21-23 47.3 27. zaspaa i im papsaa racete.746 PSALMI 75. svetkavici ja osvetluvaa vselenata.na Sion.52 Is 63. 17 Od oblacite se izlea voda. i ispolnuvajte gi zavetite. ve~no }e se raduvam. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni.37 Naum 1.30-31 88. 11 Zavetuvajte se na Gospod. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i.1 88.4 16 1 Mojs 46.6 19 29 96.21 9. 4 Posvetol si od svetlinata. 13 Bo`e. Tvoite pateki preku mo}nite vodi.1-18 5 Mojs 32. 10-11 Jov 7. za da me ~ue. Zemjata trepere{e i se trese{e. va{iot Bog. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe. Zemjata se upla{i i zaneme.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73. golemo e Ne- 13 142. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga. {titot i me~ot i vojnata. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto.18 8 73. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost. 9 koga Bog stana da sudi. Koj pravi ~udesa. poveli76.5 Vo [alem e Negovoto mesto.5.39. Tvojot pat e svet.9 Neem 9. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici. 5 Razmisluvav za damne{nite dni. vodite.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87.11 Mudr 14. poukite moi. no Tvoite tragi ne se poznavaa.35 Er 51.9 Is 49. i bezdnite zatreperea.6 2 Mojs 15.6 Mal 3. site. pak. }e Mu peam na Jakovoviot Bog. Te vidoa vodite i se razbranuvaa. Bo`e Jakovov. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{.4 Avak 3. zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa.14-15 62. so izdignati race kon Nego neumorno.16 ce. 16 Te vidoa.3 9 Jas. sinovite na Jakov i na Josif.1 2 48.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. 6 Od Tvojata zakana.4 Mt 13. od Kogo se pla{at i zemnite carevi. se voznemiriv i ne mo`am da govoram. narode moj. {to ste okolu Nego.5 7 Ti si stra{en.11-14 Mih 6.3 Tebe. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot.57 Naum 3.26-27 Neem 1.3-7 6 4 Car 19. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e. 2 Poznat e Bog vo Judeja. se 4 41.6-7 1 Mojs 14. 6 142. razmisluvam i duhot moj malaksuva.11 skamenija i kowanicite i kowite.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva.10 17 2 Mojs 14 Naum 1. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite. 1 14 17. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila.3 77.16 20 Is 43.2 8 govoto ime vo Izrail. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite.4 77.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite.2 ~estven od drevnite gori! 49. . i se setiv za starite godini.9 vozvisi. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela. a rogot na pravednite }e se 45. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron.16 50.12 18 17. 42.8 141.1 Is 26. prinesuvajte darovi. na Stra{niot. a duhot moj me ispituva{e. za da gi spasi site ugneteni po Zemjata. 4 Budni se o~ite moi.7 121. i koj }e opstane pred Jona 2.1 5 Mojs 32. Koj bog e tolku golem.14 5 Mojs 7. a Negovoto `iveali{te . }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela.5 5 Mojs 32.

13 18 94.10 4-6 21.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11.31 9 Os 7.7 5 Mojs 32. 38 No Toj.2 Mal 3.19-24 24 Jn 6. Mo`e li Toj da mu dade i leb. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as.so ognena svetlina.1 144.2 11.20 26 4 Mojs 11.9 6.39 2 Mojs 13. Toj udri vo karpa .22 Os 11.4 8. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa.27 31.2-13 Is 48. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel. okolu nivnite `iveali{ta. 9 Sinovite Efremovi.20 Is 48. i hranata u{te im be{e vo ustata nivna. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon. im go dade. 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar.13-14 5 Mojs 4. 4 nema da gi krieme od nivnite deca.3 Mudr 16. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo.rod tvrdoglav i buntoven.3 84.13-16 29 Os 13.2 12.4 2 Mojs 10. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i. 34 Koga gi ubiva{e. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i. so jazikot svoj la`ea pred Nego. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail.21 34-35 4 Mojs 21. 36 No so ustata svoja Go mamea.3 8 5 Mojs 31. {to }e se rodat. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca.41 113. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u.3 2 Mojs 32.22 41 Is 6.3 .13 Jov 8.21 17 Ez 20. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa. i gi postavi vodite kako nasip.25-26 12. Milostiviot. toga{ Go baraa.8-9 2 Mojs 16.16 Os 5. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e.5. 14 dewe gi vode{e so oblak.40 5 Mojs 8.747 PSALMI 3 43. 19 pa Go napadnaa Boga. i im dade leb nebesen. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga. a po cela no} . i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov.1-7 4 Mojs 20. 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego.1 Dela 8. 16 Od karpata izvede voda.8 2 Mojs 17. 15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata.8-9 19 22.i bliknaa vodi.13 Os 6.15. vooru`eni. 31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv. {to im gi be{e poka`al.33 14 104. da ne gi zaboravaat delata Bo`ji.31 25 104.5 40 5 Mojs 9.2-36 5 Mojs 6.15 37 Is 29.29 15-16 104.18 Is 26. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor.21 31 4 Mojs 14. strelaj}i so lakovi. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe.16 38 64. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail. i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi.22 23 4 Car 7. decata. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme.20 1 Kor 10.14 4 Mojs 14. gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi. 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32.9 Ez 20. 6 za da znae idniot rod. vo poliwata na Coan. potekoa potoci.8 2 Mojs 10.30 147. i vodi potekoa kako reki. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni .

11. 13.11-13 56-58 5 Mojs 32. 1 Mak 7.14 60 Is. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan . neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora. 59 Bog go ~u toa.N. 42 ne se se}avaa na Negovata raka.18 Mih 1.4 86.11 Ez 34. 68 tuku go izbra kolenoto Judino.2 2 Car 5.22 63 5 Mojs 32.7 51 104.1 4 Car 25. nasledstvoto Negovo.11-13 71 2 Car 5. koja desnicata Negova ja be{e pridobila. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi. i maki . 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot.748 PSALMI 42 2 Mojs 12.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78. ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? . kako junak od vino sovladan.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev.Svoite ~udesa. 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni .7 Is 40. 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~. }e se razgnevuva{ postojano. 70 i go izbra David.odred zli angeli. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham.3 4.16 Sof 1.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim.16. a 2 telata na Tvoite svetii . sram i podbiv za onie {to se okolu nas.2 104.6 72 76. Gospodi.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12.4 23. 61 1 Car 4.1 1 Car 1.14 15. vo koja se vseli Toj me|u lu|eto.na zemnite 79.2 86. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{. i tie ne se upla{ija. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja. ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor.36 105. onaa.12 25.21 13.19 68 46. 18. se pretvorija vo iskriven lak.17 pogrebe. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci.N.8-13 70 1 Car 13. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo.2 Er 7. go otfrli Izrail. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci.9 55 43. 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo. go oskvernija svetiot Is 17. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat.44 Is. i nema{e koj da gi Er 14.17. 5 Do koga. za da ne mo`at da pijat.15 66 1 Car 5. jarost. Erusalim go pretvorija vo 24.6-7 53 2 Mojs 13. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram.so ogan. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka. go zede od ov~ite stada.2 Er 26.6 22. a imotot niven . i vdovicite nivni ne bea oplakuvani.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski.33 yverovi. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo.2 7.16-17 64 Jov 27. i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno. 60 ja otfrli skinijata vo Silom.6 urnatini. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov. 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son. Jakov i Izrail.34 52 76.22-25 Er 7. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv. 18.2 Sir 24. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni. koja ja vozqubi. svojot sluga.11 69 47.41-42 12.10.20 2 Mojs 12. se razgnevi mnogu.13.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.19 2 Mojs 15.10 1 Bo`e. i gnev.23 36.11. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo. 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad.so slana.21 Sud 2.1 Tvoj hram. gorata Sion.12-13 Er 7.24 Mih 7. 50 go otvori patot na Svojot gnev. 9-10 Pla~ 1. 63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e. i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni.

i na{ite neprijateli ni se smeat. pogledaj i na sinot. 3 Bo`e. vo denot na va{iot praznik.5 10-11 41.3 Er 23.6 5 Mojs 28. neka svetne liceto Tvoe.6 66. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje.12 Ez 20. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi.20 114. 19 Gospodi.50 13 73. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano. i nie }e se spasime! 12 88.3 7 78. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te. Bo`e.1 44.13 Os 2. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt.17 4. 18 A nie nema da otstapime od Tebe.5 13 Er 12.24 4 Mojs 29. povrati n#. 4 za{to toa e zakon za Izrail. 13 A nie.18 1 Car 4. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija.1 6 41. i nie }e se spasime! 4 Gospodi. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata.44 35.20 Jov 16.46 5 Mojs 4.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat. Spasitele na{. 9 Pomogni ni. za{to mnogu sme poni`eni. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva. so koi Te hulea Tebe. Bo`e na silite.23 73.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev.9 47.11 4 4. i nie }e se spasime! 5 43. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata. sinot. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata.7 99. Bo`e na silite. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif.1-6 6-7 13. i taa ja ispolni zemjata. naredba od Boga Jakovov. poradi slavata na imeto Tvoe.1 88.1-7 26. 2 zapejte pesna.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga. 1 79.1 79.1 Ez 34.1 4 Mojs 6. i gi zacvrsti korewata nejzini.1 8.2-5 Er 2. i polskata yverka ja jade. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi.26 Ez 14. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata. 33-41 Jn 15.7 8 141. i nie }e go prizivame Tvoeto ime.43 Joil 2. pa da ja berat site.7-13 7 Er 50.24 9 Is 5.3 101. povrati n#. zableskaj! 2 Pred Efrem.23 73.1 Mt 21.1 94.9 Os 10. na{ata Sila. Bo`e na silite. udrete vo timpan.23 Is 1. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi. pak.12 Amos 8. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni.1-5 1 Sol 4. koi ne go prizivaat imeto Tvoe. Gospodi.2 125.12 4 Car 4. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi. i vrz carstvata. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda.25 Sir 36.7 Er 24.749 PSALMI 4 43.17 . {to si go odgledal za Sebe.4 Ez 34. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja. 14 Bo`e na silite! Svrti se. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite.8 Sof 2. na milozvu~na lira so harfa.18 7 2 Mojs 1. koga toj izleze od egipetskata zemja. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija. 7 Gospodi.25 Dan 9.6 80. poslu{aj! Ti. Koj go vodi{ Josif kako stado. neka sveti liceto Tvoe. kogo si go odgledal za Sebe. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{. vo opredeleno vreme.1 9 2 Mojs 32.2 5 Mojs 32. 9 is~isti za nea mesto.37 3 Car 9.1 2 17.13-14 79.4 5 43.4 Er 10. voskliknete kon Boga Jakovov. o`ivej n#.14 6. Koj sedi{ na heruvimite.10 2 Mojs 25. 3 zatrubete so truba vo novomese~je.21 11.21 4 3 Mojs 23. gi izgoni narodite i ja posadi.

1 3 2 Mojs 23. kako {to im napravi na Midjanite. 8 ^uj. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir. kako i na Sisera. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi. i }e pa|ate kako sekoj knez. vo temnina odat. vie ste site sinovi na Sevi{niot.8 2 Mojs 17. krenaa glava.9 Is 17.19 9 2 Mojs 15. 7 Geval.25 8.6 Er 5. sklu~ija protiv Tebe sojuz. 11 Postapi so niv.9 Is 42. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj.9-20 13 Er 3. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata. pa da go pobaraat imeto Tvoe. Bog tvoj. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja. 8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv.1 4 Er 11. kaj vodite na Meriva te ispitav. Izrail ne Mi se pokori. ako Me poslu{a{. site zemni osnovi se razni{aa. 13 O. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj. 15 Onie. da se posramat i da zaginat. 6 {atorite na Edom i Ismailcite.34 . so nivnite knezovi. kako so Zeveja i Salmana.23 49. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca.750 PSALMI 8 94. 1 82. neka odat po mislite svoi.” 8 Stani.23 14 57. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj.26 Is 55. 9 Napravi im go istoto. 5 Ne znaat.18 15 3 Mojs 26.2 43.10 96.32 45.1 Is 3.2-3 11 Er 8.2-3 10 2 Mojs 2.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika.13 15 Is 5.7-8 5 Mojs 32.1-7 18. Koj te izvede od egipetskata zemja. i Jas }e ti posvedo~am.” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj.15-18 4 Mojs 20. a onie {to Te mrazat.12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”.5 Jov 27. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat. bi polzele do Nego.24 9.2 16 Er 25. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior.46 10 2 Mojs 20. otvori ja ustata svoja. praveden i siromav. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa.8 81. kako i na Javin kaj potokot Ki{on. Amon. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{. i kako plamen {to zapaluva gori. sudi $ na Zemjata. narode Moj. Bo`e. {to Go mrazat Gospoda. i Jas te izbaviv. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod.37 Ez 21. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite.28 Jov 29. 18 i da poznaat deka Ti si Toj. 4 2 Mojs 23.21 14 Is 48.3 108.17 7.15 Sud 4-5 Is 9. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. pri grom te ~uv. za{to Tvoi se site narodi.7 12 Sud 7.6 6 Jn 10. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi. na Moav i Agarjanite.3 9.13 28.13-14 2 57. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi. i Jas }e ja napolnam.2 12 5 Mojs 9. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite. ne razbiraat.

Er 10. za{to sum 76. i pak da n# o`ivee{. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e. koi `iveat vo domot Tvoj. 3 41.23 12 46.8 121. 88. Gospodi. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja.23 42.8 13 66. 9 Da.iljada dni nadvor.12 85. Bo`e. krotok i mnogumilostiv kon site. spasenie na{e. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e.10 Bo`e moj. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj.1 4 5. pravednosta i mirot }e se celivaat. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi.4 48. 8 34. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi.14 11 88. Gospodi.5 7-8 Is 43. koi Te povikuvaat. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog.1-2 27. si dobar. tie postojano Te falat. i odvrati ja Tvojata jarost od nas. 7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe. 5 Mojs 3. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie. koi se bojat od Nego.26 Joil 2. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit. spasenieto od Nego e blisku do onie. usli{i ja molitvata moja. i podari ni spasenie. a pravednosta }e se pojavi od neboto. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja.1 142.6 Is 58.20 4 24. pri oltarite Tvoi.2 129. 7 minuvaat od sila vo sila. tie ja pretvoraat vo izvori. 8 Gospodi. mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja. 5 za{to Ti.751 PSALMI 83.9 88. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te.6 3 go smiri siot Svoj gnev. Gospodi. Gospodi Savaote. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi. Tvojata milost. {to odat neporo~no. Gospodi.6 3 Pomiluj me.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. spasi go slugata Tvoj. gi pokri site nivni grevovi. 6 ^uj ja.11 be vikam sekoj den.13-14 53.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja.2 52. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu.3 6 78.2. za{to sum 7 beden i siromav. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku . i lastovi~kata gnezdo.8 Zah 8.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. ja izdigam du{ata svoja. i Ti me ~u.18 84. da se povrati{.38 5 79. bla`en e onoj ~ovek. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. Bo`e. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi. za{to kon Te2 Mojs 15. 4 77.1 8.2 12 Is 45. 5 Bla`en e onoj ~ovek. poslu{aj. Gospodi.2 posveten na Tebe. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja. . i do`d ja pokriva so virovi. za{titniku na{.14 96.17 2 24.2 Jn 1. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata. uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. koj se nadeva vo Tebe. Gospodi.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto.6 za{to kon Tebe. na Sion. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod. ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li.1 39.6-7 10 2 Mojs 24. Bo`e na silite. Gospod ne gi li{uva od blaga onie. 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog. Ti omile zemjata Tvoja. Toj dava blagodat i slava.16 Ez 11.2 7 Ez 34. dodeka ne Go vidat Boga. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii. 4 Povrati n#. 16. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina. 12 Gospodi Savaote. go vrati od plenstvo Jakov.2 Prikloni go. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas.

mi pomogna i me ute{i. 7 Onie {to peat se raduvaat.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti.8 144.7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja. Koj si {tedar i milostiv. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25. Gospodi. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov. 5 47.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me.16 115. za da go po~ituvam imeto Tvoe. 16. 14 Zo{to.7 4 Mojs 16. vo mrak i vo smrtna senka. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe. stanav kako nemo}en ~ovek.4 41. . Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde. . za{to Ti.15 velat . 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite.4 15 102. mnogumilostiv i veren.8 17. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe.4 Jov 10. pa da vidat onie. 9-10 37. 17 poka`i so mene ~udo za dobro. 16 pogledni na mene i pomiluj me. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina .23 14 53. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija. }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe.9 13 87.3 Ez 13. i so site Svoi branovi me porazuva{.4-6 101. i daj mi nepokoleblivo srce.1 75.23 Ez 20. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6. me napravi odvraten za niv.1 47. i nema dela kako Tvoite.10 Jov 9.8 2 Mojs 34.33 12 9. 6 Me polo`i vo podzemen rov.68 Zah 2. Bo`e moj. Gospodi. Rahav i Vavilon. Gospodi. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe. od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe.6 3. Bo`e na moeto spasenie. stradam vo u`as i o~aen sum.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa.Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. i jas }e odam vo Tvojata vistina.27-29 65.7 142. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa.22 Otkr 15.2 Is 27. preslavno se zboruva Is 4. i da se zasramat.1 51.4 86. Bo`e. Gospodi. peat i 87.18 moja.13 25. Gospodi. dolgotrpeliv. i lu|eto od Etiopija. tie se otturnati od Tvojata raka. za koi Ti ve}e ne se se}ava{. kon Tvojot pat. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja.6 5 Mojs 32. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am.16 86.40 Joil 2.8 1 Gospodi. Gospodi. i Samiot Sevi{en go zacvrsti.752 PSALMI 9 21.7 Pla~ 3.5 Is 38. 15 No Ti.9 za tebe.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam. i Tir.6 16 24. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob.11 142. 6 3 Grade Bo`ji.13 Er 31. 14 Bo`e. i vo zemjata na zaboravot . zakonoprestapnicite stanaa protiv mene. Gospodi. gi protegam racete kon Tebe.1 2 77. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat. 12 ]e Te slavam. Gospodi.15.3 26.site na{i izvori se vo Tebe.1 2. i Filistejcite. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe.13 4 88. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob. Gospodi. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost. i tie se rodija tamu. {to me mrazat.22 Ez 32.4 14.

13 Silna e Tvojata mi{ka.22 22 Is 42. 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata. Bo`e na silite. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog. 9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat.14 . Gospodi.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas. a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost. kolku denovite na neboto. 8 Gospodi. 12 Sever i jug Ti si gi sozdal.19 Jn 20.8 10 64. 10 Ti go skr{i Rahav kako trup. 20 Go najdov Mojot sluga David.” 5 I neboto }e gi proslavuva. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite.5 29 Is 55. moj Bog i krepost na moeto spasenie. crvsta e rakata Tvoja.11-12 2 Car 7.desnicata negova. 12-16 Jov 19.14 Er 3. i vernosta Tvoja Te opkru`uva. i so rani nivnoto bezzakonie. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat.10 96. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot. visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol. 16 46. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi. Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego.12 12 23.7 Jov 7.13 22. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec. gar.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja.1 19 46.3 33 2 Car 7. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo.3 20 131. i nad rekite .9 Is 6. 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi.7 2 Car 7.4-5 prijatelot. Gospodi.17 28 Kol 1.1 81. Gospodi. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena. 21 Rakata Moja }e ostane so nego. ve~no }e ja vospevam. 1 7 28. 15-18 Otkr 1. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin.1 Jov 1. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat. na{iot Car. 8-16 21 77. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi.2 2 Mojs 34. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti. go izdignav izbranikot me|u Mojot narod. 6 Za{to. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7. so svoeto sveto maslo go pomazav. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina.6 9 85. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram.1 27 2.5 Dela 2.1-2 15 84.70 1 Car 16 Dela 13. Gospodi. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. povisoko od zemnite carevi. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi. i mi{kata moja }e go zakrepnuva.

754 PSALMI 35 Er 33.5. za godinite. veren svedok na neboto. koga n# ponizuva{e.4 38 71. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi. a nave~er pa|a i se isu{uva. gi zaraduva site neprijateli negovi. vo koi vidovme zlo. 1-7 gnev. .7 Otkr 1. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. 1 Mojs 3. {to pominal. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav. a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19.” 38 No Ti go otfrli i go prezre. bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame.2 1 Mojs 1. 15 razveseli n# za onie dni.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite. Gospodi.1 Avak 1. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev. godinite ni svr{uvaat kako zdiv. Gospodi. 14.7 ni se kako v~era{en den. Gospodi. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti. toj stana za potsmev na svoite sosedi. pa da se zdobieme so mudro srce.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev. Gospodi. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee. 36. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe.8 lenata. 13 Svrti se. 5 Gi odnesuva{ kako son.13 78. i kolku edna stra`a preku no}ta. se razgnevi na Tvojot pomazanik. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14.15-16 Is 40. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog.12-13 52 105.4 48 38. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin.2 92. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici.48 Lk 1. Sir 18. i veli{: 102. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se.3 bezzakonija.2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav. 40 gi razru{i site negovi ogradi.12 Izreki 8. {to izleglo od ustata Moja.4 108. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si.25 PSALM 89 Bog e ve~en. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi.5 36 109. a ako sme krepki i do osum.68 42 30.25 ^ETVRTA KNIGA 89. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga. 46 Do koga.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona.5 49 89. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni. Gospodi. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata.14 16. 11.11 43. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost. i pove}e vreme od niv se vo trud i maka. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram.3-4 41 79.15 deset godini. Amin! 47 78.

Bog moj. za{to go pozna imeto Moe.8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas.2 46. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog.2 9. 4 Za{to Ti me razveseli.6. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni. nade` moja. i }e go ~ujam.14 Sir 34. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. so~ni i polni so sve`ina. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada.23 Jov 5.11 Ruta 2. se izdiga kako kedar levanonski.6 49. Sevi{en.2 Er 33. daj im Mt 23.4 12 Izreki 3. no do tebe nema da se pribli`at. Ti postoi{ otsekoga{.1 5 Izreki 3. so nego }e sum vo nevolja.5 74. 15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod. Gospodi.1 Is 52.1 5. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva. i daj da ni us32. se oble~e vo veli~estvenost. Ti si moe prebivali{te.2 90.8 15 5 Mojs 32.8 Jov 5.8 8 36.18 Lk 10. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana.7 95. 17. i deset iljadi desno od tebe. 5 Kolku se golemi delata Tvoi. Gospod se prepa{a so sila. i sekoja no} .17-18 7 72.19-22 Mk 16.16 10 67.3 11 Mt 4. i Tvojata slavna sila . i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj.6 Evr 1. }e go izbavam i }e go proslavam. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja.7 14 9.10 5 Mojs 33.47 .1 98.26 Izreki 3. od zaraza {to opusto{uva napladne. 12 Pravedniot cuti kako palma.12 peat delata na racete na{i. i }e go za{titam.4 10.1-3 6 8 138. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie.10 96.2 15 Is 43. i me pomazuva{ so ~isto maslo. i }e go izbavam. ni od strela {to leta dewe.” 1 6 5 Mojs 32.37 uspeh na delata na racete na{i. 3 na desetostrunena harfa i na lira.8 Os 13. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae. i od ~umata pogubna. 9 Za{to.8 96.17 10 5 Mojs 7.15 Izreki 12. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi. na delata na Tvoite race im se raduvam. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a.25 Pesna 3. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi.kaj 4 ~edata Tvoi. 8 Ti si. 10 zlo nema da ti se slu~i. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari. so Tvoite dela. Gospodi.19 92. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{.14 14 51. 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina.23 13 Is 11. eve.Tvojata vernost. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto. lav i zmej }e zgazuva{. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene. Gospod ti e zasolni{te. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog. Gospodi. 1 91.10 2 9. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot.3 16 22.6 46.4 44.2 32. neprijatelite Tvoi.24 Er 15. 15 ]e povika kon Mene.22 Mudr 13. 12 ]e te ponesat na race.1-2 11 22. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav.21 13 1. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{.

17 3.4 4 Mojs 14.11 Izreki 20.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e.17 65.16 Er 50. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se.2 Izreki 1.15 |a svetost za ve~ni vremiwa.10 78. . i go pou~uva{ na Tvojot Zakon.46 89.5. nema li da ~ue.1-2 72.1 50.1 Jov 36.1 8 2.4 5-6 2 Mojs 22. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i.19 Zah 7.20 Jov 21. Gospodi. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie.42 Izreki 5.22-23 5 Mojs 24.55 Naum 1.17 Is 12. mu pripa20. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi.8. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt. i sirak usmrtuvaat.1 5 Mojs 32.22 19.1-2 7 22.9 Jov 22.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie. Koj gi vrazumuva narodite. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba. do koga ne~estivite }e se falat. lu|e.1-4 78. nema li da vidi? 10 Onoj.21 85. vie {to ste bezumni! I dali vie. i so psalmi da Mu vosklikneme. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki.22 Sir 47.1-2 . 12 Bla`en e onoj ~ovek. 6 vdovica i tu|inec ubivaat. Na tvojot dom. Gospodi.71 Jov 5.13 23 7.1 17 114.Tvojata milost.15 2 99. na{iot Tvorec. Sudijo na Zemjava. poka`i se! 2 Stani. kogo go vrazumuva{ Ti. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja.1-7 18.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite.13 95. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi.16 32. O. kako vo Meriva.10 50.37 2 Mojs 17. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini. Gospodi. 1 3 5. Gospodi.8 77.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite.11-12 10 5 Mojs 32.22 94.2-3 144. znae deka se tie suetni.4 8-9 80.11 106. da klekneme pred liceto na Gospod. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli.22 8. nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj.13 Er 23.20 12 118.2 1 Kor 3.11. 4 }e mrmorat i govorat drsko.11 56. 7 za{to Toj e Bog na{. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum.14 14 1 Car 12.1-2 73.47 7 9. Koj go nasadil uvoto.17 19 70.2 76.64 3 6.5 88.11 Ez 9.22 Rim 11.22 Dan 2.1 Mal 2.56 Pla~ 3. i Koj go u~i ~ovekot na znewe. 5 Bidej}i Negovo e moreto.4-5 96.10 4. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi. 28. Gospodi. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race.24. gi izdignaa rekite glasovite svoi.13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod. 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat.12 11 Prop 1. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi. i Onoj {to go postavil okoto. Gospodi na odmazdata. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj . 7 Pa velat: Gospod nema da vidi. od goleminata na morskite branovi. Bo`e na odmazdata. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata.sigurna tvrdina moja. Gospodi.16 62.17-21 26.1-12 5 Mojs 6. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto. 16 107. Gospod Bog }e gi pogubi. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod.8 Evr 3.2 46. dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo.31 13.9 135. po~u93.2 1 Sol 4. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe.7-11 9 2 Mojs 4.3 12. 13-14 5 23.1 4 Mojs 31.13 Er 12.17 Izreki 3. i Toj go sozdade.35 1 Car niti.10 120.

pravedni.17-19 40.15 za{to sozdade ~udesni raboti.5-6 43.spored Svojata vistina. i site narodi ja gledaat Negovata slava. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi.1 2 Mojs 20. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata. Toj upravuva pravedno so narodite. 41.12 Izreki 16. po celata Zemja.5 32. sila i velikolepie .6 5 Mojs 4.30 9.23-25 Avak 2.7 Is 44.12 24.27-28 9.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve. stra{en e Toj nad site bogovi.1 94.8 97. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego. koi se falat so svoite idoli.2 133.11 Is 40. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata.2 96. 12 Raduvajte se.14 95. a Gospod gi sozdade nebesata.25. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost.1 ta pravda.11 11 97. Poklonete Mu se site „bogovi” . 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova.7 Sud 5.18 6 49.4-6 32. .5 114.9 Mudr 9.11 4. 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca. povisok si od site bogovi.1 92.2 104.24-25 44.10-13 88. 18-19 Posl.6 7 95.2-5 1 Kor 8. 7 Neka se zasramat site. vozdajte Mu na Gospod slava i ~est. za{to ide. da likuvaat site drvja po dubravite.4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja.1-2 9 113. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda.Izreki 2.4-8 134.14 67.7 10 9.23 47.1 96. zapej Mu na Gospod.1 8 47.vo svetili{teto Negovo. 8 ^u Sion i se zaraduva.~udesata Negovi. prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi. 4 47.8 49. 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli.4-6 Er 2.11 5.12 10 13 9. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata.4 Judita 16. koi se poklonuvaat na likovi. Gospodi. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi. Gospodi.23 48.22 39. od liceto na Gospod.3 97.29 39. 9 za{to Ti si.21 2 Car 22. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv.14 4 Mojs 14. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi. Sevi{en na celata Zemja.9 111.3 95. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda. 1.3 1 Mojs 1.3 5 96.17-20 40.7 114. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu.12 9 82. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev.8 92.30. Amos 5.1 Is 42.1 131. plemiwa narodni.8. 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo. i na narodite .radost.Is 5. a za pravite po srce .4-6 Er 10.18 94.5 Mih 1. 11 Svetlina zasvetli nad pravedniot.17 4 76.38 6 103.6 ta mi{ka. 11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95.15-18 Is 40.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi.1 7 28. nema da se razni{a. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.6 120.3 144.8-19 45.3 3 17. 7 Vozdajte Mu na Gospod.6 12 Is 55.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata.15-18 Is 1.18 5 21. Zemjata gleda i treperi.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir. 13 pred liceto na Gospod. i na site narodi .34 5 Mojs 12.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova. Negova. 35.10 3 97.1 95. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto.4-8 134.10-11 98. blagoslovuvajte go imeto Negovo.9 2 84. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod.4 2 Let 2.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata.

6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23. gi mrazam delata na otpadnicite .1 105. za da sedat so mene.1 eto od na{iot Bog. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi. i poklonuvajte se na Negovata sveta gora. 8 Gospodi. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe.21 Is 6.1 95.10 96.2. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene.4 2 Car 6. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost. 3 Is 52.16 Is 30.3 4 Mojs 10. falete go imeto Ne. 97.10 46.1 2 Mojs 17. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi.4 88.22 150.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12.16 7 23. Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e. deka Toj n# sozdade nas.11-14 31.4 govo.9 144.1 131.pravi~no. Negovi sme .9 1 Let 16.1 1 Let 28.tie nema da se prilepat za mene. Ti utvrdi pravda. 112. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie.3 95.6 97.1 92.5 2 Mojs 19.31-34 4 Mojs 12.1-2 pesna.8 66.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98.1 10. koj odi po patot neporo~en.4-8 . na{iot Bog.18-19 32.7. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici.7 rod vo rod.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88.11-13 31. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov.4 17.23 Mih 4. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno. 4 Vosklikni Mu na Gospod.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34. so liri 95. koj govori laga. koi go povikuvaa imeto Negovo.pred Gospod.3 Lk 1.12 7 80.15 62.12 95. Bo`e.13 1 Car 7.10.2 Otkr 15.1 146. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car. toj }e mi slu`i.3 42. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce.1 79.4 5 32.1618 6 46.7 2 Mojs 19. za lukaviot ne sakam da znam. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj.1-2 95. Gospodi.13 96. cela Zemjo.15 Is 6.9 rot .18-24 Er 15.5 at vo nea.94.1 99.2 4 Car 19.23 4 71.7 Is 66.10-13 Is 55.1 Sir 46. 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e.1-2 95. }e go pogubam. {to im gi dava{e. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17. Bo`e na{.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144. zapej.6. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod.10. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15.13 2 Mojs ta.1 95.2 Is 52.8 43.9 5 109. za{to svet e Gospod.1 5 pejte Mu na Gospod so liri. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod. 85.7 Is 52.21 102. raduj se i pej.10 Lk 2. 143.4 31. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata.4 29.11 8-9 9. Ti gi slu{a{e. poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42.49 4 65.16 1 Car 4. Ti be{e milostiv sprema niv. a Samoil me|u onie.3 12.1 65. slavete Go.11 Vosklikni Mu na Gospod.18 4 Mojs 12. ne mo`e da ostane pred o~ite moi.10 Otkr 5. ne go podnesuvam. koj pravi spletki.30-31 32.10 6 105.1 i so glas psalomski.9 3 Mojs 25. na{iot Bog. a ne nie samite. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki. vo Negovite dvorovi so 2 47. 58. 2 66.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi. koj saka praveden sud.3 to na Gospod! 76.35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20.1 Pla~ 2.8 47. 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.47 110. 8-12 11.23 2 Mojs 17.4 70.30 i narodite . na{iot Bog.9 149.

Koj gi isceluva site tvoi bolesti.5-6 4 Mojs 14. Gospodi. 8 [tedar i milostiv e Gospod.17 108.1 1 Mojs 17.21 Is 33.1 26.1 46.13-14 5 Mojs 3. 25 Vo po~etokot Ti.4 39. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda.24 Jov 19. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata.11-12 36.37 49.8-9 Ezd 3.23 26. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe.759 PSALMI 8 2 Mojs 20.11.20 16.7 6 6. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj.15 Juda 1. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj. 7 ne spijam.20 20. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am. site tie .8 .2 2 Car 22. Gospoda. 26 tie }e propadnat. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja.3 29. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina.4 Is 33.3 118. i Tvoite godini nema da zavr{at. 13 Stani.32 70.1 116. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina. du{o moja.22 4 Jov 30. 9 Toj ne se gnevi do kraj. nitu ve~no se luti.20 Efes 5. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam. da gi oslobodi osudenite na smrt. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni. srceto mi e isu{eno.delata Svoi. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat.23 4 17. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini.1 Ez 34.4 1 Let 16. na Onoj.5 8 Izreki 20.2 95.47 3 78.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi. Gospodi. smiluvaj mu se na Sion. i falej}i se. a koskite moi gorat kako ogan.26 Izreki 11.2 2 38. a potoa soboren.7 5 Mojs 4.23 2 5 Mojs 28.11 3 12. 1 9 3.1-2 135.31 Efes 2. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno.kako obleka }e ovetveat.20 7 5. du{o moja.2 70. 27 No Ti si sekoga{ istiot.1 65.1 67. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim. i imeto Tvoe e od rod vo rod.11 1 Let 16. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod. Koj te oven~uva so milost i so dobrini.20 Pla~ 4. a Ti }e prebiva{. 3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim. 12 A Ti.5 5 89. 3 14.26 Otkr 21. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene. usli{i me brgu.30 2 25. vo denot.9 6 118. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi. me prokolnuvaat. ja osnova Zemjata. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite.15 Izreki 11. 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene. na Izrailevite sinovi .63 Izreki 2.11 5 Izreki 17.12 87.1 Er 33.1 3 Car 9. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go.9 68.6 Is 40.7 100. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.7 5 105. stanav kako buv vo urnatini. nebesata se delo na Tvoite race.1 106. a site zemni carevi od Tvojata slava.20 12.7 16. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost. gi skrati dnite moi. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija.6 21.2 117. ve~no prebiva{.5-6 31.6 Er 23.6 30.2-3 23. sedam kako samotna ptica na pokriv. 1 101. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot.27 4 5.23-27 5.2 142. 4 poparen sum kako treva.17 142. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod.8 24.1 97.1 141.18 19.13 94. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat.4 138.5 25. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod.7 94. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go.4-5 Izreki 20.39 31.11 33. koga Te povikuvam.4 3 Mojs 19.2 99.

12 8.site Negovi vojski.9 Prop 12. 16 }e duvne li nad nego vetar. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda .3 79. 16 Se napojuvaat drvjata po poleto.1. koi se bojat od Nego.5-6 102. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda . a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla. za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot.10 116. 8 se izdigaat do gorite.7 134. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka.11 Izreki 10. koi se bojat od Nego. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini.23 89. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe. vie krepki po sila. i carstvoto Negovo vladee nad s#. 12 kolku e daleku istok od zapad.pribe`i{te na zajacite.2 89. na kriljata od vetrot patuva{.5-7 50.13 106. slu{aj}i go glasot od zborot Negov.3-4 12 Mih 7.4-5. si go prostrel neboto kako {ator. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka. vodi stojat nad gorite.29 1 Mojs 2. taka precutuva toj.11 Is 40.15 10 Ez 20.29 89.30 Lk 12.18 .na srnite.27 13 144. se spu{taat vo dolinite.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go. i pravdata Negova e od ~eda na ~eda.23 128.13 145. 7 Od Tvojata zakana tie begaat. 2 Ti. kako polski cvet. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol. 102. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto.17 Jk 5. Bo`e moj.9 13. Gospoda! Gospodi.5-6 5 Mojs 26.15 Mt 6. koi go izvr{uvate Negoviot zbor. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi.19 Evr 1.11 23 Is 60.10 Er 17. po site mesta na Negovoto vladeewe.15 144. du{o moja.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot.2 Is 55. i mestoto negovo ve}e ne go pameti.7 68.19 24 25.22 Pla~ 5.7-8 Jov 10.13 Jona 4.2 Sir 14.1 Tov 13. 18 Visokite gori . i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi. 11 za{to. 20 Spu{ta{ temnina. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav. taka i Gospod gi miluva onie. Ti si mnogu velik.28 Jk 1.12 Joil 2.11-12 12.15 Is 63.2 Neem 9.5-6 4 Mojs 14.6-7 50.19 12 36.2 32. divite magariwa ja gasnat `edta svoja.10 Joil 2.5 Is 14. 17 na niv pticite si pravat gnezda.35 145.6-8 64. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi. 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi.18 5 Is 40.10-11 3 31.9 21 78. i ve}e go nema.31 13 9.13 Jona 4.2 Prop 6.3 103. me|u grankite pu{taat glas.6 143. elkite im se `iveali{ta na {trkovite.2 20 13. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto.10 Pla~ 5. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni.760 PSALMI 10 41. Blagoslovuvaj Go. du{o moja. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata. oblacite si gi napravil kako Svoja kola.44 11 35. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego.7 26-28 Is 51.12 1 Let 29.site angeli Negovi. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{.11 Jov 8.19 8 85.20 Jov 33. {to si gi posadil.20 Mal 3. Negovi slu`iteli.5 56. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata.11 Jov 14. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata.4 Is 40. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite.9 Er 31.30-31 9 Is 57. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie.13 144.38 2 Mojs 15. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat. 11 gi napojuvaat site polski yverovi. pomni deka sme prav.18 Is 40.15 108. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat. i masloto od koe bleska liceto negovo.10 Is 38.11 17 86.Svoi slugi.26 4 85. sonceto znae koga }e zajde.12-15 112. 22 Izgreva sonceto. koi ja ispolnuvate voljata Negova. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva. 15 90-5-6 101.8 2 Mojs 20. kedrite levanonski. na mesta {to si im gi opredelil.9 54.1-2 77.18 5 Mojs 5.16 Er 3. a ognot i plamenot .1-2 103. kamewata .35-36 Ez 37. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata.17 14 21. 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela.32 19 21.16 65.7 3.

i taa se trese.5 Lk 1.14 Jov 40.36 Jov 7.4 Sud 9. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo. neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata.11-15 Izreki 8.39. povikuvajte go Negovoto ime.26 22 144.25 144. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif.8-11 1 Slavete Go Gospoda.39 24 8. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi. tie se dimat.8 37.41 1 Mak 3.1 91.25.9 1 Mojs 1.6 99.10 67.29 17. izbranici Negovi. 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj.se zbunuvaat.7 Zah 10. koi Go baraat Gospoda.29-30 2.19 8. 10 5 Mojs 8. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi.8 144. `elezo okolu vratot negov. 7 Toj e Gospod.15-16 Mt 24.21 15 4.15 17 24. 26 tamu plovat korabi.2 74. barajte go sekoga{ liceto Negovo.1 2 Car 7.1 Amos 9. 20 Carot prati po nego. Negovite sudovi se po celata zemja.31 1 Mojs 1.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta.1 Avd 1. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme.7 Izreki 31.9 19 10.11-12 1.13 18. 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9.4 2 Is 40. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja.primaat. 6 vie.6 Izreki 8. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata. 29 go odvrati{ li liceto Svoe . mali i golemi `ivotni. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre. se dopre li do gorite.9 Er 5.50 12 Ez 31. i bea pridojdeni vo nea. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata. 25 Ete go moreto. {to gi napravi. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani.se sozdavaat. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod. slugata Svoj. Zemjata e polna so Tvoi sozdanija. 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot.10 8.6 103. 13 pa odea od narod vo narod. kogo go izbra.45 Lk 12.22 Jov 38. 8 27 135. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj.16 18 5 Mojs 33.8 21 Joil 1.19 21 148.11-13 Is 66.se nasituvaat so blaga.10 19 73. ja otvora{ rakata Svoja .” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj.42 .28 46.20 20 148. Bog na{.7 73. Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi.2. ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa.8 Jov 38.7 1 Mojs 5. slugi Negovi.7 5 23.4 21. sinovi Jakovovi.6 22 Jov 37.9 Izreki 3.29 Izreki 8. Gospodi! S# si napravil premudro. od edno carstvo kon drug narod.1 102. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi.4 Is 19. i Aron.12 Jov 5.22 20 Amos 5. mnogu malku.16 Sir 43. golemo i prostrano. go odvrzaa. seme Avraamovo.21-30 4 Evr 1. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi. 26 Go isprati Mojsej. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost.5 Er 10. tamu se dvi`at bezbroj laza~i. 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova.3 1 Car 2.2 45. i zakletvata Svoja na Isak. 2 Slavete Go i pejte Mu. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego. knezot nad narodite go oslobodi. 30 Go pra}a{ li duhot Svoj .27 Sir 40.20 Jov 38.1 102. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi.22 92.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73. du{o moja. 9 {to mu go vetil na Avraam.29 neka se veseli srceto na onie. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam. im go odzeme{ li duhot niven .2 Lk 1.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat.22 Jov 9.8 3 17. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja.13 14 146. 28 Im dava{ . 24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod.761 PSALMI 16 36.16 1 Mojs 1.2 18 Izreki 30.4.

7 1 Let 16. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja.43 Er 32. pravevme bezzakonija.15 19 1 Mojs 41.5 12 5 Mojs 7.13-15 34.1 Ez 5.40-41 41. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe.17 .31 Mih 7.42 5 Mojs 4. 9 1 Mojs 15.3 Is 12.6 26.4 145. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala. potekoa kako reka po bezvodnata zemja. Gospodi. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot.4 1 Mojs 3. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan.12 49. duri i sobite na carot niven. vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod. ne ostana nieden od niv. 1 27 77.22 104.14 5 76.4-5 16 1 Mojs 41. 9 Mu se zakani na Crvenoto More. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele. isprati vrz niv grad. svojot Spasitel.4 Evr 11. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna.9 Mih 7. 4 Seti se na mene. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe.13 34 18.2 2.7 143. no prati i poraz za du{ite nivni.51 5 Mojs 21.4 21 1 Mojs 41.19 25.7 25.7 Dela 2.11 110.1 9. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici.20 Sir 44. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i.8 Os 5.22 30 32. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni.16 13. bidej}i go be{e obzel strav od niv. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron.13 Sir 48. i plamenot gi izgori ne~estivite. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji.5 25 2 Mojs 7. gi sotre site drvja vo nivnite predeli. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi.45 110. ogan {to ja gore{e zemjata nivna.24 32 17. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni.so veselba.26 4 Car 8.10 6 Is 45.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e.5 Dela 7. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov.3 145.7 Mudr 2.14 15 1 Car 24. 22 ~udesa vo Hamovata zemja.9 4 23.4 Dela 2. za da im sveti no}e. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli.17 29. i toa se isu{i. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet.2 39.20 36 77. 40 Baraa.11 95. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron.1 67. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi.2-3 10 46.3 2 Mojs 2.7 89. 18 I plamna ogan vrz niv.2 2 9. 17 Se otvori zemjata. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj. postapuvavme ne~estivo. 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna.6 1 Mojs 1. Svoite izbrani . 32 Namesto do`d.7-18 16. i gi prevede po bezdnite kako po pustina.72 24 2 Mojs 1. ne go do~ekaa Negovoto re{enie. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa. 14-15 Prop 12. 31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli.54 3 Mojs 26.16 69. stra{ni dela pri Crvenoto More.4 17 1 Mojs 45. za da im ja poka`e silata Svoja.7 5 Mojs 26.5 33 7. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi.11 3 33. i nema{e bolen vo plemiwata nivni. za{to Negovata milost e ve~na.762 PSALMI 29 29.12 62. svetecot Gospodov.4 1 Mojs 28.3 28 Isprati temnina i se smra~i. 21 Go zaboravija Boga. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna. {to jade treva.2 13 1 Mojs 23. Svojot sluga. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite.20 Lk 1.5 5 Mojs 7. i taka nasledija plodovi od drugi narodi.24 3 Mojs 26. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost. prvinite od siot niven trud. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato.19 Jov 34. za{to e dobar.4 8 105.14 Dela 7.13 Mudr 10.5 Mudr 10. 42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam.

20 Lk 1.47 Dan 9.3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11.4-5 43 Is 55.1.17 4 Mojs ka. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi.27-28 14.9 7 i gi povede po praviot pat. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite.14 2 Mojs 13.15-16 2 Mojs 17. bludstvuvaa so postapkite svoi. za da 2 Mojs 15. 111.21-22 Is 63.3 135.34-35 Mudr 10.32 Mudr 16. 25 i roptaa vo {atorite svoi.13 Naum 1. 4 24. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi. 45 si spomna na Svojot zavet so niv.1-21 44 77.30 Judita 4. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka. ne go poslu{aa glasot Gospodov.21. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva. 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile. 40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod.29 134.2 2 Car 22.6 2 Mojs 14.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa.54-55 11 2 Mojs 14. Negoviot izbranik.38 6.21 Is 48. ta da ne gi pogubi. se so`ali poradi golemata milost Svoja.11 Neem 9.24 odat kon naselen grad. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli.18 94.26 105. i toj zgre{i so ustata svoja. Gospodi. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11.19 12.14 poda.18 Lk 1.21 10 106. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18.4 41 77. pa zemjata se izvalka od taa krv. i Mojsej nastrada zaradi niv.24 5 Mojs 7. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov.33 14.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77.1-2 Jk 1. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa.4-15 4 Mojs 11.20-21 38. za koi im be{e rekol Gospod. 34 Ne gi istrebija narodite.11 1 Let 16. se zastapi za niv vo puknatinata.31 14. od istok i od 3 zapad.13. 30 No stana Pineas.16 6 77.7 Neem 5. za{to e dobar. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime. . 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata.21-22 13.17 38 2 Mojs 12. Bo`e na{. 16.1 117. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3. ne Mu veruvaa na zborot Negov.24-29 2 Mojs 16. 43 Mnogupati gi izbavuva{e. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos. 36 im slu`ea za nivnite idoli. za da ja odvrati jarosta Negova.9 12 2 Mojs 14. koi im stanaa zamka.14 35.11 Ezd 3.2-4 raka.1 99.12 7 77.9. koga gi slu{a{e nivnite molbi. Toj pogledna na nivnata poti{tenost. 38 i prolivaa nevina krv.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot.2.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11. i na niv padna pogibel. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja.5 39 77.17 23 I re~e deka }e gi istrebi.21-22 10. 39 se oskvernija so delata svoi.20 9 65. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo.11 30. no Mojsej. se zazede i pomorot prestana.11-17 3 Mojs 26. 15.2-3 11.1 Er 33.17 8 22. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea. prinesuvani na mrtvi.3 24.9-11 Ez 20.71 42 2 Mojs 2. okovani so siroma{tija i `elezo.5 106.31. du{ata im oslabna vo niv. Bog Izrailev. 3 I gi sobra od zemjite.54-55 5 Mojs 4. od sever i od moreto. 47 Spasi n#.1-7 4 Mojs 20. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija.12 Varuh 5.14 Neem 9. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja.8 Mih 7. no tie bea buntovni so svoite nameri.24 40 77.19-20 4 Mojs 14. 29 Go draznea Boga so delata svoi.763 PSALMI 37 2 Mojs 3. 44 Pa sepak.3 108.2-13 Is 48.34 1 Slavete Go Gospoda. 5 trpea glad i `ed.40 3 Car 8.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56.

Gospodi.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34. 30 Tie se razveselija. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja.12.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka.vo zemja so vodni izvori. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost. i Toj gi izvede od makite nivni. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.43 104.25-29 Er 15.1-37 5 Mojs 1. .11-20 5 Mojs 9.vo su{na zemja.11 Evr 10. sleguvaa do bezdnata. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata.20 27 3 Mojs 26.17.30 34 2 Mojs 23.5 22.26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9. 36 tamu naseli gladni.51-52 21-22 77. a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te. 27 tie se zbunuvaat. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki.20 19. se sopnaa. Is 63. 30 4 Mojs 25. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod.35 Is 26. Bo`e.2 3.12 Is.32-33 33.33 5 Mojs 4.10 23 2 Mojs 32.8 Podgotveno e srceto moe. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod.32 Dela 7.2 5 Mojs 1.7-13 Sir 45. 23.36 33 Is 63.14 29 4 Mojs 25. a tie izgradija grad za `iveewe.16 Sud 1. 25 Toj re~e . 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina. 3 ]e Te slavam.8-9 2 Mojs 17. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem. 35 Toj pretvori pustina vo ezero. 37 zaseaja nivi. Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se.11 Rim 1.3 Sud 2. }e peam i }e vospevam.17 20. 20 go isprati Svoeto slovo.17 4 Car 16.3.23 32 80. se ni{aat kako pijani. 38 Toj gi blagoslovuva{e. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija. }e Te vospevam me|u plemiwata.6 19.1 Ez 22.11-13 20 Er 2. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi. i nema{e koj da im pomogne.29 Varuh 4. 34 zemja plodorodna .13 Mudr 14.27 36 2 Mojs 23.2-13 5 Mojs 1.27 Ez 20. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata.30 18. 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa. 23-24 1 Mak 2. i vodni izvori .26-34 13.10 Is 57. 43 Koj e mudar i go pazi ova.6-8 7. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost.5 Er 3. Sud 2. 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e.vo solnica. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e. me|u narodite.14. }e ja razbere milosta Gospodova.16 3 Mojs 18.19 3.16 Sud 2.3-4 31. nasadija lozi.33 4 Mojs 14.1-7 4 Mojs 20.4-5 24 4 Mojs 13.N.34-35 Ez 20.24-28 31 4 Mojs 25. 8-21 9.30 5 Mojs 1.40-44 ja. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod. i Toj gi spasi od nevoljite nivni. gi izlekuva i gi spasi od propast.7 1 Kor 10.37 31. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa.33 5 Mojs 7.25-36 35 3 Mojs 18. i seta nivna mudrost im is~eznuva. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni.21 5 Mojs 32. 26 se izdigaa do nebesata.7-14 4 Mojs 14. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea.4-5 25 4 Mojs 14. a suva zemja .11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni.1. i se pribli`ija do vratata na smrtta.10-15 5 Mojs 7.27 5 Mojs 32.7 94. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat.18 Er 2.11 26 3 Mojs 26. i Toj gi spasi od makite nivni.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi. kade {to nema pati{ta.3-9 1 Kor 10.23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26.3 16. i do oblacite dostiga Tvojata vernost. i tie im davaat svoi plodovi. go umno`i rodot negov kako ov~o stado. i tie mnogu se razmno`uvaa.35 Ez 16.764 PSALMI 18 4 Mojs 16.7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me.21-33 2. podgotveno e srceto moe. za{to stivnaa.

i molitvata negova da se primi za grev.3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja. za{to e blaga milosta Tvoja.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot.8 Dela 13. Bo`e moj.21 Jov 36.1 Er 51.10 54. 2 105. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja.79 11 105.43 3 Mojs 26. i |avolot da zastane desno od nego. ne premol~uvaj.13 Sir 51.53 13 potomstvoto negovo da zagine.15 25 Jona 1. 5 mi vra}aat zlo za dobro. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post.7 88. 9 Moav Mi e legen za miewe. siromasite. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti. nad Filis16.27 tejcite }e slavam pobeda. Gospodi.8-9 Lk 1. 21 A mene.1 pregazi neprijatelite na{i. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88.19 9 145. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci. pak.1 60. 22 za{to sum beden i siromav. a Ti.15 7 5 Mojs 6.26 33 Is 42. 106. i kako pojas. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka. a Tvojot sluga da se zaraduva. pohvalo moja.toj neka se oddale~i od nego. 12 neka nema koj da go za{titi.4-5 27 Is 29.50 Er 42. izbavi me. 8 Moj e Galaad.9 6 33.vdovica.10 13 21.1 16 Is 45. Bo`e. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme. 3 Mojs 26. ni{aat so glavite svoi.5 105.11 Ezd 3.72 117. Efrem e {lem na glavata Moja.17 48. Gospodi.2 60. a teloto moe oslabe. tuku gi gone{e bednite.4.vo negovite koski. .2 56.1 Er 33.1.10 Is 35.16 48. a `enata mu .15 31.6.10 Ez 34.7 Is 9. za{to ~ove~kata za{tita e suetna.5 105.19 Mt 8.40-41 12 21.9-10 Jov 33. Gospodi.7-8 4 5 Mojs 8. 7 Koga }e mu se sudi.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov. Koj n# otfrli Judita 13.2 42.12 3 105. so na{ite vojLk 1. Juda e Moj 47 skiptar.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e. tie stanuvaat protiv mene.9 28 Jona 1. Bo`e. 4 mesto da mi vozvratat so qubov.30 18 Is 38. za{titi me zaradi Tvoeto ime. neka bide osuden.12 17. Toj }e gi 99.68 Otkr 19. 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram.5-6 48. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka.52 11 Zar ne si Ti.15 43.26 22 49.10 Jov 6.13 51. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima.3 41.44 14 Is 42.26 49.42 3 Car 8. i grevot na majka mu da ne se o~isti. 9 decata negovi da ostanat siraci.47 Is 11. i onie so skr{eno srce. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni. 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva. blagoslovi.11 1 Let 16.9 Os 5. 28 Tie prokolnuvaat. i kako maslo .8 50. so koj sekoga{ se opa{uva. da nema i koj da se smili nad siracite negovi. spasi me poradi Tvojata milost. za da gi uni{ti.17 Is 63. i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod. onie {to me gledaat.26 i ne izleguva{.35-36 2 Mak 1. 25 Im stanav za potsmev.7. 26 Pomogni mi. me gonat kako skakulec. 14-15 29-30 64.11 Zah 8. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost. si go napravil toa.9 54. 10 Is 9. omraza . 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik. i taa neka vleze vo nego kako voda.10 Is 62.12 42.6-7 20 147. Moj e Manasija.2 . 17 zasakal kletva . vrz Edom 5 Mojs 30.8 39. 8 dnite negovi da bidat kratki. Gospodi. i bez pri~ina me napa|aat. i srceto moe vo mene e raneto.34.29 134.13-15 Mt 8. 19 ta da mu bide kako obleka.7 Is 49.11 Jov 30.6 5 Is 41. vo koja se oblekuva.12 Ezd 9.1 13 Vo Boga }e imame sila.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite. 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi.3 135. Ti. a jas se molam. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov.9 Lk 1. izgoneti nadvor od svoite domovi.1 Lk 1. 15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod.14 Evr 13.18 Mudr 16.9 Is 43.

7-8 146. 8 utvrdeni zasekoga{.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43. 7 Od potokot na patot }e pie. 10 Gre{niot.21 42 57. koi se bojat od Nego. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam. i pravdata negova }e preuspeva ve~no. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i.4 18 4 Mojs 5. Sveto e i stra{no imeto Negovo.22-24 12 59. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi.6 40 Jov 12. za{to se nadeva na Gospod. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{. 68. 17. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie.1 .ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana.10 62.22 spored nea postapuvaat. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod.13-14 Er 31.17.18 PSALM 109 Hristos .7 Sir 41. 36 Ez 36.17 12 Is 14.gode }e pogledne vo neprijatelite svoi.27 Jov 21.21 Er 31. koga .8 Is 41. tie se blagorodni. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda.49 5 35.8-11 Lk 1.12 Negova prebiva ve~no. pravdata negova ostanuva ve~no.4 38 5 Mojs 7.20 5 34.5 Is 55. i verni se site zapovedi Negovi.23 Pla~ 1. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go.19 Izreki 10. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom. dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.52-53 8 Dela 1. zasnovani vrz 13 117.22 4 17. 9 Toj razdeluva. koi 34.21 6 Zah 3. rodot na pravednite }e bide blagosloven. kako rosa od utrobata na zorata.2 56.24 Mudr 5.11 107. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava.4 35 113.1 Gospod. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv.8 1 Mojs 13.21.7-11 14 2 Mojs 20.9 41 112.8 vernost i pravdina.11 Jov 5. @elbata na gre{nikot propa|a. 5 Im dava hrana na onie. milostivi i spravedlivi.6 1 Car 2. so Tebe se mladite borci. }e se jadosuva.21 43 Er 9.8 Is 65. 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori.19 10 Is 11.766 PSALMI 34 113.35 37 Is 65.22-27 5 Mojs 29. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov.13-14 Is 49.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27. ve~no go pomni zavetot Svoj.5-8 narod.8 138. 108. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i.5 Amos 9. Gospodi. a pravdata Negova ve~no }e postoi.12 Os 14.10 18.1 Jov 1.24 Er 18.16 89. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen.5 Er 18.9 15 33.10 13 Jov 18. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet.5-12 16 Jov 20.13 Er 18.20 9 2 Mojs 22. 6 i nikoga{ nema da se razni{a. dava na siromasi. }e krcka so zabite svoi i }e se topi. vo denot na gnevot Svoj. 2 Golemi se delata na Gospod.23 31 za{to zastana od mojata desna strana.20 1 Mojs 44. Toj }e gi porazi carevite. za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. srceto mu e spremno. falete go imeto na Gospod.16 7 59. }e ja ispolni zemjata so trupovi. 6 }e izvr{i sud nad narodite.12 37. koga }e go vidi toa. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek.18 11 Jov 5. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava.4-5 19. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina.51-52 7 Izreki 28. slugi Gospodovi. i zatoa visoko }e ja krene glavata. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata.7 Lk 1. od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto. milostiv i {tedar e Gospod. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi. 1 1 4 34. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata. Pohvalata 3 37. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi.16 21. zdrav razum imaat site.

3 131. zaradi Tvojata vistina.1 27 21.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1.32-33 1 Ptr 3.25 Evr 1. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil.5 109.15 109.9 19 24 68.8 6 Er 27.26 70.29 Koga Izrail izleze od Egipet. 24 Nebesata se Gospodovi nebesa.4 Mt 27.8 30.11 143.3 78. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte. o~i imaat.22 Judeja stana Bo`jo svetili{te.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14.4 69.1 137.4 142. go blagoslovil domot Aronov.13 Is 65.13. kako ovni.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18. Jordan se vrati nazad. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. se najdov vo nevolja i Jov 28. do- 26 mot Jakovov . noze imaat. Gospodi.9 Is 51.1 15.6 75.21 Ez 20. 24.5 Otkr 15.6 4 85.15 102.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105.6 6 67. 17 Dome Izrailev.2 Is 49.6 Is 40.7 92. Gospodi. {to sleguvaat vo mestoto na molkot. mali i golemi.21. Koj 30. Koj gi sozdade neboto i zemjata. i tebe. {to se raduva me|u mnogute 23 deca. 4 Gorite se razigraa kako ovni.18 Evr 5. imaat nozdri.3 3 111. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e. 21 gi blagoslovil onie. na{iot Bog. Izrail oblast Negova.16 O. 3 Moreto vide i izbega.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod.4 Jov 8. 19 Vie koi se boite od Gospod.9 od kalta go vadi bedniot. 3 Sud 5. Aliluja! 72.16. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127.8 111. no ne gledaat. Gospodi.9 148.11 5 Koj e kako Gospod.11 30 21.4 ko majka. i vie.7 maka. 42-43 Dela 2.1 149. no ne pipaat.8 142. {to saka. tuku na Svoeto ime daj mu slava.1 2 91. rit~iwa. 9 Ne nam. nitu onie. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa .13-15 Er 20.10 5 Mojs uvo. nadevaj se vo Gospod. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod. 3 Smrtni bolki me obzedoa.vo voden izvor.21 110. Jordane. i zatoa }e Go povikuvam preku site 28.25-26 70. a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe.5 8 18. nadevajte se vo Gospod. a ne zboruvaat. vam i na va{ite deca. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{.9 `ivee vo viso~inite.43 8 za da go postavi so knezovite. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.64 Mk 12.13 9. 14 imaat u{i.68 moi dni.8 Is 63.36 Lk 20.kako jagniwa.1 losrden e na{iot Bog. 25 Ne }e Te slavat mrtvite. koi se bojat od Gospod. no ne odat.20 5 15. 21 Negovata slava e nad nebesata. nadevaj se vo Gospod.1 Mt 22.28 Izreki 1.1 i Toj mi pomogna. 19.11 1 Mojs 14. pred liceto na Boga Jakovov.9 29 34. vo svojot mir.58 Lk 1. 39.5 120. 34-35 1 Kor 15. no ne mirisaat.od tu| narod. zaradi Tvojata milost. 6. 18 Dome Aronov. du{o moja.6 7.3. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat.7. no ne slu{aat. Is 48. gori.6-7 Jov 16. 2 15 race imaat. vr{i s#.22-23 31 7. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod. ne nam.44 25. 9.31 63. Toj e va{ pomo{nik i za{titnik. 5 [to ti stana tebe more. go blagoslovil domot Izrailev. za{to Gospod postapi dobro so tebe. takvi se i onie {to se nadevaat na niv. i rit~iwata . pekolni 10 maki me stignaa.49. i mi111. so 22 knezovite na narodot negov. pa bega{. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata. 1. 7 Vrati se.1 4 88. 23 Blagosloveni da ste od Gospod.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54.11 zemjata. tie ne pu{taat glas od grloto svoe.4 5 104. 102. .10 101.

3 3 65. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite.7 Sud 5. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56. za{to milosta Negova e ve~na. Toj stana moe spasenie. }e go proslavuvam Gospod. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.1 Sud 5. 21 }e Te slavam.1 133. za{to me usli{i i stana spasenie moe.14-15 76.4 4 28.28 Is 44.10 Joil 2.35 6 14. 11 me opsednaa. deka milosta Negova e ve~na.16 Is. 23 Toa e od Gospod.9 98.3 Is 48.15-18 5 Mojs 4. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod. 5 Koga bev na maka.8 95.15 Posl. i nozete moi . desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva.17 11 134. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36.1 2 Mojs 12 2 77.5 8 117.1-7 5 Mojs 8. stana kamen temelnik. no na smrt ne me predade. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka. 14 Gospod e krepost moja i sila. Ti gi skr{i moite okovi.21. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva.3 78. site lu|e.13.19 Mal 1. srede tebe. 4.4 9 22.4 13. deka e Toj dobar.21 Lk 6.3 2 24.5 Er 2. 10 Site narodi me opkolija. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.od sopnuvawe. toa e vratata Gospodova.10 88.52 3 Neka re~e sega domot Aronov.11 Ez 36. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.41 1 Car 2. i prekrasno e vo o~ite na{i.4 8 104.28 Izreki 3.10 14.6 96.23 3 Is 59. Aliluja! 34.5 Is 54.22 10 41. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede.768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt.3. 9 1 Car 2.7-2 Otkr 9. 7 O.9 10 34. 20 Ete.10 88.19 7 106. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv.8 Lk 1. o~ite moi . 6 10. pravednite vleguvaat niz nea.18 13-16 134.11 1 Falete Go Gospod. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec.N.6 Jona 1. deka e Toj dobar.6 73.41 106.20 .16 4 36. za{to Toj e dobar.13 36.35 2 Mojs 17.5-6 Er 10.10 Jov 22. desnicata Gospodova dava sila. 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego.17 91. 13 Me turnaa silno za da padnam. koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar.1 2 Jov 1. proslavuvajte Go. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka.1-2 2 Let 32.6. 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite.5 96. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod.26 Izreki 14. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii.6 67.21 Dan 2.8 Is 57.6 Is 58. jas sum sluga Tvoj. otkolku da se nadeva{ vo knezovi. no Gospod mi pomogna. deka milosta Negova e ve~na. 17 Nema da umram. 6 Gospod e moj pomo{nik.16 112. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam.9 milost na nas.14 Jov 23. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no.7 9 74.1 134.13 Mudr 12. me obikolija.26 101.19 Mudr 13.54 2 Mojs 15.28 Izreki 13. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum.20 Tov 3. 110. deka milosta Negova e ve~na.9-20 45. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite.15 1 Kor 10.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda.8 Mudr 19.10 2 Kor 9.od solzi. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi. site narodi.9 7 67. 1. otkolku da se nadevam vo ~ovek.11 110. Gospodi. 18 Gospod strogo me kazni.2 101.17 18. 4 Neka ka`at sega site. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev.1 113.

4 117. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi. tuku odat po Negovite pati{ta.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj.22 3 Mojs 7.11 2 99.15 115.12 Jona 2. 19 Pridojden sum na zemjava.1 135.1 Rim 15.9-11 134. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo.8 37.34 Mudr 6. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi. 34 Pou~i me. ne ostavaj me sosema. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi. 1 26 133. 24 Svedo{tvata. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi.13 51.19 1 Car 23.18-19 Varuh 2.4-6 54. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi.19 2 Varuh 4.1-2 5 2 Mojs 34.5 3 112. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja. nau~i me na Tvoite povelbi. za{to mnogu ja zasakav. 29 Slavete Go Gospoda.10-11 4 1 Kor 10.1 17.10 19 129.5 93. Tvoi se pouka moja. Gospodi.769 PSALMI 17 Mudr 14.25 49. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi. i Ti me ~u. 23 Knezovite sedat i me klevetat. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj. zacvrsti me so zborovite Tvoi.1 1 Kor 4. koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov. za{to Toj e dobar. 17 Poka`i milost kon Tvojot sluga.125 142.4 114. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi.14 55.3 1 Mojs 14. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam.1 65. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam.17 7 85. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi. spasi! O.7 9. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe.13 141.5 105. 5 O. 5-7 Jona 2.4 23 Er 31. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva. 28 Du{ata moja zasolzi od taga.10 3 17. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon. Gospodi. pak.16 118.20 9 Jona 2.28 2 6.20 115. 30 Go izbrav patot na vistinata. 12 Blagosloven si Ti.22 61.11 4 6. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av. 18 Otvori gi o~ite moi. a naredbite Tvoi .2 30.21 Judita 13.4 3 12. a ne kon lakomstva. za{to gi pazev Tvoite propisi. 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva.11 Tov 8.17 Is 38.14 Is 43.19-20 136 Lk 1. prokleti da se onie. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat.4 2 Car 22.1 106.sovetnici. za{to odat spored zakonot Gospodov. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj.50 . 33 Poka`i mi go.11 32.19 1 Mak 4.5 55. Gospodi: ne me posramuvaj.13 2 11. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam.56 Evr 13. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi.6 7 12. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi.23-34 5 21. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? . 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam.5 Is 25. 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj.5 2-4 114.9 Rim 3. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.10 6 71. nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi.4 Joil 3. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi. za{to milosta Mu e ve~na. za da ne gre{am pred Tebe. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot.5 25 126.3 116. 7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce.10.Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram.7 Otkr 11.14-15 104. Gospodi. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa.1 1 Mojs 1. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.8 25 O.3 5 Mojs 1.1 99. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe.12 Mudr 9.18 18.2 8 49.5 102. 8-9 26.

7 Dan 7. i nema da se posramam. 74 Onie.4 11 36. 71 Dobro mi e {to bev poni`en.7 7 53. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi. Zemjata e polna.1 1.7 50. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost.17-18 Is 38. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me.2 Is 12.11 1 Kor 3. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe.9 4. 59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi.12 Izreki 8. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha.2 118.770 PSALMI 5 4.1 Neem 8. 57 Del moj si Ti. se ute{uvam.14 9 Izreki 1. so koe si mu dal nade`.10 Lk 13.40 Is 60.15 2 Mak 10. koi gi vozqubiv. 68 Ti si dobar.32 28. 41 I neka milosta Tvoja. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo.20 1 Ptr 2.2 Otkr 22. no jas u`ivam so Tvojot zakon. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat. od koj se pla{am.31 Is 51. koi se bojat od Tebe. Gospodi. Gospodi.28 Lk 2. Gospodi.28 3 Mojs 23.17 Dela 4.5 Is 25.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj.1 111. 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite.2 Judita 13. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi.1 137. ta da ne se posramam.6. 45 ]e odam slobodno. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi.11 2 Kor 6. 39 Otstrani go od mene prekorot. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi. i jas }e `iveam. za{to gi baram Tvoite zapovedi. 66 Nau~i me na dobro i na razumno.22 18 2 Mak 1.1 127.11 Efes 2. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila.11 Is 50. za{to Tvoite uredbi se prekrasni.11 25 Neem 1.26 25. Gospodi. a sega go pazam Tvojot zbor.1 10-12 21.18 Mt 5. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. Gospodi. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi. nau~i me na Tvoite povelbi.7 2 Mojs 15.19 119. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina.29 2 Let 31.8 8-9 145. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat. 78 Neka se posramat gordelivite.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat.4.1 5 Mojs 10.61 7 85. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat.3 28 98.51 22 Is 28. za{to veruvam vo zborovite Tvoi. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila. .4 142.6 27 17. 64 So Tvojata milost.11 16 Rim 7. 26 Mt 21.1 17.3-4 Lk 11. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon.13 5 3 Car 8. 40 Ete.9 2 5 Mojs 4. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil.12 20 Is 1.7-10 Is 26. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila. za{to gi pazam Tvoite pravila. koi mnogu gi zasakav.8 133. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon.11 Rim 8.5 111.31 Evr 13. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi. Gospodi. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene.21 19 23.39 Mk 11. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me. 75 Znam.16 Zah 3.12 5 Mojs 1. Gospodi. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva.6 Mt 21. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga. koga }e me vidat }e se zaraduvaat.9 22. prijde na mene.44 14 2 Mojs 15. deka Tvoite sudovi se pravedni.35 18.42 Mk 12. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe.2 14 Mudr 7. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici. na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi. za{to zakonot Tvoj e uteha moja. 56 Toj stana moj. za da gi nau~at Tvoite uredbi.37 Jn 12.12 . 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata.13 128. 65 Dobrini si mu napravil. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi. za da se nau~am na Tvoite povelbi. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi. i go pazam zakonot Tvoj.19 Er 30.10 13 1.28 15-16 97. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni.1011 Lk 20.7 12 24. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga.6 17-18 10. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi. Gospodi. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost.4 19 38. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni. spored slovoto Tvoe.19.1 55.3 6 26.

86 Site Tvoi zapovedi se vistina.23 67 Izreki 15.7-8 48 27. 89 Ti postoi{ ve~no. Ti si ja postavil Zemjata. Gospodi.19 84 7.29 85 56. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila. 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a. 117 pomogni mi.35 49 104.4 90 103. o`ivi me. jas }e zaginev vo nevoljata svoja.8 Izreki 8.30 42 Izreki 27. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.8 56 Prop 12. za{to nivnite misli se nepravedni.8 25 43. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni.11 Mt 10.10 32 24. sekoga{ i do kraj. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie. i nau~i me na Tvoite uredbi.5 27 1 Car 12.15 83 34.1 96 Sir 24.24 74 106.10 33 18.13 98 5 Mojs 4. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am.5 36 3 Car 8. Gospodi.25 64 32. za{to taa e sekoga{ so mene.6 133. i od Tvoite sudovi se pla{am. spasi me. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe. 94 Tvoj sum jas. 118 Ti gi prezira{ onie. Gospodi. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene.2 39 Tov 3. za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka.15 82 100.24 22 Tov 3. i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam. tie go kr{at Tvojot Zakon.11 73 5 Mojs 32.2 62. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi.1 44 5 Mojs 5. no jas pazam na uredbite Tvoi.9 Is 40. i jas }e `iveam. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi.3 55 62. no Tvojot zakon go sakam. 57 15. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam.2 Ezd 7.33 2 Kor 6.5 54 1 Ptr 2. 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga.10 86 32. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim.6 45 110.8 70 16. 100 Poumen stanav od starite. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta. Tebe ti slu`i. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen.15 62 41. no Tvojot zakon ne go zaboraviv. 110 Ne~estivite mi postavija zamka.6 Jov 10.33 31 5 Mojs 11.8 34 Er 9. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. za{to gi barav Tvoite pravila. 91 Spored Tvoja volja postojat denes.771 PSALMI 21 5 Mojs 27.42 50 1 Mak 12.10 72.22-23 Mt 24.4 110.11 72 18.42 129. i }e gi ispolnuvam.4 89 18. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto.29 97 39.5 Er 31. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv. 115 Istavete se od mene zlostornici. 97 Kolku go zasakav.6 . zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat. ne posramuvaj me vo nade`ta moja. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata. za{to Ti me pou~i. sekoj den se pou~uvam od nego. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi. ta da ne me sotrat gordelivite.7 Is 6.5 Pla~ 3. Tvojot zakon.17 Is 60. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama. 108 Primi gi moite blagodarnici.22 Er 13. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat. 107 Mnogu sum na`alen. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi.9 Rim 15. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno. ne predavaj me na moite ugnetuva~i. poslatki se od med vo ustata moja.58 Is 33.14 Jov 30. i taa stoi. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo. za{to gi pazam Tvoite zapovedi. poradi Tvoeto slovo. tie se golema radost za srceto moe. za{to preku niv me o`ivuva{. s# {to postoi. za da go pazam slovoto Tvoe.11 94 99. Gospodi.11 68 24.

16 151 5 Mojs 4.772 PSALMI 100 Jov 32.5 105 17. za{to slovata Tvoi ne gi pazat.44 125 115. Gospodi. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka.4 111 Er 15.7 113 Sir 2.17 Ez 9. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie.i }e gi pazam povelbite Tvoi.17 132 5. 145 Te povikuvam so seto srce moe.16 136 Er 13. Gospodi. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a.4 Sof 3. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova.7 1 Jn 2. za~uvaj me vo `ivot.10 120 87.5 Pla~ 1.14. Gospodi.8 156 68.13 130 18. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera. 165 Golem e mirot kaj onie.11 24.15 148 62. 143 Skrb i maka me obzedoa. Gospodi.16 Jov 4. 131 So otvorena usta kopneam.1 115 6. Gospodi. i nau~i me na Tvoite zapovedi. i slovoto na Tvojata pravda. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi.23 Evr 13.14 Lk 1. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at. 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam. kako onoj koj na{ol golemo blago.19-23 158 94. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. zapazi mi go `ivotot.74 135 4. spored milosta Svoja. 138 Tvoite svedo{tva. 161 Knezovite me gonat bez vina.28 Izreki 6.17 162 Is 9. 149 ^uj go mojot glas. i Tvojot zakon e vistina. 151 No Ti si blizok. Gospodi. {to si gi dal.13 101. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi. usli{i me. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi. i pravedni se Tvoite presudi.18 114 3.12 152 Mt 5.9 123 O~ite mi kopneat. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano.5 147 56. na Tvoeto slovo se nadevam. .16 119 2 Mojs 22. vrazumi me. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija. 156 Golema e Tvojata milost. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija. 157 Mnogumina me gonea i ma~ea.14-15 160 Jn 17.23 143 1 Mak 2. Gospodi. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me.10 126 68.16 142.8 108 49.6 30. spored Tvojata pravda o`ivi me.16 Sir 24.12 165 36.6-7 Mudr 4. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea.5. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv.11 71. 132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me.3 Mt 13. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe. 137 Praveden si Ti. koi go sakaat Tvojot zakon. se zasnovani na pravda i celosna vistina. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost. no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. 137 5 Mojs 32. poradi Tvojata milost. i za niv nema soblazna. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi.3 154 42. koi go sakaat Tvoeto ime.3-4 . 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{.8 72. i site Tvoi zapovedi se vistina. 139 Revnosta moja me jade. 141 Mal sum i prezren. za da gi pazam Tvoite uredbi. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi. a Tvojot zakon go sakam. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo.53 107 69.7 103 18. spored Tvojata pravda. kako {to postapuva{ so onie. za da se pou~am na Tvoite slova.10 Er 15.9 140 Izreki 30. i }e `iveam. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe.20 139 68. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi.6 76. i Tvojot sluga go saka. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam.14 134 Is 54.16 90.4 Ezd 9. za{to ne go pazat Tvojot zakon. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite.8-9 8. 126 Vreme e. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv.

17 124.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka.2 115.7 2 Let 19.3-4 117. 5 . od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47.15 5 Mojs 28. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot.4.4 Sir 51. i Tvoite uredbi neka mi pomognat.9 te pazi.1 17. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi.35 170 78. i jas mnogu gi zasakav. prestolite na domot Davidov. 7 Jas sum za mir. 174 Kopneam. izlien vo edna celina.3 vaj se.4-7 1 Ptr 2.6 4 Car 19.3 Os 13.3 2 11.31 Is 25. smilu. 90.26 mese~inata no}e }e ti {teti.9 Izrail. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie. Koj 3 Car 7. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.28 Tov 5. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite.1 122.8 caruva{ na nebesata. 1 Car 2.9 Lk 1.11 87. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108. ti po`eluvam dobro. 90. 3 Erusalim. kako o~ite na sluginkata .8 72. Gospodi. 19.10 zakrila otkaj tvojata desna raka. nema da zadreme Onoj.6 Lk 15. Koj 133.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja.6 1 Car 1. 1 119.1 85. 19-22 4 5 Mojs 16.5 ni.kon ra.1 7 40. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam. Koj go pazi 3-4 65.10 Jona 2. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15. vrazumi me spored Tvoite zborovi.2 130.6 42. na{iot 8 Bog. Gospodi. Koj gi 2 3.12-13 Efes 2.4 41.6 Er 50.16 Lk 2. na{iot Bog. 2 Mojata pomo{ e od Gospod. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski. za{to site moi pati{ta se pred Tebe. no {tom progovoram .84. 4 ne dreme i ne spie Onoj. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva. Gospodi. Gospodi. za{to mnogu sme poni`eni so prezir.6 19. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie. i Toj me usli{i. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv. razgoEr 3.1 26. Gospodovite plemiwa.7 kata na gospodarkata nejzina.1 108.1. 2 Ete.8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe.9 6 Sonceto dewe nema da te gori.2 96. izbavi me spored Tvoeto slovo.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada.2-4 30. taka i 47. Gospodi. Gospod e tvoja 5 Mojs 32. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga. la`liv jaziku? 132.1 se napravi.3 4 Izostreni streli na silnik. nitu Izreki 3.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod. svedo{tvoto Izrailsko.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar. 3 Smiluvaj se na nas.773 PSALMI 168 Izreki 5. koj e izgraden kako grad. 139. za da se slavi imeto Gospodovo.2 176 Is 53.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete.8 nogata tvoja.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123.tie se za vojna.3 83.2 2 Gospodi. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120.2 PSALM 119 121.24.7 101.4 48.5 nosta svoja.2 172 Rim 7.32 Is 38. da prestojuvam vo {atorite kidarski.26 68.19 54. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi.12 Pesna 4.2 3 108.6 Ez 34.27 Is 37. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi.3 Varuh 3. s# dodeka ne se smiluva.12 175 21. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi.2. {to moram da `iveam vo Me{eh. za{to site Tvoi zapovedi se pravedni.8 Est 10.Er 15. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17.10 8 1 Mojs 28. Erusalime. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala.4 sozdade neboto i Zemjata.18 51. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.

nasledstvoto Gospodovo se sinovite.so vesela pesna.24-26 2 Mojs 21. 145.15 68.13-16 Zah 1.1 Izreki 10.21 ga{.17 117. 3 Ete. 6 Neka e blagosloven Gospod.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat.7 4 Gospodi.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi.21 123.1-2 Is 8.5-6 za pravednite 9.8 Mt 28.23 Dela 20. no so radost }e se vratat.6 41. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat. Mir neka e na Izrail! . i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot.1 Jov 8.1 2 Jov 8.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas.19 3 Er 51.1 124.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18.8-9 Varuh 4. i jazikot na{ .15 4 17. 1 125.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{.7 68.134 Is 14. nie bevme kako vo son. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90. 2 120.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6.5 Izreki 16. 2 da ne be{e Gospod so nas. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite.5 Gospod.5 pravednite.neka ka`e Izrail. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi.8 5 Mojs 32.9 127. }e `ivee ve~no. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3.32 Gal 6.6 84. 5 Bla`en e onoj ~ovek. 17. neka `neat so golema radost.24 15.24-26 Prop 2. zaludo }e se trudat graditelite nejzini.2-3 128.18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata. potok }e go odnese{e `ivotot na{. koga lu|eto se krenaa protiv nas. 5 Onie {to seat so solzi.7 52.8 144. 4 voda }e n# potope{e. 120.15 rite i na onie so ~isto srce. 2 Zaludno vie stanuvate rano.20 5 Mojs 8. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost.34 Izreki 1. Mir na Izrail! PSALM 127 126. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod. toa se mladite sinovi.3 118. 3 `ivi }e n# progoltaa. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod.42 1 Bla`eni se onie. koi se bojat od Mt 6.25 5 91.16 3 43.9 Jn 12.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja.21 114. na onie koi Toj gi saka nim im dava son. docna legnuvate i go jadete lebot umorni. 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a.24 loza plodovita.13-14 Neem 3. sinovite tvoi . dar od Nego e porodot. zaludo }e bdee stra`ata.10 Zah 2. 4 Vrati gi.36 4 43.21 5 Is 25.774 PSALMI 9 25.4 31.6 4 Ete. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot.34 6. a Gospod 6 27. za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina. . Koj gi sozdade neboto i Zemjata. 19.8 Tov 13. kako potocite vo Negev. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.25-34 Jn 15. koga plamna nivnata jarost protiv nas.15 Jov 12.1 13.12 6 Is 65.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite.20 122.39 Mt 5. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3.1 93. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion.1 2 Mak 3.19 Er 31. 2 Okolu Erusalim ima gori. a nie se izbavivme. napravi im dobro na dob32. nosej}i gi svoite snopja.82 140.11-18 4-5 17.6 Izreki 3. ako Gospod ne go zapazi gradot. Gospodi zarobenite na{i.11 vr{at bezzakonie.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod.5-6 2 24.

1-2 Neem 1.1 118. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik.15 65.8 128. 3 Car 8. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja. ako gleda{ na bezzakonijata. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa.1 2 Let 6. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj. Gospodi.14 .775 PSALMI 5 Jov 29. 8 Stani.4 2 Mojs 34.2 Jona 2.1 138. 10 Poradi David. srceto moe ne se voznesuva.39-40 Mih 7.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe.3-5 111. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija. Ti i svetiot kov~eg Tvoj. na koi }e gi nau~am.13 Jn 16.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja. dolgi brazdi povlekuvaa. ne 1 2 Is 30.10 Jov 29.4 5 Dela 7.toga{ koj }e se odr`i.1 123. Tvojot sluga. nitu o~ite moi se krevaat visoko.22 Mt 1.9 133. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam.5-10 Izreki 31.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se.23 5 34.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion.18 5 19. Mu omile da `ivee vo nego.42 2 1 Mojs 49.23 Jov 42.7 131.20 85. go najdovme vo Jaarskite poliwa. ni dremka na ve|ite moi. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas.9 sega i doveka.33 3 Is 51. koja se isu{uva pred da izrasne.1 36.26 Ruta 2. 7 da vlezeme vo negoviot dom. Gospodi.14 130.15 99.4 39. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot.1 17.23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja .21 Tit 2.” 6 Ete. ~ekav dolgo na Tebe.3 3 129.3 6 5 Mojs 50. 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod.4 68.1 2 117. 1 55. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol. dom za Jakovoviot Bog.12 Ez 19. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site.8 130.27 8 117.2 4 Izreki 6. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego.6 Mih 6.14 6 36. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe.5 Izreki 31 6 Is 21.5 Gal 6. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost.3a Is 30. 2 Gospodi. na David i na seta negova revnost.12-13 Os 11.1-2 54.46 6 1 Car 7. 5 Zaradi imeto Tvoe.5 102.26 Is 37. du{a.7 ta vo mene e kako kaj doen~e.neka ka`e Izrail.1 2 Car 6.2 2 5. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj. 2 kako {to se zakolna pred Gospod. no ne me sovladaa. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata.2 121. 3 Gospodi. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva.4 Mt 18.4 129. Jov 9. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv.4 111. ~uj go glasot moj.7 118. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka. i nema da legnam na legloto moe. za da Te po~ituvaat. nie ~uvme deka e vo Efrata.6 {to e nad moite sili.40 7. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe.24 3 2 Car 7.1-2 1 Let 28. Gospodi.6-7 2 Let 6. Tvoite svetii neka se zaraduvaat.81 3 143. 4 nema da im dadam son na o~ite moi. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod. Gospodi. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja.11 7 67.16 124.16 8 24.1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1. nitu odmor na slepoo~nicite moi. 5 2 111. bidej}i mnogu go zasakav.2 4 Car 19. .18 Dan 9.3 Pla~ 3.3 Is 3.

15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda. 18 70. i sekoj koj na niv se nadeva. za{to Gospod dal blagoEr 31. 13 Gospodi. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion. vo moriwata i vo site bezdni. nitu.7 98. slugi Gospodovi. falete go. imeto Tvoe e ve~no. koi gi pravat.22 13 101.2 na. mu 2 Let 6. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie.5 11.3 10 135.5 4 Mojs 6. {to stoite no}e vo domot Gospodov. no ne slu{aat.2-3 109. 12-16 1 Let 17.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov.13 50.8 29.11 6 114.16 77. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog).1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion.3 7 Er 10.1 Sir 25.2 62.4 140.25. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi.36 Evr 10.15 Ez 29. 17 imaat u{i. 17 1 Car 2.14 2 Let 6.51 135. Izrail za Svoj sopstven posed. za{to Gospod e dobar. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov.33 22. 8 Onoj.4 2 Car 7. molwi pri do`d sozdade.10 rite Sionski. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion.3 2 Mojs 18.30 . 19 Dome Izrailev. Egipte.2 5 Mojs 32. 2 Mojs 30.7 105. site slugi Gospodovi.35 17 Tamu }e krenam rog za David.9 5 Mojs 28. Gospodi. {to se lee po polite od ode`2 Car 5.22 3 35. za{to e ve~na milosta Negova. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe.1 3 53. vo ustata nivna ima zdiv.17-22 5 Mojs 1. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132.13 11 88. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev. delo na race ~ove~ki. no ne govorat. a na nego }e ble{ti kru2.30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. 14 71.33-34 Neem 9. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam.1-2 1 Let 9. na neboto i na Zemjata.28 9 5 Mojs 11.19 Os 14. i Og.12 2 Mojs 3. 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. pejte mu na imeto Negovo. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni.2 134.68 Aronova. za{to toa e milo.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61. na faraonot i vrz site slugi negovi. i svetiite negovi radosno 67.1 112.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo.5 Is 60.” 83. koi se boite od Gospod.1 Er 33.9 data negova. bradata 67.8 5 94. 2 Slavete Go Boga na bogovite.10 10 ~am vo sram. 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie. 10. za{to e dobar. pak.1-2 27.11-14 Dela 2.9 7 5.24 134. carot ba{anski. 3 Falete Go Gospod.10 2 Mojs 11.41 slov i `ivot ve~en. carot amorejski.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod.30 3 117.1 4 Is 41. i site carevi hananski. no ne gledaat. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik.21 Zah 3.8 Lk 1.26 127. koja pa|a na go16 Is 61. imaat o~i. 3 kako rosa Ermonska.15 8 77. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok.1 4 Mojs }e voskliknuvaat.4 11 4 Mojs 21.10 Is 11. spomenot za Tebe e od rod vo rod. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov. Toj. vo dvorovite od domot na na{iot Bog. 16 imaat usta. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe.13 Jov 8.1 2 133. Koj `ivee vo Erusalim! 133. za{to e ve~na milosta Negova.

16 Os 14. carot ba{anski. usli{i me brzo. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna. za{to e ve~na milosta Negova.34 5. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam.14 25. 9 mese~inata i yvezdite .51 134.4 25 103. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja. za{to e ve~na milosta Negova.8 Er 25. 10-14 Pla~ 4. za{to e ve~na milosta Negova.14 Izreki 3. za{to e ve~na milosta Negova.2 8 27. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.da upravuvaat so no}ta. za{to e ve~na milosta Negova.50 4 Sir 11. za{to e ve~na milosta Negova. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa.26 Jov 29. za{to e ve~na milosta Negova.10 Lk 19. za{to e ve~na milosta Negova. ako ne te pomnam. Erusalime. gi zaka~ivme na{ite harfi. carot amorejski. za{to e golema slavata Gospodova. 3 Za{to tamu. 19 Sion. 6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda.5-6 15 2 Mojs 14. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe. a gordeliviot oddaleku go poznava. Gospodi. 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi.35 9 Is 13. 26 Slavete Go nebesniot Bog.10-12 19-20 4 Mojs 21. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski .12-14 Avd 1.21-35 5 Mojs 1.1 2 Is 24.7 13 2 Mojs 14.31 .1 105. Izrail. neka me zaboravi mojata desnica.8 2 5. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i.15 Pla~ 3. bla`en e onoj.4-8 5 Mojs 4. za{to e ve~na milosta Negova.12 50. za{to e ve~na milosta Negova. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata.8 2 Mojs 12. 5 Koj premudro go sozdade neboto.10 5 Er 10. 18 i gi pogubi silnite carevi. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi. 4 ]e Te proslavuvaat. 20 i Og. Gospodi. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa.15 Ez 3. 14 i go prevede Izrail srede nego. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. 8 sonceto . za{to e ve~na milosta negova.10 2-3 5 Mojs 10. opusto{itelko.1 9. 136. za{to e ve~na milosta Negova. 48-51 135.21 6 23. vo denot na Erusalim. na sinovite Edomovi.1 85. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.tamu sedevme i pla~evme. za{to e ve~na milosta Negova. 2 na vrbite.28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite. za{to e ve~na milosta Negova.44 10 77. 17 Koj porazi golemi carevi. pobaraa od nas radosna pesna.27 14.21-22 4 68. srede Vavilon.17 5 Er 51.19 7 Ez 25. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi.da upravuva so denot.27 144.1 Ez 3.4 6 21.12 11-12 2 Mojs 12.15-16 Jov 36.777 PSALMI 15-18 114. za{to e ve~na milosta Negova. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga. site zemni carevi. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe. koga tie govorea: „Razru{ete. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More. za{to e ve~na milosta Negova.29 137.4 7 1 Mojs 1. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe. za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka.51 5 Mojs 4. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi. za{to e ve~na milosta Negova.1 Naum 3. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost.18 17 134. vnesi bodrost vo du{ata moja.3 6 112. Gospodi. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska.16 Er 31. koga }e se setevme na Sion.4 16 2 Mojs 13. 7 Seti se.

7 141. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . . i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv.10 23 16.22 13 70.1 1 138. ako slezam vo Adot a. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi. Gospodi.8 6 34. glasot na moeto molewe. pod ustite im e aspidin otrov. 5 Gordelivite tajno postavija stapica. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. Bo`e.2 Er 6. zad mene si. koi smislija da mi podmetnat noga. ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina.20 8 Er 23. dodeka nastanuvav vo tajnost. silo na moeto spasenie! Ti. ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva. 4 Zapazi. sekoj den za~nuvaat vojni. Tvojata desnica }e me dr`i. istavete se od mene. koi Tebe te mrazat. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija.4 Rim 3. Ti s# gleda{. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden.1 2 Sol 3.Ti si tamu. 2 Gospodi. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe. suetno se krevaat Tvoite neprijateli. Gospodi. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka. gre{nicite.14 140. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe. i raspnaa primki od ja`iwa za mene. Bo`e.115 21 25. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene. 21 Zar ne gi zamraziv onie.2 11 Jov 24.2 17.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22.3 25. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj. Bo`e. no i no}ta e kako svetlina okolu mene.1 136 mene! Tvojata milost. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto.16 7 138.2 139. ne davaj da 1 30.2 3 55.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam. 16 Is 4.24 Amos 9. toa e previsoko. Gospodi. i poznaj go srceto moe. Gospodi. se budam i s# u{te sum so Tebe.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me.3 Jov 18. na patot mi postavija primka. gi smetam za neprijateli. 7 Gospodi.3 Dan 12. Jov 14.27 Jov 23. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi. site pati{ta moi si gi predvidel.no tie se pobrojni i od pesokot.Ti `ivot mi dava{. rakata Tvoja e polo`ena nad mene.5 4 57. Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23.17 12 Dan 2. 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93.11 Jov 13.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji . me. „Podzemje”. 3 Odam ili le`am.1 19 118. 19 Koga bi sakal da gi ubie{. od racete na ne~estiv ~ovek. Izbavi me od lu|e nasilnici. 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot. i tamu si. i upati me na ve~en pat. Na evrejski „{eol”. Gospodi. pred mene si. du{ata moja toa dobro go znae. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. „svet na mrtvite”. 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie. Prekrasni se Tvoite dela.13 Jk 3. Gospodi.6 Jov 10. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli.1 Er 12. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe.8.48 42. i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh.4 117. Gospodi. 8 ne davaj. istkaen vo dlabinite na zemjata. Ti.27 3 e{. e ve~na. Gospodi. 23 Ispitaj me. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija.

po koj odev.3 142. Gospodi. za{to tie se posilni od mene. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16.4 6 41.1-2 lat pred liceto Tvoe. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat.20 Gal 2. 1 3 38.24 4 Mojs wa. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija.11 niot ~ovek vo pogibel.27 3 87. izbavi me od moite goniteli.7 15.8 Pla~ 3. Gospodi.2 13.1 Sir 22. rasuduvam za delata na Tvoite race.779 PSALMI 10 postignat.1 7 52. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod.5 90. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan. da bidat frleni vo jama.2 76. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo.8 Izreki 26. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite.6 Izreki 12. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga.9 4 76.kako `rtva ve~erna. pravednicite }e go ispovedaat 140.17 2 Car 22. a vozdigaweto na racete moi . zloto }e go odvle~e nepraved10. pa da ne 16.5. za da go proslavuvam imeto Tvoe. 139.20 Rim 3.23 zlobata na nivnata sopstvena usta. se upraveni o~ite moi.3 141. svetiot neka me izobli~uva. dodeka jas da pominam. da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto.13 4 76. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela.31-32 stanat.15 34. koi vr{at bezzakonija. Ti ja znae{ mojata pateka. 3 Postavi.3 Jov 17. vo Tebe se nadevam. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni.6 54. ~uj go glasot na moleweto moe. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot.15 29.1 87.9 10 7. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja. 3 Ako iznemo{ti duhot moj.3 Jov 9. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja.1-2 62. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni. 13 Da.1 vozgordeat. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene.1 imeto Tvoe.27 . i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite.8 24. 1 141. i neporo~nite }e se nase5. Gospodi. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145.3 133. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija. 8 No kon Tebe.9 7 17. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura.3-4 Prop 7.4 za ugnetenite i milost za siromasite. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19.7 zemjava. Okolu mene }e se soberat pravednite. Gospodi.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi. no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja.12 25. 4 Se obyirav nadesno i gledav. kon Tebe povikav: slu{ni me.16 2 Otkr 5.6 141. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. so glasot svoj Mu se molam na Gospod. 5 Povikav kon tebe.1 16.8 8. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata. a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam.1 2 129.4 139.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi.6. se skameni vo mene srceto moe. za{to mnogu sum poni`en. 6 Primi ja molitvata moja. tie skri{no primki mi postavija.5 6 15.6 Pla~ 3.18 87. neka padne vrz niv 10.5 5 76. slu{ni ja molitvata moja. na patot.7 142.12 9 30. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am. 4 opadna duhot moj vo mene.6 5 Izreki 9. nikoj ne se gri`i za du{ata moja.

35 144.nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17.izbavi ja od nevolja du{ata moja. 9 Izbavi me.4 111. Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat. za{to vo Tebe se nadevam. pa vnimava{ na nego.19 3 47.34 2 Car 22. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela.6 115. vo izobilie so sekakva hrana.1 97.4 101.16 2 Car 22.10 Is 63. 8 [tedar i milostiv e Gospod.20 9 32. 1 67.18 77.17 Sir 18. ili sin ~ove~ki .1 149.21 Varuh 2. Poka`i mi go.4 9 85. 5 Gospodi.21 27. da nema pa|awe na ogradite. za{to Ti si mojot Bog.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod.8 110.9 103. patot po koj da odam. ni ropstvo. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata.10 Otkr 5.4 Jov 7. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina.6 Is 65. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost. za~uvaj mi go `ivotot. Karpata moja. od racete na tu|inski sinovi. Gospodi.2 7 Slu{ni me. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.14 5 Mojs 32.1 94. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i.22 Dan 2. {to e ~ovekot. Gospodi: duhot moj premale. 1 4 38. moj zastapnik i izbavitel moj . poradi Tvojata pravednost . za da ne zaprilegam na onie.14 14 3 Mojs 26.32 2 Car 22.2 17. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi.22 108.16 15 32.19 63. site Tvoi dela. 15 Bla`en e onoj narod. 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj.5 5 Mojs 33. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site.17 87. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe. sekoga{ i vo site vekovi. 9 Dobar e Gospod sprema site.1 43. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva.2-3 95. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene. nova pesna }e Ti ispeam.19 12 53. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite.4-5 5 Mojs 7.780 PSALMI 7 9.4 85.9 . 11 Zaradi Tvoeto ime. dopri se do gorite.i jas na Nego se nadevam.13 11 24.2 4 70. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna. Gospodi. 14 I volovite da ni se ugoeni. dnite negovi odminuvaat kako senka.57 7 17.3 Jov 36.4 13 3 Mojs 26. 3 Gospodi.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv. Bo`e moj. 9 Bo`e.9 13. koi ja izma~uvaat du{ata moja. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega. za{to kaj Tebe pribegnav. Gospodi. {to sleguvaat vo grob.2.50 12 127. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat. poskoro.1 33. Gospodi.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam.4 2 17.15 10 102. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja. 10 Neka Te proslavuvaat.5 6 17.18 8 24. od moite neprijateli.23 2 Car 22. }e Ti sviram na harfa so deset `ici.3 Jov 42. i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie.1 Is 42.4 5 17. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega.5 108. na{ite }erki . sekoga{ i vo site vekovi. 14-15 Sir 26. 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata. Gospodi.13.1 8 102.46 2 Car 22. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini.2 2 3 8.23 Jov 8. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi.17 8 Is 44. i tie }e se zdimat. prikloni gi nebesata Svoi i slezi.1 68. nitu ofkawe po ulicite na{i.12 145. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi.1 17.29 143. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod. i Negovite milosti se vo site Negovi dela. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja. Care moj. za{to jas sum sluga Tvoj. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi.

Koj ve~no ja pazi vistinata.2 Varuh 2.123. tvojot Bog.10 2 Mojs 15.23 Jov 5.9-10 9 103. Gospoda.12 83.29 Is 2.30 1 Tim 1.6 146. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni.22 negovi planovi. 10 Na kowskata sila ne gleda Toj.13 Is 42.6 Jov 5. a razumot Negov neizmerliv e.26 . Sione.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie. Erusalime.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103. 5 im dava leb na gladnite.27-28 Jov 38.24 20 36.14 9 67. Gospod gi isprava podgrbavenite.7 48.28 6 1 Car 2.27-28 122.33 Is 38. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog.781 PSALMI 11 92.18 145.151 5 Mojs 4. 11 Gospod gi po~ituva onie. 29. sega.6 102. komu mu e pomo{nik Prop 12. 139.45 Lk 12. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe. negoviot Bog.12 145.10 19 Izreki 10. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo.10 Sud 5. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog.9 10 144. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime. a da prika`uvaat i za silata Tvoja.33 4.18 18 118. a site gre{nici }e gi istrebi. 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki. 5 Bla`en e onoj.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo. pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot. pofali Go. 18 Blizu e Gospod do site.4 2 Car 22. Gospod kr{i 2. i gi spasuva. 67.19 Is 11.18 Dan 3.21-24 5 Mojs 10. tvojot Bog.7 Sir 10.30 5 Mojs 32.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103. do site. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela.9 Er 29. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala. 6 Gospod gi podiga poni`enite.31 Dan 9.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat.8 60. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite.1 1 Let 29. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.31 3 Is 61.1 5 Is 40. a patot 20.6 Sione.13 2 Mojs 15.12 okovi na zatvoreni.28 96. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze.11 na ne~estivite go razurnuva.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40. moreto i s# {to e vo niv. koi vistinski Go prizivaat.25-26 23. e od rod v rod. 13 101. 7 10 Gospod }e caruva ve~no.25 Mt 6.41 Mt 6.7 1 Mak 2. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi.22 Joil 2.7 te.8 15 103. 145. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat. a gre{nicite gi poni`uva do zemja.7 Er 31.1 2 50. gi pod.10 Er 14.15 14 36.17 Otkr 11. vo niv nema spasenie. 143.Er 17.24 93.1418 8 103. sekoga{ i vo site vekovi. 6 120. 1 Mak 2. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite. koi Go povikuvaat.12 55. koi se bojat od Nego. 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova.1 Er 33. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme.2 135.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go.1 8 144.47 `iv. podgotvuva do`d za zemjata. gi usli{uva molitvite nivni.7 Is 58.14 Tov 3. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela. Gospoda! 102. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda.1 91. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail.13 Fil 4.2 Gospod gi saka pravednite.20 novite ~ove~ki.26 Fali Go. du{o moja. 9 Gospod gi pazi pridojdenite.18 17 17.5 2 Mojs 22.

1 143. za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4.3-4 9 5 Mojs 4. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata.18-19 Er 33. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e .10-11 vi{eno. 6 Otkr 5.4 Zemjata. falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi.782 PSALMI 10-11 19.23 54. Toa }e bide slavata za site Negovi svetii. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel. so timpani i so liri neka Go slavat. 3 Falete Go. na visinite. 5 dava sneg kako volna. 2 Falete Go. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela. 5 Neka go falat imeto na Gospod.3-4 8 5 Mojs 33. falete Go. site vojski Negovi.Izrail. vleka~i i ptici krilati. Toj gi proslavuva site Svoi sve. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa.8 Dela 14.neka Go fali Gospoda! Aliluja.20-21 147.20 Dan 2.6 koj Mu e blizok.10-11 7 Jov 6. i ti.13 9 Is 44. 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov.2 67. za{to Toj re~e i tie se javija. 3 Falete Go so truben zvuk. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car. falete Go site yvezdi i svetila.vo racete nivni.21 3 32.16 3 Mojs 26.62-63 150.5 149. 11 carevi zemni i site narodi. spasuvaj}i gi. dade naredbi koi nema da se naru{at. falete Go so harfa i citra.5 Dan 2.7 7 Zah 9. sonce i mese~ino. na narodot. Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12.3 6 110.1 97. buren vetru.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107.3-4 Sir 45.6 Is 65.2 102. 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite.5 narod.80-81 12 Er 31. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud. i vodi potekuvaat. i s# se rastopuva.20 Is 55. Negoviot zbor brzo odi. sipuva mraz kako pepel.16 36. 12 mom~iwa i devojki.1 95. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ . knezovi i site zemni sudii. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava.13-16 3 Dan 2.i se sozdadoa. so jadra p~enica te zasituva. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite. falete Go. sinovite Izrailevi. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.1 Dan 2.37 4 146.56 4 1 Mojs 1. pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor. 88.8 Is 61.1 8 102.4 tii.27 148.27 Dan 2.7-8 32.13 80.9 Is 42.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa.75-76 10 Is 43. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali.16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata.10 Otkr 5.13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli. 4 Falete Go.9 61. site ~udovi{ta i bezdni. falete Go vo cvrstinata na silata Negova. za kazna nad plemiwata.5 Varuh 3.9 106.9 4 28. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini .8 Er 31.20-21 Jov 38. site angeli Negovi. 149. 4 Falete Go so timpani i vo oro.11 1 Car 2. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod. Svoite povelbi i Svoite uredbi na .10 37. 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. }e duvne so vetrot Svoj. 9 gori i site vozvi{enija.2-3 47. 9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa.35-36 4-5 Judita 16. snegot i mrazot.13 . 147. vie. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite.2 150.3-4 32. falete go na struni i so svirka.112. 10 yverovi i siot dobitok. 8 ognot i gradot.7 3 Car 8. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi.25 80. plodorodni drvja i site kedri. Efes 2.11 Dan 2.so `elezni okovi na racete. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro. 14 5 Mojs 7. 11-13 2 Mak 15. i Svoite sudovi nim ne im gi javil.59-60 3 97.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi. 6 frla grad Svoj kako zalaci. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe. zapoveda .

6 Izlegov jas sproti tu|inecot. 2 Racete moi napravija citra. go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski. . 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. i toj me prokolna so svoite idoli. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj. 7 No jas go izvadiv me~ot negov. 1 4 I isprati izvestitel Svoj. prstite moi sostavija harfa. gi pasev ovcite na tatko mi. 3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. Samiot Toj me ~u.

prinesu. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga.9 ni ~ifta volovi. Toj Samiot pra{uva. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl. 38. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin. Me|utoa.19-22 7. 3–31). pritoa. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi.11 to svoe. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. na svo1. pred s#. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe. a gi pokanuvaa i trite svoi ses.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. 1 i 2).1–42. vo vid na edna dolga poetska tvorba. Taa mo`e da ni pomogne.10 Jov gi povikuva{e. Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti.5 1 Mojs 35.Otkr 5. bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12. Bog? Ako Toj e spravedliv. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot.1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i). zasnovani vrz tradicijata. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok. ta gi osvetuva{e. dali po nizata stradawa.35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29. dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi. Jov ni ka`uva. Na krajot. Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc.14 }erki. decata. toj ~ovek be{e neporo3 ~en.5 Stanuvaj}i izutrina rano. toj e li{en od s#: bogatstvoto. za{to 22. petstoti3 Car 5. 24. po ime Jov. na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil. 19. I sega se postavuva pra{aweto.1 Sud 6. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame. Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi. Koj e vsu{nost. praveden. 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe.6).16 nuva{e zloto.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2.7–17). petstotini magarici Is 11.14 Jk 5. so niv dojde i |avolot. Toj mu vra}a. ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite.28 i golem broj slugi. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil.11 1 jot den. toj }e Mu ostane veren na Boga? No. vo koj glavnata li~nost e Jov. koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov.2 tri da jadat i da pijat so niv. 32–37). 1 Car 16. zdravjeto.14 Er 49.10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. {to ne e Bog.1 Ez 14. .3 dobitok. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42. tri iljadi kamili. bez da znae navistina Koj e Bog. Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl.

samo vrz nego ne posegaj!” .17 19 8.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi. pak. ja raskina svojata gorna obleka.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana .4 Lk 9.” 16 Dodeka u{te govore{e. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima. i od ku}a do ku}a. 11 2. 8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. pa re~e: „Haldejci. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam. ku}ata se urna vrz decata i tie umrea. gol i }e se vratam. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot).1 1. i pobegnav samo jas. samo jas izbegav.14 . s# {to e negovo. pa da 2.31 7 5 Mojs 28. gi izgore ovcite i momocite i gi goltna. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. se spasiv samo jas.” 20 Toga{ Jov stana.11 Lk 22.785 JOV 10 3. tvoite sinovi i }erki. izbegav samo jas za da ti javam.14 de. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa.6-8 2 3 2. ~ekaj}i da zajde sonceto.16 1 Car 11. e vo tvoja raka. praveden.” 18 I dodeka toj u{te govore{e.I se oddale~i |avolot od Gospod.1 1 Tim 6.1 6 38. a momocite so ostar me~ gi pogubija. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo. da go pogubam bez vina. za da ti javam. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48. Gospod da. dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv.10. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat.14 Ps 103.54 17 Sud 7. a stadata negovi se {irat po zemjata.5 Est 4. 19 ete.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete. dojde tret. napadnaa na kamilite i gi oteraa.Sir 17. toj e vo tvoja raka. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo. naredeni vo tri ~eti.5-6 16 4 Car 1.9 10. .8 Ps 25.40.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a. bolkite i stenkawata na mojata utroba.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. 14 I ete. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve. v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod.Ps Prop 5. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna.35 8-9 3 Car 21.10 nerazumno ne izre~e za Boga. Neka e blagoslo. Gospod zede. koi zaludno gi podnesuvav so maka. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen. g) Jas. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. za da ti javam.13 Is 58. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja.17 majka mi. samo du{ata ne zemaj mu ja. (Kako blagovole{e Gos. i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost.11 13.12.” 17 Dodeka toj govore{e. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod.1 pod.3 Tov 2. za da ti javam. minuvaj}i ja no}ta bez pokriv. a ti Me pottiknuva{e.od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo. a momocite so ostar me~ gi pogubija. taka i se slu~i).3 Dan 9. praveden. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata.

toa me spoleta. pa viknaa so silen glas.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie. a zloto da ne go podMt 26.” 11 10.3 ri{ kako bezumna. i no}ta vo koja rekoa: . }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici. 25 za{to stra{noto. ta zaplakaa. da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. . Zar dobroto da go 10.na du{evno ogor~enite. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman.18-30 16 10.18 sega me ma~at. i ne sum izdivnal .3 Otkr 9.13 21 Er 8. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi. robot e sloboden od gospodarot svoj. koi go kolnat denot. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo.8 Prop 6. toa me snajde. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta.22 Is 52. taa no}! Da be{e bez lu|e. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi. bi bile sre}ni. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al. 16 ili. nastapi zlo.8 Izreki 10.24 3 . nema uteha. 22 bi se raduvale do voshit. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo.3 34. koi gradea urnatini za sebe. vo koj se rodiv.10 24 Ps 41. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku. Vildad od [uah i Sofar od Noema. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina. crn oblak da go pokrie. se sostanaa. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori. veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57. a nea ja nema. od koe se u`asuvav.14 Ez 27. tie ne go poznaa. kako nedonos~e zakopano. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina.24 Ez 11. 15 ili so knezovi. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3.1 23 1. nema spokojstvo.21-22 28.temnina da gi opfati. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O. nema{e da me ima.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav. ofkawata moi te~at kako voda. za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo.9-11 Ez 32. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka. od {to se pla{ev. i `ivot .30 14 15.3 102. a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro.10 25 15. 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot.18 Sir 23. ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana.24 nesuvame?” . 10.28 Is 14. 26 Nema za mene mir. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot.19 Ps 57.14 primame od Boga. Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe.2 Otkr 14. 19 Mal i golem tamu se ramni.6 22 Os 9.

19 18 33. 11 silniot lav zaginuva koga nema plen. i ti iznemo{te.11-12 Evr 12. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva.19 14 Izreki 4. si potkrepuval raslabeni kolena.39 Os 6. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie.15 Ps 74. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata.6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato. al~nite }e go goltnat imotot negov. 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva. 6 Ne.25 8 Izreki 12.18 Ps 32. napladne odat so pipawe. 16 I za slabiot ima nade`.19 36.5 Izreki 3. 4 Decata negovi se daleku od spasenie. niv }e gi bijat kaj portite.14.1 Zah 14.za da letaat ugore. tivko veewe.13 17 9. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`. Tie umiraat bez da stanat mudri.9 9 Os 8.16 Ps 126. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite.19 . 11 ponizenite gi izdignuva na visoko. 19-21 4 7 Ps 21. 2 5 Izreki 24. ~udni i bez broj. do mene skri{no doleta zbor. i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al. zaginal li nekoj nevin. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva.15 5 Mojs 32. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat.29 17. 15 I duh pomina nad mene.21 Sir 2.15 14 1 Mojs 15.4 Ps 14. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil.4 15. 10 Rikaweto na lavot.10 Rim 2.39-40 Sof 3. za{to }e nema koj da gi za{titi. i neporo~nosta na tvoite pati{ta . dopre do tebe.17-19 9 9. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~. i so Svoi race lekuva. i zamislata na itrite se osuetuva.3 11 Ps 9.20-21 37. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at.19 Jn 12.7 10 38.14 25. koga sonot gi obzema lu|eto. 7 ~ovekot se ra|a.15 143. kako no}e.12 16 3 Car 19.7 Zah 8. razdraznetosta go pogubuva bezumniot.10 Ps 39. .22 57.10 3 Ptr 2. `alosta ne izleguva od zemjata.35 17 5 Mojs 8. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna.7-8 Is 57.5 11 1 Car 2. Toj porazuva. niz trweto }e ja izvle~at.2 19 25.14 4 29.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec.” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina. i ti padna so duhot. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo. koi `iveat vo zemjeni ku}i.8 Sir 7.no jas ne go vidov liceto negovo. ete.7 10. 12 I.12 22. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi.5 Izreki 28. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija. niti zloto izniknuva od po~vata. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski. za da strada. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete. 5 A sega zloto dojde do tebe.13 Izreki 22.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime. kako i iskrite .samo oblak be{e pred o~ite moi.22 5 5.3 Gal 6. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno.4-5 34. i uvoto moe dolovi ne{to od nego. a slabiot od rakata na silniot. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete. i vo vojna .od ostrinata na me~ot.5 Otkr 3.2 32. .5 Dan 4.787 JOV 4. gnevot go ubiva glupaviot. kosata mi se krena. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot. 16 Toj zastana.2 14. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne. 21 8. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race. toa i go `neat. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat.7 13 1 Kor 3.15 13 33.1 20 Er 39.5 7 1 Mojs 3. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo.

16-20 Izreki 30.19. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{.4 7.15 4 Mojs moi.25 Os 2.3 144. toa mi e sega hrana vo bolesta. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O.23 26 35. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski. otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me.1 14. 22 Vi rekov li: dajte mi.6-8 Ez 34.19 15 Er 15. da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha. 27 Ete. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno.25 Is 5. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{. da saka{e Bog da me sotre. 28 No.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6. ve molam.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 .16-18 24 10. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi. od yverovite zemni nema da se upla{i{.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi. 17 Vo su{no vreme tie namaluvaat. 20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram. duhot moj nivniot otrov go pie. toa sme go ispitale: vistinata e `iva.3 5 39.12-13 31. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot.18 16 37.13 30 6.9 24 Is 11.2-4 31. i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde. kako bujni potoci koritoto svoe. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14. da se be{e zbidnala `elbata moja. iako goram od mojata bezmilosna bolest. i jas }e zamol~am.20 9. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O. kako {to se redat `itnite snopja.10 6. zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene.5-6 eto telo.15 Ps 37. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte.12 20 Er 14.” 11 Kolku mi e silata. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata. navleguvaat vo pustina i se gubat.34 16.16 128. i zaedno so niv da go bea stavile 11.10 25-26 5 Mojs 28. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo.3 22 Er 15. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene.13 30.4.pravdata e na moja strana. 8 O. 23 izbavete me od rakata du{manska.11 Ps 41. im se nadevaat patnicite od Seva.2 13. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi.788 JOV 21 Ps 11. a polskite yverovi se vo mir so tebe.7 `estoki. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj.2 88.2 14 29. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte . poka`ete mi vo {to sum zgre{il. 6 7.18 23 4 Car 3.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre.6 34. da bea to~no izmereni makite 7.

6 i ako si ~ist i praveden.20 6 9. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja.1 12 9.8 2 Kako {to robot kopnee za senka. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i. 17 [to e ~ovekot. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto. koi Go zaboravaat Boga. ta`nite no}i mi se izbroeni.20 14.1-4 Jk 4. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka.5 17 Ps 8.6 bra za Svoja meta.11 15 6. }e se fati li za nea.3 }e me pobara{.48 9 Prop 1. 4 Legnuvaj}i. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot.2 Mudr 2.4 34. nema da dodr`i.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam. verbata negova .39 89. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva. a mene me nema. ete.6. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.3 18 Ps 72.12 7 7. mojata postela }e ja odnese tagata moja.16. taka slezeniot vo grob nema da izleze. 16 Se zelenee toj. na{ite dni se kako senka na zemjata. podobro smrt.20 vil. a nema da me ima. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae. 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi. u{te malku i vo prav }e legnam.23 Mt 20.10-12 4 5 Mojs 28.13 35.32 Sir 8.18 5 Mojs 4.12 16.14 139 19 9.18 10. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar.8 38. na sonceto viree. 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja.28 14-15 27. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . 15 Ako se potpre na ku}ata svoja. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl. 10 Zar tie nema da te nau~at. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te.9 16 Ps 38. (smrtta mi e pomila od moite maki.17 Izreki 10. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi.22 11 8. pa da sum Ti na to.18 Is 59. 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina.21 14.1 Ps 77. posle }e ima{ pove}e.25 Is 38. utre 8.28-29 8-10 12. Tvoite o~i se na mene.mre`a pajakova. toj se su{i pred sekoja treva.14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to.33 13 Ps 9.8.4 14. }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja.15 Prop 2.789 JOV 2-3 5 Mojs 24. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot. nema da izdr`i.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie.30.9 11-12 15. dnite moi se samo sueta. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il. 7 I ako porano si imal malku.4 144. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme.18 9. 13 Takvi se pati{tata na site.67 5 19.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10.26-27 . ko`ata mi se raspuknuva i gnoi.porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile. Oddale~i se od mene.35 10.5 Mt 7. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja. 4 1. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen. {to sum napra.19 8 5 11.12 14.14 10 10. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat. 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci.2 15.13 7 9.16 10.” 5 Mojs 32. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost.

15 Is 13. 18 ne mi dava da zdivnam. 26 pominuvaat kako ~amci od trska. 10 vr{i golemi dela. 20 Ne. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila. 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja.6 9. Toj minuva. so sram }e se pokrijat.22 42. 7 }e mu ka`e na sonceto. Ako Toj ne e.10 35. a jas ne Go zabele`uvam. kako orel {to se spu{ta vrz plen. kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. 21 A dali sum nevin. so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam.6 28 10.17 25. za niv dobro nema. 14 9.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj. nema da prigovaram. 9 30 Is 1. 32 Za{to Toj ne e ~ovek.15 25 7.8-9 da.4-6 8 Is 40. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi.4 3 13.2 4. 12 Ako zeme ne{to. a so gor~ila me ispolnuva. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. za{to znam deka nema da me opravda{. i usnite tvoi .1-7 22 Ps 6.13 23.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a.2-3 5-6 4. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj.32 13. daleku begaat. . 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo.i toa ne izgreva. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite. Toj e najsilniot. i stolbovite $ treperat. 13 Ps 86. samata usta }e me obvini. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik. Toj odi pred mene. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi. zatoa rekov deka Toj go pogubuva. 22 Seedno e. `ivot crpi od `iviot kamen.11 16 Rim 9. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi. i yvezdite nebeski. 16 I koga na glasot moj bi se odzval.18 22 Prop 9. 11 Ete.18 Er 2.8 32 Prop 6. i jas ne mo`am da Go vidam.so radosni izvici. 29 Ako sum. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata.26 Izreki 14.22 Ps 50.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89.15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka. i bezbrojni se Negovite ~uda. 19 Ako stanuva zbor za sila.20 14.790 JOV 20-21 9.5 Ps 103. Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii. 22 Onie {to te mrazat.10. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo. i vinovniot. tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 20-21 18 7. vinoven. pak. ako sum nevin. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne. `ivotot svoj go preziram. i jas samiot ve}e ne znam.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14.10 . kako {to sum jas.19 10.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite.6 7 Ps 18. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka. pod klu~ gi stava.13 Joil 2. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23. neispitlivi i ~udesni.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5.10 24 Prop 7. i neviniot. no 9 38. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. Toj }e me proglasi za vinoven. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi.

udaven vo makata moja.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj.11. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija.11-16 20 7. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e. da bev prenesen od utrobata vo grob. so koski i `ili me stegna. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}.33 11. 16 Ako se ispravam.1 21 14. ako zgre{am. a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite.13.20 Os 11.12 od `ena e roden malkuleten).9 6 14. ne }e smeam da krenam glava.21 9. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna.'” 17 16.4 od Nego. 12 `ivot i milost mi daruva. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam.2 12 1 Mojs 2. da progovore{e Bog. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva. 22 vo zemjata. 19 o.24 13. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot. kako lav me goni{.13 22 4 Mojs 16.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto.27 Rim 11.6 Ps 118.15 8 1 Mojs 2. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene. da go prezira{ deloto na racete Svoi.7 14. so novi sili se kreva{ protiv mene. 14 deka.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28. Prezasiten sum od sram. za da se potsmevnuva{ ti. .1 2 6.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9. 15 Ako sum vinoven.21 10. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i.6.7 Er 11.7 9 33.” 7.39 Mudr 16.15 5 38. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 .791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj. silata Svoja na mene ja poka`uva{. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata. te{ko mene! Ako sum prav. no toa ne e taka. kade {to temninata caruva nad bezredieto.3 32. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile.23 3 11.12 Ps 38. 5 O. }e se predadam na tagata svoja. 18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo. i zar mnoguzborliviot Efes 3.73 10 Ps 138. znam deka toa e vo Tebe.4 18 3. 35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at.15 Mudr 7.7 13 23. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al.3 23.13 15 7.20 16 16.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor. za{to jas sum samiot so sebe.9.6 4 1 Car 16. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka. go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene.11 34 13. .16 7 5 Mojs 32. }e govoram so gor~inata na du{ata svoja.33 1 Kor 2.

Negovi se re{enieto i razumot. 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva. i koj ne go 34. i so vas li }e 7 38.12 Is 9. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{.14 15 22.21 20 3.40 13. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at. i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost.” 11 34.792 JOV 12 39. site vie ste bespolezni le~iteli. 15 Da gi zapre vodite. 14 Ona {to Toj }e razurne. i zemjata }e ja razru{at.1 Is 22.13 4 Ez 13.7 13 2 Mojs 9. 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat.14 15 Otkr 3. 5 Koga bi znaele da mol~ite. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva. 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva. a nade`ta nivna }e is~ezne.7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16.26 3 I jas znam da mislam kako vas. ~ii noze se sopnuvaat. 4 Za{to vie ste kova~i na lagi.pravedniot i neporo~niot ~ovek. a kaj dolgove~nite . 13 No vo Nego ima mudrost i sila. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego. 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe. jas {to Go povikuvav Boga. zapra{aj ja nebeskata ptica.21 6. i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas. eve {to se sprema za onie.16 svoj.28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete.23 mi odgovara{e.10 22. 2 Kolku {to znaete vie. bez svetilo skitaat kako pijani.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6. nim Bog im dava s#.2 Izreki 8. i }e ti objasni. ne sum podolu od vas. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi. bi sakal so Boga da se soo~am. i onoj {to voveduva vo zabluda. . 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni.40 12.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva.19. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost.23 17 17. i Koj Dan 5. znam i jas. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori. pra{aj go dobitokot. bi bilo toa va{a najgolema mudrost. uvoto moe go ~u i go razbra.9 7.29 14 3 Car 8. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den. kako jasna zora temninata }e svetne. divoto magare na uzda se pokoruva. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea. seto toa okoto moe go vide.20 21 Ps 106.39-39. nema da se oslobodi. 7 No.22 16 2 Car 14. pred Nego e onoj {to e zabluden.26 Pla~ 3.8-10 18 Dan 2.3 12 8. da gi pu{ti.26 6 21.5-8 1 Mojs 16. mnozina }e ti se umilkuvaat.22 27.15 Ps 87.neumoliv despot 23 Dela 17. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite.3 3 13.2 12.9 13 Is 11.38 Is 1.za potsmev e .2 58. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka. pribe`i{teto nivno }e propadne.8 32. i }e te nau~i.7 16 3 Car 22.” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite.takvi se mislite na sre}nite.razum. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot.15 19 34. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen. 12 24 Ps 106. ograden. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot .3 13. 13 . i s# }e se isu{i. }e po~iva{ vo mir.28 5 Izreki 17.41 14 Ps 126. 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga.2 Odgovor na Jov: Bog . gi rasprsnuva i gi sobira.

35 23.3 1 Car 19.21 23 6. 22 Toga{ pra{uvaj me.11 102.26 24 Ps 4.” Is 40. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo.13 21 9.2 11 Is 19. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot.5 28.4 144. i penu{kata da mu zamrela vo prav.4. a jas }e govoram.24 10. iako skri{no licemerite.8 5 Ps 143.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata. znam deka }e bidam prav. kako senka bega i ne se zapira. 13 7. nemam {to pove}e da zagubam.1 Sir 40. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i.34 22. 1-10 41. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane.7 10 Prop 3. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek. 18 Ete. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni. fidanki od nego neprestajno izbivaat.14 25. kako da e odnovo posadeno. zapo~nav sudska postapka. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata.20 Amos 9. 7 Za drvoto sepak ima nade`.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide.32 6 9.2 na.7 10 Mt 3.12 18 9.3 4 4. makar i da bide prese~eno.30-31 15.7 14 Ps 36.10 33. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja.1-5 Er 10. ako si mu opredelil me|a.18 50. i jas bi Ti dal odgovor. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi. dodeka da mine gnevot Tvoj.6-8 9 Gal 6. 15 Ti bi viknal.6 44. 13 O. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son. . preku koja ne mo`e da mine. 21 trgni ja od mene rakata Svoja. {to i da me snajde.5 51. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj. kako obleka od molci izede. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj.14.793 JOV 7 42. 10 A ~ovekot umira i istlejuva. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi.13 14 7. 20 Samo dve raboti napravi za mene. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva.11 9.gi ispitu.3-4 11 Is 6.Is Ps 38.10 Ps 118.30 15. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race. i jas }e odgovaram.8 Dela 5. toa dava mladici i pu{ta fidanki.14 19 Is 1.17 9.9 demne{ site moi pati{ta.6 14 Sud 12. da be{e me sokril i kriel vo pekolot. bidej}i toa. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni. si odi.3. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice.2 25 Ps 82.2 Mudr 2. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list.23 88. 9 no {tom }e oseti voda.6 Ps 101.7 . samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto. ili jas da pra{uvam. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50. pak }e o`ivee. a Ti da odgovara{. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i.4 Ps 50.15 13 Is 26.8 7 Is 6. i Tvojot u`as da ne me potresuva. 13 Molknete pred mene.4 Prop 6. va{ata odbrana e glinena ograda. 16 I toa mi e ve}e za spasenie.21 16 1 Mojs 3.1-4 3 Ps 8. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie.1 26 Ps 24.

navaluvaat na nego.4 32 Prop 7. 30 Nema da izbega od temninata.4 16 34.3 5 Lk 6. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva.16 23 10. jazikot tvoj govori protiv tebe.17-18 14.11-14 7 Izreki 8. slu{aj me. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt. koj go pie bezzakonieto kako voda. i toj zaminuva. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot. }e ti raska`am ona {to sum go videl. 22 no plotta na nego boleduva.toj ne zabele`uva.toj ne znae. uni`eni li se . go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{. gotov za boj.7-8 15. plamen }e gi isu{i vetkite negovi. 20 Go pritiska{ dokraj. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat.794 JOV 16 10. pred Negovoto lice ti trepet nema{. a ne jas.17 33 8.18-20 30 8. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja. 19 vodata gi izli`uva kamewata.12 14.14 29 20. 17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe. neprijatelot naletuva na nego.24 Ps 72. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi. i imotot negov nema da napreduva. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat.2 18. slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot. zad debelite svoi {titovi. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost.45 19. 21 Na po~it li se decata negovi . 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. i du{ata vo nego strada. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata.4 17 9. 17 Jas }e ti govoram.15. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj. 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi.21 8 Er 23. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti. vo ku}i. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21.4 25. kako car.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev.21 18 8. i karpata se pomestuva od mestoto svoe. 18 No planinata pa|aj}i se uriva.30-31 15 25. zatoa {to sueta }e bide i platata negova. i sekoja vina moja ja zapi{a. i starec. 14 4. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini.18 59.5 18 16. 23 Za par~e leb skita postojano. godinite mu se odbroeni na potisnikot.12 18. 29 Toj nema da se zbogati. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe.25 Sir 49.12 31 Is 28. a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. se slu`i{ so jazikot na lukavite. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata.22 21 18.6 31.4 28 3.7 21 21. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi. i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10. 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat.18 Rim 11.” 14 [to e ~ovekot.2 20 Mudr 17. 32 Toj predvreme }e umre.8-10 5 Mojs 32.2 . 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe. dodeka miruva.17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16. pred sebesi gleda me~.

site napravile zagovor protiv mene. 11 Denovite moi izminaa.6 14 10. 19 I sega.3-4 9 10. na neboto Svedok imam.39 16 5 Izreki 27. ne krij ja krvta moja.4 7. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde. 6 Ako govoram.2 13. no Toj me potrese. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat.21 14. Ti mi ja rasturi mojata ~elad. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi. me udiraat po obrazite. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto.3-5 4 42. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat. negovite deca ~ekaat popusto.1 Is 38. skrbta moja ne se stalo`uva. 10 Ja otvorile ustata protiv mene. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe. ja proleva na zemjata `ol~kata moja. 17 iako vo racete moi nema kradeno. a racete i nozete od slabost mi treperat. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene.7 Ps 78. 10 Vratete se site vie i odete si. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a.21 Ez 24.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna.5-12 12 24. 18 Zemjo. 8 Ti me pokri so br~ki.” Izreki 20.26 22.10 37.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti.1 30. 3 Za{titi me. me zatrese i me postavi za cel na Sebesi. i na klepkite imam smrtna senka. bez da me {tedi.795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot.9 8 Is 52.4 Ps 7. me fati za vratot. 2 Da ne be{e nivniot potsmev. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista.9 8 19.7.24 20 2 Mojs 3. koga mrakot pa|a. 4 Mt 27. na pat bez vra}awe treba da pojdam.te`ina na srceto moe .7 17 31.35 Dela 18. neka mojot povik nasekade se slu{ne. da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga. 21 O.17 mene. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a.7-8 6 30.13 . toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno. a o~ite mi solzat pred Boga. zamislite moi . grobi{ta ima pred 10.12 Mt 23. 12 Si bev spokoen. tr~a protiv mene kako besen borec.8 34 16.8 19 Ps 9. 35 Toj za~na zlo i rodi laga. 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval.2 Pla~ 3.1-34 18 1 Mojs 4.propadnaa. mi ~krta so zabite. ako zamol~am.2 102. dnite 22 7. 13 Me opkolija strelcite Negovi.15 10 13. 17.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30.9 moi gasnat. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti.20 30. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene.26 Is 26. ete. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini.44 Otkr 8.” 16 17. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas.12 13 6.14 bata svoja podgotvuva izmama.16 34.11 21 Ps 87. 7 Okoto moe od taga mi potemne. za svedo{tvo protiv mene. 14 probiva vo mene rana do rana. v lice me prekoruva. mojata isto{tenost se kreva protiv mene. bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja. nema da najdam mudar me|u vas. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja. navreduvaj}i me. vo utroIs 59.10 Ps 87.

i ne mo`am da minam. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot. 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram.25 9 29.2 tra.41 4 Mojs 14. 8 Toj mi go zagradi patot. svetiloto negovo }e zgasne nad nego.Nepravda!” . pa potoa da zboruvame. 11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu . 7 Stapkite na silata negova }e oslabat. 3-14 19 7 Pla~ 3.8 22.6 10 14. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi.9. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata.22 Er 22.7-8 140.11 tatko.18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se. 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. blizu e do nego.21 Mudr 17. 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova.5 34.7 17.7. 7 Ete.11 69.12 8 19.36 Izreki 4.11 14 20. i plamenot od ognot negov nema da ostane.. 12 Od glad se isto{tuva silata negova. a na crvot . 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov. Er 25.28 19. jas vikam: . pak. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane.7 19 Is 14.15 11 33. svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne. i jas umiram. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il.9 88. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja. se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj.natamu.” 19.3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene. koj ne znae za Boga. odozgora }e ovenat vetkite negovi. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata.22 Neem 4. 5 Ako.17 109.7 4 Izreki 9.3 1 Mojs 31. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti.i nikoj ne slu{a. na plo{tadot }e go nema imeto negovo.19 . 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20.6 22.10 Ps 34. toa go ~eka `iveali{teto na onoj. i po jamki }e odi.” 17 Ps 9.5 6 18.7-9 13 27. 19 Ni sin negov.15 8 22.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi.10 11 15. smrtta e gotova.ti si mi majka i ses18. sopstvenata misla }e go otfrli.23 Is 34. 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi.13 18 Izreki 10. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata. gre{kata moja ostanuva za mene. begaat od mene. i onie {to me poznavaat. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur.12 7 Ps 17.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja.2 mene vo pravot }e po~iva. ve}e desetpati me posramuvate.6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete.10 Jn 8. vrz patekite moi spu{ti mrak. vreskam. 10 Od site strani me sosipuva. i pravda nema.30 Ps 36. pre~ki ima na patot po koj odi. 15 ]e se naselat vo {atorot negov. koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da.10 13 Ps 37.14 15 5 Mojs 29. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi.9 Ps 10.10 15 5 6 18. 2 5 Gal 6.

20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija. }e se pretvori vo zmiski otrov.25 16 5 Mojs 32.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40. }e Go vidat Nego.3 18 30. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja. kako no}no prividenie }e is~ezne. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka. i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e. 29 Pla{ete se od me~ot. 21 Smiluvajte se.5 33. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko. so ustata svoja treba da go molam. 9 Koe oko go videlo. kako i gadotiite negovi. i do oblacite da se dopira glavata negova. onie {to go videle. . 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite.8 Ps 72. jazikot na zmijata }e go umrtvi. prijateli moi. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati. 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi. 18 Duri i malite deca me preziraat.33 Ps 57. 27 Jas sam }e Go vidam. .4 27 33.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv.se svrtea protiv mene. brzam da gi iska`am. 20. ne o~ite na drug.4 Is 14. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov.13-14 20 7.24 25 16. vo nesre}ata izgubiv s#.6 Ps 11. 7 toj zasekoga{ }e propadne.3 18. 20 .2 10 27. koga stanuvam. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: . tie se podigruvaat so mene. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O. i znajte deka ima pravda.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj. no duhot na mojot razum }e odgovori za mene.Kako da e korenot na zloto najden vo mene.20 Mudr 5. moite o~i. tu|inec stanav vo nivnite o~i. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi. 16 Zmiski otrov }e {muka toj.17 23 31.35 11 17.5 12 Izreki 20.9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|. nema da go izede.18 6 1 Mojs 11. i toj ne se odyiva. i nema da go najdat. pove}e nema da go vidi. 16 Go vikam slugata svoj.14 Sir 6. 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja.9 55.8 Jn 13.17 26 33. }e ka`at: . .kade e toj? 8 Kako son }e odleta. vo teloto moe }e Go vidam Boga.14 22 Ps 26. 14 sepak taa hrana vo utrobata negova. da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo. i onie {to gi sakav. spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo. i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae. tuku go dr`i vo ustata svoja.797 JOV 15 6. 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja. so nego }e legnat tie vo zemjata. smiluvajte se nad mene.26 17 29.6 29 27. vnatre vo nego. 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli.” 3 Sramen prekor ~uv za mene. za{to me~ot se odmazduva za nepravda. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel.21 8 Is 29. i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i. i toj nema da se zaraduva. . 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog.16 21. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova.19 Is 44. 13 go ~uva i ne go frla.11 20 Prop 5. i toj go krie pod jazikot svoj.zo{to go gonime! .

vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5. 6 2 21 . 17-23 22 Pri polno izobilstvo. bez da vkusi dobro.41-42 Amos 5. i stavete prst na ustata svoja. toa }e mi bide uteha od vas.14 27.32 Sir 5. opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki. od nikogo nerazduvan. i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. tesno }e mu bide. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja. 19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca. i jas }e govoram. . sosema spokoen i miren. {to mu e gri`a za domot negov po nego. otkako }e se iska`am.13 19 5 Mojs 7.15 se. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. 27 Gi znam va{ite misli i nameri. pak.11 15 Mal 3. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob. 14 A pritoa. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot.17 Is 30.5 13 21.istrpnuvam.4 18 21.8 20 Er 25.21 18.13 Ps 72. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat. .10 29 27. i vnucite im se pred o~ite nivni.34 28 Is 24. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden.2 13. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo.5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12. .5-6 21. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva.13 Otkr 21. umira so ogor~ena du{a.3-12 Mt 3. ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. racete na siromasite }e se krenat vrz nego. 25 Drug. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo.18 25 15. 6 Samo koga }e pomislam.18 Sof 1. dobroto nivno ne e vo nivnite race.6 28 20. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost.Neka mu vozdade Toj na nego samiot.10-12 Prop 9.‚Otstrani se od nas. }e izgori s# pod {atorot negov. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado.15 4 19. a i zemjata }e se krene protiv nego. go gori ogan.19 Mudr 5. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv.1-2 toa.798 JOV 24 5 Mojs 32. 7 Zo{to bezzakonicite `iveat. i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12. potsmevajte Ps 72. za da go znae toj toa. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego.16 21 14. 24 bokovite negovi se polni so mast.4-6 moj. 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova.12 Amos 6. Mu velat na Boga: .bakaren lak }e go probode. i decata nivni skokaat. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj.6 5 Pogledajte me i u`asnete se. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa. i trepet go obzema teloto moe. 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov.4 Izreki 30.6 26 Prop 2. 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta.9 40. dostignuvaat starost. zaveana od vior.15-16 14 22.18 Izreki 11. 3 Potrpete me.7 5 29.20 Ps 87. 14-15 26 15. a po7 Er 12. 21 Za{to. kakvi zla protiv mene kroite. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je.

12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite. po nego odat mnogu lu|e. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni.20 17 21.1 15 1 Mojs 6.15 Naum 1.5-6 8 2 Mojs 23. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi.7 20 18. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva. }e vleze vo borba so tebe.2 7. 21 5.15 Ps 72.11 12 Is 40. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato. kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa.15 Ps 65.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat. }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj.7 30 42.22 Prop 5. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego.11 13 Is 29.799 JOV 32 Prop 8. 42-43 25 8.22 27 11. . 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race.7 23 5. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato. a onie pred nego broj nemaat. tuku samo odi po nebesniot krug.6 26 11.6 11 Ps 68.7 Ez 18. }e bide za tebe kako bleskavo srebro. 30 }e go spasi i vinovniot. a na gladen leb mu otka`uva{e.' 21 Zbli`i se so Nego .23-24 23. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot.13-14 7 Mt 25.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe. 28 ]e naumi{ ne{to.15 4 11. 27 ]e Mu se pomoli{. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina. i toa }e se ispolni.11 94. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie. da znaev kako da Go najdam.39 33 Prop 3. i povidniot se naseluva{e na nea. tvojata zloba e golema. pla{ej}i se od tebe. }e go krene{ liceto svoe kon Boga.10 Otkr 18.8 14 Er 23. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja.26-27 Is 58.6 Ps 15.14 Ps 62.2 26. 6 Navistina.20 22. 11 Temnina e okolu tebe.2 18 21. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa.2 21.16 Os 2. 29 Koga nekoj }e bide ponizen.11 9 2 Mojs 22. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice.11 10. po koj odele bezzakonicite. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva.18 10 18.3-5 84.10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen. odnovo }e se sredi{. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav.8 5 15. 3 O. i siracite gi ostava{e so prazni race.25 22 22 5.8-9 23 . a imotot nivni ogan go gori. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite.14 34 16.13 116.” 16 Mt 24.9 19 Ps 57. i Toj }e te ~ue.11 23.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat.1 29 Lk 14.5.8 19.19 24 11. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot.4 3 35.” 16 a koi predvreme bea istrebeni.17 6 2 Mojs 22. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni.13-14 Is 58. da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina. taka {to ne gleda.i }e bide{ spokoen. preku toa }e ti dojde dobroto.1-2 28 Ps 96.

8 No. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie. neka ne ostane pomen za nego. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova.20 11 Ps 16. koi Go znaat. od vdovica vol . i ne go gleda patot kon lozjata. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. ete.25 16 16. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna.7 16 16. stanuvaat rano za grabe`.a Nego Go nema. 13 Tie $ se protivat na svetlinata. kako divi magariwa vo pustina. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe.24 15 Ps 118.se pla{am od Nego.5 3 24. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene.i ne Go nao|am. 5 17. bez obleka.17 10 Ps 16.12 13 21. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina.15 6 12. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika. se pritiskaat do karpa. neka me ispita. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot. 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana.3 8 12. ograbuvaat stada i si gi pasat. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i.21 13 9. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat.10 5 14. 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav. a Bog toa ne go slu{a.16 7 16.11 19 27. 16 Bog me obeshrabri.28 17 27.14 23 27. izleguvaat tie po rabotata svoja. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv. se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj. . se krie li na desnata .21 20 27.5 10 12. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav. Toj go znae patot moj. i vo kaci `edni grozje tie gme~at. a no}e e kradec. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav.}e izlezam kako zlato ~ist. proklet e delot negov na zemjata. 3 od siracite odzemaat magare. 8 navodeneti od gorski do`dovi i. nazad se vra}am .800 JOV 4 13. ubiva siromav i nesre}en. 6 `neat po tu|i nivi. 4 siromasi isturkuvaat od patot.17 Izreki 22.19 21 27. so koi }e mi odgovori.1-6 Izreki 17. jas ne Go gledam. 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina. Sedr`itelot me upla{i.27 15 9. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi. 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete. nemaj}i pribe`i{te.za zalog.3 139. jas odam napred .21 7 12. 13 No Toj e silen. 24 . koga mislam za toa .11 2 5 Mojs 27.22 11 12. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie. 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni.19 9 12.24 24. ne znaat tie za svetlina.1 21. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O. taka pekolot gi golta gre{nicite. tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata. neka bide hrana za crvite.17 18 27.i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta. 10 No.14 17 17. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni. 10 gi teraat da odat goli. . 7 goli no}evaat bez pokrivka.12 14 6. a dewe se krijat zatvoreni. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda. sli~no na toa vo Nego ima mnogu. i na prazen stomak snopovi da nosat. 5 }e gi doznaev zborovite. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego.120 12 12.ne Go zabele`uvam. 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot. i na vdovica ne $ pravi dobro.7 4 5 Mojs 15. nemaat obleka za da se spasat od stud. }e razberev {to }e mi ka`e. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite.

Koj ja ogor~i du{ata moja. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak.29 11 38.801 JOV 24 Se krevaat visoko. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo.5 5 24. 7 Go poslal Toj severot nad prazninata. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto. ve}e gi nema. kakva nade` za licemerniot.i. koj e molec.25 3 14.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. 8 Za{to. i pod onie {to `iveat vo niv. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37. nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot.21 14 37. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi.27 13 20. koj e crv.6 12 5. i taa ne e svetla. ja zaka~il zemjata na ni{to. 13 27 6. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete.2 12. kako i site.9 9 13. i onoj {to stanuva protiv mene .2 19. i oblakot pod niv ne se otvora. i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi. dodeka ne umram.2 ni{to zborovite moi?” 27. 6 A kamoli ~ovekot.20 18.28 6 16. . a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego.28 5 19.15-16 26.2 3 13. pa|aat i umiraat.10 6 Ps 138. koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete. . nema da otstapam od svojata neporo~nost. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi. toa se delovi od pati{tata Negovi.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo. 38. 25 Ako toa ne e taka. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi.14 5 15.3 4 15. rakata Negova ja probode lukavata zmija.24 26 11 13. duri i mese~inata.kako bezzakonik.18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38. 3 za{to. 5 . i sinot ~ove~ki.4 8 13.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25. Koj me li{i od sud.4 24 3 8. ete.11 7 38. i Sedr`itelot.koj }e me izob21. i nema pokrivka nad nego.1 4 17.17 7 13.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog. 14 Ete. site sami vidovte. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at.8-11 13 37. koga Bog }e ja zeme.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. treperat mrtovcite. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi.2 27. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea. 12 Ete.25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot.

10 16 22. 10 vo karpi prokopuva kanali. i brzo }e go odnese od mestoto negovo. vo niv ima i zlatni zrnca.10 Ps 24. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato. 28 Ps 110.25 18 Izreki 8. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka.24 15 18. a pod nea s# e isprevrteno. no}e }e go grabne luwa. 19 legnuva da spie bogat. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. nitu so safir. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa. a odbegnuvaweto od zlo e razumot. kako zemjen nanos. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del. 23 Bog go znae patot nejzin. potomcite negovi nema da se nasitat so leb. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva. 5 Od zemjata niknuva `ito. so ~isto zlato taa ne se ocenuva. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'. 8-9. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski.mesto kade {to go pre~istuvaat.28 15 Izreki 2. i ne stanuva takov. vsu{nost.14 nao|ali{ta. me~ gi ~eka.2 1. 20 Od kade. 14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa.22 26 38. no }e se oblekuva pravednikot.1 3 Car 10.26 17 Mudr 7.12 Sir 1. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz. 28 A na ~ovekot mu re~e: . 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta.9 27 Sir 1. Toj go poznava mestoto nejzino. 15 Onie {to }e ostanat po nego. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. nitu se nao|a vo zemjata na `ivite.32 Posleden govor na Jov: ah. i moreto veli: ne e kaj mene. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini. i zlatoto .1-3 4 1. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal.'” 12 Prop 7. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali. da bev kako vo porane{nite meseci. 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja.19 3 28. 17 toj }e prigotvi.1 28. smrtta }e gi turne v grob. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a.10 Izreki 1.6 23 20.24 18 20.15.4 3.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro. 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese.9 20 20. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato.22 Sir 1. od dnoto prevrtuva planini. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja. 20 u`asi kako golema voda }e go stignat. so skapocen oniks. 11-20 28 29.11 21 18.7 9. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka. i ne e pove}e toj. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir.20 20 28.14 Izreki 3. otvora o~i. jastrebovoto oko ne ja videlo. 8 divi `ivotni ne ja gazele.14 17 20. ni{aj}i se. 2 @elezoto se dobiva od zemjata.Ete. kako vo onie denovi. visat daleku od lu|eto. ja zabele`a i u{te ja ispita. 29 .27 23 Izreki 2.6 8. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera. kako ogan. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina.802 JOV 14 5. i pod Negovata svetlina odev srede temnina. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno.10 Sir 1. i ne odel po nea lav.4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat. koga Bog me ~uva{e. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi. stravot Gospodov e vistinska mudrost. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo.17 13 Varuh 3. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo.25 2 5 Mojs 8.31 16 20. od kamen se pretopuva bakar. srebroto si ima svoi Ps 103.21 22 15.

13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel. oko {to }e me vide{e.13 17 33. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene. a Ti samo me gleda{.17 Ps 131.3-5 128.5 6 Sud 6.7-11 17.12 Pla~ 3.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto. 12 Oddesno se kreva toj izrod. temna i zapustena. . jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni. vele{e: blaze si ti.31 Ps 102.6 12 19. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana. }e im se nasmevnev.17-18 14 19.3 20 1 Mojs 49. 8 Lu|e otfrleni. i Ti ne me slu{a{. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite.12 21. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni. i dobroto moe odmina kako oblak.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene.4-5 Ps 71. 20 slavata moja se podmladuva{e. i ne mrmorea na sovetot moj. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci. stanav kako prav i pepel. 8 mladite pat mi pravea. onie. 10-12 12 31. bez ni~ija pomo{.5 19 Er 17.24 21 Mudr 8. 7 Vikaa me|u grmu{kite. i decata moi okolu mene. 30. 19 Toj me frli vo kalta.7 21 16. me vosfaluva{e.19 13 24.5 19 9. so stap proterani od zemjata.2 1 Car 13.8 Ps 1. 11 Uvo {to }e me ~ue{e.8 16 Izreki 29. 10 Tie se gadat od mene.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad.13 8 3 Mojs 19. se voviraa pod trweto. 14 Se oblekuvav vo pravda. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko.32 9 Mudr 8. i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja.13 14 13.15 16 16. tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo.stojam. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot. 21 Ti stana `estok sprema mene. tie ne veruvaa. 15 U`asi me spoletaa. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d.6 Ps 68.4 18 Is 40. 25 Koga odev kaj niv. rosata no}eva{e na grankite moi.16 Is 11.9 15 Izreki 31.12-14 . 21 Me slu{aa i ~ekaa. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe.” 6 5 Mojs 32. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e.9 Is 59. 24 Se slu~uva{e.12 13 31. {umno se nafrluvaat vrz mene. lu|e bezimeni. so silna raka me porazuva{. sedev na ~elo.12 22 5 Mojs 32. `ilite mi nemaat mir. 20 Vikam kon Tebe. zemni dupki i pe{teri. kako vetar se rasea moeto veli~ie. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja. i sudot mi be{e kako nametka i venec.1 19. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto.14 10 Is 50. 17 No}e me vrtat koskite moi. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot.18 30 3 24.19 18 7.7 17 Is 11. tie begaa vo ramnina bezvodna. 23 Me o~ekuvaa kako do`d. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot. jakata na mojot hiton me zadavuva. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja. kako ute{itel na onie {to pla~at. ma~ni denovi me nalegnaa. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni. koja ne ja znaev. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi.6 8 Sud 11.34 15 17. zborot moj gi natopuva{e niv. i `iveev kako car me|u vojnici.31 20 19. a starcite stanuvaa i stoeja. 9 Ete. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e.2 24 Izreki 16. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa.803 JOV 5 Ps 126.2 9 16.

28 Odam pocrnet. koe podle`i na sud.32 24 19. stanuvam vo sobranieto i vikam. 31 I guslata mi stana tagovna.21 25 29. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko.3 27 Er 8. 24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi. 5-10 26 5 Mojs 4.2 . 30 Ko`ata mi pocrne na mene.10 Pla~ 5.28 Sir 31. a koskite mi se isu{ija od gore{tina. 8 jas neka sejam. 11 za{to toa e prestap. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam. 14 {to }e pravev. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak.22 Izreki 6. i potomcite moi iskoreneti da bidat.18 13 2 Mojs 21. i so drug neka ja deli postelata svoja.17 20 5 Mojs 24. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7.7 30 Pla~ 3.16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata. Koj me sozdal mene vo utrobata.4 28 Pla~ 4.2 Ez 8. duri ~ekav svetlina.6-7 16 Is 58. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost. Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6. i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga.120 24 Ps 48.16 Mudr 13. 9-14 19 Tov 4.39-43 27 6.1 Sir 42.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17. 5 31 23 Ps 118. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto. koga imaa spor so mene. dojde zloto. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo.13 4 26.8 Ps 101.25 data.16 31. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba. za 27.6 da ne poglednam na devica. ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi. koga }e videv deka imam potpora pred portite. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite.2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj.27 26 29. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot.5 22.25 12 Izreki 6.8 15 Izreki 17.13 2 27.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26.9 Mt 6. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot. i svirkata moja . 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo.2 29 Mih 1.19 17.2-3 3 Mojs 25. nitu pred lu|eto 21 Ps 81. 11 5 Mojs 22.804 JOV 23 17. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj.7-11 31 Amos 8. a drug da jade.15 18 29.16 5 Ako odev vo sueta.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi. ma~ni denovi mi naidoa. no ne od sonce. toa e bezzakonie.4 17 Tov 4. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv.” 10 `enata moja neka mu mele na drug.24 25 Izreki 11. {to bi go uni{til celiot moj imot.6 52. dojde temnina.glas pla~even.2 21.

od Ramoviot rod. dodeka vie govorevte. 19 Ete. i duhot me pritiska odnatre.38-39 Is 11. sin Varahiilov. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori.13 34 Izreki 29. 2 se razgori gnevot na Elijuj.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram. a pak go obvinuvaa Jov. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam.8 Dan 13. a tie pak ne govorea.18 32.” Zborovite Jovovi svr{ija. a vie ste starci. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica. 15 Se ispla{ija. od Buz. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi.10 7 8. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men .13 40 1 Mojs 3.2 Dan 13. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec. 11 Ete.52 11 Jk 1. 10 Zatoa velam: islu{ajte me.8 12.805 JOV 29 Izreki 24.” 6 15. ne znaat {to da ka`at. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov.2 Sud 19. 8 No ima duh vo ~ovekot.18 38 Avak 2. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel.kakol.2 33. 20 ]e pozboruvam. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe. }e se pribli`ev do nego kako knez. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. 12 Vnimatelno ve sledev. i re~e: „Jas sum mlad po godini.20 33 Izreki 28. nitu samo starcite znaat {to e pravo. za{to po godini bea postari od nego. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe. 17 Jas }e govoram za s#. 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost.19 13 32.1-33 3 34. 35 O.3-4 . go slu{av va{eto rasuduvawe.17 22 Ps 11.25 35 13. ~ekav vie da se iska`ete. 16 ^ekav. sin Varahiilov. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi. pove}e ne govorat.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat.23 36 13. }e go ka`am misleweto svoe. vratata svoja ja otvorav na patnikot. od Buz. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo. bidej}i se smeta{e za nevin. a ~ovekot ne mo`e. 31 Is 58. se razgore gnevot negov protiv Jov. prestanaa i pove}e ne zboruvaa. gnevot negov se razgore. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene.11 39 Er 22.1 19 Er 20. 6 I odgovori Elijuj.17.10 32 1 Mojs 19.9 Mt 9.45 9 Mudr 4.22 19. i od sonarodnicite svoi }e imav strav. za da mi se olesni.17 Mt 5. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene. 18 Zatoa {to sum poln so zborovi. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i.

odgovaraj.28-30 36. koga sonot gi soboruva lu|eto. ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri.12 29 5. 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob.6 25 42. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe.do smrtta.27 17 35. 19 Ili. 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe.5-9 13 9. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik.Oslobodi go od grobot.6. vo toa ti ne si prav. koga spijat na svoeto leglo. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot. kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata. go vrazumuva so bolest na postelata negova. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{.11 12 4. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela. zboruvaj. 6 Eve me mene.9-11 24 2. mesto Boga. odgovori mi i zastani sproti mene. slu{aj me.12 36. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova. mudri. 23 Ako ima kaj nego angel. 29 Ete. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost. 27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata. 4 Duhot Bo`ji me sozdal. i ne mi e vrateno so zlo.10 16 7.12-16 7.13 23 1. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo. i so luta bolka vo site koski negovi.2 6 6. i priklonete go uvoto kon mene.14 5 33. koj gi pie podbivawata kako voda.27 19. vo no}no videnie. `ivotot moj gleda svetlina. vo vreme. gi nadgleduva site moi pati{ta. 2 Eve. 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot.5 5 27.od omilenata hrana. 11 nozete mi gi stavi vo okovi. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite.” 22 17.29 16. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite. nevin sum.6-7 Ps 106. zborot moj. ti odgovaram. eden od iljada.15 9 10.' 12 Ete. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe.2 12. Jov re~e: ‚jas sum prav.31 4 34. no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son.12 14 4. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni.28 34. pak ne.11 4 15.' 7 Ima li ~ovek kako Jov.29 13.16 23.4 7 19.20.^ist sum. 2 34 .11 19 16.8 24. ja otvoram ustata svoja.4. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 .3 27. a `ivotot negov . 5 Ete. za da mu go poka`uva praviot pat. spored tvojata `elba. 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna.806 JOV 33. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina.32 6 31.10 26 42.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka.13 30. jazikot mi govori pod nepceto moe. koskite negovi. I jas sum napraven od kal. i Toj }e bide milostiv sprema nego. 33 ako.' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e. vo mene nema nepravda. pak.2 3 6.30 12. 31 Vnimavaj.17 10 9.1.1 33. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro. bez porok. 14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug. Jas najdov otkup.17-18 30 28. 8 Ti zboruva{e pred mene. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . 26 ]e Mu se moli na Boga. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot.24 11 13.4 9.rana bez vina. mol~i.4-6 27 40. du{ata negova .15 7 23. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe. no Bog ja otfrli mojata pravda. slu{aj gi Jove.9-10 18 33.14 35. se podavaat.7 16. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot.12-15 20 6.19 11.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go. jas }e zboruvam.4-5 28 42. koi pred toa ne se gledale. 21 Mesoto negovo is~eznuva. otkolku vo mladi godini. 5 Ako mo`e{.18 21 19. i `ivotot negov od poraz so me~. Jove. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: . i da ja otstrani gordosta od nego.

10 I taka. 20 Tie umiraat nenadejno.13-17 26 24.tie se povisoki od tebe.5-9 35.2-5 29 13. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie.2 18. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan.29 37 27.24 Spored Elijuj.21 11 34.4 Er 32. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: . kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie.21 20. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo. ako ima{ razum. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki. mudrite }e se soglasat so mene. nema pove}e da gre{am. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata.14 15 1 Mojs 3.6 29.23 9 16. Toj gi gleda site ~ekori negovi.2 20.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek. koga }e nastane no} . 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni. 32 A ona {to jas ne znam.17 27.2-3 18 5 Mojs 10.33 32 32. 15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot. 29 Ako Toj miruva.2 15. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat.2-4 35 8.29 Mudr 18. nema pove}e da pravam.12 23 24.29 21 31.12 20 2 Mojs 12. go slu{na ofkaweto na ugnetenite. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'. 2 8 34. bez raka da se podigne.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: . 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat. 16 I taka.5 17 22. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite.807 JOV 8 18.9 14 12. na tebe ostanuva da izbira{. 6 Ako gre{i{. 22 Nema temnina.16-21 25 24.10 27. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi. 13 Koj. za{to site tie se delo na rakata Negova.1 24 12. spored odgovorite negovi. 37 Inaku. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam. zagledaj se vo oblacite .3 36 37. 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta.14-16 6 34. 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi.9 10 32. za{to odgovara kako lo{ite lu|e. mo}nicite pa|aat.ve}e gi nema.3 31 32. 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite.22-25 . nau~i me.2 32. ~ujte me. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav.29 22. nitu smrtna senka. 12 Navistina. zboruvaj s# {to znae{. ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda.22 Ps 138. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe. pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga.19 Ps 32.19 Ps 103. 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga. osven Nego.12 12 25. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat.14-15 35 22 12.” 28 31.Pretrpev.17 5 33. a ne na mene. ako sum napravil bezzakonie. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe. 25 za{to Toj gi znae nivnite dela.24 30 Prop 8.35 2 Mojs 22. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe.3 13 12.

9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni. 31 Ottamu Toj gi sudi narodite. koj 38. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost.7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe. no Toj ne im odgovara.2-3 11 33. {to lu|eto gi gledaat. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs. 16 zatoa. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete.24 9 33.25-28 e takov u~itel. nerazumno govori.3 4 32.14 21 3. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto. mojot Sozdatel. i . no sudot e pred Nego.12 34. Jov. koga e ugneten.2 17 34. 28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto. pak. 18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. bidej}i gnevot Negov ne go poseti. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini. i nie ne mo`eme da Go poznaeme. nitu na zlatoto.35 36. Sedr`itelot go gleda toa. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite. ne poslu{aat.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi.12 14 36. koga gi vrzuva vo okovi. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku. sudot i osuduvaweto }e te snajdat. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe. 26 Ete. 5 Ete.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata. Bog e golem.2 19 1.16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto.o~ekuvaj go.21 20 17. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34. . 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d. dava hrana vo izobilie.13 40. 12 34. Koj dava pesni no}e. ginat od strela i umiraat vo bezumie. brojot na godinite Negovi e neispitan.16 16 38. kade {to nema ugnetuvawe.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv. 15 A sega.Kade e Bog. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri. no nikogo ne prezira. silen e so krepkoto srce Svoe.8-10 15 33. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe. bidej}i se umno`ile. 13 No Bog slu{a. 21 ^uvaj se. 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga. koj ispravno misli.8 5 33. 36 25 22. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat.808 JOV 10 33. pak.1 6 34. i tie se vozdigaat. Bog e mo}en.10 10 33.17 23 34. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{. 12 Ako.3 32.11 22 33. 8 Ako. }e ti poka`am. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno. mu go otvora uvoto. a ugnetenite gi opravduva. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol. poradi gordosta na lo{ite lu|e.15-19 10 no nikoj ne veli: .2 16 4. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli.12 26 11. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici. 13 35. i Toj ne go ispita so seta strogost. 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo. 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat.

23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame. za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj. Jas }e te pra{uvam.1 9.14 23 36. koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme. 11 koga mu rekov: .7 4 15. i okolu Bog ubavinata e pregolema. od sever .2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna.5-6 . ako znae{.5 Varuh 3. no Toj nikogo ne go ugnetuva. 14 Vslu{aj se vo ova. i svetkavicata Negova .pa|aj 12 na zemjata. 11 So vlaga gi polni oblacite. ta izleze kako od utroba. koga glasot Negov }e se ~ue. Golem e po sila.negova povivka. a ti objasnuvaj Mi: 21 22.6-7 24 28. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite. 15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103. stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji.” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe. Ps 103. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen.29 9 26. vr11 26. ili za blagoslov.9 12 9. a od oblacite zra~i svetlinata Negova.32 7 Varuh 3.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{. 5 2 ^ujte. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino.17 40.14 mot {to izleguva od ustata Negova. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata.ka`i. no }e duvne veter i }e gi ras~isti. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite.7 Ps 73.22 4 Po Nego grom se razglasuva.8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe. 5 Koj $ gi opredeli merkite. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira. 33-34 8 Izreki 8.25-28 `ot Negov. Jov. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26. 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.7 5 Zah 1. koga toa se istrgna.stud.8 10 Ps 103. ili za pomiluvawe.3 38 3 40. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.9 {i golemi dela. po sudot i po polnotata na pravosudieto. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata .5 Bog.16 15 18.29 37. ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea. 7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28.do 8 krai{tata na zemjata. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? .7 26.16 2.28 38. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va. ~ujte go glasot Negov i gro26.27 9 Od jug doa|a bura.2-4 ~ovek. i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast.6 2 42. 8. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: . grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147. Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka. 9. 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova. za nas nedosti`ni.4-5 zapira.

5-6 31 9.7-9 25 Ps 64.12 nata koga pilencata nejzini. se osloboduvaat od bolkite svoi. raste vo poleto.810 JOV 16 Ps 103.9-10 28 Ps 147. za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi.7 22 37.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146.za `iveali{te. vikaat kon Boga?” 16.35 Ps 148.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto.32 Varuh 3. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata.6 2 Mojs 9.10 3 Tie se previtkuvaat.25-26 18 Is 40. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot.35 17 Ps 138.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91. i ra|aj}i gi male~kite svoi. 4 Porodot nivni zajaknuva.30 24 2 Mojs 14.17 30. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata. ako go znae{ seto toa.6 34 36. da ti re~at: .21 21 15.11 Is 28. skitaj}i 24. da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto. 39.18-26 Is. 10. i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego. 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata.10 19 Ps 103. 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite .9 divite kozi ra|aat po karpite. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot.12 38 Ps 64. i {tom trgnat.9 Amos 5.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103. vrz pustinata. koga Er 2.24 Os 8. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta.7 139.8 33 Er 31.13 37 28. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie.5 1 Mojs bez hrana. 38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36.21 Ps 47. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11. kade {to nema ~ovek. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi.12 Go znae{ li vremeto. 19-24 39 Ps 103. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 . za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e. i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23. si odi i ne se vra}a pri niv. i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat.8-11 Mudr 16. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go.N.

18 ete. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi.13 17 35. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar.kako `elezni pra~ki. 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum.17 147. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi. jas sum ni{to`en. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat.21 12 4 Mojs 16. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as.11 40 3 21. 35 Edna{ govorev. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga. 11 silata negova e vo bedrata negovi.811 JOV 16 Pla~ 4. tamu e i toj.7 7 32. si ostanuva spokoen.2-6 5 38. toj jade treva kako vol.25 Naum 1.16 Avd 1. gromkiot glas na vojvodite i vikot. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja.7 10 Is 2. kako da ne se negovi. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk.6 8 37. 30 i male~kite negovi pijat krv. pogledaj s# {to e gordo i smiri go. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina. me|u trski i vo mo~uri{te. neka Mu odgovori. 18 a koga }e se izvi{i visoko.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam. 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja. a ti objasnuvaj Mi. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova. 26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta. a ja~inata negova . mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov.3 24 Zah 6.” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve.13 Avak 1. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava.3 30 Mt 24. odi sproti oru`je.2 25 4 Mojs 10. tamu site polski yverovi igraat.5 26 Er 8. 15 gorite mu prinesuvaat hrana. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza. 25 {tom }e zasviri trubata. i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden.1 6 38.14 1 Mojs 2.11 63. .3 33.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot. sega nema da odgovaram.10 19 Er 4. Nilskiot kow 10 40. oble~i se vo bolskot i velikolepie. sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni.12 42.4 11 Is 13. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal.9 31. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja.27 18 Ps 32.vo muskulite na stomakot negov.8 Zah 6. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi. kako i tebe.1 13.6 27 Er 49. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~.9 1 Mojs 18. govorev duri dvapati.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot. no pove}e ne.31-34 Is 2. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku. 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz. bolskaat kopjeto i topuzot.5 29. kade {to ima trup.7 dal. koskite negovi .3 23. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata.

24 zad sebe ostava svetla traga. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. 19 @elezoto za nego e kako slama. bezdnata izgleda kako belo runo. Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi. 12 od nozdrite negovi izleguva parea.8 Ez 29.velikolepie. i pred nego u`as se {iri.1 36. 25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena.5 2 30.35 Ps 23. 9 eden do drug stojat zbieni. ne izdr`uva. ispu{ta svetlina. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov.17 13 Ps 17. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. slepeni se i ne se razdeluvaat. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe. i }e govoram.4-5 Ps 89. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen.21 3 31.812 JOV 24 3. 4 Poslu{aj me. 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete. kako od zovrieno grne ili kotel. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici. 17 Koga se podiga.2 42. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen. 42 . koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee. izleguvaat ogneni iskri.2 Mt 19. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano.kako gnilo drvo. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. junaci treperat. moreto go pretvora vo zovriena mast. sosema se gubat od u`as. jas go govorev ona {to ne go razbirav. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata. 20 Udar od strela nema da go podgoni. bakarot . 22 Pod nego ima ostri kamewa. i {to }e Te pra{am. a od ustata negova izleguva plamen.8 41. ne mrdaat.37 3 38. za{to }e ti bide posledna!” Ete. za silata negova i telesnata struktura. ni strela. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta. 18 Koj me~ }e se dopre do nego. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam.2 4 36. nade`ta e suetna. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego. 7 jakite {titovi negovi . ni kratko kopje.22 Is 50.3-4 Ps 103. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku. vikav jas. 14 Vo vratot negov e silata negova. 23 Ez 32. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova. ne izdr`uva ni kopje. 11 Otkr 9.26 Lk 1. objasni mi go.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe.

{est iljadi kamili. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok.28. i 1 Mojs 25. sega. iljada ~ifta volovi i iljada magarici. a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo.7-9 27. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno.7 19.1. 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni.3 7 6. 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten.” 6 Dan 9. i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas. Vildad od [uah i Sofar od Noema. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni.” 9 I otidoa Elifaz od Teman. Ps 89.29 Ez 14.Kecija. ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni. koga toj se pomoli za prijatelite svoi. za da ne ve otfrlam.Kerenhapuh. kako Mojot sluga Jov. a tretata . 14 Prvata ja imenuva Jemima. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina. vtorata .3 od ona {to go ima{e pred toa. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva.30 13.12 1. kako }erkite na Jov. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. o~ite moi Te gledaat. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki.25 Bog go opravduva Jov I potoa. 16 Po ova. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina. kako slugata Moj Jov.4 8 22. pa jadea so nego 5 Mojs 8.30 4 Mojs 23. za{to samo negovoto lice }e go primam. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot.2-3 vi porane{ni poznati.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata. otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi. 6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel. pak.20 10 8. 8 Zatoa. .18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego. i napravija kako {to im zapoveda Gospod.813 JOV 5 2 Mojs 33.

9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini.7 Rim 3. i cel kako onoj {to sleguva vo grob.5 9.8 14 Sir 33. Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi. kako {to golta pekolot.1 10.8 Prop 9.26 5 9.2 7 2.4 Ez 17. }e gi umno`i znaewata svoi. 8 4.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin.16 Is 33.3 Jn 7.101 16 6.9 Er 31.32 19 15.2 15.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva. go kreva glasot svoj po plo{tadite. 4 Mojs 16.1 4. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si.9 Sir 6.37 ta.27 28.Ps 49. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo.14 5. ne odi na pat so niv.3 Jk 5.34 2 Tim 3.15 9 4.3 78. op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e. 4 da im se dade na prostite razumnost. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj. 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor.23 27. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata.1 6.12 18 8.6 1. da napravime zaseda za ubistvo.10 Is 29. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov.15 17 6.14 16.20 15 4. 12 `iv da go goltneme. 10 9. 3 Car 21.21 Ez 36. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki.21 20.18 stveno od Boga doa|a. 11 ako ka`at: „Dojdi so nas.1 3 Car 5. Cel na knigata 4 2.13 za da se poznae mudrosta i poukata. zadr`i si ja nogata od patekite nivni. edna torba }e ima za site nas.20 Sinko. karakteristi~en za drevniot Istok.1 25.9 11. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici. . i razumniot }e najde mudri soveti.” 15 Sinko. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon.9 2 7.17-18 Is 59. 19 Takvi se pati{tata na sekoj.31-33 Ps 123.5 7.10 14.9.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica. car izrailski.1 119. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja.10 16.20 imeto.18 6 3 Car 10. 10 13 Is 3. da go pre~ekame neporo~niot bez vina. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto.14 Ps 1. {to go zagrabil.24 1 2 Izreki na Solomon.16 3 2.2 Ps 48. ako te mamat gre{nici.4 Is 11. koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj. i spored poukite {to gi upatuvaat.33 Jov 28.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz. sudot i pravinata. da gi napolnime ku}ite na{i so plen.28 Prop 12. ne popu{taj. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat.11 Prop 1. pravosudieto.12 15.znaewe i rasuduvawe. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr. demnat protiv du{ite svoi. sin Davidov. na mladite . 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37.1 12.29 ni: 5 Mojs 13.10-11 3.2931 20-21 Za mudrosta 8.1 Is 32. 5 Ako mudriot slu{a. sinko. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki. za da se razberat izrekite na razumot.36 9.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite. 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas.

13 12 6.15 Joil 3 24 Is 65.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9. 15 ~ii pati{ta se krivi.8 Jk 1.815 IZREKI 22 3.8 Ps 124. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe. od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost.13 Zah 7. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.19 Jov 4. ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta.9 Ps 65. no nikoj ne ja zabele`a. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica.7 14. i patekite nejzini . 24 Jas vikav.16 22.24 7. ja protegav svojata raka.4 4. koj govori laga.30 7 30.24-26 Ps 24.22-23 14. 18 godini na `ivot i mir. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa.iskoreneti od nea.17 5 Mojs 6. 14 od onie.1-4 32.33 22.9 Jn 7. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas.24 moi.11 13 4. ne pla{ej}i se od zloto. neznajnici.3 5.11 Mt 11. 16 za da te spasi od tu|a `ena. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot.19-20 31 5.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov. koi se voshituvaat na rasipanost. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata.8 14 10. {to se raduvaat. }e `ivee bezopasno i spokojno.12 Jov 32.6 6 3 Car 3.18 Is 1.5 Ps 83. 12 za da te spasi od lo{ pat. 28 Toga{ }e me vikaat.20 28 1 Car 8.1 4.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko. pravinata i sekoj dobar pat. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata. eve. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja.15 9 4.kon pekolot.18 11 4. i gi za~uva{ vo sebesi. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog. 6 Za{to Gospod dava mudrost. }e me baraat i nema da me najdat. i koi talkaat daleku od praviot pat. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot. koi Go po~ituvaat. 13 od onie.34 10 14. razumot }e te ~uva.10 2 22. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni. 33 no koj mene me slu{a. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja. za da odat po patot na temninata. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe.25 Sof 1. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga.5 Jn 3.5 33 3. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa. 3 17 . ne zaboravaj ja poukata moja 7.10 26 3.26 30 3.34 Ps 2.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe.12 66. }e vi gi ka`am zborovite svoi.3 Mt 13.44 Kol 2. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata. 25 vie gi otfrlivte moite soveti.5 25 Ps 106. koja gi zasladuva zborovite svoi.7 Is 55. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel.14 Jov 28.16 5 1.14 22. i verolomnite .19 Mt 19.18 8. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav.19 21.8 Er 6. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga.4 Er 7.41 Jov 27.5 23.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2.4 Sinko.4 Ps 17. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as.4 4 3.2.3 23 Is 11. i zlo kako vior }e mine nad vas. koga }e ve snajde nevolja i maka. 9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto.11 Mih 3.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj.3 28. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no.12-13 2 16 6.23 Er 11.16 Ps 81.11 Ps 80. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie.9 27 10.4 8 1 Car 2. vr{ej}i zlo.11 Lk 7. no jas nema da ~ujam. 7.12 28. i neporo~nite }e opstanat na nea.1 3.15 32 Er 2.” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto. 15 21. 18 Domot nejzin vodi kon smrt. od ~ovek.22 29 1. 3 Ps 3.15 Er 11. 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite.6 6. a vie ne poslu{avte.10 1.22 Is 1.

16 Jov 28. tatkovata pouka i vnimavajte.16 8 4. otkolku riznici so srebro i zlato. i nogata tvoja nema da se sopne. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 .32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto.17 Evr 12. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav.4 Is 5. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.19 3.10 Lk 2. ne osta. i site pateki nejzini se spokojni.5 11-12 Jov 5. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina.18 3 1. nema da se pla{i{.22 5 Mojs 6. Toj im se potsmeva. ta da se nau~ite na 21 razum. i s# {to ti e milo.9 2 3.165 15 8. i oblacite pu{taat rosa.27-28 Ps 103.23 Tov 12.21 Er 9.16 4.13 1 Let 28.30 13.11 5 Mojs 33. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta.9 6. koj se zdobil so mudrost. nitu od napad.18 22. i ~ovek. koj ima potreba.1 4. a na smirenite im dava blagodat.24 20 1 Mojs 7. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki.63 Ps 36. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa. 11 Ne zanemaruvaj ja. 9 2 Mojs 23. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj. {to ja pridobivaat.3 14.16 Ps 118. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti.11 Slu{ajte ja.10 9.11 10.11 Jov 28.24 Ps 36.23 Mal 3. sonot }e ti bide prijaten. 12 za{to kogo Gospod go saka. a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva.28 6 16. {to spe~alil razum. zapazi ja mudrosta i razumot. 7 Ne smetaj se za mudrec.16 119.7 Ps 118. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{.7 5 22.24 21 10.3 Is 45. 34 Nad onie {to se podigruvaat.9 Mt 5.26 Ps 110.22 9.4 1 Mojs 2.28 Jov 36.10 20 4. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki.61 13 8. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi.4. i kako edinec omilen na majka mi. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe.2 8.5 12 5 Mojs 8.32-26 Sir 25. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot.17 18 11.19 16.52 Rim 12.4 Ps 111.28 10 5 Mojs 28. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta.18 12.5 2 Mojs 20. koga toj so doverba `ivee kaj tebe. nego i go kara.3. Gospod go ~uva mudriot Sinko.12 15.6 5 Mojs 30. 35 Mudrite }e nasledat slava. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski.5 Judita 8. 24 Koga }e legne{ da spie{. kaznata od Gospod.8 Joil 2.13 16. i bla`eni se.1 2 Kor 3.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8.21 8.5 22 5 Mojs 28.30 Ps 36. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite. 14 podobro e da ja dobieme nea. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego. onie koi ja zapazuvaat. koga ne ti napravil nikakvo zlo.21 7.15 Mudr 7.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot.165 4 8.6 6. 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno.28 Rim 12.2 Is 43.816 IZREKI 19 5. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe. 4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe. a blizok e so pravednikot.13 Otkr 3. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta.11 14 8.27 Ps 90. 21 13 16 3. so razum gi utvrdi nebesata.35 1 Car 2. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj. a tvoite presi }e se prelevaat od vino. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata.14 vajte ja mojata zapoved.sram. 2 za{to dobar dar vi daruvam. i lek za tvoite koski. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi.3 17 16.19 23.8 Er 17. zakon i milost nosi na jazikot. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne.9 Otkr 2. sinko. deca.38 52.19 5 Mojs 26. 16a) od ustata $ izleguva pravda.6 Jov 28. ne mo`e da se sporedi so nea. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot. a bezumnite . 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak.5 19 8. i koga }e zaspie{. koj doa|a od bezbo`nicite. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot.

20 10 4 3.21 1 Ptr 3.17 34 Jk 4.13 Ps 90.5 Jov 22. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost.22 10 2. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja. duri ne nastane den.33 6. 35 14. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina. stapkite nejzini vodat do pekolot.1 7.12 121. 6 Ne ostavaj ja.31 29 6.2 Jov 8.9 Sir 6.6 1 Ptr 5. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin.22 8.5 Jov 5.5 28.14 24. nozete tvoi nema da se sopnat.23 28 3 Mojs 19. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti.14 9 1. 23 Od s#. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a. pridobivaj razum. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila.22 25 Ps 90.9 4.7 16. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata.5 .2 3 Mojs 18. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena. so velikolepna kruna }e te dari. sinko.3 2 3. 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina. ni levo. 12 Ako odi{. otstrani se od nego i zaobikoli go.1 5 Mojs 32. od {to }e se sopnat.28 Mal 2. 16 za{to tie ne zaspivaat. 15 ostavi go. sinko. .14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko.i taa }e se gri`i za tebe. taa }e te proslavi.14 14.31 Ps 1.24 31 4. ne odi po nego. pazi ja. ako ne dovedat nekogo do pad. 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina.9 Sir 6.9 Jov 11. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe. a levite se rasipani. sakaj ja. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol. tie ne znaat.6 14 1.30 119.11 5 Mojs 11. {to e za pazewe.8 32 11. 27 Ne skr{nuvaj ni desno. i ako potr~a{.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta.10 6 2 Sol 2. koja sveti s# pove}e i pove}e.2 23 4.15 3.18 28.6. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.4 13 3.10 4.15 Sir 4. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir. taa e nerazumna. pati{tata nejzini se nepostojani.1 15 3. 13 Dr`i se zdravo za poukata. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla. . 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto.27 63.23 Ps 17.12 10.7 16.16 26 1 Car 2. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi.22 21. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta.13 5 Mojs 24.47 5 Zdobivaj se so mudrost. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot.18 11 1 Car 12. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`.18. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto.9 27 Rim 13.22 Jn 6.9 Is 5.3 8 24. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni.1 3.2 30 26. 7 Zatoa sega.7 14. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi.19 3 1 Let 22. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo.20 1 Ptr 4. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. i son ne gi fa}a.817 IZREKI 22 1.87 24 1.17 Rim 12. ne ostavaj ja. bidej}i taa e tvojot `ivot. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4.63 33 12. ako ne napravat zlo. 11 za da ofka{ otposle. nema da se izmori{. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi. 26 Proveri ja patekata so nozete svoi. najmnogu ~uvaj go srceto svoe. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi.22 Ps 3. te vodam po pravi pateki.10 7 23.4 4. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel.1 12 3. za{to od nego se izvorite na `ivotot.7 Gal 6. i taa }e te vozdigne. . i primi gi zborovite moi.21 5 Mojs 32.14 Jov 29. 8 Visoko ceni ja. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli.1 1.20 Ps 24.36 Jk 5.2 Ps 88.35 16. Cvrsto odnesuvawe Sinko. ako ja pregrne{. ostri kako me~ so dve se~iva. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo. i zdravje za celoto telo negovo.1 Ps 36.8 2.i taa }e te ~uva.

32 28.35 6 30.1 22 3.8 Jov 15. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti. a ne i na tu|inci.32 19. noze.28 27 1. i Toj gi gleda site pateki negovi.18 7. sinko eve {to.1 5.4 Jov 11. 11a) Ako pak. 8v) Iako po silata e slaba. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj. 18 srce {to kroi lo{i planovi.22 12. po mudrosta e po~ituvana. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja.16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko. i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva.27 19 2. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi. malku }e podreme{. 13 namignuva so o~ite.3 12 1.25. koi Gospod gi mrazi .7 Amos 2. i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en.21 Ps 5.6 11. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta.17 Dan 12. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si.15 5 Mojs 5. vrzi gi okolu vratot svoj. 16 9 Sir 23.17 Predupreduvawe do `ena .24 22.5 Prop 9.3 Mt 5.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva. 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme.1-9 5 2. 7 Taa nema nitu na~alnik.33 15 Is 36.22 28. a skudnosta }e izbega daleku od tebe.128 14 6.i ne }e ima lek za nego.11 18 6. jazik la`liv i race.1 13 1.21 Pesna 4.19 21. naedna{ }e bide sotren . 20 i zo{to ti e.5 Is 62. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme.20 22.1. za da se izbavi{. nitu zapovednik. 19 la`en svedok.21 Ps 118. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga.9 . 18 5 Mojs 24.16 16 Er 14.14 Ps 54.29-30 25 3. vodnite potoci .1 4.2 Ps 111.13 Is 59. 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast.14 5. i nema{tijata tvoja kako razbojnik.1-6 26 5.1 Ps 35.34 Lk 6.18 23 Mt 12.21 Mal 2. {to izvira od tvojot kladenec. 9 Do koga.5 Evr 12.23 13. ni nastojnik. faten si so zborovite na svojata usta. sinko. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost.13 11 7. see razdori.13 17 4 Mojs 20. Nea site ja sakaat i taa e slavna.29 12.1 7. koi brzo tr~aat kon zlo.12 Mt 6.818 IZREKI 16 Mih 2.8 119. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe.7. i onoj. govori so nozete.20 7. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e.45 24 6. kakva pofalna rabota izvr{uva.102 20 2.10 12.25 21 3.16 4 Sir 9.17 8 7.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete.7 17 Is 5. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi. {to see razdor me|u bra}a.21 10 Sir 9.5 22.9-10 Er 23. 2 3. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar. koj izmisluva lagi.duri sedum. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go.23 Jn 11.22 5 Mojs 2. ne bide{ mrzliv.9 Is 9.8.5 15. 6 15 3 2.6 Lk 15.22-23 31.22.14 7 7. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod.20 3 Ptr 2.po plo{tadite. mrzliv~e. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi. mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{. {to prolevaat nevina krv. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija.16 5. `etvata tvoja }e dojde kako izvor. ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug.prequbnica 20 Sinko.21 7. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata.24 Ps 118. dava znaci so prstite. 3 Zatoa napravi. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano.12 10.

30-34 26.4.9 Ps 34. dobriot sovet .3 @ena .27 17. go dava celiot svoj imot.16 5. }e si dojde doma kon polnata mese~ina. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj. nema da ostane bez vina. 20 edna }esa srebro zede so sebe.16 22.10 3 3. 10 I ete.3 22 1. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob. dojdi da se raduvame vo miluvawe. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa.27 19. si ja pogubuva du{ata svoja.3 17.20 16.4 5 Mojs 32. 2 Pazi gi zapovedite moi.3 4 Mudr 8. so raznobojni platna egipetski. toj nema um. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel. toj pla}a sedumpati pove}e.24 7. 10-13 Is 3.23-24 23 10. za da te pobaram. 11-19 12-15 11. 2-18 Sir 4. koga e gladen.3 . pazi go i u~eweto moe. 22 Toj vedna{ trgna po nea.16-23 Ez 16.13-16 30. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata.pat kon `ivotot. da ne talka po patekite nejzini.20 6-11 10.5 7. 24 I zatoa.4 Is 1.27 24 2.26 12.21 36.toj ne }e znae za milost. ako krade za da si ja nasiti du{ata. sinko.16 5. 33 biewe i sram }e najde toj.24 13.4 29-35 Sir 9. 7 i vidov me|u neiskusnite. onoj {to go pravi toa.31-32 26 1 Mojs 38.19 5 2.113 16-19 1. }e se nasladuvame so qubovta duri do zori.12 27-28 Os 7.9 19. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe.i nare~i go razumot tvoj rodnina.26-27 27.16 12. koja zboruva prijatno.9 19. kako pti~ka {to se frla vo stapica.20 6. a poukata . 6 Ete. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e.25 22. 5 za da te pazat od tu|a `ena. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja. 3 Vrzi gi na prstite svoi. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” .1 6.24 20.19 18. vr{i prequba so prequbnica. koga legne{ da spie{.17 23 Jov 4. so mekata usta svoja go ovladea. 23 za{to zapovedta e svetilo. }e te ~uvaat.3 6. so podmolno srce.13 21. 32 Koj. 22 3.13 7. kako zenicata na o~ite svoi.819 IZREKI 19 Pesna 2. 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb. pazi gi zborovite moi.28 21 15. i te najdov.7 3.8 7.16 5. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe.20 24. aloj i dar~in.3 6. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. i da ne te vovle~e so trepkite svoi.26 24-27 Sir 26. vo presret mu doa|a `ena.21 24.na istrel.1 2.18 20. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e. 17 legloto svoe go poprskav so smirna.3.25 2 4.15 59.4 22 Koga trgnuva{. 18 dojdi. kako {to vol odi na kolewe i kako elen . od laskav jazik na tu|a. 9-12 21 3.13 Sir 8. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi.2 21.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e. onoj {to }e se dopre do nea.4 15. 31 ako go fatat. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi.3 2 Kor 3.5 4. vo no}nata temnina i vo mrakot. i }e `ivee{. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj. i vo denot na odmazdata svoja .1-5 11. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot.13 23. a koga }e se razbudi{.15 17. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat.40-44 20 1. pak.10-14 7 14-20 Ez 23.5 25 2 Mojs 20.22 Is 58.svetlina. nakontena kako bludnica.17 20 2.17 Mt 5. de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko. 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena. 13 Taa go zgrap~i.19 16. 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot.1 21-23 Prop 7. niz mojata re{etka. 15 zatoa i izlegov da te presretnam.24 6-9 Sir 30. go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi.3 7.5 23. }e razgovaraat so tebe. 11 zborliva i neskrotliva. tie }e te rakovodat.

{to me sakaat. nitu prvite pra{inki na vselenata. kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas. nivnite riznici gi polnam. vo po~etokot. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata. bogatata riznica i pravdata. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1.Otkr 3. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. i bezumni.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot. 19 plodovite moi se podobri od zlato. mudrosta. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata. i mnogumina junaci taa ubila. }e me najdat. koga u{te ne postoele izvori. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata. kraj patot. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. jas sum razum. 14 Moi se sovetot i pravdata. na blagorazumie. 20 Jas odam po patot na pravdata. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. vikam. 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite. ja mrazi gordosta i visokomernosta. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{. 22-36 24.1-6 17 Mt 7. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie. koga u{te nemalo bezdni.na razum. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas. Jn 1. 34 Bla`en e onoj ~ovek. i od naj~isto zlato. 24 Jas sum se rodila. jas bev so Nego. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto. la`livata usta odvratna e za mene.14 ro na onie. i zapovednici pravda ozakonuvaat. pred da ja sozdade Zemjata. {to se zdobile so znaewe. 22-8. bidej}i }e govoram va`ni raboti. 27 Koga Toj go oformuva{e neboto. ne mo`e da se sporedi so nea. koj me slu{a. i ni{to.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. i ustata moja }e izre~e pravda. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. i koi me baraat. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. 10 Primete go u~eweto moe. ni poliwata. podobro znaewe. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. sinko. vo niv nema ni podmolnost. lo{iot pat i podmolnata usta. pred site Svoi tvorbi. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. i se raduvav sekoj den. 11 za{to mudrosta e podobra od biser. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. 22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat.1-3 1. na raskrsnici. otkolku najdobro zlato. 4-11 Mudr 7. . 15 Preku mene carevi caruvaat. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe. ni lukavstvo. koga gi polne{e osnovite na Zemjata. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. izobilni so voda. a ne srebro.820 IZREKI 8. sega poslu{aj me: bla`eni se. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata. nerazumni. od ona {to e skapoceno. pred ridovite. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e.8 Jn 14. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata. vo mene e silata. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . 6 Slu{ajte. lu|e.

gi goni pticite vo let.26 24. a po~ituvaweto na Svetiot e razum. a koj spie za vreme na `etva.6 Prop 7.8 18.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. na{ol `ivot. 15-24 15.6 Ez 7. {to sum go prigotvila.9 35 Za{to.18 Mt 10.25 Ps 33. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod. koj me na{ol mene. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i. 5 Koj sobira preku letoto. a rakata na rabotliviot zbogatuva. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot. nau~i go pravedniot. 13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol. bezumna i ni{to ne razbira. }e bide kaznet.8-9 Mt 6. so racete svoi sobira besplodnost.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom. ja sakaat smrtta.3 Mt 7.22-24 Otkr 19. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi.1 10 8 13. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite. 8 Mudriot po srce prima zapovedi.25 19. mudar si za sebesi. 36 a koj gre{i protiv mene.10 10 10. ne se zadr`uvaj na toa mesto. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene. 7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva.24 13. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav. jadete go lebot moj i pijte go vinoto.33 4 6. 9 Daj mu sovet na mudriot. }e si spe~ali ukor.8.16 . }e se sopne. odi bez strav. i ako si lo{. neka navrati tuka”.4 5 6. po visokite mesta na gradot. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato. 15 za da im veli na minuva~ite.sram. e nerazumen sin. i }e `iveete. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite.propa|a.20 11 Ez 7. i sokrieniot leb e .26 28.11 Avak 2. i toj }e te zasaka. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a. 18a) No ti otrgni se. toj pase vetrovi. 6 ostavete ja nerazumnosta. 10 Koj namignuva so o~ite.17 Ps 7.13 2 11. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija. a koj gi iskrivuva pati{tata svoi. odete po patot na razumot. i toj }e bide u{te pomudar. i }e dobie blagodat od Gospod.6-9 Mt 22.2 19.10 17.1 15.11 24.11 12. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot. 7 22. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja. a bezumniot sin e taga na majka si. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. a koj glupavo zboruva . pou~uvaj go mudriot. 12a) Koj se krepi na laga. i toj }e go zbogati svoeto znaewe.24 9 26. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven.821 IZREKI 9. 2 gi zakla svoite `rtvi.4 21. 3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot.33 6 11. beda donesuva. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema.1 5 Mojs 4. a nerazumniot. i koj go razobli~uva ne~estivecot . koj brbori. e razumen sin. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen.1-14 Lk 14.19 13-18 20. za da ne te namrazi.20 17. samiot }e strada{.26 Dela 13. 10.prijaten. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza. 9 Koj odi vo neporo~nost. da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te. }e pregazi{ tu|a reka.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite. a pravdata od smrt spasuva.1-12 Is 25. 12 Ako si mudar.” 9 3 28. 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot. i }e ti se dodadat godini na `ivotot. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu.

is~eznuva nade`ta negova. a `elbata na pravednicite }e se ispolni.3 15 18. 5 Pravdata na neporo~niot go izramnuva negoviot pat. 16 Dobrata `ena spe~aluva slava.10 18 12. no razumniot ~ovek mol~i. uspehot na ne~estiviot .29 22. 8 Pravednikot se spasuva od nevolja. 21 Ustata na pravedniot pou~uva mnozina.4 Jk 5. 32 Ustata na pravednikot go poznava blagoprijatnoto. 17-10.19 26.2 25.7 31 12. 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot.11 20.24 2 16.34 28.13 . a mesto nego vo nea pa|a ne~estiviot.14 15.1 16.6 Ps 7. Neispravnite merila se odvratni pred Gospod.11 21 12. {to vr{at bezzakonie.19 Sof 1. ustata na ne~estivite .14 13. a pravednikot e vrz ve~ni osnovi.29 25 12. 2 ]e dojde li gordosta. a to~nite merki Nemu Mu se ugodni.2 5 3.18-19 15. nastanuva veselba. 15 Imotot na bogatiot e negov utvrden grad.kon grev.23 15.3 18. }e dojde i sramot. e glupav. izdava tajna.10 3 Mojs 19. a srceto na ne~estivite .23 Jov 8. 29 15. 28 O~ekuvaweto na pravednicite e radost. a koga zaginuvaat bezbo`nicite.zbogatuva.28 Mudr 3. 16 Trudot na pravednikot vodi kon `ivot.35 5 Mojs 8. 3 Neporo~nosta na prostodu{nite }e gi rakovodi.29 Mt 5.razvratnoto.21-22 Ps 36. a nade`ta na ne~estivite }e zagine.27 Prop 5.35-36 17 6. a rabotliviot ~ovek se zdobiva so bogatstvo. narodot propa|a.14-15 7 10. no verniot ~ovek ja ~uva tajnata. 27 Stravot Gospodov dodava denovi. toj e vo bezopasnost.s# gubi.2. a preku ustata na ne~estivite se razru{uva.12 29.28 27 3. 14 Kade {to nema vodstvo. a pravdata }e spasi od smrt. toa }e go snajde.7 32 15. 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek. 20 Jazikot na pravedniot e odbrano srebro. a bezzakonicite }e bidat uloveni od svoeto bezzakonie.12.822 IZREKI 12 17. a propast za bednite e nivnata siroma{tija. 15 Koj se zastapuva za drug. a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata.18 18. a qubovta gi pokriva site grevovi.13. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba.28 16.6 11.2 9.30 16 11. 4 Bogatstvoto nema da pomogne vo denot na gnevot.11 14.6.18 24 13. 13 Koj odi da ozboruva.20 9 16.2 Jk 1.24-25 10 29.stap. ima la`liva usta.2 Ez 7.29 26. 14 Mudrite go ~uvaat znaeweto. 17 Milosrdniot ~ovek si pravi dobro na du{ata svoja. a koj {iri kleveti.7 Mt 7. i ne donesuva so sebesi taga. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{.21 Ps 144. 12 Maloumniot iska`uva prezir kon bli`niot svoj. a koj go otfrla razobli~uvaweto .5 26 15.16 Sir 9. 22 Blagoslovot Gospodov .18 23 2.3 17. a pravednicite se spasuvaat so znaewe.nema vrednost. 13 Vo ustata na razumniot ima mudrost.19 3 11. a koj go mrazi davaweto garancija.16 26. 11 So blagoslovot na pravednite gradot se izdiga. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat. 10 Koga pravednicite `iveat vo blagosostojba. 29 Patot Gospodov e krepost za neporo~niot.22 22 1 Mojs 24. 17 Koj ja pazi poukata. 9 Licemerniot go pogubuva so usta bli`niot svoj. 26 Ona {to e ocetot za zabite i dimot za o~ite. a glupavite umiraat od nedostig na razum. toj e na patot kon `ivotot. no mudrosta e so smirenite.21 8 21. a godinite na ne~estivite }e se skratat.20 12 Omrazata predizvikuva razdori.11 19. 18 Koj krie omraza. 6 Pravdata na prostodu{nite }e gi spasi.6 4 10.