VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

sin Izrailev. 38 od potomcite na Azgad . 35 od potomcite na Joav .dvaeset du{i. sinot na Akatan. sinot na Istalkur. 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i. eve gi imiwata nivni: Elifelet. za decata na{i i za dobitokot.[elomit. Elnatan.Je{aija. sin na Bevaj. i so nego trista du{i.Gamil.Sehenija. 44 i im rekov da odat kaj Ido. Jariv. 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. od potomcite na Adin . a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok. i gi sobrav ma`ite izrailski. na{iot Bog. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod. {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. {to bea na mestoto kaj riznicata. u~eni ma`i od potomcite na Mali . Zaharija i Me{ulam. Mameja. 37 od potomcite na Bevaj . 36 od potomcite na Vani . 34 od potomcite na [afat . 40 od potomcite na Bigvaj . i za seto toa. .Oved. i dobivme od Nego golema milost. 33 od potomcite na Elam . Iduil. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici. koj be{e vodi~ do mestoto. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite.Avdija. za da trgnat so mene. i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i. i so nego sto i {eeset du{i.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. sinot na [ekanija. 48 i od slu`itelite na hramot. 32 Od potomcite na Zatuj . 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. na{iot Bog. Maasmas. [erevija i Ha{avija. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . i so niv sedumdeset du{i. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite . i [emaja. od potomcite na David . sinot na Isiil.Zeraja. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. i so nego sedumdeset du{i.dveste i dvaeset slu`iteli. nie pak Mu se pomolivme na Gospod. i so nego dveste du{i.Zaharija. i so nego sedumdeset du{i. so mo}nata raka na Gospod. sinot na Jonatan. 30 od potomcite na Paro{ . od potomcite na Itamar . 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod. koi bea voda~i i u~eni lu|e. Na{iot Bog.Joanan. i so nego sedumdeset du{i. i jas gi pregledav. i so nego dveste i dvanaeset du{i.Hagu{. na{iot Bog. 53 I taka. 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. Jeuil. 43 isprativ do Eleazar. [emaja. sinot na Jahaziel.sin na Levij. {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas .Utaj. sinot na Gotolija. sinot na Zerahija.vkupno osumnaeset ma`i. da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod. Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata. i so nego dveste i pedeset du{i. sinot na Josifija.Ger{om. 46 I tie ni dovedoa. sinot na Mihail. Natan. nare~ena Tera. mojot Bog. i sinovite nivni . Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo. i so nego sto i deset du{i. i so nego dvaeset i osum du{i. Elnatan. 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie. kade {to ostanavme tri dena.Zaharija.

i Moet. 62 So nego be{e Eleazar. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. od Hanancite. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod.544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. dvanaeset vola za site Izrailci. sinot na Urij. na{iot Bog. se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. i ovie sadovi se sveti. Bog Izrailev.sto talanti. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . kako i zlatoto i srebroto. Gospodi Bo`e. vo riznicata od domot na na{iot Bog. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod. sedumdeset i dve jagniwa. otkako izminaa tri dni. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi. na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. i s# dodeka stignavme vo Erusalim.dvanaeset. 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. Hetitite. nie so bra}ata svoi. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. otkako trgnavme. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. sinot na Savoni. Perizijcite. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa. predadoa s# pod broj i merka. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. so nego bea isto taka Jozavad. dadeno po zavet na Gospod. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. sadovi bakarni. i sedev zagri`en i nata`en. se sobraa kaj mene site. sadovi zlatni . devedeset i {est ovni. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod. od prvoklasen bakar. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. Egip}anite i Edomcite. 61 Tuka. sinot na Je{ua. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. bleskavi kako zlato . Bog na tatkovcite na{i. {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. sinot na Fines. carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata.sto talanti. Jevusejcite. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. Moavcite. i zlato .dvaeset. koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa. i sadovi srebreni . leviti. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. 65 Koga zavr{i toa.

ne jade{e leb i ne pie{e voda. ni seme. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. Bog na tatkovcite na{i. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. {to da ka`eme. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi. i tie se zakolnaa. otkako ostana tamu. 4 a site onie. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. ne n# zaboravi. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi. sinot na Elija{iv. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. Ti. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod. Gospodi Bo`e Izrailev. Gospodi.prorocite. i nastana golem pla~ me|u narodot. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. Gospod. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. sinot Joilev. 85 Dali ni se naluti taka. ispru`en na zemjata pred hramot. se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. Gospodi. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme.pretsedateli. 79 A sega. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. ete. za{to toa e tvoja rabota. 91 Stani i izvr{i go toa. no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. za da ja nasledite. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. {to ne }e se javat za dva ili tri dena. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka. 89 Toga{ izvika [ekanija. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki.” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni. Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. }e im bide odzemen imotot. Izrailec. ispoveduva{e i pla~e{e. so odluka na stare{inite .” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site. sinot na Isiil. i ete. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi. i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. na{iot Bog. treperej}i od nastanatata zima. sega e tuka siot Izrail. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. da se soberat vo Erusalim. `eni i deca. ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. i otide vo `iveali{teto na Joanan. 2 i. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 .” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. i re~e: „Ezdra. na dvaesettiot den od toj mesec. sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja.545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo.

” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. Lakun. Momdij. Eleazar. i Jezija. daden od Gospod. i site od na{ite sela.Ramija. Joil. nitu za dva dena. da go donese Mojseeviot zakon. se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. Mair. Jeremot i Elija. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. Avdi. Sestel. za da go ~ujat . Matanija. 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. 30 Od potomcite na Mani: Olam. 26 Od Izrail. koj be{e Kalita. Zavat i Zerdaja. [elemija. Jariv i Jodan. za da ja ispitaat rabotata. Manasij i [imej. {to imaat drugoplemenski `eni. Karavasion. Maaseja. Asevija i Vaneja. Binci. Mosija. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. sve{tenik i tolkuva~. Elijalij. Melhija. Zavad. i od bra}ata negovi . Vereja. Mijamin. [imej.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. Bog Izrailev. 31 Od potomcite na Adi: Natij. 25 Od ~uvarite na vratite . [emaja. Naid.Jozavad. a vremeto e zimno. sinot na Josedek. Natanail. Azaril. Elija{iv. Ido. Od potomcite na Ezor: [a{aj. Kelaja. Mamnitanem. sinot na Tikva. Sebaja i Simon [osamej. od potomcite na Paro{ . dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. Ananija.Maseja. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. Jadaja. 32 Od potomcite na Anan: Eliona. Okidil i Salta. sinot na Asail. 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada. Vanita. Zavad. Elija{iv. Jezriil. Mamuh. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj. Juda i Jona. Elifelet. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. Zevadija. 11 No mno`estvoto e golemo. Mamdaj. Zamri. Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. Josif. Zavaj i Ematis. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo.Elioenaj.Selum i Telem. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec. Izija. taka i }e napravime. Samat. 34 Od potomcite na Vani: Eremija. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. Jeremot. Valnu i Manasija. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. Ji{mael. Matata. Azail. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. site po ime. Ja{uv. Joil i Vaneja. a taa rabota za nas ne e za eden den. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. 23 A od levitite . 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. Netanija. Malhija. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. [imej. Zaharija. [eal i Jeremot. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto. 39 i mu rekoa na Ezdra. Petihija. 22 Od potomcite na Pa{ur . 35 Od potomcite na Nula: Mazitija. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. i pred site sve{tenici. ma`i i `eni. 17 Ispituvaweto na ma`ite. Isiil i Azarija. Asaja. Otonija. Maaseja. 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa.

pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot.i site pla~ea. Azarija. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. Jozavad. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. 48 I levitite Je{ua. Bog na nebesnite sili. {to nemaat. i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. sedna sve~eno pred site. [abetaj. Majana. Aniut. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. Jadin. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. Ananija. [erevija. i da davaat milostina na siromasi. 44 a od levo: Pedaja. prvosve{tenik i tolkuva~. so koi gi pou~uvaa na sobirot. otkako gi krenaa ugore racete. Sevi{niot Bog. Jakuv. Lotasuv. [ema. 52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. Ezekija i Vaalsam. i za toa ne taguvajte. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. Urij. za{to Gospod }e ve proslavi. da se veselat. koi go pou~uvaa narodot.” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod . Malhija. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. Kalita. Hanan i Pelaja. Sedr`itelot. .547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot. Mi{ael. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod. site stoeja. i na levitite. i se veselea mnogu. Azarija. Hodija. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. Navarija i Zaharija.

na evrejski ili na aramejski jazik. sin na Sadok. sin na Helkija. sin na Amarija. 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv. sudot i noviot svet. 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. sin na Selum. stradaweto. sin na Fineas. sin na Azarija. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. ne vikavte kon Mene. 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak. Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. sin na Ahituv. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. krajot na svetot. tuku duri i sega u{te negoduvate. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. kako na primer za zloto. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . koga ogladnevte. 2 sin na Ahija. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel. sin na Azarija. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok.za sve{tenik. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. 9 . a vie me zaboravivte. Vi dadov borci za za{tita. sin na Eleazar. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. sinot na Seraja. no vie i tamu negoduvavte. veli Gospod. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. toj nepokoren narod. tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. {to gi napravija protiv Mene. za{to tie. sin na Avi{ua. zakonot Moj ne go slu{aa. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi. sin na Meraimot. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. sin na Arna. sin na Ozij.” 12 A ti re~i im. sin na Fineas. sin na Borit. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. sin Eliev.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). progonstvoto. otkolku da izumreme vo pustinava.

mu dadov zapovedi preku Moite slugi . 29 da bidete Moj narod. 31 Koga }e mi prinesete prinos. makar {to ne sum im poka`uval znaci. Sofonija i Agej. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene. za{to zgre{ivte pred Gospod.' 5 O~e. i barajte milost od Gospod. }e praznuvaat so veselba.” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. i Jas }e ve ostavam. kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata . pred vas gi progoniv Hanancite. ti ne saka{e da se pokoruva{. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. nema da ve slu{am. Nivnata krv od vas }e ja baram” . na idnite lu|e. Mihej i Joil. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. nare~en u{te i angel Gospodov. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. Isak i Jakov. odete. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. 7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata. deca. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. 25 Bidej}i vie Me ostavivte. gledaj. veli Gospod. za{to go prezrea Mojot zavet.prorocite. 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e. gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. i vi dadov mana. novomese~ijata i obrezanijata. go pravea ona {to e zlo pred Mene. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. o`edneti go hulevte Moeto ime. }e poveruvaat i. 2 . 26 Koga Me vikate. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok. iako ne Me ~ule. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. 21 Vi razdeliv plodna zemja. }e im go dadam Moeto ime. 37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. za da gi pazat Moite zakoni. 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust. a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. Zaharija i Malahija. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite. no so duhot svoj. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. za da is~ezne nivniot rod. 38 I taka. tuku se ostavivte sebesi” .549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa. iako ne gi videle prorocite. Osija i Amos. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. vie gi fativte.na raspa|awe. }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. kaj rekata Mera. veruvaj}i vo ona {to sum rekol.svoite doen~iwa. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. Avdij i Jona. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. 36 i koi. }e si spomnat za svoite bezzakonija. koi. 20 Koga bevte `edni. 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka. 6 predaj gi na zasramuvawe. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. brate. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. 40 Naum i Avakum. Vo drugi narodi }e se naselam. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. i vie jadevte leb angelski. koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. za{to jas sum vdovica i napu{tena. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. Perizijcite i Filistejcite. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. }e go svrtam Moeto lice od vas. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. veli Gospod. a majkata nivna .

” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. kako gulabica. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost. neznabo{ci. @iv sum Jas! veli Gospod. za{titi sirak. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe. 13 Dojdete i primete. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. 23 mrtvi. da ne zagine nikoj. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{.” veli Gospod Sedr`itelot. majko na sinovite. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. 29 Moite race }e te pokrijat. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. 34 Zatoa vi govoram vam. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. 9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. majko. Asire. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. optovareni so razli~ni plodovi. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. 17 Ne pla{i se. 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. so tvoite sinovi. veli Gospod. veli Gospod Sedr`itelot. zakrepnuvaj gi nozete nivni. veli Gospod.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. ne podbivaj se so hrom. gu{ni gi svoite sinovi. veli Gospod. predaj gi vo grob. . tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod. odgleduvaj gi so radost. zakrepnuvaj gi nivnite noze. A koga dojdov kaj niv. daj pravda na siromav. drugite }e pla~at i }e se skrbat. {to mu go vetiv na Izrailot. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. 26 Od slugite {to ti gi dadov. 19 a isto tolku i izvori. Toj }e vi dade ve~en mir. bidete bodri! 14 Nebo i zemja. za da ne zadocnite. Koj }e dojde na krajot na vekot. 30 Ute{uvaj se. kade i da gi najde{. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. 25 Dobra doilko. za{to od tebe }e gi baram. 15 Majko. bidej}i sum milostiv. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. za{to Jas te izbrav. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. 24 Po~ivaj i bidi spokoen. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi. pomogni mu na onoj {to nema race. narode Moj. za{to Jas te izbrav. otkako gi prigotvi{. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. primete ja sladosta od va{ata slava. 27 Ne skrbi se. doj gi dobro tvoite sinovi. blizu e Onoj. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. oble~i neoble~en. za{to Jas }e te spasam. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. izmolete za sebe malku dni. bidete svedoci za toa.

12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat. jas bev vo Vavilon. pred zemjata da rodi plodovi. taka potopot gi pogodi niv. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. 4 pa rekov: „Vladetele. moli se za carstvoto na Gospod. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. i toj stana `iv pred Tebe. koj e povikan u{te od po~etokot. Kako {to smrtta go pogodi Adam. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. i $ zapoveda na zemjata. 39 koi. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. pove}e od porane{nite. isto taka. koi nemaat broj. Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot.” Ezdra na planinata Sion Jas. ~ie ime be{e Avraam. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi. blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se. primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite . koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot. narodi i fidanki od niv. Gospodi. nego i negoviot porod. se namno`ija mnogu sinovi. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. jas bev potresen od ona {to go gledav. od nego proizlegoa site pravednici. koe gi nadminuva{e site. Ti vo po~etokot re~e. sozdanie na Tvoite race. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. 44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. Ti go osudi na 3 smrt. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. 41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. 40 Sione. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl. koga Ti samiot ja osnova zemjata. no toj ja naru{i. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. mi doa|aa misli vo srceto. koe be{e. .” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. i dodeka le`ev smuten vo postelata. koe ne mo`ev da go prebrojam. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. 11 Samo eden od niv ostavi . primija od Gospod svetli obleki. Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa. otkako se preselija od senkata na ovoj vek.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe. narodi i pokolenija. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi.onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. Ezdra. za da se osveti narodot tvoj.Noe so negovite ~eda.

i na Isak .552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. a Svojot narod go pogubi. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. deka `iveat vo izobilie. Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. buren vetar i mraz.sinovite Jakov i Isav. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot. a zloto ostana. gi za{tituva{ bezzakonicite. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. za{to jas odev me|u narodite i vidov. 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. ja uredi zemjata. 26 otstapija od s#. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. zemjotres. ni trudot nivni donel plod. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. vidov bezredija {to nemaat broj. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. ja rastrese vselenata. 23 Izmina mnogu vreme.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot. a Isav go otfrli. i Jakov se razmno`i prekumerno. za{to i tie imaa lukavo srce. kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. po ime Uriil. 4 Ako mi re{i{ eden od niv. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce. Mu go dade sinot Isak.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. 4 . i Tvoeto ime nema nikade da se najde. a me|u drugite narodi nema da najde{. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. neprijatelite. pak. iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi. postapija taka. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. osven vo Izrail. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini. dobroto otstapi. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. 16 Ti go izbra Jakov.” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. 18 toga{ gi prekloni nebesata.

30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme. ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti.” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. koj go vozqubi.” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. se pove}e }e se ~udi{. kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. nema da ima mesto. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. ti odi{ premnogu daleku. 16 No planot na {umata se poka`a zaluden. a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. 9 A sega te pra{av samo za ognot. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat. kako zemjata {to $ e dadena na {umata. a ti i na toa ne mi odgovori. a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini. za da pridobieme i tamu drugo mesto. a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il. nitu vo Adot. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a. za{to dojde ognot i taa izgore. za da mo`am da razbiram. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj. vetrot i denot {to si gi pre`iveal. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa. na koe }e bide poseano dobroto. Gospodi.da ja razbere rasipanosta. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. bez {to ne mo`e{. so koe se imenuvame? Eve. za da gi raznesuva svoite branovi. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. }e ti odgovoram: zloto e poseano.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. 28 A za ona {to me pra{a. na koe e poseano zloto. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. toa e ona za koe pra{av. 22 . za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. neka mi bide daden um. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime. e predaden na bezbo`ni plemiwa. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet . 18 A ti. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore.” 13 A toj.

i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka. znam kakvo e.za nego ne znam. i od nego se izli silen do`d. kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo. 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite.” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana. }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba . taka brzaat i tie . zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba. a i ne znam. a mese~inata . velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata . 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot. no otkako porojniot do`d prestana. koi mnogu znaat. a pticite }e preletaat na drugi mesta. zapalena pe~ka minuva pred mene. za koi me pra{uva{.tripati preku denot.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri. 4 Ako. 6 Toga{ }e caruva onoj. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta. pak. koja sega ja gleda{ deka caruva. 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat. no i site nie sme ispolneti so ne~esnost.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto.srede no} }e ogree sonce.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i.ostana dim. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas. 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi.” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite. dali e pogolemo od ona {to izminalo. kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at. za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek. site prijateli }e stanat eden protiv drug.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot. kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki. Gospodi. 3 I zemjata. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{.ne{to pove}e od dim. koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. i ognot .” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite. mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e. 49 potoa pred mene pomina oblak. koga mnogumina od `itelite na zemjata. vidov . 42 Kako {to rodilkata brza da rodi.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. ostanaa kapki. 5. a ona {to }e dojde . i od drvo krv }e kape. i koga plamenot izmina. pa ostanale samo kapki i dim. }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. za da se izbavi od rodilnite bolki. poln so voda. 5 . }e nastanat dni. }e bidat grabnati. ne{to mo`am da ti ka`am. 2 i }e se umno`i nepravdata.da go vratat ona {to im e dadeno. ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat. i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. ete. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni. Sevi{niot ti dade da do`ivee{. no site }e go ~ujat glasot negov.” 48 Jas zastanav i vidov: ete.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori.

Ti ja izbra samo lozata. {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala. teloto moe trepere{e silno.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. neka be{e toj kaznet od Tvojata raka. no nivnite pati{ta nema da se ispravat.” 14 I jas se svestiv. 32 i mi re~e: „^uj me. 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat. Gospodi. koga go slu{na toa. slu{aj me . vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani. 28 No sega. 23 i rekov: „O. Gospodare moj” . a od site cve}iwa vo svetot . zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie. narodniot voda~. Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi. i.Ti ja naimenuva samo gulabicata. Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud.” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne. pak. 30 I ako be{e si go mnogu namrazil. i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti. 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am. postev sedum dni. du{ata moja iznemo{tuva{e. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj.jas }e ti ka`am u{te pove}e. tuku govorev od golema taga. 26 od site sozdadeni ptici . a me|u site izdignati gradovi . me zakrepna i me ispravi na noze.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. }e se trudat. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava . kaj mene be{e ispraten pak angelot. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki.” .Ti ja izbra samo pe{terata. VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas. i od siot sozdaden dobitok . Vladetele Gospodi.vo racete na lukavi volci. jas }e te nau~am. }e ~ue{ i pove}e od ova. kako da is~eznuva{e. mi govore{e. si otide od mene. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. od site gori na zemjata i od site drvja na nea. a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku. kako {to mi zapoveda angelot Uriil.” 33 Jas mu rekov: „Govori. nemu mu dade zakon sovr{en. Tvojot narod.Ti go izbra samo krinot.Ti napolni samo eden izvor. 24 i od celiot zemen krug . 21 Po sedum dni. i kasni leb i ne n# ostavaj. Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob.” I toj. i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. i nema da go dobijat ona {to go sakaat.samo Sion go osveti za Sebe. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega. ofkaj}i i pla~ej}i.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{. me poddr`uva{e. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. Gospodare moj. no nema da go najdat. 15 No angelot dojde kaj mene. zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina.” 29 .Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi. i ako posti{ sedum dni. 25 od site morski bezdni .” 31 Koga gi govorev ovie zborovi.

” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no. kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. 6 . a {to }e pravat onie {to bile pred mene. i sozdadenoto go izdr`alo toa. pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot. koj e sozdaden od Mene. za koja mi govore{e. ete. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. sozdanijata ve}e ostarea. pred da duvnat vetrovite. a drugite se rodeni na starost. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec. taka i onie {to se sega i koi }e bidat. koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. }e bidat u{te pomali od vas. izvedi gi vetrovite . i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. pred da se zapalat ognovite na Sion. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. mlade{kata sila ve}e im odminala. soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka.navreme. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano.” 56 I rekov: „Ti se molam.{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot. toa mo`e da stanuva samo odvreme . dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski. pred da bolskotat sekavicite.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov.” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No. 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno. osven Onoj. 55 a onie {to }e se rodat po vas. i taa }e ti odgovori. Gospodi. Gospodi.” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot. taka i go postaviv svetot.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme . 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite. deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini. zo{to gi ra|a{ odvreme . Tvojot sluga. . taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri.556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema. taka nema pobrzuvawe za prvite. koj mo`e toa da go znae. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. pred da se utvrdat podvi`nite sili. 2 pred da se ~ujat glasovite na gromot. pred da se utvrdat osnovite na rajot.navreme.i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i.navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano.

a po~etokot na idniot e Jakov. {to }e bide ispolnet so {um. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. kade {to stoi{. {to }e po~ne da izminuva. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. pred Kogo stoev. ne pra{uvaj me.” 29 Koga Toj govore{e. ne v~udoviduvaj se. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. od koi mi poka`a del minatata no}. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. 11 . i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. 15 Zatoa. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. 12 Ti se molam. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv. a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa. Za drugo. i }e razberat osnovite na zemjata. nastanuvaat dni. site vedna{ }e se upla{at. 31 I taka. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. a ne od nekoj drug. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. 14 i }e prilega na zemjotres. Gospodi Vladetele. 28 verata }e rascuti. 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i. 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto.” 20 A koga }e se odbele`i vekot. 19 koga }e po~nam da baram od onie. stanav na noze i slu{nav i. }e ostane `iv. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo. 23 potoa silno }e zatrubi truba. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. a ne preku drug. i site zaedno }e vidat. a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne. a petata . no mestoto.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati.” 17 Koga go ~uv glasot. isto taka od Mene }e dojde i krajot. jas go poglednav Onoj. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. Ezdra. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. koga od nego se rodija Jakov i Isav. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam. za da gi posetam `itelite na zemjata. 25 Sekoj. 18 i re~e: „Eve. rasipanosta }e bide pobedena. koga toj }e govori. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se. nema da se pomesti. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. }e se pojavi vistinata. ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena. i koga }e ja ~ujat. 26 I }e vidat izbranite lu|e.negoviot kraj. {to ti go pretska`uvam. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. glasot govore{e. koj po seto ova. }e govori za svr{etokot. ete.

Ezdra. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am. ptici {to letaat i ribi. nepromenlivi vo svojot vid. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni.558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. ete. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot. sme predadeni vo nivnite race. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi. prijatni za vkusot. kaj mene be{e ispraten angelot. 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. za da gi zavr{am trite sedmici. za koi Ti re~e deka se ni{to.” 3 Jas rekov: „Govori. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i. a vtoroto . 57 A sega. kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. za da im slu`i za hrana na onie. a drugiot da ostane dolu. Ti re~e deka se ni{to. na koi Ti saka{ i koga saka{. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. seto ova go rekov pred Tebe. za da im slu`i za hrana na onie. za da go poka`e Tvoeto delo. so neizre~ivo prijaten miris. na koi Ti saka{ i koga saka{. cve}iwa. kade {to be{e sobrana vodata. 47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. 56 A za drugite narodi. Svoj edinoroden i vozquben. tie narodi. {to be{e i izvr{eno.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. 38 Toga{ rekov: „Gospodi. ne mo`e{e da gi sobere zaedno. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. koi proizlegoa od Adam. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . od kogo proizleguvame site nie i narodot. koj Ti go izbra. proizvede `ivotni. bidej}i sedmiot del. 58 A nie. 48 Nemata i bezdu{na voda. 55 Gospodi. Gospodi. Tvojot narod. da proizvede `ivotni. na znak od Boga. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. kade {to be{e sobrana vodata. 54 a potoa go sozdade Adam. vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. koi mi bea zapovedani. 2 i mi re~e: „Stani. koj treba{e da bide sodaden. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. kogo go nare~e Svoj prvenec. a {este delovi gi isu{i. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. yverovi i vleka~i.

ako onie {to vleguvaat. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. nema da vidat {iro~ina. ete. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. i otkako }e pretrpat tesnotija. 23 se povlekoa po grevovni izmami.dlaboka voda. 24 zakonot Negov go prezrea. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi.onie koi tivko prestojuvale vo nego. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. Gospodi.}e zaginat. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ . ma~ni. za da ne bidat kazneti. 15 No. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. za praznite prazno. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija. koi `iveat. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. 27 I sekoj. ili da vladee nad nego. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . suetna misla utvrdija vo sebesi. bolni. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at. ako ne pomine niz tesnoto. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. za{to sega e sokriena vo zemjata. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. mali. gi otfrlija Negovite vetuvawa. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina.polno.559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto. kako {to be{e ponapred. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla. odnosno me|u ognot i vodata. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite . taka {to nikoj nema da ostane. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot.koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini. 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. . a onie {to `iveat bogoprotivno. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. }e dojde vreme koga }e se javat znacite. 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. lukavi. koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. taka {to prilega na reki. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. 8 Me|u niv. za da bide neizmerno i dlaboko. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena. ima samo edna pateka. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en.” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. 25 Ete. 14 I taka. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. ne gi vr{ea Negovite dela. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. {to treba da pazat. zatoa. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost. Ezdra. za da bidat `ivi. a za polnite . i pravot . polni so nevolji i baraa mnogu trud.

{to napravi ti? Ti koga zgre{i. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. 58 ta ako bide pobeden. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili. nie `iveevme lo{o. koga vr{evme bezzakonija.za mnogumina.da go dobie ona za {to govoram Jas. i kade ima spokoj i isceluvawe. tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. koga izvr{uvame smrtni dela? . koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. 40 Ezekija . zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot. za da o`ivee. nie nikakvite .560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. 41 I taka. ako pak. ako toga{. deka Sevi{niot se narekuva milosrden. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta. a koga }e umre . Koj im zboruvav. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. 38 Samoil i David .” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot. }e se razbudi pravdata. 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta. 47 Kakva e polzata za ~ovek.za onie {to dobija do`d i za mrtviot. 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno. 55 Licata na onie. koga }e si zamine raspa|aweto. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil. kade {to prebiva negnile`en plod. 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`. }e prestane vladeeweto na nepravdata. za da `ivee{. kako {to }e ima radost za onie. kako sprema Svoi sozdanija. 39 Ilija . mu re~e na narodot. koi imaa vozdr`livost. nitu na prorocite po nego. pobedi . koj e roden na zemjata.za pogubenite.za narodot vo vremeto na Senahirim. zatoa se molele za nemo}nite. da be{e zadr`an za da ne zgre{i. }e se otkine neverieto. 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. nie odevme po lo{i pati{ta. 53 ]e se poka`e rajot. Adame. Gospodi. za koi e prigotveno spasenieto. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot.za onie {to dojdoa za osvetuvaweto.za tatkovcite. nitu Mi veruvaat Mene. 37 po nego Isus .” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite. a na{ite lica se pocrni od temninata. }e se otkrie nagradata. }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata. da go pretrpi ona {to go ka`a ti. 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. ne pomisluvavme. koj vo sega{niot vek `ivee so skrb.da go ~ekaat kazni? 48 O. 59 Toa e onoj `ivot. verata }e zakrepne. vo nego ~esto prebiva slava.sme sozdadeni suetni. velej}i: izberi si `ivot.za Izrail vo denovite na Ahana.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam. za koj Mojsej. 66 Toj e mnogumilostiv. deka po smrtta }e stradame. ne padna samo ti. otkako mu be{e ve}e dadena. koga be{e `iv. 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. i mnozina . 56 Nie vo na{iot `ivot. a Solomon . }e bolsnat posvetlo od yvezdite. 64 Toj e dolgotrpeliv. pravednite se molea za ne~esnite. za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot. Mojsej . 54 no nie nema da vlezeme vo nego. koi bea zgre{ile vo pustinata.

Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. - . a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. odnosno od gradite. 15 I sega. no }e ka`am za Tvojot narod. 19 Zatoa ~uj go mojot glas. }e ostanea samo sosema malkumina.stra{no. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina. od koj se izliva zlatoto. ako ja zapra{a{. 67 Bidej}i. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. za koj stradam.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. za koj `alam. za kogo boleduvam. i ona {to e pazeno. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. za da dade plod. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. za{to. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. Kako {to zemjata. Gospodi. i na razumot na{ o~istuvawe. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite. Gospodi. da se dava mleko plod od gradite. 8 No. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe . {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. Ezdra.za malkumina. 5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. 3 Mnogumina se sozdadeni. za Jakov. jas }e govoram pred Tebe. za Izrail. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e. poslu{aj gi moite zborovi. a idniot . koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. i kako. taka se i delata na ovoj svet. no malkumina }e se spasat. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. edna sporedba. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. 69 Iako Toj kako sudija. kako Ti {to re~e. koe izrasnalo vo nea.da se zapazi. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. za koe prolevam solzi. da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme. ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi. na Tvojot sluga.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. Ti Koj `ivee{ ve~no. nema li da mi dozvoli{ mene. 2 ]e ti ka`am. 20 Jas rekov: „Gospodi. 6 O. a malku prav. od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no. 16 za Tvoeto nasledstvo. po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . ako ne im oprostuva{e na onie. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. 68 Toj dava darovi. se zapazuvaat i ednoto i drugoto. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata.

54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta. za da bide zaboravena. 33 A pravednite. 43 Kako {to semeto na zemjodelecot.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi. koi pridobile mnogu dela. 41 40 . ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod. 28 Ne gnevi se protiv onie. pa. zaradi nas gre{nite. 47 Ti nedostasuva mnogu. Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. a pogledni kon onie. taka e. gradot e izgraden. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. i ne s# {to e nasadeno. zatoa {to si podoben na nego. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo. {to `iveele `ivotinski. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. 34 [to e ~ovekot. 44 taka e i so ~ovekot. 45 Ne gnevi se protiv nas. 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. }e se nare~e{ milosrden. taka i }e bide. i ne site {to se poseani vo ovoj vek . Kako {to rekov Jas.do nepravednite. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. za da te slavat me|u pravednicite. ili se rasipe od mnogu do`d. koi se poznati deka se polo{i od yverovi. 36 Gospodi. 52 za{to za vas e otvoren rajot. koi. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. ili navreme ne go primi Tvojot do`d. 53 Korenot na zloto e zape~aten za vas. i rasipanosta bega vo adot.}e se spasat. pred zaginuvaweto. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. i nikoga{ . za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. po svoite dela }e dobijat nagrada.}e odgovaram. prednazna~eno e idnoto vreme. 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. pa zagine. a da ne postapil ne~estivo. pred sudot. za{to nie nemame pravedni dela. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. a da ne zgre{il. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe. 29 a vozqubi gi onie. dodeka razbiram . sozdaden od Tvoite race. a idnoto e za idnite. 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. Ti se narekuva{ negova praslika. kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. i ovoj rasipan rod. 27 ne pogubuvaj gi onie. nema nikoj me|u rodenite. po Tvoja volja. 49 zatoa {to si se smiril. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. }e govoram. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot. `iveali{tata se prigotveni . izobilstvoto e podgotveno. si spomnuvam kako stranstvuvale. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. ako sum pridobil blagodat }e govoram. fa}a koren.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. za da se gnevi{ na nego. spored toa kako {to re~e. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. se zapazuva po izvesno vreme. poznaa {to e strav. 31 a Ti. koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost. nasadeno e drvoto na `ivotot. iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. milosrden }e se nare~e{. tuku na onie. Ti si sozdal za nego s#. koi zgre{ile pred smrtta. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. taka isto. a spomni si za onie. ako ne iznikne.

sega Ti mi poka`a mnogu znaci. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija. 9 . zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta.koga. otkako dobija sloboda. tie go prezrea Sevi{niot. 19 A sega. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. vo po~etokot. koi gi odgledav so golem trud. 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite.kako branot {to e pove}e od kapka. vo makite. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. takva mu e i rabotata. vo koja veruvate. deka onie {to }e zaginat. 9 Toga{ }e za`alat onie. i kraj. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi. tie }e bidat vo maki. 18 Koga go prigotvuvav svetot. 7 Sekoj. koj se pojavuva preku dejstva i znaci. takvi se i {arkite. kakov e rabotnikot. i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev. 10 Onie. a i sega ka`uvam. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli. {to e sozdadeno vo svetot. iako znaeja deka se smrtni. meri go vo sebesi. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata. ete. koga ovoj svet be{e sozdaden. 62 ova ne sum im go otkril na site. se pove}e od onie {to }e se spasat . takvo e i semeto. a samo na malkumina. da izbegne od gore spomenatite zla. koi se pojavija vo nego. a ne Me poznaa. za koe pred malku se ka`a. ne go razbraa. i potoa }e govoram. se poka`a opasnost od zamisli. koi se prigotveni. {to im prigotvil `ivot. tuku go prezrea.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva.” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe.`ed i maki. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. ima svoj po~etok i kraj. 56 Za{to.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi. 20 Jas go razgledav svetot: i. Koj gi sozdal. 5 Kako s#. ete. buntovi kaj narodite. 21 Go vidov i go po{tediv. koj se otkriva preku ~udesa i sili. taka i niv gi ~eka . koi vo `ivotot dobivaat dobrini. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. kakvi se cve}iwata. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot. no ne mi ka`a . 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. sli~ni na tebe. kakov e zemjodelecot. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. Ima znaci i sili. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. taka i svr{etokot biva javen. za{to toga{ be{e vremeto na vekot. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto. takvo e i obrabotuvaweto. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot.

imav ma`. toj }e rodi vo vas plod. No so vas ne biva taka. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. i site moi sogra|ani. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. 24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole.hrana ili pija~ka. 47 a koga porasna i re{i da se `eni. tvojata sluginka. koe se narekuva Ardat. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. Bog me ~u mene. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. 36 Nie. 45 po trieset godini. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata.” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. ako zemjata primila seme. ete. seme Jakovovo. Ti Koj sega ni se javuva{ nam. gospodare moj.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. 34 Obi~no biva taka. i mojot ma`. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno. prirediv svadbena gozba. }e se slavite ve~no vo nego. zaginavme. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. Izraile. tvojata sluginka.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e. i srceto moe pak se voznemiruva{e. bez da jade{ meso. site moi sogra|ani po~naa da me 10 . koga izlegoa od Egipet. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. postaveno ili izniknato. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me. toj padna i umre. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. niti da pie{ vino. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. jas otidov vo poleto. kade {to nema izgradeno ku}a. koi go primivme Zakonot. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. tuku samo so cve}iwata. Gospodi. 44 Sekoj ~as i sekoj den. jas go seam Mojot zakon vo vas. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. 37 no Zakonot ne zaginuva. zaginuva i na{eto srce {to go primi. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. no bez da posti{ vo toa vreme. ili moreto korab. 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O. ili nekoj sad . pa pred vas nema da ostane fatenoto. i ne mo`e{e da zagine. jas mu se izraduvav mnogu. so koi bev zafaten. 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. 31 Ete. za{to be{e Tvoj. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego. bev neplodna. koga izminat drugite sedum dena. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. kako {to mi re~e. toj ostanuva vo svojata sila.” 32 No na{ite tatkovci. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. gre{ej}i. 46 Jas go odgledav so golem trud. kako i porano. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. vo tie trieset godini. koga go primija zakonot. vnimavaj na moite zborovi. ja vide mojata smirenost. no ne ra|av trieset godini.

izgledot nejzin stana bolskav. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. vrati se vo gradot pri svojot ma`. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. nema da se vratam vo gradot. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa. 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. kako ti {to si rodila so maka. 11 I taka. tuku se grade{e grad. i }e bide{ proslavena me|u `enite. kov~egot na na{iot zavet e razgraben.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. 17 i taka. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. znameto na Sion ja zagubi svojata slava. a imeto {to ni e dadeno . pesnite molknaa. mladi~ite na{i se vo ropstvo. tuku da ostanam ovde. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. 15 Zatoa. tuku neprestajno da pla~am i da postam. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. 27 I jas vidov: ete. tuku poslu{aj go mojot sovet.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi. pobegnav i dojdov. najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. }e go dobie{ sina si. devojkite na{i se obes~esteni. koga sme site nata`eni i koga `alime. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot. sve{tenicite na{i se izbieni. pogledot nejzin odedna{ svetna i. kako {to si odi. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. `enite na{i pretrpea nasilstvo.vo plen se odvedeni. za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. taka i doa|a. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna. taka {to jas se ispla{iv od nea. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. a junacite na{i iznemognaa. i pomisliv {to treba da zna~i toa. za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. visoko izvikav i rekov: . decata ni zaginaa. i drugi {to }e dojdat. koga }e dojde vremeto. 7 deka Sion. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. tuku ovde }e umram. s# dodeka ne umram. 22 psaltirot na{ e poni`en. pravednicite na{i se odvle~eni. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. jas stanav no}ta. da ne pijam. 23 a ona {to e najte{ko. so koi bev zafaten. kako {to gleda{ vo ova pole. ispla{en.re~isi e porugano. prekumerno taguva. levitite na{i . a ne ti. da ne jadam.a sega{noto mno{tvo na nea. radosta is~ezna. na{ata majka. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. na{ite deca pretrpea sram.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat. koj ja obrabotuva od po~etokot. svetlinata na svetilnikot izgasna. a jas po~ivav do no}ta idniot den. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. `enata ve}e ne mi se javuva{e. isto taka. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir. {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. 14 No jas }e ti ka`am deka. Svetiwata na{a e oskverneta. koj treba pove}e da `ali. 16 Za{to. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata. vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. ete.

36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa. 57 Ti si pobla`en od mnogumina i.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat. toj dojde pri mene. si povikan pri Sevi{niot. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. 42 taa koja otposle stana nevidliva. me fati za desnata raka. da mi ja objasni{ mene. i.Odgovaraj}i mi. ete. a ti se ma~e{e da ja ute{i{. otkako me ispravi na noze. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. 50 A sega. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. jas }e ti objasnam. izlegov vo poleto i.tuku {to po~nal da se yida.koja ja vide kako grad . samo ne ostavaj me zaludno da umram. 39 Toj go gleda tvojot prav pat. 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina. kako malkumina. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. padnal i umrel. koga vlegol vo bra~nata odaja. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide .toa e Sion. tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat. ti se molam. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin. toj re~e: 38 „Slu{aj me. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam. Sevi{niot. toa e pa|aweto na Erusalim. 30 me vide. Gospodare moj. me potkrepi i. 59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. toa be{e `ivotot vo Erusalim. 53 da dojde{ vo poleto. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova.” 34 Jas mu rekov: „Govori mi.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil. A ona {to ti re~e taa . ovaa moja izbezumenost. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion. ete.” . 48 A ona {to ti re~e. 55 Pa taka. 49 I ete. postapuvaj}i po tvoite zborovi. 29 . gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. da ne se pla{i tvoeto srce. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. na tvojot sluga. koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. ne pla{i se. deka nejziniot sin. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato.

edno se izdigna. gi progolta dvete potkrilni. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. 18 11 . 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. 12 I. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. toa caruva{e dolgo vreme. ete. tuku bdejte po red. se razbudi. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. tuku od sredinata na negovoto telo. kako i prvoto. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. 19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. isto taka. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. kako ti {to vladee{e.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata. {to se obiduvaa da caruvaat. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli. a toa be{e srednata. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti. no vedna{ is~ezna. 7 I ete. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. no potoa vedna{ is~eznuvaa. ete. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. ta i tie da vladeat. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. se obiduvaa da caruvaat. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. ete. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . 29 Koga tie se obiduvaa. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi. sekoj neka spie na svoeto mesto. 31 I taa glava. ete. 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. otkako se svrte zaedno so onie. i nekoi od niv i vladeeja. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. 28 I vidov. dvete ostanati perja. 13 i koga se zacari. nitu dvete mali perja. 26 i. kolku {to gi ima{e. kako i kriljata. 34 ostanaa dvete glavi. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja. taa be{e pogolema od drugite dve glavi. no ne dobivaa vlast. ete. 2 I vidov: ete. nitu polovinata od toa vreme.” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. koja be{e od desnata strana. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. tie bea osum. no i toa is~ezna. edna od mirnite glavi. koi bea soedineti so nea. 35 I. 15 ete. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. se ~u glas. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. 4 Negovite glavi miruvaa. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. eve {to ti javuvam. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. vidov son: od moreto se izdiga{e orel. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. za da is~ezne i toa.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego.

ta du{ata moja napolno da se uspokoi. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta. so tvoite grozni perja. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. za da caruvaat. tvojot brat. orlu.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. 45 Zatoa. da me potkrepi do kraj. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona.eden po drug dvanaeset carevi. ako si me na{ol popravi~en od mnozina. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. postra{no od site carstva {to bile pred nego. {to gi vide. a jas vo bespokoj. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene. 12 .568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{.do Silniot. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. doa|aat denovi. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. na Tvojot sluga. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot. jas vidov. im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda. koga na zemjata }e nastane carstvo. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. ete. 13 Ete. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot. tie se svr{eni. ete. tuku od sredinata na negovoto telo. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. e carstvoto. 16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. {to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel. 5 Ete. tvojata gordost . tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. koj izlegol od gorata i rika. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne. 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i. so tvoite zli glavi. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. 14 Vo nego }e caruvaat . i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. so tvoite stra{ni krilja. miroqubivite gi navreduva{e. 40 i ~etvrtoto od niv dojde.” 3 Vidov i.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav. i. zna~eweto na ova stra{no videnie. gi saka{e la`livcite. gi pobedi site prethodni `ivotni. tie is~eznaa. {to sega tebe }e ti go objasnam. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. 17 A {to slu{na glas {to govori. no toa toga{ nema da propadne. i celoto telo na orelot izgoruva{e. u`as ja opfati zemjata. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. is~ezni ti. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena .

32 toa e Pomazanikot. no dojdov na ova mesto. }e gi kazni. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. otkako dojdoa pri mene. {to be{e na desnata strana. kako svetlina na temno mesto. onie {to se zapazile vo Moite predeli. i. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. otkako }e gi izobli~i. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot . 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. toa zna~i. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe. toa zna~i. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe.sudniot den. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. kako {to mu rekov. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. napi{i go vo kniga. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. kako pristani{te za izbavuvawe na korab. 34 Po svojata milosrdnost. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. 48 Ni jas ne sum ve ostavil. soedineti so kriljata. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot.” 50 Narodot si otide vo gradot. da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. otkolku site drugi. i toa vo maki. se sobraa site od malo do golemo. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni. {to bea pred niv. nadevaj se i ne taguvaj. 30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. ne sum oti{ol od vas. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. 40 .” i pla~ea tie so visok glas. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. dome Jakovov. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e. za koj ti bev ka`al od po~etokot. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. 37 Seto ova {to go vide. ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi. a dvajca }e se zapazat do krajot.

11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. za da go pobedat toj ma`. 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar. ne krena raka. mirno mno{tvo. 10 no toj. a onie {to }e padnat vo opasnost. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv. ogan i bura. kako {to vidov. i ete. no sepak se osmelija da vojuvaat. pobla`eni se od umrenite. osven prav i miris od dim i strav me opfati. za da pogledne. 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. ne dr`e{e ni kopje. bea na`aleni. polesno e da go vidi toa. {to se sobrale da go pobedat . 14 13 13 . 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni.deka mnogu se upla{ija. 5 Potoa vidov: eve. no ne mo`ev. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. koi go slu{aa negoviot glas. plameno di{ewe i silna bura. 6 Vidov. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. drugi so ta`ni. ete. 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. 20 No za ovoj. otkade be{e izvajana taa gora. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. a drugi bea doveduvani. toj izvaja golema gora i poleta na nea. edni bea vrzani. 3 Gledav. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. koi se ostaveni. s# {to se gleda{e pod nego . se v`e{tuvaa i se topea site. koj se be{e izdignal od moreto. i trevata mi be{e hrana. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa.trepere{e. za da gi razdvi`i site negovi branovi.570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. {to ne se ostaveni. znaj deka onie {to se ostaveni. 8 Potoa vidov kako site onie. }e gi sretne niv. kako {to poka`uvaat sonovite. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. 26 toa e onoj. 16 Za{to. nasekade. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. koj e vo opasnost. nitu nekakvo voeno oru`je. kako i onie. pa gi izgore site. 24 I taka. {to se be{e prigotvilo da vojuva. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni. kade se svrtuva{e negovoto lice. edni so veseli lica. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi. kako {to razbiram so razumot svoj. . kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme. od moreto se izdigna vetar.a i jas re~isi premalev od strav.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta. toj }e bide zapazen. 17 bidej}i onie. na Tvojot sluga. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni.

53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. nastanuvaat dnite. Toj }e go za{titi Svojot narod. Kogo ti go vide kako ma`. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. osven vo vremeto na Negoviot den. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. mirno mno`estvo. koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. so koi }e po~nat da se izma~uvaat.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno. koga }e po~nat da pristignuvaat. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. narod protiv narod. 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. a razumnosta si ja narekol svoja majka. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi. Koj se izdignuva. kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna.” . koj }e ostane. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. bea odvedeni vo druga zemja. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. I sega. 40 toa se desette plemiwa. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda.godina i polovina. Koj e sli~en na ognot. 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . preku koj samo ti ovde si prosveten. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi. taa zemja se narekuva Arsaret. koi se najdoa vnatre vo Moite predeli. koi ne gi pazea vo svojata zemja. grad protiv grad. nitu nekoe drugo voeno oru`je. oblast protiv oblast. carstvo protiv carstvo. gi prevede od drugata strana na Rekata. 38 i koi se sli~ni na ogan. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon. izmisleni od tie narodi.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. nitu onie {to se so Nego. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. za da mo`at tie da preminat. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku.

objavi gi. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe . kako Ti {to mi zapoveda..572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. ete. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi. 25 pa dojdi ovde. i onie. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e.navreme. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. otkolku {to si gi videl dosega. isprati mi Go Svetiot Duh. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. i }e go vrazumam sega{niot narod.Znacite {to ti gi poka`av. nikoj ne znae {to si napravil Ti. Salemija. 19 }e otidam. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi. 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot.Ovie zborovi. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata. otfrli gi ~ove~kite te{kotii. ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni.” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i. 13 I taka. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli .” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve. Ekana i Asiela. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. {to be{e sproti mene.dodeka se svr{at vremiwata. za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. i }e se pribli`i lagata. a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale.. a drugoto . 26 Koga }e go svr{i{ toa. niti znaat {to treba da pravat tie. i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot. ta lu|eto da mo`at da go najdat patot. 21 Tvojot zakon e izgoren. da mo`at da `iveat.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. jas sum pred Tebe. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod.” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi. Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me. 7 A sega ti velam tebe: 8 . a drugite sokrij gi” . Gospodi” . tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{. Gospodi. i onie {to se vo nego se bez svetlina. 16 Kolku svetot slabee od starost. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe.tajno predaj im go na mudrite. stavi gi vo svoeto srce. 3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet. od kapinata. tie petmina ve{ti brzopisci. 14 . slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. mu zapovedav i mu rekov: 6 . izleze glas i re~e: „Ezdra. edno objavi. i se ispraviv na svoite noze. Davrija. i tamu ostanav tri dena. 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji.

izlo`i gi otvoreno. 9 ]e im odmazdam. {to gi napi{a ti. napolneta kako so voda. i go pou~uvate va{eto srce. koga }e o`iveeme. govori Gospod. smrt i pogibel. jas }e ispratam. koj i vie po niv ne go zapazivte. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. nevolji na zemjata: me~. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. za{to se verni vistini. vo srceto mi blikna razum. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. a jas govorev dewe. 40 Toga{ zedov i se napiv. no bea ottamu oslobodeni. veli Gospod. 31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. 30 go primija zakonot na `ivotot. 32 a Toj. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni. otvori ja ustata i ispij go ona. ete. so {to }e te napojam. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. ete. 5 Ete.” 39 Ja otvoriv ustata i. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud. veli Gospod.” Taka i napraviv. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori. 38 I ete. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. glad. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost. kako praveden sudija. mi be{e podadena polna ~a{a. }e umre vo svoeto neverie. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. 4 sekoj {to ne veruva. koj ne go zapazija. no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. otidovme vo poleto i ostanavme tamu. 43 Tie jadea leb no}e. 10 Ete. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. kako {to mi zapoveda Toj. a i no}e ne mol~ev. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani. a koga piev. 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe. {to }e go vlo`am na tvojata usta. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. a {to tie ne go znaeja. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi.

brzi kako vetar. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. od sever i Livan. a yvezdata. }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo. edni so drugi }e se pobeduvaat. 18 za{to. 31 Potoa zmiite. 28 Eve. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. Bog nema da ve izbavi. za{to zgre{ivte pred Nego. {to }e go vidat toj gnev. vidot im e mnogu stra{en. strav i golem trepet }e ima po zemjata. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. naka`ani so pomor i odmazda. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. a ponekoga{ i od zapad. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. govori Gospod. 33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. {to ja obrabotuvaat zemjata. razbesneti vo svojata `estina. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. taka i Jas }e postapam so niv. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata. site zemni carevi . vie vo niv }e ostanete. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. }e im go vratam toa vo nivna pazuva. poln so `estokost i bura. }e vostanat gradovite. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. 12 ]e zapla~e Egipet. poradi nivnata gordost. da se upla{at od Mene. veli Gospod Bog. 25 Nema da gi po{tedam. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. }e se povredi. 24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi.kako zapalena slama. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. }e zapla~at negovite osnovi. {to }e mu gi isprati Bog. veli Gospod. i gre{nicite . }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv. a na~alnicite za tekot na rabotite. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe.od istok i jug. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. {to }e se pro{irat po zemjata. {to se pod nivna vlast. tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. Jas gi povikuvam. {to go podignav Jas vo Svojot gnev. Begajte od Mene sinovi otstapnici. i }e zatreperat. nivnite ku}i }e bidat razurnati. 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe. 37 U`as }e gi opfati site. 32 Tie }e se zbrkaat. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. a lu|eto }e bidat opfateni od strav. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. 26 . }e padne i nivnata yvezda. a negovoto lice e od Istok. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. da dojdat na sebesi. i ne }e mo`e. stra{no videnie. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. 20 Ete.

I }e se krene prav i dim do samoto nebo. 52 Sakav li da te mrazam taka. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. }e se podigne i yvezda. do Vavilon i }e go uni{tat. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo. polni so svirepost. 62 tie }e te uni{tat tebe. ti }e bide{ za niv slama. biena i pokriena so rani od drugite `eni. a da ne se sopiraat. ispratena vrz tebe. 3 Vrz vas e ispraten me~. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. drvjata vo gorite. i tvojata zemja. veli Gospod. i site naokolu }e go oplakuvaat. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. 50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . siroma{tija i glad. za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt. i tvoite gori. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. 49 Zatoa. taka so tebe }e postapi Bog. me~ i rana. veli Gospod. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata. no i tamu }e sretne{ nevolji. me~evi {to letaat i mnogu vodi. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. 43 i }e pominat. 63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. gorite i ridovite. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. veli Gospod. a tie za tebe }e ti bidat ogan. 41 ogan i grad. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. ti }e padne{ od me~. 61 Razurnata. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. golemi i silni. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. Azija e pokorena I ti.koga }e nastane `ega. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. zatoa ti }e dobie{ kazna. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. }e zgasne li za mig ogan vo slama. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. i tvoite gradovi. Vavilone i Asijo. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija. {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. koj }e go ugasne? 16 . Azijo. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat.

i }e pomislat deka nastanal mir. 39 Kako {to bremenata `ena. i strav }e gi opfati vlastite. 21 No i pokraj seto toa. bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. 13 Za{to desnicata Negova e silna. ne }e ima koj da gi oplakuva.od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree. 31 ili kako {to vo obrano lozje. i mnogumina }e ofkaat. 15 Plamnuva ogan. 14 ete. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. a onie {to }e pre`iveat od glad. i mnogumina }e umiraat. a otkako mladenecot izleze od utrobata. primete go i ne veruvajte im na bogovite. }e zapo~nat vojni. 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. . a vo seloto dvajca. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. 17 Te{ko mene. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. za koi vi re~e Gospod. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. za{to ne }e imaat svr{enici. tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti. i nejzinite osnovi. moreto se vozbranuva od svoeto dno. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek. koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. }e zaginat od me~. 38 Eve. onie {to berat vnimatelno. zla se ispra}aat. gladot i ranata. koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. nivnite }erki }e pla~at. za da dojdat na zemjata. 34 Momi }e pla~at. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda. {to }e bidat isprateni na zemjata. pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. 33 Zemjata }e zapusti. 16 Kako strela. {to ne se vra}a.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne.~etiri maslinki. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost. isfrlena od silen strelec. voznemireni se i branovite i ribite . da go ~ue negoviot glas. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i. glad i golema brkotija. }e gi obzemat bolki. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. za{to ne }e ima koj da odi po niv. taka ne }e se vratat ni makite. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. i nema da se izgasne. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. 22 Ete. slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. }e nastane glad.

60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. znae {to mislite vo va{ite srca. 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. neka bide kako da se prigotvuva da bega.deka }e bidat kako vdovci.deka nema da `nee. 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den.na gorskite viso~ini. i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. i zemja se pojavi. ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. 64 Toj ja znae va{ata namera.kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka. 63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. nivniot imot }e go razgrabaat. i „Neka bide nebo” i stana. 46 Zatoa. kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. ta da ja napojuvaat zemjata. a lozarot . veli Gospod. {to }e bidat nivni ednomislenici. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i.kako da ne se nadeva da `ivee vo nea. 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. Toj go znae nivniot broj. bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. 42 Onoj {to prodava. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi. 66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- . 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. 43 trgovecot .deka nema da ra|aat deca. svoite imoti i svoite lica.bidete kako tu|inci na zemjata. na bes~estie i na poni`uvawe. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at . 70 Onie. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. koga }e dojde Onoj. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il. pomislite na nivnoto srce. a onoj {to gradi ku}a .577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. a pravdata }e se zacari nad vas. protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski. 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. 69 Za{to. `ivot i razum. a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod. ete. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” . Bog e Sudija. vo nego vlo`i duh. narode moj. zaludo se trudat. od Nego pla{ete se. go osnova vrz vodi. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji . 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi. site {to se trudat. 44 Seja~ot neka misli . 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete. 72 }e bidat izbezumeni. 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. za da te~at rekite od visoki karpi. a onie {to ne se `enat .deka nema da bere grozje. 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. }e gi izlo`at na podbiv.

Gospod govori: ete. 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. a od niv Jas }e ve izbavam. 74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. pred vas stojat denovi na `alost. kako zlato {to se proveruva preku ogan. 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. va{ite grevovi nema da bidat tovar. za{to Bog e va{iot voda~. pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. niz koja patot e pokrien so trwa. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. veli Gospod Bog. . taka {to ne mo`e ~ovek da pomine. 73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi. 78 Te{ko im na onie. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki.

Vo mesecot kislev. ni 107. i se ispo. koga jas bev vo prestolniot grad Suza.1–10.4413. vo zemjata svoja. Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski. Otkako pristignuva na odredenoto mesto.4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija.2743). velej}i: ‚Ako stanete prestapnici. ~esen i hrabar ~ovek. Svetovnoto lice Neemija. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon. sinot na Hahalija.31).4 Car 8.1 Zah 7. ~ie ime go nosi ovaa kniga.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to .3 5 5 Mojs 7. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto.9 Dan 9.12 ilevi. }e ve rasturam me|u narodite. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena.jas i domot na mojot tatko.11–7. Bo`e nebesen.2 Er 52. 2 dojde Ananija. kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks. Tvojot sluga.3 10. so koja sega se 30.10 Er 39. so koi zgre{ivme pred Tebe.12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105. sovremenik na sve{tenikot Ezdra.8 2 7. i se vo golema nevolja i poni`uvawe.Taa sodr`i li~ni zapisi. ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej.3 naredbite.1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata.1 Dan 9. za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija. i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8.so ogan izgoreni. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2. Bo`e veli~estven i stra{en.17 zgre{ivme . Dodeka taa traela. i za Erusalim. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni.31 4 Car 25. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter. .48 veduvam za grevovite na sinovite Izra.33 5 Mojs 4. vo dvanaesettata godina. Ez Mih 2. 1. postev i se molev pred Boga nebesen.40). toga{. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija.10). Er 42. i portite negovi . Vo likot na Neemija.2 2 Let 20.12 11. Tvojot sluga. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej. slugite Tvoi.3 Is 11. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi.1–2.8 4 Ps 136. se nao|aat tamu. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli. 5 i rekov: „Gospodi. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate. a yidovite na Erusalim se urnati.28 3 3 Mojs 26. pretpriem~iv.5 Mojs 30. Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6.26.27 litvata na Tvojot sluga.1 Est 2. imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata. I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto. eden od moite bra}a.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite.NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina.72). a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12.9 te Izrailevi.toj i nekolku ma`i od Judeja. otkrivame aktiven. Toj se privrzuva kon Ezdra.

bidej}i rakata na Boga be{e nad mene. amonski rob.1 6.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25. ~uvarot na carskite {umi. kade {to se grobovite na predcite moi. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom. nitu na prvencite.29 koja }e `iveam. a nema{e nikakvo dobi~e so mene. Pomogni mu denes Er 52. i za ku}ata. . dodeka stignam do Judeja. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata. ta da ne bideme ve}e za sram.14 8 Ezd 7. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici.Ps 43.9 17 1. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe. gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan. Neemija ja proveruva sostojbata.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv. otkako minav pak niz Dolinskite Porti. 10 Koga go slu{naa toa Sanavalat. otkako go opredeliv vremeto. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj.7 6. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame. Gospodi. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5. domot. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot. vo gradot.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene. osven ona na koe javav. Erusalim opuste.3 Is 58. {to bea so mene.” 6 I mi re~e carot pred caricata. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a.3 13 3. nitu na na~alnicite. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto.12-15 `i. neka bide Ezd 4. ima{e pred mene vino.11 5 Mojs 9.15 Est 10.6 2 Mojs 32.31 2 Let 26. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota.5.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks. 13.12 Ez 5. ite slugi.” I carot mi dade.6 tamu tri dni. da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka. i za gradskite yidi{ta. i . kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite.12. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma. amonski rob.1 sila 11 Ti se molam.12. 8 i pismo do Asaf.22 10 4. se vrativ. im gi predadov carskite pisma. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot. toga{ isprati me vo Judeja.580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe.14 vinar kaj carot. horon~anecot i Tovija. nitu na sve{tenicite.12-14 2 Let 36. i bev tu| pred nego. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot. vo eden den od mesecot nisan. 2.13 12. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene. na yidinite 11 9 Ezd 8. i portite negovi so ogan se izgoreni. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam. 16 No stare{inite ne znaeja.

sin na Ha{avneja.10 Ezd 10. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. za svojot okrug. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. ni spomen vo Erusalim. i bra}ata negovi . 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. 2 Do niv gradea erihoncite.7 12 Do niv poprava{e Selum. koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata. Jn 9.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58.toj i }erkite negovi. sin Hakocov. Toj }e ni pomogne. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni. go poprava{e yidot. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. ni pra3 vo. sin na Kol–Hoze. na vtoriot del.39 2 Let 33. sin na Imrij. i nie. na~alnik na okrugot Micpa. sinot na Baana. prvosve{tenikot. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni.18 te. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid. 6 12.1 hat–Moav. 7 Do niv poprava{e Melatija. prvosve{teni8 kot. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. sin na Harhaja.38 niot Bog. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon. poprava{e Jedaja. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. . na~alnik na polovina od keilskiot okrug. i Jadon od Meronot. na vtoriot del. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2. sin na Urija. 8 Do nego poprava{e Uziil.Er 6. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. 21 Po nego poprava{e Meremot.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv. sin na Pa. sin Me{ezavelov. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. klu~alkite nivni i reziwata nivni. 4 Do niv Meremot. na agolot. 9 Do niv poprava{e Refaja. sluZah 14. sin na Besodija. a za vas nema da ima ni del. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug.6 Kulata na Pe~kite. a do nego poprava{e Ananija. sin na Varahija. tokmu nasproti ku}ata svoja. sin na Urija i vnuk na Hakoc. sin Orov. Rihavov sin. no nekoi od niv. na~alnik na Micpa. sin Harakahimov.14 3 . do niv poprava{e Sadok. ni se potsmevnuDela 8.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a. sin na Halohe{. sin na Vanij. i Ha{uv. so `itelite na Gavaon i na Micpa. sproti carskata gradina. sin na Harumaf. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala. Gavaonec. sin na Paseah. sin na Azbuk. a do nego poprava{e Hatu{. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. Ha{avija. 5 Do niv popravaa tekojci. klu~alkite nivni i reziwata nivni. Henadadov sin. klu~alkite nivni i reziwata nivni. do niv Me{ulam. sin na Je{ua. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv. 17 Po niv popravaa levitite. povidnite. sin na Zakaj. 14 sin na Harim. 10 Do niv. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija. a vedna{ do niv yida{e Zakur.24 gite Negovi. 19 A do nego poprava{e Ezer. toj gi izgradi.2 me. na vtoriot del. zlatar.29 poluokrug. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. sproti izlezot kon oru`nicata. i Me{ulam. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini.12 Er 31. 16 Po nego poprava{e Neemija. do nego poprava{e. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj. rakovodeni od Rehum. gi pokri i gi stavi vratite nivni. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini.sve{tenici12. vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3.

27 Is 2. sproti svojata ku}a. do ku}ata svoja. {estiot sin na Calaf.3-4 28 4 Car 11. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula. 29 Po niv poprava{e Sadok.23 7 2. po suvite mesta. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava. re~e: „Neka go yidaat.23 Ps 68. 30 Po nego poprava{e Ananija. toga{ .46 2 Let 33. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at. na kakov prezir sme. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv. sin na Henadad.2 37 Er 18. sinot na Uzaj. za sinovite svoi. }e gi ubieme. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot. ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. sproti sobata svoja. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat. 4 Er 33. mnogu se razgnevija.26-27 32 Jn 5. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija. Po niv poprava{e Me{ulam. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi. Varahiev sin. Hacorfiev sin. sin na [ehanija. i Anon. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. sin na Maaseja. 3 A do nego Tovija. po niv poprava{e Azarija.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni.15 5 Mojs 1. na drugiot del. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv.1-4 4. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni. sproti svojata ku}a. rabote{e sproti agolot i kulata. 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci. za }erkite svoi. i Amoncite. sekoj sproti svojata ku}a. i }e ja zapreme rabotata. na vtoriot del.” 11 A neprijatelite na{i. zad yidot. a zemja od urnatinite ima mnogu. sinot na Imer. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni.” 4 ^uj. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite. Ananiev sin. ~uvar na Isto~nite Porti.18 Ps 78.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite. za `enite svoi i za ku}ite svoi.24 Ps 122. 14 Pa poglednav i stanav. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat. Bo`e na{.1 14 1 Mojs 28. pak.582 NEEMIJA 26 7.10 2 Er 26. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot. 6 Nie sepak go gradevme yidot. i A{dodcite.1 2. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo. so kopjata nivni i so lakovite nivni. na vtoriot del. Paro{ov sin. 27 Po niv popravaa tekojcite.29 2 Car 10. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid.10 8 Ps 2.2 83. ponatamu rabote{e [emaja. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite. 24 Po nego poprava{e Binuj. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata.9 Er 18. Amonecot. Po nego Fedaja. 26 A hramovite prislu`nici. {to `iveeja vo Ofel. 25 Palal.16 5 4 Car 14. [elemiev sin. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv. 13 toga{ po niskite mesta na gradot. 31 Po nego poprava{e Malkija. ne mo`eme da go gradime yidot. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. i Arabjanite.

istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi. bra}ata nivni. 8 pa im rekov: „Nie. 23 I nitu jas. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite. 20 zatoa. koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata.” 3 Ima{e i takvi. zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. a vie gi prodavate bra}ata svoi. a vo drugata raka dr`ea kopje. lakovi 1 Mojs i oklopi.7 5 . da se hranime i da `iveeme.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi.39 4 Car 4. Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite.47 9 Is 52. 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. od imotot negov.15 14 2. spored silite svoi. protiv Judejcite.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg.1 Amos 2. i sinovite ni se takvi. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja.5 10 2 Mojs 22.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari. 22 Osven toa. nitu bra}ata moi. ne gi soblekuvavme oblekite svoi. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i. koi velea: „Nie. 7 Srceto moe se vozbudi.” 21 Taka ja teravme rabotata. 14 Od toj den.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor. {titovi.6 12 Ezd 10.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka.6 Er 40. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni.26-28 3 Mojs 25. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata. i narodot go odr`a toj zbor. i ku}ite nivni.35-37 5 Mojs 23. kako {to veli{. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite. i taka gradea. sekoj na svojata rabota. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas. od kade }e ~uete zvuk na truba. s# dodeka yvezdite da izlezat. {to so ednaEzd 4. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5.6 7 2 Mojs 22. a. gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. mnogu se jadosav. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad. 2 Ima{e edni.18-19 8 3 Mojs 25.5 13 8. i nie 5 nie imame isti tela.6 site se vrativme kaj yidot.23 liot dom Judin. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov. a nivnite voda~i bea zad ce47. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. kakvi {to se nivnite sinovi.” 4 Ima{e i takvi. i lihvata od srebroto.8-22 rabotea na izgradbata. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. a do mene be{e truba~ot. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25. a dewe na rabota. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi. a ete. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu. Ps 108. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta.” I svikav protiv niv golem sobir. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. }e napravime taka. koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi.1 Er 34. i nie bi sakale da si nabavime `ito. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni.26 11 Is 58. Ps 149. taka go pravea toa. vinoto i masloto {to ste go zele od niv. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo. `itoto.6 5 Mojs 27. prodadeni na narodite.

za{to }e dojdat da te ubijat no}e. No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji.10 14 Er 23. 5. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. a Tovievite pisma odea do niv.3 bea pred mene. {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene. sinot na Varahija. da postapam taka i da zgre{am.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog. 10-11 4 Mojs 18.7 12 Ez 13. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. vnatre vo hramot. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite. rabotata }e zapre. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul. a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam.1 riesette {ekeli srebro.” 9 A tie site n# zapla{uvaa. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. duri i slugite 2. bo`em. ne mo`am da slezam. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela. me|utoa. I pokraj seto toa.10.1 15 A porane{nite upraviteli. Zatoa dojdi. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori. Bo`e moj. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot. osven ~eti6.19 nivni vladeeja nad narodot. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3.tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi. za{to toj mu be{e zet na [ehanija. mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog. 19 Bo`e moj. 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota. to~no za pedeset i dva dena. za {to zboruva{. ne bev postavil u{te vrati na portite. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja. 14 Pomni gi. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod. sin Mehetavelov. jas ne zemav upravitelski danok. ako ja ostavam i slezam kaj vas. vo tekot na dvanaeset godini. i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom.” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo. eve. sin na Delaja. i Ge{em tvrdi deka. vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. a jas im vra}av ist odgovor.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana.22-23 13 Er 20. {to 4 Car 20.710 6 mislile da dignete vostanie. i go vidoa toa site okolni narodi.2-3 . Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. za petti pat. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina . velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota.do toa vreme. 17 Osven toa.iako mi govore{e proro~ki. i taa nema da se zavr{i. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie.9-40 Zah 13. .8 16 Pritoa.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene. taka se zboruva. i }e se posovetuvame zaedno. sin Arahov. 18 I.” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego. sam si go izmislil so svojot um. . i nivi ne kupuvavme. jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. 1 Mojs 8.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot. Tovija i Ge{em.

35 Potomci na Harim . sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel. 11 Potomci na Pahat–Moav.sedumstotini i {eeset. i gi postavija vratite.trista sedumdeset i dvajca. Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi. 12 Potomci na Elam . 31 @iteli od Mikmas . 18 Potomci na Adonikam . 24 Potomci na Harif .trista ~etirieset i pet.trista i dvaeset. 26 @iteli od Vitleem i Netofa . 15 Potomcite na Binuj . vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata. 25 @iteli od Gavaon .dve iljadi sto sedumdeset i dvajca. Azarija i Raamija. 9 Potomci na Safatija .dve iljadi osumstotini i osumnaeset. od Ezekieviot dom . 23 Potomci na Becaj . 11. 19 Potomci na Bigvaj . zaedno so na~alnikot na tvrdinata. 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem.sto dvaeset i osum.{estotini pedeset i dvajca. Misperet.osumstotini ~etirieset i pet. 32 @itelite od Vetil i Gaj . 36 Lu|e od Erihon . 30 @iteli od Rama i Geva . Ananija. 34 Potomci od drugiot Elam .iljada dveste pedeset i ~etiri. 13 Potomci na Zatu . odnosno. i nave~er. Nehum i Baana. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja. a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. i peja~ite. Neemija.pedeset i dvajca. 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija.585 NEEMIJA 7.1 6 Ezd 2.trista dvaeset i osum. i levitite. 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti. Hadid i Ono .sto i dvanaeset. Bigvaj. 16 Potomci na Bevaj . 37 Lu|e od Lod.2 4 Car 18.dve iljadi {eeset i sedum. Bil{an.trista dvaeset i ~etiri. bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv.2 1. 27 @iteli od Anatot .~etirieset i dvajca. koi se vratija od plenstvo.3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina.1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden.dve iljadi trista dvaeset i dvajca.sedumstotini ~etirieset i trojca. 20 Potomci na Adin .{estotini dvaeset i eden. dodeka vratarite se nao|aat tuka. I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski.iljadi dveste pedeset i ~etvorica.{estotini pedeset i pet. 21 Potomci na Ater. Kefira i Beerot .sedumstotini dvaeset i eden.devedeset i pet.devedeset i osum.{estotini ~etirieset i osum. neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ . 10 Potomci na Arah . Je{ua. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. 29 @iteli od Kirjat–Jarim. 22 Potomci na Ha{um .sto osumdeset i osum. a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu. a narod vo nego ima{e malku. Mardohej.sto dvaeset i trojca. . dodeka ne izgree sonceto. 17 Potomci na Azgad . i ku}ite ne bea izgradeni.sto dvaeset i dvajca. 28 @iteli od Bet–Azmavet . 33 @iteli od drugiot Nevo . 14 Potomci na Zakaj .{estotini {eeset i sedum. Nahamanij. Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i. 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite.{estotini dvaeset i osum. potomci na Je{ua i Joav .

sedumdeset i ~etiri. dali se i tie od Ezd 3.sto trieset i osum.{estotini ~etirieset i dvajca.iljada dveste ~etirieset i sedum. pedeset ~a{i. 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. potomci na Sia. 56 potomci na Necijah. potomci na Gidel. koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime. potomci na Tabaot. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi . 45 ^uvari na portite: potomci na Selum.~etiristotini trieset i pet. potomci na Ater. potomci na Hatifa.sto ~etirieset i osum. koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum. potomci na [ovaj . potomci na Gidel.devetstotini sedumdeset i trojca. 40 Potomci na Imer . 41 Potomci na Pa{hur . 49 potomci na Hanan. potomci na Amon.iljada i sedumnaeset. Tel–Har{a. potomcite na Verzelij. potomci na Talmon. potomci na Hakufa.iljada pedeset i dvajca. maski imaa dveste ~etirieset i pet. potomci na Gahar.30 na broj trista devedeset i dvajca. potomci na Darkon. 58 potomci na Uala. 43 Leviti: potomci na Je{ua. s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua . potomci na Har{a. 48 potomci na Levana. 42 Potomci na Harim .72 nieto svoe i rodot svoj. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha. potomci na Hatita. 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. 55 potomci na Barkos. potomci na Nekoda. potomci na Sisera. potomci na Hasufa. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail. Keruv–Adon i Imer. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. 54 potomci na Baclit. potomci na Harhur.586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . potomci na Poheret–Hacevaim. potomci na Salmaj. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj. od rodot na Hodeva . potomci na Meunim. 52 potomci na Besaj.{est iljadi sedumstotini i dvaeset. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki.7 Tel–Melah. 50 potomci na Reaja. potomci na Paseah. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro. . potomci na Mehida.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja. ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di. potomci na Padon. 59 potomci na Safatija. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. potomci na Hagava. 67 osven slugite nivni. potomci na Oza. 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba. 61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. potomci na Temah. i Kadmiel. 44 Peja~i. magariwa . potomci na Soferet. 53 potomci na Bakbuk. potomcite na Tovija. 51 potomci na Gazam. potomcite na Nekoda . 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite. potomci na Recin. potomci na Asaf . 69 kamili . 64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. potomcite na Hakoc. i vratarite i peja~ite. potomci na Akuv.tri iljadi devetstotini i trieset. 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. potomci na Perida. no ne mo`ea da go ka`at pokole. 47 potomci na Keros.bea 2 28. potomci na Nefu{esim. potomci na Hatil. no ne se najde.

i kni`nikot Ezdra. vejki mirtovi. ta si napravija kolibi. Ne ta`ete. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti.Fedaja.22 Lk 14.” 16 Otide narodot i donesoa.4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa. Helkija i Maaseja. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den.” .33-36 23. I siot narod odgovara{e: amin.1-6 5 Mojs 31.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31. vejki od diva maslina. 7 A levitite Je{ua. 10 I im re~e: „Odete. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. Jozavad. i vo dvorovite na Bo`jiot dom. amin. `eni i site {to mo`ea da razbiraat. poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod. I go praznuvaa praznikot sedum dena. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot.19 Est 9. A koga ja otvori. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas. 17 Celata zaednica na onie. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. Hodija. za da im gi objasni zborovite na Zakonot. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite.61 2 Let 34. Maaseja.8 7 3 Mojs 10. Hanan. Zaharija i Me{ulam. siot narod stana. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto. i narodot go razbira{e pro~itanoto. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3. i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon.10 Ezd 3.26 5 Mojs 28. od Zakonot Bo`ji. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod.11 4 2 Let 6. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. {to se bea vratile od plenstvo. 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim. Vanij. Akuv. a na osmiot den . Ha{um. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi. Azarija. i davaa tolkuvawe.18 1 Car 25. a levo od nego . 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- . Velikiot Bog. Ha{badana. i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot.krevaj}i gi racete nagore.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec.7. za{to ovoj den e 18 svet. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda.12 16.N. Od dnite na Isus. koi go pou~uvaa narodot.11 2 Let 17.” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod. a narodot stoe{e na mestata svoi. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi.1 Is. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot.12 no. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod.22 Gospod. pred ma`ite.7 9 5 Mojs 12. Anaja. va{iot Bog. Kelita. a do nego desno stoeja Matitija. Radosta be{e mnogu golema.39-43 velej}i: „Prestanete.11 praznuva so golema radost.1 3. ne ta`ete i ne pla~ete.za{to siot narod pla~e{e.14 6 2 Tim 2.23-25 4 Mojs 29. sve{tenik. vo prviot den na sedmiot mesec. 7. Malkija. Urija. [ema. [erevija. 23. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina.8 2 Car 6.20 9. . 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i.se odr`a sobor spored uredbata. i levitite. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. 9 Toga{ Neemija.6 2 Let 7. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. ne ta`ete. `enite i site {to mo`ea da razberat. [abetaj.14-15 10 3 Mojs 23. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci.587 NEEMIJA 8. od prviot den do posledniot. Misail. od osamnuvawe do pladne. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. za{to gi 33.40 5 Mojs 12. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. sinot Navinov. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9. Jamin.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23.

za da gi vodi po patot. svojot Bog.5 13. i Ti ne gi ostavi.30 3 Mojs 26.22 20 2 Mojs 16.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' . 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete.18-21 Vanij. i tie minaa srede more kako po suvo. I Ti go ispolni zborot Svoj. Ti im dava{e leb od neboto. nameneto za leviti.26 svoi. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6.5 Gospod. Ha{avneja.15 17. a 8 onie {to te gonea. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva.11. postej}i. ne gi ostavi vo pustinata. va{iot Bog. i silno 1 Mojs 12. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1. Amorejcite. za{to si spravedliv. 146. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi. svojot Bog. za da im go osvetluva{ patot.6 Is 63. 4 A toga{ levitite Je{ua. Ti go sozdade neboto.12 Ps 94. i ogneniot stolb . se zakolna deka }e im ja dade{. Perizijcite. 15 I koga gladuvaa. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam.4 Is 40. zemjata i s# {to e po nea. 11 Ti go prese~e pred niv moreto. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi.24 Kadmiel. stanaa. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci. oblekata ne im ovetvuva{e. otkoga ja krena rakata.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua. Gospodi Bo`e. odveka 7-12 doveka. moriwata i s# {to e vo niv.14 Agej 2.1-4 17 2 Mojs 34. 12 2 Mojs 13. Hodija. a koga bea `edni. naredbi i dobri zapovedi. carot na Ba{an. bea uporni. Vanij. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime. Kadmiel. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli. 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. Koj saka da pro{teva. 15. Otkr 10.588 NEEMIJA 2 levi.4-5. 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova.4 22 4 Mojs 21. i zemjata na Og. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv.4 3 I stoeja na mestata svoi. koja Ti. i Ti go o`ivuva{ seto toa. im izvadi voda od kamen. bidej}i Ti znae{e. im dade praveden sud. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite. [erevija. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. dobar i milostiv. nebesata na nebesata i seta nivna vojska.6-7 18 2 Mojs 32. Hitijcite. carot na Esevon. No Ti si Bog. naredbi i zakon. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7.no}e. 17. 2 Mojs 2.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4. vistinski zakoni. obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe. Bunij.21 16 4 Mojs 14. nozete ne im potekuvaa. no ni{to ne im nedostasuva{e. [evanija.3. za{to tie postapija gordelivo so niv.40 Ezd 6. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna.21-35 .1-7 5 Mojs 1. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi.3 21 5 Mojs 8. stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe.i makar {to pravea golemi skvernavewa.1-6 19 2 Mojs 13. Gospodi. Jevusijcite i Gergesejcite. poradi golemoto Svoe milosrdie. Koj si 15. 7 Ti sam.no}e za da im sveti po patot. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. na{ite tatkovci.6 Dela 4. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More. po koj treba{e da odat. [erevija. 16 No tie.1-3 povikaa kon Gospod. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.10 eden. svojot Bog. 19 Ti. Ps 77.23-25 slavete Go Gospoda.58 15 2 Mojs 16 17. 12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb .5 Zah 4.6 Ps 22. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat.1 podov. po koj treba{e da odat. go izbra Avram. i Ti si sozdade ime do denes.

37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite. 35 I vo svoeto carstvo. po golemoto Svoe milosrdie. go svitkaa grbot. sega nie $ robuvame. Azarija. se otstranuvaa od Tvoite zakoni. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. sega sme robovi. polni so sekakov imot. 34 Carevite na{i. 27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata. koi gi ugnetuvaa.21 31 2 Mojs 34. 5 Harim. Gineton. a nie sme vinovni. mnogupati gi spasuva{e. 3 Pa{hur. Mijamin. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i.10. Koj go pazi zavetot i milosta.9 37 5 Mojs 28. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. 32 I sega. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. 6 Daniil.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1. 28 A koga se uspokojuvaa. eve. i nad dobitokot na{.9 33 Ezd 9. Tie jadea.11-21 29 3 Mojs 18.45-48 Is 63. Bo`e veli~estven. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija. 36 I. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat.N.5 30 4 Car 17. 38 32 5 Mojs 7. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. i zavladeaja ku}i. 4 Hatu{. eve. 24. spored golemoto Svoe milosrdie.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata. Ti gi slu{a{e od nebesata i. [evanija. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini. se nasituvaa. 5-6 23.7 36 Ezd 9. 33 Vo s# {to n# snajde. Varuh. sin na Hahalija. 24.26 10 .1 Is.N. Bo`e na{. carevite na{i. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa. levitite na{i i sve{tenicite na{i. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja. i Sedekija.6 {e.15 34 4 Car 23.11 Er 44. i premnogu hulea.4.30 26. silen. knezovite na{i. Ti si praveden. No sekoga{ koga. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari. 7 Me{ulam. Amarija. vo te{ko vreme za niv. za{to Ti postapuva{ spored pravdata. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv.13 19. No koga pak }e povikaa kon Tebe. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e. knezovite na{i.20-23 2 Let 24. Eremija.13 26 3 Car 18. po golemoto Svoe milosrdie. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes. sve{tenicite na{i. 31 No. so koi gi potsetuva{e. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana. upravitelot. }e povikaa kon Tebe. Meramot. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i. Malkija. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is.Hanancite. 30 ^ekaj}i da se obratat.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. ako gi ispolnuva{e. preku koi bi `iveel ~ovek. i tie vladeeja so niv. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. i nie sme vo golema maka. Maluh.20-22 27 Sud 2.31-25. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon. Avdija. Avija. Ti gi slu{a{e od nebesata i. I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja . gi ubivaa Tvoite proroci. stra{en. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi. napraveni izvori vo kamen. 2 Seraja. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. no tie ne slu{aa.33 10.14 Er 2. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas.17 35 5 Mojs 28. go prezrea Tvojot zakon.

32 Kelita. Jadua. Tie. [ovek. Vanij. Ha{uv. 34 I frlivme `drepka nie. i vratarite i peja~ite. Tamu se i sve{tenite sadovi. 20 Magpija{. 26 Ahija. vratari. kon naj~esnite od niv. 5 Mojs 15. i sve{tenicite {to slu`at. 19 Harif. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. 24 Halohe{. sinovite nivni. Ha{avna. i vino.5 16 Adonija. Anaja. Bevaj. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito. za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi. Bigvaj. potomok Aronov. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. 23 Osija. i povelbite Negovi. Sadok. }e sobiraat desetok vo site gradovi. }erkite nivni. Becaj. }e ima sve{tenik. kako {to e pi{ano vo zakonot. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua. Ha{um. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{. Amos 8. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. 17 Ater. i na{ite prinosi.16 Ezd 9. za nabavka na drva. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji. 2 Mojs 20. Elam. Ananija. Me{ulam. Beninu. Azgad. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. Anan. 10 i bra}ata nivni: [evanija. sve{tenici. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118. sin na Azanija. Hezir. 38 So levitite. 21 Me{ezavel.27 Pahat–Moav. peja~i. 23. i naredbite Negovi. Hanan.38 15 Bunij.14-16 38 4 Mojs 15.18-21 18. Pilha. na{iot Bog. 36 isto taka . 34 3 Mojs 24. 3 Mojs 25. kade {to imame zemjodelstvo. site {to mo`ea da razberat. Pelaja.11 13 Hodija. vino i maslo.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto. Hanan. levitite. koga koe na{e pokolenie. Maaseja. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej. [erevija. Hanan.15-22 11 Miha. [evanija. sekoja godina. Binuj. Ha{avija. od sinovite 34. Nevaj. Hodija. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod. sve{tenicite. Azur. Rehov. 27 Maluh. vo opredeleno vreme. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota.1 7. Harim.4 Is 48. i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. vo prostoriite opredeleni za kletovi. 22 Pelatija.1 Er 17. Anatot. 13. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod.26 40 13. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. 28 I drugiot narod. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi. Zatu. za praznicite. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. Baana. i desetok od zemjata svoja .na levitite. i plodovi od sekoe drvo. 25 Rehum.21-24 39 4 Mojs 18.6 37 2 Mojs 13. koga sobiraat levitski desetok. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite. levitite i narodot.8-11 12 Zakur. Ezekija.1-2 na Henadad i Kadmiel. za novomese~ijata. a drugite od narodot frlija `drepka. Ez 23. leviti. 18 Hodija.2 52.590 NEEMIJA 8 Maazija.1-2 4 Mojs 18. Bilgaj. kako {to e zapi{ano vo Zakonot.11-12 11. Vanij. Adin. `enite nivni. za sabotite.

sin Mataniev. gi potomcite Venijaminovi: Salc. i Adaja. i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom. sin na Hazaja. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. sin Jerohamov. 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin. 11 Seraja. i Bakbukija. sin na Ha{avija.30 25 1 Mojs 35. sin Pedaev. sin Galalov. sin na Vanij. voditel pri slavoslovieto. 24 I Petahija. vo Virsavija i vo nivnite okolini. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. 21 Ezd 2. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. sin Asafov. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. vo Molada i vo Bet–Pelet. sin Zahariev.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim. 9 Joil. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. sin Merajotov. stare{ini na rodovite . sin Amasiev. 16 i [abetaj. za vreme na molitvata.osumstotini dvaeset i dvajca. vo Mehona i vo nivnite okolini. sin Itielov. 5 i Maaseja. sin Safatiev. na~alnik na Bo`jiot dom. vo Laki{ i poliwata negovi.vo drugite gradovi. sin Kolaev. sin Me{ulamov. sinot Zihrijev. `iveeja po site gradovi na Judeja. sin Pa{hurov. a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. sin na [amua. a preostanatite deEzd 2.27 4 Mojs 21. be{e na~alnik nad niv. sin Imerov. sin na Jojariv. hrabri lu|e.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. 7 A. sin Isaev. 14 i bra}ata negovi. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa. Talmon i bra}ata nivni. sin Me{ilemotov. sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi. 17 i Matanija. {to bea po selata. sve{tenicite i levitite. 12 i nivnite bra}a.16 24 1 Mojs 38. eve. 13 i bra}ata negovi. koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. Judin sin. 6 Site potomci na Fares. sve{tenicite. sin Azrikamov. Adulam i selata nivni. potomci na Silomnij. Na~alnik im be{e Zavdiel. i potomcite na Solomonovite slugi. sin na Ahituv. 29 vo En–Rimon. 27 vo Hacar–[ual. sin na Ha{uv. 8 i po nego Gabaj i Salu . 2 I narodot gi blagoslovi site. sin Melhiev. vo Divon i vo okolinata negova. od Judinite potomci: Ataja. bea ~etiristotini {eeset i osum. .dveste ~etirieset i dvajca. 4-17 15 A od levitite: [amaja. a Juda. 28 Vo Ciklag. sin Me{ulamov. ma`i voinstveni . stra`ari pri portite . sekoj vo svojot del. sin na Varuh. koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. vo Jekavceel i vo selata negovi. sin Sadokov. sin na Kol–Hoze. vo Azeka . na nivite svoi. sin na Ozija. Jahin. sin Amariev. sin Zahariev. vo Cora i vo Jarmut. 23 1 Let 15. 20 Drugite Izrailci. sin Mihaev od potomcite Asafovi. sin na Adaja. vtor po nego od bra}ata negovi. sin Zavdiev. pak.43 vet . sin Ahzaev. sin Joedov.sto sedumdeset i dvajca. sin Jedutunov. sinot na Hasenua. sin Ha{aviev. sin Azarelov. be{e vtor nad gradot. 30 vo Zanoah. od potomcite na Fares. sin na Jojariv. 26 vo Je{ua. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. sin Zahariev. sin Pelaliev. sin Maaseev. sin Mahalaeilov. levitite i slugite na hramot. sin na Miha. {to `iveeja vo Erusalim. sin Helkiev. sin Buniev. sin Hagedolimov. i Avda. 19 A vratari: Akuv. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij.sto dvaeset i osum.devetstotini dvaeset i osum. po gradovite svoi: drugite Izrailci.1 2 Let 9. i Ama{saj.

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

8-9 12.18-21 18 Ps 71.9 11 4.4 Is 40-42 Agej 2. a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi.605 TOVIT 14 Car.29 3 Car 2. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli. 8 I taka. No sepak Ahijahar be{e spasen. Erusalim }e opusti. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat. 10 Pogrebi me so po~esti. 9 Ti. otidi od Ninevija.3 12. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot.9 Is 64. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim. toa }e bide velikolepna zgrada. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka. pak. sinko. kako {to govore{e prorokot Jona.13 Is 54. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost.35 8-9 4. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata.4 4. Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini.2 4. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga. 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja.1 4 14. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a.11-12 Otkr 21. Manasija prave{e milostina.31 17 13. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat. Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva. i be{e spasen od smrtnata mre`a.3 14.9 Ezd 3. a negoviot sin go pogreba so po~esti. no ne onakov kakov {to bil pred toa. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril.” I koga go re~e toa.10 vaat so radosni voskliknuvawa. koja mu ja bea postavile. a yidinite. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata. koi `iveat vo tatkovinata.20 14.12 .10 4.18-19 14. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda. 4 Preseli se vo Midija.10 12.19 10 2.6. deca moi. a po osum godini pak progleda. a zasekoga{ blagosloveni.9. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den. 11 I taka. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja.12 7 3 Mojs 26. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. kulite i tvrdinite od ~isto zlato.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust. 3 Najposle. i re~e: „Sinko. 5 1. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga . za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona.15 4 Car 25. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi. i tie toga{ }e izgradat hram.11 3 1 Mojs 47. Sinko. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site.37 Ez 33.24 Ps 103. antraks i ofirski skapoceni kamewa. sinko. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4. na{ite bra}a. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar. ja ispu{ti du{ata svoja. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat.17-18. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa.5 Er 32. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite.

pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit. 13 Tamu do`ivea ~esna starost. Naum 3. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija.4 10.4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14. 12 4. toj ja pogreba pokraj tatko si. koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir. . gi po6.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana.12 greba i testot i te{tata.13 14.19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija.

do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija. 4 Car 24. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . doa|a vo sudir so svojot neprijatel.10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad.11 Persija. 12 Dan 2. do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. carot na Asircite. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat.13 1 Mak 3. Judejkata. 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. Religijata e tolku nacionalna. 2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki. do site {to `i. tie gi vratija negovite pratenici. zakonska i prakti~na.16. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita.12 Levanon i Antiliban. ili aramejski jazik. e simbol na judejskiot narod. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto. 10 do vlezot na Tanis i Memfis. toj za niv be{e obi~en ~ovek. koj. Tigar i Hidaspis. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. sedumnaeset lakti 5. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. za{to ne se pla{ea od nego. vo golemiot grad 2 Ninevija. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25. 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi. Olofern. do onie vo Kilikija i Damask. 1.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana.1 od delkani kamewa.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. do Vatana i Helus. na site onie {to `iveeja na zapad.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi. I knigata Judita. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr. ne uka`uvaj}i im po~esti. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim. Hristos.22 14. do Kade{ i egipetskata reka. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici.27 veeja na morskiot breg.36 Jona 1. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila.3. izvorno e napi{ana na evrejski. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata. 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina.1 19.2 Tov 1.1 1 7 Navuhodonosor. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod. koj caruva{e nad Asircite.3. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi. vo Palestina. Judita.1 sto lakti. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata. Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. blizu do Armagedon (sporedi Otkr. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe.16). kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite.

site 16 `iteli na Amon. kako {to be{e rekol. i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car. 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda.12 17 Sud 6. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski. vo carskata palata na Navuhodonosor. go povika kaj sebe Olofern. toj i seta negova vojska. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina. Tie }e mora da ti se predadat samite. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli. 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici . 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici.18 1 Mojs 6. kowicata i Mih 4. na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec.11 13 Ezd 6. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7. zapovednici i na~alnici na asirskata vojska. vtoriot ~ovek vedna{ po nego.15-16 kija. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto.5 7. go pobedi vo borbata.17 2 .16 Ez 5.14 site koli. prepolneta od mrtvite tela. }e se preliva. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe. dopre Mal 1. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo.13 Zah 4. 12 5 Mojs 32.19 prsna seta negova vojska.11 faksad.3-4 `iveat vo Egipet . taka {to ne mo`ea da gi prebrojat.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. Tamu. 19 I pojde so seta vojska vo pohod. kowanici i odbrani pe{aci. 14 gi prezede negovite gradovi.7 20 2. 3.28 19 2.11 8.za hrana na vojnicite. na celata zemja.12 18 1 Mak 3. Navuhodonosor. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini. gi zazede negovite tvrdini. 7 Ez 38. otkako izleze otkaj svojot gospodar.14 Ps 96. gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. 15 prebroja odbrani ma`i za borba. kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. a rekata. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici.3 8 5 Mojs 28.N. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe. volovi i kozi .s# do dvete moriwa.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok. 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa. neodlo`no taka napravi. 18 mnogu hrana. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema.5 s# do Ekbatana. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja. po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena. asirskiot car. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici. a i golem broj ovci. go probode so kopje. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta. cela Judeja i site koi Est 1. 17 Zede golem broj kamili. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena. gi povika kaj sebe site vojskovodci. kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam. 2. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba. Damask i Sirija. i go uni{ti edna{ zasekoga{.” 14 Taka Olofern. 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1.9 38. ubedlivi so svojata sila. asirskiot car. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji. se razgovara{e za odmazda. deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav.40 2. mu ja ras4 Car 18. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv.40 Is 46.

carot na Asircite. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno.8 3. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata.7 11. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja. koi `iveeja vo Judeja.40 23 Is 66.16 5 Mojs 2. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. blizu do Dotaim. koi velea: 2 „Eve. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna. site nivi im gi izgore. 3 Na{ite ku}i.1 Lk 14. pravi so nas {to saka{. koja{to e na sever od Gorna Kilikija. koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim.” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki. 9 [tom dojde kon Ezdrelon.pe{acite.25 Ps 54. Vetoron. bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani.32 4. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael.14-22 2 Mak 13. stigna do oblastite na Jafet na jug. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci.19 24 Dan 11. 26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan.27 2 Mojs 15. kaj golemata Judejska klisura. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim.609 JUDITA 21 Jona 3. toj ja povede celata svoja vojska . ju`no od zemjata Heleonska. na{ite mesta.5 8 Dan 6. vo Hova. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{.34 1 Car 18. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. 24 Potoa. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor.11 14. `rtvenikot i domot na Gospod. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi. s# do izlezot na morskiot breg.4 9 1. Esora i dolinata Salim. gi zagradija so yidovi naselbite. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva. - 4 3 . otide vo planinskite predeli. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog. 22 Ottamu. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. pesni i svirki. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa. vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor. poliwata im gi opusto{i. koi se nao|aa nasproti Arabija. site nivi so p~enica.24 28 2 Mojs 15. gradovite im gi ograbi. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi. 4 Eve. pa|ame ni~kum pred tebe. neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi. koi se nao|aa na niv. Velmen i Erihon. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon. stadata i ovcite im gi zede. otkako go premina Eufrat.6 3 Car 1. Kona. pa postavija logor blizu do gorata. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog.3 Ez 38.36 3 1 Mak 12. blizu do Dotaim. 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska. 7 1 Mojs 31. kowanicite i onie so kolite. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. koi `iveeja vo pustinata.36 2 Sol 2.8 Ezd 6.20 Sud 11.

i nivnite `eni. Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi. 24. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli.7 Ps 101.13 10 1 Mojs 42.2 26. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi. 10 I tie.3 Joil 2.17 15 Is. Kogo Go bea poznale. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici .1 13.N. 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod. i nivnite deca i nivniot dobitok. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji. a svetili{tata nivni . koi `iveeja vo Erusalim. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2.1 2 Let 20. 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite. 2-3 9 1 Mojs 12. i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato.19 Neem 9. 11 Site Izrailci. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga.31 Is.2 2 Mojs 1.17 13 2 Mojs 2. na Onoj Bog. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod. pa gi povika site moavski na~alnici.7 . 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska.27 7 1 Mojs 11.N. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija. se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga. voda~ot na site sinovi Amonovi. koi bea vo Erusalim. koi bea vo Haldejskata zemja. 7. 2 Toj se razgnevi mnogu. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot.1 4.3 14 2 Mojs 29. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj. 10 Ottamu otidoa vo Egipet. i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska. 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas . za radost na neznabo{cite.25 5.10 4. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci. toj upotrebi itrina protiv niv.25 14. koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta. 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo. 11 Protiv niv se krena egipetskiot car. i `enite nivni i decata. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi.9 2 Let 20.6 Neem 9.na uni{tuvawe. pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci.na oskvernuvawe i podbivawe.14 15.44 Est 4.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini.veteni i dobrovolni darovi od narodot.2 1 Mak 3.38 4 Mojs 28. so milost da go poseti celiot dom Izrailev. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot.1 2 Mak 10. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna . 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja. prepa{ani so vre}i{te. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. sinovi hananski.5 5 Go izvestija Olofern. gi 2 4 Car 24.8 2 Mak 1. 8 11. srebro i mnogu dobitok. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior. padnaa ni~kum pred hramot.24-25 3.

” 22 Koga Ahior prestana da govori. otkako se obratija kon svojot Bog. gospodare. gi te2 Mojs 3. 4 ]e gi izgazime. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini. koi bea zapusteni.1-14 Is 61. 24 Oloferne gospodare. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica. Nema da se dodr`at pred na{eto lice. Ahiore. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi. a tie se naselija vo ridskite predeli. odnovo go zazedoa Erusalim. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci. da ne vojuvam protiv narodot izrailski. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda. Perizijcite. tie se negova zapoved.N.na tie begalci od Egipet. koj si ti. ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi.12 19 Ez 38. }e gi pobedime kako eden ~ovek. za{to Bog be{e so niv. 13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite. velikodostojnicite na Olofern.27 5 Mojs 1. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam. amonski naemniku. gospodarot na celata zemja.7 Er 24. a nivniot Bog nema da gi spasi. 5 A ti.8 18 4 Car 17. se vratija od raznite krai{ta. 6 A koga }e se vratam. tie }e stanat plen na tvoja. 19 A sega. Jevusejcite. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie.9 2 Mak 3. Taka govori carot Navuhodonosor. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. 16 I. kade {to bea rasprsnati.8 21 3 Car 9. 20 Zatoa.20-33 3 Mojs 26. Olofern.5 Neem 9. 24. da pojdeme 4 Car 18. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime. Sihemcite i site Gergesijci . za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6.2 3.N. slugite na na{iot car.3-12 5 Mojs 28. otkako gi isteraa Hanancite.10 13 2 Mojs 14.5-6 .`iveeja vo nea dolgo vreme.8 nitu sila za `estoko vojuvawe.11 vedna{ da bide ubien.36 22 Er 26. 3 Nie. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod .20 Is. 17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog. site }e zaginat. ti i platenicite Efremovi. vrhovniot zapovednik na asirskata vojska.21-22 19.39 8. site onie {to stoeja okolu {atorot. 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani. 6 Is 34. Bog Koj ja mrazi nepravdata.21 ta vojska.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe. sre}ata be{e so niv.1 4 Mojs 13. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite. 21 Ako.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi.46 15 Is. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja.Dan 3.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38.1 17 2 Mojs 23. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. 3 16 5 Mojs 7.5 6.7 Ez 32. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog. i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav . pak. Taka govori toj. tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata.35 protiv niv. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli. a zborovite negovi ne se popusto re~eni. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5.

7 5. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici. za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. Ni visokite planini. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i .13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite.7 2 2. poslu{aj go na{iot zbor.1 . 18 Toga{ narodot padna ni~kum. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a. se dobli`ija do nego.6 7 9 5. nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila.612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem. Go stavija Ahior srede siot narod. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski. koi bea izlegle nadvor od gradot. . ni dolinite.1 dat vo Vetiluja. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar.20 4 1 Mak 6.1 4. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska. 12 Koga gi zabele`aa. a vo dol`ina .pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici.16 {ator. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv. da go fatat Ahior i da go odvePs 83. 15 koi vo toa vreme bea Ozija. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite.site moi Joil 2.15.16 zborovi }e se ispolnat.29 te na sinovite Izrailevi. 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja. da go predadat vo raceDela 4. sinot na Melhiil. koi go ~ekaa vo negoviot 19. Ti rekov . gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori. 7.9 134. pokraj izvorot.5.12 10 4. tuku vo viso~inata od svoite gori.od rodot na Simeon. 13 A tie. i sekoj ma` so pra}ka vo raka. 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. znaj deka 16 }e se posrami{.5 2 Car 14. 7.od Vetiluja do Kijamon. kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare. go vrzaa Ahior. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost. kade {to `ivee. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod. Bo`e nebesen. sinot na Miha . 40-41 9. Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi. sinot na Gotoniil. 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto.go pazea preminot i frlaa na niv kamewa. 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja. lu|eto od gradot na vrvot od planinata.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni .Tebe. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja.” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija. no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa. i Harmi. 14 A sinovite Izrailevi. Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja. Havrij. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini. koj e sproti Ezdrelon. i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja. tie go grabnaa svoeto oru`je. otkako se pribli`ija do gorata.

15 4. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa. }e napravime kako {to velite. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod. Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja.21 7. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor. 27 za{to e podobro da staneme niven plen. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci. a `enite i decata .12 20.10 Sud 3. bojnite koli i kowicata. 22 Iznemognaa nivnite deca. i `enite i decata: i. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata. `edta }e gi premali. pred da dopre do niv na{iot me~. i Gospod. 21 a i rezervoarite im bea prazni.10 27 2 Mojs 14. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim.14 19 4. Gradot zapadna vo dlabok o~aj.7 28 5 Mojs 4. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod.16-17 14 4 Car 6. 23 Toga{ siot narod. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. svojot Bog. a pomo{ nikakva ne ni dojde.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog. a so niv i pet iljadi Asirci.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad.29 2 Mojs 14.15 6. Bog na na{ite tatkovci. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a.12 25 Sud 2.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite.26 30.5 Pla~ 5. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme.4 24 Sud 11.po nivnite domovi. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. mladincite. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori.11 11 Zatoa. }e bideme nivni robovi. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena . koj se nao|a blizu do Hus.25 25. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi.13 Pla~ 2.613 JUDITA 12 6. pa }e go predadat gradot. nema da n# ostavi zasekoga{. `enite i decata. }e padnat po ulicite na svojot grad. otkako se ulogorija vo dolinata.6-7 10. Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot.3 Pla~ 4. gospodare. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a.3 6.9. Navistina. nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie. ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi.5 7. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a. 25 Nie sega pomo{nik nemame. 31 Ako izminat ovie pet dena. a toj e kaj potokot Mohmur.16 Amos 8. no `ivotite na{i }e gi zapazime. 21 Ez 4. 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad.9.4-9 22 Er 14.19 .27 18 6. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka.11 15 5. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas.

ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena. kako }e Go razberete Boga. vo denovite koga Toj }e posaka. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne. sinot na Oks. 11 Koga dojdoa kaj nea.60 18 Ps 43. }erkata na Merarij.7 . ako bideme pobedeni. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. 10 Taa ja isprati sluginkata. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{. Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti. sin na Sarasadaj. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a.11. sin na Ananija.30 7 Est 2. so toa }e padne i cela Judeja. bra}a. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas. si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla. 33-34 1 Kor 2. poradi {to go udri son~anica. sin na Natanail. sin na Ilija. 2 Nejziniot ma` Manasija.614 JUDITA 8. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne.6 2. sin na Josif. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog. sin na Gideon. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot.12 Ps 138. 13 2 Mojs 17. 17 Zatoa. ni narod. svetostite na{i }e bidat razgrabani. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite. ne prognevuvajte Go Gospoda.3-6 22 3 Car 9. sin na Helkija. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi.1 4 Mojs 1. kako {to bilo nekoga{. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata. umre koga se `nee{e ja~menot. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti.16 15 Dan 3. 7 Be{e li~na i privle~na. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod. sin na Elijav. Koj sozdal s#.12 3 4 Car 4.9 14 Is 40. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. no nikoga{ ni{to nema da razberete. sin na Elkija. Havrij i Harmi.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate.25 1 Mak 3. ni pleme. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot. 21 Za{to.17-18 16 5 Mojs 23. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli. da gi povika Ozija.17-20 19 Ps 77. sin na Oziil. stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot. od istoto pleme i od istiot rod. slugi i sluginki. sin na Salamiil. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. 15 Za{to. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga.13 Mih 4.27 4 Car 6.7 11 7. sin na Izrail. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite.2 Ps 94.2-3 Rim 11. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu.58-62 20 2 Mojs 20. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo. koja rakovode{e so celiot nejzin imot. sin na Rafain. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. sin na Ahitov. na{iot Bog.18 17 2 Car 15. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. pred o~ite na na{ite neprijateli. go pogrebaa kaj negovite predci. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi. 18-20 5 3 Car 21. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro. dobitok i nivi.17 Jov 42. taa im re~e: „Poslu{ajte me. ni grad. So seto toa taa upravuva{e. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom.

$ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. Asircite se namno`ija vo svojata sila. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme.615 JUDITA 25 5 Mojs 8. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli. se gordeat so silnite race na pe{acite.1 2 Mojs 30. taka postapuva i so nas: za da se popravime. koga vo Erusalim. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod. Koj gi uni{tuva vojnite. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me. a ne za da ni se odmazdi.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9.3 Ps 32.7 2 Mak 8. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci.29 Is 24. 31 Ti si pobo`na `ena.10 48.4 7 1 Car 17.3 26.9 Ps 77. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna . vo domot na Gospod.1 2 Mak 14. 8 Imeto Tvoe e Gospod.50 . go re~e so blagorodno srce. toa i se javuva. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe.45 4 Car 19.23-24 Ps 19.2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est.20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. O. kako go proveruva{e Isak. poslu{aj me mene. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod.12 Ps 78. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite. 7 Eve. lakot i pra}ata.17 Mk 5. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite. koi revnuvaa so Tvojata revnost.2 Mudr 18. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. }e go pretvori vo bes~estie. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite. na{iot Bog. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat. Ti udri po robovite i gospodarite. no sepak tie go napravija. s# dodeka ne go napravam.7 2 Mojs 15.2 27 Ps 16. 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes.11-12 Otkr 3.19 9 3 2 Mojs 12. tuku Gospod. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam.13 8 2 Mojs 15.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta. }e napravam ne{to. Bo`e moj. kopjeto.34 Lk 7. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa.9 Sud 4. 24 I taka. Bo`e na mojot tatko Simeon. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni. a ne znaat deka Ti si Gospod.35 31 1 Car 12. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum. taa.ja oblea so krv. udri po vladetelite na nivnite prestoli. I tokmu toga{.11 29 Izreki 20. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj. 3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e. 6 Toa {to si go namislil. Bo`e. velej}i: ‚Eve.18 32 5 Mojs 4.4 Mt 26. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo. {to si namislil . izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi.3 Avak 3. pak.33 35 5 Mojs 32. na{iot Bog {to n# proveruva.11 6 Varuh 3.2 Izreki 3.22 5 Is 46.11 28 Jov 29. }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed. bra}a.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25.43 1 Car 1. se nadevaat na {titot.19 4 Car 19. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto.toa i stanuva. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa. kadea so ve~eren temjan. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}.

obetki i site drugi nakiti. vleze vo sobata. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim. 11 Koga odea po dolinata.5 Sud 4. 4 Na nozete svoi obu sandali. 2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar. i itrinata moja.9.9 38.18 1 Let 29.” Judita se pokloni pred Boga.17 .616 JUDITA 9 te. Ti si Bog na poniznite. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini .7 Is 10.Havrij i Harmi. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj. 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena. grivni.12 4 1 Mojs 38.19-20 8 1 Car 1. 13 Odam kaj Olofern.19 Neem 9. odi pravo vo {atorot. Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena.25 15 Sud 1.24 Er 21. Gospodare na neboto i na zemjata. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. a voda~ot zaedno so negoviot sluga.2. prstewa.11 10.6 14 3 Car 18.37 4 Car 19.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara.3 Est 2. . se iskapi. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot. se pomaza so mast mirizliva. 9 Vidi ja nivnata naduenost. taa izleze zaedno so svojata sluginka. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat.18 13 Sud 1. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo.18 16.12 10 13.18 7 10. a na{ite lu- 5 1 Car 25.18 12 Ps 102. napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” . gi sretna asirskata pretstra`a. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme. si stavi |erdani. 17-22 9.53-54 11 1 Car 14. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto. napolni torba so bra{no. Sozdatele na vodite.18-23 li{te.na napu{tenite i spasitel na beznade`nite. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila.54 3 Ruta 3. 12 Bo`e na mojot tatko. se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi.1 3 Car 8. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta.” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. zastapnik na nemo}nite.” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv.19 1 Mak 4. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik.15 14. po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. 10 Koga $ ja otvorija vratata. a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog.14 Is 4. su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. pokrovitel .6 1 Mak 3. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}. protiv Tvojot svet dom. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina.

za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo. tuku neka ostanat vo tvoeto srce. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um. carot na celata zemja. ete.1 tebe. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi.10.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi. za{to gi nadvladea grevot. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka.23 2 Car 14.24 2 Car 14.36 11 Ps 77. 5 9. Naprotiv. 18 Vo logorot site se voznemirija. ako tvojot narod. a poradi nea. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi. a nemaat ve}e ni voda. 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie.59-62 11 . dodeka da go izvestat za nea.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh. no tie samite se vinovni za toa.14 Dan 2. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern. nemaj strav vo tvoeto srce.12 7 Er 27. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela. za{to tie {to }e ostanat. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja.4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi. toj }e postapi dobro so 11. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro. a i me~ot nema sila nad nego.7 1 Car 25. smaragd i skapoceni kamewa.15 predadat vo negovite race. ne pla{i se. nemaj strav vo tvoeto srce. ne be{e me prezrel. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo. mo}en gospodare.13 1 Car 25. zad edna zavesa od purpur. a niv da gi stigne smrtta. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija.6-8 2 Mak 8. 4 Nikoj nema da te navreduva. toj izleze vo predniot del od {atorot.31 Ruta 3. bidej}i nivnata hrana se svr{i. sekoj }e ti pravi dobro. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10. 2 Pa i sega. 7 Da `ivee Navuhodonosor. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa.6 28. 16 Koga }e se najde{ pred nego. so koj Go razgnevija svojot Bog. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor. i na sinovite Izrailevi. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. no Olofernovite slugi ja podignaa.38 Varuh 3. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno. zlato.13 10.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern. 22 Koga go izvestija za nea.16 10 3 Mojs 26.” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18. 10 A sega. bidi hrabra. koj `ivee vo planinskite krai{ta. 12 I.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka. a pred nego nosea srebreni sve}nici. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. osven koga gre{at pred svojot Bog. tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski .617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice.

Ako napravi{ s# kako {to re~e.28 9 2 Car 3. gospodare moj. pa i sega. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre.6 Mudr 16.5 2 Dan 1.64 kon. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite.8 12 6 Ps 62. koga }e ~ue za niv.10 4 Mojs 18. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. Judita Mu se mole{e na svojot Gospod.36 21 5 Mojs 28. 16 Ete za{to i jas. kade {to se pazele srebrenite sadovi.8-19 Neem 12. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to. zaedno so tebe. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite. Se razbudi pred utrinskata stra`a. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna.11 Lk 2. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22. izbegav od niv. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie. otkako razbrav za site ovie raboti.11 Er 19. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot.8 Ruta 1.44-47 16 1 Car 3. vo izvr{uvaweto na dela. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev. 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja. me|u nas nema nieden od tvojot rod. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. a prikve~er $ donesuvaa hrana. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot.37 19 Mt 9. Ostana vo logorot tri dena. Site se voshitija od nejzinata mudrost. tie }e go napravat toa {to naumile. s# do samiot Erusalim.16 Mt 26.1 Dan 1.” Zapoveda da ja odvedat tamu. 15 I {tom im dojde toa re{enie. jas tvojata robinka.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite. 10 . koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi. 8 Koga izleguva{e. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja.35 10 Est 1. Bog me prati da zemam u~estvo. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene. Srede nego tvojot prestol }e go postavam. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva.13 12.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. koga }e ostanam so tebe. Spie{e taa do polno}. 23 Er 27.3 11 Est 1. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska. 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil. od koi }e se vxa{i celata zemja. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri. tvojata robinka.3 17 Ezd 5. gospodare moj. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. tvojot Bog }e bide i moj Bog.

Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas. 3 Sud 4. od malo do golemo. 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu. Judita zastana pred legloto negovo.19 1 Mak 16. bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede.18 10 2 Car 4. da jade potprena na niv. 13 . bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi.4 5 5 Mojs 4. 10 Taa ja stavi vo svojata torba.19 4. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot. sovladan od vinoto.14 20 2 Car 13. Potoa. i. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega.29 Ps 93. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice.28 Is 28. a da ne porazgovarame so nea.20 13 Prop 9. Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti. Istoto mu go re~e i na Vagoj.30 13. a Vagoj.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas.619 JUDITA 12 1 Mojs 38.20 9.2 Sud 3.7 11 Ps 118. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor. Site otidoa da si po~inat. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj . denes da bide{ kako edna od asirskite }erki. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini. 13 Se sobraa site.10 Rim 8. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice. kako i denes {to ni ja podari. koi se dignaa protiv nas.pred Olofern. Olofern. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim.7 4 10. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi.5 Prop 10. gi primija. da pie{ vino zaedno so nas vo veselba.16 7 1 Mak 7.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar. 7 se dobli`i potoa do legloto.” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. obete izlegoa na molitva. otkako ja otvorija portata. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete. gospodare. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite. toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt. Bo`e na sekoja sila. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv. pa otide i si legna.47 2 Mak 15. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. Otkako izlegoa od logorot.7 Os 7. kako i obi~no.31 9 1 Mak 7. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli. go zatvori {atorot odnadvor.3 Est 5. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija. 2 Judita ostana sama vo {atorot.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata.1 Amos 6.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov. ja otka~i zavesata od stolbovite. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli.30 8 Is 8.8 15. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. Bo`e na Izrail. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto. padna na svojata postela. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea.9 15 Ruta 3.47 2 Mak 15. kako {to prave{e sekoj den.

9 2 Car 4.5 6.37 20 1 Mojs 22.55 18 1 Mojs 14. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava. zad koja le`e{e pijan.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata.46 7 2 Mojs 15. padna ni~kum.10 2 Mak 15. eve ja i zavesata. 5 No. falete Go. 2. i kon site drugi na~alnici. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata. voda~ot na asirskata vojska. falete Go Gospoda.13 Lk 1.2. pred da go napravite toa.5 13 1 Car 14. koja be{e srede narodot. bra}a. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot.8 2 Mak 15.11 Dan 2.13 1 Mak 4. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail.16 1 Let 16.1 1 Car 31.47 2 Mak 15.N. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite.10 16 2 Mojs 23. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite. toj padna pred nozete na Judita. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta. no ne sleguvajte. }erko. 7 Koga go podignaa.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den.63 6 Is. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli. do denot koga se vrati. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod.16 15 Sud 4.24 17 Ps 107.36 1 Mak 13. Gospod go porazi so raka na `ena.24 Lk 1. ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod. 14 . 11 A koga se zazori. }e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. Ti Koj denes.48 11 1 Mak 7.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka. koga gi zdogledaa.od denot koga izleze. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi. koga nie pa|avme. sekoj neka go zeme svoeto oru`je. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena.24 Est 8. 9 Koga prestana da zboruva.48 Is. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene.20 Dan 13. narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici. 6. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli.17 19 8. ti izleze pred nas. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda. a nego da go isprati kaj nas vo smrt. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{.N. poveruva iskreno vo Boga. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15.620 JUDITA 14 Ps 65. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto.” 17 Siot narod se v~udovide. 12 Sinovite asirski. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici. 10 A Ahior.19-20 Sud 5. Mu se pokloni na Boga. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene.32 5 5. otkako }e go zemat svoeto oru`je.58 10 2 Mojs 12. 13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern. da e blagosloven Gospod Bog. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi .32 Mt 26.42 9 1 Mak 4.14 Sud 5. gonete gi.11 14.

13 Ps 146. site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat. zagospodarija so s#.17 11 1 Car 17. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot. a siot narod ja prifati nejzinata pesna.3 19 1 Car 4.25 1 Car 5. 10.1 14. nivnite du{i se ispolnija so strav.16 1 Car 11. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime. sostavija za nea hor. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i. 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi. a glavata mu be{e otse~ena.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot. Bevaj. 8 10 13. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem.8 13. 17 Potoa vleze vo {atorot. 9 I {tom izlegoa pred nea. site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim.11 2 2 Mojs 15.53 sela vo planinskite predeli.9 izobilen. postilki i seta poku}nina. site srebreni sadovi. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor. eve go Olofern na zemjata. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli. sekoj od niv hrabar ma`.13 2 Car 1.46 6 3 Car 7. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli. se stapisaa. Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim. ti si najgolemata izrailska gordost.20 1 Car 18. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i.22 1 Mak 7.7 16. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. koj be{e pre. 15 No koga nikoj ne mu odgovori.N.1 17 1 Mojs 31. potr~aa po niv da gi gonat. no ne ja najde.20 Ps 71. Toga{ sinovite Izrailevi. za{to onie robovi se osmeliSud 3. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa. pla~ej}i i lipaj}i.54 Ez 39. 16 Izvika so siot glas.34-38 2 Car 1. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta. gi raskinaa svoite obleki.2 Let 20.25 12 2 Mojs 15. ~a{i.25 ninata zedoa golem plen. a glavata mu ja nema.4 7 A sinovite izrailski.4 16 1 Mojs 27. a vo ram.6 14 Er 31. i ja raskina svojata obleka. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea. i gradovi i 1 17. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci. go ograbija i mnogu se zbogatija.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena .10 2 Let 20. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin. 5 Otkako razbraa za seto toa. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est.11 4 Sud 7.24 3 Car 20.3 Is. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita.11 Est 4. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka.1 Ps 32.20 5 1 Car 14. I onie {to se nao|aa vo {atorite.33 18 Sud 9. site izrailski sinovi. pejte Mu na Gospod so kimvali. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat.45 1 Car 13. otkako se 7 Car vratija.3 147. vo koj prestojuva{e Judita. 2.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern.11 15. Taa go zede seto toa. taa i onie {to bea so nea. pejte Mu pesna nova. so venci oven~ani i so pesna na usnite. koga ~uja {to se slu~ilo. da ja vidat Judita i da ja pozdravat.621 JUDITA 15 gospodar.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{.7 15 16 . zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova. ja natovari svojata maska.

7 97.12 24 1 Mojs 50. mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e.nego go pogubi. Gospodi.golem e zasekoga{. a koga narodot se o~isti.10 49. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj.tie se dadoa vo begstvo.9 Sir 9.15 20 1 Mak 4.6 Sir 10.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto.28 vreme be{e slavna po celata zemja. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot. a kamewata od Tvoeto lice . no onoj {to ima strav od Gospod . decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki. ne go soborija sinovi Titantski. Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija.30-31 Tov 14.Ti si blag i milostiv. i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka. Judita otide vo Vetiluja.20-21 12 2 Let 20. a kowite nivni gi prekrija bregovite. 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori. me~ mu pomina niz grloto.13 11 Sud 7. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat. a ubavinata mu ja pleni du{ata. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila.9 Os 14. so ubavinata na svoeto lice . Otkako po`ivea sto i pet godini. glasot svoj go podigna narodot moj. a Midjanite .66 14 Ps 32. 21 . Ti go isprati Duhot Tvoj . Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . taka ginea tie od silata na Mojot Gospod.3 9 12.od smelosta nejzina.25 Ps 78. a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite.11.31 8.28 19 4 Mojs 31. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti.8 18 2 Let 20.9 104.1 16 Ps 39. nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj.13 Sir 22. Manasija. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna.}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela. si oble~e obleka lenena za da go pleni. no za onie {to imaat strav od Tebe . ne go napadnaa sinovi xinovski.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim.15 39. 19 Sadovite.30 Sir 42.6-7 7 10. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica.49-54 Mih 4. Ti si velik i slaven. {to $ gi podari narodot. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod.5 Sir 16.so dobrovolni prinosi i darovi.23 23 1 Mojs 25. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena. 3 Dojde Asur od severnite planini. 15 Ps 17.10-11 5 Ps 32. i tie nastanaa. na Boga Mu se poklonija. tuku Judita. 6 Nasilnikot niven. . ne go skr{ija momci.58 13 Ps 32. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`.10 17 Er 10.10 1 Car 31. Sud 3.622 JUDITA 3 Ez 38.30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite. narodot moj nemo}en izvika. 9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. Judita mesto `rtva.3 21 3 Car 8. a tie se zbrkaa. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast.24 25.kako vosok }e se stopat.i se uredi s#.19 4 2 Mojs 15. 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. dojde so desetici iljadi svoi vojnici. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli. 20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. a onie se prepla{ija. 25 Vo vremeto na Judita. a Judita ostana vo nego. 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod. od denot koga umre nejziniot ma`. i se pribra kaj svojot narod. Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den .16 Pesna 4. doen~iwata v zemja }e gi tresne. Mu gi podari na Gospod. }erkata na Merarij.

~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. vavilonskiot car. a vo prviot den od mesecot nisan. stradawe i golem nemir po zemjata. od Indija. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor. q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen. 1. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. od Venijaminovoto koleno. zemjotres i nemir po zemjata. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. b) Ovoj Judeec. golema reka so mnogu voda. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. i mu dade i podaroci za toa. judejski funkcioner. stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. bea pogubeni. sinot na Amadat Vugeecot. i Mardohej. grmotevica. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. Odreden broj ugledni Judejci. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. Semeev. d) A. koj `ivee{e vo gradot Suza. k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na . za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. sinot Jairov. pla{ej}i se od zlo za sebesi. proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. i) Mardohej. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. koi go ~uvaa dvorecot. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman. |) Nivnata borba be{e golema. ete. Kiseev. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g. pa s# do Egipet. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. Hristos). Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. rakovodena od Mardohej. pr. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. Ovde. otkako se razbudi od toj son. skrb i pritisok. koi Navuhodonosor. a slu`e{e vo carskiot dvorec. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. v) Toj be{e eden od plenicite. Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. son vide Mardohej. Gavat i Tara. pa mu javi za niv na carot. prviot minister na carot Ksekrs.6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. Na~inot na koj Estira. be{e golem ~ovek.1 Ezd 4. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks.

I im re~e carot na mudrecite. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma.18 13 Dan 2. toj priredi gozba za site svoi kne9.28 3 Car 21. Sitar.18 4 Car 11. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe. Meres. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13. Zetar i Karkas .6. koi }e ~ujat za postapkata na caricata. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16. Tarsis. a carsko vino ima{e vo izobilie. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i. soop{ten preku dvorjanite.2 Neem 1.27 5. soop{tena preku evnusite.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7. toj im re~e na Mehuman. Bizeta. kolku i da e golemo.9 7.sedum persiski i midiski knezovi.5 5. 2 vo toa vreme.7 2 Car 11. 19 Ako mu e na carot ugodno. no taa ne oti{la.8 8. sedum24. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25. visea na mermernite stolbovi. Avageta. spored bogatstvoto na carot.12 21 2. {to slu`ea pred carot Kserks.9 zovi i slugi. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot.” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan.3 11. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina. za{to taa be{e mnogu ubava. neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. od zelen.7. za vreme na vladeeweto na Kserks. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den.8 prestolninata Suza. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo. od najgolem do najmal. koga srceto na carot se razveseli od vinoto. Marsena. Bigetaj.28 Dan 6. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks.4. koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina.19 Dan 8.1. a i golemi karanici. koi gi poznavaa porane{nite vremiwa. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. 10 5 Mojs 17. Harvona.8 1 Car 15.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena. podobra od nea.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3.7 dvajcata carski evnusi. 5. Admata. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi. Memuhan . . }e im go ka`at toa na site carski knezovi. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci.7 14 2 Car 25. 13 Carot mnogu se razgnevi. `olt i crven mermer.25 svoite oblasni upravnici.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26.sedum evnusi. za srebreni alki.2 carskiot dvorec. od najgolem do najmal. i jarosta plamna vo nego.12. za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda. 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi.2. Potoa.9 we. bel. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski. i }e ima gordelivost.1 2 Let 7. bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj. 15.2. carot Prop 9.7 priredi za narodot svoj.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved.5.8.19 19 8.4 .

osven ako carot ja pobara{e. sin na Jair.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj. 5 3 Car 1.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. od Venijaminovoto pleme. }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj. vo `enskiot 29.8-9 za nea.3 {to e potrebno za doteruvawe. i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki. bidej}i taa nema{e ni tatko. i }e ja povikaa po ime. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea.625 ESTIRA 2.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki. sin na Kis.odnosno Estira . . 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego. i toj postapi taka. vo negoviot carski dom. go{tevawe poradi Estira. . 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj. sin na Semej. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa . Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice.11 1 Car 25.15 carot.13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2. odnosno vo mesecot tevet.}erka na ~i~ko mu.3-5. ~uvar na `enite. i ve}e ne vleguva{e kaj carot.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot. I {to i da pobara{e taa. 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov. Kserks.17 39. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata. toj se seti na Astina i na 5-7 16. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. a po smrtta na tatko $. 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2. ni potekloto svoe. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik.9 Astina. 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite. 2.3 Car 10. ~uvarot na `enite.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7. i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj. }erka na Avihail. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi. 2 . Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. 15 Koga dojde vreme za Estira. i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka. ~i~ko na Mardohej. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9. taa ne pobara ni{to.da odi pri carot. ni majka. . pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. vo desettiot mesec. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de. po ime Mardohej. osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. ~uvar na `enite. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni. opredeleno za `enite. vo carskiot dom. proterani zaedno so judejskiot car Jehonija. toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. vo sedmata godina od caruvaweto negovo.7 nea. bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost.36-46 2 I rekoa carskite slugi. i da im dadat s# 21.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1.2 Neem 7. {to mu sluEzd 2. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16. otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#. taa da stane carica namesto Dan 1. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor.

kako {to zapoveda Aman. 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni.15 vo. vo trinaesettiot negov den. do knezovite na sekoj narod. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12.1 Kserks.1 Mojs 16.14 Neem 11. i tie dvajcata bea obeseni na drvo. 2 i site slugi na carot. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 . toj sepak ne gi slu{a{e. i imotot niven da bide razgraben. odnosno.1 den i od mesec na mesec. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. od koj narod e Mardohej. 22 Koga dozna za toa. Toga{ mu javija na Aman. kako narod na Mardohej. 13 9 Ako mu e na carot ugodno.9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. pogubeni i istrebeni site Judejci.22 treba carot taka i da gi ostavi.17 Jona 1. sin Amadatov. bidej}i taka be{e zapovedal carot.” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec.28 pred carskata porta.8 Mojs 23.do namesnicite od Indija do Etiopija. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena. i padna `drep. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst. no bidej}i mu rekoa. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1.6 19. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica. pa ne 1. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman.11 veda da bidat istrebeni.na sekoja oblast so nejzinoto pismo.7 {e pretpo~itan Mardohej. vo eden den. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat. koga Mardohej sede{e 4 Car 25.4 Dan 3. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten.9 22.da ne se gordeam so vlasta. 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41.Sud 10. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej. 3. pravi so niv {to saka{. rasprsnat me|u naro. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi.31 op{ti na caricata Estira. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman. se ozlobija poradi toa {to beIs 34. od najgolem do najmal.4 va{e i sega taka. zakonite nivni se razlikuvaat od 19. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod. do carskite namesnici na sekoja oblast.8 „Ima eden narod. deca i `eni. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. neka zapo8. da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej.12 tiot mesec. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo.24 pragot. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme. odnosno mesecot nisan. 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego.626 ESTIRA 21 dohej. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i. i be{e napi{ano. se ispolni so gnev. odnosno mesecot adar koga Ezd 4.24 zakonite na site narodi. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks . mesec adar. koi go ~uvaa 9. Mardohej $ so1 Let 24. da upravuvam sekoga{ krotko i mirno. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis.4 23. . jas sakav.12-15 2. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec. 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den. .

12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{. protivej}i se na na{ite nameri. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina. v) 8. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. d) I taka.1 Jona 3.3 carot i povelbata negova. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira.3 Joil 1. ostanuva `iv. gi osudil na smrt . i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta. |) nie zapovedavme. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite. i deka vodi `ivot.34 vtora po carot ~est. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek. Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto.site.14 No. na 2 Mojs 14.3 2 Car net. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol. kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea. 18. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor. 13.10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#. a gradot Suza be{e voznemiren.8. g) ni objasni deka 44.14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes. izvr{uva najgolemi zlostorstva. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. 10 I mu re~e Estira na Hatah. 5 Toga{ Estira go povika Hatah. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj.36 22. caricata silno se vozbudi.Jona 3. ta taa da doznae za s#. No toj ne gi primi.11 to.38 te i so pepel. vtoriot ~ovek po carot. eden od evnusite na carot.3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie.” . izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8. ja raskina oblekata. i na{ vtor tatko. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e.Is Er 48. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved. onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj. samo onoj.18 koj na~in da go napravam toa. koj e postaven kako nadzornik nad robovite.3.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast.13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi. i za opredelenoto koli~estvo srebro.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod.za{to Aman.5.37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37.smrt.5 Mih 1.29. koga gi zapra{av sovetnicite. i. stavi vrz sebe vre}i{te i pepel. Joil 1. kako zakon. 2.9 ~ewe i vikawe.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ . go o~ekuva edna presuda . tu| na zakonite. ispra}aj}i go.12 Dan 9. a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja.b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. bilo toa ma` ili `ena.16 2 I dojde do carskata porta i zapre. objavena vo Suza. A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena. a da ne e povikan. koga taa se vospituva{e pod negovaa raka . toga{ Aman. pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2. zaedno so `enite i decata. 8 i mu vra~i prepis od povelbata.” 12. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den.

i. koja sum sama i nemam pomo{nik. da Go vospevame Tvoeto ime. Care. da im ja zatnat ustata na onie. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost.predaj go na sram! n) Spomni si. m) Ne predavaj go. spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. Judita 4. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. i postete za mene. i na{ite tatkovci . i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. Gospodi!” . za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni.15 dom. i sekoe mesto. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. da gi istrebat Tvoite naslednici. I koj znae. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. Mu se mole{e na Gospod. osven na Tebe. jas ne go pravam ova od gordelivost. mojot Gospod. Gospodi. i s# {to e ~udesno pod neboto.7-8 50. osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene. i klevetnikot protiv nas . Gospodi. za ve~ni naslednici. Gospodi.neka zaginam. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. g) Ti znae{ s#. ta. pomogni mi mene. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu.20 14 na{a vo veselba. Gospodi.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme. obzemena od smrtna gor~ina. koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik. velej}i: 16 „Odi. taka `iveej}i.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. za koe si im govorel. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. iako e toa i protiv zakonot. go pokri so raspu{tenata svoja kosa. a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. i plotskiot car da se veli~a doveka. si go izbral i me|u site drugi narodi. j) Sum slu{ala. za . Bo`e. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta. otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. i ne pijte tri dena. |) I sega. 2 Let 20. d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu. pa ako zaginam .me|u site nivni predci. Bog Izrailev. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. kako {to mu pora~a Estira. ni dewe ni no}e. Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. po{tedi go Tvojot narod. y) I caricata Estira se oddade na Gospod. na Gospod. koi Te proslavuvaat. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. Bo`e Avraamov. Gospodi.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti. mnogu go ponizi teloto svoe.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja. Gospodi.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. i ne jadete. i si go izvr{il za niv ona. i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot. e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo. Ne gi pogubuvaj ustite. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. mesto so skapoceni masla.12. koj da Ti se protivi. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. Ti si Gospod na site. oble~e obleka za `al i taga i. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite. Gospodi.

22-23 e.12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6. }) Bo`e. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina. Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila. dojdi!” 5. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e.4. g) Koga go svrte liceto svoe. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene.6 7. taa najde milost vo o~ite negovi.8 2 I carot go podade kon Estira zlat.5 9.7. toa }e ti bide dadeno. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. koja sum sama i nemam drug pomo{nik. pak. Gospodi! p) Ti s# znae{. za{to na{ata 1. Gospodi. izvalkan so krv od mese~en ciklus. celiot vo zlato i skapoceni kamewa. osven Tebe. i spasi me od mojot strav. otkako prestana da se moli. no srceto $ be{e svitkano od strav.1 gibel negova i na negovite istomisle4. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost. 6 I koga carot saka{e da pie vino. kako da be{e ispolneto so qubov. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5.b) No dodeka govore{e. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo. pa }e postapam spored carskiot zbor.9 odredba e za obi~nite lu|e. kako angel Bo`ji. i site slugi negovi ja hrabrea.629 ESTIRA 5. o) nas. . d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo. osven za Tebe. Bo`e Avraamov. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en. otkoga se izmeni mojata sudbina do denes. a liceto $ be{e radosno. tokmu sproti vlezot na domot. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno. Koj ima{ sila nad site.se gnasam od nego kako od partal.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe. dode. nema da umre{. a carot go stavi `ezolot Neem 2. koj stoi na glavata moja. zede dve sluginki. a) pa otkako se nakiti. i na ednata se potpira{e. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec.” . i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. i caricata premale. Potoa toj ja ute{i 9. carot se voznemiri. taa padna od premalenost. toj pogledna silno razgneven. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja. pred domot na carot.17 na `ezolot.5 na nejziniot vrat. ja soble~e oblekata na `alosta. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom. gospodare.11 nici. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot. Ako mu e na carot ugodno. koga se pojavuvam.5. No koga Aman go vide Mardohej . 8. i be{e mnogu stra{en. za{to ti si prekrasen.17 krotkost.19 3. kako da se gale{e. ja bakna i re~e: „Zboruvaj. svetnato od slava.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja.2 ka taa da se sozeme. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. gospodare. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e. se oble~e po carski.” Estira pred carot Na tretiot den Estira. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina.

na koj carot java. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot.2 14. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko. Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot. poradi kogo ti po~na da pa|a{.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. se pomesti od mestoto pred nego. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. Aman. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej.2 2 Mojs 17. pak.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1. nata`en i so navednata glava. kako {to re~e.” 2 Car 6 I Aman vleze. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta. da mu postavat carski venec na glavata negova.14 Mal 3.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa. i gi ~itaa pred carot. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. Aman stoi vo dvorot. i toj ne stana i ne 2. {to ja be{e prigotvila.1 pri carskata porta. e od judejsko pleme. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek. za mnogute svoi sinovi i za s# ona. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman. A koga dojde vo domot svoj. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. vo racete na eden od prvite carski knezovi. so koja carot se oblekuva.61.630 ESTIRA 6.21 na Zere{a. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek. 9 i neka gi dadat oblekata i kowot.35 ~e: „Neka vleze.” Carot re. tuku navistina }e padne{ pred nego. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. osven mene.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. go oble~e Mardohej. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a. trgna vo domot svoj. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. kogo carot saka da go odlikuva. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea. 8 neka mu donesat carska obleka. bidej}i so nego e `iviot Bog.4 bi posakal carot da go odlikuva. i toga{ odi veselo na gozbata so carot. 6 . da go oble~at ~ovekot.30 Is 57. i da go dovedat kowot. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. pak. ti nema da go nadvie{. dojde vo dvorot Aman. 2 i se najde zapi{ano tamu.23 10. koj sedi pred carskata porta. 10 No Aman sepak se vozdr`a.1 37.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. Carot go pra{a: 15. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek. visoka pedeset lakti. i toj naredi besilkata da bide napravena.

Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman.2 8 I Estira govore{e u{te pred ca.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec.13 hej za nadzornik na Amanoviot dom. koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti. a Mardohej 10 2. carice Estira? Taa }e bide ispolneta.6. ona {to vi e ugodno. za{to vide deka od carot go ~eka zlo. poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite. Estira stana i zastana pred liceto na carot. neka mi bidat podareni mojot `ivot. pak.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. jas $ go dadov na Estira domot na Aman.631 ESTIRA 7. i ako na carot mu e ugodno.3. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot. 9 I re~e Harvona.12-15 ot `ezol. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot. koj govore{e dobro za carot.9. 5 . stoi vo domot na Aman. neprijatelot na Judejcite. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten. na dvaeset i tretiot den. i samiot nego go obesiv na besilka. 8 napi{ete i vie za Judejcite.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite. do oblasnite namesnici. ne mo`e da se izmeni.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira. vo mesecot sivan. a Estira go postavi Mardo. ubieni i zaginati. visoka e pedeset lakti. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki. na koe sede{e Estira. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. do Judejcite i do satrapite. I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. odnosno. po moja `elba. 4 Carot go podade kon Estira zlatni.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. Aman se be{e navednal kon legloto. Aman. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten. mu go pokrija liceto na Aman.8. za{to pismo. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve. i be{e napi{ano s# onaka. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira. i mojot narod.11. care. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej. padna pred nozete negovi.3.3. Toga{ gnevot na carot stivna.12-13 rot. jas }e mol~ev. koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata. 8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. ako sum na{la milost pred negovoto lice.” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej.42 go be{e odzel od Aman.1 7 vleze pred liceto na carot. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41. i mu go dade na 3 Mardohej. za{to Es. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija . kako {to zapoveda Mardohej. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. sin Amadatov.2 3.9 5. 6 za{to. taa }e bide ispolneta.

me|u vidnite praznici.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. i) se zdobi so blagonaklonost. a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. tuku `iveat spored najpravednite zakoni. Makedonec. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite. d) No ~esto i mnozina. kolku od delata. `) Zatoa. Koj vladee nad s#. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. q) No nie nao|ame deka Judejcite. kako {to rekovme. z) da ne dopu{time izmeni. j) no.” . ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im. koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. a imotot nivni da go razgrabaat. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. `iviot Bog. bidej}i se oble~eni so vlast. za da mo`at na onie. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. p) I vie. Bog. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. odnosno. o) Za{to. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. na kamili i na carski muliwa. namesto gibel na izbraniot rod. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. kitej}i se so gordosta na bezumnite. ne se zlostornici. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. vo mesecot adar. tuku. vo istiot toj den. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. m) kako sinovi na Sevi{niot. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. pozdrav! v) Mnozina. {tedro nagraduvani so po~esti. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. da gi istrebat. ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti. im podgotvi takva radost. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. tuku. koja nema da go ispolni ova. {to ja imame kon sekoj narod. bidej}i ne ja skroti gordosta. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. y) Taka Aman Amadatov. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. Koj sekoga{ s# gleda. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e.

no za grabe` raka ne pu{tija. vo sekoj grad i 9. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli. 16 I drugite Judejci. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite.21 8.8 raduva.7 1 Car 14. trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved. Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja. Ez 38. 2-3 nastanuva{e radost. Mardohej. da go vr{at istoto i utre.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti.17 svetlina i radost.22 sekoe mesto. javnati na brzi carski kowi.6 Is 12. Aridaj i Vajizata 10 . 6.7 Zah 8. 4 koga neprijatelite na Judejcite.1 9. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza.1 Er 15. neprijatel na Judejcite. bidej}i toj ~ovek.5 Zah 2. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82. 8 Porata. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i. ona {to be{e denes. so golem 56. ubivaj}i gi so me~.14 leka. gi ubija.7 7 Par{andata.17 2 Mojs praznik za Judejcite.11 Zah 2. na trinaesettiot den.18 trebija petstotini du{i. 1.5 1 Car 6. koi se nao|aa vo carskite oblasti.14 35.5 Mojs 3.1 vo carski sini i beli ali{ta. veselba i sve~enost. Neem 8. se izdiga{e s# pove}e i pove}e. se na1 Mojs 41.11 15 2 2.19 Ps 50.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci.27 Is 14. 17 I vo sekoja oblast.9 neprijateli. 14 Brzoodcite. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela. 18 A Judejcite {to bea vo Suza. da stavaat raka vrz svoite neprijateli. I mnozina lu|e 15. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena.10 51. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den. i gi obesija desette Amanovi sinovi. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza.N. objaven za site narodi.” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno. gozba i 8. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks. kako zakon. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej.13 24.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast.10 25.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9.9 Jov 13. Dalfon. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is. vo toj den.3. no za grabe` raka ne pu{tija. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo . pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi. i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno. Arisaj. Adalija.6 22. 1 Car 11.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9. se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli. Is. 10-12 9 Parma{ta.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman.3 54. 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi. vo mesecot adar.7 Ps 104. veselba. Aspata. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi. Aridata.16 31. no za grabe` raka ne podadoa.

22 20. i da go obesat nego i sinovite negovi. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi. vo sekoe pleme. spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno. koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej. i kako takov mesec. velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a.23 rim za vremeto nivno. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks. i za3. . 50. Amadatov sin. neprijatel na site Judejci. pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite.16. soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna. i Judeecot Mardohej. I go spasi Gospod Svojot narod. za da gi istrebi i pogubi. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim. 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den. od zborot pur .ednata za Bo`jiot narod. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej.toa se Izrailcite.46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10.za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi. naj. vo sekoja oblast i vo sekoj grad. a taa se zapi{a i vo knigata. misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka. od nego ne ostana ni{to neispolneto.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. `) i izlegoa tie 10 . koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica. v) Maliot izvor stana reka.5.4. emno si ispra}aat podaroci. neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena. i stana svetlina i sonce i golema voda. do bliskite i dale~nite. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. e) Taka Bog ustroi dve `drepki . i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii. koi povikaa kon Boga i bea spaseni. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite. kako praznik.634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata . 22 kako dni.3 Car 15. vo dnite na post i pla~ewe. }erka 31 Avihailova. kako {to gi us. Ete za{to.`drepka. b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli. |) a mojot narod . sekoja godina. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi.za site neznabo{ci.toa sme jas i Aman. so koja carot gi vozveli~i.34 14. taa reka e Estira. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme. 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv.5.27 22.15 opredelija za sebe i za decata svoi. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi. 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. a drugata . napravi Bog ~uda i ~udesa golemi. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks. 23 Judejcite go primija toa.15-17 Is 15. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa. 24 deka Vugeecot Aman. a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite. 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. d) narodite .16 pismo za Purim.vo praznik.46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10.2 i sedum oblasti na carot Kserks. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni. g) A dvata zmeja .7 29 Napi{a i caricata Estira.

koj be{e od Erusalim. Ptolomeev sin. koj. bil sve{tenik i levit. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec. go prevel Lizimah. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail.635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. i Ptolomej. koe. velat. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar.” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. sin mu. velat. Dositej. . so sve~enost. go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici.

PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. so prekar Makavej. pr. a podocna pod aramejskite Selevkidi. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14.. Hr.1. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot.49. koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta. im go razdeli carstvoto. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha. 1. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea.12 Er 2.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi. 7. izleze od zemjata Ki3 tim. nekade kon krajot na vtoriot vek pr. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni.11 5. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14. go pobedi Darij. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni. prezede 17. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada. Sv. Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost.38. 4. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta. trezveno jasno.52 midiskiot car i se zacari mesto nego.24).4 Is 23. i zavladea nad mnogu krai{ta. ili aramejski. i dodeka u{te be{e `iv. persiskiot i 11. svetosta na hramot i bogobojazlivosta.1-21. celata zemja molkna pred 1 nego.7 carevi. objektivno i dobro razraboteno (sp. 16. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period.20 Sud 3. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura.10 Ez 27. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja.1 1 Mojs 10. verata na tatkovcite. do 197 godina.28-54. ~uvawe na Zavetot. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god. 6 gi povika svoite doverlivi. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata. glavno od 175 god. od koi najistaknatiot se vikal Juda. golemiot sve{tenik i etnarh. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski. do 134 god. hramot. sinot na Filip. Eronim go koristel i evrejskiot original. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata.26-50). kako i za vernosta kon Zakonot. Negovoto izvestuvawe e ednostavno. 2 Let 14. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici. Zakonot. Se ~ini deka bil Judeec. Hristos. 6. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura. No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. . 5 Najposle padna vo postela.6 Dan 11.

15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. 25 Vo Izrail. sve}nikot. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva. so bojni koli i slonovi. 31 Zede golem plen.8 Is 13.15 . Dan 7. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim.31-38 26. koj dojde vo Erusalim so silna vojska. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici. 24 I. nastana golema `alost. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa. otkako caruva{e dvanaeset godini. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. sinot na carot Antioh. so kowanici i so mnogu brodovi. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#.36 2 Car 5. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca.32 14.21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi. stavija kruni na svoite glavi. vencite i zlatniot ukras. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. mijalnicite.7 36-40 Amos 8. mnogu zla n# postignaa. Aleksandar umre. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. site negovi sveti sadovi. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina.18 rija. i zloto go umno`ija na zemjata. zlatnite kadilnici i zavesata.10 Pla~ 5. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija.4 2 Car 22. 22 trpezata na predlo`enieto. koj se ispla{i od nego. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. i taa stana neprijatelsko gnezdo. 21-22 2 Mojs 25. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid. 17 pa so golema sila navleze vo Egipet. ograbi mnogu dobitok. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. 35 Tamu natrupaa oru`je. koj be{e zalo`nik vo Rim. ~iniite. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina. carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim.24 8. se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo. no nenadejno go napadna gradot. otkako ograbi s#. 48-49 28 Sud 5. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci. za{to otkako se oddelivme od niv.31 7.13 Ps 67.31-35 3 Car 7.23-25 11.20 godini. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail. za da vladee nad dvete carstva. se vrati vo svojata zemja.8 33 2. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. 23 Go odnese seto srebro i zlato. Antioh se vrati. vo site negovi mesta.

i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso.ni{to ne~isto ne jadea. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai.4. 62 Pa sepak. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana. nare~en Tasi. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9.7 tijata na pusto{eweto. 47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni. a ~esta vo bes~estie. 60 spored carskata zapoved. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6.2. sinot na Jovan. 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec.11 na skri{ni mesta. 11. 11. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot. koga tie doa|aa vo gradovite.2-7 napu{tija. 61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija. 4 Juda. vo sto ~etirieset i pettata godina.7 kislev. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani. praznicite se pretvorija vo pla~. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot. nare~en Apfus. koj be{e nad oltarot. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat. 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi. 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan.25-30 1 Let 24. gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale. 64 Navistina.vo navreda. toga{.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12. spored carskata zapoved. nare~en Gadi. i Jonatan.gi kinea i vo ogan gi gorea. pak. 3 Simon. na smrt da bide predaden. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto. sve{tenik od potomcite na Joariv. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi. stra{en be{e gnevot nad Izrail. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot . zamina od Erusalim i se naseli vo Modin.31 sabotite negovi . 63 pove}e sakaa da umrat.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija.52 Dan 9. 2 . site {to go napu{tija za.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci. go ubivaa. I site narodi na carskata naredba se pokorija.27 konot i napravija zlo vo zemjata. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan. 5 Eleazar. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. 2 Mak 6. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. izgradija `rtvenici vo site judej. du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija. nare~en Avaran. 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec.13.27 na. mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost . sin na Simon. 50 Ako. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija. nare~en Makavej.vo `alost se pretvori. a veli~inata negova . 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite.

gledaj}i go toa.14. 24 Matatija.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene. 13. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme. gradot na David. na{ite svetosti. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij. kako {to go napravija toa site narodi. ostavaj}i s# {to imaa vo gradot. Zastanaa protiv niv. 31 Na carskite lu|e i na vojskata.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5.28 10. sinot na Salu. ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den. za{to mnogu se zasili zloto nad niv. doen~iwata negovi gi 6.6-15 23 Koga prestana da govori. spored carskata zapoved. srceto mu se rastreperi.23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. od sloboden stana rob.” 25.24 5 Mojs not i zapovedite. 12 I. idol.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo.16. plamna vo nego gnevot zaradi pravda.60 ubivaat po ulicite. ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. koi ja sakaa pravdata i Zakonot. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja.38 seni vo plen.34 50. velej}i mu: „Ti si voda~. na{ata ubavina i na{ata slava opustea.22 dostoinstvo. Pla~ 2. i nivnite sinovi. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa. neznabo{cite gi oskvernija. se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego.Ps 105. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva. ete. 26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva. po~naa da go nagovaraat. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. i nivnite `eni i dobitokot. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. eden Jude. koja se nao|a{e vo Erusalim. 30 tie samite. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 .26 pa|aat od me~. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a. a `rtvenikot go razurna.30 Sir 45. pak. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina.20. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. a negovite momci 11. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite. od Izrailcite se pridru`ija kon niv. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. 16 Mnogumina.10. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot.

krepete se i pazete go hrabro Zakonot.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1.10 2. 43 I site drugi {to bea vo opasnost.10 2. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta.48 63 Ps 145.143 54 2. nego slu{ajte go vo site dni. 50 Zatoa. 14. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime.28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. stana sudija nad Izrail. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite. s# odbrani junaci od Izrail. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi. }e se borime so nego za da ne umreme site. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot.21 2 Tim 4. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8. 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto.3 . 55 Isus. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15. deca moi.13 55 4 Mojs 27. 54 Fines. 5 Mojs 31.10 4 Car 2. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo. sega e vreme za prevrat i `estok gnev. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite. zatoa {to ja ispolni zapovedta. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego. 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja. 36 No ovie ne im odgovorija.17 62 1. znam deka e razumen ma`. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci. 65 Eve vi go Simon. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv. zatoa {to poka`a golema revnost. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en.1 n# ubivate. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88. 51 Spomnete si za niv. tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite.40 19. 64 A vie. 66 A Juda Makavej. 56 Kalev.okolu iljada du{i. site verni na Zakonot. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. 6-15 Sir 46. za{to preku nego }e se proslavite.6 22. sega se zasili drskosta i stradaweto.21 2 Car 7. be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118.62 ten den.24 Is. 44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite.7.N. odli~en junak u{te od svojata mladost. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat. toj neka vi bide vojskovodec. 63 Denes se gordee.6 vrdija svoite skrivali{ta. na{iot predok. zaplakaa za niv gorko.9 57 1 Car 24.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. 1-12 59 Dan 3. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite.31 14. im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila. 57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. pak.17 60 Dan 6. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. nitu gi ut7. 59 Ananija. a utre ve}e nema da go najdat.13 2 Mak 14. drugite.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den. va{iot brat. 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod.17 i so nivnite deca i dobitokot . od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata. 61 I taka. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi. Toj }e vi bide mesto tatko.26 4 Mojs 25. ~eda moi.12-23 56 4 Mojs 13.6-10.16 58 3 Car 18. vo sobirot naroden. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli.

a drugite izbegaa vo filistejskata zemja.10 4 Car 22. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina. vojskovodecot na Sirija.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu.N. 7 3 13 I slu{na Seron. vodeni od nego. 10. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata.18-22 24 2 Car 5 . preku negovata raka dojde spasenieto. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron. od niv padnaa osumstotini ma`i.44 ko go oplakuva{e. 10. 16 Is.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda. 5 Gi gone{e bezzakonicite. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3.40.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi.55 9. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot. 17 Tie. 21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni.29 dost vojuvaa za Izrail.46 16. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci. ne pla{ete se ni najmalku od niv.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina. so ra1. branej}i go narodot so me~. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin. stava{e oklop na sebe kako xin. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici.” 23 Otkako prestana da govori. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail.29 3.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. a siot Izrail gor5.10. mnogu sme isto{teni. go ubi i negovata vojska ja uni{ti. 12 Im go odzedoa plenot. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e.9 godina. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a. koj be{e nare~en Makavej. koi. po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda.4 1 Mojs 49. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna.3 1 Car 14.11 18 4. mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina.20 69 6 2. tuku silata doa|a od neboto. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod.46 22 5 Mojs 1. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov.6 17. vleguvaat vo borbi. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego. 1 Mojs 25.8 Sud 2. i da n# ograbat. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan.5. a onie {to ostanaa `ivi. na{ite `eni i na{ite deca. se razbegaa. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti.

1-3 1 Car 7. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci. be{e odzemena veselbata od Jakov.5 10. spored carskata zapoved. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci. Sobirot vo Masifa (2 Mak 8. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija.39 1 Let 19.17 . ne se slu{a{e ni kaval ni citra. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme. po poteklo od carski rod. 40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. vo sto ~etirieset i sedmata godina. prestolninata na svoeto carstvo.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11. sproti Erusalim. tie zedoa so sebe mnogu srebro. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva. da ja opusto{at. Nikanor i Gorgij. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. 31 Silno zagri`en vo svojata du{a. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e. 46 38 46 Sud 20. ugleden ~ovek. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego.1 33 7. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. toj se raspali so gnev. hrabri ma`i i prijateli na carot. zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi. osven samo u{te edna{ ili dvapati.18 nite krai{ta. 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. da isprosat milost i milosrdnost. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej. se gaze{e po svetite mesta.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa. sinot na Dorimen. dodeka se vrati toj. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. da pojdat vo Judeja i.

8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se. velej}i: „Tie begaat od nas.1-4 skata vojska vo Emaus.21 56 5 Mojs 20. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel.5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas. 48 ja otvorija knigata na Zakonot.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. 52 Eve. Azot i Jamnija. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat. 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus. 4 . 60 Kako e Bo`jata volja. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno. a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6.33 55 2 Mojs 18. 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. 59 podobro e da umreme vo borba. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se. 5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. sekoj od niv. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi.23–29. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas.13 rot na Juda i ne najde nikogo. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. da se vrati vo svojot dom.5 20. mu slu`ea kako voda~i. {to se bea naskoro o`enile. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata. stotnici. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen. 13 pa izlegoa od logorot za da se borat. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. obu~ena za vojna.” 6 [tom se zazori. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. a onie {to bea so Juda zatrubija. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. okru`ena so kowica. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. 14 i ja zapo~naa bitkata. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi. {to nasadile lozje. koi gi bea ispolnile svoite denovi. kako i na onie {to se pla{at. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici. kako {to posakuvaa. ni me~evi. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi. kako {to e spored Zakonot. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost. pa po~na 4 Mojs 10. za{to u{te edna bitka n# ~eka. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto. 15 site drugi padnaa od me~.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car. 2-21 54 5.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. no tie nemaa ni {titovi. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime.9 da gi bara po ridi{tata. na ~ie ~elo se nao|a{e. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. pedesetnici i desetari.4.

O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4. mnogu se upla{ija. otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici.29 136.13-14 38 Ps 73. Ti. 27 A toj. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila. koi bea verni na Zakonot. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata. 35 2 Mak 11. ta nikoga{ da ne im bide za sram. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija. 30 Koga ja vide taa golema vojska. .9 „Na{ite neprijateli se pobedeni. pak. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma. riznicite.1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat.47 2 Mojs vime svetili{teto. Spasitele na Izrail. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat. zedoa mnogu zlato i srebro.6 42 3 Mojs 21.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73.6. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica. 21 Koga go vidoa toa.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite.da go urnat.spored porane{niot. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e. urnati. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul. pa sobra tu|inci. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. ajde Mih 3.5-6 iska~i na gorata Sion. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. 43 Tie go o~istija svetili{teto. za{to e blag i milostiv niz vekovi. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto. dimot {to se 1 Car 17. 24 Ps 105. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa. 45 Im dojde dobra misla . se pojavi edna grupa.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. vratite izgoreni. neka se pokolebaat so porazot svoj. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27.1 118. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno.12 da odime gore i da go o~istime i obno. 35 Lisij. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec.” 34 Zapo~na borbata. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. 24 Koga se vra}aa. namisli povtorno da ja napadne Judeja. i. 47 pa. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik .” 20. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime. 26 Onie. i. koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata.24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor. koga slu{na. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11.1-4. `rtvenikot oskvernet. mnogu se voznemiri.2-7 40 4 Mojs 31. koja sleguva{e od ridot. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. 39 Gi raskinaa svoite obleki. a vo tremovite. podgotvena za borba. dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. 40 padnaa ni~kum. spored Zakonot.17 43 4 Car 23. mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo.37 na svetili{teto 14. toj trgna kon Antiohija. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv. pak. 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie.

gusli i kimvali. 5. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite. negovite bra}a i site Izrailci. stanaa mnogu rano. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite.29 48 Potoa gi uredija svetiwata.4 6-8 4 Mojs 21.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat. bidej}i mnogumina od nas zaginaa. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. a potoa se vrati vo Judeja. koi bea za narodot stapica i sopka. 50 go pokadija oltarot so temjan. mnogu se razgnevija. 54 Vo denot. se zdru`ija za da n# uni{tat. toj be{e obnoven so pesni. 7 Toj vode{e mnogu borbi. ako nekoga{ dojdat. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. vnesoa sve}nik vo hramot. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa. 49 napravija sve{teni sadovi.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. 55 Siot narod padna ni~kum. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. Timotej gi predvodi nivnite vojski. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj. vo sto ~etirieset i osmata godina. citri. 59 Juda. gi obnovija vratite na vlezot. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem. 52 Vo dvaeset i pettiot den. nivniot vojskovodec. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici. Toj im nanese golem poraz. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. kako porano. a gi napravija i vratite na riznicite. gi pobedi. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. Koj im pomogna. toj gi napadna. 10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. gi ponizi i plenot im go odzede. onaka kako {to bilo pred toa. koj `ivee{e me|u niv. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot. vo Akravatin. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. 61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. vo devettiot mesec kislev. koi `iveeja vo Gilad.31 5 . `rtvenik za temjan i trpeza. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot.3 4 Mojs 34. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite. vo koja se krieme. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. 51 na trpezata stavija lebovi.

a toj im go zede plenot. bezbrojno mno`estvo. tie go izvestija. i. 35 Toga{ se vrati vo Alema. i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i. go sobra celiot plen i go izgore so ogan.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja. otkako razbra deka toa e Makavej. sakaat da n# pogubat. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i. vo iskinata obleka. zaedno so nivnite `eni i deca. vo Hasfo.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi. od drugata strana na potokot.646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. vo Alema. podgotveni se da te napadnat. 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata. izbi s# {to be{e ma{ko. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. ete. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~. pred niv mnogu narod. koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa. 37 Po ovie nastani.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma. dodeka nie ne se vratime. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi. ja opsadija i ja prezede. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e. 39 tie sozdale golema vojska. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana. 30 Koga osamna zorata.osum iljadi za Gilad. se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna. go zede nejziniot plen i ja izgore. Sud 7. 13 Sud 11. 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor. a logorot im e zad potokot. najmile i Arabjani kako pomo{nici. izbega pred nego. na smrt se predadeni.” Juda pojde da gi pre~eka.51 Is. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25.13 Galileja.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11.20 Karnen . 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon.N. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite.3 2 Mak 3. a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad.11 gi napadnat tie tvrdini. koi bea vo predelite na Tov. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod.” Is 8. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata. 34 Vojskata na Timotej. Vosor i drugite giladski gradovi. . no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite.” 18 Go postavi Josif. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. Maked. ete. 6. Maked i 5. kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. gi podignaa svoite o~i.20 se upati kon Vosor. od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. 19 Nim im zapoveda. a na Juda . velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva. sinot Zahariev.

a po nego premina i siot narod. Toa be{e golem grad. i gradot se predade vo negovi race. preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto.14 20.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot. 55 . ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas. nema da vi napravime nikakvo zlo. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego. go urna gradot do osnovi. taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda. bidej}i. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot. 2 Mak 41 Ako. pred Ptolomeida. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja. i portite gi zatrupale so kamewa.6 5 Mojs 20. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. od najmal do najgolem. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata.19 na celoto patuvawe.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. site neka odat vo boj.58-59 4.” 58 I taka $ naredija na vojskata. se upla{i i napravi lo12. gi zazede Hevron i okolnite sela. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne. 46 Dojdoa do Efron. ne }e mo`eme da go pobedime. pak. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi. i Azarija. go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci.10 3. a bratot Simon vo Galileja. mnogu ukrepen. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}.32–45) Vo onie denovi. dodeka dojdoa vo ju.” 42 Koga Juda dojde do potokot. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici.5-9 Is. koja e sproti Bet–[an.26 48 gor od drugata strana na potokot. sakaj}i da poka`at hrabrost.” 43 I toj prv mina preku potokot.15 dejskata zemja. sinot Zahariev. 1.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. koja se nao|a na jug. 56 slu{naa Josif. koj se nao|a{e na patot.N. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. koi bea vo Gilad. 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv. taka {to treba{e da pominat niz nego. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime. gi osta20. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. 42 2 Mojs 5. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli. voenite na~alnici.

a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci. pobedeni od niv. da se odnesuvame spored 18 . 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici. a deka i svetili{teto go ogradile. so srebro i zlato. a srceto moe iznemogna od taga. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. eden od svoite prijateli.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh. 10 2. makedonski car. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. koj bil mnogu bogat. a isto taka i Bet–Cur. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba.55. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. svojata carska obleka i svojot prsten. pa go povika siot narod za da gi opsedne. 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska. razbra deka vo Persija ima eden grad. so visoki yidovi. 2 i deka vo nego ima hram. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat. iznemo{ten od taga. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. a na neznabo{cite da im pomagaat. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja. pro~uen so bogatstvo. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira.31 2 Let 26. 19 Juda re{i da gi izgoni. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi. po ime Elimais. padna na postela. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja. negoviot grad. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. 9 Pove}e denovi ostana taka. kako {to bilo pred toa. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim. gi razurna nivnite `rtvenici. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. koi oti{le vo zemjata na Juda. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh. i go postavi nad celoto svoe carstvo. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. bile pobedeni. 15 mu ja dade krunata. mnogu se ispla{i i se voznemiri.33-36 20 6. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja.32 14 6. koj prv se zacari nad Elinite. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon.” 14 Toga{ go povika Filip. ete. sinot na Filip. 7 deka go razurnale odvratniot idol. ostaveni od Aleksandar. 68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. koga minuva{e preku gornite oblasti.7 1. deka tamu imalo zlatni predmeti.18 1 Car 17. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i.63 18 1. oklopi i oru`je. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i.

sproti carskiot logor. 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. trgnuvaa i tie zaedno so nego. 26 I. a drugiot .11 tuku i protiv site tvoi oblasti. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija. koga }e 4. Taka zagina toj tamu. za{to vojskata be{e golema i silna. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13. pak. 28 11.649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. koga stana rano izutrinata. se otklonija od nea. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim. narekuvan Avaran. 47 Judejcite.1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli. od niv }e svetnea gorite. }e svetnea kako ogneni svetila. trubite zatrubija. 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. vrzani za niv so kai{i.53 15. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite.od slonot. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. 49. a osven toa. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. za da se vozbudat za bitka.27 . brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija. za da ja prezemat. dolgo go napa|aa.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i. pa duri napravija i voeni napravi. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska. 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija.16 {e toj. tie }e napravat i pove}e od toa. 33 A carot. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi.3 10. na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici.po niskite mesta. vojskite se podgotvija za bitka. ne 44 oddeluvaj}i se od nego. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici.na ednata i na drugata strana. ete. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. negovata volja. 38 Drugite. obu~eni za vojna. a koga trgnuva. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas. dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. vide eden slon pokrien so carski oklop. go probode so svojot me~ i go ubi.29 n# najdat . Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. Gal 1. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{. 43 Toga{ Eleazar. 46 se vovle~e pod slonot. koi se borea odozgora . 39 Car kade {to be{e slonot. 44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija. kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci.

52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi.50.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata. za{to zavladea glad. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa. vojuva{e so nego i go prezede gradot. gi predvode{e.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid.62. 7 Zatoa isprati ~ovek. 5. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. u{te dodeka be{e `iv. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij. na kogo carot Antioh. 3 [tom toj razbra za toa.53 2 Mojs 23. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion.18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. . 13. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari. koj se obiduva{e da stane sve{tenik. 58 koi izlegoa od gradot. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e.3 2 Mojs sevo ova. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. za{to nemaa hra11. za{to poradi svoite zakoni. a Alkim. 62 Se iska~i carot na gorata Sion. za{to be{e sedma godina. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. 56 se vratil od Persija i Midija.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir. kako i pred toa.23–26. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe. vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto. koi gi ukinavme. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto. koj tie go prifatija. 50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat. a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo. sin na Selevk. Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite. vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. a nas n# progonija od na{ata zemja. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur. rezervata so hrana pomala.10-11 3 Mojs 25. go najde Filip kako vladee so gradot.” 10. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13.23. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati. 51 Potoa. 11. gi bea potro{ile i poslednite rezervi. koga se vrati vo Antiohija.45. 63 Potoa brgu pojde i. kamewa i ogan. toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7. go napadna.22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. zaedno so vojskite. vo kogo ima{ doverba. 6.

vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda. se vrati kaj carot i stra{no go obvini.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. 30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. 33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici.2-3 zemja so golema vojska. a svojot logor go postavi kaj Vitzet. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto. a {to be{e pogo. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13.” 16 Tie mu poveruvaa. carot go isprati Nikanor.1 Mojs 13. gi oskverni i gordo govore{e so niv.” 29 Dojde kaj Juda. no polna so lagi. 9 1 Let 24. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama. 26 Toga{. ni na vas nitu na va{ite prijateli. Nikanor vo Juda (2 Mak 14.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod.36 izrailskite sinovi. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. 22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod. 34 No toj gi ismea. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i. za da baraat spravedlivo re{enie. tie baraa so niv da bide sklu~en mir. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata.Ezd 6. eden od svoite slavni vojskovodci. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego. koe Al. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3.32 va poraka. velej}i: „Nema da vi napravime zlo.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. se podbi so niv. se pozdravija miroqubivo eden so drug. me|utoa. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den. so koja se zakolnaa. 25 . i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela.8 bo`nicite. a drugite izbegaa vo gradot na David.42 skite sinovi. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska.10 ta na Judeja. Vakid se vrati kaj carot.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim. 20 Potoa.

pr.43 35 pa. se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race. 48 Narodot se raduva{e mnogu.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo. 1 8. 6 Tie go pobedile i Antioh. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa.1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron.. a toj prv padna vo bojot. vojskata na Nikanor be{e razbiena. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji. silno razgneven. Isto taka. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok. velikiot car na Azija. so kowica. Persej a.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska.” i si otide razgneven. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok. }e go izgoram ovoj hram. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro.5. a kaj nego dojde siriskata vojska. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej.N. no i nego go uni{tile. za juna~kite podvizi. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila. so koi se istaknale kaj Galite. 15. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta.” 47 Go zedoa plenot od niv. prviot vo 197 g.35 45 4. a osven toa. nanesuvaj}i im golemi porazi. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car. od Adasa duri do Gazir. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar. za nivnite vojni.4 ta raka. i za carevite {to stanuvale protiv niv. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite. koja tolku gordelivo ja pru`al. a vtoriot vo 168 g. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8.16 40 Is. koga po pobedata }e se vratam vamu. koi se pobedeni od Rimjanite. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea. presudi im spored nivnata zloba. toga{. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15. Hristos. toj den 1. koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi.9. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe. pak. a drugite im pla}ale godi{en danok. spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. so bojni koli i so mnogubrojna vojska. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien. . neka padnat od me~.1 go pomina kako den na golema veselba. 40 Juda.11 3 Car 8. a tie. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim.5 salim.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar. 39 3.37 41 4 Car 19. i site drugi {to stanuvale protiv niv. iako tie bile mnogu daleku od niv. 45 Izrailcite gi gonea cel den. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana.57 14. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici.

13 Ako sakaa nekogo da zacarat.11 8 a Indija. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. {to i da dodadat ili odzemat. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe. i gi isprati vo Rim. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito.” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. ni pari. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12. za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail. koga mnogumina od niv padnale ubieni.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24. ni korabi. 27 Isto taka. ni oru`je.`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime .3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv.se pla{at od niv. sinot na Eleazar. sin na Akos. Midija. 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama. kako {to }e nalo`at uslovite. a koga sakaat . Iako patot be{e mnogu dolg. tie pojdoa za Rim.10 2 Mak 4. Taka sakaat Rimjanite. bez da dobivaat nadomest. ni oru`je. dokolku okolnostite go nalo`at toa. nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno. 19 I taka. ni brodovi. ja zavladeale nivnata zemja. toa }e gi obvrzuva. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. 30 Ako. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. 20 „Juda nare~en Makavej.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile. mo`at toa da go napravat spored svoja volja. sinot na Jovan. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba. site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora. nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici . i tie mnogu se izdignale. 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv . Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata. 15 Tie imaat svoe sobranie. toj se zacaruva i caruva. i Jason. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. 14 no nikoj od niv ne stavil kruna. ako nastane vojna vo judejskiot narod porano.go smenuvaat. potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite. 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce. pak. pa pristapija i rekoa: . 18 da im go simnat jaremot od niv. ni pari. nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den.

mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea. nivniot logor be{e pred Erusalim. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata. vojnata go trevo`e{e. velej}i mu: „Nie nemame sila. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. 6 No koga ja vidoa golemata vojska. vo sto pedeset i vtorata godina. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin. otkako go osvoija.41 23-25 Ps 91. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici.40 15 2 Car 13. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego.8 Is. {to bea na levoto krilo. toa nikoga{ nema da bide so mene . 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda. zemjata premina kon stranata na neprijatelite.jas da begam od niv. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. ubija mnogu lu|e. pa. 13 3 Car 1. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9.23 21 2 Car 1. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. hrabrite podvizi {to gi izvr{i.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana. 8. 17 Borbata be{e mnogu `estoka. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici. 16 Koga onie. 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot.7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda. koja trae{e od utroto do ve~erta. negovoto srce se obeshrabri. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. 3 Vo prviot mesec.19. kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. 18 padna i Juda. vo podra~jeto na Arvili. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na. borbite. mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa.N. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici. pak. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara. sega sme malkumina. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. 23 .21 22 3 Car 11. na{iot ~as do{ol.” 10 A Juda im re~e: „Ne. koga vidoa kolku e mnogubrojna. 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata. ako. kowicata se razdeli na dva dela. a drugite se spu{tija da begaat.

30 a. porti i reziwa. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan. nemame mesto kaj da izbegame.so visoki yidovi. i gi zamoli prijatelite svoi.1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3. kako voda~ na pridru`bata.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ . 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost. 53 sobra i zalo`nici. 33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon. koga go razbra toa. padnaa mnogu ubieni. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan.16.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda.40 Is. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana. sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina. Vetil i Tamnata. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. sega tie se pred nas i zad nas. 34 Vakid. a zvucite na nivnite svirki vo pla~. vo vtoriot mesec.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12.da ja vodi{ na{ata vojska. brat mu. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot. 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli.25 mesto nego . 35 A Jonatan go isprati svojot brat. ostavaj}i vo niv vojska i hrana. Vetoron. 50 3. a drugite izbegaa vo gorata. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki.39-40 Amos 8. sega nie te izbravme tebe 35 5. i site onie {to bea so nego. no toj se trgna nazad od nego. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. i po~naa ve}e da urivaat. 12. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12. 32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja . 45 Ene. 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija. 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri.1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda. }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi. Navatejcite. da soberat mnogu hrana. Emau. 39 Koga gi podignaa svoite o~i. 49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid. usta50 . toj i negovata vojska. 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur. ete. i tie go zedoa celiot plen.2 Amos 1.50 Jordan. tipmani i so mnogu oru`je. 2.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1. okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki. no protivnicite ne pojdoa protiv niv. vo eden saboten den. 54 Vo sto pedeset i tretata godina. ja mina rekata Jordan. i taka da go sru{at deloto na prorocite. mlado`enecot.2 najde ~ovek sli~en na nego. veseli izvici i golema pridru`ba.” 47 Borbata po~na. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. koj mo`e da 26. Faraton i Tefon . Gazir i tvrdinata. ete.20 telite na na{iot narod. izlegoa i se sokrija vo gorata.N. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat.13. ne se 33 1 Car 24.

16. ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori. na negovite bra}a i na negoviot narod. ja sobra seta svoja vojska. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi. zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi.11. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a.5 13. toj }e gi fati samo vo edna no}. se vrati vo svojata 2 Mojs 24. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. 56 Taka umre vo te{ki maki. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja.7 plenil vo Judeja. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari.2.5. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. a i gora- 10 .16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. 58 70 Koga razbra za toa. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot. nitu pak da upravuva so svojot dom.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne. a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska.31 Er 47. Jonatan isprati 73 2. da go povikame Vakid da se vrati. vinovnici za toa zlo. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad.” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. a mnogumina od niv i ubi. Jonatan. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. kako i Fasironovite sinovi. otkako razbra za toa. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. toa mnogu go nata`i. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja. 73 Se smiri me~ot vo Izrail. 63 Vakid. no tie ne mo`ea. vo pustinata. i gi ubija. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva. 62 Potoa. vedna{ se vrati kaj carot. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete. oneme. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14.10. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina.

nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat. {to mi pripa|aat mene. da go pazi{ na{eto prijatelstvo.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja.29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad.657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa. neka bidat site oslobodeni od dava~kite . saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan .pozdrav. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel. i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi.33-36 povedite. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe. 27 ostanete ni i ponatamu verni. 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec.za sebesi i za svojot dobitok. od ni kamewa. i napravija taka.od Samarija i od Galileja. 15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij.pozdrav. 9. izvr{eni od nego i od negovite bra}a.18 vo tvrdinata.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11. 20 I taka. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata. zarobeni vo judejskata zemja. 34 Site praznici. a i tri dena pred i tri dena po praznicite . 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto. pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{. (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna). za koi e potrebna vernost. prisoedineti kon nea . te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod. isto taka. 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar. a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni.13-15 kako pribe`i{te. otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti. a nie }e vi otplatime so dobro. od desetokot i od site negovi prihodi. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi. se otka`uvam i od negovite predeli.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . od dene{niot den i za ve~ni vremiwa. na praznikot Senici.34 preminale kon na{ite neprijateli. za ona {to go pravite za nas. kako i za makite {to gi pretrpele. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i. vo sto i {eesettata godina. 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2. koi gi prestapile zakonite i za23.50-52 . }e se narekuva{ prijatel na carot. da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana.

” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi. a poradi carski dava~ki i danoci. 33.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet. go razbiv i nego i negovata vojska.28-34 na da bega. ja prezedov vrhovnata vlast. i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je. samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci. 4. sam so Kleopatra. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. kako {to odredil carot za judejskata zemja. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej.8-9. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok.8 pobedi.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi. egipetskiot car. kako {to im prilega na carevi. prisoedineti kon 5.2 Mojs 33.1 2 Mak 6. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv. toj den Dimitrij padna mrtov. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{. i neka `iveat spored svoite zako- ni. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij. 53 Vlegov vo borba protiv nego. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{. otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi.8. svojata }erka. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti. 43 I sekoj. izma~uvaj}i gi bez milost. 39 38 Trite oblasti. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv. daj mi ja tvojata }erka za `ena. vojskata na Dimitrij po~46 10. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego . a sednav i na prestolot na negovoto carstvo.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. otsega }e go davaat za potrebite na hramot. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar. .46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6.30-31 11. neka ostanat pri10.15 Judeja od Samarija. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata.26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7. kako {to veli{. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja.12 sonce. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini. otkako gi islu{aa ovie zborovi.

73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite. ni klisuri. so mnogu plen. 78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. 81 No vojskata dobro izdr`a. upravitelot na Kele–Sirija. Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. 77 Koga Apolonij slu{na za toa. svetili{teto na nivniot idol. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea.23 Erusalim. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo. a tie }e ti ka`at. miruva so nikakva rabota. najposle kowite nivni se izmorija. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas. slezi kaj nas vo dolinite.2-5 dru`i za da mu pomaga. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31. toj odnovo mu iska`a po~esti. isto taka. za da se spasat. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost. za{to kowicata se izmori mnogu. kakva {to. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. pa se vrati vo Antiohija. 62-63 1 Mojs 41. tamu }e gi izmerime na{ite sili. i po~naa da vojuvaat protiv nea. kako e oble~en vo porfira. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot. sinot na Dimitrij. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. 65 I taka. tie ja zaobikolija negovata vojska.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a. 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice. mu go . no dojde vo ramninata.1-7 negovata slava. vo zemjata na svoite predci. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. za{to vojskata e so mene vo gradovite. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego. a brat mu Simon mu se pri. i Jonatan vleze vo Jopija. im se dava na carskite rodnini. 67 izbra deset iljadi ma`i.” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. se ohrabri vo du{ata. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3. taka i napravija.15 7. spored obi~ajot.41-43 Est 6. kade {to nema ni kamewa. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan. toj sobra golema vojska. site se razbegaa. 75 Se ulogorija vo Jopija.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij.Sud 1 Car 5. toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. izleze od 83 16.

mu ja dade na Dimitrij. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo. Ptolomej ja izvede svojata vojska. koja se narekuva Eleftera. koi ne go sakaa svojot narod. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat. 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej.1. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo. 4 Koga se pribli`i do Azot. otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite. koi bea vo nea. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu. 21 No nekoi. Aleksandar otide da vojuva protiv nego. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. re{i da se izlo`i na opasnost.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. otkako mu ja odzede svojata }erka.46 nata na Azija i krunata na Egipet. a potoa se vrati vo Erusalim. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli. a Ptolomej se raduva{e.5 2 Car 17.17 Sud 7. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11. naredi opsadata da prodol`i i. 15 Koga slu{na za seto toa. kako i mnogu korabi. se naluti. 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas. kako pesok na 10. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata.83-84 morskiot breg. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. 18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej. za{to mu be{e test. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. koja ja ima Aleksandar.so kru. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. Azot i okolnite razurnati gradovi.21 1. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina.33 10.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat. 22 Koga toj slu{na za toa. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka. no carot premol~a i ni{to ne re~e. 20 .34 |a{e vo Kilikija. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa. da vladee so nego nasledno. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. otkako sobra mnogubrojna vojska. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost.12 1 Car 13. 3 No. 12 Pa. oplakuvaj}i se od nego. Jas }e ti ja dadam }erka mi.11.20 ohija i se krunisa so dve kruni .11 3 Car 5. za{to toj saka da me ubie. 24 Pa.32.

go menuvame carskoto pravo. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego. ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas.58 negovite predci go mrazea. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij.30. Lida i Ramataim. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja. 33 Na judejskiot narod . gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema. 49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod. na{iot rodnina.1 2 Car 13. potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto.pozdrav.23 1 Let 8. 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina. 48 go zapalija gradot.661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10. 39 Trifon.na{ite prijateli. kako i trite oblasti i Samarija. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva. se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir.29 38 10. 43 Me|utoa. 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten. osven stranskite vojski.34 34 10. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija.38 11. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar. otide kaj Imalikuj Arabjanecot.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i.67 11. 37 I taka. 11-12 Mt 27. poradi {to site vojski na 6. mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego. gi raspu{ti site svoi vojski.” 28 10.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame.30-31 1 Car 1. vi go ispra}ame i vam za da znaete.65 27 pa. zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot.20. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe. go napravi eden od svoite prvi prijateli. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas. koj go vospituva{e Antioh. koi gi ima{e pred toa. 46 Carot izbega vo dvorecot. maloletniot sin na Aleksandar. A Judejcite se proslavi- . od danoci i mu veti trista talanti.57 35 10. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod . koi postojano gi napa|ale Izrailcite.50 rodi. za{to site moi vojski se odmetnaa od mene. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . 34 Osven toa. {tom }e se uka`e prilika za toa. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat. pa ostana so nego mnogu denovi. sekogo vo negovoto mesto. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja.

17.20. ne saIs. a svojot brat Simon go ostavi nastrana. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro. 11. gi razbi i tie se razbegaa.17 71 Mt 26. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. 66 Toga{ opsednatite . 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim.1 Jn 6. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli. koga dojde vo Askalon. go zamolija za mir. Antioh se zacari i se krunisa. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja. pak.18. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego. sinot na Av{alom. zapovednici na voenite odredi. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i. 63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. a vojskata. no `itelite na ovoj grad se zatvorija. no gi istera od gradot i zavladea so nego. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5. 68 I. sama ode{e kon nego od drugata strana. ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli. vo Galileja. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. 3 Tie dojdoa vo Rim. site po~naa da begaat.65 12. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor. da nosi porfira i zlatna dijadema. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori. 61 Ottamu otide vo Gaza.” 12 . 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan. tuku i silno go o`alosti. i toj se soglasi.89 zemja pred nego. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. kaj nego se sobraa site sirski vojski.22 2 15. no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. 67 Sud 4.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. Toj go opsedna gradot. i po~naa da vojuvaat protiv nego. i Juda.22-23 14. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota. koga go vidoa seto toa. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur.39 70 2 Mak 11.1 8.2 Lk 5. sinot na Halfij.isto{teni. potoa otide duri do Damask. osven Matatija. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. a toj se smiluva na niv. toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno. go izneveri Jonatan. a onie {to bea so Jonatan.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka. ete. 12. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i. do samiot niven logor i tamu zastanaa. koi Dimitrij gi be{e raspu{til. koj be{e seu{te dosta mlad.N. 70 i nieden od niv ne ostana.

potoa se vrati kon Jopija i ja zazede. i Antipater. 16 Sega gi izbravme Numinij. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. vo sekoe vreme. otkako zapalija ognovi vo logorot. za{to gledaa zapaleni ognovi. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a. 24 . 18 I vie }e napravite dobro. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja.44 11. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto. ni vas. 5 Eve go prepisot od pismoto. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij.17 judejski narod . nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli. koja ni pomaga. narekuvani Zavadejci.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. 23 Nie. 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni. koj caruva{e kaj vas.” 21 2 Mak 5. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto. zatreperi nivnoto srce i. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor. 25 koga izleze od Erusalim. Zapovedavme da ve izvestat za ova. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka. pak. vo praznici i vo drugite denovi. 27 Zatoa. a s# {to imame.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli . bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. Antiohoviot sin. 15 za{to imavme nebesna pomo{.18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. na{ite neprijateli bea poni`eni. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini. Jasonoviot sin.35 2 Mak 1. 30 Se spu{ti Jonatan po niv. protiv nas vojuvaa okolnite carevi. gi razbi i zede mnogu plen. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. {tom zajde sonceto. Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. 22 Sega.” 6 12.da gi ispratat so mir do judejskata zemja. a okolu logorot postavi predni stra`i. za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. koi se vo na{ite race. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car . se ispla{ija. 11 Nie postojano. pa postavi stra`a da ja ~uvaat. izbegaa. be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. nie se izbavivme od na{ite neprijateli. 9 A nie.9 30 11.pozdrav do bra}ata spartanci.10 4.9 25 2 Car 8. tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta. otkako go razbravme ova. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. 12 Nie se raduvame na va{ata slava. iako nemame potreba od niv. ako ni odgovorite po niv. no ne gi stigna. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite. va{e e. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot.7 33 10. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij.75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime.

Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija. a iljadata . a jas ostanav sam. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. gotovi da se borat. 2 otkako vide deka narodot e upla{en. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega.18.4 9. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~. gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. pa koga se digna. 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e. i dojde vo Bet–[an.26 13.” 49 5. mu dade podaroci. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici.4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti. 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego. se pla{e{e da krene raka na nego.36-42 12. bidej}i samo zatoa sum dojden. 51 Gonitelite.50 3 Car 19.10. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot. gi zacvrsti portite i klu~alkite. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a.14 5 3 Car 19. da ne dade Bog. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi. za na{ite `eni 13 . 50 No tie. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe. 5 I sega. otide vo Bet–[an. se vratija nazad.52 53 5 Mojs 32. site vojski i site dano~nici. da se krunisa i da digne raka na carot Antioh. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto. podgotveni za borba. pa potoa }e se vratam. taka {to tvrdinata da bide odvoena. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi. a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli. koj se narekuva Kafenata. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe. ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie.trgnaa so nego. 42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e.

Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. 19 I taka. 16 Zatoa. so vrati i zatvora~i.1. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. A Simon i 1 Mojs 45. ja postavi i bojnata oprema.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat. go izdigna visoko za da se gleda oddaleku.izvajani korabi. odnapred i odnazad. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego. stavi naokolu visoki stolbovi. 21 Onie.19 31 12. taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. 9 vodi ja na{ata vojska.9 ka`e{ . i napravi golemo zlo na zemjata.39 32 7. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e. na majka si i na ~etvoricata bra}a. tuku stana i otide vo Gilad. gradot na negovite predci. koj be{e pogreban tamu. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a. 29 im napravi ubavi ukrasi. edna sproti druga: na tatko si. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~. za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. 32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja.1 Jonatan.70 9. tvoite bra}a. za ve~en spomen. mesto Juda i 2. 12. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana. go ubi Jonatan. toj gi isprati i decata i srebroto. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. no otide po zaobikolen pat kon Adora. toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata. 30 Toj grob. isprati sto srebreni talanti. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto.}e izvr{uvame. i s# {to }e ni 20 2 Let 11. a tvrdinite gi polne{e so hrana. sinot na Av{alom.22 33 14. poradi potrebite {to gi ima{e. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. i so nego mnogu vojska. i ne trgna poradi snegot. 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen. no ima{e golem sneg. a na stolbovite. 28 tamu stavi sedum piramidi. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot. koi bea vo tvrdinata.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i.33-34 .36 25 2. a do niv . 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi.

neka se zapi{uvaat. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. tie trpea golem glad i 12.5 da prodavaat. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi. razbi edna od kulite i ja osvoi. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`.28. voda~ i upravitel na Judejcite. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail. ni da kupuvaat nitu 14.29 41 8. tuku spored tvojata milost. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e. 5 Pokraj seta svoja slava. 1 Let 15. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti. 14 .7.36 pazat zakonot. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon. pak. kimvali i citri. napravi opsadna kula. koj go zatvori vo temnica.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. ja razbi vojskata na Dimitrij. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir. ja zaobikoli so vojska. so psalmi i pesni. si ja kinea oblekata. golemiot prvosve{tenik. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite.34-35 12.34 15. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. {to treba{e da go pla}ate. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. {to bea na kulata. so slavoslovija i palmovi gran~iwa. a toj se naseli vo Gazir.18 43 4.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir. vo sto sedumdeset i prvata godina. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. persiskiot i midiskiot car. 38 11.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite. go utvrdi i vo nego na. ja privle~e do gradot. Neka vladee mir me|u vas. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec.15 14.34-38 39 10. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon. toj im go dade. 2 No Arsak. no gi izgoni od tvrdinata.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv.51 4. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto.54 pravi `iveali{te i za sebe. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv. skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika.29 36 „Carot Dimitrij do Simon. vo koi ima{e idoli. 44 onie. 40 I. taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon. so gusli. ja utvrdi hramovata gora. ve}e da ne se zema. 3 Toj otide.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego. i naseli ma`i {to go 12.33-34 mnogumina od niv umrea. go fati `iv i go dovede kaj Arsak. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba.

nasednati po ulicite.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici.27 18 8. sinot na Antioh. Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina.5 Zah 8. i Antipater. a Izrail se raduva{e so golema radost. 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova. Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon. sinot na Matatija. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon. nastana golema `alost.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i.17-32 12.43-52 9-10 2 Mojs 33. 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. 20 Eve go prepisot od pismoto. 9 Starcite. vo golemoto sobranie na sve{tenicite.31 Mih 4. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34. so golema slava go proslavija svojot narod. razgovaraa za op{tata blagosostojba. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv. vo sto sedumdeset i vtorata godina.18 15. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini.24 Is 54. 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi.65-66 13. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva.4 Zah 3. sinot na 26 14. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas. 7 11. na{ite bra}a . gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot. 7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir. Simon. do stare{inite.10 14 Sof 3. izlo`uvaj}i se na opasnosti. i nikoj ne be{e voznemiruvan. i bra}ata negovi.4 4 Car 18. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod. vo tie dni carevite se smirija. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot. se 12. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan. judejski pratenici.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion. a koga se pribra kaj svoite predci. sve{tenicite i do siot judejski narod. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst.12 Ps 17. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu. ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja. sin od sinovite na Joariv.4 12 3 Car 5. 16 . 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod.pozdrav. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata.48 Jason. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est. .15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij.

15 .13. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod. i postavi tamu judejska stra`a.15 12.29 11.35 39 2.65-66 13. vo oblastite.11. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur.43-48 36 1.27 tivre~i na negovite zborovi. 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10. da vladee so site.40 li{te. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik. pak. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi.22 13.89 zlatni ukrasi. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. koj e na granicata od Judeja. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik . 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata.37. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo. da gi postavuva na rabota vo hramot.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod.29.25 6. sinot na carot Dimitrij.14-15 7. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim.18 40 12. vo koja pred toa `iveeja neprijatelite. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici. ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano.20. 44 Na nikogo od narodot i od 15. }e bide vinoven.33 13. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod. 34 4. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata. od koi se otka`aa. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod. kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli. Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto.46 Jn 1.21 41 4. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon. 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok. ili.46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime. site dogovori na 1.39 15.32 15. {to ja ima{e sprema narodot.33 7. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir.21.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi. pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon. nad oru`jeto i nad tvrdinite. 37 Toj vo nea naseli Judejci. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot. koja se nao|a vo predelite na Azot.

Likija i Halikarnas. Sikion i Karija.31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12. ne sakate da ni dadete. 19 I taka. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej. taka {to onie. koi gi izgradi i so 14. 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici. nitu mo`e{e da izleze.” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij. otfrli s#. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite . 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo. bea sosema malku. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. 30 Zatoa.39 koni. kako i danocite od tie mesta. na{i prijateli i sojuznici. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa . Knid i Kipar i Kirenena. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. eden od svoite prijateli. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. zlato i mnogubrojna oprema. 31 Ako. za koe se be{e prethodno dogovoril so nego. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv. ne sakate da go napravite ova. i toj pobegna vo Dora. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon.24 koi vladee{.gradovi vo moeto carstvo. 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is. Samos i Pamfilija. taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze.669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. pak. Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora.36 vas. neka ti ostanat tebe. i do{le kaj 14. Arad i Gortina.u{te petstotini talanti srebro. koja e vo primorjeto. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja.2 dat slobodni. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za. srebro. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e.29 begale od nivnata zemja. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini. koi ostanaa kaj Trifon. ako nekoi lo{i lu|e iz. a korabite se pribli`ija otkaj moreto.N. dajte ni petstotini talanti srebro.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni. 15 . pak. 27 no toj ne prifati. 11.13. na Atal. protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv. Rodos i Fasilida.33 {titot. Dil i Mind. ako. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite. kaj nego se sobraa site vojski. tvojot narod i hramot. a i vojskite go napu{tija.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. 10. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. 11 Carot Antioh go gone{e. 21 Osven toa. nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici.so pisma do carevite i do zemjite. na Arijarat i na Arsak. Kos i Sida. Gazir i erusalimskata tvrdina .

47 3. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. sinot na Avuv. zaginaa okolu dve iljadi du{i. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail. 34 No nie. zamislu11 . a carot mnogu se razgnevi. pa vodete borba za na{iot narod. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. moite bra}a i domot na mojot tatko. po Bo`ja milost. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci. koi gi bara{ . 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost. koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. za niv }e dademe sto talanti. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. toj prv mina. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina. a drugite izbegaa vo kreposta. Juda i Jovan. 13 Negovoto srce se vozgordea. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. 33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja.41 10 10. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. i im re~e: „Jas. pred niv be{e mnogubrojna vojska. 2 2.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13. prijatelot na carot. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. a me|u niv ima{e eden potok. bratot na Jovan. 3 No. jas ostarev. 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja. a koga go vidoa toa negovite vojnici.84 13 1. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail.” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici. nitu gospodarime nad tu|i imoti. ete.50 8 15. 9 Toga{ be{e ranet Juda. kako {to mu be{e zapovedal carot. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. 6 I se krena Jovan protiv niv. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci. koja ja be{e izgradil toj. a vie.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. minaa i tie. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. 14. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin. pe{aci i kowanici. ete.53 rasko{. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. 8 [tom zatrubija so svoite trubi.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. i ima{e mnogu srebro i zlato.6 3 3.18. od niv padnaa mnogu raneti. pa posaka da zavladee so zemjata. 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja. a tamu.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori.

a toj mu ja predade zemjata 19 3. hrabrite podvizi. 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto. 15 Sinot na Avuv gi primi qubezno. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija.29 Erusalim i svetata Gora. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko. 23 Drugite. 22 Koga go slu{na toa.48 za da go ubijat Jovan. .15 ubie Simon i negovite sinovi. im priredi golema gozba. pak.55 i nejzinite gradovi. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. pak. 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi. a pisma im ispra. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat. posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi. gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda. pak. vo sto sedumdeset i sedmata godina. vo edinaesettiot mesec.7 14. dojde i vo Erihon.671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1.2 Car 18. Jovanovi dela: vojnite. . 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. {to ja be{e izgradil toj.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro. 14 Simon. Jovan mnogu se zbuni. 24 20 drugi. zlato i poda.9. stana Ptolomej i tie {to bea so nego.22 roci.mesecot {evat. slavno izvr{eni. gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego. isprati da gi zazemat 3 Car 14. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e.

Hristos. Vo nea. 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno. Vtorata kniga Makavejska. koja se smeta{e nepobedliva.23. koj `iveel nadvor od Palestina. Pisatelot e isto taka anonimen. koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska. ovaa kniga. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost. za da zeme pari kako miraz.22. so elinisti~ko obrazovanie.37).32–38) i dr. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto. najverojatno Judeec.29. pr.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata.67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7. kako {to veli samiot pisatel. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. za voskresenieto. so koja se poslu`ija `recite na Naneja.11.52-59 suvavme lebovi. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. vo sto osumde. 13 Bidej}i. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij. 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv. 28 i ponatamu).10.33. gi palevme svetilnicite i prine.7 1 Mak 10. nie.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5. koja sepak e istoriska vo svojata osnova. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska. stare{inite i Juda do Aristovul.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. vo mesecot kislev. tuku govornik i moralizator. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata. 1 Mak 1. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri. Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa. zaedno so svoite prijateli. 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. Teolo{ki. toj ne e prvenstveno istori~ar. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja. nosi. spored podatocite od samata kniga. . bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god. vo sto {eeset i devettata godina.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. Antioh. sovetnikot na carot Ptolomej. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama. za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. otide na ona mesto. 14 Odnosno. Nemu Mu blagodarime sve~eno. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot.1-16 set i osmata godina.6 1 Mak 4. Toga{ Mu se 1.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7. Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi. nici.

edinstven 27 praveden.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni. taka {to site se za~udile. 23 Dodeka gorel ognot.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot. vivnal silen ogan.Bibliotekata na Neemija . go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot. 34 carot. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa. toa mesto go narekle Neftar. 35 Na onie.8-9 25 edinstven Daritel na s#. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi.11 gi presekoa glavite. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot. koga toj. Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. otkako im Neem 12. 18 I taka. po~naa da frlaat kamewa i 18. Sozdatele na 1 Mak 6. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat. smetavme deka e neophodno da vi javime. izbuvnal silen plamen. na koi im go dal. otkako izminale mnogu godini. gi isekoa na par~iwa i. bidej}i na toa mesto.17 i osveti go. 27 soberi n# nas rasprsnatite. 31 Koga `rtvata }e izgorela. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. no od svetlinata. {to bile so Neemija. ispraten tamu od persiskiot car.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. 32. 22 Samo {to go napravile toa. sesilen i ve~en. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. gi frlija pred onie {to bea nadvor. 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod. kako {to rekol Mojsej. praveden i 26 milostiv. 20 I. 19 Za{to. 16 pa. se na{la vodata. Ti si stra{en i silen. otkako ja ispital rabotata. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. Ti si gi iz. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt. Neemija. {to izgreala od `rtvenikot. koga Mu bilo ugodno na Boga. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval. toj is~eznal. koj go vostanovi Neemija.2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto. edinstven Car i edinstven 14. sve{tenicite go 3 Mojs 6.5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo. Eremija gi krie obrednite predmeti . oslobo. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat. Koga gi prigotvile `rtvite. 36 Onie. Gospodi Bo`e. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot. 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. izgrealo sonceto. so koja Neemija i onie {to bile so nego. 32 A koga go napravile toa. Ti go izbavu. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. pak. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite.30.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. kako {to e gore re~eno.16 15 s#. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot. {to zna~i: O~istuvawe. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot.33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego.5 Mojs 30. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot. tuku samo gusta voda. prinese `rtva. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija.3-5 Er 23.6 zatvorija svetili{teto. go osvetile `rtvenikot. 2 .673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite.15 5 Mojs Dobrotvor.

23-24 3 Car 8. a dobro }e 11.1 11 3 Mojs 10. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod. 9 Se govori i za toa deka Solomon. 10-11 9 3 Car 5. taka {to.2 10. 25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal.na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat.16 40. Kov~egot i kadilniot `rtvenik. sve{tenstvo i svetili{te. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon.16-20 12 3 Car 8. iako bea malubrojni. a i pismata na carevite za svetite prinosi.1 7 Er 3. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata.29 go praznuvame o~istuvaweto. po Bo`jo otkrovenie. 5 Otkako pristignal tamu. 8-13 10 3 Mojs 9. i deka se iska~il na gorata.8 bide. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. 62-63 2 Let 7. koga se molel i Solomon. poka`ani na onie. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata. se nadevame na Nego. 15 Zatoa. koi bile izgubeni poradi vojna. {tom razbral za toa. ako i vie gi praznuvate tie deno.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite. nadaren so mudrost. a potoa go zayidal vlezot. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32. ognot ja progolta. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. ne mo`ele da go najdat. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot.12-26 . 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. 7 A Eremija gi ukoril. koga Mu se molele na Gospod. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera. 22 i za pojavite od neboto. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo. Toj nabrgu. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe. poznat vo celiot svet. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok. kade {to gi vnesol skinijata. ako imate potreba od niv. 27 iako za nas.1 Mak 1. olesnuvawe . za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija. 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe.34-38 3 Car 8.1-32 51.49 34. koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti.27 vi.15. hramot da bide veli~estveno posveten. za prorocite i za David. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot.2-12 7. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot.56 ta {to n# snajde. 21 3. 17 A Bog. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi.2 Er 29.65 13 Ezd 6.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak. taka.5 race. vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka. kako gi sobral knigite za carevite. 13 A.24 pratete lu|e da vi gi donesat.16 8 2 Mojs 24. na koi im se zakanuva{e propa|awe.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot. 6 Potoa. na koja se iska~il Mojsej. carstvo.

19 11 Neem 2. i vo nepovredlivosta na hramot.19 13. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe. ova ni najmalku ne e lesno. da gi isleduva{ site poedinosti . pa taka mislime i nie za na{ata rabota.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#. i da gi istra`uva{ site izvori. {to pravi kratki izlo`uvawa.10. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3. od plemeto na Venijamin. 4 No nekoj si Simon. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. oti{ol kaj Sir 32. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto. 11 i deka eden del e na Hirkan. oble~eni vo sve{teni~ki ode`di. 15 Sve{tenicite. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo. sinot na Tovija. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. 14 Toj opredeli den. pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. 33 I taka. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot.7 korisen i na drugite. a ovoj go odbral Heliodor. Ezd 6. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica. pak.32 10 5 Mojs 27.43 15 2 Mojs 23. dovereni na pazewe.8 12 1 Mak 10. kako {to rekovme.11 11. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto. 32 Onoj. 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari. koj ima{e carska zapoved.6-12 . 30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. koj e po~ituvan vo celiot svet.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. 9 Koga pristignal vo Erusalim. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis. vo gradot se sozdade golema voznemirenost. do Onoj. sepak.1 13.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. Voznemirenost vo gradot Heliodor. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te. a bara od nas napori i vnimanie. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto. a samata istorija da ja skratuvame. da go po~neme prika`uvaweto. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata. 13 7 10. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija.2 1 Mak 3. eden mnogu ugleden ~ovek. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved. No.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe. koj bil postaven za nastojnik na hramot. i negovata omraza kon zloto. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato. negoviot dr`aven upravitel. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina.

37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim. is~eznaa.28 `uvaa du{evnata maka.” I otkako gi izgovorija ovie zborovi. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. a treti gledaa niz prozorcite. toj mu odgovori: 35 . nekoi od pridru`bata na Heliodor.od drugata strana.29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. koi gi vide so svoite o~i. 6. 15.15. devojki. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila. oble~eni vo ista rasko{na obleka. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe. nego go obvi gusta temnina. Promenata kaj Heliodor A Heliodor. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa. a drugiot .28-29 zemja. 20 i site krevaa race kon neboto i se molea. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak. tr~aa edni kon portite.19 Pla~ 2.3. pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. koj pred malku vreme. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa. 34 a ti. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce. drugi kon yidovite. go zamolija prvosve{tenikot Onija . i stra{en kowanik. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. pa koga se ispravi na zadnite noze. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor. toa na onie {to go gledaa. 33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe. 19-20 2 Car 13. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. eden od ednata.Dan 4. 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe. kaznet od Boga.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te. prinese `rtva za negovo spasenie. izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12. 32 Prvosve{tenikot.23. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as. to.19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. hramot. go udira{e Heliodor so prednite kopita. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e.9 pere{e so seto svoe telo. be{e ispolnet so strav i trepet. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. Koj mu go zapazi `ivotot. se ispolni so radost i veselba. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog. 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum. odea vo grupi na ulicite.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila. 31 Potoa.

Koj `ivee na neboto. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni. urivaj}i gi zakonskite uredbi. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. . 39 Onoj. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti. 15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. i }e go pre~eka{ kaznet. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba. ako mu dozvoli 1 Mak 8. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. petgodi{nite natprevari. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. tatkoto na Evpolem.Toj gi bie i gi uni{tuva. trista i {eeset talanti srebro. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram. 2 Dobrotvorot na gradot. pri edna nivna sredba. 4 Onija. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. 13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. stana car. Jason. tie im stanaa neprijateli i krvnici. gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. nego is4 prati go tamu. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. antiohijci. bdee nad toa mesto i go za{tituva.1 3. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti. zabraneti so zakonot. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani. 11 Gi ukina pravata. 9 Osven toa. so eden zbor. 18 Koga vo Tir se odr`uvaa.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija. 8 vetuvaj}i mu na carot. 3. 5 otide kaj carot. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4.8-10 13. so posredstvo na Jovan. po~naa da se izvr{uvaat ubistva. koga Antioh. vo prisustvo na carot. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon. i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. pa. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . ja pottiknuva zlobata na Simon. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. pa gi vode{e vo dom na sramot. a ne prvosve{tenik. nare~en Epifan. a da ostaneme nekazneti. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast.5 samo ako ostane `iv.” 40 Ete. bratot na prvosve{tenikot Onija. na toj bezbo`nik. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi.

ubiecot. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. . bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. zapovednikot na gradskata tvrdina. so fakeli i vosklici. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik. Toga{ Andronik otide kaj Onija. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija. 20 I taka. eden od golemodostojnicite na carot. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. toj dojde vo Erusalim. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast. zapoved. izleze od svoeto skrivali{te. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija. onie {to gi zedoa da gi nosat. 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. vedna{ go ubi. Jason go isprati Menelaj. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba. koj go izmami svojot roden brat.1. koga se sretnal so carot. zatoa koga se upati vo Jopija. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. 26 Pa taka Jason. da go pogubat nego . sinot na Menestej. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. {tom se sostana so Andronik.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. 12.33 3. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek. iako Sostrat. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto.2 a Sostrat go zamenil Kratis. bidej}i toa go smetale kako 3. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. bratot na prethodno spomenatiot Simon. 34 Zatoa Menelaj. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver. 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. iako se somneva{e vo nego. Antioh se posomneval vo nego.4 4. 30 34-35 Dan 9. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida. 24 A toj. parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. no. kade {to toj go ubi Onija. se vrati vo Erusalim. Herkul. tuku i mnogu drugi narodi. ne vodej}i gri`a za pravda. 32 Toga{ Menelaj. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. 38 razgneven na Andronik. postojano gi bara{e od nego. a Onija. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica.7 ne{to neprili~no. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi.12 nikot na Kipranite. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. ja pofali negovata vlast. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida. go zamoli da go ubie Onija. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. 37 Antioh.

poradi al~nost na vlastodr{cite. onie {to govorea vo odbrana na gradot. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina. drugi stapovi. Menelaj izbega vo tvrdinata. so znaewe na Menelaj. pod izgovor deka treba da se osve`i. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. 45 A Menelaj. toj bega{e od grad vo grad. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana.8 1 Mak 3. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat. ve}e faten. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast.29 3 Car 2. 39 43 45 8. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. 44 Koga carot dojde vo Tir. be{e proteran vo Egipet. otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv. 49 Duri i tir~anite. Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. be{e izveden pred sud. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. Dorimenoviot sin. pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. samiot zagina vo tu|a zemja. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin. 47 Menelaj. dodeka kutrite obviniteli. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. star po godini. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah. vinovnikot na seto zlo.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. go odvede carot pod nekoj trem. sli~ni na vojnici. sekako deka }e bea oslobodeni. 13. 42 taka {to mnogumina od niv ubija. i zatoa po~na nasekade da se govori. ako se zastapi pred carot za nego. i samiot ostana neoplakan i neu5 . frlawe streli. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e. narodot se digna protiv Lisimah. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. nekoi ranija.1 1 Mak 1.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. 50 A Menelaj. pa napreduvaj}i vo zlobata. se gledaa kowanici.11 predmeti.16gra|anite. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. niv carot gi osudi na smrt. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro. narodot i na svetite sadovi. nad celiot grad vo vozduhot 49. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. 46 A Ptolomej. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani. i otkako gradot be{e prezemen. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. mu veti mnogu pari na Ptolomej.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. 48 I taka. a ne nad ednorodnite bra}a. 10 2 Vo tie denovi. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi.

20 Zatoa i svetoto mesto. nitu so grobot na 21 I taka. otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i.28. 3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot. Antioh. 23 a vo Garizim go postavi Andronik. 6 . i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost.za suvozemni pati{ta. `eni i deca. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite. 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2. koga bi se osmelil da vleze.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. Atiwanin. 27 Toga{ Juda Makavejski. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite. desetti vo svojot rod. predavnikot na zakonite i na tatkovinata. 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. 6. 25 Koga dojde vo Erusalim. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto.zaradi narodot. rodum od Frigija. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto.31 Filip.38 go napravi pogodno za plovewe. Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1.27 to . Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita. umrtvija ma`i. a po priroda Evr 11. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot. a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili.13 15. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja. svoite tatkovci. a osven niv.38 po`estok i od onoj {to go postavi. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. zaslepen od svoite gordi misli. mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4. kako {to go odvratija i Heliodor. toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego. pa pobrza 8. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. dobi del od Bo`jite dobrini. 13 Taka izginaa mladi i stari.12-17 9.hram na Zevs Gostoqubiviot. 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. po~ekal do svetiot saboten den. zaklaa devojki i doen~iwa.8 da se vrati vo Antiohija. a go vode{e Menelaj. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race. i Menelaj. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa. a more. sepak. a hramot vo Garizim . 17 Antioh. tuku go izbra svetoto mesto . da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni. imaj}i del od narodnite nevolji. a `enite i decata da gi prodadat. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti. Mk 2. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni. 11 Koga carot razbra za seto toa. otkako se smiluva Velikiot Gospod.

3 Mojs 11.15 12. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt. . 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca. tuku nabrgu bivaat kaznuvani. koe bi mo`el da go jade. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost.16 nite grevovi. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata. re{eni poskoro da istrpat. toga{ koga tie }e se nat.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. tuku za vrazumuvawe na na{iot rod. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54.25 Sud 1. no mnogu li~en. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. 23 No toj. za{to.poradi svetiot i od Boga daden zakon. a so nas ne postapuva taka. n# kaznuva so nevolji. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa.Svojot narod.7-8 sabotata. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo.31 1 Mak 5. no. a najpove}e . 21 Toga{ onie. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast. eden od prvite kni`nici.4 ot na grevovite. se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den.9 te. no nikoga{ ne n# izostavuva nas . smetaa deka e gre{no da se branat. dru`ej}i se so bludnici. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. 20 a taka treba{e da postapuvaat site. Nego go prinuduvaa.8 4. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi.1 Sol 2.13 nas Svojata milost. toa e znak za golemata Bo`ja milost. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame. 9 Onie. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe.45 13. za negovite slavni beli kosi. 7 Sekoj mesec. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt. ni praznuvaweto na prazniciMudr 11. nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. poradi svetosta na toj den.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv. gi frlija preku gradskite yidi{ta. 17 Ova {to go rekov. bea izgoreni. sprotivni na zakonot. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis. re{itelen vo svojata blagorodna odluka. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki. 6. otkolku sramniot `ivot.21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo.Is 65. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi. 5.1 15. neka ni bide dovolno kako spomen. Tokmu toga{ nastana vistinska maka. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar.16 rupaat. otkako bea prijaveni kaj Filip. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot. 29-38 voleni `rtvi. na rodendenot na carot. ve}e ostaren. poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna.

ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. ti ni go odzema{ sega{niot `ivot. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi.11. 26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! . re~e: „Ne. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot.12. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. 29 Toga{ i onie {to go vodea.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13. nitu po smrtta . ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. 27 Zatoa sega. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. koe gi prezira{e makite.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat. podavaj}i gi bez strav i svoite race. toj go poka`a.” 7 Koga umre prviot. od glavata. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot. negovite zborovi gi smetaa za ludost. drugite sinovi. 9 7. vo sega{novo vreme.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot. 5 I taka. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost. 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten. go izvedoa vtoriot na podbivawe i. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto. Koj znae s#.deka Toj }e go voskresne! A ti. preku mene da padnat vo zabluda. otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci. Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka. otkako go osakati sosema. toj vozdivna i re~e: „Gospod. pa koga mu go pobaraa jazikot. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel. za tebe }e nema voskresenie za `ivot. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7. toj treba da se nadeva na Boga . i onie {to bea so nego.vo drugiot. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci.36 eden so drug. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe.23 zaedno so nivnata majka. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas. poradi mojata licemernost.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32. vozdivna i re~e: „Ma~itele. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego. tuku i za mnogumina od narodot.” 12 I samiot car. 14 Pred da umre.37 pe~at vo tava. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot. hrabro da gi istrpat ma. }e se poka`am dostoen za svojata starost.29.42 Dan 12. a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt.36 pred majka mu. se pottiknuvaa 7. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza. 8 7.2 kite.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12. 4 Koga gi v`arija.14 25 pa. ne samo za mladite.14. 13 Koga umre toj. carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata. ma~itele. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka.

za voshit be{e majkata. Sozdatelot na svetot. odgledala i Jov 26. Toj pak }e se smiluva nad nas. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. spored Bo`jiot sud. pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. spored Bo`jiot zavet. zaedno so tvoite bra}a. kako i moite bra}a. 37 I jas. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok.39 se popusto. koj be{e u{te `iv. Jov 10. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba.31 17 mojata utroba. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost. koja sum te nosela devet meseci vo 14.7 vospitala. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki. i ne samo so zborovi. . Koj gleda s#. ne izdignuvaj se so prazni nade`i.” 20 Najdostojna.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot. 29 Ne pla{i se od ubiecot. 26 Po dolgo ubeduvawe. 36 Na{ite bra}a. dobija ve~en `ivot. Svoite slugi.8-12 19 No ne misli . gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. pak. ne gordej se popusto. pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina.11. molej}i Mu se na Boga. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e. tri godini so mleko sum 28 te doela. napolno izbezumen. smiluvaj se nad mene. 31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite. re~e: „Ne mami Dela 5.683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga.” 39 Carot. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego.2 1 Mak 11. sum te hranela. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den.5 de{ kaznet.13 15.17 13. se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. a ti. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog. go sovetuva{e najmladiot. 34 A ti. pogledni gi ne. nabgru da se smiluva nad Svojot narod. znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas.” 30 Dodeka taa u{te govore{e. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. po Bo`ja milost. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot. 31 28 Ti se molam sine. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot.11-12 rod. koj. dostojni za ~udewe. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. 33 Pa. a ti. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. vo maki i stradawa. 23 Zatoa.deka ti nema da biProp 11. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci.

gi napu{tija svoite mesta. od mno`estvoto neznabo{ci. 20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade. 9 Toj go odbra ikanor. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor. 14 A drugi.45 5. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost.41 . 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite. a da ne se oskverni. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod. toj gi izvesti onie {to bea so nego.36-37 1 Mak 7. 41 Po sinovite umre i majkata. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. 15 ako ne zaradi niv. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e. 1 Mak 3. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti. vele{e toj.35-36 Is 37.27 8.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot.7 13 5 Mojs 20.27) Filip. 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto. 18 Za{to. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci. pak. po~naa tajno da odat po sela4. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa. 5.22 ta. a nie imame verba vo Sesilniot Bog. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4.9 18 Ps 19. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. za vojskata {to se pribli`uva. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego. iskusen vo voenite raboti. tuku hrabro da se borat. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod.1 4 1 Mak 1.8. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite.22 4 Car 19. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda. Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime.8 15 Er 14. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva.38–4. 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6.7 19-20 15. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata. eden od negovite prvi prijateli. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor. pa sobra {est iljadi ma`i. 6. Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3. vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant. koj gi prodal u{te pred bitkata. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. zazema{e pogodni polo`bi. se obrati pismeno do Ptolomej. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. koi nepravedno gi napa|aat.2-10 42 Ete. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. Patrokloviot sin. prodavaa s# {to imaa so sebe.

molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv .2 Judita 1. 33 Potoa. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi.31 6. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite. siracite i me|u narodnite stare{ini. toj ja razde6-44 7.36 plen.9-29 8. vdovicite. Zatoa narodot se sobra. 35 so Bo`ja pomo{. go izgorea Kalisten i nekoi drugi. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec.20. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. mora{e sramno da se vrati nazad. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol. pa. za{to nemaa vreme.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5.8 1 Mak 1. pa kako nekoj pobegnat rob. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot. No Nebesniot sud ve}e go 9 . otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. trojniot zlostornik Nikanor. 1 Mak 3. toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe. i bea izbegale vo edna ku}a. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim.1–17.1 Tov 3. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat.10 sto i dvaeset iljadi lu|e.7 5. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie.31 36 3. 4 Toj. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina. podgonet od `itelite na gradot. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo.36 9. koi ja bea izgorele svetata vrata. 6-21 9. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. 2 Mak 2. zakonite i za tatkovinata. 32 12.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. i dobile golem 12. od plenot oddelija za sakati. gi gonea na golema dale~ina. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat. site drugi se razbegaa.Svoite slugi. plamnat od bes. se sobraa na zaedni~ka molitva. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej. 25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat. Simon.3 8. no se vratija. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e. najbezbo`niot ~ovek.27 Judita 5.12 Dan 4. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. otide po osameni pati{ta vo Antiohija. vdovici i siraci. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto. 30 33 1. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. me|u sakatite. grabna oru`je i Antioh.30-32 Ezd 6. tie ja praznuvaa radosno sabotata. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego. blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost.

cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. a sega ve}e nikoj. osven toa. go objavuvam za sloboden. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo. tuku zaedno so Dela 12. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila.” 18 No. zapoveda da vozi Ps 78. a rabotite vi odat kako {to treba. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu. 19 . otpa|aa par~iwa meso.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12.24 Sir 7. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi. poln so nade` vo neboto. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot.10 nost protiv Judejcite. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot. bidej}i znam deka tatko mi. 25 osven toa. tuku ispolnet u{te pove}e 28. 8 Onoj. Is 14. te{ko se razbolev. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas. 23 16 svetiot hram. 22 Ne o~ajuvam. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig.11. koj nekoga{ go ogra. le`e{e celiot iskr{en na zemjata.23 mnogu nevideni bolki. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud. ili nekakva nezgoda. site }e gi iz. od kade potoa go dignaa na nosilka. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca. 11 A sega. }e gi vratam site sveti sadovi. iako mi e sostojbata mnogu te{ka.17 rovi. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene. jas go odrediv za car mojot sin Antioh. kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. celiot skr{en od bolki. toj prizna. Na vra}awe od Persija. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh .2 u{te pobrzo.1 Mak 3.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. si be{e opredelil naslednik. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki. 24 ta. bidej}i e smrten. koga vojuva{e vo gornite krai{ta. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. 17 i.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. za{to i toj im 66.28 edna~am so atiwanite.21 te ptici i na yverovite. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21. 15 Judejcite. Judejcite. ne mo`e{e da go istrpi. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel. u{te dodeka be{e `iv. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi. ako se slu~i ne{to nenadejno.na svoite dobri sogra|ani.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa. poradi u`asnata smrdea. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. }e go ukrasam so najskapoceni darovi. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi.11 6 napolno zaslu`eno.37 biv. 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga. i jas samiot }e stanam Judeec. 23 No.

}e postapuva so vas dobro 1. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. 29 5. zeleni gran~iwa i palmi.9 12. izgradeni od tu|incite. prinesoa `rtvi. taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin.siot judejski narod da go 1 Mak 3.19-2. pod vodstvo na Gospod. 3 Potoa go is~istija hramot. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja.1–8) A Gorgij. obvieni so br{len. 11 Koga go prezede carstvoto. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. 29 Negovoto telo go prenese Filip. 4 Otkako go napravija seto toa. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik. koi se borea na yidinite. gi obespokojuvaa Judejcite. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie.8 8. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj.17 Negovo. podignaa drug `rtvenik. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at. pa. i toga{. i deka preminal kaj Antioh Epifan. 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . i so naj23. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi.45-46 6.40 te{ka smrt. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. kaj Ptolomej Filopator. koj od strav pred Antiohoviot sin.27 ko pretrpe najte{ki maki. zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8. pak go zazedoa hramot i gradot. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4. sledej}i gi 10.22 6. glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija. nosej}i stapovi.12 i ~ove~ki. gi zazedoa tie mesta. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba.8 . 12 Ptolomej. otkako nema{e ve}e ~est i vlast. otka6 5.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6. otide vo Egipet.3 moite `elbi. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik. prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite.14 6. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. kako yverovi po gori i pe{teri. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. koj mu be{e doveren od Filopator. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo. 17 I. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata. nare14 ~en Epifan. kako i na praznikot Senici. nare~en Makron. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator.11 8. otkako gi napadnaa silno. zatoa {to go napu{til Kipar. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv. negoviot prijatel od detstvoto.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego.” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. 7 Zatoa. 6 Praznuvaa veselo osum dena.32 vremeto na Antioh Evpator. 16 Makavej i onie {to bea so nego. uni{14 4.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev. sinot na onoj bezbo`nik. po trigodi{en prekin. gi napadnaa idumejskite tvrdini. im se odmazdija na site. {tom stana voen upravitel na onie mesta.17 godina. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. napravija kadilnica. 15 Zaedno so nego i Idumejcite.8 1 Mak 6. 27 Jas sum uveren deka toj.

30-31 32 1 Mak 13. uvereni deka taa e nedostapna. 33 Makavej i onie {to bea so nego. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. `ivi gi gorea bogohulnicite. kako {to se veli vo Zakonot. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata. koja be{e mo{ne dobro ukrepena. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23. nare~ena Gazir. pa. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. kade {to be{e pove}e potreben. 10.11 1 Mak 3.688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. dvaeset momci od vojskata na Makavej. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto.43 11. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici. Is. a na protivnicite frlaa streli i molwi. toga{ onie {to bea so Makavej. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod. 34 Onie.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. otkako zapalija kladi. a koga se pribli`ija do neprijatelite. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. podnesuvaj- 29-30 3. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori. 7.26–35) Sosema nabrgu Lisij. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot. koj se be{e sokril vo edna jama. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi.N. {to bea vo tvrdinata. kako i negoviot brat Herej i Apolofan.22 mesta.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata. tie zastanaa. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv.2-3 30 Is. a so nea upravuva{e Herej. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. 38 Otkako go izvr{ija toa. pa. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa. koga se zazoruva{e. gi palea kulite. koe be{e vo negovite race. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. 8. se obratija so molitvi kon Gospod. poradi nivnoto srebroqubie. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej. go ubija. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e. pak. drugi ja iskr{ija portata. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. opfateni od istiot gnev. 32-33 11 .go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata. so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena. a ubija 8.22 1 Mak 5. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici. 29 Koga zapo~na bitkata. 37 A Timotej. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi.11 Is 30.1 10.N. a drugite . 25 Koga po~na da se pribli`uva. carskiot rodnina i namesnik. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. a i ZaEz 27.25-26 5. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata. 35 Pettiot den. 20 A onie {to bea so Simon.

bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15. 25 Zatoa.17 Mak 2. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata. tuku i divi yverovi.57–61) 13 No.70 ven soborec. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo. na{a `elba e. 23 Od vremeto. razbraa za opsadata na tvrdinata. vo bela obleka.12 sila. toj go opsedna.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17. 5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. koga tatko mi otide pri bogovite.2 godina.33 ~enost poslednite nastani. a site drugi gi nateraa vo begstvo. 6 [tom Makavej i onie. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. mislej}i za op{toto dobro.2 bedlivi. 8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim. koi bea so nego. pa sfati deka Judejcite se nepo. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko.16 1 Mak 14. ako gi vr{at svoite raboti. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je.23 2 Mojs naselba. 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel.1 11. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi. a se spasija goli i bez oru`je.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza. 19 Zatoa. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij. zapovedam nivniot hram da im bide vraten. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. 18 Jas go izvestiv za toa carot.689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3. spremni da uni{tat ne samo lu|e. 23.35 hramovi da go podlo`i na danok. ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici. 13. . 15 Makavej. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim. pa duri i `elezni vrati da iskr{at. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. Mir so Judejcite (1 Mak 6. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego. bidej}i sepak be{e razumen. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo.3 Jn 20. so {to treba{e da go zapoznaam. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe.

6 3 vo mir i vo spokojstvo. 12 . bea napadnati od Arabjani . 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite. odej}i protiv Timotej.34-37 telot na Kipar. gi izdavija. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. razmislete i vie dobro. ako isprati{ kaj niv pratenici. rimski stare{ini. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija.5.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . izvojuvaa pobeda. Lisij se vrati kaj carot. a nie sme zdravi. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina. Tie gi pokanija svoite 13. Arabjanite.” 14. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda.24 gi doznaat na{ite nameri.pozdrav. pozdrav do judejskiot narod. pobedenite nomadi. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija. otkako otplovija. Boga. Jeronim 3. pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. a u{te i Nikanor. pa taka. 31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici. zaedno so nivnite 14. Jopijcite. 8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii. otkako Go povikaa pravedniot Sudija. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno. Timo. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi.21 i Dimofon.2 tej i Apolonij.11 sogra|ani Judejci.4. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat. 28 Se nadevame deka ste zdravi.75-76 golemo nedelo. 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori. kako i porano. pak. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5. izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a.3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. toa vi go potvrduvame i nie. so Bo`ja pomo{. 6 pa. upravi. 3 @itelite na Jopija. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij. go molea Juda za mir. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i. da vlezat vo podgotveni korabi. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij. kako {to vi posakuvame.12. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik. a onie {to izbegaa od niv. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto.10. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{. a Judejcite se zafatija so zemjodelie. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii.34 `eni i deca. otkako }e 4. 4 A koga se soglasija. gi zapali i korabite. careviot rodnina. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. izvr{ija 1 Mak 10. da bidat 13. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor.7 4.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici. gi ubi. vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto. toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost. sinot na Genej. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim.

nare~eni Tuvijani. `iteli na toj grad.6 selen so razni narodi. 25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. 29 [tom se krenaa ottamu. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. se upatija kon Skitopolis. vo vremeto na Isus Navin. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. 10. 19-20 tori. {iroko dve stadii. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot. bidej}i Judejcite. kade {to be{e Lisij so svoite odredi. 16 So Bo`ja pomo{. 30 No. 15 No onie {to bea so Juda.34-35 14-16 pet od Onoj. 20 Toga{ Makavej. gradot se nare1 Mak 5. a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs. Koj gleda s#. kaj Judejcite.3 2 Car 10. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii. divo gi napadnaa yidinite. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa. nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana.27gr. taka {to bliskoto ezero. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. se soglasi da sklu~i mir so 3. gi isprati `enite. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5. dojdoa vo Harak. tie trgnaa protiv Gorgij. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli.45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv. sostaveni od mnogu narodnosti. 31 tie. otkako im zablagodarija. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i. dvajca od predvodnicite na Makavejcite. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata . gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod.24 niv. nare~en Pedesetnica. ograden so yidini i naSud 11.22-24 me~evi. 19 Zatoa Dositej i Sosipater.14.pove}e od deset iljadi lu|e. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most.N. |ale i se ubivale me|usebno. decata i komorata vo tvrdinata Karnion. Efron i Skitopolis (1 Mak 5.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. taka {to se napa. koj. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi. 28 Tie. neprijatelot go obzede strav i tre- .691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda. za{to se pribli`uva{e praznikot Senici.37–44) 17 Otkako otidoa tamu. vojskovodecot na Idumeja. se oddale~il od taa zemja. probodu. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. go napadna Timotej. pa po~naa da 29 begaat na site strani.13 kuva{e Kaspin. se ~ine{e deka e polno so krv. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot.15 1 Mak 5. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. trieset iljadi du{i. pa pojdoa kon Erusalim.Sud 1. 14 @itelite na ovoj grad. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. 6.

go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata. 37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska. toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto.23 40 5 Mojs 7.24 1 Mak 5. 44 Za{to.N. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta.1 2 Let 11. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat. 2 a so nego i Lisij. go prodol`uva{e svojot pohod 9 .29 38 Is. go fati Gorgija i.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula. 36 A koga. 35 A nekojsi Dositej. polna so pepel. 36 8.68 41 Sir 42. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt. i ja otpraznuvaa sabotata. a vo nea naprava.24-50 4 Otkr 17. 28-63 2 1 Mak 6.7 napravi ubavo i blagorodno delo. Juda Go povika Gospoda na pomo{. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . kowanik. no eden od trakiskite kowanici.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo.da umre i da ne bide pogreban.8-10 9. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod. no. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada. eden od lu|eto na Vakenor. pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh.15 1 Car 22. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. junak. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev. i tuka ja nao|al svojata smrt.28 2 Mojs 21. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. pet iljadi i trista kowanici. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti.14 8 5. dr`ej}i go za nametkata. 34 Koga vlegoa vo bitka. 18-20 1 Kor 4. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto.25-26 1 Mak 5. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi. spored obi~ajot. 12. 28-30 3-4 4.56 37 7. se o~istija. spored brojot na ubienite svoi vojnici. a Gorgij izbega vo Marisa.8 15.18 5. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot. carot o`esto~en vo svoite zamisli. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. 13. 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija. visoka pedeset lakti. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa. za{to be{e ve}e posledniot ~as. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost . ubieni bea i nekoi od Judejcite.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot.da bidat oslobodeni od svojot grev. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta. po dolgata bitka. ~ii ogan i pepel se sveti. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo.1-26 1 Mak 6.

faten i zatvoren.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego . Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. 16 Najposle. 10 Koga Juda slu{na za ova. so pla~.34 23 3. sinot na Selevk.35 9. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur. pobedonosno se povlekoa. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. pa. otkako se iska~i na sudiskoto mesto. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod.48–63) 18 A carot. no toj bil pronajden. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot.29 25 6. pod Bo`ja zakrila. a potoa. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda. otkako ja zavladeal zemjata. 3 A nekojsi Alkim. vo tekot na buntot. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . koj {totuku se pouspokoil. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{. kako i porano. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator. otkako gi ohrabri. do Juda i onie {to bea so nego. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska.1 13. 17 Toa stana na razdenuvawe. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko. da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. 21 4. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija. vedna{ da ja svr{at taa rabota. silna judejska tvrdina. toga{ Juda. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost. im ja podade svojata desnica. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir. koj porano bil prvosve{tenik. na gradot. gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . tatkovinata i gra|anskite prava. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. se odmetnal. 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. potoa prinese `rtva. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. im pora~a da bidat prigotveni. ubi ~etiri iljadi vojnici. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. 2 toj. 19 1 Mak 6. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. 25 Potoa otide vo Ptolemaida. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. stigna vest deka Dimitrij. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini. no be{e pobeden.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. samovolno se oskvernil. 26 Toga{ Lisij. ednopodrugo. sklu~i so niv mir. gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. od tatkovinata i od svetiot hram. 23 Otkako slu{na deka Filip. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo.hrabro da se borat za odbrana na zakonite.8 14. na hramot.

vo dr`avata ne mo`e da ima mir. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto.25 5 Mojs 32. Alkim i Nikanor A Alkim. 26 . sega dojdov kaj tebe. narekuvani Hasidei. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego. pred s#. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . pak. koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. go ima{e postojano pokraj sebesi. 19 Zatoa gi isprati Posidonij. ~ij voda~ e Juda Makavejski. 18 No Nikanor.26 15 1.18 12 8. drugite carski sovetnici. no nabrgu potoa.siot narod mnogu strada. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla. otkako go slu{na seto ova. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite. za{to duhovno mu be{e naklonet. {to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor.29-30 11. za svoj naslednik. 9 A ti. care. Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel. toj odgovori: 6 „Judejcite. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. pretrpe poraz. postavija po~esen stol za sekogo. Razgovorite se zavr{ija mirno. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite.9 4 Car 21. gi imam predvid i moite sogra|ani.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik.26 10. i ne napravi nikakvo zlo. 24 Juda. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. 8 gi imam na um. bidej}i go postavi Juda.35 13. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite.9 1 Mak 7.42 11 1 Mak 2. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot. i negovite lu|e da gi razgoni. otkako go postavi za upravitel na Judeja. 7 Zatoa i jas. Juda potoa se o`eni. Juda im gi soop{ti na narodot. otkako slu{na za hrabrosta na onie. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. 10 s# dodeka e `iv Juda. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. 20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi. neprijatelot na carstvoto. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot.31 molat na Onoj. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den. ne davaj}i mu mir na carstvoto. postojano vojuvaat i krevaat vostanija. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite. a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta. 17 Simon. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi. 14 Toga{ site neznabo{ci. bratot na Juda. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10.37 6 1 Mak 2. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. vleze vo boj so Nikanor. 16 Po zapoved na svojot voda~. za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i. carskite prava. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe.

ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot. nitu te{kite rani.16 tiohija. 4-5 46 7. 22-23 7. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. toj se ispravi.36 15. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija. ne gledaj}i ja sopstvenata krv. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot. da gi napadne vo saboten den. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa.6 1 Let 6. 39-50 2 12. 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. koja te~e{e od nego. re{i. eden od erusalimskite 37 . Gospodi. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla. 39 Nikanor. molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. kr{ej}i ja portata. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod.N.1 1 Mak 7. 22. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. ako go fati. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta. si otide. 43 No. A sve{tenicite. Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot. 2 I koga Judejcite.29. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite. otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril. so me~ se probode. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. otide vo golemiot i svetiot hram. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2.14. krevaj}i gi svoite race kon neboto.19 2 Car 7. pak da mu dade `ivot i di{ewe. potr~a kon narodot. 36 I sega.18 stare{ini. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat. koi prisilno go pridru`uvaa. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. toj padna srede niv na zemjata. pa zastana na edna strmna karpa. pa ostana prazen prostor. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot.” 34 I {tom go re~e toa. 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost.” 2 Mojs 25. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat. 28 Koga go primi pismoto. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. ~eka{e pogodni uslovi. Ti Koj nema{ potreba od ni{to. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. toj. 40 za{to si misle{e deka. 32 Pa. toa da go napravi so lukavstvo. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. a narodot navleguva{e niz portata. povikaa kon Onoj.11. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda. Ti si svetosta na sekoja svetost. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas. }e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en. velej}i: 35 „Gospodi.9 Is.

19-20 9 Mt 5. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda.12 20 1 Mak 6. 17 . svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost. koi bea so nego. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~.3 1 Mak 6. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot.11 Jov 42. So nego }e gi skr{i{ neprijatelite.24 2 Mojs 32.25 12. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. Bo`jiot prorok. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija. 21 Makavej.38 22 8. so blaga priroda. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli.10.1-8 1 Mojs 18.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram. za bra}ata i rodninite. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod. 22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7. krotok. i podavaj}i mu. 18 Borbata za `enite i decata. i gi zaraduva site.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto. slatkore~iv. krena race kon neboto i povika kon Gospod. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh. im se ~ine{e pomalku va`na.17 Dela 13. 8 Toj gi hrabre{e onie. koj bdee nad site nas. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti. skromen vo odnesuvaweto. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka. koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite. otkako im raska`a i eden verodostoen son. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod.” 14 2. gradi v gradi. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda. a kowicata razmestena na dvete strani. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim.5 go denot. za{to gradot. ukrasen so beli kosi i so sjaj. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar.62 12 3. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda. a mladite srca gi ispolni so hrabrost. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite. po~ituvaj 8. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram. Judejcite re{ija da ne postavat logor. i juna~ki da re{at s#.19 4 Car 19.15 10 5. koj e posveten od Onoj. kolku so ubedlivi dobri zborovi. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite.2. toj ti e dar od Boga.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`.” Sepak. toj gi zacvrsti vo hrabrosta.34 2 Mojs 20.8 8 8.31-34 4.36. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. Gospodar Nebesen. 6 15 Er 12.8-11 5 Mojs 5. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki.

37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot. 30 Toga{ Juda.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite. Tuka }e bide krajot. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17. 29 Koga stivna vrevata i {umot. svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto. pak. sum go napravil slabo i nedovolno. . slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. Go proslavija Gospoda. ne e slatko da se pie samo vino. 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2. se vra}aa veselo.1 34 Toga{ site. 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata.23. 27 Borej}i se so svoite race. tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo. 25 Onie {to bea so Nikanor. po bojot. Gospodi na nebesata.na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim. se prib1 Mak 1. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. Ako. samo voda. toga{ i mojata `elba e ispolneta. Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav . vleguvaa so molitva vo ustata. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. Judita 14. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot. 28 Koga. Est 9. tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec.” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. 40.33 1 Mojs dost. kako i na onie {to go slu{aat.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega. toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. da go izdrobat i 28.31 gosloven onoj. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo. nasproti denot na Mardohej. 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven.6 23 telot.37 Tvojot svet narod.9. ili pak. opien od svojata nerazumna gor.da bide obesena sproti hramot.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. 31 [tom stigna tamu. velej}i: „Da e bla. koj na aramejski jazik se vika adar.54 . tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11.20-21 Koj im dade pomo{. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata . 39 Za{to. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani.

koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite. da mu predadat darovi. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek. koi mu gi be{e doveril Ptolomej. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. 8 A potoa. toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. da ja iska`at svojata radost za pobedata. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. 7 Koga go napravi i toa. 3 no nego go izlaga Dositej. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite.Hr. za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. kako i porano vo bibliskata istorija. ode{e po vojskata. toga{ Arsinoja. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram. im dade zapoved na site svoi vojski. Filopator. toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost.) kaj mestoto Rafija (217). za svoite deca i `eni. a tie koi odbijat da go storat toa. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. Drimiloviot sin. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon. da bidat privedat i zapi{ani. otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. 1 . i im dade na paganskite svetili{ta podaroci. Judeec po ra|awe. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga. po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. pe{aci i kowanici. 6 Otkako ja postigna svojata cel. pla~ej}i i so solzi. pobednikot na Antioh.Hr. Posle toa poni`uvawe. vetuvaj}i im deka. no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. so raspu{teni kosi. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro.TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. Hramot i Zakonot. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja. koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat. koj. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet. 2 Toga{ nekojsi Teodot. go posetuva Erusalim Filopator. Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. ako pobedat.).

19 A drugi. edni . so siot nakit. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. jas }e vlezam sam. hramot se ispolni so piskot i solzi. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu. zaedno so svoite majki. 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. namesto oskvernuvaweto na hramot. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. 27 Koga go vidoa toa. 26 no toj. Narodot. kako i pred toa. toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. i toa samo edna{ vo godinata. obzemen od svojata drskost. izlegoa. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. ima pravo da vleguva tamu. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. ako se tie li{eni od taa ~est. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. prodol`uva{e da se moli. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. toj ne e. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. 25 Duri i stare{inite. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. 13 Toga{ gi pra{a zo{to. 2 . gi odbi site. koi bea zaedno so carot. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. ispolnet so gorda drskost i sila.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim. 20 Majki i doilki.doma. bez red tr~aa po gradot. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. koj saka{e so sila da go napravi toa. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta. velej}i deka toj treba da vleze. 18 I devojkite. koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec.” 16 Toga{ sve{tenicite. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. a drugi - po ulicite. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. vo Svetiwata nad svetiwite. 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek.da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka. koj e nad site. svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at. taka {to tamu napravija golemo bezredie. koi bea zatvoreni vo svoite sobi. bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. Gospodi. koga vlegol vo hramot. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze. pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba.

so iznemo{teni race i noze. koj ja islu{a poniznata molitva.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. stradame. niv. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. me|u niv ima{e i junaci. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. Koj gleda s#. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. 5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. e nedosti`no za nas lu|eto. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto. daj ni nam. tvojot svet narod. negovite bojni koli i negoviot narod. 10 Od qubov kon domot na Izrail. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. kako vetrot {to lula trska. toj sepak ne se pokaja. Ti. koga na{ite predci bea vo nevolja. za{to mnogupati. 11 Ti si veren i vistinski. 13 Ete i nie. mnogumina od negovite prijateli. neboto na nebesata. delata na Tvoite race. sle- . pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. 9 Ti.” 21 Toga{ Bog. Gospodarot na sekoe sozdanie. nego. prviot tatko na site. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani. 7 i koga toj potr~a po narodot. taka {to. i na onie {to se nadevaa vo Tebe. nim im isprati pregolemi vodi. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. 15 Za{to. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. zaedno so svoite prijateli na gozbite. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. 24 Po izvesno vreme. 22 go zalula de na edna i de na druga strana. duhovno padnatite i ogor~eni. nego go dostigna Bo`jiot sud. Care. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. tuku si otide so svirepi zakani. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. brgu go izvle~kaa nadvor. vo srceto mir. Sveti Care. zaboravaj}i sekakva pravda. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. 25 Otkako se vrati vo Egipet. go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. za{to go be{e porobil Izrail. 16 sepak. Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#. Koj od ni{to nema{ potreba. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. iako Tvoeto `iveali{te. otkako zakrepna od pretrpenata kazna.

ne bea dovolno silni da im pomognat. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota. 31 Zatoa.” 30 No. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt. 3 . smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. prijateli na onie {to trguvaa so niv. negoduvaa i se nadevaa deka. gi ute{uvaa. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. sepak. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. vo ishranata i vo jazikot.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij. Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. sepak. za da ne go zamrazat site. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi. nekoi. voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. koi `iveeja vo Aleksandrija. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. vozgordean od svoite privremeni uspesi. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. ovoj bezbo`nik pobesne. 8 Elinite. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. koi `iveeja vo celata negova zemja. poradi gra|anskite prava. i tie go pravea istoto za da mu ugodat. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast. 11 A toj. da bidat nasila doveduvani i ubivani. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat. sostojbata }e se izmeni. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . 10 Me|utoa. nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata. 3 A Judejcite pak. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. 4 tie. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro. 6 I pokraj seto ova. op{tej}i so carot. nekoi od nivnite sosedi. a onie {to se protivat. da bidat udostoeni so sekakva golema slava. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi.” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. primaj}i skri{um nekoi od niv. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. pak. ni so golemcite.

toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. dostojna za tie pakosni lu|e. dete. 29 Sekoe mesto. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. treba da bide opusto{eno i izgoreno. kako {to znaete i vie samite. bilo starec. iako ne gi prisilivme. postapuvaj}i so niv dobro. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. i toga{. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. 14 Po na{iot pohod vo Azija. }e dobie sloboda i ~est. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. i kako {to predviduvavme. 23 pa taka. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. kade {to }e bide najden sokrien Judeec. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. 20 A nie. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno. @alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi. zaedno so nivnite `eni i deca. pa duri i pelena~e. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. 21 Me|utoa. ni zabranija da vlezeme. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite.” 30 Ete. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. a vsu{nost podmolno. 18 tie. kazna bezmilosna i sramna. 24 Zatoa. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. 17 A tie.

tie go prifa}aa op{tiot lelek. vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. vo cvetot na svojata mladost. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. mesto da se raduvaat. baraweto za nasilno progonstvo. . tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. gledaj}i ja taa grozna slika. ne za da im presudi te{ka robija. prestareni. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva. pokrieni so beli kosi. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. 7 gi vle~kaa javno i nasila. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. mesto so venci na glava. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite. koja im pomaga{e na Judejcite. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. na hipodromot. oddeleni od svetlinata. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. 6 Devojki. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. 5 Vodea grupi starci. gorko pla~ewe i lelekawe. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. prireduva{e gozbi pred site idoli. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti. a spored carskata zapoved. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. 10 Osven toa. 17 Otkako izmina toa vreme. bea vrzani so ja`iwa okolu vratot.na nozete imaa te{ki okovi. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. 8 I nivnite mladi sopruzi. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. koj grad ili koe selo. 18 osven toa. podgrbaveni i so treperlivi noze i. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. od izgrevot do zalezot na sonceto. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. 9 Gi vodea kako yverovi. a drugi . po domovite i rasprsnati vo razni mesta. toa gi pla{e{e nivnite srca. a so umot svoj daleku od vistinata. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani. spored. tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. nare~eno Shedija. ploveweto be{e zavr{eno. se vdadoa vo pla~ i svoite. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat. od site strani zaobikoleni so temnina . koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno. 12 Koga seto toa be{e napraveno. a najposle site da gi pogubi vo eden den. 3 Koja oblast. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost.za seto vreme dodeka plovea.703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren.

14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. 5 .” 21 Koga carot go re~e toa. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. i voeni na~alnici. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. go povika Ermon. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. vleze da go razbudi carot. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego. pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. kon svojot milosrden Bog i Otec. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. 4 A Ermon. otkako im dade izobilno i temjan i vino. 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. 17 Koga napravija kako {to im re~e. a posebno gi pokani onie negovi prijateli. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. pak. pa otide na trpezata. carot go povika Ermon. na broj petstotini. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite. vikaa kon Sesilniot Gospod. 16 Carot pomisli. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. 23 Utredenta. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. Koj ima sila nad sekoja vlast. koj be{e odgovoren za slonovite. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. 20 Toga{ carot. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. 12 Po Bo`jo dejstvo. na koi Toj saka. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. 3 Otakako ja predade svojata naredba. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site. otidoa od ve~erata. strogo i naluteno go pra{a . {to im bea neprijateli na Judejcite. rano nautro. ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. 6 Judejcite. ~uvarot na slonovite.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. 5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. tokmu koga petlite po~naa da peat. toj otide na gozba. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son. A na Ermon mu re~e: „A ti. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. 9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. 13 A Judejcite. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe.

26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale. ispolnet so golem gnev. nedostapen za nas. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga. Koj vladee nad s#. za{to s# be{e napolno zaboravil.ti }e be{e poguben. . 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. misle{e toj. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni. ispolnet so bezumstvo. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam. za{to. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. gi pu{tija da se razotidat. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe. bidej}i vremeto brzo odminuva{e. mesto tie . mesto nevinite Judejci. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. a ima opasnost i da bide ograben. 27 Otkako go doslu{a. v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . sosema sli~en na Falarisa. 47 A carot. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi. na nivnoto posledno izdivnuvawe. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. rekoa: 40 „Do koga. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego. velej}i: „Care. potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. 46 utredenta rano. neposlu{niku. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat. tie Go proslavija Boga. a site {to bea nasobrani. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice. koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved.pa so plamnati o~i. bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. ti ja poni{tuva{. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni.” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. otkako gi dovede yverovite. a gi vooru`i so stra{ni orudija. mnogu izraduvani. taka da se ka`e. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. voden od svoeto o`esto~eno srce.” 42 Potoa carot. 37 Pa. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi. prigotveno so temjan. 45 A ~uvarot na slonovite. koga go povikaa Ermon. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. koi sedea zaedno so nego na trpezata. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite.

11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. edinstven Ve~en. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. 13 Preslavni.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. koga gi slu{naa silnite izvici. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. se celivaa eden so drug. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite. 3 O~e na{. prethodno spomenati lu|e. {to se ve}e pred vratite na pekolot. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. za da ne im slu`at na la`nite idoli. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. Gospodi. ako. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . 50 No. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe.” 6 . nekojsi Eleazar. Ti. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci. umrtvi n# so smrt.. gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog. kon narodot na Tvojot svet del. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. so gordelivost i drski huli. drugi. pak. koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva. 9 I sega. Gospodi. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. Otec na{. orosuvaj}i ja razgorenata furna. Koj ima vlast nad sekoja vlast. kako i od mno`estvoto narod. se pregrnuvaa so rodninite. koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. Izvikaa so pla~ i lelek. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. ednodu{no pa|aa ni~kum. {to prethodno ja primija od neboto. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. koja }e bide spored Tvojata volja. pak. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. 10 A. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. po na{eto preseluvawe. 8 Ti. nekoga{niot vladetel na Egipet. kon decata na osveteniot Jakov. najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care. na{iot `ivot. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. toga{. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. toga{. koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. koi go cicaa poslednoto mleko. O~e na{. 4 Ti go pogubi faraonot. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. i Jona. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski. {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. {to `ivee vo morskite dlabo~ini. se napolni so bezzakonija. se frlaa na vrat . znaej}i za pomo{ta. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. za da bide raskinat od lavovi. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. pogledaj milostivo na nas.

se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. ne za piewe i prejaduvawe. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. pak. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. osven Judejcite. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. koj gi sobra bezumno tuka. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. obzemeni od sram. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. . priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. otkako po toj povod priredi golema gozba. Judejcite izdignaa piskot do neboto. 35 Judejcite. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete.Bog. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. 33 Isto taka i carot. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. kako {to prethodno rekovme. 17 Koga go vidoa toa. Bog. 31 Toga{ tie. mesto stra{na i gor~liva smrt. otkako se izbavija od smrt. sega. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. stana gozbena trpeza. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. tokmu ova go re~e carot. gotovi da bidat pogubeni. koi gi pridru`uvaa.707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata. gi gazea i gi ubivaa. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. Go proslavija svojot svet Spasitel. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. nivniot Bog. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. i koi gi prebrojuvaa so radost. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa. odvrzete gi nepravednite verigi.” 29 Ete. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. niv gi vidoa site. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi.

{to se be{e oskvernil. pojdoa od gradot. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava. so svoj potpis . a kogo go sre}avaa po patot. be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta. 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida. sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja .i pojdoa. 41 A carot. 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. 39 vo tri dni. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. snabduvani so s# od carot. taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici. {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. 16 A onie. otkako se soglasi. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. 3 Nekoi od na{ite prijateli. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. bez kakvo i da e isleduvawe. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba. na ve~niot Spasitel na Izrail. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor. se obidoa da gi pogubat. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi. 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo. tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. }e imame protiv sebesi ne ~ovek. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. so blagodarnost i milozvu~ni pesni. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica .bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. kako {to be{e potrebno. 7 . 4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa.708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . 14 Sekogo od svoite sonarodnici. 13 Toga{.vo tekot na ~etireset dena. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi.vo nivna korist. otkako mu zablagodarija na carot. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. poradi svojata lo{a zamisla. pa im dade odobrenie i polnomo{no. koja tie ja imaat sprema site narodi. ubivaj}i gi otstapnicite. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo. i. 9 Znajte deka. 6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. poto~no kako klevetnici. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. vedna{ im podarivme `ivot. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata.

pojdoa ponatamu po kopno. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata.im go vra}aa so najgolem strav. tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat.zdravi. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie. za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin. za{titeni so carskata zapoved.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe. slobodni i polni so radost. po op{ta soglasnost. 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno. za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie. tamu. so golema blagodarnost. po more i po reka .sekoj kon svojot dom . 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . . ~ekaa korabi sedum dena.

99. 17.15 5 Mojs 17.12 vo razmisluva. 89. 68–70. Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet.26). 106–151. Blagodarstveni psalmi: 9–10. Takvi psalmi se: 8.18 kako prav. 53. 4.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. 101. 110. 57.20-21 1 Bla`en e onoj. i ~ij list ne venee. 119. 95–98. 112. Ps. 82.10 Er 21. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36. Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. 25. 59. Ps. 24. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. i vo s# {to pra. 62. 100. 14. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr. 19. 126. 79. ili.4 34.5 vi. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91. poradi nesre}i: 5–7. PRVA KNIGA 1. Is 17. Solomon i potomcite na Kora. {to go raznesuva vetrot. 106. 48. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. . Inaku i Isus peel nekoi psalmi. Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. 144–149.18 `at na sudot. Sionski pesni: 45. 134. kako {to se Asaf. 47. 20. 2. 16. 12. 122. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi. 34. se recitirale kako molitvi. Himni. 32. dodeka psalmite 15.7-8 Sir 6. 8. 113. 85. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda. Na primer. no ima i od drugi pisateli.Mt 7. 6. Jov 23. Psalmi za verata vo Boga: 1. 108. 4. 109. 135. 2.111. 40–42. koe svojot rod go dava navre- me. 30. napreduva. 21. 139–142. 27. 5. 41–71. 129. 3. 84. Ps. 29. 36. bezbo`ni~ki }e propadne. 56. 78. 86. 9. 107.37 13. 75. 118. 3. 111.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra. 44. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite. 131. 1–40. 87. 63. 31.13-14 vednite. 136 7. 116. 58.8 borot na pravednite.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite. 1. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod. me|u koi: 1. 72–88. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. Zlo za bezbo`nicite 2 118. 117. 72. 132.8 Ez 47. 60. 50. pak. 143. 39. Mojsej. 77. patot.19 Is. 93. 92. 37. 91. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite. nitu gre{nicite . Ps. Psalmi ispeani vo nevolji: 11.4 4 Mojs 24. 38. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. 105. pak. 115. tie se Jov 21. 43.vo so. Molitvi upateni kon Boga. 33. 109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. 125. Psalmi za vladetelite: 2. 73. 88. Ps.N.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo.1 25. 71. 89–105 i 5. 102–104.

PSALM 5 3 149.17 16. Ti mi dade prostor.21-23 Izreki 1. im se smee. 2 ^uj go glasot na mojot povik.8 114. Bla`eni se site.83.3 1 ^uj gi.11 Dan 7.33 Evr 1. Gospodi.6 Jov 29. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i. za{to 15-17 Gospod me ~uva.9 2 Mojs 30.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora.2 7 88.16 43.9-11 5 Mojs 33. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja. Koj `ivee na nebesata.83. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17.2 117. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.711 PSALMI 2.19 Mal 3.17 10 Mudr 6.vo Tvoe vladeewe.4 18.25 1 Car 10.5 5. i krai{tata na zemjata . 8 Od Gospod e spasenieto. mi dava{ spokojna po~inka. 2 24.14 7 30.27. i 3. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad.8 83.3 9 67.2 7 Stani Gospodi! Spasi me. slava 117.1 neprijateli 53. 4 So glasot svoj vikam kon Gospod.20 61.7 61. 4 Ne gre{ete.3 88. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam.1 beri gi vozdi{kite moi. si {tit moj.13 Otkr 19. spijam i stanuvam. vrazumete se. Gospod im se podbiva.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj.19 101. 109.4 3 Ptr 1. za{to Ti. 26-27 11.18 7 22. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe.14 Tov 13. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.” 8 I pobaraj od Mene.1-2 82.8 122.1 79.1 Is 40.8-9 moja. Bo`e. za{to Tebe Ti se mo.2 71.14 Dan 7. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam. i na patot svoj da ne poginete. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene. 10 I sega carevi. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol.15-17 39. ~uj me.6 9.19 57.26 2 Car 7.15 4 Mojs 6.21 109.7 1 Mojs 40.50 19. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite.13 5 Mojs 33. 11 Davidovata utrena molitva 5. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo.3 66. .2 26.” 4 Onoj.22 Dela 13. 55. Gospodi.1. 2 Car 5 Legnuvam.8 3 No Ti.26 8 Is 49.24 4 36. Tvojot bla. ta da ne se razgnevi.2 17.5 5 Efes 4.19 {to od site strani navalile na mene. Gospod slu{a koga vikam kon Nego.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17.29 Sir 11.14 Mt 3.26 Mudr 4.6 na gre{nicite.8 85.28 Gospodi.3 8 7. zborovite moi.2-12 Dela 4. Care 3 moj i Bo`e Moj.6 Evr 12.17 6 109. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski.14 Otkr 2. 2 Sinovi ~ove~ki.8 Izreki 3.8 5 4. Gospodi. Bo`e moj! 118. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.6 139. koi kaj Nego pribegnuvaat.1. pravdo moja! Koga bev pritesnet.15 Dan 9. Jas denes Te rodiv. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik. raz. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi. pou~ete se. 12 Po~ituvajte Go Sinot.25 Izreki 16.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e.13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33.6 27.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj.17 4.1 15.5-6 Is 30. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod. gnevej}i se.13 58.4 26.5 Lk 3. Ti ja podiga{ glavata moja.6 6 50.

1 Er 10. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi.27 neprijateli. izbavi ja du{ata Er 45.12 Izreki 3.24 3 40. 8 Gospod im sudi na narodite. 12 Ako ne se pokaete.2 37.13 6. Mt 7.14 82. vodi me vo Tvojata pravda. i izbavi me. 11 Bog e praveden sudija. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30. ako ima nepravda vo racete moi. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe. A Ti. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi.11 1 Let 28.13 34. spasi me od site {to me gonat.17 Is 41. a }e nema koj da spasuva.11 Jov 10. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci. i Ti izdigni se nad nego visoko. pak. vo gnevot Svoj. kaj Tebe se zasolnuvam.4 Jov 15.21 Is 3.20 25. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~. isceli me.1 34. 6 Stani.4 39.22 70. i padna vo jamata. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi.8 podi do koga? 68. koi vr{ite nepravda.3 Rim 3.6 7. 14 I. a strelite Svoi gi v`aruva. Gospodi.11 8 41. Bo`e moj.9 Mudr 1.15 10 13.23 4 89.2 Er 11. Koj ne saka bezzakonija. 13 i zatega smrtna strela. Varuh 2. 8 Gospodi. 87.3 26.4 Er 17. 9 Gospod ja usli{a molbata moja.10-12 2 Smiluvaj se na mene.2 65. poradi neprijatelite moi.712 PSALMI 7 54. i neka ja stigne. spasi me poradi milosta Svoja. mi oslabe poradi site moi neprijateli.28 14 Is 50.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina. {to ja napravi.3 35. stani.10 19. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite. Bo`e.2 3 Car 8.14 10 25.36 118. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i. {to go sakaat imeto Tvoe. bidej114.3 moja.8 17. patot Tvoj pred mene poramni go. 15 pa si kopa i iskopa jama. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi. Gospodi.17 Is 38.9 118. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat. Gospodi. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te.14 22. Bo`e moj.17 za{to koskite mi se tresat. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{.24 42. ako go napraviv toa.7 12 63. 11 Pa neka se zaraduvaat site. Zakrili gi.2 30. Sudi mi.132 9 9. a pravedniot zacvrsti go. a toa rodi bezzkonie.1. 34. spored Tvojata golema milost.14 Is 5. 10 Bog mi e {tit. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat.6 Otkr 2. Gospodi.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. spored pravdata moja i spored nevinosta moja.35 . 7 A jas.10 68. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi. bidej}i se krenaa protiv Tebe. }e me vle~at.3 4 Vrati se.13 5 30.17 Is 5.23 4 Za{to Ti si Bog.1 2 Car 22. neka propadnat od sopstvenite soveti. i sekojdnevno predupreduva. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe.2 10. 13 36. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja. Ti. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja. 44-48 Dan 6. grloto im e otvoren grob. Gospodi.9 Tebe. kako so {tit. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca.11 Is 26. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i.5. praveden Bo`e. 12 Za{to Ti. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi. Gos7 37. Gospodi.16 108.29 16. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. 3 i du{ata mi e potresena. neka se raduvaat vo Tebe onie. Gos. na jazikot.18 }i sum nemo}en.26 Tov 13. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. pak. ete. so po~it kon Tebe.12 21. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe.3 Is 59. 10 Kazni gi.1 17.11 15 Is 59. laskawe. 3 Gospodi. Ti Si odredil sud. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava.13 3 9.9 Jov 4. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite. 9 22.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13.115 pod ja primi molitvata moja.20 16. vo srceto im e izmama. pa se za~na zloba.13 137. Gospodi.29 49. 8 Otstapete od mene site vie.7 44. kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda.

Ti. Gospodi. site narodi.12 2 Mojs 15.18 Is 38.25 11 35. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici.18 7 1 Mojs 1. 13 Smiluvaj se. za da ne se zasili ~ovekot. go pogubi ne~estiviot.28 Mudr 9.15 9. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi.2-3 9. dosudi praveden sud. 3 Koga }e gi pogledam nebesata. 20 Zapla{i gi. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini. vo zamka.31 3 Mudr 10.4.4 5 143. ta si spomnuva{ za nego.12 Tov 12. go podgotvil prestolot Svoj za sud. pa mese~inata i yvezdite. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi.1 73.6 12 7. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot.14 Is 25. 5 Im zapreti na neznabo{cite.22 Evr 2.22 19 Izreki 23. Gospodi. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta. narodite neka primaat sud pred Tebe.17 91. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot.22 21. go vospevam imeto Tvoe. so seto srce svoe.5 Evr 1. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite.19 8. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.10 Dela 17. koi Boga Go zaboravaat. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva. 8 pticite nebeski i ribite morski.6 21 9. pogledaj kako stradam od neprijatelite moi. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta.7-8 56.13-14 Is 12. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi.13 Mt 16. Gospodi. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda. 16 Gospod se pojavi i presudi.18 16 7.17 Jov 4. krepost vo vreme na nevolja.3 Jov 7.10.14 7 1 Mojs 19.5 Jov 16. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e. 9 Jahve.38 55. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv.11 88. 19 Stani. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no.8 Izreki 5. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve. se fati nogata nivna. Gospodi na{.10 Mudr 16.1 . 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani. 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi. 25-27 Gal 6.23 13 1 Mojs 9. ili sin ~ove~ki. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite.713 PSALMI 16 9. no so slava i ~est si go oven~al. Sevi{niot.23-25 Jov 18.10 86. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion.22 Sir 17. gradovite mu gi razru{i. 5 7.15 34. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot.8 14 106. na lu|eto }e im sudi pravedno.1 131. i tie pa|aat vo zamkite negovi. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne.25 Sir 27. {to sami ja napravija.17-18 Sir 18.9 1 Car 2. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi.20 18 49.5 1 Mojs 1. Gospodi na{. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe.13 97. i zagina spomenot za niv. koja sami ja namestija.21 Mt 11.7 64. i yverovite polski. dela na prstite Tvoi.12 22 21. imeto im go sotre za site vekovi.7 74. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite.18 3 7.6 6 20. 7 ovcite i volovite site. se sopnaa. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama. i poginaa pred Tebe.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova.2 95.1 85.2 25.6 Izreki 26.18 Pla~ 5. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe.4 90.3 9 71.7 Est 9.8 Evr 2. i s# si pot~inil pod nozete negovi. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi.14 6 5 Mojs 9.25-27 Efes 1.26-27 Mudr 2. ja pomni. na mene. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe.2 56. 8 101. sedna na prestolot Svoj. Gospodi.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto.2-4 1 Kor 15. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata.1 20 7.

9 Jov 22. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot.1 54. Gospodi.8 24 13. kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car.10 Er 10. Ti si mu pomo{nik na sirakot.7 25. ogan i sulfur. bespomo{niot Tebe Ti se predava.15 Mih 7. vo site vremiwa.11 73.6 lelekot na bednite }e se krenam sega. Sir 27. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10. 32 Stani.13 145. so namera da fati beden. go sokril liceto Svoe. o~ite negovi demnat bespomo{ni. nikoga{ nema da vidi.3 140.26 Os 6. 3 Ako temelite se razurnati.19 5 Mojs 26. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite.6 90.20 Mt 5.1-2 Jov 21.30. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera.11 Er 5. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata. Gospod e na prestolot nebesen. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot.24 72.15 Is 66.8 2 Mojs 22. 24 Vo svojata gordelivost.33 Jov 22.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{.3 4 2. gi snema vernite me|u sino. o~ite Negovi gledaat. zakrepi gi srcata nivni. pod jazikot negov pakost i nepravda. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova. ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna.1415 21.13 11. neka se krene rakata Tvoja.21 Is 59. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”.2 Is 59.5 19. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite. za{to ne ostana 5 pobo`en.10 144.8 1 Mojs 19. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga. 30 Se pritajuva.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29. kolne i Gospoda go prezira.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li.3-4 Er 9.1 35. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga.18. vo Svoi race gi odmeruva{.10 Naum 1.8-9 31 43. 14-15 Jov 21.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja.2 Is 48.14 Izreki 1.10 va.714 PSALMI 23 9.6 58.2-8 34 30.11-12 55.12 Mal 3.4 Mudr 3.4 63.19 102.15 Ez 10. bedniot Tebe ti se predava.28 36. ustata ni e so nas.5 Er 5. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi.11-13 2 7. a na neprijatelite svoi im se potsmeva. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram.19 93. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13.3 nad nas?” 26.15 1 Pomagaj. Gospodi. 16.7 101.21 Otkr 8.14 28-29 16. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite. srebro vo ogan is~isteno od zemja.14 56. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav.4 5.2 3 54.2 37.12 9. go odvlekuva vo svojata mre`a. izmami i navredi.5 veli Gospod. 37 Gospodi. 5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka.17. za da misli na niv. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni.7-33 27 Rim 3.3 139. 7 Ti.10 svoj. koj e gospodar Izreki 17.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u.1 Avak 2. i koga }e fati.1 7. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan. zo{to vo srceto svoe da veli . 7 Za{to Gospod e praveden.10 sila.9 Jov 23.12 Sof 1.7 Ez 9. sudovite Tvoi se mnogu visoki.21-22 36 28.24 Is 51.11-16 6 74. ne gi zaboravaj ugnetenite. . a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo. na skri{ni mesta za da ubiva nevini. sedumpati pre~isteno. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica. Bo`e moj.8-9 Avak 3.7 55.17-22 Er 25. Gospodi.1 72. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti.34 25-26 Er 12.

pak. zlobnikot e ni{to.4 Pla~ 5.26 141. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e. vr{at 7 gnasni dela. site stanaa lo{i.29 5 Mojs 31.20 Is 8.3 103.7 Is 9. koj Go bara Boga. koj koga se Er 7.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.24 35.” Gonitelite moi }e se zaraduvaat. nema koj da pravi dobro.16 13. Koj taka 5 10. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav. za{to Gospod e so rodot na pravednite.5. Gospodi. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.5 Mih 3.14-16 il. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe.24 26.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125. nema bla`enstva za mene.7-8 88.15. 4 Onie {to sledat tu|i bogovi. i }e se razveseli Izra. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja.9 17.31 21. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe.12 Rim 3. koi se na zemjata . Os Zah 13.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj.23.1 Sof 1. 5 Jas.1 30.vistinskite blagorodnici . 10-12 Gospodi. toga{ }e se 14.so radost kopneam.5-9 5 2 Mojs 22. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici.18 1.1 9. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto.20 8 Ne~estivite odat naokolu.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj. Gospodi. za da ne se pokolebam. {to odi neporo~no. nema koj da pravi dobro.” 3 Po svetiite.8 29. nema nitu eden. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na. 84.1 Er 10. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot.715 PSALMI 12.29 kolne na svojot bli`en.1 vreduva bli`niot svoj.1 1 Mojs 6.20 5 Mojs 10. se nadevav na Tvojata milost.7 Er 33. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23. 4 vo negovite o~i.4 Mojs `en. 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod. gi namno`uvaat svoite stradawa. kako {to jadat leb. }e Mu peam na Gospod. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda.72.17 31.7 43. kade {to nema strav. za{to kaj Tebe se zasolnuvam. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga.9 29.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja.13 strahopo~it kon Gospod. 3 Site zastranija.46 93. koj mo`e da prestojuva vo 22. 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj.19 3 11. {to vr{i 15. sosema }e me zaborava{.6 postapuva. koi taka go jadat narodot Moj. 25-28 4 78. 1 18. 6 Me|ite mi padnaa na najubavoto.3-6 Is 33. no Gospod e negovo pribe`i{te.1 Ez 18.6 pravda i vo srceto svoe govori vistina.1 zaraduva Jakov. ako potkleknam. lovite nad Svojot narod. za da ne zaspijam vo smrt. Se razvratija lu|eto.24 76. za da vidi.12 5 47.24 5 37. za{to nasledstvoto mi e najubavo.31 Dela 2. ne poreknuva.12 2 101. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe. nema nikoga{ da se pokole.16 Pla~ 3.2 6.24 108. Koj me vrazumuva.3 9. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod.19 26.17 53.5-6 5 Mojs 28.5 ba.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”. 7 Ah. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- . PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118. slu{ni me. za{to Toj e od mojata desna strana. ima li nekoj razumen.

smrtni stapici me stegnaa.24 {ata moja vo pekolot.1 sustvo. pak.10 Zah 2.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite .1 desnica. 2 1 6 Izreki 13. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj. prikloni go uvoto Svoe kon mene.27 4 Jov 23.7 90.18. a so ustata svoja . i voskliknuva jazikot moj. Gospo. 72. 6 Kon Tebe vikam. 7 Se zatrese i se razni{a zemjata. i ~uj gi zborovite moi. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene. 3 Ako go isku{a{ srceto moe. i pogubni potoci me voznemirija. krepost moja! Gospod e moja karpa. podgotven za lov i kako lav~e.1 60.716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe.35 10 3 7. koe stoi vo zaseda.7 moja od ne~estiviot. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi.2 85. moja tvrdina i moj izbavitel. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja. 49.4-5 3 Car 19.17.gordelivo zboruvaat. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4. gradot i ognenite jaglewa. 3-13 6 30. 5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi. Gospodi.2 9.34 10 143.7 10. 3 ]e Go prizovuvam Gospoda. nozete moi ne zastranija.11-12 Is 30.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32. poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite.25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto.27-28 Avak 3. 11 Gonej}i me. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5. zatreperija i od temel se pomestija gorite. koj progoltuva s#.4 5 Mojs 32.8 25.4 di.3 30.6 142.9 25. 9 od liceto na ne~estivite. Gospodi.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam.15 bori gi. sila na spasenieto moe i krepost moja.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja.15. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan.2 Sir 17. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot.od gusti oblaci polni so voda. 5 115.13 34. 13 I zagrme Gospod od nebesata. . 2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene.10 138. Ne zgre{i ustata moja.1 87. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.6 14. Ti.1 103. zasolni{te moe.a mrak padna pod nozete Negovi. i senka okolu Sebe . za{to Ti }e me ~ue{. 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja.3 12 96.pokraj Tvojata desnica. v`areni jaglewa otskokaa od Nego. sega me opkoluvaat. Bog moj. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra.70 12 7. 1 13 Stani. Dela 13.17 56.16.8 Otkr 22.22 35. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze.11 Mt 23.4 . 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite. }e se nasitam od likot Tvoj. 16.11 Izreki 7. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja. od neprijatelite na du{ata moja. 11 Od mrakot napravi Svoj zaklon. pa poleta i se ponese na veterni krilja. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva. 5 pekolni mre`i me zarobija. 4 kako {to pravat drugite. presretni gi i so. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav. 8 Pazi me kako zenica na okoto. pravdata moja. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85.2 1 Mojs decata svoi.5 11 79.18 22. koi me napa|aat. 10 I sedna na heruvim. moj {tit. neka se nasitat nivnite si.23 Jov 7. nitu. 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja.11 10 72. Bo`e.1-3.2 5 Mojs 4.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143.4 8 67.2 8 5 Mojs 32.29 21.12 26. Gospodi.2-5 2 Mojs 19.1 7.8 96. ako me poseti{ no}e.1 98. za{to Gospod se razgnevi. vo koe se zasolnuvam. i mojot vik stigna do negovoto uvo. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa.4 62.2 65.15 13. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa. ~uj go mojot povik.4 Mojs 12. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata.2 101. ko.7 118.37 Lk 13. 12 tie se kako lav.31.18 Sud 5.4 pravda.7 56.

i tie sega mi slu`at. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva. 38 gi pritisnav.no Toj ne gi ~u. mojot Bog ja osvetluva temninata moja. 34 mi gi obu~uva racete za borba.doveka.47 46.15 31. 46 Da `ivee Gospod. i me prifati. gi zgaziv kako kal po pati{tata. me postavi za poglavar nad narod. {to stanuvaat protiv mene. i me izbavi od nasilnikot. koi se zasolnuvaat kaj Nego. i go vospevam imeto Tvoe. 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto. 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo .13 Avak 3. 43 Ti me izbavi od narod buntoven. i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe.~isto. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite.1 15 143.18. 45 tu|incite bledneat i treperat. 29 So Tebe i ~eti sovladuvam. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo.7 50 7. padnaa pod nozete moi. Gospodi. koj e Bog. 47 Bog.1-11 76. 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene. od onie {to se posilni od mene.9 51 88. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie. tu|incite mi se pokoruvaat. pa me izvle~e od mnogute vodi.8 46 Mih 7. . i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi.8-9 Otkr 2. ~ii lu|e ne gi poznavav. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo. 15 Morskite dna se pojavija. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda.17 18 141.4. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a. Koj odmazduva za mene. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava. i nozete moi ne se podliznuvaat. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. a gordelivite }e gi ponizi{. Gospodi.46 31 11. 31 Za{to. neporo~en e Negoviot pat. Toj e za{titnik na site. 41 tie povikaa. 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak.26 5 Mojs 32. Koj mi gi pokoruva narodite.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi. . osven Gospod. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat. Gospodi. i gi istrebiv site onie. 35 143. 26-28 16 2 Mojs 15. so nevin ~ovek . {to stanaa protiv mene.17 Rim 15. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja.6 47 17.2 Is 26. no Gospod be{e potpora moja. 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija. 16 Toj posegna od visinite.6-7 72. Tvojata poddr{ka me izdigna.5. za{to me zasaka. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod.i gi rasturi. {to me mrazat. izleguvaj}i od svoite tvrdini. gi raspali molwite . 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda. dodeka ne gi pobediv.717 PSALMI 14 28. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. Tvojata desnica me prifati. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie. i ne se vrativ. 30 Bog moj.30-31 1 Car 2. 42 Gi isitniv kako prav na vetar. 26 so ~istiot . i tie ne mo`ea da stanat. 44 tie i mojot {epot go slu{aat. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi.3 32 61.6 44 2.6 48 17. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi.si blag.4 43.29 34 5 Mojs 32. od zdivot na nosnicite Tvoi. i spored ~istotata na moite race mi vrati. 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite. so mojot Bog i yid }e preskoknam.

6-7 90. 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi. 4 Sepak. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2.6 88. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi. a koj gi pazi.48 43.7 37.2 62.3 95. so silata na Negovata pobedonosna desnica. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata.poslatki se od voso~en med.19 Tvoe.1-5 20.4 11 118.127 118.16 19.11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7.6 skapoceni kamewa. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova. a nie so imeto na Gospod.4 posaka.16-17 146.7 Mal 3. 8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto.6 Jk 1. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa.4-5 147. i no} na no}ta znaewe otkriva.5 3 Car 8. na{iot Bog. 4 Toj pobara od Tebe `ivot. gi prosvetluva o~ite.30 Est 1.103 4 2 Car 12. 5 .gi u~i neukite.30-31 Os 1. i semeto nivno . sudovite Gospodovi se vistina . 1-8 1. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata. Na neboto mu postavi {ator na sonceto.7 2 Let 14.30 Izreki 18.27 3 19. a Ti mu 7 71. veli~ie. Blagodarnost za pobedite 60.6 17. 7 Edni .2-3 mo{ta od Tebe.4 36. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj. i site tvoi pomisli da gi ispolni. 3 Nema jazik. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja.20 2 Den na denot objavuva. 9 Koga }e se pojavi{.du{ite gi ukrepuva.so kowi. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka.718 PSALMI 18.13 4 Car 20.5 96. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka. a nivnite zborovi do krai{tata na svetot. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38.2-3 49. vo koj ne se slu{a nivniot glas.2 17.site se pravedni. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka.1 8-9 32. Gospodovata zapoved zra~i svetlina.11 2.6 146.11 10 117. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.14-19 Jov 38. drugi . desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat. Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi.50 1 Car 10. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji . golema nagrada dobiva. gnevot Gospodov }e gi pogubi. 11 Slugata Tvoj gi pazi. i patuvaweto negovo do drugiot kraj.12.11 10 11.11 Mudr 5.30-32 Izreki 8.3 otfrli.6 goslovi.31 1 Gospodi. ona {to srceto negovo 9. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me. i sepalenicite tvoi da bidat primeni. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi.17 dade dolg `ivot vo vekovi.22-31 Rim 1. 9 Gospodi.25 5 Rim 10. 6-7 Is 33.4-9 1 Mojs 1.10 Is 40. mu stavi na glavata kruna so 44.2-3 2. nitu pak govor.me|u ~ove~kite sinovi. 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa .18 Sir 43.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik.16 vo minatoto 3 Car 1. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat. Gospodi. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po. so Tvojata sila se veseli 3. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne. verno e otkrovenieto na Gospod . koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov. i ogan }e gi progolta. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.so koli. Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2. za da ne ovladee so mene. 3 za{to Ti go presretna so dobri bla.

na Tebe se nadevaa.4 2 Tim 4.7 Efes 2.21 31 47.15 Mt 27.8 108.9 Evr 2.19 Mt 27. 12 Mnogu junci me obikolija.43 Mk 15. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija.6 Jn 19.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. neka go izbavi. a tie gledaa i me preziraa. Gospodi.12 16 Jn 19.18-19 101.16 Jov 16. i od pcite ednorodnata moja. site moi koski se razglobija.15 19 Mt 27. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie.25-26 12.24 45. A du{ata moja }e `ivee za Nego. 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.14 6 Sud 3.18 77.4 Pla~ 2. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{.13 70.3-8 101.9 6. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata.21 Is 37. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja. 14 Jas se razleav kako voda. vo smrtonosen prav me frli.14 51.1 Is 49. 15 Silata moja se isu{i kako crep.13 2. a nema koj da mi pomogne. za{to seto toa Gospod go izvr{i.1 Mt 7.2 Jov 25.6. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto.2 16.22 51.13 Jov 18.17 23 34. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot.2 48. od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog.39 Mk 15.6.5 8 43.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i.2 Pla~ 3.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{. za{to nevoljata e blizu.1 27. 19 No Ti. 12 34.34 3 87. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.13-14 63.12 28 71. Gospodi.8 29 Zah 14. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta.9 Avak 1.9 Avd 1.i nema mir za mene.2. 6 A jas sum crv. sred sobranieto }e Te falam. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat. 14 16.21 39. ne go sokri liceto Svoe od mene. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata. a od 13 17. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe . 23 Vie. za oblekata moja `drepka frlija. debeli junci me opkru`ija.9-10 Ez 34 Jn 10. Ti si svet.9 79. a ne ~ovek. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.1. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva.2 vuvame Tvojata mo}. 3 Sepak. Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj.22 37. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat. 17-20 Jn 19. 5 kon Tebe vikaa. so Tvojata si56.18 2 Mojs 10. neka go spasi. i se spasuvaa.18 39. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja.3 56.28 17 58.46 Mk 15. a me poslu{a koga Te povikav.8-11 Is 45.12 52. i no}e . mi se podbivaat.18 22. koj go raskinuva svojot plen i rika.1 Er 1.2-3 9 36.18-20 Mt 27.3537 10-11 70.2 Pla~ 22. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe. ni{to nema da mi nedostasuva. 7 Site.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi. 30-32 Lk 23. {to imate strahopo~it kon Gospod.22 Er 18. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi. i ne se posramija.15 7 Is 41.5 Mudr 2. opkru`en so pofalbi od Izrail.5-6 138. 13 Izdigni se.7 70. Bo`e moj. {to }e se rodat. jazikot mi se zalepi za nepcata.12 . srceto moe stana kako vosok.19-24 31.13 70.5 Jov 10.2 11. 11 Ne oddale~uvaj se od mene. 11 108. 28 za{to carstvoto e Gospodovo. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite.9.35 Jn 19.24 21 34.ne }e mo`at ni{to da napravat. i Toj e vladetel nad narodite. {to me gledaat.7. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo. ni{aj}i gi glavite. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi.14 Jov 30. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. .12 56.13-16 Is 44.i Ti ne slu{a{.6 Fil 3.25 4 Car 19.13-14 5 Mojs 4. 4 Is 6.17 22 7. se nadevaa i Ti gi izbavi. me uspokoi na maj~inite gradi. se topi vo moite gradi.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj. mi gi probodoa racete i nozete.

2-3 21.3 103. glavite svoi. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. 9 Podignete gi. glavite svoi. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto. Gospodi.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9. za{to vo Tebe se nadevam. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi.23 13 36.9.33 142.11 3 23.16 24.17 Lk 7.4 122. Gospodi.11 1 Kor 10.5 84. 19 Pogledaj gi moite neprijateli. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata.26 10 84. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo. za{to Ti si Bog na moeto spasenie. vo Tebe se nadevam.5 Jov 38.16 118. Svojot Spasitel. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego. za{to e golem.8 7 117. za{to sum samoten i vo maka. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka. Gospodi. ja izdignuvam du{ata svoja.5 39. vselenata i onie {to `iveat vo nea.1-5 4 25. i na reki ja utvrdi. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi. 2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi. za{to se ve~ni. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi. nim im go otkriva zavetot Svoj. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego. gre{nicite gi izveduva na pat. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi.Krepkiot i silniot Gospod. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi.11 118. 11 Zaradi Tvoeto ime.19 i ~a{ata moja se preleva.Gospod nad vojskite . za{to Ti si so mene. Is 40. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene. ve~ni vrati. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe. 5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me.23 49. za da ne se posramam.2 Mal 3.2 74. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe. porti.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod.13 7 78.29 Is 57. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi.8 105. 15. prosti mi go grevot moj. zaradi Tvojata dobrota.2 118.7 zloto.153 .46 Gospodov mnogu dni. nema da se ispla{am od 137.4 2 Bo`e moj.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja. bidete podignati vie.14-15 Is 49.1 88. da ne se posramam.9-10 Tov 3.8 16 85. 91. 1 2 45. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj.4-6 15.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132.8 Jov 13.1 85. {to so lesnotija izneveruvaat. po milosta Svoja seti se na mene. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? . ve~ni vrati. na Tebe se nadevam sekoj den. 4 Poka`i mi gi.13 59. Gospodi.31 Er 31. porti. 27.8 `ivot. izvadi me od mojata poti{tenost. 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi.11 85.7 4 26.4-6 3 14.12.25 Izreki 4.4 Is 64. 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie. Jov 10.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva.5 77. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi.8 5 Jn 14.2 12 Izreki 19.2 Amos 6. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga. silniot vo vojna Gospod.19 15 30. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta.132 18 31. bidete podignati vie. i milostite Tvoi. 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod. da se posramat onie. pa prosti mi gi site grevovi moi.19-20 2 Car 6. Tvojot `eIs 50. 12-16 Ez 44.1 10 2 Mojs 24.1 140.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe.6 Mt 5. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no.

22 39.29 29. glasot moj. 2 Isku{aj me.6 25. i toga{ }e bidam poln so doverba. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja.8 9 27. pa }e peam i }e go falam Gospoda. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat.4 Os 5.13 2 Mojs 30.1 8 28. 12 Nogata moja stoi na prav pat.1 14. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”. 22 Izbavi go. 11 Nau~i me. i pomiluj me. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe.8 30.20 Os 11.15 10 Is 49. Gospodi.3 34.6 43.17 Mih 7. 3 I polk da se krene protiv mene.9 1 Jn 1.6-7 Mt 27. izbavi me. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi.11 13 115. go vozqubiv domot.7 62.2 16. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat.8 Jn 1. pak. Gospodi.6 . za{to vo Tebe se nadevam.20 63. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci.15 9 12.1-2. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me. i jas go baram liceto Tvoe. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13.27 12.2b 8 23. vikam. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj. se sopnaa i padnaa.5 cela vojska da se digne protiv mene.5 Neem 8.19 Ezd 9.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat.1-3 89.28 27.5-6 Is.4 62.3536 54.6 104.23 72.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot.2 2 Mojs 24. odam vo svojata neporo~nost.3 138.23 3 118. Gospod }e me pribere.7 Varuh 3.721 PSALMI 25. 11 Jas. Gospodi. 4 22.9 1 Kor 16. Gospodi.38 Pla~ 2. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam.10 51.1 100. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te. koga vikam kon Tebe.3 36.1 Os 5.12 87.9 141.3 Is 10.6 17. ~ija desnica e polna so potkupi. Gospodi. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta. duri i 4. Gospodi. 7.2 35.8 11 24. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka.2 140.11 2 5. bidi bodar. 1.2 60.2 3 Car 8. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me.4 133. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite. ne oglu{uvaj se kon mene.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19.9 26. 7 ^uj go.18-20 Izreki 10.24 68. a jas odam vo Tvojata vistina. 4 Samo za edno Go molam Gospoda. 8 Gospodi.16 24.1 17.24 36. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am.13 27.9 42.4.17 5 16. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe.34 129. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite.22.2 83. Izrail od site 2 nevolji negovi.8 10 2 Mojs 23. Gospodi.N.4 85. Bo`e.8 41. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj.4 142. bi me iska~il na karpa. PSALM 26 1 4-5 1.2 60. Gospodi. nema da se ispla{i srceto moe. Gospodi. poradi neprijatelite moi. Karpo moja. Gospodi.5 14 30. Bo`e.8 11 24.14 104.9 16. so ne~estivite nema da sednam.1-2 6 72.17 87. neka e cvrsto srceto tvoe. ispitaj me.24 7 9.1 23. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod.22 38. Bidi moj pomo{nik.8 30. 10 vo ~ii race ima zlo~ini. otvori gi utrobata moja i moeto srce.14-15 Er 31.4 2 Car 21. koga krevam race kon Tvojot svet hram.9 62. 14 Nadevaj se vo Gospod.2 21.17-21 5 Mojs 21.22 dat teloto moe.30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me.16 12 21. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici.

8 6. 4 Vozvrati im.11 1 Car 2. a vo srceto smisluvaat zlo. ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot.22 Vozdajte Mu na Gospod.17 Is 38.1 21.29 9 3.8 2 Mojs 21.21. spored nivnite dela.19 49. Dan 7. Gospod nad silnite vodi.17-18 96.9 103. Avak 3. spored pravednosta Svoja spasi me. o da ne se posramam nikoga{. Gospodi.17-18 Is 30. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime.12 93.5 Is 5. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba.21 61.1 28. Is 54. se zasolnuvam. spored delata na nivnite race. jas se ispla{iv. Bo`e moj. no utroto nosi golema radost.2 136.10-15 76.kako mlado bivol~e. 4 Pejte Mu na Gospod.33 1 Car 2. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe. povikav i na mojot Bog.35 narodot Svoj.7-8 Jov 14. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka.29 Izreki 11.11 Er 32.25 14. Bo`e moj. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne.1-3 .13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am. 27-28 Varuh 2.4 Gospodov poln so veli~estvenost. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene.25 30. vernici Negovi. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne.11 10 6. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite. Gospodi. Gospodi.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata.10 8 26.11 2 Mojs 19. 3 Gospodi. bidi pomo{nik moj. Gospodi. 3 Glasot Gospodov e nad vodite.18 Sir 17. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo.27 4 61.12 Sir 33. glasot 6 113.12 8 28. Bidi mi Bog 29. koi so bli`nite svoi govorat za mir.17 96. spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora.2-3 17. Gospod so mir }e go blagoslovi 27. za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene.5 Avak 3 Jov 37. vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga.3 6.13 68.31 23. sinovi Bo`ji.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen. no {tom go sokri liceto Svoe.11-12 114. a Sirion . }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}. nitu kon delata na racete Negovi. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig.2 70. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te. Gospodi i smiluvaj se. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja.2 Er 4.6 5 7. 4 Glasot Gospodov e vo silata. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod. i Ti me isceli.4 Is 40.8 22.13 5 51. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe. spored nivnite lo{i postapki. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski. za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.” 7 Gospodi.2 4 4 Mojs 16. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna.3 19. i }e sedi Gospod kako car doveka. 6 Blagosloven e Gospod.2-5 3 30. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite.4 Izreki 26.722 PSALMI 3 11. Gospodi.5 87. 8 Toga{ kon Tebe.15 Is 54. 7 Gospod e krepost moja i {tit moj.12 6 16.1 95.16 18.11 125. pobrzaj da me izbavi{.23-25 Is 3.7 2 Mojs 19.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan.5-6 Is 3.11 60.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici.2-4 103. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me. povikav kon Tebe. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob. 2 Gospodi. 17.12 Est 9.17 28. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri. Bog na slavata grmi.30 Ez 10. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova.2 54.8 67.

6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli. 21 Neka e blagosloven Gospod.10 62.15 141. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto.9 105.5 24 36. stanav kako skr{en sad. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme. koga povikav kon Tebe.13 50.11 Jov 19. i {to si ja prigotvil za onie.7. onie {to }e me vidat na ulica.34-35 31. spasi me poradi Tvojata milost. za{to Ti si moj za{titnik. a i pla{ilo za poznatite moi.9.9 Er 14.6 66. du{ata moja i utrobata moja. a im otplatuva na onie. 15-16 5 24.10 5 50.21. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. koi imaat strahopo~it kon Tebe.19 117.11 78. 16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj.14 19. Bo`e na vistinata. koi gordo postapuvaat.18 Jn 1.21 Otkr 7. se su{ev kako na leten pripek. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26.25 sam. 15 Dnite moi se vo Tvoite race. 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e.so vozdi{ki. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi. 13-19 14 40. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja.3 Jov 5. no jas imam verba vo Gospod.1 79. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi. i koga }e se soberat zaedno. nozete moi mi gi postavi na ~istina. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj. 4 Izvedi me od ovaa stapica.21 142.25 19. Gospodi. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene.19 9.1-2 24.5 108. 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja.3. kogo Gospod ne go smeta za vinoven.59 1 Ptr 4.7. pak.6-8 3 30. 23 Jona 2.21 Er 8.1 17 4. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev. i godinite moi . se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat. i velam: Ti si moj Bog. ne dopu{taj da se posramam. poradi toa {to kon Tebe povikav. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne.8 108. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost. Gospodi. Gospodi. 14 Jas.2 22.7 12 37.9 15 21. duri i pred sosedite moi.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj.47 Rim 4.5 10 6. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie.4 2 Car 12. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi.135 4 Mojs 6. imam verba vo Tebe.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17. Ti si me otkupil. koja potajno mi ja postavija.46 Dela 7.4 Jov 31.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek.28 9 17. 4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja. . Gospodi.19 7 4.3 24. ~ii prestapi im se prosteni. iznemo`e silata moja. 5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri. i koskite moi se svitkaa. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi. begaat od mene. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe. {to si ja zapazil za onie.21 Ez 20.2 5 Mojs 52.33 1 Jn 1. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja. 17 Gospodi. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.11 Is 48.19 118. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite.7 6 Lk 23.5 Er 6. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor. 9 Smiluvaj se kon mene. }e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki.9.

}e me opkru`i{ so spasonosni zvuci. 5. 4 Go pobarav Gospoda. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot.1-2 2 Mojs 14. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta.47 Amos 2.18 Is 23.2 15.site sili nivni.18 7 Ti si moe pribe`i{te. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji. pejte Mu ume{no i so vosklik. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo.3 143. gi gleda site sinovi ~ove~ki. kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek. koi nemaat razum.9 16 19. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta. 22 89. od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata.9 Izreki 19. 12 Bla`en e onoj narod.15 2 Mojs 19.8 Zah 12. pejte Mu na harfa so deset `ici. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa.8 Jov 38. 5 Toj saka pravednost i sud praveden. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj. gi spre~uva namerite na narodite. na koj Gospod mu e Bog. golema sila ni junakot nema da go spasi. 2 Slavete Go Gospoda so lira. i lu|eto. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost.8-11 37.21 12 143. 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat.8 33.1 31. Gospodi. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe. 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se.7. 8 „]e te vrazumam. 3 pejte Mu nova pesna.1 Jn 1. onaka kako {to Ti se nadevame.14 5 Mojs 32.9-11 4 88.17 Jov 34. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi.6 . koi se bojat od Nego. Toj zapoveda i se sozdadoa.„]e ti go poka`am patot. ete. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite.11 91.1 146. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska.14 118. 13 13.3. i preku Duhot na ustata Negova . 13-15 7 77.1 Evr 11. 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e.1 97. gi nabquduva site.5-6 1 Mojs 32. 8 Vkusete i }e vidite.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot. i gi spasuva. mislite na srceto Negovo od rod vo rod. 14 od prestolot.1 6 1 Mojs 1 2. na koj sedi.9 26.13 10 2. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se.21. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie.1-16 1 Mojs 2.9-11 138. nego milost }e go opkru`uva. 11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva.7 1 Car 14.1 2 91.2 Er 16.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme.16 18 31.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se.N.15 20 114. 18 No. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe.” . po koj da odi{.3 8 34. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat.6 1 Car 16. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi.veli Bog .1 143. Koj na site nim im gi sozdal srcata. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik.724 PSALMI 8 32.7 101.21 11 32. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat.5 1 Mojs 1.10 11 Is 40. 9-10 2 Mojs 15. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66. 14-16 Judita 9.20 Is.6 16. 13 Od nebesata gleda Gospod.1 15 93. no onoj koj ima verba vo Gospod. pravednici.6 Is 48.17 5 88. 16 Ne go spasuva carot golema vojska.6 5 Mojs 7. o~ite Gospodovi se vrz onie. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame.19 22. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo. pazi na site dela nivni.1 32.7 3 95.64 33.15 9 148.13 1 Mojs 1. i licata va{i nema da se posramat.8 45.7 144. 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani.1-2 Is 8.16.

6 17 16. 12 mi vra}aat zlo za dobro.15 8 Is 47.14 70.od tie lavovi. i nikoj od onie. 8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna. 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod.17 39. 19 Brojni se makite na pravednite. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego. onie {to mi mislat zlo. 17 O. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi.4 82. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi.1 4. Koj spasuva{ slab od silen.14 Jov 21. 59-60 12 37. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat. koi mi se neprijateli bez pri~ina. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast.4 Jn 15. da gi ulovi samite niv.20 108. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni. {to ja postavija za mene. }e se veseli poradi spasenieto od Nego. 10 22.5 10 70. 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie. 14 Postapuvav taka.12 7 7. 5. 5 1. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo.1 3.20-21 18 21. na golemoto sobranie. 11 Dojdete.12 Mt 26. i angel Gospodov da odi po tragata nivna.18 Er 23.N. no od site niv Gospod }e gi izbavi. 13 A koga tie boleduvaa. me kinea i ne prestanuvaa.18 33.19 76. 16 me dovedoa do isku{enie. 29-30 22 24. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni.12 21. 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi. a onie {to Go pobaraa Gospoda.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi. ~eda.19 22.5 40. mojata osamena du{a . ja isto{tuvav du{ata moja so post. moj brat. koj e podoben na Tebe. mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv. nema da bide osuden. 15 A sega. niedna od niv nema da se skr{i. kako toj da be{e bli`en moj. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra. i sobori gi onie {to se borat protiv mene. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. 17 Koga vikaat pravednite.1 6.11 39.16 68.13 Er 17.1 15 36.8 2.18 Mt 11.27 16 32. i du{ata moja zapa|a vo osamenost.725 PSALMI 9 1 Ptr 2. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro.7 1 Mojs 32. a da ne znam zo{to. }e platat. mi zadavaa rani.25 19 37. i u{ite Negovi .4 30. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{. i smirenite po duh }e gi spasi. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot. koi pribegnuvaat kon Nego.5 14 37.20 Is.kon molitvite nivni. 13-15 6 72. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. jas se oblekuvav vo vre}i{te.1 12 Izreki 1. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi.13 11 26. onie koi me osuduvaat. koga jas padnav. ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat. i angel Gospodov da gi progonuva. {to go mrazat pravedniot. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite. Gospodi.13 Is 29.18 19 50.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod. Gospodi.22 34.1-2 2 Mojs 14. da bara mir i da vrvi po nego. site pravednici Negovi. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi. onie. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja.15 9.25 .

nema strav Bo`ji pred o~ite negovi. od zlo ne se gnasi.10 Mudr 5.5 konie. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska.8 90. velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi. }e ja nasledat Zemjata. koi se nadevaat na Gospod. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza.2 Mt 6.3 1 Mojs 44. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot.19 2 89. i rakata na gre{nikot da ne me goni. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta.7 Jov 14. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme. dlaboko vo negovoto srce. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene. i spravedlivosta tvoja . . 22 37. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{.26 Is 40.2 27 39. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina.18 3 9.5 10 55. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro.3 25. nemoj da premol~i{.4.samiot da ne pravi{ zlo.16 28 70.17 23. koj uspeva na patot svoj.kako pladne.16 1 Car 29. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom. i Toj }e ti dade. Ne `esti se na onoj.2-3 Ez 25.15 128. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie.6 43. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat. koi se raduvaat na mojata nesre}a. a onie.2 Rim 3.726 PSALMI 20 119.17 3. onie {to se gordeat nad mene. ta da ne likuvaat onie nad mene.7 61. 5 Gospodi. ostanuva na lo{ pat.11 102.13 88.35 16. Gospodi.5 62. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama. onie {to go sakaat moeto pravedno delo. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata. 11 Neka ne me gazi nogata gorda. i 9 24.7 101.4 9 22.6 Os 12. razbudi se da me odbrani{. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce.do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost.3.23 25 39. 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat.13 kako zelje nabrgu }e svenat. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod. da se oble~at vo sram i bes~estie.6 91. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo. }e bidat istrebeni. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva.21 23 7.6 6 56.1 Mal 2.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti.13-16 69.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva. Bo`e moj. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16. {to }e posaka srceto tvoe.24 35.30 Jk 1. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat.10 Efes 3.15 36. Tvojata vistina .24 6 Is 58.6 4 Car 19. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod. Gospodi.10-11 1 Ptr 1. o Bo`e moj i Gospodi moj.13 Izreki 23. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir. na ~ovek koj vr{i bezzakonie. ne `esti se . Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila. toj ne saka da se vrazumi. Tvojata milost e do nebesata. i da vr{i dobro. 9 za{to onie {to vr{at zlo.

gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva.4 15. }e bidat istrebeni. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce.4 14 7.33 35 Is 2. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat.13 Pla~ 3. koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski.12 4 Is 1. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot.12 10. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne.33 Jov 4. go nema.8 18 1. i ostarev. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata.6 30. 35 Vidov stra{en bezbo`nik.21 13.18 23.14 39 9. i ne go najdov. stapkite negovi nema da se sopnat.6 Er 31. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni.16 13 2. }e is~eznat kako dim. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir.5 27 33. ete. a jazikot negov izgovara pravda.16 11. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a. niv ve~no }e gi ~uva.16 15.13 Ez 31. go pobarav.7 9. i Tvojata raka te`i vrz mene. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev. 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti.7 22 Mt 25. }e ja nasledat zemjata.15-17 19.13 Mt 5.3.5 12 34. 1 31 5 Mojs 6. pa }e `ivee{ ve~no. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite. nema da padne. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite.8 14. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie.3 8.2 15 7. 39 Spasenieto. 25 Bev mlad. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot. i gre{nikot }e go nema. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva. za{to Gospod go dr`i za raka.6 23 Izreki 20.9 26. nivnoto nasledstvo }e se zatre.1 37. koga }e bide suden. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. 25-27 16 Izreki 15.2 6. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta. za{to kaj Nego pribegnuvaat.35 Izreki 1. 37 Vidi go neporo~niot.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno.27 Mudr 11.32 21.11 Os 8.24 24 3. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava. 13 no Gospod mu se potsmeva.10-12 37 Izreki 23.727 PSALMI 10 Jov 5. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi.7 25.31 5. 22 za{to onie.14 . a onie {to toj gi prokolnuva. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce. 36 Pominav i.1 3 Jov 6. 28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi. i lacite nivni }e se skr{at. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite.13 13. 20 za{to gre{nicite }e zaginat. pak.22 Sir 27.13 Ezd 9.14-16 9. a pravedniot e milostiv i dava. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva. koi Gospod Go blagoslovuvaat.7-8 10 U{te malku.6 Is 33. za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe. kako te{ko breme me pritisnaa. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me.5-6 5 1 Mojs 4. vo koskite moi nema mir poradi grevot moj.15 56.34.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

tu|inec za sinovite na majka mi moja.82. kako {to prave{e so nas vo minatoto. Toj go ispra}a Svojot glas.5 35 27.37 4 Car 9. Bo`e Izrailev.26 18 Is. Bo`e na silite. carevite }e Ti prinesuvaat darovi. snagata Tvoja. Bo`e.7 44.6 4 118.7 34 17.2-3 14 Sud 5. {to me mrazat bez pri~ina. I. Bog. knezovite Zavulonovi. {to se nadevaat na Tebe. se zasilija. 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den.11 Is 46.16 32 Is 18. goro Ba{anska.8 28. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj . kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. 18 Ti se vozvisi visoko.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga. 3 Iznemo{tev od vikawe.10 67. volovite so teliwata na narodite.na iljada iljadi. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe.17 7. pejte Mu na Boga. 13-15 4 Car 6. 4 Onie. na{eto spasenie.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite.22 11 Gospod dava naredba. goro so brojni vrvovi. i sram go obzede liceto moe. 32 Carstva zemni.28 Is 8. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite. koi Te baraat.19 Jn 15.23 Er 2. Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29. 8-10 68. ona {to ne sum go zel. a vo sredinata . vo svetosta Svoja.N.68 Ez 43. slavete Go Gospoda. a na krajot svira~ite. Gospodi. 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva. koi me gonat nepravedno. 28 Poka`i ja Bo`e.19 21. 35 ^udesen si Ti. vie.36 5 39. Da ne se posramat poradi mene onie. Bog Izrailev . Etiopija brzo neka podade race kon Boga. doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite.13 16. zasipna grloto moe.5 Efes 4. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat.15 . 6 Da ne se posramat poradi mene site onie. a silata Negova na oblacite. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi. Svojot silen glas. 8 Tu| stanav za bra}ata svoi. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin.4 Jona 2.so svoite ~eti.4-5 Sud 5. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. ete.1 20 62. knezovite Neftalimovi. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim. Bo`e.1-2 5 Mojs 33. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo.13 17 77. sneg pa|a{e na Selmon. kade {to nema dno. ~ekaj}i Go mojot Bog. Gospod.12 34. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie. 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata. silata Tvoja. popu{tija o~ite moi. a `enite po domovite plenot go delat.25 27-28 79. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti. 22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam. a nejzinite perduvi so zlato. 31 Neka se donese bronza od Egipet.19. na nebesata iskonski. pleni plen. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto. Bo`e. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu.741 PSALMI 13 47.3-4 2 17. goro so brojni vrvovi.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod. knezovite Judini . 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi. najmladiot. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi. 33 Koj se vozi na nebo. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata.1 44.123 24 3 Car 21.4 5 Mojs 33. Ti go znae{ moeto bezumie. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa. 5. baraat da go vratam! 5 Bo`e. Bo`e. 8 Er 15. primi darovi od lu|eto. 15 Goro mo}na.8 5 Mojs 32.11 19 46.

26 za{to onoj kogo Ti go porazi. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a. neka se upla{at i zasramat onie. i tamu }e gi nasledat. Neka vi `ivnat srcata vam. i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas.1-3 24.2 69.2 142. sum beden i siromav. Gospodi. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost.28 Is 44.3 31 21. i koi Te sakaat Tebe.742 PSALMI 9 Jov 19. usli{i me brzo. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at. koi Go barate Boga.12 17 108.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe. go{tevaweto . Gospodi. 35 za{to Bog }e go spasi Sion.32 70.11 Is 53. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 .11 Is 65.7 21 Jov 6. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie. Ti si.32 Is 4. se zasolnuvam. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev . da mi pomogne{. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna. neka dojde od Tebe. Bo`e.5 10 118. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. poradi moite neprijateli.8 34 139. tie go gonat.3 Dan 12. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta. Bo`e.48 23-24 Rim 11. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me. 10 i postam so du{ata svoja.4 14 31.6 101.26 33. no go nema{e. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede. i koi sakaat spasenie od Tebe. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali. i navredite na onie {to Te hulat. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{. i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv.17 Rim 15. a i od dlabokite vodi. i dlabinata da ne me progolta. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`.1-3 22 Mt 27.16. za da ne dobijat pro{ka od Tebe. pak. no ne go najdov.34. moreto i s# {to `ivee vo nego.26 Ez 36.10 5. koi Te baraat. 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj. dojdi mi na pomo{.2 Mt 26. no i toa mi go zemaat za zlo. koi me mrazat. o~aen sum. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. pobrzaj. za{to sum poti{ten. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. spasi me. pomogni mi Bo`e. Gospodi. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e. pak. 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja.stapica. 29 2 Mojs 32. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat. pak. pa|aat vrz mene. 16 Usli{i me. 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo.25-26 11 108. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene. i so toa im stanav za prikaz. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. pomo{nik moj i izbavitel moj.13 Is 49. 27 Prituri vina vrz vinata nivna. 13 Jas. ta da ne gledaat.3 Otkr 3. 29 Jas. mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi.24-25 33 21. 20 Navredite mi go skr{ija srceto. Gospodi. sum beden i stradam. i da me ute{i nekoj. Gospodi.139 Jn 2. koi mi po`eluvaat zlo. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe. ne docni! 26 Dela 1.40 Jn 16. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita. 23 da im se pomra~at o~ite. za{to blaga e Tvojata milost. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite.so ocet me napoija.9 18 101. da se izbavam od onie.2 30.14-15 Pla~ 1. 25 domovite da im gi zapusti{.21 36 101. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj. vo blagoprijatno vreme. }e se izgradat gradovi vo Judeja.1 Fil 4.20 27 70. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod. 22 Trpezata nivna neka im bide primka. Bo`e.

11.11 23.19 11 3. 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda. koi mi po`eluvaa zlo. moja verba od mladosta moja. 4 Bo`e moj.3 13 34. Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati.2 21.od rod vo rod. Bo`e. i onie.Svojata pravednost. 5 Neka `ivee. 9 Ne otfrlaj me na starost. 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene. {to mi sakaat zlo. izbavi me od racete na gre{nikot.24. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{. i cel den peam za Tvoeto velelepie.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me.8 51.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me. 6 Neka bide kako do`d na livada.743 PSALMI 4 139. za Tebe ve~no }e peam. za{to ne im go znam brojot.5 54.35 32. a ugnetuva~ot neka go ponizi.26 12 21.27 9 21. koi ja demnat du{ata moja.11 Sof 2. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie. 12 Bo`e moj. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe. 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. i du{ata moja. koga }e Ti peam.5 138. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata.3 24 34.13 69.11 37. ne napu{taj me. da pocrvenat i se zasramat onie. 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te.37 2 Car 7. neka gi spasi sinovite na siromasite.14 7 36.30 . gonete go i fatete go. 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud. 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. neka Mu slu`at site narodi. 5 za{to Ti si moja nade`.8 68. }e Te vospevam na lira. se dogovaraat me|u sebe. 13-14 Er 31. pak. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost.12 18 21.1 12 Jov 29. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat.11 15 39. od racete na prestapnikot i nasilnikot.5 3 Is 45. ne oddale~uvaj se od mene. 18 I vo starosta.6. 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata.1-2 Is 46. Bo`e.9 Er 17. 17 Bo`e.14 Ez 12. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja. 14 Jas. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot. a na careviot sin .3 5 60.26 71. Bo`e moj. za{to nema koj da go izbavi” . 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto. 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda.2 Os 2. Bo`e. 22 91.20 6 Is 45. preku 6 21. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en.1 koja izvr{i golemi dela.10 Sir 44. daj mu go na carot Svojot praveden sud. 8 Polna mi e ustata so pohvala. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja. ne napu{taj me. Gospodi. i rit~iwata . koga }e obelam. }e ja veli~am Tvojata pravednost . koja si ja izbavil.4 39. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela. 11 velej}i: „Go ostavi Bog. dodeka postoi sonceto i mese~inata . Bo`e moj. kako kapki {to narosuvaat zemja.17 10 3 Car 10.14 7 30.pravednost.8 Os 6. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe.1 88. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja.samo Tvojata. sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e.21 17 128. dosega duri do vi{noto nebo.7 88. Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata.17-18 8 Zah 9.22 39. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto. no Ti si mojot silen pomo{nik. izvedi me na mesto sigurno . no Ti pak }e me o`ivee{.14 Er 23. Ti me pou~uva{e od mladosta moja.11 Is 52. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva.3-4 Er 2. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja.

14 24 15. koj otstapuva od Tebe. Ti. kako dobi~e bev pred Tebe. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot. takvi se gre{nicite. sekoj den neka Go blagoslovuvaat. 4 za{to ne stradaat.6 Mal 3. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete. 15 Neka po`ivee. nivnite tela se cvrsti i jadri. Koj edinstven pravi ~udesa.1 Jov 21. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. {to se oddale~uvaat od Tebe. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail.6-9 Amos 9. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David. 14 11 9.13 17 1 Mojs 12. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. 22 bezumen bev i ne razbirav. 16 Os 14. 27 Za{to.70 5 Mojs 32. sekoga{ spokojni. ni{to drugo ne baram. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj.28 Jov 15. Gospodi. i mana ne im nao|a. a nasilstvoto im e obleka. a od srcata im se izlevaat bezumija. pa }e Mu davaat arabisko zlato. propa|aat.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa. 10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. si gi postavil na lizgavo mesto. 13-26 7 16. koga se jadosuvav odnatre. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata. 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. taka. 18 Navistina. no toa be{e te{ko za mene. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo.10 118.15 Er 5. Bog Izrailev. Ti go istrebuva{ sekogo. i neka Mu se molat neprestajno. ete. kon 25. 17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto. 16 I sakav toa da go razberam. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni.3 19 Avak 3. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. }e gi prezre{ niv. 5 Nemaat maki kako drugite.31 17 118. bogatstvo naplastuvaat. plodot Negov }e se izdiga nad Livan. 7 O~ite im se podueni od salo. onie. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe. ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat.3 72. 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. Jeseeviot sin.744 PSALMI 14 115. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa. do vrvovite na gorite. 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka.5 . bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava.toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog.3 36. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. .10 26 15.

{to `iveat na nea. neprijatelot Go navredi Gospoda. na koe imeto Tvoe prestojuva.8 Ez 7. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe. a drugi vozvisuva.6 Is 63. nema pove}e ni prorok.9-10 Jov 7. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva. postavija svoi znaci tamu. Bo`e. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli. Te falime. 23-28 10 6. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. nitu. so vino penlivo. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez.4 45.2-13 Is. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime. do zemja go razurnaa. i nikoj od nas ne znae.745 PSALMI 73. 22 Stani Bo`e. letoto i proletta Ti gi opredeli. ni od zapad. }e sudam spored pravda.8 15 2 Mojs 17. do koga? 10 Do koga.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to. imeto Tvoe e blizu. od pustinata.10 6 93.17 Er 10. 8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! . kogo u{te od porano go pridobi. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini.9-10 Is 51. 18 Seti se sepak na ova. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod. 3 Koga se zani{a Zemjata i site. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica. 18-2.1-2 95. ti gi isu{i rekite nepresu{ni.46 8 1 Car 2. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod.12 14 Jov 3. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto.10 13 88.8 3 Is 51. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog. Bo`e. prome{ano. Bo`e. i na gorata Sionska. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici. 20 Pogledaj na Svojot zavet.7 Dan 2.9 Is 64.3 88. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite.19 5 1 Car 2.16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga.26 Pla~ 2. bunata na onie {to Te mrazat.2 92.25 9 76. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. 9 Znacite svoi ne gi gledame.9 7 Mt 24. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok.2 59.21 11 Is 52. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi.3 Zah 1. pak. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e.3 Is 51.N.10 9 59. na Gospod ja polagam nade`ta moja. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. koja postojano se kreva protiv Tebe. Carot moj e u{te od pred vekovite.4 Jov 15.17 5 Mojs 7. go oskvernija mestoto.2 2 Mojs 15. 74.17 Jov 21.20 91.10 1 Car 2. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe. spored pravdata Svoja presudi. 1 7 4 Car 25. za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova.1-7 4 Mojs 20.

1 88. {to ste okolu Nego.6 19 29 96. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. poukite moi.3 9 Jas.21 9.746 PSALMI 75. 16 Te vidoa.1 2 48.14 143. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto. }e Mu peam na Jakovoviot Bog.5 Vo [alem e Negovoto mesto.1 Is 26.3 77. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog. sinovite na Jakov i na Josif.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod.6 Mal 3. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici. Zemjata se upla{i i zaneme. Koj bog e tolku golem.16 20 Is 43. {titot i me~ot i vojnata.4 16 1 Mojs 46.52 Is 63. od Kogo se pla{at i zemnite carevi.11 Mudr 14.4 Mt 13. va{iot Bog.16 ce. 6 142. Tvoite pateki preku mo}nite vodi. 3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam. pak. 10-11 Jov 7. . zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila. za da me ~ue. razmisluvam i duhot moj malaksuva. prinesuvajte darovi.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{.3 27.6-7 1 Mojs 14. 11 Zavetuvajte se na Gospod. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{. se 4 41. a duhot moj me ispituva{e. golemo e Ne- 13 142. 5 Razmisluvav za damne{nite dni. Zemjata trepere{e i se trese{e. a Negovoto `iveali{te . so glasot svoj kon Boga.14 5 Mojs 7.46 Pla~ 3.11 skamenija i kowanicite i kowite. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite. 2 Poznat e Bog vo Judeja. 42.3-7 6 4 Car 19. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot.26-27 Neem 1. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron.10 17 2 Mojs 14 Naum 1. se voznemiriv i ne mo`am da govoram.12 18 17. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost. Tvojot pat e svet. i ispolnuvajte gi zavetite. svetkavici ja osvetluvaa vselenata. 4 Posvetol si od svetlinata. Koj pravi ~udesa. a rogot na pravednite }e se 45. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja. ve~no }e se raduvam. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i.9 Neem 9.11-14 Mih 6.4 77. za da gi spasi site ugneteni po Zemjata. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe. zaspaa i im papsaa racete. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni.8 141. na Stra{niot. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet. 1 14 17.18 8 73.4 2 Mojs 19. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga.9 Is 49. 13 Bo`e.6 2 Mojs 15. 21-23 47. site.39.7 121. i se setiv za starite godini.16 50.57 Naum 3.1 5 Mojs 32.14-15 62. no Tvoite tragi ne se poznavaa. }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela. poveli76. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva.2 ~estven od drevnite gori! 49.30-31 88. Te vidoa vodite i se razbranuvaa. i koj }e opstane pred Jona 2.5 7 Ti si stra{en.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. 17 Od oblacite se izlea voda. vodite.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73.35 Er 51.na Sion. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela. 6 Od Tvojata zakana. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite.5 5 Mojs 32. so izdignati race kon Nego neumorno.5.2 8 govoto ime vo Izrail.9 vozvisi.3 Tebe. narode moj.1-18 5 Mojs 32. 4 Budni se o~ite moi.37 Naum 1.4 Avak 3. 9 koga Bog stana da sudi. i bezdnite zatreperea. Bo`e. Bo`e Jakovov.

15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna.19-24 24 Jn 6.16 38 64. 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego. Mo`e li Toj da mu dade i leb. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba.39 2 Mojs 13. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat.8 2 Mojs 10.22 Os 11.2 11. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e.3 Mudr 16.3 8 5 Mojs 31. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i.i bliknaa vodi. strelaj}i so lakovi. i gi postavi vodite kako nasip. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail. 34 Koga gi ubiva{e.5 40 5 Mojs 9.40 5 Mojs 8.13-16 29 Os 13. 16 Od karpata izvede voda. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi.22 23 4 Car 7.20 26 4 Mojs 11.30 147.1 Dela 8. da ne gi zaboravaat delata Bo`ji. potekoa potoci. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe. 19 pa Go napadnaa Boga.4 2 Mojs 10. so jazikot svoj la`ea pred Nego. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a.3 84.1 144.31 9 Os 7.2-13 Is 48. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel. 9 Sinovite Efremovi. {to im gi be{e poka`al.3 2 Mojs 32.21 17 Ez 20.so ognena svetlina. 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32.2-36 5 Mojs 6.27 31.5.21 31 4 Mojs 14. 36 No so ustata svoja Go mamea. i vodi potekoa kako reki. okolu nivnite `iveali{ta. 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga.3 . 31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv.18 Is 26.22 41 Is 6.15 37 Is 29.20 Is 48. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni . i hranata u{te im be{e vo ustata nivna. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca.29 15-16 104.15. i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov.16 Os 5.41 113. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as.747 PSALMI 3 43. 38 No Toj. im go dade.14 4 Mojs 14.2 Mal 3. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe. i im dade leb nebesen.7 5 Mojs 32.10 4-6 21.rod tvrdoglav i buntoven. 4 nema da gi krieme od nivnite deca.13 Jov 8.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11.25-26 12.13 Os 6. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon.13-14 5 Mojs 4. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno.8-9 19 22.9 6. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja.9 Ez 20. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata.13 18 94. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete. i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi. vo poliwata na Coan. Toj udri vo karpa .20 1 Kor 10.4 8. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova. Milostiviot. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail. gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi.31 25 104.8-9 2 Mojs 16. a po cela no} .21 34-35 4 Mojs 21. toga{ Go baraa.8 2 Mojs 17.1-7 4 Mojs 20.33 14 104. vooru`eni.2 12. 6 za da znae idniot rod. {to }e se rodat. decata.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa. 14 dewe gi vode{e so oblak.

6 72 76. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.748 PSALMI 42 2 Mojs 12.18 Mih 1.16-17 64 Jov 27.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski. za da ne mo`at da pijat.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78. 60 ja otfrli skinijata vo Silom.21 13. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci. jarost.21 Sud 2.33 yverovi. a imotot niven . 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni.19 68 46.17. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan .1 Tvoj hram. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv. 50 go otvori patot na Svojot gnev.11-13 56-58 5 Mojs 32.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev.6 22. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa. i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno.23 36.1 4 Car 25.15 66 1 Car 5.N.11 69 47. i tie ne se upla{ija. 68 tuku go izbra kolenoto Judino. gorata Sion.3 4.2 7.14 60 Is. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~. sram i podbiv za onie {to se okolu nas. go oskvernija svetiot Is 17.11. 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot.10.2 2 Car 5. }e se razgnevuva{ postojano. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat.11 Ez 34.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12. 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son. i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni. nasledstvoto Negovo.9 55 43. 1 Mak 7.16 Sof 1. se razgnevi mnogu. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci.19 2 Mojs 15.11.Svoite ~udesa. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram.24 Mih 7. 61 1 Car 4.41-42 12. neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora. i vdovicite nivni ne bea oplakuvani.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim. 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni .2 104. i maki .16.2 Er 26. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3. onaa.22 63 5 Mojs 32.4 23.34 52 76. Jakov i Izrail. 18. 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i. kako junak od vino sovladan.6 urnatini. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham. koja ja vozqubi.36 105. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? . 5 Do koga. 18.so ogan. i gnev. 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo. 63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e.so slana. Erusalim go pretvorija vo 24.12-13 Er 7. go zede od ov~ite stada.44 Is. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov. i nema{e koj da gi Er 14. koja desnicata Negova ja be{e pridobila. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni.N.17 pogrebe.2 86.22-25 Er 7.12 25.10 1 Bo`e.11-13 71 2 Car 5.2 Sir 24.20 2 Mojs 12. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja. 13.6-7 53 2 Mojs 13. ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot.na zemnite 79.odred zli angeli. 42 ne se se}avaa na Negovata raka.4 86. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo. 70 i go izbra David. 59 Bog go ~u toa. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad.7 Is 40.13.8-13 70 1 Car 13. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo.7 51 104. Gospodi.14 15. svojot sluga. a 2 telata na Tvoite svetii . vo koja se vseli Toj me|u lu|eto. 9-10 Pla~ 1.2 Er 7. go otfrli Izrail. ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{.1 1 Car 1. se pretvorija vo iskriven lak.

20 Jov 16. i gi zacvrsti korewata nejzini.12 Ez 20.1-7 26.23 Is 1. neka sveti liceto Tvoe.26 Ez 14.12 4 Car 4.2 125.7 8 141.1 8.12 Amos 8. kogo si go odgledal za Sebe. sinot. pak. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata.1 88. 9 is~isti za nea mesto. poradi slavata na imeto Tvoe.13-14 79.23 73.1 Mt 21.4 Ez 34.8 Sof 2.1 6 41.1 2 17.1 44. 7 Gospodi. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite.1 94. gi izgoni narodite i ja posadi. {to si go odgledal za Sebe.6 66.5 13 Er 12. naredba od Boga Jakovov.9 47. i nie }e se spasime! 5 43.18 1 Car 4. 4 za{to toa e zakon za Izrail.6 5 Mojs 28. 19 Gospodi.1 9 2 Mojs 32. neka svetne liceto Tvoe.24 4 Mojs 29. povrati n#.749 PSALMI 4 43. poslu{aj! Ti. vo denot na va{iot praznik.2-5 Er 2. i na{ite neprijateli ni se smeat. o`ivej n#. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi.3 101.1 Ez 34.7 Er 24. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost.25 Dan 9. voskliknete kon Boga Jakovov. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata. 2 zapejte pesna. i nie }e se spasime! 4 Gospodi. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te.37 3 Car 9.50 13 73. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano.18 7 2 Mojs 1.21 4 3 Mojs 23.4 5 43. 14 Bo`e na silite! Svrti se. zableskaj! 2 Pred Efrem. Bo`e na silite.23 73. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva. Bo`e na silite. na milozvu~na lira so harfa. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe.4 Er 10.17 . na{ata Sila. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi.25 Sir 36. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija.6 80.46 5 Mojs 4.5 10-11 41. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi.1-6 6-7 13.1-5 1 Sol 4. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje.9 Os 10.24 9 Is 5.7 99.20 114. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina. koga toj izleze od egipetskata zemja.21 11. Koj sedi{ na heruvimite.3 7 78. 9 Pomogni ni. Spasitele na{.1 4 Mojs 6.14 6. i polskata yverka ja jade. koi ne go prizivaat imeto Tvoe.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev.43 Joil 2. i nie }e go prizivame Tvoeto ime. Koj go vodi{ Josif kako stado.2 5 Mojs 32. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif. Bo`e na silite. 13 A nie.11 4 4. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata. 1 79. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi. 18 A nie nema da otstapime od Tebe. i vrz carstvata.13 Os 2.44 35. i nie }e se spasime! 12 88. 3 Bo`e. pa da ja berat site. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat. 33-41 Jn 15. udrete vo timpan.1 79.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga. povrati n#.17 4. i taa ja ispolni zemjata.3 Er 23. pogledaj i na sinot. so koi Te hulea Tebe. Bo`e. Gospodi. 3 zatrubete so truba vo novomese~je. vo opredeleno vreme.7-13 7 Er 50. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija. za{to mnogu sme poni`eni.10 2 Mojs 25.

8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv. Izrail ne Mi se pokori. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi.2-3 11 Er 8. i Jas }e ja napolnam.23 49.34 .10 96.21 14 Is 48. i Jas te izbaviv.37 Ez 21. kako {to im napravi na Midjanite.6 Er 5.3 9. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa. vo temnina odat. {to Go mrazat Gospoda.17 7. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi. Amon.25 8.12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. za{to Tvoi se site narodi.2 12 5 Mojs 9. Bo`e.13-14 2 57. Bog tvoj.46 10 2 Mojs 20. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite.32 45. kako so Zeveja i Salmana. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{. a onie {to Te mrazat. i Jas }e ti posvedo~am. krenaa glava.15 Sud 4-5 Is 9. i }e pa|ate kako sekoj knez. ne razbiraat. kaj vodite na Meriva te ispitav. 11 Postapi so niv. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod.13 28.9 Is 17. 4 2 Mojs 23.9-20 13 Er 3. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden. sudi $ na Zemjata. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata. 18 i da poznaat deka Ti si Toj. 7 Geval.1 4 Er 11.5 Jov 27.26 Is 55.8 2 Mojs 17.1 3 2 Mojs 23. vie ste site sinovi na Sevi{niot. bi polzele do Nego.7-8 5 Mojs 32.13 15 Is 5.1 Is 3.15-18 4 Mojs 20. i kako plamen {to zapaluva gori. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca.3 108.28 Jov 29. pa da go pobaraat imeto Tvoe. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski.” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj.2 43.1-7 18. na Moav i Agarjanite.2 16 Er 25. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika.2-3 10 2 Mojs 2. kako i na Sisera. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi. neka odat po mislite svoi. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja. so nivnite knezovi. 6 {atorite na Edom i Ismailcite.9 Is 42. Koj te izvede od egipetskata zemja. pri grom te ~uv. 8 ^uj. kako i na Javin kaj potokot Ki{on.24 9. sklu~ija protiv Tebe sojuz.18 15 3 Mojs 26.23 14 57. site zemni osnovi se razni{aa.750 PSALMI 8 94. da se posramat i da zaginat. 13 O. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj. ako Me poslu{a{. otvori ja ustata svoja. 5 Ne znaat.7 12 Sud 7.19 9 2 Mojs 15. 15 Onie. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici.8 81.6 6 Jn 10. 9 Napravi im go istoto. praveden i siromav.” 8 Stani. narode Moj. 1 82. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior.

4 77. ja izdigam du{ata svoja. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. koi se bojat od Nego. Gospodi. Toj dava blagodat i slava. pravednosta i mirot }e se celivaat.14 96.13-14 53. da se povrati{. usli{i ja molitvata moja.12 85. spasenieto od Nego e blisku do onie.1 8. mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi. i odvrati ja Tvojata jarost od nas.iljada dni nadvor.8 13 66. 3 41.14 11 88. {to odat neporo~no.8 121. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e. 4 Povrati n#.1-2 27. 5 Mojs 3. za{titniku na{. Gospodi.2 Jn 1. i Ti me ~u.5 7-8 Is 43.2 52. 7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe. 12 Gospodi Savaote. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi. tie ja pretvoraat vo izvori.23 12 46. Gospodi Savaote. Bo`e na silite. Tvojata milost. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja.2 12 Is 45.11 be vikam sekoj den.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta. Ti omile zemjata Tvoja. si dobar.6 3 Pomiluj me. krotok i mnogumilostiv kon site. spasi go slugata Tvoj. za{to sum 7 beden i siromav.1 4 5.6-7 10 2 Mojs 24.38 5 79. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi. Gospodi. 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog. gi pokri site nivni grevovi.2 129.16 Ez 11.6 za{to kon Tebe. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja. za{to sum 76.20 4 24. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te. i podari ni spasenie. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj. 88.26 Joil 2.751 PSALMI 83. 8 34. i do`d ja pokriva so virovi. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie. 6 ^uj ja. Gospodi. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e. 8 Gospodi. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii. bla`en e onoj ~ovek. Gospod ne gi li{uva od blaga onie.6 Is 58. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom.23 42. Bo`e. spasenie na{e. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata.6 3 go smiri siot Svoj gnev. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku . na Sion. dodeka ne Go vidat Boga. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog. . uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. 7 minuvaat od sila vo sila. tie postojano Te falat.17 2 24.1 39. ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li. 16.1 142. 5 za{to Ti.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja. 9 Da.10 Bo`e moj. Gospodi. go vrati od plenstvo Jakov. pri oltarite Tvoi.2 7 Ez 34. poslu{aj. Er 10. Gospodi. koi Te povikuvaat.3 6 78. 5 Bla`en e onoj ~ovek. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi. i pak da n# o`ivee{.2 Prikloni go.8 Zah 8.18 84.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. i lastovi~kata gnezdo. za{to kon Te2 Mojs 15. Bo`e.2. koi `iveat vo domot Tvoj. koj se nadeva vo Tebe. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit.2 posveten na Tebe.4 48.9 88. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu. a pravednosta }e se pojavi od neboto.

od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe.2 Is 27. i Filistejcite. Gospodi.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. Bo`e. i vo zemjata na zaboravot . Gospodi.15 velat . za{to Ti.13 25. i lu|eto od Etiopija. stanav kako nemo}en ~ovek. Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde. 14 Zo{to.16 86. Bo`e na moeto spasenie.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me. preslavno se zboruva Is 4. zakonoprestapnicite stanaa protiv mene. i jas }e odam vo Tvojata vistina.752 PSALMI 9 21. 16. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot. Gospodi. i da se zasramat. 7 Onie {to peat se raduvaat.33 12 9.6 5 Mojs 32.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego.16 115. Koj si {tedar i milostiv. Gospodi. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja. Gospodi. 12 ]e Te slavam.4 41. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati. Gospodi.1 75. i Tir. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini. 6 3 Grade Bo`ji.1 2. 16 pogledni na mene i pomiluj me.13 Er 31. i Samiot Sevi{en go zacvrsti. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti. {to me mrazat.6 3.4 15 102.4 14.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa.11 142.7 4 Mojs 16. tie se otturnati od Tvojata raka. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina . peat i 87.6 16 24. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe.7 Pla~ 3. Bo`e moj. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob. i so site Svoi branovi me porazuva{.1 47. za koi Ti ve}e ne se se}ava{. pa da vidat onie. 6 Me polo`i vo podzemen rov.1 2 77. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija.22 Otkr 15. i daj mi nepokoleblivo srce. kon Tvojot pat. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost.8 1 Gospodi.8 144.9 13 87. Gospodi. 9-10 37. 15 No Ti.4 Jov 10. 14 Bo`e.18 moja.3 Ez 13.10 Jov 9. vo mrak i vo smrtna senka. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti. za da go po~ituvam imeto Tvoe.4 86.23 14 53. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe. dolgotrpeliv. Gospodi. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov. mi pomogna i me ute{i.1 51.5 Is 38.site na{i izvori se vo Tebe. me napravi odvraten za niv.22 Ez 32. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob. mnogumilostiv i veren. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam.68 Zah 2.27-29 65.15.8 2 Mojs 34.7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja. . }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe. 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6.23 Ez 20. gi protegam racete kon Tebe. Gospodi.4-6 101.8 17. i tie se rodija tamu. 5 47. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am.7 142. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe.Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe. 17 poka`i so mene ~udo za dobro. i nema dela kako Tvoite. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa.13 4 88.9 za tebe. .3 26.40 Joil 2. Rahav i Vavilon. stradam vo u`as i o~aen sum.

i vernosta Tvoja Te opkru`uva. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo. 1 7 28. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot.19 Jn 20.2 2 Mojs 34. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas.7 Jov 7. 21 Rakata Moja }e ostane so nego.3 33 2 Car 7. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren. 20 Go najdov Mojot sluga David. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo. a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost. 12-16 Jov 19.5 Dela 2. i nad rekite . visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici. 8 Gospodi. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin.10 96. gar.1-2 15 84. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti. 15-18 Otkr 1.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja.5 29 Is 55. Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88. 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova.” 5 I neboto }e gi proslavuva.9 Is 6.17 28 Kol 1. moj Bog i krepost na moeto spasenie. 8-16 21 77. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice. crvsta e rakata Tvoja. 10 Ti go skr{i Rahav kako trup. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata.1 27 2.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. ve~no }e ja vospevam. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec.4-5 prijatelot. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram.22 22 Is 42. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval.12 12 23. Gospodi. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi.7 2 Car 7. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7. i mi{kata moja }e go zakrepnuva. 12 Sever i jug Ti si gi sozdal. 6 Za{to. 16 46. go izdignav izbranikot me|u Mojot narod.13 22. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat. Gospodi. kolku denovite na neboto.1 Jov 1.3 20 131.6 9 85.14 Er 3.desnicata negova. i so rani nivnoto bezzakonie. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat.1 19 46. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog. na{iot Car. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi.1 81. Gospodi.8 10 64.14 . 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi. 13 Silna e Tvojata mi{ka. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego. Gospodi. povisoko od zemnite carevi. 9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog.11-12 2 Car 7. Bo`e na silite. so svoeto sveto maslo go pomazav. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol.70 1 Car 16 Dela 13. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi.

negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene.12-13 52 105. 1-7 gnev. 36.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini. 40 gi razru{i site negovi ogradi. 1 Mojs 3.68 42 30. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona. {to pominal. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni. se razgnevi na Tvojot pomazanik. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost. veren svedok na neboto.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni. bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame. Gospodi. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni. vo koi vidovme zlo. Gospodi.4 48 38. Amin! 47 78. koga n# ponizuva{e.4 108.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe. Gospodi.8 lenata. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva.14 16.” 38 No Ti go otfrli i go prezre. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog.3 bezzakonija. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev. toj stana za potsmev na svoite sosedi. {to izleglo od ustata Moja.5 36 109. 46 Do koga.4 38 71.15-16 Is 40.2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav. godinite ni svr{uvaat kako zdiv. . Sir 18.3-4 41 79. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se. 13 Svrti se. 11. pa da se zdobieme so mudro srce. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3. Gospodi.5. a ako sme krepki i do osum.754 PSALMI 35 Er 33.5 49 89. i kolku edna stra`a preku no}ta.48 Lk 1. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin. 14. 5 Gi odnesuva{ kako son.25 ^ETVRTA KNIGA 89. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot.7 ni se kako v~era{en den.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19.12 Izreki 8.25 PSALM 89 Bog e ve~en. za godinite. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi. 15 razveseli n# za onie dni. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee. gi zaraduva site neprijateli negovi.15 deset godini. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici.1 Avak 1.11 43.2 92. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti. Gospodi.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si.2 1 Mojs 1. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov.7 Otkr 1. a nave~er pa|a i se isu{uva. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti. i pove}e vreme od niv se vo trud i maka.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14. i veli{: 102.13 78.

15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod.47 . 12 Pravedniot cuti kako palma. Ti si moe prebivali{te.1 5.1-3 6 8 138. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot.23 Jov 5. so nego }e sum vo nevolja. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni.8 8 36.23 13 Is 11. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie.24 Er 15. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe. Ti postoi{ otsekoga{. 9 Za{to. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana. i Tvojata slavna sila . 5 Kolku se golemi delata Tvoi. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{.8 96.8 Jov 5.19-22 Mk 16. 8 Ti si. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto. eve. ni od strela {to leta dewe.1 5 Izreki 3.4 10.1-2 11 22. i sekoja no} . na delata na Tvoite race im se raduvam. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot. }e go izbavam i }e go proslavam.1 98. od zaraza {to opusto{uva napladne. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a. Gospod se prepa{a so sila. lav i zmej }e zgazuva{.15 Izreki 12.2 90. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te. nade` moja. 4 Za{to Ti me razveseli. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari.10 5 Mojs 33.6 Evr 1.5 74. Gospodi.12 peat delata na racete na{i.17 10 5 Mojs 7. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite.2 9.7 14 9.8 15 5 Mojs 32. se oble~e vo veli~estvenost. no do tebe nema da se pribli`at.2 32.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi.22 Mudr 13. i }e go ~ujam.3 16 22. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to.2 46. 15 ]e povika kon Mene. i }e go izbavam. 3 na desetostrunena harfa i na lira.” 1 6 5 Mojs 32.4 12 Izreki 3. i daj da ni us32. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva. i me pomazuva{ so ~isto maslo. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae. 12 ]e te ponesat na race. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene.19 92.18 Lk 10.17-18 7 72.6 49.1 Is 52. Sevi{en. 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina.8 Os 13. Gospodi. i }e go za{titam. Bog moj. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada.16 10 67. se izdiga kako kedar levanonski. za{to go pozna imeto Moe. i od ~umata pogubna. so Tvoite dela. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja.Tvojata vernost.14 Sir 34.6.37 uspeh na delata na racete na{i.2 15 Is 43. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene.3 11 Mt 4. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja.4 44. Gospodi. 10 zlo nema da ti se slu~i. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog.21 13 1.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi.25 Pesna 3. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj.10 2 9. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot. i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici. 1 91. neprijatelite Tvoi. i deset iljadi desno od tebe. 17.14 14 51. so~ni i polni so sve`ina.7 95.11 Ruta 2.10 96. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav.26 Izreki 3. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. daj im Mt 23.8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas.2 Er 33. Gospod ti e zasolni{te.kaj 4 ~edata Tvoi.6 46.

8. kogo go vrazumuva{ Ti.1-7 18. do koga ne~estivite }e se falat. i Toj go sozdade. Gospodi. dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo. 28. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i.15 2 99. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt.22 19. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj . O.13 23 7. od goleminata na morskite branovi.11-12 10 5 Mojs 32.1 50. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi.sigurna tvrdina moja.16 Er 50.37 2 Mojs 17. da klekneme pred liceto na Gospod. po~u93.4 8-9 80.2-3 144. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata.10 50.4 4 Mojs 14.2 76.9 135. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi.19 Zah 7.13 Er 12.20 Jov 21. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod.1-2 73. 4 }e mrmorat i govorat drsko.22-23 5 Mojs 24.1 Mal 2. Gospodi.22 Rim 11.9 Jov 22.1-2 7 22.11. gi izdignaa rekite glasovite svoi.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race. kako vo Meriva. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto.11 56.1 17 114.8 Evr 3.11 Izreki 20. Koj gi vrazumuva narodite. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini.17 19 70. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se. mu pripa20.31 13.10 120. nema li da vidi? 10 Onoj. znae deka se tie suetni. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo. 7 za{to Toj e Bog na{.1-2 72.13 95. Koj go nasadil uvoto.7-11 9 2 Mojs 4.22 94. vie {to ste bezumni! I dali vie.42 Izreki 5.1-4 78. i sirak usmrtuvaat.11 Ez 9.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32.24.2 46.22 8. Gospodi na odmazdata.22 Dan 2. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi. 6 vdovica i tu|inec ubivaat.5 88.71 Jov 5.17-21 26.11 106. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite. Gospodi. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki.46 89. 16 107. Gospod Bog }e gi pogubi.16 62.2 Izreki 1.14 14 1 Car 12.10 4.15 |a svetost za ve~ni vremiwa.13 Er 23.20 12 118. 12 Bla`en e onoj ~ovek.47 7 9. i Koj go u~i ~ovekot na znewe.21 85. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi.17 Izreki 3.64 3 6.5.22 Sir 47.17 65.1 5 Mojs 32.3 12.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e. Gospodi.1 4 Mojs 31. i so psalmi da Mu vosklikneme.1-12 5 Mojs 6. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum.55 Naum 1.10 78.1 Jov 36. 1 3 5. 5 Bidej}i Negovo e moreto.35 1 Car niti. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi. Bo`e na odmazdata.Tvojata milost. i Onoj {to go postavil okoto. Gospodi. lu|e. . nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj. Sudijo na Zemjava. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe.13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi.1-2 . 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat.2 1 Sol 4. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli. 13-14 5 23. 7 Pa velat: Gospod nema da vidi.16 32. na{iot Tvorec.2 1 Kor 3.8 77.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie.4 5-6 2 Mojs 22.17 Is 12.4-5 96. Na tvojot dom. Gospodi. poka`i se! 2 Stani.56 Pla~ 3. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja. i go pou~uva{ na Tvojot Zakon. nema li da ~ue.12 11 Prop 1.17 3. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba.1 8 2.

1 96.1 Is 42. sila i velikolepie .3 97. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego.25. Zemjata gleda i treperi.5 114. 12 Raduvajte se. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda.8 49. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto.1 95. vozdajte Mu na Gospod slava i ~est.12 Izreki 16.4 2 Let 2. 4 47.3 5 96.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.2 96.4-8 134.8 97.spored Svojata vistina. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu.5-6 43. koi se poklonuvaat na likovi. prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi. 8 ^u Sion i se zaraduva. da likuvaat site drvja po dubravite.2 104.14 95.2 133. pravedni.27-28 9.17 4 76. 13 pred liceto na Gospod.30. a Gospod gi sozdade nebesata.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.23-25 Avak 2. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi.11 Is 40.~udesata Negovi. 11 Svetlina zasvetli nad pravedniot.8-19 45.30 9. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba.10 3 97.6 12 Is 55.11 5.1 ta pravda. 7 Vozdajte Mu na Gospod.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve.7 10 9.15-18 Is 1. od liceto na Gospod.14 4 Mojs 14. 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo.18 5 21. Amos 5. Gospodi.Is 5.4 Judita 16.18 94.4-8 134.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata.4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja.4-6 32. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime. nema da se razni{a.7 114.11 4.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol. zapej Mu na Gospod.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca.1 131.38 6 103.17-19 40. za{to ide.24-25 44. po celata Zemja.9 2 84.6 ta mi{ka. i na narodite .1 94.3 3 17. i site narodi ja gledaat Negovata slava. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata. 11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95.22 39. blagoslovuvajte go imeto Negovo. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv.15 za{to sozdade ~udesni raboti. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo. plemiwa narodni. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi.3 1 Mojs 1.6 120.18 6 49.1 8 47. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi.vo svetili{teto Negovo.1 2 Mojs 20. 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli. 35.11 11 97. Sevi{en na celata Zemja.15-18 Is 40. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii.4-6 Er 2.4-6 Er 10. koi se falat so svoite idoli. 9 za{to Ti si.1 7 28. povisok si od site bogovi. Gospodi. 41.14 67. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata.7 Sud 5. 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.9 Mudr 9.1 92.1-2 9 113.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost.23 48.radost. 7 Neka se zasramat site.Izreki 2.7 Is 44.10-13 88.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir. .17-20 40.8 92.34 5 Mojs 12.12 9 82.3 95. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod.5 32.3 144. a za pravite po srce . i na site narodi . Negova.12 24. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata. Poklonete Mu se site „bogovi” . 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova.6 7 95.10-11 98.6 5 Mojs 4.8. stra{en e Toj nad site bogovi. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata.21 2 Car 22. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi.12 10 13 9. 18-19 Posl. Toj upravuva pravedno so narodite.29 39.5 Mih 1.9 111.23 47. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96.2-5 1 Kor 8. 1.

1 79. Bo`e. 4 Vosklikni Mu na Gospod. koj govori laga.23 2 Mojs 17. 8 Gospodi.7 2 Mojs 19. vo Negovite dvorovi so 2 47.7 Is 66. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki.2 Is 52. a Samoil me|u onie.15 Is 6.1 131.1 5 pejte Mu na Gospod so liri.6.9 1 Let 16.4 29. Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog. {to im gi dava{e. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.3 12.1 99. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici.1 2 Mojs 17.23 Mih 4.1-2 pesna. ne go podnesuvam.4 govo.7 rod vo rod. gi mrazam delata na otpadnicite .11-13 31. deka Toj n# sozdade nas.4 70. slavete Go.21 102.18-19 32. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod.49 4 65.9 3 Mojs 25.1 10.8 47.12 7 80.47 110.1 95.18-24 Er 15.1618 6 46.pravi~no.13 2 Mojs ta. Gospodi.4 2 Car 6.13 96.1 i so glas psalomski.pred Gospod.1-2 95.10.10-13 Is 55.16 1 Car 4.2 4 Car 19. toj }e mi slu`i. 8-12 11. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi. 143. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17. ne mo`e da ostane pred o~ite moi. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie.6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23.5 at vo nea.6 97. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15.10 46.16 7 23. Ti be{e milostiv sprema niv.4 31.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34. za da sedat so mene. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata. 3 Is 52. 97.4 17. Ti gi slu{a{e.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98.1 65. 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.1 95.tie nema da se prilepat za mene.8 43.4 88. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe.12 95. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene. so liri 95.22 150.1 1 Let 28.10 6 105.4-8 .7 Is 52.1 146.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88.18 4 Mojs 12.13 1 Car 7. a ne nie samite.3 to na Gospod! 76. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod. Ti utvrdi pravda.16 Is 30.1-2 95. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost.30 i narodite .8 66.21 Is 6.5 2 Mojs 19. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce. koj pravi spletki. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce. 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov. za{to svet e Gospod.10. Negovi sme .35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20. zapej. koj odi po patot neporo~en. na{iot Bog.4 5 32.2.1 92.3 42.9 144.10 96.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42.1 Sir 46. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car.9 rot .30-31 32. na{iot Bog. za lukaviot ne sakam da znam. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi. 58.3 4 Mojs 10.11 Vosklikni Mu na Gospod.10 Otkr 5.94. cela Zemjo. 2 66.1 eto od na{iot Bog. falete go imeto Ne. 85.1 Pla~ 2.15 62.3 Lk 1. koi go povikuvaa imeto Negovo. i poklonuvajte se na Negovata sveta gora. }e go pogubam.31-34 4 Mojs 12.11-14 31. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj.9 5 109. poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi.11 8-9 9.10 Lk 2. raduj se i pej.9 149.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12.7.3 95.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144. na{iot Bog.23 4 71. 112.2 Otkr 15. koj saka praveden sud.1 105. Bo`e na{.

1-2 135.2 99.2 95. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata.32 70. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat.delata Svoi. i falej}i se.1 46.1 1 Mojs 17.11 3 12.9 68. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod.23-27 5.7 94.2 142.3 29. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto.8-9 Ezd 3.6 30. smiluvaj mu se na Sion.26 Otkr 21.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi.7 5 105.2 70. a Ti }e prebiva{. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. ve~no prebiva{. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe.20 Pla~ 4.6 21.15 Izreki 11. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod.2-3 23.4 39. nitu ve~no se luti.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite.37 49.11 1 Let 16. Gospodi.7 5 Mojs 4.1 97.1 65. 26 tie }e propadnat.11 33.24 Jov 19.11 5 Izreki 17. koga Te povikuvam.6 Er 23. Gospodi. 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek.4 Is 33.1 3 Car 9.4 3 Mojs 19.20 16.20 7 5. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina. srceto mi e isu{eno. 1 101. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot.23 4 17.20 20. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija. 9 Toj ne se gnevi do kraj. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod. site tie . du{o moja.13 94.17 142. a site zemni carevi od Tvojata slava. nebesata se delo na Tvoite race.1 141. i imeto Tvoe e od rod vo rod.7 100. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj. usli{i me brgu.30 2 25. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina.23 2 5 Mojs 28.2 2 Car 22. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam.12 87. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini.5 25. dolgotrpeliv i mnogumilostiv. gi skrati dnite moi. 3 14.5-6 4 Mojs 14.1 116.1 26. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat.7 6 6.5 5 89.4-5 Izreki 20. i Tvoite godini nema da zavr{at. 27 No Ti si sekoga{ istiot.26 Izreki 11. 3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim.4 138. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go.kako obleka }e ovetveat. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost.9 6 118. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene. stanav kako buv vo urnatini. du{o moja. ja osnova Zemjata.1 67. a koskite moi gorat kako ogan.2 2 38.27 4 5. da gi oslobodi osudenite na smrt. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim. 4 poparen sum kako treva.17 108.11-12 36. Koj gi isceluva site tvoi bolesti.13-14 5 Mojs 3.31 Efes 2.15 Juda 1.6 Is 40.22 4 Jov 30. Koj te oven~uva so milost i so dobrini. 8 [tedar i milostiv e Gospod. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj.3 118. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda.8 .18 19.5-6 31. 25 Vo po~etokot Ti.2 117.1 106.7 16. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja.39 31.21 Is 33.63 Izreki 2. 13 Stani. sedam kako samotna ptica na pokriv.11.20 12. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go.4 1 Let 16.1 Er 33. a potoa soboren. vo denot.8 24.5 8 Izreki 20. Gospoda.1 Ez 34. 7 ne spijam. na Izrailevite sinovi .20 Efes 5. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi. me prokolnuvaat. 12 A Ti. 1 9 3.759 PSALMI 8 2 Mojs 20.23 26.47 3 78. na Onoj. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.

23 128. 22 Izgreva sonceto.na srnite.11 Izreki 10.7 134. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda .30-31 9 Is 57.12 1 Let 29. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi. i pravdata Negova e od ~eda na ~eda.19 Evr 1. Bo`e moj.11 Jov 8.32 19 21.15 Mt 6.8 2 Mojs 20. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva.31 13 9.18 5 Is 40. 12 kolku e daleku istok od zapad.15 10 Ez 20.5 Is 14. i masloto od koe bleska liceto negovo.pribe`i{te na zajacite. a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla.10 Joil 2. Negovi slu`iteli.13 145.9 Prop 12. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi.16 Er 3. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat. me|u grankite pu{taat glas.10 Er 17.6-7 50. Gospoda! Gospodi.27 13 144.13 Jona 4.11 23 Is 60. kako polski cvet. elkite im se `iveali{ta na {trkovite. 17 na niv pticite si pravat gnezda.19 12 36. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata. kamewata .20 Mal 3. 15 90-5-6 101. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol.15 Is 63. koi go izvr{uvate Negoviot zbor.29 89. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe. taka i Gospod gi miluva onie. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici. slu{aj}i go glasot od zborot Negov.10-11 3 31. a ognot i plamenot .1-2 77. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata.29 1 Mojs 2.17 Jk 5. 11 za{to.12 8.2 32. divite magariwa ja gasnat `edta svoja.3-4 12 Mih 7.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go.15 108. 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela.13 106.9 54.760 PSALMI 10 41. 11 gi napojuvaat site polski yverovi.2 Sir 14.5-7 50.10 116.6 143. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi. i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi.9 21 78. 2 Ti.11 Is 40. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka.5-6 102.13 Jona 4.2 Prop 6.16 65.11 17 86. koi se bojat od Nego. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata.28 Jk 1. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto. oblacite si gi napravil kako Svoja kola.3 79.4 Is 40. Blagoslovuvaj Go. vie krepki po sila.1.26 4 85. taka precutuva toj. pomni deka sme prav.35-36 Ez 37. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot.19 8 85. i mestoto negovo ve}e ne go pameti.17 14 21.5-6 5 Mojs 26.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija.site Negovi vojski. na kriljata od vetrot patuva{.18 Is 40.7 68.Svoi slugi. na mesta {to si im gi opredelil.9 13. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata.13 144. koi ja ispolnuvate voljata Negova.19 24 25.5 56. du{o moja.7 26-28 Is 51. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite. kedrite levanonski.2 20 13. 8 se izdigaat do gorite.20 Jov 33.18 5 Mojs 5. Ti si mnogu velik. i ve}e go nema.7-8 Jov 10. 16 }e duvne li nad nego vetar. za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka.3 103.23 89.6-8 64.7 3. po site mesta na Negovoto vladeewe.30 Lk 12. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav.12 Joil 2.11 Jov 14. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat.22 Pla~ 5. 20 Spu{ta{ temnina. si go prostrel neboto kako {ator. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto. koi se bojat od Nego.4-5.5-6 4 Mojs 14. {to si gi posadil. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda .site angeli Negovi. i carstvoto Negovo vladee nad s#.44 11 35.2 Is 55.1-2 103. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini.35 145. 102. 7 Od Tvojata zakana tie begaat.12-15 112.1 Tov 13.38 2 Mojs 15. vodi stojat nad gorite.11-12 12. 18 Visokite gori .15 144.9 Er 31.2 89. se spu{taat vo dolinite.2 Neem 9. sonceto znae koga }e zajde. 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi.10 Is 38.18 .10 Pla~ 5. 16 Se napojuvaat drvjata po poleto. du{o moja. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{.

neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata. tie se dimat.7 Zah 10. 6 vie.se zbunuvaat. du{o moja. 26 tamu plovat korabi. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi. 29 go odvrati{ li liceto Svoe . sinovi Jakovovi. Bog na{. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego.5 Er 10.21-30 4 Evr 1. 9 {to mu go vetil na Avraam. od edno carstvo kon drug narod.8 144. 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet.6 99. barajte go sekoga{ liceto Negovo. slugi Negovi.22 20 Amos 5. knezot nad narodite go oslobodi. 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9. 24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi. 25 Ete go moreto.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat. mnogu malku. 30 Go pra}a{ li duhot Svoj .16 18 5 Mojs 33. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova.13 18.19 21 148.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata.10 67. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja. i bea pridojdeni vo nea. mali i golemi `ivotni. slugata Svoj.29 neka se veseli srceto na onie. izbranici Negovi.6 22 Jov 37. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo.22 92.6 Izreki 8.1 Amos 9. golemo i prostrano.15-16 Mt 24. go odvrzaa. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif.7 Izreki 31.primaat.11-15 Izreki 8.2 Lk 1.45 Lk 12.22 Jov 38. ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj.761 PSALMI 16 36. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja.4 21.6 103. Zemjata e polna so Tvoi sozdanija. 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se. 7 Toj e Gospod. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi.12 Jov 5.2 74. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi.9 Izreki 3.14 Jov 40.36 Jov 7.8 Jov 38.5 Lk 1. kogo go izbra.1 102.42 .20 20 148.31 1 Mojs 1. i zakletvata Svoja na Isak. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi.9 Er 5. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre.se sozdavaat.1 Avd 1. im go odzeme{ li duhot niven .7 73.22 Jov 9. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam.2.10 19 73. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata.11-13 Is 66.20 Jov 38.11-12 1.4. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi.25.13 14 146. seme Avraamovo. 10 5 Mojs 8.8 3 17. ja otvora{ rakata Svoja .29 17.25 144. i taa se trese.9 19 10. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod.28 46.” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme.se nasituvaat so blaga.9 1 Mojs 1.10 8.16 Sir 43. 2 Slavete Go i pejte Mu. povikuvajte go Negovoto ime.19 8. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost. 28 Im dava{ . 20 Carot prati po nego.7 1 Mojs 5. Negovite sudovi se po celata zemja. 8 27 135.4 Is 19. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail.15 17 24.1 102. koi Go baraat Gospoda.21 15 4. tamu se dvi`at bezbroj laza~i.2 45.3 1 Car 2. Gospodi! S# si napravil premudro. se dopre li do gorite. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. `elezo okolu vratot negov.50 12 Ez 31. {to gi napravi.16 1 Mojs 1.1 91.2 18 Izreki 30.7 5 23.39 24 8.29 Izreki 8. 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot.26 22 144.4 Sud 9. i Aron.8 21 Joil 1.39.29-30 2.4 2 Is 40.27 Sir 40. 13 pa odea od narod vo narod.41 1 Mak 3. 26 Go isprati Mojsej. Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi.8 37.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73.8-11 1 Slavete Go Gospoda.1 2 Car 7.

42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi.762 PSALMI 29 29.9 4 23.4 Dela 2. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna. i taka nasledija plodovi od drugi narodi. prvinite od siot niven trud. vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod.14 5 76.31 Mih 7.5 33 7.14 Dela 7. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata. za{to e dobar.5 12 5 Mojs 7. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme.22 104. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala.24 32 17.7 1 Let 16. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja.26 4 Car 8. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov. i gi prevede po bezdnite kako po pustina. 4 Seti se na mene.7 143. za da im sveti no}e.72 24 2 Mojs 1. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet.3 Is 12.7 25.so veselba. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv.15 19 1 Mojs 41.12 49. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More.5 Dela 7.16 13. ne go do~ekaa Negovoto re{enie. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna. duri i sobite na carot niven.9 Mih 7.2 2 9. bidej}i go be{e obzel strav od niv. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. 31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli. za{to Negovata milost e ve~na. i plamenot gi izgori ne~estivite. gi sotre site drvja vo nivnite predeli.11 95. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe.5 Mudr 10.4 Evr 11.17 29. i nema{e bolen vo plemiwata nivni. Gospodi.4 17 1 Mojs 45. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici.4 21 1 Mojs 41. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni.1 Ez 5.4 8 105. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli.40-41 41.13 Mudr 10. 22 ~udesa vo Hamovata zemja.1 67.3 145. Svoite izbrani .11 3 33.14 15 1 Car 24.4 1 Mojs 3. Svojot sluga.4-5 16 1 Mojs 41.2 2. 14-15 Prop 12.17 . postapuvavme ne~estivo.11 110. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost.6 1 Mojs 1. 32 Namesto do`d.3 2 Mojs 2. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron. 18 I plamna ogan vrz niv.45 110.2 13 1 Mojs 23.2-3 10 46. 40 Baraa. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi. za da im ja poka`e silata Svoja. isprati vrz niv grad.20 Sir 44.19 25. svojot Spasitel.4 145. svetecot Gospodov. 17 Se otvori zemjata.7 89.20 36 77. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite.5 5 Mojs 7.12 62.5 25 2 Mojs 7. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod.22 30 32. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan. ne ostana nieden od niv.16 69.13-15 34. i toa se isu{i. pravevme bezzakonija. no prati i poraz za du{ite nivni.7 Mudr 2.8 Os 5. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i.19 Jov 34. {to jade treva. 9 1 Mojs 15. stra{ni dela pri Crvenoto More. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato.6 26.24 3 Mojs 26.3 28 Isprati temnina i se smra~i. 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna. ogan {to ja gore{e zemjata nivna.2 39.42 5 Mojs 4.1 9.13 Sir 48. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda.54 3 Mojs 26.13 34 18.51 5 Mojs 21.4 1 Mojs 28. 1 27 77.10 6 Is 45. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot.7-18 16. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe.7 Dela 2. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj. 21 Go zaboravija Boga.20 Lk 1. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi. 9 Mu se zakani na Crvenoto More. potekoa kako reka po bezvodnata zemja. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe.43 Er 32. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji.7 5 Mojs 26.

3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11.13 Naum 1. ta da ne gi pogubi.31. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod.54-55 11 2 Mojs 14.17 8 22.8 Mih 7.26 105.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11. za da ja odvrati jarosta Negova. pa zemjata se izvalka od taa krv.27-28 14.30 Judita 4. ne go poslu{aa glasot Gospodov. 38 i prolivaa nevina krv. koga gi slu{a{e nivnite molbi.5 39 77. Negoviot izbranik.16 6 77. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77.32 Mudr 16. i Mojsej nastrada zaradi niv.9.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11.40 3 Car 8. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja.21. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa.34-35 Mudr 10.21-22 Is 63.11-17 3 Mojs 26.7 Neem 5. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva.1 Er 33.14 poda.11 Ezd 3. 43 Mnogupati gi izbavuva{e. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov.18 94.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga. 15. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18. Gospodi. za koi im be{e rekol Gospod.29 134. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija.21-22 10.19 12.11 30.15-16 2 Mojs 17.19-20 4 Mojs 14. ne Mu veruvaa na zborot Negov.17 23 I re~e deka }e gi istrebi.1-21 44 77.4 41 77.2 2 Car 22. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi.11 Neem 9.3 135.34 1 Slavete Go Gospoda. Toj pogledna na nivnata poti{tenost.24 40 77. 25 i roptaa vo {atorite svoi.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa.38 6.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3.20 Lk 1. 45 si spomna na Svojot zavet so niv.24-29 2 Mojs 16.763 PSALMI 37 2 Mojs 3.11 1 Let 16. bludstvuvaa so postapkite svoi.5 106.4-5 43 Is 55.21 Is 48.33 14.9 12 2 Mojs 14.12 7 77. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi. 30 No stana Pineas.20 9 65.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot.17 38 2 Mojs 12.9-11 Ez 20. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo. 29 Go draznea Boga so delata svoi.1 117.13. . 5 trpea glad i `ed. no tie bea buntovni so svoite nameri.2. prinesuvani na mrtvi. 47 Spasi n#. 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja.1-7 4 Mojs 20.2-4 raka.47 Dan 9. i toj zgre{i so ustata svoja. Bo`e na{.3 24.3 108.2-3 11.24 5 Mojs 7.20-21 38. za da 2 Mojs 15.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56.2-13 Is 48. koi im stanaa zamka. se zastapi za niv vo puknatinata. 39 se oskvernija so delata svoi.24 odat kon naselen grad.31 14. 3 I gi sobra od zemjite. 36 im slu`ea za nivnite idoli.1 99. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi. 4 24. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod. se zazede i pomorot prestana.14 Neem 9. od sever i od moreto. 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata. 111. 44 Pa sepak.17 4 Mojs ka.21-22 13.4-15 4 Mojs 11.9 7 i gi povede po praviot pat.1-2 Jk 1. i na niv padna pogibel.21 10 106.12 Varuh 5. od istok i od 3 zapad. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela.18 Lk 1. du{ata im oslabna vo niv. Bog Izrailev. se so`ali poradi golemata milost Svoja. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos. 40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod. 34 Ne gi istrebija narodite. 16.6 2 Mojs 14.14 35. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka.14 2 Mojs 13.54-55 5 Mojs 4. za{to e dobar.71 42 2 Mojs 2. no Mojsej.1. okovani so siroma{tija i `elezo.

34-35 Ez 20.18 Er 2. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata.17.33 4 Mojs 14.7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me.32 Dela 7. . a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te.3 16. 36 tamu naseli gladni.3 Sud 2.14. 26 se izdigaa do nebesata.16 3 Mojs 18. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat. Sud 2.10 23 2 Mojs 32. 37 zaseaja nivi.1.4-5 24 4 Mojs 13.51-52 21-22 77.23 32 80.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e.N.12. 43 Koj e mudar i go pazi ova.1-37 5 Mojs 1. i Toj gi spasi od makite nivni.26-34 13. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi. 25 Toj re~e .11-13 20 Er 2. }e peam i }e vospevam.27 5 Mojs 32. i se pribli`ija do vratata na smrtta. 35 Toj pretvori pustina vo ezero. Bo`e. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem.16 Sud 2. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki.25-36 35 3 Mojs 18.2-13 5 Mojs 1. Gospodi. 3 ]e Te slavam. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata.43 104.33 5 Mojs 4. kade {to nema pati{ta. 27 tie se zbunuvaat.8 Podgotveno e srceto moe.14 29 4 Mojs 25.27 Ez 20. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod.4-5 25 4 Mojs 14.vo zemja so vodni izvori. a suva zemja .7-13 Sir 45.3. sleguvaa do bezdnata.35 Is 26.27 36 2 Mojs 23. 30 Tie se razveselija. }e ja razbere milosta Gospodova. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata.11 26 3 Mojs 26. gi izlekuva i gi spasi od propast.11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod. 30 4 Mojs 25.7 1 Kor 10.6-8 7.vo su{na zemja. i Toj gi izvede od makite nivni.35 Ez 16. }e Te vospevam me|u plemiwata. i seta nivna mudrost im is~eznuva.19 3.16 Sud 1. me|u narodite.11 Rim 1. se ni{aat kako pijani.11-20 5 Mojs 9. 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina. go umno`i rodot negov kako ov~o stado.7 94.20 19.30 18. 23.13 Mudr 14.36 33 Is 63. 34 zemja plodorodna . 8-21 9.17 20. i Toj gi spasi od nevoljite nivni.vo solnica.1 Ez 22.33 5 Mojs 7. nasadija lozi. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni.10 Is 57.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34.11 Evr 10.3-9 1 Kor 10. za{to stivnaa.30 5 Mojs 1.8-9 2 Mojs 17. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea. 23-24 1 Mak 2. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija.32-33 33.3-4 31. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9. 38 Toj gi blagoslovuva{e.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka.17 4 Car 16.21 5 Mojs 32. i tie mnogu se razmno`uvaa. i do oblacite dostiga Tvojata vernost. Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se.29 Varuh 4. i tie im davaat svoi plodovi.5 22. se sopnaa.40-44 ja.20 27 3 Mojs 26. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost.23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26.2 5 Mojs 1.21-33 2.764 PSALMI 18 4 Mojs 16. podgotveno e srceto moe. a tie izgradija grad za `iveewe. 20 go isprati Svoeto slovo.37 31. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja.2 3.5 Er 3.25-29 Er 15.7-14 4 Mojs 14. Is 63. 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite.30 34 2 Mojs 23.10-15 5 Mojs 7. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost.12 Is.24-28 31 4 Mojs 25. i vodni izvori . 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e.6 19. i nema{e koj da im pomogne.1-7 4 Mojs 20.

toj neka se oddale~i od nego. za da gi uni{ti. 106.10 54.42 3 Car 8.11 1 Let 16. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja.13-15 Mt 8. 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi.11 Zah 8.7-8 4 5 Mojs 8. i srceto moe vo mene e raneto.1 Er 33.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e. 3 Mojs 26. omraza . Bo`e. a `enata mu . 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi.2 42.44 14 Is 42. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov. ni{aat so glavite svoi. i molitvata negova da se primi za grev.7 Is 49. 14-15 29-30 64.6. nad Filis16. i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod. Gospodi. 28 Tie prokolnuvaat. spasi me poradi Tvojata milost. 15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata. 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva. pak. za{titi me zaradi Tvoeto ime. so koj sekoga{ se opa{uva.13 51.1 Lk 1. 26 Pomogni mi. izbavi me.35-36 2 Mak 1.10 Ez 34. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima.19 Mt 8. 12 neka nema koj da go za{titi.7.1.9 Is 43. si go napravil toa. Koj n# otfrli Judita 13.18 Mudr 16.9 28 Jona 1. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam.vo negovite koski.6-7 20 147.72 117. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post.5 105. 8 Moj e Galaad.26 33 Is 42. da nema i koj da se smili nad siracite negovi. Gospodi. 4 mesto da mi vozvratat so qubov.2 56. Efrem e {lem na glavata Moja.2 60.79 11 105.14 Evr 13.11 Jov 30.30 18 Is 38. a Ti.52 11 Zar ne si Ti. Moj e Manasija. i taa neka vleze vo nego kako voda.15 43. tuku gi gone{e bednite. 5 mi vra}aat zlo za dobro.3 41.10 Is 62. za{to ~ove~kata za{tita e suetna.10 Jov 6.1 13 Vo Boga }e imame sila.34. Gospodi.8 39. i onie so skr{eno srce. i kako pojas.4-5 27 Is 29.vdovica. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik. Bo`e.1 pregazi neprijatelite na{i.26 i ne izleguva{. 8 dnite negovi da bidat kratki. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88. so na{ite vojLk 1.6 5 Is 41.40-41 12 21. i kako maslo . 7 Koga }e mu se sudi.29 134.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov.9-10 Jov 33. blagoslovi.27 tejcite }e slavam pobeda. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni.12 Ezd 9.10 Is 35.12 42.17 48. siromasite.68 Otkr 19.1 60. Toj }e gi 99. 21 A mene. tie stanuvaat protiv mene.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot.1 16 Is 45.9 Os 5. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti.7 Is 9. 25 Im stanav za potsmev.8-9 Lk 1. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene. a teloto moe oslabe.47 Is 11. 2 105.13 Sir 51. neka bide osuden.26 22 49.9 6 33. i |avolot da zastane desno od nego.8 Dela 13. izgoneti nadvor od svoite domovi.2 . 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram. 9 decata negovi da ostanat siraci. 19 ta da mu bide kako obleka. Gospodi.4.12 3 105. a Tvojot sluga da se zaraduva. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci. za{to e blaga milosta Tvoja.16 48.15 25 Jona 1. 9 Moav Mi e legen za miewe. Ti.1 Er 51.11 Ezd 3.5-6 48. Juda e Moj 47 skiptar.10 13 21.53 13 potomstvoto negovo da zagine.9 54.12 17.21 Jov 36. vrz Edom 5 Mojs 30. 17 zasakal kletva . me gonat kako skakulec. vo koja se oblekuva. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka. 22 za{to sum beden i siromav.8 50. pohvalo moja.7 88.15 7 5 Mojs 6.43 3 Mojs 26.15 31.50 Er 42. Bo`e moj.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite.19 9 145. 10 Is 9. onie {to me gledaat.17 Is 63. i bez pri~ina me napa|aat.3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja.9 Lk 1. ne premol~uvaj. a jas se molam. i grevot na majka mu da ne se o~isti.26 49. .3 135.5 105.

i zatoa visoko }e ja krene glavata.gode }e pogledne vo neprijatelite svoi.1 Gospod. vo denot na gnevot Svoj.17 12 Is 14. 68.52-53 8 Dela 1.49 5 35. }e se jadosuva. kako rosa od utrobata na zorata.21 Er 31.4 35 113.8 vernost i pravdina. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov. tie se blagorodni. i pravdata negova }e preuspeva ve~no. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen. }e ja ispolni zemjata so trupovi. za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. koi se bojat od Nego. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie.8 Is 41.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27.22 4 17.21 43 Er 9. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi. 1 1 4 34.8 1 Mojs 13. pravdata negova ostanuva ve~no.12 Os 14.9 41 112.6 1 Car 2.5 Er 18.19 Izreki 10.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana. }e krcka so zabite svoi i }e se topi. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi. 10 Gre{niot. falete go imeto na Gospod. a pravdata Negova ve~no }e postoi. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat.10 62.12 Negova prebiva ve~no.7-8 146.9 15 33. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava.7 Lk 1. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina. 36 Ez 36.13 Er 18. Sveto e i stra{no imeto Negovo.10 18. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti.51-52 7 Izreki 28. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i.22-27 5 Mojs 29.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43. i verni se site zapovedi Negovi. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda. 6 i nikoga{ nema da se razni{a. koi 34.16 89.13-14 Is 49. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom.18 PSALM 109 Hristos . 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori.20 5 34.23 Pla~ 1. dava na siromasi. zdrav razum imaat site.22 spored nea postapuvaat.24 Mudr 5.8-11 Lk 1.35 37 Is 65.16 21. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet. 108.20 1 Mojs 44.5-8 narod. dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi.21 6 Zah 3. koga }e go vidi toa.8 138.24 Er 18.5 Amos 9.5 Is 55. milostivi i spravedlivi. @elbata na gre{nikot propa|a. za{to se nadeva na Gospod. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi. ve~no go pomni zavetot Svoj. rodot na pravednite }e bide blagosloven. 9 Toj razdeluva. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i.766 PSALMI 34 113. so Tebe se mladite borci. 5 Im dava hrana na onie. koga .10 13 Jov 18. Pohvalata 3 37. srceto mu e spremno.4-5 19. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{.1 . od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam.19 10 Is 11. 2 Golemi se delata na Gospod.23 31 za{to zastana od mojata desna strana. Toj }e gi porazi carevite.17. milostiv i {tedar e Gospod. Gospodi. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava.21.16 7 59.7 Sir 41.7-11 14 2 Mojs 20.22-24 12 59.5-12 16 Jov 20. 8 utvrdeni zasekoga{.11 Jov 5. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod. zasnovani vrz 13 117.1 Jov 1.13-14 Er 31.20 9 2 Mojs 22.21 42 57.2 56.27 Jov 21. 6 }e izvr{i sud nad narodite. 17.18 11 Jov 5. 7 Od potokot na patot }e pie.4 18 4 Mojs 5.6 40 Jov 12. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go.12 37. slugi Gospodovi.8 Is 65.11 107.ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana.4 38 5 Mojs 7.

7 maka. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod. 14 imaat u{i. 21 gi blagoslovil onie. 34-35 1 Kor 15. tuku na Svoeto ime daj mu slava. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa . tie ne pu{taat glas od grloto svoe. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{. no ne pipaat. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104. 2 15 race imaat. 6. Toj e va{ pomo{nik i za{titnik.4 Jov 8.1 i Toj mi pomogna. rit~iwa.44 25. pekolni 10 maki me stignaa. 19. noze imaat.25-26 70. na{iot Bog.21. ne nam.21 110.8 6 Er 27. 4 Gorite se razigraa kako ovni. zaradi Tvojata vistina. gori.4 5 104. nitu onie.13 9.11 143. Gospodi. a ne zboruvaat. no ne gledaat.21 Ez 20.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe.15 109.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54.9 od kalta go vadi bedniot.9 148.22 Judeja stana Bo`jo svetili{te.7 92.5 120.4 ko majka.13 Is 65.26 70.9 29 34. 17 Dome Izrailev. 3 Sud 5.49. zaradi Tvojata milost.9 `ivee vo viso~inite. nadevaj se vo Gospod.6 6 67. pred liceto na Boga Jakovov. Aliluja! 72. Jordan se vrati nazad.64 Mk 12.31 63.1 2 91. mali i golemi. 21 Negovata slava e nad nebesata. za{to Gospod postapi dobro so tebe.8 142. no ne slu{aat. Is 48. no ne mirisaat. pa bega{.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1. se najdov vo nevolja i Jov 28. i zatoa }e Go povikuvam preku site 28.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105. Koj 30.32-33 1 Ptr 3. 19 Vie koi se boite od Gospod. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e.5 8 18.3. 1.5 Otkr 15. i rit~iwata .10 101.6 4 85.6 7.6 75.od tu| narod.36 Lk 20. 9. Koj gi sozdade neboto i zemjata. go blagoslovil domot Aronov.11 1 Mojs 14. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat. 9 Ne nam.13. nadevajte se vo Gospod. kako ovni. {to se raduva me|u mnogute 23 deca.vo voden izvor. du{o moja. 23 Blagosloveni da ste od Gospod.1 15.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18.4 Mt 27.1 Mt 22.3 3 111. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte.6-7 Jov 16. 5 [to ti stana tebe more.1 4 88. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden.20 5 15.8 30.68 moi dni.29 Koga Izrail izleze od Egipet. 102. no ne odat.3 131.11 zemjata. Jordane. nadevaj se vo Gospod.8 Is 63. 18 Dome Aronov. 39.1 137. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata. 24.1 149.11 30 21.4 69.15 102. vam i na va{ite deca.8 111.1 losrden e na{iot Bog.13-15 Er 20. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod.18 Evr 5. takvi se i onie {to se nadevaat na niv.3 78. i tebe. 25 Ne }e Te slavat mrtvite.6 Is 40. {to saka.4 142.11 5 Koj e kako Gospod.43 8 za da go postavi so knezovite. 3 Moreto vide i izbega.kako jagniwa. go blagoslovil domot Izrailev. imaat nozdri. vr{i s#. o~i imaat. 24 Nebesata se Gospodovi nebesa. 3 Smrtni bolki me obzedoa.2 Is 49.10 5 Mojs uvo.25 Evr 1. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.28 Izreki 1. i vie. Gospodi.58 Lk 1.16 O. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod. 7 Vrati se.1 27 21.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127. i mi111.9 Is 51. so 22 knezovite na narodot negov. a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki.5 109. {to sleguvaat vo mestoto na molkot.9 19 24 68.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14. vo svojot mir. do- 26 mot Jakovov . koi se bojat od Gospod.16. Gospodi. . 42-43 Dela 2.7.22-23 31 7. Izrail oblast Negova. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil.

7 Sud 5.4 4 28. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii. toa e vratata Gospodova.41 106. desnicata Gospodova dava sila. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede. 10 Site narodi me opkolija.3 78. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36. 23 Toa e od Gospod. Toj stana moe spasenie.17 18.54 2 Mojs 15. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka. 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego.19 Mal 1.13 36. stana kamen temelnik.od solzi.11 1 Falete Go Gospod. i nozete moi .26 101. 110.26 Izreki 14.4 13.23 3 Is 59. srede tebe. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev.8 Is 57.1 Sud 5.16 4 36.9 10 34.28 Izreki 3. deka milosta Negova e ve~na. 6 Gospod e moj pomo{nik. 13 Me turnaa silno za da padnam.20 Tov 3.17 11 134.1 133. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi.28 Is 44.6 Is 58.9 98. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka.15 1 Kor 10.10 Joil 2. deka e Toj dobar.9-20 45.35 2 Mojs 17.N.8 95. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov. no na smrt ne me predade. pravednite vleguvaat niz nea. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no.od sopnuvawe.14-15 76.1 2 Mojs 12 2 77. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva. Gospodi.5 Er 2.22 10 41.1-2 2 Let 32. jas sum sluga Tvoj.18 13-16 134. 4 Neka ka`at sega site. proslavuvajte Go. za{to Toj e dobar. 7 O.16 112. deka e Toj dobar.10 88. 4. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.15-18 5 Mojs 4.10 88. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite.19 7 106.11 110. 1. deka milosta Negova e ve~na.6 Jona 1. site narodi.8 Mudr 19. 20 Ete.16 Is.20 .768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt. i prekrasno e vo o~ite na{i. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv.3.9 milost na nas.11 Ez 36.14 Jov 23.28 Izreki 13. Ti gi skr{i moite okovi. otkolku da se nadeva{ vo knezovi. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56. me obikolija.41 1 Car 2.10 14.52 3 Neka re~e sega domot Aronov.4 9 22.5 8 117.6.21 Dan 2.13. 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite.2 101. 9 1 Car 2. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite. 5 Koga bev na maka. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod.9 7 67. 17 Nema da umram. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod.3 3 65.15 Posl. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi. Aliluja! 34.5-6 Er 10.6 67.5 Is 54. site lu|e.1 113. 21 }e Te slavam. }e go proslavuvam Gospod.5 96. 11 me opsednaa.17 91. za{to milosta Negova e ve~na. otkolku da se nadevam vo ~ovek. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod.3 2 24. o~ite moi . 18 Gospod strogo me kazni.1 134.3 Is 48. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.6 73.35 6 14.21.21 Lk 6.6 96.10 Jov 22. no Gospod mi pomogna.4 8 104.7 9 74. koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum.7-2 Otkr 9. 14 Gospod e krepost moja i sila.1 2 Jov 1.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda. desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva. deka milosta Negova e ve~na.1-7 5 Mojs 8.19 Mudr 13. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv. za{to me usli{i i stana spasenie moe.10 2 Kor 9.8 Lk 1.13 Mudr 12. 6 10.

1 135.5 3 112. prokleti da se onie. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi.10 6 71.125 142. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi.19 2 Varuh 4.17 7 85.5 55.19 1 Mak 4.7 Otkr 11.14 Is 43.13 141.12 Jona 2.7 9. za{to gi pazev Tvoite propisi.20 9 Jona 2. 28 Du{ata moja zasolzi od taga. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi.25 49.1-2 5 2 Mojs 34.22 3 Mojs 7.10.22 61.56 Evr 13.11 32.11 4 6. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja.4 2 Car 22.1 106. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi.18-19 Varuh 2.10-11 4 1 Kor 10.1 65. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie. 24 Svedo{tvata. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi. Gospodi.19-20 136 Lk 1.1 1 Kor 4.23-34 5 21.1 99. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj. a ne kon lakomstva.21 Judita 13. 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj. 30 Go izbrav patot na vistinata. 5-7 Jona 2. za{to odat spored zakonot Gospodov.10 19 129. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo. i Ti me ~u.1 1 Mojs 1. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi.17 Is 38. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam. tuku odat po Negovite pati{ta. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot. a naredbite Tvoi .10 3 17. 18 Otvori gi o~ite moi. ne ostavaj me sosema.14-15 104. 8-9 26.4 Joil 3. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi.5 105.5 102. za{to Toj e dobar.1 17.3 1 Mojs 14. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.8 37. za da ne gre{am pred Tebe. 17 Poka`i milost kon Tvojot sluga.8 25 O.Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram.14 55. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam. 23 Knezovite sedat i me klevetat.16 118. 1 26 133. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj.11 2 99. Tvoi se pouka moja. nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi.6 7 12. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi. Gospodi: ne me posramuvaj. za{to mnogu ja zasakav.4 3 12. pak. za{to milosta Mu e ve~na.15 115. 19 Pridojden sum na zemjava. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva.1 Rim 15. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi.3 5 Mojs 1.12 Mudr 9. 33 Poka`i mi go. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj.13 51.50 . koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov. nau~i me na Tvoite povelbi. 34 Pou~i me. zacvrsti me so zborovite Tvoi.19 1 Car 23. 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam.4 117. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe. 7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce.9-11 134. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni. 29 Slavete Go Gospoda. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.4 23 Er 31.5 2-4 114. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon. spasi! O. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av.3 116.11 Tov 8.28 2 6.4 114.2 30.sovetnici. 5 O.5 25 126.2 8 49.13 2 11. 12 Blagosloven si Ti.5 Is 25. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? . 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva.5 93. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi.4-6 54. Gospodi.9 Rim 3. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi. Gospodi.769 PSALMI 17 Mudr 14.18 18.34 Mudr 6.20 115. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi.

za{to Tvoite uredbi se prekrasni.2 Is 12.4 11 36.1 Neem 8.39 Mk 11. i go pazam zakonot Tvoj. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe. 68 Ti si dobar.7 12 24. 66 Nau~i me na dobro i na razumno.10 Lk 13. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe. 75 Znam. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija.11 Is 50. za{to veruvam vo zborovite Tvoi. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi. za{to gi pazam Tvoite pravila. Gospodi. koi gi vozqubiv.11 2 Kor 6.2 118. za da se nau~am na Tvoite povelbi. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi.35 18.51 22 Is 28.19 Er 30.2 14 Mudr 7.17-18 Is 38.1 111. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me. Gospodi. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi.3-4 Lk 11. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga.17 Dela 4.9 2 5 Mojs 4.8 8-9 145. ta da ne se posramam. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi.12 Izreki 8.22 18 2 Mak 1. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo.1 127. so koe si mu dal nade`. koi mnogu gi zasakav.42 Mk 12. prijde na mene. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost.1 1.20 1 Ptr 2.2 Judita 13.1011 Lk 20.11 Rim 8. i jas }e `iveam.2 Otkr 22. 74 Onie.11 16 Rim 7.21 19 23. koi se bojat od Tebe.19. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene.5 Is 25.18 Mt 5. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi. deka Tvoite sudovi se pravedni. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni. se ute{uvam. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila. nau~i me na Tvoite povelbi.9 4. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja. 41 I neka milosta Tvoja. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto. a sega go pazam Tvojot zbor. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni. 59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi.4 19 38.13 128. 26 Mt 21.28 Lk 2. i nema da se posramam.7-10 Is 26.6 17-18 10.3 6 26.4.15 2 Mak 10. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil.26 25.11 25 Neem 1. Gospodi.12 20 Is 1. no jas u`ivam so Tvojot zakon. 64 So Tvojata milost. . 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata.31 Evr 13.11 1 Kor 3. Zemjata e polna. 39 Otstrani go od mene prekorot.6 Mt 21. 45 ]e odam slobodno.31 Is 51.16 Zah 3.1 5 Mojs 10.7 7 53. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi.1 17. za{to gi baram Tvoite zapovedi.7 Dan 7. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi.5 111. 71 Dobro mi e {to bev poni`en. Gospodi. 65 Dobrini si mu napravil.11 Efes 2. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat.44 14 2 Mojs 15. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila.4 142.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj. 40 Ete.29 2 Let 31.1 137. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina.12 5 Mojs 1. 57 Del moj si Ti.19 119.1 10-12 21.14 9 Izreki 1. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi.6 27 17.3 28 98. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost.7 50. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi.8 133. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon.10 13 1.13 5 3 Car 8. Gospodi.770 PSALMI 5 4. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi.40 Is 60. spored slovoto Tvoe.6. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon. od koj se pla{am. Gospodi. za da gi nau~at Tvoite uredbi. Gospodi.1 55. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga.32 28. za{to zakonot Tvoj e uteha moja.61 7 85.7 2 Mojs 15. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi.37 Jn 12. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat. koga }e me vidat }e se zaraduvaat.28 15-16 97. Gospodi. 78 Neka se posramat gordelivite. 56 Toj stana moj. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo.9 22.28 3 Mojs 23. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi.12 . 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat.

10 86 32. 94 Tvoj sum jas.22-23 Mt 24. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata. jas }e zaginev vo nevoljata svoja.29 85 56. za{to gi pazam Tvoite zapovedi. 118 Ti gi prezira{ onie. tie go kr{at Tvojot Zakon.22 Er 13. Gospodi. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv.7-8 48 27. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto. ne posramuvaj me vo nade`ta moja.15 62 41. i }e gi ispolnuvam. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi. Ti si ja postavil Zemjata. sekoj den se pou~uvam od nego. zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi.9 Rim 15.10 32 24.1 44 5 Mojs 5. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi. poradi Tvoeto slovo. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv.11 72 18. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila. za{to nivnite misli se nepravedni. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta. ne predavaj me na moite ugnetuva~i.17 Is 60.14 Jov 30. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi.10 72. 86 Site Tvoi zapovedi se vistina. za{to Ti me pou~i.5 36 3 Car 8.2 62. o`ivi me. i od Tvoite sudovi se pla{am. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi.42 129.5 27 1 Car 12. 97 Kolku go zasakav.6 Jov 10. 115 Istavete se od mene zlostornici.29 97 39.6 133.11 Mt 10.771 PSALMI 21 5 Mojs 27.2 Ezd 7.6 45 110.19 84 7. Gospodi. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi.42 50 1 Mak 12. i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam.11 73 5 Mojs 32. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja. Tvojot zakon. tie se golema radost za srceto moe. sekoga{ i do kraj. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot.8 56 Prop 12. za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka. 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi. 89 Ti postoi{ ve~no.9 Is 40.11 94 99.3 55 62. 117 pomogni mi. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod. i taa stoi. poslatki se od med vo ustata moja.4 110. i nau~i me na Tvoite uredbi. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno.11 68 24. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am. no Tvojot zakon ne go zaboraviv. s# {to postoi.8 Izreki 8. ta da ne me sotrat gordelivite. no jas pazam na uredbite Tvoi.24 22 Tov 3. no Tvojot zakon go sakam.58 Is 33. za{to preku niv me o`ivuva{.24 74 106.8 70 16. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam. 57 15. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo.2 39 Tov 3.13 98 5 Mojs 4.33 2 Kor 6. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.15 82 100.5 Pla~ 3. 108 Primi gi moite blagodarnici. za{to taa e sekoga{ so mene. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog.4 90 103. i jas }e `iveam. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo. 110 Ne~estivite mi postavija zamka. Tebe ti slu`i.33 31 5 Mojs 11.5 54 1 Ptr 2.10 33 18.8 34 Er 9.25 64 32. 100 Poumen stanav od starite. za da go pazam slovoto Tvoe. za{to gi barav Tvoite pravila.23 67 Izreki 15.15 83 34. spasi me.5 Er 31.6 . 91 Spored Tvoja volja postojat denes.7 Is 6.30 42 Izreki 27. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi.4 89 18.35 49 104.8 25 43. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. Gospodi. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat. 107 Mnogu sum na`alen. 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga. Gospodi.1 96 Sir 24. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie.

zapazi mi go `ivotot. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me.11 71.16 136 Er 13. kako onoj koj na{ol golemo blago. Gospodi. kako {to postapuva{ so onie. i }e `iveam.11 24.16 Sir 24.9 140 Izreki 30.15 148 62. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe.i }e gi pazam povelbite Tvoi. 141 Mal sum i prezren. spored milosta Svoja.4 Ezd 9.5 105 17.4 Sof 3. vrazumi me.3 154 42.16 Jov 4.28 Izreki 6. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi. 132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam.44 125 115.13 101. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera.53 107 69. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. i slovoto na Tvojata pravda. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at.23 Evr 13. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea. 139 Revnosta moja me jade. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no.7 103 18.23 143 1 Mak 2. 137 Praveden si Ti. spored Tvojata pravda o`ivi me. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe. Gospodi. usli{i me. spored Tvojata pravda. koi go sakaat Tvojot zakon. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e.14.18 114 3. 131 So otvorena usta kopneam. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie. Gospodi. Gospodi. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano.8 72. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv. 145 Te povikuvam so seto srce moe.10 Er 15. i nau~i me na Tvoite zapovedi.5.12 152 Mt 5.74 135 4. {to si gi dal.6 30. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me.5 Pla~ 1. za da se pou~am na Tvoite slova. koi go sakaat Tvoeto ime.17 162 Is 9.1 115 6.16 151 5 Mojs 4. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova.16 142.12 165 36. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka.6-7 Mudr 4. no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo.9 123 O~ite mi kopneat.7 113 Sir 2. i Tvojot zakon e vistina. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi.4 111 Er 15. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva. na Tvoeto slovo se nadevam. i site Tvoi zapovedi se vistina. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi. Gospodi.17 132 5.13 130 18. 157 Mnogumina me gonea i ma~ea. se zasnovani na pravda i celosna vistina. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi.19-23 158 94.16 90.772 PSALMI 100 Jov 32.8 156 68.8-9 8. Gospodi. 149 ^uj go mojot glas.10 126 68.8 108 49. 161 Knezovite me gonat bez vina. poradi Tvojata milost.10 120 87. 126 Vreme e. za{to slovata Tvoi ne gi pazat. 165 Golem e mirot kaj onie. .6 76. Gospodi. a Tvojot zakon go sakam.7 1 Jn 2. 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{.17 Ez 9.16 119 2 Mojs 22. za~uvaj me vo `ivot. 156 Golema e Tvojata milost. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a. 143 Skrb i maka me obzedoa. 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam.14 Lk 1. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova.5 147 56. 137 5 Mojs 32.3 Mt 13. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva.14 134 Is 54.14-15 160 Jn 17. za da gi pazam Tvoite uredbi. i Tvojot sluga go saka. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv. i pravedni se Tvoite presudi. za{to ne go pazat Tvojot zakon.20 139 68. i za niv nema soblazna. 151 No Ti si blizok. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi.3-4 . 138 Tvoite svedo{tva.

3 83.8 72. za{to mnogu sme poni`eni so prezir. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17.6 4 Car 19. la`liv jaziku? 132.1 se napravi.3 2 11.9 te pazi. Koj gi 2 3.8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe.32 Is 38. od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47.9 Izrail.2 PSALM 119 121.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123. koj e izgraden kako grad. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi.35 170 78.2. Gospod e tvoja 5 Mojs 32. 19. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.1 108. prestolite na domot Davidov.11 87. 5 . na{iot 8 Bog.3 Varuh 3. 7 Jas sum za mir. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva.84. 3 Erusalim.4-7 1 Ptr 2.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka. svedo{tvoto Izrailsko.1 17. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe. i Toj me usli{i. Gospodi. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie. razgoEr 3. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi.3 vaj se. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot. 2 Ete.31 Is 25.17 124. za da se slavi imeto Gospodovo. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.6 Lk 15. nema da zadreme Onoj. 2 Mojata pomo{ e od Gospod. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite.4 41. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala. s# dodeka ne se smiluva. 19-22 4 5 Mojs 16. Erusalime.1 7 40. i jas mnogu gi zasakav.16 Lk 2.8 nogata tvoja.tie se za vojna.28 Tov 5.9 Lk 1. na{iot Bog. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi.1 85.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod.8 Est 10. 139.24.7 2 Let 19.15 5 Mojs 28.2 172 Rim 7.2 115. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod.2 130.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene.27 Is 37.4 sozdade neboto i Zemjata.773 PSALMI 168 Izreki 5. Koj 3 Car 7. nitu Izreki 3. taka i 47. {to moram da `iveam vo Me{eh. Gospodovite plemiwa. 1 119.7 101.26 mese~inata no}e }e ti {teti. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120.2 96. izbavi me spored Tvoeto slovo. 1 Car 2. Koj go pazi 3-4 65. 90. 174 Kopneam.12 Pesna 4. Gospodi. 90. Gospodi.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe.18 51.4.2 2 Gospodi.7 kata na gospodarkata nejzina. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi.6 19.19 54. Koj 133.2 3 108. Gospodi.3 4 Izostreni streli na silnik. kako o~ite na sluginkata .5 nosta svoja.26 68. 3 Smiluvaj se na nas.12-13 Efes 2.1 122.2-4 30.3-4 117.3 Os 13.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar. ti po`eluvam dobro. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi.5 ni. da prestojuvam vo {atorite kidarski.10 zakrila otkaj tvojata desna raka.2 176 Is 53. no {tom progovoram . za{to site Tvoi zapovedi se pravedni. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi. smilu. vrazumi me spored Tvoite zborovi.8 caruva{ na nebesata. izlien vo edna celina. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja.1.Er 15. Gospodi.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108.4 48.10 8 1 Mojs 28.12 175 21. za{to site moi pati{ta se pred Tebe. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi.6 42. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv.4 Sir 51. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik.6 Ez 34. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15. i Tvoite uredbi neka mi pomognat. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski.9 6 Sonceto dewe nema da te gori.6 1 Car 1.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete.10 Jona 2.6 Er 50. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5. 4 ne dreme i ne spie Onoj.kon ra.1 26.

8 144.1 124.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6.6 84. i jazikot na{ . kako potocite vo Negev. na onie koi Toj gi saka nim im dava son.25 5 91.1 2 Mak 3. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.so vesela pesna. za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi.34 Izreki 1.8 5 Mojs 32. .18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata.10 Zah 2.13-16 Zah 1. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90. zaludo }e bdee stra`ata. koi se bojat od Mt 6. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme. potok }e go odnese{e `ivotot na{.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18.8-9 Varuh 4. sinovite tvoi . nie bevme kako vo son. i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot.6 4 Ete.774 PSALMI 9 25.11 vr{at bezzakonie.5 pravednite. nasledstvoto Gospodovo se sinovite.3 118.20 122. a nie se izbavivme.7 4 Gospodi.15 4 17.42 1 Bla`eni se onie.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost. Koj gi sozdade neboto i Zemjata.36 4 43. koga lu|eto se krenaa protiv nas. koga plamna nivnata jarost protiv nas. 145. zaludo }e se trudat graditelite nejzini.9 127. toa se mladite sinovi. 120. 2 Zaludno vie stanuvate rano. 6 Neka e blagosloven Gospod. 5 Onie {to seat so solzi. 2 da ne be{e Gospod so nas. 5 Bla`en e onoj ~ovek. Mir na Izrail! PSALM 127 126. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat.23 Dela 20.5 Izreki 16. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici.24-26 Prop 2.8 Mt 28.13-14 Neem 3.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite.21 114.12 6 Is 65.15 rite i na onie so ~isto srce.6 Izreki 3.2-3 128.4 31. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod.19 3 Er 51. 4 voda }e n# potope{e.9 Jn 12.11-18 4-5 17.19 Er 31.5-6 za pravednite 9.17 117.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod.15 Jov 12. 1 125. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3.7 68.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja.6 41.82 140.5-6 2 24.15 68. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite.21 123.1 93. nosej}i gi svoite snopja.21 ga{. 3 Ete. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina. }e `ivee ve~no. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod.16 3 43.neka ka`e Izrail.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat. dar od Nego e porodot.21 5 Is 25. napravi im dobro na dob32.5 Gospod.25-34 Jn 15.1 Izreki 10. neka `neat so golema radost.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas.7 52. 2 120. 17. 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot. a Gospod 6 27.1-2 Is 8. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme. no so radost }e se vratat.24 15.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30.34 6.1 Jov 8. Mir neka e na Izrail! . 2 Okolu Erusalim ima gori.39 Mt 5.1 13.24-26 2 Mojs 21.8 Tov 13. 19.32 Gal 6. 4 Vrati gi.20 5 Mojs 8. ako Gospod ne go zapazi gradot. 3 `ivi }e n# progoltaa. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba.24 loza plodovita. Gospodi zarobenite na{i. docna legnuvate i go jadete lebot umorni. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118.134 Is 14. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion.1 2 Jov 8.

13 Jn 16.2 2 5.3 3 129. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod. 8 Stani.1-2 1 Let 28.2 4 Car 19.4 111.7 131. 4 nema da im dadam son na o~ite moi. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego.1 2 Car 6. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe. 3 Car 8.39-40 Mih 7.3 Pla~ 3. nie ~uvme deka e vo Efrata.7 118. Ti i svetiot kov~eg Tvoj.26 Is 37. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa. 10 Poradi David.1 123. 3 Gospodi.6 {to e nad moite sili. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe.14 .1 2 117. Tvoite svetii neka se zaraduvaat.24 3 2 Car 7. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se. go najdovme vo Jaarskite poliwa. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata.4 129.23 Jov 42. 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite. koja se isu{uva pred da izrasne.4 5 Dela 7.26 Ruta 2.12 Ez 19.3a Is 30.1 2 Let 6. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor.23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja . Gospodi. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol.33 3 Is 51. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi.toga{ koj }e se odr`i. ako gleda{ na bezzakonijata. na David i na seta negova revnost.3 6 5 Mojs 50.23 5 34. no ne me sovladaa.5 Gal 6. Jov 9.1 138.27 8 117.1 118. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost.81 3 143. Mu omile da `ivee vo nego.18 5 19.15 99. srceto moe ne se voznesuva. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja.2 Jona 2.12-13 Os 11.16 8 24.15 65.42 2 1 Mojs 49. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot. ~uj go glasot moj.9 sega i doveka. za da Te po~ituvaat. Gospodi. na koi }e gi nau~am.5 Izreki 31 6 Is 21. 5 Zaradi imeto Tvoe. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv. nitu o~ite moi se krevaat visoko.21 Tit 2.4 68. dolgi brazdi povlekuvaa.9 133. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka. du{a.11 7 67. 7 da vlezeme vo negoviot dom. .7 ta vo mene e kako kaj doen~e. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost.3-5 111. dom za Jakovoviot Bog. 5 2 111. 1 55.5 102. ni dremka na ve|ite moi. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site.14 130.neka ka`e Izrail. Gospodi. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127.6-7 2 Let 6.10 Jov 29.14 6 36.22 Mt 1.1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1. ne 1 2 Is 30. 2 Gospodi.1 36. bidej}i mnogu go zasakav. 2 kako {to se zakolna pred Gospod. i nema da legnam na legloto moe.8 128.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja.775 PSALMI 5 Jov 29. nitu odmor na slepoo~nicite moi.2 121.18 Dan 9.1 17.16 124. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod.6 Mih 6.1-2 54.5-10 Izreki 31. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija. ~ekav dolgo na Tebe.1-2 Neem 1.4 39.3 Is 3.46 6 1 Car 7.4 Mt 18.” 6 Ete.8 130.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion. Gospodi. Tvojot sluga.20 85.40 7.4 2 Mojs 34.2 4 Izreki 6.

1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion. 17 1 Car 2. no ne govorat.10 2 Mojs 11.11 6 114. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie.4 11 4 Mojs 21.1 112.9 5 Mojs 28. 2 Mojs 30.19 Os 14.9 7 5.2 62.1-2 1 Let 9. na faraonot i vrz site slugi negovi. Koj `ivee vo Erusalim! 133. koi gi pravat. carot amorejski. 19 Dome Izrailev.22 3 35. slugi Gospodovi.14 2 Let 6.33 22.3 2 Mojs 18.10 rite Sionski. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog). molwi pri do`d sozdade.3 10 135. mu 2 Let 6. no ne slu{aat. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion.22 13 101. falete go.3 7 Er 10.2 5 Mojs 32.2 134.1 Er 33.11-14 Dela 2. a na nego }e ble{ti kru2.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata. 18 70.25. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe.30 3 117. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni. za{to toa e milo.1 4 Is 41.17-22 5 Mojs 1. carot ba{anski.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov.4 2 Car 7. za{to Gospod dal blagoEr 31. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.24 134.26 127. pak.21 Zah 3.8 Lk 1. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam.1 2 133. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev.1 Sir 25. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi. Toj. i site carevi hananski.9 data negova.8 29. no ne gledaat.10 Is 11.8 5 94. i Og. vo moriwata i vo site bezdni.2 na. imaat o~i.5 4 Mojs 6.1 4 Mojs }e voskliknuvaat. 10.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod. na neboto i na Zemjata.28 9 5 Mojs 11. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61.1 3 53. 3 kako rosa Ermonska.41 slov i `ivot ve~en. bradata 67.1-2 27. 12-16 1 Let 17.” 83.2-3 109. za{to e dobar.16 77. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132. za{to e ve~na milosta Negova.15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda. 2 Slavete Go Boga na bogovite. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie. i svetiite negovi radosno 67. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka.5 11. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov. Izrail za Svoj sopstven posed. 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie. {to se lee po polite od ode`2 Car 5. koja pa|a na go16 Is 61. za{to Gospod e dobar. vo ustata nivna ima zdiv.30 . 17 imaat u{i.68 Aronova.30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. 14 71. spomenot za Tebe e od rod vo rod.7 105. za{to e ve~na milosta Negova.5 Is 60. i sekoj koj na niv se nadeva. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov. {to stoite no}e vo domot Gospodov.12 2 Mojs 3.36 Evr 10.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo.35 17 Tamu }e krenam rog za David. 8 Onoj. koi se boite od Gospod.15 8 77. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe. delo na race ~ove~ki. site slugi Gospodovi.13 Jov 8. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik.51 135. Gospodi. 16 imaat usta. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion.4 140.13 50.15 Ez 29.10 10 ~am vo sram. 3 Falete Go Gospod. Egipte.13 11 88. imeto Tvoe e ve~no.33-34 Neem 9.7 98. nitu. pejte mu na imeto Negovo. 13 Gospodi. vo dvorovite od domot na na{iot Bog.

6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda. 5 Koj premudro go sozdade neboto. bla`en e onoj. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.1 85. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi.17 5 Er 51. gi zaka~ivme na{ite harfi. Izrail. za{to e ve~na milosta Negova.8 2 5. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe. 20 i Og. pobaraa od nas radosna pesna.3 6 112. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna. 48-51 135. za{to e ve~na milosta Negova.15 Pla~ 3. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila. za{to e ve~na milosta Negova.19 7 Ez 25.14 25.2 8 27.21-35 5 Mojs 1. 18 i gi pogubi silnite carevi. 17 Koj porazi golemi carevi. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More. 3 Za{to tamu. usli{i me brzo. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka. opusto{itelko.4 7 1 Mojs 1. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.777 PSALMI 15-18 114. carot ba{anski.8 Er 25.44 10 77. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe.12 50. 8 sonceto .28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite.15-16 Jov 36. za{to e golema slavata Gospodova. site zemni carevi.15 Ez 3. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska. neka me zaboravi mojata desnica. 10-14 Pla~ 4. za{to e ve~na milosta Negova. 4 ]e Te proslavuvaat. 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi. za{to e ve~na milosta Negova.14 Izreki 3. za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#.5-6 15 2 Mojs 14.21-22 4 68. na sinovite Edomovi. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja.7 13 2 Mojs 14.4 16 2 Mojs 13. 26 Slavete Go nebesniot Bog.34 5. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More.8 2 Mojs 12. koga }e se setevme na Sion.10 5 Er 10.27 144. 2 na vrbite.10 Lk 19. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost. za{to e ve~na milosta Negova. 19 Sion. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe. za{to e ve~na milosta Negova.1 9. Gospodi. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi. za{to e ve~na milosta Negova.da upravuvaat so no}ta.50 4 Sir 11. za{to e ve~na milosta Negova. Gospodi.10 2-3 5 Mojs 10. srede Vavilon.27 14. vnesi bodrost vo du{ata moja. vo denot na Erusalim.29 137.1 2 Is 24.1 Naum 3. za{to e ve~na milosta Negova.51 5 Mojs 4. za{to e ve~na milosta Negova.16 Er 31.35 9 Is 13.tamu sedevme i pla~evme. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot. 14 i go prevede Izrail srede nego. 136.10-12 19-20 4 Mojs 21. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski . za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.31 .21 6 23. za{to e ve~na milosta Negova. Erusalime.4 6 21. za{to e ve~na milosta Negova. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata. a gordeliviot oddaleku go poznava.1 Ez 3. 9 mese~inata i yvezdite .12 11-12 2 Mojs 12.1 105.da upravuva so denot.4-8 5 Mojs 4. 7 Seti se. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.51 134.18 17 134. za{to e ve~na milosta negova.4 25 103.26 Jov 29. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i. carot amorejski. za{to e ve~na milosta Negova.16 Os 14. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo. ako ne te pomnam.12-14 Avd 1. za{to e ve~na milosta Negova. Gospodi. koga tie govorea: „Razru{ete. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe.

rakata Tvoja e polo`ena nad mene.1 1 138. koi smislija da mi podmetnat noga. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina. 8 ne davaj.8. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe.10 23 16. gi smetam za neprijateli. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija. Gospodi. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh. na patot mi postavija primka. dodeka nastanuvav vo tajnost. Gospodi. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba. Gospodi. gre{nicite. glasot na moeto molewe.2 Er 6.27 Jov 23. e ve~na.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji . Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23. du{ata moja toa dobro go znae.13 Jk 3. ne davaj da 1 30.1 19 118. Gospodi. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli. i tamu si. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. no i no}ta e kako svetlina okolu mene. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene.no tie se pobrojni i od pesokot. Bo`e.48 42. Bo`e. . ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva. od racete na ne~estiv ~ovek. 4 Zapazi. sekoj den za~nuvaat vojni. Ti s# gleda{. 7 Gospodi. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi. 19 Koga bi sakal da gi ubie{.2 17.16 7 138. Jov 14.24 Amos 9. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi. Bo`e. pod ustite im e aspidin otrov. 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. 5 Gordelivite tajno postavija stapica. „svet na mrtvite”.Ti si tamu. zad mene si. Ti. ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden. i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv.115 21 25.27 3 e{. 2 Gospodi. Na evrejski „{eol”. i upati me na ve~en pat.20 8 Er 23.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto. pred mene si. toa e previsoko.6 Jov 10. 3 Odam ili le`am. site pati{ta moi si gi predvidel. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka.17 12 Dan 2.7 141.2 139. i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . Gospodi. Gospodi. i poznaj go srceto moe. Tvojata desnica }e me dr`i.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me. me.4 Rim 3. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{.11 Jov 13. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot.8 6 34.3 25. istavete se od mene. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie. suetno se krevaat Tvoite neprijateli.5 4 57.22 13 70. 23 Ispitaj me. ako slezam vo Adot a. 21 Zar ne gi zamraziv onie.1 136 mene! Tvojata milost.2 11 Jov 24. 16 Is 4. Gospodi. silo na moeto spasenie! Ti.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam.3 Jov 18. Gospodi. 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija. i raspnaa primki od ja`iwa za mene. koi Tebe te mrazat.Ti `ivot mi dava{.4 117.1 Er 12.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22. „Podzemje”. Izbavi me od lu|e nasilnici.1 2 Sol 3.14 140.2 3 55. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe.3 Dan 12. istkaen vo dlabinite na zemjata. Prekrasni se Tvoite dela. se budam i s# u{te sum so Tebe.

se upraveni o~ite moi. za da go proslavuvam imeto Tvoe. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan. na patot.6 Izreki 12. ~uj go glasot na moleweto moe.kako `rtva ve~erna. so glasot svoj Mu se molam na Gospod. a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam. Okolu mene }e se soberat pravednite. po koj odev.1 vozgordeat. no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja.1-2 lat pred liceto Tvoe. 5 Povikav kon tebe.3-4 Prop 7.7 zemjava. 8 No kon Tebe. 4 Se obyirav nadesno i gledav. Gospodi. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite.18 87. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod.20 Rim 3. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. pa da ne 16. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija.23 zlobata na nivnata sopstvena usta.5 5 76.4 za ugnetenite i milost za siromasite. 4 opadna duhot moj vo mene. rasuduvam za delata na Tvoite race.15 29. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni. 1 141. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata.1 2 129.4 139. tie skri{no primki mi postavija. a vozdigaweto na racete moi .8 8.2 13. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga. 1 3 38.12 25.3 Jov 17. koi vr{at bezzakonija. 139. vo Tebe se nadevam.31-32 stanat. 3 Ako iznemo{ti duhot moj.11 niot ~ovek vo pogibel. 6 Primi ja molitvata moja.3 141. izbavi me od moite goniteli.27 3 87.8 Pla~ 3.24 4 Mojs wa. Gospodi.6 141.6 5 Izreki 9. nikoj ne se gri`i za du{ata moja.3 142. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja.20 Gal 2.17 2 Car 22.779 PSALMI 10 postignat.1 87. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi.8 Izreki 26.27 .5 90. Gospodi.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi.8 24.13 4 76.6. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura.1 7 52. da bidat frleni vo jama.1 imeto Tvoe. kon Tebe povikav: slu{ni me. pravednicite }e go ispovedaat 140. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja. slu{ni ja molitvata moja. 3 Postavi. i neporo~nite }e se nase5. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi. zloto }e go odvle~e nepraved10. se skameni vo mene srceto moe. 13 Da. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am.5 6 15. svetiot neka me izobli~uva.12 9 30. za{to mnogu sum poni`en. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot. Ti ja znae{ mojata pateka. da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto. neka padne vrz niv 10. za{to tie se posilni od mene.7 142.2 76.5.6 Pla~ 3.7 15. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija.3 133.15 34. dodeka jas da pominam. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela.16 2 Otkr 5.6 54. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi.1 16. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene.4 6 41.1-2 62. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost.1 Sir 22.3 Jov 9.9 4 76. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni.9 10 7. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva. Gospodi.9 7 17. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija. i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite.

Gospodi. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja.2 7 Slu{ni me. Bo`e moj. ili sin ~ove~ki .5 5 Mojs 33. Gospodi. i tie }e se zdimat. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe.14 14 3 Mojs 26.46 2 Car 22.1 97.6 115. Poka`i mi go. poskoro. da nema pa|awe na ogradite.29 143. na{ite }erki . Care moj. moj zastapnik i izbavitel moj . Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat. 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela.2 2 3 8.13. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site. 9 Bo`e.13 11 24.18 77. Gospodi.3 Jov 36. za{to kaj Tebe pribegnav. i Negovite milosti se vo site Negovi dela. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi.50 12 127. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod. 14-15 Sir 26.32 2 Car 22. dnite negovi odminuvaat kako senka. {to sleguvaat vo grob. i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva. 5 Gospodi. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega.1 Is 42. sekoga{ i vo site vekovi.1 8 102. 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata. patot po koj da odam. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost.21 27.16 15 32.10 Otkr 5. prikloni gi nebesata Svoi i slezi.34 2 Car 22. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.22 Dan 2. pa vnimava{ na nego.2 17. Gospodi.20 9 32. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene.17 8 Is 44.4 101. site Tvoi dela.1 94.2 4 70. 1 4 38.4 85. 11 Zaradi Tvoeto ime. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi. za~uvaj mi go `ivotot.18 8 24.9 103. koi ja izma~uvaat du{ata moja.9 13.14 5 Mojs 32.12 145.17 Sir 18. 14 I volovite da ni se ugoeni. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~.4 9 85. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja.4 111.17 87.9 .8 110.1 33.57 7 17. Karpata moja.19 12 53. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi.4 13 3 Mojs 26.16 2 Car 22.4-5 5 Mojs 7. 9 Dobar e Gospod sprema site. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi.19 63. {to e ~ovekot.4 Jov 7. ni ropstvo.15 10 102.5 108.2-3 95. Gospodi: duhot moj premale.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam. dopri se do gorite. }e Ti sviram na harfa so deset `ici. za{to jas sum sluga Tvoj. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna. 3 Gospodi. od racete na tu|inski sinovi.23 Jov 8. sekoga{ i vo site vekovi.1 68. za{to vo Tebe se nadevam.izbavi ja od nevolja du{ata moja. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja.21 Varuh 2. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i.22 108. od moite neprijateli.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv.10 Is 63.1 17.5 6 17.2. nitu ofkawe po ulicite na{i.23 2 Car 22. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod. vo izobilie so sekakva hrana.1 149.1 43. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.3 Jov 42. za da ne zaprilegam na onie. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17. 1 67. poradi Tvojata pravednost . 8 [tedar i milostiv e Gospod. nova pesna }e Ti ispeam. 10 Neka Te proslavuvaat. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja.nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot.780 PSALMI 7 9. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi.i jas na Nego se nadevam. za{to Ti si mojot Bog.35 144.6 Is 65.19 3 47. 15 Bla`en e onoj narod. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat.4 5 17. Gospodi. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite.4 2 17. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi. 9 Izbavi me.

10 Na kowskata sila ne gleda Toj.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go.12 145. vo niv nema spasenie.8 60.23 Jov 5. Gospod kr{i 2. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni.18 145.18 17 17.2 Gospod gi saka pravednite.26 Fali Go. 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki. a patot 20.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda.30 5 Mojs 32. sega.1 5 Is 40. tvojot Bog. 145. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo.8 15 103.6 Jov 5.10 Er 14. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.25-26 23.6 146.27-28 Jov 38. 13 101. 143.12 okovi na zatvoreni.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1. a gre{nicite gi poni`uva do zemja. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime.27-28 122.13 Fil 4.41 Mt 6. 18 Blizu e Gospod do site.2 135.28 6 1 Car 2. 1 Mak 2. pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot. Gospoda. e od rod v rod.29 Is 2. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija.5 2 Mojs 22.6 102. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89.1 8 144. 9 Gospod gi pazi pridojdenite.14 9 67.12 83. koi vistinski Go prizivaat. du{o moja.6 Sione. 29. a site gre{nici }e gi istrebi.13 2 Mojs 15. Gospod gi isprava podgrbavenite. 6 Gospod gi podiga poni`enite.1 91.2 Varuh 2.10 2 Mojs 15. 5 im dava leb na gladnite. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe. 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova.24 93.17 Otkr 11. Erusalime. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103.9 10 144.25 Mt 6.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite.30 1 Tim 1.33 4. Gospoda! 102.19 Is 11. koi se bojat od Nego.7 1 Mak 2. moreto i s# {to e vo niv.20 novite ~ove~ki.1 1 Let 29.123. Koj ve~no ja pazi vistinata.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi. komu mu e pomo{nik Prop 12. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam.9-10 9 103. tvojot Bog.21-24 5 Mojs 10. gi usli{uva molitvite nivni. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost.7 Er 31. 67.31 Dan 9. Sione.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103. a da prika`uvaat i za silata Tvoja. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite.13 Is 42. i gi spasuva. podgotvuva do`d za zemjata.28 96.18 Dan 3.781 PSALMI 11 92.10 Sud 5.14 Tov 3.22 Joil 2. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela.11 na ne~estivite go razurnuva.Er 17. a razumot Negov neizmerliv e. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi. 139.4 2 Car 22.12 55.10 19 Izreki 10. sekoga{ i vo site vekovi. gi pod.33 Is 38.1 2 50. 6 120. pofali Go. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto.47 `iv. 11 Gospod gi po~ituva onie.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod.45 Lk 12.7 te.31 3 Is 61.7 Sir 10. koi Go povikuvaat.22 negovi planovi. negoviot Bog. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog. do site. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat.7 Is 58.151 5 Mojs 4.7 48. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo.18 18 118.1418 8 103.15 14 36.24 20 36.26 . 7 10 Gospod }e caruva ve~no.1 Er 33.9 Er 29. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod. 5 Bla`en e onoj.

9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa.20-21 Jov 38.8 Is 61. i vodi potekuvaat. falete Go.3-4 8 5 Mojs 33. }e duvne so vetrot Svoj.9 4 28. za{to Toj re~e i tie se javija. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo. falete go na struni i so svirka. na visinite.2 102.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi.13 80.56 4 1 Mojs 1.i se sozdadoa.13 . Efes 2.6 Is 65. i Svoite sudovi nim ne im gi javil. so jadra p~enica te zasituva.8 Er 31.7 7 Zah 9. 5 Neka go falat imeto na Gospod. 3 Falete Go.11 Dan 2.59-60 3 97. Negoviot zbor brzo odi.10 37.5 149. site ~udovi{ta i bezdni.9 61.37 4 146. 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel.4 tii. sonce i mese~ino. falete Go site yvezdi i svetila. buren vetru.5 Dan 2.27 148. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli. 88. pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor.5 Varuh 3. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod.9 Is 42.10-11 7 Jov 6. 4 Falete Go. sinovite Izrailevi.112. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car.16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata. 10 yverovi i siot dobitok.782 PSALMI 10-11 19. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali. knezovi i site zemni sudii.21 3 32. 4 Falete Go so timpani i vo oro.11 1 Car 2. snegot i mrazot.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107. Toj gi proslavuva site Svoi sve.35-36 4-5 Judita 16. 147. 2 Falete Go. falete Go so harfa i citra. site vojski Negovi. za kazna nad plemiwata. 11-13 2 Mak 15. i s# se rastopuva. site angeli Negovi.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe.6 koj Mu e blizok.16 3 Mojs 26.23 54.2-3 47. 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov. vleka~i i ptici krilati.1 95.1 8 102. 5 dava sneg kako volna. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite. zapoveda . za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi.27 Dan 2. Svoite povelbi i Svoite uredbi na .10-11 vi{eno.80-81 12 Er 31. falete Go vo cvrstinata na silata Negova.62-63 150. 9 gori i site vozvi{enija.vo racete nivni. 6 Otkr 5. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata.5 narod.20 Dan 2. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini . plodorodni drvja i site kedri. dade naredbi koi nema da se naru{at.4 Zemjata.13-16 3 Dan 2. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela. 11 carevi zemni i site narodi. spasuvaj}i gi. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.3-4 9 5 Mojs 4.Izrail. falete Go.16 36. so timpani i so liri neka Go slavat. sipuva mraz kako pepel.1 97. 3 Falete Go so truben zvuk. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e .10 Otkr 5.9 106.neka Go fali Gospoda! Aliluja.1 Dan 2. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa.20 Is 55.7-8 32. 12 mom~iwa i devojki. 8 ognot i gradot. 6 frla grad Svoj kako zalaci. 14 5 Mojs 7.20-21 147.2 150. vie. falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi.25 80. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud. 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite.8 Dela 14. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava. Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12. Toa }e bide slavata za site Negovi svetii.75-76 10 Is 43.2 67.1 143. 149. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ .so `elezni okovi na racete. i ti.3-4 32.3-4 Sir 45.18-19 Er 33.13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.13 9 Is 44.3 6 110. na narodot.7 3 Car 8. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite.

3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj. 2 Racete moi napravija citra. i toj me prokolna so svoite idoli. gi pasev ovcite na tatko mi. 6 Izlegov jas sproti tu|inecot. go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. Samiot Toj me ~u. 1 4 I isprati izvestitel Svoj. . prstite moi sostavija harfa. 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. 7 No jas go izvadiv me~ot negov.

1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i). 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga. vo vid na edna dolga poetska tvorba. dali po nizata stradawa. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi. ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto. Jov ni ka`uva. Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti.5 Stanuvaj}i izutrina rano.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. po ime Jov. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe.14 }erki.7–17). Me|utoa.1 Sud 6.6). tri iljadi kamili. No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe. pred s#.11 1 jot den. zasnovani vrz tradicijata. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc.14 Er 49. za{to 22. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok.3 dobitok.16 nuva{e zloto.19-22 7. petstotini magarici Is 11.2 tri da jadat i da pijat so niv. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame. 1 i 2). koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl. vo koj glavnata li~nost e Jov. pritoa. toj ~ovek be{e neporo3 ~en. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. prinesu. {to ne e Bog.5 1 Mojs 35.10 Jov gi povikuva{e. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil.28 i golem broj slugi. decata. bez da znae navistina Koj e Bog. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj. toj e li{en od s#: bogatstvoto. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego. Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl. Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog.35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot. toj }e Mu ostane veren na Boga? No. 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. 38. a gi pokanuvaa i trite svoi ses. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga.1 Ez 14. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42. Taa mo`e da ni pomogne. ta gi osvetuva{e.11 to svoe. petstoti3 Car 5. 1 Car 16. 19. na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil.14 Jk 5. 3–31).10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. Bog? Ako Toj e spravedliv. dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29.9 ni ~ifta volovi.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl. Na krajot. na svo1. 32–37). Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin. praveden.Otkr 5. so niv dojde i |avolot. . bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12. Toj mu vra}a.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. zdravjeto. I sega se postavuva pra{aweto. 24. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. Koj e vsu{nost. Toj Samiot pra{uva.1–42.

5 Est 4.Sir 17.1 1.40.9 10. samo du{ata ne zemaj mu ja.16 1 Car 11. v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi. naredeni vo tri ~eti.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv.1 pod. pa da 2. da go pogubam bez vina. samo vrz nego ne posegaj!” . minuvaj}i ja no}ta bez pokriv.54 17 Sud 7.13 Is 58. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova. 19 ete.3 Tov 2. i od ku}a do ku}a. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa. Gospod zede.Ps Prop 5.I se oddale~i |avolot od Gospod.5-6 16 4 Car 1. toj e vo tvoja raka.1 6 38.35 8-9 3 Car 21. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi. s# {to e negovo.6-8 2 3 2. (Kako blagovole{e Gos. pa re~e: „Haldejci. bolkite i stenkawata na mojata utroba. za da ti javam. a ti Me pottiknuva{e. gi izgore ovcite i momocite i gi goltna. . i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost.10.8 Ps 25. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. gol i }e se vratam. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. taka i se slu~i). 14 I ete. Gospod da.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete.10 nerazumno ne izre~e za Boga.11 13.” 18 I dodeka toj u{te govore{e.1 1 Tim 6.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen. a stadata negovi se {irat po zemjata. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod.11 Lk 22. napadnaa na kamilite i gi oteraa. dojde tret.” 16 Dodeka u{te govore{e.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2. tvoite sinovi i }erki. izbegav samo jas za da ti javam.785 JOV 10 3. ku}ata se urna vrz decata i tie umrea. 11 2. e vo tvoja raka.14 Ps 103. 8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego. ja raskina svojata gorna obleka.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto.14 de. se spasiv samo jas.od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo. dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv.17 19 8. za da ti javam. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata. pak. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna.14 . Neka e blagoslo. a momocite so ostar me~ gi pogubija.31 7 5 Mojs 28. za da ti javam. ~ekaj}i da zajde sonceto. samo jas izbegav.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana . koi zaludno gi podnesuvav so maka. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja. g) Jas.4 Lk 9. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat.” 17 Dodeka toj govore{e.3 Dan 9.17 majka mi.” 20 Toga{ Jov stana. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot). i pobegnav samo jas. a momocite so ostar me~ gi pogubija. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en. praveden.12. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam. praveden.

za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat.3 34. 26 Nema za mene mir. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}. da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi.3 102. crn oblak da go pokrie. pa viknaa so silen glas. a nea ja nema.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja. 16 ili. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al.6 22 Os 9.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. vo koj se rodiv. se sostanaa. 15 ili so knezovi. ofkawata moi te~at kako voda.24 3 . 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot. kako nedonos~e zakopano. robot e sloboden od gospodarot svoj. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo. nema uteha. Vildad od [uah i Sofar od Noema.28 Is 14.18 sega me ma~at. koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro. tie ne go poznaa.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav. i ne sum izdivnal . taa no}! Da be{e bez lu|e. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina. bi bile sre}ni.na du{evno ogor~enite.18-30 16 10. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta.8 Izreki 10. od {to se pla{ev. Zar dobroto da go 10.3 Otkr 9. }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O.2 Otkr 14.22 Is 52.24 Ez 11. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot. a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. i no}ta vo koja rekoa: .19 Ps 57.21-22 28. a zloto da ne go podMt 26. veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57. i `ivot .14 Ez 27.13 21 Er 8.8 Prop 6. 19 Mal i golem tamu se ramni. koi gradea urnatini za sebe. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina. nema{e da me ima. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori.24 nesuvame?” . .14 primame od Boga. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini. ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana. koi go kolnat denot. nastapi zlo.9-11 Ez 32. od koe se u`asuvav. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina. toa me spoleta. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi.3 ri{ kako bezumna.30 14 15.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie.10 24 Ps 41. 10.10 25 15. nema spokojstvo.18 Sir 23. 25 za{to stra{noto. toa me snajde. 22 bi se raduvale do voshit.” 11 10.temnina da gi opfati. Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe. ta zaplakaa.1 23 1.

15 Ps 74. . napladne odat so pipawe.14.11-12 Evr 12. al~nite }e go goltnat imotot negov. gnevot go ubiva glupaviot. 16 I za slabiot ima nade`. 4 Decata negovi se daleku od spasenie. niti zloto izniknuva od po~vata. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski.1 Zah 14. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto.za da letaat ugore. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie.13 17 9. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva.3 Gal 6. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil.19 18 33. i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva. i neporo~nosta na tvoite pati{ta .6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato.7 10 38.1 20 Er 39.4-5 34.21 Sir 2.2 19 25.17-19 9 9.14 4 29.15 13 33.19 14 Izreki 4. zaginal li nekoj nevin. do mene skri{no doleta zbor. kosata mi se krena. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo.2 14.7 Zah 8. 11 silniot lav zaginuva koga nema plen. i zamislata na itrite se osuetuva.18 Ps 32.35 17 5 Mojs 8. 6 Ne. dopre do tebe.12 22.15 143.5 Izreki 3. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina. . 12 I. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite.7 13 1 Kor 3.7 10. 7 ~ovekot se ra|a.14 25.19 .39-40 Sof 3.5 Dan 4.7-8 Is 57. kako i iskrite . koi `iveat vo zemjeni ku}i. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi. 16 Toj zastana. 11 ponizenite gi izdignuva na visoko.13 Izreki 22. niv }e gi bijat kaj portite. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete.9 9 Os 8. i vo vojna . tivko veewe.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. Tie umiraat bez da stanat mudri. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne.19 Jn 12.od ostrinata na me~ot. 19-21 4 7 Ps 21.15 14 1 Mojs 15.20-21 37.” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete.12 16 3 Car 19.4 Ps 14. kako no}e. 5 A sega zloto dojde do tebe. niz trweto }e ja izvle~at. za{to }e nema koj da gi za{titi.samo oblak be{e pred o~ite moi. si potkrepuval raslabeni kolena.22 5 5. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna.5 Otkr 3. 10 Rikaweto na lavot.15 5 Mojs 32. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~.16 Ps 126. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`. a slabiot od rakata na silniot. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec.5 Izreki 28. toa i go `neat. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat.10 3 Ptr 2.8 Sir 7. koga sonot gi obzema lu|eto. razdraznetosta go pogubuva bezumniot. i so Svoi race lekuva. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija.2 32.10 Rim 2. ete. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva. 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva.29 17.no jas ne go vidov liceto negovo. 15 I duh pomina nad mene. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat.22 57.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime. i ti padna so duhot.787 JOV 4.5 7 1 Mojs 3. `alosta ne izleguva od zemjata. ~udni i bez broj. 21 8.10 Ps 39. i ti iznemo{te. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at. Toj porazuva. nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno.5 11 1 Car 2. i uvoto moe dolovi ne{to od nego.25 8 Izreki 12. za da strada. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race. 2 5 Izreki 24.39 Os 6.4 15.19 36.3 11 Ps 9.

17 Vo su{no vreme tie namaluvaat. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene. im se nadevaat patnicite od Seva. 22 Vi rekov li: dajte mi.11 Ps 41. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre.16 128.788 JOV 21 Ps 11. toa mi e sega hrana vo bolesta. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{.25 Os 2. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte.13 30. toa sme go ispitale: vistinata e `iva. 8 O.3 144.25 Is 5.34 16. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost. i jas }e zamol~am. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77. i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde.2-4 31. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte . zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro.15 Ps 37.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6.5-6 eto telo.2 13. da se be{e zbidnala `elbata moja. kako bujni potoci koritoto svoe.15 4 Mojs moi. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6.2 88. da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi. da bea to~no izmereni makite 7.19 15 Er 15. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi.10 25-26 5 Mojs 28. iako goram od mojata bezmilosna bolest. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski. otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me. da saka{e Bog da me sotre.2 14 29.12 20 Er 14. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj.18 16 37. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo.6 34.3 5 39.20 9.12-13 31.16-18 24 10. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot.19.pravdata e na moja strana. navleguvaat vo pustina i se gubat.1 14. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost. 6 7. 28 No.10 6.13 30 6. ve molam. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno.4.30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O. duhot moj nivniot otrov go pie. kako {to se redat `itnite snopja.9 24 Is 11.23 26 35. 27 Ete. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O. poka`ete mi vo {to sum zgre{il.7 `estoki. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok.4 7.18 23 4 Car 3.” 11 Kolku mi e silata. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{.6-8 Ez 34.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4. 20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 .16-20 Izreki 30. 23 izbavete me od rakata du{manska. i zaedno so niv da go bea stavile 11. a polskite yverovi se vo mir so tebe.3 22 Er 15.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene. od yverovite zemni nema da se upla{i{. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{.

3 18 Ps 72. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka.20 14. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja.21 14.30.12 14.” 5 Mojs 32. nema da dodr`i. posle }e ima{ pove}e. utre 8. podobro smrt. 16 Se zelenee toj.6 bra za Svoja meta. 17 [to e ~ovekot. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae.8.5 17 Ps 8.mre`a pajakova.14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to.15 Prop 2. Tvoite o~i se na mene.18 10. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te. 4 1. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot. 15 Ako se potpre na ku}ata svoja.19 8 5 11.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10.1-4 Jk 4.8 38. 6 i ako si ~ist i praveden. }e se fati li za nea.12 16.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme.12 7 7. verbata negova .16 10. ete.3 }e me pobara{. {to sum napra.39 89.9 16 Ps 38.10-12 4 5 Mojs 28.8 2 Kako {to robot kopnee za senka. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi.33 13 Ps 9. 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il. na{ite dni se kako senka na zemjata.4 144. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar. u{te malku i vo prav }e legnam. ta`nite no}i mi se izbroeni. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl.48 9 Prop 1. }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja. dnite moi se samo sueta. 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi. mojata postela }e ja odnese tagata moja. (smrtta mi e pomila od moite maki. pa da sum Ti na to. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva.2 15. na sonceto viree.16. a mene me nema. a nema da me ima.6.13 35.14 10 10.20 vil. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot.1 Ps 77. koi Go zaboravaat Boga. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja.35 10.28 14-15 27.25 Is 38.2 Mudr 2.67 5 19.14 139 19 9.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja.26-27 . 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina. 7 I ako porano si imal malku.23 Mt 20.11 15 6.porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile. nema da izdr`i. ko`ata mi se raspuknuva i gnoi.17 Izreki 10. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. 4 Legnuvaj}i. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.18 9.18 5 Mojs 4.1 12 9.20 6 9.18 Is 59. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen.5 Mt 7. 13 Takvi se pati{tata na site.22 11 8. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz.28-29 8-10 12.32 Sir 8. taka slezeniot vo grob nema da izleze. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto.13 7 9. Oddale~i se od mene.4 14. toj se su{i pred sekoja treva.4 34.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam. 10 Zar tie nema da te nau~at.9 11-12 15.789 JOV 2-3 5 Mojs 24.

i jas ne mo`am da Go vidam. 14 9. ako sum nevin.26 Izreki 14.6 7 Ps 18. so sram }e se pokrijat. 21 A dali sum nevin.790 JOV 20-21 9. 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja.18 Er 2. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka.10. i neviniot. pod klu~ gi stava. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi. 20 Ne. za{to znam deka nema da me opravda{.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram. 7 }e mu ka`e na sonceto.6 9.17 25.8-9 da.22 Ps 50.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi. 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo. no 9 38. zatoa rekov deka Toj go pogubuva. a jas ne Go zabele`uvam. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. i jas samiot ve}e ne znam.4 3 13. kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav. i vinovniot. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi.2 4. vinoven. . Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii. Toj minuva.32 13.15 25 7. Toj }e me proglasi za vinoven. 16 I koga na glasot moj bi se odzval. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini. tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite. samata usta }e me obvini.13 Joil 2. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23. i yvezdite nebeski. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj. neispitlivi i ~udesni. 26 pominuvaat kako ~amci od trska.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite.so radosni izvici.15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka.4-6 8 Is 40. pak.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. nema da prigovaram.19 10. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila.10 35. 12 Ako zeme ne{to. `ivot crpi od `iviot kamen.13 23. `ivotot svoj go preziram.1-7 22 Ps 6. Toj odi pred mene. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi.15 Is 13.i toa ne izgreva.5 Ps 103.18 22 Prop 9. 29 Ako sum. kako {to sum jas.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5. 19 Ako stanuva zbor za sila.8 32 Prop 6.11 16 Rim 9.6 28 10.20 14. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik. i stolbovite $ treperat. i bezbrojni se Negovite ~uda. Toj e najsilniot. Ako Toj ne e. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam.10 . daleku begaat. 9 30 Is 1. 32 Za{to Toj ne e ~ovek.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego. so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva. a so gor~ila me ispolnuva. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. 13 Ps 86. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne. 10 vr{i golemi dela. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj. 20-21 18 7. za niv dobro nema. kako orel {to se spu{ta vrz plen. 11 Ete. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino.22 42. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo. 18 ne mi dava da zdivnam.2-3 5-6 4.10 24 Prop 7. i usnite tvoi . 22 Seedno e. 22 Onie {to te mrazat.

da bev prenesen od utrobata vo grob.11 34 13. no toa ne e taka. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna.39 Mudr 16. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9.3 23.2 12 1 Mojs 2.20 16 16. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka.12 Ps 38. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko. za da se potsmevnuva{ ti.20 Os 11. udaven vo makata moja. Prezasiten sum od sram.13.11. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}.7 14. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam. 22 vo zemjata.15 5 38.13 15 7.7 9 33. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i.7 13 23.16 7 5 Mojs 32.1 21 14. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene. znam deka toa e vo Tebe. za{to jas sum samiot so sebe.9. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e.” 7. .15 Mudr 7. 19 o.13 22 4 Mojs 16. so koski i `ili me stegna.12 od `ena e roden malkuleten). }e govoram so gor~inata na du{ata svoja. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija. 14 deka. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28.11-16 20 7.7 Er 11. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno.4 18 3.33 11. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata. a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite. ne }e smeam da krenam glava. so novi sili se kreva{ protiv mene.24 13.3 32.15 8 1 Mojs 2.4 od Nego. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 . 12 `ivot i milost mi daruva. da go prezira{ deloto na racete Svoi. 18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo. kako lav me goni{. ako zgre{am.6 Ps 118.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj.6 4 1 Car 16. kade {to temninata caruva nad bezredieto. 5 O. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{.21 9. silata Svoja na mene ja poka`uva{. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e.9 6 14.73 10 Ps 138. 35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud. da progovore{e Bog. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at.'” 17 16.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor. 16 Ako se ispravam. go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene.1 2 6. 15 Ako sum vinoven.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto.791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj. i zar mnoguzborliviot Efes 3.27 Rim 11.33 1 Kor 2. te{ko mene! Ako sum prav. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka.6.23 3 11.21 10. }e se predadam na tagata svoja. .

i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas.23 17 17. seto toa okoto moe go vide.3 12 8.3 3 13. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea. 5 Koga bi znaele da mol~ite. . 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram.9 13 Is 11.26 Pla~ 3.21 20 3.792 JOV 12 39.7 13 2 Mojs 9.8-10 18 Dan 2.razum. ne sum podolu od vas. a nade`ta nivna }e is~ezne.12 Is 9. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori. a kaj dolgove~nite . i }e te nau~i.21 6.14 15 Otkr 3.15 Ps 87. 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni. 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva.za potsmev e .19. i onoj {to voveduva vo zabluda. i Koj Dan 5. kako jasna zora temninata }e svetne.1 Is 22. }e po~iva{ vo mir.5-8 1 Mojs 16. 15 Da gi zapre vodite. pra{aj go dobitokot. mnozina }e ti se umilkuvaat. site vie ste bespolezni le~iteli.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva. 13 . zapra{aj ja nebeskata ptica.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi.13 4 Ez 13. 2 Kolku {to znaete vie. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6. ograden. nema da se oslobodi. 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe.38 Is 1.7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den. bi bilo toa va{a najgolema mudrost.pravedniot i neporo~niot ~ovek. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot . 13 No vo Nego ima mudrost i sila. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina.14 15 22. 12 24 Ps 106. znam i jas.40 12.2 58. da gi pu{ti. 14 Ona {to Toj }e razurne.7 16 3 Car 22.10 22. 7 No. jas {to Go povikuvav Boga.22 27. i zemjata }e ja razru{at.41 14 Ps 126.20 21 Ps 106.2 Izreki 8. divoto magare na uzda se pokoruva.23 mi odgovara{e.39-39.3 13. eve {to se sprema za onie. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot.takvi se mislite na sre}nite. 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva.8 32.” 11 34.26 6 21.15 19 34. uvoto moe go ~u i go razbra. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite. 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni. ~ii noze se sopnuvaat. i koj ne go 34.2 Odgovor na Jov: Bog . Negovi se re{enieto i razumot. bez svetilo skitaat kako pijani.22 16 2 Car 14. gi rasprsnuva i gi sobira. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego.29 14 3 Car 8. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{. 4 Za{to vie ste kova~i na lagi. pribe`i{teto nivno }e propadne. bi sakal so Boga da se soo~am.9 7. i s# }e se isu{i.neumoliv despot 23 Dela 17. i }e ti objasni.28 5 Izreki 17. pred Nego e onoj {to e zabluden. nim Bog im dava s#. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost.26 3 I jas znam da mislam kako vas. i so vas li }e 7 38.28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete.2 12.” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori.16 svoj. i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost.40 13. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen.

30-31 15. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i.7 10 Prop 3.11 9. 15 Ti bi viknal.24 10. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek.2 25 Ps 82. a jas }e govoram. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja. ako si mu opredelil me|a.3. bidej}i toa. nemam {to pove}e da zagubam.17 9.14.1 26 Ps 24. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni.6 Ps 101. a Ti da odgovara{. 10 A ~ovekot umira i istlejuva.9 demne{ site moi pati{ta.4 Prop 6.21 23 6.8 5 Ps 143.14 19 Is 1. iako skri{no licemerite.5 28.8 Dela 5. 7 Za drvoto sepak ima nade`. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i. makar i da bide prese~eno. 20 Samo dve raboti napravi za mene.23 88.12 18 9.7 10 Mt 3. 21 trgni ja od mene rakata Svoja.1-4 3 Ps 8. 22 Toga{ pra{uvaj me. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata. 18 Ete.4 144. i jas bi Ti dal odgovor.gi ispitu. i penu{kata da mu zamrela vo prav.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide.10 Ps 118.7 .26 24 Ps 4.2 na.34 22. kako senka bega i ne se zapira.11 102. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni. si odi.6 44. i jas }e odgovaram.10 33.2 11 Is 19.2 Mudr 2.4 Ps 50.4. va{ata odbrana e glinena ograda.3 4 4.18 50. kako obleka od molci izede.1-5 Er 10.35 23. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel. 1-10 41. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto.6 14 Sud 12. ili jas da pra{uvam. zapo~nav sudska postapka. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi. dodeka da mine gnevot Tvoj. {to i da me snajde. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie.3-4 11 Is 6.13 14 7. samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son. 13 Molknete pred mene.32 6 9. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list. toa dava mladici i pu{ta fidanki. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane.1 Sir 40. .3 1 Car 19. znam deka }e bidam prav. 16 I toa mi e ve}e za spasenie.8 7 Is 6. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva.” Is 40. i Tvojot u`as da ne me potresuva.30 15.7 14 Ps 36.6-8 9 Gal 6. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50. kako da e odnovo posadeno.20 Amos 9.14 25. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi. pak }e o`ivee.5 51. preku koja ne mo`e da mine. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata.793 JOV 7 42. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice.13 21 9. 13 O.Is Ps 38. da be{e me sokril i kriel vo pekolot. fidanki od nego neprestajno izbivaat. 13 7.21 16 1 Mojs 3.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena.15 13 Is 26. 9 no {tom }e oseti voda.

30-31 15 25. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj. 22 no plotta na nego boleduva.21 18 8. 19 vodata gi izli`uva kamewata. i karpata se pomestuva od mestoto svoe.6 31. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot.12 18. godinite mu se odbroeni na potisnikot.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10. 18 No planinata pa|aj}i se uriva. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja. a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos.17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16. se slu`i{ so jazikot na lukavite. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata. 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe.18 Rim 11.” 14 [to e ~ovekot.22 21 18.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt. pred Negovoto lice ti trepet nema{.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi. i imotot negov nema da napreduva. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi. dodeka miruva. 30 Nema da izbega od temninata. slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti. 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata.4 32 Prop 7. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe.18 59. koj go pie bezzakonieto kako voda. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini. 17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe. i toj zaminuva.16 23 10.14 29 20. vo ku}i. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21.15.25 Sir 49. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti.17-18 14. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal.7 21 21. 29 Toj nema da se zbogati. 14 4. 20 Go pritiska{ dokraj. jazikot tvoj govori protiv tebe. 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. 17 Jas }e ti govoram. slu{aj me.11-14 7 Izreki 8.4 17 9.4 16 34. gotov za boj.8-10 5 Mojs 32. zad debelite svoi {titovi. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi.7-8 15. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete. zatoa {to sueta }e bide i platata negova.4 28 3. kako car. i starec. i du{ata vo nego strada.17 33 8. navaluvaat na nego. i sekoja vina moja ja zapi{a.4 25.794 JOV 16 10.12 31 Is 28.2 .24 Ps 72. plamen }e gi isu{i vetkite negovi. 23 Za par~e leb skita postojano. 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi.21 8 Er 23.3 5 Lk 6. i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga. a ne jas. pred sebesi gleda me~. 32 Toj predvreme }e umre.12 14. }e ti raska`am ona {to sum go videl. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot.2 18. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi.2 20 Mudr 17. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva.18-20 30 8.toj ne znae. 21 Na po~it li se decata negovi .5 18 16. neprijatelot naletuva na nego. uni`eni li se .45 19.toj ne zabele`uva.

17 mene. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat. bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot.44 Otkr 8. ako zamol~am. ete.2 13. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a.2 Pla~ 3. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista. 13 Me opkolija strelcite Negovi. nema da najdam mudar me|u vas.propadnaa.9 8 Is 52. 6 Ako govoram. za svedo{tvo protiv mene. 21 O.13 . 8 Ti me pokri so br~ki.1 30. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas.1-34 18 1 Mojs 4. 4 Mt 27. me udiraat po obrazite. na neboto Svedok imam. 17 iako vo racete moi nema kradeno. da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga.20 30.6 14 10. ja proleva na zemjata `ol~kata moja. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi. me fati za vratot. 11 Denovite moi izminaa.10 Ps 87.21 Ez 24.26 Is 26.” Izreki 20. mi ~krta so zabite.11 21 Ps 87. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku. tr~a protiv mene kako besen borec. 10 Vratete se site vie i odete si.4 7.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat.9 moi gasnat. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene. navreduvaj}i me. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto. Ti mi ja rasturi mojata ~elad. toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno. 14 probiva vo mene rana do rana.7-8 6 30.9 8 19.26 22.35 Dela 18. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne.21 14.8 34 16.24 20 2 Mojs 3.2 102.39 16 5 Izreki 27.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna. no Toj me potrese.12 13 6.795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot. dnite 22 7.7.1 Is 38.5-12 12 24. bez da me {tedi. 35 Toj za~na zlo i rodi laga.8 19 Ps 9. 10 Ja otvorile ustata protiv mene.16 34.te`ina na srceto moe .3-5 4 42. 19 I sega. 7 Okoto moe od taga mi potemne.10 37. v lice me prekoruva. skrbta moja ne se stalo`uva. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a. neka mojot povik nasekade se slu{ne.14 bata svoja podgotvuva izmama. i na klepkite imam smrtna senka.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30.3-4 9 10. ne krij ja krvta moja.4 Ps 7. 12 Si bev spokoen. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde. a o~ite mi solzat pred Boga. 18 Zemjo. negovite deca ~ekaat popusto. na pat bez vra}awe treba da pojdam. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite.7 Ps 78. site napravile zagovor protiv mene. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj. me zatrese i me postavi za cel na Sebesi.12 Mt 23. a racete i nozete od slabost mi treperat. koga mrakot pa|a.15 10 13. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti. vo utroIs 59. zamislite moi . mojata isto{tenost se kreva protiv mene. 17. 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval. 2 Da ne be{e nivniot potsmev.7 17 31. grobi{ta ima pred 10. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja. 3 Za{titi me.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja.” 16 17.

koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da. smrtta e gotova. Er 25.19 . 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova.36 Izreki 4. 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava.7-8 140.2 mene vo pravot }e po~iva. a na crvot .” 17 Ps 9. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane. 7 Ete. 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno.22 Er 22.10 Jn 8. 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20. na plo{tadot }e go nema imeto negovo. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi.15 8 22. blizu e do nego. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi. 8 Toj mi go zagradi patot. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta. 3-14 19 7 Pla~ 3.natamu.10 13 Ps 37. ve}e desetpati me posramuvate.5 34.25 9 29. pa potoa da zboruvame. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene..3 1 Mojs 31.6 22. 19 Ni sin negov. 12 Od glad se isto{tuva silata negova.23 Is 34.10 15 5 6 18.18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se.10 Ps 34.21 Mudr 17. odozgora }e ovenat vetkite negovi. i plamenot od ognot negov nema da ostane.28 19.14 15 5 Mojs 29.15 11 33. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi.Nepravda!” .7. pak. jas vikam: . gre{kata moja ostanuva za mene.9. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi. koj ne znae za Boga.9 88. 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego.11 tatko.” 19. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il. svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne.30 Ps 36. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti.ti si mi majka i ses18. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram.9 Ps 10. 7 Stapkite na silata negova }e oslabat.22 Neem 4.3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15.12 8 19. 5 Ako. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja. 2 5 Gal 6.17 109.i nikoj ne slu{a.13 18 Izreki 10. i jas umiram.7 4 Izreki 9.7 19 Is 14. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata. svetiloto negovo }e zgasne nad nego.6 10 14.8 22.12 7 Ps 17.6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete.11 14 20. i ne mo`am da minam. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur. 15 ]e se naselat vo {atorot negov.41 4 Mojs 14. i pravda nema.7-9 13 27. i po jamki }e odi. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata.2 tra. vreskam. toa go ~eka `iveali{teto na onoj. vrz patekite moi spu{ti mrak.7 17. se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj.11 69. 10 Od site strani me sosipuva. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11.5 6 18.10 11 15. 11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu . sopstvenata misla }e go otfrli.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja. i onie {to me poznavaat. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata. begaat od mene. pre~ki ima na patot po koj odi.

16 Zmiski otrov }e {muka toj. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka.4 27 33.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene. nema da go izede. i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e. za{to me~ot se odmazduva za nepravda.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata. tie se podigruvaat so mene. 9 Koe oko go videlo.11 20 Prop 5. kako i gadotiite negovi. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati. }e se pretvori vo zmiski otrov. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: .9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram. i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil. koga stanuvam. . 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|. pove}e nema da go vidi. ne o~ite na drug. 16 Go vikam slugata svoj. spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo.3 18 30. 18 Duri i malite deca me preziraat. 20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi.4 Is 14. 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli. i toj nema da se zaraduva. so nego }e legnat tie vo zemjata. 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite. . 14 sepak taa hrana vo utrobata negova. i toj ne se odyiva. }e Go vidat Nego.5 33.35 11 17. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i. }e ka`at: . .33 Ps 57. moite o~i.kade e toj? 8 Kako son }e odleta. 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi. da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj. 13 go ~uva i ne go frla. 20. 20 .2 10 27.26 17 29.” 3 Sramen prekor ~uv za mene.24 25 16.9 55. 27 Jas sam }e Go vidam. i onie {to gi sakav. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko. jazikot na zmijata }e go umrtvi. 21 Smiluvajte se. i toj go krie pod jazikot svoj. no duhot na mojot razum }e odgovori za mene.17 26 33.Kako da e korenot na zloto najden vo mene. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. onie {to go videle.se svrtea protiv mene.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40.8 Jn 13. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv. vnatre vo nego. brzam da gi iska`am. i znajte deka ima pravda.5 12 Izreki 20.797 JOV 15 6.16 21. prijateli moi. 7 toj zasekoga{ }e propadne.21 8 Is 29.6 Ps 11.14 22 Ps 26.3 18. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel. 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja.8 Ps 72.zo{to go gonime! .19 Is 44. . vo teloto moe }e Go vidam Boga. i do oblacite da se dopira glavata negova.17 23 31. tu|inec stanav vo nivnite o~i. tuku go dr`i vo ustata svoja. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja. 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog. vo nesre}ata izgubiv s#. kako no}no prividenie }e is~ezne. i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov.20 Mudr 5.25 16 5 Mojs 32.14 Sir 6.18 6 1 Mojs 11.13-14 20 7. so ustata svoja treba da go molam. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi. i nema da go najdat. 29 Pla{ete se od me~ot. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova. smiluvajte se nad mene.6 29 27.

19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca.14 27. toa }e mi bide uteha od vas. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego.13 Ps 72.8 20 Er 25. vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21.4 18 21.20 Ps 87.16 21 14. dostignuvaat starost.10 29 27.6 5 Pogledajte me i u`asnete se.798 JOV 24 5 Mojs 32. i vnucite im se pred o~ite nivni.4-6 moj. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo.10-12 Prop 9.6 26 Prop 2.34 28 Is 24. i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa. {to mu e gri`a za domot negov po nego. tesno }e mu bide. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden. a i zemjata }e se krene protiv nego. . opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki. potsmevajte Ps 72.18 Izreki 11.12 Amos 6.1-2 toa. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot.9 40. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost.5-6 21. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo. a po7 Er 12. i jas }e govoram.7 5 29. 14 A pritoa. i stavete prst na ustata svoja.Neka mu vozdade Toj na nego samiot. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat. od nikogo nerazduvan. i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. i decata nivni skokaat.13 19 5 Mojs 7. go gori ogan. 6 2 21 .4 Izreki 30.41-42 Amos 5. zaveana od vior.‚Otstrani se od nas.32 Sir 5. 7 Zo{to bezzakonicite `iveat.3-12 Mt 3. Mu velat na Boga: . 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot.5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12. racete na siromasite }e se krenat vrz nego. bez da vkusi dobro. otkako }e se iska`am. 17-23 22 Pri polno izobilstvo. za da go znae toj toa.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo. }e izgori s# pod {atorot negov.13 Otkr 21. 24 bokovite negovi se polni so mast.17 Is 30. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob.15 se.istrpnuvam. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot. umira so ogor~ena du{a.18 25 15. 21 Za{to. ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12. dobroto nivno ne e vo nivnite race. 6 Samo koga }e pomislam.18 Sof 1. sosema spokoen i miren. 25 Drug.11 15 Mal 3. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj.2 13. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva. 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta.6 28 20. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je.21 18. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv. 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov.19 Mudr 5. 14-15 26 15.15 4 19. pak. 3 Potrpete me. . 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova.15-16 14 22. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. 27 Gi znam va{ite misli i nameri. i trepet go obzema teloto moe. kakvi zla protiv mene kroite.bakaren lak }e go probode.5 13 21. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv. .

kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa. odnovo }e se sredi{. }e bide za tebe kako bleskavo srebro.11 13 Is 29.6 26 11.5. 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to.18 10 18. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina.39 33 Prop 3. 29 Koga nekoj }e bide ponizen. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite. taka {to ne gleda.13-14 7 Mt 25. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego.6 Ps 15.799 JOV 32 Prop 8.11 94. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe.11 23.7 23 5. 3 O.10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen. tuku samo odi po nebesniot krug.5-6 8 2 Mojs 23. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato. po koj odele bezzakonicite. 28 ]e naumi{ ne{to. da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9.” 16 Mt 24.2 21.4 3 35.13-14 Is 58. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga.2 26. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva.14 34 16.8 19.11 12 Is 40. 42-43 25 8. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi.26-27 Is 58. 27 ]e Mu se pomoli{.8 5 15.20 22. i siracite gi ostava{e so prazni race.8-9 23 . 6 Navistina.10 Otkr 18. pla{ej}i se od tebe. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race. i toa }e se ispolni.15 Ps 65. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot.1 29 Lk 14. }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj.2 7. a na gladen leb mu otka`uva{e. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat. i Toj }e te ~ue. 21 5.6 11 Ps 68.' 21 Zbli`i se so Nego . . tvojata zloba e golema.11 9 2 Mojs 22.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv.” 16 a koi predvreme bea istrebeni.14 Ps 62.i }e bide{ spokoen. po nego odat mnogu lu|e.15 4 11. a imotot nivni ogan go gori.2 18 21. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici.11 10.7 Ez 18.15 Naum 1.23-24 23. a onie pred nego broj nemaat.22 27 11.16 Os 2. i povidniot se naseluva{e na nea. da znaev kako da Go najdam.3-5 84. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni.7 20 18.17 6 2 Mojs 22. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja. 12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite. 11 Temnina e okolu tebe. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice.7 30 42. }e vleze vo borba so tebe. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi. preku toa }e ti dojde dobroto.9 19 Ps 57.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat.22 Prop 5. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva.25 22 22 5.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat.19 24 11.1 15 1 Mojs 6.1-2 28 Ps 96. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato.20 17 21.15 Ps 72. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot. }e go krene{ liceto svoe kon Boga. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa.8 14 Er 23.13 116. 30 }e go spasi i vinovniot.

i na prazen stomak snopovi da nosat.14 23 27. se pritiskaat do karpa. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini. 13 No Toj e silen. 8 No. 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete.17 10 Ps 16. nemaat obleka za da se spasat od stud. a dewe se krijat zatvoreni. ograbuvaat stada i si gi pasat.19 9 12. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene. i vo kaci `edni grozje tie gme~at.17 Izreki 22. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav.12 14 6. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova. 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni. velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe.3 8 12. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i. 7 goli no}evaat bez pokrivka. 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot.21 13 9. izleguvaat tie po rabotata svoja. neka bide hrana za crvite. 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina.12 13 21. 24 . se krie li na desnata . tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata. 13 Tie $ se protivat na svetlinata.24 15 Ps 118. }e razberev {to }e mi ka`e.17 18 27.7 4 5 Mojs 15.5 3 24. a Bog toa ne go slu{a. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda.10 5 14. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite.3 139.120 12 12. 10 gi teraat da odat goli.1-6 Izreki 17. 3 od siracite odzemaat magare. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat.27 15 9. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni.a Nego Go nema.7 16 16. . 5 }e gi doznaev zborovite.i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija. 16 Bog me obeshrabri.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv. 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika.22 11 12. ne znaat tie za svetlina.25 16 16. kako divi magariwa vo pustina. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi.}e izlezam kako zlato ~ist.28 17 27. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo.19 21 27. Toj go znae patot moj. so koi }e mi odgovori. stanuvaat rano za grabe`.i ne Go nao|am.20 11 Ps 16. ete. i na vdovica ne $ pravi dobro. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat. se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj.14 17 17.11 2 5 Mojs 27. jas odam napred . 10 No. koi Go znaat.21 7 12. a no}e e kradec. jas ne Go gledam. i ne go gleda patot kon lozjata. koga mislam za toa . 5 17. neka ne ostane pomen za nego. neka me ispita. bez obleka. taka pekolot gi golta gre{nicite. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav. ubiva siromav i nesre}en.11 19 27.24 24. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite. 4 siromasi isturkuvaat od patot. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina.15 6 12. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila.se pla{am od Nego.za zalog. 6 `neat po tu|i nivi. od vdovica vol .ne Go zabele`uvam. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot. Sedr`itelot me upla{i. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat. . 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav.800 JOV 4 13.21 20 27. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego. sli~no na toa vo Nego ima mnogu.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie.1 21.16 7 16.5 10 12. proklet e delot negov na zemjata. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. nazad se vra}am . 8 navodeneti od gorski do`dovi i. nemaj}i pribe`i{te. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna.

2 27. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik. nema da otstapam od svojata neporo~nost. 14 Ete. 25 Ako toa ne e taka. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37. 13 27 6. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot.14 5 15. 38. i onoj {to stanuva protiv mene . koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja. nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at. i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi.4 8 13. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi.8-11 13 37.6 12 5.kako bezzakonik.28 5 19. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi. dodeka ne umram. Koj me li{i od sud. 3 za{to.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. 6 A kamoli ~ovekot. site sami vidovte. Koj ja ogor~i du{ata moja. pa|aat i umiraat.15-16 26.11 7 38.koj }e me izob21. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea. i pod onie {to `iveat vo niv. 5 .25 3 14.21 14 37. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata. ete.24 26 11 13. duri i mese~inata. koj e molec.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego.4 24 3 8. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego. a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38.2 ni{to zborovite moi?” 27.1 4 17. 8 Za{to. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi. kako i site. i taa ne e svetla. i Sedr`itelot. ja zaka~il zemjata na ni{to. kakva nade` za licemerniot. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete.3 4 15.5 5 24. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi. . rakata Negova ja probode lukavata zmija.2 12.9 9 13.10 6 Ps 138. ve}e gi nema. koj e crv. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova. koga Bog }e ja zeme. . 7 Go poslal Toj severot nad prazninata. i sinot ~ove~ki.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog.17 7 13.2 3 13.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25. i nema pokrivka nad nego.18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38.801 JOV 24 Se krevaat visoko.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo. i oblakot pod niv ne se otvora.20 18.2 19. 12 Ete.29 11 38.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. toa se delovi od pati{tata Negovi.i. treperat mrtovcite.27 13 20.25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38.28 6 16.

ja zabele`a i u{te ja ispita.26 17 Mudr 7.15.11 21 18. 11-20 28 29. so skapocen oniks. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O.14 17 20.4 3. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del. koga Bog me ~uva{e.802 JOV 14 5.19 3 28. so ~isto zlato taa ne se ocenuva. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv.mesto kade {to go pre~istuvaat. nitu so safir. i moreto veli: ne e kaj mene. visat daleku od lu|eto.12 Sir 1.28 15 Izreki 2. od kamen se pretopuva bakar. srebroto si ima svoi Ps 103.31 16 20. otvora o~i. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali. potomcite negovi nema da se nasitat so leb. 10 vo karpi prokopuva kanali.6 8. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja. i pod Negovata svetlina odev srede temnina. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina. smrtta }e gi turne v grob.10 Izreki 1. me~ gi ~eka. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno. no}e }e go grabne luwa.14 Izreki 3. vo niv ima i zlatni zrnca.22 26 38.7 9.22 Sir 1. kako ogan. stravot Gospodov e vistinska mudrost. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski.9 27 Sir 1. 8 divi `ivotni ne ja gazele.6 23 20. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen. 5 Od zemjata niknuva `ito. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a. 28 A na ~ovekot mu re~e: . 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja.1-3 4 1.27 23 Izreki 2.Ete.2 1. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato.24 18 20.20 20 28. a odbegnuvaweto od zlo e razumot. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo.24 15 18. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj. 2 @elezoto se dobiva od zemjata.17 13 Varuh 3. 20 Od kade. i ne e pove}e toj.10 Ps 24.1 3 Car 10.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka. 19 legnuva da spie bogat.4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat.'” 12 Prop 7. 8-9. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi. 29 . 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta. 23 Bog go znae patot nejzin. od dnoto prevrtuva planini.32 Posleden govor na Jov: ah. jastrebovoto oko ne ja videlo.25 18 Izreki 8. vsu{nost. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal. 14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. da bev kako vo porane{nite meseci. 15 Onie {to }e ostanat po nego. nitu se nao|a vo zemjata na `ivite.25 2 5 Mojs 8. i brzo }e go odnese od mestoto negovo. kako zemjen nanos.21 22 15.10 16 22. no }e se oblekuva pravednikot. 20 u`asi kako golema voda }e go stignat. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka.14 nao|ali{ta. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'. i ne odel po nea lav. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini. i zlatoto . 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz.10 Sir 1. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa. kako vo onie denovi. i ne stanuva takov. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato.1 28. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae. ni{aj}i se. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir. a pod nea s# e isprevrteno. 17 toj }e prigotvi. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro. Toj go poznava mestoto nejzino. 28 Ps 110. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva.9 20 20.

jakata na mojot hiton me zadavuva. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja.8 16 Izreki 29. 21 Me slu{aa i ~ekaa.13 8 3 Mojs 19. 10-12 12 31. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad. so silna raka me porazuva{.12 22 5 Mojs 32. a starcite stanuvaa i stoeja.6 8 Sud 11.32 9 Mudr 8. temna i zapustena. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni.13 14 13. 21 Ti stana `estok sprema mene.15 16 16. 20 Vikam kon Tebe.5 6 Sud 6. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni. 8 Lu|e otfrleni.stojam. 12 Oddesno se kreva toj izrod. vele{e: blaze si ti.13 17 33. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto.7-11 17. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe. 10 Tie se gadat od mene. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja. i ne mrmorea na sovetot moj. tie ne veruvaa. 19 Toj me frli vo kalta.8 Ps 1. 23 Me o~ekuvaa kako do`d.2 9 16. kako ute{itel na onie {to pla~at.24 21 Mudr 8.12 Pla~ 3.31 Ps 102.1 19.18 30 3 24.9 15 Izreki 31.3-5 128. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e. i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja.12 13 31. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e. 24 Se slu~uva{e.12 21.6 Ps 68. zborot moj gi natopuva{e niv. a Ti samo me gleda{.5 19 9. rosata no}eva{e na grankite moi. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi. bez ni~ija pomo{. koja ne ja znaev. 9 Ete. zemni dupki i pe{teri. 20 slavata moja se podmladuva{e. lu|e bezimeni. i dobroto moe odmina kako oblak. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa. i sudot mi be{e kako nametka i venec.2 1 Car 13. tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo. tie begaa vo ramnina bezvodna. stanav kako prav i pepel.19 18 7. 14 Se oblekuvav vo pravda. se voviraa pod trweto.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene. `ilite mi nemaat mir. 7 Vikaa me|u grmu{kite. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot. onie. me vosfaluva{e. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko.12-14 . so stap proterani od zemjata. kako vetar se rasea moeto veli~ie. .3 20 1 Mojs 49. 30.” 6 5 Mojs 32. i `iveev kako car me|u vojnici.7 17 Is 11. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e.803 JOV 5 Ps 126. jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni.4 18 Is 40. 15 U`asi me spoletaa.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene.5 19 Er 17. sedev na ~elo. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. 13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel.17 Ps 131.6 12 19. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom.2 24 Izreki 16.16 Is 11. {umno se nafrluvaat vrz mene.9 Is 59.14 10 Is 50. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja. }e im se nasmevnev. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot. 17 No}e me vrtat koskite moi.4-5 Ps 71.34 15 17. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi. i decata moi okolu mene.17-18 14 19. 25 Koga odev kaj niv. oko {to }e me vide{e. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite.19 13 24.7 21 16. 8 mladite pat mi pravea.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda. 11 Uvo {to }e me ~ue{e. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot. ma~ni denovi me nalegnaa. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d. i Ti ne me slu{a{.31 20 19.

4 28 Pla~ 4. {to bi go uni{til celiot moj imot.” 10 `enata moja neka mu mele na drug. duri ~ekav svetlina.24 25 Izreki 11. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva.6 52.27 26 29. koga imaa spor so mene. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot. 31 I guslata mi stana tagovna. 30 Ko`ata mi pocrne na mene. koe podle`i na sud.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata. i svirkata moja . 8 jas neka sejam. 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo.9 Mt 6. dojde temnina. i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi.39-43 27 6. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto. i so drug neka ja deli postelata svoja. 24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi.8 15 Izreki 17.2 21. 5-10 26 5 Mojs 4.2 Ez 8.22 Izreki 6.25 12 Izreki 6.17 20 5 Mojs 24. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi.16 31. dojde zloto. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba.1 Sir 42. 5 31 23 Ps 118. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj.2 . Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6. 11 za{to toa e prestap. za 27.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17. Koj me sozdal mene vo utrobata.804 JOV 23 17.15 18 29. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak.2 29 Mih 1.120 24 Ps 48. koga }e videv deka imam potpora pred portite.16 5 Ako odev vo sueta. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko. stanuvam vo sobranieto i vikam.13 2 27.glas pla~even. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud.25 data.19 17. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe. 9-14 19 Tov 4. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi. a koskite mi se isu{ija od gore{tina.16 Mudr 13.4 17 Tov 4. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj. 11 5 Mojs 22.21 25 29.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga.18 13 2 Mojs 21.28 Sir 31. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7. i potomcite moi iskoreneti da bidat.6-7 16 Is 58.2-3 3 Mojs 25.32 24 19. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost. ma~ni denovi mi naidoa. a drug da jade. ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e. nitu pred lu|eto 21 Ps 81. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt. 14 {to }e pravev. toa e bezzakonie.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi.13 4 26.16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot. no ne od sonce.8 Ps 101. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot.7-11 31 Amos 8.6 da ne poglednam na devica. 28 Odam pocrnet.2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16.3 27 Er 8.7 30 Pla~ 3. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite.5 22. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam.10 Pla~ 5.

” Zborovite Jovovi svr{ija. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi. a pak go obvinuvaa Jov.13 40 1 Mojs 3. od Ramoviot rod. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam.20 33 Izreki 28.8 12. 16 ^ekav. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene. dodeka vie govorevte. gnevot negov se razgore.17 22 Ps 11. 8 No ima duh vo ~ovekot.25 35 13.” 6 15. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi. i od sonarodnicite svoi }e imav strav. za{to po godini bea postari od nego. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva. a ~ovekot ne mo`e. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi. ~ekav vie da se iska`ete. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel. go slu{av va{eto rasuduvawe.1 19 Er 20. pove}e ne govorat.22 19.2 Sud 19. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja. 2 se razgori gnevot na Elijuj. 15 Se ispla{ija.10 32 1 Mojs 19. 10 Zatoa velam: islu{ajte me. vratata svoja ja otvorav na patnikot. }e go ka`am misleweto svoe.52 11 Jk 1.805 JOV 29 Izreki 24.17 Mt 5.23 36 13.18 38 Avak 2. ne znaat {to da ka`at. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe. 12 Vnimatelno ve sledev. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene. 6 I odgovori Elijuj. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica.kakol. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. nitu samo starcite znaat {to e pravo. i duhot me pritiska odnatre. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi. 31 Is 58.38-39 Is 11.2 33.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova. od Buz. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi.3-4 . 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa. 35 O. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost.9 Mt 9. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men . 18 Zatoa {to sum poln so zborovi. sin Varahiilov.13 34 Izreki 29. za da mi se olesni. se razgore gnevot negov protiv Jov. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi.17. od Buz.1-33 3 34.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i. a vie ste starci. 11 Ete.10 7 8.8 Dan 13. 17 Jas }e govoram za s#. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec.19 13 32. 19 Ete. bidej}i se smeta{e za nevin.2 Dan 13. i re~e: „Jas sum mlad po godini. 20 ]e pozboruvam. a tie pak ne govorea. }e se pribli`ev do nego kako knez. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov.45 9 Mudr 4. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri.18 32. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram.11 39 Er 22.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov. prestanaa i pove}e ne zboruvaa. sin Varahiilov.

27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata.' 12 Ete.' 7 Ima li ~ovek kako Jov. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe. i da ja otstrani gordosta od nego.12-15 20 6. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro.27 19.15 9 10.4 9. 31 Vnimavaj. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite. i priklonete go uvoto kon mene.rana bez vina.Oslobodi go od grobot. bez porok. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot.20.14 5 33. zborot moj. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe. 2 Eve.12-16 7.31 4 34.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka. mol~i.od omilenata hrana.2 3 6. i ne mi e vrateno so zlo.6.do smrtta. otkolku vo mladi godini.13 30. `ivotot moj gleda svetlina.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go. 14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug. a `ivotot negov . zboruvaj.4.11 12 4.5 5 27.4 7 19. no Bog ja otfrli mojata pravda. za da mu go poka`uva praviot pat. kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini.32 6 31. 8 Ti zboruva{e pred mene. vo no}no videnie.4-6 27 40. Jov re~e: ‚jas sum prav. mesto Boga. slu{aj me. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot.8 24. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot. se podavaat. i Toj }e bide milostiv sprema nego.13 23 1.19 11. Jas najdov otkup. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri. I jas sum napraven od kal.16 23.4-5 28 42.11 4 15.30 12. 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost.29 16.12 36.28 34. koga sonot gi soboruva lu|eto. 5 Ete. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik.5-9 13 9.24 11 13. koskite negovi.806 JOV 33. du{ata negova .' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e. eden od iljada.17 10 9. 29 Ete.3 27.6 25 42.2 12. ti odgovaram. slu{aj gi Jove.15 7 23. pak ne. koi pred toa ne se gledale. 11 nozete mi gi stavi vo okovi.28-30 36.7 16.12 14 4. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am. odgovori mi i zastani sproti mene. 6 Eve me mene. i `ivotot negov od poraz so me~. 4 Duhot Bo`ji me sozdal. jas }e zboruvam. no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son. 26 ]e Mu se moli na Boga.9-10 18 33.10 26 42. gi nadgleduva site moi pati{ta. Jove. pak.1. mudri. nevin sum. vo mene nema nepravda. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova. 2 34 . 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe. spored tvojata `elba.11 19 16.9-11 24 2. vo toa ti ne si prav.14 35. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: . 19 Ili.1 33. koj gi pie podbivawata kako voda.27 17 35.10 16 7.17-18 30 28. ja otvoram ustata svoja. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 . 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite. 33 ako. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina. 21 Mesoto negovo is~eznuva.12 29 5. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe. i so luta bolka vo site koski negovi.29 13. go vrazumuva so bolest na postelata negova. jazikot mi govori pod nepceto moe. 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo. odgovaraj.18 21 19.” 22 17. vo vreme. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela.^ist sum.2 6 6.6-7 Ps 106. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{. 23 Ako ima kaj nego angel. 5 Ako mo`e{. koga spijat na svoeto leglo.

pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: . 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta.14 15 1 Mojs 3.21 11 34.Pretrpev. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: .2-3 18 5 Mojs 10. go slu{na ofkaweto na ugnetenite.2-4 35 8.13-17 26 24. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata. nau~i me. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'.12 23 24. zboruvaj s# {to znae{. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat. 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam. 20 Tie umiraat nenadejno. ~ujte me.22-25 .2 18.10 27. spored odgovorite negovi. 16 I taka.29 Mudr 18. 37 Inaku.14-15 35 22 12. na tebe ostanuva da izbira{.12 12 25.29 37 27. 32 A ona {to jas ne znam.807 JOV 8 18. bez raka da se podigne. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe. 10 I taka. ako ima{ razum.2 15. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie.” 28 31.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga.5 17 22.2-5 29 13. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe. 2 8 34.19 Ps 103. 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto. mo}nicite pa|aat. 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi.1 24 12. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot. 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni.12 20 2 Mojs 12.24 30 Prop 8.3 31 32.2 32. 12 Navistina. 25 za{to Toj gi znae nivnite dela.24 Spored Elijuj. za{to odgovara kako lo{ite lu|e.tie se povisoki od tebe.29 22. kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo.3 13 12.5-9 35.33 32 32.4 Er 32. a ne na mene. Toj gi gleda site ~ekori negovi.3 36 37.9 14 12.9 10 32. 13 Koj. za{to site tie se delo na rakata Negova.19 Ps 32. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{. 22 Nema temnina. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe.17 5 33. 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite. osven Nego. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav.22 Ps 138. ako sum napravil bezzakonie. nitu smrtna senka. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat.23 9 16. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta. mudrite }e se soglasat so mene.6 29. ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi.16-21 25 24. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi. zagledaj se vo oblacite .21 20. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot.ve}e gi nema.14-16 6 34. 6 Ako gre{i{. nema pove}e da pravam. 15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot.29 21 31. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden. nema pove}e da gre{am.35 2 Mojs 22.2 20. 29 Ako Toj miruva. koga }e nastane no} .17 27.

18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. 28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku.8 5 33. i . koga e ugneten. kade {to nema ugnetuvawe. ginat od strela i umiraat vo bezumie. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost. Koj dava pesni no}e. 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d. silen e so krepkoto srce Svoe. a ugnetenite gi opravduva. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite.12 34.1 6 34.8-10 15 33. i tie se vozdigaat. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite. 5 Ete. brojot na godinite Negovi e neispitan. koj 38.15-19 10 no nikoj ne veli: . 31 Ottamu Toj gi sudi narodite.o~ekuvaj go. 12 Ako.12 14 36.7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja.21 20 17. no nikogo ne prezira. ne poslu{aat.24 9 33. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri.2 16 4. 21 ^uvaj se.10 10 33.11 22 33. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe. 13 No Bog slu{a. 36 25 22.35 36. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli. mu go otvora uvoto. 8 Ako.2 17 34.16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25. pak. i nie ne mo`eme da Go poznaeme.3 32. nerazumno govori. 13 35. 26 Ete. koga gi vrzuva vo okovi.Kade e Bog.3 4 32. i Toj ne go ispita so seta strogost. mojot Sozdatel. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata. {to lu|eto gi gledaat. Sedr`itelot go gleda toa. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici. dava hrana vo izobilie.2-3 11 33. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{. }e ti poka`am. 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko. 9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni. no Toj ne im odgovara.25-28 e takov u~itel. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat. poradi gordosta na lo{ite lu|e. bidej}i se umno`ile.17 23 34. 16 zatoa.12 26 11. pak.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34. no sudot e pred Nego. 12 34. Bog e golem. sudot i osuduvaweto }e te snajdat. 15 A sega. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj.16 16 38. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo.2 19 1. Bog e mo}en.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol. nitu na zlatoto. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi. 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. . koj ispravno misli.13 40. bidej}i gnevot Negov ne go poseti. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete. Jov.14 21 3.808 JOV 10 33.

8. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira.28 38. i okolu Bog ubavinata e pregolema.2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite. 7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28.7 26. 11 So vlaga gi polni oblacite. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea.pa|aj 12 na zemjata. ili za blagoslov. ~ujte go glasot Negov i gro26.32 7 Varuh 3.1 9.6-7 24 28.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{. koga toa se istrgna. a ti objasnuvaj Mi: 21 22.5 Varuh 3.8 10 Ps 103. ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto. 5 2 ^ujte. stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va. Jov. 33-34 8 Izreki 8.” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe. i svetkavicata Negova . 9.29 9 26. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110. 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova.5-6 .5 Bog.22 4 Po Nego grom se razglasuva.4-5 zapira. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? . i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast.negova povivka. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata . Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite. 5 Koj $ gi opredeli merkite. koga glasot Negov }e se ~ue.17 40. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka. 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.16 15 18. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38. koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme.9 {i golemi dela. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite.do 8 krai{tata na zemjata.29 37.16 2. po sudot i po polnotata na pravosudieto. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: . 11 koga mu rekov: . 14 Vslu{aj se vo ova.7 Ps 73. no Toj nikogo ne go ugnetuva. za nas nedosti`ni.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26.14 23 36. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj. Jas }e te pra{uvam.stud. 15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103. Ps 103.2-4 ~ovek.25-28 `ot Negov. grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147.6 2 42. ili za pomiluvawe. no }e duvne veter i }e gi ras~isti.7 4 15.7 5 Zah 1. od sever . za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj. ta izleze kako od utroba.ka`i.27 9 Od jug doa|a bura. vr11 26. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.9 12 9. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela.8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe. Golem e po sila.3 38 3 40.14 mot {to izleguva od ustata Negova. a od oblacite zra~i svetlinata Negova. 23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame. ako znae{.

10 19 Ps 103.12 Go znae{ li vremeto. za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. si odi i ne se vra}a pri niv.13 37 28.7 22 37.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91. vrz pustinata.12 38 Ps 64.6 2 Mojs 9.25-26 18 Is 40. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite. koga Er 2. skitaj}i 24.za `iveali{te. i {tom trgnat. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva. 39.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103.10 3 Tie se previtkuvaat. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta.21 Ps 47.5 1 Mojs bez hrana. 10.9 divite kozi ra|aat po karpite.24 Os 8. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite.21 21 15. i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23.35 17 Ps 138. kade {to nema ~ovek. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta. 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11.17 30.9-10 28 Ps 147. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go. i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego. 4 Porodot nivni zajaknuva.5-6 31 9. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 . da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto.7-9 25 Ps 64.12 nata koga pilencata nejzini. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat. za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto.32 Varuh 3. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot. 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e. 38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36.8-11 Mudr 16. da ti re~at: .35 Ps 148. i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot. se osloboduvaat od bolkite svoi. 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite .11 Is 28. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa.6 34 36.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33.9 Amos 5.8 33 Er 31.18-26 Is.810 JOV 16 Ps 103. vikaat kon Boga?” 16. i ra|aj}i gi male~kite svoi. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi. 19-24 39 Ps 103. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme.7 139.30 24 2 Mojs 14.N. raste vo poleto. ako go znae{ seto toa.

26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta.2 25 4 Mojs 10.1 13.kako `elezni pra~ki. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj.8 Zah 6. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot.21 12 4 Mojs 16.1 6 38. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi.13 Avak 1. mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam. tamu e i toj.5 29.12 42. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava. kako i tebe. neka Mu odgovori.6 8 37. no pove}e ne. bolskaat kopjeto i topuzot.17 147. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene. 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka. jas sum ni{to`en. 35 Edna{ govorev. 30 i male~kite negovi pijat krv. 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina.3 24 Zah 6. toj jade treva kako vol. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja. 11 silata negova e vo bedrata negovi. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata. sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova.7 7 32. si ostanuva spokoen.vo muskulite na stomakot negov. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal.16 Avd 1. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~. i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga.3 33. kako da ne se negovi. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego. odi sproti oru`je.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot.14 1 Mojs 2. Nilskiot kow 10 40. oble~i se vo bolskot i velikolepie.5 26 Er 8.13 17 35. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk.27 18 Ps 32. 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja.4 11 Is 13.811 JOV 16 Pla~ 4. tamu site polski yverovi igraat.7 10 Is 2. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi.3 23. 25 {tom }e zasviri trubata. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja. a ti objasnuvaj Mi. pogledaj s# {to e gordo i smiri go. govorev duri dvapati.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz.2-6 5 38. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi. 18 a koga }e se izvi{i visoko. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja.25 Naum 1.31-34 Is 2. 15 gorite mu prinesuvaat hrana.3 30 Mt 24. .9 1 Mojs 18. koskite negovi .6 27 Er 49.11 63. me|u trski i vo mo~uri{te. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as.11 40 3 21. 18 ete.7 dal. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi.10 19 Er 4.9 31. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni. sega nema da odgovaram.” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve. a ja~inata negova . gromkiot glas na vojvodite i vikot. kade {to ima trup.

25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en. 12 od nozdrite negovi izleguva parea. ne izdr`uva.37 3 38. junaci treperat.26 Lk 1. 17 Koga se podiga. ni kratko kopje. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov. Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi. i }e govoram. ni strela. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen. 14 Vo vratot negov e silata negova. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku. 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata. kako od zovrieno grne ili kotel.17 13 Ps 17. objasni mi go. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at. 7 jakite {titovi negovi .2 4 36. ne izdr`uva ni kopje. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka. izleguvaat ogneni iskri. 23 Ez 32.3-4 Ps 103. slepeni se i ne se razdeluvaat. ispu{ta svetlina. ne mrdaat. i {to }e Te pra{am.velikolepie. 22 Pod nego ima ostri kamewa. vikav jas. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli. 42 .8 Ez 29. 18 Koj me~ }e se dopre do nego. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel. bakarot .kako gnilo drvo. koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as. sosema se gubat od u`as.35 Ps 23. jas go govorev ona {to ne go razbirav. 19 @elezoto za nego e kako slama. za silata negova i telesnata struktura.5 2 30.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena.2 Mt 19. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam. za{to }e ti bide posledna!” Ete. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee. moreto go pretvora vo zovriena mast. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe.2 42. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova.4-5 Ps 89. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. i pred nego u`as se {iri. nade`ta e suetna. 9 eden do drug stojat zbieni.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici.22 Is 50. 24 zad sebe ostava svetla traga.1 36. bezdnata izgleda kako belo runo. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv. a od ustata negova izleguva plamen.21 3 31.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva.812 JOV 24 3. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano. 11 Otkr 9.8 41. 20 Udar od strela nema da go podgoni. 4 Poslu{aj me.

ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5.” 6 Dan 9. i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata. kako slugata Moj Jov.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo.1. 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego.Kerenhapuh.3 od ona {to go ima{e pred toa. otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. za{to samo negovoto lice }e go primam. kako }erkite na Jov.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten. Vildad od [uah i Sofar od Noema. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni. sega.30 4 Mojs 23. i 1 Mojs 25. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina. i napravija kako {to im zapoveda Gospod. 8 Zatoa. o~ite moi Te gledaat.813 JOV 5 2 Mojs 33. 6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki.7 19.7-9 27.2-3 vi porane{ni poznati.12 1.20 10 8. 14 Prvata ja imenuva Jemima.30 13. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok. 16 Po ova. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi. {est iljadi kamili. koga toj se pomoli za prijatelite svoi.18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto. a tretata . kako Mojot sluga Jov. Ps 89. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno. za da ne ve otfrlam. . a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni. vtorata . 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni.” 9 I otidoa Elifaz od Teman.28. iljada ~ifta volovi i iljada magarici.4 8 22. pak. pa jadea so nego 5 Mojs 8. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina.29 Ez 14. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva.Kecija.3 7 6.25 Bog go opravduva Jov I potoa.

koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj. demnat protiv du{ite svoi.32 19 15.11 Prop 1.10 14.Ps 49. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici.20 Sinko.20 15 4. sudot i pravinata.14 5. }e gi umno`i znaewata svoi.8 Prop 9.16 3 2.10 Is 29. 10 13 Is 3.3 Jk 5. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon. 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor. edna torba }e ima za site nas.2 15.6 1.17-18 Is 59. da napravime zaseda za ubistvo. i spored poukite {to gi upatuvaat.1 10.3 78. 11 ako ka`at: „Dojdi so nas.1 12. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja.28 Prop 12. 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo. 5 Ako mudriot slu{a. ne popu{taj. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki.13 za da se poznae mudrosta i poukata. 19 Takvi se pati{tata na sekoj.9 2 7.2 7 2. karakteristi~en za drevniot Istok. 12 `iv da go goltneme. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov.5 7. car izrailski. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat. 3 Car 21.15 9 4.10 16.21 Ez 36. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot.1 Is 32. 8 4. i razumniot }e najde mudri soveti.26 5 9.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica.27 28.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin.9 11.3 Jn 7. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija.10-11 3.33 Jov 28.31-33 Ps 123.4 Ez 17.34 2 Tim 3.18 6 3 Car 10.21 20. da go pre~ekame neporo~niot bez vina.15 17 6. pravosudieto. Cel na knigata 4 2.36 9.12 15. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr. sinko.1 4.9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini. na mladite . 4 Mojs 16.1 6.9 Er 31.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa.9.7 Rim 3.101 16 6.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite.14 16. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj.20 imeto.9 Sir 6. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto.23 27.12 18 8.1 119.8 14 Sir 33. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. za da se razberat izrekite na razumot.29 ni: 5 Mojs 13.24 1 2 Izreki na Solomon. op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e. 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si. kako {to golta pekolot. go kreva glasot svoj po plo{tadite. zadr`i si ja nogata od patekite nivni.2931 20-21 Za mudrosta 8.5 9.znaewe i rasuduvawe. Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva.” 15 Sinko.4 Is 11. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata. 4 da im se dade na prostite razumnost.14 Ps 1. 10 9. da gi napolnime ku}ite na{i so plen.2 Ps 48.1 25. i cel kako onoj {to sleguva vo grob. sin Davidov. . ako te mamat gre{nici. ne odi na pat so niv.18 stveno od Boga doa|a.1 3 Car 5.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz.16 Is 33. {to go zagrabil.37 ta.

od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot.13 12 6.19 Mt 19. }e `ivee bezopasno i spokojno. 25 vie gi otfrlivte moite soveti. pravinata i sekoj dobar pat.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj.30 7 30. koj govori laga. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog. 16 za da te spasi od tu|a `ena. }e me baraat i nema da me najdat. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga. {to se raduvaat. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a.22-23 14. eve. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta. 9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto.24-26 Ps 24. 15 21.8 Ps 124.1-4 32.5 23.9 27 10.19 Jov 4.12 Jov 32.15 32 Er 2. i koi talkaat daleku od praviot pat.11 13 4.44 Kol 2. koga }e ve snajde nevolja i maka.7 Is 55.16 22.22 29 1. za da odat po patot na temninata.6 6 3 Car 3.22 Is 1. 12 za da te spasi od lo{ pat. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel.11 Lk 7. 3 Ps 3.5 Jn 3. 13 od onie. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe.10 2 22.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2. 3 17 .” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto.16 5 1.14 Jov 28.25 Sof 1.12 28.13 Zah 7.4 4. ne zaboravaj ja poukata moja 7.kon pekolot. 14 od onie.2.10 26 3.14 22.16 Ps 81.33 22.15 Er 11. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica. i neporo~nite }e opstanat na nea. ja protegav svojata raka. 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite.3 5.18 8. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas.18 11 4. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga.7 14. i patekite nejzini .17 5 Mojs 6. no jas nema da ~ujam. a vie ne poslu{avte. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost.3 28.11 Mt 11. }e vi gi ka`am zborovite svoi. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata. ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe.15 9 4. 7.8 14 10.41 Jov 27.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2. 18 Domot nejzin vodi kon smrt.815 IZREKI 22 3. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot.1 4.8 Jk 1. ne pla{ej}i se od zloto. i gi za~uva{ vo sebesi. razumot }e te ~uva.26 30 3.11 Ps 80. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata. od ~ovek. 33 no koj mene me slu{a. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie. koi se voshituvaat na rasipanost. i zlo kako vior }e mine nad vas.19-20 31 5.3 Mt 13. i verolomnite .1 3.9 Jn 7.18 Is 1.iskoreneti od nea. 15 ~ii pati{ta se krivi. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani.4 4 3.19 21.23 Er 11.11 Mih 3.5 Ps 83.10 1. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi.5 33 3.3 23 Is 11.8 Er 6.12 66.12-13 2 16 6.34 Ps 2.6 6. 6 Za{to Gospod dava mudrost.4 Sinko. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov. koja gi zasladuva zborovite svoi. no nikoj ne ja zabele`a. vr{ej}i zlo.34 10 14.24 7.4 8 1 Car 2. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav.15 Joil 3 24 Is 65.5 25 Ps 106.20 28 1 Car 8. 28 Toga{ }e me vikaat. koi Go po~ituvaat. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe.9 Ps 65. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa. 18 godini na `ivot i mir. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.4 Ps 17. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe.24 moi. neznajnici.4 Er 7. 24 Jas vikav.

816 IZREKI 19 5. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite.3.8 Joil 2.2 Is 43. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki. tatkovata pouka i vnimavajte.15 Mudr 7. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi.38 52. i ~ovek. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti.16 8 4. 12 za{to kogo Gospod go saka.10 20 4. so razum gi utvrdi nebesata. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta. ta da se nau~ite na 21 razum.18 22.4 Is 5. Toj im se potsmeva.3 Is 45.17 18 11. {to spe~alil razum.30 13.11 5 Mojs 33. a tvoite presi }e se prelevaat od vino. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski.61 13 8.9 6. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi. i s# {to ti e milo.27-28 Ps 103.19 5 Mojs 26. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe. a na smirenite im dava blagodat.5 11-12 Jov 5. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot.14 vajte ja mojata zapoved.6 6.9 Mt 5. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki.6 5 Mojs 30. a blizok e so pravednikot. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta.4 1 Mojs 2.17 Evr 12. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa. koj ima potreba. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta.18 12.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8.9 Otkr 2. i kako edinec omilen na majka mi.5 12 5 Mojs 8.19 23. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 .28 Jov 36. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav.10 9. 34 Nad onie {to se podigruvaat. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina.11 Jov 28. i bla`eni se. 2 za{to dobar dar vi daruvam. {to ja pridobivaat. 21 13 16 3. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj.22 9.24 20 1 Mojs 7. ne osta.4 Ps 111. a bezumnite . otkolku riznici so srebro i zlato.1 2 Kor 3.16 119. koga ne ti napravil nikakvo zlo.23 Tov 12. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{.7 Ps 118. 16a) od ustata $ izleguva pravda. 9 2 Mojs 23.8 Er 17.13 Otkr 3. nitu od napad.5 19 8.16 Jov 28.5 22 5 Mojs 28.7 5 22. i lek za tvoite koski.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot. 24 Koga }e legne{ da spie{.21 Er 9.11 Slu{ajte ja.165 4 8.28 10 5 Mojs 28. zapazi ja mudrosta i razumot.32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno. koj se zdobil so mudrost. 4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe. ne mo`e da se sporedi so nea. nego i go kara. 14 podobro e da ja dobieme nea.13 1 Let 28. sonot }e ti bide prijaten. i nogata tvoja nema da se sopne. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj.3 17 16. i site pateki nejzini se spokojni.30 Ps 36.sram. deca.11 10.5 Judita 8. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.6 Jov 28. sinko. 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak.23 Mal 3. a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata. 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum.35 1 Car 2.9 2 3. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot.32-26 Sir 25.22 5 Mojs 6. koj doa|a od bezbo`nicite. 11 Ne zanemaruvaj ja. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego.5 2 Mojs 20. i koga }e zaspie{.3 14.26 Ps 110.165 15 8. 35 Mudrite }e nasledat slava.18 3 1.28 6 16.21 7.10 Lk 2. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot. zakon i milost nosi na jazikot. i oblacite pu{taat rosa.21 8.28 Rim 12.11 14 8.12 15. onie koi ja zapazuvaat.52 Rim 12.19 3. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi.63 Ps 36.24 Ps 36.13 16.24 21 10. 7 Ne smetaj se za mudrec. nema da se pla{i{.16 Ps 118. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe. koga toj so doverba `ivee kaj tebe.16 4.4. kaznata od Gospod. Gospod go ~uva mudriot Sinko.19 16.1 4.27 Ps 90.2 8.

20 Ps 24.2 Jov 8. i ako potr~a{. .16 26 1 Car 2.9 4.22 8.6 14 1.13 Ps 90. ni levo. i primi gi zborovite moi. . od {to }e se sopnat. i taa }e te vozdigne.2 3 Mojs 18. ako ne napravat zlo.23 28 3 Mojs 19. bidej}i taa e tvojot `ivot.5 Jov 5. 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj. 13 Dr`i se zdravo za poukata.14 9 1. 16 za{to tie ne zaspivaat. nozete tvoi nema da se sopnat. 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina.14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena.21 1 Ptr 3.22 21. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin. {to e za pazewe. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli. ako ja pregrne{.10 7 23. 35 14.17 34 Jk 4. najmnogu ~uvaj go srceto svoe.22 Jn 6.18 11 1 Car 12.13 5 Mojs 24.18 28.14 24.817 IZREKI 22 1. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja. ne ostavaj ja. 6 Ne ostavaj ja.4 4. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol.i taa }e te ~uva. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva.6.12 10. 20 10 4 3. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. i son ne gi fa}a. sinko.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot.3 2 3.15 Sir 4.22 Ps 3. i zdravje za celoto telo negovo.2 30 26. taa }e te proslavi.2 23 4.35 16.7 14.9 Is 5. nema da se izmori{. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina.9 Sir 6. 12 Ako odi{.14 14. ne odi po nego. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta. duri ne nastane den.1 12 3.18. taa e nerazumna. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi.1 15 3.8 2. 11 za da ofka{ otposle. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi. pati{tata nejzini se nepostojani. za{to od nego se izvorite na `ivotot. 23 Od s#.4 13 3.3 8 24.20 1 Ptr 4. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta.8 32 11.24 31 4.i taa }e se gri`i za tebe.31 Ps 1.2 Ps 88.10 6 2 Sol 2. 8 Visoko ceni ja.7 16. stapkite nejzini vodat do pekolot. pazi ja.5 Jov 22.14 Jov 29.11 5 Mojs 11. Cvrsto odnesuvawe Sinko.9 Jov 11. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i. 15 ostavi go. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir.28 Mal 2. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti.22 25 Ps 90. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila. 27 Ne skr{nuvaj ni desno.31 29 6. 26 Proveri ja patekata so nozete svoi. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec.7 Gal 6.5 28.1 5 Mojs 32.36 Jk 5.47 5 Zdobivaj se so mudrost.1 Ps 36.5 .19 3 1 Let 22. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`. . koja sveti s# pove}e i pove}e.27 63.33 6. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. pridobivaj razum. 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot.22 10 2.7 16. ostri kako me~ so dve se~iva.6 1 Ptr 5. te vodam po pravi pateki. 7 Zatoa sega.1 3. sakaj ja.1 1.87 24 1. a levite se rasipani. otstrani se od nego i zaobikoli go.9 Sir 6.15 3.17 Rim 12. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.10 4. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4. so velikolepna kruna }e te dari.12 121.21 5 Mojs 32.1 7. ako ne dovedat nekogo do pad. sinko.9 27 Rim 13.30 119. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe.23 Ps 17. tie ne znaat.63 33 12.

7 Amos 2. kakva pofalna rabota izvr{uva. vodnite potoci .22.24 22. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi.21 10 Sir 9. ni nastojnik. a ne i na tu|inci. `etvata tvoja }e dojde kako izvor.20 22.duri sedum. 13 namignuva so o~ite. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar.7 17 Is 5.33 15 Is 36.21 Ps 118.14 Ps 54. 6 15 3 2.13 17 4 Mojs 20.45 24 6. nitu zapovednik.16 4 Sir 9.1 13 1. 20 i zo{to ti e. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme.7. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva.15 5 Mojs 5. 8v) Iako po silata e slaba.1-9 5 2. i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva.1 7.25. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme. 18 srce {to kroi lo{i planovi. ne bide{ mrzliv. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar.2 Ps 111. jazik la`liv i race. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata.13 11 7.1-6 26 5. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja.12 10.6 11. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja.22 28.13 Is 59.5 Prop 9.12 Mt 6. i nema{tijata tvoja kako razbojnik.i ne }e ima lek za nego. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi. 3 Zatoa napravi.16 16 Er 14.14 5.9-10 Er 23. mrzliv~e. see razdori. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si.10 12.21 Mal 2. {to izvira od tvojot kladenec.6 Lk 15.14 7 7.35 6 30.9 Is 9.21 Pesna 4.19 21.3 Mt 5.3 12 1.1. 11a) Ako pak. 16 9 Sir 23. za da se izbavi{. i onoj. 18 5 Mojs 24.17 Dan 12. koi Gospod gi mrazi . 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast.5 Evr 12. faten si so zborovite na svojata usta. i Toj gi gleda site pateki negovi.8 Jov 15.9 . ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug. noze. 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta.17 8 7.1 4.22 5 Mojs 2. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e. malku }e podreme{.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete.27 19 2. koj izmisluva lagi.21 7.5 15. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata. po mudrosta e po~ituvana.20 3 Ptr 2. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik.8.102 20 2. govori so nozete.128 14 6.prequbnica 20 Sinko. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko.4 Jov 11. naedna{ }e bide sotren .8 119.29 12.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav. mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija.32 19.32 28.5 22. 9 Do koga. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod. {to prolevaat nevina krv. Nea site ja sakaat i taa e slavna. sinko eve {to. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj.22 12.11 18 6. {to see razdor me|u bra}a. 7 Taa nema nitu na~alnik.20 7. a skudnosta }e izbega daleku od tebe. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano.1 5. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga.5 Is 62. i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en. dava znaci so prstite.po plo{tadite.22-23 31. vrzi gi okolu vratot svoj.818 IZREKI 16 Mih 2.16 5.1 Ps 35.18 7.24 Ps 118. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go.29-30 25 3.25 21 3. koi brzo tr~aat kon zlo. 2 3.21 Ps 5.1 22 3.23 13. sinko.34 Lk 6. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost.18 23 Mt 12.17 Predupreduvawe do `ena .16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa.23 Jn 11. 19 la`en svedok.28 27 1.

4.5 23.13-16 30. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe. 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb.12 27-28 Os 7. i vo denot na odmazdata svoja . i }e `ivee{.20 24.7 3.30-34 26.16-23 Ez 16.27 19. 18 dojdi. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat. so podmolno srce. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat. so raznobojni platna egipetski.19 5 2.i nare~i go razumot tvoj rodnina. za da te pobaram. onoj {to }e se dopre do nea.25 2 4. 17 legloto svoe go poprskav so smirna.40-44 20 1.3 2 Kor 3.22 Is 58.8 7. 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena. koga e gladen. 11-19 12-15 11.16 12. 15 zatoa i izlegov da te presretnam. 31 ako go fatat. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel. 32 Koj.26-27 27.24 6-9 Sir 30. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” .13 23.20 16.16 5.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko. 6 Ete. }e razgovaraat so tebe. 33 biewe i sram }e najde toj.3 4 Mudr 8.17 20 2. }e te ~uvaat.819 IZREKI 19 Pesna 2.1 2.2 21.17 Mt 5. si ja pogubuva du{ata svoja.31-32 26 1 Mojs 38. 3 Vrzi gi na prstite svoi.10-14 7 14-20 Ez 23.25 22. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata. 7 i vidov me|u neiskusnite. 22 3. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe.1 6.3 17. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. od laskav jazik na tu|a.13 Sir 8.15 59. pazi gi zborovite moi.15 17. 22 Toj vedna{ trgna po nea.4 29-35 Sir 9.3 6. a poukata . 23 za{to zapovedta e svetilo.18 20. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja.na istrel. i da ne te vovle~e so trepkite svoi. niz mojata re{etka. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci. de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj.svetlina.113 16-19 1.4 Is 1.3. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e.19 16.16 5.26 12.9 Ps 34. vr{i prequba so prequbnica.pat kon `ivotot.3 @ena . 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot.28 21 15. go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a.10 3 3. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi. pazi go i u~eweto moe. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e. vo no}nata temnina i vo mrakot.17 23 Jov 4.3 6. onoj {to go pravi toa. }e si dojde doma kon polnata mese~ina. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi.21 36.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e.5 25 2 Mojs 20.13 7. tie }e te rakovodat. }e se nasladuvame so qubovta duri do zori. kako {to vol odi na kolewe i kako elen . 2-18 Sir 4.16 5. toj pla}a sedumpati pove}e. kako zenicata na o~ite svoi. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e.4 22 Koga trgnuva{. i te najdov. so mekata usta svoja go ovladea.4 5 Mojs 32.27 17.16 22.24 7.1-5 11. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot. koga legne{ da spie{. 11 zborliva i neskrotliva.5 4.9 19. koja zboruva prijatno. 20 edna }esa srebro zede so sebe. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot.24 20.3 .4 15. 10-13 Is 3.24 13. go dava celiot svoj imot.5 7. ako krade za da si ja nasiti du{ata. 24 I zatoa. vo presret mu doa|a `ena. 10 I ete.19 18. nema da ostane bez vina.9 19. a koga }e se razbudi{.27 24 2. sinko. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe.21 24. 9-12 21 3.3 22 1. nakontena kako bludnica. 2 Pazi gi zapovedite moi. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa. aloj i dar~in. dobriot sovet . da ne talka po patekite nejzini. pak.13 21. dojdi da se raduvame vo miluvawe. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob.20 6. 13 Taa go zgrap~i. 5 za da te pazat od tu|a `ena.20 6-11 10.3 7.23-24 23 10. toj nema um.26 24-27 Sir 26. kako pti~ka {to se frla vo stapica.toj ne }e znae za milost.1 21-23 Prop 7. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj.

22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1. kraj patot. podobro znaewe. i ustata moja }e izre~e pravda. 4-11 Mudr 7.8 Jn 14. 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi. 15 Preku mene carevi caruvaat. pred site Svoi tvorbi. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas. 19 plodovite moi se podobri od zlato. i koi me baraat. . vo niv nema ni podmolnost. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. 34 Bla`en e onoj ~ovek.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata.Otkr 3. nerazumni. koga gi polne{e osnovite na Zemjata. sega poslu{aj me: bla`eni se. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. pred da ja sozdade Zemjata. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata. koga u{te ne postoele izvori. vo mene e silata. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. 22-8. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata. ni lukavstvo.1-3 1. lo{iot pat i podmolnata usta. 10 Primete go u~eweto moe. ne mo`e da se sporedi so nea. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{. nivnite riznici gi polnam.1-6 17 Mt 7. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. }e me najdat. la`livata usta odvratna e za mene. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto. i bezumni. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e. i se raduvav sekoj den. 22-36 24. vikam. ni poliwata. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. otkolku najdobro zlato. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea. koga u{te nemalo bezdni. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. {to se zdobile so znaewe. 20 Jas odam po patot na pravdata. 24 Jas sum se rodila. koj me slu{a. veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme. mudrosta. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . vo po~etokot. {to me sakaat. izobilni so voda.14 ro na onie. sinko.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob. jas sum razum. na blagorazumie.na razum. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. a ne srebro. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot.820 IZREKI 8. 11 za{to mudrosta e podobra od biser. i zapovednici pravda ozakonuvaat. nitu prvite pra{inki na vselenata. kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas. ja mrazi gordosta i visokomernosta. bogatata riznica i pravdata. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata. lu|e. na raskrsnici. Jn 1. 14 Moi se sovetot i pravdata. i od naj~isto zlato. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. i ni{to. jas bev so Nego. 27 Koga Toj go oformuva{e neboto. od ona {to e skapoceno. pred ridovite. 6 Slu{ajte. bidej}i }e govoram va`ni raboti. i mnogumina junaci taa ubila.

3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot.11 24. bezumna i ni{to ne razbira.” 9 3 28. 5 Koj sobira preku letoto.26 28. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven.3 Mt 7. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te. 8 Mudriot po srce prima zapovedi. {to sum go prigotvila. 15-24 15. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a. a pravdata od smrt spasuva. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza. 10 Koj namignuva so o~ite.4 21. a po~ituvaweto na Svetiot e razum. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite. a koj glupavo zboruva .18 Mt 10. koj me na{ol mene.8-9 Mt 6. }e si spe~ali ukor.25 Ps 33. i toj }e bide u{te pomudar. pou~uvaj go mudriot. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod. neka navrati tuka”. }e se sopne.sram. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav.6-9 Mt 22.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite. i }e dobie blagodat od Gospod.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom.20 11 Ez 7. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite.prijaten. 7 22. samiot }e strada{. odi bez strav.25 19.13 2 11. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene.33 6 11. e nerazumen sin. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot.16 .11 12.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik. so racete svoi sobira besplodnost. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. a bezumniot sin e taga na majka si. beda donesuva.821 IZREKI 9.19 13-18 20.24 13.24 9 26. toj pase vetrovi.2 19. a koj gi iskrivuva pati{tata svoi.20 17. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja.17 Ps 7.22-24 Otkr 19. po visokite mesta na gradot. 9 Koj odi vo neporo~nost. na{ol `ivot.1 15. }e pregazi{ tu|a reka. i sokrieniot leb e . 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot. gi goni pticite vo let. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite. i }e ti se dodadat godini na `ivotot.10 17. 15 za da im veli na minuva~ite.propa|a.11 Avak 2. i }e `iveete.6 Prop 7.9 35 Za{to. za da ne te namrazi. 2 gi zakla svoite `rtvi.8 18.26 24.1-14 Lk 14. ne se zadr`uvaj na toa mesto.4 5 6. 12a) Koj se krepi na laga. mudar si za sebesi.33 4 6. a koj spie za vreme na `etva. i ako si lo{.10 10 10.1 10 8 13. nau~i go pravedniot. e razumen sin. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen. 10. }e bide kaznet.1 5 Mojs 4. 6 ostavete ja nerazumnosta. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu. i toj }e go zbogati svoeto znaewe. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva. da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete. 18a) No ti otrgni se. 9 Daj mu sovet na mudriot. koj brbori. a nerazumniot. i koj go razobli~uva ne~estivecot .1-12 Is 25. 12 Ako si mudar. odete po patot na razumot. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija. ja sakaat smrtta.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol.6 Ez 7. jadete go lebot moj i pijte go vinoto. 13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si. 36 a koj gre{i protiv mene. a rakata na rabotliviot zbogatuva.26 Dela 13. i toj }e te zasaka.8. 7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva.

13. uspehot na ne~estiviot . 32 Ustata na pravednikot go poznava blagoprijatnoto. 19 Pri mnogu zboruvawe ne se izbegnuva grevot. no razumniot ~ovek mol~i. a koj go otfrla razobli~uvaweto . 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek.28 Mudr 3.13 .29 26.27 12 14. 17-10. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{. a koj go mrazi davaweto garancija.3 17. {to vr{at bezzakonie.18 23 2.29 22.1 16.10 18 12. 23 Glupaviot so veselba go pravi ona {to e prestapno.29 Mt 5.30 16 11.22 22 1 Mojs 24. Neispravnite merila se odvratni pred Gospod. 25 Kako {to viorot minuva.3 15 18. ustata na ne~estivite . a srceto na ne~estivite .3 18. a lukavstvoto na podmolnite }e gi pogubi. a mesto nego vo nea pa|a ne~estiviot. toa }e go snajde. a pravednicite se spasuvaat so znaewe.18 18. no mudrosta e so smirenite.9 1 Kor 13.2. 5 Pravdata na neporo~niot go izramnuva negoviot pat. a qubovta gi pokriva site grevovi.11 20. a bezzakonicite }e bidat uloveni od svoeto bezzakonie. 18 Koj krie omraza.razvratnoto. a za grbot na glupaviot . narodot propa|a.20 12 Omrazata predizvikuva razdori.zbogatuva.4 Jk 5. a koj {iri kleveti. 10 Koga pravednicite `iveat vo blagosostojba. taka i ne~estiviot }e is~ezne.12 13 19. a preku ustata na ne~estivite se razru{uva.16 26. 20 Jazikot na pravedniot e odbrano srebro. a propast za bednite e nivnata siroma{tija. a propast za onie.35 5 Mojs 8. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba. a `estokiot po srce go ru{i teloto svoe.7 31 12.16 Sir 9. 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot. 31 Od ustata na pravednikot te~e mudrost.7. toj e na patot kon `ivotot.21 8 21. 16 Dobrata `ena spe~aluva slava.10 3 Mojs 19.14 13.12.14 15. 28 O~ekuvaweto na pravednicite e radost. 13 Koj odi da ozboruva. 17 Milosrdniot ~ovek si pravi dobro na du{ata svoja. zlo si donesuva.18 6 13. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat. izdava tajna. ima la`liva usta.18 20 24.6 4 10. 22 Blagoslovot Gospodov . 21 Ustata na pravedniot pou~uva mnozina. gradot se raduva.5 26 15. a na razumniot ~ovek mudrosta mu e svojstvena.7 32 15.19 Sof 1.23 19 13.24-25 10 29. a pravednikot e vrz ve~ni osnovi. 14 Mudrite go ~uvaat znaeweto.12 29.35-36 17 6. 11 So blagoslovot na pravednite gradot se izdiga.2 5 3. 9 Licemerniot go pogubuva so usta bli`niot svoj. i o~ekuvaweto na bezzakonicite zaginuva.19 26.2 25.2 Ez 7. a pravdata }e spasi od smrt.20 9 16. a rabotliviot ~ovek se zdobiva so bogatstvo. a `elbata na pravednicite }e se ispolni. a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata. 4 Bogatstvoto nema da pomogne vo denot na gnevot.34 28. 14 Kade {to nema vodstvo.19 13.822 IZREKI 12 17. nastanuva veselba.kon grev. a nade`ta na ne~estivite }e zagine. 15 Koj se zastapuva za drug.s# gubi. a t