VTORA KNIGA EZDRA

Voved Knigata zapo~nuva so deskripcija na poslednite godini od postoeweto na Judejskoto carstvo, urivaweto na hramot, padot na Erusalim i zamiuvawe vo Vavilonskoto ropstvo. No, glavnata cel na bogovdahnoveniot pisatel e da go opi{e vra}aweto od ropstvoto i povtornoto podignuvawe na hramot, kako i obidite za celosno obnovuvawe na verskiot i op{estveniot `ivot na evreite, prevodeni od nivnite voda~i Zorovovavel i Ezdra. Vostanovuvawe bogoslu`enie i praznuvawe na Pashata Jo{ija mu napravi Pasha na svojot Gospod vo Erusalim, go zakla pashalnoto jagne vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec 2 i postavija vo hramot Gospodov na smeni sve{tenici vo ode`di. 3 I im ka`a na levitite, sve{tenoslu`iteli Izrailevi: „Osvetete se pred Gospod, za da go postavite svetiot Gospodov kov~eg vo hramot, {to go izgradi car Solomon, sinot na David. Nema za{to da go nosite na ramenici. 4 Slu`ete Mu sega na Gospod, va{iot Bog, i gri`ete se za narodot Negov, Izrail, podgotvete se po va{ite rodovi i plemiwa, spored naredbata na David, carot Izrailev, i spored veli~estvenosta na sinot negov Solomon; 5 i otkako }e zastanete vo svetili{teto, spored rodovite svoi levitski, rasporedete gi pred bra}ata svoi, potomcite na Izrail, 6 zakolete go spored ustavot pashalnoto jagne, prigotvete `rtvi za bra}ata svoi i napravete Pasha spored zapovedta Gospodova, dadena na Mojsej.” 7 Jo{ija mu podari na narodot, {to se najde tamu, trieset iljadi jagniwa i kozli i tri iljadi telci; toa be{e dadeno od carskite stada, kako {to toj mu be{e vetil na narodot, sve{tenicite i levitite. 8 Helkija, Zaharija i Isiil, na~alnici na hramot, im dadoa na sve{tenicite za Pasha dve iljadi i {estotini ovci i trista vola. 9 A Jehonija, [emaja, negoviot brat Natanail, Ha{avija, Ohiil i Joram, iljadana~alnici, im dadoa na levitite za Pasha pet iljadi ovci i sedumstotini vola. 10 Eve kako se odr`uva{e sve~enosta: Sve{tenicite i levitite stoeja blagolepno, po pokolenija i spored predimstvoto na rodot, 11 dr`ej}i beskvasnici pred narodot, 12 za da Mu prinesuvaat `rtvi na Gospod, onaka kako {to e zapovedano vo Mojseevata kniga. Toa se odviva{e rano izutrina. 13 Potoa go ispekoa pashalnoto jagne na ogan, kako {to be{e redot, a `rtvite gi zgotvija vo bakarni sadovi i kotli so prijaten miris, i gi prinesoa pred siot narod. 14 A potoa zgotvija za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. Za{to sve{tenicite prinesuvaa loj do docna, a levitite poradi toa gotvea za sebesi i za svoite bra}a sve{tenici, potomcite Aronovi. 15 A sve{tenopeja~ite, potomcite na Asaf, bea na mestata svoi, spored naredbite na David, i Asaf, i Zaharija, i Edinus, koi bea zastapnici na carot. 16 I ~uvarite na portite ne smeeja da ja napu{tat svojata slu`ba, pa zatoa gotvea za niv bra}ata nivni, levitite. I vo toj den se izvr{i s#, {to se odnesuva{e do obredot na prinesuvaweto `rtvi na Gospod pri odr`uvaweto na

1

531
VTORA KNIGA EZDRA
Pashata, prineseni sepalenici vrz Gospodoviot `rtvenik, spored zapovedta na carot Jo{ija. 17 I potomcite Izrailevi, {to se nao|aa vo toa vreme tamu, ja slavea Pashata i - praznikot Beskvasnici sedum dena. 18 Takva Pasha ne be{e praznuvana vo Izrail od vremeto na prorokot Samoil. 19 I nieden od site Izrailski carevi ne napravil takva Pasha, kakva {to napravi Jo{ija, zaedno so sve{tenicite, levitite, Judejcite i site Izrailci, {to se nao|aa toga{ vo Erusalim. 20 Taa Pasha be{e praznuvana vo osumnaesettata godina od caruvaweto na Jo{ija. 21 I delata Jo{ievi bea upraveni kon vistinski pat pred Gospod, za{to negovoto srce be{e polno so blago~estivost. Vojnata so Egipet i smrtta na Jo{ija 22 A ona {to be{e stanalo vo negovo vreme, odnosno za onie, {to gre{ea i postapuvaa ne~estivo so Gospod pove}e od sekoj narod i carstvo, i kako tie svesno Go oskrbuvaa, i kako zborovite Gospodovi se krenaa protiv Izrail, zapi{ano e vo porane{nite letopisi. 23 Po site ovie dela na Jo{ija, se slu~i, faraonot, carot egipetski, da otide da vojuva vo Harkamis kaj Eufrat, i Jo{ija mu izleze vo presret. 24 Egipetskiot car isprati da mu ka`at: „[to ima me|u mene i tebe, care judejski? 25 Ne sum ispraten protiv tebe od Gospod Bog; mojata vojna e na Eufrat, i sega Gospod e so mene i Gospod me pottiknuva; otstapi i nemoj da Mu se protivstavuva{ na Gospod.” 26 No Jo{ija ne se vrati vo kolata svoja, tuku re{i da vojuva so nego, a da ne gi poslu{a zborovite na prorokot Eremija od ustata Gospodova. 27 I vleze protiv nego vo bitka na poleto Megido. I se sobraa na~alnicite kaj carot Jo{ija.
28 Toga{ carot im re~e na slugite svoi: „Izvedete me od bojnoto pole, za{to sum iznemo{ten.” I slugite vedna{ go izvedoa od strojot. 29 Toj se ka~i na vtorata kola svoja i, otkako se vrati vo Erusalim, umre, i go pogrebaa vo grobnicata na negovite predci. 30 I pla~ea za Jo{ija po cela Judeja, pla~e{e za Jo{ija i prorokot Eremija, i na~alnicite so `enite svoi go oplakuvaa i do denes. I toa be{e odredeno sekoga{ da mu se slu~uva na celiot rod Izrailev. 31 Toa e zapi{ano vo letopisite na judejskite carevi, kako i ona {to go izvr{i Jo{ija, i slavata negova, i kako toj go razbira{e zakonot Gospodov; a porane{nite negovi dela i onie, {to se spomnuvaat sega, se opi{ani vo knigata na carevite izrailski i judejski.

Naslednicite na Jo{ija i urivawe na hramot i na Erusalim 32 I narodot go zede Jehonija, sinot Jo{iev, ta go postavi za car namesto tatko mu Jo{ija, koga be{e na dvaeset i tri godini. 33 Toj caruva{e vo Judeja i Erusalim tri meseci, i nego go sobori egipetskiot car, za da ne caruva vo Erusalim. 34 I mu nalo`i na narodot sto talanti srebro i eden talant zlato. 35 Potoa go postavi egipetskiot car bratot negov Joakim za car na Judeja i Erusalim. 36 I gi vrza golemcite, a bratot negov Zarij go odvede vo Egipet. 37 A Joakim be{e na dvaeset i pet godini, koga stana car nad Judeja i Erusalim, i prave{e zlo pred Gospod. 38 Protiv nego izleze vavilonskiot car, go okova vo bakarni verigi i go odvede vo Vavilon. 39 I otkako zede nekoi od sve{tenite sadovi Gospodovi, Navuhodonosor gi prenese i gi postavi vo svoeto svetili{te vo Vavilon. 40 Raskazite za nego i za negovata rasipanost i ne~esnost se zapi{ani vo knigata na carskite letopisi.

532
VTORA KNIGA EZDRA
41 A mesto nego stana car sinot negov Joakim; toj be{e na osumnaeset godini koga go postavija za car. 42 Toj caruva{e vo Erusalim tri meseci i deset dena i prave{e zlo pred Gospod. 43 Po edna godina Navuhodonosor isprati po nego, ta go odnesoa vo Vavilon zaedno so sve{tenite sadovi Gospodovi, 44 a za car na Judeja i Erusalim go postavi Sedekija, koj be{e na dvaeset i edna godina. Toj caruva{e edinaeset godini. 45 I toj prave{e zlo pred Gospod, ne slu{aj}i gi zborovite ka`ani preku prorokot Eremija od Gospodovata usta. 46 I bidej}i be{e vrzan od carot Navuhodonosor so kletva vo imeto Gospodovo, toj ja naru{i kletvata, se odmetna, i stana uporen i `estokosrde~en, gi pogazi zakonite na Gospod, Bog Izrailev. 47 Isto taka i stare{inite narodni i sve{tenicite postapija mnogu ne~esno, nadminuvaj}i gi so site ne~istotii site neznabo{ci, i go oskvernija osveteniot hram Gospodov vo Erusalim. 48 A Bog na tatkovcite nivni im isprati svoj glasnik, povikuvaj}i gi nazad, za{to saka{e da gi po{tedi i niv i svoeto `iveali{te; 53 i seta velelepnost ja pretvorija vo urnatini; a izbeganite, pak, od me~, gi odvedoa vo Vavilon. 54 I tie mu bea robovi nemu i na potomcite negovi s# do vladeeweto na Persijcite. Taka se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 55 koj re~e: „Dodeka zemjata ne gi otpraznuva svoite saboti, za seto vreme na zapustuvaweto svoe, vo tekot na sedumdeset godini, taa }e sabotni~i.”

Ukaz na carot Kir za obnovuvawe na hramot Vo prvata godina od caruvaweto na Kir nad Persija, za da se ispolni zborot Gospodov od ustata na Eremija, 2 Gospod go vdahnovi persiskiot car Kir, i toj razglasi po celoto carstvo svoe usno i pismeno: „Vaka veli Kir, carot persiski: Gospod Izrailev, Gospod na Viso~inite me postavi za car nad svetot i mi zapoveda da Mu izgradam dom vo Erusalim, {to e vo Judeja. 3 Ako ima nekoj me|u vas, koj e od Negoviot narod, neka bide negoviot Gospod so nego, i neka odi vo Erusalim, {to e vo Judeja, da Mu gradi dom na Gospod Izrailev ,Toj e Gospod, Koj `ivee vo Erusalim. 4 I sekomu od vas, kade i da `ivee, neka mu pomognat `itelite od negovoto rodno mesto so zlato i srebro, podaruvaj}i kowi i dobitok i drugi veteni prinosi za hramot Gospodov vo Erusalim.” Vra}awe na plenicite i zaplenetite sadovi od hramot Se krenaa stare{inite na rodovite od Judinoto i Venijaminovoto pleme, i sve{tenicite, i levitite, i site, ~ij duh go pottiknaa Gospod, da odat i da go gradat domot Gospodov vo Erusalim; 6 a onie {to `iveeja vo sosedstvoto so niv, im pomagaa vo s#: so srebro i zlato, so kowi i dobitok i so mnogu zavetni darovi prineseni od onie, ~ij duh be{e pottiknat. 7 I carot Kir gi iznese sve{tenite sadovi Gospodovi, koi Navuhodonosor
5

2

Urivawe na hramot i na Erusalim 49 no tie im se smeeja na negovite glasnici, i sekoga{ koga Gospod im govore{e, tie im se podsmevaa na prorocite Negovi. I Toj se razgnevi na narodot Svoj poradi ne~esnosta, pa im zapoveda na haldejskite carevi da se krenat protiv niv. 50 Tie ja sotrea so me~ mladinata nivna okolu nivniot svet hram, i ne gi po{tedija ni mladi~ite, ni devicite, ni staro, ni mlado, tuku site bea predadeni vo nivni race. 51 Gi zedoa site sve{teni sadovi Gospodovi, mali i golemi, i sadovite od Gospodoviot kov~eg i carskite riznici, i gi odnesoa vo Vavilon. 52 i go zapalija Gospodoviot dom i gi razru{ija yidovite erusalimski, a kulite negovi so ogan gi izgorea;

533
VTORA KNIGA EZDRA
gi be{e prenel od Erusalim i postavil vo svoeto svetili{te. 8 A otkako gi iznese Kir, carot persiski, mu gi predade na Mitridat, svojot rizni~ar, pa preku nego mu bea predadeni na Sasavasar, knez judejski. 9 Nivniot broj be{e: izlivki zlatni - iljada, izlivki srebreni - iljada, srebreni kadilnici - dvaeset i devet, 10 zlatni ~a{i - trieset, srebreni dve iljadi ~etiristotini i deset, i drugi sadovi - iljada. 11 Site preneseni sadovi, srebreni i zlatni, bea pet iljadi ~etiristotini {eeset i devet. Sasavasar s# donese nazad vo Erusalim zaedno so lu|eto {to bea vo zarobeni{tvo vo Vavilon. 12 A za vreme na vladeeweto na persiskiot car Artakserks, Bi{lam i Mitridat, Tavelij i Raum, Veelteem i pisarot [im{aj i drugi, {to se bea dogovorile so niv, a `iveeja vo Samarija i na drugi mesta, mu go napi{aa slednoto pismo: 13 „Do carot-gospodar Artakserks, tvoite slugi Raum, letopisec, i [im{aj, pisar, i drugi od nivniot sovet, i sudiite, {to se vo Kele–Sirija i Fenikija, 14 neka mu bide sega poznato na carotgospodar deka Judejcite koi trgnaa od kaj vas za kaj nas, do{le vo Erusalim, i go gradat toj buntoven i poro~en grad, mu ureduvaat plo{tadi, gi obnovuvaat yidi{tata i polagaat temeli na hramot. 15 I taka, ako toj grad se izgradi, i ako mu gi dovr{at yidovite, toga{ ne samo {to nema da se soglasat da pla}aat danok, tuku i }e se krenat protiv carevite. 16 I bidej}i ve}e po~na gradeweto na hramot, smetavme deka e dobro da ne go premol~ime toa, tuku da mu javime na carot-gospodar, ako ti se ~ini deka e pametno da pogledne{ vo zapisite na tvoite predci. 17 ]e najde{ {to e zapi{ano za toa vo letopisnite knigi i }e doznae{ deka ovoj grad bil odmetnik i im sozdaval nevolji na carevite i gradovite, a Judejcite - odmetnici, ve~no pravele zagovori vo nego. Zatoa i bil opusto{en ovoj grad. 18 I taka te izvestuvame sega caregospodare deka, ako se izgradi ovoj grad i se obnovat yidi{tata negovi, za tebe nema da ima premin kon Kele–Sirija i Fenikija.” Pismoto na Artakserks za zabrana na povtornata izgradba na hramot Toga{ carot im isprati pismen odgovor na letopisecot Raum, na Veelteem i na pisarot [im{aj i na drugite, {to se bea dogovorile so niv i koi `iveeja vo Samarija, Sirija i Fenikija, so slednava sodr`ina: 20 „Go pro~itav pismoto {to mi go isprativte, 21 i zapovedav da se pregledaat knigite; i se poka`a deka ovoj grad odamna se bori protiv carevite, i lu|eto vo nego krevaat vostanija i vodat vojni, 22 i deka imalo vo Erusalim silni i mo}ni carevi, koi vladeele i sobirale danok od Kele–Sirija i Fenikija. 23 Zatoa im zapovedav sega da im zabranat na tie lu|e da go gradat toj grad, 24 i da se vnimava, ni{to pove}e da ne se gradi, taka {to delata na zlonamernite nema da mo`at pove}e da gi obespokojuvaat carevite. 25 Otkako go pro~itaa pismoto od carot Artakserks, Raum i pisarot [im{aj i dogovorenite so niv brzo trgnaa za Erusalim so kowica i so golem broj vooru`eni od narodot, i po~naa da gi spre~uvaat onie {to gradea. 26 Taka se zapre gradbata na erusalimskiot hram do vtorata godina od caruvaweto na Darij, persiskiot car. Na gozba Carot Darij im priredi golema gozba na svoite podanici, na svoite doma{ni i na site golemci od Midija i Persija, 2 i na site satrapi, voeni na~alnici i na~alnici na zemjite koi mu bea pot~ineti, od Indija pa s# do Etiopija, vo sto dvaeset i sedum satrapii.
19

3

534
VTORA KNIGA EZDRA
3 Pa jadea, pieja, se nasitija i se razotidoa; a carot Darij otide vo spalnata svoja, zaspa i povtorno se razbudi.

Odgovorot na prviot telohranitel „O ma`i, kolku e silno vinoto! Toa doveduva do pomra~uvawe na umot na site, {to go pijat; 19 i toa go izedna~uva umot na carot i na siromaviot, na robot i slobodniot, na bedniot i bogatiot; 20 toa pretvora sekoj um vo radost i veselba, pa ~ovek zaborava sekakva `alost i sekakov dolg, 21 i site srca gi pravi bogati, taka {to nikoj ne misli ni za carot, ni za satrapot, a sekogo go prinuduva da govori za svoite talanti. 22 Koga }e se napijat, go zaboravaat prijatelstvoto kon prijatelite i bra}ata, pa vedna{ vadat no`, 23 a koga }e otreznat od vinoto, ne pomnat {to pravele. 24 O ma`i, neli e od s# najsilno vinoto, {tom tera na takvi postapki?” I otkako go ka`a toa, molkna. Odgovor na vtoriot telohranitel Po~na da govori vtoriot, {to be{e rekol za silata na carot. Toj re~e: 2 „O ma`i, neli se silni lu|eto, koga vladeat so zemjata i moreto i so s# {to e vo niv? 3 No carot gi nadminuva, vladee nad niv i im zapoveda, i vo s#, {to i da im ka`e, tie mu se pokoruvaat. 4 Ako ka`e da se sprotivstavat eden protiv drug, tie go izvr{uvaat toa; ako gi isprati protiv neprijateli, tie odat i soboruvaat planini, karpi i kuli, 5 i ubivaat i se ubivani, no ne go pogazuvaat carskiot zbor; ako pobedat, pak, mu donesuvaat na carot s# {to }e zaplenat, i s# drugo. 6 I onie, {to ne odat vo vojna i ne se borat, a ja rabotat zemjata, po seidbata, otkako }e ja soberat `etvata, i tie mu nosat na carot 7 i, prinuduvaj}i se eden so drug, mu prinesuvaat danok na carot. 8 Toj e samo eden; ako ka`e da se ubiva - ubivaat; }e re~e li da se prosti pro{tevaat; }e ka`e li da se borat - se borat;
18

Zagado~no pra{awe Vo toa vreme trite mladi telohraniteli, {to go pazea carot, si rekoa eden na drug: 5 „Sekoj od nas neka ka`e {to e najsilno od s#? I ~ij odgovor }e bide poumen od drugite, nemu carot Darij }e mu dade golemi podaroci i golema nagrada, 6 i toj }e bide oble~en vo purpurna nametka, }e pie od zlatni sadovi, }e spie na zlato, }e se vozi vo kola, vozena od kowi so zlatni uzdi, }e nosi na glavata prevrska od vison i ogrlica na vratot, 7 }e sedi vtor po Darij poradi svojata mudrost i }e se narekuva rodnina na Darij.” 8 I vedna{, otkako go napi{a sekoj svojot odgovor, go zape~atija i go stavija pod pernicata na carot Darij, velej}i: 9 ” Koga }e stane carot, }e mu go dadat napi{anoto, i za kogo }e re~e carot i trojcata persiski golemci deka ima najmudar odgovor, nemu }e mu se dodeli pobeda, kako {to e napi{ano.” 10 Eden napi{a: „Od s# najsilno e vinoto.” 11 Vtoriot napi{a: „Najsilen e carot.” 12 Tretiot napi{a: „@enite se najsilni, no nad s# odnesuva pobeda vistinata.” 13 I ete, koga stana carot, mu go podadoa napi{anoto, i toj go pro~ita. 14 I naredi da gi povikaat site persiski i midiski golemci, site satrapi, voeni na~alnici i sovetnici, 15 pa sednaa vo palatata za sovetuvawe, i go pro~itaa pred niv napi{anoto. 16 Toga{ re~e: „Povikajte gi tie mladi~i, pa neka gi objasnat ovie svoi zborovi.” Gi povikaa i tie vlegoa. 17 Carot im re~e: „Objasnete ni go napi{anoto.” - Po~na prviot, koj govore{e za silata na vinoto, i vaka re~e:
4

4

535
VTORA KNIGA EZDRA
9 }e ka`e li da se opusto{uva - opusto{uvaat; }e ka`e li da se gradi - gradat; }e ka`e li da se ise~e - se~at; }e ka`e li da se nasadi - nasaduvaat; 10 i siot narod negov i vojskata negova nemu mu se pokoruva. 11 Osven toa, toj sedi na trpezata, jade, pie i spie, a tie vnimavaat okolu nego, i nikoj ne mo`e da se oddale~i i da gi gleda svoite raboti, i ne smeat da mu bidat neposlu{ni. 12 O ma`i, neli e od site raboti najsilen carot, koga taka mu se pokoruvaat?” - I zamol~a. 13 Tretiot, pak, koj be{e rekol za `enite i za vistinata, - toj be{e Zorovavel, - i po~na da govori: 24 lav sretnuva i vo temnina talka; no ako ukrade, odvle~e ili ograbi ne{to, $ go nosi na sakanata svoja. 25 I ~ovekot pove}e ja saka `enata svoja, otkolku tatkoto i majkata. 26 Mnogumina poluduvale poradi `eni i stanuvale robovi preku niv. 27 Mnogumina zaginale i propadnale i zgre{ile poradi `eni. 28 Zar sega nema da mi poveruvate? Neli e golem carot so vlasta svoja? Neli site zemji se pla{at da se doprat do nego? 29 Jas go vidov nego i Apama, carevata nalo`nica, }erkata na slavniot Vartak, kako sedi desno od carot; 30 taa ja simnuva{e krunata od glavata na carot i si ja stava{e, a so levata raka go udira{e carot po obrazot. 31 I pokraj seto toa carot ja gleda{e so otvorena usta: ako taa mu se nasmevne, se nasmevnuva i toj; a ako, pak, mu se naluti, toj ja miluva, za da bide dobar so nea. 32 O ma`i, kako da ne bidat silni `enite, koga pravat taka?” 33 Toga{ carot i golemcite se poglednaa eden so drug, a toj po~na da govori za vistinata, pa re~e: 34 „O ma`i, neli se silni `enite? Golema e zemjata i visoko e neboto, i brzo e sonceto vo svojot od, za{to za eden den go obikoluva nebesniot krug i pak se vra}a na mestoto svoe. 35 Neli e golem Onoj, Koj go pravi toa? I vistinata e pogolema i posilna od s#. 36 Celata zemja ja povikuva vistinata, i neboto ja blagoslovuva, i site raboti se stresuvaat i treperat pred nea. I vo nea nema nepravda. 37 Nepravedno e vinoto, nepraveden e carot, nepravedni se `enite, nepravedni se i site ~ove~ki potomci, pa i site nivni raboti se takvi: nema vistina vo niv i tie }e zaginat vo nepravdata svoja; 38 a visitinata istrajuva i ostanuva silna zasekoga{, i `ivee i vladee od vek vo vek. 39 Vo nea nema pristrasnost i podelenost: taa go pravi ona {to e pravedno,

Odgovor na Zorovavel „O ma`i, golem e carot, golemi se i mnogu lu|e, i mo}no e vinoto. No koj gospodari nad niv i gi vladee? Neli `enite? 15 @eni go rodile carot i siot narod, koj vladee so moreto i zemjata; 16 od niv se rodeni i od niv se odgledani onie, {to sadat lozja, od koi se pravi vino; 17 tie pravat obleka za lu|eto i snabduvaat ukrasi za niv, i lu|eto ne mo`at bez `eni. 18 Ako ma`ite soberat zlato i srebro i sekakvi skapocenosti, i potoa vidat `ena lepolika i ubava, 19 ostavaat s# i se spu{taat kon nea i ja gledaat so otvorena usta, i site se prilepuvaat kon nea pove}e, otkolku kon zlatoto i srebroto i kon sekoja skapocenost. 20 ^ovekot go ostava tatkoto svoj, koj go vospituval, i zemjata svoja i se prilepuva kon `enata svoja, 21 kaj `enata svoja ostanuva do smrtta i zaborava i tatko, i majka, i zemjata svoja. 22 Od toa treba da razberete deka `enite vladeat nad nas. Ne prezemate li te{ki raboti, neli se trudite i se ma~ite, ne prinesuvate li i ne davate li s# za `enata? 23 Go zema ~ovekot me~ot svoj i izleguva po pati{tata da grabi i krade, gotov e da plovi po more i po reki,
14

536
VTORA KNIGA EZDRA
odbegnuvaj}i s# {to e nepravedno i lo{o, i site gi odobruvaat nejzinite raboti. 40 Vo nejziniot sud nema ni{to krivo; taa e sila, i carstvo, i vlast i veli~ie vo site vekovi; blagosloven da e Bog na vistinata!” 41 I prestana da govori. I site toga{ viknaa i rekoa: „Golema e vistinata i najsilna e od s#.” 42 Toga{ carot mu re~e: „Baraj {to saka{, pa duri i pove}e od napi{anoto, i }e ti dadam, bidej}i ti se poka`a najmudar; ti }e sedi{ do mene i }e se narekuva{ moj rodnina.” Potsetuvawe na dadenoto vetuvawe 43 Toga{ toj mu re~e na carot: „Seti se na vetuvaweto {to go dade vo onoj den, koga go primi carstvoto svoe deka }e go izgradi{ Erusalim, 44 i }e gi vrati{ site sadovi, zemeni od Erusalim {to Kir gi be{e odnel, koga dade zavet za da go razurne Vavilon, i veti deka }e gi isprati tamu. 45 A ti veti da go podigne{ hramot, {to go bea izgorele Edomcite, koga Haldejcite ja opusto{ija Judeja. 46 I za istoto toa sega te molam, care gospodare, te molam, i vo toa e tvojata golemina: te molam da go ispolni{ vetuvaweto, koe so ustata svoja mu go veti na Nebesniot Car deka }e go ispolni{.” Pismoto na Darij Toga{ carot Darij stana, go bakna i napi{a pismo do site upravnici i oblasni na~alnici i voeni na~alnici i satrapi - da go pu{tat, a so nego zaedno i site, {to odat da go gradat Erusalim. 48 Isto taka napi{a pismo do site mesni na~alnici vo Kele–Sirija i Fenikija i do onie vo Livan - da dovezuvaat od Livan vo Erusalim kedrovo drvo i da mu pomagaat da go izgradi gradot. 49 Napi{a da bidat slobodni i site Judejci, koi trgnuvaat od carstvoto za Judeja, ta nikoj od vlastite, - zapovednik, satrap i upravitel, da ne odi do vratata nivna, 50 tuku celata zemja, so koja tie vladeat, da bide oslobodena od danok, i
47

Edomcite da gi ostavat judejskite sela so koi vladeat; 51 isto taka, za gradewe na hramot sekoja godina da se dava po dvaeset talanti, dodeka ne bide izgraden; 52 i za prinesuvawe na `rtvenikot sekojdnevni sepalenici, osven odredenite sedumnaeset, se dava{e u{te po deset talanti godi{no; 53 i site, {to zaminuvaat od Vavilon, da imaat sloboda da go gradat gradot, kako tie, taka i potomcite nivni i site sve{tenici, {to }e otidat. 54 Napi{a isto taka i za izdr{kata i za slu`benata obleka na sve{tenicite. 55 Napi{a da im se dava izdr{ka i na levitite do onoj den, koga }e se zavr{i hramot i }e se izgradi Erusalim; 56 i na site, {to go ~uvaat gradot, pora~a da im se dava plata i hrana. 57 Gi otstapi i site sadovi, {to Kir gi be{e zemal od Vavilon; i s#, {to be{e zapovedal Kir da se napravi, toj zapoveda da se izvr{i i isprati vo Erusalim. 58 I koga izleze mladi~ot, go krena liceto kon neboto sproti Erusalim, Mu zablagodari na Carot Nebesen i re~e: 59 „Od Tebe pobeda, od Tebe mudrost, i Tvoja e slavata, i jas sum pak Tvoj sluga. 60 Blagosloven si Ti, Koj mi podari mudrost, i Ti blogodaram, Gospodi, Bo`e na tatkovcite na{i.” 61 I otkako gi zede pismata, trgna i otide vo Vavilon, i im javi na site bra}a svoi. 62 I tie Mu zablagodarija na Boga na tatkovcite nivni, poradi toa {to im podari sloboda i odobrenie 63 da odat i da go gradat Erusalim i hramot, nare~en spored imeto Negovo. I likuvaa so muzika i veselba sedum dena. Vra}awe na plenicite i nivnoto prebrojuvawe Potoa bea izbrani, za da trgnat, rodona~alnicite spored rodovite na plemiwata nivni, i `enite nivni, i potomcite nivni, i }erkite nivni, i

5

537
VTORA KNIGA EZDRA
slugite nivni, i sluginkite nivni so dobitokot nivni. 2 Darij isprati so niv iljada kowanici, za da gi odvedat so mir vo Erusalim, so svirki, so timpani i trubi. 3 I site nivni bra}a se raduvaa, i carot im dozvoli da odat zaedno. 4 Eve gi imiwata na ma`ite, {to otidoa, spored rodovite nivni vo kolenata po nivnoto stare{instvo: 5 sve{tenicite, potomci na Fines, potomci Aronovi; Je{ua, sinot na Josedek, sin na Seraja, i Joakim, sin na Zorovavel, Salatiilov sin, od Davidoviot dom, od rodot na Fares, a od Judinoto koleno, 6 onoj {to gi ka`a pred persiskiot car Darij mudrite zborovi vo vtorata godina od caruvaweto negovo, vo mesecot nisan, prviot mesec. 7 Ova se Judejcite, koi se vratija od preselni~koto plenstvo, {to gi preseli vo Vavilon Navuhodonosor, vavilonskiot car, 8 i koi se vratija vo Erusalim i vo drugite mesta na Judeja, sekoj vo svojot grad. Tie dojdoa so Zorovavel i so Je{ua, Neemija, Zarej, Resej, Enenej, Mardohej, Veelsar, Asfaras, Reelija, Raum, Vaana - nivni na~alnici. 9 Brojot na narodot so na~alnicite negovi: potomci na Paro{ - dve iljadi sto sedumdeset i dvajca; potomci na Safatija - ~etiristotini sedumdeset i dvajca; 10 potomci na Ara - sedumstotini pedeset i {est; 11 potomcite na Pat–Moav, zaedno so Je{uinite i Joavovite potomci - dve iljadi osumstotini i dvanaeset; 12 potomcite na Elam - iljada dveste pedeset i ~etiri; potomcite na Zatu devetstotini sedumdeset i pet; potomcite na Horve - sedumstotini i pet; potomcite na Vani - {estotini ~etirieset i osum; 13 potomcite na Bevaj - {estotini trieset i tri; potomcite na Azgad - iljada trista dvaeset i dvajca; 14 potomcite na Adonikam - {estotini trieset i sedum; potomcite na Bigvaj - dve iljadi {estotini i {est; potomcite na Adin - ~etiristotini pedeset i ~etiri; 15 potomcite na Ager, odnosno Ezekij - devedeset i dvajca; potomcite na Kilan i Azeta - {eeset i sedum; potomcite na Azaru - ~etiristotini trieset i dvajca; 16 potomcite na Anija - sto i eden; potomcite na Arom - trieset i dvajca; potomcite na Bezaj - trista dvaeset i trojca; potomcite na Arif - sto i dvajca; 17 potomcite na Vaiteru - tri iljadi i pet; potomcite na Vetlomon - sto dvaeset i trojca; 18 od Netofa - pedeset i pet; od Anatot - sto pedeset i osum; od Vetasmot ~etirieset i dvajca; 19 od Kirijatrim - dvaeset i pet; od Kefira i Virot - sedumstotini ~etirieset i trojca; od Pir - sedumstotini; 20 Hadijasejci i Amidijci - ~etiristotini dvaeset i dvajca; od Kirama i Geva - {estotini dvaeset i eden; 21 od Makalon - sto dvaeset i dvajca; od Vetolija - pedeset i dvajca; potomci na Nifi{ - sto pedeset i {est; 22 potomcite na Kalamo i Ono - sedumstotini dvaeset i pet; potomcite na Jereh - dveste ~etirieset i pet; 23 potomcite na Senaa - tri iljadi trista i eden. 24 Sve{tenici, potomci na Jedaja, sinot na Je{ua, zaedno so potomcite na Anasiv - devetstotini sedumdeset i dvajca; potomcite na Imer - iljada pedeset i dvajca; 25 potomcite na Pa{ur - iljada ~etirieset i sedum; potomcite na Harim iljada i sedumnaeset. 26 Leviti, potomci na Je{ua, Kadmiil, Vana i na Suda - sedumdeset i ~etiri. 27 Sve{tenopevci, potomci na Asaf sto i ~etirieset. 28 ^uvari vratari, potomci na Selum, potomci na Ater, potomci na Tolman, potomci na Akuv, potomci na Hatita, potomci na [ovaj s# na s# sto trieset i devet. 29 Slu`iteli na hramot, potomci na Isav, potomci na Hasufa, potomci na

538
VTORA KNIGA EZDRA
Tavaot, potomci na Kira, potomci na Sua, potomci na Padon, potomci na Lavana, potomci na Angava, 30 potomci na Akuv, potomci na Utaj, potomci na Kitav, potomci na Agav, potomci na Subaj, potomci na Anan, potomci na Katua, potomci na Gedur, 31 potomci na Jair, potomci na Dajsan, potomci na Noevi, potomci na Heziv, potomci na Gazira, potomci na Oza, potomci na Finoe, potomci na Asra, potomci na Vastaj, potomci na Maani, potomci na Nefisim, potomci na Akuv, potomci na Hakufa, potomci na Asur, potomci na Farakim, potomci na Vaslut, 32 potomci na Mehida, potomci na Kuta, potomci na Harea, potomci na Varnos, potomci na Serar, potomci na Temah, potomci na Nezija, potomci na Hatip, 33 potomci na slugite Solomonovi, potomci na Asafiot, potomci na Peruda, potomci na Jaala, potomci na Lozon, potomci na Izdail, potomci na Safatija, 34 potomci na Agija, potomci na Poheret–Hacevaim, potomci na Sarotija, potomci na Masija, potomci na Gas, potomci na Adus, potomci na Suba, potomci na Afera, potomci na Varotis, potomci na [afat, potomci na Alon; 35 site sve{tenoslu`iteli na hramot i potomcite na Solomonovite slugi trista sedumdeset i dvajca. 36 A ova se tie {to dojdoa od Tel–Melah i Telers pod vodstvo na Heruv, Adan i Imer, 37 iako ne mo`e da se doka`e od potomcite na Dala, sinot na Tovija, i potomcite na Nekoda - {estotini i pedeset i dvajca. 38 Ima{e i sve{tenici, {to vr{ea sve{tena slu`ba, no vo spisokot ne mo`e{e da se najdat: Potomcite na Ovija, potomcite na Hakoc, potomcite na Jadu, koj be{e `enet za Agija, }erka na Varzilaj, ta se narekuva{e so negovo ime. 39 A bidej}i rodoslovnata kniga nivna, koga se pobara, ne se najde vo opisot, tie bea isklu~eni od sve{tenstvoto.
40 Toga{ im re~e Neemija i Atarija, da ne u~estvuvaat vo svetiwite, dodeka ne se izdigne sve{tenik, oble~en so urim i tumim. 41 I site Izrailci od dvanaeset godini i nagore, bez slugite i sluginkite, bea ~etirieset i dve iljadi trista i {eeset; nivni slugi i sluginki - sedum iljadi trista ~etirieset i sedum; pevci i psalmopevci - dveste ~etirieset i pet. 42 Kamili - ~etiristotini ~etirieset i pet, kowi - sedum iljadi trieset i {est, maski - dveste ~etirieset i pet, raboten dobitok - pet iljadi petstotini dvaeset i pet. 43 Nekoi od rodona~alnicite, koga dojdoa pred Bo`jiot hram vo Erusalim, dadoa zavet deka }e podignat dom na mestoto negovo spored svoite sili 44 i deka }e vnesat vo hramovata riznica za gradbata iljada mini zlato, pet iljadi mini srebro i sto sve{teni~ki ode`di. 45 I se naselija sve{tenicite i levitite i nekoi od narodot vo Erusalim i oblastite negovi, a sve{tenopevcite i ~uvarite na hramovite porti i siot Izrail - po svoite sela. 46 A koga nastana sedmiot mesec, i sinovite Izrailevi ve}e bea site po imotite svoi, se sobraa ednodu{no site na plo{tadot pred prvata porta na istok. 47 Toga{ stana Je{ua, sinot na Josedek, i negovite bra}a po sve{tenstvo, i Zorovavel, sinot na Salatiil, i bra}ata negovi, i izgradija `rtvenik na Boga Izrailev, 48 za da prinesuvaat na nego sepalenici, kako {to e zapovedano vo knigata na Mojsej, Bo`jiot ~ovek. 49 Nim im se pridru`ija i od drugite narodi, {to gi ima{e vo onaa zemja, i izgradija `rtvenik na svoe mesto, za{to bea vo neprijatelstvo so niv, i gi nadvladuvaa site narodi, {to gi ima{e vo taa zemja. Tie svoevremeno prinesuvaa `rtvi i sepalenici na Gospod, nautro i nave~er. 50 I go praznuvaa praznikot Senici kako {to zapoveda zakonot, prinesuvaj}i posebni `rtvi sekoj den, kako {to treba{e,

539
VTORA KNIGA EZDRA
51 i potoa, - voobi~aeni prinosi i `rtvi vo sabotite, i na mlada mese~ina i na site sveti praznici. 52 I site, {to Mu bea dale na Boga zavet od novomese~ieto na sedmiot mesec po~naa da Mu prinesuvaat na Boga `rtvi, makar {to hramot u{te ne be{e dograden. 53 I im davaa pari na kamenorescite i drvodelcite, i piewe i hrana, i koli na Sidoncite i Tir~anite, za da prevezuvaat od Livan kedrovo drvo, {to go postavuvaa na salovi vo pristani{teto Jopa, spored zapovedta, {to nim pismeno im ja dade persiskiot car Kir. 54 A na vtorata godina, vo vtoriot mesec, po nivnoto pristigawe kaj Bo`jiot hram vo Erusalim, Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, i bra}ata nivni, i sve{tenici i leviti i site, {to bea do{le od plenstvo vo Erusalim, 55 ja postavija osnovata na Bo`jiot hram vo novomese~ieto na vtoriot mesec, vo vtorata godina po pristignuvaweto nivno vo Judeja i Erusalim, 56 i postavija dvaesetgodi{ni leviti za slu`bite Gospodovi. I stana Je{ua, sinovite negovi i bra}ata negovi, i bratot Kadmiil, i sinovite na Je{ua Emadabun, i sinovite na Joda, sinot na Ilijadun, so sinovite i bra}ata, - site leviti, ednodu{no da ja pottiknuvaat rabotata okolu gradeweto na Gospodoviot dom. I graditelite go izgradija hramot na Gospod. 57 Toga{ zastanaa sve{tenicite oble~eni vo sve{teni ode`di so svirki i so trubi, i levitite, sinovi Asafovi, so kimvali, blagoslovuvaj}i Go Gospoda i proslavuvaj}i Go spored uredbata na David, carot izrailski, 58 i peeja himni, blagodarej}i Mu na Gospod, za{to Negovata blagost i slava se ve~ni nad siot Izrail. 59 I siot narod trube{e i vika{e so silen glas, falej}i Go Gospoda, za{to domot Gospodov se obnovil. 60 A postarite sve{tenici, levitite i rodona~alnicite {to go bea videle porane{niot hram, dojdoa sega pri gradeweto so pla~ewe i golem vosklik, 61 mnozina pak so trubi i so silni radosni izvici, 62 taka {to narodot ne gi slu{a{e trubite poradi vikaweto na lu|eto, za{to tolpata gi nadglasuva{e trubite, pa se slu{a{e nadaleku. 63 Slu{naa neprijatelite na Judinoto i Venijaminovoto pleme i dojdoa da doznaat, {to zna~i toj truben zvuk. 64 I doznaa deka vratenite od plenstvo Mu gradat hram na Gospod, Bog Izrailev. 65 I dojdoa kaj Zorovavel, kaj Je{ua i kaj rodona~alnicite i im rekoa: „]e gradime i nie so vas; 66 za{to i nie kako vas Go slu{ame va{iot Gospod i Mu prinesuvame `rtvi od dnite na asirskiot car Esarhadon, koj n# preseli ovde.” 67 Toga{ Zorovavel, Je{ua i na~alnicite na Izrailevite plemiwa im rekoa: „So vas nema da Go gradime domot na Gospod, na{iot Bog; 68 nie sami }e Mu go gradime na Gospod, Bog Izrailev, spored ona kako {to ni zapoveda Kir, carot persiski.” 69 Toga{ narodite na taa zemja, silno gi pritisnaa onie {to `iveeja vo Judeja, prekinuvaj}i go doturot na gra|a, im pre~ea na gradeweto, 70 i so razni spletki, zaveduvaj}i go narodot, pottiknuvaa na buntovi, popre~uvaa da se dovr{i gradbata za seto vreme, dodeka be{e `iv carot Kir, 71 i ja zaprea gradbata za dve godini, dodeka stana car Darij.

Prorocite Agej i Zaharija mu pomagaat na Zorovavel Vo vtorata godina od caruvaweto na Darij, prorocite Agej i Zaharija, sinot na Ido, im prorokuvaa na Judejcite, {to bea vo Judeja i Erusalim, od imeto na Gospod, Bog Izrailev. 2 Toga{ Zorovavel, sinot na Salatiil, i Je{ua, sinot na Josedek, po~naa da go gradat Gospodoviot dom vo Erusalim, vo prisustvo na Gospodovite proroci, koi im pomagaa. 3 Vo toa vreme dojdoa kaj niv Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i Sa-

6

540
VTORA KNIGA EZDRA
travuzan i drugarite nivni, ta im rekoa: 4 „So ~ija dozvola vie go gradite ovoj dom i ovoj pokriv i gi dovr{uvate site drugi raboti? I koi se graditelite, {to gi dovr{uvaat? 5 No Judejskite stare{ini dobija milost od Gospod, Koj se smiluva nad onie koi bea od plenstvoto, 6 i ne im zabranija da gradat, dodeka ne mu javat za niv na Darij, i dodeka da dobijat odgovor. Pismoto od Sisinij do Darij Eve prepis od pismoto, {to go napi{a Sisinij i {to mu go isprati na Darij: „Sisinij, vojvodata na Sirija, Fenikija i Satravuzan i drugarite, na~alnici vo Sirija i Fenikija, do carot Darij - pozdrav. 8 Da mu bide s# poznato na na{iot car - gospodar deka koga dojdovme vo Judejskata oblast i vlegovme vo gradot Erusalim, gi najdovme tamu vratenite od plenstvo judejski stare{ini, koi Mu gradat nov golem dom na Gospod od skapi delkani kamewa, stavaj}i vo yidovite i drvo; 9 tie raboti gi vr{at od s# srce, i rabotata napreduva uspe{no vo racete nivni i se dovr{uva so golem sjaj i so golema gri`livost. 10 Toga{ gi pra{avme tie stare{ini, velej}i: „Po ~ija zapoved go gradite ovoj dom i gi pravite ovie raboti?„ 11 Za da ti javime i da ti napi{eme za nivnite na~alnici, nie gi pra{avme i pobaravme od niv spisok na imiwata na voda~ite nivni. 12 A tie ni odgovorija: „Nie sme slugi na Gospod, Koj go sozdal neboto i zemjata. 13 Ovoj dom mnogu godini pred toa bil graden od golem i silen car izrailski, i bil zavr{en. 14 No bidej}i tatkovcite na{i Go razgnevile so grevovite svoi Gospod Izrailev, Koj e na neboto, Toj gi predade vo racete na carot Navuhodonosor od Vavilon, car na Haldejcite. 15 Tie go razru{ile i go izgorele ovoj dom, a narodot go odvele vo plenstvo vo Vavilon.
7 16 No vo prvata godina po zacaruvaweto na Kir nad Vavilonskata zemja, carot Kir zapoveda da se izgradi ovoj dom. 17 I sve{tenite sadovi, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi be{e iznel od erusalimskiot hram i gi postavil vo svoeto svetili{te, carot Kir pak gi zemal od svetili{teto vavilonsko i mu gi predal na knezot Zorovavel i Sasavasar. 18 Nim im bilo zapovedano da gi odnesat site tie sadovi i da gi postavat vo erusalimskiot hram i da izgradat hram Gospodov na mestoto negovo. 19 Toga{ Sasavasar do{ol i postavil temeli na Gospodoviot hram vo Erusalim, i ottoga{ dosega se gradi i ne e dovr{en.” 20 Zatoa, care, ako dozvoli{, neka pobaraat vo arhivite na carot Kir, 21 i ako se najde deka gradeweto na Gospodoviot dom vo Erusalim se vr{elo po soglasnost na carot Kir, i ako mu e po volja na na{iot car-gospodar, neka n# izvesti nas za toa.”

Ukazot na Darij Toga{ carot Darij zapoveda da baraat po letopisnite knigi vavilonski, i najdoa vo Ekbatana, tvrdina vo Midiskata oblast, eden svitok vo koj be{e zapi{ano: 23 Vo prvata godina na Kirovoto caruvawe, car Kir zapoveda da se izgradi domot Gospodov vo Erusalim, kade {to prinesuvaat `rtvi na ogan, {to ne se gasne. 24 Visinata na hramot - {eeset lakti, {iro~inata - {eeset lakti, so tri zgradi od delkan kamen i so edna od doma{no drvo, a tro{ocite da padnat na domot na car Kir; 25 i sve{tenite sadovi na Gospodoviot dom, zlatni i srebreni, {to Navuhodonosor gi iznel od erusalimskiot dom i gi prenel vo Vavilon, da se vratat vo erusalimskiot dom, za da se postavat tamu, kade {to bile. 26 Mu zapoveda isto taka na Sisinij, vojvodata na Sirija i Fenikija, i na Satravuzan i drugarite negovi i na na22

541
VTORA KNIGA EZDRA
~alnicite {to se postaveni vo Sirija i Fenikija, da se dr`at nastrana od toa mesto i da gi ostavat Gospodoviot sluga Zorovavel, knez judejski, i stare{inite judejski da go gradat ovoj Gospodov dom na mestoto negovo. 27 Jas zapovedav da se izyida sovr{eno i da se nastojuva, na vratenite od plenstvo Judejci da im se uka`uva pomo{, dodeka kone~no ne se zavr{i domot Gospodov, 28 i od danocite na Kele–Sirija i Fenikija da im se dava redovno na tie lu|e, preku knezot Zorovavel, za `rtvi na Gospod, za telci, ovni i jagniwa. 29 Isto taka postojano sekoja godina bez prigovor da se dava p~enica, sol, vino i maslo, kolku {to }e odredat sve{tenicite, {to se vo Erusalim, da se tro{i sekoj den; 30 za da Mu prinesuvaat na Sevi{niot Bog `rtvi za carot i decata negovi i da se molat za `ivotot nivni. 31 Pritoa da se razglasi deka, ako nekoj prestapi ili naru{i ne{to od napi{anoto, da se zeme drvo od negova sopstvenost, i da bide obesen na nego, a imotot negov da mu pripadne na carot. 32 Za toa Gospod, ^ie ime se povikuva tamu, da go pogubi sekoj car i narod, {to }e podade raka da se popre~i ili da mu se napravi nekakvo zlo na toj Gospodov dom vo Erusalim. 33 Jas, car Darij, narediv da bide tokmu taka.” Zavr{uvawe na izgradbata hramot i negovo osvetuvawe Toga{ Sisinij vojvodata na Kele–Sirija i na Fenikija, i Satravuzan i drugarite nivni, sledej}i go zapovedanoto od carot Darij, 2 go nadgleduvaa izveduvaweto na svetoto delo so golema vnimatelnost, pomagaj}i im na stare{inite i na sve{tenona~alnicite judejski. 3 I svetoto delo napreduva{e uspe{no, dodeka prorokuvaa prorocite Agej i Zaharija. 4 I zavr{ija s# po zapovedta na Gospod, Bog Izrailev, i po voljata na persiskite carevi Kir, Darij i Artakserks. 5 Se zavr{i svetiot dom na dvaeset i tretiot den na mesecot Adar, vo {estata godina na carot Darij. 6 I sinovite Izrailevi, sve{tenicite, levitite, i drugite, koi podocna se vratija od plenstvo, i im se pridru`ija, postapija spored ona {to be{e napi{ano vo Mojseevata kniga. 7 I prinesoa `rtva za osvetuvawe na hramot Gospodov sto vola, dveste ovni, ~etiristotini jagniwa, 8 dvanaeset kozli za grevovite na siot Izrail, spored brojot na dvanaesette plemiwa Izrailevi. 9 A sve{tenicite i levitite stoeja oble~eni vo ode`di spored rodovite za slu`bata na Gospod, Bog Izrailev, soglasno so Mojseevata kniga, a ~uvarite na vratite na sekoja vrata. Praznuvawe na Pasha i Beskvasnici I potomcite Izrailevi koi se vratija od plenstvo napravija Pasha, vo ~etirinaesettiot den na prviot mesec, otkako se osvetija zaedno sve{tenicite i levitite. 11 A i site sinovi od plenstvoto, bidej}i bea osveteni: site leviti se o~istija zaedno. 12 Pa zaklaa pashalni jagniwa za site sinovi od plenstvoto, za bra}ata svoi, sve{tenici, i za sebesi. 13 I jadea sinovite Izrailevi, vrateni od plenstvo, site {to se oddelija od gnasotiite na narodite od onaa zemja i Go pobaraa Gospoda. 14 I Go praznuvaa praznikot Beskvasnici sedum dena, raduvaj}i se pred Gospod, 15 zatoa {to Toj go svrte kon niv srceto na asirskiot car, za da gi potkrepi racete nivni za slu`bite na Gospod, Bog Izrailev. Doa|aweto na Ezdra vo Erusalim Po tie nastani, vo caruvaweto na persiskiot car Artakserks, dojde Ezdra, sin na Seraja, sin na Azarija, sin na Helkija, sin na Selum,
10

7

8

542
VTORA KNIGA EZDRA
2 sin na Sadok, sin na Ahituv, sin na Amarija, sin na Ozij, sin na Buki, sin na Avi{ua, sin na Finea, sin na Eleazar, sin na Aron prvosve{tenikot. 3 Toj Ezdra dojde od Vavilon kako u~en i opiten vo zakonot Mojseev, daden od Gospod, Bog Izrailev, 4 i carot mu napravi ~est, taka {to toj se zdobi so blagonaklonost kaj nego za site svoi molbi. 5 So nego dojdoa vo Erusalim i nekoi od sinovite Izrailevi, od sve{tenicite i levitite, sve{tenopevcite i ~uvarite na vratite i slu`itelite pri hramot, 6 na sedmata godina od caruvaweto na Artakserks, vo pettiot mesec na istata sedma godina od caruvaweto; za{to, otkako izlegoa od Vavilon za vreme na novomese~ieto od prviot mesec, tie stignaa vo Erusalim, za vreme na novomese~ieto od pettiot mesec, po uspe{noto patuvawe {to Gospod im go dade. 7 A Ezdra poseduva{e golemo znaewe, taka {to ni{to ne propu{ti od zakonot Gospodov i od zapovedite, ta da go nau~i siot Izrail na site uredbi i sudovi.

Carskiot ukaz na Artakserks Dojde i slednava pismena zapoved, dadena od carot Artakserks na Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon: 9 „Carot Artakserks do Ezdra, sve{tenik i tolkuva~ na Gospodoviot zakon, pozdrav. 10 Soglasno so mojata milosrdna odluka, dadov naredba, spored koja onie {to se vo na{eto carstvo od judejskiot narod i sve{tenicite i levitite i koi dobrovolno sakaat, mo`at da odat zaedno so tebe vo Erusalim. 11 Site onie {to imaat `elba, neka se soberat i odat, za{to taka odlu~iv jas i moite sedum najbliski sovetnici; 12 neka vidat, {to se pravi vo Judeja i Erusalim soglasno so zakonot Gospodov, 13 i da Mu odnesat vo Erusalim darovi na Gospod Izrailev, {to gi vetiv jas i moite bliski, i sekakvo zlato i sreb8

ro, {to se nao|a vo zemjata Vavilonska, za Gospod vo Erusalim, zaedno so dadenoto od narodot za hramot na nivniot Gospod Bog, Koj e vo Erusalim, 14 i zaedno so zlatoto i srebroto - za volovi, ovni, jagniwa i za drugo, {to se odnesuva na toa, 15 za da se prinesuvaat `rtvi na Gospod vrz `rtvenikot na nivniot Gospod Bog vo Erusalim. 16 I s#, {to misli{ so bra}ata svoi da napravi{ so toa zlato i srebro, napravi go spored voljata na tvojot Bog. 17 I sve{tenite sadovi Gospodovi, {to ti se dadeni tebe za upotreba vo hramot na tvojot Bog vo Erusalim, postavi gi pred Gospod, tvojot Bog. 18 I drugo, {to ti e potrebno za hramot na tvojot Bog, davaj od carskata riznica. 19 I ete, jas, car Artakserks, zapovedav na rizni~arite vo Sirija i Fenikija, s#, {to posaka Ezdra, sve{tenikot i ~ita~ na zakonot na Boga Sevi{niot, redovno da mu se davaat - do sto talanti srebro; 20 isto taka i p~enica do sto kori i vino - do sto meri. 21 I s# drugo po zakonot Bo`ji gri`livo da Mu se prinesuva na Boga Sevi{niot, za da ne padne gnev na carstvoto, na carot i na sinovite negovi. 22 I u{te vi velam, da ne se zema nikakov danok ili druga dava~ka od sve{tenici i leviti, sve{tenopevci i ~uvarite na vratite, slu`iteli na hramot i pisarite na toj hram, i nikoj da nema vlast da im nalo`uva ne{to. 23 A ti, Ezdra, so mudrosta Bo`ja, postavi gi za sudii i za suditeli po cela Sirija i Fenikija, onie {to go znaat zakonot na tvojot Bog, a koi ne znaat, pou~uvaj gi; 24 i site onie, {to go gazat zakonot na tvojot Bog, ili carskiot zakon, bezdrugo neka bidat kazneti - bilo so smrt, ili so telesna kazna, bilo so pari~na globa, ili so progonuvawe.” 25 Toga{ u~eniot Ezdra re~e: „Blagosloven da e Gospod, Bog na moite tatkovci, Koj gi stavi ovie misli vo srceto na carot da go proslavi domot negov vo Erusalim.

48 i od slu`itelite na hramot. Mameja. i sinovite nivni . sinot na Zerahija.Avdija. nie pak Mu se pomolivme na Gospod. 39 od potomcite na Adonikam trgnaa posledni od niv. Maasmas. Sve{tenici i leviti za slu`ewe vo hramot 41 Gi sobrav kaj rekata. sinot na Akatan. so mo}nata raka na Gospod. . sinot na Isiil. 38 od potomcite na Azgad . Jeuil. i so nego sto i {eeset du{i. i so nego sto i deset du{i. na{iot Bog. sinot na Josifija. za da trgnat so mene.Zeraja. i so nego dveste du{i. od potomcite na Adin .Ger{om. 37 od potomcite na Bevaj .Joanan.vkupno osumnaeset ma`i. Elnatan.dveste i dvaeset slu`iteli. i so niv sedumdeset du{i. {to trgnaa so mene od Vavilon za vreme na caruvaweto na car Artakserks: 29 od potomcite na Fineas . i so nego sedumdeset du{i. {to bea na mestoto kaj riznicata. 43 isprativ do Eleazar.Oved. koi bea voda~i i u~eni lu|e.Gamil. i dobivme od Nego golema milost. na{iot Bog. kade {to ostanavme tri dena. sinot na [ekanija. da ni ispratat sve{tenici za domot na Gospod. sinot na Gotolija. 44 i im rekov da odat kaj Ido. Natan. Elnatan. mojot Bog. i od nego se zapi{aa sto i pedeset ma`i. i [emaja.Zaharija. 50 za da izmolime od Boga uspe{en pat za nas i za na{ite sopatnici. i za seto toa. 42 I otkako ne najdov tamu nieden potomok od sve{tenicite i levitite.Hagu{. 52 bidej}i mu bevme rekle na carot deka silata na na{iot Gospod }e bide so onie. 54 Toga{ oddeliv od rodona~alnicite i sve{tenicite dvanaeset ma`i. koi{to gi be{e dal David i na~alnicite da im slu`at na levitite . 45 i im zapovedav da mu ka`at na Dodej i na bra}ata negovi i na onie. sinot na Mihail. 35 od potomcite na Joav .Sehenija. {to Go baraat za sekoj dobronameren uspeh. 32 Od potomcite na Zatuj .Zaharija. na{iot Bog. a site nivni imiwa se zabele`ani na spisok. 46 I tie ni dovedoa. 31 od potomcite na Panat–Moav Eliaonija. od potomcite na David . Na{iot Bog. i jas gi pregledav. sin Izrailev.Utaj. sinot na Istalkur.sin na Levij. Spisok na vratenite od plenstvo 28 A ova se na~alnicite spored rodovite nivni i po stare{instvo. 53 I taka. i so nego dvaeset i osum du{i. sinot na Jonatan.Je{aija. i so nego sedumdeset du{i. i so nego sedumdeset du{i. i gi sobrav ma`ite izrailski.543 VTORA KNIGA EZDRA 26 i Koj mi iska`a po~it pred carot i pred sovetnicite i pred site negovi bliski i golemci. Iduil. sin na Bevaj. i so niv u{te deset ma`i od nivnite bra}a. odnosno Asevevija i sinovite negovi i bra}ata negovi . [emaja. 47 Ha{avija i Anun i negoviot brat Je{aja od potomcite na Ananija. 27 taka {to jas se ohrabriv so pomo{ta na Gospod. koj be{e vodi~ do mestoto. i so nego dveste i pedeset du{i.[elomit. 40 od potomcite na Bigvaj . 30 od potomcite na Paro{ . 33 od potomcite na Elam .dvaeset du{i. od potomcite na Itamar . 34 od potomcite na [afat . nare~ena Tera. sinot na Jahaziel. i so nego trista du{i. Zaharija i Me{ulam. 51 Sepak mi be{e sram da baram od carot pe{aci i kowanici i voda~i za pogolema bezbednost od nivnite neprijateli. i so nego dveste i dvanaeset du{i. 36 od potomcite na Vani . eve gi imiwata nivni: Elifelet. Jariv. u~eni ma`i od potomcite na Mali . za decata na{i i za dobitokot. 49 Tamu za mladite objaviv post pred Gospod. [erevija i Ha{avija.

dvanaeset. i sedev zagri`en i nata`en. Hetitite. Jevusejcite. sinot na Savoni. i Moet. devedeset i {est ovni. 62 So nego be{e Eleazar. {to bea pottiknati od slovoto na Gospod. dadeno po zavet na Gospod. 75 No sega kakva golema milost ni napravi Ti. Perizijcite. i podadov race kon Gospod i rekov: 71 „Gospodi.sto talanti. 74 i za grevovite na{i i na tatkovcite na{i. Egip}anite i Edomcite. kako i zlatoto i srebroto. dvanaeset vola za site Izrailci. 59 Sve{tenicite i levitite go primija srebroto. nie so bra}ata svoi. i bezumstvata na{i stignaa do neboto. 60 Trgnavme od bregot na rekata Tera vo dvanaesettiot den na prviot mesec. zlatoto i sadovite za Erusalim i gi vnesoa vo hramot Gospodov. predadoa s# pod broj i merka.dvaeset. 64 i im gi predadovme carskite zapovedi na upravitelite i na~alnicite na 55 Kele–Sirija i Fenikija. sedumdeset i dve jagniwa. i tie mu oddadoa po~it na narodot i hramot Gospodov. na{iot Bog. 69 I dodeka taguvav poradi toa bezzakonie. ta svetoto seme go sme{aa so drugoplemeni narodi na taa zemja. 70 Toga{ stanav od moeto mesto i so raskinata obleka i raskinati sve{teni ode`di padnav na kolena. i levitite ne se dr`ea nastrana od tu|inskite narodi na taa zemja i od nivnite ne~istotii. i sadovi srebreni . se sramuvam i se gnasam pred liceto Tvoe. i zlato .sto talanti. celata merka vo istoto vreme im be{e zapi{ana. Skrbta i molitvata na Ezdra [tom go ~uv toa. od Hanancite. i ovie sadovi se sveti. Moavcite. 56 Go izmeriv i im predadov srebro {estotini i pedeset talanti. carevite svoi i sve{tenicite svoi bevme frleni pod me~ot na carevi od drugi zemji. 61 Tuka. 73 u{te od vremiwata na tatkovcite na{i i do denes nie sme vo golem grev. sadovi bakarni. sadovi zlatni . na ~etvrtiot den izmerenoto srebro i zlato be{e predadeno vo domot na na{iot Gospod na sve{tenikot Melemot. od prvoklasen bakar. 63 Toga{ dojdenite od plenstvo Mu prinesoa `rtva na Bog Izrailev. i kako `rtva blagodarnica dvanaeset jariwa: seto toa be{e nameneto za `rtva na Gospod. 76 koga ni otkri svetlina vo domot na Gospod. sinot na Urij. otkako izminaa tri dni. Bog na tatkovcite na{i. koga ni dade prehrana vo tekot na na{eto robuvawe! I 68 . koga ni ostavi koren i ime na mestoto kade {to e Tvojata svetiwa.544 VTORA KNIGA EZDRA Podaroci za hramot I go izmeriv pred niv srebroto i zlatoto i sve{tenite sadovi od domot na na{iot Gospod. dodeka da gi predadete na postarite sve{tenici i levitite i rodona~alnicite izrailski vo Erusalim. vo riznicata od domot na na{iot Bog. 67 za{to stapija vo sopru`ni{tvo so }erkite nivni. sinot na Je{ua. leviti. 58 Odr`uvajte gi i ~uvajte gi. i jas sedev na`alen do prinesuvaweto na ve~ernata `rtva. se sobraa kaj mene site. Bog Izrailev. 72 za{to grevovite na{i se izdignaa povisoko od na{ite glavi. i odevme za Erusalim pod za{tita na mo}nata raka na Gospod. vo plenstvo i grabe` so poni`uvawe s# do denes. 65 Koga zavr{i toa. Gospodi Bo`e. dojdoa kaj mene na~alnicite i rekoa: 66 „Narodot izrailski i na~alnicite. Toj n# ~uva{e i {tite{e od sekakov neprijatel. bleskavi kako zlato . {to gi podari carot i sovetnicite negovi i golemcite i site Izrailci. voda~ite nivni i golemcite stanaa sou~esnici vo toa bezzakonie od samiot po~etok. ja raskinav oblekata svoja i sve{tenite ode`di i gi kubev kosite svoi na glavata i bradata. 57 I im rekov: „I vie ste sveti pred Gospod. so nego bea isto taka Jozavad. sinot na Fines. i s# dodeka stignavme vo Erusalim. otkako trgnavme.

sme{uvaj}i se so ne~istotiite na narodite vo taa zemja. nie sme sega pred Tebe so bezzakonijata svoi.pretsedateli. so odluka na stare{inite . Soveti za o~istuvawe na narodot Stana Ezdra od dvorot na hramot. `eni i deca.” 81 Zatoa ne gi davajte }erkite svoi za sinovite nivni. velej}i: 80 „Zemjata vo koja odite. 7 Ezdra stana i im re~e: „Ete izvr{ivte bezzakonie i `iveete so `eni tu|inki. sinot Joilev. 90 da se zakolneme pred Gospod deka }e gi otfrlime od nas drugoplemenite `eni so decata nivni. Gospod. 77 tuku n# postavi vo blagonaklonost kaj persiskite carevi. 82 i ne barajte mir so niv za seto vreme. 4 a site onie. Gospodi. Gospodi. {to ne }e se javat za dva ili tri dena. koga go imame seto toa? Nie gi pogazivme Tvoite zapovedi. i tie samite }e bidat isklu~eni od zaednicata na porane{nite plenici. i nastana golem pla~ me|u narodot. no nie odnovo po~navme da go gazime Tvojot zakon. 9 izvr{ete ja voljata Negova i oddelete se od narodite na taa zemja i od drugoplemenskite `eni!„ 9 . 85 Dali ni se naluti taka. i re~e: „Ezdra. za da ja nasledite.545 VTORA KNIGA EZDRA dodeka bevme vo ropstvo. 83 I toa {to ni se slu~ilo stanalo poradi na{ite lo{i raboti i poradi na{ite golemi grevovi.” 92 Toga{ Ezdra stana i gi zakolna postarite sve{tenici i levitite na siot Izrail deka }e postapat taka. za{to toa e tvoja rabota. sinot na Elija{iv. ispoveduva{e i pla~e{e. nie zgre{ivme pred Gospod: zedovme drugoplemeni `eni od narodite na ovaa zemja. i ete. se sobra okolu nego od Erusalim mnogu narod: ma`i. Ti. dodavaj}i u{te grevovi na Izrail. ta da bide podignat opusto{eniot Sion i nam da ni bide dadena potkrepa vo Judeja i Erusalim. i tie se zakolnaa. {to da ka`eme. i ne zemajte gi nivnite }erki za sinovite svoi. da se soberat vo Erusalim. sinot na Isiil. 2 i. spored ona kako {to ti e ugodno tebe i na site onie {to mu se pokoruvaat na Gospodoviot zakon. 89 Toga{ izvika [ekanija.prorocite. 3 Toga{ be{e razglaseno po cela Judeja i Erusalim do site onie {to se vratija od plenstvo. treperej}i od nastanatata zima. i nie so tebe }e imame sila da go izdr`ime toa. ni ime na{e? 86 Ti si spravedliv. na{iot Bog. Bog na tatkovcite na{i. e oskverneta od gnasotiite na drugoplemenicite vo taa zemja. i tie ja napolnija so ne~istotiite svoi. 91 Stani i izvr{i go toa. na dvaesettiot den od toj mesec. 8 Zatoa vozdajte sega ispoved i slava kon Gospod. a so niv ne bi trebalo da stoime pred Tebe. bidej}i taguva{e poradi golemite bezzakonija na narodot. {to si sakal da n# pogubi{ i da ne ostavi{ ni koren. 5 I vo rok od tri dena se sobraa vo Erusalim site. {to bea od plemeto na Juda i Venijamin: toa be{e vo devetiot mesec. ne jade{e leb i ne pie{e voda. sega e tuka siot Izrail. gi olesni grevovite na{i 84 i ni dade takov koren. ete. {to ni gi dade preku rakata na Tvoite slugi . 79 A sega. za da ni dadat prehrana 78 i da go proslavat hramot na na{iot Gospod. za{to nie ostanavme koren i do denes! 87 No. Izrailec. ne n# zaboravi. ispru`en na zemjata pred hramot. ni seme. i otide vo `iveali{teto na Joanan. Gospodi Bo`e Izrailev.” Vetuvawe za o~istuvawe 88 Dodeka Ezdra se mole{e. }e im bide odzemen imotot. za da mo`ete da se zacvrstite i da gi vkusite blagata na taa zemja i da ja ostavite vo nasledstvo na decata svoi doveka. 6 Siot narod sede{e vo dvorot na hramot. otkako ostana tamu.

Selum i Telem. 33 Od potomcite na Ha{um: Matenaj. Asaja. Ji{mael. Josif. Zavad. Momdij. 30 Od potomcite na Mani: Olam. 15 I vratenite od plenstvo postapija spored seto toa. se zavr{i vo novomese~ieto na prviot mesec. ma`i i `eni. Azail. 11 No mno`estvoto e golemo. Zamri. taka i }e napravime. Mamdaj. Ido. Matata. 38 I se sobra na edno mesto siot narod na plo{tadot pred isto~nata vrata na hramot. 28 Od potomcite Zamotovi: Elijada.546 VTORA KNIGA EZDRA 10 Toga{ celoto mno`estvo izvika i re~e so visok glas: „Kako {to re~e. 26 Od Izrail. Ja{uv. 36 Site tie bea o`eneti so `eni od drugi plemiwa i gi napu{tija zaedno so decata. Jeremot i Elija. sve{tenik i tolkuva~. Od potomcite na Ezor: [a{aj. 25 Od ~uvarite na vratite . Manasij i [imej. se otkri deka imale `eni od drugi plemiwa: 19 od potomcite na Je{ua. Juda i Jona. 16 Sve{tenikot Ezdra si izbra glavni rodona~alnici. Naid. Zavad. Elifelet. da go donese Mojseeviot zakon. sinot na Josedek. a taa rabota za nas ne e za eden den. Eleazar. Zevadija. Nezakonskiot brakovi na nekoi sve{tenici i leviti 18 Me|u sve{tenicite koi bea dovedeni. Isiil i Azarija. nitu za dva dena. za da go ~ujat .Ramija. za da ja ispitaat rabotata. 23 A od levitite . Mosija. za{to mnogu sme zgre{ile vo toa. Mijamin.” 14 Toa zadol`enie go zedoa Jonatan. da doa|aat svoevremeno kaj niv 13 so stare{inite i sudiite na sekoe mesto.Elioenaj. 21 Od potomcite Imerovi: Ananij. i nie ne sme vo mo`nost da stoime na otvoreno nebo. od potomcite na Paro{ . Binci. i pred site sve{tenici. Bog Izrailev. [imej. Zavat i Zerdaja. 27 Od potomcite Elamovi: Matanija. Mair. [elemija. Otonija. i Jezija. 12 zatoa neka bidat postaveni na~alnici nad mno`estvoto. {to dr`ea `eni od drugi plemiwa. Okidil i Salta. Natanail. 24 Od peja~ite na hramot: Elija{iv i Zakur. Elija{iv.Jozavad. Valnu i Manasija. Jariv i Jodan. sinot na Asail. Elija{iv. koi bea vo Erusalim i vo negovata okolina. Malhija. koj be{e Kalita. 34 Od potomcite na Vani: Eremija. Zavaj i Ematis. Jadaja. Vereja. Melhija. Zaharija. 22 Od potomcite na Pa{ur . [eal i Jeremot. a levitite Me{ulam i [abetaj im pomagaa. 40 I prvosve{tenikot Ezdra go iznese Zakonot pred siot narod. Mamuh. Joil i Vaneja. Lakun. Petihija. Jezriil. Elijalij. Azaril. 20 Tie dadoa raka deka }e gi napu{tat `enite svoi. Samat. i od bra}ata negovi . site po ime. i sinovite Izrailevi se naselija po mestata svoi. Maaseja. [imej. 32 Od potomcite na Anan: Eliona. sinot na Tikva. Asevija i Vaneja. Vanita. i deka }e prinesat ovni za smilostivuvawe poradi grevot svoj. Matanija. [emaja. Izija. Sestel. dodeka ne se odvrati od nas Bo`jiot gnev poradi taa rabota. Netanija. daden od Gospod. i tie se sobraa na novomese~ieto na desettiot mesec. 29 Od potomcite na Bevaj: Joanan. Kelaja. {to imaat drugoplemenski `eni. Jeremot. Joil. Ananija. Avdi. Ezdra go ~ita zakonot pred narodot 37 I vo novomese~ieto na sedmiot mesec sve{tenicite i levitite i Izrailcite.Maseja. Maaseja. 39 i mu rekoa na Ezdra. 31 Od potomcite na Adi: Natij. i site od na{ite sela. Sebaja i Simon [osamej. 17 Ispituvaweto na ma`ite. Karavasion. 35 Od potomcite na Nula: Mazitija. Mamnitanem. a vremeto e zimno.

547 VTORA KNIGA EZDRA Zakonot vo novomese~ieto na sedmiot mesec. Azarija. 44 a od levo: Pedaja. Azarija. objasnuvaj}i go pritoa pro~itanoto. Kalita. koga go slu{aa Zakonot 51 odete i jadete masno i pijte slatko i ispratete im milostina na onie. 52 za{to ovoj den e svet pred Gospod. 47 I siot narod vozglasi: „Amin!” I. i da davaat milostina na siromasi. Urij. i za toa ne taguvajte. Jadin.i site pla~ea. Bog na nebesnite sili. i na levitite. Ezekija i Vaalsam. i na site: 50 „Ovoj den e svet pred Gospod .” 53 Isto taka i levitite mu govorea na siot narod i mu rekoa: „Ovoj den e svet. {to nemaat. prvosve{tenik i tolkuva~. pred ma`ite i `enite i siot narod go slu{a{e Zakonot. [abetaj. da se veselat. Sevi{niot Bog. ne taguvajte!” 54 Toga{ site otidoa da jadat i da pijat. Majana. Hodija. 49 Toga{ Atarat mu ka`a na Ezdra. . Navarija i Zaharija. 55 za{to bea voshiteni od zborovite. 45 Toga{ Ezdra ja zede Knigata na zakonot pred narodot. 48 I levitite Je{ua. 41 i toj im ~ita{e na plo{tadot pred vratite na hramot od utrinata do pladne. otkako gi krenaa ugore racete. Jozavad. 42 Sve{tenikot i tolkuva~ot Ezdra zastana na podgotvenoto drveno povisoko mesto. Aniut. Hanan i Pelaja. [ema. Lotasuv. Malhija. [erevija. so koi gi pou~uvaa na sobirot. Ananija. 46 i dodeka go objasnuva{e Zakonot. isto taka pou~uvaa vo Zakonot Gospodov i go ~itaa pred narodot Zakonot Gospodov. site padnaa ni~kum i Mu se poklonija na Gospod. 43 i pokraj nego stoeja oddesno: Matatija. Mi{ael. i se veselea mnogu. sedna sve~eno pred site. za{to Gospod }e ve proslavi. i Ezdra Go blagoslovi Gospoda. Jakuv. Sedr`itelot. koi go pou~uvaa narodot. site stoeja.

otkolku da izumreme vo pustinava. no vie i tamu negoduvavte. {to gi napravija protiv Mene. 4 Slovoto Gospodovo dojde do mene: 5 „Odi i ka`i mu gi na Mojot narod negovite lo{i dela i na nivnite sinovi bezzakonijata. Originalot i gr~kiot prevod is~eznale. sin Eliev. sinot na Seraja. na evrejski ili na aramejski jazik. sudot i noviot svet. za da gi izvestat sinovite od svoite sinovi. na koi sum im napravil tolku mnogu dobrini? 10 Zaradi niv mnogu carevi soboriv. Ovaa kniga bila prevedena na gr~ki. sin na Fineas. 9 . tie po~naa da im prinesuvaat `rtvi na tu|i bogovi. 6 za{to grevovite na nivnite roditeli se namno`ija vo niv: otkako me zaboravija. sin na Sadok. Otfrlawe na Izrail sin Aronov od Levievoto pleme. vaka veli Gospod: 13 „Jas sum Onoj Koj ve prevedov preku moreto i po negovoto dno vi napraviv ograden pat. pa sega tekstot e za~uvan na latinski jazik kako ^etvrta kniga Ezdra. koe prvobitno bilo napi{ano od nepoznat evrejski pisatel.za sve{tenik. koj be{e vo midiskata zemja vo vreme caruvaweto na persiskiot car Artakserks. 15 Taka veli Gospod Sedr`itelot: potpolo{kite vi bea znak. veli Gospod. a podocna kon nea bile dodadeni voved i dodatok. za{to tie. sin na Borit. 7 Zar Jas ne gi izvedov od egipetskata zemja. 8 Ostri`i ja kosata na tvojata glava i frli go seto zlo vrz niv. Rodoslovot na prorokot Ezdra Vtora kniga na prorokot Ezdra. sin na Fineas. kako na primer za zloto. 18 velej}i: „Zo{to n# dovede vo ovaa pustina? Zo{to n# izvede za da n# pogubi{? Podobro }e be{e da im sluguvame na Egip}anite. sin na Ozij. tuku duri i sega u{te negoduvate. ne vikavte kon Mene.TRETA KNIGA EZDRA Voved Tretata kniga Ezdra e otkrovenie (ili serija od videnija i otkrovenija). sin na Amarija. sin na Avi{ua. sin na Helkija.” 12 A ti re~i im. Mojseja vi go dadov za voda~ i Arona . Vo knigata se soop{tuvaat sedumte videnija {to gi imal Salatiil (koj e poistoveten so Ezdra). toj nepokoren narod. 3 1 Do koga }e gi podnesuvam tie. progonstvoto. sin na Meraimot. 16 ne se raduvavte {to zaradi Moeto ime zaginaa va{ite neprijateli. spored koj e napraven i prevodot na crkovnoslovenski. stradaweto. sin na Eleazar. od domot na ropstvoto? A tie Me razgnevija i sovetite Moi gi prezrea. na istok gi raseav narodite od oblastite na Tir i Sidon i site nivni neprijateli gi uni{tiv. 11 pred nivnoto lice gi istrebiv site neznabo{ci. krajot na svetot. Vi dadov borci za za{tita. koga ogladnevte. zakonot Moj ne go slu{aa. sin na Selum. 17 Kade se onie dobrini {to vi gi napraviv? Zar vo pustinata. sin na Azarija. 14 vi dadov svetlina vo ognen stolb i mnogu ~uda napraviv me|u vas. go pogubiv faraonot so lu|eto negovi i so seta negova vojska. 2 sin na Ahija. sin na Ahituv. a vie me zaboravivte. sin na Azarija. sin na Arna. a isto taka se davaat odgovori na pra{awata povrzani za razni problemi.

a Jas da vi bidam Tatko? 30 Ve sobrav. ti ne saka{e da se pokoruva{. Mihej i Joil. Sofonija i Agej.549 TRETA KNIGA EZDRA 19 Jas se smiluvav na va{ite ofkawa.na raspa|awe. 28 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Neli ve molev. Isak i Jakov. 25 Bidej}i vie Me ostavivte. Avdij i Jona. no so duhot svoj. 23 Jas ne isprativ ogan vrz vas poradi va{eto bogohulstvo. i vi dadov mana. 4 A sega {to mo`am da napravam za vas? Jas sum vdovica i napu{tena. 37 Mojata blagodat vi ja zavetuvam vam. go pravea ona {to e zlo pred Mene. kakva slava! Pogledni gi lu|eto {to doa|aat od istok.” Najavuvawe na podobra idnina za neznabo{cite Vaka veli Gospod: „Jas go izvedov ovoj narod od ropstvo. Osija i Amos. odete. Tebe Te povikuvam za svedok protiv majkata na sinovite. 24 [to da ti napravam Jakov? Judo. i Jas }e ve ostavam. ~ii deca ne Me videle so svoite telesni o~i. a majkata nivna . o`edneti go hulevte Moeto ime. iako ne Me ~ule. [to da vi napravam sega? ]e ve otfrlam od Moeto lice. makar {to ne sum im poka`uval znaci. a nozete va{i brzaat da izvr{uvaat ~ovekoubistvo. Nivnata krv od vas }e ja baram” . vie gi fativte.svoite doen~iwa. kako koko{kata {to gi sobira svoite piliwa pod svoite krilja. 20 Koga bevte `edni. 40 Naum i Avakum. novomese~ijata i obrezanijata. 29 da bidete Moj narod. no staviv drvo vo vodata i ja napraviv rekata slatka. nema da gi pomiluvam onie {to baraat milost od Mene. brate. pred vas gi progoniv Hanancite. 35 Domovite va{i }e im gi predadam na idnite lu|e. }e go izvr{uvaat ona {to sum go zapovedal. kako tatkoto {to gi moli svoite sinovi i majkata svoite }erki i doilkata . }e praznuvaat so veselba. 32 Jas vi gi isprativ Moite slugi prorocite.' 5 O~e. neli go rasekov kamenot i ne potekoa li vodi vo izobilie? Od `egata ve pokrivav so lisja od drvjata. 34 a sinovite va{i nema da imaat potomstvo. va{iot Bog i go izvr{ivte ona {to e lo{o pred Nego. na idnite lu|e. 38 I taka. koi. 2 Majkata {to gi rodila im veli: ‚Odete deca. 7 neka se rasprsnat nivnite imiwa me|u narodite i da se izbri{at od zemjata. 36 i koi.prorocite. deca. Vo drugi narodi }e se naselam. }e im go dadam Moeto ime. 33 Vaka veli Gospod Sedr`itelot: „Domot va{ e pust. 6 predaj gi na zasramuvawe. za{to go prezrea Mojot zavet. Zaharija i Malahija. za{to zgre{ivte pred Gospod. U{te {to da napravam za vas?” 22 Taka veli Gospod Sedr`itelot: „Koga bevte vo pustinata. za da gi pazat Moite zakoni. zatoa {to ja prezrea Mojata zapoved. koi narodot Moj ne saka{e da gi slu{a i gi otfrli Moite soveti. za{to so krv gi oskvernivte va{ite race. kaj rekata Mera. veruvaj}i vo ona {to sum rekol. 27 Vie kako da ne Me ostavivte Mene. mu dadov zapovedi preku Moite slugi . gi ubivte i nivnite tela gi raskinavte. i barajte milost od Gospod. i vie jadevte leb angelski. za{to gi otfrliv va{ite prazni~ni dni. }e poveruvaat i. 31 Koga }e mi prinesete prinos. gledaj. iako ne gi videle prorocite. veli Gospod. }e si spomnat za svoite bezzakonija. }e go svrtam Moeto lice od vas. veli Gospod. Perizijcite i Filistejcite. 39 nim }e im gi dadam za voda~i Avraam. 21 Vi razdeliv plodna zemja. nema da ve slu{am. 2 . za{to jas sum vdovica i napu{tena. koi ne sakaa da go pazat Mojot zavet. 26 Koga Me vikate. nare~en u{te i angel Gospodov. 3 Jas ve odgledav so radost i ve otpu{tiv so pla~ i so taga. tuku se ostavivte sebesi” . }e ve razvejam kako vetar {to ja vee plevata. za da is~ezne nivniot rod.

za{to Jas te izbrav. veli Gospod. 32 „Pregrni gi tvoite deca dodeka dojdam i im napravam milost. Koj }e dojde na krajot na vekot. tie me isfrlija i ja prezrea zapovedta na Gospod. 36 Begajte od senkata na ovoj vek. oble~i neoble~en. za{to koga }e dojde denot na skrb i te{kotija. A koga dojdov kaj niv. 11 }e primam od niv slava i }e im gi dadam ve~nite `iveali{ta {to sum gi napravil za niv. koi mo`ete da slu{ate i da razbirate: o~ekuvajte Go Pastirot va{. 22 starec i mom~e zapazi me|u tvoite yidovi.550 TRETA KNIGA EZDRA 8 Te{ko tebe. pomogni mu na onoj {to e vo nevolja. @iv sum Jas! veli Gospod. 10 Vaka mu veli Gospod na Ezdra: „Javi mu na Mojot sluga deka Jas }e im go dadam Erusalimskoto carstvo. 24 Po~ivaj i bidi spokoen. za{to Jas }e te spasam.” Ezdra na planinata Sinaj 33 Jas Ezdra primiv na gorata Horiv zapoved od Gospod da pojdam kaj Izrail. 16 Jas }e gi krenam mrtvite od nivnite mesta i od nivnite grobovi }e gi izvedam. za da ne zadocnite. 28 Neznabo{cite }e ti zaviduvaat. 13 Dojdete i primete. da ne zagine nikoj. a slepiot dovedi go da ja vidi Mojata svetlina. 15 Majko. deka go uni{tiv zloto i napraviv dobro. 27 Ne skrbi se. odgleduvaj gi so radost. bidete bodri! 14 Nebo i zemja.” veli Gospod Sedr`itelot. 12 Drvoto na `ivotot }e im bide mast so prijatna mirizba. zatoa {to sokriva{ bezbo`nici vo sebesi! Rode lukav. majko na sinovite. za{to od tebe }e gi baram. so tvoite sinovi. za{to Jas }e gi izvedam od krai{tata na zemjata i }e im poka`am milost. neznabo{ci. 20 Pogri`i se za pravata na vdovicata. izmolete za sebe malku dni. Carstvoto za vas ve}e e gotovo. bidej}i sum milostiv. 34 Zatoa vi govoram vam. daj pravda na siromav. pomogni mu na onoj {to nema race. bidete svedoci za toa. blizu e Onoj. za{titi sirak. ne podbivaj se so hrom. Taka }e postapam so onie {to ne Me slu{aat” . preku koi so radost }e gi ispolnam sinovite tvoi. veli Gospod. spomni si {to napraviv so Sodom i Gomora. ta sinovite tvoi da ne go vidat pekolot. 30 Ute{uvaj se. po ~ij sovet Jas gi osvetiv i ti podgotviv dvanaeset drvja. za{to ve~na svetlina }e ve ogree za ve~ni vremiwa. a ti }e bide{ vesela i }e ima{ izobilstvo. 26 Od slugite {to ti gi dadov. 25 Dobra doilko. od koi te~e med i mleko i sedum previsoki planini po koi rastat ru`i i krinovi. 9 nivnata zemja le`i vo smolesti mo~uri{ta i vo viso~inki od pepel. a Jas }e ti go dadam prvoto mesto vo Moeto voskresenie. narode Moj. za{to Jas te izbrav. {to mu go vetiv na Izrailot. Asire. no ni{to ne }e mo`at da napravat protiv tebe. 35 Bidete gotovi za nagradite od carstvoto. Toj }e vi dade ve~en mir. 31 Se}avaj se na tvoite sinovi {to spijat. gu{ni gi svoite sinovi. za{to imeto Svoe go poznav vo Izrailot. veli Gospod. 19 a isto tolku i izvori. drugite }e pla~at i }e se skrbat. nema da bidat izma~uvani od te`ok trud i nema da se izmoruvaat. 23 mrtvi. kako gulabica. veli Gospod Sedr`itelot. majko. doj gi dobro tvoite sinovi. zakrepnuvaj gi nivnite noze. Jas javno svedo~am za Spasitelot moj. zakrepnuvaj gi nozete nivni. 29 Moite race }e te pokrijat. kade i da gi najde{. optovareni so razli~ni plodovi. za{to }e dojde tvoeto spokojstvo. . 21 pogri`i se za obespraven i nemo}en. 17 Ne pla{i se. za{to Moite izvori se izobilni i Mojata blagodat nikoga{ ne e skudna. 18 Jas }e ti gi ispratam na pomo{ Moite slugi Isaija i Eremija. primete ja sladosta od va{ata slava. predaj gi vo grob. otkako gi prigotvi{.

za da se osveti narodot tvoj. toj im stava{e venci na glavata na sekogo od niv i so toa u{te pove}e se izdignuva{e. taka potopot gi pogodi niv. 44 Toga{ go pra{av angelot: „Gospodare moj. . 41 Poln e brojot na tvoite sakani sinovi. tie site so pesni Go proslavuvaa Gospoda. blagodarej}i Mu na Onoj Koj ve povikal vo carstvoto nebesno. koi nemaat broj. pove}e od porane{nite. jas bev vo Vavilon. 39 koi. 3 Duhot moj se voznemiri i so strav po~nav da govoram kon Sevi{niot. 4 pa rekov: „Vladetele. da pravi nerazumni dela pred Tebe i da gi prezira Tvoite zapovedi. Kako {to smrtta go pogodi Adam.onie {to se oble~eni vo bela obleka i {to go ispolnile zakonot na Gospod. Ti vo po~etokot re~e. narodi i pokolenija. ~ie ime be{e Avraam. koga Ti samiot ja osnova zemjata. pred zemjata da rodi plodovi. 42 PRVO VIDENIE Sozdavaweto na prviot ~ovek i negovoto otpa|awe od Boga Vo triesettata godina po razurnuvaweto na gradot. Kogo tie Go proslavuvale vo ovoj `ivot.” 46 Jas pra{av: „A koe e ona mom~e {to im gi stava vencite i {to im gi vra~uva palmite?” 47 Toj mi odgovori: „Sinot Bo`ji. 7 Ti mu zapoveda da ja pazi Tvojata zapoved. se namno`ija mnogu sinovi. i dodeka le`ev smuten vo postelata. 10 I ista sudbina gi snajde site niv. 11 Samo eden od niv ostavi . koe ne mo`ev da go prebrojam. 9 Po izvesno vreme Ti isprati potop vrz `itelite na zemjata i gi istrebi. moli se za carstvoto na Gospod. 48 Toga{ angelot mi re~e: „Odi i javi mu na mojot narod kolku i kakvi ~udesni dela na Gospod Bog si videl. primija od Gospod svetli obleki. onie {to go ispovedat imeto Bo`jo. 43 Me|u niv be{e visoko mom~e. koe be{e.Noe so negovite ~eda. Gospodi. 38 Stanete i stojte i gledajte kolkav e brojot na onie {to se obele`eni za ve~erata na Gospod. 8 Sekoj narod po~na da pravi {to saka.” Ezdra na planinata Sion Jas. i $ zapoveda na zemjata.” I jas po~nav da gi proslavuvam onie {to stoeja cvrsto za imeto na Gospod. no toj ja naru{i. Ti toga{ me|u niv go izbra ~ovekot. sega gi oven~uvaat i dobivaat pobedni~ki palmi. primi go brojot svoj i zaklu~i gi tvoite . mi doa|aa misli vo srceto.551 TRETA KNIGA EZDRA 37 Primete go darot {to vi e daden i nasladuvajte se. isto taka. 12 Koga `itelite na zemjata po~naa da se razmno`uvaat. 40 Sione. 2 zatoa {to go vidov opusto{uvaweto na Sion i bogatstvoto na onie {to `iveat vo Vavilon. i pak po~naa da se predavaat na bezbo`nost. sozdanie na Tvoite race. otkako se preselija od senkata na ovoj vek. na gorata Sion vidov golemo mno`estvo. jas bev potresen od ona {to go gledav. koe gi nadminuva{e site. Ti vdahna vo nego duh za `ivot. 13 Koga po~naa da pravat bezzakonija pred Tebe. nego i negoviot porod. Ti go osudi na 3 smrt. koj e povikan u{te od po~etokot. od nego proizlegoa site pravednici. koi se ovie?” 45 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ovie se onie {to go ostavile smrtnoto telo i se oblekle vo besmrtno. 6 Ti go vovede vo rajot {to go nasadi Tvojata desnica. Ezdra. 5 da mu dade na Adam smrtno telo. Od nego proizlegoa pokolenija i plemiwa. i toj stana `iv pred Tebe. narodi i fidanki od niv.

Gospodare!” A toj mi re~e: „Praten sum da ti poka`am tri pata i da ti poka`am tri problemi. osven vo Izrail. 34 Izmeri gi na kantar na{ite bezzakonija i delata na site {to `iveat na zemjata. i na Isak . bidej}i nastojuva{ da go postigne{ patot na Sevi{niot. 19 Tvojata slava pomina niz ~etiri pojavi: ogan. kako {to veruva{e Jakov? 33 I nagradata nivna ne e ednakva. 2 I re~e: „Srceto tvoe oti{lo mnogu daleku od ovoj vek. 35 Koga zemnite `iteli ne gre{ele pred Tebe? Ili koj narod gi zapazil Tvoite zapovedi? 36 Me|u nas }e najde{ barem nekoi {to gi pazat Tvoite zapovedi. neprijatelite. se ispolnija godini i Ti si izdigna sluga po ime David. dobroto otstapi. iako ne si spomnuvaat za Tvoite zapovedi.sinovite Jakov i Isav. 20 no ne im go odzede nivnoto lukavo srce.” Smrtnite lu|e ne mo`at da gi znaat Bo`jite pati{ta Vaka mi odgovori isprateniot angel kaj mene. deka `iveat vo izobilie. ili kolku `ili ima nad nebeskiot svod i kakvi se predelite na rajot. taka stana i so site {to proizlegoa od nego. gi za{tituva{ bezzakonicite. 24 mu zapoveda da izgradi grad na Tvoe ime i vo nego da Ti prinesuva temjan i `rtvi. toga{ jas }e ti go poka`am patot {to saka{ da go vidi{ i }e te nau~am od kade proizleglo lukavoto srce. 22 vo srceto na narodot ostana nemo}ta i zakonot so koren od zloto. ni trudot nivni donel plod. osven Izrail? Koi plemiwa veruvaa vo Tvoite zaveti. 17 Koga go izvede negovoto seme od Egipet i go dovede do gorata Sinaj. ja uredi zemjata. 25 Ova se izvr{uva{e mnogu godini.” 3 Jas odgovoriv: „Taka e. i Tvoeto ime nema nikade da se najde. i Jakov se razmno`i prekumerno.” 6 Jas odgovoriv: „Koj ~ovek mo`e da go napravi toa {to go bara{ od mene?” 7 A toj mi re~e: „Ako bi te pra{al kolku `iveali{ta ima vo srceto na moreto ili kolku izvori ima na po~etokot od bezdnata. gi privede bezdnite vo trepet i celiot svet se voznemiri. ja rastrese vselenata. 4 Ako mi re{i{ eden od niv. za{to i tie imaa lukavo srce. 15 so nego sklu~i ve~en zavet i mu re~e deka nikoga{ nema da go ostavi{ semeto negovo. 18 toga{ gi prekloni nebesata. ta zakonot Tvoj da dade plod vo niv. kako {to postapi Adam i site negovi potomci. vidov bezredija {to nemaat broj. Zar Vavilon postapuva podobro od Sion? 32 Dali Te poznal nekoj drug narod. buren vetar i mraz. a zloto ostana.” 5 Toga{ jas mu rekov: „Govori. 16 Ti go izbra Jakov. a Svojot narod go pogubi. zemjotres. za da mu dade zakon na semeto Jakovovo i usrdnost na rodot Izrailev. 21 So svoeto lukavo srce prv ja prekr{i zapovedta Adam i be{e pobeden. 30 Vidov kako gi trpi{ tie gre{nici. 27 A Ti im go predade Tvojot grad vo racete na Svoite neprijateli.552 TRETA KNIGA EZDRA 14 nego go vozqubi i samo nemu mu ja otkri Tvojata volja. 26 otstapija od s#. a podocna `itelite na gradot zgre{ija. a Isav go otfrli. za{to jas odev me|u narodite i vidov. 31 Navistina ne mo`am da razberam kako mo`el toj pat da se izmeni. Tvoi gi zapazi i za toa nikogo ne go izvesti. a me|u drugite narodi nema da najde{. Gospodare!” A toj mi re~e: „Pojdi i izmeri ja te`inata na ognot ili izmeri go duvaweto na veterot ili vrati mi go denot {to ve}e izminal. po ime Uriil. postapija taka. Mu go dade sinot Isak. pak. 4 . 28 Pa zar podobro postapuvaat `itelite na Vavilon i zatoa vladeat so Sion? 29 Koga dojdov ovde. vo taa triesetta godina od ropstvoto du{ata moja gleda mnogu gre{nici i srceto moe se stopi. 23 Izmina mnogu vreme.

16 No planot na {umata se poka`a zaluden. toa e ona za koe pra{av. 25 No {to }e napravi Toj so Svoeto ime. `ivotot na{ pominuva vo strav i u`as i stanavme nedojstojni da ja nasledime Tvojata milosrdnost. koja e vidliva samo za mene?” 12 Na toa jas rekov: „Podobro }e be{e sosema da n# nema{e. za{to pesokot zastana pred niv i gi zadr`a. jas otidov vo ~estarot na edno pole i gi najdov drvjata kako se dogovaraat. otkolku da `iveeme vo bezzakonija i da stradame bez da znaeme zo{to stradame. 14 Tie rekoa: ajde da mu objavime vojna na moreto.da ja razbere rasipanosta. 11 kako toga{ tvojot sad bi mo`el da go smesti vo sebesi patot na Sevi{niot i vo ovoj vidliv rasipan svet . Gospodi. 29 Za{to dodeka poseanoto ne bide iskoreneto i dodeka ne se is~isti mestoto. odgovaraj}i mi re~e: „Eve. 32 Koga }e bidat o`neani bezbrojnite negovi klasja. a ti i na toa ne mi odgovori. bez {to ne mo`e{. kako zemjata {to $ e dadena na {umata. 28 A za ona {to me pra{a. za{to ovoj vek e prepoln so nepravda i slabosti. 23 Ne sakam da Te pra{uvam za ona {to e gore. a i na neboto nikoga{ ne sum se iska~il.” Krajot na vekot Jas odgovoriv i rekov: „Ti se molam. 22 . za da mo`am da razbiram. tie rekoa: ajde da vostaneme i da gi zavladeeme {umite vo poleto. nitu vo Adot. za da gi raznesuva svoite branovi. 15 Isto taka: i morskite branovi imaa sovet. a u{te ne do{lo vremeto za negovoto iskorenuvawe. 27 i ne mo`e da go primi ona {to im e veteno na pravednicite vo idnite vremiwa. 9 A sega te pra{av samo za ognot. a zo{to vaka ne si prosuduva{ i za samiot sebesi? 21 Za{to.” 13 A toj. za da otstapi od nas i tamu da nasadime drugi gori~ki. tuku za ona {to stanuva kaj nas sekoj den: zo{to Izrail im e predaden za podbivawe na neznabo{cite? Zo{to narodot. za{to ovoj vek brzo se pribli`uva kon svojot kraj. 18 A ti.” 26 A toj mi odgovori i re~e: „[to pove}e pra{uva{. a napi{anite naredbi nikade gi nema? 24 Niz ovoj `ivot minuvame kako skakulci. za da pridobieme i tamu drugo mesto. kolku golemo gumno }e treba!” 33 Jas go pra{av: „A kako i koga }e bide toa? I zo{to na{ite godini se malku i zo{to se polni so zlo?” 34 Toj mi odgovori: „Ne brzaj da se izdignuva{ pogore od Sevi{niot. za{to popusto brza{ da bide{ pogore od Nego. taka i `itelite na zemjata mo`at da go razberat samo ona {to e na zemjata. ako im be{e sudija: kogo }e go opravda{e i kogo }e go obvine{e?” 19 Jas odgovoriv: „Navistina nivnite zamisli bile popusti. e predaden na bezbo`ni plemiwa. vetrot i denot {to si gi pre`iveal. 17 Taka zavr{i i zamislata na morskite branovi. a `itelite na neboto mo`at da go razberat ona {to e vo nebesnite viso~ini. i zo{to zakonot na na{ite tatkovci e doveden do raspa|awe. se pove}e }e se ~udi{. }e ti odgovoram: zloto e poseano. a i na moreto mu e dadeno negovoto mesto. na koe e poseano zloto. ti odi{ premnogu daleku. 30 Bidej}i semeto na zloto e poseano vo srceto na Adam u{te od po~etokot i kolku mnogu zlo rodi toa dosega i }e ra|a dodeka ne dojde vreme za vr{idba! 31 Razmisli kolku lo{i plodovi rodi zrnoto na lo{oto seme.” 10 Potoa mi re~e: „Ti ne mo`e{ da go poznae{ ni ona {to e tvoe i {to bilo so tebe u{te od tvojata mladost. na koe }e bide poseano dobroto. zatoa na {umata $ e dadena zemjata. koj go vozqubi.” 20 A toj mi odgovori i re~e: „Pravo prosudi. so koe se imenuvame? Eve. nema da ima mesto. neka mi bide daden um.553 TRETA KNIGA EZDRA 8 ti mo`ebi }e mi odgovori{: vo bezdnata ne sum sleguval. a moreto {to im e dadeno na morskite branovi. za{to dojde ognot i taa izgore.

znam kakvo e. ako toa e mo`no i ako sum sposoben za toa. site prijateli }e stanat eden protiv drug. ne{to mo`am da ti ka`am.ne{to pove}e od dim.554 TRETA KNIGA EZDRA 35 Zar i du{ite na pravednicite ne pra{uvaat vo svoite zatvori. i od drvo krv }e kape. no site }e go ~ujat glasot negov. a pticite }e preletaat na drugi mesta.ostana dim.tripati preku denot. i od nego se izli silen do`d. a i ne znam. no otkako porojniot do`d prestana. 42 Kako {to rodilkata brza da rodi. za koi me pra{uva{. 5 . ete. ~esto }e bide pu{tan ogan od neboto. 2 i }e se umno`i nepravdata.na na{ata otplata?” 36 Na toa mi odgovori arhangelot Eremiil. 5. 43 Najnapred }e ti bide poka`ano ona {to saka{ da go vidi{. i patot na vistinata }e se sokrie i vselenata }e bide li{ena od vera. no ne sum praten da govoram so tebe za tvojot `ivot. dali e pogolemo od ona {to izminalo.srede no} }e ogree sonce. ostanaa kapki. velej}i: do koga }e se nadevame vaka? I koga }e dojde plodot na `etvata . Gospodi. koja sega ja gleda{ i za koja od porano si slu{al. }e nastanat dni. za{to Sevi{niot go izmeril ovoj vek. kogo `itelite na zemjata ne go o~ekuvaat. i nema ni da se pokoleba nitu da se vozbudi dodeka ne se ispolni odredenata merka. zapalena pe~ka minuva pred mene.” 38 A jas kako odgovor na ova mu rekov: „Vladetele Gospodi. 49 potoa pred mene pomina oblak. 8 Na mnogu mesta }e ima nemiri. }e vidi{ deka vedna{ po tretata truba . i ognot . i koga plamenot izmina.” Predznaci na krajot Toga{ jas go zamoliv i mu rekov: „Misli{ li deka }e do`iveam do tie dni i {to }e stane vo tie denovi?” 52 A toj mi odgovori i mi re~e: „Za znacite. pak. polskite yverovi }e gi smenat mestata svoi i ne~isti `eni }e ra|aat ~udovi{ta. pa ostanale samo kapki i dim. koja sega ja gleda{ deka caruva. mo`no li e da go zadr`i plodot {to e vo nea po napolnuvaweto na devettiot mesec?” 41 Jas odgovoriv: „Ne mo`e. kako do`dot {to e ne{to pove}e od kapki. }e pu{ti glas no}no vreme za mnozina nepoznat.” 48 Jas zastanav i vidov: ete. 3 I zemjata. kako i ona {to bilo dali e pogolemo od ona {to }e bide? 46 Ona {to izminalo.” 44 A jas rekov: „Ako sum pridobil blagodat vo tvoite o~i. 37 so merka gi izmeril vremiwata i so broj gi presmetal ~asovite. }e bidat grabnati. 45 poka`i mi go ona {to treba da dojde. 39 I mo`ebi poradi nas ne se ispolnuvaat `itnicite na pravednicite i poradi grevovite na onie {to `iveat na zemjava. koga mnogumina od `itelite na zemjata. vidov . 7 Sodomskoto more }e isfrli ribi.za nego ne znam.” Toga{ Toj mi re~e: „Sli~ni na utrobata se i `iveali{tata na du{ite vo Adot. kamen }e progovori i narodite }e se razdvi`at. taka i merkata na minatoto zela nadmo}nost. a mese~inata . 6 Toga{ }e caruva onoj. taka brzaat i tie . Sevi{niot ti dade da do`ivee{. 4 Ako. zna~eweto na ova }e ti go objasnam so sporedba.da go vratat ona {to im e dadeno. a ona {to }e dojde . }e bide izlo`ena na opusto{uvawe. 50 Toga{ toj mi re~e: „Razmisli vo sebesi. za da se izbavi od rodilnite bolki. 9 Slatkite vodi }e stanat soleni.” 51 Za lu|eto mnogu vistini }e ostanat tajna „A {to se odnesuva za znacite. poln so voda. koi mnogu znaat. toga{ umot }e se sokrie i razumot }e se povle~e vo svoeto prebivali{te. velej}i: „Koga }e se ispolni brojot na semiwata vo vas.” 40 Toj mi odgovori i re~e: „Pojdi i pra{aj bremena `ena. no i site nie sme ispolneti so ne~esnost.” 47 Toj mi re~e: „Zastani od mojata desna strana.

samo Sion go osveti za Sebe. Vnatre{nosta me izma~uva sekoj ~as koga se izma~uvam da go razberam patot na Sevi{niot ili da ispitam barem eden del od Negoviot sud. i nema da go dobijat ona {to go sakaat. a toj mi re~e: „Ti otide so tvojot qubopiten um za Izrail mnogu daleku. a me|u site izdignati gradovi . no nivnite pati{ta nema da se ispravat. 26 od site sozdadeni ptici . kaj mene be{e ispraten pak angelot. no nema da go najdat.” . Gospodare moj” . i jas odnovo po~nav da govoram pred Sevi{niot. zar ti go saka{ pove}e otkolku {to go saka Onoj. a od site cve}iwa vo svetot . Koj go sozdal?” 34 Jas mu odgovoriv: „Ne. Vladetele Gospodi. i koi ne veruvaa vo Tvoite zaveti.Jas go pra{av: „A zo{to ne mo`am. pak. 15 No angelot dojde kaj mene. tuku govorev od golema taga. VTORO VIDENIE Molitvata na Ezdra i odgovorot na Uriil 20 A jas. od site gori na zemjata i od site drvja na nea. 11 Edna zemja }e ja pra{uva sosednata: dali niz tebe pominala pravdata. {to be{e do{ol kaj mene prethodnata no}. me poddr`uva{e. i od siot sozdaden dobitok . jas }e te nau~am. 16 Vtorata no} kaj mene dojde Faltiil. 23 i rekov: „O. i kasni leb i ne n# ostavaj.” 14 I jas se svestiv. kako da is~eznuva{e.Ti napolni samo eden izvor. kako {to mi zapoveda angelot Uriil. 30 I ako be{e si go mnogu namrazil.jas }e ti ka`am u{te pove}e. i. Ti pridobi samo eden narod i nego go vozqubi. 25 od site morski bezdni . 12 Lu|eto toga{ }e se nadevaat.Ti ja naimenuva samo gulabicata. slu{aj me . 13 Za ovie znaci mi e dozvoleno da ti ka`am. {to ~ovekot go pravi praveden? I taa }e $ odgovori deka ne pominala.Ti ja izbra samo ovcata: 27 me|u site mnogubrojni narodi. na zemjata }e se namno`at nepravdata i nevozdr`livosta. Gospodare moj? Podobro }e be{e ako ne se rodev i ako utrobata na mojata majka mi stane{e grob. me zakrepna i me ispravi na noze.” I toj. i ako posti{ sedum dni. Ti ja izbra samo lozata. postev sedum dni. nemu mu dade zakon sovr{en. }e se trudat. zo{to ovoj edinstven narod go predade na mnozina.” 35 Toj mi re~e: „Toa ne mo`e{ da go postigne{.vo racete na lukavi volci. kako pastirot {to stadoto svoe ne go ostava .” 19 Toga{ mu rekov: „Odi si od mene i ne pribli`uvaj se do mene. koi im se protivea na Tvoite vetuvawa. 32 i mi re~e: „^uj me. Tvojot narod. 21 Po sedum dni. pomislite na moeto srce pak mi bea mnogu te{ki. si otide od mene. narodniot voda~.” 33 Jas mu rekov: „Govori. teloto moe trepere{e silno. mi govore{e. koga go slu{na toa. zo{to na eden koren nakalemi drugi fidanki i Tvojot edinstven narod go raseja me|u mnogu narodi? Nego go pokorija onie. 22 no du{ata moja primi duh {to mo`e da razbira. vo zemjata na negovoto progonstvo? 18 Zatoa stani. 24 i od celiot zemen krug .Ti ja izbra samo pe{terata. ako pak me pomoli{ i popla~e{ kako sega. otkolku {to go gledam izma~uvaweto na Jakov i isto{tuvaweto na izrailskiot narod. }e ~ue{ i pove}e od ova. du{ata moja iznemo{tuva{e.” 31 Koga gi govorev ovie zborovi. ofkaj}i i pla~ej}i.Ti go izbra samo krinot. Gospodi.” 29 . i me zapra{a: „Kade si bil i zo{to ti e liceto na`aleno? 17 Zar ne znae{ deka tebe ti e doveren Izrail. 28 No sega.555 TRETA KNIGA EZDRA 10 Mnogumina }e go baraat. Gospodare moj. neka be{e toj kaznet od Tvojata raka.

” 47 Jas pak mu rekov: „Toa ne e mo`no. izvedi gi vetrovite . 37 Otvori gi zaklu~enite hranili{ta. ka`i mu na Tvojot sluga: preku kogo go posetuva{ Tvoeto sozdanie?” Predci i potomci Jas rekov: „No.” 46 Toj mi re~e: „Pra{aj ja `enata i re~i $: ako ra|a{ deset deca. a {to }e pravat onie {to bile pred mene. pred da se utvrdat osnovite na rajot. soberi mi gi rasprsnatite kapki i o`ivej gi isu{enite cve}iwa.556 TRETA KNIGA EZDRA 36 Toj mi re~e: „Izbroj go ona {to u{te go nema. taka i onie {to se sega i koi }e bidat. zo{to gi ra|a{ odvreme .” 56 I rekov: „Ti se molam. toa mo`e da stanuva samo odvreme .” 50 Toga{ go zapra{av i rekov: „[tom ve}e mi go otkri patot. ete.” 45 A jas rekov: „Kako toga{ Ti mi re~e mene. pa kako mo`am da govoram za ona {to me pra{a?” 40 Toga{ Toj mi re~e: „Kako {to ne mo`e{ da napravi{ ni{to od ova {to e re~eno.” 48 Toga{ Toj mi re~e: „I Jas $ dadov na zemjinata utroba sposobnost da go proizveduva ona {to e poseano vo nea odvreme . Gospodi. pa i sega onie {to postat zaedno bi mo`ele toa da go izdr`at. Ti si blizok do onie {to se dobli`uvaat do krajot. pred da bolskotat sekavicite.navreme. i taa }e ti odgovori. koja sum mu ja vetil na Mojot narod. 2 pred da se ~ujat glasovite na gromot. deka si mu dal zaedno `ivot na s# {to e sozdadeno. taka ne mo`e{ da gi znae{ Moite nameri.” 41 Bog go sozdade svetot i s# {to e vo nego Toj mi re~e: „Od po~etokot na sozdavaweto na zemniot krug i pred da bidat ustanoveni granicite na svetot. sozdanijata ve}e ostarea. a drugite se rodeni na starost. pred da se utvrdat podvi`nite sili. Gospodi. Tvojot sluga. taka nema pobrzuvawe za prvite. 4 pred da se izdignat vozdu{nite viso~ini. 52 Re~i $: zo{to onie {to se ra|aat sega ne prilegaat na onie {to se rodeni porano. pred da se soberat bezbrojnite angelski vojski. toga{ dozvoli mi da Te pra{am: mojata majka. ako sum pridobil milost pred Tvoite o~i.” 38 Jas odgovoriv: „Vladetele Gospodi. taka i go postaviv svetot. za da im go objavi{ poskoro Tvojot sud?” 44 Toj mi odgovori: „Tvorbata ne mo`e da odi pobrgu od svojot Tvorec.navreme. pred da se odmerat razmerite na nebesniot svod. mlade{kata sila ve}e im odminala. koj mo`e toa da go znae. i sozdadenoto go izdr`alo toa. }e bidat u{te pomali od vas. nitu mo`e{ da gi znae{ granicite na Mojata qubov. pred da duvnat vetrovite. Koj ne `ivee so lu|eto? 39 A jas sum bezumen. kako {to ovoj vek ne mo`e da gi opfati site zaedno vo sebe i onie {to treba da bidat sozdadeni. 54 Sega razberi: zo{to ste vie pomali na rast od onie {to se rodeni pred vas. i zo{to se tie pomali na rast od drugite? 53 Taa }e ti odgovori: ednite gi rodiv vo cvetot na mojata mladost. 49 Kako {to deteto ne mo`e da go pravi ona {to mo`at starcite. pred da se zapalat ognovite na Sion. za koja mi govore{e.i toga{ }e ti go poka`am da go vidi{ ona {to te ma~i. osven Onoj. dali e u{te mlada ili se pribli`uva kon starosta?” 51 Mi odgovori i re~e: „Za toa pra{aj ja onaa {to ra|a. 6 . koj e sozdaden od Mene.navreme i zamoli ja site deset da gi rodi odedna{.{to se zatvoreni vo niv i poka`i mi ja slikata na glasot. 55 a onie {to }e se rodat po vas. 3 pred da se pojavat ubavite cve}iwa. ili nie i onie {to }e bidat po nas?” 42 Toj mi re~e: „Mojot sud Jas }e go sprovedam so venecot: kako {to nema zadocnuvawe za poslednite. . koga utrobata moja po~na da ja gubi svojata sila.” 43 Jas odgovoriv i rekov: „Zar Ti ne bi mo`el da gi soedini{ vo edno: i onie {to se sozdadeni porano.

glasot govore{e. koi preku svojata nepravda predizvikaa nepravedno golema {teta i koga }e se ispolni merkata na poni`uvaweto na Sion. eve gi znacite {to }e gi poka`am: knigite }e se otvorat pred liceto na nebeskiot svod. stanav na noze i slu{nav i. 10 Rakata na ~ovekot e negoviot po~etok. koi }e ostanat `ivi i }e zajaknat. 28 verata }e rascuti. 23 potoa silno }e zatrubi truba. zemjata }e zatreperi i }e se rasklati. pred da bidat oddeleni onie {to gre{at sega i da bidat zapazeni onie {to ja ~uvale verata kako riznica. ne v~udoviduvaj se. a ne od nekoj drug. Gospodi Vladetele. 6 toga{ Jas pomisliv i s# sozdadov Samiot. site vedna{ }e se upla{at. 30 A Toj mi re~e: „Jas dojdov da ti go poka`am vremeto na slednata no}. koga rakata na Jakov ja dr`ela petata na Isav. 18 i re~e: „Eve.negoviot kraj. {to }e bide ispolnet so {um. za{to znae deka nivniot kraj treba da se izmeni. pove}e }e ti ka`am od denot koga te ~uv. i koga }e bide krajot na ona {to e prvo i po~etokot na poslednoto?” 8 Mi odgovori: „Od Avraama duri do Isaka. za da gi posetam `itelite na zemjata. koga od nego se rodija Jakov i Isav. koi ne do`iveale smrt od svoeto ra|awe. a {umot be{e kako {um od mnogu vodi. a bremeni `eni }e ra|aat trimese~ni i ~etirimese~ni nedonosen~iwa.” 29 Koga Toj govore{e. 9 Krajot na ovoj vek e Isav. a ne preku drug. a po~etokot na idniot e Jakov.” 13 Toj mi odgovori i re~e: „Stani na noze i slu{aj go glasot. a petata . od koi mi poka`a del minatata no}. 12 Ti se molam. }e govori za svr{etokot. {to }e po~ne da izminuva. a `ilite na site izvori }e seknat i nema da te~at. 19 koga }e po~nam da baram od onie. }e ostane `iv.” 7 Toga{ pra{av: „Kakva e podelbata na vremeto. no mestoto. 32 Sevi{niot go slu{na tvojot glas. strav }e ja opfati zemjata zaedno so nejzinite `iteli. }e se pojavi vistinata. koga toj }e govori. 31 I taka. 27 za{to zloto }e se uni{ti i lukavstvoto }e is~ezne. 15 Zatoa. 14 i }e prilega na zemjotres. ja vide ~istotata {to si ja pazel od svojata mladost. 34 ne brzaj so prvite vremiwa da misli{ za ona {to e suetno. 16 A bidej}i stanuva zbor za niv. poka`i mu go na Tvojot sluga krajot na Tvoite znaci. Za drugo. pred Kogo stoev. 22 poseani nivi odedna{ }e se poka`at kako neposeani i polni `itnici }e bidat odedna{ prazni. isto taka od Mene }e dojde i krajot. i koga }e ja ~ujat. nastanuvaat dni. Ezdra. 26 I }e vidat izbranite lu|e. i }e razberat osnovite na zemjata.” Znaci za krajot Jas pak mu odgovoriv i rekov: „O. 25 Sekoj. 33 Zatoa me isprati da ti go ka`am sevo ova i da ti re~am: nadevaj se i ne pla{i se. nema da se pomesti. koj po seto ova. 11 . ako se pomoli{ pak i ako posti{ u{te sedum dena. 24 Toga{ prijateli }e se vooru`at protiv prijateli kako neprijateli. {to ti go pretska`uvam.557 TRETA KNIGA EZDRA 5 pred da bidat istra`uvani godinite. koja tolku vreme ostanuva{e bez plod. ne pra{uvaj me. kade {to stoi{. 21 i ednogodi{ni deca }e progovorat so svoite glasovi. koga Jas }e po~nam da se pribli`uvam. Silniot go vide tvoeto pravilno dejstvuvawe. }e se izmeni srceto na `ivite i }e se pretvori vo drugo ~uvstvo. i site zaedno }e vidat. ako sum pridobil blagodat pred Tvoite o~i.” 17 Koga go ~uv glasot.” 20 A koga }e se odbele`i vekot. }e se spasi i }e go vidi Moeto spasenie i krajot na va{iot vek. za da ne ti bide sudeno so takva brzina za poslednite vremiwa. jas go poglednav Onoj. ete. rasipanosta }e bide pobedena.

za da im slu`i za hrana na onie. a {este delovi gi isu{i. za koi Ti re~e deka se ni{to. nepromenlivi vo svojot vid. od kogo proizleguvame site nie i narodot.” 3 Jas rekov: „Govori. a temninata opfa}a{e s# naokolu i ti{ina. deka se sli~ni na plukanka i deka seto nivno mno`estvo Ti si go sporedil so kapki {to kapat od sad. a drugiot da ostane dolu. za da slu`at pred Tebe za seewe i obrabotuvawe. Svoj edinoroden i vozquben. i jas po~nav da govoram pred Sevi{niot. u{te vo po~etokot na sozdavaweto Ti govore{e. proizvede `ivotni. na znak od Boga. a vtoroto .558 TRETA KNIGA EZDRA TRETO VIDENIE Zo{to strada Bo`jiot narod Potoa jas pak so solzi se molev i pak postev sedum dena. 2 i mi re~e: „Stani. tie narodi. za da im slu`i za hrana na onie. 43 Tvojot zbor izleguva{e i vedna{ se pojavuva{e delo. sme predadeni vo nivnite race. 36 A vo osmata no} moeto srce odnovo se voznemiri. a nie odime po lo{i pati{ta Koga gi izgovoriv ovie zborovi. Gospodare moj!” A toj mi re~e: „Moreto e postaveno vo 7 . 55 Gospodi. 42 Vo tretiot den Ti zapoveda vodite da se soberat vo eden sedmi del od zemjata. na koi Ti saka{ i koga saka{. kade {to be{e sobrana vodata. koi proizlegoa od Adam. 58 A nie. ne mo`e{e da gi sobere zaedno. Gospodi. so neizre~ivo prijaten miris. 53 A po {estiot den Ti $ zapoveda na zemjata da proizvede pred Tebe dobitok. 46 I im zapoveda da mu slu`at na ~ovekot. 57 A sega. za da gi zavr{am trite sedmici. kogo go postavi za gospodar na site Tvoi sozdanija. 35 49 Toga{ ti zapazi dve `ivotni: ednoto se narekuva{e Enoh. da proizvede `ivotni. koj treba{e da bide sodaden. za da go poka`e Tvoeto delo. 41 Vo vtoriot den go sozdade vozduhot i nebeskiot svod i zapoveda vodata da se oddeli i da ima pregradi me|u vodite. taka {to eden del od niv da se izdigne ugore. nema{e u{te zvuk na ~ove~ki glas. Ezdra. koj be{e pra}an kaj mene minatite no}i. 44 odedna{ se pojavija bezbrojno mno`estvo plodovi i raznovidni. {to be{e i izvr{eno. 48 Nemata i bezdu{na voda. 40 Toga{ Ti zapoveda od Tvoite sokrovi{ta da izleze izobilnata svetlina. kade {to be{e sobrana vodata. upravuvaat so nas i n# progoltuvaat. 59 Ako ovoj svet e sozdaden zaradi nas. yverovi i vleka~i. cve}iwa. koj Ti go izbra. za{to Ti si go sozdal ovoj svet za nas. 39 Toga{ se izdignuva{e Duhot. ptici {to letaat i ribi. seto ova go rekov pred Tebe. 51 Na Enoh mu go dade edniot del od zemjata i go zapazi. toga{ zo{to ne dobivame nasledstvo vo svetov? I do koga }e bide ova?” Bog ni prigotvi raj. vo prviot den Ti re~e: neka bide nebo i Tvojot zbor stana delo sovr{eno. 52 a na Levijatan mu go dade sedmiot del od vodata i go zapazi. 56 A za drugite narodi. 37 za{to duhot silno se vozbudi i du{ata moja se izma~uva{e. Tvojot narod. na koi Ti saka{ i koga saka{. koi mi bea zapovedani. kogo go nare~e Svoj prvenec. seto toa be{e sozdadeno vo tretiot den. 45 Vo ~etvrtiot den Ti zapoveda da se pojavi svetlinata na sonceto i na mese~inata i rasporedot na yvezdite. Ti re~e deka se ni{to. prijatni za vkusot. za da gi ka`uvaat site rodovi Tvoite ~udesni dela.Levijatan 50 Ti go oddeli edno od drugo. bidej}i sedmiot del. i slu{aj gi zborovite {to dojdov da ti gi ka`am. ete. 54 a potoa go sozdade Adam. 47 Vo pettiot den Ti mu re~e na sedmiot del. kaj mene be{e ispraten angelot. 38 Toga{ rekov: „Gospodi.

onie koi tivko prestojuvale vo nego. 8 Me|u niv. 31 A po sedumte dena }e se razbudi zaspaniot svet i lo{ite }e umrat.koga si smrten? 16 Zo{to vo tvoeto srce ne ja primi{ idninata. a sokrovi{nicite }e gi predadat du{ite {to im se dovereni. }e izminat stradawata i }e se iscrpi dolgotrpelivosta. no koga Adam gi naru{i Moite naredbi. 4 no vlezot vo nego se nao|a vo tesno mesto. nikoj ne razbira pove}e od Sevi{niot. i otkako }e pretrpat tesnotija. taka {to oddesno ima ogan a odlevo . ne vlezat niz taa tesnotija i nevolja. 11 Za niv Jas go sozdadov svetot. za da bide neizmerno i dlaboko. odnosno me|u ognot i vodata. koja se nao|a na toj pat?” 10 Jas rekov: „Taka e. Ti odredi vo Tvojot zakon deka pravednicite }e go nasledat toa i deka gre{nicite . . bolni. nadevaj}i se deka }e bidat na {iroko. 33 ]e se otkrie Sevi{niot od sudskiot prestol. Gospodi!” A Toj mi re~e: „Takov e i delot na Izrail. 7 no vlezot vo nego e tesen i e postaven na strmnina. Mesijanskoto carstvo i posledniot sud 26 Eve. 29 I po site tie godini }e umre Mojot Sin Hristos i site lu|e {to di{at. }e dojde vreme koga }e se javat znacite. nemaa vera vo Negovite obredni naredbi. ako nikoga{ ne pomine preku opasnosta. 32 Zemjata }e gi predade onie {to spijat vo nea. 20 Mnogumina zaginuvaat vo ovoj `ivot zatoa {to ne go primaat Zakonot Bo`ji {to im e predlo`en. gi otfrlija Negovite vetuvawa. kako toj mo`e da go dobie toa nasledstvo.dlaboka voda. koi `iveat. 27 I sekoj. zatoa. bezopasni i prinesuvaat plodovi na besmrtnost. kako {to be{e ponapred.}e zaginat. 5 Onoj {to }e posaka da vleze vo moreto i da go vidi. 23 se povlekoa po grevovni izmami. 9 Ako toj grad mu se dade za nasledstvo na ~ovekot. taka {to nikoj nema da ostane. rekoa za Sevi{niot deka Go nema i ne gi poznaa Negovite pati{ta. taka {to prilega na reki. 15 No. kako mo`e da stigne do {irokoto? 6 Ima i drugi sporedbi: gradot e izgraden i raspolo`en vo ramnina i poln e so sekakvi bogatstva. a za polnite . i pravot . a onie {to `iveat bogoprotivno. za da ne bidat kazneti. polni so nevolji i baraa mnogu trud. zo{to se voznemiruva{ koga si gnie`liv i zo{to se vozbuduva{ . 25 Ete. ma~ni. {to treba da pazat. ako onie {to vleguvaat. 30 I }e se vrati svetot vo prvobitniot molk sedum dena. 13 A vlezovite vo idniot vek se {iroki. za praznite prazno. na koja mo`e da se smesti samo ~ove~ko stapalo. ili da vladee nad nego. mali. Ezdra. 12 I stanaa vlezovite na ovoj svet tesni.559 TRETA KNIGA EZDRA prostorno mesto.polno. nema da vidat {iro~ina. be{e naredeno da zastane ona {to be{e izvr{eno. 18 Zatoa pravednicite }e mo`at da podnesat tesnotija. 22 A tie ne poslu{aa i Mu se sprotivstavija. tie nema da go dobijat ona {to e prigotveno. za da bidat `ivi. 24 zakonot Negov go prezrea. samiot }e gi vidi Moite ~udesa. suetna misla utvrdija vo sebesi. za{to sega e sokriena vo zemjata. a so pojavuvaweto svoe }e se poka`e. lukavi. 28 Za{to }e se otkrie Mojot sin Isus zaedno so onie {to se so Nego i drugite }e se nasladuvaat ~etiristotini godini. {to ti gi pretska`av i }e se javi nevestata. tuku ja prima{ sega{nosta?” 17 Jas odgovoriv i rekov: „Vladetele. ta koga }e dojdat {to treba da pravat. ima samo edna pateka. koj se izbavi od nabroenite ponapred zla. ne gi vr{ea Negovite dela. 14 I taka. 21 Za{to Bog strogo im zapoveda na onie {to doa|aat. ako ne pomine niz tesnoto.” 19 Toj mi re~e: „Nema povisok sudija od Boga. ete. Gospodi.

za{to gi zgolemuva Svoite milosti kon onie {to Samo malkumina }e bidat spaseni 45 Toga{ nikoj ne }e mo`e da go izbavi zaginatiot.za onie {to dojdoa za osvetuvaweto. ne padna samo ti. za{to }e gi pomiluva onie {to u{te ne do{le na svetov. za koj Mojsej. }e bolsnat posvetlo od yvezdite.” 57 Toj mi odgovori i re~e: „Toa e pomislata za borbata {to treba da ja vodi ~ovekot. 66 Toj e mnogumilostiv.za onie {to dobija do`d i za mrtviot.za mnogumina. deka po smrtta }e stradame. koga propasta se be{e zasilila i koga se be{e namno`ila nepravdata. Adame. }e prestane vladeeweto na nepravdata.” 62 Jas odgovoriv i rekov: „Znam.da go ~ekaat kazni? 48 O. koga izvr{uvame smrtni dela? . Gospodi. nie `iveevme lo{o. za{to poka`a dolgotrpelivost sprema onie {to zgre{ija. 61 deka nema da ima `alewe za nivnoto zaginuvawe. koga be{e `iv. }e se otkrie nagradata. koj e roden na zemjata. 38 Samoil i David . }e se izdigne pravdata i }e bolsne vistinata. 40 Ezekija . za da gi pokrie onie {to `iveele krotko. ako toga{. deka Sevi{niot se narekuva milosrden. ne pomisluvavme.” 36 Jas rekov: „Avraam prv se mole{e za sodomcite. nitu na prorocite po nego.za pogubenite. da go pretrpi ona {to go ka`a ti. nie odevme po lo{i pati{ta. 37 po nego Isus . 50 Iako nam ni e pretska`ana ve~na nade`.za Izrail vo denovite na Ahana. zatoa se molele za nemo}nite. mu re~e na narodot.za narodot vo vremeto na Senahirim. Koj im zboruvav. 47 Kakva e polzata za ~ovek. za koi e prigotveno spasenieto.sme sozdadeni suetni. zo{to toa da ne bide i sega?” 42 A Toj mi odgovori i re~e: „Sega{niot vek ne e krajot. otkako mu be{e ve}e dadena. koga }e si zamine raspa|aweto. kade {to prebiva negnile`en plod. kako {to }e ima radost za onie.za tatkovcite. 60 No ne mu poveruvaa ni nemu. 63 deka e milostiv sprema onie {to `iveat spored Negoviot zakon.da go dobie ona za {to govoram Jas. 64 Toj e dolgotrpeliv. nitu }e mo`e da go pogubi onoj {to pobedil. kako sprema Svoi sozdanija. koi bea zgre{ile vo pustinata. pravednite se molea za ne~esnite. 52 Iako za nas be{e odnapred podgotvena slavata na Sevi{niot. verata }e zakrepne. tuku padnavme i nie {to proizleguvame od tebe. nitu Mi veruvaat Mene. da be{e zadr`an za da ne zgre{i. za da `ivee{. {to napravi ti? Ti koga zgre{i.” 46 Jas odgovoriv i rekov: „Eve go mojot prv i posleden zbor: }e be{e podobro ako na Adam ne mu be{e dadena zemjata ili. koj vo sega{niot vek `ivee so skrb. i mnozina . a Solomon . 54 no nie nema da vlezeme vo nego. koi imaa vozdr`livost. }e se razbudi pravdata. 53 ]e se poka`e rajot. 39 Ilija . 41 I taka. a koga }e umre . za da o`ivee. i kade ima spokoj i isceluvawe. 58 ta ako bide pobeden. 65 Toj e {tedar daritel i dava spored potrebite. 56 Nie vo na{iot `ivot. }e se otkine neverieto. koga vr{evme bezzakonija.560 TRETA KNIGA EZDRA 34 Samo eden sud }e ostane: vistinata }e zastane. 55 Licata na onie. 51 Iako nam ni bea prigotveni dobri i mirni `iveali{ta. za{to }e `iveeme po neblagodarni mesta. velej}i: izberi si `ivot. pobedi . vo nego ~esto prebiva slava. a na{ite lica se pocrni od temninata. 49 Kakva e polzata za nas od toa {to ni e veteno vreme besmrtno. 43 A sudniot den }e bide krajot na toa vreme i po~etok na idnoto vreme na besmrtnosta. 44 }e bide sru{ena nevozdr`livosta. 35 Potoa }e dojde deloto na otplatata. Mojsej . nie nikakvite . 59 Toa e onoj `ivot. ako pak.

a vremeto ti e dadeno samo da `ivee{. 22 ^ija povelba e silna i ^ie vladeewe . od koj se izliva zlatoto. kako sega vo maj~inata utroba se obrazuva teloto. se zapazuvaat i ednoto i drugoto. 70 mo`ebi od bezbrojnoto mno`estvo. edna sporedba. Po~etokot na zborovite na Ezdra pred da bide zemen. ^ij pogled gi presu{uva bezdnite i ^ij gnev rastopuva gori i ^ija vistina `ivee ve~no. a malku prav. ako ne daruva{e spored Svojata dobrina. {to `iveat sega i {to }e `iveat vo idnina. koe izrasnalo vo nea. 13 i }e go umrtvi{ kako Svoe sozdanie. 11 Do izvesno vreme da se hrani sozdadenoto. 68 Toj dava darovi.stra{no. 67 Bidej}i. ako ja zapra{a{. - . za koj `alam. i ona {to e pazeno. }e ka`am: za sekoj ~ovek Ti znae{ pove}e. vo koe padnavme nie {to `iveeme na zemjata. za koj stradam. po Tvoja zapoved lesno e da se uredi: ona {to bilo sozdadeno . 19 Zatoa ~uj go mojot glas. za{to. 16 za Tvoeto nasledstvo. ~ij zbor e vistinski i ^ij govor e neizmenliv. Ezdra. od koj bi mo`el da `ivee sekoj raspadliv. za{to go gledam na{eto pa|awe vo grev. no }e ka`am za Tvojot narod. taka se i delata na ovoj svet. }e ti ka`e deka dava golema koli~ina od koja pravat glineni sadovi. a nie sme edinstvenoto sozdanie na Tvoite race. za koe prolevam solzi. 12 Ti si go vospital so Tvojata pravda. poslu{aj gi moite zborovi. a utrobata na majkata istovremeno go vra}a zapazenoto. ako Toj ne gi zgolemuva{e Svoite milosti. pred Kogo so trepet stojat angelskite voinstva. 8 No. 2 ]e ti ka`am. si go nau~il na Tvojot zakon i so Tvojot razum si go pou~il. 17 ]e po~nam da se molam pred Tebe za sebesi i za niv. 20 Jas rekov: „Gospodi.da se zapazi. Kako {to zemjata. odnosno od gradite. za Izrail. svetot ne bi mo`el da prodol`i da `ivee so onie {to `iveat vo nego. koi Ti slu`at i kako vetar i kako ogan. da se pomolam pred Tebe da mu dade{ na na{eto srce seme. kasni ja smislata i progoltaj ja mudrosta. }e ostanea samo sosema malkumina. ^ii o~i se upraveni kon najvisokoto i nebesnoto. i na razumot na{ o~istuvawe. za kogo boleduvam. za da dade plod. za{to e sozdadena vo nea? 9 I ona {to pazi. a potoa go predava{ na Tvojata milosrdnost. 3 Mnogumina se sozdadeni.” Bog gi spasuva lu|eto samo po Svojata milost Toj mi odgovori i re~e: „Sevi{niot go sozdade ovoj svet za mnogumina. no malkumina }e se spasat. za da mo`at onie {to napravile grevovi da se olesnat od svoite bezzakonija. 6 O. ako ne im oprostuva{e na onie. a idniot . kako Ti {to re~e. 69 Iako Toj kako sudija. i kako. 15 I sega. {to }e go nosi imeto ~ovek? 7 Ti si eden. na Tvojot sluga. 10 Ti si zapovedal od samite delovi. i pak kako Svoe delo }e go o`ivee{. 5 za{to ti veti deka }e slu{a{ i posaka da prorokuva{. 14 Ako Ti go pogubi{ sozdadenoto so takva gri`a. Tvoeto sozdanie ja trpi devet meseci Tvojata tvorba vo sebesi. za Jakov. jas }e govoram pred Tebe. Ti Koj `ivee{ ve~no. 21 ^ij prestol e neprocenliv i ^ija slava e nedosti`na. 18 No jas ~uv deka nabrgu }e dojde Sudijata. Gospodi. koi se sozdadeni preku Negoviot zbor i ne istrebe{e mnogu od prestapite.za malkumina. a Ti mu gi dava{ ~lenovite? Kako se zapazuva Tvoeto stvo4 8 renie vo ognot i vo vodata. nema li da mi dozvoli{ mene.” Ezdra se moli za svojot narod Jas odgovoriv i rekov: „Du{o. ne bi mo`el da ostane `iv ni eden desetiljaden del od lu|eto. da se dava mleko plod od gradite. Gospodi.561 TRETA KNIGA EZDRA `iveele.

pred sudot. a idnoto e za idnite. kako se spasuvale i se trudele da zaslu`at nagrada. za nego {to Ti go sporedi so semeto na zemjodelecot. po Tvoja volja.” 37 Toj mi odgovori i mi re~e: „Ti ka`a ne{to spravedlivo. milosrden }e se nare~e{. za da bide zaboravena. ako ne iznikne. 50 Mnogu i te{ki nevolji }e gi postignat vo posledno vreme onie {to go nasleduvaat ovoj svet. zaradi nas gre{nite. }e govoram. i rasipanosta bega vo adot. 31 a Ti. 47 Ti nedostasuva mnogu. 34 [to e ~ovekot. koi la`livo postapuvaat pred Tebe. tuku vo onie {to vistinski Ti slu`at! 25 Ne gledaj gi so vnimanie bezbo`nite dela na neznabo{cite. a spomni si za onie. 52 za{to za vas e otvoren rajot. a da ne postapil ne~estivo. 38 Za{to Jas ne mislam za delata na onie sozdanija. poslu{aj ja molbata na Tvoeto sozdanie! 24 Dodeka sum `iv. 39 tuku im se raduvam na podvizite od pravednicite. za da mo`e{ da go saka{ Moeto sozdanie pove}e od Mene. kako {to ti prilega i ne si mislel na sebesi taka. nema nieden od onie {to veruvaat vo Tebe. Kako {to rekov Jas.}e odgovaram. 51 A ti gri`i se za sebesi i baraj slava za onie {to se sli~ni na tebe. 29 a vozqubi gi onie. koi zgre{ile pred smrtta. koi sekoga{ se nadevaat vo Tvojata pravda i slava.}e se spasat. sozdaden od Tvoite race.sovr{enata dobrina i sovr{enata mudrost. 27 ne pogubuvaj gi onie. po svoite dela }e dobijat nagrada. spored toa kako {to re~e. Kako {to zemjodelecot see vo zemjata mnogu semiwa i sadi mnogu rastenija i ne s# {to e poseano. za{to se odnesuvaat mnogu gordelivo. 43 Kako {to semeto na zemjodelecot. i ovoj rasipan rod. iako ~esto sum se dobli`uval do tebe. 30 Za{to nie i na{ite tatkovci od takvi bolesti stradame. 28 Ne gnevi se protiv onie. nemo}ta i gnieweto se sokrieni od vas. i ne site {to se poseani vo ovoj vek . tokmu vo toa }e se projavi Tvojata pravda i Tvojata dobrina. pa. 41 40 . si spomnuvam kako stranstvuvale. za da se gnevi{ na nego. zatoa {to si podoben na nego. Ti si sozdal za nego s#. 36 Gospodi. {to `iveele `ivotinski. 49 zatoa {to si se smiril. koi pridobile mnogu dela. izobilstvoto e podgotveno. ne zagleduvaj se vo grevovite na Tvojot narod. dodeka razbiram . ili navreme ne go primi Tvojot do`d. a da ne zgre{il. taka isto. koi u~ea jasno za Tvojot zakon. }e se nare~e{ milosrden. ako sum pridobil blagodat }e govoram. za{to si milosrden sprema Svoeto sozdanie. 44 taka e i so ~ovekot. 53 Korenot na zloto e zape~aten za vas. za da te slavat me|u pravednicite. 32 Ako posaka{ da n# pomiluva{. nasadeno e drvoto na `ivotot. i nikoga{ . taka e. koi se poznati deka se polo{i od yverovi. 48 No i po toa ti si prekrasen pred Sevi{niot.562 TRETA KNIGA EZDRA 23 ~uj ja molitvata na Tvojot sluga. no po{tedi go Tvojot narod i smiluvaj se na Tvoeto nasledstvo. nema nikoj me|u rodenite. prednazna~eno e idnoto vreme.” 46 Toj mi odgovori i re~e: „Sega{noto e za sega{nite. za da se ogor~uva{ od nego tolku? 35 Navistina. koi gi zapazija Tvoite zaveti i vo nevolji! 26 Ne misli za onie. poznaa {to e strav. `iveali{tata se prigotveni . tuku na onie. Ti se narekuva{ negova praslika. 54 Izminaa bolestite i na krajot se poka`a tajnata na besmrtnosta.” 42 Jas odgovoriv i rekov: „Gospodi. i ne s# {to e nasadeno. pa zagine. koga }e gi pomiluva{ onie {to nemaat vistinski dobri dela. a pogledni kon onie. pred zaginuvaweto. fa}a koren. ili se rasipe od mnogu do`d.do nepravednite. za{to nie nemame pravedni dela. taka i }e bide. gradot e izgraden. se zapazuva po izvesno vreme. 45 Ne gnevi se protiv nas. koi. 33 A pravednite.

20 Jas go razgledav svetot: i. {to im prigotvil `ivot. a samo na malkumina. 13 Tie ne bea pove}e qubopitni za toa kako }e se spasat nepobo`nite. obi~aite na sozdadenite se rasipaa pri bogata `etva i neispitan zakon. Ima znaci i sili. 57 a i Negovite pravednici gi zgazija. koj se pojavuva preku dejstva i znaci. i koga }e vidi{ izminal eden del od ve}e poso~enite znaci. pred da bide `iveali{te na onie {to sega `iveat vo nego. {to e sozdadeno vo svetot. koi otstapile sega od Moite pati{ta i onie {to gi otfrlile so prezir. vo po~etokot. i potoa }e govoram.kako branot {to e pove}e od kapka. i se poka`aa neblagodarni kon Onoj. koi se prigotveni. {to }e po~ne{ da gi pravi{ pri krajot.” 16 Toj mi odgovori i re~e: 17 „Kakva e nivata. kakvi se cve}iwata. {to }e se spasi i uspee preku svoite dela i verata. vo koja veruvate. zakonot Negov go zanemarija i gi ostavija Negovite pati{ta. 5 Kako s#. 56 Za{to. da izbegne od gore spomenatite zla. ima svoj po~etok i kraj. ete. koi vo `ivotot dobivaat dobrini. 2 toga{ }e razbere{ deka e toa to~no vremeto koga Sevi{niot }e po~ne da gi posetuva Svoite sozdanija od Negoviot svet. se poka`a opasnost od zamisli. 61 Zatoa sudot Moj sega nabli`uva. koj se otkriva preku ~udesa i sili.” 14 Jas odgovoriv i rekov: 15 „Ponapred govorev.” Jas odgovoriv i rekov: 63 „Gospodi. 59 Kako vas {to ve o~ekuva ona. 4 toga{ }e razbere{ deka za toa govorel Sevi{niot u{te vo denovite pred tebe. no ne mi ka`a . takvo e i obrabotuvaweto. toga{ nikoj ne Mi se protivstavi. koi gi odgledav so golem trud. tie go prezrea Sevi{niot. Bog ne saka{e da go pogubi ~ovekot. taka i niv gi ~eka . 9 . 10 Onie. za vremeto koga Sesilniot }e go poseti svetot Toj mi odgovori i re~e: „Koga go meri{ vremeto. kakov e zemjodelecot. 18 Koga go prigotvuvav svetot. ne go razbraa. ete. koi bea u{te slobodni i koga im be{e u{te otvoreno mesto za pokajanie. 21 Go vidov i go po{tediv. neka se zapazat Moeto zrno i Mojot sad. otkako dobija sloboda. buntovi kaj narodite. 7 Sekoj. 9 Toga{ }e za`alat onie.” 8 }e ostane i }e go vidi spasenieto od Mene vo Mojata zemja i vo Moite predeli. tuku ispituvaa kako i koga }e se spasat pravednite. tie }e bidat vo maki. 58 i vo srceto svoe si velea: nema Bog. a ne Me poznaa. 3 Koga vo svetot }e se pojavat zemjotresi. 11 go prenebregnuvaa Mojot zakon. 60 no i samite sozdanija Go oskvernija imeto na Onoj. 62 ova ne sum im go otkril na site. deka onie {to }e zaginat. 22 Neka zagine mno`estvoto {to se rodilo popusto. takva mu e i rabotata. taka i svr{etokot biva javen. koga ovoj svet be{e sozdaden. takvi se i {arkite. kakov e rabotnikot.563 TRETA KNIGA EZDRA 55 Ne trudi se pove}e i ne ispituvaj kolkavo e mno`estvoto na onie {to zaginuvaat. za{to toga{ be{e vremeto na vekot. sega Ti mi poka`a mnogu znaci. 19 A sega. koi se pojavija vo nego.koga. a i sega ka`uvam. takvo e i semeto. na koi im pripa|a i zaradi koi postoi svetot. 6 taka i vremiwata na Sevi{niot imaat po~etok. se pove}e od onie {to }e se spasat .`ed i maki. sli~ni na tebe. koi sum gi osvetil u{te pred vekovite. Koj gi sozdal. meri go vo sebesi. iako znaeja deka se smrtni. i kraj. vo makite. 12 tie }e Me poznaat po svojata smrt. za koe pred malku se ka`a. tuku go prezrea. zapaziv za Sebesi edno zrno od grozdot i eden od mnogute sadovi.

37 no Zakonot ne zaginuva. 47 a koga porasna i re{i da se `eni. 30 toga{ si rekol: Slu{aj me. makar {to plodot od Tvojot zakon ne zagina. 39 Toga{ gi ostaviv razmisluvawata.” 38 Sevi{niot preku videnie na prorokot mu otkriva mnogu tajni No koga sinot moj vleze vo bra~nata odaja. 35 vo takov slu~aj zaginuva zaedno i ona {to e poseano. kade {to nema izgradeno ku}a. seme Jakovovo. toj }e rodi vo vas plod.hrana ili pija~ka. kako i porano. pa pred vas nema da ostane fatenoto. mnogu sum ogor~ena du{evno i mnogu sum ponizena. no bez da posti{ vo toa vreme. so koi bev zafaten. i site moi sogra|ani. tvojata sluginka. neprestajno Mu se molev na Sevi{niot. 42 Jas ja pra{av: „[to si pretrpela? Ka`i mi!” A taa mi odgovori: 43 „Jas. kako {to mi re~e. 2 Gi prevrtivme site nie svetilnicite. taa pla~e{e i ofka{e so visok glas i silno strada{e du{evno.564 TRETA KNIGA EZDRA 23 A ti. 25 moli Mu se neprestajno na Sevi{niot. gre{ej}i. 34 Obi~no biva taka. oblekata $ be{e raskinata i na glavata ima{e pepel. tvojata sluginka. da se oplakuvam sebesi i da ja udvojam mojata `alost. vnimavaj na moite zborovi. 33 no zaginaa onie {to go primija zakonot. toj padna i umre. bev neplodna. ne zapazuvaj}i go ona {to e poseano vo nego. No so vas ne biva taka. imav ma`. ja slu{na mojata taga i mi dade sin. tuku samo so cve}iwata. i ne mo`e{e da zagine. Bog me ~u mene. Ti Koj sega ni se javuva{ nam. koga go primija zakonot. koga izlegoa od Egipet. toj ostanuva vo svojata sila. 45 po trieset godini. jas mu se izraduvav mnogu. postaveno ili izniknato. ne go ispolnija i ne gi zapazija Tvoite zapovedi. no ne ra|av trieset godini. Izraile.” 32 No na{ite tatkovci. niti da pie{ vino. ili moreto korab. i mojot ma`. pa ako bide povredeno ona {to e poseano ili ona vo {to e smesteno. i mnogu Go proslavivme Sevi{niot. poglednav so moite o~i i od mojata desna strana vidov `ena. zaginuva i na{eto srce {to go primi. 31 Ete. prirediv svadbena gozba. se svrtev kon nea i $ rekov: 40 „Zo{to pla~e{ i zo{to strada{ du{evno tolku mnogu?” 41 Taa mi odgovori: „Ostavi me. koi go primivme Zakonot. jas go seam Mojot zakon vo vas. 44 Sekoj ~as i sekoj den. bez da jade{ meso. ete. i Jas }e dojdam i }e ti govoram. 27 Po sedumte dena jas le`ev vo trevata. 26 Videnie za rasplakanata `ena Koga go govorev ova vo svoeto srce. i srceto moe pak se voznemiruva{e. za{to be{e Tvoj. Gospodi. }e se slavite ve~no vo nego. im se javuva{e i na na{ite tatkovci vo neproodnata i besplodna pustina. koe se narekuva Ardat. ako zemjata primila seme.” ^ETVRTO VIDENIE Zakonot ostanuva I. 24 i koga }e izleze{ vo rascutenoto pole. site moi sogra|ani po~naa da me 10 . ja vide mojata smirenost. koga izminat drugite sedum dena. ili nekoj sad . zaginavme. 46 Jas go odgledav so golem trud. vo tie trieset godini. sednav tamu me|u cve}iwata i jadev od polskite trevi i hranata od niv me nasituva{e. gospodare moj. jas otidov vo poleto. 36 Nie. pa po~ne{ da se hrani{ samo so polski cve}iwa. 28 Ustata moja se otvori i jas po~nav da govoram i rekov: 29 „O.

za{to im e predadeno vo racete na onie {to n# mrazat. a imeto {to ni e dadeno . so koi bev zafaten. 23 a ona {to e najte{ko. zar ti }e `ali{ samo za tvojot sin? 9 Pra{aj ja zemjata. i pomisliv {to treba da zna~i toa. i drugi {to }e dojdat. vozdr`i se sega od tvojata `alost i hrabro podnesi ja zagubata {to te postignala. svetlinata na svetilnikot izgasna. Sevi{niot }e te uspokoi i makite }e ti gi olesni. 7 deka Sion. i }e bide{ proslavena me|u `enite. izgledot nejzin stana bolskav. s# dodeka ne umram. na{ite deca pretrpea sram. i taa }e ti odgovori deka tokmu taa treba da go oplakuva pa|aweto na tolku mnogu nejzini ro`bi. deka e krajno poni`ena i deka gorko pla~e? 8 I sega. 27 I jas vidov: ete. 10 za{to site {to se rodeni od nea u{te od po~etokot. pravednicite na{i se odvle~eni. 4 Mislam ve}e da ne se vra}am vo gradot. najbezumna od site `eni! Ne ja gleda{ li na{ata `alost i ova {to ni stana. }e go dobie{ sina si. ispla{en.565 TRETA KNIGA EZDRA ute{uvaat. 14 No jas }e ti ka`am deka. re~isi site zaginuvaat i tolkumina od niv bivaat predavani na istrebuvawe. {to sum go nosela so taga i {to sum go rodila so bolki. a ne ti. so gnev $ odgovoriv i rekov: 6 „O. nema da se vratam vo gradot. a jas po~ivav do no}ta idniot den. taka {to jas se ispla{iv od nea. 15 Zatoa. 16 Za{to. pogledot nejzin odedna{ svetna i. koga sme site nata`eni i koga `alime. znameto na Sion ja zagubi svojata slava. 17 i taka. a junacite na{i iznemognaa. devojkite na{i se obes~esteni. radosta is~ezna.” 5 Otkako gi ostaviv moite razmisluvawa. taka i doa|a. koj ja obrabotuva od po~etokot. kako ti {to si rodila so maka. decata ni zaginaa. tuku ovde }e umram. mladi~ite na{i se vo ropstvo. levitite na{i . 11 I taka. prekumerno taguva. Svetiwata na{a e oskverneta. na{ata majka. i zemjata mu go dava svojot plod na ~ovekot. kako {to gleda{ vo ova pole. kako {to si odi. jas stanav no}ta. koga }e dojde vremeto. tuku se grade{e grad. za da se smiluva Sevi{niot nad tebe. ako ne onaa {to zagubila tolku golemo mno{tvo. 21 Oti gleda{ deka na{eto svetili{te e zapusteno. jas $ rekov: 20 „Ne pravi go toa. 13 a zemjata zagubuva spored svoeto svojstvo . da ne jadam. koj treba pove}e da `ali. sve{tenicite na{i se izbieni.” 19 Prodol`uvaj}i da govoram so nea. 24 Zatoa ostavi ja tvojata golema taga. ete. vrati se vo gradot pri svojot ma`. ako priznae{ deka Bo`jata odluka e pravedna. `enata ve}e ne mi se javuva{e. deka oltarot na{ e urnat i hramot e razru{en. taka {to od toa nejzino vikawe zemjata se zani{a. tuku poslu{aj go mojot sovet. `enite na{i pretrpea nasilstvo. pesnite molknaa. tuku neprestajno da pla~am i da postam. visoko izvikav i rekov: . tuku da ostanam ovde. 22 psaltirot na{ e poni`en. Za{to kolku li se nevoljite na Sion? Ute{i se poradi `alosta na Erusalim. negovoto mesto se obele`uva{e na {iroki osnovi i jas. odlo`i gi tvoite mnogu `alosti.” 25 Koga $ gi upativ tie zborovi.” 18 No taa re~e: „Nema da napravam taka. isto taka. 3 A koga site prestanaa da me ute{uvaat za da me ostavat na mir. da ne pijam. 26 I odedna{ izvika tolku stra{no. kov~egot na na{iot zavet e razgraben.a sega{noto mno{tvo na nea. pobegnav i dojdov.vo plen se odvedeni.re~isi e porugano. za{to jas go izgubiv plodot na mojata utroba. koja `ali{ samo za eden?” 12 Ako mi ka`e{ deka mojot pla~ ne prilega na pla~ot na zemjata.

59 i Sevi{niot }e ti poka`e videnie na najgolemi dela. A ona {to ti re~e taa . ete. gleda deka neprestajno `ali{ za narodot i deka silno ta`i{ za Sion. ti se molam. a tebe ti se javi grad koj se yida{e 43 i {to ti raska`a za smrtta na sina si. 57 Ti si pobla`en od mnogumina i. me fati za desnata raka. 50 A sega.” 60 I spiev preku taa no} i preku idnata kako {to mi zapoveda toj. deka nejziniot sin. postapuvaj}i po tvoite zborovi. da mi ja objasni{ mene. ti ja vide sporedbata so nea: kako taa `ale{e za svojot sin.toa e Sion. koi Toj }e gi izvr{i vo poslednite dni za `itelite na zemjata. izlegov vo poleto i.” . kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada. toj dojde pri mene. toj re~e: 38 „Slu{aj me. so toa se poka`a oti vo tekot na trieset godini ne bila prinesuvana `rtva vo Sion. Gospodare moj. 55 Pa taka. 58 Utre preku no}ta ostani tuka. ovaa moja izbezumenost. a ti se ma~e{e da ja ute{i{. 47 A ona {to ti re~e deka so trud go othranila. toa be{e toga{ koga Solomon go izyida gradot i prinese `rtva. 51 Tokmu zatoa ti zapovedav da `ivee{ vo poleto. 40 Ova zna~i videnieto {to ti se javi pred malku: 41 `enata {to ja vide deka pla~e. jas le`ev kako mrtov i vo nesvest. gledaj}i te deka `ali{ so du{a i so srce za nego. na tvojot sluga. samo ne ostavaj me zaludno da umram. 35 bidej}i go vidov ona {to ne go znaev i go ~uv ona {to ne mi be{e poznato.Odgovaraj}i mi. vo koja celta na mojot streme` se zagubi i molitvata moja se pretvori vo zloslovie?” 45 deka taa trieset godini bila neplodna. kade {to ne e polo`ena osnova za zgrada.566 TRETA KNIGA EZDRA 28 „Kade e angelot Uriil.koja ja vide kako grad .” 34 Jas mu rekov: „Govori mi. jas }e te nau~am i }e ti go objasnam toa {to te ispla{i: za{to Sevi{niot }e ti otkrie mnogu tajni. i. no vlezi i vidi gi bolskotot i ubavinata na gradbata. Sevi{niot. kako malkumina. koga vlegol vo bra~nata odaja. ete. toa be{e `ivotot vo Erusalim. 54 Za{to ne mo`e{e da postoi osnova za ~ove~ka gradba. toa e pa|aweto na Erusalim. 52 Jas znaev deka Sevi{niot }e ti go poka`e ova. 36 Dali moeto ~uvstvo me mami ili du{ata moja blada vo son? 37 Zatoa. ne pla{i se. 30 me vide. 39 Toj go gleda tvojot prav pat. eve {to zna~i: 44 `enata {to ja vide . tamu kade {to po~nuva{e da se poka`uva gradot na Sevi{niot. vidov i u{te go gledam ona {to ne mo`am da go sfatam. koj vo po~etokot doa|a{e pri mene? Zo{to toj me dovede do vakva izbezumenost. Uriil go tolkuva videnieto Koga go govorev ova.” 33 Toj mi re~e: „Stoj hrabro. 48 A ona {to ti re~e. si povikan pri Sevi{niot. kolku {to mo`at tvoite o~i da gledaat.tuku {to po~nal da se yida. jas }e ti objasnam. a ti nastojuva{e da ja ute{i{ za ona {to stanalo: ova treba{e da ti se objasni. 56 Potoa }e ~ue{ kolku {to mo`at tvoite u{i da slu{aat. da ne se pla{i tvoeto srce. me potkrepi i. otkako me ispravi na noze. Toj ti ja poka`a svetlinata na negovata slava i negovata ubavina. 49 I ete. 42 taa koja otposle stana nevidliva. padnal i umrel. mi re~e: 31 „[to ti e? Zo{to razumot i ~uvstvata na tvoeto srce se smuteni? Od {to se vozbuduva{?” 32 Jas mu odgovoriv i mu rekov: „Ti me ostavi. 53 da dojde{ vo poleto. 29 . 46 Po trieset godini neplodnata rodila sin.

za da is~ezne i toa. 2 I vidov: ete. ete. ta i tie da vladeat. glavata {to be{e od desnata strana ja progolta glavata {to be{e od levata strana. 34 ostanaa dvete glavi. 15 ete. 5 I vidov: orelot leta{e na svoite krilja i caruva{e nad zemjata i nad site nejzini `iteli. 13 i koga se zacari. koj mu vele{e: 16 „Slu{aj ti. 11 Gi izbroiv negovite mali perja. a toa be{e srednata. koi bea soedineti so nea. toj gi {ire{e kriljata nad celata zemja. ete. se obiduvaa da caruvaat. isto taka taa miruva{e zaedno so niv. kolku {to gi ima{e. no i toa is~ezna. toa caruva{e dolgo vreme. 27 i tie po niv is~eznaa u{te pobrgu od prvite. se razbudi. edno se izdigna. i nekoi od niv i vladeeja. 28 I vidov. isto taka. nitu dvete mali perja. otkako se svrte zaedno so onie. i vlasta ja odr`a nad zemjinata topka pove}e otkolku site krilja. 9 a glavite neka se zapazat za najposle. 32 Taa glava ja ispla{i celata zemja i vladee{e nad zemnite `iteli so golemi izma~uvawa. {to se obiduvaa da caruvaat. no ne dobivaa vlast. 14 Otkako caruva{e i mu se pribli`i krajot. 6 I vidov deka s# {to e pod neboto nemu mu be{e poslu{no i nikoj ne mu se protive{e . vidov son: od moreto se izdiga{e orel. nastana negoviot kraj i mestoto negovo is~ezna. ete. tuku od sredinata na negovoto telo. kako ti {to vladee{e. 23 a na teloto od orelot ne ostana ni{to. orelot zastana na svoite nokti i izdade glas kon svoite perja. koi caruvaa nad zemjata i nad nejzinite `iteli. potoa se izdigna edno drugo pero i toa caruva{e. 12 I. 26 i. a srednata glava be{e pogolema od drugite dve glavi. 3 I vidov: deka od negovite perja mu izleguvaa drugi mali perja. 29 Koga tie se obiduvaa. no vedna{ is~ezna. 4 Negovite glavi miruvaa. ete. tuku bdejte po red. 25 Potoa potkrilnite perja se obiduvaa da se izdignat da vladeat. 18 11 . 30 I vidov deka dvete drugi glavi se soedinija so nea. eve {to ti javuvam. nitu polovinata od toa vreme. sekoj neka spie na svoeto mesto. kako i kriljata. tie bea osum. ete. dvete ostanati perja. koj ima{e dvanaeset perjasti krilja i tri glavi. od desnata strana se izdigna edno pero i se zacari nad celata zemja. taa be{e pogolema od drugite dve glavi.nitu edno od su{testvata {to postoeja na zemjata.567 TRETA KNIGA EZDRA PETTO VIDENIE Orel vo videnie I.” Se izdigna i tretoto pero i vladee{e kako onie pred nego. 7 I ete.” 10 Vidov deka glasot mu izleguva{e ne od negovite glavi. site nebeski vetrovi duvaa vrz nego i oblaci se sobiraa. no potoa vedna{ is~eznuvaa. 31 I taa glava. pred da po~ne{ da is~eznuva{: 17 po tebe nema nikoj da vladee tolku dolgo. edna od mirnite glavi. 22 Potoa ve}e ne se javuvaa dvanaesette perja. se ~u glas. gi progolta dvete potkrilni. 20 Vidov deka odvreme-navreme od desnata strana se izdignuvaa i drugi perja. 24 Jas vidov: od {este mali perja dve se odvoija i ostanaa pod glavata. 21 se izdignuvaa i drugi od niv. 35 I. koja be{e od desnata strana. pa re~e: 8 „Ne bdejte site zaedno. osven dvete mirni glavi i {este mali perja. a od niv izleguvaa u{te pomali i pokusi. 19 Taka stana i so site drugi: i tie vladeeja i najposle zasekoga{ is~eznaa. 33 potoa vidov deka i srednata glava nenadejno is~ezna. kako i prvoto. koj tolku dolgo vladee{ na zemjata. a ~etirite ostanaa na svoeto mesto.

da me potkrepi do kraj. koi bea preminale kon nea i se izdigaa. 8 potkrepi me i poka`i mi go mene.” 3 Vidov i. i ako mojata molitva navistina dostignala do Tvoeto lice. srceto moe u{te treperi i duhot moj mnogu oslabna. i merkata na nejzinite bezzakonija se ispolni. {to gi odrediv da caruvaat vo Mojot svet. so tvoite stra{ni krilja. 40 i ~etvrtoto od niv dojde. a jas vo bespokoj. zna~eweto na ova stra{no videnie. 5 Ete. 46 za da se odmori celata zemja i da se izbavi od tvoeto nasilstvo i da se nadeva na sud i milosrdnost od svojot Sozdatel.” A Toj mi re~e: 10 „Zna~eweto na toa videnie e vakvo: 11 orelot {to go vide da se izdignuva od moreto. i. koj izlegol od gorata i rika. ako sum pridobil blagodat pred tvoite o~i.vo te{ko izma~uvawe i so pot~inetite. i celoto telo na orelot izgoruva{e.” 7 I rekov: „Vladiko Gospodi. ete. u`as ja opfati zemjata. 18 toa zna~i deka vo vremeto na toa carstvo }e proizlezat ne mali raspravii i carstvoto }e bide izlo`eno na opasnost da propadne. 13 Ete. za da caruvaat. izbezumenost i golem strav se razbudiv i mu velev na svojot duh: 4 „Ete. koga na zemjata }e nastane carstvo. tie se svr{eni.eden po drug dvanaeset carevi.” 37 I vidov ne{to sli~no na lav. koj ne izleguva{e od glavite na orelot. is~ezni ti. ako si me na{ol popravi~en od mnozina. tuku od sredinata na negovoto telo. na Tvojot sluga. za{to ostanaa zaedno so ~etirite krilja.do Silniot. tvojata gordost . i {to }e ti ka`e Sevi{niot: 39 Neli si ti onoj {to ostana `iv od ~etirite `ivotni. ete. postra{no od site carstva {to bile pred nego. 12 no nemu ne mu be{e objasneto ona. i svetot go dr`e{e vo golem trepet i celata vselena . tvojot brat. Povtorno videnie i tolkuvawe na videnieto Koga lavot mu gi govore{e ovie zborovi na orelot. 12 . 14 Vo nego }e caruvaat . im gi uriva{e yidovite na onie {to ne ti pri~inuvaa nikakva navreda. {to gi vide. 2 deka glavata ve}e ne se javuva{e. tuku }e se sostavat vo svojata prvobitna sostojba. ta du{ata moja napolno da se uspokoi. jas vidov. e carstvoto. 16 Toa e zna~eweto na dvanaesette krilja. koe mu be{e poka`ano vo videnie na Daniil. i vo mene ne ostana sila od golemiot strav {to me porazi taa no}. i tolku dolgo vreme najte`ok pritisok so podlost vladee{e na zemjata? 41 Ti ne $ sude{e na zemjata spored pravdata: 42 ti gi pritiska{e krotkite. pa preku niv da dojde krajot na onie vremiwa. izdade ~ove~ki glas kon orelot i re~e: 38 „Slu{aj {to }e ti ka`uvam. {to sega tebe }e ti go objasnam. 15 vtoriot od niv }e po~ne da caruva i }e caruva pove}e otkolku site drugi dvanaesetmina. so tvoite `estoki nokti i so seto tvoe grdo telo. 17 A {to slu{na glas {to govori. so tvoite zli glavi. im gi uriva{e `iveali{tata na onie {to ne ti pridonesuvaa korist. no toa toga{ nema da propadne. 9 za{to Ti me smeta{e za dostoen da mi gi poka`e{ poslednite vremiwa. 45 Zatoa. miroqubivite gi navreduva{e. gi pobedi site prethodni `ivotni. doa|aat denovi.568 TRETA KNIGA EZDRA 36 I ~uv glas koj mi govore{e: „Gledaj pred sebesi i razmisluvaj za ova {to go gleda{. no nivnoto caruvawe be{e slabo i polno so raspravii. gi saka{e la`livcite. ti mi go pri~ini ova preku tvoeto istra`uvawe na pati{tata na Sevi{niot. orlu. tie is~eznaa. 43 Tvoeto bezzakonie stigna do Sevi{niot. 44 Pogledna Sevi{niot na vremiwata od gordosta. 6 No }e Mu se pomolam na Sevi{niot. so tvoite grozni perja.

sudniot den. onie {to se zapazile vo Moite predeli. Toj }e go izbavi ostatokot na Mojot narod. otkolku site drugi. 45 za{to ne sme podobri od onie {to tamu izumrea.” i pla~ea tie so visok glas. kako svetlina na temno mesto. 40 . zapazen do Sevi{niot do krajot protiv niv i protiv nivnite bezzakonija. tie }e vladeat nad zemjata i nad nejzinite `iteli. {to be{e na desnata strana. 37 Seto ova {to go vide. 31 Lavot {to go vide da izleguva od gorata so rikawe. za da se pomolam za razurnatiot Sion i da prosam milost za va{ata poni`ena svetiwa.569 TRETA KNIGA EZDRA 19 A toa {to vide osum mali potkrilni perja. no dojdov na ova mesto. 23 deka vo poslednite dni na carstvoto Sevi{niot }e izdigne tri carstva i }e im pot~ini mnogu drugi. napi{i go vo kniga. 48 Ni jas ne sum ve ostavil. a jas im odgovoriv i rekov: 46 „Izraile. otkako dojdoa pri mene. toa zna~i deka eden od carevite }e umre na svojata postela. kako pristani{te za izbavuvawe na korab. 34 Po svojata milosrdnost. 20 deka vo carstvoto }e se izdignat osum carevi. a dvajca }e se zapazat do krajot. toa zna~i. ne sum oti{ol od vas. no i toj po izvesno vreme od me~ }e umre. odnosno carstvo siroma{no i prepolno so `alost. }e gi kazni. za koj ti bev ka`al od po~etokot. i }e gi zaraduva dodeka nastane krajot . ~ii srca }e gi najde{ sposobni da gi prifatat i da gi pazat ovie tajni. da govori so orelot i da go izobli~uva za negovite nepravdi so site negovi zborovi {to gi slu{na. i toa 24 so pogolemi izma~uvawa. {to bea pred niv. 49 Sega sekoj od vas neka si pojde doma i jas }e se vratam pri vas po tie dni.” 50 Narodot si otide vo gradot. toa zna~i. ~ii vremiwa }e bidat lesni i godinite brzi i deka dvajca od niv }e zaginat. 33 Toj }e gi izvede pred sud na `ivite i. soedineti so kriljata. za da ti bide poka`ano ona {to }e Mu bide ugodno na Sevi{niot da ti ka`e. nadevaj se i ne taguvaj. 21 A koga }e po~ne da nabli`uva srednoto vreme. i. ta n# ostavi i sedi{ na ova mesto? 42 Od siot narod samo ti ni ostana kako grozd od loza. 43 Zar se malku nevoljite {to n# snajdoa? 44 Podobro }e be{e za nas da bevme izgorele toga{ koga gore{e Sion. 47 za{to Sevi{niot si spomnuva za vas i Silniot ne ve zaboravil vo va{ite nevolji. kako {to mu rekov. Koj }e gi izobli~i i }e im gi poka`e nivnite pritesnuvawa. 36 Samo ti be{e dostoen da ja doznae{ ovaa tajna na Sevi{niot. 32 toa e Pomazanikot.” Narodot doa|a kaj Ezdra Otkako izminaa sedumte dena i siot narod be{e slu{nal deka ne sum se vratil vo gradot. dome Jakovov. 25 za{to tie }e gi zavr{at negovite bezzakonija i }e mu stavat kraj. mi rekoa: 41 „So {to zgre{ivme protiv tebe i so {to te navredivme. 22 A toa {to vide tri glavi {to miruvaat. 27 a drugite dvajca me~ }e gi progolta: 28 me~ot na edniot }e go progolta onoj {to e so nego. 39 A ti ostani ovde u{te sedum dena. otkako }e gi izobli~i. zatoa tie se nare~eni glavi na orelot. 30 toa se onie koi Sevi{niot gi zapazil do krajot na carstvoto. a knigata ostavi ja na skri{no mesto. 26 A toa {to vide deka golemata glava ve}e ne se javuva. 29 I otkako vide deka dvete potkrilni perja preminaa kon glavata. 35 Takov e sonot {to go vide i takvo e negovoto zna~ewe. se sobraa site od malo do golemo. 38 za ova nau~i gi mudrite od narodot. ~etvorica }e se zapazat od ona vreme koga }e bide blizu krajot. i toa vo maki.

i ete.” Toj mi odgovori i re~e: 21 „]e ti go ka`am zna~eweto na videnieto i }e ti go otkrijam i ona za {to govore{e ti. pa gi izgore site. 18 Sega razbiram deka ona {to e ostaveno za poslednite dni. ete. 22 Bidej}i ti govore{e za onie {to se ostaveni. 25 A eve go objasnenieto na videnieto: bidej}i ti go vide ma`ot {to se izdignuva{e od srede more. 3 Gledav. za da go pobedat toj ma`. 26 toa e onoj. drugi so ta`ni. za da gi razdvi`i site negovi branovi.trepere{e. 6 Vidov. se sobra bezbrojno mno{tvo lu|e od ~etirite nebeski vetrovi. 2 51 Mnogumina pristapija pri nego. kako {to mi be{e zapovedano i vo site tie dni se hranev samo so polski cve}iwa. i trevata mi be{e hrana. od moreto se izdigna vetar. a drugi bea doveduvani. koj e vo opasnost. koi go slu{aa negoviot glas. Sesilniot mu go tolkuva na prorokot sonot Po sedum dena vidov no}ta son: ete. znaj deka onie {to se ostaveni. 4 i kade i da ode{e glasot od negovata usta.570 TRETA KNIGA EZDRA [ESTO VIDENIE Jas ostanav vo poleto. kako {to razbiram so razumot svoj. kako {to se topi vosok koga }e po~uvstvuva ogan. 16 Za{to. {to se be{e prigotvilo da vojuva. s# {to se gleda{e pod nego .a i jas re~isi premalev od strav. 24 I taka. 19 Zatoa tie se najdoa vo golemi opasnosti i vo golemi maki. nitu nekakvo voeno oru`je. pobla`eni se od umrenite. . {to ne se ostaveni. 5 Potoa vidov: eve. eve ti go objasnenieto: 23 onoj {to }e ja izdr`i opasnosta vo ona vreme. nasekade. taka {to od bezbrojnoto mno{tvo ni{to ne se vide. 7 Nastojuvav da ja vidam taa strana ili toa mesto. edni so veseli lica. bea na`aleni. a onie {to }e padnat vo opasnost. osven prav i miris od dim i strav me opfati. te{ko na onie {to }e bidat ostaveni vo tie dni. kako i onie. no ne mo`ev. kogo Sevi{niot go pazi dolgo vreme. izleze silen ma` so nebroeno voinstvo. 20 No za ovoj. 12 Potoa go vidov istiot ma` kako sleguva od gorata i kako povikuva edno drugo. edni bea vrzani. se razbudiv i rekov: Tolkuvawe na videnieto „Ti od po~etokot mi gi poka`a ovie ~uda mene. 10 no toj. ogan i bura. 27 A toa {to vide deka od negovata usta kako da izleguva{e vetar. koi se ostaveni. toj }e bide zapazen. ispu{ta{e od svojata usta ne{to kako ognen izdiv. 14 13 13 . 11 Toj so ustrem go napadna toa mno{tvo. a od jazikot svoj ispu{ta{e iskri i buri. otkolku da mine kako oblak od ovoj svet i da ne go vidi ona {to }e stane vo poslednite vremiwa. kade se svrtuva{e negovoto lice. za da pogledne. ne krena raka. a u{te pote{ko na onie {to ne se ostaveni. i seto toa se slea vo edno: ognen zdiv. se v`e{tuvaa i se topea site. otkade be{e izvajana taa gora. }e gi sretne niv. kako {to poka`uvaat sonovite.deka mnogu se upla{ija. polesno e da go vidi toa. 8 Potoa vidov kako site onie. mirno mno{tvo. 17 bidej}i onie. koj se be{e izdignal od moreto. kako {to vidov. toj izvaja golema gora i poleta na nea. na Tvojot sluga. plameno di{ewe i silna bura. {to se sobrale da go pobedat . 9 A toj koga vide deka mno{tvoto so streme` doa|a. niz svoite usni nekakvo plameno di{ewe. no sepak se osmelija da vojuvaat. ne dr`e{e ni kopje. i me najde dostoen da ja primi{ mojata molitva. 15 pa poka`i mi go i zna~eweto na ovoj son. toa se onie {to imaat dela i vera vo Sesilniot. koj preku samiot sebesi }e go izbavi Svoeto sozdanie i }e gi rakovodi onie {to se ostaveni.

kogo go odvede vo ropostvo asirskiot car Salmanasar. 55 bidej}i tvojot `ivot si go uredil mudro. koi se najdoa vnatre vo Moite predeli. koj }e ostane. 32 Koga }e stane seto toa i se pojavat znacite {to ti gi poka`av pred malku. nitu nekoe drugo voeno oru`je. 35 Toj }e zastane na vrvot od gorata Sion. 33 I koga site narodi }e go ~ujat Negoviot glas. 54 Ti si gi ostavil svoite dela. 42 za da gi pazat tamu zakonite svoi. taa zemja se narekuva Arsaret. 30 i }e napravi da se v~udovidat onie {to `iveat na zemjata. 43 Preku tesni klisuri se pribli`uvaa do rekata Eufrat. 48 no ostavenite od Mojot narod se onie. so koi }e po~nat da se izma~uvaat. Toj bez trud }e gi istrebi so zakon. 34 i }e se soberat vo edno sobranie bezbrojno mno{tvo. 56 Zatoa Jas ti gi poka`av nagradite od Sevi{niot. 49 za{to koga }e po~ne da go istrebuva mno{tvoto narodi sobrani zaedno. Koj se izdignuva. 36 A Sion }e dojde i }e im se poka`e prigotven i ureden na site. 39 A toa {to vide deka Toj go sobira pri Sebe drugoto. a razumnosta si ja narekol svoja majka. Koj e sli~en na ognot. 53 Eve ti go tolkuvaweto na sonot {to go vide. objasni mi go toa zo{to go vidov ma`ot da izleguva od sred more?” 52 A Toj mi odgovori i re~e: „Kako {to ne mo`e{ da go ispita{ i da go poznae{ ona {to e vo morskata dlabo~ina. grad protiv grad.” . koi preku svoite lo{i pomisli gi pribli`ija burata i makite. 44 Sesilniot toga{ napravi ~udo: gi sopre re~nite `ili dodeka tie preminuvaa. taka nikoj na zemjata ne mo`e da go vidi Mojot Sin. carstvo protiv carstvo. no deka negoviot streme` go uni{ti mno{tvoto koe be{e dojdeno za da go pobedi. koi bea odvedeni plenici od svojata zemja vo denovite na carot Osija. narod protiv narod. nitu onie {to se so Nego. I sega. po tri dni }e ti poka`am ne{to drugo i }e ti otkrijam ne{to va`no i ~udno. gi prevede od drugata strana na Rekata. kade {to niko- ga{ ~ove~ki rod ne `iveel. kako {to ja vide i ti gorata izvajana bez race. Kogo ti go vide kako ma`. oblast protiv oblast. mirno mno`estvo. zatoa ti go vide mirnoto mno`estvo. eve go objasnenieto za ova: 29 eve. sekoj od niv }e ja ostavi vojnata {to ja vodat vo svojata zemja i {to ja vodat edni protiv drugi. koe kako da }e saka da pojde i da go pobedi. 31 i }e zapo~nat vojna edni protiv drugi.571 TRETA KNIGA EZDRA 28 i deka toj ne dr`e{e ni kopje. izmisleni od tie narodi. za da mo`at tie da preminat. 40 toa se desette plemiwa. 47 Sevi{niot pak }e im gi sopre `ilite na rekata. koga Sevi{niot }e po~ne da gi izbavuva onie {to se na zemjata. nastanuvaat dnite. 38 i koi se sli~ni na ogan. preku koj samo ti ovde si prosveten. 50 I toga{ }e im poka`e mnogu ~uda. i si go izvr{uval Mojot zakon i si go ispituval.” 51 Jas rekov: „Gospodi Vladiko. osven vo vremeto na Negoviot den.godina i polovina. 37 I Mojot Sin }e gi izobli~i bezzakonijata. bea odvedeni vo druga zemja. koga }e po~nat da pristignuvaat. 41 A tie vo svojot sovet re{ija da go ostavat mno{tvoto neznabo{ci i da otidat vo dale~na zemja. 46 Tie `iveeja tamu do neodamna. 45 a zatoa {to niz taa zemja minuvaa dolgo . Toj }e go za{titi Svojot narod. toga{ }e se poka`e Mojot Sin. koi ne gi pazea vo svojata zemja.

3 Toga{ Toj mi re~e: „Vo kapina Jas mu se otkriv na Mojsej i mu govorev toga{ koga Mojot narod be{e rob vo Egipet.tajno predaj im go na mudrite. koe nema da izgasne s# dodeka ne se svr{i ona {to }e po~ne{ da go pi{uva{.Znacite {to ti gi poka`av.dodeka se svr{at vremiwata. od kapinata. ona {to bilo zapi{ano vo Tvojot zakon. Utre vo ovoj ~as }e po~ne{ da pi{uva{. jas sum pred Tebe. otkolku {to si gi videl dosega. 26 Koga }e go svr{i{ toa. i sonovite {to gi vide i tolkuvawata {to gi slu{na. slavej}i Go Sevi{niot i blagodarej}i Mu mnogu za ~udesata {to gi izvr{uva{e odvreme . da mo`at da `iveat. 57 14 smrtnite pomisli otstrani gi od sebesi. otfrli gi ~ove~kite te{kotii. ute{i gi ponizenite i otka`i se od ona {to gnie. 11 oti vekot e razdelen na dvanaeset delovi. 4 go isprativ i go izvedov narodot Svoj od Egipet. i }e se pribli`i lagata. Salemija.navreme. 14 . a desette delovi i polovinata od desettiot del ve}e izminale. tie petmina ve{ti brzopisci. 12 i ostana samo ona {to doa|a po polovinata po desettiot del. mu zapovedav i mu rekov: 6 . 19 }e otidam. 58 i zatoa {to Toj upravuva so sega{nosta i so toa {to }e nastane niz vremiwata. 25 pa dojdi ovde. simni gi od sebesi slabostite na prirodata i ostavi gi nastrana te{kite za tebe pomisli .” 23 Toj mi odgovori i mi re~e: „Otidi. a drugite sokrij gi” . Davrija. sega uredi ja tvojata ku}a i vrazumi go svojot narod. {to be{e sproti mene. i tamu ostanav tri dena. 5 toga{ mu otkriv mnogu ~udesa i mu gi poka`av tajnite na vremiwata i krajot. svikaj go narodot i ka`i mu da ne te bara vo tekot na ~etirieset dena. tolku pove}e }e se namno`uva zloto za `ivite. kako Ti {to mi zapoveda. i se ispraviv na svoite noze. ete.. nikoj ne znae {to si napravil Ti. Gospodi. 22 No ako sum pridobil milost pred Tebe. i }e go vrazumam sega{niot narod. 9 za{to ti }e bide{ zemen me|u lu|eto i }e op{ti{ so Mojot Sin i so onie {to se sli~ni na tebe . 16 Kolku svetot slabee od starost. No koj }e gi nau~i onie {to podocna }e se rodat? 20 Za{to svetot le`i vo temnina.” Po vdahnovenie na Svetiot Duh Ezdra napi{al devedeset i ~etiri knigi Po tri dena sedev pod dabot i.” 18 Toga{ jas odgovoriv i rekov: „Eve. Ezdra!” 2 Jas rekov: „Eve me. 13 I taka. i onie {to se vo nego se bez svetlina. 21 Tvojot zakon e izgoren. {to }e posakaat da `iveat vo poslednite vremiwa. 17 u{te pove}e }e se oddale~i vistinata. 10 Za{to vekot ja izgubi svojata mladost i vremiwata se pribli`uvaat kon starost. go dovedov na gorata Sinaj i go dr`ev pri sebe mnogu dni. niti znaat {to treba da pravat tie. ta lu|eto da mo`at da go najdat patot.. za da napi{am s# {to bilo napraveno vo svetot od po~etokot. Gospodi” . 7 A sega ti velam tebe: 8 . 15 Za{to podocna }e nastanat pogolemi nevolji. 24 a ti prigotvi pove}e {ti~ki za pi{uvawe i zemi gi so sebesi Sarija. isprati mi Go Svetiot Duh. i onie. a drugoto . izleze glas i re~e: „Ezdra.Ovie zborovi. objavi gi. Jas }e go zapalam vo tvoeto srce svetiloto na razumot.i podgotvuvaj se da se preseli{ od tie vremiwa. Ve}e brza da se ispolni videnieto {to go ima{e. stavi gi vo svoeto srce.572 TRETA KNIGA EZDRA SEDMO VIDENIE Glasot od grmu{kata Toga{ jas pojdov i izlegov vo poleto. edno objavi. Ekana i Asiela.

31 Na vas vi be{e dadena zemja vo nasledstvo i zemjata Sion. slu{aj gi ovie zborovi: 29 na{ite tatkovci bea tu|inci vo Egipet. go svikav siot narod i mu rekov: 28 „Izraile. 2 i pora~aj tie da bidat napi{ani na hartija. mi be{e podadena polna ~a{a. 3 Ne pla{i se deka protiv tebe }e krojat zamisli i da ne te voznemiruva neverieto na onie {to govorat protiv tebe. napolneta kako so voda. smrt i pogibel. tie pi{uvaa no}e spored ona {to im se ka`uva{e. so {to }e te napojam. 41 ustata moja be{e otvorena i ve}e ne se zatvori. 48 za{to vo niv e provodnikot na razumot. nevinata i pravedna krv vika kon Mene. izvorot na mudrosta i rekata na znaeweto. Mojot narod go vodat kako stado na kolewe. vo srceto mi blikna razum. {to gi napi{a ti.” Taka i napraviv. 33 Sega vie ste ovde i va{ite bra}a se me|u vas. 38 I ete. kako praveden sudija. DODATNI PRORO[TVA Sekoj {to ne veruva }e umre vo svoeto neverie Govori taka. 7 Zatoa Gospod re~e: 8 nema ve}e da mol~am za bezzakonijata {to tie bezbo`no gi pravat.” 37 Jas gi zedov so sebesi petminata ma`i. 4 sekoj {to ne veruva. a i no}e ne mol~ev. }e go zapazite va{iot `ivot i po smrtta }e dobiete milost. 6 za{to bezbo`nosta na lu|eto ja oskverni celata zemja. ete. 42 Sevi{niot im dade razum na petminata ma`i. }e umre vo svoeto neverie. za da gi ~itaat i dostojni i nedostojni. za{to se verni vistini. kako {to mi zapoveda Toj. za{to duhot moj be{e potkrepuvan od mojot um. {to }e go vlo`am na tvojata usta. 43 Tie jadea leb no}e.” 39 Ja otvoriv ustata i. ta Mojot narod da gi ~ue zborovite na proro{tvoto. 34 Ako rakovodite so va{eto ~uvstvo. sega vi go odzede ona {to vi be{e daruval. koga }e o`iveeme. koj ne go zapazija. i }e ja zemam od niv sekoja nevina krv. 11 no so silna raka }e go izvedam i so krenata mi{ka }e go kaznam Egipet so 15 . 46 Sevi{niot re~e: „Prvite knigi. koj i vie po niv ne go zapazivte. 47 no poslednite sedumdeset knigi zapazi gi. vo vtoriot den izvika glas kon mene: „Ezdra. 35 Za{to po smrtta }e nastane sud.573 TRETA KNIGA EZDRA 27 Toga{ otidov kako {to mi zapoveda Toj. ete. nevolji na zemjata: me~. 30 go primija zakonot na `ivotot. a vo moite gradi raste{e mudrosta. 9 ]e im odmazdam. no bea ottamu oslobodeni. otvori ja ustata i ispij go ona. jas }e ispratam. 45 A koga izminaa ~etiriesette dena. a jas govorev dewe. veli Gospod. 10 Ete. no bojata na toa {to be{e vo ~a{ata prilega{e na ogan. a i du{ite na pravednicite neprestajno vikaat kon Mene. nivnite zli dela premnogu se namno`ija. 44 Vo ~etiriesette denovi bea napi{ani devedeset i ~etiri knigi. izlo`i gi otvoreno. glad. nema ve}e da go trpam ona {to tie zlo pravat. no va{ite tatkovci i vie vr{evte bezzakonija i ne odevte po patot {to vi go zapoveda Sevi{niot. otidovme vo poleto i ostanavme tamu. veli Gospod. 5 Ete. 36 Sega nikoj da ne doa|a pri mene i da ne me bara dodeka ne izminat ~etirieset dena. za da im gi predade{ na mudrite me|u narodot. toga{ }e bidat objaveni imiwata na pravednicite i delata na gre{nicite }e bidat poka`ani. govori Gospod. i go pou~uvate va{eto srce. 40 Toga{ zedov i se napiv. a {to tie ne go znaeja. nema ve}e da trpam toj da `ivee vo Egipet. 32 a Toj. a koga piev.

33 No sokrieniot vo zaseda od strana na Asirijcite }e gi zaobikoli i }e ubie eden od niv. 32 Tie }e se zbrkaat. }e pobedat i }e se svrtat da gi gonat onie. vie vo niv }e ostanete. }e se povredi. 20 Ete. tie }e dojdat so golema sila i }e stapat vo borba so niv. 22 Desnicata Moja nema da gi po{tedi gre{nicite i me~ot Moj nema da prestane da gi ubiva onie {to prolevaat nevina krv. 28 Eve. stra{no videnie. i gre{nicite . 38 Potoa mnogupati }e se izdignuvaat buri od jug i od sever. zatoa gi predade na smrt i na ubivawe. 34 Eve oblaci od istok i od sever do jug. da dojdat na sebesi. {to }e se pro{irat po zemjata. {to go podignav Jas vo Svojot gnev. }e vnesat strav i trepet kaj site {to }e ~ujat za niv.574 TRETA KNIGA EZDRA porazija kako porano i }e ja opusto{am celata negova zemja. a na~alnicite za tekot na rabotite. {to se pod nivna vlast. 36 i gnoj ~ove~ki }e dostigne duri do sedloto na kamilata. ne oskvernuvajte ja Mojata svetiwa. 21 Kako {to postapuvaat tie so Moite izbranici. 31 Potoa zmiite. kako i negoduvawe protiv nivnite carevi. Jas gi povikuvam. poradi nivnata gordost. site zemni carevi . razgrabuvaj}i go nivniot imot poradi glad i mnogute te{kotii. {to ja obrabotuvaat zemjata. i }e zatreperat. a od me~ }e bide proleana krv duri do utrobata. predavaj}i gi nivnite ku}i na razurnuvawe so oru`je. govori Gospod. a ponekoga{ i od zapad. {to e odredena da vnesuva strav koga duva isto~en i zapaden vetar. 17 ]e posaka ~ovek da pojde v grad. od sever i Livan. 25 Nema da gi po{tedam. a negovoto lice e od Istok. Begajte od Mene sinovi otstapnici. vo nivnata vojska }e se pojavi strav i trepet. 35 Tie }e se sudrat edni so drugi i mnogu yvezdi }e padnat na zemjata. }e zapla~at negovite osnovi. za{to zgre{ivte pred Nego. {to }e mu gi isprati Bog. spomnuvaj}i si za svoeto poteklo i imaj}i golema sila. razbesneti vo svojata `estina. }e vostanat gradovite. 37 U`as }e gi opfati site. brzi kako vetar. 19 Nema da se smiluva ~ovek nad svoite bli`ni. 30 ]e izlezat kako divi sviwi od Karmonskata Gora. a yvezdata. naka`ani so pomor i odmazda. 27 Na zemjinata topka ve}e zapo~naa makite. poln so `estokost i bura. taka i Jas }e postapam so niv. edni so drugi }e se pobeduvaat. {to }e go vidat toj gnev. za da gi kaznam za ona {to tie im pravea na drugite. 29 ]e izlezat ro`bi na arabiskite zmii vrz mnogu bojni koli. 16 Lu|eto }e stanat nepostojani. 14 Te{ko mu na svetot i na onie {to `iveat vo nego. 13 ]e zapla~at zemjodelcite. nivnite ku}i }e bidat razurnati. Bog nema da ve izbavi. 12 ]e zapla~e Egipet. veli Gospod. a lu|eto }e bidat opfateni od strav. da se upla{at od Mene. 26 .kako zapalena slama.od istok i jug. 39 Silni vetrovi }e se krenat od istok i }e go otkrijat i oblakot. strav i golem trepet }e ima po zemjata. 18 za{to. }e se digne narod protiv narod za vojna i me~ot e ve}e vo nivnite race. }e padne i nivnata yvezda. 23 ]e izleze ogan od negoviot gnev i }e gi uni{ti osnovite na zemjata. }e im go vratam toa vo nivna pazuva. vidot im e mnogu stra{en. za{to nivnite semiwa }e bidat uni{teni od glamja i stra{na yvezda. Zastra{uva~ko videnie Gospod gi znae site {to gre{at protiv Nego. 24 Te{ko im na gre{nicite i na onie {to ne gi ispolnuvaat Moite zapovedi. i ne }e mo`e. veli Gospod Bog. }e po~nat da ne se gri`at za svojot car. 15 za{to se pribli`i me~ot i nivnoto istrebuvawe. }e molknat pred nivnata sila i }e gi svrtat nozete svoi vo begstvo.

za da bidat opusto{eni tvoite ku}i so nasilstvo i smrt.koga }e nastane `ega. me~ i rana. 60 Dodeka ti }e talka{ po tu|ite zemji. veli Gospod. imotot tvoj }e ti go ograbat i slavata tvoja }e ja uni{tat. i tvoite gori. trevata vo livadite i nivnite `itni rastenija. 41 ogan i grad. golemi i silni. 57 tvoite deca od glad }e zaginat. 51 ]e iznemogne{ kako prosja~ka. {to si gi ukrasuvala svoite }erki so blud. }e ispratam vrz tebe zla: vdovstvo. }e zgasne li za mig ogan vo slama. veli Gospod. veli Gospod. ti }e padne{ od me~. 42 }e gi pokrijat so voda i gradot i yidinite. drvjata vo gorite. {to e pu{tena od silen strelec! 8 Silniot Gospod gi ispra}a bednite i koj }e gi otstrani? 9 Od negoviot gnev ogan izleguva. i tvoite gradovi. za da im se dopa|aat na svoite qubeni i da bidat slavni pred niv. Azijo. pa }e ja izlijat taa stra{na yvezda na sekoe visoko i vozvi{eno mesto. 50 Slavata na tvojata sila }e se isu{i kako cvet . a da ne se sopiraat. I }e se krene prav i dim do samoto nebo. 59 Vo svojata nemo} }e pojde{ po moriwata. 58 a onie {to se po gorite }e zaginat od glad i }e jadat od svoite mesa poradi nedostig na leb i }e pijat krv poradi nemawe voda. {to po~nal da gori? 7 ]e otfrli li nekoj strela. i site naokolu }e go oplakuvaat. gorite i ridovite. oplakuvajte gi va{ite sinovi i ta`ete. }e uni{tat i eden del od tvojata slava. ti }e bide{ za niv slama. 62 tie }e te uni{tat tebe. }e im slu`at na onie {to vnesoa strav. 47 te{ko ti i gorko ti {to si stanala sli~na na nego. 56 Kako {to postapuva{e so Moite izbranici. do Vavilon i }e go uni{tat. za da ne mo`at da te primat golemi lu|e i milenici. no i tamu }e sretne{ nevolji. 53 ako ti ne be{e gi ubivala Moite izbrani vo sekoe vreme. za da gi napolnat site poliwa i site izvori so mno`estvo vodi. za{to se pribli`i denot na va{ata pogibel. i tvojata zemja. tie }e navlezat vo tvojot opusto{en grad i }e uni{tat eden del od tvojata zemja. 45 A onie {to }e ostanat podvlasteni pod nego. Vavilone i Asijo. biena i pokriena so rani od drugite `eni. te{ko ti Egipte i Sirijo! 2 Prepa{ete se so vre}i{te i vlasenica. i site tvoi {umi i plodnite drvja so ogan }e gi izgorat. sou~esni~ko vo nade`ta i slavata na Vavilon. zatoa ti }e dobie{ kazna.575 TRETA KNIGA EZDRA 40 I }e se podignat oblaci. ispratena vrz tebe. siroma{tija i glad. za da ja upla{i zemjata i nejzinite `iteli. koj }e go ugasne? 5 Vrz vas se prateni zla. a tie za tebe }e ti bidat ogan. 55 54 Bog znae s# Te{ko tebe. protiv nego }e ja izleat yvezdata i seta jarost vrz nego. taka so tebe }e postapi Bog. koj }e go ugasne? 16 . krevaj}i race da gi ubiva{ i la`no `ale{e nad nivnata smrt toga{ koga be{e pijana. 3 Vrz vas e ispraten me~. }e se podigne i yvezda. 61 Razurnata. 49 Zatoa. tvoite gradovi }e bidat uni{teni i site tvoi }e padnat od me~ na bojnoto pole. 44 }e se soberat kaj nego i }e go opsednat. koj }e go otkloni? 4 Vrz vas e ispraten ogan. polni so svirepost. 43 i }e pominat. Azija e pokorena I ti. nagradata za tvojot blud e vo tvojata pazuva. 46 Ukrasuvaj go tvoeto lice. 48 Ti se ugleda na zamrazeniot vo site negovi dela i prezemawa. na onie koi otsekoga{ sakale da vr{at blud so tebe. me~evi {to letaat i mnogu vodi. 52 Sakav li da te mrazam taka. 63 sinovite tvoi vo ropstvo }e gi odvedat. koj }e gi otstrani? 6 ]e otera li nekoj gladen lav vo gorata.

17 Te{ko mene. 19 [to }e pravam koga }e naidat nevoljite? 20 ete. primete go i ne veruvajte im na bogovite. koj nema da se upla{i od Negovoto lice? 12 Se zatrese zemjata. nivite nejzini vo plevel }e obrasnat. moreto se vozbranuva od svoeto dno. 15 Plamnuva ogan. no koj }e go gme~i? Za{to nasekade }e bide golema opusto{enost.od liceto na Gospod i od goleminata na Negovata sila. }e nastane glad. lu|eto nema da se odvratat od svoite bezzakonija i za bi~evite nema sekoga{ da si spomnuvaat. onie {to se sokrile vo gusti {umi ili vo procepi od karpi. . za koi vi re~e Gospod. 30 Kako {to vo maslinovata gradina nekojpat ostavaat na drvjata tri . bidej}i ne }e ima koj da im pomaga. slu{ajte go ova i vrazumuvajte se! 37 Ova e slovoto na Gospod. taka ne }e se vratat ni makite. 25 Nema da ostane koj da ja obrabotuva i zasejuva zemjata. 23 Od glad }e zaginat golemo mno`estvo `iteli na zemjata. lu|eto od toa vreme }e zaofkaat. 26 Drvjata }e ra|aat ovo{je. i }e pomislat deka nastanal mir. zla se ispra}aat. no koj }e go bere? 27 Grozjeto }e uzree. makite se pribli`ija i nema da zadocnat. i nejzinite osnovi. a onie {to }e pre`iveat od glad. 35 Svr{enicite nivni }e bidat ubieni vo vojna. koja go zategnuva lakot i ostri se strelite Negovi {to gi ispu{ta. nema da oslabnat koga se ispu{teni duri do krai{tata na zemjata. koj nema da se upla{i }e zagrmi li i koj nema da zatreperi? 11 Gospod }e se zakani. za{to zemjata }e zapusti i gradovite nejzini }e bidat razurnati. s# dodeka ne gi izgori osnovite na zemjata. koga }e gi pretresuvaat nivnite ku}i so me~. i strav }e gi opfati vlastite. 32 taka vo onie dni }e ostanat dvajca ili trojca. 33 Zemjata }e zapusti. 38 Eve. 14 ete. {to ne se vra}a. 16 Kako strela. i nema da se izgasne. za{to ne }e imaat svr{enici. i mnogumina }e ofkaat. 40 taka i nevoljite nema da zadocnat. nivnite }erki }e pla~at. 13 Za{to desnicata Negova e silna. gladot i ranata. koga na devettiot mesec }e $ dojde vremeto da rodi sin. 22 Ete. 28 Te{ko }e mo`e ~ovek da ~ue drug ~ovek. ne }e ima koj da gi oplakuva. }e po~nat nevoljite i site }e se rastreperat. a ma`ite nivni }e zaginat od glad. i mnogumina }e umiraat. 24 Trupovite }e bidat isfrlani kako |ubre.~etiri maslinki. }e zaginat od me~. tagata i izma~uvawata se isprateni kako bi~evi za popravka. isfrlena od silen strelec. Bo`jiot narod treba da e podgotven za krajot 36 Slugi na Gospod. glad i golema brkotija. onie {to berat vnimatelno. da go ~ue negoviot glas. no tokmu toga{ te{kotii }e ja postignat zemjata: me~. }e gi obzemat bolki. dva ili tri ~asa do ra|aweto nejzinata utroba ja obzemaat bolki. i nema da se vratat s# dodeka ne dojdat na zemjata.576 TRETA KNIGA EZDRA 10 Toj so molskavica }e bolsne. pati{tata i site nejzini pateki }e obrasnat so trwa. }e sogledaat nekolku nesobrani grozda. na zemjata }e nastane izobilstvo na s#. a vo seloto dvajca. `eni }e pla~at za{to nema da imaat ma`i. bolkite ne prodol`uvaat ni eden mig potoa. 21 No i pokraj seto toa. 39 Kako {to bremenata `ena. {to }e bidat isprateni na zemjata. a otkako mladenecot izleze od utrobata. za{to ne }e ima koj da odi po niv. za da dojdat na zemjata. 29 za{to od `itelite na gradot nema da ostanat pove}e od deset du{i. 34 Momi }e pla~at. voznemireni se i branovite i ribite . gorko mene! Koj }e me izbavi vo onie dni? 18 ]e po~nat bolesti. 31 ili kako {to vo obrano lozje. }e zapo~nat vojni.

nivniot imot }e go razgrabaat. Koj }e go brani gonitelot za sekoj grev na zemjata. a pravdata }e se zacari nad vas. a onie {to ne se `enat . za da te~at rekite od visoki karpi. Toj go znae nivniot broj. 72 }e bidat izbezumeni. 54 Gre{nikot da ne veli deka toj ne zgre{il. 45 Onie {to se `enat i {to se ma`at . i zemja se pojavi. prigotvuvajte se za vojna i srede nevolji . 60 Toj go ra{iri neboto kako {ator. 57 Preku Negoviot zbor yvezdite se sozdadeni. i }e se fatat nekolkumina od vas i }e ve zakolat za `rtven prinos na idolite. 67 [to }e napravite i kako }e gi sokriete va{ite grevovi pred Boga i pred Negovite angeli? 68 Ete.kako da ne o~ekuva nikakva pridobivka. va{ite bezzakonija }e zastanat kako obviniteli vo onoj den. vo nego vlo`i duh. 63 i di{eweto e od Sesilniot Bog. 71 Bidej}i vo site mesta i vo sosednite gradovi mnogumina }e stanat protiv onie {to imaat strav od Gospod. 64 Toj ja znae va{ata namera. na bes~estie i na poni`uvawe. 44 Seja~ot neka misli .deka }e bidat kako vdovci. ta da ja napojuvaat zemjata. 52 Zatoa ne ugleduvajte se na nepravdata i na nejzinite dela. Koj sozdal s# i gleda s# {to e sokrieno vo zemnite skrivali{ta. }e razgrabuvaat ne {tedej}i nikogo i }e opusto{uva- .deka nema da `nee. i Bog }e ve izvede i }e ve izbavi od sekoja maka. od Nego pla{ete se. 56 Toj re~e: „Neka bide zemja” . kolku podolgo vreme gi ukrasuvaat svoite gradovi i svoite ku}i. zaludo se trudat.bidete kako tu|inci na zemjata. bidej}i tie }e gi ra|aat svoite deca vo ropstvo i vo glad. koga }e dojde Onoj. 43 trgovecot . veli Gospod. }e gi izlo`at na podbiv. znae {to mislite vo va{ite srca. a lozarot . go osnova vrz vodi. 47 Za{to od plodovite na nivniot trud tu|inci }e se polzuvaat. i „Neka bide nebo” i stana. 62 Toj go sozdade ~ovekot i srceto mu go stavi srede negovoto telo. 59 Preku Svojot zbor Toj go zatvori moreto i zemjata ja postavi da lebdi nad vodite.deka nema da bere grozje. koja se ukrasuva i }e ja obvini pravo v lice. {to }e bidat nivni ednomislenici. go izmeril moreto i ona {to e vo nego. protiv vas }e se razgori jarosta na mnogubrojnite vojski. pomislite na nivnoto srce. a onoj {to kupuva kako onoj {to se prigotvuva za smrt. ete. 49 tolku pove}e }e gi namrazam zaradi nivnite grevovi.577 TRETA KNIGA EZDRA 41 Slu{aj gi ovie zborovi. Bog e Sudija. ostavete gi va{ite grevovi i zasekoga{ prestanete da vr{ite bezzakonija. a onoj {to gradi ku}a . 61 Toj sozdade vo pustinite vodni izvori i ezera . 51 taka i pravdata }e ja namrazi nepravdata. 48 Onie {to se zanimavaat so grabe`. za{to raspaleni jaglewa }e plamnat na glavata na onoj {to govori: „Jas ne sum zgre{il pred Gospod Bog i slava Mu!” 55 Gospod gi znae site dela na lu|eto i nivnite zamisli. 46 Zatoa. 53 za{to u{te malku i nepravdata }e bide isfrlena od zemjata. ku}ite nivni }e gi urnat i sinovite nivni }e gi zarobat. 69 Za{to. narode moj. 65 Zatoa Gospod sosema jasno gi gleda site va{i dela i site }e ve izobli~i. 70 Onie.kako da ne se nadeva da `ivee vo nea. 50 Kako bludnica {to mrazi ~estita i visoko moralna `ena. neka bide kako da se prigotvuva da bega. 66 }e bidete posrameni koga va{ite grevovi }e bidat otkrieni pred lu|eto. koga gre{ite i sakate da gi sokriete va{ite grevovi. site {to se trudat.deka nema da ra|aat deca. `ivot i razum.na gorskite viso~ini. 58 Toj gi gleda bezdnite i ona {to e sokrieno vo niv. 42 Onoj {to prodava. svoite imoti i svoite lica.

pod koj }e bidete pritisnati i bezzakonijata va{i nema da ve pobedat. veli Gospod Bog. pred vas stojat denovi na `alost.578 TRETA KNIGA EZDRA at s# {to ima kaj onie koi se pla{at od Gospod. 77 Ako gi ispolnuvate Moite zapovedi i povelbi. taka {to ne mo`e ~ovek da pomine. 74 Toga{ }e nastane isku{enie za Moite izbranici. koi se vrzani so svoite grevovi i pokrieni so svoite bezzakonija! 79 Toa e niva obrasnata so grmu{ki. Gospod govori: ete. 78 Te{ko im na onie. 75 Slu{ajte vozqubeni Moi. taa se napu{ta i mu se predava na ognot da ja is~isti. za{to Bog e va{iot voda~. 73 }e go opusto{at i }e go razgrabat nivniot imot i }e gi izgonat od nivnite domovi. a od niv Jas }e ve izbavam. va{ite grevovi nema da bidat tovar. . niz koja patot e pokrien so trwa. 76 Ne pla{ete se i ne somnevajte se. kako zlato {to se proveruva preku ogan.

koga jas bev vo prestolniot grad Suza.31). Vo likot na Neemija.toj i nekolku ma`i od Judeja. 5 i rekov: „Gospodi. Bo`e veli~estven i stra{en.31 4 Car 25. ni zakonite {to gi be{e dal na Mojsej. 2 dojde Ananija. koj za sekoja svoja aktivnost vo zaednicata. Ez Mih 2.” 1 Molitvata na Neemija za za{tita na Erusalim 4 Koga gi ~uv tie zborovi. toj dobiva poddr{ka od golem broj sonarodnici so koi gi obnovuva yidinite na Erusalim (2.1-4 molam dewe i no}e pred Tebe za sinovi. velej}i: ‚Ako stanete prestapnici. ni 107. i za Erusalim. so koi zgre{ivme pred Tebe. Toj se privrzuva kon Ezdra.17 zgre{ivme .so ogan izgoreni.48 veduvam za grevovite na sinovite Izra. koi bi mo`ele da se smetaat kako li~ni memoari na Neemija. vo dvanaesettata godina. so koja sega se 30. i ottamu }e ve priberam i }e ve odvedam na mestoto {to . I jas gi pra{av za spasenite Judejci {to go izbegnaa ropstvoto.4413. Ezdra nareduva da se pro~ita Bo`jiot Zakon. vo zemjata svoja. ekonomskata i socijalnata obnova na negovata tatkovina (1. postev i se molev pred Boga nebesen. 3 A tie mi rekoa: „Onie {to ostanaa nezarobeni.12 ilevi.40 zapovedi! 8 6 U{ite Tvoi neka bidat vnimatelni 3 Mojs i o~ite Tvoi otvoreni za da ja ~ujat mo. a potoa sproveduva izvesen broj reformi od religiozen karakter (12.4 Neemija gi prima izvestuvawata za Erusalim Zborovite na Neemija. 1.28 3 3 Mojs 26.3 naredbite. sovremenik na sve{tenikot Ezdra. Svetovnoto lice Neemija. kako zna~aen ~inovnik na dvorot na Artakserks.3 Is 11.26. baral soveti i pomo{ od sve{tenstvoto. Tvojot sluga. slugite Tvoi.10 Er 39.33 5 Mojs 4.1–10.72). i narodot gi vozobnovuva svoite obvrski kon Boga (8. imperatorot na Persija dobiva od svojot gospodar ovlastuvawe da se vrati vo Erusalim za da se zavzeme okolu politi~kata. a yidovite na Erusalim se urnati.2 2 Let 20. Otkako pristignuva na odredenoto mesto.1 Est 2. Vo mesecot kislev.9 te Izrailevi.Taa sodr`i li~ni zapisi. i se ispo. Dodeka taa traela. i portite negovi .NEEMIJA Voved Knigata Neemija e prodol`etok na knigata Ezdra so koja pravi edna celina. eden od moite bra}a.3 5 5 Mojs 7. sednav i zaplakav i bev na`alen nekolku dena.11–7. ~ie ime go nosi ovaa kniga. Tvojot sluga.40). Koj go pazi{ zavetot i milosta kon onie {to 6 Te sakaat i postapuvaat spored Tvoite 2 Let 6.47 be i ne gi zapazivme ni zapovedite. 8 No priseti se na zborot {to mu go be{e dal na Mojsej. otkrivame aktiven.8 2 7.2743).9 Dan 9. Levitite go tolkuvaat Zakonot za onie koi pove}e ne razbiraat evrejski. .1 Dan 9. Bo`e nebesen. se nao|aat tamu.12 11.jas i domot na mojot tatko.2 Er 52. sinot na Hahalija. 9 a koga }e se obratite kon Mene i }e gi pazite Moite zapovedi i }e gi izvr{uvate.5 Mojs 30. Otkako primenuva brojni merki od su{tinski politi~ki karakter. za vreme na edna sve~ena religiozna ceremonija.27 litvata na Tvojot sluga. Neemija go organizira osvetuvaweto na popravenite yidini (12.4 Car 8. i pokraj sprotivstavuvaweto na izvesen broj neprijateli.1–2. ~esen i hrabar ~ovek. pretpriem~iv. makar da ste izgoneti i na krajot od neboto.12 7 Nie stanavme prestapnici pred TePs 105.10). toga{.3 10. Er 42.1 Zah 7.8 4 Ps 136. i se vo golema nevolja i poni`uvawe. }e ve rasturam me|u narodite.

12. 13.9 17 1.6 Neemija ovlasten da se vrati vo Erusalim Vo dvaesettata godina od caruvaweto na Artakserks. 19 Koga go slu{naa toa Sanavalat horon~anecot i Tovija. Gospodi. vo eden den od mesecot nisan.29 koja }e `iveam. 17 Zatoa im rekov: „Gledate vo kakva nevolja se nao|ame. care! Kako da ne mi bide ta`no liceto koga gradot.3 13 3. 7 Toga{ mu rekov na carot: „Ako blagovoli carot.” 18 I im raska`av deka dobrata raka na mojot Bog be{e nad mene. iako ne si bolen? Toa mo`e samo da zna~i deka ima{ taga na srceto. vo 18 2 Pristignav vo Erusalim i ostanav Ezd 7. gi razgledav razru{enite yidi{ta na Erusalim i izgorenite negovi porti so ogan.7 6. i nikomu ne mu ka`av {to mi stavil Bog na srce da napravam za Erusalim. i koga }e se vrati{?” I carot se soglasi da me pu{ti. ta da ne bideme ve}e za sram.12-15 `i. Neemija ja proveruva sostojbata.6 tamu tri dni. 9 Koga stignav kaj upravitelite na oblasta zad Rekata. i ako tvojot sluga na{ol blagovolenie pred liceto tvoe. kade odev i {to pravev: dotoga{ ne im bev otkril ni{to ni na Judejcite.14 8 Ezd 7.14 vinar kaj carot.5.580 NEEMIJA 10 sum go odbral za da go vovedam tamu imeto Svoe. neka bide Ezd 4.11 5 Mojs 9. {to bea so mene.i za zborovite na carot {to mi gi ka`a. koja sede{e do nego: „Kolku vreme }e trae patot tvoj. otkako minav pak niz Dolinskite Porti. ~uvarot na carskite {umi. domot. .12 Ez 5.12-14 2 Let 36. nitu na sve{tenicite. kade {to se grobovite na predcite moi.13 12. 13 Taka minav no}e preku Dolinskite Porti nakaj Izvorot na Zmejot i niz Gnoi{nite Porti. koi sakaat da go strahopo~i8-10 tuvaat imeto Tvoe. toga{ isprati me vo Judeja. vo gradot. nitu na drugite {to bea zadol`eni okolu taa rabota.6 2 Mojs 32. i za ku}ata.19 na Tvojot sluga i vovedi go vo milosta 6 pred o~ite na toj ~ovek!” Toga{ jas bev 5.12. dodeka stignam do Judeja. i portite negovi so ogan se izgoreni. nitu na prvencite.22 10 4. 2. osven ona na koe javav. na yidinite 11 9 Ezd 8.' 10 A tie se Tvoi slugi i Tvoj narod {to Si go otkupil so golemata Svoja i so mo}nata Svoja raka. amonski rob. i bev tu| pred nego. neka mi se dade pismo do upravitelite na oblasta zad Rekata za da mi dozvolat da minuvam. nitu na na~alnicite. ima{e pred mene vino. 16 No stare{inite ne znaeja. otkako go opredeliv vremeto. im gi predadov carskite pisma. kade {to se grobovite na predcite moi za da go izyidam. no tamu nema{e mesto da mine dobi~eto {to be{e pod mene. a nema{e nikakvo dobi~e so mene. Erusalim opuste.1 sila 11 Ti se molam. Pomogni mu denes Er 52.15 Est 10.14 uvoto Tvoe vnimatelno kon molitvata 3 na Tvojot sluga i kon molitvata na Tvo4 Car 25. i za gradskite yidi{ta. 19 12 Potoa stanav no}e so nekolku ma. Pa im rekov: „Da staneme i da gradime!” Toga{ im se zacvrstija racete za dobro delo.” I carot mi dade.” Jas mnogu se upla{iv 3 i mu rekov na carot: „Ve~no da si `iv. ite slugi. 15 i se vrativ nazad po dolot no}e i gi razgledav yidi{tata i. se vrativ. 14 I dojdov do Izvornite Porti i do carskiot bazen. i .1 6. 8 i pismo do Asaf. e zapusten i portite negovi so ogan se izgoreni!” 4 I carot mi re~e: „Pa {to bara{?” Jas se pomoliv na nebesniot Bog 5 i mu odgovoriv na carot: „Ako mu e ugodno na carot.3 Is 58. 10 Koga go slu{naa toa Sanavalat. da mi dade drva za vratite na tvrdinata {to e kaj Bo`jiot dom.” 6 I mi re~e carot pred caricata. Jas go zedov vinoto i mu go podadov na carot. 2 A carot me pra{a: „Zo{to ti e na`aleno liceto. im stana mnogu neprijatno {to do{ol ~ovek da se gri`i za dobroto na sinovite Izrailevi. A carot be{e ispratil so mene voeni na~alnici so kowanici. da odime i da gi izgradime yidovite na Erusalim. amonski rob. horon~anecot i Tovija.Ps 43. bidej}i rakata na Boga be{e nad mene.31 2 Let 26.

toj i }erkite negovi. i Jadon od Meronot. zlatar. no nekoi od niv. sin na Halohe{. 8 Do nego poprava{e Uziil. prvosve{tenikot. na~alnik na okrugot na Bet–Kerem: toj gi izgradi i gi stavi vratite nivni. na~alnik na erusalimskiot 16 Dela 2. Jn 9. 6 Starite porti gi popravaa Jojada. i `itelite na Zanoah: tie gi izgradija i gi stavija vratite nivni. 9 Do niv poprava{e Refaja.6 Kulata na Pe~kite. do Davidovite grobnici i do iskopanoto ezero i do ku}ata na hrabrite. sin Hakocov. sin na Paseah. klu~alkite nivni i reziwata nivni. na~alnik na polovina od keilskiot okrug. sin na Urija i vnuk na Hakoc.Er 6. sin Orov.7 12 Do niv poprava{e Selum. klu~alnicite nejzini i reziwata nejzini. na~alnik na polovina od okrugot na Keila. . vaa i rekoa so prezir: „[to sakate da napravite? Mislite li da krenete bunt 3. na~alnik na okrugot Micpa. i gi izgradija Ov~ite Porti: gi stavija vratite nivni i gi osvetija i prodol`ija da yidaat od Kulata na Stotinata do Kulata na Hananel. 5 Do niv popravaa tekojci. sproti izlezot kon oru`nicata. tie go popravaa yidot s# do 15 Is 8. na~alnik na polovinata od erusalimskiot okrug.1 protiv carot?” 20 Jas im odgovoriv i rekov: „NebesIs 58. 19 A do nego poprava{e Ezer. sin na Pa. 4 Do niv Meremot. 14 sin na Harim. Toj }e ni pomogne. na vtoriot del. sin na Varahija. povidnite. 18 Po niv popravaa bra}ata nivni: Binuj. toj gi izgradi. 15 Izvornite Porti gi poprava{e [alun. so `itelite na Gavaon i na Micpa. sin na Je{ua. za svojot okrug. a do nego poprava{e Hatu{.581 NEEMIJA 20 Ge{em Arabjanecot. 14 A Gnoi{nite Porti gi poprava{e Malkija. na~alnik na Micpa.18 te. koi mu bea pot~ineti na upravitelot na oblasta zad Rekata.21 11 Drugiot del go poprava{e Malkija. ni se potsmevnuDela 8.38 niot Bog. sin Me{ezavelov.sve{tenici12. na~alnik na polovina od okrugot na Bet–Cur. ni pra3 vo. sin na Besodija. 2 Do niv gradea erihoncite. 17 Po niv popravaa levitite. sinot na Baana. a do nego poprava{e Ananija. prvosve{teni8 kot. 6 12.” Judejcite gi popravaat yidi{tata na Erusalim I stana Elija{iv.24 gite Negovi. sin na Kol–Hoze. na vtoriot del.1 hat–Moav. od agolot do ku}nata vrata na Elija{iv. sin na Imrij. na vtoriot del. klu~alkite nivni i reziwata nivni: tie u{te popravaa i iljada lakti od yidot do Gnoi{nite Porti.12 Er 31. sin Harakahimov. Gavaonec. sin na Azbuk.2 me. rakovodeni od Rehum. 13 Dolinskite Porti gi poprava{e Anon.14 3 . do niv poprava{e Sadok. 16 Po nego poprava{e Neemija. Tie gi pokrija i gi stavija vratite nivni. Ha{avija. i kaj skalite {to sleguvaa od Davidoviot grad. go poprava{e yidot. sin na Zakaj. sluZah 14.39 2 Let 33. gi pokri i gi stavi vratite nivni. ni spomen vo Erusalim. klu~alkite nivni i reziwata nivni. 10 Do niv. ~isti }e po~neme da yidaJn 5. a vedna{ do niv yida{e Zakur. poprava{e Jedaja. toj go poprava{e i yidot kaj bazenot Sala.10 Ezd 10. i Ha{uv. 7 Do niv poprava{e Melatija.29 poluokrug. 20 Po nego revnosno poprava{e Varuh. sproti carskata gradina. klu~alkite nivni i reziwata nivni. sin na Urija. od ku}nata vrata na Elija{iv do krajot na Elija{ivovata ku}a. ne go svitkaa grbot za da porabotat za svojot Gospod. sin na Ha{avneja. i Me{ulam. i nie. 3 Ribnata Porta ja izgradija `itelite na Senaa: tie ja pokrija i gi stavija krilata nejzini. 21 Po nego poprava{e Meremot. do niv Me{ulam. sin na Harumaf. i bra}ata negovi . Henadadov sin. tokmu nasproti ku}ata svoja. a za vas nema da ima ni del. Rihavov sin. Tie go obnovija Erusalim do [irokiot yid. na agolot. sin na Vanij. sin na Harhaja. do nego poprava{e.

i }e ja zapreme rabotata. sinot na Imer. sinot na Uzaj. so kopjata nivni i so lakovite nivni. i Amoncite. bidej}i gi ogor~ija onie {to yidaat. i Anon. do ku}ata na hramovite prislu`nici i trgovcite. sin na Henadad.46 2 Let 33. 29 Po niv poprava{e Sadok.3-4 28 4 Car 11. po suvite mesta. sin na [ehanija. i Arabjanite.16 5 4 Car 14. mnogu se razgnevija. zad yidot.23 Ps 68.1 2. za }erkite svoi. 2 i zboruva{e pred bra}ata svoi i pred samarjanskite voeni lu|e. Po nego Fedaja.10 8 Ps 2. predaj gi na prezir vo zemja na plenstvo. 31 Po nego poprava{e Malkija.14 22 Ponatamu rabotea sve{tenicite od okolinata. toga{ . 24 Po nego poprava{e Binuj. se naluti i dodeva{e mnogu i se podigruva{e so Judejcite. 25 Palal. 28 Od Kowskite Porti ponatamu popravaa sve{tenicite. 32 A me|u stra`arnicata i Ov~ite Porti popravaa zlatari i trgovci. deka erusalimskite yidovi se vozobnovuvaat i deka rasipanoto po~na da se poprava. 13 toga{ po niskite mesta na gradot. Amonecot. 10 No Judejcite rekoa: „Oslabna silata na nosa~ite.18 Ps 78.12 Protivnicite sakaat da gi onevozmo`at rabotite Koga Sanavalat slu{na deka gi yidame yidovite.” 4 ^uj. do ku}ata svoja. 5 Ne gi prikrivaj bezzakonijata nivni. sproti svojata ku}a. 27 Po niv popravaa tekojcite. ta im rekov na prvencite i vojvodite i na drugiot narod: „Ne pla{ete se od niv. i celiot yid visoko be{e povrzan do polovinata negova. 4 Er 33. Ananiev sin. Paro{ov sin.27 Is 2. 30 Po nego poprava{e Ananija. Hacorfiev sin. I na narodot mu be{e pri srce da raboti. go postroija narodot po rodovi so me~evite nivni.23 7 2.26-27 32 Jn 5. popravaa sproti Vodnite Porti kon istok i do izdadenata kula.10 2 Er 26. koga naedna{ }e vlezeme me|u niv.” 11 A neprijatelite na{i. 14 Pa poglednav i stanav. za sinovite svoi. a zemja od urnatinite ima mnogu. Po niv poprava{e Me{ulam. velej}i: „[to pravat tie prokleti Judejci? Zar }e im go dozvolat toa? Zar tie }e prinesat `rtvi? Zar }e zavr{at nekoga{? Zar }e gi o`iveat kamewata od kupi{tata prav. sproti Mifkadskite Porti duri do stra`arnicata kaj agolot na yidot. 9 A nie Mu se molevme na na{iot Bog i postavivme sproti niv stra`a dewe i no}e za da se spasime od niv. na drugiot del. }e gi ubieme. i A{dodcite. {to se izdiga od gorniot carski dom pri zatvorskiot dvor. {to `iveeja vo Ofel. na vtoriot del. Varahiev sin.” 12 Doa|aa Judejcite {to `iveeja do niv. }e mine lisicata i }e gi srine kamenite yidovi nivni. sekoj sproti svojata ku}a.24 Ps 122.2 83.15 5 Mojs 1. sin na Maaseja. ~uvar na Isto~nite Porti. na kakov prezir sme. re~e: „Neka go yidaat. {estiot sin na Calaf. sproti sobata svoja. Bo`e na{. [elemiev sin.” 15 Koga slu{naa na{ite neprijateli deka ni e poznato {to krojat. 8 I se dogovorija da odat zaedno da vojuvaat protiv Erusalim i da go razru{at.9 Er 18. za `enite svoi i za ku}ite svoi.582 NEEMIJA 26 7. 26 A hramovite prislu`nici. rabote{e sproti agolot i kulata. 23 Ponatamu rabotea Venijamin i Ha{uv. i ni govorea na desetina pati od site mesta deka }e n# napadnat. na vtoriot del. ne mo`eme da go gradime yidot. po niv poprava{e Azarija. ponatamu rabote{e [emaja. sproti svojata ku}a. pak. od Azarievata ku}a do agolot i sviokot. na mestoto sproti golemata izdadena kula do Ofelskiot yid.1-4 4. i pritoa izgoreni?” 4 Neemija gi vooru`uva rabotnicite 7 Koga slu{naa Sanavalat i Tovija. velea: „Nema da uspeat i nema da vidat. 3 A do nego Tovija. spomnete si za Gospod Koj e veli~estven i vleva strahopo~it i bijte se za bra}ata svoi. 6 Nie sepak go gradevme yidot. i grevot nivni da ne bide izbri{an pred liceto Tvoe.2 37 Er 18.29 2 Car 10. i svrti go toa nivno podigruvawe vrz glavite nivni.1 14 1 Mojs 28.

gi otkupuvame bra}ata svoi Judejci. `itoto. sinovite na{i i }erkite na{i sme mnogu. 9 Toga{ rekov: „Ne e dobro toa {to go pravite. sekoj na svojata rabota.5 13 8. i sinovite ni se takvi.6 Er 40. i polovinata gi dr`ea kopjata otkako zorata }e se pojavi. a. protiv Judejcite.583 NEEMIJA 17 Bog go rasturi nivniot zagovor.” I svikav protiv niv golem sobir. lozjata svoi i ku}ite svoi za da si nabavime `ito pri ovoj glad.8-22 rabotea na izgradbata. vinoto i masloto {to ste go zele od niv. i nie 5 nie imame isti tela. Nema nikakvi sredstva za otkup vo racete na{i.23 liot dom Judin. spored silite svoi. bra}ata nivni. a vie gi prodavate bra}ata svoi. Neemija stava kraj na socijalnite nepravdi Se krena golem vrisok od lu|eto i nivnite `eni. a dewe na rabota. Ps 149. a drugata polo3 vina stoe{e so kopja. lakovi 1 Mojs i oklopi. na{ite neprijateli? 10 I jas i bra}ata moi i onie {to slu`at kaj mene im davame na zaem i srebro i `ito: da im go prostime toj dolg.13 ta raka ja izvr{uvaa rabotata.” 4 Ima{e i takvi. od imotot negov. {titovi.26-28 3 Mojs 25. Ps 108. kakvi {to se telata na bra}ata na{i. a do mene be{e truba~ot.6 site se vrativme kaj yidot.6 7 2 Mojs 22. 14 Od toj den.1 Er 34.6 12 Ezd 10.39 4 Car 4. a nie sme rasprsnati po yidot i oddale~eni edni od drugi. kakvi {to se nivnite sinovi. 13 Pa ja istresov oblekata svoja i rekov: „Taka da go istrese Bog sekoj ~ovek {to nema da go odr`i toj zbor od domot negov. 20 zatoa. istovremeno mu bev pora~al na narodot site da no}evaat vo Erusalim. i narodot go odr`a toj zbor. }e napravime taka. a ete.11 17 Onie {to go gradea yidot i nosea 4 tovari.” 12 A tie odgovorija: „]e go vratime i nema ni{to da barame od niv. nakaj toa mesto sobirajte se kon nas: na{iot Bog }e se bori za nas. i nivite na{i i lozjata na{i se vo racete na golemcite. a nivnite voda~i bea zad ce47.35-37 5 Mojs 23. taka go pravea toa. koi velea: „Gi zalo`uvame nivite svoi. Neli treba da odite vo strav pred na{iot Bog za da go odbegnete potsmevot na narodite. prodadeni na narodite.” 6 Koga go slu{nav nivnoto lelekawe i tie zborovi. koi velea: „Nie pozajmuvame srebro za carskiot danok za nivite i lozjata svoi. 19 I im rekov na voda~ite i na~alnicite i na drugiot narod: „Rabotata e golema i na{iroko rasprostraneta. da se hranime i da `iveeme.26 11 Is 58. nitu stra`arite {to me pridru`uvaa. i ku}ite nivni.” Toga{ gi povikav sve{tenicite i im zapovedav da se zakolnat deka }e napravat taka. {to so ednaEzd 4. i nie bi sakale da si nabavime `ito. i taka da bide vo nego istreseno i prazno s#!” I celoto sobranie re~e: „Amin!” i Go proslavija Boga. koi velea: „Nie. ne gi soblekuvavme oblekite svoi. 18 Site graditeli bea prepa{ani so me~ okolu polovinata. velej}i im: „Vie zemate lihva od bra}ata svoi. 16 Od toj den polovina od moite slugi 5. 22 Osven toa. i sekoj od nas ima{e pri raka me~ i voda. i taka gradea. 7 Srceto moe se vozbudi. s# dodeka yvezdite da izlezat. 23 I nitu jas.15 14 2. lozjata nivni i maslinovite gradini nivni.6 5 Mojs 27. od kade }e ~uete zvuk na truba. mnogu se jadosav. a vo drugata raka dr`ea kopje. 11 Vratete im gi u{te denes nivnite nivi.” 3 Ima{e i takvi. i tie ni se prodavaat nam?” Tie mol~ea i ne znaeja {to da odgovorat.1 Amos 2.” 21 Taka ja teravme rabotata. koga bev nazna~en za niven upravitel vo judejskata zemja. zaedno so slugite svoi za da bidat tie kaj nas no}e na stra`a. i jas strogo gi prekoriv prvencite i vojvodite. pak nekoi na{i }erki ve}e se nao|aat vo ropstvo.18-19 8 3 Mojs 25. 2 Ima{e edni. i lihvata od srebroto. nitu bra}ata moi.47 9 Is 52. nie sme dol`ni da gi davame sinovite svoi i }erkite svoi za slugi.7 5 . kako {to veli{.5 10 2 Mojs 22. 8 pa im rekov: „Nie. od dvaesettata godina do trieset i vtora- 5 3 Mojs 25.

i nivi ne kupuvavme. bo`em. ako ja ostavam i slezam kaj vas. {to 4 Car 20. {est odbrani ovci i ptici se gotvea kaj mene. 3 No jas isprativ pratenici da im ka`at: „Zafaten sum so golema rabota.19 nivni vladeeja nad narodot. i da ja zaklu~ime potoa vratata na hramot.10 14 Er 23. 14 Pomni gi. i sekoi deset dena se nabavuvaa razli~ni vina vo izobilie. 6 Vo nego be{e napi{ano: „Glas se raznesuva me|u narodite. ne mo`am da slezam. sin na Delaja. . me|utoa.” No jas u{te pove}e si gi zacvrstiv racete svoi. vo dolinata Ono!” Tie namislile da mi napravat zlo. pokraj onie {to doa|aa kaj nas od okolnite narodi. 18 za{to mnozina vo Judeja so zakletva sklu~ija sojuz so nego. mnogu se ispla{ija i sfatija deka taa rabota e izvr{ena od na{iot Bog.3 bea pred mene. za{to toj mu be{e zet na [ehanija. rabotata }e zapre. slugata svoj so otvoreno pismo vo rakata svoja. 10-11 4 Mojs 18.” 9 A tie site n# zapla{uvaa.1 riesette {ekeli srebro. 18 I. duri i slugite 2. vnatre vo hramot. sam si go izmislil so svojot um.” 8 No jas isprativ da mu ka`at: „Ni{to takvo nemalo. spomni me mene za seto dobro {to go napraviv za ovoj narod! Neprijatelite povtorno se protivstavuvaat Koga slu{naa Sanavalat. sin Mehetavelov.584 NEEMIJA 16 ta godina od vladeeweto na carot Arta- kserks. poradi {to i go yida{ yidot i saka{ da im bide{ car. za {to zboruva{.” 12 Jas znaev deka ne go be{e ispratil Bog. 7 si postavil i proroci da razglasuvaat za tebe vo Erusalim i da govorat: ‚car judejski!' A takvite zborovi }e dojdat do carot. {to se prigotvuva{e za eden den: eden bik. a isto taka i proro~icata Noadija i drugite proroci {to sakaa da me upla{at? 15 Yidot be{e zavr{en vo dvaeset i pettiot den od mesecot elul. i toj se zatvori i re~e: „Da pojdeme vo Bo`jiot dom. eve. za petti pat. 5 Toga{ Sanavalat go isprati po mene. 16 Koga slu{naa za toa site na{i neprijateli. vo tekot na dvanaeset godini. jas ne zemav upravitelski danok. 13 Toj be{e potkupen za da me ispla{i. za{to }e dojdat da te ubijat no}e. ti i Judejcite ste na- 2 Sol 3. . vo tie dni povidnite Judejci pi{uvaa pisma i gi ispra}aa do Tovija. Tovija i Sanavalat spored tie nivni dela. Arabjanecot i drugite na{i neprijateli deka jas go izyidav yidot. 1 Mojs 8. 19 Bo`e moj. 2 toga{ Sanavalat i Ge{em ispratija lu|e da mi ka`at: „Dojdi da se sretneme vo ]efirim. ne bev postavil u{te vrati na portite. I pokraj seto toa. 5.10.9-40 Zah 13. a site moi slugi se sobiraa tamu na rabota. No jas ne 4 pravev taka poradi strav Bo`ji. Tovija i Ge{em. 17 Kaj mene na trpezata ima{e po sto i pedeset du{i Judejci i na~alnici. jas i bra}ata moi nikoga{ ne gi sobiravme 19 danocite za upravitelot. za{to te{ka rabota le`e{e vrz toj narod. taka se zboruva. a jas im vra}av ist odgovor. ta da imaat za mene lo{o mislewe i da me kaznat za toa so prekori.” 11 No jas odgovoriv: „Zarem treba da bega ~ovek kako mene? Treba li takov ~ovek kakov {to sum jas da vleze vo hramot za da ostane `iv! Ne odam. da postapam taka i da zgre{am.2-3 .tuku deka Tovija i Sanavalat go bea potkupile. jas gi pottiknuvav rabotite okolu izgradbata na ovoj yid. 10 Otidov vo ku}ata na [emaja.22-23 13 Er 20. a sinot negov Jonatan be{e `enet za }erkata na Me{ulam.” 4 ^etiripati tie mi ispra}aa takva pokana. i }e se posovetuvame zaedno. i Ge{em tvrdi deka.8 16 Pritoa. osven ~eti6. velej}i: „]e im kapnat racete od taa rabota. Bo`e moj. a Tovievite pisma odea do niv. 17 Osven toa. i taa nema da se zavr{i. i deka na nego ne ostana nitu edna puknatina . sin Arahov. go optovaruvaa narodot i zemaa od nego `ito i vino. sinot na Varahija.7 12 Ez 13.1 15 A porane{nite upraviteli.710 6 mislile da dignete vostanie. i go vidoa toa site okolni narodi. Zatoa dojdi. to~no za pedeset i dva dena.do toa vreme.iako mi govore{e proro~ki.

sto i dvanaeset.sto dvaeset i osum. 7 Spisok na Judejcite vrateni vo Palestina 4 No gradot be{e {irok i golem. kade {to bea preseleni od vavilonskiot car Navuhodonosor i se vratija vo Erusalim i Judeja. 30 @iteli od Rama i Geva . potomci na Je{ua i Joav .trista ~etirieset i pet.{estotini dvaeset i osum.sto osumdeset i osum. dodeka vratarite se nao|aat tuka. Bil{an.sedumstotini i {eeset. Neemija. a narod vo nego ima{e malku. 12 Potomci na Elam . 34 Potomci od drugiot Elam . i peja~ite.devedeset i osum. Eve go brojot na narodot Izrailev: 8 potomci na Paro{ . Ananija.1 6 Ezd 2.dve iljadi {eeset i sedum. 22 Potomci na Ha{um .2 4 Car 18.iljada dveste pedeset i ~etiri.trista sedumdeset i dvajca. 3 i im rekov: neka ne gi otvoraat erusalimskite porti. 13 Potomci na Zatu . 26 @iteli od Vitleem i Netofa . i levitite. Nehum i Baana.dve iljadi osumstotini i osumnaeset.pedeset i dvajca. dodeka ne izgree sonceto. Je{ua. 23 Potomci na Becaj .trista i dvaeset. 28 @iteli od Bet–Azmavet . 31 @iteli od Mikmas . koi se vratija od plenstvo. 37 Lu|e od Lod. odnosno. Pa go najdov rodoslovniot spisok na onie {to bea do{le prvi. 11 Potomci na Pahat–Moav. sekoj na svoja stra`a i sekoj sproti ku}ata negova. 19 Potomci na Bigvaj .sedumstotini ~etirieset i trojca.iljadi dveste pedeset i ~etvorica. Hadid i Ono . 24 Potomci na Harif .{estotini pedeset i pet.sto dvaeset i trojca. 17 Potomci na Azgad . 2 toga{ upravuvaweto na Erusalim mu go doveriv na mojot brat Ananija. 14 Potomci na Zakaj . Misperet. vo nego be{e napi{ano: 6 ova se `itelite na zemjata. Azarija i Raamija.dve iljadi sto sedumdeset i dvajca.trista dvaeset i osum. 10 Potomci na Arah . 18 Potomci na Adonikam . a moite zborovi mu se prenesuvaa nemu.585 NEEMIJA 7.{estotini ~etirieset i osum. Mardohej. 16 Potomci na Bevaj . 27 @iteli od Anatot .{estotini pedeset i dvajca.sto dvaeset i dvajca.dve iljadi trista dvaeset i dvajca.1-70 Merki za za{tita na gradot Koga yidot be{e izgraden. a i vratarite bea postaveni na slu`bata svoja. 25 @iteli od Gavaon . 5 A mojot Bog me vdahnovi da gi soberam prvencite i na~alnicite i narodot za da bidat vneseni vo rodoslovnicite. 29 @iteli od Kirjat–Jarim.devedeset i pet. Tovija ispra}a{e 4 pisma za da me zapla{i.sedumstotini dvaeset i eden. 9 Potomci na Safatija . Nahamanij. 21 Potomci na Ater.trista dvaeset i ~etiri. 15 Potomcite na Binuj . neka gi zatvoraat i zaklu~uvaat portite. Bigvaj.{estotini dvaeset i eden. Kefira i Beerot .osumstotini ~etirieset i pet. zaedno so na~alnikot na tvrdinata.~etirieset i dvajca. 11. 33 @iteli od drugiot Nevo . bidej}i toj be{e od mnogu drugi poveren i pobogobojazliv. .3 19 Tie govorea pred mene duri i za negovata dobrina. i gi postavija vratite. 20 Potomci na Adin . I opredeliv stra`ari od `itelite erusalimski. i ku}ite ne bea izgradeni. 35 Potomci na Harim .2 1. sekoj vo svojot grad 7 onie {to trgnaa so Zorovavel. 32 @itelite od Vetil i Gaj . od Ezekieviot dom .{estotini {eeset i sedum. 36 Lu|e od Erihon . i nave~er.

potomci na Nekoda.1 Izrail: 62 potomcite na Delaja. potomci na Asaf . koi bea sedum iljadi trista trieset i sedum.~etiristotini trieset i pet. 60 Site prislu`nici na hramot i 64 Mojs potomcite od slugite Solomonovi . potomci na Talmon. potomcite na Tovija. 49 potomci na Hanan. potomci na Recin. 66 Celoto op{testvo zaedno be{e ~etirieset i dve iljadi i trista i {eeset du{i. 73 I taka se naselija vo gradovite svoi sve{tenicite i levitite. 54 potomci na Baclit. 69 kamili . potomci na Temah. 78 Kowi imaa sedumstotini trieset i {est. 52 potomci na Besaj. potomci na Hatita. 40 Potomci na Imer . 70 Nekoi od rodovskite na~alnici dadoa prilozi za izgradba.72 nieto svoe i rodot svoj. potomci na Oza. koj be{e `enet so edna od }erkite na Verzelij od Galaad i po~na da se preziva spored nivnoto ime. pedeset ~a{i. 39 Sve{tenici: potomci na Jedaja od domot na Je{ua . 65 A upravitelot im zabrani da jadat od najsvetoto na `rtvite. ta zatoa bea isklu~eni od sve{tenstvoto.bea 2 28. i Kadmiel. dali se i tie od Ezd 3. potomci na Nefu{esim. 44 Peja~i. 53 potomci na Bakbuk. potomci na Hasufa. 41 Potomci na Pa{hur . potomci na Hatil. 58 potomci na Uala.sto trieset i osum. od rodot na Hodeva .devetstotini sedumdeset i trojca.{estotini ~etirieset i dvajca.7 Tel–Melah. 47 potomci na Keros. 45 ^uvari na portite: potomci na Selum.sedumdeset i ~etiri. Tel–Har{a. 57 Potomci na slugite Solomonovi: potomci na Sotaj. petstotini i trieset sve{teni~ki ode`di. Keruv–Adon i Imer. potomci na Gidel. 46 Prislu`nici vo hramot: potomci na Ciha. potomci na Tabaot. potomci na Gidel.tri iljadi devetstotini i trieset. potomci na Hatifa. 61 Eve gi i onie {to dojdoa od 71 2 Let 29. i so niv peja~i i peja~ki u{te dveste ~etirieset i pet. potomci na Mehida. no ne mo`ea da go ka`at pokole. 56 potomci na Necijah. magariwa . potomci na Salmaj. potomcite na Hakoc. Upravitelot dade vo riznicata iljada zlatni darijki. i del od narodot i slugite na hramot i siot Izrail. potomcite na Verzelij. potomci na Ater.sto ~etirieset i osum. . potomci na Akuv. potomcite na Nekoda . potomci na Poheret–Hacevaim.iljada dveste ~etirieset i sedum. 50 potomci na Reaja. 43 Leviti: potomci na Je{ua. 59 potomci na Safatija. potomci na Harhur. potomci na Hagava.iljada pedeset i dvajca.586 NEEMIJA 38 @iteli od Senaa . potomci na Sia. dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi i dveste mini srebro. potomci na Amon. no ne se najde. 72 Drugi od narodot dadoa dvaeset iljadi zlatni darijki i dve iljadi mini srebro i {eeset i sedum sve{teni~ki ode`di. 63 A od sve{tenicite: potomcite na Hovaja. potomci na Perida. potomci na Meunim. 48 potomci na Levana.30 na broj trista devedeset i dvajca. potomci na Gahar. potomci na Har{a. potomci na Sisera. 55 potomci na Barkos. 64 Tie go baraa rodoslovniot spisok. 51 potomci na Gazam. potomci na Hakufa. potomci na Paseah. potomci na Soferet. potomci na Padon. 67 osven slugite nivni.{est iljadi sedumstotini i dvaeset. potomci na Darkon. maski imaa dveste ~etirieset i pet. potomci na [ovaj .iljada i sedumnaeset. i vratarite i peja~ite. 71 A nekoi od stare{inite dadoa vo riznicata za da napreduvaat rabotite. s# dodeka ne se izbere sve{tenik so urim i tumim. 42 Potomci na Harim .

22 Gospod. 7. se sobra siot narod ednodu{no na plo{tadot {to se nao|a pred Vodnite Porti. 7 A levitite Je{ua. vejki mirtovi.20 9.19 Est 9.11 praznuva so golema radost. koi go pou~uvaa narodot. Ha{badana.7 9 5 Mojs 12. a do nego desno stoeja Matitija. amin. za da im gi objasni zborovite na Zakonot. 5 Ja otvori Ezdra knigata pred o~ite na siot narod. 3 i ~itaa od nego na plo{tadot {to e pred Vodnite Porti. sekoj na pokrivot svoj i vo dvorovite svoi.11 4 2 Let 6. A koga ja otvori.40 5 Mojs 12. Ne ta`ete. Zaharija i Me{ulam. siot narod stana. slu{aj}i gi zborovite na Zakonot.15 Javno ~itawe na Zakonot Koga nastapi sedmiot mesec. 4 Kni`nikot Ezdra stoe{e na povisoko mesto {to se prigotvi za taa cel. Hodija. {to se bea vratile od plenstvo.krevaj}i gi racete nagore. za{to ovoj den e svet pred na{iot Est 9. od prviot den do posledniot. Pelaja mu go objasnuvaa Zakonot na narodot.39-43 velej}i: „Prestanete. pred ma`ite.40 Mojs i da deli i na onie {to nemaa i da 5 31. za{to ovoj den e 18 svet. Jozavad. 6 Toga{ Ezdra Go blagoslovi Gospoda. vejki palmovi i vejki od drugi {irokolisni drvja za da napravite kolibi spored zapi{anoto. 8 I ~itaa razbirlivo od knigite. [erevija. Velikiot Bog.1 3.10 Ezd 3. i narodot go razbira{e pro~itanoto. a narodot stoe{e na mestata svoi. i siot narod so vnimanie ja slu{a{e knigata na Zakonot.1 Is.” 16 Otide narodot i donesoa.4 razbraa zborovite {to im gi ka`aa.6 2 Let 7. Proslavuvawe na praznikot na kolibite Na drugiot den se sobraa stare{inite na rodovite od siot narod. [ema. Vanij. Radosta be{e mnogu golema.” 3 Mojs 12 I pojde siot narod da jade i da pie 23. Helkija i Maaseja. Ha{um. od osamnuvawe do pladne. i davaa tolkuvawe. 2 I sve{tenikot Ezdra go donese Zakonot pred sobranieto od ma`i. napravi kolibi i `iveeja vo kolibi. `enite i site {to mo`ea da razberat.11 2 Let 17. 18 I ~itaa od knigata na Zakonot Bo`ji sekoj den. va{iot Bog. Jamin.se odr`a sobor spored uredbata. Misail. [abetaj. i sinovite Izrailevi bea naseleni po gradovite. i levitite. za{to toj stoe{e povisoko od siot narod. I go praznuvaa praznikot sedum dena.12 16.Fedaja. Maaseja.26 5 Mojs 28. jadete dobri jadewa i pijte dobri pijalaci. 12-14 9 Na dvaeset i ~etvrtiot den od toj mesec se sobraa site sinovi Izrai- .14-15 10 3 Mojs 23.” . Azarija.7. Ispoved na grevovite 13 5 Sud 3. 23. 15 Zatoa objavija i razglasija po site svoi gradovi i vo Erusalim. Urija.12 no. i na plo{tadot kaj Vodnite Porti. sinot Navinov. I siot narod odgovara{e: amin.587 NEEMIJA 8. Anaja. 14 I go najdoa napi{anoto vo Zakonot {to Gospod go be{e dal preku Mojsej deka na praznikot vo sedmiot mesec sinovite Izrailevi treba da `iveat vo kolibi.14 6 2 Tim 2. i kni`nikot Ezdra. vejki od diva maslina. i mu rekoa na kni`nikot Ezdra da ja donese knigata na Mojseeviot zakon.13 tete im i na onie {to nemaat prigotve. 10 I im re~e: „Odete. i ispra- 8 2 3 Mojs 23. .61 2 Let 34. Hanan. a levo od nego .8 7 3 Mojs 10. ne ta`ete. mu rekoa na siot narod: „Ovoj den e svet pred Gospod. Akuv.8 2 Car 6. za{to radosta pred 14 3 Mojs Gospod e potkrepa za vas. {to Gospod mu ja be{e dal na Izrail. i na plo{tadot kaj Efremovite Porti.1-6 5 Mojs 31. Od dnite na Isus. 17 Celata zaednica na onie. sve{tenicite i levitite kaj kni`nikot Ezdra. poklonuvaj}i se i pa|aj}i ni~kum dozemi pred Gospod. za{to gi 33.N.23-25 4 Mojs 29. velej}i: „Odete vo gorata i donesete vejki od pitoma maslina. 9 Toga{ Neemija.22 Lk 14.18 1 Car 25. sve{tenik. a na osmiot den .” 11 I levitite go ute{uvaa siot narod. Kelita. od Zakonot Bo`ji. ne ta`ete i ne pla~ete. Malkija. vo prviot den na sedmiot mesec. ta si napravija kolibi. `eni i site {to mo`ea da razbiraat.za{to siot narod pla~e{e. ta do toj den ne bea pravele taka sinovite Izrailevi.33-36 23. i vo dvorovite na Bo`jiot dom.

nebesata na nebesata i seta nivna vojska. Ti go sozdade neboto.40 Ezd 6. ne gi ostavi vo pustinata.23-25 slavete Go Gospoda.26 na se ispovedaa i Mu se poklonuvaa na 45. naredbi i dobri zapovedi. po koj treba{e da odat.4 22 4 Mojs 21. Ps 77. go izvede od Ur Haldejski i mu dade ime Avraam. stanaa. I Ti go ispolni zborot Svoj. koe e povisoko od sekoe 2 Mojs slavoslovie i pohvala!” 14.18-21 Vanij.11. nameneto za leviti. i im re~e da odat i da ja zavladeat zemjata. Kadmiel. otkoga ja krena rakata. carot na Esevon. bidej}i Ti znae{e. zemjata i s# {to e po nea.30 3 Mojs 26.21-35 . Hitijcite. i silno 1 Mojs 12.1 podov. i Ti si sozdade ime do denes. 2 Mojs 2. Amorejcite. Gospodi Bo`e. a 8 onie {to te gonea.6 Is 63. i neka se slavoslovi preslavno11 to Tvoe ime.21 16 4 Mojs 14. [erevija. 21 ^etirieset godini gi hrane{e vo pustinata. za{to tie postapija gordelivo so niv. 16 No tie.4 Is 40. No Ti si Bog. svojot Bog. svojot Bog. 10 i poka`a znaci i ~udesa nad faraonot i nad site negovi slu`iteli i nad siot narod od zemjata negova. a vo drugata ~etvrti5 Mojs 6. i sklu~i so nego zavet za da mu ja dade{ nemu i na semeto negovo zemjata na Hanancite. se poka`aa tvrdoglavi i ne gi poslu{aa Tvoite zapovedi. va{iot Bog. za da gi vodi po patot. i tie ja zavladeaja zemjata na Sion. Ti gi frli vo dlabo~inite kako kamen vo silni vodi.1-3 povikaa kon Gospod. i tie minaa srede more kako po suvo. 14 I im ja poka`a Tvojata sveta sabota i preku Tvojot sluga Mojsej im dade zapovedi. poradi golemoto Svoe milosrdie.no}e. po koj treba{e da odat. 15 I koga gladuvaa.22 20 2 Mojs 16. obla~niot stolb ne se odlepuva{e od niv dewe. Koj saka da pro{teva.no}e za da im sveti po patot. Hodija. 8 i go najde srceto negovo verno pred Tebe. bea uporni. 146.5 Gospod. za da im go osvetluva{ patot. im dade praveden sud. oblekata ne im ovetvuva{e. Vanij.24 Kadmiel. 2 I se oddeli Izrailevoto seme od site tu|inci. vo vre}i{ta i so pepel na glavite svoi.6 Dela 4. 17 ne sakaa da se pokoruvaat i ne se setija na Tvoite ~udesni dela {to gi be{e napravil so niv.6 Vanij i ]enanij se iska~ija na poviso7 ko mesto.21 Sve~ena molitva 1 Mojs 5 Potoa levitite Je{ua.10 eden. i zemjata na Og.i makar {to pravea golemi skvernavewa. postej}i.4 3 I stoeja na mestata svoi. i nebesnite voinstva Ti se poklonuvaat.14 Agej 2. naredbi i zakon. 13 I sleze Ti na gorata Sinaj i govore{e so niv od neboto. 9 [evanija i Petahija rekoa: „Stanete. na{ite tatkovci. i Ti ne gi ostavi. stanaa tvrdoglavi i so svojata upornost postavija nad sebesi voda~ za da se vratat vo ropstvoto svoe. za{to si spravedliv.588 NEEMIJA 2 levi. odveka 7-12 doveka. Bunij.26 svoi. go izbra Avram. [evanija. 12 Vo obla~en stolb Ti gi vode{e dewe i vo ognen stolb . 4 A toga{ levitite Je{ua. 9 Bidej}i Ti ja vide makata na predcite na{i vo Egipet i ja slu{na nivnata poplaka kaj Crvenoto More. 22 I Ti im dade carstva i narodi i im gi razdeli. carot na Ba{an.15 17. 18 I makar {to bea izleale tele i bea rekle: ‚ete go tvojot bog {to te izvede od Egipet' .4-5. moriwata i s# {to e vo niv. 17. Perizijcite. pa gi ispovedaa gre5 vovite svoi i prestapite na tatkovcite 2 Car 7. 15.6-7 18 2 Mojs 32. 11 Ti go prese~e pred niv moreto. Ti im dava{e leb od neboto. vistinski zakoni. dobar i milostiv.15-30 6 I re~e Ezdra: „Ti. se zakolna deka }e im ja dade{.3 21 5 Mojs 8.5 13. 12 2 Mojs 13. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.1-4 17 2 Mojs 34. Otkr 10. Koj si 15.6 Ps 22. [erevija. i ne ja odzema{e manata Svoja od ustata nivna. pa i voda im dava{e za gasnewe na `edta nivna.12 Ps 94. Gospodi. 20 Ti im go dade Tvojot blag Duh za da gi pou~uva. i ogneniot stolb .3. i Ti go o`ivuva{ seto toa.1-7 5 Mojs 1.5 Zah 4. nozete ne im potekuvaa.1-6 19 2 Mojs 13. im izvadi voda od kamen. koja Ti. a koga bea `edni. svojot Bog.21-22 13 2 Mojs 19 5 Mojs 4. Jevusijcite i Gergesejcite. 7 Ti sam. Ha{avneja. no ni{to ne im nedostasuva{e. 19 Ti.58 15 2 Mojs 16 17. i ~etvrt 6 den ~itaa od knigata na zakonot Gos1 Mojs 1.

9 33 Ezd 9. i na potpisot e pe~atot na knezovite na{i. 24. 34 Carevite na{i. mnogupati gi spasuva{e. Amarija. pak po~nuvaa da pravat zlo pred Tvoeto lice. sega sme robovi. i premnogu hulea. tie ne Ti slu`ea i ne se odvratuvaa od svoite lo{i dela. se debelea i se nasladuvaa od Tvojata golema dobrina.N. Maluh. ako gi ispolnuva{e. vo taa zemja {to Ti im ja dade na tatkovcite na{i za da se hranat od plodovite nejzini i od blagata nejzini. so koi gi potsetuva{e.14 Er 2. tatkovcite na{i i siot Tvoj narod od dnite na asirskite carevi do denes. za{to Ti postapuva{ spored pravdata.Hanancite. se nasituvaa. Malkija. i Sedekija. silen. 7 Me{ulam. Ti gi slu{a{e od nebesata i. }e povikaa kon Tebe. go prezrea Tvojot zakon. Gineton. Bo`e na{. Ti ne gi istrebi dokraj i ne gi ostava- 25 Is. i tie vladeeja so niv. Koj go pazi zavetot i milosta. levitite na{i i sve{tenicite na{i. upravitelot.26 10 . se otstranuvaa od Tvoite zakoni. 38 32 5 Mojs 7.9 37 5 Mojs 28.1 Is. spored golemoto Svoe milosrdie. 4 Hatu{. 31 No. lozja i maslinovi gradini i mnogu plodni drvja za hrana. 36 I. i vo {irokata i plodorodna zemja {to im ja oddeli. Mijamin. carevite na{i. 37 I svoite plodovi taa izobilno gi prinesuva za carevite. Eremija.13 26 3 Car 18.11 Er 44. Ti si praveden. No koga pak }e povikaa kon Tebe. sve{tenicite na{i. i Ti gi predava{e vo racete na neprijatelite nivni. no tie ne slu{aa. eve. Na zape~ateniot dokument bea imiwata na: Neemija.6 {e. napraveni izvori vo kamen. za koja im be{e govorel na tatkovcite nivni deka }e dojdat da ja vladeat. 29 Ti im napomnuva{e da se svrtat kon Tvojot zakon. 5-6 23. stra{en.31-25. i nie sme vo golema maka.” Narodot se obvrzuva da go ~uva Zakonot Poradi seto toa davame cvrst zavet za vernost i potpi{uvame. im dava{e spasiteli {to gi spasuvaa od racete na neprijatelite nivni. 3 Pa{hur. 24.N. 33 Vo s# {to n# snajde.589 NEEMIJA 23 5 Mojs 1.45-48 Is 63. eve. knezovite na{i. 6 Daniil. vo te{ko vreme za niv. neka ne bide malo pred liceto Tvoe seto stradawe {to n# snajde nas.21 31 2 Mojs 34. 27 I Ti zatoa gi predade vo racete na neprijatelite nivni. go svitkaa grbot. koi gi ugnetuvaa. 24 I sinovite nivni vlegoa i ja zavladeaja zemjata. Toga{ gi predade vo racete na tu|i narodi. preku koi bi `iveel ~ovek. i zavladeaja ku}i.4.11-21 29 3 Mojs 18. 25 I tie gi zazedoa utvrdenite gradovi i plodnata zemja. [evanija. sin na Hahalija. po golemoto Svoe milosrdie. i nad dobitokot na{. Azarija. Ti gi trpe{e mnogu godini i im napomnuva{e so Tvojot Duh preku prorocite Svoi. Avija.10 23 I im gi umno`i sinovite nivni kako nebesnite yvezdi i gi vovede vo zemjata.17 35 5 Mojs 28. No sekoga{ koga. 2 Seraja.33 10. Varuh. 30 ^ekaj}i da se obratat. Avdija. 28 A koga se uspokojuvaa. pri Tvojata golema dobrina {to im ja uka`uva{e. i gi predade vo racete nivni so carevite i narodite na zemjata za da postapuvaat so niv spored voljata svoja. a nie sme vinovni. po golemoto Svoe milosrdie. sve{tenicite na{i i tatkovcite na{i ne go izvr{uvaa Tvojot zakon i ne im posvetuvaa vnimanie na Tvoite zapovedi i Tvoite udari. na koi n# pot~ini zaradi grevovite na{i. I tie po svoja volja vladeat nad telata na{i.20-23 2 Let 24. Ti gi slu{a{e od nebesata i. sega nie $ robuvame. 26 i tie stanaa nepokorni i se krevaa protiv Tebe.5 30 4 Car 17.20-22 27 Sud 2. Meramot. knezovite na{i. se poka`aa tvrdokorni i ne slu{aa. 5 Harim. Tie jadea. Bo`e veli~estven.7 36 Ezd 9. I Ti im gi pot~ini `itelite na taa zemja .10.30 26. koi svedo~ea da se obratat kon Tebe. bidej}i Ti si Bog dobar i milostiv. polni so sekakov imot. 35 I vo svoeto carstvo. gi ubivaa Tvoite proroci.15 34 4 Car 23. 32 I sega. no tie bea tvrdoglavi i ne gi slu{aa Tvoite zapovedi.13 19.

Hezir. Elam. za praznicite.1 Er 17.1 Spisok na Judejcite dojdeni za naseluvawe vo Erusalim I se naselija stare{inite narodni vo Erusalim. taka i levitite se dol`ni da nosat s# {to se prinesuva kako dar: `ito. sve{tenici.2 52. Ezekija. Pelaja.8-11 12 Zakur.14-16 38 4 Mojs 15. `enite nivni. Bilgaj. 17 Ater. vratari. Vanij. Amos 8. vo prostoriite opredeleni za kletovi. i maslo }e im ispra}ame na sve{tenicite vo }eliite kaj domot na na{iot Bog. 21 Me{ezavel. Azur.11 13 Hodija.38 15 Bunij. koga sobiraat levitski desetok. daden preku rakata na Bo`jiot sluga Mojsej. 28 I drugiot narod. Ha{avna. 35 Se obvrzavme u{te da prinesuvame sekoja godina vo domot Gospodov prvini od zemjata svoja i prvini od plodot na sekoe drvo. da gi doteruva vo domot na na{iot Bog za da gorat vrz `rtvenikot na Gospod. }e ima sve{tenik. Tamu se i sve{tenite sadovi. i za s# {to se vr{i vo domot na na{iot Bog. leviti. 37 I prvini od melenoto `ito na{e. Ez 23. 20 Magpija{. 36 isto taka . kako {to e zapi{ano vo Zakonot. za novomese~ijata. 3 Mojs 25. 31 i koga tu|ite narodi }e donesat stoka za prodavawe vo sabota. Bigvaj. prvorodenite od sinovite svoi i od dobitokot svoj. Ha{um. Maaseja. kako {to e pi{ano vo zakonot. 23 Osija. Zatu. levitite i narodot. Ha{avija. 13. kade {to imame zemjodelstvo.4 Is 48. Jadua. i deka }e gi pazat i izvr{uvaat site zapovedi na Gospod.na levitite. i naredbite Negovi. Hanan. Anatot. na{iot Bog.da gi priveduvame vo domot na na{iot Bog. Becaj. i na{ite prinosi. od sinovite 34. i sve{tenicite {to slu`at.1-7 14 Narodnite stare{ini: Paro{. potomok Aronov.590 NEEMIJA 8 Maazija. 34 3 Mojs 24. 30 I da ne gi davaat }erkite svoi na tu|i narodi. vo opredeleno vreme. i nivnite }erki da ne gi zemaat za sinovite svoi. site {to mo`ea da razberat. sin na Azanija. Rehov.26 40 13. Me{ulam.1-2 na Henadad i Kadmiel. a drugite od narodot frlija `drepka. za sve{tenite predmeti i za `rtvite za grev za o~istuvawe na Izrail. Anaja. 18 Hodija. da ne kupuvaat od niv vo sabota ili vo drug svet den. Beninu. Ha{uv.1 7. 32 Kelita.27 Pahat–Moav. vino i maslo. 22 Pelatija. i vino. 10 i bra}ata nivni: [evanija.15-22 11 Miha.5 16 Adonija. Ananija. 34 I frlivme `drepka nie. kon naj~esnite od niv. Sadok. peja~i. levitite.18-21 18. Hodija. [ovek. Harim. }e sobiraat desetok vo site gradovi. i se obvrzaa so zakletva i prokletstvo deka }e postapuvaat po Bo`jiot zakon. Azgad. i desetok od zemjata svoja . 24 Halohe{. Binuj. Tie. 38 So levitite. za sabotite. Hanan. 19 Harif. Bevaj. za nabavka na drva. 27 Maluh. 26 Ahija. 39 Za{to vo tie prostorii kako Izrailevite sinovi. Adin. za redovniot leben prinos i za sekojdnevnata sepalenica. I nie nema da go ostavime domot na na{iot Bog. 23. Vanij. 2 Mojs 20. 5 Mojs 15. 25 Rehum.1-2 4 Mojs 18. Anan. slugi na hramot i site {to bea minale od tu|ite narodi kon zakonot Bo`ji. }erkite nivni.21-24 39 4 Mojs 18. [erevija. 32 I si postavivme za zakon da davame od sebe po edna tretina od {ekel godi{no za potrebite na domot na na{iot Bog: Ps 118. prvorodenite od krupniot i od sitniot dobitok svoj.11-12 11. i na sedmata godina da ne se raboti zemjata i da se pro{tevaat sekakvi dolgovi. i vratarite i peja~ite. za da izleze eden od desetmina da se naseli vo sveti- 11 . [evanija. Baana. ta levitite da go odnesat desetokot od svojot desetok vo domot na na{iot Bog. sinovite nivni. Pilha. i povelbite Negovi.106 30 33 za lebovite na predlo`enieto. Hanan.6 37 2 Mojs 13. i plodovi od sekoe drvo. sekoja godina. 9 A ova se imiwata na levitite: Je31 2 Mojs {ua. koga koe na{e pokolenie. [emaja: toa se imiwata na sve{tenicite. 29 se prisoedinija kon bra}ata svoi. sve{tenicite.16 Ezd 9. Nevaj.

Na~alnik im be{e Zavdiel. od potomcite na Fares. 21 A hramovite prislu`nici `iveeja vo Ofel: nivni na~alnici bea Ciha i Gi{pa. i Ama{saj. sin Ha{aviev. gi potomcite Venijaminovi: Salc. sin Pelaliev. 3 Eve gi stare{inite na zemjata {to se naselija vo Erusalim. 6 Site potomci na Fares. sin Buniev. sve{tenicite i levitite. sin Imerov. sin Galalov. sin Amasiev. sin Me{ulamov. a vo gradovite na Judeja site `iveeja na svojot imot. sin Azarelov. vo Mehona i vo nivnite okolini. 7 A. od Judinite potomci: Ataja. koi vr{ea slu`ba vo Bo`jiot dom. sin Sadokov.vo drugite gradovi. sin Kolaev. sin Mihaev od potomcite Asafovi. 9 Joil.30 25 1 Mojs 35.osumstotini dvaeset i dvajca. sin Jedutunov. be{e zastapnik na carot za site raboti {to se odnesuvaa na narodot. 11 Seraja. 14 i bra}ata negovi. i potomcite na Solomonovite slugi. a preostanatite deEzd 2. koi dobrovolno se soglasija da `iveat vo Erusalim. voditel pri slavoslovieto. na~alnik na Bo`jiot dom. sin Isaev. 2 I narodot gi blagoslovi site. 20 Drugite Izrailci. 27 vo Hacar–[ual. 17 i Matanija. Talmon i bra}ata nivni. vtor po nego od bra}ata negovi. sinot Zihrijev.sto sedumdeset i dvajca. 28 Vo Ciklag. sin Pa{hurov. sin Joedov. {to bea po selata.16 24 1 Mojs 38. bea ~etiristotini {eeset i osum.43 vet . i Jozavad od levitskite na~alnici za nadvore{ni raboti na Bo`jiot dom. sin Zahariev. sin Pedaev. koi bea pevci pri slu`bata vo Bo`jiot dom. sin na Varuh. stare{ini na rodovite . vo Jekavceel i vo selata negovi. stra`ari pri portite . sin na Ha{uv. sin na Ahituv. 24 I Petahija. sin Maaseev. hrabri lu|e. sin Zavdiev. ma`i voinstveni . vo Divon i vo okolinata negova. sinot na Hasenua. sin Melhiev. 23 1 Let 15. na nivite svoi. sin na Jojariv. 30 vo Zanoah. sin Me{ilemotov. be{e na~alnik nad niv. vo Molada i vo Bet–Pelet. sin Me{ulamov.1 2 Let 9. . 4 Vo Erusalim se naselija i nekoi od potomcite na Juda i od potomcite na Venijamin. sin Merajotov. pak.30 Judejskoto naselenie nadvor od Erusalim 25 Od onie. nekoi od Judinite sinovi `iveeja vo Kirjat–Arba i vo negovata okolina. 21 Ezd 2. sin Zahariev. sin Jerohamov. sin na Hazaja. sin Helkiev. sin Amariev. potomci na Silomnij. sin Mahalaeilov. 19 A vratari: Akuv. 13 i bra}ata negovi. i ima{e pravilo opredeleno za pevcite za sekoj den. 18 Site leviti od svetiot grad bea dveste osumdeset i ~etiri. sin Ahzaev. sin na Miha. Jahin. 22 Na~alnik na levitite vo Erusalim be{e Uzij. za vreme na molitvata. sin na Jojariv. vo Virsavija i vo nivnite okolini. eve. sekoj vo svojot del. 23 za{to od carot ima{e za niv posebna zapoved. `iveeja po site gradovi na Judeja. 16 i [abetaj. sin Me{ezavelov od potomcite Zerahovi. 8 i po nego Gabaj i Salu . sin Hagedolimov. a Juda. i Avda. 10 Od sve{tenicite: Jedaja. vo Azeka .sto dvaeset i osum. sin Asafov. i Bakbukija. 5 i Maaseja.dveste ~etirieset i dvajca. be{e vtor nad gradot. 29 vo En–Rimon. sin Mataniev. 4-17 15 A od levitite: [amaja. vo Cora i vo Jarmut. sin Azrikamov. {to `iveeja vo Erusalim. Judin sin. 26 vo Je{ua. sve{tenicite. sin Safatiev. i Adaja. Adulam i selata nivni.27 4 Mojs 21. vo Laki{ i poliwata negovi. po gradovite svoi: drugite Izrailci. sin na Ozija. sin Itielov.devetstotini dvaeset i osum. levitite i slugite na hramot. sin na Vanij. sin na Kol–Hoze.591 NEEMIJA 3 ot grad Erusalim. sin na Adaja. 12 i nivnite bra}a. sin na Ha{avija. sin Zahariev. sin na [amua.

592
NEEMIJA
12,9 i negovata okolina; tie se bea smestile
1 Let 23,28 18 od Bilgaoviot dom - [amua, od [e- 27 5 Mojs 20,5 maeviot dom - Jonatan, 2 Car 6,5 19 od Jojarivoviot dom - Matenaj, od Ezd 3,10 1 Let 15,16 Jedaeviot dom - Ozij, 25,6 20 od Salaeviot dom - Kalaj, od Amo30 koviot dom - Ever, 2 Mojs 21 od Helkieviot dom - Ha{avija, od 19,10 Jov 1,5 Jedaeviot dom - Natanail. 22 [to se odnesuva do levitite, stare{inite na nivnite semejstva bea zapi{ani vo spisokot vo dnite na Elija{iv, Jojada, Johanan i Jadua; i isto taka i sve{tenicite do caruvaweto na Darij persiski. 23 Sinovite Levievi, plemenski stare{ini, se zapi{ani vo letopisot do dnite na Johanan, Elija{ivoviot sin. 24 Na~alnici na levitite bea: Ha{avija, [erevija, i Je{ua, Kadmieloviot sin, i bra}ata nivni, pri niv postaveni za slavoslovie pri blagodarenijata, spored naredbata na David, Bo`ji ~ovek, smena po smena. 25 Matanija, Bakbukija, Avdija, Me{ulam, Talmon, i Akuv bea vratari, koi ~uvaa stra`a pri vratnite pragovi. 26 Toa be{e vo dnite na Joakim, sinot na Je{ua, Jocadakov sin, i vo dnite na Neemija i na sve{tenikot Ezdra, kni`nik.

od Virsavija duri do Hinomovata Dolina. 31 Sinovite Venijaminovi `iveeja vo Geva, vo Mihma{ do Vetil i vo site sela negovi, 32 vo Anatot, Nov, Ananija, 33 Asor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Cevoim, Nevalat, 35 Lod, Ono i vo dolinata Hara{im. 36 Vo delovite na Juda i na Venijamin svoi naselbi imaa i levitite. Spisok na sve{tenicite i levitite Eve gi sve{tenicite i levitite, {to dojdoa so Zorovavel, sinot Salatiilov, i so Je{ua: Seraja, Eremija, Ezdra. 2 Amarija, Maluh, Hatu{, 3 [ehanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Avija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 [emaja, Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Helkija, Jedaja. Toa se na~alnicite na sve{tenicite i bra}ata nivni vo dnite na Je{ua. 8 A levitite: Je{ua, Binuj, Matanija, glaven pri slavoslovijata, toj i bra}ata negovi, Kadmiel, [erevija, Juda, 9 i Bakbukija i Unij, nivni bra}a, koi zaedno so niv slu`ea. 10 Je{ua go rodi Joakim, Joakim go rodi Elija{iv, Elija{iv go rodi Jojada, 11 Jojada go rodi Jonatan, Jonatan go rodi Jadua. 12 Vo dnite na Joakim stare{ini na sve{teni~ki semejstva bea: od Seraieviot dom - Meraja, od Eremieviot dom - Ananija, 13 od domot na Ezdra - Me{ulam, od Amarieviot dom - Johanan, 14 od Melihueviot dom - Jonatan, od [evanieviot dom - Josif, 15 od Harimoviot dom - Adna, od Merajotoviot dom - Helkaj, 16 od Idoviot dom - Zaharija, do Ginetonoviot dom - Me{ulam, 17 od Avieviot dom - Zihrij, od Minjaminoviot dom i od Moadieviot dom - Piltaj,

12

Neemija upravuva so osvetuvaweto na yidinite 27 Koga treba{e da se osvetuvaat erusalimskite yidovi, gi povikaa levitite od site mesta, i im zapovedaa da dojdat vo Erusalim za da se izvr{i osvetuvaweto i radosnoto praznuvawe vo slavoslovija i pesni, pri zvukot na kimvali, psaltiri i gusli. 28 Se sobraa sinovite na pevcite od Erusalimskiot okrug i od selata Netofatski, 29 i od Bet–Gilgal, i od okolinata na Geva i Azmavet, za{to pevcite si bea izgradile sela vo okolinata na Erusalim. 30 I se o~istija sve{tenicite i levitite, go o~istija i narodot i portite i yidovite. 31 Toga{ gi izvedov na yidot judejskite na~alnici i postaviv dva golemi ho-

593
NEEMIJA
39 ra pevci, i edniot od niv ode{e desno
2 Let 33,14

po yidot kon Gnoi{nite Porti. 32 Po niv ode{e Ho{aja i polovinata 44 3 Mojs judejski na~alnici: 27,30 33 Azarija, Ezdra, Me{ulam, 5 Mojs 18,8 34 Juda, Venijamin, [emaja i Eremija; 35 a od sinovite sve{teni~ki so trubi: Zaharija, sin na Jonatan, sin na [emaja, sin na Matanija, sin na Mihaja, sin na Zakur, Asafov sin, 36 i bra}ata negovi: [amaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanail, Juda i Ananija so svirkite na David, Bo`jiot ~ovek, i kni`nikot Ezdra pred niv. 37 Do Izvornite Porti, sproti niv, tie izlegoa po stepeni{tata na Davidoviot grad, po skalite {to vodea kon yidot nad Davidoviot dom, do Vodnite Porti na istok. 38 Drugiot hor vrve{e nasproti niv, a po nego jas i polovinata od narodot, po yidot od Kulata kaj pe~kata do {irokiot yid, 39 i od Efremovite Porti, pokraj Starite Porti i Ribnite Porti i Hananelovata Kula, i kulata Mea, kon Ov~ite Porti, i zastanavme pri Zatvorskite Porti. 40 Potoa i obata zbora zastanaa pred Bo`jiot dom, a i jas i polovinata na~alnici so mene, 41 i sve{tenicite: Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mihaja, Eljoenaj, Zaharija i Ananija so trubite, 42 Maaseja, [emaja, Eleazar, Ozij, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pevcite peeja visoko; voda~ im be{e Jizrahija. 43 Vo toj den se prinesoa golemi `rtvi i se veselea, za{to Bog im be{e dal golema radost. Se raduvaa i `enite, i decata i veselbata erusalimska se slu{a{e nadaleku. Delovite za~uvani za sve{tenicite i levitite 44 Vo istiot den bea postaveni lu|e nad oddelite za prinosi od prvinite i desetocite, za da gi sobiraat od nivite okolu gradovite, delovi opredeleni so Zakonot za sve{tenicite i levitite,

za{to na Judejcite im be{e drago da gi gledaat sve{tenicite i levitite koi slu`ea, 45 i vr{ea slu`ba na svojot Bog i rabotite okolu o~istuvaweto i bea pevci i vratari, spored naredbata na David i sinot negov Solomon. 46 Za{to u{te odamna, vo dnite na David i Asaf, bea ustanoveni glavni pevci, kako i pesni za Boga, pofalni i blagodarstveni. 47 Site Izrailci vo dnite na Zorovavel i vo dnite na Neemija im davaa delovi na pevcite i na vratarite kako hrana za sekoj den, i im gi davaa osvetenite prinosi na levitite, a levitite im davaa na Aronovite sinovi. Neemija sproveduva razni reformi Toj den ~itaa od Mojseevata kniga glasno pred narodot i najdoa napi{ano vaka: Amonec i Moavec ne smeat da vleguvaat vo Bo`joto op{testvo duri doveka. 2 Za{to tie ne gi presretnaa sinovite na Izrail so leb i voda, a go najmija protiv niv Valaam, za da gi prokolne; no Bog na{ ja pretvori kletvata vo blagoslov. 3 Koga go slu{naa toj zakon, tie go oddelija od Izrail s# ona {to be{e od drugo pleme. 4 A pred toa sve{tenikot Elija{iv, postaven nad oddelite pri domot na na{iot Bog, blizok rodnina na Tovija, 5 odredi za nego edna golema soba, vo koja pred toa stavaa leben prinos, temjan i sadovi, i desetok od `itoto, vinoto i masloto, opredeleni so zakon za levitite, pevcite i vratarite, i prinosite za sve{tenicite. 6 Koga se slu~uva{e seto toa, jas ne bev vo Erusalim, za{to vo tekot na trieset i vtorata godina na vavilonskiot car Artakserks bev kaj carot i po izvesno vreme pak se izmoliv od carot 7 odnovo da se vratam vo Erusalim. Toga{ doznav za zloto, {to go be{e napravil Elija{iv, opredeluvaj}i za Tovija soba vo dvorot na Bo`jiot dom.

45
1 Let 23 25-26 2 Let 8,14

46
Ps 136,4 2 Let 29,27 35,15

47
5 Mojs 18,8

13,1
5 Mojs 23,2

2
4 Mojs 2224 5 Mojs 23,3-4

5
3 Mojs 27,30 4 Mojs 18,21

13

594
NEEMIJA
8
Mt 21, 12-13 Mk 11, 15-17 Lk 19, 45-46 Jn 2,13-16 8 Mi stana mnogu neprijatno, i jas ja isfrliv seta poku}nina na Tovija nadvor od sobata, 9 i rekov da ja is~istat sobata i pora~av pak da gi vnesat tamu sadovite na Bo`jiot dom, lebniot prinos i temjanot. 10 Doznav u{te deka na levitite ne im bile davani delovite, i deka levitite i pevcite {to ja vr{ea slu`bata svoja, se razbegale sekoj na nivata svoja. 11 Jas gi iskarav za toa na~alnicite i rekov: „Zo{to e zapusten Bo`jiot dom?” I jas gi sobrav i gi postaviv po mestata nivni. 12 I site Judejci po~naa odnovo da prinesuvaat desetok od `itoto, vinoto i masloto vo oddelite. 13 I gi postaviv kako nastojnici [elemija, i kni`nikot Sadok, i Fedaja od levitite, a pri niv i Hanan, sinot Zakurov, sin Mataniev, za{to se smetaa za verni. I na niv im be{e nalo`eno da razdavaat delovi na bra}ata svoi. 14 Spomni me, Bo`e moj, za toa, i ne bri{i gi sesrdnite raboti moi {to gi napraviv za domot na mojot Bog i za slu`bata pri nego! 15 Vo tie dni vidov vo Judeja deka vo sabota gme~at grozje, vozat snopja i tovaraat magariwa so vino, grozje, smokvi i sekakov tovar i go nosat vo saboten den vo Erusalim. I jas gi iskarav strogo vo istiot den, koga ja prodavaa taa hrana. 16 I Tirci `iveeja vo Judeja i dovezuvaa riba i sekakva stoka i ja prodavaa vo sabota na judejskite `iteli i vo Erusalim. 17 Jas gi iskarav prvencite Judejski i im rekov: „Zo{to vr{ite takvo zlo i go oskvernuvate sabotniot den? 18 Taka pravea tatkovcite va{i, ta zatoa na{iot Bog go isprati vrz nas i vrz ovoj grad seto toa zlo? A vie go zgolemuvate gnevot Negov protiv Izrail, oskvernuvaj}i ja sabotata.” 19 Potoa, {tom }e zajde{e sonceto zad erusalimskite porti, sproti sabota, zapovedav da gi zatvoraat vratite i pora~uvav da ne gi otvoraat do utredenta po sabota. A pri portite postaviv od

9
3 Mojs 2,1 1 Let 23,28 29,5

10
5 Mojs 12,19 2 Let 31,4

11
Agej 1,1-9 Mal 3,8-9

12
10,38 Mal 3,10 2 Let 31,5

14
1 Mojs 8,1 4 Car 20,3

15
10,32 2 Mojs 20,8-11 34,21 5 Mojs 5,12-15 Er 17,21-22

18
Er 44,23

19
3 Mojs 23,32

svoite slugi, ta nikakov tovar da ne premine vo saboten den. 20 Taka trgovcite i prodava~ite na sekakva stoka no}evaa edna{ i dvapati nadvor od Erusalim. 21 No jas gi skarav strogo i im rekov: „Zo{to no}evate do yidot? Ako go storite toa u{te edna{, }e stavam raka na vas.” Ottoga{ tie ne doa|aat vo sabota. 22 I im rekov na levitite da se o~istat i da dojdat da ~uvaat stra`a pri portite za da se za~uva svetosta na sabotniot den. Spomni me i za toa, Bo`e moj, i po{tedi me po golemata Svoja milost! 23 Vo tie denovi vidov u{te Judejci {to si bea zele `eni A{dotki, Amonki i Moavki; 24 i zatoa sinovite nivni zboruvaa polua{dotski, ili spored jazikot na drugite narodi, a judejski ne znaeja da govorat. 25 Jas gi iskarav za toa i gi prokolnuvav, a nekoi ma`i duri i gi tepav, kosata im ja kubev i gi zakolnuvav vo Boga da ne gi davaat }erkite svoi za sinovite nivni i da ne gi zemaat }erkite nivni za sinovite svoi i za sebe. 26 Neli poradi toa, im zboruvav, gre{el i Solomon, carot izrailski? Vo mnogu narodi nemalo takov car kako nego. Toj be{e qubimec na svojot Bog, i Bog go postavi za car nad site Izrailci; no, pak, `eni tu|inki go nateraa vo grev i nego. 27 I treba li da slu{ame za vas deka vie go vr{ite seto toa golemo zlo, bidej}i gre{ite pred na{iot Bog, zemaj}i `eni tu|inki? 28 Eden od sinovite na Jojada, sin na prvosve{tenikot Elija{iv, be{e zet na Sanavalat horon~anecot, jas go izgoniv od Erusalim. 29 Spomni im, Bo`e moj, deka tie go oskvernija sve{tenstvoto i zavetot sve{teni~ki i levitski! 30 Taka go o~istiv narodot od s# drugo zemno i gi ustanoviv slu`bite na sve{tenicite i na levitite, na sekogo vo negovata rabota, 31 i dovozot na drva vo opredeleno vreme i prvinite. Spomni me, Bo`e moj, za moe dobro!

22
1 Mojs 8,1

23
Sud 14,3 Ezd 9,2

24
Est 1,22 3,12 8,9

25
2 Mojs 34,16 Ezd 10,5

26
3 Car 11, 1-13 2 Let 1,12

27
Ezd 9,14

29
4 Mojs 3,12

31
1 Mojs 8,1

TOVIT
Voved Knigata Tovit e raskaz za edno semejstvo. Poka`uva golemi sli~nosti so knigata Bitie i so raskazot za Ahijahar, poznat vo isto~nata mudrosna kni`evnost (sp.1,22;2,10;11,18;14,10). Tovit e pobo`en i bogobojazliv Judeec od Ninevija. So golema podgotvenost izvr{uva milosrdni dela. Toj oslepuva. Negoviot rodnina vo Ekbatana ima }erka Sara, koja ja opsednal satanata; satanata gi ubiva site nejzini ma`i. I Tovit i Sara se molat za smrt. Bog go ispra}a Svojot glasnik Rafail, koj im priredil golema radost i uteha. Rafail go upatil Tovitoviot sin Tovija kako da mu go vrati vidot na svojot tatko i da ja oslobodi Sara od satanata. Otkako uspeal da gi napravi i dvete raboti, toj se o`enil so Sara. Knigata saka da ni poka`e deka Bog upravuva ne samo so golemite istoriski zbidnuvawa, tuku i so poedine~ni semejstva, i deka izobilno gi nagraduva dobro~instvata i milostinata. Napi{ana e vo 3 v. pr. Hristos. Stilot i na~inot na izrazuvawe govorat deka se raboti za semitski pisatel. Delumno taa e napi{ana na evrejski ili u{te poverojatno, na aramejski jazik (Eronim u{te vo 4 vek koristel za svojot prevod aramejska predlo{ka), no do nas taa stignala samo vo gr~ki prevod i toa vo nekolku recenzii. Kniga za raskazite na Tovit, sin na Toviel, sin na Ananiil, sin na Aduil, sin Gavailov, potomok na Asiil od plemeto Neftalimovo, 2 koj vo denovite na asirskiot car Sa4 lamansar be{e zaroben vo Ti{be, koj se 5 Mojs nao|a desno od Kidij Neftalimov, vo 12,5-11 Galileja, nad Asir. Pobo`niot lik na Tovit 3 Jas, Tovit, vo tekot na celiot moj `ivot odev po patot na vistinata i pravdata. I im pravev mnogu dobrini na moite bra}a i na mojot narod, koj dojde zaedno so mene vo Asirskata zemja, vo Ninevija. 4 Dodeka `iveev vo mojata zemja, vo zemjata Izraileva, u{te kako mom~e, toga{ celoto koleno na mojot predok Neftalim go napu{ti domot Davidov i Erusalim, izbran od site izrailski plemiwa za da se prinesuvaat `rtvi tamu, kade {to e osveten hramot za `iveali{te na Sevi{niot i vostanoven me|u site pokolenija zasekoga{. 5 Bidej}i site plemiwa otstapija i po~naa da prinesuvaat `rtvi na Vaal i
1,3

4,7-11 12,8-9 5 Mojs 10,12 19,9 Jona 1,2

1

3 Car 11,13 11,32.36

na junicata, taka prave{e i domot na mojot predok Neftalim. 6 A samo jas ~esto odev vo Erusalim na praznicite, kako {to mu e zapovedano na Izrail so ve~na zapoved da nosi od prvinite od plodovite, desetok od zemnite plodovi i volna od prvoto potstri`uvawe na ovcite. 7 Toa im go davav na sve{tenicite, sinovite Aronovi, za `rtvenikot; desetok od s# {to proizveduvav im davav na Levievite sinovi, koi slu`ea vo Erusalim; vtoriot desetok go prodavav i sekoja godina odev vo Erusalim i go tro{ev tamu; 8 a tretiot im go davav na onie {to im pripa|a{e, kako {to mi zapoveda Devora, majkata na mojot tatko, koga ostanav sirak po smrtta na tatko mi. 9 Koga stanav ma`, za `ena ja zedov Ana od rodot na mojot tatko i so nea mi se rodi Tovija. Vo progonstvo A koga bev odveden vo ropstvo vo Ninevija, site moi bra}a i rodnini od istoto pleme jadea od hranata na neznabo{cite,
10

6
5 Mojs 16,16

7
4 Mojs 18,8.12 5 Mojs 18,3-4

8
5 Mojs 14,28-29

9
4,12

596
TOVIT
13
1 Mojs 39,4 Dan 2,48 11

no jas ja pazev mojata du{a i ne ja-

Oslepuvawe

2,1
2 Mojs

dev,
12

za{to so seta moja du{a si spomnuvav za Boga. 4 Car 17,6 13 I Sevi{niot mi podari milost i 17 blagonaklonost kaj Salamansar, i taka 4,16 Is 58,7 stanav negov snabduva~. Ez 18,7 14 Potoa otidov vo Midija i mu predaJov 31, 16-20 dov na Gavail, sinot Gavriev, vo Raga Mt 25, 35-36 Midiska, deset talanti srebro - za da gi pazi. 18 15 No, po smrtta na Salamansar, se za4 Car 19,35-36 cari negoviot sin Senahirim, a negoIs 37,36-37 vite pati{ta stanaa opasni, taka {to 21 jas ne mo`ev ve}e da odam vo Midija. 4 Car 16 Vo denovite na Salamansar jas im 19,37 Is 37,38 pravev mnogu dobrini na moite bra}a: 2 Let 32,21 17 na gladnite im go davav mojot leb, mojata obleka na neoble~enite, a koga }e videv nekoj od moeto pleme umren i frlen zad yidinite na Ninevija, jas go pogrebuvav. 18 Tajno gi pogrebuvav i onie {to gi ubiva{e carot Senahirim toga{ koga, nateran vo begstvo, se vrati od Judeja. Toga{ toj ubi mnogumina vo svojot gnev. Gi bara{e carot potoa nivnite trupovi, no ne mo`e{e da gi najde. 19 Eden od Ninevijcite otide kaj carot i go izvesti deka jas gi pogrebuvam mrtovcite. Otkako razbrav deka sakaat da me ubijat, se upla{iv i izbegav od gradot. 20 I go razgrabaa celiot moj imot; ni{to ne mi ostana, osven mojata `ena Ana i mojot sin Tovija. 21 No ne izminaa ni pedeset dena, koga carot go ubija negovite dva sina i izbegaa vo planinata Ararat, a na negovo mesto se zacari negoviot sin Asarhadon. Toj za na~alnik nad dr`avnata riznica i celata uprava go postavi Ahijahar, sinot na mojot brat Anail. 22 Ahijahar se zavzede za mene i jas se vrativ vo Ninevija. Ahijahar be{e i peharnik, a i ~uvar na dr`avniot pe~at, i upravitel na domot i glaven blagajnik. Asarhadon go nazna~i povtorno na tie dol`nosti, a Ahijahar be{e sin na mojot brat.
14

Koga se vrativ vo mojot dom i ot- 34,22 Mojs kako mi bea vrateni mojata `ena 5 16,10 Ana i mojot sin Tovija, na praznikot 6 Pedesetnica, vo svetata sedmica nad Amos 8,10 sedmicite, be{e prigotvena dobra goz10 ba i sednav da jadam. Mk 5,26 2 Otkako vidov mnogu jadewa, mu rekov na mojot sin: „Odi i dovedi kogo }e najde{ od siroma{nite na{i bra}a, koj si spomnuva za Gospod, a jas }e te po~ekam.” 3 Toj se vrati i re~e: „Tatko moj, eden od na{eto pleme e zadaven i frlen na plo{tadot.” 4 Toga{ jas go ostaviv jadeweto pred da go probam, brzo izlegov i go odnesov vo edna ku}a do zajdisonce. 5 Koga se vrativ, se izmiv i nata`en go jadev lebot svoj. 6 Toga{ si spomnav za proro{tvata na Amos, koj rekol: „Praznicite va{i }e se pretvorat vo `alost i site va{i veselbi - vo pla~.” 7 I pla~ev, a otkako zajde sonceto, otidov, iskopav grob i go pogrebav. 8 Moite sosedi se podbivaa so mene i velea: - Toj u{te ne se pla{i deka }e bide ubien za taa rabota; edna{ ve}e be{e vo begstvo za toa, a ete, pak pogrebuva mrtovci. 9 Istata taa no}, otkako se vrativ od pogrebot, iako bev ne~ist, legnav da spijam zad yidot na dvorot, i liceto moe ne be{e pokrieno bidej}i be{e toplo. 10 Ne zabele`av deka na yidot imalo vrapci. I dodeka o~ite mi bea otvoreni, vrapcite ispu{tija vrz niv ne{to toplo i na niv se pojavija beli damki. Odev kaj lekari, no tie ne mo`ea da mi pomognat. Ahijahar mi ispra}a{e hrana, s# dodeka ne zamina vo Elimaida. Primerna ~esnost Mojata, pak, `ena Ana vo `enskite oddelenija prede{e volna, 12 i ispredenoto im go ispra}a{e na bogati lu|e, koi $ pla}aa za toa, a edna{ $ podarija i edno jare.
11

2

597
TOVIT
13 Koga go donese doma kaj mene, jareto po~na da vreska; jas ja pra{av `ena mi: „Od kade ti e ova jare? Da ne si go 14 ukrala? Vrati im go na onie ~ie e, za{Jov 2,9 to ne e dozvoleno da se jade ona {to e kradeno.” 14 Taa mi odgovori: „ Mi go dadoa ka3,2 5 Mojs 32,4 ko podarok zaedno so platata.” No jas Ps 118,137 Ezd 9,15 ne $ veruvav i nastojuvav da im go vrati Neem 9,33 na onie, i se nalutiv. A taa mi odgovo4 ri, velej}i: „Kade se tvoite milosrdni 5 Mojs i pravedni dela? Ete kako se projavija 28,37 3 Car 9,7 site tie vo tebe!” 5 Mojs 22,1-3 Er 24,9 Ps 43,13 Ezd 9,10

13

Tovitovata molitva Toga{ se nata`iv, se rasplakav od `alost i po~nav da se molam, so ovie zborovi: 2 „Gospodi, Ti si praveden, i site Tvoi dela i site Tvoi pati{ta se - milost i vistina; Ti sudi{ so vistinski i praveden sud so vekovi! 3 Spomni si za mene i pogledni me milostivo: ne kaznuvaj me za moite grevovi, i za moite zabludi i za zabludite na moite predci {to gi napravile tie pred Tebe. 4 Bidej}i tie ne gi poslu{ale Tvoite zapovedi, i Ti gi predade na grabe`, ropstvo i smrt i tie stanaa primer za prekor pred site narodi me|u koi sme raseani. 5 Navistina, pravedni se site Tvoi sudovi - da postapuva{ so mene spored moite grevovi i spored grevovite na moite predci, zatoa {to ne gi izvr{uvale Tvoite zapovedi i ne postapuvale pravedno pred Tebe. 6 I zatoa, postapuvaj so mene kako {to Ti e milo; zapovedaj da mi bide odzemen mojot duh za da se oslobodam i pretvoram vo zemja: za{to e podobro za mene da umram, otkolku da `iveam, bidej}i slu{am la`livi prekori i tagata moja e golema. Oslobodi me od taa te`ina za da pojdam vo ve~noto `iveali{te, i ne svrtuvaj go Tvoeto lice od mene.” Nevoljata na Sara Vo istiot den se slu~i i Sara, }erkata na Raguil, vo Ekbatana Midiska,
7

6
1 Mojs 3,19 4 Mojs 11,15 3 Car 19,4 Jov 7,15

3

da pretrpi prekori od sluginkite na svojot tatko, 8 zatoa {to se be{e ma`ela sedumpati, no lo{iot duh Asmodej gi ubival pred da bidat so nea kako so `ena. Zatoa tie $ velele: „Zar ne te grize sovesta {to si gi zadavuvala svoite ma`i? Ve}e sedummina si gi imala, a ne se nare~e so imeto na nieden od niv. 9 Zo{to nas da n# bie{ za niv? Tie umrea, odi i ti po niv za da ne vidime tvoj sin ili tvoja }erka doveka.” 10 Koga go ~ula toa, taa se nata`ila mnogu, taka {to re{ila da si go odzeme `ivotot, no si pomislila: - mojot tatko me ima samo mene; ako go napravam toa, za nego }e bide golem sram i }e go ogor~am mojot star tatko i }e go odnesam vo carstvoto na mrtvite. Sarinata molitva Pa po~nala da se moli pokraj prozorecot, velej}i: „Blagosloven si, Gospodi, Bo`e moj, i blagosloveno e Tvoeto sveto i slavno ime doveka, neka Te blagoslovuvaat doveka site Tvoi dela! 12 Sega gi svrtuvam o~ite moi i liceto moe kon Tebe, Gospodi; 13 Ti se molam, zemi me od zemjata i ne dozvoluvaj ve}e da slu{am prekori! 14 Ti znae{, Gospodi, deka sum ~ista od sekakov grev so ma`, 15 deka ne sum go obes~estila svoeto ime, ni imeto na mojot tatko; jas sum edinstveno ~edo, toj nema sin, koj bi mo`el da go nasledi, ni blizok brat, ni sin od brat, za kogo bi mo`ela da se oma`am. Ve}e zagubiv sedum ma`i. Pa zo{to u{te da `iveam. Ako, pak, ne Ti e ugodno da me ubie{, toga{ svrti go pogledot kon mene i smilostivi mi se za da ne slu{am ve}e prekori.” Usli{uvawe na dvete molitvi Dvete molitvi, istovremeno, bea slu{nati od Samiot Gospod Bog i Bog go isprati angelot Bo`ji Rafail da gi izle~i; 17 da mu gi otstrani belite petna od o~ite na Tovit, a Sara, }erkata na Raguil, da mu ja dade za `ena na Tovija, sinot na Tovit, no prethodno da go vrze
16 11

8
6,14 7,11 Mt 22, 25-27

10
1 Mojs 37,35 42,38 44,29.31

11
Dan 6,10

15
4 Mojs 27,8

16
12,12.14-15

598
TOVIT
4,1 lo{iot duh Asmodej, za{to bilo pred1,14

nazna~eno da ja nasledi Tovija. - Vo ed2 no i isto vreme Tovit, otkako se vrati, 3,6 vleze vo svojot dom, a Sara, Raguilovata 3 }erka, slegna od gornata soba. Tovija upaten vo Midija Vo toj den Tovit si spomna za srebroto {to go be{e dal na ~uvawe kaj Gavail vo Raga Midiska, 2 pa si re~e vo sebesi: „Jas ja barav smrtta, a zo{to ne go povikam mojot sin Tovija i da go izvestam za ova dodeka ne sum umrel?” 3 Otkako go povika, mu re~e: „Sinko, koga }e umram, pogrebi me i ne ja ostavaj majka ti; po~ituvaj ja vo tekot na celiot tvoj `ivot, ugoduvaj $ i ne ogor~uvaj ja. 4 Spomnuvaj si, sinko moj, deka taa se izma~ila mnogu za tebe u{te dodeka bila bremena so tebe, a koga }e umre, pogrebi ja pokraj mene vo istiot grob. 5 Sinko, sekoj den spomnuvaj si za Gospod, na{iot Bog; ne gre{i i ne prekr{uvaj gi Negovite zapovedi. Pravi pravedni dela vo site dni na tvojot `ivot i ne odi po pati{tata na bezzakonieto. 6 Za{to, ako postapuva{ spored vistinata, }e uspeva{ vo site tvoi dela, kako i site onie {to `iveat pravedno. 7 Od imotot tvoj davaj milostina - da ne `ali tvoeto oko koga dava{ milostina. Ne svrtuvaj go liceto tvoe od siromaviot, pa i Bog nema da go svrti Svoeto lice. 8 Koga ima{ mnogu, davaj od toa milostina, a i koga ima{ malku, ne pla{i se da dava{ milostina i po malku: 9 taka }e si sobere{ bogato sokrovi{te za denovite na pogolema nu`da, 10 za{to milostinata izbavuva od smrt i ne dozvoluva da otide{ vo temnina. 11 Milostinata e dobar dar za sekoj {to ja dava pred Sevi{niot. 12 Sinko, pazi se od sekakov blud i prequba. Gledaj `enata tvoja da bide od plemeto na tvoite predci; ne zemaj tu|inka za `ena, koja ne e od plemeto na tatko ti, za{to nie sme sinovi na pro-

2 Mojs 20,12 Izreki 23,22 Sir 3,4.16 Mt 15,4

4

6
13,6 Jn 3,21

7
4,16 5 Mojs 15,10 Sir 4,4 2 Kor 9,7

8
Sir 35,9

9
Mt 6,20 1 Tim 6,19

10
12,9 Sir 3,30

12
Mt 5,32 19,9 Dela 15,20.29

roci; Noe, Avraam, Isak i Jakov se na{i predci od iskona. Pomni, sinko deka tie zemaa `eni me|u svoite soplemenici i deka bea blagosloveni me|u svoite deca, nivnoto potomstvo }e ja nasledi zemjata. 13 I taka, sinko, sakaj gi svoite bra}a i ne se gordej vo srceto svoe pred tvoite bra}a i pred sinovite i }erkite na svojot narod dotamu za da ne odbere{ me|u niv `ena za sebe; od gordelivosta proizleguva golema propast i nemir, a od mrzelivosta - samo nema{tina i beda; mrzelivosta e majka na gladot. 14 Platata na naemnikot da ne preno}eva kaj tebe, tuku isplatuvaj mu ja vedna{. Ako Mu slu`i{ na Boga, i tebe }e ti bide plateno. Sinko, dobro razmisluvaj za sekoja tvoja rabota i bidi vnimatelen vo site tvoi postapki i vo site tvoi odnesuvawa. 15 Ona {to ti go mrazi{, ne pravi mu go nikomu. Ne pij vino do opivawe, i pijanstvoto da ne odi so tebe po patot tvoj. 16 Od lebot tvoj davaj im na gladnite, a neoble~eniot - so obleka tvoja oble~i go; deli milostina od s# {to ima{ vo izobilie, a da ne `ali tvoeto oko koga deli{ milostina. 17 Razdavaj go tvojot leb na grobot od pravednicite i ne davaj im go na gre{nicite. 18 Baraj sovet od onoj {to e mudar, a korisen sovet ne otfrlaj. 19 Vo sekoe vreme blagoslovuvaj Go Gospod Bog i moli Mu se da gi ispravuva tvoite pati{ta, i site tvoi pati{ta i nameri dobro da zavr{at, za{to nieden narod ne mo`e da ima tolku razum: Bog e Onoj, Koj go ispra}a sekoe dobro, a koga saka, spored Svojata volja, ponizuva. Sinko, spomnuvaj gi moite pouki: nikoga{ da ne bidat izbri{ani od tvoeto srce! 20 A sega, sinko, }e ti otkrijam deka sum ostavil deset talanti srebro na ~uvawe kaj Gavail, sinot na Gavrija, vo Raga Midiska. 21 Ne pla{i se, sinko, deka sme osiroma{eni; }e ima{ mnogu, ako ima{ strahopo~it kon Boga, ako bega{ od se-

14
12,1 3 Mojs 19,13 5 Mojs 24,15

15
Mt 7,12 Lk 6,31

17
Er 16,7 Sir 12, 4-5.7

18
Izreki 12,15 13,10

19
13,2 1 Car 2,6-7 Ps 74,7 Mudr 16,13 Lk 1,52-53

21
Sir 1, 16-17 2,8-9

599
TOVIT
5,4 koj grev i ako go pravi{ ona {to e najSud 13,16

dobro pred Nego.” Rafail go sledi Tovija Tovija mu odgovori na svojot tatko: „Tatko, }e pravam s# kako {to mi zapoveda{, 2 no kako }e mo`am da gi zemam parite, koga ne go poznavam ~ovekot?” 3 Toga{ tatko mu, mu ja dade potvrdata i re~e: „Najdi ~ovek {to }e te pridru`uva; jas }e mu platam dodeka sum u{te `iv, i odete po parite.” 4 Toga{ otide da bara ~ovek i go sretna Rafail, koj be{e angel, no Tovija ne znae{e. 5 I toga{ mu re~e: „Mo`e{ li da dojde{ so mene vo Raga Midiska i go znae{ li patot dotamu?” 6 Angelot mu odgovori: „Mo`am, }e dojdam so tebe i patot go znam; jas sum `iveel kaj Gavail, na{iot brat.” 7 Tovija mu re~e: „Po~ekaj da mu javam na tatko mi.” 8 A angelot mu odgovori: „Odi, samo ne zadr`uvaj se.” 9 Tovija otide kaj tatko si i mu re~e: „Eve, najdov drugar {to }e odi so mene.” A tatko mu mu re~e: „Pokani go da dojde kaj mene, da ~ujam na koe pleme mu pripa|a i da vidam dali }e ti bide dobar pridru`nik.” 10 Tovija go povika, pa koga vleze, se pozdravija eden so drug. 11 Tovit go pra{a: „Ka`i mi, od koe pleme i od koj rod si?” 12 Angelot odgovori: „Dali bara{ pleme i rod ili bara{ naemnik koj }e go pridru`uva tvojot sin?” Toga{ Tovit mu odgovori i re~e: „Brate, sakam da gi znam tvoite predci i kako ti e imeto?” 13 Angelot mu re~e: „Jas sum Azarija, od plemeto na Ananija, najstariot od tvoite bra}a.” 14 Toga{ Tovit mu re~e na angelot: „Brate, sre}en neka vi e patot i ne luti mi se {to sakav da razberam od koe pleme si i kako ti e imeto. Zna~i, ti si moj brat od ugleden i blagoroden rod. Jas gi poznavam Ananija i Natan, sinovite na golemiot Semelija; zaedno

5

odevme vo Erusalim za da se poklonime so prvinite i so desetocite od na{ite zemni plodovi. Ne pojdovme po zabludite na na{ite bra}a. Brate, ti si od dobar koren. 15 No ka`i mi kolku treba da ti platam? ]e ti dadam drahma na den i s# {to e potrebno za tebe i za sin mi, 16 a }e ti dadam i ne{to pove}e od toa koga }e se vratite `ivi i zdravi.” 17 Taka se dogovorija. Toga{ Tovit mu re~e na Tovija: „Prigotvi se za pat i sre}en vi pat!” Sinot negov prigotvi s# {to be{e potrebno za patuvaweto. Toga{ pak tatko mu progovori i re~e: „Odi so ovoj ~ovek, a Bog, Koj `ivee na neboto, neka vi podari sre}no patuvawe i Negoviot angel da ve pridru`uva.” I taka otpatuvaa obajcata i ku~eto na mom~eto so niv. 18 No Ana, majkata na Tovija, zaplaka i mu re~e na Tovit: „Zo{to go isprati na{iot sin? Ne be{e li toj potkrepa za na{ite race - koga vleguva{e i izleguva{e pred nas? 19 Ne menuvaj go srebroto so srebro! Parite se |ubre sprema na{iot sin! 20 Za{to za tolku, kolku {to Bog ni opredelil da `iveeme, dovolno ni e ova {to go imame.” 21 Tovit progovori i re~e: „Ne ta`i, sestro, ne pla~i; toj }e se vrati i tvoite o~i pak }e go vidat `iv i zdrav. 22 Nego }e go pridru`uva dobar angel. Patuvaweto negovo }e bide sre}no; }e ni se vrati zdrav i `iv.”

15
4,4

16
12,1

17
1 Mojs 24,7.40 2 Mojs 23,20 Ps 9,10

22
5,17

6
2

I taa prestana da pla~e. Riba

Mom~eto trgna so angelot, a i ku~eto so niv. Prikve~er patnicite pristignaa do rekata Tigar, i tamu ja pominaa no}ta. 3 Mom~eto otide do rekata da se izmie, no ottamu izleze golema riba i saka{e da go progolta. 4 Toga{ angelot mu re~e: „Ulovi ja taa riba!” Mom~eto ja fati ribata i ja izvle~e na zemjata.

600
TOVIT
5 I mu re~e angelot: „Raspori ja ribata, izvadi go srceto, crniot drob i `ol~kata i ~uvaj gi!” 8 6 Toj napravi taka kako {to mu re~e 11,8.11-12 angelot, a ribata ja ispekoa i ja izedoa. 11 Potoa go prodol`ija svojot pat i doj3,15 doa do Ekbatana. 8,21 6,17 8,2-3 10,10 14,13

6,7

15
1,9 4,19 7

Angelot mu ja namenuva Sara na Tovija Tovija go pra{a angelot: „Brate Azarija, zo{to ni se potrebni srceto, crniot drob i `ol~kata od ribata?” 8 A toj mu odgovori i re~e: „Ako nekogo go izma~uva demon, ili lo{iot duh, toga{ pred takov ma` ili `ena treba da se kadi so srceto i crniot drob i ve}e nema da se izma~uva, 9 a so `ol~kata se nama~kuvaat o~ite, na koi ima beli petna, i potoa ~ovekot so takvi o~i ozdravuva.” 10 A koga se pribli`ija do Ekbatana, 11 angelot mu re~e na Tovija: „Brate, denes }e preno}uvame kaj Raguil, tvojot rodnina, koj ima }erka, koja se vika Sara. 12 Jas }e porazgovaram i }e gledam da ti ja dadat za `ena, za{to nejzinoto nasledstvo ti pripa|a tebe, bidej}i samo ti si od nejziniot rod, a devojkata e prekrasna i umna.” 13 A sega, poslu{aj me: „Jas }e zboruvam so tatko $, pa koga }e se vratime od Raga, }e napravime svadba. Jas go poznavam Raguil i znam deka spored Mojseeviot zakon, nema da ja dade svojata }erka na drug ma`; a koga bi go napravil toa, toj bi zaslu`il smrt, za{to nasledstvoto treba da go dobie{ ti, a ne nekoj drug.” 14 Toga{ Tovija mu re~e na angelot: „Brate Azarija, sum slu{al deka taa devojka ve}e ja davale na sedum ma`i i deka site tie bile najdeni mrtvi vo svadbenata soba, 15 a jas sum edinec sin na mojot tatko, pa se pla{am, koga }e vlezam kaj nea deka }e umram kako site pred mene, bidej}i nea ja saka nekoj demon, koj nikomu ne mu pravi zlo, osven na onie {to se pribli`uvaat do nea. Zatoa se pla{am da ne umram, i po mene, poradi `alosta,

da ne gi odvle~kam vo grob mojot tatko i mojata majka, a nemaat drug sin za da gi pogrebe.” 16 Angelot mu re~e: „Zar gi zaboravi zborovite na tvojot tatko, koj ti zapoveda da zeme{ `ena od tvojot rod? Poslu{aj me, brate, taa treba da ti bide `ena, a od demonot ne se pla{i; taa u{te no}eska }e bide tvoja `ena. 17 Samo, {tom }e vleze{ vo bra~nata soba, vedna{ zemi ja kadilnicata i stavi vo nea malku od srceto i malku od crniot drob na ribata i pokadi; 18 a demonot, {tom }e ja po~uvstvuva mirizbata, }e izbega i ve}e nema nikoga{ da se vrati. A koga }e se pribli`i{ do nea, zastanete dvajcata, povikajte Go Semilostiviot Bog i Toj }e ve pomiluva i }e ve spasi. Ne pla{i se; taa e opredelena za tebe od sekoga{, ti }e ja spasi{; taa }e pojde so tebe i jas znam deka }e ima{ deca so nea.” Koga Tovija go islu{a seto toa, vedna{ ja zasaka so seta svoja du{a i silno se privrza za nea. Doa|aweto vo ku}ata na Raguil Toga{ dojdoa vo Ekbatana i se pribli`ija do ku}ata na Raguil. Sara gi pre~eka i qubezno gi pozdravi. I tie ja pozdravija nea, pa potoa gi vovede vo domot. 2 Raguil $ re~e na svojata `ena Edna: „Kolku li ovoj li~i na mojot rodnina Tovit, na sinot od brat mi!” 3 Toga{ Raguil gi zapra{a da mu ka`at od kade se. Tie mu odgovorija: „Nie sme od Neftalimovite potomci, koi `iveat vo progonstvo vo Ninevija.” 4 Potoa pak gi zapra{a: „A dali go poznavate Tovit, na{iot brat?” Otkako mu odgovorija deka go poznavaat, Raguil gi pra{a dali e `iv i zdrav. Tie mu odgovorija deka e `iv i zdrav. 5 A Tovija dodade: „Toj e mojot tatko.” 6 Toga{ Raguil mu se pribli`i, go bakna i zaplaka. 7 Go blagoslovi i re~e: „Ti si, zna~i, sinot na onoj ~esen i blagoroden ~ovek.” No otkako slu{na deka Tovit go zagubil vidot, se na`ali i po~na da pla~e;

16
6,8

17
8,4

18
1 Mojs 24,67

7,2
9,6

5
1 Mojs 43,27-28

6
1 Mojs 29,13 33,4 45,14-15

7

601
TOVIT
10
3,15 8 a pla~e{e i negovata `ena Edna i }erka mu Sara. 9 Potoa zaklaa oven i prigotvija izobilni jadewa. Tovija mu re~e na Rafail: „Poprika`uvaj, brate Azarija, za ona {to razgovaravme po patot za da mo`e da se zavr{i taa rabota!” 10 Angelot pozboruva za toa so Raguil, a Raguil se obrati kon Tovija i mu re~e: „Jadi, pij i bidi vesel, za{to ti treba da ja zeme{ mojata }erka. No sepak, jas treba da ti ja otkrijam vistinata; 11 dosega sum ja daval mojata }erka na sedummina ma`i, i koga }e vlezea kaj nea, u{te istata no} umiraa. No ti sega bidi vesel!” Tovija mu re~e: „Jas nema da kasnam od ni{to s# dodeka ne se dogovorime i ne napravime {to treba da se napravi.” Raguil mu re~e: „Zemi ja vedna{; taa ti pripa|a po zakonot: ti si $ brat, i taa e tvoja. Milosrdniot Bog da vi daruva s# {to e najdobro!” 12 Toga{ ja povika svojata }erka Sara, ja fati za raka i mu ja dade na Tovija za `ena, velej}i: „Eve, spored Mojseeviot zakon, zemi ja i vodi ja kaj tatko ti!” I toga{ gi blagoslovi. 13 Potoa ja povika svojata `ena Edna, pa zede svitok, napi{a dogovor i stavi pe~at. 14 Duri toga{ po~naa da jadat. 15 Raguil, pak, ja povika svojata `ena Edna i re~e: „Prigotvi ja, sestro, drugata spalna i vovedi ja vo nea.” 16 Taa napravi, kako {to $ re~e nejziniot ma`, ja vovede svojata }erka tamu i taa zaplaka. Koga gi vide solzite na svojata }erka, taa $ re~e: 17 „Uspokoj se, }erko moja, i bidi hrabra: Gospodarot na neboto i na zemjata neka ti podari radost mesto `alost. Uspokoj se, ~edo moe!” 3 Demonot, {tom ja po~uvstvuva taa mirizba, izbega vo gornite predeli na Egipet, i angelot go vrza. 4 Koga se zatvorija vo sobata, Tovija stana od postelata i $ re~e na Sara: „Stani, sestro, da Mu se pomolime na Gospod, za da se smiluva na nas.” 5 Toga{ Tovija po~na da se moli: „Blagosloven si, Bo`e na na{ite tatkovci, i blagosloveno e Tvoeto sveto i preslavno ime vo site vekovi! Da Te blagoslovuvaat nebesata i site tvoi sozdanija! 6 Ti go sozdade Adam i mu ja dade za pomo{ni~ka Eva, od niv proizleze ~ove~kiot rod. Ti si rekol: ‚Ne e dobro ~ovek da bide sam; da mu sozdademe pomo{ni~ka sli~na na nego.' 7 I sega, Gospodi, jas ja zemam ovaa moja sestra ne od telesna pobuda, tuku navistina kako sopruga. Smiluvaj se na mene i napravi da ostaream so nea!” 8 I toga{ zaedno i dvajcata rekoa: „Amin” . 9 Potoa tie spieja spokojno cela no}. Me|utoa Raguil stana i pojde da iskopa grob, 10 mislej}i deka e, mo`ebi, i ovoj umren; 11 pa, koga se vrati doma, 12 $ re~e na svojata `ena Edna: „Isprati edna od sluginkite da vidi dali e `iv; ako umrel, vedna{ da go pogrebeme, ta nikoj da ne razbere.” 13 Sluginkata ja otvori vratata, i vleze vo sobata i vide deka spijat. 14 Toga{ izleze nadvor i javi deka e `iv. 15 Raguil Mu blagodari na Boga, velej}i: „Bo`e, bidi blagosloven so sekoj ~ist i svet blagoslov. Da Te blagoslovuvaat site Tvoi svetii, site Tvoi sozdanija, site Tvoi angeli i site Tvoi izbranici, - neka Te blagoslovuvaat vo site vekovi! 16 Blagosloven si, za{to me razveseli; so mene ne se slu~i onaka kako {to mislev, tuku ja poka`a sprema nas Tvojata golema milost. 17 Blagosloven si zatoa {to se smiluva sprema dvajcata od ist rod! Gospodi, izlij ja vrz niv Tvojata milosrdnost,

8,3
Mt 12,29.43 Otkr 20,2

11
3,8

4
6,18 7,12 8,17

12
8,4.17 10,13 1 Mojs 24,33.50

6
1 Mojs 2,7 2,20-27

14
1 Mojs 24,54

7
4,12

17
5,10 Jn 16,20

17
6,15 7,12 8,4

Dobrite svr{enici spaseni Otkako se nave~eraa, go vovedoa i Tovija kaj Sara. 2 A toj odej}i kon spalnata soba, si gi spomna zborovite na Rafail, pa zede kadilni~e i gi stavi vnatre srceto i crniot drob od ribata i pokadi.

8

602
TOVIT
19 podari im da go zavr{at svojot `ivot
1 Mojs 18,6-7 6 Tovit po~na toga{ da ja ute{uva, velej}i $: „Mol~i, ne pla~i, toj e `iv i zdrav.” 7 Taa mu re~e: „Ti mol~i i ne mami me; znam jas deka postradal na{iot sin.” - Sekoj den taa izleguva{e nadvor od gradot na patot, po koj otpatuva nivniot sin; dewe ne jade{e ni{to, a no}e, neprestano pla~e{e po svoeto ~edo Tovija, s# dodeka ne izminaa ~etirinaeset svadbeni denovi, za koi Raguil go zakolna da presedi tamu. Toga{ Tovija mu re~e na Raguil: „Pu{ti me da si odam, za{to tatko mi i majka mi ve}e ne se nadevaat deka }e me vidat.” 8 Testot negov mu re~e: „Ostani kaj mene, a jas }e se pogri`am da najdam nekogo {to }e go izvesti tatko ti za tebe.” 9 A Tovija mu odgovori: „Ne, pu{ti me da se vratam kaj tatko mi.”

6
5,21

20
1 Mojs 24,54-55 5 Mojs 24,5

21
6,12

9,2
5,3

3
10,1

6
7,2.6

so zdravje, veselba i milosrdie.” 18 Toga{ im zapoveda na svoite slugi da go zatrupaat grobot. 19 Potoa priredi svadbena gozba, koja prodol`i ~etirinaeset dena. 20 Toga{ Raguil go zakolna, velej}i: „Ne odi si doma dodeka ne izminat denovite na svadbata, ne odi si dodeka ne izminat ~etirinaesette svadbeni denovi, 21 a toga{ primi ja polovinata od imotot i vrati se `iv i zdrav kaj tvojot tatko; ostatokot od imotot }e go dobie{ otkako umreme jas i mojata `ena.” Rafailovoto patuvawe vo Midija Tovija go povika Rafail i mu re~e: „Brate Azarija, zemi eden od slugite i dve kamili i pojdi vo Raga Midiska kaj Gavail; zemi gi od nego parite i nego dovedi go na svadbata, 3 za{to Raguil me zakolna da ne si odam. 4 A znae{ deka tatko mi, gi broi denovite, i ako se zadr`am pove}e, mnogu }e taguva.” 5 Toga{ Rafail otide kaj Gavail i mu ja dade potvrdata za parite. Toj vedna{ gi donese zape~atenite vre}i~ki i mu gi predade na Rafail. 6 Utredenta stanaa rano i zaedno otidoa na svadbata. I Tovija ja blagoslovi svojata `ena.
2

7
11,5

8
8,20 9,3-4 1 Mojs 24,54.56 30,25

10
8,21 1 Mojs 24,35

11
1 Mojs 45,28

12
8,21

10,1
9,3-4

13
4,3

5
11,13

9

Is~ekuvawe na Tovievoto vra}awe Tovit, tatko mu na Tovija, gi broe{e denovite. Pa, koga izminaa denovite predvideni za patuvaweto, a nego u{te go nema{e, 2 Tovit re~e: „Mo`ebi gi zadr`ale ili mo`ebi Gavail umrel, pa nema koj da im gi dade parite.” 3 I mnogu se nata`i. 4 A `ena mu re~e: „Sinot na{ zaginal, zatoa i go nema da se vrati.” (I po~na da pla~e po nego i da govori:) 5 „Te{ko mene, ~edo moe, {to te pu{tiv, svetlino na moite o~i!”

10

Tovija se pozdravuva so roditelite na svojata `ena 10 Raguil toga{ stana, mu ja predade Sara, negovata nevesta, mu go dade polovinata od svojot imot, dobitok i pari. 11 Otkako gi blagoslovi, se prosti i se zboguva so niv, velej}i: „Nebesniot Bog da ve blagoslovi pred da umram.” 12 A na svojata }erka $ re~e: „Po~ituvaj gi tvoite svekor i svekrva; sega tie se tvoi roditeli; sakam da slu{am samo dobri vesti za tebe.” I ja bakna. A Edna mu re~e na Tovija: „Brate moj sakan, Nebesniot Gospodar neka te izdigne i da ti podari da vidi{ deca od Sara, mojata }erka, za da se naraduvam pred Gospod. Eve, ti ja predavam mojata }erka da se gri`i{ za nea i da ne ja o`alostuva{.” 13 Otkako Mu zablagodari na Boga {to go blagoslovil negovoto patuvawe, Tovija im posaka blagoslov na Raguil i na negovata `ena Edna. Tovija pojde na pat. Patuvaa i najposle se pribli`ija do Ninevija. Vra}aweto na Tovija so Sara Toga{ Rafail mu re~e na Tovija: „Ne znae{ li, brate, vo kakva sostojba go ostavivme tvojot tatko?

11

603
TOVIT
11,3
1 Mojs 46,28 2 Ajde da pobrzame napred, pred tvojata `ena za da ja sredime ku}ata. 3 Ti zemi ja v raka `ol~kata od ribata.” I taka trgnaa, a i ku~eto potr~a po niv. 4 A toga{ i Ana sedna pokraj patot i ~eka{e da go zdogleda svoeto ~edo. 5 I koga go prepozna i vide deka se vra}a, mu re~e na Tovit: „Eve, se vra}a sinot tvoj i ~ovekot {to trgna so nego.” 6 Rafail mu re~e na Tovija: „Znaj deka na tatko ti }e mu se otvorat o~ite; 7 ti samo nama~kaj mu gi o~ite so `ol~kata, a toj, otkako }e po~uvstvuva jade`, }e po~ne da gi trla i taka }e padnat belite perdiwa, i toj }e progleda.” 8 Ana potr~a, go gu{na svojot sin i mu re~e: „^edo moe, te vidov; sega mo`am i da umram.” Toga{ obajcata se rasplakaa. 9 Tovit izleze od vratata i se sopna, no sin mu pritr~a i go pridr`a tatko si.

5
10,7

8
6,9

jata snaa Sara, toj ja blagoslovi i re~e: 18 „Dobre do{la, }erko moja! Neka e bla- 2,10 gosloven Bog, Koj te dovede kaj nas! Neka bidat blagosloveni i tatko ti i maj- 12,1 ka ti!” Se zaraduvaa i site negovi bra- 4,14 5,16 }a vo Ninevija.
6

9
1 Mojs 46,30

Do~ekuvaweto na Sara
17 18

13,4 Ps 104,1

11
5,10 6,9

I dojdoa Ahijahar i negoviot vnuk, 7 pa site so veselba ja praznuvaa 12,11 1 Ptr 3,13 svadbata na Tovija sedum dena. Angelot se otkriva
8
Izreki

12
Dela 9,18

13
11,9 1 Mojs 46,29 Lk 15,20

Tovit progleduva Mu nama~ka od `ol~kata preku o~ite i mu re~e: „Tatko moj, bidi silen!” 11 Toga{ po~uvstvuva lutina i jade` vo o~ite i po~na da gi trla, 12 pa belite perdenca padnaa od krai{tata na negovite o~i. Koga go vide svojot sin, go gu{na, 13 zaplaka i progovori: „Blagosloven si, Bo`e, i blagosloveno e Tvoeto ime vo site vekovi, blagosloveni se site Tvoi angeli! 14 Za{to, Ti me naka`a, no pak se smiluva na mene. Eve, go gledam mojot sin Tovija!” A sinot negov Tovija so radost vleze vo domot i mu raska`a na svojot tatko za site golemi dela {to mu se slu~ija vo Midija. 15 Tovit, prepoln so radost i blagoslovuvaj}i Go Boga, pojde da ja pre~eka svojata snaa kaj portite na Ninevija. Onie {to go vidoa kako odi, se ~udea deka progledal. 16 A Tovit prizna pred niv deka Bog go pomiluval. Koga se dobli`i do svo10

Tovit go povika svojot sin 11,4 16,8 Tovija i mu re~e: „Sinko, prigotvi mu ja nagradata na ~ovekot {to te 9 4,10 pridru`uva{e, a treba da mu dademe Dan 4,24 Sir 3,30 ne{to pove}e.” 29,12 2 A Tovija odgovori i re~e: „Tatko, nema da bidam o{teten ako mu ja dadam i polovinata od s# {to donesov; 3 za{to toj me dovede kaj tebe `iv i zdrav, toj ja izlekuva mojata `ena, go donese srebroto i tebe te izlekuva.” 4 Starecot toga{ re~e: „Toj navistina go zaslu`il toa.” 5 Go povika angelot i mu re~e: „Zemi ja polovinata od s# {to ste donele, pa odi si so mir.” 6 Toga{ angelot gi povika niv dvajcata nastrana i im re~e: „Blagoslovuvajte Go Boga, proslavuvajte Go Negovoto veli~ie pred site {to `iveat za seto ona {to go napravi Toj za vas. Dobro e da se blagoslovuva Bog, da se prevoznesuva Negovoto ime i so pobo`nost da razglasuvame za Negovite dela. 7 Dobro e da se ~uva carskata tajna, no slavno e da se otkrijat Bo`jite dela. Pravete dobro i zlo nema da ve snajde. 8 Dobra e molitvata koga e svrzana so post, milostina i pravednost. Podobro e malku so spravedlivost, otkolku mnogu - so nepravda; podobro e da deli{ milostina, otkolku da sobira{ zlato. 9 Milostinata izbavuva od smrt i mo`e da o~isti od sekoj grev. Onie {to delat milostina i pravat dobri dela, }e `iveat dolgo na zemjata; 10 a onie {to gre{at - neprijateli se na svojot `ivot.

12

604
TOVIT
11
12,7 11 Od vas nema da sokrijam ni{to: ve}e vi rekov deka e dobro da se sokriva carskata tajna i deka e slavno da se otkrivaat Bo`jite dela. 12 Koga se molevte ti i tvojata snaa Sara, jas gi donesuvav va{ite molitvi pred Svetiot; koga gi pogrebuva{e ti mrtovcite, i jas bev so tebe; 13 koga ne se koleba{e da stane{ i da go prekine{ tvoeto jadewe za da go pogrebe{ mrtovecot, ne be{e sokrieno od mene deka pravi{ dobro delo, i jas bev toga{ so tebe. 14 I sega Bog me prati da te iscelam tebe i tvojata snaa Sara. 15 Jas sum Rafail, eden od sedumminata angeli, koi gi odnesuvaat molitvite na svetiite i se iska~uvaat pred slavata na Svetiot.” 16 Toga{ obajcata se prepla{ija i padnaa ni~kum, za{to gi opfati golem strav. 17 No toj im re~e: „Ne pla{ete se, bidete spokojni. Blagoslovuvajte Go Gospoda vo vekovi. 18 Za{to jas ne dojdov po svoja volja, tuku po voljata na na{iot Bog. Zatoa blagoslovuvajte Go vo vekovi. 19 Vo site denovi dozvoluvav da me gledaat va{ite o~i, no jas nitu jadev nitu piev, no ona {to go gledavte be{e privid. 20 I sega, proslavete Go Boga, a jas se vra}am kaj Boga, Koj me prati. Sega, ova {to stana, zapi{ete go vo kniga.” 21 Toga{ stanaa, no nego ve}e ne go vidoa. 22 I po~naa da raska`uvaat za golemite i ~udesni Bo`ji dela, da govorat za toa kako im se javil Gospodov angel. 2 Za{to Toj kaznuva i se smilostivuva, ispra}a vo ad i izveduva ottamu; nikoj ne mo`e da izbega od Negovata raka. 3 Sinovi Izrailevi, proslavuvajte Go pred neznabo{cite, za{to Toj n# rasprsna me|u niv. 4 Tamu objavuvajte go veli~ieto Negovo, izdignuvaj}i go nad s# {to `ivee, za{to Toj e na{iot Gospod Bog, Toj e na{iot Tatko niz vekovite. 5 Toj n# kaznuva za na{ite lo{i dela, no pak }e se smiluva i }e n# sobere od site narodi, me|u koi sme raseani - kade i da sme. 6 Ako se obra}ate kon Nego so seto srce svoe i so seta du{a svoja, ako ja izvr{uvate pred Nego vistinata, Toj }e se svrti kon vas i nema da go skrie Svoeto lice od vas. 7 ]e vidite {to }e napravi so vas. Proslavuvajte Go so site zborovi na va{ata usta, blagoslovuvajte Go Gospoda na pravdata i voznesuvajte Go Carot na vekovite. 8 Jas Go proslavuvam vo zemjata na moeto progonstvo i propovedam za Negovata sila i veli~ina na narod od gre{nici. Obratete se, gre{nici, i izvr{uvajte go ona {to e pravo pred Nego. Koj znae, mo`e }e pogledne i na vas i }e se smiluva na vas! 9 Jas Go vozvi{uvam mojot Bog - Nebesniot Car, i du{ata moja, se raduva na Negovoto veli~ie. 10 Site neka govorat za Nego i neka Go proslavuvaat vo Erusalim. Erusalime, grade svet, Toj }e te kazni za delata na tvoite sinovi i pak }e te pomiluva za tvoite pravednici. 11 So usrdnost proslavuvaj Go Gospoda i blagoslovuvaj Go Carot na vekovite, ta odnovo so radost da bide izdignata Negovata skinija, za da se izraduvaat neznabo{cite vo tebe 12 i progonetite da najdat vo tebe qubov od site pokolenija vo site vekovi. 13 Mnogu narodi }e dojdat oddaleku kon imeto na Gospod Bog, }e nosat darovi na svoite race, darovi za Nebeskiot

13,2
4,19 5 Mojs 32,39 1 Car 2,6-7 Mudr 16,13.15

12
1,17-18 3,2-6 3,11-16

13
2,4

4
12,6 Is 63,16 64,7

14
3,17

5
5 Mojs 30,3

15
Lk 1,19 Otkr 8,2

6
4,6 5 Mojs 30,2 Zah 1,3 Mal 3,7 Jn 3,21

16
Sud 13,20

19
Sud 13,16

7
13,13.17

20
Sud 13,20 Jn 20,17

10
Is 52,1 Otkr 21,2

21
Dela 1,9

11
13,7 1 Tim 1,17

13
13,9.17 Is 9,1 49,6 60,1-5.14 65,18 Otkr 21,24.26

Tovitovata zavr{na molitva Toga{ Tovit, ispolnet so radost, napi{a molitva so ovie zborovi: „Blagosloven e Bog, Koj ve~no `ivee i carstvoto Negovo e blagosloveno!

13

Sinko. zemi gi tvoite sinovi: eve jas ve}e ostarev i ve}e sum na krajot od mojot `ivot. pazi gi Zakonot i zapovedite i bidi milostiv i spravedliv za da ti bide dobro. a pokraj mene pogrebi ja tvojata majka. }e bidat rasprsnati i daleku od 2 14 na{ata ubava zemja.37 Ez 33. a yidinite. a onoj dobi zaslu`ena kazna sleze vo temninata. a negoviot sin go pogreba so po~esti. a po osum godini pak progleda.12 . Prodol`i da dava milostina i da Go strahopo~ituva Gospoda i da Go proslavuva. pak.15 4 Car 25.11-12 Otkr 21.4 Is 40-42 Agej 2. na{ite bra}a.” I koga go re~e toa. koj go odgleda: kako toj od svetlina go frli vo temnina i kako mu be{e vrateno.12 7 3 Mojs 26.1 4 14.5 Er 32. 8 I taka. kulite i tvrdinite od ~isto zlato. 5 No Bog pak }e se smiluva i }e gi vrati vo nivnata zemja.9 Ezd 3. onie {to Te sakaat! 15 Raduvaj se i veseli se za Tvoite pravedni sinovi. no ne onakov kakov {to bil pred toa. mnogu pokolenija }e Te proslavuVaruh 4. i tie toga{ }e izgradat hram. Plo{tadite negovi }e bidat poplo~eni so beril. toj ostare mnogu i do`ivea dlaboka starost.Velikiot Car! 17 Za{to Erusalim }e bide izgraden od safir i smaragd i od skapoceni kamewa. kako {to govore{e prorokot Jona.31 17 13. za{to }e bide s# kako {to pretska`a prorokot Jona.11 3 1 Mojs 47. a zasekoga{ blagosloveni. dodeka ne se ispolni opredelenoto vreme. otidi od Ninevija. bidej}i znam deka Ninevija }e bide razurnata. 4 Preseli se vo Midija. no samiot Aman padna vo mre`ata i zagina. 10 Pogrebi me so po~esti. velej}i: „Blagosloven e Onoj Koj go vozdiga Erusalim za site vekovi!” Poslednite soveti na Tovit i negovata smrt Tovit zavr{i so slavoslovot.9.10 4. Toga{ i Negoviot narod }e Go proslavuva Boga. koi vistinski i pravedno Go qubat Gospod Bog i }e bidat milostivi sprema svoite bra}a.6. toa }e bide velikolepna zgrada. 5 1. a Gospod }e go izdigne narodot Svoj i }e bidat radosni site.8-9 12. znajte kakva sila ima milostinata i deka pravdata spasuva.}e izgori i za nekoe vreme }e bide pust. 11 I taka. Be{e na pedeset i osum godini koga oslepe.9 11 4. 9 Ti. Bla`eni se onie {to Te sakaat i {to mu se raduvaat na Tvojot mir! 16 Bla`eni se onie {to se nata`eni poradi Tvoite stradawa.24 Ps 103. pa go povika sinot svoj i negovite {esnaeset sinovi.3 14. i re~e: „Sinko. Potoa }e se vratat od ropstvo i prekrasno }e go izgradat Erusalim.20 14. sinko. 14 Prokolnati da bidat site {to Te mrazat. koja mu ja bea postavile.13 Is 54. No sepak Ahijahar be{e spasen. za{to }e bidat sobrani i }e Go blagoslovuvaat Gospoda na pravednicite. za{to }e se zaraduvaat koga }e ja vidat Tvojata slava i ve~no }e se raduvaat. gledaj {to mu napravi Aman na Ahijahar.3 12.19 10 2.29 3 Car 2.2 4. Manasija prave{e milostina.18-21 18 Ps 71.9 Is 64. Toga{ be{e na sto pedeset i osum godini. a vo Midija }e vladee mir izvesno vreme.10 12.10 vaat so radosni voskliknuvawa. 3 Najposle. koi `iveat vo tatkovinata. deca moi.17-18. kako {to govorea prorocite za nego: 6 site narodi vistinski }e se obratat i }e imaat svet strav pred Gospod Bog i }e gi iskr{at svoite idoli. 18 Po site negovi ulici }e se oglasuva pesnata „Aliluja” i }e slavoslovat. 7 site narodi }e Go blagoslovuvaat Gospoda. i be{e spasen od smrtnata mre`a. ja ispu{ti du{ata svoja. sinko.35 8-9 4.605 TOVIT 14 Car. a domot Bo`ji {to se nao|a vo nego . Erusalim }e opusti.18-19 14. antraks i ofirski skapoceni kamewa.4 4. Du{ata moja da Go blagoslovuva Boga . a domot Bo`ji vo nego }e bide obnoven za site idni rodovi. pa potoa ne ostanuvajte vo Ninevija ni eden den.

4 14 a umre vo Ekbatana Midiska koga 15 14.4 ima{e sto dvaeset i sedum godini.19 15 Pred da umre razbra za razurnuvaweto na Ninevija. koja ja razorija Navuhodonosor i Asiir. Naum 3. 13 Tamu do`ivea ~esna starost. 12 4.12 greba i testot i te{tata. toj ja pogreba pokraj tatko si.606 TOVIT 12 Koga umre i Ana. Potoa Tovija so `ena si i so svoite deca otide vo Ekbatana kaj 13 svojot test Raguil.4 10. .13 14. taka {to pred smrtta se izraduva nad propasta na Ninevija. gi po6. pa go nasledi nivniot imot i imotot na svojot tatko Tovit.

2 Toj izgradi okolu Ekbatana yidovi 5 Tov 4. 12 Zatoa Navuhodonosor mnogu se razgnevi na site tie zemji i se zakolna vo svojot prestol i vo carstvoto deka }e . Knigata e napi{ana vo apokalipti~ki stil. Religijata e tolku nacionalna.36 Jona 1. Olofern.6 vo visina i petnaeset lakti vo {iro~i6 na. 11 No `itelite na site tie zemji ja prenebregnaa porakata na asirskiot car Navuhodonosor i ne dojdoa kaj nego za da vojuvaat za nego. od drugata strana na rekata Jordan pa s# do Erusalim. vo 2 ili po~etokot na 1 vek pr. koja se nao|a{e vo predelite na Ragav. 8 i me|u narodite na Karmil i Gilad.1 sto lakti. I knigata Judita. no so~uvana e samo vo gr~kiot prevod. sedumnaeset lakti 5.13 1 Mak 3. do onie vo Kilikija i Damask.3. Nastanot se slu~uva vo Ezdrelon. 4 a portata ja be{e napravil sedumdeset lakti visoka i ~etirieset lakti {iroka za da mo`e niz nea da izleze golema vojska so {iroki redovi pe{adija. {to vsu{nost se izedna~uva so samiot `ivot na narodot i domoqubieto. vo Gorna Galileja i vo {irokata ramnina Ezdrelon. pretstavuva olicetvorenie na neprijatelskata sila. vo Palestina.3. vojskovoda~ot na Navuhodonosor. 11 Car im isprati poraka na site `iteli vo 1 25. beden i osiroma{en kako i vdovicata Judita. do Vatana i Helus. za da mo`e polesno da ja istakne vistinskata smisla na knigata. za vreme na vladeeweto na Aleksandrovite naslednici. 10 do vlezot na Tanis i Memfis.JUDITA Voved Judita e eden od najdramati~nite bibliski opisi. izvorno e napi{ana na evrejski. Tigar i Hidaspis. Judita.2 ruva{e nad Midijcite vo Ekbatana. e simbol na judejskiot narod. Odbranata na tatkovinata istovremeno pretstavuva i odbrana na `ivotot i verata. 1.1 1 7 Navuhodonosor. zakonska i prakti~na. toj za niv be{e obi~en ~ovek. se sobraa mnogu narodi vo odbranata na Heleudovite sinovi. tie gi vratija negovite pratenici. do Tafnes i Ramzes i po celata Ge{emska zemja. koj caruva{e nad Asircite. za{to ne se pla{ea od nego.1 19. Se ~ini deka pisatelot namerno se oddale~il od sekoe istorisko i geografsko opi{uvawe. Knigata ja vozveli~uva judejskata religija i rodoqubie. 6 Kaj nego se sobraa site {to `iveeja vo planinskite mesta. koj. koi vo osnovata bea do {eeset lakti {iroki. do site `iteli na Egipet i s# do granicite na Etiopija. 9 do site koi `iveeja vo Samarija i vo nejzinite gradovi. blizu do Armagedon (sporedi Otkr.1 od delkani kamewa.16. site {to `iveeja pokraj bregovite na rekite Eufrat. Judejkata. vo golemiot grad 2 Ninevija. 12 Dan 2. 1 Mojs 3 Nad vratite izgradi kuli visoki 10.16).10 Navuhodonosor i Arfaksad Be{e dvanaesettata godina od caruvaweto na Navuhodonosor.2 Tov 1. kako i `itelite od ramninata Arioh carot na Elimejcite.27 veeja na morskiot breg.12 Levanon i Antiliban. 5 Vo toa vreme carot Navuhodonosor po~na vojna so carot Arfaksad vo golemata ramnina. Vo tie denovi Arfaksad caEzd 6. ne uka`uvaj}i im po~esti. carot na Asircite. 4 Car 24. na site onie {to `iveeja na zapad. do Kade{ i egipetskata reka. do site {to `i.11 Persija. ili aramejski jazik. doa|a vo sudir so svojot neprijatel. Hristos.22 14.

i mu re~e: 5 „Vaka govori velikiot car.18 1 Mojs 6. Tie }e mora da ti se predadat samite. vrhovniot zapovednik na site negovi vojski. na celata zemja. i ~uvaj gi za mene do denot na nivnoto kaznuvawe.608 JUDITA 14 im se odmazdi na site oblasti vo Kili1 Mak 1. 12 5 Mojs 32. 3 I tie re{ija da gi uni{tat site {to nema da se pokorat na zborovite od negovata usta.11 faksad. gi zazede negovite tvrdini. go povika kaj sebe Olofern. a rekata. Damask i Sirija. okolu sto i dvaeset iljadi pe{aci i mnogu kowi so dvanaeset iljadi kowanici.12 17 Sud 6.64 Vojnata protiv Arfaksad 13 11 5 Mojs 7. 18 mnogu hrana. 14 gi prezede negovite gradovi. dopre Mal 1. ubedlivi so svojata sila. zapovednici i na~alnici na asirskata vojska. Vojna protiv Zapadot Vo osumnaesettata godina. volovi i kozi . 20 A so nego pojdoa i mnogu sojuznici . 13 A ti nemoj da prekr{i{ niedna od zapovedite na svojot gospodar. 2 Toj gi povika site svoi pomo{nici i visokodostojnici. 7 Ez 38. kako {to mu zapoveda negoviot gospodar: sto i dvaeset iljadi lu|e i dvanaeset iljadi strelci kowanici. Tamu.15-16 kija. 3. 16 i gi naredi kako {to se redat vojnici koga odat vo borba.40 2. kowanici i odbrani pe{aci.11 8. i go uni{ti edna{ zasekoga{.N.” 14 Taka Olofern.9 38. kowicata i Mih 4. vo carskata palata na Navuhodonosor.za hrana na vojnicite. na dvaeset i vtoriot den od prviot mesec. im go otkri svojot taen plan i so svojata usta dade naredba za polno uni{tuvawe na onie pokraini. se zakolnuvam vo svojot `ivot i vo silata na svoeto carstvo. gi opusto{i ulicite na gradot i negovata ubavina ja napravi za podbiv. 9 }e gi progonam vo plenstvo na krajot od celata zemja. 4 Koga zavr{i sovetuvaweto. se razgovara{e za odmazda. Navuhodonosor. 2.mnogubrojni kako skakulci i kako pesok. 19 I pojde so seta vojska vo pohod. za{to tie ne se pokorija na zborovite od ustata moja. }e se preliva. asirskiot car.14 Ps 96.17 Vo sedumnaesettata godina toj sta5 na so svojata vojska protiv carot ArIs. toj i seta negova vojska.7 20 2. deka }e gi pogubi site `iteli vo zemjata Moav.s# do dvete moriwa. tuku napravi s# taka kako {to ti zapovedam.12 6 i trgni vo pohod protiv celata zemja na zapad. kako {to be{e rekol.5 s# do Ekbatana. kako prethodnica na carot Navuhodonosor za da go pokrie celoto lice na zemjata so koli.13 Zah 4.3-4 `iveat vo Egipet . mu ja ras4 Car 18.3 8 5 Mojs 28.40 Is 46. za{to so gnevot svoj }e gi napadnam.17 2 .11 13 Ezd 6. 15 prebroja odbrani ma`i za borba.19 prsna seta negova vojska. asirskiot car.16 Ez 5. gi povika kaj sebe site vojskovodci. po~ivaa i praznuvaa sto i dvaeset dena. 12 Ka`av i so svojata raka }e go napravam toa. cela Judeja i site koi Est 1. 17 Zede golem broj kamili. 15 Potoa go fati Arfaksad vo Ragavskite gori.5 7. prepolneta od mrtvite tela. magariwa i maski za prenos na nivnata oprema.14 site koli. so golemo mno`estvo vojnici na negovite sojuznici. neodlo`no taka napravi. go probode so kopje.28 19 2. 8 Dolovite i potocite }e se napolnat so nivnite raneti. 11 Okoto tvoe da ne trepne pred nepokornite: predaj gi na smrt i ograbuvaj ja seta zemja {to ti e predadena. site 16 `iteli na Amon. go pobedi vo borbata. gospodarot nad celata zemja: }e pojde{ i }e povede{ so sebe ma`i. a i golem broj ovci. 10 A ti pojdi i zazemi gi za mene site nivni zemji. 16 Potoa se vrati vo Ninevija so seta svoja vojska.12 18 1 Mak 3. celata nivna zemja }e ja pokrijam so nozete na moite vojnici i }e gi predadam na ograbuvawe. kako i mnogu zlato i srebro od carskata palata. taka {to ne mo`ea da gi prebrojat. 7 ]e im naredi{ da podgotvat zemja i voda. otkako izleze otkaj svojot gospodar. vtoriot ~ovek vedna{ po nego.

26 Gi zaobikoli site sinovi na Midijan.6 3 Car 1. 3 Ne mnogu odamna se bea vratile od ropstvo. koj tie denovi se nao|a{e vo Erusalim. koi `iveeja vo pustinata. Velmen i Erihon. 6 Toga{ otide toj vo primorskite mesta so svojata vojska. i gradovite na{i i nivnite `iteli se tvoi slugi: dojdi i postapi so niv kako {to ti e milo. mnogu se ispla{ija od nego i site `iteli na Azot i A{kelon. 8 toj im gi razurna site tvrdini i im gi ise~e nivnite sveti {umi. blizu do Dotaim. i sobraa `ito za hrana vo slu~aj na vojna. 23 pa gi sobori Fud i Lud i gi ograbi site sinovi na Rasis i na Ji{mael. {tom slu{naa za s# {to napravil so narodite Olofern.20 Sud 11. 2 mnogu se upla{ija od nego i treperea od strav za Erusalim i za hramot na svojot Gospod Bog.” 5 Dojdoa lu|e kaj Olofern i mu gi soop{tija tie poraki. - 4 3 . stadata na{i i dobitokot i site na{i `iveali{ta: slu`i se so niv kako {to saka{. gi pogubi site {to mu se protivstavuvaa. koi se nao|aa na niv.27 2 Mojs 15.23 Bunt vo Judeja Sinovite Izrailevi. 25 Otkako gi zazede site oblasti vo Kilikija. Zatoa mu ispratija glasnici so miroqubivi predlozi.3 21 Pojdoa od Ninevija i po tri dena pristignaa do ramninata Vektilet. {atorite im gi zapali i im gi razgraba stadata. `rtvenikot i domot na Gospod.14-22 2 Mak 13.34 1 Car 18.4 9 1. 5 gi zazedoa site vrvovi na visokite planini. 22 Ottamu. pa site narodi da mu slu`at samo na ediniot Navuhodonosor: site narodi i site plemiwa da mu se obra}aat kako na bog.pe{acite. pesni i svirki. 3 Na{ite ku}i. pravi so nas {to saka{. 27 potoa se spu{ti vo ramninata na Damask tokmu vo vreme na `etva. 7 A tie i celata nivna okolina go pre~ekaa so venci.36 3 1 Mak 12. 4 Eve. kowanicite i onie so kolite. postavi stra`a vo nivnite utvrdeni gradovi i odbra od niv silni ma`i kako pomo{na vojska. neodamna se be{e sobral celiot judejski narod i gi bea osvetile oskvernetite sadovi.3 Ez 38. bidej}i nivnite nivi samo {to bea o`neani.8 3. 10 toj postavi logor me|u Geva i Skitopolis i ostana tamu cel mesec za da ja snabdi svojata vojska so s# {to $ e potrebno. `itelite na Sur i Okina i site `iteli na Jamnija. vo Hova.11 14. 7 1 Mojs 31. Vetoron. otkako go premina Eufrat. koi velea: 2 „Eve. pa|ame ni~kum pred tebe. carot na Asircite.1 Lk 14. stadata i ovcite im gi zede. nie slugite na golemiot car Navuhodonosor. pomina niz Mesopotamija i gi razurna site utvrdeni gradovi po visinite pokraj potokot Avron. pa postavija logor blizu do gorata. site nivi so p~enica. a so ostricata na svojot me~ gi raspra site nivni mom~iwa.24 28 2 Mojs 15. site nivi im gi izgore. Kona. gi zagradija so yidovi naselbite. im napi{a na `itelite na Vetiluja i na Vetomestem. 24 Potoa. 9 [tom dojde kon Ezdrelon. kaj golemata Judejska klisura.7 11.609 JUDITA 21 Jona 3. 4 Zatoa ispratija glasnici vo podra~jeto na Samarija. blizu do Dotaim.5 8 Dan 6.40 23 Is 66. poliwata im gi opusto{i.8 Ezd 6.16 5 Mojs 2. 6 Toga{ prvosve{tenikot Joakim. na{ite mesta. koi se nao|aa nasproti Arabija. otide vo planinskite predeli. ju`no od zemjata Heleonska.36 2 Sol 2. 28 Strav i u`as gi opfati primorskite gradovi Tir i Sidon. Esora i dolinata Salim. i kako gi ograbil i urnal site nivni svetili{ta. za{to nemu mu be{e zapovedano da gi uni{ti site bo`estva na taa zemja.25 Ps 54. vrhovniot zapovednik na vojskata na Navuhodonosor. toj ja povede celata svoja vojska .32 4. koj se nao|a sprema Ezdrelon na prednata strana od ramninata. stigna do oblastite na Jafet na jug. s# do izlezot na morskiot breg.19 24 Dan 11. koi `iveeja vo Judeja. koja{to e na sever od Gorna Kilikija. gradovite im gi ograbi.

i tie otidoa vo Mesopotamija i dolgo `iveeja tamu.6 Neem 9. Sovetuvawe vo logorot na Olofern 9 12 Joil 2.17 13 2 Mojs 2.na uni{tuvawe. za{to siot narod poste{e mnogu denovi vo cela Judeja i vo Erusalim pred hramot na Gospod Sedr`itelot. i `enite nivni i decata. 8 11.10 4. koi bea vo Erusalim.19 Neem 9. Tie se naselija tamu i mnogu se zbogatija so zlato.610 JUDITA 7 da gi zazemat planinskite premini. i po~naa da Mu se poklonuvaat na nebesniot Bog. 6 Ovoj narod poteknuva od Haldejcite. Toga{ Haldejcite gi izgonija od pred liceto na svoite bogovi.2 26.8 2 Mak 1.44 Est 4. nema da izleze laga od ustata na tvojot sluga. padnaa ni~kum pred hramot. a svetili{tata nivni . 10 I tie. pa gi povika site moavski na~alnici. Mu prinesuvaa postojani `rtvi sepalenici .2 2 Mojs 1. bidej}i glad go pokri liceto na hananskata zemja. pa bidej}i ne sakaa da im slu`at na bogovite od svoite predci.5 5 Go izvestija Olofern. so milost da go poseti celiot dom Izrailev. toj upotrebi itrina protiv niv. 8 Sinovite Izrailevi napravija kako 2 Let 20. za{to preku niv vode{e patot vo Judeja i lesno im be{e da mu popre~at na neprijatelot.na oskvernuvawe i podbivawe.nivnite deca da ne gi predade na kole` i nivnite `eni vo ropstvo. 13 Bog go poslu{a nivniot glas i se smiluva na niv vo nivnata nevolja. 2-3 9 1 Mojs 12. deka gi zatvorile priodite vo gorskite predeli i deka gi ukrepile gorskite vrvovi so tvrdini i deka vo ramninite napravile prepreki. sekoj pridojden i naemnik i kupeniot za srebro si prepa{aa vre}a okolu krstot svoj.5-8 kim i stare{inite na siot narod izra11 ilski.3 Joil 2.25 14.17 15 Is. za{to klisurata be{e tes9 na duri i za dvajca. koj `ivee blizu do tebe vo onie planinski krai{ta.1 2 Mak 10.14 15.1 2 Let 20. na Onoj Bog. 7. jas }e ti ja ka`am vistinata za toj narod. pa im re~e: 3 „Ka`ete mi. voda~ot na site sinovi Amonovi. site ma`i na Izrail i gi ponizija svoite du{i pred Boga.38 4 Mojs 28.24-25 3. i nivnite deca i nivniot dobitok.3 10 {to im zapoveda prvosve{tenikot JoaJona 3.18 Molitva i pokajanie So golema usrdnost povikaa kon Boga. site amorejski voda~i i site upravnici na primorskite zemji.N. 9 No nivniot Bog im re~e da izlezat od taa zemja i da otidat vo zemjata hananska.7 Ps 101. prepa{ani so vre}i{te.1 13. gi 2 4 Car 24. 8 skr{naa od patot na svoite pradedovci. kakov e toj narod {to `ivee vo tie ridski krai{ta? Vo kakvi gradovi `iveat tie? Kolku e golema negovata vojska.31 Is. za radost na neznabo{cite. koi bea vo Haldejskata zemja. i nivnite `eni. i vo {to se sostoi nejzinata sila? Koj e nivniot car {to vladee nad niv i zapoveda so negovata vojska. srebro i mnogu dobitok. 12 So vre}i{te go obvija i `rtvenikot i usrdno povikaa kon Bogot na Izrail so eden glas . 15 nivnite kidari na glavite bea posipani so pepel i vikaa so visok glas kon Gospod. gradovite na nivnoto nasledstvo da ne gi predade na razurnuvawe i tatkovinata nivna . koi `iveeja vo Erusalim.13 10 1 Mojs 42.25 5. tamu ostanaa s# dodeka nao|aa prehrana i tolku se namno`ija {to nivniot narod ne mo`e{e da se prebroi.2 1 Mak 3. 11 Site Izrailci. 11 Protiv niv se krena egipetskiot car.veteni i dobrovolni darovi od narodot. 2 Toj se razgnevi mnogu. se posipaa so pepel i gi poslaa svoite vre}i{ta pred Gospod. 14 Prvosve{tenikot Joakim i sve{tenicite stoeja pred Gospod i site Negovi slu`iteli.27 7 1 Mojs 11.N. vrhovniot komandant na asirskata vojska deka sinovite Izrailevi se prigotvuvaat za vojna. Kogo Go bea poznale. mu odgovori i re~e: „Gospodare moj.7 . sinovi hananski. 7 Tie `iveeja najnapred vo Mesopotamija.3 14 2 Mojs 29.9 2 Let 20. poslu{aj gi zborovite od ustata na tvojot sluga. 4 za{to ovoj narod e edinstveniot {to `ivee na zapad i koj so gnev odbi da izleze i da n# pre~eka?” 5 Ahior. 24. 10 Ottamu otidoa vo Egipet.1 4.

tie gi odbija site napadi od `itelite na pustinata. koi bea zapusteni. tie ne }e mo`at da ja izdr`at silata na na{ata kowica. hramot na nivniot Bog be{e razurnat do temeli. 7 Moite robovi }e te odvedat vo gorskite predeli i }e te ostavat vo eden od gradovite na tie viso~ini. ako toj narod e vo zabluda i ako gre{i pred svojot Bog.” 22 Koga Ahior prestana da govori.35 protiv niv. vo koj se nao|a nivnoto svetili{te. gorite nivni }e gi napoime so nivnata krv. nema da go gleda{ moeto lice od dene{niov den s# dodeka ne mu se odmazdam na toj narod . da ne vojuvam protiv narodot izrailski. otkako gi isteraa Hanancite. 4 ]e gi izgazime.1 17 2 Mojs 23.3-12 5 Mojs 28. sre}ata be{e so niv.21-22 19. Jevusejcite.9 2 Mak 3. i site `iteli od primorskite krai{ta i od Moav .N. 6 A koga }e se vratam.11 vedna{ da bide ubien. tie }e stanat plen na tvoja. vrhovniot zapovednik na asirskata vojska. so svojata sila gi uni{tija site `iteli na He{bon. ti i platenicite Efremovi. i ti }e padne{ me|u ranetite Izrailci.`iveeja vo nea dolgo vreme. kade {to bea rasprsnati. 19 A sega. 24 Oloferne gospodare.na tie begalci od Egipet.46 15 Is. site }e zaginat. Taka govori carot Navuhodonosor.611 JUDITA 12 pretovaruva{e so te{ka rabota. ti {to gi izre~e ovie zborovi vo denot na tvojata nepravda. za{to Bog be{e so niv.20-33 3 Mojs 26. a tie se naselija vo ridskite predeli.po~naa da negoduvaat i baraa 23 Ez 38. velikodostojnicite na Olofern. 3 Nie. vo mnogu vojni pretrpea stra{ni porazi.21 ta vojska. Zatoa Egip}anite gi izgonija od svojata zemja. velej}i: 23 „Ne se pla{ime od sinovite Izrailevi: toa e narod {to nema ni vojska 6. 13 Bog go isu{i pred niv Crvenoto More.12 19 Ez 38. pak.20 Is. gi te2 Mojs 3. Taka govori toj. odnovo go zazedoa Erusalim. 17 I s# dodeka ne zgre{ija pred svojot Bog. da pojdeme 4 Car 18. pa ako utvrdime deka kaj niv ima soblaznuvawe.10 13 2 Mojs 14. site onie {to stoeja okolu {atorot.1 4 Mojs 13. 21 Ako. Olofern.5 Neem 9.” 4 Ahior predaden na Judejcite Koga stivna vrevata od ma`ite {to bea sobrani na dogovor. zatoa {to nivniot Bog gi za{tituva? A koj e bog osven Navuhodonosor? Toj }e ja isprati svojata sila i }e gi izbri{e od liceto na zemjata. tie se negova zapoved.1-14 Is 61. 6-7 24-25 Er 52 Ezd 5. 3 16 5 Mojs 7. toj narod ne e vinoven za nikakvo bezzakonie. Perizijcite. 16 I. toga{ mojot gospodar neka se oddale~i. Bog Koj ja mrazi nepravdata. slugite na na{iot car.36 22 Er 26. a nivnite neprijateli im gi prezedoa gradovite. Sihemcite i site Gergesijci . 20 Zatoa. {to vaka denes prorokuva{ i {to mi sovetuva{ da otstapam. 8 i nema da umre{ s# dodeka ne bide{ zaedno so niv uni{ten.8 18 4 Car 17. 6 Is 34. se vratija od raznite krai{ta.5 6. za{to nivniot Bog }e gi za{titi i }e staneme za podbiv vo celiot svet. 15 se naselija vo zemjata na Amorejcite. toga{ mo`eme da pojdeme protiv niv i }e gi pobedime. a zborovite negovi ne se popusto re~eni. gospodare. Nema da se dodr`at pred na{eto lice.27 5 Mojs 1.7 Er 24. Ahiore. a nivniot Bog nema da gi spasi.7 Ez 32.2 3. otkako se obratija kon svojot Bog.8-9 ra{e da pravat tuli i gi napravi robovi.5-6 .Dan 3. 5 A ti. gospodarot na celata zemja. 18 No {tom se oddale~ija od patot {to im go opredeli nivniot Bog. }e gi pobedime kako eden ~ovek. Potoa go preminaa Jordan i ja naselija celata planinska zemja.8 21 3 Car 9.39 8. koj si ti. me~ot na mojata vojska i narodot {to mi slu`i }e pominat preku tvoite rebra. pred site lu|e sobrani od razni plemiwa mu re~e na Ahior: 2 „Ahiore. 14 i gi prevede po patot za Sinaj i za Kade{-Barnea. amonski naemniku. ramninite }e gi napolnime so nivnite trupovi. bea odvedeni vo ropstvo vo tu|a zemja. 24.N. 12 Toga{ tie izvikaa kon svojot Bog i Toj ja pogodi zemjata na Egip}anite so neizle~ivi rani.8 nitu sila za `estoko vojuvawe.

kade {to `ivee.1 dat vo Vetiluja. lu|eto od gradot na vrvot od planinata. znaj deka 16 }e se posrami{.5 2 Car 14. 11 Robovite go fatija i go izvedoa nadvor od logorot vo poleto. pokraj izvorot. i Harmi. 40-41 9. koi go ~ekaa vo negoviot 19.od Vetiluja do Kijamon. 13 A tie. koj e sproti Ezdrelon. 17 Ahior gi izvesti za s# {to se slu~i na Olofernovoto sobranie. pogledni ja nivnata gordelivost i poka`i milost kon poniznosta na Tvojot narod i pogledni gi milozlivo denes licata na onie {to Ti se posveteni . nitu bregovite nema da ja izdr`at nivnata sila.29 te na sinovite Izrailevi. 4 Koga sinovite Izrailevi ja vidoa nivnata brojnost. sinot na Gotoniil. se dobli`ija do nego. go ostavija vo padinite na gorata i se vratija kaj svojot gospodar. sinot na Miha . koi bea izlegle nadvor od gradot. poslu{aj go na{iot zbor. 7. 15 koi vo toa vreme bea Ozija. Mu se pokloni na Boga i izvika: 19 „Gospodi. Havrij.7 2 2. sinot na Melhiil. no na sobranieto dojdoa i site `eni i mom~iwa.1 4.16 zborovi }e se ispolnat.16 {ator.” 20 Potoa go ohrabrija Ahior i mnogu go pofalija. i sekoj ma` so pra}ka vo raka.1 . i tvojata vojska nema da ima zaguba: 10 Toj narod na sinovite Izrailevi ne se nadeva vo svoite kopja.20 4 1 Mak 6. za{to ne e lesno iska~uvaweto na nivniot vrv. 18 Toga{ narodot padna ni~kum. Bo`e nebesen. 12 Koga gi zabele`aa. da go fatat Ahior i da go odvePs 83. a vo dol`ina . Utredenta Olofern $ zapoveda na seta svoja vojska i na site sojuznici od drugite narodi.7 5. pokraj opremata i golemiot broj lu|e {to odea me|u niv pe{ki. gi zaobikoli i gi zazede site vodni izvori.6 7 9 5.13 9 21 Ozija go odvede Ahior od sobranieto i go dovede vo svojot dom i napravi gozba za stare{inite.12 10 4.od rodot na Simeon.15.Tebe. za s# {to toj ka`al pred asirskite voda~i i za s# so {to se falel Olofern deka }e napravi protiv domot na Izrail. Nivnata vojska se sostoe{e od sto i sedumdeset iljadi ma`i . tie go grabnaa svoeto oru`je.” 5 Sekoj go zgrap~i svoeto oru`je. ni dolinite. 7 gi razgleda site priodi kon gradot. kako i na~alnicite na primorskite zemji i rekoa: 9 „Gospodare. 6 Utredenta Olofern ja izvede seta svoja kowica pred o~ite na sinovite Izrailevi {to se nao|aa vo Vetiluja. go vrzaa Ahior. Ti rekov . 3 Napravija logor vo dolinata blizu do Vetiluja. 8 Kaj nego dojdoa site na~alnici na Isavovite sinovi i site voda~i na moavskiot narod. izlegoa od gradot koj be{e na vrvot planinski. postavi stra`i od vojnicite i se vrati kaj svojata vojska. Go stavija Ahior srede siot narod. 16 Tie gi svikaa site gradski stare{ini. da gi zazemat pati{tata {to vodat kon planinskite predeli i da po~nat da vojuvaat protiv sinovite Izrailevi. koi mu pomagaa da se pribli`at do Vetiluja.pe{aci i dvanaeset iljadi kowanici.go pazea preminot i frlaa na niv kamewa. se upla{ija i po~naa da govorat eden na drug: „Tie }e ja opusto{at celata na{a zemja. go odvrzaa i go odvedoa vo gradot Vetiluja i go izvedoa pred gradskite na~alnici. . 2 Istiot toj den pojdoa site nivni borci.612 JUDITA 9 A ako vo tvoeto srce se nadeva{ deka nema da bidat porazeni. 14 A sinovite Izrailevi.5.9 134. Ni visokite planini. da go predadat vo raceDela 4.site moi Joil 2. Celata taa no} Go povikuvaa na pomo{ Boga na Izrailcite. a od poleto se iska~ija vo planinskite predeli i dojdoa pod izvorite {to bea pod Vetiluja. a Ozija go pra{a {to se slu~ilo so nego. 7.” 10 Toga{ Olofern im zapoveda na 19 4 Car svoite slugi. otkako se pribli`ija do gorata. i go zazedoa prostranstvoto od Dotaim do Velvem. tuku vo viso~inata od svoite gori. zapalija ognovi vo svoite kuli i cela no} ostanaa na stra`a.

Drugiot del na asirskata vojska se zadr`a vo ramninata i go pokri liceto na celata zemja. se sobraa kaj Ozija i gradskite na~alnici. 30 Ozija progovori i re~e: „Bra}a.3 6. a del od svoite sili ispratija na jug i na istok kon Egrebel. mladincite.7 28 5 Mojs 4. nema da gledame kako `enite i decata na{i ja ispu{taat svojata du{a.po nivnite domovi.16 Amos 8. }e padnat po ulicite na svojot grad. 22 Iznemognaa nivnite deca. ne pa|ajte so duhot! Da istrpime u{te pet dena . ne vojuvaj so niv kako {to vojuva{ vo otvoreni borbi. za{to vo niv ve}e ne ostana sila. `enite i decata. Bog na na{ite tatkovci. vie ni napravivte golema nepravda {to ne im predlo`ivte na asirskite sinovi mirni pregovori.10 Sud 3. nivniot duh be{e obeshrabren zatoa {to bea opkoleni od svoite neprijateli od site strani i ne mo`ea da izbegaat od niv.Gospod }e ja izlie vrz nas Svojata milost.” 16 Ovie zborovi im se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi. 21 a i rezervoarite im bea prazni. Gradot zapadna vo dlabok o~aj. 13 Od nego polnat voda site `iteli na Vetiluja. Koj n# kaznuva za na{ite grevovi i za grevovite na na{ite tatkovci.4-9 22 Er 14.26 30.11 15 5. 31 Ako izminat ovie pet dena.11 11 Zatoa.14 19 4. 25 Nie sega pomo{nik nemame. pa odlu~ija da se postapi taka kako {to mu rekoa. a toj e kaj potokot Mohmur. gi zazedoa vodite i vodnite izvori na sinovite Izrailevi.9.9.” 32 I go otpu{ti narodot da se razotide: ma`ite otidoa po yidinite i kulite na svojot grad. svojot Bog. pa }e go predadat gradot. nema so svoite o~i da ja gledame smrtta na na{ite deca. no `ivotite na{i }e gi zapazime.15 6. pred da dopre do niv na{iot me~. 18 Sinovite na Isav i Amon se iska~ija i ja zazedoa planinskata oblast sprema Dotaim. a so niv i pet iljadi Asirci. 23 Toga{ siot narod. gospodare. ta nieden ~ovek nema da izleze od gradot.12 20.6-7 10. Navistina.3 Pla~ 4. Nie }e se iska~ime so na{ite ~eti na gornite vrvovi i tamu }e postavime stra`a.29 2 Mojs 14. 15 Toga{ ti }e im se odmazdi{ so zlo zatoa {to vostanaa i ne te pre~ekaa so mir. nivnite `eni i nivnite mladinci od `ed pa|aa vo nesvest: le`ea po gradskite ulici i po ku}ite. otkako se ulogorija vo dolinata. pa nema da zagine nieden ma` od tvojot narod. i `enite i decata: i.16-17 14 4 Car 6.613 JUDITA 12 6.4 24 Sud 11. 14 Taka }e bidat izma~eni od glad i tie.12 25 Sud 2. Site `iteli na Vetiluja gi ispraznija svoite sadovi.10 27 2 Mojs 14. nieden den nemaa dovolno voda za piewe: vodata za piewe im ja davaa po merka. 12 Ti ostani vo logorot i vodi gri`a za sekoj svoj vojnik.15 4. bojnite koli i kowicata.25 25.13 Pla~ 2. a `enite i decata . `edta }e gi premali.27 18 6. Bog n# predade vo nivnite race za da zagineme od `ed i golema maka. 20 Trieset i ~etiri dena se nao|aa zaobikoleni od asirskata voena sila: pe{acite. a pomo{ nikakva ne ni dojde.19 . 26 Povikajte gi sega i predajte im go na{iot grad na Olofern i na seta vojska negova: neka go razgrabat celiot grad. 27 za{to e podobro da staneme niven plen. nivnite {atori i opremata zafatija golem prostor. a tvoite lu|e neka otidat do izvorot {to izvira na padinite od planinata. 21 Ez 4. }e napravime kako {to velite.21 7. koj se nao|a blizu do Hus. i pla~ej}i na visok glas im rekoa na svoite stare{ini: 24 „Bog neka sudi me|u nas i vas. }e bideme nivni robovi.5 7. 17 Toga{ pojde taborot na Amonovite sinovi. 28 Pred vas za svedoci gi povikuvame neboto i zemjata. nema da n# ostavi zasekoga{. 19 Sinovite Izrailevi go podignaa svojot glas kon Gospod.5 Pla~ 5. ve zakolnuvame u{te denes da postapite kako {to vi rekovme.” 29 Srede sobranieto nastana seop{t pla~: silno izvikuvaa kon Gospod Bog. i Gospod.

13 2 Mojs 17. 20 No nie ne znaeme drug Bog osven Nego. pa legna na postela i umre vo gradot svoj Vetiluja.3-6 22 3 Car 9. kako {to bilo nekoga{. ne prognevuvajte Go Gospoda. sin na Elijav. 33-34 1 Kor 2.1 4 Mojs 1. sin na Sarasadaj. So seto toa taa upravuva{e. zatoa se nadevame deka nema da n# prezre ni nas nitu nekogo od na{iot narod. si zapa{a vre}i{te okolu polovinata i nose{e vdovi~ka obleka. koi im se poklonuvaat na rakotvoreni bogovi. sin na Helkija. osven vo denovite sproti sabota i vo sabotite. pred o~ite na na{ite neprijateli.25 1 Mak 3. koj o~ajuva{e poradi nedostigot na voda.30 7 Est 2. 21 Za{to. umre koga se `nee{e ja~menot. 22 I ubivaweto na na{ite bra}a. 17 Zatoa. vo denovite pred novomese~ijata i vo praznicite i proslavite na Izraileviot dom. sin na Ananija.2 Ps 94. na nivata {to se nao|a na polovina pat me|u Dotaim i Valamon. ako ne saka da ni pomogne vo tie pet dena. ni pleme. sin na Gideon. Toj ima vlast i sila da n# za{titi ili uni{ti. sinot na Oks. go pogrebaa kaj negovite predci.18 17 2 Car 15. da gi povika Ozija. sin na Salamiil. Havrij i Harmi. slugi i sluginki. dobitok i nivi. na{iot Bog. Judita i stare{inite Taa slu{na za lo{ite zborovi na narodot protiv voda~ot na narodot. 7 Be{e li~na i privle~na. ni grad. Vo govorot va{ se zakolnavte pred Boga deka }e im go predadete gradot na na9 8 {ite neprijateli. koi }e vladeat nad nas i }e bideme soblaznuvawe i sram pred onie {to }e n# pobedat. taa im re~e: „Poslu{ajte me. ako vo spomnatite denovi Gospod ne ni pomogne. nitu e sin ~ove~ki za da mo`ete da Mu zapovedate. i porobuvaweto na zemjata i opusto{uvaweto na na{eto nasledstvo }e go svrti vrz na{ata glava me|u narodite. ni narod.2-3 Rim 11. ma`ot $ be{e ostavil zlato i srebro. sin na Natanail. 14 Ako ne mo`ete da ja doznaete dlabo~inata na ~ove~koto srce. bile ograbuvani i do`iveale golemi porazi od svoite neprijateli.9 14 Is 40. ako bideme pobedeni.17 Jov 42. so toa }e padne i cela Judeja. 4 Ottoga{ Judita `ivee{e kako vdovica tri godini i ~etiri meseci.12 Ps 138.28-31 Vo tie denovi seto toa go slu{na Judita. a i vo dene{no vreme nema kaj nas ni koleno. sin na Elkija. 18 Za{to vo na{ite rodovi nemalo. vo denovite koga Toj }e posaka. za{to Bog ne e ~ovek za da mo`e da Mu se zakanuvate. 16 Zatoa ne barajte odluki od Gospod na{iot Bog. 19 Zatoa na{ite tatkovci bile predavani na me~. Toj }e go ~ue i }e go poslu{a na{iot glas. Koj sozdal s#.17-20 19 Ps 77. bra}a.7 11 7. 6 Kako vdovica poste{e vo site denovi.12 3 4 Car 4. Toj }e pobara smetka od nas za oskvernuvawata od na{ite usti.16 15 Dan 3. ~ekaj}i od Nego spasenie da Go povikame na pomo{.58-62 20 2 Mojs 20. ako toa {to go barame Mu bide milo Nemu. vie Go ispra{uvate Gospod Sedr`itelot. sin na Josif. koga se zakolnal deka po pet dena }e im go predade gradot na Asircite.17-18 16 5 Mojs 23. sin na Ahitov. sin na Ilija.13 Mih 4. }erkata na Merarij. 8 Nikoj ne ja prekori za nikakvo lo{o delo. koja rakovode{e so celiot nejzin imot. no nikoga{ ni{to nema da razberete. ako ne mo`ete da ja sfatite ~ove~kata misla. stare{ini na `itelite na Vetiluja! Ne vi se dobri zborovite {to denes mu gi ka`avte na narodot. kako }e Go razberete Boga. 15 Za{to.11. poradi {to go udri son~anica. 10 Taa ja isprati sluginkata. kako }e gi sfatite Negoviot um i Negovite misli? Ne. sin na Izrail. za{to ima{e golema strahopo~it kon Boga.7 .6 2. sin na Oziil. 5 Taa si napravi {ator na pokrivot od ku}ata.27 4 Car 6. gi slu{na i zborovite {to gi ka`a Ozija. 2 Nejziniot ma` Manasija. 18-20 5 3 Car 21. od istoto pleme i od istiot rod. 3 Toj be{e na nivata zaedno so onie {to vrzuvaa snopovi.614 JUDITA 8. 11 Koga dojdoa kaj nea. sin na Rafain. 12 Koi ste vie {to denes Go proveruvate Boga i se postavuvate mesto Boga me|u sinovite ~ove~ki? 13 Ete.60 18 Ps 43. svetostite na{i }e bidat razgrabani.

20 so tebe za da mo`e{ da im se odmazdi{ 9.35 31 1 Car 12. $ gi razgolija bedrata i ja oskvernija utrobata nejzina za sram. Ti udri po robovite i gospodarite.2 Mudr 18.2 Izreki 3. se odvratija od ne~istotijata na nivnata krv i na pomo{ Tebe Te povikaa.12 Ps 78.23-24 Ps 19. Gospod }e go spasi Izrail preku mojata raka. kako go proveruva{e Isak. koi revnuvaa so Tvojata revnost.7 2 Mak 8. 3 Zatoa gi predade nivnite knezovi da bidat zaklani. na{iot Bog. toa i se javuva. 8 Imeto Tvoe e Gospod. vdovicata! 5 Ti si go napravil i ona {to be{e pred toa. {to si namislil . Koj gi uni{tuva vojnite. taa.11 6 Varuh 3.1 2 Mojs 30.11-12 Otkr 3.” 28 Ozija $ odgovori i re~e: „S# {to re~e. za koe }e se govori od pokolenie vo pokolenie me|u na{iot narod. za{to naumija da go oskvernat Tvoeto svetili{1 Mojs 34. kadea so ve~eren temjan.toa i stanuva.615 JUDITA 25 5 Mojs 8.18 32 5 Mojs 4. ~ija raka Ti ja vooru`i so me~ da im se odmazdi na tu|incite.10 48.22 5 Is 46. Molitvata na Judita Toga{ Judita padna ni~kum. 26 Spomnete si {to prave{e Bog so Avraam. koi zaradi sram bea soblekle edna devojka. nikoj nema da im se protivstavi na tvoite zborovi. a na um go ima{ i sega{noto i idnoto. 31 Ti si pobo`na `ena.11 29 Izreki 20. izvika so visok glas kon Gospod i re~e: 2 „Gospodi. 7 Eve.17 Mk 5. Postelata nivna {to ja vide izmamata nivna . }e gi napolni na{ite rezervoari za da ne izgineme od `ed. za{to Bog gi proveruva onie {to Mu se bliski. O. a u{te od po~etokot na tvoite denovi na{iot narod ja znae tvojata umnost i blagorodstvoto na tvoeto srce! 30 No narodot se izma~uva od `ed i toa n# prinudi. 33 Zastanete ovaa no} pred gradskata porta. a ne za da ni se odmazdi. s# dodeka ne go napravam. udri po vladetelite na nivnite prestoli. {to mu se slu~i na Jakov vo Mesopotamija Siriska koga gi pase{e ovcite na svojot vujko Lavan. uni{ti ja nivnata sila so gnevot Tvoj. kopjeto. Bo`e moj.9 Sud 4. 27 kako {to gi isku{uva{e ne za da gi ma~i nivnite srca.19 9 3 2 Mojs 12. taka da postapime: da se zakolneme deka }e napravime kako {to rekovme. a siot grabe` im go dade na sinovite vozqubeni od Tebe.4 Mt 26. pak. 6 Toa {to si go namislil.ja oblea so krv. tuku Gospod. lakot i pra}ata.33 35 5 Mojs 32. vo domot na Gospod. a Tvoite odluki se predvideni od Tebe. da im poka`eme na na{ite bra}a deka od nas zavisi nivniot `ivot i deka vrz nas se krepat svetili{teto i domot na Gospod. se gordeat so silnite race na pe{acite.” 32 Judita odgovori i re~e: „Slu{ajte me. se nadevaat na {titot. a ne znaat deka Ti si Gospod. 24 I taka.2 23 za{to ropstvoto na{e ne }e ni poslu`i za ~est.3 Avak 3. koga vo Erusalim. Bo`e na mojot tatko Simeon. Jas }e izlezam so mojata sluginka i vo denovite. velej}i: ‚Eve.3 26.” 35 A Ozija i narodnite stare{ini $ rekoa: „Odi so mir i Gospod neka bide 26 1 Mojs 22 25.13 8 2 Mojs 15.50 . 29 tvojata mudrost ne e poznata samo od denes. kako {to gi proveruval na{ite tatkovci.7 2 Mojs 15. Ti re~e deka toa ne smeat da go napravat.19 4 Car 19.34 Lk 7. }e go pretvori vo bes~estie. pomoli Mu se sega na Gospod za nas: i Toj }e isprati do`d. bra}a. si ja posipa glavata so pepel i go frli vre}i{teto od sebesi {to go nose{e. 25 Za seto ova da Mu blagodarime na Gospod.3 36 Izlegoa od nejziniot {ator i se 2 vratija na svoite mesta. poslu{aj me mene.9 Ps 77. se gordeat so svoite kowi i so kowanicite. }e napravam ne{to.4 7 1 Car 17. po koi re{ivte da im go predadete gradot na na{ite neprijateli. taka postapuva i so nas: za da se popravime. Asircite se namno`ija vo svojata sila.11 28 Jov 29.29 Is 24. na{iot Bog {to n# proveruva. me!' Site Tvoi pati{ta se podgotveni. Skr{i im ja nivnata sila so Tvojata mo}.8 na na{ite neprijateli!” Dan 9.1 2 Mak 14.2 27 Ps 16. Bo`e.43 1 Car 1.3 Ps 32. go re~e so blagorodno srce.45 4 Car 19. I tokmu toga{. 34 No ne pra{uvajte me {to sum naumila da pravam. no sepak tie go napravija. 4 Nivnite `eni na grabe` gi predade i }erkite vo ropstvo.

su{eno ovo{je i ~isti lebovi i site tie raboti gi stavi vrz nea. a voda~ot zaedno so negoviot sluga. nitu vo mo}nite e Tvojata mo}. a gnevot Tvoj prati go vrz nivnite glavi. Bog na sekakva sila i krepost i deka Izrail nema drug za{titnik osven Tebe.1 3 Car 8.9.7 Is 10. 10 Koga $ ja otvorija vratata.11 10. ja is~e{la svojata kosa i stavi prevez na glavata svoja.616 JUDITA 9 te. pokrovitel . a lu|eto od gradot gledaa po nea dodeka se spu{ta{e po strmninata i potoa koga ode{e po dolinata s# dodeka ne im se skri pred o~ite. protiv Tvojot svet dom.na napu{tenite i spasitel na beznade`nite. da se podbijat so mirnoto `ivea2 Mojs 15.15 14. Sozdatele na vodite. zastapnik na nemo}nite. 13 Odam kaj Olofern. taa izleze zaedno so svojata sluginka.14 Is 4.3 Est 2.12 10 13. 3 Tamu go simna vre}i{teto od sebesi. da ne zagine niedna ~ove~ka du{a.19 Neem 9.54 3 Ruta 3. 12 Tie ja zadr`aa i ja zapra{aa: „^ija si? od kade doa|a{ i kade odi{?” . 7 Koga ja vidoa Judita taka promeneta i ukrasena.” Judita se pokloni pred Boga. se iskapi. 14 Vrazumi go siot Tvoj narod i sekoe pleme za da vidat deka Ti si Bog. prstewa. po koj treba da pojde za da gi zavladee site planinski predeli za da ne zagubi nieden od svoite lu|e. kade `ivee Tvoeto preslavno ime: so `elezo da go skr{at rogot na Tvojot `rtvenik.19 1 Mak 4.” 14 koga tie lu|e gi slu{naa nejzinite zborovi i koga se zagledaa vo nejzinoto lice. 4 Na nozete svoi obu sandali. }e izlezam za da napravam ona za {to govorevme. napravi gi rana za onie {to namislile stravotii protiv Tvojot zavet.18-23 li{te. a na mojata vdovi~ka raka daj $ sila da go napravam ona {to sum go namislila. Care na sekoe Tvoe sozdanie! Poslu{aj ja molitvata moja! 13 Zborot moj. 12 Bo`e na mojot tatko.17 .” Judita vo neprijatelskiot logor Koga prestana da izvikuva kon Izraileviot Bog i ja zavr{i svojata molitva. si stavi |erdani. 9 Vidi ja nivnata naduenost.18 1 Let 29. mnogu se voshitija od nejzinata ubavina i rekoa: 8 „Bog. voda~ot na va{ata vojska za da razgovaram so nego iskreno i da mu go poka`am patot. vleze vo sobata. protiv Sion i protiv domot na Tvoite sinovi.5 Sud 4. 11 Koga odea po dolinata. 5 Na sluginkata $ dade mev so vino i vr~va so maslo. se oble~e vo oblekata na svoite radosni denovi. za{to tie nabrgu }e bidat predadeni za da bidat pogubeni. i itrinata moja. grivni.” Tie naredija da $ ja otvorat vratata kako {to pobara. napolni torba so bra{no. kade gi pominuva{e sabotite i prazni~nite denovi. Bog na na{ite tatkovci neka ti podari blagodat i neka gi ispolni tvoite nameri za radost na sinovite Izrailevi i za izdignuvawe na Erusalim.18 16.37 4 Car 19.19-20 8 1 Car 1.6 14 3 Car 18. odi pravo vo {atorot. Gospodare na neboto i na zemjata. 17-22 9. se pomaza so mast mirizliva. vo koi se oblekuva{e dodeka be{e `iv nejziniot ma` Manasija. a na{ite lu- 5 1 Car 25. 2 Judita stana na noze i ja povika svojata sluginka. 9 a nim im re~e: „Zapovedajte da mi ja otvorat gradskata porta. 6 koga dojdoa kaj gradskata porta na Vetiluja. 10 So ustata na mojata itrina porazi go slugata zaedno so voda~ot. Bo`e na nasledstvoto Izrailevo.25 15 Sud 1.2.Taa im odgovori: „Jas sum im }erka na Evreite i begam od niv.18 7 10.18 12 Ps 102. 11 Za{to Tvojata sila ne e vo mno`estvoto. tamu go najdoa Ozija i drugite dvajca gradski stare{ini . Skr{i ja nivnata gordost so rakata na edna `ena.53-54 11 1 Car 14. Ti si pomo{nik na bezna~ajnite.9 38.Havrij i Harmi. ja soble~e oblekata na vdovi{tvoto. obetki i site drugi nakiti. Ti si Bog na poniznite. Se ukrasi {to mo`e{e 10 poubavo za da gi zanese ma{kite o~i {to }e ja pogledaat.18 13 Sud 1. . gi sretna asirskata pretstra`a. ostanaa voshiteni od nejzinata ubavina.6 1 Mak 3. pa $ rekoa: 15 „Ti si ja spasi du{ata {to pobrza i {to navreme dojde kaj na{iot gospodar.12 4 1 Mojs 38.24 Er 21.

12 I. celata zemja znae deka samo ti si dobar vo celoto carstvo. jas ne sum mu napravil lo{o na nikogo. za{to tie {to }e ostanat.15 predadat vo negovite race.16 10 3 Mojs 26. so koj Go razgnevija svojot Bog. no tie samite se vinovni za toa. 23 Koga Judita se najde pred nego i pred negovite slugi.617 JUDITA 23 |e }e te pridru`uvaat s# dodeka ne te 10. pa si velea eden na drug: „Koj mo`e da go prezre narodot {to ima vakvi `eni! Navistina. jas nema{e da go krenam moeto kopje protiv nego.6-8 2 Mak 8. `ivotot }e ti bide po{teden i sega i potoa. dodeka da go izvestat za nea. tuku neka ostanat vo tvoeto srce.” 5 Judita mu re~e: „Poslu{aj gi zborovite na tvojata robinka. Bog }e ti pomogne uspe{no da ja zavr{i{ tvojata rabota. bidej}i nivnata hrana se svr{i. zlato. koj `ivee vo planinskite krai{ta.13 10.preku tvojata sila }e `iveat pod vlasta na Navuhodonosor i na celiot negov dom. 9 A doznavme i za toa {to ti rekol Ahior na tvoeto sobranie. re{ija da se nafrlat na dobitokot i da go jadat 3 10. koj dobrovolno se re{il da mu slu`i na Navuhodonosor. mo}en gospodare. carot na celata zemja. za{to gi nadvladea grevot.1 tebe. ne be{e me prezrel. Na robinkata tvoja neka $ bide dozvoleno da govori so tebe: no}va nema da mu govoram laga na svojot gospodar. ne ostavaj gi bez vnimanie negovite zborovi. 22 Koga go izvestija za nea. ete. ne treba da ostavime `iv nieden ~ovek od toj narod. zatoa {to go napravija ona {to ne e dobro. a taa stoe{e pred {atorot na Olofern. }e mo`at da ja nadmudrat celata zemja.7 1 Car 25.36 11 Ps 77.38 Varuh 3. 4 Nikoj nema da te navreduva. smaragd i skapoceni kamewa.4 3 A sega ka`i mi: zo{to izbega od niv i dojde kaj mene? Ovde }e najde{ spas za sebesi. 6 Ako gi poslu{a{ zborovite na tvojata robinka. Taa se pokloni i ni~kum padna pred nego. a nemaat ve}e ni voda. Prvata sredba so Olofern Olofern $ re~e na Judita: „@eno.24 2 Car 14. nemaj strav vo tvoeto srce. Mnogumina dojdoa i ja zaobikolija. 18 Vo logorot site se voznemirija. Naprotiv. bidi hrabra. 5 9.12 7 Er 27. 10 A sega.23 2 Car 14. a poradi nea.13 1 Car 25. ne pla{i se.” 20 Stra`ata na Olofern i onie {to mu slu`ea izlegoa da ja vovedat Judita vo {atorot. no Olofernovite slugi ja podignaa. a i me~ot nema sila nad nego. 7 Da `ivee Navuhodonosor. a niv da gi stigne smrtta. za{to tie se vistinski: na{iot narod ne mo`e da bide kaznet. 2 Pa i sega.” 4 Car 17 Toga{ odbraa pome|u sebe stotina 18. site se voshitija od ubavinata na nejzinoto lice. 8 Nie ~uvme za tvojata mudrost i za bistrinata na tvojot um. za{to preku tebe nemu }e mu slu`at ne samo lu|eto. silen vo znaewe i opiten vo voenite raboti i podvizi. 21 Olofern po~iva{e na svojata postela. tuku ka`i mu gi tvoite zborovi. tuku i polskite yverovi i dobitokot i pticite nebeski . toj }e postapi dobro so 11. carot na celata zemja! Da `ivee silata na onoj {to te isprati da upravuva{ so sekoe `ivo su{testvo. Bidej}i `itelite na Vetiluja go ostavija `iv i toj im raska`a s# {to ti govorel. a pred nego nosea srebreni sve}nici. i na sinovite Izrailevi. 11 No mojot gospodar neka ne bide odbien i neka ne ostane bez uspeh. ako tvojot narod. 16 Koga }e se najde{ pred nego. so tebe site }e se odnesuvaat kako treba da se odnesuvame so slugite na mojot gospodar carot Navuhodonosor.10.6 28. 19 Se voshituvaa na nejzinata ubavina. nemaj strav vo tvoeto srce.14 Dan 2. toj izleze vo predniot del od {atorot.11 du{i i gi dadoa na nea i na sluginkata za da gi pridru`uvaat do {atorot na Olofern. osven koga gre{at pred svojot Bog. a gospodarot moj nema da se razo~ara vo ona {to }e go prezeme. zad edna zavesa od purpur. sekoj }e ti pravi dobro.59-62 11 .31 Ruta 3. za{to vesta za nejzinoto doa|awe brzo se raznese po site {atori.

koj rakovode{e so seto bogatstvo: „Pojdi i nagovori ja Evrejkata {to e kaj tebe da dojde da jade i da pie so nas. 17 Za{to tvojata robinka e pobo`na i nebesniot Bog Go po~ituva i dewe i no}e. Spie{e taa do polno}.64 kon. neka mi davaat ona {to sum go donela so sebesi.3 17 Ezd 5.11 Er 19.16 Mt 26. pa izvikaa: 21 „Od edniot kraj na zemjata do drugiot nema takva `ena ni po ubavina na liceto ni po mudrosta na zborovite.11 Lk 2.” 7 Olofern im naredi na svoite stra`ari da ne $ pre~at. taka {to i ku~iwata nema da zalajat protiv tebe. 18 Toga{ }e se vratam i }e ti ka`am.44-47 16 1 Car 3. 6 pa prati da mu ka`at na Olofern: „Gospodarot moj neka $ dozvoli na svojata robinka da izleze na molitva.28 9 2 Car 3. tie }e go napravat toa {to naumile. zaedno so tebe.36 21 5 Mojs 28. Bog Izrailev da go upravi nejziniot pat kon spasenie na sinovite na svojot narod.” Zapoveda da ja odvedat tamu. gospodare moj.” 4 Judita mu odgovori: „Da ti e `iva du{ata. a ovie raboti na nikogo od narodot ne mu se pozvoleni ni so raka da gi dopre. 10 .8 12 6 Ps 62. Ako napravi{ s# kako {to re~e. Se razbudi pred utrinskata stra`a. 14 Tie ispratija glasnici vo Erusalim. jas tvojata robinka. robinkata tvoja nema da go potro{i ova {to e so mene.8-19 Neem 12.5 2 Dan 1. 16 Ete za{to i jas. koga }e ~ue za niv. a ti toga{ izlezi so celata tvoja vojska.” 5 Toga{ Olofernovite slugi ja odvedoa vo {atorot. 9 Taa se vra}a{e ~ista vo {atorot. 8 Koga izleguva{e.” 3 Olofern $ re~e: „A koga }e zavr{i ona {to e so tebe.10 4 Mojs 18. 23 Ima{ prekrasno i blagorodno lice i tvoite zborovi se dobri. 11 Toj mu re~e na evnuhot Vagoj. i istiot den }e vi bidat predadeni da gi pogubite. a no}e izleguva{e vo Vetilujskata ramnina i se izmiva{e na izvorot pokraj {atorot.1 Dan 1. kade {to se pazele srebrenite sadovi. Bog me prati da zemam u~estvo. a propasta na onie {to go prezrea mojot gospodar. Ostana vo logorot tri dena. gospodare moj.6 Mudr 16. tvojot Bog }e bide i moj Bog. Nikoj od niv ne }e ti se protivstavi. Jas sum pratena seto ova da ti go objavam. 15 I {tom im dojde toa re{enie.8 Ruta 1. a ti }e gi podgoni{ kako ovci bez pastir. 2 No Judita re~e: „Nema da jadam od ovaa hrana za da ne bide na soblazna. od koi }e se vxa{i celata zemja.3 11 Est 1. Judita Mu se mole{e na svojot Gospod. pred Gospod da go izvr{i preku mojata raka ona {to go opredelil. 19 Toga{ jas }e te vodam niz Judeja. me|u nas nema nieden od tvojot rod. }e `ivee{ vo domot na carot Navuhodonosor i slavna }e bide{ po celata zemja.13 12. tvojata robinka.11 Judita na gozba kaj Olofern ^etvrtiot den Olofern priredi gozba samo za svoite velikodostojnici. Bog }e mi ka`e koga tie }e napravat grev. s# do samiot Erusalim. Seto ova mi e ka`ano i objaveno vo otkrovenie. od kade }e zemame da ti davame isto? Za{to. Srede nego tvojot prestol }e go postavam. naredi da $ davaat od negovata hrana i od negovoto vino. 23 Er 27.” 22 Olofern $ re~e: „Dobro napravi Bog {to te isprati pred tvojot narod: nam ni pripadna silata. koi stojat pred liceto na na{iot Bog vo Erusalim. pa i sega. bidej}i i tamo{nite `iteli go pravele istoto da im donesat dozvola za toa od sobranieto na stare{inite. otkako razbrav za site ovie raboti. 13 Duri re{ija da gi potro{at prvinite od `itoto i desetinite od vinoto i od masloto {to se ve}e osveteni i se ~uvaat za sve{tenicite. Site se voshitija od nejzinata mudrost. a prikve~er $ donesuvaa hrana. koga }e ostanam so tebe. }e pobaram od tebe da mo`am da izleguvam no}e vo dolinata da Mu se molam na Boga. vo izvr{uvaweto na dela. ne povika nikogo od onie {to mu slu`ea. izbegav od niv.37 19 Mt 9.618 JUDITA 13 ona {to im go zabrani Bog so Svojot za3 Mojs 22.35 10 Est 1.” 20 Ovie zborovi mu se dopadnaa na Olofern i na site negovi slugi.

” 19 Pa jade{e i pie{e pred nego ona {to $ go be{e prigotvila nejzinata sluginka. pa otide i si legna. denes da bide{ kako edna od asirskite }erki.2 Sud 3. 2 Judita ostana sama vo {atorot.20 13 Prop 9. Sluginkata nejzina otide pred nea i gi posla }ilimite {to gi be{e dobila od Vagoj . da pie{ vino zaedno so nas vo veselba.619 JUDITA 12 1 Mojs 38. gospodare. koi se dignaa protiv nas. otkako ja otvorija portata. otkako gi oslobodi onie {to poslu`uvaa pred liceto na negoviot gospodar.7 11 Ps 118.8 15. Potoa. sovladan od vinoto.19 Glavata na Olofern Koga ve}e stana docna.47 2 Mak 15.” 15 Taa stana da se promeni so site `enski nakiti.” 14 Judita mu odgovori: „Koja sum jas da mu se protivam na mojot gospodar? Vedna{ }e napravam s# {to posakuva mojot gospodar. Srceto na Olofern po nea mu se razbranuva: silno posaka da bide so nea. pobrzaa kon portata na gradot i gi povikaa gradskite stare{ini. Judita zastana pred legloto negovo. 5 ova e vistinskiot ~as da go za{titi{ Tvoeto nasledstvo i da ja ostvari{ mojata zamisla: da bidat porazeni neprijatelite. bidej}i nejzinoto doa|awe be{e sosema neo~ekuvano za niv. Po malku vreme izleze i $ ja dade Olofernovata glava na sluginkata.18 10 2 Car 4.30 13.31 9 1 Mak 7.19 1 Mak 16. 13 Se sobraa site.29 Ps 93. 3 Sud 4.14 20 2 Car 13. velej}i $ deka }e izleze da se pomoli. 11 U{te oddaleku Judita $ izvika na stra`ata pred portata: „Otvorete. go zatvori {atorot odnadvor. velikodostojnicite pobrzaa da se povle~at.7 4 10. 3 Judita $ re~e na svojata sluginka da stoi pred nejzinata spalna i da ja ~eka dodeka ne izleze. 9 Otkako go frli negoviot trup od legloto.9 15 Ruta 3.1 Amos 6. koi `iveat vo palatata na Navuhodonosor.” 12 [tom gradskite ma`i go slu{naa nejziniot glas. ja zaobikolija dolinata i se iska~ija po Vetilujskite viso~ini i dojdoa do gradskata porta.3 Est 5. Site otidoa da si po~inat. koj be{e kaj glavata na Olofern i go simna od nego me~ot negov.pred Olofern. Bo`e na Izrail.19 4. Istoto mu go re~e i na Vagoj. za{to `ivotot moj denes se izdigna pove}e otkolku koga i da e od moeto ra|awe dosega. kolku {to ne piel nikoga{ vo svojot `ivot.47 2 Mak 15.” 13 Otkako izleze otkaj Olofern.4 5 5 Mojs 4. bara{e slu~aj i prigoda da ja zavede. ja dofati kosata na negovata glava i re~e: „Gospodi. 20 A Olofern ja gleda{e so radost i pie{e izvonredno mnogu. 10 Taa ja stavi vo svojata torba. Bo`e na sekoja sila. a da ne porazgovarame so nea. pogledni milozlivo vo ovoj ~as vrz deloto na moite race za izdignuvawe na Erusalim.28 Is 28. obete izlegoa na molitva. a Vagoj. od malo do golemo. 4 Koga site si otidoa otkaj nea i koga vo spalnata ne ostana ni mal ni golem. padna na svojata postela. gi primija.” 6 Toga{ prijde do stolbot od legloto. da jade potprena na niv. kako i denes {to ni ja podari. otvorete gi vratite! So nas e Bog za da mu podari sila na Izrail i pobeda nad negovite neprijateli. zapalija ogan da sveti i gi zaobikolija.30 8 Is 8. pa re~e vo svoeto srce: „Gospodi. Olofern.20 9. toa }e mi bide i uteha i radost s# do mojata smrt. 16 Potoa dojde Judita i sedna na trpezata. 13 .16 7 1 Mak 7. ja otka~i zavesata od stolbovite.10 Rim 8. ne kolebaj se da dojde{ kaj mojot gospodar da ja ima{ ~esta pred negovoto lice.5 Prop 10. kako i obi~no. Tie $ slu`ea za sekojdnevna upotreba. Otkako izlegoa od logorot. bidej}i bea mnogu umorni od dolgata gozba. Vagoj otide kaj nea i $ re~e: „Mlada ubavice.7 Os 7. ako ne ja pokanime }e se podbiva so nas. daj mi sila vo dene{niov den!” 8 Pa so seta sila go udri dva pati Olofern po vratot i mu ja otse~e glavata. 7 se dobli`i potoa do legloto. 17 Olofern $ re~e na Judita: „Pij i veseli se so nas!” 18 A taa mu odgovori: „]e pijam.23 12 sramota e da imame takva `ena so nas. kako {to prave{e sekoj den. i.

narodot izvika so visok glas i negovoto radosno izvikuvawe se nose{e po celiot grad. 11 A koga se zazori.9 2 Car 4. pred da go napravite toa.48 11 1 Mak 7. 6. se pokloni i re~e: „Da bide{ blagoslovena vo sekoe Judino `iveali{te i vo sekoj narod.5 6. vedna{ gi izvestija svoite na~alnici.32 Mt 26.24 17 Ps 107. eve ja i zavesata.58 10 2 Mojs 12. tuku no}va preku mojata raka gi skr{i na{ite neprijateli. zad koja le`e{e pijan.13 1 Mak 4.20 Dan 13. sekoj go zgrabi svoeto oru`je i potr~aa vo odredi niz padinata.42 9 1 Mak 4.19-20 Sud 5. i ode{e pravo pred na{iot Bog!” I siot narod izvika: „Neka bide taka! Neka bide taka!” 3 Toga{ tie. Gospod go porazi so raka na `ena. uni{tuvajte gi po patot na nivnoto begstvo.46 7 2 Mojs 15. Koga dojde i ja vide glavata na Olofern vo racete na eden ma` srede nasobraniot narod. 2. 20 Neka go napravi Bog ova da bide za tvoja li~na slava. 14 . 5 No. }erko. dajte im povod da mislat deka sleguvate vo ramninata kon pretstra`ata na asirskite sinovi. 9 Koga prestana da zboruva.36 1 Mak 13. 19 tvojata nade` nema da otstapi od srceto na lu|eto. sekoj neka go zeme svoeto oru`je. voda~ot na asirskata vojska. }e potr~aat kon {atorot na Olofern i. }e pojdat vo svojot logor za da go razbudat vojskovoda~ot na asirskata vojska.48 Is. 12 Sinovite asirski. gi uni{ti neprijatelite na Tvojot narod!” 18 A Ozija $ re~e: „Bidi blagoslovena. no toj ne me posrami i ne zgre{i so mene. gledaj}i go seto ona {to go napravi Bog na Izrailcite.24 Est 8. 16 Da `ivee ve~no imeto na Gospod. bra}a. blagoslovot na Sevi{niot Bog neka bide so tebe pove}e otkolku so site `eni na zemjata. koga nie pa|avme.” 6 Go povikaa Ahior od domot na Ozija. da e blagosloven Gospod Bog. falete Go. 10 A Ahior.37 20 1 Mojs 22. falete Go Gospoda.24 Lk 1. 2 a koga }e se zazori i sonceto }e izgree na zemjata.8 2 Mak 15.32 5 5. do denot koga se vrati. padna ni~kum. koja be{e srede narodot. ti izleze pred nas. no ne sleguvajte. koi }e si spomnuvaat za tvojata sila doveka.2.55 18 1 Mojs 14.20 14 A taa im re~e so silen glas: „Falete Go Gospoda.17 19 8. gonete gi.13 Lk 1. 7 Koga go podignaa. mu rekoa na onoj {to upravuva{e so negoviot imot: „Razbudi go na{iot 3 2 Mojs 15.od denot koga izleze.47 2 Mak 15.14 Sud 5. zatoa {to ne ja oddale~i Svojata milost od domot na Izrail.10 16 2 Mojs 23.5 13 1 Car 14. zemete ja glavata i zaka~ete ja na vrvot od va{ite yidini. i ednodu{no izvika: „Blagosloven Si Bo`e na{. koga gi zdogledaa. Koj me zapazi na patot po koj odev! Bidej}i moeto lice go soblazni Oloferna za negova propast. mu raska`a s# {to napravila vo tie denovi .16 1 Let 16. im ja poka`a i re~e: „Eve ja glavata na Olofern.” 15 Vadej}i ja glavata od torbata. Ti Koj denes.N. sekoj da treperi od strahopo~it koga }e go slu{ne tvoeto ime! 8 A sega raska`i mi: {to prave{e vo izminatite denovi?” Judita. otkako nema da go najdat strav }e gi opfati i }e se razbegaat. neka te nagradi so sekoe dobro zatoa {to ti ne go po{tedi svojot `ivot koga be{e ponizen na{iot narod. ja zaka~ija Olofernovata glava na yidinite. toj padna pred nozete na Judita. neka go vidi i prepoznae onoj {to saka{e da go ponizi domot na Izrailcite. 13 Koga dojdoa do {atorot na Olofern. poveruva iskreno vo Boga.10 2 Mak 15.63 6 Is. Mu se pokloni na Boga.11 Dan 2. 4 Vie {to `iveete vo site krai{ta na izrailskata zemja. i kon site drugi na~alnici. primi obrezanie i se prisoedini kon domot izrailski i ostana vo nego duri do dene{en den. neka izleze sekoj {to e silen nadvor od gradot. Sozdatelot na neboto i na zemjata {to te nau~i kako da mu ja otse~e{ glavata na voda~ot na na{ite neprijateli. a nego da go isprati kaj nas vo smrt.33-35 Judejcite vo Asirskiot logor Judita im re~e: „Slu{ajte me.620 JUDITA 14 Ps 65.N. povikajte go Ahior Amonecot da dojde kaj mene. toj padna na zemjata i ja izgubi svesta. a tie potr~aa kaj svoite vojskovoda~i i iljadana~alnici.” 17 Siot narod se v~udovide.16 15 Sud 4.11 14.1 1 Car 31. otkako }e go zemat svoeto oru`je.

da ja vidat Judita i da ja pozdravat.” 11 Narodot zema{e plen od logorot trieset dena .2 Let 20. 6 @itelite na Vetiluja go napadnaa asirskiot logor.20 Ps 71. otkako se 7 Car vratija. 14 Pred siot izrailski narod Judita ja po~na svojata blagodarstvena pesna. Bevaj.1 17 1 Mojs 31.46 6 3 Car 7. bidej}i misle{e deka toj spie so Judita.11 Est 4. 13 Na glavite si stavija venci od maslinovi gran~iwa. 4 Ozija isprati glasnici vo Vetomestem.54 Ez 39.25 12 2 Mojs 15. 9 I {tom izlegoa pred nea. 16 Izvika so siot glas. ja natovari svojata maska. a siot narod ja prifati nejzinata pesna.22 1 Mak 7.” 19 Koga zapovednicite na asirskata vojska gi slu{naa tie zborovi. otkako bea izvesteni za ona {to se slu~i so nivnite neprijateli od Gilad do Galileja i od site strani `estoko gi napa|aa s# dodeka ne izbegaa zad Damask i zad negovite predeli. ti si golema radost na Izrail i najgolema slava na na{iot rod! 10 Seto toa go napravi so svoja raka. postilki i seta poku}nina. a glavata mu be{e otse~ena. ja veli~aa i tancuvaa vo nejzina ~est. ~a{i.7 15 16 . zaedni~ki gi napadnaa i gi gonea s# do Hova. gi raskinaa svoite obleki.4 16 1 Mojs 27.16 1 Car 11. I onie {to se nao|aa vo {atorite.10 2 Let 20. tuku sekoj se dade vo begstvo po site pati{ta vo ramninata i kon planinskite krai{ta. a niz celiot logor se podigna silen pla~ i golemo ridawe. dojde da vidi kakvo dobro mu napravil Gospod na Izrail.45 1 Car 13. so venci oven~ani i so pesna na usnite.11 2 2 Mojs 15. vo koj prestojuva{e Judita. pla~ej}i i lipaj}i. Toga{ sinovite Izrailevi. taka postapija i onie {to pridojdoa od Erusalim i od site planinski predeli. 3 Vo begstvo se dadoa i onie {to bea vo logorot okolu Vetiluja.16 ja da izlezat protiv nas na borba za da bidat uni{teni zasekoga{.” 14 Vagoj vleze i po~uka na vlezot od {atorot. site ednodu{no ja blagoslovija i rekoa: „Ti si slavata na Erusalim.20 1 Car 18. a glavata mu ja nema. vleze vo spalnata i go najde trupot frlen na pragot. a taa zede pra~ki obvieni so lisja od loza i im gi dade na `enite {to bea okolu nea.33 18 Sud 9.N.25 1 Car 5. po nea odea site vooru`eni izrailski ma`i. koga ~uja {to se slu~ilo. sostavija za nea hor. zagospodarija so s#. vozveli~uvajte Go i povikuvajte go Negovoto ime. potr~aa po niv da gi gonat.4 7 A sinovite izrailski. nivnite du{i se ispolnija so strav. Potoa otr~a kaj lu|eto i izvika: 18 „Robovite postapile neverno: edna Evrejka go osramoti domot na carot Navuhodonosor.17 11 1 Car 17.9 izobilen. taa i onie {to bea so nea.3 147. site izrailski sinovi. 17 Potoa vleze vo {atorot. Pofalbite za Judita Prvosve{tenikot Joakim. se stapisaa. i gradovi i 1 17.34-38 2 Car 1. pejte Mu na Gospod so kimvali.7 16. ti si najgolemata izrailska gordost.20 5 1 Car 14.24 3 Car 20. pejte Mu pesna nova.13 2 Car 1.621 JUDITA 15 gospodar.8 13.6 14 Er 31. site srebreni sadovi. go ograbija i mnogu se zbogatija. 10. Juditiniot slavopoj Re~e Judita i zapea: „Slavete Go mojot Bog so timpani.na Judita $ go dadoa {atorot na Olofern. za{to onie robovi se osmeliSud 3. koj be{e pre. no ne ja najde. 2 Gi obzede strav i trepet i ni eden so drug ne se vidoa. 5 Otkako razbraa za seto toa.3 Is. 12 Site izrailski `eni tr~aa da ja vidat.1 Ps 32. eve go Olofern na zemjata. site da potr~aat po neprijatelite i da gi uni{tat.11 15. 15 No koga nikoj ne mu odgovori. Hova i Hola i po site izrailski pati{ta da gi izvestat za ona {to se slu~i.3 19 1 Car 4. Taa ode{e pred siot narod i gi predvode{e `enite so pesni i tanci. Taa go zede seto toa. neka te blagoslovi Sedr`itelot Gospod vo site vremiwa!” I siot narod izvika „Amin. a potoa gi spremi svoite koli i gi natovari do gore.13 Ps 146.25 ninata zedoa golem plen. i ja raskina svojata obleka. 8 10 13.11 4 Sud 7. a vo ram.1 14. 2.53 sela vo planinskite predeli. ti mu napravi dobro na Izrail i na Bog Mu omile. sekoj od niv hrabar ma`.

6 Nasilnikot niven. 9 sandalite nejzini pogledot negov go voshitija. a ubavinata mu ja pleni du{ata. Mu gi podari na Gospod.10-11 5 Ps 32. mno`estvoto nivno gi prese~e potocite. 22 Mnogumina ja sakaa za `ena. 15 Ps 17. narodot moj nemo}en izvika. 19 Sadovite.58 13 Ps 32.49-54 Mih 4. a onie se prepla{ija.13 11 Sud 7. 23 Judita pridobi golema slava i ostare vo domot na svojot upokoen ma`. za{to Toj me izdigna srede Svojot narod i me izbavi od racete na moite goniteli. a liceto svoe go pomaza so mirizliva mast. Gospodi. 24 Domot na Izrail ja oplakuva{e sedum dena.66 14 Ps 32. a kamewata od Tvoeto lice . taka ginea tie od silata na Mojot Gospod. Sud 3. ne go skr{ija momci.6-7 7 10. i se pribra kaj svojot narod.24 25. decata na{i vo ropstvo }e gi odvede i }e gi pleni na{ite devojki. Pred smrtta im go razdeli imotot svoj na rodninite od svojot ma` Manasija i me|u bliskite od svojot rod. ne go soborija sinovi Titantski.8 18 2 Let 20. 15 Gorite so vodite svoi od osnovi }e se potresat. a kowite nivni gi prekrija bregovite.i se uredi s#. a tie se zbrkaa.kako vosok }e se stopat.10 1 Car 31.9 104. 4 Re~e toj deka zemjata na{a }e ja izgori.” 18 Koga dojdoa vo Erusalim. Judita otide vo Vetiluja. Ti si nepobedliv i prekrasen vo tvojata sila. a Midjanite .9 Os 14.tie se dadoa vo begstvo.15 39. 10 Se vxa{ija Persijcite od hrabrosta nejzina. si oble~e obleka lenena za da go pleni. Judita mesto `rtva. 5 No Gospod Sedr`itelot gi sobori so `enska raka.15 20 1 Mak 4.golem e zasekoga{.31 8. skapocenata zavesa od spalnata soba na Olofern i site drugi predmeti.2 2 Za{to Gospod Bog gi zavr{uva vojnite.7 97.20-21 12 2 Let 20.9 Sir 9.nego go pogubi. Otkako po`ivea sto i pet godini.12 24 1 Mojs 50. tuku Judita.1 16 Ps 39. 14 Site Tvoi sozdanija Tebe neka Ti slu`at: za{to Ti samo re~e. ja pu{ti na sloboda svojata sluginka. 21 . . na Boga Mu se poklonija. no za onie {to imaat strav od Tebe . Sedr`itelot Gospod }e im se odmazdi vo sudniot den . 13 Pesna nova }e Mu zapeam na mojot Gospod. 17 Te{ko im na narodite {to go napa|aat mojot narod.5 Sir 16.6 Sir 10. no onoj {to ima strav od Gospod . 8 si stavi ukrasi na svojata kosa. 16 Mala e pred Tebe sekoja `rtva mirisna.so dobrovolni prinosi i darovi. mom~iwata na{i so me~ }e gi ise~e.10 49. a i dolgo vreme po nejzinata smrt nikoj ve}e ne gi zastra{uva{e sinovite Izrailevi.30-31 Tov 14. 25 Vo vremeto na Judita. 12 Sinovite na mladi `eni gi kolea.12 Juditinata starost i smrt No po tie denovi sekoj se vrati vo 25 svoeto mesto. Ti go isprati Duhot Tvoj . i kako deca na robovi begalci im nanesuvaa rani.od smelosta nejzina.3 9 12.}e isprati ogan i crvi vrz nivnite tela. a Judita ostana vo nego.16 Pesna 4.13 Sir 22. 20 Narodot se vesele{e tri meseci vo Erusalim. ne go napadnaa sinovi xinovski.23 23 1 Mojs 25. {to $ gi podari narodot.19 4 2 Mojs 15. nikoj ne mo`e da se protivi na glasot Tvoj. 3 Dojde Asur od severnite planini.28 19 4 Mojs 31. i tie nastanaa.30 Sir 42. a koga narodot se o~isti.11. glasot svoj go podigna narodot moj. vo bolkite svoi ve~no }e vikaat i }e pla~at. dojde so desetici iljadi svoi vojnici. Manasija. no nea ma` ne ja pozna vo site dni od nejzniot `ivot.30 i `ivee{e na svojot imot i za seto toa 5. }erkata na Merarij. 7 ja soble~e taa vdovi~kata obleka za da gi izdigne onie {to stradaa vo Izrail. sepalenici `rtvi Mu prinesoa . me~ mu pomina niz grloto.25 Ps 78.622 JUDITA 3 Ez 38. doen~iwata v zemja }e gi tresne.10 17 Er 10.Ti si blag i milostiv. so ubavinata na svoeto lice .28 vreme be{e slavna po celata zemja.3 21 3 Car 8. Po~ina vo Vetiluja i ja pogrebaa vo pe{terata na nejziniot ma` Manasija. 11 Toga{ izvika ponizeniot narod moj. u{te poneva`na Ti e mrsnata `rtva sepalenica. od denot koga umre nejziniot ma`. Ti si velik i slaven.

z) Od niv- 1 niot povik nadojde kako od mal izvor. knigata Estira ni prika`uva edna mnogu dramati~na situacija. koi Navuhodonosor. b) Ovoj Judeec.1 Ezd 4. a vo prviot den od mesecot nisan.6-24 Gozbata kaj carot Kserks a) Vo vtorata godina od caruvaweto na Artakserks Veliki. Kiseev. be{e golem ~ovek. v) Toj be{e eden od plenicite. Nastanite se slu~uvaat vo periodot koga vlasta na Persijcite se protega nad teritorijata na Bliskiot Istok. koj go poka`uva{e ona {to Bog saka{e da go izvr{i. izlegoa dve golemi zmii podgotveni da se borat edna so druga. i) Mardohej. golema reka so mnogu voda. rakovodena od Mardohej. |) Nivnata borba be{e golema. pr. skrb i pritisok. sinot na Amadat Vugeecot. judejski funkcioner. k) i koga gi slu{na nivnite razgovori i se raspra{a za nivnite nameri. koj `ivee{e vo gradot Suza. Toj nastan go zapi{a i Mardohej. vavilonskiot car. Na~inot na koj Estira. Hristos). proslavuvan naprolet pred praznikot Pasha. poka`uva deka obidite za uni{tuvawe na judejskiot narod sekoga{ bile osudeni na neuspeh. j) Mardohej `ivee{e vo dvorecot zaedno so dvajca carski evnusi. za{to tie `iveele spored svoite zakoni i svoite obi~ai. `) Se voznemiri siot narod na pravednite i. ~ii semejstva bile vo progonstvo vo Vavilonija. d) A. e) Potoa nastana den na temnina i mrak. Opi{uvaj}i ni go konfliktot pome|u Aman. pa mu javi za niv na carot.ESTIRA Voved Knigata Estira raska`uva za edna judejska zaednica koja uspeala da se oslobodi od zakanite za istrebuvawe {to se nadvisnale nad nea. g) A sonot mu be{e vakov: stra{en {um. za da zavojuvaat protiv narodot na pravednite. ete. od Indija. koi se razlikuvale od obi~aite na drugite narodi. a po nivnata borba site narodi se podgotvija za vojna. prviot minister na carot Ksekrs. koi go ~uvaa dvorecot. Semeev. son vide Mardohej. m) I carot mu naredi na Modehaj da slu`i vo dvorecot. zemjotres i nemir po zemjata. Vo spomen na ova sre}no izbavuvawe na evrejskiot narod e vostanoven praznikot Purim. bea pogubeni. se izgdignaa poniznite i gi istrebija silnite i gordelivite. gi be{e zaplenil vo Erusalim so judejskiot car Jehonija. dozna deka tie se gotvat da stavat raka vrz carot Artakserks. Gavat i Tara. to~no opredeleniot den za istrebuvawe na Judejcite se pretvora vo den na poraz za nivnite neprijateli. stradawe i golem nemir po zemjata. n) Pred carot toga{ be{e slaven Aman. pa s# do Egipet. ne bile vrateni vo svoite zemji s# do padot na vavilonskata mo} (vo 539 g. go zadr`a sonot vo srceto i posaka da go razbere vo site negovi delovi do drugata no}. y) Se pojavi svetlina i ogrea sonce. grmotevica. otkako se razbudi od toj son. a slu`e{e vo carskiot dvorec. Ovde. Ovie Judejci ~esto naiduvale na neprijatelstvo vo sredinata kade {to se nao|ale. Odreden broj ugledni Judejci. i mu dade i podaroci za toa. l) A carot gi raspra{a dvajcata evnusi i otkako s# priznaa. Toj nastojuva{e da mu nanese zlo na . stanuva carica na Persija i uspeva duri i da gi otstrani opasnostite koi se zakanuvale nad nejziniot narod. i Mardohej. od Venijaminovoto koleno. pla{ej}i se od zlo za sebesi. se podgotvija za zaginat i povikaa kon Gospod. 1. sinot Jairov. q) Carot go zapi{a toj nastan za spomen.

Bigetaj.onoj Kserks koj caruva{e nad sto dvaeset i sedum oblasti od Indija do Etiopija.” 21 Tie zborovi mu se dopadnaa na carot i na knezovite: i carot postapi spored zborovite na Memuhan. i jarosta plamna vo nego.5 5. od najgolem do najmal.25 svoite oblasni upravnici. 2 vo toa vreme. Memuhan .9 we. za srebreni alki. toj im re~e na Mehuman. 7 Napivkite se slu`ea vo zlatni raznoobrazni ~a{i.28 3 Car 21. Tarsis.16 dnevna gozba vo tremot na gradinata na 26.12 21 2. podobra od nea. sedum24.19 19 8.27 5. Marsena. Admata.14 3 vo tretata godina na svoeto caruva7.9 7.' 18 Sega persiskite i midiskite knegiwi.12. a nejzinoto carsko dostoinstvo carot da go predade na druga. od najgolem do najmal. . koga carot Kserks se3 de{e na svojot carski prestol {to e vo 5. bel. carot Prop 9. no taa ne oti{la.7 14 2 Car 25. i }e ima gordelivost. 19 Ako mu e na carot ugodno.” 16 Toga{ re~e Memuhan pred liceto na carot i na knezovite: „Ne samo pred carot e vinovna caricata Astina. spored bogatstvoto na carot.5. 14 a negovi najbliski toga{ bea: Kar{ena. za{to carskite dela se razgleduvaa pred site {to znaeja zakon i pravda.1.9 zovi i slugi. koja }e se raznese po celoto negovo carstvo.7 carstvoto svoe i golemiot sjaj na svoeIzreki to veli~ie.8. 13 Carot mnogu se razgnevi. Zetar i Karkas . koi gi poznavaa porane{nite vremiwa.6.2 carskiot dvorec.4 . toj priredi gozba za site svoi kne9. soop{tena preku evnusite. bidej}i carot im be{e zapovedal na site svoi upravnici na domot da postapuvaat spored voljata na sekoj. 11 da ja dovedat caricata Astina pred carevoto lice so carski venec za da im ja poka`e nejzinata ubavina na narodite i na knezovite.sedum evnusi. }e im go ka`at toa na site carski knezovi.1 2 Let 7.4. site `eni }e gi po~ituvaat ma`ite svoi. soop{ten preku dvorjanite. Bizeta. poradi toa {to ne go ispolni zborot na carot Kserks. a carsko vino ima{e vo izobilie. Harvona.36 2 Car i osumdeset dena golemoto bogatstvo na 13. 9 I caricata Astina isto taka priredi gozba za `enite vo carskiot dom na carot Kserks. pricvrsteni so leneni i purpurni vrvci. I im re~e carot na mudrecite. koi }e ~ujat za postapkata na caricata. `olt i crven mermer.3 11.7 dvajcata carski evnusi.28 Dan 6.18 4 Car 11. {to slu`ea pred carot Kserks. za{to taa be{e mnogu ubava. 1 Car 4 poka`uvaj}i gi vo tekot na celi sto 25.624 ESTIRA 2 Mardohej i na negoviot narod zaradi 12 No caricata Astina ne saka{e da dojde spored carevata naredba.8 1 Car 15. kolku i da e golemo.7 priredi za narodot svoj. 17 za{to postapkite na caricata }e gi doznaat site `eni i }e po~nat da gi zapostavuvaat ma`ite svoi i da govorat: ‚carot Kserks zapovedal da ja dovedat pred nego caricata Astina. Meres.8 8. 22 pa isprati do site carski oblasti pisma.7 2 Car 11.2 Neem 1. za vreme na vladeeweto na Kserks.sedum persiski i midiski knezovi. Potoa. Sitar.7.2.8 prestolninata Suza. neka izdade carska zapoved {to }e se zapi{e vo persiskite i midiskite zakoni i da ne se menuva: deka Astina nema da izleguva ve}e pred liceto na carot Kserks. tuku i pred site knezovi i na~alnici carski.15 5 Otkako zavr{ija tie denovi.18 13 Dan 2. Ima{e zlatni i srebreni legla poslani na podot. od zelen. 8 Pieweto be{e slobodno: bez prisiluvawe. Nevoljata na caricata Astina Na sedmiot den. koi sedea do carot na prvo mesto: 15 „Kako da postapime spored zakonot so caricata Astina.2. visea na mermernite stolbovi. napi{ani za sekoja oblast so pismoto nejzino i za sekoj narod na ja- 12 3. koga srceto na carot se razveseli od vinoto. a i golemi karanici. za glavnite vojvodi na 10 persiskata i na midiskata vojska i na Sud 16.19 Dan 8. 6 Beli pamu~ni i violetovi volneni zavesi. koj se nao|a{e 11 1 Mojs vo Suza. Avageta. 5. 20 Koga }e ~ujat za taa carska zapoved. 10 5 Mojs 17. 15.

i toj pobrza da $ dade masla i s# {to $ pripa|a. . . proterani zaedno so judejskiot car Jehonija. bidej}i Mardohej $ be{e zapovedal da ne ka`uva.36-46 2 I rekoa carskite slugi.da odi pri carot. bidej}i taa nema{e ni tatko.1 Otkako stivna gnevot na carot 2 Car 16. vo carskiot dom. ~uvarot na `enite. 4 I koja devojka }e mu se dopadne na 9 2. sin na Semej. ~uvar na `enite. i toa da mu se objavi na 2 sekogo na negoviot roden jazik. pa ja premesti nea i devojkite nejzini vo najubavoto oddelenie na `enskiot dom. 20 Estira s# u{te ne govore{e za svoeto poteklo i za narodot svoj. otkako dvanaeset meseci po red be{e izvr{uvano nad nea s#. 6 Toj be{e preselen od Erusalim so plenicite. sin na Kis.odnosno Estira . osven ona {to $ go ka`a carskiot dvorjanin Hegaj.17 39. i toj postapi taka. ~i~ko na Mardohej. Kserks. koj ja be{e pribral kaj sebe mesto }erka.13 ona {to go napravi taa i za re{enieto 3 Car 2.8-9 za nea. vo desettiot mesec. toj se seti na Astina i na 5-7 16. Mardohej ja pribra kaj sebe kako svoja }erka. {to go be{e preselil vavilonskiot car Navuhodonosor. 12 Koga doa|a{e vremeto na sekoja de.13 vojka da vleze kaj carot Kserks. ~uvar na `enite.3 {to e potrebno za doteruvawe. po ime Mardohej. ni majka.10 11 I sekoj den Mardohej doa|a{e vo 14 dvorot na `enskiot dom za da doznae za 4. vo `enskiot 29. 3 a carot da opredeli vo site oblasti 4 Car 24. vo negoviot carski dom. spored ona kako {to $ be{e zapovedal Mar- na domot svoj.1 zikot negov: sekoj ma` da bide gospodar 7.3-5.15 carot.11 1 Car 25. . taa da stane carica namesto Dan 1.9 Astina. 5 3 Car 1. 19 I koga vtoriot pat bea sobrani devojkite.7 `ea: „Da se pobaraat za carot mladi i 6 ubavi devojki.za{to za tolku vreme prodol`uvaa dnite na doteruvaweto nivno: {est meseci so smirnovo maslo i {est meseci so blagoprijatni mirisi i so drugi `enski raboti 13 duri toga{ devojkata vleguva{e kaj carot. 2.6 dom pod nadzor na carskiot evnuh He5 Mojs gaj. 17 Carot ja zasaka Estira pove}e od site `eni. 10 Estira ne go ka`uva{e ni narodot svoj.11 zdravjeto na Estira i {to stanuva so 18 1. 2 . }erka na Avihail.” 5 Ima{e vo prestolninata Suza eden Judeec. {to mu sluEzd 2. 16 I be{e zemena Estira kaj carot Kserks.3 Car 10. 9 Taa devojka mu se dopadna i ja pridobi negovata naklonost. 8 Koga be{e objavena zapovedta na carot i ukazot negov. I {to i da pobara{e taa.2 Neem 7. }e $ dadea i so toa ode{e od `enskiot dom vo domot na carot. od Venijaminovoto pleme. 15 Koga dojde vreme za Estira. 14 Ve~erta taa vleguva{e i utredenta se vra}a{e vo drug `enski dom pod nadzor na carskiot ~uvar na nalo`nicite. a po smrtta na tatko $. opredeleno za `enite.}erka na ~i~ko mu. I Estira im se dopadna na site {to ja vidoa. vo sedmata godina od caruvaweto negovo.10-16 na carstvoto pratenici {to }e gi sobe7 rat site mladi i ubavi na izgled devoj1 Mojs ki vo prestolninata Suza. i ve}e ne vleguva{e kaj carot. i da im dadat s# 21. toj $ stavi na glavata carski venec i ja postavi za carica na mestoto na Astina. sin na Jair.osven ako carot ja pobara{e. i Mardohej sede{e kaj carskata vrata. 18 I carot im priredi golema gozba na site svoi knezovi i slugi kaj nego. odnosno vo mesecot tevet. i im dade olesnuvawa na oblastite i razdade podaroci so carska {tedrost.7 nea.2-4 Estira stanuva carica 1 Car 9. i da $ opredeli sedum dostojni devojki da bidat pokraj nea. toga{ be{e zemena i Estira vo carskiot dom pod nadzor na Hege. i }e ja povikaa po ime. i otkoga bea sobrani mnogu devojki vo prestolninata Suza pod nadzor na Hegaj. go{tevawe poradi Estira. Mu se dopadnaa na carot tie zborovi. 7 Toj ja vospituva{e Hadasa .625 ESTIRA 2. taa ne pobara ni{to. i taa ja dobi negovata blagonaklonost i qubov pove}e od site devojki. ni potekloto svoe. Taa devojka ima{e tenka stava i ubavo lice.

da vidat }e ostane li na zborot svoj Mardohej. od koj narod e Mardohej. 3. Sudirot pome|u Aman i Mardohej Potoa carot Kserks go vozveli~i Vugeecot Aman. neka zapo8. nad sto dvaeset i sedum oblasti i do nivnite na~alnici. kako {to zapoveda Aman.1 den i od mesec na mesec. i deset iljadi kikari srebro }e izmeram za da bidat vneseni vo carskata riznica. Aman namisli da gi istrebi site Judejci vo celoto Kserksovo carstvo. Mardohej $ so1 Let 24. no bidej}i mu rekoa.” 10 Toga{ carot go izvadi od rakata prstenot svoj i mu go dade na Vugeecot Aman.8 dite po site krai{ta na tvoeto carst. No Mardohej ne mu se poklonuva{e i ne pa|a{e na kolena. bidej}i im be{e rekol deka e Judeec. 21 Mardohej otkriva edna zavera Vo toa vreme.6 19.4 Dan 3. i zborot na Mardohej go ispolnu4 Car 12.8 „Ima eden narod. se ispolni so gnev.14 Neem 11. i padna `drep. a Estira mu ka`a na carot od imeto na Mardohej.da ne se gordeam so vlasta. i carskite 12 zakoni tie ne gi ispolnuvaat. vo dvanaesettata godina od vladeeweto na carot Kserks.42 na Judejcite 11 8 I Aman mu re~e na carot Kserks: 8. zakonite nivni se razlikuvaat od 19.do namesnicite od Indija do Etiopija. go vozdigna i go postavi prestolot negov pogore od prestolite na site svoi knezovi. dvajcata carski 7 dvorjani Bigetan i Tere{. a) Eve prepis od toa pismo: „Golemiot car Kserks . da upravuvam sekoga{ krotko i mirno. i do sekoj narod na jazikot negov: s# be{e napi{ano od imeto na carot Kserks i potvrdeno so pe~atot od carskiot prsten. 11 I mu re~e carot na Aman: „Ti go predavam tebe toa srebro i narodot. koi go ~uvaa 9.1 Kserks. 13 9 Ako mu e na carot ugodno. deca i `eni. pravi so niv {to saka{. pa ne 1. sin Amadatov. i frlaa `drepka pred Aman od den na 3 .9 kata na trinaesettiot den od dvanaeset. .7 {e pretpo~itan Mardohej. jas sakav.24 zakonite na site narodi. 5 Otkako vide Aman deka Mardohej ne se poklonuva i ne pa|a ni~kum pred nego. bidej}i taka be{e zapovedal carot.Sud 10. koga Mardohej sede{e 4 Car 25. kaj carskata porta se poklonuvaa i pa|aa ni~kum pred Aman. do carskite namesnici na sekoja oblast.na sekoja oblast so nejzinoto pismo.9 22. sinot Amadatov za da stavi pe~at na povelbata protiv Judejcite. pogubeni i istrebeni site Judejci. 7 Pa svika sovet vo prviot mesec. toj sepak ne gi slu{a{e. 13 I bea isprateni pisma preku brzoodci do site carski oblasti za da bidat ubieni. mesec adar. 22 Koga dozna za toa. kako i koga be{e kaj nego na vospituvawe. vo eden den. da go napravam `ivotot na podanicite postojano spokoen i.17 Jona 1. pa razmisluIzreki vaa kako da stavat raka vrz carot 1. 6 No toj pomisli deka ne e dobro da stava raka samo na Mardohej.626 ESTIRA 21 dohej. treba{e da go pogubat Mardoheeviot Mudr 14-16 narod. I toa se zapi{a vo knigata na carskiot letopis.1 Mojs 16. vo trinaesettiot negov den. rasprsnat me|u naro. kako narod na Mardohej.31 op{ti na caricata Estira. 23 Rabotata be{e ispitana i se utvrdi deka e toa vistina. odnosno.28 pred carskata porta.8 Mojs 23.12 tiot mesec. 3 I mu govorea na Mardohej carskite slugi kaj carskata porta: „Zo{to ja kr{i{ carevata zapoved?” 4 No iako mu govorea taka sekoj den. odnosno mesecot nisan. od najgolem do najmal.24 pragot.15 vo. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. do knezovite na sekoj narod.” 12 I bea svikani carskite pisari vo prviot mesec. 10 1 Mojs Aman podgotvuva istrebuvawe 41. b) Caruvaj}i nad mnogu narodi i vladeej}i nad celata vselena. i be{e napi{ano.12-15 2.4 23. i imotot niven da bide razgraben. 2 i site slugi na carot. odnosno mesecot adar koga Ezd 4. i tie dvajcata bea obeseni na drvo. Toga{ mu javija na Aman.11 veda da bidat istrebeni. .22 treba carot taka i da gi ostavi.4 va{e i sega taka. se ozlobija poradi toa {to beIs 34.

a) da si spomne za dnite na svojata siroma{tija. No toj ne gi primi. ja raskina oblekata. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza: a carot i Aman sedea i pieja. na 2 Mojs 14. gi osudil na smrt . koga taa se vospituva{e pod negovaa raka .38 te i so pepel. 18. 13. koga gi zapra{av sovetnicite. e) i tie i porano i sega neprijatelski lu|e. celosno da bidat istrebeni so neprijatelski me~ .37 koj poradi zakonite svoi e namrazen od Is 37. {to im se objavuva na site narodi za da bidat spremni za onoj den.smrt.34 vtora po carot ~est. 10 I mu re~e Estira na Hatah. kako zakon. izleze srede gradot i vika{e silno i so ogor~enost: 8.1 nost i koj doka`a cvrsta vernost i dobi 1 Mojs 37. za istrebuvaweto nivno za da $ ja poka`e na Estira. stavi vrz sebe vre}i{te i pepel.3 carot i povelbata negova. koj kaj nas se odlikuva so mudrost i u`iva neizmerliva blagonaklo4.5 Mih 1. a da ne e povikan.1 Jona 3. a gradot Suza be{e voznemiren.za{to Aman. da ne ni pre~at otsega natamu da `iveeme mirno i spokojno dokraj.13 me|u ostanatite plemiwa na vselenata Sud 11.627 ESTIRA 14 za`ivuvaj}i go carstvoto svoe mirno i slobodno vo predelite negovi da go vos15 tanovam sakaniot za site lu|e mir. ispra}aj}i go. 8 i mu vra~i prepis od povelbata.3. zaedno so `enite i decata. i deka vodi `ivot. {to }e vleze kaj carot od vnatre{niot dvor. A jas ne sum povikana kaj carot eve ve}e trieset dena. samo onoj.9 ~ewe i vikawe. onie {to }e bidat poso~eni vo pismata na Aman. go o~ekuva edna presuda . kogo toj go be{e odredil da bide pokraj nea. i za opredelenoto koli~estvo srebro. Taa isprati obleka da go preoble~at Mardohej i da go simne od sebe vre}i{teto.” 12. Mardohej ja moli Estira za posreduvawe Koga Mardohej dozna za s# {to se prave{e. ta taa da doznae za s#. d) I taka. caricata silno se vozbudi. i na{ vtor tatko. bez nikakvo so`aluvawe ili po{teduvawe. protivej}i se na na{ite nameri.” .10 4 Dojdoa sluginkite i dvorjanite na Estira i $ raska`aa s#.b) i da Go povika Gospod i da mu ka`e za niv na carot da gi izbavi od smrtta. kade i da pristigne{e zapovedta na 2 Let 20. objavena vo Suza. taka {to na{eto carstvo da ne mo`e da ja dostigne blagosostojbata.5. toga{ Aman. eden od evnusite na carot.14 No.3 Joil 1. tu| na zakonite. koj e postaven kako nadzornik nad robovite.29.36 22.8. bidej}i vo eden den bea nasilno soboreni vo adot. izvr{uva najgolemi zlostorstva. nastanuva{e 7 golema taga kaj Judejcite i post i pla.12 Dan 9. bilo toa ma` ili `ena. kon kogo carot }e go pru`i svojot zlaten `ezol.11 to. Joil 1. 5 Toga{ Estira go povika Hatah.13 4 „Se istrebuva narod vo ni{to neobvi.16 2 I dojde do carskata porta i zapre.3 tuva carskite zapovedi za da ne mo`e da se vospostavi uspe{no besprekornoto upravuvawe na carstvoto {to go rakovodime nie.Jona 3. vtoriot ~ovek po carot. koga doznav deka samo toj narod sekoga{ mu se protivstavuva na sekoj ~ovek. pritoa $ pora~a da odi kaj carot i da mu se moli za svojot narod.6 site narodi i koj nikoga{ ne gi po~iJov 2.3 2 Car net.Is Er 48. v) 8. 9 Hatah dojde i $ ja predade na Estira porakata na Mardohej.18 koj na~in da go napravam toa. 2. g) ni objasni deka 44. 7 Mardohej mu raska`a za s# {to se be{e slu~ilo so nego. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec adar ovaa godina.14 3 Isto taka i vo sekoja oblast i mes.” 14 Prepis od pismoto da se isprati do sekoja oblast. i go isprati kaj Mardohej da doznae: {to zna~i toa i zo{to e? 6 Hatah otide kaj Mardohej na gradskiot plo{tad {to be{e pred carskata porta. ostanuva `iv. |) nie zapovedavme. {to Aman go be{e vetil da go odmeri vo carskata riznica za da bidat istrebeni Judejcite. vre}i{tata i pepelta 8 im slu`ea kako postela na mnozina. da mu ka`e na Mardohej: 11 „Site slugi kaj carot i narodite vo carskite oblasti znaat deka sekoj. 15 Brzoodcite trgnaa brzo so carskata zapoved. i.35 4 Car se vovlekol eden neprijatelski narod.site.12 bidej}i ne mo`e{e da vleze so vre}i{.

Gospodi. ni dewe ni no}e.7-8 50.15 dom. za{to ni podgotvuvat gibel i sakaat da go istrebat Tvoeto iskonsko nasledstvo. i ne jadete. i na{ite tatkovci . Ti si Gospod na site. Mu se mole{e na Gospod. koga }e posaka{ da go spasi{ Izrail: v) Ti si gi sozdal neboto i zemjata. `) slu{ni ja mojata molitva i smilostivi se nad Tvoeto nasledstvo i pretvori ja tagata 1 Mojs 45. od tatkoto moj vo moeto rodno koleno deka Ti. javi ni se nam vo vremeto na `alosta na{a i daj mi hrabrost. go pokri so raspu{tenata svoja kosa. a svrti ja namerata nivna vrz niv samite. Bo`e. Ti znae{ Gospodi deka ne poradi navreda i ne poradi drskost. i nema takov koj }e Ti se sprotivstavi na Tebe. velej}i: 16 „Odi. za{to nivnata smrt be{e pred o~ite nivni.me|u site nivni predci. k) Sega nie zgre{ivme pred Tebe. spomnuvaj}i si za site Gospodovi dela i vele{e: b) „Gospodi. osven na Tebe. ja posipa so pepel i prav glavata svoja i mnogu. osven Tebe! Za{to mojata nevolja e blizu do mene.12. I koj znae. 13 Mardohej vo odgovor $ re~e na Es16 tira: „Ne misli deka ti edinstvena od Joil 1. po{tedi go Tvojot narod.628 ESTIRA 12 I mu gi prenesoa na Mardohej zborovite na Estira. |) I sega. Bo`e Avraamov. i si go izvr{il za niv ona. da im ja zatnat ustata na onie. mojot Gospod.3 toga{ slobodata i spasenieto na Judejcite }e dojde od drugo mesto. a) Vaka Mu se mole{e toj na Gospod. Gospodi! l) No sega tie ne se zadovolija so na{eto gor~livo ropstvo. Care. mesto so skapoceni masla.predaj go na sram! n) Spomni si. i ne pijte tri dena. i. Gospodi. oble~e obleka za `al i taga i. tuku gi stavija racete svoi vo racete na svoite idoli za da ja uni{tat zapovedta na Tvojata usta. i neka ne se raduvaat na na{eto pa|awe.neka zaginam. d) no jas go pravev toa za da ne mu vozdadam na ~ovek slava pogolema od Bo`jata slava i da ne mu se poklonuvam nikomu. e) ne preziraj go Tvoeto nasledstvo. kako {to mu pora~a Estira. jas ne go pravam ova od gordelivost.” 17 Toga{ otide Mardohej i napravi.14 site Judejci }e se spasi{ vo carskiot 2. da Go vospevame Tvoeto ime. Care nad bogovite i Vladiko na sekoe na~alstvo. za . Tvojot `ezol na nepostoe~ki bogovi. Ne gi pogubuvaj ustite. koja sum sama i nemam pomo{nik. pa ako zaginam . koi Te proslavuvaat. ne poradi slavoqubie jas go pravev toa {to ne mu se poklonuvav na gordeliviot Aman. j) Sum slu{ala. dali tokmu za vakvo vreme ne si dostignala carsko dostoinstvo?” 15 A Estira mu odgovori na Mardohej. g) Ti znae{ s#. na Gospod. pomogni mi mene. za ve~ni naslednici. i jas so slugite svoi isto taka }e postam i potoa }e odam kaj carot. Bog Izrailev. Care Sedr`itele! Site se vo Tvoja vlast i nema. Judita 4.20 14 na{a vo veselba. Gospodi. y) I caricata Estira se oddade na Gospod. iako e toa i protiv zakonot. Gospodi!” . 2 Let 20. podari $ na ustata moja blagoprijaten zbor pred toj lav i ispolni go srceto negovo so omraza kon onoj {to n# progonuva. ukrasuvano vo veselite nejzini dni. Gospodi. koj da Ti se protivi. i sekoe mesto.z) i site Izrailci vikaa so seta sila. mnogu go ponizi teloto svoe. i Ti n# predade vo racete na na{ite neprijateli. soberi gi site Judejci {to se nao|aat vo Suza. zatoa {to gi slavevme nivnite bogovi: praveden si Ti. da gi istrebat Tvoite naslednici. za{to jas dobrovolno bi mu gi baknuval stapkite na nozete negovi za spasenie na Izrail. otkako ja soble~e oblekata na slavata svoja. si go izbral i me|u site drugi narodi. a ti i domot na tatkoto tvoj }e zaginete. i s# {to e ~udesno pod neboto. velej}i: i) „Gospodi moj! Ti edinstven si na{ Car. taka `iveej}i. i plotskiot car da se veli~a doveka. koe Ti go izbavi za Sebe od egipetskata zemja. i postete za mene. q) a da im ja otvorat ustata na narodite za proslavuvawe na la`nite bogovi. koi Te vospevaat za da ja ugasnat slavata na Tvojot hram i na Tvojot `rtvenik. Gospodi. Gospodi. Gospodi. m) Ne predavaj go. i klevetnikot protiv nas . obzemena od smrtna gor~ina. za koe si im govorel.12 14 Ako ti premol~i{ vo ova vreme. ta.

otkoga se izmeni mojata sudbina do denes. I s) Tvojata sluginka ne vkusila od trpezata na Aman i ne gi ceni mnogu carskite gozbi. kako da be{e ispolneto so qubov.22-23 e.” a) Taa mu re~e: „Jas vidov vo tebe.3 niot `ezol {to be{e vo rakata negova. I kakva e tvojata molba? Makar da bara{ i polovina carstvo.se gnasam od nego kako od partal.5 9. dojdi!” 5.8 2 I carot go podade kon Estira zlat. toa }e ti bide dadeno. A carot toga{ sede{e na svojot carski prestol vo carskiot dom. pa srceto moe se voznemiri od strav pred tvojata slava. a) pa otkako se nakiti. v) Taa zastana pred vnatre{niot dvor na carskiot dom. i caricata premale. celiot vo zlato i skapoceni kamewa. toj brzo stana od prestolot 3 svoj i ja zede vo pregratkite svoi.11 nici.5. ja bakna i re~e: „Zboruvaj. slu{ni go glasot na beznade`nite i spasi n# od racete na onie {to krojat zlo. ja promeni bojata na liceto od slabost i se potpre vrz glavata na 5 sluginkata {to ja pridr`uva{e.” 7 Odgovori Estira i re~e: „Eve ja mojata `elba i mojata molba: 8 ako sum na{la milost vo o~ite na carot i ako na carot mu e milo da ja ispolni `elbata moja i da ja ispolni molbata moja.5 na nejziniot vrat. Ti znae{ deka ja mrazam slavata na bezzakonicite i se gnasam od legloto na neobrezanite i od sekoj tu|inec. b) Taa be{e prekrasna vo cutot na ubavinata svoja. toj pogledna silno razgneven. Go povika Sevidecot Bog i Spasitelot. a liceto $ be{e radosno. izbavi n# preku Tvojata raka i pomogni mi mene.b) No dodeka govore{e. osven Tebe. koj stoi na glavata moja.12 so umilni zborovi i $ re~e: |) „[to ti Mk 6.6 7. gospodare. d) I 2 Bog go izmeni duhot na carot vo 2. za{to na{ata 1. i be{e mnogu stra{en. i na ednata se potpira{e. osven za Tebe. taa najde milost vo o~ite negovi.” 4 Toga{ Estira re~e: „Denes imam praznik. toga{ neka dojde carot so Aman na gozba {to }e ja prigotvam za niv i utre. gospodare. Ako mu e na carot ugodno.” Aman podgotvuva besilka za Mardohej 9 Toj den Aman izleze vesel i raspolo`en. tokmu sproti vlezot na domot. Potoa toj ja ute{i 9. no srceto $ be{e svitkano od strav. neka dojde carot so Aman na gozba {to sum mu ja prigotvila. r) Ti znae{ deka jas sum prinudena da se gnasam od znakot na mojata gordost. Gospodi! p) Ti s# znae{. i site slugi negovi ja hrabrea. No koga Aman go vide Mardohej .17 na `ezolot. carice Estira? Koja e tvojata molba? Duri i polovinata od carstvoto }e ti bide dadeno.” 5 A carot re~e: „Odete poskoro po Aman za da se ispolni `elbata na Estira. a drugata ode{e po nea i $ ja pridr`uva{e oblekata nejzina.9 odredba e za obi~nite lu|e. se oble~e po carski. koja sum sama i nemam drug pomo{nik.17 krotkost. 3 Toga{ carot $ re~e: „[to ti e. kako angel Bo`ji. Gospodi. koga se pojavuvam. pa }e postapam spored carskiot zbor.2 ka taa da se sozeme.” Estira pred carot Na tretiot den Estira. 8. pak. 6 I koga carot saka{e da pie vino.4. izvalkan so krv od mese~en ciklus. pred domot na carot. Estira? Jas sum tvoj brat! Zakrepi 4 se. i ne go nosam vo dnite {to mi pripa|aa samo mene. }) Bo`e.1 gibel negova i na negovite istomisle4. zede dve sluginki. i spasi me od mojot strav.629 ESTIRA 5. kako da se gale{e. za{to ti si prekrasen. ne pie idolo`rtveno vino t) i ne se veseli Tvojata sluginka od denot. ja soble~e oblekata na `alosta. Bo`e Avraamov. i liceto tvoe e ispolneto so ubavina. oble~en vo polnata obleka na svoeto veli~ie. nema da umre{.7. g) Koga go svrte liceto svoe. otkako prestana da se moli. dode.19 3. ja pra{a Estira: „Koja ti e `elbata? Taa }e bide ispolneta. Koj ima{ sila nad site. carot se voznemiri. a carot go stavi `ezolot Neem 2.” I dojde carot so Aman na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira. taa padna od premalenost. . o) nas.” . svetnato od slava. Koga carot vide deka caricata Estira stoi vo dvorot.13 Estira se pribli`i i go dopre krajot Ezd 5.

ti nema da go nadvie{. i toj ne stana i ne 2.21 na Zere{a.1 37. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 10 Toga{ carot mu re~e na Aman: „Dobro re~e. da go oble~at ~ovekot.61. Aman se ispolni so gnev protiv Mardohej. kako carot go vozveli~il i kako go vozdignal nad knezovite i slugite carski. 11 Aman im raska`a za golemoto svoe bogatstvo. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti. 10 No Aman sepak se vozdr`a. i napravi mu go toa na Judeecot Mardohej.” Carot re. 8 neka mu donesat carska obleka. 2 i se najde zapi{ano tamu.2 14.14 Aman si pomisli vo srceto: kogo drug Pla~ 1. ni{to da ne propu{ti{ od toa {to go ka`a. Aman.18 „[to da mu napravam na takov ~ovek ko. kogo carot saka da go odlikuva so po~esti!” 12 Mardohej se vrati kaj carskata porta. i site negovi prijateli: „Neka prigotvat besilka. i gi ~itaa pred carot.” 14 I mu re~e `enata negova Zere{a.4 bi posakal carot da go odlikuva.” Mu se dopadnaa na Aman tie zborovi. visoka pedeset lakti. i toj naredi besilkata da bide napravena. vo racete na eden od prvite carski knezovi. koj sedi pred carskata porta.630 ESTIRA 6. trgna vo domot svoj.3 go sakam da go odlikuvam so po~esti?” Er Ps 34. dojde vo dvorot Aman. go oble~e Mardohej. A koga dojde vo domot svoj. Carot go pra{a: 15. i toga{ odi veselo na gozbata so carot.” 14 Tie u{te razgovaraa so nego. 3 Carot zapra{a: „Kakva ~est i kakvo odlikuvawe mu e dadeno na Mardohej za toa?” Carskite dvorjani {to mu ~itaa. taka i utre sum pokanet kaj nea so carot. poradi kogo ti po~na da pa|a{. 9 i neka gi dadat oblekata i kowot.” 4 Koga carot se raspra{uva{e za dobroto delo na Mardohej. isprati da gi povi2 kaat negovite prijateli i negovata `e2.” 2 Car 6 I Aman vleze. tuku navistina }e padne{ pred nego. odgovorija: „Ni{to ne mu e napraveno. so koja carot se oblekuva.16 5 Dvorjanite mu odgovorija na carot: 12 Mojs „Ete. pak.1 pri carskata porta.23 10. kogo carot saka da go odlikuva. Aman prinuden da go po~ituva Mardohej Preku no}ta Gospod ne mu dade son na carot.35 ~e: „Neka vleze. Aman stoi vo dvorot. kako {to re~e. osven mene? 7 I Aman odgovori: „Na takov ~ovek. i pra{a carot: „Koj e vo dvorot?” Aman. 13 No seto toa ne me zadovoluva dodeka go gledam Judeecot Mardohej kako sedi pred carskata porta. da go izvedat na kow na gradskiot plo{tad i da oglasat pred nego: Vaka mu se pravi na onoj ~ovek. deka Mardohej be{e soop{til za dvajcata carski slugi Bigetan i Tere{. osven mene.30 Is 57. se pomesti od mestoto pred nego. i carskite evnusi dojdoa i go pokanija Aman da odi na gozbata {to ja be{e prigotvila Estira.14 Mal 3. go izvede na kow na gradskiot plo{tad i objavi pred nego: „Vaka mu se pravi na ~ovek. 6 . nata`en i so navednata glava. pak. i utre ka`i mu na carot da go obesi Mardohej na nea. da mu postavat carski venec na glavata negova. Zatoa mu zapoveda na slugata da ja donese knigata za dnevnite bele{ki. i na site prijateli svoi za s# {to se slu~i so nego.” 11 Gi zede Aman oblekata i kowot. toga{ be{e do{ol vo nadvore{niot dvor na carskiot dvorec za da bara od carot da go obesat Mardohej na besilkata {to ja be{e prigotvil za nego. e od judejsko pleme. vedna{ zemi ja oblekata i kowot. Toga{ mudrecite negovi i `enata negova Zere{a mu rekoa: „Ako Mardohej. koi go ~uvaa pragot i pravea plan da stavat raka vrz carot Kserks. za mnogute svoi sinovi i za s# ona.2 2 Mojs 17. bidej}i so nego e `iviot Bog. 12 I re~e Aman: „Pa i caricata Estira nikogo ne povika so carot na gozbata. na koj carot java. i da go dovedat kowot. {to ja be{e prigotvila. 13 I $ raska`a Aman na `enata svoja Zere{a.

koj be{e napi{al za pogubuvaweto na Judejcite vo site carski oblasti. care. taa }e bide ispolneta. Aman se be{e navednal kon legloto.3.2 8 I Estira govore{e u{te pred ca. po moja `elba. kako {to zapoveda Mardohej. po moja molba! 4 Za{to jas i mojot narod sme prodadeni da bideme istrebeni. do Judejcite i do satrapite.6. Estira stana i zastana pred liceto na carot. 5 pa mu re~e: „Ako mu e na carot ugodno. stoi vo domot na Aman.12-15 ot `ezol.” 5 Progovori carot Kserks i ja pra{a caricata Estira: „Koj e toj i kade e toj. i ako na carot mu e ugodno. ako sum na{la milost pred negovoto lice. eden od carskite slugi: „Eve ja besilkata {to ja be{e prigotvil Aman za Mardohej.” 3 Caricata Estira odgovori i re~e: „Ako sum na{la milost vo tvoite o~i. i samiot nego go obesiv na besilka. koj se osmelil vo svoeto srce da postapi taka?” 6 Estira mu odgovori: „Neprijatelot e ovoj zloben Aman!” I Aman zatreperi pred carot i caricata. pak.8.11. makar neprijatelot i da ne ja nadomesti {tetata na carot. od imeto na carot i potvrdete go so pe~at od carskiot prsten. Aman. na dvaeset i tretiot den. mu go pokrija liceto na Aman. na koe sede{e Estira.10 tira be{e soop{tila {to $ e toj. vo mesecot sivan.14 Nevolja i smrt na Aman I dojde carot so Aman na gozbata kaj caricata Estira. 5 . I carot re~e: „Saka duri i da ja obes~esti caricata vo ku}ata moja!” Izleze zborot od ustata na carot.9 5. neka se napi{e da se vratat pismata spored zamislata na Vugeecot Aman. 7 I vo gnevot svoj carot stana od gozbata i otide vo gradinata na dvorecot. ubieni i zaginati. do oblasnite namesnici. jas $ go dadov na Estira domot na Aman. 2 Carot ja zapra{a Estira isto taka i vo toj vtor den za vreme na go{tevaweto: „Koja e tvojata `elba. visoka e pedeset lakti. 1 Mojs 2 I carot go izvadi prstenot svoj {to 41. a toa delo bide spravedlivo pred liceto na carot. sin Amadatov.3. za{to pismo. carice Estira? Taa }e bide ispolneta. a Estira go postavi Mardo. neprijatelot na Judejcite. padna pred nozete negovi. i kako bi mo`ela da go gledam zaginuvaweto na moite srodnici?” 7 Toga{ carot Kserks im re~e na caricata Estira i na Judeecot Mardohej: „Eve. poradi toa {to be{e krenal raka na Judejcite. 8 Koga carot se vrati od gradinata kaj dvorecot vo domot na gozbata. pla~e{e i go mole{e da ja izmeni zlobata na 7 2.13 hej za nadzornik na Amanoviot dom. i mojot narod. neka mi bidat podareni mojot `ivot. 6 za{to.1 7 vleze pred liceto na carot. ostana da ja moli za `ivotot svoj caricata Estira. napi{ano od imeto na carot i potvrdeno so pe~at od carski prsten. Vo toj den carot Kserks $ go dade na caricata Estira domot na Aman. 4 Carskiot ukaz vo polza na Judejcite 3 5. za{to Es.9.3.21 Vugeecot Aman i planovite negovi {to 9-14 be{e gi skroil protiv Judejcite. 8 napi{ete i vie za Judejcite.sto dvaeset i sedum oblasti na sekoja oblast so nejzinoto pismo i do sekoj narod na negoviot jazik i do Judejcite so nivnite pisma i na nivni jazik. i mu go dade na 3 Mardohej.42 go be{e odzel od Aman. 4 Carot go podade kon Estira zlatni. a Mardohej 10 2.” 9 Vedna{ bea povikani carskite pisari vo tretiot mesec. i be{e napi{ano s# onaka. i koja e molbata tvoja? Makar i za polovina od carstvoto. ne mo`e da se izmeni. odnosno. kako bi mo`ela da ja gledam nevoljata {to }e go snajde mojot narod. 9 I re~e Harvona.631 ESTIRA 7.” I carot re~e: „Obesete go na nea!” 10 I go obesija Aman na besilkata {to toj ja be{e napravil za Mardohej. jas }e mol~ev. Toga{ gnevot na carot stivna.2 3. Da bevme prodadeni kako robovi i robinki. za{to vide deka od carot go ~eka zlo. do upravnicite na oblastite od Indija do Etiopija . ona {to vi e ugodno.12-13 rot. koj govore{e dobro za carot.

ubijat i pogubat site silni vo narodot i vo oblasta. praznuvajte go i ovoj bele`it den so sekakva veselba. `) Zatoa. r) Sekoj grad ili oblast voop{to. 11 deka carot im dozvoluva na Judejcite {to se nao|aat vo sekoj grad da se soberat i da go za{titat svojot `ivot. }e bide bezmilosno opusto{ena so me~ i ogan i }e stane ne samo nevozmo`na za `iveewe na lu|e. prestapno izvr{uvani pred vas so zlobata na nedostojni vr{iteli na vlasta. ostavete gi Judecite da se koristat so svoite zakoni i pomagajte im.632 ESTIRA 10 I bea napi{ani pisma od imeto na carot Kserks. i od site onie {to ni posakuvaat dobro. pozdrav! v) Mnozina. ta sega i vo idnina da se pameti spasenieto i blagonaklonosta kon nas Persite i za gibel na onie {to ni kovaa zagovori. vo mesecot adar. se obiduvaat da kovaat zagovori protiv samite svoi dobrotvori. Koj gospodari nad s# i Koj skoro mu dade zaslu`en sud. `iviot Bog. prekumerno se vozgordeaja i ne samo {to sakaat da im pri~inuvaat zlo na na{ite podanici. bidej}i se oble~eni so vlast. popravo tu| na persiskata krv i mnogu daleku od na{ata blagost. Koj ni go podari nam i na na{ite pradedovci carstvoto vo najdobra sostojba. da im se odmazdat na trinaesettiot den od dvanaesettiot mesec adar. me|u vidnite praznici. i) se zdobi so blagonaklonost. da gi istrebat. za da mo`at na onie. prestapno mislat da go odbegnat sudot na Boga. j) no. dotolku {to be{e proglasen za na{ tatko i po~ituvan od site. pri {to so ve{to spleteni lagi ja izmamuvaat dobrata namera na vladetelite. odnosno. a) A eve go prepisot od taa povelba: b) „Velikiot car Kserks do na~alnicite od Indija do Etiopija nad sto dvaeset i sedum oblasti i do upravitelite na pokraini. za{to toj {to go izvr{i toa e obesen so celiot dom svoj pred portata na Suza spored voljata na Boga. k) a na{iot spasitel i sekoga{ blagodetel Mardohej i neporo~nata sou~esni~ka na carstvoto Estira so siot nivni narod se streme{e da gi pogubi so razni spletki. im podgotvi takva radost. d) No ~esto i mnozina. vo istiot toj den. g) ne samo {to go gubat ~uvstvoto na ~ove~ka blagodarnost. l) Na toj na~in toj misle{e da n# ostavi bez lu|e. poradi izvonrednata dobrina na dobrotvori. koi postapuvaat neprijatelski sprema niv i nivnite deca i `eni. na kamili i na carski muliwa. tuku `iveat spored najpravednite zakoni.” . z) da ne dopu{time izmeni. za da gi ureduvaat rabotite na prijatelite {to im gi doverile rabotite. Koj sekoga{ s# gleda. no pojavuvanite dela da gi razgleduvame so nu`na pretpazlivost. p) I vie. Makedonec. namesto gibel na izbraniot rod. {to }e se krenat protiv niv vo vremeto na `alosta. pri {to pretstavuva{e vtor ~ovek pri carskiot prestol. Bog. so svoeto ubeduvawe gi pravat vinovnici vo prolevaweto na nevina krv |) i pottiknuvaat na nepopravlivi zla. tuku. o) Za{to. kako {to rekovme. koja nema da go ispolni ova. e) Toa mo`e da se vidi ne tolku od drevnite istorii. vo trinaesettiot den na dvanaesettiot mesec. 12 vo eden den po site oblasti na carot Kserks. a persiskata dr`ava da im ja predade na Makedoncite. ne se zlostornici. kitej}i se so gordosta na bezumnite. q) No nie nao|ame deka Judejcite. zamisli da n# li{i od vlasta i du{ata. a imotot nivni da go razgrabaat. gi zape~ati so carskiot prsten i im gi isprati po brzoodci na kowi. {to ja imame kon sekoj narod. m) kako sinovi na Sevi{niot. tuku. tuku i odvratna za yverovite i pticite zasekoga{. Koj vladee nad s#. y) Taka Aman Amadatov. za vo idnina treba da se pogri`ime da uredime vo carstvoto da ima za site lu|e mir. nemo`ej}i da ja nasitat gordosta. w) A otkako }e go izlo`ite javno na sekoe mesto prepisot od ovaa povelba. n) Zatoa }e napravite dobro da ne postapite spored pismata {to Aman Amadatov gi isprati. osudeni od toj zlostornik na istrebuvawe. kolku od delata. bidej}i ne ja skroti gordosta. {tedro nagraduvani so po~esti. bidej}i be{e primen kaj nas na gosti.

se sobraa da go za{tituvaat svojot `ivot i svojot mir od nivnite neprijateli.633 ESTIRA 13 Prepis od taa povelba da se isprati do sekoja oblast. Aridata. trgnaa skoro i brzaa so carskata zapoved. 16 I drugite Judejci. 1. 18 A Judejcite {to bea vo Suza.3. neka im bide dozvoleno na Judejcite vo Suza. gi ubija.5 Zah 2.10 51. i na ~etirinaesettiot den od toj mesec tie se uspokoija i napravija den za gozbi i veselbi. bidej}i toj ~ovek.5 Mojs 3. se sobraa na trinaesettiot den i na ~etirinaesettiot den. koi se nao|aa vo carskite oblasti. Neem 8. no za grabe` raka ne pu{tija.3 54. ona {to be{e denes. Dalfon. Arisaj. i postapuvaa so 9 19 neprijatelite svoi po svoja volja. 6. pa ubija od neprijatelite sedumdeset i pet iljadi. Is. 2 se sobraa Judejcite vo gradovite svoi po site oblasti na carot Kserks. ta Judejcite da bidat gotovi za toj den da im se odmazdat na neprijatelite svoi. Gradot Suza se razveseli i se zaPs 82. se izdiga{e s# pove}e i pove}e.17 svetlina i radost.6 zlaten venec i vo lenena i purpurna obEr 50.38 za{to gi be{e obzel strav od Judejcite. 4 koga neprijatelite na Judejcite. 11 Vo istiot den mu go soop{tija na carot brojot na ubienite vo prestolninata Suza. isto taka i na ~etirinaesettiot den od mesecot adar i ubija vo Suza trista du{i. 1 Car 11.17 2 Mojs praznik za Judejcite.11 Zah 2.1 vo carski sini i beli ali{ta.7 Zah 8.37-45 devaa deka }e ja zemat vlasta nad niv. Aridaj i Vajizata 10 . i nikoj ne mo`e{e da istrae pred liceto nivno.19 Ps 50.11 15 2 2. go pominuvaat ~etirinaesettiot den na mesec adar vo .” 13 Estira mu odgovori: „Ako mu e na carot ugodno. 15 Se sobraa Judejcite {to bea vo Suza.7 1 Car 14.7 7 Par{andata. 6 Vo prestolninata Suza ubija i is.desette sinovi na Amadatoviot sin Aman.14 leka. se na1 Mojs 41. Ez 38. gi umrtvuvaa i gi istrebuvaa.16 od narodite vo zemjata stanaa Judejci.7 Ps 104.1 9.” 14 Carot zapoveda da se napravi taka.21 8. I mnozina lu|e 15.10 25. 10-12 9 Parma{ta. za{to gi be{e opfatil strav od Mardohej. koga dojde vreme da se ispolni zapovedta na carot i na negovata povelba. i slavata negova se prenesuva{e po site oblasti. I kakva e u{te tvojata molba? I taa }e bide ispolneta.16 31. 2-3 nastanuva{e radost. 8 Porata.6 Is 12. no za grabe` raka ne podadoa.8 raduva.18 trebija petstotini du{i. i desette Amanovi sinovi da bidat obeseni na besilka. 3 I site knezovi po oblastite i satrapite i oblasnite namesnici i izvr{iteli na carskite dela gi pomagaa Judejcite.1 Er 15. gozba i 8. Povelbata be{e objavena i vo prestolninata Suza.N. Adalija. da go vr{at istoto i utre. Mardohej.26 Odmazdata na Judejcite Vo dvanaesettiot mesec.9 neprijateli.6 22. a {to li izvr{ile vo drugite carski oblasti? Kakva e tvojata `elba? I taa }e bide udovolena.9 Jov 13. 14 Brzoodcite. vo toj den. i gi obesija desette Amanovi sinovi.26 Judejcite ja zedoa vlasta nad svoite 9. veselba. 5 Judejcite gi pogubuvaa site svoi neprijateli. vo mesecot adar.5 1 Car 6. 4 Za{to Mardohej be{e silen vo carskiot dom. Judita 16 Kaj Judejcite toga{ nastana den na 14. kako zakon.22 sekoe mesto. Zatoa be{e izdadena povelba vo Suza. 19 Zatoa Judejcite selani {to `iveeja vo neutvrdeni sela. Aspata. a na petnaesettiot den se uspokoija i go napravija den za gozbi i veselbi. 17 Toa stana na trinaesettiot den od mesec adar. veselba i sve~enost.27 Is 14. objaven za site narodi. da stavaat raka vrz svoite neprijateli. na trinaesettiot den. no za grabe` raka ne pu{tija. 17 15 Toga{ Mardohej izleze otkaj carot 9. kade {to }e stigne{e zapovedta na carot i negovata povelba. so golem 56. ubivaj}i gi so me~.14 35. vo sekoj grad i 9. 17 I vo sekoja oblast. javnati na brzi carski kowi. zatoa {to stravot od niv gi be{e opfatil site narodi. neprijatel na Judejcite. 12 Toga{ $ re~e carot na caricata Estira: „Vo prestolninata Suza Judejcite ubija i istrebija petstotini du{i i desetmina Amanovi sinovi.13 24.

soglasno so site zborovi od toa pismo i so ona {to sami go vidoa i propatija. b) za{to se setiv na sonot {to go vidov za tie nastani. e) Taka Bog ustroi dve `drepki . 50. Zavr{niot triumf na Mardohej Potoa carot Kserks $ nametna danok na zemjata i na morskite ostrovi.2 i sedum oblasti na carot Kserks.34 14. 28 i da bidat tie dni za se}avawe i praznuvani vo site rodovi. go pominuvaat i petnaesettiot den na adar vo dobra veselba i im ispra}aat podaroci na bliskite. koi povikaa kon Boga i bea spaseni. a onie {to `iveat vo utvrdenite gradovi. 21 za da go vostanovat i sekoja godina da go praznuvaat ~etirinaesettiot den od mesecot adar i negoviot petnaesetti den. pri {to zaemno da si ispra}aat podaroci i darovi na siromasite. `) i izlegoa tie 10 .za da gi napravat dnite za go{tevki i veselbi.15-17 Is 15. taa reka e Estira.4. i za3. . d) narodite . kako {to gi us. 25 i kako Estira otide kaj carot i kako carot zapoveda so novo pismo zlostorni~kiot plan na Aman {to be{e namislil za Judejcite da se svrti protiv glavata nivna.16 pismo za Purim. za{to mu go misle{e dobroto na svojot narod i govore{e za dobroto na celoto svoe pleme. a drugata . I go spasi Gospod Svojot narod.toa se tie {to se bea zakanile da go istrebat imeto na Judejcite. do bliskite i dale~nite. 26 Zatoa i gi narekoa tie dni Purim. vo dnite na post i pla~ewe. koe ve}e sami bea po~nale da go pravat i za koe im napi{a Mardohej. g) A dvata zmeja . kako praznik. sekoja godina. }erka 31 Avihailova.toa se Izrailcite. v) Maliot izvor stana reka.22 20. 4a) I re~e Mardohej: „Od Boga stana toa.27 22.5. i stana svetlina i sonce i golema voda. pa spomenot za niv da ne is~ezne kaj decata nivni. vo koi Judejcite se smirija od svoite neprijateli.46 30 i ispratija pismo so zborovi za mir i pravda do site Judejci vo sto dvaeset 10. se zapi{ani vo knigata za dnevni bele{ki na midiskite i persiskite carevi.3 Car 15. od nego ne ostana ni{to neispolneto. Amadatov sin. od zborot pur . neodmenlivo da gi praznuvaat tie dva dena. naj. 2 Site dela na silata negova i mo}ta negova i podrobniot prikaz za goleminata na Mardohej.`drepka. za da gi istrebi i pogubi. koja carot ja zede za svoja `ena i ja napravi carica. 24 deka Vugeecot Aman. Vostanovuvawe na praznik za spomen 20 Mardohej gi opi{a tie nastani i isprati pisma do site Judejci vo oblastite na carot Kserks. i Judeecot Mardohej. so koja carot gi vozveli~i. kakvi {to ne stanuvale me|u neznabo{cite. i n# izbavi Gospod od site tie lo{otii.16. vo sekoe pleme.toa sme jas i Aman. emno si ispra}aat podaroci. napravi Bog ~uda i ~udesa golemi. 32 Taka zapovedta na Estira ja potvrdi taa naredba za Purim. a taa se zapi{a i vo knigata. neprijatel na site Judejci.634 ESTIRA 24 veselbi i go{tevki.7 29 Napi{a i caricata Estira. Ete za{to.8 uporno da go ispolnuvaat toa novo Er 18. 27 Judejcite se obvrzaa i prifatija za sebe i za decata svoi i za site {to se prisoedinuvaa kon niv.ednata za Bo`jiot narod. |) a mojot narod . misle{e da gi pogubi Judejcite i frla{e `drepka. i kako takov mesec. 31 za da gi pazat postojano tie dni Pu. velik kaj Judejcite i quben od mnogu svoi bra}a. spored zapovedanoto za niv i na vremeto nivno. i da go obesat nego i sinovite negovi.15 opredelija za sebe i za decata svoi. vo koj se pretvori kaj niv `alosta vo radost i tagata . 22 kako dni.23 rim za vremeto nivno. a tie dni Purim da ne se menuvaat kaj Judejcite.46 tanovija za niv Judeecot Mardohej i 4 Car caricata Estira i kako {to sami gi 10. 3 kako i toa deka Judeecot Mardohej be{e vtor po carot Kserks. 23 Judejcite go primija toa.vo praznik.za site neznabo{ci.5. vo sekoja oblast i vo sekoj grad.

” i) Vo ~etvrtata godina od caruvaweto na Ptolomej i Kleopatra. z) I se seti Gospod za Svojot narod i gi opravda Svoite naslednici. velat. so radost i veselba pred Boga vo ve~ni rodovi na narodot Negov Izrail. vo ~etirinaesettiot i petnaesettiot den na toj mesec. so sve~enost. koj. y) Zatoa }e se praznuvaat tie dni vo mesecot adar. velat. i Ptolomej. Dositej. koe.635 ESTIRA dve `drepki vo ~as i vreme i vo den suden pred Boga i pred site neznabo{ci. go donesoa vo Aleksandrija ova poslanie za Purim. sin mu. Ptolomeev sin. go prevel Lizimah. bil sve{tenik i levit. . koj be{e od Erusalim.

Judejcite istovremeno nastojuvale da ja za~uvaat i ~istotata na svojata religija i narodnata samostojnost.26-50). koi zaedno so nego se bea vospituvale vo mladosta.PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vo 331 godina pr.20 Sud 3. nekade kon krajot na vtoriot vek pr.6 Dan 11.11 5. 4. a podocna pod aramejskite Selevkidi. Ponekoga{ pi{uva kako direkten o~evidec. ~uvawe na Zavetot. golemiot sve{tenik i etnarh. Hr. persiskiot i 11.7 carevi. 5 Najposle padna vo postela. dva razli~ni mentaliteta: judejskiot i elinisti~kiot. do 197 godina. sinot na Filip. 6. .52 midiskiot car i se zacari mesto nego. Po smrtta na Aleksandar negovite generali ja podelile vlasta. pr.10 Ez 27. Istoriskata kritika se soglasuva deka pisatelot poseduval odli~no poznavawe na istorijata. Zakonot.49. Se ~ini deka bil Judeec. i zavladea nad mnogu krai{ta. hramot. 4 Toj sobra mnogu silna vojska. Aleksandar Makedonski (336–323) ja skr{il persiskata vlast i toga{ nastapuva elinisti~kata epoha.) koj zapo~nal da sproveduva prisilna elinizacija i so toa predizvikal naroden otpor pod vodstvo na sve{tenikot Matatija i negovite pet sina. Negovoto izvestuvawe e ednostavno. bidej}i dobro ja poznaval geografijata i topografijata na Palestina i e upaten vo bibliskiot stil i literatura. se nao|aat vo sredi{teto na borbata koja se opi{uva kako povtorno osvojuvawe na Svetata Zemja.24).38. i otkako po~uvstvuva deka }e umre. trezveno jasno. koga na vlast do{ol Jovan Hirkan. Najte{kiot period nastapuva pod vlasta na Antioh ^etvrti Epifan (175–164/163 god. do 134 god.1 3 Dojde do krajot na zemjata i ograbi mnogu narodi. Eronim go koristel i evrejskiot original.1 1 Mojs 10. 7. i dodeka u{te be{e `iv. Palestina najnapred potpadnala pod vlast na egipetskite Ptolomeidi. 6 gi povika svoite doverlivi. svetosta na hramot i bogobojazlivosta.1-21. 1.30 Aleksandar Makedonski Aleksandar Makedonski. verata na tatkovcite.1. Osnovnata sodr`ina na ovie knigi go izrazuva sudirot pome|u dva sveta.28-54.31 mnogu utvrdeni mesta i porazi mnogu Is 14. Spored nego se nare~eni i ovie knigi i celiot toj period. Hristos. koj toga{ ve}e ja be{e zavladeal Elada. narodi i vladeteli i tie mu stanaa negovi podanici. Hronolo{kite podatoci mu se to~ni i provereni. Se slu`el i so arhivska dokumentacija (14. Sv. 2 Let 14. glavno od 175 god. ili aramejski. go pobedi Darij. objektivno i dobro razraboteno (sp. Pisatelot na prvata kniga ne e poznat. 16. kako i za vernosta kon Zakonot.4 Is 23. Knigata izvorno bila napi{ana na evrejski.12 Er 2. so prekar Makavej. a toj se izdigna i srceto negovo se vozgordea.. Knigata ima izrazito religiozna cel: da se ute{at i da se ohrabrat religioznite Judejci da bidat revnosni za za~uvuvawe na ~istotata na verata. 5 Mojs 2 Toj vode{e mnogu vojni. celata zemja molkna pred 1 nego. prezede 17. od koi najistaknatiot se vikal Juda. izleze od zemjata Ki3 tim. im go razdeli carstvoto. no do nas e dojdena samo na gr~ki jazik. No celta na pisatelot gi nadminuva istoriskite ramki. Vo borbata protiv navleguvaweto na stranskata civilizacija i kultura.

carot go isprati dano~niot na~alnik vo izrailskite gradovi. Aleksandar umre. velej}i: „Ajde da sklu~ime sojuz so okolnite narodi.637 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 I taka. i taa stana neprijatelsko gnezdo. 20 Po pobedata nad Egipet vo sto ~etirieset i tretata godina. se vrati vo svojata zemja. 8 a negovite velikodostojnici vladeaja sekoj vo svojata oblast. 35 Tamu natrupaa oru`je. i zloto go umno`ija na zemjata. 24 I. pa po~na da bega i toga{ padnaa mnogu raneti. mnogu zla n# postignaa. vencite i zlatniot ukras.36 2 Car 5. 21 Vleze gordo vo svetili{teto i gi ograbi zlatniot `rtvenik. nastana golema `alost. 37 Prolivaa nevina krv okolu svetili{teto i go oskvernuvaa.24 8. 13 Nekolkumina od narodot otidoa kaj carot i toj im dade pravo da `iveat spored paganskite obi~ai. 11 Vo onie denovi izlegoa vo Izrail lu|e izmamnici. Napad vrz Egipet (2 Mak 5. iznemognaa momci i devojki i svena `enskata ubavina.15 . se soedinija so bezbo`nicite i se prodadoa za da pravat zlo. izvr{i mnogu ubistva i govore{e so golema gordelivost. site negovi sveti sadovi. sinot na carot Antioh. 30 Najnapred im zboruva{e za mirot lukavo i tie mu poveruvaa. otkako caruva{e dvanaeset godini. koj be{e nadvor od hramot i odnese s#.13 Ps 67. za da vladee nad dvete carstva. so visoki kuli i toj stana nivna tvrdina. elenizmot vo Palestina (2 Mak 4. Toj se zacari vo sto trieset i sedmata godina na carstvoto na Selevkidite. 15 9 Po negovata smrt site tie se zaca1 Kor 7.31-35 3 Car 7. 17 pa so golema sila navleze vo Egipet. 19 Taka toj zavladea nad mnogu utvrdeni gradovi vo Egipet.32 14. hrana i s# {to bea ograbile vo Erusalim. 26 Stenkaa na~alnici i stare{ini. 34 Vo nea nastanija bezbo`ni i lo{i lu|e i tie tuka mnogu se zasilija. vo site negovi mesta.20 godini. mijalnicite. 27 Sekoj mlado`enec se frla{e vo pla~.31-38 26.10 Pla~ 5. 18 Zapo~na vojna protiv egipetskiot car Ptolomej. Dan 7.21-45 10 Antioh ^etvrti Epifan.11–21) 16 Koga Antioh vide deka carstvoto negovo se zajaknuva. 21-22 2 Mojs 25. 48-49 28 Sud 5.31 7. sve}nikot.8 33 2. so bojni koli i slonovi.4 2 Car 22.23-25 11. za{to otkako se oddelivme od niv. Antioh se vrati. ~iniite. 14 Tie izgradija vo Erusalim u~ili{te spored paganskiot obi~aj. 15 go napu{tija obrezanieto i otstapija od svetiot zavet. gradot go zapali i gi urna i ku}ite i gradskiot yid. so kowanici i so mnogu brodovi. 36 Toa be{e postojana zaseda za svetili{teto i zol neprijatel na Izrail.8 Is 13. a po 17 niv i nivnite sinovi vo tek na mnogu 4 Mojs 20. koj se ispla{i od nego.24–26) 29 Otkako izminaa dve godini. 31 Zede golem plen.” 12 I ovie zborovi na mnogumina im se dopadnaa.7 36-40 Amos 8. koj be{e zalo`nik vo Rim. Apolonij vo Erusalim (2 Mak 5. mu nanese golemo zlo i ubi mnogu Izrailci. se krena protiv Izrail i so seta svoja silna vojska vleze vo Erusalim. site skapoceni sadovi i gi ograbi tajnite riznici {to gi be{e na{ol. namisli da go pokori i egipetskoto carstvo. 23 Go odnese seto srebro i zlato. koj dojde vo Erusalim so silna vojska. ograbi mnogu dobitok. 25 Vo Izrail. no nenadejno go napadna gradot.18 rija. koi po~naa da go ubeduvaat narodot. a nevestata vo bra~nata odaja sede{e nata`ena. stavija kruni na svoite glavi. otkako ograbi s#.7–17) 10 Od niv proizleze korenot na grevot: Antioh Epifan. zlatnite kadilnici i zavesata. 28 Se trese{e celata zemja i celiot dom na Jakov se oble~e vo sram. 22 trpezata na predlo`enieto. 33 Potoa izgradija okolu gradot na David golem yid. 32 Odvede vo ropstvo mnogu `eni i deca.

62 Pa sepak. 39 Svetili{teto zapuste kako pusti45 Dan 9. 6 Gledaj}i kakvi bogohulstva se slu~uvaa vo Judeja i vo Erusalim. gi ubivaa site `eni koi svoite deca gi obrezale. zamina od Erusalim i se naseli vo Modin.27 konot i napravija zlo vo zemjata. i Jonatan.638 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Poradi niv `itelite na Erusalim se razbegaa i toj stana `iveali{te na 44 tu|inci. nare~en Avaran. ku}ite im gi ograbuvaa i gi ubivaa onie {to go izvr{ile obrezanieto.25-30 1 Let 24. 56 kade nao|aa knigi na Zakonot . pak. toga{. na smrt da bide predaden. 63 pove}e sakaa da umrat. nare~en Gadi. izgradija `rtvenici vo site judej. 2 . 50 Ako. a ~esta vo bes~estie. ~edata negovi gradot svoj go 2 Mak 6. nare~en Tasi. 2 Toj ima{e pet sina: Jovan. mnogumina Izrailci ostanaa nepokoleblivi i poka`aa hrabrost .gi kinea i vo ogan gi gorea. nekoj ne postapi spored carskite zborovi. 2 Mak 6.31 53 i go prinudija Izrail da se sobira 12. vo sto ~etirieset i pettata godina. 59 Vo dvaeset i pettiot den od sekoj mesec. 61 doen~iwata im gi besea na vratovite nivni. stra{en be{e gnevot nad Izrail.52 Dan 9.1–11) 41 Carot Antioh isprati proglas vo celoto svoe carstvo deka site negovi podanici treba da bidat kako eden narod.11 na skri{ni mesta. sve{tenik od potomcite na Joariv. 11. I site narodi na carskata naredba se pokorija. 45 vo svetili{teto ve}e da ne se prinesuvaat `rtvi sepalenici. go ubivaa.2-7 napu{tija.vo `alost se pretvori. sinot na Jovan.13. 58 Vakvo nasilstvo nad Izrail pravea sekoj mesec. 43 Mnogumina od Izrail negovoto idoloslu`ewe go prifatija. i umiraa za da ne pohulat na svetiot zavet.7 tijata na pusto{eweto. otkolku da se oskvernat od ne~ista hrana. 60 spored carskata zapoved. a na site judejski gradovi im zapoveda da prinesuvaat `rtvi.1 ski gradovi i vrz niv ja stavija gnaso. 11. 52 Nim im se pridru`ija mnogumina 54 od narodot. 4 Juda. 44 Carot preku svoi glasnici isprati zapoved vo Erusalim i vo site gradovi na izrailskata zemja deka treba da `iveat spored novite obi~ai.7 kislev. 51 Takva naredba isprati po celoto svoe carstvo i postavi nadzirateli nad narodot. prinosi i `rtvi leanici i da se otka`at od svoite saboti i praznici. koj be{e nad oltarot. 55 a pred vratite na ku}ite i po ulicite kadea so temjan. spored carskata zapoved.4.27 na. 64 Navistina.2. 47 da pravat `rtvenici i hramovi idolski i na idolite da im `rtvuvaat sviwi i ne~isti `ivotni.vo navreda. koga prinesuvaa `rtvi na `rtvenikot.31 sabotite negovi . du{ata nivna da ja valkaat so ne~istotija i gadotija. 57 a koga }e otkrieja deka nekoj ima kniga na Zavetot i deka `ivee spored nea. 48 sinovite svoi da gi ostavat neobrezani. nare~en Makavej. a veli~inata negova . 46 da gi oskvernat svetili{teto i svetiwite. Matatija i negovite sinovi Vo tie dni Matatija.ni{to ne~isto ne jadea. 59 54 Vo petnaesettiot den vo mesecot 2 Mak 6. praznicite se pretvorija vo pla~. 5 Eleazar. 3 Simon. sin na Simon. 42 ta sekoj svojot zakon da go napu{ti. 49 za da go zaboravat zakonot i site naredbi da gi izmenat. koga tie doa|aa vo gradovite. nare~en Apfus. 40 Kako nekoga{ slavata negova sramot mu se zgolemi. site {to go napu{tija za.2 43 Antioh ^etvrti Epifan saka da go ukine evrejskiot zakon (2 Mak 6. im prinesuvaa `rtvi na idolite i sabotata ja oskvernija.

ne go ograbuval? 11 Siot nakit mu e ograben. 12 I.21 9 @rtvuvaweto vo Modin Dojdoa carski lu|e vo gradot Modin. srceto mu se rastreperi. ma`ite Judejci i drugite `iteli na Erusalim.34 50. a `rtvenikot go razurna. na{ite svetosti. ti si ugleden i golem ~ovek vo ovoj grad. im be{e javeno deka nekoi lu|e ja prekr{ile carskata zapoved i deka izbegale vo skri{ni mesta vo pustinata. 20 jas i moite sinovi i bra}ata moi }e postapime spored zavetot na na{ite predci. se oblekoa vo vre}i{ta i gorko pla~ea. od sloboden stana rob. sinot na Salu. 15 21 Da ne dade Bog da gi ostavime zako. spremni da zapo~nat so niv bitka vo saboten den. za{to mnogu se zasili zloto nad niv. idol. 32 Mnogumina po~naa da gi gonat i gi stignaa. gi prinuduvaa da otstapat i da prinesat `rtva.Ps 105. eden Jude.6-11 22 Zatoa nema da gi poslu{ame zborovite na carot i nema da otstapime od 26 4 Mojs na{eto bogoslu`ewe ni desno ni levo. kako {to go napravija toa site narodi.16. doen~iwata negovi gi 6. ete.30 Sir 45. 17 Carskite lu|e mu prijdoa na Matatija. koja se nao|a{e vo Erusalim.22 dostoinstvo.23 ec se pribli`i pred o~ite na site za da prinese. a negovite momci 11. i nivnite sinovi. velej}i mu: „Ti si voda~. so tebe se tvoite sinovi i tvoite bra}a. neznabo{cite gi oskvernija. 9 negovite skapoceni sadovi se odne18 3.24 5 Mojs not i zapovedite.639 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 toj re~e: „Te{ko mene. od Izrailcite se pridru`ija kon niv.14. koi ja sakaa pravdata i Zakonot. koj gi prinuduva{e lu|eto da prinesat `rtva.” 19 Odgovori Matatija i im re~e so visok glas: „Makar i site narodi {to se vo carstvoto da mu se pokorat na carot i da otstapat od bogoslu`eweto na svoite predci i se soglasat so negovite naredbi. po~naa da go nagovaraat. pa i ti i tvojot dom }e vlezete vo krugot na carskite prijateli i }e bidete po~esteni so srebro i so zlato i so mnogu drugi darovi. ostavaj}i s# {to imaa vo gradot. 13 I zo{to u{te treba da `iveeme?” 14 I ja raskinaa Matatija i sinovite negovi oblekata svoja. 18 Zatoa pristapi sega prv i ispolni ja carskata zapoved. gradot na David. i nivnite `eni i dobitokot. 26 Taka se projavi negovata revnost za Zakonot.10. 25 Vo istiot mig go ubi i carskiot ~ovek. izlezete i napravete go ona {to vi go nareduva carskata zapoved. no Matatija i negovite sinovi ostanaa nepokoleblivi.28 10. plamna vo nego gnevot zaradi pravda. 31 Na carskite lu|e i na vojskata. 10 Koj narod ne go zazemal negovoto carstvo i koj nego.20. gledaj}i go toa. Pla~ 2. i }e ostanete `ivi!” 34 A tie im odgovorija: „Ne izleguvame i nema da $ se pokorime na carskata zapoved i nema da go oskvernime sabotniot den!” 29 . spored carskata zapoved.” 25. 27 Matatija toga{ po~na so silen glas da izvikuva vo gradot: „Sekoj {to go qubi Zakonot i stoi vo zavetot. otidoa vo pustinata i ostanaa tamu.10 negovite neprijateli i svetili{teto vo racete na tu|inci? 15 8 Negoviot hram stana kako ~ovek bez 2 Mak 5. 16 Mnogumina. 24 Matatija. Matatija vo pustinata Toga{ mnogumina. 33 izvikuvaj}i: „U{te imate vreme.60 ubivaat po ulicite. na{ata ubavina i na{ata slava opustea. neka pojde po mene!” 28 I toj i negovite sinovi izbegaa vo gorite. 13.38 seni vo plen. pa pritr~a i go ubi kaj `rtvenikot.26 pa|aat od me~.6-15 23 Koga prestana da govori. kako nekoga{ {to postapi Fines so Zimrij.31 Car ska `rtva vrz `rtvenikot vo gradot 1 23-26 Modin. pak. zo{to se rodiv da go gledam uni{tuvaweto na mo14 jot narod i na svetiot grad i ovde da 1 Mojs stojam dodeka go predavaat vo racete na 37. 30 tie samite. Zastanaa protiv niv.

28 37 Zavetot i smrtta na Matatija 49 Koga mu se pribli`i smrtniot den na Matatija. 43 I site drugi {to bea vo opasnost.okolu iljada du{i. 36 No ovie ne im odgovorija. go primi vetuvaweto na ve~noto sve{tenstvo. pa duri 42 ni kamen ne frlija na niv. kako {to postapija ovie na{i bra}a i ne se borime so neznabo{cite za na{iot `ivot i za na{ite svetiwi. velej}i: 37 „Site }e umreme nevini. a utre ve}e nema da go najdat. za delata {to gi napravija tie vo svoe vreme. Toj }e vi bide mesto tatko.7. nitu gi ut7.6 vrdija svoite skrivali{ta. 62 Ne pla{ete se od zborovite na gre{en ~ovek. sega se zasili drskosta i stradaweto. 52-59 Sir 44-50 52 1 Mojs 15. 50 Zatoa. 1-12 59 Dan 3.17 60 Dan 6. znam deka e razumen ma`.17 62 1. 57 David za svojata milosrdnost go nasledi carskiot prestol za ve~ni vremiwa. ~eda moi.” 48 38 I pojde vojskata na niv vo toj sabo1. 48 Taka go branea Zakonot od racete na neznabo{cite i nivnite carevi i ne dozvolija da zajakne silata na gre{nicite. 60 Daniil za svojata nevinost be{e izbaven od ~elusta na lavovite.13 55 4 Mojs 27. 54 Fines. zatoa {to ja ispolni zapovedta. 44 Taka se nasobra cela vojska i vo gnevot svoj gi napa|aa vinovnicite i bezbo`nicite. 14. odli~en junak u{te od svojata mladost.17 i so nivnite deca i dobitokot .21 2 Tim 4. 65 Eve vi go Simon. 40 Toga{ si rekoa eden na drug: „Ako site postapime. va{iot brat. 6-15 Sir 46.16 58 3 Car 18. s# odbrani junaci od Izrail. 64 A vie. begaa da se spasuvaat kaj neznabo{cite.26 4 Mojs 25.1 n# ubivate. za{to slavata negova }e se pretvori vo |ubri{te i vo crvi. na{iot predok. 55 Isus. Azarija i Mi{ael preku vera se spasija od plamenot.” 42 Toga{ nim im se priklu~i i zaednicata na Asideite. pak. krepete se i pazete go hrabro Zakonot.21 2 Car 7. }e se borime so nego za da ne umreme site. be{e svedok za vistinata i dobi zemja vo nasledstvo.10 2. i zaginaa site so nivnite `eni Ps 88.N. ~uvajte go Zakonot so revnost i `rtvuvajte go va{iot `ivot za zavetot na na{ite predci.12-23 56 4 Mojs 13.6-10.48 63 Ps 145. toj im re~e na svoite sinovi: „Ete. kako {to izumrea na{ite bra}a vo nivnite skrivali{ta. 39 Koga razbraa za toa Matatija i negovite prijateli. drugite.” 41 Vo toj den odlu~ija i rekoa: „Ako nekoj n# napadne vo saboten den.6 22. 61 I taka.1 53 1 Mojs 37-41 Ps 118. 67 Soberete gi site {to `iveat spored Zakonot i odmazdete se za nepravdite {to mu se pravat na va{iot narod.62 ten den. nego slu{ajte go vo site dni. 47 Gi gonea sinovite na drskosta i nivniot podvig stana uspe{en.9 57 1 Car 24. 56 Kalev. }e se pretvori vo prav i nade`ite negovi se gubat.24 Is. toj }e ve vodi vo vojnite protiv neznabo{cite. zatoa {to poka`a golema revnost. tie nabrgu }e n# istrebat od zemjata.3 .10 2.13 2 Mak 14. spomnuvajte si deka site {to se nadevaa na Nego. za{to preku nego }e se proslavite. vo sobirot naroden. 52 Zarem i Avraam ne se poka`a veren vo isku{enieto i zar toa ne mu se primi za pravednost? 53 Josif vo svojata nevolja ja zapazi zapovedta i stana gospodar nad Egipet.40 19. od pokolenie do pokolenie ne gi napu{ti silata. 5 Mojs 31. 45 Matatija i negovite prijateli odea naokolu i gi urivaa `rtvenicite. im se pridru`uvaa i ja zgolemija nivnata sila. 66 A Juda Makavej. 46 Bez strav gi obrezuvaa neobrezanite deca {to gi nao|aa vo izrailskata zemja. zaplakaa za niv gorko.640 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 Toga{ vedna{ po~naa da gi napa|aat. toj neka vi bide vojskovodec. sega e vreme za prevrat i `estok gnev. site verni na Zakonot.143 54 2. 51 Spomnete si za niv. 59 Ananija. stana sudija nad Izrail. I vie }e dobiete golema slava i ve~no ime.31 14. I neboto 43 i zemjata svedo~at deka nespravedlivo 2 Mak 8. 63 Denes se gordee.10 4 Car 2. deca moi. 58 Ilija poradi svojata golema revnost za Zakonot be{e voznesen na neboto.

29 dost vojuvaa za Izrail. za{to denes s# u{te ni{to ne sme jadele.641 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 68 Dajte im go na neznabo{cite ona {to zaslu`ile. 9 Imeto negovo se pro~u do krajot na zemjata i gi sobra site raseani po svetot. 21 a nie se borime za na{ite du{i i za na{ite zakoni.44 ko go oplakuva{e. od niv padnaa osumstotini ma`i.5. 11 Juda go razbra toa i izleze pred nego. Pobeda na Juda nad Apolonij i nad Seron 10 Toga{ Apolonij gi povika neznabo{cite i od Samarija nasobra golema vojska za da vojuva protiv Izrail.10. a drugite izbegaa vo filistejskata zemja. 14 pa si re~e: „]e si sozdadam ime i }e se proslavam vo carstvoto. 7 Na mnogu carevi im zadade golema maka i so svoite dela go zaraduva Jakov.N. 16 Is. mnogu sme isto{teni.8 Sud 2. 8 navleze vo judejskite gradovi i gi istrebi neznabo{cite i go odvrati gnevot od Izrail. vojskovodecot na Sirija.3 1 Car 14. Juda izleze pred niv so sosema malku svoi lu|e. koi. 12 Im go odzedoa plenot. so ra1. tuku silata doa|a od neboto. 70 Umre vo sto ~etirieset i {estata 3.40.20 69 6 2. nenadejno gi napadna: Seron i seta negova vojska bea razbieni. 25 I site okolni bezbo`nici po~naa da se pla{at od Juda i od negovite bra}a. 16 Koga se dobli`ija do viso~inata Vetoron. 4 Vo svoite raboti be{e sli~en na lav i kako lav~e rika{e za plen. na{ite `eni i na{ite deca. 6 Od strav pred nego bezzakonicite se smirija i treperea pred nego. se prepa{uva{e so svoite oru`ja i vode{e vojna. go pogrebaa vo grobnicata na 5 tatko mu vo Modin. 24 Gi gone{e udolu do padinite na Vetoron s# do samata ramnina. a kon zapovedite na Zakonot bidete vnimatelni!” 69 Potoa gi blagoslovi i se pribra kaj svoite predci. 3 Toj ja ra{iri slavata na svojot narod. vodeni od nego.6 17.18-22 24 2 Car 5 . preku negovata raka dojde spasenieto. 7 3 13 I slu{na Seron. gi bara{e i gi izgoruva{e onie {to go voznemiruvaa negoviot narod.29 3.10 4 Car 22. po site narodi se zboruva{e za borbite na Juda.” 23 Otkako prestana da govori. a siot Izrail gor5. i da n# ograbat. spomenot za nego }e bide ve~no blagoslovuvan.” 15 Pojde toj i so nego silna bezbo`ni~ka vojska da mu pomogne za da im se odmazdi na sinovite Izrailevi. ako otpo~nam vojna protiv Juda i protiv onie {to se zaedno so nego i koi gi preziraat carskite zborovi. a onie {to ostanaa `ivi. branej}i go narodot so me~. 5 Gi gone{e bezzakonicite.55 9.” 18 A Juda im odgovori: „Lesno mo`e da se slu~i i mnogumina da padnat vo racete na malkumina. 10.7 2 Na nego mu pomagaa site negovi bra10 }a i privrzanicite na tatko mu. ne pla{ete se ni najmalku od niv.4 1 Mojs 49.9 godina. 19 bidej}i pobedata vo bitkata ne zavisi od goleminata na vojskata. se razbegaa. 26 Za negovoto ime slu{na i samiot car. 1 Mojs 25. 17 Tie. deka Juda sobral okolu sebe mnogu lu|e i mnogu vernici. koj be{e nare~en Makavej. otkako vidoa pred sebe tolku golema vojska. stava{e oklop na sebe kako xin.46 22 5 Mojs 1. mu rekoa na Juda: „Kako mo`eme nie malkumina da mu se sprotivstavime na ova golemo mno`estvo? Osven toa.46 16.11 18 4.47 Pofalba za Juda Makavejski Mesto nego se izdigna negoviot sin Izreki Juda. go ubi i negovata vojska ja uni{ti. 22 Zatoa Toj Samiot pred na{ite o~i }e gi uni{ti. a Juda mu go zede me~ot i go nose{e vo borbite do krajot na `ivotot. 20 Tie doa|aat protiv nas so golema gordost i so bezzakonija da n# uni{tat nas. za Boga nema nikakva razlika dali }e spasi mnogumina ili malkumina. vleguvaat vo borbi. 10.

40 Tie pojdoa so seta svoja vojska i dojdoa do Emaus i se ulogorija tamu vo ramninata. 32 Carskite raboti od rekata Eufrat do egipetskite predeli mu gi predade na Lisij.1-3 1 Car 7. osven samo u{te edna{ ili dvapati.16–23) Se sobraa i otidoa vo Masifa. Gorgij i Nikanor (2 Mak 8. sproti Erusalim.8–15) Lisij gi odbra Ptolomej. ja mi- na rekata Eufrat i gi zaobikoli gor. sinot na Dorimen. ne se slu{a{e ni kaval ni citra.17 . 45 Erusalim ostana nenaselen kako pustina.18 nite krai{ta. tie zedoa so sebe mnogu srebro. da isprosat milost i milosrdnost. bidej}i nekoga{ Masifa im be{e na Izrailcite mesto za molitva. od negovite postojani `iteli nema{e nikoj ni da vleze vo nego ni da izleze od nego. kako {to gi dava{e so {iroka raka vo minatoto.1 33 7. ugleden ~ovek. 39 gi isprati so ~etirieset iljadi pe{aci i sedum iljadi kowanici. a vo tvrdinata se bea naselile tu|inci. pa isprati da gi soberat site sili vo negovoto carstvo i sobra golema vojska. se gaze{e po svetite mesta. da gi podmiri izdatocite i da dava podaroci. vo sto ~etirieset i sedmata godina. osobeno za `itelite na Judeja i Erusalim: 35 da isprati protiv niv vojska. 36 pa toga{ na site nivni zemji da naseli tu|inci i so `drepka da im ja razdeli zemjata.5 10. 46 38 46 Sud 20. da ja sotre i da ja uni{ti silata na Izrail i ona {to preostanalo vo Erusalim da go izbri{e i spomenot za toa mesto. 34 nemu mu ja predade i polovinata od vojskata i slonovite i mu dade zapoved za s# {to be{e naumil. Sobirot vo Masifa (2 Mak 8.1-4 Antioh ^etvrti zaminuvaj}i za Persija. nadminuvaj}i gi so toa svoite prethodnici. mu gi doveruva carskite obvrski na Lisij 27 Koga za seto toa slu{na carot Antioh. hrabri ma`i i prijateli na carot. po poteklo od carski rod. uni{tuvaj}i gi zakonite {to postoeja u{te od staro vreme.39 1 Let 19. im be{e stanalo `iveali{te na bezbo`nicite. be{e odzemena veselbata od Jakov.” 44 Se sobraa site za da se podgotvuvaat za borba i da se pomolat. 30 I po~na da se pla{i deka nema da mo`e. Nikanor i Gorgij. 31 Silno zagri`en vo svojata du{a. 42 Juda i negovite bra}a vidoa deka nevoljite se umno`uvaat i deka neprijatelskite vojski postavile logori vo nivnite predeli. dodeka se vrati toj. toj se raspali so gnev. a razbraa i za carskata naredba nivniot narod da bide porazen i uni{ten. toj re{i da odi vo Persija za da sobere danoci od taa zemja i da zeme {to pove}e pari. kon niv se pridru`ija isto taka grupa Sirijci i Filistejci. 43 I sekoj od niv mu vele{e na svojot prijatel: „Da go podigneme na{iot narod od propasta i da vodime vojna za na{iot narod i za svetiwite. 33 na nego mu go doveri i vospituvaweto na svojot sin Antioh. 41 Koga za ova slu{naa tamo{nite trgovci. spored carskata zapoved. 29 Toga{ vide deka bogatstvoto vo negovata riznica e potro{eno i deka prihodite na dr`avata se pomali poradi nemirite i razurnuvawata {to gi napravi toj vo zemjata.642 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 2 Mak 11. da ja opusto{at. 28 ja otvori svojata riznica i im isplati na svoite vojnici godi{na plata i im zapoveda vo sekoja prilika da bidat gotovi. prestolninata na svoeto carstvo. 37 Toga{ carot ja zede drugata polovina od vojskata i pojde od Antiohija. da pojdat vo Judeja i. zlato i slugi i dojdoa vo logorot da gi kupuvaat Izrailcite kako robovi.

a potoa bez strav sobirajte plen!” 49 4 Mojs 6.8-11 Mojs te hrabri vojnici za da ja razbie car. da se vrati vo svojot dom. ni me~evi. 59 podobro e da umreme vo borba. pedesetnici i desetari. 2 za da ja napadne vojskata judejska i da gi ubie nenadejno. kako {to e spored Zakonot.5 20. 53 Kako }e mo`eme da im se protivstavime. 34–36) Gorgij zede pet iljadi pe{aci i iljada odbrani kowanici i vojskata pojde vo no}ta.9 da gi bara po ridi{tata. sega do~ekajte gi na{ite neprijateli i smelo borete se protiv niv. velej}i: „Tie begaat od nas. 10 Da izvikame sega kon Boga i mo`ebi }e se smiluva na nas. 14 i ja zapo~naa bitkata. 56 I im rekoa na onie {to pravea ku}i. neznabo{cite se sobraa okolu nas za da n# uni{tat.33 55 2 Mojs 18. 52 Eve.643 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 48 2 Mak 8. no tie nemaa ni {titovi.5-8 Bitkata kaj Emaus (2 Mak 8. 57 Potoa vojskata pojde i postavi logor ju`no od Emaus. stotnici. 2-21 54 5. koi gi bea ispolnile svoite denovi. 55 Juda mu postavi na narodot stare{ini: iljadnici. 15 site drugi padnaa od me~. 4 . 18 Gorgij i negovata vojska se vo ridi{tata blizu do nas. 5 A Gorgij dojde preku no}ta vo logo. 4 dodeka neprijatelite bea daleku od 9 2 Mojs 14 logorot. 50 izvikaa visoko kon neboto: „[to da pravime so niv i kade da gi smestime? 51 Svetili{teto Tvoe se gazi i e oskverneto. bidete hrabri i podgotveni da gi napadneme neznabo{cite {to se sobrani protiv nas za da n# uni{tat nas i na{ite svetiwi.23 47 Toj den postea i se oblekoa vo vre}i{ta. 48 ja otvorija knigata na Zakonot. 16 Toga{ Juda se vrati od progonuvaweto. 17 a na narodot mu re~e: „Ne lakomete se za plen. a sve{tenicite Tvoi se vo `alost i poniznost. i prvinite i desetinite: gi povikaa i nazirite. glavite si gi posipaa so pepel i gi raskinaa oblekite svoi. obu~ena za vojna. 58 Juda im re~e na borcite: „Prepa{ajte se.1-4 skata vojska vo Emaus. a onie {to bea so Juda zatrubija.23–29. Ti znae{ {to podgotvuvaat protiv nas.21 56 5 Mojs 20. kako {to posakuvaa. se pojavi Juda vo ramninata so tri iljadi vojnici. a onie {to `iveeja vo tvrdinata. sekoj od niv. edna od onie {to ja baraa bezbo`nicite za da gi naslikaat likovite na svoite idoli vo nea. 7 Koga go vidoa logorot na bezbo`nicite i nivnata silno vooru`ena vojska. mu slu`ea kako voda~i. okru`ena so kowica. Azot i Jamnija. 9 Spomnete si kako se spasija na{ite predci vo Crvenoto More koga faraonot gi gone{e so svojata vojska. taka neka bide!” 3 Juda slu{na i izleze sam so negovi. i od niv padnaa do tri iljadi vojnici. {to se bea naskoro o`enile.” 12 Toga{ tu|incite gi podignaa svoite o~i i gi vidoa deka doa|aat protiv niv. gi gonea do Gazir i do ramninite na Idumeja. 11 toga{ site neznabo{ci }e razberat deka Izrail ima svoj Izbavitel i Spasitel. 8 Juda im re~e na lu|eto {to bea so nego: „Ne pla{ete se od nivnoto mno`estvo i od napadot nivni ne pla{ete se. neznabo{cite bea razbieni i se razbegaa kon ramninata. }e si spomni za zavetot so na{ite tatkovci i ovaa vojska }e ja uni{ti pred na{eto lice. pa po~na 4 Mojs 10.13 rot na Juda i ne najde nikogo. kako i na onie {to se pla{at. 13 pa izlegoa od logorot za da se borat. za{to u{te edna bitka n# ~eka. na ~ie ~elo se nao|a{e. {to nasadile lozje. 49 pa gi iznesoa sve{teni~kite ode`di. otkolku da go gledame zloto na na{iot narod i na na{ite svetiwi.” 6 [tom se zazori.4. ako Ti ne ni pomogne{?” 54 Toga{ trubite zatrubija i izvikaa so siot svoj glas. 60 Kako e Bo`jata volja.

mnogu sini i crveni obleki i drugo golemo bogatstvo. mnogu se voznemiri. koja sleguva{e od ridot. 41 Toga{ Juda opredeli vojnici. pla~ea gorko i svoite glavi so pepel gi posipaa. dodeka dojde prorok i ka`e {to da se napravi so niv. so pesni neka Te proslavuvaat site {to go znaat Tvoeto ime. otkako vide kako bega negovata vojska i se uveri vo hrabrosta na Judinite vojnici.47 2 Mojs vime svetili{teto. koi bea verni na Zakonot. pak. bidej}i toj be{e oskvernet od neznabo{ci. I taka go urnaa: 46 kamewata gi stavija na pogodno mesto vo hramovata {uma. dadoa znak so svoite trubi i povikaa kon neboto. koi }e vojuvaat protiv onie {to se nao|aa vo tvrdinata. ajde Mih 3. dodeka toj ne go o~isti svetili{teto. i.6. dimot {to se 1 Car 17. zedoa celi kamewa i izgradija nov `rtvenik .13-14 38 Ps 73. toj trgna kon Antiohija. pak. 23 Juda se vrati da go ograbi nivniot logor. sinot na Jonatan i negoviot {titonosec. podgotvena za borba. se pojavi edna grupa. od vojskata na Lisij padnaa okolu pet iljadi lu|e. i.1 118. 27 A toj.5-6 iska~i na gorata Sion.1–12) 28 Zatoa narednata godina sobra Lisij {eeset iljadi odbrani pe{aci i pet iljadi kowanici za da gi pobedi Izrailcite. {tom ja zasili svojata nekoga{na vojska. pa sobra tu|inci. a Juda trgna protiv niv so deset iljadi vojnici. a oskvernetite kamewa gi odnesoa na ne~isto mesto. mnogu se upla{ija. vratite izgoreni. 20 I tie vidoa deka nivnite se vo beg30 stvo i deka logorot gori. spored Zakonot.” 34 Zapo~na borbata. Spasitele na Izrail. 21 Koga go vidoa toa. riznicite.9 „Na{ite neprijateli se pobedeni. 26 Onie. 30 Koga ja vide taa golema vojska. 24 Koga se vra}aa. Ti. namisli povtorno da ja napadne Judeja. 43 Tie go o~istija svetili{teto. ta nikoga{ da ne im bide za sram. 29 Tie dojdoa vo Idumeja i postavija logori vo Bet–Cur. 35 Lisij. 45 Im dojde dobra misla . 25 Toj den Izrail dobi golemo spasenie. od neprijatelite {to uspeaja da izbegaat.da go urnat. .1-4. koga slu{na.2-7 40 4 Mojs 31.spored porane{niot. 22 site izbegaa vo filistejskata zemja. Go *blagoslovuvaa nebesniot Bog. za{to e blag i milostiv niz vekovi.12 da odime gore i da go o~istime i obno. 40 padnaa ni~kum. urnati. dojdoa kaj Lisij i mu raska`aa za s# {to stanalo. spremni ili da `iveat ili juna~ki da umrat. 31 predaj mu ja i ovaa vojska vo racete na Tvojot narod Izrail i neka se posramat vo svojata sila i vo svojata kowica. padna vo golem o~aj za{to na Izrail ne mu se slu~i ona {to toj go posakuva{e i ona {to mu zapoveda carot. 35 2 Mak 11.41 36 A Juda i negovite bra}a rekoa: Ps 73. toj vaka se mole{e: „Blagosloven si. gledaj}i ja vojskata na Juda vo ramninata.17 43 4 Car 23. neka se pokolebaat so porazot svoj. zedoa mnogu zlato i srebro. 44 A potoa razmisluvaa za toa kako da postapat so oskvernetiot `rtvenik. 42 Potoa izbra neporo~ni sve{tenici.25 37 Toga{ se sobra celata vojska i se 5 Mojs 27. 24 Ps 105.644 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 19 Dodeka Juda u{te govore{e. 47 pa.29 136.12 Prvata bitka na Lisij (2 Mak 11. 39 Gi raskinaa svoite obleki. `rtvenikot oskvernet.24 izdiga{e poka`uva{e {to stanalo.37 na svetili{teto 14. kako vo nekoja gora bea izrasnale rastenija. 38 Svetili{teto go najdoa opusto{eno. 32 isprati im strav i skr{i im ja doverbata vo nivnata sila.1 33 sobori gi so me~ot na onie {to Te qubat. Koj go skr{i napadot od silniot so rakata na Tvojot *sluga David i ja predade filistejskata vojska vo racete na Saul.6 42 3 Mojs 21.” 20. a vo tremovite. O~istuvaweto i obnovuvaweto 46 4.

59 Juda.3 4 Mojs 34.645 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 61 4. gusli i kimvali. gi prokolna i gi zapali nivnite kuli i site {to bea vo niv. toj gi napadna. gi obnovija vratite na vlezot.4 6-8 4 Mojs 21. 57 Prednata strana na hramot ja ukrasija so zlatni venci i so {titovi. se mole{e i Mu blagodare{e na Onoj. sekoja godina da se praznuvaat so veselba i so radost sekoja godina po osum dena. nivniot vojskovodec. gi zapalija kandilata na svetilnikot i go osvetlija hramot. a potoa se vrati vo Judeja. 56 Osum dena go proslavuvaa obnovuvaweto na `rtvenikot i prinesuvaa `rtvi sepalenici. 55 Siot narod padna ni~kum. gi pobedi. koj `ivee{e me|u niv. no tie na krajot bea uni{teni pred negovoto lice. 54 Vo denot. 4 Si spomna toj i za zlobata na Vajanovite sinovi. 11 se gotvat da dojdat i da ja napadnat tvrdinata. vo koj neznabo{cite go bea oskvernile `rtvenikot. 60 Toga{ izgradija visoki yidovi okolu gorata Sion i ukrepeni kuli za da ne ja oskvernat neznabo{cite. mirni `rtvi i `rtvi za blagodarnost. se zdru`ija za da n# uni{tat. 8 Gi zazede Jazir i okolnite sela. a gi napravija i vratite na riznicite. postavuvaj}i mu zasedi na negovite pati{ta. koi bea za narodot stapica i sopka. Toj im nanese golem poraz. 49 napravija sve{teni sadovi. vo koja se krieme.31 5 . stanaa mnogu rano. re{ija denovite na obnovuvaweto na `rtvenikot. koi `iveeja vo Gilad. 53 i prinesoa `rtva spored zakonot vrz novoizgradeniot `rtvenik za sepalenici. no tie izbegaa vo tvrdinata Datem. 6 Potoa se krena protiv sinovite Amonovi i naide na silna vojska i mnogu narod i na Timotej. vo koi velea: „Neznabo{cite {to se okolu nas. gi zaka~ija zavesite i gi zavr{ija site raboti {to gi prezedoa. citri. od dvaeset i pettiot den na mesecot kislev. 61 I Juda ja postavi tamu svojata vojska da ja ~uva gorata Sion i so nejzina pomo{ go utvrdija Bet–Cur za da ima narodot tvrdina protiv Idumeja. 50 go pokadija oltarot so temjan. 51 na trpezata stavija lebovi. 7 Toj vode{e mnogu borbi. 12 dojdete i izbavete n# od nivnite race. se sobraa i se dignaa protiv Izrailcite. 5 Iako tie pred nego se zatvorija vo svoite kuli. `rtvenik za temjan i trpeza. ako nekoga{ dojdat. 52 Vo dvaeset i pettiot den. koi `iveeja me|u niv za da gi izbijat. vo sto ~etirieset i osmata godina. Pohod protiv Idumejcite i Amonitite (2 Mak 10. i po~naa da go ubivaat i da go istrebuvaat toj narod. 2 pa re{ija da go uni{tat rodot na Jakov. 3 Toga{ Juda zapo~na vojna protiv potomcite na Isav {to `iveeja vo Idumeja. vnesoa sve}nik vo hramot.29 48 Potoa gi uredija svetiwata. vo Akravatin. 5. vo devettiot mesec kislev. gi ponizi i plenot im go odzede. Timotej gi predvodi nivnite vojski. 10 Tie ispratija pisma do Juda i do negovite bra}a. negovite bra}a i site Izrailci. bidej}i mnogumina od nas zaginaa. onaka kako {to bilo pred toa. kako porano.14–33) Koga sosednite narodi slu{naa deka `rtvenikot e izgraden i deka svetili{teto e obnoveno. Poplakite na Izrailcite 9 Toga{ neznabo{cite. 58 I nastana golema radost vo narodot i se izbri{a sramot {to mu go nanesoa neznabo{cite. Koj im pomogna. vnatre{nite delovi na hramot i tremovite. mnogu se razgnevija. zatoa {to ovie go bea opsednale Izrail. toj be{e obnoven so pesni.

se sobra golem sobor za da se posovetuvaat {to da pravat za tie bra}a koi se vo nevolja i na koi neznabo{cite im se zakanuvaa so vojna. sinot Zahariev. 13 Sud 11. Maked i 5.” 20 Na Simon mu dadoa tri iljadi lu|e za negoviot pohod vo Galileja. nivnite `eni i deca gi odvedoa vo plen 15 i ubija okolu iljada ma`i.51 Is. 39 tie sozdale golema vojska. 24 A Juda Makavej i brat mu Jonatan go preminaa Jordan i tri dena odea niz pustinata. podgotveni da vojuvaat protiv tebe. da gi prezemat 38 2 Mak i da gi pogubat site vo eden den. 23 So sebe gi povede Judejcite od Galileja i od Arvati. a na Juda . od Tir i od Sidon i od cela neznabo`e~ka Galileja. Maked. 6. dodeka nie ne se vratime. go sobra celiot plen i go izgore so ogan. go zazede toj grad i site od ma{ki pol gi izbi so svojot ostar me~.” 18 Go postavi Josif. pristignaa drugi glasnici od 1 Mojs 25. zaedno so nivnite `eni i deca. ima{e mnogu borbi protiv neznabo{cite i najposle gi razbi. so celiot niven imot i gi dovede vo Judeja so golema radost. 28 Zatoa Juda vedna{ so svojata vojska 12. i.20 se upati kon Vosor.646 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Site na{i bra}a. go zede nejziniot plen i ja izgore. od drugata strana na potokot. Sud 7. 38 Juda isprati lu|e da izvidat kakva e vojskata.osum iljadi za Gilad. no ne po~nuvajte nikakva vojna protiv neznabo{cite. izbega pred nego. 17 Toga{ Juda mu re~e na svojot brat Simon: „Odberi si lu|e.” 16 Koga Juda i narodot gi slu{naa ovie zborovi. gi podignaa svoite o~i. 34 Vojskata na Timotej. bezbrojno mno`estvo. ete. velej}i: „So nego se sobrani site neznabo{ci {to `iveat okolu nas. 32 Toga{ Juda im re~e na svoite borci: „Sega borete se za va{ite bra}a!” 33 A toj so tri odreda gi zaobikoli od zadnata strana.” Juda pojde da gi pre~eka. Vosor i drugite giladski gradovi. izbi s# {to be{e ma{ko. na smrt se predadeni. tie go izvestija. koi gi primija miroqubivo i im raska`aa s# {to im se slu~ilo na nivnite bra}a vo Gilad. ja opsadija i ja prezede.11 gi napadnat tie tvrdini. najmile i Arabjani kako pomo{nici. a jas i brat mi Jonatan }e pojdeme vo Gilad.11 Pohodot vo Galileja (2 Mak 12:10–31) Simon pojde vo Galileja.13 Galileja. 35 Toga{ se vrati vo Alema.23 14 U{te dodeka gi ~itaa nivnite pis25 ma. 37 Po ovie nastani. vo Hasfo. 36 Ottamu pojde i gi zazede Hasfo. otkako razbra deka toa e Makavej. a toj im go zede plenot. pred niv mnogu narod. sakaat da n# pogubat.” Is 8. 19 Nim im zapoveda.20 Karnen . 21 26 deka mnogumina od niv se zatvoreni 28 vo Vosor.a site tie se golemi i utvrde33 ni gradovi. vo iskinata obleka. Timotej sobra druga vojska i postavi logor kaj Rafon. od neznabo{cite padnaa tri iljadi borci.N. 30 Koga osamna zorata. koi bea vo predelite na Tov. podgotveni se da te napadnat. pa pojdi i za{titi gi tvoite bra}a vo Galileja.3 2 Mak 3. ete. 31 Vide Juda deka borbata zapo~nuva i piskot od gradot se izdiga{e kon neboto. nosej}i im isti vesti: 15 „Protiv nas se sobraa od Ptolomeida. 25 Tamu gi sretnaa Navatejcite. i Azarija za na~alnici na narodot so drugata vojska vo Judeja za da vardat. 29 Ottamu trgna no}e i dojde do tvrdinata. . koe meste{e skali i spravi za da ja prezemat tvrdinata i ve}e ja napa|aa. a toj sosema gi porazi: toj den padnaa na bojnoto pole okolu osum iljadi ma`i. vo Alema. kako zvuk od trubi i mnogu vikawe. a logorot im e zad potokot. zatrubija so trubite i izvikaa so molitva.16-18 27 a i drugi gradovi se nao|aat vo op1 Car sada i deka idniot den e opredelen da 11. velej}i: „Upravuvajte so ovoj narod. 22 Gi gone{e do portite na Ptolomeida.

taka be{e pobeden Karnen i ve}e nikoj ne mo`e{e da mu se protivstavi na Juda. 64 Lu|eto se sobiraa okolu niv da gi proslavuvaat. I pred nego se razbegaa site neznabo{ci. 48 Juda im isprati miroqubiva poraka: „]e pomineme niz va{ata zemja za da se vratime vo na{ata zemja. koj se nao|a{e na patot. 63 A hrabriot Juda i negovite bra}a mnogu se proslavija pred celiot Izrail i pred site narodi.15 dejskata zemja. 57 pa si rekoa eden na drug: „Ajde i nie da se proslavime i da otpo~neme vojna protiv neznabo{cite {to se okolu nas. go urna gradot do osnovi. 46 Dojdoa do Efron. 59 Gorgij izleze od gradot so svoite vojnici za da se bori protiv niv. site neka odat vo boj. go izgore i go pomina toa mesto preku telata na ubienite. gi razurna negovite tvrdini i gi izgore negovite kuli okolu nego. ne gi poslu{aa Juda i negovite bra}a. od najmal do najgolem. sinot Zahariev. a po nego premina i siot narod. nema da vi napravime nikakvo zlo. gi osta20. bidej}i. ne }e mo`eme da go pobedime. 44 Toga{ Izrailcite go zazedoa toj grad. i gradot se predade vo negovi race.58-59 4. se upla{i i napravi lo12. toj den padnaa dve iljadi ma`i Izrailci. 61 Izrailskiot narod pretrpe golem poraz. 42 2 Mojs 5. i Azarija. i portite gi zatrupale so kamewa.647 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Koga Juda i negovata vojska se pribli`uvaa do potokot. 62 no tie ne bea od rodot na onie ma`i. 56 slu{naa Josif. Timotej im re~e na svoite na~alnici: „Ako toj prv go premine potokot i n# napadne. pred Ptolomeida. 51 Juda ise~e s# {to be{e vo gradot so svojot ostar me~. 45 Potoa Juda gi sobra site Izrailci.” 58 I taka $ naredija na vojskata. dodeka dojdoa vo ju.57 natite i go bodre{e narodot vo tekot 5. i potoa go izgorea paganskiot hram so site onie {to bea vo nego. Borbite vo neznabo`e~kite predeli i vo Idumeja (2 Mak 12. 1. nie 4 Mojs }e pojdeme kon nego i }e go pobedime. kade {to se slu{a{e nivnoto ime. 60 Josif i Azarija bea prinudeni na begstvo i bea goneti s# do judejskite predeli. 47 a `itelite se bea zatvorile vo nego. 52 I preku Jordan pomina vo golemata ramnina. dodeka Juda i Jonatan se nao|aa vo Gilad.32–45) Vo onie denovi.14 20. a bratot Simon vo Galileja.10 3. go frlija oru`jeto i izbegaa da se sokrijat vo idolskiot hram {to e vo Karnen. mnogu ukrepen. velej}i: „Ne ostavajte nikogo vo logorot.N. sakaj}i da poka`at hrabrost. za slavnite voeni podvizi {to gi napravile tie. gi zazede Hevron i okolnite sela. voenite na~alnici. 54 Se iska~ija na gorata Sion so veselba i so radost i prinesoa sepalenici.” No tie ne sakaa da im gi otvorat portite. 65 Potoa izleze Juda i bra}ata negovi i vojuvaa protiv sinovite na Isav vo zemjata.” 43 I toj prv mina preku potokot.5-9 Is.26 48 gor od drugata strana na potokot. za{to toga{ 43-44 toj }e ima prednost i }e n# pobedi. 49 Toga{ Juda im zapoveda na svoite borci sekoj da ostane na svoeto mesto. ne mo`ea da go zaobikolat ni levo ni desno.6 5 Mojs 20. 50 borcite go napa|aa gradot i go opsaduvaa celiot den i celata no}. 55 . koja se nao|a na jug. Toa be{e golem grad. koja e sproti Bet–[an. nivnite `eni i deca i imotot i seto toa mno`estvo se upati kon judejskata zemja.19 na celoto patuvawe. pak.17 vi narodnite pisari do potokot i im zapoveda. koi bea vo Gilad. koja be{e pod nivna zapoved i pojdoa protiv Jamnija.” 42 Koga Juda dojde do potokot. 2 Mak 41 Ako.2 53 Po patot Juda gi pribira{e zaosta. zatoa {to ne padna nikoj od niv i {to se vratija vo mir. taka {to treba{e da pominat niz nego. preku koi doa|a{e spasenieto na Izrail.

68 Juda se upati vo Azot vo filistejskata zemja. gi voznemiruvaa Izrailcite okolu svetili{teto i sekoga{ nastojuvaa da im pravat {teta. deka tamu imalo zlatni predmeti. 12 Sega si spomnuvam za site zla {to gi napraviv vo Erusalim. pro~uen so bogatstvo. so visoki yidovi. makedonski car. da se odnesuvame spored 18 . gi razurna nivnite `rtvenici.63 18 1. pa izbega ottamu so golema maka i se vrati vo Vavilon. da go u~i kako treba da upravuva so carstvoto.” 14 Toga{ go povika Filip. iznemo{ten od taga. a isto taka i Bet–Cur. 16 Carot Antioh umre vo sto ~etirieset i devettata godina.33-36 20 6. negoviot grad.55. 10 2. kako {to bilo pred toa. so ogan gi izgore nivnite izvajani bogovi. pobedeni od niv. 15 mu ja dade krunata. zatoa {to ne se ispolnila negovata `elba.18 1 Car 17. ostaveni od Aleksandar. 67 Vo toj den padnaa nekoi od sve{tenicite {to sakaa da se proslavat so svojata hrabrost i nepromisleno bea navlegle vo boj. a deka i svetili{teto go ogradile.648 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6. 17 Koga Lisij razbra deka carot umrel. padna na postela. 9 Pove}e denovi ostana taka. zede plen od nivnite gradovi i se vrati vo judejskata zemja.7 1. 10 Toga{ gi povika site svoi prijateli i im re~e: „Se zagubi sonot od moite o~i. pa go povika siot narod za da gi opsedne. 13 Sega znam deka poradi seto toa me postignaa ovie moi nevolji i.54 66 Potoa stana i otide da ja osvoi filistejskata zemja i pomina niz Marisa. i go postavi da go vospituva negoviot sin Antioh.15 Smrtta na Antioh Epifan Vo toa vreme carot Antioh. i go postavi nad celoto svoe carstvo. 6 deka Lisij odel so silna vojska pred site. sinot na Filip. eden od svoite prijateli. 3 Zatoa pojde i se obiduva{e da go prezeme gradot i da go ograbi. 20 Site se sobraa i gi opsednaa vo sto i pedesettata godina. jas umiram od golema maka vo tu|a zemja.32 14 6. vo koja se nao|am! A bev i korisen za mojata dr`ava i sakan od moite podanici. 11 Si rekov na srceto moe: do kakva taga dojdov jas i kolku e golema mojata maka. 8 Koga carot gi ~u tie zborovi. no ne uspea zatoa {to `itelite ja doznaa negovata namera. za{to negovata taga stanuva{e s# pogolema i misle{e deka ve}e umira. 6 Opsadata na tvrdinata Onie {to bea vo tvrdinata. so srebro i zlato. no deka bil razbien od Judejcite i deka tie mnogu se osilile i so oru`je. a kon niv se pridru`ija i nekoi od bezbo`nite Izrailci. kako gi zedov site zlatni i srebreni sadovi od nego i popusto gi pra}av na ubivawe site `iteli na Judeja. razbra deka vo Persija ima eden grad. 19 Juda re{i da gi izgoni. koj prv se zacari nad Elinite. ete. toj go postavi za naslednik negoviot sin Antioh. koga minuva{e preku gornite oblasti. koi oti{le vo zemjata na Juda. protiv niv postavija orudija za strelawe i bojni napravi. mnogu se ispla{i i se voznemiri. koj bil mnogu bogat. a na neznabo{cite da im pomagaat. i so vojska i so mnogu plen {to go zele od vojskite. bile pobedeni. 22 tie otidoa kaj carot i mu rekoa: „Do koga }e se koleba{ i nema da gi odmazdi{ na{ite bra}a? 23 Nie se soglasivme da mu slu`ime na tvojot tatko. koj toj go podignal nad `rtvenikot vo Erusalim. 21 No nekoi od opsednatite uspeaja da izlezat.31 2 Let 26. svojata carska obleka i svojot prsten. po ime Elimais. 7 deka go razurnale odvratniot idol. koj go vospituva{e u{te od negovoto detstvo i mu be{e dal ime Evpator. 4 Tie mu se sprotivstavija so silna vojska. 5 Toga{ vo Persija nekoj dojde pri nego i go izvesti deka vojskite. a srceto moe iznemogna od taga. oklopi i oru`je. 2 i deka vo nego ima hram.

kowanici gi razmestija na obete krila od vojskata za da davaat znaci.4 37 Na slonovite ima{e vrzano jaki odbranbeni drveni kuli. i toga{ ve}e ne }e mo`e{ da gi zapre{.od slonot. a vo sekoja od niv po ~etiri ma`i. go probode so svojot me~ i go ubi. se otklonija od nea. 31 Tie dojdoa preku Idumeja i postavija logor sproti Bet–Cur. negovata volja. 28 11. slonot padna vrz nego na zemjata i go zgme~i. koj be{e pogolem od drugite slonovi i pomisli deka samiot car e vrz nego. 1 Mojs 25 I ne dignale race samo protiv nas. vojskite se podgotvija za bitka.1–17) Carot se razgnevi na ovie zborovi i gi sobra site svoi prijateli. a drugiot . trubite zatrubija. na~alnicite na pe{acite i na~alnicite na kowanicite. gi izgorea so ogan i hrabro se borea. 40 Edniot del od carskata vojska be{e razbien po ridovite. 47 Judejcite. koga }e 4. 24 A sinovite na na{iot narod ja op31 sednaa kreposta i n# zamrazija. 44 toj re{i da se `rtvuva sebesi za da go spasi svojot narod i da pridobie ve~no ime. 49.16 {e toj. Gal 1. dolgo go napa|aa. sproti carskiot logor. narekuvan Avaran. koi se borea odozgora . 29 kaj nego dojdoa i naemnite vojnici od drugi carstva i od morskite ostrovi.27 . a osven toa.po niskite mesta. tie }e napravat i pove}e od toa. na sekoj slon se dodavaa i petstotini najdobri kowanici. 39 Koga sonceto }e udre{e vo zlatnite i bronzenite {titovi. ne 44 oddeluvaj}i se od nego.649 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 24 negovite zapovedi i da ja izvr{uvame 36 tie zastanuvaa istovremeno tamu. }e svetnea kako ogneni svetila. a svetili{teto i Bet–Cur gi utvrdija.n# ubivaat i imotot na{ go 34 ograbuvaat. 33 A carot. od niv }e svetnea gorite. 41 Site se voznemirija koga ja slu{naa bu~avata na toa mno`estvo i dvi`eweto na taa golema vojska i yve~kaweto na oru`jeto. brgu dojde so svojata vojska po patot na Vetzaharija. Taka zagina toj tamu. 35 Slonovite gi razdelija me|u borbenite redovi i pokraj sekoj slon stavaa po iljada vojnici so `elezni oklopi i {lemovi od bronza. 39 Car kade {to be{e slonot. no se dvi`ea po utvrden red i raspored. 46 se vovle~e pod slonot. 38 Drugite. vide eden slon pokrien so carski oklop.53 15. obu~eni za vojna. za da ja prezemat.na ednata i na drugata strana. za da se vozbudat za bitka. 45 pa pritr~a smelo kon slonot. pak. vrzani za niv so kai{i. 26 I. pa duri napravija i voeni napravi. za{to vojskata be{e golema i silna.11 tuku i protiv site tvoi oblasti. 34 Na slonovite im poka`uvaa sok od grozje i crnici. 43 Toga{ Eleazar. a koga trgnuva. gledaj}i ja goleminata i silata na carskata vojska.29 n# najdat . 30 taka {to negovata vojska be{e sto iljadi pe{aci. 32 Toga{ Juda otstapi od tvrdinata i postavi logor vo Vetzaharija. koga stana rano izutrinata. srede bojniot red i ubiva{e desno i levo i se razbegaa od nego . 27 Ako ne pobrza{ i ne gi spre~i{. so sekoj slon be{e i negoviot Indiec. dvaeset iljadi kowanici i trieset i dva slona. da go voznemiruvaat neprijatelot i da gi pokrivaat voenite redovi. 42 Juda so svojata vojska vleze vo boj. trgnuvaa i tie zaedno so nego.3 10. Vo carskata vojska padnaa {estotini vojnici. ete. no tie od utvrdeniot grad izleguvaa. sega ja opsednaa tvrdinata vo Erusalim.” Antioh Petti i Lisij vo Judeja (2 Mak 13.

za{to nemaa hra11. sin na Selevk. a drugite se razotidoa sekoj vo svoeto mesto. da gi vidi site razurnuvawa {to gi napravija vo carskata zemja i neka gi kazni i niv i site {to im pomagaat.” Vakid i Alkim pusto{at niz Juda 8 Me|u svoite prijateli carot go izbra Vakid. a mestoto {to go opsednuvame e dobro utvrdeno. Carot ja opsedna Judeja i 53 gorata Sion.650 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA Opsadata na gorata Sinaj (2 Mak 13. 6 pred carot tie go obvinuvaa narodot i velea: „Juda i negovite bra}a gi ubija tvoite prijateli.45.50 bidej}i be{e sabotna godina za zemjata.1–4) Vo sto pedeset i prvata godina izleze od Rim Dimitrij. otkako ja razgleda tvrdinata na toa mesto. kako i pred toa. 58 koi izlegoa od gradot.62. zaedno so vojskite. a Dimitrij sedna na prestolot vo svoeto carstvo. koga se vrati vo Antiohija. Zacaruvaweto na Dimitrij Prvi (2 Mak 14. 53 Vo skrivali{tata ve}e nema{e hrana. a nas n# progonija od na{ata zemja.23–26. i so malkumina lu|e vleze vo eden primorski grad i tamu se zacari. 62 Se iska~i carot na gorata Sion.53-54 49 Sklu~i mir so lu|eto od Bet–Cur. za{to poradi svoite zakoni. 57 Zatoa otide brgu kaj carot i mu re~e: „Nie sekoj den sme poslabi. 2 Koga vleguva{e vo carskiot dvorec na svoite predci. u{te dodeka be{e `iv. koj tie go prifatija. go najde Filip kako vladee so gradot. 54 vo svetili{teto ostanaa sosema malku lu|e. 7 Zatoa isprati ~ovek. vojuva{e so nego i go prezede gradot. vo kogo ima{ doverba. 13. tamu postavi napravi za isfrlawe kopja. 5. a Alkim. koj upravuva{e od drugata strana na Rekata. . 11. toj be{e ugleden ~ovek vo carstvoto i veren na carot.3 2 Mojs sevo ova. 61 Carot i na~alnicite se zakolnaa.10-11 3 Mojs 25. ja pogazi svojata zakletva i naredi yidovite da bidat urnati. 63 Potoa brgu pojde i. mu go be{e doveril svojot sin Antioh da go podgotvuva za caruvawe.18–23) 48 Carskata vojska trgna protiv niv vo Erusalim. vojskata go fati Antioh i go dovede pred nego. 6. 51 Potoa. 56 se vratil od Persija i Midija.1-7 49 tie se razgnevija na nas i go napravija 7. re~e: „Ne poka`uvajte mi gi nivnite lica!” 4 Toga{ vojskata gi pogubi. za{to zavladea glad. gi bea potro{ile i poslednite rezervi. 52 No i Judejcite postavija takvi napravi protiv nivnite i se borea so niv mnogu denovi. 7 Antioh Petti im dopu{ta na Evreite da `iveat spored nivnite zakoni (2 Mak 13. koi gi ukinavme. rezervata so hrana pomala. 3 [tom toj razbra za toa. Judejcite {to bea izbegale od drugite krai{ta vo Judeja za da se spasat od neznabo{cite. gi predvode{e. 50 Carot go zazede Bet–Cur i ostavi vo nego vojska da go ~uvaat. potoa opsednatite izlegoa od tvrdinata. na kogo carot Antioh. no vrz nas e i gri`ata za carstvoto. vo tekot na mnogu denovi go opsednuva{e svetili{teto. 5 Pred nego dojdoa site bezzakonici i bezbo`nici od Izrailcite. go napadna. koj se obiduva{e da stane sve{tenik.50. kamewa i ogan.53 2 Mojs 23. koi go pridru`uvale carot i deka se obiduva da zavladee vo carstvoto.66 na za da mo`at da ja izdr`at opsadata. 58 Tuku ajde da im ja podademe na{ata desnica na tie lu|e i da sklu~ime mir so niv i so siot niven narod: 59 da gi ostavime da `iveat spored nivnite zakoni. za{to be{e sedma godina.22–26) 55 Slu{na Lisij deka Filip.23.” 10.28 60 Carot i voenite na~alnici se soglasija so ovoj predlog i ispratija lu|e da im predlo`at mir.

33-35 24 po~na da gi obikoluva site krai{.10 ta na Judeja. po~naa da vladeat vo judejskata zemja i napravija golemo zlo vo Izrail.8 bo`nicite.1 Mojs 13. otkako mu ja predade zemjata na Alkim. i otkako mu ja ostavi vojskata za da mu pomaga.2-3 zemja so golema vojska. 27 Nikanor koga dojde vo Erusalim so mnogubrojna vojska. pa isprati i fati mnogumina od izbeganite od nego ma`i i nekolkumina od narodot. 22 Kaj nego se sobiraa site onie {to go buntuvaa svojot narod. a toj fati {estmina ma`i od niv i gi ubi vo eden den. kako {to e re~eno vo Pismoto: 17 „Gi rasfrlija telata na tvoite svetii i nivnata krv ja prolija okolu Erusalim.42 skite sinovi. 31 [tom Nikanor sfati deka negovata namera e otkriena. i mu zapoveda da go uni{ti toj narod.651 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Carot go prati nego i bezbo`nikot Alkim. 12 Kaj Alkim i Vakid se sobraa kni`nici. gi oskverni i gordo govore{e so niv.” 29 Dojde kaj Juda. velej}i: 28 „Da nema vojna me|u mene i vas. 14 velej}i: „Sve{tenik od Aronovoto pleme dojde so vojskata i toj nema da n# navredi.12 23 Koga go vide Juda seto zlo. 30 Juda razbra deka toj doa|a so podmolna namera. eden od svoite slavni vojskovodci. jas }e dojdam miroqubivo kaj vas so malkumina lu|e. ni na vas nitu na va{ite prijateli. a {to be{e pogo. za{to ja pogazija i naredbata i zakletvata. no polna so lagi.28 lemo i od ona {to mu go napravija bez. a svojot logor go postavi kaj Vitzet. koe Al.36 izrailskite sinovi. se pozdravija miroqubivo eden so drug.” 18 Toga{ strav i trepet go opfati siot narod.26 kim so svoite drugari im go napravi na 3. za da baraat spravedlivo re{enie. me|utoa. na Juda i na 22 negovite bra}a im ispratija miroqubi13.” 16 Tie mu poveruvaa. 32 Od Nikanorovite lu|e tamu padnaa okolu petstotini ma`i.32 va poraka. Vakid se vrati kaj carot. se podbi so niv. 20 Potoa. 21 Alkim pak po~na da se bori za prvosve{teni~kata slu`ba. komu mu dade sve{tenstvo i mu 13 zapoveda da im se odmazdi na izrail2. carot go isprati Nikanor. 34 No toj gi ismea. 25 . im se odmazduva{e na otstapnicite i tie prestanaa da vleguvaat vo zemjata. so koja se zakolnaa. za{to vidoa deka se dojdeni so golema vojska. 9 1 Let 24. koj govore{e: „Vo niv nema ni vistina ni pravda. toga{ od svetili{teto izlegoa nekoi sve{tenici i narodni stare{ini za da go pozdravat miroqubivo i da mu ja poka`at sepalenicata {to se prinesuva za nego.Ezd 6. a drugite izbegaa vo gradot na David. 11 Samo tie ne poveruvaa na nivnite zborovi. koj gi mraze{e Izrailcite i be{e niven neprijatel. se vrati kaj carot i stra{no go obvini. vojnicite bea prigotveni da go fatat Juda. toj izleze otvoreno da se bori protiv nego kaj Hafarsalama. velej}i: „Nema da vi napravime zlo. se upla{i od nego i ne saka{e da mu go vidi liceto. i nema{e koj da gi pogrebe nivnite tela. gi zakla i gi frli vo eden dlabok bunar. 13 Prvi od izrailskite sinovi bea Asideite. 26 Toga{. tie baraa so niv da bide sklu~en mir. Nikanor vo Juda (2 Mak 14.” 15 A toj govore{e mirno so niv i im se zakolna. 33 Potoa Nikanor se iska~i na gorata Sion. na Juda i na negovite bra}a im isprati la`en predlog za mir.5–36) A koga Alkim vide deka Juda i onie {to bea so nego mnogu. se zasiluvaat i koga sfati deka ne mo`e da im se sprotivstavi. 10 Pojdoa i pristignaa vo judejskata 17 Ps 78.” 19 Toga{ Vakid otstapi od Erusalim.

vojskata na Nikanor be{e razbiena. kako bile pokoreni i napraveni nivni podanici.9. 50 Taka Judejskata zemja se smiri na izvesno vreme.1 go pomina kako den na golema veselba..5 salim. 38 Odmazdi mu se na toj ~ovek i na negovata vojska. .35 45 4. a tie gi pobeduvale i ja kr{ele nivnata sila. 40 Juda. toj den 1. Stanuva zbor za makedonskiot car Filip Petti i negoviot sin Persej.” 43 Vojskite navlegoa vo boj vo trinaesettiot den od mesecot adar. }e go izgoram ovoj hram. prviot vo 197 g. a toj prv padna vo bojot. i trubea po niv so trubi za izvestuvawe.4 ta raka.57 14. no i nego go uni{tile.5. a drugite im pla}ale godi{en danok. koj be{e izlegol protiv niv vo vojna so sto i dvaeset slonovi.” 47 Go zedoa plenot od niv. zaplakaa i rekoa: 37 „Gospodi. site pa|aa od me~ i nieden od niv ne ostana. so tri iljadi vojnici postavi logor kaj Adasa. a kaj nego dojde siriskata vojska. 46 I `itelite od site okolni sela izleguvaa i gi opkoluvaa begalcite.11 3 Car 8. 5 tie gi pobedile vo vojna i Filip i carot na Kitim. Hristos. go frlija svoeto oru`je i po~naa da begaat. za juna~kite podvizi. a tie. i site drugi {to stanuvale protiv niv. koi se pobedeni od Rimjanite.16 40 Is. 2 Mu raska`uvaa za toa deka se mo}ni i silni. 39 3. a vtoriot vo 168 g. 45 Izrailcite gi gonea cel den. 42 taka i sega pred nas ubij ja ovaa vojska za da razberat drugite deka izrekoa hula protiv Tvojata svetiwa. so bojni koli i so mnogubrojna vojska.1–36) 39 Izleze Nikanor od Erusalim i postavi logor kaj Vetoron. neka padnat od me~. 8 Propasta i smrtta na Nikanor (2 Mak 15. 15. 3 isto i za ona {to go napravile vo [panija za da gi zavladeat tamo{nite rudnici na zlato i srebro. 44 A koga vojnicite negovi vidoa deka Nikanor e ubien. velikiot car na Azija. so koi se istaknale kaj Galite. Ti go izbra ovoj Dom za da bide narekuvan so Tvoeto ime i da bide Dom na molitva i molbi na Tvojot narod. silno razgneven. 48 Narodot se raduva{e mnogu. se zakolna i re~e: „Ako sega Juda i negovata vojska ne se predadat vo moi race.” i si otide razgneven. pr. gi donesoa i gi zaka~ija pred Eru8.37 41 4 Car 19. nanesuvaj}i im golemi porazi. toj se pomoli i re~e: 41 „Gospodi. iako tie bile mnogu daleku od niv. i za carevite {to stanuvale protiv niv.652 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 5 Mojs 12. Isto taka. koga po pobedata }e se vratam vamu. 49 Toga{ odredija toj den da se praznuva sekoja godina na trinaesetti adar.15 Pofalba za Rimjanite Toga{ Juda slu{na za slavata na Rimjanite deka se silni i blagonakloneti kon site {to im se privrzani i deka so sekogo sklu~uvaat prijatelstvo. a potoa na 50 Nikanor mu ja otsekoa glavata i desna. 6 Tie go pobedile i Antioh. i toj i carevite {to }e dojdat po nego da ispra}aat zalo`nici i da pla}aat danok. 4 deka so svojata razumnost i istrajnost gi zavladeale site zemji. koi doa|ale od najoddale~enite krai{ta. 1 8. Persej a. pak.43 35 pa. 36 Sve{tenicite vlegoa i zastanaa pred `rtvenikot vo hramot. koga Te pohulija pratenicite na asirskiot car.N. toga{ dojde Tvoj angel i ubi sto osumdeset i pet iljadi lu|e. od Adasa duri do Gazir. koja tolku gordelivo ja pru`al. za nivnite vojni. 7 go fatile `iv i go prinudile da im pla}a golem danok. a osven toa. spomni si za nivnite hulni zborovi i ne davaj im da ostanat dolgo. svrtuvaj}i se kon onie {to gi gonea. toga{. presudi im spored nivnata zloba. so kowica.

mo`at toa da go napravat spored svoja volja. 22 I eve go prepisot na dogovorot {to go vre`aa na bronzeni plo~i i im go ispratija vo Erusalim za da bide spomen za mirot i sojuzot: 23 „Rimjanite i judejskiot narod da imaat ve~no dobro na more i na kopno! Me~ot i neprijatelstvoto da bidat daleku od niv! 24 Ako nastane vojna kaj Rimjanite ili kaj nivnite sojuznici vo teritorijata na nivnata vlast. Taka sakaat Rimjanite. negovite 29 bra}a i siot narod n# ispratija kaj vas 12. i Jason.go smenuvaat.se pla{at od niv.Judejcite? 32 Ako ni se obratat pak so `alba protiv tebe.” 21 Nim im se dopadnaa ovie zborovi.11 8 a Indija. pa pristapija i rekoa: . sinot na Jovan. vo koe sekoj den trista i dvaeset lu|e se sovetuvaat za s# {to se odnesuva za narodot i za negovata blagosostojba. 16 sekoja godina na eden ~ovek mu doveruvaat da upravuva nad niv i da vladee so celata nivna zemja. 18 da im go simnat jaremot od niv. potoa ednite ili drugite sakaat ne{to da dodadat ili da izmenat. nie }e im dademe spravedliva pomo{ i }e vojuvame protiv tebe i po more i na kopno. tie stignaa vo Rim i vlegoa vo sobranieto. site slu{aat samo eden ~ovek i nema kaj niv ni zavist ni qubomora. da sklu~at so niv prijatelstvo i sojuz.10 2 Mak 4.” Sojuzot na Evreite so Rimjanite 17 Toga{ Juda gi izbra Evpolem. a koga sakaat . 14 no nikoj od niv ne stavil kruna. sin na Akos. ni oru`je. Iako patot be{e mnogu dolg. 15 Tie imaat svoe sobranie. 30 Ako. nie mu pi{avme vaka: „Zo{to si im nalo`il te`ok jarem na na{ite prijateli i sojuznici . za{to gledaat deka siriskoto carstvo saka da go porobi Izrail.3 da sklu~ime sojuz i mir so vas i da n# vbroite me|u va{ite sojuznici i prijateli. nivnite tvrdini gi urnale i gi dr`ele vo pot~inetost do toj den. Rimjanite so seta du{a }e im pomognat vo vojnata. odveduvaj}i gi vo plen nivnite `eni i deca i gi ograbile. 20 „Juda nare~en Makavej. sinot na Eleazar. 31 I {to se odnesuva do zloto {to carot Dimitrij go pravi na Judeite. ja zavladeale nivnata zemja. ni pari. Midija. toj se zacaruva i caruva. i tie mnogu se izdignale. koi nekoga{ se osmeluvale da stanat protiv niv. ni pari. ni korabi.” 29 Takov sojuz sklu~ija Rimjanite so judejskiot narod. Lidija i nekoi podobri negovi zemji gi zele od nego i mu gi dale na carot Evmen. 19 I taka. I tie verno }e gi izvr{uvaat svoite obvrski. 26 Na neprijatelite nema da im davaat ni `ito. 12 a so svoite prijateli i so onie {to imale doverba sprema niv . pak. ako nastane vojna vo judejskiot narod porano. toa }e gi obvrzuva. bez da dobivaat nadomest.653 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 17 1 Let 24. nitu se oblekuval vo porfira za da ne se pogordee. ni oru`je. Taka e dogovoreno vo Rim i tie se dol`ni da gi izvr{uvaat svoite zadol`enija bez izmama. {to i da dodadat ili odzemat. 9 za toa kako Elinite namislile da pojdat i da gi istrebat. 27 Isto taka. dokolku okolnostite go nalo`at toa. ni brodovi. 10 no deka taa nivna namera bila otkriena i deka ispratile protiv niv eden vojskovodec i deka vojuval protiv niv. 13 Ako sakaa nekogo da zacarat.`iveele vo prijatelstvo deka vladeele so bliski i dale~ni carstva i deka site {to go slu{nale nivnoto ime . kako {to }e nalo`at uslovite. 11 tie pokorile i razorile i drugi carstva i ostrovi. tie pojdoa za Rim. i gi isprati vo Rim. koga mnogumina od niv padnale ubieni. 28 Na napa|a~ite nema da im dadat ni `ito. 25 judejskiot narod e dol`en da im uka`e pomo{ so seto svoe srce.

koja trae{e od utroto do ve~erta. 26 tie se raspra{uvaa i gi baraa prijatelite na Juda i gi doveduvaa kaj Vakid. a so nego bea tri iljadi odbrani junaci. odnovo gi isprati Vakid i Alkim vo Judeja i so niv desnoto krilo na vojskata. Pogrebot na Juda Makavejski Koga Dimitrij slu{na deka Nikanor i negovite vojnici padnale vo bitkata. 8 Toj se nata`i i im re~e na onie {to bea ostanale: „Da staneme i da pojdeme protiv na{ite protivnici. mo`ebi }e imame sila da se borime so niv!” 9 No tie go odvra}aa. zemjata premina kon stranata na neprijatelite. 16 Koga onie. 20 Site Izrailci mnogu go oplakuvaa i mnogu dni ta`ea.jas da begam od niv. 4 no stanaa i pojdoa kon Verea so dvaeset iljadi pe{aci i dve iljadi kowanici. 13 3 Car 1. se potrese zemjata od vrevata na vojskite i uporna borba zapo~na. se svrtea i pojdoa po stapkite na Juda i na onie {to bea so nego i zad nego. 27 Nastana golema `alost vo Izrail. a pred vojskata odea pra}arite i strelcite i site predni silni vojnici. vo podra~jeto na Arvili. vojnata go trevo`e{e.19.40 15 2 Car 13. a potoa }e se vratime zaedno so na{ite bra}a i }e prodol`ime da se borime so niv. ubija mnogu lu|e. pak. vidoa deka desnoto krilo e razbieno. 3 Vo prviot mesec.7 Jonatan go nasleduva Juda Po smrtta na Juda vo site izrailski predeli se pojavija bezzakonici i odnovo se krenaa site onie {to vr{ea nepravda. negovoto srce se obeshrabri. vo sto pedeset i vtorata godina. a drugite se spu{tija da begaat. padnaa ubieni i od ednata i od drugata strana. 8. koga vidoa kolku e mnogubrojna.N.23 21 2 Car 1. sega sme malkumina. velej}i mu: „Nie nemame sila. 19 A Jonatan i Simon go zedoa svojot brat i go pogrebaa vo grobnicata na nivnite predci vo Modin.” 11 Vojskata se digna od logorot i zastana sproti niv. da umreme hrabro za na{ite bra}a i da ne dozvolime da ima damka vrz na{ata slava. ako. kako i delata na negovata slava ne se opi{ani zatoa {to bea izvonredno mnogu. a nema{e vreme odnovo da gi sobere svoite vojnici.8 Is. 14 Juda vide deka Vakid i najsilniot del od negovata vojska se nao|aat na desnata strana. 15 go razbija desnoto krilo i go gonea duri do planinata Azara. 7 Koga Juda vide deka negovata vojska se razbega. a toj im se odmazduva{e i se podbiva{e so niv. 13 So trubi zatrubea i lu|eto {to bea so Juda. kaj nego bea sobrani site {to imaa hrabro srce. kowicata se razdeli na dva dela. mo`eme samo da si gi spasime `ivotite. na{iot ~as do{ol.” 10 A Juda im re~e: „Ne. otkako go osvoija.1-3 Bitkata kaj Verea i smrtta na Juda Makavejski. 9 12 A Vakid se nao|a{e na desnoto krilo. velej}i: 21 „Kako padna silniot koj go spasuva{e Izrail?” 22 A drugite dela na Juda. hrabrite podvizi {to gi izvr{i. 25 Toga{ Vakid gi odbra bezbo`nicite i gi postavi za na~alnici vo zemjata. toa nikoga{ nema da bide so mene . mnogu se ispla{ija i mnogumina izbegaa od logorot. 23 . 2 Tie pojdoa na pat kon Galileja i postavija logor kaj Mesalot. i od niv ostanaa ne pove}e od osumstotini vojnici. 17 Borbata be{e mnogu `estoka.654 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 9. odredite se pribli`uvaa od dvete strani i trubite trubea.41 23-25 Ps 91. {to bea na levoto krilo. nivniot logor be{e pred Erusalim. 6 No koga ja vidoa golemata vojska. 18 padna i Juda. pa. borbite.21 22 3 Car 11. 24 Vo tie denovi nastapi golema glad. kakva {to ne bila od denot otkako kaj niv ve}e prorok ne se pojavil. 5 A Juda se raspolo`i vo svojot logor kaj Elasa.

33 A {tom toa go slu{naa Jonatan i Simon. 51 vo niv ostavi odredi vojska za da go napa|aat Izrail. usta50 . Faraton i Tefon .1 31 42 Tie se odmazdija za krvta na svojot 46 brat i pak se vratija na bregot pokraj 3.” 31 Toga{ Jonatan go primi vodstvoto 1. okolu nas e mo~uri{teto i ~estakot od grmu{ki. Navatejcite.15 den dojde so golema vojska na bregot pod 55 2 Car Jordan. 38 Toga{ si spomnaa za svojot brat Jovan. koga go razbra toa. 34 Vakid. 40 Toga{ onie {to bea so Jonatan skoknaa od zaseda na niv i gi ubija. 35 A Jonatan go isprati svojot brat. 55 No tokmu toga{ Alkim dobi udar i se zapre ona {to go be{e po~nal.da ja vodi{ na{ata vojska. 39 Koga gi podignaa svoite o~i. negovite prijateli i negovite bra}a bea izlezeni za pre~ek so svirki. i po~naa ve}e da urivaat.2 Amos 1. ne se 33 1 Car 24. vodata na rekata Jordan e od ednata i od drugata strana. veseli izvici i golema pridru`ba. 37 Po toj nastan go izvestija Jonatan i brat mu Simon deka sinovite na Jamvri pravat golema svadba i deka vo golem rasko{ vodat nevesta od Nadavat. 53 sobra i zalo`nici. izlegoa i se sokrija vo gorata. tipmani i so mnogu oru`je. koj mo`e da 26. 32 Vakid se zakrepnuva vo Judeja .” 47 Borbata po~na.17 Tepa~kata na bregot na Jordan Sud 43 Za ova slu{na Vakid i eden saboten 12. Vetoron.13.39-40 Amos 8. a drugite izbegaa vo gorata. ete. toj i negovata vojska. ostavaj}i vo niv vojska i hrana. vo vtoriot mesec.za da ni bide{ na~alnik i 41 voda~ . Emau. porti i reziwa. i gi zamoli prijatelite svoi.N. 36 No od Medeva izlegoa sinovite na Jamvri. za{to sega ne e ona {to be{e v~era i zav~era. 45 Ene. Gazir i tvrdinata. }erka na eden od pro~uenite hananski knezovi. i tie go zedoa celiot plen. kako voda~ na pridru`bata. 41 Taka svadbenata veselba se pretvori vo `alost. 44 Toga{ Jonatan im re~e na svoite 12. 48 Jonatan i onie {to bea so nego skoknaa vo rekata Jordan i ja preplivaa na drugiot breg. Vetil i Tamnata.1 izleze protiv Vakid i protiv neprija2 Let 20. 52 Gi utvrdi i gradovite Bet–Cur.10 i go zazede mestoto na svojot brat Juda. 54 Vo sto pedeset i tretata godina. no protivnicite ne pojdoa protiv niv. da soberat mnogu hrana. Jonatan vo pustinata Tekoa i vo moavskata zemja Vakid dozna za toa i bara{e da go ubie. sinovi na narodnite voda~i i gi stavi pod stra`a vo erusalimskata tvrdina.20 telite na na{iot narod. izbegaa vo pustinata Tekoa i postavija logor kaj vodite na ezeroto Asfar. no toj se trgna nazad od nego. 30 a. sega nie te izbravme tebe 35 5.25 mesto nego . 2.50 Jordan. zapoveda Alkim da go urnat yidot od vnatre{niot dvor vo hramot.15 lu|e: „Sega da staneme i da gi napadneme za na{iot `ivot. mlado`enecot. brat mu. padnaa mnogu ubieni. a zvucite na nivnite svirki vo pla~.655 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 28 Toga{ se sobraa site prijateli na Juda i mu rekoa na Jonatan: 29 „Otkako umre brat ti Juda. nemame mesto kaj da izbegame. vo eden saboten den.so visoki yidovi. 12. 50 3.40 Is. i site onie {to bea so nego. sega tie se pred nas i zad nas. ja mina rekata Jordan. Smrtta na Alkim Vakid se vrati vo Erusalim i izgradi vo Judeja utvrdeni gradovi: tvrdinite vo Erihon. ete. 49 Toj den padnaa mrtvi okolu iljada lu|e na Vakid.2 najde ~ovek sli~en na nego. Jonatan protegna raka za da go udri Vakid. i taka da go sru{at deloto na prorocite. 46 Pa povikajte kon neboto za da se izbavime od racete na na{ite neprijateli. go fatija Jovan so s# {to ima{e i izbegaa.16.

73 Se smiri me~ot vo Izrail. otkako razbra za toa. ja sobra seta svoja vojska. 62 Potoa. 9 a lu|eto od tvrdinata mu gi predadoa zalo`nicite. i toj im gi vrati na nivnite roditeli. vedna{ se vrati kaj carot.10. 66 Toj gi napadna vo nivnite {atori i gi pobedi: Odomer i negovite bra}a. 71 Toj se soglasi so toa i ostana veren 13.656 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA ta mu se zatvori. Jonatan i onie {to se so nego `iveat vo bezopasnost i spokojstvo. vinovnici za toa zlo. a i gora- 10 . a toj otide vo okolnite predeli so svojata negolema vojska. 10 Jonatan se nastani vo Erusalim i po~na da gradi i da go izgraduva gradot.31 Er 47. Jonatan prvosve{tenik Vo sto i {eesettata godina izleze Aleksandar. na negovite bra}a i na negoviot narod. nitu pak da upravuva so svojot dom. 4 mislej}i vo sebesi: „Da pobrzam da sklu~am mir so nego. 68 vodea bitki i so Vakid i go pobedija.11. a judejskata zemja ostana spokojna vo tekot na dve godini. zatoa {to nivnite nameri bea otkrieni. za da bide negov sojuznik i zapovedal da mu bidat vrateni zalo`nicite. da go povikame Vakid da se vrati. toa mnogu go nata`i. 57 Koga Vakid dozna za smrtta na Alkim.6 nema da mu pravi nikakvo zlo vo celiot svoj `ivot. 69 Mnogu im se naluti na bezzakonicite {to go sovetuvaa da pojde vo taa zemja.7 plenil vo Judeja. oneme.5. 58 70 Koga razbra za toa. 11 velej}i im na graditelite da gi gradat yidovite okolu gradot.23 na svoite vetuvawa i se zakolna deka 14. se vrati vo svojata 2 Mojs 24. za{to negovite planovi i pohodot popusto se svr{ija. 5 toga{ toj }e si go spomne celoto zlo {to mu go napravivme na nego. Jonatan se nastani vo Mihmas i po~na da mu sudi na narodot i gi istrebi bezbo`nicite vo izrailskiot narod. Jonatan. 56 Taka umre vo te{ki maki. 61 Tie fatija pedesetina lu|e od zemjata. pa po~na da ubiva i da napa|a so vojskata. tamu se zadr`a mnogu dni i postavi bojni napravi. 67 Toga{ Simon i onie {to bea so nego izlegoa od gradot i gi izgorea voenite napravi. a mnogumina od niv i ubi. sinot na Antioh Epifan i ja zavladea Ptolomeida: go primija i se zacari. 60 Toj re{i da pojde so golema vojska i tajno im isprati pisma na site svoi sojuznici {to se nao|aa vo Judeja da go fatat Jonatan i onie {to se so nego. 2 Koga carot Dimitrij slu{na za toa. Jonatan isprati 73 2. pred toj da se povrze so Aleksandar protiv mene. pa odlu~i da se vrati vo svojata zemja. no tie ne mo`ea.16. vo pustinata.16 glasnici kaj nego so poraka da sklu~at Sud 3.” 6 Duri mu be{e dal vlast da sobira vojska i da pravi oru`je. 63 Vakid.5 13. 65 Jonatan go ostavi svojot brat Simon. 8 mnogu se ispla{ija site koga slu{naa deka carot mu dava vlast da sobira vojska. so predlozi za mir i so `elba da go izdigne. 3 Dimitrij mu isprati miroqubivo pismo na Jonatan.” 59 Otidoa kaj nego i taka go sovetuvaa. ne mo`e{e ve}e ni zbor da progovori.2. 64 dojde i go opsednaa gradot Vetvasi. toj odbra mnogubrojna vojska i izleze protiv nego za da vojuva. koi s# u{te se nao|ale vo erusalimskata tvrdina.7 zemja i ve}e nikoga{ ne se vrati vo nivnite predeli. Vakid porazen vo Vetvasi ja napu{ta Judeja Toga{ site bezzakonici se sovetuvaa i govorea: „Ete.10 1 Car mir i da mu gi vratat zarobenite. toj }e gi fati samo vo edna no}. 72 mu gi vrati lu|eto {to gi be{e za. gi obnovija tamo{nite urnatini i utvrdeniot grad. gi izvesti i onie {to se nao|aa vo Judeja. 7 Jonatan dojde vo Erusalim i glasno go pro~ita pismoto pred siot narod i pred onie {to bea vo tvrdinata. kako i Fasironovite sinovi. Simon i onie {to bea so niv se oddale~ija od Vetvasi. i gi ubija.

se otka`uvam i od negovite predeli. izvr{eni od nego i od negovite bra}a. 34 Site praznici. 9. 37 Nekoi od niv }e bidat postavuvani za na~alnici na golemite carski tvrdini. za{to toa mesto im slu`e{e 5 Mojs 16.pozdrav.18 vo tvrdinata. da go pazi{ na{eto prijatelstvo. na praznikot Senici. 30 i tretiot del od semiwata i polovinata od ovo{nite plodovi.da bidat za site Judejci vo moeto carstvo denovi na oprostuvawe i osloboduvawe. 19 Slu{navme za tebe deka si hrabar i silen ~ovek i deka si dostoen za da bide{ na{ prijatel. 15 Carot Aleksandar slu{na za vetuvaweto {to mu go isprati Dimitrij na Jonatan.za sebesi i za svojot dobitok. saboti i novomese~ija i site propi{ani spored Zakonot praznici. a nie }e vi otplatime so dobro. 12 Toga{ izbegaa tu|incite {to bea 16 2.” 25 Toj im isprati pismo so slednava sodr`ina: „Carot Dimitrij do judejskiot narod . pofalni i so vetuvawe za da mi bidat od pomo{. te postavuvame za prvosve{tenik na tvojot narod. izgradena od Vakid: 13 sekoj od niv go ostavi mestoto {to 20 2 Mak 4. 29 A sega gi osloboduvame site Judejci od danoci i od porezot za sol i za krunata. 32 Se otka`uvam i od vlasta nad erusalimskata tvrdina i mu davam pravo na prvosve{tenikot da postavi vo nea lu|e {to }e gi izbere toj samiot za da ja ~uvaat. 35 Nikoj da nema pravo da ve pritesnuva i da voznemiruva nekogo od vas vo nikakva rabota. koi gi prestapile zakonite i za23. a mu raska`aa i za vojnite i hrabrite podvizi. 20 I taka. neka bidat site oslobodeni od dava~kite .13-15 kako pribe`i{te. i napravija taka. 31 Erusalim neka bide svet i sloboden grad.35 vo prijatelstvo so nas i deka ne ste 30 11. sobra vojska i prigotvi mnogu oru`je. (a mu isprati carska obleka i zlatna kruna). vo sto i {eesettata godina.10 go ima{e i se vrati vo svojata zemja. od dene{niot den i za ve~ni vremiwa. 16 Toga{ be{e rekol: „]e najdeme li nekoj drug ~ovek kako {to e toj? Da go napravime na{ prijatel i sojuznik!” 17 Toj mu napi{a i mu isprati pismo so ovie zborovi: 18 „Carot Aleksandar do bratot Jonatan .50-52 . da pristapi{ kon nas i da bide{ na na{a strana. }e se narekuva{ prijatel na carot. {to mi pripa|aat mene. 36 Judejcite }e se zapi{uvaat vo carskite vojski do trieset iljadi du{i.29 zite na{ite dogovori deka ostanuvate 11.pozdrav. a i tri dena pred i tri dena po praznicite . i nim }e im se pla}a ednakvo kako i na site drugi. od desetokot i od site negovi prihodi. 28 }e vi prostime mnogu od va{ite dava~ki i }e vi dademe darovi.” 21 Jonatan ja oble~e sve{teni~kata obleka vo sedmiot mesec. otsega i zasekoga{ se otka`uvam da gi zemam od judejskata zemja i od trite oblasti. 33 Gi pu{tam na sloboda site Judejci vo celoto moe carstvo kako dar.od Samarija i od Galileja. a drugi }e bidat postavuvani na doverlivi slu`bi vo carstvoto. nivnite stare{ini i zapovednici }e bidat. za ona {to go pravite za nas.657 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 12 ta Sion da ja utvrdat naokolu so delka26 Slu{ame i se raduvame deka gi pa.34 preminale kon na{ite neprijateli. se naluti i re~e: 23 „Zo{to dozvolivme Aleksandar da n# isprevari i da ni go prezeme prijatelstvoto na Judejcite i na toj na~in da ja zajakne svojata polo`ba? 24 I jas }e im napi{am zborovi pozdravni. od ni kamewa. 27 ostanete ni i ponatamu verni. zarobeni vo judejskata zemja. 14 Samo vo Bet–Cur ostanaa nekoi od 21 3 Mojs onie. kako i za makite {to gi pretrpele. isto taka. za koi e potrebna vernost.33-36 povedite. Ponudata na carot Dimitrij za Jonatan 22 Slu{na za toa Dimitrij. prisoedineti kon nea .

26 podaruvam na svetili{teto vo Erusa8. se pretstavi pred dvajcata carevi i gi obdari so srebro i so zlato i so mnogu darovi i niv i onie od nivnata pridru`ba i ja pridobi nivnata blagonaklonost. koj pobara zasolni{te vo erusalimskiot hram i na negovoto podra~je. . vojskata na Dimitrij po~46 10. 49 I otkako dvajcata carevi ja zapo~naa bitkata. kako {to odredil carot za judejskata zemja.1 2 Mak 6.izdatocite }e bidat pla}ani od carskite prihodi. 61 Toga{ se sobraa okolu nego lo{i lu|e i bezzakonici od Izrail za da go oklevetat.658 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 38 niv. sam so Kleopatra. neka bide sloboden zaedno so s# {to mu pripa|a na moeto carstvo.30-31 11. prisoedineti kon 5. go razbiv i nego i negovata vojska. izma~uvaj}i gi bez milost. 48 Carot Aleksandar sobra golema vojska i pojde protiv Dimitrij.” 57 I pojde Ptolomej od Egipet.8 pobedi. a isto taka i za izgradba na vakvi tvrdini i vo cela Judeja. kako {to im prilega na carevi.31-32 lim za da se izdr`uva svetili{teto.8.8-9. 4. 40 jas li~no sekoja godina }e davam petnaeset iljadi {ekeli srebro od prihodite na moite carski imoti. Sojuzot na carot Aleksandar so Ptolomej ^etvrti i so Jonatan 51 Potoa Aleksandar isprati svoi pratenici kaj Ptolomej. 45 I za izgradba na erusalimskite yidovi i za tvrdinite okolu nego .2 Mojs 33. svojata }erka. neka ostanat pri10.15 50 Toj vode{e `estoka borba do zajdi.28-34 na da bega. i dojde vo Ptolemaida vo sto {eeset i vtorata godina. samo dojdi kaj mene vo Ptolemaida za da se vidime eden so drug i da se srodime. 43 I sekoj. a Aleksandar ja gone{e i ja 60 1 Mojs 6.” Smrtta na carot Dimitrij Jonatan i narodot. no carot ne go svrte svoeto vnimanie na niv. 59 Carot Aleksandar mu napi{a pismo i na Jonatan za da izleze i da go pre~eka. kako {to veli{. a poradi carski dava~ki i danoci. 44 Za izgradba i obnovuvawe na svetili{teto izdatocite da bidat davani od carskite prihodi. otsega tie }e im se davaat na sve{tenicite koi slu`at vo hramot. 58 Carot Aleksandar go pre~eka Ptolomej i toj mu ja dade svojata }erka Kleopatra i ja napravija svadbata vo Ptolemaida so golem blesok. 33. 39 Ptolomeida so nejzinata okolina ja 46 7. so slednive zborovi: 52 „Se vrativ vo zemjata na moeto carstvo i sednav na prestolot na moite tatkovci.8 soedineti i ponatamu i da se smetaat za 41 edno i da ne pripa|aat pod druga vlast. 47 Zatoa pove}e go sakaa sojuzot so Aleksandar. 42 Osven toa i pette iljadi {ekeli srebro. 54 Zatoa pak da se sprijatelime. bidej}i toj prv im napravi predlog za mir. otsega }e go davaat za potrebite na hramot. toj den Dimitrij padna mrtov. na nego mu pomagaa vo vojnite vo site denovi. ne poveruvaa vo niv nitu gi prifatija.46 osven pod vlasta na prvosve{tenikot. bidej}i si spomnuvaa za onie golemi nevolji {to im gi pri~ini Dimitrij na Izrailcite.12 sonce. egipetskiot car. 56 Sega }e go ispolnam i ona {to mi pi{uva{. go skr{iv Dimitrij i vladeam so celata na{a zemja. daj mi ja tvojata }erka za `ena. ja prezedov vrhovnata vlast.15 Judeja od Samarija. 41 I seto ona {to slu`benicite ne go davale od dr`avnata riznica vo minatite godini. i neka `iveat spored svoite zako- ni. otkako gi islu{aa ovie zborovi. 53 Vlegov vo borba protiv nego. 39 38 Trite oblasti. 60 Jonatan otide vo Ptolemaida so rasko{.” 55 Ptolomej mu odgovori: „Sre}en e denot koga si se vratil vo zemjata na tvoite tatkovci i si sednal na prestolot na nivnoto carstvo. {to gi sobiraa sekoja godina od prihodite na svetili{teto. da ti stanam zet i }e ti dadam i tebe i nejze dostojni darovi. a sednav i na prestolot na negovoto carstvo.

67 izbra deset iljadi ma`i. 68 Za toa slu{na carot Aleksandar i mnogu se ogor~i. so mnogu plen. no ne mo`ea da vlezat vo gradot. a brat mu Simon mu se pri. 63 Potoa carot go stavi do sebe i im 69 re~e na svoite dostoinstvenici: „Izle4. tie ja zaobikolija negovata vojska. 75 Se ulogorija vo Jopija. 81 No vojskata dobro izdr`a. 85 Ima{e okolu osum iljadi izbieni so me~ i izgoreni od ogan.659 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 62 Carot zapoveda da mu ja soble~at na Jonatan negovata obleka i da go oble~at vo carska obleka. pa pojde za Azot: saka{e da pomine preku nego. im se dava na carskite rodnini. 87 Se vrati Jonatan vo Erusalim so site {to bea so nego. i Jonatan vleze vo Jopija. 79 Apolonij sokri iljada kowanici i gi ostavi zad Jonatanovata vojska: 80 no Jonatan razbra deka zad nego ima zaseda. se ohrabri vo du{ata. no `itelite na gradot go pre~ekaa so golemi po~esti. 78 A Jonatan ode{e po nego do Azot i nivnite vojski se sudrija. 86 Jonatan pojde ottamu i se ulogori sproti Askalon.41-43 Est 6. kako {to $ be{e zapovedal Jonatan. kakva ~est mu se pravi i kako izvikuvaat carskite lu|e za nego. kakva {to. za{to ima{e golema kowica i se nadeva{e na nea. za da se spasat. pa se vrati vo Antiohija.1 zete so nego srede grad i razglasete 2 Mak 3. za{to va{ite tatkovci dvapati bea progonuvani vo svojata zemja. kako e oble~en vo porfira. 72 Pra{aj koj sum jas i koi se onie {to mi pomagaat. preku tebe se izlo`iv na sram i podbivawe. Postavi logor kaj Jamnija i isprati da mu ka`at na prvosve{tenikot Jonatan: 70 „Samo ti se gordee{ nad nas.” 1-11 64 Koga negovite klevetnici ja vidoa 31. 88 Koga Carot Aleksandar slu{na za tie nastani. 77 Koga Apolonij slu{na za toa. Zo{to ni se sprotivstavuva{ vo gorite? 71 Ako ima{ tolkava doverba vo tvoite voeni sili. taka i napravija. site se razbegaa.5 deka nikoj ne smee da go kleveti za 72 ni{to i deka nikoj ne smee da go vozne1 Car 4. 82 Toga{ Simon ja povede svojata vojska i go napadna odredot. mu go . za{to kowicata se izmori mnogu. najposle kowite nivni se izmorija. sinot na Dimitrij. frlaa streli vrz vojskata od utro do mrak. 69 Dimitrij go postavi za vojskovodec Apolonij. upravitelot na Kele–Sirija. za{to vo Jopija be{e Apolonievata stra`a. tamu }e gi izmerime na{ite sili. slezi kaj nas vo dolinite. 62-63 1 Mojs 41. 83 Kowanicite se rasprsnaa po ramninata i izbegaa vo Azot i vlegoa vo hramot na Dagon. spored obi~ajot. toj odnovo mu iska`a po~esti. 76 Toga{ ispla{enite `iteli mu ja otvorija gradskata porta. kade {to nema ni kamewa. a tie }e ti ka`at.8-11 Dimitrij Vtori go povikuva Apolonij protiv Jonatan No vo sto {eeset i pettata godina dojde od Krit Dimitrij. ni klisuri. isto taka.23 Erusalim. toj gi razbi i tie se dadoa vo begstvo.Sud 1 Car 5. miruva so nikakva rabota.1-7 negovata slava.15 7. za{to vojskata e so mene vo gradovite.2-5 dru`i za da mu pomaga. toj zede tri iljadi kowanici i golema vojska. 66 Jonatan se vrati vo Erusalim vo mir i so radost.” 74 Koga Jonatan gi slu{na tie Apolonievi zborovi. 73 Protiv vakva kowica i ti nema da izdr`i{ vo ramninite. 84 No Jonatan go izgore Azot i okolnite gradovi. izleze od 83 16. 89 Otkako mu isprati zlatna dijadema. 65 I taka. i po~naa da vojuvaat protiv nea. go zede nivniot plen i im go izgori hramot na Dagon zaedno so onie {to se bea sokrile vo nego. carot go zapi{a me|u svoite prvi prijateli i go postavi za vojskovodec i namesnik. vo zemjata na svoite predci. no dojde vo ramninata. toj sobra golema vojska. svetili{teto na nivniot idol. nitu mesta kade {to }e mo`ete da izbegate. ne mo`ete da istraete pred na{eto lice.

33 10. 4 Koga se pribli`i do Azot. 17 Arabjanecot Zavdiel mu ja otse~e glavata na Aleksandar i mu ja prati na Ptolomej.8 13 Toga{ Ptolomej vleze vo Anti. Ptolomej ja izvede svojata vojska.1 podari Akaron i celata negova oblast 1 Mojs 22. za{to toj saka da me ubie. bidej}i carot Aleksandar im be{e zapovedal da go primaat.32. kako pesok na 10. Aleksandar otide da vojuva protiv nego. Azot i okolnite razurnati gradovi. 22 Koga toj slu{na za toa. 20 . 9 Mu isprati glasnici na carot Dimitrij da mu ka`at: „Ajde da sklu~ime sojuz me|u nas. 26 carot postapi so nego taka kako {to postapuvaa i negovite prethodnici i go vozdigna pred site svoi prijateli.21 1. Ptolomej [esti mu pomaga na Dimitrij Vtori Egipetskiot car. se naluti.so kru. 4 11 Novata povelba na Dimitrij Vo tie denovi Jonatan gi sobra Judejcite za da ja prezeme erusalimskata tvrdina i postavi mnogubrojni napravi. 16 Aleksandar izbega vo Arabija za da se sokrie tamu. vo sekoj od niv ostava{e i svoja stra`a. 7 Potoa Jonatan go isprati carot do rekata. pojde kaj carot vo Ptolemaida za da ja pridobie negovata milost. a ti }e caruva{ vo carstvoto na tvojot tatko.20 ohija i se krunisa so dve kruni .1. koga Ptolomej vleguva{e vo gradovite. onie {to bea otstapile od Bo`jiot zakon.4 zborovi i `itelite mu gi otvoraa gradovite i go pre~ekuvaa. 2 Toj dojde vo Sirija so miroqubivi Dela 13. 14 Vo toa vreme Aleksandar se nao. a Ptolomej se raduva{e. naredi opsadata da prodol`i i.” 11 Toj go klevete{e zatoa {to saka{e da mu go zeme carstvoto. 8 Carot Ptolomej gi zazede gradovite na morskiot breg do Selevkija i po~na da kroi lo{i planovi protiv Aleksandar. no carot premol~a i ni{to ne re~e. a potoa se vrati vo Erusalim. 18 Na tretiot den potoa umre carot Ptolomej. 3 No. koi bea vo nea. brgu se podgotvi i pojde za Ptolemaida. Jas }e ti ja dadam }erka mi. go pre~eka so golema sila i go prisili na begstvo. a na Jonatan mu isprati pismo da ne ja opsednuva tvrdinata i {to mo`e pobrgu da pojde za da se sretnat vo Ptolemaida i da razgovaraat.34 |a{e vo Kilikija.86 stvoto na Aleksandar i da go prisoedi8 ni kon svoeto carstvo. 6 Toga{ Jonatan izleze i go pre~eka carot vo Jopija so po~it. 24 Pa. za{to `itelite na tie mesta se bea krenale protiv nego. otkako sobra mnogubrojna vojska. otkako zede srebro i zlato i mnogu drugi darovi. mu go poka`aa izgoreniot hram na Dagon. se 6 obiduva{e lukavo da go zavladee car10. otkako mu ja odzede svojata }erka. tie bea natrupani na kupovi pokraj patot. za{to mu be{e test.11.83-84 morskiot breg. oplakuvaj}i se od nego.17 Sud 7. kako i telata na ubienite i izgorenite vo bitkata. 23 No Jonatan otkako gi soslu{a tie zborovi. gi prekina vrskite so Aleksandar i nivnoto neprijatelstvo stana javno. koja se narekuva Eleftera. re{i da se izlo`i na opasnost. 19 Dimitrij se zacari vo sto {eeset i sedmata godina.660 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 11. mu ja dade na Dimitrij.12 1 Car 13. 12 Pa. da vladee so nego nasledno. otkako sobra nekoi od stare{inite i od sve{tenicite.5 2 Car 17. otidoa kaj carot i go izvestija deka Jonatan ja opsednuva tvrdinata. 5 Mu raska`uvaa za s# {to napravil Jonatan.11 3 Car 5. se pozdravija eden so drug i preno}uvaa tamu. koja ja ima Aleksandar. kako i mnogu korabi.46 nata na Azija i krunata na Egipet. koi ne go sakaa svojot narod. 10 @alam {to mu ja dadov mojata }erka. 25 Iako nekoi otstapnici od negoviot narod go klevetea. 15 Koga slu{na za seto toa. 21 No nekoi. a `itelite na tvrdinata gi ubija negovite vojnici.

go napravi eden od svoite prvi prijateli.57 35 10. go menuvame carskoto pravo.67 11. otkako go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo i drugite po~esni odlikuvawa. osven stranskite vojski. 32 Carot Dimitrij go pozdravuva svojot tatko Lasten. Za site onie {to prinesuvaat `rtvi vo Erusalim.” 44 Jonatan isprati vo Antiohija tri iljadi hrabri ma`i. 46 Carot izbega vo dvorecot. se obeshrabrija i izvikaa kon carot: 50 „Prosti ni i neka prestanat da n# napa|aat Judejcite nas i na{iot grad. mu raska`a za s# {to napravil Dimitrij i za neraspolo`enieto na negovata vojska protiv nego.30-31 1 Car 1.pozdrav. 49 Koga `itelite na gradot vidoa deka Judejcite go zazedoa celiot grad.34 34 10.65 27 pa.29 38 10. 47 Toga{ carot gi povika Judejcite i tie vedna{ se sobraa kaj nego. 29 Carot se soglasi i za seto toa napi{a i pismo so vakva sodr`ina: 30 „Carot Dimitrij do bratot Jonatan i do judejskiot narod . 11-12 Mt 27. koi gi ispolnuvaat verno svoite obvrski sprema nas. a potoa se razotidoa po celiot grad i toj den ubija okolu sto iljadi du{i vo gradot. eden od prethodnite privrzanici na Aleksandar. 39 Trifon. 37 I taka. koi gi be{e zel pod naem od ostrovite na drugi na.661 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 27 10. 36 I od seto toa ni{to nema da bide izmeneto otsega i zasekoga{. 41 Toga{ Jonatan pobara od carot Dimitrij da gi povle~e ostavenite od nego vojnici od eruslimskata tvrdina. sekogo vo negovoto mesto. 35 kako i od s# drugo {to ni pripa|a nam od desetokot i od danocite.38 11. zedoa mnogu plen i mu go spasija `ivotot na carot. 31 Prepisot od pismoto {to mu go napi{avme za vas na Lasten. Lida i Ramataim. koi postojano gi napa|ale Izrailcite. 42 Dimitrij isprati lu|e da mu ka`at na Jonatan: „Ne samo {to }e go napravam ova za tebe i za tvojot narod.” 51 Toga{ go polo`ija oru`jeto i sklu~ija mir.58 negovite predci go mrazea. koi gi ima{e pred toa.52 Jonatan mu pomaga na Dimitrij Vtori vo Antiohija 38 Koga vide carot Dimitrij deka zemjata se smiri pred nego i deka nikoj ne mu se protivstavuva.50 rodi. a lu|eto gi zazedoa site ulici vo gradot i po~naa da go opsednuvaat. 40 i pobara od nego da mu go dade za da go napravi car mesto negoviot tatko. A Judejcite se proslavi- .20. spored koe porano carot sekoja godina go dobival delot od proizvodite na nivnata zemja i od plodovite na ovo{nite drvja. gi raspu{ti site svoi vojski.23 1 Let 8. koi se prisoedineti kon Judeja od Samarija. 43 Me|utoa. 34 Osven toa. {tom }e se uka`e prilika za toa.otsega pa natamu seto toa napolno im go otstapuvame. poradi {to site vojski na 6. 45 Toga{ okolu sto i dvaeset iljadi lu|e se sobraa srede grad i sakaa da go ubijat carot.na{ite prijateli. tuku }e vi napravam golema ~est i tebe i na tvojot narod. na{iot rodnina.1 2 Car 13. 28 Jonatan go zamoli carot da ja oslobodi Judeja. za{to site moi vojski se odmetnaa od mene.30. prihodite od solenite ezera i danokot od vencite {to ni pripa|a nam . kako i trite oblasti i Samarija. tie dojdoa kaj carot i toj se izraduva mnogu na nivnoto doa|awe. pa ostana so nego mnogu denovi. otide kaj Imalikuj Arabjanecot. koj go vospituva{e Antioh. od danoci i mu veti trista talanti. vi go ispra}ame i vam za da znaete. otkako vide deka vojskite se buntuvaat protiv Dimitrij. 33 Na judejskiot narod . potrudete se da napravite prepis od ova i neka mu bide predaden na Jonatan i da se polo`i vo Svetata Gora na opredeleno mesto. ti bi mi napravil sega golemo dobro ako mi isprati{ na pomo{ lu|e za vojna. 48 go zapalija gradot.” 28 10. gi potvrduvam granicite na Judeja i na trite oblasti: Aferema. maloletniot sin na Aleksandar. odlu~ivme da im napravime dobrini poradi nivnoto dobro raspolo`enie sprema nas.

89 zemja pred nego. go izneveri Jonatan.” 58 Mu isprati zlatni sadovi i poku}nina. sinot na Halfij. do{le voenite na~alnici na Dimitrij so mnogubrojna vojska za da go isteraat od taa zemja. do samiot niven logor i tamu zastanaa.1 Jn 6. tuku i silno go o`alosti.22 mo {to ne se otplati za dobroto {to mu be{e napraveno.17. 2 a do Spartancite i na drugite mesta isprati pisma za istata rabota.” 12 . Jonatan i Antioh [esti protiv Dimitrij Vtori 54 Potoa se vrati Trifon i so nego Antioh. 60 Jonatan otide na obikolka vo oblasta preku Jordan i do nejzinite gradovi. Toj go opsedna gradot. no gi istera od gradot i zavladea so nego. no sinovite na nivnite stare{ini gi zede za zalo`nici i gi odvede vo Erusalim. pak. 12.2 Lk 5. so pepel si ja posipa glavata i na Gospod Mu se pomoli. neprijatelskite vojski se sretnaa so nego vo ramninata. i site negovi predgradija so ogan gi izgori i gi opusto{i. 66 Toga{ opsednatite .18.17 71 Mt 26.22-23 14. se vratija i zaedno so nego gi gonea neprijatelite do Kedes. go zamolija za mir. 65 Simon postavi logor kaj gradot Bet–Cur. Toga{ Jonatan se vrati vo Erusalim. 71 Jonatan ja raskina svojata obleka. 72 Potoa se vrati i se bore{e so niv. sinot na Av{alom. ne saIs. potoa otide duri do Damask.65 12.3 na svoeto carstvo i se smiri negovata 58 10. sama ode{e kon nego od drugata strana. otkako vo planinata zad nego ostavija zaseda protiv nego. vo Galileja.N. a vojskata. 63 Jonatan slu{na deka vo Kedes. kaj nego se sobraa site sirski vojski. a toj se smiluva na niv. koga dojde vo Askalon. Antioh se zacari i se krunisa. 67 Sud 4. 73 Toga{ i onie {to bea izbegale od nego. vlegoa vo sobranieto i rekoa: „Prvosve{tenikot Jonatan i judejskiot narod n# ispratija da go obnovime prijatelstvoto i sojuzot {to go imavme so vas. 59 a brat mu Simon go postavi za vojskovodec na zemjite od Tirskata oblast do granicite na Egipet. koi Dimitrij gi be{e raspu{til. mu dade pravo da pie od zlatni ~a{i. koj be{e seu{te dosta mlad. i po~naa da vojuvaat protiv nego. go opsednuva{e mnogu denovi i go zatvori. a onie {to bea so Jonatan. ete. 52 Sedna carot Dimitrij na prestolot 5.39 70 2 Mak 11. 68 I.662 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 54 ja pred carot i pred site negovi poda64 toj otide kon niv da gi pre~eka. da nosi porfira i zlatna dijadema. 57 Mladiot Antioh mu gi napi{a na Jonatan slednive zborovi: „Ti go ostavam prvosve{tenstvoto i te postavuvam za upravitel na ~etirite oblasti. no `itelite na ovoj grad se zatvorija.22 2 15. i toj se soglasi. site `iteli na gradot so ~est go pre~ekaa. osven Matatija. zapovednici na voenite odredi. toj se dade vo begstvo i be{e pobeden. site po~naa da begaat. ti }e bide{ vo brojot na carskite prijateli. 69 Toga{ izlegoa onie {to bea vo zasedata i po~naa da go napa|aat. koga go vidoa seto toa. 74 Vo toj den od tu|incite padnaa tri iljadi ma`i. gi razbi i tie se razbegaa. 3 Tie dojdoa vo Rim. 62 Potoa `itelite na Gaza mu se pomolija na Jonatan. 11. 61 Ottamu otide vo Gaza.20.1 nici vo carstvoto i se vratija vo Eru57 salim so golem plen. i Juda. 70 i nieden od niv ne ostana.22-23 Odnosite na Jonatan so Rim i so Sparta Koga vide Jonatan deka rabotite mu odat dobro.isto{teni. 67 A Jonatan i negovite vojski postavija logor kaj Genisaretskoto Ezero i rano izutrina dojdoa vo ramninata kaj Asor. 56 A Trifon gi zede slonovite i po~na da vladee vo Antiohija. toj izbra lu|e i gi isprati vo Rim za da go obnovi i zasili prijatelstvoto so Rimjanite.1 8. 55 Toga{ se sobraa kaj nego site vojski. 53 No toj izmami i ne go napravi ona 63 {to go veti. a svojot brat Simon go ostavi nastrana.

35 2 Mak 1. koj caruva{e kaj vas. 28 Neprijatelite slu{naa deka Jonatan se podgotvuva za bitka. Zapovedavme da ve izvestat za ova. koe Jo15 natan im go napi{a na spartancite: 6 „Prvosve{tenikot Jonatan i narod3. ta i so vas da go obnovime na{eto bratstvo. kako {to treba i kako {to e prili~no da si spomnuvame za na{ite bra}a. narekuvani Zavadejci. gi razbi i zede mnogu plen. pak. 17 Nim im zapovedavme da dojdat i kaj vas da ve pozdravat i da vi gi predadat na{ite pisma.da gi ispratat so mir do judejskata zemja. 18 I vie }e napravite dobro.10 4.9 25 2 Car 8. mu be{e ispratil pismo na na{iot prvosve{tenik Onija deka ste na{i bra}a {to poka`uva prepisot. 34 za{to be{e slu{nal deka vojnicite sakaat da mu ja predadat tvrdinata na Dimitrij. izbegaa.44 11. otkako zapalija ognovi vo logorot.75 Borbite na Jonatan i na Simon Jonatan razbra deka vojskovodcite na Dimitrij se vratile pak da vojuvaat so nego so pogolema vojska od porano.27 19 Eve go i prepisot {to go ispratija do Onija: 20 „Spartanskiot car . nie se izbavivme od na{ite neprijateli. 16 Sega gi izbravme Numinij. iako nemame potreba od niv. Antiohoviot sin. 25 koga izleze od Erusalim. koi se vo na{ite race. {tom zajde sonceto. 7 Pred mnogu vreme u{te Arij. 11 Nie postojano. no ne gi stigna. 10 re{ivme da pratime nekogo do vas za da go obnovime bratstvoto i prijatelstvoto i da ne se oddeluvame od vas. pa postavi stra`a da ja ~uvaat. va{e e. 27 Zatoa. a okolu logorot postavi predni stra`i. 15 za{to imavme nebesna pomo{. na{ite neprijateli bea poni`eni.pozdrav do prvosve{tenikot Onija. otkako go razbravme ova.” 6 12. 22 Sega. 13 nie sme zaobikoleni so mnogu nevolji i so ~esti vojni. za{to ja bea preminale rekata Eleftera. vo praznici i vo drugite denovi. Jasonoviot sin. se ispla{ija. tie se vratija i go izvestija deka se prigotvuvaat za napad vo tekot na no}ta. i gi isprativme kaj Rimjanite za da go obnovime so niv prijatelstvoto i nekoga{niot sojuz. 32 Potoa se vrati i dojde do Damask i pomina po celata taa zemja.9 30 11. bidej}i gi imame za uteha svetite knigi. 29 No Jonatan i tie {to bea so nego ne go razbraa toa do utroto. Jonatan im zapoveda na svoite lu|e da bidat budni i vooru`eni i da se podgotvuvaat za borba vo tekot na celata no}. 12 Nie se raduvame na va{ata slava. a s# {to imame. 8 Onija go primi pratenikot so ~est i go primi pismoto.18 nite stare{ini i sve{tenicite i siot 16 8. za{to mnogu vreme izmina otkako vie ispra}avte do nas. 31 Toga{ Jonatan se svrte protiv Arabjanite. koja ni pomaga. si spomnuvame za vas koga prinesuvame `rtvi i koga se molime. ni vas. potoa se vrati kon Jopija i ja zazede. nitu na{ite drugi sojuznici i prijateli. vo sekoe vreme. 26 Toj isprati izvidnici vo nivniot logor.” 21 2 Mak 5. protiv nas vojuvaa okolnite carevi.7 33 10. 33 A Simon pojde i stigna do Askalon i do bliskite tvrdini.663 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Tie im dadoa pisma do mesnite upraviteli . be{e otkrieno deka se bra}a i deka se od Avraamoviot rod. ako ni odgovorite po niv. ve izvestuvame: va{iot dobitok i va{iot imot se na{i. 24 . 30 Se spu{ti Jonatan po niv. 23 Nie. dobro }e bide da ni pi{ete za va{ata blagosostojba.pozdrav do bra}ata spartanci. zatreperi nivnoto srce i.17 judejski narod . 9 A nie. 21 Vo zapisot za spartancite i za Judejcite. za{to gledaa zapaleni ognovi. i Antipater. 14 No nie vo tie vojni ne sakavme da ve voznemiruvame. gi sretna vo zemjata Hamat i ne im dade vreme da vlezat vo negovata zemja. vo koe se govore{e za sojuz i za prijatelstvo. 5 Eve go prepisot od pismoto.

a na svoite vojski im zapoveda da mu se pokoruvaat isto kako nemu. zatoa bara{e mo`nost da go fati i da go ubie. za sebe izberi malkumina {to }e bidat so tebe. 37 Koga se sobraa da go izgraduvaat gradot. za{to jas ne sum podobar od moite bra}a.4 9.trgnaa so nego. vo nea da nema ni kupuvawe ni prodavawe. podgotveni za borba.664 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12.50 3 Car 19.” 49 5. 52 a tie `ivi i zdravi se vratija vo judejskata zemja. i dojde vo Bet–[an. site vojski i site dano~nici. `itelite na gradot gi zatvorija gradskite porti. 50 No tie. 36 da gi izdignat erusalimskite yidovi i da izgradat visoka pregrada me|u tvrdinata i gradot. 40 no se pla{e{e da ne mu popre~i Jonatan i da ne otvori vojna protiv nego.36-42 12. se ohrabrija eden so drug i izlegoa vo stegnati redovi. 43 go primi so po~esti i im go pretstavi na site svoi prijateli. 44 Potoa mu re~e na Jonatan: „Zo{to go izma~uva{ siot tvoj narod. se vratija nazad. 53 Toga{ site sosedni narodi sakaa da gi uni{tat. za na{ite `eni 13 . ja raspu{ti vojskata i site lu|e si otidoa vo Judeja. 5 I sega. raspu{ti gi tvoite lu|e po nivnite domovi. bidej}i samo zatoa sum dojden. koga slu{naa deka Jonatan e faten i deka zaginal zaedno so onie {to bea so nego. gi zacvrsti portite i klu~alkite. od koi dve iljadi ostavi vo Galileja. 49 Toga{ Trifon isprati pe{aci i kowica vo Galileja i na golemata ramnina za da gi ubijat site {to bea so Jonatan. da se krunisa i da digne raka na carot Antioh. koga me|u nas nema pri~ina za vojna? 45 A sega. pa zaedno da pojdeme vo Ptolemaida. za{to si velea: „Sega tie nemaat voda~ i za{titnik. go fatija i site {to vlegoa so nego bea ubieni so me~. pa potoa }e se vratam. sega treba da vojuvame protiv niv i da go uni{time i samiot spomen za niv me|u lu|eto. toj vleze vo Erusalim i go sobra narodot. znaete za vojnite i za nevoljite {to gi pretrpevme. a iljadata . 51 Gonitelite. da po~nam da si go `alam mojot `ivot vo vremeto na ova ugnetuvawe. 42 Koga vide Trifon deka doa|a Jonatan so svojata mnogubrojna vojska. se pla{e{e da krene raka na nego. 3 Toj gi hrabre{e lu|eto i im vele{e: „Vie samite znaete kolku jas. mu dade podaroci.” 46 Jonatan poveruva i napravi kako {to mu re~e. gledaj}i deka nivnite `ivoti se vo pra{awe. a jas ostanav sam. Jonatan pa|a vo racete na Trifon 39 Vo toa vreme Trifon se obiduva{e da stane car na Azija. 41 Jonatan izleze protiv nego so ~etirieset iljadi najdobri vojnici. gotovi da se borat. 47 so sebesi ostavi samo tri iljadi lu|e.18. pa koga se digna. otide vo Bet–[an.14 5 3 Car 19. 4 Zatoa za Izrail izginaa site moi bra}a. koj se narekuva Kafenata.4 Simon go prezema vodstvoto Simon dozna deka Trifon sobral golema vojska za da pojde vo judejskata zemja i da ja uni{ti.6 Jonatan go utvrduva Erusalim 35 Jonatan se vrati i gi svika najsta39 rite lu|e od narodot za da se sovetuva 11. 2 otkako vide deka narodot e upla{en. 6 I jas }e se odmazduvam za mojot narod i za svetili{teto. 48 No {tom Jonatan vleze vo Ptolemaida.52 53 5 Mojs 32. go oplakuvaa Jonatan i site onie {to bea so nego i bea opfateni so golem strav. 38 A Simon ja izgradi Adida vo [efela.10. moite bra}a i domot na mojot tatko napravivme za ovie zakoni i svetiwi. se urna eden del od yidot kaj potokot na istok. taka {to tvrdinata da bide odvoena.13 so niv okolu toa da izgradat tvrdini vo Judeja.26 13. da ne dade Bog. siot Izrail ta`e{e i gorko pla~e{e. jas }e ti ja predadam nea i drugite tvrdini.

21 Onie. no Trifon go izmami i ne go oslobodi Jonatan. toj gi isprati i decata i srebroto. no sepak gi isprati i srebroto i decata za da ne si navle~e golema omraza od narodot. 23 Koga se pribli`i do Vaskama. 34 Potoa izbra lu|e i gi prati kaj carot Dimitrij da go molat da im gi olesni dava~kite.1.}e izvr{uvame. i napravi golemo zlo na zemjata.665 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 7 i deca. a na stolbovite. 16 Zatoa. ispratija lu|e po Trifon za da mu ka`at da dojde kaj niv preku pustinata i da im donese hrana. isprati kaj nego pratenici da mu ka`at: 15 „Nie go zadr`avme brat ti Jonatan za srebroto {to $ go dol`e{e na carskata riznica. tvoite bra}a. pobrza da gi zavr{i erusalimskite yidovi i od site strani dobro go zacvrsti gradot. 25 Simon isprati lu|e i gi zede koskite na svojot brat Jonatan i gi pogreba vo Modin.19 31 12.izvajani korabi.36 25 2.1 Jonatan. 26 Siot Izrail `ale{e i pla~e{e po nego mnogu dni. 20 Potoa Trifon pojde za da navleze vo zemjata i da ja opusto{i. Trifon se digna od Ptolemaida so mnogubrojna vojska za da vleze vo judejskata zemja: so nego be{e i Jonatan pod stra`a. taka {to site {to plovea po moreto da gi vidat. Simon gi otkriva namerite na Trifon 12 Me|utoa. 33 Simon grade{e tvrdini vo Judeja. 19 I taka. isprati gi i dvajcata negovi sinovi za zalo`nici za da ne se odmetne od nas koga }e go pu{time na sloboda. i s# {to }e ni 20 2 Let 11. za{to site narodi se soedinija od omraza protiv nas za da n# uni{tat. 27 Simon izgradi spomenik na svojot tatko i na bra}ata svoi od delkan kamen. a do niv . gradot na negovite predci. {to go napravi Simon vo Modin stoi i denes. isprati sto srebreni talanti.22 33 14.38 8 pa mu odgovorija so visok glas i mu 14 rekoa: „Ti si na{ voda~. stavi naokolu visoki stolbovi. gi ukrepuva{e so visoki kuli i so golemi yidovi. 14 Koga Trifon dozna deka Simon go zazel mestoto na svojot brat Jonatan i deka ima namera da vojuva so nego. za ve~en spomen. i ne trgna poradi snegot. Dimitrij objavuva povelba za Judejcite 31 A Trifon go povede na pat mladiot car Antioh i go ubi. toj gi izgoni onie {to bea vo nea i ostana tamu. 9 vodi ja na{ata vojska. a tvrdinite gi polne{e so hrana. tuku stana i otide vo Gilad. so vrati i zatvora~i.” 10 Toga{ toj gi sobra site ma`i sposobni za borba. odnapred i odnazad. 12. na majka si i na ~etvoricata bra}a.” 17 Simon znae{e deka glasnicite go mamat. 11 Potoa go isprati vo Jopija Jonatan.9 ka`e{ . mesto Juda i 2. 28 tamu stavi sedum piramidi. koi bea vo tvrdinata. 24 Potoa Trifon se vrati i otide vo svojata zemja. i so nego mnogu vojska. 32 Potoa se zacari i se krunisa za Azija.27 negovata vojska odea po nego nasekade kade {to ode{e. 29 im napravi ubavi ukrasi. go ubi Jonatan. 18 koj bi rekol deka Jonatan ne e osloboden zatoa {to ne go ispratil srebroto. poradi potrebite {to gi ima{e. koj be{e pogreban tamu.33-34 . go izdigna visoko za da se gleda oddaleku. no ima{e golem sneg. 35 Carot Dimitrij mu prati odgovor na tie zborovi i mu go napi{a ova pismo: 21 12. 13 Simon postavi logor kaj Adida sproti ramninata. 22 Trifon ja podgotvi celata svoja kowica za da pojde taa no}. za{to Trifon znae{e samo da ograbuva. ja postavi i bojnata oprema. 30 Toj grob.70 9. edna sproti druga: na tatko si.39 32 7. A Simon i 1 Mojs 45. no otide po zaobikolen pat kon Adora.” 7 Se razgori duhot na narodot koga gi 13 slu{na tie zborovi. sinot na Av{alom.

15 14. ako i ne{to drugo bilo zemeno vo Erusalim. so slavoslovija i palmovi gran~iwa. 4 Ima{e mir vo judejskata zemja vo site denovi na Simon. vikaa so silen glas i go molea Simon da gi po{tedi. si ja kinea oblekata. samo gi izgoni od gradot i gi is~isti domovite. pa go postavi za voen zapovednik na site vojski. ne im davaa ni da izleguvaat nitu da vleguvaat. razbi edna od kulite i ja osvoi.51 4.666 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 37 10.7. 14 .28. go fati `iv i go dovede kaj Arsak. koj go zatvori vo temnica. prvosve{tenikot i prijatelot na carevite i do stare{inite na judejskiot narod pozdrav. napravi opsadna kula. voda~ i upravitel na Judejcite. {to bea na kulata. ja zaobikoli so vojska. a potoa ja o~isti od oskvernuvawata. vo sto sedumdeset i prvata godina.18 43 4.” 41 Vo sto i sedumdesettata godina e simnat jaremot od Izrail {to mu go nametnuvaa neznabo{cite. pak.36 pazat zakonot. ja privle~e do gradot. 38 11. 53 Simon vide deka negoviot sin Jovan stana ve}e ma`. 44 onie. skoknaa vo gradot i vo gradot nastana golema panika.34-38 39 10.34-35 12. toj uspea da ja prevzeme i Jopija za pristani{te i otvori izlez kon morskite ostrovi. isprati eden od svoite voeni na~alnici da go fati `iv. 5 Pokraj seta svoja slava. a toj se naseli vo Gazir. ja utvrdi hramovata gora. 40 I. {to ni gi prativte i nie spremni sme so vas da sklu~ime celosen mir i da im napi{eme na dano~nicite da vi gi prostat dolgovite. 3 Toj otide.5 da prodavaat. za{to be{e skr{en golemiot neprijatel na Izrail. no gi izgoni od tvrdinata. so gusli. Smrtta na Dimitrij Vo sto sedumdeset i vtorata godina carot Dimitrij sobra vojska vo Midija da dobie pomo{ protiv Trifon. golemiot prvosve{tenik. 46 velej}i: „Ne postapuvaj so nas spored na{ite lo{i raboti. ako me|u vas se nao|aat sposobni ma`i za da bidat zapi{ani vo brojot na onie {to $ pripa|aat na mojata telesna stra`a. 1 Let 15. 37 Ja primivme zlatnata kruna i palmovoto gran~e.16 49 Na onie {to bea vo erusalimskata tvrdina. 51 Vo nea vleze vo dvaeset i tretiot den od vtoriot mesec. i naseli ma`i {to go 12. 45 Toga{ se iska~ija gra|anite so `enite i decata. 38 I s# ona {to sme se dogovorile so vas da ostane vo sila. ve}e da ne se zema. i tvrdinite {to gi izgradivte neka vi pripa|aat vam. 39 Vi gi prostuvame i va{ite neobmisleni gre{ki do denes i danokot za krunata. go utvrdi i vo nego na.” 48 Potoa isfrli od gradot s# {to 49 be{e ne~isto. tie trpea golem glad i 12.29 36 „Carot Dimitrij do Simon. 2 No Arsak.33-34 mnogumina od niv umrea.35 Napad vrz Gazir i gradskata tvrdina 43 Vo toa vreme Simon ja napadna Gazir.” 47 Se smiluva Simon na niv i ne vojuva{e so niv. ni da kupuvaat nitu 14. 50 Toga{ tie izvikaa kon Simon i baraa mir. koja se nao|a{e blizu do tvrdinata i se naseli tamu toj i tie {to bea so nego. Neka vladee mir me|u vas. {to treba{e da go pla}ate. tuku spored tvojata milost. toj se gri`e{e za dobroto na svojot narod i site bea zadovolni od negovoto vladeewe i od negovata slava za vreme na celiot negov `ivot. 42 i izrailskiot narod vo prepiskata i odgovorite po~na da pi{uva: „Vo prvata godina na Simon.34 15. neka se zapi{uvaat. koga slu{na deka Dimitrij do{ol vo negovata zemja. kimvali i citri. toj im go dade. 52 Naredi toj den da se praznuva sekoja godina so veselba.54 pravi `iveali{te i za sebe. ja razbi vojskata na Dimitrij. taka vleze vo gradot so pesni i slavoslovija. vo koi ima{e idoli. persiskiot i midiskiot car. so psalmi i pesni.29 41 8.

43-52 9-10 2 Mojs 33. 30 Jonatan go sobra svojot narod i stana negov prvosve{tenik. razgovaraa za op{tata blagosostojba. 22 a ona {to ni go rekoa vo narodniot 14. 16 .4 12 3 Car 5.31 Mih 4. 13 Is~eznaa site {to vojuvaa protiv niv. 31 neprijatelite namislija da navlezat vo nivnata zemja za da ja opusto25 Pismo od Simon Koga slu{naa vo Rim i vo Sparta deka umrel Jonatan. nasednati po ulicite. 8 Judejcite spokojno ja obrabotuvaa svojata zemja i zemjata im gi dava{e svoite plodovi.24 Is 54. taka {to negovoto slavno ime se izgovara{e do krajot na svetot. Simon. 11 Toj go zacvrsti mirot vo zemjata. . sinot na Matatija.'” 24 Potoa Simon go isprati Numinij vo Rim so golem zlaten {tit. sin od sinovite na Joariv. isprateno od spartancite: „Spartanskite upraviteli i gradot do prvosve{tenikot Simon. gi odbija narodnite neprijateli i mu dadoa sloboda na narodot. dojdoa kaj nas za da go obnovat prijatelstvoto so nas. vo golemoto sobranie na sve{tenicite.65-66 13. izlo`uvaj}i se na opasnosti.15 sovet vaka go zapi{avme: ‚Numinij. 15 Go ukrasi svetili{teto i gi umno`i svetite sadovi. Eve go prepisot od ona {to e napi{ano: „Vo osumnaesettiot den od mesecot elul.4 Zah 3.3 Blagodarnost kon Simon Koga narodot slu{na za ova. 7 Toj sobra mnogu zarobenici i vladee{e nad Gazir. i nikoj ne be{e voznemiruvan. bara{e da se izvr{uva Zakonot i gi istrebuva{e site bezbo`nici i zlomislenici. judejski pratenici. vo tie dni carevite se smirija. 12 Sekoj sede{e pod svojata loza i pod svojata smokva. koi gi stavija na stolbovi vo gorata Sion.667 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 2 Mojs 34.treta godina od slu`bata na prvosve{tenikot Simon 28 vo Asaramel. 10 Na gradovite ispra}a{e hrana i gi prave{e tvrdini. 21 Pratenicite od va{iot narod ni 22 raska`aa za va{ata slava i ~est. 7 11. sinot na 26 14. a prepis od toa napravivme za prvosve{tenikot Simon. i Antipater. ja is~isti od oskvernuvawa i nema{e koj da mu se sprotivstavuva. a Izrail se raduva{e so golema radost. do stare{inite. sve{tenicite i do siot judejski narod. na narodot i na narodnite knezovi na na{ata zemja. i bra}ata negovi.17-32 12. 17 no koga razbraa i toa deka brat mu Simon stanal mesto nego prvosve{tenik i deka vladee nad zemjata i nad gradovite vo nea. sinot na Antioh. a mladite se oblekuvaa rasko{no vo voena obleka.27 18 8.4 4 Car 18. vo sto sedumdeset i vtorata godina. kako i bra}ata negovi i domot na tatko mu.2 6 gi ra{iri granicite na svojot narod i ja zadr`a zemjata vo svoi race. 23 na narodot mu be{e milo tie ma`i da gi primi so ~est i nivnite zborovi da gi zapi{e vo otvorenite narodni knigi za spomen na spartanskiot narod. 9 Starcite. te`ok iljada mini za da sklopi sojuz so Rimjanite. ni be{e objaveno: 29 bidej}i mnogupati izbuvnuvaa vojni vo ovaa zemja.48 Jason.16 24 zaraduvavme koga tie pristignaa. 20 Eve go prepisot od pismoto.pozdrav. so golema slava go proslavija svojot narod. na{ite bra}a . se 12.12 Ps 17. 18 mu napi{aa na bakarni plo~i da go obnovat i so nego prijatelstvoto i sojuzni{tvoto {to go imaa so negovite bra}a Juda i Jonatan. Bet–Cur i nad erusalimskata tvrdina.5 Zah 8. re~e: „Kako da im blagodarime na Simon i na negovite sinovi? 26 Za{to se poka`a cvrst. nastana golema `alost. 19 Tie bea pro~itani vo Erusalim pred sobranieto. im se protivstavuvaa na neprijatelite na svojot narod za da go zapazat negovoto svetili{te i negoviot Zakon. a koga se pribra kaj svoite predci.10 14 Sof 3. 14 Toj gi pomaga{e site siromasi vo svojot narod.” 27 Ova go zapi{aa na bakarni plo~i.18 15.

22 13.35 39 2.65-66 13. 38 Zatoa i carot Dimitrij go potvrdi negovoto prvosve{tenstvo. 42 da im stane vojskovodec i da se gri`i za svetiwite. ili. 2 Pismoto ja ima{e slednava sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do Simon. vo koja pred toa `iveeja neprijatelite.13. bez nego da se svikuva sobranie vo zemjata. 34 4. 48 Toga{ re{ija da gi napi{at ovie zborovi na bakarni plo~ki i da gi stavat na vidno mesto na ogradata od hramot.33 13. 32 Toga{ se izdigna Simon i vojuva{e za svojot narod. koja se nao|a vo predelite na Azot. da gi postavuva na rabota vo hramot.5-6 sve{tenicite da ne mu bide dozvoleno 10. Antioh Sedmi mu gi priznava po~estite na Simon i go opsaduva Trifon vo Dora Antioh.46 Jn 1. 47 Simon prifati i se soglasi da im bide prvosve{tenik.32 15. 33 Toj gi utvrdi judejskite gradovi i Bet-Cur.29. vo oblastite.27 tivre~i na negovite zborovi. i postavi tamu judejska stra`a. da vladee so site.15 12. 5 Gi potvrduvam site osloboduvawa od danoci {to gi otstapija carevite pred mene i drugite dava~ki.14-15 7. sojuznici i bra}a i deka so po~esti gi primale Simonovite pratenici. namisliv pak da go osvojam i da go vostanovam kakvo {to be{e porano.21 41 4.20. 40 Bidej}i carot be{e slu{nal deka Rimjanite gi narekuvaat Evreite svoi prijateli.25 6.43-48 36 1. 49 a prepis od niv da se pazi vo riznicata za da go imaat Simon i negovite sinovi. zatoa {to go napravi seto toa i za negovata spravedlivost i vernost. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do judejskiot narod.40 li{te. {to ja ima{e sprema narodot. 41 deka Judejcite i sve{tenicite se soglasile Simon zasekoga{ da im bide voda~ i prvosve{tenik .33 7. 45 Koj }e napravi ne{to protiv ova ili ne{to }e spre~i. sinot na carot Dimitrij. 44 da se oblekuva vo porfira i da nosi 10. tamu naseli Judejci i gi snabdi so s# {to im be{e potrebno za nivnoto izdignuvawe. }e bide vinoven.21. pak. 36 Vo vreme na svoeto vladeewe toj uspea da gi izgoni neznabo{cite od zemjata i onie {to go dr`ea Davidoviot grad vo Erusalim.11.46 zemjata da se pi{uvaat od negovo ime. isprati pismo od morskite ostrovi do Simon.29 11.89 zlatni ukrasi.” 46 Siot narod se soglasi da mu bid poslu{en na Simon i da postapuva spored negovite zborovi. gri`ej}i se na sekakov na~in da go izdigne svojot narod. site dogovori na 1. potro{i mnogu svoi pari za da gi snabdi hrabrite ma`i na svojot narod so oru`je i plata im dava{e. 44 Na nikogo od narodot i od 15.668 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 33 {at i da stavat raka na nivnoto sveti4. 15 . ja utvrdi za sigurnost na zemjata i gi izgradi erusalimskite odbrambeni yidovi.dodeka ne se izdigne verodostoen prorok. 37 Toj vo nea naseli Judejci. od koi se otka`aa.18 40 12. nad oru`jeto i nad tvrdinite. pa go postavi za svoj voda~ i prvosve{tenik. 4 odlu~iv da ja posetam zemjata i da gi kaznam onie {to opusto{ija i razorija mnogu gradovi vo carstvoto. 3 Bidej}i lo{i lu|e go zagrabija carstvoto na na{ite predci.37. 35 Narodot gi vide delata na Simon i slavata {to saka{e da ja pridobie za svojot narod.33 43 da se gri`i za svetili{teto i site 43 da mu se pokoruvaat.39 15. koi izleguvaa od taa tvrdina {to ja izgradija i oskvernuvaa s# okolu svetili{teto i golemi {teti $ nanesuvaa na svetiwata.28-29 da izmeni ne{to od ova ili da pro. prvosve{tenikot i vladetelot na judejskiot narod i do siot judejski narod. kade {to pred toa se nao|a{e oru`jeto na neprijatelite. da se oblekuva vo porfira i da nosi zlatna toka. vojskovodec i voda~ na Judejcite i na sve{tenicite. koj e na granicata od Judeja. 39 go prisoedini kon svoite prijateli i go po~esti so golema slava. 34 gi utvrdi i Jopija i Gazir.

neka ti ostanat tebe. 11 Carot Antioh go gone{e. na Arijarat i na Arsak. 31 Ako. seto oru`je {to go pri15 gotvi i tvrdinite.” 22 Taka mu napi{a i na carot Dimitrij.” Pisma do carevite Toga{ se vratija od Rim Numinij i onie {to go pridru`uvaa . protiv nivnite gradovi i protiv nivnata zemja i da ne im pomagaat na onie {to vojuvaat protiv niv. kako i danocite od tie mesta. so koi vladeete nadvor od granicite na Judeja. 10. Sikion i Karija. Knid i Kipar i Kirenena. od prvosve{tenikot Simon i od judejskiot narod za da gi obnovat damne{nite odnosi na prijatelstvo i sojuzni{tvo. eden od svoite prijateli. za koe se be{e prethodno dogovoril so nego. 19 I taka. ne sakate da go napravite ova. 15 .31 7 20 Nie re{ivme da go primime od niv 28 12. a za opusto{uvaweto {to go napravivte i za danocite od gradovite .24 koi vladee{. a i vojskite go napu{tija. predajte mu gi na prvosve{tenikot 31 Simon za da gi kazni spored nivnite za.33 {titot. ne sakate da ni dadete.29 begale od nivnata zemja. nitu mo`e{e da izleze. i do{le kaj 14. 24 Prepis od tie pisma mu ispratija na prvosve{tenikot Simon. 18 tie ni donesoa zlaten {tit od iljada mini. 30 Zatoa. srebro.2 dat slobodni. 14 toj go opsedna gradot otkaj kopnoto. 7 Erusalim i sve{tenstvoto neka bi11 Is. da vodi so nego pregovori i da mu ka`e: „Vie gi dr`ite pod svoja vlast Jopija. 8 I sekoj carski dolg i idnite carski 18 14. na{i prijateli i sojuznici. toga{ }e te nagradime so golema ~est tebe. 11. Samos i Pamfilija. 26 Simon mu isprati dve iljadi hrabri lu|e.N.669 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 6 ti dozvoluvam da pravi{ svoi pari vo tvojata zemja.24 dolgovi otsega i zasekoga{ neka ti bidat prosteni. dajte ni petstotini talanti srebro. Dil i Mind. 21 Osven toa. 27 no toj ne prifati. Arad i Gortina. ako nekoi lo{i lu|e iz.u{te petstotini talanti srebro. napravivte mnogu zla vo zemjata i zavladeavte so mnogu krai{ta vo moeto carstvo. 28 Kaj nego go isprati Atenovij. Kos i Sida. eve ja sodr`inata na pismata: 16 „Pozdrav od rimskiot konzul do carot Ptolomej. nie najdovme za potrebno da im pi{eme na carevite i na zemjite da ne im pri~inuvaat zlo i da ne vojuvaat protiv niv. taka {to ne mu dava{e na nikogo ni da vleze nitu da izleze. otfrli s#. kaj nego se sobraa site vojski. 9 A otkako odnovo }e po~neme da vladeeme so na{eto carstvo. Rodos i Fasilida.gradovi vo moeto carstvo. 13 Toga{ Antioh dojde vo Dora so sto i dvaeset iljadi pe{aci i osum iljadi kowanici.13. predajte ni gi sega gradovite {to ni gi zedovte. koja e vo primorjeto. nie }e dojdeme i }e vojuvame so vas. Likija i Halikarnas. zlato i mnogubrojna oprema.” 10 Vo sto sedumdeset i ~etvrtata godina vleze Antioh vo zemjata na svoite predci.36 vas. 23 do site oblasti: Sampsama i Sparta. ja napa|a{e od site strani i postavuva{e voeni ma{ini i na toj na~in go zatvori Trifon. ta va{ata slava da se raznese po celata zemja. i toj pobegna vo Dora. taka {to toj ne mo`e{e da vleze. koi gi izgradi i so 14. 29 vie gi opusto{ivte nivnite predeli.so pisma do carevite i do zemjite.39 koni. Negoduvaweto na Antioh zaradi Simon 25 A carot Antioh odnovo ja opsedna Dora. pak. na Atal. a korabite se pribli`ija otkaj moreto. koi ostanaa kaj Trifon. ako. pak. Gazir i erusalimskata tvrdina . taka {to onie. tvojot narod i hramot. bea sosema malku. 17 Kaj nas dojdoa judejskite pratenici. 12 za{to vide deka mu se natrupaa mnogu nevolji.

33 Simon mu odgovori i re~e: „Nie ne sme zavladeale nikakva tu|a zemja. a koga go vidoa toa negovite vojnici. se v~udovidi i mu ja ka`a porakata od carot. mu ka`a za slavata na Simon i za s# {to be{e videl. koe{to na{ite neprijateli ponekoga{ nespravedlivo ni go odzemaa i go prisvojuvaa.84 13 1. 41 go izgradi Kedron i vo nego gi smesti kowicata i pe{adijata. 7 Potoa gi razdeli lu|eto. uspeavme da si go vratime nasledstvoto na na{ite tatkovci. 36 no ogor~en se vrati kaj carot i mu gi predade tie zborovi.47 3. koi pojdoa protiv Kendevej i preno}uvaa vo Modin. zaginaa okolu dve iljadi du{i. ete. 13 Negovoto srce se vozgordea. 40 Kendevej dojde vo Jamnija i po~na da go predizvikuva narodot na vojna: navleguva{e vo Judeja.” Na toa Atenovij ni{to ne odgovori.tie gradovi mnogu go izma~uvaa na{iot narod i ja pusto{ea na{ata zemja. zemete go moeto mesto i mestoto na moite bra}a. tuku vladeeme so nasledstvoto od na{ite predci.1 zlatni i srebreni predmeti i celiot 13. Juda i Jovan. 5 Koga stanaa utredenta i izlegoa na ramninata. od mladost do denes i mnogupati so na{ite race uspe{no go spasuvavme Izrail. a me|u niv ima{e eden potok. pe{aci i kowanici. 38 Toga{ carot go postavi Kendevej za upravitel na primorskata oblast i mu gi predade pe{adijata i kowicata. da go izgradi Kedron i da gi utvrdi negovite porti i da zapo~ne vojna so izrailskiot narod. vojuvame protiv neprijatelite na Izrail. ete. tie izleguvaa ottamu i obikoluvaa po judejskite pati{ta. i nebesnata pomo{ neka bide so vas. nitu gospodarime nad tu|i imoti. toj prv mina. jas ostarev. i im re~e: „Jas. 8 [tom zatrubija so svoite trubi. pa otkako ja vide slavata na Simon i negovata riznica so 16. minaa i tie.” 4 Izbra Simon od narodot dvaeset iljadi pe{aci i kowanici. 6 I se krena Jovan protiv niv. a vie. a tamu. bratot na Jovan. 3 No. moite bra}a i domot na mojot tatko. 37 2 Toga{ Simon gi povika svoite dvajca postari sinovi. 12 za{to mu be{e zet na prvosve{tenikot. a drugite izbegaa vo kreposta.36 35 Kendevej e postaven za upravitel Trifon se ka~i na eden brod i izbega vo Ortozija. no Jovan gi zapali kulite i od onie {to bea vo niv. taka {to kowanicite gi stavi me|u pe{acite. od niv padnaa mnogu raneti. sinot na Avuv. prijatelot na carot.18. polzuvaj}i gi pogodnite uslovi.41 10 10. 2 2. be{e postaven za upravitel na Erihonskata ramnina. 14. Kendevej po~na da bega i negovata vojska zaedno so nego. 35 A {to se odnesuva do Jopija i do Gazir. zamislu11 . pa posaka da zavladee so zemjata. 9 Toga{ be{e ranet Juda. toj samiot i negoviot narod i otkako vide deka negovite lu|e se pla{at da minat preku potokot. 16 Ubistvoto na Simon A Ptolomej. a carot mnogu se razgnevi. pred niv be{e mnogubrojna vojska. gi vode{e lu|eto vo plen i gi ubiva{e. kako {to mu be{e zapovedal carot. za niv }e dademe sto talanti. 34 No nie.50 8 15.6 3 3. koi gi bara{ . 39 mu zapoveda da izleze protiv Judeja. po Bo`ja milost. no i pokraj toa Jovan gi gone{e neprijatelite s# do tvrdinata Kedron. i ima{e mnogu srebro i zlato. se nao|ate vo cvetot na va{ata mladost.670 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 32 Dojde vo Erusalim Atenovij. kowicata na neprijatelot be{e pomnogubrojna. 10 Tie izbegaa vo kulite {to se nao|aa vo oblasta na Azot. pa vodete borba za na{iot narod. potoa vo mir se vrati vo judejskata zemja. koja ja be{e izgradil toj.53 rasko{.3 Pobeda na Simonovite sinovi nad Kendevej Jovan se vrati od Gazir i mu raska`a na svojot tatko Simon {to pravi Kendevej.

hrabrite podvizi.48 za da go ubijat Jovan. Jovanovi dela: vojnite.671 PRVA KNIGA MAKAVEJSKA 14 vaj}i so lukavstvo i podmolnost da go Zah 1.55 i nejzinite gradovi. slavno izvr{eni. no tamu be{e sokril i nekoi svoi lu|e. vo sto sedumdeset i sedmata godina. {to ja be{e izgradil toj. dojde i vo Erihon. zaedno so negovite sinovi Matatija i Juda. 15 Sinot na Avuv gi primi qubezno. pak. gradeweto na yidot i site drugi negovi dela 24 ete.2 Car 18. isprati da gi zazemat 3 Car 14. 24 20 drugi. 23 Drugite. pak. zlato i poda. posetuvaj}i gi gradovite vo svojata zemja i vodej}i gri`a za zadovoluvawe na nivnite potrebi. vo edinaesettiot mesec. a toj mu ja predade zemjata 19 3. Jovan mnogu se zbuni. 17 Na takov podmolen na~in go izvr{i ova golemo zlodelo i vrati so zlo za dobroto. namamuvaj}i gi so lukavstvo vo malata tvrdina. pak. 14 Simon.mesecot {evat. . 22 Koga go slu{na toa. go zedoa svoeto oru`je i za vreme na gozbata vlegoa kaj Simon i go ubija nego.22 roci.29 Erusalim i svetata Gora. 4 Mojs 19 Drugi svoi lu|e isprati vo Gazir 31. bidej}i be{e doznal deka tie sakaa nego da go ubijat. im priredi golema gozba. tie se opi{ani vo dnevnikot za negovoto vrhovno sve{tenstvo. od vremeto koga stana prvosve{tenik po negoviot tatko. 18 Ptolomej mu napi{a za ova na carot i pobara od nego da mu prati na po- mo{ vojska. a pisma im ispra. negovite sinovi i nekoi od negovite slugi.1 ti na voenite zapovednici da dojdat kaj 23 nego za da im dade srebro. stana Ptolomej i tie {to bea so nego. . gi fati ma`ite {to bea do{le da go pogubat i gi ubi. 21 No nekoj otr~al kaj Jovan vo Gazir za da go izvesti deka tatko mu i bra}ata negovi se ubieni i deka Ptolomej ispratil lu|e da go ubijat i nego.9.15 ubie Simon i negovite sinovi. 16 I koga Simon i negovite lu|e se opija.7 14.

koga carot dojde vo Persija i so nego negovata vojska. Toga{ Mu se 1. Stilot na pisatelot e istorisko-pateti~en. za da zeme pari kako miraz.37 2 Bog neka vi dade dobro i neka si 4. e najdobar svedok na judejskata vera i pobo`nost. bi mo`ela da bide napi{ana nekade okolu 124 i 63 god. 7 Vo vremeto koga caruva{e Dimitrij. Nejziniot pisatel obilno koristel podatoci od Prvata kniga Makavejska. pr.23. 13 9 A sega praznuvajte go praznikot Se1 Mak 6. nie.11.33. Knigata izvorno e napi{ana na gr~ki. toj ne e prvenstveno istori~ar. koja sepak e istoriska vo svojata osnova. 11 Izbaveni so Bo`ja pomo{ od mnogu opasnosti. za voskresenieto. vo mesecot kislev. za vrednostite na ma~eni{tvoto (7. so koja se poslu`ija `recite na Naneja. vo sto {eeset i devettata godina. so elinisti~ko obrazovanie.37). 28 i ponatamu).7 1 Mak 10.1-16 set i osmata godina. zadgrobnata otplata i ve~niot `ivot (7. Od taa gledna to~ka bi trebalo da se ocenuvaat poedine~nite delovi od knigata. Isak i Jakov! 3 Da vi dade na site srce da Go po~ituvate i da ja ispolnuvate Negovata sveta volja velikodu{no i radosno. 13 Bidej}i. 4 Da vi gi otvori va{ite srca za Svojot Zakon. koga Jason i negovite istomislenici se bea odmetnale od svetata zemja i od carstvoto. koja se smeta{e nepobedliva. stare{inite i Juda do Aristovul. gi palevme svetilnicite i prine. vo sto osumde. Antioh. pokraj knigata Mudrosta Solomonova. tuku govornik i moralizator. Pisatelot e isto taka anonimen. 9 prinesuvavme `rtvi i bra{neni pri. koj `iveel nadvor od Palestina. pod izgovor deka ima namera da se o`eni so Naneja.6 1 Mak 4. najverojatno Judeec. Pisma Do bra}ata Judejci vo Egipet ispra}aat pozdrav nivnite bra}a 8 5. nici.36 spomne za Svojot zavet so vernite Svoi slugi: Avraam.67 1 molevme na Gospod i bevme slu{nati.22. nosi. na pragot na hristijanskata era: sporedi so izlagaweto za sozdavaweto (7. ovaa kniga. spored podatocite od samata kniga.33 ska zemja i im po`eluvaat dobar mir. 14 Odnosno.32–38) i dr. koj nastojuva da go pottikne ~itatelot.52-59 suvavme lebovi.26 Judejci vo Erusalim i vo celata judej8. zatoa {to ni pomogna da trgneme protiv carot. sovetnikot na carot Ptolomej. 1 Mak 1.10. za Svoite povelbi i da vi daruva mir! 5 Da gi ~ue va{ite molitvi. da bide milostiv sprema vas i da ne ve napu{ta vo vreme na nevolja! 6 Taka se molime sega za vas. otide na ona mesto. koj poteknuva od rodot na pomazanite sve{tenici i do Judejcite {to `iveat vo Egipet. kako {to veli samiot pisatel. zaedno so svoite prijateli. 8 koga ja bea zapalile golemata porta i proleale nevina krv.VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Vtorata kniga Makavejska vo golema mera se razlikuva od prvata. Vo nea.29. Teolo{ki. 10 „Pozdrav od `itelite na Erusalim i Judeja. Hristos. Vtorata kniga Makavejska. tie bea sovladani vo hramot na Naneja preku izmama. go rezimira monumentalnoto delo na Kireneecot Jason. . Nemu Mu blagodarime sve~eno. 12 za{to Toj gi izgoni onie {to go bea napadnale svetiot grad. Judejcite vi bevme napi{ale deka vo tie godini ni nadojdoa skrb i stradawa.

toa mesto go narekle Neftar. sve{tenicite go 3 Mojs 6. bidej}i imame namera na dvaeset i pettiot den od mesecot kislev da go praznuvame o~istuvaweto na hramot. Neemija im rekol na sve{tenicite so taa voda da gi porosat i drvata i `rtvite {to bile staveni vrz niv. otkako im Neem 12. 17 Za seto ova neka e blagosloven na{iot Gospod.673 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 @recite na Naneja gi iznesoa parite. 22 Samo {to go napravile toa. 16 pa. gi isekoa na par~iwa i. no od svetlinata. naredil toa mesto da se ogradi kako sveto.5 Mojs 30. Gospodi Bo`e.Povikuvawe na posvetuvawe Vo zapisite se otkriva deka prorokot Eremija im zapovedal na iselenite da zemat od ognot.30. go pobaral toj ogan od potomcite na onie sve{tenici {to go sokrile. sve{tenicite i siot narod se molele: molitvata ja zapo~nuval Jonatan. 36 Onie.11 gi presekoa glavite. zapazi go ovoj Tvoj del 2 Mojs 15. a koga Antioh so nekolkumina ma19 `i vleze vo hramot. ta da razberat deka si Ti na{iot Bog. {to izgreala od `rtvenikot. vivnal silen ogan. 27 soberi n# nas rasprsnatite.” 30 Za toa vreme sve{tenicite peele sve~eni pesni. praveden i 26 milostiv. koga toj.16 15 s#. go sokrile vo dlabinata na eden presu{en bunar i go pokrile. a mnogumina go narekuvaat i Neftaj. 33 [tom se razbralo za ovoj nastan i koga za nego bil izvesten i persiskiot car. 19 Za{to. {tom ja otvorija tajnata vrata 21-22 3 Car od tavanot.33-38 go ubija zapovednikot i onie {to bea so 23 nego. ta i vie da go praznuvate praznikot Senici kako i praznikot na ognot. 31 Koga `rtvata }e izgorela. milostivo pogledaj na ponizenite i prezrenite. otakako go izgradi hramot i `rtvenikot.3-5 Er 23. kako {to e gore re~eno. koe dotoga{ bilo pokrieno so oblak. oslobo. po~naa da frlaat kamewa i 18. toga{ pobo`nite sve{tenici zele tajno ogan od `rtvenikot. A koga go izvestile deka tamu ne na{le ogan. {to bile so Neemija. im ostavil i del od golemite prihodi {to gi dobival od toa mesto. 18 I taka. koga Mu bilo ugodno na Boga.3-5 di gi onie {to im robuvaat na neznabo{cite. 29 naseli go narodot Tvoj na Tvoeto sveto mesto. Koga gi prigotvile `rtvite. na koi im go dal. bidej}i na toa mesto. ispraten tamu od persiskiot car.17 i osveti go. Ti si gi iz. Sozdatele na 1 Mak 6. prinese `rtva. izgrealo sonceto.15 5 Mojs Dobrotvor. 28 kazni gi onie {to n# izma~uvaat i drsko {to n# navreduvaat. smetavme deka e neophodno da vi javime. 20 I.8-9 25 edinstven Daritel na s#. sesilen i ve~en. se na{la vodata.Bibliotekata na Neemija . 32 A koga go napravile toa. Neemija zapovedal so drugata voda da gi polijat golemite kamewa. so koja Neemija i onie {to bile so nego. Ti si stra{en i silen. Neemija.6 zatvorija svetili{teto. 35 Na onie. pak. otkako ja ispital rabotata. 2 . Eremija gi krie obrednite predmeti . otkako izminale mnogu godini. 21 toj im zapovedal da nacrpat od taa voda i da mu donesat. go osvetile `rtvenikot. edinstven Car i edinstven 14. taka {to nikoj ne mo`el da go najde toa skri{no mesto. gi frlija pred onie {to bea nadvor.5 Mojs va{ Izrail od sekakvo zlo.2 26 Primi ja ovaa `rtva za siot Tvoj 29 izrailski narod. tuku samo gusta voda. kade {to preselenite sve{tenici go sokrile ognot. kako {to rekol Mojsej. 23 Dodeka gorel ognot. 32. izbuvnal silen plamen.8 bral na{ite tatkovci i si gi osvetil! Ps 145. taka {to site se za~udile. Koj gi predade bezbo`nicite na smrt. a Neemija zaedno so drugite ja prodol`uval. Ti go izbavu. 34 carot. {to zna~i: O~istuvawe. koj go vostanovi Neemija. koga na{ite tatkovci bile odvedeni vo Persija. toj is~eznal. edinstven 27 praveden. 24 A eve ja sodr`inata na molitvata: „Gospodi.

poka`ani na onie. Kov~egot i kadilniot `rtvenik. no nie }e se obideme nakratko da gi opi{eme vo edna kniga. po Bo`jo otkrovenie. ognot ja progolta. 16 Vi pi{uvame zatoa {to sakame da 5. 17 A Bog.16-20 12 3 Car 8. 5 Otkako pristignal tamu. olesnuvawe .8 bide.29 go praznuvame o~istuvaweto.1 11 3 Mojs 10. iako bea malubrojni.34-38 3 Car 8. kako gi sobral knigite za carevite. za o~istuvaweto na velikiot hram i za obnovuvaweto na `rtvenikot. koga do{le nekoi od negovite sopatnici za da go ozna~at patot. 14 Isto taka i Juda gi sobral site 14 knigi. toj gi ubeduval da ne go otfrlaat Zakonot od svoeto srce. koga se molel i Solomon. 13 A. taka {to. velej}i im deka toa mesto }e ostane nepoznato s# dodeka Bog ne se smilostivi i odnovo ne go sobere Svojot narod.2 10. sve{tenstvo i svetili{te.2-12 7.24 pratete lu|e da vi gi donesat.65 13 Ezd 6. 62-63 2 Let 7. a sega se tie vo na{i 17-18 2 Mojs 19. 18 kako {to be{e vetil so Zakonot.674 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 2. i deka se iska~il na gorata. prinel `rtvi za obnovuvawe i zavr{uvawe na hramot. 26 nie se pogri`ivme da im dademe duhovna potkrepa na tie {to imaat `elba za ~itawe.15.1-32 51. se nadevame na Nego.59-64 Varuh 6 2 i deka otkako im go dal na preselnicite Zakonot. go oslobodija gradot i gi vostanovija zakonite. poznat vo celiot svet. koga Gospod se smiluva na niv so Svojata golema dobrina 24 seto ova go izlo`il Jason Kireneecot vo pet knigi. ako imate potreba od niv. 11 Mojsej toga{ rekol: „Zatoa {to `rtvata za grev ne e za jadewe. a potoa go zayidal vlezot. se spu{til ogan i ja progoltal sepalenicata. 9 Se govori i za toa deka Solomon. Toj nabrgu.5 race. 10 Kako {to Mojsej Mu se molel na Gospod koga se spu{til ogan od neboto i ja progoltal `rtvata. 20 A za delata na Juda Makavejski i na negovite bra}a. a dobro }e 11. 19 Za{to Toj n# izbavi od golemi nevolji i mestoto go o~isti. ako i vie gi praznuvate tie deno.2 Er 29.” 12 Taka i Solomon praznuval osum dena. ja oslobodija celata zemja i gonea mnogubrojni neprijatelski grupi lu|e. na koi im se zakanuva{e propa|awe. 21 3. im zapovedal da gi nosat so sebe skinijata i Kov~egot.na onie {to sakaat da pomnat i polza za site {to }e ja ~itaat. 15 Zatoa. 6 Potoa. 21 kako i za vojnite protiv Antioh Epifan i protiv negoviot sin Evpator. 8-13 10 3 Mojs 9. Koj go spasi siot Svoj narod i na site im dade nasledstvo. hramot da bide veli~estveno posveten. 25 Imaj}i gi predvid mnogute raboti i te{kotii {to proizleguvaat od obemniot materijal. carstvo. 27 iako za nas. {tom razbral za toa.56 ta {to n# snajde. gledaj}i gi zlatnite i srebrenite idoli i ukrasi.49 34. koga Mu se molele na Gospod. na koja se iska~il Mojsej. i ottamu go gledal Bo`joto nasledstvo. i }e se pojavi slavata Gospodova vo oblak.1 7 Er 3. koi se gri`ea za Judejcite tolku revnosno. im zapovedal da ne gi zaboravaat zapovedite na Gospod i da ne se zabluduvaat vo svoite misli. koi bile izgubeni poradi vojna. kade {to gi vnesol skinijata. }e n# pomiluva i }e n# sobere od site krai{ta pod neboto vo svetoto mesto. nadaren so mudrost. taka.16 40.23-24 3 Car 8. 10-11 9 3 Car 5. za prorocite i za David. 8 Tokmu toga{ Gospod }e gi otkrie tie raboti. 3 Govorej}i im i za drugi sli~ni raboti. kako {to se pojavi vo vremeto na Mojsej i na Solomon.16 8 2 Mojs 24. ne mo`ele da go najdat. vo zapisite i vo spomenite na Neemija se raska`uva i za toa kako napravil biblioteka. za onie {to sakaat da se zanimavaat so istorija. a i pismata na carevite za svetite prinosi.1 Mak 1.27 vi. Eremija na{ol zasolni{te vo edna pe{tera. 7 A Eremija gi ukoril. 4 Vo zapisite se veli i toa deka ovoj prorok.12-26 . 22 i za pojavite od neboto. 23 koi ja povratija slavata na svojot hram. koi se zafativme so te{kata rabota da opi{eme nakratko 4 5 Mojs 32.

pod izgovor deka treba da gi obikoli gradovite na Kele-Sirija i Fenikija.8-11 go prezemame ovoj trud dobrovolno vrz 4 sebe. pak.1 13. Heliodor doa|a vo Erusalim Dodeka vo svetiot grad lu|eto `iveeja vo potpoln mir i dodeka gri`livo se pazea zakonite poradi pobo`nosta na prvosve{tenikot Onija. i deka ne e vistina ona {to klevetel ne~esniot Simon. i negovata omraza kon zloto. Ezd 6. 11 i deka eden del e na Hirkan. do Onoj.675 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 27 s#. i da gi istra`uva{ site izvori. 9 Koga pristignal vo Erusalim. toj mu soop{til za toa {to go doznal i deka e dojden da pra{a dali e toa vistina. go ispratil so zapoved da go zeme toa bogatstvo. 13 7 10. 6 go izvestil deka erusalimskata riznica e prepolna so neizmerno bogatstvo deka vo nea e natrupano golemo koli~estvo pari.14 to~noto izlo`uvawe na podrobnostite. i deka ima samo ~etiristotini talanti srebro i dveste talanti zlato.19 11 Neem 2. 33 I taka. No. a koga vleze vo riznicata za da napravi popis. imaj}i ja 2-3 predvid blagodarnosta na mnogumina. i bil qubezno primen od prvosve{tenikot na gradot. 28 kako {to ne mu e lesno ni na onoj 3. od plemeto na Venijamin. 8 Heliodor vedna{ trgnal na pat. 10 Makar {to prvosve{tenikot mu rekol deka toa e imot na vdovici i siraci. eden mnogu ugleden ~ovek.6-12 . vo gradot se sozdade golema voznemirenost. nie }e se trudime da se rakovodime od pravilata na skrateno izlo`uvawe. 2 toga{ obi~no i samite carevi go po~ituvaa toa mesto i svetiot hram go daruvaa so najskapoceni darovi. 30 Kako {to graditelot na edna nova ku}a treba da se gri`i za celata nejzina gradba. 7 Koga edna{ Apolonij se sostanal so carot i go izvestil za spomnatoto bogatstvo. da gi isleduva{ site poedinosti .7 korisen i na drugite. 29 Ostavaj}i mu go na istori~arot 1 Let 24. svoeto vnimanie }e treba da go svrti samo na ukrasuvaweto. treba da bide kratok i da gi izbegnuva iscrpnite istra`uvawa.43 15 2 Mojs 23. odlu~no re~e deka toa treba da bide preneseno vo carskata riznica. i zatoa 12 ne treba da bidat povredeni onie {to veruvale vo svetosta na mestoto i vo dostoinstvoto. kako {to rekovme.2 1 Mak 3. koj vo toa vreme bil upravitel na Kele-Sirija i Fenikija. sinot na Tovija. 14 Toj opredeli den. 3 taka {to i aziskiot car Selevk dava{e od svoite prihodi za site rashodi okolu `rtvenite slu`bi. da go po~neme prika`uvaweto.8 12 1 Mak 10. vlegol vo raspravija so prvosve{tenikot poradi nadzorot nad gradskoto pazari{te. oble~eni vo sve{teni~ki ode`di. koj ima{e carska zapoved. 31 Da se zadlabo~i{ vo su{tinata.19 13. 32 Onoj. a ovoj go odbral Heliodor.32 10 5 Mojs 27. pa taka mislime i nie za na{ata rabota. 4 No nekoj si Simon.1 {to podgotvuva gozba i saka da im bide 4. Koj go dal zakonot za doveruvawe imot na hramot. oti{ol kaj Sir 32.10. a samata istorija da ja skratuvame. koj e po~ituvan vo celiot svet. a bara od nas napori i vnimanie.11 11. pa|aa pred `rtvenikot i povikuvaa kon neboto. {to pravi kratki izlo`uvawa. i vo nepovredlivosta na hramot. Voznemirenost vo gradot Heliodor. negoviot dr`aven upravitel. a vsu{nost trgnal da ja izvr{i carskata zapoved. ova ni najmalku ne e lesno. dovereni na pazewe. a onoj {to }e se zafati so rezba i `ivopis. koj bil postaven za nastojnik na hramot. molej}i da im go zapazi cel na onie {to mu go doverile. za{to ne e razumno da go razvlekuvame predgovorot na istorijata.toa e svojstveno na vistinskiot istori~ar.1-2 3 Tarseoviot sin Apolonij. sepak. 5 Bidej}i ne mo`el da go nagovori prvosve{tenikot Onija. koi ne se potrebni za prinesuvawe `rtvi i deka seto toa bogatstvo mo`e da mu pripadne na carot. 15 Sve{tenicite.

15. nego go obvi gusta temnina. ja ~uvstvuva{e negovata du{evna voznemirenost. Gospod na na{ite tatkovci i Gospodarot na sekoja vlast poka`a znak. 37 A koga carot go zapra{a Heliodor koj ~ovek mu se ~ini deka e pogoden da bide ispraten pak vo Erusalim.3. 30 Judejcite Go proslavuvaa Gospoda. 34 a ti.9 pere{e so seto svoe telo. drugi kon yidovite. Promenata kaj Heliodor A Heliodor. devojki. 23 No Heliodor i ponatamu go prave{e ona {to be{e naumil.28-29 zemja.da Mu se pomoli na Sevi{niot za da mu podari `ivot na onoj {to le`e{e na izdivnuvawe.19 Kaznata za Heliodor A koga vleze vo riznicata so svoite vooru`eni pridru`nici. 31 Potoa. is~eznaa. toj mu odgovori: 35 . Koj mu go zapazi `ivotot. dotoga{ pazeni po domovite i vardeni. im ka`uva{e kolku strada negovoto srce. razglasuvaj im ja na site Negovata golema sila. 25 Pred nivnite o~i im se pojavi kow pokrien so prekrasno sedlo.30-34 ga{ go krenaa i go postavija na nosila. se ispolni so radost i veselba. koi gi vide so svoite o~i. site {to se osmelija da vlezat vo riznicata bea soboreni od strav pred Bo`jata sila i padnaa vo nemo} i u`as.od drugata strana. eden od ednata.27-28 28 Onoj {to pred malku be{e vlegol 33 vo riznicata so golema sila.676 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 16 Sekoj {to }e go pogledne{e liceto na prvosve{tenikot. toa na onie {to go gledaa. 24 27 Koga Heliodor najposle padna na 31-40 3. neobi~no silni i so retka ubavina i po~naa da go bi~uvaat i mnogu rani mu nanesoa. pa koga se ispravi na zadnite noze. 20 i site krevaa race kon neboto i se molea.” I otkako gi izgovorija ovie zborovi. to. 29 Toj be{e soboren od Bo`jata sila i le`e{e bezglasen i li{en od sekakva nade` za spasenie. a treti gledaa niz prozorcite. izgle24 dot i izmenetata boja na liceto ja poka12. go udira{e Heliodor so prednite kopita. tr~aa edni kon portite. kaznet od Boga. 22 Site Mu se molea na Boga Sedr`itelot celosno da im go zapazi na sopstvenicite ona {to mu go doverile na hramot na pazewe. a drugiot . 21 @alno be{e da se gleda kako mnogubroen narod pa|a ni~kum. toj i onie 3 Mojs 4 {to go pridru`uvaa. za{to Gospod ti podari `ivot samo poradi nego.Dan 4. nekoi od pridru`bata na Heliodor. i stra{en kowanik. a krajno voznemireniot prvosve{tenik stoe{e i ~eka{e. odea vo grupi na ulicite. 18 Celi semejstva istr~uvaa od svoite domovi i odea na zaedni~ka molitva. oble~eni vo ista rasko{na obleka.23. hramot. pa koga zastanaa pred nego mu rekoa: „Bidi mu mnogu blagodaren na prvosve{tenikot Onija. mu zablagodari i na Onija i so svojata vojska se vrati kaj carot. bespomo{en go iznesoa so jasen dokaz za Bo`jata sila.29 17 Nego go obzede u`asen strav i treEvr 12. be{e ispolnet so strav i trepet. prinese `rtva za negovo spasenie. istite mladinci pak mu se pojavija na Heliodor.28 `uvaa du{evnata maka. za{to na svetili{teto mu se zakanuva{e oskvernuvawe. koj pred malku vreme. 19 @enite opa{ani so vre}i{te pod gradite. Koj go proslavi Svoeto `iveali{te. 36 svedo~ej}i pred site za delata na Sevi{niot Bog. 33 Dodeka prvosve{tenikot ja prinesuva{e `rtvata za pomiluvawe. so pojavuvaweto na Gospod Sedr`itelot. 15. 32 Prvosve{tenikot. 26 Se pojavija i drugi dvajca mladi~i. a kowanikot kako da ima{e zlaten oklop.19 Pla~ 2. otkako Mu prinese `rtva na Gospod i Mu dade golemi vetuvawa na Onoj. pla{ej}i se carot da ne pomisli deka Judejcite napravile nekakvo zlodelo protiv Heliodor. 6. 19-20 2 Car 13. go zamolija prvosve{tenikot Onija .

vo prisustvo na carot.17 da ima svoe u~ili{te za telesno vospi. tatkoto na Evpolem. 17 za{to ne e mo`no da gi prekr{ime Bo`jite zakoni. 3. trista i {eeset talanti srebro. za{titnikot na svoite sonarodnici i revnosniot ispolnitel na Bo`jite zakoni. koi carot zaradi ~ovekoqubie im gi be{e dal na Judejcite. 8 vetuvaj}i mu na carot. 18 Koga vo Tir se odr`uvaa. 2 Dobrotvorot na gradot. a ne prvosve{tenik. upravitelot na Kele–Sirija i Fenikija. Jason.677 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4. voveduva{e novi obi~ai sprotivni na zakonot. ja pottiknuva zlobata na Simon. vetil deka }e plati u{te 11 sto i pedeset talanti. koj ode{e kako pratenik kaj Rimjanite za da sklu~i sojuz i prijatelstvo. i }e go pre~eka{ kaznet. pri edna nivna sredba.17 tuvawe na mladite i na erusalimcite 5. za{to na ona mesto navistina ima sila Bo`ja. no ne kako obvinitel na svoite sogra|ani.8-10 13. toa mu se slu~i na Heliodor i taka be{e za~uvana riznicata na svetiot hram. toj se osmeluva{e da go narekuva dr`aven neprijatel. gi privlekuva{e onie od niv {to bea poli~ni. stana car. tuku zaradi op{tata polza na siot narod i na sekoj poedinec. 14 taka {to i sve{tenicite prestanaa da bidat revnosni sprema svojata slu`ba kaj `rtvenikot. bratot na prvosve{tenikot Onija. 10 Koga carot se soglasi i toj dobi takva vlast. petgodi{nite natprevari.Toj gi bie i gi uni{tuva. brzaa na znak od svir~e da prisustvuvaat na pretstavi. onie {to Mu pristapuvaat so lo{a namera . 5 otide kaj carot. 15 Go smetaa za ni{to ona {to nivnite tatkovci go po~ituvaa. koga Antioh. 4 Onija. se obiduva{e da ja prezeme prvosve{teni~kata slu`ba. Koj `ivee na neboto. tie im stanaa neprijateli i krvnici. 4 Prvosve{tenikot Jason go prifa}a elinizmot 7 Po smrtta na Selevk. nego is4 prati go tamu. 3 I koga neprijatelstvoto dojde dotamu {to preku nekoj od ednomislenicite na Simon. po~na vedna{ svoite sonarodnici da gi voveduva vo elinski na~in na `iveewe. 19 bezbo`niot Jason isprati gleda~i od Erusalim. bdee nad toa mesto i go za{tituva. na toj bezbo`nik. 13 Taka se pojavi naklonosta sprema elinizmot i pribli`uvaweto sprema tu|incite poradi pregolemata bezbo`ni~ka rasipanost na Jason. 12 Otkako izgradi pod samata tvrdina u~ili{te za telesno vospituvawe na mladinci. gledaj}i deka borbata stanuva mnogu opasna i deka Apolonij. 6 Toj sogleduva{e deka bez carska pomo{ ne e mo`no mirno da se sredat rabotite i deka Simon nema da se oslobodi od svoeto bezumie. so eden zbor. nare~en Epifan. da odnesat i Lo{ite dela na nastojnikot Simon Spomnatiot Simon. so posredstvo na Jovan. antiohijci. go nakleveti Onija deka raboti protiv Heliodor i deka bil vinoven za lo{ite raboti.4-6 38 „Ako ima{ nekakov neprijatel ili protivnik na tvojata dr`ava. pa. ako mu dozvoli 1 Mak 8.5 samo ako ostane `iv.4-8 da im dava antiohisko gra|anstvo.” 40 Ete. 16 Zatoa gi postigna stra{na kazna: onie {to im bea primer za ugleduvawe za toa kako treba da `iveat i vo s# da bidat sli~ni na niv. po~naa da se izvr{uvaat ubistva. i od nekoi drugi prihodi osumdeset talanti. go priznavaa za dobro samo ona {to go priznavale Elinite. pa gi vode{e vo dom na sramot.1 3. koj stana predavnik na hramovata riznica i na tatkovinata. zabraneti so zakonot. urivaj}i gi zakonskite uredbi. . i preziraj}i go hramot i ne gri`ej}i se za `rtvite. toa go potvrduva i ona {to se slu~i potoa. a da ostaneme nekazneti. 9 Osven toa. 39 Onoj. 11 Gi ukina pravata.

parite {to gi isprati za `rtva na Herkul. go zamoli da go ubie Onija. 25 Otkako gi primi zapovedite na carot. 22 Toga{ be{e pre~ekan mnogu sve~eno od Jason i od gradot.4 4. osven gnevot na svirep tiranin i bes na div yver.678 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 21 trista srebreni drahmi za `rtva na 1 Mak 10. od drug be{e izmamen i mora{e da prebega vo Amanitida. smetaj}i deka mu se uka`al pogoden moment. silno ogor~en i pobuden so so~uvstvo. 31 Zatoa nabrgu potoa carot otide tamu za da gi pomiri. izmamni~ki mu ja podade svojata desnica.75 29 Menelaj be{e prinuden prvosve{. i izdejstvuva da mu bide dadena prvosve{teni~ka slu`ba. sinot na Menestej. a ottamu zaedno so svojata vojska pojde vo Fenikija. Ubistvoto na Onija Dodeka se slu~uvaa ovie nastani. tuku da gi potro{at za ne{to drugo. 28 za{to toj be{e odgovoren za sobirawe na danocite. Judejcite i pobunetite Elini od gradot go izvestija za bezzakonoto ubistvo na Onija. 34 Zatoa Menelaj. bea potro{eni za gradba na ~unovi so vesla. otkako re~e deka }e pla}a trista talanti srebro pove}e od Jason. 27 Menelaj ja dobi prvosve{teni~kata vlast. Onija go ukori i se zasolna vo azilnoto mesto Dafni kaj Antiohija. Herkul. 30 34-35 Dan 9. i negoduvaa poradi nepravednoto ubistvo na toj ~ovek. iako Sostrat. 20 I taka. zatoa koga se upati vo Jopija. Do~ekot na Antioh Epifan vo Erusalim 21 Koga potoa Apolonij. 36 Koga carot se vrati od predelite na Kilikija. bratot na prethodno spomenatiot Simon. Toga{ Andronik otide kaj Onija. ukrade zlatni sadovi od hramovata riznica i eden del od niv mu gi podari na Andronik. eden od golemodostojnicite na carot. iako se somneva{e vo nego. koj go izmami svojot roden brat. izleze od svoeto skrivali{te. molea da ne bidat upotrebeni za 23 `rtvi. zapoved. onie {to gi zedoa da gi nosat. da go pogubat nego . no. Jason go isprati Menelaj. Antioh se posomneval vo nego.26 Menelaj nazna~en za prvosve{tenik 23 Tri godini potoa. tuku i mnogu drugi narodi. toj dojde vo Erusalim. 12. vedna{ go ubi.12 nikot na Kipranite. kade {to toj go ubi Onija.2 a Sostrat go zamenil Kratis. postojano gi bara{e od nego. mu gi iskina ali{tata i zapoveda da go vodat po celiot grad i na istoto mesto. a za svoj namesnik go ostavi Andronik. za da mu gi odnese na carot parite i da go potseti na nekoi neodlo`ni raboti. a drugite gi prodade vo Tir i vo sosednite gradovi. mu ja soble~e dostoinstveni~kata obleka. 26 Pa taka Jason. taka Gospod mu dade zaslu`ena kazna. ne vodej}i gri`a za pravda. a Onija. 37 Antioh. se vrati vo Erusalim. bez da donese so sebesi ne{to dostojno za prvosve{tenik.33 3.29 tenstvoto da mu go otstapi na Lisimah. be{e ispraten vo Egipet da prisustvuva na zacaruvaweto na Ptolomej Filometor. . koga se sretnal so carot.7 ne{to neprili~no. so fakeli i vosklici. bidej}i toa go smetale kako 3. no voop{to ne se gri`e{e za parite {to mu gi vetil na carot. bunt krenaa Tarsjanite i Malo{anite.1. 33 Otkako razbra i se uveri vo toa. 35 Od ova se razgnevija ne samo Judejcite. zapovednikot na gradskata tvrdina. 38 razgneven na Andronik. {tom se sostana so Andronik. ja pofali negovata vlast. 32 Toga{ Menelaj. gi oplakuva{e dobrodetelite i golemata pobo`nost na umreniot. poradi taa pri~ina obajcata bea povikani kaj carot. zatoa {to nivnite gradovi $ bea dadeni kako miraz na carskata nalo`nica Antiohida.ubiecot. 24 A toj.

samiot zagina vo tu|a zemja. star po godini. a ne nad ednorodnite bra}a. 10 Onoj koj ostavi mnogumina bez pogreb. zgrozuvaj}i se od takvata nepravedna kazna.16gra|anite. pod izgovor deka treba da se osve`i. sli~ni na vojnici. Dorimenoviot sin. i prv po~na da vr{i nasilstva pod vodstvo na eden tiranin. 49 Duri i tir~anite. dadoa golem prilog za nivniot pogreb. so znaewe na Menelaj. no ne pomalku zastaren po svoeto bezumie. 7 No sepak toj ne dobi nikakva vlast. i otkako gradot be{e prezemen. Vo toa vreme Antioh zapo~na vtora 1-23 vojna protiv Egipet. be{e proteran vo Egipet.29 3 Car 2. Jason sobra ne pomalku od iljada du{i i go napadna gradot. ako se zastapi pred carot za nego. i skri{no go promeni sudskoto re{enie. drugi stapovi. ve}e faten. se gledaa kowanici. nekoi ranija. niv carot gi osudi na smrt.1 1 Mak 1.22 3 strojni borbeni kowi~ki redovi. go odvede carot pod nekoj trem. pa si zamisluva{e deka dobil pobeda nad neprijatelite. 47 Menelaj. 13. ja zadr`a vlasta {to ja ima{e. re~isi celi ~etiri1 Mojs eset dena. narodot se digna protiv Lisimah. dodeka kradecot na svetite raboti go fatija kaj riznicata. razmavnuvawe so {titovi i mnogu kopja i me~evi. im Krajot na Jason Koga potoa se pro{iri la`en glas deka Antioh umrel. 39 43 45 8. 48 I taka.8 1 Mak 3. i zatoa po~na nasekade da se govori. 8 Krajot na negoviot lo{ `ivot be{e vakov: obvinet pred arabiskiot vladetel Areta. napadi i otstapuvawa na ednata i na drugata strana. narodot i na svetite sadovi. onie {to govorea vo odbrana na gradot. nad celiot grad vo vozduhot 49. 46 A Ptolomej. pa napreduvaj}i vo zlobata.38 stana u{te po`estok neprijatel na 5. otkako pojde kaj Lakedemoncite so nade` deka me|u niv }e najde za sebe pribe`i{te poradi rodninstvoto {to go ima{e so niv. Lisimah vooru`i okolu tri iljadi lu|e. carot go oslobodi kako nevin od site obvinenija. toj bega{e od grad vo grad. napravi mnogu kra`bi na sveti 47 Kol 3. toga{ trojca pratenici od Sovetot na narodnite stare{ini mu podnesoa `alba. mu veti mnogu pari na Ptolomej. koi ako treba{e da se branat i pred sud na Skitite. a ostanatite gi nateraa da se razbegaat. 9 Onoj {to izgoni tolku mnogu lu|e od svojata tatkovina. a {tom se iska~ija na gradskite yidovi. 50 A Menelaj. ne pomisluvaj}i deka uspehot protiv sonarodnicite e najgolemoto zlo. za{to mnogu zlatni sadovi bea ukradeni. frlawe streli. 10 2 Vo tie denovi. bolskav sjaj na zlatni oklopi i sekakvo oru`je. dodeka kutrite obviniteli. i samiot ostana neoplakan i neu5 . 6 A Jason bezmilosno ja proleva{e krvta na svoite sogra|ani. 41 [tom gi vidoa nasilstvata na Lisimah. 40 Otkako razgneveniot narod vostana. 45 A Menelaj. edni od lu|eto bea grabnale kamewa. 44 Koga carot dojde vo Tir.11 predmeti.679 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA Smrtta na Lisimah A koga Lisimah. Menelaj izbega vo tvrdinata. 4 Zatoa site se molea taa pojava da bide za dobro. tuku sramno go zavr{i svoeto predavstvo i be{e odnovo prinuden da bara pribe`i{te vo Amanitida. 5 Menelaj osloboden Zatoa Menelaj. 20 9 Vtorata egipetska vojna 1 Mak 12. od site progonuvan i mrazen kako otstapnik od zakonite i preziran kako neprijatel od svojata tatkovina i svoite sogra|ani. vo zlatna obleka i 10 vooru`eni so kopja. vedna{ bea osudeni so nepravedna kazna. a treti zemja i gi frlaa vrz glavite na Lisimahovite lu|e. be{e izveden pred sud. vinovnikot na seto zlo. sekako deka }e bea oslobodeni. poradi al~nost na vlastodr{cite. 42 taka {to mnogumina od niv ubija.

25 Koga dojde vo Erusalim. 6. da gi prisiluva Judejcite da gi prekr{at tatkovskite zakoni i da ne `iveat po Bo`jite zakoni. rodum od Frigija. zatoa {to `itelite na ovoj grad se pridojdeni. sepak. podareni od drugi carevi za blagoslov i napredok. 3 Mojs 11 22 za nastojnik vo Erusalim go ostavi 1 Mak 2.27 to . Ograbuvaweto na hramot (1 Mak 1. po~ekal do svetiot saboten den. a po priroda Evr 11. kogo go isprati carot Selevk da ja ispita riznicata. toj se osmeli da vleze i vo najsvetiot hram na celata zemja.zaradi narodot. nitu so grobot na 21 I taka. 11 Koga carot razbra za seto toa. kako {to go odvratija i Heliodor. ne mo`e{e da razbere deka Gospod za kuso vreme se razgnevi poradi grevovite na gra|anite. 14 Vo tri dni zaginaa osumnaeset iljadi: ~etirinaeset iljadi padnaa od rakata na ubijcite. 20 Zatoa i svetoto mesto. 2 da go oskvernat erusalimskiot hram i da go narekuvaat hram na Zevs Olimpiski.21–24) 15 No nezadovolen ni od toa.31 Filip. Mk 2. pa na svoite lu|e im zapoveda da go zemat oru`jeto. i toga{ ja iskoristil sabotnata po~inka na Judejcite. a potoa zaedno so svojata vojska se vturnal vo gradot i isklal mnogu narod.680 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 dostoen so pogreb. i nego }e go odvratea udarite na kam{ikot od negovata drskost. predavnikot na zakonite i na tatkovinata. 13 Taka izginaa mladi i stari. svoite tatkovci. Vospostavuvawe paganski obredi Nabrgu potoa carot isprati eden starec. pak be{e izdignato vo celata svoja slava. 27 Toga{ Juda Makavejski. otkako mu zapovedal da gi ubijat site vozrasni ma`i.38 po`estok i od onoj {to go postavi. dobi del od Bo`jite dobrini. se hrane{e so treva za da ne bide sou~esnik vo oskvernuvaweto. se povle~e vo pustinata i `ivee{e so svoite privrzanici po planinite kako yverovite. desetti vo svojot rod. poradi slavata i dostoinstvoto na ova sveto mesto. 3 Ovaa nevolja be{e te{ka i nepodnosliva za narodot. umrtvija ma`i. a osven niv. pa makar {to be{e zapu{teno poradi gnevot na Sevi{niot. otkako odnese od 22 hramot osumstotini talanti.13 15. 23 a vo Garizim go postavi Andronik.8 da se vrati vo Antiohija. zaslepen od svoite gordi misli. 19 No Gospod ne go izbra narodot zaradi svetoto mesto.27 pa se digna od Egipet so razgnevena du{a i go zazede gradot so svoite vooru`eni sili.38 go napravi pogodno za plovewe. imaj}i del od narodnite nevolji. a hramot vo Garizim . 12 Toj im zapoveda na svoite vojnici bezmilosno da gi bijat site {to }e gi vidat i da gi ubivaat onie {to se krijat po ku}ite. i Menelaj. poradi {to go ostavi gradot bez za{tita. otkako se smiluva Velikiot Gospod.22 Intervencijata na Apolonij (1 Mak 1. a `enite i decata da gi prodadat. 6 . tuku go izbra svetoto mesto . toj 19 pomisli deka Judeja se odvojuva od nego.hram na Zevs Gostoqubiviot. a more. koj upravuval u{te polo{o od drugite nad judejskite gra|ani. mislej}i vo 23 svojata gordost deka kopnoto mo`e da 4. 26 Najnapred gi ubil site onie {to oti{le da ja gledaat vojskata. zaklaa devojki i doen~iwa. 16 Toj gi zema{e svetite sadovi i drugite sveti predmeti so svoite ne~isti race.za suvozemni pati{ta. toj se prika`uval kako miroqubiv ~ovek. koga bi se osmelil da vleze.12-17 9. a go vode{e Menelaj.29–35) 24 Potoa go isprati svojot namesnik Apolonij so dvaeset i dve iljadi vojnici.28. 18 Iako nema{e natrupano tolku mnogu grevovi. a ne pomalku od ubienite bea onie {to bea prodadeni. `eni i deca. Antioh. Atiwanin. 17 Antioh. pa pobrza 8.

na rodendenot na carot. otkolku sramniot `ivot. 11 Drugi se sobiraa vo bliskite pe{teri za da mo`at tajno da go praznuvaat sabotniot den. {to ne se soglasuvaa da `iveat spored obi~aite na neznabo{cite gi ubivaa. a so nas ne postapuva taka. za negovite slavni beli kosi.Is 65.31 1 Mak 5. Nego go prinuduvaa. 21 Toga{ onie. re{eni poskoro da istrpat. a na Dionisoviot praznik gi prinuduvaa da nosat br{lenovi venci i da odat vo grupi sve~eno vo ~est na Dionis.1 15. polzuvaj}i se so nivnata qubov poradi nivnoto staro prijatelstvo. 7 Sekoj mesec.16 rupaat. Tokmu toga{ nastana vistinska maka. a tie da dejstvuvaat protiv Judejcite i da gi prinuduvaat da im prinesuvaat `rtvi na idolite i da jadat od tie `rtvi.48 14 Dodeka drugite narodi Gospod gi 15 Mojs ~eka dolgotrpelivo da gi kazni za niv. 10 Dve `eni bea obvineti deka gi obrezale svoite deca. nas 18 ne n# ~eka taka dolgotrpelivo. 5. 6. poradi svetosta na toj den. tuku za vrazumuvawe na na{iot rod. neka ni bide dovolno kako spomen. dru`ej}i se so bludnici. go povikaa nasamo i go ubeduvaa da prinese meso {to toj samiot }e go prigotvi. eden od prvite kni`nici. pa otkako gi pro{etaa niz gradot pred narodot. za{to. toa e znak za golemata Bo`ja milost.4 ot na grevovite. se sobiraa so takvite `eni vo najsvetite mesta vo hramot i vnesuvaa nepozvoleni 11 raboti. otvoraj}i mu ja nasila ustata da jade svinsko meso. Za{to na na{ata vozrast ne $ prilega da se prepravame.16 nite grevovi. bea izgoreni. . 9 Onie. no mnogu li~en.681 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 Hramot se ispolni so bludstvo i pijan~ewe od strana na neznabo{cite koi. 6 Ne se dozvoluva{e praznuvaweto na 13-14 Is 54. poznavaj}i go toj ~ovek od poodamna. za pobo`nosta u{te od ranoto detstvo. Ma~eni{tvoto na Eleazar Ima{e nekoj si Eleazar. i da se pravi deka bo`em jade od mesoto {to go `rtvuval carot.25 Sud 1. 17 Ova {to go rekov. 18 Milosta Bo`ja i vo kaznuvaweto 12 Gi molam onie {to ja ~itaat ovaa kniga da ne se pla{at od ovie nevolji i da znaat deka ovie stradawa ne slu`at za propast. gi frlija preku gradskite yidi{ta. 22 na toj na~in da se izbavi od smrtta. re{itelen vo svojata blagorodna odluka. 19 No toj pove}e ja saka{e slavnata smrt.7-8 sabotata. no. sosila gi vodea Judejcite da prinesuvaat idolski `rtvi. ve}e ostaren. a najpove}e .13 nas Svojata milost. taka {to mnogumina od mladite da pomislat deka devedesetgodi{niot Eleazar minal vo verata na neznabo{cite. dobrovolno se predade da go izma~uvaat i go pluka{e ona {to nasila mu go stavaa vo ustata.8 4. tuku nabrgu bivaat kaznuvani. 24 16 Bog nikoga{ ne ja oddale~uval od 4.1 Sol 2. odgovori i re~e: 24 „Vedna{ neka me predadat na smrt. n# kaznuva so nevolji. ni praznuvaweto na prazniciMudr 11. 3 Mojs 11.15 12. 8 Takva naredba izdade carot Ptolomej i vo drugite sosedni elinski gradovi. otkako bea prijaveni kaj Filip.7 15 n# kaznuva pred da stigneme do vrv. smetaa deka e gre{no da se branat.poradi svetiot i od Boga daden zakon. {to stoeja na ~elo na bezbo`ni~koto `rtvuvawe. otkolku da jadat od ona {to e zabraneto so zakon.45 13.21-22 5 I `rtvenikot se napolnil so nedoz1 Mak 2. 23 No toj. dostojna za negovata vozrast i ugledna starost. A sega pak da se vratime na na{eto prika`uvawe. pa ne dozvoluvaa duri da se narekuvame Judejci. sprotivni na zakonot. zatoa gi vrzaa tie deca za gradite na nivnite majki. koe bi mo`el da go jade. toga{ koga tie }e se nat. 13 Za{to toa {to na ne~estivite ne im se dava mnogu vreme. 29-38 voleni `rtvi. no nikoga{ ne n# izostavuva nas . 20 a taka treba{e da postapuvaat site.Svojot narod.9 te.

i onie {to bea so nego. 8 7. podavaj}i gi bez strav i svoite race.” 15 Potoa go dovedoa pettiot i po~naa da go izma~uvaat. toj vozdivna i re~e: „Gospod. toj re~e: „Blaze mu na onoj {to umira od ~ove~ka raka. }e se poka`am dostoen za svojata starost. 9 Ispu{taj}i ja svojata du{a. otkolku da gi zgazime zakonite na na{ite predci. 26 Pa i koga bi se izbavil od ~ove~kite izma~uvawa vo ovoj `ivot. se v~udovidoa od smelosta na mom~eto. Koj znae s#. tuku i za mnogumina od narodot. negovite zborovi gi smetaa za ludost. 29 Toga{ i onie {to go vodea. kako {to izjavi Mojsej vo svojata pesna pred narodot: Toj }e se smiluva na svoite slugi. carot zapoveda vedna{ da mu go otse~at jazikot na onoj {to prv progovori. a so toa jas bi $ stavil damka i sram na mojata starost. 13 Koga umre toj. sakaj}i da gi prisilat da jadat od zabranetoto svinsko meso.” Po ovie zborovi vedna{ pojde na izma~uvawe. toj treba da se nadeva na Boga . koe gi prezira{e makite. 28 a na mladite }e im ostavam dobar primer kako treba za po~ituvanite sveti zakoni so gordost da se odi vo smrt.deka Toj }e go voskresne! A ti.2 kite. 4 Koga gi v`arija. 14 Pred da umre. zaradi kratkiot i ni{to`en `ivot. ti ima{ vlast nad lu|eto i pravi{ s# {to saka{. 3 Toga{ carot silno se razgnevi i naredi da se v`e{tat tavi i kotli. primer za hrabrost i spomen na dobrodetel.” 7 Koga umre prviot. da mu ja oderat ko- 7 `ata i da mu gi se~at racete i nozete 7.6 Mojs pred o~ite na drugite negovi bra}a i 5 32. 27 Zatoa sega. poradi mojata licemernost. pa koga mu go pobaraa jazikot. ne sakam!” Zatoa i toj gi pretrpe istite maki kako i prviot.vo drugiot. hrabro da gi istrpat ma. preku mene da padnat vo zabluda. se pottiknuvaa 7.12. no Carot na slavata }e n# voskresne za ve~en `ivot nas {to umirame za Negovite zakoni. otkako go osakati sosema.37 pe~at vo tava. vo sega{novo vreme. go izvedoa vtoriot na podbivawe i. dobro znae deka mo`ev da se izbavam od smrtta i deka na svoeto telo gi podnesuvam te{kite maki od bi~uvaweto.” 31 Taka go zavr{i svojot zemen `ivot i so svojata smrt ostavi.29. re~e: „Ne. otka`uvaj}i se hrabro od ovoj `ivot.36 pred majka mu. ma~itele.14 25 pa. ne samo za mladite. odgovaraj}i im na jazikot na svoite tatkovci.14. 16 Toj go pogledna carot i mu re~e: „Iako si smrten.11. toj go poka`a.23 zaedno so nivnata majka.27 zapoveda da go odnesat do ognot i da go 12. se nadevam deka pak }e gi dobijam od Nego.” 12 I samiot car. jas ne bi mo`el da izbegam od sesilnata desnica na Sevi{niot ni vo ovoj `ivot. vozdivna i re~e: „Ma~itele. drugite sinovi. 9 7. 11 I juna~ki re~e: „Od neboto sum gi primil i ne `alam da gi dadam za Bo`jite zakoni.682 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 28 13. na istite maki go podlo`ija i ~etvrtiot brat.36 eden so drug. od glavata. a koga od tavata se {ire{e mirizba nadaleku. go pra{aa: „Saka{ li da jade{ pred da go izma~uvame tvoeto telo del po del?” 8 A toj.42 Dan 12. otkako mu ja odraa ko`ata zaedno so kosata. ja izmenija dotoga{nata svoja naklonost sprema nego vo omraza.” 10 Potoa be{e izlo`en na podbivawe tretiot. nitu po smrtta . Ma~eni{tvoto na sedumte bra}a Taka bea fateni i sedum bra}a zaedno so nivnata majka. za tebe }e nema voskresenie za `ivot. Carot naredi da gi bijat so bi~evi i volovski `ili. No ne misli deka Bog go napu{til na{iot narod! . 5 I taka. velej}i: 6 „Gospod Bog gleda i navistina }e bide milostiv sprema nas. gi pretrpuvam vo mojata du{a od strahopo~it sprema Nego. ti ni go odzema{ sega{niot `ivot. 2 Eden od niv progovori prv i re~e: „[to saka{ da pra{a{ i {to saka{ da doznae{ od nas! Nie sakame pove}e da umreme. 30 Koga pod `estokite udari ve}e umira{e.

pri19 gotvuvaj}i se za smrtta. pogledni gi ne. sum te hranela. krevaj}i ja svojata raka protiv slugite Bo`ji. 38 So mene i so moite bra}a neka zavr{i gnevot na Sevi{niot. . se razgnevi na nego po`estoko otkolku na negovite bra}a. bezbo`niku i najgolem prestapnik od site lu|e. smiluvaj se nad mene. spored Bo`jiot sud. nitu preku mene se obrazuval sostavot na sekogo od vas. mom~eto re~e: „[to ~ekate? Jas ne $ se pokoruvam na carskata zapoved. taa mu govore{e vaka na jazikot na nejzinite predci: „Sine. molej}i Mu se na Boga. jas im se pokoruvam na zapovedite od Zakonot {to im go dade Bog na na{ite predci preku Mojsej. 31 28 Ti se molam sine.” 39 Carot. taa go pottiknuva{e sekogo od niv so jazikot na nivnite tatkovci. 27 No koga se navedna nad nego i potsmevaj}i mu se na svirepiot ma~itel.” 24 Antioh pomisli deka go preziraat. jas ne vi gi podariv ni duhot ni `ivotot.deka ti nema da biProp 11. ti koj se osmeluva{ da se bori{ protiv Boga.11-12 rod. Koj gleda s#.31 17 mojata utroba. 33 Pa.” 30 Dodeka taa u{te govore{e.7 vospitala. velej}i: 22 „Jas ne znam kako se najdovte vo mojata utroba. Jov 10.2 1 Mak 11. spored Bo`jiot zavet. }e dobie{ spravedliva kazna za tvojata gordost. Sozdatelot na svetot. gi predavam du{ata i teloto za Zakonot na na{ite predci. a ti. majkata se soglasi da go posovetuva sinot svoj. ovoj ja povika majka mu i po~na da ja nagovara da go posovetuva svojot najmal sin za da si go spasi `ivotot. deka }e mu bide prijatel i }e go postavi na visoka slu`ba. pa }e ja vidi{ Negovata golema sila: Toj }e te kazni i tebe i tvojot narod!” 18 Potoa go dovedoa {estiot. 25 No bidej}i mom~eto ne vnimava{e {to mu zboruva carot. za{to Mu zgre{ivme na naPs 138. {iot Bog i zatoa n# snajdoa site ovie 13-15 maki.39 se popusto. pak milostivo }e vi dade i duh i `ivot zatoa {to sega ne se {tedite zaradi Negovite zakoni. koja gledaj}i gi nejzinite sedum sinovi kako umiraat vo eden den. samo ako se otka`e od Zakonot na tatkovcite. 29 Ne pla{i se od ubiecot. sfa}aj}i deka se podbivaat so nego. do`ivuvaj}i go te{ko osobeno podbivaweto. koj. za voshit be{e majkata. koi gi pretrpea sega ovie preodni maki. 37 znaj deka taka nastanal i ~ove~kiot 9. koj so pravo se sru{i vrz na{iot narod. 23 Zatoa. 37 I jas. tuku i so zakolnuvawe go uveruva{e deka }e go napravi bogat i zadovolen. ne gordej se popusto. 34 A ti.8-12 19 No ne misli .683 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 17 Samo po~ekaj. nabgru da se smiluva nad Svojot narod. 35 za{to u{te ne si izbegal od sudot na Boga. dostojni za ~udewe. vo maki i stradawa.37 boto i zemjata i s# {to e na niv i znaj deka seto toa Bog go sozdal od ni{to. a ti. tuku bidi dostoen za tvoite bra}a i primi ja smrtta za da te pridobijam pak. go sovetuva{e najmladiot. dobija ve~en `ivot. kako i moite bra}a. po Bo`ja milost.13 15. napolno izbezumen. 31 A ti {to si izmislil vakvi maki za nas Judejcite.17 13. ako `iviot Bog za izvesno vreme se razgnevi na nas za da n# pokara i da n# pou~i. pak. koj be{e u{te `iv. znaj deka nema da izbega{ od Bo`jata raka.5 de{ kaznet. nie go trpime ova poradi 22 na{a vina. 26 Po dolgo ubeduvawe. Svoite slugi. 36 Na{ite bra}a. odgledala i Jov 26. velikodu{no pretrpuva{e zatoa {to se nadeva{e na Boga. tri godini so mleko sum 28 te doela. 21 Ispolneta so blagorodni ~uvstva i potkrepuvaj}i go svojot duh so ma{ka hrabrost.” 20 Najdostojna. i ne samo so zborovi. Koj go sozdal ~ove~kiot rod i na s# mu dal po~etok.11. Toj pak }e se smiluva nad nas. ne izdignuvaj se so prazni nade`i. da priznae{ deka e Toj edinstven Bog. 32 Nie stradame poradi na{ite grevovi. koja sum te nosela devet meseci vo 14. zaedno so tvoite bra}a. re~e: „Ne mami Dela 5.

eden od negovite prvi prijateli. a nie imame verba vo Sesilniot Bog.9 18 Ps 19. 14 A drugi. 10 Nikanor ima{e namera od proda`bata na judejskite plenici da go isplati danokot od dve iljadi talanti {to im go dol`e{e na Rimjanite.11 sobiraat site {to mu ostanale verni na 9 judejstvoto. vetuvaj}i im po dvaeset plenici za eden talant. go isprati za da go uni{ti siot judejski rod. 5. koi nepravedno gi napa|aat. da gi povikuvaat rodninite i da gi 6.45 5.8 15 Er 14. i Mu se molea na Gospod da gi izbavi od ne~esniot Nikanor. pobedi mnogu neprijateli i gi prisili vo begstvo. 6. 6 Napa|a{e nenadejno gradovi i sela i gi gore{e.22 ta.27) Filip. 2 Tie povikaa kon Gospod da se smilu34-36 3. Nikanor i Gorgij protiv judejskiot rod (1 Mak 3.684 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 40 Taka i toj go zavr{i svojot `ivot. na broj {est iljadi lu|e i po~na da gi ohrabruva da nemaat strav od neprijatelite. Kon nego go pridru`i i vojskovodecot Gorgij. toj ne znae{e kakva kazna go o~ekuva od rakata na Sevi{niot. toga{ barem zaradi zavetot so nivnite tatkovci i zaradi toa {to se imenuvaat so Negovoto sveto i slavno ime. 13 toga{ se razbegaa stra{livcite i onie {to ne veruvaa vo Bo`jata pravda. kade{to se borele osum iljadi lu|e so pomo{ na ~etiri iljadi Makedonci.7 19-20 15. prodavaa s# {to imaa so sebe. a da ne se oskverni. koj gi prodal u{te pred bitkata.38–4. za iska`anite hulewa protiv Negovoto ime i da se razgnevi protiv lo{ite. 41 Po sinovite umre i majkata. tolku za obrednite idolski 3 1 Mojs 4. 20 za bitkata vo Vavilon protiv Galatjanite. i otkako go postavi na ~elo od najmalku dvaeset iljadi vojnici od razni narod8 8 nosti.41 . Koj so edno zamavnuvawe mo`e da gi sobori tie {to doa|aat protiv nas i siot svet. pa koga Makedoncite se na{le 10-11 1 Mak 8. vele{e toj. Makavej be{e nepobedliv za bezbo`nicite. iskusen vo voenite raboti. toj gi izvesti onie {to bea so nego.25 Makavejskoto vostanie Juda Makavejski i onie {to bea so 8 nego. pak. se obrati pismeno do Ptolomej. voeniot na~alnik na Kele-Sirija i Fenikija za da mu pomogne vo carskite raboti.38-39 va nad narodot {to e izma~uvan od site i nad oskvernetiot hram od bezbo`nicite.35-36 Is 37.22 4 Car 19. 3 da se smiluva nad razurnatiot grad. 11 Zatoa vedna{ im isprati ponuda na site primorski gradovi za proda`ba na judejski robovi. „Tie imaat verba vo svoeto oru`je i vo svojata hrabrost.2-10 42 Ete. 7 Takvite napadi naj~esto gi prave{e no}e. 1 Mak 3. zazema{e pogodni polo`bi. po~naa tajno da odat po sela4. Patrokloviot sin. od mno`estvoto neznabo{ci. ispolnet so nade` 2-4 vo Gospod. za vojskata {to se pribli`uva. otkako Bo`jiot gnev se pretvori vo milost. gledaj}i deka toj ~ovek postojano napreduva. 12 Na Juda mu javija za doa|aweto na Nikanor.7 13 5 Mojs 20. urivaweto na izlo`eniot na poruga grad i uni{tuvaweto na pradedovskite obi~ai. gi napu{tija svoite mesta. a glasot za negovoto juna{tvo se raznesuva{e nasekade. da ja slu{ne krvta {to vika kon Nego. 15 ako ne zaradi niv.10 `rtvi i za stra{nite izma~uvawa. 9 Toj go odbra ikanor.1 4 1 Mak 1. 5 I koga zastana na ~elo na svojata vojska.” 19 Toj im raska`a i za pomo{ta {to ja dobile nivnite pradedovci i kako pod Senahirim bile ubieni sto osumdeset i pet iljadi lu|e. 16 Toga{ Makavej gi sobra onie {to bea so nego. 17 imaj}i ja predvid prestapnata navreda na Svetoto mesto.8. dobiva s# pogolema sila i deka ~esto ima uspeh vo svoite potfati.36-37 1 Mak 7. 18 Za{to. na koj mu se zakanuva opasnost da bide sramnet so zemjata. pa sobra {est iljadi ma`i. 4 da si spomne za bezzakonoto pogubuvawe na nevinite mladenci.27 8. tuku hrabro da se borat.

25 Im gi zedoa parite i na onie {to bea do{le da gi kupuvaat. 36 Onoj {to be{e vetil deka }e im go isplati danokot na Rimjanite od proda`ba na erusalimskite robovi. mora{e da razglasuva deka Judejcite Go imaat Boga za soborec. praznuvaj}i ja pobedata vo svojata tatkovina.1 Tov 3. molej}i Mu se na milosrdniot Gospod napolno da se izmiri so niv . toga{ razdelija u{te mnogu plen na ednakvi delovi me|u sebe. koj im pri~ini mnogu maki na Judejcite.31 36 3. 23 Potoa mu naredi na Eleazar da ~ita od Svetata kniga.27 Judita 5. najbezbo`niot ~ovek.7 5. Simon. 30 33 1.Svoite slugi. Krajot na Antioh Epifan (1 Mak 6. 24 Bidej}i pomo{nik vo borbata im be{e Sesilniot. samo tie osum iljadi ubile 1 Mak 2. vdovici i siraci.11–17) Vo isto vreme Antioh sramno se vrati od persiskite krai{ta. otkako go pozdravi so zborovite „So Bo`ja pomo{!” zastana na ~elo od predniot del i vleze vo boj so Nikanor. trojniot zlostornik Nikanor.2-5 31 Koga go sobraa seto oru`je i gri`livo go podredija na prigodni mesta.9-29 8. drugiot plen go odnesoa vo Erusalim.685 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 22-23 vo nevolja. 1 Mak 3. i deka ostanuvaat neranlivi zatoa {to im se pokoruvaat na zakonite dadeni od Nego. 4 Toj. tie ubija pove}e od devet iljadi neprijateli.31 6.36 9. namisli da se odmazdi na Judejcite za navredata od onie {to go naterale na begstvo. plamnat od bes. 2 Mak 2. a pogolemiot del od Nikanorovata vojska ja ranija i osakatija. blagodarej}i 23 na pomo{ta od Neboto. zatoa i ne prodol`ija da gi gonat. be{e prinuden da ja soble~e svojata rasko{na obleka. krajno ogor~en od porazot na svojata vojska.2 Judita 1. 32 Go ubija i voda~ot na Timoteevite odredi. tie ubija dvaeset iljadi lu|e i lesno gi osvoija nivnite visoki tvrdini. zatoa mu zapoveda na kolarot od negovata bojna kola neprekinato da vozi s# dodeka ne stignat.12 Dan 4. mora{e sramno da se vrati nazad. koi ja bea izgorele svetata vrata. 22 postavuvaj}i gi svoite bra}a za na~alnici na sekoj od ovie delovi. i dobile golem 12. tie ja praznuvaa radosno sabotata. pa. grabna oru`je i Antioh. me|u sakatite. se sobraa na zaedni~ka molitva. pa kako nekoj pobegnat rob. obiduvaj}i se da go ograbi tamo{niot hram i da go prezeme gradot. podgonet od `itelite na gradot. Porazot na Timotej i na Vakid A od onie.10 sto i dvaeset iljadi lu|e. 32 12. gi gonea na golema dale~ina. 33 Potoa. i bea izbegale vo edna ku}a. a ostatokot go razdelija pome|u sebe i svoite deca.8-20 li vojskata vo ~etiri dela. toj ja razde6-44 7.6 Poni`uvaweto na Nikanor 34 A onoj.8 1 Mak 1. vdovicite. koj be{e dovel tri iljadi trgovci da kupuvaat Judejci. od plenot oddelija za sakati. taka i tie pretrpea dostojna kazna za svetogrdieto. 28 Otkako ja otpraznuvaa sabotata. 3 Koga se dobli`i do Ekbatana. 2 Toj be{e navlegol vo gradot Persepol. koi pod vodstvo na Timotej i Vakid zaedno gi napadnaa. 29 [tom ja svr{ija seta taa rabota. otide po osameni pati{ta vo Antiohija.1–17. 35 so Bo`ja pomo{.20. za{to nemaa vreme.30-32 Ezd 6. no se vratija. be{e poni`en od onie {to gi potcenuva{e. 27 Otkako go sobraa oru`jeto i go sobraa plenot. siracite i me|u narodnite stare{ini. Josif i Jonatan i na sekogo od niv mu doveri po iljada i petstotini du{i.48 21 Koga so vakvi zborovi gi ohrabri i 30 gi podgotvi da bidat gotovi da umrat za 1 Mak 5. go izgorea Kalisten i nekoi drugi. 26 bidej}i toa se slu~uva{e na denot nasproti sabota. 6-21 9. No Nebesniot sud ve}e go 9 .36 plen. blagodarej}i Mu na Gospod i proslavuvaj}i Go zatoa {to gi spasi vo toj den i {to po~na da im ja poka`uva Svojata milost.3 8. razbra {to se slu~ilo so vojskata na Nikanor i Timotej. zakonite i za tatkovinata. Zatoa narodot se sobra. site drugi se razbegaa.

koj nekoga{ go ogra. koga vojuva{e vo gornite krai{ta. {to misle{e so svojata ~ove~ka gordelivost deka mo`e da im zapoveda na morskite branovi i da gi izmeri planinskite vrvovi.12 Judita rana: vedna{ {tom gi izre~e tie zbo16. 8 Onoj.11. te{ko se razbolev. u{te dodeka be{e `iv. vo takva o~ajna polo`ba im napi{a na Judejcite pismo so vakva sodr`ina: Pismoto na Antioh do Judeite „Carot i voeniot zapovednik Antioh . jas go odrediv za car mojot sin Antioh. za{to vrz nego be{e do{ol ~asot na Bo`jiot praveden sud. 9 za{to od teloto na ovoj bezbo`nik. 12 Ne mo`ej}i ni samiot da ja izdr`i smrdeata na svoeto sopstveno telo. osven toa. si be{e opredelil naslednik. site }e gi iz. koga odedna{ padna od kolata i gi povredi site delovi od svoeto telo. 25 osven toa. iako mi e sostojbata mnogu te{ka.21 te ptici i na yverovite. toj prizna. 23 16 svetiot hram. le`e{e celiot iskr{en na zemjata. 20-23 nivnite deca da gi frlam na grablivi. go objavuvam za sloboden. poka`uvaj}i im ja na site Bo`jata sila javno. a sum go pretstavuval i na pove}emina od vas. 11 A sega. 15 Judejcite. Koj ne mo`e{e ve}e da go saka. za{to makite negovi stanuvaa s# poneizdr`livi sekoj mig.2 u{te pobrzo. 22 Ne o~ajuvam. cvrsto se nadevam deka sepak }e ozdravam. 10 Samo pred malku misle{e da gi dofati nebeskite yvezdi.1 Mak 3. velej}i: „Pravo e ~ovek da Mu se pokoruva na Boga i.21 go porazi so neizle~iva i nevidliva Is 40. im ispra}am pozdravi posakuvaj}i im zdravje i dobra sre}a! 20 Ako ste zdravi vie i va{ite deca. poln so nade` vo neboto. bidej}i e smrten. bidej}i znam deka tatko mi. jas Mu oddavam najgolema blagodarnost na Boga. pa smetam deka e potrebno da se pogri`am za op{tata sigurnost na site. ako se slu~i ne{to nenadejno. otpa|aa par~iwa meso. kogo za vreme na moite pohodi po gornite zemji ~esto sum go prepora~uval. za{to gordo be{e rekol: „Od Erusalim }e napravam grobi{ta za Judejcite {tom }e otidam tamu. 24 ta. 19 .37 biv. otkako bolkite nikako ne prestanuvaa.24 Sir 7. i toa mnogu pove}e otkolku {to sum zel. 17 i. gledaat i ~ekaat da vidat kakov }e bide krajot. 7 No i toga{ od svojata gordost ne ot15 5 Mojs stapuva{e. koi imav namera da ne gi udostojam ni so pogreb.10 nost protiv Judejcite.686 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 slede{e. Na vra}awe od Persija. go fatija neizdr`livi bolki vo 9 utrobata i stra{ni vnatre{ni maki. }e gi vratam site sveti sadovi. ili nekakva nezgoda. tuku ispolnet u{te pove}e 28. i jas samiot }e stanam Judeec. a sega ve}e nikoj. za{to i toj im 66.17 gi izma~uva{e utrobite na drugite so Dela 12. poradi u`asnata smrdea.28 edna~am so atiwanite. Is 14.” 8 5 No Sevi{niot Bog na Izrailcite 5. a rabotite vi odat kako {to treba. ne mo`e{e da go istrpi. celiot skr{en od bolki. zabele`uvaj}i deka vladetelite na okolnite dr`avi. 21 No jas le`am bolen i so qubov si spomnuvam za va{ata po~it i blagonaklonetost sprema mene. }e go posetam sekoe naseleno mesto i }e ja objavam Bo`jata sila. po~na da popu{ta vo svojata gordost i pod udarot na Bo`jiot kam{ik po~na da mu doa|a umot.” 18 No. a nu`nite rashodi za `rtvite }e gi pla}am od moite li~ni prihodi. 14 i vele{e: „Svetiot grad {to brzav da go sramnam so zemja i da go pretvoram vo grobi{ta. od kade potoa go dignaa na nosilka.23 mnogu nevideni bolki. da ne se izedna~uva so Boga!” 13 Ovoj bezbo`nik Mu se mole{e na Boga.na svoite dobri sogra|ani. 23 No.11 6 napolno zaslu`eno. a i nemu mu napi{av vakvo pismo. zapoveda da vozi Ps 78. taka {to smrdeata od otpa|aweto i gnieweto so ma~notija ja podnesuva{e celata vojska. Judejcite. tuku zaedno so Dela 12. `itelite na na{ata zemja da znaat na kogo mu e ostaveno upravuvaweto i da ne se voznemiruvaat.26 2 Car so nea i di{ej}i so ognena o`esto~e21.17 rovi. }e go ukrasam so najskapoceni darovi.

pak go zazedoa hramot i gradot. 29 5. podignaa drug `rtvenik. pa. koj od strav pred Antiohoviot sin.40 te{ka smrt. 13 Zatoa be{e nakleveten od prijatelite na Evpator. zatoa {to go napu{til Kipar. i so naj23.3 moite `elbi. }e postapuva so vas dobro 1. 3 Potoa go is~istija hramot. spomnuvaj}i kako pred izvesno vreme go pominuvale ovoj svet praznik. otkako gi napadnaa silno.19-2. izgradeni od tu|incite. gi obespokojuvaa Judejcite.8 1 Mak 6. koi se borea na yidinite.siot judejski narod da go 1 Mak 3. svojot `i3 Mojs vot go zavr{i vo tu|a zemja.vo dvaeset i pettiot den od mesecot kislev. 15 Zaedno so nego i Idumejcite. kako i na praznikot Senici. Mu blagodarija i Go proslavuvaa Onoj. 29 Negovoto telo go prenese Filip. tuku ako nekoga{ povtorno zgre{at.17 godina. sledej}i gi 10. uni{14 4. 6 Praznuvaa veselo osum dena. 27 Jas sum uveren deka toj. prinesoa `rtvi. kakvi znael 7 da im pri~inuva na drugite. pod vodstvo na Gospod. 10 A sega }e gi izlo`ime nastanite vo 8. gi zazedoa tie mesta. {tom stana voen upravitel na onie mesta. 32-33 praznuva ovoj praznik tri dena sekoja 6. 2 i gi urnaa `rtvenicite i idolskite hramovi.” 28 Taka toj bogohulnik i ubiec. 5 ^isteweto na hramot se sovpadna so istiot den vo koj be{e i oskvernuvaweto negovo od neznabo{cite . 8 I toga{ zaedno re{ija i so zapoved 11 naredija . otide vo Egipet. nare~en Makron.45-46 6. 4 Otkako go napravija seto toa. zadr`uvaj}i se samo nakratko na voenite nevolji. nastojuvaa da odr`uvaat postojana voena sostojba. kaj Ptolomej Filopator. Koj 10 Takov be{e krajot na Antioh.27 ko pretrpe najte{ki maki. ve molam da si spomnite za dobrinite {to sum vi gi napravil podednakvo na site vas.11 8. i deka preminal kaj Antioh Epifan.12 i ~ove~ki.8 . im se odmazdija na site. koj mu be{e doveren od Filopator.55-63 im pomogna da go is~istat mestoto 10 1 Mak 6. negoviot prijatel od detstvoto. 11 Koga go prezede carstvoto. prv se odnesuva{e pravedno so Judejcite. po trigodi{en prekin.8 8. pa|aj}i ni~kum tie Mu se pomolija na Gospod da ne se najdat nikoga{ vo takvi nevolji. koi imaa tvrdini na dobri polo`bi. nosej}i stapovi.1–8) A Gorgij. obvieni so br{len. 16 Makavej i onie {to bea so nego. pa zaradi golemite nepravdi {to bea napraveni nad niv. sinot na onoj bezbo`nik.14 6.9 12. zeleni gran~iwa i palmi. 7 Zatoa. napravija kadilnica. toj nastojuva{e so niv site raboti da gi zavr{i miroqubivo.32 vremeto na Antioh Evpator. dr`e{e naemni vojski i postojano vojuva{e so Judejcite. Gospod da gi kazni milozlivo i da ne gi predava na bogohulni i bezbo`ni ma~iteli. pa slu{aj}i deka go narekuvaat predavnik. 12 Vladeeweto na Antioh Evpator 9 ^istewe na hramot (1 Mak 4. glaven voen upravnik na Kele–Sirija i Fenikija.687 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Pa taka. otkako nema{e ve}e ~est i vlast. Gorgij i idumejskite tvrdini (1 Mak 5. sve}nici i stavija lebovi na trpezata za predlo`enie. 12 Ptolomej. gi napadnaa idumejskite tvrdini.17 Negovo. molej}i Mu se na Boga da im bide pomo{nik vo vojnata.22 6. otka6 5. kako yverovi po gori i pe{teri. i prifa}aj}i gi erusalimskite begalci. i toga{. nare14 ~en Epifan.36–61) Za toa vreme Makavej i onie {to bea so nego. taka {to va{ata blagodarnost sprema mene da ja projavite i sprema mojot sin. se otru od o~aj i taka go zavr{i svojot `ivot. otkako dobija iskri preku udirawe kamen so kamen i od niv raspalija ogan. toj mu go predade upravuvaweto so dr`avata na nekoj si Lisij. 17 I.

kako i negoviot brat Herej i Apolofan. go zedoa oru`jeto i otidoa daleku od gradot. {to bea vo tvrdinata. toj gi sobra narodnite stare{ini i pred niv gi prekori.30-31 32 1 Mak 13. 32-33 11 . glavite si gi posipaa so pepel i se prepa{aa so vre}i{te okolu polovinata. 31 Bea ubieni dvaeset iljadi i petstotini pe{aci i {estotini kowanici. toga{ onie {to bea so Makavej.1 10. Koj mu napravi na Izrail tolku golema dobrina i im podari pobeda. koj pred toa be{e pobeden od Judejcite. drugi ja iskr{ija portata.go postavija gnevot za predvodnik vo bitkata. pak. 38 Otkako go izvr{ija toa. podnesuvaj- 29-30 3. po~naa so pesna i himni da Mu blagodarat na Gospod. kako {to se veli vo Zakonot.11 1 Mak 3.25-26 5. 34 Onie. a i ZaEz 27. 22 Zatoa naredi da bidat pogubeni kako predavnici i vedna{ potoa gi zazede dvete kuli. sobra mnogubrojna vojska od tu|inci i golem broj kowanici od Azija i dojde do Judeja so cel da ja zavladee. Is. uvereni deka taa e nedostapna. `ivi gi gorea bogohulnicite. im vozvra}aa so lo{i i sramni zborovi. Pobedata na Juda nad Timotej A Timotej. hrabro se iska~ija na yidinite i so stra{na lutina gi ubija site {to gi vidoa.26–35) Sosema nabrgu Lisij. Makavej samiot otide na takvi 2 Mojs 23. 8. 10. a koga se pribli`ija do neprijatelite. a na protivnicite frlaa streli i molwi. 28 [tom po~na sonceto da izleguva i ednite i drugite vlegoa vo boj: ednite 24 bea ubedeni deka }e pobedat zatoa {to bea hrabri i zatoa {to imaa verba vo Gospod. a drugite . dvaeset momci od vojskata na Makavej. poradi nivnoto srebroqubie. pa. gi palea kulite. na protivnicite im se poka`aa od neboto petmina prekrasni ma`i na kowi so zlatni uzdi. pa po~naa da se ubivaat edni so drugi. dozvolija da bidat potkupeni od onie {to bea opsadeni vo kulite. 37 A Timotej. 35 Pettiot den. velej}i im deka za pari gi prodale svoite bra}a so toa {to gi pu{tile neprijatelite protiv niv. 27 Otkako zavr{ija so molitvata. 20 A onie {to bea so Simon.17 ne pomalku od dvaeset iljadi lu|e.30 hej so dosta lu|e za da ja prodol`at op26 sadata. 30 tie go zedoa Makavej pome|u sebe za da go zapazat nepovreden so svoeto oru`je. plamnati od gnev poradi sramnite zborovi. Prvata vojna na Lisij (1 Mak 4.688 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 19 tuvaj}i gi site {to gi sre}avaa.2-3 30 Is.11 Is 30. kade {to be{e pove}e potreben. 23 Imaj}i uspeh vo oru`jeto. koga se zazoruva{e. pa. taka {to navleze seta vojska i ja osvoija tvrdinata. vo tie dve tvrdini izbi pove}e od dvaeset iljadi lu|e.30 snabdeni so s# {to e potrebno protiv 25 opsadata. carskiot rodnina i namesnik. a so nea upravuva{e Herej.N.22 mesta. tie Mu se molea na Boga da bide milostiv sprema niv. se obratija so molitvi kon Gospod. da im bide neprijatel na nivnite neprijateli i protivnik na nivnite protivnici.N. 29 Koga zapo~na bitkata. koe be{e vo negovite race. otkako zapalija kladi. koj se be{e sokril vo edna jama. taka {to tie bea zaslepeni i zbrkani od strav. a dvajca od niv gi predvodea Judejcite. 21 Koga go izvestija Makavej za ona {to se slu~i. 7. koja be{e mo{ne dobro ukrepena. opfateni od istiot gnev. nare~ena Gazir. tie zastanaa. 26 Pa|aj}i ni~kum pred podno`jeto na `rtvenikot. go ubija.22 1 Mak 5. 33 Makavej i onie {to bea so nego. a ubija 8. im ovozmo`ija na nekoi od niv da izbegaat. 18 Ne pomalku od devet iljadi lu|e 24 pobegnaa vo dve dobro utvrdeni kuli. otkako dobija sedumdeset iljadi drahmi.43 11. 25 Koga po~na da se pribli`uva.6 19 Ostavaj}i gi Simon i Josif. 36 Nabrgu potoa i drugi navlegoa vo tvrdinata. so radosen zanes ja opsaduvaa tvrdinata ~etiri dena. 32 Samiot Timotej izbega vo tvrdinata.

8 Dodeka se nao|aa u{te blizu do Erusalim. izlo`uvaj}i se na opasnost za da im pomognat na bra}ata.17 Mak 2. koga tatko mi otide pri bogovite.33 ~enost poslednite nastani. podanicite na na{eto carstvo da ne bidat voznemiruvani. 12 Pogolemiot del od niv bea raneti. taka {to }e mo`at da `iveat spored obi~aite na svoite predci. vedna{ im se poka`a kowanik predvodnik. ubija edinaeset iljadi pe{aci i iljada i {estotini kowanici.35 hramovi da go podlo`i na danok. koe se nao|a na pet stadii od Erusalim. bidej}i be{e zanesen od mno`estvoto pe{aci i kowanici i od svoite osumdeset slonovi. koj mafta{e so svoeto zlatno oru`je. a toj go odobri seto ona {to be{e prifatlivo. 25 Zatoa. tuku i divi yverovi. koi bea so nego. .2 godina.23 2 Mojs naselba. 23 Od vremeto. ako gi vr{at svoite raboti. so {to treba{e da go zapoznaam. tuku go sakaat svojot sopstven na~in na `iveewe i baraat da se rakovodat spored svoite posebni zakoni. a pr8 vosve{tenstvoto da se prodava sekoja Mt 17. 9 Toga{ site zaedno Mu zablagodarija na milosrdniot Bog i tolku se ohrabrija. se soglasi so s# {to mu predlo`i Lisij.16 1 Mak 14. zapovedam nivniot hram da im bide vraten. 6 [tom Makavej i onie. 4 Nikako ne pomisluva{e na Bo`jata 28. zastapuvaj}i se za toa {to be{e napi{ano vo nego. jas }e nastojuvam da rabotam za va{a polza. 11 Jurnaa na neprijatelot kako lavovi. na{a `elba e. razmisluva{e za porazot {to go pre- trpe. a i samiot Lisij se spasi so sramno begstvo. a se spasija goli i bez oru`je. jas im pora~av i na na{ite i na va{ite pratenici da vodat pregovori so nas. pa duri i `elezni vrati da iskr{at. 20 A {to se odnesuva za podrobnostite.20 3 i hramot sli~no na neznabo`e~kite 4 Car 19.” 22 A pismoto od carot ima{e vakva sodr`ina: „Pozdrav od carot Antioh do bratot Lisij.2 bedlivi. razbraa za opsadata na tvrdinata. Mir so Judejcite (1 Mak 6.57–61) 13 No. sakaj}i toj narod da ne bide voznemiruvan. i tie naedna{ dobrovolno so nego zaedno pojdoa vo pohod. 13. mislej}i za op{toto dobro. pa sfati deka Judejcite se nepo. bidej}i sepak be{e razumen.1 11. 10 Odea napred pod zakrila na nebesniot soborec. 15 Makavej. spremni da uni{tat ne samo lu|e.689 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 5 }i gi mnogu te{ko i so golema ogorNeem 3.3 Jn 20. vo bela obleka. 2 sobra sedumdeset iljadi pe{aci i kowanici i pojde protiv Judejcite so 6 namera Erusalim da go napravi elinska 15. dvaeset i ~etvrti den od mesecot dioskor. koi im dojde od neboto po milosta na Gospod. po~naa da pla~at i so solzi da Mu se molat na Gospod da im isprati dobar angel za da gi spasi. 7 A samiot Makavej prv go zgrabi oru`jeto i gi pottikna drugite zaedno so nego. 24 Slu{navme deka Judejcite ne se soglasuvaat so elinskite obi~ai na mojot tatko.12 sila. 5 Koga navleze vo Judeja i nabli`uva{e do utvrdenoto mesto Bet–Cur. 19 Zatoa. zatoa {to Sesilniot Bog e ni. ako i ponatamu imate dobro raspolo`enie sprema dr`avnata uprava. toj go opsedna. 18 Jas go izvestiv za toa carot. 21 Ostanete so zdravje! Sto ~etirieset i osma godina. 16 A pismoto {to im go isprati Lisij na Judejcite glase{e vaka: „Lisij go pozdravuva judejskiot narod! 17 Va{ite pratenici Jovan i Av{alom ni go predadoa dolu potpi{aniot dokument. 23. a site drugi gi nateraa vo begstvo.11 14 zatoa prati glasnici do niv da gi uveri deka se soglasuva pod site zakonski i pravedni uslovi da sklu~i mir i deka }e go ubedi carot da im bide prijatel.70 ven soborec. a i samiot car odobri s# {to mu predlo`i Makavej na Lisij za Judejcite vo pismo.

8 Otkako razbra deka `itelite na Jamnija sakaat na ist na~in da postapat so Judejcite {to `iveat tamu. pozdrav do judejskiot narod. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. 36 A za ona {to toj smetal da mu predlo`i na carot. bo`em nikakvo zlo ne im prigotvuvaat. Timo. 6 pa. nikoj ve}e nema da gi voznemiruva za gre{kite od minatoto. 10 Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Otkako se zavr{ija tie dogovori. 31 Judejcite mo`at da se hranat so svojata posebna hrana i da se upravuvaat po svoite zakoni.” 14. Tie gi pokanija svoite 13. taka {to svetlinata od ognot se gleda{e duri do Erusalim.” 27 A carskoto pismo do judejskiot narod ima{e vakva sodr`ina: „Carot Antioh do judejskite stare{ini i do site Judejci . Boga. a Judejcite se zafatija so zemjodelie. da vlezat vo podgotveni korabi.21 i Dimofon.11 sogra|ani Judejci. gi izdavija.4.10. kako i porano. Bitkata so Arabjanite A koga se oddale~ija ottamu devet stadii. Lisij se vrati kaj carot. na petnaesettiot den od mesecot ksantik. Jopijcite. so Bo`ja pomo{.6 3 vo mir i vo spokojstvo. bea napadnati od Arabjani . Arabjanite. Jeronim 3. 30 Zatoa na onie {to }e dojdat do triesettiot den od mesecot ksantik. 38 Da ste `ivi i zdravi! Vo sto ~etirieset i {estata godina. se upati protiv ubijcite na svoite bra}a.19 26 2 no mesnite voeni na~alnici.34-37 telot na Kipar. vetuvaj}i im deka }e im davaat dobitok i s# drugo so {to mo`at da im bidat korisni. izvojuvaa pobeda. pa taka. otkako otplovija. kako {to vi posakuvame. sinot na Genej.ne pomalku od pet iljadi pe{aci i petstotini kowanici. za{to sakaa da go zapazat mirot i nemaa nikakvo somnevawe. a gi imalo ne pomalku od dveste du{i. 33 Bidete zdravi! Vo sto ~etirieset i osmata godina.34 `eni i deca.pozdrav. 35 Ona {to vi go dozvolil Lisij. pa ispratete nekogo {to pobrzo za da mo`eme da go izlo`ime toa onaka kako {to e potrebno. upravi. 9 gi napadna vo tekot na no}ta i im go zapalija pristani{teto i korabite. rimski stare{ini. izvr{ena vrz negovite ednokrvni bra}a. 32 Jas go prativ kaj vas Menelaj za da ve uspokoi. vo tekot na no}ta go zapali pristani{teto.12. 12 .2 tej i Apolonij. otkako }e 4. odej}i protiv Timotej. zaedno so nivnite 14.7 4. 29 Menelaj ni soop{ti deka sakate da se vratite vo svoite domovi.3-8 spokojni i da se zanimavaat so svoite raboti. a nie sme zdravi. a u{te i Nikanor.” 34 Na Judejcite im ispratija pismo i Rimjanite so slednava sodr`ina: „Kvint Memij i Tit Manilij. gi zapali i korabite. razmislete i vie dobro. 3 @itelite na Jopija.690 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 26 Zatoa dobro }e napravi{. 37 Zatoa pobrzajte i ispratete nekogo za da znaeme i nie {to mislite. koj e oddale~en dveste i ~etirieset stadii. 28 Se nadevame deka ste zdravi. za ova gi izvesti onie {to bea so nego. toa vi go potvrduvame i nie. gi ubi. ne im davaa da `iveat 1 Mak 5. go molea Juda za mir. careviot rodnina. im ja podavam mojata desna raka za da im ja potvrdam nivnata nepovredlivost. koi }e sklu29 ~at so niv dogovor. 4 A koga se soglasija. ako isprati{ kaj niv pratenici. a onie {to izbegaa od niv. 5 Koga Juda razbra za ovaa svirepost. Juda si otide so namera pak da se vrati i da gi istrebi site `iteli na Jopija. da bidat 13.24 gi doznaat na{ite nameri.5.75-76 golemo nedelo. otkako Go povikaa pravedniot Sudija. pak. pobedenite nomadi. 7 Bidej}i toa mesto be{e zatvoreno. toga{ vrz osnova na javna gradska soglasnost. bidej}i nie ve}e trgnuvame za Antiohija. 11 Bitkata be{e `estoka i koga onie {to bea so Juda. izvr{ija 1 Mak 10.

25 Otkako najposle gi uveri deka site tie lu|e }e im gi vrati `ivi. a tie potoa si otidoa vo svoite {aIs. ograden so yidini i naSud 11. taka {to bliskoto ezero. dojdoa vo Harak. koja ne be{e pogodna za opsednuvawe poradi nepristapnosta na terenot. 32 Bitkata vo Karnion (1 Mak 5. 6.13 kuva{e Kaspin. toj trgna protiv utvrdeniot grad Efron. kade {to be{e Lisij so svoite odredi.691 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 12 Juda. 13 Toga{ toj napadna u{te eden grad 17 so utvrden most.N.pove}e od deset iljadi lu|e. pa pojdoa kon Erusalim. otkako ja razdeli svojata vojska na delovi i im postavi zapovednici. 23 Juda uporno prodol`i da gi goni i 32 da gi ubiva zlostornicite i pogubi 10. `iteli na toj grad. gledaj}i deka tie navistina mo`at da im bidat korisni vo mnogu 15 raboti. kaj Judejcite. 20 Toga{ Makavej. vo vremeto na Isus Navin. vojskovodecot na Idumeja. silni mladi lu|e stoeja pred yidinite i uporno napa|aa.22-24 me~evi. bidej}i Judejcite. decata i komorata vo tvrdinata Karnion. otkako Mu se obratija za pomo{ na Velikiot Gospodar na svetot. trieset iljadi du{i. nadevaj}i se na gradskata tvrdina i na svojata nasobrana hrana. na oddale~enost od sedumstotini i pedeset stadii. otidoa i gi ubija onie {to gi be{e ostavil Timotej vo tvrdinata . 16 So Bo`ja pomo{. 31 tie.14. gi isprati `enite. divo gi napadnaa yidinite. 14 @itelite na ovoj grad.37–44) 17 Otkako otidoa tamu. nare~eni Tuvijani. otkako im zablagodarija. taka {to se napa. gi zamolija i ponatamu da bidat blagonakloni kon nivniot narod. pa po~naa da 29 begaat na site strani. nare~en Pedesetnica. tie go pu{tija za da gi izbavat svoite bra}a. |ale i se ubivale me|usebno.27gr. go zazedoa ovoj grad i izvr{ija bezbrojni ubistva. pa po~na da gi moli mnogu itro za da go ostavat `iv zatoa {to kaj nego imalo mnogu nivni roditeli i bra}a i deka mo`e da gi snajde zlo. koj e oddale~en {eeset stadii od Erusalim. gradot se nare1 Mak 5. otkako go povikaa na pomo{ Sesilniot.31 vaj}i se eden so drug so svoite ostri 2 Mojs 34. dvajca od predvodnicite na Makavejcite. 55-68 24 A Timotej im padna vo racete na Dositej i Sosipater. Koj so Svojata mo} ja kr{i silata na neprijatelite. 22 [tom se pojavi prviot odred na Juda. a tamu ima{e mnogu oru`je i streli. se soglasi da sklu~i mir so 3. {iroko dve stadii. Efron i Skitopolis (1 Mak 5. koj. 29 [tom se krenaa ottamu. go prezedoa gradot i ubija okolu dvaeset i pet iljadi od negovite `iteli. posvedo~ija deka tie lu|e imaat sprema niv dobar odnos i deka im pomagale vo te{kite vremiwa. 15 No onie {to bea so Juda.6 selen so razni narodi.3 2 Car 10. Koj go urna Erihon bez bojni ma{ini i oru`ja. ne uspevaj}i da napravi nekoe zlo.45–54) 27 Po pobedata i uni{tuvaweto nad niv.34-35 14-16 pet od Onoj. Pohod protiv Gorgij Po praznikot. za{to se pribli`uva{e praznikot Senici.Sud 1. 28 Tie. 19 Zatoa Dositej i Sosipater. se oddale~il od taa zemja. 21 Koga razbra Timotej deka Juda se pribli`uva. 26 Potoa Juda otide protiv Karnion i Atargation i pogubi dvaeset i pet iljadi du{i. no sepak na edno mesto ostavil silna stra`a. postapija mnogu drsko i gi navreduvaa so sramni i neprili~ni zborovi. sostaveni od mnogu narodnosti. se upatija kon Skitopolis. neprijatelot go obzede strav i tre- .15 1 Mak 5. koj ima{e so sebe sto dvaeset iljadi pe{aci i iljada i petstotini kowanici. go napadna Timotej. probodu. 10. Koj gleda s#. 19-20 tori. se ~ine{e deka e polno so krv.24 niv. tie trgnaa protiv Gorgij. 18 no tamu ne go zateknaa Timotej. 30 No.

37 Toga{ po~na da pee pofalni pesni na jazikot na svoite tatkovci kolku go slu`e{e glasot. 18-20 1 Kor 4. 5 Vo toa mesto ima{e edna kula. 36 A koga.56 37 7. posveteni na jamniskite idoli {to im gi zabranuva{e na Judejcite Zakonot. go prodol`uva{e svojot pohod 9 . i tuka ja nao|al svojata smrt. tuku se nadeval da go dobie nasledstvoto.68 41 Sir 42.18 5.da umre i da ne bide pogreban. eden od lu|eto na Vakenor. Toj da im bide pomo{nik i voda~ vo bitkata. dr`ej}i go za nametkata. carot o`esto~en vo svoite zamisli. a blagorodniot Juda gi opomena vojnicite da se pazat od sekakov grev. 6 Ovde go frlaat onoj {to e faten vo kra`ba na sveti predmeti ili onoj {to napravil nekoe drugo golemo zlostorstvo. naleta na nego i mu ja otse~e rakata vo ramoto. 39 Idniot den dojdoa lu|e na Juda. visoka pedeset lakti. junak. 45 No toj misle{e deka na onie {to umrele vo pobo`nost im e prigotvena golema nagrada. a Gorgij izbega vo Marisa. go fati Gorgija i. 28-30 3-4 4. da gi soberat telata na ubienite i da gi zakopaat zaedno so nivnite rodnini vo grobi{tata na nivnite tatkovci.28 2 Mojs 21. ~ii ogan i pepel se sveti.14 8 5.N. pottiknuvaj}i go mnogu itro Antioh. onie {to bea so Ezdrin se isto{tija. so toa 38 Molitvite na Judejcite Me|utoa. ne zatoa {to sakal da ja spasi tatkovinata. 12. gi isprati vo Erusalim za da prinese `rtva za grev.692 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35 12.1-26 1 Mak 6.29 38 Is. pa zatoa i smrtta go snajde vo pepelta. ubieni bea i nekoi od Judejcite. 7 Takva sudbina go snajde Menelaj . 13. ako ne veruva{e deka ubienite vojnici }e voskresnat. nastojnik i dr`aven upravitel i deka edniot i drugiot imaat elinska vojska od sto i deset iljadi pe{aci. polna so pepel. za{to be{e ve}e posledniot ~as.da bidat oslobodeni od svojot grev.24 33 Juda izleze so tri iljadi pe{aci i ~etiristotini kowanici. 34 Koga vlegoa vo bitka. po dolgata bitka. 44 Za{to. 8 I toa be{e sosema pravedno: toj napravi mnogu grevovi protiv oltarot na Gospod. Kakva sveta i pobo`na misla! Zatoa za pokojnicite prinese `rtva za milost .24 1 Mak 5. koja se vrti naokolu i potoa se spu{ta vo pepelta. Koj go otkriva ona {to e sokrieno. gledaj}i sami so svoite o~i {to se slu~ilo po vina na ubienite. 28-63 2 1 Mak 6. 3 Kon niv bil pridru`en i Menelaj. 41 Zatoa site Go proslavija Pravedniot sudija.24-50 4 Otkr 17. go povle~e silno za da go zdrobi `iv toj prokletnik. dvaeset i dva slona i trista bojni koli so kosi. Juda Go povika Gospoda na pomo{. spored brojot na ubienite svoi vojnici. 43 Toga{ sobra okolu dve iljadi srebreni drahmi. spored obi~ajot.7 napravi ubavo i blagorodno delo. I taka na site im stana jasno deka toa be{e pri~inata za nivnata smrt. 35 A nekojsi Dositej.15 1 Car 22. kowanik. toj zapoveda da go dovedat vo Verija i da go pogubat spored tamo{nite obi~ai. 4 No Carot nad carevite go pottikna gnevot na Antioh protiv prestapnikot. i ja otpraznuvaa sabotata. Odmazda na Juda protiv Jopija i Jamnija Vo sto ~etirieset i devettata godina slu{naa onie {to bea so Juda deka Antioh Evpator doa|a protiv Judeja so golema vojska.5 13 @rtva za grev Potoa Juda ja zede svojata vojska i pojde kon gradot Odolam.1 2 Let 11. no.23 40 5 Mojs 7. no eden od trakiskite kowanici. i koga Lisij objasni deka Menelaj e vinoven za site zla. 2 a so nego i Lisij. }e be{e nerazumna i zaludna molitvata za niv. 36 8. se o~istija.8 15. bidej}i nabli`uva{e sedmiot den.25-26 1 Mak 5.8-10 9. pa odedna{ se nafrli na onie {to bea so Gorgij i gi natera vo begstvo. a vo nea naprava. za{to misle{e za voskresenieto na mrtvite. 40 Toga{ pod oblekata na sekoj umren najdoa predmeti. pet iljadi i trista kowanici. 42 pa po~naa da se molat napraveniot grev da bide napolno oprosten.

10 Koga Juda slu{na za ova.hrabro da se borat za odbrana na zakonite. sinot na Selevk. tatkovinata i gra|anskite prava. pred carskata vojska da navleze vo Judeja i da go prezemat gradot. toj se voznemiri i pak po~na da pregovara so Judejcite. 24 go primi Makavej i go postavi za namesnik od Ptolemaida do zemjata na Gerincite. no be{e pobeden. otkako li~no ja uvide judejskata hrabrost.34 23 3. se odmetnal. 21 4. a potoa se povle~e i se svrte protiv onie {to bea so Juda. od tatkovinata i od svetiot hram. na hramot. no `itelite na ovoj grad bea nezadovolni od dogovorot. otkako se iska~i na sudiskoto mesto. gledaj}i deka za nego nema nikakov spas i 14 . pobedonosno se povlekoa. 2 toj. pa. Juda gi ohrabri onie {to bea so nego . vedna{ da ja svr{at taa rabota. Taka zavr{i voeniot pohod na carot i negoviot poraz. 15 Pa {tom im se obrati na svoite lu|e so borbeniot pozdrav „Bo`ja e pobedata!” . 17 Toa stana na razdenuvawe.29 25 6. kako i porano. 23 Otkako slu{na deka Filip. otkako ja zavladeal zemjata. se spu{ti no}e so odbor silni momci kon carskiot {ator. samovolno se oskvernil. silna judejska tvrdina. no toj bil pronajden. 22 Vtorpat vleze carot vo pregovori so `itelite na Bet–Cur. koj {totuku se pouspokoil. go brane{e dogovorot {to mo`e{e podobro. gi ubil Antioh i negoviot nastojnik Lisij. odnovo da bide poroben od bogohulnite naznabo{ci. na gradot. 13 [tom ostanaa nasamo so narodnite stare{ini. ednopodrugo. gi smiri i potoa se vrati vo Antiohija. post i pokloni neprestano Mu se molea na milosrdniot Gospod. ubi ~etiri iljadi vojnici. vo tekot na buntot. negoduvaa protiv takvite uslovi i baraa da bide poni{ten.693 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 15 so namera na Judejcite da im nanese po8. se obide so itrina da gi napadne nivnite mesta. 12 Site ednodu{no go napravija toa i tri dena. da izlezat pred neprijatelite i so Bo`ja pomo{. negovite lu|e go probodoa so me~ i najgolemiot slon zaedno so negoviot upravuva~ {to be{e vo ku}i~kata vrz nego. ja rasporedi svojata vojska okolu Modin. Antioh Petti porazen od Judejcite (1 Mak 6. 25 Potoa otide vo Ptolemaida. da im ja dade Svojata pomo{ i vo ovaa opasnost za da ne bidat li{eni od svojot zakon.23 19 Se pribli`i do Bet–Cur.1 Prvosve{tenikot Alkim odnovo razgoruva neprijatelstvo Po tri godini. otkako gi uveri `itelite vo negovata ispravnost. faten i zatvoren. a potoa. 26 Toga{ Lisij.8 14. sklu~i so niv mir. doplovil do pristani{teto Tripolis so golema suvozemna i pomorska vojska. so pla~. mu dade darovi na hramot i poka`a milost sprema gradot. no pretrpe poraz i be{e pobeden: 20 a Juda gi snabduva{e onie vo tvrdinata so s# {to im be{e potrebno.48–63) 18 A carot. im ja podade svojata desnica.31 golemo zlo od ona {to im go be{e nanel negoviot tatko. gi prifati nivnite uslovi i so kletva se obvrza deka }e gi ispolni site nivni spravedlivi barawa. toj mu naredi na narodot da se moli dewe i no}e. otkako vo seta vojska vnesoa strav i nemir. toga{ Juda. im pora~a da bidat prigotveni. 14 Otkako prepu{ti Sozdatelot na svetot da se gri`i za Svoeto delo. odr`aa so niv sovet i ednodu{no re{ija. koj porano bil prvosve{tenik. koj be{e ostaven da upravuva vo Antiohija.1 13. do Juda i onie {to bea so nego. 16 Najposle. stigna vest deka Dimitrij. otkako gi ohrabri.35 9. 19 1 Mak 6. 11 da ne dopu{ti negoviot narod. da go povikuva imeto na Gospod ta i sega. pod Bo`ja zakrila. 3 A nekojsi Alkim. 21 Nekojsi Rodok od judejskata vojska im ja otkril taa tajna na neprijatelite. potoa prinese `rtva.

za svoj naslednik.29-30 11. Juda im gi soop{ti na narodot. postojano vojuvaat i krevaat vostanija. vo ~ija nadle`nost bea slonovite i.” 11 Koga gi izre~e ovie zborovi. 16 Po zapoved na svojot voda~. 17 Simon. za da mo`e vedna{ da se spre~i sekakvo eventualno zlodelo od strana na neprijatelite. neprijatelot na carstvoto.siot narod mnogu strada. 24 Juda. 20 Po sestrano razgleduvawe na tie predlozi. Koj go odbral Svojot narod zasekoga{ i postojano go branel. pak. koi bea neprijatelski raspolo`eni sprema Juda.9 4 Car 21. Nikanor vo boj so Judejcite A Judejcite.37 6 1 Mak 2. koj sum li{en od ~esta na moite dedovci. spored tvojata qubov {to ja ima{ sprema site lu|e. 14 Toga{ site neznabo{ci. pogri`i se i za na{ata zemja i za na{iot izma~en narod. `ivee{e vo blagosostojba i mu se raduva{e na `ivotot. no nabrgu potoa.25 5 Mojs 32. odnosno od sve{teni~koto dostoinstvo. 23 Nikanor ostana izvesno vreme vo Erusalim. Razgovorite se zavr{ija mirno. pred s#. otkako go postavi za upravitel na Judeja.35 13. Alkim i Nikanor A Alkim. otkako slu{na za hrabrosta na onie. 22 Juda postavi vooru`eni lu|e na pogodni mesta. a gi otpu{ti i lu|eto {to se bea sobrale okolu nego. 12 Toj vedna{ go povika Nikanor. bratot na Juda. se upla{i ishodot na vojnata da go re{i so krvoprolevawe. 26 . {to bea so Juda vo bitkite za tatkovinata. carskite prava.31 molat na Onoj. gi imam predvid i moite sogra|ani. vo dr`avata ne mo`e da ima mir. ~ij voda~ e Juda Makavejski. za{to duhovno mu be{e naklonet. 10 s# dodeka e `iv Juda.9 1 Mak 7. i ne napravi nikakvo zlo. 5 No pri edna pogodna situacija za negovata bezumna zamisla. nadevaj}i se deka stradawata i nezgodite na Judejcite }e se svrtat vo nivna polza. narekuvani Hasidei.7 bli`uvaweto do svetiot `rtvenik. koi bea izbegale od Judeja poradi Juda. koi se smetaa kako sopstvenost na hramot. koga potoa go povika Dimitrij vo sobranieto na sovetot i go zapra{a za raspolo`enieto i namerite na Judejcite. ne davaj}i mu mir na carstvoto. vleze vo boj so Nikanor. 4 vo sto pedeset i prvata godina pojde kaj carot Dimitrij i mu odnese zlatna kruna i maslinova granka. 19 Zatoa gi isprati Posidonij. pa toga{ site projavija ednodu{na `elba da se soglasat na pregovorite.42 11 1 Mak 2. 13 go isprati so zapoved da go ubie Juda. koga ja vide nivnata me|usebna naklonost i sfati deka se vo sojuz. 9 A ti. vo golem broj mu se pridru`ija na Nikanor. gi posipaa 16 svoite glavi so pepel i po~naa da Mu se 1 Mak 7. pa pojde kaj Dimitrija i mu re~e deka Nikanor ima neprijatelski nameri sprema carstvoto. toj odgovori: 6 „Judejcite. poradi nenadejniot napad od neprijatelite. za{to poradi nerazumnosta na tie lu|e . a Alkim da go postavi za prvosve{tenik na golemiot hram.26 15 1. 18 No Nikanor.26 10. Teodot i Matatija da sklu~at mir so Judejcite. bidej}i go postavi Juda. koga ~uja za pohodot na Nikanor i za toa deka kon nego se pri15 dru`ile i neznabo{cite. otkako go slu{na seto ova. 8 gi imam na um. 7 Zatoa i jas.694 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 4 deka zesekoga{ mu e onevozmo`eno pri1 Mak 10. inaku toj den Alkim ne stori ni{to drugo. i negovite lu|e da gi razgoni. tie trgnaa vedna{ i se sudrija so niv kaj grat~eto Desau. pretrpe poraz. care. po~naa u{te pove}e da go razgnevuvaat carot protiv nego. drugite carski sovetnici. Juda potoa se o`eni. postavija po~esen stol za sekogo. 25 toj go ubedi da se o`eni i da ima deca.18 12 8. 21 [tom go opredelija denot koga treba{e da se sretnat i koga dojde toj den. go ima{e postojano pokraj sebesi. sega dojdov kaj tebe.

}e go razurnam `rtvenikot i na ova mesto }e mu izgradam hram na Dionis. 28 Koga go primi pismoto. Ti si svetosta na sekoja svetost. 46 I koga krvta re~isi mu be{e ve}e istekla.18 stare{ini. 44 A koga site {to stoeja brzo se potrgnaa. 32 Pa. da podnesuva navredi nedostojni za negovata blagorodnost. da gi napadne vo saboten den. isprati pove}e od petstotini vojnici da go fatat. toj padna srede niv na zemjata. mu velea: „Ne uni{tuvaj 41 1 Car 31. re{i. 30 Koga zabele`a deka Nikanor se odnesuva studeno so nego. ako go fati. povikaa kon Onoj. koi prisilno go pridru`uvaa.36 15. si ja izvle~e utrobata so obete race i ja frli vrz narodot. 41 I koga narodot jure{e kon kulata i re~isi ja be{e osvoil. toj se ispravi. Ti Koj nema{ potreba od ni{to.695 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 35-36 27 Carot. bez da se izlo`uva na nekakva opasnost. 38 I vo prethodnite nemirni vremiwa toj se be{e istaknal vo judejskoto dvi`ewe i od s# srce i so seta svoja du{a postojano se `rtvuva{e za svojot narod. Nikanor se rasta`i mnogu {to treba da go raskine sklu~eniot sojuz so ~ovekot. ~ovek {to gi saka{e svoite sogra|ani i be{e na mnogu dobar glas.14. }e im zadade te`ok udar i }e im napravi neprijatnosti. 2 I koga Judejcite. sakaj}i da poka`e kolkava e negovata omraza sprema Judejcite. bidej}i udarot poradi brzinata be{e neuspe{en. Huleweto na Nikanor Koga Nikanor razbra deka Juda i negovite lu|e se nao|aat vo Samarija. kr{ej}i ja portata. 33 toj ja pru`i desnata raka kon hramot. koga be{e zapovedano da donesat ogan za da ja izgorat. koja te~e{e od nego. molej}i Mu se na Gospodarot na `ivotot i na duhot. A sve{tenicite.9 Is. koga tie se zakolnaa i mu rekoa deka ne znaat kade e ~ovekot {to go bara. Koj otsekoga{ go za{tituval na{iot narod. Taka go zavr{i toj svojot zemen `ivot. pa sobra okolu sebe golem broj svoi privrzanici i po~na da go odbegnuva Nikanor.1 1 Mak 7. ovoj Bo`ji hram }e go sramnam so zemjata. Gospodi. 42 sakaj}i pove}e hrabro da umre. velej}i: 35 „Gospodi. ~eka{e pogodni uslovi. koj voop{to ne napravil nikakva nepravda. 4-5 46 7. nitu te{kite rani.22 15 Smrtta na Razis Toga{ kaj Nikanor be{e obvinet nekojsi Razis. smelo se iska~i na yidot i hrabro se frli vrz narodot.11. mu napi{a na Nikanor pismo deka e mnogu nezadovolen od takviot dogovor i mu zapoveda vedna{ da 36 mu go isprati Makavej vo okovi vo An2. nao|aj}i se vo neizbe`na opasnost. potr~a kon narodot.16 tiohija. 22-23 7. pa zastana na edna strmna karpa. Tvoja volja be{e ovoj hram da bide Tvoj dom me|u nas.6 1 Let 6. tokmu toga{ koga sve{tenicite prinesuvaa voobi~aeni `rtvi i im naredi da mu go predadat Juda.” 34 I {tom go re~e toa. krevaj}i gi svoite race kon neboto. se zakolna i re~e: „Ako ne mi go predadete Juda okovan vo verigi. 43 No. zapazi go zasekoga{ ~ist i neoskvernet ovoj neodamna o~isten dom i zatvori ja nepravednata usta.19 2 Car 7. pak da mu dade `ivot i di{ewe. deka stanuva za vreme na sredbite s# pogrub. ne gledaj}i ja sopstvenata krv. 29 No bidej}i ne mo`e{e da ne ja ispolni carskata naredba. otide vo golemiot i svetiot hram. so me~ se probode. si otide. pa ostana prazen prostor. 39-50 2 12.” 2 Mojs 25. eden od erusalimskite 37 . otkolku da padne vo racete na bezbo`nicite. 40 za{to si misle{e deka. 31 A Nikanor koga dozna deka ovoj ma` itro go nadmudril.N. razgneven od klevetite na toj lo{ ~ovek. 36 I sega. toa da go napravi so lukavstvo. Makavej zaklu~i deka taa grubost ne doa|a od ne{to dobro. 22. a narodot navleguva{e niz portata. 39 Nikanor. pa poradi negovata dobrina go narekuvaa tatko na Judejcite. 45 U{te `iv i plamnat od negoduvawe. toj.29.

So nego }e gi skr{i{ neprijatelite.34 2 Mojs 20.19 4 Car 19. toj ti e dar od Boga. im se ~ine{e pomalku va`na. gradi v gradi.25 12. a mladite srca gi ispolni so hrabrost. 17 .12 20 1 Mak 6. svetosta i hramot se nao|aat vo opasnost. 20 I toga{ koga site o~ekuvaa.24 2 Mojs 32. toj im uka`a i na verolomnosta na neznabo{cite i naru{uvaweto na nivnite vetuvawa i zakletvi. koga ~uvstvuvaa deka se pribli`uva re{ava~kata bitka. 10 Otkako na takov na~in go potkrepi nivniot duh. za{to gradot. otkako im raska`a i eden verodostoen son. 14 A Onija rekol: „Ovoj e bratoqubecot Eremija.62 12 3. koga neprijatelite se soedinija i koga vojskata be{e naredena za borba. i gi zaraduva site. Judejcite re{ija da ne postavat logor. tie bea zagri`eni i ispla{eni poradi bitkata na otvoreno pole. Gospodar Nebesen.12 13 Potoa se pojavil eden drug ma`. 12 Eve go negoviot son: go videl nekoga{niot prvosve{tenik Onija ~ovek ~esen i dobar.17 Dela 13. Sonot na Juda Ispolnet so golema gordost. koi bea so nego.8-11 5 Mojs 5.” 15 Toga{ Eremija ja pru`i svojata desna raka i mu dade na Juda zlaten me~. so blaga priroda. slatkore~iv.5 go denot. Nikanor se nadeva{e deka }e izvojuva celosna pobeda nad onie {to bea so Juda. pa i sega da ja ~ekaat svojata pomo{ i pobeda od Sedr`itelot. kolku so ubedlivi dobri zborovi. tuku vedna{ da gi napadnat neprijatelite.2.” 14 2. 7 A Makavej ne prestanuva{e da se nadeva so uverenost deka }e dobie pomo{ od Gospod. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den. toj gi zacvrsti vo hrabrosta. otkolku {to bea zagri`eni pred s# za Bo`jiot hram. koj e posveten od Onoj. raznovidnoto oru`je i stra{niot izgled na slonovite.3 1 Mak 6.” 5 Toj pak re~e: „A jas sum gospodar na zemjata. Koj gleda s# i Koj pravi ~uda. Ti mu isprati angel na Judejskiot car Ezekija i toj izbi sto osumdeset i pet iljadi lu|e od vojskata na Senahirim. ukrasen so beli kosi i so sjaj.15 10 5. koi mnogumina gi vdahnovija so juna{tvo. i podavaj}i mu.36. za bra}ata i rodninite.39–50) Ute{eni i ohrabreni od ovie ubavi zborovi na Juda.31-34 4. Nego go videl so izdignati race kako se moli za siot judejski narod. pripomnuvaj}i im gi nivnite sopstveni podvizi vo izminatite bitki.11 Jov 42.38 22 8. 22 Toj se pomoli vaka: „Gospodi. Koj zapovedal da se praznuva sabotniot den?” 4 I tie mu odgovorija: „Ima `iv Gospod. 21 Makavej. krotok. {tom go vide pribli`uvaweto na mnogubrojnata vojska.19-20 9 Mt 5.1-8 1 Mojs 18.10. krena race kon neboto i povika kon Gospod. i im vele{e da ne se pla{at od napadot na neznabo{cite.696 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 3 gi taka `estoko i ne~ove~no. 19 Ne pomalku se voznemiruvaa i onie {to bea ostanale vo gradot. 6 15 Er 12. 9 Ute{uvaj}i gi so vetuvawata na Zakonot i na prorocite. skromen vo odnesuvaweto. i juna~ki da re{at s#. Bo`jiot prorok.35 Porazot i smrtta na Nikanor (1 Mak 7. go re~e: 16 „Zemi go ovoj me~. bidej}i znae{e deka pobedata ne se dobiva so oru`je i deka Toj im ja dava na dostojnite. 8 Toj gi hrabre{e onie. koga slonovite bea dovedeni na nivnite soodvetni mesta. koj u{te od detstvoto be{e usvoil so revnost s# {to vodi kon pridobivawe na dobrodeteli.8 8 8.” Sepak. ne uspea da go izvr{i svoeto zlonamerno re{enie. a kowicata razmestena na dvete strani.” 3 toga{ toj bezbo`nik gi pra{a: „Zar ima Gospod na neboto. po~ituvaj 8. koj bdee nad site nas. koj zapoveda da se zeme oru`je i da se izvr{uvaat carskite raboti. koj se moli mnogu za narodot i za svetiot hram. 11 Taka toj go vooru`i sekogo od niv ne tolku so ostri me~evi i kopja. okru`en so ~udna i neobi~na veli~estvenost. 18 Borbata za `enite i decata. da si spomnat za pomo{ta {to porano im bila davana od nebesata.

tuku vinoto pome{ano so voda e povkusno i pozdravo. Ako.9. 25 Onie {to bea so Nikanor. naredi na Nikanor da mu bide otse~ena glavata i desnata raka zaedno so ple{kata i da bidat odneseni vo Erusalim.33 1 Mojs dost. slu{naa deka Nikanor padnal mrtov so celata svoja bojna oprema. Koj go zapazi neoskverneto sveto mesto!” 35 A glavata na Nikanor ja obesi na tvrdinata . Go proslavija Gospoda. ne e slatko da se pie samo vino.31 gosloven onoj. 33-35 li`uvaa so zvuci od trubi i so bojni izvici. i molej}i Mu se na Boga so svoeto srce. {to ja be{e podignal protiv domot na Sedr`i11. toga{ i mojata `elba e ispolneta.21 gi onie {to do{le da hulat protiv 29 12. tie Go proslavija Gospoda na jazikot od svoite tatkovci. sum go napravil slabo i nedovolno.23. 24 So silata na Tvojata desnica udri 2. vleguvaa so molitva vo ustata.toga{ e prijaten za sluhot na onie {to go ~itaat.6 23 telot. gi povika svoite sonarodnici i sve{tenicite pred `rtvenikot. 31 [tom stigna tamu. po bojot. toga{ sum go napravil ona {to sum mo`el. 26 a onie {to bea so Juda vo bitkite protiv neprijatelite. 32 pa im ja poka`a glavata na hulitelot Nikanor i rakata negova. a desnata raka na toj bezumnik 1 Car 17. koj na aramejski jazik se vika adar.697 VTORA KNIGA MAKAVEJSKA 23 i sega. se prib1 Mak 1. isprati ni dobar angel pred nas za strav i 27 trepet na na{ite neprijateli. nasproti denot na Mardohej. opien od svojata nerazumna gor.37 Tvojot svet narod. Gospodi na nebesata. 27 Borej}i se so svoite race. 38 Ako ova moe izlagawe sum go sostavil dobro i ubavo.na site da im bide o~igleden dokaz za pomo{ta od Gospod.26 par~ence po par~ence da im davaat na 35 pticite.1 34 Toga{ site. tuku da se praznuva sekoja godina na trinaesettiot den vo dvanaesettiot mesec.19 33 Naredi da mu se otse~e i jazikot na 5 Mojs bezbo`niot Nikanor. 28 Koga. da go izdrobat i 28. 40. 30 Toga{ Juda. velej}i: „Da e bla. Judita 14. Est 9. ili pak. zatoa i jas so ova go zavr{uvam moeto prika`uvawe. tie izbija ne pomalku od trieset i pet iljadi du{i i mnogu $ se izraduvaa na o~iglednata Bo`ja pomo{. 36 Toga{ site ednodu{no re{ija: toj den nikoga{ da ne bide zaboraven. se vra}aa veselo. kako i na onie {to go slu{aat. pak.” Taka ja zavr{i Juda 31 svojata molitva. Toga{ gi povika i onie od tvrdinata.da bide obesena sproti hramot. samo voda. koj gi posveti svoite najubavi godini za svoite sonarodnici. koj so du{a i so telo se bore{e za svoite sogra|ani. 29 Koga stivna vrevata i {umot. . Taka e i so dobro rasporedenata sodr`ina na eden sostav . 39 Za{to.54 . 37 Bidej}i rabotata so Nikanor be{e zavr{ena. svrtuvaj}i gi svoite 36 o~i kon neboto. a Judejcite ottoga{ zavladeaja so gradot.20-21 Koj im dade pomo{. Tuka }e bide krajot.

toj im naredil da prinesat `rtvi na idolite. 2 Toga{ nekojsi Teodot. komu mu se padna da ja primi smrtta opredelena za Ptolomej. gi zede so sebe najdobro vooru`enite lu|e. pojde duri do predelite pokraj Rafija kade {to bea ulogoreni vojskite na Antioh. Vo svoite molitvi se obra}a direktno na Boga.TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Voved Knigata go nosi nazivot "Makavejska". no vo toj negov obid na ~udesen na~in bil spre~en od Boga. im dade zapoved na site svoi vojski. po pobednata nad Selevkiskiot car Antioh III Veliki (238-287 pr. Drimiloviot sin. pla~ej}i i so solzi. pokraj protestot na narodot i na prvosve{tenikot Simon.Hr. vetuvaj}i im deka. Filopator. direktno intervenira kako spasitel na Svojot narod. a potoa i samiot car Ptolomej se pokajal i stanal niven za{titnik. toga{ Arsinoja. 6 Otkako ja postigna svojata cel. pe{aci i kowanici. ubeduvaj}i gi borcite da se borat pohrabro za sebe. so raspu{teni kosi. Filopator namisli da pomine niz bliskite gradovi i da gi osvoi. 3 no nego go izlaga Dositej. se so cel da se istrebat Evreite i nivnata vera. koga razbra od onie {to bea do{le kaj nego deka Antioh prezel nekoi mesta koi bea pod negova vlast. ako pobedat. da ja iska`at svojata radost za pobedata. 8 A potoa. koj. ode{e po vojskata. Hramot i Zakonot. za svoite deca i `eni.Hr. i no}e vleze vo {atorot na Ptolomej. kako {to toa e slu~ajot so prethodnite dve knigi Makavejska. 1 . 5 Pa se slu~i neprijatelite da bidat pobedeni vo bitkata gradi v gradi i mnogumina od niv bea zarobeni. toj ostavi vo {atorot eden obi~en ~ovek. 4 A koga zapo~na `estokata bitka i Antioh pobeduva{e. a tie koi odbijat da go storat toa. na sekogo }e mu dade po dve mini zlato. da bidat privedat i zapi{ani. otkako odlu~i da izvr{i edna svoja zamisla. Posle toa poni`uvawe. koga Judejcite gi ispratija pratenicite od sovetot i od narodnite stare{ini kaj nego za da go pozdravat. da mu predadat darovi. Vo III kniga Makavejska se istaknuva bibliskata vera na Evreite kako Izbran narod i negovata vernost sprema Boga. kako i porano vo bibliskata istorija. Sodr`ina: Elinskiot car na Egipetskoto carstvo Ptolomej IV Filopator (221-204 pr. obikoluvaj}i gi gradovite vo Palestina do{ol vo Erusalim i. pobednikot na Antioh. za da go ubie nasamo i na toj na~in da ja zavr{i vojnata. i im dade na paganskite svetili{ta podaroci. koj go be{e izneveril Zakonot i otposle se otu|il od verata na tatkovcite. 7 Koga go napravi i toa. koi mu gi be{e doveril Ptolomej. iako nejzinata sodr`ina ne e povrzana so Makaveite.) kaj mestoto Rafija (217).). toj izjavi `elba da gi poseti {to e mo`no poskoro. carot odlu~il da im se osveti na Evreite vo Aleksandrija i vo Egipet. go posetuva Erusalim Filopator. pa otkako ja zede so sebe svojata sestra Arsinoja. Imeto go dobila najverojatno zatoa {to vo starite kodeksi na gr~kiot prevod Septuaginta se nao|ala vedna{ po I i II kniga Makavejska. Judeec po ra|awe. sakal da vleze vo samata Svetiwa na Bo`jiot hram. Bog promislitelno gi izbavil Evreite od predvidenoto uni{tuvawe. toj gi voodu{evi svoite podanici so svojata hrabrost.

svitkuvaj}i gi kolenata pred svetili{teto. zaedno so svoite majki. no i toga{ ne se otka`a od svojata namera i nastojuva{e da vleze. koj saka{e so sila da go napravi toa. obzemen od svojata drskost. 14 A koga eden ~ovek nepromisleno mu odgovori deka ne postapile dobro. kako i pred toa. 22 Nekoi od `itelite na gradot se osmelija da ne mu dozvolat da ja ispolni svojata namera na onoj. koi bea zatvoreni vo svoite sobi. a drugi - po ulicite. toj ne e. koi sme izma~uvani od ovoj bezbo`nik i neznabo`ec. 24 No sve{tenicite i narodnite stare{ini uspeaja so maka da gi zadr`at. so siot nakit. 13 Toga{ gi pra{a zo{to. 23 Tie po~naa da vikaat deka treba da grabnat oru`je i hrabro da umrat za zakonot na tatkovcite. ostavaj}i gi svoite novoroden~iwa. Mu blagodari i napravi s# drugo {to prilega{e za edno sveto mesto. za{to i na lu|eto od nivniot narod ne im e dozvoleno da vleguvaat tamu. velej}i deka toj treba da vleze. hramot se ispolni so piskot i solzi.da im pomogne vo nevoljata i da ne ja dopu{ti taa nezakonska i drska postapka. i ve}e napravi nekolku ~ekori za da go izvr{i ona {to go be{e rekol pred toa. prodol`uva{e da se moli. Sesilen i Sedr`itel! Pogledni milostivo na nas. 29 se ~ine{e deka ne samo lu|eto. 19 A drugi. edni . i toa samo edna{ vo godinata. 2 . pa taka tie ostanaa vo molitvena sostojba. taka {to tamu napravija golemo bezredie. pa duri i na sve{tenicite i deka samo prvosve{tenikot. gi odbi site. Gospodi. ispolnet so gorda drskost i sila. tuku i yidovite i osnovite na hramot odeknuvaa. glavite si gi posipuvaa so pepel i prav i gi ispolnuvaa ulicite so pla~ i lelek. 25 Duri i stare{inite. toj Mu prinese `rtva na Velikiot Bog. bez ogled na toa dali se soglasuvate ili ne se soglasuvate. padnaa ni~kum i Mu se molea na Velikiot Bog da im pomogne vo nevoljata i da go zadr`i onoj koj saka da go napravi toa. vo Svetiwata nad svetiwite. 26 no toj. 18 I devojkite.” 16 Toga{ sve{tenicite. 10 Toj se voshiti od veli~estvenata ubavina na hramot i od negovata ukrasenost i posaka da vleze vo samoto svetili{te. 20 Majki i doilki. so brzawe se sobiraa vo svetili{teto. oble~eni vo sve{teni~kite ode`di. pomisluvaj}i deka stanalo ne{to neobi~no. koi bea zaedno so carot. ima pravo da vleguva tamu. koj e nad site. 21 Taka raznovidna be{e molitvata na nasobraniot narod poradi obidot na carot za oskvernuvawe na svetiwata. i onie {to bea so nego po~naa da Go povikuvaat Sedr`itelot . ako se tie li{eni od taa ~est. Molitva na prvosve{tenikot Simon Prvosve{tenikot Simon. namesto oskvernuvaweto na hramot. toj toga{ im re~e: 15 „[tom ova e mo`no poradi edna ili druga pri~ina. 12 Mu go pro~itaa Zakonot. bidej}i site ja pretpo~itaa smrtta. jas }e vlezam sam. gi podiga{e racete i se mole{e vaka: 2 „Gospodi. 17 a onie {to bea vo gradot se nasobraa zbrkani. Care na nebesata i Gospodare na sekoe sozdanie! Ti si svet me|u svetiite. koga vlegol vo hramot. nikoj od prisutnite ne mu zabranil da go napravi toa. gi ostavaa odaite za bra~no sre}avawe i zaboravaj}i na pristojnosta. Narodot. no toj nikako ne saka{e da gi poslu{a. 11 Mu rekoa deka toa ne e mo`no. bez red tr~aa po gradot. 28 Od silniot i ta`en pisok na nasobraniot narod se krena {um {to ne mo`e da se iska`e. mnogupati se obidoa da go ottrgnat od negovata drska namera.doma. izlegoa. 27 Koga go vidoa toa.699 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 9 Koga pristigna vo Erusalim.

pla{ej}i se da ne go ostavi `ivotot. sle- . Ti posaka da mu ja poka`e{ Tvojata slava na Izrail so toa {to mu go osveti ova mesto. go kutna taka {to le`ej}i nepodvi`en na podot. Koj gleda s#. neboto na nebesata. vo srceto mir. Sveti Care. tuku si otide so svirepi zakani. toj sepak ne se pokaja. koe mu e posveteno na slavata na Tvoeto sveto ime. delata na Tvoite race. 9 Ti.' 19 Prosti ni gi na{ite grevovi. zaboravaj}i sekakva pravda. brgu go izvle~kaa nadvor. taka {to. porazeni i samite tie od neobi~niot strav. Ti si spravedliv Gospodar: Ti im sudi{ na onie {to dejstvuvaat gordelivo i drsko. koga na{ite predci bea vo nevolja. Ti mu ja objavi Tvojata vlast i mu ja poka`a Tvojata sila. iako Tvoeto `iveali{te. Koj si ja sozdal ovaa bezgrani~na i neizmerliva zemja. 20 skoro neka dojde Tvojata milost na nas. 12 Ti im pomaga{e koga tie stradaa i gi izbavuva{e od golemi opasnosti. 24 Po izvesno vreme. 4 Ti nekoga{ gi pogubi onie {to vr{ea bezzakonie. im se pokoruvame na na{ite neprijateli i sme isto{teni. duhovno padnatite i ogor~eni. Ti go potopi vo morskite dlabo~ini. kako {to se ponizuva i domot na ne~istotijata. kako vetrot {to lula trska. negovite bojni koli i negoviot narod. Gospodarot na sekoe sozdanie. 15 Za{to. Care. za{to go be{e porobil Izrail. 7 i koga toj potr~a po narodot. 22 go zalula de na edna i de na druga strana. nim im isprati pregolemi vodi. Daj ni sila na nas padnatite za da mo`eme da Te proslavuvame. otkako zakrepna od pretrpenata kazna. 26 i ne se nasituva{e na svoite bezbrojni sramni dela. nego. po~na da gi namno`uva svoite zlodela. go proslavi so Tvoeto javuvawe i go napravi da bide za slava na Tvoeto veli~estveno i mnogupo~ituvano ime. poka`uvaj}i im gi kako primer na potomcite. 10 Od qubov kon domot na Izrail. tvojot svet narod. daj ni nam. Te proslavija Tebe Sedr`itelot. zaedno so svoite prijateli na gozbite. Koj si sozdal s# i Koj upravuva{ so s#.” 21 Toga{ Bog. Ti. pa ako dojdeme na ova mesto i Ti se pomolime deka }e ja ~ue{ na{ata molitva. 5 Ti gi izgore sodomcite so ogan i so sulfur. 23 Toga{ negovite lu|e i telohraniteli. mnogumina od negovite prijateli. za{to mnogupati. prosti ni gi na{ite prestapi i poka`i ni ja Tvojata milost vo ovoj ~as. 11 Ti si veren i vistinski. otkako ja vidoa ovaa nenadejna i te{ka kazna {to go stigna. i na onie {to se nadevaa vo Tebe. me|u niv ima{e i junaci. 13 Ete i nie. 25 Otkako se vrati vo Egipet. tuku i natamu gi vr{e{e so tolkava drskost. koi `iveeja gordelivo i bea pro~ueni so svoite poro~ni dela. niv. 16 sepak. 14 Vo vakva na{a polo`ba ovoj bezbo`nik se obiduva da go oskverni ova sveto mesto. stradame. Ti im pomogna da preminat nepovredeni. 8 pa koga gi vidoa Tvoite dela. nego go dostigna Bo`jiot sud. poradi na{ite mnogu golemi grevovi. go udri onoj {to se razmetnuva{e nasilno i drsko. 17 Ne odmazduvaj se na nas zaradi nivnata ne~istotija. koj ja islu{a poniznata molitva.700 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 3 Za{to Ti. koi se nadevaa na svojata sila i hrabrost. ne mo`e{e ni glasot svoj da go podigne. e nedosti`no za nas lu|eto. so iznemo{teni race i noze. prviot tatko na site. Koj od ni{to nema{ potreba. Ti go izbra ovoj narod i go osveti ova mesto za Tvoja slava. 6 Ti go kazni drskiot faraon so mnogu te{ki kazni. ne kaznuvaj n# za oskvernuvaweto za da ne se falat popusto bezbo`nicite vo svoite misli i da se veli~at vo gordelivosta na svojot jazik velej}i: 18 ‚Nie go ponizivme domot na Svetosta. Ti ni veti deka ako n# snajde nekakvo zlo ili ako bideme od nekogo izma~uvani.

6 I pokraj seto ova. pa ne samo {to se ozlobi protiv Judejcite. vo ishranata i vo jazikot. nim da im se dadat podednakvi prava kako na aleksandriskite gra|ani. koi `iveeja vo Aleksandrija. 9 za{to ne mo`e{e da se zanemari edna takva zaednica. sepak. a do stolbot postavi idol so ovoj natpis: 28 „Koj ne prinesuva `rtvi. ovoj bezbo`nik pobesne. da bidat udostoeni so sekakva golema slava. sostojbata }e se izmeni.na teloto da im bide `igosan znakot na Dionisij. tuku poka`a stra{no neprijatelstvo i protiv site Judejci. deka se zavidlivi i golemi neprijateli na dr`avata. zatoa {to i tie `iveeja pod istiot tiranski re`im. ni so golemcite. Zatoa nekoi smetaa deka se protivnici na carskata vlast. im vetuvaa deka }e im pomognat i }e napravat s# {to e mo`no za da gi za{titat. 7 Tie gi ozboruvaa poradi razlikata vo bogopo~ituvaweto. bez da misli na silata na Veli~estveniot Bog. da bidat nasila doveduvani i ubivani. na toj na~in {irea huli protiv judejskiot narod so cel da mu napakostat. po~naa preku zagovor da {irat glas protiv judejskiot narod deka tie ne gi izvr{uvaat svoite zakonski zadol`enija. koi `iveeja vo istiot grad i ne bea videle nikakva navreda vo niv. 2 Dodeka se podgotvuva{e ovaa rabota.” 32 No pogolemiot del od niv se zacvrstija so ma`estven duh i ne se otka`aa od pobo`nosta. sepak. nekoi od ednomislenicite na ova zlostorstvo. 27 Najposle odlu~i javno da go posrami judejskiot narod. tie gi davaa svoite pari za da go otkupat svojot `ivot i smelo se obiduvaa da go izbegnat popisot. 3 A Judejcite pak. vozgordean od svoite privremeni uspesi. 5 no bidej}i go izvr{uvaa ona {to e dobro. op{tej}i so carot. a potoa vo takva sostojba da gi upatat so ograni~eni prava. toj ne treba da vleguva vo svoite sveti mesta. a site Evrei da bidat zapi{ani vo popisot kako prost narod i da bidat zapi{ani kako robovi. primaj}i skri{um nekoi od niv. nema{e namera da ja izmeni svojata zamisla. negoduvaa i se nadevaa deka. 29 I zapi{anite za popisot da bidat obele`eni . tie naiduvaa na razbirawe kaj site drugi lu|e. 10 Me|utoa. 8 Elinite. toj vo natpisot go dodade i ova: „Ako nekoj od niv posaka da `ivee spored ovde{nite obredi. gi ute{uvaa. Go po~ituvaa svojot Bog i `iveeja spored Negoviot Zakon. koja voop{to ne napravila nekakvo zlo. Polo`bata na Judejcite vo Egipet stanuva u{te postra{na Koga slu{na za seto toa. prijateli na onie {to trguvaa so niv. pak. iako imaa dobar odnos i neizmerna odanost sprema carevite. poradi gra|anskite prava. i se gnasea od onie {to se oddelija od niv. voeni stare{ini i vojnici vo Egipet i im posakuva dobro zdravje. ne bea dovolno silni da im pomognat. ja prezrea pobo`nosta na tatkovcite i brzo se predadoa za da mo`at.” 30 No. pa stavi stolb vrz kulata na svojot dvorec. gledaj}i ja nenadejnata brkotnica okolu tie lu|e i mete`ot {to neo~ekuvano se sozdade. drugite narodi ne go cenea dovolno poznatiot pravilen na~in na odnesuvawe kaj Judejcite. a onie {to se protivat. 31 Zatoa.701 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA dej}i go negoviot primer. 33 imaj}i nade` deka }e dobijat pomo{. 4 tie. 11 A toj. smetaj}i gi za neprijateli na svojot narod i odbegnuvaa so niv sekakov dopir i prijatelski odnosi. nekoi od nivnite sosedi. velej}i deka tie ne dozvoluvaat zaedni~ka trpeza ni so carot. i zapoveda da gi soberat site zaedno i da gi predadat na najsvirepa smrt. pa zatoa se razlikuvaa od niv vo odnos na ishranata. protiv niv napi{a vakvo pismo: 12 „Carot Ptolomej Filopator ispra}a pozdrav do site `iteli. nekoi. koi `iveeja vo celata negova zemja. 3 . i tie go pravea istoto za da mu ugodat. za da ne go zamrazat site.

kade {to }e bide najden sokrien Judeec. be{e donesena odluka soglasno na planot i so pomo{ od bogovite. 15 i smetavme deka nema da upravuvame nad narodite koi `iveat vo KeleSirija i Fenikija so silata na kopjeto. odnesuvaj}i se trpelivo sprema nivnata bezumnost. toj }e go dobie imotot na vinovnikot i u{te dve iljadi drahmi od carskata kasa.702 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 13 Jas sum zdrav i rabotite mi odat uspe{no. 22 A tie go sfatija toa kako ne{to {to e protiv niv. i kako {to predviduvavme.” 30 Ete. 16 Razdavaj}i po gradovite bogati darovi za hramovite. koga izjavuvame deka ne sakame da si spomnuvame za ona {to ni go napravija nivnite sonarodnici. vakva be{e smislata na napi{anoto pismo. na{ite dr`avni raboti vo idnina }e trgnat kon sovr{en uspeh i najdobar poredok. iako ne gi prisilivme. sakame duri da gi udostoime so pravoto da imaat gra|anstvo na Aleksandrija i da gi napravime u~esnici vo na{ite redovni religiozni obredi. otkako n# pre~ekaa so zborovi dragovolno. 18 tie. toj }e bide poguben so celiot dom na naj`estok na~in. otidovme i vo Erusalim za da mu uka`eme po~it na svetili{teto na tie nikakveci. zatoa {to ve}e odamna im se dovereni mnogu va`ni raboti. otkako se uverivme od iskustvo deka tie imaat protiv nas neprijatelski planovi. {to e svojstveno na nivnata lo{a priroda: da go otfrlat dobroto i da te`neat kon zloto. poradi qubovta {to ja imame sprema site lu|e. taka {to toa mesto za ve~ni vremiwa nema da mu bide potrebno na niedno smrtno su{testvo. ako nekoga{ protiv nas se digne nekoe vostanie. zaedno so nivnite `eni i deca. {to iskreno se raspolo`eni sprema nas. 27 Ako nekoj sokrie nekogo od Judejcite. ni zabranija da vlezeme. koga sakavme da vlezeme vo hramot i da mu oddademe po~it so soodvetni i najdobri darovi. i toga{. kazna bezmilosna i sramna. 14 Po na{iot pohod vo Azija. }e dobie sloboda i ~est. 28 A onoj {to }e otkrie nekogo od niv. 26 Ako tie vedna{ bidat kazneti. vedna{ so naredba i so sila da gi stavite ovie lu|e vo te{ki okovi. koi nikoga{ ne se oslobodeni od svojata bezumnost. 24 Zatoa. nie }e gi imame protiv nas i tie ne~esni lu|e. kako {to znaete i vie samite. nadevaj}i se poradi nivniot neureden `ivot deka nie }e go povle~eme nabrgu na{eto re{enie. kako na{i opasni neprijateli i predavnici. dostojna za tie pakosni lu|e. a vsu{nost podmolno. tuku glasno ili prikrieno se gnasat od onie malkumina. @alosta i stradawata na Judejcite vo Egipet Sekade. i otsekade da gi pra}ate kaj nas za da izvr{ime nad niv smrtna kazna. 20 A nie. dete. kade {to }e pristigne{e ovaa carska zapoved. odlu~ivme da napravime korenita promena sprema niv zatoa {to ni pomagaa vo vojnata. tuku deka }e gi neguvame vo blagost. treba da bide opusto{eno i izgoreno. tie edinstveni od site narodi uporno im se protivstavuvaat na carevite i na svoite dobrotvori. 25 Zatoa zapovedame: {tom go dobiete ova pismo. 29 Sekoe mesto. koga se vra}avme od pobeda i vo samiot Egipet. ispolneti so svojata porane{na gordelivost. 21 Me|utoa. pa duri i pelena~e. so qubov gi primavme site narodi i so niv se odnesuvame kako {to e potrebno. ne sakaat da izvr{uvaat ni{to od ona {to e spravedlivo. ne samo {to go prezrea neprocenlivoto pravo na gra|anstvo. postapuvaj}i so niv dobro. 23 pa taka. neznabo{cite prireduvaa narodni gozbi so radosni 4 . da se priklu~at kon nas sojuznicite vo bitkata. bilo starec. 17 A tie. 19 Otkako otvoreno go poka`aa svoeto neprijatelstvo protiv nas.

703 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA izvici i na takov na~in vkorenetata omraza smelo se poka`uva{e.za seto vreme dodeka plovea. oddeleni od svetlinata. a za Velikiot Bog zboruva{e ona {to ne e prili~no. 21 Toa be{e vsu{nost dejstvuvawe na nepobedlivata Bo`ja promisla. 14 Toj naredi da gi prebrojat site po ime. No nemaa nikakvo op{tewe so vojskata. 2 Me|u Judejcite zapo~na neute{na taga. gorko pla~ewe i lelekawe. 5 Vodea grupi starci. nare~eno Shedija. baraweto za nasilno progonstvo. so svojata ne~ista usta gi slavoslove{e onie {to bea gluvi i {to ne mo`ea da govorat ili da pomognat. mesto da se raduvaat. toga{ stana potrebno da go ubedat u{te posilno. 17 Otkako izmina toa vreme. gi prinuduvaa bez sram da ~ekorat pobrzo. mesto svadbena gozba i mladinski nasladi. 3 Koja oblast. koj be{e mnogu {irok i dosta pogoden za javna poruga pred site {to vleguvaa vo gradot i koi izleguvaa ottamu. toga{ be{e naredeno da bidat ostaveni pred gradot. spored. 19 A koga carot im se zakanuva{e u{te postrogo. 10 Osven toa. prireduva{e gozbi pred site idoli. i koga carot razbra deka nivni sonarodnici ~esto izleguvaat tajno od gradot za da ja oplakuvaat te{kata maka na svoite sogra|ani. prestareni. podgrbaveni i so treperlivi noze i. . 20 tie mu doka`aa deka nemaat dovolno hartija i trski za pi{uvawe. koj grad ili koe selo. a drugi . vrzani so verigi i gi frlaa vo korabi. bea vrzani so ja`iwa okolu vratot. tie bea vo vnatre{nosta na brodovite. a spored carskata zapoved. 9 Gi vodea kako yverovi. so masla namirisani kosi gi posipuvaa so pepel. a nemaa ni dostoen pokriv nad glavite. od site strani zaobikoleni so temnina . a najposle site da gi pogubi vo eden den. pretpostavuvaj}i deka se potkupeni so podaroci i deka ve{to ja izbegnuvaat kaznata. ploveweto be{e zavr{eno. 7 gi vle~kaa javno i nasila. ne za da im presudi te{ka robija. 16 A carot neprestajno i prekumerno se predava{e na zadovolstva. od izgrevot do zalezot na sonceto. 11 Koga gi dovedoa do edno mesto. 18 osven toa. duri nekoi i od neprijatelite go oplakuvaa nivnoto progonuvawe i razmisluvaa za prevrtlivosta na `ivotot. pokrieni so beli kosi. sepak ne mo`ea potpolno da go zavr{at ni za ~etirieset dena. bidej}i tu|incite gi izma~uvaa stra{no. vo cvetot na svojata mladost. u{te pogolem e brojot na onie {to s# u{te se vo oblastite. mesto so venci na glava. svadbenite denovi gi minaa vo pla~. 12 Koga seto toa be{e napraveno. 13 toj se razgnevi mnogu i naredi i tie da bidat ne pomalku kazneti od drugite. pisarite go izvestija carot deka ne se vo sostojba da gi prebrojat Judejcite poradi nivnoto golemo mno`estvo. po domovite i rasprsnati vo razni mesta. so niv se odnesuvaa kako so najlo{i zlostornici. za{to pod nozete svoi go gledaa pekolot otvoren. koi pati{ta ne se ispolnija so nivniot pla~ i pisok? 4 Vlastite od sekoj grad bez ~uvstvo na `al i so `estokost gi ispra}aa zaedno. 6 Devojki.na nozete imaa te{ki okovi. 15 I makar {to popisot se vr{e{e so golema brzina i do krajna revnost. okovani vo `elezni verigi: edni bea prikovani za sedi{tata na korabite. nasekade se slu{aa vozdi{kite na onie {to ja oplakuvaa nenadejno najavenata stra{na smrtna kazna. tuku{to sklu~ile brak i vlegle vo bra~nata odaja. na hipodromot. tie go prifa}aa op{tiot lelek. se vdadoa vo pla~ i svoite. gi vodea bez prevez i mesto da peat svadbeni pesni. tuku najnapred da gi podlo`i na te{ki izma~uvawa. koja im pomaga{e na Judejcite. 8 I nivnite mladi sopruzi. taka {to prebrojuvaweto ne mo`at da go napravat duri i site egipetski vlasti. a so umot svoj daleku od vistinata. gledaj}i ja taa grozna slika. toa gi pla{e{e nivnite srca.

pak.704 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA Judejcite vikaat kon Gospod i Gospod ja poslu{a nivnata molitva Toga{ carot. 7 bidej}i od site strani bea pritisnati so te{ka nevolja. Ermon gi izvede slonovite i po~na da gi razdraznuva vo {irokiot dvor. Go proslavuvaa svojot svet Bog i odnovo Mu se pomolija blagiot i miroqubiv Bog da im ja poka`e na gordelivite neznabo{ci Svojata semo}na desnica. 23 Utredenta. i voeni na~alnici. 5 Slu`itelite nazna~eni da gi nadgleduvaat Judejcite. site prisutni so zadovolstvo i so radost mu go izrazija svoeto odobruvawe. onoj {to ima{e zada~a da gi kani gostite. pa se razotidoa sekoj vo svojot dom. a i prijatelite na carot go potvrdija toa. na broj petstotini. otidoa od ve~erata. A na Ermon mu re~e: „A ti. 3 Otakako ja predade svojata naredba. pa koga }e se razbesnat od izobilnoto piewe. otkako go odbegnaa nazna~eniot ~as. koj be{e odgovoren za slonovite. {to im bea neprijateli na Judejcite. a naredniot den pojde vo dvorecot za da go izvesti za toa carot. so temjan i da gi napojat so {to e mo`no pove}e ~isto vino. koi na neznabo{cite im se ~inea li{eni od sekakva za{tita. otkako vide deka pokanetite se ve}e sobrani. 9 Nivnata iskrena molitva se izdigna do neboto. vikaa kon Sesilniot Gospod. 14 I bidej}i ve}e be{e izminala edna polovina od desettiot ~as. go povika Ermon. 17 Koga napravija kako {to im re~e. za da im gi vrzat racete na nesre}nicite. neprekinato gi izvr{uva{e naredbite. ubedeni deka siot toj narod }e ja iskusi sopstvenata gibel. Mu se obra}aa site so neprestan pla~ i solzi. re~e deka Judejcite za toa treba da mu blagodarat na negoviot dene{en son. 15 Go razbudi so golema maka i go izvesti deka vremeto za gozbata izminalo i go izvesti za s# {to mu be{e pora~al. potonal vo dlabok i sladok son i zaboravi za prezemenoto bezzakonie. pa otide na trpezata. na koi Toj saka. toj im po`ela da si pominat na gozbata vo polna veselba. Mu se molea 8 da ja odvrati od niv bezbo`ni~kata zamisla i so Svoeto golemo javuvawe da gi spasi od prigotvenata za niv smrt. 12 Po Bo`jo dejstvo. 10 Ermon gi opi neskrotlivite slonovi. 6 Judejcite. 16 Carot pomisli. 22 No}ta be{e upotrebena ne tolku za son. da gi izvedat pred Judejcite osudeni na smrt. carot go povika Ermon. 13 A Judejcite. kon svojot milosrden Bog i Otec. 24 Vo gradot mnogu narod se be{e sobral i so netrpenie ~eka{e da se razdeni. po~na da pie i na onie {to bea pokaneti na gozbata im re~e da sednat sproti nego. 5 . i podgotvija postojana stra`a vo tekot na no}ta. 18 Dodeka govore{e dolgo na trpezata. poradi `estokost u{te polut i od samiot Falaris. vleze da go razbudi carot. ~uvarot na slonovite. toj dobar dar {to im go ispra}a Toj dewe i no}e na site. strogo i naluteno go pra{a . ispolnet so silen gnev i beskrajna omraza. otkako im dade izobilno i temjan i vino. 19 Ermon mu odgovori deka u{te preku no}ta ja izvr{il negovata zapoved. kolku za izmisluvawe sekakvi porugi nad nare~enite prestapnici. a posebno gi pokani onie negovi prijateli. i napolno be{e osueten vo svojata neizmenliva namera. rano nautro. 20 Toga{ carot. tokmu koga petlite po~naa da peat. 2 mu naredi idniot den da gi nahranat site slonovi. toj otide na gozba. neizostavno podgotvi gi slonovite za uni{tuvawe na neposlu{nite Judejci. Koj ima sila nad sekoja vlast.” 21 Koga carot go re~e toa. 4 A Ermon. 11 No Bog mu be{e podaril na carot dlabok son.poradi koja pri~ina Judejcite se ostaveni da pre`iveat u{te eden den.

” 33 Taka Ermon primi neo~ekuvana i u`asna zakana. i {to pobrgu da bide opusto{ena so ogan i me~ i nivniot hram. a {tom }e dojde do izvr{uvawe na tvojata zapoved. tie Go proslavija Boga. a carot u{te gi pre~ekuva{e svoite prijateli. bidej}i po Bo`ja promisla be{e zaboravil s# {to be{e namislil. za edna i ista rabota? 38 Podgotvi gi slonovite utre za pogubuvawe na Judejcite?” 39 Toga{ negovite slu`benici. toj kako da se zbrka od neobi~niot predlog za izleguvawe. misle{e toj. izvestuvaj}i deka s# e podgotveno spored carskata zapoved. mesto nevinite Judejci. ispolnet so bezumstvo. Koj vladee nad s#. 44 Toga{ prijatelite i negovite slu`benici. 35 Koga slu{naa Judejcite za blagonaklonosta na carot sprema niv. se razotidoa so doverba i vo najpogodnite mesta vo gradot postavija vojska za stra`a. slonovite i vojskata se prigotveni po tvoja stroga zapoved. voden od svoeto o`esto~eno srce. koga bezbrojni redovi se bea upatile nadvor od gradot kon kowskoto trkali{te. nedostapen za nas. 34 toga{ site prijateli na carot izlegoa neraspolo`eni. a gi vooru`i so stra{ni orudija. 37 Pa. bidej}i vremeto brzo odminuva{e. zapla{uva~ki re~e: 31 „Da ima{e ti roditeli ili deca. sosema sli~en na Falarisa.705 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 25 Judejcite.pa so plamnati o~i. otkako gi dovede yverovite. Koj mu dade zaborav za s# {to be{e namislil pred toa. neposlu{niku. 41 Zatoa i gradot se nao|a vo golema brkotnica od ~ekawe. vo zbesneta sostojba poradi ubavoto vino. koga go povikaa Ermon. .” 42 Potoa carot. mesto tie . Mu se molea na Velikiot Bog pak da im isprati brza pomo{. ti ja poni{tuva{. v~udoviduvaj}i se na negovite nepostojani misli. osakateni od nozete i stapkite na yverovite. mnogu izraduvani. potvrdi so najbezbo`ni~ka kletva i naredi Judejcite da bidat isprateni vo pekolot. a ima opasnost i da bide ograben. koga pred nego se pojavi Ermon i gi pokani da izlezat. smetaj}i deka du{evnite promeni {to se slu~ile so nego. ispolnet e so lu|e {to ~ekaat. neprekinato se molea so mnogu solzi i `alni pesni. tie }e im poslu`ea kako izobilna hrana na divite yverovi. na nivnoto posledno izdivnuvawe. 47 A carot. vo polza na Judejcite ne zna~at ni{to. 43 a potoa da se prezeme pohod protiv Judeja.ti }e be{e poguben. 27 Otkako go doslu{a. po treti pat zapoveda{ da se istrebat Judejcite. saka{e da ja vidi so svoite sopstveni o~i `alnata i . prigotveno so temjan. taka {to sosema se izmeni i vo pogled i vo lice. za{to s# be{e napolno zaboravil. taka da se ka`e. rekoa: 40 „Do koga. izleze so bezbo`na zamisla pred celiot pohod na yverovite. gi pu{tija da se razotidat. pa pra{a: „Kakva e taa rabota {to ja izvr{il so takva brzina?” 28 Toa pak be{e delo na Boga.” 30 A toj se ispolni so golem gnev od tie zborovi. velej}i: „Care. 46 utredenta rano. Carot nad carevite za pomo{ta {to ja primija od nego. 32 Ako ne be{e mojata privrzanost sprema tebe u{te od na{eto zaedni~ko detstvo i ako ne bea tvoite zaslugi. koi sedea zaedno so nego na trpezata. 45 A ~uvarot na slonovite. a site {to bea nasobrani. 26 Son~evite zraci u{te ne se bea rasprsnale. 36 Po ovie odluki carot pak priredi gozba i gi kane{e site da se veselat. mu re~e naluteno: „Kolku pati treba da ti za- povedam. koi sprema mene i sprema moite dedovci imale celosna i postojana vernost. dojde vo dvorecot i mu napomna na carot {to treba da se pravi. ispolnet so golem gnev. 29 Ermon i site prijateli mu objasnija. da bide izgoren so ogan i da se napravi zasekoga{ pust za site {to sakaat da prinesuvaat `rtvi. za{to. care }e n# isku{uva{ kako da sme bezumni? Eve.

pogledaj milostivo na nas. Koj ima vlast nad sekoja vlast. koj ima{e mno`estvo bojni koli i se kreva{e so golema drskost i so gordi zborovi. gi povika stracite {to bea okolu nego da se obra}aat kon svetiot Bog.706 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA grozna propast na tie. 48 Koga Judejcite ja vidoa pra{inata {to se kreva{e od slonovite. neka se upla{at neznabo{cite od Tvojata nepobedliva sila. 3 O~e na{. se frlaa na vrat . gi trgnuvaa de~iwata od svoite gradi. so gordelivost i drski huli.Neka vidat site neznabo{ci deka si so nas. pogledni milostivo kon semeto na Avraam. O~e na{. koj se ma~e{e beznade`no vo utrobata na kitot. koga gi slu{naa silnite izvici. Ti ima{ sila da go spasi{ potomstvoto na Jakov. koi go cicaa poslednoto mleko. se napolni so bezzakonija. dr`ea vo svoite race novorodeni mladen~iwa. napravi taka kako {to si rekol deka ni vo zemjata na nivnite neprijateli nema da gi prezre{. ~ovek po~ituvan i poznat me|u sve{tenicite. Ti Koj upravuva{ milostivo so sekoe sozdanie. 13 Preslavni. Toj se mole{e vaka: 2 „Sveti Care. po na{eto preseluvawe. Koj se odmazduva{ za navredi i Koj gi zakriluva{ site. toga{. za da ne im slu`at na la`nite idoli. 4 Ti go pogubi faraonot. znaej}i za pomo{ta. i Jona. prethodno spomenati lu|e. pak. velej}i: Nivniot Bog ne gi izbavi! 12 Ti. a na izrailskiot rod mu poka`a svetla milost. koj poradi zavist i kleveti be{e frlen vo jama. 5 Ti go sobori `estokiot asirski car Senahirim. 10 A. drugi. {to prethodno ja primija od neboto. 6 Ti gi zapazi trite mom~iwa vo Vavilon. od vooru`enata vojska koja ode{e po niv.” 6 . {to so svojot me~ ja pokori celata zemja i se digna protiv Tvojot svet grad. 9 I sega. Koj ja ima{ seta sila i sekakva vlast. 7 Ti go izvede na svetlina Daniil nepovreden. koja }e bide spored Tvojata volja. edinstven Ve~en. Ti. 8 Ti. 11 Ne dopu{taj praznovercite da gi proslavuvaat nivnite mrtvi idoli zatoa {to zaginale Tvoite sakani ~eda. Gospodi. Gospodi. poka`i im se skoro na onie od rodot na Izrail. otkako }e n# izbavi{ od racete na na{ite neprijateli. za da bide raskinat od lavovi. koj e tu|inec vo tu|a zemja i koj nepravedno se pogubuva. {to `ivee vo morskite dlabo~ini.tatkovcite na sinovite i majkite na }erkite. nekoga{niot vladetel na Egipet. koga Ti javno im ja be{e poka`al silata Svoja na mnogu narodi. smiluvaj se na nas koi poradi bezumnoto nasilstvo na bezzakonicite sme li{uvani od `ivotot kako zlostornici. orosuvaj}i ja razgorenata furna. najvozvi{en Bo`e Sedr`itele. Mu se molea da gi pomiluva i da im ja isprati svojata pomo{ nim. Ti ja zapazi i nivnata kosa nepovredena. 50 No. Izvikaa so pla~ i lelek. kon decata na osveteniot Jakov. Ti go pogubi zaedno so negovata gorda vojska i go udavi vo moreto. umrtvi n# so smrt. a ve}e na poodminati godini i vo `ivotot svoj proslaven so sekakvi doblesti. koi dobrovolno mu gi predadoa svoite `ivoti na ognot. se celivaa eden so drug. se pregrnuvaa so rodninite. kako i od mno`estvoto narod. 14 So solzi te moli celoto mno`estvo deca i nivnite roditeli: 15 . koj popusto se fale{e so svoite bezbrojni vojski. na{iot `ivot. 51 izvikuvaa visoko kon Onoj. pak. kon narodot na Tvojot svet del. ednodu{no pa|aa ni~kum.. navreduvani od odvratnite bezbo`ni naznabo{ci. go poka`a nepovreden pred site negovi bliski. Molitva na starecot Eleazar zaedno so drugite starci Me|utoa. {to se ve}e pred vratite na pekolot. ako. 49 pomislija deka do{ol posledniot ~as od nivniot `ivot i krajot na nivnoto najma~no ~ekawe. Otec na{. nekojsi Eleazar. a plamenot od furnata go svrte kon neprijatelite. neka vidat deka ne si go svrtel Tvoeto lice od nas. toga{.

obzemeni od sram. 31 Toga{ tie. 17 Koga go vidoa toa. 30 Potoa carot se vrati vo gradot i go povika na~alnikot na dr`avnata kasa i mu naredi vo tek na sedum dena na Judejcite da im se dava vino i s# drugo {to e potrebno za gozba i pora~a: na isto mesto kade {to ja ~ekaa svojata smrt da go praznuvaat so polna veselba svoeto spasenie. po~naa da ja peat pesnata na nivnite tatkovci. oddale~uvaj}i gi od nivnite domovi? 26 Ovie. proslavuvaj}i Go Spasitelot na Izrail i ^udotvorecot . 28 oslobodete gi sinovite na nebesniot Sedr`itel. zaplaka i gnevno im se zakanuva{e na svoite prijateli. toga{ pristignaa do trkali{teto i carot so yverovite i seta stra{na negova vojska. pak. mestoto {to be{e odredeno za nivnata smrt i nivni grobovi. go sostavija svojot hor i praznuvaa so radosni slavoslovija i peewe psalmi. taka {to nivnite glasovi se oglasija i vo bliskite dolini. i koi gi prebrojuvaa so radost. 19 Tie zastanaa nasproti vojskata. tokmu ova go re~e carot. ili poto~no koi sleguvaa do portite na adot. Vo istiot ~as odvrzanite lu|e.707 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 16 [tom ja zavr{i Eleazar molitvata. pa ostavaj}i gi i `alosta i pla~ot. gotovi da bidat pogubeni. koj gi sobra bezumno tuka. koj e toj {to gi izlo`i na vakvo poni`uvawe i na takov sram? 27 Razvrzete.Bog. velej}i: 24 „Vie ja zloupotrebivte vlasta. Koj u{te od vremeto na na{ite dedovci i dosega postojano mu daval blagosostojba i slava na na{eto carstvo. . nivniot Bog. 21 Toga{ slonovite se svrtea protiv vooru`enite vojnici. 25 Tie {to verno gi ~uvaa tvrdinite na na{ata zemja. 32 Ja ostavija `alnata i pla~evnata pesna. ja ispolnija seta vojska so nemir i strav i site vojnici gi vrzaa so nepodvi`ni verigi. 22 Gnevot na carot se pretvori vo `alost i solzi poradi ona {to be{e naumil da go napravi. otkako po toj povod priredi golema gozba.” 29 Ete. Go proslavija svojot svet Spasitel. osven Judejcite. tajno zamisluvate ne{to {to e nekorisno za carstvoto. molej}i gi da vi prostat za toa {to ste im go napravile. gi gazea i gi ubivaa. pu{tete gi so mir po nivnite domovi. Bog. 20 Duri i carot trepere{e od strav i ja zaboravi svojata gnevna hrabrost. stana gozbena trpeza. koi u{te od staro vreme gi nadminuvaa site narodi so svojata vernost sprema nas vo s#. 35 Judejcite. mesto stra{na i gor~liva smrt. sega. Judejcite izdignaa piskot do neboto. a po `estokost gi nadminavte i tiranite. kako {to prethodno rekovme. niv gi vidoa site. obrazuvaa hor vo znak na spokojna veselba. zaofkaa i nivnata `estoka grubost zgasna vo sram. se obiduvate i mene da me li{ite i od vlast i od `ivot. otkako se izbavija od smrt. 33 Isto taka i carot. tuku za spomen na toa kako Bog im podari spasenie. od kade {to slegnaa dva svetli i stra{ni angeli. 36 Duri bea donele op{ta naredba: vo sekoe nivno naseleno mesto od pokolenie vo pokolenie so radost da bidat praznuvani ovie denovi. ne za piewe i prejaduvawe. 34 A onie koi prethodno imaa ubeduvawe deka Judejcite treba da bidat uni{teni i deka treba da stanat hrana za grablivite ptici. a ~estopati pretrpuvaa i najte{ki izma~uvawa. priredija gozba vo ~est na svoeto spasenie. 37 Potoa pojdoa kaj carot i go zamolija da gi pu{ti po nivnite domovi. seta vojska be{e opfatena so silno so~uvstvo. mu iska`uva{e blagodarnost na neboto za slavnoto i sve~eno daruvawe na spasenie. 23 Koga go slu{na piskotot na Judejcite i koga gi vide site navednati. koi pred toa bea izlo`eni na poruga i skoro do samata smrt. odvrzete gi nepravednite verigi. 18 Toga{ mnoguslavniot Sedr`itel i vistinskiot Bog go poka`a Svoeto lice i ja otvori nebesnata vrata. koi gi pridru`uvaa.

4 dodavaj}i deka s# duri ne go napravime toa. be{e opredeleno nivnoto ubivawe da se izvr{i od pettiot do sedmiot den na mesecot epif. so svoj potpis . 12 Carot vide oti tie se zastapuvaat za vistinata.bidete veseli i zdravi! 2 Zdravi sme i nie i na{ite deca. koja tie ja imaat sprema site narodi. {to se be{e oskvernil. blagodarej}i Mu na Boga na svoite tatkovci.vo nivna korist. nare~ena spored svojstvoto na mestoto Rodo- Pismoto na carot Ptolomej Filopator do egipetskite na~alnici „Carot Ptolomej Filopator do site egipetski na~alnici i site slu`beni lica . 9 Znajte deka. koi se nao|aat vo na{eto carstvo i da gi podlo`ime na razli~ni maki kako predavnici. za{to Velikiot Bog ni pomogna vo rabotite spored na{ata `elba. 16 A onie. a kogo go sre}avaa po patot. 41 A carot. kako tatko {to gi za{tituva svoite sinovi. na ve~niot Spasitel na Izrail. poto~no kako klevetnici. ako prezememe protiv niv ne{to lo{o ili so ne{to gi navredime. so blagodarnost i milozvu~ni pesni. 11 dodavaj}i deka tie {to zaradi svojot stomak gi napu{tile Bo`jite zapovedi. tuku mu se obratija na carot so molba: onie od judejskiot narod. nikoga{ nema da imaat dobri ~uvstva ni sprema carskata uprava. koi samovolno Go ostavija Svetiot Bog i Bo`jiot zakon da ja dobijat zaslu`enata kazna. 7 a bidej}i znaeme deka i tie i nivnite dedovci ni go sakaat dobroto i nam i na na{ite dedovci. ubivaj}i gi otstapnicite. rabotite vo na{eto carstvo nema da se sredat poradi omrazata. 6 Nie ova go zabranivme strogo i spored dobriot odnos {to go imame kon site lu|e. pa izmislija svireposti postra{ni duri i od onie na skitskite obi~ai. sosema spravedlivo gi oslobodivme od sekakvo obvinenie. Bidete zdravi!” 10 Otkako go dobija ova pismo. go kaznuvaa i ubivaa kako primer za drugite. pa toga{ mu podnesoa molba da im dozvoli da se vratat vo svoite mesta. kako {to be{e potrebno. }e imame protiv sebesi ne ~ovek. 39 vo tri dni. vedna{ im podarivme `ivot. i. 8 pa im odobrivme na site da se vratat po svoite domovi. sve{tenstvoto i seto narodno mnozinstvo zapeaja aliluja . taka {to nikoj i nikade da ne gi navreduva za ova {to stana bez nikakva vina od nivna strana.vo tekot na ~etireset dena. za da mo`at vo sekoe mesto od negovoto carstvo da gi istrebat bez nikakva pre~ka site {to go pogazile Bo`jiot zakon. 14 Sekogo od svoite sonarodnici. otkako se soglasi.708 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA 38 Nivnoto prebrojuvawe se prave{e od dvaesettiot den na mesecot pahon do ~etvrtiot den na mesecot epif . 13 Toga{. pa im dade odobrenie i polnomo{no. tuku Sevi{niot Bog kako odmazdnik na na{ite dela sekoga{ i vo s#. ~esto ni govorea i ne uveruvaa da gi sobereme site Judejci. 17 Koga dojdoa vo Ptolemaida. pa otkako se uverivme deka nebesniot Bog e sigurnata zakrila na Judejcite i oti sekoga{ gi za{tituva. 3 Nekoi od na{ite prijateli. velikodu{no im go napi{a ova pismo do gradskite na~alnici. snabduvani so s# od carot. 7 . 5 Tie gi dovedoa nasilno vo okovi kako robovi. Judejcite ne brzaa vedna{ da si pojdat. 15 Vo toj den ubija pove}e od trista ma`i i praznuvaa veselo. otkako mu zablagodarija na carot. {to Mu ostanaa na Boga verni do smrt i dobija palma na radost od spasenieto. se obidoa da gi pogubat. vo koi Gospodarot ja poka`a slavno Svojata milost sprema site niv i gi zapazi nepovredeni. pojdoa od gradot. oven~ani so sekakvi mirizlivi cvetovi so veselba i vosklici. bez kakvo i da e isleduvawe. bez da baraat posebna dozvola za toa ili carski nadzor.i pojdoa. 40 Praznuvaa ~etirinaeset dena. poradi svojata lo{a zamisla.

slobodni i polni so radost. 23 Neka e blagosloven Spasitelot na Izrail vo site vremiwa! Amin. so golema blagodarnost. 21 Toga{ pridobija pogolema sila i slava otkolku pred toa i stanaa stra{ni za svoite neprijateli i nikoj ne go ograni~uva{e nivniot na~in na `iveewe. .im go vra}aa so najgolem strav. pojdoa ponatamu po kopno. 20 Otkako gi osvetija tie dni i se zavetuvaa so postavuvawe stolb vrz mestoto na gozbata. 22 Site go dobija po opis ona {to be{e nivno.sekoj kon svojot dom . ~ekaa korabi sedum dena.zdravi. za{titeni so carskata zapoved. taka {to site {to imaa ne{to kaj sebesi . 19 Bidej}i tamu pristignaa vo mir. 18 Tamu priredija gozba poradi svoeto spasenie.709 TRETA KNIGA MAKAVEJSKA for. po more i po reka . za{to velikiot Bog im be{e napravil golemi dobrini za nivno spasenie. tamu. za{to carot gi be{e snabdil so s# {to im be{e potrebno dodeka pristignat vo svoite domovi. po op{ta soglasnost. tie i tuka re{ija veselo da gi praznuvaat site dni kolku {to }e prestojuvaat.

Nekoi psalmi sodr`at prototipovi za Li~nosta na Isus Hristos. 125. 41–71. 3. 62.111.26). Tie se pesni koi se peele so muzi~ka pridru`ba. 48. 84. 77. 115. Sto i {esnaeset psalmi sodr`at pred–tekst koj dava podatoci za potekloto. zaedno so Negovite u~enici (vidi Mr. 86. 68–70. 25. 17. dodeka psalmite 15. 63.13-14 vednite. 119. Zlo za bezbo`nicite 2 118.8 borot na pravednite. Zna~itelen broj psalmi se napi{ani od David. 2.18 `at na sudot. i vo s# {to pra. Blagodarstveni psalmi: 9–10.19 Is. 12. 27.vo so.5 vi. Psalmi za verata vo Boga: 1. Mojsej. 8. koe svojot rod go dava navre- me. 111. 24.6 za Zakonot Negov dewe i no}e gri`liEr 17. 88. 3. vidot i muzi~kata pridru`ba na soodvetniot psalm. pak. 122. Psalmi vo su{tina se sostoi od pet knigi i toa: 1. 47. Solomon i potomcite na Kora. 21.PSALMI Voved Psalmite se najdolgata kniga vo Svetoto Pismo.10 6 Za{to Gospod go znae patot na pra. 100. 43. Mo`at da se izdvojat pove}e vidovi psalmi. 6 5 Zatoa bezbo`nicite nema da se odr36. 129. Ps. se recitirale kako molitvi. 82. 40–42.7-8 Sir 6. 9. Ps. 135. 116. pak. 4. 113. Is 17. 91. 4. Molitvi upateni kon Boga.N. 134. 126. 139–142. 75. 102–104. 106–151. 50. psalmite 21 i 68 gi pretska`uvaat Hristovite stradawa. Psalmi vo koi Gospod e prika`an kako Car: 46. 16. {to ne go sledi sovetot na bezbo`nicite. 92. 136 7. Imeto Psalmi poteknuva od naslovot na ovaa zbirka pesni vo gr~kiot prevod na Stariot zavet.1 25. 108. 14.8 Ez 47. 132. Ovie pesni bile sobirani podolgo vreme i zazemale va`no mesto vo bogoslu`bite na izrailskiot narod. 79. Ps. Himni. Ps. Ps.4 34. Na primer. 93. 99. 44. 105. poradi nesre}i: 5–7. no ima i od drugi pisateli.4 4 Mojs 24. 72–88.13 4 No ne se takvi bezbo`nicite. nitu gre{nicite . 36. Takvi psalmi se: 8. kako {to se Asaf.10 Er 21. 56. 5. bezbo`ni~ki }e propadne. napreduva. 19. 1. 78. 39. 2. 29. me|u koi: 1. 101. 59. 38. Psalmi ispeani vo nevolji: 11.18 kako prav. 6. 107. 53.20-21 1 Bla`en e onoj. tie se Jov 21. 117. 89–105 i 5. {to go raznesuva vetrot. 95–98. i ~ij list ne venee. 144–149. 20. 58. 143. ili slavoslovija koi Go slavat Gospoda.15 5 Mojs 17. 3 2 tuku mu omilel Zakonot Gospodov i 91. 34. Inaku i Isus peel nekoi psalmi. PRVA KNIGA 1.4-5 PSALM 1 Bla`enstvo za pobo`nite. 110. 87. Jov 23. . 109 i 117 sodr`at elementi na Hristovoto voskresenie i slava. 1–40. 37. 33. 57. 85. 30. 106. 73. 31. 109. 118. patot. Psalmi za vladetelite: 2.37 13. 71.Mt 7. 131. 72. 112. 3 toj e kako drvo posadeno kraj voda izvorska. 60. Sionski pesni: 45. 32. ili. ne zastanuva na pat na gre{nici i ne sedi vo dru{tvo na razvratnici.12 vo razmisluva. Psalmite se citirani pove}e od sto pati vo novozavetnite knigi. 89.

2 26. kolku mnogu se namno`ija protivnicite moi! Mnozina se krevaat protiv mene. za{to Ti. 2 Sinovi ~ove~ki.33 Evr 1.19 57. za{to 15-17 Gospod me ~uva. Gospodi! 7 A mene Ti si mi go ispolnil srceto so radost pogolema otkolku onaa koga }e se rodi vo izobilie p~enica i vino. 8 Zatoa mirno legnuvam i spijam.19 101. 9 Ti }e gi pase{ so `elezen `ezol. do koga }e ja sramotite slavata Moja? Do koga }e sakate sueta i }e barate laga? 3 Znajte deka Gospod go zapazil Svojot veren.50 19. raz.14 Otkr 2.8 83.25 Izreki 16. pou~ete se.83.3 66. 10 I sega carevi.5 5.8 Izreki 3. 2 24. si {tit moj.157 Za{to Ti gi udira{ po lice site moi 4 neprijateli i im gi zdrobuva{ zabite 17. 4 Ne gre{ete.14 Dan 7.4 18. 12 Po~ituvajte Go Sinot.1 Is 40.” 8 I pobaraj od Mene.14 Tov 13.8 85. ta da ne se razgnevi.5 5 Efes 4.19 6 Ne se pla{am od mnogu iljadi lu|e. Smiluvaj mi se i slu{ni ja molitvata moja. 4 So glasot svoj vikam kon Gospod.6 9.6 139. na Mojata sveta gora!” 7 za da ja objavam odlukata Gospodova: Gospod Mi re~e: „Ti si Moj Sin.22 Dela 13. im se smee. 25-27 PSALM 2 Prorokuvawe za carstvoto na Sinot Bo`ji i za pobedata nad Negovite neprijateli 1 Zo{to se bunat narodite.21 109.13 5 Mojs 33.15 Dan 9. Ti ja podiga{ glavata moja.6 Evr 12.7 goslov neka bide vrz narodot Tvoj.13 Otkr 19. mi dava{ spokojna po~inka.15 4 Mojs 6. i knezovite se sobiraat zaedno protiv Gospod i Negoviot Pomazanik.1-2 82.6 27.1 beri gi vozdi{kite moi. 3 „Da gi raskineme verigite nivni i da go otfrlime od sebe jaremot nivni.” 4 Onoj.1 79.14 7 30. }e gi razbiva{ kako grn~arski sad. PSALM 5 3 149. ~uj me.8 3 No Ti. Gospodi. Bo`e.11 Dan 7. velej}i: 6 „Jas si postaviv Svoj car na Sion.17 4.2-12 Dela 4. za{to Tebe Ti se mo.26 Mudr 4.21-23 Izreki 1. koi kaj Nego pribegnuvaat.1.24 4 36. Gospodi. 8 Od Gospod e spasenieto. Bo`e moj! 118.3 8 7. gnevej}i se.15-17 39. Ti mi dade prostor. spijam i stanuvam. vrazumete se. 109.25 1 Car 10.9-11 5 Mojs 33.18 7 22.8 122.1. 6 Mnozina velat: }e vidime li ne{to dobro? Osvetli n# so svetlinata na liceto Svoe. Gospodi. pravdo moja! Koga bev pritesnet.9 2 Mojs 30.1 Toj me slu{a od Svojata sveta gora.1 15. Jas denes Te rodiv.28 Gospodi.2 17. 11 Davidovata utrena molitva 5.16 43.4 3 Ptr 1.5 Lk 3.29 Sir 11.7 61. i plemiwata smisluvaat lo{i raboti? 2 Se krevaat carevite zemski.5-6 Is 30. Gospod slu{a koga vikam kon Nego. slava 117. .3 9 67. i zamolknete! 5 Prinesete `rtva na pravda i nadevajte se na Gospod.8 114.17 16.2 7 Stani Gospodi! Spasi me. PSALM 3 Nade` vo Boga protiv site neprijateli 1 2 17. sudii zemni! 11 Slu`ete Mu na Gospod so strav i so trepet. razmislete vo srcata svoi i na postelite svoi. 5 Toga{ vo gnevot Svoj }e im govori i so jarosta Svoja }e gi vxa{i.3 lam! 3 Nautro go slu{a{ glasot moj.19 Mal 3.26 2 Car 7.1 neprijateli 53.3 1 ^uj gi.2 za pomo{ protiv bezbo`nite 16. 2 Car 5 Legnuvam.6 Jov 29. Gospod im se podbiva.19 {to od site strani navalile na mene.2 7 88. 2 mnozina velat za du{ata moja: nema 12 pomo{ za nego vo Boga! 33.2 71. i na patot svoj da ne poginete.4 26.27.13 58.vo Tvoe vladeewe.13 PSALM 4 Davidovata ve~erna molitva e polna so hrabrost protiv neprijatelite 1 Koga vikam. zborovite moi.6 na gre{nicite.14 Mt 3.83.2 117. i krai{tata na zemjata . Koj `ivee na nebesata.8-9 moja.20 61.17 6 109. 55. Bla`eni se site.17 10 Mudr 6.7 1 Mojs 40.6 6 50.26 8 Is 49.8 5 4. i 3. 26-27 11. za{to Negoviot gnev brzo }e se razgori. Care 3 moj i Bo`e Moj. nautro zastanuvam pred Tebe i ~ekam. 2 ^uj go glasot na mojot povik. i }e Ti gi dadam narodite vo Tvoe nasledstvo. Tvojot bla.3 88.711 PSALMI 2.

grloto im e otvoren grob. i neka ja stigne. 7 Neka se sobere naroden sobir okolu Tebe. Koj ne saka bezzakonija.2 37.12 Izreki 3.2 3 Car 8. 10 Bog mi e {tit.11 8 41. a }e nema koj da spasuva. stani.8 podi do koga? 68. 7 Od skrb mi se pomra~i okoto moe. go blagoslovuva{ pravedniot i so milosta Svoja go zakriluva{.10 PSALM 7 Pla~na Davidova pesna {to Mu ja peel na Gospod 1 Gospodi. patot Tvoj pred mene poramni go. isceli me.14 10 25. Bo`e moj.712 PSALMI 7 54. 12 Za{to Ti.4 39. 9 Stavi $ kraj na zlobata na ne~estivite.3 Is 59. 9 Gospod ja usli{a molbata moja.17 Is 41. 44-48 Dan 6. Varuh 2.13 5 30. 9 22. poradi mnogute ne~esni raboti otfrli gi.29 16. 6 Stani.10-12 2 Smiluvaj se na mene.36 118. 13 36.1 17.132 9 9. 11 Bog e praveden sudija.24 3 40. 5 neka ja goni neprijatelot du{ata moja. a toa rodi bezzkonie. Gospodi. Toj gi spasuva onie {to se so ~isti srca. pak. sekoja no} go navla`nuvam legloto moe.11 15 Is 59. Ti Si odredil sud. 4 ako zlo im vrativ na prijatelite moi.24 42. i sekojdnevno predupreduva. 3 i du{ata mi e potresena.8 17.9 i ne kaznuvaj me vo gnevot Svoj.13 6.7 12 63. kreni se protiv `estinata na neprijatelite moi. za{to Gospod go usli{a glasot na mojot pla~. a pravedniot zacvrsti go.17 Is 5. koj gi ispituva{ srcata i bubrezite. ili bez pri~ina sum gi ograbil neprijatelite.3 26. Sudi mi.29 49. izbavi ja du{ata Er 45. }e se povle~at i vedna{ 11 }e se zasramat. Gospodi. ako go napraviv toa. 12 Ako ne se pokaete. pa se za~na zloba.14 22.3 35. i neka go zgazi `ivotot moj na zemjava.1 Er 10.27 neprijateli. mi oslabe poradi site moi neprijateli. Ti.10 19.11 Jov 10. 3 Gospodi. bidej114.6 Otkr 2.3 Rim 3. {to go sakaat imeto Tvoe. i Ti izdigni se nad nego visoko. Gospodi. koi pribegnuvaat kaj Tebe: ve~no neka se raduvaat. Gospodi. 13 i zatega smrtna strela. 15 pa si kopa i iskopa jama. spasi me poradi milosta Svoja. 6 Ti gi uni{tuva{ site la`livci.9 Tebe. neka se raduvaat vo Tebe onie.115 pod ja primi molitvata moja. vo pekolot koj }e Te slavi Tebe? 6 Se umoriv vozdivnuvaj}i.28 14 Is 50. 11 Pa neka se zaraduvaat site. 8 Otstapete od mene site vie.20 25.14 82. so po~it kon Tebe. Nade` vo pomo{ta od Gospod 1 Gospodi.22 70. 34.4 Jov 15.21 Is 3.26 Tov 13.10 68. }e go zategne Svojot lak i }e go naso~i. 7 A jas. Gos.5 PSALM 6 Pokajni~ka molitva. vo srceto im e izmama.17 za{to koskite mi se tresat. {to ja napravi. du{ata vo prav neka mi ja pretvori. ete. }e me vle~at.2 10.2 65. neka propadnat od sopstvenite soveti. 8 Gospodi. za lo{iot nema mesto kaj tebe: 5 bezbo`nicite nema da opstojat pred o~ite Tvoi.17 Is 38.35 . i padna vo jamata. spasi me od site {to me gonat.1. i izbavi me.23 10 ]e se posramat i upla{at site moi Lk 13. Bo`e moj.2 Er 11.14 Is 5. so solzi svoi ja natopuvam postelata moja. od krvopiec i lukav Gospod se gnasi. bidej}i se krenaa protiv Tebe. 2 Za{to tie kako lavovi }e me zgrabat.3 4 Vrati se. 8 Gospod im sudi na narodite. Gospodi. Zakrili gi.16 108. Gos7 37.11 1 Let 28. Toj }e go o~isti Svoeto oru`je. Gospodi. kaj bezbo`nikot s# pove}e nepravda.3 moja.15 10 13. kako so {tit.13 34.11 Is 26. 14 I. 8 5 bidej}i mrtvite ne Te spomnuvaat 30. 87. spored Tvojata golema milost. laskawe.6 7. a strelite Svoi gi v`aruva.13 3 9. Bo`e. poradi neprijatelite moi. 9 Za{to vo ustata nivna nema vistina. vodi me vo Tvojata pravda.2 30.4 Er 17. praveden Bo`e.20 16. spored pravdata moja i spored nevinosta moja.1 2 Car 22. 10 Kazni gi. }e vlezam vo Tvojot hram i }e padnam ni~kum pred Tvoeto svetili{te. pak. ne karaj me vo jarosta Svoja 6 29. Ti gi mrazi{ site {to vr{at nepravda.12 21.1 34. na jazikot. A Ti. kaj Tebe se zasolnuvam. vo gnevot Svoj.23 4 89. ako ima nepravda vo racete moi.23 4 Za{to Ti si Bog.9 Jov 4.7 44.18 }i sum nemo}en.13 137. Gospodi.9 118. Mt 7.9 Mudr 1.5. koi vr{ite nepravda.

19 8. za da go zamolkne{ neprijatelot i odmazdnikot.3 9 71.18 7 1 Mojs 1. Gospodi na{.13 97. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! PSALM 9 Blagodarstvena pesna poradi spasuvawe od neprijatelite 1 Te proslavuvam Tebe.4 5 143. 20 Zapla{i gi.12 2 Mojs 15. na lu|eto }e im sudi pravedno. 7 No Gospod ve~no sedi na prestolot. koja sami ja namestija. i tie pa|aat vo zamkite negovi.14 7 1 Mojs 19. 19 Stani. so seto srce svoe. bidej}i ne gi ostava{ onie {to Te baraat. ~ovekovata niskost i visina 1 Jahve.27 16 i zlobata negova mu padna na glavata negova. i nade`ta na bednite nema nikoga{ da propadne. Gospodi. 17 Go proslavuvam Gospoda poradi pravdata Negova i Mu peam na imeto na 17 Gospod.5 Evr 1. 9 Gospod im e tvrdina na ugnetenite. vo delata na racete svoi gre{nikot se zapletuva. narodite neka primaat sud pred Tebe. 11 Pejte Mu na Gospod Koj `ivee na Sion. Sevi{niot. 14 Za da mo`am da gi iska`am site slavoslovi za Tebe pred portite na }erkata Sionska i da voskliknuvam radosno za spasenieto Tvoe.7 64.8 Izreki 5. 4 Bidej}i Ti se zazede za mene i me odbrani.4.6 6 20.5 Jov 16.23-25 Jov 18.26-27 Mudr 2. 10 Neka se nadevaat na Tebe onie koi go znaat imeto Tvoe.1 85. gi raska`uvam site ~udesa Tvoi.1 . 7 ovcite i volovite site. ili sin ~ove~ki. ja pomni. Ti. dela na prstite Tvoi.22 19 Izreki 23.10 Mudr 16.14 6 5 Mojs 9.12 Tov 12.7 Est 9. 8 pticite nebeski i ribite morski. ka`uvajte gi na narodite delata Negovi.2 56.14 Is 25.11 88.7-8 56. i yverovite polski. 21 Zo{to stoi{ daleku Gospodi.10 Dela 17.10. gradovite mu gi razru{i. na mene. no so slava i ~est si go oven~al. 15 Popa|aa neznabo{cite vo jama. 6 Neprijatelot is~ezna vo ve~ni urnatini. Sevi{en! 3 Koga se povlekoa neprijatelite moi. 9 Jahve. 13 Smiluvaj se. 16 Gospod se pojavi i presudi. Gospodi. 18 Za{to nema zasekoga{ da bide zaboraven siromaviot. se fati nogata nivna. dosudi praveden sud.17 Jov 4.2 25.25-27 Efes 1.713 PSALMI 16 9.2-4 1 Kor 15.15 9.38 55.18 Is 38.1 73. vo zamka.25 Sir 27. pa se gri`i{ za nego? 5 Si go napravil malku pomal od angelite. pogledaj kako stradam od neprijatelite moi. site narodi.13 Mt 16.25 11 35. i zagina spomenot za niv.31 3 Mudr 10. 25-27 Gal 6.20 18 49.28 Mudr 9. sedna na prestolot Svoj. zo{to se sokriva{ vo vreme na nevolji? 22 Vo gordelivosta ne~estiviot gi ma~i bednite bezdu{no.6 21 9. 3 Koga }e gi pogledam nebesata.1 20 7. 17 ]e zaminat vo pekolot site gre{nici. i s# si pot~inil pod nozete negovi.12 22 21.6 Izreki 26. {to sami ja napravija. koi Boga Go zaboravaat. i poginaa pred Tebe. go podgotvil prestolot Svoj za sud.10 86.7 74. go vospevam imeto Tvoe.18 16 7. za da razberat neznabo{cite deka se samo lu|e.9 1 Car 2.22 Sir 17.21 Mt 11. 8 Toj }e mu sudi na svetot spored pravda.22 Evr 2.13-14 Is 12.6 12 7.5 1 Mojs 1. 12 bidej}i Toj se odmazduva za krv.23 13 1 Mojs 9.22 21. {to si gi postavil Ti: 4 [to e toa ~ovek. Koj me izbavuva{ od portite na smrtta. Gospodi na{.15 34. 5 Im zapreti na neznabo{cite. Gospodi. 2 Od ustata na novoroden~iwata i doen~iwata si ja sozdal pohvalata Svoja zaradi neprijatelite Tvoi. za da ne se zasili ~ovekot. Gospodi.17 91.4 90. kolku e veli~estveno imeto Tvoe po celata zemja! Si ja izdignal slavata Svoja nad nebesata. 6 i si go postavil nad delata od racete Tvoi. krepost vo vreme na nevolja. 2 se raduvam i se veselam vo Tebe.8 14 106.2 95.7-8 PSALM 8 Bo`jata veli~ina vo sozdavaweto. a vrz nea i nasilstvoto negovo sleze. ne gi zaborava piskotnicite na ugnetenite. ta si spomnuva{ za nego. s# {to se dvi`i po morskite pati{ta.18 Pla~ 5.17-18 Sir 18. pa mese~inata i yvezdite. 5 7. se sopnaa.1 131. go pogubi ne~estiviot. 8 101.2-3 9.3 Jov 7.8 Evr 2.18 3 7. imeto im go sotre za site vekovi.

7 101.21 Otkr 8.28 36. 7 Ti.10 sila.21-22 36 28. 14-15 Jov 21.17. Sir 27.8 1 Mojs 19.15 Ez 10.33 Jov 22.8 2 Mojs 22.14 56. sedumpati pre~isteno. {to mo`e pravedniot da stori?” 4 Gospod e vo svojot svet hram.5 veli Gospod. Gospodi. na skri{ni mesta za da ubiva nevini.19 102. go odvlekuva vo svojata mre`a.714 PSALMI 23 9.14 Izreki 1. bedniot Tebe ti se predava. 5 Gospod go ispituva i pravedniot i bezbo`nikot.1 7.26 Os 6.7-33 27 Rim 3. Gospod e na prestolot nebesen. PSALM 10 @alewe poradi nedostig na Bo`ja pomo{ 1 Kaj Gospod se zasolnuvam! Zo{to $ velite na du{ata moja: „Odletaj vo gorata svoja kako ptica.11-12 55.Bog ne kaznuva? 34 No Ti gleda{. 29 Is~ekuva skri{um kako lav vo pe{tera. 31 Pa veli vo srceto svoe: Bog zaboravil.34 25-26 Er 12.1 72. neka se krene rakata Tvoja. }e n# odbrani{ i }e n# zapazi{ od ovoj rod doveka. 37 Gospodi.11 Er 5.7 Ez 9.3 139.1-2 Jov 21. nikoga{ nema da vidi. ustata ni e so nas. so namera da fati beden.19 5 Mojs 26.14 28-29 16.3 140.18 vite ~ove~ki! 6 2 Laga mu ka`uva sekoj na bli`niot Is 33.30.10 Er 10. 26 I vo srceto svoe si veli: nema da bidam soboren.8-9 Avak 3.10 144.15 Is 66.15 1 Pomagaj. }e gi snema neznabo{cite od zemjata Negova. pod jazikot negov pakost i nepravda. ja saka pravdata: liceto Negovo }e go gledaat pravednicite.11-16 6 74. zakrepi gi srcata nivni.2 3 54.4 63.7 55. gi snema vernite me|u sino. }e mu donesam spas na onoj {to kopnee po nego. 24 Vo svojata gordelivost. 28 Sedi vo zaseda pokraj selata. . kazni mu ja pakosta za da ja nema pove}e! 36 Gospod e ve~en car. kolne i Gospoda go prezira.3 4 2. o~ite negovi demnat bespomo{ni.11 73.2-8 34 30. gre{nikot veli: „]e nema istraga!”. ne gi zaboravaj ugnetenite. a silen vetar }e im bide del vo ~a{ata nivna. 4 onie {to zboruvaat: „Jazikot e na{a Zah 13. PSALM 11 Molitva za pomo{ 10. 2 za{to gre{nicite go zategnaa lakot.13 145.6 90.10 svoj. Gospodi. bespomo{niot Tebe Ti se predava. za da misli na niv. 6 Na gre{nicite }e pu{ti do`d od razgoren jaglen.12 9.3 3 Neka gi istrebi Gospod site la`li. vo Svoi race gi odmeruva{.3-4 Er 9.8 24 13. Gospodi.” 6 Zborovite na Gospod se zborovi ~isti. izmami i navredi.3 nad nas?” 26. a na neprijatelite svoi im se potsmeva. za{to gi zabele`uva{ makite i navredite.17-22 Er 25. 16.8-9 31 43. za{to ne ostana 5 pobo`en. pa da prestane ~ovekot na zemjata da zadava strav.2 Is 59. prilegnuva i toga{ bespomo{niot pa|a sovladan.9 Jov 23. go sokril liceto Svoe. vo nieden rod zlo nema da me snajde! 27 Ustata mu e polna so kletvi. zo{to vo srceto svoe da veli .1 Avak 2. 32 Stani.10 va.15 Mih 7. vo site vremiwa. 3 Ako temelite se razurnati. ja pritegnaa strelata svoja na tetivata.12 Mal 3. 7 Za{to Gospod e praveden.5 Er 5.1 35.4 5.20 Mt 5. otvori go uvoto Svoe! 38 Daj pravda za sirakot i za ugneteniot. 33 Zo{to bezbo`nikot Go prezira Boga. o~ite Negovi gledaat.5 19. 30 Se pritajuva.4 Mudr 3. srebro vo ogan is~isteno od zemja.13 23 Bidej}i gre{nikot se gordee so lakomostvoto na du{ata svoja.12 Sof 1.19 93.7 25. koj e gospodar Izreki 17.30 vi usti i sekoj jazik {to se vozveli~u. a vo sebe misli: „Bog ne postoi!” 25 Pati{tata negovi se sekoga{ uspe{ni.2 37. 35 Sotri ja mi{kata na gre{nikot i na lukaviot.11-13 2 7.6 58. od dvoli~no srce ustite zboruvaat 7 laga.24 Is 51.10 Naum 1.2 Is 48.13 11. ve|ite Negovi gi ispituvaat sinovite ~ove~ki. Ti si mu pomo{nik na sirakot. i koga }e fati.6 lelekot na bednite }e se krenam sega.21 5 „Zaradi stradawata na siromasite i 29.1415 21. Ti gi slu{a{ `elbite na krotkite. pa od mrak da strelaat na ~istite po srce. ogan i sulfur. Bo`e moj. a Negovata du{a gi mrazi onie {to u`ivaat vo nasilstvo.9 Jov 22.21 Is 59.24 72.18. sudovite Tvoi se mnogu visoki.1 54.

13 strahopo~it kon Gospod. nema koj da pravi dobro.24 5 37. 6 Vie gi osuetuvate namerite na siroma{niot.so radost kopneam. za da ne zaspijam vo smrt. 5 Jas.19 26. za da ne se pokolebam.16 Pla~ 3. za{to Gospod e so rodot na pravednite.1 9.1-4 manie kon sinovite ~ove~ki.1 1 Mojs 6. do koga }e go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 2 Do koga }e nosam bol vo du{ata svoja. dodeka niskite raboti se vozvi{uvaat me|u lu|eto. koj Go bara Boga. 1 18. 4 Onie {to sledat tu|i bogovi. a gi po~ituva onie {to imaat 2 23.1 Sof 1. 6 Me|ite mi padnaa na najubavoto.3 9. 8 Sekoga{ pred o~i mi e Gospod.7 Is 9. no Gospod e negovo pribe`i{te. za{to kaj Tebe se zasolnuvam.29 5 Mojs 31.715 PSALMI 12. 2 Mu rekov na Jahve: „Ti si Gospod moj: bez Tebe.5 ba.vistinskite blagorodnici .19 3 11. i }e `alam vo srceto svoe dewe i no}e? Do koga neprijatelot moj }e se izdiga nad mene? 3 Pogledaj. ne poreknuva. lovite nad Svojot narod.9 29. PSALM 13 Vozdi{ki za pomo{ od Gospod 1 1 1 PSALM 14 Koj e dostoen da stoi pred Boga 118. pa duri i no}e me u~i mojot vnatre{en glas. jas nema da gi prinesuvam nivnite krvavi prelivi i so ustata svoja nema da gi spomnam nivnite imiwa.4 Pla~ 5.1 30.12 5 47. zlobnikot e ni{to. gi namno`uvaat svoite stradawa. Koj taka 5 10. 5 Gospod e del na moeto nasledstvo i od ~a{ata moja.5 Mih 3.6 pravda i vo srceto svoe govori vistina. za da vidi. 7 Ah.16 13.7 Er 33. site stanaa lo{i. sosema }e me zaborava{.1 2 Gospod pogledna od nebesata so vni125.20 Is 8. 7 ]e go blagoslovuvam Gospoda. Koj mi napravi dobrini i }e go vospevam imeto na Sevi{niot Gospod.1 Ez 18. 84.25 vseli na Tvojata sveta gora? 2 Onoj. koj koga se Er 7.” Gonitelite moi }e se zaraduvaat. toga{ }e se 14. 10-12 Gospodi. Ti si Onoj Koj go dr`i v race nasledstvoto moe.5-9 5 2 Mojs 22. srceto moe }e se zaraduva zaradi spasenieto od Tebe.20 5 Mojs 10.24 35.72.18 1. Koj me vrazumuva. {to vr{i 15.24 76. da dojde od Sion spasenie na Izrail! Koga Gospod }e gi obnovi blagos- .3 103.12 2 101. Gospodi. i koi ne Go povikuvaat Gospoda? 5 Tamu tie }e se tresat od strav. 2 PSALM 12 Beznade`na sostojba i molitva za pomo{ Do koga. za{to Toj e od mojata desna strana. Se razvratija lu|eto.15. za{to nasledstvoto mi e najubavo.” 3 Po svetiite.24 26.7 43.1 vreduva bli`niot svoj.5.2 6. kade {to nema strav. 4 vo negovite o~i. nema bla`enstva za mene. nema koj da pravi dobro.17 53.26 141.3-6 Is 33. }e Mu peam na Gospod.1 Er 10.5-6 5 Mojs 28. koi se na zemjata .20 8 Ne~estivite odat naokolu. i }e se razveseli Izra.31 Dela 2.31 21.7-8 88. vr{at 7 gnasni dela.8 Mojs Tvoeto `iveali{te? Koj mo`e da se 5 16.8 29. nema nitu eden. 4 Zar nema da se vrazumat site zlostornici.17 31. 4 Mojs PSALM 15 Dobro nasledstvo na svetiite Zakrili me Bo`e. ima li nekoj razumen.24 108.67 Re~e bezumniot vo srceto svoe: „Nema Bog”. {to odi neporo~no. Bo`e moj! Prosvetli gi o~ite moi.9 17.1 zaraduva Jakov. Gospodi.46 93. ako potkleknam. pak. 3 Koj ne kleveti so jazikot svoj. 25-28 4 78.14-16 il. koi taka go jadat narodot Moj. 3 Site zastranija. se nadevav na Tvojata milost.4 Mojs `en. kako {to jadat leb.2 5 koj ne dava pari na zaem za lihva i ne prima potkup protiv nevin.23. 4 da ne re~e neprijatelot moj: „Go nadviv. ne pravi zlo na bli`niot svoj i ne go na.29 kolne na svojot bli`en.6 postapuva. koj mo`e da prestojuva vo 22. Os Zah 13.12 Rim 3. slu{ni me. nema nikoga{ da se pokole.

7 Se zatrese i se razni{a zemjata. od lu|eto ~ij del e samo ovoj `ivot.1 98.4 pravda.11 Izreki 7. 10 za{to Ti nema da mi ja ostavi{ duIzreki 5. Gospo.6 14.716 PSALMI 9 Zaradi toa se raduva srceto moe.2 101.7 moja od ne~estiviot. za{to Gospod se razgnevi. 13 I zagrme Gospod od nebesata. {to me opkru`uvaat: 10 tie srceto svoe go zatvorija za milost. pa duri i te11 loto moe spokojno po~iva. 10 I sedna na heruvim. moj {tit.8 25.15 13. presretni gi i so.1-3.2 65. 12 Od molskawe begaa od Nego oblacite. moja tvrdina i moj izbavitel.18. 5 115.2 8 5 Mojs 32.10 Zah 2. sega me opkoluvaat. i Sevi{niot go pu{ti svojot glas: grad i razgoreni jaglewa. Gospodi. 3 Ako go isku{a{ srceto moe.gordelivo zboruvaat. ve~no bla`enstvo e vo Tvojata 85.37 Lk 13. zasolni me pod senkata na Tvoite krilja.13 34.2 85. nozete moi ne zastranija.22 35.11 Mt 23. 1 13 Stani. koj gi izbavuva{ onie {to se zasolnuvaat od neprijatelite .17 56.2-3 novi i neka im ostavat od vi{okot na 143.1 103.2 1 Mojs decata svoi. 2 1 6 Izreki 13. Gospodi.a mrak padna pod nozete Negovi. pravdata moja.3 12 96. od neprijatelite na du{ata moja. dostoen za slava i }e se spasam od neprijatelite svoi. 49. nitu.15 bori gi.5 11 79. podgotven za lov i kako lav~e. smrtni stapici me stegnaa.18 22. 5 Stapkite moi bea nepokoleblivi na pati{tata Tvoi. primi ja molitvata moja {to ne izleguva od la`liva usta. ko. krepost moja! Gospod e moja karpa.1 sustvo.od gusti oblaci polni so voda.16.9 25. neka se nasitat nivnite si.7 56.8 Otkr 22.4 Mojs 12.7 90. a so ustata svoja . poradi zborovite na ustata Tvoja jas go odbegnuvav patot na nasilnicite.17. 9 Gi navedna Toj nebesata i sleze.1 desnica.4 di. Bo`e. 8 se krena dim od Negovite nosnici i od ustata Negova plamna ogan. zatreperija i od temel se pomestija gorite.10 PSALM 16 Pravednikova molitva Slu{ni ja. 7 Poka`i ja ~udesnata milost Tvoja. 11 Ti mi go poka`a patot na `ivotot. sila na spasenieto moe i krepost moja.12 26.24 {ata moja vo pekolot.11 10 72.2 Sir 17.3 30.4 . . 3 ]e Go prizovuvam Gospoda. koj progoltuva s#. i pogubni potoci me voznemirija. 5 pekolni mre`i me zarobija. ako me proveri{: nema da najde{ zlonamernost vo mene. tie gi upravija o~ite svoi za da me soborat na zemja.29 21. o~ite Tvoi neka ja gledaat pravdinata. koe stoi vo zaseda. svetecot Tvoj da vidi raspa|awe.7 10. pak. 6 Kon Tebe vikam.70 12 7.2-5 2 Mojs 19.2 9. Ti.11-12 Is 30.1 60. 2 Od Tvoeto prisustvo neka izleze presudata za mene. i ~uj gi zborovite moi.15. 16.27 4 Jov 23. 3-13 6 30. vo koe se zasolnuvam. I Toj od Svojot svet hram go ~u glasot moj.35 10 3 7. 11 Gonej}i me. Neka im se napolnat stomacite so tvoite dobra. 4 Ja`iwata na smrrta me isprepletoa. za{to Ti }e me ~ue{.10 138. ~uj go mojot povik.4 62.18 Sud 5. prikloni go uvoto Svoe kon mene.27-28 Avak 3. 12 tie se kako lav.23 Jov 7. Dela 13. 72.7 118. pa poleta i se ponese na veterni krilja.4 5 Mojs 32. gradot i ognenite jaglewa. i voskliknuva jazikot moj. Ne zgre{i ustata moja.8 96.24 15 A jas }e go gledam liceto Tvoe vo 5 Mojs 32. i mojot vik stigna do negovoto uvo.2 5 Mojs 4.4-5 3 Car 19.4 8 67.25-26 14 a so rakata Svoja od lu|eto. }e se nasitam od likot Tvoj. so Svojot me~ spasi ja du{ata 4.34 10 143.37 ga edna{ }e se poka`e slavata Tvoja. koi me napa|aat. 9 od liceto na ne~estivite. Gospodi. 8 Pazi me kako zenica na okoto. i senka okolu Sebe . zasolni{te moe. v`areni jaglewa otskokaa od Nego.1 87.1 polnota od radost ima pred Tvoeto pri60.3 PSALM 17 Blagodarnost za ~udesnoto spasenie Te qubam.6 142. 6 Vo mojot o~aj Go povikav Gospoda i kon mojot Bog izvikav. Bog moj.31.pokraj Tvojata desnica. ako me poseti{ no}e. 11 Od mrakot napravi Svoj zaklon. 4 kako {to pravat drugite.1 7.

Gospodi.17 18 141. 35 143. 30 Bog moj. mojot Bog ja osvetluva temninata moja. i me prifati. a gordelivite }e gi ponizi{. izleguvaj}i od svoite tvrdini. {to me mrazat. 27 za{to Ti gi spasuva{ ugnetenite. 16 Toj posegna od visinite. koj e Bog.6 44 2. i nozete moi ne se podliznuvaat.6-7 72.17-18 14 I gi pu{ti strelite Svoi i gi rasprsna. 25 So svetiite Ti postapuva{ sveto. 36 Mi dava{ sigurnost za ~ekorite moi. 26 so ~istiot . 48 Izbavitel od moite gnevni neprijateli! Ti me vozvisi nad onie. 26-28 16 2 Mojs 15. i ne se vrativ. i koj e tvrdina osven na{iot Bog? 32 Bog e Onoj Koj me prepa{uva so sila i patot mi go ras~istuva. 37 Gi gonev neprijatelite moi i gi stignav. od zdivot na nosnicite Tvoi.i gi rasturi. . 23 Bev neporo~en pred Nego i se pazev od bezzakonija. Koj mi gi pokoruva narodite.6 47 17. i me izbavi od nasilnikot. 46 Da `ivee Gospod.6 48 17.15 31. gi zgaziv kako kal po pati{tata.doveka. i muskulite moi gi pravi da zategnuvaat bronzen lak.1-11 76.1 15 143.5. 35 Ti mi dade za{tita za moeto spasenie.13 Avak 3. 44 tie i mojot {epot go slu{aat. Tvojata poddr{ka me izdigna. 15 Morskite dna se pojavija. Gospodovite zborovi so ogan se pre~isteni. tu|incite mi se pokoruvaat.si blag. Toj e za{titnik na site. i tie sega mi slu`at. me postavi za poglavar nad narod.19 PSALM 18 Bo`jata slava vo sozdavaweto i Zakonot Negov 1 Nebesata ja objavuvaat Bo`jata slava. 39 za{to Ti me prepa{a so sila za borba i gi sobori pred mene onie.17 Rim 15. 20 Me nagradi Gospod spored mojata pravda. i naredbite Negovi ne gi otstraniv od sebe.3 32 61. Gospodi. 43 Ti me izbavi od narod buntoven.8 46 Mih 7. i gi istrebiv site onie. i go vospevam imeto Tvoe.47 46. koi se zasolnuvaat kaj Nego. 42 Gi isitniv kako prav na vetar.4. 33 Mi gi pravi nozete kako na elen i me postavuva na viso~ini. 17 Me izbavi od silnite moi neprijateli i od onie koi me mrazat.2 Is 26. no Gospod be{e potpora moja. neporo~en e Negoviot pat.8-9 Otkr 2. a so lukaviot spored negovoto lukavstvo.26 5 Mojs 32. 47 Bog. Tvojata desnica me prifati. 31 Za{to. {to stanuvaat protiv mene. ~ii lu|e ne gi poznavav. i neka e blagoslovena Karpata Moja! I neka se veli~i Bog na moeto spasenie. 45 tu|incite bledneat i treperat. no nema{e koj da gi spasi: i kon Gospod. so nevin ~ovek . osven Gospod.7 50 7. 49 Poradi toa Te slavam pred narodite. 28 Za{to Ti go osvetluva{ moeto svetilo. . 50 Ti Koj mu dava{ veli~estveni pobedi na carot Svoj i mu pravi{ milost na Tvojot pomazanik David i na potomstvoto negovo .717 PSALMI 14 28. Koj odmazduva za mene. za{to me zasaka. 19 Me izvede Toj na prostrano mesto i me izbavi. i osnovite na vselenata se razotkrija od stra{nata zakana Tvoja.46 31 11.no Toj ne gi ~u. dodeka ne gi pobediv. 41 tie povikaa. 21 za{to gi zapaziv pati{tata na Gospod i ne se oddale~iv od mojot Bog. 22 za{to site zapovedi Negovi se pred mene.30-31 1 Car 2.9 51 88. i po ~istotata na racete moi pred o~ite Negovi.~isto.18. gi raspali molwite . 29 So Tebe i ~eti sovladuvam. i tie ne mo`ea da stanat.4 43. 24 I mi dade Gospod spored mojata pravda. i spored ~istotata na moite race mi vrati. 34 mi gi obu~uva racete za borba. so mojot Bog i yid }e preskoknam.29 34 5 Mojs 32. 40 Ti gi natera vo begstvo neprijatelite moi. od onie {to se posilni od mene. 38 gi pritisnav. 18 Tie se krenaa protiv mene vo denot na mojata nesre}a. a za delata na racete Negovi izvestuva svodot nebesen. Gospodi. padnaa pod nozete moi. pa me izvle~e od mnogute vodi. {to stanaa protiv mene.

2-3 49.7 37.11 Mudr 5. a nie so imeto na Gospod.103 4 2 Car 12. i site tvoi pomisli da gi ispolni.site se pravedni. verno e otkrovenieto na Gospod . 8 i Gospodovite povelbi se pravedni go veselat srceto. a nie }e se kreneme i }e stoime pravi. daj mu pobeda na carot i slu{ni n# koga Ti se molime! 7 2. 11 Slugata Tvoj gi pazi. golema nagrada dobiva. so Tvojata sila se veseli 3. nitu pak govor. Toga{ jas }e bidam neporo~en i }e bidam o~isten od golemite prestapi.poslatki se od voso~en med.16-17 146. Gospodi.22-31 Rim 1.16 19.4-5 147.30-32 Izreki 8. 9 Strahopo~itta kon Gospod e ~ista prebiva doveka. Da gi ispolni Gospod site tvoi molbi.4 36.127 118. 4 Toj pobara od Tebe `ivot.5 96.so koli. a Ti mu 7 71. 3 Nema jazik. vo koj ne se slu{a nivniot glas.17 dade dolg `ivot vo vekovi. a koj gi pazi.so kowi. Gospodovata zapoved zra~i svetlina.25 5 Rim 10.4 posaka.7 2 Let 14. sudovite Gospodovi se vistina .11 PSALM 20 PSALM 19 Molitva za pobeda. }e gi napravi{ kako ognena pe~ka. 1-8 1.10 Is 40. 13 i od gordelivost zapazi go slugata Tvoj. 1 Mojs 5 Golema e slavata negova poradi po. 6-7 Is 33. se falime: 8 tie }e se prepnat i }e padnat. i patuvaweto negovo do drugiot kraj. 12 Koj mo`e da gi sogleda svoite gre{ki? I od onie tajni grevovi o~isti me. 6 Od krajot na nebesata e izlezot negov.gi u~i neukite.6 Jk 1. 3 Neka si spomne za sekoja tvoja `rtva. 2 Da ti isprati pomo{ od svetili{teto i od Sion da te potkrepi.5 3 Car 8. 5 ]e se zaraduvame na tvoeto spasenie i vo imeto na na{iot Bog }e gi podigneme na{ite znamiwa.6 skapoceni kamewa. 4 Sepak. koe 5 izleguva kako mlado`enec od bra~noto leglo. so silata na Negovata pobedonosna desnica.1 8-9 32. veli~ie.6 goslovi. da te za{titi imeto na Bog Jakovov.11 2. Uverenost vo Bo`jata pomo{ 1 Neka te slu{ne Gospod vo te`ok den.27 3 19.12. se raduva kako silen junak {to ja preletuva patekata.6 17. desnicata Tvoja }e gi najde site {to Te mrazat.7 Mal 3. i ogan }e gi progolta.1-5 20. drugi . 10 poskapi se od zlato i od skapoceni kamewa .6 88.14-19 Jov 38. 6 Sega znam deka Gospod }e mu pomogne na Svojot pomazanik.2 62.19 Tvoe. i semeto nivno .30-31 Os 1. na{iot Bog. mu stavi na glavata kruna so 44.31 1 Gospodi. 5 .48 43. 9 Koga }e se pojavi{. i no} na no}ta znaewe otkriva.16 vo minatoto 3 Car 1. 6 Ti polo`i na nego ve~en blagoslov. gnevot Gospodov }e gi pogubi. 9 Gospodi. ni{to ne e sokrieno od toplinata negova.11-12 razveseluvaj}i go so radosta na liceto Os 7. nivniot zvuk se raznesuva po celata zemja.11 10 117.6 146.2-3 mo{ta od Tebe.2 17. Blagodarnost za pobedite 60.30 Est 1. Ti go pokri so ~est i 10 2 Car 23.13 4 Car 20.11 10 11. Karpo moja i izbavitele moj! 4 Da ti go dade Gospod i ona {to ti srce saka. }e go usli{i od svetite Svoi nebesa.6-7 90. gi prosvetluva o~ite.2-3 2. i sepalenicite tvoi da bidat primeni.3 95. i molbata na ustata negova ne ja Dan Neem 2.du{ite gi ukrepuva.50 1 Car 10.4 11 118.3 otfrli.718 PSALMI 18. 14 Zborovite na ustata moja i pomislite na srceto moe neka bidat blagougodni pred Tebe. 3 za{to Ti go presretna so dobri bla. 10 Ti }e go uni{ti{ plodot nivni od Zemjata. carot i za spasenieto od Tebe bezmerno 1-7 Is 38. 8 Rakata Tvoja }e gi najde site Tvoi neprijateli.1-20 se raduva! Izreki 2 Ti mu dade. 7 Edni . a nivnite zborovi do krai{tata na svetot. 7 Neporo~en e Zakonot Bo`ji . ona {to srceto negovo 9. 7 za{to carot se nadeva na Gospod i poradi milosta na Sevi{niot nema da potklekne. za da ne ovladee so mene.20 2 Den na denot objavuva.30 Izreki 18. Na neboto mu postavi {ator na sonceto.4-9 1 Mojs 1.18 Sir 43.me|u ~ove~kite sinovi.

13-14 5 Mojs 4.5 Mudr 2.4 Pla~ 2. neka go spasi.21 Is 37. i Toj e vladetel nad narodite. 11 Ne oddale~uvaj se od mene. {to }e se rodat. 7 Site.22 Er 18.12 . 21 Zapazi me od ustite lavovski i od rogovite bivolski spasi me.1 Is 49.12 16 Jn 19.14 Jov 30. ni{to nema da mi nedostasuva.9 6. 6 A jas sum crv. neka se boi od Nego celoto seme Izrailevo.19-24 31. i no}e . a od 13 17. vo smrtonosen prav me frli.6.1 Er 1.14 51. 31 za izbavuvaweto od Nego }e im se soop{tuva na lu|eto.1 27. 19 No Ti. potsmev za lu|eto i prezir vo narodot.13 70.2 11.35 Jn 19.8 PSALM 21 Proro{tvo za stradawata i slavata na Mesijata 1 Bo`e moj.25 4 Car 19.5-6 138. pred nego }e padnat site {to sleguvaat vo zemjata.1 Mt 7. pobrzaj mi na pomo{! 20 Izbavi ja od me~ du{ata moja.i Ti ne slu{a{. cela ~eta od zlo~inci se vrti okolu mene.18 39. i ne se posramija.1-16 PSALM 22 Gospod e pastir na{.9.5 Jov 10. 16 Glutnica ku~iwa me opkolija.8 29 Zah 14. opkru`en so pofalbi od Izrail. 24 za{to Toj ne ja prezre makata na stradalnikot.6. {to imate strahopo~it kon Gospod. 13 ja otvorija ustata protiv mene kako lav. me uspokoi na maj~inite gradi. 28 za{to carstvoto e Gospodovo. 17-20 Jn 19. zo{to me ostavi? Zo{to si daleku za da mi pomogne{.2-3 9 36.13 2.25-26 12.14 6 Sud 3.i nema mir za mene. 22 ]e go objavuvam imeto Tvoe na bra}ata i sestrite svoi.2 Pla~ 3.7. a ne ~ovek.2 vuvame Tvojata mo}.12 56. 30 Potomstvoto moe }e Mu slu`i.40 Tvoite lakovi }e pu{ti{ streli vo li14 ceto nivno. 26 ]e jadat siromasite i }e se najadat. mi se podbivaat. Gospod e dobriot pastir 1 Gospod e Pastir moj. sred sobranieto }e Te falam. 5 kon Tebe vikaa.6 Fil 3. a me poslu{a koga Te povikav.5-11 la! Nie }e ja vospevame i }e ja prosla21. 4 Na Tebe se nadevaa tatkovcite na{i. za Gospod }e im se propoveda na idnite rodovi.18 2 Mojs 10. 12 34.8-12 17 Mo`am da si gi prebrojam site koski moi. {to me gledaat.46 Mk 15. na Tebe se nadevaa.9-10 Ez 34 Jn 10. vosfalete Go! Celoto seme Jakovovo neka Go proslavuva.17 22 7. }e go falat Gospoda onie {to Go baraat. srceto moe stana kako vosok. 10 Kon Tebe sum privrzan u{te od za~nuvaweto moe. }e gi ispolnam vetuvawata svoi pred onie {to imaat strahopo~it kon Nego. 13 Izdigni se. Gospodi.34 3 87.16 Jov 16. i od pcite ednorodnata moja.15 19 Mt 27. a tie gledaa i me preziraa.12 52. Bo`e moj. koj go raskinuva svojot plen i rika.39 Mk 15.8-11 Is 45. za oblekata moja `drepka frlija.15 7 Is 41.3537 10-11 70.3 56.2 Jov 25.13-16 Is 44.12 28 71. se topi vo moite gradi. 2 Toj me odmora na zeleni pasi{ta i me vodi na tihi vodi.15 Mt 27. za da gi ~ue{ moite povici? 2 Bo`e moj! Te prizivam dewe .9 Evr 2. jazikot mi se zalepi za nepcata. ne oddale~uvaj se od mene! Silo moja. za{to seto toa Gospod go izvr{i. A du{ata moja }e `ivee za Nego. velat: 8 „Toj se nadeva{e na Gospod. 23 Vie. 14 16.4 2 Tim 4. 14 Jas se razleav kako voda.13 Jov 18.2 16.719 PSALMI 11 Ako smislat protiv Tebe zlo i se dogovoraat.9 Avd 1. i }e se poklonat pred Tebe site plemiwa na narodite. 29 Nemu }e Mu se poklonat site zaspani vo zemjata. se nadevaa i Ti gi izbavi. 4 Is 6.6 Jn 19.22 37.7 Efes 2.18-19 101.28 17 58.2 Pla~ 22. Gospodi.2 48. Ti si svet. 12 Mnogu junci me obikolija.5 8 43. 15 Silata moja se isu{i kako crep. za{to nevoljata e blizu.17 23 34. neka go izbavi.19 Mt 27.9 79. a nema koj da mi pomogne. ako Mu e ugoden!” 9 No Ti me izvede od utrobata.18-20 Mt 27. so Tvojata si56.18 22.ne }e mo`at ni{to da napravat.7 70.22 51.21 39. 18 gi razdelija me|u sebe ali{tata moi. 30-32 Lk 23. site moi koski se razglobija.2.43 Mk 15. neka `iveat srcata va{i doveka! 27 ]e se setat i }e se obratat kon Gospod site zemni krai{ta. ni{aj}i gi glavite.24 21 34.21 31 47. i se spasuvaa. mi gi probodoa racete i nozete. ne go sokri liceto Svoe od mene. 25 Za Tebe e pohvalata moja vo velikoto sobranie.13-14 63.3-8 101. debeli junci me opkru`ija. 3 Sepak.24 45. 11 108.13 70.9 Avak 1. 12 Ti }e gi natera{ vo begstvo. . od utrobata na majkata moja Ti si moj Bog.18 77.1.8 108.

5 Upati me kon Tvojata vistina i nau~i me.4 2 Bo`e moj.Krepkiot i silniot Gospod.8 7 117.16 24. bidete podignati vie. 4 Koga bi trgnal i po dolinata na 4 smrtnata senka.10 zol i Tvojata palka me uspokojuvaat. 3 da ne se posramat onie {to se nadevaat na Tebe.13 7 78. koj ne si ja prodava du{ata svoja na la`ni raboti i ne se zakolnuva la`no.153 . za{to Ti si so mene. zaradi Tvojata dobrota. prosti mi go grevot moj. 9 Podignete gi.11 1 Kor 10. 16 Pogledni na mene i smiluvaj se na mene. ja izdignuvam du{ata svoja. porti.1 10 2 Mojs 24.11 3 23.7 4 26. Gospodi! 8 Dobar i praveden e Gospod. 18 Pogledaj gi stradawata i makite moi. pati{tata Tvoi i nau~i me da vrvam po patekite Tvoi. nivnoto seme }e ja nasledi zemjata. 12 Koi se tie {to imaat strahopo~it kon Gospod? Nim Toj }e im poka`e koj pat da go izberat.8 `ivot.1 140. {to so lesnotija izneveruvaat. i na reki ja utvrdi.17 Lk 7.7 zloto.2 12 Izreki 19. 6 Spomni si gi {tedrostite Tvoi. 12-16 Ez 44.4-6 15. 6 Takov e rodot na onie {to Go baraat Nego. ve~ni vrati. vselenata i onie {to `iveat vo nea. nim im go otkriva zavetot Svoj.23 13 36.12. vo Tebe se nadevam.23 49. porti. da se posramat onie. me vodi po patot na pravdata zaradi imeto Svoe. 15. Gospodi. kolku mnogu se namno`ija i kolku mnogu me mrazat! 20 Zapazi ja du{ata moja i izbavi me. 11 Zaradi Tvoeto ime.31 Er 31. silniot vo vojna Gospod.13 59. glavite svoi. Tvojot `eIs 50.1 85. koi Go baraat Bog Jakovov! 7 Podignete gi. si ja po5 mazal glavata moja so mirizlivo maslo. 9 gi upatuva poniznite kon pravda i gi u~i poniznite na Svoite pati{ta. izvadi me od mojata poti{tenost.6 dru`uvaat preku site denovi na mojot Prop 9.26 10 84.720 PSALMI 3 ja zakrepnuva du{ata moja.4-6 3 14. za{to e golem.5 Jov 38. 3 Koj mo`e da izleze na gorata Gospodova i koj }e zastane na Negovoto sveto mesto? 4 Onoj.19 15 30.33 142. 7 Grevovite na mladosta moja i prestapite moi ne spomenuvaj gi. na Tebe se nadevam sekoj den. 2 za{to Toj ja osnova vrz moriwata.1 88.Gospod nad vojskite . ve~ni vrati.132 18 31.9-10 Tov 3. Gospodi.2 Mal 3. 2-3 21. 91. i jas }e prestojuvam vo domot Mt 6.5 77. za da vleze Carot na slavata! 10 Koj e Carot na slavata? . 10 Site pati{ta Gospodovi se milost i vistina za onie.4 122. 14 Blizok im e Gospod na onie {to imaat strahopo~it kon Nego.4 Is 64. za{to Ti si Bog na moeto spasenie. po milosta Svoja seti se na mene.10 6 Samo dobrina i milost }e me pri132. za da vleze Carot na slavata! 8 Koj e toj Car na slavata? .5 84.19-20 2 Car 6.2 74. 4 Poka`i mi gi. Is 40. glavite svoi. za{to Toj gi vadi od stapica nozete moi. da ne se posramam. za{to sum samoten i vo maka. nema da se ispla{am od 137. ~ii race se nevini i ~ie srce e ~isto. 13 Nivnata du{a }e po~iva vo dobro.9. koi go pazat zavetot Negov i uredbite Negovi. 5 Toj }e dobie blagoslov od Gospod i nagrada od Boga.8 105.Toj e Car na slavata! PSALM 24 Molitva za za{tita Kon Tebe. 17 Skrbite na srceto moe olesni mi gi.8 5 Jn 14.25 Izreki 4.5 39. pa prosti mi gi site grevovi moi.1-5 4 25.3 103. Svojot Spasitel. 27.19 i ~a{ata moja se preleva. za{to vo Tebe se nadevam. 5 Si prigotvil pred mene trpeza pred 21-22 o~ite na neprijatelite moi.6 Mt 5. 1 2 45.16 118. za{to se ve~ni.11 85.46 Gospodov mnogu dni. Gospodi. i milostite Tvoi.8 16 85. bidete podignati vie.8 Jov 13.14-15 Is 49. gre{nicite gi izveduva na pat. Gospodi. za da ne se posramam. 19 Pogledaj gi moite neprijateli.2 118. Jov 10.29 Is 57.26 PSALM 23 Sve~eno vleguvawe na Velikot Car vo Svetili{teto 1 Gospodova e zemjata i s# {to ja ispolnuva.11 118. da ne likuvaat nad mene neprijatelite moi. 15 O~ite moi sekoga{ se kon Gospod.2 Amos 6.

bi me iska~il na karpa.20 63.13 2 Mojs 30.721 PSALMI 25.23 3 118.4 Os 5. 3 Tvojata milost e pred o~ite moi. Izrail od site 2 nevolji negovi. bidej}i odev neporo~no i nepokoleblivo veruvav vo Gospod. i pomiluj me.7 62.2 35. 4 so lu|e suetni ne sedam i so prestapnici na zakonot Tvoj ne se dru`am.1 8 28.14-15 Er 31.18-20 Izreki 10.6 25. Gospodi.4 protivnici i neprijateli za da go izeJov 19.7 Varuh 3.17 87. Bo`e.2 60. PSALM 26 1 4-5 1. 8 Srceto moe mi veli: „Baraj go liceto Negovo!”. Spasitele moj! 10 Ako tatko mi i majka mi me ostavat.1 14. 7 za da ja razglasuvam pohvalata Tvoja i da gi raska`uvam site Tvoi ~udesni dela. izbavi me. 12 ne predavaj me na svoevolnosta na neprijatelite. Gospodi.6 17.8 10 2 Mojs 23.2 3 Car 8.2 60.8 Jn 1.5 Neem 8.24 36. 14 Nadevaj se vo Gospod. Gospodi. glasot moj. za{to vostanaa protiv mene la`ni svedoci so nasilstvo vo nivnite nosnici.4. od kogo }e stravuvam? 2 Koga se pribli`ija do mene zlobni 2 13. Gospodi. 22 Izbavi go. 4 Samo za edno Go molam Gospoda. a jas odam vo Tvojata vistina.8 30.4 142.22 dat teloto moe.9 26.2 83.1 23. 7 ^uj go. 1. nema da se ispla{i srceto moe. 5 go namraziv dru{tvoto na zlonamernite. Gospodi.2 21.12 87.3 36. Gospodi.34 129. i jas }e prinesam vo skinijata Negova `rtva poradi radosta.1 Vo Bo`jata blizina strav nema Gospod e moja svetlina i moe spasenie: od kogo da se pla{am? Gospod e krepost na mojot `ivot. 5 za{to vo zlo~est den Toj bi me sokril vo Svojata skinija. go vozqubiv domot.5 14 30. ne oglu{uvaj se kon mene.14 104.1-2 6 72. i toga{ }e bidam poln so doverba. bidi bodar.11 2 5. ne odbivaj go vo gnevot slugata Tvoj. Gospodi. na Tvojot pat i vodi me po ramna pateka. ta da ne zaprilegam pri Tvoeto mol~ewe na onoj {to sleguva vo grob! 2 ^uj go glasot na molitvite moi.27 12. Gospodi.19 Ezd 9.4 62.23 72.3 Is 10. samo toa go sakam: da ostanam vo domot Gospodov preku site denovi na `ivotot moj. ne otfrluvaj me i ne ostavaj me. 6 gi mijam racete svoi vo nevinosta i go obikoluvam `rtvenikot Tvoj.8 41.16 24.1-3 89.3536 54.38 Pla~ 2.15 9 12.9 141. se sopnaa i padnaa. duri i 4.24 7 9. odam vo svojata neporo~nost. Bo`e. bi me sokril pod pokrivot na Svoeto `iveali{te.1 100.6 104.2 16.9 1 Kor 16. so ne~estivite nema da sednam.6 43.9 62.6 .30 PSALM 25 Molitva za spasenie vo prostota 1 Opravdaj me.17 Mih 7.10 51. vo koj prestojuva{ i mestoto kade {to prebiva slavata Tvoja.2 2 Mojs 24.29 29. 2 Isku{aj me. 8 Gospodi.2b 8 23. 4 22.15 10 Is 49.4 85. Gospodi. nadevaj se vo Gospod! PSALM 27 Molitva za spasenie od gre{nici 1 Kon Tebe.9 16. i jas go baram liceto Tvoe.9 42.5 cela vojska da se digne protiv mene.2 21 Neporo~nosta i pravdata neka me ~uvaat. da ja gledam Gospodovata ubavina i da se pou~uvam vo Negoviot svet hram. 11 Nau~i me. ispitaj me.8 11 24.N.8 30. Gospod }e me pribere. ~ija desnica e polna so potkupi. pak. Bidi moj pomo{nik. 9 Ne sokrivaj go od mene liceto Svoe. vikam. 11 Jas.20 Os 11. Gospodi. za{to vo Tebe se nadevam.4 2 Car 21.17-21 5 Mojs 21. 6 Toga{ glavata moja }e se izdigne nad neprijatelite {to me opkru`uvaat.13 27.16 12 21.22.3 138.17 5 16.2 140. neka e cvrsto srceto tvoe. 9 Ne pogubuvaj ja du{ata moja so gre{nici i `ivotot moj so krvopijci.11 13 115.3 34. bidej}i kon Tebe vikam smiluvaj mi se i usli{i me. poradi neprijatelite moi.9 1 Jn 1.1-2. 10 vo ~ii race ima zlo~ini. 3 I polk da se krene protiv mene.8 11 24. pa }e peam i }e go falam Gospoda. Karpo moja.24 68. 12 Nogata moja stoi na prav pat. vo sobranijata }e Te blagoslovuvam. 7.1 17.6-7 Mt 27.8 9 27.28 27. koga vikam kon Tebe. otvori gi utrobata moja i moeto srce.22 38.22 39. 13 No jas veruvam deka }e ja vidam Gospodovata dobrina vo zemjata na `ivite.4 133. koga krevam race kon Tvojot svet hram.1 Os 5.5-6 Is.

za{to Toj go ~u glasot na molitvite moi.10-15 76.7-9 PSALM 28 Slavopoj za Gospodarot na burata 1 12 34. gi 7 kr{i Gospod kedrite levanonski.15 Is 54.9 103. 27-28 Varuh 2.12 93. Gospodi i smiluvaj se. 9 Glasot Gospodov gi poroduva bremenite ko{uti i gi ogoluva gorite.19 49.10 8 26. Bidi mi Bog 29. spored nivnite lo{i postapki. no {tom go sokri liceto Svoe. Is 54. bidi pomo{nik moj. 8 Toga{ kon Tebe.2 54.11 Er 32. spored pravednosta Svoja spasi me.22 Vozdajte Mu na Gospod.5-6 Is 3. 3 Glasot Gospodov e nad vodite. }e ja zatrese Gospod pustinata Kadis. 2 Gospodi. zatoa se raduva srceto moe i jas }e Go proslavuvam so pesna. }e ja objavi li toj vernosta Tvoja?” 10 ^uj me. 8 Gospod e krepost na Svojot narod i spasonosno pribe`i{te za Svojot pomazanik. a Sirion . 7 Gospod e krepost moja i {tit moj.3 6.9 8 Glasot Gospodov ja potresuva pustinata. 1 Mojs 6-9 7 Glasot Gospodov frla ognen plamen.1 95. 2 Prikloni go uvoto Tvoe kon mene. Gospodi. a ve~na e milosta Negova: pla~ot trae preku no}ta. Gospodi. Gospodi. o da ne se posramam nikoga{.5 87. 9 Spasi go narodot Svoj i blagoslovi go nasledstvoto Tvoe.12 8 28.1 28. blagodarete Mu na Negovoto sveto ime. koi so bli`nite svoi govorat za mir.12 Est 9.24-25 3 Ne zemaj me so ne~estivci i zlostornici. pobrzaj da me izbavi{. 2 vozdajte Mu slava na Gospod na imeto Negovo. i }e sedi Gospod kako car doveka.21. 12 za da Te slavi du{ata moja i da ne zamolkne. 4 Vozvrati im.12 Sir 33.11 125. Gospod so mir }e go blagoslovi 27.13 PSALM 29 Blagodarstvena molitva za spasenie od smrtta 1 ]e Te veli~am. 10 Gospod sedi na prestolot nad vodite. se zasolnuvam.2 Er 4.7-8 Jov 14. Gospodi.29 Izreki 11. 3 Gospodi.2 70. vozvrati im go ona {to go zaslu`ile! 5 Bidej}i tie nemaat po~it kon delata na Gospod. nitu kon delata na racete Negovi.12 6 16. a vo srceto smisluvaat zlo. glasot 6 113.11 2 Mojs 19. poklonete Mu se na Gospod vo Negovoto svetili{te.17-18 Is 30.” 7 Gospodi.8 67. 4 Pejte Mu na Gospod. Avak 3.11 10 6.30 Ez 10.13 5 51. vernici Negovi.6 5 7.25 30.13 68.2 4 4 Mojs 16.35 narodot Svoj. 6 I jas si rekov vo izobilieto moe: „Nema da se pokolebam doveka. 17.17-18 96.4 Gospodov poln so veli~estvenost.18 Sir 17. Bo`e moj. povikav kon Tebe. Ti ja izvede du{ata moja od svetot na mrtvite i me spasi od sleguvawe vo grob. 11 Ti ja pretvori tagata moja vo radost.2-4 103. 5 za{to gnevot Mu trae samo mig. no utroto nosi golema radost.2-5 3 30. sinovi Bo`ji. spored nivnite dela.1-3 .21 61.33 1 Car 2.17 Is 38.7 2 Mojs 19.5 Avak 3 Jov 37.27 4 61. spored milosta Tvoja Ti me utvrdi kako gora. za{to me izvle~e i ne dopu{ti neprijatelite moi da se raduvaat nad mene.17 28.29 9 3.16 18.11 60. ve~no }e te slavam! PSALM 30 Molitva za pomo{ vo nemirni vremiwa 1 Kaj Tebe.11 6 i napravi kako tele da potskoknuva 10 Livan.4 Izreki 26. Bog na slavata grmi. Dan 7.11 1 Car 2.25 14.722 PSALMI 3 11.2 136. go simna od mene vre}i{teto i me prepa{a so veselba.8 6.31 23. bidi im Pastir i nosi gi doveka! 11 Gospod }e mu dade sila na Svojot 11 narod. povikav i na mojot Bog.2-3 17.1 21. Gospod nad silnite vodi.kako mlado bivol~e. 6 Blagosloven e Gospod. jas se ispla{iv. Bo`e moj. spored delata na nivnite race. 4 Glasot Gospodov e vo silata.11-12 114.8 22. vo Nego ima verba srceto moe i Toj mi pomaga. Mu se pomoliv: 9 „Kakva polza od krvta moja. 5 Glasot Gospodov kr{i kedri.8 2 Mojs 21. Gospodi. ako slezam vo grob? ]e Te slavi li pravot. i Ti me isceli. Toj }e gi sobori i nema da gi podigne.23-25 Is 3.17 96.5 Is 5.4 Is 40. i vo hramot Negov sekoj ja vozvestuva slavata Negova. vozdajte Mu na Gospod slava i mo}.3 19.

5 Toga{ go priznav grevot moj i ne go sokriv bezzakonieto svoe. 8 i ne me predade vo racete na neprijatelite moi.59 1 Ptr 4. 23 Qubete Go Gospoda site svetii Negovi. za{to Gospod gi ~uva vernite Svoi. 16 Neka zasvetli liceto Tvoe nad slugata Tvoj. no jas imam verba vo Gospod. ne~estivite neka se posramat i neka zamolknat vo svetot na mrtvite. iznemo`e silata moja. 11 Pred site neprijateli moi stanav za prekor. 12 Zaboraven kako mrtovec sum vo srcata na lu|eto. se su{ev kako na leten pripek. zaradi imeto Tvoe povedi me i upravuvaj so mene.47 Rim 4.4 Jov 31. a i pla{ilo za poznatite moi. koi imaat strahopo~it kon Tebe.4 2 Car 12. ne dopu{taj da se posramam. 7 ]e se raduvam i }e se veselam poradi Tvojata milost.135 4 Mojs 6. i godinite moi . 24 Bidete silni i neka krepne srceto va{e.11 Is 48.6-8 3 30. za{to Ti pogledna na makata moja i ja spasi od patila du{ata moja. 10 Go minuvam vo `al `ivotot moj.15 141. 5 Vo Tvoite race go predavam duhot svoj. Ti si me otkupil.28 9 17. 14 Jas.25 19. no Ti go slu{na glasot na molitvata moja.1 79.9.19 7 4.8 108. ~ii prestapi im se prosteni.13 50.21.46 Dela 7.9 Er 14. koga povikav kon Tebe. 15-16 5 24.21 142.33 1 Jn 1.7.” i Ti mi ja prosti vinata na grevot moj.7 12 37.5 Er 6. i {to si ja prigotvil za onie. stanav kako skr{en sad. koi imaat verba vo Tebe pred o~ite na sinovite ~ove~ki! 20 ]e gi sokrie{ pod pokrivot na liceto Svoe od ~ove~kite zaveri. spasi me poradi Tvojata milost.7 6 Lk 23. 17 Gospodi.21 Ez 20. 6 Ne ti se mili onie {to po~ituvaat ni{to`ni idoli. 4 bidej}i i dewe i no}e te`e{e nad mene rakata Tvoja. site vie {to imate verba vo Gospod! 21 26. {to si ja zapazil za onie. 13-19 14 40. begaat od mene.10 5 50. se dogovaraat i du{ata moja da mi ja odzemat.7. za{to sum poti{ten od skrb: mi se isu{ija od taga okoto moe. kogo Gospod ne go smeta za vinoven.11 78.1-2 24. duri i pred sosedite moi. a im otplatuva na onie. Gospodi.3 24. 9 Smiluvaj se kon mene. 6 Zatoa sekoj pobo`en ~ovek neka Ti se moli navreme.6 66. 4 Izvedi me od ovaa stapica.2 5 Mojs 52.2 22. 19 Kolku e golema dobrinata Tvoja.723 PSALMI 4 za{titnik i pribe`i{te za da se spa17. Bo`e na vistinata. 13 bidej}i ~uv deka mnozina okolu mene pogubno {epotat.5 108.5 24 36. se su{ea koskite moi od sekojdnevnoto moe vozdi{uvawe. i toga{ pritisokot od mnogute vodi nema da go dostigne. koja potajno mi ja postavija. poradi toa {to kon Tebe povikav.10 PSALM 31 Bla`enstvo poradi prosteni grevovi 1 Bla`eni se onie. koi gordo postapuvaat.34-35 31. 23 Jona 2.9. Gospodi.21 Otkr 7. }e gi zakloni{ od napadite na jazicite protivni~ki.19 118. onie {to }e me vidat na ulica.3 Jov 5.19 117.1 17 4. i koga }e se soberat zaedno.18 Jn 1.43 18 Da onemeat la`livite usti {to govorat lo{o protiv pravedniot so gordelivost i prezir.9 105. pa rekov: „]e Mu gi ispovedam na Gospod moite prestapi. 3 Za{to Ti si karpa moja i krepost moja. za{to ja projavi kon mene Svojata ~udesna milost koga bev obikolen kako grad pod opsada! 22 Vo malodu{nosta svoja si rekov: otfrlen sum od o~ite Tvoi. 15 Dnite moi se vo Tvoite race. za{to Ti si moj za{titnik.9 15 21.14 19. . imam verba vo Tebe. nozete moi mi gi postavi na ~istina. Gospodi. pak. 21 Neka e blagosloven Gospod. du{ata moja i utrobata moja.10 62.19 9.so vozdi{ki. i velam: Ti si moj Bog. Gospodi.25 sam. i vo ~ij duh nema izmama! 3 Dodeka mol~ev.11 Jov 19. izbavi me od racete na neprijatelite moi i od gonitelite moi. i koskite moi se svitkaa. i ~ii grevovi se pokrieni! 2 Bla`en e onoj ~ovek.3.5 10 6.21 Er 8.

5 Toj saka pravednost i sud praveden.17 5 88. bezdnite gi stava vo sokrovi{ta.21. 5. golema sila ni junakot nema da go spasi. i gi spasuva.site sili nivni. i Toj me ~u i od site stravovi moi me izbavi.8-11 37.3 8 34. i zaedno da go vozvi{uvame imeto Negovo.1-2 Is 8.3. pejte Mu ume{no i so vosklik. koi se bojat od Nego. 16 Ne go spasuva carot golema vojska. nego milost }e go opkru`uva.1 32. gi gleda site sinovi ~ove~ki. 8 „]e te vrazumam.1 31. so golemata sila svoja ne mo`e da izbavi.3 143.1-2 2 Mojs 14.13 1 Mojs 1. 5 Kon Nego poglednete i razvedrete se. na koj sedi. Toj zapoveda i se sozdadoa.7 144. koi `iveat po Zemjata: 15 Toj. pravednici. so milosta Gospodova e ispolneta Zemjata.1 Jn 1.4 PSALM 32 Pohvalna pesna za sesilniot Bog 1 Raduvajte se.1-16 1 Mojs 2. 6 Preku slovoto na Gospod bea sozdadeni nebesata.8 33. 22 89. pazi na site dela nivni. 11 Veselete se vo Gospod i raduvajte se. koj kaj Nego pribegnuva! 8 66.10 11 Is 40.2 15. ~ija divina so uzda i oglavnik se skrotuva za da ti se pokoruvaat. 2 Slavete Go Gospoda so lira.7 1 Car 14. no onoj koj ima verba vo Gospod. 12 Bla`en e onoj narod.8 Zah 12.1 Evr 11. 3 pejte Mu nova pesna. 11 A zamislata Gospodova ve~no ostanuva.14 5 Mojs 32.9 26. onaka kako {to Ti se nadevame. za{to vo svetoto ime Negovo veruvame. 4 za{to slovoto na Gospod e pravo. 13-15 7 77.9-11 4 88. 14 od prestolot.2 Er 16.19 22. koi nemaat razum.36 PSALM 33 Treba da se slavi pomo{ta Bo`ja i ~ovekot da se u~i na strav Gospodov 1 ]e go blagoslovuvam Gospoda vo sekoe vreme. kolku e dobar Gospod! Bla`en e onoj ~ovek.15 2 Mojs 19. i site dela Negovi se izvr{eni vo vernost. 10 Gospod gi ru{i pomislite na neznabo{cite. 9-10 2 Mojs 15.8 Jov 38.21 11 32. Koj na site nim im gi sozdal srcata.18 7 Ti si moe pribe`i{te. po koj da odi{.1 97. 22 Milosta Tvoja neka bide nad nas. 8 Vkusete i }e vidite. mislite na srceto Negovo od rod vo rod.20 Is. }e me opkru`i{ so spasonosni zvuci.15 20 114.6 5 Mojs 7.1 143.” .64 33.13 10 2. 7 Toj gi sobira kako vo mev morskite vodi. 20 Du{ata na{a se nadeva vo Gospod: za{to Toj e na{ pomo{nik i na{ za{titnik. pejte Mu na harfa so deset `ici. i lu|eto. pravednici: raduvajte se site koi ste so ~isti srca.veli Bog .6 16. gi spre~uva namerite na narodite. pohvala za Nego sekoga{ }e ima vo mojata usta.6 Is 48. i preku Duhot na ustata Negova . 21 za{to vo Nego }e se veseli srceto na{e. 17 Nesiguren e kowot za spasuvawe.1 2 91.11 91.7.9-11 138.15 9 148. na koj Gospod mu e Bog. i licata va{i nema da se posramat. 13 Od nebesata gleda Gospod.7 101. koi imaat strahopo~it kon Nego i koi imaat verba vo milosta Negova.1 6 1 Mojs 1 2.16 18 31.9 Izreki 19.6 1 Car 16. 9 za{to Toj re~e i tie nastanaa. vo Gospod: na pravednicite im prilega da Go slavat.16. koi Toj gi izbral za nasledstvo Svoe.N. ete. 18 No.47 Amos 2.9 16 19.724 PSALMI 8 32.5-6 1 Mojs 32. od makata so koja sum opkru`en Ti }e me izbavi{. 13 13. 19 deka Toj }e ja spasi du{ata nivna od smrt i vo vreme na glad }e gi prehrani. 7 Angel Gospodov se ulogoruva okolu onie.8 45. gi nabquduva site.” 9 „Ne bidete kako kow ili kako maska.6 .14 118.7 3 95. }e bdeat o~ite Moi nad tebe.18 Is 23.1 146. o~ite Gospodovi se vrz onie. Gospodi.„]e ti go poka`am patot. 8 Neka ima strahopo~it kon Gospod celata Zemja. 4 Go pobarav Gospoda.17 Jov 34. 2 So Gospod }e se fali du{ata moja! Neka go ~ujat toa poniznite i neka se zaraduvaat.21 12 143.5 1 Mojs 1. 3 Veli~ajte Go Gospoda so mene.” 10 Mnogu maki }e go snajdat gre{nikot. 6 Nesre}niot vika i Gospod go slu{a i go spasuva od site negovi nevolji. 14-16 Judita 9. neka treperat pred Nego site `iteli na svetot.1 15 93.

na golemoto sobranie.18 19 50. 10 Site koski moi }e re~at: „Gospodi. 2 zemi oru`je i {tit i dojdi mi na pomo{. kako toj da be{e bli`en moj. 13-15 6 72.5 14 37. 18 Blisku e Gospod do onie so skr{eno srce. {to ja postavija za mene. mojata osamena du{a . 19 ne dopu{taj da se zaraduvaat nad mene onie. }e se veseli poradi spasenieto od Nego.15 9. ne }e bidat li{eni od sekakvi dobra. 5 neka bidat kako prav pred vetrot. koj e podoben na Tebe. ja isto{tuvav du{ata moja so post. 17 O. 14 neka se kloni od zlo i neka pravi dobro.17 39. koga jas padnav. i u{ite Negovi .4 82. no od site niv Gospod }e gi izbavi. i angel Gospodov da gi progonuva.N.6 17 16. do koga }e go gleda{ toa? Ottrgni ja du{ata moja od nivnite navaluvawa. i du{ata moja zapa|a vo osamenost.22 34. {to go mrazat pravedniot. 18 Toga{ }e Ti blagodaram Gospodi.19 76. Koj spasuva{ slab od silen. 13 A koga tie boleduvaa. onie {to mi mislat zlo.16 68. beden i siromav od ograbuva~ite nivni?” 11 Se krenaa protiv mene zlobni svedoci: i za ona {to ne go znam me soslu{uvaat. 15 O~ite na Gospod se naso~eni kon pravednite.20-21 18 21. 7 bidej}i bez pri~ina postavija tajna mre`a za moja propast. da bara mir i da vrvi po nego. 10 22. ~eda. da gi ulovi samite niv.20 Is. 12 Saka li ~ovek da `ivee i da vidi dobri denovi.8 2. nema da bide osuden.1-2 2 Mojs 14. i molitvata mi se vra}a{e vo gradite moi. i smirenite po duh }e gi spasi.725 PSALMI 9 1 Ptr 2.18 Mt 11. 12 mi vra}aat zlo za dobro.20 108. onie. 8 Neka dojde vrz niv nenadejna zamka i mre`ata nivna. site pravednici Negovi. 16 me dovedoa do isku{enie. i nikoj od onie. koi pribegnuvaat kon Nego.18 PSALM 34 Molitva za spasenie od pakosni neprijateli 1 Osudi gi.1 6.11 39. 13 neka si go vozdr`uva jazikot od zlo i ustata svoja od lagi.27 16 32.7 1 Mojs 32. }e go istrebi od Zemjata spomenot za niv. a da ne znam zo{to.4 30. odev ta`en so navednata glava kako onoj {to taguva po sopstvenata majka.4 Jn 15. 3 izvadi go me~ot i presretni gi gonitelite moi. onie koi me osuduvaat. koi me mrazat bez vina i namignuvaat so o~ite. i sobori gi onie {to se borat protiv mene. za{to ni{to nema da im nedostiga na onie koi imaat strahopo~it kon Nego. 15 A sega. 17 Koga vikaat pravednite. Gospodi.3 9 Imajte strahopo~it kon Gospod. Gospod gi slu{a i gi spasuva od site maki nivni.19 22. i angel Gospodov da odi po tragata nivna.18 33.12 Mt 26. 16 No liceto na Gospod e protiv onie {to vr{at zlo. 6 patot nivni neka bide temen i lizgav. Gospodi. 21 Zloto mu nosi smrt na gre{nikot. 19 Brojni se makite na pravednite.18 Er 23. 59-60 12 37. 11 Dojdete.12 21. mi zadavaa rani.5 10 70. 9 A mojata du{a }e se raduva vo Gospod. 22 Gospod }e gi spasi du{ite na slugite Svoi.25 . }e platat.14 Jov 21. mi se potsmevaa mnogu i so zabite svoi krckaa protiv mene.5 40. niedna od niv nema da se skr{i. 20 Gospod gi ~uva site koski nivni.1 4. 5 1.13 Is 29. moj brat. me kinea i ne prestanuvaa.1 12 Izreki 1.15 8 Is 47. jas se oblekuvav vo vre}i{te.12 7 7. 29-30 22 24.14 70.13 Er 17. a onie {to Go pobaraa Gospoda. me|u mnogubroen narod }e Te vosfaluvam.1 3. bez pri~ina $ kopaat grob na du{ata moja.25 19 37. neka se spletkaat vo nea i neka zaginat.1 15 36.kon molitvite nivni. tie se zaraduvaa i se sobraa protiv mene. ka`i $ na du{ata moja: „Jas sum spasenie Tvoe!” 4 Neka bidat posrameni i ismejani onie {to ja baraat du{ata moja: neka se povle~at i neka se posramat. 14 Postapuvav taka. 5. 10 Osiroma{ija i ogladnea bogatite.13 11 26.od tie lavovi. koi mi se neprijateli bez pri~ina. poslu{ajte me: jas }e ve nau~am da imate strahopo~it kon Gospod.

21 23 7. i 9 24. na ~ovek koj vr{i bezzakonie. o Bo`e moj i Gospodi moj. Gospodi. koi se raduvaat na mojata nesre}a.3 25.2-3 Ez 25. Gospodi! 7 O kolku e skapocena Tvojata milost.5 10 55.10 Mudr 5.6 6 56. 11 Neka ne me gazi nogata gorda.samiot da ne pravi{ zlo.726 PSALMI 20 119.1 Mal 2. onie {to se gordeat nad mene. 4 Seta radost neka ti bide vo Gospod. Tvojata milost e do nebesata. i Toj }e ti dade.15 128. i da vr{i dobro.4 9 22. nemoj da premol~i{.18 3 9. 25 za da ne re~at vo srcata svoi: „Ni se ispolni `elbata!” i da ne ka`at: „Go progoltavme. od zlo ne se gnasi.24 35.3 1 Mojs 44. 2 za{to toj samiot na sebesi si laska. Tvojata vistina .do oblacite! 6 Tvojata pravednost e kako mo}nite gori. nema strav Bo`ji pred o~ite negovi. toj ne saka da se vrazumi. PSALM 36 Napredokot na bezbo`nicite ne treba da gi o`esto~uva pravednicite 1 8 16. 6 i }e ja izvede pravdata tvoja kako svetlina.5 62. velej}i: „Aha! Aha! O~ite na{i vidoa!” 22 Ti vide Gospodi.4. tuku smisluvaat izmami protiv mirnite vo zemjata. a sudovite Tvoi kako golema bez- Ne `esti se poradi zlobnicite i ne zaviduvaj im na onie {to vr{at bezza. Ne `esti se na onoj.3.16 1 Car 29. }e bidat istrebeni. ta da ne likuvaat onie nad mene. ne otstapuvaj od mene! 23 Stani. mesto da go uvidi svoeto bezzakonie i da go namrazi.7 101.26 Is 40. vodi ja mojata parnica! 24 Presudi mi spored Tvojata pravednost.13-16 69.13 Izreki 23.6 Os 12. ostanuva na lo{ pat. 8 tie se sitat od izobilieto na Tvojot dom. a onie. .15 36. 3 Veruvaj vo Gospod i pravi dobro. 18-19 PSALM 35 ^ovekovata rasipanost i dobrinata Bo`ja 1 Grevot mu zboruva na gre{nikot. Gospodi.8 90. Koj mu se raduva na dobroto na Svojot sluga!” 28 I jazikot moj }e zboruva za pravednosta Tvoja i za Tvojata pohvala sekoj den.10-11 1 Ptr 1.7 61.6 4 Car 19.24 6 Is 58.10 Efes 3. 9 za{to onie {to vr{at zlo. Bo`e moj. i spravedlivosta tvoja .30 Jk 1. koi se nadevaat na Gospod. za da `ivee{ na zemjata i da u`iva{ vo spokojstvo. dlaboko vo negovoto srce. 5 Gospodi. }e ja nasledat Zemjata. 10 Prodol`i ja milosta Svoja kon onie koi Te poznavaat.19 2 89. koj uspeva na patot svoj. 8 Vozdr`i se od lutina i ostavi ja jarosta. soboreni se i ne mo`at ve}e da stanat. razbudi se da me odbrani{.2 Mt 6. 4 na legloto svoe smisluva bezzakonie. i neprestajno neka velat: „Velik e Gospod. i spasenieto Svoe kon onie so ~isto srce.” 26 Neka bidat posrameni i ismejani site.7 Jov 14. ne `esti se .6 91.9 dna! I lu|e i dobitok spasuva{ Ti. 21 Gi otvorija ustite svoi protiv mene. 5 Doveri Mu go patot svoj na Gospod i vo Nego veruvaj i Toj }e deluva. 2 za{to tie }e se isu{at kako treva.6-7 20 Za{to tie ne mislat za mir.2 27 39. i od potokot na Tvojata krasota gi napojuva{. onie {to go sakaat moeto pravedno delo.35 16.kako pladne.13 88. 7 Bidi krotok pred Gospod i na Nego nadevaj se. 22 37. 12 Tamu padnaa onie {to vr{at bezzakonie.16 28 70. da se oble~at vo sram i bes~estie.17 3. i rakata na gre{nikot da ne me goni.5 konie.11 102.23 25 39.2 Rim 3. {to }e posaka srceto tvoe.6 43. 27 Neka se zaraduvaat i neka se razveselat.17 23. Bo`e! Sinovite ~ove~ki se zasolnuvaat pod Tvojata zakrila. 3 zborovite na ustata negova se nepravda i izmama. 9 za{to vo Tebe e izvorot na `ivotot: vo Tvojata svetlina nie gledame svetlina.13 kako zelje nabrgu }e svenat.

za{to odnapred gleda deka mu se bli`i krajot. za da gi probodat onie {to se so ~isto srce.12 10. a onie {to toj gi prokolnuva. 33 no Gospod nema da go predade vo negovi race i nema da go osudi.13 Ez 31.21 13.7 22 Mt 25. a jazikot negov izgovara pravda.1 3 Jov 6. 28 za{to Gospod ja saka pravdata i ne gi ostava vernicite Svoi.13 Mt 5. 18 Gospod gi znae pati{tata na neporo~nite. i neprijatelite Gospodovi }e gi snema kako polska ubavina. pa }e `ivee{ ve~no.6 30.5 27 33. i ostarev.13 Ezd 9. 29 Pravednite }e ja nasledat zemjata i }e `iveat na nea ve~no. i ne go najdov.13 13. i Tvojata raka te`i vrz mene.8 18 1. 21 Gre{nikot zema na zaem i ne vra}a.16 15. i lacite nivni }e se skr{at. pak. }e is~eznat kako dim.32 21. kako te{ko breme me pritisnaa. 37 Vidi go neporo~niot. niv ve~no }e gi ~uva.31 5. 30 Ustata na pravedniot ka`uva mudrost. 17 Za{to mi{kite na gre{nicite }e splasnat. 25-27 16 Izreki 15.6 Er 31.11 Os 8.14-16 9. }e bidat istrebeni.4 15. go nema. koga }e bide suden. 12 Gre{nikot smisluva zlo protiv pravedniot i ~krta so zabite protiv nego. 22 za{to onie.33 Jov 4. }e ja nasledat zemjata. za{to Gospod go dr`i za raka.24 24 3.10-12 37 Izreki 23.1 37.5-6 5 1 Mojs 4. 34 Nadevaj se na Gospod i ostani na Negovite pati{ta. i potomstvoto negovo }e bide blagosloveno.14 .6 23 Izreki 20. PSALM 37 @ivotot na pravednikot i na bezbo`nikot Gospodi.7 9.18 23.16 11.7-8 10 U{te malku.34. 20 za{to gre{nicite }e zaginat.15 56.4 14 7.22 Sir 27.14 39 9. 3 Nema ni{to zdravo na moeto telo od Tvojot gnev. koi Gospod Go blagoslovuvaat.7 25. 13 no Gospod mu se potsmeva.33 35 Is 2. vo jarosta Svoja ne karaj me i vo gnevot Svoj ne kaznuvaj me. 40 im pomaga Gospod i gi izbavuva.8 14. 15 No me~ot nivni }e se zabie vo nivnoto srce.6 Is 33. a na pravednicite Gospod im gi potkrepuva. 25 Bev mlad. 38 a bezbo`nicite site }e bidat istrebeni. 5 Smrdat i gnojat ranite moi poradi bezumieto moe. }e go pobara{ mestoto negovo i nema da go najde{. koj se prevoznesuva{e i izdiga{e kako kedar levanonski. 16 Maloto bogatstvo kaj pravedniot e mnogu podobro otkolku golemoto bogatstvo na gre{nicite. nema da padne. vo koskite moi nema mir poradi grevot moj. nivnoto nasledstvo }e se zatre.727 PSALMI 10 Jov 5. 4 za{to bezzakonijata moi ja nadvi{ija glavata moja. 23 Gospod gi zacvrstuva stapkite na ~ovekot i mili Mu se negovite pati{ta: 24 pa i ako se sopne. gledaj go pravedniot: ima napredok za mirniot. na pravednite doa|a od Gospod i Toj e nivni za{titnik vo te{ko vreme. i gre{nikot }e go nema. a pravedniot e milostiv i dava. 27 Kloni se od zlo i pravi dobro.2 6. 32 Gre{nikot go demne pravedniot i bara da go ubie. gi izbavuva od gre{nicite i gi spasuva.2 15 7.41 frleni i potomstvoto na bezbo`nicite }e bide istrebeno. Toj }e te vozdigne za da ja nasledi{ zemjata. za{to kaj Nego pribegnuvaat. 26 toj sekoj den znae da se smiluva i na zaem da dava. go pobarav.3.35 Izreki 1. stapkite negovi nema da se sopnat.13 Pla~ 3.15-17 19. 14 Gre{nicite gi vadat me~evite. 2 za{to strelite Tvoi se zabija vo mene. 35 Vidov stra{en bezbo`nik. 39 Spasenieto. i }e go gleda{ istrebuvaweto na gre{nicite. go optegnuvaat lakot svoj za da go kutnat bedniot i siromaviot. ete.27 Mudr 11. no ne vidov ostaven praveden ~ovek nitu decata negovi leb da prosat.12 4 Is 1.16 13 2.9 26.3 8. i nivnoto nasledstvo }e bide ve~no: 19 vo zlo vreme nema da bidat posrameni i vo denovite na glad }e bidat siti. 1 31 5 Mojs 6. 31 Zakonot na negoviot Bog e vo srceto negovo.5 12 34. A bezzakonicite }e bidat is- 11 Is 57. 11 A krotkite }e ja nasledat zemjata i }e se nasladuvaat vo izobilen mir. 36 Pominav i.

728
PSALMI
7
34,14 41,9 6 Se zgrbaviv i se stopiv sosema, cel den nata`en odam; 7 slabinata mi e vospalena, nema zdravo mesto na teloto moe. 8 Iscrpen sum i dotol~en; rikav poradi vozdi{kite na srceto moe. 9 Gospodi, pred Tebe se site moi kopne`i, i mojata vozdi{ka ne e sokriena od Tebe. 10 Srceto zasileno mi bie, me napu{ti silata moja, i svetlinata na o~ite moi, - i nea ja nema vo mene. 11 Moite prijateli i moite bli`ni se pribli`ija i ne se dobli`ija; zastanaa podaleku od mene, 12 a onie {to ja baraat du{ata moja, mi postavuvaat primki, govorat za propast i sekoj den krojat spletki; 13 a jas, pak, kako gluv ne slu{am i kako nem sum, koj ne ja otvora ustata svoja; 14 stanav kako ~ovek {to ne slu{a i {to vo ustata svoja nema odgovor, 15 za{to na Tebe, Gospodi, se nadevam; Ti }e odgovori{, Gospodi, Bo`e moj. 16 Za{to se molam samo da ne se pogordeat nad mene moite neprijateli; i koga }e mi se pokolebaat nozete moi, tie da ne se krenat nad mene. 17 Gotov sum da padnam, i bolot moj sekoga{ e so mene. 18 Bezzakonieto svoe go priznavam i }e `alam poradi grevot moj. 19 A onie {to mi se neprijateli bez pri~ina, se silni i se namno`ija onie {to nepravedno me mrazat, 20 mi vra}aat zlo za dobro, mi stanaa protivnici, za{to jas sum za dobro. 21 Ne ostavaj me, Gospodi, Bo`e moj, ne oddale~uvaj se od mene; 22 pobrzaj da mi pomogne{, Gospodi, Spasitele moj! 3 Plamna srceto moe vo mene i dodeka razmisluvam ogan se razgoruva vo mislite moi. Progovoriv so jazikot svoj: 4 ka`i mi go, Gospodi, mojot kraj, i kolkav e brojot na moite dni, za da znam kolku e kratkotraen `ivotot moj. 5 Ete, Ti si mi dal dni kolku edna peda, i vekot moj e kako ni{to pred Tebe. I navistina, s# e sueta, sekoj ~ovek {to `ivee. 6 Navistina, ~ovek odi kako senka i zaludno se izma~uva; sobira bogatstvo, a ne znae komu }e mu go ostavi. 7 I sega {to da o~ekuvam Gospodi? Nade`ta moja e vo Tebe. 8 Spasi me od site bezzakonija; ne dopu{taj da bidam poruga na bezumniot. 9 Zanemev i ne ja otvoram ustata, za{to Ti taka napravi. 10 Otstrani gi od mene udarite Tvoi, iznemo{tuvam od Tvojata silna raka. 11 Go kaznuva{ ~ovekot za grevot, s# {to mu e najmilo mu go uni{tuva{ kako molec; navistina, ~ovekot e samo zdiv. 12 Usli{i ja, Gospodi, molitvata moja i po~uj ja molbata moja; ne bidi bezglasen kon moite solzi, za{to sum privremen gostin kaj Tebe i pridojden, kako site moi predci. 13 Dopu{ti mi da zdivnam, pred da zaminam i da me nema ve}e.

38,3
31,3 37,13

9
101,3-5

5
88,47

11
6,7 30,10 87,6

6
61,9 89,9-10 Jov 7,6.16 13,1.5

12
30,11 40,9 87,8.18 Jov 12,4-5 18,12-18 Lk 23,49

12
Is 50,9 50,7 Os 5,12 Jov 4,19 12,27 Mt 6,20

14
38,1-2 Is 53,7

13
118,19 1 Mojs 23,4 3 Mojs 25,23 1 Let 29,15 Evr 11,13 1 Ptr 2,11

17
12,4 34,15.19

18
50,4

19
31,5

39,3
17,4 68,2 Er 38,6

20
34,19 68,4

4
32,3

21
34,12 108,3-5

22
21,1.11 34,22 70,18

PSALM 39 Spaseniot pravednik Mu blagodari na Boga 1 Trpelivo se nadevav na Gospod, i Toj se nakloni nad mene i ja ~u molitvata moja, 2 i me izvede od dlabinata na jazot i od dlaboka tiwa, pa gi postavi nozete moi na kamen i gi zacvrsti stapalata moi; 3 a vo ustata moja vlo`i nova pesna pohvala za na{iot Bog. Mnozina }e vidat, i strav }e gi opfati i }e se nadevaat na Gospod. 4 Bla`en e onoj ~ovek {to veruva vo Gospod i ne se obra}a kon gordelivite, kon onie {to zastranuvaat po la`ni bogovi.

PSALM 38 Molitva za uteha od Gospod Si rekov: }e pazam na pati{tata moi, za da ne zgre{am so jazikot svoj; }e ja zauzdam ustata moja dodeka e gre{nikot pred mene. 2 Onemev i se smiriv, i zamolknav, no jadot moj se zgolemi.
1

729
PSALMI
5
1,1 Er 17,7 5 Mnogu ~udesni dela si napravil, Gospodi, Bo`e moj, mnogu misli ~udesni - koj mo`e da se sporedi so Tebe!? Po~nav da gi objavuvam i da zboruvam za niv, no tie broj nemaat! 6 @rtvi i prinosi Ti ne bara{, no u{ite mi gi otvori; sepalenica i `rtva za grev Ti ne pobara. 7 Toga{ rekov; eve, idam; vo svitokot na knigata za mene e napi{ano; 8 so zadovolstvo }e ja ispolnam voljata Tvoja, Bo`e moj; Tvojot Zakon e vo srceto moe. 9 Ja objaviv Tvojata pravda vo golemoto sobranie; ne $ branev na ustata moja; Ti go znae{ toa, Gospodi. 10 Tvojata pravda ne ja sokriv vo srceto moe, ja objaviv vernosta Tvoja i spasenieto Tvoe; i ne gi zataiv Tvojata milost i Tvojata vernost od sobranieto. 11 No, Gospodi, ne otstranuvaj go milosrdieto Tvoe od mene; Tvojata milost i Tvojata vernost neka me pazat postojano, 12 za{to zla bezbrojni me opkru`ija; me pritisnaa bezzakonijata moi, i ne mo`ev duri ni da gledam, - tie se pove}e od vlaknata na glavata moja; a i srceto moe me ostavi. 13 Blagovoli, Gospodi, da me izbavi{; Gospodi, pobrzaj mi na pomo{! 14 Neka se zasramat i neka pocrvenat site, koi baraat da ja pogubat du{ata moja! Neka bidat vrateni nazad i neka bidat predadeni na potsmev onie, koi mi sakaat zlo. 15 Neka se skamenat od sram onie, koi sakaj}i da mi se narugaat velat: „Aha! Aha!” 16 A neka se zaraduvaat i neka se razveselat vo Tebe site, koi Te baraat, i onie {to sakaat spasenie od Tebe neprestajno neka zboruvaat: velik e, velik - Gospod! 17 A jas sum siromav i beden; no Gospod se gri`i za mene. Ti si pomo{nik

moj i za{titnik moj, Bo`e moj, ne za- 40,2 Izreki docnuvaj. 14,21
Tov 4,7-11

6
34,10 70,15 138,17-18 Jn 21,25

PSALM 40 @alewe poradi lo{i neprijateli i neverni prijateli
1

3
26,12

5
6,2 29,2

7
49,8-10 50,17-20 68,30-31 Os 6,6 Amos 5,33

8
Jn 5,39

10
34,18 106,32

11
77,4

12
24,21

13
6,7 37,4.10 68,4

14
21,19 69,1-5

15
34,4.26

16
34,21.25

17
34,27 68,6.32 103,1

Bla`en e onoj, {to se gri`i za bed- 6 nite! Vo zlo~est den Gospod }e go 30,11-13 37,16-19 izbavi. Er 20,10 2 Gospod }e go pazi i }e go odr`i vo `ivot i }e mu dade sre}a na zemjata; i 10 37,11 nema da go predade vo racete na nepri- 54,13 Mk 14,18 jatelot negov. Jn 13,18 3 Gospod }e mu pomogne koga le`i bolen v postela. Ti ja isceluva{ sekoja 13 71,18-19 bolka pri bolesta negova. 88,52 4 A za sebe, jas povikav: „Gospodi, 105,48 Dan 2,20 smiluvaj se na mene, izlekuvaj ja du{ata Lk 1,68 moja, za{to zgre{iv pred Tebe!” 5 Neprijatelite moi vo zloba se raspra{uvaat za mene: „Koga }e umre, i koga }e zagine imeto negovo!?” 6 I ako nekoj dojde da me vidi, govori laga; negovoto srce sobira nepravda vo sebe, i toj, {tom }e izleze nadvor, rasprava. 7 Site moi neprijateli {epotat me|u sebe protiv mene, pomisluvaj}i mi zlo: 8 „Smrtna bolest go fatila; koj edna{ legne, ve}e nema da stane!” 9 Duri i prijatelot moj, vo kogo imav doverba, koj jade{e moj leb, ja krena nogata protiv mene. 10 A Ti, Gospodi, smiluvaj mi se, ispravi me, ta da im vozvratam. 11 Po toa }e doznaam deka sum ti mil, koga neprijatelot moj nema da se pogordee nad mene; 12 a mene, pak, me prifati poradi mojata nezlobivost i zacvrsti me pred Sebe ve~no. 13 Neka e blagosloven Gospod, Bog Izrailev, od veka do vek! Amin, amin!

730
PSALMI
41,2
62,1 83,2 Is 26,9 Joil 1,20 Jn 4,10

VTORA KNIGA PSALM 41 Kopne` za svetili{te vo tu|a zemja 1 Kako {to ko{utata kopnee po vodni izvori, taka i du{ata moja, Bo`e, kopnee po Tebe! 2 Du{ata moja `eduva za Boga, za `iviot Bog: koga }e dojdam i }e go gledam liceto Bo`jo? 3 Solzite moi bea leb za mene i dewe i no}e, koga sekoj den mi zboruvaa: kade e tvojot Bog? 4 Se setiv na toa i ja izliv du{ata svoja: kako ~ekorev so mno{tvoto, gi predvodev do Bo`jiot dom - pri glasno voskliknuvawe i proslavuvawe, kako na golem praznik. 5 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i jas pak }e Go slavam mojot Pomo{nik, mojot Bog. 6 Taguva du{ata moja vo mene, poradi toa }e si spomnuvam na Tebe od zemjata Jordanska, od Ermon i od gorata Micar. 7 Bezdna povikuva bezdna so glasot na Tvoite vodopadi; site Tvoi vodi i Tvoi branovi navalija na mene. 8 Dewe Gospod mi ja poka`uva milosta Svoja, a jas no}e }e Mu peam i }e Mu se molam na Boga na mojot `ivot. 9 ]e Mu re~am na Boga: Ti si moeto zasolni{te. Zo{to me zaboravi? Zo{to odam na`alen dodeka neprijatelot me pritiska? 10 Tro{ej}i gi koskite moi, neprijatelite moi se podigruvaat so mene, velej}i mi sekoj den: kade e tvojot Bog? 11 Zo{to taguva{, du{o moja, i zo{to si voznemirena? Nadevaj se na Boga, bidej}i Nego jas pak }e Go proslavuvam, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 42 Molitva za za{tita Presudi mi, Bo`e, i raspravi ja tu`bata moja protiv bezbo`niot narod. Izbavi me od nepraveden i lukav ~ovek.
1

2
43,9.23 59,10 73,1 41,9

3
35,9 62,1 83,2 Jn 4,10-14 7,37 10,7 16,15 26,4 62,2 83,7 2 Mojs 23,15.17 Is 1,12 Pla~ 22,4

4
78,10 114,2 Mih 7,10 Mal 2,17

Bidej}i Ti si zasolni{te moe, Bo`e, zo{to si me otfrlil? I zo{to odam taka na`alen dodeka neprijatelot me ma~i? 3 Isprati ja Tvojata svetlina i Tvojata vistina da me vodat i da me dovedat vo Tvojata sveta gora i vo Tvoeto `iveali{te. 4 I }e pristapam do Bo`jiot `rtvenik, do Boga, mojata radost. Na harfa }e Te slavam, Bo`e, Bo`e moj! 5 Zo{to taguva{ du{o moja, i zo{to si voznemirena! Nadevaj se na Boga, bidej}i pak }e Go proslavuvam Nego, mojot Pomo{nik, mojot Bog. PSALM 43 Molitva za pomo{
1

2

4
62,5 80,2 107,2

5
41,5.11

43,2
77,3 2 Car 7, 22-23

3
77,55 79,8

4
5 Mojs 8,17-18 Is.N. 24,12 Os 1,7

5
61,8 101,1 141,2 1 Car 1,15 26,4

5

6
42,5 Jn 12,27

7
Pla~ 3,20

8
31,6 68,2 87,7 Jona 2,4

10
17,2 42,2

42,1
7,8 25,1 34,24 73,22 118,154

Bo`e, so u{ite na{i ~uvme, a tat- 73,12 kovcite na{i ni raska`uvaa za deloto 6 {to si go napravil vo nivnite dni, vo 59,12 107,13 denovite drevni. 2 Ti so Tvojata raka si istrebil na- 8 rodi, a niv si gi naselil; si uni{til 36,39-40 131,18 narodi, a niv si gi ra{iril; 3 bidej}i tie ne so me~ ja pridobija 10-11 zemjata, i nivnite mi{ki ne gi spasi- 59,10 67,7 le, tuku Tvojata desnica i Tvojata 3 Mojs mi{ka i svetlinata na Tvoeto lice, 26,17 5 Mojs 28,25 za{to Ti bea po volja. 4 Bo`e, samo Ti si car moj i Bog moj, Koj mu izvojuva pobeda na Jakov. 5 So Tebe, gi potisnavme na{ite neprijateli, i so Tvoeto ime }e gi uni{time onie, {to stanuvaat protiv nas; 6 za{to jas nema da se nadevam na mojot lak i me~ot moj nema da me spasi; 7 tuku Ti n# spasi od neprijatelite na{i i gi posrami onie {to n# mrazat. 8 So Boga se falevme sekoj den i Tvoeto ime ve~no }e go proslavuvame. 9 No sega Ti n# otfrli i n# posrami, pa ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski; 10 n# svrti vo begstvo pred neprijatelite na{i, i onie, {to n# mrazat, n# ograbuvaa.

731
PSALMI
12
3 Mojs 26,33 5 Mojs 28,64 11 N# predade kako ovci na klawe i n# rasturi me|u neznabo{cite. 12 Eftino go prodade narodot Svoj, ne bara{e visoka cena za niv; 13 n# predade za prezir kaj sosedite na{i, za potsmev i hulewe na onie, koi `iveat okolu nas; 14 n# napravi za prikaz me|u neznabo{cite, i mnozina ja vrtat glavata. 15 Sekoj den sramot moj e pred mene, i crvenilo go pokriva liceto moe, 16 od glasot na onoj {to se potsmeva i od klevetnikot, pred o~ite na neprijatelite i odmazdnicite. 17 Seto toa n# snajde nas, no nie ne Te zaboravivme Tebe i ne go naru{ivme zavetot Tvoj. 18 I ne otstapi srceto na{e, i stapkite na{i ne se otklonija od Tvojot pat, 19 koga n# porazi vo mestoto, kade {to `iveat ~akali i n# pokri so smrtna senka. 20 Ako go bevme zaboravile imeto na na{iot Bog i da gi bevme protegnale racete na{i kon tu| bog, 21 zar Bog toga{ nema{e da doznae za toa? Za{to Toj gi znae tajnite na srcata. 22 Zaradi Tebe n# ubivaat sekoj den, n# smetaat kako ovci opredeleni za klawe. 23 Razbudi se, zo{to spie{, Gospodi!? Razbudi se, i ne otfrlaj n# zasekoga{! 24 Zo{to go odvra}a{ liceto Svoe, ja zaborava{ bedata na{a i nevoljata na{a? 25 Bidej}i du{ata na{a se ponizi do prav, a utrobata ni se prilepi za zemjata, 26 stani, Gospodi, i pomogni ni, izbavi n# poradi qubovta Tvoja. 2 Ti si najprekrasniot me|u sinovite ~ove~ki, blagodat se izliva od Tvojata usta; zatoa Bog Te blagoslovil doveka. 3 Prepa{i go na bedroto me~ot Svoj, o silniku: vo Svojata krasota i ubavina! 4 I taka veli~estven, poitaj pobedonosno zaradi vistinata, krotosta i pravdata, i Tvojata desnica }e poka`e ~udesni dela. 5 Izostreni se Tvoite streli, narodite }e padnat pred Tebe, - tie }e se zabodat vo srcata na carskite neprijateli. 6 Tvojot prestol, Bo`e, e ve~en: `ezolot na pravdata e `ezol na Tvoeto carstvo. 7 Ti ja qubi{ pravednosta i go mrazi{ bezzakonieto; zatoa, Bog, Tvojot Bog, Te pomaza so mirizlivo maslo na radosta pove}e od Tvoite sobra}a. 8 Site Tvoi obleki mirisaat na smirna, aloj i kasija; koga izleguva{ od dvorcite od slonova koska, harfi te razveseluvaat. 9 Carski }erki se vo Tvojata po~esna pridru`ba; caricata stoi pokraj Tebe oddesno, ukrasena so ofirsko zlato. 10 ^uj, }erko, vidi, prikloni go uvoto svoe: zaboravi go tvojot narod i domot na tatkoto tvoj! 11 Za{to Carot ja posaka tvojata ubavina, za{to Toj e tvoj Gospodar i prikloni Mu se toga{ ti. 12 I }erkata tirska }e Mu se pokloni so podaroci i najbogatite me|u narodot }e ja baraat tvojata blagonaklonost. 13 Seta slava na carskata }erka e vnatre: nejzinata obleka e vezena so zlato; 14 vo vezena obleka }e ja doveduvaat kaj Carot; po nea odat devici, nejzini drugarki. 15 Gi doveduvaat so veselba i radost, vleguvaat vo Careviot dvorec. 16 Mesto tvoite tatkovci, ovde }e bidat tvoite sinovi; Ti }e gi postavi{ za knezovi po celata zemja. 17 ]e go spomnuvaat imeto Tvoe od rod vo rod; zatoa narodite }e Te slavat od vek do vek.

44,3
Ez 28,12.17

7
Is 11,3-5

13
5 Mojs 32,30 Is 52,3

8
1 Car 16, 6-13

14
78,4

9
3 Car 22,39

15
68,11

12
Efes 5,24

16
68,7

13
71,10-11

20
Is 34,13 Er 9,11

22
Er 17,10

23
Rim 8,36

24-25
73,1 78,5 79,4 88,46 Is 51,9

26
7,5 118,25

PSALM 44 Vo slava na Bo`jiot Pomazanik i Negovata nevesta Od srceto moe se izlivaat blagi zborovi; Mu gi posvetuvam na Carot stihovite moi; jazikot mi e kako pero na brzopisec.
1

732
PSALMI
45,2
61,8

PSALM 45 Bog e so nas. Toj e na{e pribe`i{te i sila
1

3
Is 54,10 Jov 9,5-6

92,3

4 ka`an pomo{nik, vo nevolja.
2

Bog ni e nam pribe`i{te i sila, doZatoa nema da se upla{ime, pa ma-

67,16

5 kar i zemjata da se razni{a, i gorite da 6

124,1

7
Otkr 11,18 28,1-11

8
9,9 47,3 Is 7,14 8,9

9
65,5

10
75,3 Os 2,19

11
5 Mojs 32,39

46,2-3
Sof 3, 14-15

3
67,35 75,7

5
2,8 Is 58,14

se sru{at vo srceto morsko. 3 I ako bu~at i se krevaat vodite nivni, i da se tresat gorite od `estinata nivna. 4 Re~nite potoci go veselat Bo`jiot grad, Svetoto `iveali{te na Sevi{niot. 5 Bog e srede nego; toj nema da se razni{a: Bog }e mu pomogne u{te pred zori. 6 Se zbunija narodite; se potresoa carstvata; Sevi{niot go pu{ti Svojot glas, i Zemjata se topi. 7 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. 8 Dojdete i videte gi delata Bo`ji pusto{ewata {to gi napravi Toj na Zemjata. 9 Prekratuvaj}i gi vojnite do krajot na Zemjata, }e go skr{i lakot i }e go zdrobi kopjeto, i {titovite golemi so ogan }e gi izgori. 10 Zastanete i razberete deka Jas sum Bog, vozvi{en nad narodite, vozvi{en nad Zemjata. 11 Gospod Savaot e so nas, Jakovoviot Bog e na{e pribe`i{te. PSALM 46 Bog e Car na celata zemja Zapleskajte so racete, site narodi voskliknete kon Boga so radosen glas; 2 za{to Sevi{niot Gospod e stra{en, Golem Car e nad celata Zemja. 3 Toj ni pokori pod noze lu|e i narodi; 4 Toj ni odbra nasledstvo za nas, dostoinstvenosta na Jakov, kogo go vozqubi. 5 Se iska~i Bog pri vosklici, Gospod so truben zvuk.
1

6 Pejte Mu na na{iot Bog, pejte; pejte 6 23,7-10 Mu na na{iot Car, pejte, 67,18 7 za{to Bog e Car nad celata Zemja; 88,15 97,6 pejte Mu psalm! 4 Mojs 8 Bog e car nad narodite, Bog sedi na 23,21 svetiot Svoj prestol; 7 9 neznabo`e~kite knezovi se sobiraat 29,4 kako narod kon Avraamoviot Bog, za{- 9 to zemnite za{titnici Mu pripa|aat Is 6,1 Er 10,7 na Boga, Toj e vozvi{en nad site. Otkr 4,2 83,9 88,18

PSALM 47 Radosta na Sion poradi Bo`jata pomo{ vo vojna Golem e Gospod i mnogu falen vo gradot na na{iot Bog, na Svojata sveta gora. 2 Prekrasna vozvi{enost, radost na celata zemja e gorata Sion; na severnata strana nejzina e gradot na golemiot Car. 3 Bog, Koj e vo Negovite tvrdini, se poka`a kako sigurna odbrana. 4 Za{to, ete, se sobraa carevite zemni i site dojdoa zaedno, 5 pa, otkako vidoa, se voshitija, se stapisaa i zbuneti pobegnaa: 6 strav gi opfati tamu, pa se ma~ea kako `ena rodilka; 7 kako silen vetar {to gi razbiva tar{i{kite korabi. 8 Kako {to ~uvme, taka i vidovme vo gradot na Gospod Savaot, vo gradot na na{iot Bog: Bog go osnova za doveka. 9 Ja spomnuvame, Bo`e, milosta Tvoja srede hramot Tvoj. 10 Imeto Tvoe, Bo`e, kako i Tvojata slava dosegaat do krai{tata na zemjata: Tvojata desnica e polna so pobeda. 11 Neka se veseli gorata Sion, i da se raduvaat judejskite }erki zaradi Tvoite sudovi. 12 Odete okolu Sion i obikolete go, izbrojte gi kulite negovi. 13 Videte gi bedemite negovi, razgledajte gi negovite dvorci, za da mu raska`ete na idniot rod, 14 deka ovoj Bog e na{ Bog vo site vekovi: Toj }e ni bide pastir ve~en.
1

47,2
95,4

3
Mt 5,35

4
9,9 17,2 45,7.11 58,9.16-17 61,2.6 143,2

6
67,12

7
2 Mojs 15,14 Is 13,8 20,2 Er 4,31 49,43 1 Sol 5,3 Jn 16,21

11
112,3 Mal 1,11

12
96,8

13
Is 26,1 32,20-21

14
77,4 89,2 101,27

733
PSALMI
48,2
5 Mojs 32,1 Is 1,2 Izreki 8,4

PSALM 48 Prividen e napredokot na bezbo`nicite i nivnata bezumna nade` vo bogatstvoto 1 ^ujte go ova site narodi; vnimavajte vie site {to `iveete po svetot, 2 mali i golemi, bogati i siromasi zaedno. 3 Ustata moja }e govori mudrost, i mislata na srceto moe - razbirlivi ne{ta. 4 ]e go naklonam uvoto svoe kon pou~ni izreki: so harfa }e ja izlo`am gatankata moja. 5 Zo{to da se pla{am vo te{ki denovi, koga bezzakonieto na moite predavnici }e me opkoli? 6 Vie, {to imate verba vo silite svoi i se falite so golemoto bogatstvo svoe, ~ujte: 7 Nikoj ne mo`e sebesi da se iskupi, nitu mo`e ~ovekot da Mu plati otkup na Boga, 8 nitu cena za otkup na du{ata svoja, bidej}i taa e previsoka, 9 duri i da se ma~i dolgo, da `ivee ve~no i grob da ne vidi. 10 Za{to i mudrite umiraat, nerazumnite i bezumnite zaginuvaat zaedno, a go ostavaat bogatstvoto na drugi. 11 Nivnite grobovi }e im bidat ve~ni domovi, `iveali{tata od rod vo rod, iako zemjite nivni gi nosat imiwata nivni. 12 I ~ovek {to `ivee nerazumno, zaprileguva na `ivotnite {to zaginuvaat. 13 Takva im e sudbinata na bezumnicite, krajot na onie {to se zadovolni so svojot del. 14 Tie se kako ovci opredeleni za vo pekolot, smrtta im e pastir, a v zori pravednite }e gospodarat nad niv; silata nivna }e se istro{i, pekolot }e im bide dom. 15 No Bog }e ja spasi du{ata moja od rakata na pekolot, milostivo }e me primi. 16 Ne pla{i se koga ~ovek se zbogatuva, koga bogatstvoto na domot negov raste;

7
Er 9,23 Lk 12, 16-21

8
Jov 33,24 Izreki 11,4

17 za{to, umiraj}i, ni{to nema da 18 zeme, nitu, pak, bogatstvoto negovo }e 1 Tim 6,7 pojde po nego; 20 18 makar {to pri `ivotot negov se 1 Mojs 15,15 smetal za sre}en - a tebe te falat koga Jov 10, 21-22 si ugoduva{ 19 i toj }e im se pridru`i na svoite predci, nema nikoga{ da vidi svetlina. 49,1 20 ^ovek, koj nerazumno `ivee, sli~en 48,1 94,3 e na `ivotnite {to zaginuvaat. 96,7 135,2 5 Mojs 10,17 31,1 Is.N. 22,22 Is 1,2 Mih 1,2 6,1 Dan 2,47

9
Mt 16,26

11
38,6 Prop 2,16 Sir 11,19

PSALM 49 Vistinsko bogoslu`ewe Bog nad bogovite, Gospod, govori i ja povikuva Zemjata od son~eviot izgrev do zapad. 2 Od Sion, koj e vrv na ubavinata, zableskuva Bog; 3 doa|a na{iot Bog, i nema da mol~i; pred Nego }e ima ogan {to progoltuva, okolu Nego bura. 4 Toj }e gi povika neboto gore i Zemjata, za da mu sudi na Svojot narod: 5 „Soberete gi kaj Mene svetiite Moi, koi Mi se zavetuvaa preku `rtva!” 6 I nebesata }e ja oglasat Negovata pravednost, za{to Bog e sudija. 7 „^uj, narode Moj, i Jas }e govoram, Izraile, }e svedo~am protiv tebe: Jas sum Bog, Tvoj Bog. 8 nema da te prekoruvam poradi tvoite `rtvi; tvoite sepalenici sekoga{ se pred Mene; 9 nema potreba da primam telci od tvojot dom, nitu kozli od stadata tvoi, 10 za{to Moi se site gorski yverovi i dobitokot po gorite i govedata. 11 Gi poznavam site ptici nebeski, i ubavinata na poliwata e pred Mene, 12 ako ogladnam, nema da ti ka`am tebe, za{to Moja e vselenata i s# {to ja ispolnuva. 13 Zar Jas jadam june{ko meso i pijam krv jare{ka? 14 Prinesi Mu na Boga blagodarstvena `rtva i ispolnuvaj gi svoite zaveti pred Sevi{niot. 15 i povikaj Me vo te`ok den; Jas }e te izbavam, a ti }e Me proslavi{.”
1

13
Prop 3, 18-21

2
47,2 Pla~ 2,15

16
Os 13,14

3
17,7-15 82,1 2 Mojs 19,16-19 5 Mojs 32,22 32,2 Sud 5,4-5 Is 30,27-28 62,18 Mih 1,4 Avak 3, 3-11 Jov 38,1 39,5

7
80,8

14
Os 14,3 Mt 5,33 Evr 13,15

734
PSALMI
18
Rim 2, 21-22 16 A na gre{nikot Bog mu veli: „Zo{to napamet gi ka`uva{ Moite odredbi i so usta go spomnuva{ Mojot zavet?” 17 A samiot ja mrazi{ poukata Moja i zad grb gi frla{ zborovite Moi? 18 Koga }e vidi{ kradec, se zbli`uva{ so nego i so prequbnici se dru`i{; 19 ustata tvoja e polna so zloba, i jazikot tvoj izmami plete; 20 sedi{ i go kleveti{ bratot svoj, sinot na svojata majka go ozboruva{. 21 Ti go izvr{i toa, a jas mol~ev; ti si pomisli deka Jas sum, kakov {to si ti. ]e te izobli~am i }e ti gi iznesam pred liceto tvoe grevovite tvoi. 22 Razberete go ova vie, koi Go zaboravate Boga, za da ne ve raskine, pa toga{ }e nema izbavitel. 23 Koj prinesuva `rtva blagodarstvena, toj Me proslavuva, i koj go sledi Mojot pat, nemu }e mu go soop{tam Bo`joto spasenie. 10 Sozdaj ~isto srce vo mene, Bo`e, i nov i prav duh stavi vo mene. 11 Ne otfrlaj me od liceto Svoe i Svetiot Duh Tvoj ne odzemaj Go od mene. 12 Vrati mi ja radosta na spasenieto od Tebe i blagoroden duh zacvrsti vo mene. 13 Toga{ }e gi nau~am prestapnicite da odat po Tvoite pati{ta, i gre{nicite kon Tebe }e se obra}aat. 14 Oslobodi me od proleanata krv, Bo`e, Bo`e na moeto spasenie, i jazikot moj }e pee za Tvoeto izbavuvawe! 15 Gospodi, otvori ja ustata moja, i ustata moja }e ja objavi pohvalata Tvoja; 16 za{to, `rtvi ne ti se mili, koga bi ti prinel sepalenici, Ti ne bi gi primil. 17 @rtvata pred Boga e sru{en duh; srce ponizno i smireno Ti, Bo`e, ne otfrluva{. 18 Gospodi, napravi mu dobro na Sion, spored blagovolenieto Svoe, obnovi gi yidovite erusalimski. 19 Toga{ }e Ti bidat ugodni `rtvite na pravdata, voznesuvawata i `rtvite sepalenici; toga{ na Tvojot oltar }e prinesuvaat telci.

10
6,2 34,10 Ez 37,1-14

22
Os 5,14

12
Er 31,33 31,39 Ez 11,19 35,25 2 Kor 5,17

23
90,16

50,2
2 Car 12, 1-15

13
Is 63,11 Mudr 1,5 9,16 Rim 8,9 8,13-15

3
40,4 Is 43,25 43,21

18
49,8 Amos 5, 21-25

4
Is 1,16 4,3 Er 2,22 Ez 36,25 36,23 Jov 9,30 Evr 10,22

19
33,18 146,3 Is 57,15 60,1 65,2

5
Is 59,12 Ez 6,9 Jov 31,33

51,1-2
1 Car 21,6 21,8-9

6
Lk 15,18 Rim 3,4

PSALM 50 Pokajni~ka molitva
1

5
Er 4,22 9,3 Jn 3,19-20

7
Jov 14,4 Jn 9,34 Rim 7,14

Pomiluj me, Bo`e, poradi golemata Tvoja milost, i zaradi golemata Tvoja dobrina izbri{i gi bezzakonijata moi. 9 2 Izmij me temelno od moeto bezza2 Mojs 12,22 konie i o~isti me od mojot grev, Is 1,18 3 za{to prestapite moi gi znam i moEz 36,25 Jov 9,30 jot grev e sekoga{ pred mene. Evr 9,13-14 4 Protiv Tebe, samo protiv Tebe zgre{iv i pred Tebe zlo izvr{iv, taka {to Ti si praveden koga }e presuduva{ i besprekoren koga }e sudi{. 5 Ete, gre{en sum roden, gre{nik u{te od koga me za~na majka mi. 6 Ti ja saka{ vistinata vo srceto, i vnatre vo mene me u~i{ na mudrosta Tvoja. 7 Porosi me so isop, i }e bidam ~ist; izmij me i }e bidam pobel od sneg. 8 Daj mi da ~ujam radost i veselba, neka se zaraduvaat koskite {to Ti mi gi zdrobi. 9 Odvrati go liceto Svoe od grevovite moi i izbri{i gi site moi bezzakonija.

7

PSALM 51 Pravednikova uteha Zo{to, se fali{, silniku, so pakost? Bezzakonija vr{i{ po cel den! 2 Jazikot tvoj pogubni raboti izmisluva; kako naostren bri~ ti e - spletkaru! 3 Ti pove}e go zasaka zloto otkolku dobroto, lagata, otkolku vistinata, 4 ti, lukav jaziku, zasaka sekakvi pogubni zborovi! 5 Poradi toa Bog, do kraj }e te uni{ti, }e te istrgne i }e te iskorne od `iveali{teto tvoe, i korenot tvoj - od zemjata na `ivite. 6 ]e vidat pravednite, }e se upla{at i }e mu se potsmevaat, pa }e re~at: 7 „Ete ~ovek, koj nema{e pribe`i{te vo Boga, tuku ima{e verba vo golemoto bogatstvo svoe, i pobara pribe`i{te vo blagosostojbata!”
1

27,5 Is 22,17-19 Jov 18,14 Izreki 2,22

735
PSALMI
8 A jas, pak, sum vo Bo`jiot dom kako plodna maslina i se nadevam na mi9 losta Bo`ja vo site vekovi. 9 Ve~no }e Te slavam za ona {to go Izreki 11,28 napravi, i }e Go veli~am imeto Tvoe, 1,3 91,12 pred svetiite Tvoi, za{to toa e dobro 39,3

8

Er 11,16 Zah 4,14

6 So sesrdnost Ti prinesuvam `rtva, 6 go proslavuvam imeto Tvoe, Gospodi, 117,7 za{to e dobro, 7 7 za{to Ti me izbavi od sekoja nevol- 51,9 ja i okoto moe prezrivo gi gleda neprijatelite moi. 54,2 16,1 85,6

PSALM 52
53,5
85,14

PSALM 54 Molitva za pomo{ protiv la`ni bra}a 1 ^uj ja, Bo`e, molitvata moja i ne krij se od moeto molewe; 2 pogledaj me i usli{i me. Na`alen sum vo tagata moja 3 i zbunet sum od glasot na neprijatelite, od pritisokot na gre{nicite, za{to vr{at vrz mene bezzakonie i so gnev razgoruvaat neprijatelstvo protiv mene. 4 Srceto moe zatreperi vo mene, i smrten strav me spopadna; 5 strav i trepet me spoletaa, i stravotii me obzedoa. 6 I jas rekov: „Koj }e mi dade krilja gulabovi, pa da odletam i da se uspokojam; 7 daleku bi oti{ol i bi se smestil vo pustinata; 8 bi pobrzal da si najdam zasolni{te od burata i viorot. 9 Smuti gi, Gospodi, i razdeli gi nivnite jazici, za{to vidov nasilstvo i raspravii vo gradot.” 10 Dewe i no}e obikoluvaat pokraj yidovite negovi; i vo nego bezzakonie, maka i nepravda ima; 11 a ne nedostasuva ni izmama i lukavstvo po ulicite negovi. 12 Da me be{e navredil neprijatelot moj, toa bi go podnel, i zavidlivecot moj da se be{e poka`al silen, jas }e se sokriev; 13 no toa be{e ti, ~oveku, koj si kako jas, drugar moj i prijatel moj, 14 so kogo radosno se dru`ev i sme odele zaedno vo Bo`jiot dom! 15 Smrtta neka dojde na niv; da slezat `ivi vo pekolot, za{to pakost ima srede niv, vo `iveali{tata nivni. 16 Jas, pak, Boga }e Go povikam, i Gospod }e me slu{ne.

6
Jov 4,14

Bezumstvata na lu|e koi ne veruvaat vo Boga Re~e bezumnikot vo srceto svoe: „Nema Bog!” Stanaa razvratni lu|eto i gnasni vo bezzakonijata; nema koj da pravi dobro. 2 Bog pogledna od nebesata kon sinovite ~ove~ki, za da vidi, ima li nekoj {to e razumen, {to Go bara Boga. 3 Site trgnaa po lo{ pat, site se rasipani; nema koj da pravi dobro, nema nieden. 4 Zar nema da se vrazumat onie {to vr{at bezzakonie, onie {to go jadat narodot Moj, kako {to go jadat lebot, no Boga ne Go povikuvaat? 5 ]e zatreperat tie od strav, strav kakov {to dosega nemalo, za{to Gospod }e im gi rasturi koskite na onie {to te opkoluvaat. I tie }e se posramat, za{to Bog gi otfrli. 6 Eh, koga bi mo`elo da dojde spasenieto za Izrail od Sion?! Koga Bog }e gi vrati zarobenite od narodot Svoj, toga{ }e se zaraduva Jakov i }e se razveseli Izrail. PSALM 53 Molitva za spasenie Bo`e, so imeto Tvoe spasi me i so silata Tvoja izbori se za mojata pravda. 2 Bo`e, usli{i ja molitvata moja, ~uj gi zborovite od ustata moja; 3 za{to drski lu|e se krenaa protiv mene, i nasilnici go baraat `ivotot moj; tie ne mislat na Boga. 4 Ete, Bog mi pomaga; Gospod e za{titnik na `ivotot moj. 5 Na neprijatelite moi Toj }e im vrati za zloto; }e gi istrebi so vistinata Svoja.
1 1

8
Er 9,2 Otkr 12,6

10
Er 5,1 6,5 Ez 22,2 Sof 3,1

14
40,9 Er 9,4.8 Mt 26, 21-24

16
48,14 4 Mojs 16,33 Is 5,14 Izreki 1,12

736
PSALMI
18
Dan 6,10 17 Nave~er i nautro, i napladne }e molam i }e vikam, i Toj }e go ~ue glasot moj, 18 }e ja izbavi vo mir du{ata moja od onie, koi mi se pribli`uvaat, za{to mnogu gi ima {to se protiv mene, 19 Bog }e me ~ue i }e gi ponizi; Onoj, Koj ve~no caruva, za{to vo niv nema promena; tie ne se pla{at od Boga. 20 Gi krevaat racete svoi protiv onie, so koi `iveeja vo mir, go naru{ija Negoviot zavet. 21 Govorot im e mek kako kajmak, a vo srceto im e neprijatelstvo; zborovite im se kako maslo, no tie se streli. 22 Prenesi ja na Gospod makata svoja, i Toj }e te potkrepi. Toj nema da dozvoli pravedniot ~ovek da postrada. 23 Ti, Bo`e, }e gi frli{ vo pogibelna jama; krvnicite i izmamnicite nema da po`iveat ni polovina od denovite svoi. Jas, pak, vo Tebe se nadevam! 10 Bo`joto vetuvawe go slavam; se fa- 10 9,3 lam za zborot Gospodov, 117,6-7 11 vo Boga imam verba, ne se pla{am; 123,1-2 {to mo`e da mi napravi ~ovekot? 12 12 Me obvrzuvaat, Bo`e, vetuvawata 117,6 {to Ti gi dadov; blagodarstveni mo- Evr 13,6 litvi }e Ti upatam. 13 13 Za{to Ti ja izbavi du{ata moja od 3 Mojs 7,11-12 smrt, a i nozete moi od sopnuvawe, za da 32,19 odam pred Boga vo svetlinata na 115,8 26,13 `ivite. 115,9 Jov 33,30 Prop 11,7

20
28,10 92,2

22
5,9 27,3 56,4 Izreki 12,18

23
1 Ptr 5,7 101,24 Is 38,10 Izreki 10,27 24,2 55,4

PSALM 56 Veli~awe na milosta Bo`ja Smiluvaj se, Bo`e, na mene. Smiluvaj se, za{to vo Tebe se nadeva du{ata moja, i vo senkata na kriljata Tvoi }e se zasolnam dodeka ne minat opasnostite. 2 Vikam kon Boga Sevi{niot, kon Boga, Koj mi pravi dobro. 3 Toj }e prati od neboto i }e me spasi; }e gi posrami onie, koi me gazat. ]e ja isprati Bog Svojata milost i Svojata vernost. 4 Le`am srede lavovi koi rastrgaat sinovi ~ove~ki; ta nivnite zabi se kopja i streli, a jazikot im e ostar me~. 5 Vozvisi se na nebesata, Bo`e, i po celata zemja neka bide Tvojata slava! 6 Tie podgotvija stapica za nozete moi; i ja prikle{tija du{ata moja: iskopaa pred mene jama, no sami padnaa vo nea. 7 Podgotveno e srceto moe, Bo`e, spremno e srceto moe, }e peam i }e sviram. 8 Razbudi se, du{o moja, razbudete se harfo i liro! Jas }e ja razbudam i zorata. 9 ]e Te slavam, Gospodi, me|u narodite, }e Te vospeam me|u plemiwata, 10 za{to Tvojata milost se vozveli~i do nebesata, i Tvojata vernost se protega s# do oblacite. 11 Vozvi{i se, Bo`e, nad nebesata i po celata zemja neka bide Tvojata slava!
1

56,2
16,8

55,1
1 Car 21, 9-11

3
137,8

4
42,3

8
Er 18,23

5
7,2 9,29 16,12 21,13.21 Is 38,13 Jov 10,16 Dan 6,16 63,3

9
4 Car 20,5 Is 25,8 Otkr 7,17

PSALM 55 Molitva za uteha Smiluvaj se Bo`e, na mene, lu|eto me gazat, napa|aj}i sekoj den, du{manot me pritiska. 2 Moite neprijateli po cel den me gazat, za{to mnozina se onie, koi me napa|aat. 3 Koga strav }e me spopadne, vo Tebe se nadevam, Sevi{en. 4 Bo`joto vetuvawe go slavam; na Boga se nadevam. Nema da se pla{am; {to mo`e da mi napravi ~ovek? 5 Sekoj den gi izvrtuvaat zborovite moi; site nivni misli upateni protiv mene se zlo. 6 Se sobiraat i se krijat, gi nabquduvaat ~ekorite moi, uporno rabotat protiv mojot `ivot. 7 Plati im za nivniot zlo~in, so gnev Bo`e, sobori gi narodite! 8 Ti gi broe{e moite maki, solzite moi gi sobira{e vo me{ina. Zar ne e s# zapi{ano vo Tvojata kniga? 9 Neprijatelite moi }e se vratat nazad, sekoga{ koga Te prizovuvam; po toa znam deka Bog e za mene.
1

6
71,19 101,15 107,5 4 Mojs 14,21

7
Pla~ 1,13 7,15

8
107,1-5

9
Jov 38,12

10
9,11 17,49

11
35,5

737
PSALMI
57,2
81,2 5 Mojs 16,19 Mih 2,1

PSALM 57 Bog e sudija na Zemjata 1 Dali navistina ka`uvate pravda? Sudite li pravedno, vie, ~ove~ki sinovi? 2 Vo srceto svoe kroite bezzakonie, va{ite race pletat nasilstvo na Zemjata. 3 Se otu|ija gre{nicite od maj~inoto krilo, se zabludea od utrobata maj~ina, govorej}i laga. 4 Jarosta im e kako zmiski otrov, kako otrovot na gluvata aspida, koja gi zatnuva u{ite svoi, 5 i ne go slu{a glasot na baja~ot, vra`a~ot ve{t vo vra`aweto. 6 Bog neka im gi skr{i nivnite zabi vo ustite nivni; razbij gi, Gospodi, ~elustite lavovski! 7 Neka se razlijat kako voda {to istekuva; kako izgazena treva neka se isu{at! 8 Kako pol`av {to se topi da se rastopat, kako pometnat plod, sonce da ne vidat nikoga{! 9 Pred kotlite va{i da osetat toplina od zapalenoto trwe, surovo ili suvo, vior neka gi odnese! 10 ]e se zaraduva pravedniot, koga }e ja vidi odmazdata nad bezbo`nicite; }e gi mie nozete svoi vo krvta na gre{nikot. 11 I }e re~e ~ovekot: navistina ima nagrada za pravedniot! Navistina ima Bog, Koj sudi na Zemjata! PSALM 58 Molitva za pomo{ protiv zamki od pakosni neprijateli Spasi me od neprijatelite moi, Bo`e moj, za{titi me od onie {to stanuvaat protiv mene! 2 Izbavi me od onie {to vr{at bezzakonija; spasi me i od krvnicite; 3 za{to, ete, tie ja demnat du{ata moja; me napa|aat silnite bez prestap moj i bez grev moj, Gospodi. 4 Bez moja vina navalija na mene; stani, izlezi mi vo presret i pogledaj.
1

5
139,3 5 Mojs 32,33

6
Prop 10,11

7
3,7 34,17 56,4

8
36,2 2 Car 14,14 Jov 11,16 13,11 Mudr 16,29 17,14

9
Jov 3,16 Prop 6,3-4

10
Os 13,3 Naum 1,10 Jov 21,18 26,21

11
34,27 51,6 67,23 1,3 Mal 2,17 3,17 Jov 19,29

58,4
Izreki 1,11

5 Ti, Gospodi, Bo`e na silite, Bo`e Izrailev, razbudi se i kazni gi site ovie narodi i ne po{teduvaj nieden od onie {to vr{at bezzakonie. 6 Nave~er tie se vra}aat, vijat kako ku~iwa i odat okolu gradot. 7 I, ete, blujat so jazikot svoj; vo ustata imaat me~, „Za{to, - si velat tie, - koj }e ~ue?” 8 No Ti, Gospodi, im se smee{; im se podbiva{ na site bezbo`ni narodi. 9 Silo moja, Tebe te o~ekuvam, za{to Ti si, Bo`e, moe pribe`i{te. 10 Mojot Bog, }e me presretne so qubov, Bog moj, Koj mi gi pokoruva moite neprijateli. 11 Ne ubivaj gi, za da ne zaboravi mojot narod; rasturi gi so silata Svoja i pobedi gi, Gospodi, za{titni~e na{. 12 Za grevot na ustata nivna; za zborot vo ustata nivna neka se fatat vo gordosta svoja, bidej}i samo kletvi i lagi ka`uvaat. 13 Istrebi gi vo gnev, i nema ve}e da gi ima; za da uvidat deka Bog upravuva nad Jakov i do krai{tata na zemjata. 14 Navra}aat sekoja ve~er, zavivaat kako ku~iwa, i odat okolu gradot; 15 Tie skitaat, baraj}i hrana, a koga nema da se zasitat, gi pominuvaat no}ite 'r`ej}i. 16 Jas, pak, so pesna }e ja slavam Tvojata sila i od rani zori }e se zaraduvam so Tvojata milost, bidej}i Ti mi be{e zakrila i pribe`i{te vo denot na mojata nesre}a. 17 Silo moja, Tebe Ti peam, za{to Ti si zakrila, Bo`e moj, milost moja.

5
7,6

6
34,23

7
21,16 54,10

8
51,2 54,21 56,4 63,3

9
2,4 36,13

11
53,8

13
Izreki 12,13 17,6

14
45,9-10 82,18 Ez 5,13 6,11 12,12

17
16,15

59,1-2
2 Car 8, 1-17 9,33.38 1 Let 18,3.12

4
Is 24,20

PSALM 59 Molitva za izbavuvawe Bo`e, Ti n# otfrli i n# rasturi, se razgnevi, no sega obnovi n# pak! 2 Ja potrese zemjata i ja rase~e; stegni gi puknatinite nejzini, za{to taa se ni{a. 3 Ti mu poka`a na Tvojot narod `estokost i n# napoi so zanosno vino. 4 Na onie, {to se bojat od Tebe, im dade znak za da se izbavat od ubojniot lak.
1

738
PSALMI
5
74,8 Is 51,17 50,20-21 Er 25,15-16 5 Za da se izbavat Tvoite vozqubeni, spasi n# so Tvojata desnica i usli{i n#. 6 Re~e Bog vo Svoeto Svetili{te: „So veselba }e go razdelam Sihem i }e ja premeram dolinata na Sukot zaradi podelba. 7 Moj e Galaad, i Moj e Manasija, i Efrem e {lem na glavata Moja, i Juda e `ezol Moj. 8 Moav Mi e legen za miewe, vrz Edom go frlam ~evelot Svoj, 9 Koj }e me vovede vo ukrepeniot grad? Koj }e me dovede do Edom? 10 Zar ne Ti, Bo`e, Koj n# otfrli? Ti ve}e ne izleguva{, Bo`e, so na{ite vojski. 11 Pomogni ni protiv neprijatelite, za{to od ~ovekot nema spasenie.” 12 So Boga hrabro }e se borime, Toj }e gi uni{ti na{ite ma~iteli. 2 Za{to Toj e Bog moj, i moj Spasitel. Tvrdina moja: nema da se pokolebam. 3 Do koga }e pritiskate vrz ~ovekot? Go urivate site vie kako naklonet yid i nakrivena ograda! 4 Namislivte da go uni{tite moeto dostoinstvo so laga; so ustata svoja blagoslovuvate, a so srceto svoe kolnete. 5 A ti, du{o moja, samo na Boga ~ekaj, za{to samo vo Nego e mojata nade`. 6 Samo Toj e moja Karpa i Spasitel moj: tvrdina moja i nema ve}e da se kolebam. 7 Vo Boga e moeto spasenie i mojata slava; Bog mi e silna Karpa i pribe`i{te moe. 8 Nadevajte se vo Nego site lu|e vo sekoe vreme; otvorete go srceto va{e pred Nego: Bog e na{eto pribe`i{te. 9 Sinovite ~ove~ki se samo sueta; sinovite ~ove~ki se laga; koga bi gi stavile na merilo, tie site zaedno bi bile polesni od zdiv! 10 Ne veruvajte vo nasilstvo i ne posakuvajte grabe`; koga bogatstvoto raste, ne privrzuvajte go srceto kon nego. 11 Edna{ Bog re~e, a dvapati jas go ~uv toa deka silata e vo Boga, 12 deka vo Tebe, Gospodi, e silata Bo`ja i deka vo Tebe ima milost, za{to Ti mu pla}a{ na sekogo spored delata negovi.

61,2
Is 12,2

3
17,2 45,7.11 88,26

7
107,6-13

8-10
Is 42,13

5
4,2 27,3 54,21

8
Sir 50,26

6
41,5.11 42,5 70,5 117,8 Mih 7,7

9
1 Mojs 49,10 Is 11,13 Avd 1, 19-20

7
1 Mojs 49,18

10
136,7 5 Mojs 2,5 Is 11,14 Ruta 4,7

8
Is 45,17 59,17 Er 3,23

12
43,9 67,7 32,16-17 43,5 55,4 Os 1,7 2 Let 14,11

9
Is 26,4

PSALM 60 Molitva na poti{ten car 1 Usli{i go, Bo`e, moeto molewe, primi ja molitvata moja. 2 Kon Tebe vikam od krajot na Zemjata, za{to srceto mi papsa. Podigni me na visoka karpa, 3 za{to Ti si moeto pribe`i{te, kreposen zaklon od neprijatelot. 4 Daj mi da se naselam ve~no vo Tvoeto `iveali{te da se zasolnam pod pokrivot na Tvoite krilja. 5 Za{to Ti, Bo`e, gi ~u moite molitvi i im dade nasledstvo na onie, koi se bojat od Tvoeto ime. 6 Dodaj mu u{te denovi kon denovite na carot i prodol`i mu gi godinite od rod vo rod, 7 za da vladee ve~no pred Boga; milost i vernost isprati mu za da go ~uvaat. 8 I taka, so pesna }e go vospevam Tvoeto ime i }e gi izvr{uvam svoite zaveti sekoj den. PSALM 61 Ni{to`nosta ~ovekova Samo vo Boga uspokojuva du{ata moja, od Nego e moeto spasenie.
1

10
38,5-6 48,2 115,11 Is 40,15

60,3
26,4-5 42,3

11
Is 30,12 Er 17,11 Ez 22,29 Jov 27, 13-14 30,24 Prop 5, 9-10 Mt 6, 19-20.24 1 Tim 6,17

4
45,1 Izreki 18,11

5
14,1 16,8

PSALM 62

7-8
20,4 42,3 71,5 84,10-11 88,4-26 Is 16,5 Izreki 20,28 65,13

Kopne` za zaedni{tvo so Boga Jov 40,4 27,4 1 Bo`e, Ti si mojot Bog, Tebe Te ba- 30,23 17,10 ram; za Tebe za`edne du{ata moja. Za Er 31,19 Tebe kopnee teloto moe kako zemja pus- Jov 34,11 Izreki ta, neplodna i bezvodna! 11,21.31 2 I taka so pogled Te barav vo Sveti- 23,12 16, li{teto Tvoe, za da ja vidam Tvojata si- Sir 12-14 Mt 16,27 la i Tvojata slava. 3 Za{to milosta Tvoja e podobra od Rim 2,6 2 Tim 4,14 Otkr 2,23 `ivotot, ustata moja }e Te fali. 4 Taka }e Te blagoslovuvam vo `ivotot moj, i vo Tvoe ime }e gi krevam ra- 62,1 cete moi. 1 Car 5 Kako so mast i maslo se nasituva du- 22-24 {ata moja, i so radosen glas }e te fali ustata moja.

12

739
PSALMI
2
35,7-9 41,1-2 142,6 6 Koga }e se setam za Tebe vo postelata moja, vo no}nite ~asovi za Tebe razmisluvam, 7 za{to Ti si mi pomo{nik i pod senkata na Tvoite krilja Ti peam. 8 Kon Tebe se prilepuva du{ata moja, tvojata desnica me poddr`uva. 9 A onie koi sakaat da me li{at od mojot `ivot, }e slezat vo dlabo~inata na Zemjata. 10 ]e bidat predadeni na silata na me~ot; }e stanat plen na ~akalite. 11 A carot }e se zaraduva vo Boga, i sekoj }e se fali, koj vo Nego se kolne, bidej}i }e zamolkne ustata na la`livcite.

PSALM 64 Proslavuvawe na Boga 1 Tebe, Bo`e, Ti pripa|a pohvalata na Sion, i Tebe }e Ti se davaat zaveti. 2 Ti usli{uva{ molitvi, kaj Tebe }e dojde sekoja plot. 3 Koga gre{ni dela n# sovladuvaat, Ti gi prostuva{ na{ite prestapi. 4 Bla`en e onoj, kogo Ti si go izbral i primil da `ivee vo Tvoite dvorovi; daj da se nasitime so dobrini od Tvojot dom, od svetosta na Tvojot Hram. 5 Preku ~udesni dela ni odgovara{ i n# izbavuva{, Bo`e, Spasitele na{, Ti si nade` na site zemni krai{ta i na onie {to se daleku preku moreto. 6 Ti, Koj gorite si gi postavil so silata Svoja i so mo} si se prepa{al, 7 Ti Koj ja zamolknuva{ morskata bu~ava, {umot {to go pravat branovite, i bunite kaj narodite. 8 I se pla{at site onie {to `iveat na krajot na svetot, od ~udesata Tvoi: Ti sozdava{ radost kade {to utroto se ra|a i ve~erta zao|a. 9 Ti ja posetuva{ Zemjata, ja napojuva{, ja zbogatuva{: potokot Bo`ji e poln so voda; si im prigotvil hrana na lu|eto, bidej}i taka si ja podgotvil: 10 gi napojuva{ brazdite nejzini, i gi poramnuva{ grutkite nejzini i so do`dovni kapki ja blagoslovuva{ da ra|a plodovi; 11 ja oven~uva{ godinata so Tvojata dobrina i kolite Tvoi polni se so plodovi. 12 Se pojavuvaat pasi{ta po pustinite i rit~iwata se ispolnuvaat so radost; 13 Livadite se kitat so stada, a dolinite se redat so plodovi: site voskliknuvaat i peat. PSALM 65 Blagodarstvena pesna na narodot Bo`ji za duhovnite darovi 1 Vosklikni Mu na Boga, Zemjo cela! 2 Vospejte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pohvala!

64,3
Is 66,23

4
31,1 77,38

5
144,2 118,48

6
Is 66,19

6
35,8

7
23,2 118,90 Jov 38,6-7

8
16,8

9
5 Mojs 13,4

8
88,9 106,29 Is 17,12 Jov 26,12 Mt 8,26

11
20,1 63,10

10
45,4 3 Mojs 26,3-4 Is 30,23.25 Os 2,9 Joil 2, 22-23

63,4
10,2 54,21 56,4 58,7 139,3 Er 9,3

PSALM 63 Molitva za Bo`jata pomo{ protiv tajni neprijateli i klevetnici ^uj go, Bo`e, glasot moj, koga Ti se molam; za~uvaj mi go `ivotot moj od neprijatelot {to me zastra{uva. 2 Sokrij me od tajnite zaveri na gre{nicite, od planovite na zlo~incite. 3 Tie gi naostrija jazicite svoi kako me~, tie isfrlaat ranlivi zborovi, kako streli, 4 za da strelaat skri{no na neporo~niot; tie strelaat nenadejno vrz nego, bez strav. 5 Tie cvrsto se dogovorija za zlo; se dogovorija kako da ja prikrijat zamkata, pa si rekoa: koj }e n# vidi? 6 Sonuvaat za zlodela, skri{ni zagovori krojat. Za{to, ~ovekovoto srce i um se dlaboka bezdna. 7 No Bog }e gi zastrela, }e gi rani nenadejno. 8 Sopstveniot jazik propast }e im donese; site onie {to }e gi vidat, }e se stapisaat. 9 I sekoj ~ovek }e se upla{i. ]e se raska`uva za delata Bo`ji i }e razmisluvaat za ona {to Toj go izvr{i. 10 A pravedniot }e se razveseli vo Gospod i }e pribegne kaj Nego; i }e se veselat site koi se pravedni po srce.
1

6
9,31 93,7 Is 29,15 Izreki 1,11-12 6,13

11
Is 30,23

12
Amos 9,13

13
95,12 65,1 Is 44,23

7
Er 11,20 Prop 7,24

8
7,12-13 37,2 5 Mojs 32,42

65,1
95,1 96,1 97,4 99,1

9
21,7 43,14

2
Efes 1,12.14

10
39,3 51,6

740
PSALMI
3
17,44 80,15 3 Ka`ete Mu na Boga: kolku se stra{ni delata Tvoi! Poradi goleminata na silata Tvoja, }e Ti se pokoruvaat neprijatelite Tvoi. 4 Celata zemja Ti se pokoruva i Ti pee, Ti pee na Tvoeto ime! 5 Dojdete i videte gi delata Bo`ji, kolku e stra{en vo ~udata Svoi za sinovite ~ove~ki. 6 Toj go pretvori moreto vo suvo; preku reka minaa so noze; tamu se zaraduvavme vo Nego. 7 So Svojata mo} Toj vladee ve~no; Negovite o~i gledaat na narodite za da ne se krenat buntovnicite. 8 Blagoslovuvajte Go, narodi, na{iot Bog i iska`ete Mu pohvala glasno. 9 Toj $ dade `ivot na du{ata na{a i ne dozvoli da potkleknat nozete na{i; 10 Ti n# ispita, Bo`e, n# o~isti, kako {to srebroto so ogan se pre~istuva. 11 Ti n# vovede pri primka, ni stavi tovar na na{ite ple}i. 12 Dopu{ti lu|eto da ni se ka~at na glava. Minavme niz ogan i voda, no n# izvede da zdivneme. 13 ]e vlezam vo Tvojot dom so sepalenica, }e Ti gi ispolnam moite zaveti, 14 {to gi izgovorija usnite moi i gi iska`a ustata moja koga bev vo nevolja. 15 Mrsni sepalenici }e Ti prinesam Tebe, so kadilo od ovni, }e Ti prinesam Tebe i volovi i kozi. 16 Dojdete i ~ujte vie site koi se boite od Boga i }e vi raska`am s# {to napravi Toj za du{ata moja. 17 Povikav kon Nego so ustata moja i Go vozveli~iv so jazikot svoj. 18 Da mislev bezzakonie vo srceto moe, Gospod nema{e da me usli{i. 19 No me usli{i Gospod, go ~u glasot na moleweto moe. 20 Neka e blagosloven Bog, Koj ne ja otfrli molitvata moja i ne me ostavi bez milosta Svoja! 2 za da se spoznae na Zemjata patot Tvoj, i me|u site narodi spasenieto od Tebe. 3 Da Te proslavuvaat narodite, Bo`e, site narodi da Te proslavuvaat. 4 Plemiwata neka se razveselat i neka se raduvaat, za{to pravedno im sudi{ na narodite, i gi vodi{ narodite na Zemjata. 5 Narodite neka Te proslavuvaat, Bo`e, site narodi neka Te slavat! 6 Zemjata go dade svojot plod; Bog, na{iot Bog n# blagoslovi. 7 Da n# blagoslovi Bog i site zemni krai{ta neka Go po~ituvaat.

66,2
4,6 30,16 4 Mojs 6,24-25

5
45,8

3
Er 33,9 Dela 28,28

6
113,3 2 Mojs 14,21-22 Is.N. 3, 16-17 Is 44,27 49,2

5
81,8 97,9

7
84,12 3 Mojs 26,4 Ez 34,27 Os 2,22-23

9
120,3

10
25,2 Is 48,10

67,2

12
31,6 80,7 Is 43,2

PSALM 67 Blagodarnost kon Boga za pobedata 1 Neka se krene Bog, i da se rasprsnat neprijatelite Negovi; neka se razbegaat pred liceto Negovo onie {to Go mrazat. 2 Kako {to dimot is~eznuva, taka da is~eznat; kako {to vosokot se topi od ogan, taka da zaginat gre{nicite od liceto Bo`jo! 3 A pravednite da se razveselat, da se zaraduvaat pred Boga i }e Go proslavuvaat vo radosta. 4 Pejte Mu na Boga, pejte Mu na Negovoto ime; napravete Mu pat na Onoj, Koj se dvi`i po neboto; imeto Mu e Gospod, i raduvajte se pred Nego. 5 Tatko na siracite i Za{titinik na vdovicite; Toj e Bog vo Svoeto sveto mesto. 6 Bog im dava domovi na napu{tenite, gi osloboduva od okovi zatvorenicite, a nepokornite ostanuvaat da `iveat vo pekolna pustina. 7 Bo`e, koga Ti izleguva{e pred Tvojot narod, koga ~ekore{e po pustinata, 8 zemjata se trese{e i nebesata isturaa do`d pred Boga, Bog na Sinaj - pred Boga, Bog Izrailev. 9 Izobilen do`d izli Ti, Bo`e, vrz Tvoeto nasledstvo, i koga toa iznemo{tuva{e, Ti go potkrepuva{e. 10 Stadata Tvoi `iveat na nea; vo Svojata dobrina, Bo`e, Ti se pogri`i i za siromasite.

4 Mojs 10,35 Is 33,3

4
31,11

13
21,25

5
17,10 2 Mojs 15,21 5 Mojs 33,26 Is 19,1

15
50,20

16
9,1

18
Jn 9,31

6
145,9 2 Mojs 22,22-23 Posl. 1,37

19
16,1

8
5 Mojs 33,2 Sud 5,4-5 Avak 3,3-4

10
77,24-25 2 Mojs 16

PSALM 66 Blagodarnost kon Boga za blagoslovot izlien vrz site narodi 1 Bo`e, bidi milostiv kon nas i blagoslovi n#; osvetli n# so liceto Svoe,

18 Ti se vozvisi visoko.25 27-28 79. 29 Poradi Tvojot hram vo Erusalim. a silata Negova na oblacite.2-3 14 Sud 5.so svoite ~eti. Bo`e. ~ekaj}i Go mojot Bog. Bo`e.26 18 Is. Bog Izrailev . 20 Na{iot Bog e Bog Koj spasuva.N. 4 Onie. a na krajot svira~ite. 8 Tu| stanav za bra}ata svoi.22 11 Gospod dava naredba. 14 Koga Semo}niot gi razbiva{e carevite.13 16. Bo`e. goro Ba{anska! 16 Zo{to gleda{ zavidlivo. koi me gonat nepravedno.8 28. zasipna grloto moe. 21 No Bog }e im gi skr{i glavite na neprijatelite Svoi i vlaknestoto teme na onie {to ostanuvaat vo svoite grevovi. pejte Mu na Boga. Da ne se posramat poradi mene onie. Gospod na Sinaj doa|a vo Svetili{teto. kade {to nema dno. primi darovi od lu|eto.na iljada iljadi. popu{tija o~ite moi.7 34 17. kako {to prave{e so nas vo minatoto.10 67. a nejzinite perduvi so zlato. Bog.19 21.13 PSALM 68 Slugata Gospodov e vo golema nevolja 1 Spasi me. na{eto spasenie. Gospod. 33 Koj se vozi na nebo. golema e pridru`bata na izvestitelite: 12 carevi na armii begaat li begaat. 23 za da ti se natopi nogata tvoja i jazikot na tvoite ku~iwa vo krvta na neprijatelite. 8 Er 15. knezovite Judini . rasturi gi narodite koi u`ivaat vo vojna. koi Te baraat.3-4 2 17. vo svetosta Svoja. a `enite po domovite plenot go delat.Toj }e mu dade sila i krepost na Svojot narod.7 44.4-5 Sud 5. }e gi izvle~am od morskite dlabo~ini. sneg pa|a{e na Selmon. se zasilija.11 Is 46.68 Ez 43. Gospodi. se namno`ija pove}e od kosata na glavata moja: neprijatelite moi.13 17 77. 15 Goro mo}na. knezovite Zavulonovi. {to ste od semeto Izrailevo!” 27 Tamu be{e Venijamin.8 5 Mojs 32.5 Efes 4. Svojot silen glas. 22 Gospod re~e: od Ba{an }e gi vratam. I. vie. kriljata na gulabicata zableskaa vo srebro. goro Ba{anska.28 Is 8. duri i od protivnicite na Bo`joto prebivali{te tamu. Bo`e Izrailev. 32 Carstva zemni. knezovite Neftalimovi. Etiopija brzo neka podade race kon Boga. doa|aweto na mojot Bog i Car vo Svetili{teto: 25 napred odea peja~ite.12 34. vlegov vo morska dlabo~ina i bura me potopi. Bo`e na silite. snagata Tvoja. 13-15 4 Car 6. 31 Neka se donese bronza od Egipet. 28 Poka`i ja Bo`e. 34 Podajte Mu slava na Boga! Nad Izrail e Negovoto velelepie.1 20 62.23 Er 2.123 24 3 Car 21. 6 Da ne se posramat poradi mene site onie.1 44. i sram go obzede liceto moe. tu|inec za sinovite na majka mi moja. 5. 7 za{to zaradi Tebe podnesuvam ismejuvawe. goro so brojni vrvovi. 35 ^udesen si Ti. kade {to Gospod }e prestojuva doveka? 17 Bo`jite koli se bezbroj . slavete Go Gospoda. volovite so teliwata na narodite.17 7.4 5 Mojs 33. 13 Dodeka vie po~ivavte me|u stadata. ona {to ne sum go zel.5 35 27.37 4 Car 9. pleni plen. goro so brojni vrvovi. 8-10 68.4 Jona 2. Bo`e.19 Jn 15.1-2 5 Mojs 33. 24 Go vidov Tvoeto veli~estveno doa|awe. vo vlasta na Gospod e izbavuvaweto od smrtta. za{to vodite stignaa do gu{ata moja! 2 Potonav vo dlaboka tiwa.82. Toj go ispra}a Svojot glas.6 4 118. 3 Iznemo{tev od vikawe. Neka e blagosloven Bog! 31 Ez 29. i grevovite moi ne se sokrieni od Tebe. a vo sredinata . 30 Skroti gi yverovite vo mo~uri{tata.19. baraat da go vratam! 5 Bo`e. kon gorata {to Bog ja posaka za Svoe prebivali{te. Ti go znae{ moeto bezumie. silata Tvoja. najmladiot. zgazi gi pod nozete onie koi se lakomat po po~esti. na nebesata iskonski.11 19 46.741 PSALMI 13 47. carevite }e Ti prinesuvaat darovi.15 .36 5 39. {to se nadevaat na Tebe.16 32 Is 18. ete. {to me mrazat bez pri~ina. 19 Neka e blagosloven Bog Koj n# nosi od den vo den.devojki so timpani: 26 „Vo sobranijata blagoslovuvajte Go Boga.

mojot sram i moeto zasramuvawe: poznati Ti se site moi neprijateli. i dlabinata da ne me progolta.28 Is 44. molitvata moja ja upatuvam kon Tebe. Bo`e. koi Te baraat.2 Mt 26.2 30.21 36 101. a i od dlabokite vodi. no i toa mi go zemaat za zlo. Gospodi. sum beden i siromav. spasenieto za mene! 30 ]e go slavam imeto na mojot Bog so pesna.3 31 21.4 14 31.8 34 139.1-3 22 Mt 27. 32 Neka go vidat toa onie {to stradaat i neka se zaraduvaat. 23 da im se pomra~at o~ite.2 69. {to ja baraat du{ata moja! Neka se upla{at.139 Jn 2.so ocet me napoija. so golemata Svoja milost usli{i me zaradi vistinata na spasenieto od Tebe. i so toa gi umno`ija bolkite od ranite moi.1 Fil 4.24-25 33 21.2 142. 2 Neka pocrveneat i neka se zasramat onie. ne dopu{taj da bidam posramen nikoga{! 1 . ne docni! 26 Dela 1. 25 domovite da im gi zapusti{. Bo`e. 3 Neka otstapat i neka se posramat onie {to mi vikaat: „Aha! Aha!” 4 Neka se zaraduvaat i razveselat vo Tebe site. ta da ne gledaat. i bedrata nivni oslabi gi zasekoga{. da se izbavam od onie. no ne go najdov. pak.32 70. i koi sakaat spasenie od Tebe.5 10 118.16.4 PSALM 70 Molitva za milost Bo`ja vo starosta Kaj Tebe. 14 izvedi me od kalta za da ne potonam. Gospodi. poradi golemata Tvoja milosrdnost pogledaj me. Gospodi. }e go vozveli~uvam vo blagodarnost. 10 i postam so du{ata svoja. 22 Trpezata nivna neka im bide primka.10 5. 33 za{to Gospod gi slu{a siromasite i ne gi prezira zatvorenicite Svoi. Gospodi.3 Otkr 3.6 101. i da me ute{i nekoj.9 18 101. vo blagoprijatno vreme. 21 I mi dadoa `ol~ka da jadam i koga za`ednev .40 Jn 16. za da ne dobijat pro{ka od Tebe. i koi Te sakaat Tebe. poradi moite neprijateli. 13-15 9 Bidej}i revnosta za Tvojot dom me izede. 28 Neka bidat izbri{ani od knigata na `ivite i da ne bidat zapi{ani me|u pravednite. i neka velat: „Velik e Gospod!” 5 Jas. 17 ne odvra}aj go liceto Svoe od slugata Tvoj.25-26 11 108. da mi pomogne{. se zasolnuvam. i vo {atorite nivni da ne ostane nikoj `iv. 16 Usli{i me. koi Go barate Boga.13 Is 49. 29 Jas. 34 Neka Go slavat nebesata i zemjata. 13 Jas. koi mi po`eluvaat zlo. Gospodi. i navredite na onie {to Te hulat.20 27 70.3 Dan 12. usli{i me brzo. 27 Prituri vina vrz vinata nivna. }e se izgradat gradovi vo Judeja. no go nema{e. pak. pobrzaj. 29 2 Mojs 32. dojdi mi na pomo{. pomo{nik moj i izbavitel moj. i so toa im stanav za prikaz. 26 za{to onoj kogo Ti go porazi. 15 za da ne me potopi vodniot vrte`. za{to sum poti{ten. koi me mrazat.1-3 24. za{to blaga e Tvojata milost. 20 Navredite mi go skr{ija srceto. 24 izlij go vrz niv gnevot Svoj.26 33.7 21 Jov 6. 31 i toa }e Mu bide pougodno na Gospod. 18 nakloni se kon du{ata moja i iskupi ja. Neka vi `ivnat srcata vam.14-15 Pla~ 1. otkolku tele ili junec so rogovi i so kopita. go{tevaweto . moreto i s# {to `ivee vo nego.26 Ez 36.48 23-24 Rim 11. 12 protiv mene zboruvaat onie {to sedat pred portite i pijanicite peat za mene. da ne ja zatvori nad mene bezdnata svojata usta. spasi me. i tamu }e gi nasledat. 11 Mesto obleka oblekuvam vre}a. pak. sum beden i stradam.17 Rim 15. i jarosta na Tvojot gnev neka gi obzeme. tie go gonat. 19 za{to Ti go znae{ mojot podbiv. pa|aat vrz mene.32 Is 4.11 Is 65.742 PSALMI 9 Jov 19.12 17 108. pomogni mi Bo`e. 9-10 PSALM 69 Molitva za pomo{ protiv neprijateli 1 Bo`e. o~aen sum. neka dojde od Tebe. Ti si. o~ekuvaj}i nekoj da mi se so`ali.stapica.34. 36 i }e se veselat tamu onie {to go sakaat imeto Negovo. Bo`e. neka se upla{at i zasramat onie.11 Is 53. 35 za{to Bog }e go spasi Sion.

no Ti si mojot silen pomo{nik. 11 velej}i: „Go ostavi Bog.8 51. prikloni go uvoto Svoe kon mene i spasi me.12 18 21.14 7 30. 21 ]e mi go zgolemi{ dostoinstvoto i pak }e me ute{i{. 5 Neka `ivee. Bo`e. PSALM 71 Pohvala za golemiot Car i Negovoto vladeewe 1 Bo`e. neka Mu slu`at site narodi. neka gi spasi sinovite na siromasite. izbavi me od racete na gre{nikot. silata Tvoja i pravdata Tvoja na sega{niot rod i na idniot. Ti me pou~uva{e od mladosta moja.13 69. 5 za{to Ti si moja nade`.5 3 Is 45. moja verba od mladosta moja. daj mu go na carot Svojot praveden sud. gonete go i fatete go.3 24 34. 6 Za Tebe cvrsto se dr`am od ra|aweto moe. od racete na prestapnikot i nasilnikot.24.samo Tvojata. i neprijatelite Negovi neka ja li`at pra{inata. koga }e pocrveneat i }e se zasramat onie. 12 za{to Toj izbavi beden koga vika i siromav i bespomo{en.6.11. 4 Neka gi brani bednite me|u lu|eto. i neka ima izobilen mir s# dodeka ne ja snema mese~inata. 7 Vo Negovo vreme neka se zacari pravda. 9 Ne otfrlaj me na starost.27 9 21. 8 Polna mi e ustata so pohvala.11 23.1 2 Izbavi me poradi pravednosta Svoja i spasi me.17-18 8 Zah 9. 3 Gorite neka im donesat mir na lu|eto.10 Sir 44. 16 ]e vlezam slavej}i gi mo}nite dela na Gospod Bog. {to mi sakaat zlo.Svojata pravednost. 22 91.30 . 10 carevite na Tarsis i ostrovjanite darovi neka mu prinesuvaat. dosega duri do vi{noto nebo. Svetecu Izrailev! 23 ]e se raduva ustata moja. i so pesna ja veli~am slavata Tvoja.11 37. 4 Bo`e moj. Ti si moj pokrovitel od maj~inata mi utroba. 17 Bo`e. a ugnetuva~ot neka go ponizi.8 Os 6. i rit~iwata . 2 za da im sudi so pravednost na Tvoite lu|e i na siromasite Tvoi so praveden sud. sekoga{ }e se nadevam vo Tebe i }e Te slavam s# pove}e. za da ja objavuvam mi{kata Tvoja. no Ti pak }e me o`ivee{. kako kapki {to narosuvaat zemja.14 Ez 12.11 Is 52. koga }e obelam.20 6 Is 45. za{to nema koj da go izbavi” .pravednost.2 21. koga }e po~ne silata moja da is~eznuva. i onie. Koj e sli~en na Tebe? 20 Kolku golemi i te{ki maki mi prati.14 Er 23. 11 I neka Mu se poklonuvaat site carevi.5 138. koga }e Ti peam. 18 I vo starosta. izvedi me na mesto sigurno . ne napu{taj me. ne oddale~uvaj se od mene. za{to ne im go znam brojot. 22 I jas }e ja slavam na harfa Tvojata vernost.743 PSALMI 4 139. }e ja veli~am Tvojata pravednost . a na careviot sin . i du{ata moja.od rod vo rod. 15 Ustata moja }e razglasuva za Tvoite pravedni dela. 10 za{to neprijatelite moi zboruvaat protiv mene.8 68.1 88. dodeka postoi sonceto i mese~inata . 8 I neka vladee od more do more i od Rekata do krai{tata na Zemjata. 3 Bidi mi Karpa za moe pribe`i{te.11 15 39. Bo`e.3-4 Er 2. za Tebe ve~no }e peam. i carevite na Sava i od Seva darovi neka mu donesuvaat.17 10 3 Car 10. i sekoj den za delata na spasenieto od Tebe. 13-14 Er 31. 7 Za mnogumina bev kako nekoe ~udo. koja si ja izbavil. da pocrvenat i se zasramat onie. 12 Bo`e moj.5 54. se dogovaraat me|u sebe. 9 Pred Nego neka padnat na kolena `itelite na pustinata.35 32. i cel den peam za Tvoeto velelepie.14 7 36. koi ja demnat du{ata moja.4 39. 19 silata Tvoja i pravdata Tvoja. Gospodi. 24 I jazikot moj sekoga{ }e zboruva za Tvojata pravda. Bo`e moj. ne napu{taj me.26 71. pak.3 5 60. preku 6 21.21 17 128. i pak }e me izvede{ od zemnite dlabo~ini. Bo`e.37 2 Car 7.3 13 34. 14 Jas.19 11 3. 6 Neka bide kako do`d na livada. i jas s# dosega gi objavuvam ~udesata Tvoi.1 12 Jov 29.11 Sof 2.1 koja izvr{i golemi dela.za{to Ti si moja krepost i moe pribe`i{te. }e Te vospevam na lira.22 39.7 88. pobrzaj mi na pomo{! 13 Da se posramat i da is~eznat onie {to ja klevetat du{ata moja. Bo`e moj.1-2 Is 46.2 Os 2.26 12 21.9 Er 17. koi mi po`eluvaa zlo.

10 Zatoa narodot Moj po niv se zaletuva.15 Er 5. 3 za{to im pozavidev na bezzakonicite.27 TRETA KNIGA PSALM 72 I se izlo`uvav na neprijatnosti sekoj den i na sram sekoe utro? 15 No ako re~ev: }e rasuduvam i jas taka. 13 I si rekov: zar zaludo go ~uvav ~isto srceto svoe i vo nevinost gi miev racete svoi? 20 48.13 17 1 Mojs 12. }e gi prezre{ niv. 8 se podbivaat i zlobno zboruvaat.130 Ve~na pravda 13 1 Kolku e dobar Bog kon Izrail. 4 za{to ne stradaat. plodot Negov }e se izdiga nad Livan. 23 No Jas sum sekoga{ so Tebe: Ti mi ja pridr`uva{ desnicata moja. bogatstvo naplastuvaat. onie.28 Jov 15. 24 me vodi{ so sovetot Svoj i }e me primi{ vo Tvojata slava. sekoga{ spokojni.10 26 15. i mana ne im nao|a. no Bog e sila na srceto moe i nasledstvoto moe. {to se oddale~uvaat od Tebe. Koj edinstven pravi ~udesa. kako nejnadejno iz~eznaa i zaginaa odneseni od u`asot! 20 Kako {to ~ovek go prezira sonot koga }e se razbudi. Bog Izrailev. koga se jadosuvav odnatre. 16 Neka ima na zemjata `ito vo izobilstvo.14 onie {to se so ~isto srce! 2 A nozete moi za malku ne potkleknaa. koj otstapuva od Tebe. Ti. 11 I veli: „Kako }e doznae Bog. i neka Mu se molat neprestajno. sekoj den neka Go blagoslovuvaat. 18 Neka e blagosloven Gospod Bog. 5 Nemaat maki kako drugite.10 118. 16 I sakav toa da go razberam. Gospodi. 19 i neka e blagosloveno Negovoto slavno ime doveka. 13-26 7 16. propa|aat. i vo Nego neka bidat blagosloveni site zemni plemiwa. takvi se gre{nicite.744 PSALMI 14 115. 22 bezumen bev i ne razbirav. i ima li znaewe vo Sevi{niot?” 12 Ete.31 17 118. a jazikot niven ja obikoluva zemjata. se zakanuvaat nadmeno so nasilstvo. . ~ove~ki nevolji ne gi zasegaat.6-9 Amos 9. 25 Kogo Go imam jas na neboto osven Tebe? A koga sum so Tebe na zemjata. taka.5 .3 19 Avak 3. 14 od ugnetuvawa i nasilstva }e gi izbavi du{ite nivni. 16 Os 14.3 36. 26 Mo`e da iznemo{ti srceto moe i teloto moe. Ti go istrebuva{ sekogo. a i site narodi neka Go smetaat za bla`en. kako dobi~e bev pred Tebe. koga }e se razbudat! 21 Koga du{ata mi be{e ogor~ena. na propast gi soboruva{! 19 Kako propadnaa. 6 Zatoa gordelivosta im e kako veri{ka okolu vratot. gledaj}i go napredokot na gre{nicite. 17 s# dodeka ne vlegov vo Bo`joto svetili{te i ne go razbrav nivniot kraj. a vo gradovite lu|eto neka se razmno`uvaat kako trevata po zemjata.1 Jov 21.15 13 ]e go po{tedi bedniot i siromaviot i }e go spasi `ivotot na siromasite. ete. 18 Navistina.toga{ }e go izneverev rodot na Tvoite sinovi. 27 Za{to. a nasilstvoto im e obleka. bidej}i e skapocena nivnata krv pred o~ite Negovi. a od srcata im se izlevaat bezumija.6 Mal 3. 7 O~ite im se podueni od salo. si gi postavil na lizgavo mesto. ni{to drugo ne baram. 17 Negovoto ime neka bide ve~no: neka Mu trae slavata s# dodeka postoi Sonceto. i so slavata Negova neka se ispolni celata Zemja! Amin i amin! 20 Zavr{ija molitvite na David. za malku ~ekorite moi }e stanea nesigurni. nivnite tela se cvrsti i jadri. pa }e Mu davaat arabisko zlato. kon 25. no toa be{e te{ko za mene. Jeseeviot sin. 9 Ja krevaat ustata protiv neboto.3 72.70 5 Mojs 32. 15 Neka po`ivee.14 24 15. do vrvovite na gorite. 14 11 9.

za da gi raska`uvam site dela Tvoi kaj portite na }erkata Sionova. ti gi isu{i rekite nepresu{ni.17 Er 10. na koe imeto Tvoe prestojuva.3 88. do zemja go razurnaa. a drugi vozvisuva. neprijatelot Go navredi Gospoda. ne govorete drsko protiv Boga! 6 za{to izdigaweto ne doa|a ni od istok. 17 Ti gi sozdade site granici na Zemjata. {to `iveat na nea.2 59. na Gospod ja polagam nade`ta moja. 14 Ti mu ja zdrobi glavata na Levijatanot i im ja dade kako hrana na pustinskite `ivotni. nitu. 9 Znacite svoi ne gi gledame.1-2 95. 7 go zapalija so ogan Tvoeto Svetili{te. 16 Tvoj e denot i Tvoja e no}ta: Ti gi postavi svetilata i sonceto. na koja Ti se naseli! 3 Za~ekori kon ve~nite urnatini.9-10 Jov 7. 7 no Bog e sudija: edni uni`uva. so silata Svoja Ti go rase~e moreto i gi sotre glavite na vodnite stra{ila. gi izbavi so `ezolot kako nasledstvo Tvoe. seti se kako sekoj den Te huli bezbo`nikot. so vino penlivo.10 6 93.2-13 Is.16 28 A mene mi e dobro da sum do Boga. bunata na onie {to Te mrazat. do koga? 10 Do koga.8 15 2 Mojs 17.25 9 76. postavija svoi znaci tamu. 20 Pogledaj na Svojot zavet. 3 PSALM 74 Blagodarnost kon Boga z a sudot nad gordite 1 Te falime Tebe. pak. koja postojano se kreva protiv Tebe. Bo`e. neprijatelot uni{ti s# vo svetili{teto Tvoe. Bo`e. }e se gordee nad nas neprijatelot? Ve~no li protivnikot }e go prezira imeto Tvoe? 11 Zo{to ja povlekuva{ rakata Svoja i desnicata Svoja vo pazuvite Svoi ja krie{? 12 No Bog. 22 Stani Bo`e. 3 Koga se zani{a Zemjata i site.3 Is 51. Lu|eto gi razglasuvaat tvoite ~udesni dela! 2 Koga }e dojde vreme. 8 Rekoa vo srcata svoi: „Ajde dokraj da gi istrebime!” I gi izgorea site Bo`ji svetili{ta vo zemjata.26 Pla~ 2.17 Jov 21. 21 Da ne se vrati posramen potisnatiot. 19 Ne predavaj ja na yverovite du{ata na Svojata grlica.2 92. za{to site mra~ni domovi po zemjata se ispolnija so bezzakonici. 4 Tvoite neprijateli vikaa vo Tvoeto Sobranie. Te falime.9 7 Mt 24.46 8 1 Car 2.10 9 59.N. n# otfrli zasekoga{? Zo{to gnevot Tvoj se razgore na ovcite od Tvoeto pasi{te? 2 Seti se na Tvojot narod. 8 Za{to ~a{ata e vo rakata na Gospod.745 PSALMI 73. i nikoj od nas ne znae. Bo`e. ne zaboravaj gi zasekoga{ du{ite na siromasite Tvoi. 4 Im velam na drskite: ne bidete drski! I na gre{nicite: ne digajte rog.1-7 4 Mojs 20. go oskvernija mestoto. 5 ne krevajte go visoko va{iot rog.8 3 Is 51. spored pravdata Svoja presudi. i na gorata Sionska.2 2 Mojs 15.10 1 Car 2.4 45.4 Jov 15. siromaviot i bedniot neka go proslavuvaat Tvoeto ime.8 Ez 7.17 5 Mojs 7. ni od zapad.12 14 Jov 3. }e sudam spored pravda. kogo u{te od porano go pridobi.19 5 1 Car 2. 5 Maftaa i kr{ea so sekiri kaj gorniot vlez. Toj prigotvuva spasenie srede Zemjata! 13 Bo`e. 1 7 4 Car 25. 15 Ti gi otvori izvorite i potocite. imeto Tvoe e blizu. Jas gi zacvrstiv stolbovite nejzini.21 11 Is 52.9-10 Is 51. 18 Seti se sepak na ova.3 PSALM 73 Molba za pomo{ Zo{to.7 Dan 2.3 Zah 1.20 91. 18-2. od pustinata. prome{ano. nema pove}e ni prorok. 23 Ne zaboravaj ja vikotnicata na Tvoite neprijateli. Toj naleva od nea i do talog }e go ispijat site gre{nici na zemjata! .9 Is 64. 23-28 10 6. 74. letoto i proletta Ti gi opredeli. lu|e bezumni go preziraat Tvoeto ime. Carot moj e u{te od pred vekovite.10 13 88. 6 so sekira i drven ~ekan gi iskr{ija drvenite rezbi.6 Is 63.

no Tvoite tragi ne se poznavaa. 19 Tvojot pat vode{e niz moreto. .37 Naum 1.4 Avak 3. kako na{iot Bog!? 14 Ti si Bog. site. 11 Zavetuvajte se na Gospod.5. a Negovoto `iveali{te .4 2 Mojs 19. za da gi spasi site ugneteni po Zemjata.4 16 1 Mojs 46.14-15 62. 4 Posvetol si od svetlinata. so glasot svoj kon Boga. zagrmea nebesata za{to strelite Tvoi proletuvaa. 17 Od oblacite se izlea voda. 8 ili zasekoga{ prestanala Negovata milost. a rogot na pravednite }e se 45. Te vidoa vodite i se razbranuvaa. 10 }e im gi skr{am rogovite na site 4 gre{nici. 10 za{to i preku ~ovekoviot bes Ti }e se proslavi{.3-7 6 4 Car 19. i koj }e opstane pred Jona 2. 9 koga Bog stana da sudi.57 Naum 3. i Negovite vetuvawa se presekle za site rodovi? 9 Zar Gospod zaboravil na {tedrosta Svoja? Zar vo gnevot Svoj }e go zatvori Svoeto milosrdie? 10 Pa si rekov: „Ova e mojata bolka: desnicata na Sevi{niot se izmenila. 4 Budni se o~ite moi. 20 Ti gi vode{e kako stado lu|eto Tvoi preku rakata na Mojsej i Aron. Koj bog e tolku golem. narode moj. i ispolnuvajte gi zavetite.16 ce. pak.14 143.4 Mt 13.na Sion. 2 Poznat e Bog vo Judeja. 6 Od Tvojata zakana. 2 Vo denot na tagata moja Go baram Boga no}e. na Stra{niot. PSALM 76 Uteha poradi milosta na Boga koja porano Mu ja uka`uva{e na Svojot narod So glasot svoj vikam kon Boga.26-27 Neem 1.12 18 17. Ti ja poka`a silata Svoja me|u narodite.18 8 73. vodite. 21-23 47.46 Pla~ 3.3 27.4 77. i bezdnite zatreperea. 18 Tatne`ot na Tvojot grom se raznesuva{e niz viorot. 1 14 17.4 8 Od nebesata se ~u glas deka }e sudi{. Bo`e. Tvoite pateki preku mo}nite vodi.16 50. 15 Ti so mi{kata Svoja go izbavi Tvojot narod. poveli76. 7 zar Gospod zasekoga{ otfrla i ne saka li pove}e da bide blagonaklonet.21 9.5 Vo [alem e Negovoto mesto.9 Neem 9.2 8 govoto ime vo Izrail. Zemjata trepere{e i se trese{e.” 11 ]e si spomnam za delata na Gospod.15 5 Se zbrkaa site {to bea so hrabro sr87. poukite moi.11-14 Mih 6. va{iot Bog. 3 Go spomnuvam Boga i vozdivnuvam.18 PSALM 75 Golemo e imeto na Boga vo Izrail 1 10 73. Koj pravi ~udesa.30-31 88. Zemjata se upla{i i zaneme.52 Is 63. 13 Bo`e.6 Mal 3. Tvojot pat e svet. a i ostatokot od niv }e Te proslavuva. 12 Koj gi skrotuva duhovite na knezovite.9 vozvisi. no du{ata moja ne mo`e da se ute{i.9 Is 49.6 19 29 96.1 88. 5 Razmisluvav za damne{nite dni. 12 }e gi razgleduvam site Tvoi dela i }e mislam na Tvoite mo}ni dela.11 Mudr 14. neka ~ue uvoto va{e {to zboruva ustata moja. }e Mu peam na Jakovoviot Bog.14 5 Mojs 7. }e se potsetam na damne{nite ~udesni dela.35 PSALM 77 Vernosta Bo`ja vo vodeweto na negoviot neposlu{en narod 1 Slu{ni gi. 6 142. 42.1 2 48. {titot i me~ot i vojnata. od Kogo se pla{at i zemnite carevi. i se setiv za starite godini. Bo`e Jakovov.746 PSALMI 75. prinesuvajte darovi.1-18 5 Mojs 32. za da me ~ue. 16 Te vidoa.11 skamenija i kowanicite i kowite. svetkavici ja osvetluvaa vselenata. se 4 41. 3 Tamu Toj ja porazi silata na strelite.6-7 1 Mojs 14.16 20 Is 43.39. 10-11 Jov 7.6 2 Mojs 15.3 9 Jas.5 5 Mojs 32. razmisluvam i duhot moj malaksuva. koga }e se krene Tvojot gnev!? 142. se voznemiriv i ne mo`am da govoram. sinovite na Jakov i na Josif. 6 Razmisluvav no}e so srceto svoe.3 77.3 Tebe.1 5 Mojs 32. so izdignati race kon Nego neumorno. O~ite mi gi dr`i{ otvoreni.1 Is 26.5 7 Ti si stra{en.7 121.2 ~estven od drevnite gori! 49. zaspaa i im papsaa racete. ve~no }e se raduvam. {to ste okolu Nego.35 Er 51. a duhot moj me ispituva{e.8 141. golemo e Ne- 13 142.10 17 2 Mojs 14 Naum 1.

6 za da znae idniot rod.13 Jov 8. so jazikot svoj la`ea pred Nego. 26 Go razdvi`i od neboto ju`niot vetar i so silata Svoja go dotera jugozapadniot vetar.2 12. 19 pa Go napadnaa Boga.14 4 Mojs 14.29 15-16 104. 25 Leb angelski jade{e ~ovekot: Toj im isprati hrana do nasituvawe.31 9 Os 7. se obra}aa i pribegnuvaa kon Boga.4 2 Mojs 10.25-26 12.i bliknaa vodi. velej}i „Mo`e li Bog da prigotvi trpeza vo pustina?” 20 Ete.21 31 4 Mojs 14. vo poliwata na Coan.8-9 2 Mojs 16. mnogupati ja otstranuva{e jarosta Svoja i ne go razgoruva{e siot Svoj gnev: 39 Toj }e si spomne{e deka se tie telo i zdiv {to odi i ne se vra}a. Milostiviot. i ~udesata Negovi {to Toj gi izvr{i.31 25 104. {to }e se rodat.33 14 104. 36 No so ustata svoja Go mamea. i im dade leb nebesen.21 17 Ez 20.40 5 Mojs 8.22 Os 11. {to im gi be{e poka`al.20 Is 48. da gi ~uvaat Negovite zapovedi 8 i da ne bidat kako tatkovcite nivni .19-24 24 Jn 6. 37 srceto nivno ne Mu be{e napolno verno.16 38 64.15 37 Is 29. 5 Toj podigna svedo{tvo vo Jakov i polo`i zakon vo Izrail. i tie ne bea cvrsti vo zavetot Negov.3 84.so ognena svetlina.1-7 4 Mojs 20.747 PSALMI 3 43. na idniot rod }e mu raska`uvame za slavata na Gospod i silata Negova.3 2 Mojs 32. decata. okolu nivnite `iveali{ta. 29 i tie jadea i se zasitija: i toa {to go sakaa. im go prostuva{e grevot i ne gi istrebuva{e. 31 a gnevot Bo`ji dojde vrz niv.5 40 5 Mojs 9. da ne gi zaboravaat delata Bo`ji. i gi postavi vodite kako nasip.18 Is 26.20 1 Kor 10. 35 i se se}avaa deka Bog e niven pomo{nik i deka Sevi{niot Bog e niven izbavitel. mo`e li da mu prigotvi meso na Svojot narod? 21 Poradi ova {to go ~u.20 26 4 Mojs 11. baraj}i hrana za svoeto lakomstvo. 40 Kolkupati Go bea ogor~uvale vo pustinata i Go bea razgnevuvale vo bezvodnata zemja! 21 4 Mojs 11 5 Mojs 32.13-16 29 Os 13.6 13 2 Mojs 14-15 30 4 Mojs 11.3 Mudr 16.1 144. Mo`e li Toj da mu dade i leb. im go dade. 32 Pri seto toa tie prodol`uvaa da gre{at i ne poveruvaa vo ~udesata Negovi.9 6.22 41 Is 6.13 18 94.3 8 5 Mojs 31. potekoa potoci.3 . 22 zatoa {to ne poveruvaa vo Boga i ne se nadevaa na spasenieto vo Nego.30 147. 38 No Toj. ta i tie vo svoe vreme da im raska`uvaat na svoite deca. 11 Gi zaboravija Negovite dobrini i ~udesa. 13 go razdvoi moreto i gi prevede preku nego. gi ubi nivnite najsilni i izrailskite mom~iwa gi pogubi. 23 Toj im zapoveda na oblacite odozgora i se otvorija vratite na nebesata. 15 razbi karpa vo pustinata i gi napoi kako od golema bezdna. 34 Koga gi ubiva{e.8 2 Mojs 10.10 4-6 21.21 34-35 4 Mojs 21. vooru`eni. otstapija vo denot na bitkata: 10 tie ne go zapazija zavetot na Boga i ne sakaa da odat po Negoviot Zakon. 7 da gi polagaat nade`ite svoi vo Boga. Gospod se razgnevi i plamna vo gnev.15. 12 ~udesata {to pred o~ite na nivnite tatkovci gi napravi vo egipetskata zemja. 9 Sinovite Efremovi.2 11. i vodi potekoa kako reki. 16 Od karpata izvede voda.rod tvrdoglav i buntoven.13 Os 6.9 Ez 20.1 Dela 8.16 Os 5. i im zapoveda na tatkovcite na{i seto toa da im go objavat na decata svoi.2 Mal 3. toga{ Go baraa. 27 pa gi odo`di so meso kako so prav i so ptici pernati kako so pesok morski: 28 gi nafrla srede nivniot tabor. i ogan se razgore protiv Jakov i gnev se krena protiv Izrail. strelaj}i so lakovi. 3 raboti {to gi ~uvme i doznavme i {to ni raska`uvaa tatkovcite na{i.8-9 19 22.8 2 Mojs 17. i hranata u{te im be{e vo ustata nivna.27 31. 33 I taka im minea dnite nivni popusto i godinite nivni vo u`as.41 113.8 2 Ja otvoram ustata svoja so parabola i }e zboruvam za nepoznatite raboti od staro vreme. 17 No tie prodol`uvaa i ponatamu da gre{at pred Nego i da Go ogor~uvaat Sevi{niot vo pustinata: 18 Go isku{uvaa Boga so srceto svoe.2-13 Is 48.22 23 4 Car 7. nepostojan po srce i ne Mu ostana veren na Boga so duhot svoj.7 5 Mojs 32. 4 nema da gi krieme od nivnite deca.5.4 8. 24 pa im isturi do`d od mana da jadat. Toj udri vo karpa .2-36 5 Mojs 6. 14 dewe gi vode{e so oblak. 30 No u{te ne be{e minala nivnata `elba. a po cela no} .39 2 Mojs 13.13-14 5 Mojs 4.

ne gi po{tedi od smrt ni du{ite nivni i dobitokot niven go predade na pomor. 49 go isprati vrz niv gnevot na jarosta Svoja. 1 Mak 7.odred zli angeli. 18.19 68 46.17 4 Stanavme za potsmev na sosedite na{i.23 36.11. 43 koga gi poka`a vo Egipet Svoite znaci i vo poliwata na Coan .7 Is 40.12-13 Er 7. 69 I izgradi svetili{te Svoe kako neboto i kako Zemjata go utvrdi zasekoga{.44 Is.11 dadoa kako hrana na pticite nebeski. vo koja se vseli Toj me|u lu|eto. svojot sluga. 50 go otvori patot na Svojot gnev. go zede od ov~ite stada. go oskvernija svetiot Is 17.N.14 60 Is. 61 1 Car 4. za da ne mo`at da pijat.17 pogrebe. kako junak od vino sovladan. 55 i gi izgoni od pred liceto nivno narodite.22 43 2 Mojs 7-11 62 Er 12.2 Er 7.1 4 Car 25. prvinite od nivniot trud vo {atorite na Ham.18 Mih 1.34 52 76.22-25 Er 7.11.6 72 76. 60 ja otfrli skinijata vo Silom. a 2 telata na Tvoite svetii . 18.3 4. 13.2 7.6-7 53 2 Mojs 13.1 1 Car 1. 62 pa go predade Svojot narod na me~ i se razgnevi na Svoeto nasledstvo. go otfrli Izrail. 59 Bog go ~u toa.24 Mih 7. i maki . 47 lozjata im gi is~uka so grad i smokvite nivni . 51 uni{ti s# {to be{e prvorodeno vo Egipet. a imotot niven .so ogan.11 69 47.N.9 55 43.15 66 1 Car 5. 72 I Toj gi pase{e so ~isto srce i gi vode{e so Svojata mudra raka. }e se razgnevuva{ postojano. Erusalim go pretvorija vo 24.21 Sud 2. se pretvorija vo iskriven lak. Jakov i Izrail.so slana.11 Ez 34. gorata Sion. koja desnicata Negova ja be{e pridobila.Svoite ~udesa. i gi naseli izrailskite kolena vo poliwata nivni.2 Sir 24. neznabo{cite dojdoa vo Tvoe1 to nasledstvo.36 105.1 Tvoj hram. se razgnevi mnogu.16.13.8-13 70 1 Car 13.10.4 86. neprijatelite nivni gi pokri moreto 54 i Gi vovede vo svetata Svoja gora. i gnev.4 23. ni na denot koga Toj gi izbavi od neprijatelot.2 104.20 2 Mojs 12.33 yverovi. 67 I go otfrli Josifoviot {ator i ne go izbra kolenoto Efremovo. Gospodi.20 PSALM 78 Pla~ po razoreniot Erusalim 78.29-36 Mudr 16-18 41 I otstapuvaa i odnovo Go isku{uvaa Boga i Go razdraznuvaa Svetecot Izrailev.6 urnatini.16 Sof 1.na zemnite 79. jarost. 45 isprati na niv buba~ki da gi bockaat i `abi da gi uni{tat. 2 Mrtvite tela na Tvoite slugi im gi 3.11-13 56-58 5 Mojs 32. i tie ne se upla{ija. do koga }e gori qubomorata Tvoja kako ogan? . i gi vode{e kako stado preku pustinata: 53 gi vode{e sigurno. a zemjata im ja razdeli so `drepka vo nivno nasledstvo. 56 No tie Go isku{uvaa i Go ogor~uvaa Boga Sevi{niot i ne gi pazea naredbite Negovi.2 86.21 13. 48 I dobitokot niven go uni{ti so grad.41-42 12. 68 tuku go izbra kolenoto Judino. 63 Mom~iwata nivni ogan gi golta{e.7 51 104.19 2 Mojs 15. 70 i go izbra David. 57 Otstapija i se ottrgnaa kako tatkovcite nivni.16-17 64 Jov 27. i vdovicite nivni ne bea oplakuvani. koja ja vozqubi. sram i podbiv za onie {to se okolu nas. nasledstvoto Negovo. 66 i gi porazi neprijatelite Svoi od zad grb i gi predade na ve~en sram.17.22 63 5 Mojs 32. 46 `itoto nivno go predade na gasenici i trudot niven na skakulci.6 22.2 2 Car 5. 5 Do koga. 42 ne se se}avaa na Negovata raka.6 3 ja prolija nivnata krv kako voda 3 okolu Erusalim.10 1 Bo`e. 9-10 Pla~ 1.14 15. i za devojkite nivni nema{e svadbeni pesni. 44 i gi pretvori rekite nivni i potocite nivni vo krv. 65 Toga{ se razbudi Gospod kako od son. 64 sve{tenicite nivni pa|aa od me~.11-13 71 2 Car 5. 52 Toga{ go povede Svojot narod kako ovci. 61 i ja predade vo ropstvo nivnata krepost i ubavinata nivna vo racete na neprijatelot. 58 Go razgnevuvaa na ridovite svoi i so svoite idoli Go razdraznuvaa. 71 i od ovcite {to se jagnat go dovede za da go pase narodot Negov. onaa. i nema{e koj da gi Er 14.12 25.2 Er 26.748 PSALMI 42 2 Mojs 12.

9 Os 10. poradi slavata na imeto Tvoe.24 9 Is 5.6 5 Mojs 28. 3 zatrubete so truba vo novomese~je. 1 79.1 79.6 80.20 Jov 16. zableskaj! 2 Pred Efrem.7 8 141. i nie }e se spasime! 5 43.26 Ez 14.25 Sir 36.1-5 1 Sol 4.4 Ez 34. 9 is~isti za nea mesto.1 94. {to minuvaat po patot? 13 Gorskiot vepar ja podgrizuva.7-13 7 Er 50. {to si go odgledal za Sebe.6 66. za{to mnogu sme poni`eni.14 6. poslu{aj! Ti. povrati n#. koi ne go prizivaat imeto Tvoe. 18 A nie nema da otstapime od Tebe. i nie }e se spasime! 12 88. 33-41 Jn 15.2-5 Er 2.37 3 Car 9.2 5 Mojs 32.3 101. 12 Zo{to ja sru{i nejzinata ograda. 7 za{to tie go ispojadoa Jakova i mestoto negovo go opusto{ija. 5 Toj go ustanovi toa kako svedo{tvo za Josif. kogo si go odgledal za Sebe. Bo`e.1 88.46 5 Mojs 4. narodot Tvoj i ovci od Tvoeto pasi{te. 16 Toa e so ogan obgoreno i raskopano. sinot. i nie }e se spasime! 4 Gospodi. do koga }e bide{ gneven na molitvata od slugite Tvoi? 5 ]e gi hrani{ li so leb od solzi.18 1 Car 4.13 Os 2. i polskata yverka ja jade. Spasitele na{. neka svetne liceto Tvoe. 14 Bo`e na silite! Svrti se. i grankite $ se kako kedrovi mo}ni.5 10-11 41. 19 Gospodi. Koj sedi{ na heruvimite. so silata na Tvojata mi{ka za~uvaj gi sinovite osudeni na smrt. pa da ja berat site.5 13 Er 12. ve~no }e Te slavime i od rod vo rod }e razglasuvame za Tebe pohvala. na milozvu~na lira so harfa.4 5 43.21 11. 10 Gorite se pokrija od senkata nejzina. vo opredeleno vreme. gi izgoni narodite i ja posadi. Venijamin i Manasija izdigni ja silata Svoja i dojdi da n# spasi{.1 Ez 34.1 44.24 4 Mojs 29. izbavi n# i o~isti n# od grevovite na{i zaradi imeto Tvoe! 10 Zo{to neznabo{cite da velat: „Kade e nivniot Bog?” Barem pred o~ite na{i da ja vidime odmazdata nad neznabo{cite za proleanata krv na Tvoite slugi. pak. voskliknete kon Boga Jakovov.20 114. tuku pobrzaj da n# presretne{ so Svojata milosrdnost. i na{ite neprijateli ni se smeat. i gi zacvrsti korewata nejzini. 9 Pomogni ni. 2 zapejte pesna. naredba od Boga Jakovov. neka sveti liceto Tvoe.2 125. kade {to ~u jazik {to ne go znae{e: 6 „Jas go simnav tovarot od ramenicite negovi.12 4 Car 4.44 35.43 Joil 2.18 7 2 Mojs 1. 13 A nie.1-7 26. 8 Ti ja prenese od Egipet lozata.8 Sof 2.23 73.9 47. 11 Da dojde pred Tebe ofkaweto na okovanite. o`ivej n#.12 Amos 8.31 PSALM 80 Vistinsko praznuvawe Raduvajte se vo Boga. i mu gi oslobodiv racete negovi od ko{nicata. 8 Ne spomnuvaj gi na{ite porane{ni bezzakonija.5 PSALM 79 Molitva Gospod da go odr`i narodot izrailski 1 Pastiru Izrailev.8 6 Izlej go gnevot Svoj vrz narodite {to ne Te poznavaat. Bo`e na silite.1 Mt 21.1 2 17. na{ata Sila. i vrz carstvata.1 8.10 2 Mojs 25.4 Er 10.23 Is 1. koga toj izleze od egipetskata zemja. Gospodi. 15 i utvrdi go ona {to go posadi desnicata Tvoja.13-14 79.3 Er 23.12 Ez 20. 7 Gospodi.1 9 2 Mojs 32. udrete vo timpan. i nie }e go prizivame Tvoeto ime. 11 taa pu{ti granki do moreto i lastari do rekata. i taa ja ispolni zemjata.25 Dan 9. Bo`e na silite.1-6 6-7 13.749 PSALMI 4 43. 4 za{to toa e zakon za Izrail. 12 Sedumkratno vrati gi vo pazuvite na na{ite sosedi hulewata.7 Er 24.21 4 3 Mojs 23. 3 Bo`e. pogledaj i na sinot.17 . povrati n#. vo denot na va{iot praznik. povrati n#! Neka svetne liceto Tvoe. so koi Te hulea Tebe. i napojuva{ so solzi izobilno? 6 N# napravi pokaz za kavgi me|u na{ite sosedi. Koj go vodi{ Josif kako stado.1 4 Mojs 6.7 99. pogledaj od nebesata i vidi go i poseti go ova lozje. Bo`e na silite.3 7 78.1 6 41.17 4. od strav pred Tvoeto lice neka propadnat! 17 Tvojata desnica neka bide nad ~ovekot na Tvojata desnica.11 4 4.23 73.50 13 73.

1 4 Er 11. za{to Tvoi se site narodi.2-3 11 Er 8. ako Me poslu{a{.9 Is 42.2 43.2 12 5 Mojs 9.46 10 2 Mojs 20. praveden i siromav. 4 rekoa: „Da odime i da go istrebime me|u narodite.10 96. pa stanaa pomo{ za sinovite Lotovi. 8 bidej}i i A{ur se pridru`i kon niv. so nivnite knezovi. kako so Zeveja i Salmana.15-18 4 Mojs 20. pa da go pobaraat imeto Tvoe.9-20 13 Er 3. 10 koi bea istrebeni vo En–Dor i stanaa |ubrivo za zemjata.26 Is 55.15 Sud 4-5 Is 9.7-8 5 Mojs 32. kako {to im napravi na Midjanite. 13 O.8 81.2-13 7 Vo makata svoja ti Me povika.3 108.3 9. 6 Jas rekov: „Vie ste bogovi. {to Go mrazat Gospoda.9 Is 17. 4 osloboduvajte go siromaviot i bedniot od racete na ne~estivite. site zemni osnovi se razni{aa. 6 {atorite na Edom i Ismailcite. i kako plamen {to zapaluva gori.13-14 2 57.1 3 2 Mojs 23. krenaa glava. da be{e Me poslu{al Mojot narod i Izrail da ode{e po Moite pati{ta! 14 Vedna{ }e gi pokorev nivnite neprijateli i }e ja svrtev rakata Svoja protiv onie {to go oskrbuvaa. kako so Orev i Zev i so site nivni knezovi.” 8 Stani. 7 Geval. ne razbiraat. kako i na Sisera. 14 kako ogan {to izgoruva dubravi. 3 protiv Tvojot narod zlo naumija i se sovetuvaat protiv Tvoite privrzanici. zapovedaj da stanat kako vior i kako pleva pred vetar. 7 no vie }e umrete kako i site lu|e. 18 i da poznaat deka Ti si Toj. Bo`e. narode Moj. 4 2 Mojs 23. ~ie ime e Gospod i deka Ti si edinstven Sevi{en nad celata Zemja.1 Is 3. sklu~ija protiv Tebe sojuz. 12 bidej}i rekoa: „Da go prisvoime za sebe svetili{teto Bo`jo!” 13 Bo`e moj. 11 No Mojot narod ne go poslu{a glasot Moj. Bog tvoj.8 2 Mojs 17. 15 Onie.17 7.32 45. i Jas }e ti posvedo~am. me|u „bogovite” izre~e sud: 2 Do koga }e sudite nepravedno i sprema ne~estivite }e poka`uvate pristrasnost? 3 Bidete pravedni kon sirak i beden. 1 82. Bo`e! 2 Za{to ete Tvoite neprijateli vrevat.13 28. Gospodi! 17 Da se zasramat i da se zbunat zasekoga{. Izraile! 9 Da nema{ drug bog i da ne mu se poklonuva{ na drug zemen bog! 10 Jas sum Gospod. i }e pa|ate kako sekoj knez. 5 Ne znaat.24 9.28 Jov 29. 8 ^uj. pa da ne se spomnuva pove}e imeto Izrail!” 5 Se dogovorija ednodu{no. zastra{i gi so Svojot gnev! 16 Ispolni gi licata nivni so bes~estie. na Moav i Agarjanite.12 PSALM 81 Gospod im se zakanuva na nepravednite sudii 1 Bog zastana vo sobranieto na „bogovite”.6 6 Jn 10. 11 Postapi so niv. da se posramat i da zaginat. Amon. pri grom te ~uv. a onie {to Te mrazat. Izrail ne Mi se pokori. 15 taka i Ti podgoni gi so Svojot vior.6 Er 5. otvori ja ustata svoja. sudi $ na Zemjata. 16 A Mojot narod }e go hranev so najdobra p~enica i }e gi nasituvav so med pe{terski. 12 zatoa Jas gi ostaviv na nivnite zakoraveni srca. kako i na Javin kaj potokot Ki{on. i Jas }e ja napolnam.18 15 3 Mojs 26. neka odat po mislite svoi. 9 Napravi im go istoto. i Jas te izbaviv.13 15 Is 5. ne oglu{uvaj se i ne miruvaj. vo temnina odat.19 9 2 Mojs 15. Amalik i Filistejcite so onie {to `iveat vo Tir.750 PSALMI 8 94.23 49. bi polzele do Nego.7 12 Sud 7.34 .” PSALM 82 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Izrail Ne premol~uvaj.37 Ez 21. Koj te izvede od egipetskata zemja.2-3 10 2 Mojs 2. kaj vodite na Meriva te ispitav. i nivniot kraj bi bil zape~aten zasekoga{. vie ste site sinovi na Sevi{niot.23 14 57.21 14 Is 48.5 Jov 27.1-7 18.25 8.2 16 Er 25.

1 8. krotok i mnogumilostiv kon site.18 84. i odvrati ja Tvojata jarost od nas. 8 Gospodi.1 4 5. 2 Ti im gi prosti bezzakonijata na Tvoite lu|e. Tvojata milost.24 4 Razveseli ja du{ata na Tvojot sluga. ja izdigam du{ata svoja.1 PSALM 83 Kopne` za svetili{te 1 Kolku se mili Tvoite `iveali{ta.6 Is 58. koj se nadeva vo Tebe. 5 Bla`en e onoj ~ovek.9 88. Gospodi Savaote. 12 Za{to Gospod }e dade dobro i na{ata zemja }e go dade svojot plod.23 12 46. dodeka ne Go vidat Boga. 6 Preminuvaj}i ja Su{nata dolina.6 2 Za~uvaj ja du{ata moja.38 5 79. pogledaj i vidi go liceto na tvojot pomazanik! 10 Za{to eden den vo Tvoite dvorovi e podobar otkolku .26 Joil 2.6 za{to kon Tebe.iljada dni nadvor. i pak da n# o`ivee{. i na onie {to so srceto svoe Mu se obra}aat Nemu. 6 ^uj ja. go vrati od plenstvo Jakov. Gospodi Savaote! 2 Kopnee du{ata moja. tie ja pretvoraat vo izvori. i lu|eto Tvoi da se zaraduvaat vo Tebe? 7 Poka`i ni ja. 9 Da. ili }e go protega{ gnevot Svoj od rod vo rod? 6 Nema li.2 Jn 1. i podari ni spasenie. 7 Vo denot na mojata maka povikav kon Tebe. 8 34.3 6 78. da se povrati{.2 129.2 12 Is 45.13-14 53. za{to sum 76.8 121. Gospodi. poslu{aj. koi `iveat vo domot Tvoj. i Ti me ~u.16 Ez 11.23 42. ja ubla`i jarosta na gnevot Svoj. Gospodi. koi se bojat od Nego. 3 I pti~kata si nao|a `iveali{te. . Gospodi. Bo`e. srceto moe i teloto moe so radost se stremat kon `iviot Bog.10 Bo`e moj. i do`d ja pokriva so virovi. Bo`e Jakovov! 9 Bo`e. Gospodi. za{to kon Te2 Mojs 15. 12 Gospodi Savaote. 16. pri oltarite Tvoi. 11 Vernosta }e iznikne od zemjata. koj za{tita bara kaj Tebe i vo ~ie srce se pati{tata Tvoi. kade {to }e gi polo`i piliwata svoi.20 4 24. 7 minuvaat od sila vo sila. i lastovi~kata gnezdo. 11 Bidej}i Gospod Bog e sonce i {tit.12 85. 8 ]e ~ujam {to }e mi re~e Gospod Bog. 10 Milosta i vistinata }e se sretnat. Gospod ne gi li{uva od blaga onie.2 posveten na Tebe.6 3 go smiri siot Svoj gnev. sakaj}i da e vo Gospodovite dvorovi.4 48.8 13 66. 3 41.1 39. 5 Mojs 3. na Sion. usli{i ja molitvata moja. uvoto Svoe i usli{i ja molitvata moja. 5 Zar ve~no }e se gnevi{ na nas.14 96.14 11 88. gi pokri site nivni grevovi.6 3 Pomiluj me.8 PSALM 85 Molitva vo golema nevolja 1 6 5. spasenieto od Nego e blisku do onie. {to odat neporo~no. 4 77. za{to sum 7 beden i siromav. 4 Povrati n#.5 7-8 Is 43. koj se nadeva vo Tebe! PSALM 84 Molba Gospod pak da go blagoslovi narodot sprema kogo porano bil milostiv 1 Gospodi. za da ja naseli slavata svoja vo na{ata zemja.6-7 10 2 Mojs 24. 5 za{to Ti. Gospodi. bla`en e onoj ~ovek. Toj dava blagodat i slava. Gospodi.2. pravednosta i mirot }e se celivaat.2 7 Ez 34.17 2 24. Er 10. si dobar.751 PSALMI 83. za{titniku na{. Ti omile zemjata Tvoja.8 Zah 8. Bo`e na silite. otkolku da `iveam vo {atorite na ne~estieto.11 be vikam sekoj den. Pove}e bi sakal da stojam na pragot pred Bo`jiot dom. Bo`e. 13 pravednosta }e odi pred Nego i na patot }e gi stava stapkite svoi. koi Te povikuvaat. spasenie na{e.2 52. za{to Toj }e zboruva za mir na Svojot narod i na Svoite svetii.1-2 27. Care moj i Bo`e moj! 4 Bla`eni se onie. mojata molitva i poslu{aj go glasot na molbata moja. tie postojano Te falat. spasi go slugata Tvoj.1 142.2 Prikloni go. a pravednosta }e se pojavi od neboto. 88.

1 51. tie se otturnati od Tvojata raka.7 142. Gospodi. 14 Zo{to. 15 No Ti.16 115.1 47.9 13 87.Ti si Bog edinstven! 11 Upati me. dolgotrpeliv. 9 Site narodi {to si gi sozdal Ti.11 142.27-29 65. Gospodi.9 za tebe. 14 Bo`e. daj mu ja Tvojata sila na slugata svoj i spasi go sinot na sluginkata Tvoja. Rahav i Vavilon. Bo`e moj. Gospod gi saka portite Sionski pove}e od site naselbi na Jakov.16 86.1 75. i }e go proslavuvaat imeto Tvoe. Gospodi. Gospodi.site na{i izvori se vo Tebe. Bo`e.6 3. i so site Svoi branovi me porazuva{. i nautro molitvata moja doa|a pred Tebe.752 PSALMI 9 21.22 Ez 32. pa da vidat onie.2 Is 27.3 Ez 13. 13 za{to Tvojata milost kon mene e golema: Ti ja spasi du{ata moja od adskite dlabini. zatvoren sum i ne mo`am da izlezam. me napravi odvraten za niv.4 15 102.4 8 Me|u bogovite nema takov kakov {to si Ti.8 17.11 dewe Te povikuvam i no}e sum pred 141. 16 Nad mene se nadvi Tvojata jarost.vo mestoto na raspa|aweto? 12 Zar vo temninata }e gi objavuvaat Tvoite ~udesa.7 Pla~ 3. i Filistejcite.7 Tebe: 2 za da dojde pred Tebe molitvata mo11 ja. zakonoprestapnicite stanaa protiv mene.18 moja.13 4 88. stanav kako nemo}en ~ovek. vo mrak i vo smrtna senka.33 12 9. 4 „]e gi spomnam me|u onie koi me znaat. Tvoite zapla{uvawa napolno me skr{ija. i mnogute nasilnici ja baraat du{ata moja: tie Te nemaat Tebe pred sebe. mnogumilostiv i veren. mi pomogna i me ute{i. za da go po~ituvam imeto Tvoe. Gospodi. }e dojdat i }e se poklonat pred Tebe.10 Jov 9. 6 3 Grade Bo`ji.15 velat .Tvojata pravda? 13 No jas povikav kon Tebe. 6 Koga }e se prebrojuvaat narodite. 8 Ti gi oddale~i od mene moite poznati.” 5 A za Sion }e re~at: toj i toj ~ovek se rodi vo nego.4 41. 7 Onie {to peat se raduvaat. . {to me mrazat.40 Joil 2. peat i 87.1 5 PSALM 87 Molitva vo te{ko isku{enie i vo smrtna opasnost 11 25. kon Tvojot pat. ja otturnuva{ du{ata moja i go odvra}a{ liceto Svoe od mene? 15 Jas sum nesre}en i od ranata mladost se ma~am. 9-10 37. od s# srce i ve~no }e go proslavuvam imeto Tvoe. 16 pogledni na mene i pomiluj me. Gospod }e napi{e: ovie se rodija ovde.22 Otkr 15. i nema dela kako Tvoite.68 Zah 2. i daj mi nepokoleblivo srce. i Samiot Sevi{en go zacvrsti.23 Ez 20.13 Er 31. stradam vo u`as i o~aen sum. i vo zemjata na zaboravot .3 26.1 2 77.5 Is 38. Gospodi.8 1 Gospodi. 9 O~ite moi oslabea od taga: cel den vikam kon Tebe. 5 47.12 PSALM 86 Se slavi Sion zatoa {to obratil neznabo{ci 1 2 Osnovite Negovi se gorite sveti. . 6 Me polo`i vo podzemen rov. 16.7 4 Mojs 16. 3 za{to du{ata moja e polna so jad i `ivotot mi se pribli`i do adot. i da se zasramat. preslavno se zboruva Is 4.4 Jov 10. 12 ]e Te slavam.6 16 24. za koi Ti ve}e ne se se}ava{.4 14. prikloni go uvoto Svoe kon molbata 6.23 14 53. 10 Zar za mrtovci }e pravi{ ~uda? Zar senkite }e se krenat i }e Te slavat? 11 Zar vo grob nekoj }e ka`uva za Tvojata milost i za Tvojata vistina .1 2. 7 Ja isturi vrz mene Tvojata jarost.8 2 Mojs 34. Gospodi.4-6 101.4 86. Koj si {tedar i milostiv. Gospodi. i lu|eto od Etiopija.8 144. za{to Ti. gi protegam racete kon Tebe. 5 kako frleni i raneti {to le`at vo grob. Bo`e na moeto spasenie. Gospodi. i Tir. 10 za{to Ti si velik i pravi{ ~udesa.13 25. i tie se rodija tamu.6 5 Mojs 32. 17 poka`i so mene ~udo za dobro. 4 Se izedna~iv so onie {to sleguvaat vo grob. i jas }e odam vo Tvojata vistina.15.

1 19 46.7 2 Car 7. 12-16 Jov 19. Gospodi.5 29 Is 55.30 18 PSALM 88 Uteha za Davidoviot dom vo dadeniot zavet od Boga Milosta Tvoja. 29 I }e go prodol`am zasekoga{ negovoto potomstvo i negoviot prestol. i mi{kata moja }e go zakrepnuva. na{iot Car.6-7 15 Bla`eni se lu|eto {to go poznavaat trubniot glas. 2 Za{to re~e: milosta e za ve~nost ustanovena. Bo`e na silite. i sinot na bezzakonieto nema da go sobori. mu se zakolnav na Mojot sluga David: 4 za ve~nost }e go odr`uvam tvoeto potomstvo.9 Is 6. 16 za Tvoeto ime se raduvaat cel den i so Tvojata pravednost se vozvi{uvaat. 8 Gospodi.3 20 131.17 28 Kol 1.14 . 10 Ti go skr{i Rahav kako trup. so svoeto sveto maslo go pomazav.753 PSALMI 17 Sekoj den me opkru`uvaat kako voda: od site strani me opsednuvaat. 19 Nekoga{ Ti si im zboruval na Tvoite verni vo videnie i si rekol: „Jas mu dadov pomo{ na silniot. a na neboto Ti ja utvrdi Tvojata vernost.1 Jov 1.1 27 2.19 Jn 20.12 12 23. 9 Ti upravuva{ so silata na moreto i silnite branovi negovi Ti gi skrotuva{.2 2 Mojs 34. vselenata i ona {to ja ispolnuva Ti si ja osnoval.1-2 15 84.” 5 I neboto }e gi proslavuva. 20 Go najdov Mojot sluga David.8 10 64. 28 zasekoga{ }e mu ja za~uvam Mojata milost i Mojot zavet so nego }e bide veren. 24 I Mojata vernost i Mojata milost se so nego. 31 ako gi naru{at Moite naredbi i ne gi zapazuvaat Moite naredbi. od rod vo rod i }e go utvrduvam tvojot prestol.5 Dela 2. go izdignav izbranikot me|u Mojot narod. visoko e izdignata desnicata Tvoja! 14 Pravednosta i pravdata se osnova na Tvojot prestol. Gospodi. ve~no }e ja vospevam. crvsta e rakata Tvoja.14 Er 3. povisoko od zemnite carevi.desnicata negova.7 Jov 7. 1 7 28. 32 toga{ }e go kaznuvam so `ezolot nivnoto prestapni{tvo. milosta i vernosta odat pred Tvoeto lice. 18 Ti go oddale~i od mene bli`niot i 88. velik e i stra{en za site {to se okolu Nego. i vernosta Tvoja Te opkru`uva. 15-18 Otkr 1. 27 I Jas }e go napravam prvoroden sin. Gospodi.6 9 85. moj Bog i krepost na moeto spasenie.13 22. 16 46. 12 Sever i jug Ti si gi sozdal.70 1 Car 16 Dela 13.1 81.22 22 Is 42.3 33 2 Car 7. 30 Ako sinovite negovi go ostavat Mojot zakon i ne odat po Moite zapovedi. 33 no milosta Svoja nema da ja otstranam od nego i vernosta Svoja nema da ja izneveram. 26 Toj }e me povikuva: Ti si moj Otec. mrakot mi e edinstven dru2 Car 7. 18 bidej}i na{ata za{tita doa|a od Gospod i od svetecot Izrailev. i nad rekite . Tie odat vo svetlinata na Tvoeto lice. 22 Neprijatelot ne }e mo`e ni{to da mu napravi. 3 „Jas postaviv zavet so Moite izbranici. Tvoite ~udesni dela i Tvojata vistina vo sobranijata na svetiite. 21 Rakata Moja }e ostane so nego.11-12 2 Car 7.10 96. koj na oblacite }e se sporeduva so Gospod i koj od sinovite Bo`ji }e se izedna~i so Gospod? 7 Vo soborot na svetiite Boga Go proslavuvaat.4-5 prijatelot. Gospodi. i so rani nivnoto bezzakonie. Tavor i Ermon za Tvoeto ime se raduvaat. 17 za{to Ti si pohvala na silite nivni i so Tvoeto blagovolenie se izdiga na{iot rog. kolku denovite na neboto. so Tvojata krepka raka gi rasprsna neprijatelite Svoi. 25 I }e ja polo`am nad moreto rakata negova. koj e mo}en kako Tebe? Silen si Ti. od rod vo rod }e ja razglasuvam so ustata svoja Tvojata vistina. i preku Moeto ime }e se vozvi{uva negoviot rog. 13 Silna e Tvojata mi{ka. 6 Za{to. 23 ]e gi uni{tam pred nego neprijatelite negovi i }e gi pobedam onie {to go mrazat. gar. 11 Tvoi se nebesata i Tvoja e Zemjata. 8-16 21 77.

bidej}i brzo minuvaat i 15 4 Mojs nie odletuvame. 37 zasekoga{ }e stoi kako mese~inata. pa da se zdobieme so mudro srce. Gospodi. na{ite skri{ni grevovi 1 Prop 10. 4 i pred sozdavaweto na Zemjata i na vse3 Ptr 3.” 38 No Ti go otfrli i go prezre.5 49 89. Gospodi? ]e se krie{ li neprestajno? Do koga }e gori gnevot Tvoj kako ogan? 47 Spomni si. vo koi vidovme zlo.1 Avak 1.4 38 71. za koi mu se zakolna na David vo Tvojata vistina? 50 Seti se. 46 Do koga. so koi gi valkaat ~ekorite na Tvojot pomazanik. do koga vaka? Smiluvaj se na Tvoite slugi! 14 Ispolni n# izutrina so Tvojata milost. gi pretvori vo urnatini negovite kreposti.14 16.12 Izreki 8.2 92. Gospodi.68 42 30. i kolku edna stra`a preku no}ta.1-2 4 Za{to pred Tvoite o~i iljada godi19.2 3 Go vra}a{ ~ovekot vo prav.5. za godinite.19 2 Duri u{te pred da se pojavat gorite. Gospodi. veren svedok na neboto.13 78. 7 Taka i nie is~eznuvame od Tvojot gnev. gre{nite lu|e ne se postojani 1 Gospodi. 11. se razgnevi na Tvojot pomazanik. Ti si ni pribe`i{te od rod vo rod. 51 na podbivite od Tvoite neprijateli.25 ^ETVRTA KNIGA 89. kolkav e vekot moj: za kakva sueta si gi sozdal site sinovi ~ove~ki! 48 Koj od lu|eto }e `ivee.754 PSALMI 35 Er 33.3 bezzakonija. negoviot prestol }e bide kako sonce pred Mene.5 36 109. 13 Svrti se. 52 Neka e blagosloven Gospod vo site vekovi! Amin.48 Lk 1. godinite ni svr{uvaat kako zdiv.15 deset godini.15-16 Is 40. a nave~er pa|a i se isu{uva. i od Tvojata jarost sme rastrevo`eni. Gospodi.34 11 Koj ja znae silata na Tvojot gnev. 3 8 Ti si gi postavil pred Sebe na{ite 10 Mojs 6. Gospodi.3-4 41 79. 40 gi razru{i site negovi ogradi. 36.20-21 34 Nema da go povredam Mojot zavet i nema da go izmenam ona. i pove}e vreme od niv se vo trud i maka.25 PSALM 89 Bog e ve~en.12-13 52 105.6-7 „Obratete se sinovi ~ove~ki!” Jov 14.4 48 38. koga n# ponizuva{e. 15 razveseli n# za onie dni. 1 Mojs 3. na podbivite od slugite Tvoi {to gi nosam vo pazuvite svoi od mnogute narodi.7 ni se kako v~era{en den. 44 ja odzede od nego ~istotata i go urna na zemja prestolot negov. kako treva {to zelenee nautro: 6 nautro }e procuti i }e zazeleni. 14.27 se vo svetlinata na liceto Tvoe.8-9 10 Dnite na na{iot `ivot se sedumdeset godini. 43 Ti mu otka`a pomo{ na me~ot negov i vo borbata ne go potkrepi.4 108. ja oskverni krunata negova vo zemniot prav. 1-7 gnev. {to izleglo od ustata Moja. 41 Go ograbuvaat site {to pominuvaat po patot. . a smrt da ne vidi? Koj mo`e da se spasi od silata na grobot? 49 Kade se Tvoite porane{ni milosti.2 1 Mojs 1. Amin! 47 78. pa vo stravot pred Tvojata jarost da se pla{i? 12 Nau~i n# taka da gi broime na{ite dni.1-6 9 Site na{i dni minuvaat pod Tvojot Prop 12. 42 Ti ja vozvi{i desnicata na negovite protivnici. za da se zaraduvame i se razveselime vo site na{i dni. i veli{: 102. Sir 18. toj stana za potsmev na svoite sosedi. 45 gi skrati denovite na mladosta negova i go pokri so sram.11 43.8 lenata. 5 Gi odnesuva{ kako son. a ako sme krepki i do osum. 39 go razru{i zavetot so Tvojot sluga.7 Otkr 1. 35 Edna{ se zakolnav vo svetosta Svoja: nema da go la`am David! 36 Negovoto potomstvo ve~no }e prebiva. gi zaraduva site neprijateli negovi. otsekoga{ i zasekoga{ Ti si 5-6 Bog. {to pominal.

7 14 9.24 Er 15.6.19-22 Mk 16.23 13 Is 11.22 Mudr 13. za{to go pozna imeto Moe. 15 za da vozvestuvaat deka e praveden Gospod. 2 I }e Mu re~e na Gospod: Ti si moj zastapnik. i Tvojata slavna sila .4 44. Gospodi. nerazumniot nema da go razbere ova: 7 duri gre{nicite i da niknuvaat kako treva. i sekoja no} .8 5 Mojs pod Bog neka bide so nas. 6 od ~umata {to pusto{i vo temnina. lav i zmej }e zgazuva{.17 10 5 Mojs 7.1 5.4 10.6 49. neprijatelite Tvoi. mojata Karpa vo Koja nema nepravednost. so~ni i polni so sve`ina.2 90. se oble~e vo veli~estvenost. 10 zlo nema da ti se slu~i. i od ~umata pogubna. 13 Tie se zasadeni vo domot Gospodov.26 Izreki 3. 4 Za{to Ti me razveseli.14 14 51. se izdiga kako kedar levanonski. 8 samo }e gleda{ so o~ite svoi i }e ja gleda{ kaznata na ne~estivite.23 Jov 5. Ti si moe prebivali{te.” 1 6 5 Mojs 32.19 92.4 12 Izreki 3. PSALM 92 Bog e car na vselenata Gospod se zacari. i nevolja nema da se pribli`i do {atorot tvoj.25 Pesna 3. so Tvoite dela. i na Tebe }e se nadevam! 3 Za{to Toj }e te izbavi od stapicata na lovecot. Sevi{niot go izbra za svoe pribe`i{te.35-36 PSALM 90 Bog e na{ ve~en za{titnik Koj `ivee pod zakrilata na Sevi{niot. 16 }e mu dadam mnogu denovi i }e mu go javam spasenieto od Mene.10 96. Gospodi.10 2 9. i u{ite moi go slu{naa tresokot na pobunetite protiv mene zlostornici. so nego }e sum vo nevolja.14 Sir 34.17-18 7 72. Toj vselenata ja zacvrsti i nema da se razni{a.2 9. 10 a mojot rog Ti go voznesuva{ kako rog na ednorogot.2 46.8 8 36. 11 Moite o~i go vidoa padot na neprijatelite moi.3 16 22. i me pomazuva{ so ~isto maslo.12 peat delata na racete na{i. }e propadnat i }e se rasturaat site {to vr{at bezzakonie. Gospod se prepa{a so sila. 15 ]e povika kon Mene. 12 Pravedniot cuti kako palma.1-2 11 22.2 15 Is 43.10 5 Mojs 33.2 Er 33.5 74. 5 Kolku se golemi delata Tvoi. Sevi{en.11 Ruta 2.16 10 67. daj im Mt 23. ni od strela {to leta dewe.18 Lk 10.6 Evr 1. i deset iljadi desno od tebe. i }e go za{titam. }e cutat vo dvorovite na na{iot Bog. 7 Pokraj tebe }e padnat iljada. 14 tie i vo starosta }e bidat plodni. Sevi{en sekoga{! 9 Za{to. da ne ja sopne{ od kamen nogata svoja. 12 ]e te ponesat na race. 1 91.1-3 6 8 138.2 32. i daj da ni us32. Gospodi. 17.6 46.kaj 4 ~edata Tvoi. 9 Za{to.21 13 1. 5 Nema da se upla{i{ od no}en strav. na delata na Tvoite race im se raduvam. 8 Ti si.755 PSALMI 16 Neka se vidat kaj slugite Tvoi delata Tvoi.15 Izreki 12. nade` moja. toa e za da bidat istrebeni zasekoga{. Ti postoi{ otsekoga{.Tvojata vernost.8 96. 11 zatoa {to }e im zapoveda na angelite Svoi za tebe. 14 „Bidej}i se nadeva{e vo Mene. Gospodi! Mnogu se dlaboki Tvoite pomisli! 6 Bezumniot ~ovek ne }e mo`e da gi uznae.8 Os 13. i krenat glava onie {to vr{at bezzakonie. eve. 17 I blagovolenieto na na{iot Gos16. 2 Tvojot prestol e utvrden od po~etokot na vremeto.1 98. i }e go ~ujam.37 uspeh na delata na racete na{i.1 5 Izreki 3. Gospod ti e zasolni{te.2 PSALM 91 Bog blagoslovuva pravednik 1 Dobro e da se slavi Gospod i da Mu se pee na imeto Tvoe. Bog moj.8 15 5 Mojs 32. no do tebe nema da se pribli`at. 13 na otrovnica i na zmija }e nagazuva{. da te ~uvaat na site pati{ta tvoi. i }e go izbavam.3 11 Mt 4. }e go izbavam i }e go proslavam.8 Jov 5.47 .7 95. 3 na desetostrunena harfa i na lira. od zaraza {to opusto{uva napladne.1 Is 52. toj prestojuva vo domot na nebesniot Bog. 2 da se vozvestuva nautro milosta Tvoja. 4 So ple}ite Svoi }e te oseni i pod kriljata Negovi }e bide{ vo sigurnost: Negovata vernost e {tit i odbrana.

5.71 Jov 5.22 19. Koj go nasadil uvoto. Bog Jakovov nema da doznae! 8 Vrazumete se.11 106. na{iot Tvorec. 5 Bidej}i Negovo e moreto. 13-14 5 23.2 76.1 17 114. i so psalmi da Mu vosklikneme.37 2 Mojs 17.31 13.55 Naum 1. i Toj go sozdade.8. lu|e. do koga }e zboruvaat taka site zlostornici? 5 Go gazat Tvojot narod. i go pou~uva{ na Tvojot Zakon.22 Dan 2.15 2 99. Gospodi. a racete Negovi go sozdadoa i kopnoto.1-2 73.10 PSALM 94 Proslavuvawe na Sozdatelot i Spasitelot Dojdete da Mu peeme na Gospod i da vosklikneme kon Karpata na na{eto spasenie! 2 Da pobrzame pred liceto Negovo so slavoslovie.6 4 PSALM 93 Bog e praveden sudija 1 Bo`e. nema li da ~ue.11.9 135.10 50. Tvoite utehi ja razveseluvaa du{ata moja.11 Ez 9. da klekneme pred liceto na Gospod.10 4.1-4 78. kogo go vrazumuva{ Ti. 9 kade {to Me isku{uvaa va{ite tatkovci.4-5 96. nekoga{ }e se opametite? 9 Onoj.2 1 Kor 3. Bo`e na odmazdata. 16 Koj }e se krene za mene protiv lukavite ili koj }e stoi pokraj mene protiv zlostornicite? 2 Er 51.1 Jov 36. 7 za{to Toj e Bog na{. i Koj go u~i ~ovekot na znewe.20 Jov 21.Tvojata milost.11 56.35 1 Car niti.7-11 9 2 Mojs 4. 7 Pa velat: Gospod nema da vidi.3 12.4 8-9 80. du{ata moja brzo }e se presele{e vo svetot na mrtvite! 18 Koga pomisliv: nogata mi se pokoleba.46 89. a gorskite viso~ini se isto taka Negovi.13 Er 12.4 4 Mojs 14. O. poka`i se! 2 Stani.1 50.1-7 18.47 7 9.1-12 5 Mojs 6. Gospod Bog }e gi pogubi.42 Izreki 5.12 11 Prop 1.13 95. 23 Toj }e im plati za nivnoto bezzakonie.17 Izreki 3. i sirak usmrtuvaat.1 Mal 2. 15 za{to pravdata ne }e se vrati kaj pravednite i site pravi po srce }e ja sledat.3 desen e Gospod vo visinite Svoi! 5 Mojs 5 Svedo{tvata Tvoi se mnogu visti32. 4 }e mrmorat i govorat drsko.13 23 7. 3 za{to Bog e velik Gospod i Car golem nad site bogovi.1 4 Mojs 31.11-12 10 5 Mojs 32. po~u93. 1 3 5. mi pomogna! 19 Koga se namno`uvaa te{kotiite vo srceto moe. 20 Pa zar do Tebe }e se pribli`i prestolot bezbo`ni~ki. 4 No od bu~eweto na mnogute vodi.64 3 6. mu pripa20.1-2 7 22.1-2 . dodeka za gre{nikot ne se iskopa grob! 14 Za{to Gospod nema da go otfrli Svojot narod i nema da go ostavi Svoeto nasledstvo.5 88.22 Rim 11.22 Sir 47. 13 za da mu dade{ mir vo lo{ite denovi.16 32. 28.4 5-6 2 Mojs 22. znae deka se tie suetni. 4 Za{to vo Negovite race se site zemni dlabo~ini. 6 Dojdete da Mu se poklonime i da padneme ni~kum. nema li da vidi? 10 Onoj. onoj {to raboti sprotivno na zakonot Tvoj? 21 Ja lovat du{ata na pravedniot i osuduvat nevini na smrt. Gospodi.16 Er 50. 6 vdovica i tu|inec ubivaat.756 PSALMI 3 Gi izdignaa rekite. zar nema da kazni? 11 Gospod gi znae ~ove~kite misli.15 |a svetost za ve~ni vremiwa.10 120.1-2 72. i Onoj {to go postavil okoto. 16 107.2 Izreki 1. Gospodi na odmazdata. Gospodi.17 Is 12. 12 Bla`en e onoj ~ovek.2 1 Sol 4.1 5 Mojs 32.9 Jov 22. 22 No Gospod e moe pribe`i{te i Bog moj .2-3 144. kako vo onoj den vo Masa vo pustinata. denes da bevte go poslu{ale Negoviot glas! 8 „Ne o`esto~uvajte gi srcata va{i.19 Zah 7.17 65. .17-21 26.24. a nie sme narod od Negovoto pasi{te i ovci od Negovite race.56 Pla~ 3.20 12 118.10 78. Gospodi.13 17 Da ne mi be{e pomognal Gospod.22 8.2 46. Gospodi. do koga ne~estivite }e se falat. gi izdignaa rekite glasovite svoi.8 Evr 3.11 Izreki 20.17 3.17 19 70. Sudijo na Zemjava. Me ispituvaa iako gi vidoa delata Moi. daj im otplata na gordelivite! 3 Do koga ne~estivite. kako vo Meriva. od goleminata na morskite branovi.16 62.sigurna tvrdina moja.14 14 1 Car 12. i za ne~estivosta nivna }e gi pogubi.22-23 5 Mojs 24. Koj gi vrazumuva narodite.8 77.1 8 2. vie {to ste bezumni! I dali vie. Na tvojot dom.13 Er 23. i go ugnetuvaat Tvoeto nasledstvo. Gospodi.22 94.21 85.

11 4.1 94. blagovestete go od den na den spasenieto od Nego. od liceto na Gospod.7 114.1 96.15-18 Is 40. pravedni.1 131.1-2 9 113.17-20 40.15 3 Se priseti Toj za svojata milost i 57.11 5. zapej Mu na Gospod. neka se razdvi`i moreto i ona {to go ispolnuva. i na narodite .4-8 134.3 Zapejte Mu na Gospod nova pesna.vo svetili{teto Negovo.12 10 13 9. 11 Neka se razveseli neboto i da se vozraduva Zemjata.4 Judita 16.1 92.6 12 Is 55. sila i velikolepie . i na site narodi . Toj }e $ sudi na vselenata po pravda.1 deka tie nema da vlezat vo Mojot mir.2 133.38 6 103.4-6 32.6 7 95.12 Izreki 16. 8 vozdajte Mu na Gospod slava na imeto Negovo. Sevi{en na celata Zemja. 1.21 2 Car 22. 8 ^u Sion i se zaraduva.10 3 97.” 11 PSALM 96 Radosta na Sion Gospod se zacari: neka se raduva Zemjata.12 9 82.2-5 1 Kor 8. 5 Bidej}i site bogovi na neznabo{cite se idoli.4 pred o~ite na narodite ja otkri Svoja.1 7 28. blagoslovuvajte go imeto Negovo. a Gospod gi sozdade nebesata. 7 Vozdajte Mu na Gospod.757 PSALMI 10 ^etirieset godini Me jade{e toj narod i rekov: tie se narod so zabludeni srca.7 Is 44.Izreki 2.18 94.2 104. po celata Zemja.6 5 Mojs 4. Ja ~uva Gospod du{ata na Svoite svetii.3 5 96.3 3 17. a za pravite po srce .3 97.9 na vernosta Svoja kon domot Izrailev.23-25 Avak 2. 18-19 Posl.6 120. 6 Nebesata ja razglasuvaat Negovata pravednost. neka se veselat mnogubrojnite ostrovi. 6 Slava i veli~ie se pred liceto Negovo.1 2 Mojs 20.5 114. 9 poklonete Mu se na Gospod vo svetite dvorovi Negovi.11 Is 40.1 PSALM 95 Pohvalna pesna Davidova 1 Zapejte Mu na Gospod pesna nova.1 Is 42. 41. Toj upravuva pravedno so narodite.24-25 44.5 Mih 1.4-6 Er 2.29 39. Gospodi.5 32. 3 Pred Nego ogan vrvi i gi gori neprijatelite Negovi naokolu. za{to ide.9 Mudr 9. od rakata na ne~estivite }e gi izbavi.7 10 9. 7 Neka se zasramat site.8 97.30.Is 5. koi se falat so svoite idoli.14 4 Mojs 14. vo Gospod i slavete go Negovoto sveto ime. 5 Gorite se topat kako vosok od liceto na Gospod.18 6 49.9 2 84. 13 pred liceto na Gospod.9 ta desnica Mu pomogna i Negovata sve. 4 Negovite molwi ja osvetluvaat vselenata.10-13 88. koi se poklonuvaat na likovi.14 95. vozdajte Mu na Gospod slava i ~est.23 48. Amos 5.12 24. i site narodi ja gledaat Negovata slava.22 39. pravednost i pravda se osnova na Negoviot prestol.spored Svojata vistina.4 2 Let 2.4-6 Er 10. plemiwa narodni. 11 Svetlina zasvetli nad pravedniot. koi ne gi po~ituvaat pati{tata Moi.34 5 Mojs 12. 11 pa zatoa se zakolnav vo gnevot Svoj 95.6 ta mi{ka.3 95. stra{en e Toj nad site bogovi. . prinesete `rtvi i vlezete vo Negovite dvorovi.1 8 47. za{to Toj ide da $ sudi na Zemjata.4-8 134. 12 Raduvajte se. povisok si od site bogovi. 12 neka se raduvaat poliwata i s# {to e na niv. nema da se razni{a.radost.17 4 76.5-6 43. Da zatreperi pred liceto Negovo celata Zemja! 10 Ka`ete im na narodite: Gospod se zacari! Zatoa cvrsta e vselenata.18 5 21. 2 Gospod ja objavi Svojata pobeda.7 Sud 5.27-28 9.8.11 11 97.15 za{to sozdade ~udesni raboti.1 ta pravda. Poklonete Mu se site „bogovi” .8 49. da likuvaat site drvja po dubravite. 10 Gospod gi saka onie {to go mrazat zloto. 3 razglasuvajte ja me|u narodite slavata Negova. Gospodi. se veselat }erkite Judini zaradi Tvoite presudi.17-19 40.23 47.2 96.3 144.8 92. 4 47. 35.10-11 98. 9 za{to Ti si.14 67. cela Zemjo! 2 Pejte Mu na Gospod.9 111.30 9.3 1 Mojs 1. 2 Oblak i mrak e okolu Nego.25. 4 za{to velik e Gospod i dostoen za pofalba.1 95. PSALM 97 Pobedite na Gospod po celiot svet 1 1 96.8-19 45.~udesata Negovi.15-18 Is 1. Negova. Zemjata gleda i treperi.

7 Is 52. koj odi po patot neporo~en.1 131. cela Zemjo. za lukaviot ne sakam da znam.8 43. zapej.16 7 23.1 10.9 5 109. {to im gi dava{e. toj }e mi slu`i.10 6 105.9 149.1 92.4 31.16 1 Car 4. slavete Go.2.4 17. 8 Sekojdnevno }e gi istrebuvam site ne~estivi od zemjata.1 2 Mojs 17.12 7 80.9 1 Let 16. koj saka praveden sud. 58. Gospodi. za{to svet e Gospod.758 PSALMI 12 site krai{ta zemni go vidoa spaseni- PSALM 99 Site lu|e neka Go slavat Gospoda 1 98.1-2 95.49 4 65.10 ispolnuva: vselenata i site {to `iveIs 12.1 Sir 46.13 96. falete go imeto Ne.10 96. ne go podnesuvam. za{to tie gi pazea Negovite zapovedi i naredbi. gi mrazam delata na otpadnicite .4 29.12 95.10.18 4 Mojs 12. a Samoil me|u onie.47 110. za da sedat so mene.9 144. na{iot Bog. onoj {to e so gordelivi o~i i nenasitno srce. Ti be{e milostiv sprema niv.16 Is 30. 3 Nema da stavam pred o~ite moi ni{to pakosno. koj pravi spletki. Bo`e na{.1 146.5 at vo nea. raduj se i pej. 8-12 11. 6 O~ite mi se upraveni kon vernite po zemjata. 112. Toj }e $ sudi na vselenata po pravda 15.7 Is 66. 2 66.1 i so glas psalomski. so liri 95. }e ti sviram! 2 ]e razmisluvam za patot neporo~en: koga }e go dostignam? Srede mojot dom }e odam so ~isto srce.6 97.1 6 vo trubi i vo rog zatrubete pred CaIs 42. poklonuvajte Mu se vo podno`jeto na nozete Negovi. 97. deka Toj n# sozdade nas.3 42.11-13 31.15 9 Za{to Toj doa|a da $ sudi na Zemja88.30 i narodite .31-34 4 Mojs 12.1 99. a ne nie samite.11 8-9 9.4 5 za{to dobar e Gospod: Negovata 144.11 Vosklikni Mu na Gospod.3 to na Gospod! 76. ne mo`e da ostane pred o~ite moi. Ti utvrdi pravda.3 4 Mojs 10.21 Is 6.1 95.7 rod vo rod.2 4 Car 19.1-2 pesna.23 4 71. pravda i pravednost Ti izvr{i vo Jakov. 4 Razvratno srce nema da se prilepi do mene.18-24 Er 15.10 46.3 Lk 1. za da gi istrebam od Gospodoviot grad site zlostornici. Negovi sme .4 govo.1 65. 5 Prevoznesuvajte Go Gospod.13 2 Mojs ta.10.9 rot . i poklonuvajte se na Negovata sveta gora.10 Lk 2.1 1 Let 28.22 150. vo Negovite dvorovi so 2 47.18-19 32. 143.3 95.30-31 32. 9 Vozvi{uvajte Go Gospod. cela Zem- jo! 2 Slu`ete Mu na Gospod so radost.4 5 32.10 7 Neka {umi moreto i s# ona {to go 2 Mojs 34. na{iot Bog.1 105. koi go povikuvaa imeto Negovo.1 79. Tie Go povikuvaa Gospoda i Toj gi slu{a{e. 8 da zapleskaat so race rekite i zaed1 17.7.8 47.35 no so gorite da se zaraduvaat pred lice20.23 2 Mojs 17. 8 Gospodi.10 PSALM 98 Sveto e carstvoto Gospodovo 1 Gospod se zacari: neka treperat narodite! Toj sedi na heruvimi: neka se zatrese Zemjata! 2 Velik e Gospod na Sion i vozvi{en e Toj nad site narodi. 4 Vleguvajte niz Negovite porti so slavoslovie. 3 Neka go slavat imeto Tvoe veliko: za{to toa e sveto! 4 Ti si silen Car. na{iot Bog.4 70. no gi kaznuva{e site nivni lo{i postapki.21 102.15 62. }e go pogubam.10 Otkr 5.1 5 pejte Mu na Gospod so liri.6.1-2 95.1 eto od na{iot Bog. 7 Nema da ostane vo mojot dom onoj. 1 3 PSALM 100 Molitva za neporo~en pat ]e peam za vernosta i za pravdata Tebe.1 Pla~ 2.4-8 .9 3 Mojs 25. 5 Onoj {to tajno go kleveti bli`niot svoj.pravi~no.7 2 Mojs 19. za{to toa e sveto! 6 Mojsej i Aron bea me|u sve{tenicite Negovi. Bo`e.6 milost e ve~na i Negovata vernost e od Is 23. izleguvajte pred Nego so vosklik! 3 Znajte deka Gospod e Bog.1 95.2 Is 52.94.Negov narod i ovci od Negovoto pasi{te.8 66. Ti gi slu{a{e.3 12.2 Otkr 15.23 Mih 4. 85. 3 Is 52.1618 6 46.tie nema da se prilepat za mene.15 Is 6. koj govori laga.pred Gospod. 7 Vo oblakov stolb Toj im govore{e. 4 Vosklikni Mu na Gospod.11-14 31.10-13 Is 55.4 88.13 1 Car 7.5 2 Mojs 19.4 2 Car 6.

3 za{to dnite mi is~eznuvaat kako dim. 4 Koj go izbavuva od propast tvojot `ivot. 14 bidej}i na Tvoite slugi im omilea i kamewata negovi i za pravot negov `alat.1 1 Mojs 17. Gospodi. gi skrati dnite moi. za{to vreme e da se smiluva{ na nego za{to dojde vremeto. ve~no prebiva{.7 6 6.2 2 Car 22.24 Jov 19.1-2 135. Koj gi isceluva site tvoi bolesti.32 70. na Izrailevite sinovi .4 3 Mojs 19.7 5 Mojs 4. 19 za{to se javi od svetata Svoja viso~ina.3 29. 1 9 3.23 26. 21 za da go razglasat imeto Gospodovo na Sion i pohvalata Negova vo Erusalim. stanav kako buv vo urnatini.7 100. me prokolnuvaat.15 Izreki 11.17 108. 17 }e pogledne milostivo na molitvite od bespomo{nite i nema da gi prezre molbite nivni.2 70. 7 Toj mu gi poka`a Svoite pati{ta na Mojsej.17 142. 18 Neka se zapi{e ova za sledniot rod.8 .8 24.5 25. Gospoda. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.2 142. i falej}i se.7 16.1 Er 33. 3 14. 7 ne spijam. usli{i ja molitvata moja i povikot moj neka dojde do Tebe! 2 Ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.11 3 12.1 46. i celata moja vnatre{nost da go blagoslovuva Negovoto sveto ime! 2 Blagoslovuvaj Go.1 67. vo denot.26 Otkr 21.8-9 PSALM 101 Molitva na stradalnik Gospodi. 3 Koj gi o~istuva site tvoi bezzakonija.1 26. sedam kako samotna ptica na pokriv. koga Te povikuvam.1 116.6 Is 40.27 4 5. 26 tie }e propadnat.20 16. i Tvoite godini nema da zavr{at. 25 Vo po~etokot Ti.delata Svoi. 9 Toj ne se gnevi do kraj. smiluvaj mu se na Sion.37 49.11 1 Let 16.5 5 89. Gospod od nebesata pogledna na Zemjata. srceto mi e isu{eno. 5 od glasot na moite vozdi{ki koskite mi se zalepija za teloto moe. 27 No Ti si sekoga{ istiot. 12 A Ti.2-3 23.10 20 za da gi ~ue ofkawata na okovanite.4 138.4-5 Izreki 20.2 117. ta idnoto pokolenie da Go slavi Gospoda.6 30. Koj te oven~uva so milost i so dobrini.4 1 Let 16. du{o moja. 22 koga }e se soberat narodite i carstvata zaedno da Mu slu`at na Gospod.9 6 118.2 2 38. Gospodi.1 Ez 34.21 Is 33. 8 [tedar i milostiv e Gospod. du{o moja. usli{i me brgu.20 Efes 5.7 5 105. 5 Koj go ispolnuva so dobra `ivotot tvoj. i kako nametka Ti gi menuva{ i tie is~eznuvaat. 13 Stani.31 Efes 2. 15 neznabo{cite }e se zapla{at od imeto na Gospod.1 141.20 12. 4 poparen sum kako treva. taka {to zaboravam i lebot svoj da go jadam. 9-10 PSALM 102 Blagoslovuvajte Go Gospoda Blagoslovuvaj Go.4 Is 33.63 Izreki 2. 1 101.15 Juda 1.23-27 5.759 PSALMI 8 2 Mojs 20. vo denot na mojata `alost prikloni go uvoto Tvoe kon mene.9 68.11 33.13 94. 10 Poradi gnevot i jarosta od liceto Tvoe bev podignat. 11 Dnite moi is~eznuvaa kako ve~erna senka i jas se su{am kako seno.47 3 78. da gi oslobodi osudenite na smrt. 8 Sekoj den me navreduvaat neprijatelite moi.12 87.kako obleka }e ovetveat. a site zemni carevi od Tvojata slava.6 21.1 3 Car 9.11 5 Izreki 17. ja osnova Zemjata.23 4 17.39 31. 24 Bo`e moj! Ne zemaj me na polovinata od denovite moi! Tvoite godini se od rod vo rod.2 95.7 94. 16 Za{to Gospod }e go izgradi Sion i }e se pojavi vo slavata Svoja.2 99.5-6 4 Mojs 14. nebesata se delo na Tvoite race. 6 Gospod im dava milost i pravda na site ugneteni.1 97. 28 Sinovite na Tvoite slugi }e se veselat i potomstvoto nivno }e se zacvrsti za navek. a Ti }e prebiva{. a potoa soboren.5 8 Izreki 20.4 39.23 2 5 Mojs 28. 9 Jadam pepel kako leb i pijalakot svoj so solzi go me{am. site tie .6 Er 23. i imeto Tvoe e od rod vo rod.5-6 31. na Onoj. nitu ve~no se luti.8-9 Ezd 3.20 20.22 4 Jov 30.13-14 5 Mojs 3. 6 Zaprilegav na pelikan vo pustina.11.1 106.20 Pla~ 4.1 65. kako na orel ti ja obnovuva tvojata mladost.11-12 36. a koskite moi gorat kako ogan.3 118.30 2 25.20 7 5. Gospoda i ne zaboravaj gi site Negovi dobrini. 23 Toj mi ja otka`a za{titata Svoja na patot moj.18 19.26 Izreki 11.

i pravdata Negova e od ~eda na ~eda. 22 Izgreva sonceto.12 8.18 .11 17 86.2 Is 55.20 Mal 3.13 144. sonceto znae koga }e zajde.8 2 Mojs 20.9 54. koi ja ispolnuvate voljata Negova. Blagoslovuvaj Go.7 26-28 Is 51. 21 lavovite rikaat za plen i baraat od Boga hrana za sebe. od glasot na Tvojot grom se razbeguvaat.15 Is 63.9 Prop 12. 17 A milosta na Gospod e od vek do vek sprema onie.5 Is 14.23 128. elkite im se `iveali{ta na {trkovite.9 21 78. 20 Spu{ta{ temnina.10-11 3 31.1 Tov 13.25 PSALM 103 Slavata Bo`ja e vo delata Negovi 1 Blagoslovuvaj Go. 9 Si postavil granica preku koja nema da preminat. 14 Za{to Toj go znae na{iot sostav. 11 gi napojuvaat site polski yverovi. du{o moja. vo slava i veli~estvenost Si se oblekol.10 Pla~ 5. 8 se izdigaat do gorite.31 13 9.22 Pla~ 5. na mesta {to si im gi opredelil. po site mesta na Negovoto vladeewe.15 Mt 6. divite magariwa ja gasnat `edta svoja. kolku e golemo rastojanieto od neboto do Zemjata. Koj se oblekuva{ so svetlina kako so obleka. 5 Ti si ja postavil Zemjata na cvrsti osnovi: taa nema da se razni{a nikoga{.6-7 50. koi go izvr{uvate Negoviot zbor. 19 Toj ja sozdal mese~inata da gi opredeluva vremiwata. 15 90-5-6 101.5 10 Toj ne postapuva so nas spored na{ite bezaakonija i ne ni pla}a spored na{ite bezzakonija.2 Neem 9.7-8 Jov 10.11-12 12. 11 za{to.32 19 21.5-7 50. tolku e golema milosta na Gospod sprema onie {to se bojat od Nego.4-5.15 108. 16 Se napojuvaat drvjata po poleto.5-6 4 Mojs 14.10 116. 10 Si upravil izvori vo dolinite: me|u gorite te~at vodi. kako polski cvet.30 Lk 12.6 143.3 103. Ti si mnogu velik.44 11 35.1-2 77. vodi stojat nad gorite.10 Joil 2.16 65. koi se bojat od Nego. Gospoda! 3 na voda si gi postavil Tvoite dvorovi. a tie se sobiraat i legnuvaat vo svoite legla.19 8 85.3-4 12 Mih 7.17 Jk 5.13 145.23 89.11 Jov 14.13 106.9 Er 31.19 12 36. 13 Ti gi napojuva{ gorite od svoite viso~ini. od plodovite na Tvoite dela se nasituva Zemjata. 15 Dnite na ~ovekot se kako treva. 22 blagoslovuvajte Go Gospoda site Negovi dela. Negovi slu`iteli. 12 Pokraj niv `iveat ptici nebesni. taka i Gospod gi miluva onie.15 10 Ez 20. 17 na niv pticite si pravat gnezda. tolku gi oddale~uva Toj od nas na{ite prestapi.19 Evr 1. 20 Blagoslovuvajte Go Gospoda . na kriljata od vetrot patuva{. Bo`e moj. taka precutuva toj.18 Is 40. 13 kako tatkoto {to gi miluva sinovite.28 Jk 1.15 144. slu{aj}i go glasot od zborot Negov.11 23 Is 60. Gospoda! Gospodi. 19 Gospod go postavil Svojot prestol na neboto.6-8 64. du{o moja.2 Sir 14.site angeli Negovi.11 Jov 8.Svoi slugi. kedrite levanonski. oblacite si gi napravil kako Svoja kola.13 Jona 4. {to si gi posadil.10 Er 17. i mestoto negovo ve}e ne go pameti. 7 Od Tvojata zakana tie begaat.2 32.12-15 112. se spu{taat vo dolinite.13 Jona 4.19 24 25.30-31 9 Is 57.35 145. vie krepki po sila. 21 blagoslovuvajte Go Gospoda .9 13. 18 koi go ~uvaat zavetot Negov i gi pomnat zapovedite Negovi. i ve}e go nema. za da proizvedat hrana od zemjata 15 i vino {to go veseli srceto na ~ovekot. 102.site Negovi vojski.5-6 5 Mojs 26. 18 Visokite gori .11 Is 40.2 Prop 6.3 79.7 3. 2 Ti. i lebot {to go zakrepnuva srceto na ~ovekot. a ognot i plamenot . i nastanuva no}: toga{ izleguvaat site gorski yverovi.2 20 13.16 Er 3.38 2 Mojs 15.2 89.4 Is 40.18 5 Is 40. pomni deka sme prav.5-6 102.7 68. nitu }e se vratat da ja pokrijat Zemjata.20 Jov 33.26 4 85.10 Is 38. i masloto od koe bleska liceto negovo.35-36 Ez 37. kamewata .760 PSALMI 10 41.11 Izreki 10. 6 Si ja pokril so bezdna kako so obleka.1-2 103.12 1 Let 29. 16 }e duvne li nad nego vetar. 12 kolku e daleku istok od zapad.17 14 21.18 5 Mojs 5. me|u grankite pu{taat glas.7 134.29 89.29 1 Mojs 2. koi se bojat od Nego.5 56. i carstvoto Negovo vladee nad s#.pribe`i{te na zajacite. 14 Ti pravi{ da raste treva za dobitokot i rastenija za potreba na lu|eto.12 Joil 2. si go prostrel neboto kako {ator.1. 4 Vetrovite gi pravi{ Svoi glasnici.na srnite.27 13 144.

28 46. na Moite proroci ne pravete im zlo!” 16 I pu{ti glad vo taa zemja i sekoj leben klas go sotre. 27 Tie gi poka`aa me|u niv Negovite znaci i ~udesata Negovi vo Hamovata zemja. Zemjata e polna so Tvoi sozdanija.29 PSALM 104 Vozveli~uvawe na Boga poradi Negovite dobrini kon Izrail 26 73.2 Lk 1.41 1 Mak 3.13 14 146.se nasituvaat so blaga.27 Sir 40.3 1 Car 2.21 15 4.42 .39. kogo go izbra. ja otvora{ rakata Svoja . 1 Mojs 3 Falete se so Negovoto sveto ime: 9. razglasuvajte gi me|u narodite delata Negovi.16 Sir 43.761 PSALMI 16 36. 17 Isprati pred niv ~ovek: kako rob be{e prodaden Josif. go odvrzaa. 24 Kolku se mnogubrojni delata Tvoi.2 74. povikuvajte go Negovoto ime. {to gi napravi.22 Jov 9. im go odzeme{ li duhot niven .2 45.” 12 Toga{ tie bea u{te malku na broj. 9 {to mu go vetil na Avraam. 10 5 Mojs 8.6 Izreki 8. du{o moja. 33 ]e Mu peam na Gospod preku celiot moj `ivot. 31 Neka prebiva ve~no slavata na Gospod.39 24 8.7 73.25 144. tie se dimat. i zakletvata Svoja na Isak.6 99.11-13 Is 66. 26 Go isprati Mojsej. 35 Neka gi snema gre{nicite od Zemjata. od edno carstvo kon drug narod.9 Izreki 3.primaat.4 2 Is 40. zborot {to go zapovedal vo iljada rodovi. Negovite sudovi se po celata zemja.10 19 73. 7 Toj e Gospod.16 1 Mojs 1. }e Mu peam na mojot Bog s# dodeka postojam. Bog na{.29 neka se veseli srceto na onie.5 Lk 1. 8 27 135. 8 Toj ve~no go pomni zavetot Svoj. 24 Go umno`i Bog mnogu Svojot narod i go napravi posilen od neprijatelite negovi.8 21 Joil 1. 27 Site tie od Tebe ~ekaat da im dade{ hrana navreme.20 Jov 38.19 21 148. 6 vie.4 Sud 9. golemo i prostrano. 23 Toga{ dojde Izrail vo Egipet.se zbunuvaat. mali i golemi `ivotni.1 91. 19 dodeka se ispolni zborot negov: zborot Gospodov go potvrdi. slugata Svoj. tamu se dvi`at bezbroj laza~i. `elezo okolu vratot negov.7 1 Mojs 5.7 Izreki 31.8 Jov 38.1 102.4. 20 Carot prati po nego.5 Er 10. sinovi Jakovovi.8 3 17. tamu e levijatanot {to si go sozdal da igra vo nego. 26 tamu plovat korabi. i Jakov se vseli vo Hamovata zemja.11-12 1.8 144. 18 Gi stegnaa vo okovi nozete negovi. i taa se trese. koi Go baraat Gospoda.4 21.11-15 Izreki 8. ~udesata Negovi i sudovite od ustata Negova.22 20 Amos 5.15 17 24. se dopre li do gorite. 25 Se prevrte srceto nivno i tie go zamrazija narodot Negov. ka`uvajte gi 9 site Negovi ~udesa. 4 Barajte Go Gospoda i utvrduvajte se.2. 10 i mu go postavil toa kako zakon na Jakov i kako ve~en zavet na Izrail. 21 Go postavi za doma}in nad domot svoj i upravitel nad siot imot svoj.19 8.29 17.1 Avd 1.1 2 Car 7.umiraat i vo zemjata svoja se vra}aat. slugi Negovi.36 Jov 7.1 Amos 9.1 102. knezot nad narodite go oslobodi. Ti go obnovuva{ liceto na zemjata.9 19 10. 25 Ete go moreto.21-30 4 Evr 1. izbranici Negovi.6 22 Jov 37. 28 Im dava{ .22 Jov 38. barajte go sekoga{ liceto Negovo.29 Izreki 8. 29 go odvrati{ li liceto Svoe .13 18. i bea pridojdeni vo nea.se sozdavaat.31 1 Mojs 1. 11 velej}i: „Tebe }e ti ja dadam hananskata zemja vo va{e nasledstvo.15-16 Mt 24.45 Lk 12. mnogu malku.29-30 2.6 103. 13 pa odea od narod vo narod. seme Avraamovo.10 67. 22 za da gi pou~uva knezovite spored svojata volja i stare{inite negovi da gi u~i na mudrost. 30 Go pra}a{ li duhot Svoj . Gospoda! Aliluja! 5 Spomnuvajte gi ~udesata Negovi.20 20 148.9 1 Mojs 1.10 8.8-11 1 Slavete Go Gospoda. neka se veseli Gospod za delata Svoi! 32 Poglednuva li kon Zemjata.16 18 5 Mojs 33.25. 34 Neka Mu bide mila besedata moja! ]e se veselam vo Gospod.7 Zah 10. Gospodi! S# si napravil premudro.50 12 Ez 31.7 5 23.4 Is 19.17 23 ~ovekot izleguva po svoja rabota i raboti do ve~erta. 2 Slavete Go i pejte Mu.26 22 144.2 18 Izreki 30.9 Er 5. 14 nikomu ne mu dozvoluva{e Toj da gi ugnetuva i carevi za niv kara{e: 15 „Ne dopirajte se do Moite pomazani. i bezzakonici da nema ve}e! Blagoslovuvaj Go.14 Jov 40.12 Jov 5. i po~naa da im pakostat na slugite Negovi.8 37. i Aron.22 92.

9 4 23.1 9. i taka nasledija plodovi od drugi narodi. i gi prevede po bezdnite kako po pustina. 43 Pa go izvede Svojot narod so radost. 7 Na{ite tatkovci vo Egipet ne gi cenea Tvoite ~udesa. 41 Rascepi kamen i potekoa vodi.13-15 34.20 36 77. 10 i gi spasi od racete na onie {to gi namrazija i gi izbavi od racete na neprijatelite.19 25. ne go do~ekaa Negovoto re{enie. bidej}i go be{e obzel strav od niv. 22 ~udesa vo Hamovata zemja. 14 se zanesoa od pohotlivosta vo pustinata.1 Ez 5. gi sotre site drvja vo nivnite predeli.16 13.6 1 Mojs 1. 9 Mu se zakani na Crvenoto More. 8 No Toj gi spasi zaradi imeto Svoe. pravevme bezzakonija. 30 Se ispolni zemjata nivna so `abi. 1 27 77.72 24 2 Mojs 1.7 1 Let 16.4 145. ogan {to ja gore{e zemjata nivna. Svojot sluga.4 1 Mojs 3.31 Mih 7.20 Sir 44.45 110.4 Evr 11. ne ostana nieden od niv. Koj izvr{i golemi dela vo Egipet.11 110.5 Mudr 10.51 5 Mojs 21. svetecot Gospodov. pomogni mi koga }e gi spasuva{ niv. 39 Toj im prostre oblak kako pokriv i ogan.7 Mudr 2. 38 Se zaraduva Egipet poradi nivnoto izleguvawe. 14-15 Prop 12. 4 Seti se na mene. no prati i poraz za du{ite nivni. 13 No tie nabrgu gi zaboravija delata Negovi. i tie ne se sprotivstavija na zborot Negov. duri i sobite na carot niven.16 69. Aliluja! 2 Koj }e ja iska`e silata na Gospod.4 1 Mojs 28.6 26. go goltna Datan i ja pokri dru`inata na Aviron.24 32 17.4 21 1 Mojs 41.2 13 1 Mojs 23. 15 Toj go ispolni nivnoto barawe. isprati vrz niv grad. 5 za da gi vidam vo dobrini Tvoite izbranici. 12 I tie poveruvaa na zborovite Negovi i Mu ispeaja pohvala. 33 i gi uni{ti lozjata nivni i smokvite nivni.12 49. 35 i ja izedoa seta treva po zemjata nivna.1 67.26 4 Car 8.3 PSALM 105 Blagodarstvena pesna za milost Bo`ja koga Izrail zgre{il Aliluja! Slavete Go Gospoda. 40 Baraa. potekoa kako reka po bezvodnata zemja. prvinite od siot niven trud.14 Dela 7. i toa se isu{i.12 62. 11 Vodite gi pokrija nivnite neprijateli.3 Is 12.13 Sir 48. 21 Go zaboravija Boga. 18 I plamna ogan vrz niv. postapuvavme ne~estivo.2 2 9. 37 Gi izvede Izrailcite so srebro i zlato. vo blagovolenieto Svoe kon Tvojot narod.3 28 Isprati temnina i se smra~i. {to jade treva. za{to Negovata milost e ve~na.4-5 16 1 Mojs 41.4 17 1 Mojs 45.9 Mih 7. i plamenot gi izgori ne~estivite. 45 za da gi ~uvaat naredbite Negovi i da gi ispolnuvaat zakonite Negovi.2 39.14 5 76. 34 Re~e i napadnaa skakulci i gasenici bezbroj. stra{ni dela pri Crvenoto More. 32 Namesto do`d. 31 Toj zapoveda: i napadnaa roj muvi i mu{i~ki po site nivni predeli. Gospodi. pa Go isku{uvaa Boga vo bezvodnata zemja.17 29.42 5 Mojs 4. Svoite izbrani .11 95.2-3 10 46.5 12 5 Mojs 7. 16 Mu pozavidoa na Mojsej vo logorot i na Aron.so veselba.13 Mudr 10.24 3 Mojs 26. i Toj im prati potpolo{ki i so leb nebesen gi nasituva{e. 36 I go pogubi sekoe prvorodeno vo zemjata nivna. 20 Ja zamenija svojata slava so lik na tele. 42 za{to se seti na Svojot svet zbor kon Avraam.20 Lk 1. 29 Ja pretvori vodata nivna vo krv i ja uni{ti ribata nivna.3 145.5 5 Mojs 7.54 3 Mojs 26. i nema{e bolen vo plemiwata nivni. za{to e dobar.7 143.15 19 1 Mojs 41.7 25.4 8 105. 19 Napravija tele na Horev i mu se poklonija na idolot.7-18 16. 9 1 Mojs 15.13 34 18. 44 i im dade neznabo`e~ki zemji. koj }e ja razglasi seta pohvala Negova? 3 Bla`eni se onie {to se dr`at do pravdata i vr{at pravednost vo sekoe vreme.7 89.14 15 1 Car 24.10 6 Is 45.4 Dela 2.7 5 Mojs 26.5 25 2 Mojs 7. za da im ja poka`e silata Svoja.5 33 7.11 3 33.8 Os 5.3 2 Mojs 2. gi ispojadoa site plodovi na nivite nivni. za da se razveselam so veselbata na Tvojot narod.22 30 32. svojot Spasitel.40-41 41.5 Dela 7. ne gi pomnea mnogute milosti Tvoi i se pobunija koga se pribli`ija do Crvenoto More.7 Dela 2.17 . 17 Se otvori zemjata.43 Er 32.762 PSALMI 29 29. 6 Zgre{ivme nie i tatkovcite na{i.2 2. za da se pofalam zaedno so Tvoeto nasledstvo. za da im sveti no}e.22 104.19 Jov 34.

47 Spasi n#.6 Bo`ji i se protivea na voljata na Sevi{niot. i toj zgre{i so ustata svoja. .3 108.5 106.1 117.19-20 4 Mojs 14. 41 pa gi predade vo racete na neprijatelite i zavladeaja nad niv onie {to gi mrazea.31.2-4 raka.17 4 Mojs ka.8 Mih 7. i Toj gi izbavi od nivnite nevolji 77.47 Dan 9. za{to e ve~na milosta Negova! 2 Taka da velat izbavenite od Gospod. 34 Ne gi istrebija narodite.33 14. 16.17 23 I re~e deka }e gi istrebi. za da ja odvrati jarosta Negova. 25 i roptaa vo {atorite svoi.21 Is 48.4 41 77.14 Neem 9.33 i du{ata gladna ja ispolnuva so blaga. i Mu omrzna nasledstvoto Negovo. ne Mu veruvaa na zborot Negov.40 3 Car 8.11-17 3 Mojs 26.16 6 77. 32 I Go razgnevija Boga kaj vodite na Meriva. i soberi n# od neznabo{cite za da go slavime Tvoeto sveto ime.6 2 Mojs 14.763 PSALMI 37 2 Mojs 3. 36 im slu`ea za nivnite idoli. 28 Tie se pridru`ija kon Vaal–Fegor i jadea `rtvi.9 7 i gi povede po praviot pat. Negoviot izbranik. 30 No stana Pineas.12 Varuh 5. 111. 33 za{to tie go ogor~ija duhot negov.54-55 11 2 Mojs 14.11 Ezd 3.32 11 bidej}i ne se pokorija na zborovite 5 Mojs 11.21-22 Is 63. {to im gi `rtvuvaa na hananskite idoli.38 6.2-13 Is 48.1-10 4 Tie skitaa po bezvodnata pustina i Is 56. da se falime so Tvojata slava! 48 Neka e blagosloven Gospod.5 39 77. se zastapi za niv vo puknatinata. krvta na sinovite svoi i na }erkite svoi.10 PETTA KNIGA PSALM 106 Blagodarstvena pesna na izbavenite koi Go prizivaat Gospoda vo maka 6 13 Pla~ 3. ta da ne gi pogubi.14 2 Mojs 13.24 40 77. Bog Izrailev.9. 2 onie {to gi otkupi od neprijatelska Sir 18. Toj pogledna na nivnata poti{tenost. 44 Pa sepak.29 134. od sever i od moreto.18 94. i Mojsej nastrada zaradi niv. i tie se pokoruvaa pod nivnata raka.1-2 Jk 1. prinesuvani na mrtvi.24-29 2 Mojs 16. 3 I gi sobra od zemjite. du{ata im oslabna vo niv. za{to e dobar. 38 i prolivaa nevina krv.1-21 44 77.24 odat kon naselen grad.4-15 4 Mojs 11.9 12 2 Mojs 14.31 14. Bo`e na{.18 Lk 1. 5 trpea glad i `ed.11 Neem 9. 4 24.12 7 77. okovani so siroma{tija i `elezo.21-22 10.9-11 Ez 20. ne go poslu{aa glasot Gospodov.4-6 15 napravi na sinovite ~ove~ki: 9 za{to Toj ja napojuva `ednata du{a 4 Mojs 11. koi im stanaa zamka. 39 se oskvernija so delata svoi. 29 Go draznea Boga so delata svoi.11 30.1 99. Gospodi.13. i na niv padna pogibel.3 8 Neka Go slavat Gospod za milosta 4 Mojs Negova i za ~udesata Negovi {to im gi 11. 46 pa pottikna so`aluvawe sprema niv kaj onie {to gi bea zarobile.34-35 Mudr 10.21 10 106.71 42 2 Mojs 2.13 Naum 1. se so`ali poradi golemata milost Svoja.1.14 35.1-7 4 Mojs 20.2-3 11. 40 Se razgore gnevot na Gospod protiv Negoviot narod. pa bea poni`eni poradi svoite bezzakonija.4-5 43 Is 55.3 24.24 5 Mojs 7.2 2 Car 22.2. koga gi slu{a{e nivnite molbi. se zazede i pomorot prestana.27-28 14. 10 Tie sedea vo temnina i smrtna sen. pa zemjata se izvalka od taa krv. 42 Neprijatelite nivni gi ugnetuvaa. 31 I toa mu se primi za pravednost od rod vo rod doveka.54-55 5 Mojs 4.17 8 22. bludstvuvaa so postapkite svoi.20 Lk 1. 27 }e go rasee nivnoto seme me|u narodite i deka }e gi rasturi po zemjite.20 9 65.34 1 Slavete Go Gospoda. 43 Mnogupati gi izbavuva{e.1 Er 33. 45 si spomna na Svojot zavet so niv.30 Judita 4.26 105.7 Neem 5.21.20-21 38. za da 2 Mojs 15.11 1 Let 16.32 Mudr 16.25 nigde pat nitu naselen grad ne najdoa. za koi im be{e rekol Gospod. 37 i gi `rtvuvaa sinovite svoi i }erkite svoi na zlite duhovi.17 38 2 Mojs 12.14 poda. no Mojsej. 24 Tie ja prezrea sakanata zemja.21-22 13.15-16 2 Mojs 17.19 12. 15. no tie bea buntovni so svoite nameri. 26 Toj krena raka i im se zakolna deka }e gi pogubi vo pustinata. otsekoga{ zasekoga{! I site lu|e neka velat: Amin! Amin! Aliluja. no vo `alosta svoja Go povikaa Gos. 35 tuku se sme{aa so neznabo{cite i sviknaa na nivnite dela.3 135. od istok i od 3 zapad.

vo su{na zemja. 25 Toj re~e . Razbudi se du{o moja! 2 Razbudete se.19 3. 26 se izdigaa do nebesata.7 1 Kor 10.20 19.4-5 25 4 Mojs 14.17 20. i Toj gi spasi od makite nivni.10 23 2 Mojs 32. 17 Nerazumnite stradaa poradi svoite gre{ni pati{ta i poradi bezzakonijata svoi! 18 Od sekoja hrana im se odvra}a{e du{ata.27 Ez 20.11 Rim 1.17 4 Car 16. a tie izgradija grad za `iveewe.35 Is 26.18 Er 2.13 Mudr 14.30 5 Mojs 1.5 22.8 Podgotveno e srceto moe.6-8 7. 41 No bedniot go izvle~e od siroma{tija. i nema{e koj da im pomogne.12. Bo`e. 23 Onie {to zaplovija po more na korabi. }e peam i }e vospevam. nasadija lozi. podgotveno e srceto moe. 30 Tie se razveselija.20 27 3 Mojs 26. 15 Neka Go slavat Gospoda za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela kon sinovite ~ove~ki.21-33 2.30 34 2 Mojs 23.16 3 Mojs 18.11 Evr 10.27 5 Mojs 32.N. 36 tamu naseli gladni. 40 Toj izli prezir nad knezovite i gi ostavi da skitaat po pustinata.32-33 33. 23-24 1 Mak 2.21 5 Mojs 32.14 29 4 Mojs 25.23 28 4 Mojs 25 5 Mojs 26. 42 Pravednite go gledaat toa i se raduvaat. 38 Toj gi blagoslovuva{e. i seta nivna mudrost im is~eznuva.17.35 Ez 16. 19 No vo tagata svoja povikaa kon Gospod.vo zemja so vodni izvori.37 31.5 Er 3.30 18.3 Sud 2.33 4 Mojs 14.36 33 Is 63.1. 5 Izdigni se nad nebesata Bo`e. kade {to nema pati{ta. a sekoja zloba si ja zatvora ustata svoja.3.7-13 Sir 45.vo solnica.26-34 13. i tie mnogu se razmno`uvaa.33 5 Mojs 7.1-7 4 Mojs 20.34-35 Ez 20.1-37 5 Mojs 1. 8-21 9. i do oblacite dostiga Tvojata vernost. 23.i nastana buren veter i visoko gi izdigna morskite branovi.29 Varuh 4. a Toj gi upati kon nivnoto sakano pristani{te.33 5 Mojs 4.11-19 6 za da se izbavat Tvoite vozqubeni.22 PSALM 107 Blagodarnost za Bo`jata dobrina i vernost 1 37-39 2 Mojs 34. 43 Koj e mudar i go pazi ova.16 Sud 1. a suva zemja . 29 I $ zapoveda na burata i taa se pretvori vo tivok vetrec i branovite molknaa.24-28 31 4 Mojs 25. sleguvaa do bezdnata.12 Is. 34 zemja plodorodna . i vodni izvori . i Toj gi izvede od makite nivni.3 16.6 19. 39 Koga bea proredeni i postradaa od pritisokot na zloto i od nevoljata. 37 zaseaja nivi. i slavata Tvoja neka bide po celata Zem.51-52 21-22 77.14.25-29 Er 15.10 Is 57. 21 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova sprema sinovite ~ove~ki! 22 Neka Mu prinesuvaat pohvalna `rtva i neka gi razglasuvaat delata Negovi so radost.43 104. i Toj gi spasi od nevoljite nivni.16 Sud 2. me|u narodite. i tie im davaat svoi plodovi.7 94. 14 gi izvede od temninata i smrtnata senka i gi raskina okovite nivni. se sopnaa.1 Ez 22. {to imaa rabota po golemite vodi 24 tie gi gledaa delata na Gospod i ~udesata Negovi vo dlabo~inite. 4 za{to povisoka od neboto e Tvojata milost. gi izlekuva i gi spasi od propast. Gospodi.27 36 2 Mojs 23. 3 ]e Te slavam.11 26 3 Mojs 26.3-9 1 Kor 10. 27 tie se zbunuvaat. Sud 2. .7-9 spasi me so Tvojata desnica i usli{i me.764 PSALMI 18 4 Mojs 16. go umno`i rodot negov kako ov~o stado. 16 za{to Toj gi zdrobi bronzenite porti i gi skr{i `eleznite reziwa. i dobitokot niven Toj ne im go namaluva{e. 31 Neka Go proslavuvaat Gospod za milosta Negova i za Negovite ~udesni dela sprema sinovite ~ove~ki! 32 Neka Go vozveli~uvaat so sobranieto narodno i neka Go slavat vo sovetite na stare{inite! 33 Toj pretvora reki vo pustina.23 32 80. 13 Toga{ vo tagata svoja povikaa kon Gospod.11-20 5 Mojs 9. za{to stivnaa. se ni{aat kako pijani.8-9 2 Mojs 17.2-13 5 Mojs 1. }e ja razbere milosta Gospodova. }e Te vospevam me|u plemiwata. 28 Toga{ vo skrbta svoja povikaa kon Gospod.26 19 2 Mojs 32 5 Mojs 9.32 Dela 7.27 12 Toj go skr{i nivnoto srce so maka.10-15 5 Mojs 7. 20 go isprati Svoeto slovo. Is 63.4-5 24 4 Mojs 13.2 5 Mojs 1.11-13 20 Er 2.2 3. nivnata prisebnost se gubi vo nevoljata.25-36 35 3 Mojs 18.7-14 4 Mojs 14.40-44 ja. harfo i liro! ]e ja razbudam zorata.3-4 31. 30 4 Mojs 25. 35 Toj pretvori pustina vo ezero. i se pribli`ija do vratata na smrtta. poradi zlobata na onie {to `iveat vo nea.

15 tie sekoga{ da bidat pred o~ite na Gospod. 9 Moav Mi e legen za miewe.1 Er 33. Koj n# otfrli Judita 13.17 Is 63. 8 dnite negovi da bidat kratki.za qubov: 6 Postavi nad nego gre{nik. 12 neka nema koj da go za{titi. Juda e Moj 47 skiptar.10 Is 35. Gospodi. Ti. a teloto moe oslabe.6.9 Is 43.6-7 20 147.8-9 Lk 1.12 42.vdovica.19 9 145.9 28 Jona 1.8 50.1 16 Is 45. 7 Koga }e mu se sudi. izgoneti nadvor od svoite domovi. nad Filis16. 2 105.8 39. 11 Zaemodavecot da mu zeme s# {to ima.13 51.34. vrz Edom 5 Mojs 30.42 3 Car 8. me gonat kako skakulec.1 pregazi neprijatelite na{i.68 Otkr 19. 2 za{to protiv mene se otvoreni gre{ni i la`livi usti.765 PSALMI 7 Bog re~e vo svoeto svetili{te: „]e se voznesam i }e go razdelam Sihem i }e ja izmeram dolinata Sukot.15 25 Jona 1.5 105.5-6 48.10 Is 62.9 54. blagoslovi.26 22 49. .1 Er 51.9-10 Jov 33.3 1 Let }e ja frlam obuvkata Svoja. ne premol~uvaj.15 31. 23 Is~eznuvam kako senka {to se oddale~uva.3 41.7-8 4 5 Mojs 8.50 Er 42.5 105.72 117.10 54.” 10 Koj }e me dovede do ukrepeniot 48 grad? Koj }e me dovede do Edom? 88. spasi me poradi Tvojata milost.8 Dela 13.4-5 27 Is 29. 30 i jas so ustata moja mnogu }e Go slavam Gospoda i me|u mnozina }e Go proslavuvam.4 ski? 12 Daj ni pomo{ protiv neprijatelite.11 Ezd 3. 21 A mene.7 Is 9.79 11 105. i onie {to stanuvaat protiv mene neka bidat posrameni.35-36 2 Mak 1.26 i ne izleguva{.1 13 Vo Boga }e imame sila. 3 otsekade me opkru`uvaat so zlobni zborovi. i tu|inci da go razgrabaat trudot negov. za da gi uni{ti. ni{aat so glavite svoi. da nema i koj da se smili nad siracite negovi. pohvalo moja.3 135. izbavi me. 24 Kolenata mi iznemo{tija od post.11 Jov 30. a negovoto dostoinstvo drug da go zeme. 22 za{to sum beden i siromav. Efrem e {lem na glavata Moja. onie {to me gledaat. a Tvojot sluga da se zaraduva. a jas se molam. 14-15 29-30 64. tie stanuvaat protiv mene.vo negovite koski. i molitvata negova da se primi za grev.17 48. Bo`e.1 Lk 1.47 Is 11. 19 ta da mu bide kako obleka. 106.30 18 Is 38.18 Mudr 16. omraza .14 Evr 13. 3 Mojs 26. i onie so skr{eno srce.12 17.9 Os 5.13-15 Mt 8. i bez pri~ina me napa|aat. 8 Moj e Galaad.29 134. i kako maslo . a Ti. 9 decata negovi da ostanat siraci.2 . Bo`e moj. 10 Is 9. siromasite. 29 Neka se oble~at vo prezir protivnicite moi i kako so obleka da se pokrijat so svojot sram. vo koja se oblekuva.7 88. i srceto moe vo mene e raneto. 18 neka se oble~e vo kletva kako vo obleka. zboruvaat so la`liv jazik protiv mene. 20 Takva neka bide otplatata od Gospod na onie {to me mrazat i na onie {to lo{o zboruvaat protiv du{ata moja.44 14 Is 42.4. 27 Neka razberat deka e toa Tvojata raka i deka.21 Jov 36. a `enata mu . 26 Pomogni mi. za{titi me zaradi Tvoeto ime. 10 decata negovi da skitaat i da stanat prosjaci. so na{ite vojLk 1. 28 Tie prokolnuvaat.toj neka se oddale~i od nego. so koj sekoga{ se opa{uva. za{to e blaga milosta Tvoja. pak. neka bide osuden. 16 Za{to ne pomislil da poka`e milost. Moj e Manasija.16 48. tuku gi gone{e bednite. za{to ~ove~kata za{tita e suetna.13 Sir 51.26 33 Is 42.53 13 potomstvoto negovo da zagine.27 tejcite }e slavam pobeda.41 45-46 PSALM 108 Molitva od gonet za da se kaznat negovite neprijateli i Bog da se smiluva na nego 1 Bo`e.11 1 Let 16.40-41 12 21.1. i taa neka vleze vo nego kako voda.52 11 Zar ne si Ti.7.19 Mt 8. si go napravil toa. 25 Im stanav za potsmev.10 Ez 34. 4 mesto da mi vozvratat so qubov.1 60.10 Jov 6.11 Zah 8. i |avolot da zastane desno od nego. 14 da bide spomnato pred Gospod bezzakonieto na tatkovcite negovi.10 13 21.pa taa neka go stigne: ne posakal blagoslov. 17 zasakal kletva . i da se izbri{e imeto negovo vo sledniot rod. Bo`e. i da se izbri{e spomenot nivni na zemjata.15 43.12 Ezd 9.12 3 105.7 Is 49. Gospodi. Toj }e gi 99.2 42. Gospodi.9 6 33.2 60.9 Lk 1. Gospodi.15 7 5 Mojs 6.43 3 Mojs 26.26 49. 5 mi vra}aat zlo za dobro. i grevot na majka mu da ne se o~isti.2 56. i kako pojas.6 5 Is 41.

10 13 Jov 18. Sveto e i stra{no imeto Negovo.13-14 Is 49.18 PSALM 109 Hristos .8 vernost i pravdina.12 Os 14. pravedniot ostanuva vo ve~en spomen. 7 Od lo{i glasovi nema da se upla{i. 5 Im dava hrana na onie.16 7 59.1 Jov 1.8 Is 65.12 37.5 Er 18. za da mu gi dade neznabo{cite vo nasledstvo. pravdata negova ostanuva ve~no.gode }e pogledne vo neprijatelite svoi.9 41 112.35 37 Is 65.4-5 19. 6 i nikoga{ nema da se razni{a. 2 Golemi se delata na Gospod.22-27 5 Mojs 29. koi se bojat od Nego. 10 Gre{niot.19 Izreki 10. 2 Neka e blagosloveno imeto Gospodovo otsekoga{ i zasekoga{.8-11 Lk 1. Gospodi. }e se jadosuva. koga .21 42 57.24 Mudr 5. 2 @ezolot na Tvojata sila }e Ti go prati Gospod od Sion: vladej me|u neprijatelite Svoi. 7 Delata na racete Negovi se vernost i pravda. 4 Na pravednite vo temnina im izgreva svetlina. dava na siromasi.7 Lk 1.22-24 12 59. 1 1 4 34. }e gi skr{i glavite na mnogumina na Zemjata. dodeka gi stavam neprijatelite Tvoi vo podno`jeto na nozete Tvoi. i zatoa visoko }e ja krene glavata.8 1 Mojs 13.18 11 Jov 5.17 12 Is 14. i verni se site zapovedi Negovi. 108. 2 Negovoto potomstvo }e bide silno na zemjata. za{to se nadeva na Gospod. i pravdata negova }e preuspeva ve~no.10 62.7-11 14 2 Mojs 20.49 5 35. PSALM 112 Bog e milostiv sprema smirenite Aliluja! Falete go.5-12 16 Jov 20. }e ja ispolni zemjata so trupovi. 6 Silata na delata svoi mu ja poka`a na Svojot narod. 8 Srceto mu e cvrsto: toj nema da se upla{i. 6 }e izvr{i sud nad narodite.6 40 Jov 12.2 56.” 5 Gospod Koj e od Tvojata desna strana. za da ja spasi mojata du{a od onie {to me gonat. 17. 3 Podgotven e Tvojot narod za denot koga }e gi povede{ Svoite vojski na svetite gori. 4 Nezaboravni gi napravi ~udesata Svoi. neka razmisluvat za niv site {to u`ivaat vo niv.20 1 Mojs 44. koj se boi od Gospod i komu mu se mili Negovite zapovedi.20 5 34. 3 Negovoto delo e slava i velikolepie.10 18. 4 Se zakolna Gospod i nema da se pokae: Ti si ve~en sve{tenik po ~inot Melhisedekov.4 18 4 Mojs 5.7 Sir 41. 7 Od potokot na patot }e pie.12 Negova prebiva ve~no. }e krcka so zabite svoi i }e se topi.5 Is 55. toj pravedno gi izvr{uva svoite raboti.21 43 Er 9. tie se blagorodni. PSALM 110 Blagodarstvena pesna za duhovnite i telesnite darovi Bo`ji 1 Aliluja! ]e Te slavam. negoviot rog }e se vozvi{i vo slava. 8 utvrdeni zasekoga{. 3 Slava i bogatstvo }e ima vo negoviot dom.8 138.29 9 Toj mu isprati izbavuvawe na Svojot 43.7-8 146.21.16 89. od s# srce vo sovetot na pravednite i vo sobranieto.22 4 17. kako rosa od utrobata na zorata. rodot na pravednite }e bide blagosloven.ve~en car i prvosve{tenik 1 Mu re~e Gospod na mojot Gospod: „Sedi od Mojata desna strana.766 PSALMI 34 113.1 . zdrav razum imaat site.1 Gospod.17. zasnovani vrz 13 117. vo denot na gnevot Svoj.11 107.22 spored nea postapuvaat. a pravdata Negova ve~no }e postoi. koi 34.5-8 narod.27 Jov 21.52-53 8 Dela 1. Toj }e gi porazi carevite.21 6 Zah 3.8 Is 41. Pohvalata 3 37.51-52 7 Izreki 28. milostiv i {tedar e Gospod. falete go imeto na Gospod.4 38 5 Mojs 7.20 9 2 Mojs 22. 13-15 PSALM 111 Bla`eni se onie koi se bojat od Boga i koi se milostivi Aliluja! Bla`en e onoj ~ovek.4 35 113.24 Er 18.19 10 Is 11.16 21.13 Er 18. so Tebe se mladite borci. ve~no go pomni zavetot Svoj. milostivi i spravedlivi. zasekoga{ go ustanovi Svojot zavet.13-14 Er 31. 68.9 15 33.11 Jov 5.23 31 za{to zastana od mojata desna strana. 5 Ima dobro za ~ovek {to e dare`liv i na zaem dava. slugi Gospodovi. koga }e go vidi toa.5 Amos 9.23 Pla~ 1. 9 Toj razdeluva.1 10 Po~etok na mudrosta e stravot od 27. srceto mu e spremno. 36 Ez 36.21 Er 31. @elbata na gre{nikot propa|a.6 1 Car 2.

18 Dome Aronov. Koj 30. {to sleguvaat vo mestoto na molkot.5 120. 17 Dome Izrailev.16.49.7 92. se najdov vo nevolja i Jov 28.3 3 111.1 137. no ne pipaat.44 25. 12 A idolite na neznabo{cite se srebro i zlato. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik.11 143.4 142. 42-43 Dela 2. vr{i s#.64 Mk 12.9 19 24 68. Gospodi.7 maka. kako ovni. Gospodi.8 Is 63. {to saka. o~i imaat. go blagoslovil domot Izrailev.4 Mt 27.21 110.6 4 85. 3 Smrtni bolki me obzedoa.4 69. 8 Koj kamen pretvora vo vodno ezero i karpa . 24 Nebesata se Gospodovi nebesa. 16 Sli~ni na niv se i onie {to gi pravat.21.9 4 Toga{ go povikav imeto Gospodovo: Sir 1. pa bega{.6 7. 25 Ne }e Te slavat mrtvite.6-7 Jov 16. 5 [to ti stana tebe more.7. 2 15 race imaat. du{o moja.9 148.15 109. i vie. za{to Gospod postapi dobro so tebe. nitu onie.10 5 Mojs uvo.8 142. 19. i zatoa }e Go povikuvam preku site 28. mali i golemi.6 75.6 Is 40.4 ko majka. 23 Blagosloveni da ste od Gospod.10 PSALM 113 ^udesata Bo`ji koga Bog go izveduva{e Svojot narod od Egipet 1 25 21. 2 za{to go prikloni kon mene Svoeto 104. no ne mirisaat.1 losrden e na{iot Bog. Koj gi sozdade neboto i zemjata. Is 48. {to se raduva me|u mnogute 23 deca. 102. zaradi Tvojata vistina.6 6 67. 6. do- 26 mot Jakovov .4 Jov 8.4 5 104. 1. go blagoslovil domot Aronov. so 22 knezovite na narodot negov. nadevaj se vo Gospod.vo voden izvor.1 Mt 22.9 `ivee vo viso~inite. Izrail oblast Negova.32-33 1 Ptr 3. 34-35 1 Kor 15. i mi111.od tu| narod. izbavi ja du{ata moja! 5 Milostiv e Gospod i praveden. ne nam.9 29 34. gori. 3 Sud 5. no ne odat. vo svojot mir. .9 Is 51.kako jagniwa. 14 imaat u{i.25 Evr 1.8 6 i Koj od visoko gleda na neboto i na 105.11 5 Koj e kako Gospod. Jordane. koi se bojat od Gospod.29 Koga Izrail izleze od Egipet. pred liceto na Boga Jakovov. 22 Neka vi pridade Gospod vam pove}e. 9 Ne nam. 39.8 30.8 6 Er 27. rit~iwa.3 131.21 Ez 20. tie ne pu{taat glas od grloto svoe.13 Is 65. no ne slu{aat. kako jagniwa? 7 Treperi Zemjata pred liceto na Gospod.5 7 PSALM 114 Blagodarnost i zavet na Gospod poradi spasuvaweto od smrtta 1 18.58 Lk 1. 19 Vie koi se boite od Gospod.5 8 18.22-23 31 7. nadevajte se vo Gospod. pekolni 10 maki me stignaa.1 4 88. nadevaj se vo Gospod.1 27 21. delo na ~ove~ki race: 13 usta imaat.5 Otkr 15. tuku na Svoeto ime daj mu slava. 4 Gorite se razigraa kako ovni.1 2 91.43 8 za da go postavi so knezovite. 20 Gospod se se}ava na nas i n# blagoslovil.13-15 Er 20. a ne zboruvaat. no ne gledaat.11 1 Mojs 14.11 30 21.36 Lk 20. 9. Toj e na{ pomo{nik i za{titnik. takvi se i onie {to se nadevaat na niv.28 Izreki 1. Aliluja! 72. 4 Vozvi{en e nad site narodi Gospod.68 moi dni.1 149.26 70. Gospodi. 21 Negovata slava e nad nebesata. pa nazad se vra}a{? 6 Zo{to se razigravte.20 5 15.17 9 Koj neplodnata ja vseluva v ku}i ka54.3.15 102.9 7 Koj od prav go izdiga siromaviot i Er 14.1 i Toj mi pomogna. noze imaat.31 63.13.5 109. 10 da ne re~at neznabo{cite: „Pa kade e nivniot Bog?” 11 Na{iot Bog e gore na nebesata. Toj e va{ pomo{nik i za{titnik. 21 gi blagoslovil onie.22 Judeja stana Bo`jo svetili{te.8 Se raduvam deka Gospod }e go usli9 {i glasot na moeto molewe. 26 tuku nie `ivite }e Go blagoslovuvame Gospoda otsega i zasekoga{.25-26 70.18 Evr 5.10 101. imaat nozdri.767 PSALMI 3 Od istok do zapad neka se proslavuva imeto na Gospod. Jordan se vrati nazad. i rit~iwata . a zemjata Toj im ja dade na sinovite ~ove~ki.13 9.16 O. 7 Vrati se.1 15.8 111. vam i na va{ite deca.3 78.11 zemjata. 3 Moreto vide i izbega. i tebe.2 Is 49. na{iot Bog. zaradi Tvojata milost.1-2 6 Gospod gi pazi slabite: bev vo maka 127. 24.9 od kalta go vadi bedniot.

15 1 Kor 10. 12 Me opkru`ija kako p~eli okolu sotka. za{to milosta Negova e ve~na.4 13.10 Joil 2. 5 Koga bev na maka.5-6 Er 10. i vernosta Gospodova 5 prebiva ve~no. nema da se pla{am: {to mo`e da mi napravi ~ovek? 7 Gospod mi e pomo{nik: i jas pobedonosno }e gledam na neprijatelite moi.4 4 28. za{to me usli{i i stana spasenie moe. stana kamen temelnik.20 Tov 3. 23 Toa e od Gospod.8 Is 57.5 Er 2. toa e vratata Gospodova. 1. no so imeto Gospodovo jas gi razbiv.11 110. 19 Otvorete mi ja vratata na pravdata: }e vlezam vo nea.2 101. srede tebe. Toj stana moe spasenie.15 Posl.6 73.1 2 Mojs 12 2 77. Ti gi skr{i moite okovi. o~ite moi . 24 Ova e denot {to go sozdade Gospod za da se zaraduvame i da se razveselime vo nego.19 7 106. i prekrasno e vo o~ite na{i. 8 Podobro e da se nadevam vo Gospod. deka e Toj dobar. me obikolija. otkolku da se nadevam vo ~ovek. Gospodi. Aliluja! 34.28 Is 44.28 Izreki 3.od sopnuvawe. no so imeto Gospodovo jas gi pobediv.3 2 24.1 133.3. }e go proslavuvam Gospod. 18 Gospod strogo me kazni.9 7 67. no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi. deka milosta Negova e ve~na.7 9 74. 3 [to da Mu dadam na Gospod za site negovi dobrini {to mi gi napravi mene? 4 ]e ja zemam ~a{ata na spasenieto i imeto na Gospod }e go povikam. 9 Odam so blagodarnost pred liceto 3 na Gospod vo zemjata na `ivite.4 8 104.10 88. 5 Zavetite }e Mu gi upatam na Gospod pred celiot Negov narod.11 1 Falete Go Gospod. koi se bojat od Gospod: deka e Toj dobar. 6 10.6 96.16 Is.10 2 Kor 9.20 . no Gospod mi pomogna.6 Is 58.17 91.4 9 22.19 Mudr 13. 22 Kamenot {to go otfrlija yidarite.17 11 134. 9 1 Car 2.9 98.od solzi. 13 Me turnaa silno za da padnam. 2 Neka ka`e sega domot Izrailev. 4 Neka ka`at sega site.18 13-16 134.1 113.3 Is 48.14-15 76.54 2 Mojs 15.13 Mudr 12. 8 Tebe }e Ti prinesam blagodarstvena `rtva. 21 }e Te slavam.6.6 67.8 Lk 1.5 8 117.7 Sud 5.21 Dan 2. pa se zapalija kako ogan vo trwe: so imeto Gospodovo jas im se protivstaviv. za{to Toj e dobar.35 2 Mojs 17.41 1 Car 2.10 14.1 134. 9 }e gi ispolnam zavetite moi na Gospod pred siot Negov narod. 7 O. 6 Skapa e vo o~ite na Gospod smrtta na negovite svetii. deka milosta Negova e ve~na.1 Sud 5.8 95. 17 Nema da umram.9 1 PSALM 115 Ispolnuvawe na zavetot Gospodov Veruvav i koga govorev: vo golema maka sum. site narodi.768 PSALMI 8 bidej}i du{ata moja ja istrgna od smrt.19 Mal 1. proslavuvajte Go. 9 Podobro e da se nadeva{ vo Gospod.41 106.15-18 5 Mojs 4.17 18.9-20 45. Go povikav Gospoda i Toj me usli{i i na {irina me izvede. jas sum sluga Tvoj i sin na Tvojata sluginka.23 3 Is 59.9 10 34.10 88.1-2 2 Let 32.6 Jona 1.8 Mudr 19.13. 15 Glas na radost i na spasenie se slu{a vo domovite na pravednite. pravednite vleguvaat niz nea. deka milosta Negova e ve~na.5 Is 54.21. Erusalime! PSALM 116 Pohvala na Gospod 5 36. deka e Toj dobar.15 PSALM 117 Pravednite se raduvaat na pobedata 1 Slavete Go Gospoda. 10 Site narodi me opkolija.16 4 36. 6 Gospod e moj pomo{nik.9 milost na nas.14 Jov 23.5 96. 14 Gospod e krepost moja i sila. 2 Vo mojata neobmislenost si rekov: sekoj ~ovek e la`livec.22 10 41. site lu|e.1-7 5 Mojs 8. 10 Vo predvorjeto na domot Gospodov.3 78.11 Ez 36.3 3 65. otkolku da se nadeva{ vo knezovi. no na smrt ne me predade. jas sum sluga Tvoj.21 Lk 6. 20 Ete.26 Izreki 14.35 6 14. 4. 4 2 za{to se zacvrsti Negovata golema 56.16 112. 110. 11 me opsednaa.7-2 Otkr 9.1 2 Jov 1.52 3 Neka re~e sega domot Aronov. i nozete moi . desnicata Gospodova dava sila.28 Izreki 13.26 101.13 36. desnicata na Gospod dava sila! 16 Desnicata Gospodova me vozvi{uva.10 Jov 22.N.

17 Poka`i milost kon Tvojot sluga.4 114.11 2 99. 2 Bla`eni se onie koi gi pazat svedo{tvata Negovi i od s# srce Go baraat.18 18. za{to gi pazev Tvoite propisi. 31 Se privrzav za svedo{tvata Tvoi.56 Evr 13. i }e se dr`am za zakonot Tvoj i }e go pazam so seto srce svoe. Gospodi. 14 Po patot na Tvoite svedo{tva se nasladuvam kako vo sekoe bogatstvo.10 3 17. i }e `iveam i }e gi pazam Tvoite zborovi. 8-9 26.11 32.16 118. 12 Blagosloven si Ti.1 17. patot na Tvoite naredbi i }e se pridr`uvam za niv do kraj. koi se otklonuvaat od Tvoite zapovedi. 24 Svedo{tvata. 29 Slavete Go Gospoda.1 65.3 116. nema da gi zaboravam Tvoite zbrovi. 23 Knezovite sedat i me klevetat.5 2-4 114.22 3 Mojs 7. spasi! O. 1 26 133.20 9 Jona 2.19 1 Car 23. i ne gi zaboraviv Tvoite sudovi.9 Rim 3.1 1 Kor 4. 27 Bog e Gospod i Toj n# osvetluva.14 55.9-11 134.8 37.16 PSALM 118 Slava na zakonot Bo`ji Bla`eni se neporo~nite vo patot nivni. ne ostavaj me sosema. a Tvojot sluga razmisluva za Tvoite povelbi. 35 Upati me na patekata na Tvoite zapovedi. 32 ]e brzam po patot na Tvoite zapovedi. a naredbite Tvoi . 29 Otstrani go od mene patot na lagata i nau~i me na zakonot Tvoj. zacvrsti me so zborovite Tvoi. nau~i me na Tvoite povelbi.769 PSALMI 17 Mudr 14.7 Otkr 11. 5-7 Jona 2. za{to milosta Mu e ve~na. 16 Od povelbite Tvoi }e se pou~uvam. koga }e gi nau~am Tvoite pravedni sudovi.22 61. Gospodi: ne me posramuvaj.1 135.4 3 12.5 25 126. 18 Otvori gi o~ite moi.1 99. 27 Vrazumi me da go razberam patot na Tvoite povelbi i jas }e razmisluvam za Tvoite ~udesa.15 115.4 23 Er 31.23-34 5 21.14-15 104.1 1 Mojs 1. 7 ]e Te slavam Gospodi so ~isto srce.28 2 6.1 106.8 25 O.13 2 11. 13 So ustata svoja gi razglasiv site uredbi od ustata Tvoja. 25 Du{ata moja le`i vo prav: o`ivi me spored zborot Tvoj.25 49. koj odi vo imeto na Gospod! Ve blagoslovuvame od domot Gospodov. 21 Ti gi ukoruva{ gordelivite. da se upravat moite pati{ta za da gi ~uvam Tvoite zapovedi! 6 Toga{ nema da se zasramam.3 1 Mojs 14. Gospodi.34 Mudr 6. za{to Toj e dobar.2 30. pobrzaj! 26 Neka e blagosloven onoj.13 51. 33 Poka`i mi go. 28 Du{ata moja zasolzi od taga.5 105. 4 Ti zapoveda gri`livo da se pazat Tvoite zapovedi. za{to odat spored zakonot Gospodov. 36 Prikloni go srceto moe kon Tvoite svedo{tva.10 19 129.4-6 54.125 142.1 Rim 15. 30 Go izbrav patot na vistinata.5 55. 34 Pou~i me. prokleti da se onie.14 Is 43. Gospodi! Nau~i me na Tvoite povelbi. Bog moj si Ti i Tebe }e Te prevoznesuvam. 28 Bog moj si Ti i Tebe }e Te slavam. za da ne gre{am pred Tebe.1-2 5 2 Mojs 34. pak. 8 ]e gi pazam Tvoite zapovedi.10 6 71.2 8 49.19-20 136 Lk 1.17 7 85. koga }e go pro{iri{ moeto razbirawe.10. Gospodi. ne dozvoluvaj da zastranam od Tvoite zapovedi.21 Judita 13.18-19 Varuh 2.13 141. i }e gi razberam ~udesata od Tvojot zakon. 15 ]e razmislam za Tvoite zapovedi i }e gi upravuvam o~ite moi na patot Tvoj.50 .12 Jona 2.11 Tov 8.20 115.19 2 Varuh 4. 20 I kopnee du{ata moja vo sekoe vreme da gi saka Tvoite uredbi. 3 onie koi ne vr{at bezzakonie.6 7 12. 26 Pati{tata moi Ti gi ka`av. 9 Kako mom~eto }e go zapazi vo ~istota patot svoj? .Ako gi pazi zborovite Tvoi! 10 So seto srce moe Te baram.5 93. 5 O. tuku odat po Negovite pati{ta.4 117.4 Joil 3.17 Is 38. i Ti me ~u. 22 Otstrani go od mene prekorot i prezirot.3 5 Mojs 1.19 1 Mak 4.sovetnici. za{to mnogu ja zasakav.10-11 4 1 Kor 10. Tvoi se pouka moja. ne sokrivaj gi od mene Tvoite zapovedi.11 4 6. gledaj}i gi site Tvoi zapovedi.5 3 112.5 102. obrazuvajte prazni~na pridru`ba do rogovite na `rtvenikot.12 Mudr 9. 19 Pridojden sum na zemjava. 11 Gi sokriv vo srceto svoe zapovedite Tvoi. a ne kon lakomstva.5 Is 25.7 9.4 2 Car 22.

na Tvojot sluga spored Tvoeto slovo. koga }e me vidat }e se zaraduvaat. 39 Otstrani go od mene prekorot.7 12 24.8 8-9 145. i nema da se posramam. za{to zakonot Tvoj e uteha moja.42 Mk 12. 53 Lutina me obzema od ne~estivite {to go napu{taat Tvojot zakon.16 Zah 3.1011 Lk 20.14 9 Izreki 1.2 14 Mudr 7.9 22.2 Otkr 22. 46 I }e zboruvam za svedo{tvata Tvoi pred carevite.6 Mt 21. 73 Tvoite race me sozdadoa i izgradija: vrazumi me. i }e se nau~am na Tvoite zapovedi.1 10-12 21.4 19 38. 47 im se nasladuvam na Tvoite zapovedi.1 111. 51 Gordelivite `estoko me napa|aat.6 17-18 10.32 28.10 Lk 13.39 Mk 11. 64 So Tvojata milost. 65 Dobrini si mu napravil. Gospodi. Gospodi. i }e razmisluvam za Tvoite naredbi.4.7 50.19 Er 30. i go pazam zakonot Tvoj. prijde na mene. a sega go pazam Tvojot zbor. 78 Neka se posramat gordelivite.29 2 Let 31.17-18 Is 38.28 15-16 97. 48 }e gi protegnam racete svoi kon Tvoite zapovedi. 57 Del moj si Ti.12 . spored slovoto Tvoe. spored Tvoeto slovo kon Tvojot sluga.21 19 23. Gospodi.1 Neem 8.1 55.11 Efes 2.7 Dan 7.6 27 17.1 1.31 Evr 13. 76 Pa neka mi bide milosta Tvoja uteha.6. koi mnogu gi zasakav.12 5 Mojs 1.11 25 Neem 1. od koj se pla{am. 79 Neka mi se priklonat onie {to se pla{at od Tebe. za{to jas se nadevam na Tvoite uredbi.7 2 Mojs 15. 26 Mt 21. za{to Tvoeto slovo me o`ivuva. so koe si mu dal nade`.3 28 98. 72 Zakonot na Tvojata usta za mene e podobar otkolku iljadnici zlatnici i srebrenici. 74 Onie. 61 Zamki od ne~estivi me opkru`ija.35 18.3 6 26. deka Tvoite sudovi se pravedni. 42 i jas }e im odgovoram na onie {to me navreduvaat. i spasenieto od Tebe spored zborovite Tvoi.2 118.1 37 Svrti gi o~ite moi za da ne gledam sueta: o`ivi me na Svojot pat. 68 Ti si dobar. 70 Srceto im e bezdu{no kako salo. za da gi nau~at Tvoite uredbi. 80 Neka bide srceto moe neporo~no vo Tvoite povelbi.12 Izreki 8. Gospodi. Gospodi.7-10 Is 26. no jas ne go zaboraviv Tvojot zakon. za{to Tvoite uredbi se prekrasni.11 Is 50. za{to gi pazam Tvoite pravila.8 133.51 22 Is 28. 67 Pred moeto stradawe bev zastranil. no jas u`ivam so Tvojot zakon. koi gi vozqubiv. Gospodi. ta da ne se posramam.5 111. za da se nau~am na Tvoite povelbi.11 Rim 8.11 2 Kor 6. 43 Ne odzemaj go sosema od ustata moja slovoto na vistinata.31 Is 51. Gospodi. a jas }e razmisluvam za Tvoite pravila.19 119. Gospodi.28 3 Mojs 23.13 128.20 1 Ptr 2. 77 Neka prijde na mene Tvojata {tedrost. 62 Na polno} stanuvam da Te veli~am poradi Tvoite pravedni uredbi. se ute{uvam.28 Lk 2. 60 Brzam i ne se kolebam da gi zapazam Tvoite zapovedi. 58 Mu se pomoliv na liceto Tvoe od s# srce: pomiluj me. za{to veruvam vo zborovite Tvoi. 69 Se zgolemi nepravdata od gordite vrz mene. za{to nepravedno i bez vina me obvinuvaat.2 Is 12.7 7 53.18 Mt 5. 45 ]e odam slobodno. 54 Povelbite Tvoi mi bea pesna koga patuvav vo nekoe mesto. zatoa {to se nadevav vo Tvoite zborovi. i poradi dobrinata Tvoja nau~i me na Tvoite povelbi.1 17. 41 I neka milosta Tvoja. 55 No}e go spomenuvam imeto Tvoe. 44 I }e go ~uvam Tvojot zakon zasekoga{ i vo vekovi.61 7 85.37 Jn 12.12 20 Is 1.4 142.15 2 Mak 10.17 Dela 4.3-4 Lk 11. 63 Jas sum me|u onie {to se bojat od Tebe i koi gi pazat Tvote pravila. no jas od s# srce gi pazam Tvoite pravila.13 5 3 Car 8. koi se bojat od Tebe. .19. 50 Toa me ute{uva vo nevoljata moja.11 16 Rim 7. 49 Spomni si za slovoto Tvoe kon Tvojot sluga. 71 Dobro mi e {to bev poni`en. 59 Razmisluvam za Tvoite pati{ta i gi svrtuvam nozete moi kon Tvoite uredbi.5 Is 25. 66 Nau~i me na dobro i na razumno. 52 Koga si spomnuvam za Tvoite uredbi od starina. Zemjata e polna.44 14 2 Mojs 15.9 4. no jas ne se otstraniv od Tvoite zakoni.1 5 Mojs 10.11 1 Kor 3.4 11 36. za{to gi baram Tvoite zapovedi. za{to veruvam vo Tvoite zapovedi.770 PSALMI 5 4.2 Judita 13.1 127.10 13 1. i spored spravedlivosta Tvoja Ti me kazni. jas kopneam po Tvoite pravila: O`ivej me spored Svojata pravednost.26 25.40 Is 60. 40 Ete. i jas }e `iveam.si rekov }e go pazam zakonot Tvoj. 75 Znam.22 18 2 Mak 1. 56 Toj stana moj. nau~i me na Tvoite povelbi. 38 Vo slugata Svoj vnesi zbor Svoj za da se boi od Tebe.9 2 5 Mojs 4.1 137.

Tebe ti slu`i.8 25 43. za{to nivnite misli se nepravedni. sekoj den se pou~uvam od nego.17 Is 60.8 34 Er 9.26 81 Kopnee du{ata moja za Tvoeto spasenie. 114 Ti si mi za{tita i {tit: vo Tvoeto slovo se nadevam. 104 Preku tvoite zapovedi stanav razumen. velej}i: koga }e me ute{i{? 83 Za{to stanav kako mev vo dim.42 50 1 Mak 12.6 45 110. spasi me.15 62 41.4 89 18.9 Rim 15. no jas pazam na uredbite Tvoi. za{to Ti me pou~i. za da gi zapazam zapovedite na mojot Bog. Tvoeto slovo zasekoga{ e utvrdeno na neboto. Gospodi. no Tvojot zakon go sakam.24 22 Tov 3.29 97 39. 120 Od strav pred Tebe treperi teloto moe.8 70 16. 111 Tvoite uredbi mi se ve~no nasledstvo.4 110.58 Is 33. no Tvoite zapovedi se bezgrani~ni. za{to gi pazam Tvoite zapovedi.30 42 Izreki 27. ne predavaj me na moite ugnetuva~i.7-8 48 27. i jas }e `iveam. 113 Onie so dvoli~no srce gi zamraziv. tie se golema radost za srceto moe. 92 Da ne be{e Tvojot zakon uteha za mene.22 Er 13. 102 Od tvoite uredbi nema da se otka`am. 99 Stanav porazumen od site u~iteli moi. i }e gi ispolnuvam.19 84 7.25 64 32. za{to taa e sekoga{ so mene.6 . 119 Site gre{nici zemni gi smeta{ za 'r|a.15 82 100. no Tvojot zakon ne go zaboraviv.33 31 5 Mojs 11. 94 Tvoj sum jas. za{to svedo{tvata Tvoi se moja pouka.5 Pla~ 3.11 72 18.14 Jov 30. 116 Poddr`i me spored Tvoeto slovo. i jas }e gi pazam svedo{tvata od Tvojata usta.2 39 Tov 3. Nepravedno me gonat: pomogni mi! 87 Za malku }e me ubieja na zemjata.10 33 18. 110 Ne~estivite mi postavija zamka. 82 O~ite moi popu{tija od `elba za Tvoeto slovo. Tvojot zakon.5 27 1 Car 12. 93 Nikoga{ nema da gi zaboravam Tvoite pravila.11 73 5 Mojs 32. 89 Ti postoi{ ve~no. poslatki se od med vo ustata moja. jas se nadevam vo Tvoite zborovi. 109 @ivotot mi e postojano vo opasnost. 105 Tvoeto slovo e svetilnik na nozete moi i svetlina za patekata moja.10 32 24. 57 15. zatoa zasekoga{ gi zasakav Tvoite uredbi.6 Jov 10.1 96 Sir 24.5 36 3 Car 8.5 Er 31. Gospodi. 115 Istavete se od mene zlostornici. i od Tvoite sudovi se pla{am. no jas ne se otstraniv od Tvoite zapovedi. no jas ne gi ostaviv Tvoite zapovedi.1 44 5 Mojs 5. 100 Poumen stanav od starite. 118 Ti gi prezira{ onie. 122 Zalo`i se za dobroto na Svojot sluga. 96 Go vidov krajot na sekoe sovr{enstvo.4 90 103. 103 Kolku se slatki za grloto moe zborovite Tvoi. 106 Se zakolnav i rekov deka }e gi pazam Tvoite pravedni sudovi. jas }e zaginev vo nevoljata svoja. o`ivi me. i taa stoi. 121 Go pravev ona {to e pravo i pravedno. ta da ne me sotrat gordelivite. 117 pomogni mi.15 83 34.2 Ezd 7.2 62. 95 Ne~estivite demnat za da me ubijat. 86 Site Tvoi zapovedi se vistina.24 74 106.11 94 99.29 85 56.8 56 Prop 12.6 133. 88 Spored Tvojata milost za~uvaj mi go `ivotot. koi otstapuvaat od Tvoite povelbi. 107 Mnogu sum na`alen. sekoga{ i do kraj.13 98 5 Mojs 4. 98 So Tvojata zapoved me napravi pomudar od neprijatelite moi. no Tvoite povelbi ne gi zaboraviv. za da go pazam slovoto Tvoe. 101 Gi zadr`uvam nozete svoi od sekakov lo{ pat.10 72.22-23 Mt 24. poradi Tvoeto slovo.33 2 Kor 6. 84 Kolku dolgo }e ~eka Tvojot sluga? Koga }e izvr{i{ sud nad moite goniteli? 85 Gordelivite mi iskopaa jama.35 49 104.5 54 1 Ptr 2.11 68 24. Gospodi.42 129. 112 Go naterav srceto svoe da gi izvr{uva povelbite Tvoi.10 86 32. i }e se spasam: i Tvoite povelbi postojano }e gi pazam.11 Mt 10.9 Is 40. ne posramuvaj me vo nade`ta moja.771 PSALMI 21 5 Mojs 27.8 Izreki 8. 91 Spored Tvoja volja postojat denes. 97 Kolku go zasakav.23 67 Izreki 15. za{to gi barav Tvoite pravila. Ti si ja postavil Zemjata. tie go kr{at Tvojot Zakon.7 Is 6. Gospodi. s# {to postoi.3 55 62. za{to preku niv me o`ivuva{. 90 Tvojata vernost e od rod vo rod. 108 Primi gi moite blagodarnici. zatoa go zamraziv sekoj la`en pat. i nau~i me na Tvoite uredbi.

12 165 36.772 PSALMI 100 Jov 32. spored Tvojata pravda.15 148 62.16 142.16 90.44 125 115. i pravedni se Tvoite presudi. za{to ne go pazat Tvojot zakon.20 139 68. 134 Izbavi me od ~ove~ko nasilstvo za da gi pazam Tvoite zapovedi. 160 Vistinata e osnova na Tvoite slova.1 115 6. 151 No Ti si blizok.17 162 Is 9. {to si gi dal. 129 Prekrasni se Tvoite svedo{tva: zatoa du{ata moja gi zapazuva.16 Jov 4. 132 Pogledaj kon mene i pomiluj me. 125 Sluga Tvoj sum jas: vrazumi me i }e gi poznaam uredbite Tvoi. Gospodi. 146 Tebe Te povikuvam: spasi me. 162 Se raduvam na Tvoeto slovo. da se dejstvuva: Tvojot zakon go oskvernija.19-23 158 94. Gospodi. od zakonot Tvoj tie se oddale~ija. Gospodi. i site Tvoi zapovedi se vistina. 126 Vreme e. 165 Golem e mirot kaj onie. koi go sakaat Tvoeto ime.4 Sof 3.11 24. Gospodi.23 143 1 Mak 2. o~ekuvaj}i go spasenieto od Tebe. 149 ^uj go mojot glas. 130 Objavuvaweto na Tvoite zborovi prosvetuva i skromnite gi vrazumuva. 163 Ja zamraziv nepravdata i se gnasam od nea.8 108 49. na Tvoeto slovo se nadevam.14.17 Ez 9. 141 Mal sum i prezren.i }e gi pazam povelbite Tvoi. i za niv nema soblazna.11 71. 150 Se pribli`ija onie {to me progonuvaat so zla namera. 131 So otvorena usta kopneam. 156 Golema e Tvojata milost. vrazumi me. Gospodi. za{to neprijatelite moi gi zaboravija Tvoite slova. 135 ozari go Tvojot sluga so svetlinata na liceto Tvoe. 127 Zatoa gi zasakav zapovedite Tvoi i od topaz i od zlato pove}e. 159 Pogledni kako gi sakam zapovedite Tvoi.14 Lk 1.14-15 160 Jn 17. kako onoj koj na{ol golemo blago.16 119 2 Mojs 22.10 Er 15. 133 Upravuvaj gi stapkite moi spored Tvoeto slovo i ne dopu{taj so mene da ovladee nikakvo bezzakonie.8-9 8.16 151 5 Mojs 4. 124 Postapi so Tvojot sluga spored milosta Svoja i nau~i me na Tvoite povelbi. 158 Gi gledam nevernicite i se gnasam.6 30. 152 Odamna znam za Tvoite uredbi deka si gi utvrdil zasekoga{.18 114 3. a Tvojot zakon go sakam.6 76. 154 Presudi spored mojata pravda i iskupi me. 136 Od o~ite moi potoci solzi te~at. za da gi pazam Tvoite uredbi. 148 O~ite moi se otvoraat pred utrinskata stra`a. 139 Revnosta moja me jade.7 113 Sir 2. i Tvojot sluga go saka. za da se pou~am na Tvoite slova. poradi Tvojata milost. 153 Pogledaj na mojata poti{tenost i izbavi me.10 126 68.7 1 Jn 2.10 120 87.74 135 4. 140 Tvoeto slovo e temelno ispitano. i Tvojot zakon e vistina. 143 Skrb i maka me obzedoa.8 72. i slovoto na Tvojata pravda.7 103 18. i }e `iveam. Gospodi.4 111 Er 15. koi go sakaat Tvojot zakon. Tvoite zapovedi se moeto u`ivawe. za~uvaj me vo `ivot. no od Tvoite uredbi jas ne otstapiv. i sekoja Tvoja pravedna odredba trae ve~no. 137 5 Mojs 32.4 Ezd 9. kako {to postapuva{ so onie. za{to `eden sum za Tvoite zapovedi.14 134 Is 54.5 105 17. spored Tvojata pravda o`ivi me.13 101.6-7 Mudr 4.5 147 56. zaradi slovoto Tvoe o`ivej me. .12 152 Mt 5. se zasnovani na pravda i celosna vistina.23 Evr 13.5 Pla~ 1.3-4 . no Tvoite pravila ne gi zaboraviv. 138 Tvoite svedo{tva. za{to ne go zaboraviv Tvojot zakon.28 Izreki 6. 137 Praveden si Ti.8 156 68. 144 Tvoite uredbi se pravedni doveka.9 140 Izreki 30. 155 Daleku e spasenieto od ne~estivite. usli{i me. 157 Mnogumina me gonea i ma~ea. zapazi mi go `ivotot. spored milosta Svoja.3 Mt 13. Gospodi.5. 145 Te povikuvam so seto srce moe. 147 Ja isprevaruvam zorata i vikam. 142 Tvojata pravednost e ve~na pravednost.13 130 18. 128 Zatoa se upravuvav spored site Tvoi zapovedi i la`niot pat go zamraziv.9 123 O~ite mi kopneat.3 154 42. i nau~i me na Tvoite zapovedi.17 132 5. za{to slovata Tvoi ne gi pazat.16 Sir 24.16 136 Er 13. 161 Knezovite me gonat bez vina. za{to tie ne gi baraat Tvoite povelbi. 164 Sedumpati na den Te proslavuvam za Tvoite pravedni odredbi.53 107 69. no srceto moe se pla{i samo od Tvoite zborovi.

7 2 Let 19. da prestojuvam vo {atorite kidarski.2-4 30.2 PSALM 119 121. Gospodi.6 19.8 Est 10. na{iot Bog.26 mese~inata no}e }e ti {teti. 168 Gi pazam Tvoite zapovedi i Tvoite svedo{tva. Gospodi. i Toj me usli{i. za{to Tvoite zapovedi gi izbrav.12-13 Efes 2.23 reni so pustinski jaglen! 5 Te{ko mene. od kade pomo{ }e mi pristigne? 1 3 47. Gospodi.12 175 21.8 72. 176 Se zabludiv kako zagubena ovca: pobaraj go Tvojot sluga.8 1 Gi krevam o~ite moi kon Tebe. za spasenie od Tebe i Tvojot zakon e mojata naslada.10 8 1 Mojs 28. Gospodovite plemiwa.4-7 1 Ptr 2.2 130.3-4 117.2 172 Rim 7. Koj 133.35 170 78.3 vaj se. svedo{tvoto Izrailsko. nitu Izreki 3.3 Os 13.3 4 Izostreni streli na silnik.25 PSALM 121 Vo slava na Erusalim Se zaraduvav koga mi rekoa: „Da odime vo domot Gospodov!” 2 Ete.28 Tov 5.3 2 11.3 Varuh 3.12 Pesna 4.9 te pazi. koj e izgraden kako grad. nozete na{i stojat vo tvoite dvorovi. 19.7 101.6 42.1 7 40.8 nogata tvoja. la`liv jaziku? 132.84. PSALM 120 Gospod e veren ~uvar Gi krenav o~ite kon gorite. s# dodeka ne se smiluva.31 Is 25.10 zakrila otkaj tvojata desna raka.4 41. 172 Jazikot moj neka gi razglasi Tvoite zborovi.1 122.21 166 Go ~ekam spasenieto od Tebe. koga }e me nau~i{ na Tvoite povelbi. kako {to se o~ite na slugite 6 svrteni kon racete na gospodarite niv. 3 Erusalim. za{to ne gi zaboraviv Tvoite zapovedi. 174 Kopneam.16 Lk 2. prestolite na domot Davidov. izlien vo edna celina. izbavi me spored Tvoeto slovo.2.15 5 Mojs 28.9 Izrail.2 176 Is 53. 2 Mojata pomo{ e od Gospod. za{to site Tvoi zapovedi se pravedni.1-4 Molitva protiv ozboruvawe 1 Kon Gospoda povikav vo poti{te7 108.6 Er 50. vrazumi me spored Tvoite zborovi. i jas mnogu gi zasakav.32 Is 38. 171 Od ustata moja neka se proiznese pohvala.2 115. razgoEr 3. 7 Jas sum za mir.2 2 Gospodi. 5 Za{to tamu se postavija prestolite sudiski. Koj go pazi 3-4 65. 6 Molete se za mir za Erusalim i neka im bide dobro na onie. nema da zadreme Onoj. 3 [to }e ti se dade i u{te {to }e ti 120.4 na{ite o~i gledaat kon Gospod. Gospod e tvoja 5 Mojs 32.18 51.Er 15. 4 Tamu se iska~uvaat plemiwata.1 108. 167 Du{ata moja gi pazi Tvoite uredbi. 5 .4 sozdade neboto i Zemjata.17 124.773 PSALMI 168 Izreki 5. na{iot 8 Bog.4 48.2 96. 90.tie se za vojna. 3 Smiluvaj se na nas.6 4 Car 19. taka i 47.26 68. 19-22 4 5 Mojs 16.6 Lk 15. 170 Neka baraweto moe dojde pred Tebe.1.1 17. Gospodi.6 1 Car 1. 6 Dolgo `ivee{e du{ata moja so onie {to go mrazat mirot. i Tvoite uredbi neka mi pomognat.19 54. za{to mnogu sme poni`eni so prezir. kako o~ite na sluginkata .1 se napravi.2 3 108. 175 Neka `ivee du{ata moja i neka Te slavi. no {tom progovoram .6 Ez 34. {to moram da `iveam vo Me{eh.4 Sir 51.2 3 Toj nema da dozvoli da se pomesti 123.10 Jona 2. 173 Neka mi bide Tvojata raka na spasenie.3 83.4.9 6 Sonceto dewe nema da te gori.12 5 Gospod e Tvoj ~uvar.kon ra. 1 Car 2. 2 Ete. 139.8 caruva{ na nebesata.1 85.27 Is 37. Erusalime. za da se slavi imeto Gospodovo. izbavi ja du{ata moja od la`liva usta i od izmamni~ki jazik. 90.9 Lk 1.7 kata na gospodarkata nejzina. Koj gi 2 3. Gospodi. koi te sakaat! 7 Neka ima mir okolu yidovite tvoi i spokojstvo vo kulite tvoi.5 ni. ti po`eluvam dobro.27 5-6 }e ja ~uva du{ata tvoja.1 26. i Tvoite zapovedi gi izvr{uvam. 8 Gospod }e go pazi izleguvaweto tvoe 15.24. smilu. 7 Gospod }e te zapazi od sekakvo zlo i Is 5.42 PSALM 122 Nade`ta vo Boga spasuva 5 Mojs 17. 169 Neka dopre do Tebe molbata moja. 1 119.5 nosta svoja. Koj 3 Car 7. 8 Poradi bra}ata moi i bliskite moi }e re~am: „Mir vo tebe!” 9 Zaradi domot na Gospod. 4 ne dreme i ne spie Onoj.23 i vleguvaweto tvoe otsega i doveka.11 87. za{to site moi pati{ta se pred Tebe.

24-26 2 Mojs 21. Koj gi sozdade neboto i Zemjata.134 Is 14.32 Gal 6. zaludo }e bdee stra`ata.21 ga{.16 3 43.34 6. 17.so vesela pesna.7 68. tie se kako gorata Sion: nema da se pokoleba.19 3 Er 51.4 31.19 svoi: blaze tebe i dobro }e `ivee{. 1 125. komu mu e ispolnet tegar~ikot so niv! Tie nema da se zasramat. 6 i }e gi vidi{ sinovite na sinovite tvoi. 145.36 4 43.2 5 A onie {to svrtuvaat kon kriv pat.13-14 Neem 3. 19. 3 Za{to Gospod nema da go ostavi 7 90. neka `neat so golema radost. Izreki 3 @enata vo domot tvoj }e bide kako 3.24 15. a Gospod 6 27. nasledstvoto Gospodovo se sinovite. 4 Ona {to se strelite vo rakata na silniot.18 PSALM 126 Site usilbi popusti se bez Boga Ako Gospod ne ja izyida ku}ata.neka ka`e Izrail.5 Gospod.15 rite i na onie so ~isto srce.11-18 4-5 17. sinovite tvoi . dar od Nego e porodot.8 Tov 13.1-2 Is 8. 4 voda }e n# potope{e.kako novonasadeni maslini okolu trpezata 3 Izreki tvoja.5 Izreki 16.5 pravednite. i ti }e gi gleda{ dobrata erusalimski vo site dni na tvojot `ivot.24-26 Prop 2.82 140. napravi im dobro na dob32.13-16 Zah 1. 120. a nie se izbavivme.39 Mt 5. 8 Pomo{ta na{a e vo imeto na Gospod.8 PSALM 123 Bog e spasitel na Svojot narod Da ne be{e Gospod so nas.8-9 Varuh 4.1 124.1 2 Mak 3.10 Zah 2. taka }e bide blagosloven onoj ~ovek koj se boi od Gospod. na onie koi Toj gi saka nim im dava son.7 52.15 68.15 4 17.1 2 Jov 8.34 Izreki 1.23 Dela 20. i jazikot na{ .12 6 Is 65.3 118. }e `ivee ve~no.25 PSALM 125 Blagodarnost na Boga poradi izbavuvawe 1 Koga Gospod gi vrati sionskite zarobenici.1 Jov 8. koga }e se prepiraat so neprijatelite nivni pred portite.21 5 Is 25.21 123. toa se mladite sinovi.6 e okolu svojot narod otsega i zaseko30. 2 Zaludno vie stanuvate rano. koga plamna nivnata jarost protiv nas. . za da ne gi posegaat praved8 nicite racete svoi kon bezzakonie.17 117. docna legnuvate i go jadete lebot umorni.15 Jov 12. ako Gospod ne go zapazi gradot. koga lu|eto se krenaa protiv nas. nosej}i gi svoite snopja.20 122.6 Izreki 3. Gospodi zarobenite na{i.11 vr{at bezzakonie.2-3 128. no so radost }e se vratat.8 Mt 28. 7 Du{ata na{a se izbavi kako ptica od primka na lovci: primkata se skina.6 84. potok }e go odnese{e `ivotot na{.6 4 Ete. 6 Odea i pla~ea onie {to nosea svoe seme.21 114. 3 `ivi }e n# progoltaa. 4 Vrati gi.774 PSALMI 9 25.5-6 za pravednite 9.1 93. nie bevme kako vo son. kako potocite vo Negev.20 5 Mojs 8. 2 toga{ ustata ni se ispolni so radost. Izreki Blagoslov i bla`enstvo 3.6 41. 5 Onie {to seat so solzi.25-34 Jn 15.1 Izreki 10. toga{ me|u neznabo{cite se govore{e: „Golemi dela izvr{i Gospod nad niv!” 3 Goemi dela izvr{i Gospod nad nas: nie se razveselivme.9 127. 2 Okolu Erusalim ima gori. koi odat po Negovite pati{ta! 2 ]e jade{ od plodovite na racete 2 1 Mojs 3.9 Jn 12.25 5 91. 5 Gospod }e gi blagoslovi od Sion. Koj ne n# predade vo plen na nivnite zabi. zaludo }e se trudat graditelite nejzini.5-6 2 24. 2 da ne be{e Gospod so nas. PSALM 124 Gospod go za{tituva Svojot narod 1 3 118. 3 Ete. koi se bojat od Mt 6. 6 Neka e blagosloven Gospod.1 13.7-8 1 Koi se nadevaat vo Gospod.24 loza plodovita.8 5 Mojs 32. 5 Bla`en e onoj ~ovek. Mir na Izrail! PSALM 127 126.7 4 Gospodi.3 `ezloto na gre{nicite vrz zemjata na Izreki 6. Mir neka e na Izrail! . 5 burna voda }e ja odnese{e na{ata du{a.8 144.14 4 za{to se prepolni du{ata na{a od nadmenosta na drskite i od prezirot na gordelivite.19 Er 31.6 Izreki niv Gospod }e gi odvede so onie {to 18. 2 120.42 1 Bla`eni se onie.

23 PSALM 128 Molitva za pomo{ protiv neprijatelite na Sion 1 ^estopati tie me napa|aa u{te od mladosta moja . srceto moe ne se voznesuva.55 Molitva za prostuvawe na grevovi 1 Od dlabo~inite vikam kon Tebe. dolgi brazdi povlekuvaa. go najdovme vo Jaarskite poliwa.7 118. 5 Zaradi imeto Tvoe.4 129.9 133.22 Mt 1.18 Dan 9. Gospodi.15 99.1 2 Let 6.1 kopneam po golemi raboti nitu po ona 3 Naum 1.26 Is 37. 2 ^estopati tie me napa|aa od mladosta moja.7 ta vo mene e kako kaj doen~e.6 {to e nad moite sili. 3 Na ple{kite moi ora~i oraa. i nema da legnam na legloto moe. ~uj go glasot moj. ako gleda{ na bezzakonijata.” 6 Ete. od utrenata stra`a neka se nadeva Izrail na Gospod. 8 Stani. ~ekav dolgo na Tebe.2 2 5.1-2 Neem 1. .11 7 67.20 85.3 3 129. Gospodi? 4 No vo Tebe ima prostuvawe.1 2 117. ne odvra}aj go liceto Svoe od Tvojot pomazanik.4 Mt 18.4 111.3 6 5 Mojs 50. no ne me sovladaa.21 Tit 2. Ti i svetiot kov~eg Tvoj. ~eka{e du{ata moja na Tvojot zbor. na koi }e gi nau~am.14 130.1 36. 4 No Gospod praveden gi rase~e ja`iwata na ne~estivite. ni pregratkata svoja onoj {to ja vrzuva vo snopovi! 8 A minuva~ite da ne vikaat: „Blagoslov Gospodov na vas.12 Ez 19.8 128. 7 da vlezeme vo negoviot dom. i Mu veti na Jakovoviot Bog: 3 „Nema da vlezam pod {atorot na domot svoj. Gospodi.5 Izreki 31 6 Is 21.81 3 143.16 124.4 39.4 68.14 .18 5 19. nitu odmor na slepoo~nicite moi. nie ~uvme deka e vo Efrata. ni dremka na ve|ite moi. toga{ i sinovite nivni }e sedat ve~no na tvojot prestol. koi go mrazat Sion! 6 Neka bidat kako trevata na pokriv.16 8 24. koja se isu{uva pred da izrasne. 10 Poradi David. 5 2 111. ne 1 2 Is 30.10 Jov 29.5-10 Izreki 31.10 PSALM 131 Molitva za Davidoviot dom Seti se.14 6 36. na David i na seta negova revnost.3 Is 3.46 6 1 Car 7. 7 Za{to milosta e vo Gospod i golem e otkupot vo Nego.26 Ruta 2.2 4 Izreki 6. Gospodi. Jov 9.1 138.13 Jn 16. da se poklonime pred mestata kade {to stojat nozete negovi. dojdi vo mestoto kade {to e Tvojata po~ivka. 3 Neka se nadeva Izrail na Gospod ot.8 130.2 Jona 2.12-13 Os 11.33 3 Is 51. 6 du{ata moja Go ~eka Gospod: Od utrenata stra`a pa do no}nata.5 102.27 8 117.23 5 34.39-40 Mih 7. bidej}i mnogu go zasakav.1-2 54.4 2 Mojs 34.40 7. Mu omile da `ivee vo nego. U{ite Tvoi neka go ~ujat glasot na moleweto moe. 4 nema da im dadam son na o~ite moi.1 2 Car 6.5 Gal 6.1 123.775 PSALMI 5 Jov 29. ve blagoslovuvame vo imeto na Gospod!” PSALM 129 127. 5 Neka se zasramat i neka se svrtat nazad site. Gospodi. 3 Car 8.4 5 Dela 7.1 118. 9 Tvoite sve{tenici neka se oble~at vo pravednost.24 3 2 Car 7.6 Mih 6.2 2 No ja skrotiv i ja uspokoiv du{ata moja kako dete kon majkata svoja.1-2 1 Let 28.2 121.7 131.neka ka`e Izrail. 12 Ako tvoite sinovi go pazat Mojot zavet i Moite svedo{tva. 11 Mu se zakolna Gospod na David so vernost.9 sega i doveka.42 2 1 Mojs 49.3-5 111. i od nea nema da se otka`e: „Od plodot na tvojata utroba }e postavam na prestolot tvoj. za da Te po~ituvaat. nitu o~ite moi se krevaat visoko. Tvojot sluga.6-7 2 Let 6.3 Pla~ 3.23 Jov 42. 2 Gospodi. dom za Jakovoviot Bog. Tvoite svetii neka se zaraduvaat.” 13 Za{to Gospod go izbra Sion.1 17. 8 I Toj }e go izbavi Izrail od site negovi bezzakonija. du{a. PSALM 130 Smirenost na srceto Gospodi.15 65.toga{ koj }e se odr`i. 7 so koja `etvarot nema da ja ispolni rakata svoja.3a Is 30. 5 dodeka ne najdam mesto za Gospod.2 4 Car 19. 3 Gospodi. 1 55. 14 „Toa e moeto odmori{te zasekoga{: tuka }e se naselam. 2 kako {to se zakolna pred Gospod.

11-14 Dela 2. 2 Krenete gi racete va{i no}e kon 132.10 10 ~am vo sram.10 Is 11.7 105. a na nego }e ble{ti kru2. no ne govorat. Izrail za Svoj sopstven posed.2 134. za{to e ve~na milosta Negova.14 2 Let 6.30 PSALM 132 Blagoslovena e bratskata qubov 1 Kolku e ubavo i kolku e milo koga bra}ata `iveat ednodu{no! 2 Toa e kako skapoceno miro vrz gla13 vata {to se lee po bradata. na neboto i na Zemjata.8 5 94. za{to toa e milo.1 3 53. slugi Gospodovi.33-34 Neem 9.26 127. 2 Slavete Go Boga na bogovite. 5 Bidej}i znam deka Gospod e velik i deka na{iot Gospod e nad site bogovi: 6 Gospod pravi s# {to }e posaka.2 na. 10 porazi mnogu narodi i istrebi silni carevi: 11 Sion.1 2 133. 18 Sli~ni na niv }e bidat i onie.2 62.5 Is 60. 16 imaat usta.13 11 88. koi se boite od Gospod.9 5 Mojs 28.1 Sir 25. za{to Gospod e dobar. {to se lee po polite od ode`2 Car 5.17-22 5 Mojs 1. 2 vie koi stoite vo domot Gospodov. 3 kako rosa Ermonska. blagoslovuvaj Go Gospod! I vie.10 rite Sionski. 10.9 data negova. i svetiite negovi radosno 67.8 Lk 1. i Og. 19 Dome Izrailev.30 .51 135. carot ba{anski. za{to Gospod dal blagoEr 31. falete go. siromasite negovi so leb }e gi nasituvam. no ne slu{aat. vo dvorovite od domot na na{iot Bog.7 98.15 8 77. imaat o~i. 18 Neprijatelite negovi }e gi obleIs 61.3 2 Mojs 18.13 50.1-2 1 Let 9. 17 imaat u{i.16 77.2-3 109. molwi pri do`d sozdade. Gospodi. carot amorejski.2 5 Mojs 32.19 Os 14. nitu.28 9 5 Mojs 11. 12-16 1 Let 17. i site carevi hananski. Toj. blagoslovuvajte Go Gospod! 21 Neka e blagosloven Gospod od Sion.5 11.” 83.776 PSALMI 15 ]e go blagoslovuvam i preblagoslovuvam trudot negov. Koj gi izveduva vetrovite od skrovi{tata nivni. 18 70.4 140. Egipte. 14 71. 17 1 Car 2.30 3 117. pejte mu na imeto Negovo.12 2 Mojs 3.1-2 svetili{teto i blagoslovuvajte Go 2 Gospod! 3 Neka te blagoslovi Gospod od Sion.69 PSALM 133 Blagodarnost pri no}no bdeewe vo domot Gospodov 1 Blagoslovuvajte Go sega Gospod. 8 Onoj.4 11 4 Mojs 21.35 17 Tamu }e krenam rog za David.15 PSALM 135 Blagodarnost na Boga za Negovata neprestajna milost 1 Slavete Go Gospoda. vo ustata nivna ima zdiv.6 1 PSALM 134 Pohvalna pesna na Gospod Falete go imeto Gospodovo.22 13 101.68 Aronova. site slugi Gospodovi.1 Er 33. imeto Tvoe e ve~no. za{to e ve~na milosta Negova.4 2 Car 7.25. delo na race ~ove~ki. za{to e dobar.33 22.9 7 5.1-2 27.1 4 Mojs }e voskliknuvaat. pak. blagoslovuvaj Go Gospod! Dome Aronov. 4 za{to Gospod go izbra Jakov za Sebe.1 112.21 Zah 3. mu 2 Let 6. Koj `ivee vo Erusalim! 133.22 3 35. blagoslovuvaj Go Gospod! 20 Dome Leviev. bradata 67.41 slov i `ivot ve~en. Koj gi porazi prvorodenite vo Egipet od ~ovek do dobitok. 7 doveduvaj}i oblaci od krai{tata na zemjata. 14 Za{to Gospod }e go {titi Svojot narod i }e bide milostiv nad slugite Svoi. koja pa|a na go16 Is 61.30 Sozdatelot na neboto i Zemjata. 9 poka`a znaci i ~udesa srede tebe.36 Evr 10. vo moriwata i vo site bezdni.5 4 Mojs 6. na faraonot i vrz site slugi negovi. 2 Mojs 30.13 Jov 8.24 134.8 29. 15 Idolite na neznabo{cite se srebro i zlato.3 10 135. (vo dvorovite od domot na na{iot Bog). 13 Gospodi. 16 sve{tenicite negovi }e gi oble~am 8 vo spasenie. no ne gledaat.10 2 Mojs 11. 41-42 podgotviv svetilnik na Mojot 9 pomazanik.3 7 Er 10. spomenot za Tebe e od rod vo rod.15 Ez 29. {to stoite no}e vo domot Gospodov.1 4 Is 41.11 6 114. 3 Falete Go Gospod. koi gi pravat. 12 i mu ja dade nivnata zemja vo nasledstvo na Svojot narod Izrail. i sekoj koj na niv se nadeva.

50 4 Sir 11.15 Ez 3. ako ne te pomnam.16 Os 14. razru{ete go do temelite negovi!” 8 ]erko vavilonska. velej}i ni: „Pejte ni od pesnite sionski!” 4 Kako da zapeeme Gospodova pesna na tu|a zemja? 5 Ako Te zaboravam tebe.29 137. 7 Ediniot Koj gi sozdade golemite svetila.12-14 Avd 1. 21 i mu ja dade zemjata vo nasledstvo. 5 Koj premudro go sozdade neboto. 15 a faraonot i vojskata negova gi frli vo Crvenoto More. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. vnesi bodrost vo du{ata moja. 16 Koj go prevede svojot narod preku pustinata. za{to e ve~na milosta Negova. 8 sonceto . 136. 20 i Og. 9 mese~inata i yvezdite . 10 Koj go porazi Egipet i prvorodenite negovi.7 13 2 Mojs 14. {tom }e gi ~ujat zborovite od Tvojata usta.5-6 15 2 Mojs 14. koga }e se setevme na Sion.51 134. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e golema slavata Gospodova.27 144. PSALM 137 Blagodarnost poradi pomo{ Bo`ja 1 ]e Te slavam Tebe. vo denot na Erusalim. carot amorejski. za{to e ve~na milosta Negova.44 10 77.10 5 Er 10. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. carot ba{anski.34 5. 6 neka se zalepi jazikot moj za nepceto moe. za{to e ve~na milosta Negova. bla`en e onoj. za{to e ve~na milosta Negova. neka me zaboravi mojata desnica. gi zaka~ivme na{ite harfi. PSALM 136 Taguvawe na zarobenite vo Vavilon 1 Kraj rekite vavilonski . za{to go vozveli~i imeto Svoe sveto nad s#.1 9. usli{i me brzo.2 8 27. site zemni carevi.10 2-3 5 Mojs 10.28 3 Slavete Go Gospoda nad gospodarite. 18 i gi pogubi silnite carevi. za{to e ve~na milosta Negova. {to }e ti vrati za deloto {to ni go napravi! 9 Bla`en e onoj {to }e gi zagrabi i }e gi razbie od kamen decata tvoi. Gospodi. za{to e ve~na milosta Negova. 5 i }e vospevaat za pati{tata Gospodovi. 17 Koj porazi golemi carevi. 7 Seti se.1 85. za{to e ve~na milosta Negova.51 5 Mojs 4.27 14. 3 Vo onoj den koga }e Te povikam. 6 Koj ja utvrdi Zemjata vrz vodite.17 5 Er 51.4 16 2 Mojs 13.4 7 1 Mojs 1. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova.19 7 Ez 25. za{to gi slu{na site zborovi na ustata moja. 25 i Koj dava hrana na sekoja plot.4-8 5 Mojs 4. 12 so cvrsta raka i podignata mi{ka. za{to e ve~na milosta Negova. 13 Koj go razdvoi Crvenoto More. 10-14 Pla~ 4.10-12 19-20 4 Mojs 21.15-16 Jov 36.10 Lk 19.8 2 Mojs 12. na sinovite Edomovi.31 . za{to e ve~na milosta Negova. so seto srce svoe i }e Ti peam pred angelite Tvoi.1 2 Is 24.8 2 5.26 Jov 29. 26 Slavete Go nebesniot Bog. a gordeliviot oddaleku go poznava. za{to e ve~na milosta Negova.14 25. 11 Koj go izvede Izrail od sredinata nivna. Erusalime. 4 ]e Te proslavuvaat. za{to e ve~na milosta Negova.4 25 103.1 Ez 3.4 6 21. 6 Za{to vozvi{en e Gospod: i ponizniot go gleda.35 9 Is 13. onie {to n# zarobija i koi n# odvedoa. Gospodi. za{to e ve~na milosta Negova. za{to e ve~na milosta Negova. Gospodi. 14 i go prevede Izrail srede nego.3 6 112. za{to e ve~na milosta Negova. ako ne go postavam Erusalim nad sekoja moja radost.12 11-12 2 Mojs 12.777 PSALMI 15-18 114. Izrail. 23 Koj se se}ava na nas vo na{eto poni`uvawe. koga tie govorea: „Razru{ete.21 6 23. za{to e ve~na milosta Negova.1 105.8 Er 25. za{to e ve~na milosta Negova. 2 Se poklonuvam pred svetiot Tvoj hram i go slavam imeto Tvoe za milosta Tvoja i za vernosta Tvoja.18 17 134. 4 Ediniot Koj pravi golemi ~udesa.21-22 4 68. 22 vo nasledstvo na Svojot sluga. 24 i n# izbavuva od neprijatelite na{i. 2 na vrbite.14 Izreki 3. srede Vavilon.tamu sedevme i pla~evme.da upravuvaat so no}ta.21-35 5 Mojs 1. za{to e ve~na milosta negova.1 Naum 3. 48-51 135.16 Er 31. 19 Sion. opusto{itelko.12 50.15 Pla~ 3. 3 Za{to tamu. pobaraa od nas radosna pesna.da upravuva so denot.

i od liceto Tvoe kade da pobegnam? 8 Ako se iska~am na neboto . Tvojata desnica }e me dr`i. du{ata moja toa dobro go znae. sekoj den za~nuvaat vojni. no i no}ta e kako svetlina okolu mene. 13 Za{to Ti si ja sozdal mojata vnatre{nost i me oformi vo maj~inata mi utroba.48 42.15 delata na racete Svoi ne ostavaj gi! 22.16 7 138.9-12 Ti znae{ koga sednuvam i koga stanuvam.3 25.10 7 PSALM 139 Molitva na verna du{a Spasi me.1 2 Sol 3. duri i denovite moi se zabele`ani koga u{te ne postoe{e nieden. 23 Ispitaj me. 6 Jas Mu rekov na Gospod: Ti si Bog moj: slu{ni go. 19 Koga bi sakal da gi ubie{. od zloben ~ovek i izbavi me od nasilnici. Koj vo denot na bitkata ja zasolni glavata moja. Ti.4 Rim 3.Ti `ivot mi dava{.2 3 55. 15 Niedna moja koska ne se sokri od Tebe. Gospodi. rakata Tvoja e polo`ena nad mene. 3 gi izostrija jazicite svoi kako zmija.1 Er 12. Ti si me ispital i me zna- 4 Sir 23. 7 Gospodi.8 6 34.27 3 e{. Na evrejski „{eol”. 16 Is 4.2 Er 6.Ti si tamu.20 8 Er 23.6 Jov 10. me. gi smetam za neprijateli.1 136 mene! Tvojata milost.115 21 25. kolku se mnogubrojni! 18 Da gi prebrojam . 8 8 Gospod }e napravi {to e dobro za 105. ne davaj da 1 30.no tie se pobrojni i od pesokot. se budam i s# u{te sum so Tebe. „Podzemje”. ve}e gi znae{: 5 Ti me opkru`uva{. zad mene si. ispitaj me i zapoznaj gi patekite moi. Gospodi.2 17. istavete se od mene.1 19 118. Gospodi. 21 Zar ne gi zamraziv onie. 24 i vidi dali sum na pat na bezzakonija. ne mo`am da mu prijdam! 7 Kade da odam od Tvojot duh. glasot na moeto molewe. 11 Ako re~am: mo`ebi temnina }e me pokrie.1 1 138. koi Tebe te mrazat. 9 Ako gi zemam kriljata na zorata i se preselam na krajot od moreto. Gospodi. 5 Gordelivite tajno postavija stapica.14 140. 14 Te proslavuvam za{to sum ~udesno sozdaden. i no}ta za Tebe e svetla kako den i temninata kako svetlina.778 PSALMI 7 Koga }e se najdam vo nevolji .11 Jov 13.4 117.17 12 Dan 2.8. od racete na ne~estiv ~ovek. 12 i temninata nema da bide temnina za Tebe. da mu se ispolni `elbata na ne~estiviot. 17 Kolku mi se nedostapni Tvoite misli. ja pru`a{ rakata i Tvojata desnica me spasuva.22 13 70. Gospodi. istkaen vo dlabinite na zemjata.3 PSALM 138 Bog s# znae i s# gleda 1 2 93.3 Dan 12. „svet na mrtvite”. Ti s# gleda{. Jov 14. Gospodi. 3 Odam ili le`am. Gospodi. Gospodi. 16 Tvoite o~i go vidoa zarodi{ot moj i vo Knigata Tvoja s# e zapi{ano za mene. pred mene si. 6 Se voshituvam na Tvoeto znaewe.2 11 Jov 24.7 141. Izbavi me od lu|e nasilnici. ako slezam vo Adot a. .3 Jov 18. Bo`e.10 23 16. 2 Gospodi. dodeka nastanuvav vo tajnost. e ve~na. 4 Zapazi. krvopijci! 20 Podmolni se vo pomislite svoi. Bo`e. Bo`e. 2 tie smislija zlo vo srceto svoe. pod ustite im e aspidin otrov. 10 i tamu }e me vodi Tvojata raka. 4 U{te zborovi ne mi do{le do jazikot moj. i upati me na ve~en pat. site pati{ta moi si gi predvidel. Prekrasni se Tvoite dela. Ti oddaleku gi razbira{ mislite moi. i zar ne se gnasam od neprijatelite Tvoi? 22 So polna omraza gi zamraziv.13 Jk 3. suetno se krevaat Tvoite neprijateli. silo na moeto spasenie! Ti. na patot mi postavija primka. i tamu si.2 139. i raspnaa primki od ja`iwa za mene. gre{nicite.24 Amos 9. koi smislija da mi podmetnat noga. 8 ne davaj. toa e previsoko.5 4 57. i poznaj go srceto moe.27 Jov 23.

3 Ako iznemo{ti duhot moj. se skameni vo mene srceto moe. za{to pred Tebe nema da se opravda nitu eden od `ivite. 3 Postavi.17 2 Car 22. za{to tie se posilni od mene. slu{ni ja molitvata moja. kon Tebe povikav: slu{ni me.31-32 stanat.8 Izreki 26.18 87.3 133.1 vozgordeat. i rekov: „Ti si mojata nade` i moj del vo zemjata na `ivite. 4 opadna duhot moj vo mene. za{to i molitvata moja se protivi na nivnata zloba.3 142.6 Izreki 12. Ti ja znae{ mojata pateka. rasuduvam za delata na Tvoite race.1 7 52. me ostavi vo temnina kako onie koi se odamna umreni.27 . koi vr{at bezzakonija. svetiot neka me izobli~uva. da vr{i gre{ni dela zaedno so lu|eto. Gospodi.2 PSALM 140 Molitva Bog da n# pazi Gospodi.6 Pla~ 3. 6 Primi ja molitvata moja. i neporo~nite }e se nase5.5. 6 Gi protegnav kon Tebe racete moi.5 6 15.3 Jov 17. 12 Znam deka Gospod }e poka`e pravda 16. neka padne vrz niv 10. {to namislija za da ne se PSALM 141 Molitva Davidova koga bil vo pe{tera 1 So glasot svoj vikam kon Gospod. 8 No kon Tebe.3 Jov 9.9 4 76. 139. a tamu nikoj koj me poznava: nema kade da izbegam. ~uj go moleweto moe poradi Tvojata vernost. dodeka jas da pominam.1 16. 5 Se se}avam na damne{nite dni i razmisluvam za site Tvoi dela. a vozdigaweto na racete moi . za{to mnogu sum poni`en. na patot. taka }e se rasturat koskite nivni vo pekolot.” PSALM 142 Smirena molitva na stradalnik Gospodi.8 Pla~ 3. 9 Glavata svoja da ne ja podignat onie 11 {to me opkolija.3-4 Prop 7. Gospodi.7 15. 1 141. toga{ }e sfatat deka moite zborovi bea prijatni.5 90. no ne davaj miro na gre{nik da ja poma`e glavata moja. 11 Klevetnikot nema da se odr`i na 13 145. 6 Koga }e bidat predadeni na onie {to }e gi kaznat.8 8.4 6 41.16 2 Otkr 5.1 imeto Tvoe.9 10 7. 7 Kako koga grutka zemja }e padne se rastura. 2 ]e go izlijam pred Nego moleweto moe: makata moja pred Nego }e ja ka`am. Gospodi. 5 Povikav kon tebe. stra`a pred ustata moja i vrata na usnite moi.20 Rim 3.24 4 Mojs wa. zloto }e go odvle~e nepraved10.27 3 87. go skr{il `ivotot moj duri do zemjata.6 5 Izreki 9.1 2 129. po koj odev. usli{i me spored Tvojata pravednost 2 i ne stapuvaj vo sud so Tvojot sluga. du{ata moja e `edna za Tebe kako suva zemja. da bidat frleni vo jama. Okolu mene }e se soberat pravednite.23 zlobata na nivnata sopstvena usta.15 34.20 Gal 2. 3 Neprijatelot ja progonuva du{ata moja. koga povikuvam kon Tebe! 2 Neka se ispravi pred Tebe molitvata moja kako temjan.kako `rtva ve~erna.7 142.2 13.4 za ugnetenite i milost za siromasite. se upraveni o~ite moi.1-2 lat pred liceto Tvoe.2 76.12 9 30. 7 Izvedi ja od temnina du{ata moja.3 141.1 87. 4 ne davaj da zastrani srceto moe kon zlo. vo Tebe se nadevam. Gospodi. za{to Ti }e postapi{ dobro so mene. 1 3 38.5 5 76. i od primkite na onie {to vr{at bezzakonija. 4 Se obyirav nadesno i gledav.8 24. 10 Neka padnat vrz niv `areni jagle1 Mojs 19.779 PSALMI 10 postignat. izbavi me od moite goniteli. nikoj ne se gri`i za du{ata moja. ~uj go glasot na moleweto moe.6 141. 10 Gre{nicite neka padnat vo svoite mre`i. so glasot svoj Mu se molam na Gospod.1 Sir 22.6. pa da ne 16. pravednicite }e go ispovedaat 140. jas nema da se go{tevam od nivnite nasladi! 5 Pravedniot neka me kaznuva.15 29. 13 Da. tie skri{no primki mi postavija.11 niot ~ovek vo pogibel.12 25.13 4 76.1-2 62. ne ostavaj me bez odbrana! 9 Zapazi me od stapicite {to mi gi postavija.4 139. za da go proslavuvam imeto Tvoe.9 7 17.7 zemjava.6 54.

34 2 Car 22. poskoro.20 9 32.4 85. 10 Nau~i me da ja ispolnuvam voljata Tvoja.18 8 24.21 27. 9 Bo`e. 10 Neka Te proslavuvaat. Toj mi go pot~inuva mojot narod mene.1 8 102.2.3 Jov 42.50 12 127.22 Dan 2. Gospodi. vo izobilie so sekakva hrana. za{to Ti si mojot Bog. i }e se raduvaat na Tvojata pravednost.1 43. 8 Soop{ti mi ja rano milosta Tvoja.5 108. sekoga{ i vo site vekovi.9 103. nova pesna }e Ti ispeam. 12 Daj sinovite na{i da se kako novi nasadi vo mladosta svoja. da se plodat ovcite na{i po pasi{tata svoi.29 143.ta da se se}ava{ na nego? 4 ^ovekot e kako zdiv. 2 Sekoj den }e Te blagoslovuvam i }e go falam imeto Tvoe sega.1 68.1 Is 42. 12 Spored milosta Tvoja istrebi gi neprijatelite moi i pogubi gi site. poradi Tvojata pravednost .32 2 Car 22. dolgotrpeliv i mnogumilostiv.3 Jov 36. i neka Te blagoslovuvaat svetiite Tvoi.10 Otkr 5. da nema pa|awe na ogradite.2 4 70. 9 Izbavi me. Gospodi.i jas na Nego se nadevam. i tie }e se zdimat. za da ne zaprilegam na onie.15 10 102.13 11 24. 1 4 38.57 7 17.16 15 32. za{to kon Tebe ja izdigam du{ata svoja. Karpata moja.4 101. 7 podaj ja rakata Tvoja od viso~ini.4 9 85.19 12 53. i }e go blagoslovuvam imeto Tvoe sega.4 13 3 Mojs 26.10 Is 63. 14-15 Sir 26.4 Jov 7.1 17. 4 Od rod vo rod }e se falat delata Tvoi i za silata Tvoja }e se prika`uva.5 5 Mojs 33. Koj gi u~i racete moi za borba i prstite moi za vojna. 10 Ti im daruva{ spasenie na carevite. dnite negovi odminuvaat kako senka.4-5 5 Mojs 7. 11 Zaradi Tvoeto ime.6 Is 65. pu{ti gi strelite Svoi i rasprsni gi. site Tvoi dela.21 Varuh 2. za{to kaj Tebe pribegnav. 5 Za velelepnata slava na Tvojata svetost }e zboruvaat i za Tvoite ~udesa }e izvestuvaat. koi ja izma~uvaat du{ata moja. 11 Izbavi me i otmi me od racete na tu|inskite sinovi. }e Ti sviram na harfa so deset `ici.9 13. od moite neprijateli.12 145.4 5 17.14 5 Mojs 32. ne odvra}aj go liceto Svoe od mene.9 . 1 67. Poka`i mi go. nitu ofkawe po ulicite na{i.1 97.17 87.1 149. koj go ima toa! Bla`en e onoj narod. na kogo Gospod mu e Bog! 10 17. ili sin ~ove~ki . 3 Velik e Gospod i dostoen za golema pohvala i veli~ieto Negovo nema kraj. {to sleguvaat vo grob. prikloni gi nebesata Svoi i slezi. Gospodi: duhot moj premale. 7 ]e ja vospevaat slavata na Tvojata izobilna dobrina.1 94.17 8 Is 44.18 77. sekoga{ i vo site vekovi.46 2 Car 22. dopri se do gorite. 3 Gospodi. ~ii usti laga govorea i ~ija desnica e desnica na nepravdata.23 2 Car 22. Ti go izbavi Tvojot sluga David od ostar me~. na{ite }erki . {to e ~ovekot.22 108. 6 ]e govorat i za silata na Tvoite stra{ni dela. za{to vo Tebe se nadevam. za~uvaj mi go `ivotot.26 PSALM 143 Molitva za pomo{ vo borba i pobeda Neka e blagosloven Gospod. patot po koj da odam. 14 I volovite da ni se ugoeni. 8 ~ii usti ka`uvaat laga i ~ija desnica e desnica na nepravdata. Gospodi.17 Sir 18. i }e prika`uvaat i za Tvoeto veli~ie. 15 Bla`en e onoj narod. za{to jas sum sluga Tvoj.6 115. Gospodi.8 110. pa vnimava{ na nego.19 63. 5 Gospodi.2-3 95. izvedi me i izbavi me od mnogute vodi.2 17. i Negovite milosti se vo site Negovi dela.1 33.2 2 3 8.35 144.780 PSALMI 7 9.nakiteni i ukraseni kako stolbovi vo hramot. 13 Da ni bidat polni `itnicite na{i. 2 Toj e milost moja i pribe`i{te moe. Gospodi.8 PSALM 144 Proslavuvawe na nebesniot Car ]e Te prevoznesuvam. Care moj.14 14 3 Mojs 26. 8 [tedar i milostiv e Gospod.4 111.5 6 17. 6 bolsni so molwi i rasteraj gi. 9 Dobar e Gospod sprema site.13.4 2 17.23 Jov 8. od racete na tu|inski sinovi.16 2 Car 22. moj zastapnik i izbavitel moj . Tvojot blag duh neka me vodi po prav pat.19 3 47.2 7 Slu{ni me. ni ropstvo. Bo`e moj.izbavi ja od nevolja du{ata moja.

1 2 50. a vladeeweto Tvoe nad site pokolenija. vo niv nema spasenie. 29.22 negovi planovi.7 Is 58.6 146. 16 Ti ja otvora{ rakata Tvoja i ispolnuva{ s# {to e `ivo so site negovi potrebi.9-10 9 103. 4 Go opredeluva brojot na yvezdite i na site im dava ime. 19 Toj im ja ispolnuva `elbata na onie.123. Gospoda. du{o moja. 14 Gospod gi pridr`uva site {to pa|aat i gi podiga svitkanite.1 91.7 Er 31. koi se bojat od Nego.7 48.63 Jakovoviot Bog i ~ija nade` e vo Gos4 pod.10 Er 14. 2 Gospod go gradi Erusalim i }e gi sobere raseanite sinovi na Izrail.12 55. komu mu e pomo{nik Prop 12.2 Gospod gi saka pravednite. a da prika`uvaat i za silata Tvoja.8 60.1 5 Is 40. a site gre{nici }e gi istrebi.9 Er 29.28 6 1 Car 2.4 2 Car 22.6 102. 139.14 9 67. 13 101.18 PSALM 145 Milosta na Boga e ve~na 1 4 Is 40.1 1 Let 29.7 Sir 10.33 Is 38.24 20 36.12 okovi na zatvoreni. Gospod gi isprava podgrbavenite. nitu Mu e mila brzinata na ~ove~kite noze.42 PSALM 146 Proslavuvawe na duhovnite i telesnite Bo`ji darovi 1 Falete Go Gospoda. 143. 6 Gospod gi podiga poni`enite. Gospoda! 102. za Tvojata sila i za velelepnata slava na Tvoeto carstvo.151 5 Mojs 4.11 11 i neka ja propovedaat slavata na Tvoeto carstvo.12 145. 7 Koj izvr{uva pravda za ugnetenite.9 10 144.41 Mt 6. 1 Mak 2. PSALM 147 Celata vselena neka Go slavi Gospoda 1 Slavi Go. sekoga{ i vo site vekovi.10 19 Izreki 10.31 Dan 9.15 8 Gospod im gi otvora o~ite na slepi. koi Go povikuvaat. }e Mu peam na mojot Bog dodeka 2 postojam.781 PSALMI 11 92.19 Is 11.1418 8 103.3 vo zemjata: vo toj den is~eznuvaat site 103. 6 120. 18 Blizu e Gospod do site.6 Sione.45 Lk 12.7 te. moreto i s# {to e vo niv. gi usli{uva molitvite nivni.13 Fil 4.27-28 Jov 38. do site. 5 Velik e Gospod na{ i golema e silata Negova. sega. Erusalime. 21 Ustata moja }e Mu iska`e pohvala na Gospod.18 18 118.8 2 Mojs dr`uva siracite i vdovicite.28 96. 4 Izleguva duhot negov i toj se vra}a 3-4 89. 145.22 Joil 2.21-24 5 Mojs 10. tvojot Bog. e od rod v rod.12 83. Sione.7 1 Mak 2. 10 Na kowskata sila ne gleda Toj.1 8 144.26 Fali Go. 8 Koj go pokriva neboto so oblaci.25-26 23. 5 im dava leb na gladnite.10 2 Mojs 15.33 4.1 Er 33. 7 Pejte Mu sekoga{ slavoslovija na Gospod: na lira pejte Mu na Na{iot Bog. pravi da raste treva po gorite i rastenijata za polza na ~ovekot.18 Dan 3.63 6 Koj gi sozdade neboto i Zemjata. veren e Gospod vo site Svoi zborovi i svet vo site Svoi dela.12 3 Ne nadevajte se vo knezovite i vo si103.13 2 Mojs 15. gi pod. tvojot Bog. 9 na dobitokot mu ja dava hranata negova i na malite vrani koga grakaat.13 Is 42.26 . 12 Za da im se ka`uva na sinovite ~ove~ki. Gospod kr{i 2.2 135. negoviot Bog. koi se bojat od Nego i koi se nadevaat vo Negovata milost.10 Sud 5.1 2 ]e Go falam Gospod dodeka sum Lk 1.25 Mt 6. 67.15 14 36. 5 Bla`en e onoj. pofali Go.29 Is 2. sekoe telo }e go blagoslovuva imeto sveto.30 5 Mojs 32.14 Tov 3. koi vistinski Go prizivaat. i gi spasuva.31 3 Is 61.2 Varuh 2.27-28 122.6 Jov 5.47 `iv. 9 Gospod gi pazi pridojdenite.11 na ne~estivite go razurnuva. i Ti im ja dava{ nivnata hrana navreme.17 Otkr 11. a razumot Negov neizmerliv e. 11 Gospod gi po~ituva onie.30 1 Tim 1. 13 Tvoeto carstvo e carstvo na site vekovi.18 145.5 2 Mojs 22. 20 Gospod gi pazi site koi Go sakaat.Er 17. Koj ve~no ja pazi vistinata. podgotvuva do`d za zemjata. za{to na Dobriot Mu prilega pohvala.8 15 103.23 Jov 5. a gre{nicite gi poni`uva do zemja. 3 Toj gi isceluva skr{enite po srce i gi prevrzuva ranite nivni.18 17 17. a patot 20. za{to e dobro da Mu se pee na na{iot Bog.20 novite ~ove~ki. 7 10 Gospod }e caruva ve~no.24 93. 17 Praveden e Gospod vo site Svoi pati{ta i svet vo site Svoi dela. 15 O~ite na site se upraveni kon Tebe.

Toa }e bide slavata za site Negovi svetii.3-4 Sir 45.10-11 vi{eno. za{to e samo Negovoto ime voz1 6 Neem 4. starci i deca 13 site neka go falat imeto na Gospod. 9 da go izvr{at nad niv napi{aniot sud. falete Go so harfa i citra.5 narod. plodorodni drvja i site kedri.23 54.3-4 8 5 Mojs 33.11 Dan 2. gi blagoslovuva tvoite sinovi vo Tebe.20-21 147. vie. zapoveda . so timpani i so liri neka Go slavat.80-81 12 Er 31. 10 yverovi i siot dobitok. 14 5 Mojs 7.3-4 32. koj go ispolnuva{ slovoto Negovo.5 Varuh 3. 9 za nikoj drug narod Toj ne go napravil toa. site angeli Negovi.2 150. }e duvne so vetrot Svoj.16 36.1 143. site ~udovi{ta i bezdni. na narodot. 9 gori i site vozvi{enija. falete Go so kimvali gromoglasni! 6 S# {to di{e .7 7 Zah 9. 6 Slavoslovija za Boga }e ima vo ustite nivni i dvooster me~ .7 3 Car 8. falete Go vo cvrstinata na silata Negova. 12 mom~iwa i devojki.so `elezni okovi na racete. 88. 5 ]e se razveselat svetiite vo slava.13 80.8 Dela 14. 4 Falete Go so timpani i vo oro. 4 za{to Gospod go saka Svojot narod i }e gi vozvi{i krotkite.9 106. 8 da gi vrzat vo veriga carevite nivni i nivnite vlastelini .2-3 47. falete go na struni i so svirka.10-11 7 Jov 6. 5 Neka go falat imeto na Gospod.1 97.13 9 Is 44.20 Dan 2.62-63 150.13 PSALM 149 Sion neka Go fali Gospoda 1 Zapejte Mu na Gospod nova pesna. i Svoite sudovi nim ne im gi javil. falete Go poradi mnogute veli~ija Negovi. 4 go ispra}a na zemjata Svoeto slovo.2 67. Svoite povelbi i Svoite uredbi na . pred Negoviot mraz koj mo`e da ustoi? 7 ]e go isprati Svojot zbor.3-4 9 5 Mojs 4. sinovite Izrailevi.8 Is 61.25 80. 11-13 2 Mak 15.20-21 Jov 38. sipuva mraz kako pepel.59-60 3 97. Negoviot zbor brzo odi. 11 carevi zemni i site narodi.20 Is 55.16 3 Mojs 26.5 Dan 2. Toj gi proslavuva site Svoi sve. so jadra p~enica te zasituva.13 . 8 Toj mu go objavi slovoto Svoe na Jakov. spasuvaj}i gi.11 1 Car 2.27 Dan 2.16 PSALM 148 Sion neka Go fali Gospoda Falete Go Gospoda na nebesata. i ti.37 4 146. dade naredbi koi nema da se naru{at.3 6 110. vleka~i i ptici krilati. falete Go site yvezdi i svetila. na visinite.1 Dan 2.9 Is 42. 7 Falete Go Gospoda od Zemjata. buren vetru.9 61. 149.35-36 4-5 Judita 16.6 koj Mu e blizok. 7 za da izvr{at odmazda nad narodite. Nego Go falat na neboto i na 13 Is 12. 6 frla grad Svoj kako zalaci. snegot i mrazot.i se sozdadoa.7-8 32.Izrail. za{to Toj re~e i tie se javija. 3 Neka go falat imeto Negovo vo oro.782 PSALMI 10-11 19.27 148. 3 Falete Go so truben zvuk. 2 Falete Go.75-76 10 Is 43.10 37.neka Go fali Gospoda! Aliluja. 2 Falete Go poradi Negovite silni dela.vo racete nivni. 5 falete Go so milozvu~ni cimbali.10 Otkr 5. 147. pohvala za Nego da se ~ue vo hramot na svetiite. sonce i mese~ino.66-70 PSALM 150 S# {to di{e neka Go fali Gospoda 1 Falete Go Boga vo Negovata svetiwa. falete Go.17 14 Toj }e ja podigne silata na Svojot 107.2 102.1 8 102. 6 gi postavi zasekoga{ i za ve~ni vremiwa.5 149.4 tii. a sinovite na Sion neka se raduvaat na svojot Car.9 4 28.56 4 1 Mojs 1. 2 Neka se veseli Izrail na Svojot Sozdatel.21 3 32. nebesa na nebesata i vodi nad nebesata.6 Is 65. 6 Otkr 5.1 95. }e se zaraduvaat vrz leglata svoi. 8 ognot i gradot.4 Zemjata. 4 Falete Go.18-19 Er 33.13-16 3 Dan 2. 3 Falete Go. site vojski Negovi.16-18 2 Toj gi zacvrsti reziwata na vratite tvoi.8 Er 31.112. i vodi potekuvaat. 5 dava sneg kako volna. falete Go. Efes 2. 3 go utvrduva mirot vo Tvoite predeli. za kazna nad plemiwata. knezovi i site zemni sudii. i s# se rastopuva.

Samiot Toj me ~u. 7 No jas go izvadiv me~ot negov. 3 I koj da go izvesti mojot Gospod? No samiot Gospod. me zede od tatkovite ovci i me pomaza so miroto na Svoeto pomazanie. 2 Racete moi napravija citra. 1 4 I isprati izvestitel Svoj. . i toj me prokolna so svoite idoli. prstite moi sostavija harfa. no Gospod ne blagovoli da odbere od niv. 6 Izlegov jas sproti tu|inecot. 5 Bra}ata mi bea dobri i golemi. go obezglaviv i gi spasiv od sram sinovite Izrailski.783 PSALMI PSALM 151 Za borbata na David so Golijat Bev najmal od bra}ata svoi i najmlad vo domot na tatkoto moj. gi pasev ovcite na tatko mi.

po ime Jov. za{to 22. bez da znae navistina Koj e Bog. i pokraj toa {to Mu e veren na Boga. ~ovek so besprekorna vera i prezadovolen od `ivotot. i toj ~ovek be{e najpro~uen me|u site lu|e na Istok. n# opomenuva da ne Go me{ame Boga so pretstavata {to ja imame za Nego. dali po nizata stradawa.5 Stanuvaj}i izutrina rano. so niv dojde i |avolot. da se oslobodime od pogre{nite pretstavi za Boga.1 Sud 6. Toj Samiot pra{uva. Me|utoa. Vo toa vreme edno novo lice se pojavuva na scenata: Elijuj (gl. Knigata zavr{uva odnovo so raskaz (42.7–17).3 dobitok. ta gi osvetuva{e. Bog? Ako Toj e spravedliv. zasnovani vrz tradicijata. decata. toj ~ovek be{e neporo3 ~en. Spored nego Bog mu ispra}a na ~ovekot stradawe za da go opomene i vo nikoj slu~aj nikoj ne mo`e za toa da bara od Boga odgovornost. dodeka Jov energi~no gi osporuva nivnite pogledi.6 va{e sepalenici za site niv (i edno 2. {to ne e Bog. pred s#. toj }e Mu ostane veren na Boga? No.16 nuva{e zloto. zo{to sive ovie nesre}i go pogoduvaat pravedniot Jov? Trojca negovi prijateli sakaat da go ubedat deka negovoto stradawe e kazna poradi nekoj grev {to go storil. Jov ni ka`uva. koja go zafa}a centralniot del na knigata (gl. Toj mu vra}a. Na krajot. petstoti3 Car 5.28 i golem broj slugi. 38. uni{tuvaj}i gi na{ite predrasudi. 32–37). 6 Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod. No namesto da dade odgovor na postavenoto pra{awe. prinesu.14 }erki. praveden. Taka zapo~nuva razgovorot pome|u Jov i negovite prijateli.14 Jk 5. koi nie prodol`uvame da gi zamisluvame. Prvo isku{enie na Jov Ima{e eden ~ovek vo zemjata Uc.6). Trojcata prijateli gi izlagaat svoite argumenti.2 tri da jadat i da pijat so niv.JOV Voved Knigata Jov zapo~nuva so eden raskaz (gl. na Jov dvojno pove}e od ona {to go izgubil. Na krajot Bog Samiot se javuva (gl. 1 Car 16.5 1 Mojs 35.1 Ez 14.9 ni ~ifta volovi. zdravjeto. Toga{ Jov ja osoznava svojata gre{ka: toj zboruval za Bog. toj e li{en od s#: bogatstvoto.Otkr 5. a gi pokanuvaa i trite svoi ses.19-22 7. Toj ja osporuva pretstavata za Boga {to ja {titat negovite prijateli i izjavuva deka e nevin.22 zgre{ile i Go navredile Boga vo srce. 4 Sinovite negovi se sobiraa i prireduvaa gozbi sekoj vo domot svoj. tri iljadi kamili. koj isto taka gi pobiva sfa}awata na Jov. Taka postapuva{e Jov vo site takvi denovi. Koj e vsu{nost.1–42. 24. 19. 3-4 3 Imotot mu be{e: sedum iljadi siten 1 Mojs 29. .14 Er 49. vo vid na edna dolga poetska tvorba. I sega se postavuva pra{aweto. petstotini magarici Is 11. 2 Mojs 5 Koga zavr{uvaa dnite na gozbite. istaknuvaj}i go faktot za nespravedlivite uslovi na ~ovekovoto `iveewe. 3–31). Taa mo`e da ni pomogne. pritoa. na svo1.11 1 jot den.10 Jov gi povikuva{e.11 to svoe.10 Jov si vele{e: mo`ebi sinovite moi Dan Evr 12. Bog potvrduva deka samo Jov korektno zboruval za Nego. 1 i 2). bogobojazliv i go odbeg1 Mojs 12.1-3 3 Car tele za grevot na nivnite du{i).35 2 I mu se rodija sedum sinovi i tri 26. vo koj glavnata li~nost e Jov. ni pomaga da podgotvime ~isto mesto za prifa}awe na neverojatnata originalnost na Evangelieto.

dojde izvestuva~ kaj Jov i mu re~e: „Volovite oraa i magaricite pasea pokraj niv. a stadata negovi se {irat po zemjata. i sede{e na |ubri{teto (nadvor od gradot).4 Lk 9. ~ekaj}i da zajde sonceto. se spasiv samo jas. g) Jas. samo jas izbegav. Gospod da.Ps Prop 5. da go pogubam bez vina.” 8 I Gospod mu re~e na |avolot: „Obrna li vnimanie na mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.16 1 Car 11.1 6 38.11 13. i s# u{te cvrsto se dr`i vo svojata neporo~nost.40. 13 Eden den sinovite i }erkite na Jov jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat. 11 2. Neka e blagoslo.5 Est 4. gol i }e se vratam. za da ti javam. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto.785 JOV 10 3. }e Te blagoslovi li toga{?” 12 I mu re~e Gospod na |avolot: „Eve.17 majka mi. taka i se slu~i).” 16 Dodeka u{te govore{e. koi zaludno gi podnesuvav so maka. . bolkite i stenkawata na mojata utroba.1 1. 15 koga Savejci gi napadnaa i gi oteraa. 14 I ete. ku}ata se urna vrz decata i tie umrea. pak. dojde drug i re~e: „Ogan Bo`ji od neboto padna. 11 no pru`i ja rakata Svoja i dopri se do s# {to e negovo.4 Vtoro isku{enie na Jov Eden den dojdoa sinovite Bo`ji da zastanat pred Gospod.13 Is 58. bogobojazliv i koj go odbegnuva zloto. duvna silen vetar otkaj pustinata i gi zafati ~etirite agli na ku}ata.14 .1 pod.od stapalkite na nozete negovi do samoto teme negovo. se pojavi drug i re~e: „Sinovite i }erkite tvoi jadea i pieja vino vo ku}ata na prvorodeniot svoj brat.}e Te blagoslovi li i toga{?” 6 I mu re~e Gospod na |avolot: „Ete. a ti Me pottiknuva{e.23 7 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” A |avolot Mu odgovori na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. skitam i izme}aruvam od edno mesto do drugo.3 Dan 9.” 7 Si otide |avolot od liceto Gospodovo i go porazi Jov so luta rana . i pobegnav samo jas. izbegav samo jas za da ti javam. 8 I si zede Jov toga{ crep za da se ~e{a so nego. dojde tret. 19 ete. s# {to e negovo.54 17 Sud 7.35 8-9 3 Car 21. naredeni vo tri ~eti. pa se pokloni 21 i re~e: „Gol izlegov od utrobata na 21 48. a za `ivotot svoj ~ovek }e dade s# {to ima.6-8 2 3 2.I se oddale~i |avolot od Gospod. za da ti javam. ja ostri`a glavata svoja i padna na zemja.14 Ps 103.17 19 8.10. ja raskina svojata gorna obleka.Sir 17. pa re~e: „Haldejci. praveden.5-6 16 4 Car 1. 5 no ajde pru`i raka i dopri se do koskite negovi i plotta negova.” 4 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Ko`a za ko`a.7 veno imeto Gospodovo!” 22 Vo seto toa Jov ne zgre{i i ni{to 22 2. Gospod zede. za da ti javam. tvoite sinovi i }erki. b) Eve izleze od zemjata tvojot spomen. pa da 2.8 Ps 25.10 nerazumno ne izre~e za Boga.9 10.1 1 Tim 6. samo du{ata ne zemaj mu ja. a momocite so ostar me~ gi pogubija. minuvaj}i ja no}ta bez pokriv.” 17 Dodeka toj govore{e. v) A i ti samiot sedi{ vo gnile` na smrdea od crvi. napadnaa na kamilite i gi oteraa. (Kako blagovole{e Gos. 9 Otkako izmina mnogu vreme negovata `ena mu re~e: „Do koga }e trpi{? a) Ete jas }e po~ekam u{te malku so nade` deka }e se izbavam.14 de.31 7 5 Mojs 28. samo vrz nego ne posegaj!” . praveden. gi izgore ovcite i momocite i gi goltna.12.” 20 Toga{ Jov stana. e vo tvoja raka.11 Lk 22.” 18 I dodeka toj u{te govore{e. toj e vo tvoja raka. 2 I mu re~e Gospod na |avolot: „Od kade dojde?” Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Odev po zemjata i ja obikoliv. so niv dojde i |avolot da zastane pred Gospod. a momocite so ostar me~ gi pogubija.” 9 Mu odgovori |avolot na Gospod i Mu re~e: „Zar popusto Jov e bogobojazliv? 10 Ne go ogradi li Ti nego i ku}ata negova naokolu i s# {to ima toj? Ti gi blagoslovi delata na racete negovi.3 Tov 2. i od ku}a do ku}a.” 3 Toga{ mu re~e Gospod na |avolot: „Obrna li vnimanie na Mojot sluga Jov? Za{to na zemjata nema drug kako nego: ~ovek neporo~en.

veselba (i radost) vo nea da nema{e! 11 17 Is 57. crn oblak da go pokrie. sekoj ja raskina svojata gorna obleka i se posipaa so zemja vrz glavite svoi.koga sum izlegol od utrobata? 12 Zo{to me prifatija na kolena? [to mi treba{e da cicam gradi? 13 I sega }e le`ev i }e po~ivav.9-11 Ez 32.18 Sir 23. 10 za{to ne gi zatvori dverite na maj~inata mi utroba i ne ja sokri tagata od o~ite moi! 11 Zo{to ne sum umrel koga sum se ra|al. 16 ili. kako novoroden~iwa koi ne videle svetlina. 13 I sedea so nego na zemjata sedum dena i sedum no}i: nikoj ni zbor ne mu progovori. robot e sloboden od gospodarot svoj. pa trgnaa sekoj od svoeto mesto: Elifaz od Teman.18 sega me ma~at. 10. Zar dobroto da go 10. nema{e da me ima.3 ri{ kako bezumna.8 Prop 6.3 Otkr 9. 22 bi se raduvale do voshit.14 primame od Boga.21-22 28. toa me spoleta. ta zaplakaa.30 14 15. d) Pa ka`i ve}e nekoj zbor kon Gospod i umri!” 10 No toj (ja pogledna i) $ re~e: „Govo3. kako nedonos~e zakopano. }e spiev i }e mi be{e spokojno 14 zaedno so carevi i zemni sovetnici. 25 za{to stra{noto. taa no}! Da be{e bez lu|e. nema uteha. nema spokojstvo. 21 koi ja o~ekuvaat smrtta.24 nesuvame?” . za da odat da taguvaat zaedno so nego i da go ute{uvaat.3 34. da ne vlezat vo brojot na mesecite! 7 O. a iznemo{tenite nao|aat po~inka za teloto. od {to se pla{ev.temnina da gi opfati.24 3 .19 Ps 57. da ne go pobara Bog odozgora i da ne izgree nad nego svetlina! 5 Da go zatemni temnina i smrtna senka.na du{evno ogor~enite. onie koi znaat da go razbudat ~udovi{teto vodeno! 9 Neka potemnat yvezdite na mugrite nejzini. koi ja baraat pove}e otkolku zakopano bogatstvo.8 Izreki 10.18-30 16 10. i `ivot . nastapi zlo.” 11 10. Razgovorot na Jov so trojcata negovi prijateli Jov go oplakuva denot na svoeto ra|awe Potoa ja otvori Jov ustata svoja i go prokolna denot na svoeto ra|awe. koi imaa zlato i koi gi polnea domovite svoi so srebro. bidej}i gledaa deka stradaweto mu be{e mnogu golemo.14 Ez 27.3 102.2 Otkr 14. 15 ili so knezovi. i ne sum izdivnal . 18 Tamu zatvorenicite zaedno se nasladuvaat od spokojstvo i ne gi slu{aat vikotnicite na nadziratelot.24 Ez 11.10 24 Ps 41.28 Is 14. Vildad od [uah i Sofar od Noema.3 Doa|awe na trojcata prijateli na Jov Slu{naa trojcata prijateli Jovovi za site tie zla {to go bea sna{le. a zloto da ne go podMt 26.6 22 Os 9. koi go kolnat denot. toa me snajde.Pri seto toa ({to go snaj5 de) Jov ne zgre{i so ustata svoja. 12 I koga gi krenaa o~ite oddaleku. 26 Nema za mene mir. od koe se u`asuvav. tie ne go poznaa. 19 Mal i golem tamu se ramni.22 Is 52. da ne se smetaat me|u dnite na godinata. ofkawata moi te~at kako voda. vo koj se rodiv.10 25 15.786 JOV 12 si po~inam od makite i bolkite {to 8 Neka ja prokolnat onie. ~ovek ~ij pat e sokrien i kogo Bog so mrak go opkru`il? 24 Vozdi{kite moi se moja ishrana. koi gradea urnatini za sebe. se sostanaa.1 23 1.se za~na dete! 4 Toj den neka bide temnina.13 21 Er 8. za{to na{le grob? 23 Eve jas sum ~ovek koj ne znae kade odi. 20 Zo{to na stradalnikot mu e dadena svetlina. 17 Vo grobot nasilnicite ne pravat nasilstvo. ili stra{no pomra~uvawe na sonceto! 6 Toj den i taa no}. pa viknaa so silen glas. bi bile sre}ni. a nea ja nema. 2 Po~na Jov i re~e: 3 „Neka e proklet denot. i no}ta vo koja rekoa: . . da ja ~eka svetlinata i taa da ne dojde i da ne gi vidi trepkite na zorata.

al~nite }e go goltnat imotot negov.18 Ps 32. nema li da ti bide te{ko? No koj mo`e da gi sopre svoite zborovi! 3 Ete.15 13 33. . i vo vojna . i ti iznemo{te.3 11 Ps 9. niz trweto }e ja izvle~at.12 16 3 Car 19.tvoja potkrepa? 7 Spomni si. Toj porazuva. kosata mi se krena.22 57. 12 I. 10 $ dava do`d na zemjata i im ispra}a voda na poliwata. za da strada. 7 ~ovekot se ra|a. 4 Decata negovi se daleku od spasenie.samo oblak be{e pred o~ite moi. dopre do tebe. 13 Srede razmisluvawata za no}nite videnija. 16 I za slabiot ima nade`.7 10 38. 6 Tvojata bogobojazlivost ne treba li da bide tvoja nade`.7-8 Is 57. i zamislata na itrite se osuetuva.19 14 Izreki 4.15 14 1 Mojs 15. si potkrepuval raslabeni kolena.1 20 Er 39.4 Ps 14. ti mnozina si sovetuval i si potkrepuval iznemo{teni race. `alosta ne izleguva od zemjata.za da letaat ugore.10 Ps 39.25 8 Izreki 12. 8 No jas bi se obrnal kon Boga i deloto svoe pred Boga bi go postavil.19 36. 2 5 Izreki 24. 11 ponizenite gi izdignuva na visoko.2 19 25.4 15. ete. ~ii osnovi se od prav i koi propa|aat i od molec. razdraznetosta go pogubuva bezumniot. nema ni da zabele`i{ kako is~eznale napolno. 9 Toj sozdava dela golemi i neispitlivi. 19-21 4 7 Ps 21. niti zloto izniknuva od po~vata.od ostrinata na me~ot. Tie umiraat bez da stanat mudri.no jas ne go vidov liceto negovo.5 7 1 Mojs 3. 13 Toj gi fa}a mudrite vo stapicata na nivnoto lukavstvo.18-20 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go kaznuva Odgovori Elifaz od Teman i re~e: „Ako se obideme da ti progovorime.21 Sir 2. 19 Od {est bedi }e te izbavi i vo sedmata zlo nema da te stigne.14 25.14. niv }e gi bijat kaj portite.5 Dan 4. 14 mene me zafati strav i trepet i gi rastrese site moi koski. 9 od zdivot Bo`ji zaginuvaat i od duhot na gnevot Negov is~eznuvaat.22 5 5. za{to }e nema koj da gi za{titi.5 Izreki 3.11-12 Evr 12.2 32. 5 @etvata negova }e ja izedat gladnite. 11 silniot lav zaginuva koga nema plen.10 Rim 2. koi `iveat vo zemjeni ku}i. Zatoa ne otfrluvaj gi poukite na Sedr`itelot.20-21 37. tivko veewe. 16 Toj zastana.19 . i uvoto moe dolovi ne{to od nego. lav~iwata na lavicata se rasprsnuvaat. kako no}e. koga sonot gi obzema lu|eto. 20 Me|u utroto i ve~erta tie se rasturaat. kako i iskrite .35 17 5 Mojs 8. 14 Srede bel den zapa|aat vo temnina.9 9 Os 8. i nata`enite gi ute{uva i gi spasuva. glasot na tigarot i zabite na lav~iwata se kr{at. ~udni i bez broj. napladne odat so pipawe.17-19 9 9. toa i go `neat. Toj i na slugite Svoi ne im veruva i vo angelite Svoi nao|a nedostatoci: 19 dotolku pove}e kaj onie.7 10.787 JOV 4.19 Jn 12.5 Otkr 3. no vedna{ prokletstvoto na domot negov padna. 3 Vidov kako glupaviot se zakorenuva. i neporo~nosta na tvoite pati{ta . 17 Bla`en e ~ovekot kogo Bog go opomenuva.6 21 Ja`eto {to gi krepe{e e skinato. gnevot go ubiva glupaviot.5 Izreki 28.13 Izreki 22.1 Zah 14.8 Sir 7. zaginal li nekoj nevin. 5 A sega zloto dojde do tebe. . 21 8.12 22. 20 Vo vreme na glad }e te spasi od smrt.7 13 1 Kor 3.19 18 33.15 Ps 74. 12 Toj go uriva ona {to lukavite go gradat. 6 Ne.5 11 1 Car 2.2 14. i so Svoi race lekuva.16 Ps 126. i kade pravednite bile iskorenuvani? 8 kako {to sum gledal: onie {to oraat ne~esnost i seat zlo. 15 I duh pomina nad mene. i nepravdata ja zatvora ustata svoja. racete nivni ne go dovr{uvaat zapo~natoto.14 4 29. 18 za{to Toj nanesuva rani i Samiot gi prevrzuva.10 3 Ptr 2.” „Ajde vikaj! Ima li koj da ti odgovori? Na kogo od svetiite misli{ da mu se obrati{? 2 Vistina.15 143.7 Zah 8. 15 Toj go spasuva siromaviot od me~. i ~uv glas: 17 ‚Zar ~ovekot mo`e da bide popraveden od Boga? I mo`e li toj da bide po~ist od svojot Sozdatel?' 18 Ete.15 5 Mojs 32. 4 tvoite zborovi go ispravale onoj {to pa|al. a slabiot od rakata na silniot.3 Gal 6. 10 Rikaweto na lavot.39 Os 6. do mene skri{no doleta zbor.4-5 34. i ti padna so duhot.39-40 Sof 3.13 17 9.29 17.

13 30 6. u`asite Bo`ji se upravija protiv mene.19.12 20 Er 14. 19 poglednuvaat kon niv karvanite temajski.4. bidej}i ne se otka`av od zborovite na Svetiot. im se nadevaat patnicite od Seva. od yverovite zemni nema da se upla{i{.14 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj Mu se `ali na Boga „Neli e ograni~en zemniot `ivot za ~ovekot? Dnite negovi ne li se kako dni na naemnik? 7 . toa sme go ispitale: vistinata e `iva. da me udre{e so rakata Svoja i da me uni{te{e! 10 Toa bi mi bila vistinska uteha. i nema da se upla{i{ od opusto{uvaweto koga }e dojde. }e si go gleda{ `iveali{teto i nema da zgre{i{. kako bujni potoci koritoto svoe.34 16.2 88. ve molam. duhot moj nivniot otrov go pie.3 5 39. iako goram od mojata bezmilosna bolest. navleguvaat vo pustina i se gubat.788 JOV 21 Ps 11. toa mi e sega hrana vo bolesta. ta da se nadevam na sebe samiot? I kakov e krajot.9 24 Is 11.16 128. 5 Rika li divo magare pri treva? Muka li bik nad krmata svoja? 6 Se jade li blutkavoto bez sol i ima li vkus belkata od jajceto? 7 Do ona do koe du{ata moja ne saka{e da se dopre. 6 7. 23 izbavete me od rakata du{manska.15 na terezija stradaweto moe! 3 Car 19. 17 Vo su{no vreme tie namaluvaat.5-6 eto telo. 16 Kako sneg i mraz {to se topat od toplina i ne se poznava {to imalo. i zaedno so niv da go bea stavile 11.13 30.6-8 Ez 34.25 Is 5. a polskite yverovi se vo mir so tebe. 18 Ja menuvaat nasokata na pati{tata svoi. 24 ]e doznae{ deka ku}ata ti e vo bezopasnost. poglednete me: zboruvam li laga pred va{eto lice? 29 Pogledajte: ima li nepravda? Pogledajte .25 Os 2. i jas }e zamol~am. da saka{e Bog da me sotre.15 Ps 37.7 `estoki.21 21 Od kam{ikot na jazikot }e se sokrie{.15 4 Mojs moi.18 23 4 Car 3. 25 ]e vidi{ deka semeto ti e mnogubrojno. otkupete me od rakata na ma~itelite? 24 Nau~ete me.16-20 Izreki 30. zatoa ~uj go seto ova i zapomni go dobro.12-13 31. i Bog da go ispolne{e o~ekuvaweto moe! 9 O.19 15 Er 15.4 7. 27 Ete. poka`ete mi vo {to sum zgre{il. ima li za mene nekoja potkrepa? 14 Koj odbiva milost kon bli`niot svoj. ako toj ne prestanal da se boi od Sevi{niot Bog? 15 Kako potok me napu{tija bra}ata moi.16-18 24 10. a vo vreme na `egi is~eznuvaat od mestata svoi.2-4 31. 4 Strelite na Sedr`itelot se vo moPs 77.1 14. 21 Takvi ste i vie sega kon mene: vidovte stravotija i se ispla{ivte. 22 Na opusto{uvaweto i na gladot }e im se potsmee{. 28 No. ta da go prodol`uvam `ivotot moj? 12 Tvrda kako kamen li e silata moja? I od bakar li e teloto moe? 13 Ima li vo mene pomo{ za mene.20 9.4 3 Tie navistina bi bile pote{ki od Jona 4. 20 no ostanuvaat izmameni vo svojata nade`: odat tamu i crveneat od sram.6 34. da se be{e zbidnala `elbata moja. 25 Kolku se silni iskrenite zborovi! No {to ka`uvaat va{ite prekori? 26 Mislite li zborovite moi da gi izobli~ite? Vo vetar gi frlate zborovite va{i! 27 Go napa|ate sirakot i mu kopate jama na prijatelot svoj.5-8 Odgovor na Jov: toj im se `ali na svoite prijateli 6 6. kako {to se redat `itnite snopja.23 26 35. 23 za{to si vo sojuz so kamewata polski.2 13.3 144.10 25-26 5 Mojs 28. 8 O.2 14 29.30 Odgovori Jov i re~e: 8-9 2 „O.3 10 morskiot pesok! Zatoa zborovite mi se 5 Mojs 6. 22 Vi rekov li: dajte mi.3 22 Er 15.” 11 Kolku mi e silata. 26 ]e legne{ vo grob koga }e stigne{ do zrelost.18 16 37.10 6.pravdata e na moja strana. ili podajte mi ne{to od va{iot vi{ok.11 Ps 41. 30 Ima li vo jazikot moj nepravda? Zar grloto moe ne mo`e da go razlikuva lo{oto?” 12 14. a ~eladta tvoja e kako treva na zemjata. da bea to~no izmereni makite 7.

nema da izdr`i.9 16 Ps 38. ta`nite no}i mi se izbroeni. negovite fidanki gradinata ja prekrivaat. 8 Zapra{aj gi porane{nite pokolenija i vnikni vo mudrosta na nivnite predci.25 Is 38.20 vil.18 Is 59. 5 Teloto mi e pokrieno so crvi i pra{livi naslagi.10-12 4 5 Mojs 28. 11 Zatoa nema da ja vozdr`uvam ustata svoja.4 144.18 9. }e se poplakuvam vo gor~inata na du{ata svoja. deka okoto moe nema ve}e dobro da vidi. 5 No ako Go pobara{ Boga i Mu se pomoli{ na Sedr`itelot.3 }e me pobara{.3 var? 21 Zar prestapot moj ne mo`e{ da go 21 odnese{? Zar ne mo`e{ da mi go 10. si mislam: koga li }e stanam? A no}ta e beskrajna i nesonica me izma~uva od ve~erta do utroto.39 89.mre`a pajakova.16 10.18 10. {to sum napra. 15 Ako se potpre na ku}ata svoja.17 Izreki 10. ko`ata mi se raspuknuva i gnoi. 6 i ako si ~ist i praveden. 13 Takvi se pati{tata na site. 10 nema pove}e da se vrati vo ku}ata svoja. zatoa i gi predal na nivnoto bezzakonie.19 8 5 11. taka propa|a nade`ta na bezbo`nikot. 17 [to e ~ovekot. na sonceto viree. na{ite dni se kako senka na zemjata. 6 denovite moi letaat pobrzo od sovalka i is~eznuvaat bez nade`. utre 8.16.12 14. 9 nie sme v~era{ni i ni{to ne znaeme.8.14 139 19 9. a mene me nema. toga{ Toj }e bdee nad tebe i }e te vrati vo tvojata pravednost. dnite moi se samo sueta. i kako {to naemnikot go ~eka krajot na rabotata svoja. toj se su{i pred sekoja treva.12 7 7. 7 I ako porano si imal malku. Tvoite o~i se na mene. koi Go zaboravaat Boga.48 9 Prop 1.32 Sir 8.11 15 6. ta si postavil stra`a nad mene? 13 Koga }e si pomislam: ‚Moeto leglo }e me ute{i. verbata negova .28-29 8-10 12.5 Mt 7. a nema da me ima.14 10 10. zar tie nema od srceto svoe da ka`uvaat zborovi: 11 niknuva li trska bez vlaga? Raste li {amak bez voda? 12 Dodeka e s# u{te zelen i neokosen.20 6 9. 3 taka i jas dobiv nasledstvo meseci na nebidnina. mojata postela }e ja odnese tagata moja.6.67 5 19. taka slezeniot vo grob nema da izleze.26-27 .porano ili podocna Toga{ odgovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Do koga }e govori{ taka? I zborovite od ustata tvoja se buren vetar! 3 Zar Bog sudi krivo? Mo`e li Sedr`itelot da ja izopa~i pravdata? 4 Ako tvoite sinovi pred Nego zgre{ile.22 11 8.33 13 Ps 9.14 prosti{ bezzakonieto moe? Za{to.1 12 9. 10 Zar tie nema da te nau~at.28 14-15 27.18 5 Mojs 4.1-4 Jk 4. 16 Se zelenee toj.2 15.2 Mudr 2. posle }e ima{ pove}e.35 10.23 Mt 20.789 JOV 2-3 5 Mojs 24.20 14. pa da sum Ti na to. o ~uvaru nad lu|eto? Zo{to me iz. Oddale~i se od mene.' 14 Ti me pla{i{ so soni{ta i so prividenija me u`asnuva{! 15 Zatoa du{ata moja saka pove}e da se prekine di{eweto.13 35. 8 Nema da me vidi okoto na onoj {to me videl.6 bra za Svoja meta.12 16. 12 Zar sum more ili morsko ~udovi{te. ete. nema da dodr`i. (smrtta mi e pomila od moite maki.9 11-12 15. ta tolku si go izdignal? I takvo vnimanie mu obrnuva{? 18 Zo{to go posetuva{ sekoe utro? Zo{to go isku{uva{ sekoj mig? 19 Koga }e me ostavi{? Koga }e si odi{ od mene? Koga }e mi dozvoli{ plunkata svoja da ja goltnam? 20 Ako sum zgre{il.15 Prop 2. 7 Spomni Si deka `ivotot moj e vetar.4 34.21 14. }e se fati li za nea. 4 Legnuvaj}i. }e govoram iako sum ta`en vo duhot svoj.3 18 Ps 72.8 38.5 17 Ps 8.8 2 Kako {to robot kopnee za senka.4 14. u{te malku i vo prav }e legnam.1 Ps 77.30.) 16 Mi omrzna `ivotot! Nema ve~no da `iveam. ni mestoto negovo nema ve}e da go poznae.13 7 9. 14 nade`ta mu e tenka ni{ka.20 Govor na Vildad: za grevovite se odgovara . 4 1. 9 kako koga oblak se proret~uva i is~eznuva. podobro smrt.” 5 Mojs 32.

`ivot crpi od `iviot kamen.' 28 od site moi maki u`as me opfa}a. a jas ne Go zabele`uvam. 29 Ako sum. 32 Za{to Toj ne e ~ovek. 24 Zemjata e prepu{tena vo racete na ne~estivite.19 10. zo{to toga{ zaludo se izma~uvam? 30 Da se izmiev so sne`na voda i sosema da gi is~istev racete svoi. 23 koga nesre}ata doa|a odnenade` i ubiva nevini. i bezbrojni se Negovite ~uda.790 JOV 20-21 9.so radosni izvici. 4 Toj e mudar po srce i mo}en po sila.1-7 22 Ps 6.13 Joil 2. so nevinosta na ~esnite Toj se podbiva. 12 Ako zeme ne{to. samata usta }e me obvini. i jas samiot ve}e ne znam.2 4. tuku Sudijata moj za milost }e Go molam. 21 So smea }e ja napolni ustata tvoja. 22 Onie {to te mrazat.20 14.11 16 Rim 9.8 32 Prop 6. . Ako Toj ne e.i toa ne izgreva.8-9 da.11 vo spokojstvo? 5 Toj gi premestuva planinite. i stolbovite $ treperat. 21 A dali sum nevin. ako sum nevin. 10 vr{i golemi dela. koj }e se sprotivstavi na Negoviot sud? 20 Ako po~nam da se opravduvam. 11 Ete.6 9.2 Odgovor na Jov: Bog e premnogu silen za mene 27 14. pod klu~ gi stava. Toj im gi pokriva o~ite na nejzinite sudii.31-32 kako }e se opravda ~ovek pred Boga? Amos 5.4 koj stanuval protiv Nego i ostanuval 89. 8 Toj Sam gi raspnuva nebesata i odi po morskite branovi. i yvezdite nebeski. 11 nema da Mu odgovori ni na edno od ilja23.23-24 17 vo gramada od kamewa se vpletuvaat korewata negovi. }e go otstranam svojot mra~en izgled i }e zakrepnam. 6 ja pomestuva Zemjata od mestoto nejzino. daleku begaat.17 25. Bog ne gi otfrla neporo~nite i ne ja poddr`uva rakata na bezzakonicite.32 13.22 Ps 50.10. 31 i toga{ Ti v tiwa }e me turne{e. zatoa rekov deka Toj go pogubuva. 9 Toj gi sozdal Golemata Me~ka. nema{e da poveruvam deka gi ~ul zborovite moi Onoj. 16 I koga na glasot moj bi se odzval.13 23. i neviniot. no 9 38. toga{ koj e? 25 Denovite moi se pobrzi od glasnik. 9 30 Is 1. 19 Ako stanuva zbor za sila. so sram }e se pokrijat. 22 Seedno e.4-6 8 Is 40. vinoven. a so gor~ila me ispolnuva.10 24 Prop 7. `ivotot svoj go preziram.2-3 5-6 4. 20-21 18 7.” 14 Kako toga{ jas da Mu odgovoram.8 3 Ako saka da vleze vo spor so Nego. toa }e se otka`e od nego: ne sum te videlo! 19 Ete ja radosta na negoviot pat! A od zemjata niknuvaat rastenija drugi. 27 Ako re~am: ‚]e gi zaboravam tagite svoi.18 22 Prop 9. 18 ne mi dava da zdivnam. za niv dobro nema.18 Er 2. 17 Koj vo vior me porazuva i bez vina gi umno`uva ranite moi. Toj odi pred mene. 13 Ps 86. za{to znam deka nema da me opravda{. 18 No koga }e go iskornat od mestoto negovo. pak.26 Izreki 14. nema da prigovaram.15 25 7. i jas ne mo`am da Go vidam. i vinovniot. Toj }e me proglasi za vinoven. 14 9. a tie toa ne go znaat: gi prevrtuva vo gnevot Svoj.10 35.22 42. kako orel {to se spu{ta vrz plen. pred Nego }e padnat poklonicite na gordosta. i usnite tvoi . neispitlivi i ~udesni. 20 Ne.10 .15 Is 13.6 7 Ps 18. Toj minuva.4 3 13. kakvi zborovi protiv Nego da izustam!? 15 Duri i da sum prav.5 Ps 103. koj }e Mu zabrani? Koj smee da Mu re~e: {to pravi{? 13 Bog nema da go sopre gnevot Svoj. 7 }e mu ka`e na sonceto. kako {to sum jas. ta da mo`am da Mu odgovoram i da otidam so Nego na sud! 33 Me|u nas nema posrednik {to bi ja stavil rakata svoja vrz dvajcata. `iveali{teto na ne~esnite }e is~ezne. Orion i Plejadite i yvezdite na ju`noto nebo. pa }e se zgnasat od mene i ali{tata moi. Toj e najsilniot.6 28 10. 26 pominuvaat kako ~amci od trska.15-16 Na toa odgovori Jov i re~e: 2 „Navistina znam deka e toa taka.

35 toga{ bi zboruval bez da se pla{am 13. 22 vo zemjata. 19 o.33 1 Kor 2.18 ~ovek e prav? (Blagosloven da e onoj koj 10 9. i stravot Negov da ne me zastra35 {uva.15 8 1 Mojs 2.12 od `ena e roden malkuleten).6. da bev prenesen od utrobata vo grob. i Tvojata gri`a go ~uva{e duhot moj? 13 No i toa vo srceto Svoe go krie{e.2 12 1 Mojs 2. 5 O. za da se potsmevnuva{ ti. za{to jas sum samiot so sebe.7 Er 11. 14 deka.21 9. .3 32. kako lav me goni{.'” 17 16. ta da nema koj da te zasrami? 4 Ti re~e: rasuduvaweto mi e pravilno. znaj deka Bog za tebe predade na zaborav nekoi od tvoite bezzakonija.13. 16 Ako se ispravam.20 16 16.23 3 11. da ja otvore{e ustata Svoja kon tebe 6 i da ti gi otkrie{e tajnite na mudrosta deka tebe ti se pa|a dvojno pove}e da ponese{! I taka.13 15 7. 15 Ako sum vinoven.9 6 14.{to mo`e{ da napravi{? Podlabok e od pekolot.” 7.1 21 14.21 10. 3 Tvoeto praznoslovie }e gi natera li lu|eto da mol~at. Ti }e zabele`i{ i nema da go ostavi{ grevot moj bez kazna. koj }e Mu zabrani? 11 Za{to Toj gi znae onie koi la`at i go gleda bezzakonieto. da go prezira{ deloto na racete Svoi. 12 `ivot i milost mi daruva. udaven vo makata moja.4 18 3. ta pak li vo prav }e me pretvori{? 10 Neli Ti me izlea kako mleko.11-16 20 7.11.9 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog me sozdade za da me uni{ti „& dotegna na du{ata moja `ivotot moj.16 Potoa progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Zar na mnogu zborovi ne mo`e da se 8 dade odgovor. i Ti sega od site strani me uni{tuva{? 9 Seti se deka kako glina si me zame{al. i zar mnoguzborliviot Efes 3.3 23. ili Tvoite godini se kako dnite na ~ovek? 6 Zo{to ja ispituva{ vinata moja i grevovite moi saka{ da gi otkrie{. 7 Mo`e{ li vo dlabo~inite Bo`ji da pronikne{? Mo`e{ li da go dostigne{ sovr{enstvoto na Sedr`itelot? 8 Toj e povisok od nebesata. }e govoram so gor~inata na du{ata svoja. }e se predadam na tagata svoja.791 JOV 34 Neka go trgne Toj od mene `ezolot Svoj. go zasiluva{ gnevot Svoj protiv mene. ne }e smeam da krenam glava.27 Rim 11.1 Govor na Sofar: Jov treba da Mu se pokori na Boga 6 28.11 34 13.9. ako zgre{am. Prezasiten sum od sram.6 4 1 Car 16.16 7 5 Mojs 32. 10 Ako se nafrli i zatvori nekogo vo okovi i go izvede na sud.{to mo`e{ da doznae{? 9 Podolga od zemjata e merkata Negova i po{iroka od moreto.7 9 33.24 13. 10 17 Obvinuvawa novi podiga{ protiv mene. silata Svoja na mene ja poka`uva{.33 11. no toa ne e taka. i jas sum ~ist vo Tvoite o~i. 21 pred da pojdam na pat bez vra}awe vo zemjata na temninata i smrtnata senka.1 2 6. 18 I zo{to me izvede od utrobata? Da bev umrel koga ni~ie oko u{te ne me be{e videlo.4 od Nego. kako da me nemalo! 20 Neli se malku denovite moi? Ostavi me u{te malku da se raduvam.73 10 Ps 138. ka`i mi zo{to se bori{ so mene? 3 Milo li Ti e da me izma~uva{. }e go ostavi li bez da go razgleda? 11 . a namerite na ne~esnite da gi pomaga{? 4 Zar ima{ telesni o~i? Gleda{ li kako {to gleda ~ovek? 5 Zar Tvoite dni se kako dnite na smrtnite. da progovore{e Bog. te{ko mene! Ako sum prav. 2 ]e mu re~am na Gospod: ‚Ne obvinuvaj me. kade {to zorata e sli~na na najcrnata no}. kade {to temninata caruva nad bezredieto.7 13 23.20 Os 11.39 Mudr 16.13 22 4 Mojs 16.6 Ps 118. .15 Mudr 7.7 14.12 Ps 38. so novi sili se kreva{ protiv mene. i me zgusti kako sirewe? 11 So ko`a i plot me oble~e. so koski i `ili me stegna. 7 iako znae{ deka sum nevin i deka nema koj da me spasi od rakata Tvoja? 8 Tvoite race me sozdale i me oformile. znam deka toa e vo Tebe.15 5 38.

3 13.16 svoj.41 14 Ps 126. .neumoliv despot 23 Dela 17. 14 ako porokot od rakata svoja go otfrli{ i ne dozvoli{ bezzakonie da prestojuva vo tvoite {atori. a nade`ta nivna }e is~ezne. 23 gi izdignuva narodite i gi istrebuva.26 6 21.9 7.razum. uvoto moe go ~u i go razbra. mnozina }e ti se umilkuvaat. 13 . nema da se oslobodi. i zemjata }e ja razru{at. }e bide{ cvrst i nema da se pla{i{. 20 A o~ite na bezzakonicite }e zgasnat.22 27.14 15 22. 6 Islu{ajte go mojot prigovor i proniknete vo `albite na usnite moi.20 21 Ps 106. a kaj dolgove~nite .7 13 2 Mojs 9.12 Is 9. pra{aj go dobitokot. ~ii noze se sopnuvaat.13 4 Ez 13. i s# }e se isu{i. bez svetilo skitaat kako pijani.40 12. 2 Kolku {to znaete vie.26 Pla~ 3.takvi se mislite na sre}nite.23 17 17.7 Pak odgovori Jov i re~e: 2 „Samo vie li ste lu|e. 7 No. ne sum podolu od vas.za potsmev e . i neli jazikot go raspoznava vkusot na hranata? 12 Kaj starcite ima mudrost.23 mi odgovara{e. 9 Koe od site sozdanija ne znae deka rakata na Gospod go sozdade toa? 10 Vo Negovata raka e du{ata na s# {to e `ivo i duhot na sekoja ~ove~ka plot.38 Is 1. i }e ti objasni. 5 Koga bi znaele da mol~ite. zapra{aj ja nebeskata ptica. i }e te nau~i.8 32.15 Ps 87. eve {to se sprema za onie. ograden.21 20 3. nim Bog im dava s#.28 5 Izreki 17. 21 gi pokriva so sram slavnite i ja oslabnuva silata na mo}nite: 22 ja otkriva temninata vo dlabinite i ja vadi na videlo smrtnata senka.40 13.14 znae istoto toa? 4 Mojs 4 Za potsmev stanav jas na prijatelot 16.” 11 Neli uvoto gi razbira zborovite. seto toa okoto moe go vide. 14 Ona {to Toj }e razurne. 13 Ako go naso~i{ srceto svoe i gi podade{ racete kon Nego. bi sakal so Boga da se soo~am.29 14 3 Car 8.15 19 34. 13 No vo Nego ima mudrost i sila. i koj ne go 34. kako jasna zora temninata }e svetne. 8 Razgovaraj so Zemjata i taa }e te pou~i.792 JOV 12 39. i vo 10 ni{to ne sum podolen od vas. 24 im go odzema umot na knezovite zemni i gi ostava da lutaat vo bespatna pustina: 25 so pipawe odat tie po temnina.3 12 8. 18 Vo nade`ta svoja }e bide{ spokoen. gi rasprsnuva i gi sobira.30 is~ezne mudrosta!? Mt 6.pravedniot i neporo~niot ~ovek. 20 im go odzema jazikot na govornicite i gi li{uva od razum starcite. 15 toga{ }e go krene{ neizvalkanoto lice svoe.22 16 2 Car 14.26 3 I jas znam da mislam kako vas.8-10 18 Dan 2.39-39.2 Odgovor na Jov: Bog . 19 ]e legne{ i ne }e ima koj da te zapla{uva. 3 No jas kon Sedr`itelot bi sakal da govoram. 18 Toj gi li{uva carevite od vlast i go vrzuva so ja`e krstot nivni.2 Izreki 8.1 Is 22.2 12.19. da gi pu{ti.12 12 No i suetniot ~ovek se opametuva.7 16 3 Car 22.3 3 13.5-8 1 Mojs 16.” 11 34. 6 Spokojni se {atorite na kradcite i bezopasni na onie {to Go gnevat Boga. 16 Toga{ }e ja zaboravi{ tagata: kako za iste~ena voda }e se se}ava{ na nea. i onoj {to voveduva vo zabluda.10 22. divoto magare na uzda se pokoruva. 15 Da gi zapre vodite. 19 na knezovite im go odzema dostoinstvoto i silnite gi kutnuva. pribe`i{teto nivno }e propadne. 12 24 Ps 106.21 6. 16 Vo Nego e silata i seta mudrost. 17 Toj gi priveduva sovetnicite vo neobmislenost i gi pravi sudiite bezumni.28 Odgovor na Jov (prodol`enie): toj saka sloboden razgovor so Boga „Ete. bi bilo toa va{a najgolema mudrost. Negovi se re{enieto i razumot. nema da se izgradi: kogo Toj }e zatvori. }e po~iva{ vo mir.14 15 Otkr 3. 4 Za{to vie ste kova~i na lagi. jas {to Go povikuvav Boga. site vie ste bespolezni le~iteli. 17 @ivotot tvoj }e stane kako svetol den. pra{aj gi ribite morski i tie }e ti ka`at. pred Nego e onoj {to e zabluden.2 58. i Koj Dan 5. 5 Prezir zaslu`uva nesre}niot .9 13 Is 11. i so vas li }e 7 38. znam i jas.

8 7 Is 6. 14 Zar jas samiot da si go raskinuvam so zabite teloto svoe? I du{ata svoja da si ja stavam v raka? 15 Toj neka me ubie. toa dava mladici i pu{ta fidanki. kako senka bega i ne se zapira.1 26 Ps 24. 8 makar i da e ostaren korenot negov vo zemjata. va{ata odbrana e glinena ograda.1-5 Er 10. i toga{ jas nema da se krijam od Tvoeto lice. iako skri{no licemerite.4 144.Is Ps 38. pak }e o`ivee. makar i da bide prese~eno. {to i da me snajde.26 24 Ps 4.14. 13 O. da be{e me sokril i kriel vo pekolot. znam deka }e bidam prav.30 15.4.6-8 9 Gal 6.8 5 Ps 143.7 14 Ps 36. 21 trgni ja od mene rakata Svoja. a jas }e govoram. 17 Islu{ajte gi vnimatelno zborovite moi i objasnenijata moi so u{ite va{i.20 Amos 9.21 23 6. }e `ivee li pak? Vo site denovi na odredenoto vreme bi ~ekal dodeka mi dojde smenata. 11 Zar goleminata Negova ne ve pla{i. i Tvojot u`as da ne me potresuva.2 11 Is 19. Toj da ve ispituva? ]e Go izmamite li kako {to se izmamuva ~ovek? 10 Toj strogo }e ve kazni. kako obleka od molci izede.21 16 1 Mojs 3.2 25 Ps 82. dodeka da mine gnevot Tvoj. nemam {to pove}e da zagubam.3.7 10 Mt 3. 13 Molknete pred mene.2 na. ako si mu opredelil me|a. bidej}i bezbo`nik nema da se javi pred liceto Negovo. 19 Koj ima sila da me nadvie? Potoa }e molknam i }e go ispu{tam duhot.7 10 Prop 3.10 Ps 118. 18 Ete.14 19 Is 1. 27 gi tura{ vo klada nozete moi i gi 28 50.” Is 40. 16 I toa mi e ve}e za spasenie. zo{to ja goni{ suvata slamka? 26 Zo{to pi{uva{ protiv mene gor~livi presudi i mi gi smeta{ grevovite na mladosta moja.1-4 3 Ps 8.6 44.1 Sir 40. samo sakam odnesuvaweto moe pred liceto Negovo da go opravdam.18 50. 7 Za drvoto sepak ima nade`.14 25. preku koja ne mo`e da mine. 6 toga{ oddale~i se od nego: neka si zdivne dodeka kako naemnik ne go zavr{i denot svoj. fidanki od nego neprestajno izbivaat. 10 A ~ovekot umira i istlejuva.11 9.6 14 Sud 12.7 . ili jas da pra{uvam. bidej}i toa.7 7 Treba{e li da govorite zaradi Boga nepravda i zaradi Nego da govorite laga? 8 Treba{e li da bidete pristrasni kon Nego i za Boga taka da se prepirate? 9 Dobro li }e bide. 24 Zo{to go krie{ sega liceto Svoe od mene i me smeta{ za Tvoj neprijatel? 25 Zo{to so strav go ma~i{ od vetrot skinatiot list.120 Odgovor na Jov (kraj): ta`noto ~ovekovo postoewe „Roden od `ena.32 6 9. 1-10 41. 3 I vrz nego li gi otvora{ Ti o~ite Svoi.6 Ps 101. kako da e odnovo posadeno. i rekata seknuva i presu{uva: 12 taka i ~ovekot }e legne i nema da stane.35 23. 23 Kolku se porocite i grevovite moi? Poka`i mi go bezzakonieto moe i grevot moj. i pred Sebe na sud go vodi{? 4 Koj }e se rodi ~ist od ne~ist? Nieden! 5 Pa koga dnite mu se opredeleni. koga brojot na mesecite od Tebe zavisi.13 14 7.3-4 11 Is 6.24 10.12 18 9.793 JOV 7 42.4 Ps 50. i jas bi Ti dal odgovor. i penu{kata da mu zamrela vo prav.11 102.10 33. i strav od Nego ne ve obzema? 12 Va{ite zabele{ki prilegaat na pepel. do svr{etokot na neboto nema da stane i nema da se razbudi od svojot son.13 21 9. 9 no {tom }e oseti voda. zapo~nav sudska postapka. i Ti bi poka`al blagovolenie kon sozdanieto na Tvoite race. si odi. .4 Prop 6.30-31 15. da be{e mi odredil rok i posle da si spomne{e za mene! 14 Koga }e umre ~ovek. i jas }e odgovaram.5 28.8 Dela 5.34 22.15 13 Is 26.17 9. 13 7.23 88.3 1 Car 19.27 va{ tragite na nozete moi? 28 A `ivotot moj kako izgnieno drvo se raspa|a. 20 Samo dve raboti napravi za mene. 15 Ti bi viknal.2 Mudr 2. ~ovekot e kratkove~en i prezasiten od nevolji: 2 kako cve}e niknuva i brgu ovenuva. i kade e toj? 11 Iste~uvaat vodite od ezeroto.5 51. 22 Toga{ pra{uvaj me.gi ispitu.3 4 4.9 demne{ site moi pati{ta. a Ti da odgovara{.

i starec. 22 Ne se nadeva da se spasi od temninata.18 Rim 11.2 znaewa i }e go polni li stomakot svoj so vrel vetar? 3 ]e se opravduva li so bespolezna re~. 17 vo svitok go zape~ati bezzakonieto moe. gotov za boj.12 14.15. 29 Toj nema da se zbogati.4 28 3.17 Progovori Elifaz od Teman i re~e: 2 „]e odgovara li mudriot so prazni 11 16.6 31.794 JOV 16 10.22 21 18. slu{aj me.12 18.18-20 30 8. 22 no plotta na nego boleduva. godinite mu se odbroeni na potisnikot. Toj i na svetite Svoi ne se doveruva. i nebesata se ne~isti vo Negovite o~i: 16 tolku pove}e e ne~ist i gre{en ~ovekot. 32 Toj predvreme }e umre. 19 vodata gi izli`uva kamewata.11-14 7 Izreki 8.2 18.34 Govor na Elifaz: lo{iot ~ovek nema da se spasi 24 10. 28 I toj se naseluva vo razurnati gradovi. a {to go nema i vo nas? 10 Me|u nas ima i sedokos. i imotot negov nema da napreduva. 31 Zabludeniot neka ne $ se doveruva na suetata. neprijatelot naletuva na nego.17-18 14. 20 Go pritiska{ dokraj. kako maslinka }e go istrese cvetot svoj.17 33 8. 27 zatoa {to go pokril liceto so masta svoja i gi zdebelil bedrata svoi.5 18 16. zatoa {to sueta }e bide i platata negova. }e ti raska`am ona {to sum go videl. a ne jas.18 59. 14 4. koj go pie bezzakonieto kako voda.2 20 Mudr 17.12 31 Is 28.24 Ps 72. pred Negovoto lice ti trepet nema{. 19 na koi im bila dadena ovaa zemja.4 16 a sega gi broi{ stapkite moi i go demne{ sekoj moj grev. dodeka miruva.8-10 5 Mojs 32. 26 se spu{tal protiv Nego so gordost. koi spored denovite go nadminuvaat tatko ti. ta da bide ~ist i rodeniot od `ena da bide praveden? 15 Ete. pred sebesi gleda me~.21 8 Er 23. 18 No planinata pa|aj}i se uriva. i karpata se pomestuva od mestoto svoe.4 25.toj ne znae. i toj zaminuva. kade {to ne se `ivee i koi nabrzo }e stanat urnatini. 6 Tebe te obvinuva ustata tvoja. 25 zatoa {to kreval raka protiv Boga i Mu se protivel na Sedr`itelot. i du{ata vo nego strada.30-31 15 25.4 17 9.21 18 8.4 16 34. 23 Za par~e leb skita postojano. 7 Zar ti si prviot roden od ~ovek i pred ridovite li si sozdaden? 8 Zarem si gi slu{al tajnite Bo`ji i za sebe mudrost si pridobil? 9 [to znae{ ti {to nie ne go znaeme? [to razbira{ ti.2 . 18 {to go slu{ale mudrite i ne go sokrile slu{natoto od tatkovcite svoi. slivot go odvlekuva zemniot prav: taka ja uni{tuva{ Ti i nade`ta na ~ovekot.45 19. znae deka e sosema blizu denot na negovata smrt. 21 zvuk od u`as sekoga{ e vo u{ite negovi. jazikot tvoj govori protiv tebe.25 Sir 49. nitu posedot negov }e se ra{iri po zemjata. 11 Zar se za tebe malku Bo`jite utehi? I Negovite blagi zborovi? 12 Kon {to te soblaznuva srceto tvoe.7-8 15. 5 Tvoite zborovi vinata Tvoja ja poka`uvaat. vo ku}i. vo zdivot na plamena usta }e iz~ezne. navaluvaat na nego. kon {to taka gordo gleda{? 13 Zo{to go ustremuva{ protiv Boga duhot svoj i so ustata svoja iznesuva{ takvi zborovi? 15 27 21. i so zborovi {to nemaat nikakva sila? 4 Ti pak go zaboravi stravot od Boga.toj ne zabele`uva.14 29 20. plamen }e gi isu{i vetkite negovi. i vetkite negovi nikoga{ nema da se razzelenat. 21 Na po~it li se decata negovi . 24 Nu`da i tesnotija go zastra{uvaat. go menuva{ liceto negovo i go ispra}a{.4 32 Prop 7. i me|u koi tu|inec nikoga{ ne stapnal.” 14 [to e ~ovekot.16 23 10. se slu`i{ so jazikot na lukavite. zad debelite svoi {titovi. 30 Nema da izbega od temninata. 17 Jas }e ti govoram. 20 Ne~esniot se ma~i sebesi preku site svoi denovi. kako car. i sekoja vina moja ja zapi{a. 33 ]e go frli toj kako loza neuzreanoto grozje svoe. uni`eni li se .3 5 Lk 6.7 21 21.

da mo`e{e ~ovek da se natprevaruva so Boga. koga mrakot pa|a. nikakvi ute{iteli ste site vie! 3 ]e imaat li kraj praznite zborovi? I {to te pottiknalo da mi govori{ taka? 4 I jas mo`ev da zboruvam isto kako vas. zastapi se Sam za mene pred Sebe! Inaku. i molitvata moja sekoga{ bila ~ista.4 7. 11 Denovite moi izminaa.7 Ps 78.12 Mt 23.8 19 Ps 9.11 21 Ps 87.1 Odgovor na Jov: imam svedok na neboto Odgovori Jov i re~e: 2 „Sum se naslu{al na takvi raboti. navreduvaj}i me.14 bata svoja podgotvuva izmama.26 Is 26.1-34 18 1 Mojs 4.9 8 Is 52. neka mojot povik nasekade se slu{ne. 10 Vratete se site vie i odete si. ne krij ja krvta moja. mi ~krta so zabite. nema da najdam mudar me|u vas. 17 iako vo racete moi nema kradeno. site napravile zagovor protiv mene. 35 Toj za~na zlo i rodi laga. za svedo{tvo protiv mene.te`ina na srceto moe . dnite 22 7. vo utroIs 59. ako zamol~am. a o~ite mi solzat pred Boga.3-5 4 42. 19 I sega. 21 O. toga{ i pokraj nivnite prigovori okoto moe }e be{e spokojno. 11 Bog me predade na bezzakonikot i me frli vo racete na ne~estivite.16 Odgovor na Jov (prodol`enie): nemam pove}e nade` 11 30.2 13. i na klepkite imam smrtna senka.10 37. na neboto Svedok imam. na pat bez vra}awe treba da pojdam. 7 Okoto moe od taga mi potemne. me zatrese i me postavi za cel na Sebesi.44 Otkr 8.1 Is 38. 3 Za{titi me.20 16 Liceto moe pocrvene od pla~ewe.17 mene. 6 Ako govoram.21 Ez 24. 9 Gnevot Tvoj me izma~uva i neprijatelstvuva protiv mene. tr~a protiv mene kako besen borec.39 16 5 Izreki 27.2 Pla~ 3.795 JOV 34 Taka }e opustee domot na ne~estiviot. neprijatelot gi vpiva o~ite vo mene. 5 bi ve potkrepuval so jazikot svoj i so dvi`eweto na usnite svoi bi ve ute{uval. 12 A tie sakaat no}ta vo den da ja pretvorat i svetlinata brzo da dojde. koj }e se zalo`i za mene? 4 Za{to Ti go zatvori srceto nivno za da ne mo`at da razbiraat. i zatoa nema da im dozvoli{ da likuvaat.1 30. ete. 8 ]e zanemeat hrabrite pred stradaweto moe i neviniot }e se digne protiv bezbo`nikot. kako sinot ~ove~ki so svojot bli`en! 22 Za{to krajot na godinite moi doa|a. zar }e me odmine? 7 No sega Ti me iznemo{ti.12-14 17 „Di{eweto mi oslabna.7 17 31. negovite deca ~ekaat popusto.21 14.7.35 Dela 18. ako va{ata du{a be{e na mestoto na mojata du{a. bi se protivstavuval so zborovi protiv vas i bi kimnuval so glavata protiv vas.12 13 6. 6 Predmet za ismejuvawe Toj me napravi i sekoj mo`e v lice da mi plukne.7-8 6 30.4 Ps 7. 17. v lice me prekoruva. me fati za vratot.20 30.5-12 12 24.2 102. 12 Si bev spokoen. 18 Zemjo.” 16 17. me udiraat po obrazite.15 10 13. no Toj me potrese. ja proleva na zemjata `ol~kata moja.24 20 2 Mojs 3. grobi{ta ima pred 10. 13 Me opkolija strelcite Negovi.” Izreki 20.8 34 16. i ogan }e gi goltne {atorite na 35 potkupni{tvoto. 14 probiva vo mene rana do rana.9 moi gasnat. 5 Koj im go deli na prijatelite svoi lebot svoj.6 14 10. 15 Vre}i{te so{iv na ko`ata moja i vo prav ja turiv glavata svoja. Ti mi ja rasturi mojata ~elad. 2 Da ne be{e nivniot potsmev. a racete i nozete od slabost mi treperat.13 .9 8 19. Zastapnikot mi e vo visinite! 20 Se potsmevaat so mene prijatelite moi. 10 Ja otvorile ustata protiv mene.10 Ps 87.propadnaa. i onoj so ~isti race }e ja udvoi silata svoja. skrbta moja ne se stalo`uva.3-4 9 10.26 22. zamislite moi . bez da me {tedi.16 34. 9 No pravednikot }e se dr`i cvrsto za svojot pat. 4 Mt 27. Toj gi raskinuva moite vnatre{nini. 8 Ti me pokri so br~ki. mojata isto{tenost se kreva protiv mene.

7 4 Izreki 9. ni vnuk nema da ima vo narodot negov: nikoj nema da ostane vo `iveali{tata negovi. i plamenot od ognot negov nema da ostane. i jas umiram.41 4 Mojs 14. 3 Zo{to n# smeta{ za nerazumni `ivotni? Zar sme `ivotni vo tvoite o~i? 4 O ti. 5 Ako.Nepravda!” .14 15 5 Mojs 29.796 JOV 13 A mojata nade` e odeweto v grob i tamu vo temnina da ja postelam poste16 lata svoja.” 19. i onie {to me poznavaat.28 19.23 Is 34. svetiloto negovo }e zgasne nad nego. i neli vi e sram da me izma~uvate? 4 Ako i navistina sum zgre{il. sopstvenata misla }e go otfrli. i pravda nema.” 17 Ps 9. vreskam.7 17. 14 na grobot }e mu re~am: ti si mi 20.3 da ja vidi? 4 nea 16 ]e sleze taa vo pekolot i zaedno so 15.22 Er 22. 2 5 Gal 6.13 18 Izreki 10.7 19 Is 14. pa potoa da zboruvame.3 1 Mojs 31.15 8 22. i kako drvo ja istrgnuva nade`ta moja. Er 25.10 Jn 8. }e gi ispojade delovite negovi prvenecot na smrtta.11 14 20.11 69. 19 Ni sin negov.6 22. koj ne znae za Boga. 11 U`asi od sekade go demnat i toj se metka navamu . begaat od mene. 21 Takva e sudbinata na bezzakonikot. i ne mo`am da minam. 8 za{to }e padne vo mre`a so nozete svoi. 7 Stapkite na silata negova }e oslabat.30 Ps 36. 17 Spomenot za nego }e is~ezne od zemjata.2 tra.i nikoj ne slu{a. 12 Vojskite Negovi dojdoa zaedno..9. 20 Na Zapad i na Istok }e se ~ue za sudbinata negova.18 Govor na Vildad: stapica za bezzakonikot Progovori Vildad od [uah i re~e: 2 „Koga najposle }e im stavi{ kraj na takvite zborovi? Razmisli se. 12 Od glad se isto{tuva silata negova.6 10 14. 8 Toj mi go zagradi patot.12 18 16 Odozdola }e se isu{at korenite negovi. koj vo gnevot svoj ja raskinuva{ du{ata svoja! Zarem zaradi tebe da zapusti zemjata i karpata da se krene od svoeto mesto? 5 Da. blizu e do nego. za{to ve}e ne e na nego: `iveali{teto negovo }e bide posipano so sulfur.2 mene vo pravot }e po~iva. 6 znajte deka Bog me sobori i so mre`ata Svoja me obvitka. 13 Taa }e gi ispojade delovite na ko`ata negova.ti si mi majka i ses18. 10 Od site strani me sosipuva. toa go ~eka `iveali{teto na onoj. 10 Skri{no se postaveni za nego sopki na zemjata. 9 Ja soble~e od mene slavata moja i go simna venecot od mojata glava.10 13 Ps 37. vrz patekite moi spu{ti mrak.10 15 5 6 18.12 8 19.natamu. 11 Go razgori gnevot Svoj protiv mene i me vbroi me|u neprijatelite Svoi. a na crvot . se upatija kon mene i se smestija okolu {atorot moj.6 Odgovor na Jov: vera vo kone~noto spasenie na pravednikot Na toa odgovori Jov i re~e: „Do koga }e ja ma~ite du{ata moja? Do koga }e me izma~uvate so zborovi? 3 Ete. 18 ]e go izgonat od svetlina vo temnina i }e go isteraat od liceto na zemjata. pre~ki ima na patot po koj odi. 15 ]e se naselat vo {atorot negov. 7 Ete.17 109. ve}e desetpati me posramuvate. sakate da se veli~ate nad mene i da me prekoruvate so mojot sram.7-8 140. 6 Svetlinata }e potemnee vo {atorot negov.25 9 29.19 . svetlinata kaj bezzakonikot }e zgasne. odozgora }e ovenat vetkite negovi.9 Ps 10.21 Mudr 17. 9 Jamkata }e ja fati nogata negova i vrvcata }e se zategne okolu nego.12 7 Ps 17. 13 Bra}ata moi Toj gi oddale~i od mene. gre{kata moja ostanuva za mene. 15 Kade e nade`ta moja? I koj mo`e 11.36 Izreki 4.5 6 18. na plo{tadot }e go nema imeto negovo. jas vikam: .15 11 33. 14 Od bezbednosta na {atorot negov sosila go izvlekuvaat i pri carot na u`asite go vodat. i po jamki }e odi.10 11 15. smrtta e gotova.5 34. u`as i trepet me|u lu|eto }e nastane.7-9 13 27. pak.7.10 Ps 34.8 22.9 88. 3-14 19 7 Pla~ 3.22 Neem 4.11 tatko.

2 10 27.otkoga e ~ovekot postaven na zemjata. i toj go krie pod jazikot svoj. i znajte deka ima pravda.18 6 1 Mojs 11. 27 Jas sam }e Go vidam. i onie {to gi sakav. . . 11 Koskite negovi se polni so grevovi na mladinite negovi.14 22 Ps 26. moite o~i. kako i gadotiite negovi. koga stanuvam. 9 Koe oko go videlo. Srceto mi se topi vo gradite moi! 28 Vie treba{e da ka`ete: . vo nesre}ata izgubiv s#.21 8 Is 29. 5 deka veselbata na bezzakonicite e kratkotrajna. smiluvajte se nad mene. 15 Dojdencite vo ku}ata moja i sluginkite moi me smetaat za tu|.8 Ps 72. i mestoto negovo pove}e nema da go zabele`i. i nema da go najdat. kako no}no prividenie }e is~ezne.5 33. i so plotta moja ne mo`ete da se nasitite!? 23 O.33 Ps 57. 26 I koga }e se raspadne ko`ata moja. 20 ne znae{e sitost vo stomakot svoj.9 55. 29 Pla{ete se od me~ot. no duhot na mojot razum }e odgovori za mene. tie se podigruvaat so mene.4 27 33. so nego }e legnat tie vo zemjata. i toj nema da se zaraduva.da bea na ve~ni vremiwa vrz kamen izdlabeni! 25 No jas znam: Za{titnikot moj e `iv.11 20 Prop 5. i toj ne se odyiva. 4 Zar ne znae{ ti deka e toa od pamtiveka. 10 Sinovite negovi }e im se umilkuvaat na siromasite.797 JOV 15 6. 21 Ni{to ne se otkinuva{e od lakomosta negova. . }e ka`at: .17 23 31.20 Mudr 5. .6 Ps 11.25 16 5 Mojs 32. 18 Spe~alenoto so trud }e go vrati. }e se pretvori vo zmiski otrov.9 Govor na Sofar: nesre}ite na bezbo`nikot Progovori Sofar od Noema i re~e: 2 „Razmisluvawata moi me pottiknuvaat da odgovaram.6 29 27. onie {to go videle. zagrabuva{e ku}i {to ne gi gradel.24 25 16.za{to rakata Bo`ja se dopre do mene.se svrtea protiv mene. spored imotot negov }e stane i pla}aweto negovo. nema da go izede. i vo `edta svoja ni{to ne {tede{e.17 26 33.8 Jn 13. 7 toj zasekoga{ }e propadne. za{to me~ot se odmazduva za nepravda. 20 . 21 Smiluvajte se. 22 Zo{to me gonite i vie kako Bog. brzam da gi iska`am. so ustata svoja treba da go molam.3 18. zatoa i radosta negova nema dolgo da potrae. i do oblacite da se dopira glavata negova. 19 Od mene se gnasat najvernite moi prijateli.14 Sir 6.” 3 Sramen prekor ~uv za mene.zo{to go gonime! . i radosta na bezbo`niot e za mig? 6 I do nebesata da se izdigne veli~ieto negovo. 16 Go vikam slugata svoj.Kako da e korenot na zloto najden vo mene. jazikot na zmijata }e go umrtvi. prijateli moi.5 12 Izreki 20. tuku go dr`i vo ustata svoja. 20. 20 Ve}e nemam ni{to osven ko`ata vrz koskite moi. vo teloto moe }e Go vidam Boga. 13 go ~uva i ne go frla. 17 Nema da vidi potoci i reki od med i mleko.3 18 30. tu|inec stanav vo nivnite o~i. 12 Ako zloto e slatko vo ustata negova. 14 sepak taa hrana vo utrobata negova.4 Is 14. 18 Duri i malite deca me preziraat. ne o~ite na drug. vnatre vo nego.19 Is 44. i miluvawata moi na rodenite sinovi moi.13-14 20 7.35 11 17. }e Go vidat Nego. pove}e nema da go vidi. da bea zborovite moi napi{ani! Da bea staveni na kniga! 24 So `elezno dleto i so olovo.kade e toj? 8 Kako son }e odleta. 16 Zmiski otrov }e {muka toj.14 14 Me napu{tija bliskite moi i poznatite me zaboravija.26 17 29.1 4 Ps 37 73 19 Ps 40. i racete negovi }e go vratat ona {to go ograbil. 17 Zdivot moj $ e odvraten na `enata moja.16 21. 19 Za{to pritesnuva{e i progonuva{e siromasi. Toj go ima posledniot zbor na ovaa zemja. 15 ]e go izblue dobroto {to go goltnal: Bog }e go isfrli od stomakot negov.

Mu velat na Boga: . i Toj vo gnevot Svoj gi daruva li so stradawa? 18 Tie treba da bidat kako slamka pred vetar i kako pleva. . }e izgori s# pod {atorot negov. 6 2 21 .19 Mudr 5.istrpnuvam.6 26 Prop 2. bez da vkusi dobro. opredeleno za nego od Sedr`itelot!” 12 Podviknuvaat pri timpani i gusli i se veselat so svirki. 27 Neboto }e go otkrie negovoto zlo. dostignuvaat starost. a po7 Er 12.7 5 29.5 13 21.13 19 5 Mojs 7. potsmevajte Ps 72. tesno }e mu bide. {to mu e gri`a za domot negov po nego. 17-23 22 Pri polno izobilstvo.14 27. 14-15 26 15.12 Govor na Jov: bezbo`nicite imaat sre}a 30 21.798 JOV 24 5 Mojs 32. koga Toj im sudi i na samite angeli? 23 Nekoj umira vo najgolemata sila svoja.1-2 toa. kravata nivna za~nuva i ne pometnuva.15-16 14 22.‚Otstrani se od nas.8 20 Er 25. pak.41-42 Amos 5.10 29 27. i jas }e govoram. za da go znae toj toa. 26 I eden do drug v zemja le`at i crvi niv }e gi jadat. dobroto nivno ne e vo nivnite race. i sr`ta od koskite negovi s# u{te e sve`a.4 Izreki 30. Da bide daleku od mene sovetot na bezbo`nicite! 17 ^esto li zgasnuva svetilkata na bezzakonicite i gi spoletuva li zlo.5 Odgovori Jov i re~e: „Islu{ajte go vnimatelno zborot 12.5-6 21.18 Izreki 11.' 20 Neka o~ite negovi go vidat zloto negovo. 26 S# {to e mra~no se krie vo nego. 23 Koga ima so {to da go napolni stomakot negov. kakvi zla protiv mene kroite.13 Otkr 21. i stavete prst na ustata svoja. ne sakame da znaeme za Tvoite pati{ta! 15 [to e Sedr`itelot.20 Ps 87. go gori ogan. 6 Samo koga }e pomislam. 11 Gi pu{taat malite svoi kako stado.4 18 21.6 28 20. a i zemjata }e se krene protiv nego.4-6 moj. i vnucite im se pred o~ite nivni.2 13. i trepet go obzema teloto moe. ta da Mu slu`ime? I kakva polza ima da pribegnuvame kon Nego?' 16 Gleda{. 28 ]e is~ezne bogatstvoto na ku}ata negova. 25 ]e ja izvle~e toj strelata od grbot svoj. s# }e se rasturi vo denot na gnevot Bo`ji. i ostanuvaat so mo}? 8 Decata nivni se so niv pred liceto nivno. 3 Potrpete me. 29 Toa e delot od Boga za bezzakoniot ~ovek i nasledstvo. otkako }e se iska`am. sosema spokoen i miren. 4 Zar na ~ovek se oplakuvam jas? Pa 9 kako da ne bide trpenieto moe pri kraj? 12.11 15 Mal 3. niz `ol~kata mu }e pomine so svojot bleskav vrv. umira so ogor~ena du{a.3-12 Mt 3. 28 Vie velite: ‚kade e domot na knezot. zaveana od vior. koga brojot na mesecite negovi }e se svr{i? 22 No Boga li }e Go u~ime na mudrost.32 Sir 5.10-12 Prop 9.18 25 15. toa }e mi bide uteha od vas. . 7 Zo{to bezzakonicite `iveat. Toj }e ja isprati vrz nego jarosta na Svojot gnev i }e isturi kako do`d vrz nego bolesti vo teloto negovo. 30 deka vo denot na smrtta bezbo`nikot biva po{teden. i decata nivni skokaat.21 18. racete na siromasite }e se krenat vrz nego.12 Amos 6. 24 bokovite negovi se polni so mast.16 21 14.15 se.15 4 19. 9 Ku}ite im se vo mir i spokojstvo. od nikogo nerazduvan.bakaren lak }e go probode. 24 ]e izbega li od `eleznoto oru`je. i sam neka pie od gnevot na Sedr`itelot. 27 Gi znam va{ite misli i nameri. . 21 Za{to. 19 ]e re~e{: ‚Bog go ~uva zloto negovo za negovite deca. 13 gi pominuvaat denovite vo dobro i vo eden mig slegnuvaat vo grob.Neka mu vozdade Toj na nego samiot.13 Ps 72.17 Is 30. i `ezolot Bo`ji ne e vrz niv. 14 A pritoa. kade e {atorot na bezbo`nicite?' 29 Zar ne ste gi raspra{uvale patnicite i neli ste zapoznaeni so nivnite zabele`uvawa. 25 Drug.9 40.34 28 Is 24.6 5 Pogledajte me i u`asnete se.18 Sof 1. 10 Bikot nivni oploduva i ne propu{ta. vo denot na gnevot se odveduva nastrana? 12 Is 5.

13-14 Is 58. 33 Lesni se za nego zemjenite grutki.4 3 35.19 24 11. nad tvoite pati{ta }e sveti svetlina.6 26 11.11 13 Is 29.1-2 28 Ps 96.2 21. stradawata moi se pote{ki od vozdi{kite moi.15 Naum 1.i }e bide{ spokoen.14 34 16.7 Ez 18.11 94.8-9 23 . da mo`ev da se pribli`am do prestolot Negov! 2 3 9. 25 Sedr`itelot }e bide tvoeto zlato. i koj }e mu vrati za ona {to go vr{el toj? 32 Go sproveduvaat do grobi{tata i vo grobot svoj ostanuva toj. 6 Navistina.10 31 Koj }e mu go prekori pred liceto negovo negoviot pat.6 Ps 15. 22 Primi go od ustata Negova zakonot i stavi gi zborovite Negovi vo srceto svoe. a neporo~nite }e im se potsmevaat: 20 „Neprijatelite na{i propadnaa. 24 toga{ }e go frli{ dragoceniot metal vo prav.25 22 22 5.2 18 21. kolku se visoko tie! 13 I ti veli{: ‚{to znae Bog?' Mo`e li Toj da sudi vo mrak? 14 Oblacite se Negova zavesa. 21 5.13-14 7 Mt 25.' 21 Zbli`i se so Nego .20 17 21.15 Ps 65. pla{ej}i se od tebe.2 7.12 Odgovor na Jov: Bog go odbiva razgovorot so mene Odgovori Jov i re~e: „Duri i sega zborot moj e gor~liv. i vo poto~nite kamewa ofirskoto zlato. }e go krene{ liceto svoe kon Boga.1 29 Lk 14.23-24 23. po nego odat mnogu lu|e.6 11 Ps 68.22 Prop 5. 29 Koga nekoj }e bide ponizen. 27 ]e Mu se pomoli{. preku toa }e ti dojde dobroto. da znaev kako da Go najdam. a na gladen leb mu otka`uva{e. zatoa {to gi ~uva{ neporo~ni pati{tata svoi? 4 Zar Toj. a imotot nivni ogan go gori.799 JOV 32 Prop 8. i Toj }e te ~ue.26-27 Is 58. i bezzakonijata tvoi kraj nemaat. 30 }e go spasi i vinovniot. a }e go spasi preku ~istotata na tvoite race. 26 I toga{ }e se raduva{ na Sedr`itelot.” 16 Mt 24. taka {to ne gleda.20 22. 34 Kako toga{ sakate da me ute{ite so sueta? Vo odgovorite va{i ima samo laga. a onie pred nego broj nemaat.13 116.8 14 Er 23. i povidniot se naseluva{e na nea.7 30 42. .11 12 Is 40.18 10 18.1 15 1 Mojs 6. 11 Temnina e okolu tebe. i siracite gi ostava{e so prazni race. odnovo }e se sredi{. 3 O. 42-43 25 8. ti zema{e zalog od bra}ata svoi za ni{to i na polugoli im gi soblekuva{e ali{tata nivni.7 23 5. koga vodata se be{e razleala pod osnovite nivni? 17 Tie mu velea na Boga: ‚otstrani se od nas! I {to }e im napravi Sedr`itelot?' 18 Toj gi polne{e so bogatstvo ku}ite nivni.16 Os 2.15 4 11.11 10. 8 a na silen ~ovek mu dava{e zemja.11 23. 3 Se raduva li Sedr`itelot zatoa {to si praveden? I }e ima li polza za Nego.7 20 18. tuku samo odi po nebesniot krug. i toa }e se ispolni. 23 Ako se obrne{ kon Sedr`itelot.10 Govor na Elifaz: Jov e nesomneno vinoven Progovori toga{ Elifaz od Teman i re~e: 2 „Zar ~ovek mo`e da Mu bide korisen na Boga? Mudriot sam za sebe e polezen. vo koja ni{to ne gleda{ i golema voda te pokriva.8 19.3-5 84. 9 Vdovicite gi ispra}a{e bez ni{to. 10 Zatoa okolu tebe ima stapici.17 6 2 Mojs 22. }e bide za tebe kako bleskavo srebro.15 Ps 72.” 16 a koi predvreme bea istrebeni. i neo~ekuvaniot u`as te zbunuva.5-6 8 2 Mojs 23. }e re~e{: ‚ugore!' i Toj }e go spasi onoj so navednatoto lice.39 33 Prop 3. po koj odele bezzakonicite. 28 ]e naumi{ ne{to. }e pojde li da se sudi so tebe? 5 Navistina. }e go otstrani{ bezzakonieto od {atorot svoj.No daleku da e od mene sovetot na bezbo`nicite! 19 ]e vidat pravednici i }e se raduvaat.9 19 Ps 57.10 Otkr 18.11 9 2 Mojs 22.5.8 5 15. }e vleze vo borba so tebe. 7 Na izma~en od `ed ne mu dava{e voda da se napie. 15 Zar ti ne odi{ po patot na starite. tvojata zloba e golema.22 27 11.2 26. 12 Neli Bog e povisoko od nebesata? Pogledaj gi gore yvezdite. i ti }e gi ispolni{ zavetite svoi.14 Ps 62.

10 No. 14 Na razdenuvawe stanuva ubiecot. ne! Tuku samo malku vnimanie mi treba. se krie li na desnata .19 21 27.21 13 9. 9 razdvojuvaat sira~e od gradite na majkata i zemaat zalog od siromav. pati{tata Negovi gi pazev i ne se otstranuvav.17 10 Ps 16. i ne go gleda patot kon lozjata. 21 onoj koj ugnetuva bezdetna. nemaj}i pribe`i{te. }e razberev {to }e mi ka`e.i jas zasekoga{ bi se oslobodil od svojot Sudija. i od lozjeto na bezbo`nikot kradat. 22 No Bog sosila gi isteruva nasilnicite. nemaat obleka za da se spasat od stud. 10 gi teraat da odat goli. 16 Vo temninata se proviraat pod ku}ite.20 11 Ps 16. .17 18 27.11 19 27. ete. 7 goli no}evaat bez pokrivka.14 17 17. 18 Lesen e takviot na vodnata povr{ina. Toj go znae patot moj. koi Go znaat.}e izlezam kako zlato ~ist. koga mislam za toa .27 15 9.za zalog. jas odam napred .ne Go zabele`uvam. se pritiskaat do karpa. Sedr`itelot me upla{i. a no}e e kradec. 8 No. se pojavuva i tie nemaat nade` za `ivotot svoj.15 6 12. taka pekolot gi golta gre{nicite. ubiva siromav i nesre}en. 14 Toj }e go napravi ona {to go naumil za mene. neka ne ostane pomen za nego. neka bide hrana za crvite.24 15 Ps 118. 19 Kako {to su{ata i gore{tinata ja goltaat sne`nata voda. i vo kaci `edni grozje tie gme~at. od vdovica vol .16 7 16.28 17 27.5 3 24. so koi }e mi odgovori. 15 Zatoa jas treperam pred liceto Negovo. pustinata im dava leb za niv i za decata nivni. 17 Zo{to ne sum uni{ten pred ovaa temnina? Zo{to ne go sokri mrakot od liceto moe?” 5 Ete.800 JOV 4 13.7 4 5 Mojs 15.10 5 14.i ne Go nao|am.12 13 21. 11 Nogata moja zdravo se dr`i za patekite Negovi. tolku se zbli`eni tie so stravotiite na temninata. 6 Mu treba li golem napor za da se spori so mene? O.19 9 12. i na prazen stomak snopovi da nosat. 13 No Toj e silen.a Nego Go nema. stanuvaat rano za grabe`. 9 vr{i li Toj ne{to na levata strana. 20 Neka go zaboravi utrobata maj~ina. no Negovite o~i gi gledaat nivnite pati{ta.5 10 12. 15 I okoto na prequbnikot ~eka da se stemni. velej}i: ‚ni~ie oko nema da vidi' i go pokriva liceto svoe.25 16 16. ne gi gledaat dnite Negovi? 2 Bezbo`nicite pomestuvaat me|i. 5 17.24 24. ograbuvaat stada i si gi pasat.17 Izreki 22. 6 `neat po tu|i nivi.14 23 27.21 7 12. sli~no na toa vo Nego ima mnogu. nazad se vra}am . kako divi magariwa vo pustina. 24 . ne znaat tie za svetlina.11 2 5 Mojs 27. 16 Bog me obeshrabri. izleguvaat tie po rabotata svoja. a dewe se krijat zatvoreni.3 8 12. 12 Vo gradot lu|eto ofkaat i du{ata na ubienite vika. 12 Od zapovedite na ustata Negova ne otstapuvav. 4 siromasi isturkuvaat od patot.1-6 Izreki 17. 23 Bog im dava vo {to da se nadevaat.22 11 12.18 4 Bi go izlo`il pred Nego moeto delo i bi ja napolnil ustata svoja so opravdanie. 11 maslinovo maslo na drugite tie cedat. kako drvo }e se skr{i bezzakonikot.3 139. neka me ispita. site ponizeni se prinudeni da se krijat od niv.16-17 Odgovor na Jov (prodol`enie): Bog im popu{ta na bezzakonicite „Zo{to ne se sokrieni od Sedr`itelot vremiwata? I onie. proklet e delot negov na zemjata. a Bog toa ne go slu{a.7 16 16. 17 Za niv najcrnata no} e kako jasno utro. 8 navodeneti od gorski do`dovi i. 13 Tie $ se protivat na svetlinata.21 20 27.1 21. zborovite na ustata Negova gi pazev pove}e otkolku moite pravila.12 14 6. .se pla{am od Nego. 5 }e gi doznaev zborovite. ne gi znaat pati{tata nejzini i ne odat po patekite nejzini. koj }e Go otstrani? Toj go pravi ona {to go saka du{ata Negova.120 12 12. i na vdovica ne $ pravi dobro. 3 od siracite odzemaat magare. 7 Toga{ pravednikot bi mo`el da se opravda pred Nego. jas ne Go gledam. bez obleka.

14 Ete. 7 Neprijatelot moj }e bide kako bezbo`nik.4 8 13. toa e delot od Boga za bezzakonikot i nasledstvo {to nasilnicite go dobivaat od Sedr`itelot.2 19. . nema da sokrijam {to ima kaj Sedr`itelot. nema da otstapam od svojata neporo~nost. 11 Stolbovite nebeski se tresat i treperat od silata Negova. 6 Svetot na mrtvite e otkrien pred Nego. 3 za{to.6 Odgovori na toa Jov i re~e: „Kako mu pomogna ti na slabiot.8 Odgovor na Jov: kakva `alosna pomo{ mi nudi{! 10 13. 8 Za{to.10 6 Ps 138.” 25 12 So silata Svoja go branuva moreto i so razumot Svoj go porazuva besneeweto negovo. i oblakot pod niv ne se otvora. i 25 kako vrvovite na klasovite se kr{at. i taa ne e svetla. treperat mrtovcite. 9 Go postavil prestolot Svoj i go raspnal nad nego Svojot oblak. i Sedr`itelot. Koj ja ogor~i du{ata moja. 12 Ete.6 12 5. rakata Negova ja probode lukavata zmija. i sinot ~ove~ki.i. i yvezdite se ne~isti pred o~ite Negovi.33 Univerzalnata mo} na Boga Podlaboko od vodite. 6 A kamoli ~ovekot. 38. ete.1 4 17.21 14 37. i pod onie {to `iveat vo niv. nema da me prekori srceto moe vo site denovi moi. 8 Toj gi zaklu~uva vodite vo oblacite Svoi.8-11 13 37.29 11 38. koj e molec.2 3 13. ja zaka~il zemjata na ni{to. a kolku malku sme slu{ale za Nego! I koj mo`e da go razbere gromot na Negovata mo}?” 12 38.25 4 Komu mu gi ka`uva{e tie zborovi? 10 ^ij duh izleguva{e od tebe? 8 2 38. 25 Ako toa ne e taka.koj }e me izob21. koga }e go snajde nevolja? 10 ]e se ute{uva li toj so Sedr`itelot i }e Go povikuva li Boga vo sekoe vreme? 11 ]e vi ka`am {to ima vo rakata Bo`ja. 4 ustata moja nema da progovori nepravda i jazikot moj nema da iska`e laga! 5 Daleku e od mene mislata da ve priznaam za spravedlivi. i nema pokrivka nad nego.9 9 13.14 Odgovor na Jov (prodol`enie) : vinovniot }e Go povikuva li Boga? 4 Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „@iv e Bog. 5 .28 6 16. Koj me li{i od sud.17 7 13.11 7 38.24 26 11 13. koga Bog }e ja zeme. dodeka ne umram.801 JOV 24 Se krevaat visoko.20 18. 13 27 6.22 Govor na Vildad: {to e ~ovekot pred Boga Progovori pak Vildad od [uah i re~e: 2 „Vlast i strav ima vo Nego.14 5 15. toa se delovi od pati{tata Negovi. koga }e ja istrgne du{ata negova? 9 ]e go ~ue li Bog vikaweto negovo. kako i site.2 27. .18 niot i kako ja poka`a svojata mudrost! 38.3 4 15.28 5 19.34 li~i za lagata i koj }e gi pretvori vo 25. kakva nade` za licemerniot. koj e crv.4 24 3 8.5 5 24. 13 So Svojot Duh go razbistri neboto. site sami vidovte.2 12. ve}e gi nema.2 ni{to zborovite moi?” 27.27 13 20.28 kako ja potkrepi rakata na nemo}niot! 3 Kakov sovet mu dade ti na nerazum9 37.25 3 14.kako bezzakonik. 6 Cvrsto ja dr`ev pravdata svoja i nema da otstapam od nea. 7 Go poslal Toj severot nad prazninata. i onoj {to stanuva protiv mene . pa|aat i umiraat. 10 Stavil krug nad vodnata povr{ina na granicata me|u svetlinata i temninata.15-16 26. duri i mese~inata. pa zo{to tolku prazni zborovi ka`uvate? Kratkotraen uspeh Ete. dodeka u{te zdivot moj e vo mene i duhot Bo`ji vo nozdrite moi. Toj sozdava mir vo Svoite viso~ini! 3 Imaat li broj Negovite vojski? I vrz kogo ne izgreva svetlinata Negova? 4 I kako mo`e ~ovekot da bide prav pred Boga? Kako da bide ~ist rodeniot od `ena? 5 Ete.

14 Bezdnata veli: ne e vo mene taa. stravot Gospodov e vistinska mudrost. srebroto si ima svoi Ps 103. 3 ^ovekot gi opredeluva granicite na temninata i do krajni dlabo~ini bara kamen vo mrakot i vo smrtnata senka.31 16 20. 8-9. 3 koga svetiloto Negovo svete{e nad glavata moja. kolku i da se trudi da izbega od racete Negovi.10 Tajnata na mudrosta 5 „I taka. 24 Za{to Toj gleda do krajot na zemjata i gleda pod celoto nebo. 11 go zapira tekot na rekite i sokrienoto go vadi na videlo. vsu{nost.32 Posleden govor na Jov: ah. 5 Od zemjata niknuva `ito. 7 Patekata za tamu grabliva ptica ne ja znae. otvora o~i.1 28. so ~isto zlato taa ne se ocenuva. a neporo~niot }e go dobie srebroto kako svoj del. izleguva mudrosta? Kade e mestoto na razumot? 21 Sokriena e taa od o~ite na s# {to e `ivo i pritaena e od pticite nebeski.4 14 Ako sinovite negovi se umno`uvaat. koga Bog me ~uva{e. vo niv ima i zlatni zrnca. ni{aj}i se. nitu so safir. 20 Od kade. da bev kako vo porane{nite meseci. kako vo onie denovi. kako ogan. ja zabele`a i u{te ja ispita. me~ gi ~eka. 28 A na ~ovekot mu re~e: .mesto kade {to go pre~istuvaat.1-3 4 1. 17 ne se sporeduva so nea zlato i kristal. 19 legnuva da spie bogat. i ne odel po nea lav.6 23 20. Toj go poznava mestoto nejzino. potomcite negovi nema da se nasitat so leb. a vdovicite nivni nema da pla~at po niv. 9 Na granit ja stava ~ovek rakata svoja. i okoto negovo zabele`uva s# {to e skapoceno.25 18 Izreki 8.14 Izreki 3.10 16 22. i zlatoto . kako zemjen nanos. koga milosta Bo`ja be{e nad {atorot moj. visat daleku od lu|eto. a odbegnuvaweto od zlo e razumot.9 27 Sir 1. no }e se oblekuva pravednikot. 8 divi `ivotni ne ja gazele. 4 Iskopuvaat rudokopen izvor vo mesta nedostapni za noga. 22 Bog }e go dopu{ti toa vrz nego i nema da go po`ali.10 Ps 24.26 17 Mudr 7. 29 . i brzo }e go odnese od mestoto negovo.802 JOV 14 5. 16 taa ne se ocenuva so ofirsko zlato. jastrebovoto oko ne ja videlo. 23 ]e zapleskaat so racete po nego i }e mu potsvirnat od mestoto negovo!” 12 No kade se nao|a mudrosta.11 21 18. 11-20 28 29.10 Izreki 1. 19 So nea ne se izedna~uva etiopskiot topaz. 23 Bog go znae patot nejzin. i kade e mestoto na razumot? 13 Ne ja znae ~ovekot cenata nejzina.10 Sir 1.22 26 38. 20 u`asi kako golema voda }e go stignat. so skapocen oniks.27 23 Izreki 2. 16 I da natrupa kupi{ta srebro kako prav i da prigotvi mnogu obleka.'” 12 Prop 7. nema da ja razmeni{ so sadovi od ~isto zlato. a pod nea s# e isprevrteno. 26 koga mu dava{e naredbi na do`dot i pat na gromonosnata molwa.25 2 5 Mojs 8.2 1. 28 Ps 110.22 Sir 1. 15 Taa ne se dava za zlato i ne se dobiva za izmereno srebro. 10 vo karpi prokopuva kanali. 18 Si gradi ku}a kako molec i kako ~uvar si pravi koliba. za{to zdobivawe so mudrost ~ini pove}e od skapocen kamen. 22 Pekolot i smrtta velat: ‚so u{ite svoi go ~uvme zboruvaweto za nea'.6 8. i pod Negovata svetlina odev srede temnina. i moreto veli: ne e kaj mene.24 15 18.24 18 20.1 3 Car 10.14 17 20. od dnoto prevrtuva planini.28 15 Izreki 2.17 13 Varuh 3.19 3 28.20 20 28.Ete. 25 Koga Toj mu dava{e na veterot merka i ja namestuva{e vodata po mera.7 9.12 Sir 1.4 3. ubavite nekoga{ni denovi! Go prodol`i Jov svojot vozvi{en zbor i re~e: 2 „O. i ne e pove}e toj.14 nao|ali{ta. nitu se nao|a vo zemjata na `ivite. 18 A za koral i biser nema {to ni da se spomnuva.21 22 15. 6 Vo kamewata nejzini ima mesto za safir. 2 @elezoto se dobiva od zemjata. i ne stanuva takov. 15 Onie {to }e ostanat po nego.15.9 20 20. od kamen se pretopuva bakar. 17 toj }e prigotvi. 21 ]e go krene isto~niot vetar i vior }e go ponese. 4 kako {to bev vo denovite na svoite mladi godini. smrtta }e gi turne v grob. 27 u{te toga{ Toj ja vide i ja opi{a. no}e }e go grabne luwa.

lu|e bezimeni. 8 mladite pat mi pravea.12 22 5 Mojs 32. me povalija i kon mene gi naso~ija pati{tata svoi pogubni. 22 Po moite zborovi ve}e ne rasuduvaa.5 19 Er 17. zborot moj gi natopuva{e niv.3 20 1 Mojs 49. 10-12 12 31. 18 So golema maka se soblekuva od mene oblekata moja. 9 Ete. 15 Jas bev o~i na slepiot i noze na hromiot.17-18 14 19. jazikot im se zalepuva{e za nepcata nivni. i ne mrmorea na sovetot moj. 9 knezovite gi prekinuvaa govorite svoi i stavaa raka na ustata svoja.17 Ps 131. rosata no}eva{e na grankite moi. 25 Koga odev kaj niv.13 14 13. 14 Doa|aat kaj mene kako niz {irok prolom.7-11 17. vele{e: blaze si ti.18 30 3 24. oko {to }e me vide{e. i decata moi okolu mene. {umno se nafrluvaat vrz mene.2 9 16. me vosfaluva{e. tie nemaat nikakva vozdr`anost vo moe prisustvo.15 Posleden govor na Jov (prodol`enie) „A sega mi se potsmevnuvaat pomladite od mene.8 16 Izreki 29.7 17 Is 11. .803 JOV 5 Ps 126.19 18 7. i svetlinata na liceto moe ne ja zamra~uvaa. 18 Pa si velev: ‚]e svr{am vo gnezdoto svoe.stojam. 30.3 5 koga Sedr`itelot u{te be{e so mene. a Ti samo me gleda{. ja otvoraa ustata kako za zadocnet do`d. ma~ni denovi me nalegnaa. i Ti ne me slu{a{.6 8 Sud 11. onie. 3 Isto{teni od siroma{tija i glad. 8 Lu|e otfrleni. so stap proterani od zemjata. 17 No}e me vrtat koskite moi.4 18 Is 40.12 21. 5 Gi gonea lu|eto i vikaa po niv kako po kradci. i lakot moj stanuva{e pojak vo rakata moja. 4 sobiraa posoleni lisja od grmu{ka i smrekovi korewa im bea hrana. zemni dupki i pe{teri. 21 Me slu{aa i ~ekaa. nim im stanav jas sega potsmev i prikaz za razgovorot nivni. se voviraa pod trweto.4-5 Ps 71.8 Ps 1. i dnite moi }e bidat mnogu kako pesokot. i dobroto moe odmina kako oblak.5 6 Sud 6.19 13 24.7 21 16.1 19.6 Ps 68.31 Ps 102. `ilite mi nemaat mir. 11 Zatoa {to Bog mi go olabavi lakot i me kutna na zemja. 20 slavata moja se podmladuva{e.13 17 33. sedev na ~elo.6 12 19. i sudot mi be{e kako nametka i venec.31 20 19. 6 koga nozete moi se bawaa vo mleko. i od zabite mu go istrgnuvav ukradenoto. 11 Uvo {to }e me ~ue{e. 19 Toj me frli vo kalta. tie ne veruvaa. 21 Ti stana `estok sprema mene. 16 za siromasite bev tatko i vnimatelno ja prou~uvav poplakata. 2 I za {to mi e silata na nivnite race? Nad niv pomina ve}e vremeto. 7 Vikaa me|u grmu{kite. so silna raka me porazuva{.14 10 Is 50.16 Is 11.34 15 17.32 9 Mudr 8. ~ii tatkovci ne bi se soglasil da gi stavam so ku~iwata na stadata svoi. 10 Tie se gadat od mene.15 16 16. 17 Na bezzakonikot mu gi kr{ev zabite.3-5 128. 7 koga izleguvav pred gradskite porti i go postavuvav sedi{teto moe na plo{tadot. jakata na mojot hiton me zadavuva.12-14 . bez ni~ija pomo{.” 6 5 Mojs 32.' 19 Korenot moj be{e pokraj voda. 23 Me o~ekuvaa kako do`d.12 13 31. stanav kako prav i pepel. 16 Sega du{ata mi se topi vo mene.2 1 Car 13. koja ne ja znaev. }e im se nasmevnev.9 Is 59. 13 A mojot pat go razru{ija: s# napravija za mojata pogibel. i `iveev kako car me|u vojnici. 12 Oddesno se kreva toj izrod. kako ute{itel na onie {to pla~at. 12 za{to jas go spasuvav stradalnikot {to vika{e i bespomo{niot sirak. temna i zapustena.13 8 3 Mojs 19. na vdovi~inoto srce mu donesuvav radost. 24 Se slu~uva{e.5 19 9. tie begaa vo ramnina bezvodna.24 21 Mudr 8. a starcite stanuvaa i stoeja. 14 Se oblekuvav vo pravda.2 24 Izreki 16. me odbegnuvaat i ne se vozdr`uvaat duri i da plukaat na mene. 13 Vrz mene doa|a{e blagoslovot na onoj {to propa|a{e. 10 glasot na prvencite zamolknuva{e. 15 U`asi me spoletaa.12 Pla~ 3. koga od karpata za mene maslinovo maslo te~e{e. kako vetar se rasea moeto veli~ie.9 15 Izreki 31. 6 @iveeja vo poto~ni dolovi. 20 Vikam kon Tebe.

16 22 Ti me krena i me natera da se nosam po vetar i me sotira{. 28 Odam pocrnet.1 Sir 42. i ne jade{e li i sirakot od nego? 18 Za{to od detstvoto rastel toj so mene kako so tatko.16 31.13 2 27. 29 Stanav brat na ~akalite i prijatel na noevite.6 da ne poglednam na devica. koga imaa spor so mene.27 26 29.16 Mudr 13. i sum gi prosolzuval li o~ite na vdovica? 17 Sam li go jadev zalakot svoj. 7 Ako stapkite moi se otstranuvale od patot.28 Sir 31.32 24 19.2-3 3 Mojs 25. 12 toa e ogan {to gori do istrebuvawe. i so drug neka ja deli postelata svoja. 30 Ko`ata mi pocrne na mene. 5-10 26 5 Mojs 4.19 17. 23 Znam deka Ti }e me dotera{ do smrt. duri ~ekav svetlina.8 15 Izreki 17.25 12 Izreki 6. 14 {to }e pravev. 9-14 19 Tov 4.4 28 Pla~ 4. ne ta`e{e li du{ata moja za bednite? 26 Dodeka go ~ekav dobroto.13 4 26.glas pla~even. 5 31 23 Ps 118.15 18 29. stanuvam vo sobranieto i vikam. go sozdal i nego i ednakvo n# oblikuval vo utrobata? 16 Sum ja odbil li molbata na onoj {to imal potreba.8 Ps 101. 27 Utrobata moja vrie bez prestan i ne se smiruva.10 Pla~ 5. 24 Sum go zemal li zlatoto za moja potpora i sum velel li na riznicata: ‚ti si moja nade`?' 25 Sum se raduval li deka bogatstvoto mi be{e golemo i deka rakata moja spe~alila mnogu? 26 Gledaj}i go sonceto kako sveti i mese~inata kako veli~estveno odi. i ako ne{to ne~isto se zalepilo za racete moi.21 25 29. Koj me sozdal mene vo utrobata. 11 5 Mojs 22. 24 Zarem ne podava raka onoj {to se davi? Ne bara li pomo{ ~ovek vo nesre}a? 25 Zar ne sum pla~el za onoj {to be{e vo zlo.39-43 27 6.22 Izreki 6. 13 Ako ne vodev gri`a za pravata na slugata i na sluginkata.25 data. 27 se zanesuvav li vo dlabo~inite na srceto svoe i ja baknuvav li so usta rakata svoja? 28 Toa }e be{e isto taka prestap za sud.2 li e za zlo~inecot zloto? 4 Ne gi vide li Toj pati{tata moi i 8 3 Mojs ne gi broi li site moi ~ekori? 26. za{to toga{ bi se otka`al od Boga Sevi{niot. 2 No kakov del bi imal od Boga odoz6 Ps 7.2 Sedr`itelot od nebesata? Izreki 3 Neli e za ne~esniot pogibelta? Ne16.2 . a koskite mi se isu{ija od gore{tina. koe podle`i na sud.16 5 Ako odev vo sueta.2 29 Mih 1. ako srceto moe gi sledelo o~ite moi.2 21. i sekoga{ sum mu pomagal na siroma{niot.4 17 Tov 4. dojde temnina. no ne od sonce. nitu pred lu|eto 21 Ps 81. za 27. 31 I guslata mi stana tagovna.7 30 Pla~ 3.120 24 Ps 48. 20 bedrata negovi neli me blagoslovuvaa i toj neli be{e stoplen so volnata od ovcite moi? 21 Ako sum krenal raka vrz sirak.3 27 Er 8.5 22. toa e bezzakonie.2 Ez 8. 23 za{to kaznata od Boga e stra{na za mene: pred Negovoto veli~ie jas ne bi mo`el da opstanam. 8 jas neka sejam. 9 Ako srceto moe se zanesuvalo od `ena i ako sum demnel kraj vratata na bli`niot svoj.3 „Zavet napraviv so o~ite svoi. 22 ramoto moe neka se oddeli od grbot i rakata moja neka se otkine od laktot. Izreki 6 neka me izmerat so merkata na prav6.6-7 16 Is 58. ma~ni denovi mi naidoa.17 20 5 Mojs 24.6 Kraj na Jovoviot govor: tvrdi deka ne e vinoven nitu pred Boga.24 25 Izreki 11. i Bog }e ja doznae mojata neporo~nost.18 13 2 Mojs 21.6 52.7-11 31 Amos 8. i svirkata moja . {to bi go uni{til celiot moj imot.804 JOV 23 17. a drug da jade. i potomcite moi iskoreneti da bidat. i ako nogata moja 9 brza{e kon lukavstvo.8 gora? I kakvo nasledstvo mi ispratil 17.” 10 `enata moja neka mu mele na drug. 19 Ako videv nekoj deka zaginuva bez obleka i siromav bez pokriv. vo domot kade {to se sobiraat site `ivi. {to }e mo`ev da Mu odgovoram? 15 Neli Toj. koga }e videv deka imam potpora pred portite.9 Mt 6. dojde zloto. ako se krene{e Bog? I ako me ispituva{e. 11 za{to toa e prestap.

8 No ima duh vo ~ovekot. 10 Zatoa velam: islu{ajte me. go slu{av va{eto rasuduvawe.1-33 3 34. i re~e: „Jas sum mlad po godini. 19 Ete. od Ramoviot rod. 3 a protiv trojcata negovi prijateli se razgore gnevot negov zatoa {to tie 32 ne znaeja {to da odgovorat.25 35 13. 7 Jas si velev: neka govorat dnite i mnoguletieto neka pou~uva vo mudrost. 4 Elijuj ~eka{e dodeka tie govorea so Jov.kakol.3-4 . ~ekav vie da se iska`ete.10 7 8. a za{titnikot moj da sostavi zapis za toa. gnevot negov se razgore. 11 Ete. vratata svoja ja otvorav na patnikot. 15 Se ispla{ija. i duhot na Sedr`itelot go vrazumuva. 2 se razgori gnevot na Elijuj. za da mi se olesni. 18 Zatoa {to sum poln so zborovi. pa zatoa }e mol~ev i ne }e izleguvav nadvor od vratata svoja. pove}e ne govorat. 6 I odgovori Elijuj.38-39 Is 11.20 33 Izreki 28.23 36 13. dodeka vie govorevte. 22 za{to ne umeam da laskam: za mig Sozdatelot moj bi me zel.17 22 Ps 11. ako brazdite nivni se poplakuvaa od mene.10 32 1 Mojs 19.11 39 Er 22.22 19.1 19 Er 20. prestanaa i pove}e ne zboruvaa. poradi toa {to toj se prave{e popraveden od Boga. 20 ]e pozboruvam. a vie ste starci.805 JOV 29 Izreki 24. da ima{e koj da me islu{a! Eve ja mojata `elba: Sedr`itelot da mi odgovori.8 Dan 13.19 13 32. }e go ka`am misleweto svoe. za{to po godini bea postari od nego.17 Mt 5. }e se pribli`ev do nego kako knez.17. utrobata moja e kako zatvoreno vino: gotova e da prsne kako novi mevovi. 36 }e go nosev na ramenicite moi i }e se ukrasuvav so nego kako so venec. jas }e mu odgovorev ne so va{ite zborovi. 21 Nema da gledam koj e koj i na nikogo nema da mu laskam. ne znaat {to da ka`at.13 34 Izreki 29. koj ne se nasituval od negovite mesni gozbi?' 32 Tu|inec ne no}eva{e na ulica. 34 }e se pla{ev od golemoto mno{tvo. bidej}i se smeta{e za nevin. 37 }e mu go soop{tev brojot na ~ekorite svoi. 13 Nemojte da re~ete: ‚nie naidovme na mudrost: Bog }e go ubedi. 33 Da gi kriev gre{kite svoi kako mnogu lu|e i da gi taev vo gradite svoite prestapi.45 9 Mudr 4.2 Sud 19.12 Sir 254-6 8 1 Mojs 41. a tie pak ne govorea. 31 Is 58. 17 Jas }e govoram za s#.2 33. 31 Ne velea li lu|eto od mojot {ator: ‚O.” 6 15. i od sonarodnicite svoi }e imav strav. 12 Vnimatelno ve sledev. i nikoj od vas ne go izobli~i Jov i ne odgovori na zborovite negovi. 16 ^ekav. i duhot me pritiska odnatre. }e si ja otvoram ustata i }e odgovoram. 38 Ako nivite moi vikaa protiv mene.13 40 1 Mojs 3. od Buz.18 38 Avak 2.1-33 Govor na Elijuj Elijuj objasnuva zo{to go prekinuva mol~eweto Koga tie trojca ma`i prestanaa da mu odgovaraat na Jov. 5 A koga Elijuj vide deka nema odgovor vo ustata na trojcata ma`i. se razgore gnevot negov protiv Jov. zatoa jas se pla{ev i ne se osmeluvav da vi go ka`am moeto mislewe.2 Dan 13. 40 toga{ mesto `ito neka raste trwe i mesto ja~men . sin Varahiilov. a pak go obvinuvaa Jov. a ~ovekot ne mo`e. }e vi go ka`am i jas moeto mislewe.18 32.9 Mt 9. sin Varahiilov.” Zborovite Jovovi svr{ija.52 11 Jk 1.' 14 Ako toj gi upatuva{e zborovite svoi kon mene.44 29 Se raduvav li za nevoljata na neprijatelot moj i se veselev li koga go snao|a{e zlo? 30 Ne $ dozvoluvav na ustata moja da gre{i so prokolnuvawe na du{ata negova. nitu samo starcite znaat {to e pravo.8 12. 9 Ne samo mnoguletnite se mudri. 39 ako sum im gi jadel plodovite nivni besplatno i sum ja izma~uval du{ata na zemjodelcite. od Buz. 35 O.

14 Bog govori edna{ na eden na~in a potoa na drug.27 17 35.7 16.18 21 19. seto toa Bog mu go pravi dva do tripati na ~ovekot. i zdivot na Sedr`itelot mi dal `ivot. no Bog ja otfrli mojata pravda. i ne mi e vrateno so zlo. 7 poradi toa stravot pred mene ne mo`e da te zbuni. so radost }e go poglednuva liceto negovo i }e mu ja vra}a pravednosta negova. 30 za da ja izvede du{ata negova od bezdnata i da go prosveti so svetlinata na `ivite. odgovaraj. otkolku vo mladi godini. 33 22 Du{ata negova se pribli`uva kon grobot. 2 Eve. i priklonete go uvoto kon mene. 5 Ako mo`e{.4-5 28 42. razumni! 3 Za{to uvoto gi razbira zborovite.11 19 16. pak ne.14 5 33. za da mu go poka`uva praviot pat.4 9.16 23.12-15 20 6. 32 Ako ima{ ne{to da ka`e{. slu{aj me.rana bez vina. pak.3 27.20 Argumentot na Elijuj: Bog go opomenuva ~ovekot „I taka. i toj }e se vrati vo dnite na mladite svoi godini. bez porok.20. 13 Zo{to ti e da se bori{ protiv Nego? Toj ne dava smetka za Svoite dela. kako {to nepceto go razlikuva vkusot na hranata. 18 za da ja zapazi du{ata negova od bezdna.10 16 7. Jas najdov otkup. 4 Da rasudime me|u sebesi {to e pravo i da poznaeme {to e dobro. 5 Ete.1.' 25 Toga{ teloto negovo }e se podmladi pove}e.806 JOV 33.” 22 17. 3 Zborovite moi se iskreni od srceto moe.28-30 36.6. 10 A Toj najde obvinenie protiv mene i me smeta za Svoj protivnik. no lu|eto ne vnimavaat: 15 na son. za{to jas go posakuvam tvoeto opravduvawe. eden od iljada.29 16. 20 taka {to `ivotot negov da se gadi od lebot.Oslobodi go od grobot. koj gi pie podbivawata kako voda. Jove.4.30 12. ti odgovaram. ja otvoram ustata svoja. zboro vite moi i vnimavaj na s# {to }e ti ka`am.29 13. slu{aj gi Jove. koskite negovi. i rakata moja nema da bide te{ka za tebe. du{ata negova . 8 Ti zboruva{e pred mene. gi nadgleduva site moi pati{ta.31 4 34.32 6 31. i so luta bolka vo site koski negovi.2 12. I jas sum napraven od kal.24 11 13.15 9 10.^ist sum. 2 34 .13 30.od omilenata hrana. nevin sum.5 5 27. go vrazumuva so bolest na postelata negova. koga sonot gi soboruva lu|eto. 27 Toj }e gi gleda lu|eto i }e veli: sum gre{el i sum ja iskrivuval pravdata.4 7 19. 24 Bog bi se smiluval nad nego i bi rekol: .11 4 15.19 11. vo vreme.12 36.12-16 7.3 Elijuj go obvinuva Jov Prodol`i Elijuj i re~e: „Islu{ajte go. zboruvaj.9-10 18 33. i ustata moja }e iska`e ~ista vistina.10 26 42. se podavaat.2 3 6. koga spijat na svoeto leglo. vo toa ti ne si prav.13 23 1. Jov re~e: ‚jas sum prav. i `ivotot negov od poraz so me~. 4 Duhot Bo`ji me sozdal. a `ivotot negov . 16 toga{ Toj mu go otvora na ~ovekot uvoto i go zape~atuva Svoeto ka`uvawe. 31 Vnimavaj.28 34.12 29 5.' 7 Ima li ~ovek kako Jov. mudri. 11 nozete mi gi stavi vo okovi. 29 Ete.6-7 Ps 106. vo mene nema nepravda.12 14 4.1 33. 33 ako.8 24.9-11 24 2.15 7 23. 6 Eve me mene. toga{ slu{aj me: mol~i i jas }e te nau~am na mudrost. 6 Treba li da la`am protiv svojata pravda? Ranata mi e neizle~iva . zborot moj. 28 Toj ja oslobodi du{ata moja od grob.17 10 9. jazikot mi govori pod nepceto moe.do smrtta. i jas go ~uv glasot na tvoite zborovi: 9 .4-6 27 40.5-9 13 9. 26 ]e Mu se moli na Boga. 19 Ili. i da ja otstrani gordosta od nego. `ivotot moj gleda svetlina. i Toj }e bide milostiv sprema nego. 21 Mesoto negovo is~eznuva.14 35. koi pred toa ne se gledale.27 19. ~ovekot so Boga ne mo`e da se meri.2 6 6. odgovori mi i zastani sproti mene. jas }e zboruvam. mol~i. vo no}no videnie.' 12 Ete.11 12 4.6 25 42. 17 za da go odvle~e ~ovekot od lo{o delo.17-18 30 28. mesto Boga. spored tvojata `elba. 23 Ako ima kaj nego angel.

25 za{to Toj gi znae nivnite dela.12 23 24. 16 I taka. 20 Tie umiraat nenadejno. 24 Toj gi uni{tuva silnite bez ispituvawe i postavuva drugi na nivnite mesta.23 9 16. kade {to bi mo`ele da se sokrijat onie {to vr{at bezzakonie.5 17 22. go slu{na ofkaweto na ugnetenite.24 Spored Elijuj.3 31 32.2 32.' 33 Spored tvoeto li razbirawe Toj treba da nagraduva? I bidej}i ti otfrluva{. zboruvaj s# {to znae{. Bog ne pravi zlo i Sedr`itelot ne sudi krivo. bez raka da se podigne. spored odgovorite negovi. a ne na mene. 28 taka {to dojde do Nego povikot od siromasite. 26 Gi porazuva kako bezzakonici pred o~ite na drugite. ~ujte me. 9 Od mnogu nasilnici ofkaat ugnetenite i od racete na silnite pi{tat. zagledaj se vo oblacite .807 JOV 8 18.35 2 Mojs 22.3 13 12. Toj gi gleda site ~ekori negovi. lu|e razumni! Ne mo`e da ima kaj Boga zlo ili kaj Sedr`itelot nepravda. razmisluva za zemjata? I koj upravuva so vselenata? 14 Ako Toj go svrte{e srceto Svoe kon Sebe i go zeme{e pri Sebe nejziniot duh i nejzinoto di{ewe.14-16 6 34.10 27.2-4 35 8.12 20 2 Mojs 12.2 20.29 Mudr 18.29 22.9 14 12.17 5 33. mo}nicite pa|aat. ako ima{ razum. {to Mu dava{? Ili {to }e dobie od rakata tvoja? 8 Tvojata ne~esnost mo`e da mu napravi lo{o na ~ovek kako tebe.12 12 25. nau~i me.19 Ps 32.1 24 12. na tebe ostanuva da izbira{.22-25 . 35 deka Jov umno ne zboruva i deka zborovite negovi ne se razumni.ve}e gi nema.22 Ps 138. 29 Ako Toj miruva. ako gre{am?' 4 Jas }e ti odgovoram i tebe i na tvoite prijateli: 5 Pogledaj kon neboto i vidi. {to }e Mu napravi{ Nemu? I ako tvoite prestapi se umno`uvaat. 31 Na Boga treba da Mu se ka`e: .” 28 31.19 Ps 103. {to Mu pri~inuva{ Nemu? 7 Ako si praveden.2 15. za{to site tie se delo na rakata Negova. 13 Koj. mudrite }e se soglasat so mene. 21 za{to Negovite o~i se nad pati{tata na ~ovekot.16-21 25 24.9 10 32. kon grevot svoj dodava u{te i bezzakonie. 11 Toj postapuva so ~ovekot spored delata negovi i mu dava na sekogo spored zaslugite negovi. 36 Bi sakal jas Jov napolno da bide ispitan. 32 A ona {to jas ne znam. osven Nego.2-3 18 5 Mojs 10.29 21 31.5-9 35.13-17 26 24.Pretrpev. koj mo`e da Go voznemiri? Ako go sokrie liceto Svoe. 2 8 34. za{to odgovara kako lo{ite lu|e.21 20.tie se povisoki od tebe.6 29. mo`e li da gospodari? I mo`e{ li ti da Go obvinuva{ Sepravedniot? 18 Mo`e li da mu se ka`e na carot: ‚ti si nikakvec'. 37 Inaku. 17 Onoj {to ja mrazi pravdata.nema polza za ~oveka da Mu ugoduva na Boga. 30 za da ne caruva licemerniot nad narodot i da nema stapica za narodot.21 11 34. koga }e nastane no} .2-5 29 13. ~uj go ova i vnimavaj na zborovite moi. 15 za mig }e zagine{e sekoja plot i ~ovekot }e se vrate{e vo pravot.29 37 27. a tvojata pravednost mo`e da mu pomogne na sinot ~ove~ki. 34 Umnite lu|e }e go ka`at istoto. nema pove}e da pravam. nema pove}e da gre{am.14 15 1 Mojs 3. 12 Navistina. koj mo`e da Go vidi? A toa biva za siot narod i za eden ~ovek. Jov ne mo`e ni{to seriozno da ka`e Prodol`i pak Elijuj i re~e: „Misli{ li ti deka e pravo toa {to go re~e: ‚praveden sum pred Gospod?' 3 Ti re~e: ‚kakva polza za mene i kakva korist }e imam.14-15 35 22 12.2 18. pleska so racete me|u nas i u{te pove}e }e govori protiv Boga.3 36 37.33 32 32. i na knezovite: ‚vie ste bezzakonici?' 19 No Bog ne gleda i na licata na knezovite i ne ceni bogat pred siromav.17 27. srede no} narodot }e se pobuni i tie }e is~eznat. 10 I taka.24 30 Prop 8. ako sum napravil bezzakonie. 22 Nema temnina.5 8 koj drugaruva so onie {to vr{at bezzakonie i odi so bezbo`ni lu|e? 9 Za{to toj be{e rekol: .4 Er 32. 6 Ako gre{i{. 23 Zatoa Toj ne bara od ~ovekot da odi na sud so Boga. nitu smrtna senka. 27 poradi toa {to otstapile od Nego i ne gi razbrale Negovite pati{ta.

16 zatoa.35 36. pak. nitu na kakvo i da bilo sokrovi{te tvoe. 4 navistina zborovite moi ne se laga: pred tebe e onoj. 7 ne gi otstranuva o~ite Svoi od pravednicite. 9 toga{ im gi napomnuva delata nivni i bezzakonijata nivni. 26 Ete.3 32. mojot Sozdatel. a ugnetenite gi opravduva. pak.10 10 33. i tie se vozdigaat. nerazumno govori.19 Koj mo`e da Mu ka`e: postapuva{ ne32 pravedno? 34. poradi gordosta na lo{ite lu|e. i `ivotot nivni zgasnuva so bludnici.2-3 11 33. lesnomisleno ja otvora ustata svoja i bez razmisluvawe.13 40. 5 Ete. 11 Ako poslu{aat i po~nat da Mu slu`at. Sedr`itelot go gleda toa. 20 Ne vozdivnuvaj za onaa no} koga narodite se istrebuvaat na mestoto svoe. no nikogo ne prezira. 29 I koj mo`e da go razbere {ireweto na oblacite.12 34.24 9 33. i Toj ne go ispita so seta strogost. dava hrana vo izobilie. 15 Toj go spasuva stradalnikot od makata negova i. silen e so krepkoto srce Svoe.17 23 34. 25 Site lu|e mo`at da gi vidat. kade {to nema ugnetuvawe. ne poslu{aat. i nie ne mo`eme da Go poznaeme.2 17 34.25 za{to ima u{te ne{to da ka`am za Boga. {to lu|eto gi gledaat. Jov. 21 ^uvaj se.o~ekuvaj go.” 13 No licemernite imaat vo srceto svoe gnev i ne se obrnuvaat kon Nego. Bog e mo}en. }e ti poka`am.16 16 38.808 JOV 10 33. 10 Go otvora uvoto nivno za vrazumuvawe.35 24 Ne zaboravaj da gi veli~a{ delata Negovi.25-28 e takov u~itel. no Toj ne im odgovara. ne podavaj se na ne~estieto {to si go pretpo~ital pred stradaweto. brojot na godinite Negovi e neispitan. 8 Ako.12 14 36. treskotot vo {atorot Negov? 30 Ete. 16 I tebe bi te izvel Toj od tesninata na {iroko. }e gi pominat dnite svoi vo dobro i godinite svoi vo radost. 14 zatoa du{ata nivna umira vo mladi godini.11 22 33. 32 Toj krie vo dlankite Svoi molwa i $ zapoveda kogo da udri.12 26 11.2 19 1.2 16 4. 18 Da ne te porazi Bo`jiot gnev so kazna! Golem otkup nema da te izbavi. 27 Toj gi vodi vodnite kapki: tie sobrani se lijat kako do`d.14 21 3. koga gi vrzuva vo okovi. sudot i osuduvaweto }e te snajdat. Bog e golem.25 I pak prodol`i Elijuj i re~e: 2 „Strpi se malku. Toj ja rasprostira vrz niv svetlinata svoja i go pokriva morskoto dno. bidej}i se umno`ile. bidej}i gnevot Negov ne go poseti. Koj dava pesni no}e. 14 Makar i da veli{ deka ne Go gleda{. 19 Nema da gleda na Tvoeto bogatstvo.1 6 34. 13 No Bog slu{a. 17 No ako ti si poln so bezbo`ni~ki misli. i . 6 ne gi poddr`uva bezbo`nicite. 11 Koj n# pravi porazumni od zemniot dobitok i pomudri od pticite nebeski?' 12 Toga{ tie vikaat. koj 38.Kade e Bog.8 5 33. ~ovek mo`e da gi vidi i oddaleku.8-10 15 33.15-19 10 no nikoj ne veli: .16 Elijuj govori za spravedlivosta Bo`ja 24 25. 28 kapat od oblacite i se izlivaat izobilno vrz lu|eto. .7 Vrhovnata vlast na Boga 27 22 Bog e najgolem so silata Svoja. 13 35. se okovani vo verigi i se dr`at vo okovite na nevoljata. koga e ugneten. mu go otvora uvoto. no sudot e pred Nego. no zaedno so carevite gi stava zasekoga{ na prestol. 3 ]e go po~nam zborot moj oddaleku i }e ti poka`am deka mojot Sozdatel e spravedliv.21 20 17. kako Nego? 30 23 Koj }e Mu Go poso~i patot Negov? 38. 12 Ako. im veli da se ottrgnat od bezzakonieto. i trpezata tvoja bi bila polna so mrs. 12 34.3 4 32. koj ispravno misli. 36 25 22. 15 A sega. nitu na zlatoto. ginat od strela i umiraat vo bezumie. 31 Ottamu Toj gi sudi narodite.

15 da se odzeme od bezzakonicite svetlinata nivna i da se skr{i izdignatata raka nivna? 4 6 Ps 103. 15 Znae{ li kako Bog gi rasporeduva i kako $ zapoveda na svetlinata da bolska od Negoviot oblak? 16 Ja razbira{ li ramnote`ata na oblacite. 5 2 ^ujte. 14 7 Toj stava pe~at vrz rakata na sekoj Ps 110.9 12 9.8 10 Ps 103.negova povivka. 24 Poradi toa neka se pla{at pred Nego lu|eto i neka treperat pred Nego site mudri po srce!” Toga{ Gospod mu odgovori na Jov od burata i re~e: 2 „Koj e toj {to go zamra~uva Providenieto so zborovi bez smisla? 3 Prepa{aj ja sega polovinata svoja kako ma`. ili za pomiluvawe.14 23 36. ako znae{. i sitniot i krupniot do`d Ps 104 se vo Negova vlast. 10 Od duvaweto Bo`jo nastanuva led: vodenata povr{ina se sobira. Golem e po sila.16 2. 8. Jov. 11 So vlaga gi polni oblacite.Dotuka }e dojde{ i nema da preminuva{.7 4 15.2 37 21 Sega ne se gleda bolskavata svetlina vo oblacite. i koga site Bo`ji sinovi izvikuvaa od radost? 8 Koj go zatvori moreto so vrata.16 15 18.27 9 Od jug doa|a bura.do 8 krai{tata na zemjata. grmi 9 Toj so glasot na Svoeto veli~ie i ne go Ps 147. 13 za da gi opfati krai{tata na zemjata i da gi istrese od nea bezbo`nicite. Ps 103. 33-34 8 Izreki 8.17 40.25-28 `ot Negov. 11 koga mu rekov: .6-7 24 28. koga glasot Negov }e se ~ue. ~ujte go glasot Negov i gro26. vr11 26. ili za blagoslov.1 9. 9 koga oblacite gi napraviv negova obleka i maglata . koe stoi taka cvrsto kako izleano ogledalo? 19 Nau~i n# {to da Mu ka`eme. i okolu Bog ubavinata e pregolema. 14 Vslu{aj se vo ova.8 8 Toga{ yverot odi vo pribe`i{teto 26. 20 ]e mu bide li javeno {to zboruvam jas? Ka`al li nekoj deka Nemu Mu se soop{tuva {to e zboruvano? 38.3 38 3 40.22 4 Po Nego grom se razglasuva. 14 za da se izmeni zemjata kako glina pod presa i da stane kako raznobojna obleka.5 Varuh 3. 23 Sedr`itel! Nie ne Go dostignuvame.29 37. gospodar na prirodata Kade be{e ti koga gi postavuvav osnovite na zemjata? . koga toa se istrgna. 9. Vo ovoj mrak ne mo`eme ni{to da raspoznaeme. stoj i gledaj gi ~udesnite dela Bo`ji. 5 ^udno grmi Bog so glasot Svoj. no Toj nikogo ne go ugnetuva. 13 Toj im zapoveda da otidat ili za kazna.” Ps 29 „I od toa treperi srceto moe i se kreva od mestoto svoe.28 38. i svetkavicata Negova . no }e duvne veter i }e gi ras~isti. 6 Za{to Toj mu veli na snegot: .7 5 Zah 1. od sever . za nas nedosti`ni. Jas }e te pra{uvam.stud. 5 Koj $ gi opredeli merkite.5 Bog. a od oblacite zra~i svetlinata Negova. ta izleze kako od utroba.7 26.7 Ps 73. za da go izvr{at ona {to im go zapovedal Toj.4-5 zapira.14 mot {to izleguva od ustata Negova. ~udnoto delo na Najsovr{eniot vo sekoe znaewe? 17 Kako se stopluva oblekata tvoja koga ja uspokojuva zemjata od jug? 18 So Nego li go raspna neboto. i tuka e granicata na tvoite gordi branovi?' 12 Si mu daval li ti nekoga{ vo `ivotot svoj zapoved na utroto i si $ go poso~uval li na zorata mestoto nejzino. i dobitokot ~uvstvuva {to stanu4 va.809 JOV 33 Grmeweto dava znak da se znae za nea. 22 Ubavoto vreme doa|a od sever.2-4 ~ovek.5-6 . 12 i tie se dvi`at po celata zemja spored voljata Negova.8 Izreki i si ostanuva na legloto svoe.ka`i. po sudot i po polnotata na pravosudieto.29 9 26. 7 koga likuvaa utrinskite yvezdi.pa|aj 12 na zemjata.6 2 42. znae{ li? Koj go optegnuva ja`eto okolu nea? 6 Vrz {to se zacvrsteni osnovite nejzini? Koj $ go polo`i agolniot kamen.32 7 Varuh 3. 10 koga mu ja dadov Mojata naredba i mu namestiv klu~alki i vrata. za da gi znaat site lu|e Negovite 18 dela. 7 3 Pod celoto nebo se raznesuva grme28.9 {i golemi dela. a ti objasnuvaj Mi: 21 22.

i koj mu dade smisla na razumot? 37 Koj mo`e da gi prebroi oblacite so svojata mudrost i da gi zadr`i sadovite od neboto.24 Os 8.17 30. 31 Mo`e{ li da go vrze{ jazolot na Plejadite.32 Varuh 3.9-10 28 Ps 147. 8 si bara hrana po gorite i se vpu{ta na sekoe zeleno rastenie. si ja videl li ti vratata na smrtnata senka? 18 Si ja razgledal li {irinata na zemjata? Ka`i go.9 divite kozi ra|aat po karpite.9 Amos 5.18-26 Is.12 nata koga pilencata nejzini.7 22 37. skitaj}i 24. da ti re~at: .30 24 2 Mojs 14. 6 komu sum mu ja odredil pustinata za dom i solanite . i {tom trgnat. 19 Kade e patot kon `iveali{teto na svetlinata i kade e mestoto na temninata. ako go znae{ seto toa.27-28 Gospodar na `ivotinskiot svet Ps 146. se osloboduvaat od bolkite svoi.7 139. 38 koga pravot se pretvora vo kal i grutkite se slepuvaat? 35 36.6 34 36. za da te pokrie obilno vodata? 35 Mo`e{ li da ispra}a{ molwi.6 2 Mojs 9. i povr{inata na bezdnata da zamrznuva. kakvi ne`ni perduvi i kakvi perja toj ima! 41 39 . i }e ja branosuva li po tebe nivata? 11 ]e se potpre{ li na nego. 20 za da stigne{ do granicite nejzini i da gi znae{ patekite do domot nejzin? 21 Ti go znae{ toa.eve n#?' 36 Koj vlo`i mudrost vo srceto.22 na nivnata bremenost? I go znae{ li 5 Mojs 33.8-11 Mudr 16. i ra|aj}i gi male~kite svoi. zo{to toga{ be{e ve}e roden i brojot na dnite tvoi e mo{ne golem! 22 Si vleguval li ti vo mestata na snegot i si gi videl li sokrovi{tata na gradot. si odi i ne se vra}a pri niv. i 11 si gledal li kako ra|aat srnite? 2 Mo`e{ li da gi prebroi{ mesecite 4 Mojs 23.810 JOV 16 Ps 103. 23 {to Jas gi ~uvam za smutno vreme.21 Ps 47.9 39 Ti li lovi{ plen za lavicata i gi nasituva{ lav~iwata. bidej}i silata mu e golema i }e mu ja ostavi{ li nemu tvojata rabota? 12 ]e mu poveruva{ li deka toj }e gi vrati semiwata tvoi i }e gi donese na gumnoto tvoe? 13 So svoite krilja nojot radosno mavta. za denot na bitka i vojna? 24 Po koj pat se razleva svetlinata i se raznesuva isto~niot vetar po zemjata? 25 Koj gi otvora potocite za izlivawe na vodata i patot za gromonosnite svetkavici. koga Er 2.11 Is 28. da gi razvrze{ vrskite na Orion? 32 Mo`e{ li da ja izveduva{ Denica vo vremeto nejzino i da ja vodi{ Golemata Me~ka so nejzinite male~ki? 33 Gi znae{ li zakonite na neboto. vikaat kon Boga?” 16. i koj ja ra|a nebeskata slana? 30 Vodite kako kamen da se zacvrstuvaat.7-9 25 Ps 64. mo`e{ li da uredi{ toa da vladee nad zemjata? 34 Mo`e{ li da go krene{ glasot svoj do oblacite.5-6 31 9. 19-24 39 Ps 103.za `iveali{te.10 3 Tie se previtkuvaat.12 Go znae{ li vremeto. kade {to nema ~ovek.25-26 18 Is 40.21 21 15. 27 za da ja zasituva pustinata i stepata i da gi razbuduva zelenite 'rkulci da niknuvaat? 28 Ima li do`dot tatko? Ili koj gi ra|a kapkite na rosata? 29 Od ~ija utroba izleguva mrazot. 26 za da pa|a do`d vrz zemjata bez lu|e.35 Ps 148.12 38 Ps 64. 7 Toj se potsmeva na vrevata vo gradot i ne go slu{a vikaweto na tera~ot. 4 Porodot nivni zajaknuva. vrz pustinata.1 40 koga tie le`at vo leglata ili poPs 103.13 37 28. 39.8 33 Er 31. raste vo poleto.N. 10-13 16 Si sleguval li vo dlabo~inata morska i si vleguval li da ja ispituva{ bezdnata? 17 Se otvorale li pred tebe vratite na smrtta.10 19 Ps 103.18 ~ivaat pod senka vo zaseda? 5 41 Koj $ ja prigotvuva hranata na vra11. 9 ]e saka li ednorog da ti slu`i i }e no}eva li vo tvoite jasli? 10 Mo`e{ li da go vrze{ so ja`e ednorogot za brazdata. 5 Koj go pu{til na sloboda divoto magare i koj mu gi razvrzal vrskite negovi.5 1 Mojs bez hrana.17 vremeto koga ra|aat? Ps 91.35 17 Ps 138. 10.

mu se potsmeva na kowot i na java~ot negov. 12 ja razmavtuva opa{kata svoja kako kedar. 3 Mojot sud li saka{ da go sobori{? Da Me obvini{ Mene. 29 ottamu ja zdogleduva hranata svoja: o~ite negovi gledaat daleku. gromkiot glas na vojvodite i vikot.3 14 Toj gi ostava jajcata svoi na zemjata i gi topli na pesokot. kako da ne se negovi. toj ja zadr`uva rekata za da pie i ne brza. 7 pogledaj gi site gordelivi i ponizi gi. kade {to ima trup. 21 ja rovi so noga zemjata i $ se voshituva na silata svoja. no pove}e ne.17 147.9 31.31-34 Is 2.6 27 Er 49.1 6 38. bolskaat kopjeto i topuzot. jas sum ni{to`en.10-12 Jov odgovara Prodol`i Gospod i mu re~e na Jov: 32 „Koj se bori so Sedr`itelot. tamu e i toj. 24 od nemir i jarost golta zemja i ne mo`e da stoi pri truben zvuk.25 Naum 1. govorev duri dvapati.7 dal. 17 sen~estite drvja go pokrivaat so senkata svoja. Nilskiot kow 10 40.3 24 Zah 6. sega nema da odgovaram.14 1 Mojs 2. }e saka li da pou~uva? Koj Go napa|a Boga.” 31 Ete nilskiot kow {to sum go soz. . 13 nozete negovi izgledaat kako bronzeni trubi. 25 {tom }e zasviri trubata. {to da Ti odgovoram? Rakata svoja ja stavam na ustata moja.1 13. kako na Boga? I mo`e{ li kako Nego da zgrmi{ so glasot svoj? 5 Toga{ ukrasi se so veli~ie i slava. toj jade treva kako vol. 9 Toga{ i Jas }e priznaam deka tvojata desnica mo`e da te spasi.11 63.7 10 Is 2. 26 Poradi tvojata mudrost li leta jastrebot i gi naso~uva kriljata svoi kon jug? 27 Na tvojot zbor li se izdiga orelot i si vie gnezdo na visoko? 28 Toj `ivee na karpa i no}eva na vrv od strmninata i na nepristapni mesta. a `ilite na bedrata negovi se isprepleteni. koskite negovi .3 23.2 25 4 Mojs 10. 14 toa e vrvot na Bo`jite pati{ta: samo Onoj Koj go sozdal.811 JOV 16 Pla~ 4. 35 Edna{ govorev. 18 ete. 22 se smee na opasnosta i ne se pla{i i ne se otstranuva od me~. 8 zakopaj gi site vo zemja i pokrij gi licata nivni so temnina. 11 silata negova e vo bedrata negovi.13 Avak 1.10 19 Er 4. si ostanuva spokoen. duri i koga bi posakal Jordan da pote~e kon ustata negova.9 1 Mojs 18. 18 a koga }e se izvi{i visoko.3 30 Mt 24.5 29. vrbi kraj potocite go opkru`uvaat.7 7 32. 6 izlej ja jarosta na gnevot svoj. pogledaj s# {to e gordo i smiri go. a sebesi da se opravda{? 4 Takva li e tvojata raka. a ja~inata negova .6 8 37. oble~i se vo bolskot i velikolepie.21 12 4 Mojs 16. 19 Ti li mu dade sila na kowot i ti li go ukrasi vratot negov so griva? 20 Mo`e{ li da go ispla{i{ kako skakulec? Trepereweto na nozdrite negovi e u`as.kako `elezni pra~ki.5 26 Er 8. sotri gi bezbo`nicite na mestata nivni.vo muskulite na stomakot negov.” 33 Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 34 „Eve. 16 nemilostiv e sprema male~kite svoi. me|u trski i vo mo~uri{te. 17 za{to Bog ne mu dal mudrost i ne go nadaril so razum.” Se smeta li Jov za Bog? Mu odgovori Gospod na Jov od luwata i mu re~e: 2 „Prepa{i ja kako ma` polovinata svoja: Jas }e te pra{uvam. a ti objasnuvaj Mi.3 33. 15 i zaborava deka noga mo`e da gi skr{i ili polska yverka da gi zgazi.12 42. odi sproti oru`je. toj vri{ti i oddaleku ja pret~uvstvuva bitkata.11 40 3 21. 15 gorite mu prinesuvaat hrana.8 Zah 6.4 11 Is 13. 30 i male~kite negovi pijat krv.2-6 5 38.13 17 35.16 Avd 1.27 18 Ps 32. mo`e da go pribli`i me~ot Svoj do nego. i ne se pla{i deka trudot negov }e bide zaluden. 23 Torba so streli yve~ka na grbot negov. tamu site polski yverovi igraat. 16 toj si legnuva pod sen~esti drvja. kako i tebe. neka Mu odgovori.

sosema se gubat od u`as.17 13 Ps 17. kako od zovrieno grne ili kotel.812 JOV 24 3. 24 zad sebe ostava svetla traga.3-4 Ps 103. o~ite mu se kako zraci na zorata: 11 od ustata negova izleguvaat plameni jazici.37 3 38. ne izdr`uva. bakarot . 7 jakite {titovi negovi . nade`ta e suetna. Nema li da padne{ samo od eden negov pogled? 2 Nema tolku silen koj bi se osmelil da go obespokoi.21 3 31. ne izdr`uva ni kopje. 5 Koj mo`e da ja simne gornata obleka negova. slepeni se i ne se razdeluvaat. jas go govorev ona {to ne go razbirav. 13 Zdivot negov e razgoren jaglen.8 Ez 29. 17 Koga se podiga. ni kratko kopje. }e go zeme{ li zasekoga{ kako sluga svoj? 24 ]e se zabavuva{ li so nego kako so pti~ka. koravo kako dolen vodeni~ki kamen. 22 Pod nego ima ostri kamewa. 14 Vo vratot negov e silata negova. kamewata od pra}ata vo pleva se pretvoraat za nego.1 36. za ~udni dela {to ne mo`ev da gi znam. 4 Nema da premol~am za delovite negovi. 8 eden do drug se dopiraat tolku blisku. i {to }e Te pra{am. 18 Koj me~ }e se dopre do nego. moreto go pretvora vo zovriena mast. i pred nego u`as se {iri.12 41 Jovovoto pokajanie Mu odgovori Jov na Gospod i re~e: 2 „Znam deka Ti s# mo`e{ i deka namerata Tvoja ne mo`e da bide neizvr{ena. 11 Otkr 9.22 Is 50.26 19 ]e go fati li nekoj pred o~ite negovi i }e mu go produp~i li nosot negov so kuka? 10 Koga kiva. vikav jas.2 Mt 19. 3 Koj e toj {to go pomra~uva Providenieto so zborovi {to ne gi razbira? Ete. 12 od nozdrite negovi izleguva parea.26 Lk 1.5 2 30.1 Krokodilot 20 Mo`e{ li so jadica da izvle~e{ krokodil i so vrvca da go vrze{ za jazikot? 21 ]e vovre{ li alka vo nozdrite negovi? ]e ja probode{ li so {ilo ~elusta negova? 22 ]e ti se moli li mnogu i }e ti govori li krotko? 23 ]e napravi li dogovor so tebe. za silata negova i telesnata struktura. 9 eden do drug stojat zbieni. }e go delat li me|u hananskite trgovci? 26 Mo`e{ li da mu ja produp~i{ ko`ata negova so kopje i glavata negova so ribarska vila? 27 Stavi ja na nego rakata svoja i zapomni ja borbata. 25 Na zemjata nema sli~en na nego: Toj e sozdaden bestra{en.8 41.2 4 36. i }e govoram. 23 Ez 32. a od ustata negova izleguva plamen. koj }e se pribli`i do dvojnite ~elusti negovi? 6 Koj mo`e da ja otvori vratata na liceto negovo? Zabite negovi naokolu se u`as.35 Ps 23. 15 Mesestite delovi na teloto mu se sploteni silno me|u sebe. i toj le`i vrz ostri kamewa vo kalta. i }e go vrze{ li zaradi devoj~iwata svoi? 25 ]e go prodavaat li drugarite kako lov. ni strela. nad pi{teweto od kopjeto toj se smee. junaci treperat. 16 Srceto mu e cvrsto kako kamen. izleguvaat ogneni iskri. tie se zacvrsteni kako so tvrd pe~at. ta Jas da mu vratam? Pod celoto nebo s# e Moe. objasni mi go.2 42. taka {to i vozduh ne minuva me|u niv. ispu{ta svetlina.kako gnilo drvo. 21 Bozdoganot za nego e kako slamka. za{to }e ti bide posledna!” Ete. 4 Poslu{aj me. 19 @elezoto za nego e kako slama. 23 Toj pravi morskata dlabo~ina da vrie kako kotel.4-5 Ps 89. 42 . 20 Udar od strela nema da go podgoni. 26 so prezir gi gleda i najgolemite svoi neprijateli. bezdnata izgleda kako belo runo. i koj mo`e da opstane pred Moeto lice? 3 Koj Mi dal ne{to porano. ne mrdaat.velikolepie.

2-3 vi porane{ni poznati. zemete si so sebe sedum teliwa i sedum ovni.30 4 Mojs 23. Jov `ivee{e sto i ~etirieset godini i do`ivea da vidi sinovi i vnuci do ~etvrtoto koleno. vtorata . a Gospod go primi zastapni{tvoto Jovovo.4 8 22.3 od ona {to go ima{e pred toa. Ps 89.20 10 8. sega. 10 Mu ja vrati Gospod na Jov zagubata.30 13. zatoa {to ne zboruvavte za Mene vistina.12 1.3 7 6. pa odete kaj Mojot sluga Jov i prinesete si za sebe `rtva. a tretata . i Mojot sluga Jov }e se pomoli za vas. o~ite moi Te gledaat. kako slugata Moj Jov. iljada ~ifta volovi i iljada magarici. 6 zatoa jas se otka`uvam i se pokajuvam vo prav i pepel.” 6 Dan 9.15 11 Toga{ dojdoa kaj nego site negovi bra}a i site negovi sestri i site nego. pa jadea so nego 5 Mojs 8.Kecija.8 sekoj mu dade po edna kesita i po eden zlaten prsten.26 Gospod go be{e dopu{til vrz nego. 16 Po ova.28. kako }erkite na Jov. poradi toa {to ne govorevte za Mene vistina. ute{uvaj}i go za seto zlo {to 5. za da ne ve otfrlam. . 7 i mu dade Gospod na Jov dvojno pove}e 11 5 Mojs 30. Vildad od [uah i Sofar od Noema.29 Ez 14.25 Bog go opravduva Jov I potoa.813 JOV 5 2 Mojs 33.7-9 27. mu re~e na Elifaz od Teman: „Se razgore gnevot Moj protiv tebe i protiv dvajcata drugari tvoi. i 1 Mojs 25.Kerenhapuh.7 19.1. 17 Umre Jov star i sit od `ivotot. koga toj se pomoli za prijatelite svoi.” 9 I otidoa Elifaz od Teman. za{to samo negovoto lice }e go primam. {est iljadi kamili. 12 I gi blagoslovi Bog poslednite denovi na Jov pove}e od prethodnite: toj ima{e ~etirinaeset iljadi dreben dobitok. kako Mojot sluga Jov.16 leb vo ku}ata negova i mu izjavija so17 ~uvstvo. 13 Ima{e i sedum sinovi i tri }erki. 14 Prvata ja imenuva Jemima. 8 Zatoa. otkako Gospod mu gi izgovori na Jov ovie zborovi. i napravija kako {to im zapoveda Gospod.18 5 Bev slu{al za Tebe so sluhot na uvoto. pak. tatko im i nim im dade nasledstvo me|u bra}ata nivni. 15 Po celata zemja nema{e takvi ubavi `eni.

ako te mamat gre{nici. 12 i spored poeti~niot stil koj se ~ita so vistinsko zadovolstvo. 10 13 Is 3. 8 4.2 7 2. Izrekite spored predmetot {to go razgleduvaat se podeleni vo tri celi.2 15. Cel na knigata 4 2.23 27.9.29 ni: 5 Mojs 13.12 18 8.3 Jn 7.2931 20-21 Za mudrosta 8.32 19 15. 7 Po~etok na mudrosta e stravot Gospodov.24 1 2 Izreki na Solomon.6 Prviot del sodr`i podolg voved (1-9) vo koj se vospeva mudrosta koja edin. . 11 ako ka`at: „Dojdi so nas. 4 da im se dade na prostite razumnost. Predupreduvawe kon lo{ite deca 8 Slu{aj ja.37 ta. car izrailski. 10 9.3 78. 5 Ako mudriot slu{a. op{ti i specifi~ni za odredeni situacii i odredeni grupi lu|e.2 Ps 48.1 6.8 14 Sir 33. da napravime zaseda za ubistvo.10 14. sinko. go kreva glasot svoj po plo{tadite. talo`eni so generacii za idnite pokoplenija.26 5 9.16 3 2. demnat protiv du{ite svoi. zadr`i si ja nogata od patekite nivni.9 11. i spored poukite {to gi upatuvaat.15 17 6.10 Is 29. sin Davidov. kako {to golta pekolot.10 16.21 Ez 36.9 Sir 6.IZREKI Voved Ovaa kniga e zbirka na mudri ka`uvawa.6 1.3 Jk 5.1 4.13 za da se poznae mudrosta i poukata.17-18 Is 59. i razumniot }e najde mudri soveti. 11 Vtoriot del (10-22) e sredi{niot zapis spored koj celata kniga go dobila 1 Mojs 37.9Tretiot del (23-33) e sostaven od ~etiri nezavisni celini.31-33 Ps 123.1 Is 32.14 16.1-3 20 Mudrosta govori visoko na ulica.34 2 Tim 3. 18 No tie pravat zaseda protiv krvta svoja. da gi napolnime ku}ite na{i so plen.14 5.1 25. {to go zagrabil. 17 za{to naprazno e da se raspnuva mre`a pred o~ite na site ptici.27 28.18 6 3 Car 10.7 Rim 3. 6 za da razbira mudra izreka i dlabok zbor. karakteristi~en za drevniot Istok. samo glupavite gi preziraat mudrosta i poukata. koj e al~en na tu| imot: toa mu go odzema `ivotot na onoj.28 Mislite iska`ani niz ovie bibliski stihovi i vo dene{no vreme prediz. ne odi na pat so niv. i cel kako onoj {to sleguva vo grob.14 Ps 1.5 7.18 stveno od Boga doa|a.15 9 4.9 2 7. 3 Car 21.1 119.10-11 3.4 Ez 17. 14 ti }e frla{ `drepka zaedno so nas. 16 za{to nozete nivni tr~aat kon zloto i brzaat krv da prolevaat.21 20.” 15 Sinko. 4 Mojs 16.12 15. Se koristel za prenesuvawe na `ivotnite iskustva.9 Er 31.20 imeto. zborovite na mudrecite i nivnite gatanki. 9 za{to toa e krasen venec za glavata tvoja i ukras za vratot tvoj. od koi pove}eto mu se pripi{uvaat na Solomon.11 Prop 1. edna torba }e ima za site nas. Glavniot akcent vo knigata Izreki e daden na moralnite pouki.1 12. poukata na svojot tatko i ne otfrlaj go zavetot na majka si. ne popu{taj. da go pre~ekame neporo~niot bez vina.33 Jov 28.8 Prop 9.20 Sinko. 13 da si natrupame sekakov skapocen imot. 3 za da se usvojat pravilata na blagorazumieto.Ps 49. pravosudieto. 12 `iv da go goltneme. }e gi umno`i znaewata svoi.101 16 6. 19 Takvi se pati{tata na sekoj.1 10.4 Is 11. za da se razberat izrekite na razumot.Ps Mudr 2 vikuvaat golem interes kaj ~itatelite.36 9.28 Prop 12.16 Is 33.20 15 4.znaewe i rasuduvawe. na mladite .5 9. sudot i pravinata. Izrekite mu pripa|aat na specifi~en literaturen `anr.1 3 Car 5.

9 Toga{ }e gi razbere{ pravdata i pravosudieto. 28 Toga{ }e me vikaat. 22 a bezzakonicite }e bidat istrebeni od zemjata. 8 Toj gi ~uva pati{tata na pravdata i ja brani patekata na onie. {to gi napu{tile pati{tata na pravdata.7 Is 55.15 Er 11.34 10 14.11 13 4.6 6. ne pla{ej}i se od zloto.24 moi. a glupavite }e gi pogubi nivnata negri`a. {to se raduvaat.11 Ps 80. 3 ako gi povika{ znaeweto i razumot. 29 Zatoa {to go namrazija znaeweto i ne go primija stravot Gospodov. eve. }e vi gi ka`am zborovite svoi.14 22. pravinata i sekoj dobar pat.19-20 31 5.18 skudni vo tebe: obesi gi na vratot svoj.” 7 Toj go za~uvuva za pravednite spasenieto.24 7. jas }e go izleam duhot svoj vrz vas. 5 }e go razbere{ stravot Gospodov i }e go najde{ znaeweto za Boga. 32 Za{to nerazumnite }e gi ubie nivnata upornost. 11 toga{ rasuduvaweto }e te brani.12 66. koi se voshituvaat na rasipanost.8 Jk 1. 25 vie gi otfrlivte moite soveti.4 4 3. Toj e {tit za onie koi `iveat neporo~no.815 IZREKI 22 3. 17 koja go ostava prijatelot na mladosta svoja. i patekite nejzini .25 Sof 1.10 2 22.26 21 propoveda vo glavnite mesta za sobirawe.8 Ps 124. 18 Domot nejzin vodi kon smrt.27 3 Milosta i vistinata da ne bidat 9.5 Jn 3. ne zaboravaj ja poukata moja 7. 19 nikoj od vlezenite kaj nea ne se vra}a i ne stapnuva vrz patot na `ivotot. koga }e ve snajde nevolja i maka. vr{ej}i zlo. no jas nema da ~ujam.11 Mt 11. 7.iskoreneti od nea. 6 Za{to Gospod dava mudrost.30 7 30. 3 Ps 3. neznajnici.13 12 6. ako gi primi{ zborovite na Moite zapovedi.18 Is 1.15 9 4.8 Er 6.22 29 1. 16 za da te spasi od tu|a `ena.12 28. koi Go po~ituvaat.16 5 1.14 Jov 28.3 23 Is 11. za da odat po patot na temninata. i koja go zaborava zavetot na svojot Bog.kon pekolot. i koi talkaat daleku od praviot pat.4 Er 7.21 i srceto tvoe da gi ~uva zapovedite Is Er 2. napi{i gi vrz plo~ite na srceto svoe. i zlo kako vior }e mine nad vas. 26 Zatoa }e se nasmeam na va{ata pogibel. i gi za~uva{ vo sebesi. 10 Koga mudrost }e vleze vo srceto tvoe. 15 21.10 1.18 11 4.7 14.15 Joil 3 24 Is 65.6 6 3 Car 3. 14 od onie.4 8 1 Car 2.23 Er 11.19 Jov 4. 2 ako uvoto tvoe vnimatelno ja slu{a mudrosta.26 30 3.5 33 3. }e `ivee bezopasno i spokojno. 20 Zatoa odi po patot na dobrite i pridr`uvaj se kon patekite na pravednite. od ustata Negova doa|aat znaeweto i razumot. 27 koga }e ve napadne u`as kako bura.27 Mudrost i poslu{nost kon Boga 2. ja protegav svojata raka.33 22. 24 Jas vikav.41 Jov 27.20 28 1 Car 8.24-26 Ps 24. no nikoj ne ja zabele`a.1 4.16 22. 21 za{to pravednite }e `iveat na zemjata.10 26 3. koja gi zasladuva zborovite svoi.13 Zah 7. 4 ako gi bara{ kako srebro i gi istra`uva{ kako riznica.8 Mudrosta n# pazi od zlo Sinko.22-23 14. 3 17 .16 Ps 81. 33 no koj mene me slu{a.4 Sinko. }e go sakate neznaeweto? Do koga bujnite }e se nasladuvaat so bujnosta? Do koga glupavite }e go mrazat znaeweto? 23 Obrnete se kon moite izobli~uvawa. Os 1 2 za{to tie }e ti pridadat dolgi dni.19 Mt 19.8 14 10. }e se zaraduvam koga }e ve snajde u`as. i verolomnite . ako srceto tvoe se prikloni kon razmisluvawe. i neporo~nite }e opstanat na nea. ne vnimavavte koga ve izobli~uvav. 15 ~ii pati{ta se krivi.22 Is 1.18 8.3 5.2.9 Ps 65.3 28.1 3. 12 za da te spasi od lo{ pat.4 4. 31 Poradi toa tie }e jadat od plodovite na svoite pati{ta i }e se nasituvaat od svoite zamisli. razumot }e te ~uva.1-4 32.12-13 2 16 6. }e me baraat i nema da me najdat.5 Ps 83.17 5 Mojs 6.9 27 10.34 Ps 2. 13 od onie.12 Jov 32.4 Ps 17.9 Jn 7.15 32 Er 2. koj govori laga.44 Kol 2. pri vlezovite na gradskite porti smelo govori: 22 „Do koga. i znaeweto }e $ bide prijatno na du{ata tvoja. 30 zatoa {to ne go primija mojot sovet i gi prezrea moite razobli~uvawa.19 21.11 Mih 3.3 Mt 13. od ~ovek.5 25 Ps 106.11 Lk 7. a vie ne poslu{avte. 18 godini na `ivot i mir.5 23.

a blizok e so pravednikot. 17 pati{tata nejzini se prijatni pati{ta. i Toj }e ti gi poka`e tvoite pateki.7 Ps 118.61 13 8.3.5 12 5 Mojs 8. {to spe~alil razum.1 4.22 5 Mojs 6.22 9.28 6 16. 19 Gospod so mudrost ja osnova zemjata.7 5 22.21 7. 30 Ne karaj se so ~ovek bez pri~ina. Gospod go ~uva mudriot Sinko.10 Lk 2.11 14 8. koj doa|a od bezbo`nicite.11 Jov 28. koga toj so doverba `ivee kaj tebe. 2 za{to dobar dar vi daruvam.5 Judita 8.3 17 16.19 5 Mojs 26.30 13. so razum gi utvrdi nebesata.27 Ps 90. 6 Po site svoi pati{ta razmisluvaj za Nego.12 15.35 1 Car 2.6 5 Mojs 30.10 20 4. tatkovata pouka i vnimavajte.24 21 10.23 Tov 12. zapazi ja mudrosta i razumot. 16 Vo desnicata nejzina e dolgove~nosta. nema da se pla{i{.5 11-12 Jov 5.4. koga rakata tvoja ima sila da mu pomogne. ne mo`e da se sporedi so nea. i kako edinec omilen na majka mi. 11 Ne zanemaruvaj ja. 14 podobro e da ja dobieme nea.2 8. onie koi ja zapazuvaat.32 4 pa }e najde{ milost i blagovolenie pred o~ite na Boga i na lu|eto. i lek za tvoite koski. kaznata od Gospod.5 22 5 Mojs 28.26 Ps 110. a na smirenite im dava blagodat. 4 i tatko mi me pou~uva{e i mi vele{e: zborovite moi zadr`i gi vo srceto tvoe. 21 13 16 3. 27 Ne otka`uvaj da mu napravi{ dobro na onoj. otkolku riznici so srebro i zlato. 22 tie }e bidat `ivot za du{ata tvoja i ukras na vratot tvoj. imaj strav od Gospod i begaj od zloto: 8 toa }e bide zdravje za tvoeto telo i lek za tvoite koski.18 3 1.5 19 8. 31 ne zaviduvaj mu na ~ovek koj postapuva nasilno. i ~ovek. Toj im se potsmeva. pazi gi moite zapovedi i ne zaboravaj gi! 4 . 24 Koga }e legne{ da spie{. i site pateki nejzini se spokojni. a bezumnite .13 1 Let 28. 3 Za{to i jas bev sakan sin na tatko mi.816 IZREKI 19 5.11 10.28 Jov 36.21 Er 9.3 Mudrost i sre}a Bla`en e ~ovekot. {to ja pridobivaat. i koga }e zaspie{.9 Mt 5. i s# {to ti e milo. koj ima potreba.9 Otkr 2. i da ne ti e te{ko od Negovoto ukoruvawe.3 14. i ne izbiraj ni eden od pati{tata negovi.165 4 8.17 18 11. 12 za{to kogo Gospod go saka.17 Evr 12.19 23. nitu od napad. a `iveali{teto na pravedniot Bog go blagoslovuva.24 Ps 36.16 8 4.28 Rim 12.52 Rim 12.8 Joil 2.19 3.23 Mal 3.32-26 Sir 25.16 4.9 2 3.38 52. 15 taa e poskapa i od skapocenite kamewa. 26 bidej}i Gospod }e bide na site tvoi pati{ta i }e ja zapazi nogata tvoja od prepnuvawe. ne ispu{taj gi od previd ovie raboti.165 15 8.10 9. 9 2 Mojs 23. deca. 10 i tvoite `itnici }e se ispolnat do vrvot.13 16.15 Mudr 7. 7 Ne smetaj se za mudrec. 23 toga{ }e odi{ bezopasno po patot svoj.5 2 Mojs 20.4 Ps 111.11 5 Mojs 33. 9 Davaj Mu prinos na Gospod od imotot tvoj i od prvinite na plodovite od tvoite pridobivki. 25 Nema da se ispla{i{ od nenadeen strav. 35 Mudrite }e nasledat slava.sram. nego i go kara. koga ne ti napravil nikakvo zlo.13 Otkr 3.63 Ps 36.28 10 5 Mojs 28. koj se zdobil so mudrost. 22a) }e bidat iscelenie za tvojata plot.27-28 Ps 103.9 Steknuvawe i ~uvawe na mudrosta 7 8. a tvoite presi }e se prelevaat od vino. ta da se nau~ite na 21 razum. i nogata tvoja nema da se sopne. kako i tatkoto sinot svoj {to go qubi.21 8.16 119.14 vajte ja mojata zapoved. 20 preku Negovata mudrost se otvoraat bezdnite.4 Is 5. zakon i milost nosi na jazikot.3 Is 45.24 20 1 Mojs 7. sinko. 29 Ne kroj zlo protiv bli`niot svoj. a vo levicata $ e bogatstvoto i ~esta.1 2 Kor 3. utre }e ti dadam” koga si vo sostojba da mu pomogne{. 33 Prokletstvoto Gospodovo e vrz domot na bezbo`niot. 16a) od ustata $ izleguva pravda. 32 za{to na Gospod Mu e odvraten bezbo`nikot. 28 Ne veli mu na prijatelot svoj: „Odi si i dojdi pak.30 Ps 36.19 16. 5 Nadevaj se na Gospod od s# srce i ne se potpiraj vrz tvojot razum.16 Jov 28.6 6. sonot }e ti bide prijaten.18 12.9 6. 18 Taa e drvo na `ivotot za onie.2 Is 43. ne osta.6 Jov 28.16 Ps 118.18 22.8 Er 17. i bla`eni se. 34 Nad onie {to se podigruvaat.4 1 Mojs 2. i oblacite pu{taat rosa.11 Slu{ajte ja.

14 9 1. sinko. 10 za da ne se nasituvaat tu|incite od tvojata sila. 7 Zatoa sega.1 Ps 36. i nejzinata usta e pomazna od maslinovo maslo.23 28 3 Mojs 19.12 10.14 24. Cvrsto odnesuvawe Sinko. 29 Toj }e gi napravi tvoite pati{ta pravi. i son ne gi fa}a. 24 Otfrli ja od sebe la`livosta na ustata. 18-37 Protiv bezbo`ni~ko odnesuvawe Slu{aj. i srceto moe go prezira{e razobli~uvaweto. so velikolepna kruna }e te dari. 12 za{to potoa }e re~e{: „Zo{to ja mrazev poukata. 28 za{to desnite pati{ta Gospod gi nadgleduva.31 Ps 1.35 16.i taa }e te ~uva. za{to od nego se izvorite na `ivotot.22 25 Ps 90. ako ne napravat zlo. 16 za{to tie ne zaspivaat.33 6. 6 Taa ne odi po patot na `ivotot.4 4.47 5 Zdobivaj se so mudrost. i primi gi zborovite moi.2 23 4. 6 Ne ostavaj ja.8 32 11.3 2 3. 12 Ako odi{. te vodam po pravi pateki.7 16.10 7 23. 20 10 4 3. . ni levo.6 1 Ptr 5.31 29 6. 2 za da ja zapazi{ dobrata misla.28 Mal 2.13 5 Mojs 24.13 Ps 90.9 Jov 11.15 Sir 4.24 31 4.1 15 3.22 21.1 3.9 27 Rim 13.6 14 1.22 Ps 3.1 1. i site pati{ta tvoi neka bidat cvrsti. nema da se izmori{.22 Jn 6.2 Ps 88. stapkite nejzini vodat do pekolot. 23 Od s#. najmnogu ~uvaj go srceto svoe. bidej}i taa e tvojot `ivot.10 6 2 Sol 2.9 Sir 6. a levite se rasipani. koga plotta tvoja i teloto tvoe }e bidat isto{teni.7 16. 11 za da ofka{ otposle.2 3 Mojs 18. ne zaboravaj go toa i ne otstranuvaj se od zborovite na ustata moja. i ne go priklonuvav uvoto kon onie {to me pou~uvaa? 5 5 4. i lukavstvoto na jazikot od sebe oddale~i go.i }e ti se umno`at godinite na `ivotot.87 24 1. i taa }e te vozdigne. 35 14.7 Gal 6.i taa }e se gri`i za tebe.11 5 Mojs 11.18 11 1 Car 12. 11 Ti go poka`uvam patot na mudrosta. . ne ostavaj ja. sinko.2 Jov 8. 19 A patot na bezzakonicite e kako temnina. 21 da ne otstapuvaat tie od tvoite o~i.6.27 63.63 33 12.9 Is 5.5 Jov 22. i ustata tvoja da go zacvrsti znaeweto.19 3 1 Let 22.9 4.817 IZREKI 22 1. 15 ostavi go. 3 za{to med te~e od ustata na neverna `ena. . 26 Proveri ja patekata so nozete svoi. ne odi po nego. i tvoeto odewe }e go uredi vo mir.18.18 28.23 Ps 17. i zdravje za celoto telo negovo.14 14.5 28.2 30 26. tie ne znaat.3 8 24.7 14.21 1 Ptr 3.9 Sir 6. pati{tata nejzini se nepostojani. 18 Patekata na pravednite e kako bolskava svetlina.20 1 Ptr 4.4 13 3.20 Ps 24. koja sveti s# pove}e i pove}e. 14 Ne odi na pat bezbo`ni~ki i ne odi po patot na lo{i lu|e. 7 Najva`na e mudrosta: pridobivaj mudrost i za siot svoj imot pridobivaj razumnost. ako ne dovedat nekogo do pad. taa }e te proslavi. vnimavaj na zborovite moi i pribli`i go uvoto kon poukite moi.1 5 Mojs 32. 4 no posledicite od nea se gor~livi kako pelin.36 Jk 5. 8 Dr`i go podaleku od nea patot svoj i ne pribli`uvaj se do vratata na ku}ata nejzina. sakaj ja.1 12 3. 13 zo{to ne go poslu{av glasot na moite u~iteli. i ako potr~a{. {to e za pazewe. ~uvaj gi vnatre vo srceto svoe: 22 za{to tie se `ivot za onoj {to gi na{ol. 17 za{to tie jadat leb od bezzakonie i pijat vino od grabe`.21 5 Mojs 32.22 10 2. vnimavaj na mudrosta moja i pribli`i go uvoto kon zborovite moi.8 2. 9 }e polo`i na glavata tvoja prekrasen venec. duri ne nastane den.12 121. 8 Visoko ceni ja.16 26 1 Car 2. oddale~i ja nogata tvoja od zloto. otstrani se od nego i zaobikoli go. 25 O~ite tvoi neka gledaat pravo. i klepkite tvoi da bidat upraveni pravo pred tebe.17 34 Jk 4. ako ja pregrne{. 9 za da ne si go dade{ `ivotot svoj na drug i godinite svoi na ma~itel. od {to }e se sopnat.30 119. nozete tvoi nema da se sopnat. ostri kako me~ so dve se~iva.14 Predupreduvawe do nevernata `ena Sinko. 13 Dr`i se zdravo za poukata. 5 nozete nejzini sleguvaat kon smrtta. i rabotata tvoja da ne bide za tu|a ku}a. pridobivaj razum.5 Jov 5.10 4. taa e nerazumna.17 Rim 12.14 Jov 29. pazi ja. 27 Ne skr{nuvaj ni desno. poslu{aj me i ne otstapuvaj od zborovite moi.1 7.15 3.22 8.5 .

i poradi golemoto svoe bezumie zaginuva.23 13. ni nastojnik.12 Mt 6. i nema{tijata tvoja kako razbojnik. 8v) Iako po silata e slaba. Ne davaj garancija za tu|i dolgovi Sinko.16 5.5 22. 15 Zatoa nenadejno }e dojde negovata propast. padni pred nozete na bliskiot svoj i moli go. vodnite potoci . i vrskite na grevot negov go dr`at: 23 toj umira bez da bide pou~en.11 18 6.23 Jn 11. 16 9 Sir 23.8 119.9-10 Er 23. kakva pofalna rabota izvr{uva. nitu zapovednik. 22 Bezzakonikot go fa}aat negovite sopstveni bezzakonija.i ne }e ima lek za nego. ja sobira vo vreme na `etva hranata svoja. koj izmisluva lagi. sinko eve {to.102 20 2.1 22 3. ako si zel odgovornost za tvojot bli`en i si ja dal rakata svoja za drug.24 Ps 118.16 Qubi ja `enata na svojata mladost Pij od vodata na tvojot izvor i od onaa.34 Lk 6. i onoj.22-23 31.2 Ps 111. 19 la`en svedok.13 11 7. 5 spasuvaj se kako srna od stapica i kako ptica od pti~ar.7.7 Amos 2. 3 Zatoa napravi.20 7.13 Is 59. za da se izbavi{.16 4 Sir 9.17 Predupreduvawe do `ena .1 13 1.3 Mt 5. nejzinite gradi neka te dopiraat vo sekoe vreme.32 28. noze. 8a) Ili odi kaj p~elata i vidi kolku e trudoqubiva. vrzi gi okolu vratot svoj. ne bide{ mrzliv.29 12.19 21.21 Ps 118. malku so skrsteni race }e pole`i{: 11 i }e dojde siroma{tijata tvoja kako patnik. da se zabavuva{ so nadvore{na i da gi pregrnuva{ gradite na tu|a? 21 Za{to pati{tata na ~ovekot se pred o~ite na Gospod.32 19. mrzliv~e. a skudnosta }e izbega daleku od tebe. 13 namignuva so o~ite.5 15.21 7. 16 Neka ne se razlevaat tvoite izvori po ulicata. {to Mu se odvratni na du{ata Negova: 17 o~i gordelivi.6 Lk 15. vidi ja nejzinata rabota i bidi mudar.16 16 Er 14.17 8 7. `etvata tvoja }e dojde kako izvor. i ute{uvaj se so `enata na svojata mladost.22.4 Jov 11.10 12. koi Gospod gi mrazi . i Toj gi gleda site pateki negovi. Ne bidi mrzliv Odi kaj mravkata. see razdori.35 6 30. 2 ti si se vrzal so zborovite na ustata svoja. so qubovta nejzina nasladuvaj se postojano.8 Jov 15.5 Is 62.1-9 5 2.1 5.17 Dan 12. 18 5 Mojs 24. 14 vo srceto negovo ima podmolnost: toj smisluva zlo vo sekoe vreme.128 14 6.20 3 Ptr 2. 2 3.8.14 Ps 54. faten si so zborovite na svojata usta.33 15 Is 36.21 Ps 5.24 22.1-6 26 5.25 21 3.5 Prop 9.9 Is 9. {to izvira od tvojot kladenec.1 Ps 35.20 22.12 10. 18 srce {to kroi lo{i planovi.9 .21 Pesna 4. {to prolevaat nevina krv. naedna{ }e bide sotren . 21 vrzi gi zasekoga{ za srceto svoe. 17 neka ti pripa|aat tie samo tebe. bidej}i si padnal vo racete na svojot bli`en: odi. 11a) Ako pak. po mudrosta e po~ituvana.14 7 7.3 12 1.21 10 Sir 9.po plo{tadite. govori so nozete. ~ovek ne~estiv odi so la`liva usta.4 14 Za malku }e padnev vo sekakvo zlo srede sobranieto i op{testvoto!” 8 no ja prigotvuva hranata lete.22 12.7 17 Is 5. 19 Neka ti e mila kako ko{uta i kako srna draga. Nea site ja sakaat i taa e slavna. Ona {to Gospod go prezira Eve {est raboti.1 7. 6 15 3 2.14 5. jazik la`liv i race.prequbnica 20 Sinko.25. sinko.45 24 6.18 7. {to see razdor me|u bra}a. a ne i na tu|inci.28 27 1.6 11. 8b) trudot nejzin za zdravje go upotrebuvaat i carevite i obi~nite lu|e. malku }e podreme{.15 5 Mojs 5. koi brzo tr~aat kon zlo.5 Evr 12. dava znaci so prstite. mrzliv~e }e spie{? Koga od sonot }e stane{? 10 Malku }e pospie{. 7 Taa nema nitu na~alnik.1.1 4.22 5 Mojs 2.27 19 2.duri sedum.21 Mal 2.22 28.13 17 4 Mojs 20. 9 Do koga. 18 Blagosloven da bide izvorot tvoj.18 23 Mt 12.1 6 Lukaviot ~ovek 12 ^ovek lukav. 20 i zo{to ti e.29-30 25 3. ~uvaj ja zapovedta na svojot tatko i ne otfrlaj ja poukata na majka si. 4 ne davaj im son na o~ite tvoi i dremka na klepkite svoi.818 IZREKI 16 Mih 2.

26-27 27. ako krade za da si ja nasiti du{ata. 27 Mo`e li nekoj da nosi ogan vo gradi.” 21 So mnogu laskavi zborovi taa go privle~e. 23 za{to zapovedta e svetilo.40-44 20 1.pat kon `ivotot. koga e gladen.113 16-19 1.9 19. i da ne te vovle~e so trepkite svoi. i vo denot na odmazdata svoja . od laskav jazik na tu|a.10 3 3. 3 Vrzi gi na prstite svoi. i te najdov.20 6. pazi gi zborovite moi.3 17.24 20.3 4 Mudr 8.13 Sir 8.3 7.19 18. so raznobojni platna egipetski.8 7. toj pla}a sedumpati pove}e. 7 i vidov me|u neiskusnite.3 2 Kor 3. 11 zborliva i neskrotliva.18 20.3.16-23 Ez 16. 2-18 Sir 4. si ja pogubuva du{ata svoja. a ne znae deka e taa za nejzina pogibel.4 5 Mojs 32. 4 Ka`i $ na mudrosta: „Ti si mi sestra!” . 17 legloto svoe go poprskav so smirna. a da ne se zapali oblekata negova? 28 Mo`e li nekoj da odi po v`areni jaglewa. a poukata .25 2 4.24 13.na istrel.13 23.19 5 2.26 12. 32 Koj. i sokrij gi vo tebe zapovedite moi. 25 Ne posakuvaj ja ubavinata nejzina vo srceto svoe. }e se nasladuvame so qubovta duri do zori. 2 Pazi gi zapovedite moi.16 5.819 IZREKI 19 Pesna 2. 5 za da te pazat od tu|a `ena.23-24 23 10.21 24. }e si dojde doma kon polnata mese~ina.26 24-27 Sir 26. 8 koe minuva{e preku plo{tadot blizu do nejziniot agol i koe ode{e po patot kon nejzinata ku}a. 13 Taa go zgrap~i. }e razgovaraat so tebe.7 3.17 Mt 5.20 16.4 Is 1. 31 ako go fatat.1-5 11.21 36. 9 na kve~erina koga se stemnuva{e. sinko.27 19. vr{i prequba so prequbnica. nema da ostane bez vina. i }e `ivee{.svetlina. 24 za da te ~uvaat od rasipana `ena. koja zboruva prijatno.22 Is 58.i nare~i go razumot tvoj rodnina. edna{ gledav od prozorecot na ku}ata moja. 19 za{to ma` mi ne e doma: toj zamina na dolg pat.16 5.4 22 Koga trgnuva{.5 7.13 7.13-16 30. da ne talka po patekite nejzini. kako zenicata na o~ite svoi. go dava celiot svoj imot. so podmolno srce.3 @ena .12 27-28 Os 7.prequbnica zaveduva mlad ~ovek Sinko. 35 nema da primi nikakov otkup i nema da se zadovoli ni so mnogu podaroci.24 6-9 Sir 30. pazi go i u~eweto moe.16 5.13 21.16 12. aloj i dar~in.5 23. 10-13 Is 3.2 21.4 29-35 Sir 9.1 21-23 Prop 7.17 23 Jov 4.17 20 2.1 6.3 .27 17.3 6. dobriot sovet . 6 Ete. 18 dojdi.4 15. 20 edna }esa srebro zede so sebe.9 Ps 34. 34 za{to qubomorata ja razgoruva jarosta na ma`ot. 33 biewe i sram }e najde toj.20 6-11 10. 15 zatoa i izlegov da te presretnam. vo presret mu doa|a `ena. vo no}nata temnina i vo mrakot.24 7. nozete nejzini ne se zapiraat v ku}i: 12 de na ulicata.3 22 1. koj vleguva kaj `enata na bli`niot svoj. pak.3 6.28 21 15.19 16. za da te pobaram.15 59. }e te ~uvaat. de po plo{tadite i na sekoj agol postavuva stapici. 24 I zatoa. napi{i gi na plo~ite od srceto svoe. a da ne gi izgori nozete svoi? 29 Istoto toa stanuva i so onoj. 9-12 21 3. 23 dodeka strela ne mu go probie crniot drob. a `ena prequbodejka go ulovuva skapoceniot `ivot. 22 Toj vedna{ trgna po nea. kako {to vol odi na kolewe i kako elen .10-14 7 14-20 Ez 23. 11-19 12-15 11. niz mojata re{etka. 30 Ne mu pro{tevaat ni na kradecot.9 19.16 22. so mekata usta svoja go ovladea. nakontena kako bludnica.5 25 2 Mojs 20. onoj {to }e se dopre do nea. tie }e te rakovodat. onoj {to go pravi toa. poslu{aj me i vnimavaj na zborovite od ustata moja. zabele`av me|u mladite edno nerazumno mom~e. 16 so pokrivki go ukrasiv legloto svoe. a koga }e se razbudi{.27 24 2. dojdi da se raduvame vo miluvawe.toj ne }e znae za milost.30-34 26.4. kako pti~ka {to se frla vo stapica.31-32 26 1 Mojs 38.1 2.25 22. koga legne{ da spie{.15 17. i bes~estieto negovo nema da se izbri{e. 22 3. toj nema um.5 4. 25 Da ne skr{nuva srceto tvoe po nejziniot pat.20 24. 26 za{to bludnata `ena se zadovoluva so korka leb. go bakna i so besramno lice mu zboruva{e: 14 „@rtva za mir imam denes: denes gi ispolniv zavetite svoi. 10 I ete.

veselej}i se pred liceto Negovo za seto vreme. {to se zdobile so znaewe. pred site Svoi tvorbi.20-21 26 za{to taa mnogumina smrtno ranila. ja mrazi gordosta i visokomernosta. i koi me baraat. 12 Bla`eni se onie {to ja slu{aat mudrosta 32 I taka. kraj patot. Jn 1. koga gi polne{e osnovite na Zemjata. 23 me ima{e u{te od ve~nosta. 17 Gi sakam onie {to mene me sakaat. ne mo`e da se sporedi so nea. vikam. 10 Primete go u~eweto moe. i ustata moja }e izre~e pravda.14 ro na onie. 31 veselej}i se na Negoviot zemen krug. vo po~etokot. 21a) Ako go objavuvam ona {to se slu~uva sekojdnevno. nivnite riznici gi polnam. nerazumni. vo niv nema ni podmolnost. koga u{te ne postoele izvori. 15 Preku mene carevi caruvaat. . 34 Bla`en e onoj ~ovek. 25 Jas sum se rodila pred da bidat vtemeleni gorite. i kon sinovite ~ove~ki e mojot glas! 5 Nau~ete se. pred da ja sozdade Zemjata. 6 Slu{ajte. 16 preku mene na~alnici upravuvaat i golemci i site sudii zemni. koga gi zacvrstuva{e izvorite na bezdnata. po 22-23 patekite na pravosudstvoto. vo mene e silata. 28 koga gi utvrduva{e oblacite vo visinite. bidej}i }e govoram va`ni raboti.8 Jn 14. koj me slu{a. lo{iot pat i podmolnata usta.17 pove}e otkolku od naj~isto srebro. pred ridovite. bogatata riznica i pravdata. 19 plodovite moi se podobri od zlato. sega poslu{aj me: bla`eni se. koga go postavuva{e horizontot nad bezdnata. koga u{te nemalo bezdni. za da ne gi preminuvaat vodite negovite bregovi. 27 Koga Toj go oformuva{e neboto. koj vodi vo vnatre{nite `iveali{ta na smrtta. {to me sakaat.1 12-21 Mudr 1 6 Sir 10 11. otkolku najdobro zlato. i zapovednici pravda ozakonuvaat. sinko. 27 Nejziniot dom e pat kon pekolot. 9 site tie se jasni za razumniot i spravedlivi za onie. 22-36 24. nitu prvite pra{inki na vselenata. la`livata usta odvratna e za mene. bidete mudri i ne otstapuvajte od nea. ni poliwata. 26 koga Gospod u{te ne be{e ja sozdal Zemjata. kaj vlezot od vratata silno izvikuva: 4 „Kon vas. 22-8. onie {to gi pazat moite pati{ta! 33 Poslu{aj ja poukata. 8 Mudrosta se pretstavuva Jas.Otkr 3.na razum. 22 Gospod me ima{e za po~etok na Svojot pat. jas bev so Nego. lu|e.1-6 17 Mt 7. na blagorazumie. i se raduvav sekoj den.23 Povikot na mudrosta Neli mudrosta vika? I neli razumot go izdiga glasot svoj? 2 Mudrosta zastanuva na visoki mesta. od ona {to e skapoceno. 30 jas bev kaj Nego koga sozdava{e. i ni{to. jas sum razum. i mnogumina junaci taa ubila. 13 Stravot Gospodov go mrazi zloto. 18 vo mene se bogatstvoto i slavata. `iveam so razumot i baram resuduva~ko znaewe. 14 Moi se sovetot i pravdata. i bezumni. i od naj~isto zlato. 20 Jas odam po patot na pravdata. i korista od mene e Sir 9-22 Kol 1. na raskrsnici.1-3 1.1 21 za da im dostavuvam vistinsko dob. 7 za{to jazikot moj }e ja izgovori vistinata. a ne srebro. ni lukavstvo. A potoa radosta moja be{e so sinovite ~ove~ki. nema da zaboravam da go spomnam i ona {to e otsekoga{.820 IZREKI 8. izobilni so voda. podobro znaewe. 29 koga gi postavuva{e granicite na moreto. 24 Jas sum se rodila. 3 taa vika pred portite pri vlezot vo gradot. }e me najdat. mudrosta. stanuvaj}i bodar sekoj den kaj portite moi i stoej}i na stra`a pri vratata moja! . 8 Site zborovi na ustata moja se spravedlivi. 11 za{to mudrosta e podobra od biser. 4-11 Mudr 7.

neka navrati tuka”. 6 ostavete ja nerazumnosta. i }e dobie blagodat od Gospod. odi bez strav.” 9 3 28. 12a) Koj se krepi na laga. i }e `iveete.11 12. a koj gi iskrivuva pati{tata svoi. samiot }e strada{. ne se zadr`uvaj na toa mesto. 13 Za praveden `ivot Mudar sin go raduva tatko si.19 13-18 20.16 .33 4 6. 12 Ako si mudar. i koj go razobli~uva ne~estivecot .17 Ps 7. da navrati tuka!” I na maloumnite taa im re~e: 5 „Dojdete. 9 Koj odi vo neporo~nost. e nerazumen sin. a koj spie za vreme na `etva. na{ol `ivot. 12v) minuva niz bezvodna pustina i zemja osudena na su{a.20 11 Ez 7.1-14 Lk 14. 4a) Kaznuvaniot sin mudar }e bide i slugata bezumen toj }e go dr`i. 7 Za gluposta @ena bez rasuduvawe e zborliva. 3 gi isprati slugite svoi da oglasat od gradskite viso~ini: 4 „Koj e nerazumen. jadete go lebot moj i pijte go vinoto. 11 Ustata na pravednikot e izvor na `ivotot. 9 Daj mu sovet na mudriot.8-9 Mt 6.25 19. i ako si lo{. 18b) Taka }e mine{ preku tu|a voda. koj brbori. bezumna i ni{to ne razbira. nanesuva {teta na du{ata svoja: site {to me mrazat mene.24-25 Mudriot i bezumniot Koj pou~uva besramnik. nau~i go pravedniot. koj me na{ol mene. po visokite mesta na gradot. 2 Nepravedno steknato bogatstvo ne donesuva polza. 15 za da im veli na minuva~ite. a bezumniot sin e taga na majka si.1 5 Mojs 4. 2 gi zakla svoite `rtvi. a pravdata od smrt spasuva. a na maloumnite im veli: 17 „Kradenata voda e slatka. i toj }e bide u{te pomudar. odete po patot na razumot. 7 22.26 24.8 18. 36 a koj gre{i protiv mene. ja sakaat smrtta.20 17. a nasilstvoto im ja zatvora ustata na bezzakonicite.sram. }e bide kaznet. a rakata na rabotliviot zbogatuva.6 Ez 7. a nerazumniot.821 IZREKI 9. pou~uvaj go mudriot.8. 10a) pomisla na dobriot e da se znae zakonot.1 10 8 13. a po~ituvaweto na Svetiot e razum.9 35 Za{to. a nasilstvo im ja zatvora ustata na bezzakonicite. 15-24 15. 18a) No ti otrgni se. 12b) gi ostavil pati{tata na svoeto lozje i se vozi so kola po sopstvenata niva.10 17.25 Ps 33. }e se sopne.26 Dela 13. gi utvrdi sedumte stolbovi negovi. i sokrieniot leb e . za da ne te namrazi. 6 Blagoslov po~iva vrz glavata na pravedniot.” 14 sednuva pred ku}nata vrata na stol.1-12 Is 25.propa|a.24 13.6-9 Mt 22. 10 Koj namignuva so o~ite.24 9 26. a koj glupavo zboruva .2 19. }e si spe~ali ukor.11 Avak 2. i toj }e go zbogati svoeto znaewe. 8 Ne izobli~uvaj go besramnikot. so racete svoi sobira besplodnost. no bogatstvoto na bezbo`nicite go odzema.18 Mt 10. mudar si za sebesi. i toj }e te zasaka. i }e ti se dodadat godini na `ivotot.26 28.3 Mt 7. {to si odat pravo po patot: 16 „Koj e glupav. 8 Mudriot po srce prima zapovedi. 11 za{to preku mene }e ti se umno`at dnite. 5 Koj sobira preku letoto. toj pase vetrovi.13 2 11. a imeto na ne~estivite }e bide prokolnato.” 18 I toj ne znae deka tamu se mrtovcite.11 24.prijaten.33 6 11. }e pregazi{ tu|a reka. 18v) Begaj od tu|a voda i ne pij od tu| izvor 18g) za da `ivee{ dolgo vreme i da ti se prodol`i `ivotot u{te. i deka pokanetite od nea se na dnoto od pekolot. 3 Gospod ne dopu{ta da gladuva du{ata na pravednikot. 4 Mrzlivata raka donesuva siroma{tija. go rasto~i vo ~a{a vinoto svoe i ja prigotvi trpezata svoja. gi goni pticite vo let. 7 Spomenot za pravedniot }e bide blagosloven. beda donesuva.10 10 10.17 Ps 64 Opomenata na mudrosta Mudrosta si izgradi dom. 10.4 5 6. ne go zadr`uvaj ni pogledot tamu.6 Prop 7. {to sum go prigotvila. 10 Po~etok na mudrosta e vernosta kon Gospod.22-24 Otkr 19.1 15. e razumen sin.4 21.

5 26 15. 22 Blagoslovot Gospodov . no razumniot ~ovek mol~i.19 3 11.21 28 11.stap. 24 Od ona od {to se pla{i ne~estiviot. 2 ]e dojde li gordosta. 29 15. 29 Patot Gospodov e krepost za neporo~niot. a ustata na glupaviot e blizu do smrtta. 17 Milosrdniot ~ovek si pravi dobro na du{ata svoja. e glupav. a pravdata }e spasi od smrt.2 5 3. 19 Pri mnogu zboruvawe ne se izbegnuva grevot.6 4 10. 18 Koj krie omraza. ustata na ne~estivite . a mesto nego vo nea pa|a ne~estiviot.razvratnoto.2 Ez 7. a nade`ta na ne~estivite }e zagine.35 5 Mojs 8. a propast za bednite e nivnata siroma{tija.10 18 12. 30 Pravedniot nema da se pokoleba nikoga{. a qubovta gi pokriva site grevovi. 13 Koj odi da ozboruva. toa e mrzliviot za onie {to go pra}aat.19 Sof 1. a koj {iri kleveti.3 15 18. a koga zaginuvaat bezbo`nicite.13. a pravednikot e vrz ve~ni osnovi.11 21 12. a koj go mrazi davaweto garancija. a propast za onie. 23 Glupaviot so veselba go pravi ona {to e prestapno.2.6 5. }e dojde i sramot. 6 Pravdata na prostodu{nite }e gi spasi.27 Prop 5.24-25 10 29. Neispravnite merila se odvratni pred Gospod. a razvratniot jazik }e bide prese~en.12 29. a pravednicite se spasuvaat so znaewe.4 Jk 5. a ne~estiviot }e padne poradi svojata ne~esnost. toj e vo bezopasnost.21 8 21.19 26. nastanuva veselba.20 9 16.28 16.23 19 13. ima la`liva usta.11 14.11 20.18 20 24.28 27 3. 15 Koj se zastapuva za drug.7 Mt 7. gradot se raduva.3.29 22. 5 Pravdata na neporo~niot go izramnuva negoviot pat. 20 Jazikot na pravedniot e odbrano srebro.21 Ps 144. a koj go otfrla razobli~uvaweto . narodot propa|a.16 Sir 9.20 12 Omrazata predizvikuva razdori.11 19.19 13. a `estokiot po srce go ru{i teloto svoe. a za grbot na glupaviot .34 28.6 Ps 7.3 18. 21 Ustata na pravedniot pou~uva mnozina. 8 Pravednikot se spasuva od nevolja. a godinite na ne~estivite }e se skratat.6 13.18 18. {to vr{at bezzakonie.s# gubi. a `elbata na pravednicite }e se ispolni.6. i ne donesuva so sebesi taga.18 6 13.7 31 12. 11 So blagoslovot na pravednite gradot se izdiga.9 1 Kor 13. is~eznuva nade`ta negova. 3 Neporo~nosta na prostodu{nite }e gi rakovodi.3 17. a pri mnogu sovetnici `ivee vo blagosostojba. 14 Mudrite go ~uvaat znaeweto. 13 Vo ustata na razumniot ima mudrost. uspehot na ne~estiviot .5 14 13.7.24 2 16. a lo{ite nema dolgo da `iveat na zemjata. no verniot ~ovek ja ~uva tajnata.2 9.23 15. toa }e go snajde.16 26. a preku ustata na ne~estivite se razru{uva. taka i ne~estiviot }e is~ezne. 4 Bogatstvoto nema da pomogne vo denot na gnevot.29 Mt 5. 7 So smrtta na ne~estiviot ~ovek. zlo si donesuva.29 25 12.nema vrednost.14 11 14.2 Jk 1. a razumen }e bide{ ako ja vozdr`uva{ ustata svoja. 31 Od ustata na pravednikot te~e mudrost.zbogatuva. 17-10.35-36 17 6.27 12 14. 27 Stravot Gospodov dodava denovi. 26 Ona {to e ocetot za zabite i dimot za o~ite. izdava tajna.22 22 1 Mojs 24. no mudrosta e so smirenite. i o~ekuvaweto na bezzakonicite zaginuva.18 23 2.28 Mudr 3.23 Jov 8. 28 O~ekuvaweto na pravednicite e radost.18 24 13. 15 Imotot na bogatiot e negov utvrden grad. 12 Maloumniot iska`uva prezir kon bli`niot