QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3910 • ^ETVRTAK 25. JUNA 2009.
REGION
HRONIKA
^E KU OP TU @EN KAO
BIV [I KO MAN DANT
OVK, NA OSNO VU
KO MAN DNE
OD GO VOR NOS TI, ZA
UBIS TVO 669 SRBA
I 18 PRI PA DNI KA
DRU GIH NE AL BA NA CA
Srbi ja upu ti la zah tjev za izru ~e nje biv {eg pre mi je ra Ko so va
Agim ^e ku
uha p{en u
Bu gar skoj
Ori}u dvije
godine zatvora
OP[TINSKI
SUD U
SARAJEVU
IZREKAO
PRESUDU
str. 27!i 28
Pred sta vni ~ki
dom par la men ta
BiH odba cio
zah tjev Sa vje ta
mi nis ta ra
str. 3i 4
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]


Ci je la FBiH su tra u {traj ku
NO VA REA KCI JA NA
IN TER VEN TNI ZA KON
KO JIM JE VLA DA
FBiH PRE DVI DJE LA
UMA NJE NJE PLA TA
BU D@ET SKIM
KO RI SNI CI MA ZA 10%
Ne ma hi tnog
sma nje nja pla ta
str. 5!i 6
str. 29!i 2:
DE SE TAK ZA TVO RE NI KA
IZ ZE NI ^KOG ZA TVO RA
PO NO VO PRO TES TU JE
Na kro vu
zbog lo {e
is hra ne
i ko rup ci je
str. 8
2 •fuwsubl 25. 6. 2009.
Doga|aji
SA RA JE VO - Bo ra vak Mo -
m~i la Kra ji {ni ka, ko jeg je Ha -
{ki tri bu nal pra vo sna `no
osu dio na 20 go di na za tvor ske
ka zne zbog ra tnog zlo ~i na, pro -
ti ~e po pla nu i bez si gur no snih
pro pus ta, pot vr|e no je ju ~er u
Cen tru ja vne bez bje dnos ti
(CJB) Is to ~no Sa ra je vo.
Kra ji {ni ka, biv {eg pred sje dni ka
Skup {ti ne Re pu bli ke Srpske, po li -
caj ci MUP-a RS da nas }e ot pra ti ti
do sa ra jev skog aero dro ma, oda kle
}e oti }i u pri tvor sku je di ni cu Tri -
bu na la u Ha gu.
"Sve ide po pla nu i ne ma ni ka -
kvih pro ble ma. Kra ji {nik to kom
no }i bo ra vi u zgra di Po li cij ske
sta ni ce u Pa la ma, dok je po da nu
u po ro di ~noj ku }i. U uto rak je po -
sje tio grob oca. Iako je imao `e lju
ni je pro {e tao Pa la ma, ne go je sa -
mo pro {ao u vo zi li ma MUP-a
RS", ka zao je Zo ran Man di}, na -
~el nik CJB Is to ~no Sa ra je vo.
Sud sko vi je }e Ha {kog tri bu na la
odo bri lo je pro {le ne dje lje Kra ji -
{ni kov zah tjev za pri vre me no pu -
{ta nje na slo bo du, ka ko bi
po sje tio te {ko obo lje lu maj ku i
os ta tak blis ke po ro di ce. U Pa le je
do {ao u po ne dje ljak po sli je po -
dne.
Vla da RS, ko ja sno si tro {ko ve
bo rav ka biv {eg pred sje dni ka
Skup {ti ne RS u BiH, da la je ga -
ran ci je da }e se po okon ~a nju po -
sje te Kra ji {nik vra ti ti u Ha {ki
tri bu nal.
D.Mu.
Kra ji {nik se
da nas vra }a u Hag
^a|o: Dobra
bezbjednosna
situacija
LOPARE, SREBRENICA -
Stanislav ^a|o, ministar unu-
tra{njih poslova RS, ju~e je u
odvojenim sastancima sa Rade-
tom Savi}em, na~elnikom
op{tine Lopare, i predstavni-
cima op{tine Srebrenica ocije-
nio da je bezbjedonosno stanje
u ovim op{tinama dobro.
^a|o je tokom sastanka sa
predstavnicima op{tinske vlasti
u Srebrenici rekao da postoji
dobra saradnja policije RS sa
lokalnom zajednicom, koju
treba unapre|ivati, kao i sara-
dnju sa lokalnim bezbjedno-
snim forumom i Komunalnom
policijom. (Srna)
Pre mi je ro va
fir ma ni je
u su ko bu
in te re sa
TU ZLA - Odo bra va nje
100.000 KM iz bu d`e ta Tu zlan -
skog kan to na fir mi "He li os" Ba -
no vi }i, ko ja je u 15 od sto
vla sni{ tva pre mi je ra TK Ene sa
Mu ji }a, ni je u su ko bu in te re sa
jer se pre mi jer suz dr`ao od gla -
sa nja, oci je nio je za mje nik gla -
vnog kan to nal nog tu `i oca Tu zla
Dra gan Ra do va no vi}.
Kan to nal na vla da je po ~et kom
ove go di ne na ime "in ter ven ci -
je" pri vre dnim pre du ze }i ma,
me |u ko ji ma je i pre mi je ro va
fir ma, da la 2,2 mi li ona KM, a
Kan to nal no tu `i la{ tvo Tu zla je
na kon me dij skih na pi sa odlu ~i lo
pro vje ri ti da li je bi lo kr{e nja za -
ko na u do no {e nju ta kve odlu ke.
U Kan to nal nom tu `i la{ tvu Tu -
zla ka `u da }e po ~et kom idu }e
go di ne pro vje ri ti da li je "He li -
os" Ba no vi }i ispu nio svo je oba -
ve ze i bu d`et ski no vac pra vil no
utro {io.
J.[.
Sje dni ca
mi nis ta ra
obra zo va nja
SA RA JE VO - ^la no vi Kon -
fe ren ci je mi nis ta ra obra zo va nja
u BiH ju ~e su u Sa ra je vu oci je -
ni li Stu di ju izvo dlji vos ti za re -
for mu fi nan si ra nja vi so kog
obra zo va nja u BiH, ko ju su pri -
pre mi li me |u na ro dni ek sper ti u
sa ra dnji s pred sta vni ci ma do -
ma }ih in sti tu ci ja, kao izu ze tno
kva li te tan po la zni do ku ment.
Kon fe ren ci ju ~i ne mi nis tar ci -
vil nih po slo va BiH, en ti tet ski i
kan to nal ni mi nis tri obra zo va -
nja, te {ef Odje la za obra zo va -
nje Vla de Br~ko dis tri kta.
Na sje dni ci Kon fe ren ci je ra -
zma tra na je i stu di ja izvo dlji -
vos ti o po tre ba ma i
per spe kti va ma ra zvo ja obra zo -
va nja i obu ke odra slih u BiH.
To je po dru ~je ko jem dosa d
ni je u sis tem skom smi slu po -
sve }e na ade kva tna pa` nja, a po
stan dar di ma EU se ovaj vid
cje lo `i vo tnog u~e nja sma tra
osno vnom pre tpos tav kom uku -
pnog dru{ tve no eko nom skog
ra zvo ja. (Fe na)
SA RA JE VO - Me |u na ro dna za je dni ca je po -
dr`a la prud ski pro ces kao ini ci ja ti vu ko ju su po -
kre nu li i da lje ra zvi li do ma }i or ga ni i OHR je
spre man da bu de do ma }in sas tan ci ma ko ji }e vo di -
ti rje {a va nju po li ti ~kih pi ta nja u BiH, izja vi la je ju -
~e Lji lja na Ra de ti}, por tpa rol OHR-a.
Ona je pod sje ti la na stav me |u na ro dne za je dni ce
da ova ini ci ja ti va osi gu ra va fo rum za po li ti ~ki di ja log,
~i ji je cilj rje {a va nje klju ~nih pi ta nja s ko ji ma je BiH
su o~e na.
Ra de ti }e va je do da la da su se na po slje dnjem sas -
tan ku Sa vje ta za im ple men ta ci ju mi ra po li ti ~ki li de ri iz
BiH oba ve za li da }e pro {i ri ti prud ski pro ces i u po tpu -
nos ti se an ga `o va ti na rje {a va nju pre os ta lih pi ta nja.
Vla da RS izra zi la je ju ~e na du da }e bi ti
os tva ren zna ~a jan na pre dak to kom pred sto je }eg sas -
tan ka po li ti ~kih li de ra BiH u okvi ru prud skog pro ce sa,
ko ji je za ka zan za da nas u Sa ra je vu.
Vla da kon sta tu je da se ovaj sas ta nak odr`a va u
po se bno va `nom tre nut ku uo~i sas tan ka Sa vje ta za im -
ple men ta ci ju mi ra (PIC) u BiH 29. i 30. ju na, od ko jeg
se o~e ku je da }e pot vrdi ti i uva `i ti zna ~a jan na pre dak
ko ji je do sad os tva ren u ovom pro ce su. Na gla {e no je
da je Vla da RS ~vrsto opre di je lje na za di ja log i nas ta -
vak prud skog pro ce sa i sma tra da di ja log do ma }ih
pred sta vni ka pred stav lja naj bo lji na ~in za ispu nja va nje
uslo va ko je je PIC pos ta vio za za tva ra nje kan ce la ri je
OHR-a i za pri bli `a va nje svih gra |a na BiH za je dni -
~kom ci lju - in te gra ci ji u EU.
Vla da RS po zva la je sve po li ti ~ke li de re u BiH da
os ta nu uklju ~e ni u ovaj pro ces i poz dra vi la po dr{ku
me |u na ro dne za je dni ce nas tav ku prud skog pro ce sa.
Srpska de mo krat ska stran ka
(SDS) ju ~e je, pak, upo zo ri la Vla du RS da je po zi vom
"svim po li ti ~kim li de ri ma u BiH da os ta nu uklju ~e ni u
prud ski pro ces" naj gru blje pre kr{i la Re zo lu ci ju Na ro -
dne skup {ti ne o ci lje vi ma i mje ra ma po li ti ke RS, od
15. okto bra 2008. go di ne, ko ja de ci dno ut vr|u je da se
raz go vo ri o re for mi Us ta va mo gu vo di ti is klju ~i vo u
in sti tu ci ja ma sis te ma.
SDS je ju ~e po zva la "Mi lo ra da Do di ka, li de ra
SNSD-a, da ka `e ja vnos ti za {to je u prud ski pro ces
uklju ~io vi so kog pred sta vni ka". (Agen ci je)
Me |u na ro dna za je dni ca i Vla da RS
uo~i da na{ njeg sas tan ka po li ti ~kih li de ra
Po dr{ka za nas ta vak
prud skog pro ce sa
Vla da RS po zva la sve po li ti ~ke
li de re u BiH da os ta nu uklju ~e ni
Iako je imao
`e lju, Kra ji {nik ni je
pro {e tao Pa la ma,
ne go je sa mo pro {ao
u vo zi li ma MUP-a RS
Mir za ^U BRO
SA RA JE VO - Pred sta vni ~ki dom par la men ta
BiH ju ~er ni je pri hva tio hi tno sma nje nje pla }a
svim upo sle nim u dr`a vnim in sti tu ci ja ma, ~i me je
Vi je }e mi nis ta ra BiH pla ni ra lo u{te dje ti oko 40 mi -
li ona KM.
Iz mje ne za ko na ko jim se sma nju ju pla }e bit }e ra -
zma tra ne po skra }e noj pro ce du ri, odno sno na je dnoj
od na re dnih sje dni ca, a ne po hi tnoj pro ce du ri ka ko je
tra `i lo Vi je }e mi nis ta ra BiH.
"Po sli je pro pas ti pre go vo ra s Me |u -
na ro dnim mo ne tar nim fon dom ra zlo ga za hi tnost usva -
ja nja ovih iz mje na vi {e ne ma. Pre dlo `e ne iz mje ne
za ko na ima ju niz ma njka vos ti, sto ga ih tre ba aman -
dma ni ma po pra vi ti ka ko bi smo do bi li bo lji za kon. Mi -
Prvi slu ~aj
no vog gri pa u Srbi ji
BEO GRAD - Prvi slu ~aj no vog gri pa u Srbi ji re gis tro van je u
Beo gra du kod pa ci jen ta ko ji ma ima 29 go di na i nje go vo sta nje tre -
nu tno je sta bil no.
To mi ca Mi lo sav lje vi}, mi nis tar zdrav lja Srbi je, je re kao da je na laz
pot vrdio Re fe ren tni na ci onal ni in sti tut "Tor lak".
Obo lje li je smje {ten na In sti tu tu za in fe kti vne i trop ske bo les ti u Be -
oga du, na la zi se u izo la ci ji i li je ~i se od vi ru snog za pa lje nja plu }a.
Pre drag Kon, epi de mi olog, sa op {tio je da se pa ci jent za ra zio to kom
pro {lo ne dje ljnog pu ta u Ar gen ti nu.
"Pu to vao je pre ko Za gre ba i Fran kfur ta za Bu enos Aires. Vra }ao se,
ta ko |e, pre ko Fran kfur ta i Za gre ba, a te go be su se ja vi le upra vo pri po -
vrat ku, 22. ju na", obja snio je Kon.
U Beo grad je iz Za gre ba sti gao ko li ma, gdje je bio u kon ta ktu sa dvi je
oso be i ka sni je s jo{ je dnom. I da lje se is tra `u je s kim je sve bio u kon -
ta ktu.
Kon je re kao i da ovaj slu ~aj ne ma ni ka kve ve ze sa de ve tna es to go di{ -
njim stu den tom iz Crne Go re, kod ko jeg je no vi grip ot kri ven pri je dva
da na. (Srna)
Ra do ji ~i}: Smi ri ti
si tu aci ju u BiH
BA NJA LU KA - Pos to ji op {ta
spre mnost svih po li ti ~kih fa kto ra
u RS ko ji su gla sa li za za klju ~ke
Na ro dne skup {ti ne RS o efe kti -
ma pre no sa us ta vnih ovla {te nja s
RS na BiH da se si tu aci ja u BiH
smi ri da bi bili ispu njeni uslo vi
za tran sfor ma ci ju OHR-a, pot -
vrdio je Igor Ra do ji ~i}, pred sje -
dnik Na ro dne skup {ti ne RS.
"Pos to ji op {ta spre mnost svih
ovih po li ti ~kih fa kto ra da si tu aci ja
u BiH ne ga ti vno ne es ka li ra, da
do |e do uspos tav lja nja kon stur kti -
vni je sa ra dnje ka ko bi bili ispu-
njeni uslo vi za tran sfor ma ci ju
OHR-a", re kao je Ra do ji ~i}.
On je po ja snio da je s dne vnog
re da po vu ~e na ta ~ka o za klju ~ci ma
Na ro dne skup {ti ne RS jer su pres -
ta li ra zlo zi za nje no pos to ja nje na -
kon {to je vi so ki pred sta vnik u BiH
po ni {tio za klju ~ke ko je je Na ro dna
skup {ti na RS usvo ji la 14. ma ja, te
da sa da o~e ku je raz go vo re kod
pred sje dni ka RS na po li ti ~kom ni -
vou.
On je do dao da mu je u ovom
mo men tu te {ko spe ku li sa ti o is ho -
du tih raz go vo ra, ali da mu je po -
zna to da su sve par ti je ko je su
u~es tvo va le u do no {e nju za klju ~a -
ka i gla sa le za njih os ta le pri sta vu
da oni ni su bi li mo ti vi sa ni an ti dej -
ton skim i an ti us ta vnim na mje ra -
ma. (Srna)
Bez hi tnog
Pred sta vni ~ki
dom par la men ta
BiH odba cio zah tjev
Sa vje ta mi nis ta ra
Po s|a n| c| Pred sta vn| •koq do ma pot -
vrd| || su ju •e |me no va nje Pu de v| do v| ca za
no voq m| n|s tra pro me ta | ko mu n| ka c| ja B|H.
v| do v|c ce na ovoj íun kc| j| za m| je n| t| svoq stra -
na •koq ko |e qu | pred sje dn| ka HDZ 1990 Bo zu
Lju b| ca. Pot vrdom |me no va nja v| do v| ca kom -
p|e t| ra no je v| je ce m| n|s ta ra B|H. jer su ra n| je
|me no va n| za mje n| c| m| n|s tra od bra ne. odno -
sno pro me ta | ko mu n| ka c| ja. Ove su po z| c| je
na pus t| || ka dro v| PDP-a lqor Orna dak | ve se ||n
Po |ja se v|c. a za m| je n| || su |h Z|v ko Mar ja nac |z
So c| ja ||s t| •ke par t| je PS | M|a den S| m|c |z
DNS-a.
Pot vrda ime no va nja
Ru de Vi do vi }a
Po sli je pro pas ti
pre go vo ra s MMF-om
ne ma vi {e ra zlo ga
za hi tnost. U{te de
su mo gu }e i na
dru gim mjes ti ma,
a ne sa mo na pla ta ma,
re kao No va ko vi}
Po sla ni ci po ku {a va li je dni dru ge
ubi je di ti da li je bi lo agre si je na BiH,
ko je na pa dao, a ko se bra nio
FO TO S. PI NJA GI]
3 Doga|aji 25. 6. 2009. •fuwsubl
Do go vor
klju ~an
BA NJA LU KA - Raj ko Ku -
zma no vi}, pred sje dnik RS, upo -
znao je ju ~e u Mos kvi Jev ge ni ja
Pri ma ko va, pred sje dni ka Trgo -
vin sko-in dus trij ske ko mo re
Rus ke Fe de ra ci je, o po li ti ~koj i
eko nom skoj si tu aci ji u RS i BiH
na kon odlu ke vi so kog pred sta -
vni ka u BiH da sta vi van sna ge
za klju ~ke Na ro dne skup {ti ne RS
od 14. ma ja ove go di ne.
Ku zma no vi} je re kao da RS
~i ni sve ka ko bi bi li ispu nje ni
uslo vi i ci lje vi ko je je Sa vjet za
pro vo |e nje mi ra pos ta vio pred
vlas ti BiH u ci lju tran sfor ma ci je
OHR-a u Kan ce la ri ju spe ci jal -
nog pred sta vni ka EU i na gla sio
da su do go vor i kon sen zus klju -
~ni u rje {a va nju svih otvo re nih
pi ta nja u BiH. (Srna)
Do go vo re na
pro da ja
fa bri ka KTK-a
SA RA JE VO - Pred sta vni ci
Ko `ar sko-tek stil nog kom bi na ta
(KTK) Vi so ko i fir me "Pre vent"
usa gla si li su ju ~e tek st ugo vo ra o
pri va ti za ci ji dvi je fa bri ke kom bi -
na ta, re kao je ju ~e Ra miz Oma -
no vi}, pred sje dnik Sin di ka ta
KTK-a na kon za vr{et ka pre go -
vo ra.
Do dao je da o~e ku je da }e
ugo vor bi ti po tpi san to kom idu -
}e se dmi ce. Na po me nuo je da su
ugo vo rom pre ci zi ra ne dvi je
stav ke zbog ko jih su pre go vo ri
pro te klih da na in ten zi vno tra ja li,
a to je oslo ba |a nje imo vi ne od
hi po te ke i izmi re nje svih oba ve -
za pre ma ra dni ci ma fa bri ka, ko je
pre uzi ma "Pre vent".
"U ugov oru je pre ci zi ra no da
}e bi ti sklo pljen spo ra zum s ban -
kom o pre no su hi po te ke s imo vi -
ne ko ja je pre dmet pro da je. KTK
je s ban kom pos ti gao do go vor.
Os ta lo je jo{ ne kih stva ri da
budu za vr{ene i mi slim da }e to
bi ti go to vo u na re dna dva-tri da -
na. Spo ra zum }e bi ti pri log ugo -
vo ru", ka zao je Oma no vi}.
Is ta kao je i da je u ugo vo ru
pre ci zi ra no da }e no vac za dvi je
fa bri ke ko ji "Pre vent" bu de upla -
}i vao u ra ta ma bi ti pro sl je |i va ne
Za vo du PIO za izmi re nje oba ve -
za za sta`.
"Za os ta le pla te bi }e obez bije -
|e ne od pro da je ne kre tni na
KTK-a, ko je ne tre ba ju KTK-u
za proi zvo dnju", re kao je Oma -
no vi}.
M.R.
Do bri odno si
Aus tri je i BiH
BA NJA LU KA - Izme |u BiH i
Aus tri je pos to je do bri po li ti ~ki
odno si, a ona je u ra zli ~i tim
obli ci ma ve oma pri su tna u BiH,
ka zao je ju ~e Igor Ra do ji ~i},
pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne
RS, na kon raz go vo ra sa Do na tu -
som Ko kom, no vo ime no va nim
am ba sa do rom Aus tri je u BiH.
Ra do ji ~i} je do dao da je bi lo
ri je ~i i o za klju ~ci ma Na ro dne
skup {ti ne RS o efe kti ma pre ne -
se nih na dle `nos ti sa RS na BiH,
ko je je vi so ki pred sta vnik u BiH
Va len tin In cko po ni {tio.
Kok je re kao da je Aus tri ja
pri ja telj BiH i da is to rij ski odno -
si to pot vr|u ju. On je izra zio na -
du da }e do ma }i po li ti ~a ri do }i
do za je dni ~kih rje {e nja, ko ja }e
BiH vo di ti ka evrop skim in te -
gra ci ja ma. (Srna)
Vijesti
ka Na ro dne skup {ti ne RS.
"Pred sje dnik Srbi je je ka zao da je slu `be ni
stav Srbi je da ne po dr`a va odlu ku vi so kog pred -
sta vni ka, te da je Srbi ja ga rant su ve re ni te ta BiH.
To ni je is ti na, ni ti Dej ton ima ve ze sa su ve re ni te -
tom, a Ta di }e va po sje ta ni je po mo gla u smi ri va nju
ne go je po di gla ten zi je u BiH", ka zao je Be }i re vi}
tra `e }i ras pra vu o ovoj po sje ti.
Bran ko Do ki}, po sla nik PDP-a, ovu je
ini ci ja ti vu na zvao neo zbi ljnom jer za di re u odno se
BiH i Srbi je. Oci je nio je da je po se bno neo zbi ljno
{to ini ci ja ti vu po kre }e stran ka ~i ji je ka dar i ~lan
Pred sje dni{ tva BiH @e ljko Ko m{i}, ko ji je pre mi -
je ru Srbi je Vo ji sla vu Ko {tu ni ci pri je tio da }e do bi -
ti po no su i prsti ma.
"Ek stre mno kri lo SDP-a `e li za o{ tra va ti odno -
se u BiH. Ovo je neo zbi ljan pri je dlog i SDP je bo -
lje da se ba vi svo jim ka dro vi ma ko ji se me |u so -
bno {a ma ra ju na uli ci", is ta kao je Dra go Ka la bi},
{ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a, do da ju }i da po sje ta
pred sje dni ka Srbi je Ba nja lu ci ni je ni {ta neuobi ~a -
je no.
Mi lo rad @iv ko vi}, za mje nik pred sje -
da va ju }eg Pred sta vni ~kog do ma par la men ta BiH,
za tra `io je od po sla ni ka da ne tra `e uvr{ta va nje na
dne vni red te ma o ko ji ma se sa ti ma mo `e ras prav -
lja ti bez iz gle da za do go vor.
Na kra ju ras pra ve u ko joj su po sla ni ci po ku -
{a va li je dni dru ge ubi je di ti da li je bi lo agre si je na
BiH, ko je ko ga na pao, a ko se bra nio, te ka ko je
Ko m{i} do bio "Zla tni lji ljan", odba ~en je zah tjev
SDP-a za uvr{ta va njem ove ta ~ke u dne vni red.
Odba ~e na
ini ci ja ti va
SDP-a da
se ras prav lja
o po sje ti
pred sje dni ka
Srbi je
Ba nja lu ci
Po ~e lo is ko pa va nje dvi je ma so vne gro bni ce kod Mos ta ra i Po su {ja
Po tra ga za ti je li ma srpskih ci vi la
J. GU DELJ
MOS TAR - In sti tut za nes ta le oso be BiH po ~eo je
s is ko pa va nji ma dvi ju ma so vnih gro bni ca kod Mos ta -
ra i Po su {ja za ko je se pre tpos tav lja da su u nji ma ti -
je la srpskih ci vi la nes ta lih ti je kom 1992. go di ne.
Mi lan Bo gda ni}, pred sje da va ju }i ko le gi ja di re kto ra
In sti tu ta za nes ta le oso be, ti je kom ju ~e ra{ nje ga obi las ka
dva ju lo ka li te ta, za je dno s ame ri ~kim ve le po sla ni kom u
BiH ^ar lsom In gli {om, ka zao je ka ko se pre tpos tav lja da
su na lo ka li te tu ja me Ba ti je vi ca na vi so ra vni Go ran ci kod
Mos ta ra za ko pa na ti je la mos tar skih Srba, dok su na lo ka -
li te tu Stu de na vri la kod Po su {ja vje ro ja tno uko pa na ti je la
Srba iz ku pre {ko ga se la Ma lo van.
"Na te me lju in for ma ci ja ko je smo do bi li od SI PA po -
~e li smo is ko pa va nja na ovim lo ka ci ja ma. U Stu de nim
vri li ma tra ga mo za 17 oso ba s po dru ~ja se la Ma lo van na
Ku pre su, ~i ji je nes ta nak ve zan za do ga |a je u trav nju
1992. go di ne. O iden ti te tu `rta va ne mo gu ni {ta go vo ri ti
pri je DNK ana li ze", re kao je Bo gda ni} i do dao ka ko is ko -
pa va nja tra ju ve} dva da na i ka ko is tra `i te lji jo{ ni su nai -
{li na pos mrtne os tat ke.
Ja ma Ba ti je vi ca je, pre ma nje go vim ri je ~i -
ma, lo ci ra na ti je kom pro {le go di ne, no tek su sa da po ~e la
is ko pa va nja.
"Al pi nis ti ~ka gru pa SI PA je u uto rak pos ta vi la ljes tve
ko je vo de na dno ja me, ta ko da smo tek po ~e li s is ko pa -
va nji ma. Ut vr|e no je da se na du bi ni od pre ko 90 me ta ra
na la ze pos mrtni os ta ci. O~e ku je mo ka ko }e mo pro na }i
pos mrtne os tat ke izme |u tri i pet oso ba. Ra di se o ci vi li -
ma srpske na ci onal nos ti ko ji su nes ta li na po dru ~ju Mos -
ta ra ti je kom su ko ba 1992. go di ne", ka zao je Bo gda ni}.
Ta ko |er, on je is ta kao ka ko po je di ne dr`a -
vne in sti tu ci je ome ta ju rad ovog in sti tu ta.
"Sve in sti tu ci je u BiH su du `ne su ra |i va ti s na ma, no
to ~es to ni je slu ~aj. Ni je mo gu }e da se ne zna gdje su
oso be ko je su bi le za ro blje ne u lo go ri ma, na sve tri stra -
ne, i ko je je bio po pi sao Crve ni kri`. O~i to je da pos to je
op stru kci je, ko je se naj vi {e o~i tu ju kroz {u tnju pred sta -
vni ka ra znih in sti tu ci ja'', izja vio je Bo gda ni}.
Ve le po sla nik In gli{ je ka zao ka ko je nu `no
pro na }i sve nes ta le oso be na po dru ~ju BiH ka ko bi se
pos ti glo pu no po mi re nje, ali i ka ko bi se za do vo lji la prav -
da.
"Ovo je vrlo tu `an i te `ak po sao, no uje dno i po sao
ko ji se mo ra pro ves ti. Nu `no je da obi te lji nes ta lih pro na -
|u os tat ke svo jih naj bli `ih ka ko bi ih dos toj no sa hra ni li,
te ka ko bi se za do vo lji la prav da i pro ce su ira li po ~i ni te lji",
re kao je In gli{.
On je is ta kao ka ko ame ri ~ko ve le po slan stvo u BiH u
po tpu nos ti po dr`a va rad In sti tu ta za nes ta le oso be BiH.
In gli{ ka zao ka ko je nu `no pro na }i
sve nes ta le oso be na po dru ~ju BiH
sma nje nja pla ta
Pre tpos tav lja se da su ti je la
za ko pa na 1992. go di ne
F
O
T
O

I
.

S
I
^
A
J
A
slim da su u{te de mo gu }e i na dru gim mjes ti ma, a
ne sa mo na pla ta ma. Tre ba da vi di mo {ta je sa sku -
po cje nim auto mo bi li ma, ne plan skim tro {e njem bu -
d`et skih re zer vi", re kao je Mo m~i lo No va ko vi},
ne za vi sni po sla nik.
Odba ci va nje zah tje va Vi je }a mi nis ta ra BiH za
hi tnu iz mje nu za ko na o pla }a ma po dr`a li su i po sla -
ni ci SDA, SDS-a i SNSD-a, ko ji su us tvrdi li da bi
pre dlo `e nim iz mje na ma naj vi {e bi li o{te }e ni po li -
caj ci, voj ni ci i slu `be ni ci ko ji ima ju naj ma nje pla }e.
Po sla ni ci ju ~er ni su pri hva ti li ni ini ci -
ja ti vu De ni sa Be }i re vi }a, po sla ni ka SDP-a, o ras pra -
vi o {te tnos ti i an ti dej ton skom dje lo va nju
pred sje dni ka Srbi je Bo ri sa Ta di }a ko ji je po ~et kom
se dmi ce u Ba nja lu ci izja vio da Srbi ja ne pri hva }a
odlu ku vi so kog pred sta vni ka o po ni {te nju za klju ~a -
4 Doga|aji •fuwsubl!25. 6. 2009.
U~ vrsti ti
odno se BiH i
Slo ve ni je
SA RA JE VO - An drej Gra se li,
no vi am ba sa dor Slo ve ni je u BiH,
ko ji je ju ~e pre dao akre di ti ve u
Pred sje dni{ tvu BiH, na ja vio je da
}e u prvom re du ra di ti na to me da
se me |u dr`a vni odno si dvi ju ze -
ma lja u~ vrste.
"Tu je jo{ pri vre dna sa ra dnja i
je dno po dru ~je u ko jem mo `e jo{
mno go to ga da bu de ura |e no -
po dru ~je ra zvoj ne sa ra dnje", re -
kao je Gra se li. On je po ja snio da
se tu ra di o sa ra dnji pri li kom ko ri -
{te nja sred sta va ko ja pos to je kod
EU za ra zvoj ne pro je kte.
"Mi vi di mo BiH kao bu du }u
~la ni cu EU i ra di mo u tom smje -
ru. Ko li ko sam upo znat, to su pri -
ori te ti spo ljne po li ti ke BiH i mi ih
u cje li ni po dr`a va mo. Po ku {a va -
mo u okvi ru na {ih mo gu }nos ti da
zas tu pa mo sta vo ve BiH u or ga ni -
za ci ja ma i aso ci ja ci ja ma u ko ji ma
smo ~la no vi", ka zao je Gra se li.
On je do dao da je jo{ je dno va -
`no pi ta nje za BiH li be ra li za ci ja
vi znog re `i ma. Ne boj {a Ra dma -
no vi}, pred sje da va ju }i Pred sje -
dni{ tva BiH, pri mio je ju ~e i
akre di ti vna pi sma no vo ime no va -
nog am ba sa do ra Ho lan di je u BiH
Sve de ra Er nes ta Jo ana Ma ri van
Vor st tot Vor sta. (Agen ci je)
Pre su da Ga {i ju
pre kre tni ca
SA RA JE VO - Prvos te pe ne pre -
su de za kri vi ~na dje la ko ja je po -
~i nio Mu ha med Ali Ga {i i
nje go vi sa ra dni ci su pre kre tni ca u
sis te mu kri vi ~nog pra va u BiH,
sa op {te no je iz Po li cij ske mi si je
Evrop ske uni je (EUPM). U sa op -
{te nju se na vo di da po li ci ja, tu `i -
oci i su do vi ni `u us pje he u bor bi
pro tiv or ga ni zo va nog i os ta lih
ozbi ljnih obli ka kri mi na la.
"Taj re zul tat bi lo je mo gu }e
pos ti }i sa mo za hva lju ju }i us koj
ko mu ni ka ci ji, ko or di na ci ji i sa ra -
dnji izme |u po li ci je i tu `i oca. Slu -
~aj je po ka zao da je po li ci ja
spo so bna i vo ljna pro vo di ti slo `e -
ne kri vi ~ne is tra ge za je dno sa tu -
`i oci ma", re kao je Do me ni ko
Pa ter na, za mje nik {e fa EUPM-a.
On je ~es ti tao tu `i oci ma i su di -
ja ma za hra brost i odlu ~nost, is ti -
~u }i da }e EUPM nas ta vi ti da
po dr`a va nji ho ve na po re. On je
na gla sio da se plje ni dba ne le gal no
ste ~e ne imo vi me po ka za la kao
efi ka sno sred stvo u ovom slu ~a ju.
Mu ha med Ali Ga {i, op tu `en za
kri vi ~no dje lo udru `i va nje u zlo ~i -
na ~ku or ga ni za ci ju, na Kan to nal -
nom su du u Sa ra je vu osu |en na 20
go di na za tvo ra. (Srna)
Lo go ra {i ma
ne dos ta je
za kon sko
rje {e nje
SA RA JE VO - Pred sta vni ci Re -
gi onal nog sa ve za udru `e nja lo go -
ra {a re gi je Ba nja lu ka upo zna li su
ju ~e u Sa ra je vu Ha ri sa Si laj d`i }a,
~la na Pred sje dni{ tva BiH, sa nji -
ho vim akti vnos ti ma, te pro ble mi -
ma lo go ra {a, po se bno s aspe kta
ne dos tat ka za kon skog rje {e nja
nji ho vog sta tu sa.
Oni su upo zna li Si laj d`i }a i sa
pro ble mom u ve zi s for mi ra njem
i re gis tra ci jom je din stve nog sa ve -
za lo go ra {a BiH. Si laj d`i} je is ta -
kao da je sva ko ogra ni ~a va nje
slo bo de, kao osno vnog ljud skog
pra va, bi lo ne pri hva tlji vo. (Srna)
Vijesti
[traj ku ju
za po sle ni
u in dus tri ji,
{kol stvu,
po li ci ji, po {ti,
zdrav stvu,
or ga ni ma
upra ve
M. RE NER
SA RA JE VO - Sas ta nak Odbo -
ra di re kto ra Me |u na ro dnog mo ne -
tar nog fon da (MMF) mo `e bi ti
za ka zan za sre di nu idu }eg mje se ca,
zbog ~e ga bi tre ba lo da Vla da Fe-
deracije Bosne i Hercegovine idu }e
se dmi ce ispu ni sve uslo ve za skla -
pa nje sten dbaj aran `ma na.
Ovo je ju ~e re kao Dra gan Vran -
ki}, mi nis tar fi nan si ja i tre zo ra BiH,
is ta kav {i da sma tra da Vla da tre ba
po vu }i po slje dnju odlu ku ko jom je iz
in ter ven tnog za ko na izu ze la ra tne
voj ne in va li de i po ro di ce {e hi da i po -
gi nu lih bo ra ca.
"Aran `man s MMF-om
ni je pro pao, sa mo je zas tao jer ni je
ispu njen je dan uvjet. FBiH ni je iz v{i -
la u{te de u so ci jal nim da va nji ma. Na -
dam se da }e ti je kom idu }eg tje dna
bi ti ispu njen. Ako se to de si, sre di -
nom idu }eg mje se ca mo `e bi ti bord
di re kto ra ili }e on bi ti tek u de ve tom
mje se cu, ali on da ne }e bi ti ova kvo ta
od po mo }i BiH od 1,2 mi li jar de eura
ne go }e bi ti ma nja", ka zao je Vran -
ki}.
Na po me nuo je da je de fi cit 8,5
od sto i da Bosna i Hercegovina mo ra
pro ves ti po li ti ku u{te da i sma nji ti po -
tro{ nju za 600 mi li ona KM ka ko bi
de fi cit bio 4,5 od sto.
"Ako ne bu de po tpi san aran -
`man, ne }e se ni {ta po se bno de si ti,
sa mo }e bi ti pi ta nje da li }e de fi cit bi -
ti 20 ili 30 od sto i ho }e li bi ti pla }a",
do dao je Vran ki}.
On je re kao da ni je ta ~no
da je MMF na kon de mon stra ci ja RVI
i po ro di ca {e hi da i po gi nu lih bo ra ca u
Sa ra je vu odo brio da ove ka te go ri je
bu du is klju ~e ne iz in ter ven tnog za ko -
na. Tvrdi da je os ta lo ne ja sno da li
ma kro eko nom ski glo bal ni okvir, {to
je bio uslov MMF, tre ba usvo ji ti ra -
dna gru pa fis kal nog vi je }a ili Fis kal -
no vi je }e, te da ga je usvo ji la ra dna
gru pa, a da ga mo `e te le fo nom pot -
vrdi ti Fis kal no vi je }e.
Mus ta fa Mu je zi no vi},
kan di dat za pre mi je ra FBiH, re kao je
da }e da nas odr`a ti pres kon fe ren ci ju,
na ko joj }e re }i ko ja su mo gu }a rje {e -
nja u ve zi sa sten dbaj aran `ma nom.
Do dao je da se s bo ra ~kim udru -
`e nji ma i sin di ka ti ma do go va ra, te
upo zo rio da ne mo `e mo bez MMF-a.
Cijela FBiH su tra
"Ova kva vlast ni je spre mna da od -
go vo ri pos tav lje nim za da ci ma. Osu |u jem i gra |a -
ne ko ji su joj da li pu ni le gi ti mi tet", re kao je Ja hi}.
"U uto rak }e mo po no vo odr`a ti sje dni cu Gla -
vnog odbo ra Sa ve za sa mos tal nih sin di ka ta BiH.
Ana li zi rat }e mo re zul ta te i vi dje ti {ta da lje", ka zao
je Bi ber.
Abud Sa ri}, v.d. pred sje dni ka Ne za vi snog
stru ko vnog sin di ka ta ra dni ka za po sle nih u zdrav -
stvu FBiH, is ta kao je ka ko }e zdrav stve ni ra dni ci
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Upo sle ni u sre dnjim {ko la ma,
fa kul te ti ma i in sti tu ci ja ma kul tu re u FBiH su tra
}e stu pi ti u dvo sa tni ge ne ral ni {trajk upo zo re -
nja, ko ji }e tra ja ti dvi je se dmi ce.
U ge ne ral ni {trajk upo zo re nja su tra stu pa ju i
ko ri sni ci ja vnog i bu d`et skog se kto ra. Ed hem Bi -
ber, pred sje dnik Sa ve za sa mos tal nih sin di ka ta BiH
(SSS), ka `e ka ko }e 15 da na od 10 do 12 sa ti {traj -
ko va ti upo sle ni u in dus trij skom, he mij skom, naf -
tnom i ko mu nal nom se kto ru, po li ci ji, zdrav stvu,
po {ti, or ga ni ma upra ve.
Za po sle ni u svim ovim oblas ti ma
na {trajk su se odlu ~i li zbog in ter ven tnog za ko na
ko jim je Vla da FBiH pre dvi dje la uma nje nje pla ta
bu d`et skim ko ri sni ci ma za 10 od sto.
D`e na na Ham zi}-Ta no vi}, pred sje dni ca SSVO -
ONK BiH, tvrdi da je, osim odlu ke o stu pa nju u
{trajk, na ju ~er {a njoj sje dni ci Gla vnog odbo ra ovog
sin di ka ta do go vo re no i da }e pros vje ta ri iza }i pred
Par la ment FBiH ka da in ter ven tni za kon bu de na
dne vnom re du.
"Or ga ni zo vat }e mo sas tan ke i s
pred sje dni ci ma po li ti ~kih par ti ja i upo zo ri ti ih ka ko
su ovim za ko nom pre kr{e ni ko le kti vni ugo vo ri i ra -
dni ~ka pra va. Na {i pred sta vni ci u Eko nom sko-so ci jal -
nom vi je }u tra `it }e po vla ~e nje ovog za ko na iz
par la men tar ne pro ce du re. Ako se to ne de si, is tu pit }e
iz ovog vi je }a", is ta kla je Ham zi}-Ta no vi }e va.
Do da la je ka ko }e Sin di kat ispi ta ti sve mo gu }nos -
ti za po kre ta nje kri vi ~ne od go vor nos ti kan to nal nih pre -
mi je ra zbog kr{e nja Us ta va kan to na. Ne d`ad Ja hi},
pred sje dnik Sin di ka ta sre dnjeg obra zo va nja Sre dnjo -
bo san skog kan to na, ka `e ka ko pros vje ta ri ni su za pe ri -
odi ~ne {traj ko ve, ne go za re vo lu ci ju.
Vran ki}: Vla da FBiH tre ba
idu }e se dmi ce ispu ni ti uslo ve
No va rea kci ja na in ter ven tni za kon ko jim je Vla da FBiH pre dvi dje la uma nje nje
va |en t|n ln cko. v| so k| pred sta vn|k | spe c| ja| n| pred sta vn|k EÜ. |s ta kao je da b| í| nan s|j -
ska kr| za | ne us pjeh v|as t| da |spu ne oba ve ze pre ma MMF-u uqro z| || ne sa mo í| nan s|j sku sta -
b|| nost ze m|je ne qo | njen me du na ro dn| kre d| b| || tet. v|as t| B|H su s MMF-om pre qo va ra |e o
zah tje v| ma za sten dbaj aran zman. T| zah tje v|. u sa das njem ob|| ku. re zu| tat su pre qo vo ra.
MMF ce pro c| je n| t| ko || ko |h v|as t| B|H |spu nja va ju. a t| me | ko || ko je ze m|ja kva || í| ko va na da
do b| je sten dbaj aran zman. sa op ste no je |z OHP-a na kon sas tan ka ln cka sa Dzejn Er m| t|dz.
d| re kto r| com Svjet ske ban ke | re q| ona| nom ko or d| na to r| com za ju qo |s to •nu Evro pu.
In cko: Ugro `a va nje me |u na ro dnog kre di bi li te ta
od pet ka pa u na re dne dvi je se dmi ce prvih po la sa ta
{traj ka pro tes to va ti is pred us ta no va.
"Pre os ta lih sat i po sje dit }e mo na
ra dnim mjes ti ma i ra di ti is klju ~i vo u hi tnim slu ~a -
je vi ma", re kao je Sa ri}.
Po li cij ski slu `be ni ci, u skla du sa za ko nom i mo -
gu }nos ti ma, ta ko |er }e se pri dru `i ti ovom {traj ku.
"Pra vit }e mo po lu sa tne pa uze kao znak upo zo -
re nja. Oni ko ji se za te knu u pa tro la ma os tat }e na
uli ci, dok }e os ta li sje di ti u kan ce la ri ja ma", ka zao
Ge ne ral ni {trajk upo zo re nja tra ja }e na re dnih 15 da na, dva sa ta dne vno
Ne mo `e mo za tvo ri ti
vo du, ali mo `e mo
obus ta vi ti odvoz
sme }a, po ru ~i li iz
Sin di ka ta ra dni ka
ko mu nal ne pri vre de u
Federaciji BiH
Odbor
di re kto ra
MMF-a
mo gao
bi se
sas ta ti i
slje de }eg
mje se ca
5 Doga|aji
Da nas o
no vom
pre mi je ru
SA RA JE VO - Pred sta vni ~ki
dom Par la men ta FBiH tre ba lo bi
da na da na{ njoj sje dni ci u Sa ra -
je vu ra zma tra Pri je dlog odlu ke o
iz mje ni Odlu ke o ime no va nju
pre mi je ra, za mje ni ka pre mi je ra i
mi nis ta ra u Vla di FBiH.
Mus ta fa Mu je zi no vi} ime no -
van je 18. ju na za no vog pre mi -
je ra FBiH.
"Sa da je na Par la men tu FBiH
da pot vrdi ovo ime no va nje i da
Mu je zi no vi} preu zme fun kci ju",
re ~e no je u Ka bi ne tu pred sje dni -
ka FBiH.
Bor ja na Kri {to, pred sje dnik
FBiH, i pot pred sje dni ci ovog
en ti te ta Mir sad Ke bo i Spo men -
ka Mi }i} ime no va li su Mu je zi -
no vi }a za no vog pre mi je ra
FBiH, ~i me je pri hva }e na os tav -
ka Ne d`a da Bran ko vi }a.
Ne d`ad Bran ko vi} po dnio je
27. ma ja ne opo zi vu os tav ku na
fun kci ju pre mi je ra FBiH, a
Pred sje dni{ tvo SDA kan di do va -
lo je Mu je zi no vi }a na ovu fun -
kci ju. (Srna)
Us ko ro no vi
ugo vo ri sa
"[tra ba gom"
BA NJA LU KA - Ne de ljko ^u -
bri lo vi}, mi nis tar sao bra }a ja i
ve za RS, izja vio je ju ~e da se
ovih da na mo `e o~e ki va ti po tpi -
si va nje jo{ tri ugo vo ra s aus trij -
skom kom pa ni jom "[tra bag".
^u bri lo vi} je obja snio da je to
dio se ta ugo vo ra ko ji }e se po -
tpi sa ti do ko na ~nog po tpi si va nja
kraj njeg ugo vo ra o izvo |e nju ra -
do va na di oni ci auto pu ta Ba nja -
lu ka - Do boj.
On o~e ku je da }e ugo vor o
izvo |e nju ra do va bi ti po tpi san
po ~et kom no vem bra ili kra jem
okto bra, do da ju }i da svi ra do vi
te ku di na mi kom ka ko je i ut vr|e -
na. Mi nis tar je re kao da su ovih
da na in te nzi vno ra di li kon sul tan ti
"[tra ba ga" i Vla de RS i da zasad
ne ma ni ka kvih pro ble ma.
R.[.
De le ga ci ja
Tri bu na la
u BiH i
Hrvat skoj
HAG - ^la no vi Sud skog vi je }a
Ha {kog tri bu na la u slu ~a ju pro tiv
biv {eg na ~el ni ka Ge ne ral {ta ba
Voj ske Ju go sla vi je Mo m~i la Pe ri -
{i }a bo ra ve u se dmo dne vnoj po -
se ti BiH i Hrvat skoj to kom ko je
}e po sje ti ti Za greb, Sa ra je vo i
Sre bre ni cu.
Sud sko vi je }e je sa mo odlu ~i lo
da ode u obi la zak mjes ta do ga |a -
ja sma tra ju }i da bi obi la zak lo ka -
ci ja re le van tih za ovaj pre dmet
mo gao do pri ni je ti bo ljem ra zu mi -
je va nju ~i nje ni ca o ko ji ma je ri je~
u ovom pre dme tu, sa op {te no je iz
Tri bu na la. De le ga ci ju ko ja je po -
sje tu za po ~e la u ne de lju ~i ni tro je
su di ja, pred sje da va ju }i D`as tis
Mo lo to i ~la no vi Vi je }a Pe dro
Da vid i Mi {el Pi kar, te pred sta vni -
ci Tu `i la{ tva, od bra ne i Se kre ta ri -
ja ta Tri bu na la. Mo m~i lo Pe ri {i}
op tu `en je za zlo ~i ne pro tiv ~o vje -
~nos ti i ra tne zlo ~i ne po ~i nje ne od
1993. do 1995. go di ne u Sa ra je vu,
Sre bre ni ci i Za gre bu, a op tu `ni ca
ga te re ti za "pru `a nje zna ~aj ne ka -
drov ske, ma te ri jal ne i lo gis ti ~ke
po dr{ke Voj sci RS i Voj sci Re pu -
bli ke Srpske Kra ji ne. (Srna)
Vijesti
25. 6. 2009. •fuwsubl
ZA GREB, BEO GRAD - Mi nis tar stvo spo ljnih
po slo va i evrop skih in te gra ci ja Hrvat ske upu ti lo je
pro tes tnu no tu Am ba sa di BiH u Za gre bu po vo dom
do no {e nja Za ko na o za {ti ti do ma }e proi zvo dnje, dok
se is ti po tez na jav lju je i iz Beo gra da.
"Mi nis tar stvo spo ljnih po slo va i evrop skih in te gra ci -
ja Hrvat ske o{ tro pro tes tu je po vo dom do no {e nja Za ko na
o za {ti ti do ma }e proi zvo dnje u Par la men tar noj skup {ti ni
BiH, ko ji je di rek tno us mje ren pro tiv slo bo dne trgo vi ne
sa Hrvat skom, ko ja se odvi ja u skla du od obje ze mlje po -
tpi sa nog Sre dnjoe vrop skog spo ra zu ma o slo bo dnoj trgo -
vi ni - CEF TA", na vo di se u no ti.
Mi nis tar stvo pod sje }a na no tu Am ba sa de
Hrvat ske od 25. fe bru ara, kao i na pi smo pot pred sje dni ka
Vla de Hrvat ske i mi nis tra pri vre de ra da i pre du ze tni{ tva
Da mi ra Po lan ~e ca od 28. apri la, te pi smo mi nis tra spo ljnih
po slo va i evrop skih in te gra ci ja Gor da na Jan dro ko vi }a od 5.
ma ja, u ko ji ma je ar gu men to va no uka za no na {te tnost do -
no {e nja "pro te kci onis ti ~kog i dis kri mi na ci onog za ko na ko -
jim BiH kr{i odre dbe pre uze te pris tu pa njem CEF TA".
Mi lo{ Bu ga rin, pred sje dnik Pri vre dne ko mo re Srbi -
je, na ja vio je ju ~e da }e i Srbi ja upu ti ti pro tes tnu no tu,
obja{ nja va ju }i da spor ni za kon pred stav lja di rek tno kr{e -
nje CEF TA. "Mi }e mo upu ti ti i pro tes tnu no tu jer se pro -
ble mi ko ji su na zva ni pre ko me ran uvoz hra ne iz Hrvat ske
i Srbi je re {a va ju bi la te ral nim raz go vo ri ma, a ne do no {e -
njem ta kvih odlu ka", is ta kao je on.
Bor ko \u ri}, pred sje dnik PK RS, sma tra da ni -
je tre ba lo usva ja ti Za kon o za {ti ti do ma }e proi zvo dnje u
BiH, ali da }e to na tje ra ti dr`a vne or ga ne da rje {a va ju
pro ble me, prven stve no one ko ji se odno se na ne ca rin ske
ba ri je re. Mi lan Lo vri}, pot pred sje dnik Spo ljnotrgo vin ske
ko mo re BiH, izja vio je ju ~e da pos to ji po tre ba da se trgo -
vi na me |u ze mlja ma re gi ona li be ra li zu je, ali i da se par -
tne ri me |u so bno po dr`a va ju i oja ~a va ju i da za je dni ~ki,
kao re gi on, pos ta ju atra kti vni ji za in ves ti ra nje. (Agen ci je)
u {traj ku
Hrvat ska i Srbi ja osu di le
Za kon o za {ti ti proi zvo dnje
je Ha lid Ga ni ja, pred sje dnik Uni je sin di ka ta po li ci je u
FBiH. Ri fat Ma hmu to vi}, pred sje dnik Sin di ka ta ra dni -
ka ko mu nal ne pri vre de u FBiH, ka `e da }e bi ti obus -
tav ljen rad slu `bi ko je po za ko nu mo gu {traj ko va ti.
"Ne mo `e mo za tvo ri ti vo du. Ali mo `e mo obus ta -
vi ti odvoz sme }a. Svi ra do vi ko ji po za ko nu ne smi ju
bi ti obus tav lje ni ne }e bi ti pre ki nu ti. Sve os ta lo }e bi ti
obus tav lje no dva sa ta", na ja vio je Ma hmu to vi}.
Ibra him Hal va d`i ja, pred sje dnik Sa -
mos tal nog sin di ka ta osno vnog obra zo va nja i od go ja
BiH, re kao je ka ko }e u sva koj {ko li, gdje je ve} za -
po ~eo go di{ nji odmor, bi ti de `ur ni ~lan Sin di kal nog
odbo ra.
"Ta mo gdje go di{ nji jo{ ni je po ~eo nas ta vni ci }e
{traj ko va ti od 10 do 12 sa ti. Di re kto re {ko la, u ko ji -
ma ni su po di je lje ne knji `i ce, smo za mo li li da se so li -
da ri {u s na ma i da ne di je le knji `i ce u ter mi nu
pre dvi |e nom za {trajk", is ta kao je Hal va d`i ja, na gla -
siv {i ka ko jo{ ni je odlu ~e no na ko ji na ~in }e ra di ti
upo sle ni u vrti }i ma u FBiH.
SA RA JE VO - Is pla ta jun skih
pen zi ja u Fe de ra ci ji BiH po ~e }e u
sri je du, 1. ju la, a mje se ~na pri ma -
nja pen zi one ra os ta }e na is tom ni -
vou kao pret ho dnih mje se ci.
Odlu ~e no je ovo ju ~e na sje dni ci
Upra vnog odbo ra Za vo da MIO/PIO
FBiH, gdje je upo zo re no na sve ve }e
te {ko }e u re do vnoj is pla ti pen zi ja u
ovom en ti te tu. Ko efi ci jent za is pla tu
pen zi ja i ovog mje se ca bi }e 1,65 {to je
na is tom ni vou kao u pro te klih pet
mje se ci. Upra vni odbor Za vo da
MIO/PIO ju ~e je jo{ je dnom po zvao
Vla du FBiH da hi tno ri je {i pro blem ta -
ko zva nih be ne fi ci ra nih pen zi ja i is pla ti
du go va nja za ovu i pro te klu go di nu.
"Sa re do vnim pen zi ja ma bi }e is pla -
}e ne pen zi je pod po se bnim uvje ti ma,
ta ko zva ne be ne fi ci ra ne pen zi je, jer je
Vla da FBiH i ovog mje se ca za tu na -
mje nu upla ti la 13,5 mi li ona KM i ti -
me po mo gla re do vnu is pla tu pen zi ja.
Me |u tim, bi }e vrlo te {ko nas ta vi ti is -
pla tu pen zi ja na do sa da{ njem ni vou u
na re dnim mje se ci ma uko li ko ne bu de
kon kre tne in tre ven ci je Vla de FBiH",
sa op {te no je na kon sje dni ce UO Za -
vo da MIO/PIO FBiH.
Ka ko je sa op {te no iz Za vo da
MIO/PIO, u pro te klih {est mje se ci
os tva re ni su zna tno ma nji pri ho di u
fon du, a broj pen zi one ra je po ve }an
za vi {e od 6.000. Naj ni `a pen zi ja u
Fe de ra ci ji BiH i da lje je 296 KM, a
pro sje ~na 348 KM. Jun sku pen zi ju u
FBiH pri mi }e 348.000 pen zi one ra,
za {to je Za vod MIO/PIO FBiH obe -
zbi je dio 132 mi li ona KM.
N.K.
Jun ske pen zi je ne }e
bi ti uma nje ne
BA NJA LU KA - Sve ~a nim pri je -
mom u ho te lu "Pa las" hrvat ski
kon zu lat u Ba nja lu ci je obi lje `io
18. go di{ nji cu Da na dr`a vnos ti Re -
pu bli ke Hrvat ske.
Fra njo Pi plo vi}, ge ne ral ni kon zul
Hrvat ske u Ba nja lu ci, poz drav lja ju }i
zva ni ce re kao je da je Hrvat ska u
obno vi svo je dr`a vnos ti pro {la mu -
ko trpni put "svog unu tra{ njeg i me -
|u na ro dnog sa zrije va nja", do da ju }i
da je Hrvat ska da nas ~la ni ca Sa vje ta
be zb je dnos ti i NA TO sa ve za.
Pre ma nje go vim rije ~i ma, na
svom pu tu ka evrop skim in te gra ci ja -
ma Hrvat ska uspje {no vr{i pri la go -
|a va nje za ko no dav stva po na ~e li ma
na ko ji ma po ~i va Evrop ska uni ja.
Go vo re }i o da na{ njoj ulo zi Hrvat -
ske u re gi onu Pi plo vi} je ka zao da je
ona otvo ri la no ve na ~i ne sa ra dnje sa
BiH i oba nje na en ti te ta, kao i sa
Srbi jom, Slo ve ni jom i Ma ke do ni -
jom, te da je do bar su sjed, ali i akti -
van fa ktor na iz gra dnji mi ra i sva ke
sa ra dnje ko ja stva ra do bre uslo ve za
bo lji `i vot gra |a na.
Obi lje `a va nju Da na dr`a vnos ti
Re pu bli ke Hrvat ske pri sus tvo vao je
ve li ki broj zva ni ca iz po li ti ~kog i ja -
vnog `i vo ta RS.
Me |u gos ti ma su bi li i An ton Ka si -
po vi}, mi nis tar pro svje te, Sta ni slav
^a |o, mi nis tar unu tra{ njih po slo va
RS, Pre drag Glu ha ko vi}, mi nis tar
trgo vi ne i tu ri zma, Omer Bran ko vi},
mi nis tar za izbje gla i ra se lje na li ca,
Dra go ljub Da vi do vi}, gra do na ~el nik
Ba nja lu ke, bis kup Ivo Ko ma ri ca i
dru gi. Pro gram obi lje `a va nja Da na
dr`a vnos ti pro te kao je u opu {te noj
atmo sfe ri uz tam bu ra {ki or kes tar iz
Sla vo ni je, a gos ti su bi li u pri li ci da
pro ba ju i ve li ki broj ko kte la pri pre -
mlje nih za ovu pri li ku.
R.[.
Obi lje `en Dan
dr`a vnos ti Hrvat ske
BA NJA LU KA - Ran ka Mi {i},
aktu el na pred sje dni ca Sa ve za sin -
di ka ta RS, naj vje ro va tni je }e bi ti
po no vo iza bra na za no si oca ove
fun kci je i u slje de }em man da tu,
ko ji tra je ~e ti ri go di ne, pot vrdi li su
u gran skim sin di ka ti ma RS.
To mi slav Vrho vac, pred sje dnik
Sin di ka ta za po sle nih u upra vi RS,
ka zao je da je ova sin di kal na or ga -
ni za ci ja na svo joj sje dni ci je dno gla -
sno po dr`a la aktu el nu pred sje dni cu
Sin di ka ta, te da se na da da }e se do -
sa da{ nje ru ko vod stvo Sin di ka ta i
da lje za la ga ti za pra va ra dni ka.
"Mo gu re }i da smo za do vo ljni do -
sa da{ njim dje lo va njem Sa ve za sin -
di ka ta, ali na po mi njem da su ra dni ci
i dalje u te {kom po lo `a ju", upo zo rio
je Vrho vac, do da ju }i da na dle `ni
tre ba vi {e da se uklju ~e u ra dni ~ku
pri ~u. Du {ko Jan dri}, pred sje dnik
Sin di ka ta po li ci je RS, pot vrdio je da
je Skup {ti na ovog sin di ka ta da la po -
dr{ku Mi {i }e voj, te da je Sa vez sin -
di ka ta u~i nio dos ta na po bolj {a nju
po lo `a ja ra dni ka. U Sin di ka tu obra -
zo va nja i kul tu re RS ka za li su da se
ve oma te {ko izbo ri ti sa svim po slo -
dav ci ma i na dle `ni ma u na {im uslo -
vi ma, ali da se, ka ko su re kli "za
ra dni ~ka pra va mo ra bo ri ti". "Vrlo
sam za hva lan go spo |i Mi {i}, ko ja je
po ka za la izu ze tnu ener gi ~nost, za la -
ga nje za ra dni ke u pros vje ti i mo ram
vam re }i da se ja ne bih pri hva tio te
te {ke fun kci je ni za platu od 5.000
ma ra ka", ka zao je Ste van Mi li},
pred sje dnik Sin di ka ta pros vje te RS.
Izbor no vog pred sje dni ka }e se
de si ti na kon gre su Sa ve za sin di ka ta,
ko ji je za ka zan za 2. jul.
D.R.
Svi gran ski sin di ka ti
za Ran ku Mi {i}
Zna tno ma nji
pri ho di u fon du, a broj
pen zi one ra je po ve }an
F
O
T
O

S
.

I
L
I
]
Sa vez sin di ka ta
u~i nio dos ta na
po bolj {a nju po lo `a ja
ra dni ka, tvrdi Jan dri}
pla ta bu d`et skim ko ri sni ci ma za 10 od sto
M|a den Z| ro je v|c. m| n|s tar spo |jne trqo v| ne |
eko nom sk|h odno sa B|H. pot vrd|o je da je |z v|a de
Hrvat ske st| q|a pro tes tna no ta zboq usva ja nja Za -
ko na o za st| t| do ma ce pro| zvo dnje u B|H. S dru qe
stra ne. naj vje ro va tn| je ve oma brzo b| ce po kre nut |
zah tjev pre ma Svjet skoj trqo v|n skoj or qa n| za c| j|
(STO) da b|o k| ra pro ces pr|s tu pa nja B|H u •|an stvo
ove me du na ro dne or qa n| za c| je. re kao je Z| ro je v|c.
On je po no v|o svo je upo zo re nje da ce po s|je d| ce
ko je o•e ku ju B|H zboq krse nja odre daba OEF TA
pr| hva ta njem Za ko na o za st| t| do ma ce pro| zvo dnje.
ko j|m se pre dv| da uvo de nje ca r| na na pro| zvo de |z
Hrvat ske | Srb| je. |ma t| v| se d| men z| ona| n| ka ra kter.
Zi ro je vi}: Za kon sto pi ra
pri jem BiH u STO
Pos to ji po tre ba da se trgo vi na
me |u ze mlja ma re gi ona li be ra li zu je
FO TO S. PI NJA GI]
6 Doga|aji
To {to sam ja ra dio mo ja je li ~na bio gra -
fi ja, a ono {to je ra dio Zlat ko La gu md`i ja
(pred sje dnik SDP-a), to se vi di iz
bio gra fi je na {e ze mlje i na {eg na ro da.
Mu ha med FI LI PO VI],
aka de mik
Rekli su
Dra go KA LA BI],
po sla nik SNSD-a u par la men tu BiH
Mi smo oda vno upo zo ra va li
na ha os u FBiH, ali ni smo ni sa nja li
da }e sa da po ~e ti da va ra ju MMF.
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Po vra tni ci ko ji ma bu de
odo bren no vac za obno vu ku }a na iz gra dnju
~e ka ju sko ro po dvi je go di ne zbog spo rih pro -
ce du ra, a od go vor nost se pre ba cu je sa je dnog
ni voa vlas ti na dru gi.
Tvrdi ovo Mir hu ni sa Zu ki}, pred sje dnik Sa -
ve za udru `e nja iz bje glih i ra se lje nih li ca u BiH, te
na gla {a va da ova kve tvrdnje pot vr|u ju egzak tni
po da ci i re zul ta ti mo ni to rin ga ko ji su oba vi li pro -
{le go di ne.
"Re zul ta ti ovog mo ni to rin ga ko ji je
ura |en na te re nu sa po vra tni ci ma u svim di je lo vi -
ma BiH dos tav lje ni su i Ko mi si ji za iz bje gli ce i
ra se lje na li ca, ali oni to ni su uva `i li i nas ta vi li su i
ove go di ne da ra de po us ta lje noj pra ksi ko ja je vi -
{e za sno va na na po li ti ~kim sta vo vi ma ne go na
kon kre tnim akti vnos ti ma za br`i i odr`iv po vra -
tak", ka `e Zu ki }e va.
U bu d`e tu Fon da za po vra tak BiH ove go di -
ne bi }e upla }e no 46,8 mi li ona KM, a pri je dva
da na op {tin ski na ~el ni ci po tpi sa li su me mo ran du -
me za utro {ak oko 38 mi li ona KM za po vra tak u
nji ho vim op {ti na ma.
Slav ko Ma rin, pred sje dnik Ko mi si je za iz -
bje gli ce i ra se lje na li ca BiH, upo zo rio je na ~el ni -
ke da je naj vi {e pro ble ma na lo kal nom ni vou jer
ni su re ali zo va ni ni pro je kti od pro {le go di ne, iako
je no vac odo bren.
Od 58 op {ti na ko je su do bi le no vac za
obno vu i odr`iv po vra tak u pro {loj go di ni Ko -
mi si ja za iz bje gli ce i ra se lje na li ca BiH odbi la
je po nu |e ne lis te ko ri sni ka u op {ti na ma Bo -
san ski Brod, Der ven ta, Sre bre ni ca, Te sli}, Tu -
zla, Foj ni ca, te sa ra jev skim op {ti na ma Cen tar,
No vo Sa ra je vo i Vo go{ }a.
Pre dlo `e no je da se pro mi je ne op {tin ske ko -
mi si je ko je su vo di le kon kur snu pro ce du ru, ali to
u op {ti na ma ne sma tra ju do brim rje {e njem.
D`e vad Be }i re vi}, na ~el nik op {ti ne Cen tar,
ko joj je pro {le go di ne odo bre no 375.000 KM iz
Fon da za po vra tak BiH, ka zao je da ni je stvar u
op {tin skim ko mi si ja ma ne go u uslo vi ma kon kur -
sa.
"Ako Ko mi si ja za iz bje gli ce ili Fond
za po vra tak spus te kri te ri ju me, ko mi si je }e iza -
bra ti ko ri sni ke, ali dok su uslo vi kon kur sa ta kvi
ka kvi je su, oni se mo ra ju po {to va ti jer u su pro -
tnom kr{i mo za kon. Ni je op {ti na pro pi si va la uslo -
ve kon kur sa ko je ko ri sni ci ne mo gu za do vo lji ti",
is ti ~e Be }i re vi} i do da je da ne zna {ta }e se de si ti
sa nov cem ko ji im je pro {le go di ne odo bren, ali bi
vo lio da ga po tro {e za obno vu po vra tni ~kih ku }a
u toj op {ti ni.
Mla |en Bo `o vi}, di re ktor Fon da za po vra tak
BiH, na po mi nje da su pro ce du re is te za sve i da je
oba ve za da se ko ri sni ci bi ra ju na kon kur su, a po -
tom se pro vo de pro ce du re ja vnih na bav ki.
"Ko mi si ja za iz bje gli ce i ra se lje na li ca je ta
ko ja ve ri fi ku je lis te ko ri sni ka ka ko bi pro vje ri li da
li su se ispu ni li uslo vi ko je su pro pi sa li, te na ci -
onal na i re gi onal na zas tu plje nost ko ri sni ka", re -
kao je Bo `o vi}.
Mir hu ni sa Zu ki} is ti ~e da su se ne ka da ~u di li
ka ko se iz me |u na ro dnih do na ci ja po mo} ka sno
re ali zu je jer se ~e ka lo na iz gra dnju ku }a po go di -
nu, a sa da to ide i spo ri je.
"De {a va se da je pro ces po vrat ka sa mo u pa -
pi ri ma i pla no vi ma, a da no vac sto ji na ra ~u nu
iako su odo bre ni mi li oni ma ra ka ko ji }e se tro {i ti
tek za go di nu i po do dvi je", ka `e Zu ki }e va.
Na gla {a va da to ni je slu ~aj sa mo s
obno vom obje ka ta, ne go i nov cem na mi je nje nim
za odr`i vi pro je kat.
"Pri je ne ko li ko da na odo bre no je za pro lje tnu
sje tvu i na bav ku sje me na 50.000 KM. Ni sam ek -
spert za po ljo pri vre du, ali ja sno je sva ko me da je
sva ka sje tva u ju nu za vr{e na", ka `e Zu ki }e va.
Ma rin je na ~el ni ke op {ti na upo zo rio da su
pre ma po tpi sa nim me mo ran du mi ma oba ve zni da
odmah po ~nu sa pro ce du ra ma za oda bir ko ri sni ka
ka ko ne bi bi lo ka{ nje nja, ali i da u pro ce su ja vnih
na bav ki vo de ra ~u na o kva li te tu, a ne sa mo o ci je -
ni po nu de.
Zu ki }e va sma tra da je ovo va `no upo zo re nje
jer je bi lo pri tu `bi i na kva li tet ra do va, a ne sa mo
na spo rost.
Na iz gra dnju ku }a
~e ka ju dvi je go di ne
•fuwsubl!25. 6. 2009.
Iz op {ti na tvrde da za
spo rost ni su kri ve
op {tin ske ko mi si je
ne go uslo vi kon kur sa.
Di re ktor Fon da za
po vra tak BiH od go va ra
da je oba ve za da se
ko ri sni ci bi ra ju
na kon kur su
De {a va se
da je pro ces
po vrat ka
sa mo u
pa pi ri ma i
pla no vi ma
Iz bje gli ~ka udru `e nja ne za do vo ljna pro ce du ra ma za po mo} po vra tni ci ma u BiH
F
O
T
O

N
N
7 Doga|aji 25. 6. 2009. •fuwsubl
Eksplozije i po`ari
U Tre bi nju je kra |u auto mo bi la i po dme ta nje ek splo zi vnih na pra va
ispod njih za mi je ni la no va mo da - po dme ta nje po `a ra, a u na ro du je i
da lje pri su tna, do du {e ma lo mo di fi ko va na, sta ra izre ka: "Auta go re, a
ba ba se ~e{ lja."
Is tra ge po li ci je su, ta ko |e, u to ku, a ka da }e bi ti okon ~a ne - ne zna mo.
U me |u vre me nu se po dme ta nje ek splo zi vnih na pra va i pa lje vi na na -
go mi la lo na vi {e od 20 slu ~a je va. Za ni mlji vo je to {to se u po slje dnje
vri je me de {a va ju sa mo pa lje vi ne, {to po ka zu je i vi so ku svi jest po tpi ri va -
~a o to me da ne stra da ju okol ni obje kti, a na ovaj na ~in se "po sao
odra di bez ima lo bu ke". Na kra ju, to li ko je ek splo zi ja po dme tnu to da su
se "ra tne re zer ve" vje ro va tno is tro {i le, dok je ci je na ben zi na opa la, a
efe kat zas tra {i va nja os ta je is ti.
Sa da su na me ti oni ko ji iza re {e ta ka dr`e kri mi nal ce, odno sno, za -
tvor ska upra va u Tre bi nju, iako o even tu al nim uzro ci ma u Okru `nom
za tvo ru u Tre bi nju ne zna ju ni {ta.
Za vrlo krat ko vri je me za pa lje na
su vo zi la po mo }ni ka upra vni ka
za tvo ra Jo va na Ben de ra }a i sa -
vje tni ka upra vni ka za tvo ra
Zdrav ka Mi lja no vi }a. Na ~el nik
Tre bi nja oba slu ~a ja pa lje vi ne
ko men ta ri {e kao "je dan la nac pro je kto va ne na mje re" i kao odmaz du.
[ta se, u stva ri, de {a va, ni ko po uz da no ne zna ili o to me ne `e li da go -
vo ri, jer se sta nje bez bje dnos ti u ovom gra du i on da ka da je bi lo mno go
go re ocje nji va lo za do vo lja va ju }im. Ipak, iz gle da da ne uki na rod ne zna
da se sta nje bez bje dnos ti ne ocje nju je po je dnom, ne go pre ma vi {e pa -
ra me ta ra, pa, ka da se s ne ot kri ve nim bom ba {i ma i pi ro ma ni ma sa be ru
na pla }e ne ka zne za ne upa lje na svje tla po da nu, ne ve za ne po ja se ve ili
ne do zvo lje no par ki ra nje, sre dnje sta nje je za do vo lja va ju }e!
Pi {e:
Ve sna DU KA
Pri su tna
cen tra li za ci ja
vlas ti
NE VE SI NJE - U BiH je
pri su tna cen tra li za ci ja za ko -
no da vne i iz vr{ne vlas ti, iako
je de ce ne tra li zi ci ja svjet ski
trend, izja vio je Vi to mir Po -
po vi}, ek spert za us ta vno
pra vo iz Ba nja lu ke.
Po po vi} je na ja vnoj dis ku -
si ji o us ta vnim re for ma ma u
BiH, ko ju je u Ne ve si nju or -
ga ni zo vao Sa vez op {ti na i
gra do va RS, re kao da bi de -
cen tra li za ci ju tre ba lo spro -
ves ti na ni vo lo kal nih
sa mou pra va da bi svi gra |a -
ni mo gli ra vno pra vno da
u~es tvu ju u do no {e nju egzis -
ten ci jal nih odlu ka.
"U EU i svi je tu sve vi {e se
go vo ri o de cen tra li za ci ji i to
je svjet ski trend. Kod nas se
de {a va obrnut pro ces i vi dlji -
va je cen tra li za ci ja u or ga ni -
zo va nju za ko no da vne i
iz vr{ne vlas ti", ka `e Po po -
vi}.
Bra ni slav Mi ko vi}, na ~el -
nik op {ti ne Ne ve si nje, na gla -
sio je da je izu ze tno va `no
de fi ni sa ti sta tus op {tin ske i
dr`a vne imo vi ne, ali ut vrdi ti
kon kre tne me |u so bne oba -
ve ze. (Srna)
ZA ILI PROTIV
To li ko je
ek splo zi ja po dme tnu to
da su se "ra tne
re zer ve" is tro {i le
Br~an ski po sla ni ci bur no ras prav lja li o
odre dba ma no vog za ko na o ja vnom re du i mi ru
Za {i re nje na ci onal ne
mr`nje ka zna 100 KM
N. TA NA SI]
BR^KO - Ka zne ne odre dbe no vog za ko na o
ja vnom re du i mi ru su ta kve da sti mu li {u pre -
kr{i oce i po zi va ju na re gru to va nje no ve, a ni ~im
ne obe }a va ju po bolj {a nje si tu aci je u dis tri ktu,
za je dni ~ka je ocje na po sla ni ka Skup {ti ne dis tri -
kta na osmom za sje da nju, ko je je ju ~e odr`a no
u Br~kom.
"Nes hva tlji vo je to da se za po vre du na ci onal -
nih osje }a nja dru gih na ro da i {i re nje na ci onal ne
mr`nje, uni {ta va nje fa sa da, to ~e nje al ko ho la ma lo -
lje tni ci ma, pro sja ~e nje i pros ti tu ci ju, kao i na vo |e -
nje na ove ra dnje, pre dvi |a naj ni `a ka zna od 100
KM. To ni je put ka ~u va nju ja vnog re da i mi ra, to
je po ziv na re gru ta ci ju no vih pre kr{i la ca", re kao je
Mus ta fa Si na na gi}, po sla nik SDP-a, u na ~el noj ras -
pra vi po Pri je dlo gu ovog za ko na.
Nje go vo mi{ lje nje po dr`a li su i po sla ni ci dru -
gih par la men tar nih stra na ka u Skup {ti ni dis tri kta.
No vi za kon o ja vnom re du i mi ru je,
po ri je ~i ma Go ra na Lu ji }a, {e fa po li ci je, ko ja je
pre dla ga~, "dio re for mskog pro ce sa i pro ce du ra za
efi ka sni je dje lo va nje na dle `nih or ga na u san kci oni -
sa nju pre kr{i la ca i ja ~a nju op {teg re da i mi ra, a u
odno su na pos to je }i".
"Do vo ljno je re }i da aktu el ni za kon o ja vnom
re du i mi ru Br~ko dis tri kta ima 13, a pri je dlog no -
vog 44 ~la na, te da su mi ni mal ne ka zne pe tos tru ko
uve }a ne i u skla du su s ka zne nom po li ti kom u ovoj
oblas ti u BiH. Mi }e mo, u skla du s pri je dlo zi ma
po sla ni ka, ura di ti ne ke po prav ke tek sta, a o~e ku jem
da kroz na jav lje ne broj ne aman dma ne do |e mo do
ko na ~nog tek sta ko ji }e bi ti us kla |en sa bh. pra -
ksom i te ku }im re for ma ma", re kao je Lu ji}.
Ka sno po po dne po sla ni ci su ra zma tra li
cje lo vi tu in for ma ci ju o sta nju u pri vre di dis tri kta s
pri je dlo gom Vla di nih mje ra za ubla `a va nje po slje -
di ca eko nom ske kri ze, te vi {e re vi zor skih iz vje {ta ja
o ra du i po slo va nju in sti tu ci ja lo kal ne upra ve.
Po sla ni ci su pri hva ti li pri je dlog pred sje dni ka
Skup {ti ne Mir sa da \a pe da u dne vni red sje dni ce
bu de uvr{te no ra zma tra nje re zo lu ci je ko jom bi par -
la ment dis tri kta ape lo vao na Par la men tar nu skup -
{ti nu i Sa vjet mi nis ta ra BiH da, sho dno svo jim
na dle `nos ti ma, izmi je ne i do pu ne Za kon o dr`av -
ljan stvu BiH.
ru "C-gru pu", uni {ti li dio kro vne kon stru kci je
na je dnom od pa vi ljo na u za tvo ru.
"Taj ~o vjek je bio svrstan u naj go -
ru gru pu osu |e ni ka ko ja ima mi ni mum pra va,
ali, evo, pre ko no }i je pos tao do bar i pus ti li su
ga u vanj ski pa vi ljon iz ko jeg mo `e ne sme ta -
no iza }i va ni", po ja snio je izvor iz KPZ Ze ni -
ca.
On je po ru ~io da su osu |e ni ci re vol ti ra ni i
zbog smrti Adna na Me hme da li }a (33) iz Ora -
{ja, ko ji je umro u uto rak uju tro od pre do zi ra -
nja he ro inom.
"Ni ko ne pos tav lja pi ta nje ka ko se uno si
dro ga u za tvor, zbog ko je na kra ju ispa {ta ju i
oni ko ji ve ze ne ma ju s njom. Je dan je mrtav, a
{es to ro ih je za vr{i lo u za tvor skom sta ci ona ru,
no ni ko ni ovog pu ta ne }e od go va ra ti zbog
sve ga to ga", is pri ~ao je izvor iz ze ni ~kog za -
tvo ra.
Za mje nik di re kto ra ze ni ~kog za -
tvo ra de man to vao je i da je u za tvor skom sta -
ci ona ru smje {te no {es to ro osu |e ni ka ko ji su se
pre do zi ra li "lo {im" he ro inom.
"U sta ci ona ru se na la zi sa mo je dan osu |e -
nik D.V., ~i ji `i vot je spa sen bla go vre me nom
in ter ven ci jom lje ka ra", ka zao je Po ja vnik. Iz
upra ve KPZ Ze ni ca odbi ja ju i sve pri mje dbe
osu |e ni ka ko je su u ve zi s pu {ta njem na slo bo -
dne vi ken de, te sla bu is hra nu u za tvor skoj ku -
hi nji.
U upra vi
za tvo ra
de man tu ju
sve op tu `be
na nji hov
ra ~un
Ar min MUJ KI], Ni ko la MO RA ^A
ZE NI CA - De se to ri ca ro bi ja {a ze ni ~kog
za tvo ra po pe la su se ju ~e na kro vo ve pa vi -
ljo na unu tar naj ve }e za tvor ske us ta no ve u
BiH u znak pro tes ta zbog sla be is hra ne u
za tvor skoj ku hi nji i, ka ko su na ve li, ko rup -
ci je po ve za ne s pu {ta njem osu |e ni ka na slo -
bo dne vi ken de, sa zna ju "Ne za vi sne".
Jo sip Po ja vnik, za mje nik di re kto ra KPZ
Ze ni ca, pak, tvrdi da ih na kro vu ni je bi lo 10,
ne go "sve ga tri osu |e ni ka": Ni had De di}, Se -
nad Ha si} Ska ka vac i jo{ je dan osu |e nik.
Po ja vnik je do dao da su De di} i Ha si} po -
zna ti "pe nja ~i", ne `e le }i da da lje ko men ta ri {e
naj no vi ju po bu nu u za tvo ru.
Izvor "Ne za vi snih" iz ze ni ~kog za tvo ra is -
pri ~ao je da je pe nja nje na kro vo ve pa vi ljo na u
KPZ Ze ni ca pos tao je di ni na ~in da osu |e ni ci
skre nu pa` nju na ono {to se de {a va unu tar zi di -
na ove us ta no ve.
"Osu |e ni ci su u prvom re du ra zo ~a -
ra ni kon stan tnom ko rup ci jom ko ja vla da ka da
su u pi ta nju slo bo dni vi ken di i uslo vni otpus -
ti", is pri ~ao je izvor "Ne za vi snih", do dav {i uje -
dno ka ko se u po slje dnjih mje sec da na
po kva ri la i is hra na u za tvor skoj ku hi nji.
On je na veo da su za tvo re ni ci po se bno re -
vol ti ra ni ju ~e ra{ njim pre ba ci va njem u vanj ski
pa vi ljon osu |e ni ka, ko ji je bio svrstan u naj go -
Mi }e mo, u skla du
s pri je dlo zi ma po sla ni ka, ura di ti
po prav ke tek sta, re kao Lu ji}
Na kro vu zbog lo {e
is hra ne i ko rup ci je
KPZ Ze ni ca
FOTO NN
Osu |e ni ci su
ra zo ~a ra ni
kon stan tnom
ko rup ci jom
ko ja
vla da
ka da su
u pi ta nju
slo bo dni
vi ken di i
uslo vni
otpus ti,
ka zao izvor
"Ne za vi snih"
De se tak
za tvo re ni ka
iz ze ni ~kog
za tvo ra
po no vo
pro tes tu je
BA NJA LU KA - "Mer ka tor"
cen tar Ba nja lu ka, u sa ra dnji sa
Udru`enjem "Do bri me do", or -
ga ni zu je kre ati vne ra di oni ce za
dje cu uzras ta od tri go di ne pa na -
vi {e.
"Iako udru`enje dje lu je od ma ja
2008. go di ne, ve} smo ste kli ve li ko
po vje re nje ro di te lja i sim pa ti je dje -
ce u Ba nja lu ci, a po ziv 'Mer ka to ra'
pri hva ti li smo sa ve li kim za do volj -
stvom. Ve oma nam je dra go da se
' Mer ka tor' odlu ~io da do da tne
sadr`aje za svo je kup ce i po sje ti oce
or ga ni zu je upra vo u sa ra dnji sa na -
{im udru `e njem", re kla je Ta tja na
Ku ru zo vi}, di re kto ri ca Udru`enja
"Do bri me do".
Ra di oni ce tra ju tri sa ta sva ki dan
od utor ka do pet ka, a ba nja lu ~ki
ma li {a ni mo gu na za ba van na ~in,
uz po mo} dva ani ma to ra, na u~i ti
ple sa ti, sa vla da ti osno vne te hni ke
prav lje nja ukra snih pre dme ta, mas -
ki i na ki ta.
A.St.
Ra di oni ce za dje cu
8 •fuwsubl!25. 6. 2009. Doga|aji
U FOKUSU
Pi {e: Rade [EGRT
Mo gu }nost
fi na nsi ra nja
iz gra dnje
ko ri do ra
SA RA JE VO - Fu ad D`i di}, ot -
pra vnik po slo va Am ba sa de BiH
u Ja pa nu, i Se i{i Na gat su ka, pot -
pred sje dnik Ja pan ske agen ci je za
me |u na ro dnu sa ra dnju (JI CA),
raz go va ra li su ju ~e u To ki ju o
uslo vi ma uklju ~i va nja ove agen -
ci je u fi nan si ra nje iz gra dnje ko ri -
do ra 5c.
Na gat su ka je re kao da }e ra -
zmo tri ti po nu |e ne pri je dlo ge i
upo znao D`i di }a o daljim ko ra ci -
ma JI CA u ve zi sa im ple men ta ci -
jom i ko na ~nim po tpi si va njem
ugo vo ra o do dje li 90 mi li ona
evra kre di ta za Ru dnik i ter mo -
elek tra nu Uglje vik.
Vla da Ja pa na je pu tem JI CA u
re kon stru kci ju BiH do sa da ulo -
`i la vi {e od 500 mi li ona ame ri -
~kih do la ra kroz te hni ~ku po mo}
i kre di tna sred stva, sa op {te no je
iz Mi nis tar stva inos tra nih po slo va
BiH. (Srna)
"Pla te
re gu li sa ti
za ko nom"
BA NJA LU KA - Vla da RS os -
ta je pri svom sta vu da pla te u
zdrav stvu i da lje tre ba da budu
re gu li sane kroz Za kon o pla ta ma,
ima ju }i u vi du eko nom sku kri zu i
pro ble me ko ji se u ve zi s tim o~e -
ku ju u na re dnom pe ri odu, ka zao
je Ran ko [krbi}, mi nis tar zdrav -
lja i so ci jal ne za {ti te RS.
On je pod sje tio da je Mi nis tar -
stvo ima lo kon ti nu ira ne pre go vo -
re o pla ta ma u zdrav stvu s
pred sta vni ci ma sva tri sin di ka ta,
te da je na kon iz vje {ta ja Mi nis tar -
stva na sje dni ci Vla de RS o sta -
nju u zdrav stve nom se kto ru,
do ne sen za klju ~ak.
"Ono {to je os ta lo u oba ve zi
jes te da odre |e ne di je lo ve ili
oblas ti ko je ni su de fi ni sa ne Za ko -
nom o pla ta ma hi tno ri je {i mo
kroz po se bni ko le kti vni ugo vor",
re kao je [krbi}.
On je pre ci zi rao da bi us ko ro
tre ba lo da se pris tu pi ti izra di tog
ko le kti vnog ugo vo ra. (Srna)
Vijesti
BA NJA LU KA - Po ~et kom pri mje ne no vog in for ma ci -
onog sis te ma na oba ve znim te hni ~kim pre gle di ma za vo zi la
vi {e ne }e bi ti mo gu }e re gis tro va ti ne is pra vno vo zi lo, ka `e
Ne de ljko ^u bri lo vi}, mi nis tar sao bra }a ja i ve za RS.
^u bri lo vi} je na kon pre zen ta ci je na ko joj je obja{ nje no ka -
ko }e fun kci oni sa ti no vi in for ma ci oni sis tem za te hni ~ke pre -
gle de vo zi la re kao da }e ka da sis tem u po tpu nos ti
pro fun kci oni {e bi ti ne mo gu }e ura di ti fi kti vni te hni ~ki pre gled,
{to se sad ~es to de {a va.
Mi nis tar o~e ku je da }e ~i tav sis tem pro fun kci oni -
sa ti do kra ja go di ne, do da ju }i da do tog pe ri oda mo ra da bi ti za -
vr{e na po tre bna edu ka ci ja lju di ko ji }e ra di ti na tim po slo vi ma i
da mo ra ju bi ti te hno lo {ki pri pre mlje ne sve sta ni ce za te hni ~ke
pre gle de.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, to ne bi tre ba lo pred stav lja ti pro -
blem, jer ve} sad go to vo sve sta ni ce za te hni ~ke pre gle de ima ju
po tre bnu opre mu za im ple men ta ci ju no vog in for ma ci onog sis -
te ma.
Mi nis tar ^u bri lo vi} je re kao da je no vi na da }e sva ka sta ni -
ca mo ra ti ima ti edu ko va nog vo di te lja, ko ji mo ra bi ti ma {in ski
ili sao bra }aj ni in `e njer, do da ju }i da }e na ovaj na ~in bi ti za po -
sle no 193 in `e nje ra.
"Pre ci znih ana li za ko li ko }e ovaj na ~in pre gle da vo zi la po -
di }i ni vo bez bje dnos ti sao bra }a ja jo{ ne ma", re kao je ^u bri lo -
vi}, is ti ~u }i da je si gur no da se sa te hni ~kog pre gle da vi {e ne }e
mo }i iza }i sa ne is pra vnim vo zi lom, {to }e ne su mlji vo uti ca ti na
po rast bez bje dnos ti.
^u bri lo vi} je re kao da }e tro {ko vi pro je kta bi ti fi nan si ra ni
iz osam pro ce na ta na pla te te hni ~kog pre gle da, ko jem je ci je na
je din stve na u ci je loj BiH i ko ja se ne }e mi je nja ti.
Mir ko Ve se li}, vo |a te hni ke pro je kta, ka zao je da je
na bav ka ra ~u na ra, obez bje |e nje in ter net ve ze i bes pla tnog sof -
tve ra je di na no va opre ma ko ja je po tre bna za pris tup sis te mu.
On ka `e da su se tru di li da one mo gu }e bi lo ka kve zlo upo -
tre be, te da uko li ko se even tu al no i po ja vi pros tor za njih, da }e
kroz nje go vo ko ri {te nje i one bi ti ot klo nje ne.
Bran ko Mi la di no vi}, ko ji ra di na re ali za ci ji in for ma ci onog
sis te ma, ka `e da }e po da ci iz sta ni ca bi ti pro sli je |e ni u elek tron -
skom obli ku sta ni ca ma MUP-a RS, gdje }e bi ti na prav ljen do -
ku ment za re gis tra ci ju, i {to je no vi na, do ku ment o vla sni{ tvu.
On je re kao da sam te hni ~ki pre gled ne }e se ra zli ko va ti od
do sa da{ njeg, obja{ nja va ju }i da je po en ta ci je le pri ~e da taj po -
sao bu de obav ljan kva li te tno.
Mi la di no vi} je ka zao da je bi tno po di za ti i svi jest vo za ~a,
ko ji bi mo ra li da in sis ti ra ju na kva li te tnom pre gle du, "a ne da
im ne ko sa mo uda ri pe ~at da je pre gled obav ljen".
Mi nis tar
o~e ku je da
~i tav sis tem
pro fun kci oni {e
do kra ja go di ne
Ne de ljko ^u bri lo vi}, mi nis tar sao bra }a ja i ve za RS
Us ko ro bez fi kti vnih te hni ~kih pre gle da
Bo ja na DIV LJAK
JAJ CE - Vi {e de se ti na hi lja da vjer ni ka iz BiH,
Hrvat ske, Aus tri je, Nje ma ~ke, Slo ve ni je i dru gih
ze ma lja oku pi lo se ju ~e na sve ti li {tu sve tog Ive u
Po dmi la ~ju, kod Jaj ca, ka ko bi mo li li za zdrav lje,
sre }u, te utje hu i na du s ko ji ma se vra }a ju u mjes -
ta iz ko jih su do {li.
Sve ~a nu mi su je slu `io fra Lo vre Ga vran, a svet -
ko vi na se uobi ~a je no obi lje `a va dva da na, ta ko zva -
nom uo ~ni com i na sam dan Sve tog Ive.
Fra Ma ri jan Ka ra ula, vi kar fra nje va ~ke pro vin ci je
Bo sne Sre bre ne, ka zao je da je dan ra ni je, odno sno u
uto rak, izne sen za vje to van kip sve tog Ive, ko ji je pos -
tav ljen na za vje tno mjes to.
"Na kon to ga je bi la mi sa za bo le sne i slav -
lje je pre dvo dio kar di nal Vin ko Pu lji}, a su sla vi lo je
20 sve }e ni ka, me |u ko ji ma i no vo iza bra ni pro vin ci jal
Bo sne Sre bre ne fra Lo vre Ga vran", po ja snio je Ka ra -
ula.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, u do li nu i sve ti {te sve -
tog Ive po red ka to li ka do la ze Srbi i mu sli ma ni.
"Ove go di ne prvi put je or ga ni zi ra no ho do ~a{ }e
bi ci kli ma, a ti ho do ~a sni ci su do {li iz Foj ni ce. Ne ke
sku pi ne ho do ~a sni ka su do {le ~ak iz Li vna, Ba nja lu -
ke, Vi te za i Ko tor Va ro {a pje {ke i bo si", ka zao je Ka -
ra ula.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, u ovom mjes tu se do -
ga |a ju ~u da i za bi lje `e no je da je na kon po sje te sve ti -
{ta sve tog Ive oz dra vi la te {ko bo le sna `e na, Srpki nja,
po ri je klom iz Kru pe na Vrba su.
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo za
ljud ska pra va i iz bje gli ce BiH, za -
je dno s na dle `nim en ti tet skim mi -
nis tar stvi ma i slu `ba ma, te
me |u na ro dnim in sti tu ci ja ma, ra di
na po vrat ku je dne gru pe bh. iz bje -
gli ca du {e vnih bo le sni ka, ko ji su
tre nu tno u Re pu bli ci Ma |ar skoj, u
iz bje gli ~kom cen tru De bre cin.
Ma rio Ne na di}, po mo }nik mi nis tra
za ljud ska pra va i iz bje gli ce BiH, je
ka zao da se ra di o po se bno osje tlji -
voj gru pi po vra tni ka "uto li ko {to ni -
su u po slo vnoj spo so bnos ti i ti me je
od go vor nost i oba ve za dr`a ve ve }a
ne go kod re do vnih re pa tri ja ci ja,
odno sno po vra ta ka iz bje gli ca u
BiH".
"Mi nis tar stvo je pri je tri go di ne
vra ti lo po lo vi nu od uku pno 75 oso -
ba, dok tre nu tno ra di na po vrat ku
gru pe od 18 oso ba", ka zao je Ne na -
di}. (Fe na)
Skup o dru{ tve nim
pro mje na ma
BU KU RE[T - Dvo dne vna kon fe ren ci ja pod na zi vom "Bu du }nost so -
ci jal nih pro mje na", ko ju or ga ni zu je "Er ste fon da ci ja" iz Be ~a, po ~e la
je ju ~e u Bu ku re {tu, a ka ko se o~e ku je, bi }e do dije lje ne na gra de ne vla -
di nim or ga ni za ci ja ma u uku pnom izno su od 295.000 eura.
Za na gra de na te mu o dru{ tve nim pro mje na ma bo ri se 20 fi na lis ta iz osam
ze ma lja ju go is to ~ne Evro pe.
Traian Ba ses cu, pred sje dnik Ru mu ni je, is ta kao je da su so ci jal ne in te gra ci -
je vrlo bi tne u ra zvo ju je dne dr`a ve.
De jan Pe tro vi}, me nad`er na gra de "Er ste fon da ci je", je ka zao da je ide ja
bi la da se ne vla din se ktor iz osam ze ma lja spo ji s lju di ma ko ji se pro fe si -
onal no ba ve dru{ tve nim in te gra ci ja ma i s lju di ma iz pri vre de, ba na ka i nau -
~ni cima, ka ko bi raz mije ni li is kus tva.
B.Vu.
Mo li tva
svetom Ivi
Bi tno je po di za ti
i svi jest vo za ~a
ko ji bi mo ra li
da in sis ti ra ju
na kva li te tnom
pre gle du
Akti vnos ti za
po vrat ak iz bje gli ca
Po vra tak gru pe
bh. iz bje gli ca du {e vnih
bo le sni ka, ko ji su
tre nu tno u Ma |ar skoj
Na ovo sve ti {te do la zim
od svo je pe te go di ne.
Sve ti Ivo po ma `e svi ma,
ka za la Lu ca Sev dov,
ko ja je do {la iz Aus tri je
U Po dmi la ~ju, na do mak
Jaj ca, oku pi lo se ne ko li ko
de se ti na hi lja da vjer ni ka
v| se sto t| na ka to || •k|h vjer n| ka ju •e je u zu p| Gor nja Pav ska kod
Pr| je do ra pro s|a v| |o pra zn|k Sve toq lva na Krst| te |ja. za st| tn| ka ove zu pe.
vjer n| c| su pr|s t| q|| •ak |z S|o ve n| je. Hrvat ske. Aus tr| je | Nje ma •ke. a
na ve || k| b|a qdan je do sao | na •e| n|k Pr| je do ra Mar ko Pa v|c. ko j| je po -
zvao mje sta ne ko j| z| ve | ra de u d| ja spo r| da se vra te na svo ja ro dna
oqnj| sta. obe cav s| bo |je us|o ve za z| vot.
Mar ko v| do v|c. |ju b|j sk| zu pn|k | upra v| te|j crkve sve toq lva na Krst| te |ja
u zu p| Gor nja Pav ska. je re kao da u ovom se |u z| v| oko 240 z| te |ja. te
da zu pa bro j| 98 do ma c|n stva od pr| je ra tn|h oko 1.000 sta no vn| ka.
P| jet k| su se vra t| || u ovaj kraj jer u se |u ne ma mo n| pr|s toj noq pu ta.
e|ek tro mre za je do tra ja |a. a po se ban je pro b|em obez bje de nje eqz|s -
ten c| je za po ro d| ce. ka zao je zu pn|k v| do v|c.
On je |s ta kao da po vra tak zna •| | op sta nak u ov|m kra je v| ma | da se
to dvo je ne sm| je odvo je no po sma tra t|.
D.K.
Pra znik u `u pi Gor nja Rav ska
25. 6. 2009. •fuwsubl 9 Doga|aji
On je do dao da je se dam de se tih go di na do la zio
naj ve }i broj ho do ~a sni ka ko ji su po sje }i va li do li nu
sve tog Ive.
"U '@u pnoj kro ni ci' sto ji da su od 1959. go di ne do
1974. go di ne za bi lje `e na 42 slu ~a ja te {kih bo le sni ka
ko ja su izli je ~e na. Oni sa mi svje do ~e da su izli je ~e ni i
da lje po sje }u ju sve ti {te sve tog Ive", ka zao je Ka ra ula.
Pre ma nje go vimri je ~i ma, u ovom sve ti -
{tu utje hu, pa ~ak i oz drav lje nje, na la ze i du {e vni bo -
le sni ci.
"U no vi je vri je me ne ma obre da iz go nje nja ne ~is -
tog du ha, ali pri je ih je bi lo", is ta kao je Ka ra ula.
Na sve ti {te sve tog Ive ju ~e su auto bu si ma, auto -
mo bi li ma i pje {ke pris ti za li ho do ~a sni ci iz svih kra je -
va svi je ta.
Lu ca Sev dav na sve ti {te sve tog Ive ju ~e je sti gla
~ak iz Aus tri je.
"Po ri je klom sam iz Jaj ca i na ovo sve ti {te do la -
zim od svo je pe te go di ne. Sve ti Ivo po ma `e svi ma.
Je dna mo ja su sje da je bi la ne po kre tna i ka da je do {la
na ovo sve ti {te, oz dra vi la je", re kla je Sev da vo va i do -
da la da ne mo `e za mi sli ti da ne ki lju di ni su po sje ti li
ovu svet ko vi nu.
Pe jo Pa vlo vi} iz Za gre ba re kao je da svi
lju di ko ji se osje }a ju kao vjer ni ci tre ba da po sje te sve -
ti {te sve tog Ive.
To kom dvo dne vne sve ~a nos ti, do li nu sve tog Ive
u Po dmi la ~ju po sje ti le su mno ge li ~nos ti iz po li ti ~kog
i kul tur nog `i vo ta.
Dan pri je sa mog obi lje `a va nja sve ti {te sve tog Ive
po sje ti li su Dra gan ^o vi}, pred sje dnik HDZ BiH,
Bor ja na Kri {to, pred sje dni ca Vla de FBiH, te mno gi
na ~el ni ci op {ti na FBiH.
Da vro ^or da{, pot pred sje dnik RS, Ton ~i Sta ni ~i},
am ba sa dor Hrvat ske u BiH, i dru gi zva ni ~ni ci ju ~e su
bi li pri su tni na sve ~a noj mi si.
T. RO KVI]
PRNJA VOR - Sto la ri ja zgra da Gi mna zi je i
Sre dnje {ko le u Prnja vo ru bi }e sa ni ra na i do po -
~et ka idu }e {kol ske go di ne u~e ni ci }e ima ti bo lje
uslo ve za rad.
Pro je kat se re ali zu je u sa ra dnji op {ti ne Prnja vor
sa Mi nis tar stvom fi nan si ja i Mi nis tar stvom pro svje te i
kul tu re RS.
Dar ko To ma{, na ~el nik op {ti ne
Prnja vor, ka zao je ju ~e da je pro blem tro {nos ti ovih
zgra da vi {e go di{ nji.
"U to ku je izra da ten der ske do ku men ta ci je. O~e -
ku je mo da }e do po ~et ka {kol ske go di ne, odno sno do
sep tem bra, u~e ni ci ko ji po ha |a ju ove {ko le ima ti bo -
lje uslo ve za rad. Od slje de }e go di ne bu d`e tom op {ti -
ne bi }e pre dvi |e na ve }a sred stva ko ja }e se iz dva ja ti
za po tre be ovih {ko la", na veo je To ma{.
On je ka zao da su 130.000 KM do bi li od re sor nih
mi nis tar sta va za sa na ci ju {kol ske sto la ri je, a ra zli ku
sred sta va fi nan si ra }e op {ti na.
Mi lan Hrgi}, di re ktor prnja vor ske Gimna zi je, na -
po me nuo je da je ova sa na ci ja pri je sve ga zna ~aj na za
si gur nost u~e ni ka.
"Po red to ga, obje kat }e sva ka ko ma -
nje tre ba ti gri ja ti jer pro zo ri vi {e ne }e bi ti po lo mlje ni.
U~e ni ci i nas ta vni ci osje }a }e se pri ja tni je na nas ta vi.
Do sa da je za vr{en pro je kat sa na ci je kro va zgra de i
ko tlo vni ce. Dra go nam je {to smo nai {li na ra zu mije -
va nje op {ti ne i re sor nih mi nis tar sta va", re kao je Hrgi}.
Su za na [vrak, di re kto ri ca Sre dnje {ko le, ka za la je
da su bez bje dnost i ade kva tni uslo vi u {ko li od pri -
mar nog zna ~a ja.
To ma{ je is ta kao da je op {ti na spre mna fi nan si ra ti
i sve u~e ni ke ko ji za vr{e sre dnju {ko lu da se upi {u na
da lje {ko lo va nje, a na la ze se u sta nju so ci jal ne po tre -
be.
U Prnja vo ru }e biti po bolj {ani uslo vi za nas ta vu
Sli je di sa na ci ja
{kol ske sto la ri je
za zdrav lje
Pro blem tro {nos ti
ovih zgra da je vi {e go di{ nji
Sve ti {te sve tog Ive osim ka to li ka
po sje }u ju i pra vo slav ci i mu sli ma ni
Vjer ni ci i ho do ~a sni ci
do {li iz svih kra je va svi je ta
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Na osnovu ~lana 29 i 101, Zakona o ste~ajnom postupku ("Slu`beni glasnik RS", broj
67/02, 77/02, 38/03, 96/03 i 68/07), a vezi sa ~lanom 82 i 130, Zakona o izvr{nom postupku
("Slu`beni glasnik RS", broj 59/03, 85/03 i 64/05) i saglasnosti Odbora povjerilaca od
12.06.2009. godine, ste~ajni upravnik ogla{ava
ZAKQU^AK
O PRODAJI DIJELA IMOVINE
"FABRIKE STO^NE HRANE" AD - U STE^AJU NOVA TOPOLA
Predmet prodaje je:
1. Nov~ano potra`ivawe prema pravosna`noj presudi Okru`nog suda u Bawaluci broj:
PS-6437/09 od 30.03.2009. godine. Du`nik po navedenoj presudi je Zemqoradni~ka za-
druga "Potkozarje" Romanovci.
Po~etna cijena iznosi 377.204,50 KM
2. Pokretna imovina, koja se sastoji od osnovnih sredstava, alata i rezervnih dijelova,
i to:
FAP 1620 rinfuzer, FAP 1314 sandu~ar, viqu{kar, traktor sa korpom i prikolicom,
golf 2, kolska vaga 50 t, kip rampa, rezervoar 5.000 l, pumpe tip VCV 250/7-134, kompre-
sorska stanica, makaze za lim, stubna brusilica i bu{ilica, abrazivni cirkular,
ma{ina za savijawe lima, hidrauli~na presa, elektronska dozirna vaga, elektromateri-
jal, dijelovi ~eki}ara, dijelovi ekstrudera, lanci i lan~anici, temewe i remenice,
pneumatika, le`aji i semerinzi, mje{alica za beton, cirkular, ru~ni viqu{kar,
kru`na vaga 100 kg, vaga ceqe 1.000 kg, pumpa visokog pritiska, laboratorijska oprema
(vaga - 2 kom., su{ionik - 2 kom., pe} za spaqivawe, destilator, mlin - 2 kom.), oprema
upravne zgrade i ra~unar sa video-nadzorom.
Po~etna cijena iznosi 106.225,00 KM
Imovina se prodaje u fakti~kom i pravnom stawu u kakvom se ta imovina nalazi u mo-
mentu prodaje.
Licitacija }e biti odr`ana i ukoliko prispije samo jedna pisana ponuda.
Uslovi prodaje
1. Prodaja }e biti izvr{ena prikupqawem ponuda u zatvorenim i zape~a}enim kovertama.
2. Pravo prijavqivawa na oglas imaju pravna i fizi~ka lica koja uz ponudu dostave
dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10% od po~etne cijene, na `iro-ra~un prodavca:
"Fabrika sto~ne hrane" AD - u ste~aju Nova Topola, broj 5710100000108122, a koji
mora biti na `iro ra~unu ste~ajnog du`nika 03.07.2009. godine.
3. Zape~a}ene i zatvorene koverte moraju da sadr`e: pisanu ponudu iz koje se jasno vidi
ko je ponu|a~, koji iznos nudi i za {ta, potvrdu o uplati depozita, a pravna lica
prila`u izvod iz sudskog registra - ne stariji od 30 dana.
Koverte sa ponudom predaju se preporu~eno putem po{te, sa naznakom: "PONUDA - NE
OTVARAJ!", na adresu ste~ajnog du`nika "Fabrika sto~ne hrane" AD - u ste~aju Nova
Topola, po{tanski pretinac broj 6, najkasnije do 03.07.2009. godine, do 14.00 ~asova.
Poslije tog roka prispjele ponude }e se smatrati neblagovremenim i ne}e se razma
trati.
4. Pisane ponude ni`e od nazna~ene po~etne cijene predmeta prodaje ne}e biti razma
trane. Za kupca }e biti progl{en ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom.
5. Javno otvarawe ponuda i progla{ewe kupca bi}e odr`ani u velikoj sali Osnovnog
suda u Bawaluci, dana 07.07.2009. godine, s po~etkom u 14.00 ~asova.
6. Nakon otvarawa i rangirawa ponuda utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je
predmet prodaje prodat najpovoqnijem ponu|a~u. Rok pla}awa kupoprodajne cijene
predmeta prodaje je 15 dana od dana odr`avawa licitacije, na ra~un ste~ajnog
du`nika.
Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je pristupiti zakqu~ewu ugovora u roku
od osam (8) dana od dana uplate kupoprodajne cijene.
7. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene bi}e vra}en depozit u roku tri (3) dana od
dana licitacije. Ukoliko kupac u roku ne ispuni obavezu u pogledu uplate kupopro-
dajne cijene, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita.
Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a - kupca smatra se dijelom avan-
sne uplate.
8. Ako ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 15 dana,
ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom
odrediti da je predmet prodaje prodat drugom po rangu ponu|a~u, koji mora u roku od 15
dana od dana prijema tog zakqu~ka uplatiti kupoprodajnu cijenu po ponudi koju je on
istakao. Ako i drugi ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu, gubi pravo na povrat depo-
zita, a ste~ajni upravnik }e na isti na~in pozvati tre}eg ponu|a~a.
Sve tro{kove oko prometa predmeta prodaje snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene
prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na predmet prodaje nikakve obaveze.
Isplatom kupoprodajne cijene i ovjerom ugovora prestaju sve kup~eve obaveze prema pro-
davcu.
9. Pokretnu imovinu je mogu}e pogledati svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.
Kontakt osoba je Vujatovi} Vojislav, telefon: 065/845-383.
10. Kontakt osoba za informacije o prodaji nov~anih potra`ivawa je Ste~ajni uprav-
nik, telefon: 065/289-874.
11. Ovaj zakqu~ak o prodaji bi}e objavqen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bawaluci,
oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne
novine" i na veb stranici: www.komora.bl.inecoo.net
Ste~ajni upravnik
Milovan Dragi}
10 •fuwsubl!25. 6. 2009.
25. 6. 2009. •fuwsubl 11 Doga|aji
Mi nis tar stvo obra zo va nja Kan to na Sa ra je vo
tra `i no vi kon kurs
Za tra `e na smje na de ka na
Me di cin skog fa kul te ta
Udru `e nje pri va tnih vi so ko {kol skih us ta no va RS u osni va nju
Ne za do vo ljni odno som
na dle `nih in sti tu ci ja
S. VE LI]
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo obra zo va nja i na uke
Kan to na Sa ra je vo za tra `i lo je od Upra vnog odbo ra
Me di cin skog fa kul te ta smje nu de ka na Ba ki ra Me hi -
}a i ra spi si va nje kon kur sa za izbor no vog de ka na.
"Kon kurs za izbor de ka na Me di cin skog fa kul te ta
ra spi san je sre di nom 2006. go di ne. Po za ko nu, nje gov
man dat tre ba lo je da tra je dvi je go di ne. Iako mu je is te -
kao man dat, i da lje se na la zi na po zi ci ji de ka na Me di -
cin skog fa kul te ta. Zbog to ga je za tra `e na nje go va
smje na i ra spi si va nje kon kur sa za izbor no vog de ka na",
ka za li su u Mi nis tar stvu obra zo va nja i na uke KS.
Ovo rje {e nje na dle `nim na Me di cin skom fa kul te tu
dos tav lje no je kra jem pro {le se dmi ce i dat im je rok da
sve oba ve ze iz rje {e nja iz vr{e u ro ku od 15 da na.
Be }ir He lji}, pred sje dnik Upra vnog odbo ra
Me di cin skog fa kul te ta, ka zao je da su na ju ~e ra{ njoj sje -
dni ci ~la no vi UO ra zma tra li rje {e nje.
"Na sje dni ci Upra vnog odbo ra za klju ~e no je ka ko
}e mo se `a li ti na rje {e nje Mi nis tar stva. Tra `it }e mo i da
nam Mi nis tar stvo obra zo va nja i na uke KS dos ta vi pra -
vne ar gu men te za na vo de da je de kan Me hi} ne za ko ni to
na ovoj po zi ci ji", is ta kao je He lji}.
On obja{ nja va ka ko je kon kurs za de ka na ovog fa -
kul te ta bio ra spi san u ju lu 2006. go di ne, ka da je na sna zi
bio sta ri Za kon o vi so kom obra zo va nju.
"Mje sec da na ka sni je na sna gu je stu pio Za -
kon o vi so kom obra zo va nju BiH. Po sta rom za ko nu de -
kan je na fun kci ji mo gao bi ti dvi je go di ne, a po no vom
nje gov man dat tra je ~e ti ri go di ne. Pro ce du ra ime no va -
nja Ba ki ra Me hi }a na po zi ci ju de ka na Me di cin skog fa -
kul te ta okon ~a na je {est mje se ci na kon ra spi si va nja
kon kur sa, odno sno tek u fe bru aru 2007. go di ne", obja -
snio je He lji}, na gla siv {i ka ko je Upra vni odbor ta da od
Mi nis tar stva obra zo va nja za tra `io po ja { nje nje ko li ko }e
tra ja ti man dat no vo ime no va nog de ka na.
"Ta da smo usme no do bi li pot vrdu od Be nja mi na
Voj ni ko vi }a, se kre ta ra fa kul te ta, da }e de kan Me hi} bi ti
na fun kci ji ~e ti ri go di ne. Vje ru jem ka ko je i Mi nis tar -
stvo ov dje na pra vi lo pro pust. Da lo je sa mo sa gla snost
Ba ki ru Me hi }u za po zi ci ju de ka na, a ni gdje ni su na ve li
na ko ji pe ri od", ka zao je He lji}.
Di le ma da li man dat
tra je dvi je ili ~e ti ri go di ne
Bih sklopila
novi
di plo mat ski
odno s
SA RA JE VO - Stal ni pred sta -
vni ci BiH i Do mi ni kan ske Re -
pu bli ke pri Or ga ni za ci ji UN-a
Ivan Bar ba li} i Fe de ri ko Ka -
mi lo po tpi sa li su za je dni ~ku
izja vu o uspos tav lja nju di plo -
mat skih odno sa dvi je ze mlje.
Bar ba li} i Ka mi lo izra zi li su
za do volj stvo uspos tav lja njem
di plo mat skih odno sa dvi je ze -
ma lje, sa op {te no je da nas iz
Mi nis tar stva inos tra nih po slo -
va BiH. (Srna)
Ne pos to ji ba za
po da ta ka o auti zmu
SA RA JE VO - U BiH, pre ma okvir nom po dat ku Svjet ske zdrav stve ne
or ga ni za ci je, ima od 3.500 do 22.000 autis ti ~ne dje ce, a do ma }a ba za
po da ta ka ne pos to ji, izja vi la je Sa nja Ra di {i}, pred sta vnik Udru `e nja
ro di te lja dje ce i oso ba u autis ti ~nom spek tru Kan to na Sa ra je vo.
"Si tu aci ja za ro di te lje je ve oma te {ka, jer je autis ti ~no di je te oslo nje no sa -
mo na njih. Osim sen zor ne de zin te gra ci je i ra znih po te {ko }a u ko mu ni ka ci ji
i so ci ja li za ci ji, ono mo `e da u~i i ra di, {to je i do ka za no kroz bez broj pri mje -
ra. U ve li kom bro ju slu ~a je va ra di se o in te li gen tnoj dje ci ko ja se, na `a lost,
~es to po is to vje }u ju s re tar di ra nim oso ba ma", re kla je Ra di {i }e va.
Ona je na ve la da ima ro di te lja ko ji su sa mos tal nim i po `rtvo va nim ra dom
u ve li koj mje ri us pje li da po mo gnu dje ci i do da la da autis ti ~noj dje ci mo ra
biti pru `ena mo gu }nost da se u ob da ni {ti ma dru `e sa dje com ti pi ~nog ra zvo -
ja, ka ko bi im bila pru `ena mo gu }nost pri la go |a va nja.
Ona je na ve la da auti zam ni je be za zle na stvar i ni je ne {to sa ~im se la ko
no si ti kroz sva ko dne vni `i vot jer se, po sli je ce re bral ne pa ra li ze i men tal ne
re tar da ci je, ovo sta nje sma tra sto ods to tnom in va li dno{ }u. (Srna)
Uro{ VU KI]
BA NJA LU KA - Udru `e nje pri va tnih vi so -
ko {kol skih us ta no va u osni va nju od na dle `nih
tra `i ra vno pra van sta tus u re for mi vi so kog
obra zo va nja jer, ka ko ka `u, do sa da su bi li na
"pe ri fe ri ji zbi va nja".
"Ini ci ra }e mo sas ta nak sa na dle `nim mi nis trom
jer sma tra mo da ko mu ni ka ci ja pri va tnih vi so ko -
{kol skih us ta no va i na dle `nih mo ra bi ti na vi {em
ni vou i `e li mo da bu de mo ra vno pra van par tner u
vi so kom obra zo va nju", re kao je Zo ran Ka li ni},
pred sje da va ju }i ovog udru `e nja.
On na gla {a va da pri va tni uni ver zi te ti i fa kul te ti
pos to je kao fa ktor i svi ko ji par ti ci pi ra ju u vi so kom
obra zo va nju tre ba da ih pri hva te i uva `a va ju.
"Tvrdim da udio ne ga ti vnih dru{ tve -
nih po ja va i sve ono {to se sma tra kri mi no ge nim,
ne ga ti vnim i re tro gra dnim ni je ni ma lo ve }i u pri va -
tnom ne go u ja vnom obra zo va nju", re kao je Dar ko
Ure mo vi}, pred sje dnik Upra vnog odbo ra Pa ne -
vrop skog uni ver zi te ta "Ape iron".
On is ti ~e da ne vi di na ~in na ko ji se mo `e
oprav da ti ~i nje ni ca da je pro la znost na ja vnim vis -
ko {kol skim us ta no va ma oko 15 od sto i da je pro -
sjek stu di ra nja 8 go di na.
"Na Za pa du je pro la znost od 70 do 90 od sto,
za vi sno od ka ra kte ra us ta no ve i ve }a je pro la znost
na pri va tnim ne go na ja vnim, ali ni gdje ni je ma nja
od 60 od sto, a u En gles koj je nor mal na pro la znost
oko 90 od sto", ka `e Ure mo vi} i pi ta se "da li je na -
{a mla da ge ne ra ci ja ma nje spo so bna ili je sis tem
obra zo va nja za ka zao".
Pred sta vni ci pri va tnog obra zo va nja is ti ~u da je
obra zo va nje na tr`i {tu i da to tr`i {te po dra zu mi je va
kon ku ren ci ju ko ja se tre ba una pre |i va ti.
"Na Za pa du ni ko me ne pa da na pa met
da pra vi ra zli ku izme |u ja vnih i pri va tnih, na pro tiv,
svi su ja vno pri va tni jer je kod njih ja ko izra `e no
par tner stvo ja vno-pri va tno", is ti ~e Ure mo vi}.
Ka li ni} na gla {a va da ima dos ta ga la me na fa -
kto re pri va tnog obra zo va nja jer se po je din ci za la `u
da se oni ne ra zvi ja ju i da pri mje nom za ko na ja -
vno- pri va tno u|u u sis tem obra zo va nja.
Dra gan De na li {an, re ktor Pa ne vrop skog uni -
ver zi te ta "Ape ri on", ka `e da Za kon o vi so kom
{kol stvu ka `e da su svi uni ver zi te ti ra vno pra vni bez
ob zi ra na osni va ~e, te da to do sa da ni su osje ti li.
An ton Ka si po vi}, mi nis tar pros vje te
i kul tu re RS, ka `e da Mi nis tar stvo ne di je li fa kul te -
te na ja vne i pri va tne, te da svi za je dno tre ba da ra -
de na po di za nju ni voa obra zo va nja u RS.
"Oni su ne za obi la zan fa ktor u obra zo va nju.
Otvo re ni smo za sa ra dnju sa pri va tnim fa kul te ti ma
i sma tram da oni mo gu pu no da do pri ne su uku -
pnom obra zo va nju u RS", na gla sio je Ka si po vi}.
Ka si po vi}
ka zao da
Mi nis tar stvo
ne di je li
fa kul te te
na pri va tne
i ja vne
Pred sta vn| c| pr| va tn|h v| -
so ko sko| sk|h us ta no va ka zu da
su spre mn| za re v| z| ju ko ju je na -
|o z| |o M| n|s tar stvo pros vje te |
ku| tu re PS. a ko ja b| tre ba |o da
bu de qo to va do av qus ta.
Ne bo j| mo se n| re v| z| je n|
kon tro |a ako su tran spa ren tne.
vec tre cu qo d| nu |ma mo re v| z| ju.
Pr| je tr| qo d| ne uve den je s|s tem
|| cen c| ra nja | pre c| zno su de í| n| -
sa n| us|o v| || cen c| ra nja. Dru q|
se qment se odno s| na akre d| ta -
c| ju | ona n| je ura de na | n| ko je u
B|H ne ma. n| ja vn|. n| pr| va tn| ía -
ku| te t|. ka ze Üre mo v|c.
Spre mni
za re vi zi ju
Ko mu ni ka ci ja
pri va tnih
vi so ko {kol skih
us ta no va i
na dle `nih mo ra
bi ti na vi {em
ni vou i `e li mo
da bu de mo
ra vno pra van
par tner,
ka zao Ka li ni}
Svi ko ji par ti ci pi ra ju u vi so kom
obra zo va nju tre ba da nas
uva `a va ju, po ru ~i li iz Udru `e nja
FO TO G. [UR LAN
ISPRAVKA OGLASA
objavqenog dana 19.06.2009. godine
1. PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je prodaja trave putem licitacije za 2009. godinu na poqopri-
vrednom zemqi{tu u svojini JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac na podru~ju [G "Romanija"
Sokolac, koje se nalazi pored magistralnog puta Sokolac - Han Pijesak na dionici
@qebovi - Petnik, ukupne povr{ine sa lijeve strane puta 168,169 ha, sa desne strane
puta 37,811 ha.
2 . LICITACIJA }e biti odr`ana dana 25.06.2009. godine u 10.00 ~asova u prostorija ma
centralnog stovari{ta @qebovi.
DIREKTOR
Rajko Bulaji}, dipl. in`. {um.
[UMSKO GAZDINSTVO '' ROMANIJA'' SOKOLAC
71350 Sokolac, Glasina~ka1 Tel/faks 057/448-529 E-mail sgroman@teol.net
12 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Panorama
Dva apa ra ta
za ze ni ~ku
bol ni cu
ZE NI CA - Slu `bi za ra di olo -
gi ju Kan to nal ne bol ni ce Ze ni ca
ispo ru ~e ni su apa rat za ma gne -
tnu re zo nan cu i no vi CT apa rat.
Pre ma in for ma ci ji iz pres slu -
`be KB Ze ni ca, apa ra ti }e bi ti
in sta li ra ni u na re dnim da ni ma.
Vri je dnost ure |a ja, nji ho vog
in sta li ra nja, kao i opre ma nja
pros to ri je pri Slu `bi za ra di olo -
gi ju, izno si oko 5,9 mi li ona
KM.
Na bav kom dva mo der na ure -
|a ja, pa ci jen ti iz ZDK-a bit }e
po {te |e ni vi {e mje se ~nih ~e ka -
nja na pre tra ge u kli ni ~kim cen -
tri ma u Sa ra je vu i Tu zli.
A.M.
Obez bije |e na
drva
PRNJA VOR - Na po dru ~ju
op {ti ne Prnja vor u to ku je kom -
ple ti ra nje spis ka po ro di ca po gi -
nu lih bo ra ca ko ji ma }e bi ti
obez bije |e na ogre vna drva.
"Kon kre tno, na {a op {ti na na -
kon kom ple ti ra nja spis ka sklo -
pi }e ugo vor sa '[um skim
gaz din stvom' u Gra di {ci. U '[u -
ma ri ji' Prnja vor ta ko |e su nam
re kli da ima do vo ljno drva na
la ge ru, na mije nje nih za ove
svrhe, a ra di se o gra bo vom i
bu ko vom drve tu. Ci je na ovih
drva je 380 KM po me tru ku -
bnom, a ot pla tu bi po ro di ce
vr{i le u pe ri odu od {est mje se ci,
kroz po ro di ~nu in va li dni nu, od
mo men ta do bi ja nja drva", ka za -
la je Bran ka Auli}, te hni ~ki se -
kre tar prnja vor ske Or ga ni za ci je
po ro di ca po gi nu lih i za ro blje nih
bo ra ca. Ona je na ve la da se pre -
voz pla }a na li cu mi jes ta.
T.Ro.
Ugro `e na
sta da ova ca
i ko za
TO MI SLAV GRAD - U se li -
ma oko Bu {kog je ze ra na po -
dru ~ju op {ti ne To mi slav grad u
po slje dnjih ne ko li ko da na za bi -
lje `e no je ne ko li ko na pa da vu -
ko va na sta da ova ca i ko za.
Bo `o Ivan ko vi} iz Ra {e lja ka
pri ja vio je da su mu vu ko vi za -
kla li ov cu i ja gnje, nje go voj
ses tri Ber nar di Lu ka~ iz Lis ko -
va ~e ~e ti ri ko ze, a za ne ko li ko
ra nje nih `i vo ti nja za tra `i li su
po mo} ve te ri na ra, ko ji }e po ku -
{a ti sa ni ra ti nji ho ve po vre de.
Mje {ta ni ma je re ~e no da ~la -
no vi Lo va ~kog dru{ tva ne mo -
gu spri je ~i ti na pa de vu ko va na
nji ho va sta da, jer je na sna zi lo -
vos taj, odno sno za bra na lo va na
div lje `i vo ti nje.
Vla sni ci ma je pre po ru ~e no da
se za na kna du {te te obra te Slu -
`bi za pri vre du op {ti ne To mi -
slav grad ili Mi nis tar stvu
po ljo pri vre de, vo do pri vre de i
{u mar stva Li vanj skog kan to na.
Re ~e no je da im u za {ti ti ova -
ca i ko za od vu ko va za vri je me
ispa {e pre ven ti vno mo `e po mo -
}i je di no cje lo dne vno ~u va nje
sta da, ali sa mo uz bu dno oko
~o ba na i pa sa tor nja ka. (Srna)
Vla da Hrvat ske
po ma `e
Hrva ti ma u BiH
TO MI SLAV GRAD - Vla da Hrvat ske odo bri la je u okvi ru po mo }i
Hrva ti ma u BiH za fi nan si ra nje pro je ka ta u oblas ti zdrav stva, obra zo -
va nja i kul tu re u 2009. go di ni po mo} od 300.000 ku na (oko 75.000 KM)
Cen tru za dje cu s po se bnim po tre ba ma u To mi slav gra du, pot vr|e no je
iz ove us ta no ve.
Odlu kom Vla de Hrvat ske, po mo} u izno su od 150.000 ku na (oko 37.500
KM) odo bre na je i Kul tur no-in for ma ti vnom cen tru iz To mi slav gra da, za tim
HKUD-u "Fra Mi jo ^u ji}" i Eko lo {kom udru `e nju "Stu de na" iz Crve ni ca,
Haj du ~koj dru `i ni "Mi jat To mi}" i Pje va ~koj kla pi "Del mi ni um" po 25.000
ku na (oko 6.250 KM).
Vla da Hrvat ske do ni je la je odlu ku o ra spo dje li fi nan sij skih sred sta va za fi -
nan si ra nje zdrav stve nih, obra zo vnih i kul tur nih pro gra ma Hrva ta u BiH u
uku pnom izno su od 23,5 mi li ona ku na (oko 6,9 mi li ona ma ra ka). Pro {le go -
di ne za is tu na mje nu Vla da Hrvat ske odo bri la je 28,5 mi li ona ku na (oko 7,1
mi li ona KM). (Srna)
TRE BI NJE - Par ki ra nje u cen -
tral nim uli ca ma Tre bi nja od ju ~e
je sku plje i par king apa ra ti su po -
de {e ni na no vi re `im pla }a nja.
Vi {e ne pos to ji po lu ~a so vno vri je -
me par ki ra nja, dok je ci je na je dnog
sa ta sa 50 fe nin ga po ve }a na na mar -
ku.
Pot vr|e no je to u Stam be no-ko -
mu nalnom odje lje nju op {ti ne Tre bi -
nje i na ve de no da }e se sva ki
na re dni sat par ki ra nja pla }a ti po je -
dnu mar ku, ka ko se i do sa da pra -
kti ko va lo.
Pre ma ri je ~i ma Na ta {e Tu ~i}, na -
~el ni ka Stam be no-ko mu nal nog
odje lje nja, ubu du }e }e se par king na
par ki ra li {ti ma cen tral nih grad skih
uli ca na pla }i va ti do 21 ~as, umjes to
do 15 ~a so va {to je do sa da bio slu -
~aj.
Pro mje na na ~i na pla }a nja par king
uslu ga usli je di la je, ka ko su na dle -
`ni obja sni li, zbog kva li te tni je re gu -
la ci je sao bra }a ja i ot kla nja nja
ve li kih sao bra }aj nih gu `vi u cen tru
gra da.
V.D.
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Za vr{e tak dru ge fa ze ra do va vo -
do pri vre dnog ure |e nja Sem be ri je o~e ku je se po ~et -
kom ju la, ~i me se stva ra ju uslo vi za na vo dnja va nje
oko 12.000 he kta ra po ljo pri vre dnog ze mlji {ta.
Cilj pro je kta je da pos to je }a ka nal ska mre `a bude
pri la go |ena i pri pre mljena za upu {ta nje di je la vo de iz
ka na la Dri na - Da {ni ca u me li ora ci oni sis tem u se li ma
Gor nje i Do nje Crnje lo vo, Obar ska, Bat ko vi}, Bro dac,
Os to ji }e vo i Ve li no Se lo.
Mi haj lo Ste va no vi}, po mo }nik mi nis tra za vo do -
pri vre du, je ka zao da je u prvoj fa zi ra do va za vr{e na re -
kon stru kci ja sta rog ka na la Da {ni ca.
"Dru ga fa za ra do va je za po ~e ta u je sen
2007. go di ne, a ra di se na re kon stru kci ji Ma je vi ~kog
obo dnog ka na la i di je la ka na la Glo go vac, ka ko bi bilo
obe zbi je |eno pre vo |e nje vo da iz ka na la Da {ni ca u Ma -
je vi ~ki obo dni ka nal pre ma za pa dnom di je lu me li ora ci -
onog po dru ~ja", re kao je Ste va no vi}.
On je po ja snio da je Sem be ri ja po dru ~je na ko jem
je iz gra dnjom na si pa, crpnih sta ni ca i ka nal ske mre `e
pri je dva des etak go di na za vr{e na za {ti ta od spo ljnih
vo da, ka ko od Sa ve i Dri ne, ta ko i od brdskih vo da. Za -
hva lju ju }i kre di tu Svjet ske ban ke na 19.000 he kta ra
me li ora ci onog po dru ~ja iz gra |e no je oko 500 ki lo me ta -
ra ka nal ske mre `e.
Ste va no vi} je na veo da ova ka nal ska
mre `a u pro lje }e i je sen odvo di vi {ak vo de sa sje tve nih
po vr{i na i omo gu }a va efi ka sni ju obra du ze mlji {ta.
"Od uku pno 500 ki lo me ta ra mre `e ko ja tre nu tno
slu `i za odvo |e nje vi {ka vo de, oko 300 ki lo me ta ra
}e za vr{et kom ovog pro je kta do bi ti i ulo gu do vo |e -
nja vo de to kom lje tnjih mje se ci", obja snio je Ste va -
no vi}.
On je is ta kao da je pla ni ra na i tre }a fa za pro je kta,
ko ja bi mo gla bi ti re ali zo va na u na re dne dvi je go di ne.
Ra do vi na vo do pri vre dnom ure |e nju
Sem be ri je, ~i ja je vri je dnost 4,9 mi li ona KM, dio su
Stra te gi je ra zvo ja po ljo pri vre de u RS, a fi nan si ra ih Mi -
nis tar stvo po ljo pri vre de, vo do pri vre de i {u mar stva sa
60 od sto, Re pu bli ~ka agen ci ja za vo de sa 25 od sto, a
op {ti na Bi je lji na s pre os ta lih 15 od sto.
Dru ga fa za ra do va vo do pri vre dnog ure |e nja pri kra ju
Us ko ro na vo dnja va nje
ze mlji {ta u Sem be ri ji
Za hva lju ju }i kre di tu, iz gra |e no
je oko 500 ki lo me ta ra ka nal ske mre `e
U Ko nji cu
naj vi {e odli ka {a
Stal na po mo}
za 33 li ca
HAN PI JE SAK - Op {ti na Han Pi je sak is pla }u je stal nu nov ~a nu po -
mo} za 33 so ci jal no ugro `e na li ca, pot vrdi la je Mi la da De uri}, vi {i stru -
~ni sa ra dnik za so ci jal nu za {ti tu u Odje lje nju za pri vre du, fi nan si je i
dru{ tve ne dje la tnos ti ove op {ti ne.
Na kna du na ime po mo }i i nje ge dru gog li ca pri ma 18 ko ri sni ka, a pre os ta -
lih 15 ko ri sni ka nov ~a ne po mo }i su li ca ko ja su ne spo so bna za rad.
Odje lje nje za pri vre du, fi nan si je i dru{ tve ne dje la tnos ti op {ti ne Han Pi je -
sak fi nan si ra zdrav stve no osi gu ra nje za uku pno 14 so ci ja no ugro `e nih li ca,
ko ja ni po kojem dru gom osno vu ni su osi gu ra na, a ima ju po tre bu za ovom
vrstom osi gu ra nja.
De uri }e va je na po me nu la da je {est li ca s po dru ~ja op {ti ne smje {te no u us -
ta no ve so ci jal ne za {ti te, od ~e ga je dno li ce u Do mu za dje cu i omla di nu
ome te nu u ra zvo ju u Pri je do ru, za ko je se mje se ~no iz dva ja 595 KM.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, dva li ca su smje {te na u Do mu za sta ra li ca i pen zi -
one re u Lu ka vi ci, za ko je op {ti na iz dva ja po 650 KM mje se ~no. Tro je ma lo -
lje tne nez bri nu te dje ce je smje {te no u Do mu za dje cu i omla di nu Ki se ljak
kod Zvor ni ka, a mje se ~na na kna da za je dno di je te je 595 KM. (Srna)
KO NJIC - Od uku pno 1.048
sre dnjo {ko la ca u Ko nji cu, njih
232 po ka za lo je odli ~an us pjeh,
325 vrlo do bar, 273 ima do bar i
45 do vo ljan us pjeh.
Po me nu ti u~e ni ci ima ju uku -
pno 68.607 izos ta na ka s nas ta ve,
od ~e ga je 13.876 neo prav da no,
zbog ~e ga je za njih 60 izre ~e no
lo {e vla da nje, a sto jedanaest
u~e ni ka ima do bro vla da nje.
(Fe na)
Sa nja ^A KA RE VI]
DO BOJ - Uko li ko rje {a va nje stam be ne pro ble -
ma ti ke po ro di ca po gi nu lih i nes ta lih bo ra ca na po -
dru ~ju op {ti ne Do boj bu de nas tav lje no tre nu tnim
tem pom, a s ob zi rom na broj no sta nje ne ri je {e nih
slu ~a je va, ova pro ble ma ti ka ne }e bi ti za vr{e na do
2015. go di ne.
Na to su ju ~e upo zo ri li u Or ga ni za ci ji po ro di ca po -
gi nu lih i za ro blje nih bo ra ca i nes ta lih ci vi la op {ti ne Do -
boj, is ti ~u }i da je sta nje ka tas tro fal no.
"Ni je dna tre }i na ni je do sa da ri je {e na, a i
ka da bi smo sav bu d`et us mje ri li na rje {a va nje ovog pro -
ble ma, ne mo gu }e ga je ri je {ti ti, jer se u Do bo ju iz ove
ka te go ri je sta no vni{ tva na la ze lju di iz ~e ti ri op {ti ne. Do
sa da jo{ oko 400 slu ~a je va ni je stam be no ri je {e no. Ne -
ma ni ka kve mo gu }nos ti da to bu de u~i nje no do 2010.
go di ne", ka `e Ra de Bje lo {e vi}, pred sje dnik Or ga ni za ci -
je po ro di ca po gi nu lih i za ro blje nih bo ra ca i nes ta lih ci -
vi la op {ti ne Do boj.
Snje `a na \u ki}, na ~el ni ca Odje lje nja za bo ra ~ko-
in va lid sku za {ti tu op {ti ne Do boj, na vo di da }e u skla du
s pro gra mom stam be nog zbri nja va nja, ko ji je op {ti na
po tpi sa la s Vla dom RS ove go di ne, bi ti za vr{e na prva
od pet la me la stam be nog kom ple ksa od 207 sta no va.
"Ove go di ne }e po ~e ti i iz gra dnja B la me le sa 42
Mu` mi je po gi nuo 1993. go di ne
i od ta da `i vim kao pod sta nar,
pri ~a Sto ja no vi }e va
Sku plje
par ki ra nje
Na vo dnja va nje
}e bi ti zna ~aj no
to kom lje ta
FO TO NN
Rje {a va nje stam be ne pro ble ma ti ke
Na krov
~e ka }e i
Iz gra dnja
stam be nog
kom ple ksa
na po dru ~ju
op {ti ne
Do boj
FO TO NN
25. 6. 2009. •fuwsubl 13 Panorama
stam be ne je di ni ce i bi }e do di je lje no 15 ne po vra tnih
nov ~a nih po mo }i. Ra di se na pri pre mi za gra dnju jo{ tri
la me le slje de }e go di ne. Pro gra mom je pre dvi |e no da
sve bu de za vr{e no 2010. go di ne", ka `e \u ki }e va.
Iako }e prvi sta no vi u no voj zgra di bi ti za vr{e ni to -
kom ove go di ne, zbog te hni ~kih ra zlo ga, po ru ~u ju iz
na dle `nog odje lje nja, ne }e bi ti use lji vi dok ne bu de za -
vr{e no svih 207 stam be nih je di ni ca.
Ko na ~nom rje {a va nju stam be nog pi -
ta nja u je dnom od sta no va pet la me la na da se i Ra dmi la
Sto ja no vi}, su pru ga po gi nu log bor ca iz Do bo ja, ko ja je
kon ku ri sa la za stan u zgra di ko ja je u iz gra dnji.
"Mu` mi je po gi nuo 1993. go di ne i od ta da `i vim
kao pod sta nar. Pre da la sam do ku men ta ci ju i na dam se
da }u do bi ti stan. @i vim sa dva ma lo lje tna si na i iz dr`a -
va mo se od in va li dni ne", pri ~a Sto ja no vi }e va.
Ne de ljko Mi tro vi}, pred sje dnik Skup {ti -
ne Or ga ni za ci je po ro di ca za ro blje nih i po gi nu lih bo ra ca
i nes ta lih ci vi la RS, ka `e da, iako je u~i njen zna ~a jan
po mak u rje {a va nju stam be ne pro ble ma ti ke ove ka te go -
ri je sta no vni{ tva, u ne kim lo kal nim za je dni ca ma ima
zas to ja, jer ~es to ne pra te pre dvi |e nu di na mi ku i ne ko -
ris te sred stva Vla de RS.
U ovoj or ga ni za ci ji is ti ~u da ta ko |e ima ju pri mje -
dbi na lo ka ci je stam be nih obje ka ta, kao i na kva li tet gra -
dnje.
"U ne kim op {ti na ma, {to se ti ~e lo ka ci je, bli zu je
ge to iza ci je. Ka ko da se po ro di ce, po go to vo dje ca in va li -
da, in te gri {u u dru{ tvo ako su iz dvo je ni? Ima mo za mjer -
ki i na kva li tet, pre ma na {im ocje na ma, tri do ~e ti ri pu ta
je vi {e pri mje dbi na kva li tet tih stam be nih obje ka ta ne -
go za tr`i {nu iz gra dnju stam be nih je di ni ca", ka `e Mi tro -
vi}.
Mje se~ni bi lans sta nja se iz da je da bi se obe zbi je di -
le in for ma ci je o ra du Cen tral ne ban ke Bo sne i Her -
ce go vi ne pre ma pra vi lu cur rency bo ar da i da bi se
po nu di le po se bne in for ma ci je ko je za hti je va Za kon
o Cen tral noj ban ci Bo sne i Her ce go vi ne.
Ne ke po se bne ka ra kte ris ti ke bi lan sa sta nja od 31.
ma ja su:
Na dan 31. ma ja Ban ka je za do vo lji la oba ve ze
pra vi la cur rency bo ar da ka ko to na vo di ~lan 31.
Za ko na. Sta nje ne to stra ne akti ve pre va zi la zi nje nu
mo ne tar nu pa si vu u kon ver ti bil nim mar ka ma (KM)
za 490.880 hi lja da KM. Ovo je pri ka za no u stav ki
ne to de vi zna akti va mi nus mo ne tar na pa si va.
De vi zna akti va je sa~inje na ugla vnom od de po zi ta
ko ji se dr`e kod ino-ba na ka i in ves ti ci ja u vri je dno -
sne pa pi re.
Bi lans sta nja ta ko|er pri ka zu je kom po zi ci ju
dr`anja va lu ta ta ko {to ih di fe ren ci ra u EUR i os ta le
va lu te.
Ban~ine de vi zne in ves ti ci je do no se pri hod za Ban ku.
Mo ne tar na pa si va je u naj ve}em obi mu pred stav -
lja la oba ve zu Ban ke za KM no vac u op ti ca ju
(2.326.485 hi lja da KM) i de po zi te re zi den tnih ba -
na ka (2.815.849 hi lja da KM).
Ka pi tal i re zer ve odra`ava ju po~e tni ka pi tal, re -
zer ve, di oni ce i aku mu li ra ne do bi ti Ban ke od po~et -
ka nje nog ra da 11. augus ta 1997.
Kao de po zi tar za ~lan stvo Bo sne i Her ce go vi ne u
MMF-u, Ban ka is ka zu je u bi lan su sta nja MMF-ove
ra~une 1 i 2 kao stra nu pa si vu, i ~uva vri je dno sne
pa pi re Vla de Bo sne i Her ce go vi ne ve za ne za ~lan -
stvo. Is to vre me no dje lu ju}i i kao fis kal ni agent u
ime Vla de u nje nim odno si ma sa MMF-om, Ban ka
evi den ti ra sred stva i oba ve ze Vla de ve za ne za ~lan -
stvo na po vje ri la~kim ra~uni ma odvo je nim od bi -
lan sa sta nja.
Kon so li da ci jom svih ra~una ve za nim za ~lan stvo Bo -
sne i Her ce go vi ne u MMF-u izra~una va se po tra`iva -
nje kao ne to ~lan ska po zi ci ja od 191 hi lja da KM.
Ban ka ta ko|er vo di odre|ene ra~une stra nih va lu ta
u smi slu spo ra zu ma izme|u Vla de Bo sne i Her ce -
go vi ne i stra nih vla da i fi nan sij skih or ga ni za ci ja,
kao i de vi zne ra~une dr`a vnih in sti tu ci ja i agen ci ja
za ko je Ban ka dje lu je kao agent. Ka ko ovi ra~uni
ni su ni ti akti va ni ti pa si va CB BiH, oni ni su
uklju~eni u go re na ve de ni bi lans sta nja. Uku pni
iznos sred sta va ko ja se dr`e na ovim ra~uni ma je
bio 564.198 hi lja da KM.
Da lji upi ti ko ji se ti~u Mje se~nog bi lan sa sta nja
mo gu se upu ti ti Odje lje nju za ra~uno vod stvo i fi -
nan si je u Sa ra je vu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33)
27 82 94. Pred sta vni ci me di ja mo gu se obra ti ti
Slu`bi za odno se s ja vno{}u na tel. (33) 27 81 23,
fax. (33) 27 82 96.
Cen tral na ban ka Bo sne i Her ce go vi ne je ne ovi -
sna mo ne tar na in sti tu ci ja BiH i ne ma ni ka kvih
or ga ni za cij skih ve za sa bi lo ko jom po slo vnom
ban kom.
1 Devizna aktiva 5.727.965 5.665.131 62.834
1.1 Gotovina 147.128 147.013 115
1.2 Kratkoro~ni depoziti 4.098.245 4.093.265 4.980
1.3 SDR u MMF-u 217 0 217
1.4 Monetarno zlato 57.522 0 57.522
1.5 Investicije u vrijednosne papire 1.424.853 1.424.853 0
2 Ostala aktiva 55.408
UKUPNA AKTIVA ( 1 + 2 ) 5.783.373
PASIVA Ukupan iznos
3 Monetarna pasiva 5.236.135
3.1 Valuta u opticaju 2.326.485
3.2 Depoziti rezidentnih banaka 2.815.849
3.3 Depoziti ostalih rezidenata 93.801
4 Obaveze prema nerezidentima 950
5 Ostala pasiva 1.554
6 Kapital i rezerve 544.734
UKUPNA PASIVA ( 3+4+5+6 ) 5.783.373
Neto devizna aktiva minus
monetarna pasiva ( 1 - 3 - 4 ) 490.880
Mje se~ni bi lans sta nja (pri vre me ni) od 31. ma ja 2009.
Ob j a { n j e n j a
(iznosi u hiljadama KM )
AKTIVA Ukupan iznos EUR Ostale valute
iskazan u KM iskazane u KM
po ro di ca po gi nu lih i nes ta lih bo ra ca u Do bo ju ne za do vo lja va ju }e
nad gla vom
do 2015.
Ni je dna tre }i na
ni je do sa da
ri je {e na, a i ka da
bi smo sav bu d`et
us mje ri li na
rje {a va nje ovog
pro ble ma,
ne mo gu }e ga
je ri je {ti ti,
ka `e
Bje lo {e vi}
Raz go va ra la: Ma ja RE NER
a po ti ca je po ljo pri vre di u
FBiH ove go di ne bi }e
obe zbi je |e no 50 mi li ona
KM, iako je tra `e no 100
mi li ona KM, ka `e Da mir
Lju bi}, mi nis tar po ljo pri -
vre de, vo do pri vre de i {u -
mar stva Fe de ra ci je BiH.
Is ti ~e da is pla ta jo{ ni je po ~e la jer sve za vi si
od nov ca u bu d`e tu.
"Ka da smo ra di li re ba lans pro ra ~u na, os -
ta li smo na 50 mi li ona KM. Za klju ~ak sa pro -
{le sje dni ce Vla de je da is pla ta po ~ne odmah.
Ali, vi di te ka kva je si tu aci ja", do da je Lju bi}.
NN: Da li je ut vr|e na ga ran to va na ot -
ku pna ci je na p{e ni ce za ovu go di nu, s ob zi -
rom na to da to tre ba da pri pre mi te za
idu }u sje dni cu Vla de?
LJU BI]: Vla da je za du `i la ovo mi nis -
tar stvo i Mi nis tar stvo fi nan si ja FBiH da u
raz go vo ru sa proi zvo |a ~i ma p{e ni ce for mi ra -
mo ci je nu. Nas ta vi }e mo raz go vo re ovaj tje -
dan. Pri bli `i li smo sta vo ve i mi slim da }e mo
na }i naj bo lje mo gu }e rje {e nje, a osno va nam
je da ci je na bu de ka kva je u okru `e nju, uzi -
ma ju }i na {e spe ci fi ~nos ti. Se lja ci iz Hrvat ske
tra `e 1,25 ku na, {to je 0,32 do 0,33 fe nin ga
po ki lo gra mu.
NN: Dra gan Vu ki}, zas tu pnik u Hrvat -
skom sa bo ru, pro {le go di ne do bio je 76.000
KM be spo vra tnih sred sta va od Va {eg mi -
nis tar stva. Ko ji su uop {te kri te ri ji za do -
dje lu nov ca?
LJU BI]: To ~no je da je Vu ki} do bio taj
iznos. On je re gis tri ran u `u pa nij skom i
op}in skom re gis tru po ljo pri vre dni ka u op}i ni
Ra vno. Po sje du je oko 15 he kta ra bres kve i ja -
bu ke. Apli ci rao je za ka pi tal ne in ves ti ci je. Je -
dan je od ve }ih obi telj skih proi zvo |a ~a u
FBiH. Kri te ri ji su da Vla da FBiH usvo ji pro -
gram, usvo ji se na pu tak za apli ci ra nje i po -
dne se se zah tjev i on da se na osno vu zah tje va
odo bri ili ne odo bri.
NN: Ko li ko }e pro lon gi ra nje sten dbaj
aran `ma na sa MMF-om uti ca ti na po ljo -
pri vre du?
LJU BI]: Uti ca }e si gur no na sve se -
gmen te. Ko li ko sam ra zu mio, Svjet ska ban ka
i MMF su os ta vi li otvo re na vra ta, mo gu }nost
da FBiH ispu ni uvje te ko je je po tpi sa la u pi -
smu na mje re. Vje ru jem da }e mo ipak us pje ti
za vr{i ti taj aran `man.
NN: Ka kve re fle ksi je o~e ku je te od pri -
mje ne Za ko na o za {ti ti do ma }e proi zvo -
dnje BiH, s ob zi rom na to da su sje di
na jav lju ju kon tra mje re?
LJU BI]: Mo je mi{ lje nje je ne pro mi je -
nje no od po ~et ka. To je da pri je sve ga, {to je
bi lo za du `e nje Vi je }a mi nis ta ra pri li kom po -
tpi si va nja CEF TA, bu de na prav lje na sve obu -
hva tna ana li za u~i na ka CEF TA na BiH. To do
da nas ni je ura |e no i ni ti je ura |e na ana li za
sve ga {to ovaj za kon do no si. Je sam za za {ti tu
do ma }e proi zvo dnje, ali na osno vu de ta ljne
ana li ze i da na osno vu nje bu du ut vr|e ni ci -
lje vi ko je `e li mo pos ti }i. To ni smo ura di li i
bo jim se da }e kon tra mje re su sje da do ves ti
BiH u jo{ go ru po zi ci ju.
NN: Vi {e od 50 od sto obra di vog ze -
mlji {ta u FBiH ni je is ko ri {te no. [ta ~i ni te
FORUM PLUS
14 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li su po va{em
mi{ljenju cijene stanova
sada povoljnije u odnosu
na raniji period?
Ü ovoj ze m|j| se n| sta ne
kon tro || se. pa n| k| nes ke
prnje ko je do no se |z
svo je da |e ke ze m|je pa
nam uva |ju ju za dv| je
mar ke.
B| tno je da se po || t| •a r| |
nj| ho va dje •| ca ne mo qu
otro va t| od Ar ma n| ja.
pa ce mo |a ko za nas.
D`e vad,
Tu zla
Ka tas tro ía je to sto se ta -
kva ro ba uop ste mo ze
po ja v| t| na na sem pros -
to ru bez pret ho dne pro -
vje re pr| || kom uvo za.
N| ko ne zna qdje se ta
ro ba pro| zvo d|. ko je
uvo z|. ku da se uvo z| | s|| -
•no.
da rio_hr
@ho tma il.com
Üzas. trz| ste je pre p|av |je -
no k| nes kom ro bom ta ko
da kon tro |a n| u kom s|u -
•a ju ne b| smje |a |zos ta t|.
Na d|e zn| vje ro va tno |ma -
ju pa ra da ne mo ra ju ku -
po va t| k| nes ku ro bu. ta ko
da |h ne |n te re su je ka kav
je kva || tet ro be ko ju ko r|s t|
ob| •an qra da n|n.
Po tro {a~,
Bi je lji na
Ka da b| se po •e |a kon -
tro || sa t| k| nes ka ro ba.
po |a k| nes k|h pro da vn| ca
b| b| |o za tvo re no. a to b|
za ht| je va |o an qa zo va nje
ve || koq bro ja |n spe kto ra
ko je m| ne ma mo.
Trgo vac,
Tu zla
Mo ra se pr| zna t| da su
maj sto r| t| K| ne z|. Ka ko
on| uop ste do ne su tu ro -
bu ova mo. |du || t| |ju d|
|kad ku c|?
vje ru jem da b| se na s|
dje do v| za pre pas t| || da su
se u nj| ho vo vr| je me po ja -
v| |a dva K| ne za | otvo r| |a
ra dnju u qra du.
so nja_ci ci
@gma il.com
vje ro va tno |ma ju ne k| do -
qo vor s |n spe kc| jom ||| s
ne k|m ko je vec na d|e zan
na tom po |ju.
K| ne z| nj| ma da ju d|o svo -
je za ra de. ko j| s| qur no n| je
ma ||. a ov| |h za uz vrat ne
d| ra ju | ne kon tro || su. Sve
je to |n te res.
Da mjan,
Ili d`a
Kako
komen-
tari{ete
da u BiH
nema
kontrole
kvaliteta
kineskih
proizvoda?
Z
da to ko na ~no pro mi je ni te?
LJU BI]: Ni u biv {oj dr`a vi ni ka da ni je
ura |e na stra te gi ja, ni ka da obi telj ska po ljo pri -
vre dna go spo dar stva ni su ozbi ljno tre ti ra na.
On da smo ima li rat. Na kra ju ra ta smo ima li
si ro ma {nog se lja ka sa za os ta lom te hno lo gi -
jom. U po ljo pri vre di se ne mo `e de si ti re vo -
lu ci ja, ne ma brzih rje {e nja. Ona ima
stru ktu ral nih pro ble ma i za hti je va da dr`a va
stra te {ki, po li ti ~ki do ne se odlu ku da po ljo pri -
vre da mo ra bi ti pri ori tet, a to zna ~i da se u
nju mo ra vi {e ula ga ti. Za tra `i li smo u no vom
za ko nu o nov ~a nim po ti ca ji ma da iz pro ra ~u -
na bu de iz dva ja no {est od sto, u stra te gi ji ko ja
je usvo je na 2007. go di ne je de fi ni ra no {est
od sto. To bi za ovu go di nu bi lo re fe ren tno
100 mi li ona KM u pro ra ~u nu FBiH, pa tu su
po vo ljni kre di ti ko je smo za po ~e li sa Ra zvoj -
nom ban kom i to bi po vu klo 150 mi li ona do
200 mi li ona KM ula ga nja u po ljo pri vre du.
Do ni je li smo no vi za kon o po ljo pri vre di, no -
vi za kon o po ljo pri vre dnom ze mlji {tu ko ji
ure |u je za {ti tu tog ze mlji {ta i pro met po ljo -
pri vre dnim ze mlji {tem, mo gu }nost iz da va nja
ze mlji {ta u za kup. Uve li smo odre |e ne ta kse
u ci lju po ti ca ja za neo bra |e no po ljo pri vre dno
ze mlji {te. Za hti je va li smo da ne pos to ji vi {e
mo gu }nost da va nja ze mlji {ta pod za kup i
ubrza li do no {e nje odlu ka za ko ri {te nje po ljo -
pri vre dnog ze mlji {ta, re ci mo ko me se da na
obra |i va nje. Pre os ta je nam da svi shva ti mo
da su po ljo pri vre da i proi zvo dnja hra ne va `ni
za dr`a vu. Bez za je dni ~ke akci je ne }e mo us -
pje ti. U pro {loj go di ni smo do bi li 80 mi li ona
KM zah tje va za in ves ti ci ju u po ljo pri vre di.
Lju di se `e le njom ba vi ti, sa mo dr`a va mo ra
za njih vi {e ura di ti. U BiH ka kva jes te, sa
pro ble mi ma ka kve ima, ~es to po ljo pri vre da
ne ma mo gu }nost da zau zme mjes to ka kvo joj
pri pa da.
Da mir Lju bi}, mi nis tar po ljo pri vre de, vo do pri vre de i {u mar stva FBiH
Pre po lov lje ni po ti ca ji
za po ljo pri vre du
U po ljo pri vre di
se ne mo `e de si ti
re vo lu ci ja, ne ma
brzih rje {e nja
Lju bi}: Uve li
smo ta kse u
ci lju po ti ca ja
za neo bra |e no
po ljo pri vre dno
ze mlji {te
FO TO AR HI VA
NN: Ka da ce FB|H |ma t| je d|n stven
re q|s tar po |jo pr| vre dn|h qaz d|n sta va?
LJÜ BlO: Po kre nu || smo re q|s tar s| tn|h z| -
vo t| nja. lma mo vec 130.000 re q|s tr| ra n|h s| -
tn|h z| vo t| nja. ova ca | ko za. Po kre nu || smo
sa PS. zna •| na ra z| n| B|H. uspos ta vu re -
q|s tra ob| te|j sk|h qaz d|n sta va. ko j| ce nam
po mo c| da vo d| mo kva || te tn| ju po |jo pr| vre -
dnu po || t| ku. Na dam se da ce u na re dne
dv| je qo d| ne za vrs| t| re q|s tar | |ma ce mo qa
prv| put. Ka da je r| je• o zdrav |ju z| vo t| nja. u
pro ce du r| je no v| za kon o ve te r| nar stvu. Na
ra z| n| FB|H smo do n| je || ope ra t| vn| pro -
qram su zb| ja nja bru ce |o ze. Ne dos ta je
nam edu ka c| ja sa m|h íar me ra | ne dos ta tak
je u or qa n| za c| j| ve te r| nar ske s|u zbe. Po -
kre nu || smo |n| c| ja t| vu pr| va t| za c| je ve te r| -
nar sk|h sta n| ca | ure de nje te ob|as t|.
Je din stve ni
re gis tar far mi
Je sam za za {ti tu
do ma }e proi zvo dnje,
ali na osno vu de ta ljne
ana li ze. Bo jim se da }e
kon tra mje re su sje da
do ves ti BiH u jo{ go ru
po zi ci ju, ka zao Lju bi}
Do ku men ta ci ja ko ju su pri ku pi li
advo ka ti po ro di ca `rta va 11. sep -
tem bra pru `a no ve do ka ze o po ve -
za nos ti sa udij ske kra ljev ske
po ro di ce s Al Ka idom i dru gim ek -
stre mis ti ~kim or ga ni za ci ja ma. Me -
|u tim, pro blem je to {to ovi do ka zi
mo `da ni ka da ne }e dos pje ti na sud
zbog broj nih za kon skih i di plo mat -
skih pre pre ka, bez ob zi ra na tu `bu
po ro di ca `rta va.
Je dan od naj bi tni jih do ka za po ti -
~e od nje ma ~ke oba vje {taj ne slu -
`be, a ri je~ je o iz vje {ta ju o
ban ko vnim tran sfe ri ma prin ca Sal -
ma na bin Ab dula Azi za i dru gih
~la no va sa udij ske kra ljev ske po ro -
di ce je dnoj hu ma ni tar noj or ga ni za -
ci ji, za ko ju se odra ni je su mnja lo
da je fi nan si ra la mi li tan tne akti -
vnos ti u Pa kis ta nu i Bo sni i Her ce -
go vi ni.
Sa udij ci ve} go di na ma po ri ~u bi -
lo ka kvu po ve za nost s te ro ris ti ma i
po kre nu li su je dnu agre si vnu kam -
pa nju ko ju us pje {no vo de nji ho vi
advo ka ti u Va {in gto nu.
Je dan od svje do ka ko ji je raz go -
va rao s advo ka ti ma po ro di ca `rta -
va 11. sep tem bra bio je i
ope ra ti vac Al Ka ide u BiH, a on je
uka zao na or ga ni za ci ju po zna ti ju
kao Sa udij ska vi so ka ko mi si ja za
po mo} Bo sni ko ja je bi la pod kon -
tro lom sa udij ske kra ljev ske po ro -
di ce, a ko ja je obez bje |i va la no vac
za te ro ris ti ~ke gru pe, te do vo di la
mi li tan tne ope ra tiv ce. Ovaj svje -
dok je izja vio da je i on ta ko do {ao
u BiH.
Ina ~e, u stro go po vjer lji vom iz -
vje {ta ju nje ma ~ke oba vje {taj ne
slu `be de ta ljno se na vo de sve upla -
te prin ca Sal ma na bin Ab dula Azi -
za sa da tu mi ma upla ta, od ko jih
ne ke da ti ra ju od po ~et ka devedese-
tih. Pre ma iz vje {ta ju nje ma ~ke
oba vje {taj ne slu `be, mi li oni i mi li -
oni do la ra pro sli je |e ni su mi li tan ti -
ma u Pa kis ta nu i BiH.
25. 6. 2009. •fuwsubl 15
Po sla ni ~ki {a mar
Po sla nik u Skup {ti ni TK Re fik Ahme di no vi} na par kin gu u cen tru Tu zle
o{a ma rio je svo ju stra na ~ku ko le gi ni cu Su adu Muj ~i no vi} zbog nje nog
upor nog odbi ja nja da ko mu ni ci ra s njim. Kan to nal ni odbor SDP-a Tu zla
ogra dio se od Ahme di no vi }a tra `e }i od vrha SDP-a da ga izba ce iz stran -
ke, {to je za po hva lu, ali po ra zno je to {to ne pos to ji pra vi sis tem san kci -
oni sa nja onih ko ji ni su dos toj ni fun kci ja ko je obav lja ju.
Jer, Ahme di no vi}, ko ji se prav da da ko le gi ni cu ni je o{a ma rio, ve} je sa -
mo od gur nuo, i da lje }e odlu ~i va ti o na {oj bu du }nos ti, sa mo kao ne za vi sni
po sla nik.
Ovaj SDP-ovac ni je je di ni po sla nik
sklon in ci den ti ma i na sil nom po na -
{a nju, a su de }i po ra ni jim slu ~a je vi -
ma, i ovaj }e za vr{i ti sa mo na
me dij skim nas to ja nji ma da bh. dru{ -
tvo osvi jes te i uka `u ka kve (ne)lju de
bi ra ju da nas vo de.
Zas tu pnik par la men ta BiH iz re do -
va Stran ke za BiH Sa dik Ba hti} "sa mo" je od gur nuo no vi nar sku eki pu
FTV-a ko ja ga je kri ti zi ra la, stran ka je osu di la taj pos tu pak, a u sud skom
pro ce su je ka` njen mi zer nom nov ~a nom ka znom. Is ta knu ti bo rac za {a ma -
ra nje `e na je i fe de ral ni po sla nik i po pu lar ni pje va~ Mu ha rem Ser be zov -
ski, ko ji se bo ri za sma nje nje ka zni na sil ni ci ma jer sma tra da je {a mar
sa svim pri hva tlji va stvar ka da `e na u dis ku si ji s mu `em ne po pu {ta.
I sud ska pra ksa po ka zu je da su `e ne u BiH da le ko od je dna ko pra vnos ti,
ali ka da {a ma re na ja vnim mjes ti ma di je le po sla ni ci, on da to ima zna tno
ve }u te `i nu. A tre ba se za mi sli ti {ta ta kvi po sla ni ci ra de `e na ma ka da ni su
na ja vnim mjes ti ma i ka da ne ma svje do ka.
Osu da stra na ~kih ko le ga i kri ti ke or ga ni za ci ja ko je za go va ra ju gen der
sen zi bil nost ni su do vo ljne da bi se sra mna sli ka u par la men ti ma pro mi je -
ni la. Tre ba spri je ~i ti da nas ta kvi po je di ni na sil ni ci vo de.
STAV
Pi {e:
Ja smi na [A RAC
Ka da {a ma re
na ja vnim mjes ti ma
di je le po sla ni ci,
on da to ima zna tno
ve }u te `i nu
Press
NEW YORK TI MES
Zapisi iz zemlje
Pi {e:
Bo ris DE @U LO VI]
Tko je lud,
tko je zbu njen,
a tko nor ma lan,
ne zna se
Ko me je,
uos ta lom,
nor ma li za ci ja
ikad i{ta do bra
do ni je la
Mo ram da pri znam da sam u ne koj pro {los ti
i ja ra zmi{ ljao o to me da tre ba da se nor ma li zu je mo,
mo `da i ni sam ra zu mio ne ke stva ri
"Bo san ska ve za"
Sa udi ja ca i Al Ka ide
Forum
U.S.NEWS
Iran
- Obamina
dilema
PEOPLE
Kate
Gosselin:
@ivot nakon
razvoda
ri je pe tna es tak go di na - ma lo tko vi {e
pam ti, a i ne tre ba - bio je to u Hrvat -
skoj li jep ko mad afe re: pred sje dnik
dr`a ve Fra njo Tu |man is ko ris tio je us -
ta vne ovlas ti i vlas to ru ~nim po tpi som
bla go slo vio op tu `ni cu ja vnog tu `i te lja
da po di gne tu `bu pro tiv nas u "Fe ral
Tri bu neu" zbog to ga {to smo ga na zva li
slje dbe ni kom {pa njol skog fa {is ti ~kog di kta to ra,
ge ne ra lis si mu sa Fran cis ca Fran ca. Spe kta ku la ran
fil mski pro ces, sve sa rje ~i tim advo ka ti ma, te le vi -
zij skim ka me ra ma, de mon stra ci ja ma pred su dni -
com i his to rij skim za vr{nim ri je ~i ma, za vr{io je -
da ne du `im pri ~u - oslo ba |a ju }om pre su dom.
Ja vnost je bi la ma lo za te ~e na, Tu |ma nov re `im
kon ster ni ran, ali su dac ni uz naj bo lju vo lju dru ga -
~i je ni je mo gao pre su di ti. Ne na kon {to smo po -
ka za li in ter vju pred sje dni ka Tu |ma na u ko je mu
se izri je kom de kla ri ra kao - slje dbe nik ge ne ra lis -
si mu sa Fran cis ca Fran ca.
Za {to sam se sa da sje tio tog da vno za bo rav -
lje nog pro ce sa i je dnog od na je fek tni jih auto go lo -
va u ka ri je ri le gen dar nog hrvat skog
auto gol ge te ra?
Pre tpos ta vi mo da ja sad u ko lu mni u "Ne za -
vi snim no vi na ma" na pi {em da pre mi jer Re pu bli -
ke Srpske Mi lo rad Do dik, re ci mo, {ta ja znam,
ni je nor ma lan. Na pi {em, da kle, to ~no ta ko: Mi lo -
rad Do dik ni je nor ma lan. Pa on da da lje ra zvi jem
te zu oko te za da te pre mi se, ne {to o to me ka ko sa -
mo ne nor ma lan ~o vjek mo `e za dr`a ti vlast u ne -
nor mal noj dr`a vi, pa mu je u in te re su da ni {ta tu
nor mal no ne bu de, ni dr`a va ni on, i sve ta ko.
Pre tpos ta vi mo on da da Mi lo rad Do dik, s ob zi rom
na to da ni je nor ma lan, po bje sni, a ka ko me ne
mo `e izves ti pred sud - s ob zi rom na to da ni sam
dr`av lja nin BiH, ma lo `i vim u Hrvat skoj, ma lo u
Srbi ji, a ugo vo ra o izru ~e nju ne ma - od go vo ri mi
ona ko ka ko on to ve} zna, vje {to, ana li ti ~ki i te -
me lji to, na zi va ju }i me bu da lom, kre te nom, pe de -
rom, ili, kao u ne da vnoj, ri jet ko la pi dar noj
po le mi ci s Raf fi jem Gre go ri anom, smrdljiv cem.
^i nje ni ca je, me |u tim, da Mi lo rad Do dik ni -
je nor ma lan. I ni je ne nor ma lan zbog to ga {to ne -
is to mi{ lje ni ke na zi va bu da la ma, kre te ni ma,
pe de ri ma i smrdljiv ci ma, ve} - upra vo obrnu to -
ne is to mi{ lje ni ke na zi va bu da la ma, kre te ni ma, pe -
de ri ma i smrdljiv ci ma zbog to ga {to ni je nor ma -
lan. Je li on da ne nor ma lan zbog to ga {to bi, po toj
ana lo gi ji, za ra zli ku od ne is to mi{ lje ni ka, smrdlji -
vih pe der skih bu da la, on bio mi ri{ lja vi he te ro se -
ksu al ni ge ni je, {to bi u nje go vom svi je tu va ljda
bi lo ne nor mal no? Hm. Za tu te zu tre ba lo bi nje -
go vo pri zna nje da kao ta kav, da kle dru ga ~i ji od
smrdlji vih pe der skih bu da la, ni je nor ma lan. Ne -
ma pro ble ma, na to }e Do dik.
"Po li ti ~ka mo} Re pu bli ke Srpske ja ~a je ne -
go ikad. Mno gi ma se ne svi |a, ali u BiH se ni {ta
ne mo `e de si ti ako mi to ne }e mo. To ni je bi lo la -
ko iz gra di ti", re }i }e ta ko u je dnom od svo jih uka -
za nja na te le vi zi ji pre mi jer Do dik. "Pri je sa mo tri
go di ne mi smo bi li po da ni ci ra znih ide ja, ko je su
ov dje do la zi le i odla zi le. Mo ram da pri znam da
sam u ne koj pro {los ti i ja ra zmi{ ljao o to me da
tre ba da se nor ma li zu je mo, mo `da i ni sam ra zu -
mio ne ke stva ri. U me |u vre me nu sam na ras tao i
odras tao, shva tio da pos to ji po dva la ko ja se zo ve
"is pra zni Re pu bli ku Srpsku na dle `nos ti ma", i on -
da }e do }i stran ci i re }i: "Evo vam, ni {ta od na -
dle `nos ti".
I eto Mi lo ra da Do di ka ka ko, po put Fra nje
Tu |ma na, ni ~im ne iza zvan ja vno pri zna je da ni je
nor ma lan. Ne kad je, eto, mlad i na ivan mi slio da
tre ba bi ti nor ma lan, "u ne koj pro {los ti i ja sam ra -
zmi{ ljao o to me da tre ba da se nor ma li zu je mo",
mo `da i "ni je ra zu mio ne ke stva ri", ali je "u me -
|u vre me nu na ras tao i odras tao". Da nas, kao na -
ras tao i odras tao ~o vjek, Do dik ra zu mi je ne ke
stva ri, sve za pra vo ra zu mi je, sve shva }a i sve mu
je ja sno: ne tre ba da se nor ma li zi ra mo i ni kad ni je
tre ba lo. Naj bo lje nam je ova ko ne nor mal ni ma.
Tek on da, tek da kle kad je shva tio da ni ti je
nor ma lan, ni ti je ikad tre ba lo da bu de nor ma lan,
Do di ka je kre nu lo u `i vo tu. Ota da, on ne nor ma -
lan uda ra li je vo i de sno, tko god mu se na |e na
pu tu u svi je tlu ne nor mal nu bu du }nost, on ga pro -
gla {a va bu da lom, kre te nom, pe de rom i smrdljiv -
cem, da kle nor mal nim. Jer sa mo ta kav Mi lo rad
Do dik, da kle ne nor ma lan, mo `e bi ti na dle `an u
Re pu bli ci Srpskoj: da li zbog to ga {to Re pu bli ka
Srpska ni je nor mal na, pa joj na dle `nos ti tre ba ju
bi ti u ru ka ma ne nor mal nih, ili odras tao ~o vjek
mo ra bi ti ne nor ma lan da bi shva tio ka ko je nor -
ma li za ci ja tek "is pra` nji va nje od na dle `nos ti" -
ka ko bi lo, otad je u Re pu bli ci Srpskoj sve li je po
nor mal no ne nor mal no.
Kad si, na ime, ne nor ma lan, slo bo dan si od
sva ke su mnje i pi ta nja. Za {to bi te net ko te bi ne -
nor ma lan, da kle for mal no nor ma lan, "pra znio" od
na dle `nos ti dok si bio nor ma lan kao on, pri je da -
kle ne go si shva tio po dva lu? I za {to bi to on da
uo p}e bi la po dva la? Jer, ako je to bi la po dva la,
ako je po dva la bi la u to me da se nor mal ni, pri je
ne go na ras tu i odras tu, "is pra zne" od na dle `nos ti,
za {to bi it ko nor ma lan - sad sam se ma lo za pe -
tljao, ovo "it ko nor ma lan" shva ti te re to ri ~ki -
"pra znio" Do di ko vu Re pu bli ku Srpsku od na dle -
`nos ti i sad, kad je pre mi jer na ras tao i odras tao,
shva tio ne ke stva ri i pos tao ne nor ma lan? Za {to?!
Ko ga bri ga? Ne ka se ti me ba ve nor mal ni.
Ko me je, uos ta lom, nor ma li za ci ja ikad i{ta
do bra do ni je la? U ta ko zva nom nor mal nom svi je -
tu, svi je tu bu da la, kre te na, pe de ra i smrdlji va ca,
ne mo `e{ ~o vje ku re }i da je bu da la, kre ten, pe der
ili smrdlji vac. Mi lo rad Do dik ta ko je ja vno, ma -
da ne za pa `e no, za po ~eo pro ces ne nor ma li za ci je
Bo sne i Her ce go vi ne. Ni je u po ~et ku bi lo la ko,
ni je bi lo je dnos ta vno ne nor ma li zi ra ti Bo snu: la ko
je Ber lus co ni ju ne nor ma li zi ra ti je dnu nor mal nu
Ita li ju, u ko joj je ne nor mal no ve} ima ti ne nor -
mal nog pre mi je ra, ko ji }e oku plja ti stra ne pre mi -
je re i go le ma ne ken ke na pri va tnom ima nju.
Haj de ti, me |u tim, ne nor ma li zi raj ze mlju u ko joj
ba{ ni {ta ni je ne nor mal no. Pa ~ak ni ne nor mal ni
pre mi je ri.
I eto pre mi je ra Do di ka ve} su tra dan na sas -
tan ku ne nor mal ne prud ske troj ke, ko ju u ne nor -
mal noj Bo sni i Her ce go vi ni zo vu "lud, zbu njen i
nor ma lan". Tko je lud, tko je zbu njen, a tko nor -
ma lan, ne zna se. Zna se, me |u tim, tko ni je. Mi -
lo rad Do dik, re ci mo, ni je nor ma lan - da
pod sje tim, "mo ram da pri znam da sam u ne koj
pro {los ti i ja ra zmi{ ljao o to me da tre ba da se nor -
ma li zu je mo" - a bo ga mi ni je ni zbu njen: "Mo `da
i ni sam ra zu mio ne ke stva ri, ali u me |u vre me nu
sam na ras tao, odras tao i shva tio".
P
Pro blem je
to {to ovi do ka zi
mo `da ni ka da
ne }e dos pje ti na sud
Nor ma li za ci ja
16 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Hronika
Policajac
pomogao
kriminalcu
da pobjegne
BILE]A - Miodrag (Sima)
Ateljevi} iz Bile}e, za kojim
traga vi{e bezbjednosnih agencija
zbog organizovanog kriminala,
dovo|enja u vezu sa drogama i
falsifikovanjem isprava, a za
njim je raspisana i me|unarodna
potjernica, uspio je pobje}i Odje-
ljenju Sudske policije iz Trebinja,
zahvaljuju}i pomo}i bile}kog po-
licajca Zdravka Vujovi}a,
potvr|eno je ju~e u ovoj policiji.
Vujovi}, protiv koga je bile}ka
policija dostavila izvje{taj
Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje
zbog sumnje da je po~inio
spre~avanja slu`benog lica u
obavljanju slu`bene radnje,
omogu}io je bjekstvo Ateljevi}a
manevrisanjem d`ipa nisan, u
kome ga je vozio. Vujovi}, koji
je tako|e pobjegao u pravcu sela,
suspendovan je s mjesta poli-
cajca do okon~anja postupka.
V.D.
Iz gor je la
ro {ti ljni ca
kod ma nas ti ra
KO ZAR SKA DU BI CA -
Ugos ti telj ski objekat u mjes tu
Mo {ta ni ca kod Ko zar ske Du bi ce
pre ksi no} je iz go rio.
"Ra di se o ka fe-ro {ti ljni ci vla -
sni ce D.B., ko ja se na la zi la u
kru gu ma nas ti ra Mo {ta ni ca. Do -
ja va o po `a ru je sti gla iz Po li cij -
ske sta ni ce u 21.41, a po `ar su
prvi pri mi je ti li u ma nas ti ru", re -
~e no je u Va tro ga snoj je di ni ci u
Ko zar skoj Du bi ci. Pre ma ri je ~i -
ma de `ur nog va tro gas ca, in ter -
ven ci ja je tra ja la do 23.50, a {te ta
se pro cje nju je na 30.000 KM.
D.Ko.
Policijski
bilten
@e ljko Mi lo va no vi}
osu |en na 22 mje se ca
BEO GRAD - @e ljko Mi lo va no -
vi} zva ni Ga vra, ko ji se su mnji ~i
za umje {a nost u ubis tvo vla sni ka
i no vi na ra hrvat skog lis ta "Na ci -
onal", osu |en je ju ~e pred Okru -
`nim su dom u Beo gra du na
go di nu i 10 mje se ci za tvo ra zbog
ne do zvo lje nog dr`a nja oru `ja i
fal si fi ko va nja is pra va.
Mi lo va no vi} je na su |e nju, ko je
je nas tav lje no po sli je vi {e go di{ -
njeg pre ki da zbog nje go vog bjek -
stva, pri znao iz vr{e nje ovih
kri vi ~nih dje la.
Mi lo va no vi }u je su |e no po op tu -
`ni ci ko jom je bio okriv ljen i za
plja ~ku Del ta ban ke, ali je Okru `no
tu `i la{ tvo u Beo gra du u okto bru
2004, po sli je nje go vog bjek stva,
odus ta lo od kri vi ~nog go nje nja za
to ra zboj ni{ tvo zbog ne dos tat ka do -
ka za. Mi lo va no vi} os ta je u pri tvo ru
do pra vo sna `nos ti, ka ko ove pre su -
de, ta ko i dru ge pre su de Okru `nog
su da u Beo gra du, ko jom je osu |en
na je din stve nu ka znu od 13 go di na
za tvo ra zbog vi {e plja ~ki i ra zboj ni -
{ta va.
S kri vi ~nim go nje njem Mi lo va no -
vi }a zbog su mnje da je u~es tvo vao
u ubis tvu Pu ka ni }a ~e ka }e se jo{
ne ko vri je me dok hrvat sko pra vo su -
|e ne dos ta vi srpskom tu `i las tvu
po tre bnu do ku men ta ci ju. (Ta njug)
Glu mi ca po dni je la
pri ja vu pro tiv si na
advo ka ta Ba li ja gi }a
SA RA JE VO - Pro tiv Ade Ba li ja gi }a (24) iz Tu zle, si na advo ka ta Fa -
ru ka Ba li ja gi }a, bi }e po dne se na pri ja va zbog blu dnih ra dnji, pot vr|e -
no je u po li ci ji u Is to ~nom Sa ra je vu.
Adu Ba li ja gi }a sa ra jev ska po li ci ja bi la je uhap si la 17. ju na na kon pri ja ve
S.\. (20), stu den ti ce prve go di ne dram skih umje tnos ti iz Sa ra je va.
Na kon ha p{e nja osu mnji ~e ni je pre dat slu `be ni ci ma CJB Is to ~no Sa ra je -
vo, s ob zi rom na to da je S.\. pri ja vi la da se kri vi ~no dje lo de si lo na Ja ho ri -
ni.
Pre ma in for ma ci ja ma MUP-a Kan to na Sa ra je vo, ona je 14. ju na uju tru pri -
ja vi la da je no} ra ni je, oko 23 sa ta, Ba li ja gi} iz vr{io blu dne ra dnje nad njom
u pu tni ~kom vo zi lu pa sat ko je on ko ris ti.
Vo zi lo je pri vre me no odu ze to zbog vje {ta ~e nja.
Iz CJB Is to ~no Sa ra je vo nam je re ~e no da je Ba li ja gi} na kon kri mi na lis ti -
~ke obra de pre dat Okru `nom tu `i la{ tvu u Sa ra je vu, a na kon sa slu {a nja u
tom tu `i la{ tvu pu {ten je na slo bo du.
N.N.
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Op}in ski sud u Sa ra je vu osu dio
je ju ~e Na se ra Ori }a na dvi je go di ne za tvo ra zbog
ne do zvo lje nog dr`a nja oru `ja.
Zbog ne dos tat ka do ka za, Ori} je oslo bo |en op tu `bi
za iznu du. Ove op tu `be odno se se na iznu |i va nje nov ca
od \e ve Oka no vi} i nje nog su pru ga Se ada Ho d`i }a.
"Tu `i la{ tvo ni je do ka za lo da je Ori} upu }i vao ozbi -
ljne pri je tnje Oka no vi }e voj. Da bi bi la do ka za na iznu da,
IZ SUDSKE BILJEŽNICE
BA NJA LU KA - Lju bo mir Pe tru {i}, svje -
dok ba nja lu ~kog tu `i la{ tva i biv {i {ef Odje lje -
nja za op {ti kri mi na li tet u SJB Ko tor Va ro{,
pot vrdio je ju ~e da je u ju lu 1992. go di ne li -
~no pri mio pri ja vu za ra tni zlo ~in ko ji su po -
~i ni li hrvat ski voj ni ci nad po ro di com
Gla mo ~ak u se lu Ra vne.
Pe tru {i} je po ja snio da je zlo ~in pri ja vio
o{te }e ni Bo ro Gla mo ~ak.
To mo Ju ri no vi} (46) iz Ko tor Va ro {a, op tu -
`en je za ra tni zlo ~in nad srpskom po ro di com
Gla mo ~ak iz No vog Se la kod Ko tor Va ro {a, po -
~i njen 31. ju la 1992. go di ne.
U op tu `ni ci je na ve deno da je Ju -
ri no vi} u ju tar njim ~a so vi ma do {ao pred ku }u
Gla mo ~a ka za je dno s Mar kom [kro bi }em, te jo{
tro ji com zasa d ne po zna tih pri pa dnika HVO.
[kro bi} je u okto bru pro {le go di ne zbog zlo -
~i na nad po ro di com Gla mo ~ak, odno sno ubis tva
Stoj ka Gla mo ~a ka, u Su du BiH osu |en na 10
go di na ro bi je, dok je pre dmet "Ju ri no vi}" us tu -
pljen ba nja lu ~kom Okru `nom su du.
Ju ri no vi} je, ka ko je na vedeno u
op tu `ni ci, na kon pri je tnji iz ku }e izveo Bo ru
Gla mo ~a ka, nje go vu su pru gu Sta nu, te tri ta da
ma lo lje tne Bo ri ne k}er ke Ire nu, Da ja nu i Sa ne lu.
Na kon ovo ga, op tu `e ni se upu tio i pre ma
ku }i Stoj ka Gla mo ~a ka, Bo ri nog oca, ko ja se na -
la zi la u ne po sre dnoj bli zni.
Na kon otmi ce po ro di ce Gla mo -
~ak, op tu `e ni Ju ri no vi}, [kro bi} i tro ji ca pri pa -
dni ka HVO kre nu li su pre ma hrvat skom se lu
Ra vne.
U op tu `ni ci je da lje na ve deno da je na pu tu
pre ma po me nu tom se lu [kro bi} ubio Stoj ka Gla -
mo ~a ka, dok je op tu `e ni Ju ri no vi} za to vri je me
iz ko lo ne iz dvo jio Bo ru, ispa liv {i mu hi tac iznad
gla ve.
Na kon sve ga, Bo ro i nje go va po ro di ca
odve de ni su u na pu {te nu ku }u u se lu Ra vne gdje
su mu ~e ni i ispi ti va ni ne ko li ko ~a so va, na kon
~e ga su ih oslo bo di le ko m{i je.
Lju bo mir Pe tru {i}, svje dok, izja vio je ju ~e
da je pri ja vu Gla mo ~a ka li ~no za pi sao na ko ma -
du pa pi ra.
Svje dok je do dao ka ko se ta "ru ko pi sna" pri -
ja va ne ko li ko ~a so va ka sni je za gu bi la.
"Mo rao sam oti }i iz kan ce la ri je i ka -
da sam se vra tio u nju, svi pa pi ri su bi li ra zba ca -
ni na sve stra ne, kao da je bi lo ne ko 'ne vri je me'.
U to vri je me u Ko tor Va ro {i su bi li ne ki spe ci jal -
ci iz Ba nja lu ke ko ji ma ni ko ni {ta ni je mo gao i
ula zi li su u kan ce la ri je kad su htje li", pri sje tio se
Pe tru {i}.
Na pi ta nje Bran ka Mi tro vi }a, tu `i oca, za {to
ni je po dnio zva ni ~nu kri vi ~nu pri ja vu zbog zlo -
~i na nad po ro di com Gla mo ~ak, Pe tru {i} je od go -
vo rio da je za bo ra vio.
Pi {e: Nikola MORA^A
Su |e nje To mi Ju ri no vi }u iz Ko tor Va ro {a, op tu `e nom za zlo ~i ne nad Srbi ma
Te re te ga da je mu ~io po ro di cu Gla mo ~ak
[kro bi} zbog ubis tva
Stoj ka Gla mo ~a ka u Su du BiH
osu |en na 10 go di na
Ori }u
go di ne
Op {tin ski
sud u
Sa ra je vu
izrekao
pre su du
Sve oru `je i mu ni ci ja
ko je je ne za ko ni to
po sje do vao bi }e odu ze ti.
Ori} }e mo }i za dr`a ti
pi {tolj glok, jer za nje ga
po sje du je odo bre nje
Na se ru Ori }u PTSP kao ola k{a va ju }a okol nost
FO TO N. UGLJE [A
25. 6. 2009. •fuwsubl 17 Hronika
mo ra pos ta ja ti ozbi ljna pri je tnja", ka za la je Ame la Skro -
bo, pred sje da va ju }a Sud skog vi je }a.
Na gla si la je da ne pos to ji ni ka kav pi sa ni trag da je
ne vjen ~a na su pru ga op tu `e nog Za hi da Ori} po su di la
Oka no vi }e voj 60.000 KM, uz ka ma tu od 10 od sto, te da
je Ori} iznu dom o{te tio ovu po ro di cu za 167.000 KM.
"Tu `i lac je uspio do ka za ti da je Ori}
ne do zvo lje no i neo vla {te no po sje do vao oru `je i mu ni ci -
ju, ~i je na bav lja nje i dr`a nje gra |a ni ma uo p}e ni je do -
zvo lje no", ka za la je Ame la Skro bo.
Sve oru `je i mu ni ci ja ko je je ne za ko ni to po sje do -
vao bi }e odu ze ti. Ri je~ je o {est pi {to lja i re vol ve ra mar -
ki {kor pi on, smit&ve son, zi gzauer i dru gih, te pu {ka ma
he kler, UZI i dvi je mo di fi ko va ne M-48.
Ori} }e mo }i za dr`a ti pi {tolj glok, jer za
nje ga po sje du je odo bre nje, kao i dvi je lo va ~ke pu {ke i
si gnal ni pi {tolj po {to je ~lan lo va ~kog i ko nji ~kog udru -
`e nja.
Vi je }e je kao ola k{a va ju }u okol nost u ob zir uze lo
{to Ori} ra ni je ni je osu |i van, {to ima pos ttra umat ski
stre sni po re m}aj, te {to pro na |e no oru `je ni je ko ri {te no
u iz v{e nju kri vi ~nih dje la.
"Ote `a va ju }a okol nost je ko li ~i na i vrsta pro na |e -
nog oru `ja, kao i ~i nje ni ca da su u po ras tu kri vi ~na dje la
ne do zvo lje nog i neo vla {te nog po sje do va nja oru `ja", do -
da la je Ame la Skro bo.
Op tu `e nom }e u ka znu bi ti ura ~u na to
vri je me ko je je pro veo u pri tvo ru od 3. okto bra do 27.
no vem bra 2008. go di ne, kao i u pe ri od od 5. de cem bra
2008. do 7. apri la ove go di ne.
Ori}, biv {i ko man dant Ar mi je BiH u Sre bre ni ci, od
apri la se bra nio sa slo bo de. Po izlas ku iz su dni ce ni je
`e lio da va ti ko men ta re.
A. SOR GU^
SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo BiH za tra `i lo je pri tvor za
Ane ra Drlje vi }a (37) iz Mos ta ra, osu mnji ~e nog za trgo -
vi nu dro gom, pot vr|e no je ju ~e iz ovog tu `i la{ tva.
Slu `be ni ci Gra ni ~ne po li ci je BiH Drlje vi }a su uhap si li
u no }i izme |u utor ka i sri je de u mjes tu Du `i u op}i ni Ne um
ka da su u nje go vom gol fu hrvat skih re gis tar skih ozna ka
pro na {li 1,49 ki lo gra ma he ro ina.
Pre voz dro ge otrki ven je na osno vu sa -
za na nja Oba vje {taj no-si gur no sne agen ci je BiH (OSA).
Dra lje vi} je dr`av lja nin BiH i Hra vat ske, ro |en je u
Mos ta ru, a nas ta njen u Du bro vni ku. Odu ze ta dro ga pre da ta
je Su du BiH.
"Po odo bre nju Su da BiH slu `be ni ci Gra ni -
~ne po li ci je su iz vr{i li de ta ljan pre tres vo za ~a A.D. i vo zi la i
ispod po klop ca mo to ra, u pros to ru gdje se na la zi fil ter zra ka,
pro na {li dva bi je la pa ko va nja opoj ne dro ge omo ta na lje plji -
vom tra kom", na vo di se u sa op {te nju Gra ni ~ne po li ci je.
Uha p{en sa 1,5
ki lo gra ma he ro ina
Iznu da po dra zu mi je va
ozbi ljne pri je tnje
dvi je
zatvora
TEN DER NO TI CE
The De le ga ti on of the Euro pe an Com mis si on to Bo snia and Her ze go vi na in ten ds to con clu de a
ser vi ce con tract with a com pany spe ci ali sed in cle aning of of fi ce pre mi ses for the cle aning of its
of fi ces in Sa ra je vo.
The ten der dos si er is ava ila ble for col lec ti on on the fol lowing ad dress:
De le ga ti on of the Euro pe an Com mis si on to Bo snia and Her ze go vi na
He ad of Admi nis tra ti on, Mr Luc Ste eman
Sken de ri ja 3a, 71 000 Sa ra je vo, BiH
or upon request to the fol lowing e-ma il ad dress: delegation-bih@ec.europa.eu
Can di da tes must quote re fe ren ce
DEL BIH/ADM/CLE ANING/2009/D/396.TE
The dea dli ne for the sub mis si on of ten der is 24 August 2009 at 12:00 hrs at the ad dress gi ven
abo ve.
OBA VJE [TE NJE O TEN DE RU
De le ga ci ja Evrop ske ko mi si je u BiH na mje ra va sklo pi ti ugo vor s fir mom spe ci ja li zo va nom za
pru`anje uslu ga ~i{}enja kan ce la rij skog pros to ra za svoj ured u Sa ra je vu.
Ten der sku do ku men ta ci ju je mogu}e pre uze ti na slje de}oj adre si:
De le ga ci ja Evrop ske ko mi si je u Bo sni i Her ce go vi ni
[ef admi nis tra ci je g. Luc Ste eman
Sken de ri ja 3a, 71 000 Sa ra je vo, BiH
ili na zah tjev pu tem e-ma il adre se: delegation-bih@ec.europa.eu
Kan di da ti mo ra ju na ves ti po ziv na broj
DEL BIH/ADM/CLE ANING/2009/D/396.TE
Kraj nji rok za pre da ju ten de ra je 24.08.2009. u 12.00 sa ti na go re na ve de noj adre si.
BI JE LJI NA - Pri pa dni ci CJB
Bi je lji na su uhap si li ~e ti ri li ca
zbog osno va su mnje da se ba ve
ne do zvo lje nom proi zvo dnjom i
pro me tom opoj nih dro ga, a po
na re dbi bi je ljin skog Osno vnog
su da, pot vrdio je Dra go mir Pe ri},
por tpa rol CJB Bi je lji na.
Iz vr{e nim pre tre som sta no va i
dru gih pros to ri ja 23. ju na, kod M.V.
(17) iz Bi je lji ne po li ci ja je pro na {la
i odu ze la 34,2 gra ma pra {kas te ma -
te ri je ko ja aso ci ra na he ro in, 1,8
gra ma ma ri hu ane, 47 ko ma da ke si -
ca na mi je nje nih za pa ko va nje dro -
ge, po la ta ble te dro ge ek sta zi, osam
ko ma da in dij ske ko no plje, pi {tolj
CZ 7,62 i 48 ko ma da me ta ka za pi -
{tolj.
Iz vr{e nim pre tre som, kod ma lo -
lje tnog N.D. i Ma rija D. (25), ta ko -
|e iz Bi je lji ne, pro na |e no je 4,2
gra ma ma ri hu ane i pet ko ma da me -
ta ka ra zli ~i tog ka li bra. Uha p{en je i
Aljo {a \. (25) iz Beo gra da, ko ji se
do vo di u ve zu da je s na ve de nim li -
ci ma na bi je ljin skom i {i rem po dru -
~ju pro da vao dro gu dru gim li ci ma.
Na kon kri mi na lis ti ~ke obra de
uha p{e ni }e bi ti pre da ti Okru `nom
tu `i la{ tvu na da lju is tra gu.
O.S.
Ra zboj nik i
da lje u bjek stvu
BI JE LJI NA - Pri pa dni ci CJB Bi je lji na su Okru `nom tu `i la{ tvu Bi je -
lji na po dni je li iz vje {taj pro tiv B.P. (26) iz Pe la gi }e va, ko ji se na la zi u
bjek stvu zbog osno va su mnje da je sa za sa da dva ne po zna ta li ca 21.
ma ja u mjes tu Do nja ^a |a vi ca iz vr{io ra zboj ni{ tvo nad Pe trom Ze ki}
(72) i nje nih dvo je ma lo lje tnih unu ka uz upo tre bu fi zi ~ke si le i pri je tnju
oru `jem.
U CJB Bi je lji na je pot vr|e no da su lo po vi tom pri li kom ukra li 1.700 KM,
dva mo bil na te le fo na i zla tni na kit ne ut vr|e ne vri je dnos ti.
Po li ci ja nas tav lja is tra gu u ci lju iden ti fi ko va nja sa u~e sni ka ovog dje la.
O.S.
Pro na |en
ukra de ni
golf
IS TO ^NO SA RA JE VO -
Po li ci ja je u {u mi u pa ljan -
skom se lu Staj na pro na {la
auto mo bil golf A5, ko ji je
ovog mje se ca ukra den u
Kan to nu Sa ra je vo.
Vo zi lo je pro na |e no po
pri ja vi gra |a ni na R.V. Iz
CJB Is to ~no Sa ra je vo je sa -
op {te no da je ovaj auto mo bil
sre brne bo je i re gis tra ci je
415-T-757 ukra den u no }i
izme |u 16. i 17. ju na.
Vo zi lo je pre ve ze no na
par king Po li cij ske sta ni ce na
Pa la ma i bi }e vra }e no vla -
sni ku. (Srna)
Iz go rio
mer ce des
MRKO NJI] GRAD -
Mer ce des Dra gi {e Vo ji no vi -
}a iz Ba nja lu ke iz go rio je u
na se lju Ja se no vi Po to ci, na
pu tu Mrko nji} Grad - Gla -
mo~.
Vo zi lo je po ~e lo gor je ti
dok je Vo ji no vi} vo zio od
Ba ra }a pre ma Mli ni {ti ma.
Uspio je iza }i iz mer ce de sa
bez po vre da, ali ni je uspio
spri je ~i ti da po`ar uni {ti vo -
zi lo.
Uvi |aj su ura di li pri pa dni ci
Po li cij ske sta ni ce za bez bje -
dnost sao bra }a ja iz Mrko nji}
Gra da. Pre tpos tav lja se da je
po`ar iza zvao kvar na elek -
tro in sta la ci ja ma auto mo bi la.
D.L.
Vijesti
Zbog dro ge
uha p{e na ~e tvo ri ca
Dro ga bi la
sa kri ve na
ispod
po klop ca
mo to ra
Tu z| |ac M|r sad Se ho v|c na ja v| |a je za| -
bu. jer sma tra da je op tu zba do ka za |a da je
Or|c od qo vo ran za |znu du.
Na kon sto do b| je mo p| sme n| opra vak op tu -
zn| ce. za ||t ce mo se zboq os|o ba da ju ce pre su -
de za |znu du. kao | na v| s| nu ka zne za
ne do zvo |je no | ne ova ste no drza nje oru zja. lzre -
•e ne su m| n| ma| ne ka zne. Za ne do zvo |je no
drza nje oru zja pro p| sa na je ka zna od je dne do
10 qo d| na za tvo ra. a za neo v|a ste no po sje do -
va nje oru za ja od sest mje se c| do pet qo d| na.
ka zao je Se ho v|c
va sv| ja v| do v|c. Or| ce va bra n| te |j| ca. ta ko de
je ka za |a da ce po dn| je t| za| bu.
I tu `i lac i od bra na
na ja vi li `al be
Dra go mir
Pe ri}
RI JE KA - Fe dor Ku lu {i} (73), ko ji je u uto rak
na ve ~e s vi {e hi ta ca iz pi {to lja be re ta ko ji je ile gal no
po sje do vao u po ro di ~noj ku }i u Ri je ci ubio su pru gu
Ja smin ku - Ja snu Ku lu {i} (50), a po tom pu cao se bi u
gla vu, pre mi nuo je u KBC-u Ri je ka.
Dan na kon tra ge di je u ina ~e mir noj po ro di ci, po li -
ci ja je sa op {ti la da je pu cnja vi pret ho di la ver bal na pre -
pir ka te da se is tra ga nas tav lja ka ko bi bi le ut vr|e ne sve
okol nos ti do ga |a ja. Ka ko se sa zna je, ro di te lji po koj ne
Ja sne Ku lu {i}, `i ve u is toj ku }i, ali u odvo je nom di je lu.
O mo ti vi ma ubis tva za sad se sa mo na ga |a, spo mi -
nje se ve li ka ra zli ka u go di na ma izme |u su pru `ni ka i
mu `e va lju bo mo ra, ali ro di te lji po koj ne Ja sne Ku lu {i},
ugle dne pra vni ce i je dne od di re kto ri ca u HUP-u, za
k}e rin brak s Fe do rom, ko ji je ne kad ra dio u ri je ~koj
Lu ci, a sa da je bio u pen zi ji, re kli su da je bio skla dan,
bez trza vi ca.
[ta je Fe do ra Ku lu {i }a iza zva lo i na tje ra lo na su lu di
~in za sad os ta je ne po zna to, a da li je u tre nut ku kad se
odlu ~io pu ca ti u su pru gu bio pod uti ca jem al ko ho la, bi -
}e po zna to na kon ob du kci je.
Ku lu {i }i ima ju dvo je ma lo lje tne dje ce i je dnog
odra slog si na, ali oni u tre nut ku tra ge di je ni su bi li kod
ku }e.
Fe dor Ku lu {i} je ci je li dan bio kod ku }e. (Agen ci je)
BEO GRAD - Pred sje dnik Sr-
pske na pre dne stran ke To mi slav
Ni ko li} izja vio je ju ~e da je `e lja
pred sje dni ka DSS Vo ji sla va Ko -
{tu ni ce bi la da se jo{ dva da na sa -
~e ka na od go vor ra di ka la u ve zi s
for mi ra njem vlas ti u op {ti na ma u
ko ji ma su odr`a ni van re dni lo -
kal ni izbo ri i da ni je bi lo po me na
o even tu al noj ra spo dje li fun kci ja
ni ti us tup ci ma ka ko bi se for mi -
ra la ko ali ci ja.
Ni ko li} je go vo re }i o raz go vo ru s
li de rom DSS, ka zao da su i Ko {tu -
ni ca i on ubi je |e ni da od go vor SRS
zna ju i da }e bi ti ne ga ti van, ali da
im se "za is ta is kre no nu di sa ra dnja"
u in te re su gra |a na Ze mu na, Vo -
`dov ca i Ko sje ri }a.
On je po no vio da je "pri ro dno da
stran ke ko je su u opo zi ci ji na re pu -
bli ~kom ni vou po ku {a ju da sa ra -
dnjom na lo kal nom ni vou po ka `u
oni ma ko ji vla da ju Srbi jom da mo -
gu udru `e no da dje lu ju". Ni ko li} je
na ja vio da }e da nas nas ta vi ti raz go -
vo re "u okvi ru po ~e tne sa ra dnje
SNS, DSS, No ve Srbi je i Na ro dne
par ti je". On je ka zao da ve} pos to ji
ja vno izja{ nja va nje PUPS-a i Je din -
stve ne Srbi je da bi sa nji ma mo gli
da u~es tvu ju u vla da ju }oj ve }i ni "na
lo ka lu" i da }e po zva ti So ci ja lis ti -
~ku par ti ju Srbi je da o to me raz go -
va ra ju.
Fun kci oner SPS Ale ksan dar An ti}
izja vio je da je Ko ali ci ja SPS-
PUPS-JS je spre mna da sa svim
par ti ja ma ko je ima ju odbor ni ke u
Ze mu nu, Vo `dov cu i Ko sje ri }u raz -
go va ra o for mi ra nju vlas ti. An ti} je
izja vio da su se li de ri ko ali ci je do -
go vo ri li da }e je din stve no nas tu pa ti
u svim raz go vo ri ma o for mi ra nju
lo kal nih vlas ti u Ze mu nu, Vo `dov -
cu i Ko sje ri }u. (Agen ci je)
18 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Slo ve ni ja bez
re fe ren du ma
o d`a mi ji
LJU BLJA NA - Upra vni sud
iz Lju blja ne odba cio je tu `bu
Mi ha ela Jar ca, sa vje tni ka u
Grad skom vi je }u Lju blja ne,
po kre nu tu ra di prvos te pe nog
odba ci va nja nje go vog zah tje va
za re fe ren dum o iz gra dnji d`a -
mi je u slo ven a~koj pri jes to ni -
ci.
Gra do na ~el nik Lju blja ne Zo -
ran Jan ko vi~ ka `e da pro tiv
ove sud ske odlu ke vi {e ne ma
`al bi te da je ve} po tpi sao
odlu ku o ra spi si va nju ja vnog
kon kur sa za iz gra dnju d`a mi -
je. (Fe na)
Od blo ki ra na
pru ga
LA PO VO - Ra dni ci dva pri va -
ti zo va na pre du ze }a iz Ra ~e i La -
po va od blo ki ra li su `e lje zni~ ku
pru gu Beo grad - Ni{ na ko ri do ru
10 kod La po va po {to su, po slije
raz go vo ra s mi nis trom ra da Ra -
si mom Lja ji }em, do bi li obe }a nje
da }e se tra `i ti rje {e nje za nji ho -
ve za htje ve.
Pred sje dnik [traj ka ~kog odbo -
ra kom bi na ta "Prvi maj" iz La -
po va No vi ca Mar ko vi} re kao je
da su ra dni ci pru gu od blo ki ra li
na 48 sa ti. (Ta njug)
Region
Sej diju sa
su sje di ma
PPl STl NA - Ko sov sk| pred sje dn|k
Fa tm|r Sej d|ju sas tao se ju •e
odvo je no u va |o n| s pred sje dn| c| -
ma A| ba n| je. Ma ke do n| je | Orne
Go re. ze ma |ja ko je su pr| zna |e ne -
za v| snost Ko so va.
Pre n|o |m je da je Ko so vo opre -
d|je |je no za do bro su sjed ske odno -
se sa sv|m ze m|ja ma re q| ona.
sa op ste no je u Pr| st| n|. (Ta njuq)
Na kon izja{ nja va nja Me |u na ro dnog
su da prav de Pri {ti na }e se na }i
u bes te `in skom sta nju, jer ne }e
bi ti no vih pri zna nja i bi }e
mo ti vi sa na da pos ti gne do go vor.
Vuk Je re mi}, mi nis tar
spo ljnih po slo va Srbi je
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
SNS ra di ka li ma
da la jo{ dva da na
Jan {a po li cij ski po ziv
do bio zbog Hrvat ske
Ni ko li} o~e ku je
da }e od go vor SRS-a
bi ti ne ga ti van
LJU BLJA NA - Biv {i slo ve na ~ki
pre mi jer Ja nez Jan {a pri hva ti }e
po ziv za po li cij sko sa slu {a nje za
ko je je us tvrdio da je "osve ta"
mi nis tar ke unu tra{ njih po slo va
Ka ta ri ne Kre sal, ko ja je Jan {a
od go vo ri la da je pre ma {io sva ku
mje ru po li ti ~kog dos to jan stva.
"Ako po ziv ne bu de po vu ~en, do -
}i }u na sa slu {a nje jer smo pred za -
ko nom svi je dna ki", izja vio je
Jan {a. Vla du je Jan {a op tu `io da is -
tra gom pro tiv nje ga po ku {a va pa` -
nju ja vnos ti skre nu ti s pra vih
pi ta nja eko nom ske kri ze, a mi nis -
tar ku Kre sal op tu `io da mu se
"osve }u je".
Jan {a je osu mnji ~en da je la ni u
te le vi zij skom nas tu pu ci ti rao sa da{ -
nju mi nis tar ku ko ja je na vo dno na
za tvo re nom sas tan ku Vla de i pred -
sje dni ka opo zi ci onih stra na ka u je -
sen 2007, izja vi la da gra ni ~ni spor s
Hrvat skom ne }e bi ti ri je {en jo{ naj -
ma nje de set go di na te je sto ga Jan -
{a po gri je {io gu be }i vri je me s
hrvat skim pre mi je rom Ivom Sa na -
de rom na raz go vo re o pre da ji gra -
ni ~nog spo ra Me |u na ro dnom su du
prav de u Ha gu.
To se na vo dno do ga |a lo na sas -
tan ku Vla de ko ji je Jan {a vo dio s
ta da{ njom opo zi ci jom, na ko jem je
Kre sa lo va zas tu pa la svo ju stran ku
Za res.
Iz pro tes ta je odbio da u uto rak
do |e na sas ta nak pre mi je ra Bo ru ta
Pa ho ra s pred sje dni ci ma opo zi ci -
onih stra na ka na te mu spo ra s
Hrvat skom. "Is ti da na do bio sam
po ziv Vla de na sas ta nak o odno si -
ma s Hrvat skom i po ziv po li ci je na
sa slu {a nje", re kao je Jan {a.
Kre sa lo va je o{ tro od go vo ri la
Jan {i tvrdnjom da s nje go vom
pri ja vom po li ci ji ne ma ni ka kve
ve ze. "Ta kvu is kon tru isa nu tvr-
dnju o po li ti ~koj za vje ri mo `e re -
}i sa mo ne ko ko ne ma osje }a ja za
vri je me, mje ru i po li ti ~ko dos to -
jan stvo. Ja kao mi nis tar ne uti ~em
na rad po li ci je i ne mi je {am se u
kon kre tne pos tup ke", re kla je
Kre sa lo va. (Agen ci je)
Jan {a tvrdi da
je u pi ta nju osve ta
mi nis tar ke po li ci je
Ubio su pru gu pa se be
SO FI JA, BEO GRAD - Mi nis tar stvo prav de
Srbi je upu ti lo je ju ~e Bu gar skoj zah tjev za izru ~e -
nje Agi ma ^e kua, biv {eg pre mi je ra Ko so va i ne ka -
da{ njeg ko man dan ta Oslo bo di la ~ke voj ske ko so va
(OVK)
^e ku je u uto rak na ve ~e uha p{en na bu gar sko-ma -
ke don skoj gra ni ci na osno vu crve ne In ter po lo ve po tjer -
ni ce, ra spi sa ne na zah tjev Srbi je ko ja ga te re ti za ra tne
zlo ~i ne na Ko so vu. Dok Bu gar ska ne ra zmo tri zah tjev
Srbi je za izru ~e nje, ^e kuu je na zah tjev tu `i la{ tva odre -
|en pri tvor od 72 sa ta i on se sa da na la zi u ]us ten di lu.
Agim ^e ku uha p{en je na gra ni ci s Ma ke do ni jom,
Ku lu {i }i su na vo dno
ima li skla dan brak
O mo ti vi ma
ubis tva tek se
na ga |a
FO TO NN
^e ku je u Srbi ji op tu `en
kao biv {i ko man dant OVK,
na osno vu ko man dne
od go vor nos ti, za ubis tvo
669 Srba i 18 pri pa dni ka
dru gih ne al ba na ca
Srbi ja upu ti la hi tan zah tjev za izru ~e nje
Uha p{en
^e ku ha p{en ve}
ne ko li ko pu ta
FO TO AFP
BRI SEL - Evrop ska uni ja odlu ~i la
je ju ~e, tre }i put za re dom, da odlo `i no -
vu run du pre go vo ra s Hrvat skom o pri -
je mu u ~lan stvo, pla ni ra nu za su tra.
Por tpa rol ~e {kog pred sje dni{ tva EU
sa op {tio je u Bri se lu da je pris tu pna kon fe -
ren ci ja ot ka za na jer gra ni ~ni spor ko ji
Hrvat ska vo di sa Slo ve ni jom, ~la ni com
EU, ni je ri je {en, a zbog slo ve na ~ke blo ka -
de ne ma ni je dnog po glav lja pre go vo ra ko -
je bi se mo glo otvo ri ti ili za tvo ri ti.
"Pred sje dni{ tvo `a li zbog to ga {to, uprkos
odlu ~nim nas to ja nji ma i broj nim po ku {a ji -
ma pred sje dni{ tva i Evrop ske ko mi si je, ni -
je os tva ren na pre dak u pre go vo ri ma o
pris tu pa nju", re kao je izvor iz ~e {kog
pred sje dni{ tva evrop skog blo ka.
Pret ho dno je sa op {te noda
je Slo ve ni ja i pro tiv po slje dnjeg po glav lja,
ko ji se na la zi na pre go va ra ~kom sto lu,
ulo `i la ve to. Lju blja na ti me blo ki ra ve} 13
od uku pno 35 po glav lja, me |u ko ji ma je
de vet jo{ po tpu no neo tvo re nih.
"Pro pa dnu li hrvat ski pre go vo ri, pro -
pa da i ide ja uje di nje ne Euro pe", izja vio je
ju ~e pre mi jer Hrvat ske Ivo Sa na der ko -
men ta ri {u }i naj no vi je ot ka zi va nje pris tu -
pne kon fe ren ci je. "Uje di nje na Euro pa i
europ ske in te gra ci je se te me lje na vri je -
dnos ti ma ko je za go va ra Hrvat ska, a ko je
Slo ve ni ja na `a lost i na svo ju {te tu de man -
ti ra, odno sno svo jim po na {a njem pre ma
Hrvat skoj do vo di u pi ta nje", re kao je Sa -
na der te do dao da su te vri je dnos ti sa ra -
dnja, me |u na ro dno pra vo i na ~e lo
so li dar nos ti.
Ovo je od 2005. go di ne, ka da je
Hrvat ska po ~e la pre go vo re s EU, prvi put
da se to kom pred sje da va nja je dne ze mlje
Uni ji ne odr`i ni je dna me |u vla di na kon fe -
ren ci ja o pris tu pa nju. Hrvat ska se na da da
}e pre go vo re o pris tu pa nju za vr{i ti do kra -
ja go di ne, a ~lan stvo ste }i 2010, odno sno
2011. go di ne.
Pro {le se dmi ce pro pa lo je {es to mje se -
~no po sre do va nje Evrop ske ko mi si je u rje -
{a va nju hrvat sko-slo ve na ~kog gra ni ~nog
spo ra, a evrop ski ko me sar za pro {i re nje
Oli Ren po ru ~io je Slo ve ni ji i Hrvat skoj da
sa me nas ta ve pre go vo re i po tra gu za rje {e -
njem. Ren je u uto rak, me |u tim, na gla sio
da bi Hrvat ska jo{ mo gla da do is te ka go -
di ne do |e do za vr{ne fa ze pre go vo ra, pod
uslo vom da Slo ve ni ja obus ta vi blo ka du, a
ona sa ma os tva ri na pre dak u po gle du pre -
os ta lih ne op ho dnih re for mi. (Agen ci je)
25. 6. 2009. •fuwsubl 19 Region
Po ha p{e ni
mor na ri
SPLlT - Sp||t ska po || c| ja u sa ra -
dnj| s ÜS KOK-om zboq kr| m| na| -
n|h ra dnj| pre da |a je |s tra znom
sud|j| •e tvo r| cu du qo qo d|s nj|h
radn|ka. za po vje dn| ka bro do va. te
jos dvoj|cu mas|novoda | je dnoq
mor na ra. a pr| ve de no je 12 rad-
n|ka lNA | za po vje dn|k je dnoq
bro da Lu •ke ka pe ta n| je.
Pro cje nju je se da su u ro ku od
sest mje se c| po kra || 240.000 ku -
na. (Aqen c| je)
Ne ra dni pe tak
ZA GPEB - Skra ce na ra dna sed-
m|ca. odno sno ne ra dn| pe tak.
kao mje ra za o•u va nje za po s|e -
nos t| ko ju po s|o dav c| tra ze vec
mje se c| ma. ra zma tra na je na ju -
•e ras njem sas tan ku v|a de Hrvat -
ske. po s|o da va ca | s|n d| ka ta.
P| je• je o krat ko ro •noj mje r|
skra ce nja ra dne sedm|ce u ko joj
b| je dan d|o p|a te ra dn| c| ma sub -
ven c| on|sa |a drza va. ka ko b| se
sa •u va |a ra dna mjes ta. (Aqen c| je)
LSV pro tiv
no ve
ras pra ve o
Sta tu tu
BEO GRAD - Li ga so ci jal de -
mo kra ta Voj vo di ne ne }e u~es -
tvo va ti u no voj ras pra vi o
Sta tu tu Voj vo di ne u po kra jin -
skoj skup {ti ni, uko li ko do nje
do |e, ka `e fun kci oner ka LSV-a
Ale ksan dra Jer kov.
"Pre go vo ri izme |u Iz vr{nog
ve }a Voj vo di ne i Vla de Srbi je
o Sta tu tu ni su vo |e ni, ve} sa -
mo ne for mal ni raz go vo ri. [to
se ti ~e LSV, Sta tut je usvo jen u
Skup {ti ni Voj vo di ne i na {i po -
sla ni ci ne }e u~es tvo va ti u ne -
koj even tu al no no voj ras pra vi",
re kla je Ale ksan dra Jer kov.
Ona je na ve la da stran ke u Voj -
vo di ni vi {e ne ma ju {ta da pri -
~a ju o tom do ku men tu. (B92)
Ro me ise li ti
iz kam po va
za ga |e nih
olo vom
PRI [TI NA - Or ga ni za ci ja za
za {ti tu ljud skih pra va "Hju man
raj ts vo~" po zva la je ko sov ske
vlas ti i me |u na ro dne do na to re
da odmah ra se le 670 rom skih
izbje gli ca ko je `i ve u na se lji ma
za ga |e nim olo vom na sje ve ru
Ko so va.
HRW upo zo ra va da ne do zvo -
lje na ko li ~i na olo va u ljud skom
tije lu mo `e da prou zro ku je pro-
bleme u ner vnom i re pro du kti -
vnom sis te mu, kao i po re me }aj
fun kci je bu bre ga. "Ve oma vi sok
pro ce nat olo va mo `e da do ve de
do ko me ili smrti", a ovaj me tal
je po se bno opa san za dje cu, is -
tkao je HRW. (Ta njug)
Nas tav lje na
blo ka da
na sje ve ru
Ko so va
LE PO SA VI] - Gru pa gra |a -
na i pri vre dni ka iz Le po sa vi }a i
Zu bi nog Po to ka nas ta vi la je ju -
~e se le kti vnu blo ka du dva pu tna
prav ca, ne pro pu {ta ju }i vo zi la
EULE KS-a u znak pro tes ta
zbog uvo |e nja ca rin skih kon -
tro la te mi si je na admi nis tra ti -
vnim pre la zi ma Ja ri nje i Brnjak,
na sje ve ru po kra ji ne.
Gra |a ni i pri vre dni ci op {ti ne
Le po sa vi} tre }i dan za re dom ni -
su pro pu {ta li vo zi la EULE KS-a
sa ma gis tral nog pu ta Ko sov ska
Mi tro vi ca - Ra {ka, a u Zu bi nom
Po to ku, na osno vu skup {tin ske
odlu ke, nas tav lja je cje lo dne vna
se le kti vna blo ka da na pu tu Zu -
bin Po tok - Ri ba ri }e - No vi Pa -
zar. (Ta njug)
Vijesti
na ulas ku u Bu gar sku. Ha p{e nje ^e kua pot vrdio je i za -
mje nik bu gar skog mi nis tra spo ljnih po slo va Lju bo mir
Klju ~kov. Re kao je da o~e ku je do pun ske in for ma ci je od
In ter po la ko je se ti ~u mo ti va po di za nja op tu `ni ce, i da je
^e ku u Bu gar sku do {ao na po ziv je dnog bu gar skog po -
li ti ~a ra s ko jim je tre ba lo da se sas ta ne".
"Ja o~e ku jem da }e bi ti oslo bo |en. Ra zu -
mi je se mo ra ju da se ispu ne pra vni okvi ri i na ra vno da
na {a dr`a va ne mo `e da pre ju di ci ra ka kvo }e rje {e nje
bi ti. Sa da ovo da jem sa mo kao pri mjer, ali mo gu }e je da
bu de oslo bo |en na osno vu to ga {to je Bu gar ska pri zna la
Ko so vo", ka `e Klju ~kov.
Mi nis tar ka prav de Srbi je Sne `a na Ma lo vi} od go va -
ra da se na da da po li ti ka i di plo ma ti ja ne }e uti ca ti na
me |u na ro dno pra vo. "Svi me |u na ro dni pra vni do ku -
men ti ne go vo re i ne pri zna ju ra zlog da pri zna nje ne ~i je
ne za vi snos ti mo `e da bu de osnov za pu {ta nje iz pri tvo ra
ili ne udo vo lja va nje pre ma za hte vu stra ne dr`a ve za ek -
stra di ci ju", ka `e Ma lo vi }e va. "Du bo ko se na dam da to
ne }e bi ti osnov zbog ~e ga }e odlu ~i va ti na dle `ni or ga ni
u Bu gar skoj. Di plo mat ski raz go vo ri, ka da je u pi ta nju
bi lo ko je kri vi ~no de lo, a na ro ~i to kri vi ~no de lo ko je se
ti ~e ra tnog zlo ~i na, i to ge no ci da, ne bi tre ba lo da ima
mes ta u odlu ~i va nju pra vo su dnih or ga na", re kla je ona.
Ma lo vi }e va je pre ci zi ra la da bi pos tu pak o izru ~e nju
mo gao da bu de spro ve den pre ma Evrop skoj kon ven ci ji
o ek stra di ci ji, iako Srbi ja i Bu gar ska ima ju ugo vor o
me |u na ro dnoj prvnoj po mo }i u kri vi ~nim stva ri ma, iz
1960. go di ne.
^e ku je u Srbi ji op tu `en kao biv {i ko man dant
OVK, na osno vu ko man dne od go vor nos ti, za ubis tvo
669 Srba i 18 pri pa dni ka dru gih ne al ba na ca.
On je dva pu ta ha p{en po me |u na ro -
dnoj po tjer ni ci - prvi put 2003. go di ne na aero dro mu u
Lju blja ni, a dru gi put na aero dro mu u Bu dim pe {ti, u fe -
bru aru 2004. go di ne, ali je oba pu ta oslo bo |en. U ma ju
ove go di ne ^e ku je pro tje ran iz Ko lum bi je, na osno vu
po tjer ni ce In ter po la.
Dr`a vni se kre tar Mi nis tar stva prav de Slo bo dan
Ho men obja snio je da je zah tjev za izru ~e nje Agi ma
^e kua upu }en po hi tnom pos tup ku Mi nis tar stvu prav de
Bu gar ske. "Mi se na da mo da }e pra vo su dni or ga ni Re -
pu bli ke Bu gar ske u ~i joj je sa da na dle `nos ti u {to kra -
}em ro ku do ne ti odlu ku i da }e on bi ti izru ~en Srbi ji",
ka `e Ho men. Obja snio je da ka da su u pi ta nju ek stra di -
ci je i sam pos tu pak, taj rok mo `e tra ja ti do go di nu da na.
Ko sov ski zva ni ~ni ci su ne ko li ko pu ta tra `i li da bu -
de uki nu ta In ter po lo va po tjer ni ca ko ju je iz da la Srbi ja
za ko sov skim Al ban ci ma. (B92)
Evro pa sve da lja
Hrvat ska se na da
da bi u EU mo gla 2010.
ili 2011. go di ne
EU po no vo odlo `i la pre go vo re s Hrvat skom
Por tpa ro| So c| ja| de mo krat ske par t| je
Ko so va. •| j| je Oe ku pred sje dn|k. Ge z|m Ka sa -
po ||. re kao je da je Oe ku u Bu qar sku |sao na
raz qo vo re sa bu qar sk|m zva n| •n| ma. Bu qar -
sko M| n|s tar stvo spo |jn|h po s|o va. me du t|m.
sa op st| |o je da Oe ku n| je |mao zva n| •an po z|v
za po sje tu toj ze m|j|.
B|v s| m| n|s tar spo |jn|h po s|o va So |o mon Pa s|
|zja v|o je da je on po zvao Aq| ma Oe kua u po -
sje tu Bu qar skoj. Pa s| je na veo da |ma sta| ne
ra dne kon ta kte s Oe ku om. s ko j|m je |mao uz -
vra tne po sje te.
Ni je imao zva ni ~an
po ziv za po sje tu
Ha pse nje b|v seq
pre m| je ra Aq| ma Oe kua je za
v|a du Ko so va je vr|o ra zo •a -
ra va ju ce. re kao je njen por -
tpa ro| Me m|j| Kra sn| c|.
na vo de c| da je v|a da za tra z| -
|a h| tno os|o ba da nje Oe kua.
Srb| ja je |z qu b| |a pra vo da
kon tro || se kre ta nje na Ko so -
vu. ta ko da je ovo ha pse nje
ne pr| hva t|j| vo. ka ze Kra sn| c|.
Vla da Ko so va
o~e ku je
oslo ba |a nje
biv {eg pre mi je ra Ko so va i ko man dan ta OVK
^e ku u Bu gar skoj
Na zah tjev Srbi je Iner pol
ra spi sao crve nu po tjer ni cu
Sne `a na
Ma lo vi}
se na da
da po li ti ka i
di plo ma ti ja
ne }e uti ca ti
na pra vo
So lo mon Pa si
po zvao ^e kua
u Bu gar sku
FO TO NN
20 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Ekonomija
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Kotacija kompanija
Kotacija fondova
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno tr`i{te
Lo{ u~i nak
fon do va
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ -
njem trgo va nju na Ba nja lu ~koj
ber zi os tvaren je pro met od
108.943,63 KM, kroz 53 tran sa -
kci je.
Na slu`be nom ber zan skom
tr`i {tu B lis ta naj ve }i pro met je
ostva ren akci ja ma ba nja lu ~ke
"^is to }e" u vri je dnos ti od
16.113,94 KM po ci je ni od 0,71
od sto za 9, 61 od sto vi {oj u
odno su na pret ho dno trgo va nje.
Na slo bo dnom ber zan skom
tr`i {tu naj ve }i pro met je os tva -
ren akci ja ma "Sem ber ke" iz Ja -
nje u izno su od 1.158,48 KM
po ci je ni od 0,24 KM za 20 od -
sto ni `oj u odno su na pret ho dno
trgo va nje.
Akci je ovog pre du ze }a ima le
su naj ve }i pad ci je ne, dok na
ovom se gmen tu tr`i {ta ni je dan
emi tent ni je imao rast vri je -
dnos ti akci ja.
Kod fon do va naj ve }i pro met
je os tva ren akci ja ma ba nja lu -
~kog "Zep te ra" u izno su od
700,40 KM po ci je ni od 5,30
KM za 0,19 od sto ni `oj u odno -
su na pret ho dno trgo va nje.
Ni je dan fond ni je imao rast
vri je dnos ti akci ja, dok su naj ve -
}i pad ci je ne od de set od sto na
4,50 KM ima le akci je "VB fon -
da" iz Ba nja lu ke.
Vri je dnost BIRS se po ve }a la
za 0,11 od sto na 957,22 po ena,
FIRS je ni `i za 0,64 od sto i
izno si 1.804,01 po en, a ERS10
in deks je pao za 0,37 od sto na
747,95 po ena.
Z.D.
U plusu di oni ce
"Ko nju ha"
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Sa ra jev skoj ber zi os -
tva ren je pro met od 237.914,27
KM, a u sklo pu 80 tran sa kci ja pro -
me to va ne su 13.304 di oni ce.
Pro met na ber zan skoj ko ta ci ji
izno sio je 36.920,92 KM, a na ko ta -
ci ji kom pa ni ja trgo va no je u vri je -
dnos ti od 28.686,94 KM. Naj ve }i
pro met na ko ta ci ji ko mpa ni ja os tva -
ren je di oni ca ma "Bo sna li je ka" iz
Sa ra je va u izno su od 28.686,94 KM
po ci je ni od 13,50 KM. Na pri mar -
nom slo bo dnom tr`i {tu os tva ren je
pro met od 196.131,13 KM, a naj -
tra `e ni je su bi le di oni ce "Elek tro pri -
vre de BiH", ko ji ma je trgo va no u
izno su od 131.911,21 KM po ci je ni
od 27,57 KM. Na se kun dar nom slo -
bo dnom tr`i {tu obav ljen je pro met u
vri je dnos ti od 4.862,22 KM, a naj -
vi {e je trgo va no di oni ca ma "Zve ~e -
vo-Las te" iz ^a plji ne u izno su od
4.112,22 KM po ci je ni od pet KM.
Di oni ca ma fon do va trgo va no je u
izno su od 8.233,98 KM, a naj tra `e -
ni je su bi le di oni ce "MI Gro upa" iz
Sa ra je va, ko ji ma je os tva ren pro met
u vri je dnos ti od 4.840 KM po ci je ni
od 4,84 KM. Naj ve }i rast vri je dnos -
ti na ju ~e ra{ njem trgo va nju od
13,31 od sto na 16 KM ima le su di -
oni ce "Ko nju ha" iz @i vi ni ca, dok su
naj ve }i pad ci je ne od 4,70 od sto na
3,88 KM ima le di oni ce "Na pri jed
fon da" iz Sa ra je va.
Vri je dnost BIFX-a je po ra sla za
0,14 od sto na 1.951,94 po ena,
SASX-10 in deks je pao za 0,65 od -
sto i izno si 1.009,98 po ena, dok je
SASX-30 in deks po ras tao za 0,54
od sto na 1.157,29 po ena.
Z.D.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
16.00 13.31%
Na pr| jed íond Sa ra je vo 3.88 -4.70%
O|s to ca Ba nja |u ka
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.71 9.61%
Sem ber ka Ja nja 0.24 -20.00%
SASE BLSE
+0,11%
BIRS
+0,14%
BIFX
-0,65%
SASX-10
+0,54%
SASX-30
-0,64%
FIRS
-0,37%
ERS10
Kretanje cijene akcija
RiTE Gacko
Kretanje cijene akcija
"^isto}e" Banjaluka
Kretanje cijene dionica
"Konjuha" @ivinice
Kretanje cijene dionica
"Zve~evo Laste" ^apljina
Ko njuh Z| v| n| ce
Ra spi san
kon kurs za
di re kto ra IRB-a
BA NJA LU KA - In ves ti ci ono-
ra zvoj na ban ka (IRB) RS ra spi -
sa la je ju ~e kon kurs za izbor
di re kto ra i iz vr{nog di re kto ra Se -
kto ra za ma kro eko nom ske ana li -
ze te in sti tu ci je.
Rok za po dno {e nje pri ja va na
kon kurs je 15 da na, a sa svim
kan di da ti ma ko ji ispu nja va ju
uslo ve bi }e obav ljen in ter vju.
Mjes to di re kto ra IRB-a upra` -
nje no je od po ~et ka ma ja ka da je
Bra ne Stu par po dnio os tav ku ko -
ju je obra zlo `io "li ~nim ra zlo zi -
ma". Ne du go po tom os tav ku je s
is tim obra zlo `e njem po dnio i
Ognjen \u ki}, iz vr{ni di re ktor
Se kto ra za ma kro eko nom ske
ana li ze. Nad zor ni odbor IRB-a je
17. ju na za vr{i oca du `nos ti di re -
kto ra ban ke ime no vao Bo ja na
Go li }a, aktu el nog ~el ni ka Akcij -
skog fon da RS.
P.K.
Obveznice i ostale HOV
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Ka pi tal ban kar skog se kto ra u
BiH po ras tao je u prvom kvar ta lu, dok je ne {to ne -
po vo ljni ja si tu aci ja kod de po zi ta, ko ji br`e opa da ju
od pla sma na, izja vio je ju ~e Di no Osman be go vi},
pred sje dnik Udru `e nja ba na ka BiH.
O sta nju u ban kar s kom se kto ru BiH ju ~e su raz go -
va ra li mi nis tri fi nan si ja BiH i en ti te ta, gu ver ner Cen tral -
ne ban ke (CB) BiH i pred sta vni ci en ti tet skih agen ci ja za
ban kar stvo. Osman be go vi} je na kon sas tan ka is ta kao da
ban kar ski se ktor di je li su dbi nu re al ne pri vre de i da i on
sta gni ra.
"Sta nje ni je za bri nja va ju }e. Ci je ne ne po ka zu ju bi -
tnu es ka la ci ju ni ka da su u pi ta nju de po zi ti ni ci je ne
krat ko ro ~nih u odno su na du go ro ~ne kre di te", us tvrdio
je Osman be go vi}.
Gu ver ner CB BiH Ke mal Ko za ri} pod sje tio
je da je u po ne dje ljak u Be ~u po tpi san me mo ran dum sa
{est evrop skih ko mer ci jal nih ba na ka ko jim su se oba ve -
za le da }e nji ho ve k}er ke u BiH os ta ti do bro ka pi ta li zi -
ra ne i kre di tno akti vne. Is ta kao je da je me mo ran dum
va `an za sta bil nost ban kar skog se kto ra, ali da }e va `i ti
ako BiH po tpi {e stendbaj aran `man s Me |u na ro dnim
mo ne tar nim fon dom (MMF) do ~e ga na be ~kim pre go -
vo ri ma s pred sta vni ci ma ove me |u na ro dne finan sij ske
in sti tu ci je ni je do {lo.
"Ka pi ta li za ci ja ba na ka za klju ~no sa 31. de cem -
brom pro {le go di ne bi la je u pro sje ku 16 od sto u BiH, a
Prva dividenda
"Elek tro pri vre de BiH"
SA RA JE VO - Skup {ti na di oni ~a ra "Elek tro pri vre de BiH" pri hva ti la
je na ju ~e ra{ njoj sje dni ci iz vje {taj o po slo va nju i do ni je la odlu ku o ra -
spo dje li do bi ti tog pre du ze }a za 2008. go di nu.
"Elek tro pri vre da BiH" je pro {le go di ne po slo va la sa do bi ti od 46,24 mi li -
ona KM, a di oni ~a ri ma }e prvi put u is to ri ji pre du ze }a bi ti is pla }e na di vi -
den da u iznosu od 23,07 mi li ona KM ili po lo vi na uku pne za ra de. Di oni ~a ri
}e do bi ti 0,76 KM po di oni ci. Od pre os ta lih 50 pro ce na ta uku pne do bi ti za
in ves ti ci je je ra spo re |e no 13,62 mi li ona KM, u re zer ve 9,25 mi li ona, a u
fond za do na ci je 300.000 KM. (Fe na)
IRB ku pi la akci je
OC "Ja ho ri na"
BA NJA LU KA - In ves ti ci ono-ra zvoj na ban ka (IRB) RS is ko ris ti la je
pra vo pre ~e ku po vi ne i sa 12,61 mi li on KM oba vi la do ka pi ta li za ci ju
Olim pij skog cen tra "Ja ho ri na", {to ~i ni oko 78 od sto vri je dnos ti dru ge
emi si je akci ja.
Zo ran Po po vi}, por tpa rol IRB, is ta kao je da je osno vni mo tiv za ku po vi nu
akci ja bi lo ula ga nje u ra zvoj Ja ho ri ne ka ko bi ona po no vo pos ta la vo de }i ski -
ja {ki cen tar re gi ona. Iz IRB ni su `e lje li da va ti in for ma ci je o to me da li }e ku -
pi ti i pre os ta le akci je dru ge emi si je ovog dr`a vnog tu ris ti ~kog cen tra, vri je dne
3,3 mi li ona KM, u sklo pu otvo re ne po nu de na Ba nja lu ~koj ber zi ko ja tra je do
su tra.
Z.D.
Sas ta nak re sor nih mi nis ta ra i
Ban kar ski
Ima mo
do vo ljno
ka pi ta la,
ali je
va `no
da se taj
ni vo
za dr`i,
is ta kao
gu ver ner
Ko za ri}
U~esnici sastanka
zaklju~ili da situacija
nije zabrinjavaju}a
FO TO N. UGLJE [A
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
25. 6. 2009. •fuwsubl 21 Ekonomija
Ot kup po tra `i va nja
Sma tram da }e ve oma te {ko do }i do re ali za ci je kre di tnih li ni ja
za ot kup po tra `i va nja iz inos tran stva, ko ji je na ja vi la In ves ti ci -
ono-ra zvoj na ban ka RS, jer ne vi dim in stru men te ko ji ne ko ga u
svi je tu mo gu na tje ra ti da pla ti ne {to {to proi zvo |a ~i ni su bi li u
sta nju.
Bran {a tek sti la, ko `e i obu }e ni je se us pje la or ga ni zo va ti da
nam ta kva vrsta po mo }i bu de pru `e na, jer u su {ti ni pos to ji ve }i
broj fir mi iz ove dje la tnos ti ~i ja po tra `i va nja ni su be zna ~aj na.
Do go vo ri u ve zi s in ter ven ci ja ma na inos tra nim tr`i {ti ma tre ba lo
bi da bu du stvo re ni na ni vou trgo vin skih pred sta vni {ta va i am ba -
sa da. Mi slim da ni je re al no o~e ki va ti da Vla da RS is pla }u je na {a
po tra `i va nja, a da ona sa dru ge sta ne o~e ku je nji ho vu na pla tu.
Pri vre dni ci u se kto ru tek sti la, ko `e
i obu }e na po ~et ku ra da IRB-a mi -
sli li su da }e ona bi ti di rek tno
okre nu ta ka pri vre dnim su bje kti ma
i da }e pra ti ti fir me ko ji ma je po -
tre ban svje` no vac. Po ka za lo se,
me |u tim, da se do nov ca IRB-a,
ipak, do la zi pre ko ko mer ci jal nih ba na ka, dok su uslo vi kre di ti ra -
nja i da lje ne po vo ljni. Kre di ti za pre du ze tni ke i pre du ze }a ima ju
izu ze tno po vo ljan grejs pe ri od, ali se ka ma te kre }u od pet od sto
pa na da lje, uz ne po vo ljnu okol nost ve zi va nja kre di ta za Euri bor,
ko ji sa ~i nja va do tri od sto udje la u uku pnoj ka ma ti.
Pri vre dni ci su ra ni je mi sli li da }e ima ti di re ktan odnos s IRB-
om i da ko mer ci jal ne ban ke ne }e bi ti po sre dni ci, ali se po ka za lo
dru ga ~i je, {to ne po vo ljno uti ~e na vi si nu ka ma tne sto pe, ko je su
za nas i da lje vi so ke, po se bno ako zna mo da u ze mlja ma za pa dne
Evro pe izno se do naj vi {e dva-tri od sto.
BOJA NOVCA
Ra do van PA ZU RE VI], pred sje dnik
Udru `e nja tek sti la, ko `e i obu }e RS
Fofshfou Djkfob Qspnkfob
Nafta
Prirodni gas
68,75
3,89
-0,49
0,01
Nfubmj Djkfob Qspnkfob
Zlato
Srebro
928,20
13,93
3,90
0,05
Ni je re al no
o~e ki va ti da Vla da
RS is pla }u je na {a
po tra `i va nja
SA RA JE VO - Proi zvo |a~i i
pre ra |i va ~i ri be u RS pla }a ju ve li -
ku na kna du za vo do pri vre du, {to je
gla vni pro blem s ko jim se su o~a va -
ju u posl o va nju, izja vio je Al mir
Ba {a no vi}, pred sje dnik Gru pa ci je
proi zvo |a ~a, pre ra |i va~a i pro me -
ta ri be i ri bljih pre ra |e vi na Spo -
ljno trgo vin ske ko mo re (STK) BiH.
On je do dao da ba nja lu~ ka fir ma
"Tro pic ri bar stvo", naj ve }i proi zvo|a~
ka li for nij ske pas trmke u BiH, iz dva ja
oko 700.000 KM za ove na mje ne, {to
je oko 14 od sto go di{ njeg pri ho da fir -
me, te da su se obra }a li na dle `nim in -
sti tu ci ja ma u RS da bi po ku {a li ri je {i ti
pos to je}e pro ble me, ali da ni su do bi li
ni ka kav od go vor.
Ba {a no vi} je na ju ~e ra{ -
njem sas tan ku Gru pa ci je is ta kao da su
u ovoj go di ni izos ta li pod sti ca ji za
proi zvo dnju ri be u oba en ti te ta, te da
je Vla da Fe de ra ci je BiH odlu ~i la da
pod sti caj za 2008. go di nu is pla ti ka da
bu de is pla ta pre mi ja za ovu go di nu.
"Uzi ma ju }i u ob zir da izvo zi mo
oko 70 od sto svo je proi zvo dnje, to je
ne lo gi ~no i ne nor mal no", ka `e Ba {a -
no vi}. On je do dao da je fe de ral no
Mi nis tar stvo po ljo pri vre de vo do pri -
vre de i {u mar stva is pla ti lo po je di nim
me snim in dus tri ja ma 400.000 KM po
fir mi, a da je za ri bar stvo iz dvo je no
oko 70.000 i to za in ves ti ci je. Ba {a no -
vi} je re kao da Gru pa ci ja ima tri de se -
tak re gis tro va nih ri bo go ji li {ta, ko ja
izmi ru ju sve oba ve ze, a da su ne re gis -
tro va ne far me, ~i ji ta~an broj ni je po -
znat, kla si ~an pri mjer si ve eko no mi je
ko ja uti ~e na ci je nu ri be.
"Ne re gis tro va na ri bo -
go ji li {ta pred stav lja ju jo{ je dnu ve li ku
pre pre ku za izvoz `i ve ri be u Hrvat -
sku, a za tim i u EU, jer ti obje kti ne
po sje du ju gra |e vin ske i upo tre bne
do zvo le, ve te ri nar ske sa gla snos ti, a
ni su ni pod nad zo rom u ve zi s ri bljim
bo les ti ma", is ta kao je Be {a no vi} i do -
dao da su la bo ra to ri je za kon tro lu
kva li te ta ri be ospo so blje ne, te da
Kan ce la ri ja za ve te ri nar stvo po lo -
vi~no ra di svoj po sao.
Go vo re }i o izvo zu ri be u Hrvat -
sku, Ba {a no vi} je re kao da se jo{ ne
izvo zi `i va ri ba, ve} sa mo za le |e na i
ri blje pre ra |e vi ne.
"Proi zvo |a~i ri be u BiH ne ma ju
ne kih po se bnih gu bi ta ka, ali se slo mio
krug pri zvo dnje izme |u proi zvo |a ~a
BiH i Hrvat ske, ta ko da smo i mi i oni
na gu bit ku", na gla sio je Ba {a no vi}.
Sas tan ku se ni su oda zva li pred -
sta vni ci Kan ce la ri je za ve te ri nar stvo
BiH i re sor nih en ti tet skih mi nis tars ta -
va zbog ~e ga su proi zvo |a ~i os ta li
bez obja{ nje nja i in for ma ci ja. (Srna)
evrop ski stan dard je 12 od sto. Ima mo do vo ljno ka pi ta -
la, ali je va `no da se taj ni vo za dr`i. Ako do |e do po tpi -
si va nja stendbaj aran `ma na s MMF-om ri zik ze mlje
bi }e ma nji, kre di tna mar `a }e pas ti i ka ma tne sto pe mo -
gu i}i na do lje", ka zao je Ko za ri}.
Is ta kao je da po vla ~e nje bi lo ko je ban ke sa tr`i {ta
mo `e ima ti do mi no efe kat na os ta le ban ke, {to da je do -
da tnu va `nost po tpi si va nju me mo ran du ma.
"I ban ke su ov dje pre po zna le svoj in te res,
jer su sve vri je me ima le zna ~aj ne pro fi te. Oni }e u bu -
du }em pe ri odu vje ro va tno bi ti ne {to ma nji, ali ~i nje ni ca
je da ban kar stvo tre ba da ima si gu ran am bi jent i da bu -
de pro fi ta bil no", re kao je Ko za ri}.
Na po me nuo je da je ci je li sas ta nak u po ne dje ljak u
Be ~u bio po sve }en ban ka ma, ali je us pjeh po tpi si va nja
me mo ran du ma s Ra if fe isen, Hypo Al pe Adria, Uni Cre -
dit, In te sa San Pa olo, Vol ksbank i NLB Gro up bio u sje -
ni pre go vor s MMF-om o stendbaj aran `ma nu.
"Ubi je |en sam daBiH ne }e pro pus ti ti {an -
su skla pa nja stendbaj aran `ma na. Ni su u pi ta nju sa mo
1,2 mi li jar de eura, ve} an ga `man Svjet ske ban ke,
Evrop ske ban ke za obno vu i ra zvoj, Evrop ske in ves ti -
cij ske ban ke i Evrop ske ko mi si je. BiH ne smi je po gor -
{a ti taj kre di bi li tet ko ji iona ko ni je na zna ~aj noj ra zi ni",
do dao je Ko za ri}.
EBRD je ju ~e sa op {ti la da ove go di ne u BiH pla ni -
ra ulo `i ti oko 250 mi li ona evra od ~e ga oko 100 mi li ona
evra za fi nan sij ski se ktor. Pla ni ra na ula ga nja EBRD-a
dio su za je dni ~kog pla na sa Svjet skom ban kom i EIB-
om za ula ga nje 24,5 mi li jar di evra kao po dr{ku ban kar -
skom se kto ru u re gi onu i kre di ti ra nju pri vre de.
Ko men ta ri {u }i po tpi si va nje memo ran du ma sa {est
ba na ka u EBRD-u is ti ~u da }e to po mo }i ban kar skom
sis te mu BiH da iz dr`i sa da{ nju kri zu, oja ~a po vje re nje
in ves ti to ra i vra ti pri vre du na put odr`i vog ras ta.
Ri ba ri ove go di ne
os ta li bez pod sti ca ja
za proi zvo dnju ri be
Za bh. ban kar ski se ktor
vrlo va `an me mo ran dum
po tpi san sa {est evrop skih ba na ka
Vi so ki na me ti gu {e
se ktor ri bar stva
~el ni ka fi nan sij skog se kto ra u Sa ra je vu
se ktor BiH sta gni ra
SA RA JE VO - Proi zvo |a ~i gra |e vin ske sto la ri je for mi ra }e kon zor ci -
jum ka ko bi za je dni ~ki nas tu pa li na do ma }em i inos tra nom tr`i {tu.
Na kon ju ~e ra{ njeg sas tan ka pred sta vni ka fir mi iz ovog se kto ra u Pri vre -
dnoj ko mo ri FBiH, ge ne ral ni di re ktor sa ra jev skog "[i pad ko mer ca" Ham za
Ka za zi} re kao je da je do sa da in te res za ula zak u kon zor ci jum is ka za lo
dva de se tak fir mi.
"Na ma ni je in te res da to bu de kon zor ci jum sa mo fir mi iz Fe de ra ci je BiH
ne go iz ci je le BiH", do dao je Ka za zi}. On je kao po zi ti van is ta kao pri mjer
or ga ni zo va nja kon zor ci ju ma u gra |e vi nar stvu na vo de }i da je proi zvo dnja
gra |e vin ske sto la ri je bi tna dje la tnost ko ja pra ti gra |e vi nar stvo i ima ve li ke
izvo zne mo gu }nos ti. Pro {le go di ne izvoz sto la ri je dos ti gao je vri je dnost od
77 mi li ona, dok je na uvoz ovih proi zvo da po tro {en 51 mi li on KM. (Fe na)
Proi zvo |a ~i sto la ri je
for mi ra ju kon zor ci jum
Sas ta nak Gru pa ci je
proi zvo |a ~a,
pre ra |i va ~a i
pro me ta ri be i ri bljih
pre ra |e vi na STK BiH
M| jo M| s|c. |z vrsn| se kre tar Üdru ze nja
ba na ka B|H. qo vo re c| o Za ko nu o za st| t| po tro -
sa •a B|H na osno vu ko jeq en t| tet ske |n spe kc| -
je pre| sp| tu ju od|u ke ba na ka o po ve ca nju
ka ma ta na odo bre ne kre d| te. ka zao je da je
pr| mje na toq za ko na |za zva |a n|z ne spo ra zu ma
| ne ja sno ca po put one sta je po tro sa •k| kre d|t.
te da to mo ra b| t| ot k|o nje no.
Aqen c| je za ban kar stvo mo ra ju od| qra t| u|o -
qu ko or d| na to ra. po ja sn| t| odre de ne stva r|. jer
30 ba na ka ne moze |s to pos tu pa t| ako to n| je
pre c| z| ra no pro p| s| ma. do dao je M| s|c.
Za kon ske ne ja sno }e
"Tro pic ri bar stvo" 14 od sto
go di{ njeg pro me ta iz dva ja
za na kna du za vo do pri vre du
F
O
T
O

N
N
22 •fuwsubl!25. 6. 2009. Ekonomija
Ja pan ski
izvoz u ma ju
po to nuo
za 41 od sto
TO KIO - Ja pan ski izvoz sma -
njen je u ma ju za 40,9 od sto u
odno su na is ti mje sec pro {le go -
di ne bu du}i da se akti vnos ti u
eko no mi ji spo ro opo rav lja ju od
naj go re re ce si je od Dru gog
svjet skog ra ta, obja vi lo je ju ~e
ja pan sko Mi nis tar stvo fi nan si ja.
Naj ve }i pad pro {lo mje se ~nog
izvo za za bi lje`en je u raz mje ni
sa SAD i Ki nom. Pad izvo za na
go di{ njem ni vou za bi lje`en je
osmi mje sec za re dom i bio je
ve}i ne go {to se o~eki va lo. Sma -
nje nje izvo za u ma ju ubrza no je
u odno su na april ka da je na go -
di{ njem ni vou po to nuo za 39,1
od sto, uka zu ju}i na mu ko trpni i
spo ri opo ra vak ja pan ske pri vre -
de. Maj ski uvoz bio je ni`i za
42,9 od sto, naj ve }im di je lom
zbog pa da ci je na naf te. Ja pan ski
vi {ak u spo ljno trgo vin skom bi -
lan su sma njen je u ma ju za 12,1
od sto na go di{ njem ni vou na
3,14 mi li jar di do la ra. (Bu si ness)
EU po kre }e
pos tu pak
pro tiv Ki ne
BRI SEL - Evrop ska uni ja pre -
du ze }e za je dno sa SAD pos tu pak
pred Svjet skom trgo vin skom or -
ga ni za ci jom (WTO) zbog ki nes -
kih izvo znih ogra ni~enja za
de se tak in dus trij skih si ro vi na.
Evrop ska ko mi si ja, ko ja nad -
zi re inos tra nu trgo vi nu 27 ze ma -
lja ~la ni ca EU, na ve la je da }e
zva ni ~no za tra`iti kon sul ta ci je s
Pe kin gom pri WTO. Uko li ko ti
pre go vo ri ne uspi ju na re dni ko -
rak bi}e zah tjev Sa vje tu WTO-a
da sa slu {a `al bu.
"Ki nes ka ogra ni~enja za si ro -
vi ne re me te kon ku ren ci ju i po -
ve}ava ju glo bal ne ci je ne,
do da tno ote`ava ju}i si tu aci ju na -
{im kom pa ni ja ma u raz do blju
pa da pri vre dnih akti vnos ti", ka -
za la je Ke trin E{ton, evrop ski
ko me sar za trgo vi nu. EU i SAD
tvrde da Ki na i da lje ogra ni~ava
izvoz si ro vi na ko je se ko ris te u
proi zvo dnji ~eli ka, mi kro~ipo va,
avi ona i os ta lih proi zvo da, upr-
kos obe}anju da }e uki nu ti izvo -
zne po re ze i ca ri ne ka da se
pri dru`ila WTO 2001. go di ne.
Ri je~ je o `utom fo sfo ru, vol fra -
mu, ba kru, an ti mo nu, ma gne zi -
jum-kar bo na tu, mo lib de nu,
lan ta no idi ma i in di ju mu.
Ma |ar ska
do bi ja novac
od MMF-a
VA [IN GTON - Ma |ar ska
ispu nja va sve uslo ve za do bi ja -
nje no ve tran {e kre di ta Me |u na -
ro dnog mo ne tar nog fon da
(MMF) odlu ~e no je na kon {to je
mi si ja te me |u na ro dne fi nan sij -
ske or ga ni za ci je uspje {no okon -
~a la dru gu pro vje ru ispu nja va nja
sta bi li za ci onog an ti kri znog pro -
gra ma na ko ji se oba ve za la Vla -
da u Bu dim pe {ti.
Re zul ta ti te pro vje re su po ka -
za li da Ma |ar ska mo `e odmah
da po vu ~e kre di tnu tran {u od
pri bli `no 1,4 mi li jar de evra. Cio
stendbaj aran `man, odo bren u
no vem bru pro {le go di ne, pro -
cje nju je se na pri bli `no 11,7 mi -
li jar di evra i pred stav lja izu ze tak
u pris tu pu re sur si ma MMF-a,
jer obu hva ta 1.015 od sto na ci -
onal ne kvo te Ma |ar ske u
MMF-u. (Ta njug)
Dv| je se dm| ce na kon po kre -
ta nja ste •aj noq pos tup ka nje -
ma •koj ku c| za ka ta |o sku
pro da ju Que| |e pr| je t| pro past
na kon sto po z| t| van od qo vor
na zah tjev te í|r me za odo bra -
va nje drza vn|h qa ran c| ja za
kre d| te u |zno su od 50 m| || ona
evra v| se ne ma sko ro n| ka kve
san se.
REVIZOR
lta || jan ska kom pa n| ja P| -
aq q|o otvo r| |a je ju •e prvu
ía br| ku u v| je tna mu u ko joj
ove qo d| ne p|a n| ra pro| zves t|
100.000 svo j|h •u ve n|h sku -
te ra ve spa. Po qon u ko j| je
u|o ze no 30 m| || ona do |a ra
pra v| ce ve spe s mo to r| ma
od 125 | 150 ku bn|h cen t| -
me ta ra.
Odli ~an kvar tal
za proi zvo |a ~a
Blac kBarryja
HEL SIN KI - Kom pa ni ja "Re se ar ch In Mo ti on" (RIM) obja vi la je
da je u prvom ovo go di{ njem kvar ta lu os tva ri la odli ~ne po slo vne re -
zul ta te.
U ovom pe ri odu kom pa ni ja je pro da la oko 7,8 mi li ona svo jih ure |a ja
Blac kBerry os tva riv {i pri hod od 3,42 mi li jar de do la ra, {to je 52 od sto vi -
{e ne go u is tom kvar ta lu go di nu ra ni je. Uko li ko se odbi ju ra zni van re dni
tro {ko vi do bit kom pa ni je bi la je 564,4 mi li ona do la ra.
U te ku }em kvar ta lu ko ji je obi lje `en izuzetno ja kom kon ku ren ci jom
na kon ne da vnog pred stav lja nja ure |a ja Palm Pre i iP ho ne 3G S, RIM
o~e ku je pri ho de izme |u 3,45 i 3,7 mi li jar di do la ra. (Agen ci je)
Du go vi za klju ~a li
"Pe tro he mi ju"
STOK HOLM - Naj ve }i svjet ski
proi zvo |a~ i la nac trgo vi na na mje -
{ta jem {ved ska IKEA za tva ra 5.000
ra dnih mjes ta {i rom svi je ta zbog glo -
bal ne eko nom ske kri ze, iako o~eku je
re kor dne pri ho de u te ku}oj fis kal noj
go di ni.
[ved ska kom pa ni ja u po ro di ~nom
vla sni{ tvu, ~ije akci je ni su izlis ta ne na
ber zi, o~eku je da }e joj pri ho di u fis kal -
noj go di ni ko ja za vr{a va 31. av gus ta
dos ti }i 21,5 mi li jar di evra ako se izu -
zmu uti ca ji va lu tnih kur se va. IKEA je u
po~et ku o~eki va la pad pri ho da za 11
od sto u te ku}oj fis kal noj go di ni, ali su
oni do sa da sma nje ni sa mo za pro ce nat.
Zbog po zi ti vnog ra zvo ja si tu aci je u
IKEA sa da za hva lju ju}i mi li jar da ma
do la ra ulo`enim u otva ra nje no vih trgo -
vi na o~eku ju rast pri ho da za tri od sto u
odno su na pret ho dnu go di nu.
An ders Dal vig, iz vr{ni di -
re ktor IKEA, ko ji }e od stu pi ti sa
du`nos ti 1. sep tem bra i pre da ti di re ktor -
sku pa li cu Mi ka elu Ol so nu, ni je dao de -
ta ljne po dat ke o do bi ti za ovu go di nu,
ali je ka zao da }e kom pa ni ja os tva ri ti
sna`nu do bit uprkos naj go roj glo bal noj
re ce si ji od Dru gog svjet skog ra ta.
"Ni kad do sad ni smo mo ra li to li ko
sre za ti ra dna mjes ta. Ali, to je za is ta ne -
op ho dno ka ko bi smo pri la go di li na {e
tro {ko ve i ka pa ci te te po tra`nji ko ja je
sla bi ja ne go {to se o~eki va lo. Na pri -
mjer ne ka da brzo ras tu}e ki nes ko tr`i {te
do slo vno sta gni ra", ka zao je Dal vig ne
na vo de}i ko ji }e nji ho vi ka pa ci te ti bi ti
obu hva }e ni tom mje rom.
On je is ta kao da ih je o{ -
tro uspo ra va nje glo bal ne eko no mi je
izne na di lo i da je nji hov bi znis izra zi to
po ve zan sa se kto rom ne kre tni na ko ji je
bio epi cen tar glo bal ne kri ze.
"Za to je si tu aci ja jo{ i go ra za na {u
PAN ^E VO - "Pe tro he mi ja" iz Pan ~e va, ko ja zbog du go va ne mo `e
da obe zbi je di si ro vi ne za rad, obus ta vi la je ju~e proi zvo dnju na osnovu
odluke Uprave ovog pre du ze }a.
"Odlu ~e no je da proi zvo dnja bu de obus tav lje na na 30 da na, ka ko bi za to
vri je me ru ko vod stvo po ku {a lo da se do go vo ri s Naf tnom in dus tri jom Srbi je
(NIS) i pre du ze }em "Lu ko il" o is pla ti du go va i nas tav ku kon ti nu ira ne ispo -
ru ke si ro vog ben zi na", re kao je za mje nik ge ne ral nog di re kto ra "Pe tro he mi je
" Lju ben ko Mar ti no vi}.
On je do dao da }e "Pe tro he mi ju" ovo za us tav lja nje proi zvo dnje ko {ta ti
oko mi li on evra. "Pe tro he mi ja" je du `na 200.000.000 evra, a vi {e od po lo vi -
ne du ga odno si se na si ro vi ne na bav lje ne od NIS i "Lu ko ila". (Agen ci je)
"Exim" u Ja go di ni
ula `e 20 mi li ona $
JA GO DI NA - Ame ri ~ka kom pa ni ja "Exim" na ja vi la je da }e in ves ti -
ra ti 20 mi li ona do la ra u iz gra dnju dva po go na za proi zvo dnju me di cin -
skih apa ra ta i me tal nih kon stru kci ja u Ja go di ni.
Pred sje dnik Upra vnog odbo ra "Exima" Mi ro slav Ale ksi} re kao je u Ja go -
di ni da je u pla nu iz gra dnja dvi je ha le od po 10.000 me ta ra kva dra tnih uz
ko ri dor 10. U je dnoj ha li }e na izra di me di cin ske apa ra tu re ra di ti 150 in `e -
nje ra, a u po go nu za izra du me tal nih kon stru kci ja oko 600 ra dni ka.
U okvi ru gru pe "Exim" ~i je je sje di {te u Or lan du po slu je 14 kom pa ni ja i
dvi je ban ke. (Srna)
MOS KVA - Rus ki pre mi jer Vla di mir Pu tin
upo zo rio je da, u slu ~a ju da Ukra ji na ne pla ti ispo -
ru ~e ni rus ki gas do 7. ju la, Mos kva os tav lja se bi
pra vo da dje lu je po la ze }i od to ga da se ugo vor na
dis ci pli na mo ra po {to va ti.
On je pod sje tio da je Ru si ja avan sno pla ti la Ukra ji -
ni za tran zit ga sa do po ~et ka 2010. go di ne i ta ko kre di ti -
ra la Ukra ji nu sa 2,2 mi li jar de do la ra uz nul tu ka ma tu.
"To je kre dit bez pre se da na", re kao
je Pu tin, pi ta ju }i se zbog ~e ga Ru si ja mo ra na se be da
preu zme ta kav te ret.
Rus ki pre mi jer je re kao da je ne ja sno za {to Ukra ji -
na ima pro ble ma s pla }a njem rus kog ga sa, s ob zi rom na
objav lje ne in for ma ci je da ra spo la `e sa de vi znim re zer -
va ma od 27,8 mi li jar di do la ra.
"Po slje dnja upla ta je iz vr{e na 7. ju na, slje de }u o~e -
ku je mo 7. ju la, ali Ki jev stal no {a lje si gna le da ne ma
sred sta va, {to i nas i evrop ske po tro {a ~e stav lja u nei -
zvje snu si tu aci ju", re kao je Pu tin.
On je pod sje tio da se Ru si ja obra }a la
MMF-u i Evrop skoj ko mi si ji s prije dlo gom da pro u~i
mo gu }e su fi nan si ra nje Ki je va u ku po vi ni rus kog ga sa.
"Ru si ja pre du zi ma sve ka ko bi se izbje gla kri za sli -
~na pret ho dnoj, ali na {e mo gu }nos ti ni su neo gra ni ~e ne.
Izla zi mo Ki je vu u su sret, ne na pla }u je mo pe na le i fi -
nan si ra mo ku po vi nu rus kog ga sa", na gla sio je Pu tin.
Rus ki mi nis tar fi nan si ja Ale ksej Ku drin pod sje tio je
da se u pro te kle dvije ne dje lje sas ta jao s pred sta vni ci ma
Evrop ske ko mi si je i MMF-a, i da je tom pri li kom ra -
zja{ nje no da me |u na ro dne fi nan sij ske or ga ni za ci je ne -
ma ju sred sta va ko ji ma bi kre di ti ra le ukra jin sku
ku po vi nu rus kog ga sa. Ku drin, ta ko |e, sma tra da su de -
vi zne re zer ve Ukra ji ne na ni vou ko ji do zvo lja va pla }a -
nje ga sa. Pro blem je ukra jin ska kom pa ni ja "Naf to gaz"
ko ja ne ma re zer ve u na ci onal noj va lu ti ko ji ma bi pla ti la
ispo ru ke ga sa.
I slo va ~ki pre mi jer Ro bert Fi co upo zo -
rio je da pos to ji ve li ka vje ro va tno }a da }e ispo ru ke rus -
kog ga sa za Evro pu pre ko Ukra ji ne bi ti obus tav lje ne u
prvoj se dmi ci ju la zbog opa snos ti da Ki jev ne }e bi ti u
sta nju pla ti ti jun ske ispo ru ke.
"Mo gu }e sto pi ra nje ispo ru ka ga sa ne }e ima ti po -
slje di ce po slo va ~ke po ro di ce i in dus tri ju", obe }ao je Fi -
co i do dao da Slo va ~ka, ko ja pra kti ~no sve po tre be za
ga som po dmi ru je rus kim ener gen tom, tra `i al ter na ti vne
mar {ru te za nje go vo do pre ma nje. (Agen ci je)
Vla di mir Pu tin po no vo upo zo rio Ukra ji nu
Ru si ja }e re ago va ti
uko li ko ne pla te gas
SAD n| su pr| t|v to qa da Pu s| ja sa dru q|m
ze m |ja ma qra d| qa so vo de Sje ver n| tok | Ju zn|
tok . |zja v|o je spe c| ja| n| pred sta vn|k SAD za pro -
b|e me ener qe t| ke u Evro p| | Az| j| P| •ard Mor n|n -
qstar.
M| smo v| se pu ta pre do •| || na s|m evrop sk|m
par tne r| ma | Pu s| j| da n| smo pro t|v 'Sje ver noq to -
ka'. ko j| po drza va ju po je d| ne evrop ske ze m|je.
pr|je sve qa Nje ma •ka. re kao je Mor n|n qstar |
uka zao da ne ke ze m|je |ma ju n|z pr| mje daba na
taj pro je kat ko je tre ba da bu du ra zmo tre ne | r|je -
se ne. Ame r| •k| pred sta vn|k je. ta ko de. re kao da
od evrop sk|h ze ma |ja za v| s| od|u ka o to me da ||
tre ba za vrs| t| qra dnju Sje ver noq to ka | do dao da
je to ko mer c| ja| no p| ta nje. Mor n|n qstar je po vo -
dom Ju znoq to ka po dvu kao da je po z| c| ja SAD
|s ta kao | u ve z| sa Sje ver n|m to kom. (Ta njuq)
SAD ni su pro tiv
rus kih ga so vo da
[ved ski proi zvo |a~ i la nac trgo vi na
Ot ka zi i
re kor dnim
Ru si ja pre du zi ma sve
ka ko bi kri za bila izbje gnuta,
ali na {e mo gu }nos ti ni su
neo gra ni ~e ne, ka `e Pu tin
Dras t| •na ste dnja ko joj
je lKEA pr| bje q|a n| je |zne na du ju -
ca s ob z| rom na to da je njen
v|a sn|k. m| || jar der ln qvar Kam -
prad. po znat kao je dna od naj -
ve c|h skrt| ca u sv| je tu b| zn| sa.
lako se qo d| na ma na |a z| me du
de set naj bo qa t| j|h |ju d| sv| je ta. po zna to je da Kam prad stro qo vo -
d| ra •u na o po tros nj|. Po zna to je da ne |z|a z| u |u ksu zne res to ra -
ne. •e ka kraj ra dnoq vre me na da b| jeí t| n| je ku p|o po vrce na
trzn| c|. pu tu je pu tn| •kom k|a som. •es to ko r|s t| qrad sk| pre voz. vo -
z| 15 qo d| na star vo| vo. ne no s| mar k| ra na | sku pa od| je |a. a u ku c|
|ma de ce n| ja ma star na mje staj. Oak za po s|e ne u svo joj kom pa n| j|
uvje ra va da ne ma ra z|o qa da ne p| su s obje stra ne pa p| ra. Mo -
zda qa je na ste dnju na qna |o to sto je u m|a dos t| pro da vao s| b| -
ce. boz| cne •es t|t ke | ukra se. a kom pa n| ju. ko ja da nas drz| pe t| nu
svjet ske pro| zvo dnje na mje sta ja. osno vao je od na qra de ko ju je
do b|o od oca za za vrse nu sre dnju sko |u.
[te dnja po ~i nje od vla sni ka
25. 6. 2009. •fuwsubl 23 Ekonomija
MIN SK - Evrop ska ko me sar -
ka za spo ljne po slo ve Be ni ta Fe -
re ro-Val dner po nu di la je
pred sje dni ku Bje lo ru si je Ale -
ksan dru Lu ka {en ku kao uslov
za odo bra va nje kre di ta da klju -
~na bje lo rus ka pre du ze }a pri -
va ti zu je i pro da evrop skim
in ves ti to ri ma.
Po zi va ju }i se na izvo re blis ke
pre go vo ri ma, rus ki me di ji na vo de
da je Fe re ro-Val dnerova, to kom
po sje te Bje lo ru si ji po ~et kom ove
se dmi ce, re kla da je EU odo bri la
Min sku kre dit od de set mi li ona
evra. Ek sper ti uka zu ju da je ovaj
iznos isu vi {e ma li, jer je za spa sa -
va nje bje lo rus ke eko no mi je po tre -
bno jo{ naj ma nje se dam mi li jar di
evra.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci -
ja ma, jo{ je dan uslov za ra zvoj
sa ra dnje ko ji EU pos tav lja Bje lo -
ru si ji je us kla |i va nje za ko na o
izbo ri ma sa stan dar di ma OEBS-a,
s tim {to za kon mo ra da se pri pre -
mi ve} za slje de }e izbo re.
Od Min ska se ta ko |e za htije va
da po je dnos ta vi pro ce du ru re gis -
tra ci je ne vla di nih or ga ni za ci ja,
uve de slo bo du {tam pe i oku plja -
nja.
Pre ma is tom izvo ru, Ru si ja je
ra ni je ta ko |e obe }a la Bje lo ru si ji
po za ma {ne po zaj mi ce u za mje nu
za kon tro lu nad klju ~nim pre du -
ze }i ma, ta ko da Min sk mo ra brzo
da se opre dije li izme |u sa ra dnje s
Ru si jom i EU. (Kom mer sant)
Ru si ja ra ni je
obe }a la Bje lo ru si ji
po za ma {ne po zaj mi ce
u za mje nu za
kon tro lu nad klju ~nim
pre du ze }i ma
NEZVANI^NO
EU nu di kre di te u
za mje nu za fa bri ke
IKEA zbog
bi ro kra ti je
odus ta je od
in ves ti ci ja u Ru si ji
in dus tri ju. Se ktor ure|enja en te ri je ra za -
bi lje`io je ve}i pad od ci je log se kto ra
ma lo pro da je", ka zao je Dal vig.
On je na ja vio da uprkos {te dnji
kom pa ni ja ove go di ne pla ni ra otvo ri ti
14 no vih trgo vi na, {to je ula ga nje vri je -
dno 1,07 mi li jar di evra. Iz tog pla na bi -
}e is klju ~e na Ru si ja, gdje }e IKEA
pri vre me no za mrznu ti {i re nje lan ca
svo jih pro da vni ca zbog bi ro kra ti je na
tom tr`i {tu.
"Mi smo je dan od naj ve -
}ih in ves ti to ra u Ru si ji i ovom ra di kal -
nom odlu kom `e li mo da po {a lje mo
ja san si gnal rus kim vlas ti ma i oni ma
ko ji do no se odlu ke", re kao je Dal vig.
IKEA je do sa da in ves ti ra la ~e ti ri
mi li jar de do la ra u no ve pro da vni ce u
Ru si ji.
"Sve dok se ne po ja ve kon kre tni
zna ci po bolj {a nja u ogro mnom i ~es to
ne pre dvi di vom bi ro krat skom sis te mu,
mo ra mo da obus ta vi mo svo je pla no ve
{i re nja u Ru si ji", ka te go ri ~an je Dal vig.
VA [IN GTON - Ame ri ~ki Se kre ta ri jat
za ener ge ti ku odo brio je na mjen ske kre di te
"For du", "Nis sa nu" i ma njem proi zvo |a ~u
elek tri ~nih vo zi la "Te sla Mo tor su", za usa -
vr{a va nje izra de eko no mi ~nih vo zi la, u okvi -
ru pla na spa sa va nja do ma }e auto- in dus tri je
i nas to ja nja SAD da preu zmu ulo gu li de ra u
sa vre me noj auto-te hno lo gi ji.
"For du" je odo bren spe ci jal ni Vla din za jam
za una pre |e nje proi zvo dnje eko no mi ~nih vo zi -
la. Taj dru gi naj ve }i proi zvo |a~ auto mo bi la u
SAD do bi }e go to vo 5,9 mi li jar di do la ra da bi
po bolj {ao eko no mi ~nost svo jih vo zi la i sma njio
emi si ju {te tnih ga so va na ne kim od svo jih naj -
po pu lar ni jih mo de la. "Ford" }e ko ris ti ti kre dit
za kom ple tnu re or ga ni zaci ju fa bri ka u pet ame -
ri ~kih dr`a va, ka ko bi pod sta kao ener get sku efi -
ka snost oko bli zu dva mi li ona vo zi la ko je
mon ti ra go di{ nje. Iz vr{ni di re ktor "For da" Alan
Ma la li poz dra vio je naj no vi ju odlu ku Va {in gto -
na i na gla sio da }e nje go va kom pa ni ja ulo `i ti
sko ro 14 mi li jar di do la ra u no vu te hno lo gi ju vo -
zi la u na re dnih se dam go di na.
"Nis san", tre }i po ve li ~i ni ja -
pan ski proi zvo |a~, do bi }e 1,6 mi li jar di do la ra
za mo der ni za ci ju fa bri ke u ame ri ~koj sa ve znoj
dr`a vi Te ne si za proi zvo dnju elek tri ~nih vo zi la
nul te emi si je {te tnih ga so va i li ti jum-jon skih ba -
te ri ja ko je }e ugra |i va ti u ta kve auto mo bi le. S
tim kre di tom "Nis san" o~e ku je da }e za po lo vi -
nu sma nji ti tro {ko ve za ba te ri je i po ve }a ti proi -
zvo dnju u SAD na 150.000 vo zi la go di{ nje, ~i ja
}e cije na bi ti kon ku ren tna na ame ri ~kom tr`i{tu.
Taj proi zvo |a~ }e po ~e ti da pro da je elek tri ~na
vo zi la na ame ri ~kom tr`i {tu u 2010. go di ni, a
naj pri je }e ih do pre ma ti iz Ja pa na da bi ih ka sni -
je skla pao u no vom ame ri ~kom po go nu. "Nis -
san" je za sa da je di na inos tra na ko m pani ja ko ja
je do bi la po mo} ame ri ~ke vla de.
Ame ri ~ki proi zvo |a~ spor tskih elek tri ~nih
vo zi la "Te sla Mo tors" do bi }e 465 mi li ona do la -
ra. Ova fir ma is ko ris ti }e 365 mi li ona do la ra za
proi zvo dnju, in `enje ring i mon ta `u svog mo de -
la S, kom ple tno elek tri ~nog vo zi la iz se dan fa -
mi li je, ko ji mo `e da pri mi se dam pu tni ka i da s
je dnim pu nje njem go ri va pre va li do 300 mi lja.
Doda t nih 100 mi li ona do la ra }e ko ris ti ti za
opre ma nje fa bri ka za proi zvo dnju dije lo va za
ele ktri ~ne auto mo bi le.
Admi nis tra ci ja pred sje dni ka SAD
Ba ra ka Oba me iz dvo ji la je uku pno 25 mi li jar di
do la ra u vi du kre di ta za una pre |e nje proi zvo -
dnje eko no mi ~nih vo zi la, u okvi ru nas to ja n ja
da pod sta kne "ze le nu" auto mo bil sku re vo lu ci -
ju. Ame ri ~ka vla da ra ~u na da }e se tim una pre -
|e njem proi zvo dnje u{te dje ti vi {e od 20
mi li ona ga lo na ben zi na (je dan ga lon = 3,8 li ta -
ra) go di{ nje.
Vo za ~i u SAD }e is to vre me no u{te dje ti,
pre ma pro cje na ma stru~ nja ka, oko po la mi li jar -
de do la ra go di{ nje, ako os ta ne sa da{ nja cije na
go ri va, zbog ma nje po tro{ nje go ri va nji ho vih
auto mo bi la. (Ta njug)
SAD pod sti ~u
"ze le nu" re vo lu ci ju
No vi "Boein gov"
avi on os ta je na ze mlji
^I KA GO - Ame ri ~ki proi zvo |a~ avi ona "Boeing" po no vo je odlo -
`io pro bni let svog du go o~e ki va nog mla znja ka 787, pu tni ~kog avi ona
ko ji je pos tao hit na tr`i {tu i pri je ne go {to se po ja vio i za ko ji se sma -
tra da }e do nije ti preo kret za kom pa ni ju i na ~in na ko ji }e proi zvo -
di ti avi one u bu du }nos ti.
"Boeing" na vo di da mo ra da oja ~a ma le dije lo ve u bli zi ni spo ja kri la i
re zer vo ara za go ri vo prije pro bnog le ta za ko ji je na gla {e no da }e bi ti
obav ljen prije ju la. Ispo ru ke no vih mo de la {i ro ko tru pnih avi ona 787 ve}
su ~e ti ri pu ta odla ga ne. Kup ci su o~e ki va li da }e do bi ti prvi avi on u
prvom kvar ta lu 2010. go di ne, go to vo dvije go di ne po slije ro ka. Zbog
odla ga nja pro bnog le ta sa mo ove go di ne ot ka za no je 58 po ru d`i bi na, {to
je "Boeing" ko {ta lo ugle da i mi li jar di do la ra do da tnih tro {ko va i ka zni.
Mo del 787, ko jeg ka ra kte ri {e ma nja te `i na usljed ko je tro {i pe ti nu ma nje
go ri va od kon ku ren ci je, je prvi no vi avi on "Boein ga" po slije mla znja ka
777, ko ji je pred stav ljen prije vi {e od de set go di na. Avio-kom pa ni je {i -
rom svije ta su na ru ~i le re kor dnih 866 le tje li ca 787. (AP)
"In tel" i "No kia"
u stra te {kom
par tner stvu
NJU JORK - Ame ri ~ki li der u proi zvo dnji pro ce so ra "In tel" i fin -
ski te le ko mu ni ka ci oni gi gant "No kia" pos ti gli su spo ra zum o du go -
ro ~nom stra te {kom par tner stvu ~i ji je cilj ra zvoj no vih ar hi te ktu ra,
proi zvo da i uslu ga za mo bil ne te le fo ne no ve ge ne ra ci je.
To par tner stvo bi mo glo da omo gu }i "In te lu" pro dor na tr`i {te mo bil -
nih te le fo na ko je ame ri ~ka kom pa ni ja po ku {a va da os tva ri ve} de set go -
di na, iako se nje go vi mi kro pro ce so ri na la ze u 80 od sto ra ~u na ra za
{i ro ku pri mje nu. Sa da }e "In tel" po ~e ti, na osno vu du go ro ~nog spo ra zu -
ma s fin skom kom pa ni jom, da ugra |u je svo je ~i po ve u nji ho ve mo bil ne
te le fo ne. Ana li ti ~a ri sma tra ju da }e spo ra zum omo gu }i ti "In te lu" da se
na tr`i {tu bo ri pro tiv "Qual com ma", svjet skog li de ra na tr`i {tu ~i po va za
mo bil ne te le fo ne, kao i "Texas In stru men tsa", ve li kog "No ki ji nog" snab -
dje va ~a ~i po vi ma. "In tel" je obja vio i da }e, u okvi ru sklo plje nog spo ra -
zu ma, do bi ti pra vo na "No ki ji ne" pa ten te za be `i ~nu te hno lo gi ju ve li ke
brzi ne. Kom pa ni je pla ni ra ju i sa ra dnju na pro je kti ma sof tve ra otvo re nog
ko da "Li nuks" za mo bil ne te le fo ne. "In tel" i "No kia" na mje ra va ju da de -
fi ni {u no vu mo bil nu pla tfor mu za ure |a je, sof tve re i mo bil ne in ter net
uslu ge na pre dni ju od sa da{ njih smar tfo uno va (kom bi na ci ja mo bil nog te -
le fo na i d`e pnog ra ~u na ra), pre no si vih ra ~u na ra nou tbu ko va i ul tra pre -
no si vih ra ~u na ra ne tbu ko va. (Re uters)
Pre du ze te
mje re su
za is ta
ne op ho dne
ka ko bi smo
pri la go di li
na {e tro {ko ve
i ka pa ci te te
po tra`nji
ko ja je
sla bi ja ne go
{to se
o~e ki va lo,
ka `e Dal vig
Kre di te do bi li "Ford",
"Nis san" i "Te sla Mo tors"
kao pod sti caj za proi zvo dnju
{te dlji vih i "ze le ni jih" vo zi la
na mje {ta jem uveo ri go ro zne mje re u po slo va nju
{te dnja uprkos
pri ho di ma
Odo bre ni
kre di ti za
tri ame ri ~ka
proi zvo |a ~a
vo zi la
IKEA ove godine planira
otvanje 14 trgovina
FOTO NN
F
O
T
O

A
F
P
Kraj ere velikih
potro{a~a
24 •fuwsubl!25. 6. 2009. Ekonomija
NJU JORK - U sje di {tu Uje di nje nih
na ci ja u Nju jor ku si no} je tre ba lo da po -
~ne sa mit na ko jem }e se pred sta vni ci bo -
ga tih i si ro ma {nih ze ma lja prvi put sas ta ti
da bi raz go va ra li o uti ca ju te ku }e glo bal ne
eko nom sko-fi nan sij ske kri ze.
U ra du sa mi ta u~es tvo va }e i pred sje da -
va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Ni ko la [pi ri}.
Pre go vo ri o prije dlo gu za klju ~a ka sa tog
sku pa su bi li veoma te {ki, ali je na kra ju ipak
pos ti gnut pri vre me ni spo ra zum svih u~e sni ka
sku pa. Sa mit je do bra pri li ka da se na tom
sku pu ~u je i stav naj si ro ma {ni jih ze mlja ko je
ni su od go vor ne za izbi ja nje sa da{ nje eko -
nom ske kri ze. Ali ni je po ~e lo u tom to nu, jer
su za pa dne di plo ma te, to kom `u ~nih ras pra va
uo~i sa mi ta, op tu `i le ni ka ra gvan skog pred sje -
dni ka Ge ne ral ne skup {ti ne UN-a Mi ge la
D'Es ko to Bro kma na da je po ku {ao da preo -
tme sa dr`aj tog sku pa i pre tvo ri ga u su |e nje
svjet skom ka pi ta li zmu. On je, pak, re kao da
ni je im pre si oni ran ta kvim kri ti ka ma sma tra ju -
}i da bi naj bo ga ti je ze mlje sa da tre ba lo da do -
ve du u red ne red ko ji su stvo ri le za
si ro ma {ne.
Ma nje ra zvi je ne ze mlje, u~e -
sni ce sa mi ta, su to kom pri pre ma za taj skup
`e lje le da do bi ju po se bne po vlas ti ce, u vi du
ola k{i ca za ot pla tu du go va, ve }e kon tro le
UN-a nad ra dom Svjet ske ban ke (SB) i Me -
|u na ro dnog mo ne tar nog fon da (MMF), kao i
or ga ni zo va nja jo{ je dne kon fe ren ci je, u blis -
koj bu du }nos ti, da bi se pro vje ri lo {ta je ispu -
nje no od za klju ~ka sa sa mi tu u Nju jor ku.
Gla vni na por bo ga tih ze ma lja to kom pri pre -
ma za sa mit je bio da ne pri hva te ni ka kve do -
da tne fi nan sij ske oba ve ze, a bo ri le su se i
pro tiv prije dlo ga da UN ima ve }u kon tro lu
nad ra dom glo bal nih me |u na ro dnih fi nan sij -
skih in sti tu ci ja. Pri vre me ni spo ra zum ko ji su
pos ti gli u~e sni ci sa mi ta je zbog to ga ne ka
vrsta kom pro mi sa, a taj do ku ment obu hva ta i
po ziv da 20 naj bo ga tij ih ze ma lja ra zmo tri
mo gu }nost do da tne fi nan sij ske po mo }i naj si -
ro ma {ni jim dr`a va ma.
Spo ra zum, ta ko |e, sa dr`i oba -
ve zu o osni va nju ra dne gru pe ko ja }e pra ti
spro vo |e nje do go vo re nih mje ra, kao i ne do -
vo ljno pre ci zne for mu la ci je ka da se go vo ri o
ola k{i ca ma pri ot pla ti du go va naj si ro ma {ni jih
ze ma lja.
Pri vre me ni spo ra zumobu hva -
ta i prije dlog za osni va nje ko mi si je eko nom -
skih stru~ nja ka ko ji bi sa vje to va li Ge ne ral nu
skup {ti nu UN po vo dom glo bal ne fi nan sij ske
kri ze. Iz pri vre me nog spo ra zu ma, ko ji bi tre -
ba lo da bu de usvo jen na sa mi tu su, me |u tim,
nes ta li po zi vi za osni va nje eko nom skog sa vje -
ta UN ko ji bi nad zi rao rad MMF-a i SB. Je dan
od u~e sni ka u pri pre mi sa mi ta u nju jor {kom
sje di {tu UN-a, Mar tin Koh, re kao je da se na -
dao da }e do po ~et ka ra da sku pa bi ti do go vo -
re no vi {e ne go {to je za is ta i u~i nje no. (BBC)
ECB ban ka ma
da la re kor dne
kre di te
FRAN KFURT - Evrop ska
cen tral na ban ka (ECB) odo bri la
je ju ~e re kor dan obim kre di ta
ban ka ma u evro zo ni, po go |e nim
kri zom, obe zbije div {i 442 mi li -
jar de evra na prvoj au kci ji je -
dno go di{ njih zaj mo va.
Na ve de ni ni vo je dno go di{ njih
kre di ta obu hva ta oko 70 od sto
li kvi dnos ti ECB i pet pro ce na ta
bru to do ma }eg proi zvo da ze ma -
lja evro zo ne. Ana li ti ~a ri uka zu -
ju da bi ova ogro mna
fi nan sij ska inje kci ja tre ba lo da
pod sta kne la bav lje nje ka ma ta na
re gi onal nom tr`i {tu nov ca. ECB
do sa da ni je pri mje nji va la ne -
kon ven ci onal ne mje re mo ne tar -
ne po li ti ke u ci lju pod sti ca nja
pri vre de u evro zo ni, opre dje lju -
ju }i se za di rek tne po zaj mi ce
ban ka ma i dru gim fi nan sij skim
or ga ni za ci ja ma. (Re uters)
"Ora cle"
za tva ra
"Vir tu al Iron"
LOS AN \E LES - Ame ri ~ki
proi zvo |a~ sof tve ra na mije nje -
nih kom pa ni ja ma "Ora cle" sa mo
pet ne dje lja na kon ku po vi ne
kom pa ni je "Vir tu al Iron", spe ci -
ja li zo va ne za vir tu eli za ci ju ser -
ve ra, odlu ~io je da obus ta vi
ra zvoj nje nih sof tve ra.
"Ora cle" je ne da vno pro dav ce
proi zvo da "Vir tu al Iro na" oba -
vijestio o pre ki du ko mer ci ja li -
za ci je i ra zvo ja proi zvo da te
kom pa ni je i za tra `io od njih da
do kra ja mje se ca pre ki nu pla -
sman no vih li cen ci pos to je }im
kli jen ti ma. (Ta njug)
DE TRO IT - Po srnu li ame ri ~ki auto-gi gant "Ge ne ral Mo tors", ko ji se
na la zi pod sud skom za {ti tom od ban kro ta, po nu di }e is pla tu ot pre mni -
ma ili odla zak u pen zi ju je dnom bro ju stal no za po sle nih ka ko bi do
kra ja okto bra eli mi ni sao oko 4.000 ra dni ka.
"Za po sle ni u 'Ge ne ral Mo tor su' su od utor ka po ~e li da do bi ja ju oba vje {te -
nje o naj no vi joj po nu di Upra ve kom pa ni je, a ako odla zak sa po sla na do bro -
vo ljnoj osno vi ne da re zul ta te, mo ra }e se pre du ze ti mje re pri nu dnog
ot ka za", izja vio je por tpa rol kom pa ni je Tom Vil kin son.
Sma nje nje se odno si na stal no za po sle ne i nji hov broj tre ba lo
bi da bu de ma nji za oko 15 od sto. Iz vr{ni di re ktor "Ge ne ral Mo tor sa" Fric
Hen der son na po ~et ku 2009. go di ne pla ni rao je sma nji va nje bro ja ra dni ka
ko ji ni su sin di kal no or ga ni zo va ni, a ko jih je bi lo oko 29.000. U apri lu ove
go di ne kom pa ni ja je pro je -
kto va la smanji va nje bro ja
za po sle nih na oko 26.000
po zi ci ja, a naj no vi jim pa -
ke tom broj za po sle nih bi }e
sma njen na 23.500. Kom -
pa ni ja je u fe bru aru na ja vi la da }e za tvo ri ti 47.000 ra dnih mjes ta u SAD i
svije tu, {to je 19 od sto od uku pnog bro ja za po sle nih.
"Hen der son, ta ko |e, na mje ra va da sma nji broj ru ko vo di la ca za
oko 35 od sto ove go di ne na oko 850. Za po sle ni ko ji se odlu ~e za do bro vo ljni
odla zak ima }e do da tne be ne fi ci je", re kao je Vil kin son. Pla nom res tru ktu ri ra -
nja "Ge ne ral Mo tor sa" pre dvi |e no je za na ~aj no sma nji va nje bro ja stal no za -
po sle nih i sin di kal no or ga ni zo va nih ra dni ka, za tva ra nje fa bri ka, uki da nje
proi zvo dnje po je di nih ro bnih mar ki i ras kid ud go vo ra s ve }im bro jem di le ra,
ka ko bi kom pa ni ja sma nji la ogro mne du go ve i po no vo po ~e la da po slu je s
pro fi tom. (Ta njug)
Ame ri ~ki proi zvo |a~ auto mo bi la
sma nju je ra dnu sna gu
Jo{ 4.000 ot ka za u
"Ge ne ral Mo tor su"
Uo~i po ~et ka sa mi ta
pos ti gnut pri vre me ni
spo ra zum ko ji }e bi ti
pre dmet ras pra ve
Nje ma •k| pro| zvo da• auto mo b| |a vo| kswaqen po •eo je
da pra zn| d|o ía br| ke u cen tra| nom d|je |u Me ks| ka zboq •e qa ce
oko 3.000 ra dn| ka u po qo nu u Pue b|u b| t| na pr| nu dnom odmo ru
na ja mnje po 14 da na. Pa dn| c| u Pue b|u ce od|a z| t| na pr| nu dn|
odmor u qru pa ma do kra ja ju |a | pr| ma ce 50 od sto p|a te to kom
prva •e t| r| da na. a 10 od sto to kom pre os ta| ||h 10 da na. Fa br| ka u
Pue b|u je je d| n| po qon vo| kswaqe na u Sje ver noj Ame r| c|. u ko -
jem su se pro| zvo d| || auto mo b| || za trz| sta SAD. Ka na de | Evro pe.
Pri vre me ni odmor u
me ksi ~kom "Vol kswage nu"
Za po sle ni ma po nu |e n
do bro vo ljni odla zak, a ako ga
ne pri hva te usli je di }e ot ka zi
Po ~i nje sa mit UN po sve }en fi nan sij skoj kri zi
Bit ka si ro ma {nih i bo ga tih
Ma nje
ra zvi je ne
ze mlje,
u~e sni ce
sa mi ta, su
to kom
pri pre ma
za taj skup
`e lje le da
do bi ju
po se bne
po vlas ti ce,
{to su
ra zvi je ne
dr`a ve
ma hom odbi le
O~ekuje se burna
rasprava u sjedi{tu UN-a
FOTO NN
25 25. 6. 2009. •fuwsubl
26 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Reporta`a
Na ta {a TE [I]
k stra va gan tne kre aci je {e {i ra,
luksu zne dam ske to ale te, vi so ke
po tpe ti ce, mu {kar ci u fra ko vi ma
sa ci lin dri ma, ~la no vi kra ljev -
skih po ro di ca, ri je ke {am pa njca,
naj bo lji ra sni ko nji i d`o ke ji, za -
ba va, kla |e nje i slav lje...
Ovo li ko uzbu |e nje mo `e se
na }i sa mo na je dnom mjes tu, to kom pet da na naj po -
zna ti jih ko nji ~kih trka na svi je tu "Royal As cot", za -
vr{e nih pro te kle se dmi ce u En gles koj.
As kot je is to rij ski gra di} u en gles koj oblas ti
Ber k{ir, oko 50 ki lo me tara ju go za pa dno od Lon do -
na. De se tak ki lo me ta ra uda ljen je od Vin dzo ra u ko -
jem se na la zi is to ime ni dvo rac, zva ni ~na re zi den ci ja
bri tan ske kra lji ce Eli za be te Dru ge i na prvi po gled
iz gle da kao i sva ki dru gi gra di} u je dnom od naj bo -
ga ti jih i naj lu ksu zni jih di je lo va Ve li ke Bri ta ni je. Ali
ve} to kom vo` nje kroz gra di} pri mje }u je se ma si vna
mo der na gra |e vi na ko ja do mi ni ra pre kra snim en -
gles kim pej za `i ma. Ri je~ je o no voj zgra di As kot hi -
po dro ma sa gra |e noj 2006. go di ne, ~i ji je zva ni ~ni
vla snik upra vo kra lji ca.
Cen tral no mjes to na tri bi na ma za uzi ma na ra vno
kra lji ~i na lo `a, ali ogro mna zgra da hi po dro ma sa tri -
bi na ma na ne ko li ko ni voa sa dr`i mno go bro jne pri va -
tne apar tma ne sa bal ko ni ma ko ji ima ju naj bo lji
po gled na ci ljnu li ni ju trke i u ko ji ma sebi mjes to
mo gu priu {ti ti sa mo naj bo ga ti ji ~la no vi svjet skog
d`et-se ta. Ipak, "Royal As kot" je mjes to na ko jem se
mo gu za ba vi ti i obi ~ni smrtni ci.
Ko ima naj lu |i {e {ir: Pros tra ni te re ni
uz trka li {ta sa sto lo vima, tri bi na ma, res to ra ni ma i
{tan do vi ma kla di oni ~a ra mo gu da pri me de se ti ne hi -
lja da po sje ti la ca. U slu ~a ju ki {e na te re ni ma se na la -
zi ne ko li ko ogro mnih ten di ispod ko jih se na la ze
sto lo vi, bi ne na ko ji ma mu zi ~a ri za bav lja ju po sje ti -
oce. Sve trke, do dje le tro fe ja, kao i naj za ni mlji vi ja
zbi va nja na tri bi na ma pre no se se na ne ko li ko ve li kih
ekra na.
Pro cje nju je se da je ove go di ne to kom pet da na
trka "Royal As cot" u`i vo pra ti lo oko 300.000 lju di.
Kar te re zer vi {u mje se ci ma una pri jed, kao i par king
mjes ta od ko jih se ve }i na na la zi u sre di {tu te re na hi -
po dro ma, a za tim po sje ti oci tu ne lom ko ji vo di ispod
gla vnog trka li {ta odla ze na dva gla vna te re na -
"Gran dstand" za ko ji ula zni ca ko {ta od 40 do 65 fun -
ti, za vi sno od da na ta kmi ~e nja, ili te ren "Sil ver
Ring" za ko ji je po tre bno iz dvo ji ti od 13 do 26 fun ti.
Ci je ne lo `a i apar tma na su po ne ko li ko hi lja da fun ti,
ako se uop {te uka `e pri li ka da ih ne ko re zer vi {e ka -
ko mno ge od njih to kom ci je le go di ne za ku plju ju
stal ni ~la no vi "Royal As cot" klu ba.
Ka ko se po izlas ku iz tu ne la pri bli `a va te ula zu
na je dan od te re na gu `va pos ta je sve ve }a, a {a ro li -
kost dam skih to ale ta mo `e vas odu {e vi ti, ali i na smi -
ja ti. Da me kao da se ta kmi ~e ko ja }e ima ti naj lu |i
{e {ir. Ovi se opet ra zli ku ju po bo ji, ve li ~i ni i sti lu,
bi lo da je ri je~ sa mo o ma {ni ci za ko su, ukra {e noj
pone kim cvje ti }em, ili da je u pi ta nju ogro mni {e {ir
{i ro kog obo da, svi su oni pa` lji vo bi ra ni u skla du sa
ha lji na ma, a kao ne iz bje `an ukras s ko jim se ne mo -
`e po gri je {i ti po ka za lo se per je.
Sva kog da na trka, ko je su odr`a va le od utor ka
do su bo te pro te kle se dmi ce, ta ~no u 13.45 otvo re ne
kra ljev ske ko ~i je sa pra tnjom sti `u na "Royal As -
cot". Kra lji ca Eli za be ta i princ Fi lip su u prvoj od
njih, a u slje de }im ko ~i ja ma na la ze se os ta li ~la no vi
bri tan ske kra ljev ske po ro di ce i nji ho vi ple mi }ki gos -
ti. Sto ti ne po sje ti la ca pri |u za {ti tnoj ogra di ka ko bi
vi dje li i poz dra vi li kra lji cu ko ja im dos to jan stve no
odma hu je. Za ni mlji vo je da se kod ne kih kla di oni ~a -
ra mo `e kla di ti na bo ju {e {i ra i odje }e u ko joj }e se
ona po ja vi ti taj dan, a to je ne pre dvi di vo i ona ~es to
izne na di ~ak i one ko ji sa pa` njom pra te nje ne akti -
vnos ti. Ove go di ne kra lji ca je no si la `u tu, ru `i ~as tu,
bi je lo-tir ki znu i li la boju.
"Zla tni as kot kup": Iako se sva kog da na
odr`a va pet do {est trka, u ~et vrtak, tre }i dan "Royal
As co ta", po zna ti jeg i kao "Ladies Day", de {a va se i
naj zna ~aj ni ji ko nji ~ki do ga |aj, trka "Zla tni as kot
E
"Royal As cot", naj po zna ti je
ko nji ~ke trke na svi je tu
Sa jam lu ksu za
Ove go di ne trke pra ti lo
oko 300.000 lju di. Kar te
re zer vi {u mje se ci ma una pri jed,
kao i par king mjes ta
[to ek stra va gan tni je - to bo lje
Tri bi ne su uvi jek pu ne
I bom bo n
mo `e po slu `i ti
Kra ljev ske ko ~i je
sti `u na trke
25. 6. 2009. •fuwsubl 27 Reporta`a
kup", za ko ji na gra du uru ~uje li ~no kra lji ca. Ove go -
di ne po bje dnik je ~et vrti put zare dom bio do rat Jej ts,
po nos vla sni ka Ej de na O'Bra ja na i nje go vog irskog
ti ma, ~i me je ovaj konj u{ao u is to ri ju kao je di ni
konj ko ji je za 202 go di ne odr`a va nja ovog ku pa po -
bije dio uzas to pno ~e ti ri pu ta.
Ko nji ~ke trke su cen tral ni dio do ga |a ja i sva ka -
ko pri vla ~e naj vi {e pa` nje, ali cje lo ku pna atmo sfe ra
mo gla bi se naj kra }e opi sa ti kao uzbu dljiv pi knik na
ko ji su lju di do {li da se do bro pro ve du sa pri ja te lji -
ma.
Mno gi sti `u u gru pa ma, ne ko li ko pri ja te lji ca ko -
je su us kla di le ha lji ne, gla sno mu {ko dru{ tvo, ko le ge
s po sla i dru gi do la ze na "Royal As cot" do bro pri pre -
mlje ni. No se svo je sto li ce i de ke ka ko bi iza bra li
mjes to na tra vi ko je im naj vi {e od go va ra, za tim tu su
ci je li ser vi si ta nji ra i sta kle nih zdjela na ko je se va di
ra zno vrsna hra na, sen dvi ~i, ko la ~i i dru ga za kus ka.
Je di no ni je do zvo lje no uni je ti pi }e, ali sva ka ko da se
ono to ~i u li tri ma. De se ti ne vrsta pi va i {am pa njca
za do vo lji }e sva ~i ji ukus, po se bno ako se do da da je
bo ca don pe ri njo na oko 150 fun ti. Iz gle da da za ci je -
ne na "Royal As co tu" ni ko ne ma ri, to je do ga |aj na
ko ji se ide je dnom go di{ nje i za ko ji se pri pre ma i po
ne ko li ko mje se ci una pri jed.
Za trke se uzi ma ju slo bo dni da -
ni: "Ovo je tra di ci ja. Sva ke go di ne uzme mo slo bo -
dan dan ka ko bi smo do {le na 'Royal As cot' i za ba vi le
se. Je dna od nas na pra vi sen dvi ~e, dru ga ko la ~i }e,
tre }a po ne se ~a {e i ta nji re, ov dje ku pi mo {am pa njac
i za bav lja mo se", pri ~a Sju zan iz gra da Kol ~es ter u
en gles koj oblas ti Eseks.
"Ha lji nu sam ku pi la jo{ u fe bru aru, vi dje la sam
je u pro da vni ci i zna la sam da `e lim da je no sim ove
go di ne na 'As co tu', od go va ra ju }i {e {ir sam na {la tek
pri je ne ko li ko se dmi ca", do da je nje na pri ja te lji ca
D`u li jen.
"Pro te kle se dmi ce vri je me je svih pet da na bi lo
pre kra sno", ka ko to ka `u En gle zi, ako se vre men ski
uslo vi u ko ji ma ne pre ki dno piri vje tar mo gu opi sa ti
kao pre kra sni. Da me sa {e {i ri ma {i ro kih obo da ima le
su naj vi {e pro ble ma, ali ni je se mo glo pri mije ti ti da
im je to po kva ri lo za ba vu, pri je bi se mo glo re }i da
su se mno ge te {ko sna la zi le u ci pe la ma sa vi so kim
po tpe ti ca ma po tra vna tom te re nu. Ka ko je vri je me
odmi ca lo, a {am pa njac opi jao, mno ge od njih izu le
su se bo se i gla mu ro zni sjaj je po la ko bli je dio.
U ka snim po sli je po dne vnim sa ti ma, po odr`a va -
nju po slje dnje dne vne trke, ri je ke po sje ti la ca odla ze
pre ma auto mo bi li ma ili u prav cu `e lje zni ~ke sta ni ce
gra di }a As kot. Iza njih os ta ju pra zne fla {e {am pa -
njca, uga `e na en gles ka tra va, zgu `va ni ti ke ti bez do -
bit ka, po ne ki za bo rav lje ni {e {ir i mno go per ja.
Sje }a nja i fo to gra fi je na ne za bo ra vni dan ka da su bi -
le da me As ko ta po ni je le su sa so bom, a ve} su tra
kre }u pla no vi za na re dnu go di nu.
i za ba ve
Sva kog da na
ta~no u 13.45
otvo re ne
kra ljev ske
ko ~i je sa
pra tnjom sti `u
na "Royal
As cot". Kra lji ca
Eli za be ta i princ
Fi lip su u prvoj
od njih, a u
slje de }im
ko ~i ja ma os ta li
~la no vi
bri tan ske
kra ljev ske
po ro di ce
i nji ho vi gos ti
Da me se ta kmi ~e ko ja }e
ima ti naj lu |i {e {ir. Ovi se
opet ra zli ku ju po bo ji, ve li ~i ni i sti lu
Naj ra zli ~i ti je kre aci je
28 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Svijet
No }i
Iva na Ka pu le
OP SA - Sta no vn| c| Bje |o ru s| -
je no se tra d| c| ona| nu nos nju
dok pres ka •u pre ko va tre. a
sve to kom pro s|a ve No c| lva -
na Ka pu |e. tra d| c| ona| noq s|o -
ven skoq pra zn| ka.
To kom pro s|a ve u mjes tu
Or sa. ko ja da t| ra jos |z pa qan -
sk|h vre me na. |ju d| p|e tu v| jen -
ce. ska •u pre ko va tre | p|| va ju.
Ci rih naj pri ja tni ji grad
Svaj car ska í| nan s|j ska pr| jes to n| ca O| r|h pre -
ote |a je Ko pen ha qe nu mjes to naj pr| ja tn| jeq qra -
da za z| vot na sv| je tu. po ka zu je |s tra z| va nje
me du na ro dnoq •a so p| sa Mo nok|.
Bu ba {va ba u je lu
Pes to ran ko j| se na |a z| u |zra e| skom par |a -
men tu Kne se tu za tvo ren je do da |jeq po sto je u
je dnom je |u od me sa ot kr| ve na bu ba sva ba.
pro p| sno sku va na.
U auto bus koj
ne sre }i
25 mrtvih
PAN THAL - Po li ci ja u In di ji
sa op {ti la je da je naj ma nje 25
oso ba po gi nu lo ka da je pu tni ~ki
auto bus pao u kla nac u pla nin -
skom sje ver nom dje lu ze mlje.
Vi so ki po li cij ski zva ni ~nik
Anand Ja in izja vio je da je jo{ 40
oso ba po vri je |e no u ne sre }i ko ja
se de si la u ju ~e uju tro u bli zi ni
gra da Pan tha la. On je izja vio da
je auto bus pa dao oko 60 me ta ra
du bo ko niz kla nac. Po vri je |e ni
su pre ba ~e ni u bol ni cu. (AFP)
Ura gan
po go dio
ju go za pad
Me ksi ka
ME KSI KO SI TI - Je dna oso ba
je po gi nu la od po slje di ca ne vre -
me na ko je je iza zvao ura gan po -
go div {i ju go za pa dnu oba lu
Me ksi ka.
Trop ska olu ja "An dre as" u
uto rak na ve ~e je do bi la na sna zi
pre tvo riv {i se ta ko u prvi ura -
gan ove se zo ne na Pa ci fi ku.
[ko le u tom di je lu Me ksi ka ne
ra de. "An dre as" je pre ma brzi ni
vje tra tek pre {ao u ka te go ri ju
ura ga na, ali je imao do vo ljnu
sna gu da po pla vi ku }e i i{ ~u pa
drve }e. (Agen ci je)
Ka di rov
za du `en za
bez bje dnost
u In gu {e ti ji
MOS KVA - Pred sje dnik ^e ~e -
ni je Ram zan Ka di rov izja vio je
ju ~e da ga je rus ki pred sje dnik
Dmi trij Me dve dev za du `io za
bez bje dnost u su sje dnoj In gu {e -
ti ji.
"Li ~no vo dim, nad gle dam i
kon tro li {em akci je, pro tiv po bu -
nje ni ka u In gu {e ti ji", re kao je
Ka di rov u in ter vjuu ko ji je ju ~e
objav ljen na saj tu ~e ~en skog
pred sje dni{ tva. Pred sje dnik rus -
ke re pu bli ke In gu {e ti je, Ju nus-
Bek Jev ku rov, ko ji je u
po ne dje ljak te {ko po vri je |en u
na pa du, i da lje je u ko mi. (AFP)
Vijesti
PE KING - Je dan od naj po zna -
ti jih ki nes kih di si de na ta, Liu
Ksiaobo, for mal no je uha p{en
pod su mnjom za pod sti ca nje na
sub ver zi vno dje lo va nje, na kon
{to je kra jem pro {le go di ne za -
vr{io u pri tvo ru zbog pro mo ci je
pe ti ci je ko ja je po zi va la na kraj
je dnos tra na ~ke vla da vi ne.
Ki nes ka dr`a vna agen ci ja Sin hua
obja vi la je ju ~e da su tu`ioci u uto -
rak odo bri li Liuovo ha p{e nje za
"na vo dne agi ta cij ske akti vnos ti s
ci ljem sub ver zi je u odno su na Vla -
du i svrga va nja so ci ja lis ti ~kog sis -
te ma".
Liu je jo{ od 1989. go di ne je dan
od naj pro mi nen tni jih ki nes kih di si -
de na ta i kri ti ~a ra vla da ju }e Ko mu -
nis ti~ke stran ke. U vri je me
pro de mo krat skih zbi va nja 1989.
bio je u po tpu nos ti uklju ~en u pro -
tes te na Tjenan me nu ko ji su slo -
mlje ni 4. ju na te go di ne.
Sma tra se da }e nje go vo pri vo |e -
nje, ko je pred stav lja ko rak bli`e
izvo |e nju pred sud, bi ti uda rac nje -
go vim sa ra dni ci ma i gru pama za
ljud ska pra va ko ji su se na da li da
}e bi ti pu {ten na kon {to je u Ki ni
pro {la po li ti ~ki osje tlji va 20. go di{ -
nji ca pro de mo krat skih protesta na
Tjenan me nu.
Bu de li su |e nja, 53-go di{ nji di si -
dent mo gao bi bi ti osu |en na ma -
ksi mum od 15 go di na za tvo ra,
sma tra advo kat Mo [a oping, ko jem
je za bra nje no pred stav lja ti Liua za -
to {to je i sam po tpi sao pe ti ci ju ~i je
je po tpi si va nje po mo gao po kre nu ti
i nje gov kli jent. (Agen ci je)
Uj gu ri iz
Gvan ta na ma se
bo je Ki ne i na Pa lauu
GVA NTA NA MO BEJ - Ne ki od ki nes kih se pa ra tis ta Uju gra za ro -
blje nih u ame ri ~kom za tvo ru Gvan ta na mo na Ku bi za bri nu ti su zbog
pre se lje nja u ma le nu pa ci fi ~ku os trvsku ze mlju Pa lau ko ja je po nu di la
da ih pri hva ti ti. Na ime, Uj gu ri is ti ~u da ih je strah da ih ta mo{ nje vlas ti
ne }e mo }i za {ti ti ti od Ki ne u ko joj su tra`eni zbog te ro ri zma.
Na kon {to su vi dje li sli ke no vog
do ma, ina ~e je dne od naj ma njih ze -
ma lja na svi je tu, za bri nu li su se da ih
ne }e mo }i za {ti titi od Ki ne. Ka ko je
na veo pred sje dnik Pa laua, D`on son
To ri bi ong, ne ki od njih po ~e li su da
pos tav lja ju pi ta nja o ve li ~i ni voj ske i mor na ri ci ze mlje do ma }i na.
Osim to ga, na sli ka ma su ugle da li ki nes ke zna ko ve, {to ih je do da tno pres -
tra {i lo, a To ri bi ong na vo di da je ra zlog za to zna ~aj na taj van ska pri su tnost na
os trvu. Za tvo re ni ci su na ve li da bi se na os trvu osje }a li is to kao i u za tvo ru, te
bi ra di je u ne ku ve }u ze mlju. Sa da se ~e ka odlu ka SAD. (Agen ci je)
Uha p{en je dan
od vo de }ih
ki nes kih di si de na ta
Ubi je na 23
ta li ban ska bor ca
KA BUL - Naj ma nje 23 ta li ban ska bor ca po gi -
nu la su u vaz du {nim na pa di ma av ga nis tan skih i
NA TO sna ga na ju gu Av ga nis ta na, sa op {ti li su ju ~e
zva ni ~ni ci.
Ko man dant av ga nis tan ske voj ske [er Mo ha mad
Za zai izja vio je da je na pad izve den to kom no }i izme|u
utor ka i sri je de, u ju `noj oblas ti Ti rin Kot.
Is to vre me no, gu ver ner ju `ne av ga nis tan ske pro vin -
ci je Za bul, Mo ha mad A{rak Na si ri, je sa op {tio da su ~e -
ti ri ta li ban ska po bu nje ni ka, ko ja su po ku {a la iz za sje de
da na pa dnu voj nu pa tro lu, ubi je na.
Na si ri je do dao da su ta li ba ni u Ka la tu,
gla vnom gra du Za bu la, ubi li po li cij skog de te kti va i nje -
go vog tje lo hra ni te lja.
Vi {e od 500 bri tan skih voj ni ka po kre nu lo je u uto -
rak ve li ku voj nu akci ju ra di za uzi ma nja ta li ban ske te ri -
to ri je na ju gu Av ga nis ta na.
Na si lje u Av ga nis ta nu pro te klih go di na je u po ras tu,
uprkos sve ve }em pri sus tvu stra nih voj ni ka, a, pre ma
tvrdnja ma ame ri ~ke voj ske, broj na pa da po bu nje ni ka
dos ti gao je vrhu nac od svrga va nja ta li ba na 2001. go di ne.
Va {in gton na mje ra va da do kra ja go di -
ne u toj ze mlji po ve }a broj voj ni ka sa 32.000 na 68.000.
U Av ga nis ta nu je, ta ko |e, raz mje {te no vi {e od
30.000 voj ni ka za pa dnih ze ma lja u okvi ru mi si je NA -
TO-a u toj ze mlji. (Agen ci je)
Broj na pa da po bu nje ni ka u
Av ga nis ta nu dos ti gao je vrhu nac od
svrga va nja ta li ba na 2001. go di ne
Liu Ksiaobo
je jo{ od 1989.
kri ti ~ar vla da ju }e
Ko mu nis ti ~ke par ti je
Ne vje ru ju da
}e ih ta mo{ nje vlas ti
mo }i za {ti ti ti
PA RIZ - Je li sej ska pa la ta sa op {ti la je no vi
sas tav Vla de Fran cus ke u ko jem je gla vno izne -
na |e nje do la zak Fre de ri ka Mi te ra na, ro |a ka
biv {eg so ci ja lis ti ~kog pred sje dni ka, na mjes to
mi nis tra kul tu re.
U pred sje dni ~koj re zi den ci ji ka sno u uto rak su
sa op {te ne pro mje ne u Vla di, ko je su usli je di le po sli -
je izbo ra za Evrop ski par la ment po ~et kom mje se ca,
na ko ji ma su za po sla ni ke iza bra ni mi nis tar po ljo -
pri vre de Mi {el Bar ni je i mi nis tar ka prav de Ra {i da
Da ti.
Pre mi jer Fran soa Fi jon, mi nis tar spo -
ljnih po slo va Ber nar Ku {ner i mi nis tar eko no mi je
Kris tin La gard za dr`a li su do sa da{ nje fun kci je, ali
su pro mje ne u dru gim mi nis tar stvi ma bi le ve }e ne -
go {to se o~e ki va lo.
Naj ve }e izne na |e nje usli je di lo je ka da je Fre de -
rik Mi te ran, ne }ak Fran soa Mi te ra na, po pu lar nog
so ci ja lis ti ~kog pred sje dni ka, obja vio da na pu {ta
fun kci ju di re kto ra u vi li "Me di ~i", pres ti `noj fran -
cus koj re zi den ci ji za umje tni ke u Ri mu, ka ko bi
pre uzeo fun kci ju mi nis tra kul tu re.
Iako se nje go vo ime ve zu je za na jo mi -
lje ni jeg so ci ja lis tu, {ez de se tje dno go di{ nji Mi te ran
se oda vno dis tan ci rao od par ti je ko ju je pre dvo dio
nje gov sla vni ro |ak i po dr`ao de sni ~ar skog kan di -
da ta, @a ka [i ra ka, u oba pred sje dni ~ka man da ta.
"Je dan Mi te ran ni je vri je dan dru go ga", izja vio
je je dan od li de ra so ci ja lis ta Pjer Mos ko vi si.
Fran soa Fi jon os ta je na mjes tu pre mi je ra, dje li -
mi ~no za hva lju ju }i svo joj dis kre tnoj ulo zi, u sjen ci
pred sje dni ka Ni ko le Sar ko zi ja.
Ber nar Ku {ner je os tao na mjes tu {e fa di plo ma -
ti je, i po red pe ri odi ~nih is tu pa ko ji ni su bi li po vo lji
{e fu dr`a ve, ka3o sim bol otva ra nja de sni ~ar ske vla -
de pre ma pri pa dni ci ma dru gih po li ti ~kih par ti ja, ko -
Re kon stru isa na fran cus ka
Po ve }a nje
Ovo je ~et vrti
sas tav Fi jo no ve vla de
FO TO AFP
25. 6. 2009. •fuwsubl 29 Svijet
Po pla ve
u Oba li
Slo no va ~e
ABl DZAN - Dje •ak qu ra m|a -
deq bra ta u kor p| pre ko po p|av -
|je noq dvo r| sta. u s| rot|nj skom
d| je|u Ab| dza na. u aír| •koj drza v|
Oba |a S|o no va •e.
v|a da ove ze m|je na mje ra va
da eva ku |se naj ma nje 10.000
|ju d| ko j| z| ve u po p|av |je n|m po -
dru •j| ma. Ü po p|a va ma | odro -
n| ma 21 oso ba je |z qu b| |a z| vot.
a k| sa pa da sko ro ne pre k| dno
od 12. ju na.
Me dve dev
u Egip tu
Gl ZA - Pus k| pred sje dn|k
Dm| tr|j Me dve dev ju •e se s|| -
kao po red Sí|n qe to kom ob| -
|as ka p| ra m| da u G| z|.
Na kon po sje te Eq|p tu. Me -
dve dev od|a z| u N| qe r| ju. qdje
ce po tp| sa t| n|z spo ra zu ma. a
uje dno ce pos ta t| | prv| || der |z
Kre m|ja ko j| ce po sje t| t| ovu
bo qa tu aír| •ku drza vu.
U za tvor skoj po bu ni si lo va no 20 `ena
GO MA - Na si ljem pro`et is to ~ni dio De mo -
krat ske Re pu bli ke Kon go po no vo je do {ao na na -
slo vne stra ni ce crnih hro ni ka za hva lju ju }i
ne us pje lom po ku {a ju za tvor ske po bu ne, to kom
ko je je si lo va no 20 `ena.
Na kon {to su za tvo re ni ci de to ni ra li dvi je bom be
unu tar cen tral nog za tvo ra u Go mi, gla vnom gra du
gra ni ~ne pro vin ci je Sje ver na Ki va, po ku {av {i po bje -
}i to kom no }i izme|u utor ka i sri je de, ubi je ne su
dvi je, a ra nje no je 12 oso ba.
"Gru pa po bu nje nih ka`nje ni ka si lo -
va la je dva de se tak `en skih za tvo re ni ca", sta ja lo je u
izja vi Uje di nje nih na ci ja (UN).
Ubrzo po po ~et ku bu ne, kon go an ska po li ci ja i
voj ska okru`ili su za tvor, pa ni ko ni je uspio iza }i na
slo bo du.
U ka zni oni ci su osim obi ~nih osu |e ni ka smje -
{te ni i po bu nje ni ci i pri pa dni ci po li ci je iz ~es tih su -
ko ba u De mo krat skoj Re pu bli ci.
Sta nje za tvo ra u Kon gu je tre nu tno
u po tpu nom ra su lu.
Zbog ma lih bud`eta i lo {e gra dnje, ugla vnom su
pre na trpa ni, ~es te su po ja ve gla di i bo les ti ko je bi bi -
lo gdje dru go bi le la ko izli je ~e ne.
Is to ta ko, ~es to su voj ni ci, `ene i dje ca po mi je -
{a ni sa ge ne ral nom po pu la ci jom.
UN su izja vi le da je je dan od pro ble ma ne dos ta -
tak ele men tar ne zdrav stve ne pa`nje za vri je me ~es tih
ne re da u cen tral noa fri ~kom ka zne nom sis te mu.
Sa dru ge stra ne, po je di ne hu ma ni tar ne or ga ni za -
ci je op tu`ile su kon go an ske vlas ti za kon stan tno za -
ne ma ri va nje pro ble ma ne pri mje re nog izvo |e nja
gra dnje za tvo ra te oglu {a va nje na va pa je da se za {ti te
ra nji vi ka`nje ni ci. (Agen ci je)
ji je, ka ko pre no se me di ji, pro tu ma ~en kao Sar ko zi -
jev ma ne var s ci ljem da osla bi opo zi ci ju.
Ku {ner je i da lje je dna od naj po pu lar ni jih po li -
ti ~kih li ~nos ti u ze mlji. Mi nis tar eko no mi je Kris tin
La gard je pri do bi la Sar ko zi je vo po vje re nje za hva -
lju ju }i svo joj kom pe ten tnos ti u su o~a va nju s fi nan -
sij skom kri zom.
Na mjes to Mi {e la Bar ni jea je do {ao mi nis tar za
evrop ska pi ta nja Bri no Le Mer, pri ja telj naj ve }eg
Sar ko zi je vog pro ti vni ka na de sni ci, biv {eg pre mi je -
ra Do mi ni ka de Vil pe na.
Le Me ra je za mi je nio Pjer Le lu{s, Sar -
ko zi jev spe ci jal ni iza sla nik za Av ga nis tan.
Mi nis tra prav de, Ra {i du Da ti, za mi je ni la je do -
sa da{ nji mi nis tar unu tra{ njih po slo va Mi {el Alio-
Ma ri, ko ju je na biv {oj fun kci ji za mi je nio Bris
Or te fe, do sa da{ nji mi nis tar ra da.
Dr`a vni se kre tar za ljud ska pra va, Ra ma Jad,
ko ja se su prot sta vi la Sar ko zi je voj odlu ci da se kan -
di du je na izbo ri ma za Evrop ski par la ment, pre mje -
{te na je na mjes to mi nis tra spor ta umjes to biv {eg
tre ne ra fran cus ke ra gbi re pre zen ta ci je Ber na ra La -
por ta.
Ra ma Jad, ko ja se u ne ko li ko na vra ta su -
prot sta vi la i Ku {ne ru, pos ta la je naj po pu lar ni ja li -
~nost u biv {em sas ta vu Vla de.
Mjes to dr`a vnog se kre ta ra za ljud ska pra va bi }e
uki nu to na kon nje nog odlas ka.
Ovo je ~et vrti sas tav Fi jo no ve vla de, {to je i dio
Sar ko zi je ve stra te gi je da se Vla da stal no obnav lja i
ta ko po ve }a kon ku ren tnost mi nis ta ra. (Agen ci je)
Sku va la
ljud sku gla vu
da bi izli je ~i la
k}er ku
PE KING - Ki nes ki nja Lin
D`un gsi ju sku va la je su pu od
ljud ske gla ve, vje ru ju }i da }e
njom izlije ~i ti k}er ku ko ja ima
psi hi ~ke pro ble me, obja vio je
ju ~e lo kal ni list "^en gdu ko -
mer {el".
Lin i njen su prug su pro {log
de cem bra odlu ~i li da po tra `e
po mo} od mu {kar ca ko ji je one -
svi jes tio je dnog 76-go di{ njeg
pi jan ca i od sje kao mu gla vu.
Ona je po tom sku va la gla vu, za -
je dno sa pa ~i jim me som i da la
25-go di{ njoj k}er ki da po je de
su pu. Lo kal ni sud je ubi cu osu -
dio na do `i vo tnu ro bi ju, dok je
Lin op tu `e na za po ma ga nje u
uni {ta va nju do ka za. (Agen ci je)
Vi {e od 50
po gi nu lih od
ek splo zi je
ISLA MA BAD - Vi {e od 50
oso ba po gi nu lo je ju ~e od ek -
splo zi je pro je kti la ispa lje nog iz
ame ri ~ke be spi lo tne le tje li ce na
upo ri {te ta li ba na u pro vin ci ji
Ju `ni Va zi ris tan u Pa kis ta nu.
Pre ma ri je ~i ma zva ni ~ni ka,
nas tra da li su pri sus tvo va li sa -
hra ni li de ra mi li ta na ta ko ji je
po gi nuo u ra ni jem na pa du. Ju -
`ni Va zi ris tan je gla vno upo ri {te
li de ra ta li ba na u Pa kis ta nu Baj -
tu le Me hsu da. Me hsu dov por -
tpa rol, Ma ulan Nur Sa jid, re kao
je da su od ek splo zi je pro je kti la
po gi nu la 43 li ca, uklju ~u ju }i
pet mi li ta na ta te da ni je stra dao
ni je dan vi {e ran gi ra ni pri pa dnik
ta li ba na. (AFP)
Za tvor za
dva biv {a
izra el ska
mi nis tra
TEL AVIV - Biv {i izra el ski
mi nis tar fi nan si ja Avra ham Hir -
{on osu |en je ju ~e u te la viv -
skom okru `nom su du na pet
go di na i pet mje se ci za tvo ra za
kra |u oko 2,3 mi li ona {e ke la
(580.000 do la ra) od Na ci onal ne
ra dni ~ke or ga ni za ci je, dok je
bio na nje nom ~e lu od 1998. do
2005. go di ne.
Ra ni je ju ~e izra el ski Vrho -
vni sud osu dio je biv {eg mi nis -
tra zdrav lja iz vjer ske par ti je [as
[lo mu Be ni zri ja na ~e ti ri go di ne
za tvo ra, du plo vi {e od pret ho -
dne ka zne izre ~e ne pro {le go di -
ne, i ka znu od 250.000 {e ke la
(63.000 do la ra) za pri ma nje mi -
ta i dru ge op tu `be za ko rup ci ju,
dok je bio na fun kci ji. (Ta njug)
Vijesti
FRAN SOA
FI JON
PRE MI JER
FRE DE RIK
MI TE RAN
MI NIS TAR
KUL TU RE
BER NAR
KU [NER
MI NIS TAR
SPO LJNIH
PO SLO VA
KRIS TIN
LA GARD
MI NIS TAR
EKO NO MI JE
BRI NO
LE MER
MI NIS TAR
PO LJO PR.
MI [EL
ALIO-MA RI
MI NIS TAR
PRAV DE
RAMA
JAD
MINISTAR
SPORTA
vla da po sli je izbo ra za Evrop ski par la ment
kon ku ren tnos ti
mi nis ta ra
Pre mi jer
Fran soa Fi jon
i po je di ni
mi nis tri su
za dr`a li
do sa da{ nje
fun kci je, ali
su pro mje ne
u ne kim
mi nis tar stvi ma
bi le ve }e ne go
{to se o~e ki va lo
Dio Sar ko zi je ve stra te gi je
da se Vla da stal no obnav lja
Gla vno
izne na |e nje
je izbor
Fre de ri ka
Mi te ra na,
ro |a ka
biv {eg
so ci ja lis ti ~kog
pred sje dni ka,
Fran soa
Mi te ra na,
za mi nis tra
kul tu re
Za tvo re ni ci de to ni ra li
dvi je bom be unu tar
cen tral nog za tvo ra u Go mi
Na si ljem pro `et
is to ~ni dio Kon ga
po no vo je za vr{io
na na slo vni ca ma
crnih hro ni ka
30 •fuwsubl!25. 6. 2009. Svijet
Po pla ve
po go di le
di je lo ve
Aus tri je
BE^ - Te {ka si tu aci ja u
di je lo vi ma Aus tri je, iza -
zva na obil nim ki {a ma i
po pla va ma, ju ~e se jo{ vi -
{e po gor {a la i mno ga
mjes ta u po kra ji na ma Do -
nja i Gor nja Aus tri ja su
pop lav lje na.
U Do njoj Aus tri ji naj po -
go |e ni je su op {ti ne Melk,
[aj bs i Am {te ten, i 13 od
uku pno 21 okru ga je ve}
po plav lje no. Po red ma njih
ri je ka, ek sper ti o~e ku ju
rast vo dos ta ja Du na va, i to
na pre ko de vet me ta ra,
zbog ~e ga su vlas ti u Be ~u
odlu ~i le da otvo re je dnu
bra nu, ka ko bi se iz bje gle
po pla ve.
Ja ke pa da vi ne su u Do -
njoj i Gor njoj Aus tri ji iza -
zva le i pre kid sao bra }a ja
na 50 pu te va. (Agen ci je)
TE HE RAN - Iran ski mi nis tar spo ljnih po -
slo va Ma nu ~er Mo ta ki izja vio je ju ~e da Te he -
ran ra zmi{ lja da odno se s Ve li kom Bri ta ni jom,
ko ju Vla da u Te he ra nu op tu `u je za mi je {a nje u
nje na unu tra{ nja pi ta nja, sve de na ni `i ni vo.
Ovaj ko men tar vi so kog iran skog zva ni ~ni ka
usli je dio je dan na kon {to je bri tan ski pre mi jer Gor -
don Bra un sa op {tio da je Te he ran dvo ji ci bri tan skih
di plo ma ta na lo `io da na pus te Iran i da }e Lon don
uz vra ti ti is tom mje rom i pro tje ra ti dvo je iran skih
di plo ma ta.
Iran ski mi nis tar za oba vje {taj na pi ta -
nja Go lam ho se in Mo hse ni-Ed`ei izja vio je ju ~e da
u uli ~nim de mon stra ci ja ma u Ira nu zbog pro gla {e -
ne po bje de Ma hmu da Ahma di ne d`a da na pred sje -
dni ~kim izbo ri ma odr`a nim 12. ju na u~es tvu ju po -
je di ne oso be sa bri tan skim pa so {i ma.
Mo hse ni-Ed`ei je re kao i da je je dna od uha p{e nih
oso ba bi la "pre ru {e na u no vi na ra i da je pri ku plja la
in for ma ci je za ne pri ja te lje".
Ovo je jo{ je dna u ni zu op tu `bi Te he ra -
na na ra ~un ulo ge Za pa da, a na ro ~i to SAD i Ve li ke
Bri ta ni je, u naj ve }im ma so vnim de mon stra ci ja ma
u Ira nu od Islam ske re vo lu ci je 1979. go di ne, u ko -
ji ma je do sa da `i vot iz gu bi lo naj ma nje de se to ro,
po vri je |e no pre ko 100, a uha p{e no ne ko li ko hi lja -
da lju di.
Sa dru ge stra ne, por tpa rol bri tan skog Mi nis -
tar stva spo ljnih po slo va je izja vio da je "odlu ka
Ira na da svo ja unu tra{ nja pi ta nja pre tvo ri u su kob s
Ve li kom Bri ta ni jom i dru gi ma ve oma `a lo sna i
bez osno ve". Sli ~an stav o za hla |e nju odno sa
izme |u Te he ra na i Lon do na izno se i vo de }i bri tan -
ski lis to vi.
Ta ko "Taj msov" uvo dni ~ar sma tra da
iran sko vje ro va nje da je Bri ta ni ja ar he tip ski za vje re -
nik u Ira nu ne ma ja ko upo ri {te u is to ri ji i pred stav lja
"ap sur dnu sli ku" sa vre me nih me |u na ro dnih odno -
sa. "In de pen dent" pi {e o "za gri ja va nju" di plo mat ske
bit ke, uz pro tje ri va nja di plo ma ta po prin ci pu "mi lo
za dra go" i ocje nju je da su iran ske vlas ti svoj bi jes
pre us mje ri le pre ma spo ljnom svi je tu. (Agen ci je)
Lon don
na ja vio
da }e
pro tje ra ti
dvo je
iran skih
di plo ma ta
Iran ske vlas ti su
izja vi le da su u
ne mi ri ma, ko ji su
pro te klih da na
po tre sa li ze mlju,
u~es tvo va le i
po je di ne oso be sa
bri tan skim pa so {i ma
No ve `rtve
vi ru sa H1N1
BU ENOS AJ RES, D@A KAR TA - Se dam oso ba umrlo je od gri pa
iza zva nog vi ru som H1N1 u Ar gen ti ni ko ja je sa 17 smrtnih slu ~a je va
prva po bro ju `rta va u Ju`noj Ame ri ci.
U Ar gen ti ni je broj obo lje lih od svinj skog gri pa na ras tao na 1.294, obja vi -
lo je Mi nis tar stvo zdrav stva.
Uje dno su prvi slu ~a je vi obo lje nja od no vog gri pa ju ~e pot vr|e ni u vrlo
na pu ~e noj azij skoj ze mlji In do ne zi ji. Vi rus je pot vr|en kod mla de bri tan ske
dr`av ljan ke (22), ko ja je do pu to va la na os trvo Ba li iz Aus tra li je, te u 37-go -
di{ njeg pi lo ta ko ji je sti gao iz Hong Kon ga i ko ji je u pe tak pri mljen u bol ni -
cu zbog vi so ke tem pe ra tu re. On je 14. ju na bo ra vio u Aus tra li ji.
Pre ma po da ci ma Svjet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (SZO), od no vog gri pa
je do sa da umrla 231 oso ba, dok se uku pan broj za ra `e nih po peo na 52.160.
SZO je po ~et kom mje se ca pro gla si la pan de mi ju vi ru sa H1N1.
LON DON - Biv {i za tvo re ni ci gla vne ame ri ~ke
voj ne ba ze u Av ga nis ta nu, Ba gram, izja vi li su da su
bi li mal tre ti ra ni dok su bi li ta mo, pre nio je ju ~e bri -
tan ski BBC.
Raz go vor je obav ljen sa 27 za tvo re ni ka ko ji su u pe -
ri odu izme |u 2002. i 2008. go di ne bi li u toj ba zi pod su -
mnjom da pri pa da ju, ili pru `a ju po dr{ku i po mo}
ta li ban skim ek stre mis ti ma ili ~la no va Al Ka ide.
Za tvo re ni ci su tvrdi li da su tu ~e ni, li {a va ni
sna, vje {a ni na pla fon da vi se na opa ~ke i da im je pri je }e -
no psi ma. Re kli su, ta ko -
|e, da ni su
ima li pra -
vo na pra vnog zas tu -
pni ka, za ra zli ku
od za tvo re ni ka u
ame ri ~kom voj nom za tvo ru Gvan ta na mo, na Ku bi. Svi
za tvo re ni ci su ka sni je oslo bo |e ni op tu `bi.
Svih 27 za tvo re ni ka iz ba ze Ba gram bi lo je odvo je no
ispi ti va no u pe ri odu od dva mje se ca, a pos tav lja na su im
is ta pi ta nja. Sa mo dva za tvo re ni ka su re kla da se s nji ma
do bro pos tu pa lo.
Pen ta gon je odba cio ove op tu `be, is ti ~u }i da je
sa svim za tvo re ni ci ma u tom za tvo ru pos tu -
pa no na hu man na ~in.
Por tpa rol se kre ta ra
od bra ne SAD Mark Rajt je izja vio za
BBC da uslo vi u Ba gra mu "ispu nja -
va ju me |u na ro dne stan dar de po pi ta nju
nje ge u za tvo ru".
"Po li ti ka Mi nis tar stva od bra ne je
da se pre ma za tvo re ni ci ma pos tu ma
hu ma no i ta ko }e uvi jek bi ti. Pos to je
do ku men to va ni pri mje ri gdje ta po li -
ti ka ni je slije |e na i te oso be }e od -
go va ra ti za svo je pos tup ke", re kao
je on. (Agen ci je)
BBC: Biv {i za tvo re ni ci
u Ba gra mu bi li mu ~e ni
Pen ta gon odba cio ove op tu `be
Ame ri ~ka voj na
ba za Ba gram
u Av ga nis ta nu
Na kon {to je iz Ira na pro tje ra no dvo je bri tan skih di plo ma ta
Za hla |e nje odno sa
Te he ra na i Lon do na
lran sk| m| n|s tar spo |jn|h po s|o -
va Ma nu •er Mo ta k| |zja v|o je da n| je
p|a n| rao da pr| sus tvu je sas tan ku •|a n| -
ca Gru pe 8 ko j| se to kom ove se dm| ce
odrza va u lta || j| o s| tu ac| j| u Av qa n|s ta -
nu. lta || ja je po zva |a lran da pr| sus tvu je
sas tan ku m| n|s ta ra |nos tra n|h po s|o va
ze ma |ja •|a n| ca G8 ko j| po •| nje 25. ju na
u Trstu. jer sma tra da Te he ran mo ze do -
pr| n| je t| raz qo vo r| ma o sta b| || za c| j| Av qa -
n|s ta na | Pa k|s ta na.
Mo ta ki ne }e
na sa mit G8
Ve li ka Bri ta ni ja osu di la op tu `be
za u~e{ }e u su ko bi ma na kon
pred sje dni ~kih izbo ra u Ira nu
FO TO AFP
25. 6. 2009. •fuwsubl 31
o{ od 1968, ka da je Mi tar Mi lo {e vi}, ali as
Fre de rik E{ton, po kre nuo ove edi ci je, mla di -
ma {i rom biv {e dr`a ve dio sva ko dne vi ce pos -
ta li su ju na ci kre ira ni prven stve no u
Iz da va ~koj ku }i "Ser gio Bo ne lli edi to re". Tih
osam de se tih go di na u Lu no vom "Ma gnus
Stri pu" i "Zla tnoj Se ri ji" objav lje ne su, po
mi{ljenju mno gi h, i naj po pu lar ni je epi zo de Bo ne li je vih
ju na ka, a iz da nja su dos ti za la ne vje ro va tne ti ra `e, ko ji su
se mje ri li s vi {e de se ti na, pa i sto ti na hi lja da pri mje ra ka.
Mo `da ne }e mo po grije {i ti ako ka `e mo da je i ve }i na onih
ko ji su i da nas lju bi te lji stri pa, a `i ve ili su po rije klom s
po dru ~ja biv {e Ju go sla vi je, su upra vo oni ko ji su u to vri -
je me bi li oma |i ja ni ~a ri ma Bo ne li je vih stri po va u iz da nju
"Dne vni ka".
Me |u nji ma tre ba po me nu ti i "zla tnu de vet ku" - sja -
jan i po tpu no ori gi na lan se ri jal "Pri ~e sa Div ljeg za pa da",
za ~i ji izos ta nak po pu lar nos ti mo ra mo okri vi ti prven stve -
no ne dos ta tak kon ti nu ite ta izla `e nja. Ipak, po ~et kom no -
vog mi le ni ju ma ovaj se ri jal do `iv lja va pre po rod
po jav lju ju }i se u no vom iz da nju, s kon ti nu ira nim ra spo re -
dom objav lji va nja epi zo da i re la ti vno ure dnim ri tmom
izla `e nja, {to je ovaj strip vra ti lo iz za bo ra va.
Strip "Mla di} sa Div ljeg za pa da" ("Un ra gaz zo nel
Far West"), kod nas je po znat pod ime nom "Tim i Das ti".
U Ita li ji se ovaj strip po ja vio da le ke 1958. go di ne, da bi
de ce ni ja ma po tom bio objav lji van i re prin to van u ra znim
edi ci ja ma. U is to ri ji ita li jan skog stri pa "Mla di} sa div ljeg
za pa da" os ta }e za bi lje `en kao prvi strip ko ji je kre irao
Ser |o Bo ne li. Tim Kar ter je mla di} s ti pi ~nom pri ~om za
ta da{ nji Div lji za pad. Na kon {to je os tao bez ro di te lja, sta -
ra nje nad dje ~a kom pre uzi ma nje gov stric Slim Kar ter,
ren d`er, ko ji odlu ~u je da na pus ti slu `bu ka ko bi mo gao da
se sta ra o Ti mu. Odla ze u Klej ton, gra di} u Ko lo ra du,
gdje Slim ku pu je ran~ i po ~i nje da `i vi mir nim `i vo tom. S
nji ma je i Sli mov vjer ni pri ja telj Ko pa, In di ja nac ~i ji }e
uti caj na dje ~a ka bi ti pre su dan. On u~i Ti ma in di jan skim
di ja le kti ma, tu ma ~e nju tra go va i di mnih si gna la i, uprkos
Sli mo vom pro tiv lje nju, i ru ko va nju va tre nim oru `jem. Ti -
mo vo dje tinj stvo na iz gled pre la zi u idi lu, ali, na `a lost, to
ne tra je du go. U nji ho vim `i vo ti ma po jav lju je se La ki
Ber, kri mi na lac kojeg je Ti mov stric svo je vre me no smjes -
tio u za tvor, `e ljan osve te. Na kon {to je oku pio svo ju ban -
du, La ki na pa da ran~ Kar te ro vih. Za hva lju ju }i stri ~e voj
po `rtvo va nos ti, sa mo Tim pre `iv lja va ovaj na pad. Je di no
{to Tim ta da `e li je osve ta. Je di no {to mo `e da u~i ni je da
se pri klju ~i ame ri ~koj voj sci. Ipak, vo |en `e ljom za sa -
mos tal no{ }u i za hva lju ju }i po zna va nju broj nih in di jan skih
di ja le ka ta, on pos ta je voj ni tu ma~, a ne re gu lar ni pri pa -
dnik voj nih for ma ci ja. Za ra zli ku od ve }i ne Bo ne li je vih
stri po va, u "Mla di }u sa Div ljeg Za pa da" u to ku ~i ta vog
se ri ja la ima mo sa mo je dnu je di nu li ~nost ko ja se po jav lju -
je u vi {e od je dne pri ~e - ra di se o Ti mo vom ne raz dvoj -
nom pra ti ocu po ime nu Das ti Ra jan. I upra vo je Das ti
ne {to {to ~i ta vom se ri ja lu da je po se bnu no tu - ni je to ni
^i ko, ko ji uprkos svo joj nes pre tnos ti ~es to spa sa va Za go -
ra, ni je to ni Fren ki, ko ji je ne ka ko o~in ski pos tav ljen pre -
ma Ki tu, ni je to ni Kar son - vjer ni i ve oma spo so bni
Te ksov pri ja telj. Das ti je ne {to {to bi se te {ko mo glo ime -
no va ti. Iako uvi jek uz Ti ma, od nje ga Tim go to vo da ni -
kad ni je imao ko ris ti, na pro tiv, ve }i na pro ble ma ko ju je
Tim imao pri li kom akci ja iza zva na je od nje go vog kom -
pa njo na. ^i ni se da se i naj je dnos ta vni ja akci ja za kom pli -
ku je za hva lju ju }i ovom voj ni ku, ko ji je prije ne go {to je
upo znao Ti ma, po lo vi nu svog vre me na u voj sci pro vo dio
gu le }i krom pir, a dru gu po lo vi nu u za tvo ru. [ta jo{ re }i
sem da su Tim i Das ti ju na ci na ko je smo neo prav da no
za bo ra vi li, a ko ji su otvo ri li put stva ra la{ tvu Ser |a Bo ne -
li ja i svim nje go vim po to njim ju na ci ma. Na daj mo se da
pri ~a o "Mla di }u sa Div ljeg Za pa da" ni je ov dje za vr{e na i
da }e i ne ke bu du }e ge ne ra ci je ima ti pri li ke da se upo zna -
ju s ovim izvan re dnim os tva re njem.
Svijet stripa
(21)
Da na{ nji
svi jet ima tri
`ari {ta
stri pa:
Fran cus ku i
Bel gi ju kao
jedno, Ja pan
i Ame ri ku.
Oni ima ju
sa svim
ra zli ~i te
tra di ci je:
Fran cus ka i
Bel gi ja
nje gu ju
umje tni ~ku
stra nu, Ja pan
je naj mla |i, a
Ame ri ka je
stvo ri la
ma so vnu
po tro{ nju
stri po va kroz
ide ju
su per ju na ka,
ko ja i da nas
~i ni osno vu
in dus tri je
stri pa.
Naj zna ~aj ni ji
strip auto ri
su Hu go Prat,
Her man,
Mil ton Ka nif,
Mo ebi us,
Osa mu
Te zu ka,
Frenk Mi ler,
@e be i dru gi.
Ov dje }e mo
se po dsje ti ti
nji ho vih
naj zna ~aj ni jih
ju na ka
a da su 1948. go di ne stvo ri li strip po
ime nu "Tex Wil ler", auto ri \anlui|i
Bo ne li i Aure lio Ga le pi ni ni su po la -
ga li mno go na de u nje ga, ve} su se
pri je sve ga kon cen tri sa li na strip po
ime nu "Oc chio Cu po" ("Mra~no
oko"), ~ija je ra dnja bi la smje {te na u
Ka na du u do ba fran cus ko-en gles kih ra to va, a gla vni ju -
nak je ne odo lji vo pod sje}ao na Ro bi na Hu da. Sa da se
spo me nu tog ju na ka ma lo ko sje}a, dok je "Tex" izras tao
u svo je vrsnu le gen du i je dnog od naj po zna ti jih ita li jan -
skih i evrop skih stri po va.
Prvi broj se po ja vio u pro da ji 30. sep tem bra 1948, a
zvao se "Il to tem mis te ri oso" ("Mis te rio zni to tem") i bio
je u for mi "stris cie" ili "ka i{a". @an rov ski de fi ni san kao
ves tern, "Tex" u po~et ku ni je imao pre vi {e us pje ha i bio
je u sjen ci stri po va kao {to su "Ka pe tan Mi ki" ili "Ve li ki
Blek", ko ji su fas ci ni ra li ~ita la~ku po pu la ci ju je dnos ta -
vno{}u sce na ri ja i od sus tvom izra`enog na si lja. Po~et -
kom {ez de se tih go di na pro {log vi je ka, upo re do s
pro cva tom "{pa ge ti" ves ter na, "Tex" je na pros to ek splo -
di rao i dos ti gao mje se~ne pro da je u go to vo mi li on pri -
mje ra ka. Od no vem bra 1960. go di ne "Tex" je po~eo da
izla zi u obli ku u ka kvom ga svi po zna je mo, zna~i for mat
16 x 21 cm na 110 stra na, ko ji se i da nas zo ve "Bo nel i
for mat" u Ita li ji.
Naj za slu`ni ji za ovaj ogro man us pjeh je bio sce na -
rist \anlui|i Bo ne li, ko ji je na pi sao niz fe no me nal nih
pri~a ko ji ma je ozna~io "Texa" kao pri mar ni ita li jan ski
ves tern i uop{te vo de}i strip Iz da va~ke ku ce "Bo nel li".
Po se bno je vo dio ra~una o po za di ni se ri ja la, ta ko da je
gla vni ju nak pred stav ljen kao rend`er, po vje re nik za in -
di jan ska pi ta nja i po gla vi ca ple me na Na va jo, ko ji ga zo -
vu "Aquila del la not te", tj. "No}ni Orao", ta ko da u`iva
ve li ki ugled i me|u bi jel ci ma i me |u In di jan ci ma. "Tex
Wil ler" je ~o vjek u ra nim ~e trde se tim go di na ma ko ji se
bo ri pro tiv ne prav de sva ke vrste i ~es to ko ris ti i ma nje
do zvo lje na sred stva da bi spri je~io zlo~in ili osu je tio kri -
mi nal ce da os tva re svo je na mje re. Ra dnja se odvi ja na
go to vo cje lo ku pnom pros to ru Sje ver ne Ame ri ke, ma da
je cen tral no mjes to zbi va nja Na va jo re zer vat u Ari zo ni,
dok je se ri jal vre men ski lo ci ra ni u pe ri od ra nih osam de -
se tih go di na 19. vi je ka. Auto ri su `elje li da ovom stri pu
da ju i iz vje snu istorijsku po za di nu, ta ko da se u ne kim
epi zo da ma po jav lju ju li~nos ti ko je su za is ta u~es tvo va le
u stva ra nju mi ta o Div ljem za pa du, kao {to su na pri mjer
D`ord` Ar mstrong Kas ter, D`e ro ni mo i mno gi dru gi.
Kroz mno go broj ne avan tu re Texa sli je de nje go va tri
ne raz dvoj na pra ti oca: is ku sni rend`er Kit Kar son, ne po -
prav lji vi pe si mis ta i gun|alo, ali uvi jek spre tan u odlu -
~u ju }im tre nu ci ma; Texov sin Kit, ro|en u bra ku Texa i
Li lit, k}er ke po gla vi ce Na va joa Crve ne Stri je le, i ne us -
tra {i vi Na va jo Ti gar D`ek, Texov brat po krvi.
Na ra vno, to kom svo je du ge sa ge Tex se su ko bio s
ve li kim bro jem ne pri ja te lja, od ko jih su na ju pe~a tlji vi ji
Me fis to, ilu zi onis ta i ma |i oni~ar, naj ve}i Texov ri val;
Pro te us, maj stor pre ru {a va nja; Ma es tro, po lu dje li
nau~nik de for mi sa nog li ca; Crni Ti gar, ma laj ski princ u
iz gnan stvu ko ji `eli da iznu tra po dri je SAD. Gla vni kre -
ato ri stri pa vi{e ni su me|u `i vi ma, ta ko da se za pi sa nje
no vih epi zo da bri nu pro slav lje ni sce na ris ti Kla udio Nici,
Ma uro Bo se li i An to nio Se gu ra, a je dno vri je me sce na rij
je pi sao i \anlui|ijev sin Ser |o Bo nel i, lju bi te lji ma stri -
pa po znat pod pse udo ni mom Gv ido No litta, pod ko jim
je stvo rio Mis ter Noa i Za go ra.
Dosa d su objav lje na 492 bro ja u re gu lar noj se ri ji, 15
gi ga na ta ko ji su ra |e ni u A4 for ma tu i na ko ji ma obi ~no
ra de ve li ka ime na svjet skog stri pa, 8 al ma na ha i 5 maxi
iz da nja. Da nas, 53 go di ne po slije izlas ka prvog bro ja,
Tex se i da lje ~vrsto dr`i u se dlu, vje~no mlad na Div -
ljem za pa du i spre man da uvijek pri te kne u po mo}
ugro`eni ma i ne za {ti}eni ma gdje god je to po tre bno.
"Teks Viler"
U Ita li ji se ovaj strip
po ja vio da le ke 1958. go di ne
"Tim i Dasti"
Kre ator: Ser do Bo ne ||
Crta ~i: Fran ko B| no t|. Ðo va n| T| •|. B| ra qo Ba| za no
Na slo vni ce: Fran ko B| no t|
@anr: ves tern
Mjes to ra dnje: D|v |j| za pad
Vri je me ra dnje: Sre d| na 19. v| je ka
Omi lje no oru `je: Pe vo| ver
Vjer ni pra ti telj: Das t|
Naj ve }i ne pri ja telj:
Kre ator: Ðan |u |d| Bo ne ||
Crta~: Aure ||o Ða |e p| n| Ga |ep
@anr: ves tern
Mjes to ra dnje: Sje ver na Ame r| ka
Vri je me ra dnje: 1870 - 1885.
Omi lje no oru `je: Ko|t
Vjer ni pra ti telj: K|t Kar son
Naj ve }i ne pri ja telj: Me í|s to
@estoki mla di }i
sa Div ljeg za pa da
K
J
Dosa d su objav lje na
492 bro ja u re gu lar noj se ri ji
32 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Kon cert
Ma ri ja ne
[ip ke
u Ban skom
dvo ru
BA NJA LU KA - Kon cert vi oli -
nis tki nje Ma ri ja ne [ip ke, u or ga -
ni za ci ji Udru `e nja mu zi ~kih
umje tni ka RS, odr`a }e se ve ~e ras
s po ~et kom u 20 ~a so va u Kon -
cer tnoj dvo ra ni Kul tur nog cen tra
Ban ski dvor u Ba nja lu ci.
[ip ka }e se Ba nja lu ~a ni ma uz
ko le gi ni cu Gor da nu Ma rja no vi}
pred sta vi ti dje li ma Mo car ta,
Bram sa i Mil ha uda.
Ma ri ja na [ip ka je di plo mi ra la
na Aka de mi ji ume tnos ti u No -
vom Sa du, gdje je i ma gis tri ra la.
Usa vr{a va la se na spe ci ja lis ti -
~kim stu di ja ma na Fa kul te tu mu -
zi ~ke ume tnos ti u Beo gra du i u
Pa ri zu.
D.Z.
"Res tart ex
Ge ta" u
"Mu sic Hal lu"
BA NJA LU KA - Kul tur ni cen -
tar "Po li drom", ne ka da{ nji "UNS
Ge to", uz po dr{ku Par tner skog
omla din skog po kre ta iz Ba nja lu -
ke ve ~e ras u dis ko te ci "Mu sic
Hall" or ga ni zu je be ne fit kon cert
pod na zi vom "Res tart ex Ge ta".
U okvi ru kon cer ta ba nja lu ~koj
pu bli ci }e se pred sta vi ti ~e ti ri mu -
zi ~ke gru pe: "Vi so ki na pon" i
"Ispad" iz Ba nja lu ke, "Unu tra{ nja
emi gra ci ja" iz Pri je do ra i bend
"An dri ja" iz Li vna.
Ulaz na kon cert je ~e ti ri KM, a
sav pri hod od ula zni ca bi }e is ko -
ri {ten za po no vno po kre ta nje ra da
udru `e nja i pros to ra za mla de.
D.Z.
Izlo `ba ra do va
Aloj za ]u ri }a
BA NJA LU KA - Izlo `ba sli ka
Aloj za ]u ri }a, ba nja lu ~kog
umje tni ka, je dnog od ~la no va
gru pe "^e tvo ri ca", bi }e otvo re na
ve ~e ras u 20.30 u Mu ze ju sa vre -
me ne umje tnos ti RS u Ba nja lu ci.
Alojz ]u ri} je ro |en u Mrko -
nji} Gra du 1933. go di ne. Po sli je
Sre dnje te hni ~ke {ko le, ko ju je
za vr{io u Ba nja lu ci, upi su je VPS,
li ko vni smjer, a za vr{a va stu dij u
Sa ra je vu u kla si pro fe so ra i sli ka -
ra Ra den ka Mi {e vi }a i Ha ki je
Ku le no vi }a. Ra dio je kao li ko vni
pe da gog u O[ "Zmaj Jo va Jo va -
no vi}" u Ba nja lu ci. Sa ko le ga ma
sli ka ri ma iz gru pe "^e tvo ri ca"
izbo rio se za no vi pris tup nas ta vi,
za slo bo dan, mo de ran dje ~ ji izraz
li ko vnos ti. Nje go vi u~e ni ci su do -
bi ja li zla tne me da lje i na gra de na
svjet skim izlo `ba ma.
Bio je ~lan ULU BiH. Prvu
izlo `bu je imao sa gru pom "^e -
tvo ri ca", ko ju su po red nje ga ~i ni -
li i Du {an Si mi}, En ver [ta ljo i
Ba kir Mi sir li}, a izla gao je i na
prvom "Je se njem sa lo nu" u Ba -
nja lu ci. Nje go ve ra do ve, po red
Ba nja lu ke i gra do va ne ka da{ nje
Ju go sla vi je, vi dje la je i pu bli ka u
Mi la nu. Umro je u Ba nja lu ci 31.
mar ta 2007. go di ne.
D.Z.
Kultura
"Sve to i pro kle to"
u Beo gra du
BEO GRAD - U srpskom PEN cen tru ve ~e ras }e bi ti pred stav lje na no va
knji ga pje sa ma Ste va na Ton ti }a "Sve to i pro kle to", o ko joj }e go vo ri ti
pro fe sor dr Mi haj lo Pan ti} i pje snik i knji `e vni kri ti ~ar Goj ko Bo `o vi}.
No vu zbir ku Ton ti }e vih pje sa ma obja vio je kao de ve tu knji gu svo je eli tne
edi ci je "Ma ti ca", ko ja ru ko pi se pri ma po po zi vu, Iz da va ~ki cen tar Ma ti ce sr-
pske.
Ton ti} je ci je njen i na gra |i van pje snik, an to lo gi ~ar, pro zni pi sac, ese jist i pre -
vo di lac s nje ma ~kog je zi ka. U Njema~koj je Tonti} boravio u vrijeme ratnih
de{avanja, a po tom se vra tio u po ra tno Sa ra je vo. Edi ci ju "Ma ti ca" po kre nu li su
Mi ro Vu ksa no vi}, gla vni ure dnik, Slav ko Gor di} i Mi li voj Ne nin. Do sad su
objav lje ne knji ge Ste va na Rai ~ko vi }a, Ma ti je Be }ko vi }a, Sve to za ra Ko lje vi }a,
No vi ce Pet ko vi }a, Pa vla Ugri no va, Mi ro sla va Jo si }a Vi{ nji }a, Mi lo ra da Pa vi }a
i sa da Ste va na Ton ti }a. U {tam pi su knji ge Mi lo va na Da noj li }a, Ra do va na Vu -
~ko vi }a i Kse ni je Ma ric ki-Ga |an ski. (Ta njug)
M. LIN GO
SA RA JE VO - Prvi sve zak Hrvat ske en ci klo -
pe di je BiH pred stav ljen je u uto rak na ve ~er u Na -
ro dnom po zo ri {tu Sa ra je vo.
Prvi sve zak, ko ji je iz dao Hrvat ski le ksi ko graf ski
in sti tut BiH iz Mos ta ra, obu hva ta en ci klo pe dij sku gra -
|u od slo va A do \, a pla ni ra no je objav lji va nje jo{ tri
sves ka.
"Osno vna kon cep cij ska osno va ove
en ci klo pe di je je pri je sve ga da je ona bo san sko her ce -
go va ~ka, pa on da hrvat ska, te da je BiH do mo vi na
Hrva ta, a da Hrva ti kao kon sti tu ti vni na rod unu tar nje
`e le di je li ti su dbi nu s os ta la dva kon sti tu ti vna na ro da.
En ci klo pe di ja po kri va do ga |a je, pros tor i os vrt", re kao
je di re ktor HLZ-a Ivan An |e li} na pro mo ci ji.
Ivan Mar ke {i}, iz vr{ni ure dnik Hrvat ske en ci klo -
pe di je, ka zao je da ni je ni je ri je~ ni o ka kvoj, ka ko je
ka zao tur bona ci onal noj en ci klo pe di ji, ko ja bi obra |i -
va la sa mo ono {to je hrvat sko.
"Mi, ne ko li ci na en tuzi jas ta, `e lje li
smo na pra vi ti je dnu en ci klo pe di ju ko ja tre ba bi ti pods -
ti caj dru gi ma da se do go vo re ka ko bi bila na pra vljena
je dna op}a en ci klo pe di ja BiH", ka zao je Mar ke {i}.
Po mo }ni bis kup Pe ro Su dar je oci je nio da je ovo
dje lo vrhun ske kul tur ne vri je dnos ti.
"Te me ljna vri je dnost ovog dje la je po pis ka to li -
~kih `u pa i mjes ta gdje `i ve ka to li ci", ka zao je Su dar.
Bo `i dar Ma ti} je re kaoda ovo dje lo ni -
je u kon fli ktu s En ci klo pe di jom BiH, ko ju pri pre ma
Le ksi ko graf ski za vod BiH.
"Ova en ci klo pe di ja je vrlo po {te na, a na sklis kim
his to rij skim te re ni ma se pos ta vi la do bro", ka zao je
aka de mik Ma ti}.
Bh. hrvat ska
en ci klo pe di ja BiH
Prvi od pla ni ra na ~e ti ri sves ka
Na jus pje {ni ja se zo na
Na ro dnog po zo ri {ta RS
Ka da reu na gra da
"Princ od As tu ri je"
MA DRID - Al ban ski knji `e vnik
Isma il Ka da re ovo go di{ nji je do bi -
tnik na gra de "Princ od As tu ri je",
sa op {tio je ju ~e `i ri ko ji do dje lju je
je dno od naj pres ti `ni jih pri zna nja
[pa ni je.
"Pi sac, ese jis ta i pje snik Isma il Ka -
da re, je dan od naj zna ~aj ni jih al ban -
skih knji `e vni ka, pre {ao je broj ne
gra ni ce ka ko bi pos tao uni ver zal ni
glas pro tiv to ta li ta ri zma", na veo je
`i ri u sa op {te nju.
Pri zna nje ko je je do di je lje no Ka -
da reu je dna je od osam na gra da
"Princ od As tu ri je" ko ju sva ke go di -
ne do dje lju ju u ra znim oblas ti ma,
izme |u os ta log, za na uku, me |u na -
ro dnu sa ra dnju, ko mu ni ka ci ju i
sport. Sva ku od na gra da pra ti i ~ek
na 50.000 evra.
Ka da re ovi ro ma ni pri vla ~i li su
pa` nju za vri je me re pre si vnog ko -
mu nis ti ~kog re `i ma En ve ra Ho d`e,
~i ji je bio o{tar kri ti ~ar. Pis cu je
1990. go di ne odo bren po li ti ~ki azil u
Fran cus koj. (Agen ci je)
BA NJA LU KA - Se dam de set i
de ve ta se zo na Na ro dnog po zo ri {ta
RS je po sve mu naj bo lja, na jus -
pje {ni ja go di na u is to ri ji ove ku }e,
is ta kao je Ra de Si mo vi}, di re ktor
NP RS, na ju ~e ra{ njoj pres-kon -
fe ren ci ji po vo dom za vr{et ka ovo -
go di{ nje po zo ri {ne se zo ne.
On je do dao da je NP RS, bez ob -
zi ra na ma njak sred sta va, "iz dr`a lo i
ove go di ne i po ka za lo za vi dne re -
zul ta te".
Od uku pno 187 pro gra ma, ko li ko
je po zo ri {te ima lo, 135 je bi lo nje go -
vih, {est je odi gra no u okvi ru "Te atar
fes ta", a 46 je gos tu ju }ih.
"Uku pno 40.000 lju di po sje ti lo je
pro gra me u na {oj ku }i, a u ove po -
dat ke ni je ura ~u nat 'Krat ko fil', ko ji
je odr`an u NP RS", re kao je Lju bi -
{a Sa va no vi}, umje tni ~ki di re ktor
po zo ri {ta.
Se zo nu je obi lje `io ve li ki us pjeh
pred sta ve "Na ro dni po sla nik", u re -
`i ji Ni ko le Pe ja ko vi }a, ko ja je odni -
je la 17 na gra da, i ba nja lu ~ki te atar
prvi put odve la na "Ste ri ji no po zor -
je".
Ni ko la Pe ja ko vi} je od ove go di ne
pos tao re di telj ku }e.
"Moj po vra tak u Ba nja lu ku zna ~io
je po vra tak po zo ri {tu, na kon 25 go -
di na mu va nja po fil mu", re kao je
Pe ja ko vi}.
U ovoj go di ni odr`a ne su ~e ti ri
pre mi je re, a naj ve }i us pjeh me |u
glum ci ma ima la je Ni ko li na \or |e -
vi}, ko joj je ulo ga Pav ke u pred sta vi
"Na ro dni po sla nik" do ni je la de vet
pri zna nja.
Us pje {nu se zo nu obi lje `i la je i
prai zve dba ko ma da "Ba lon od ka -
me na: Mo ja sje }a nja" po tek stu Ra -
dmi le Smi lja ni}, ko joj je ovo uje dno
dram ski prve nac.
Smi lja ni }e va, ko ja je u Na ro dnom
po zo ri {tu RS ra di la kao glu mi ca, is -
ta kla je da se ne }e vra }a ti glu mi te
da pla ni ra nas ta vi ti s pi sa njem.
Po ~e tak no ve se zo ne }e, pre ma
Sa va no vi }e vim ri je ~i ma, obi lje `i ti
no va pred sta va u re `i ji Ni ko le Pe ja -
ko vi }a, a pu bli ka }e ima ti pri li ku da
vi di i dje la mla dih re dite lja Mi lo {a
Pa uno vi }a i \ur |e Te {i}.
Ta nja STU PAR-TRI FU NO VI]
BEO GRAD - Ne sre }na sam ako mi pro |e
dan da mi ne {to ni je pa lo na pa met. Me ne za do -
vo lja va ju i ma le stva ri, ma li po ma ci ko ji su sa mo
pri vi dno ma li, ali u stva ri do bi je ni su iz mi zer no
ma lih po da ta ka iz ko jih do bi je{ ogro mnu ma pu
sve ta na ko joj vi di{ sva ku ta ~ku, je dna je od mi sli
ka kvi ma su obi lo va le izja ve i in ter vjui po zna te sr-
pske sli kar ke, skul ptor ke, pje sni ki nje i mul ti me -
di jal ne umje tni ce i `e ne epo he Olje Iva njic ki,
ko ja je pre mi nu la ju ~e u Beo gra du u 78. go di ni.
Ima la je 87 sa mos tal nih izlo `bi u ze mlji i inos -
tran stvu. Do bi tnik je "Se dmo jul ske" i "Vu ko ve" na -
gra de za `i vo tno dje lo, naj ve }ih pri zna nja u ze mlji.
Olja Iva njic ki je ro |e na u Pan ~e vu 1931. go di ne
u rus koj bol ni ci. Nje ni ro di te lji, otac Va si lij Va si ljen -
ko Iva njic ki i maj ka Ve ro ni ka Mi haj lo vna Pjo trov -
ska su u Srbi ju do {li kao pro gna ni ci iz Ru si je na kon
Okto bar ske re vo lu ci je.
Olja je u Kra gu jev cu `i vje la sve do do -
las ka u Beo grad, gdje je stu di ra la va jar stvo na Aka -
de mi ji za li ko vne ume tnos ti u Beo gra du. Ma da je
upi sa la va jar stvo, od sa mog po ~et ka se ugla vnom
ba vi la sli kar stvom. Go di ne 1957. za vr{i la je Aka de -
mi ju li ko vnih ume tnos ti u kla si pro fe so ra Sre te na
Sto ja no vi }a. Po za vr{et ku pos tdi plom skih stu di ja,
1962. go di ne do bi la je po se bno pri zna nje i sti pen di ju
"For do ve fon da ci je" za nas ta vak stu di ja u SAD. S
gru pom sli ka ra: Le oni dom [ej kom, Mi li }em od Ma -
~ve, Mi lo va nom Vi da kom, Sve to za rem Sa mu ro vi -
}em, Kos tom Bra di }em, Si ni {om Vu ko vi }em i
dru gi ma, 1959. go di ne, kao je di na `e na sli kar, osno -
va la je gru pu "Me di ala", ko ju su pred stav lja li mla di
sli ka ri, pis ci, fi lo zo fi, ar hi te kte i kom po zi to ri. Svim
~la no vi ma "Me di ale" bi la je za je dni ~ka je dna je di na
ide ja: bes kraj na lju bav pre ma umje tnos ti i bes kraj no
vje ro va nje u nje ne sve uku pne mo }i.
[ez de se tih go di na pro {log vi je ka prva
Se zo nu je obi lje `io
ve li ki uspjeh pred sta ve
"Na ro dni po sla nik"
Izla ga la je u Mu ze ju
"Me tro po li ten" u
Nju jor ku, Mu ze ju
mo der ne umje tnos ti u
Sko plju i na fa kul te tu
"Dobs Fe ri" u Nju jor ku
Olja Iva njic ki je ga ji la bes kraj nu
lju bav pre ma umje tnos ti i bes kraj no
vje ro va nje u nje ne sve uku pne mo }i
FO TO AR HI VA
Sli ka
"Pro la zak
kroz
tre zor
- Tri na es ta
za po vest"
25. 6. 2009. •fuwsubl 33 Kultura
IZDVAJAMO
Knjiga
Film
Muzika
"Da ti ne {to
ka `em"
HA NlF KÜ PE lSl
Ja ma| Ka na. ps| ho ana || t| •a ra
pe de se t|h qo d| na ko j| z| v| u
Lon do nu. pro qo ne uspo me ne
|z m|a dos t|. Nje qo va prva |ju -
bav je Aj| ta. ko ja mu je do n| je -
|a uzbu de nja u se ksu. dro q| |
po || t| c|. kao | •|n bru ta| noq na -
s| |ja ko j| mu je za uv| jek pro m| -
je n|o z| vot. On | nje qov pr| ja te|j
Hen r| nas to je pr| hva t| t| |s t| nu
da su sre do vje •n| mu skar c|.
ba |an s| ra ju c| kon í|| kte po zu de
| dos to jan stva.
"Grad svje tla"
GlL KE NAN
Em ber je qrad ko j| se qra d|o
za dnj|h 200 qo d| na. Gra d| te |j|
su v|as t| ma os ta v| || upu te o
qra du u ku t| j| ko ja ce se sa ma
otvo r| t|. Naza|ost. po kva re n|
qra do na •e| n|k ku t| ju ba ca u
WO so |ju | ona b| va za bo rav -
|je na v|jekov|ma.
L| na | Don su dvo je dje ce u
Em be ru ko j| do b| ja ju m| s| ju da
spa su um| ru c| qrad. Svje t|a
qra da po •| nju se qa s| t|. a za || -
he hra ne nes ta ju.
"The Fa me"
LEJ Dl GA GA
The Fa me bro j| 15 mu z| •k|h
nu me ra. na ko j| ma |ma po pa.
den sa | r'n'b. te sv|h nj| ho v|h
zan ro va | podzan ro va s o•| -
tom íor mu |om u ko joj sva ka
pje sma mo ra |ma t| jak re íren
jer |na •e n| je dos toj na a| bu -
ma. Ü ta kvoj va r| jan t| vec se
|z dvo j| |o ne ko || ko h| to va. po -
put Just Dan ce | Po ker Fa -
ce. ko j| su osvo j| || sve
top-||s te.
Ar ~i Pan d`a bi u po sje ti BiH
M. LIN GO
SA RA JE VO - Ar ~i Pan d`a bi, po zna ta
in dij sko-britanska glu mi ca, bo ra vi la je
ovih da na u BiH.
U Sa ra je vo je do pu to va la na po ziv Se mi -
ra Osma na gi }a, di re kto ra Fon da ci je "Bo san -
ska pi ra mi da sun ca".
"Ve} du go `e lim do }i u Bo snu i dra go mi
je da sam mo gla vi dje ti Vi so ko i is ko pi ne ko je
ta mo iskopavaju. Mo ram vam re }i da sam
izne na |e na, sve mi ov dje u Bo sni iz gle da dru -
ga ~i je od ono ga {to sam za mi{ lja la. Sve je
dru ga ~i je, lje p{e. Ima te mno go to ga za po ka -
za ti. Pri ro da vam je pre li je pa", ka za la je Ar~i
Pan d`a bi ju ~er to kom su sre ta s no vi na ri ma.
Ka `e da je o BiHi Sa ra je vu dos ta
to ga na u~i la gle da ju }i film "Do bro do {li u Sa -
ra je vo", ko ji je re `i rao Maj kl Vin ter bo tom, a s
kojim je ra di la film "Mo }no srce", u ko jem
igra s ho li vud skom zvi jez dom An |e li nom
D`o li.
Su ra dnja sa D`o li je vom bi la je za nju
fan tas ti ~no is kus tvo.
"To je ne pro cjen ji vo jer je An |e li na ve li -
ki pro fe si ona lac. Ra di la sam s mno gim zvi -
jez da ma iz Ho li vu da, ali ne upo re di vo je ovo
mo je is kus tvo ko je sam ima la u eki pi 'Mo -
}nog srca'", ka `e Pan d`a bi je va.
Ova in dij sko-en gles ka glu -
mi ca igra la je u mno gim bri tan skim i ame ri -
~kim se ri ja ma, ko je je sni mao CSI. Za ulo gu
u fil mu "Mo }no srce" dobila je priznanje, a
do bi tni ca je i dru gih na gra da.
Sa da se pri pre ma da otpu tu je u Nju jork
ka ko bi sni ma la no vu se ri ju.
Ka `e da je film nje na ve li ka lju bav jer
do zvo lja va im pro vi za ci ju, slo bo du izra `a ja.
"Se ri je su vam ne {to dru go. Tu
ima te sce na rij, na u~i te ga na pa met i iz go vo ri -
te u ka me ru. To je sve", ka `e Pan d`a bi je va.
Ka za la je da je ~u la za "Sa ra je vo film
fes ti val", te da bi vo lje la da ove go di ne do |e u
Sa ra je vo i vi di ka ko to fun kci oni ra.
Film joj je ve li ka lju bav
Izme |u os ta log, izla ga la je u Mu ze ju "Me tro po -
li ten" u Nju jor ku, Mu ze ju sa vre me ne ume tnos ti u
Beo gra du, Mu ze ju mo der ne umje tnos ti u Sko plju i
na fa kul te tu "Dobs Fe ri" u Nju jor ku.
Iza bra na je za naj bo ljeg sli ka ra 20. vi je ka u
Ju go sla vi ji na osno vu gla sa nja spro ve de nog me |u
ju go slo ven skom pu bli kom.
U je dnom in ter vjuu je izja vi la da se
sko ro svim "na pre dnim ide ja ma i lju di ma do ga |a
to da u tre nut ku ka da su bi li naj ja ~i i naj plo dni ji,
ni su na pra vi na ~in bi li za pa `e ni ili po tpo mo gnu -
ti".
"Uvek je stra {no da ne ke na gra de i or de nje do -
bi je{ na kra ju `i vo ta i on da zna{ da ti ni {ta dru go
ni je ni pre os ta lo ne go or den i grob. Or den i grob
idu za je dno", go vo ri la je Olja Iva njic ki.
Ka da je ne ko li ko go di na po sli je upi ta na da
pro ko men ta ri {e is tu izja vu, Olja je tvrdi la da se ni -
{ta ni je pro mi je ni lo:
"[ta mo `e da se pro me ni? Ni ti smo
pos ta li bes mrtni, ni ti smo uo~e ni u pra vom tre nut -
ku, ta ko da se stva ri, {to se to ga ti ~e, ne me nja ju.
Pre ili ka sni je de si se i je dno i dru go, ali ugla vnom
idu u tan de mu, jer te {ko je pri hva ti ti bi lo {ta u ne -
kom odre |e nom tre nut ku. Mo ra uvek stra {no du go
da se ~e ka, da se na sva koj stva ri in sis ti ra i tu ne -
ma ve li kog po ma ka. Ta ko je uvek.''
Me |u tim, iako je bi la sve ga ovog du bo ko svje -
sna, Olja Iva njic ki ni je za pa da la u le tar gi ju i bi la je
sve do smrti akti vna i po sve }e na no vim pro je kti -
ma. Pri je sve ga ne ko li ko go di na po kre nu la je ''No -
vi `i vot Me di ale'', ra di la je mo dne re vi je za Mo dnu
ku }u ''Mo na'', in spi ri sa ne Te slom i Nje go {em, broj -
ne izlo `be, bi la je je dan od osni va ~a Fon da ci je
"Ni{ Art" za po dr{ku mla dim umje tni ci ma, i uz sve
to pi sa la je i vo lje la po ezi ju, go vo re }i ka ko ne vo li
pro zu ko li ko po ezi ju, jer je opi si ''gnja ve''.
''Pi sa nje je ve li ki spas i do pu na. Re~
je naj mo }ni ja, po go to vo ka da se iz go va ra gla sno,
ka da ima svo ju vi bra ci ju. A njen cilj je da se do |e
do ne ke kraj nje is ti ne, za klju ~ka, su {ti ne, ka tom
obli ku ko na ~nos ti", izja vi la je u pro {lo go di{ njem
in ter vjuu za "Ne za vi sne no vi ne" Olja Iva njic ki.
je po ~e la sa pop-ar tom u Beo gra du, a pri pre ma la je i
izve dbe ko je se pam te. Nje ne sli ke na la ze se u mno -
gim mu ze ji ma i ga le ri ja ma {i rom svi je ta.
In dij sko-bri tan ska glu mi ca po zna ta po ulo ga ma u broj nim se ri ja ma
FO TO D`.TOR CHE
Po slje dnji po tez
Olje Iva njic ki
U Beo gra du umrla naj bo lja ju go slo ven ska sli kar ka 20. vi je ka
Ima la je 87 sa mos tal nih
izlo `bi u ze mlji i inos tran stvu
Os ta lo je jo{ asfal ti ranje ras krsni ce Ha d`i
Su lej ma no ve i Sa ra~ Ismaj lo ve, ~e ka mo da
se za vr{i pri klju ~e nje na in fras tru ktu ru
stam be nog obje kta u Sa ra~ Ismaj lo voj.
D`e ni ta BO GU NI]-KE [ELj, sa vje tni ca
u Slu `bi za pros tor no ure |e nje
i ko mu nal ne po slo ve op {ti ne Cen tar
34 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Sarajevo
Sinj ska
bez stru je
Sta no vni ci Sinj ske uli ce, te na -
se lja Bo bo vi ca, Ka me ni ca, [a bi -
}i, Je ze ro, Mi so ~e i Bla go vac
da nas od de vet do 15 sa ti ne }e
ima ti stru ju, sa op {te no je iz
"Elek tro dis tri bu ci je".
Bez na pa ja nja elek tri ~nom
ener gi jom od 8.30 do 15.30 bi }e
tra fo-sta ni ce Vu ko vi }i, Gri vi }i 2,
te Ha d`i }i 1. Stru ju od 11.30 do
13 sa ti ne }e bi ti ni u Ka da ri }i ma i
Gor njoj Mi so ~i.
[.P.
Spo men
-obi lje `je
po gi nu lima
Iz gra dnja spo men-obi lje `ja i
fon ta ne za po gi nu le bor ce sa po -
dru ~ja mje snih za je dni ca ^e gi}
vi la 1 i 2, te Kva drant bi }e okon -
~a na po lo vi nom ju la.
Obi lje `je i fon ta na bi}e izgra|eni
po red fir me "In te rin vest".
"Za ovaj pro je kat op}i na No vo
Sa ra je vo je iz dvo ji la 50.000
KM, a iz grda nju spo men-obi lje -
`ja i fon ta ne su fi na si ra }e 'In te -
rin vest' u izno su od 150.000
KM", ka zao je Amir Sa d`ak iz
In for ma ti vne slu `be op {ti ne No -
vo Sa ra je vo.
[.P.
Policija
122
Na po dru •ju MÜP-a KS u
pro te k|a 24 sa ta ev| den t| -
ra na su dva kr| v| •na dje |a:
ra zboj n|s tvo | ra zboj n| •ko
po na sa nje.
Hitna pomo}
124
Ek| pe H| tne po mo c| |ma |e
su 402 |n ter ven c| je. od •e qa
su 62 b| |e ku cne po sje te.
Porodili{ta
285-287
250-259
Ü po ro d| || st| ma je ro de no
17 be ba: de set dje voj •| ca |
se dam dje •a ka.
Vatrogasci
123
Ek| pe va tro qa sa ca u pro -
te k|a 24 sa ta |ma |e su dv| je
|n ter ven c| je.
Servisne
informacije
Aero drom Sa ra je vo 289-100
Ba ki je 533-763
Bol ni ca "Ko se vo" 444-800
Di mnja •ar 658-555
"Elek tro dis tri bu ci ja" - kva ro vi 230-767
GPAS ln fo-cen tar 293-183
JKP "Pad" 658-038
Kan to nal na in spe kci ja 663-849
"Po kop" 642-443
"Pa dio-ta ksi" 1515
"Sa ra je vo-stan" 442-580
Te le fon ske in for ma ci je 1182
"To pla ne" 650-979
Tu ris ti •ki in for ma ti vni cen tar 532-606
"vo do vod" 641-462
Auto bus ka sta ni ca 213-100
Bol ni ca "Pod hras to vi" 444-343
Ek spre sni po stan ski ser vis 1417
Ka na li za ci ja 668-259
MUP 664-211
Opca bol ni ca Sa ra je vo 285-100
PTT kva ro vi 977
"Sa ra je vo gas" 272-980
Te le gra mi 1202
"ve le pe ka ra" 648-505
ve te ri nar ska sta ni ca 442-303
Važniji telefoni
Ka da }e bi ti za vr{e no
asfal ti ra nje Ha d`i Su lej ma no ve
uli ce na Mej ta {u?
Ja dran ko AV DI], ne za po slen
Mir sa da LIN GO
Ale jom am ba sa do ra, ko ja vo di od ba ze na na
Ben tba {i do Ko zje }u pri je, gra |a ni i tu ris ti od ju -
~er mo gu u`i va ti vo ze }i se u fi ja ke ri ma i po ro di -
~nim bi ci kli ma.
Ko ~i ja ma i bi ci kli ma gaz do vat }e Udru `e nje ra -
tnih voj nih in va li da op}i ne Sta ri grad.
Fi ja ke re i po ro di ~ne bi ci kle gra |a ni }e
Ale jom am ba sa do ra, po zna ti jom kao Da ri va, mo }i vo -
zi ti od 10 do 20 sa ti sva ki dan.
"Tru dit }e mo se da Ale ja uvi jek bu de ~is ta i da bu -
de mo gra |a ni ma i tu ris ti ma na ra spo la ga nju. Ci je ne su
pri hva tlji ve. Gra |a ni i tu ris ti ko ~i ju mo gu iznaj mi ti po
ci je ni od pet KM za pre voz do u{ }a Mo{ }a ni ce i 12
KM do Ko zje }u pri je. Ci je na ni je po oso bi ne go po
ko ~i ji. [to se ti ~e bi ci ka la, zbog uz brdi ce, nji ma se
mo `e vo zi ti 2,5 ki lo me tara, a ci je na iznaj mlji va nja je
{est KM po sa tu", ka zao je Ekrem Ka lja nac, pred sje -
dnik Udru `e nja ra tnih voj nih in va li da op}i ne Sta ri
grad.
Na pi ta nje ka ko }e bi ti re gu li sa na hi gi -
je na na ovoj ale ji zbog izme ta ko nja Ka lja nac je ka zao
da u Be ~u pos to je spe ci jal ne ke se ko jima se rje {a va taj
pro blem. Pla ni ra ju us ko ro da ih na ba ve, a za sa da }e
re do vno ~is ti ti izmet na ces ti.
Akci ja
pri ku plja nja nov ca
za bo le snog mla di }a
Hu man ti ra na akci ja pri ku -
plja nja nov ca za ope ra ci ju
dvadesettrogo di{ njeg Zla ta na
Zi ro je vi }a, obo lje log od kar ci -
no ma na moz gu i epi lep si je, bi -
}e or ga ni zo va na u sri je du, 1.
ju la, u Fer ha di ji.
Da rio [a bi}, je dan od or ga ni za to -
ra ove akci je, ka zao je da je za ope -
ra ci ju Zi ro je vi }a u Lju blja ni
ne op ho dno 35.000 eura.
"Po zi va mo lju de do bre vo lje da
po mo gnu ovu akci ju i po sje te na {e
pun kto ve, na ko ji ma }e bi ti pos tav -
lje ne po se bno na prav lje ne ku ti je za
ovu na mje nu. Akci ja }e po ~e ti u
devet sati is pred Grad ske tr`ni ce 1.
ju la i tu }e mo bi ti do 21 sat. On da
se se li mo u 'Cel tic' pab, ta ko |er u
Fer ha di ji, gdje }e bi ti nas tav lje no
pri ku plja nje sred sta va", obja snio je
[a bi}.
Na po me nuo je da, uko li ko ne ko
ne bu de u mo gu }nos ti da po sje ti
pun kto ve, no vac mo `e da upla ti na
`i ro ra ~un ~i ji broj ima ju u svim po -
slo vni ca ma Uni-Cre dit ban ke.
"Iz Lju blja ne su nam po sla li pre -
dra ~un ope ra ci je, ta ko da }e po sje ti -
oci na {ih pun kto va mo }i po gle da ti i
kom ple tnu me di cin sku do ku men ta -
ci ju Zla ta na Zi ro je vi }a. Po zi va mo
sve lju de do bre vo lje da po mo gnu
ovu akci ju ka ko bi Zla tan {to pri je
imao ope ra ci ju i oz dra vio", is ta kao
je [a bi}.
Do dao je da }e akci ju svo jim pri -
sus tvom uve li ~a ti na {a folk zvi je zda
Ha lid Be {li}, te po zna ti mu zi ~a ri
za ba vne mu zi ke.
[.P.
Pri pre mni ra do vi za sa na ci ju na dvo` nja ka M-
17 na ula zu u Ili d`u su u to ku i za sa da se izvo de u
no }nim sa ti ma.
"Ra dni ci @GP tre nu tno pos ta v lja ju ske le na na -
dvo` njak ka ko bi se pris tu pi lo nje go voj kom ple tnoj sa -
na ci ji. Ra do vi su star ta li po ~et kom ju na, a rok za za -
vr{e tak je 75 da na", ka zao je Na zif Ba ba i}, po mo }nik
na ~el ni ka za ra zvoj i in ves ti ci je op {ti ne Ili d`a.
Ra do vi }e obu hva ti ti i sa na ci ju sao bra }aj ni ca i pje -
{a ~ke sta ze na dvo` nja ka.
"Ra di }e di la ta ci ju na dvo `nja ka, pjes ka ra nje do njih
stra na mos ta, pos ta vi ti ade kva tnu hi dro izo la ci ju, te
izrad iti no vu ogra du i ras vje tu. Ta ko |e }e pos ta vi ti no ve
potpor ne zi do ve", ka zao je Ba ba i}.
Tre nu tno se ra do vi odvi ja ju u no }nim sa ti ma, a ka -
da po ~ne re kon stru kci ja na dvo` njak }e bi ti za tvo ren za
sao bra }aj 24 sa ta.
"Za po tre be pre us mje ra va nja sao bra}a ja bi }e otvo -
re na sao bra }aj ni ca pre ko tram vaj ske pru ge do Ka sin dol -
ske uli ce. Na da mo se da }e sa na ci ja ovog na dvo` njaka
bi ti za vr{e na po lo vi nom av gus ta, even tu al no po ~et kom
sep tem bra ove go di ne", do dao je Ba ba i}.
Pro je kat fi nan si ra Di rek ci ja za ces te FBiH sa 1,3
mi li ona KM.
[.P.
Pri pre me za re kon stru kci ju
na dvo` nja ka kod Ili d`e
Sao bra }aj }e bi ti pre us mje ren
Po tre bno 35.000
evra za ope ra ci ju
Zla ta na Zi ro je vi }a
u Lju blja ni
Atra kci ja od
Vo` nja
Ale jom
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
25. 6. 2009. •fuwsubl 35
KI NA
APO LO
Pa k|e ne u|| ce
Ü|o qe: v|n D| se|.
Po| vo ker
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
(18 | 20 h)
ME ETlNG PO lNT
Tran síor mer s| 2:
Osve ta po ra ze noq
Ü|o qe: Me qan Foks.
lza be| Lu kas
Pe z| ja: Maj k| Bej
(20 h)
IZLO @BE
GA LE Pl JA GA BPl JEL
Po zo r| sn| p|a kat
Ka mer noq tea tra 55
ÜMJE TNl OKA
GA LE Pl JA B|H
Pe tro spec tum
lz|o zba ío to qra í| ja
A| m| na Zrne
Stvar n| |ju d| - stvar ne
po tre be
KO LE Gl JÜM
AP TlS Tl KÜM
lz|o zba s|| ka. crte za
| |n sta |a c| ja
Auto r|: Dra qa na
Nu |c-vu •ko v|c
| An dr| ja na M|| na ro v|c-
Ovet ko v|c
MU ZE JI
MÜ ZEJ KNJl ZE vNOS Tl
l PO ZO Pl SNE
ÜMJE TNOS Tl
Sta| ne pos tav ke
ra dn|h so ba
S|| v| ja Stra h| m| ra
Kranj •e v| ca.
Ha sa na K| k| ca.
Ka| m| je Ba ru ha
| Pe tra Ko •| ca
BPÜ SA BE ZlS TAN
Sta| na pos tav ka:
Pa zvoj Sa ra je va
od pret h|s to r|j skoq
do aus tro uqar skoq
pe r| oda
P|e te n| ne sa Bje |a sn| ce
MÜ ZEJ SA PA JE vA
Sta| na pos tav ka:
Sa ra je vo 1878-1918
Vodi~
Sarajevo
Re du kci je u Vo go{ }i
ri je {i }e re zer vo ar
[. PER TEF
Pro blem vo do snab di je va nja sta no vni ka cen tral -
nog di je la Vo go{ }e, ko ji ve} go di na ma od po no }i do
{est sa ti ima ju re du kci je u na pa ja nju vo dom, mo gao
bi u sko ri je vri je me bi ti ri je {en jer je pla ni ra na iz gra -
dnja re zer vo ara i za mje na do tra ja lih ci je vi.
Sta no vni ca ovog di je la Vo go{ }e D`e ne ta Ta in d`i}-
Sa ra~ ka `e da joj u sta nu sva ku no} nes ta je vo de.
"Si pa mo vo du u fla {e i kan te ka ko bi smo u ju tar njim
sa ti ma mo gli da se umi je mo, te za WC {o lju", ka za la je
Ta in d`i}-Sa ra ~e va. Do da je da po ne kad vo de nes ta ne i u
to ku da na, po sat vre me na, ma da se to ne de {a va ~es to.
"^es to se bu dim i idem u ku pa ti lo u no }nim
sa ti ma, pa ona ko sne na iz kan te za li je vam WC {o lju. I to
je ta ko sva ke no }i", ka `e Sa di ka Glu hi}.
U "Vo do vo du" ka `u da su pro ble mi sa sna bdi je va -
njem vo dom u no }nim sa ti ma u Vo go{ }i po slje di ca ne do -
vo ljnih ka pa ci te ta re zer vo ara sa ko jih se ovo po dru ~je
na pa ja.
"Kon stan tnim ra zvo jem Vo go{ }e po ve }a va ju se po -
tre be za snab di je va njem no vih po tro {a ~a, a iz gra dnja vo -
do vo dnih obje kata ne pra ti taj trend", ka za li su u
"Vo do vo du".
Ka ko su is ta kli, o~e ku je se u na re dnom pe ri odu po -
bolj {a nje vo do sna bdi je va nja jer je op {ti na Vo go{ }a u ovoj
go di ni pla ni ra la iz gra dnju re zer vo ara Jo {a ni ca, ko ja }e sa
svo jim ka pa ci te tom do pri nije ti po bolj {a nju pos to je }eg
sta nja.
"Osim to ga pla ni rana je u ovoj go di ni iz mje na do tra -
ja lih vo do vo dnih ci je vi ko je uti ~u na sma nje nje priti ska u
vo do snab di je va nju", na po me nu li su iz ovog pre du ze }a.
Sta no vni ci Vo go{ }e snabdi je va ju se vo -
dom za pi }e iz Ba ~e va, te Pe ra ~kog vre la, ko je se na la zi u
kru gu tvor ni ce "Pre tis Unis".
Zi jad Ka dri}, po mo }nik na ~el ni ka za ko mu nal ne po -
slo ve op {ti ne Vo go{ }a, ka `e da je vo da iz Pe ra ~kog vre la
he mij ski i bi olo {ki isp ra vna pre ma in for ma ci jama iz "Vo -
do vo da", ali da se po jav lju je mulj kad pa da ki {a.
"Rje {e nje je da se vo da iz Pe ra ~kog vre la pre ~i{ }a va
u fil ter skom pos tro je nju", ka zao je Ka dri}.
Ka lja nac is ti ~e ka ko u na re dnom pe ri odu u su ra -
dnji s op}i nom Sta ri grad pla ni ra ju na pra vi ti i ka fa ni ce
u drve tu, gdje }e lju bi te lji {e tnje i vo` nje fi ja ke rom
mo }i da se odmo re i os vje `e.
"Za sa da ima mo sa mo dvi je ko ~i je i ~e ti -
ri ko nja, ali pla nir amo u sko ri je vri je me na ba vi ti jo{
ko ~i ja. Tek smo na po ~et ku i vidjet }e mo. Bi tno je da
smo kre nu li s ovim pro je ktom ko ji }e na li jep na ~in
pro mo vi ra ti tu ri zam u ovoj op}i ni", re kao je Ka lja nac.
On je do dao ka ko }e bi ti skro je na po se bna odje }a
za fi ja ke ris te, te da }e to bi ti no{ nja ko ja }e upo tpu ni ti
ci je li am bi jent.
Is ti ~e ka ko je ovo va `an pro je kat za udru `e nje jer
}e mo }i za po sli ti lju de.
"Mo ram vam re }i da nam je u re ali za ci ji ovog
pro je kta, osim op}i ne Sta ri grad, po mo gao i Da ut Ba -
{o vi}, ko ji je ve li kim di je lom fi nan si rao fi ja ke re. Ve li -
ku po mo} do bi li smo i od fir me 'Co ca-co la'. Na dam se
ka ko }e pri vre dni su bje kti uvi dje ti pra vu va `nost ovog
pro je kta i po mo }i nam, jer po red to ga {to una pre |u je -
mo tu ri zam u Sa ra je vu, mi za po{ lja va mo ra tne voj ne
in va li de ko ji su bez po sla i ima ju po ro di ce ko je tre ba
da iz dr`avaju", obja{ nja va Ka lja nac.
Ibra him Ha d`i baj ri}, na ~el nik op}i ne
Sta ri grad, je kod ba ze na na Ben tba {i, po ~e tnom sta ja -
li {tu fi ja ke ris ta pre sije ca njem crve ne vrpce ozna ~io
po ~et ka ra da fi ja ke ris ta.
On je oci je nio ka ko je ovo jo{ je dan do bar pro je -
kat u op}i ni, ko ji }e una pri je di ti tu ris ti ~ke sa dr`a je.
"Op}i na je ovaj pro je kat po mo gla sa 8.500 KM, a
sve os talo je fi nan si rao Da ut Ba {o vi} ko ji je `e lio po -
mo }i ove lju de", re kao je Ha d`i baj ri}.
Mu nib Ka dri}, je dan od fi ja ke ris ta, ka zao
je da ima is kus tva u vo` nji ko ~i ja s ko nji ma jer je ras -
tao na se lu, a je dno vri je me je vo zio fi ja ker i na Vre lu
Bo sne.
"Ovo je za me ne odli ~an po sao. Do sa da ni sam
imao za po sle nja, imam po ro di cu i za me ne ovaj po sao
zna ~i sve", re kao je Mu nib Ka dri}.
Hi gi je na
}e bi ti
re do vno
odr`a va na
Sta no vi bez vo de od
po no }i do {est ~asova
Ben tba {e do Ko zje }u pri je
fi ja ke ri ma
am ba sa do ra
Gra |a ni i tu ris ti
ko ~i ju mo gu
iznaj mi ti po
ci je ni od pet KM
za pre voz do
u{ }a Mo{ }a ni ce
i 12 KM do
Ko zje }u pri je, a
po ro di ~ni bi cikl
za {est KM
Ko ~i ja ma i bic ikli ma
gaz du je Udru `e nje
RVI u Sta rom gra du
FO TO S. PI NJA GI]
36 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Banjaluka
Do na ci ja
@en skog
ro ta ri klu ba
"Glo ri ja"
Pred sta vni ce @en skog
ro ta ri klu ba "Glo ri ja" uru -
~i }e da nas do na ci ju vri je -
dnu 5.000 KM Odje lje nju
za re ha bi li ta ci ju i {ko lo -
va nje dje ce i omla di ne.
Ovo odje lje nje se na la zi
u okvi ru Za vo da za fi zi -
kal nu me di ci nu i re ha bi li -
t a ci j u "Dr Mi ro sl av
Zo to vi}".
Do na ci ju }e uru ~i ti Mi -
ra Grbi}, pred sje dni ca
klu ba.
Do na ci ju }e u ime ovog
odje lje nja pri mi ti dr \u ri -
ca Ste va no vi}-Pa pi}, na -
~el ni k Odj e l j e nj a za
re ha bi li ta ci ju i {ko lo va nje
dje ce i omla di ne.
G.V.
Dra go KRZI], u~e nik
Mati~ni ured
Ro|eni
La na Vu ko vi}, k}i Mi jo dra ga i Sla |a ne; Iva Ma ta no vi}, k}i Da vo ra i
Go ra ne; Ma ja Mar ja no vi}, k}i Ne de ljka i Svje tla ne; Pa vle Ju ri}, sin
An |el ka i Ale ksan dre; La ra Ma ti}, k}i Sa {e i Snje`ane; Da li bor Gru -
ba~, sin Sret ka i Go spa ne; No vak \u ri}, sin Dra ga na i Len ke; Il ma
Gi go vi}, k}i Sa ne la i Mir ze te; Ma ri ja Vi {e kru na, k}i Ni ko le i Ma je;
Bo ris Vu ko vi}, sin Ra de i Sa nje; Lu ka Tri vi}, sin Sa {e i Dra ga ne.
Umrli
Ili ja (Lu ka) Pe ji}, ro|, 1930. god; Lju bo (Jo vo) Mi haj lo vi}, ro|. 1934.
god; Ja nja (Bo`o) Vu ji}, ro|. 1930. god; Ru`ica (Obrad) La li}, ro|.
1925. god.
Policija
122
Ü OJB Ba nja |u ka ev| den t| -
ra no je de vet kr| v| •n|h d je -
|a. od to qa sest pro va| n|h
kra da. dv|je kra de | je dno
oste ce nje tu de stva r|. Ja vn|
red | m|r je na ru sen je dan
put. De s| |e su se •e t| r| sao -
bra caj ne nez qo de u ko -
j|ma n| je b| |o po vr| je de n|h.
Hitna pomo}
124
Ü sta n| c| H| tne po mo c|
pre q|e da na su 82 odra s|a
pa c| je na ta | 25 dje ce.
Obav |je no je 10 ku cn|h po -
sje ta.
Porodili{te
342-142
Ü po ro d| || stu na Pa pr| kov -
cu ro de no je pet be ba: •e -
t| r| dje •a ka | je dna
dje voj •| ca.
Vatrogasci
123
va tro qas c| su na te r| to r| j|
qra da |ma|| je dnu |n ter ven -
c| ju. Ga s| || su po zar.
Servisne
informacije
Ko li ko uku pno ima
par king mjes ta u gra du?
Na po dru ~ju gra da uku pno ima vi {e
od 2.200 par king mjes ta, a u pla nu je
iz gra dnja no vih par kin ga.
Bra ni mir Pa pi}, {ef Od sje ka za par king i
ga ra `e pri Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da
"Ar ge ta ju ni or", edu ka ti vna
ra di oni ca o zdra voj i pra vil noj
is hra ni, odr`a na je ju ~e u vrti -
}u "Pla vi ~u pe rak".
Ra di oni cu za ma li {a ne pred -
{kol skog uzras ta je or ga ni zo va la
kom pa ni ja "DK Tra de", ~la ni ca
gru pe "Dro ga" Ko l i n ska. U
pros to ri ja ma vrti }a za dje cu je
bio or ga ni zo van igro kaz ko jem
je pri sus tvo va lo oko 250 dje ce iz
Ba nja lu ke. On je izve den s ci -
ljem sti ca nja zna nja o va `nos ti
is hra ne. Ma li {a ni su kroz igro kaz
mo gli na u~i ti sve o va`nos ti do -
ru ~ka i zdra ve is hra ne, te o do -
brim dne vnim na vi ka ma po put
pra nja zu ba, ~es tog pra nja ru ku,
ju tar nje gi mnas ti ke i dru gog.
"Po se bnu pa`nju po sve }u je mo
dje ci i ra zvo ju nji ho ve svi jes ti o
pra vil noj pre hra ni i va`nos ti bav -
lje nja fi zi ~kim akti vnos ti ma.
Ovim pro je ktom `eli mo ih po ta -
knu ti da ste knu zdra ve `ivo tne
na vi ke u naj ra ni joj do bi. Osmi -
sli li smo ve oma edu ka ti van 'Ar -
ge ta ju ni or' igro kaz u ko jem dje -
ca di rek tno su dje lu ju i dra go
nam je da su se ma li {a ni sjaj no
za ba vi li, ali i na u~i li ono {to je
va`no za nji hov pra vi lan ra zvoj",
is ta kla je Na ta {a Ga on, vo di te lji -
ca Se kto ra mar ke tin ga "DK Tra -
dea" u BiH.
Me li sa Se fer-Li cin, por tpa rol
"MI TA Gro up", ko ji pred stav lja -
ju "DK Tra de", re kla je da kroz
pro je kat `e le da sva dje ca u BiH
ste knu zdra ve `i vo tne na vi ke.
"Pro je ktom `e li mo po ta knu ti
dje cu da ste knu zdra ve `i vo tne
na vi ke i da ra zvi ju svi jest o pra -
vil noj pre hra ni i zdra vim na vi ka -
ma u naj ra ni j oj do bi ", ka `e
Se fer-Li ci no va.
Za svu dje cu ko ja su u~es tvo -
va l a u edu ka t i vnoj ra di oni ci
kom pa ni ja "DK Tra de" je, po red
pred sta ve, pri pre mi la i do ru ~ak
sa ar ge ta ju ni or pa {te ta ma, ori gi -
nal i no vim piz za oku som, kao i
pri go dne po klo ne. Edu ka ti vne
ra di oni ce su odr`ane jo{ i u Mos -
ta ru, Bi ha }u i Ze ni ci, a sli je de i u
Tu zl i i Sa ra j e vu. U pro j e kt u
u~es tvu je oko 1.500 dje ce iz ci -
je le BiH.
V.V.
Dje ci su uru ~e ni
i pri go dni po klo ni
Kroz igro kaz u~i li
o zdra voj is hra ni
V. VRBLJA NAC
ISIC kar ti ce, ko je omo gu }a va ju ra zne po -
pus te u broj nim obje kti ma od 10 do 40 od sto,
mo gu da ko ris te i za po sle ni u fir ma ma Fo to
"Express", Auto {ko la "Si gnum" i "Auto pre -
voz".
ISIC BiH je ne da vno po tpi sao ugo vo re o po -
pus tu za ko ri sni ke ISIC kar ti ca s ovim fir ma ma, na
osno vu ko jih }e ra dni ci ima ti vi dne ola k{i ce.
Po red ovih fir mi, ISIC kar ti ce su ve} u upo tre -
bi na Ba nja lu ~kom uni ver zi te tu, ko je su po no vo
vra }e ne na kon pre ki da u fe bru aru pro {le go di ne ka -
da ni su mo gle biti izva |ene.
Stu den ti Ba nja lu ~kog uni ver zi te ta
mo gu izva di ti no ve ISIC kar ti ce ko je im omo gu }a -
va ju po pus te od 7,7 do 60 od sto u 31 pro daj nom
obje ktu. Stu den ti su za do vo ljni vra }a njem u fun kci -
ju kar ti ca ko je im omo gu }a va ju mno ge po pus te.
"Da bi stu den ti do bi li ISIC kar ti cu, tre ba da
pri lo `e uvje re nje o stu di ra nju s fa kul te ta i li ~nu
kar tu, a kar ti ce se dobijaju na Eko nom skom fa kul -
te tu ra dnim da nom od de set do 14 ~a so va", re kao je
Sa {a Pa ni}, ~lan Stu den tskog par la men ta Uni ver zi -
te ta u Ba nja lu ci.
On je is ta kao da se za kar ti ce pla }a ~la -
na ri na od 10 KM na go di{ njem ni vou i stu den ti ko -
ri {te njem ISIC kar ti ca go di{ nje mo gu da u{te de oko
300 KM.
"Stu den ti ma su za is ta ko ri sni po pus ti ko ji su
obe zbi je |e ni upo tre bom ISIC kar ti ce. Pro da vni ce,
bu ti ci spor tske opre me, '@e lje zni ce RS' i mno gi
dru gi su iza {li stu den ti ma u su sret i ta ko po mo gli
stu den tski bu d`et", re kla je Je le na Pi li po vi}, stu -
dent na Eko nom skom fa kul te tu.
Ale ksan dar STI JA KO VI]
Grad ski odbor ni ci }e na da na{ njoj sje dni ci
ra zma tra ti Pri je dlog re ba lan sa bu d`e ta, ko ji je
ve} iza zvao ra zli ~i te rea kci je ko ri sni ka bu d`et -
skih sred sta va i opo zi ci onih po li ti ~kih par ti ja.
Pre dlo `e nim re ba lan som bu d`e ta pla ni ra no je
sma nje nje od 19,7 od sto i ako pri je dlog bu de usvo -
jen, bu d`et }e izno si ti oko 153 mi li ona KM, {to je
u{te da od oko 30 mi li ona KM.
Pla nom {te dnje pre dvi |e no je da naj vi {e sred sta -
va bu de u{te |e no na ma te ri ja li ma, stal nim sred stvi -
ma te te ku }im tro {ko vi ma i po mo }i ma.
Kao gla vni ra zlog sma nje nja pri li va
sred sta va u bu d`et grad ske vlas ti na vo de no vi obra -
~un ca ri na i pad pri vre dnih akti vnos ti iza zva nih eko -
nom skom kri zom u re gi onu.
Bra ni slav Bo re no vi}, pot pred sje dnik Par ti je de -
mo krat skog pro gre sa, is ta kao je ka ko }e odbor ni ci te
stran ke tra `i ti da re ba lans bu de po vu ~en iz pro ce du -
re i bo lje pri pre mljen.
"Re ba lans bu d`e ta gra da ap so lu tno je
ne pri pre mljen do ku me nat, ko ji je sa ~i njen bez de ta -
ljne ana li ze i na mi je njen je is klju ~i vo za za do vo lje -
nje li ~nih po tre ba lju di ko ji vo de grad", re kao je
Bo re no vi}.
On je do dao da se u re ba lan su bu d`e ta po mi nju
odre |e ne stav ke ko je tre ti ra ju re alo ka ci je bez odo -
bre nja Skup {ti ne gra da.
Bo re no vi} sma tra da se u pre dlo `e nom re ba lan -
su vi di ko li ko je do sa da bi lo pro ma {e nih pro je ka ta i
odlu ka, do da ju }i da su "pri ho di Ba nja lu ke da nas
zna tno ma nji od pla ni ra nih, {to je po slje di ca lo {eg
vo |e nja gra da".
Sva odje lje nja Admi nis tra ti vne slu `be gra da kao
i os ta li ko ri sni ci bu d`e ta, kroz pre dlo `e ni re ba lans
ISIC kar ti ce su ve} u upo tre bi
na Ba nja lu ~kom uni ver zi te tu
Rea kci je
re ba lan sa
Po pus ti od 10 do 40 od sto
Uo~i da na{ nje sje dni ce
grad skog par la men ta
25. 6. 2009. •fuwsubl 37 Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
Pe v| ja í|| mo va
(18.30. 21.15. 16.30
su bo ta | ne dje |ja)
Beo qrad sk| ían tom
M| |u t|n M| |o se v|c.
Mar ko Z| v|c.
Pa do s|av M| |en ko v|c
Pe z| ja: Jo van To do ro v|c
(20.45. 22.30)
Ter m| na tor: Spa se nje
Kr|s t| jan Bej|.
Sem vor t|n qton
Pe z| ja: McG
(18.30)
Ma ra do na by Kus tu r| ca
Pe z| ja: Em|r Kus tu r| ca
(19.00. 20.40)
Tran síor mer s|: Osve ta
po ra ze noq
Me qan Foks.
Dzon Tor tu ro
Pe z| ja: Maj k| Bej
(17.45. 20.30. 22.20)
IZLO @BE
BAN SKl DvOP
ve || k| |z|o zbe n| sa |on
lz|o zba s|| ka Pa do m| ra
Kne ze v| ca
(do 18. ju |a)
MÜ ZEJ
PE PÜ BLl KE
SPPSKE
Ja se no vac s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
Sta| na |z|o zbe na
pos tav ka Mu ze ja PS
Tra p|s t| •ka opa t| ja Ma r| ja
Zv| jez da u Ba nja |u c|
1869 - 2009
(do 18. ju |a)
GA LE Pl JA ÜDAS
lz|o zba ra do va •|a no va
Üdru ze nja Ton |z Fo •e
Vodi~
Gradnja pa sa re le
u za vr{noj fa zi
N. SA LA PU RA
Iz gra dnja pa sa re le pre ko Bu le va ra De san -
ke Ma ksi mo vi}, u na se lju Star ~e vi ca, ula zi u za -
vr{nu fa zu, ka `u u Za vo du za iz gra dnju
Ba nja lu ka (ZIBL).
Po sli je pro ble ma s iz mje {ta njem in sta la ci ja,
ko je su bi le u sa mom kru gu obje kta, te pe ri oda
izu ze tno lo {eg vre me na, hla dno }e i pa da vi na, na -
po mi nju u ZIBL-u, do {lo je do pro lon gi ra nja ro ka
iz gra dnje.
"Trebalo je da radovi budu za vr{e ni u fe bru -
aru, ali re ali za ci ja ovog pro je kta je uspo re na zbog
pro ble ma ko ji su se po ja vi li pri iz gra dnji, ka `u u
Za vo du za iz gra dnju Ba nja lu ka i na po mi nju da
ra do ve izvo di pre du ze }e "In te gral in `e nje ring".
Mi lo rad Ar lov, pred sje dnik Sa vje ta
za je dni ce eta `nih vla sni ka Uli ce Kra ji {kih bri ga da
1 na Star ~e vi ci, je is ta kao da su sta no vni ci ovog
na se lja ne za do vo ljni ka{ nje njem u iz gra dnji ove
ve oma bi tne gra |e vi ne.
"Po zna to je da je pa sa re la tre ba lo da bude za -
vr{e na u fe bru aru ove go di ne, ali zna mo da su
izvo |a ~i nai {li na pro ble me u iz gra dnji. Vje ru je -
mo u fun kci onal nost pa sa re le i na da mo se sko rom
za vr{et ku ra do va da bi na {i u~e ni ci bi li bez bje dni
na pu tu do {ko le", ka `e Ar lov i do da je:
"Tre nu tno se ra di fa za obla ga nja ka me na po
po vr{in skim di je lo vi ma pa sa re le, te ure |e nje oko -
li ne oko sa me gra |e vi ne", ka `e Ar lov.
De jan Ja pun d`a, sta no vnik na se lja
Star ~e vi ca, ko ji `i vi u bli zi ni pa sa re le, ka `e da }e
iz gra dnjom pa sa re le mje {ta ni ko na ~no do bi ti ono
{to su du go ~e ka li.
"Naj bi tni je je da }e pa sa re la svo jom fun kci -
jom omogu}iti bezbjedan pre la zak u~e ni ka Osno -
vne {ko le 'Bran ko Ra di ~e vi}', ko ja se na la zi u
ne po sre dnoj bli zi ni, ali i nas ra dni ka ko ji sva ko
ju tro ~e ka mo na ri zi ~an pre laz pre ko ove izu ze tno
fre kven tne sao bra }aj ni ce", is ta kao je Ja pun d`a.
bu d`e ta de fi ni sa li su i ut vrdi li svo je no ve pri ori te te
ka ko bi se u{te dje la sred stva.
U Klu bu odbor ni ka SNSD-a sma tra ju da je Pri -
je dlog re ba lan sa do bar ka da se uzme u ob zir da je
zbog eko nom ske kri ze pu nje nje bu d`e ta sma nje no
za oko 25 do 30 od sto.
Zo ran No va ko vi}, {ef Klu ba odbor ni ka SNSD-a
u Grad skoj skup {ti ni, sma tra da re ba lan som ni su po -
go |e na so ci jal na da va nja ve} da se naj vi {e {te dje lo
na po tro{ nji grad ske admi nis tra ci je.
"Naj ve }e uma nje ne os tva re no je na
pro je kti ma i to kroz pro gra me za je dni ~ke ko mu nal ne
po tro{ nje i ko mu nal ne na kna de. Na taj na ~in u{te |e -
no je vi {e od 16 mi li ona KM, ali naj va `ni je je da }e
za po ~e ti pro je kti bi ti za vr{e ni, dok }e os ta li sa mo bi -
ti pro lon gi ra ni na du `i pe ri od", re kao je No va ko vi}.
Mno ge ja vne us ta no ve ko je se fi nan si ra ju iz
grad skog bu d`e ta ve} su spre mi le mje re {te dnje ka -
ko bi se pri la go di le no vo nas ta loj si tu aci ji.
Bo ja zan da bi mo gli bi ti po go |e ni re ba lan som
ra ni je su izra zi li Udru `e nje dis tro fi ~a ra Ba nja lu ka,
Grad ska or ga ni za ci ja sli je pih i Hu ma ni tar na or ga ni -
za ci ja "Par tner". Me |u tim, grad ske vlas ti su de man -
to va le da }e do }i do sma nje nja po mo }i tim
ka te go ri ja ma sta no vni{ tva.
Po red to ga, no vim re ba lan som pre dvi |e no je i
sma nje nje pla ta fun kci one ri ma gra da za 15 od sto,
dok sma nje nje pla ta na ~el ni ci ma Admi nis tra ti vne
slu `be gra da tre ba da izno si 10 od sto.
Stav ke na mi je nje ne fi nan si ra nju pla ta
i na kna da za po sle ni ma u Admi nis tra ti vnoj slu `bi
gra da ta ko |e su uma nje ne u uku pnom izno su za oko
15 od sto.
U Odje lje nju za fi nan si je pri Admi nis tra ti vnoj
slu `bi gra da sma tra ju da je ova ko pre dlo `e ni re ba -
lans bu d`e ta di je lom res tri kti van, ali sam bu d`et ni je
iza zvao Na crt
bu d`e ta
Bo re no vi}
sma tra da
re ba lans
tre ba bo lje
pri pre mi ti
Zbog pro ble ma
pri iz gra dnji,
rok pro lon gi ran
Pa sa re la }e naj vi {e ko ris ti ti |a ci ma na pu tu do {ko le
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
Odbor ni ci }e ra zma tra ti
Pri je dlog re ba lan sa
grad skog bu d`e ta
Pre dlo `e nim
re ba lan som
bu d`e ta
pla ni ra no je
sma nje nje
od 19,7
od sto i ako
pri je dlog
bu de
usvo jen,
bu d`et }e
izno si ti
oko 153
mi li ona KM,
{to je u{te da
od oko 30
mi li ona KM
iz gu bio kom po nen tu u do me nu in ves ti ci ja ko je su
za po ~e te i ko je }e bi ti za vr{e ne do kra ja go di ne, je -
dnim di je lom iz kre di tnih sred sta va.
"Pre dlo `e ni re ba lans bu d`e ta omo gu }i }e da
grad iz vr{i svo je za ko nom pre dvi |e ne oba ve ze do
kra ja go di ne. Os ta je oba ve za Odje lje nja za
fi nan si je kon ti nu ira nog pra }e nja pri li va u bu -
d`et gra da, o ~e mu }e Skup {ti na gra da bi ti re do vno
in for mi sa na", na vo de u Odje lje nju za fi nan si je.
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba nja lu ka
Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra `e, je dno -
so ban stan od 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
. Ci je na
700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ek stra sre |e nu ku }u na sprat s man sar dom
u Trnu (iza "Pe ru tni ne"), 10x11 m, na pla cu 500 m
2
. Te -
le fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na 3.300 m
2
u Ma -
hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, 065/761-
497. BK
- Pro da jem ili mi je njam ku }u u Za gre bu za dva sta na
u Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ku }u 10x11 m, pet eta `a sa ~e ti ri sta na -
sva ki sa po se bnim ula zom + po drum. Uli ca Ra de Vra -
nje {e vi} 107. Te le fon: 051/311-451. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu na pla cu po vr{i ne
966 m
2
s ure dnom do ku men ta ci jom, bli zu bol ni ce. Te le -
fon: 051/303-903, 065/371-300. BK
- Pro da jem ku }u na Star ~e vi ci, dva dvo so bna sta na,
750 m
2
ze mlje, 1/1. Te le fon: 051/437-658. BK
- Pro da jem dvi je ku }e, du pleks, u Li vnu. Te le fon:
034/203-009. BK
- Pro da jem dvi je ku }e i ga ra `u na pla cu 404 m
2
, do -
zvo lje na na do gra dnja, pa pi ri ure dni, Kra ji {kih bri ga da 5
Ba nja lu ka, iza grad ske bol ni ce. Te le fon: 065/705-460.
BKM
- Pro da jem ku }u u u`em di je lu Sa ra je va, dva spra ta
plus po slo vni pros tor. Te le fon: 065/565-784. BKM
- Po vo ljno pro da jem ku }u. Te le fon: 065/464-486,
065/984-838. BKM
- Pro da jem ba ra ku 75 m
2
sa {u pom i ga ra `om na ve li -
kom pla cu kao za se bna ku }a. Pre dvi |e na po re gu la ci -
onom Po, Pr. 1, M. Ci je na 90.000 KM. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u VP sa po slo vnim pros to rom i 4.000
m
2
ze mlje u Ra mi }i ma, odmah iza "Uni sa". Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem use lji vu sta ru ku }u 127 m
2
i plac 480 m
2
iznad Po ljo ka no vog par ka. Ci je na 33.000 evra. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u na po ~et ku Po br|a. Pa pi ri ure dni. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, sa pra te }im obje kti -
ma i ~e ti ri du nu ma ze mlje kod sto ~ne pi ja ce u No voj To -
po li, 76.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem ku }u na mir noj i do broj lo ka ci ji, 9x11 me -
ta ra, P+1+M, 1/1. Te le fon: 065/606-109. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-
079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P) i
1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi je -
njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901,
051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti vnoj
lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja -
lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo 1/1.
Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce va
po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu 400
m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le -
fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De be -
lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e, cen -
tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu ta,
spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i je dno -
so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jempra zan sprat ku }e, 90 m
2
, Uli ca Ba je Piv lja -
ni na 13, 1.500 m od cen tra. Te le fon: 066/850-073. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }u ili ve }i tro so ban na -
- Pro da jem ku }u 9x8 m, sa 540 m
2
ze mlje u
Kne `i ci, sa svim pri klju ~ci ma (stru ja, vo da, te le -
fon), 1/1, ili mi je njam za od go va ra ju }e u Hrvat -
skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma
gla vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i,
Ba nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
38 •fuwsubl!25. 6. 2009. Phmbtj
PLA]ENE
male oglase i ~itulje mo`ete
u Sarajevu predati:
[UMARSKI FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska stanica,
Lukavica)
POGREBNO DRU[TVO
"SVETI MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 120x85 mm)
Sve druge objave i formati
se napla}uju po cjenovniku.
Tu `nim srcem javqamo ro dbi ni i pri ja teqima da je 20.6.2009. u 42. go di ni izne na da pre mi -
nuo na{ dra gi
GO RAN (DRA GOQUBA)
MI JA TO VI] - MI JA TA
Sa hra na }e biti oba vqena u ~et vrtak, 25.6.2009. go di ne, u 13 ~a so va na No vom gro bqu
u La kta {i ma.
Po vor ka kre }e is pred ka pe le na grobqu.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Di ja na, si no vi Ste fan i Mar ko, maj ka Sta ka, otac Dra goqub,
ses tra Biqana sa po ro di com i svas ti ka Da ni je la sa po ro di com.
B^
S bo lom i tu gom oba vje {ta va mo da je
OBRAD RA^I]
1922 - 2009.
pre mi nuo 23.6.2009. Is pra}aj je u ~et vrtak, 25.6.2009. godine, u 16 sa ti iz ka pe le Grad skog
gro blja Su ti na u Mos ta ru, gdje i pri ma mo sau~e{}e od 15 sa ti. Sa hra na je na pra vo sla vnom gro blju u
Po to ci ma kod Mos ta ra.
O`alo{}eni: su pru ga Da ni ca, sin Mi le, k}i Mi len ka, unu~ad Je le na, Bran ka i Je le na, sna ha Ika,
zet Dra gu tin, ses tra Da rin ka i os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 24.6.2009. u 76. go di ni
pres ta lo da ku ca ple me ni to srce na {e dra ge maj ke, ba ke i pra ba ke
MI LI CE (ro|. Gru ji}) TAM BU RI]
Sa hra na dra ge nam po koj ni ce bi}e obavljena 25.6.2009. go di ne u 14 ~a so va na gro blju
kod re bro va ~ke crkve.
O`a lo{ }e ni: sin Jo van, k}er ke Jo van ka, Du {ka i Vin ka, sna ha Ro dna, ze to vi Mi lan,
Bo ri slav i Sla vo mir, unu ~ad, pra unu ~ad, te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Po tre bna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu {ko -
le uz po vo ljnu sta na ri nu u Ba nja lu ci i oko li na. Te le fon:
065/363-252. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem vi ken di cu u Ja ku pov ci ma, op {ti na La kta -
{i, dva du nu ma ze mlje i ga ra `u. Te le fon: 051/370-657,
066/626-347. BK
- Pro da jem vi ken di cu, po red vo de, u Sla ti ni. Te le fon:
065/349-687. BK
- Pro da jem vi kend ku }u na Po lji ca ma, Ja ho ri na.
Uknji `e na 1/1, uda lje na od `i ca 200 m. Te le fon:
065/512-761. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta, Ba -
nja lu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 57 m
2
, 2. sprat, iza SUP-a.
Te le fon: 065/922-163. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u Bo ri ku. Te le fon:
066/776-188. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
, 1. sprat, u cen tru
Ba nja lu ke + ga ra `a. Te le fon: 051/302-724. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu -
ke, zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem hi tno u Bo ri ku dvo so ban kom fo ran stan
58 m
2
, cen tral no gri ja nje, lift. Te le fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem stan 58 m
2
, po dno `je Star ~e vi ce, 1.900
KM/m
2
. Te le fon: 066/746-717. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, 4. sprat, No va va -
ro{, kod vrti }a. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ili mi je njam za stan u Ba nja lu ci ili Beo -
gra du stan na Ili d`i 67 m
2
, prvi sprat, i 36 m
2
su te re na u
vi li u re zi den ci jal noj zo ni. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
, po tpu no ure |en, u
Bo ri ku ili mi je njam za je dno so ban uz do go vor. Te le -
fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na du `i pe ri od nov lu ksu zan
stan 88 m
2
na tre }em spra tu sa tri spa va }e so be, ve li kim
dne vnim bo rav kom, ni {om i trpe za ri jom, dva bal ko na,
dva WC-a, hi dro ma sa `na ka da, alu-fu si on sto la ri ja, kli -
ma, sen zo ri, zi do vi 30 cm, izo la ci ja 15 cm, no vo, use -
lji vo odmah. Mo `e hi po te kar na ku po vi na. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem no ve sta no ve na La u{u u Ko za ri i kod
"Tem pa" u zgra di "Mi lo {in pe ksa", use lji vo odmah. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem no ve sta no ve u za vr{noj fa zi za use le nje.
Lo ka ci ja bli zu kam pu sa i u Mej da nu, no vo gra dnja. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, dru gi sprat, kod re -
da kci je "Gla sa", no vi ja gra dnja. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 112 m
2
na tre }oj i ~et vrtoj
eta `i u zgra di "Es te tik", za vr{e ni dio, po gled na Ban ski
dvor. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u An te Ja ki }a. Te le -
fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 74 m
2
na 3. spra tu, na se lje
Kra ji na u Ale ji sv. Sa ve, iza Hypo ban ke. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift i gar so -
nje ru 28 m
2
na is tom spra tu, zgra da u iz gra dnji, Ba nja -
lu ka, Bo rik, Kne `o polj ska uli ca. Te le fon: 065/518-567.
BKM
- Pro da jem stan 62 m
2
, no vo gra dnja, So lun ska 8. Te -
le fon: 065/606-109. BKM
- Pro da jem no vi ji stan 40 m
2
u Pri je do ru. Te le fon:
066/334-436. BKM
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te -
le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju G. Lor ke dvo so ban stan 49 m
2
,
pri ze mlje. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno -
so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi -
ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av -
gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma -
nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34 m
2
,
2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot", 2.350
KM/m
2
. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ul. Ma ksi ma Gor kog dvo so ban stan 55
m
2
, 3. sprat, no va gra dnja. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+ {u -
pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv
stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji
41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Prodajem na bulevaru trosoban stan, 75 m
2
, 2. sprat.
Telefon: 066/165-323. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra
gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam stan u Uli ci \u re \a ko vi }a za stan u Bo -
ri ku, Ba nja lu ka. Te le fon: 051/306-949. BK
- Mi je njam dvo so ban stan u Sa ra je vu za ma nji u Ba -
nja lu ci. Te le fon: 065/358-865. BKM
IZ DA VA NJE
- Br~ko, iz da jem dvo so ban kom for no na mje {ten stan
sa cen tral nim gri ja njem kod `e lje zni ~ke sta ni ce. Te le -
fon: 049/360-066, 065/394-527 BK
- Iz da jem dvo so ban stan pri ze mlje, Voj vo |an ska 30
Ba nja lu ka. Te le fon: 051/308-146. BK
- Iz da jem na mje {ten stan, gar so nje re i so be sa gri ja -
njem. Te le fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem za po sle nim `en skim oso ba ma ili stu den tki -
nja ma na mje {te nu gar so nje ru 35 m
2
, pri va tna ku }a s
po se bnim ula zom, slo bo dno od 17. ju na, No va va ro{.
Te le fon: 065/697-194, 065/458-678. BK
- Iz da jem na mje {ten dvo so ban stan u Ba nja lu ci. Ci je -
na 400 KM + re `i je. Zva ti od 13 do 16 ~a so va. Te le fon:
065/426-607. BK
- Iz da jem u za kup no ve i su per na mje {te ne gar so nje -
ru, dvo so ban i tro so ban stan u cen tru kod "Bos ke". Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Iz da jem po tpu no na mje {ten dvo so ban stan u zgra di
u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/843-289. BKM
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Izdajem namje{ten jednosoban stan u Boriku. Tele-
fon: 066/165-323. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu, upo tre ba ku hi nje i po -
se ban ulaz, na se lje Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem na mje {te nu so bu, Ba nja lu ka. Te le fon:
051/213-184, 065/021-308. BK
- Iz da jem dje voj ka ma je dno kre ve tne i dvo kre ve tne
so be, po se ban ulaz, ku hi nja i gri ja nje, ci je na je dno kre -
ve tne 100 KM, a dvo kre ve tne 80 KM. Te le fon:
065/892-206. BKM
- Iz da jemdvo kre ve tnu so bu, po se ban ulaz i ku pa ti lo.
Te le fon: 051/439-088. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va.
Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem so be i apar tma ne u Bi je loj, iza ho te la "Del -
fin". Vo da non-stop, par king, kli ma. Te le fon: 00382/88-
683-379, 00382/69-079-527. BK
- Iz da jem pan si on na oba li Une u Ru di ca ma sa ~am -
cem i mo to rom za vo` nju po Uni i ri ba re nje. Te le fon:
065/758-017. BK
- Po vo ljno iz da jem apar tma ne i so be u Iga lu. Te le fon:
0038-231-335-144. BK
- Iz da jem apar tma ne po ro di ca ma od dvi je do de set
oso ba, po go dni za dje cu ra di pje{ ~a ne pla `e i bli zi ne
mo ra, Vir, kod Za dra. Te le fon: 00385-989-570-964.
BKM
- Hrvat sko pri mor je! Apar tma ni u Ka ri nu, to plo mo -
re, lju ba zni do ma }i ni! Sve {to je po tre bno za va{
Apartmani
Sobe
Stanovi
Vikendice
25. 6. 2009. •fuwsubl 39 Oglasi
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
poš{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
NEZAVISNE NOVINE
Tel: 051 331 864, 033 653 953
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I Kara|or|evi}a
(ispred "Elektri~nog")
- Vidovdanska (stara autobuska
stanica kod biletarnice)
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
SARAJEVO:
- [umarski fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
(autobuska stanica, Lukavica)
odmor! Do |i te! Te le fon: +38598-310-225. BKM
- Iz da jem u Ma kar skoj apar tman - ku }a za pet oso ba,
35 evra dne vno, do 30.6.2009. Te le fon: 0038-514-276-
296. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru Ba nja lu -
ke sa vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410,
051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-
530. BKdo
- Iznaj mlju jem kan ce la rij ski pros tor po vr{i na 33 m
2
, u
sklo pu pro daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple -
tna mre `na in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a Ba nja lu ka u pri ze mlju. Je dan po slo vni
pros tor po vr{i ne 16 m
2
je kan ce la ri ja, mo kri ~vor, a
dru gi po slo vni pros tor po vr{i ne 22 m
2
sa dvi je kan ce la -
ri je i mo kri ~vor. Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
Ul. maj ke Ju go vi }a
la me la 5, br. 4 Te le fon: 066/485-360. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke 70 m
2
,
po go dan za admi nis tra ti vne po slo ve i pri va tne am bu -
lan te. Te le fon: 065/565-915. BKM
- Iz da jem ku }u po slo vni obje kat po red gla vnog pu ta
na ula zu u grad, po go dna za osi gu ra va ju }e dru{ tvo i te -
hni ~ki pre gled. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba nja -
lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka. Te le -
fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go dan
za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon: 065/390-
929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa mo -
po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-555.
BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu
2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300
m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u cen -
tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe tra
Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon: 065/547-
866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko 100
m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon: 065/884-
503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
, Ul.
Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon:
065/856-833. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor pri ze mlje 28 m
2
u No voj
va ro {i i 67 m
2
u Mej da nu. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re od 80, 150 i
200 m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
sa in ven -
ta rom, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju stam -
be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po slo -
vni pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000 m
2
, upo tre bna
do zvo la, do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po ~et -
ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski obje kat
43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par king pros -
tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo dnju, 360.000
KM. Te le fon: 065/371-611. BK
PRO DA JA
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo -
da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
, gra |e vin ska do zvo la, u
La min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va, Ul. No va ka Pi va {e vi }a Ba nja -
lu ka, dva i po km od gla vne po {te. Pla ce vi su na lo ka ci -
ji sa li je pom pa no ra mom gra da, ra van pla to od 17
du nu ma. Te le fon: 065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem ze mlju kod mo te la "Brvna ra", vi {e pla ce -
va, po vo ljno, Gor nje Mo ti ke. Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje na Kr~ma ri ca ma. Te le -
fon: 065/482-426. BK
- Pro da jem u La kta {i ma 3.000 m
2
ze mlje i vi ken di cu
57 m
2
, po vo ljno. Te le fon: 065/404-644. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje u ^o kor skim po lji -
ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-730. BK
- Pro da jem dva pla ca u Trnu, 1/1. Te le fon: 065/251-
263. BK
- Pro da jem plac, 750 m
2
, Uli ca kra lja Ale ksan dra Ka -
ra |or |e vi }a I br. 39 Pe tri }e vac. Te le fon: 0038-512-451-
994, zva ti po sli je 20 ~a so va. BK
- Pro da jem dva pla ca u Ka ra nov cu od {est i se dam
du nu ma ze mlje. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem 1.600 m
2
ze mlje pre ko pu ta crkve u Kla -
{ni ca ma. Te le fon: 051/533-122. BK
- Pro da jem 2.000 m
2
ze mlje u Kru pi na Vrba su, iznad
mli no va. Te le fon: 065/487-926, 065/456-965, 051/218-
415. BK
- Pro da jem 3.000 m
2
ze mlje u Dra ku li }u, 1/1. Te le -
fon: 065/926-261, 051/381-249. BK
- Pro da jem plac u ^ar da ~a ni ma 1.000 m
2
, 200 m od
ma gis tral nog pu ta Ba nja lu ka - Prnja vor, 1/1. Te le fon:
065/533-500. BKM
- Pro da jem {est i po du nu ma ze mlje po red no vog
auto pu ta u Kla {ni ca ma, iza tu ne la. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem plac 2.804 m
2
u Do cu. Izra da re gu la ci -
onog u to ku. Pre dvi |en ho tel. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem plac 6.500 m
2
uz "Ro bot" kod "Sla vi je", i
dru gi 6.000 pre ko pu ta "Kes te na" do otpa da. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Bra }e Ku kri ka br. 23 s
kom ple tnom in fras tru ktu rom. Do zvo lje na gra dnja ku }e
9x11 m Po-Pr-Sp-M. Pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg mos ta.
Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja
66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te -
le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin dol -
ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le fon:
065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le -
fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8
m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na su -
to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La kta -
{i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce -
vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-
203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red asfal -
ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te -
le vi zo re (di gi tal, 100 hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
- Pro da jem po lo vne i no ve re si ve re za stra ne i do ma -
}e ka na le sa da ljin skim od 50 do 130 KM, ga ran ci ja.
Te le fon: 065/822-255. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem mo bil ne te le fo ne, o~u va ni, vi {e mo de la,
od 25 do 350 KM, di je lo vi, ba te ri je, ga ran ci ja, Ba nja lu -
ka. Te le fon: 065/843-252. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem re no la gu nu 1,9 ka ra van, g. p. 2003, bi je la
bo ja, ne oca ri njen. Ci je na 6.500 evra Te le fon: 065/579-
306. BK
- Pro da jem mer ce des 250 tur bo di zel '99. go di na
proi zvo dnje. Te le fon: 065/757-011. BK
- Pro da jem re no 11, g. p. '87, ben zin 1.7, re gis tro van
do ju na 2009. Ci je na 980 evra. Te le fon: 066/449-784.
BK
- Pro da jem kom bi VW t5 fur gon, 2003. go di {te,
114.000 KM, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW/85
KS, no si vost 1.200 kg, se rij ska opre ma, ci je na 25.000
KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se, 1990 g. p., re gis tro van, 4x4.
Automobili
Telefoni
TV i video tehnika
Placevi
Poslovni prostori
40 •fuwsubl!25. 6. 2009. Oglasi
Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1,3 ben zin, g. p. '87, re gis tro -
van do fe bru ara 2010, ci je na po do go vo ru. Te le fon:
065/561-138. BK
- Pro da jem al fu 146, 1.6, g. p. 1999. Ci je na po vo ljna.
Te le fon: 065/247-322. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.600 ccm, g. p. 1981, ne re -
gis tro van. Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem mer ce des 123 - 240D, '84. g. p., ABS,
ser vo, CD u ek stra sta nju, re gis tro van go di nu da na, ci -
je na 3.400 KM, Ba nja lu ka. Te le fon: 062/360-318. BK
- Pro da jem hi tno al fu 146 ben zin/plin, 2.000 g. p.
1.400 ccm u do brom sta nju, ci je na po vo ljna. Te le fon:
065/497-037. BK
- Pro da jem golf 3, u ek stra sta nju, g. p. '93, el. po di za -
~i, el. {i ber, el. re tro vi zo ri, alarm, cen tral na bra va, CD
ple jer, kro vni no sa ~i, re gis tro van. Te le fon: 065/972-
540, 065/522-863. BKM
- Pro da jem audi 100, C4, '93 g. p., si vi me ta lik, alu-
fel ge, ben zin 2.0, odli ~no sta nje, po vo ljno. Te le fon:
065/544-448, 065/961-004. BKM
- Pro da jem pu tni ~ki mer ce des 126 S "gen {er", sa {a -
si jom kozb, kli ma, g. p. '82, tek re gis tro van. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem la du ni vu, 2003. go di {te, ben zin/plin, re -
gis tro va na, ci je na 7.700 KM. Te le fon: 065/909-236.
BKM
- Pro da jem FI AT bra vo 1.6, 2001. go di {te, re gis tro -
van, kli ma, ful opre ma. Ci je na 6.600 KM. Te le fon:
065/909-236. BKM
- Pro da jem (mi je njam za WV ili opel di zel ili plin)
golf 2 ben zin 1.6, '84. g. p., re gis tro van do fe bru ara
2010, 2.650 KM, mo gu} do go vor, hi tno. Te le fon:
065/822-255. BKM
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009.
Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le -
fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le -
fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i
zim ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon:
065/345-132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je na po -
vo ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di {ta 6+1,
'97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te, re gis -
tro van go di nu da na, nov krov. Te le fon: 065/098-890.
BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96. g. p.,
sva opre ma. Te le fon: 065/645-876, 051/216-267. BK
- Pro da jem ford pu ma, g. p. '99, 8.000 KM. Te le fon:
065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re gis tro -
van, 1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem opel, ful sre |en, do '91. g. p., di zel ili plin,
uz va {u do pla tu ili mi je njam za golf 2, re gis tro van do
fe bru ara 2010, '84. g. p., u do brom sta nju, 2.350 KM.
Te le fon: 065/822-255. BKM
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e, 22 go di ne, `e lje la bi
da joj se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne
tre nut ke. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a, s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Mla di} 26 go di na, vi sok, li jep, pa me tan, tra `i dje -
voj ku od 18 do 22 go di ne ra di li je pog i ve se log dru `e -
nja. Te le fon: 065/844-711. BK
PO NU DA
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje dje -
ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Tra `im `e nu za ~u va nje dje te ta. Te le fon: 065/695-
644. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le fon:
065/337-932. BK
PO TRA@ NJA
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje go -
va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t s ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje -
{ta ja, le `a je va i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon:
051/281-470, 065/562-149. BK
- ^a so vi i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi znis en -
gles kog, pre vo di svih vrsta tek sto va, sud ski tu ma~ za
do ku me na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li te -
tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065/785-769. BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj, is hra nu,
nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le snih i dru gih oso -
ba. Uli ca Mi la na Ste vi lo vi }a 47, Ba nja lu ka. Te le fon:
051/308-017, 051/308-022, 065/952-866. BK
- Po pra vak gu me nih i PVC ~a ma ca, svih ti po va, po -
vr{in skih ba ze na, rad na te re nu. Te le fon: 065/990-944.
BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo ve,
oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve. Te -
le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- Ugra |u jem sa te lit ske an te ne sa pre ko 1.200 stra nih i
do ma }ih ra dio i TV pro gra ma, to tal no bez pret pla te i
go di nu da na ga ran ci je, 250-360 KM. Te le fon: 065/822-
255. BKM
- Izvo dim sve si tne vo do in sta la ter ske ra do ve. Te le fon:
065/875-684. BKM
- Pro na la `e nje pod ze mnih vo da, bu {e nje bu na ra, rad
na po dru ~ju Ba nja lu ke, Pri je do ra, Du bi ce, Prnja vo ra,
Der ven te, Gra di {ke, 20 go di na is kus tva. Te le fon:
065/952-183. BKM
- Mo ler ski ra do vi: kre ~e nje, gle to va nje, ta pe te, unu -
tra{ nje fa sa de, izo la ci je, de ko ra ci je, pos tav lja nje la mi -
na ta, plo ~i ca kao i sa na ci je stam be nih i po slo vnih
obje ka ta. Te le fon: 065/343-745. BKM
- Izvo |e nje ra do va na elek tri ~nim in sta la ci ja ma i ser -
vi si ra nje ku }an skih apa ra ta. Te le fon: 065/428-135. BKM
- Uslu ge pre vo za kom bi jem (1,5t) i ka mi onom (3,5t)
u BiH, SRB, EU. Te le fon: 065/611-697, 065/611-688.
BKM
- Tu ris ti ~ka agen ci ja "Hi lan dar" pri pre ma po klo ni ~ko
pu to va nje u Os trog s tro dne vnim bo rav kom na mo ru.
Te le fon: 051/465-210, 065/644-500. BKM
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu kov bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu -
kva i hrast) sa pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e i `i -
ral na upla ta. Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu -
`a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, 1994. go di na proi zvo -
dnje, oca ri nje na, s udar nom ko ~ni com, no si vost 2.000
kg. Te le fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Po slas ti ~a ri ma i sa lo ni ma vjen ~a ni ca po vo ljno pro -
da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvi je
ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad ra se vin ter berg i slo ven ke,
ve te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851,
065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje, is kra-var mo gu -
}nost CO2 i ar gon sko va re nje 220/380 vol ti u ga ran ci ji.
Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je ek sklu zi vne stil ske ko `ne gar ni tu re,
bi vo lja ko `am si vi tik drvo - ru ~ni rad. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij ski sto
na raz vla ~e nje, tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Pro da jem kon tej ner cis ter nu za vo du plas ti ~na, po li -
es ter, 1.000 l. Ci je na 120 KM. Te le fon: 051/301-555.
BK
- Pro da jem ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }i za va {e
vjen ~a nje. Te le fon: 066/300-884. BK
- Pro da jem spa va }u so bu (drvo) "Le sni na". Te le fon:
065/786-511. BK
- Ot ku plju jem di je lo ve bi ci kla mar ke rog, to ~ko ve,
sre dnji po gon, lan co bran, pak tre ger i ru ~na ko ~ni ca. Te -
le fon: 051/453-299, 066/491-546. BK
- Pro da jem ste onu kra vu. Te le fon: 065/463-742. BK
- Pro da jem kre aci ju Eden skog vrta. Te le fon: 052/752-
892, 065/295-080. BKM
- Hi tno, pro da jem {te ne epa njel bre ton. Ci je na 50
KM. Te le fon: 065/909-236. BKM
- Pro da jem dje ~ju ho da ljku 15 KM o~u va na, ili mi je -
njam uz do pla tu za tri cikl (za dje te do dvi je go di ne sta -
ros ti). Te le fon: 065/822-255. BKM
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700 mm,
g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon:
065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom gro -
blju u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne -
ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra sta -
ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem CD ~i ta~ za ra ~u nar, 10 KM. Mo del CD-
ROM Dri ve, GCR-8520B. Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem na pa ja nje za ra ~u nar, 15 KM. Mo del Al li -
ed Pre mi er, DR-B350ATX (max. 350 W) i mo del
LPK9-42W (no vo). Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem knji gu "Mo dern auto mo ti ve mec ha nics",
Ja mes E. Duffy, 990 stra ni ca, tvrdi po vez. Te le fon:
065/614-842. BK
- Cro pa id, pri ro dni an ti friz za vo }e, po vr}e i cvi je }e,
{ti ti do -7 ste pe ni Cel zi ju sa. Te le fon: 065/435-615. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te -
le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
25. 6. 2009. •fuwsubl 41 Oglasi
42 •fuwsubl!25. 6. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m. 09.35 Yu-G|-Oh GX 3. crta n| í||m.
10.00 Se ra no s|. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Pe be| de. se r| -
ja. 16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 17.00
Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja. 21.05 lspu n|
m| ze |ju. zab. pro qram. 22.05 Ne sto
kao |ju bav. 23.50 v| jes t|. 23.55 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 Orno na b| -
je |o. 09.30 Sje ca nja. dok. pro qram. 10.00
No vos t|. 10.05 Hra na | v| no. 11.00 Kr| m| -
na| u Pu s| j| (r). 12.00 No vos t|. 12.05 B| |ja -
na za vas. zab. em| s| ja. 13.00 Su per kes.
|qra. 14.00 No vos t|. 14.05 Pr| •e |z lta || je.
14.30 Hra na | v| no. 14.50 Lju bav sa ne pr| -
ja te |jem. se r| ja (r). 16.00 No vos t|. 16.18
Sv| jet na d|a nu. 17.15 Kr| m| na| u Pu s| j|.
dok. pro qram. 18.00 Da nas u Srpskoj.
18.25 Mo n| to r|nq. 19.00 Sport í|es. 19.30
BN mo n| tor. 20.10 Bu |e var. 21.00 Pu|s.
22.30 Pre q|ed da na. 23.00 G|as Ame r| ke.
23.30 . 01.00 As troc hat. 03.00 Sa -
te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.05 Sa sv|m pr| ro dno. re por ta za (r).
10.35 Svet r| bo |o va. re por ta za. 11.05 A|| -
jas. se r| ja (r). 12.00 Dne vn|k. 12.15 Sport
p|us. 12.30 Ku va t| srcem. zab. pro qram
(r). 12.45 Z|o •| na •k| umo v|. se r| ja (r).
13.30 Dayto na b| ke week. dok. pro qram.
14.30 Ka ko sam upo znao va su ma mu.
se r| ja. 14.55 Eqz|t u po kre tu. 15.10 48 sa -
t|-sva dba. zab. pro qram (r). 16.03 Bo |j| z| -
vot. se r| ja. 17.00 Dne vn|k. 17.25 Sta ra d| -
te. bre. 17.45 Beo qrad ska hro n| ka. 18.25
Oko ma qa z|n. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30
Dne vn|k 2. 20.10 Bo |j| z| vot. se r| ja. 20.55
Dok. pro qram. 21.00 Dra qu|j sa
N| |a. 23.00 ves t|. 23.05 Z|o •| na •k| umo v|.
se r| ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Evro net. dok.
pro qram (r). 00.20 Eqz|t u po kre tu. muz.
pro qram (r). 00.28 Po se t| oc| |z Pra |s ko na.
se r| ja. 01.15 Smrto no sna vre || na.
02.45 Dayto na b| ke week. dok. pro qram
(r). 03.00 ves t|. 03.55 ÜN HOP - Po vra tak:
Ko so vo (r). 04.25 Oko ma qa z|n (r). 04.55
Sa sv|m pr| ro dno. re por ta za (r). 05.48 ver -
sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna -
|| ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10 Lo vac
na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00
Hro n| ka Do bo ja. 18.00 Fo|k 10. 19.30
Dne vn|k PTS 2. 20.30 Hro n| ka. 21.00
Gost s po vo dom. 22.00 Na ro dna mu z| ka
uz SMS •at. 23.00 Na ro dna mu z| ka uz
SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro. B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30
He| |o K|tty. crta n| í||m. 09.40 Yu-G|-Oh GX
3. crta n| í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30
Mu z| •k| pro qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma -
dre Lu na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.00
Mu z| •k| pro qram. 15.00 Pe be| de. se r| ja.
16.00 Za uv| j ek su sj e d| . se r| j a. 16.30
Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja. 17.30 Ze ne
s bro ja 13. se r| ja. 18.00 Pe cept za do bar
z| vot. re v| ja| n| pro qram. 19.00 v| jes t| u 7.
19.35 Ho r| zon t|. 20.00 Üza re n| asía|t. zab.
pro qram. 21.05 lspu n| m| ze |ju. za ba vn|
pro qram. 22.05 Ne sto kao |ju bav.
23.50 Sport cen tar. 23.55 00.00 vlP. se r| -
ja. 01.00 Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| n|
pro qram. 02.00 v| jes t|. 02.40 Ze ne s bro -
ja 13. se r| ja. 03.10 lspu n| m| ze |ju. za ba -
vn| pro qram. 04.10 Üza re n| asía|t. zab.
pro qram. 05.00 Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv SA.
10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10 Gr| mo -
ve baj ke. crta n| í||m. 10.30 Pra |s to r|j sk| park.
dok. pro qram. 12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10
Hock. se r| ja (r). 13.00 Mu z| •k| pro qram.
13.30 Do ku men tar n| pro qram (r). 14.20 Sa -
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
N. Geographic 21.00
Po lar ni med vjed, dok. pro gram
Po |ar na med vje d| ca B| n|
krat koq nor ve skoq pro |je ca
utrku je se s vre me nom ka ko
b| udvos tru •| |a svo ju tez|nu
pr| je po vrat ka ar kt| •ke z| me.
G|ad joj pr| je t| ka da se njen
uob| •a je n| p|| jen ne po ja v|.
Pre di gra za brak, film
Kao de se to qo d|s nj| dje •ak. Oak
je pre krs|o q|a vno pra v| |o |qre Bo -
ca |s t| ne kad je odb|o po |ju b| t| po -
re me ce nu dar ke r| cu. S|o m|je na
nje qo v|m obes hra bru ju c|m odb| -
ja njem osve to |ju b| va dje voj ka ba -
ca k|e tvu na nje qa.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00
07.30 MTS ma qa z|n.
za ba vn| pro qram
08.00 v| jes t|
08.15 Lje to u Srpskoj.
ju tar nj| pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Ku h| nj| ca
10.30 Sum ska sko |a.
pro qram
za dje cu
10.35 De n| je ve
moz qa || ce.
pro qram
za dje cu
10.40 Spaj der Paj der.
crta n| í||m
11.05 Sve t| orah.
se r| ja (r)
11.30 MTS Ma qa z|n.
zab. pro qram (r)
12.00 v| jes t|
12.15 Pod Sun cem
Sen Tro pea.
se r| ja
13.05 Oa ro || ja. se r| ja
14.00 Pos|ednj trka
15.35 B|o qra í| je.
dok. se r| ja
16.30 Srpska da nas
17.05 Pod Sun cem
Sen Tro pea.
se r| ja
18.00 Lje to p|s.
za ba vn|
pro qram
19.00 Frej zer. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Oa ro || ja. se r| ja
21.00 Pe •at.
po || t| •k| ma qa z|n
22.00 Dram sk| pro qram
23.05 ln ío pro í||
23.20 Sport
23.25 F| nan s|j ske no vos t|
23.30 Bro je v|. se r| ja
00.15 Frej zer. se r| ja
00.40 Lje to p|s.
za ba vn| pro qram
01.40 Sve t| orah. se r| ja
02.05 Dne vn|k
02.30 Dram sk| pro qram
04.00 Bro je v|. se r| ja
04.45 B|o qra í| je.
dok. pro qram
05.30 Ku h| nj| ca (r)
GJMN
GJMN
RT RS
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj| pro qram
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram
za dje cu:
------- Me do Pu pert
------- ve || k| odmor
09.30 Taj ne pr| ro de.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna
qoe qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 Sv| mrze
Kr|s ta.
se r| ja
11.00 No va zv| jez da.
se r| ja
11.30 Ne dje |jn| ru •ak (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Na| vna
ne vjes ta.
se r| ja (r)
13.05 Od qo vo r| te
|ju d| ma (r)
14.05 Po z| t|v.
ma qa z|n (r)
14.50 v| jes t|
15.00 Pe tar ve || k|.
se r| ja (3. d|o)
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 v| za za
bu du cnost.
se r| ja
18.10 Na| vna ne vjes ta.
dok. se r| ja
19.05 Nody. crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Po ste no. tok sou
21.25 ÜKW do qa daj
22.00 Se dm| ca.
ma qa z|n |z ku| tu re
22.35 L| n| je. íor me. bo je.
dok. pro qram
23.05 v| jes t|
23.15 Tra ze n|. se r| ja
00.05 Be nja m|n Bar nes.
se r| ja
00.35 En ía ce:
A| mas Smaj |o v|c
01.20 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo on |ajn
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka
07.30 Spor t| s| mo
07.35 P|nk ta ks| (r)
08.00 lz da ja. se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
11.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|. se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak.
se r| ja
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on |ajn
14.25 Mejd |n
Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 lz da ja. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
17.00 Kv| zb|.
dje • j| kv|z
18.00 ln ío top
18.20 BBl Sum mer
re port
18.25 Sa ra je vo on |ajn
18.35 Mejd |n
Ba nja Lu ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
20.00 Üro ta. se r| ja
21.00 Za bra nje n| ío rum
23.00 Detekt|v
ama ter
01.00 Sa ra je vo on |ajn
01.10 Mejd |n Ba nja |u ka
01.20 Spor t| s| mo
01.25 Go|d Ek spres
03.00 De te kt|v
ama ter
05.00 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
PINK
10.35 10.30
De ni je ve moz ga li ce,
pro gram za dje cu
Sta moze te pr| druz| t| ln d| jan -
cu? S|o na. bun de vu. kor nja -
•u... ||| ko nja? Ü sva koj od 26
ep| zo da ovoq |n te ra kt| vnoq
se r| ja |a Ta t| ca | q|e da oc| mo -
ra ju pro na c| od qo vo re na
De n| je va p| ta nja.
23.00
De te ktiv ama ter,
film
Me r| Ðor da no je b|s tra |n -
te || qen tna stu den tk| nja ka -
to || •ke sko |e | op sje dnu ta
je m|s te r|o zn|m kr| m|-pr| •a -
ma | de te kt|v sk|m ma qa z| -
n| ma. ko j| je |n sp| r| su na
je dan de te kt|v sk| po sao.
Sa satelita
09.15 Dje •je se |o m| ra.
dok. pro qram
10.00 BHT v| jes t|
10.05 A|e ksan dra. dok. pro q.
10.20 Dje •j| íes t| va ||
10.40 Fren de r| u ze m|ja ma
Evro pe. an| m. se r| ja
10.50 10.55 Lju ba vna
o|u ja.
se r| ja (r)
11.45 Mo ja ma |a ku h| nja (r)
12.00 BHT v| jes t|
12.15 Fa ta| n| su sret.
dok. se r| ja (r)
12.45 Euro |m pu|s.
ma qa z|n (r)
13.15 Du ho vn| mos to v|.
em| s| ja o re || q| j| (r)
14.00 BHT v| jes t|
14.05 Pe tro v| zor. mu z. pro.
14.30 Mo da je.... ma qa z|n (r)
15.00 Me mo ar| po ro d| ce
M| ||c. se r| ja
15.25 Znak
15.50 Ma || sv| jet. dok. se r| ja
15.55 Fren de r| u•e bro ja t|.
an| m| ra na se r| ja
16.00 Dje •j| íes t| va ||
16.15 BHT v| jes t|
16.25 ln ter vju sa... (r)
16.45 Mu z| •k| pro qram
17.00 M|r | rat: Pt| cu t|
ne •u jes. dok. pro .
17.45 Mo ja ma |a ku h| nja
17.55 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.35 ln ter vju sa...
20.00 Spor tsk| pro qram
20.20 No qo met: Kup
Kon íe de ra c| ja
Ju zna Aír| ka 2009:
2. po |u í| na |e. pr| je nos
22.30 P| ra m| da
23.45 BHT v| jes t|
00.00 Pop stvo na
sa vre me n| na •|n.
dok. pro qram
00.50 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
RT RS 14.00
Po slje dnja trka,
film
Dva na es to qo d|s nj| dje •ak ra zve de -
n|h ro d| te |ja z|v| u na se |ju so || te ra.
a|| s| v| |o nje qo voq z|v |je nja ra zb| ja
b|| z| na h| po dro ma | er qe |a. Dje •a -
kov |ju b| mac je ne ka das nj| sam p| -
on. konj Z|m ze |en.
00.00
Krva vi lo vac,
film
No v| nar ka Sa d| po sve t| |a se |s tra -
z| ta jan stve ne se kte ko ja re qru t| ra
m|a de h| p| je |z Los An de |e sa. ls -
trazuju c| sta se kr| je |za m|s te r|o -
zne qru pe. Sa d| pa da u ru ke
q|a vnom z|| kov cu.
Ku }a ni ce, se ri ja
Su san se vra ca ku c| |z bo| n| ce |
po z| va do kto ra Po na da se
upo zna s Kar |om. ka ko b| ovaj
do znao sve o do qo vo re nom
vjen •a nju. L| net se •u d| svo joj
no voj ko |e q| n|c| ve ro n| c| sto jos
do j| svo je pe to qo d|s nje d| je te.
HBO 21.00
RTL 21.50
OBN 21.30
Rop stvo na sa vre me ni
na ~in, do k. pro g0
H| |ja de ||e qa| n|h se zon sk|h ra -
dn| ka |z Po|j ske sva ke qo d| ne
st|ze u po dru •je Apu || je na ju -
qu lta || je | to ra d| ber be pa ra -
daj za. Po bov sk| rad ov|h |ju d|
odv| ja se pod bu dn|m okom
na oruzan|h pre dra dn| ka.
Svi mrze Kri sa,
se ri ja
Kr| sov vo |je n| djed je |zne -
na da pre m| nuo dok je Po -
•e| sa svo jom po ro d| com
pro vo d| |a qo d|s nj| odmor
ko j| joj je pr|u st|o njen otac.
Po ro d| ca. vra ca se u qrad
ka ko b| dje du oda || po men.
25. 6. 2009. •fuwsubl 43 TV mre`a
ra jev d| sa nje. dok. pro qram (r). 14.50
Paz qo || ce na na uka. dok. pro qram. 16.00
Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.15 Po z| t| vne v| bra c| je. re v| ja| n| pro -
qram. 17.55 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja.
18.17 Ta r|h. dok. pro qram. 18.30 Dne -
vn|k. 19.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 19.10
Orta n| í||m. 20.00 D|v |j| u srcu. se r| ja.
21.00 Üz| vo u 21. |ní. pro qram. 22.00
Pus t| mu z| ku. muz. em| s| ja. 23.00 Sv| vo -
|e Pej mon da. se r| ja. 23.30 vOA. 00.00
Pre q|ed pro qra ma za pe tak
RTV USK BI HA]
08.00 Ju tar nj| pro qram. 09.30 N| qe|.
zab. pro qram. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro -
qram za dje cu. 11.00 Pu tna qro zn| ca.
dok. pro qram. 11.30 Bor be ne ma s| ne
bu du cnos t|. dok. pro qram. 12.00 v| jes t|.
12.05 . 13.35 Ba st| na Aír| ke. dok.
pro qram. 14.30 v| jes t|. 14.35 Pro qram
za dje cu (r). 15.25 Da |e k| juq. dok. pro -
qram. 16.00 Tv L| ber t| (r). 16.35 Put za
Ej von ||. dok. se r| ja. 17.20 Pod Sun cem
St. Tro pea. se r| ja. 18.10 Sv| vo |e Pej -
mon da. se r| ja (r). 18.35 Sv| vo |e Pej mon -
da. se r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30
Mu z| •k| pro qram. 20.05 Ü Fo ku su. po ||t.
pro qram. 21.30 Hro n| ka Tv ÜSK. 21.50
Pod sun cem St. Tro pea. se r| ja. 22.40
SMS poz dra v| | •es t|t ke. 23.10 . --
-- Pre q|ed pro qra ma za pe tak
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram. 07.30
Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro qram.
08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja (r). 09.00
Dje • je ju tro. 10.00 v| jes t|. 10.05 H| to v| M|s -
ter Dz|r |a. 10.15 Frej zer. se r| ja. 10.45 Sv| jet
pr| ro de. 11.30 Bra ca ko a|e. dje • j| pro -
qram. 11.40 To mas | pr| ja te |j|. dje • j| pro -
qram. 11.45 Tv en c| k|o pe d| ja zna nja.
12.00 v| jes t|. 12.05 L| ber t| Tv. 12.35 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 12.45 Gos t| ona. |ní. pro -
qram. 13.45 Tv en c| k|o pe d| ja zna nja.
14.00 v| jes t|. 14.05 A| ter na t| vna me d| c| na.
dok. pro qram. 14.50 H| to v| M|s ter Dz|r |a.
15.00 Dje • je po po dne. 16.00 v| jes t| u 16.
16.15 Z| ve s|| ke |je ta. otvo re n| pro qram.
17.30 Pe •at u vre me nu. dok. pro qram.
18.00 Lje to na d|a nu. zab. pro qram. 18.45
Orta n| í||m. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30 Sv| vo -
|e Pej mon da. se r| ja. 20.05 Za bra nje na |ju -
bav. se r| ja. 21.00 Aktu e| no. |ní. pro qram.
22.00 Frej zer. se r| ja. 22.30 Na kra ju da na.
22.45 K|| n| ka. se r| ja. 23.30 ve || k| osva ja •|.
dok. pro qram. ---- Skr| ve na ka me ra. 00.25
G|as Ame r| ke. 01.00 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma! GJMN
GJMN
06.02 Mu z| •k|
pro qram
07.00 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 Yu-G|-Oh.
crta n| í||m
08.30 Pe pa pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m
09.35 Yu-G|-Oh.
crta n| í||m
10.00 Ser ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP. se r| ja
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Pe be| de.
se r| ja
16.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
16.45 Odmo r| se.
za s|u z|o s|.
se r| ja
17.30 v| jes t|
17.35 Auto sop
ma qa z|n
18.00 Ora| no do ba:
Ma r| ja Se r| ío v|c
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 ATv sport
19.45 Po s|o vn| kurs
20.15 Foks do s| je
21.05 lspu n| m| ze |ju.
zab. pro qram
22.05 Ne sto
kao |ju bav
23.50 v| jes t|
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 vlP. se r| ja (r)
02.20 No cn| pro qram:
------- Ora| no do ba.
se r| ja (r)
------- Ser ra no v|. se r| ja (r)
------- v| jes t| (r)
------- Le q| onar (r) GJMN
GJMN
ATV
07.00 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
07.20 Po coyo.
crta n| í||m
07.30 Kr| z|c
kru z|c
07.40 Me mory
07.45 Ma |a sko |a
07.50 Sve zna || ce
08.20 Üdr| mu sk|.
zab. pro qram
10.00 OBN Star
Mo de| by
De ja na
Po su |jas.
r| a|| t| sou
10.30 Odred za •|s to cu.
zab. em| s| ja (r)
11.00 Sa ku p|ja•.
se r| ja (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Boj no po |je.
dok. pro qram
13.00 Sa ku p|ja•.
se r| ja
13.50 N| k| ta.
se r| ja
14.30 OBN Star
Mo de| by
De ja na
Po su |jas.
r| a|| t| sou (r)
16.20 Zv| jez de p|e su.
sou (r)
17.55 Mu cke.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 OBN Star
Mo de| by
De ja na
Po su |jas.
r| a|| t| sou
20.30 OSl: Las ve qas.
se r| ja
21.30 Krva v| |o vac
23.10 OSl: Las ve qas.
se r| ja (r)
00.00 Je s| ||
usa m|je na ve •e ras (r)
02.00 Se r| ja A:
ln ter - K je vo. sn|m ka
GJMN
GJMN
OBN
07.05 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
08.00 F| í| | cvje tno
drus tvo.
crta na se r| ja
08.15 Gra d| te|j Bob.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va
10.25 Pe be| de.
e r| ja
11.25 Otvo r| svo je
srce. se r| ja
12.20 lN ma qa z|n
13.05 ln spe ktor
Peks.
se r| ja
14.20 He ro j|. se r| ja
15.20 Sme ta |o
17.00 v| jes t|
17.25 ln spe ktor
Peks.
se r| ja
18.25 lN ma qa z|n.
so ub|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Pro vje re no. |
ní. ma qa z|n
21.00 va tre ne utrke
22.40 v| jes t|
22.55 He ro j|. se r| ja
23.55 Sej níe|d. se r| ja
00.25 Z| vot na
sje ve ru.
se r| ja
01.20 Ezo Tv.
ta rot sou
02.20 ve || ko
o|a ksa nje
03.50 Sej níe|d. se r| ja
04.15 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.00 lN ma qa z|n
05.35 Pe be| de. se r| ja
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.00 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.25 S|| ves tro ve
| O| •| je ve taj ne.
crta na se r| ja
07.50 Tv vrt|c.
dje •j| pro qram
------- Da n| ca
------- Pro íe sor Ba| ta zar
------- O| pe || ce |u ta || ce
------- va tro qa sac Sam
08.20 Pan• kod P| ko ve
se dm| ce. se r| ja
08.45 O.O. 4. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 Na prv| po q|ed.
se r| ja
10.30 Ge n| ja| c|
12.05 No qo me tn| Kup
kon íe de ra c| ja:
½ í| na |e. sn|m ka
13.45 Ga ra za
14.20 S|| ko vn| ca
14.55 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
15.45 Ko qa br| qa?
16.20 Dra q| Dzo ne.
se r| ja
16.40 Pr| ja te |j| 1. se r| ja
17.00 Pr| ja te |j| 1. se r| ja
17.25 Oar stvo.
se r| ja
18.15 v| jes t| na
Dru qom
18.35 ln deks. em| s| ja
o sko| stvu
19.10 Orta n| í||m
19.30 v|p mu s|c O|ub
20.05 Za Hrvat sku kao
t| qar. dok. í||m
20.40 Bro díest 2009.
re v| ja do mo |ju bne
pje sme Hrvat ske
22.15 v| jes t| na Dru qom
22.35 v|p Mu s|c O|ub LP
00.45 No qo me tn| Kup
kon íe de ra c| ja:
½ í| na |e. sn|m ka
02.20 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
GJMN
HRT 2
06.50 Kra va | p| ||c.
crta na se r| ja
07.10 Tran síor me r|.
crta na se r| ja
07.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
08.05 Ko rak po ko rak.
se r| ja (r)
08.35 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
09.20 As tro sou. em| s| ja
11.30 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja (r)
11.55 Ü do bru | z|u.
se r| ja (r)
12.25 Pe ba. se r| ja
12.50 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n (r)
13.05 ve •e ra za 5. (r)
13.35 Ma r| na. se r| ja
14.25 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
15.15 Ma qnum. se r| ja
16.10 Ko rak po ko rak. se r| ja
16.35 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
17.05 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
17.30 Ü do bru | z|u. se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 Mje nja •n| ca.
zab. em| s| ja
21.00 Üvod u ana to m| ju.
se r| ja
21.50 Ku ca n| ce.
se r| ja
23.35 v| jes t|
23.45 OSl: Nju jork.
se r| ja
00.35 Men ta ||st.
se r| ja (r)
01.20 11. sat.
se r| ja (r)
02.05 As tro sou.
em| s| ja
RTL
22.05 20.30
CSI Las Ve gas,
se ri ja
Gr| som |s trazuje sv| jet ||e -
qa| n|h bor b| pa sa. Ü me -
du vre me nu. vo r|k se bo r|
da spe re |ja qu sa svoq
|me na zboq ov| sn| •ke
pro s|os t|...
10.30
Ge ni jal ci,
film
Mat | Ke || z|ve s ocem Da -
v| dom. Maj ka |m je umr|a.
a otac je pre za po s|en | n| -
kad ne ma vre me na za nj|h.
Sv| nj| ho v| za je dn| •k| |z|e t|
pro pa dnu u za dnj| •as.
17.30 21.00
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
16.40 Top 15 ne za bo ra vnih
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
22.00 Stra na hit-lis ta
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+, spor tski
pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+, spor tski
pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+, spor tski
pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum
ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic Ma ga zi ne
18.00 90+, spor tski
pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing -
Da ni jel Da ki}
22.00 Dj Con nec ti on
05.55 Eku me na.
re || q|j sk| pro qram
06.45 Tv ka |en dar
07.40 Do bro ju tro.
Hrvat ska
09.00 Za qreb:
Dan drza vnos t|
- m| sa |z crkve
sv. Mar ka
10.25 v| jes t|
10.35 v| jes t| |z ku| tu re
10.40 Hrvat ska
ku| tur na
ba st| na
11.05 Ot kr| va nje Mar sa.
dok. í||m
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.35 Dra qa
ne pr| ja te |j| ca.
se r| ja
13.25 Kr| vo
op tu zen
15.05 Sk| ca za por tret
15.35 Tre nu tak
spo zna je
16.25 Moj dom nek'
tvoj bu de.
dok. í||m
17.00 v| jes t|
18.25 Oro at|a
Os| qu ra nje
- pro zor
u sv| jet
18.30 Bo| n| •ke pr| •e.
se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.10 1 pro t|v 100. kv|z
21.10 Dos s| er.hr
22.00 Krat k| su sre t|
22.30 Bur zo vno |z vjes ce
22.35 Otvo re no
23.25 Dne vn|k 3
23.40 Po s|o vne v| jes t|
23.45 v| jes t| |z ku| tu re
23.55 Do s| je X. se r| ja
00.40 Zvjez da ne sta ze:
De ep Spa ce N| ne 7.
se r| ja
01.25 Oar stvo. se r| ja
02.10 Pe pr| zn| pro qram
02.50 Moj dom nek'
tvoj bu de. dok. í||m
03.20 ln deks.
em| s| ja o sko| stvu
03.50 Krat k| su sre t|
GJMN
13.25
Kri vo op tu `e ni, film
Emo t| vn| Kr|s to íer m| ran je |
po vu •en po ro d| •n| •o vjek.
pozrtvo van su pruq sen z| b|| -
ne Po se | br|zan otac dje •a -
ka Dzor dz| ja | Po ber ta ko j|
za z|vot za ra du je sv| ra njem
u jazz sas ta vu nju jor skoq
no cnoq k|u ba. A||...
U do bru i zlu,
se ri ja
Ed| od|a z| u bo| n| cu na
pre q|ed jer je u sko || oz|| je -
d|o |e da. No do ktor ne ze||
re c| ko || ko je oz|je da te ska.
vec qa upu t| na ku cnu nje -
qu. Ed| um| s|| da ce ubrzo
umr| je t|.
Va tre ne utrke, film
Dzo n| na kon ne sre ce u
ko joj je oz|| je d|o je dnoq
dje •a ka ze|| za bo ra v| t| na
svoj om| |je n| ho b| u|| •n|h
auto-trka. Na kon sto je
od s|uz|o za tvor sku ka znu.
nas to j| do ves t| svoj z|vot
na pra v| put.
Ne {to kao lju bav,
film
O|| ve ra | Em|| upo zna ju se
na |e tu | od|u •u ju da n| su
je dno za dru qo. Pu te v| ce
|m se u na re dn|h se dam
qo d| na re do vno ukrsta t|.
sto ce |h na kra ju na tje ra t|
da pre| sp| ta ju svo ju od|u ku.
44 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Sport
Baj go ri}
pre za do vo ljan
Be hu din Baj go ri}, se le ktor
`en ske ju ni or ske ko {ar ka {ke
re pre zen ta ci je BiH, pre za do vo -
ljan je ka ko pro ti ~u pri pre me
za Evrop sko prven stvo Di vi zi -
je B, ko je }e biti odigrano od 2.
do 12. ju la u Izra elu.
"Ci je le pri pre me obav lja mo u
Ze ni ci i mo ram ka za ti da je
atmo sfe ra fan tas ti ~na, te da svih
13 ko {ar ka {i ca ra di pu nom pa -
rom. Do sa da smo odi gra li dvi je
pri pre mne uta kmi ce sa se ni or -
ka ma ^e li ka i po bi je di li, dok
smo u pro du `e ci ma iz gu bi li od
ka de ta mu {kog Ko {ar ka {kog
klu ba ^e lik. Jo{ }e mo ima ti
dvi je kon trol ne uta kmi ce sa Ze -
ni ~an kama, a u su bo tu }u ve}
zna ti ko jih 12 igra ~i ca pu tu je u
Izra el", is ta kao je Baj go ri}.
Bh. ko {ar ka {i ce na la ze se u
Gru pi D sa vr{nja ki nja ma iz
Gr~ke, Nor ve {ke i Hrvat ske.
Am.K.
Ra ~i} odli ~an
u Hrvat skoj
Da rio Ra ~i}, mla di bh. te ni -
ser, ubi lje `io je odli ~an nas tup
na me |u na ro dnom prven stvu
Hrvat ske za ju ni ore u ^a kov cu.
Kao {es ti no si telj tur ni ra, do -
spio je u fi na le, gdje je iz gu bio
od fa vo ri ta Ma te ja Le lja ka iz
Slo ve ni je (6:4, 3:6, 2:6). Ra ~i}
je i u kon ku ren ci ji pa ro va izbo -
rio fi na le sa Ma |a rom Ger ge li -
jem Ma da ra {om, ali su
po ra `e ni od do ma }i na Iva na
Le va ra i Ma te Pa vi }a (5:7, 4:6).
Ovi nas tu pi }e Ra ~i }u na
evrop skoj rang-lis ti do ni je ti
pla sman u top 100. U ^a kov cu
su od bh. ju ni ora jo{ nas tu pi li
Fran ko [i ljeg i Ne ma nja Tri vi},
ko ji su za us tav lje ni u dru gom
ko lu, s tim da je [i ljeg do spio u
po lu fi na le pa ro va. Kod ju ni or ki
D`ej la Be }i ro vi} je po ra `e na u
tre }em ko lu, dok je Sel ma Hu -
si} eli mi ni sa na u dru gom ko lu.
Am.K.
BiH na
de se tom
mjes tu
Pli va ~ka re pre zen ta ci ja BiH
osvo ji la je de se to mjes to na
me |u na ro dnom tur ni ru za
mla de ko ji je odr`an pro te klog
vi ken da u Beo gra du. Ta kmi ~a -
ri i ta kmi ~ar ke iz Al ba ni je,
Bel gi je, Bu gar ske, Ki pra,
Fran cus ke, Gr~ke, Izra ela, Ita -
li je, Ma ke do ni je, Crne Go re,
Slo ve ni je, Tur ske i Srbi je pli -
va li su u ka te go ri ja ma dje ~a ci
od 15 do 16 i dje voj ~i ce od 13
do 14 go di na. Za eki pu na {e
ze mlje nas tu pi li su: Da mir Ho -
d`i}, An drej Si mi}, Ale ksa Jo -
{i}, Dra {ko Vuj ko vi}, \or |e
Vra nje{, Adnan Ma nju ra u
mu {koj, te La na Le ki} i Ni na
@ar ko vi} u `en skoj kon ku ren -
ci ji. U uku pnom po ret ku se le -
kci ja Fran cus ke je is pred Ita li je
i Gr~ke osvo ji la prvo mjes to.
O.Z.
Vijesti
Osman ZU KI]
Is pred Olim pij ske dvo ra ne "Ze tra" u Sa ra -
je vu ju ~er je krenula prva gru pa spor tis ta i ~la -
no va bh. de le ga ci je u Pes ka ru, gdje }e od 26.
ju na do 5. ju la trajati 16. me di te ran ske igre.
Prvi od bh. spor tis ta za Pes ka ru su kre nu li stri -
jel ci, pli va ~i, rva ~i, ru ko me ta {i, te di za ~i te go va.
Pre ma spis ku iz Olim pij skog ko mi te ta BiH, 43 ~la -
na na {eg ti ma ju ~er su otpu to va la iz Sa ra je va, od
~e ga je 28 spor tis ta. U pe tak, prvog da na ta kmi ~e -
nja, nas tu pi }e ru ko me tna re pre zen ta ci ja BiH i di za -
~i te go va, dok }e u su bo tu stre lja ~ki tim na {e
ze mlje za bi lje `i ti svoj prvi nas tup. Ne d`ad Fa zli ja,
stre lja ~ki re pre zen ta ti vac BiH, od ovo go di{ njeg
nas tu pa bh. spor tis ta o~e ku je bo lji pla sman ne go
{to je to bi lo na pro {lim igra ma 2005. u {pan skoj
Al me ri ji.
"O~e ku jem da na pra vi mo re zul tat
ko ji }e bi ti bo lji od rezultata ko ji je na{ tim os tva -
rio pri je ~e ti ri go di na. Uko li ko nam to ne po |e za
ru kom i uko li ko nam se de se ne ke ne pre dvi |e ne
stva ri, ja bih, ako ni {ta, bio za do vo ljan ka da bi os -
tva ri li pla sman kao u [pa ni ji", re kao je Fa zli ja.
Na{ na jis ku sni ji stri je lac, ko ji je na Olim pij -
skim igra ma u Si dne ju 2000. go di ne osvo jio {es to
mjes to, ka da je u pi ta nju po je di na ~ni nas tup, na da
se pro la zu u fi na le u Pes ka ri.
"[to se ti ~e mog nas tu pa, ne pri `e ljku jem ni {ta
ma nje od fi na la. Ovo mi je je dno od za dnjih ve li kih i
pres ti `nih ta kmi ~e nja na ko jem nas tu pam u dre su
BiH i iz tog ra zlo ga `e lim na pra vi ti do bar re zul tat ko -
Baj ra mo vi}
skra }u je spi sak
Men sur Baj ra mo vi}, se le ktor
ko {ar ka {ke re pre zen ta ci je BiH,
da nas ili su tra bi tre balo da
skra ti {i ri na ko na ~an spi sak
igra ~a na ko je }e ra ~u na ti u do -
da tnim kva li fi ka ci ja ma za pla -
sman na Evrop sko prven stvo u
Polj skoj ovog lje ta.
"Jo{ obav ljam te le fon ske raz go -
vo re i ~e kam od go vo re ne ko li ko
igra ~a. Vje ru jem da }e ve} u ~et -
vrtak dos ta to ga bi ti po zna to", is ta -
kao je Baj ra mo vi}.
Go ran Su ton, ko {ar ka{ ame ri -
~kog ko le d`a Mi ~i gen stejt, jo{ ne
od go va ra na po zi ve se le kto ra.
"Ne mo gu ni ka ko da ga do bi jem.
Imam ne ko li ko nje go vih bro je va,
mejl adre su, ali se ne jav lja", is ti ~e
se le ktor.
Sa prvo bi tnog po pi sa si gur no je
da bh. dres ne }e obu }i Emir Prel -
d`i}, jer to FI BA ni je odo bri la, a
o~i gle dno je da }e Baj ra mo vi} opet
os ta ti bez Su to na, ko jeg i Hrva ti
`e le vi dje ti u svom ti mu. Ta ko |er,
upi tan je do la zak i Go ra na Iko ni }a,
ko ji je ne da vno pos tao otac, a ima i
ne ri je {e nih po ro di ~nih pro ble ma.
Am.K.
Zlat ko Jo va no vi}
igra~ go di ne
Zlat ko Jo va no vi}, biv {i igra~
Slo bo da Di te, pro gla {en je naj -
bo ljim igra ~em bh. ko {ar ka {ke
li ge u pro te kloj se zo ni, pre ma
izbo ru pres ti `ne in ter net stra ni -
ce Euro bas ket.com.
No vi ko {ar ka{ Bo sna ASA BH
te le ko ma je do spio u prvi tim se -
zo ne, a iza bran je i za naj bo ljeg
be ka. Su ad [e ho vi}, ko {ar ka{ Bo -
sne, pro gla {en je naj bo ljim kri -
lom, dok je prvi cen tar li ge Ivan
Grgat iz [i ro ki Ero neta. Na jus pje -
{ni jim tre ne rom pro gla {en je Vla -
da Vu ko i~i}, stra teg "stu de na ta".
Prvi tim bh. li ge sa ~i nja va ju:
Zlat ko Jo va no vi}, Go ran Iko ni}
(Bo sna ASA BHT), Su ad [e ho -
vi}, Ivan Iva no vi} (Bo sna ASA
BHT) i Ivan Grgat ([i ro ki Ero -
net). U dru gom ti mu su: Du {an
\or |e vi} (Bo sna ASA BHT),
^es ter Mej son ([i ro ki Ero net),
Hrvo je Pu ljko ([i ro ki Ero net),
Ran ko Ve li mi ro vi} (Slo bo da Di -
ta) i El vir Ov ~i na (Bo sna ASA
BHT).
Am.K.
Zdovc vi {e
ne `e li Prel d`i }a
Na kon {to je Emir Prel d`i}, bh. ko {ar ka{ sa slo ve na ~kim pa so -
{em, po tpi sao zah tjev da `e li igra ti za BiH, Ju rij Zdovc, se le ktor
Slo ve ni je, pre kri `io je ovog igra ~a sa spis ka re pre zen ta ci je za
"Euro bas ket 2009" u Polj skoj.
Kro vna evrop ska ko {ar ka {ka or ga ni za ci ja FI BA je odbi la Prel d`i }ev
zah tjev jer se Ko {ar ka {ki sa vez Slo ve ni je ni je sla gao s tim da on pro mi -
je ni ko {ar ka {ko dr`av ljan stvo.
"Ni je dan tre ner u svo joj eki pi ne `e li ima ti ne za do vo ljnog igra ~a.
Prel d`i }a sam u svo joj gla vi ve} pre crtao sa spis ka kan di da ta za EP jer
vi dim da je po ga zio ri je~ ko ju je dao iza sla ni ci ma Ko {ar ka {kog sa ve za
Slo ve ni je pri li kom raz go vo ra o nas tu pu na EP. Ka da sam pre uzeo re pre -
zen ta ci ju, odmah sam re kao ka ko }e igra ti sa mo oni ko ji to srcem `e le i
ko ji su spre mni po dre di ti se mo jim zah tje vi ma", re kao je slo ve na ~ki se -
le ktor.
Am.K.
Vra `a li} i Ov ~i na u Bo sni SO
D. MA KSI MO VI]
Fa ruk Vra `a li}, de sno kri lo vi so ~ke Bo sna
Pre venta, i Alen Ov ~i na, li je vo kri lo Slo bo da
So la ne, pos ti gli su do go vor sa Ru ko me tnim klu -
bom Bo sna Sun ce osi gu ra nje i na re dne se zo ne
}e no si ti dres osva ja ~a Ku pa i {am pi ona BiH.
"Vra `a li} i Ov ~i na su mla di i ve oma per spe -
kti vni igra ~i ko je Ir fan Smaj la gi}, na{ no vi tre ner,
`e li ima ti na ra spo la ga nju na re dne se zo ne. S nji ma
smo sve do go vo ri li i us ko ro bi tre ba lo da po tpi -
{emo ugo vo re. Ipak, naj ve }e po ja ~a nje ko je smo u
po slje dnjim da ni ma do bi li je ~i nje ni ca da }e Pe tar
Ka pi so da jo{ naj ma nje go di nu da na no si ti dres
Bo sne. Na do brom smo pu tu da is ti na pra vi mo sa
Adna nom Ja {ki }em i Adna nom [a ba no vi }em. U
pre go vo ri ma smo sa Ne boj {om Go li }em o no vom
dvo go di{ njem ugo vo ru. Ma lo smo za pe li zbog ra -
zli ~i tih mi{ lje nja, ali mi slim da }e mo pro na }i za je -
dni ~ki je zik", pri ~a Ner min Sal man, je dan od
vo de }ih lju di RK Bo sna SO.
Iako su "stu den ti" pre go va ra li sa Vla -
di mi rom Vra nje {om iz Bor ca i bi li bli zu do go vo ra,
ovaj mla di ru ko me ta{ je oti {ao u slo ve na ~ki Pre -
vent. Ba nja lu ~ki klub je na pus tio ne za do vo ljan
mi nu ta `om. Ka da su u pi ta nju igra ~i ko ji su pro {le
se zo ne bi li u Bo sni, ne ki su ve} na pus ti li klub.
"Ace Jo nov ski si gur no vi {e ne }e bi ti
~lan na {eg klu ba, kao ni Amir ^a ki}, ko ji }e os ta ti
u Vi so kom. Mla dog gol ma na Ale ksan dra A{a ni na
}e mo pus ti ti da ide ne gdje bra ni ti. Na po zi ci ji pi -
vo ta zasa d je je di no si gu ran Da ni jel Sa blji}, dok
}e mo ka sni je odlu ~i ti ho }e mo li pro du `i ti sa ra dnju
sa Rat kom \ur ko vi }em ili Pe trom Pu ce ljom.
Ugla vnom do 19. ju la, ka da kre }u pri pre me, sve
}e bi ti po zna to ka da je u pi ta nju igra ~ki ka dar",
za klju ~io je Sal man.
prva gru pa
Os to ji} u Fi la del fi ji
Da mjan Os to ji}, se ni or ski re pre zen ta ti vac BiH u umje tni ~kom kli za -
nju i ~lan Kli za ~kog klu ba Bo sna, ju ~er je otpu to vao u Fi la del fi ju gdje
}e do 30. ju la obav lja ti pri pre me za na re dnu se zo nu.
Na{ re pre zen ta ti vac }e uz po mo} Moj ce Ko pac i U{i Ke cler, naj bo ljih
svjet skih tre ne ra, po ku {a ti iz bru si ti svo ju for mu za nas tu pe na me |u na ro -
dnim ta kmi ~e nji ma i na kva li fi ka ci ja ma za Olim pij ske igre 2010. u Van ku -
ve ru.
Na kon bo rav ka u Fi la del fi ji Os to ji} }e po ~et kom av gus ta s tre nin zi ma nas -
ta vi ti u Lju blja ni, dok }e za vr{ne pri pre me oba vi ti u sep tem bru u Ober zdor -
fu i Gar mi {u. Od 24. do 27. sep tem bra bh. kli za~ }e u~es tvo va ti na
me |u na ro dnom {am pi ona tu "Ne bel horn tro fi" u Ober zdor fu gdje }e po ku {a -
ti osvo ji ti je dnu od prvih {est po zi ci ja ko je di rek tno vo de na OI u Van ku -
veru.
O.Z.
Vra nje{ se izme |u Bo sne i
Pre ven ta odlu ~io za slo ve na ~ki klub
Su ton se
jo{ ni je ja vio
F
O
T
O

N
N
Od 26. ju na do 5. ju la bi}e
odr`ane Me di te ran ske igre u Pes ka ri
25. 6. 2009. •fuwsubl 45 Sport
Sa raj ka ma
se dam me da lja
^la ni ce Klu ba ri tmi ~ko-spor -
tske gi mnas ti ka Bo sna ZOI 84 iz
Sa ra je va osvo ji le su tri dru ga i
~e ti ri tre }a mjes ta na me |u na ro -
dnom tur ni ru u Bu dvi, ko ji je
odr`an pro te klog vi ken da. Amra
Si dran, Jo va na Ha d`i} i Bel ma
Po po vi} osvo ji le su sre br ne me -
da lje, dok su Adi si Bje li}, Eni
Mu lai bra hi mo vi}, Mei Hrbe ni} i
Aji Hrbe ni} pri pa la sre brna odli -
~ja. Na kon tur ni ra u Crnoj Go ri,
mla de gi mnas ti ~ar ke iz Sa ra je va
o~e ku ju tre nin zi i pri pre me za ta -
kmi ~e nja ko ja sli je de u Bu gar -
skoj, ^e {koj i Ma |ar skoj.
O.Z.
Pri jem za
ka ra tis te RS
Da rio San di}, po mo }nik mi nis -
tra za po ro di cu, omla di nu i sport
u Vla di RS, pri mio je ju ~e ~la no -
ve ka ra te se le kci je RS po vo dom
osva ja nja 16 me da lja na Svjet -
skom prven stvu u SAD. Se le kci -
ja RS je osvo ji la dvi je zla tne, {est
sre brnih i osam bron za nih odli -
~ja, na ~e mu im je San di} ~es ti -
tao. San di} je re kao da }e
Mi nis tar stvo i da lje po dr`a va ti
re pre zen ta ci ju te da }e po mo }i
Ka ra te sa ve zu RS da ri je {i dug
od oko 20.000 KM ko ji je na -
prav ljen zbog Evrop skog prven -
stva.
M.P.
Izbor na
sjednica
Skup {ti ne
KS RS
u av gus tu
Izbor na sje dni ca Skup {ti ne Ko -
{ar ka {kog sa ve za Re pu bli ke Sr-
pske bi }e odr`na 29. av gus ta,
odlu ~e no je na sje dni ci Pred sje -
dni{ tva KS RS.
Na sje dni ci je pre dlo `e no for -
mi ra nje tri gru pe Dru ge li ge od
na re dne se zo ne, ali jo{ ni je ut -
vr|en pri je dlog pla sma na u vi {i
rang. Ta ko |e, pre dlo `e no je da
Dru ge li ge vo de po dru ~ni sa ve zi,
~i me bi bili sma njeni tro {ko vi.
Prva li ga RS za ko {ar ka {e i na re -
dne se zo ne }e ima ti 12 klu bo va,
dok je u `en skoj li gi pro blem ne -
dos ta tak klu bo va.
M.P.
Bh. odboj ka {i ce
bo lje
od Crne Go re
@en ska ka det ska odboj ka {ka re -
pre zen ta ci ja BiH u tre }em ko lu
Gru pe A Bal kan skog prven stva u
Sa ra je vu po bi je di la je Crnu Go ru
sa 3:0 (25:23, 25:20, 25:23). Iza -
bra ni ce se le kto ra Zdrav ka Ba ri }a
za uze le su dru go mjes to u gru pi, a
da nas se sas ta ju sa prvim fa vo ri -
tom tur ni ra Srbi jom.
"Re zul tat do vo ljno go vo ri o to -
me ko li ko smo ima li te `ak me~ sa
Crno gor ka ma. One su nas na mu -
~i le i pro {le go di ne i ima ju ja ko
do bar tim. Me |u tim, do ka za li
smo da po sje du je mo ve }i kva li tet
od njih i zasa d sve te ~e ona ko ka -
ko smo pla ni ra li", ka zao je Ba ri},
te do dao:
"Ne ma mo pu no {an si pro tiv
Srbi je, ko ja je vi ce {am pi on Evro -
pe i u~e snik Svjet skog prven stva,
ali da }e mo sve od se be da im se
dos toj no su prots ta vi mo."
Am.K.
Vijesti
ze ma lja Me di te ra na. ^la no vi re pre zen ta ci je di za ~a
te go va, uz bh. ru ko me ta {e, bi }e prvi ko ji }e kre nu -
ti u trku za me da lje. Pre ma pro gra mu ta kmi ~e nja
na MI u Pes ka ri u pe tak je na ra spo re du nas tup di -
za ~a te go va za ko je je u osam te `in skih ka te go ri ja
pre dvi |e no po 26 klom ple ta me da lja. Al mi ra Liz -
de, Lju bi ca Ne vjes ti} i Mo ni ka Gu ji} na ~e lu sa
se le kto rom Vla di mi rom Jer ko vi }em ~i ne tim di za -
~a te go va ko ji }e po ku {a ti, bez ob zi ra na okol nos -
ti, os tva ri ti {to bo lji re zul tat za BiH.
"Mo ram pri zna ti da ne mam pre ve li ka o~e ki va -
nja jer ni smo us pje li odra di ti sve pri pre me ko je su
po tre bne za ova kvo ta kmi ~e nje. Po red to ga, pred -
stav lja nam pro blem i pu to va nje ko je }e bi ti na por -
no i po sli je ko jeg nas o~e ku je nas tup. Imam
po vje re nje u svo je ta kmi ~ar ke iz oprav da nih ra zlo -
ga. One su na tre nin zi ma po ka za le da mo gu na pra -
vi ti za vi dne re zul ta te ko je }e, na dam se, po no vi ti
na Me di te ran skim igra ma", re kao je Vla di mir Jer -
ko vi}, ko ji se os vrnuo na po je dni na ~ni nas tup na -
{ih pred sta vni ca:
"Al mi ra Liz de je dr`a vna prva ki nja
BiH i od nje o~e ku jem da na pra vi pla sman me |u
naj bo ljih {est. S dru ge stra ne, Mo ni ka Gu ji} ima
tek 15 go di na i izba cu je ve} sa da 90 ki lo gra ma,
{to je ne vje ro va tno za taj uzrast. [to se nje ti ~e,
ona }e tek na Olim pij skim igra ma u Lon do nu
2012. dos ti ~i svoj ze nit", do dao je Jer ko vi}.
Dru ga gru pa sa uku pno 42 ~la na bh. de le ga ci -
je u Pes ka ru }e pu to va ti su tra. Sto no te ni ser ska,
bo kser ska, bo }ar ska i odboj ka {ka re pre zen ta ci ja
na {e ze mlje od su bo te star ta ju utrku za me da lje.
Fazlija
o~ekuje
prolaz
u finale
jim }u zao kru `i ti svo ju ka ri je ru", do dao je Fa zli ja.
Em ma [ka ljo, ta ko |er ~lan stre lja ~kog ti ma
na {e dr`a ve, obe }a va do bar pla sman u Ita li ji.
"Idem na Me di te ran ske igre s je -
dnim ci ljem, a to je vi sok pla sman. Mo ji re zul ta ti
na me |u na ro dnim i do ma }im ta kmi ~e nji ma po ka -
zu ju da mo ja for ma ras te u kon ti nu ite tu i da bih
mo gla u Pes ka ri do brim re zul ta tom kru ni sa ti svoj
rad i trud. Na dam se da }e sve bi ti u re du", ka za la
je bh. ta kmi ~ar ka.
Od 1993. go di ne i Me di te ran skih iga ra u Mon -
pe lju, ka da je prvi put na ovom pres ti `nom ta kmi -
~e nj u pred st av l j e na zas t a va Bi H, spor t i s t i i
spor ta {i ce na {e ze mlje osvo ji li su uku pno 14 me -
da lja. Ove go di ne ta kmi ~a ri iz BiH pe ti put }e
u~estvovati u kon ku ren ci ji naj jbo ljih ta kmi ~a ra iz
Vla da odo bra va 75.000 KM za Bo rac
M. PRE DRA GO VI]
Mi lo rad Do dik, pre mi jer RS, re kao je
da }e Vla da po sred stvom Mi nis tar stva za
po ro di cu, omla di nu i spor t u to ku ove go -
di ne @en skom ru ko me tnom klu bu Bo rac
odo bri ti pla ni ra nih 75.000 KM.
Na ju ~e ra{ njem sas tan ku ru ko vod stva i
ru ko me ta {i ca ba nja lu ~kog klu ba, ko jem su
pri sus tvo va li Pro ko Dra go sav lje vi}, mi nis tar
za po ro di cu, omla di nu i sport, i Ja sna Brki},
mi nis tar za eko nom ske odno se i re gi onal nu
sa ra dnju, Do dik je is ta kao da }e se an ga `o va ti
u pro na la `e nju kva li te tnog spon zo ra za Bo -
rac, ka ko bi klub mo gao da nas ta vi da pos ti `e
do bre re zul ta te i da se ta kmi ~i u re gi onal noj
li gi.
"Pre mi jer je, ta ko |e, re kao
da }e na kra ju go di ne u~es tvo va ti u prav lje nju
na {eg ~e tvo ro go di{ njeg pro je kta pre ma ko jem
bi tre ba lo ne sa mo da igra mo evrop sko ta kmi -
~e nje, ve} i da na pra vi mo do bar re zul tet, ali i
da igra mo i re gi ona lnu li gu", re kao je Ran ko
Gli go ri}, di re ktor Bor ca.
Pred sta vni ci Bor ca su upo zna li pre mi je ra
i mi nis tre sa fi nan sij skim pro ble mi ma ko ji su
ra zlog ne u~es tvo va nja klu ba u evrop skom ta -
kmi ~e nju na re dne se zo ne.
"Re kli smo imza na {e pro ble me,
ali i za re zul ta te i oni su nas za is ta ozbi ljno
shva ti li. Vje ru jem da }e nam po mo }i da pre -
va zi |e mo pro ble me i da na re dne go di ne po -
no vi mo re zul te te iz ove se zo ne", re kao je
Gli go ri} i is ta kao da vje ru je da }e klub us pje ti
da za dr`i eki pu ko ja je pro {le se zo ne osvo ji la
ti tu lu prva ki nja BiH, te ku po ve BiH i RS.
Otpu to va la
bh. spor tis ta
Ba nja lu ~a ni za do vo ljni
sas tan kom sa pred stva ni ci ma Vla de
FO TO NN
U pla nu prav lje nje
~e tvo ro go di{ njeg
pro je kta @RK Bo rac
U pe tak, prvog da na
ta kmi ~e nja, nas tu pi }e
ru ko me tna re pre zen ta ci ja
BiH i di za ~i te go va, dok }e
u su bo tu stre lja ~ki tim
na {e ze mlje
za bi lje `i ti svoj prvi nas tup
Bra n| s|av Orno qo rac. seí m| s| je me d| te -
ran skoq t| ma B|H. | nje qov po mo cn|k De ja na
Sa dzak jos u po ne dje |jak su st| q|| u Pes ka ru.
kao pret ho dn| ca na seq t| ma. Ob| s|| su spor -
tske te re ne na ko j| ma ce se odv| ja t| ta km| •e nja
| obje kte u ko j| ma ce b| t| smje ste n| bh. spor t|s -
t|. Orno qo rac je u kon ta ktu sa OK B|H na q|a s|o
ka ko su us|o v| qdje ce na s| spor t|s t| bo ra v| t|
od|| •n|. te da su bo r| || sta spre mna za |qre.
Crno go rac
obi {ao bo ri li {ta
Ru ko me ta {i su prvi u{li u auto bus
Bh. spor tis ti pred po la zak
is pred Olim pij ske dvo ra ne "Ze tra"
FO TO NN
46 •fuwsubl!25. 6. 2009. Sport
Zvjez dan Mi si mo vi} dao in ter vju za nje ma ~ki "Ki ker"
Zvjez dan Mi si mo vi}, kao re pre -
zen ta ti vac BiH, od svog klu ba
Vol fsbur ga do bio je ne {to du `i
odmor od sai gra ~a. Oni su s pri -
pre ma ma po ~e li u po ne dje ljak,
a Mi si mo vi} }e im se pri klju ~i ti u
su bo tu u tre ning kam pu Silt.
U in ter vjuu za nje ma ~ki "Ki ker"
Mi si mo vi} je na gla sio ka ko ima ugo vor
s Vol fsbur gom do 2012. i da zasa d ne
mi sli mi je nja ti sre di nu, iako su
ne ki me di ji na ja vi li ka ko
bi mo gao na pus ti ti
{am pi ona Nje ma -
~ke.
"Li jep je
osje }aj bi ti
{am pi on Nje ma -
~ke, ali to mo ra -
mo {to pri je
za bo ra vi ti jer nas
~e ka ja ko te {ka
se zo na u ko joj mo ra mo oprav da ti epi tet
ko ji smo ste kli u pret ho dnoj. Bi lo je
mno go pri ~a o mom odlas ku iz
Vol fsbur ga, ~ak su ne ki me di ji
pri ~a li ka ko me `e li Baj ren. O to -
me ne znam ni {ta. Ima m ugo vor
s Vol fsbur gom do 2012. i za sa da
os ta jem u klu bu", pri ~a Mi si mo vi}
za "Ki ker". Nje gov sa go vor nik ni je
pro pus tio pri li ku da ga upi ta za mi{ -
lje nje o to me ho }e li Edin D`e ko, nje -
gov sai gra~ iz re pre zen ta ci je iz
Vol fsbur ga pre }i u Mi lan.
"D`e ko je jo{ pri je po la go di ne
izja vio ka ko je nje gov san da zai gra u
Mi la nu, jer je to klub ko ji vo li od dje -
tinj stva. Sa da mu se de si lo da ga Mi lan
za is ta `e li i po tpu no ga shva tam za {to
`e li oti }i ta mo. To bi bi lo os tva re nje
nje go vog sna. No, is to ta ko kao {to ra -
zu mi jem nje ga, ra zu mi jen i Vol fsburg
ko ji ne `e li da ga pus ti. D`e ko je igra~
ko ji nam je pri je ko po tre ban i ko ji je
bio ve oma za slu `an za na{ na slov {am -
pi ona. Nje gov os ta nak mno go bi zna ~io
za nas i na dam se da }e os ta ti u klu bu,
jer nje gov kva li tet nam je ne op ho dan.
Bi lo bi {te ta ka da bi ga pro da li Mi la nu
jer nas ~e ka i iza zov u Li gi {am pi ona
na re dne se zo ne", ka `e Mi si mo vi}.
Fe li ksa Ma ga ta, ko ji je
sen za ci onal no odveo Vol fsburg do
na slo va {am pi ona, na klu pi je za -
mi je nio Ar mi Fe, ko ji je na sli ~an
na ~in pri je dvi je go di ne sa [tut -
gar tom sti gao do "sa la ta re". Bez
ob zi ra na pro mje nu tre ne ra, Mi -
si mo vi} sma tra da am bi ci je klu ba
mo ra ju bi ti odbra na na slo va.
"Fe je tre ner ko ji ima is kus tva i
ko ji je osva jao tro fe je. Na ra vno, vje -
ro va tno dru ga ~i je ra di od Ma ga ta, ali
sva ki tre ner ima svoj stil. U Li gi {am -
pi ona `e li mo odi gra ti {to bo lje i, ako
je mo gu }e, do gu ra ti {to da lje. U Bun -
de sli gi ide mo na od bra nu na slo va
{am pi ona. Svje sni smo da }e bi ti ve -
oma te {ko jer }e svi pro tiv nas bi ti
vrlo mo ti vi sa ni. Mo ra mo se no si ti s
tim te re tom i po ka za ti da smo s pra -
vom {am pi oni", za klju ~io je na{ re -
pre zen ta ti vac.
Od su bo te sa
sai gra ~i ma
D`e ko je igra~ ko ji nam je pri je ko po tre ban i ko ji
je bio ve oma za slu `an za na{ na slov {am pi ona i
na dam se da }e os ta ti u klu bu, ka `e Mi si mo vi}
Imam
ugo vor
do 2012. i
zasa d
os ta jem u
Vol fsbur gu,
ka `e
Mi si mo vi}
Li jep je osje }aj bi ti
{am pi on Nje ma ~ke:
Zvjez dan Mi si mo vi}
(s lop tom)
Su kla dno ~lan ku 29, Sta tu ta i ~lan ku 5, Pra vil ni ka o ra du Eko nom skog fa kul te ta Sveu~ili {ta u Mos ta ru, a
u sve zi s ~lan kom 5 i ~lan kom 19, Pra vil ni ka o ra du, de kan obj av l j u j e:
JA VNI NA TJE^AJ
ZA
PO PU NU RA DNIH MJES TA NA EKO NOM SKOM FA KUL TE TU SVEU^ILI [TA U MOS TA RU
1. Te hni~ka taj ni ca 1 (je dan) iz vr{i telj
2. Re fe rent za knji go vod stvo - 1 (je dan) iz vr{i telj
UVJE TI:
I) Op}i za oba ra dna mjes ta:
- da je dr`av lja nin Bo sne i Her ce go vi ne;
- da je sta ri ji od 18 go di na;
- da je zdrav stve no spo so ban za obav lja nje odre|enih po slo va pre dvi|enih za to ra dno mjes to;
- da u po slje dnje tri go di ne, od da na objav lji va nja upra`nje nog ra dnog mjes ta, li ce ni je otpu {te no iz
dr`a vne slu`be, kao re zul tat dis ci plin ske mje re, na bi lo ko jem ni vou vlas ti u Bo sni i Her ce go vi ni;
- da ni je obu hva}eno odre dbom ~la na IX.1 Us ta va Bo sne i Her ce go vi ne.
II. Po se bni uvje ti :
a) za ra dno mjes to te hni~ke taj ni ce:
- da ima vi {u stru~nu spre mu ili vi so ku stru~nu spre mu dru{ tve nog smje ra,
- po zna va nje ra da na ra~una ru,
- akti vno zna nje je dnog stra nog je zi ka (en gles ki ili nje ma~ki).
b) za ra dno mjes to re fe rent za knji go vod stvo:
- da ima sre dnju stru~nu spre mu, eko nom ski te hni~ar,
- 3 (tri) go di na ra dnog is kus tva na is tim ili sli~nim po slo vi ma,
- po zna va nje ra da na ra~una ru.
Pri ja ve kan di da ta tre ba da sadr`e `ivo to pis, adre su i kon takt te le fon. Uz pri ja vu kan di da ti tre ba da dos ta ve
do ka ze (ori gi nal ne do ku men te ili fo to ko pi je ovje re ne od na dle`nih or ga na) na ve de ne pod to~kom I - Op}i
uvje ti i pod to~kom II - Po se bni uvje ti.
Pri ja ve s tra`enim do ku men ti ma tre ba dos ta vi ti oso bno ili po {tom pre po ru~eno na adre su:
EKO NOM SKI FA KUL TET, SVEU^ILI [TE U MOS TA RU,
TAJ NI[ TVO
MA TI CE HRVAT SKE BB
88 000 MOS TAR
s na zna kom "pri ja va za ja vni na tje~aj za upra`nje na ra dna mjes ta"
Pri ja ve na na tje~aj tre ba da budu za pri mlje ne na Eko nom skom fa kul te ta Sveu~ili {ta u Mos ta ru, naj ka sni je
8 (osam) da na od da na objav lji va nja na tje~aja. Ne bla go vre me ne i ne po tpu ne pri ja ve ne}e biti ra zma tra ne.
S kan di da ti ma ko ji bu du ispu nja va li uvje te na tje~aja mo`e se oba vi ti raz go vor.
Ja vni na tje~aj se mo`e po ni {ti ti ili ot ka za ti bez na vo|enja ra zlo ga.
EKO NOM SKI FA KUL TET SVEU^ILI [TA U MOS TA RU
VI ZE - NO VI SIS TEM DO GO VA RA NJA TER MI NA U AUS TRIJ SKOJ AM BA SA DI -
od 01. ju la 2009. go di ne
Ka ko bi se dr`av lja ni ma Bo sne i Her ce go vi ne ola k{ao pris tup cje lo vi tim in for ma ci ja ma i bi tno sma nji lo,
odno sno po tpu no iz bje glo, ~eka nje is pred Am ba sa de ra di po dno {e nja zah tje va i pre uzi ma nja pu tnih is pra -
va, Sa ve zno mi nis tar stvo za evrop ske i in ter na ci onal ne po slo ve Re pu bli ke Aus tri je }e od 01. ju la 2009.
go di ne uves ti te le fon ski sis tem da va nja in for ma ci ja.
Po dno si te lji zah tje va za vi ze }e, za hva lju ju}i ovom sis te mu pru`anja uslu ge in for mi sa nja, ima ti slje de}e pre dnos ti:
• kon takt sa sa go vor ni kom ko ji go vo ri slu`be nim je zi kom u Bo sni i Her ce go vi ni, a ko ji mo`e od go -
vo ri ti na sva pi ta nja po dno si te lja zah tje va;
• do go va ra nje ter mi na za po dno {e nje zah tje va za vi zu u skla du sa `eljom po dno si te lja zah tje va;
• mo gu}nost pre dvi|anja stvar nog ter mi na za pre da va nje zah tje va i mo gu}nost te me lji te pri pre me,
po {to su ve} da te sve in for ma ci je, ko ja do ku men ta su ne op ho dna za do dje lu vi ze;
• ne ma vi {e ~eka nja u re du ra di pre da va nja zah tje va za vi zu.
Ova uslu ga po dli je`e oba ve zi pla}anja ta kse. Tro {ko vi se mo gu izmi ri ti pu tem Mas ter Card ili Vi sa kre di -
tnih kar ti ca i izno se, u slu~aju pla}anja kre di tnom kar ti com, EUR 12,45. Uko li ko po dno si telj zah tje va ne
ra spo la`e kre di tnom kar ti com, on u svim fi li ja la ma Ra if fe isen bank u Bo sni i Her ce go vi ni mo`e da ku pi
ta ko zva ni PIN po ci je ni od EUR 15,50, po mo}u ko jeg do bi ja pris tup in for ma ci ja ma.
Broj te le fo na u Bo sni i Her ce go vi ni gla si: (033) 941 690 i akti van je od po ne dje ljka do pet ka izme|u
08.00 i 17.00 sa ti. Slu`be ni ci ovog ser vi sa go vo re slu`be ne je zi ke u Bo sni i Her ce go vi ni, kao i nje ma~ki i
en gles ki je zik.
Do da tnu uslu gu pred stav lja i mo gu}nost da i aus trij ski po zi va telj, uko li ko pos to ji, ima mo gu}nost da u
Aus tri ji po zo ve ta ko zva nu te le fon sku vru}u li ni ju i da do go vo ri ter mi ne za pri ja te lje/ro|ake/po slo vne par -
tne re itd. i da do bi je in for ma ci je o pro ce du ri po dno {e nja zah tje va i odo bra va nja vi za.
Ko ri {te nje ove te le fon ske uslu ge, ta ko|er, po dli je`e oba ve zi pla}anja ta kse, a broj te le fo na gla si:
+43 (0)1 229 72 10 i akti van je od po ne dje ljka do pet ka od 08.30 do 17.00 sa ti. Sa ra dni ci ove te le fon ske
slu`be go vo re nje ma~ki i en gles ki je zik.
Uko li ko po dno si te lju zah tje va ipak vi {e od go va ra da ter mi ne ne do go va ra pu tem te le fon ske vru}e li ni je,
on to mo`e ura di ti do las kom li~no u Am ba sa du. Ter mi ni u Am ba sa di se da ju is klju~ivo u pe ri odu od po -
ne dje ljka do ~et vrtka izme|u 08.00 i 09.00 sa ti. Da va nje ter mi na pu tem te le fo na, fa ksa, e-ma ila ili po {tom
ne}e bi ti mo gu}e.
In for ma ci je o po tre bnim do ku men ti ma }e se mo}i do bi ti ili pu tem te le fon ske vru}e li ni je ili, ina~e, is -
klju~ivo pu tem in ter net stra ni ce Am ba sa de: www.austrijska-ambasada.ba na nje ma~kom i slu`be nom je -
zi ku Bo sne i Her ce go vi ne, kao i pu tem oba vi jes ti na ogla snoj plo~i Am ba sa de.
Vi zni in for ma ci oni sis tem vo di Fri ma CSC po na lo gu Sa ve znog mi nis tar stva za evrop ske i in ter na ci onal -
ne po slo ve Re pu bli ke Aus tri je.
Aus trij ska am ba sa da se na da da }e ovom do da tnom uslu gom ola k{a ti cje lo ku pnu pro ce du ru ve za nu za iz -
da va nje vi za gra|ani ma Bo sne i Her ce go vi ne.
25. 6. 2009. •fuwsubl 47 Sport
De jan MA KSI MO VI]
Fu dbal ski klub Olim pik iz Sa ra je va,
no vi pre mi jer li ga{, do su bo te, ka da im po -
~i nju pri pre me, ima }e kom ple ti ran igra ~ki
ka dar. Pre ma ri je ~i ma Hu sre fa Mu se mi }a,
{e fa stru ~nog {ta ba "vu ko va", on je za do -
vo ljan obav lje nim po slom u pa uzi.
Pre ma ne kim na ja va ma, Olim pik }e u pe -
tak do bi ti jo{ ne ko li ko zvu ~nih po ja ~a nja, me -
|u ko ji ma su i Dar ko Spa le vi}, na pa da~
Sla vi je iz Is to ~nog Sa ra je va, te Ni ko la Ko la -
rov iz ba nja lu ~kog Bor ca. Spo mi nju se jo{ ne -
ka ime na, ali vi {e de ta lja bi }e po zna to u
pe tak.
"Do su bo te, ka da kre }e mo s pri pre -
ma ma, ima }e mo go to vo po tpu no kom ple ti ran
igra ~ki ka dar. Mi slim da }e nam os ta ti sa mo
da ri je {i mo pi ta nje gol ma na, jer je Ke nan Be -
~i ro vi} za vr{io ka ri je ru i ra di }e kao tre ner ~u -
va ra mre `e. U pe tak }e mo pred sta vi ti jo{ pet
no vih igra ~a, ~i me }e bi ti za klju ~e na lis ta po -
ja ~a nja. Je di no se mo `e de si ti da u to ku pri pe -
ma do ve de mo jo{ ne ko ga uko li ko se po ja vi
U uto rak uve ~er Pred sje dni{ tvo Fu -
dbal skog klu ba @e lje zni ~ar ozva ni ~i lo
je odlu ku da je no vi {ef stru ~nog {ta ba
Amar Osim, i to na pe ri od od ~e ti ri
go di ne. On }e na klu pi "pla vih" za mi -
je ni ti De mi ra Ho ti }a, ko ji je bio tre ner
sve ga po la go di ne. Osim je pot vrdio i
da }e mu asis ten ti u stru ~nom {ta bu
bi ti Di no \ur bu zo vi}, Al mir Me mi} i
Adnan Gu {o, a os tav lje na je mo gu -
}nost da se pri klju ~i jo{ je dan ~o vjek.
Pri pre me sa ra jev skih "pla vih" po ~e }e
26. ju na, a o even tu al nim po ja ~a -
njima vi {e }e se zna ti u na re dnom pe -
ri odu. Prvo je po tre bno de ta ljno
sa gle da ti fi nan sij sku si tu aci ju u klu bu
ko ji je za te klo no vo ru ko vod stvo.
D.M.
Amar Osim i zva ni ~no {ef
stru~nog {taba FK @eljezni~ar
ne ko ek stra po ja ~a nje", pri ~a Hu sref Mu se -
mi}. Olim pik je to kom lje ta do veo ve} dos ta
no vih igra ~a. Ta ko su za Sa raj li je po tpi sa li
Bru no Prli} (Po su {je), Ale ksan dar Si m~e vi}
(Di na mo Vra nje), Al mir Lu li} (Li var), Al bin
Pe lak (@e lje zni ~ar), Mir ko Ma rin ko vi} (Ra -
dnik Bi je lji na), Adis Ha se ~i} (Fa mos), Mu ha -
med Su ba {i} (La kta {i), te po vra tni ci s
po su dbe Admir Ma ki} i gol man Ir fan Ras to -
der. Uz {es to ri cu fu dba le ra iz pro {le se zo ne,
te pe to ri cu ko ja }e po tpi sa ti ugo vo re u pe tak,
Mu se mi} }e ima ti na ra spo la ga nju so li dan
igra ~ki ka dar.
"Ja sno je da je klub ve oma am bi -
ci ozan, i za to ima mo ~vrstu po dlo gu. Do bro
smo or ga ni zo van ko le ktiv i os ta lo nam je jo{
sa mo nekoliko si tni ca da ri je {i mo. Uz to, do -
ve li smo dos ta kva li te tnih igra ~a i do bro smo
po kri ve ni na svim po zi ci ja ma, izu zev na li je -
vom bo ku, gdje }e mo ima ti sa mo Su ba {i }a,
ali mi slim da nam to ne }e pred stav lja ti pro -
blem. Na os ta lim po zi ci ja ma ima mo po naj -
ma nje dva igra ~a. Po pri ro di sam am bi ci ozan
~o vjek i uvi jek `e lim vi {e i bo lje. Ta ko }u u
Olim pi ku da ti sve od se be da na pra vi mo {to
bo lji re zul tat. Me |u tim, ko li ko vri je di mo i {ta
mo `e mo u Pre mi jer li gi BiH, vi dje }e mo tek
ka da po~ne ta kmi ~e nje", ka `e Mu se mi}.
Fu dba le ri Olim pi ka na kon oku plja nja u
su bo tu (27. ju ni) tre ni ra }e se dam da na u Sa ra -
je vu. Po tom }e otpu to va ti na Ku pres, gdje }e
bo ra vi ti do 14. ju la. Na kon dva da na odmo ra
eki pa }e 17. ju la otpu to va ti u Od`ak, gdje }e
oba vi ti fi nal ni dio pri pre ma. Ve} su do go vo re -
ne dvi je kon trol ne uta kmi ce sa Zvi jez dom iz
Gra da ~ca i Mo dri ~a Ma ksi mom. Ogled s Mo -
dri ~a ni ma bi}e odigran 25. ju la i bi }e ge ne ral -
na pro ba za Sa raj li je pred start Pre mi jer li ge.
FK Olim pik nas tav lja sa stva ra njem ti ma za nas tu pa ju }u se zo nu
Vla di ~i} os tao
pred sje dnik
U FK Le otar vi {e ne ma di le -
ma u po gle du prvog ~o vje ka
klu ba. Na mjes tu pred sje dni ka
Upra vnog odbo ra os ta je Vla -
di slav Vla di ~i}, ko ji je do bio
no ve sa ra dni ke. Po red nje ga
no vi UO ~i ne Mar ko Mi tro -
vi}, Mi ro Krsto vi}, Dra gan
Pa ji}, Zo ran S. So ra ji}, Zo ran
P. So ra ji}, Aco Le ~i}, \or |e
Vu ~i ni}, Jo vo Grko vi} i pred -
sta vnik Epar hi je za hum sko-
her ce go va ~ke.
Po red or ga ni za ci onih pro ble -
ma, na prvom sas tan ku }e bi ti
ri je ~i i o li ~nos ti tre ne ra, a ka -
ko sa da stva ri sto je, Sr|an Ba -
ji} ima ve li ke {an se da pro du `i
sa ra dnju s Le ota rom. Pre dlo -
`e no je da pro ziv ka bude oba -
vljena u su bo tu 27. ju na na
"Po li ca ma". Na kon prvih kon -
ta ka ta s tre ne rom i nje go vim
sa ra dni ci ma bi}e na pra vljen
spi sak `e lja u po gle du do vo |e -
nja od go va ra ju }ih po ja ~a nja,
ko ji }e uz do ma }e igra ~e ra di ti
na po vrat ku ugle da klu ba. Ka -
ko sa zna je mo, Le otar u no voj
se zo ni ima ve li ke am bi ci je, s
ob zi rom na to da Tre bi njci `e le
da se pla si ra ju u ne ko od
evrop skih ta kmi ~e nja.
^.M.
Sti `u Spa le vi} i Ko la rov
U pe tak }e mo
pred sta vi ti jo{ pet
no vih igra ~a, ~i me }e
bi ti za klju ~e na lis ta
po ja ~a nja. Mi slim
da }e nam os ta ti sa mo
da ri je {i mo pi ta nje
gol ma na, ka `e
Hu sref Mu se mi},
tre ner Sa raj li ja
Vje ro va tno no vo
po ja ~a nje Sa raj li ja:
Ni ko la Ko la rov
FO TO NN
Ge ne ral na pro ba 25. ju la
pro tiv Mo dri ~a Ma ksi me
48 •fuwsubl!25. 6. 2009. Sport
Hi me nez
po ja ~ao
Vest Hem
^i le anac Lu is Hi me nez za -
mije ni }e dres mi lan skog In te ra
dre som Vest He ma. Na pa da~
ko ji ni je mo gao da izbi je u
prvim plan kod @o zea Mu ri nja
bi }e po zaj mljen en gles kom
klu bu na go di nu da na.
Hi me nez je pri je In te ra u Ita -
li ji nas tu pao za Ter na nu, Fi -
oren ti nu i La cio, u ovom
pre la znom ro ku je prvo po ja -
~a nje za eki pu ko ju vo di \an -
fran ko Zo la.
Ra zlaz
Kon tea i
Ba ri ja
Uprkos to me {to je pri je sa -
mo ne ko li ko da na An to nio
Kon te pro du `io ugo vor sa Ba -
ri jem, ko ji je ove se zo ne uveo
u Se ri ju A, no vi ita li jan ski
prvo li ga{ i biv {i fu dba ler Ju -
ven tu sa ras ki nu li su sa ra dnju.
Pre tpos tav lja se da je do ne -
spo ra zu ma izme |u Kon tea i
ru ko vod stva Ba ri ja do {lo
zbog ne sla ga nja u ve zi sa po -
tre bnim po ja ~a nji ma za na re -
dnu se zo nu.
Pre ma pi sa nju ita li jan skih
me di ja na jo zbi ljni ji kan di dat
za pre uzi ma nje Ba ri ja je biv {i
tre ner Sam pdo ri je Val ter Ma -
ca ri.
Pa pa do pu los
jo{ ra zmi{ lja
Di mi tri os Pa pa do pu los uzeo
je 48 ~a so va za do no {e nje ko -
na ~ne odlu ke o even tu al nom
do las ku u za gre ba ~ki Di na mo.
To je u uto rak uve ~e re kao iz -
vr{ni pot pred sje dnik "mo drih"
Zdrav ko Ma mi}, ko ji se sa
pre go vo ra u Ati ni vra tio u Za -
greb.
"Mi slio sam Pa pa do pu lo sa
odmah do ves ti u Za greb, u
Ati nu sam do {ao po tpi sa ti ugo -
vor. Ta ko vo lim skla pa ti po slo -
ve. Me |u tim, nje gov me na d`er
ka `e da Pa pa do p ulos ima po -
nu de La ci ja i Sam pdo ri je, a
zo ve ga i Olim pi ja kos. U
Olim pi ja kos ne }e si gur no, da -
kle os ta je Ita li ja ili Di na mo",
izja vio je Ma mi}.
Po pu lar ni Ma mi njo do da je
da bi na pa da~ Le }ea bio spe -
kta ku lar no po ja ~a nje za Di na -
mo:
"Sta tis ti ka mu je sjaj na, ali
ne sa mo to. Po mno smo se ra -
spi ta li o nje mu. Sla po ve hva -
los pje va ka za li su nam Ve li mir
Za jec, Ma rio Bo ni}, Go ran
Vla ovi}, Eto ni [e ri}, Igor Bi{ -
}an ko ji je igrao s njim u Pa na -
ti na iko su".
Ba la ban
kod Re ko be
Hrvat ski fu dba ler Bo {ko Ba -
la ban ka ri je ru }e nas ta vi ti u
gr~kom Pa ni oni osu.
Biv {i na pa da~ Di na ma tre -
balo bi da po tpi {e tro go di{ nji
ugo vor po ko jem }e za ra |i va ti
300.000 evra po se zo ni.
Naj za slu `ni ji za tran sfer ne -
ka da{ njeg hrvat skog re pre zen -
ta tiv ca je Emi lio Fe ra, bel gij ski
stra teg Pa ni oni osa ko ji je tre ni -
rao Ba la ba na u Klub Bri `u. U
Pa ni oni osu igra i Uru gva jac
Al va ro Re ko ba, ne ka da {nji na -
pa da~ In te ra.
Vijesti
Mla di nje ma ~ki re pre zen ta ti -
vac i dos ko ra{ nji ve zni fu dba ler
Bo ru si je iz Men hen gla dba ha, 20-
go di{ nji Mar ko Ma rin, od ju ~e je
no vi igra~ Ver de ra iz Bre me na,
tvrdi "Bild".
Nje ma ~ki dne vnik na vo di da su
Ma ri nov biv {i i bu du }i klub ri je {i li
i po slje dnje de ta lje tran sfe ra, ko ji
se po mi nje ve} ne ko li ko ne dje lja.
Ma rin, tvrdi is ti izvor, u Bre men
pre la zi za 8,2 mi li ona evra od {te te,
a po tpi sa }e ugo vor sa Ver de rom na
~e ti ri go di ne.
Oma le ni ta len to va ni
ve zis ta, ko ji je ro |en u Gra di -
{ci/Bo san skoj Gra di {ci 13. mar ta
1989. go di ne, tre nu tno se na la zi na
Evrop skom prven stvu za igra ~e do
21 go di ne u [ved skoj. Za se ni or sku
re pre zen ta ci ju Nje ma ~ke nas tu pio
je ve} {est pu ta i pos ti gao je dan po -
go dak. Vri je dio bi nje gov tran sfer
zna tno vi {e da mu ugo vor sa klu -
bom iz Men hen gla dba ha, ~i joj se
mla doj eki pi pri klju ~io u ju lu 2005.
go di ne iz Aj ntra hta, ni je is ti cao ve}
slje de }eg lje ta.
Dok je bio dvo go di{ njak,
nje go vi ro di te lji su se pre se li li u
Nje ma ~ku, a dvoj no dr`av ljan stvo,
nje ma ~ko i bo san skoher ce go va ~ko,
imao je dok ni je pos tao pu no lje tan.
U ja nu aru 2008. go di ne opre dije lio
se da igra za nje ma ~ku re pre zen ta -
ci ju uz obra zlo` enje da se ve} udo -
ma }io u mla |im na ci onal nim
se le kci ja ma "pan ce ra".
Bo ru si ja iz
Men hen gla dba ha do bi la
8,2 mi li ona evra od {te te
Po zna ti svi u~e sni ci za vr{ni ce Evrop skog prven stva
[ved ska i Ita li ja u
Mar ko
Ma rin
Ma rin po tpi sao za Ver der
[ved ska i Ita li ja pri dru `i le su se En gles koj i Nje -
ma ~koj u po lu fi na lu Evrop skog prven stva za mla de
fu dba le re (U-21). Do ma }in kon ti nen tal ne smo tre je
la k{e ne go {to se o~e ki va lo iza {ao na kra j sa Srbi jom
(3:1), dok je Ita li ja na di gra la Bje lo ru si ju (2:1).
U~i nak "or li }a" na EP u [ved skoj mo `e se oka ra -
kte ri sa ti kao "mr{av" - tri uta kmi ce, dva re mi ja i je dan
po raz, uz gol ra zli ku 1:3. Dok je po sli je pre mi jer nog me -
~a u gru pi s Ita li jom (0:0) bi lo za do volj stva i op ti mi zma,
sve je spla snu lo po sli je iden ti ~nog re zul ta ta pro tiv Bje lo -
ru si je, ko ja je, uz gred, do `i vje la de bakl na otva ra nju
{am pi ona ta od [ved ske (1:5). On da je do {ao me~ pro tiv
[ved ske u Mal meu, uo~i ko jeg je iz srpskog ta bo ra na -
jav lji va na po bje da. Da bi se do nje do {lo ne op ho dno je
mno go vi {e od `e lje, a do ma }in je imao i os ta le ele men te
po tre bne za tri jumf, pri je sve ga ra spo lo `e nog Mar ku sa
Ber ga, ko ji }e po sli je ovog {am pi ona ta sa svim si gur no
mjer ka ti bo ga te po nu de. Berg je bio dvos tru ki stri je lac i
nje gov u~i nak u do sa da{ njem to ku {am pi ona ta je pet po -
go da ka.
Se le ktor Srbi je Slo bo dan Kr~ma re vi} izja vio je
po sli je eli mi na ci je sa Evrop skog prven stva da je ra zo -
~a ran i da je na po raz uti cao i por tu gal ski su di ja Pe dro
Pro en sa:
"Ola ko smo pri mi li prvi gol, a po tom su
se do ga |a le ~u dne stva ri. Na in ter ven ci ju po mo }nog su -
di je gla vni ar bi tar je po ka zao na be lu ta ~ku. Pre kr{aj ni je
ni na prav ljen u {e sna es ter cu, ali je on ipak do su dio pe nal
za [ve |a ne".
Kr~ma re vi} je do dao da je nje gov tim na pra vio ve li -
ku gre {ku i pri li kom tre }eg go la, a da je po sli je to ga bi lo
te {ko da se uspos ta vi ra vno pra vna igra.
"Te {ko je igra ti sa de ve to ri com na te re nu
i de fi ni ti vno nas je pre se klo is klju ~e nje Ni ko le Pet ko vi -
}a. Do ta da smo jo{ ima li do bru si tu aci ju, iako smo igra li
bez Ne nada To mo vi }a, ali po sle to ga smo pa li na psi ho -
lo {kom pla nu i ni smo mo gli da se vra ti mo u me~", ocije -
nio je Kr~ma re vi}.
On je za mje rio por tu gal skom ar bi tru na dos ta ne -
La k{e ne go {to se
o~e ki va lo do ma }in
kon ti nen tal ne smo tre
sa vla dao Srbi ju,
dok su "azu ri"
na di gra li Bje lo ru se
Ola ko smo
pri mi li
prvi gol, a
po tom su
se do ga |a le
~u dne
stva ri, ka `e
Kr~ma re vi}
Do ma }in ide da lje:
Goj ko Ka ~ar (Srbi ja)
i Pon tus Ver nblom ([ved ska)
FO TO AFP
Ras tu `io
Bje lo ru se:
Ro bert
Akva fres ka
(Ita li ja)
uje dna ~e nom kri te ri ju mu su |e nja i {to je ola ko do dije lio
`u te i crve ne kar to ne nje go vim fu dba le ri ma.
Mi ra lem Su lej ma ni ta ko |e je te {ko pri hva tio opro -
{taj sa Evrop skim {am pi ona tom.
"Od bra na je do bro fun kci oni sa la na prva
dva me ~a, na naj va `ni jem du elu ni smo igra li ka ko tre ba
- ni za dnji red, ni na pad. Do du ela sa [ve |a ni ma ni smo
mo gli da pos ti gne mo gol, na tre }em smo ne ka ko to
uspe li, ali to ni je bi lo do vo ljno za uspeh i o to me mo `e -
mo sad da ni ma da pri ~a mo. Ni smo uspe va li da po ve `e -
mo re do ve, pra vi li smo nes hva tlji ve gre {ke, ta ko da smo
sa me se be na di gra li i da li go lo ve", izja vio je na pa da~
Aja ksa.
On ka `e da igra ~i ra zo ~a ra no na -
pu {ta ju [ved sku, da im je svi ma te {ko zbog lo {eg pla -
sma na, ali da }e, bez ob zi ra na sve, i da lje bi ti spre mni da
se oda zo vu se le kto ru za no ve akci je.
"Uvek }u igra ti za re pre zen ta ci ju, bi lo da je u pi ta -
nju mla da ili A se le kci ja. Uvek }u se oda zva ti se le kto ru
jer je za me ne igra nje za na ci onal ni tim ve li ka ~ast", na -
po me nuo je Su lej ma ni.
Se le ktor re pre zen ta ci je [ved ske Jor gen Le nar dson
bio je, ra zu mlji vo, pre za do vo ljan pla sma nom u po lu fi na -
le Evrop skog prven stva.
"Igra li smo ve oma do bro i od go vor -
no. Sma tram da smo na di gra li Srbi ju na svim dije lo vi ma
te re na, a u na {em ti mu je sve fun kci oni sa lo bes pri je kor -
no", is ta kao je Le nar dson, do da ju }i da }e na kon pro spa -
va ne no }i bi ti u si tu aci ji da ka `e ne {to vi {e o {an sa ma
nje go ve re pre zen ta ci je u po lu fi na lu pro tiv En gles ke.
U dru gom me ~u 3. ko la Gru pe A Bje lo ru si su vo di li
sa 1:0, ali je Akva fres ka sa dva go la (je dan iz pe na la) do -
nio preo kret i prvo mjes to "azu ri ma".
Ri nat Ahme tov, gaz da [ah tjo -
ra, po nu dio je svom lju bim cu,
hrvat skom re pre zen ta tiv cu Da ri -
ju Srni no vi se dmo go di{ nji ugo -
vor i fun kci ju spor tskog
di re kto ra po za vr{et ku ka ri je re.
Ahme tov }e u~i ni ti sve da Srna
do bro vo ljno os ta ne u Do njec ku, ali
ne }e spre ~a va ti nje gov odla zak u
slu ~a ju da ka pi ten hrvat ske se le kci -
je i [ah tjo ra odlu ~i da pri hva ti ne -
ku od po nu da ko je ovih da na
po mno ra zma tra sa svo jim me na -
d`e ri ma i po ro di com.
[ah tjor jo{ ni je do bio slu -
`be nu po nu du za Srnu, ~i ji ugo vor
tra je do ju na 2011. go di ne. Po zna to
je da Srna go di{ nje u [ah tjo ru za -
ra |u je ~e ti ri mi li ona evra i sve dok
Ivi ca Oli} ni je pre {ao iz Ham bur ga
u Ba jern bio je naj bo lje pla }e ni
hrvat ski fu dba ler. Oli} bi u Min he -
nu, na ime, tre bao da za ra |u je 4,5
mi li ona evra po se zo ni.
Ahme tov je, sva ka ko,
spre man da po vi si pri ma nja Srni,
ali ovo je tre nu tak u ko jem dru gi
stri je lac hrvat ske re pre zen ta ci je u
is to ri ji tra `i za slu `e ni is ko rak u svi -
jet Li ge {am pi ona. Pre ma po uz da -
nim in for ma ci ja ma, Da mir [ti mac,
Srnin me na d`er, u ru ci ima {est po -
nu da, ali ne ke od njih ni su ono {to
se tra `i. Ukra jin ski me di ji ot kri li su
da je je dan od in te re sa na ta To ten -
hem, ali Srna, ~i ni se, ne `e li na
"Vajt Hart Lejn". Pi {e se i da Bar -
se lo na ne ma do vo ljno nov ca da
im pre si oni ra Ahme to va, kao i da je
je dan od mo gu }ih no vih klu bo va
Da ri ja Srne lon don ski ^el si. Na vo -
dno, Ro man Abra mo vi~ je spre -
man da za ka pi te na eki pe iz
Do njec ka iz d vo ji 25 mi li ona evra,
{to ni bo ga ti gaz da [ah tjo ra ne bi
mo gao da odbi je.
25. 6. 2009. •fuwsubl 49
En gles ka - [ved ska (18)
Nje ma ~ka - Ita li ja (20.45)
Fi na le (29. ju na)
Polufinale (26. juna)
5 go lo va - Mar kus Berg ([ved ska)
3 - Ro bert Akva fres ka (Ita li ja)
2 - Ola To ivo nen ([ved ska)
2 - Ser gei Ki sljak (Bje lo ru si ja)
1- Gus tav Sven son ([ved ska)
1- Goj ko Ka ~ar (Srbi ja)
1- Ma rio Ba lo te li (Ita li ja)
Lista strijelaca
\e no va je odlu ~i la da is ko ris ti
pra vo da ot ku pi po lo vi nu ugo vo -
ra izme |u Bo {ka Jan ko vi }a i Pa -
ler ma, ta ko da }e srpski
re pre zen ta ti vac os ta ti u \e no vi i
na re dne se zo ne, tvrdi ita li jan ski
sajt Me di agol.it.
Pred sje dnik Pa ler ma Ma uri cio
Zam pa ri ni pret ho dnih da na pri ~ao
je o to me da Jan ko vi }e va bu du }nost
za vi si od \e no ve i to ga da li taj
klub `e li da ga ku pi, bi lo da je ri je~
o po lo vi ni ili kom ple tnom ugo vo ru.
\e nov lja ni su is ko ris ti li auten ti ~no
pra vo za ita li jan ski fu dbal da dva ti -
ma ima ju po dje dna ko pra vo na fu -
dba le ra, uz do go vor oko to ga za ko -
ju }e eki pu igra~ nas tu pa ti. Uko li ko
je vje ro va ti saj tu Me di agol.it i Jan -
ko vi }e vom me na d`e ru Sil va nu
Mar ti ni, re pre zen ta ti vac Srbi je }e i
na re dne se zo ne igra ti na "Lu i|i Fe -
ra ri su", gdje je pro te kle se zo ne nas -
tu pao kao po zaj mljeni igra~.
Biv {i bra zil ski re pre zen ta ti vac,
31-go di{ nji De nil son, po sve mu
su de }i je okon ~ao svoj bo ra vak u
vi je tnam skom klu bu Hai Pon gu.
De nil son, ko ji je sa bra zil skom
re pre zen ta ci jom osvo jio Svjet sko
prven stvo 2002. go di ne, a ~e ti ri
go di ne pri je to ga pos tao naj sku plji
fu dba ler na svi je tu ka da je pre {ao
iz Sao Pa ula u Be tis za 31,5 mi li -
ona evra, po tpi sao je po ~et kom
ovog mje se ca za klub iz vi je tnam -
ske V-li ge. Do sa da je za no vu eki -
pu odi grao sa mo je dno
po lu vri je me.
"De nil son nam je re kao da se ni -
je po tpu no opo ra vio od po vre de
ko ja ga mu ~i i da se za to ne osje }a
ugo dno igra ju }i ov dje u Vi je tna -
mu. Re kao je da ni je mo gao da
o~e ku je ova kav ras plet do ga |a ja i
za tra `io je ras kid ugo vo ra", re kao
je tre ner eki pe Vong Tin Dung.
Pre ma pi sa nju vi je tnam skih me -
di ja, De nil son je ve} "odle tio" u
Bra zil za je dno sa agen tom i svo jim
lje ka rom i ne ma na mje ru da se
vra }a u klub. Ta ko |e, do da je se da
je za svo je krat ko vri je me bo rav ka
u Vi je tna mu De nil son in ka si rao
25.000 do la ra, 10.000 od po lu mje -
se ~ne pla te, te jo{ 15.000 za je dno
po lu vri je me pro ve de no na te re nu.
Re al odus tao
od Vi lje
Di re ktor Re ala iz Ma dri da Hor -
he Val da no re kao je ju ~e da je taj
fu dbal ski klub odus tao od do vo -
|e nja na pa da ~a Va len si ja Da vi da
Vi lje.
Pred sta vni ci Re ala pret ho dne
dvi je ne dje lje raz go va ra li su s
Upra vom Va len si je, ali je klub sa
sta di ona "Mes ta lja" na kra ju izne -
na dio {pan sku ja vnost sa op {te -
njem u ko jem se na vo di da Vi lja
ni je na pro da ju.
"Pri ~a oko Da vi da Vi lje je za -
vr{e na. Pred sje dni ci dva klu ba su
raz go va ra li i Va len si ja je po ru ~i la
da Vi lja ni je na pro da ju. Ja sno
nam je da sa da mo ra mo ne gdje
dru gdje da po tra `i mo na pa da ~a",
re kao je Val da no za bri tan sku te le -
vi zi ju Skaj. Po red Re ala, za do vo -
|e nje Vi lje bi li su za in te re so va ni
en gles ki klu bo vi ^el si i Man ~es ter
ju naj ted. Vi lja je u lje to 2005. go -
di ne iz Sa ra go se pre {ao u Va len si -
ju, za ko ju je odi grao 129
uta kmi ca i pos ti gao 87 go lo va.
Ba zi le vo di
Bo ku Ju ni ors
Na kon ra zla za sa Kar lo som Is -
hi jom ~el ni ci Bo ke Ju ni ors odlu -
~i li su da eki pu od na re dne se zo ne
preu zme biv {i se le ktor Ar gen ti ne
Al fio Ba zi le.
Is ku sni stru~ njak je ve} vo dio
klub sa "Bom bo nje re" sa ko jim je
osvo jio dvi je ti tu le prva ka Ar gen ti -
ne (Aper tu ru 2005. i Kla usu ru
2006. go di ne), kao i je dan tro fej u
Ko pa Su da me ri ka na (2005). Ba zi -
le }e po tpi sa ti je dno go di{ nji ugo -
vor sa Bo kom vrije dan oko
650.000 do la ra. U te ku }oj Kla usu -
ri Bo ka za uzi ma tek 17. mjes to sa
sve ga 19 osvo je nih bo do va po slije
18 odi gra nih ko la, {to je je dan od
naj sla bi jih re zul ta ta u is to ri ji klu ba.
Otvo re no
Uni ver zi tet sko
se lo
Uni ver zi tet sko se lo na No vom
Beo gra du ju ~e je sve ~a no otvo re -
no po di za njem zas ta ve Srbi je i
Svjet ske stu den tske spor tske fe -
de ra ci je (FI SU) u pri sus tvu broj -
nih fun kci one ra srpske vlas ti i
or ga ni za to ra ma ni fes ta ci je.
"Dra gi gos ti iz ce log sve ta, do -
bro do {li u Srbi ju. Ne ka naj bo lji
po be di, ali ne ka se pre sve ga stvo -
re broj na du go traj na pri ja telj stva",
re kao je na otva ra nju Bo `i dar \e -
li}, pot pred sje dnik Vla de Srbi je i
pred sje dnik Or ga ni za ci onog ko -
mi te ta Uni ver zi ja de u Beo gra du.
Ge ne ral ni se kre tar FI SU Erik
San tron is ta kao je ka ko je uvje ren
da }e Srbi ja po sli je ju bi lar ne 25.
Uni ver zi ja de ima ti 9.000 am ba sa -
do ra po svi je tu, ko li ko }e se ta -
kmi ~a ra i na dme ta ti u Beo gra du.
Barbarez
sportski
direktor HSV-a
HSV je u utorak nave~e
razrije{io du`nosti dosada{njeg
sportskog direktora Ditmara Ba-
jersdorfera, a dok se ne izabere
novi, na tom mjestu }e biti Sergej
Barbarez, biv{i bh. reprezentati-
vac, koji je prije pet mjeseci u{ao
u Nadzorni odbor HSV-a.
Bajersdorfer je dobio otkaz
nakon sukoba sa glavnim direk-
torom kluba Berndom Hof-
manom oko na~ina vo|enja
sportskog sektora kluba.
Vijesti
Mel berg
u Olim pi ja ko su
Olaf Mel berg no vi je ~lan atin skog Olim pi ja ko sa. Dos ko ra{ nji fu -
dba ler Ju ven tu sa je sa Grci ma po tpi sao tro go di{ nji ugo vor.
Fi nan sij ski de ta lji ugo vo ra ni su sa op {te ni, ali su gr~ki me di ji pre ni je li da
je Olim pi ja kos za 31-go di{ njeg {to pe ra iz dvo jio 2,2 mi li ona evra. Mel berg
bi, pre ma na vo di ma {tam pe, tre ba lo da go di{ nje za ra |u je 1,8 mi li ona evra,
a u ti mu bi tre ba lo da za mije ni Pa ras ke va sa An ca sa, ko ji se pen zi oni sao na
kra ju se zo ne. Mel berg ima 31 go di nu, a ka ri je ru je po ~eo 1996. go di ne u
De ger for su. Po slije AIK-a nas tu pao je za Ra sing iz San tan de ra, a vrhu nac
ka ri je re do `i vio je u As ton Vi li, za ko ju je nas tu pao u pe ri odu od 2001. do
2008. go di ne. Pro {log lje ta pre {ao je u Ju ven tus, ali ni je se naj bo lje sna -
{ao, pa su ga ~el ni ci klu ba pro da li Olim pi ja ko su. Za re pre zen ta ci ju [ved -
ske Mel berg je odi grao 90 uta kmi ca.
Lu is van Gal, no vi tre ner min -
hen skog Ba jer na, pre ma ne kim
na ja va ma pla ni ra da na po zi ci ju
{to pe ra pos ta vi Ho lan |a ni na Ed -
so na Braf he da umjes to ka pi tena
bra zil ske re pre zen ta ci je Lu si ja.
"@e lim da os ta nem u Ba jer nu, ali
uko li ko no vi tre ner sma tra da su ne -
ki dru gi igra ~i bo lji od me ne, ta da ne
`e lim vi {e da igram u Min he nu ni je -
dnu se kun du", izja vio je Lu si o ko ji
je u Ba jer nu od 2004. go di ne, a tre -
nu tno se na la zi u sas ta vu bra zil ske
se le kci je na Ku pu kon fe de ra ci ja u
Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci.
No vo pe ~e ni ho lan dski re pre zen ta -
ti vac, 26-go di{ nji Ed son Braf hed,
je dan je od {es to ri ce no vih igra ~a u
svla ~i oni ci Ba jer na ovo ga lje ta. Od
2003. do 2007. igrao je u Utre htu, a
pret ho dne dvi je se zo ne bio je ~lan
Tven tea. Uz nje ga, ba var ski gi gant
do veo je jo{: Ma ri ja Go me za, Ana -
to li ja Ti mo{ ~u ka, Ivi cu Oli }a, Ale -
ksan de ra Bau mjo ha na i Da ni je la
Pra nji }a.
Sport
Srni no vi ugo vor i "fo te lja"
Val ter Zen ga `e lio
da se re pre zen ta ti vac
Srbi je vra ti u Pa ler mo
Me na d`er
ka pi te na [ah tjo ra
u ru ci ima
{est po nu da
Da ri jo Srna
Bo{ko Jan ko vi}
os ta je u \e no vi
De nil son
na pus tio Vi je tnam
za mla de fu dba le re
po lu fi na lu
Lu sio na
izla znim vra ti ma
B
GRUPA
1. Ita li ja 3 2 1 0 4:2 7
2. [ved ska 3 2 0 1 9:4 6
3. Srbi ja 3 0 2 1 1:3 2
4. Bje lo ru si ja 3 0 1 2 2:7 1
C
GRUPA
1. En gles ka 3 2 1 0 5:2 7
2. Nje ma ~ka 3 1 2 0 3:1 5
3. [pa ni ja 3 1 1 1 2:2 4
4. Fin ska 3 0 0 3 1:6 0
50 •fuwsubl!25. 6. 2009. Sport
D`e fer son u
San An to ni ju
Ko {ar ka{ Mil vo ki ja Ri ~ard
D`e fer son ka ri je ru }e nas ta -
vi ti u San An to ni ju, ko ji je u
za mje nu za nje ga u Ba kse
po slao Bru sa Bo uve na, Kur ta
To ma sa i Fa bri si ja Ober ta.
D`e fer son, ko ji je pri je
Milvo ki ja se dam se zo na nas -
tu pao za Nju D`er zi, pro {le
se zo ne je u pro sje ku bi lje `io
19,6 po ena. Mil vo ki je je po -
sli je do bi ja nja tro ji ce no vih
igra ~a Ober ta us tu pio De tro -
itu u za mje nu za Ami ra
D`on so na. San An to nio je ta -
ko do bio do ka za nog ko {ge te -
ra, De tro it is ku snog, a
jef ti nog vi so kog igra ~a, a
Mil vo ki vi {e pros to ra u bu -
d`e tu po {to se oslo bo dio bo -
ga tog ugo vo ra D`e fer so na,
ko ji je u na re dne dvi je go di ne
tre ba lo da za ra di 29,2 mi li -
ona do la ra. Va {in gton je u
odvo je noj raz mje ni do bio
do sa da{ njeg be ka Mi ne so te
Maj ka Mi le ra, a Vul vsi ma je
us tu pio pra vo na pe ti izbor na
pred sto je }em draf tu, ali i Ita -
na To ma sa, Da ri ju sa Son ga -
ilu i Ole ksi ja Pe ~e ro va.
[am pi onat svi je ta u For mu li 1 na re dne go di ne
}e bi ti odr`an kao i do sa da i ne }e bi ti po dje la, re -
kao je Maks Mo zli, pred sje dnik Me |u na ro dne
auto mo bi lis ti ~ke fe de ra ci je, po sli je ju ~e ra{ njeg sas -
tan ka s pred sta vni ci ma Udru `e nja eki pa F1 (FO -
TA) u Pa ri zu.
"Ne }e bi ti po dje la. Do go vo ri li smo se da sma nji -
mo tro {ko ve i na re dne go di ne }e bi ti odr`an je dan
{am pi onat svi je ta. Ko na ~an cilj nam je da za dvi je go -
di ne tro {ko ve sma nji mo na ni vo s po ~et ka de ve de se tih
go di na", re kao je Mo zli.
Osam od de set eki pa ko je ove se zo ne u~es tvu ju u
{am pi ona tu F1 na ja vi lo je for mi ra nje no vog ta kmi ~e -
nja zbog ne sla ga nja s no vim pra vi li ma ko je je FIA
htje la da uve de od slje de }e se zo ne. Gla vni ra zlog pro -
tes ta bi lo je bu d`et sko ogra ni ~e nje od 40 mi li ona fun ti
po eki pi. Eki pe ko je bi pri hva ti le to pra vi lo ima le bi
ve }u slo bo du u te hno lo {kom ra zvo ju bo li da.
Na kon pro {lo ne dje ljnih ne us pje lih pre go vo ra Fe -
ra ri, Me kla ren, BMW Za uber, To jo ta, Re no, Red Bul,
To ro Ro so i Bron GP na ja vi li su for mi ra nje no vog
{am pi ona ta, a pred sta vni ci FIA su im za pri je ti li sud -
skom tu `bom.
Mo zli je ju ~e izja vio da se ne }e kan di do va ti na
na re dnim izbo ri ma, iako je pri je ne ko li ko da na re kao
da `e li da os ta ne na ~e lu FIA. (Agen ci je)
Spri je ~en ra spad F1
Vu jo {e vi }u
pri zna nje
Du {ko Vu jo {e vi}, tre ner ko {ar ka {a Par ti za na, do bi tnik je na gra -
de "Ale ksan dar Go melj ski".
Na gra da ko ja no si ime po le gen dar nom rus kom ko {ar ka {kom stru~ -
nja ku do dje lju je se naj bo ljem tre ne ru Evro li ge, a pret ho dnih go di na su
je do bi ja li lju di ~i je su eki pe osva ja le ti tu lu prva ka Evro pe Pi ni Ger {on,
Eto re Me si na i @e ljko Obra do vi}.
Izu ze tak od pra vi la da bu de na gra |en tre ner prva ka na prav ljen je
zbog ~i nje ni ce da je beo grad ski klub dvi je go di ne za re dom igrao u ~et -
vrtfi na lu eli tnog ta kmi ~e nja, a Vu jo {e vi} je uspio da pro mo vi {e no vu
ge ne ra ci ju ve li kih igra ~a.
Cilj da tro {ko vi bu du sma nje ni
na ni vo s po ~et ka de ve de se tih go di na
Me~ Va lu jev - Kli ~ko
do kra ja go di ne
Rus Ni ko laj Va lu jev, {am pi on u te {koj ka te go ri ji u WBA ver zi ji, i
Ukra ji nac Vi ta lij Kli ~ko, prvak u WBC ver zi ji, bo kso va }e ove go di ne
za uje di nje nje ti tu la.
"Raz go va rao sam sa Kli ~kom i do go vo ri li smo me~. To }e se naj -
vje ro va tni je de si ti kra jem sep tem bra ili po ~et kom okto bra", re kao je
Va lu jev.
Va lu jev je pro {log mje se ca tre ba lo da bo ksu je sa Ru sla nom ^a ga je -
vom, ali je me~ ot ka zan, jer je ^a ga jev bio po zi ti van na he pa ti tis B.
Pri je ne ko li ko da na Kli ~kov brat Vla di mir po bi je dio je ^a ga je va i za -
dr`ao ti tu le u ver zi ja ma IBF, IBO i WBO.
Uko li ko Vi ta lij po bi je di Va lu je va bo kser ski svi jet }e tra `i ti me~ za ap -
so lu tnog prva ka svi je ta, ali su bra }a vi {e pu ta po no vi la da se ni ka da ne -
}e bo ri ti me |u so bno, ~ak ni po ci je nu gu bit ka ti tu la.
Tre }i te nis ki grend slem tur nir se zo ne - Vim bldon
\o ko vi} u 3. ko lu
FIA i
FO TA
pos ti gli
do go vor
da na re dne
se zo ne
bu de
je dan
{am pi onat
Srpski te ni ser No vak \o ko vi} pla si rao se
u tre }e ko lo Vim bldo na po bje dom nad Ni jem -
cem Si mo nom Groj lom.
^et vrti igra~ svi je ta ju ~e je sla vio re zul ta tom
7:5, 6:1, 6:4. Na po ~et ku me ~a igrao je ne {to sla -
bi je, ta ko da je Grojl po veo 2:0, ali je od sre di ne
dru gog se ta \o ko vi} po di gao ni vo igre i do {ao do
po bje de. \o ko vi} }e u na re dnom me ~u igra ti sa
28. no si ocem Ame ri kan cem Mar di jem Fi {om, ko -
ji je u dru gom ko lu bio bo lji od Jan ka Tip sa re vi }a
iz Srbi je. Fi{ je sla vio re zul ta tom 6:4, 3:6, 6:1,
6:4. \o ko vi} je s Ame ri kan cem igrao dva pu ta i
oba pu ta je po bi je dio. U dru gom ko lu US Ope na
2006. bi lo je 7:6, 6:4, 3:6, 7:6, a u fi na lu In di jan
Vel sa pro {le go di ne 6:2, 5:7, 6:3 za srpskog te ni -
se ra.
"Mardi je veoma te`ak protivnik i mislim
da su nam {anse izjedna~ene", rekao je \okovi}.
Rus ki nja Ma ri ja [a ra po va, ko ja je pos tav lje -
na za 24. no si oca, ta kmi ~e nje je za vr{i la u dru -
gom ko lu. Bo lja od nje bi la je Ar gen tin ka @i ze la
Dul ko i po bi je di la re zul ta tom 6:2, 3:6, 6:4. Nas ta -
vak ta kmi ~e nja u Lon do nu izbo ri la je Na |a Pe tro -
va iz Ru si je (10. no si lac) po {to je sa vla da la
Izra el ku [a har re zul ta tom 6:3, 6:2,
Ne ka da prva te ni ser ka svi je ta, Ana Iva -
no vi} (13) te {ko je do {la do dru gog ko la. Ona je u
po ne dje ljak na ve ~e sa vla da la ^e hi nju Lu si Hra dec -
ku re zul ta tom 5:7, 6:2, 8:6, a pret ho dno je spa si la
dvi je me~ lop te.
"Stra ho va la sam od to ga ka ko Hra dec ka mo -
`e da odi gra na Vim bldo nu i ispos ta vi lo se s pra -
vom. Izne na di la me brzi na nje nog ser vi sa i
ri ter na. Ni je mno go gre {i la, bi la je pu na sa mo po -
uz da nja i re kla bih da je to bio njen me~ `i vo ta",
izja vi la je Iva no vi }e va, te o svo joj igri do da la:
"Bi la sam izu ze tno po zi ti vna, na ro ~i to u te -
{kim mo men ti ma me ~a. To mi je po mo glo da odi -
gram do bro u si tu aci ja ma ka da je pro ti vni ca ima la
po be du u ru ka ma. Tek ta da mi je ne {to kvrcnu lo u
gla vi i po ~e la sam da igram ka ko tre ba."
Iva no vi }e va }e u na re dnom me ~u igra ti sa
Sa rom Era ni iz Ita li je, a u taj me~ }e u}i sa vi {e
sa mo po uz da nja.
"Po be da u prvom ko lu mi mno go
zna ~i, jer sam po sle du go vre me na opet pro na {la
onu va tru u sto ma ku ko ja me po kre }e i ko ja mi je
ve oma ne dos ta ja la u pro te klom pe ri odu", is ta kla
je Iva no vi }e va.
Re zul ta ti me ~e va ko ji su igra ni u uto rak na -
ve ~e i ju ~e: Te ni se ri: 1. ko lo: En di Ro dik (SAD,
6) - @e re mi [ar di (Fra) 6:3, 7:6, 4:6 (3), 6:3, En di
Ma rej (Vbr, 3) - Ro bert Ken drik (SAD) 7:5, 6:7,
6:3, 6:4, Hu an Kar los Fe re ro ([pa) - Mi ha il Ju` nji
(Rus) 6:3, 7:6 (3), 6:3, @il Si mon (Fra, 8) - Bo bi
Rej nol ds (SAD) 6:4, 6:3, 6:3, Lej ton Hju it (Aus) -
Ro bi D`i ne pri (SAD) 6:4, 6:1, 6:1, Vi ktor Tro ic ki
(Srb, 30) - Bra jan Da bul (Arg) 6:4, 6:4, 6:3, D`es
Li vajn (SAD) - Ma rat Sa fin (Rus, 14) 6:2, 3:6, 7:6
(4), 6:4, 2. ko lo: To mi Ro bre do ([pa, 15) - [te fan
Ko ubek (Aut) 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:1, Du di Se la
(Izr) - Raj ner [u tler (Njem, 18) 7:6 (3), 6:3, 6:2,
Rod`er Federer ([va, 2) - Giljermo Garsija Lopez
([pa), 6:2, 6:2, 6:4, Fernando Verdasko ([pa, 7) -
Kri{tof Fligen (Bel) 7:6 (3), 6:7 (3), 7:6 (4), 6:4.
Te ni ser ke, 1. ko lo: Di na ra Sa fi na (Rus, 1) - Lur -
des Do min gez Li no ([pa) 7:5, 6:3, Ame li Mo re -
zmo (Fra, 17) - Me lin da Cink (Ma|) 6:1, 4:6, 6:2,
Kar la Su arez Na va ro ([pa) - Ka ja Ka ne pi (Est,
25) 4:6, 6:3, 6:3, Kir sten Flip kens (Bel) - Anje{
[a vaj (Ma|, 30) 7:5, 6:4, Sve tla na Ku znje co va
(Rus, 5) - Aki ko Mo ri ga mi (Jpn) 6:3, 7:6 (1); 2.
ko lo: Da ni je la Han tu ho va (Svk) - Jie @eng (Ki na,
16) 6:3, 7:5, Do mi ni ka Ci bul ko va (Svk, 14) - Ur -
su la Ra dvan ska (Polj) 6:2, 6:4, Se re na Vi li jams
(SAD, 2) - Jar mi la Grot (Aus) 6:2, 6:1.
[a ra po va
za vr{i la
ta kmi ~e nje
u 2. ko lu
U na re dnom
me ~u igra
s Mar di jem
Fi {om:
No vak
\o ko vi}
FO TO AFP
K|a d| on| ca Be tíer oba v| -
jes t| |a je Ko m| s| ju •as t| Me du na -
ro dne te n| s ke íe de ra c| j e o
su mnj| vom k|a de nju na re zu| te te
na v|m b|do nu. Dva sa ta pr| je po -
•et ka me •a |zme du Aus tr| jan ca
J|r qe na Me| ce ra | Ame r| kan ca
vej na Ode sn| ka na ser v| su Be -
tíer up|a ce no je oko 400.000
evra na po bje du Me| ce ra u tr| se -
ta. a na sva k| up|a ce n| evro do b| -
tak je |zno s|o de vet pu ta v| se. lz
Be tíe ra su re k|| da ne su mnja ju
u na mje sta nje re zu| ta ta. a|| da su
neuob| •a je no k|a de nje b| || du zn|
da pr| ja ve. kao | da su Tv ko men -
ta to r| ne po sre dno pr| j e me •a
obja v| || da Ode sn|k |ma pro b|e ma
sa po vre dom. ve || ke br| tan ske
k|a d| on| ce Pe d| Pauer | Led bro -
uks b|o k| ra |e su up|a te na ovaj
me• v| se od sat vre me na pr| je
po •et ka su sre ta ko j| je Me| cer
do b|o re zu| ta tom 6:1. 6:4. 6:2.
Na mje {ta ljke na
Vim bldo nu
B|v sa par tner ka tu z| |a je Mar t| nu Na -
vra t| |o vu. tra ze c| od nje v| se m| || on sku od ste -
tu jer ju je os ta v| |a bez |ka kvoq upo zo re nja.
To n| Lej ton (56). ko ja se uda |a za v| ses tru ku
po bjed ncu v|m b|do na na zva n| •noj ce re mo -
n| j|. ta ko de tra z| da po d| je |e | ne kre tn| ne u
vr| je dnos t| od •e t| r| m| || ona do |a ra.
Ü tu zb| sto j| da joj je Na vra t| |o va na n| je |a
emo t| vne | men ta| ne tra ume.
Bez |ka kvoq upo zo re nja. ona m| je sru s| |a
•| tav sv| jet. lzba •e na sam na u|| cu. a sa so -
bom sam po n| je |a sa mo odje cu. ka ze Lej to -
no va.
Biv {a par tner ka
tu `i la Na vra ti lo vu
Mardi je veoma
te`ak protivnik i
mislim da su nam
{anse izjedna~ene,
rekao \okovi}
25. 6. 2009. •fuwsubl 51 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (pomocnik urednika magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Gorana JAKOVLJEVIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Obla ~no
s ki {om
Ü B|H ce pre v|a da va t| ob|a •no
vr| je me. mjes t| m| •no s k| som. a
po ne qdje uz k| su mo qu c| su |
p|jus ko v| sa qrm|ja v| nom. Ne sto
ma nje ob|a •nos t| | v| se sun •a -
n|h pe r| oda o•e ku je se u sje ve -
ro za pa dn|m d| je |o v| ma. Ü
ju tar nj|m sa t| ma po ko t|| na ma |
uz r| je •ne to ko ve mo qu ca je
ma q|a ||| n|s ka ob|a •nost. vje tar
s|ab do umje ren za pa dnoq |
sje ve ro za pa dnoq smje ra. Ju tar -
nja tem pe ra tu ra od 7 do 16. na
ju qu do 19. a naj v| sa dne vna 19
do 26 ste pe n| Oe| z| ju sov|h.
Subota
,36
p
D
,23
p
D
Max.
Min.
,37
p
D
,24
p
D
,36
p
D
,23
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Petak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+19
o
C
+24
o
C
+21
o
C
+20
o
C
+18
o
C
+25
o
C
+20
o
C
+22
o
C
Nedjelja
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Nas tav lja se pe ri od ne po vo ljnih
bi ome te oro lo {kih pri li ka u go to vo ci je loj
ze mlji. Pro mjen ji vo vri je me pra }e no
po ve }a nom obla ~no{ }u, po vre me nim
pa da vi na ma i pa dom atmo sfer skog
pri tis ka iza zi va po te {ko }e kod
osje tlji vih oso ba, po naj vi {e as tma ti ~a ra
i sr~a nih bo le sni ka.
Re ce si ja se uop {te ne osje }a u "Ol In gland
klu bu". Dok se os ta tak Ve li ke Bri ta ni je i ve }i na
svi je ta mu ~i sa fi nan sij skom kri zom, Vim bldon je
pos ta vio no ve re kor de u pro da ji ula zni ca u prva
dva da na svog tur ni ra.
Hi lja de lju bi te lja te ni sa ~e ka ju kar te, oku pa ni
sun cem, gle da li {ta su go to vo pu na to kom ci je log da -
na ~ak i za me ~e ve nis ke pri vla ~nos ti, a sto lo vi po red
{am panj ba ra su krca ti.
"Lju di ra zmi{ lja ju gdje da po tro {e
svo j te {ko za ra |e ni nov ac. Do bra vi jest za Vim bldon
je {to ga tro {e ov dje", ka `e D`o ni Per kins, pred sta -
vnik "Ol In gland klu ba".
Pro ves ti lje tni dan na te nis kom tur ni ru na tra vi
je de ce ni ja ma tra di ci ja za hi lja de Bri ta na ca ko ji ni su
vo ljni, sa sve ja go da ma i {la gom, da je se odre knu ni
u te {ka vre me na. U po ne dje ljak, prvog da na tur ni ra,
broj po sje ti la ca je do se gao 42.881, {to je re kord svih
vre me na i po ve }a nje od go to vo 3.500 u odno su na
ra ni ji naj bo lji re zu ltat za prvi dan iz 2001. go di ne.
Jo{ bo lje je bi lo u uto rak ka da je 45.955 lju di pro {lo
kroz ka pi je.
Ra ni ji re kord naj broj ni je dne vne po sje te
ikad, od 42.557, pos tav ljen je prve sri je de dvo ne dje -
ljnog ta kmi ~e nja 2002. go di ne. Vi {e od 14.000 lju di
na {lo se u re do vi ma za kar te u po ne dje ljak - ne kih
1.600 vi {e ne go prvog da na tur ni ra pro {le go di ne.
Or ga ni za to ri ne }e da sa op {te ko li ko je ka ra ta na pla -
}e no u pret pro da ji, ali ka `u da su pri mi li oko 20 od -
sto zah tje va vi {e ne go pro {le go di ne.
"I da lje je po tra` nja da le ko ve }a od po nu de. Da
su ka pa ci te ti 100.000, bi lo bi 100.000 ljudi ov dje",
is ti ~e Hen ri O'Gra di, dru gi pred sta vnik klu ba.
U jo{ je dnom izra zu fi nan sij ske sna ge "Ol
In gland klub" je ne da vno pro dao 2.500 mjes ta na
Cen tral nom te re nu u pe to go di{ njim blo ko vi ma
za 27.750 fun ti po blo ku. Ku pac ima pra vo na je -
dno re zer vi sa no sje di {te za sva ki dan tur ni ra u
go di na ma izme |u 2011. i 2015. po 5.550 fun ti
go di{ nje, a to je go to vo pet pu ta vi {e od cije ne za
naj bo lje se zon ske kar te obli` njeg klu ba Pre mi jer
li ge ^el si ja.
"Ras pro da ja pe to go di {njih blo -
ko va ka ra ta u ma ju bi la je zna tno ispod po tra` nje i
do ni je la je 59,5 mi li ona fun ti. Ta ko mi do la zi mo do
nov ca za no ve sa dr`a je", do da je Per kins. (Be ta)
Vim bldon odo li je va svjet skoj eko nom skoj kri zi
Ni tra ga od re ce si je
Br| tan ska ban ka.
Po ja| bank oí Sko t|and. ko -
ju je ta mos nja v|a da spa s| |a
od pro pas t|. za pa nj| |a je
do ma cu ja vnost tro sko v| ma
bu du c| da ce na ovo qo d|s -
njem tur n| ru u v|m b| do nu
za te svrhe po tro s| t| •ak
500.000 do |a ra.
PBS je za svo je k|| jen te
|znaj m| |a |u ksu zn| apar tman
u je dnom |on don skom ho -
te |u. •| ja je c| je na 32.000
do |a ra dne vno.
To me tre ba pr| do da t| bes -
p| a tnu hra nu uz sam pa -
njac. a ako k|| jen t| ma sve
to do sa d|. mo qu da odu da
po q|e da ju | ko j| te n|s k| me•
jer su |m os| qu ra na mjes ta
na Oen tra| nom te re nu ko ja
ko sta ju oko 160 do |a ra po
oso b|.
PBS je pro s|u qo d| nu za -
vrs| |a sa 24 m| || jar de íun t|
qu b|t ka (oko 34 m| || jar de
do |a ra). sto je naj ve c| qu b| -
tak u |s to r| j| kad su u p| ta -
nju br| tan ske í|r me.
Ban ku je od pro pas t| spa -
s| |a br| tan ska v|a da. pa je
da nas ona u 70-od sto tnom
v|a sn|s tvu po re sk|h ob ve -
zn| ka.
RBS tro {i
ne mi li ce
Prvog da na tur ni ra broj
po sje ti la ca do se gao
42.881, {to je re kord svih
vre me na i po ve }a nje od
go to vo 3.500 u odno su
na ra ni ji naj bo lji re zu ltat
Or ga ni za to ri
ne }e da sa op {te
ko li ko je ka ra ta
na pla }e no u
pret pro da ji
Tri bi ne pu ne na
svim me ~e vi ma
F
O
T
O

A
F
P
sport
Na vi ja ~i FK Gi mna si je iz La Pla te sva ko dne vno
se oku plja ju na gro blju Re so le ta u Bu enos Aj re su i
mo le za op sta nak omi lje nog klu ba u prvo li ga {kom
dru{ tvu. ^i ne to na gro bo vi ma biv {ih li de ra dr`a ve,
pred sje dni ka Hu ana Pe ro na i Ra ula Al fon si na, kao
i na gro bu prvog pred sje dni ka klu ba Sa tur ni na Per -
dri ela. Na vi ja ~i os tav lja ju cvi je }e i os ta le da ro ve
po red gro bo va ne ka da{ njih dr`a vni ka, iako ni je dan
od njih dvo ji ce ni je bio sim pa ti zer nji ho vog klu ba.
"Ne ki na vi ja ~i to za is ta ra de, ali klub ne ma ni {ta
s tim. [ta vi {e, sma tra mo da je to po ma lo mor bi -
dno", izja vio je Ho ze Lu is Ari jen, por tpa rol Gi -
mna si je La Pla ta.
Sas tav iz La Pla te tre nu tno dr`i de ve to mjes to na
ta be li Kla usu re, ali iz ar gen tin ske Prve li ge sva kog
lje ta ispa da ju tri eki pe sa naj lo {i jim pro sje ci ma iz
tri pro te kle se zo na, ra ~u na ju }i po se bno nas tu pe u
Aper tu ri i Kla usu ri.
Na gro bo vi ma mo le za op sta nak
Or ga ni za to ri SP
u fu dba lu na
uda ru o{ trih kri ti ka
ni je bez bje dna
r ga ni za to ri
pred sto je -
}eg Svjet -
s k o g
fu dbal skog
prven stva u
Ju `noj Afri ci na {li su se na uda ru
o{ trih kri ti ka zbog bez bje dno -
snih pro ble ma to kom Ku pa kon -
fe de ra ci ja, ko ji se tre nu tno igra u
toj afri ~koj ze mlji.
Po li ci ja ve} is tra `u je tvrdnje
da su oplja ~ka ne ho tel ske so be pe -
to ri ce egi pat skih fu dba le ra, ko ji su
os ta li bez oko 2.000 do la ra. I de le -
ga ci ja bra zil ske re pre zen ta ci je je
sa op {ti la da je kra |e nov ca, ali i ja -
kni, bi lo i u nji ho vom ho te lu u Pre -
to ri ji. Broj ne ma nje in ci den te
pri ja vi li su no vi na ri i na vi ja ~i, ko ji
tvrde da se ne osje }a ju bez bje dno,
ali i da im ko rum pi ra ni po li caj ci
~es to tra `e mi to. Ta ko |e, ~e tvo ri cu
bri tan skih tu ris ta u Jo ha ne sbur gu su
pre sre li na oru `a ni na pa da ~i i ote li
im auto mo bil.
Bez bje dnost je i pri je
Ku pa kon fe de ra ci ja bi la naj ve }a bri -
ga za or ga ni za to re Mun di ja la to kom
ko jeg bi idu }eg lje ta u Ju `nu Afri ku
tre ba lo da do pu tu je oko 450.000 na -
vi ja ~a iz ci je log svi je ta. Dne vno u
Ju `noj Afri ci naj ma nje 50 oso ba bu -
de ubi je no, uli ce su pre pu ne na si lja,
a dr`a vne vlas ti i fu dbal ski zva ni ~ni -
ci o~aj ni ~ki po ku {a va ju da pro mije -
ne lo{ imid` ze mlje.
Za mje nik mi nis tra po li ci je Ju -
`ne Afri ke Fi ki le Mba lu la po ku {ao
je da smi ri ten zi je re kav {i da su in -
ci den ti izo lo va ni i da ne pred stav -
lja ju ve li ke bez bje dno sne
pro ble me.
"@e lim da poz dra vim mu -
{kar ce i `e ne u pla vom. Pre va zi {li
su svo je mo gu }nos ti ka ko bi svi
mo gli da u mi ru u`i va ju u Ku pu
kon fe de ra ci ja", re kao je Mba lu la.
On je pri znao da je bi lo "ne -
sre }nih do ga |a ja" u ve zi sa egi pat -
skim fu dba le ri ma, ali je ocije nio i
da je ci je la stvar pre uve li ~a na. Lo -
kal ni me di ji iz vjes ti li su da su Egi -
p}a ni pro {log ~et vrtka po bje du nad
Ita li jom pro slav lja li uz al ho kol i
"`en ska re nje". Na vo dno su ih i
oplja ~ka le upra vo nji ho ve pra ti lje,
{to su Egi p}a ni ne gi ra li.
O
Svjet ska íu dba| ska íe de ra c| ja
(Fl FA) |zra z| |a je za do vo|j stvo or qa n| za -
c| jom tur n| ra | po no v| |a ka ko vje ru je da
ce |o ka| ne v|as t| us pje t| da na v| ja •| ma
bo ra vak u Ju znoj Aír| c| u•| ne pr| ja tn|m.
Ge ne ra| no smo vr|o za do vo |jn| bez -
bje dno sn|m us|o v| ma. po se bno zboq
ra da po || c| je. re kao je Da n| Dzor dan.
seí |o ka| noq or qa n| za c| onoq ko m| te ta.
On je pod sje t|o da je ma nj|h p|ja •k|
po ho te || ma b| |o | na pret ho dnom
Mun d| ja |u u Ne ma •koj. Dzor dan je
oc|je n|o da b| vr|o ma || broj qra do va u
sv| je tu mo qao da qa ran tu je da ta kv|h
stva r| ne ce b| t| | na q|a s|o da je ste re -
ot|p o Ju znoj Aír| c| kao opa snoj drza v|
pu noj kr| m| na |a po tpu no po qre san.
v|as t| Ju zne Aír| ke su. |s ta kao je Dzor -
dan. |z dvo j| |e oko 130 m| || ona do |a ra
ka ko b| po ja •a |e bez bje dno sne mje re
u ze m|j|. Pre dv| de no je po ve ca nje bro -
ja po || ca ja ca na u|| ca ma. kao | nj| ho vo
obu •a va nje za rad na opre m| v| so ke
te hno |o q| je.
FI FA za do vo ljna
Dne vno u Ju `noj
Afri ci naj ma nje 50
oso ba bu de ubi je no,
dok dr`a vne vlas ti i
fu dbal ski zva ni ~ni ci
o~aj ni ~ki po ku {a va ju
da pro mije ne lo{
imid` ze mlje
Uli ce u ju `noa fri ~kim
gra do vi ma
pre pu ne na si lja
FO TO AFP
Egi pat ski fu dba le ri ne gi ra li da
su ih oplja ~ka le nji ho ve pra ti lje
Na uda ru lo po va: Ka ka,
Ro bi njo i Fa bi ja no (Bra zil)
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
a zvjez da ni sta tus u Ho -
li vu du ~es to ni je do vo -
ljan sa mo glu ma ~ki
ta le nat i te hni ka, ne go i
ve li ~i na mi {i }a. Da na{ nji
vla da ri fil mskog pan te -
ona iz gle da ju bo lje od
gr~kih sta tua, ali put do is kle sa nih
ti je la ni je bio lak.
Ka ko bi pos ta li kao od ~e li ka,
ne op ho dno im je bi lo da da no no }no
bdi ju po te re ta na ma, te sva ko dne -
vno uzi ma ju ra zne sup stan ce za po -
ve }a nje mi {i }ne ma se. Ova kvom
"te ra pi jom" od se be su stvo ri li uzo re
broj nim ti nej d`e ri ma, ko ji su, na kon
{to su po gle da li ne ki film s glum ci -
ma o ko jima }e mo go vo ri ti, tr~a li u
po dru me u po tra zi za vre }a ma i te -
go vi ma.
Z
NASTAVAK NA STRANI 2
strana 5 strana 9
Kejt
Mos nova
"Virgin"
djevojka
[ou-biznis
Glum ci ko ji su po ka za li
za vi dno is kle sa ne mi {i }e
Mom ci
od ~e li ka
Wacom vi si on
ra ~u nar
za di zaj ne re
Tro di men zi onal no
pla tno za crta nje
2 •fuwsubl!25. 6. 2009.
NASTAVAK SA STRANE 1
Pod sje ti mo se ne ko li ci ne glu ma ca ko ji
su nas izne na di li po ve }a njem tje le snih atri -
bu ta.
Vil Smit: Mno gi od nas ga se sje -
}a ju kao `go lja vog brblji vog prin ca s Bel
Ej ra. Od ta da je sva ka ko po ra dio na svo -
joj mi {i }noj ma si, a naj dra ma ti ~ni ju pro -
mje nu do `i vio je pri pre ma ju }i se za
ulo gu ko ja mu je, pre ma nje go vim ri -
je ~i ma, je dna od dra `ih u ka ri je ri.
Ka ko bi dos toj no utje lo vio naj -
ve }u bo kser sku le gen du Mo ha me da
Ali ja, vje `ba nje u te re ta ni pos ta lo
mu je go to vo po put odlas ka na po -
sao - {est sa ti dne vno, {est da na u se -
dmi ci, u dru{ tvu biv {eg bo kse ra
De ri la Fos te ra.
De vet mje se ci ka sni je, Vil Smit
se mo gao po hva li ti s no vih 16 ki lo gra -
ma ~is tih mi {i }a, a to li ko je bio im pre si -
oni ran stru ~nim sa vje ti ma biv {eg bo kse ra
da je nas ta vio tre ni ra ti pre ma nje go vim me -
to da ma pri pre ma ju }i se za ulo ge u os tva re nji -
ma "Lju di u crnom 2", "Lo {i mom ci 2", "Ja, ro bot", te "Ja
sam le gen da".
Hju D`e kmen: Uz kan d`e od ada man ti ju -
ma, gle da oci o~e ku ju i ~e li ~ne mi {i }e. Ka ko bi ih za -
do vo ljio i is kle sao ti je lo dos toj no Vol ve ri na, Hju
D`e kmen se pri hva tio ri go ro znog re `i ma tre nin ga.
Ni pri je ne go {to je pos tao Vol ve rin ni je bio
ba{ me ku {ac, ali lje to pro ve de no u te re ta ni aus -
tra lij skog tre ne ra Maj kla Ra ja na, kao di je la pri pre ma za nje go vu
naj po zna ti ju ulo gu, mu ti ra lo ga je u na bil do va nu ma {i nu. O~i -
gle dno je da sta tus zvi jez de akci onih fil mo va ima svo jih pre -
dnos ti za rad odr`a va nja vrhun ske for me.
Osim "X-Men tri lo gi je", D`e kmen je re do vno po sje }i vao
te re ta ne odr`a va ju }i for mu za ulo ge u "Van Hel sin gu", "Ope ra -
ci ji Sa bljar ka" i sli ~nim, a in te re san tno je da je za po slje dnji nas -
ta vak "X-Me na", uprkos to me {to iz gle da mi {i }a vi je ne go ikad,
~ak iz gu bio ~e ti ri ki lo gra ma. Da ka ko, trud se is pla tio, s ob zi rom
na to da se mo `e po hva li ti s tre nu tno naj po `e ljni jim ti je lom Ho -
li vu da.
Kris ti jan Bejl: Ovaj glu mac je, mo glo bi se re }i, ne -
pri ko sno ve ni kralj tje le snih tran sfor ma ci ja. Na prvi po gled te {ko
je po vje ro va ti da Tre vo ra Re zni ka u "Nes ta ja nju" i no vog Be -
tme na glu mi is ta oso ba.
S di je tom od sa mo je dne kon zer ve tu nje vi ne i je dne ja bu ke
dne vno, ko joj se pod vrgao da bi se is to pio do kos ti i ko `e za
ulo gu Re zni ka, Bejl je, osim spo so bnos ti ek stre mnih tje le snih
preo bra `e nja, po ka zao i ne po ko le blji vu sna gu vo lje i sa mo dis ci -
pli ne.
Iz gu bio je go to vo 30 ki lo gra ma, pos ta viv {i re kord u gu bit -
ku ma se u svrhu pri pre ma nja za ulo gu. Me |u tim, u ro ku od 12
mje sec svo ju tje le snu ma su od 55 ki lo gra ma je go to vo udvos -
tru ~io, a iz gled `i vog kos tu ra za mi je nio je za vi dno mi {i }a vim
is te sa nim ti je lom no vog Be tme na. Do du {e, put ni je bio ni ma lo
lak.
Na po ~et ku pri pre ma za ulo gu ~o vje ka {i {mi {a tre ba la mu
je po mo} tre ne ra - mo rao ga je po vla ~i ti za ma ji cu ka ko bi mu
po mo gao da na pra vi je dan sklek! Do da tnu vri je dnost ovom po -
du hva tu da je ~i nje ni ca da je Kris ti jan Bejl ve ge ta ri ja nac. Go di na
su per he roj skog pro gra ma vje `bi ipak je uro di la tor zom na ka -
Ka ko bi pos ta li
kao od ~e li ka,
ne op ho dno
im je bi lo da
da no no }no
bdi ju po
te re ta na ma, te
sva ko dne vno
uzi ma ju
ra zne sup stan ce
za po ve }a nje
mi {i }ne ma se
D`e rard Ba tler
(de sno) na
se tu fil ma "300"
FO TO AR HI VA
Vil Smit
Kris ti jan Bejl u
"Ame ri ~kom psi hu"
3 25. 6 . 2009. •fuwsubl
Osim svo jom spo so bno{ }u glu ma ~ke tran sfor ma ci je,
Nor ton je za pa njio gle da oce i svo jim tje le snim preo bra -
`a jem ka da se po ja vio u ulo zi ne ona cis ti ~kog vo |e u
"Ge ne ra ci ji X". Osim obri ja ne gla ve, o~i gle dna pro mje -
na bi lo je do da tnih 15 ki lo gra ma mi {i }a, ko je je na ma -
knuo u sa mo tri mje se ca.
Obo `a va te ljke su bi le ra zo ~a ra ne vi djev {i ga go di -
nu da na ka sni je u "Klu bu bo ra ca", po no vo bez mi {i }a.
Me |u tim, s ob zi rom na no vi ho li vud ski trend da
glum ci iz gle da ju im pre si vni je od vrhun skih atle ta
("Ne vje ro va tni Hulk"), za si gur no }e nas i Edvard
Nor ton u ne koj bu du }oj ulo zi po no vo pod sje ti ti na
svoj ta le nat za bil do va nje mi {i }a.
D`erard Ba tler: Na kon {to se "300" po ja -
vio u ki ni ma, vje ro va tno ni je pos to jao ni je dan gle da -
lac ko ji bar na tre nu tak ni je po `e lio iz gle da ti kao
je dan od fil mskih Spar ta na ca. In ter net je pre pla vi lo
mo re pro gra ma vje `ba nja ko ji obe }a va ju upra vo ta -
kav iz gled. Ipak, pos ti }i ga ni je ni ma lo ugo dna za ni -
ma ci ja.
D`erard Ba tler i os ta tak eki pe odra di li su ~e ti -
ri mje se ca tre nin ga ko ji bi za mno ge od nas bi li
de fi ni ci ja pa kla. Ba tler je izja vio da su tre ni ra li do
tre nut ka kada bi se upla {io za vlas ti ti `i vot, a on da
bi tre ni ra li jo{ ja ~e. Is to vre me no su mu fi zi ~ki tre -
nin zi po mo gli da se bo lje u`i vi u psi hu kra lja Le -
oni da.
"Na kon ~e tvoro mje se ~nog tre nin ga, pos ta li smo
naj bo lji Spar tan ci ko ji mo `e mo bi ti, ko ji zna ju da im ni {ta
ne mo `e sta ti na put, a to se vi di na fil mu", izja vio je Ba tler.
Mi mu se sva ka ko ne bi smo htje li na }i na pu tu.
kav nas je Bejl na vi kao jo{ od "Ame ri ~kog psi ha".
D`ejk Gi len hal: U kon tras tu s ulo ga ma Do ni ja
Dar ka i po ma lo {tre ber skog ka ri ka tu ris te u "Zo di ja ku", D`ejk
Gi len hal je do ka zao da mo `e iz gle da ti opa ko vru }e s nekoliko
ki lo gra ma mi {i }a vi {e, ko je je na ma knuo za ulo gu u na do la ze -
}em hi tu "Per sij ski princ".
Bu du }i da je za po tre be sni ma nja mo rao no si ti 18 ki lo gra -
ma oklo pa na vru }i ni od ~ak 54 ste pe ni Cel zi josovih, Gi len hal
je odlu ~io pro {i ri ti svo ja le |a da bi ih bo lje po dme tnuo pod od -
go vor nost ulo ge je dnog od naj po zna ti jih li ko va kom pju ter skih
iga ra. A ka ko to bo lje u~i ni ti ne go re do vnim po sje ta ma te re ta ni
uz ne ki od opa kih re `i ma vje `ba nja no vog Ho li vu da, za lu |e nog
trbu{ nja ci ma i bi cep si ma?
Iako nam je ve} po ka zao svoj bo di bil der ski po ten ci jal u
"Gu {te ri ma", na sre }u svih obo `a va te ljki, D`ejk Gi len hal kao
per sij ski princ iz gle da bo lje ne go ikad.
Da ni jel Krejg: Za ra zli ku od Ro d`e ra Mu ra, ko ji se
za ulo gu naj po zna ti jeg agen ta pri pre mao igra ju }i golf i ispi ja ju -
}i d`in-to nik, Da ni jel Krejg je pri pre me odra dio ma nje pro fi nje -
no - di `u }i te go ve.
Iako nje gov sis tem vje `ba nja, ko ji je po dra zu mi je vao pres -
ta nak pu {e nja i di za nja sve ga {to ni je pri~ vr{}e no za pod, dje lu -
je je dnos ta vno, obe zbi je dio mu je na gra du naj bo ljeg se le bri ti
ti je la, te voj sku no vo nas ta lih obo `a va te ljki D`ej msa Bon da.
Za hva lju ju }i po zna toj sce ni na pla `i u fil mu "Ca si no
Royale", Krejg je ta ko |e osvo jio ma nje po zna tu "Ur su la An -
dres", na gra du za naj ve }u no vu glu ma ~ku na du.
Edvard Nor ton: Sim pa ti ~ni `go lja vac ne vje ro va -
tne ha ri zme i ta len ta za pre po zna ti kva li te tne ulo ge odje knuo je
po put ek splo zi je kada se po ja vio u ho li vud skom svi je tu kao ta -
jan stve ni mi nis trant u "Is kon skom stra hu".
Sta tus
zvi jez de
akci onih
fil mo va
ima svo jih
pre dnos ti
za odr`a va nje
vrhun ske
for me
Na kon
de vet
mje se ci
vje `be
Vil Smit
se mo gao
po hva li ti
s no vih 16
ki lo gra ma
mi {i }a
"Ka si no Ro jal"
"Ne vje ro va tni
Hulk"
Hju D`e kmen kao Vol ve rin
D`ejk Gi len hal
4 •fuwsubl!25. 6. 2009.
o kia Tra ore je u svi je tu po -
zna ta kao no va afri ~ka di va,
ko ja osim {to pje va svo je
pje sme, svi ra i tra di ci onal ne
afri ~ke in stru men te po put
ba la fo na i nga ni ja. Svi jet ju
je upo znao za hva lju ju }i
nje nom je din stve nom spo ju
afri ~ke mu zi ke sa sa vre me nim pop, rok, so ul i
d`ez zvu ci ma.
Iza se be ima ~e ti ri stu dij ska al bu ma, tri pu ta
je bi la no mi no va na za "Wor ld Mu sic Award"
BBC Ra di ja 3, dok je njen po slje dnji, aktu el ni
al bum "Tcha man tche" na i{ao na hva los pje ve
mu zi ~kih kri ti ~a ra iz ci je log svi je ta.
Si no} je ima la ugo vo re ni nas tup na fes ti va -
lu "T-Mo bi le IN mu sic" u Za gre bu.
Evro pa Vas je ot kri la 1997, ka da ste i
osvo ji li na gra du "Afri can Dis co very" Ra dio
Fran ce In ter na ti ona la. Ta da su Vas pred sta -
vi li kao pje va ~i cu, ali i kao svi ra ~i cu tra di ci -
onal nih in stru me na ta. [ta je to {to Vas je
naj vi {e pri vu klo mu zi ci, pje va nju i svi ra nju?
TRA ORE: Za hva lju ju }i mom ocu i sta ri -
jem bra tu, ko ji su ima li ve li ku ko le kci ju plo ~a
ra znih `an ro va, od ope re do fan ka iz se dam de -
se tih, odra sla sam u mu zi ~ki bo ga tom okru `e -
nju. Mu zi ka je po se ban na ~in za pre no {e nje
ener gi je i emo ci ja. Ka da bih ~u la Bi li Ho li dej,
uvi jek bi me dir nu la, Ti na Tar ner bi me "ras tu ri -
la" svo jom ener gi jom, pa sam i ja odlu ~i la po -
ku {a ti.
Va{ dru gi al bum "Wani ta" je "New York
Ti mes" sta vio na lis tu naj bo ljih al bu ma 2000.
Ko li ko je pri zna nje je dnog ta kvog uti caj nog
ma ga zi na ima lo uti ca ja na Va {u ka ri je ru?
TRA ORE: "New York Ti mes" su naj va `ni -
je "ozbi ljne" no vi ne u SAD i ima ju re pu ta ci ju
me di ja ko ji kre ira ja vno mi{ lje nje. U SAD uvi -
jek imam uti sak da me di ji pi {u o mu zi ci, o ono -
me {to osje }a ju dok je slu {a ju, a ne pre pri ~a va ju
pri ~e o izvo |a ~i ma, ko je su obi ~no do sa dne. To
je je dan od po slje dnjih ne za vi snih me di ja s ~i ta -
oci ma {i rom svi je ta i na ra vno da sam po no sna
na uvr{te nje na nji ho vu lis tu. Ipak, ne mo gu
pro ci je ni ti ko li ko mi je to uti ca lo na ka ri je ru.
Spa ja te tra di ci onal ne afri ~ke ri tmo ve s
mo der nom pop mu zi kom i d`e zom, ali ste to -
kom svo je ka ri je re stal no na ne ki na ~in ek -
spe ri men ti sa li fu zi ja ma mu zi ~kih `an ro va.
Ta ko ste na al bu mu "Bowmboi" iz 2005. sa -
ra |i va li i s "Kro nos Quar te tom". Pos to ji li
ne ki mu zi ~ki `anr u ko jem bis te se po se bno
htje li opro ba ti?
TRA ORE: Sma tram da se mu zi ka za sni va
na ener gi ji i emo ci ja ma. Njih je mo gu }e pre ni -
je ti kroz kla si ~nu, elek tron sku, rok, d`ez, fank
mu zi ku. Sve za vi si od to ga ko jeg umje tni ka su -
sre tnem ili po slu {am. Vo lje la bih sni mi ti po tpu -
no akus ti ~ni al bum, kao i al bum s di d`e jem,
ko ji bi se za sni vao na sem plo vi ma.
Ko li ko je na `e lju da ek spe ri men ti {e te s
mu zi ~kim `an ro vi ma uti ca la ~i nje ni ca da
Vam je otac bio di plo ma ta s ko jim ste pu to -
va li svi je tom?
TRA ORE: Ja ko pu no! Iako ni je ri je~ o ne -
~e mu na {ta sam mo gla uti ca ti, ipak je to pri ro -
dna po slje di ca mu zi ~kog obra zo va nja ste ~e nog
odras ta njem u ra zli ~i tim kul tur nim i mu zi ~kim
okru `e nji ma.
Po zna ti ste i po svo jim ener gi ~nim nas tu -
pi ma u`i vo. Oda kle crpi te ener gi ju za mno -
go broj ne nas tu pe {i rom svi je ta?
TRA ORE: Imam ve oma je dnos ta van i sna -
`an osje }aj ko mu ni ka ci je s pu bli kom. Pje va nje i
ples su za is ta dio me ne. Sve je po ~e lo ka da sam
ima la pet go di na, ka da sam opo na {a la Ti nu Tar -
ner pred ogle da lom, s olov kom u ru ci umjes to
mi kro fo na. Sva ki kon cert je je din stven u svom
vre me nu i pros to ru. Ri je~ je o is kus tvu ko je
obnav ljam sva ki put na ra zli ~i tom di je lu pla ne -
te, s pu bli kom iz ra zli ~i tih dru{ tve nih i kul tur nih
mi ljea.
Za ni mlji vo je mu zi ~ko bo gat stvo Ma li ja,
ko je uvi jek pred sta vi ne ko no vo ime ko je iza -
zo ve ve li ki in te res u ci je lom svi je tu. [ta je ta -
ko po se bno u mu zi ci Ma li ja {to o~a ra va
pu bli ku na svim stra na ma svi je ta?
TRA ORE: Ima mo ra zvi je nu mu zi ~ku kul -
tu ru, ~e mu su naj vi {e do pri ni je li gri oti, pje sni ci
i mu zi ~a ri ko ji su pu to va li Afri kom i pri ~a li pri -
~e. Mi slim da lju de sa Za pa da u na {oj mu zi ci
pri vla ~i to {to u njoj ~u ju bluz. Tra di ci onal no
ima mo vrlo kva li te tno obra zo va nje kad je ri je~
o `i ~a nim in stru men ti ma i per ku si ja ma, da kle
ka ko har mo nij skim, ta ko i ri tmi ~kim ele men ti -
ma, a ima mo i sjaj ne pje va ~e. Zna te, Ma li je ve -
li ka ze mlja i mu zi ka se ra zli ku je; pus tinj ski bluz
Ali Far ka Tu rea sa sje ve ra i gro ove Oumou San -
ga rea s ju ga ne ma ju ni ~eg za je dni ~kog.
Ko li ko mu zi kom i svo jim nas tu pi ma mo -
`e te upo zna ti lju de s Ma li jem i tre nu tnom si -
tu aci jom u Ma li ju i `e li te li pu bli ku uop {te
upo zna va ti s po li ti ~kim pro ble mi ma svo je ze -
mlje?
TRA ORE: Ra di je ih `e lim mo ti vi sa ti da se
za in te re su ju za stra ne kul tu re, da bu du otvo re -
nog uma i zna ti `e ljni ka da je svi jet u pi ta nju.
@e lim im po ka za ti da je kul tu ra klju ~ni ele ment
za ko mu ni ka ci ju me |u svjet skim pu tni ci ma, te
da je sa vre me na Afri ka po no sna na svo ju is to ri -
ju i kul tu ru, ali uje dno i po ve za na sa svi je tom.
Za je dno sa Fon te lom Bas i Da jen Rivs
u~es tvo va li ste 2005. na ve li koj ame ri ~koj
tur ne ji po sve }e noj Bi li Ho li dej. Ko li ko je Bi li
Ho li dej uti ca la na Vas i bluz uop {te?
TRA ORE: Ja ko mno go. Ovaj pro jekt mi je
dao pod sti caj da du blje u|em u njen `i vot i mu -
zi ku. Ona za is ta pje va sa du {om. Na pri mjer,
po slu {aj te "The Man I Lo ve", ko ju izvo di "Ger -
shwin Brot hers", ko li ko emo ci onal no je ta pje -
sma ot pje va na. Ona mi je da la vje ru da mo gu
obra di ti tu pje smu. Bi }e to ko rak ka ko ri je ni ma
afro ame ri ~ke kul tu re, s mo jim, afri ~kim za ~i -
nom.
Va{ po slje dnji al bum "Tcha man tche"
osvo jio je "Vic to ires de la Mu sique Award" u
ka te go ri ji naj bo ljeg Wor ld Mu sic al bu ma. Is -
to vre me no, bri tan ski "Ob ser ver" ga opi su je
kao im pre si van al bum ko ji pred stav lja ve li ki
ko rak umje tni ce ~i je vri je me tek do la zi. [ta
pla ni ra te na kon tog al bu ma?
TRA ORE: I da lje `e lim izvo di ti pje sme s
po slje dnjeg al bu ma, s mu zi ~a ri ma ko ji su ve -
oma ta len to va ni. Ra zmi{ ljam o no vom pro je ktu
s re `i se rom Pi te rom Se lar som, akus ti ~nom pro -
je ktu obra da u no vim aran `ma ni ma i ko zna {ta
sve jo{... (t-portal.hr)
Ro kia
Tra ore,
afri ~ka
pje va ~i ca
R
Ti na me "ras tu ra"
svo jom ener gi jom
Sve je po ~e lo ka da sam
ima la pet go di na, ka da
sam opo na {a la Ti nu
Tar ner pred ogle da lom,
s olov kom u ru ci
umjes to mi kro fo na,
re kla Ro kia Tra ore
Lju de sa
Za pa da u
na {oj mu zi ci
pri vla ~i to
{to u njoj
~u ju bluz
Sni mi la
~e ti ri al bu ma
Mu zi ka
za sno va na na
ener gi ji i
emo ci ja ma
FO TO AR HI VA
Sna `na
ko mu ni ka ci ja
s pu bli kom
5
Kejt je bi la
obu ~e na
kao je dna od
"Vir gi no vih"
"le te }ih
dje vo ja ka",
u sti lu
star le ta iz
~e trde se tih
go di na,
osli ka nih
na avi oni ma
ove
kom pa ni je
Kejt Mos no va
"Vir gin" dje voj ka
25. 6. 2009. •fuwsubl
N. TE [I]
Su per mo del Kejt Mos je
pro sla vi la 25. ro |en dan bri -
tan ske avio-kom pa ni je "Vir -
gin Atlan tic" obu ~e na kao
dje voj ka s nji ho ve re kla me.
U crve nom krat kom kom bi -
ne zo nu s vi so kim {ti kla ma "Iv
Sen Lo ran", bri tan ska ma ne -
ken ka je sko ~i la u na ru ~je ser
Ri ~ar da Bran so na, vla sni ka
kom pa ni je, dok su po zi ra li is -
pred d`am bo d`e ta.
Kejt, ko ja sa 35 go di na i
dalje ima us pje {nu ka ri je ru
mo de la, bi la je obu ~e na kao
je dna od "Vir gi no vih" "le te }ih
dje vo ja ka", u sti lu star le ta iz
~e trde se tih go di na, osli ka nih
na avi oni ma ove kom pa ni je.
Ona je sli je di la pri mjer Pa -
me le An der son ko ja je bi la
sli ~no obu ~e na za pro sla vu
21. ro |en da na "Vir gin Atlan -
ti ca".
Na kon fo to gra fi sa nja, Bran -
son i Mo so va su se ukrca li u
avi on na zvan "Ro |en dan ska
dje voj ka", ka ko bi po no vi li
prvi let od lon don skog aero -
dro ma "Hi trou" do Nju jor ka.
To kom ro |en dan skog le ta u
avi onu je ta ko |e bi lo ne ko li ko
VIP gos ti ju, me |u ko ji ma i
za bav lja~ Kris to fer Bi gins, je -
dan od pu tni ka na prvom le tu
22. ju na 1984. go di ne.
U obra }a nju me di ji ma pri je
po li je ta nja, ser Ri ~ard Bran -
son izja vio je ka ko pre dvi |a
da }e tre nu tna re ce si ja uni {ti ti
avio-pu to va nja prvom kla -
som. Sat vre me na pri je po li je -
ta nja on je u uni for mi pi lo ta
po zi rao s Kejt Mos, a za tim su
mu se u {e tnji kri lom avi ona
pri dru `i li k}er ka Ho li i sin
Sem.
Ser Bran son je do dao ka ko
su po slje dnjih 12 mje se ci bi li
"naj vi {e ne pre dvi di vi to kom
25 go di na nji ho vog po slo va -
nja".
Ko li ko je Kejt Mos, je dna
od naj pla }e ni jih ma ne ken ki u
svi je tu, za ra di la od po jav lji va -
nja u crve nom kom ple ti }u, ni -
je objav lje no.
Pro mo vi sa na no va run da igri ce "Fig ht Nig ht"
Snup Dog i Majk
Taj son u rin gu
Pri pre mi la: Na ta {a TE [I]
vi jet lju bi te lja vi deo-igri ca i
hip ho pa uvi jek su do bi tna
kom bi na ci ja ka da je ri je~ o
mla |im ge ne ra ci ja ma, po se -
bno ka da se sve mu pri do da
sport. Po slje dnjih ne ko li ko go -
di na proi zvo |a -
~i vi deo-igri ca
otvo ri li su sa svim no vo tr`i -
{te us mje re no upra vo ka mla -
|oj po pu la ci ji.
Na kon ve oma po pu lar ne
igri ce u ko joj su gla vni ju na ci
dva bo kser ska asa Mu ha med Ali
i Majk Taj son, proi zvo |a ~i igre
"Fig ht Nig ht" pred sta vi li su ne da -
vno ~et vrtu run du o ko joj je go vo rio
po zna ti ame ri ~ki hip hop mu zi ~ar
Snup Dog. On je na pi sao ori gi nal nu mu -
zi ku ko ja se ko ris ti u igri ci, a na slo vna nu -
me ra je "Fig ht Nig ht Re mix".
Po red upo tre be aktu el ne mu zi ke i po zna tih
li ko va, ani ma ci ja i gra fi ka ura |e ne su do sa -
vr{en stva. Ova izu ze tno do bro ura |e na igri ca
do no si naj re alis ti ~ni ji pri kaz bo kser skog me ~a
i go to vo stvar no is kus tvo uda ra ca.
U za pa dnom Ho li vu du u Ka li for ni ji odr`a -
na je pro mo ci ja na ko joj su se po ja vi li Majk
Taj son i Snup Dog i na ko joj je re per vir tu el no
od mje rio sna ge s le gen dar nim bo kser skim
{am pi onom [u garom [ej nom Mo sli jem.
Su di ja je bio biv {i {am pi on u te {koj ka te -
go ri ji Majk Taj son, ko jem bi ovo mo gao bi ti
po vra tak u svi jet bo ksa, ma kar pu tem re kla -
mnih kam pa nja.
On je, pod sje ti mo, 1991. go di ne zbog si lo -
va nja osu |en na {est go di na za tvo ra, ali je
odle `ao sa mo po la ka zne. U za tvo ru je pre {ao
na islam i uzeo ime Ma lik Ab dul Aziz.
U av gus tu 2003, na kon fi nan sij skih pro -
ble ma ko ji su ga du `i pe ri od mu ~i li, Taj son je
obja vio ban krot. Izja vio je da je iz gu bio oko
300 mi li ona do la ra za ra |e nih sa mo od bor bi u
rin gu, za hva lju ju }i ne kon -
tro li sa nom tro {e nju i
lo {em mar ke tin gu
lju di ko ji su se
bri nu li o fi -
nan sij skoj
p o d r { c i
n j e g o v e
ka ri je re.
Vi j es t
ko ja je po -
tre sla ne sa -
m o
bo kser ski
svi jet ve} i ~i ta vu svjet sku ja vnost osva nu la je
25. ma ja 2009. ^e tvo ro go di{ nja k}er ka Maj ka
Taj so na Egzo dus pro na |e na je bez svi jes ti u
ku }noj te re ta ni. Se dmo go di{ nji brat ju je pro -
na {ao i oba vi jes tio maj ku, ko ja joj
je pru `i la vje {ta ~ko di sa nje i po -
zva la Hi tnu po mo}. Lje ka ri u
bol ni ci, u ko joj je dje voj ~i ca bi -
la smje {te na, ni su ima li ohra bru -
ju }e vi jes ti. Mo ra li su Maj ku i
nje go voj po ro di ci da sa op {te da
je nji ho va lju bi mi ca pre mi nu -
la. Pre tpos tav lja se da se de -
voj ~i ca igra la oko tra ke za
tr~a nje, ka da joj se ob mo tao
kabl oko vra ta.
Ne ko li ko pu ta to kom ka ri -
je re kru `i le su i pri ~e da je
Majk za vi snik ne do zvo lje nih
sup stan ci. Pot vrda je do {la 2007,
ka da je uha p{en zbog po sje da
dro ge i vo` nje pod uti ca jem nar ko -
ti ka. Pri pa dni ci po li ci je pro na {li su
ko ka in u Taj so no vom d`e pu, a on im
je re kao da ko ris ti ko ka in kad god mu se
uka `e pri li ka.
Pro veo je 24 ~a sa u pri tvo ru, osu |en
je na 360 sa ti dru{ tve no-ko ri snog ra da,
odno sno tri go di ne uslo vne ka zne. Tu `i lac
je tra `io go di nu da na za tvor ske ka zne, ali
je su di ja do nio odlu ku ko jom je Majk mo -
rao da ide na pro gram odvi ka va nja od nar -
ko ti ka.
Do daj mo da je cje lo ku pna za ra da od
me dij ski ve oma po pra }e ne pro mo ci je vi -
deo-igri ce oti {la za po mo} Omla din skoj
fu dbal skoj li gi, ~i ji je po kro vi telj upra vo
Snup Dog.
S
Na ce re mo ni ji je
po zna ti re per
vir tu el no od mje rio
sna ge s le gen dar nim
bo kser skim
{am pi onom
[u garom [ej nom
Mo sli jem, dok
je Taj son "su dio"
Ani ma ci ja i gra fi ka
ura |e ni do sa vr{en stva
Ne mo `e
bez rin ga:
Taj son
Ko me na go vo rio
na ovo: Snup Dog
Ne ma uda ra ca
ispod po ja sa
F
O
T
O

B
E
T
A
Bran son
pre dvi |a da }e
re ce si ja uni {ti ti
avio-pu to va nja
prvom kla som
Fot ogra fi sa nje, pa let
"Le te }a" Pa me la
F
O
T
O

N
N
6 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Mi cro soft Se cu rity Es sen ti al Be ta
Mi cro soft je pot vrdio pla no ve za
iz da va nje be ta ver zi je Mi cro soft Se -
cu rity Es sen ti al, svog no vog bes pla -
tnog an ti-malware sof tve ra.
Mi cro soft Se cu rity Es sen ti als, pret -
ho dno po znat po na zi vu pro je kta
Mor ro, za mi je ni}e Win dows Li ve
One Ca re, ko ji uklju ~u je i bezbjed-
nosne i ala te za odr`a va nje sis te ma, a sve po ci je ni od 49,95 do la ra na
go di{ njem ni vou. Mi cro soft je pro {log no vem bra ka da je obje lo da nio
pla no ve za iz da va nje ovog proi zvo da, pri ~e mu je na veo da pla ni ra pos -
te pe no po vla ~e nje Win dows Li ve One Ca re, na gla sio da bi proi zvod ko ji
je po tpu no fo ku si ran na bezbjednost bio bo lji za ko ri sni ke.
Tru eCrypt 6.2a
Tru eCrypt je sof tver ski sis tem za ut vr|i va -
nje i odr`a va nje dri vea en krip to va nim u ho -
du. En krip ci ja u ho du zna ~i da se po da ci
auto mat ski en krip tu ju ili de krip tu ju odmah
pri je ne go {to bu du u~i ta ni ili sa ~u va ni bez
bi lo ka kve in ter ven ci je od stra ne ko ri sni ka.
Ni ka kvi po da ci, ko ji su us kla di {te ni kao en -
krip to va ni, ne mo gu bi ti u~i ta ni (de krip to va -
ni) bez ko ri{ }e nja pra vil ne lo zin ke ili
is pra vnog ko re kci onog klju ~a. Dok se ne de krip tu je Tru eCrypt pod sje }a
sa mo na se ri ju na su mi ~nih bro je va. ^i tav sis tem da to te ka se en krip tu je,
a ovaj sof tver se pre po ru ~u je za za {ti tu po da ta ka na lap top ra ~u na ri ma.
Dos tu pan iP ho ne OS 3.0
Ap ple je, pre ma datom obe }a nju, pus tio u dis tri bu ci ju iP ho ne OS 3.0
za iP ho ne i iPod To uch ure |a je. Ka ko je ve} po zna to, ova ve }a na do gra -
dnja ope ra ci onog sis te ma do no si broj ne no vos ti, me |u ko ji ma su naj -
zna ~aj ni ji po dr{ka za lan dsca pe pre gled i upis tek sta, po dr{ka za MMS,
pre tra `i va nje Spo tlig ht i mo gu }nost copy & pas te. Tu su jo{ i no va apli -
ka ci ja Vo ice Me mos, una pri je |en Sa fa ri, mo gu }nost tet he rin ga In ter net
pris tu pa s ra ~u na rom, po dr{ka za
ste reo Blu eto oth, mo gu }nost
sinhro ni za ci je bi lje {ki, op ci ja
sha ke to shuf fle za slu {a nje mu -
zi ke i jo{ mno go dru gih no vi na.
Na do gra dnja je, kao i do sa da,
dos tu pna pu tem iTu ne sa - za vla -
sni ke iP ho nea bes pla tno dok ko ri sni -
ci iPod To uc ha mo ra ju pla ti ti 9,95 do la ra.
Lo gi tech je pred sta vio svoj naj no vi ji sof tver ski
pro je kat na zvan Vid. Pro gram je bes pla tan, brz i je dnos -
ta van, ali u nje go vim mo gu }nos ti ma mo gu u`i va ti sa mo
vla sni ci Lo gi tec ho vih web ka me re za PC ili Mac ra ~u -
na re.
Vid omo gu }u je da vrlo ja sno vi di te oso bu "s dru ge
stra ne" u `i vim bo ja ma, prven stve no zbog op ti mal ne
brzi ne i re zo lu ci je sli ke vi deo-po zi va pre ko ovog pro -
gra ma.
"Raz go vo ri uz vi deo-po zi ve se vo de de ce ni ja ma,
ali Vid ima po ten ci jal u~i ni ti vi deo-po ziv je dnim od
osno vnih na ~i na ko mu ni ka ci je s vo lje nim oso ba ma", re -
kla je \i na Klark, gla vna di re kto ri ca i pot pred sje dni ca
Lo gi tec ho vog po slo vnog odje la za in ter net sku ko mu -
ni ka ci ju.
"Vid pru `a dvos tru ko za do volj stvo - ot kla nja naj -
ve }e pro ble me kod ko ri {te nja vi deo-po zi va, te pru `a
izu ze tan audio i vi deo kva li te t ko ji se od Lo gi tec ha i
o~e ku je. Osim to ga, ne tre ba da budete te hno lo {ki na -
pre dni za ko ri {te nje Vi da", do da la je ona. Po kre ta nje
pro gra ma omo gu }e no je uz Lo gi tech Sig htSpe ed mre -
`u, {to Vid ~i ni po uz da nim izvo rom za vi so ko kva li te tni
vi deo-po ziv.
Lo gi tech Vid pro gram je dos tu pan za pre uzi ma nje
na www.lo gi tech.com/Vid.
Pro gram je bes pla tan za sva ko ga ko po sje du je Lo -
gi tech web ka me ru, ali i za one ko ji su po zva ni za su -
dje lo va nje u raz go vo ru uz vi deo-po ziv.
Spa ce Snif fer
Ana li za tor dis ko vnog
pros to ra
Osim {to
je pri li ~no
in tu iti van,
nu di i
ne ko li ko
vi zu el nih
efe ka ta
zbog ~e ga
bi se
mno gi ma
mo gao
do pas ti
a nas je pri li ~no la ko uop {te
ne ra zmi{ lja ti o dis ko vnom
pros to ru - ~vrsti dis ko vi su
ka pa ci te tom sve ve }i, a ni je
vi {e ne obi ~no u ra ~u na ri ma
su sre ta ti te ra baj tne mon stru -
me. La go dnost na iz gled ve li -
kog ka pa ci te ta obi ~no dje lu je umi ru ju }e sve do
tre nut ka kad vas do ~e ka nez go dna po ru ka pri ko -
pi ra nju ove }e ko li ~i ne po da ta ka ka ko na tom dis -
ku vi {e ne ma slo bo dnog pros to ra.
Sre }om, tu us ka ~u ala ti ko ji su na mi je nje ni
brzoj ana li zi dis ko va i pru `a nju uvi da na {ta ta -
~no odla zi dra go cje ni pros tor.
Spa ce Snif fer je no vi je ime u svi je tu ana li za -
to ra utro {ka dis ko vnog pros to ra i ve} je ste kao
ve li ki broj po klo ni ka ne sa mo zbog to ga {to nu di
ogro mnu ko li ~i nu ra znih po da ta ka, ne go ana li zu
~i ni je dnos ta vnom i pri to me ~ak i vi zu el no atra -
kti vnom. Osim {to je pri li ~no in tu iti van, nu di i
ne ko li ko vi zu el nih efe ka ta zbog ~e ga bi se mno -
gi ma mo gao do pas ti, a i por ta bi lan je te za hti je va
vrlo ma lo re sur sa, {to ga ~i ni sa mo do da tno pri -
ma mlji vim. Gra fi ~ki pri kaz da to te ka i ma pa te -
me lji se na kon cep tu Tre emaps na mi je nje nom
in tu iti vnoj vi zueli za ci ji hi je rar hij skih stru ktu ra, a
prem da se ci je la stvar mo `e is prva ~i ni ti ne pri ro -
dnom, za pra vo je kon cept izu ze tno in tu iti van. Je -
di na opa snost je to {to su in ter fej si apli ka ci ja
ogra ni ~e ni, pa bi vrlo la ko mo gli bi ti pre trpa ni
gra fi ~ki pri ka za nim da to te ka ma i ma pa ma. Me -
|u tim, autor Spa ce Snif fe ra se za to po bri nuo
uvo de }i odre |e na ogra ni ~e nja.
Pri sva kom po kre ta nju Spa ce Snif fer }e prvo
po nu di ti oda bir dis ka ko ji `e li te da ana li zi ra. To
mo `e bi ti ~vrsti disk, pre no sni, me dij u op ti ~kom
po go nu ili bi lo ko ja pu ta nja, bi lo da je na lo kal -
nom dis ku ili mre `nom. Zgo dno je to {to se u di -
ja lo {kom okvi ru s izbo rom dis ko va mo `e ru ~no
uni je ti pu ta nja do lo ka ci je ko ju se `e li ana li zi ra ti
ili do vla ~e njem ma pe. Pri ana li zi di na mi ~ki }e se
mi je nja ti gra fi ~ki pri kaz i pri ka za ni po da ci, a ve}
su tu pri mje tni vi zu el ni efe kti ko je Spa ce Snif fer
~i ne dru k~i jim od dru gih. Pro ces pre gle da va nja
dis ko va do vo ljno je brz, a autor tvrdi i da je po se -
D
P|a tíor ma: W|n dows 2000/XP/v|s ta
ve || •| na: 863 kB
Down|o ad: www.uder zo.|t/ma |npro -
duc ts/spa cesn|í íer/down|o ad.htm
Vid omo gu }u je da vrlo
ja sno vi di te oso bu "s
dru ge stra ne" u `i vim
bo ja ma, prven stve no
zbog op ti mal ne brzi ne
i re zo lu ci je sli ke
vi deo-po zi va
Lo gi tech pred sta vio pro je kat Vid
Je dnos ta vna vi deo-ko mu ni ka ci ja
bno op ti mi zo van, pa se ~i ni ka ko je pra kti ~no je -
di na stvar ko ja ga uspo ra va upra vo gra fi ~ki pri -
kaz. Je dnom kad pre gle da va nje za vr{i bi}e
pri ka zan niz ~e tvo ro uglova ra znih di men zi ja, a
sva ki pred stav lja ili ma pu ili ve li ku da to te ku. Je -
dna od zgo dnih mo gu }nos ti ko ja Spa ce Snif fer ~i -
ni do da tno za ni mlji vim je op ci ja fil tri ra nja.
Pri kaz da to te ka i ma pa mo `e te fil tri ra ti po ti -
pu, ve li ~i ni, da tu mu ili kom bi nu ju }i bi lo ko ji od
ovih kri te ri ja. Sve u sve mu, Spa ce Snif fer je za is ta
sja jan pro gram za ana li zu utro {ka dis ko vnog
pros to ra i to po go to vo kad se `e li te ri je {i ti za me -
tnu tih ve li kih da to te ka. Fi no je osmi{ lje nog in ter -
fej sa, ani ma ci je su glat ke, brzi na je
za do vo lja va ju }a i, sve u sve mu, ~i ni se ko ri snim i
ele gan tnim. Sto ga je ovo je dan od ala ta ko jem
bis te de fi ni ti vno tre ba li da ti pri li ku. (Bug.hr.)
Program je por ta bi lan te za hti je va
vrlo ma lo re sur sa, {to ga ~i ni
sa mo do da tno pri ma mlji vim
7 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Goo gle i Fa ce bo ok nu de
per sij ski pre vod
Goo gle je po ~eo da nu di pre -
vo de na per sij ski je zik, dok je
Fa ce bo ok po ~eo da nu di ne ke
od svo jih ka ra kte ris ti ka na far si
je zi ku. Obje kom pa ni je na vo de
da su nji ho ve odlu ke di re ktan
od go vor na do ga |a je u Ira nu, a
ne na pu bli ci tet ko ji je do bio mi kroblo ging sajt Twit ter, ko ji je ovu ka -
ra kte ris ti ku uklju ~io ne {to ra ni je. Goo gle Tran sla te ser vis sa da uklju ~u -
je per sij ski AL PHA ser vis. S dru ge stra ne Fa ce bo ok na vo di da sa dr`a ji
mo gu da bu du sla ti i raz mje nji va ni na per sij skom, dok se na vi ga ci ja
saj tom ne mo `e vr{i ti na ovom je zi ku. Ve }i na ko men ta ra na ovu odlu -
ku je po zi ti vna, ali ima onih ko ji na gla {a va ju da je ve }i dio sa dr`a ja
ovog saj ta blo ki ran u Ira nu.
Tab Si de bar 2.5
Tab Si de bar iz dao je odli ~an do da -
tak za Fi re fox ko ji vam omo gu }a va
da vr{i te pri kaz na mi je nje nih ver zi ja
za va {e otvo re ne ta bo ve ta ko da se
pod stra ne web stra na brzo pri ka zu ju u
okvi ru pri mar nog saj ta. Dos tu pna je i
mo gu }nost brze na vi ga ci je izme |u
naj va `ni jih saj to va ka da ima te ne ko li -
ko otvo re nih ta bo va. Otvo re ni web
saj to vi se pri ka zu ju kao vi zu el ne sli ke
u okvi ru pre tra `i va ~a, pa je po tre bno
odre |e no vri je me na vi }i se na to, ali
na kra ju }e te shva ti ti da je to mno go bo lje ne go da se pre ba cu je te sa je -
dnog na dru gi otvo re ni sajt. Tab Si de bar 2.5 pred stav lja odli ~an na ~in pre -
gle da otvo re nih web stra na u okvi ru va {eg Fi re fox pre tra `i va ~a i pre gle da
ve }eg bro ja ra zli ~i tih saj to va.
Dos tu pan Fi re fox 3.5 RC 2
Ko ri sni ci Li nuxa, Ma cOS-a X i
Win dowsa mo gu sa Mo zil li nih
ser ve ra ski nu ti Fi re fox 3.5 RC 2
ko ji je ri je {io pro ble me nes ta bil -
nos ti iz ver zi je RC 1. O~e ku je se
da }e ko na ~na ver zi ja bi ti dos tu -
pna ne gdje to kom ove se dmi ce
ako ne ko od 800.000 re gis tro va nih
be ta tes te ra Fi re foxa 3.5 ne na |e
ne ki ve }i bug u ovoj ver zi ji.
www.yuma ma.com
Ot ka ko je pred stav ljen 1. ju na,
Mi cro sof tov no vi pre tra `i va~ In ter -
ne ta Bing ne za us tav lji vo kra de ko -
ri sni ke os ta lim pre tra `i va ~i ma.
Pre ma po slje dnjim po da ci ma, Bing
je dr`ao 12,1 ods to udje la.
"Za sa da ima mo pri li ~no do bre
rea kci je ko ri sni ka. Ne `e lim preu-
veli~avati stva ri, ali Bing je du go ro -
~ni pro jekat ko ji jo{ ni je po ka zao
sve {to mo `e", izja vio je Stiv Bal -
mer, izra `a va ju }i svo je za do volj -
stvo udje lom pre tra ga In ter ne ta
Mi cro soft Bin gom.
Pre ma naj no vi jim po da ci ma
ana li ti ~a ra com Sco rea, Mi cro soft
Bing je u ra dnoj se dmi ci od 8. do
12. ju na ugra bio udio od 12,1 od -
sto.
To je po bolj {a nje u odno su na
se dmi cu ra ni je kad je Bing pred -
stav ljen ja vnos ti i ka da je udio
izno sio 11,3 ods to, a se dmi cu pri je
pred stav lja nja no vog pre tra `i va ~a
In ter ne ta udio Mi cro sof to vog Li -
ve.co ma izno sio je 9,1 ods to. Broj -
ke se odno se na pre tra ge iz SAD.
[to se kon ku re na ta ti ~e, to kom
ma ja ove go di ne, uku pno gle da ju }i,
iz SAD 65 od sto pre tra `i va nja in -
ter net skih sa dr`a ja obav lje no je
pre ko Goo glea, a 20,1 od sto pre ko
Yahooa.
Bla `en ka LE JI]
ru dno }a je vrlo zna ~a jan `i vo -
tni pe ri od sva ke `e ne. Ma ko li -
ko bi le svje sne da je to sta nje
kroz ko je su `e ne odu vi jek pro -
la zi le, uvi jek je do bro na u~i ti
ne {to no vo.
Za one ko je `e le da zna ju
ka ko vo di ti dne vnik tru dno }e, izra ~u na ti da -
tum ro |e nja be be, omo gu }i ti joj zdrav ra zvoj i
`i vot ka ko u utro bi ta ko i po ro |e nju, sajt
www.yumama.com odli ~no je rje {e nje.
Od na jo sno vni jih de ta lja oko is hra ne i hi -
gi je ne no vo ro |en ~e ta, do pra }e nja nje go vog
odras ta nja i sa zri je va nja, na ovom saj tu mo `e
da se pro na |e go to vo sve.
Prva ver zi ja saj ta www.yuma ma.com pu -
{te na je u rad jo{ 2000. go di ne i to je bio prvi
do ma }i sajt na mi je njen ro di te lji ma. Na kon
osam go di na, u mar tu 2008, sajt je do bio nov,
mo de ran vi zu el ni iden ti tet, ola k{a na je na vi -
ga ci ja, a is to vre me no je sajt do bio jo{ bo ga ti ji
sa dr`aj.
Ka ko se na saj tu na vo di, nji ho va mi si ja
je da po mo gnu ka ko bu du }im, ta ko i no vo pe -
~e nim ro di te lji ma da od go vor no i la k{e pri -
hva te ro |e nje i po di za nje dje ce.
Sa vje ti ma pe di ja ta ra, pe da go ga i dru gih
stru~ nja ka ubla`ava ju ro di telj ske stra ho ve i
usmje ra va ju ih na pra vi put.
Zbog dra go cje nih sa vje ta po tre bnih bu -
du }im i mla dim ro di te lji ma, tek sto vi ko ji na
saj tu mo gu da se na |u ni ka da ne zas ta ri je -
va ju.
Uko li ko vas za ni ma ju od go vo ri na pi ta -
nja ti pa za {to krav lje mli je ko ni je do bro za
be bu, da li be bi tre ba da va ti vo du, ka ko hra ni -
ti dje cu na pla`i, ka ko da pre po zna te sun ~a ni -
cu kod dje te ta, ka ko se ri je {i ti pos tpo ro |aj ne
de pre si je, ili, pak, {ta od li je ko va po ni je ti na
pu to va nje, po sje ti te ovaj sajt.
Is to ta ko ov dje se kri ju i od go vo ri na pi ta -
nje ka ko izgubiti kilograme po slije po ro |a ja,
{to }e mla de maj ke si gur no ja ko in te re so va ti.
Ako ima te bi lo ka kve ne do umi ce oko tru dno -
}e, po ro |a ja i od go ja dje te ta po tra `i te pra vi put
na ovom saj tu ili ako ima te ne ka svo ja is kus tva
po {a lji te im svo ju pri ~u i po di je li te je sa dru -
gim maj ka ma.
Sa vje tnik za tru dni ce i maj ke
T
Za one ko je `e le
da zna ju ka ko
izra ~u na ti da tum
ro |e nja be be,
omo gu }i ti joj
zdrav ra zvoj
i `i vot ka ko u
utro bi, ta ko i
po ro |e nju, sajt
www.yuma ma.com
odli ~no je rje {e nje
Mi cro soft Bing je
u ra dnoj se dmi ci od
8. do 12. ju na ugra bio
udio od 12,1 od sto
Bing kra de ko ri sni ke
8 •fuwsubl!25. 6. 2009.
Na do gra dnja
Left 4 De ada
Ne da vno ne go do va nje igra ~a
Left 4 De ada u ve zi s pre brzo
na jav lje nim nas tav kom na tje ra lo
je auto re da se po za ba ve spo me -
nu tim na slo vom, odno sno nje -
go vim pro {i re nji ma. Ta ko bi ove
se dmi ce tre ba lo da se po ja vi no -
va na do gra dnja ko ja je fo ku si ra -
na na po dr{ku za kam pa nje
kre ira ne od stra ne igra ~a.
Do du {e, vje ru je mo ka ko su se
igra ~i na da li da }e se i sam Val -
ve ma lo vi {e po tru di ti i obja vi ti
vlas ti te kam pa nje, no o~i to ima -
ju pre vi {e po sla na Left 4 De adu
2 ko ji sti `e za nekoliko mje se ci.
Vi {e de ta lja o na jav lje nim pro -
mje na ma po tra `i te na
http://www.l4d.com/blog/post.p
hp?id=2599.
Bez
ogra ni ~e nja
za NN2
Kao i sve no vi je igre, uz po -
ko ji izu ze tak ti pa De mi go da,
Ne verwin ter Nig hts 2: Myste ri -
es of Wes tga te do da tak za hva -
lje ni RPG Ne verwin ter Nig hts 2
se po ja vio uz za {ti tu ko ja je
ogra ni ~a va la broj in sta la ci ja na
ra ~u naru.
Pre ma oba vi jes ti na slu `be -
nom fo ru mu Os si an Stu di osa,
na nji hov je za htjev Ata ri odo -
brio ukla nja nje ogra ni ~e nja od
sa mo tri in sta la ci je, {to zna ~i da
bez ob zi ra na to ko li ko pu ta mi -
je nja li har dver ili re in sta li sa li
ope ra ci oni sis tem, Myste ri es of
Wes tga te }e ra di ti bez pro ble ma.
Ipak, sva ku ko pi ju je i da lje po -
tre bno akti vi ra ti pu tem In ter ne ta
ka ko bi bilo spri je ~eno ma so vno
{i re nje re gis tra cij skih klju ~e va.
U pro da ji
Ghos tbus ters
U evrop skim pro da vni ca ma
po ja vi li su se Ghos tbus ters: The
Vi deo Ga me, no va igra po ma lo
za bo rav lje ne fran {i ze, ko ja nas
je u fil mskom obli ku uve se lja -
va la osam de se tih go di na pro -
{log vi je ka.
Sa ma ra dnja odvi ja se dvi je
go di ne na kon do ga |a ja u fil mu
Ghos tbus ters II i go vo ri o no -
vom re gru tu u re do vi ma lo va ca
na du ho ve ko ji mo ra tes ti ra ti no -
vo oru `je ka ko bi se eki pa mo -
gla us pje {no su o~i ti s
po ja ~a nom pa ra nor mal nom
akti vno{ }u. Uz no ve pro ti vni ke,
u igri }e se po ja vi ti i ne ki sta ri,
po put Vi goa, Sli me ra, Go ze ra i
Stay Puft Mar shmal low Ma na.
The Chro ni cles of Rid dick: As sa ult on Dark At he na
Vel vet As sa sin, ste al th avan tu ra smje {te na u Dru gi svjet ski rat
Vel vet As sas sin no va je ste al -
th avan tu ra smje {te na u ne pre su {ni
izvor in spi ra ci je - Dru gi svjet ski
rat. Vel vet As sas sin je du go na jav -
lji van kao ne {to {to }e odu {e vi ti
sve lju bi te lje iga ra. Na kra ju se po -
ka za la kao pri li ~no ra zo ~a ranje.
Pri ~a pra ti Vi olet ko ja, za ro -
blje na od stra ne Ni je ma ca, odlu ~u -
je da po bje gne i jo{ se je dnom
upu {ta u pa kao ispu njen na cis ti ma
i ku kas tim krsto vi ma - no ovo g
pu ta s na mje rom da ih ti ho eli mi -
ni{e i bez ika kvog tra ga nes ta ne sa
sce ne.
Pri kaz {pi jun ske stra ne glo -
bal nog su ko ba ~i ni se kao li jep
odmak od svih pu ca ~i na i stra te gi ja
u ko ji ma smo oba vi li go to vo sve
mo gu }e i ne mo gu }e bit ke. Za pra -
vo, ~i ni se jo{ pri vla ~ni je uto li ko
{to je in spi ri san is ti ni tom pri ~om
bri tan ske agen ti ce Vi olet te Sza bo.
Ipak, ni je sve ta ko pri vla ~no kao
{to iz gle da na prvi po gled. Po ~ ne -
mo li s pri ~om, a usli je di }e jo{
mno go kri ti ka, ne mo `e se re }i da
je fa bu la smi sle na. Na ime, mi si je,
odno sno Vi olet ti na sje }a nja, ni su
po ve za ne ne ka kvom ~vrstom oko -
sni com ve} mo gu dje lo va ti kao na -
su mi ~no izmi{ lje ni do ga |a ji.
Da kle, obe }a va ju }i fo kus ma knut
je s pri ~e na ga me play i tu je nas ta -
la go le ma gre {ka jer ga me play ni je
spre man po nu di ti ori gi nal nost i
kva li te t. Igra pred vas stav lja 12 ni -
voa, vje{ta~ku in te li gen ci ju ispod
pro sje ka, tri do ~e ti ri oru `ja za rje -
{a va nje te in te li gen ci je, te ne ko li ko
ve} vi |e nih ste al th fo ra. No, po en ta
za pra vo ni je u to me {to je igra be -
sra mno ne ori gi nal na, ve} u to me
{to ka da to i po ku {a va bi ti, zvu ~i
kao ra zo ~a ra nje. Mo `e li se o Vel -
vet As sas si nu uo p{te re }i ne ka po -
zi ti vna ri je~? Ge ne ral no, mo `e, i to
s ne ka kve pre zen ta cij ske stra ne.
Gra fi ka je na ni vou, mo `da ma lo
pre za hti je vna (sje ti te se ka ko je iz -
gle dao Splin ter Cell: Cha os The ory
2005. go di ne i {ta je za hti je vao za
tu lje po tu - Vel vet As sas sin to za -
hti je va mi ni mal no, a ne iz gle da ni -
{ta bo lje). Zvuk je naj bo lja stra na
igre, gdje bri lji ra gla so vna sin hro ni -
za ci ja li ko va. Da kle, mno{ tvo ne lo -
gi ~nos ti, glu pos ti i lo {ih rje {e nja
strpa nih u igru ko ja je mo gla bi ti je -
dan od us pje {ni jih sne ake ra. Do du -
{e, ne mo `e se po re }i ka ko je uz
so li dnu atmo sfe ru na tre nut ke i za -
ni mlji va, no ta je za ba va iona ko
krat kog vi je ka.
Ve li ko ra zo ~a ra nje
ri je sko ro pet go di na u`i va li
smo u fan tas ti ~nom FPS-u
The Chro ni cles of Rid dick:
Es ca pe from But cher Bay, u
ko jem je gla vnu ulo gu imao
Ri dik, ko jeg je u fil mskom
hi tu utje lo vio Vin Di zel. Sa -
da nam sti `e As sa ult on Dark At he na, svo je vrsna
pre ra da i nas ta vak ori gi nal ne igre.
U igru je uklju ~en pre ra |e ni Es ca pe from
But cher Bay, ka ko bi is ko ris tio va{ no vi har dver,
a uz nje ga je tu As sa ult on Dark At he na, igra ko -
ja se ra dnjom odmah nas tav lja na spo me nu ti ori -
gi nal. Ako nis te igra li ori gi nal, ovo je pa ket ko ji
je dnos ta vno mo ra te na ba vi ti, a ako i jes te, As sa -
ult on Dark At he na je pris toj na za ba va.
Kao i pri je, Rid dick se naj bo lje sna la zi u
mra ku zbog svo jih spe ci jal nih o~i ju - osim to ga,
kre }e se be {u mno, a kad ko na ~no ne ko ga do hva -
ti, to me se ne pi {e do bro. Na ra spo la ga nju nam je
ci je li ar se nal oru `ja, a ona hla dna su fan tas ti ~na.
Ni go lo ruk na{ ju nak ni je be spo mo }an jer lomi
vra to ve kao da su od pe kme za, a spo so ban je
uze ti oru `je iz ne pri ja telj skih ru ku i upo tri je bi ti
ga pro tiv njih.
Na `a lost, iz ne kog ~u dnog ra zlo ga igra vas
ne pu {ta da ci je lo vri je me lu ta te kroz mrak (ko ji
mo `e te stva ra ti ra zbi ja njem svje ta la), ne go s vre -
me na na vri je me in sis ti ra na bor bi s va tre nim
oru `jem. Dok je u But cher Bayju to bi lo vi {e
odvo je no, tj. zna lo se gdje {ta do la zi i za {to, u
Dark At he ni to je ha oti ~ni je. Is to ta ko, ima dos ta
vra }a nja kroz ve} pri je po ~i{ }e ni sa dr`aj, {to zna
bi ti do sa dno, kao i mno{ tvo mi si ja u ko ji ma mo -
ra te na ba vi ti ne {to za po je di ne li ko ve. Ni {ta stra -
{no, ali stva ra mo no to ni ju ko ja ni je bi la
pri mje tna u But cher Bayu.
Li ko va u igri ne ma pre vi {e, no svi su do bro
osmi{ lje ni, ba rem {to se ova kve igre ti ~e. Da ka -
ko, Rid dick je jo{ naj ve }a fa ca i bez ob zi ra na to
{to su re ~e ni ce ko je iz go va ra po ma lo izli za ne, ja -
ko mu do bro pris ta ju i po ve }a va ju u`i va nje u
igri. Ka ko ve} mo `e te pre tpos ta vi ti, glas i po ja vu
jo{ po su |u je Vin Di zel. Gra fi ~ki igra iz gle da ja ko
do bro, os vje tlje nje je izu ze tno na gla {e no, a ako
`e li te sve tje ra ti na ma ksi mu mu, mo ra }e te ima ti
ma lo ja ~u ma {i nu, ali ni {ta sve mir sko. Zvuk je
odli ~no odra |en, gla so vi su is to ta kvi, i je di no {to
bi smo mo gli do ne kle za mje ri ti jeste vje{ta~ka in -
te li gen ci ja ko ja ne ki put i ni je naj pa me tni ja. Svo -
ju re la ti vnu tu post za to }e na do kna di ti
ubo ji to{ }u, pa }e Rid dick ja ko brzo os ta ti ds le `i
na po du ako izle ti te kao je len pred svje tla auto -
mo bi la. U Dark At he nu je uba ~e na i po dr{ka za
mre `nu igru, no ka ko tre nu tno stva ri sto je, ni je
ne {to lu do pri hva }e na, pa ako vas to naj vi {e pri -
vla ~i, mo `da je bo lje za do volj {ti nu tra `i ti ne gdje
dru gdje.
Sve u sve mu, ovaj pa ket na ve li ko iz vla ~i
sta ri do bri But cher Bay, dok }e Dark At he na tu
bi ti kao so li dna do da tna za ba va, ali ni ka ko u ran -
gu s ori gi nal nom igrom.
Mno{ tvo ne lo gi ~nos ti,
glu pos ti i lo {ih rje {e nja
strpa nih u igru ko ja je
mo gla bi ti je dan od
us pje {ni jih sne ake ra
Smrto no sni
poz drav
iz ta me
Gra fi ~ki, igra
iz gle da ja ko
do bro,
os vje tlje nje
je izu ze tno
na gla {e no, a ako
`e li te sve tje ra ti
na ma ksi mu mu,
mo ra }e te ima ti
ma lo ja ~u ma {i nu
P
9 25. 6. 2009. •fuwsubl
Sony
pred sta vio
no vi player
Ja pan ski proi -
zvo |a~ po tro {a -
~ke elek tro ni ke
Sony upo tpu nio
je svo ju se ri ju B
pre no snih audio-
playera no vim
mo de lom. Po tpu -
ni na ziv ure |a ja
gla si Wal kman
NWZ- B1 4 2 F
(JE) Zap pin. Je -
dna ko kao i os ta li
pri pa dni ci se ri je
Wal kman ovog
proi zvo |a ~a, ta -
ko i Zap pin sa -
dr`i pri pa da ju }u
tip ku "zap", ko ja
ko ri sni ci ma omo gu }u je
pre slu {a va nje po hra nje ne
mu zi ke u du `i ni od pet se -
kun di po pje smi. Zap pin se
s ra ~u na rom spa ja kla si -
~nom USB ve zom, a pre nos
mp3 ili wma da do te ka
obav lja se bez po tre be za
do da tnim sof tve rom. Me-
morijski pros tor za us ta vio
se na 2 GB, a ure |aj sa dr`i
FM ra dij ski pri je mnik.
Ugra |e na ba te ri ja tre ba lo bi
da omo gu }i do 18 sa ti ne -
pre ki dne re pro du kci je.
Sony Zap pin po ja vi }e se
10. ju la ini ci jal no na ja pan -
skom tr`i {tu, i to u crnoj,
crve noj, ro zoj ili na ran d`as -
toj va ri jan ti ku }i {ta, po ci je -
ni od oko 49 do la ra.
Na stra ni ca ma Nor thlig ht Ima ges
osva nu le su spe ci fi ka ci je na do la ze }eg
Ca no no vog high-end SLR-a 1D Mark
IV. In for ma ci je na vo dno do la ze od tes -
te ra ko ji je imao pris tup fo to apa ra tu u
ra zvoj noj fa zi.
Fo to apa rat bi tre balo da ima crop fa -
ktor od 1,3x, sen zor bi tre balo da bude
re zo lu ci je 16 me ga pi kse la, a osje tlji -
vost bi tre ba lo da se kre }e u ra spo nu od
ISO 50 do ISO 26.500. Na vo di se da je auto fo kus bi tno br`i i pre ci zni ji
ne go kod pret ho dne ge ne ra ci je, a snimci do ISO 3.200 bez izra `e nog {u -
ma. Ekran bi tre balo da bude di ja go na le tri in ~a, a tre ba lo bi da bude
omo gu }e no i sni ma nje vi dea vi so ke rezolucije. Ve} se ne ko vri je me pre -
dvi |a da bi Ca non 1D Mark IV mo gao bi ti pred stav ljen u av gus tu.
Iako se ~i ni da se no vim po bolj {a nji ma iP ho neu 3GS ne ma ba{ i mno -
go to ga do da ti, "Va {in gton post" je obja vio ~la nak ko ji na vo di pet stva ri
ko je je Ap ple ipak ne ka ko uspio pre vi dje ti.
Na vo di se ka ko mu ne dos ta je to {to se ne mo `e pri klju ~i ti na PC i po -
tom sta vi ti fajlove na nje ga. Dru go - ne pos to ji na ~in da se na iP ho neu
sa ~u va ju tek stu al ne po ru ke. Tre }e - ne mo `ete sta vi ti sli ke u iTu nes ni ti
u}i u njih ka da to `e lite. Ne dos ta je mu i po bolj {a na in te gra ci ja na In ter -
net te se sma tra da je za to po tre bno pre vi {e ko ra ka. Za kraj - fa li mu i
ja ~a ka me ra, jer pos to je }a ima sa mo tri me ga pi kse la.
No kia je obja vi la ka ko u svom is tra `i -
va ~kom centru u en gles kom gra du Kem -
bri d`u ra di na sis te mu ko ji bi tre balo da
omo gu }i pu nje nje te le fo na bez pu nja ~a.
Sis tem bi tre balo da omo gu }i pri ku -
plja nje ener gi je iz ra dio-talasa u okru `e nju
ko je emi tu ju ra zli ~i te an te ne, te le vi zij ski
oda {i lja ~i, WiFi ro ute ri i ra zni dru gi ure |a -
ji ko ji se osla nja ju na be `i ~ni pre nos si gna -
la ra dio-talasima. Iako mo `da zvu ~i
uto pij ski, u No ki ji is ti ~u ka ko se sli ~na te -
hno lo gi ja ve} go di na ma ko ris ti ti u RFID
ure |a ji ma ko ji se be `i ~no na pa ja ju pu tem
vanj skih ra dio-oda {i lja ~a.
Na sli ~an na ~in i No ki ji ni te le fo ni bi
tre ba lo da se na pa ja ju "hva ta njem" ener gi -
je iz ra dio-talasa u {i ro kom ra spo nu fre -
kven ci ja. Cilj je pri ku pi ti oko 50 mi li va ta
sna ge, {to bi tre ba lo da obezbijedi ne sme -
tan rad te le fo na bez do da tnog pu nje nja.
Tre nu tni pro to ti pi uspi je va ju uhva ti ti
tek oko pet mi li va ta, a mi ni mum za rad te -
le fo na u stan dby re `i mu je oko 20 mi li va -
ta. No ki ji ni is tra `i va ~i is ti ~u ka ko im tre ba
tri do pet go di na ka ko bi ra zvi li sis tem ko ji
mo `e pri ku pi ti do vo ljno ener gi je za rad te -
le fo na ko ji bi bi li u po tpu nos ti ne za vi sni o
vanj skim pu nja ~i ma.
acom vi si on pred stav lja po se -
ban ra ~u nar na mije njen di zaj -
ne ri ma ko ji su prve n stve no
okre nu ti no vim tro di men zi -
onal nim i mul ti me di jal nim
te hno lo gi ja ma. On koris ti po -
se bne 3D je di ni ce pre ko ko -
jih se pri ka zi ju tro di men zi onal ni mo de li kao {to
su in dus trij ski proi zvo di, umje tni ~ke sli ke i 3D
pla tna za ko ri {te nje u mar ke tin {kim kam pa nja ma
i na In ter ne tu. Osno vu ra ~u na ra ~i ne je di ni ce ko je
sa dr`e tran smi te re ko ji ko ris te Wire less ko ne kci ju
da bi me |u so bno ko mu ni ci ra li i raz mje nji va li in -
for ma ci je. One se pos tav lja ju u uglo ve so be i pro -
je ktu ju sli ku na sre di nu. Ina ~e, one ko ris te na pre -
dnu iG PS te hno lo gi ju ko ja slu `i kao trec king
sis tem za nad gle da nje vir tu el nih mo de la. Me |u -
tim, da bi se vi dio mo del, mo ra ju se ko ris ti ti po -
se bne na o~a ri ko je do la ze uz Wacom vi si on. Za
ure |i va nje i pre prav lja nje mo de la ko ris ti se di gi -
tal na olov ka ko ja na svom vrhu ima sen zor ko ji
3D je di ni ci ma {a lje ta ~nu po zi ci ju olov ke. Olov -
ka ima ne ko li ko fun kci ja, kao {to je po de {a va nje
ja ~i ne pri tis ka, ko ri {te nje ta ko zva nih Brus hes, pu -
tem ko jih se mo gu pra vi ti ra zli ~i ti obli ci i na kra ju
ugra |e ni sni ma~ ko ji bi lje `i sve na prav lje ne po te -
Cilj je pri ku pi ti
oko 50 mi li va ta
sna ge, {to bi
tre ba lo da
obezbijedi
ne sme tan rad
te le fo na bez
do da tnog pu nje nja
ze ko ji se mo gu po no vi ti uko li ko bude na pra -
vljena gre {ka. Na kon odre |e ne po prav ke ili ure -
|e nja mo de la, di zaj ner mo `e za bi lje `i ti tre nu tni
iz gled uz po mo} na o~a ra i pro slije di ti sli ku ne koj
od je di ni ca. Sva ka je di ni ca u s tva ri pred stav lja ra -
~u nar u ko me se na la zi pre gr{t ko mu -
ni ka ci onih mo du la pu tem ko jih
se tro di men zi onal ni mo de li
mo gu sla ti na ja ~e ra ~u na re ra -
di da lje obra de. Je di ni ce ima ju
Blu eto oth, Wire less i In fra red
mo du le, a ta ko |e po sje du ju USB
2.0 por to ve kao i gi ga bi tni Et her net
port. Za odre |i va nje svo je me |u so bne po zi ci je
je di ni ce ko ris te ne vi dlji ve In fra red la ser ske si gna -
le da bi iz vr{i li ka li bra ci ju. Wacom vi si on nu di
umje tni ci ma i di zaj ne ri ma da se slo bo dno kre }u
po so bi i da obra de mo del ili sli ku iz uglo va na
na ~in ko ji ni je mo gu} na tra di ci onal ni na ~in.
Po {to je u pi ta nju pro to tip ra ~u na ra,
nje go ve unu tra{ nje kom po nen te
ni su po zna te, ali sa svim je si -
gur no da }e ko ris ti ti naj ja ~e
mo gu }e pro ce so re i ma ti ~ne
plo ~e s ko ji ma }e la ko ma ni -
pu li sa ti 3D sa dr`a jem.
Gla si ne o no vom
Ca no no vomapa ra tu
Wacom vi si on ra ~u nar za di zaj ne re
Osno vu ra ~u na ra
~i ne je di ni ce ko je
sa dr`e tran smi te re
ko ji ko ris te
Wire less ko ne kci ju
da bi me |u so bno
ko mu ni ci ra li i
raz mje nji va li
in for ma ci je
Tro di men zi onal no
pla tno za crta nje
Ne dos ta ci iP ho nea 3GS
No kia spre ma
sa mo pu nji ve
te le fo ne
W
10 •fuwsubl!25. 6. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: TPATOPAK,
PAKETAPl, ADENlTlS, NlSA, AST, SOT, APTA, ALKALOlD,
ATElST, NlP, TALE, TvA, OLEG, ANTALlJA, TA, NlKAL.
VISOK,
PRIZNAT
POLOZAJ
ZANIMLJIV
VELICINA
ODREÐENA
BROJEM
{MATEM.)
MJESTO
KOD PALA
IME
ODMILA,
OLIVER
ARHIV
MAGNETO-
FONSKIH
TRAKA
OTRAGA,
POZADI
LIRSKO
PJES-
NISTVO
SAKUPLJAC
I LJUBITELJ
GRAM-
OFON.
PLOCA
STRUC-
NJACI U
ONKOLO-
GIJI
ANTIKVAR
GRAD I
LUKA U
HON-
DURASU
OKRUGLO
SLOVO
ITALIJA
POKAZNA
ZAMJENICA
BODAR,
VESEO,
RASPO-
LOZEN
PRAVAC
KRETANJA
RIJEKE
NI U KOJE
VRIJEME
UZROCNI
VEZNIK
RIJEKA
U RUSIJI
RIJEKA
U SRBIJI
VRHUNSKI
SPORTISTA
M. IME,
NIKOLA
VALJEVO
JELO,
NAMIRNICE
USTALJEN
NACIN
PONASA-
NJA
HENRI
GRADIC U
DALMACIJI
IME
ODMILA ZA
SNAHU
KRANJ
BRDO KOD
RIMA;
VRSTA
PAPAGAJA
TRGOVA-
CKA
TVRTKA
{KRAT.)
GRAD U
TURSKOJ
SLOVA IZA
"P" I "C"
SUROV
COVJEK
U ONO
VRIJEME
NAJUCES-
TALIJE
ZENSKO
IME
Na jo pa sni ji
po sao na svi je tu
Ovaj ~o vjek sva ki
dan na po sao do la zi
he li kop te rom, a ra dno
mjes to su mu elek tri -
~ni da le ko vo di kroz
ko je pro la zi stru ja ja -
~i ne 500.000 vol ti, na
vi si ni od ne ko li ko de -
se tina me ta ra. Da li
biste vi ra di li ova kav
po sao? Klip po gle daj -
te na www.lu di hu -
mor.com
Mi ni Maj kl D`e kson
Vje ro va tno ste se
ne ka da smi ja li ili di vi li
kra lju po pa Maj klu
D`e kso nu, ko ji je ne -
pri ko sno ven u svo jim
po kre ti ma. Na ovom
kli pu po gle daj te to is to
sa mo u izvo |e nju pa -
tu ljka. Za is ta je smi je -
{no. Klip pod na zi vom
"Mi ni Maj kl D`e kson"
po gle daj te na www.lu -
di hu mor.com
Slon pos ta je Pe le
Ci je nje ni bri tan ski
crta~ ka ri ka tu ra Pa ul
Tre vi ljon, ko ji pre ko 50
go di na svoj dar pro da je
po naj bo ljim os trvskim
no vi na ma, ne ma ve ze s
ma gi jom, ali pred ka -
me ra ma Sky Newsa je
uspio izves ti ~u do. Po -
gle daj te o ~e mu se ra di.
Po gle daj te klip "Slon
pos ta je Pe le" na
www.lu di hu mor.com
[ta je bek ge mon?
Bek ge mon je je dna od
naj sta ri jih igri na plo ~i. Za
po bje du ne sa mo da je va -
`na stra te gi ja ne go je i po -
tre bno ma lo sre }e.
Naj sta ri ja bek ge mon plo ~a
pro na |e na je u "spa lje nom
gra du", ar he olo {kom mjes tu
u iran skom Sis tanu i Ba lu -
hes tanu. Ta plo ~a je sta ra
pre ko 5.000 go di na. Sta ri ja je od plo ~e koju je sre di nom dva-
desetih go di na u Uru prona{ao en gles ki ar he olo g sir Le onard
Vu li . Dru ge plo ~e su pro na |e ne u Tu tan ka mo novom gro bu u
del ti Nila, ko je su nas ta le oko 1.500 go di na p.n.e. Mno gi na -
crti u gro bni ci su do kaz da je ta igra bi la omi lje na kod vo |a
kao i kod na ro da. Iz egi pat ske igre se net stvo ri la se ka sni je
rim ska igra du ode cim scrip ta, ko ja je ja ko sli ~na da na{ njem
bek ge mo nu.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Ro |en
D`ord` Or vel
Pi sac D`ord` Or vel, ro |en pod ime nom
Erik Ar tur Bler, ro |en je na da na{ nji dan
1903. go di ne u In di ji, u se lu Mo ti ha ri, kraj
ne pal ske gra ni ce. Ka da je imao osam go -
di na po ro di ca se vra }a u En gles ku u grad
Hen li te Erik upi su je pri va tnu {ko lu i do -
bi ja kra ljev sku sti pen di ju za Iton. Ve} kao
dje ~ak je odlu ~io da }e bi ti pi sac i na Ito nu
izu ~a va bri tan ske pis ce. Godine 1932.
pos ta je u~i telj u pri va tnoj {ko li, a 1936.
otva ra se os ku pro da vni cu u Ve lin gto nu.
Ubrzo po ~i nje da pi {e knji gu "Put za dok
Vi gan" i tu na pa da en gles ki so ci ja li zam,
{to se ne svi |a iz da va ~u. Godine 1945.
mu `ena umi re to kom ope ra ci je. Se li se na
os trvo Ju ru na {kot skoj oba li. Ta mo pi {e
ro man "Hi lja du de vet sto osam de set ~et -
vrta". Go di ne 1946. na pi sao je "Po li ti ka i
en gles ki je zik", ~u ve ni esej o je zi ku iz ko -
jeg su pro is te kla Or ve lo va pra vi la o pi sa -
nju. Na pi sao je jo{ ne ko li ko de se ti na
knji ga. Umi re 21. ja nu ara 1950.
Ko je bio prvi he brej ski pa tri jarh?
Avram, kojeg sla ve ju da -
izam, hri {}an stvo i islam, bio
je prvi he brej ski pa tri jarh.
Knji ga pos ta nja ka zu je ka ko
je Avram u 75. go di ni na pus -
tio grad Ur sa svo jom ja lo vom
su pru gom Sa raj, ka sni je Sa ra,
i os ta lim sta no vni ci ma da bi u
Ha na nu osno vao no vu dr`a vu.
Tu ga je Bog za vje to vao i obe -
}ao mu da }e nje go vi po tom ci
na sli je di ti ze mlju i pos ta ti ve li ki na rod. Avram je ro dio Isma -
ila sa Sa ri nom slu `av kom Ha gar; Sa ra je ro di la Isa iju, ko ji je
na sli je dio za vjet. Avra mo va vje ra is ku {a na je ka da mu je Bog
na re dio da `rtvu je Isa iju. On je bio spre man da po slu {a, ali
mu se Bog smi lo vao. U ju dai zmu on pred stav lja uzor vrli ne,
u hri{ }an stvu je otac svih vjer ni ka, a u isla mu je pre dak Mu -
ha me dov i uzor ple me ni tos ti.
@ak Ives Kus to
(1910 - 1997) umro je
na da na{ nji dan 1997.
go di ne. Bio je fran cus -
ki oke ano graf, nau -
~nik, eko log, izu mi telj
i avan turi sta. Nje go va
is tra`iva nja mo ra in -
spi ri sa la su mno ge lju -
de i os tav lja la ih bez
da ha, a nje go va in ven ti vnost po mje ri la je
gra ni ce ljud skih mo gu }nos ti. Kroz svo je
do ku men tar ce i knji ge, Kus to je do pri nio
shva ta nju oke ana vi {e ne go bi lo ko ja oso -
ba u is to ri ji. Od 120 do ku men ta ra ca, ko li -
ko ih je uku pno sni mio, naj bi tni ji je bio
"Po dvo dni svi jet @aka Kus toa", te le vi zij -
ska se ri ja do ku men ta rca, ko ja je po ~e la s
emi to va njem kra jem {ezdesetih i je dna je
od naj po pu lar ni jih se ri ja to g to ba. Ka ko bi
fi nan si rao svo ja pu to -
va nja i pri bli`io po -
dvo dni svi jet,
pro du ci rao je mno ge
fil mo ve, od ko jih su
"Ti hi svi jet" 1956. i
"Svi jet bez sun ca"
1966. do bi li "Os ka ra"
za naj bo lje do ku men -
tar ce. Od knji ga ko je
je na pi sao naj po zna ti je su "@ivo mo re"
(1963), "Del fi ni" (1975) i "Svi jet oke ana"
(1985). Kus to je 1968. do bio po nu du da
sni ma "Po dvo dni svi jet @aka Kus toa" i na -
re dnih osam go di na ra di na se ri ji upo zna -
va ju }i lju de s ra zno vrsnim bo gat stvi ma
po dvo dnog svi je ta. Go di ne 1974. osni va
"Kus to ovo dru{ tvo" ka ko bi za {ti tio oke an -
ski svi jet. Da nas broj ~la no va te or ga ni za -
ci je izno si pre ko 300.000.
Umro @ak Kusto
Nau ~ni ci su
do ka za li da je
pa uko va
mre `a
iz dr`lji vi ja i
ja ~a od
vla kna ~e li ka
is te de blji ne,
{to je ~i ni
naj ja ~om
po zna tom
pri ro dnom
ni ti
11 25. 6. 2009. •fuwsubl
l da |je ste ra spo |o ze n|
sa mo za pr| ja te|j ska dru -
ze nja. Po sao vam n| je n|
na kraj pa me t|. a|| u va -
sem s|u •a ju se to me mo ze pro q|e da t|
kroz prste. S ob z| rom na ko || •| nu an qa zo -
va nja u pro te k||m da n| ma. sad se b| mo -
ze te | tre ba da do pus t| te pa uzu |
opu sta nje na na •|n ko j| vam naj v| se od -
qo va ra. Sa vje tu je vam se da |pak ne pre -
tje ru je te s p| cem | ka sn|m |z|as c| ma.
Ovan
v| ste v| se u ía z| sre d| va -
nja svoq z| vo ta. Kao da
ste se ba c| || na ve || ko
•|s ce nje oda vno za pu -
ste ne so be. od|u •| || ste da za ve de te re d|
| da |zba c| te sve ono sto vam sme ta.
Zasa d vam do bro |de. a|| po ra d| te ma |o
v| se na or qa n| za c| j| svoq vre me na. Kad
odre d| te svo je pr| or| te te. odre d| te | vr| je -
me za nj|h. ta ko ce vam sve b| t| mno qo
|a kse.
Bik
Za vas je |de a|an dan za st| ca -
nje no v|h zna nja. Ne k| pr| pa dn| -
c| zna ka b| mo q|| osje t| t|
po tre bu da se upus te u |zu •a -
va nje í| |o zo í| je. dok ce dru q| da
se za |n te re su ju za du ho vnost.
Pos to j| | ona tre ca qru pa ko ja
ce na pros to mo ra t| da se |a t| knj| qe. ma -
kar |m ob|ast | ne b| |a dra qa. B| |o ka ko b| -
|o. dan vam je u zna ku u•e nja. pa qa za
to | |s ko r|s t| te.
Bli zan ci
Sve oko vas je |ju bav | v|
ste pre sre cn|. Ze || te da
u|je psa te ka ko se be ta ko
| svoj z| vo tn| pros tor pa
se da nas od|u •u je te na po tre bnu ku po v| -
nu. Po ku sa ce te da sa so bom po vu •e te |
par tne ra. sto on ne ce ra do pr| hva t| t|. Stvar
je u to me da v| to || ko vo || te da ku pu je te
da ce te |zm| s|| t| b| |o sta da ovu svo ju po -
tre bu za do vo |j| te. Üz| vaj te!
Rak
Ako ste se ju •e sva -
da || da nas se m| r| te!
Dan je po qo dan za |z -
q|a d| va nje |ju ba vn|h su ko ba. Üko || ko ste
me du on|m La vo v| ma ko j| do su ko ba n| su
n| do s||. sre cn| ste | uz| va te u tre nu c| ma s
par tne rom. Mo qu ce je | |zne na de nje s
nje qo ve stra ne. Po tru d| te se da u svom
zqu snu tom ra spo re du na de te | do vo |jno
vre me na za nje qa.
Lav
To || ko ste za |n te re so va n| za í| -
nan s| je da vas v| se n| sta ne
mo ze odvu c| od nj|h. lma te
ne ka kav no v| p|an ||| |de ju |
sad po ku sa va te da pre dv| d| te
ko || ko ce eí| ka sna b| t| | ko || ko
ce vam uop ste do b| t| do n| je t|. Naj sre cn| j|
b|s te b| || kad b|s te jos |ma || | od qo va ra ju -
cu pu b|| ku ko ja b| vas s odu sev |je njem
sa s|u sa |a. Ne qnja v| te pr| ja te |je s t|m stva -
r| ma.
Dje vi ca
Pa zm|s |ja te o dje c| | da nas
bez ob z| ra na to da || |h
|ma te ||| ne s ma || sa n| ma
os tva ru je te || je pe kon ta kte. On| vas na -
pros to obo za va ju | u va ma v| de svoq dru -
qa za |qru. Par tner je odu sev |jen va s|m
spo so bnos t| ma | ze || da po kre ne p| ta nje o
st| ca nju po tom stva. Üko || ko to | sa m| ne
p|a n| ra te nas toj te da |z bje qne te ne m| |e
raz qo vo re.
Va ga
Da nas se mo ze te pro -
se ta t| po tu r|s t| •k|m or -
qa n| za c| ja ma | po ku p| t|
bro su re da na m| ru
od|u •| te qdje b|s te mo q|| ot| c| pre ko |je ta.
Sa mo b| ra nje mjes ta za qo d|s nj| odmor
da nas b| vas usre c| |o. ta ko da. ma kar | po
c| je nu da na ze |je nu des t| na c| ju ne ode te.
se b| pr|u st| te za do vo|j stvo da b| ra te. Ü |ju -
ba v| vas o•e ku ju || je pa de sa va nja.
[kor pi ja
Da nas nas tav |ja te ju -
•e ras nj|m tem pom.
Mno qo je on|h ko je
n|s te us pje || da v| d| te |||
kon ta kt| ra te pa ce te to
ura d| t| da nas. O•e ku je vas | dru ze nje s
po ro d| com. ls p|a n| raj te po ro d| •n| ru •ak |||
ra nu ve •e ru | oku p| te sve one ko je b|s te
ze |je || da v| d| te. a vec du ze vr| je me us|jed
oba ve za n|s te us p|je va ||. Üz| vaj te u dru ze -
nju s va s|m naj m| || j| ma.
Stri je lac
vas |ju ba vn| z| vot
cvje ta | v| ste za -
dov |jn|. Svje sn| ste
da je to re zu| tat du -
zeq u|a qa nja u pos to je cu ve zu | sa da uz| -
va te u par tne ro vom na ru •ju. S ob z| rom
na to da je za do vo |j|o va se v| so ke kr| te r| -
ju me. osje ca se s| qur n| j|m | spre mn| j|m
da s va ma po d| je || p|a no ve za bu du cnost.
v| ce te s odu sev |je njem us ta no v| t| da su
va se |ju ba vne ze |je po •e |e da se re a|| zu ju.
Üko || ko za ne ma r| te ne ob| •ne
sno ve | •u dne osje ca je unu -
tar vas. te po ku sa te da se u
po tpu nos t| okre ne te sva ko -
dne vn|m akt| vnos t| ma o•e ku -
je vas uqo dan dan. Naj bo |je
b| b| |o da se okre ne te po s|u
jer vam u toj ob|as t| od|| •no
|de. a | sre cn| ste •|m |ma te do vo |jno za da -
ta ka ko j| zah t|je va ju va sa kre at| vna rje se -
nja.
Ja rac Vo do li ja
Pred va ma je jos
je dan dan po qo -
dan za |ju ba vne
su sre te. Pr| ja vam sa zna nje da ste pr| m|je -
ce n| od stra ne ne ke oso be | bez ob z| ra na
to da || ste ra spo |o ze n| za ovo po znan stvo
||| ne po ze |je ce te da ma |o í|er tu je te. N| je u
re du da se po| qra va te s ne •| j|m osje ca nj| -
ma. a|| vam to da nas ne ce b| t| pre tje ra no
va zno. Üko || ko ste za uze t|. pa z| te da vas
ne uhva te na d| je |u!
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
D`ord` Maj kl je ro |en
25. juna 1963. u sje ver -
nom Lon do nu. Po ri je -
klom po ocu je Grk i
nje go vo pu no ime gla si
Jor gos Ki ri akos Pa na -
itou, dok mu je maj ka
Bri tan ka. Maj kl je ti pi ~ni
pred sta vnik zna ka Bli -
zan ci, ko ji ma se po vre -
me no, po red neo spor nog
{ar ma i `i va hnog du ha,
pri pi su ju i dru{ tve no
ma nje pri hva }e ne oso bi -
ne kao {to je bi se ksu al -
nost. Maj kl je svo ju
se ksu al nu opre dije lje -
nost du go krio. To kom
us pje {ne ka ri je re pri pi si -
va ne su mu ve ze s ra zli -
~i tim `e na ma iz svi je ta
{ou-bi zni sa, kao {to su
Bruk [il ds i Vu pi Gol -
dberg, ali Maj kl je lju bav
na {ao u za grlja ju bra zil -
skog di zaj ne ra An sel ma
Fe le pea, kojeg je sreo
1991. Me|utim, ta se ve -
za okon ~a la An sel mo -
vom smr}u usljed bo les ti
sa mo tri go di ne ka sni je.
Neki od pi kan tni jih de ta -
lja Maj klo vog `i vo ta bi li
su ha p{e nje zbog blu dni -
~e nja u ja vnom to ale tu,
za ko je je pla tio ka znu,
te ne {to ka sni je pro ble mi
s dro gom, s ko ji ma se
jo{ bo ri.
D`ord`
Maj kl
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
a u~i nas te `li jez de pa uka pro -
du ku ju elas ti ~nu bje lan ~e vi -
nu, pa u~i nu, ko ja je u obli ku
lje plji vih ni ti i slu `i za ple te -
nje mre `e.
Ta mre `a slu `i ka ko bi u
nju upao pli jen, te za izra du de be lih ~a hu ra u
Pa uko va mre `a - spoj sna ge i lje po te
ko jima se na la ze i za {ti }e na su ja ja ko ja `en ka
~u va ili no si sa so bom. Pa u~i na slu `i i za izra du
sta na ta ko {to su kod pa uka ko ji `i ve u ru pi ca ma
is ko pa nim u ze mlji zi do vi tih ru pi ca oblo `e ni
pa u~i nom, ili kod onih ko ji `i ve na drve }u po -
mo }u pa u~i ne sa vi ju lis to ve u cjev ~i ce u ko ji ma
`i ve. Mre `e pa uko vi ma slu `e i za da le ka pu to va -
nja vaz du hom po mo }u du ga ~ke ni ti za ko ju se
pa uk pri ka ~i i le ti no {en vaz du {nim stru ja nji ma.
Nau ~ni ci su pro u~a va li ~vrsto }u pa uko ve mre `e
i do ka za no je da je ona iz dr`lji vi ja i ja ~a od vla -
kna ~e li ka is te de blji ne, {to je ~i ni naj ja ~om po -
zna tom pri ro dnom ni ti.
Pa u~i na se izlu ~u je u te ~nom obli ku da bi
o~ vrsla tek u do di ru s vaz du nom.
Mre `e iz gra |e ne od pa u~i ne za uzi ma ju
pros to re ra zli ~i te po ve li ~i ni i obli ku za vi sno od
vrste pa uka ko ji ih ple te. Ta ko pa uci ko ji `i ve na
drve }u ple tu ve li ke mre `e iz gra |e ne od vla ka na
ra spo re |e nih u svim prav ci ma, dok ku }ni pa uci
ple tu vo do ra vne mre `e od gus to is pre ple ta nih ni -
ti.
Pa u~i na se izli va u te ~nom obli ku iz mno go -
broj nih otvo ra na pa u~i nas tim `li jez da ma, a na
vaz du hu o~ vrsne u ve li ki broj ni ti ko je se za tim
po mo }u ka la mis tru ma sje di nju ju u je dnu de blju
nit i od nje se ple te mre `a.
Pa uk ple te mre `u po ta ~no odre |e noj {e mi.
Na ime, prvo na po go dnom mjes tu is ple te okvir
mre `e, ko ji je naj ~e{ }e ~e tvo ro uga onog ili po li -
go nal nog, ne pra vil nog obli ka i pri~ vrsti ga za
~vrst oslo nac. Za tim is pre da ni ti po di ja go na la -
ma unu tar okvi ra, a on da ra di jal ne ni ti od cen tra
okvi ra ka nje go voj pe ri fe ri ji.
Na kra ju ple te spi ral ne ni ti ko ji ma po ve zu je
ci je lu mre `u i po si pa ih si }u {nim lje plji vim ka -
plji ca ma za ko je se, kao za lje pi lo, hva ta ju in se -
kti. Ne da le ko od pos tav lje ne mre `e, obi ~no na
ne kom skro vi tom mjes tu, pa uk gra di gni jez do
ko je je spo je no pre ko je dnog si gnal nog vla kna
sa sa mim cen trom mre `e. Pre ko tog vla kna pa uk
ko ji mi ru je u gni jez du je oba vi je {ten ka da se pli -
jen uhva ti u mre `u.
Ple te nje mre `e pred stav lja pre du slov za us -
pje {an lov, ko ji se sas to ji u strplji vom ~e ka nju
da pli jen ule ti u mre `u i u nju se uple te. Pri je ne -
go {to po ~ne da iz nje ga isi sa va so ko ve, pa uk
svoj ulov lje ni pi jen pret ho dno do bro oba vi je pa -
u~i nom.
U [pa ni ji je ot kri ve na je dna od naj sta ri jih
pa uko vih mre`a s in se kti ma ko ji su se u nju za -
ple li, {to do ka zu je da su pra vi li svo je mre`e jo{
dok su na Ze mlji `i vje li di no sa uru si. Ta pa uko va
mre `a nas ta la je pri je 110 mi li ona go di na u
crno go ri ~noj {u mi u is to ~nom di je lu [pa ni je, a
o~u va la se u ko ma di }u jan ta ra. Sas to ji se od 26
ni ti. U tu pa uko vu mre `u uhva ti li su se je dna
muva, ku kac, crvi}, te je os ta la i osi na no `i ca.
Jan tar s pa uko vom mre `om i ulo vom pro na -
|en je 2003. go di ne, a dosa d su ga ana li zi ra li
broj ni nau ~ni ci ~i ji na la zi po ka zu ju da pa uci lo -
ve in se kte na je dnak na ~in ve} mi li oni ma go di -
na.
Pa uko va mre `a sta ra 140 mi li ona go di na
pro na |e na je du` ju `ne oba le En gles ke. Mre `a
ot kri ve na na par ~e tu }i li ba ra ta nja je od je dnog
mi li me tra.
Naj sta ri ju pa uko vu mre `a ko ja po ti ~e jo{ iz
pre is to rij skog do ba pro na {li su bri tan ski nau ~ni -
ci. Pa le obi olog Mar tin Brej zir s Ok sfor dskog
uni ver zi te ta izja vio je da pro na |e na mre `a po ti ~e
jo{ iz pe ri oda ka da su `i vje li di no sa uru si i da je
vrlo sli ~na mre `a ma ko je pa uko vi i da nas pra ve.
Mi kros kop skom ana li zom ut vr|e no je da je
mre `a de blji ne je dnog mi li me tra bi la po mije {a na
s fo sil nim os tacima.
Eksper ti vje ru ju da su pa uko vi pra vi li mre `e
i pri je 140 mi li ona go di na, ali zasa d ni su pro na -
|e ni ni ka kvi os ta ci ko ji bi to pot vrdi li.
Pa uk
ple te
mre `u
po ta ~no
odre |e noj
{e mi
Naj ja ~a pri ro dna nit
P
Sa ra D`e si ka
Par ker do bi la
bli zan ce
Sa ra D`e si ka Par ker i njen su prug Me tju Bro de rik obja vi li su me -
di ji ma do la zak na svi jet dvi je bli zan ki nje, ko je je na svi jet do ni je la
su ro gat maj ka.
"Be be su odli ~no i ci je la po ro di ca je izvan se be od sre }e", pot -
vrdio je par u izja vi za me di je.
Pre sre tni sla vni su pru `ni ci ot kri li su i ka ko }e se dje voj ~i ce zva ti,
Ma ri on Lo re ta El vel i Ta bi ta Hod` Bro de rik, kao i da su i Hod` i
El vel po ro di ~na ime na sa Sari ne stra ne.
Da }e su ro gat maj ka ro di ti za Sa ru ot kri lo se u apri lu, dok se ma lo
ka sni je sa zna lo i da je za mjen ska maj ka bi se ksu al ka, kao i da ne
bri ne o svom vlas ti tom dje te tu. Me tju (47) i Sa ra D`e si ka (44) ve}
ima ju {es to go di{ njeg si na D`ej msa Vil ki ja.
Naj lje p{i mi ris
na svi je tu je mi ris
~o vje ka ko ji
vas vo li.
D`e ni fer
Anis ton,
glu mi ca
NA GPUR - @a be Ra d`a (li je vo) i Ra ni (de sno) vjen ~a va ju se uz cje lo ku pan hin du sva dbe ni
obi ~aj ka ko bi po mo gle da se do zo vu za ka{ nje le mon sun ske ki {e u bli zi ni Fu ta la Bas ti u gra du
Na gpu ru, ne kih 800 ki lo me ta ra is to ~no od Mum ba ija. Tra di ci ja ka `e da ako se `a be vjen ~a ju uz
ved ski ili hin du ri tu al, bog ki {a bi }e za do vo ljan i ne be sa }e se otvo ri ti za ne ko li ko da na. In dij ci
sa stre pnjom gle da ju u ne bo na kon {to se ve} dvi je se dmi ce ni su po ja vi li mon su ni, {to iza zi va
ve li ku za bri nu tost sta no vni{ tva zbog uti ca ja na po ljo pri vre dne usje ve i za li he pit ke vo de,
jer su je ze ra isu {ena to kom du gog, vru }eg lje ta.
Su tra
kon cert
Ni ne
Ba dri}
Pri je
dvi je
go di ne
Ba dri }e va
je iz da la
svoj {es ti
stu dij ski
al bum
pod
na zi vom 07
Na de se tom ju bi lar nom EXIT-u, ko ji }e biti
odr`an od 9. do 12. ju la na Pe tro va ra din skoj tvr|a vi u
No vom Sa du, nas tu pa }e ne ko li ko ben do va iz BiH, sa -
op {te no je iz EXIT ti ma.
Ben do vi ko ji }e svi ra ti na EXIT-u su: SO POT,
"Du bi oza Ko le ktiv", "Vu neny", "Ahma ad", "Bil la in",
"Or mus", "Mo nu ment", ZOS TER, Si ni {a Ta ma mo vi}
& Kibz i Dfndr & Mla den To mi}. Po ~et kom ju na za -
bi lje `e na je go to vo re kor dna pro da ja ulaznica u odno -
su na pro {le go di ne i mo gu }e je da }e fes ti val bi ti
ras pro dat i pri je nje go vog po ~et ka, za to se svi ma sa -
vje tu je da po `u re s ku po vi nom. Jo{ je dan ar gu ment za
br`u ku po vi nu je po rast ci je na ula zni ca i pa ke ta. Na -
ime, aktu el ne ci je ne ula zni ca i pa ke ta od 118 KM bi }e
na sna zi do 30. ju na.
Od 1. ju la ci je na ~e tvo ro dne vnih ula zni ca za de -
se ti EXIT fes ti val }e ko {ta ti 222 KM. Ci je na kam pa je
50 KM.
Pod sje ti mo, pro da ja ula zni ca, pa ke ta i kam pa bi}e
za tvo rena 4. ju la.
Ben do vi iz BiH na EXIT-u
e dna od naj po pu lar ni jih pje va ~i ca iz
Hrvat ske Ni na Ba dri} su tra }e odr`a ti
so lis ti ~ki kon cert na tvr|a vi Kas tel, ko ji
}e po ~e ti u 21 ~as.
Ni na Ba dri} du go ni je po sje ti la
Ba nja lu ku i obra do va la sve obo `a va -
oce svo jim pje sma ma i po zi ti vnom
ener gi jom.
Pri je dvi je go di ne Ba dri }e va je iz da la svoj {es ti stu dij -
ski al bum pod na zi vom 07. Na al bu mu se na la zi 12 pje sa -
ma, a na pri pre ma nju CD-a sa Ni nom su sa ra |i va la ve}
pro vje re na pro du cen tska ime na sa hrvat ske es tra de.
Ni na Ba dri} je sni mi la du et sa bh. pje va ~em Ha ri jem
Va re {a no vi }em "Ne mo gu ti re }i {ta je tu ga", sa ko jom su
osvo ji li gran pri na ne da vno odr`a nom Hrvat skom ra dij -
skom fes ti va lu.
Ula zni ce po ci je ni od 20 KM mo gu se ku piti u "Hard
Rock Ca feu", a na dan kon cer ta i na tvr|a vi Kastel.
J