UNIVERZITET „UNION – NIKOLA TESLA“

FAKULTET ZA MENADŽMENT NOVI SAD

Ime Kandidata

NASLOV RADA
Diplomski rad

Sremski Karlovci, 201X

FAKULTET ZA MENADŽMENT Predmet: Naziv predmeta

DIPLOMSKI RAD

NASLOV RADA

Kandidat: Ime kandidata

Mentor: Ime mentora

Komisija za odbranu diplomskog rada

1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________

Kandidat je odbranio diplomski rad sa ocenom _______ ( _________ )

3

PREDGOVOR

SADRŽAJ
PREDGOVOR...............................................................................................................................4 SADRŽAJ.......................................................................................................................................5 IZVOD ...........................................................................................................................................6 SUMMARY....................................................................................................................................6 1. POSTUPAK PRIJAVE I IZRADE DIPLOMSKIH RADOVA...........................................7 1.1 Prijava izrade diplomskog rada..............................................................................................7 2.UPUTSTVO ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA................................................................7 2.1 Osnovni elementi rada............................................................................................................8
2.1.1 Komisija za odbranu rada...........................................................................................................8 2.1.2 Predgovor...................................................................................................................................8 2.1.3 Sadržaj........................................................................................................................................9 2.1.4 Rezime rada ...............................................................................................................................9 2.1.5 Uvod...........................................................................................................................................9 2.1.6 Razrada teme..............................................................................................................................9 2.1.7 Zaključak....................................................................................................................................9 2.1.8 Literatura..................................................................................................................................10 2.1.9 Biografija..................................................................................................................................11 2.1.10 Prilozi.....................................................................................................................................11 2.1.11 Plagijat....................................................................................................................................12 2.1.12 Ključna dokumentacijska informacija.....................................................................................13

2.2Tehnički zahtevi....................................................................................................................15
2.2.1 Numeracija slika i grafikona.....................................................................................................15 2.2.2 Označavanje tabela...................................................................................................................15

IZVOD
Ovaj rad bavi se različitim aspektima istraživanja tržišta. Poseban naglasak je na jednom...

SUMMARY
This exploration deals with different aspects of market research. Special attention is...

1. POSTUPAK PRIJAVE I IZRADE DIPLOMSKIH RADOVA
1.1 Prijava izrade diplomskog rada

Diplomski rad student može da radi iz oblasti kojima pripadaju predmeti datog studijskog programa. Student bira mentora i temu za diplomski rad prilikom upisa završnog semestra. Student koji treba da radi diplomski rad, obavezan je da podnese prijavu (Prijava za izradu diplomskog rada) koja se preuzima sa sajta Fakulteta. U prijavu student treba da unese tražene podatke i naznači nastavni predmet (oblast) iz koga želi da radi diplomski rad kao i ime i prezime predmetnog nastavnika kod koga želi da radi diplomski rad i prijavu pošalje Šefu studentske službe na email: fisher@famns.edu.rs. Student može da pristupi prijavi teme diplomskog rada ukoliko mu je ostalo najmanje dva nepoložena ispita, a odbrani diplomskog rada ako je položio sve ispite predviđene studijskim programom i izmirio sve svoje ugovorne obaveze (razduženje u biblioteci, školarina itd.) prema Fakultetu. Nakon što je prihvaćena tema, određuje se komisija koja će prisustvovati odbrani diplomskog rada. Diplomski se radi u dogovoru sa mentorom. Kada je mentor saglasan da je rad završen, student rad dostavlja u elektronskoj formi na adresu fisher@famns.edu.rs . Rad se prosleđuje članovima komisije na čitanje. Ukoliko članovi komisije imaju primedbi, one se prosleđuju studentu na mejl da biste mogli da korigujete rad. Ukoliko članovi komisije nemaju primedbi, Studentska služba obaveštava studenta putem mejla da može da štampa i ukoriči rad (tvrde korice). Student donosi (ili šalje poštom) 4 ukoričena primerka diplomskog rada za potrebe Fakulteta . Studentska služba vrši proveru uplate ukupne školarine tokom studija na Fakultetu, proverava da li su vraćene sve knjige bibilioteci i da li su unete sve ocene u Matičnu knjigu Konačno, nakon konsultovanja sa mentorom i članovima komisije Studentska služba predlaže datum i vreme odbrane diplomskog rada.

2. UPUTSTVO ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA
Ciljevi izrade diplomskog rada su:     Upoznavanje studenta sa određenom oblašću naučne ili stručne discipline kroz detaljniju razradu jedne teme iz te oblasti. Dokazati da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u određenoj naučnoj ili stručnoj oblasti i disciplini. Osposobljavanje studenta za samostalan istraživački i praktičan rad. Teorijskim aspektima naučne discipline.

Tema diplomskog rada može biti povezana sa:

  

Praktičnim aspektima naučne discipline oblasti istraživanja. Student prikuplja, strukturira, obrađuje i prezentuje saznanja iz literature relevantna za temu. Student primenjuje znanje stečeno analizom relevantne literature u traženju načina za rešavanje teorijskih ili praktičnih problema. To se može ostvariti putem analize primera iz prakse, obradom zadataka, empirijskim istraživanjima, studijom slučajeva ili na neki drugi način.
2.1 Osnovni elementi rada

Tema diplomskog rada može biti obrađena na dva načina:

Korice rada Na koricama se navode sledeći podaci:  naziv Univerziteta  naziv Fakulteta  naslov rada,  naznaka „diplomski rad“,  ime i prezime nastavnika, mentora,  ime i prezime autora/studenta,  mesto, mesec i godina predaje rada. (pogledati na prvoj nenumerisanoj strani) Naslovna stranica Naslovna stranica treba da pruži osnovne podatke o autoru i radu. Naslovna stranica obavezno treba da sadrži sledeće elemente:          naziv Univerziteta naziv Fakulteta naslov rada, naznaka vrste rada „diplomski rad“, akademska titula, ime i prezime mentora, ime i prezime autora/studenta, broj indeksa, naziv predmeta, i smera mesto, mesec i godina predaje rada.

(pogledati na drugoj nenumerisanoj strani)
2.1.1 Komisija za odbranu rada

Ova strana podrzumeva numeraciju mesta za Prezime i ime članova komisije (obično se ostavljaju četiri prazna mesta) i segment u kome je naznačeno sa kojom ocenom je kandidat odbranio rad. (pogledati na trećoj nenumerisanoj strani)
2.1.2 Predgovor

Predgovor nije obavezan deo diplomskog rada. Ukoliko rad sadrži predgovor, mesto predgovora je na samom početku rada poslije naslovne stranice. U predgovoru autor navodi motive i razloge zbog kojih se opredelio da piše o određenoj temi, ukazuje kome je rad namenjen, opisuje uslove i prilike u kojima je rad nastao kao poteškoće i ograničenja na koja je nailazio tokom izrade rada, i

izražava zahvalnost onima koji su mu pružili pomoć u radu. Predgovor ne treba da bude duži od jedne stranice teksta. (pogledati na četvrtoj nenumerisanoj strani)
2.1.3 Sadržaj

Sadržaj je obavezan deo diplomskog rada (strana 1). Elementi sadržaja su:    glavni naslovi i podnaslovi, numeracija naslova i podnaslova (treba da bude ista kao u tekstu rada), redni brojevi početnih stranica svih delova rada.

Sadržaj se najčešće nalazi na početku rada - pre uvoda, a posle predgovora.
2.1.4 Rezime rada

Rezime rada (strana 2) podrazumeva siže rada najviše na polovini strane. U ovom delu se objašnjava aktuelnost izabrane teme, cilj rada i zaključci do kojih smo došli. Rezime rada se piše na srpskom i engleskom jeziku.
2.1.5 Uvod

Cilj uvoda je da čitaoca upozna sa tematikom koja se obrađuje u radu. U uvodu se opisuje sadržaj pojedinih delova rada, ukazuje se na teorijski i praktični značaj obrade izabrane tematike odnosno aktuelnost izabrane teme (zašto je izučavanje te teme značajno u našim uslovima poslovanja), zašto je to izabrano za temu rada, koji problemi se tu javljaju i koja je očekivana korist od onog što će biti prikazano (što je urađeno) u nastavku rada.
2.1.6 Razrada teme

Razrada izabrane teme je glavni deo rada i zauzima najviše prostora u radu. Obično je podeljen na više delova. U prvom delu razrade teme obično se čitalac upoznaje sa teorijskim osnovama određene teme, problemom, istorijatom nastanka problema, osnovnim pojmovima koji će se koristiti u radu te sa dosadašnjim rezultatima u istraživanju navedene teme. U drugom delu (istraživanje odabrane teme) definišu se problem i predmet istraživanja, određuje cilj istraživanja, postavljaju osnovne i pomoćne hipoteze, navode metode, instrument i tok istraživanja, izlažu se činjenice, podaci, i rezultati do kojih se došlo na osnovu sopstvenih istraživanja ili tuđih istraživanja, a u svrhu dokazivanja postavljenih hipoteza. U trećem delu predlažu se rešenja problema. Rad treba da bude pisan jednostavnim, jasnim i konciznim stilom, te da bude gramatički i pravopisno korektan. Pisanje teksta obično započinje od glavnog dela, dok se uvod i zaključak pišu na kraju.
2.1.7 Zaključak

U zaključku se iznose rezultati do kojih se došlo u obradi teme. U zaključku se mogu istaći najvažnije konstatacije glavnog dela rada, potvrđuju se ili odbacuju hipoteze postavljene u uvodu. Zaključak po pravilu ne sadrži tabele, ilustracije, citate ili fusnote. Koristeći rezultate analize, ovde je potrebno navesti predlog rešenja i dokazati da to rešenje može da eliminiše ili ublaži problem, odnosno, da može da dovede do unapređenja. Pri ovom predstavljanju rešenja,

mora biti očigledan sled događaja koji dovode do rešenja problema. I ovde je potrebno koristiti konkretne vrednosti, kako bi se dokazala upotrebljivost rešenja. Pošto svako rešenje zahteva neke resurse za implementaciju, potrebno je navesti koji su to resursi i koje su odgovarajuće vrednosti:    ukoliko se radi o finansijama – koliko novca je potrebno investirati u rešenje i kada će uloženi novac biti vraćen, za kadrove je potrebno navesti koliko čovek – sati je potrebno upotrebiti, da bi predloženo rešenje bilo implementirano, za vreme, kao jedan od najvažnijih resursa, potrebno je navesti koliko vremena zahteva implementacija rešenja i to je potrebno navesti dve veličine, kada će biti završena implementacija i kada će se videti prve koristi od implementiranog rešenja (prva korist se može javiti odloženo – nakon nekog vremena od implementacije) itd.

Pri navođenju predloga rešenja / unapređenja, potrebno je nedvosmislino navesti ograničenja (kojih je student svestan) pri kojima predloženo rešenje daje očekivane rezultate. Zaključak ne treba da bude duži od pet strana teksta.
2.1.8 Literatura

U delu rada pod nazivom „Literatura“ navode se detalji svih citiranih dokumenata. U spisku literature se mogu naći samo one reference koje su citirane u tekstu rada. Samo navođenje literaturnog izvora, koji nije citiran u radu, ne smatra se korišćenom literaturom. Smatra se da jedan diplomski rad ne može biti validan ako autor nije proučio i citirao najmanje 35 različitih literaturnih izvora, dok je ovaj broj za master rad 50. Pri ovome, internet izvori ne mogu biti zastupljeni sa više od 1/3 referenci. Prilikom navođenja korišćene literature, potrebno je pridržavati se pravilnog citiranja, koje podrazumeva navođenje onih podataka koji su bitni za taj tip literaturnog izvora. U nastavku su prikazani pravilni načini citiranja pojedinih literaturnih izvora. Knjiga (Ako se navodi konkretna činjenica iz knjige, potrebno je navesti stranicu na kojoj se nalazi ta činjenica) [1] Drucker, P. (1954), The Practice of Management, ISBN-10: 0060878975, ISBN-13: 978-0060878979, Harper Collins, New York, NY., USA Kada se u tekstu citira ova referenca, dovoljno je posle navoda / citata u tekstu ubaciti (Drucker, 1954). Članak u časopisu - Kennerley, M. and Neely, A. (2002), “A framework of the factors affecting the evolution of performance management systems”, International Journal of Operations & Production Management, ISSN: 0144-3577, Vol. 22 No. 11, str. 1222 – 1227. Kada se u tekstu citira ova referenca, dovoljno je posle navoda / citata u tekstu ubaciti (Kennerley and Neely, 2002). Ukoliko članak ima više od dva autora, tada se referenca navodi kao (Kennerley et al. 2002). Internet izvor - (Nije dozvoljeno navoditi ceo sajt, osim u slučaju da je autor pročitao i iskoristio svaku stranicu sa sajta!) Naziv sajta / organizacije, adresa, (datum pristupa: gggg-mm-dd) Primer [2] IJIEM - International Journal of Industrial Engineering and www.iim.ftn.uns.ac.rs/cas_prethodni.php, (datum pristupa: 2011-01-10) Management,

2.1.9 Biografija

Na kraju završnog / diplomskog rada, potrebno je da autor navede svoju biografiju sa slikom, kako bi se neki kasniji čitalac završnog / diplomskog rada mogao upoznati sa autorom. Piter Ferdinand Druker rođen je 1909. godine u Beču, u uglednoj porodici i u detinjstvu je bio okružen intelektualnom elitom tog doba. Studije je započeo na Univerzitetu u Hamburgu ali je ubrzo prešao u Frankfurt gde je 1931. godine doktorirao na međunarodnom pravu. Još kao student, u Frankfurtu radio je za novine General Anzeiger i napredovao do pozicije urednika za finansije. Njegov talenat za pisanje su prepoznale nacističke vlasti i ponuđen mu je posao u Ministarstvu informisanja. Zbog teksta koji je napisao protiv nacizma, 1933. godine je morao da izbegne u Englesku. Četiri godine kasnije, odlazi u SAD odakle izveštava za Financial Times (tada Financial News). Njegova prva knjiga, “Kraj ekonomskog čoveka” (The End of Economic Man), izdata je 1939. godine. Godinu dana kasnije, postaje konsultant vladi SAD i privatnom biznisu sa akcentom na nemačku ekonomiju i spoljnu politiku. Od 1940-1942. godine predaje na Sara Lorens koledžu. Ubrzo biva pozvan od strane potpredsednika General Motors-a da istraži tkivo moderne organizacije poslovanja i ispita šta menadžeri koji je sprovode u stvari rade. Iako Druker nije imao veliko iskustvo u vođenju posla u to vreme, njegove analize dovele su do objavljivanja rada “Koncept korporacije” (The Concept of Corporation), koji je naišao na mlak doček kritike, ali ga je potvrdio kao pisca menadžmenta. Period od 1950 – 1972. godine, kada je bio profesor na Njujorškoj poslovnoj školi, bio je bogat pisanim radovima, predavanjima i savetovanjima. Postaje profesor i na Univerzitetu u Klermontu (koji će kasnije nositi njegovo ime) i Harvardu. Druker je dobio odlikovanja Austrije i Japana kao i 22 počasna doktorata sa univerziteta iz Belgije, Japana, Španije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Do svoje smrti 2005. godine, u 96. godini, živeo je u Klermonu, gradiću 60 kilometara istočno od Los Anđelesa. Iza sebe je ostavio četvoro dece, šestoro unučadi i preko 30 knjiga.
2.1.10 Prilozi

Prilozi podrazumevaju upitnike koje smo koristili u istraživanju ili bilo koji drugi materijal (finansijske izveštaje itd.) na koji smo se pozivali u radu. U prilozima se prikazuje onaj materijal koji je neophodan za razumevanje celine rada, ali taj materijal nije uključen u osnovni tekst rada, pošto bi to dovelo do neravnoteže u završnom / diplomskom radu, odnosno, taj materijal bi mogao da zavede čitaoca tako što bi se učinilo da on predstavlja suštinu rada (što bi se po obimu materijala moglo zaključiti). Ključna dokumentacija (Key documentation) – crvenim slovima su obeleženi segmenti koje student popunjava

2.1.11 Plagijat

Plagijat je predstavljanje tuđeg rada kao sopstvenog. Ovo je pojava koju svi predstavnici fakulteta i univerziteta, shvataju i predstavljaju kao izuzetno negativnu pojavu, koju je potrebno suzbiti u potpunosti. Pojava interneta i mogućnost preuzimanja gotovih radova na, praktično, bilo koju temu, dodatno otežava ova nastojanja. Primeri plagijata: 1. korišćenje teksta iz knjige ili časopisa, bez navođenja izvora (bilo da se radi preuzimanju teksta u izvornom obliku ili da je tekst preveden), 2. korišćenje teksta sa interneta, bez navođenja izvora, 3. kopiranje teksta od drugog studenta, odnosno, korišćenje tuđeg rada, 4. kopiranje materijala sa DVD-ja ili nekog drugog sličnog medija Ukoliko rad koji student preda kao svoj završni / diplomski rad, ne sadrži referencirane druge izvore, pretpostavlja se da je ceo rad autorsko delo studenta. Ako rad sadrži referencirane literaturne izvore, pretpostavlja se da svaki deo teksta koji nije naznačen kao citat, predstavlja samostalno, autorsko delo studenta. Ukoliko se ustanovi da u radu postoji deo teksta koji je preuzet iz drugog izvora, a nije citiran, smatra se da se radi o svesnom pokušaju prisvajanja tuđeg teksta i u tom slučaju se studentu ne dozvoljava odbrana rada, sve dok ovaj nedostatak ne otkloni! Napomena: samo navođenje literaturnog izvora u spisku literature, nije dovoljno, pošto u tom slučaju nije moguće ustanoviti obim preuzetog teksta, odnosno, obim samostalno napisanog teksta.

2.1.12 Ključna dokumentacijska informacija

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SREMSKIM KARLOVCIMA KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
Redni broj: RBR Identifikacioni broj: IBR Tip dokumentacije: Monografska dokumentacija TD Tip zapisa: Tekstualni štampani materijal TZ Vrsta rada: Diplomski rad VR Autor: AU Mentor: MN Naslov rada: NR Jezik publikacije: Srpski (latinica) JP Jezik izvoda: S/E JI Zemlja publikovanja: Srbija ZP Uže geografsko područje: Vojvodina UGP Godina 2010. GO Izdavač: Autorski reprint IZ Mesto i adresa: Fakultet za menadžament ,Njegoševa 1a, Sremski Karlovci MA Fizički opis rada: Broj poglavlja xx , strana xx, tabela xx, grafikona xx, slika xx FO Naučna oblast: Menadžment NO Naučna disciplina: Menadžment ND Ključne reči: uslužni menadžmentu, kvalitet usluga, …. PO Čuva se: U biblioteci Fakulteta za Menadžment, Sremski Karlovci

FACULTY OF MENAGEMENT, SREMSKI KARLOVCI KEYWORD DOCUMENTATION
Accession number: ANO Identification number: INO Documentation type: Monograph type DT Type of record: Printed text TR Contents code: Graduation asignment CC Author: AU Mentor: MN Title: TI Language of text: Serbian (latin alphabet) LT Language of abstract: S/E LA Country of publication: Serbia CP Locality of publication: Voivodina LP Publication year: PY Publisher: Authors reprint PU Publication: Faculty of Menagement, Njegoševa 1a, Sremski Karlovci PP Phisical description: chapter xx pages xx, tabelas xx, diagrams xx, shemas xx PD Scientific area: Management SA Scientific discipline: Management SD Keywords: UC Holding data: In the library of Faculty of Management HD Note: None

2.2 Tehnički zahtevi

Tekst rada treba da bude otkucan u programu Word for Windows, samo sa jedne strane listova A4 formata (210x297mm). Za obradu teksta preporučuje se korišćenje ovog šablona, kojim su definisani parametri vezani za dimenzije listova, kao i stilovi potrebni u procesu formatiranja. Stilovi se primenjuju tako što se najpre selektuje željeni tekst, a zatim klikne na odgovarajuću ikonu. Tekst će biti automatski formatiran. Slike, tabele i ostale grafičke celine prilagoditi širini jedne kolone. Ukoliko je jedna kolona nedovoljna, koristiti širinu cele stranice, ali tekst nastaviti u dve kolone.
2.2.1 Numeracija slika i grafikona

Naziv i broj slike ili grafikona centrirati u redu ispod slike (ikona "Naziv Slike").
I ispitanik II ispitanik III ispitanik

70
Značajnost (%)

60 50 40 30 20 10 0
Procenat masnoće Pakovanje Atributi Trajnost Cena

Slika 1: Naziv grafikona
2.2.2 Označavanje tabela

Naziv i numeraciju tabela pisati u redu iznad tabele, od početka reda, kao što je prikazano u ovom uputstvu. Tabela 1: Naziv tabele Pogon I II III Proizvodnja po pogonima (kom) 20 000 15 000 24 000