7.

nastavna tema:

OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE

Osnovni pojmovi oksidoredukcionih procesa: oksidacioni broj, oksidacija, redukcija, oksidaciona i redukciona sredstva.

Oksidaciono sredstvo vrši oksidaciju tako što se njegove čestice redukuju i primaju elektrone koje otpuštaju atomi koji se oksiduju. jer elektroni ne mogu da postoje van atoma. atomi metala i anjoni nemetala. Redukcija predstavlja primanje otpuštenih elektrona u atomima veće elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i smanjenje + oksidacionog stanja tih atoma. Prema opadajućem redukcionom dejstvu metali su poređani u naponski niz: LiKBaCaNaMgMnZnCrFeCdCoNiSnPbHCuAgHgAu (slajd 22). atomi nemetala i katjoni metala. Nema oksidacije bez redukcije i iobrnuto. Redukciono sredstvo vrši redukciju tako što se njegove čestice oksiduju i otpuštaju elektrone koje primaju čestice koje se redukuju Redukciona sredstva lakše otpuštaju nego što primaju elektrone. Oksidoredukcione ili redox reakcije podrazumevaju istovremeno dešavanje oksidacije i redukcije u istoj reakcionoj smeši.Oksidacioni broj predstavlja broj elektrona nekog atoma koji učestvuju u hemijskoj vezi sa različitim atomima. Oksidaciona sredstva lakše primaju nego što otpuštaju elektrone. Oksidacija predstavlja otpuštanje elektrona iz atoma manje elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i povećanje + oksidacionog stanja tih atoma. npr. npr. Uslov za redox reakcije je prisustvo najmanje jednog oksidacionog i jednog redukcionog sredstva u reakcionoj smeši. .

Redukciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u minimalnom oksidacionom stanju. 17 i 18). 15.i oksidacije: oxid2+zered2 i jednačina redox reakcije: red1+oxid2→oxid1+red2. Što znači da redox reakcije teku u smeru od jačeg ka slabijem redukcionom sredstvu i od jačeg ka slabijem oksidacionom sredstvu (red1>red2 i oxid2>oxid1). 14. Svaka supstanca koja učestvuje u redox reakciji može da bude u redukovanom (red) i oksidovanom (oxid) obliku. Jednačine redox reakcija se sastavljaju elektronskom i elektronskojonskom metodom (primeri redox reakcija na sl. 16. . Ako u redox reakciji učestvuju supstanca 1 kao redukciono sredstvo u svom redukovanom obliku red1 i supstanca 2 kao oksidaciono sredstvo u svom oksidovanom obliku oxid2. onda su polujednačine redukcije: red1 oxid1+ze. supstanca koja sadrži atome čije je oksidaciono stanje između minimalnog i maksimalnog može da bude i redukciono i oksidaciono sredstvo zavisno od ostalih reaktanata. oksidaciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u maksimalnom oksidacionom stanju.Sve supstance čiji atomi menjaju oksidaciono stanje mogu da učestvuju u redox reakcijama.

.

.

mercury and oxygen. The heat of reaction ignites the hydrogen gas produced. . Copper dipped into a silver nitrate solution becomes coated with crystals of silver. Butane liquid in the cigarette lighter vaporizes when the valve is opened. (G) T he combustion of iron wool. (E) Displacement reaction of the alkali metal potassium with water. while the solution takes on a greenish-blue color due to the copper(II) ion. (F) Combustion reaction of butane and oxygen. Note the ring of water droplets that has collected on the cool portion of the flask. Fe2O3. Iron reacts with oxygen in the air to produce iron(III) oxide.14 Some oxidation–reduction reactions. (C) Displacement reaction of copper metal and silver nitrate. (D) Displacement reaction of zinc metal and hydrochloric acid. The butane vapor burns in air to yield carbon dioxide and water vapor. The reaction is similar to the rusting of iron but is much faster. (B) The decomposition reaction of mercury(II) oxide into its elements. Hydrogen gas formed in the reaction bubbles from the metal surface that dips into the acid. (A) The spectacular combination reaction of antimony and chlorine.F 3.

.

.

Ako oxid oblik neke supstance lakše prima elektrone nego što ih red oblik otpušta na elektrodi se vrši redukcija. npr.Cu2+(aq)+2e-→Cu(s) pri čemu se metal naelektriše pozitivno. a sloj rastvora uz ploču pozitivno. a ako je E0 pozitivnije supstanca je jače oksidaciono sredstvo. Elektrodu čine red i oxid oblik (redox par) neke supstance u električnom kontaktu. npr. Zn(s)→Zn2+(aq)+2e-. Ako red oblik neke supstance lakše otpušta elektrone nego što ih oxid oblik prima na elektrodi se vrši oksidacija. Korozija. Ako je E0 negativnije supstanca je jače redukciono sredstvo. Standardni elektrodni ili redox potencijal E0 (V) (tablica sa E0 slajd 24) predstavlja EMS galvanskog sprega (slajd 23) date elektrode u kojoj je rastvor jedinične koncentracije (c=1mol/dm3) i standardne vodonične elektrode (slajd 22) za koju se uzima E0(H2/2H+)=0. a sloj rastvora uz ploču negativno i nastaje dvostruki električni sloj koji ima određen (+) elektrodni ili redox potencijal (slajd 21). Jačina redukcionih i oksidacionih sredstava egzaktno se izražava pomoću standardnih elektrodnih potencijala E0 u V. pri čemu se metal naelektriše negativno.00V. zbog čega se formira dvostruki električni sloj koji ima određen (-) elektrodni ili redox potencijal (slajd 20).Pojam galvanskog sprega i elektrolize. .

.

.

.

.

.

. Odstupanje od ovog pravila nastaje zavisno od prirode materijala od koga su napravljene elektrode. iznuđeno na račun energije izvora jednosmerne struje. Pošto su procesi pri elektrolizi suprotni u dnosu na galvanske elemente i pošto su procesi u galvanskim elementima spontani uslov za elektrolizu je da napon između elektroda (napon razlaganja elektrolita) bude veći od EMS galvanskog elementa koga bi te elektrode mogle da grade. a u skladu sa uslovom da se pri elektrolizi na elektrodama dešavaju procesi za koje je potrebna najmanja energija (nadnapon). ali za razliku od galvanskih elemenata na pozitivnoj anodi i negativnoj katodi. Ako se u elektrolitu nalazi više redukcionih sredstava na anodi se oksiduje najjače (sa najnegativnijim redox potencijalom) i ako se u elektrolitu nalazi više oksidacionih sredstava na katodi se redukuje najjače (sa najpozitivnijim redox potencijalom). kao i u galvanskim elementima. pri čemi se elektrolit razlaže i na elektrodama izdvajaju odgovarajući proizvodi.. Elektroliza ima ogromnu tehnološku primenu .Elektroliza predstavlja istovremeno dešavanje oksidacije na anodi i redukcije na katodi u rastvoru ili rastopu elektrolita..

Elektroliza vode u cilju dobijanja H2(g) kao goriva za automobile .

Primena elektrolize .

Prema načinu nastajanja korozija može da bude hemijska i elektrohemijska. rastvora kiselina. Elektrohemijska korozija nastaje usled stvaranja lokalnih galvanskih elemenata kada se dva metala nalaze u kontaktu pri čemu se troši metal sa negativnijim redox potencijalom. hromiranje). sumpor-dioksida.. Hemijska korozija nastaje dejstvom vode. lokalna (dubinska) i interkristalna (dubinska. niklovanje. proizvodnja nekorozivnih legura (hromni čelik. presvlačenje plastičnim materijalima. baza. elektrohemijska korzija. Prema načinu prostiranja korozija može da bude površinska. prevlačenje slojem manje korozivnih metala (pocinkovanje..corrodere-nagrizati). oksida azota.. ugljen-dioksida. Posebno je štetna korozija metala (procenjuje se da se 5% godišnje proizvodnje crne metalurgije gubi zbog korozije). Zaštita od korozije: bojenje. soli.Korozija predstavlja razaranje svih materijala kada na njih deluje sredina u kojoj se nalaze (lat.. ali ne mora da izazove promene na površini). manganski čelik). pozlaćivanje. . kalajisanje. kiseonika. posrebrivanje. hlora.

Rđanje gvožđa .

Elektrohemijska korozija .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful