7.

nastavna tema:

OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE

Osnovni pojmovi oksidoredukcionih procesa: oksidacioni broj, oksidacija, redukcija, oksidaciona i redukciona sredstva.

npr. . atomi metala i anjoni nemetala. jer elektroni ne mogu da postoje van atoma. Uslov za redox reakcije je prisustvo najmanje jednog oksidacionog i jednog redukcionog sredstva u reakcionoj smeši. npr. Nema oksidacije bez redukcije i iobrnuto. Oksidaciono sredstvo vrši oksidaciju tako što se njegove čestice redukuju i primaju elektrone koje otpuštaju atomi koji se oksiduju. atomi nemetala i katjoni metala. Oksidaciona sredstva lakše primaju nego što otpuštaju elektrone. Redukciono sredstvo vrši redukciju tako što se njegove čestice oksiduju i otpuštaju elektrone koje primaju čestice koje se redukuju Redukciona sredstva lakše otpuštaju nego što primaju elektrone. Oksidacija predstavlja otpuštanje elektrona iz atoma manje elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i povećanje + oksidacionog stanja tih atoma. Prema opadajućem redukcionom dejstvu metali su poređani u naponski niz: LiKBaCaNaMgMnZnCrFeCdCoNiSnPbHCuAgHgAu (slajd 22). Oksidoredukcione ili redox reakcije podrazumevaju istovremeno dešavanje oksidacije i redukcije u istoj reakcionoj smeši. Redukcija predstavlja primanje otpuštenih elektrona u atomima veće elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i smanjenje + oksidacionog stanja tih atoma.Oksidacioni broj predstavlja broj elektrona nekog atoma koji učestvuju u hemijskoj vezi sa različitim atomima.

15. . 14. supstanca koja sadrži atome čije je oksidaciono stanje između minimalnog i maksimalnog može da bude i redukciono i oksidaciono sredstvo zavisno od ostalih reaktanata. 16. Ako u redox reakciji učestvuju supstanca 1 kao redukciono sredstvo u svom redukovanom obliku red1 i supstanca 2 kao oksidaciono sredstvo u svom oksidovanom obliku oxid2. oksidaciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u maksimalnom oksidacionom stanju. Redukciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u minimalnom oksidacionom stanju.i oksidacije: oxid2+zered2 i jednačina redox reakcije: red1+oxid2→oxid1+red2. Svaka supstanca koja učestvuje u redox reakciji može da bude u redukovanom (red) i oksidovanom (oxid) obliku. Jednačine redox reakcija se sastavljaju elektronskom i elektronskojonskom metodom (primeri redox reakcija na sl. onda su polujednačine redukcije: red1 oxid1+ze. Što znači da redox reakcije teku u smeru od jačeg ka slabijem redukcionom sredstvu i od jačeg ka slabijem oksidacionom sredstvu (red1>red2 i oxid2>oxid1).Sve supstance čiji atomi menjaju oksidaciono stanje mogu da učestvuju u redox reakcijama. 17 i 18).

.

.

(B) The decomposition reaction of mercury(II) oxide into its elements. (C) Displacement reaction of copper metal and silver nitrate. (G) T he combustion of iron wool. Hydrogen gas formed in the reaction bubbles from the metal surface that dips into the acid. (E) Displacement reaction of the alkali metal potassium with water. Iron reacts with oxygen in the air to produce iron(III) oxide. mercury and oxygen. Copper dipped into a silver nitrate solution becomes coated with crystals of silver. (D) Displacement reaction of zinc metal and hydrochloric acid. . The heat of reaction ignites the hydrogen gas produced. The butane vapor burns in air to yield carbon dioxide and water vapor. Fe2O3.F 3. Note the ring of water droplets that has collected on the cool portion of the flask. Butane liquid in the cigarette lighter vaporizes when the valve is opened. (F) Combustion reaction of butane and oxygen. (A) The spectacular combination reaction of antimony and chlorine. The reaction is similar to the rusting of iron but is much faster.14 Some oxidation–reduction reactions. while the solution takes on a greenish-blue color due to the copper(II) ion.

.

.

Ako red oblik neke supstance lakše otpušta elektrone nego što ih oxid oblik prima na elektrodi se vrši oksidacija. Jačina redukcionih i oksidacionih sredstava egzaktno se izražava pomoću standardnih elektrodnih potencijala E0 u V. Zn(s)→Zn2+(aq)+2e-. npr. Korozija. Elektrodu čine red i oxid oblik (redox par) neke supstance u električnom kontaktu. npr.00V.Pojam galvanskog sprega i elektrolize. a ako je E0 pozitivnije supstanca je jače oksidaciono sredstvo. Standardni elektrodni ili redox potencijal E0 (V) (tablica sa E0 slajd 24) predstavlja EMS galvanskog sprega (slajd 23) date elektrode u kojoj je rastvor jedinične koncentracije (c=1mol/dm3) i standardne vodonične elektrode (slajd 22) za koju se uzima E0(H2/2H+)=0. pri čemu se metal naelektriše negativno.Cu2+(aq)+2e-→Cu(s) pri čemu se metal naelektriše pozitivno. a sloj rastvora uz ploču pozitivno. zbog čega se formira dvostruki električni sloj koji ima određen (-) elektrodni ili redox potencijal (slajd 20). . a sloj rastvora uz ploču negativno i nastaje dvostruki električni sloj koji ima određen (+) elektrodni ili redox potencijal (slajd 21). Ako oxid oblik neke supstance lakše prima elektrone nego što ih red oblik otpušta na elektrodi se vrši redukcija. Ako je E0 negativnije supstanca je jače redukciono sredstvo.

.

.

.

.

.

a u skladu sa uslovom da se pri elektrolizi na elektrodama dešavaju procesi za koje je potrebna najmanja energija (nadnapon). Pošto su procesi pri elektrolizi suprotni u dnosu na galvanske elemente i pošto su procesi u galvanskim elementima spontani uslov za elektrolizu je da napon između elektroda (napon razlaganja elektrolita) bude veći od EMS galvanskog elementa koga bi te elektrode mogle da grade. iznuđeno na račun energije izvora jednosmerne struje. ali za razliku od galvanskih elemenata na pozitivnoj anodi i negativnoj katodi. Odstupanje od ovog pravila nastaje zavisno od prirode materijala od koga su napravljene elektrode.. Ako se u elektrolitu nalazi više redukcionih sredstava na anodi se oksiduje najjače (sa najnegativnijim redox potencijalom) i ako se u elektrolitu nalazi više oksidacionih sredstava na katodi se redukuje najjače (sa najpozitivnijim redox potencijalom). . pri čemi se elektrolit razlaže i na elektrodama izdvajaju odgovarajući proizvodi. Elektroliza ima ogromnu tehnološku primenu .. kao i u galvanskim elementima.Elektroliza predstavlja istovremeno dešavanje oksidacije na anodi i redukcije na katodi u rastvoru ili rastopu elektrolita.

Elektroliza vode u cilju dobijanja H2(g) kao goriva za automobile .

Primena elektrolize .

proizvodnja nekorozivnih legura (hromni čelik.Korozija predstavlja razaranje svih materijala kada na njih deluje sredina u kojoj se nalaze (lat... kalajisanje. oksida azota. hromiranje). Prema načinu nastajanja korozija može da bude hemijska i elektrohemijska.. posrebrivanje. ali ne mora da izazove promene na površini). prevlačenje slojem manje korozivnih metala (pocinkovanje. Elektrohemijska korozija nastaje usled stvaranja lokalnih galvanskih elemenata kada se dva metala nalaze u kontaktu pri čemu se troši metal sa negativnijim redox potencijalom. . manganski čelik). Posebno je štetna korozija metala (procenjuje se da se 5% godišnje proizvodnje crne metalurgije gubi zbog korozije). rastvora kiselina. sumpor-dioksida. pozlaćivanje. soli. niklovanje. elektrohemijska korzija.. baza. Hemijska korozija nastaje dejstvom vode. presvlačenje plastičnim materijalima. ugljen-dioksida. kiseonika. Prema načinu prostiranja korozija može da bude površinska. lokalna (dubinska) i interkristalna (dubinska.corrodere-nagrizati). Zaštita od korozije: bojenje. hlora.

Rđanje gvožđa .

Elektrohemijska korozija .