1.

Kondenzator i promjenjivi otpornik
U kolu na slici jedan priključak kondenzatora kapaciteta C može se slobodno pomjerati duž otpornika ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako količina naboja na kondezatoru zavisi od položaja priključka x (mjereno od donjeg dijela otpornika, i dugo vremena nakon priključivanja) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nakon što je priključak dugo stajao u nekom položaju, počnemo pomjerati priključak vrlo malom, konstantnom brzinom prema gore. Nacrtati grafove očitanja na voltmetru i ampermetru u zavisnosti od vremena. Uzeti da je struja kroz ampermetar pozitivna ako struja teče kroz njega od lijevo prema desno. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajude grafove očitanja. e) Zašto je u dijelovima c) i d) uzeto da je brzina mala? Nacrtati približno grafove očitanja za c) i d) kada brzina priključka nije mala.

2. Induktor i promjenjivi otpornik
U kolu na slici nalazi se induktor induktiviteta L i promjenjljivi otpornik ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako jačina struje u kolu zavisi od položaja priključka x dugo nakon priključenja (uzeti da baterija ima neki unutrašnji otpor) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nacrtati graf očitanja na voltmetru ako se priključak krede malom brzinom prema gore. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajudi graf očitanja.

tj. Kako je to mogude? 3. činilo bi se da je ona stalo upaljena. spratu nebodera? 6. Zašto? 8. kako nastaju svjetlost i zvuk koje vidimo i čujemo? d) Ko de prije čuti grmljavinu: čovjek na 50. “Paradoks” neonske lampe U kolu se nalazi baterija od 6V. snaga koja se oslobađa na otpor R je 80W. koja se upali kada napon na na njoj pređe vrijednost od 120V. 4. Koliko dugo de lampa biti upaljena tokom jednog poluperioda? Kada bi gledali u ovu lampu. ili 20. efektivne vrijendnosti 230V i frekvencije 50Hz. Gdje grmi? a) Zašto prvo vidimo munju pa čujemo grmljavinu? b) Jedna od približnih metoda za određivanje udaljenosti mjesta udara munje je: “svake tri sekunde između munje i grmljavine su po jedan kilometar udaljenosti”. tj. ako je napon izvora 40V. . Zanemariti otpor zraka. Koliko je precizna ova metoda. Kada brzo otvorimo prekidač. Kakvo je kretanje magneta? (napisati drugi Njutnov zakon).2*. čuje zvuk frekvencije f=263Hz i pređe s=82m za vrijeme trajanja tog zvuka. Još jedno kolo… Koja je vrijednost otpora R1 i R2 na slici. Napon paljenja lampe je 120V. kolika je (relativna) greška ove metode? c) Šta je zapravo munja i grmljavina. 7. Puls Izvor zvuka emituje zvuk frekvencije fo=250Hz neko kratko vrijeme (puls). a napon gašenja je 80V. Neonska lampa Neonska lampa je povezana na sinusoidalni izvor napona. ZDK Uraditi sve zadatke na slici dolje. induktor i neonska lampa. a) Odredi brzinu auta. b) Koliko dugo je izvor emitovao puls zvuka? 5. neonska lampa se upali. Padajući magnet Magnet pada prema zatvorenoj konturi na slici. prekidač koji je na početku zatvoren. a očitanja na ampermetru i voltmetru su 3A i 30V. Vozač u autu koje se krede brzinom v.

.

Prvo AC kolo Kolo se sastoji od zavojnice i kondezatora spojenih paralelno na izvor naizmjeničnog napona efektivne vrijednosti 110V i frekvencije 60Hz. c) jačinu i fazu ukupne struje. Omski otpor zavojnice je 80Ω. Odrediti: a) jačinu i fazu struje kroz zavojnicu. induktivnost 0.9. d) nadi rezonantnu frekvenciju ovog kola (kada su napon i struja u kolu u fazi) *koristiti se fazorima… . b) jačinu i fazu struje kroz kondezator. a kapacitet kondenzatora je 8700nF.5H.