1.

Kondenzator i promjenjivi otpornik
U kolu na slici jedan priključak kondenzatora kapaciteta C može se slobodno pomjerati duž otpornika ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako količina naboja na kondezatoru zavisi od položaja priključka x (mjereno od donjeg dijela otpornika, i dugo vremena nakon priključivanja) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nakon što je priključak dugo stajao u nekom položaju, počnemo pomjerati priključak vrlo malom, konstantnom brzinom prema gore. Nacrtati grafove očitanja na voltmetru i ampermetru u zavisnosti od vremena. Uzeti da je struja kroz ampermetar pozitivna ako struja teče kroz njega od lijevo prema desno. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajude grafove očitanja. e) Zašto je u dijelovima c) i d) uzeto da je brzina mala? Nacrtati približno grafove očitanja za c) i d) kada brzina priključka nije mala.

2. Induktor i promjenjivi otpornik
U kolu na slici nalazi se induktor induktiviteta L i promjenjljivi otpornik ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako jačina struje u kolu zavisi od položaja priključka x dugo nakon priključenja (uzeti da baterija ima neki unutrašnji otpor) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nacrtati graf očitanja na voltmetru ako se priključak krede malom brzinom prema gore. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajudi graf očitanja.

spratu nebodera? 6. tj. a) Odredi brzinu auta. Zanemariti otpor zraka. ako je napon izvora 40V. efektivne vrijendnosti 230V i frekvencije 50Hz. snaga koja se oslobađa na otpor R je 80W. Napon paljenja lampe je 120V. a očitanja na ampermetru i voltmetru su 3A i 30V. induktor i neonska lampa. tj. Koliko je precizna ova metoda. “Paradoks” neonske lampe U kolu se nalazi baterija od 6V. Koliko dugo de lampa biti upaljena tokom jednog poluperioda? Kada bi gledali u ovu lampu. Padajući magnet Magnet pada prema zatvorenoj konturi na slici. b) Koliko dugo je izvor emitovao puls zvuka? 5. Puls Izvor zvuka emituje zvuk frekvencije fo=250Hz neko kratko vrijeme (puls). činilo bi se da je ona stalo upaljena. Zašto? 8. Gdje grmi? a) Zašto prvo vidimo munju pa čujemo grmljavinu? b) Jedna od približnih metoda za određivanje udaljenosti mjesta udara munje je: “svake tri sekunde između munje i grmljavine su po jedan kilometar udaljenosti”. Kako je to mogude? 3. prekidač koji je na početku zatvoren. a napon gašenja je 80V. kolika je (relativna) greška ove metode? c) Šta je zapravo munja i grmljavina. kako nastaju svjetlost i zvuk koje vidimo i čujemo? d) Ko de prije čuti grmljavinu: čovjek na 50. . Kada brzo otvorimo prekidač. Još jedno kolo… Koja je vrijednost otpora R1 i R2 na slici. Kakvo je kretanje magneta? (napisati drugi Njutnov zakon).2*. Vozač u autu koje se krede brzinom v. ZDK Uraditi sve zadatke na slici dolje. neonska lampa se upali. 7. Neonska lampa Neonska lampa je povezana na sinusoidalni izvor napona. koja se upali kada napon na na njoj pređe vrijednost od 120V. čuje zvuk frekvencije f=263Hz i pređe s=82m za vrijeme trajanja tog zvuka. 4. ili 20.

.

Omski otpor zavojnice je 80Ω. induktivnost 0. Prvo AC kolo Kolo se sastoji od zavojnice i kondezatora spojenih paralelno na izvor naizmjeničnog napona efektivne vrijednosti 110V i frekvencije 60Hz. d) nadi rezonantnu frekvenciju ovog kola (kada su napon i struja u kolu u fazi) *koristiti se fazorima… . Odrediti: a) jačinu i fazu struje kroz zavojnicu. b) jačinu i fazu struje kroz kondezator.5H. c) jačinu i fazu ukupne struje.9. a kapacitet kondenzatora je 8700nF.