P. 1
79613153 Gradjansko Procesno Pravo Skripta Prof Aleksandar Jaksic

79613153 Gradjansko Procesno Pravo Skripta Prof Aleksandar Jaksic

|Views: 99|Likes:
Published by Nikola Novicic

More info:

Published by: Nikola Novicic on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

1.

) Pojam Gradjanskog procesnog prava
- Gradjansko procesno pravo cini skup pravnih normi koje regulisu gradjanske sudske postupke ( parnicni, vanparnicni i izvrsni ). - Gradjansko procesno pravo je deo javnog prava. - Ono ne regulise privatnopravne odnose izmedju ravnopravnih pravnih subjekata, vec odnose izmedju suda i stranaka, kao i odnose izmedju samih stranaka u postupku. - Gradjansko procesno pravo regulise odnos izmedju pojedinca i drzave u postupku za ostvarivanje i izvrsenje privatnopravnih subjektivnih prava. - Zadatak ove pravne discipline je da uredi i razgranici uticaj stranaka i suda na tok gradjanskog sudskog postupka. - Gradjansko procesno pravo sluzi zastiti i realizaciji subjektivnih gradjanskih prava, ali, u odnosu na gradjansko pravo, predstavlja posebnu granu- javnog prava. - Ove dve grane prava stoje u interakciji. - Gradjansko pravo priznaje pravnim subjektima svojim materijalnopravnim normama odredjena subjektivna prava, ali nacin njihove zastite i realizacije, pa i prinudnog izvrsenja, spada u zadatak gradjanskog procesnog prava. - Treba istaci da povrede prinudnih normi u materijalnom i gradjanskom procesnom pravu proizvode drugacije pravne posledice ( npr. povreda kogentnih propisa u pogledu materijalnopravne izjave volje povlaci njenu nistavost ili rusljivost, dok to nije slucaj i sa izjavama volje datim u gradjanskom sudskom postupku ). - Princip autonomije volje stranaka iz gradjanskog prava ima svoj korelat u gradjanskom procesnom pravu, i to u vidu vladavine principa dispozicije stranaka. - U gradjanskom procesnom pravu ovaj princip se sastoji od toga da parnicni postupak ne moze da se odvija po sluzbenoj duznosti. - SPOR I PARNICA - Spor je kategorija materijalnog, a ne procesnog prava. - Pod sporom se smatra zivotni odnos u kome jedan pravni subjekt smatra i tvrdi da u prema drugom pravnom subjektu pripada odredjeno subjektivno pravo, dok drugi osporava bilo postojanje samog subjektivnog prava, bilo postojanje pravnog ovlascenja da se to subjektivno pravo vrsi. - Sporovi se resavaju u parnici, u postupku pred sudom. - Parnica predstavlja skup aktivnosti sva tri procesnopravna subjekta ( tuzilac, tuzeni i sud ) koje su usmerene na ostvarivanje jednog cilja: donosenju sudske udluke o osnovanosti zahteva subjekta prava da mu sud pruzi pravnu zastitu. - Dakle, neophodno je razlikovati spor, materijalnopravni odnos izmedju pravnih subjekata, i parnicu, procesnopravni odnos ozmedju parnicnih subjekata, u kojoj se spor konacno razresava. - Moguce je da se parnica vodi, a da njen predmet nije resenje spora u iznetom smislu ( npr. takav je slucaj sa parnicom koju pokrecu supruznici predlogom za sporazumni razvod braka ).

1

2.) Pravna priroda parnicnog postupka
- Parnica predstavlja trojni procesnopravni odnos, za razliku od parnicnog postupka koji nastaje u momentu predaje tuzbe sudu i u kome se zasniva samo procesnopravni odnos izmedju tuzioca i suda. - Dakle, tek kada sud dostavi tuzbu tuzenom pocinje da tece parnica, i uspostavlja se, osim inicijalnog, i procesnopravni odnos izmedju tuzioca i tuzenog i izmedju suda i tuzenog. - Procesnopravni odnosi koji se uspostavljaju izmedju parnicnih subjekata u momentu pocetka parnice su javnopravne prirode. - Parnica je tripartitni odnos izmedju suda i stranaka, te izmedju samih stranaka. - Parnica se okoncava u momentu kada sud donese odluku o sporu koja vise ne moze da se pobija ili u nekom drugom, ranijem procesnopravnom momentu, kada se parnica okoncava voljom samih stranaka ( povlacenje tuzbe, odbacivanje tuzbe, odricanje od tuzbenog zahteva.. ). - Procesnopravni odnosi u parnici se sastoje od javnopravnih ovlascenja ( prava u materijalnom smislu ) i procesnopravnih tereta ( obaveza u materijalnom smislu ). - Nakon sto je tuzba dostavljena tuzenom, tuzeni ima niz ovlascenja prema tuziocu i procesnih tereta prema sudu koja ujedno, dejstvuju i prema tuziocu. - Treba napomenuti da u gradjanskom sudskom postupku stranke nisu obavezne da vrse bilo kakve procesne radnje, tj. na to niko ne moze da ih natera, pa je jedina stetna posledica od necinjenja opasnost da stranka izgubi spor. - Procesnopravni odnos se sastoji iz ovlascenja i procesnopravnih tereta. - NPR: Stranka u parnici bi trebalo da pred sud iznese sve cinjenice i dokaze za koje smatra da su podobne za utvrdjivanje tacnosti njenih navoda. Ona ima ovlascenje i teret da to ucini. Ali ako ne podnese nijedan dokaz, iz “povrede” ovakvog procesnog tereta ni sud ni protivna strana nece imati ovlascenje da prinudnim putem zahtevaju izvrsenje ovog procesnog tereta. Posledica toga sto stranka nije vrsila svoj procesni teret je opasnost da se parnica po nju negativno okonca. Dakle, procesni teret predstavlja duznost u sopstvenom interesu. - O parnici se govori i kao i pravnom polozaju i kao o razvoju, medjutim, sva ucenja, osim vidjenja parnice kao gradjanskopravnog odnosa, nemaju veci znacaj.

3.) Pravo na pravnu zastitu
A) Pravo na slobodan pristup sudu ( pravo na tuzbu ) - Pravo na podnosenje tuzbe, pravo da od suda zahteva pravnu zastitu ima svako ko tvrdi da mu odredjeno pravo pripada, da je ono povredjeno ili ugrozeno. - Za podnosenje tuzbe, postojanje prava na pravnu zastitu, potpuno je irelevantno na kom cinjenicnom i materijalnopravnom odnosu se temelji zahtev tuzioca ( on moze da bude i besmislen ). - Sud je duzan da i ovakve zahteve za zastitu prava uzme u razmatranje, premda je vec, prima faciae, jasno da je tuziocev zahtev neosnovan. - U tom slucaju, sud je duzan da obije tuziocev zahtev primenom materijalnopravnih normi. - Pravo na tuzbu pripada svakome, pa i licu koje ne moze da snosi troskove gradjanskog sudskog postupka. - Nakon podnosenja tuzbe, da bi sud resio spor u meritumu, potrebno je da se stekne niz uslovaprocesnih pretpostavki.

2

B) Obim prava na pravnu zastitu - O obimu i prirodi prava na pravnu zastitu postojala su razna shvatanja. - Starije teorije ( teorije jedinstva, monisticke teorije ) nisu razlikovale pravo na pravnu zastitu od materijalnopravnog ovlascenja povodom cije povrede ili ugrozavanja pravni subjekt od suda i trazi pravnu zastitu. - Novije teorije ( teorije dvojstva, dualisticke teorije ) prave razliku izmedju javnopravnog ovlascenja subjekta prava prema drzavi ( pravo na pravnu zastitu ) i subjektivnog gradjanskog prava ili ovlascenja povodom cije povrede ili ugrozavanja subjekat prava zahteva od suda pravnu zastitu. - Teorija o pravnozastitnom zahtevu ide najdalje u shvatanju obima prava na pravnu zastitu. - Ono se ogleda u javnopravnom ovlascenju obe stranke da sud donese pravilnu i tacnu presudu. - Tuzilac mora da bude titular prava ili ovlascenja iz materijalnopravnog odnosa koji je predmet spora da bi se pravo na pravnu zastitu iscrplo. - Zbog toga se ova teorija i naziva ucenje o konkretnom pravu na pravnu zastitu. - Medjutom, jasno je da je koncept pravnozastitnog zahteva idealisticki i da ne odgovara svrsi gradjanskog sudskog postupka- donosenju konacne odluke o sporu iz gradjanskopravnog odnosa. - O pravu na pravnu zastitu u navedenom smislu ne moze se govoriti, jer sud donosi odluku o tome da li tuziocu pripada pravo za ciju povredu ili ugrozavanje trazi zastitu tek nakon sprovedenog postupka i donete sudske odluke. - Dakle, ne moze se govoriti o javnopravnom ovlascenju na donosenje istinite meritorne odluke prema sudu, kada parnica i parnicne radnje suda i stranaka imaju za cilj da donesu rezultat o osnovanosti tuzioceve tvrdnje da postoji zastitna potreba. - Druga teorija ( pravo na presudu ) svodi pravo na pravnu zastitu na javnopravno ovlascenje stranaka da od suda zahtevaju presudu, konacno meritorno resenje njihovog spornog odnosa ( apstraktno pravo na pravnu zastitu ). - Kao i prethodna, i ova teorija prenebregava da sud moze da merotorno odluci o sporu, samo ako su za to ispunjene i procesnopravne pretpostavke. - Poslednje ucenje o pravu na pravnu zastitu prosiruje obim ovog prava na pravo na pravosudje. - Ovo moderno shvatanje o pravu na pravnu zastitu odgovara najvise principima pravne drzave. - Pravo na pravnu zastitu je javnopravni odnos izmedju gradjanina i drzave, odnosno suda, u kome gradjanin, subjekt prava, ima ovlascenje u odnosu na drzavu da mu pruzi pravnu zastitu. - Obaveza iz ovog pravnog odnosa se ogleda u tome da sud ne sme da odbije da uzme u razmatranje bilo koji zahtev za pravnu zastitu koji mu je podneo bilo koji pravni subjekt. - Pojedinac ne moze da se, a priori, voljnim aktom odrekne vrsenja ovog prava. V) Pravo na pravnu zastitu u pravnom poretku RS - Normatovno gledano, pravo na pravnu zastitu je u pravnom poretku RS uredjeno kao pravo na pravosudje. - Medjutim, u poslednje vreme sudovi su skloni da pravo na pravnu zastitu poistovete s pravom stranke na merotornu odluku.

4.) Gradjanski sudski postupak i upravni postupak
- Iz clana 1. ZPP nedvosmisleno prozilazi da gradjanski sud prvenstveno odlucuje o gradjanskopravnim sporovima iz licnih, porodicnih, radnih, trgovinskih, imovinskih i drugih gradjanskopravnih odnosa.

3

- Sud je duzan da tokom citavog trajanja postupka ex officio pazi da li resavanje spora spada u sudsku nadleznost, odnosno da li se radi o sporovima koji su enumerisani u clanu 1. ZPP. - Ako u bilo kom momentu utvrdi da je za resavanje konkretnog spora nadlezan npr. organ uprave, oglasice se nenadleznim, ukinuce sprovedene parnicne radnje i odbacice tuzbu. - U ovakvoj situaciji govorimo o apsolutnoj nenadleznosti gradjanskog suda. A) Razgranicenje gradjanskopravne i upravne stvari - Problem razgranicavanja nadleznosti upravnih organa i gradjanskih sudova lezi u tome da ZOUP ne odredjuje izricito sta treba smatrati upravnom stvari. - Ako nema izricite zapovesti zakonodavca, za razgranicenje nadleznosti mogu posluziti teoretski pristupi o odredjenju gradjanskopravne i upravne stvari. - Gradjanskopravna stvar postoji kada se tuzbeni zahtev neposredno zasniva na pravnoj posledici iz materijalnopravne norme gradjanskog prava. - Odlucujuca je pravna priroda spornog odnosa. - Ona se odredjuje po tome da li su stranke u pravnom odnosu ravnopravne ( gradjanskopravni odnos ), ili je jedna od njih u odnosu subordinacije prema organu javne vlasti ( upravnopravni odnos ). - Ova teorija moze samo delimicno da pomogne prilikom razgranicavanja nadleznosti, jer je moguce da nosioci javne vlasti zakljucuju ugovore privatnog prava, pri cemu su obe strane u ovom pravnom odnosu ravnopravne, ali se ipak radi o pravnom odnosu javnog prava. - S druge strane, moguce je da se ugovor izmedju dva pravna lica tice kupovine gradjevinskog zemljista, kada je u pitanju pravni odnos privatnog prava. - Dalja dopuna ovakvom teorijskom razgranicenju jeste stavljanje akcenta na subjekte ovlascenja, odnosno obaveze iz pravnog odnosa. - Ako se pravni odnos temelji na normi koja nije podobna da obaveze, odnosno da ovlasti svako lice, vec samo nosioca javne vlasti, radi se o javnopravnom odnosu, odnosno o upravnoj stvari. - Nasuprot tome, ako nosilac javne vlasti preduzima one pravne poslove i radnje koje moze da preduzima i svako drugo lice privatnog prava, radi se o privatnopravnom, odnosno gradjanskopravnom odnosu ( npr. opstina kupuje kancelarijski materijal ). - U situacijama kada nije moguce razgraniciti nadleznost upravnih organa i sudova, o pozitivnom i negativnom sukobu nadleznosti odlucuje Ustavni sud. - Treba napomenuti da za razgranicenje upravne i gradjanske pravne stvari nije odlucujuce sledece: a) da li je drzava ili drzavni organ ucesnik u pravnom odnosu o kome se resava, jer i drzava moze da bude subjekt pravitanopravnih odnosa. b) da li se radi o imovinskopravnom odnosu, jer se o pravima i obavezama iz takvih odnosa resava u oba postupka ( placanje poreza i kupoprodajne cene ). v) kako strane kvalifikuju svoj pravni odnos. B) Dejstvo upravnih akata u gradjanskopravnom postupku i dejstvo sudskih odluka u upravnom postupku - U gradjanskom sudskom postupku moze da se, kao prethodno pitanje, javi upravna stvar, i obrnuto. - U ovakvoj situaciji vazi princip da su gradjanski sudovi i upravni organi medjusobno nezavisni i da o prethodnim pitanjima odlucuju nezavisno od toga da li se radi o gradjanskopravnoj ili, pak, upravnoj stvari.

4

U ovom situacijama. b) naknada stete licu koju je u vrsenju sluzbe prouzrokovalo vojno lice gradjaninu. V) Upravni postupak kao pretpostavka za podnosenje tuzbe pred gradjanskim sudom . . . ZPP koji dopusta nezavisno odlucivanje o prethodnom pitanju kao o glavnoj stvari u okvirima svoje nadleznosti.Prema praksi suda u Strazburu.Vladajuce shvatanje o vezanosti gradjanskog suda pravosnaznom odlukom pravnog organa ne treba prihvatati i nuzno je da se ono promeni usled primene clana 6. dakle samo ako je sud odlucivao u postupku za ponistaj upravnog akta u sporu pune jurisdikcije. . .Obrnuto. 5 . ali samo dok o tome nije pravosnazno odluceno u gradjanskom pravnom postupku.Pravosnazne odluke gradjanskih sudova obavezuju upravne organe u granicama njehove nadleznosti. .Niz materijalnopravnih normi predvidja da parnica za naknadu vanugovorne stete moze da se povede tek kada o istom zahtevu odluci organ odredjen zakonom. takav upravni akt je nepostojeci. . odluka suda moze da se pobija zalbom. predstavlja posebnu procesnu pretpostavku za zapocinjanje i dalje vodjenje postupka. ne postoji gradjanski postupak koji bi se vodio po sluzbenoj duznosti ( izuzetak je jedino vanparnicni postupak ).Upravni organ moze da odlucuje nezavisno o prethodnom pitanju koje je gradjanskopravna stvar. ocinstva i materinstva.Jedini izuzetak od ovog pravila postoji u slucaju da se prethodno pitanje odnosi na utvrdjivanje postojanja braka.Krivicni sud postupa po optuznici ovlascenog tuzioca zbog ucinjenog krivicnog dela.Ako i pored ovih pokusaja razgranicenja. EKLJP.Bez tuzioca i njegovog tuzbenog zahteva nema parnice. upravni organ resi gradjanskopravnu stvar koja spada u nadleznost suda.Kada se pred sudom u postupku za naknadu stete zbog nezakonitog vrsenja javnih ovlascenja ustanovi da je organ uprave utvrdio da takav upravni akt nije nikada bio donet. 5. Ovde je to pritvoreno lice duzno da se prvo obrati Ministarstvu pravde. .To su sledece situacije: a) naknada stete licu koje je neopravdano osudjeno krivocnom presudom ili koje je bilo u pritvoru. kada gradjanski sud resi upravnu stvar. tj.. ZPP. . najcesce organu uprave. . obavezujuce dejstvo upravnog akta u gradjanskom sudskom postupku je moguce samo ako je o zakonitosti upravnog akta odlucivao i sud u odgovarajucem postupku.Gradjanski sudski postupak pociva na dispozicionoj maksimi. .) Gradjanski sudski postupak i krivicni postupak . a to proizlazi a contrario iz clana 12.Ako u obe situacije zahtev bude odbijen ili nadlezni organ o njemu uopste ne donese nikakvu odluku u roku od 3 meseca. . A) Sustinske razlike . a krivicni postupak je obustavljen. . Ovde prvo mora da se obrati vojnim organima.Gradjanski sudovi pruzaju pravnu zastitu licima privatnog prava u vezi sa sporovima koji su enumerisani u clanu 1. . ovakva odluka organa uprave obavezuje gradjanski sud. osteceni tek tada moze da trazi pravnu zastitu pred sudom. ponosenje zahteva.Dominira shvatanje da je gradjanski sud vezan odlukom upravnog organa u granicama njene pravosnaznosti.

. .U primeru krivicnog dela nanosenja teske telesne povrede. . .Nacelno. koja po pravilu. . ZPP. a izuzetno moze i osteceni za uglavnom laksa krivicna dela. .Osteceni nema pravo zalbe na odluku krivicnog suda kojom upucuje da svoj imovinskopravni zahtev realizuje u parnici. vec istrazna ( inkviziciona ) maksima. arbitrarno odustane od krivicnog gonjenja. osudjeni ne bi mogao da u gradjanskom sudskom postupku osporava svojstvo izvrsioca. samo ako istovremeno krivicnom presudom optuzenog oglasi krivim.Ako osteceni ne pokrene adhezioni postupak. G) Dejstvo presude krivicnog suda u gradjanskom sudskom postupku . ali moze i da prekine postupak. sud ce ostecenog uputiti da zahtev za zastitu prava iznese pred gradjanski sud.Vodjenje adhezionog postupka ima smisla za ostecenog ako sa sigurnoscu moze da ocekuje da ce stetnik-osteceni biti oglasen krivim u krivicnom postupku. . nakon sto je optuznica stala na pravnu snagu. .Sud je duzan da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi donosenje zakonite odluke. trazi naknadu stete zbog ucinjenih telesnih povreda ). postojanje protivpravnosti.Krivicni postupak pokrece po pravilu drzavni tuzilac ex officio. spadaju u nadleznost drugog suda. ). . . ostecenog moze da uputi na parnicu pred gradjanskim sudom. ne gubi pravo da iste zahteve istakne pred gradjanskim sudom. . . ne mogu slobodno da disponiraju svojim procesnim radnjama. bez obzira na to kakve cinjenice i dokaze stranke u postupku stave na raspolaganje sudu. gradjanski sud je vezan samo osudjujucom pravosnaznom presudom krivicnog suda i to dvojako: a) u pogledu postojanja krivicnog dela.str. 6 . V) Prethodno pitanje u krivicnom i gradjanskom postupku .Odsustvo dispozicione maksime znaci da drzavni tuzilac ili optuzeni.Npr.Kada krivicni sud donese presudu kojom optuzenog oslobadja od optuzbe ili odbije optuzbu ili iz drugog razloga dodje do prekida krivicnog postupka. da odluci o imovinskopravnom zahtevu koji se odnosi na naknadu stete.Tuzilac iz istog cinjenicnog stanja ( zivotnog dogadjaja ) koji je bio osnov za donosenje presude krivicnog suda izvodi svoje zahteve u parnici pred gradjanskim sudom ( npr. ako zeli da odluku prepusti krivicnom sudu. B) Adhezioni postupak .Prema clanu 13. povracaj stvari ili ponistaj odredjenog pravnog posla.Jedinstvo pravnog sistema i potreba da se odrzi unutrasnja harmonija odlucivanja nalazu odstupanje od principa nezavisnosti. osteceni ili njegov naslednik mogu u adhezionom postupku da zahtevaju da krivicni sud odluci o gradjanskopravnim posledicama krivicnog dela. tj. .Ako krivicni sud proceni da bi vodjenje adhezionog postupka imalo za posledicu odugovlacenje krivicnog postupka. kada je o jednoj pravnoj stvari vec pravosnazno odluceno u bilo kojoj vrsi sudskog postupka ( primer 79.Krivicni sud moze da usvoji tuzbeni zahtev ostecenog u adhezionom postupku. gradjanski u krivicni sud samostalno i nezavisno mogu da odlucuju o prethodnim pitanjima.U okviru krivicnog postupka. . gradjanski sud moze da sam resava o postojanju krivicnog dela koje je vezano za imovinskopravni zahtev i o odgovornosti pocinioca.U krivicnom postupku ne vazi dispoziciona maksima. odnosno da drzavni tuzilac npr.

postojanje kauzalne veze izmedju radnje i posledice.Obrnuto. kao i u principu nezavisnog i samostalnog odlucivanja gradjanskog i krivicnog pravosudja. izmedju ostalog. gradjanski sud je vazan tom odlukom.Dodirna tacka krivicnog i gradjanskog sudskog postupka postoji i onda kada materijalno gradjansko prava i gradjansko procesno pravo vezuju nastupanje odredjenih pravnih dejstava za postojanje krivicne presude odredjene sadrzine. gradjanski sud je vezan utvrdjenjem krivicnog suda o postojanju umisljaja kod osudjenog. ali ne i njenom visinom. . . njegovom detetu… . .Parnicni sud ne bi mogao da utvrdjuje postojanje manje stete od one koja cini bice krivicnog dela za cije izvrsenje postoji osudjujuca presuda. kao i nastupanje same posledice koja podpada pod bice krivicnog dela. gradjanski sud moze sam da resi o postojanju krivicnog dela kao o prethodnom pitanju. on je vezan odlukom gradjanskog suda o tome ko je vlasnik stvari. . ako ona ne cini obelezje krivicnog dela.Npr. narocito u situacijama kada mogucnosr i obim naknade stete zavise od vrste krivice.Ako presude krivicnog suda nema.On je vezan konstatacijom krivicnog suda da je steta pricinjena.Najcesce se odnos uticaja postojanja krivicnog dela na gradjanskosudski postupak razmatra u slucajevima iskljucenja naslednika iz prava na nuzni deo do kog dolazi. trebalo bi uzeti da je gradjanski sud vezan utvrdjenjem krivicnog suda.Ako je krivicni sud doneo oslobadjajucu presudu. E) Dejstvo presude gradjanskog suda u krivicnom postupku .Ako odgovornost osudjenog postoji po oba oblika krivice. gradjanski sud nije vezan presudom kada sudi o gradjanskopravnim zahtevima koji se izvode iz istih cinjenica koje su bile osnov za utvrdjivanje postojanja krivicnog dela i krivice ucinioca. 7 . . . predlog za ponavljanje parnicnog postupka moze da se podnese ako su sudija ili vestak osudjeni za kakvo krivicno delo povodom kojeg je doslo do donosenja sudske odluke. D) Krivicno delo kao prethodno pitanje u gradjanskom sudskom postupku . b) u pogledu postojanja krivicne odgovornosti ucinioca. . i onda kada naslednik sa umisljajem ucini teze krivicno delo prema ostaviocu. . prozilazi da je krivicni sud vezan presudom gradjanskog suda.Iz principa ostvarivanja unutrasnje harmonije odlucivanja.Npr. .Buduci da neka krivicna dela mogu da se ucine samo umisljajno.To ima opravdanja u tome da kategorije krivice ( umisljaj i nehat ) nisu identicne u krivicnom i gradjanskom materijalnom pravu. gradjanski sud moze da raspravlja o svim cinjenicama i okolnostima koje ne cine bice krivicnog dela.To narocito vazi kod preobrazajnih presuda ( presuda o razvodu braka ) kao i u pogledu statusnih odluka sa preobrazajnim dejstvom ( utvrdjivanje ocinstva i materinstva ). . Ako krivicni sud odlucuje o krivicnoj odgovornosti nekog lica zbog krivicnog dela kradje.Ako je krivicni sud presudio ( oslobadjajuce ili osudjujuce ). Dj) Cinjenicno dejstvo presude krivicnog suda . . kao i iz opsteg ucenja o postovanju odluka drugih organa u granicama njihove pravosnaznosti.

odnosno nenadleznosti. onda je sigurno da ce se ona raspravljati u vanparnicnom postupku. posto nema spora. onako kako se to cini u odnosu na upravni i krivicni postupak.Najvise se za razgranicenje parnicnog i vanaprnicnog postupka koristi teorija spora: ako sud resava o sporu. dok se vanparnicni nazivao voljnim. tako da samostalno ocenjuju da li se radi o parnicnoj ili vanparnicnoj stvari. . kada postoje suprotstavljeni interesi ucesnika. ali je zakonodavac iz razloga celishodnosti odredio da se treba raspraviti po pravilima vanparnicnog postupka.Pravilo je da su parnicni i vanparnicni sud nazavisni u odredjenju sopstvene nadleznosti. kao merila za razgranicenje ove dve vrste postupka mogu da posluze i drugi teoretski kriterijumi za razgranicenje. . Takodje u nepravim vanparnicnim postupcima spor postoji.Kod nepravih vanparnicnih stvari zakonodavac ponekad izricito odredjuje da one treba da se rasprave u vanparnicnom postupku.Ova teorija nija sasvim konsekventna.To ima za posledicu da tzv. a da spor ne postoji. gde je glavni kriterijum razgranicenja predmet postupka. . deklaratorne odluke donete u jednoj. dok je u vanparnicnom postupku dominantnija inkviziciona maksima(tj.Kao dopuna razlikovanju parnicnog i vanparnicnog postupka mogu se koristiti razlicita teoretska merila. jer parnica moze da se pokrene. . pa ako je zakonodavac predvideo da je odredjeni postupak vanparnicni. onda ce on biti takav. odnosno drugoj vrsti postupka ne obavezuju sud u drugoj vrsti postupka. radi zastite licnih i imovinskih interesa pravnih subjekata. resava primenom pravila parnicnog postupka i obrnuto.. . . 8 . A) Razgranicenje parnicnog i vanparnicnog postupku .) Parnicni i vanaprnicni postupak . gde se parnicni postupak nazivao spornim. v) U parnicnom postupku dominiraju samo dispoziciona i raspravna maksima. u prvom redu.Najcelishodnije je poci od distinkcija koju je ucinilo rimsko pravo. . b) Parnicni postupak ne moze da postoji bez dve stranke ( tuzioca i tuzenog ).Teorija spora moze da se dopuni i dvostranackim karakterom parnicnog postupka.Kada se u praksi radi o pravoj vanparnicnoj stvari. vec se on pokrece. postoje razlicite vrste vanparnicnih postupaka koje su odredjene po svom predmetu ( zaostavstina se raspravlja u ostavinskom postupku. .6. . suprotstavljenih interesa ucesnika u postupku.Zbog ovakve heterogenosti vanparnicnog postupka nije moguce izvesti jasnu demarkacionu liniju izmedju parnicnog i vanparnicnog postupka.). i obrnuto. dok u vanparnicnom postupku moze da ucestvuje i samo jedna stranka.. tj. jer se pokretao protivno volje tuzenog. B) Osnovne razlike izmedju parnicnog i vanparnicnog postupka a) Parnicni postupak se nikada ne pokrece po sluzbenoj duznosti. .Kada se radi o nepravoj vanparnicnoj stvari. kao sto je to slucaj kod egzekvature.U vanparnicnom postupku ne resavaju se sporovi.Zbog toga se kao kriterijum za razgranicavanje ovde koristi naredba zakonodavca.Vanparnicni postupak nije homogen. dok se vanparnicni postupka upravo pokrece na taj nacin. lice se oglasava umrlim u postupku proglasenja nestalog lica za umrlo i dokazivanju smrti. dispozicija ucesnika je bitno uza) V) Odnos parnicnog i vanparnicnog postupka . a ponekad to cini sudska praksa. .

primarno.Problematicna je vezanost suda pravosnaznim odlukama donetim u jednoj. ovakva odluka obavezuje vanparnicni sud u zemljisnoknjiznom postupku ).) Ustav . resenjem obustaviti parnicni postupak. . . vanaprnicni.) Izvori Gradjanskog procesnog prava .. 1. odnosno drugoj vrsti postupka jer su drugaciji obim i granice pravosnaznosti odluka.Ako je vanparnicni sud utvrdio da resava o pravnoj stvari za koju je nadlezan parnicni sud.) EKLJP . ako nadje da bi postupak trebalo sporovesti u skladu sa odredbama vanaprnicnog postupka. kao i procesnim radnjama preduzetim u parnicnom postupku. u postupku se garantuje javnost i zbornost u sudjenju. ..Pravilo je da je vanparnicni sud vezan pravosnaznim odlukama donetim u parnicnom postupku ( kada je parnicni sud odlucio o pravu svojine na nepokretnosti. i primenjuju se neposredno. 7. postupak ce se obustaviti resenjem.Princip je da zakon ovu koliziju resava tako sto daje primat nadleznosti parnicnog suda. Parnicni sud koji odlucuje o punovaznosti pravnog posla je vezan odlukom vanparnicnog suda o lisenju poslovne sposobnosti. sud ce.ZPP sadrzi posebna pravila o resavanju sukoba nadleznosti izmedju parnicnog i vanparnicnog suda. kao i osnovne garancije koje sluze ostvarenju prava na pravicno sudjenje. i odluke ne podlezu kontroli vansudskih vlasti. do donosenja odluke o glavnoj raspravi. na teritoriji i eksteritorijalno u ambasadama. takve radnje su validne i u vanparnicnom postupku koji se nastavlja pred nadleznim sudom. morace da se opet sprovedu u parnicnom postupku. vec jedino moze da se pobija redovnim i vanrednim pravnim sredstvima. donose odluke strictum iuris. .ZPP.Prema clanu 19.. odluka doneta u vanparnicnom postupku obavezuje parnicni sud samo ako postoji identitet stranaka i identitet predmeta spora. izvrsni i stecajni postupak.Procesne radnje koje je eventualno u medjuvremenu sproveo.U slucaju da je parnicni sud u medjuvremenu sproveo odredjene parnicne radnje. NPR: Vanparnicni sud koji odlucuje o raspodeli zaostavstine je vezan presudom parnicnog suda o razvodu braka.EKLJP se primenjuje ratione loci.Kada je slucaj obrnut.Norme koje regulisu gradjanski sudski postupak nisu sadrzane u jednom vec u cetiri pojedinacna zakona koja posebno uredjuju parnicni. . i njene norme imaju primat u odnosu na unutrasnje zakonodavstvo. jer njehovo nesprovodjenje ima za posledicu da se odluka suda pobija po zalbi zbog bitnih povreda odredaba parnicnog postupka.Sudovi su nezavisni. .Ako je odluka suda o jednoj pravnoj stvari doneta u pogresnoj vrsti postupka. .Primarni izvor prava je Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama iz 1950. .Sudska vlast je jedinstvena. .Ustav sadrzi osnovne principe na kojima se temelji organizacija sudstva. ona nije nepostojeca. polozaj sudija u pravnom sistemu.Principijelno bi trebalo poci od stava da odluke parnicnog suda obavezuju vanparnicni i obrnuto. 9 . . 2. . a takav slucaj ce biti u nepravim vanparnicnim stvarima u kojima postoje suprotstavljeni interesi ucesnika. . .

. kao i njehove dokazne predloge.Svakom subjektivnom pravu ili ovlascenju. kao i zbog cinjenice da se u stecajnom postupku ne odlucuje o sporu ( npr. mora da se pruzi pravna zastita. --> Pravo na odluku u primerenom roku --> Pravo na usmenu raspravu i objavljivanje presude V) Pravo na sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom G) Posebnost primene EKLJP na izvrsni i stecajni postupak . ZSP.) Pravna nauka . . 2-14.“ B) Proceduralna ljudska prava koja nacionalni sudovi moraju da postuju: a) Pravo na pristup sudu ( pravo na tuzbu ) . . javnost sudjenja. koje je tuzivo po nacionalnom pravu drzave u kojoj se postupak vodi. svu pravnu argumentaciju stranaka. iz obaveza suda da uzme u obzir sve cinjenicne navode.Pravo na prinudno izvrsenje sudske odluke. 4. ali i svakog drugog izvrsnog naslova predstavlja derivat prava na pristup sudu.Prilikom utvrdjivanja stavova prema znacajnijim..EKLJP se primenjuje ratione personae na sva lica koja dodju u kontakt s jurisdikcijom drzavnih organa Srbije.EKLJP nema retroaktivno dejstvo pa se primenjuje ratione temporis samo na one cinjenice koje su se desila nakon sto je Konvencija stupila na snagu u Srbiji.) Zakoni: ZPP.Sudska praksa nije izvor prava ili se moze reci da jeste izvor prava.U Srbiji je zanemarljiv znacaj.Treba istaci da postoji povreda konvencije kada sud ne navede na kom materijalnopravnom propisu zasniva svoju odluku. 10 .Mnoge garancije koje sadrzi EKLJP ne mogu da se primene na stecajni postupak zbog njegove posebne pravne prirode.Prvostepeni sud je duzan da u ponovljenom postupku izvede sve parnicne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud. i to u primerenom roku. ali prvostepeni sud i dalje nije u obavezi da usvoji pravna shvatanja viseg suda.) Sudska praksa . ravnopravnost stranaka ). odnosno prava na tuzbu. a pravna shvatanja usvojena na opstoj sednici obavezuju sva odeljenja.EKLJP se primenjuje ratione materiae na sve garancije koje su sadrzane u cl. 5. kao i opsta sednica Vrhovnog Kasacionog suda. prvo. .Druga obaveza suda je da strankama omoguci da slobodno iznesu cinjenicne navode i dokazne predloge. sastoji se. Konvecnije.Usvojena pravna shvatanja na sednici odeljenja obavezuju sva veca u sastavu odeljenja. ZIP. . .„U resavanju gradjanskih prava i obaveza svako ima pravo da njegovu stvar resi nezavisan i nepristrasan sud koji pociva na Zakonu. ZVP. spornijim pravnim pitanjima odrzavaju se sednice odeljenja. 3. ali s veoma ogranicenim dejstvom. A) Pravo na pravicno sudjenje . .koje ukljucuje: --> Pravo na kontradiktoran postupak. b) Pravicno sudjenje. --> Ravnopravnost stranaka --> Pravo na obrazlozenu sudsku odluku .

okolnosti cije postojanje. Ovi postupci. . februara. februara 2005. . .Ova kategorija uziva imunitet od pravosudja domacih organa.) Norme Gradjanskog procesnog prava A) Vazenje normi gradjanskog sudskog postupka ratione loci .U pogledu kategorije lica postoje izuzeci. v) Odstupanje od trenutnog dejstva procesnopravnih normi predvidjeno je i za postupak po vanrednim pravnim sredstvima.Druga situacija se javlja onda kada novi zakon stupi na snagu. a parnica je u toku. . B) Vazenje normi gradjanskog procesnog prava ratione personae . irelevantna je za primenu procesnih zakona.Zamoljeni sud ne moze da ulazi u pitanje da li je izvodjenje zahtevane procesne radnje celishodno. strane drzave i medjunarodne organizacije su izuzete iz jurisdikcije domaceg pravosudja. sud ukine prvostepenu odluku koja je doneta pre 22. . . Tuzilac je izjavio zalbu 25.Zakonodavac predvidja odredjena odstupanja od principa trenutnog dejstva: a) Ako je pre stupanja na snagu vazeceg ZPP-a doneta prvostepena presuda ili resenje kojim se okoncava prvostepeni postupak. . imunitet od izvrsenja. na dalji postupak ce se primeniti odredbe ZPP iz 1976. koji moze biti svojak: imunitet od jurisdikcije domacih organa. okoncace se po pravilima starog zakona.Pravna posledica koja nastaje kada se tuzba podnese protiv lica koja uzivaju imunitet od domaceg pravosudja jeste odbacivanje tuzbe zbog nepostojanja jedna od procesnih pretpostavki za vodjenje spora. dalji postupak se provodi po pravilima vazeceg ZPP-a. .Norme gradjanskog procesnog prava se primenjuju na drzavljane RS kao i na strance i apatride koji su nastanjeni u RS. 11 . ograniceno je samo na njenu teritoriju.Tada se odredbe novog zakona primenjuju neposredno i na parnice koje su u toku. domaci sudovi ce zamoliti da se procesna radnja izvrsi u okviru madjunarodne pravne pomoci.Ova neposredna primena znaci da norme procesnog prava proizvode trenutno dejstvo. koja treba da sadrzi naziv i opis parnicne radnje cije se izvodjenje zahteva od zamoljenog suda. Postupak po zalbi ce se sprovesti po pravilima starog ZPP-a.neke kategorije stranaca.8. Npr: Prvostepena odluka je doneta 15. zapoceti do dana stupanja novog zakona na snagu. V) Vazenje normi gradjanskog procesnog prava ratione temporis . jedne od suverenih funkcija drzave. . februara 2005. .Vrsenje funkcije pravosudja. . .Kada je parnicni postupak zapocet nakon sto je novi zakon stupio na snagu. odnosno nepostojanje treba utvrditi.Tuzbe protiv stranih drzava su dopustene samo ako predmet spora proizlazi iz delanja drzave iure gestionis. b) Ako po stupanju na snagu vazeceg ZPP-a. de facto na teritoriju Srbije.Cinjenica da stranke izvode svoje zahteve iz cinjenica koje su se desile pre nego sto je zakon stupio na snagu. na taj postupak ce se primeniti iskljucivo odredbe novog zakona. kada je to predvidjeno medjunarodnim pravom.Postupak za pruzanje pravne pomoci se pokrece zamolnicom.Ako bi trebalo preduzeti kakvu procesnu radnju u inostranstvu.

Ustav stipulise da sudovi nazavisni. . i u tom slucaju ga predlaze VSS a bira Skupstina. saobveznika ili regresnog obveznika.Do iskljucenja dolazi kada postoji jedan od taksativno u zakonu navedenih razloga. bira se na period od tri godine.VSS ima 11 clanova. . v) Obezbedjem njihove materijalne nezavisnosti. ministar pravde i predsednik odbora za pravosudje u Skupstini ). te da sude na osnovu Ustava i zakona.) Prvu grupu cine razlozi koji se zasnivaju na opstem pravnom principu da niko ne moze da bude sudija u sopstvenoj pravnoj stvari. .) Nezavisnost sudstva . 9.postoje tri grupe: 1. A) Razlozi za iskljucenje. 1 advokat i 1 profesor. jer se na taj nacin obezbedjuje princip pravne sigurnosti.Sud finansira drzava a ne stranke. a ne mogu ni da ih ukidaju niti da ih menjaju. .U pogledu proteka rokova. .U Srbiji sudije bira i razresava Narodna skupstina ili Visoki savet sudstva. in concreto postoje okolnosti koje ne daju garancije za postojanje nepristrasnog sudjenja.) Druga grupa razloga za iskljucenje se odnosi na postojanje srodstva izmedju sudije i nekog ucenika. b) Stalnoscu i nepremestivoscu sudija. g) Obezbenjem medjusobne nezavisnosti sudija. . v) ako je clan ili akcionar pravnog lica koje je stranka u sporu. .) Izuzece sudije Kad god se jave okolnosti koje ukazuju da sudjenje nece biti nepristrasno. tako da je finansijski nezavisan od njih. .Legislativna i izvrsna vlast nemaju nikakvog uticaja na sadrzinu pojedinacnih pravnih akata suda. stranaka i od drustva. Sudija ne moze suditi: a) ako je sam stranka. u tekucim parnicama bi trebalo primeniti stari zakon. Iskljucice se sudija: - 12 .ZPP razlikuje iskljucenje od izuzeca sudije.Sto se tice primene procesnih normi na nadleznost sudova. i mandat im je pet godina. a od toga 3 stalna clana ( predsednik VKS-a. postupajuci sudija moze biti iskljucen. zastupnik ili punomocnik stranke.Nazavisnost suda podrazumeva tri aspekta: sud mora da bude nazavisan od drzave. dosledno se primenjuje princip o trenutnom vazenju procesnih zakona. b) ako je sa strankom u odnosu saovlascenika. izuzet iz sudjenja. 6 sudija. . .Sudijska funkcija je stalna. Za postojanje tih razloga se vezuje neoboriva pretpostavka da sudjenje nece biti nepristrasno. .. g) ako izmedju stranaka i sudije tece parnica ili postoji drugi sukob interesa. .Nezavisnost sudije se garantuje i ostvaruje na sledece nacine: a) Nacinom izbora sudija. osim kada se sudija bira prvi put. 10.Biraju se na sledeci nacin: kada se kandidat imenuje prvi put.Kod izuzeca. 2.

odnosno izuzece moze da potekne od samog sudije ili stranke.) Javni tuzilac u gradjanskom postupku Javno tuzilastvo je samostalni drzavni organ kome je u nadleznost povereno da goni ucinioce krivicnih i drugih kaznjivih dela. da ulaganjem pravnih sredstava stiti ustavnost i zakonitost... zastupnik ili punomocnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji. on je stranka po duznosti. trebalo bi smatrati da je prekludirana da iz ovog razloga pobija sudsku odluku.Cim sudija sazna da postoji neki od razloga za iskljucenje ili izuzece. b) ako je staralac. 11.Zahtev koji nema potrebnu sadrzinu je nedopusten i odbacice ga sudija pred kojim se vodi postupak. zakonskog zastupnika ili punomocnika.a) ako mu je stranka. mora biti obrazlozen. b) ako je u istom predmetu ucestvovao u postupku medijacije. subjektivno osecanje straha na strani stranke da mu sud ne pruza dovoljno garancija da ce biti nepristrasan. Iskljucenje je nuzno: a) ako je sudija u istom predmetu saslusan kao svedok ili vestak.. . odnosno izuzecu . on mora da prekine svaki rad na predmetu ( doduse kad se radi o razlozima za izuzece. blagovremen i da sadrzi okolnosti na kojima se temelji strah od pristrasnosti sudije. On moze samo da: 1. ..Za izuzece je dovoljno da postoji razumno. .Kada postupajuci sudija ne odbaci predlog kao nedopusten.Razlozi mogu biti razliciti: prijateljstvo ili neprijateljstvo ... . odnosno izuzece .Povreda gore navedenih pravila ima za posledicu da je sudska odluka apsulutno nistava. osim ako je za razloge. . . .Zahtev stranke za iskljucenje. . usvojenik ili usvojilac stranke.) Treca grupa razloga se odnosi na inkompatibilnost funkcije sudjenja u konkretnom sporu sa ucescem sudije u drugim postupcima u istoj ili povezanoj stvari.Inicijativa za iskljucenje. 13 - .) Pokrece neke sudske postupke kada to zakon izricito predvidja. pripadnistvo u istom udruzenju gradjana. 3.Protiv resenja o odbacivanju zahteva kao nedopustenog nije dopustena posebna zalba ( kao i na odluku predsednika suda o zahtevu ). ali ako izmedju sudije i stranke postoji zajednicko domacinstvo. onda ipak moze da preduzme one parnicne radnje koje ne trpe odlaganje ) i da o tome obavesti predsednika suda. savetovanje stranaka tokom postupka.. izrazen stav sudije u odnosu na ishod spora. . o izuzecu odlucuje predsednik suda.Kada javni tuzilac na osnovu ovlascenja koje mu daje zakon pokrece gradjanskosudski postupak. na kojima moze da se temelji izuzece.Ako stranke nije istakla zahtev za izuzece tokom postupka pred prvostepenim sudom. G) Odluka o iskljucenju. V) Postupak za iskljucenje.U gradjanskim sudskim postupcima uloga javnog tuzioca je ogranicena. i na te povrede stranka se moze pozivati u zalbi na presudu. ili mu je supruznik srodnik po tazbini do drugog stepena. saznala nakon okoncanja prvostepenog postupka. kao i u reviziji protiv presude. odnosno izuzece ne moze da bude pausalan. B) Razlozi za izuzece .

za zastitu prava deteta. . za lisenje roditeljskog prava.JT pomaze sudu da spreci stranacke dispozicije koje su u suprotnosti s prinudnim propisima. . d) u drugim slucajevima utvrdjenim zakonom. b) ako je bi advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se zastupa suprotna strana. 3. a priznato mu je i pravo da izjavljuje pravne lekove ( stranke ga ne mogu spreciti u tome ).. odnosno postojanja braka. za ponistenje braka iz razloga apsolutne nistavosti. JT nije stranka. ali je i organ u sistemu pravosudja. . .ZOO priznaje javnom tuziocu pravo da zahteva utvrdjenje apsolutne nistavosti ugovora.Pravo da ucestvuje u parnici koja tece izmedju drugih lica JT ce imati uvek kada postoji sumnja da jedna ili obe strane koriste svoja prava u postupku da bi onemogucile primenu prinudnih propisa o prirodnim bogatstvima. da svojim postupcima i parnicnim radnjama doprinese zakonitom.Advokat je duzan da stiti interese stranke. javnim poretkom i pravilima morala. da bi izbegle javne finansijske obaveze ili da bi onemogucile primenu prinudnih odredaba medjunarodnih ugovora. koji moze da izjavi ex officio ili na predlog stranke.Advokat ima dvostruku ulogu: on je zastupnik stranke.) Ulaze vanredne pravne lekove.Svoje ucesce u parnici moze da prijavi samoinicijativno ali i na poziv suda. vec u parnici ima samostalni polozaj ( osnovna razlika od obicnog umesaca ). A) Polozaj advokature u pravnom sistemu . da predlozi da se utvrde cinjenice koje stranke nisu navele. g) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili sluzbeno lice u drzavnom organu. .Javni tuzilac moze da podigne tuzbu: za utvrdjenje nepostojanja. ..Kada ucestvuje kao intervenijent. u granicama tuzbenog zahteva. - 14 .JT se ne pridruzuje nijednoj stranci. . v) ako je clan ili je bio clan zajednicke advokatske kancelarije u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa suprotna strana. . predlog za utvrdjivanje smrti fizickog lica. . za ponistenje priznanja ocinstva. pravilnom i efikasnom odvijanju gradjanskog sudskog postupka.) Advokatura Advokatura je znacajna institucija za pravilno funcionisanje pravosudnog sistema i narocito za ostvarivanje prava stranaka na sudsku zastitu u parnicnom postupku. .TJ moze.) Intervenise u postupku izmedju trecih lica radi zastite javnih interesa. 12.Advokat je duzan da odbije pruzanje pravne pomoci u sledecim slucajevima: a) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranu. ..JT moze da predlozi pokretanje nekih vanparnicnih postupaka: proglasenje nestalog lica za umrlo. 2.Radi se o zahtevu za zastitu zakonitosti. .O ulozi javnog tuzioca kao intervenijenta u javnom interesu govorimo kada ucestvuje u parnici koja tece izmedju drugih lica. Statutom i Kodeksom. da se izvedu dokazi koje stranke nisu predlozile.

13. advokat odgovara disciplinski pred organom i u postupku koji je regulisan opstim aktima Advokatske komore. medjutim.Za povredu svojih profesionalnih duznosti. .Advokatura se obavlja kao nezavisno i samostalno zanimanje radi pruzanja pravne pomoci.) Nacelo dispozicije u parnicnom postupku Nacelo dispozicije u parnicnom postupku ogleda se u tome sto je zakonodavac ostavio strankama mogucnost da svojom voljom uticu na pokretanje i razvoj postupka.B) Organizacija advokature . . d) postupanje koje je protivno interesima stranke koju zastupa. odnosno prilikom pruzanja pravne pomoci. drzavljanin Srbije.Dispoziciona maksima u parnicnom postupku predstavlja procesnopravni pandan autonomiji volje stranaka u materijalnom gradjanskom pravu.Advokat nije obavezan da prihvati ponudu klijenta. polozen pravosudni i advokatski ispit. da nije osudjivan za krivicno delo koje ga cini nedostojnim. g) kontaktiranje sa protivnom stranom. . kao pritivan javnom poretku.Odnos advokata i klijenata se zasniva na ugovoru o nalogu ( bitna pismena forma ). V) Odnos advokata i klijenata . . .. potpuna poslovna sposobnost. pa je takav sporazum pogodjen sankcijom apsolutne nistavosti.Obaveza advokata iz ovog ugovora o nalogu jeste da stranku zastupa po svom najboljem znanju i umecu.Povredom njegovih duznosti smatraju se postupci koji su protivni Zakonu i etickom kodeksu: a) postupanje protivno prinudnim propisima i moralu.Iz nacela dispozicije proistice da parnicni postupak pokrece stranka. . G) Profesionalna odgovornost advokata . . nema drugu registrovanu delatnost. . .Nije dopusteno ugovaranje nagrade u zavisnosti od rezultata u sporu.. nije u radnom odnosu.Nikada ga ne moze pokrenuti sud po sluzbenoj duznosti. advokat i klijent mogu na drugi nacin da urede placanje honorara i troskova u pismenoj formi.Ako je advokat propustio da se koristi procesnim sredstvima ili je pocinio greske u vodjenju spora.Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troskova za svoj rad prema advokatskoj tarifi. a izuzetno advokat ne moze da odbije da zastupa stranku ako ga je postavio sud stranci u okviru njenog prava na besplatnu sudsku pomoc.Pravo upisa u imenik advokata ima kandidat koji ispunjava sledece uslove: diploma pravnog fakulteta. v) javno samoreklamiranje i nudjenje svojih usluga. odredjivanje predmeta i obima raspravljanja. Od ovog principa nema izuzetka! Dakle ne vazi princip oficioznosti. duzan je da klijentu koji je izgubio spor naknadi stetu prema opstim pravilima. tuzilac. b) preduzimanje nekorisnih parnicnih radnju ili preduzimanje parnicnih radnju protivno volji stranke. - 15 . te cuva kao tajnu sve ono sto je od stranke saznao radi izvrsenja naloga.) Pocetak parnicnog postupka . 1. da je dostojan poverenja.

) Dispozicija stranaka u postupku po pravnim lekovima . aluid postoji onda kada sud tuziocu dosudi nesto drugo. .Stranka koja je izgubila parnicu moze potupno da se odrekne mogucnosti da ulozi pravni lek. te da zakljuce sudsko poravnanje. koji nije dopusten. s obzirom na to da je rec o materijalnopravnom prigovoru o kome sud odlucuje u izreci presude ( dakle tuzeni mora sam da istakne prigovor kompenzacije ). . pa se na tu presudu tuzeni zali ali samo na iznos nematerijalne stete.Drugostepeni usd moze odluku prvostepenog suda na osnovu zalbe da preispituje u onom delu u kome se prvostepena odluka pobija.Npr.Stranke mogu tokom postupka da se nagode o predmetu spora.Tuzilac moze odmah nakon sto je povukao tuzbu da podnese novu sa istim tuzbenim zahtevom.) Odredjenje predmeta spora .Primer za aluid: tuzilac je trazio ponistenje ugovora. a sud je doneo presudu op raskidu ugovora. . ako je prvostepeni sud doneo presudu u kojoj obavezuje tuzenog da plati tuziocu 500000 na ime materijalne stete i 300000 na ime nematerijalne stete. onako kako ju je i podneo. . vec su vezanim inicijativom stranaka. sud ne moze tuziocu da dosudi visi iznos nematerijalne stete od zahtevanog. odnosno one strane koja je parnicu izgubila. na osnovu utvrdjenih cinjenica.Tuzenom koji se vec upustio u spor je. tuziocu potrebna saglasnost tuzenog. i nakon povlacenja. . u svakom slucaju.Npr. ponekad. od momenta upustanja tuzenog u raspravu. po kome tuzilac snosi inicijalni rizik.Infra petita je dopustena. . .RAZGRANICENJE ODLUKA INFRA PETITA I ALIUD . u principu. tj. . 4. .Sud moze da dosudi tuziocu manje od onoga sto je trazio u tuzbenom zahtevu. da povuce tuzbu. . a moze i da povuce vec ulozeni pravni lek. . cak i ako bi. niti im moze odbiti zahtev koje one u toku postupka nisu iznele. zakonodavac mu je priznao pravo da i u toku postupka disponira svojim tuzbenom zahtevom ( preinacenje tuzbe ). sud ne moze vise da odlucuje po sopstvenoj inicijativi o tuzbenom zahtevu. .) Okoncanja parnice voljom stranaka .Ni drugostepeni sud ni VKS ne pokrecu ex officio postupke po pravnim lekovima.Da bi se ublazile negativne strane resenja. 16 . stranke same odredjuju sta je predmet spora u parnicnom postupku. . pa je parnica okoncana. a ne ono sto je zahtevano u tuzbenom zahtevu. tako da tuzilac. onda drugostepeni sud moze da eventualno ukine samo deo presude koji se odnosi na nematerijalnu stetu. sadrzana u izreci presude.. kvalitativno ne razlikuje od pravne posledice koja je sadrzana u tuzbenom zahtevu.Tuzilac moze.O odluci infra petita govorimo onda kada je tuziocu dosudjeno manje od onoga sto je trazio. u interesu da dobije konacno resenje za svoj sporni odnos s tuziocem.Nasuprot tome.Dispoziciona maksima se proteze i na prigovor kompenzacije. 2.Sud ne moze svojom odlukom da dosudi strankama nesto sto one u toku postupka nisu zahtevale. pri cemu se pravna posledica. te zakon predvidja da je za povlacenje tuzbe.Stranke svojim predlozima i zahtevima odredjuju sudu i granice u kojima ce on da odlucuje. . dosao do zakljucka da bi tuziocu pripadao visi iznos. snosi inicijalni rizik prilikom odredjenja vrste i visine tuzbenog zahteva. 3. za razliku od aluid-a.

17 . . . logicno je da nacelo dispozicije obuhvati i obavezu stranaka da pravno relevantne cinjenice u postupku iznesu pred sud.Ovakvo zakljuceno poravnanje pred sudom proizvodi dejstvo materijalnopravnog ugovora.Parnicni postupak u Srbiji ne pociva na cistom raspravnom nacelu. . ali i okoncava parnicu i ima dejstvo izvrsne isprave. . vec je vezan ovakvom dispozicijom i duzan da donese presudu na osnovu odricanja.) Raspravno nacelo u parnicnom postupku 1.Dakle.Ovakav nacin saznanja cinjenica pociva na raspravnom nacelu koje nije nista drugo do derivat dispozicione maksime.Ako duznik koji je naveden u sudskom poravnanju ne izvrsi dobrovoljno obavezu. 2. . poverilac ne mora vise da vodi novu parnicu protiv njega.U prilog toj tvrdnji mozemo izneti i odredbu koja predvidja da sud utvrdjuje cinjenicno stanje “na osnovu rezultata celog postupka”.Buduci da sud ne moze unapred znati za cinjenice na kojima se tuzbeni zahtev zasniva. . sud je duzan da odstupi od raspravnog nacela i da u osnovu svoje odluke uzme i onu cinjenicu koju nije saznao od stranaka i na koju se stranke ne pozivaju. te mu zakonodavac ostavlja mogucnost da prizna tuzbeni zahtev. . 14. .Postoji odredba koja obavezuje sud da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tuzbenog zahteva. javnim poretkom i dobrim obicajima. a druga ih je izricito priznala.Dakle. . ili ih nije osporila.Sud ne moze da ispituje da li je ovakvo ponasanje stranaka celishodno.U principu. ne dokazuju se cinjenice koje je jedna stranka iznela.Tuzilac moze iz samog toka postupka da zakljuci da mu ne pripada pravo ciju je zastitu trazio u tuzbenom zahtevu. .Iz raspravnog nacela proizlazi da sud izvodi dokaze samo o onim cinjenicama koje su medju strankama sporne. . ni obrnuto. postavlja se pitanje na koji nacin ih on saznaje.Za razliku od povlacenja tuzbe. .I tuzenom moze da se ucini da je njegova dalja odbrana izlisna. sud moze da zasnuje svoju odluku samo na onim cinjenicama koje su stranke saopstile sudu u toku postupka. ako smatra da stranka njihovim priznanjem ide za tim da raspolaze svojim zahtevom na nacin koji je u suprotnosti s prinudnim propisima.) Saznavanje cinjenica . nije mu potrebna nikakva saglasnost tuzioca.) Dokazivanje A) Cinjenice o kojima se izvode dokazi . i tada moze da se odrekne tuzbenog zahteva.Kada tuzeni priznaje tuzbeni zahtev. odnosno presudu na osnovu priznanja.Od ovog pravila postoji izuzetak: Sud moze odluciti da se dokazuju i priznate cinjenice. . vec moze neposredno da zahteva prinudno izvrsenje sudskog poravnanja.Posto stranke po svojoj volji pokrecu parnicni postupak. .. odricanje od tuzbenog zahteva ima za posledicu donosenje sudske presude koja predstavlja konacno resenje spora za stranke. .

15.) Utvrdjivanje procesnih pretpostavki .Tuzilac ne bi morao da ponavlja u postupku kao svoje one cinjenicna navode koje je izneo tuzeni. pokaze da su one tacne.Pravilo je da sud ex officio utvrdjuje postojanje procesnih pretpostavki. pri cemu je za odluzivanje potpuno nebitno koja je od stranaka iznela koju cinjenicu.Prema vazecem ZPP-u ( za razliku od starog zakona ) sud moze izvoditi samo one dokaze koje su stranke predlozile. jer se navodi da nije bitno od koje strane je sud saznao za postojanje neke relevantne cinjenice ). 3. . nezavisno od volje stranaka. b) usmenost omogucuje potpunije ostvarenje raspravnog nacela.Stranke su duzne da pred sud iznesu sve cinjenice na kojima zasnivaju svoje zahteve. 4. 18 . . Razlozi koji govore u prilog principa usmenosti ogledaju se u sledecem: a) nacelo javnosti moguce je samo onda kada se parnicne radnje preduzimaju na rocistu.. tuzilac predlozi saslusanje tri svedoka.Do usvajanja tuzbenog zahteva redovno dolazi onda kada tuzilac pred sud iznese cinjenice koje idu u prilog njegovom tuzbenom zahtevu i kada se.Npr. . ako nijedna stranka nije to predlozila. .Ako tuzeni sam navodi cinjenice koje govore u prilog osnovanosti tuzbenog zahteva.Npr.) Nacelo usmenosti i pismenosti u parnicnom postupku Usmene parnicne radnje se preduzimaju na rocistima. cime se doprinosi koncentraciji postupka.Medjutim. jer je zakonodavac dao sudu mogucnost da sam odredi koji ce se dokazi izvesti radi utvrdjenja bitnih cinjenica. a iz kojih proizlazi da je tuzbeni zahtev osnovan. .) Nacin primene raspravnog nacela . ali sud moze da utvrdi da je dovoljno da se saslusaju samo dva svedoka po njegovom izboru.Sud nije duzan da izvede sve dokaze koje su stranke predlozile. Sud ne moze da pozove na saslusanje nekog cevrtog svedoka za kojeg smatra da je bitan. . doslovna primena raspravnog nacela zahtava da se u postupku i sam tuzilac pozove na istu cinjenicu kako bi sud mogao da usvoji njegov tuzbeni zahtev ( ali to ipak nije potrebno. v) usmenost omogucuje potpunije ostvarenje principa slobodne ocene dokaza.To znaci da sud. pri cemu ih tuzilac u tuzbi ne navodi. do usvajanja tuzbenog zahteva moze doci i u uslucaju kada osnovanost tuzbenog zahteva proistice iz cinjenicnog navoda tuzenog.. g) usmenost omogucuje da se prisutna stranka odmah izjasni o navodima svog protivnika. . dok se pismene parnicne radnje preduzimaju predajom podnesaka sudu. . da li postoji apsolutna nadleznost suda. nakon dokaznog postupka. . utvrdjuje (ne)postojanje cinjenica od kojih zavisi da li tuzilac i tuzeni imaju stranacku i parnicnu sposobnost. uprkos tome sto je tuzeni propustio sam da iznese takve cinjenice.Sud ce odbiti tuzbeni zahtev kada tuzilac iznese cinjenice koje govore u prilog njegovoj neosnovanosti.B) Vezanost suda dokaznim predlozima stranaka .

odgovor na tuzbu i pravni lekovi moraju da se podnesu pismeno.U prilog nacela pismenosti mogu se izneti razlozi sprecavanja eventualnih zloupotreba procesnih prava. .Stranke. ili presudu na osnovu odricanja tuzioca. i pored toga sto je. po pravilu. . bez usmene rasprave. vec nakon prethodnog ispitivanja tuzbe.U privrednim sporovima. b) da medju strankama nisu sporne cinjenice. .U postupku po predlogu za povracaj u predjasnje stanje. . u postupku po zalbi sud odlucuje.Shodno tome. dokazne predloge i pravna razmatranja. ali i tokom samog rocista da dostavljaju sudu podneske koji sadrze njihova objasnjenja cinjenica. mogu birati da li ce svoje parnicne radnje preduzimati pismeno ili usmeno na rocistu. za GPP u Srbiji karakteristicna je njihova kombinacija. stekao uverenje da se radi o jednostavnom sporu koji bi mogao da resi i bez usmenog izlaganja stranaka. prilikom donosenja odluke. . odgovora na tuzbu. pravih lekova i procesno punomocje.Nase pravo stoji na stanovistu da je stvar slobodnog sudijskog uverenja da proceni priznanje i naknadno osporavanja neke bitne cinjenice ( u drugim pravnim sistemima ne postoji ta mogucnost ). sud moze da donese i presudu na osnovu priznanja ili presudu na osnovu propustanja. cak i kada nije okoncan na jednom rocistu. odrzavanje rocista za glavnu raspravu je fakultativno. vec moze neposredno da okonca spor presudom ( presuda bez odrzavanja rasprave ). B) Jedinstvo glavne rasprave .Zbog dobrih i losih strana oba principa. . protivtuzbe. kada je potrebno da se pravilno utvrdi cinjenicno stanje. - 19 .ZPP predvidja obavezni pismeni postupak jedino u postupku za izdavanje platnog naloga. A) Vazenje nacela usmenosti . .Najvaznije ogranicenje u primeni nacela usmenosti sadrzi odredba prema kojoj u odredjenim slucajevima sud nije duzan da raspravlja sa strankama. ali moze da je odrzi ( fakultativna usmena rasprava ).Tuzba. . Od ovog pravila postoji izuzetak a to su slucajevi kada zakonodavac za odredjene parnicne radnje predvidja obaveznu pismenu formu. u formi podneska.Presuda bez odrzavanja rasprave moze se doneti ako se ispune sledeci.ZPP predvidja da se odredjene parnicne radnje obavezno preduzimaju pismeno: podnosenje tuzbe. kumulativno postavljeni uslovi: a) da je tuzeni podneo odgovor na tuzbu. .Nacelo pismenosti je pojacano i izostankom obaveznih rocista na kojima stranke usmeno raspravljaju. sud je duzan da uzme u obzir procesno gradivo koje je izneto na svim rocistima za glavnu raspravu. ( dakle ovde ne dolazi do zakazivanja pripremnog rocista niti rocista za glavnu raspravu ). . po pravilu. a i iskljucuje se mogucnost da sud precuje neku relevantnu cinjenicu.Jedinstvo glavne rasprave znaci da stadijum glavne rasprave predstavlja jednu procesnu celinu. . . . v) da su ispunjene kako opste tako i posebne procesne pretpostavke. V) Nacelo pismenosti .Sud je duzan da zakaze makar jedno rociste za glavnu raspravu.Stranke mogu vec u toku pripremnog rocista. na pripremnom niti na rocistu za glavnu raspravu.U fazi pripreme za glavnu raspravu.

Sud.) Nacelo neposrednosti u parnicnom postupku Nacelo neposrednosti ima dva vazna segmenta: a) Svako raspravljanje. ako dodje do promena u personalnom sastavu veca tokom trajanja parnice. bez obzira da li je sa rocista bila iskljucena javnost. jer sud moze da se uveri u verodostojnost ovih lica samo u neposrednom kontaktu s njima. .Transparentnost parnicnih radnji stoji u tenziji s pravom na privatnost i mogucnoscu povrede licnih prava ucesnika u postupku. . odnosno vecem koje rukovodi parnicom. vec samo da procita zapisnike o njima. . ali je sud duzan da pruzi priliku strankama da se o tome izjasne. . .Od opste javnosti treba razlikovati stranacku javnost.Presuda se uvek objavljuje javno ( makar njena izreka. postoje izuzeci od primene nacela neposrednosti u korist drugih nacela i zahteva se da se odluka donese u razumnom roku. pa se tada pred postupajucim sudom procita zapisnik o dokazima koji su izvedeni pred zamoljenim sudom.16. 20 .b) Sud u nepromenjenom sastavu treba da odrzi sva rocista za glavnu raspravu i da donese presudu. - 17. . a pogotovo izvodjenje dokaza treba da se obavi pred sudijom. . medjutim.Kada je u pitanje saslusanje svedoka i stranaka. moze da odluci da ne izvodi ponovo vec izvedene dokaze. . . . . u formi pravne pomoci.Zato zakonodavac predvidja da sud moze da iskljuci javnost s glavne rasprave.Ovo nacelo obuhvata dve stvari: 1. 2.Rasprava uvek mora da pocne iznova. .) Objavljivanje presude .Saglasnost stranaka za ovakvo resenje suda nije potrebna. . poslovne ili licne tajne ili razlozi morala.Treca lica imaju takvo pravo samo ako za uvid imaju opravdani interes.Za ocuvanje neposrednosti u postupku dovoljno je da presudu donese ono vece ciji su clanovi ucestvovali na poslednjem rocistu za glavnu raspravu.Premda zakon nalaze da se novo rociste za glavnu raspravu uvek odrzava pred istim vecem.) Javnost raspravljanja pred sudom . .Protiv ove odluke suda u obliku resenja nije dozvoljena zalba.Od nacela neposrednosti se odstupa i u slucaju kada dokaze izvodi zamoljeni sud. bez obrazlozenja ).U okvire stranacke javnosti spada i prava stranaka da se neposredno upoznaju s procesnim radnjama suda i protivne strane.) Nacelo javnosti u parnicnom postupku .Javnost raspravljanja pred sudom znaci da rocistima mogu da prisustvuju sva punoletna lica. njihove zastupnike i umesace.Sud ne moze ni u kom slucaju da s rocista za glavnu raspravu iskljuci stranke. ako to zahtevaju interesi cuvanja sluzbene. ne bi smelo da se na ovaj nacin odstupi od nacela neposrednosti. .

Medjutim. . B) Ogranicenje primene nacela obostranog saslusanja . . ma kakvi oni sadrzinski bili. presuda obema stranama. kao i predlog za ponavljanje postupka. kao i sva treca lica koja ucestvuju u parnici.Ako jedna stranka ne dodje na rociste.18. bez obizra na to da li bi ishod spora bio drugaciji da je tokom parnice postovano ovo nacelo ( dakle ovo nacelo je strogo formalne prirode ). a sud nije odlozio rociste i dostavio tuzenome prepis zapisnika s tog rocista. u ovoj situaciji sud ne bi mogao da donese odluku na stetu odsutne strane.Povreda ovog nacela ima karakter apsolutno bitne povrede pravila parnicnog postupka. a zalba protivnoj strani na odgovor. . g) sud je duzan da razmotri svaki od navoda.) Nacelo obostranog saslusanja Sud ce svakoj stranci pruziti mogucnost da se izjasni o zahtevima.Kad je rec o pismenim podnescima stranaka ili parnicnim radnjama suda.Sud bi bio duzan da takvoj stranci dostavi zapisnik sa rocista i ostavi joj mogucnost da se izjasni o rezultatima koji su nastali nakon odrzanog rocista. zahtevima i predlozima protivne strane. - 21 . tuzilac je povisio tuzbeni zahtev na rocistu na kome tuzeni nije bio prisutan. cim je takva odluka doneta. zahteve i predloge. vec je nastavio postupak sa tuziocem.Neki postupci ( npr. jer je stranka propustila da se u odgovoru na tuzbu izjasni o navodima tuzioca.Donosenje presude zbog propustanja nije protivno nacelu obostranog saslusanja. .To znaci da ona. odredjivanje privremenih mera ) impliciraju hitnost i donosenje sudske odluke bez mogucnosti da se i druga strana izjasni o predlozima i navodima svog protivnika. predlozima i navodima njenog protivnika. zahteve i predloge stranka. . . protivnoj strani mora da se obezbedi mogucnost da u postupku ospori donosenje takve odluke. zahteva ili predloga stranka.Medjutim. . .Prava koja proizlaze iz ovog nacela uzivaju i umesaci. povlaci i ukida sudske odluke. V) Posledice povrede nacela obostranog saslusanja . d) sud je duzan da uzme u razmatranje i pravna shvatanja stranaka. tuzba se obavezno dostavlja tuzenom na odgovor..Ogranicenja ovog nacela imaju za cilj da sprece odugovlacenje postupka ili nalaze svoje opravdanje u onim postupcima ciji bi smisao bio osujecen. kada bi se insistiralo da se i protivnoj strani pruzi mogucnost da se izjasni. zakljucio glavnu raspravu i usvojio povisen tuzbeni zahtev. te lica na koja se prostire tzv. materijalna pravosnaznost presude.Stranke mogu.. ma kakvi oni bili i da o tome donese odluku. . . v) sud mora da uzme u obzir navode. . ali nisu duzne da se izjasnjavaju na navode i predloge protivne strane. odnosno sledeca prava stranaka: a) sud je duzan da stranci omoguci da iznese svoje cinjenicne navode. b) sud je duzan da stranci omoguci da se izjasni o navodima. . A) Primena i domasaj nacela obostranog saslusanja .Primeri povrede ovog nacela: prvostepeni sud je odlozio rociste i pozvao stranku da se u odredjenom roku pismeno izjasni o navodima njenog protivnika i doneo presudu pre isteka tog roka.Zbog ove povrede moguca je i revizija. ako bi se ona bazirala na cinjenicama i dokazima koji su izvedeni na rocistu. u postupku po zalbi. sud moze da raspravlja samo s prisutnom strankom.Ovo nacelo obuhvata sledece duznosti suda.

a ne o obavezi u materijalnopravnom smislu. --> da govore istinu. 3.) Posledice povrede obaveze savesnog parnicenja . da aktivno ucestvuje u postupku.) Savesnost i postenje u parnicnom postupku . .Stranke ne smeju da preduzimaju procesne radnje ciji bi cilj bio odugovlacenje parnice. a ne zbog toga sto tuzilac ima pravnozastitnu potrebu ( u nasoj praksi cesto su vodjene prividne parnice za razvod braka radi ostvarenja uslova za sticanje stanarskog prava ). duznost je suda da ih u tome spreci. Ako to i pokusaju. a o njihovoj dopustenosti i dejstvima uvek ce odlucivati sud ( npr.) Nacini zloupotrebe procesnih prava . a) Prevarno stvaranje procesnih stanja ( fraus legis ) .Zakon poznaje dva nacina na koji sud treba da se bori protiv zloupotrebe procesnih ovlascenja: A) Kao prvu sankciju za nesavesno parnicenje predvidja se obaveza da stranka naknadi svom protivniku troskove koje mu je prouzrokovala svojom krivicom ili cak i bez svoje krivice. u parnici je rec o procesnim teretima. na sve oblike taktickog preduzimanja parnicnih radnju sa ciljem da se postupak odugovlaci.19.Svako koriscenje procesnog prava protivno cilju radi cijeg ostvarenja je ono ustanovljeno objektivnim pravom. u prvom redu. .Poseban vid fraus legis-a je prividna parnica.Npr. b) Venire contra factum proprium .Ipak postoje tri vrste obaveza stranka: --> da savesno koriste procesna prava.Obaveza naknade troskova zbog nesavesnog parnicenja odnosi se. .Fraus legis u parnicnom postupku se sastoji od stvaranja ili iznosenja laznih cinjenica kako bi se proizvela odredjena procesna posledica koje ne bi bilo da se stranka nije posluzila prevarom. - 22 .Ovde se zapravo radi o zakljucenju procesnih ugovora van parnice. ali to nije duzna da ucini. koja se vodi u sasvim drugom cilju. . jedna stranka u parnici se ponasa suprotno onome na sta se u stvarnosti obavezala prema drugoj strani ). v) Zloupotreba procesnih ovlascenja . Tuzilac podeli tuzbeni zahtev na vise manjih iznosa i pokrene parnicu pred raznim sudovima. slucajem koji nju pogadja. ali i za nehat. .) Nacelo efikasnosti u parnicnom postupku Duznost je drzave da procesne zakone tako strukturira da bi stranke mogle efikasno i brzo da dodju do konacnog resenja spora. 1. tj. jer odgovara i za slucaj.Stranka u parnici moze da dela. predstavlja zloupotrebu prava.Zapravo. 2. kako bi tuzenog izlozio sikani i troskovima. --> da ne zloupotrebljavaju svoja procesna prava. .Stranka odgovara za umisljaj.

Ako je steta nastupila kao rezultat procesnih radnji koje je preduzeo punomocnik. odugovlacenje postoji ako postupak traje duze nego sto bi trajao da parnicna radnja uopste nije preduzeta. te odluka donese na jednom rocistu za glavnu raspravu. blokada puta ) zakasni.Eventualna maksima podrazumeva razlaganje postupka na stadijume ( stadijum u kome tuzilac iznosi svoje navode i predlaze dokaze.Nacelo koncentracija procesne gradje podrazumeva da se sve cinjenice rasprave. dokaze i predloge iznese samo u odredjenom. . . odgovara vlastodavac. ne i slucaj ). .Stranka koja zloupotrebljava svoja procesna ovlascenja moze da postane duznik drugoj strani za naknadu stete koju joj je zloupotrebom pricinila. odnosno stranka ( naravno postoji mogucnost regresnih zahteva izmedju stranke i punomocnika ).Obavezu naknade troskova parnicnoj stranci ima i zastupnik njenog protivnika.Odbacivanje tuzbe zbog nedostatka pravnog interesa bi bilo najefikasnije sredstvo za sprecavanje prividnih parnica ( ali zakon to ne predvidja izricito ). . .O tome sta se smatra odlugovlacenjem postupka postoje dva shvatanja: a) Po prvom ( apsolutni pojam odugovlacenja ). . vestacima zbog zloupotrebe procesnih prava. odugovlacenje postoji ako postupak traje duze nego sto bi to bio slucaj da je parnicna radnje preduzeta na vreme. . pa se rociste odlozi.Stranku pogadja obaveza da snosi troskove zbog nesavesnog parnicenja. svi dokazi izvedu.. .) Nacin ubrzanja parnicnog postupka. 23 . pri cemu je stranka duzna da odredjene cinjenice.Nacelno je moguce da zakonodavac resi problem efikasnosti postupka na dva nacina: a) Primenom eventualne maksime . . b) Po drugom ( hipoteticki pojam odugovlacenja ). . . B) Sud moze tokom parnice da izrice kazne strankama. za to predvidjenom stadijumu postupka. umesacu ili vestaku. .Ako to propusti da ucini. . ne i punomocniku stranke.ZPP je u cilju efikasnog sprovodjenja postupka pomerio teziste raspravljanja na pripremno rociste. 4. uputi se ka sudu da bi ucestvovala na rocistu.Ovakav zahtev stranka moze da istakne samo prema drugoj strani. pri cemu zakonodavac ne dopusta pausalno osporavanje tuzbenog zahteva. punomocnicima. ali samo ako postupak moze da mu se pripise u krivicu ( dakle samo umisljaj i nehat.Veliki pomak u Zakonu ucinjen je uvodjenjem obaveznog odgovora na tuzbu. ako se npr. umesacima.Primena hipotetickog pojma odugovlacenja trebalo bi da bude pravilo. b) Primenom nacela koncentracije procesnog materijala. dokazni postupak ).Zahtev za naknadu stete nastale usled zloupotrebe procesnih ovlascenja treba da se raspravi u posebnom postupku. ali zbog slucaja ( npr. zakonskim zastupnicima. stadijum u kome to cini tuzeni. vec zahteva od tuzenog da u odgovoru navede sve cinjenice i dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. pogadja je prekluzija.Potpuno je irelevantno da li stranka na pripremno rociste nije namerno donela isprave ili predmete koji mogu da posluze kao dokaz ili je to zaboravila da ucini. .

. .Uslov za ovu vrstu pomoci jeste da stranka nema punomocnika u postupku i da se iz neznanja ne koristi procesnim pravima koja joj pripadaju po zakonu. te oceni vrednost svih dokaznih sredstava zajedno. plus nagrada ).Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrzi sve sto je potrebno da bi se po njemu postupalo. da uzme u obzir rezultat citavog postupka i da obrazlozi svoju ocenu.. onda se takav podnesak odmah odbacuje ).) Nacelo pomoci neukoj stranci .Sud je duzan da oceni vrednost svakog dokaza posebno.U odredbama kojima se regulise stadijum pripremanja glavne rasprave odredjuje se obaveza suda da pouci stranku koje parnicne radnje moze preduzeti. .Ovo nacelo ne sme biti povod za arbitrarnost u odlucivanju.Sud poucava stranke i druge ucesnike u postupku o pravu da postupak prate na svom jeziku posredstvom tumaca. .Sud je vezan zakonskim pravilima ocene dokaza samo u pogledu dokazne snage javnih isprava. .U pozivu za svedocenje svedok se mora upozoriti na posledice neopravdanog izostanka i pravo na naknadu troskova ( kao i vestak.Postoji i obaveza da se tuzena strana upozori na posledice propustanja davanja odgovora na tuzbu u propisanom roku. . . sud ima obavezu da zastane sa postupkom i da predlozi da se odredi drugi zakonski zastupnik.20. odnosno da li je ona istinita ili ne ( za razliku od nacela zakonske ocene dokaza ). . . ..Sud izuzetno moze da odlozi rociste za glavnu raspravu ako neuka stranka koja nema punomocnika a nije u stanju da se jasno i odredjeno izjasni o predmetu o kojem se raspravlja.Sudija po slobodnom uverenju ceni da li je postojanje odredjene cinjenice dokazano ili ne. . vestak. .Sistem slobodnog sudijskog uverenja podrazumeva i jednaku vrednost svih dokaznih sredstva upotrebljenih u parnicnom postupku ( svedok. . . 21.Svedok se poucava o pravu na uskracivanje svedocenja ili davanja odgovora na pojedina pitanja.Strankama se daje uputstvo o pravu na izjavljivanje pravnog leka.Prema odredbama ZPP-a sud ima obavezu zastite interesa neuke stranke u postupku u nizu situacija i duzan je da obavesti organ starateljstva da zakonski zastupnik ne pokazuje potrebnu paznju u zastuapnju.Sud u toku postupka ukazuje strankama na mogucnost sudskog poravnanja.). sud vraca takav podnesak stranci koja nema advokata radi ispravke ( ako ima advokata.Arbitrarna ocena predstavlja povredu prava na fer sudjenje.Ako bi usled propustanja zakonskog zastupnika mogla da nastupi stata za lice pod starateljstvom. . . 24 . duzan da pokloni veru iskazu veceg broja svedoka.) Nacelo slobodnog sudijskog uverenja u parnicnom postupku . .Sudija nije npr.U pozivu na rociste stranka se upozorava na posledice izostanka.Lica koja prisustvuju raspravi sa koje je javnost bila iskljucena se upozoravaju da cuvaju kao tajnu ono sto su saznala na raspravi uz ukazivanje na posledice odavanja tajne. . .

.Pojam stranke je cisto procesnopravnog karaktera. vec ono kome takav procesni polozaj pripada iz tumacenja navoda i zahteva tuzbe. stecajni upravnik su stranke po duznosti. V) Sticanje svojstva i identitet parnicne stranke . kada utvrdi da tuzilac nije titular subjektivnog prava ili ovlascenja.Takva lica ( stecajni upravnik. v) Stranka mora da je odredjena. . organ starateljstva.Da bi se steklo svojstvo stranke u parnicnom postupku. U tuzbi navodi da je pozajmio Z utuzeni iznos.Npr. staralac zaostavstine ) imaju polozaj organa imovinske mase u cije ime i za ciji racun ucestvuju u parnici.). a tuzeni postoje stranka jer je tuzba podignuta protiv njega.Jedna varijanta ove teorije je i organska teorija.Tuzilac stice svojstvo stranke samim tim sto je podneo tuzbu. javni tuzilac.Pravilo je da nije stranka ono lice koje je oznaceno u rubrumu tuzbe. vec samo zakonskog zastupnika pravnog subjekta kojeg u parnici zastupaju ( stecajni duznik.Tuzilac stice svojstvo u momentu kada podnese sudu tuzbu. .Sud odbija tuzbeni zahtev meritornom presudom..Ako je odredjenje stranaka nejasno ili neprecizno ili ako se tuzba dostavi pogresnom licu javlja se problem utvrdjenja identiteta stranaka.U parnicnom postupku. takvi organi nemaju svojstvo stranke u parnici. zbog omaske u 25 . koje nastupaju u parnici na osnovu naredbe zakona i spore se o tudjem pravu. . stranke su tuzilac i tuzeni.Do diskrepancije izmedju stvarne volje tuzioca u pogledu oznacenja stranke i identiteta lica navedenog u rubrumu tuzbe dolazi zbog nepreciznog oznacenja stranaka. . a tuzeni stice svojstvo kada je tuzba podneta sudu. neophodno je ispuniti nekoliko uslova: a) Stranka mora da postoji.Prema teoriji duznosti. .Tuzilac je lice koje je podnelo sudu tuzbu. b) Stranka mora biti poznata. .22. jer tuzba protiv nepoznatog lica nije dopustena. B) Stranke po doznosti .) Pojam i sticanje svojstva parnicne stranke A) Pojam stranke . jer tuzba protiv nepostojeceg lica nije dopustena. . . koje u parnicnom postupku trazi od suda da pruzi pravnu zastitu njegovim povredjenim ili ugrozenim subjektivnim pravima. a tuzeni je lice prema kome se ta pravna zastita trazi. naslednici. Uprkos tome. . . T i Z nisu zakljucili ugovor o zajmu.To znaci da pojam stranke ne zavisi od toga da li u stvarnosti postoji neki materijalnopravni odnos i da li su tuzilac i tuzeni zaista i subjekti tog materijalnopravnog odnosa.Danas se u procesnom pravu problem materijalnopravnog ovlascenja i obaveze tretira kao problem stvarne legitimacije stranaka. T i Z su bili stranke u parnici. odnosno kada utvrdi da tuzeni prema tuziocu nema nikakvu obavezu gradjanskopravnog karaktera.Prema teoriji zastupanja. T tuzi Z i zahteva osudu na cinudbu u visini od 100000 dinara. . U stvarnosti. odnosno tuzenog. . Sud ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan. .

1. . 4.) Omaskom odredjen tuzeni .Ako je identitet tuzenog u rubrumu tuzbe omaskom odredjen ( npr. nakon zasnivanja parnice ( litispendencija ). 2. univerzalni sukcesor stupa u parnicu na mesto svog prethodnika ( npr.Razlikujemo procesnu sukcesiju koja nastupa kao posledica univerzalne ili singularne gradjanskopravne sukcesije. a u stvarnosti stetu mu je pricinilo lice B. lice A umesto B ). ono postaje stranka u postupku. .Npr. drugacije je ako se tuzba dostavi licu koje prema sadrzini tuzbe ni u najekstenzivnijem tumacenju ne moze da bude stranka. menja identitet stranaka.Ispravke u odredjenju identiteta stranaka ne smeju da budu takve da se. . u ovakvim situacijama lice kome je tuzba dostavljena postaje stranka u parnici. moguce je da se ova omaska otkloni ispravkom u svakom stadijumu postupka. u parnicu na mesto inicijalne stranke stupa nova koja prima parnicu u onom stanju u kojoj se nalazi ( dakle parnice ne pocinje iznova ). . Tada oni i ne postaje stranka.Ako to ne ucini. 26 .Jer.) Neprecizno oznacenje stranaka . G) Naknadno sticanje svojstva stranke . tuzba se dostavi licu koje ima isto licno ima kao i zeljeni tuzeni.) Error in personam . ili se iz tuzbenog predloga vidi da je tuzilac hteo kao tuzenog da odredi drugo lice ( B ). Sud ce odbiti tuzbeni zahtev prema A kao neosnovan.Problemi u vezi s naknadnim sticanjem svojstva stranke ne nastaju kada je procesna sukcesija posledica gradjanskorpavne.Ako tuzilac u zabludi oznaci kao tuzenog pogresno lice i tuzba bude dostavljena upravo tom licu koje je oznaceno u tuzbi. . . . sud ce tuzbu vratiti tuziocu radi ispravke ili dopune. .Shodno procesnom pojmu stranke. a) Procesna sukcesija kao rezultat univerzalna sukcesije . .Za ispravku identiteta tuzenog ne moze da ima za posledicu promenu pravnog subjekta: on mora da bude isti u momentu podnosenja tuzbe. .) Dostavljanje tuzbe pogresnom licu . rizikuje da se protiv njega donese presuda zbog propustanja koju moze da pobija redovnim i vanrednim pravnim lekovima. 3. kao i voljnu sukcesiju. univerzalna gradjanskopravna sukcesija povlaci za sobom procesnu sukcesiju ex lege.Lice kome je tuzba pogresno dostavljena mora da odgovori na tuzbu i istakne prigovor nedostatka pasivne legitimacije.Medjutim.Kada je stranka neprecizno oznacena. . . te sukcesiju koja nastupa na osnovu zakona.Naime.Npr.Naknadno sticanje svojstva stranke naziva se procesnom sukcesijom. .odredjenju tuzenog ili zbog propusta u dostavljanju ii zbog zablude tuzioca u pogledu identiteta tuzenog. ali i nakon ispravke. posle smrti ostavioca parnicu nastave njegovi naslednici ).Ovo lice nije duzno da preduzima nikakve procesne radnje ( odgovor na tuzbu ) i nece zbog toga snositi nikakve stetne procesne posledice.Tako. tuzilac smatra da mu je stetu pricinilo lice A.Postavlja se pitanje ko postaje stranka u parnici: da li lice oznaceno u rubrumu tuzbe ili ono kome je tuzba dostavljena. pa i u postupku po pravnim lekovima.

Stranacka sposobnost je sire priznata subjektima prava od pravne sposobnosti. jer tuzeni ima interes da se parnica okonca odbijanjem tuzbenog zahteva prema inicijalnom tuziocu.Osnovno je pravilo da stranka moze da bude svako fizicko i pravno lice ( dakle ko ima pravnu ima i stranacku sposobnost ).Stranacka sposobnost se priznaje i zacetom a nerodjenom detetu ( ako se ne rodi zivo.U tom smislu. primenu takvog prava trebalo bi otkloniti s pozivom na povredu domaceg javnog poretka. 27 - .Do procesne sukcesije dokazi kada singularni sukcesor stupi u parnicu na mesto svog pravnog prethodnika ( npr. nacelno. jer se postupak prekida zbog smrti stranke ili usled prestanka pravnog lica. . a ocena njehove stranacke sposobnosti daje se po njihovom lex nationalis-u u momentu podnosenja tuzbe. smrti fizickog.U ovom slucaju.Saglasnost tuzenog se zahteva i u slucaju promene identiteta tuzioca. . .Obrnuto. pravilo je da u ovoj situaciji moze da dodje samo do voljne sukcesije. .Voljna sukcesija podrazumeva.Stranacku sposobnost imaju i stranci.Kada u gradjanskopravnom odnosu dodje do singularne sukcesije. odnosno gubitka statusa pravnog lica. te saglasnost treceg lica koje stupa u parnicu umesto inicijalne stranke.Za subjektivno preinacenje tuzbe potrebna je salglasnost samog tuzenog kada se on vec upustio u raspravljanje o glavnoj stvari. . . jer stranka koja stupa u parnicu mora da je primi u stanju u kome se ona nalazi.To je razumljivo.) Stranacka sposobnost Problem stranacke sposobnosti tice se odgovora na pitanje “ko sve moze da bude stranka”. A) Stranacka sposobnost fizickih lica .Ako strano pravo iz bilo kog razloga ne bi priznalo stranacku sposobnost fizickom licu. . pa dok pravno sposobna mogu da budu samo fizicka i pravna lica.Svakom fizickom licu je priznata pravna sposobnost. u slucaju kada tuzilac otudji stvar ili cedira pravo povodom kojeg tece parnica ).. te ono moze da bude stranka u parnici.Isto vazi i kada tuzilac izvrsi subjektivno preinacenje tuzbe. . udruzenjima i drzavnim organima koji nisu subjekti prava. tako da ne moze da ponovi ili izmeni parnicne radnje koje je vec preduzeo njen prethodnik. kada umesto prvobitnog tuzenog tuzi drugo lice. a parnicne radnje ostaju bez dejstva ). . jer svaki titular subjektivnog prava je ujedno i titular ovlascenja da zahteva zastitu svog povredjenog ili ugrozenog subjektivnog prava od suda. b) Procesna sukcesija kao rezultat singularne sukcesije . zapravo. 23.Svojstvo stranke traje do okoncanja parnice. .Saglasnost svih ovih lica je neophodna. ona se stupanjem u parnicu. odrice prava koja joj pripadaju na osnovu principa kontradoktornosti. to ne povlaci ex lege i procesnu sukcesiju. D) Prestanak svojstva parnicne stranke . ne dolazi do automatske sukcesije. . medjutim. . saglasnost stranka. . stranacka sposobnost moze da se prizna i organizacijama. . tuzba se odbacuje.

U slucaju da se nedostatak parnicne sposobnosti ne moze otkloniti. .Fizicko lice moze da ima delimicnu poslovnu sposobnost. tuzilac navede kao tuzenog Ministarstvo finansija.Svakom pravnom licu je priznata neogranicena stranacka sposobnost.Sud u SR bi mogao da prizna stranacku sposobnost i onim entitetima koji nemaju svojstvo subjekta prava po lex nationalis-u.Pravilo je da sud odbacuje tuzbu. 24. pa ce ga sud pouciti da se ispravi i da kao tuzenog oznaci Republiku Srbiji.Ona predstavlja procesnopravni pandan poslovnoj sposobnosti. javni tuzilac ili organ starateljstva ).) Parnicna i postulaciona sposobnost A) Pojam .Svostvo stranke moze da se prizna posebnim zakonom i entitetu koji nije fizicko ili pravno lice ( npr.Poslovna i parnicna sposobnost se.Sud ex officio u toku celog postupka vodi racuna o tome da li subjekti koji se pojavljuju kao tuzilac i tuzeni imaju stranacku sposobnost. V) Stranacka sposobnost organa i oblika udruzivanja koji nemaju pravni subjektivitet . .B) Stranacka sposobnost pravnih lica . . . dok stranka u postupku moze da ima samo potpunu parnicnu sposobnost.ZPP izricito predvidja da sud moze da prizna stranacku sposobnost odredjenim oblicima udruzivanja koji nemaju status pravnog lica. G) Znacaj stranacke sposobnosti ..Stranacka sposobnost stranih pravnih lica odredjuje se prema pravu drzave u kojoj su ona inkorporisana. . u sustini ispunjavaju bitne uslove za sticanje stranacke sposobnosti. . pravilo je da su sva potpuno poslovno sposobna lica i parnicno sposobna..Ako se spori o tome da li stranka ima ili nema strancku sposobnost.Parnicna sposobnost je sposobnost parnicne stranke da sama ili preko punomocnika punovazno preduzima parnicne radnje u parnici. smrt lica ). 28 . ne poklapaju. a ispunjavaju uslove iz clana 73. . u sumnji se smatra da je ima.Nedostatak stranacke sposobnosti moze da se svede na problem utvrdjenja identiteta stranka i on je tada otklonjiv. . . . medjutim. odredjuje domasaj stranacke sposobnosti. ( ali ne i SZR-u ). preduzete parnicne radnje se konvalidiraju. postupak se prekida. carinarnici. . parnicna sposobnost ne moze da bude uslovljena. . lovakom drustvu. ZPP-a. a narocito ako raspolazu sredstvima na kojima se moze sprovesti izvrsenje. i dace mu rok za ispravku ). . ako identitet stranaka moze da se utvrdi ispravkama il idopunama tuzbe ( npr. s obzirom na predmet spora.U sudskoj praksi se stranacka sposobnost priznaje npr: sportskom drustvu. sud ce doneti resenje kojim ukida radnje sprovedene u postupku i odbacuje tuzbu.Ako gubitak stranacke sposobnosti nastupi tokom postupka ( npr. ako nadje da ti entiteti. ako utvrdi da ne postoji stranacke sposobnost. .Stoga. .Za razliku od poslovne.Lex fori koji je merodavan za citav postupak.Ako se stranacka sposobnost stekne u toku parnice. .

. . smatra se da je ona parnicno nesposobna. . parnicno sposoban. .Parnicna sposobnost predstavlja procesnu pretpostavku. .Ograniceno poslovno sposobna lica parnicno su sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti.Obaveza suda da kontrolise postojanje parnicne sposobnosti je siroko postavljena: a) duznost suda da utvrdi da li parnicno nesposobna strana ima zakonskog zastupnika i da li ovaj ima posebno ovalscenje za preduzimanje nekih radnji u postupku. . . . . b) duznost suda da od organa starateljstva zatrazi da postavi staraoca parnicno nesposobnom licu. G) Parnicna sposobnost maloletnika .Pravna lica nemaju parnicnu sposobnost.Ako stranka koja inicijalno nije bila parnicno sposobna naknadno stekne parnicnu sposobnost moze da odobri sve vec preduzete parnicne radnje.Jer delimicno poslovno sposobna lica mogu nekada da preduzimaju pravne poslove uz saglasnost zakonskog zastupnika. ono je u toj parnici parnicno sposobno. V) Parnicna sposobnost ogranicene poslovno sposobnih lica . .Parnicno su sposobna potpuno poslovno sposobna lica.Ako stranka izgubi stranacku sposobnost u toku postupka.Kada se predmet spora tice pravnog posla koji je lice delimicno liseno poslovne sposobnosti samo preduzelo. postupak se prekida. jedino u fazi prethodnog postupka ispitivanja tuzbe.Maloletnik star 15 godina moze punovazno da zakljuci ugovor o radu.Nedostatak parnicne sposobnosti nije neotklonjiva smetnja. . sud ce zastati s postupkom i utvrditi njenu sposobnost. tako i za meritorno odlucivanje.Maloletnici su parnicno sposobni u granicama priznate im poslovne sposobnosti.U ostalim stadijumima parnice. . te moze i da povede parnicu ciji se predmet spora tice tog ugovora.. dok takva mogucnost ne postoji u parnicnom procesnom pravu. . Dj) Znacaj parnicne sposobnosti . D) Parnicna sposobnost pravnih lica .U njihovom postupku parnicne radnje preduzimaju zakonski zastupnici pravnog lica. staraoca.Parnicno su nesposobna: a) lica potpuno lisena poslovne sposobnosti.Ova lica ne mogu da preduzimaju punovazno parnicne radnje i njih u parnici zastupa zakonski zastupnik. kako za punovaznost svake parnicne radnje. 29 . takodje. tuzenom. B) Parnicna sposobnost poslovno sposobnih lica . .Uvek postoji mogucnost da organ starateljstva postavi stranci.Kada je sporno da li je stranka parnicno sposobna. b) maloletna lica ispod 14 godina starosti.U sporovima iz pravnih poslova kojima je maloletnik raspolagao svojom zaradom on je.U resenju vanparnicnog suda odredjuje se koju vrstu pravnih poslova to lice delimicno liseno poslovne sposobnosti moze samostalno da preduzme. . ako se javi sumnja u parnicnu sposobnost stranke.Tuzba koju je podnelo lice koje nije parnicno sposobno odbacice se kao nedopustena.

Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene. ne moze dopusteno da preduzima bilo kakvu parnicnu radnju. Za meritornu odluku je neophodno da se utvrdi da li su T i K stranke iz ugovora u prodaji.Sud samo odlaze rociste.T je aktivno legitimisan.) Stvarna i procesna legitimacija A) Stvarna legitimacija .Stvarna legitimacija moze biti aktivna i pasivna.Povreda pravila o parnicnoj sposobnosti predstavlja apsolutno bitnu povredu pravila parnicnog postupka na koju drugostepeni sud u postupku po zalbi pazi po sluzbenoj duznosti.Postulaciona sposobnost je fakticka sposobnost stranke da sama i neposredno.Ako parnicne stranke nisu ujedno i ucesnici materijalnopravnog odnosa koji je bio povod za spor. To u ime stranke moze da ucini samo advokat. . ako je titular spornog prava ili ovlascenja iz odredjenog gradjanskopravnog odnosa s tuzenim. gluva.Parnicno nesposobna stranka moze u postupku da preduzme neku parnicnu radnju koja se smatra punovaznom sve dok se ne utvrdi da je nistava. . .Dok su prvi kvaliteti iskljucivo procesnog karaktera.i tada se stranci postavlja tumac ). .Parnicno sposobna stranka nema postulacionu sposobnost samo u dva slucaja: a) kada je fakticki nesposobna da vrsi parnicne radnje ( nema.Stvarna legitimacija nije procesna pretpostavka.Stranka moze da postoji. . kaze se da nisu stvarno legitimisane. a K pasivno legitimisan.U nasem pravu postulacionu sposobnost imaju sva parnicno sposobna lica.. kada stranka ne moze da se izjasni o predmetu spora ili kada je slepa.Ukoliko parnicno sposobna stranka nema postulacionu sposobnost. . ..Postulaciona sposobnost se razlikuje od parnicne. sud odlucuje meritorno i odbija tuzbeni zahtev kao neosnovan. a u suprotnom. b) stranci nije dopusteno da izjavi reviziju protiv presude ili resenje. ako je i subjekt obaveze u materijalnopravnom odnosu iz koga je nastao spor. da im nedostaje stvarna legitimacija.te ce takva stranka nastaviti da vodi postupak putem punomocnika. . ali da nije stvarno legitimisana u parnici..Postulaciona sposobnost nije procesna pretpostavka. . stvarna legitimacija je stvar materijalnog prava. ako je prodavac. ako je kupac u ugovoru o prodaji.. revizija se odbacuje kao nedopustena.U tom slucaju.. . da ima stranacku i parnicnu sposobnost. . .U slucaju da strankama nedstaje stranacka legitimacija. 25. . gluca. . E) Postulaciona sposobnost . . 30 .Aktivno legitimisan je tuzilac. sud ce resenjem odbaciti tuzbu i ukinuti sve sprovedene parnicne radnje.Pasivno je legitimisan tuzeni. preduzima parnicne radnje u postupku.Povrede pravila o postulacionoj sposobnosti nisu razlozi koji imaju za posledicu nistavost presude. . bez icije pomoci. da bude odredjena. ne zna jezik suda. . .

--> Prema vazecoj teoriji relevancije.. .U ovom slucaju. T bi morao da u tuzbenom predlogu zahteva da se Z obaveze da zajam vrati C. po pravilu. ako se obe stranke sa tim saglase.Na ovom stanovistu je i nase pravo jer dopusta da sticalac moze da stupi u parnicu na mesto inicijalne stranke. S obzirom na gubitak stvarne legitimacije. polozaj zakonskog zastupnika stranke ( stecajni upravnik. Nakon sto je parnica zapoceta. od nevlasnika ). kada ona imaju polozaj stranke po duznosti ( javni tuzilac ). . .) Procesna legitimacija temeljem volje stranaka a) Singularna materijalnopravna sukcesija . odnosno da on ( tuzeni ) nikad nije bio subjekt obaveze ( prigovor nedostatka aktivne ili pasivne legitimacije ). procesna i stvarna legitimacija poklapaju ( ali mogu i da se ne poklapaju. T cedira potrazivanje iz ugovora o zajmu na C.).Navedena pravila ne vaze kada je u pitanju originarno sticanje prava svojine ( npr. mogucnost prenosa procesne legitimacije postoji.Sporno je da li je dopusteno da stranka vodi spor u svoje ime o tudjem pravu.O tome postoje dva stava uoblicena u okvire teorije irelevancije i teorije relevancije: --> Prema teoriji irelevancije. b) Procesna legitimacija bez materijalnopravne sukcesije . 31 . tuzeni moze da istice sve materijalnopravne prigovore koji se ticu otudjenja stvarnog prava ili stvari. . retko ). presuda glasi samo na sticaoca. vec u praksi ovo uglavnom istice tuzeni i tvrdi da tuzilac nije imalac spornog prava. U drugom primeru.Npr: T tuzi Z i zahteva povracaj zajma od 100000din. tako da glasi na sticaoca.) Procesna legitimacija ex lege .Pravilo je da stranke same vode spor u svoje ime o svom pravu. vec procesnog karaktera. privremeni staralac zaostavstine.P proda stvar K. pitanje prava na vodjenje spora nije materijalnopravnog. 2. . . jer inicijalna stranka vodi spor o tudjem pravu.Zakon ovlascuje drzavne organe i lica da vode parnicu o tudjem pravu. kao i njegovog odnosa sa sticaocem. te se. otudjenje spornog prava ili stvari nema procesni.Pravni poredak dopusta mogucnost da stranka vodi parnicu o tudjem pravu a ne o svom ( ali ne kao zastupnik ). jer se ova pravila primenjuju samo na singularnu sukcesiju ( prvi primer gore ). ali se dejstvo njene materijalne pravosnaznosti prostire i na sticaoca. U parnici.Procesna legitimacija je pravo jednog lica da u sopstveno ima vodi konkretnu parnicu. .Do diskrepance izmedju stvarne i procesne legitimacije dolazi po dva osnova: 1. tuzilac je duzan da izmeni predlog tuzbe.U Nemackoj.Na postojanje stvarne legitimacije sud ne pazi po sluzbenoj duznosti. Nakon pocetka parnice. tako da procesna legitimacija ima znacaj procesne pretpostavke. otudjenje spornog prava ili stvari nema nikakav procesnopravni niti mateorijalnopravni znacaj. . te da u tuzbenom predlogu zahteva da se na cinudbu obaveze sticalac prava ili stvari. . ali ima i te kako materijalnopravni znacaj. B) Procesna legitimacija ..U ovom slucaju. Presuda i dalje glasi na inicijalnog tuzioca. postavlja se pitanje da li je tuzilac duzan da izmeni tuzbeni zahtev. ako joj samo materijalno pravo nije preneto kakvim pravnim poslom ( cesija ).S obzirom na diskrepancu izmedju stvarne i procesne legitimacije nakon otudjenja spornog prava ili stvari. . .Npr: T tuzi P i zahteva da mu kao prodavac preda stvar. ako stranka koja vodi parnicu o tudjem pravu ima neki pravom zasticen interes.

1 27.Prenos procesne legitimacije nije dopusten kada se to cini u cilju zloupotrebe procesnih pravanpr.Zastupnik je duzan da vodi racuna o interesima stranke i da se njima rukovodi. pitanje pricati i 27.U ZPP-u je exempli causa navedeno pet situacija kada sud postavlja privremnog zastupnika: 1 Uz 26. a postoji jos i kolizijski staralac ( staralac odsutnom licu ili strancu ) i staralac nasciturus-a. stranka ne moze da zahteva od zastupnika naknadu stetesamo zato sto parnica nije presudjena u njenu korist ( to je moguce samo ako je stetu prouzrokovao nepazljivim i nepravilnim radom ).Zastupnik vodi parnicu u ime stranke i preduzima parnicne radnje u ime i za racun stranke. a moze se postaviti i parnicno sposobnim licima koja nisu u mogucnosti da se pojave pred sudom ili nemaju punomocnika.Najvaznije dejstvo procesne legitimacije ( vodjenje parnice o tudjem pravu ) jeste da se pravosnaznost presude prosiruje na lice koje je steklo sporno pravo ili stvar tokom parnice.Zakonski zastupnik se postavlja parnicno nesposobnim strankama. .To moze biti samo advokat. . b) punomocnik.Njega postavlja sud tuzenom pod uslovima predvidjenim zakonom. postoje tri vrste zastupnika: a) zakonski zastupnik. .Punomocnik je zastupnik cije se ovlascenje za zastupanje temelji na pravnom poslu. 26. . B) Ostali oblici zakonskog zastupanja a) Privremeni zastupnik . a ne moze da zastupnik jedne strane da bude druga stranka u istoj parnici.Zakonski zastupnik je onak cije ovlascenje za zastupanje proizlazi neposredno iz zakona.Titular materijalnog prava. . . moze da se saslusa i kao svedok. a zastupnik moze biti i organ starateljstva.Maloletnu decu zastupaju roditelji. i 28. sticenike zastupaju njihovi staraoci.Zastupnik nije stranka u sporu. zastupnik ne odgovara za neuspeh u parnici. pitanje 32 . 3. . radi sticanja povoljnijeg procesnopravnog polozaja. .) Dejstvo procesne legitimacije .Zakonski zastupnik vodi parnicu u ime lica koje je parnicno nesposobno ili iz nekog razloga nije u stanju da samo vodi parnicu ili da sebi postavi punomocnika. s obzirom na to da nije stranka u postupku. . .Medjutim.) Zakonsko zastupanje u parnicnom postupku A) Pojam .POLOZAJ ZASTUPNIKA .) Zastupanje u parnicnom postupku . .Zastupnik mora da ima stranacku i parnicnu sposobnost..U zavisnosti od pravnog osnova zastupnistva. v) zastupnik pravnog lica. .

kao i za meritorno odlucivanje.Na glavnoj raspravi.Sud poziva zastupnika na rocista. * ako je prebilvaliste. . stranka moze sama da punovazno preduzima parnicne radnje. povlacenje ili odricanja od pravnog leka. . --> izjavljivanje. G) Znacaj zakonskog zastupanja .Ako u toku parnice zakonski zastupnik umre ili prestane njegovo ovlascenje za zastupanje. . postupak se prekida.Buduci da institut privremenog zastupnika remeti pravo na odbranu tuzenog. sud ne saslusava parnicno nesposobnu stranku ( to moze samo izuzetno da ucini ). a tuzeni nema punomocnika.Punomocstvo je oblik voljnog.npr. nije ga imao od pocetka postupka ili je zakonski zastupnik umro u toku postupka. ali postoji izuzetak kada je materijalnim normama predvidjeno da mu je potrebno posebno ovlascenje za: --> podizanje tuzbe.U nasem pravu. vec njenog zakonskog zastupnika. pa je i obavezan da obavesti organ starateljstva ako staralac ne pokazuje potrebnu paznju u zastupanju.Zastupnik moze i da ratifikuje parnicne radnje koje je preduzela parnicno nesposobna stranka pre nego sto je on usao u parnicu. --> zakljucenje poravnanja.Nedostatak urednog zakonskog zastupanja predstavlja bitnu povredu pravila parnicnog postupka. odnosno boraviste tuzenog nepoznato.O postavljanju privremenog zastupnika sud odlucuje resenjem koje je duzan da bez odlaganja dostavi organu starateljstva i strankama. ove uslove treba tumaciti restriktivno. a stranka nema punomocnika u toj parnici.* ako je tuzeni parnicno nesposoban a nema zakonskog zastupnika. tj. dostavljaju mu se podnesci i sudske odluke. . * ako obe strane imaju istog zakonskog zastupnika.) Ugovorno zastupanje u parnicnom postupku A) Pojam . zbog koje se moze izjaviti zalba na koju u postupku po zalbi drugostepeni sud pazi po sluzbenoj duznosti ( isti nedostatak predstavlja i revizijski razlog i razlog za ponavljenje postupka). . b) Zastupnik za prijem pismena ( o njemu vise u odeljku o dostavljanju ). . . .ovlascenja koje je od nje dobio. a ne zakonskog zastupanja. --> povlacenje tuzbe. i protiv tog resenja nije dozvoljena zalba. punomocnik nije neophodan. osim kod podnosenja revizije ( tu mora advokat ). . --> priznanje tuzbenog zahteva. 28.Punomocnik zastupa stranku i vodi spor u njeno ime na osnovu punomocja. --> odricanje od tuzbenog zahteva.Sud pazi tokom celog postupka kako zakonski zastupnik vrsi svoju duznost. .Zakonski zastupnik moze da preduzima sve parnicne radnje.Uredno zastupanje predstavlja procesnu pretpostavku za pokretanje i vodjenje parnice. 33 . * ako postoje suprotni interesi tuzenog i njegovog zakonskog zastupnika. V) Polozaj i ovlascenja zakonskog zastupnika .

. po kome je punomocnik ovlascen da u postupku preduzima sve parnicne radnje do njegovog pravosnaznog okoncanja. prenosenje punomocja na drugo lice. podnosenje zalbe.Za punomocje se zahteva pismena forma. te ne moze bez izricitog odobrenja stranke da disponira tuzbenim zahtevom.Postoji vremenski ograniceno i neograniceno punomocje. i smatra se da je sama stranka preduzela te radnje. nije nuzno da punomocnik bude advokat.Punomocje dato advokatu je prenosivo i bez saglasnosti stranke.Cak i kada se stranka odluci da vodi parnicu putem punomocnika. dj) Polozaj stranke i punomocnika u parnici . sadrzano u ugovoru o nalogu ) nema dejstvo prema spolja. . . da preduzme sve radnje u postupku. g) Vrste punomocja .Obim punomocja odredjuje sama stranka ili punomocnik i nalogodavac svojim sporazumom. . dok A odgovara za stetu nalogodavcu prema odredbama ugovora o nalogu.. d) Pravni polozaj punomocnika . ako u punomocju nije drugacije odredjeno.). Povlacenje tuzbe je punovazno. . b) Zasnivanje i dejstvo . odricanje od tuzbenog zahteva.Ako nalogodavac nije odredio obim punomocja.Punomocje je jednostrana parnicna radnje koju vlastodavac vrsi prema sudu. odnosno da preduzima sledece parnicne radnje: povlacenje tuzbe. odricanje i odustanak od pravnog leka.Pravilo je da sud i protivna strana preduzimaju parnicne radnje prema punomocniku. .Posebno punomocje ( retko ) izdaje se samo za preduzimanje odredjenih parnicnih radnju ( npr.Ovaj unutrasnji odnos nije procesne prirode.Od punomocja treba razlikovati materijalnopravni odnos izmedju nalogodavca i punomocnika koji je pravni odnos izdavanja punomocja. pa npr: A advokat povuce tuzbu protivno nalogu svog nalogodavca. . . 34 .Ono proizvodi dejstvo od momenta kada je podneto sudu.Sud ne sme odbaciti tuzbu koju je podneo punomocnik tuzioca.Advokat moze.Pravilo je da se izdaje opste punomocje. . B) Punomocje a) Pojam . v) Obim punomocja .. . . ako posumnja u istinitost punomocja. trajanja i dejstva nezavisno od ugovora o nalogu.Bilo kakvo ogranicenje punomocja koje nije u njemu izricito navedeno ( vec je npr. .Punomocnik moze da preduzima sve parnicne radnje u ime i za racun stranke u granicama ovlascenja. zakljucenje poravnanja.Ovlascenja punomocnika koji nije advokat su daleko uza. . vec materijalnopravne prirode i njima se regulisu prava i obaveze nalogodavca i punomocnika shodno odredbama ugovora o nalogu.Za vodjenje odredjenih parnicnih radnji ( za pokretanje parnice za razvod ili ponistaj braka ) zahteva se specijalno punomocje. vec je duzan najpre da otkloni sve nedoumice u vezi sa pravilnoscu zastupanja. a prema protivnoj strani od momenta kada je ona saznala za postojanje punomocja. vec to moze da bude sva fizicko lice koje je potpuno poslovno sposobno.Procesno punomocje je u pogledu punovaznosti. te se kao isprava predaje sudu. obim punomocnikovih ovlascenja odredjen je zakonom. priznanje tuzbenog zahteva.

jer je ona vec proizvela dejstvo u korist ili protiv stranke.Stranka koja ima punomocnika ne mora da ucestvuje u postupku. . e) Supstitucija . moze da je pozove sud da se licno izjasni o cinjenicama koje treba utvrditi u parnici. * opozivom i otkazom punomocja.Time se otvara problem istovremenog i eventualno nesaglasnog delovanja stranke i punomocnika u parnici. . odnosno dok sud o predlogu ne donese odluku. .Ako se radi o radnjama od neposrednog dejstva na postupak ( priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva ). V) Znacaj punomocja kao procesne pretpostavke . . i otkaz i opoziv moraju se saopstiti sudu. . ali zahteva od suda da mu dozvoli zastupanje i tvrdi da ce mu stranka dati punomocje.Postojanje punomocja je procesna pretpostavka na koju sud pazi po sluzbenoj duznosti.Punomocje dato advokatu je prenosivo na zamenika ( supstituta ). . da kazuje istinu ). dok je punomocje dato drugom licu prenosivo samo ako je tako predvideo vlastodavac u punomocju. . jer radnje koje preduzima u parnici imaju dejstvo prema stranci.Supstitut zastupa stranku a ne punomocnika. vaze sledeca pravila: stranka moze da opozove procesne predloge ( predlog za izvodjenje dokaza ) samo dok je sama radnja opoziva.Ako je tuzbu podnelo lice koje nema punomocje. . 35 . .U parnici je moguce da se javi i negotiorum gestor. kada je to potrebno radi otklanjanja stete koja bi za vlastodavca mogla nastati.Da bi proizvele dejstvo. * smrcu stranke. i njemu je sud duzan da uskrati zastupanje. duzan je jos mesec dana da preduzima radnje za stranku. . odnosno lice koje nema uredno punomocje.Ono prestaje: * okoncanjem parnice. dok suprotno nije moguce. medjutim. ista ce se odbaciti resenjem kao nedopustena. a od toga moze da odstupi samo ako je nalog protivan njegovim procesnim obavezama ( npr. .Punomocnik je duzan da se pridrzava naloga stranke. stranka moze naknadno da ratifikuje sve procesne radnje.Sud je duzan da ovakvom licu zabrani da vodi parnicu. . neformalne parnicne radnje vlastodavca i punomocnika. . stranka ne moze vise da opozove parnicnu radnju svog punomocnika. * prestankom pravnog lica. * smrcu punomocnika ili gubitkom poslovne sposobnosti.Lice koje zastupa u parnici bez urednog punomocja je falsus procurator. stranka moze na rocistu odmah da opozove takvu cinjenicnu tvrdnju punomocnika.Kada su u pitanju cinjenicne tvrdnje ( priznanje i osporavanje cinjenica ). medjutim. jer davanje punomocja ne iskljucuje mogucnost da i sama stranka ucestvuje u postupku.Opoziv i otkaz punomocja su jednostrane.Ako punomocnik preduzme neku drugu parnicnu radnju koja se ne tice cinjenica.Kada punomocnik otkaze punomocje. . z) Prestanak punomocja ..Radnje koje je u parnici preduzelo lice koje nema punomocje nemaju nikakvo dejstvo. .Kod diskrepance izmedju preduzetih parnicnih radnju punomocnika i vlastodavca treba praviti razliku izmedju cinjenicnih tvrdnji i ostalih parnicnih radnji.

Parnicne radnje suda su po svojom pravnoj prirodi akti drzavnog organa. jer se nada da ce se spor resiti mirnim putem sa A.Kako je postojanje spoljnog elementa volje nuzan preduslov za postojanje parnicne radnje.Nedostaci u formiranju volje ( unutrasnji element ) koja se tice njene sadrzine ne utucu na postojanje niti na punovaznost parnicne radnje. . . pojam i vrste A) Pojam .) Parnicne radnje stranaka.Prema prvom shvatanju.. odnosno u parnici.Parnicna radnja predstavlja ponasanje stranaka u parnici. 31.Osnovna podela parnicnih radnju vrsi se prema kriterijumu subjekta koji ih preduzimaju. B) Vrate parnicnih radnji .Prema cistom procesnom ucenju. izdavanje punomocja ili zakljucenje sporazuma o izboru mesne nadleznosti ne bi bile parnicne radnje.Npr: T u parnici zeli da povuce tuzbu.Sporno je da li je parnicna radnja svesni i voljni akt stranke. . radi se o parnicnim radnjama. Supruga T podnese tuzbu sudu. jer se njihovo dejstvo ispoljava prevashodno u parnici. ako bi u celosti bile uredjene u materijalnom pravu. parnicnu radnju ne predstavlja radnja koja je preduzeta mimo ili protivno volji stranke. b) Parnicne radnje suda. odnosno htenje da se parnicna radnja preduzme.Prema drugom. funkcionalnom shvatanju. za odredjene parnicne radnje.. 29. .Razlikujemo unutrasnji i spoljasnji element volje: prvi se ogleda u formiranju volje koja se tice sadrzine radnje. . . parnicna radnja je svako ponasanje stranke u parnici koje je uredjeno procesnim pravom i cije su posledice uredjene procesnim pravom. . a njen spoljasnji element se ogleda u formiranju volje da se parnicna radnja preduzme.Nedostatak urednog ovlascenja za zastupanje je apsolutno bitna povreda odredaba parnicnog postupka. . .Za postojanje parnicne radnje je dovoljno da postoji spoljasnji element volje. pa stoga zalikujemo: a) Parnicne radnje stranaka.Za njihovu punovaznost je odlucujuce da li ih je sud preduzeo u granicima svojih zakonom propisanih ovlascenja. .. pojam i vrste A) Pojam . al je nije podneo sudu. . vec samo da li to ponasanje prevashodno proizvodi dejstvo na terenu procesnog prava.) Parnicne radnje. ali izjavi da se odrice tuzbenog zahteva.Suprotno tome. ali ovde spadaju i negativne 36 . . pa i njeno razgranicenje od materijalnopravne izjave volje nije odlucujuce da li je ponasanje stranaka uredjeno procesnim pravom.Npr: T je sastavio tuzbu. . prema vladajucem funkcionalnom ucenju.Parnicna radnja je svako ponasanje procesnog subjekta koje u parnici proizvodi zakonom predvidjena procesnopravna dejstva. a pod ponasanjem se podrazumeva svako aktivno ponasanje ( usmeno ili pismeno ).

radnje stranaka (njihove izjave da nece preduzimati neku parnicnu radnju, npr. stranka se odrekne prava na zalbu). - Parnicna radnje se moze preduzeti i necinjenjem, a rec je o situacijama kada zakonodavac za necinjenje procesnog subjekta vezuje nastupanje fikcije da je odredjena parnicna radnja preduzeta ( npr. ako na pripremno rociste ne dodje tuzilac, smatrace se da je tuzba povucena ). - Izuzetno, parnicna radnja se moze preduzeti i konkludentnim radnjama, tj. ovde subjekt preduzima odredjenu aktivnost koja prima facie nema karakter parnicne radnje, ali iz te aktivnosti moze posredno i sa sigurnoscu da se izvede zakljucak o postojanju namere da se odredjena parnicna radnja preduzme ( npr. Smatra se da je tuzeni pristao na preinacenje tuzbe, ako se upusti u raspravljanje po toj preinacenoj tuzbi, a pre toga se nije protivio preinacenju ). B) Razlika izmedju parnicne radnje i materijalnopravnih izjava volje - Parnicne radnje su procesni pandan materijalnopravnim izjavama volje, te se od njih razlikuju u tome sto su uredjene procesnim normama i sto svoja dejstva ostvaruju u parnici, ne i na planu materijalnog prava. - DVOSTRUKO FUNKCIONALNE PARNICNE RADNJE - Ovakve radnje su dvostruko funkcionalne, i njihovo preduzimanje ne povlaci samo procesnopravne, vec i materijalnopravne posledice. - Striktno razlikovanje izmedju same parnicne radnje i pravnog posla ovde nije moguce ( npr. prigovor prebijanja, otkaz i raskid ugovora, kao i sva preobrazajna materijalna ovlascenja ). - O pravnoj prirodi ovakvih parnicnih radnji postoje dva shvatanja: a) Prvo koje stavlja u prvi plan njihovu dvostruku pravnu prirodu. - Prema ovom shvatanju, ove parnicne radnje su jedinstvene, ali su njihova dejstva dvostruka. - Stoga, da bi parnicna radnja bila punovazna, mora da se ispune uslovi koje predvidja materijalno i procesno pravo. - Nedostatak jednog uslova ima za posledicu njenu nepunovaznost. b) Drugo koje smatra da je parnicna radnja jedinstvena, ali da ima dvostruku funkciju. - Prema ovom shvatanju, radi se o jedinstvenoj pravnoj radnji koja cini dispoziciju materijalnopravne i procesne norme. - Materijalnopravna nepunovaznost ne povlaci automatski i nepunovaznost na terenu procesnog prava. - Procesna dejstva se odredjuju prema procesnom, a materijalnopravna prema materijalnom pravu. V) Vrste parnicnih radnji 1.) Jednostrane i dvostrane - Sve parnicne radnje su, po pravilu, jednostrane. - Njihov adresat je sud i one proizvode dejstvo bez obzira na to kakav je stav suprotne strane i suda o preduzetoj parnicnoj radnji. - Samo izuzetno su parnicne radnje dvostrane, a to vazi npr. za razne oblike pristanka tuzenog na parnicne radnje koje je preduzeo tuzilac: pristanak tuzenog je potreban za preinacenje tuzbe, povlacenje tuzbe.. 2.) Radnje od neposrednog i posrednog dejstva na postupak - Radnje od neposrednog dejstva na postupak su one koje ex lege proizvode odredjeni procesnopravni efekat. - Za nastupanje dejstva same parnicne radnje nije potrebna nikakva procesna aktivnost suda. 37

- Npr: Povlacenje tuzbe i pristanak tuzenog na povlacenje tuzbe dovode do toga da parnica prestaje da tece. Sud nije ovlascen da donosi odluku kojom bi odobrio ili odbio povlacenje tuzbe. - Parnicne radnje koje samo posredno deluju na postupak nisu podobne da same po sebi proizvedu dejstvo, vec je potreba odluka suda. - Npr: Predlog stranke za odlaganje rocista ne dovodi do procesnopravne posledice, vec ce do odlaganja doci samo ako sud povodom predloga donese odluku kojom usvaja predlog. - Radnje od neposrednog dejstva na parnicu mogu da budu procesne izjave volje ( povlacenje tuzbe, odustanak od pravnog leka..), te saopstenja. - Radnje od posrednog dejstva na parnicu mogu imati oblik predloga, tvrdnji i ponuda dokaza. 3.) Predlozi, tvrdnje i ponuda dokaza a) Predlozi - Predlozi su parnicne radnje kojima stranka zahteva od suda da donese odredjenu odluku. - Oni mogu biti stvarni i procesni, u zavisnosti od toga da li se zahteva odredjeno procesno ponasanje ili se predlog tice merituma stvari. - Stvarni predlozi su npr: tuzba- predlog tuzioca da se usvoji tuzbeni zahtevl predlog tuzenog da se odbije tuzbeni zahtev; pravni lek- predlog podnosioca pravnog leka da se izmeni sudska odluka o tuzbenom zahtevu... - Procesni predlozi su npr: zahtev za vracanje u predjasnje stanje; zahtev za oslobodjenje od placanja parnicnih troskova.. b) Tvrdnje - Tvrdnje su izjave stranaka o cinjenicnim ili pravnim pitanjima koja se javljau povodom konkretne parnice. - Povodom tvrdnju koje iznose stranke sud ne donosi nikakvu odluku, vec ih samo prima k znanju. v) Ponude dokaza - To je dokazno sredstvo cije upotreba treba da uveri sud u istinitost njenih cinjenicnih tvrdnji. 4.) Postoje opozive i neopozive, i odbrambene i napadacke parnicne radnje - USLOVI ZA PUNOVAZNOST PARNICNIH RADNJI - Da bi parnicna radnja proizvela dejstvo moraju da se ispune sledeci uslovi: a) Parnicnu radnju punovazno moze samo da preduzme stranka koja ima i stranacku, parnicnu i postulacionu sposobnost. b) Parnicnu radnju u ime stranke moze da preduzme trece lice samo ako postoji ovlascenje za zastupanje, bilo na osnovu zakona ili punomocja. v) Parnicna radnja mora da bude preduzeta u zakonom predvidjenoj formi i sa zakonom predvijdenim sadrzajem. g) Nuzno je da adresat parnicne radnje ( sud ili suprotna strana ) istu zaista i primi, odnosno sazna za nju.

- NEDOSTACI PARNICNIH RADNJI 1.) Opsti principi - Ako je parnicna radnja preduzeta, a gorenavedeni uslovi nisu bili ispunjeni, nastupaju sledece pravne posledice: 38

a) Radnje od posrednog dejstva na postupak sud ce odbaciti kao nedopustene ( tvrdnja, procesni predlog..). b) Radnje od neposrednog dejstva na parnicu ostaju bez dejstva, tj. smatra se da nisu ni preduzete. - Ako se nedostatak parnicne radnje ogleda u formu ili njenom sadrzaju, stranka moze da je ponovi i tako otkloni nedostatke, a punovazno preduzeta parnicna radnja ima retroaktivno dejstvo. 2.) Mane volje - Ponistaj parnicne radnje zbog mana volje nije moguc, jer bi to imalo za posledicu vodjenje parnice u parnici. - Npr. nije dopusteno da se tuzbom pobijaju izjave o povlacenju tuzbe ili odricanju od tuzbenog zahteva. 3.) Zabrana zloupotrebe prava - Ako stranka vrsi parnicne radnje u cilju da zloupotrebi svoja procesnapravna ovlascenja, primenjuju se opsti principi koji vaze za zabranu zloupotrebe procesnih ovlascenja. - Ako se radi o parnicnoj radnji od posrednog uticaja na parnicu, sud ce odbiti resenjem predlog stranke ( predlog za izvodjenje dokaza sa ciljem da se postupak odugovlaci ). - Ako se radi o parnicnoj radnji neposrednog dejstva na parnicu ( npr. povlacenje tuzbe ), dejstvo parnicne radnje preduzete uz povredu principa zabrane zloupotrebe ce se najcesce otkloniti podnosenjem predloga za povracaj u predjasnje stanje. 4.) Opoziv parnicne radnje - S obzirom na to da preduzeta parnicna radnje ne moze da se pobija, vazi pravilo da svaka parnicna radnja moze da se menja, dopunjava, cak i opozove, sve dok protivna strana ne stekne kakvu procesnu poziciju. - Jedino radnje od neposrednog dejstva na postupak su, po pravilu, neopozive. - Procesni predlozi i cinjenicne tvrdnje su opozive, sve dok sud o njima ne donese svoju odluku. - Do donosenja presude tuzeni moze da opozove priznanje tuzbenog zahteva, a isto vazi i za odricanje od tuzbenog zahteva. - PROCESNOPRAVNI UGOVORI a) Pravi procesni ugovori- U njih spadaju: * sporazum stranaka da njihov imovinski spor sudi sudija pojedinac umesto veca. * sporazum stranaka o mesnoj nadleznosti. * predlog za sporazumni razvod braka. - Ove ugovore uredjuje procesno pravo- u pogledu uslova za njihovu dopustenost i uslova za njihovu punovaznost. b) Materijalnopravni ugovori sa procesnim dejstvom- U nji spadaju: * ugovor o arbitrazi. * sporazum stranaka kojim one odredjuju postupak pred arbitrazom. * sudsko poravnanje. - Bez procesnog dejstva ostaju tzv. dokazni ugovori, tj. ugovori kojima se stranke obavezuju da nece koristiti odredjena dokazna sredstva predvidjena zakonom...

32.) Podnesci
A) Pojam i vrste

39

- Podnesak je pismena parnicna radnja stranaka koja se preduzima vac rocista. - Zakon predvidja da sledece parnicne radnje moraju biti preduzete u formi podneska: a) punomocje. b) tuzba i protivtuzba. v) odgovor na tuzbu. g) svaki pravni lek ( redovni i vanredni ). Prema sadrzini i cilju parnicne radnje preduzete podneskom, oni se dele na:  Odredjujuci ( dispozitivni ) podnesci sadrze odredjeni procesni ili stvarni predlog. ( npr. tuzba, pravni lekovi, odricanje od tuzbenog zahteva...)  Pripremnim podneskom stranka nagovestava cinjenice koje namerava da iznese na rocistu za glavnu raspravu, kao i dokaze cije izvodjenje namerava na da predlozi. ( npr. obavestenje o novom dokazu cije izvodjenje stranka namerava da predlozi ).  U obicnom podnesku stranka saopstava sudu ili drugoj strani razne cinjenice koje mogu da budu relevantne za tok postupka. B) Sadrzina i podnosenje podneska - Uredan podnesak mora da bude sacinjen u zakonom predvidjenoj formi, i sa zakonom predvidjenom sadrzinom. - Obavezni sastojci podneska su: * naziv suda. * oznacenje stranaka. * oznacenje predmeta spora. - Ovi sastojci spadaju u rubrum ( zaglavlje podneska ). - Nakon sto je postupak otpoceo, svaki predmet dobija svoj broj na koji se poziva u svakom docnijem podnesku. - Odredjujuci podnesci sadrze: predlog stranke, cinjenice na kojima stranka zasniva svoj predlog, dokaze... - Obavezni sadrzaj podneska je i svojerucni potpis podnosioca. - Podnesak se podnosi u dovoljnom bruju primeraka za sud i stranke ( dakle najmanje 2 ). - Isprave se prilazu u originalu ili u prepisu. V) Neuredan podnesak - Podnesak je neuredan ako je nerazumljiv ili ako ne sadrzi sve sto je potrebno da bi se po njemu moglo postupati. - Ako je neuredan podnesak predao advokat, sud ce ga odbaciti. - Ako to nije ucinio advokat, sud stranci vraca podnesak na ispravku ili dopunu i odredjuje rok za to. Ako stranka ispravi podnesak u roku, smatra se da je podnesak predat onog dana kada je prvi put podnesen, a ako ne ispravi podnesak u roku to ima za posledicu odbacivanje podneska.

33.) Vreme vrsenja parnicnih radnji

40

Npr. pre isteka roka. b) Objektivni. 41 . kao i lica lisena slobode. B) Vrste rokova . ... rokovi mogu biti: a) Subjektivni.Izuzetak od ovog pravila je fikcija odrzanja roka..njihovim propustom moguce je da se zahteva povracaj u predjasnje stanje. .Rokovi se racunaju na dane. tu je subjektivni rok 8 dana od zasnanja razloga propustanja. Rok za povracaj u predjasnje stanje..Procesni rokovi se razlikuju u racunanju od rokova u materijalnom pravu. kao dan predaje podneska uzima se dan kada podnesak predat posti. a to se desava u sledecim slucajevima: a) ako je podnesak upucen sudu postom. mesece i godine.npr: rok za uklanjanje nedostataka koji se ticu sposobnosti i pravilnog zastupanja.Rokovi u parnicnom postupku pocinju da teku od momenta kada je podnesak dostavljen stranci. b) Dilatoni.. iako nije u roku predat sudskoj pisarnici.npr: rok za odgovor na tuzbu.Smatrace se da je rok odrzan. rokovi za podnosenje predloga za povracaj u predjasnje stanje. . ako nije dostavljen stranci... . V) Racunanje rokova . dok traje.Rok je vremenski period u kome stranka moze ili je duzna da preduzme odredjenu parnicnu radnju. dok sam rok u datim okvirima odredjuje sud ). Sud ga moze produziti u slozenim stvarima. Npr: rok za zalbu. b) Nerestitutivni. ali ne duze od 15 dana. rok za zalbu. b) Sudski. . .U pogledu dejstva.Pod rokom se smatra i vremenski period cijim istekom nastupa dejstvo parnicne radnje. tj.. preporucenom posiljkom ili telegrafskim putem. Npr. prekid postupka.npr: rok za pismenu izradu presude je 8 dana. .) Rokovi A) Pojam . b) kada podnesak upucuju lica koja se nalaze na obaveznoj vojnoj sluzbi. subjekti nemaju pravo da preduzimaju parnicne radnje.njihovim istekom subjekt stice mogucnost da preduzme neku procesnu radnju. G) Odrzanje roka .S obzirom na momenat od kojeg se tok roka racuna. od momenta kada je ona saznala za parnicnu radnju.Dan u kome je preduzeta parnicna radnja ne racuna se u rok. .njihovim istekom subjekt gubi pravo da preduzme neku parnicnu radnju ( nastupa prekluzija ).1. kao dan predaje se uzima dan kada je podnesak predat vojnoj ili komandi zavoda. rok za izvodjenje dokaza.su nezavisni od subjektivnog stava stranke. .Mogu biti: a) Restitutivni. v) Instrukcioni ( ovde zakonodavac odredjuje samo minimalno i maksimalno trejanje roka.Najvanizja podela: a) Zakonski. rokovi mogu da budu: a) Peremtorni. a objektivni rok 60 dana od dana propustanja.Odrzati rok znaci preduzeti parnicnu radnju blagovremeno.se racunaju od momenta od kojeg je sama stranka saznala za neku cinjenicu.

a koje joj pre toga nisu saopstene u podnesku.) Propustanje parnicnih radnji . o protiv resenja o odredjivanju rocista zalba nije dozvoljena.Fakultativno sud odlaze rociste na predlog stranka kada ona nije u mogucnosti da se izjasni o cinjenicama koje je usmeno na rocistu izneo njen protivnik.Sud odlaze rociste resenjem i saopstava strankama mesto i vreme odrzavanja novog rocista. .Obavezno je odlaganje i kada stranci nije blagovremeno dostavljen poziv na rociste. . rok nastavlja da tece.Rociste zakazuje sud. B) Zakazivanje rocista .Rociste treba odloziti i kada punomocnik stranke zbog bolesti ne moze da mu prisustvuje. .Suprotno tome.Troskove do kojih je doslo usled odlaganja rocista.Ako se parnica ne okonca na pripremnom rocistu za glavnu raspravu. a u nadlezni sud stigne po isteku roka. . 2.Poziv za pripremno rociste i rociste za glavnu raspravu dostavlja se najkasnije 8 dana pre odrzavalja rocista.Obavezna su rocista za koja je zakonom propisano da ih sud mora zakazati. on pocinje da tece iznova. ne mogu izvesti dokazi radi cijeg dovodjenja je rociste zakazano. . D) Zastoj i prekid roka . . 3. nezavisno od ishoda spora.Fakultativno rociste sud zakazuje kada oceni da to zahtevaju potrebe postupka. . 42 .Rociste se moze odloziti kada je to potrebno radi izvodjenja dokaza ili kada to zahtevaju neki drugi opravdani razlozi.O odrzavanju rocista sud je duzan da obavesti stranke i eventualno ostale ucesnike u postupku. i njega odredjuje sud. zbog nedostatka svedoka ili vestaka.Do obaveznog odlaganja rocista dolazi kada tuzilac preinaci tuzbu na rocistu na kome tuzeni nije prisustvovao ili kada zbog narusavanja reda udalji iz sudnice punomocnika stranke koja nije bila prisutna na rocistu.Parnicna radnja je propustena kada nije preduzeta u roku. ako je njihovo ucesce potrebno.) Rocista A) Pojam i vrste . . a kada prestane taj dogadjaj. .Jedino rociste koje je obavezno je rociste za raspravljanje o predlogu za ponavljanje postupka. V) Odlaganje rocista . uzece se da je rok odrzan ukoliko se podnosenje podneska nenadleznom sudu moze pripisati neznanju ili ociglednoj omasci podnosioca. . i protiv ovog resenja nije dozvoljena zalba.Rociste je odredjeni vremenski period koji sluzi za preduzimanje parnicnih radnji suda i stranaka.v) ako je podnesak predat nenadleznom sudu pre isteka roka. . . sud je obavezan da zakaze rociste za glavnu raspravu. snosi stranka koja je prouzrokovala odlaganje svojom krivicom ili slucajem koji ju je pogodio. ili kada se. kada se rok prekine. .Do zastoja roka dolazi zbog nekog vanrednog dogadjaja koji ometa vrsenje parnicnih radnji.

Pravilo je da propustanje parnicne radnje povlaci za sobom prekluziju.Bila kriva ili ne.) Vracanje u predjasnje stanje A) Pojam . V) Kada je iskljuceno vracanje u predjasnje stanje . .Svaki oblik krivice na strani stranke.Predlog za vracanje u predjasnje stanje nema izgleda za uspeh. . . a to nije ucinila.Predlog za vracanje u predjasnje stanje je pravno sredstvo kojim stranka trazi da se otklone posledice prekluzije.visa sila ). . on nije ni u cemu prekludiran. ukoliko stranka ne odrzi rok za preduzimanje pismene radnje ili izostane s rocista. Ako se ne izjasni. 43 . . G) Postupak . jer moze sve dok traje glavna rasprava da iznosi nove cinjenice i predlaze nove dokaze ( to je najslabija tacka ZPPa.Npr: Tuzeni je duzan da se u roku od 15 dana od obavestenja o povlacenju tuzbe o tome izjasni. te da se parnica vrati u stanju u kome je bila pre nego sto je prekluzija nastupila. .U drugim situacijama.Subjektivni rok iznosi 8 dana i racuna se od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propustanje.Ako tuzeni propusti rociste za glavnu raspravu.Restitucija moze da se zahteva samo onda kada su postojali “opravdani razlozi za propustanje”.Pod opravdanim razlozima se smatraju samo oni dogadjaji koje stranka nije mogla da predvidi ( saobracajni udes ) ili cije nastupanje nije mogla da otkloni ( pad ledene kise.. . smatra se da je dao pristanak. gubitak prava. .Objektivni rok iznosi 60 dana i racuna se od dana propustanja ( u privrednim sporovima ovaj rok je 30 dana ). . gubi pravo da tu radnju naknadno preduzme ( to vazi bez izuzetka za zakonske rokove koji su neproduzivi ).Zahtevom za vracanje u predjasnje stanje trazi se ukidanje posledica koje je prekluzija proizvela. 34. . .Predlog za vracanje u predjasnje stanje nije dopusten kada stranka ima ili je imala mogucnost da propustenu parnicnu radnju naknadno preduzme ili kada je mogla da zahteva produzenje roka za preduzimanje parnicne radnje.Predlog u obliku podneska podnosi stranka koja je pogodjena prekluzijom. B) Uslovi za vracanje . ako stranka svoju nepovoljnu procesnopravnu situaciju moze da otkloni drugim redovnim procesnopravnim sredstvom. osim lake nepaznje. propustanje rokova ne povlaci prekluziju. zbog sporosti postupka kao posledice toga ). . iskljucuje mogucnost da sud honorise vracanje u predjanje stanje.Vracanje u predjasnje stanje ne moze da se zahteva kada su propusteni materijalnopravni rokovi ili rokovi u izvrsnom i stecajnom postupku.Ponekad propustanje stranke da preduzme parnicnu radnju povlaci za sobom nastupanje fikcije.

Rasprava se zakazuje samo ako sud smatra da je to potrebno. stranka je duzna da preduzme i propustenu procesnu radnju..Troskove snosi predlagac. . Elementarno je da sud dostavlja poneske strankama.O predlogu se odlucuje resenjem.) Sudske odluke Sudska odluka je pojedinacni pravni akt kojim sud na autoritativan i nesumnjiv nacin izrice da je nastupila. .Pravilo je da sud o osnovanosti predloga za vracanje u predjasnje stanje odlucuje bez rasprave. odnosno da nije nastupila odredjena pravna posledica i kojim se strankama nalaze odredjeno ponasanje. Najznacajnije su one parnicne radnje suda kojima on odlucuje o zahtevima stranka ( presude i resenja ). kao i dokaze o tome da je opravdano propustila da preduzme parnicnu radnju. nedozvoljen ( ako predlog podnese stranka koja nema pravni interes ) i neuredan. 35.. . Sve druge parnicne radnje imaju za cilj da kanalisu parnicu i parnicne radnje stranaka prema merotornoj odluci. * kada je sud usvojio nedozvoljen predlog.Sud odbacuje predlog koji je neblagovremen. ( u tom smislu se kaze da sud upravlja parnicom ).Da bi sud doneo resenje kojim se parnica vraca u predjasnje stanje.ZPP zabranjuje restituciju rocista zakazanog povodom predloga za vracanje u predjasnje stanje.Resenjem o restituciji parnica se vraca u stanje u kome se nalazila pre propustanja i ukidaju se sve odluke koje je sud doneo zbog prekluzije. 1.. te da pripreme pravnu stvar za merotorno odlucivanje. kada predlagac nije pristupio samom rocistu. protivnik predlagaca moze da izjavi zalbu iz dva razloga: * kada je sud usvojio neblagovremen predlog. dovoljno je da ga predlagac uveri da su razlozi na koje se u predlogu poziva verovatni. D) Odluke suda . Sudskim odlukama mogu da se uredjuju procesnopravna i materijalnopravna pitanja.Uz predlog za restituciju. a irelevantno je to da li je njegov predlog usvojen ili odbijen.) Parnicne radnje suda Sudske parnicne radnje su pravni akti koje parnicni sud preduzima kao subjekt u parnici. Dj) Pravne posledice restitucije .) Presuda A) Pojam i vrste 44 . a nedolazak predlagaca na rociste nema eo ispo za posledicu da se predlog za vracanje u predjasnje stanje odbije. a protiv negativnog resenja po predlagaca moguca je zalba. a ako sud usvoji predlog. On odlucuje i o obrazovanju procesnog gradiva tako sto odredjuje dokazna sredstva. . . . 36.

.Pravilo je da se na resenja kojima se merotorno okoncava parnica. . vec samo u zalbi protiv merotorne odluke. .S obzirom na sadrzinu pojedinacnog pravnog akta. presuda se moze doneti na osnovu dispozitivnih parnicnih radnji stranka: presuda na osnovu propustanja. . na osnovu priznanja.On odredjuje rociste. ako u parnici postoji mogucnost da se nedostaci u postupku donosenja presude otklone ulaganjem radovnih i vanrednih pravnih lekova. . v) o troskovima postupka ( kao sporednom trazenju ) kada je odluka sadrzana u presudi. .) Donosenje sudskih odluka . b) u postupku za izdavanje platnog naloga. ona je nistava. 45 . dejstva i mogucnosti pobijanja resenja.) Resenje .. presuda koja naredjuje izvrsenje cinidbe koje ne poznaje materijalno pravo.Medjutim. B) Dejstvo presude .Njom utvrdjuje da li postoji ili ne postoji neki pravni odnos. g) izuzetno i prema drugim sudovima u drugim postupcima.Ako raspravljanja nije bilo.Merotornom presudom sud resava o osnovanosti tuzbenog zahteva. resenje kojim se konstatuje da je tuzilac povukao tuzbu. b) strankama.Tzv. presuda doneta protiv stranke koja nepostoji. na osnovu odricanja i presuda bez odrzavanja rasprave. saslusava svedoka resenjima.Najveci broj resenja sud donosi da bi formalno i materijalno upravljao parnicom. . b) Deklaratorne. . . te na resenja kojima se ona okoncava zbog procesnih razloga primenjuju pravila koja vaze i za presudu i to u pogledu: forme i sadrzine resenja. .Ako je doneta nakon raspravljanja.Presuda je sudska odluka kojom sud odlucuje o osnovanosti tuzbenog zahteva. presude mogu da budu samo meritorne. sud odlucuje resenjem u: a) posesornim parnicama. . resenje o odbacivanju pravnog leka. .Njom se zasniva novi.Ona je pojedinacni pravni akt suda i proizvodi destvo prema: a) sudu. onda odlucuje resenjem ).Njom sud strankama nalaze izvrsenje odredjene cinidbe. nistava presuda proizvodi dejstva. te ne proizvodi nikakvo dejstvo ( npr. doneo ju je upravni organ ). .Resenja mogu biti procesna i merotorna ( kad sud ne odlucuje presudom. 2. v) Konstitutivne.Ovakva resenja ne mogu da se pobijaju zalbom.Presuda koja ne sadrzi formu i sadrzinu propisanu zakonom je nepostojeca. o glavnoj stvari.Najznacajnija procesna resenja su ona kojima se okoncava parnica: resenje o odbacivanju tuzbe. odlucuje o izvodjenju dokaza. . presude mogu da budu: a) Kondemnatorne. .Meritorno. radi se o kontradiktornoj presudi. 3. dok je delimicnom presudom obuhvacena samo odluka o delu tuzbenog zahteva ( delimicna je i madjupresuda jer se njom konacno ne resava o predmetu spora ).Konacnom presudom resava se predmet spora u celini. “presuda bez dejstva” je i ona koja je doneta protiv lica koje uziva imunitet.Prema sadrzini.sporovi zbog smetanja drzavine.. .Donosenje sudskih odluka je proces izvodjenja sudskog silogizma.Ako je presuda doneta uz povredu bitnih procesnih normi. odnosno ukida ili modifikuje postojeci pravni odnos ili subjektivno pravo. v) izuzetno i prema trecim licima.

odluke o tome da li ce sud sam odluciti o prethodnom pitanju ili ce prekinuti postupak. . . . . onda se glasanje obavlja tako sto se pitanja razdvajaju. . .U upravljanje parnicom spadaju sve parnicne radnje suda koje od preduzima kako bi se parnicni postupak sprovodio. . glasanje se ponavlja sve dok se ne postigne apsolutna vecina.Radnje koje spadaju u materijalno upravjanje postupkom imaju za cilj da se prikupi. vec samo zalbom protiv presude.U upravljanje parnicom spadaju i odluke suda o spajanju i razdvajanju parnica. 38. . odrzavao u stanju i razvijao ka konacnoj merotornoj odluci.Sud ce ovo kogniciono ovlascenje da vrsi. jer bi time narusio nacelo ravnopravnosti stranaka. ne mogu da budu uzdrzani.O jednostavnijim pitanjima se ne veca. . pre svega.Odluke se donose vecanjem. tj.To cini tako sto na rocistu za glavnu raspravu postavlja pitanja strankama i stara se da one iznesu sve bitne cinjenice.Materijalnopravno upravljanje parnicom obuhvata i obavezu suda da razvrsta procesni materijal. . a zatim glasanjem. o kojima se mogu izraziti samo dva misljenja. u rukovodjenju glavnom raspravom. razvrsta i pretrese procesni materijal ( cinjenicni navodi i dokazni predlozi )..Clanovi veca ne mogu da odbiju da glasaju.Ako su svi clanovi veca razlicitog misljenja. b) sud nije vezan sopstvenim odlukama kojima upravlja postupkom. . jer je duzan da se stara da se predmet spora svestrano pretrese. a predsednik veca uvek glasa poslednji. rukovodjenjem rasprave.Pri tome sud ne sme da savetuje stranke. .Odluka se donosi vecinom glasova.. . .) Upravljanje parnicnim postupkom .Razdvajanje se vrsi tako sto se odredjeno pitanje rasclanjuje na jednostavnije elemente. da se oznace ili dopune dokazna sredstva i da se pruze sva razjasnjenja koja su potrebna. .) Zapisnici 46 . da se dopune navodi stranaka o vazni cinjenicama. da formulise njihove procesne predloge niti da formulise njihove cinjenicne tvrdnje.Za parnicne radnje suda kojima se upravlja parnicom vaze sledeca zajednicka pravila: a) sud ih preduzima ex officio.U formalno upravljanje parnicom spadaju sve radnje suda kojim on kreira vremenski razvoj parnicnog postupka: pripremanje i zakazivanje rocista. v) resenja koja sud donosi u upravljanju parnicom ne mogu se pobijati posebnom zalbom. pozivanje i dostavljanje..pozitivno ili negativno. a razvrstavanje se vrsi na pravno relevantne i nerelevantne cinjenice. . vec se odluka donosi na samom rocistu.Kogniciono ovlascenje suda se prostire samo do granica tuzbenog zahteva: sud je duzan da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva.Vecanje je postupak u kome ucestvuju sve clanovi veca i raspravljaju o svim cinjenicama i pravnim pitanjima od kojih zavisi donosenje odluke.Upravljanje parnicom ima svoj spoljni ( formalni ) i unutrasnji ( materijalni ) vid. odredjivanje rokova za neke parnicne radnje. a dokazi se razvrstavaju na podobne i nepodobne. 37. pa makar ih i stranke same ne iznele.

B) Prigovor na zapisnik .Ukoliko neka stranka nece da potpise zapisnik. i njega moze razgledati samo visi sud. .tu se unisi: nazi i sastav suda. - 39. ako uoci greske u njegovom vodjenju ili sadrzaju. .Zapisnik sadrzi ( formalna sadrzina zapisnika ): a) Zaglavlje. on nije osnova za merotorno odlucivanje. . G) Znacaj i dokazna snaga zapisnika ..Stoga. v) Potpis parnicnih subjekata. .. naznacenje predmeta spora i imena prisutnih stranaka i njihovih zastupnika. a konstatuje se i izdvojeno misljenje nekog clana veca ( ali i ne mora ).I sud moze da.Sud moze i da odbije prigovore na zapisnik. tako da se opis preduzetih radnji verodostojno unese. .Ispravka zapisnika moze da se vrsi i tokom rasprave kada stranka primeti da je predsednik veca netacno protumacio kakvu cinjenicnu tvrdnju ili procesni predlog stranke. .Zapisnik je javna isprava i ima dokaznu snagu javne isprave. zbog koje drugostepeni sud ukida presudu i vraca predmet na ponovno sudjenje. ali je duzan da unese u zapisnik i prigovore koje je odbio. izvrsi izmene i dopune zapisnika. to predstavlja apsolutno bitnu povredu pravila postupka. da li zakonito ili ne. b) Opis preduzete radnje.Stranka nije u daljem toku postupka prekludirana da istice svoje prigovore koje nije istakla u vidu primedbi na zapisnik. vec samo na osnovu usmenog. A) Sadrzina i vodjenje postupka . . V) Zapisnik o vecanju i glasanju . .) Dostavljanje 47 .Zapisnik sluzi visim sudovima u postupku po pravnim lekovima da se upoznaju sa sadrzinom radnji koje su preduzete na rocistima pred prvostepenim sudom. stranke i drugi ucesnici u postupku.Zapisnik je javna isprava koja sadrzi podatke o parnicnim radnjama koje su preduzeli sud. . parnicni subjekti preduzimali radnje na rocistima. jer sud ne odlucuje o osnovanosti tuzbe na osnovu zapisnika.Zapisnik predstavlja samo dokaz o tome na koji nacin su. . neposrednog i javnog raspravljanja.Tu se unosi tok glasanja i odluka koja je doneta.Zapisnik o glasanju potpisuju svi clanovi veca i zapisnicar. vreme. i tada parnicni subjekti imaju pravo da stavljaju prigovore na zapisnik. mesto.Za vodjenje zapisnika o vecanju i glasanju vaze posebna pravila.Svrha prigovora je dvostruka: da se zapisnik ispravi ili dopuni. po sluzbenoj duznosti.Unose se samo bitni podaci o sadrzini preduzete radnje ( sto je u sustini protivno svrsi zapisnika. sud u zapisniku to belezi a navodi i razlog tome ).Zapisnik o vecanju i glasanju predstavlja sluzbenu tajnu. . te ih tako netacno izdiktirao u zapisnik.Moguce je da opis preduzete radnje koji je unet u zapisnik ne odgovara njegovoj stvarnoj sadrzini. a ako ne potpisu. ).

dostavljanje pismena ce se izvrsiti prema pravilima o obicnom dostavljanju. smatra se da je neuredno i parnica nece moze da se razvija ka merotornoj odluci.A) Pojam i znacaj . odnosno nacela kontradiktornosti. a to su pre svega stranke i njihovi zastupnici.ZPP predvidja da se najvazniji podnesci i akti suda moraju licno dostaviti adresatu. .Dostavljanje pismena licima koja nisu adresat nije dopusteno ako primalac pismena ucestvuje u parnici kao adresatov protivnik.Tada je dostavljac duzan da jos jednom pokusa da uruci pismeno. .) Posredno dostavljanje . lice koje vrsi dostavu je duzno da se obavesti gde i kada moze da nadje adresata. . kolegi na poslu. uprkos neurednom dostavljanju. moze se dati clanu domacinstva. ono mora da bude uredno. uz naznacenje gde se adresat nalazi.. --> Platni nalog.Dostavljanje nece biti dopusteno..) Licno dostavljanje . kako bi mu se moglo predati pismeno.Dostavljanje je temelj prava na odbranu. . --> Resenje protiv kojeg je dozvoljena posebna zalba. .Dostavljanje sud uvek vrsi po sluzbenoj duznosti. ali ako ni tada ne nadje adresata na zakazanom mestu. pa i odluka nece imati nikakav efekat. a to vazi za: --> Tuzbu. zbog znacaja pismena ili isprava koje se prilazu. .. pa ce u tom slucaju odstavljac vratiti pismeno sudu. .Ostala pismena se dostavljaju licno samo kada je to predvidjeno zakonom ili ako sud smatra da je. u skladu sa zakonom ( moraju da se postuju nacin. vec posredno ( preko poste.. rociste moze da se odrzi tek ako je strankama poziv dostavljen. .Da bi nastupila pravne posledice dostavljanja.Dostavljanje se vrsi adresatima prijema.Ako dostavljanje nije izvrseno u skladu sa zakonom. . . 2. .U parnicnom postupku vazi pravilo da se pismena ne dostavljaju licno. ako dostavljac utvrdi da je adresat odsutan i da mu primalac pismena ne moze pismeno predati na vreme. .Dostavljanje pismena je parnicna radnja koju sud preduzima sa ciljem da se odredjenom licu na zakonom predvidjen nacin preda pismeno kako bi se ono upoznalo s njegovom sadrzinom. --> Vanredni pravni lek.).Pravilo je da se adresatu pismeno urucuje u njegovom stanu ili na njegovom radnom mestu.Uredno dostavljanje podnesaka vezuje nastupanje vaznih procesnih dejstava: parnica pocinje da tece od momenta kada sud dostavi tuzenom tuzbu. potrebna veca opreznost. . 48 . tj. sve docnije parnicne radnje. mesto i vreme dostavljanja ). a moguce je i u sudu. . --> Presudu.Dostavljanje vrse po pravilu zaposleni u sudu i to fizickom predajom pismena adresatu u ruke.Ako se adresat ne zatekne u stanu ili radnom mestu. B) Vrste dostavljanja 1.Ako se postupak ipak nastavi. .Dostavljac je duzan da adresatu ostavi pismeno obavestenje da u odredjeni dan i satu bude u svom stanu.

. u stanu. presuda i resenje protiv kojeg je dopustena poseba zalba ). preko lice koje je zaposleno u sudu. Na taj nacin se ne moze dostaviti tuzba.Ako je parnicno sposobna stranka angazovala punomocnika. . . . nadleznog organa opstine.Tuzilac koji boravi u inostranstvu duzan je da u tuzbi oznaci punomocnika za prijem pismena. i to predajom pismena licu koje je za to ovlasceno. . . sto bi tuzeni trebao da ucini vec u odgovoru na tuzbu. a) Dostavljanje licu koje ima zastupnika ili punomocnika . V) Mesto i vreme dostavljanja .Fiktivno dostavljanje se vrsi stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda. G) Nacin dostavljanja . a ako to ne ucini. dostavljanje se vrsi iskljucivo punomocniku. sud ce pozvati tuzenog da u odredjenom roku imenuje punomocnika za prijem pismena.Ako tuzeni propusti da to ucini.Ovo dostavljanje je dopusteno u 3 slucaja: * Ukoliko se pismeno tokom parnice nije moglo uruciti na obican nacin ( bezuspesno dostavljanje ). stranke mogu da se sporazumeju da im se pismeno dostavlja na odredjenu adresu.Dostavljanje parnicno nesposobnoj stranci se vrsi preko njenog zakonskog zastupnika. o kojoj nije obavesten sud. sud ce odbaciti tuzbu. uobicajeno boraviste ili boraviste u inostranstvu. .Ako je adresat drzavni organ.Predaja pismena adresatu ili primaocu pismena vrsi se preko poste. u sudu. 3. 49 . medjutim to je ponekad ipak nemoguce ).Dostavljanje fizickom licu se vrsi: na radnom mestu.Stranke ili njihovi zakonski zastupnici su duzni da imenuju punomocnika za prijem pismena kad se nalaze u inostranstvu. * Treci slucaj fiktivnog dostavljanja tice se promene adrese. . punomocnika za prijem pismena imenuje sud resenjem.Tuzba i platni nalog se ne mogu dostavljati punomocniku za prijem pismena. . platni nalog.Kada se tuzba dostavlja tuzenom cije je prebivaliste ili uobicajeno boraviste u inostranstvu. i to tako sto bi se adresatu koji se ne zatekne u svom stanu ili poslu ostavilo obavestenje da moze da podigne pismeno u odredjenom roku u posti..Ovlascenja punomocnika za prijem pismena se sastoje samo od duznosti da prima pismena u ime i za racun adresata ( ako ga sud postavi. ( na drugom mestu se moze vrsiti dostavljanje samo po odluci suda ). pravnog lica koje je registrovano za obavljanje poslova dostavljanja.Dostavljanje se smatra izvrsenim kada istekne rok od 8 dana od dana kada je pismeno okaceno. on je privremeni zastupnik stranke ).Postavljanje punomocnika moze biti obavezno i fakultativno. b) Punomocnik za prijem pismena .) Fiktivno dostavljanje .Obaveza nastupa samo kada ovi parnicni subjekti imaju domicil.Najveca razlika izmedju obicnog i licnog dostavljanja ogleda se u tome sto licno dostavljanje nije moguce da se izvrsi putem poste. vanredni pravni lek. . i protiv tog resenja zalba nije dopustena. dostavljanje se vrsi u prostoriji za prijem pismena ovih organa. * Drugi slucaj se tice nemogucnosti izvrsenja sporazuma o dostavljanju ( nrp. .

. cas i razlog odbijanja prijema.Buduci da je pravo na tuzbu javnopravno ovlascenje gradjanina prema drzavi. odnosno poslovnim prostorijama ili ce pismeno pribiti na vrata stana. .Tuzbe mogu da budu. deklaratorne ( utvrdjujuce ) i preobrazajne ( konstitutivne ) tuzbe.Dostavnica je javna isprava kojom se potvrdjuje da je izvrseno dostavljanje.Ako neko od njih odbije da primi pismeno.Adresat je duzan da primi pismeno.Tuzba ima tri funkcije: a) Tuzbom tuzilac odredjuje sud koji ce da odlucuje o tuzbenom zahtevu. posesorne. .Dostavljanje ce se uvek smatrati urednim. 50 . .PRAVNI INTERES ZA TUZBU . .Tuziocu pripada pravo na tuzbu samo ako ima pravni interes vredan zastite. smatra se da je nedostatak otklonjen )..Dostavnica ima dokaznu snagu javnih isprava i ona stvara oborivu zakonsku pretpostavku. odnosno ako je ono na bilo koji nacin dospelo do njega.Tuzilac od suda tuzbom trazi da mu pruzi pravnu zastitu za ugrozeno ili povredjeno subjektivno pravo ili pravno ovlascenje. i to bez odlaganja. .Pod pravnim interesom za tuzbu podrazumevamo postojanje pravnozastitne potrebe na strani tuzioca. .) Tuzba. . Dj) Dostavnica . . prema kriterijumima materijalnog prava: petitorne. najkasnije na sledecem rocistu za glavnu raspravu ( u protivnom. E) Otklanjanje nedostatka u dostavljanju . b) Tuzbom tuzilac odredjuje i stranke u parnici. v) Tuzbom tuzilac odredjuje i predmet spora. dostavlja ce se izvrsiti tako sto ce dostavljac ostaviti pismeno u adresatovom stanu. B) Vrste . . tuzba je u prvom redu upravljena prema sudu..Prema vrsti pravne zastite koja se tuzbom trazi razlikujemo: kondemnatorne ( osudjujuce ). 40. naslednopravne. pravna lica niti drzavni organi. ako je adresat na bilo koji nacin saznao za sadrzinu pismena. pojam i vrste A) Pojam . u vreme i na nacin regulisan zakonom.Nedostaci u dostavljanju moraju da se istaknu u vidu prigovora. .D) Odbijanje prijema . ako se dostavljanje vrsi u mestu. kao i mesto gde je pismeno dostavljeno ( i time se smatra da je pismeno uredno dostavljeno ).Urucenje pismena ne mogu da odbiju odrasli clanovi njegovog domacinstva.Tuzba je parnicna radnja kojom se inicira parnicni postupak.Na dostavnici ce zabeleziti dan. i nju uvek potpisuju i adresat i dostavljac.

Tuzilac ne moze jednostavno da pred sud iznese gole cinjenice i da ne odredi vrstu i obim pravne zastite koju zahteva. stvar. odnosno nepostojanje utvrdjuje. 41. tuzilac mora da odredi o kojem novcanom iznosu se radi. troskovi postupka. trebalo da navede zivotni dogadjaj iz kojeg. . odredjuje sta ce biti predmet spora.Tuzbeni zahtev tuzioca cini predmet spora. .kamate. Npr: T navodi da mu je C pricinio stetu u visini od 10000din. tuzbeni zahtev mora da bude dovoljno odredjen.Nuzni sastojci tuzbe su: * podaci koje mora da sadrzi svaki podnesak.Tuzilac sam u tuzbi. na osnovi dispozicione maksime.Kad je u pitanju deklaratorni tuzbeni zahtev. * tuzbeni zahtev. ako usvoji tuzbeni zahtev. stvarnu i mesnu nadleznost. 51 . ako se radi o kondemnatornim zahtevima koji glase na novac.Pravonozastitna potreba postoji kada se tuziocevo subjektivno pravo ili pravno ovlascenje nalazi u stanju neizvesnosti ili ugrozenosti. tuzbeni zahtev mora da bude odredjen u toj meri da je moguce da sud sporvede prinudno izvrsenje. nuzan sastojak tuzbe bi morale da budu i cinjenice na osnovu kojih sud zasniva svoju direktnu medjunarodnu. .) Sadrzaj tuzbe .Sastojci tuzbe su nuzni i fakultativni. . * oznaka vrednosti predmeta spora.Naprotiv. * cinjenicni navodi. .Da bi tuzba bila uredna. 2. postoje dve teorije: a) Teorija individaulizacije. radnja.Cinjenicni navodi tuzioca u tuzbi cine osnov tuzbenog zahteva.Tuzbeni zahtev je cisto procesnopravni pojam koji ne zavisi od materijalnopravnog ovlascenja tuzioca koje on ima u skladu sa materijalnim pravom. . a moze da se otkloni samo intervencijom suda.Ako se radi o osudi na cinidbu. po pravilu.) Cinjenicni navodi ..U pogledu obima i duznosti specificiranja cinjenica iz zivotnog dogadjaja.U tuzbi bi tuzilac. . po njegovim shvatanjima. proizlazi pravna posledica na koju se u tuzbenom zahtevu poziva. deliktnom radnjom.. .zahteva da se u osnovu tuzbe navedu samo one cinjenice iz kojih proizlazi odredjena pravna kvalifikacija za pravnu posledicu na koju se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu. propustanje ili trpljenje.Iako se to zakonom izricito ne navodi. .Tuzbeni zahtev treba da obuhvati i zahtev tuzioca u pogledu sporednih davanja.Od tuzbenog zahteva. on je dovoljno odredjen kada je odredjen pravni odnos cije se postojanje.Preobrazajni tuzbeni zahtev je dovoljno odredjen kada se iz tuzbenog zahteva vidi koje konkretno novo pravno stanje sud svojom odlukom treba da konstituise. . 1.. * dokazni predlozi. . subjektivno pravo.) Tuzbeni zahtev . . odnosno predmeta spora strogo mora da se razlikuje sam objekt ( predmet tuzbe ): novac. . * tuzbeni predlog. .

Naprotiv. . sud ne moze da udovolji zahtevu tuzioca za pravnu zastitu.Pismeni dokazi podnose se uz tuzbu. tuzilac mora sam da odredi obim pravne zastite koju zahteva i da ga uokviri u tuzbeni predlog.U fakultativne sastojke tuzbe.dakle. ako bi utvrdio da tuzilac na stvari ima pravo zaloge. vec je dovoljno da iznese samo one cinjenice za koje on smatra da su dovoljne da proizvedu trazenu pravnu posledicu. . 52 .Pravni osnov tuzbenog zahteva se odnosi na izbor materijalnopravne norme pod ciju dispoziciju tuzilac podvodi cinjenice koje je naveo u tuzbi.Na to ukazuje i konstatacija da stranke tokom citavog trajanja glavne rasprave mogu da iznose nove cinjenice i dokaze.Pod dokazima se podrazumevaju dokazna sredstva cije izvodjenje tuzilac predlaze tokom postupka.FAKULTATIVNI SASTOJCI TUZBE .b) Teorija supstanciranja. ne sve cinjenice koje cine zivotni dogadjaj i ne sve cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. Npr: T zahteva od S da mu plati iznos od 10000din. te u deklaratornoj i preobrazajnoj tuzbi.U kondemnatornim tuzbenim zahtevima koji ne glase na novac. tuzilac je duzan da navede i vrednost predmeta spora.Nesto je drugacija situacija s deklaratornim i preobrazajnim tuzbenim zahtevima. . .Sadrzina tuzbenog predloga zavisi od toga kakav ishod tuzilac zeli u pogledu materijalne pravosnaznosti deklaratorne sudske odluke. . ako od te vrednosti zavisi sastav suda ili mogucnost da se izjavi revizija. tuzilac je u tuzbi duzan da navede samo one cinjenice na kojima zasniva tuzbeni zahtev. spada navodjenje njenog pravnog osnova. .Sama konkretizacija tuzbenog zahteva nalaze da tuzilac izvrsi odabir materijalnopravne norme na kojoj zasniva svoj pravnozastitni zahtev. pre svega. . .Naime.Sud ne moze da odlucuje o necemu sto stranke nisu u toku postupka zahtevale. Npr: T zahteva od S naknadu stete u visini od 10000din.Tuzilac je duzan da navede i dokaze kojima potrkepljuje svoje cinjenicne navode. . . . tuziocu je sve jedno po kom pravnom osnovu je sud usvojio njegov tuzbeni zahtev. .Kod preobrazajnih tuzbi.Sud postupa po tuzbi i kada tuzilac navodi ili ne navodi pravni osnov svog zahteva.U sustini.Tuzilac ne mora da opisuje citav zivotni dogadjaj. . tuzilac je u tuzbi duzan da navede sve cinjenice iz kojih proizlazi osnovanost tuzbenog zahteva.Kod deklaratornih tuzbi.prema njoj navodjenje pravnog osnova ( pravnog odnosa ) iz kojeg tuzilac izvodi zeljenu pravnu posledicu ne ulazi nuzno u osnov tuzbe.) Tuzbeni predlog .) Dokazi .Ako tuzilac zahteva da sud utvrdi da je vlasnik stvari. . tuzbeni predlog mora da sadrzi pravnu posledicu koja proizlazi iz materijalnopravne norme koja ovlascuje tuzioca da zahteva da sud izvrsi promenu u odredjenom pravnom odnosu. . . 3. . jer ga je ugrizao pas S.Odredba ZPP je kreirana u duhu ublazene teorije individualiziranja. 4. po osnovu naknade materijalne stete koju je pretrpeo tako sto ga je na ulici ugrizao pas C koji se kretao bez nadzora S.

ali i na istom pravnom osnovu ( ugovor o prodaji ).NEUREDNA TUZBA .Smisao isticanja vise tuzbenih zahteva u jednoj tuzbi jeste da sud spoji parnice koje teku po vise tuzbenih zahteva u jedan postupak. . . .Po teoriji o dvoclanom predmetu spora na kojoj se temelji i ZPP.Da bi sud mogao uopste da dopusti spajanje tuzbenih zahteva. T tuzi A za povracaj 10000 dinara. jednom presudom.S obzirom na to da je urednost tuzbe procesna pretpostavka. Ukoliko je advokat podneo neurednu tuzbu.Npr: P ne isporuci na vreme K prodatu stvar. sud ce joj naloziti da nedostatke otkloni u odredjenom roku.Mnozina tuzbenih zahteva istaknutih u jednoj tuzbi postoji samo kada se tuzbom obuhvata vise predmeta spora. b) za resavanje po svim tuzbenim zahtevima mora da bude predvidjena ista vrsta postupka. 42.Npr2: T pozajmi A 5000 dinara 2004. A dospe u docnju. .. B) Dopustenost spajanja tuzbenih zahteva u jednoj tuzbi . K tuzi P za isporuku i za naknadu stete zbog docnje. . te da o svim tuzbenim zahtevima resava istovremeno. zahtevi tuzbe moraju da budu povezani istim cinjenicnim i pravnim osnovom. v) fakultativno. .Ako je neurednu tuzbu podnela stranka koju ne zastupa advokat..Tuzba moze da sadrzi i sledece fakultativne sastojke: zahtev za oslobodjenje placanja troskova postupka. te 5000 dinara 2005.Razlikujemo tri vrste objektivnog spajanja tuzbenih zahteva: 1. a ako ako tako ne postupi. sud ex officio pazi da li je tuzba uredna vec prilikom ispitivanja tuzbe. mnozina tuzbenih zahteva ce postojati kada tuzilac zahteva protiv istog tuzenog izricanje vise pravnih posledica iz istog osnova tuzbe ( zivotnog dogadjaja ) ili kada zahteva samo jednu pravnu posledicu iz vise osnova tuzbe. . . ako se tuzeni upusti u raspravljanje u meritumu. mora da se ispune sledeci uslovi: a) sud kome je podneta tuzba s vise tuzbenih zahteva mora da bude stvarno nadlezan za svaki od njih. . ne sadrzi potpis tuzioca). .U ovoj situaciji. 53 .. T tuzi A za vracanje zajma i naknade stete zbog neurednog ispunjenja.Smatra se da su nedostaci u sadrzini tuzbe otklonjeni. .) Kumulativno spajanje .) Kumulacija tuzbenih zahteva A) Pojam i vrste . zahtev da tuzeni podnese sudu ispravu. sud ce je odmah odbaciti. zahtev za obezbedjenje dokaza. vise tuzbenih zahteva ( predmeta spora ) temelji se na istom cinjenicnom osnovu. a ne istakne nekakav prigovor u vezi s nedostacima u nuznim sastojcima tuzbe. zivotnom dogadjaju. sud ce odbaciti tuzbu. odnosno zivotnih dogadjaja.Tuzilac moze u istoj tuzbi da istakne vise tuzbenih zahteva protiv istog tuzenog.Neuredna je tuzba koja ne sadrzi sve zakonom propisane sastojke (npr.Npr1: T pozajmi A 10000 dinara. .O kumulativnom tuzbenom zahtevu radi se kada tuzilac u tuzbi istice vise tuzbenih zahteva i trazi od suda da ih usvoji.

jedan glavni.) Kondemnatorna tuzba . za slucaj da sud nadje da je glavni zahtev neosnovan ( dakle pomocni zahtev je istaknut samo pod uslovom da se glavni pokaze kao neosnovan ).Npr: Predaja prodate stvari ili naknada stete zbog neispunjenja.Stoga.Tuzba na osudu na propustanje je upravljena na osudu tuzenog da propusti vrsenje odredjene radnje kojom se vrsi povreda ili ugrozava kakvo subjektivno pravo tuzioca. godine. 43. . u mestu X i u mestu Y ucinjenu 2005. sada. sto znaci da su i glavni i pomocni tuzbeni zahtev istovetnog ekonomskog interesa. a o drugim sudija pojedinac. gde se obaveza sastoji od davanja 2 ili vise predmeta. parnica pocinje da tece za svaki od njih posebno sa svim svojim materijalnopravnim i procesnim dejstvima. .) Eventualno spajanje .Da bi eventualno spajanje bilo dopusteno. . o svima ce odluciti vece.) Alternativno spajanje .Osudjujuca presuda predstavlja izvrsnu ispravu na osnovu koje moze da se zahteva i prinudno izvrsenje potrazivanja sadrzanog u izreci sudske presude.Npr: T tuzi S za naknadu stete u visini od 100000 dinara.Tuzilac istice pomocni. a drugi pomocni. kondemnatorne tuzbe mozemo da podelimo na tuzbe za davanje i cinjenje ( pozitivna kondemnatorna tuzba ) i na tuzbe za propustanja i za trpljenje ( negativna kondemnatorna tuzba ). zahteva da sud obaveze presudom prodavca da snizi kupoprodajnu cenu ili da mu isporuci ispravnu stvar. i glavni i eventualni.Kondemnatornom tuzbom tuzilac tvrdi da ima prema tuzenom neko potrazivanje materijalnog prava i trazi da sud donese presudu kojom ce tuzenog obavezati na davanje. sud moze da odredi spajanje parnica radi zajednickog raspravljanja i odlucivanja. sud bi trebalo da oceni da li je celishodnije da se o tako spojenim tuzbenim zahtevima odvojeno odlucuje i raspravlja.Kondemnatorna tuzba za propustanje je najvazniji oblik zastite tuzioca od nelojalne utkamice na trzistu. V) Dejstva spajanja tuzbenih zahteva . 3. .Kod eventualnog spajanja tuzbenih zahteva. moraju biti u vezi. .Npr: T.Ako tuzilac istice samo jedan zahtev koji pociva na vise zivotnih dogadjaja. 2.Kada o nekim zahtevima koji su istaknuti u jednoj tuzbi treba da odluci vece. tuzilac u jednoj tuzbi istice dva zahteva. kupac. . . .Ovo je dopusteno samo ako takva mogucnost proizlazi iz materijalnopravne norme. 54 . oba zahteva. . . pricinjenu deliktom iz 2004. cinjenje.Kod alternativnog spajanja tuzilac u tuzbi istice dva ili vise tuzbenih zahteva. . ali. od kojih sud treba da usvoji samo jedan kao osnovan ( bilo koji ).Takav je slucaj i sa alternativnim obavezama duznika.. .I kada je vise tuzbenih zahteva istaknuto u jednoj tuzbi. monopola i povrede prava konkurencije. necinjenje ili trpljenje. .Ako su ispunjeni uslovi za spajanje tuzbenih zahteva. ali se duznik moze osloboditi obaveze kad preda samo jedan predmet.

Ako potrazivanje nije dospelo.Potrazivanje ne mora da bude dospelo u momentu podnosenja tuzbe sudu. pravni interes tuzioca za podnosenje kondemnatorne tuzbe se ogleda u dobijanju izvrsnog naslova. jer se tuzbeni zahtev zasniva na drugacijim cinjenicama. vec dospela. --> kada sud nadje da je osnovan tuzbeni zahtev za naknadu stete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda na osnovu zarade ili izgubljenog izdrzavanja. tuzilac moze da podnese novi tuzbeni zahtev. pa tuzilac ne moze na drugi nacin. A) Dospelost potrazivanja .Ako potrazivanje ne dospe do zakljucenja glavne rasprave.Dakle. po odredbama materijalnog prava. v) Treci izuzetak odnosi se na zahtev tuzioca da mu sud dosudi i naknadu buduce nematerijalne stete koju je izvesno da ce da trpi i u buducnosti. tuzbeni zahtev se odbija kao preuranjen. .Samopomoc je zabranjena. . . pri cemu kondemnatorna tuzba moze da se podnese i pre isteka zakupodavnog odnosa.Kada tuzilac moze da zahteva neposredno izvrsenje na osnovu verodostojne isprave ili na osnovu sudskog poravnanja. .Dovoljno je za uspeh kondemnatorne tuzbe da ono dospe do momenta zakljucenja glavne rasprave.Kondemnatorne tuzbe koje su upravljene na trpljenje se sastoje od zahteva da sud obaveze tuzenog da trpi vrsenje odredjene radnje tuzioca ( najcesci razlog za podnosenje ove tuzbe je ostvarivanje prava stvarne sluzbenosti ). tj.Ovim resenjem se stiti pravnozastitna potreba tuzioca da obezbedi osudjujucu presudu u svoju korist. . sud moze da obaveze tuzenog na placanje i onih obroka potrazivanja ili rente koji nisu dospeli u momentu zakljucenja glavne rasprave.ZPP predvidja sledece izuzetke u kojima tuzbeni zahtev moze da se istakne i kada potrazivanje nije dospelo do zakljucenja glavne rasprave: a) Prvi izuzetak se odnosi na obligacije dugorocnim izvrsenjem prestacija: --> kada sud nadje da je tuzbeni zahtev osnovan koji se tice izdrzavanja. . .Pravni interes nedostaje kada tuzilac moze na drugi nacin da ostvari svoju pravnozastitnu potrebu. sud ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan. 44. .Pretpostavka kod kondemnatornih tuzbenih zahteva jeste da se oni isticu radi ostvarenja potrazivanja koja su. b) Drugi izuzetak odnosi se na tuzbu za povracaj stvari datih u zakup. nedostajace mu pravni interes da podnese protiv tuzenog kondemnatorni tuzbeni zahtev.) Deklaratorna tuzba 55 . . da prinudi tuzenog na odredjeno ponasanje. kada postoji opasnost da bi tuzeni mogao da izbegne izvrsenje svojih sukcesivnih obaveza. B) Pravni interes za kondemnatornu tuzbu . . .U ovim situacijama.. do uz pomoc prvosudnih organa. .Postojanje pravnog interesa tuzioca se pretpostavlja. nece postojati identitet predmeta spora.Nakon sto potrazivanje dospe.

. . . mislimo na pravni odnos izmedju parnicnih stranaka. tuzilac ne tvrdi da je doslo do povrede njegovog subjektivnog prava ili pravnog ovlascenja.Kada govorimo o pravnom odnosu. ona moze da bude pozitivna i negativna.Deklaratorna tuzba nije dopustena ako je cinidba iz spornog prava ili pravnog odnosa vec dospela ( u tome se ogleda njen supsidijarni karakter u odnosu na kondemnatornu tuzbu ). A) Pravo ili pravni odnos .Pravni odnos cije se postojanje. odnosno neistinitost neke isprave. .Deklaratornom tuzbom se od suda trazi da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog spornog prava ili pravnog odnosa ili istinitost.Prema tome da li se deklaratornom tuzbom zahteva utvrdjenje postojanja prava ili pravnog odnosa ili utvrdjenje nepostojanja istih. . C tvrdi da na zemljistu A ima pravo plodouzivanja.U tom slucaju. 56 .Smisao ove tuzbe jeste da se takva povreda spreci. osim izuzetno kada je to posebnim propisima predvidjeno ( npr.) Pojam i vrste . .. te da se ucini kraj jednoj neizvesnoj pravnoj situaciji. naslednog prava. ..Cilj ove tuzbe jeste da izmedju parnicnih stranaka stvori izvesnost i pravnu sigurnost kako bi one mogle da odrede svoje buduce ponasanje.Pravni odnos je postojeci.). utvrdjenje da li je dug izmiren ).Moguce je da se tuzba za utvrdjenje odnosi i na postojanje pravnog odnosa ciji je ucesnik samo jedna od strana ili postojanje pravnog odnosa izmedju potpuno trecih lica.Pod pravnim odnosom podrazumevamo konkretan odnos izmedju dva subjekta ili odnos izmedju subjekta i stvari. 2. utvrdjenje naslednog prava na zaostavstini lica koje je jos zivo.S druge strane. predmet deklaratorne tuzbe ne mogu da budu: a) Elementi ili prethodna pitanja iz jednog pravnog odnosa ( postojanje protivpravnosti.1..) Dopustenost deklaratorne tuzbe. . pa cak i utvrdjenje postojanja ili nepostojanja potrazivanja. v) Pravna kvalifikacija jednog pravnog odnosa. ne moze se traziti utvrdjenje buducih i nepostojecih pravnih odnosa ). Npr.U deklaratornoj tuzbi. nema smetnji da se zahteva utvrdjenje postojanja pravnih odnosa zasnovanih pod odloznim ili raskidnim uslovom ili rokom. ako su se stekle sve cinjenice iz dispozicije materijalnopravne norme za njegovo zasnivanje.. postojanja prava svojina. .Predmet deklaratorne tuzbe moze da bude utvrdjenje postojanja ili nepostojanja ugovora. A podnosi tuzbu protiv C i trazi da sud utvrdi da pravo plodouzivanja ne postoji. . . . g) Tumacenje apstraktnih pravnih normi.S druge strane.Npr: A je dao u zakup svoje zemljiste B. . postojanja prava na naknadu stete. b) Obicne cinjenice. ocinstva i materinstva.Pravni odnos cije se utvrdjenje tuzbom trazi mora biti postojeci ( tj. . odnosno nepostojanje utvrdjuje mora da bude gradjanskopravnog karaktera. neophodno je za podnosenje takve tuzbe da sporni pravni odnos ima neposredan uticaj na pravni polozaj tuzioca. d) Prava koja nisu tuziva. mane u izjavama volje. postojanje krivice. .

* A podnese protiv B deklaratorni. .Medjutim. . . .Primeri: * A podnese kondemnatornu tuzbu protiv B i zahteva placanje kupoprodajne cene. b) Pravni interes za podnosenje ove tuzbe ce postojati i kada tuzilac ima pravni interes da se utvrdi postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa. nego sto je to slucaj sa zahtevom iz deklaratorne tuzbe. Ako sud odbije tuzbeni zahtev tuzenog kao neosnovan.U prvom slucaju.Za razliku od kondemnatornih zahteva kod kojih postojanje pravnog interesa proizlazi iz samog cilja podnosenja tuzbe ( dobijanje izvrsnog naslova ). . .ZPP konkretizuje postojanja pravnog interesa za podnosenje deklaratorne tuzbe na sledeci nacin: a) Zakon moze da predvidi mogucnost da tuzilac zastiti svoj pravni polozaj podnosenjem tuzbe za utvrdjenje ( npr. jer ne postoji identitet izmedju zahteva istaknutog u deklaratornoj i kondemnatornoj tuzbi.U drugom slucaju. pak. Ako sud odbije tuzbeni zahtev. kada je neophodno da se ostvari pravna izvesnost i da se izbegne nastajanje novih sporova. u toku postupka. B. nestaje pravni interes tuzioca za deklaratorni tuzbeni zahtev. kod deklaratorne tuzbe se zahteva postojanje posebne pravnozastitne potrebe. pre nego sto dospe potrazivanje iz takvog odnosa. tuzbeni zahtev da ugovor ne postoji. v) Zakon pretpostavlja postojanje pravnog interesa za tuzbu i kada tuzilac trazi da se utvrdi autenticnost neke isprave. kada su potrazivanja iz spornog pravnog odnosa vec dospela. odluka suda sadrzi u sebi implicitno i odluku o nepostojanju ugovora. B podize negativnu deklaratornu tuzbu sa zahtevom da sud utvrdi da ugovor ne postoji. nece postojati slucaj zabrane dvostruke litispendencije. tuzilac moze da zahteva utvrdjenje da postoji protivpravna nelojalna konkurencija na trzistu ). tako da je tuziocu. i u ovom slucaju. .Ovom tuzbom moze da se zahteva da se utvrdi autenticnost isprave (ali ne i istinitost sadrzaja). nedostaje pravni interes za podnosenje deklaratorne tuzbe.Ako je pravnu zastitu moguce postici drugim sredstvima.. . 57 . istakne kondemnatorni zahtev i zahteva da sud obaveze A na naknadu ugovorne stete. ( ovde se radi o dopustenosti tuzbe u pogledu buducih potrazivanja iz vec nastalog pravnog odnosa ). dok kod negativnih tuzbi takav interes postoji kada tuzeni tvrdi da odredjeni pravni odnos postoji ili tvrdi da ima potrazivanje prema tuziocu. . B) Pravni interes za deklaratornu tuzbu . cime je ostvarena potpuna pravna zastita tuzenog. obezbedjena potpuna pravna zastita. tuzilac nece moci nikada da istakne deklaratorni tuzbeni zahtev. odluka ce implicitno da obuhvati i odluku suda o zahtevu tuzioca iz deklaratorne tuzbe. jer vec tece parnica izmedju istih stranaka u istoj pravnoj stvari ( zabrana dvostruke litispendencije ). . kondemnatornom ili preobrazajnom tuzbom. . pravni interes postoji kada tuzeni osporava postojanje odredjenog pravnog odnosa.Ovde tuzeni trazi od suda da mu pruzi siru zastitu.Tuzilac moze da zahteva deklaratornu sudsku zastitu samo kada je to celishodno. isticanjem kondemnatornog zahteva u postupku. pozitivni ili negativni.Kod pozitivnih deklaratornih tuzni. deklaratorna tuzba je nedopustena.U principu.Zbog toga se kaze da je deklaratorna tuzba supsidijarna u odnosu na kondemnatornu. npr.

tako da odluka o postojanju. . od njegovog resenja mora da zavisi i ishod spora. medjutim. tako da obavezuje sud i u drugom postupku u kome bi se pitanje o postojanju.Isticanje prejudicijalnog tuzbenog zahteva uz glavni bi trebalo da se smatra preinacenjem tuzbe prema opstim pravilima. odluka suda o takvom tuzbenom zahtevu obuhvacena je pravnom snagom presude koje je ogranicena i u subjektivno ( na stranke ) i u objektivnom smislu ( na predmet spora ). . i to medjupresudom. vlasnik zahteva tuzbom da mu B. drzalac. i sud odbije takav tuzbeni zahtev kao neosnovan. .Tuzilac moze tokom trajanja parnice da istakne prejudicijalni ( incidentni ) zahtev za utvrdjenje da jedan pravni odnos postoji. ako A podneo protiv T negativnu tuzbu za utvrdjenje da ne postoji obaveza da T naknadi stetu iz vanugovornog odnosa. ako A. tuzeni B moze i nakon donosenja kondemnatorne sudske odluke da osporava pravo svojine A. odnosno ne postoji. Sud je u kasnijoj parnici vezan ranijim utvrdjenjem da postoji obaveza A da T nakadi stetu.V) Znacaj pravnog interesa za deklaratornu tuzbu . odluka suda o deklaratornom tuzbenom zahtevu je podobna za materijalnu pravosnaznost.) Prejudicijelni zahtev za utvrdjenje . istakne i zahtev da sud utvrdi da je A vlasnik stvari. . odnosno nepostojanju pravnog odnosa javilo kao prethodno. Nije moguce da sud odluci najpre o prejudicijalnom zahtevu.Radi se o tome da prethodno pitanje postaje predmet posebnog tuzbenog zahteva. zakon izricito napominje da njeno podnosenje ne znaci i preinacenje tuzbe. G) Domasaj deklaratornog tuzbenog zahteva . . niti menja materijalnopravni odnos koji je predmet sudske zastite. odnosno nepostojanju prejudicijalnog odnosa ulazi u izreku presude. .Dopustenost isticanja incidentnog zahteva za utvrdjenje je vezana za ispunjenje niza uslova: a) Zahtev moze da se podnese samo ako parnica vec tece i to do zakljucenja glavne rasprave.Dakle.Ako sud usvoji kondemnatorni zahtev A i obaveze B da preda stvar. A podize deklaratorni zahtev za utvrdjenje da je vlasnik stvari. Stoga. te da ostane sporan do zakljucenja glavne rasprave. v) Pravni odnos cije je postojanje. . B u eventualnim kasnijim parnicama nece moci da osporava pravo svojine A.Postojanje pravnog interesa za podnosenje deklaratorne tuzbe je procesna pretpostavka na cije postojanje sud pazi po sluzbenoj duznosti tokom citavog postupka.Npr.Deklaratorna sudska odluka niti stvara. . preda pokretnu stvar.Medjutim. i takva odluka suda ce biti obuhvacena pravnom snagom presude. pored kondemnatornog. 58 . . . b) Prejudicijalni pravni odnos mora da postane sporan u toku trajanja parnice. 45.S druge strane.Medjutim.Primer: A. B odbija jer spori da je A vlasnik. ovakva odluka suda bi ga vezivala i u kasnije postupku po kondemnatornoj tuzbi T prema A za naknadu stete. a nedostatak pravnog interesa vodi odbacivanju tuzbe. odnosno nepostojanje predmet prejudicijalne tuzbe za utvrdjenje mora da bude prejudicijalan za merotorno resenje glavnog pitanja. . g) Sud mora da bude stvarno nadlezan i za resenje prejudicijalnog zahteva za utvrdjenje. nije iskljuceno da je postojanje pravnog odnosa bilo sporno izmedju stranaka i pre pocetka toka postupka.Sud o prejudicijalnom zahtevu odlucuje zajedno s glavnim tuzbenim zahtevom.

Zakon predvidja da preobrazajna ovlascenja u nekim osetljivim pravnim odnosima ( porodicni odnosi. B) Vrste .) Objektivno preinacenje tuzbe .). te da je C stekao pravo svojine od nevlasnika. v) tuzbe u kojima se zahteva da sud izrekne prestanak jednog pravnog odnosa ( npr. isti zivotni dogadjaj ( iste cinjenice ) a trazi drugu pravnu posledicau. .Npr: V trazi tuzbom da mu B vrati gitaru koju mu je dao na poslugu. . .. . status privrednog drustva.Objektivno preinacenje tuzbe znaci: 1. preobrazajna tuzba koja prodje u postupku konstituise novo pravno stanje ( deklaratorna samo konstatuje postojanje nekog stanja ). dopustene su samo one tuzbe s preobrazajnim karaterom koje zakon izricito predvidja. preinacenje tuzbenog zahteva u ovom smislu znaci promenu bilo kog cinioca predmeta spora.Tuzbeni zahtev se menja kada se promeni predmet spora. b) tuzbe u kojima se zahteva promena u jednom pravnom odnosu. promeni ili gasenju pravnih odnosa izmedju parnicnih stranaka.S obzirom na sadrzinu tuzbenog zahteva razlikujemo: a) tuzbe u kojima se zahteva konstituisanje jednog pravnog stanja ili pravnog odnosa.Preobrazajna tuzba je upravljena ka stvaranju.Za dopustenost ove tuzbe ne zahteva se posebno postojanje pravnog interesa tuzioca.Konstitutivne tuzbe mogu da budu upravljene da odluka po njima proizvodi dejstvo ex tunc ( to su tuzbe upravljene na ponistaj odluke skupstine akcionara ) ili ex nunc ( takvo dejstvo imaju osnovani konstitutivni zahtevi koji su upravljeni na razvod braka ). . 59 .Buduci da se predmet spora sastoji od dva cinioca ( cinejnica i pravne posledice ). Kada V sazna da je B prodao gitaru. . .Njen cilj je da autoritetom sudskog judikata stvori promenu u pravnom polozaju izmedju parnicnih stranaka. 47.Dakle. . .Za razliku od deklaratorne.) Preobrazajna ( konstitutivna ) tuzba A) Pojam i smisao . . razvod braka ). . postoji preinacenje tuzbe.) koji imaju i uticaj na pravni polozaj trecih lica mogu da se vrse samo u parnicnom postupku ( npr. .Za konstitutivne tuzbe vazi princip numerus calusus.. V zahteva naknadu stete. tuzba za ponistenje ili razvod braka. cak i kada osnov tuzbe ( cinjenice ) ostane isti.Ako se menja pravna posledica koja se tuzbom trazi..) Promenu istovetnosti tuzbenog zahteva.Presude kojima se resava o konstitutivnoj tuzbi deluju erga omnes. . tj. 46.. takva odluka suda je u dejstvima jednaka s deklaratornom sudskom odlukom kojom se utvrdjuje nepostojanje odredjenog pravnog odnosa.Razlog je celishodnost kao i organaska vezanost incidentnog zahteva za utvrdjenje s glavnim kondemnatornim zahtevom.Preobrazajna tuzba je procesnopravni pandan materijalnim preobrazajnim ovlascenjima.Ako sud odbije preobrazajni tuzbeni zahtev kao neosnovan. .

cak i bez promene osnova tuzbe. .Zakon dopusta preinacenje tuzbe u prva dva vida ( promena istovetnosti zahteva i povecanje postojeceg zahteva ) kada. zatrazi od suda da utvrdi njegovo vlasnistvo. .) Sta se ne smatra preinacenjem tuzbe .Smanjenje tuzbenog zahteva nece predstavljati preinacenje tuzbe.Na smanjenje tuzbenog zahteva ne primenjuju se odredbe o povlacenju tuzbe. . . i zahteva povracaj poklona koji je ucinila zbog predstojeceg. tuzi B. pozivanje na drugi pravni osnov u tuzbi ne znaci i njeno preinacenje.) Subjektivno preinacenje tuzbe 60 .Tuzba se uvek preinacuje kada tuzilac s deklaratornog tuzbenog zahteva prelazi na kondemnatorni. verenika. predstavlja njeno preinacenje ( tuzilac sad umesto 10 zahteva 15 hiljada kao naknadu stete ). odnosno momenat dostavljanja tuzbe. . kako bi mogucnost ovakvog nacina kumulacije tuzbenih zahteva podvrgao blazem rezimu koji vazi za preinacenje tuzbe. nastupe nove okolnosti koje opravdavaju da se tuzbeni zahtev izmeni. parnica po inicijalnom tuzbenom zahtevu se gasi i pocinje da tece novi postupak. .Stricto sensu.) Povecanje tuzbenog zahteva. . ZPP isticanje drugog tuzbenog zahteva uz postojeci smatra preinacenjem tuzbe. kao sto je predlog za obezbedjenje dokaza ili odredjenje privremenih mera. . .Npr: A. 3.Pod preinacenjem tuzbe ne smatra se ni isticanje zahteva za naknadu stete prouzrokovane nesavesnim vodjenjem parnice ( u ovakvom slucaju sud ce razdvojiti postupak ). odnosno parnica po preinacenoj tuzbi. dopunio ili ispravio pojedine navode. ako se time istovremeno ne menja i njen osnov ( npr. . verenica.Moguce je da se zamisli i preinacenje tuzbe kada tuzilac zeli samo da dopuni cinjenicne navode.Preinacenjem tuzbe se ne smatra promena pravnog osnova tuzbenog zahteva. 5. sa svim procesnim i materijalnopravnim posledicama koje povlace sa sobom momenat podnosenja. ali neodrzanog vencanja.Kada se tuzba preinaci.S obzirom na to da odredjenje predmeta spora ne obuhvata i pravnu kvalifikaciju cinjenica koju tuzilac moze. ovaj slucaj preinacenja tuzbe predstavlja kumulaciju tuzbenih zahteva.Medjutim. . njegovo smanjenje. ali i ne mora da navede u tuzbi. . cime ne dira u sam tuzbeni zahtev..) Poseban vid preinacenja tuzbe ( kada se ne zahteva pristanak tuzenog ) .Od momenta preinacenja tuzbe pocinje da tece litispendencija po preinacenom tuzbenom zahtevu. 48. tuzilac trazi 5 umesto 10 hiljada ). 4. nakon podizanja tuzbe.) Isticanje drugog zahteva uz postojeci. 2.Svako povecanje tuzbenog zahteva. ali iznosenjem novih cinjenica obuhvati dispoziciju druge materijalnopravne norme. niti zahteva koji spadaju u fakultativne sastojke tuzbe. kao i slucaj kada je tuzilac samo promenio. Nebitno je za predmet spora da li se A u tuzbi poziva na neblagodarnost poklonoprimca ili istice kondikcijski zahtev.Nece postojati preinacenje ni kada tuzilac s kondemnatornog zahteva prelazi na deklaratorni niti ako tuzilac umesto povracaja stvari. .Pod preinacenjem tuzbe ne podrazumeva se isticanje incidentnog zahteva za utvrdjenje.

Druga je situacija kada postoji error in personam u pogledu odredjenja identiteta tuzenog. a ne ono prema kome zeli da ostvari pravnu zastitu. . A zeli da umesto P tuzi C.. izbor suda koji je tuzilac ucinio u tuzbi je neopoziv. po sluzbenoj duznosti. Tokom parnice shvati da je B.Npr: A podnese tuzbu protiv B iz ugovora o delu. ako tuzbu nije podneo advokat.Preinacenje je dopusteno ako se stekne jedan od dva alternativna uslova: a) ako se tuzeni saglasi s preinacenjem. Stoga.Ako tuzilac zeli da tuzi drugo lice umesto inicijalnog tuzenog. .DOPUSTENOST PREINACENJA TUZBE . da otkloni njene formalne i sadrzinske nedostatke. da li je nadlezan i u kom sastavu ce voditi parnicu i odlucivati.Podnosenjem tuzbe sudu nastupaju procesne posledice: a) Parnicni postupak pocinje da tece.) Dejstva podnosenja tuzbe sudu A) Uopste . odnosno nepostojanje apsolutne nenadleznosti redovnih sudova.Ne radi se o preinacenju tuzbe kada se samo zeli ispraviti greska u navodjenju identiteta tuzenog. tuzi drugo lice. . b) ako sud odluci da preinacenje dopusti ( a dopustice ako je preinacenje celishodno i ako postupak po preinacenoj tuzbi nece znatno produziti trajanje parnice ). . . da je vrati tuziocu da je u za to ostavljenom roku uredi. Naime.Tuzilac moze do zakljucenja glavne rasprave da. 49. .Subjektivnom preinacenju tuzbe ne moze da se protivi nuzni suparnicar na kojeg se tuzba prosiruje tokom parnice. . b) Perpetuatio fori: po prijemu tuzbe sud ocenjuje. Interes je tuzenog da sud konacno odluci o spornom odnosu s tuziocem i da ga obaveze da snosi troskove postupka. prilikom zakljucenja ugovora. neophodan je pristanak novog. pa npr: A bude povredjen na pesackom prelazu. B) Procesna dejstva .U ovom slucaju. bio sam zastupnik X doo.Do subjektivnog preinacenja tuzbe moze da dodje kada tuzilac iz zablude osnaci kao tuzenog drugo lice. one nece imati uticaja na vec jednom zasnovanu stvarnu i mesnu nadleznost suda. umesto prvobitno tuzenog. . ako se on vec upustio da raspravlja u meritumu ( ista je stvari i kada se menja tuzilac ). . 61 .Tuzba se podnosi pisarnici suda.Kod subjektivnog preinacenja tuzbe radi se o promeni identiteta tuzenog u postupku. Smatra da bi umesto B trebalo sada da tuzi X doo. smatra se da je tuzilac ovo pravo iskoristio. te da je stetu pricinio C. Do subjektivnog preiznacenja tuzbe moze doci samo uz pristanak P i C. .Preinacenje je dopusteno samo do zakljucenja glavne rasprave. v) U slucaju elektivne nadleznosti.Sud moze. Ako on izostane. sud je duzan da merotorno resi spor i odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan. U parnici za naknadu stete ispostavi se da je P bio na odmoru u vreme stetnog dogadjaja. . ako se u medjuvremenu promene okolnosti koje mogu uticati na nadleznost suda. ali i inicijalno tuzenog. . stranke u parnici su A i P. Smatra da ga je udarilo vozilo ciji je vlasnik P.Pravilo o ustaljuvanju nadleznosti nema dejstva u odnosu na: * postojanje.

ako rok za ispunjenje obaveze nije odredjen.Pocetak litispendencije povlaci za sobom i zabranu dvostruke litispendencije. . * pravila medjunarodnog prava o izuzecu od jurisdijcije domacih sudova do kojeg je doslo nakon sto je postupak poceo da tece.Litispendencija prestaje: a) Nastupom pravosnaznosti merotirne odluke. g) Kao i iz ostalih razloga zbog kojih parnica prestaje. incidentnim zahtevom za utvrdjenje. 50. preinacenjem tuzbe.Od vogo principa postoji jedan izuzetak: pravosnaznost presude bi trebalo da ima prednost u odnosu na litispendenciju.Sto se tice ovih zahteva.Od momenta podnosenja tuzbe. stranka i njeni zastupnici su duzni da obaveste sud o promeni adrese. tj. .) Litispendencija 1.Zabrana dvostruke litispendencije ima za cilj da harmonizuje odlucivanje u okviru jedinstvenog pravnog sistema.Najvaznije posledice su: a) prekid zastarelosti pod uslovom da se postupak nastavi. ukljucujuci i sudsko poravnanje.Litispendencija znaci da je parnica pocela da tece. parnica pocinje da tece od onog trenutka kada je o njima obavesten protivnik podnosioca zahteva. . ako je on vec pokrenuo postupak. a takav slucaj je s protivtuzbom. . . kada su to akti dostavljeni protivnoj strani. . parnica koja je ranije pocela da tece.Podnosenjem tuzbe prekidaju se i materijalnopravni rokovi za podnosenje tuzbe od cijeg odrzanja zavisi dopustenost tuzbe. g) duznik pada u docnju. V) Materijalnopravna dejstva . b) Pravosnaznoscu resenja o odbacivanju tuzbe. . d) naslednici sticu pravo da nastave postupak u vezi sa zastitom nekih licnih i neprenosivih prava ostavioca. odnosno nepostojanje direktne medjunarodne nadleznosti suda RS ( ona se ustaljuje tek kad tuzba bude dostavljena tuzenom ). b) prekid roka za odrzaj.* postojanje.Ako sud u parnici koja je kasnije pocela da tece propusti da odbaci tuzbu i donese presudu koja postane pravosnazna. v) Povlacenjem tuzbe.) Pojam i znacaj . 2. i ona nastupa u momentu kada sud dostavi tuzenom tuzbu. a u kojoj nije doneta pravosnazna 62 . v) na iznos neplacenih i dospelih kamata moze se zahtevati zatezna kamata.Unutrasnja harmonija sistema iskljucuje mogucnost da istovremeno pred sva razlicita suda teku dve parnice sa istim predmetom spora ciji bi ishod mogao da bude potencijalno razlicit. .) Pravne posledice litispendencije A) Procesnopravne posledice .Parnica pocinje da tece i kada su zahtevi tuzioca ili tuzenog istaknuti i u toku postupka. .

Ovde ne postoji identitet predmeta spora. d) cesce umesaca.Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je ugovor punovazan.Ako je odluceno o zahtevu o kome je parnica vec pocela da tece. identitet predmeta spora ne postoji.Identitet stranaka postoji kada se iste stranke javljaju kao stranke u obe parnice ( nije neophodno da imaju iste procesne uloge ). . .presuda.deklaratorna. . . .Buduci da sud nema uvid u sve parnice koje su u toku.Kada je podneta kondemnatorna tuzba. . ali na ovu povredu postupka drugostepeni sud ne pazi ex officio. 63 . Tuzba A protiv T da ugovor nije punovazan ne bi bila doputena. . uprkos tome sto je ranije pokrenuta ( tako je u uporednom pravu. .Sto se tice identiteta predmeta spora. vazno je napomenuti da takav identitet postoji i izmedju pozitivne i negativne deklaratorne tuzbe. bice obustavljena resenjem o odbacivanju tuzbe. . kao i javnog tuzioca u javnom interesu. a potom i negativna tuzba za utvrdjenje. ali ne i kod nas ). jer eventualna presuda doneta u korist T nema dejstvo izvrsnosti.O zabrani dvostruke litispendencije prvostepeni sud vodi racuna po sluzbenoj duznosti. drugostepeni sud ce doneti resenje kojim ukida prvostepenu presudu i odbacije tuzbu. Ovde ne postoji identitet predmeta spora. b) podizanje prejudicijalne tuzbe za utvrdjenje. dj) obavestenje treceg lica o parnici. Ovu drugu bi sud trebalo da odbaci zbog nepostojanja pravnog interesa. A tuzi T i zahteva da mu T preda stvar.Zabrana dvostruke litispendencije vazi samo onda kada postoji identitet stranaka i identitet spora. to ne znaci da ce usvojiti tuzbeni zahtev A kao osnovan. uvek postoji identitet tuzbenih zahteva kada se najpre podnese kondemnatorna tuzba. e) otudjenje spornog prava ili stvari nakon nastupa litispendencije nema vise uticaja na parnicu. .Npr: T tuzi Z i zahteva placanje zakupnine za maj.Zabrana dvostruke litispendencije ne moze nikada da obuhvati i podnosenje dve pozitivne tuzbe za utvrdjenje niti podnosenje tuzbe za utvrdjenje i kondemnatorne tuzbe na osnovu istih cinjenica. Z tuzi T i zahteva da sud utvrdi da je ugovor o zajmu nistav ili prestao otkazom.Ova dejstva se odnose na savesnost drzaoca stvari. .Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je A vlasnik stvari. jer postoji identitet cinjenica. g) podizanje protivtuzbe. v) podizanje tuzbe glavnog mesanja. . .Povreda pravila o zabrani dvostruke litispendencije predstavlja zalbeni razlog. . B) Ostale procesnopravne posledice: a) za preinacenje tuzbe potreban je i pristanak tuzenog. V) Materijalnopravne posledice . za postojanje zapocete parnice saznaje iz prigovora tuzenog ( prigovor litispendencije ). A tuzi T i zahteva da sud utvrdi obrnuto.Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je T vlasnik stvari. na osnovu istih cinjenica.Suprotno tome. a zatim. jer ako sud odbije tuzbeni zahtev T kao neosnovan.

.) Procesne pretpostavke 1. d) zakazivanje rocista za glavnu raspravu. . g) odrzavanje pripremnog rocista. po pravilu.Kada je tuzba podneta sudu. on najpre ispituje da li uopste postoje uslovi da se raspravlja o tuzbenom zahtevu. b) direktna medjunarodna nadleznost domaceg suda. . d) nepostojanje arbitraznog sporazuma ili nekog drugog ugovora kojim stranke poveravaju resavanje spora izabranom sudu. 51. a ne o pretpostavkama za nastanak parnice. i njihovo postojanje nije regulisano u normativnim aktima.Radi se o pretpostavkama za meritorno oducivanje. B) Tok pripremnog postupka . 52. . .Izuzetno.Poklonoprimac se smatra savesnim drzaocem sve dok ne sazna za zahtev za vracanje poklona. tuzeni od ovog momenta odgovara kao nesavestan drzalac. mogucnost da se odredjena pravna stvar resava pred sudom u parnicnom postupku.Kada parnica pocne da tece po reivindikacionoj tuzbi.) Pripremanje glavne rasprave A) Pojam i znacaj . sud moze vec i u ovoj fazi postupka da merotorno resi spor.predmetu spora. . tuzba se odbacuje kao nedopustena.Zalba protiv odluka o upravljanju postukom koje se donose u toku pripremanja glavne rasprave nije dozvoljena. . 2. . se ispituju procesne pretpostavke i odredjuje se i koncentrise procesna gradja o kojoj se raspravlja na glavnoj raspravi.Pripremanje glavne rasprave pocinje podnosenjem tuzbe sudu i traje sve do rocista za glavnu raspravu.Procesne pretpostavke su cinjenice ( uslovi ) koje moraju da se ispune da bi sud mogao da se upusti u odlucivanje i merotorno odluzi o predmetu spora..Ako uslova nema. funkcionalna i mesna nadleznost suda kojem je podneta tuzba.U ovoj fazi postupka.) Podela procesnih pretpostavki A) Procesna pretpostavke koje se ticu suda: a) apsolutna nadleznost. v) odsustvo imuniteta za tuzenog koji je strani drzavljanin.Ovaj postupak obuhvata: a) prethodno ispitivanje tuzbe. 64 .Do parnice dolazi i kada procesne pretpostavke nedostaju ( dakle termin”procesne pretpostavke” nije dobar ). . v) dostavljanje tuzbe tuzenom na odgovor. B) Procesne pretpostavke koje se tizu stranaka: a) postojanje stranaka. g) stvarna.) Pojam i sustina .Procesne pretpostavke su teorijska kostrukcija.

do pravosnaznosti okoncanja parnice. . Dj) Ostale podele .Postojanje posebnih procesnih pretpostavki je uslov za pokretanje posebnih parnica. prava na vodjenje spora.Ako se radi o neotklonjivoj procesnoj smetnji: nedostaktu apsolutne nadleznosti. . B) Nuznost postojanja procesnih pretpostavki 65 . b) nepostojanje pravosnazne presude u istoj pravnoj stvari izmedju istih stranaka. dok relativne sud uzima u obzir samo po prigovoru stranke. .Ako nadje da postoji smetnja za dalje vodjenje postupka koja je otklonjiva.) Znacaj procesnih pretpostavki A) Momenat ocene i odluka suda . v) parnicna sposobnost tuzioca i tuzenog..Pod negativnim pretpostavkama se podrazumevaju one cinjenice cije postojanje predstavlja smetnju za raspravljanje i odlucivanje o tuzbenom zahtevu. . G) Procesne pretpostavke koje se tizu predmeta spora: a) nepostojanje ranije zapocete parnice izmedju istih stranaka sa istim predmetom spora.b) stranacka sposobnost tuzioca i tuzanog. Sud tuzbu odbacuje kao nedopustenu. . b) za podizanje tuzbe mora da postoji pravni interes. stupanje u pojedine stadijume parnice ili za preduzimanje odredjenih parnicnih radnji ( npr.Sud ispituje postojanje procesnih pretpostavki vec prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe. a u slucaju odsustva parnicne sposobnosti postojanje urednog zakonskog zastupanja.). . V) Procesne pretpostavke koje se ticu tuzbe: a) tuzba mora da bude uredna. dj) postojanje prava na vodjenje spora.Pozitivne procesne pretpostavke su cinjenice koje moraju da postoje da bi sud mogao da se upusti u raspravljanje i odlucivanje o predmetu spora.Sud je duzan da sa strankama posebno raspravlja o postojanju. odnosno nepostojanju procesnih pretpostavki i da izvodi dokazni postupak o cinjenicama na kojima se one zasnivaju. vrednost spora iznad 500000 dinara je posebna procesna pretpostavka za dopustenost za podnosenje vanrednog pravnog leka-revizije ). nepostojanju pravnog interesa. .po pravilu.Prema duznosti suda da pazi na procesne pretpostavke razlikuju se: apsolutne i relativne. odsustvo medjunarodne nadleznosti domaceg pravosudja. d) postojanje urednog punomocja kada stranka vodi spor putem punomocnika. pravnog interesa za podizanje tuzbe.. 3.zabrana dvostruke litispendencije.O postojanju ili nepostojanju neke od procesnih pretpostavki sud odlucuje resenjem na koje posebna zalba nije dozvoljena. postojanju res iudicata.Postoje otklonjive ( sve ostale ) i neotklonjive smetnje ( nedostatak apsolutne nadleznosti suda. samo do odredjenog momenta u parnici. v) postojanje tuzivosti subjektivnog prava. .Opste procesne pretpostavke vaze u svakoj parnici. . .Apsolutne su one na koje sud pazi ex oficio. sud preduzima mere da se ovakvi nedostati otklone. postojanju litispendencije. prekoracenju roka za podizanje tuzbe. g) uredno zastupanje kada je u pitanju zastupnik pravnog lica.

odmah se vidi da je zahtev neosnovan. pre nego sto se upusti u raspravljanje o glavnoj stvari. * apsolutna nadleznost suda opste nadleznosti.. .Kada se radi o neotklonjivim procesnim smetnjama. dok je vec prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe utvrdio da se navodi izneti u listu uopste ne odnose na T.Od ovog pravila postoje sledeca odstupanja: a) za postojanje direktne medjunarodne nadleznosti domaceg suda dovoljno je da je ona data u momentu pocetka parnice ( perpetuatio iurisdictionis ). . * tuzivost subjektivnog prava. tuzba se ne odbacuje.. a predmet vraca prvostepenom sudu kako bi se u novom postupku otklonili svi procesni nedostaci. 66 . V) Posledice nedostatka procesnih pretpostavki .Naime. * odsustvo imuniteta tuzenog. vec se postupak prekida. * postojanje derektne medjunarodne nadleznosti. * nepostojanje ostalih procesnih smetnju. * postojanje pravnog interesa za tuzbu. . 4. takva odluka je nistava i moze da se pobija redovnim i vanrednim pravnim lekovima.) Redosled po kome se vrsi ispitivanje procesnih pretpostavki . ( dakle. . sud bi ipak morao prvo da odlucuje o procesnoj smetnji i da se prodje dokazni postupak za parnicnu sposobnost lica T ). .Ako je sud odlucio meritorno i pored toga sto su postojale procesne smetnje.Sud je duzan da prethodno odluci o postojanju procesnih pretpostavki. tuzba ce se odbaciti i u postupku po zalbi na provostepenu presudu.Ali trebalo bi se pridrzavati sledeceg redosleda: * urednost tuzbe. kao sto je sporazum o arbitrazi. * procesna legitimacija. tj.Da bi sud mogao meritorno da odluci. nuzno je da procesne pretpostavke postoje u momentu kada je glavna rasprava zakljucena.. doslo bi do povrede osnovnih nacela postupka zbog kojih bi presuda bila nistava. meritornom odlukom protiv stranke koja nije parnicno sporobna.Kada su u pitanju otklonjive procesne smetnje.Npr: T tuzi list A zbog navodne povrede prava licnosti za naknadu stete. vec se prvostepena presuda ukida. * postojanje stranke. b) za postojanje mesna nadleznosti je dovoljno da postoji u momentu kada je tuzba podneta sudu ( perpetiatio fori ). * prigovor zabrane dvostruke litispendencije. iako je slucaj jednostavan.Zakon ne predvidja redosled po kome sud treba da ispituje procesne pretpostavke.Ako se pojave nedostaci u pogledu postojanja stranke. . * postojanje stvarne i mesne nadleznosti. . stranacke i parnicne sposobnosti. . sud posumnja da je T parnicno sposoban. dok kaznije moze i da odpadne. Na pripremnom rocistu. * stranacka i parnicna sposobnost. tuzba se ne odbacuje.

ali samo kada spor nastane u obavljanju delatnosti privrednih subjekata.Nadleznost privrednih sudova se zasniva prvenstveno na subjektivnom ( personalnom kriterijumu ).Stvarna nadleznost privrednih sudova . b) Drugi nacin podrazumeva kombinaciju subjektivnog i objektivnog kriterijuma.) Pojam i vrste nadleznosti 1.Pod drugim licima treba smatrati banke. Ali. . . razlikujemo. siri se i na materijalne suparnicare stranaka. . - 67 . postupanje sudova zavisi od vrste sporne stvari. Zakonom se direktno predvidja koji ce od sudova da postupa kao prvostepeni: osnovni.Uobicajeno.Pomocni kriterijum je objektivni i odnosi se na predmet spora.Relativnom nadleznostu vrsi se razgranicenje poslova izmedju domacih sudova. . . funkcionalna i mesna nadleznost. .Medjunarodna nadleznost daje odgovor na pitanje da li je domaci sud nadlezan da postupi. 54. osim kada zakon izricito predvidja nadleznost privrednog suda.Nadleznost sudova je uredjena zakonom. . . . .Ako se nadleznost privrednog suda zasnuje na jedan od ova dva nacina. visi ili privredni. . trazi se postojanje subjektivnog kriterijuma ( svojstvo stranaka u postupku ).Privredni sud je nadlezan da sudi i sporove izmedju privrednih subjekata i drugih pravnih lica.) Nadleznost vrste suda .) Stvarna i funkcionalna nadleznost Stvarna nadleznost.Kada za uspostavljanje nadleznosti privrednog suda nije dovoljno samo postojanje subjektivnog kriterijuma. i ona znaci krug poslova koji vrsi sud. . zakon trazi da spor nastane “u obavljanju delatnosti privrednih subjekata”. objektivni uslov se odnosi na pravnu prirodu spora. .53.Sudovi opste nadleznosti sude sve gradjanskopravne sporove. o nje i duzan da postupa u odredjenoj pravnoj stvari 2. ..Nadleznost privrednog suda ratione personae moze da se zasnuje na dva nacina: a) Prvi. .Apsolutnom nadleznoscu vrsi se razgranicenje delatnosti izmedju parnicnih sudova i ostalih drzavnih sudova.Kako u nasem pravnom sistemu postoje sudovi opste nadleznosti i sudovi posebne nadleznosti. 1. finansijske i osiguravajuce organizacije.Kad je sud nadlezan.) Vrste nadleznosti . u okviru stvarne nadleznosti. . to mogu da budu i ugovori koji su na bilo koji nacin vezani za obavljanje registrovane privredne delatnosti.Dakle.) Pojam . nadleznost vrste suda i stvarnu nadleznost u uzem smislu. privredni subjekti zakljucuju privredne ugovore ciji se predmet odnosi na njihovu delatnost.. .Pravilima o nadleznosti vrste suda resavanje sporova se raspodeljuje izmedju sudova opste i posebne nadleznosti.Relativna nadleznost je: stvarna.Obavljanje delatnosti privrednih subjekata odvija se putem ugovora u privredi. cak i kada su oni fizicka lica.Stranke u parnici moraju da budu domaci i strani privredni subjekti.

Kada je visi sud nadlezan u prvom stepenu. B) Stvarna nadleznost visih sudova . A) Stvarna nadleznost osnovnih sudova . bez obzira na svojstvo stranke u parnici.Privredni sud odlucuje o svim sporovima koji proizlaze iz primene ZPD i drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata.) Funkcionalna nadleznost .Osnovni sud je nadlezan da vodi parnicni.Kada osnovni sud resava sporove.Visi sud sudi kao prvostepeni u imovinskopravnim sporovima cija vrednost dopusta izjavljivanje revizije. 2. ali samo u sporovima male vrednosti.Ovim institutom regulise se sudjenje po instancama u istoj pravnoj stvari. obaveznog socijalnog osiguranja. paternitetski i maternitetski sporovi. vec i vrednost predmeta spora. .Kada je osnovni sud nadlezan u prvom stepenu u vanparnicnom i izvrsnom postupku. ako je steta proizasla iz medjusobnog privrednog odnosa ili je u posrednoj vezi s tim odnosom.Za zasnivanje nadleznosti privrednog suda dovoljno je da spor ima bilo kakve veze s privrednim poslovanjem ( dakle ne mora da se radi samo o ugovorima.Privredni sud je nadlezan da postupa po tuzbama za ponistaj arbitraznih odluka.Privredni sud je stvarno nadlezan da sudi i sporove o autorskom pravu.U sledecim pravnim stvarima visi sud je uvek nadlezan bez obzira na vrednost predmeta spora: sporovi iz autorskog prava ili iz prava industrijske svojine. . kao i o sporovima koji proizlaze iz primene propisa o privatizaciji i stranih ulaganja. sporovi povodom strajka. .. kao i o pravu industrijske svojine pod uslovom da svojstvo stranaka imaju privredni subjekti. . . sporovi radi ispravke informacija objavljenih u sredstvima javnih informisanja. . a koji u postupku po vanrednim pravnim lekovima. pravila o funkcionalnoj nadleznosti odredjuju koji ce sud u toj istoj stvari postupati u drugom stepenu.Kada su pravila o stvarnoj nadleznosti resila pitanje koji sud u konkretnoj pravnoj stvari odlucuje u prvom stepenu. . . 68 . .Posto je odluceno koji sud je nadlezan da odlucuje o konkretnoj pravnoj stvari..On je nadlezan da sudi imovinskopravne sporove u kojima nije dopustena revizija s obzirom na vrednost predmeta spora. vanparnicni i izvrsni postupak. razgranicava se nadleznost izmedju razlicitih prvostepenih sudova iste vrste. ako Zakonom nije predvidjena nadleznost nekog drugog suda. u drugom je nadlezan visi sud.Osnovni sudovi su nadlezni i da pruzaju medjunarodnu pravnu pomoc.Ova nadleznost obuhvata i sporove koji proizlaze iz vanugovorne odgovornosti za stetu. kada je spor vezan za medjusobne privredne odnose.NADLEZNOST PRIVREDNOG SUDA RATIONE CAUSAE .) Stvarna nadleznost u uzem smislu . u drugom stepenu je nadlezan Apelacioni sud ( Apelacioni sud odlucuje i po zalbama na presude osnovnih sudova ).Nadleznost privrednog suda postoji i kada se spor tice prava svojine i drugih stvarnih prava. sporovi nastali povodom povrede i zastite prava licnosti. vec moze biti rec i o drugim izvorima obligacija ). 3. . . .. ako je istovremeno ispunjen i subjektivni kriterijum. . visi sud odlucuje po zalbi na odluku osnovnog suda.Kriterijum za razgranicenje stvarne nadleznosti osnovnih i visih sudova nije samo predmet spora.

Ponekad se terotorijalno razgranicenje nadleznosti vrsi na osnovu veze koje parnicne stranke imaju s teritorijom suda ( subjektivni kriterijum ).U postupcima po reviziji i zahtevu za zastitu zakonitosti odlucuje uvek Vrhovni kasacioni sud.) Vrste . opsta mesna nadleznost se moze zasnovati i na boravistu tuzenog fizickog lica. b) Posebnu.Kada je privredni sud nadlezan u prvom stepenu. a moze da je odredi i sud. . studira ). 56. a ponekad na osnovu veze koje predmet spora ima s teritorijom suda ( objektivni kriterijum ). . Ovakvi forumi se nazivaju elektivni. . u drugom je nadlezan Privredni apelacioni sud.Nece postojati opsta mesna nadleznost suda na cijem podrucju tuzeni ima redovno boraviste. ako tuzeni nema prebivaliste ( npr. pojam i vrste 1.Pred posebne forume mogu se izneti samo zakonom predvidjene parnice.Pred sudom opsteg foruma se moze voditi svaka parnica. odnosno sediste tuzenog.. jer tuzilac moze da bira da li ce tuzbu podneti sudu opsteg ili posebnog foruma. 55. .Uobicajeno boraviste se razlikuje od prebivalista po odsustvu subjektivnog elementa ( namera da se u odredjenom mestu stalno zivi ). mesna nadleznost se odredjuje na osnovu subjektivnog kriterijuma. .Mesna nadleznost se uredjuje zakonom ( po pravilu ).Pravilima o mesnoj nadleznosti odredjuje se duznost stvarno nadleznog suda da postupa u odredjenoj pravnoj stvari teritorijalno. .Tuzba moze da se podnese i sudu gde tuzeni ima redovno ( trajno ) boraviste. .Ako se npr.Ako se radi o interesima pravne sigurnosti. 2. 69 . radi o porodicnim sporovima.Redovno boraviste je mesto koje je centar zivotnih interesa jednog lica.Opredeljenje zakonodavca za objektivni ili subjektivni kriterijum temelji se na vrednovanju interesa stranaka. ako se moze uzeti da ce tuzeni u kratkom vremenskom periodu to mesto napustiti. odredjene prema predmetu spora. dok se od obicnog boravista razlikuje po tome sto je lice vezano za odredjeno mesto time sto se u njemu nalazi centar njegovih aktivnosti ( npr. . osim kada je to zakonom izricito iskljuceno.) Opsta mesna nadleznost ( forum generale ) .) Pojam . .Izuzetno. beskucnik ). ali moze i ugovorom. mesna nadleznost se radije odredjuje na osnovu veze predmeta spora sa teritorijom suda.Mesna nadleznost se deli na: a) Opstu. . otvara se pored opsteg i poseban forum.) Mesna nadleznost.Za mnostvo parnica. jer se na taj nacin obezbedjuje da se spor resava pred subjektivno neutralnim forumom. . .Opsta mesna nadleznost se zasniva prema tome gde se nalazi prebivaliste.) Opsta i posebne mesne nadleznosti 1.

Ovde je iskljucivo nadlezan sud na cijem se podrucju nalazi sediste komande vojne jedinice. odnosno ustanove. . vec samo sudu koji je iskljucivo nadlezan.. tuzilac je obicno dete.Kada je rec o sporovima zbog smetanja drzavine na pokretnoj stvari.Tuzba protiv materijalnih suparnicara se moze podneti onom sudu koji je mesno nadlezan samo za jednog od njih. . 2. sporovi o zakonskom izdrzavanju .Posebni elektivni forumi vaze za sledece sporove: a) Bracni i porodicni sporovi. odnosno boraviste. odnosno cija prava i obaveze proisticu iz istog cinjenicnog i pravnog osnova. tuzilac moze da bira izmedju opsteg foruma. b) Stvarnopravni sporovi . v) Sporovi iz odnosa s vojnim jedinicama i vojnim ustanovama . . parnica za zastitu drzavine na pokretnoj stvari moze se povesti i pred sudom na cijem se podrucju dogodilo smetanje. smetanje drzavine ili zakup na nepokretnosti. .Kod sporova za zakonsko izdrzavanje.Za sporove ciji su predmet pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima.Kod postojanja elektivne nadleznosti tuzilac moze da bira da li ce tuzbu da podnese sudu opste ili sudu posebne nadleznosti. b) Sporovi o vazduhoplovu i brodu .) Posebna mesna nadleznost ( forum speciale ) A) Iskljuciva mesna nadleznost ( forum exlusive ) .forum rei sitae.Za parnice koje se vode povodom sticanja stvarnog prava na nepokrtnosti ne postoji iskljuciva mesna nadleznost suda. kao i mogucnosti da tuzbu podnese sudu na cijem podrucju se nalazi njegovo prebivaliste. 70 . B) Alternativna ( elektivna ) nadleznost ( forum electivum ) .U sporovima za utvrdjivanje ili osporavanje ocinstva i materinstva. te ono moze da podnese tuzbu i sudu na cijem podrucju ono ima prebivaliste.Postoji iskljuciva mesna nadleznost suda na cijem se podrucju nalazi sud koji sprovodi izvrsni.Tuzilac ne moze da podnese tuzbu sudu opsteg foruma. .To su lica koja se nalaze u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ( suvlasnici ).Opsti forum se primenjuje i za zasnivanje nadleznosti kada u parnici ucestvuju materijalni suparnicari. . iskljucivo je mesno nadlezan sud na cijem podrucju se ta nepokretnost nalazi. odnosno boraviste.Ovde je iskljucivo mesno nadlezan sud na cijem se podrucju vodi upisnik u koji je vaduhoplov.Iskljuciva mesna nadleznost uklanja mogucnost da se parnica vodi pred bilo kojim drugim stvarno nadleznim sudom. . odnosno stecajni postupak.Postoje 4 slucaja iskljucive mesna nadleznosti: a) Sporovi o nepokretnostima .Bracni sporovi mogu da se resavaju pred opstim forumom ili pred sudom na cijem podrucju su supruznici imalo poslednje zajednicko prebivaliste. .vise stetnika pricini stetu ostecenom na osnovu istih cinjenica. g) Sporovi u izvrsnom i stecajnom postupku . odnosno brod upisan.

Sporovi koji se ticu placanja po ceku ili menici koje povedu njihovi drzaoci mogu se voditi i pred sudom na cijoj teritoriji se nalazi mesto koje je na menici oznaceno kao mesto placanja. pored opsteg foruma.Forum je otvoren za zaposlenog pred sudom na cijem se podrucju rad obavlja ili se obavljao. . 71 . e) Imovinskopravni sporovi ( forum imovine ) . tako i sud na cijem podrucju se nalazi ostavinski sud. i njime se derogira nadleznost inace mesno nadleznog suda. za sudjenje u sporovima iz naslednopravnih odnosa. odnosno nastupila stetna posledica ( dakle tri foruma kod distancionih delikata su na raspolaganju ). d) Sporovi o naknadi stete ( forum loci delicti commissi ) . . kada tuzeni nema prebivaliste u Srbiji. ali i naomrazeniji. g) Sporovi iz ugovornih odnosa. tuzilac-osteceni moze da podnese tuzbu i sudu na cijem podrucju je izvrsena stetna radnja.Ponekad je jasno da postoji jurisdikcija domaceg suda. b) prebivalistu tuzioca u sporovima za zakonsko izdrzavanje ili mestu nalazenja imovine tuzenog.Tada se koristi pomocna ( supsidijarna ) nadleznost radi odredjenja mesna nadleznosti domaceg suda. te uspostavlja mesna nadleznost suda prema izboru stranaka.) Prorogacija nadleznosti Prorogacioni sporazum je ugovor stranaka o mesnoj nadleznosti suda. pri cemu je mesno nadlezan sud gde se stvar nalazi ( forum rei sitae ).Najefikasniji je. g) prebivalistu ili boravistu tuzioca u bracno-imovinskim sporovima u vreme podnosenja tuzbe. tuzilac-kupac moze da zasnuje i nadleznost suda koji je opste mesno nadlezan za prodavca. pa je cak i zabranjen po Regulativi Brisel 1. d) prebivalistu tuzioca u paternitetskim i maternitetskim parnicama.Sporovi iz ugovornih odnosa mogu se izneti pred sud na cijem podrucju je obaveza nastala ( forum loci contractus ) ili pred sud na cijem podrucju se nalazi mesto izvrsenja obaveze ( forum loci solutionis ). v) poslednjem zajednickom prebivalistu supruznika ili prebivalistu tuzioca u bracnim sporovima. Ovaj sporazum spada u procesnopravne ugovore. Nije moguc sporazum stranaka o stvarnoj i funkcionalnoj nadleznosti. .Do pravosnaznog okoncanja ostavinskog postupka. kao i u sporovima o potrazivanjima poverioca.Javlja se u dva vida: --> kao vindikacioni forum ( tuzilac trazi predaju stvari ). . ali samo pod uslovom da je obaveza nastala za vreme boravka tuzenog u Srbiji. .v) Sporovi iz naslednopravnih odnosa .Kada kupac vodi parnicu radi zastite prava na osnovu garancije proizvodjaca. --> kao opsti forum za sve imovinske sporove. 57. V) Pomocna mesna nadleznost ( forum subsidiale ) . moze biti nadlezan kako sud opste nadleznosti.Pomocna nadleznost se zasniva na sledecim cinjenicama: a) boravistu tuzenog. .Osim pred opsti forum. ali u konkretnom slucaju ne moze da se primeni nijedno pravilo o odredjenju mesne nadleznosti. dj) Sporovi iz radnih odnosa ( forum loci laboris ) . kada se spor tice prava i obaveza iz radnog odnosa.

generalna prorogaciona klauzula kojom se predvidja nadleznost suda za resavanje svih sporova iz svih pravnih odnosa koje postoje izmedju stranaka nije dopustena. usled izuzeca ili iskljucenja sudije ili drugih razloga.Kada je ocigledno da ce se pred drugim mesno nadleznim sudom lakse sprovesti postupak ili kada postoje drugi vazni razlozi za delegaciju.Za obe vrste izricite prorogacije neophodna je pismena forma. predmet i forma ). . te se smatra da je ucinjen precutni pristanak na zakljucenje prorogacionog sporazuma. .Ovi su uredjeni delom procesnim normama ( obavezni sastojci. b) Svrsishodna delagacija. ali samo u jednom slucaju: Ako se tuzba podnese visem sudu. ). .Postoji: a) Nuzna delegacija. . vec samo po prigovoru ). sudovi nadlezni za 72 . prekludiran je da to ucini u docnijim fazama postupka.Tzv. te tada dolazi do delegacije nadleznosti. ne moze da postupa.) Izricita prorogacija . pravilo je da se visi sud oglasi nenadleznim i ustupi predmet stvarno nadleznom sudu.Do nje dolazi kada inace mesno nadlezni sud. kada tuzeni ne istakne prigovor mesna nadleznosti suda kojem je tuzilac podneo tuzbu ( sud ne pazi ex officio na mesnu nadleznost.Prorogaciona klauzula je inkorporirana u pravni posao iz kojeg bi spor mogao na nastane. delom materijalnim pravilima ( mane volje. jer se radi o posebnom pravnom ugovoru s procesnim dejstvima. tuzeni je duzan da vec u tom podnesku istakne prigovor mesne nadleznosti.. nakon toga visi sud ne moze da se oglasi stvarno nenadleznim za predmete iz nadleznosti nizeg suda. po pravilu.1. inace mesno nadlezan sud ne moze fakticki da postupa u konkretnoj pravnoj stvari ili to nije celishodno. .) Delegacija i ordinacija nadleznosti 1.Precutna prorogacija moze.Do precutne prorogacije dolazi. 58. . . da izmeni i stvarnu nadleznost sudova.Prorogacioni sporazum nije dopusten samo u slucajevima kada zakon predvidja postojanje iskljucive nadleznosti.S obzirom na nuzne sastojke odgovora na tuzbu.U izvesnim slucajevima. . . razlikujemo prorogacioni sporazum i prorogacionu klauzulu.U pogledu uslova pod kojima je prorogacioni sporazum punovazan. u protivnom.Nadleznost se prenosi s mesno nadleznog na drugi sud. .Ona ima nezavisnu pravnu sudbinu od pravnog posla u koji je inkorporirana.) Precutna prorogacija ( prorogatio tacita ) . za razliku od izricite. prvostepeni sud obavestava neposredno visi koji odredjuje resenjem da u datoj stvari postupa drugi stvarno nadlezan sud s njegovog podrucja. 2.) Delegacija . .Zakljucenje prorogacionog sporazuma je moguce sve do momenta dok ne nastupi litispendencija..Delegaciju vrsi neposredno visi sud. . .Prorogacioni sporazum se zakljucuje nakon sto je spor nastao.Protiv resenja o delegaciji zalba nije dopustena. a ne stvarno nadleznom nizem.Od dopustenosti prorogacionog sporazuma treba razlikovati uslove za njegovu punovaznost. Kada nastupe te okolnosti. . . ali to moze da ucini samo dok se ne odrzi pripremno rociste.

v) Privlacenje nadleznosti kod objektivnog spajanja tuzbenih zahteva .Tada VKS sam. a on je ispituje razmatrajuci cinjenice koje su navedene u tuzbi i cinjenice koje su mu poznate. . ali iz okolnosti slucaja ne moze da se utvrdi koji bi sud bio mesno nadlezan. . 2. . jer sud koji je nadlezan da resava o tuzbenom zahtevu tuzioca protiv tuzenog postoje nadlezan da resava i u parnici koju vodi trece lice protiv tuzioca i tuzenog. jer sud koji odlucuje o tuzbi moze odlucivati i o protivtuzbi samo ako je stvarno nadlezan da postupa u parnici po protivtuzbi.Ovde je privlacenje potpuno.) Ispitivanje nadleznosti .Kod nepotpunog privlacenja.Jace privlacenje postoji kada nizi sudovi privlace predmete iz nadleznosti visih. 73 .Ovde je privlacenje nepotpuno. 59.Zasnivanje ovakve nadlenoznosti lezi u razlozima procesne ekonomocnosti. povezanost parnice s nekim drugim postukom dovodi samo do promene mesne. odredjuje mesno nadlezni sud. a) Privlacenje nadleznosti u sporu po tuzbi glavnog mesanja . .Nadleznost suda u odredjenoj pravnoj stvari zasniva se na njenoj povezanosti s nekim drugim postupkom ( parnicnim.Do spajanja tuzbenih zahteva u istoj tuzbi dolazi samo kada je za svaki od njih predvidjena ista vrsta postupka i kada je isti sud stvarno nadlezan za svaki od njih. te na rocistu za glavnu raspravu. 60. a slabije kad privlacenje ide obrnutim tokom. . ne i stvarne nadleznosti. dolazi do privlacenja nadleznosti ( koja je nepotpuna ). i to prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe.Tuzbu glavnog mesanja podnosi trece lice protiv stranaka ( tuzioca i tuzenog ) u toku njihove parnice.Moze se ocekivati da ce sud pred kojim se vodi neki drugi postupak ( npr.Ordinaciju nadleznosti vrsi VKS.) Atrakcija ( privlacenje ) nadleznosti A) Pojam .Sud ce i u daljem toku parnice imati prilike da ispita da li je nadlezan. kada je sigurno da postoji direktna medjunarodna nadleznost sudova u Srbiji. . B) Vrste privlacenja nadleznosti .Sud je duzan ex officio da ispita svoju nadleznost odmah nakon prijema tuzbe.delegaciju mogu. . bilo na predlog stranke ili inace nadleznog suda. b) Privlacenje nadleznosti po protivtuzbi . stecajni ) mnogo brze i jeftinije da sprovede postupak ciji je subjekt sam stecajni duznik i cije se predmet tice pravnih poslova stecajnog duznika. vanparnicnim ili stecajnim ).Potpuno privlacenje nadleznosti podrazumeva da postojanje jednog postupka ima za posledicu promenu u stvarnoj i mesnoj nadleznosti u povezanoj parnici.Kada je ovaj uslov ispunjen. . zasnivanje i ustaljenje nadleznosti 1. koji se vodi pred tim sodom ili na njegovom podrucju.Protivtuzba je tuzba koju tuzani podnosi protiv tuzioca u toku inicijalne parnice.) Ispitivanje. na pripremnom rocistu za glavnu raspravu. izvrsnim. pri cemu u tuzbi trazi za sebe pravo o kome tece prvobitna parnica. da donesu resenje da u konkretnom predmetu postupa drugi stvarno nadlezni sud. na predlog stranke. .) Ordinacija .

kada se okaminila nadleznost inace nadleznog suda.Obrnuto. tuzeni promeni domicil ). . .Pozitivni sukob nadleznosti nije moguc.Ako je za sudjenje po povecanom tuzbenom zahtevu stvarno nadlezan visi sud. . sud nece odbaciti tuzbu. prorogacija nadleznosti vise nije moguca.S slucaju da tuzilac poveca tuzbeni zahtev. B) Razlozi . . steta nije nastala ). i ovaj sud kome je predmet ustupljen moze da se smatra nenadleznim. vec ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan. pri cemu je teret dokazivanja na tuziocu.) Zasnivanje i ustaljivanje nadleznosti ( perpetuatio fori ) . 61.Ako sud nadje da osnov za nadleznost ne postoji ( npr. . . zbog vazenja pravila o zabrani dvostruke litispendencije. ukljucujuci i nadleznost vrste suda.. . 2.Pravilo je da sukob nadleznosti sudova iste vrste resava zajednicki neposredno visi sud. . .Nase pravo ne sadrzi pravilo da je odluka suda koji se smatra nenadleznim obavezna za sud kome se predmet ustupa. .Posebna pravila vaze za razgranicenje jurisdikcije redovnih sudova o arbitraza. V) Nadleznost za resavanje sukoba nadleznosti . sud je duzan da sprovede dokazivanje. nizi sud mora da se oglasi nenadleznim i da ustupi predmet visem sudu.Ako tuzeni ospori postojanje cinjenica na kojima bi sud trebalo da zasnuje svoju nadleznost. . .Pravilo perpetuatio fori se ne primenjuje kada je tuzba podneta nenadleznom sudu.Ostale sukobe nadleznosti resava VKS.Apelacioni sudovi i Privredni apelacioni sud resavaju sukob nadleznosti izmedju nizih sudova sa svog podrucja. . .Sukob nadleznosti postoji kada razna tela koja odlucuju o pravima i obavezama gradjanskopravnog karatera prisvajaju ili odbijaju da odlucuju o konkretnoj pravnoj stvari. . on ostaje nadlezan sve do momenta okoncanja parnicnog postupka.Ako je sud bio nadlezan prema cinjenicama koje su postojale u momentu podnosenja tuzbe.Izmedju samih sudova moze doci samo do negativnog sukoba nadleznosti u kome dva suda odbijaju da postupaju u konkretnoj pravnoj stvari.Kasnija promena cinjenica ( okolnosti ) na kojima je nadleznost zasnovana nema uticaja na vec ustanovljenu nadleznost u momentu podnosenja tuzbe ( npr. . te se pokrece postupak za resavanje sukoba nadleznosti. 74 .Tada kazemo da se nadleznost ustalila ( perpetuatio fori ).Pravilo o ustaljivanju nadlenznosti vazi za mesnu i obe vrste stvarne nadleznosti.Nenadlezni sud moze da postane nadlezan samo ako stranke nakon tog momenta izricito ili precutno prorogiraju njegovu nadleznost. najkasnije u momentu kada je zakljucena glavna rasprava.) Sukob nadleznosti A) Pojam i vrste .Naprotiv.Za postojanje nadleznosti je dovoljno da je ona postojala samo u jednom momentu tokom trajanja parnice. pravilo perpetuatio fori ne vazi.

.Tada ce sud kome je predmet ustupljen jednostavno proslediti predmet drugom sudu i o tome ce obavestiti sud koji mu je predmet ustupio. . umesto veca. sudi sudija pojedinac ( sporazum o inokosnom sudjenju.. 62. . ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 3 miliona dinara. a izuzeci se mogu zakonom predvideti.Postupak pokrece sud kome je predmet ustupljen.) Sastav prvostepenog suda .Da li se sudi u vecu ili inokosno prvenstveno zavisi od stadijuma postupka. pa je drugostepeni sud odlucujuci po zalbi ukinuo presudu i predmet ustupio drugom sudu. .) Pojam .U prvom stepenu sudi sudija pojedinac: * u sporovima po imovinskopravnim zahtevima. * u privrednim sporovima.G) Postupak za resavanje sukoba nadleznosti .Stranke mogu da se sporazumeju da njihov imovinskopravni spor.Vece u prvom stepenu sudi sporove iz autorskog prava. . .dostavlja ustupljeni predmet sudu koji je nadlezan da resi sukob nadleznosti. onda je sud kome je ustupljen predmet vezan odlukom drugostepenog suda ( pa mora da postupa ).prava na upotrebu firme. ako sudi u vecu. 2.Postupak o sukobu nadleznosti okoncava se resenjem protiv kojeg nije dozvoljena zalba. . . a trebalo je da bude ustupljen drugom sudu. ... .Lazni sukob nadleznosti postoji kada je drugom sudu predmet ustupljen zbog ocigledne omaske.Sud kome je predmet ustupljen je vezan tim resenjem.Pravila o sastavu sudu uredjuju personalni sastav sudeceg tela u pojedinim fazama parnice.Pravilo je da sud sudi u vecu ( zborno sudjenje je ustavom predvidjeno ). a drugostepeni sud je odbio zalbu i potrvrdio resenje prvostepenog suda.) Sastav suda 1. pogresno protumacio predmet spora ili pogresno shvatio podatke na osnovu kojih je odredjen tuzeni.Lazni sukob nadleznosti postoji i kada je odluku doneo stvarno nenadlezni usd. * u drzavinskim parnicama. .Odredjuje se: da li sud sudi u vecu. D) Lazni sukob nadleznosti . cija vrednost prelazi 3 miliona ninara. ako je drugostepeni sud istovremeno nadlezan i za resavanje sukoba nadleznosti.Sve dok se sukob nadleznosti ne resi. kao i od vrednosti predmeta spora i vrste sporne stvari. . . sud kome je ustupljen predmet je duzan da preduzima one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja.Ostale sporove sudi u prvom stepenu vece koje cine sudija i dvoje sudija porotnika.Ocigledna omaska postoji kada je sud koji ustupa pogresno odredio identitet tuzenog.. kakav je njegov sastav. .Sukob nadleznosti ne postoji kada je stranka ulozila zalbu na resenje suda kojim se oglasava nenadleznim. 75 . uzoraka.Ako je taj drugostepeni sud nadlezan da resava i sukob nadleznosti. sporove koji se odnose na zastitu ili upotrebu pronalazaka i tehnickog unapredjenja.nezavisno od vrednosti predmeta spora.cist procesnopravni ugovor ).

. . a moze i da nastavi samo da postupa u tom predmetu ( pogotovo ako se radi o poodmakloj fazi postupka ). .Povrede pravila o sastavu suda predstavljaju apsolutno bitnu povredu pravila parnicnog postupka. izricito ). odmah po prijemu tuzbe. 63. d) visina advokatskog honorara. .vece koje cine 3 sudije. pa tuzba u kojoj nije navedena vrednost predmeta spora se odbacuje kao neuredna. vrednost spora cini vrednost glavnog zahteva koju odredjuje sam tuzilac. a pri tom se sporedna trazenja ( kamate. 3.. i to ceni na osnovu cinjenica koje su navedene u tuzbi.Odlucuje u vecu od 5 sudija kada se radi o reviziji. sudija pojedinac mora da prepusti vecu da nastavi postupak ( to se moze desiti npr.Nema smetnji da stranke zakljuce sporazum o inokosnom sudjenju i u prorogacionom sporazumu ( ali ne moze ako dodje do bracnog.) Znacaj sastava suda . 76 . a ustanovi se da bi trebalo da je sudio sudija pojedinac. v) vrsta postupka. b) dopustenost revizije. .) Sastav VKS .Prvistepeni sud.U ostalim slucajevima ( kada nije rec o novcanom potrazivanju ). ex officio. . B) Opste pravilo za odredjivanje vrednosti spora .Ako sud zapocne postupak u nepravilnom sastavu. ceni da li ce u konkretnoj stvari postupati vece ili pojedinac. kada odlucuje po vanrednim pravnim lekovima. . to se moze izpraviti ad hoc. .Ukoliko je postupak pocelo da radi vece.Odlucuje u vecu o 3 sudije kada sudi u drugom stepenu ili na raspravi. zalba nije dozvoljena.Vece se sastoji od 7 sudija.Visi sudovi su nadlezni da sude sporove u kojima vrednost predmeta spora prelazi pola miliona dinara. . Protiv ovakvog resenja veca. troskovi.Vrednost predmeta spora je vrednost zahteva koji tuzilac istice u tuzbi izrazen u novcu. g) visina sudskih taksi. .Na svoj sastav sud pazi po sluzbenoj duznosti tokom celog postupka.Vrednost predmeta spora je obavezan sastojak tuzbe. maternitetskog ili paternitetskog spora ).pravila o parnici u sporovima male vrednosti primenjuju se kada tuzbeni zahtev na koji se odnosi potrazivanje u novcu ne prelazi iznos od 100000 dinara.Od vrednosti predmeta spora zivisi: a) sastav prvostepenog suda.Ovaj sporazum se moze zakljuciti sve do zakljucenja glavne rasprave ( pismeno. 4..) Sastav drugostepenog suda.Ako se radi o obrnutom slucaju. ako tuzilac poveca tuzbeni zahtev preko 3 miliona dinara ).) Vrednost predmeta spora A) Pojam i znacaj .revizija u imovinskopravnim sporovima nije dopustena ako vrednost predmeta spora ne prelazi pola miliona dinara. 5. ono moze resiti da nastavi da sudi pojedinac. na zapisnik. . .) ne priracunavaju.sporovo o imovinskopravnim zahtevima u prvom stepenu sudi sudija pojedinac kada vrednost predmeta ne prelazi 3 miliona dinara.Visina utuzenog novcanog potrazivanja cini vrednost predmeta spora.

za vrednost predmeta spora se uzima vrednost manjeg zahteva.Kod buducih sukcesivnih davanja. 3. jer izvrsenjem tog zahteva tuzeni se moze osloboditi obaveze.Ovde je vrednost predmeta spora jednaka visini jednogodisnje zakupnine. . ovo pravilo ne vazi kada su alternativno istaknuti zahtev u novcu i nenovcana cinidba ( npr.Ako obaveza na buduca davanja treba da traje duze od 5 godina. a njihov zbir cini vrednost predmeta spora ( npr.Ako je vise zahteva istaknuto u jednoj tuzbi protiv jednog tuzenog ( objektivna kumulacija tuzbenih zahteva ) vrednost spora se odredjuje na dva nacina: a) ako svi zahtevi proisticu iz istog cinjenicnog i pravnog osnova. tuzilac ce po pravilu vrednost predmeta spora da odredi u skladu sa onim ekonomskim interesom koji za njega ima pravosnazna odluka doneta u njegovu korist. a ako je zakup zakljucen na krace vreme.U suprotnom. 77 . vrednost predmeta spora se racuna prema zbiru svih buducih davanja. vrednost premeta spora ce biti jednaka iznosu potrazivanja.Ako predmet zaloge ima vecu vrednost od iznosa potrazivanja koje treba obezbediti.Ako je tuzilac i suvise visoko ili i suvise nisko oznacio vrednost predmeta spora.To ne treba mesati s trzisnom vrednoscu predmeta povodom kojeg se parnica vodi ( dakle nema objetivnih kriterijuma za odredjivanje vrednosti predmeta spora ).Medutim. vrednost zahteva se sabira.) Sporovi o postojanju zakupnih ondnosa . te se ovde uzima kao vrednost predmeta spora samo visina novcanog iznosa. onda visina ukupne zakupnine. V) Posebna pravila 1. za vrednost predmeta spora se uzima vrednost zalozene stvari. .Za odredjivanje vrednosti predmeta spora merodavan je momenat u kome je tuzilac podneo tuzbu. kao vrednost predmeta spora se uzima zbir svih davanja u periodu od 5 godina.U slucaju kada su u jednoj tuzbi alternativno istaknuta dva tuzbena zahteva. 2. b) ovo pravilo ne vazi kada zahtevi istaknuti kumulativno u jednoj tuzbi ne pocivaju na istom cinjenicnom i pravnom osnovu. . . za vrednost predmeta spora se ipak uzima ona vrednost koja je oznacena u tuzbi. . T tuzi P i zahteva da mu ovaj vrati stvar ili da mu isplati 100000din ).) Buduca davanja koja se ponavljaju . 4. 100000 na ime izgubljene dobiti i jos toliko na ime neimovinske stete ). a sud je duzan da brzo ( do pocetka rasprave o glavnoj stvari ) i na prigodan nacin proveri vrednost predmeta spora.) Kumulacija tuzbenih zahteva .Kada je spor imovinskopravni. jednom zubom se trazi 100000 na ime stvarne stete..Nakon pocetka raspravljanja. . tuzeni moze u odgovoru na tuzbu da prigovori i podnese dokaze. V) Korekcija vrednosti predmeta spora . pa se tada vrednost spora odredjuje za svaki zahtev ponaosob. .) Sporovi po zahtevu za davanje obezbedjenja .

.Sto se tice postojanja/nepostojanja ostalih procesnih smetnji ( zabrana dvostruke litispendencije. . onda se tuzba odbacuje. 2.Otklonjive su sledece procesne smetnje: a) nedostaci u vezi sa stranackom i parnicnom nesposobnoscu. b) tuzba je podneta neblagovremeno.Ex officio ce odbaciti tuzbu i ( nema u zakonu ): * u slucaju nedostatka direktne medjunarodne nadleznosti suda RS. . onda ce je odbaciti kao nedopustenu. d) tuzilac nema pravni interes za podizanje tuzbe.Teze je ispraviti sadrzinski manljivu tuzbu ( npr. . 78 .U pogledu postojanja stvarne i mesne nadleznosti suda. sud je duzan da primeni mere kako bi je otklonio ( npr.Tuzba se odbacuje samo kada je procesna smetnje neotklonjiva.Tuzba moze biti manljiva formalno.). a ako ih ne ispravi. .64. da ustupi predmet nadleznom sudu ). odnosno da je predata bez zakonom predvidjenog sadrzaja ( i to je otklonjiv nedostatak ).No. .Sud ispituje tuzbu i u pogledu forme i sadrzine. ako je posebnim propisima odredjen rok za njeno podizanje.. * u slucaju izuzeca od jurisdikcije tuzenog ( imunitet ).izvidjaje. da ako je nenadlezan.) Odbacivanje tuzbe .) Prethodno ispitivanje tuzbe 1. dj) tuzilac u roku koji je sud odredio nije postupio po meri koju mu je nalozena radi otklanjanja nekog procesnog nedostatka. prethodno ispitivanje tuzbe vrsi se na osnovu navoda u tuzbi i cinjenica koju su mu poznate. .Ovde se misli na netacno ili nedostatno odredjenje stranaka u tuzbi ( ostali nedostaci koji se ticu samog pojma stranke su neotklonjivi ) b) nedostaci u urednom zastupanju stranke. g) u istoj stvari izmedju istih stranaka je doneta pravosnazna presuda ili poravnanje. sud nije vezan navodima tuzioca. a kada je otlonjiva. a zahteva predaju stvari ). u slucaju poteskoca u dokazivanju. te da o njima odluci zajedno sa glavnom stvari. . v) o istom zahtevu vec tece parnica izmedju istih stranaka ( zabrana dvostruke litispendencije ).Sud ce odbaciti tuzbu resenjem kada: a) odlucivanje o tuzbenom zahtevu ne spada u sudsku nadleznost ( apsolutna nenadleznost ). . a ako je neurednu tuzbu podneo punomocnik koji je advokat. te ce ovde sud vratiti tuzbu tuziocu da otkloni nedostatke u primerenom roku. .Ispitivanje tuzbe podrazumeva stav suda o tome da li postoje procesne pretpostavke ili postoje smetnje za meritorno odlucivanje. . tuzilac tvrdi da je raskinuo ugovor o pradaji. vec utvrdjivanje postojanja ovakvih procesnih smetnji zahteva po prirodi stvari. trebalo bi sud da odlozi odlucivanje o postojanju procesnih pretpostavki.Dovoljno je da tuzilac ucini verovatnim da su se ostvarile pretpostavke za merotorno odlucivanje.) Pojam .

ne i o tuzbenom zahtevu. resenje o obezbedjenju dokaza.Odgovor na tuzbu mora da sadrzi: a) sve sastojke kao i svaki drugi podnesak. . sud moze da donosi resenja koja se ticu formalnog i materijalnog upravljanja parnicom.Dostavljanje tuzbe tuzenom na odgovor je obavezno. gde sud moze da zakaze pripremno rociste za glavnu raspravu i gde naredjuje da se primerak tuzbe dostavi tuzenom.Neka od tih resenja donosi na osnovu predloga koji je tuzilac podneo u tuzbi. .Na tako zakazanom rocistu moze da se raspravlja samo o odredjenju privremenih mera.Sud je duzan da dostavi tuzbu tuzenom u roku od 30 dana od dana kada je primio tuzbu.Prvo prica iz 50. tuzilac priprema tuzbu neograniceno.. . . te da upozori na posledice propustanja odgovora na tuzbu. 79 . . . .Rok za odgovor na tuzbu je 30 dana. v) izjasnjavanje tuzenog o tome da li priznaje ili osporava tuzbeni zahtev. dok druga donosi ex officio ( npr. . dok je tuzenom ostavljeno samo 30 dana da se izjasni o tvrdnjama tuzioca. pitanja ( litispendencija ). b) procesne prigovore.) Sadrzina odgovora na tuzbu .On moze da iznese svoju odbranu ili da ima drugaciji stav prema tuzbenom zahtevu (priznanje). kao sto to cini tuzilac u tuzbi. . o spajanju parnica ili o razdvajanju postupka.Zakon govori da je tuzeni duzan da odgovori na tuzbu ( ovde se radi o procesnom teretu.Opravdanje za zakazivanje rocista bez dostavljanja tuzbe tuzenom na odgovor moze da bude zahtev tuzioca da sud odredi privremene mere. odnosno o duznosti u sopstvenom interesu ). prigovore kojima se osporava dopustenost tuzbe. o oslobadjanju tuzioca od troskova postupka.Propust da se odgovori na tuzbu moze da znaci i okoncanje parnice donosenje presude zbog propustanja. 2. A) Odgovor na tuzbu 1.3. osim u jednom slucaju kada to nalazu posebne okolnosti ( hitnost ).Protiv odluka suda o upravljanju postupkom tokom prethodnog ispitivanja tuzbe.Uz to. prekluzivan je i pocinje da tece od momenta kada je tuzba dostavljena tuzenom. ..) Pojam i znacaj .Jer u komplikovanim pravnim stvarima. sud je duzan da tuzenog i upozori da je duzan da na tuzbu odgovori. zalba nije dopustena. da ga pouci o tome kakav bi trebalo da bude sadrzaj odgovora na tuzbu. .Odgovor na tuzbu je inicijalni podnesak tuzenog u kome on istice svoje pravne zahteve. 65.) Upravljanje postupkom .Prekluzivnost inace kratkog roka od 30 dana za odgovor na tuzbu otvara pitanje ravnopravnosti stranka. . .) Odbrana tuzenog .).U toku ove faze postupka.

. vec je duzan da navede cinjenice na kojima zasniva svoju tvrdnju o neosnovanosti tuzbenog zahteva. B) Stav tuzenog prema tuzbi i tuzbenom zahtevu 1.Materijalnopravnim prigovorima tuzeni istice da: --> tuziocevo subjektivno pravo nije nastalo ( npr. ili smatra da tuzba nije dopustena ili je tuzbeni zahtev neosnovan ( tada iznosi i svoja odbrambena sredstva koja su upravljena na to da sud odbaci tuzbu kao nedopustenu ili da sud odbije tuzbu kao neosnovanu ). . * isticanjem materijalnopravnih prigovora.Tuzeni vec u odgovoru na tuzbu treba da se izjasni da li priznaje tuzbeni zahtev ( tada sud donosi presudu na osnovu priznanja ). tuzeni ne porice tacnost cinjenica niti tvrdi da je tuzba nekonkludentna.Ako je odgovor na tuzbu dat sa formalnim ili sadrzinskim nedostacima. d) imanovanje punomocnika za prijem pismena. .Upustanje tuzenog u meritum spora podrazumeva da tuzeni ospori osnovanost tuzbenog zahteva. 2. da zahteva da sud obaveze tuzioca na placanje aktorske kaucije.Tuzeni meritorno osporava tuzbeni zahtev na tri nacina: * osporavanjem cinjenica iznetih u tuzbenom zahtevu ( tvrdi da se cinjenice nisu ostvarile. odnosno da postoje smetnje za merotorno odlucivanje. sto sudu odmah doje prostor da donese presudu zbog propustanja ( to nije fer jer u slucaju kada tuzilac podnosi neurednu tuzbu. i mesna nadleznost inace mesno nenadleznog suda.) Osporavanje dopustenosti tuzbe .g) ako osporava tuzbeni zahtev.) Upustanje tuzenog u merotum spora . apsolutno nistav ugovor ). smatrace se kao da nije ni podnet.Propust tuzenog da u odgovoru na tuzbu istakne procesne prigovore ne povlaci za sobom prekluziju. . vec da postoje druge cinjenice koju mu daju mogucnost da odbije ispunjenje tuziocevog pravnozastitnog zahteva. --> tuziocevo subjektivno pravo je prestalo ( npr. 80 .Upustanje tuzenog u raspravljanje o glavnoj stvari vazan je procesni momenat jer: a) od tog momenta on vise ne moze da istice prigovor mesne nenadleznosti. . . kojima on ukazuje sudu da ne postoje pretpostavke. tuzeni to ne moze da ucini pausalno. . . kao i dokaze koji potkrepljuju njegove cinjenicne tvrdnje. te da zahteva od suda da tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan. ili da su se ostvarile ali na drugaciji nacin od navedenog u tuzbi ).Odgovor na tuzbu moze imati i fakultativne elemente: moze da zahteva oslobodjenje od placanja troskova postupka. zastarelost.Isticanjem ovih prigovora. time se remeti ravnopravnost stranaka pa je ovakvo resenje neodrzivo ). g) u tom momentu se precutnom prorogacijom uspostavlja direktna medjunarodna nadleznost naseg suda. * tvrdnjom da je tuzba nekonkludentna ( ona je takva ako iz cinjenica navedenih u tuzbi ne proizlazi ona pravna posledica na koju se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu ). v) ne moze vise da zahteva aktorsku kauciju.) Uopste . raskid ugovora ). te da tuzbu treba odbaciti kao nedopustenu. 3. b) ne moze da istice prigovor nedostatka stvarne nenadleznosti ako se visi sud prvog stepena oglasio nadleznim umesto istog stvarnog nadleznog suda nizeg stepena.Tuzeni osporava dopustenost tuzbe tako sto istice procesne prigovore. on je moze ispraviti. ako tuzeni ima prebivaliste ili boraviste u inostranstvu.

u parnici ce se pozvati na cinjenice da se poveriocevo potrazivanje ugasilo prebijanjem. polazi od toga da je prigovor prebijanja u parnici samo paricna radnja. tuzeni ne bi mogao da istice preboj svog fiskalnog potrazivanja prema tuziocu ). 1. kompenzacioni prigovor moze da se istakne u tekucoj parnici i pred sudom koji ne bi bio stvarno nadlezan da odlucuje o zahtevu istaknutom u kompenzacionom prigovoru. --> Drugo. a poverilac ipak podnese tuzbu protiv duznika. zapravo jednostranom izjavom volje upucenom poveriocu. makar istorodna.Ova praznica radnja se u svojoj pravnoj prirodi razlikuje od jednostrane izjave volje kojom se vrsi preboj potrazivanja. da odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan.) Prigovor kompenzacije .Ovim prigovorom. da se radi o institutu s dvostrukom funkcijom: on predstavlja materijalnopravnu izjavu volje. dospelo potrazivanje s potrazivanjem poverioca i oba potrazivanja se. prigovor kompenzacije dat u parnici je parnicna radnja kojom tuzeni zahteva od suda da utvrdi od suda da utvrdi da je utuzeno potrazivanje tuzioca u celosti ili delimicno prestalo da postoji zbog toga sto ga je tuzeni prebio vlastitim potrazivanjem prema tuziocu. .Tuzeni moze da istakne da ima dospelo potrazivanje protiv tuzioca na tri nacina: posebnom tuzbom.--> tuziocevo subjektivno pravo je vezano za rok ili uslov.Posebno je znacajan exeptio non adimpleti contractus kojim tuzeni istice da nije duzan da ispuni svoju obavezu iz ugovora dok tuzilac ne ispuni svoju.) Prigovor prebijanja u parnici . . usled toga. te obaveza tuzenog jos nije dospela. te ce sud. 2. o ostalim prigovorima se ne raspravlja ). 66. . sto ima za posledicu da do prebijanja dolazi tek konstitutivnom odlukom suda. ratione materiae nisu vezana za gradjanskopravne sporove ( npr. pa sud najpre raspravlja o onom prigovoru koji bi najpre mogao da dovede do odbijanja tuzbenog zahteva ( te ako se on pokaze osnovanim. duznik izjavljuje da prebija svoje istorodno. jer zadrzava svoj materijalnopravni karakter.Za razliku od protivtuzbe. duznik. te zahteva da sud. a potrazivanja se gase tek konstitutivnom odlukom suda.Ona je opoziva. . po pravilu. u celosti ili delimicno odbije tuzbeni zahtev tuzioca. b) Dopustenost kompenzacionog prigovora .Dva shvatanja: --> Prvo. gase ex tunc.Kada se ovo desi.S druge strane.Ako se tuzilac poziva na vise prigovora. vazi nacelo najlikvidnijeg prigovora. on nema na parnicu vece implikacije. 3. shodno tome. shvatanje kod nas. a) Pravna priroda kompenzacionog prigovora . u parici ne moze da se izvrsi preboj potrazivanja koja. . kompenzacionom protivtuzbom i prigovorom kompenzacije( najjace sredstvo ).Kada se kompenzacioni prigovor izjavi pre pocetka postupka. .Tuzeni moze da istakne prigovor kompenzacije bezuslovno i uslovno. medjutim on ima i procesna dejstva jer je sadrzan u parnicnoj radnji kojom se ovaj prigovor istice. vladajuce. sada tuzeni.Za razliku od kompenzacionog prigovora van parnice. 81 . .) Eventualni kompenzacioni prigovor .) Prigovor prebijanja izjavljen van parnice .

sud utvrdjuje da postoji potrazivanje. osim ako norma o protivtuzbi ne predvidja nesto drugo.Protivtuzba je je samostalna tuzba koju podize tuzeni u jednoj zapocetoj parnici protiv tuzioca. B) Dopustenost protivtuzbe . 5. v) u trecem. .Ako sud nadje da potrazivanje tuzioca ne postoji. odnosno o postojanju utuzenog potrazivanja. on ne bi mogao da se na isto potrazivanje poziva u drugoj. . izrekne njihov preboj.) Protivtuzba A) Pojam i vrste . onda se prigovor odbija kao neosnovan.Prigovor kompenzacije moze da se izjavi samo do visine utuzenog potrazivanja tuzioca. ako moze drugim sredstvima da odbije tuzbeni zahtev. . sve dok sud u prvoj parnici ne odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan ili dok tuzeni ne povuce kompenzacioni prigovor. . kompenzaciona i prejudicijelna ( i eventualna ).. a tek.Ako bi potrazivanje bilo obuhvaceno tuzbenim zahtevom. 4. a ciji je predmet spora razlicit od predmeta spora po tuzbi tuzioca. . 67.Prigovor prebijanja moze da se izjavi samo do zakljucenja glavne rasprave. a tuzbeni zahtev usvaja ). tuzbeni zahtev odbija kao neosnovan.Izreka presude kojom je sud odlucio o prigovoru kompenzacije sastoji se od 3 dela: a) u prvom. a ista stranka ga iznesi u drugoj parinici u vidu prigovora kompenzacije. sud utvrdjuje da postoji protivpotrazivanje. paralelnoj parnici ili da isto potrazivanje utuzuje u posebnoj parnici.Sporno je da li isticanjem prigovora kompenzacije pocinje da tece parica po zahtevu istaknutom u prigovoru ili ne ( pa ima dva shvatanja o tome.) Postupak povodom prigovora kompenzacije . jer on nece moci da istakne prigovor presudjene stvari.Odluka suda o postojanju ili nepostojanju potrazivanja istaknutog u kompenzacionom prigovoru obuhvacena je pravnom snagom presude. dat pod uslovom da sud smatra da je tuzbeni zahtev osnovan. eventualno. 82 .Stoga. b) u drugom. . ne upustajuci se u raspravljanje o postojanju protivpotrazivanja ( ako utvrdi suprotno. . da odlucuje o osnovanosti protivpotrazivanja i da. .Postoje tri vrste protivtuzbi: koneksna.) Odluka suda povodom prigovora kompenzacije . svaki prigovor kompenzacije je eventualni. . ako nadje da ono postoji.Tuzeni moze u novoj parnici protiv tuzioca da utuzi citavo svoje potrazivanje. koja su na prvi pogled nepomirljiva ali ipak nije tako ).Obrnuto. sud mora napre da odluci o osnovanosti tuzbenog zahteva.Bilo kakva promena cinjenica u vezi s protivpotrazivanjem koja bi nastala nakon ovog procesnog momenta ne uzima se u obzir.U svakom slucaju. . kada tuzeni istakne prigovor kompenzacije. . pravni interes za tuzbu u prvoj parnici otpada. sud konstitutivno prebija u celosti ili delimicno potrazivanje protivpotrazivanjem i odbija u celosti ili delimicno tuzbeni zahtev.Za dopustenost njenog podnosenja vaze opsta pravila o dopustenosti tuzbe.Normalno je da tuzeni ( koji ima izvesno potrazivanje prema tuziocu ) nema interesa da istice ovaj prigovor i dopusti da se njegovo potrazivanje ugasi.

. . za postupak po tuzbi i protivtuzbi mora da postoji ista vrsta postupka. v) Trece. K se s tim ne slaze i zahteva da sud utvrdi da je ugovor nistav. . cak i kada tuzilac povuce tuzbu ili kada je sud odbaci kao nedopustenu. podnosenje prejudicijalne protivtuzbe ima tu prednost sto je sud duzan da odluci o ovakvoj protivtuzbi. nece biti dopustena protivtuzba tuzenog u kojoj trazi da sud utvrdi da tuzilac nije vlasnik stvari. samo dok nije odlucio o zahtevu iz tuzbe.U novije vreme se smatra da je veza izmedju tuzbe i protivtuzbe uspostavljena. kada su oba tuzbena zahteva ekonomski uslovljena. b) Drugo.) Kompenzaciona protivtuzba . .Za razliku od incidentnog zahteva za utvrdjenje.Izmedju tuzbe i protivtuzbe mora da postoji veza. izmedju stranaka u pranici mora da postoji identitet. tj. narocito kada je tuzbeni zahtev iz protivtuzbe visi od visine samog tuzbenog zahteva.Odluka suda o prejudicijalnoj protivtuzbi ulazi u izreku presude i proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti. ako su ispunjeni opsti uslovi iz obligacionog prava za prestanak obaveze prebijanjem. Medjutim. podize i protivtuzbu u kojoj zahteva da sud obaveze T da mu vrati prodatu stvar. 1. protivtuzbu moze da podnese samo tuzeni protiv tuzioca. A podnosi protivtuzbu i zahteva da mu T vrati zajam koji mu je odobrio radi nabavke materijala ) 2.Podnosenje ove tuzbe ima smisla.) Eventualna protivtuzba . . protivtuzba moze da se podnese protiv tuzioca samo u tekucoj parnici do zakljucenja glavne stvari. T tuzi A i zahteva da mu plati naknadu po ugovoru o radu. pri cemu ne moraju oba da se zasnivaju na istom zivotnom dogadjaju ( npr.Npr: T podnese tuzbu protiv K i zahteva da sud utvrdi da je ugovor o prodaji nistav. tuzilac moze da je povuce. .Ako vlasnik stvari podnese tuzbu za utvrdjenje.a) Prvo. .Kompenzaciona protivtuzba moze da se podnese.S druge strane. g) Cetvrto.Sud moze da odbaci tuzbu kao nedopustenu. . . 3. ako nadje da je ugovor zaista nistav. s druge strane. K osporava tuzbeni zahtev. za dopustenost i dalju sudbinu parnice po protivtuzbi je irelevantno sta ce biti sa tuzbom.O ovoj protivtuzbi vazi mutatis mutandis sve sto je receno za tuzbu za utvrdjenje. Protivtuzba tuzenog moze da glasi da se utvrdi da je on vlasnik stvari.Radi se o utvrdjenju postojanja ili nepostojanja jednog pravnog odnosa koji je od prejudicijalnog znacaja za merotornu odluku po tuzbi. ali to nema uticaja na postupak po protivtuzbi jer je ona samostalna.Sud moze. kao i ista vrsta pravila o stvarnoj nadleznosti suda. protivtuzba moze da se podigne samo u formi podneska. 4. po osnovu ugovora o obrocnim otplatama cene. ona mora da sadrzi predmet spora koji je razlicit od onog koji cini tuzbeni zahtev po tuzbi. . 83 .) Prejudicijalna protivtuzba Npr: T podnese tuzbu protiv K i zahteva da mu ovaj plati izvesnu sumu novca za dva dospela obroka. d) Peto.) Koneksna protivtuzba . da odlucuje o incidentnom zahtevu za utvrdjenje.

. .. postupak u parnicama o sporovima male vrednosti. .Za neke parnicne postupke zakonodavac izricito predvidja da se ne zakazuje pripremno rociste: postupak za izdavanje platnog naloga. ako to nije ucinjeno u prethodnom stadijumu postupka. pripremi rocista za glavnu raspravu. tek kada se stekne uslov ( usvajanje tuzbenog zahteva ). . . .Smisao podnosenja protivtuzbe je da sud. . u interesu procesne ekonomije.Isticanjem eventualnog tuzbenog zahteva tece parnica po tom zahtevu koja se gasi kada sud odbije tuzbeni zahtev po tuzbi kao neosnovan. b) presudu na osnovu odricanja.Sud je to duzan da ucini kada je celishodno da. .Eventualna tuzba se podize pod odloznim procesnim uslovom koji se ogleda u tome da sud odlucuje o eventualnom protivtuzbenom zahtevu. 84 . zakaze pripremno rociste za glavnu raspravu. .Sud nece zakazivati pripremno rociste ako proceni da to. odmah nakon sto je primio uredan odgovor na tuzbu.Ali. a tuzeni odgovor na nju. B) Zakazivanje pripremnog rocista . kada su zahtevi iz tuzbe i protivtuzbe povezani.Priprema za glavnu raspravu vrsi se tako sto sud utvrdjuje da li su ispunjene pretpostavke za merotorno odlucivanje. . ali ako procesno gradivo ne daje povoda da se zakaze. u prvom redu. nije neophodno za ostvarenje nacela koncentracije glavne rasprave.Pripremno rociste se zakazuje najdalje u roku od 30 dana od dana kada je istekao rok za odgovor na tuzbu.Pripremno rociste je prvo rociste na kome stranke preduzimaju i usmene parnicne radnje. V) Postupak po protivtuzbi . s obzirom na jednostavnost spora. on moze da razdvaji postupak po tuzbi i protivtuzbi ).Na pripremnom rocistu se ne odlucuje meritorno. spoji parnice ( u suprotnom. onda se ne zakazuje.Pravilo je da se obavezno zakazuje resenjem. vec se samo stvaraju pretpostavke za merotorno odlucivanje. a potom se raspravlja o procesnim pretpostavkama. . vec i u ovoj fazi postupka da merotorno okonca parnicu.U pripremanju glavne rasprave sud moze da donese: a) presudu na osnovu priznanja.Vrsi se na takav nacin sto se sud stara da se definise i koncentrise procesna gradja. 68.) Pripremno rociste .Pravilo je da sud. spoji obe parnice. .Pravilo je da pripremno rociste otpocne tako sto tuzilac izlaze tuzbu. V) Tok pripremnog rocista . sud moze.Ono sluzi. zajednicki o njima raspravlja i donese jedinstvenu odluku. A) Znacaj .Poziv za pripremno rociste mora da im se dostavi najkasnije 8 dana pre odrzavanja rocista. jer je spor jednostavan ili medju strankama nema spornih cinjenica.

D) Izostanak s pripremnog rocista . .Dalji tok pripremnog rocista je usmeren na raspravu o predlozima i zahtevima stranaka i cinjenicnim navodima.ticu se utvrdjenja postojanja procesnih pretpostavki. .Kako je tuzeni duzan da se upusti u merotorno raspravljanje vec u odgovoru na tuzbu. G) Odluke suda na pripremnom rocistu .Poslednji zadatak suda na pripremnom rocistu jeste da zakaze resenjem rociste za glavnu raspravu.Glavna rasprava predstavlja celinu. b) Druge. on to ne moze vise da ucini na pripremnom rocistu..Ukoliko na pripremno rociste ne dodje tuzeni. da na pripremnom rocistu zahteva placanje aktorske kaucije. pa i pravna shvatanja. cinjenicne tvrdnje i predloge.Ovo je centralni stadijum prvostepenog postupka. .Nedolazak tuzioca povlaci za sobom nastupanje fikcije da je tuzbu povukao i time se postupak okoncava. . . .Tri vrste odluka: a) Prve.Kada sud utvrdi koje su cinjenice bitne u vezi spora.Glavna rasprava predstavlja samo nastavak pripremnog rocista. Dj ) Zakazivanje rocista za glavnu praspravu . jedino.Najznacajnija faza glavne rasprave je dokazni postupak u kome se izvode dokazi i ocenjuju rezultati dobijeni izvodjenjem dokaza. a cilj ove rasprave je da se predlozi i zahtevi rasprave i da se tacno utvrdi koje su cinjenice izmedju stranaka sporne i koje su bitne za odlucivanje.Ovde se formira procesno gradivo.) Glavna rasprava . jer zapocinje analizom rezultata koji su dobijeni na pripremnom rocistu. 69. postupak ce se nastaviti. . . pa cak i kada se odvija na nekoliko rocista.ZNACAJ I JEDINSTVO . jer ovaj zahtev tuzenog nije obavezan sastojak odgovora na tuzbu.Procesno gradivo se formira tako sto stranke usmeno izlazu svoje zahteve. ali ne i kontradiktorna presuda ( ukoliko je nju doneo.Tuzeni moze. ona je nistava ) . ako je propustio da prigovore istakne u odgovoru na tuzbu ( dakle uvodjenjem obaveznog odgovora na tuzbu. i u njemu se odlucuje o glavnoj stvari. te se stvara konacan osnov za odluku o osnovanosti tuzbenog zahteva.Stranke su duzne da na pripremno rociste donesu sve isprave i predmete koje im sluze kao dokaz.koje se ticu materijalnog i formalnog upravljanja parnicom. . pripremno rociste je izgubilo na znacaju u procesnim posledicama ). v) Presuda o glavnoj stvari ( meritorno resenje ). onda moze da utvrdi koja ce od dokaznih sredstava koje su stranke predlozile i da izvede na glavnoj raspravi. te kako je u odgovoru na tuzbu duzan da iznese i svoje procesne prigovore. ili ne dodje tuzilac a tuzeni zahteva da se ipak odrzi pripremno rociste. 85 .

spajanje ili odvajanje parnica. . tuzba i odgovor na tuzbu se ne iznose ponovo. koji objavljuje sta je predmet raspravljanja. kao i o procesnim prigovorima stranka. a narocito dokazni. .On je duzan da utvrdi da li su dosla sva pozvana lica. o bitnim spornim cinjenicama.Glavnom raspravom rukovodi predsednik veca i on u tom cilju preduzima razlicite procesne radnje cije je svrha da se parnica razvija. stara se o odrzavanju reda na raspravi.. postavljanje pitanja strankama. . kontradiktornosti.Otvara je predsednik veca. .. a to ima za cilj: a) da se preciziraju i razjasne zahtevi stranka. 2. .rukovodi saslusanjem svedoka.. te da li su oni koji su izostali svoj izostanak i opravdali. 3.Sudija je duzan da se stara da stranke iznesu sve bitne cinjenice. b) da se preciziraju i razjasne cinjenicne tvrdnje i da se oventualno navodi dopune. istinitosti.. . v) da se preciziraju i razjasne procesni predlozi. .Teziste glavne rasprave je na raspravljanju stranaka i suda o zahtevima stranaka.. B) Nacin . .Stranke mogu da iznose nove cinjenice i nove dokazne predloge sve do momenta zakljucenja glavne rasprave.Sud je duzan da strankama.Na glavnoj raspravi predsednik veca ispituje stranke.Sud resenjem usvaja ili odbija dokazne predloge stranaka ( protiv ovog resenja nije dozvoljena zalba ). njihovim zastupnicima postavlja pitanja.Predsednik veca je duzan da strankama zabrani da postavlju sugestivna pitanja ili pitanja koja se ne odnose na predmet spora.Formalno rukovodjenje se vrsi preduzimanjem parnicnih radnji koje uticu na vremenski razvoj glavne rasprave ( zakazivanje ili odlaganje rocista.. . 86 . . . kao i da zakljuci sudsko poravnanje.Vece ima i ovlascenje da donese niz procesnih odluka koje se ticu kako formalnog. te u sklopu toga. vec se samo vece upoznaje sa rezultatima pripremnog rocista..).) Rukovodjenje glavnom raspravom A) Pojam .Na glavnoj raspravi se konkretizuju i sledeca procesna nacela: usmenosti.. .. .Vece odlucuje o postojanju procesnih pretpostavki.Vece ima kontrolnu i korektivnu funkciju u odnosu na parnicne radnje koje je preduzeo predsednik veca.Materijalno rukovodjenje glavnom raspravom je upereno na raspravljanje o predmetu spora.) Raspravljanje na rocistu za glavnu raspravu .. ). te da se odvija ekonomicno i celishodno. tako i materijalnog upravljanja parnicom.) Pocetak glavne rasprave .Radi rukovodjenja glavnom raspravo sud donosi resenja ( koja moze kad hoce da opozove. daje im rec. o procesnim predlozima i cinjenicnim tvrdnjama stranaka. vestaka.. tuzbenom zahtevu ( npr. . ravnopravnosti.. izmeni.Predsednik veca je ovlascen da van rocista za glavnu raspravu donese presudu na osnovu priznanja ili odricanja.Pravilo je da stranke izlazu i svoja pravna shvatanja koja se odnose na predmet spora.. . da se rasprave sve vazne i sporne stvari koje su relevantne za meritorno odlucivanje. dopuni. i protiv njih nije dozvoljena posebna zalba.Ako je odrzano pripremno rociste.TOK GLAVNE RASPRAVE 1.). .

6. --> kada udalji javnog tuzioca ili pravobranioca. sud ce odloziti rociste i dostaviti tuzenom prepis zapisnika s tog rocista.Ako s rocista neopravdano izostanu obe stranke. . --> kada u privrednom sporu stranke predloze sprovodjenje medijacije. tako da se nisu stekli uslovi da se ona odrzi. --> kada stranku. smatra se da je tuzilac povukao tuzbu ( fikcija povlacenja tuzbe ).Ako neka strana zloupotrebljava procesna ovlascenja. koja ne prisustvuje na rocistu zastupa punomocnik. . .Sud moze da odlozi rociste kada je to potrebno radi izvodjenja dokaza ili onda kada to nalazu drugi opravdani razlozi.Zlaba protiv resenja o izricanju disciplinske mere ne zadrzava njeno izvrsenje.Samo opravdan izostanak stranaka s glavne rasprave ima za posledicu da se rociste odlaze.) Izostanak stranaka s rocista za glavnu raspravu.Stranka na rocistu moze da iznese nove cinjenice ili predlozi izvodjenje novih dokaza ( novote ) s kojima protivna strana nije imala prilike da se upozna.Ako neko narusava red. . na koje nije dozvoljena zalba. .) Odrzavanje reda i odrzavanje procesne discipline na glavnoj raspravi. sud resenjem izrice opomenu ili novcanu kaznu.Sud je duzan da odlozi rociste ako postoje smetnje u pogledu urednog zastupanja stranke ( ako ustanovi da zakonski zastupnik ne pokazuje potrebnu paznju te usled toga moze da nastane steta za stranku ). . . do odlaganja rocista dolazi kada glavna rasprava nije dobro pripremljena. . sud raspravlja s prisutnom strankom. b) kada tuzilac preinaci tuzbu na rocistu na kome tuzeni nije bio prisutan.Odluku o odlaganju rocista donosi vece u formi resenja. --> kada udalji punomocnika stranke iz sudnice. . te je sud duzan da drugoj strani omoguci da se izjasni o novim cinjenicama pa onda je duzan da odlozi rociste i da joj mogucnost da se pripremi i izjasni o novotama. .Neispunjenje uslova za odrzanje rocista za glavnu raspravu znaci da postoji neka smetnja za dalje vodjenje postupka ili da bi njegovo odrzanje imalo za posledicu povredu nekog vaznog procesnog nacela. 5. . sud ce joj izreci novcanu kaznu. 87 . . 4.) Odlaganje rocista za glavnu raspravu . .Sud zakljucuje glavnu raspravu kada je stekao uverenje da je predmet dovoljno raspravljen.Sud je duzan da odlozi rociste za glavnu raspravu kada preti povreda nacela kontradiktornosti: a) kada utvrdi da stranke nisu uredno pozvane ili nisu dosle ali su opravdale svoj izostanak.Glavna rasprava se zakljucuje nakon izvedenog dokaznog postupka i zavrsne reci stranka u kojoj sumiraju svoje stavove.Ako je s rocista izostala samo jedna stranka.Sud moze da odlozi rociste ( ne mora ): --> ako je stranka neuka..Po pravilu. . a moze i udaljiti iz sudnice izgrednika. ako je potrebno da se ona licno izjasni o cinjenicama koje treba utvrditi u parnici. a istovremeno se strankama saopstava mesto i vreme odrzavanja novog rocista. a stranka nije prisutna. tako da se o njemu moze doneti merotorna odluka. nema punomocnika i nije u stanju da se jasno i odredjeno izjasni o poredmetu o kome se raspravlja.

Ako sud odbije prigovor. i protiv tog resenja stranka ima pravo da izjavi samostalnu zalbu. . onda ukoliko ga odbije. on o tome donosi resenje (npr.Ako sud usvoji procesni prigovor. 88 . tj kada je predmet raspravljen u onoj meri koja omogucuje donosenje odluke. pa ako je o njemu odlucivao zajedno sa glavnom stvari. zajedno sa glavnom stvari. on odmah nastavlja da raspravlja o glavnoj stvari i ne izradjuje pismeni sastav resenja kojim se odbija prigovor.ZAKLJUCENJE GLAVNE RASPRAVE .Izuzetno je moguce objektivno spajanje tuzbenih zahteva kada tuzilac prema tuzenom u jednoj tuzbi istice vise tuzbenih zahteva. .RASPRAVLJANJE I ODLUCIVANJE O PROCESNIM PRETPOSTAVKAMA . jednan tuzbeni zahtev i jedan tuzeni.2 2 Ova prica moze i uz 42.Moguca je i subjektivna kumulacija tuzbenih zahteva ( suparnicarstvo ) kada vise lica tuze ili budu tuzena jednom tuzbom.Kakvo god da je spajanje tuzbenih zahteva. pitanje.) Spajanje parnicnih postupaka .Ratio ovakvog resenja jeste ekonomicnost.PONOVNO OTVARANJE GLAVNE RASPRAVE . . tj. d) tuzilac ne moze da preinaci ili da povuce tuzbu. b) vremenske granice pravosnaznosti presude vezuju se za ovaj procesni momenat a cinjenice koje potom nastanu nisu obuhvacene pravosnaznoscu.Sud resenjem o zakljucenju glavne rasprave nije vezan. 70. tj. te moze da odluci da se glavna rasprava ponovo otvori. . resenje o odbacivanju tuzbe). g) tuzeni ne moze da podigne protivtuzbu. . cime se parnica vraca u stadijum glavne rasprave.Stranke nemaju pravo da predlazu ponovno otvaranje glavne rasprave. sto ima za posledicu neracionalno rasipanje vremena.U momentu zakljucenja glavne rasprave nastaju sledeca dejstva: a) nijedna stranka ne moze vise da iznosi nove cinjenice i predlaze nove dokaze. v) stranka ne moze da zahteva iskljucenje ili izuzece sudije. pravilo je da o svakom zahtevu tece posebna parnica. da se stvar jos malo raspravi kako visi sud ne bi ukinuo merotornu odluku. . ima jedan tuzilac.Sud ce zakljuciti raspravu kada stekne uverenje da je stvar sazrela za odlucivanje. .Moguce je da sud raspravlja i odlucuje o procesnim prigovorima odvojeno ili zajedno sa glavnom stvari ( procenjuje sta je ekonomicnije ). onda moze da o takvom prigovoru donese posebno resenje ili da odluku o procesnom prigovoru unese u sastav presude. .Parnica je po pravilu dvostranacki koncipirana. . . .Ako je o prigovoru raspravljao odvojeno od glavne stvari. .U praksi sudovi koriste mogucnost da o procesnim prigovorima ( koji mogu da se izjavljuju i u fazi glavne rasprave ) odlucuju tek u presudi. .Glavnu raspravu okoncava predsednik veca resenjem i to saopstava ucesnicima postupka..

Kada ZPP iz 2005. te da o njema zajednicki raspravlja.Npr. .U tom smislu. 89 . pravila iskustva i praske. a ne drugi ( npr. .Isto vazi i za delatnost suda. . . b) parnice trebaju da budu subjektivno povezane. . onda mora da odgovara istini.Cilj gradjanskog postupka je ostvarenje materijalnopravne pravicnosti. .Treba naglasiti da je sud i dalje duzan da cinjenicno stanje utvrdjuje istinito. pri cemu je nebitno u kakvim ulogama se one nalaze u razlicitim parnicama. . utvrdi da li je njegova predstava o spornoj cinjenici bliska realnom. a da bi odluka bila pravicna. -To su dve razlicite stvari: “istinito” znaci nacin na koji sud utvrdjuje sporne cinjenice. sud moze i da odredi razdvajanje parnica. . svaka istina je subjektivna. .ODVOJENO RASPRAVLJANJE O POJEDINIM ZAHTEVIMA IZ ISTE TUZBE .Moze da se desi da pred istim sudom u isto vreme tece vise parnica izmedju istih lica ( klasican primer je parnica po tuzbi.Iz razloga celishodnosti.Spajanje parnica ne utice na povecanje vrednosti predmeta spora. * isto lice je protivnik raznih tuzilaca ili raznih tuzenih. vec da sporne cinjenice istinito utvrdi.Zakon je ukinuo mogucnost da sud ex officio odredjuje i izvodjenje dokaza koje nijedna stranka nije predlozila. nalaze strankama i ostalim ucesnicima u postupku da govore istinu. a sud njima nije vezan.Ratio spajanja su razlozi ekonomicnosti ( smanjenje troskova i ubrzanje postupka ). a takva situacija moze da nastupi prilikom objektivne kumulacije tuzbenih zahteva koji su istaknuti u istoj tuzbi. a premda se ZPP-om iz 2005.Ne da utvrdjuje materijalnu istinu. a to znaci dvostruko: * da vise parnica tece pred istim subom izmedju istih stranaka. treba da se ispune sledece pretpostavke: a) parnice koje se spajaju treba da teku pred istim sudom.Spajati se mogu i parnice u kojima ne sudi isto vece. . arbitraran ) nacin. da je duzan da primenjuje savremena pravila nauke. ( kojim je ukinuto nacelo materijalne istine ) vise ne govori da je sud duzan da “tacno i istinito” utvrdi sporne cinjenice. .) Nacelo utvrdjivanja istine u parnicnom postupku .. Prvi zahtev je sazreo za odlucivanje.Protiv resenja o razdvajanju i spajanju parica nije dozvoljena posebna zalba. . premda se dokazivanja odnosi na sve bitne cinjenice. tacnije na njihovu subjektivnu predstavu o stvarnosti. T tuzi S i zahteva iz istog zivotnog dogadjaja naknadu materijalne i nematerijalne stete.Ljudski zakoni su samo proizvod nasih kognitivnih sposobnosti da stvorimo saznanje o realnim dogadjajima i zakonima ( Zemlja je bila okrugla i pre nego sto je covek to saznao ). sud moze da donese odluku da spoji parnice. . 71.U ovakvim situacijama. ne misli se ni na sta drugo do na njihovu subjektivnu istinu. a spojena parnica ce se nastaviti pred onim vecem koje je prvo donelo resenje o spajanju.Da bi sud mogao da spoji parnice. te da na takav. to vise ne znaci da je nacelo utvrdjenja istine bitno ograniceno.Ovaj uslov je ispunjen kada su parnice cinjenicno povezane i kada u obe parnice figuriraju ista dokazna sredstva. te sud moze da razdvoji parnice i donese samo odluku o naknadi materijalne stete. i istovremena parnica po protivtuzbi ). . . .

tuzeni iznosi svoje vidjenje o cinjenicama na koje se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu i nudi dokaze koji potkrepljuju njegove navode. . . . . . premda su one “vazne za donosenje odluke”.Predmet dokazivanja su cinjenice koje pred sud iznose stranke u okviru raspravnog nacela.Dokazno sredstvo je ljudska radnja ili cinjenica koja nam pruza podatke o istinitosti o postojanju ili nepostojanju neke druge cinjenice koja predstavlja predmet dokazivanja. kao i ocenu dokaza koju na kraju ovog postupka daje sud. odnosno ne postojanje cinjenice. . te stavove naucnog. .Tuzilac je duzan da vec u tuzbi navede cinjenice na kojima zasniva svoj tuzbeni zahtev. odgovoru na tuzbu ili na glavnoj raspravi. u tuzbi. da oznaci dokazno sredstvo. kao i njeno nepostojanje. odnosno na koje se stranke ne pozivaju.U odgovoru na tuzbu.Pod cinjenice ne spadaju ni pravne norme.Ovaj postupak obuhvata niz parnicnih radnju suda i stranaka koje su upravljene na utvrdjivanje istinitosti cinjenicnih navoda stranaka.Predmet dokazivanja moze da bude postojanje neke cinjenice.Predmet dokazivanja su konkretne cinjenice.Postupak dokazivanja u sirem smislu obuhvata predlaganje dokaza. . ali i sve cinjenice koje su vazne za donosenje odluke. stav da je covek smrtno bice ). 90 . . 2. odnosno dogadjaji ili stanja koji su prostorno i vremenski definisani.Od cinjenica treba razlikovati stavove opsteg iskustva koji se ne dokazuju ( npr. umetnickog i strucnog iskustva i saznanja koji se dokazuju izvodjenjem vestacenja.72. nego njih sud saznaje ex officio. .Predmet dokazivanja su i cinjenice koje izlaze iz okvira raspravnog nacela.Dokazna snaga jeste podobnost sredstva dokazivanja da kod sudije stvori uverenje o istinitosti postojanja ili nepostojanja neke cinjenice koja predstavlja predmet dokazivanja. koje se ne dokazuju. .Smatramo da.) Zadatak dokazivanja i terminosloska razgranicenja . na koje se ne poziva tuzeni da bi osporio osnovanost tuzbenog zahteva.Istinitost cinjenicnih tvrdnji sud proverava u postupku dokazivanja. sve do momenta zakljucenja rasprave. sam dokazni postupak.Predmet dokazivanja mogu da budu sve cinjenice koje se nalaze u dispoziciji materijalnopravne norme.Pod cinjenicama podrazumevamo dogadjaje i stanja koji su vremenski i prostorno definisani. da oznaci parnicnu radnju stranke koja dokazuje postojanje. da oznaci rezultat dokazivanja. u ovom smislu. .) Dokazivanje 1. .) Predmet dokazivanja .To su cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. . . b) Drugo. odluku suda o izvodjenju dokaza.Pojam “dokaz” se u parnicnom postupku koristi u trojakom smislu: a) Prvo. pa i da predlozi dokaze koji potvrdjuju postojanje tih cinjenica. sud ne bi mogao da utvrdjuje i cinjenice od kojih ne zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. v) Trece. .

* da stranka osporava navode protivnika ( sistem negativne litiskontestacije ). .Za donosenje odluke vazne su sve cinjenice kojima tuzeni osporava osnovanost tuzbenog zahteva. kada je tvrdnja o postojanju neke cinjenice ucinjena na rocistu kome nije prisustvovala i suprotna strana. donosenje ove presude je moguce. pre nego sto se njen protivnik pozvao na njeno postojanje u postupku.Ne dokazuje se ni pravna kvalifikacija pravnih poslova.Stranka moze da prizna cinjenice izricito ili precutno. odnosno one koje su za stranku koja priznaje nepovoljne. . . da li je zajmoprimac dao predmet zajma. .Naime. 4.Od pravila da se priznate cinjenice ne dokazuju. primenjuju se opsta pravila o oceni dokaza ). ako tuzilac zahteva povracaj zajma. . .Priznanje moze da se da samo u toku parnice i to pred sudom.Neophodno je dokazivati i cinjenice od kojih zavisi postojanje procesnih pretpostavki.Ako je priznanje dato van parnice. 3.) Kada dokazivanje nije neophodno A) Kada stranka prizna jednu cinjenicu kao istinitu . a priznanje moze da bude potpuno ili delimicno.Primena pravila o afirmativnoj i negativnoj litiskontestaciji nema nikakav znacaj. Zakon odstupa samo kada sud utvrdi da stranke priznanjem odredjene cinjenice zele da postignu cilj koji je protivan javnom poretku.Pravilo je da se i kod anticipativnog priznanja ne izvodi dokazivanje.U prilog primeni principa afirmativne litiskontestacije govore i razlozi za donosenje presude zbog propustanja. predmet dokazivanja mogu da budu samo cinjenice koje su odlucne za pravnu kvalifikaciju takvog pravnog posla.. . . sud dokaznu snagu tog priznanja ocenjuje na osnovu svog slobodnog sudijskog uverenja. tek kada se stranka u ciju korist je postojanje ovakve cinjenice. . .Za donosenje odluke vazne cinjenice su one koje ulaze u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje tuzilac izvodi zeljenu pravnu posledicu ( npr.Postoji i: --> Anticipativno priznanje.Pasivno drzanje stranke ( u vezi sa priznanjem ili osporavanjem odredjene cinjenice ) moze da se tumaci na 3 nacina: * da stranka priznaje cinjenicne navode protivnika ( sistem afirmativne litiskontestacije ).Dokazuju se samo one vazne cinjenice koje su sporne.kod njega se radi o tome da stranka priznaje postojanje jedne po nju nepovoljne cinjenice. na nju u postupku i pozove ( ako se to ne dogodi.Priznati se mogu samo cinjenice koje su za protivnika u postupku povoljne. ako cinjenice koje je tuzilac naveo u tuzbi ne protivreci predlozenim dokazima. * da sud na osnovu slobodne ocene dokaza oceni svako drzanje stranke.Priznanje cinjenice je jednostrana parnicna radnja jedne od stranaka kojom ona priznaje da je odredjena cinjenicna tvrdnja njenog protivnika istinita. i to ili u formi podneska ili izjavom stranke na rocistu. 91 . . te da li je zahtev za povracaj zajma dospeo ).) Neophodnost dokazivanja . vec naprotiv. . vazne cinjenice su da li je ugovor zakljucen. . .

pri cemu je nebitno da li je pravna posledica nastupila prema redovnom toku stvari. ali istice da je ugovor raskinuo ili istice prigovor prebijanja. . ali istovremeno izjavljuje kakvo odbrambeno ili napadno sredstvo kojim tezi da odbije tuzbeni zahtev ( Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene. pretpostavlja i postojanje druge odredjene cinjenice. s druge strane.O dejstvu priznate.Stranka koja se poziva na postojanje zakonske pretpostavke duzna je da dokazuje samo onu cinjenicu koja cini njen osnov. Sud nije duzan da izvodi dokazni postupak u pogledu postojanja ugovora o prodaji ). . pri njenom postojanju. iz pretpostavljene pravno relevantne cinjenice ( takve pretpostavke su cinjenicne ).Stranka na cijoj strani su se stekle mane volje pri priznanju.S obzirom na mogucnost opoziva radi se o parnicnoj radnji za ciju pravovaljanost moraju da budu ispunjene sve procesne pretpostavke. . . drugog. pretpostavka odnosi na postojanje negovog pravnog stanja ili pravnog ovlascenja. odnosno pravne posledice ( npr.Ako se. K ne spori da je zakljucio ugovor o prodaji. sud ceni na osnovu opstih pravila o oceni dokaza. kojim se parnica okoncava. pa zatim osporene cinjenice. ako se ono protivi opstepoznatim cinjenicama.Ove cinjenice su poznate sirokom krugu ljudi. ..Ne dokazuju se ni cinjenice koje ulaze u dispoziciju norme koja sadrzi zakonsku pretpostavku.Priznanje nije materijalnopravnog karatera ( jednostrana izjava volje ) jer ne proizvodi nikakvo dejstvo na nivou posledice materijalnopravne norme.Od zakonskih pretpostavki treba razlikovati zakonske fikcije. odnosno iz postojanja odredjene cinjenice. govorimo o pravnim pretpostavkama. cinjenice objavljene medijima. . a) Pravna priroda priznanja cinjenica .Od priznanja cinjenica treba razlikovati priznanje tuzbenog zahteva. iz cinjenice. . . odnosno priznanje pravne posledice koju tuzilac navodi u svom zahtevu. jer sud donosi poresudu na osnovu priznanja. V) Zakonske pretpostavke . kod kojih se radi o tome da zakonodavac neoborivo vezuje nastajanje odredjenog subjektivnog prava za postojanje odredjene cinjenice. vec tuzbeni zahtev kao takav.Priznanje cinjenica nema dejstvo. ocem deteta koje je rodjeno u braku smatra se muz majke deteta ).Priznanje cinjenica ne znaci i da ce sudska odluka biti u korist one stranke kojoj priznanje cinjenice ide u prilog..Priznanje cinjenice moze da se opozove u celosti ili delimicno.Zakonske pretpostavke se sastoje od dva cinioca: prvog. .Ovde stranka priznaje odredjenu cinjenicu kao istinitu. moze ovakvo priznanje da opozove.--> Kvalifikovano priznanje.). jer zakonodavac. 92 . B) Kada se radi o opstepoznatoj cinjenici .U praksi se uzima da sud o opstepoznatim cinjenicama ne izvodi dokazivanje.Predmet priznanja tuzbenog zahteva nisu cinjenice. te kada se priznanje protivi stavovima iskustva ili istinitosti o cinjenicama do cijeg saznanja je sud dosao u nekom drugom postupku. b) Priznanje cinjenica i priznanje tuzbenog zahteva . vec ih ex officio uzima u podlogu svoje odluke ( ali je prema zakonu sud duzan da ih saopsti strankama na raspravi ). a njihovo postojanje ili nepostojanje moze se saznati bez teskoca ( istorijski dogadjaji. . . .

) Necelishodnost dokazivanja . stranke. vestaci. 93 . .) Pojam i vrste dokaznih sredstava .) Slucajevi u kojima se dokazivanje ne izvodi . --> da dokaz treba da se izvede u inostranstvu.Odlucivanje po slobodnoj oceni je dopusteno samo ako je sud iscrpeo sva raspoloziva dokazna sredstva. isprave i predmeti uvidjaja.Iz razloga ekonomicnosti postupka. 73. A) Glavni. zakon dopusta sudu da visinu stete odredi po slobodnoj oceni ( ukoliko je dokazivanje prave stete nemoguce ili je skopcano sa velikim teskocama ). prema okolnostima slucaja.Dokazna sredstva su lica ili stvari koja omogucavaju sudu da sazna vazne i cinjenice koje su od znacaja za resenje glavne stvari. T u tuzbi navodi da je ugovor zakljucen u prisustvu A. . .Naprotiv. K osporava postojanje ugovora o prodaji. moze da se pretpostavi da neki dokaz nece moci da se izvede.Medjutim. kao i od rezultata sprovedenog dokaznog postupka.. --> da dokaz nece moci da se izvede u primerenom roku.Cilj glavnog dokaza jeste da sud uveri u istinitost vazne cinjenice koja cini osnov tuzbenog zahteva ( iskaz svedoka A ). dok njen protivnik osporava postojanje pretpostavke tako sto nudi dokaz o protivnom. sto je pravicnije nego da se smisao restitucije izgubi u bezizglednom i beskrajnom dokazivanju visine stete. 5. b) drugo. . .Postoje dve vrste slucajeva u kojima se nece izvoditi dokazivanje o spornim cinjenicama: a) prvo. . sud polazi od opstih stavova iskustva. ne i teret tvrdnje kolika je njena visina. tumaci. 6. protivdokaz i dokaz o protivnom ( shodno cilju dokaza ) Primer: T tuzi K za placanje kupoprodajne cene. kada protekne rok koji je sud odredio za izvodjenje dokaza. a sud to moze da ucini ako se alternativno ispuni jedna od pretpostavki: --> da.Slobodna ocena suda o visini stete ne znaci i arbitrarnost u odlucivanju.Dokazna sredstva u nasem pravnom poretku jesu: svedici. kada stranka koja je predlozila izvodjenje kakvog dokaza ne predujmi iznos koji je neophodan da bi se dokazni postupak sproveo ( tada sud odustaje od izvodjenja predlozenog dokaza ). i duzan je da svoju odluku obrazlozi. protivna strana moze da ospori i sam osnov zakonske pretpostavke podnosenjem dokaza koji obaraju sam osnov.Tuzilac ovde snosi samo teret tvrdnje da je steta nastala.Zakonom je propisana mogucnost suda da odredi rok za izvodjenje odredjenog dokaza. . K u odgovoru na tuzbu predlaze da se u postupku saslusa B kome je K ispricao da sa T nije postigao saglasnost o ceni. . . ona stranka koja iz pretpostavke izvodi neko svoje pravo dokazuje samo njen osnov.Povreda slobodne ocene suda predstavlja bitnu povredu odredaba ZPP-a zbog koje odluka suda moze da se pobija.Kod zakonskih pretpostavki.

G) Nova dokazna sredstva ( kao rezultat novih tehnickih izuma ) .Dokaz o protivnom je takodje glavni dokaz.Dokazom o protivnom stranka osporava postojanje osnova pretpostavke ( npr. V) Potpun i nepotpun dokaz ( prema rezultatu dokazivanja ) . . .Predlaganje dokaza. a njeme predlagac dokaza obara zakonsku prezumpciju. .Potpunim dokazom predlagac u potpunosti uverava sud u istinitost svoje cinjenicne tvrdnje.IZVODJENJE DOKAZA ( DOKAZNI POSTUPAK ): . .Dakle. . upotreba ovih posrednih dokaznih sredstava je dopustena tek ako sudu i strankama ne stoje na raspolaganju neposredni dokazi.One same ne kazuju o cinjenicama koje spadaju u dispoziciju materijalnopravne norme.Dokazna sredstva predlazu stranke i to sve do zakljucenja glavne stvari. 94 . .Predlagac protivdokaza je uspeo u njegovom izvodjenju. te na nacelu obostranog saslusanja stranaka. na osnovu opsteg zivotnog iskustva.U okviru dispozicionog i raspravnog nacela. dokazi iz kojih se direktno izvodi saznanje o cinjenicama koje spadaju u dispoziciju odgovarajuce materijalnopravne norme. zapisima.Rezultat izvodjenja nepotpunog dokaza jeste uverenje suda da je ovo sto se tvrdi samo verovatno.Po pravilu. za uspeh protiv dokaza. CD i komp. da zakljuci o postojanju takve cinjenice. . ako je pobudio sumnju u istinitost tvrdnje njegovog protivnika potrepljene glavnim dokazima. . kao sto su postupci u bracnim i porodicnim sporovima. .Dokazni postupak u uzem smislu obuhvata skup pravila o parnicnim radnjama stranaka u suda kojim se uredjuje nacin na koji se izvode dokazi.Kada takvo dokazivanje nije moguce. same stranke odredjuju cinjenice koje treba da dokazu. B) Neposredni i posredni dokaz ( indicija ) . stranke se sluze posrednim dokazima ili indicijama. Npr: Svedok C navodi da je bio prisutan kada su A i B zakljucili ugovor o prodaji bicikla.. . ali iz njihovog postojanja sud moze. vec na oceni dokaza na osnovu primena opstih stavova iskustva o cinjenicama koje spadaju i dispoziciju norme.. dokazom o protivnom muz majke deteta rodjenog u braku osporava da je dete rodjeno u braku ). . Npr: Svedok C navodi da je video A kako biciklom napusta kucu B.Istrazna maksima i dalje vazi za neke posebne parnicne postupka.Cilj protivdokaza jeste da ospori i obori istinitost cinjenicne tvrdnje protivnika potkrepljene glavnim dokazom ( iskaz svedoka B ).Dokazni postupak pociva na dispozicionoj i raspravnoj maksimi ( sud izvodi samo dokaze koje su stranke same predlozile ). . dovoljno je da je verovatno da tvrdnja predlagaca glavnog dokaza nije istinita.Radi se narocito o podacima zapisanim na tonskim i video trakama.Za odlucivanje su odlucni neposredni dokazi. . jer se ne zasniva na utvrdjenju indicija. za razliku od glavnog dokaza. kao i dokazna sredstva kojima se istinitost ovih cinjenica potkrepljuje.Od indicija traba razlikovati prima faciae dokaz koji spada u pitanja ocene dokaza. . .

Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.Po pravilu. . . 95 . jer u protivnom rizikuje da njegova tuzba bude odbacena kao neuredna. kao sto je to neovlasceno prisluskivanje.Sud je duzan da o izvodjenju svakog pojedinog dokaza donese resenje koje mora da sadrzi: spornu cinjenicu o kojoj treba izvesti dokaz i dokazno sredstvo.. jer u protivnom rizikuje da ce sud da usled neurednosti odgovora da donese presudu zbog propustanja ili da meritorno resi spor s obzirom da medju strankama nisu sporne cinjenice.Sud je duzan da odbije izvodjenje dokaznog sredstva do kojeg se doslo na nedozvoljen nacin. povreda tajnosti pisama. bitno je da se svi dokazi izvedu na jednom rocistu za izvodjenje dokaza. vec i na osnovu citavog rezultata dokaznog postupka. * kada postoji zabrana upotrebe dokaznog sredstva. vec niz cinjenica iz kojih bi tek eventualno trebalo da sazna koja bi cinjenica bila vazna za njegove tvrdnje ). i na taj nacin zakon vodi racuna da ce sud najbolje steci uverenje o dokaznoj vrednosti i snazi pojedinog dokaznog sredstva.O predlogu stranaka iz izvodjenje dokaza odlucuje sud. ova resenja i ne mogu da se pobijaju posebnom zalbom. * kada je sud vec uveren o istinitosti cinjenice o kojoj treb da se izvede dokazivanje.Tuzeni je duzan da u odgovoru na tuzbu ponudi dokaze kojima ukazuje na istinitost cinjenica kojima osporava navode tuzioca. . .Stranke mogu da predlazu dokaze i na pripremnom rocistu i na rocistu za glavnu raspravu. .Sadrzina resenja o izvodjenju dokaza je znacajna zbog ocuvanja nacela kontradiktornosti i ravnopravnosti. vec samo u zalbi koja se izjavljuje protiv konacne presude. * kada dokaz cije se izvodjenje predlaze nije bitan ili pogodan za saznanje istinitosti cinjenice cije se postojanje dokazuje.Od principa neposrednosti u dokazivanju se odstupa u korist nacela ekonomicnosti postupka kada se izvodjenje pojedinih dokaza poverava zamoljenom sudu. . tacnije povredom neke materijalnopravne norme medjunarodnog ili unutrasnjeg prava. ako se postuju nacela neposrednosti i koncentracije procesne gradje.Stoga.Sud odlucuje koje su cinjenice bitne za odlucivanje i koji ce od dokaznih predloga koje su predlozile stranke izvesti radi utvrdjivanja istinitosti tih bitnih cinjenica.Resenje suda o izvodjenju dokaza jeste resenje o materijalnom upravljaju parnicom kojim sud nije vezan.S obzirom na to da sud ceni rezultat dokaznog postupka ne samo u pogledu svakog dokaznog sredstva ponaosob. .Tuzilac mora da predlozi dokaze kojim potkrepljuje navode iz tuzbe.. .. . .U parnicnom postupku cesto se nude dokazi do kojih se doslo na nedozvoljen nacin. . * kada dokazni predlog ne sadrzi temu dokazivanja ( ovde se radi o tome da predlagac dokaza ne navodi vaznu cinjenicu o kojoj bi trebalo izvesti dokaz. .Posebno o dokazima do kojih se doslo na nedozvoljen nacin. .Rociste za izvodjenje dokaza . a narocito ce se smatrati da predlozeni dokaz nije vazan kada: * cinjenica o cijem postojanju ili nepostojanju se predlaze dokazivanja nije bitna za odluku. . jer je cinjenicna tvrdnja koju stranka istice vec opovrgnuta dosadasnjim rezultatima dokaznog postupka. . . jer dokazno sredstvo pruza malo izgleda na uspeh. . sud ce odbiti da izvede dokaz kada smatra da predlozeni dokaz nije vazan za njegovu odluku.Sud ne sme da odbije izvodjenje dokaza sa obrazlozenjem da svedok nije pouzdan jer je ranije u drugim postupcima kazivao neistinu.Ovde se najcesce radi o radnjama koja ulaze u bice krivicnog dela.Uloga suda. .

Protivnik stranke ne moze da se prisili da trpi uvidjaj. a u njenoj moci je da omoguci uvidjaj. medjutim. radi se o vestacenju ili o kombinaciji vestacenja i uvidjaja. . . . a izuzeci postoje u dva slucaja: --> prvom. sud ce ex officio obezbediti da se izvede dokaz uvidjajem. . V) Izvodjenje dokaza uvidjajem . .Uvidjaj je jedino pravo neposredno dokazno sredstvo ( dokazna vrednost ogromna ). a kod dokazivanja ispravama se utvrdjuje sam sadrzaj pismena. Npr. i ona je duzna da omoguci uvidjaj. medjutim protivnik moze da odbije da omoguci uvidjaj iz istih razloga iz kojih svedok moze da uskrati svedocenje i odgovore na pojedina pitanja. pa da bi rasvetlio okolnost od koje zavisi verodostojnost svedocenja.Treba istaci da se pregled i slusanje audio-vizuelnih zapisa smatra uvidjajem.Uvidjaj je dokazno sredstvo kojim sud neposrednim culnim opazanjem utvrdjuje odredjene cinjenice ili razjasnjava izvesne okolnosti. kada je ono po zakonu duzno da omoguci uvidjaj. . duzna je da sudu omoguci vrsenje uvidjaja. .Pravilo je da se na duznost da se trpi uvidjaj primenjuju pravila o duznosti edicije isprava. sud takvo ponasanje stranke ceni na osnovu pravila o slobodnoj oceni dokaza.Kada je vrsenje uvidjaja u moci protivne strane.Uvidjaj se visi na sudu ili van njega. . b) Zatim se koristi uvidjaj radi razjasnjenja “neke okolnosti”. . u postupku je sporno da li je svedok s terase mogao da vidi dogadjaj o kome je svedocio. --> drugom. B) Razgranicenje od ostalih dokaznih sredstava . 96 . i vrsi ga vece.Ako vestak prisustvuje uvidjaju i daje sudiji samo obavestenja o pojedinostima predmeta ( mesto udesa ) koji sud neposredno opaza. a o tome ne daje nalazi i misljenje.74. . radi se samo o svedoku ( npr.Ako strucno lice ispituje svojstva lica ( telesne povrede ) ili predmeta.. koje moraju da postoje u sadasnjosti ( nezamislivo je da se culno opazaju cinjenice koje su se desile u proslosti ).Predmet i zadatak uvidjaja je dvostruk: a) Sud njegovim izvodjenjem utvrdjuje sporne cinjenice izmedju stranaka. a vestak utvrdjuje svojstvo materijala i nacin gradnja. a pod ovim treba razumeti svaku okolnost koja je od znacaja za pravilno utvrdjenje vaznih i odlucnih cinjenica ( npr.. lekar pregleda ostecengo i o tome obavestava sud ). kada on uskrati ili odbije da omoguci uvidjaj. sud vrsi uvidjaj ).Kada se stranka poziva na cinjenicu cije bi postojanje trebalo da se utvrdi uvidjajem.Sud je duzan da stranke obavesti o vremenu i mestu izvodjenja uvidjaja kako bi mu prisustvovale.Kada se predmet na kome bi trebalo izvrsiti uvidjaj nalazi kod drzavnog organa.Kod razgranicenja od vestacenja merilo je rezultat dobijen upotrebom dokaznog sredstva.Uvidjaj se razlikuje od dokazivanja ispravama u tome sto se prilikom uvidjaja culno opaza samo pismeno i njegova svojstva. kada je stvar koja je predmet uvidjaja zajednicka za trece lice i stranku koja se poziva na cinjenicu koju bi trebalo utvrditi uvidjajem. G) Duznost da se tvrpi uvidjaj . te ako unisti ili sakrije stvar koje je predmet uvidjaja.) Uvidjaj A) Pojam i znacaj .Treca lica nemaju duznost da dopuste vrsenje uvidjaja. Sudija utvrdjuje da li je zid napukao. . .

2. menica ). priznanica.) Javne i privatne isprave ( u zavisnosti ko je njihov izdavalac ) .S druge strane.Isprava je telesni predmet na kome su pisanim znakovima zabelezeni odredjeni podaci.) Dispozitivne i dokazne isprave . .Od privatnih i javnih isprava treba razlikovati privatne overene isprave(legalizovane isprave ). od legalizacije privatne isprave treba razlikovati njenu vidimizaciju. . a lazna je kada ne potice od lica koje je naznaceno kao izdavalac. . . privatno pismo ). ali se moze obarati svim dokazima. B) Vrste isprava 1. . ugovor.Sve druge isprave koje nisu javne smatraju se privatnim ispravama. .Isprava se smatra istinitom ( autenticnom ) ako potice od onoga koji je na njoj oznacen kao njen izdavalac.U dokaznoj snazi su izjednacene s javnim ispravama.Sudovi i notari na zahtev drzaoca privatnih isprava overavaju da je ispravu potpisao njen izdavalac.) Isprava A) Pojam i znacaj . .. te kao predmeti koji inkorporisu odredjeni sadrzaj predstavljaju pouzdana dokazna sredstva.Dispozitivne isprave su one u koje je neposredno inkorporiran pravni akt ( testament. ne i njegova kopija ( osim ako je zakonom izricito odredjeno ). odnosno da izjava volje koja je sadrzana u ispravi potice od njenog potpisnika. . morao bi to da dokazuje. tako da je na stranci koja se na nju poziva teret tvrdnje i dokazivanje da je isprava autenticna. 97 .. V) Istinitost isprave .Dokazne isprave ne sadrze nikakav pravni akt.Autenticnost javnih isprava se pretpostavlja.). .Za njihovo koriscenje u parnicnom postupku je nebitno da li je isprava sacinjena s namerom da posluzi kao dokazno sredstvo ( ugovor ) ili se slucajno koristi u parnicnom postupku kao dokaz ( npr. . a to je postupak u kojem sudovi i notari overavaju da je kopija isprave verna originalu.) koje ovlasceni organi ( sud. izvod iz maticne knjige.Dispozitivne javne isprave su razne odluke ( presude.Autenticnost se odnosi samo na onaj tekst koji se nalazi iznad potpisa. . .Pod ispravo se smatra samo originalni predmet zapisa. resenja. .Javnu ispravu je u propisanom obliku izdao drzavni organ u granicama svojih ovlascenja.. organi uprave ) donose u okviru svoje nadleznosti. dok sud ceni njenu autenticnost na osnovu pravila o slobodnoj oceni dokaza. vec samo obavestenje o cinjenici koja je vezana za postojanje nekog pravnog akta ( npr.Postoji pretpostavka da je isprava autenticna ako je autentican potpis izdavaoca isprave. . privredno drustvo ili druga organizacija u vrsenju ovlascenja koje joj je povereno zakonom.Isprave su lisene subjektivnosti.Ako bi potpisnik ispave tvrdio da potpis nije njegov. . lekarsko uverenje.Autenticnost privatnih iprava se ne pretpostavlja.75. sadrzina odredjenih misli.

b) Pribavljanje isprave od protivnika stranke koja se na nju poziva. . ali i onaj do cijeg je zakljucenja doslo posredstvom treceg.Ako protivna stranka porice da se kod nje nalazi isprava. materijalne snage sadrzine javnih isprava. * duzna je prema posebnim zakonskim propisima da je preda ili pokaze. ulaze u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje stranka u parnici izvodi neko svoje pravo. G) Dokazna snaga isprava .Ipak.Takodje. .Ako je naknadno izmenjen njen sadrzaj. stranka koja se poziva na ispravu moze protiv protivne strane da podigne kondemnatornu tuzbu u kojoj bi zahtevala njeno izdavanje.Isprava je istinita. . smatra se netacnom ( falsifikovanom ). .Pod zajednickom ispravom se smatra isprava koja inkorporira neki pravni posao izmedju stranaka ( ugovor ).. . ali postoje dva izuzetka: 98 . D) Pribavljanje isprave . . . pa se u parnici moze dokazivati da su cinjenice koje sadrzi javna isprava neistinito utvrdjene.Autenticnost isprave moze da bude i predmet posebne parnice koja se pokrece tuzbom za utvrdjenje istinitosti isprave. jer su sadrzane u javnoj ispravi. . .Resenje suda o tome da druga stranka preda ispravu se ne moze prinudno izvrsiti. .Kod dokazne snage javnih isprava ne treba mesati njihovu formalnu i materijalnu dokaznu snagu. ako njen sadrzaj odgovara realnim cinjenicama.Tada sud donosi resenje kojim nalaze protivnoj strani da u odredjenom roku podnese doticnu ispravu. ali ova pretpostavka je oboriva.Dokazna snaga isprava zavisi od istinitosti njihovog sadrzaja. . . sud moze novcano da kazni stranku koja. porice da se isprava nalazi kod nje. .Stranka je duzna da je sama podnese.Videli smo da ZPP uredjuje samo formalnu dokaznu snagu javnih isprava ( pretpostavlja se da je istinito ono sto je u javnoj ispravi sadrzano ).Dokazna snaga privatnih isprava u celosti podleze principu slobodne ocene dokaza. . . suprotno volji izdavaoca. sud moze na tu okolnost da izvodi dokaze kako bi utvrdio da li su ovi navodi istiniti. a protiv tog resenja nije dozvoljena zalba. . v) Pribavljanje isprave od treceg lica. .Trece lice nema duznost edicije isprave. * isprava je zajednicka za obe stranke. protivnu uverenju suda. pod zajednickom ispravo se smatra ona koja je upravo i sacinjena u svrhu dokazivanja. . onda ce sud tu okolnost ceniti slobodno.Pretpostavlja se da je sadrzaj javne isprave istinit ( isto vazi i za dokazne i za dispozitivne javne isprave ). a teret dokazivanja snosi onaj koji osporava istinitost.Drugo je pitanje tzv.Kod duznosti pribavljanja ( edicije ) isprave razlikujemo 3 situacije: a) Pribavljanje isprave od stranke koja se na nju poziva. ali ako ta stranka ne preda ispravu po nalogu suda.Stranka kod koje se nalazi isprava ne moze da uskrati njenu ediciju u sledecim slucajevima: * vec se sama na nju pozvala u postupku.Takodje.Druga strana moze da uskrati podnosenje isprave u istim slucajevima u kojima svedok moze da uskrati svedocenje ili odgovore na neka pitanja.da li cinjenice koje se smatraju istinitim.

. odnosno lice koje moze u postupku da bude saslusano kao stranka ( ne moze ni postupajuci sudija ). a moze ga i zatvoriti dok ne pristane da svedoci ali najduze mesec dana ). pre svega. 99 . sud moze da naredi njegovo prinudno dovodjenje i izrekne kaznu do 30000 dinara ( ista kazna je i ako odbije da svedoci.I punomocnik stranke moze da bude saslusan kao svedok.Uopste. g) Pribavljanje isprave od organa. vec samo govorom iznosi subjektivno opazanje.Sud moze da kazni odgovorna lica u organima ako ne postupe po resenju suda.) Svedok A) Pojam i znacaj .Svedok je fizicko lice koje pred sudom daje iskaz o cinjenicama koje je culno opazilo. niti od zdravlja ( ukljucujuci u psihicko ). organizacije i preduzeca.Svedok ima 4 duznosti u postupku: * duzan je da se odazove pozivu i da svedoci.Pravosnazno resenje kojim se trecem licu nalaze podnosenje isprave moze se prinudno izvrsiti.--> kada je posebnom zakonoskom normom predvidjena njegova obaveza da odredjenu ispravu pokaze ili podnese. . . . .Resenje o kazni moze da se opozove ako svedok naknadno pristane da svedoci ili opravda svoj izostanak. V) Duznosti i prava svedoka . odnosa sa strankama.Sposobnost da bude svedok ne zavisi niti od uzrasta.Svedok se razlikuje od vestaka.Sposobnost fizickog lica da bude svedok zavisi. . B) Sposobnost da bude svedok .Ako se ne odazove pozivu. . .Zakonodavac predvidja i mogucnost da sud novcano kazni trece lice koje nije postupilo po resenju kojim mu je nalozeno podnosenje isprave.Neodazivanje pozivu ili odbijanje da svedoci povlaci i posledicu placanja troskova strankama. .Za sposobnost da bude svedok su bitne samo dve stvari: a) Lice mora da bude sposobno da svojim culima opazi cinjenicu koja se dokazuje. b) Lice mora da bude u stanju da opazenu cinjenicu reprodukuje pred sudom. . od njegove fakticke mogucnosti da ispuni zadatak. ali i najnepouzdanije dokazno sredstvo u parnicnom postupku ( zbog subjektivnog dozivljaja realnih dogadjaja ). od intelektualnog i socijalnog polozaja. . .Svedok je najcesce.Takvu ispravu ce sud na predlog stranke ili ex officio pribaviti ( ukoliko stranka ne moze sama ). 76. jer on ne daje svoje misljenje o cinjenicama. . pa cak ni od njegove ekonomske zainteresovanosti za ishod parnice u kojoj svedoci.Svedok jedino ne moze da bude ono lice koje je stranka u postupku. --> kada je rec o ispravi koja je po svojoj prirodi zajednicka za trece lice i stranku koja se na ispravu poziva. . .

* o cinjenicama koje se ticu rodjenja. G) Postupak izvodjenja dokaza svedocenjem a) Pozivanje svedoka .* duzan je da kazuje istinu ( lazno svedocenje je krivicno delo. kao i o cemu svedok treba da bude saslusan.Ogranicenja. v) Pravo svedoka da uskrati odgovor na pojedina pitanja . . .Nakon tog izlaganja. a svedok je duzan da odmah nakon saslusanja zahteva naknadu troskova.Svedok iskazuje pred sudom na rocistu za glavnu raspravu ( izuzetno u svom stanu ). smrti ili sklapanja braka.Svedoci se saslusavaju pojedinacno i iskljucivo usmeno.. onda sud suocava svedoke. lekari.To vazi za lica koja bi svojim iskazom povredila duznost sluzbene ili vojne tajne. verski ispovednici.Ovaj postupak pokrece stranka. * kada je na osnovu posebnih propisa duzan da podnese prijavu ili da da izjavu. D) Pravo svedoka na naknadu troskova . advokati. koje imaju: punomocnici stranaka. .. 100 . .Kao vazan razlog je exempli causa naveden slucaj u kome bi svedok odgovorom na neko pitanje izlozio teskoj sramoti. zanimanje i boraviste. ali propust da to uradi ne povlaci sankcije. a ta zabrana prestaje kada nadlezni organ oslobodi to lice cuvanja tajne. a u suprotnom to pravo gubi. a) Zabrana saslusanja svedoka . te da navede njegovo ime. . * duzan je da odgovara na pitanja suda i stranaka ( osim ako nije zakonom oslobodjen te duznosti).Sud je duzan da upozori o ovome doticna lica.Ako se iskazi vise svedoka ne podudaraju. * o cinjenicama koje se tizu imovinskih odnosa uslovljenih bracnom vezom. b) Pravo na uskracivanje svedocenja. b) Saslusanje svedoka .Svedok ne moze da uskrati svedocenje pozivajuci se na opasnost da se izlozi imovinskoj steti u sledecim situacijama: * kada je prisustvovao zakljucenju pravnog posla kao pozvani svedok. * o radnjama koje je u pogledu spornog odnosa preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik jedne od stranaka.Svedok moze da uskrati odogovor na odredjena pitanja ukoliko za to postoje vazni razlozi. i to tako sto slobodno izlaze o cinjenicama i kojima je pozvan da svedoci.Sud odmah upozorava svedoka na to pravo.Svedok ima pravo na naknadu troskova koji su nastali time sto je pozvan da svedoci ( putni troskovi. troskovi ishrane. znatnoj imovinskoj steti ili krivicnom gonjenju sebe ili sebi blisko lice. notari. prenociste i izgubljena dobit ).( prekrsenje uskracivanja svedocenja predstavlja krivicno delo i povlaci disciplinsku odgovornost odredjene profesije ). . predsednik veca a zatim i stranke mogu da svedoku postavljaju pitanja ( nije dozvoljeno strankama da postavljaju sugestivna pitanja i pitanja koja se ne ticu teme ). . a povlaci i gradjanskopravnu odgovornost za stetu nanetu nekoj stranci zbog laznog svedocenja ). koja je duzna da predlozi da se odredjeno lice saslusa kao svedok. . * duzan je da kazuje sve sto mu je poznato o cinjenicama o kojima treba da svedoci ( o tome je duzan i sud da ga upozori i upozna sa posledicama ).

.vestak samo utvrdjuje cinjenice na osnovu posebnog strucnog znanja kojim raspolaze ( analiza krvi ). predmet spora.koje se koristi rada razjasnjenja cinjenica ( daje nalaz i misljenje ). o tome odlucuje sud.Premda sud ceni nalaz i misljenje vestaka slobodno. . .O zahtevu svedoka sud odlucuje resenjem. da bude odredjeno svako fizicko lice koje poseduje odgovarajuce strucno znanje ( fizicko lice se pojavljuje na rocistu iako je pravnom licu povereno vestacenje ). kao i obavezu vestaka da strankama naknadi stetu koju im je time prouzrokovao. .) Vestak A) Pojam i znacaj . V) Duznost vestacenja i duznosti vestaka ... predmet i obim vestacenja.ZPP sadrzi nerazumno ogranicenje i zahteva od stranke da predlozi vestaka koji se nalazi na listi stalnih sudskih vestaka ( sud moze da odredi i drugo lice ). 101 . da li menja verziju dogadjaja.Pravilo je da sud odredjuje drugog vestaka. kao da se radi o svedoku.Pravilo je da sud ceni verodostojnost iskaza svedoka prema slobodnom uverenju. nuzno je da u parnici ucestvuje i vestak koji takvim strucnim ( nepravnickim ) znanjem raspolaze. nezavisno od sporazuma stranaka ( a moze da angazuje i vise od jednog vestaka ako je bas slozeno ).U nasem pravu lice koje je u resenju suda odredjeno za vestaka je duzno da svedoci.Duznost vrsenja vestacenja obuhvata i obavezu vestaka da se odazove pozivu suda i da sudu dostavi nalazi i misljenje ( najvaznija obaveza vestaka ). a u slucaju nesaglasnosti stranaka. . V) Postupak odredjenja vestaka .Ako sud utvrdi da je vestacenje slozeno i tada odredjuje vestaka sam.Druga strana moze o takvom predlogu da se izjasni.Stranka sama predlaze sudu vestaka s liste stalnih sudskih vestaka.Odbijanje da se vrsi vestacenje povlaci za sobom represivne mere suda prema vestaku.Vestak se u parnici pojavljuje u dva vida: * kao pomocnik suda. . kojim moze da nalozi da se troskovi svedoku plate iz polozenog predujma. . .. * kao dokazno sredstvo.Ako se ne moze da utvrdi ili razjasni neku cinjenicu. Dj) Posebno o oceni iskaza svedoka .Sud odredjuje vestacenje resenjem koje mora da sadrzi: ma i zanimanje vestaka. B) Sposobnost biti vestak . predmet i obim vestacenja i rok za dostavljanje nalaza i misljenja u pismenom obliku. da li je direktan.Za vestaka moze. da li svedok cuti da iznenada postavljana pitanja. a ako predujam nije polozen. 77. . .Primeri za objektivne kriterijume za ocenu verodostojnosti iskaza: sklad iskaza sa sipravama. onda sud moze da nalozi stranci koja je svedoka pozvala da mu naknadi troskove u roku od 8 dana ( na ovo se stranka moze zaliti ). za slobodnu ocenu dokaza ostaje malo prostora kada se radi o utvrdjenju ili razjasnjenju cinjenica koje je dao vestak primenjujuci svoje strucno znanje. ako imenovani vestak ne dostavi nalaz i misljenje u ostavljenom roku. nacelno.

Pravilo je da vestak na rocistu za glavnu raspravu kratko i usmeno iznese svoj nalaz i misljenje.Sud je duzan da nalaz i misljenje vestaka ceni slobodno. tj.Duzan je da odgovara na pitanja suda i stranaka koja su upravljena na razjasnjenje iskaza i tvrdnju iz nalaza i misljenja. . . . te cini apsolutno bitnu povredu pravila postupka ). .Nalaz i misljenje moraju da budu pismeno sacinjeni i obrazlozeni. a ne vestak.Obaveza vestaka je licna. tj. G) Izvodjenje dokaza a) Nalaz i misljenje .Sud u resenju odredjuje i predmet i obim vestacenja. ..Razlozi za oslobodjenje od duznosti vestacenja su isti oni koji se primenjuju na slucajeve u kojima i svedok moze da uskrati svodocenje.Nalaz i misljenje se dostavljaju strankama i to najmanje 8 dana pre nego sto je zakazano rociste za glavnu raspravu. usmeno ili pismeno ( ako to ne ucini. b) Saslusanje vestaka . . . a na te cinjenice vestak primenjuje stavove i pravila svoje struke. ali vestak moze da se oslobodi svoje duznosti i ako postoje bilo koji drugi opravdani razlozi.Vestak je duzan da govori istinu ( lazni nalaz i misljenje su krivicno delo ).Gradjanskopravna odgovornost vestaka prema strankama koju vestak pricini netacnim nalazom ( ako je postupao sa namerom ili grubom nepaznjom ) je deliktne prirode. ne moze poveriti duznost vestacenja trecem licu.Nalaz vestaka je osnova za izradu misljenja u kome vestak razjasnjava cinjenice.Ukoliko sud ili stranke posumnjaju u pravilnost vestacenja ( npr. . to znaci da sud nije omogucio strankama da raspravljuju o rezultatima dokaza. D) Ocena dokaza . . DJ) Pravo vestaka na naknadu troskova i nagradu ( u vezi troskova sve isto kao kod svedoka ). .Sud mora da omoguci strankama da ravnopravno raspravljaju o nalazu i misljenju vestaka u kontradiktornom postupku. sud ce naloziti vestaku da ispravi ili dopuni svoj nalazi i misljenje u odredjenom roku. nepotpuno. misljenje je nejasno. ne sme prima faciae da uzme cinjenice iz nalaza vestaka kao dokazane ( sto je jako cesto u praksi ).Izrada nalaza i misljenja predstavlja komplikovan intelektualni poduhvat koji bi trebalo da bude u skladu s raspravnim nacelom i principom da sporne cinjenice utvrdjuje sud. . .Izvodjenje dokaza vestacenjem podrazumeva i saslusanje vestaka na rocistu za glavnu raspravu ( propust ovoga predstavlja povredu nacela kontradiktornosti koja povlaci za sobom nistavost presude ).. 102 .Vestak je duzan da se izjasni na primedbe stranaka. od donosi resenje da se vestacenje obnovi ( protiv ovoga nije dozvoljena zalba ).Ako sud smatra da se nedostaci ili sumnja ne mogu otkloniti ponovnim dostavljanjem nalaza i misljenja. .. . a pod tim treba razumeti cinjenice koje vestak treba da utvrdi ili da razjasni ( zato mu se stavlja na raspolaganje predmet vestacenja ).).Na nalaz i misljenje vestaka stranke mogu da stave primedbe.

te sud moze ( ali i ne mora ) da izvodi ovaj dokaz samo onda kada nema drugih dokaza. kao sto nije duzna da preduzima parnicne radnje ( ova okolnost se uzima u obzir prilikom ocene dokaza ). * kada saslusanje jedne stranke nije moguce. po ZPP-u iz 2005. informativnim saslusanjem stranaka. . . sud moze da odluci i nju da salusa pored zakonskog zastupnika. te se na izvodjenje ovog dokaza supsidijarno primenjuju odredbe o svedocima. .Pravila o tetetu tvrdnje se ne primenjuju u postupcima u kojima vazi inkviziciono nacelo. . 103 . kao i poredlu procesnih tereta na stranke u vezi s duznoscu iznosenja cinjenica u parnici ( subjektivni teret tvrdnje ).Stranka moze da predlozi ( dakle ne moze ex officio ) da se samo ona salusa ili da se saslusaju obe stranke. b) Princip ravnopravnosti . stranka nije duzna da iskazuje.Sud moze da saslusa samo jednu stranku u sledecim slucajevima: * kada se uverio da jednoj stranci nisu poznate sporne cinjenice.) Saslusanje stranaka kao dokazno sredstvo A) Pojam i znacaj . odvija prvenstveno u okvirima raspravnog nacela.) Teret tvrdnje i teret dokazivanja .Pravila o teretu tvrdnje regulisu nacin iznosenja cinjenica pred sud ( objektivni teret tvrdnje ). .Ako je stranka parnicno nesposobna. B) Izvodjenje dokaza a) Predlog stranka . .Za razliku od svedoka koji je duzan da svedoci.Saslusanje stranaka je dokazno sredstvo putem kojeg same stranke iskazuju o bitnim cinjenicama koje su relevantne za merotorno odlucivanje.78. ali i cinjenice kojima osporava navode svog protivnika. pitanje tereta vrdnje moze i te kako da ima uticaja na ishod parnice. .Teret tvrdnje .Svaka stranka je duzna da pred sud iznese sve cinjenice na kojima zasniva svoj zahtev. ili kada smatra da je saslusanje stranaka ipak potrebno.Uslov da se saslusa stranka jeste da ima ista ona svojstva koja se zahtevaju i od svedoka ( mogucnost opazanja i saopstavanja cinjenica ).Kako se parnica.Izvodjenje dokaza saslusanjem stranaka ne treba mesati sa tzv. vec je njegova svrha samo da stranke razjasne sudu svoje navode ili predloge.Stranke se saslusavaju na isti nacin kao i svedoci. koje nije dokazno sredstvo.Nuznost da se o bitnim cinjenicama salusaju obe strane proizlazi i iz nacela ravnopravnosti i obostranog saslusanja stranaka. a sud odlucuje o tome da li ce saslusati samo jednu ili obe stranke. * kada jedna stranka uskrati davanje iskaza ili se ne odazova pozivu suda. . . 79. v) Dokazni postupak . ako je njeno saslusanje moguce.Izvodjenje dokaza saslusanjem stranaka je najnepouzdanije dokazno sredstvo ( stranke su subjektivne u svojim stvarima ).

i to iz dva razloga: * Najpre.Ona ne sadrzi resenje za slucaj da supsumcija pod dispoziciju materijalnopravne norme ostane nejasna.Postoji subjektivni i objektivni teret dokazivanja. sud je duzan da dokaznim postupkom obuhvati sve cinjenice koje su vazne za donosenje odluke. kada tuzilac ne iznese neku cinjenicu na kojoj temelji postojanje zeljene posledice ). u slucaju da odlucne cinjenice ne mogu da se dokazu. kao i da se stara da stranke na glavnoj raspravi ukazu na sva dokazna sredstva.Ako bi neka od stranaka propustila da u parnici iznese cinjenicu na osnovu cijeg postojanja izvodi odredjenu pravnu posledicu.Medjutim ovakav ishod spora je samo teoretski. * Sud mora ex officio da utvrdi da li su ispunjene pretpostavke za primenu one materijalnopravne norme na cijoj dispoziciji tuzilac i zasniva svoj tuzbeni zahtev. . pravila o teretu dokazivanja stvaraju fikciju da je rezultat dokaznog postupka postojanje ili nepostojanje odredjene cinjenice.Neophodnost primene pravila o teretu dokazivanja javlja se zbog toga sto pravna posledica materijalnopravne norme moze da nastupi samo ako su ispunjene pretpostavke iz njene dispozicije.Stoga.Tuzilac je duzan da vec u tuzbi iznese sve one cinjenice iz kojih proizlazi osnovanost njegovog tuzbenog zahteva.Subjektivni ( formalni ) teret dokazivanja ima ulogu samo u parnicnom postupku koji pociva na raspravnom nacelu. s obzirom da je sud duzan da se stara da stranke na glavnoj raspravi iznesu sve bitne cinjenice i da dopune navode o svim vaznim cinjenicama. . pri cemu sud nije uspeo da ostvari takav rezultat sprovodjenjem dokaznog postupka. . parnicu gubi ona stranka na kojoj lezi teret dokazivanja. . ne i u postupcima koji se zasnivaju na istraznoj maksimi.On daje odgovor na pitanje koje dokaze je sudu duzna da ponudi stranka u parnici. dok je tuzeni duzan da u odgovoru na tuzbu navede sve one cinjenice ( prigovore ) zbog kojih smatra da tuziocevo pravo nije ni nastalo. . .. tako da je nemoguce da i sud i stranke propuste da u toku parnice raspravljaju o cinjenici koja je bitna za donosenje odluke. B) Objektivni teret dokazivanja . pogodile bi je negativne posledice pravila o raspodeli subjektivnog tereta tvrdnje ( sud bi morao da odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan.Po pravilu. . da je prestalo ili na osnovu kojih smatra da moze da uskrati cinidbu tuziocu. parnica ce biti resena na njenu stetu.Za donosenje odluke u situaciji non liquet odlucujuca su pravila o objektivnom ( materijalnom ) teretu dokazivanja.Teret dokazivanja A) Pojam i zadatak .Ovakva situacija ( kao sto je to slucaj i kod tereta tvrdnje ) je samo teoretska. . --> Sud moze da se uveri da se takva cinjenica nije desila u stvarnosti. . --> Sud ne moze da stvori uverenje da li cinjenica koja podpada pod dispoziciju materijalnopravne norme zaista i postoji u stvarnosti ili ne. 104 .Rezultat dokaznog postupka moze da bude trojak: --> Sud moze da se uveri o postojanju cinjenice na osnovu koje stranka zasniva svoj zahtev. . . .Ako stranka ne ponudi dokaz koji potvrdjuje postojanje cinjenice koja ulazi u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje izvodi svoj zahtev.

kada sud ne moze sa sigurnoscu da utvrdi postojanje cinjenice. postupa i odlucuje kao da ta cinjenica ne postoji.Prema ZPP-u.Ova pravila daju odgovor na pitanje koja od stranaka snosi rizik nedokazanosti neke od odlucnih cinjenica. a) Podela objektivnog tereta dokazivanja * Prvo.Pravila o podeli tereta dokazivanja vaze i kada su predmet dokazivanja tzv. . .Vlasnik opasne stvari odgovara objektivno. ali ni i kada dokaze da je steta nastupila bez njegove krivice. odnosno na ciju stetu ce sud da odluci kada nije u stanju da razjasni vazne cinjenice. podela objektivnog tereta dokazivanja regulisana je zakonom. . kada zakonom nije uredjena podela tereta dokazivanja.Pravila o podeli objektivnog tereta dokazivanja se nalaze u nizu materijalnopravnih normi.U slucaju neophodnosti dokazivanja negativnih cinjenica ( da neka okolnost nije nastupila ). dovoljno je da se stranka na koju pada teret dokazivanja ogranici na jednostavnu tvrdnju da takve cinjenice u stvarnosti nema. U ovom slucaju. .Non liquet situacija nastupa kada su ne moze sa sigurnoscu da utvrdi postojanje neke cinjenice ( tada sud o postojanju te cinjenice odlucuje primenom pravila o teretu dokazivanja ). . . stetnik je duzan da naknadi stetu. odnosno neistinitosti. T je duzan da dokaze da je zakljucen kupoprodajni ugovor cije ga odredbe ovlascuju da kupoprodajnu cenu potrazuje odmah. .Po pravilu. .Ako postoji situacija non liquet. .NPR: kad poverilac zahteva naknadu stete zbog docnje u ispunjenju obaveze. parnicu gubi ona stranka na kojoj lezi teret dokazivanja. te je sud duzan da u slucaju non liquet odluci o postojanju sporne cinjenice na osnovu pravila o podeli tereta dokazivanja sadrzanih u ovim normama. . .. sud ce smatrati da cinjenica ne postoji ). vazi Rozenbergova formula: sva stranka u postupku snosi teret dokazivanja u pogledu one cinjenice koja ulazi u dispoziciju materijalnopravne norme koja je za nju povoljna. i to materijalnopravnim normama. odnosno pozitivno stanje. pretpostavlja se da cinjenica nije nastupila i teret dokazivanja pada na onu stranku koja iz cinjenica izvodi kakvo procesno ovlascenje. duznik se moze osloboditi ove obaveze ako dokaze da bi stvar koja je predmet ispunjenja slucajno propala i da je on obavezu ispunio na vreme. stranka koja tvrdi da ima neko pravo snosi teret dokazivanja u pogledu cinjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje tog prava.Kod deliktne odgovornosti za stetu. negativne cinjenice. sto se odrazava na stetu jedne od stranaka u postupku. . odnosno da stekne uverenje o njihovoj istinitosti.Pravila o podeli objektivnog tereta dokazivanja se primenjuju i kada je u pitanju dokazivanje postojanja ili nepostojanja procesnih pretpostavki. . * Trece pravilo o podeli objektivnog tereta dokazivanja glasi: ona stranka koja se poziva na izuzetak od pravila snosi teret dokazivanja za postojanje cinjenica na kojima se izuzetak zasniva. osim ako ne dokaze da stvar nije bila uzrok stete. . da cinjenica postoji ( ako ne uspe u tome. mora da dokaze da je vlasnik stvari i da se stvar nalazi u drzavini tuzenog. Ako sud ne moze sa sigurnoscu da utvrdi ovu cinjenicu. .Vlasnik stvari koji vindicira stvar. dok stranka koja osporava postojanje nekog prava snosi teret dokazivanja u pogledu cinjenice kojoj se sprecava nastanak ili ostvarivanje prava ili u pogledu cinjenice zbog koje je pravo prestalo da postoji. A tvrdi da je ugovor o prodaji zakljucen s pocekom. * Drugo.Npr: T tuzi A i zahteva placanje kupoprodajne cene. T snosi teret dokazivanja i sud je duzan da odbije tuzbeni zahtev. 105 .Dakle.Tada je njen protivnik duzan da dokazuje suprotno.

* zloupotreba prava. unisti predmet uvidjaja ). protivno nacelima savesnosti i postenja ). treba to i da dokaze.U literaturi je sporno da li situaciju sa osujecenjem izvodjenja dokaza treba resiti u okviru pravila o oceni dokaza ili primenom pravila o teretu dokazivanja.tuzilac koji tuzi za redaju ili vracanje stvari duzan je da dokaze da je ugovor pravovaljano nastao. odredjena su prvenstveno u skladu sa idejom zakonodavca o ostvarenju ideje pravicnosti. .Ali one se pomera na osnov pretpostavke. moze da obara postojanje cesije ( protivdokaz usmeren na bazi pretpostavke ). duznik.Teret dokazivanja kod zakonskih pretpostavki lezi na onoj stranci kojoj zakonska pretpostavka ide u korist.Protivnik moze da podnese protivdokaz koji je usmeren na obaranje osnova pretpostavke. ali i da podnese dokaz o protivnom. a neisplacene kamate. pa ako neko lice tvrdi neciju poslovnu nesposobnost. .Primeri: Pretpostavlja se da su cesiom cesionaru ustupljenje i dospele.onaj ko se poziva na zloupotrebu prava. ali i dokaz o protivnom koji je usmeren na obaranje tacnosti pretpostavke. V) Sporniji primeri iz sudske prakse: * pretpostavlja se da pismeni ugovor izrazava pravu vilju ugovornih strana. odnosno pravnog ovlascenja (jbt) . odnosno na cinjenicu iz cijeg postojanja zakonodavac izvodi pretpostavku o postojanju neke druge cinjenice ili prava. b) Pravila o podeli tereta dokazivanja kod zakonskih prezumpcija ( smrt naslov! ) . * ispunjenje obaveze.Ova pravila nemaju nikakav uticaj na sam materijalnopravni odnos niti na pravni polozaj njegovih ucesnika. .jemac je duzan da dokaze da je glavni duznik namirio dug.stranka koja se poziva da je obavezu ispunila. . 106 .Norme o teretu dokazivanja su procesnopravne prirode. .U navedenim primerima.Tako da je razdvajanje pravila o teretu dokazivanja tesko odvijivo od same materijalnopravne norme. jer one sadrze nista vise do iskaz kako treba odluciti u situaciji non liquet.Nase je shvatanje da bi bilo smisleno dopustiti obrt tereta dokazivanja u onim situacijama u kojima to zakon izricito ne zabranjuje i u kojima bi jedna od stranaka dolozno osujetila upotrebu nekog dokaznog sredstva ( npr. . . Pretpostavlja se da je drzalac pokretne stvari ujedno i njen vlasnik. g) Pravna priroda tereta dokazivanja . pravila o raspodeli tereta dokazivanja koja su sadrzana u zakonu.Od zakonskih oborivih pretpostavki treba razlikovati preasumptiones jure et de jure cije postojanje ne moze da se obara nikakvim dokaznim sredstvima ( npr: Smatra se da je uslov nastupio ako njegovo nastupanje spreci strana na ciji je teret odredjen. duzan je da dokaze i cinjenice na kojima se takva zloupotreba zasniva.. * zajam/poklon/posluga. ako je tuzen za kamate. v) Obrt tereta dokazivanja . * jemstvo. .Npr: pravilo je da su punoletna lica poslovno sposobna.da ugovorom o cesiji nisu bile obuhvacene i kamate. onda snosi i teret dokazivanja cinjenica na kojima se izuzetak zasniva. .S druge strane.Pod osujecenjem dokaza podrazumevamo situaciju u kojoj stranka na kojoj nije subjektivni teret dokazivanja svojim cinjenjem ili necinjenjem onemoguci upotrebu nekog dokaznog sredstva protivnoj strani na koju pada subjektivni teret dokazivanja.

Sud utvrdjuje da li rezultat izvedenih dokaznih sredstava opravdava da neka cinjenica koja je bila predmet dokazivanja moze da se smatra istinitom ili ne. . a narocito nauke.Sud moze slobodno. to znaci da sud uzima u obzir i sve iskaze stranaka date u postupku. pri cemu iskljucuje neophodnost postojanja uverenja o istinitosti. . . kao i stavovima nauke. .Premda je ocena sudije o vrednosti i dokaznoj snazi nekog dokaznog sredstva subjektivna.Od principa slobodne ocene dokaza treba razlikovati slobodnu ocenu suda. vec je i objektivizirana duznoscu upotrebe opstih stavova iskustva. B) Nacelo slobodne ocene dokaza . odnosno nepostojanju cinjenica.Po objektivnoj teoriji ili teoriji o uverenju u verovatnost.UVERENJE SUDA . a slobodna ocena se narocito primenjuje i prilikom odmeravanja visine naknade stete. . zakonodavac od suda trazi da da svoj sud o tome koju cinjenicu smatra istinitom. . stvara i uverenje da je neka cinjenica istinita. . shodno tome. da preduzme pojedine parnicne radnje.Odavde proizlazi da ocena dokaza nije cisto subjektivna stvar.Uverenje o istinitosti se stice kada postoji toliki stepen verovatnoce da vise ne moze da postoji razumna sumnja u suprotno. . .Dokazni postupak se okoncava tako sto sud vrsi ocenu dokaza. u okviru zakona.). te ovom objektivizacijom omogucuje i drugostepenom sudu da.Danas se predvidja da sud odlucuje po svom uverenju koje ce cinjenice smatrati dokazinim. po zalbi. .. . .Za sticanje uverenje o istinitosti cinjenica vazan je i licni utisak suda prilikom iskazivanja svedoka i stranaka. 107 .Sud je duzan da navede na osnovu kojih stavova iskustva je stekao uverenje da je nesto istinito. a koju ne.) Ocena dokaza A) Uopste . . . . svih dokaza zajedno i na osnovu rezultata citavog postupka. tacnije na osnovu licnih opstih stavova iskustva.Ovo uverenje sud stice na osnovu savesne i brizljive ocene svakog dokaza ponaosob.Buduci da je svaka istina subjektivna.Moderno procesno pravo ne poznaje vise teoriju zakonske ocene dokaza kojom je sud bio vezan cvrstim pravilima o oceni dokaza. .80. postojanje cinjenice je dokazano kada sud stekne uverenje o verovatnosti njenog postojanja.Brizljiva i savesna ocena dokaza znaci da je sud duzan da svoje uverenje i istinitosti cinjenice koja je bila predmet dokazivanja formira na osnovu svog najboljeg znanja i umeca. te se. on stice uverenja o istinitosti neke cinjenice u okvirima pravila ( gore su navedena. jer je istina subjektivno poimanje stvarnosti svakog coveka. ka o i na osnovu objektivno saznatljivih stavova iskustva drugih. kontrolise da li upravo primena tih stavova iskustva omogucuje logican zakljucak o postojanju. narocito odbijanje da se da odgovor na pojedina pitanja.Primenom pravila o oceni dokaza stvara se kod sudije neophodan stepen verovatnoce da se nesto u stvarnosti zaista i odigralo.Kada sud vrednost dokaza ceni u okvirima rezultata citavog postupka.Subjektivna teorija ( Rozenberg ) objasnjava kada se stice uverenje o istinitosti. njihov stav prema izvodjenju pojedinih dokaza.Slobodna ocena dokaza ne znaci i arbitrarnost u odlucivanju. .

njihovo izvodjenje otezano. te da otkloni primenu pravila o teretu dokazivanja. dokaza prima faciae.Arbitrarnost u oceni dokaza podlece i kontroli pred ESLJP zbog povrede prava na pravicno sudjenje.Primena opstih stavova iskustva je od znacaja i za odredjenje stepena dokazanosti kada je u pitanju ocena tzv.To je slucaj kada se spor ne okoncava meritorno. .Zakljucak se izvodi na osnovu uobicajenog toka stvari.Dokazanost u vidu stepena obicne verovatnoce je dopustena samo kada to zakon izricito predvidja. . kako bi rezultati dokaznog postupka mogli da se koriste u parnici.Naime. dok se prilikom odlucivanja o postojanju. . kao i dokaze koje treba izvesti. . .Za meritorno resenje spora postoji saglasnost da treba primeniti subjektivnu teoriju. .Uverenje o dokazanosti cinjenice ( uverenje o istinitosti ).Postupak za obezbedjenje dokaza ima za predmet da se pojedini dokazi ( na predlog stranke ) izvedu van parnice. V) Arbitrarnost u oceni dokaza . bitno za meritorno odlucivanje. vec kada se resava o pitanjima dopustenosti pojedinih parnicnih radnji ili kada je rec o pitanjima koja se ticu materijalnog upravljanja parnicom ili donosenja resenja radi efikasnog sprovodjenja postupka. 81. postignuto je kada je dostignut visok stepen verovatnoce koji se granici sa izvesnoscu ili koji iskljucuje razumnu sumnju o postojanju suprotnog. odstupa bitno od nacela kontradiktornosti.Predlog sadrzi navodjenje cinjenice koje treba dokazati. te zbog toga sto se u ovom postupku.) Obezbedjenje dokaza A) Pojam . dokazom prima faciae olaksava se dokazivanje.Primenom dokaza prima faciae ne menja se teret dokazivanja. iz razloga hitnosti. 108 .Ovaj postupak po svom cilju i obliku najvise podseca na postupak za odredjenje privremenih mera.Dokaz prima faciae ima i ulogu da spreci nastajanje situacije non liquet. tako da moze da se pretpostavi da nece moci da budu izvedena na glavnoj raspravi. kao i o drugim procesnim pitanjima. odnosno nepostojanju procesnih pretpostavki.Sudska odluka kojom je povredjen princip slobodne ocene dokaza sadrzi apsolutno bitne povrede postupka zbog cega bi drugostepeni sud trebalo da je ukine po zalbi. . . vec se njime samo olaksava dokazivanje. i to tako sto se iz postojanja jedne cinjenice izvodi.. najcesce lanca adekvatne uzrocnosti. oblik vanparnicnog postupka jer mu je svrha prevencija. primenjuje objektivna teorija. B) Predlog .S vremenom dokazna sredstva mogu da budu unistena ili izmenjena. . odnosno da odredjeni uzrok proizvodi odredjenu posledicu i obrnuto.Ovaj postupak se pokrece iskljucivo po obrazlozenom predlogu stranke. po svojoj pravnoj prirodi. . .Postupak za obezbedjenje dokaza je. . zakljucak o postojanju i druge cinjenice. na osnovu opstih stavova iskustva. .Npr: za izuzece sudije je dovoljno da je verovatno da postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. te ime i prebivaliste protivnika. .

- U predlogu stranka mora da ucini verovatnim da postoji “opravdana bojazan” da dokaz nece uopste moci da se izvede ili da ce njegovo izvodjenje biti otezano. V) Nadleznost suda - Ako je parnica u toku, o predlogu odlucuje sud pred kojim parnica tece, a ukoliko postupak jos nije pokrenut, onda o predlogu odlucuje prvostepeni sud na cijoj teritoriji se nalazi stvar koju treba razgledati ili boravi lice koje treba saslusati. D) Postupak - Postupak je hitan. - Sud nije duzan da protivniku dostavi predlog za pokretanje postupka, ako postoji opasnost od odlaganja i moze i bez njegovog izjasnjavanja da odluci o predlogu. - O predlogu odlucuje sud resenjem, koje dostavlja protivniku, ali to nije duzan da ucini ako to nalaze hitnost postupka. - Protiv resenja kojim se usvaja predlog o obezbedjenju dokaza nije dopustena posebna zalba, dok bi suprotno vazilo da je sud odbio predlog. - Sud koji je obezbedio dokaze dostavlja zapisnik s rocista parnicnom sudu. - Medjutim, ako je obezbedjenje dokaza izvrseno pre pocetka postupka, pogotovo bez prisustva protivnika, a dokazna sredstva se nisu izmenila, trebalo bi izvedene dokaze ponoviti da bi se ispostovalo nacelo neposrednosti i kontradiktornosti.

82.) Prekid i zastoj postupka
- PREKID POSTUPKA - Postupak se prekida ex lege ili po odluci suda. - Ex lege postupak se prekida: a) Ako je nestala jedna od procesnih pretpostavki za vodjenje parnice: * smrt stranke. * gubitak parnicne sposobnosti. * smrt zakonskog zastupnika strane ili prestanka njegovog ovlascenja za zastupanje. * prestanak pravnog lica ili zabrana rada pravnog lica. * nastupanje pravnih posledica otvaranja stecaja ili likvidacije. b) Ako je nastupila fakticka nemogucnost da se parnica dalje vodi (rat i vanredne okolnosti). - Sud moze i ne mora da prekine postupak kada: --> odluci da sam ne resava o prethodnom pitanju. --> ako stranka ne moze, usled vanrednih okolnosti, fakticki da pristupi sudu ( clan 215. ). - Odluka suda, resenje o prekidu postupka na osnovu razloga kada do prekida dolazi po sili zakona je deklarativne prirode. - Nasuprot tome, kada sud prekida postupak na osnovu clana 215. ZPP-a, njegovo resenje je konstitutivno. A) Dejstvo prekida postupka - Najvaznije dejstvo prekida ogleda se u tome da sud od momenta pravosnaznosti resenja o prekidu ne moze da preduzima nikave procesne radnje ( jer ne bi imale dejstvo ). - Zakazana rocista ne mogu da se odrze niti sud sme da zakazuje nova rocista. - Zakon pravi jedini izuzetak od zabrane preduzimanja procesnih radnji kada predvidja da sud moze da donese odluku, ako je do prekida doslo nakon zakljucenja glavne rasprave. - Parnicna radnje koju je stranka preduzela u vreme trajanja prekida postupka ne dejstvuje samo prema drugoj stranci ( relativna zabrana ), a njeno dejstvo pocinje tek kada se postupak nastavi. 109

- Stranke mogu, naravno, da preduzimaju parnicne radnje koje su upravljene na prekid postupka, odnosno nastavak prekinutog postupka. - Sledece dejstvo prekida postupka odnosi se na prekid toka rokova za izvrsenje parnicnih radnji. - Rok pocinje iznova da tece, i to nakon sto je stranki dostavljeno resenje o prekidu postupka ( dakle i za vreme dok traje prekid, stranka moze da preduzima parnicne radnje prema sudu ). - Ako je postupak prekinut zbog razloga koji se ticu samo jedne stranke ( smrt stranke ), rokovi ne teku samo prema njoj, ali teku prema suprotnoj strani.. - S druge strane, kada je razlog za prekid opsti ( rat ), rokovi ne teku prema obe strane. B) Nastavak prekinutog postupka - Postupak se nastavlja kada se ispune za to zakonom predvidjeni uslovi ili kada sud o nastavku donese resenje po zahtevu stranke. - Sud je duzan da, po sluzbenoj duznosti, nastavi postupak kada prestane fakticka nemogucnost za rad. - Po zahtevu stranke, postupak se nastavlja kada prestanu vanredne okolnosti na osnovu kojih je sud sam odredio prekid postupka. - U ostalim slucajevima, do nastavka postupka dolazi kada se steknu za to zakonom predvidjeni uslovi. - Kada je postupak prekinut zbog smrti ili parnicne nesposobnosti stranke, nastavlja se kada naslednici, staralac zaostavstine, zakonski zastupnik, stecajni upravnik il pravni sledbenici pravnog lica preuzmu postupak ili kada ih sud na to pozove. - Dovoljno je da naslednici obaveste sud da traze nastavak postupka, i sud je tada duzan da donese resenje o nastavku prekinutog postupka. - Ako pravni sledbenik ne izjavi da preuzima postupak ili ako se ne pojavi na rocistu i ako postoji spor o identitetu naslednika, sud ce nastaviti postupak i raspravljace samo s jednom strankom. - Kada je sud prekinuo postupak zbog prethodnog pitanja, postupak se nastavlja ex officio kada je o prethodnom pitanju pravosnazno odluceno ( moze i ranije ako vise ne postoje razlozi za cekanje ishoda resavanja prethodnog pitanja ). - ZASTOJ U POSTUPKU - Sud zastaje s postupkom iz 3 razloga: a) kada je to izricito predvidjeno zakonom: * kada se pokrene postupak za resavanje spornog pravnog pitanja pred VSS. * kada se pokrene postupak medijacije. b) kada oceni da je to celishodno. v) kada odluci da saceka ishod neke procesne delatnosti ili ishod preduzimanja neke parnicne radnje. - Sud ce zastati s postupkom kada sud ili stranka pokrenu inicijativu za ocenu ustavnosti ili zakonitosti nekog opsteg pravnog akta pred Ustavnim sudom. - Do zastoja dolazi i kada se procesne radnje preduzimaju u inostranstvu. - Za razliku od prekida postupka, do zastoja u postupku uvek dolazi ex officio resenjem suda. - U pogledu dejstva, zastoj postupka se razlikuje od prekida dvojako: --> Prvo, sud moze da preduzima parnicne radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. --> Drugo, zastoju u postupku nema uticaja na rokove za preduzimanje parnicnih radnji.

110

83.) Prethodno pitanje
A) Pojam i vrste - Pod prethodnim ( prejudicijelnim ) pitanjem podrazumevam pitanje o postojanju ili nepostojanju jednog subjektivnog prava ili pravnog odnosa cije resenje logicki prethodi resenju glavnog pitanja. - Prethodno pitanje je uvek: a) Pravno pitanje ( postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa ili subjektivnog prava ), a nikad cinjenicno. b) Pravno pitanje koje se postavlja in concreto u odnosu na glavno pitanje; Stoga, u prethodno pitanje ne spadaju opsta pravna pitanja, tumacenje pravnih normi i standarda. v) Prethodno pitanje se, po pravilu, javlja uvek u dispoziciji materijalnopravne norme ( pravnom osnovu ) na koju se stranka u postupku pozvala prilikom tvrdnje da joj pripada odredjena pravna posledica. - Da bi sud odlucio o pravnoj posledici koju tuzilac zahteva ( npr. placanje cene ), prethodno mora da odluci da li je ugovor punovozan ( prethodno pitanje ). - Prethodno pitanje uvek cini samostalnu pravnu celinu, tako da o njemu moze da se resava kao o glavnom pitanju u nekoj drugoj parnici ( tuzba za utvrdjenje postojanja ugovora ). - Prethodno pitanje moze da je javi i iz drugih grana prava, tako da je za njegovo resavanje, kao o glavnom pitanju, civilni sud apsolutno nenadlezan. - Primer: U, usvojenik, podnosi tuzbu protiv T, testamentarnog naslednika, i zahteva pravno na nuzni deo. T osporava da je usvojanje punovazno ( ovde je punovaznost usvojenja prethodno pitanje, i ono je upravna stvar ). B) Sistemi resavanja prethodnog pitanja - U Francuskoj vazi sistem potpune vezanosti. - Svaki drzavni organ je vezan pravosnaznom odlukom drugog drzavnog organa. - U Nemackoj vazi pravilo da svaki drzavni organ resava o prethodnom pitanju samostalno, ali samo s vazenjem za postupak u kome se ono postavi. - Sud nije vezan odlukom drugog drzavnog organa koji je u okviru svoje nadleznosti resio o prethodnom pitanju kao o glavnom. - Mesoviti sistem ( vazi kod nas ). - U mesovitom sistemu resavanja prethodnog pitanja postupa se razlicito, u zavisnosti od toga da li je nadlezani organ vec resio o prethodnom pitanju kao o glavnom u okvirima svoje nadleznosti. - I obrnuto, suprotna pravila vaze kada o prethodnom pitanju ne postoji pravosnazna odluka nadleznog drzavnog organa. a) Nereseno prethodno pitanje - Parnicni sud moze sam da resi o prethodnom pitanju, ako je ono gradjanskopravne prirode ili upravna stvar, ako o prethodnom pitanju jos ne tece parnica, odnosno ako nije pokrenut upravni postupak u kome se o prethodnom pitanju resava kao o glavnom. - Ako je parnica o prethodnom pitanju kao o glavnom pocela da tece, odnosno ako je pokrenut upravni postupak, sud moze, prema svojoj oceni, ili sam da resi prethodno pitanje ili da prekine postupak i saceka pravosnaznu odluku suda, odnosno upravnog organa. - Postupak valja prekinuti, kada se radi o slozenom prethodnom pitanju od kojeg zavisi resenje niza spornih odnosa izmedju stranaka i o kome tada nije celishodno resavati kao o prethodnom.

111

- Prema sudskoj praksi, o pitanjima koja ce ticu postojanja braka i koja ce ticu osporavanja materinstva i ocinstva, uvek se resava kao o glavnom pitanju. - Parnici sud moze da resava o postojanju krivicnog dela kao o prethodnom pitanju ( izuzetak je jedino kada je krivicni postupak ranije obustavljen zbog smrti okrivljenog ). - Do prekida parnicnog postupka do donosenja odluke krivicnog suda moze da dodje i kada se tokom postupka javi osnovana sumnja da se prethodno pitanje tice falsifikovanja isprave koja je podneta na rocistu ili laznog iskaza svedoka ili vestaka koji su dati na rocistu. b) Pravosnazno reseno prethodno pitanje - Pravilo je da odluke drugih sudova i drzavnih organa ( ali ipak pogledaj kraj podnaslova! ) u kojima je reseno o prethodnom pitanju kao o glavnom pitanju vezuju parnicni sud. - Ako bi sud nanovo resavao o prethodnom pitanju koje je pravosnazno vec odluceno, to bi predstavljaju bitnu povredu odredaba ZPP-a i imalo bi za posledicu nistavost sudske odluke. - Ako bi sud pogresno uzeo da je vec pravosnazno reseno o prethodnom pitanju, to bi predstavljalo relativno bitnu povredu odredaba ZPP-a. - Mora se smatrati da parnicni sud nije vezan odlukama organa uprave u kojima je on resio o prethodnom pitanju kao o glavnom ( suprotno bi ukazivalo na zavisnost suda od organa uprave ). - Ako sud odluci da prekine postupak i saceka odluku upravnog organa o prethodnom pitanju, ni tada nije njom vezan, vec slobodno ceni rezultate upravnog postupka u okviru vlastitog dokaznog postupka. V) Odluka suda o prethodnom pitanju - Odluka suda o prethodnom pitanju ne ulazi u izreku sudske odluke, vec u njeno obrazlozenje. - Stoga, ona ne proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti, vec ima dejstvo samo za konkretnu parnicu u kojoj je to pitanje reseno. - O prethodnom pitanju moze da se odluci i u obliku prejudicijelnog zahteva za utvrdjenje, kao i u obliku prejudicijelne protivtuzbe kada ono postoje obuhvaceno pravnom snagom presude.

84.) Presuda, pojam i vrste
A) Pojam - Presuda je odluka kojom sud sadrzinski ( meritorno ) odlucuje o tuzbenom zahtevu, kao i o ostalim trazenjima stranaka. - Presuda suda je pojedinacni pravni akt koji sadrzi obavezu i zapovest strankama za njihovo buduce ponasanje u konkretnom pravnom odnosu. - Osim o glavnom ( tuzbenom ) zahtevu, sud odlucuje presudom i o protivtuzbi, prejudicijelnoj tuzbi za utvrdjenje, kao i o prigovoru kompenzacije ( uobicajeno je u sudskoj praksi i da se odluka o troskovima donese u okvirima izreke sudske presude ). B) Vrste presuda - Uobicajena je podela presuda: a) Prema stavu suda prema tuzbenom zahtevu- presude mogu biti one kojime se tuzbeni zahtev u celosti usvaja ili one kojima se tuzbeni zahtev u celosti odbija ( mesovitom presudom sud delimicno usvaja ili delimicno odbija tuzbeni zahtev ). - Razlikovanje je vazno, jer samo na stranka koja nije uspela u parnici moze da ima pravni interes za ulaganje pravnih likova protiv presude. b) Prema vrsti pravne zastite koja se presudom pruza- one mogu biti kondemnatorne(osudjujuce), deklaratorne ( utvrdjujuce ) i konstitutivne ( preobrazajne ). 112

. 113 . s druge strane.Ovaj rok pocinje da tece od prvog dana od dostavljanja stranci kojoj je izvrsenje cinidbe nalozeno. presudu na osnovu priznanja i presudu na osnovu odricanja. ali to moze u pogledu svih drugih cinidbi.razlikujem potpune i delimicne presude. bilo pozitivni bilo negativni. ako nije posebnim propisom drugacije odredjeno.Ovo je jedna vrsta presude u zavisnosti od vrste pravne zastite koju pruza.v) Prema obimu pravne zastite. . rok u kome stranka koje je obavezana na cinidbu mora da je izvrsi ( to ne vazi ako je obavezan na necinjenje ili trpljenje.Ovom presudom sud usvaja deklaratorni tuzbeni zahtev kao osnovan. propustanje ili trpljenje. mada je i tu ponekad neophodan ovaj rok. paricioni rok. g) Prema nacinu nastanka. 85.Paricioni rok je odlozan gradjanskopravni rok. .Kondemnatornom presudom sud usvaja kondemnatorni tuzbeni zahtev tuzioca i nalaze tuzenom da u korist svog protivnika izvrsi neku cinidbu ili ga obavezuje na neko necinjenje. . i presudu na osnovu propustanja.Kondemnatorne odluke uvek deluju inter partes.Ako stranka u ciju korist je kondemnatorna presuda doneta pokrene izvrsni postupak.Ona proizvodi dejstvo izvrsnosti. . . kada je porazenom potrebno vreme da ukloni izvor buke ). kao i medjupresudu. .) Kondemnatorna presuda . . odnosno ne postoji. s jedne strane. . 86. tuzeni ce moci da se u tom postupku pozove na postojanje svoje protivcinidbe i uskrati izvrsenje.Osuda na cinidbu ne mora uvek da bude bezuslovna.Svaka kondemnatorna presuda mora da sadrzi i tzv.razlikujemo kontradiktorne presude. . npr. a prestaje da tece ulaganjem redovnog pravnog leka ( ili istekom 15 dana ukoliko zalba nije ulozena ). .) Deklaratorna presuda ..Pravna zastita je pruzena kada sud na trazenje tuzioca utvrdi da pravni odnos ili pravo postoji.Sud ne moze da odredjuje drugaciji paricioni rok koji se odnosi na izvrsenje cinidbi koje sa sastoje od novcanog davanja. cak i uz obavezu da tuzilac istovremeno ispuni obavezu tuzenom ili uz obavezu da stranka u ciju korist je presuda doneta najpre ispuni protivcinidbu svom protivniku.On odlaze nastupanje izvrsnosti sudske presude ( dakle dok ne istekne ne moze se traziti izvrsenje ). .Sud moze da obaveze tuzenog na cinidbu.Paricioni rok je zakonski i iznosi 15 dana. .Kondemnatorna presuda moze da se donese ako je cinidba dospela do zakljucenja glavne rasprave.Ove presude nemaju svojstvo izvrsnosti ( izvrsiti se moze samo odluka suda o troskovima ). . odnosno podobna je za prinudno izvrsenje prema ZIP-u. .

da donese delimicnu presudu. 88. 114 . . .Smisao za donosenje ovakve presude lezi u ostvarenju zahteva za donosenje odluke u razumnom roku ( princip ekonomicnosti ). menjaju ili okoncavaju odredjeni pravni odnos ili pravno stanje.To ce biti slucaj kada sud stekne uverenje da su dokazane sve cinjenice iz kojih proizlazi upravo ona pravna posledica koju su stranke u svojim zahtevima istakle.Ako se tokom parnice ispostavi da je samo jedan deo zahteva istaknutog u parnici ili samo jedan od vise istaknutih zahteva postao zreo za odlucivanje. b) kada postoji objektivno kumulativno spajanje tuzbenih zahteva ( npr. T ne osporava da su se stranke dogovorile o visini cene.Delimicna presuda moze da se donese samo ako postoji mogucnost da sud tacno i precizno kvantitativno podeli procesnu gradju. pri cemu zahteva 10 soma za naknadu stvarna stete. stvaraju.Treba istaci da se delimicna presuda u svakom slucaju procesno osamostaljuje u odnosu na ostale zahteve istaknute u parnici ( samostalna pravna sudbina u pogledu pravnih lekova i u pogledu izvrsenja ). . tada sud moze. donece potpuno presudu kojom odlucuje o svim zahtevima koji su istaknuti tokom pranice.Donosenje delimicne presude je moguce: a) kada je istaknut jedan tuzbeni zahtev koji je kvantitativno deljiv i samo taj deo tuzbenog zahteva je postao zreo za odlucivanje ( npr: T tuzi K za placanje kupoprodajne cene u visini od 10000 dinara. . nastupom njihove pravosnaznosti.Kada sud oceni da je predmet raspravljen.Delimicna presuda A) Pojam i smisao . T zahteva naknadu stete od C i C1.Ne proizvode dejstvo izvrsnosti. v) u slucaju prostog suparnicarstva ( npr. . ali i ne mora. . Tada sud donosi omah delimicnu presudu da mu ovaj plati odmah 4 soma ). a ostatak za nematerijalnu stetu.Svaka konstitutivna presuda sadrzi i implicitno utvrdjenje suda o postojanju osnova za preobrazaj prava. T tusi S za naknadu stete od 100000 hiljada.) Preobrazajna presuda .Za ove presude je karateristicno da. a ostatak za dve godine. pri cemu je zahtev prema C1 sazreo za odlucivanje ).) Potpuna. delimicna i dopunska presuda .Konstitutivnom presudom sud usvaja preobrazajni tuzbeni zahtev kao osnovan. Sud moze da donese odmah delimicnu presudu za naknadu ocigledne stvarne stete ). B) Pretpostavke za donosenje . pri cemu iznos od 4000 dinara treba odmah da plati.Potpuna presuda . .87. . .Deluju uvek erga omnes.

.Dopunska presuda je vrsta delimicne presude.Razlozi za diskrecionu ocenu suda ne stoje kada se npr. ako nadje da je predlog za dopunu presude osnovan.Dopunska presuda ne sledi ex officio. . tuzilac odrekne tuzbenog zahteva u jedom delu. 115 .Sud moze. d) u slucaju tuzbe i kompenzacionog prigovora. nije moguce doneti delimicnu presudu.g) u slucaju tuzbe i protivtuzbe ( delimicna presuda se moze doneti bilo da je sazreo zahtev za odlucivanje po tuzbi ili protivtuzbi ).Po pravilu. delimicna presuda se donosi po diskrecionoj oceni suda koji utvrdjuje da li su se stekli uslovi.Dopunska presuda A) Pojam i smisao . stranka moze.Odlucivanje infra petita predstavlja relativno bitnu povredu odredaba ZPP-a. odnosno povuce tuzbu u delu tuzbenog zahteva. sud ne deli procesni materijal.Kada sud nadje da je predlog za donosenje dopunske presude neblagovremen ili neosnovan.Sud moze da donese ovu presudu samo ako je previdom odlucio infra petita ili ako je propustio da odluci u potpunosti o troskovima postupka. e) ako tuzeni prizna deo tuzbenog zahteva ili se tuzilac odrekne dela tuzbenog zahteva. medjutim. odbacice ili odbice predlog resenjem ( nezadovoljna stranka ima pravo na posebnu zalbu ). . . . vec propusta da u celosti odluci o tuzbenom zahtevu ili o svim zahtevima koji su stavljeni u postupku. pa je sud duzan da donese delimicnu presudu. . ali i ne mora.Dopunska presuda je u odnosu na presudu koju dopunjuje samostalna. ali je obavezna zbog kontradiktornosti ako se radi o necem drugom ). kada sud nadje da je tuzbeni zahtev sazreo za odlucivanje ( ovde. . . V) Odnos izmedju predloga za donosenje dopunske presude i zalbe . sud ne odlucuje i o troskovima spora ( oni se obracunavaju prema konacnom ishodu parnice ).Stranka o cijem zahtevu nije odluceno moze da bira da li ce da zahteva donosenje dopunske presude ili da izjavi zalbu protiv presude ( moze i jedno i drugo ). V) Postupak za donosenje delimicne presude . u pogledu zahteva o kome nije odluceno. B) Pretpostavke i postupak za donosenje . .Ako predlog stranke ne bude usvojen. da pokrene novu parnicu. da zakaze glavnu raspravu ( ona je izlisna ako se dopunska presuda zahteva samo u pogledu troskova. ako bi kompenzacioni prigovor poticao iz istog cinjenicnog stanja ili pravnog osnova ).Rok u kome moze da se zahteva donosenje ove presude je ogranicen na 15 dana od dana prijema presude kojom nije odluceno o delu ili svim istaknutim zahtevima. ali i cinjenicu da li je deo ili jedan od vise istaknutih zahteva sazreo za odlucivanje.Kada donese delimicnu presudu. takva zalba ce se smatrati predlogom da se donese dopunska presuda ( na ovaj nacin se ne prekida litispendencija ). . konacna. dj) ako su parnice spojene radi zajednickog raspravljanja i odlucivanja. vec je stranka duzna da predlozi dopunu presude. .Kada se zalilac na presudu zalio samo zbog toga sto je prvostepeni sud odlucio infra petita. medjutim.

. .Nacelo efikasnosti postupka i donosenja odluke u razumnom roku zahtevaju da se neopravdana prekluzija stranka sankcionise. . i ne otkloni taj nedostatak ). .Za donosenje presude zbog propustanja moraju da budu ispunjene sve procesne pretpostavke koje se ticu dopustenosti tuzbe ( ovo nije zakonom izricito predvidjeno. znaci fikciju da tuzeni priznaje navode tuzioca. zakon zadrzava postulacionu sposobnost i za sasvim neuke parnicno sposobne stranke.Presuda na osnovu propustanja je nov procesni institut u nasem pravu i veoma je kritikovan.Ako tuzeni i ospori tuzbeni zahtev.Ovi uslovi se odnose na osnovanost tuzbenog zahteva. - 116 .89. . dakle. sto stvara uslov za donosenje presude zbog propustanja.Kada tuzeni de da odgovor na tuzbu u roku od 30 dana od njenog prijema. . ali podrazumeva se ). vec jedino pasivna stranka moze na snosi negativne posledice nedelovanja ). .Donosenje presude zbog propustanja ima smisla. . . V) Pretpostavke za donosenje . vec njih samo pogadjaju procesni tereti ( dakle sud ne moze da natera stranku da preduzme neku parnicnu radnju. samo u sistemu sa obaveznim advokatskim zastupanjem i u drzavi koja finansijski moze da pomogne zastupanje stranaka putem advokata koje za njegovo angazovanje nemaju sredstava ( sto u Srb nije slucaj ). .Jasno je da nuznost odgovora na tuzbu zahteva i odredjeno pravnicko znanje.U parnicnom postupku. sud ce smatrati da odgovor na tuzbu nije ni podnet.U suprotnom.Pasivno drzanje tuzenog ( ili pausalni odgovor ).Upravo mogucnost donosenja presude zbog propustanja cini posredan pritisak na tuzenog da aktivno ucestvuje u postupku.Istovremeno. sud moze da donese presudu zbog propustanja.Donosenje tuzbe zbog propustanja znaci i osnazenje principa afirmativne litiskontestacije.Presuda zbog propustanja moze da se donese samo ako su ispunjeni: a) Procesnopravni uslovi .Sud je duzan da ispita: da li cinjenice na kojima se zasniva tuzbeni zahtev nisu protivne dokazima koje je tuzilac podneo uz tuzbu ili ili opstepoznatim cinjenicama. A) Opsta razmatranja . .Ako procesne pretpostavke nisu ispunjene. . da li osnovanost tuzbenog zahteva proizlazi iz cinjenica koje su navedene u tuzbi.) Presuda zbog propustanja ( kontumaciona presuda ) U presude koje nastaju na osnovu dispozitivnih parnicnih radnju stranka spadaju presude koje se donose samo na osnovu cinjenicnih navoda jedne od stranka ( ovde spada i ova presuda ). sud ce doneti resenje kojim odbacuje tuzbu ( isto vazi i ako je tuzilac podneo tuzbu mesno nenadleznom sudu. b) Materijalnopravni uslovi . stranke nisu duzne da preduzimaju procesne radnje. B) Ratio . on to mora da ucini pozivajuci se na cinjenice i nudeci dokaze.

--> tuzbeni zahtev ne sme da se odnosi na raspolaganje koje je protivno javnom poretku. . vec i da povlaci za sobom i prekluziju.Sud moze i delimicno da usvoji tuzbeni zahtev i u delu u kome usvaja tuzbeni zahtev da donese presudu zbog propustanja.Naime. .Ovakvo resenje je jako lose. E) Pravni lekovi .Iz ovog proizlazi da propust tuzenog da se izjasni na tuzbu ne stvara samo fikciju da on priznaje cinjenicne navode tuzioca kao istinite. sud moze i da odlozi donosenje presude ( max 30 dana ). --> ne smeju da postoje opstepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da je tuzeni bio opravdano sprecen da podnese odgovor na tuzbu ( npr. a da ostatak tuzbenog zahteva odbije kao neosnovan. .Ovi uslovi podrazumevaju da je sud duzan da ispita da li cinjenice koje su navedene u tuzbi ulaze u dispoziciju upravo one materijalnopravne norme iz koje tuzilac izvodi trazenu pravnu posledicu. jer se ona donosi bez odrzavanja rocista. odnosno ne smeju da se steknu sledeci uslovi: --> tuzba mora uredno da bude dostavljena tuzenom i u njoj moraju da budu navedene posledice propustanja dostavljanja odgovora na tuzbu. G) Postupak za donosenje presude zbog propustanja . 117 .Ovu presudu donosi sudija pojedinac ili predsednik veca.Ova presuda ima oblik kao i svaka druga kontradiktorna presuda. . . . .U vezi donosenja presude zbog propustanja.. nakon sto se ona dostavi tuzenom. --> donosenje ove presude je iskljuceno u bracnim.Medjutim. te da protiv presude izjavi zalbu. prirodne katastrofe ). ali se zna da mu je otposlata. zakon sadrzi i jedno neodrzivo resenje. paternitetskim i maternitetskim sporovima. . Dj) Oblik i dejstvo .Naime. .Sud je duzan da ex officio donese presudu zbog propustanja kada se steknu uslovi. te bi zbog svega toga primenu ove odredbe trebalo zanemariti ). . sud ne moze da donese presudu zbog propustanja. tuzeni ne bi mogao u roku za koji je sud odlozio donosenje presude zbog propustanja da ospori tuzbeni zahtev odgovorom na tuzbu ( po meni glupo! ). ako ne postoje dokazi da je tuzenom tuzba uredno urucena. v) Posebni uslovi ( smetnje ) . sud zakazuje pripremno rociste na kome tuzilac moze da preinaci tuzbu.Za donosenje presude zbog propustanja moraju.Presuda zbog propustanja ima dejstvo izvrsnosti i proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti.Do odlaganja moze da dodje i kada sud smatra da je neophodno da utvrdi da li je tuzbeni zahtev protivan javnom poretku.Ova presuda ne moze da se pobija zbog pogresno i nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja.Poznato je i da preinacenje tuzbe.Tuzeni protiv koga je doneta presuda zbog propustanja moze da zahteva vracanje u predjasnje stanje.Ako to nije slucaj. . . predvidja se da za slucaj da tuzba nije konkludenta. . a sud u obrazlozenju navodi samo razloge kojima se rukovodio za donosenje ove vrste presude. zahteva i i njegov pristanak ( a ovde toga nema. a ne i u pogledu procesnih nedostataka ili u pogledu konkludentnosti tuzbe. jer fikcija priznanja istinitosti cinjenica (usled pasivnosti tuzenog) vazi samo u pogledu onih cinjenica koje su navedene u tuzbi.

te da suprotna strana nije adresat ovih procesnih radnji i da za njih ne mora da zna. . moze da se poziva da je do propustanja doslo usled pretnje. odnosno o odricanju sve dok sud ne donese presudu. 90. po sluzbenoj duznosti. da zakljuci raspravu i donese presudu na osnovu priznanja.) Presuda na osnovu priznanja i odricanja A) Uopste . .Izjave treba da se saopste izricito i jasno. prinude ili zablude. duzan je da.Zakon predvidja da za odricanje od tuzbenog zahteva nije potreban pristanak tuzenog.Kod priznanja tuzbenog zahteva tuzeni izjavljuje da je zahtev tuzioca istaknut u tuzbi na zakonu osnovan.Sud je vezan priznanjem ili odricanjem od tuzbenog zahteva. .Jednostranost ovih procesnih radnji znaci da se one izjavljuju sudu. odnosno da tuzilac izjavi da se odrice tuzbenog zahteva. . donese presudu na osnovu priznanja.Radi se o jednostranim procesnim radnjama. odnosno odricanja ( tako da prakticno nema vremena stranka da opozove izjavu ).Priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva moze da bude potpuno ili delimicno. . medjutim. . pa i procesne prevare suprotne strane. zahtev za ponavljanje postupka ne bi mogao da se zasniva na novim cinjenicama i dokazima.Za razliku od priznanja cinjenica u postupku.Odricanjem od tuzbenog zahteva tuzilac izjavljuje da njegov zahtev. V) Izjava i opoziv . a ne smeju da budu ni vezane ni za kakav rok ili uslov ( u protivnom su nepunovazne ). odnosno odricanja. jer je sud duzan. b) da su ispunjene sve procesne pretpostavke za preduzimanje takvih dispozicionih parnicnih radnji.U zalbi. 118 .Protiv ove presude mogu da se izjave i svi vanredni pravni lekovi. odnoso odricanja od tuzbenog zahteva jeste donosenje presude na osnovu priznanja. bez obzira sto bi on na osnovu iznetih cinjenica bio drugog uverenja o osnovanosti tuzbenog zahteva.I tuzilac i tuzeni mogu da opozovu svoje izjave o priznanju. B) Pojam i pravna priroda . . . .Ako je izjava data na raspravi.. medjutim. priznanje i odricanje od tuzbenog zaheva se odnose na sam tuzbeni zahtev.Stoga. .Za punovaznost izjave o priznanju i odricanju od tuzbenog zahteva potrebno je da se steknu sledeci uslovi: a) da tuzeni izjavi da priznaje. stranka nece moci lako da je opozove. zbog fikcije o istinitosti cinjenicnih navoda tuzioca. nije osnovan. G) Dejstvo priznanja i odricanje od tuzbenog zahteva . koji je istaknut u tuzbi. odnosno presudu na osnovu odricanja. . odmah nakon sto je primio izjavu.Posledica priznanja. v) da je izjava o priznanju ili odricanju od tuzbenog zahteva dopustena.

osim onih koji se odnose na postojanje novih cinjenica i dokaza.Ako bi sud. sud ne iznosi utvrdjeno cinjenicno stanje. g) da je stvar u pogledu osnova sazrela za odlucivanje. . usled pretnje ili prevare.I medjupresuda je vrsta delimicne presude. kada ih obrazlaze.Ako i drugostepeni sud takodje ima misljenje da se nisu stekli uslovi za donosenje ovih presuda. .Npr: Po tuzbi T protiv S za naknadu stete. jer stranke ovim parnicnim radnjama disponiraju samim tuzbenim zahtevom.Nakon izjave o priznanju. sud je duzan da obustavi svako dalje raspravljanje o spornoj stvari. protivno zakonu odbio da donese ovakve presude. iz razloga celishodnosti. v) da je kvalitativna podela na osnov i visinu tuzbenog zahteva moguca i smislena.Presuda na osnovu priznanja i odricanja proizvodi dejstvo kao i svaka druga maritorna presuda. da donese medjupresudu. stranke bi imale pravo na posebnu zalbu.Izuzetno.Stoga.Medjupresuda A) Pojam i znacaj . .Ove presude jesu konacne merotorne presude.Revizija protiv ovih presuda moze da se izjavi samo zbog postojanja bitnih povreda ZPP-a. . o to na njegov pravni osnov i visinu. jer se njome ne odlucuje o celokupnom tuzbenom zahtevu. b) da je tuzbeni zahtev upravljen na davanje bilo novca bilo druge vrste zamanljivih stvari.Medjutim. ako smatra da je neophodno da se obavesti da li je preduzimanje ovih dispozicionih parnicnih radnji stranaka protivno javnom poretku. S osporava da je uopste pricinio stetu T. . te je zbog toga za njeno donosenje potrebno da su ispunjeni i svi drugi procesni uslovi koji se ticu donosenja presude. . ove presude ne mogu da se pobijaju zbog nepotpunog ili pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja. . . nastavlja se redovni parnicni postupak. D) Pravni lekovi . sud moze i da odlozi donosenje ovih presuda. . vec samo razloge koji opravdavaju donosenje ovakvih presuda. te da 119 . odnosno odricanju.Predlog za ponavljanje postupka moze da se podnese iz svih razloga. . . sud moze.Ove presude ne mogu ni da se pobijaju zalbom zbog pogresne primene materijalnog prava. kod medjupresude se radi o tome da se tuzbeni zahtev dela kvalitativno. . . ako su ispunjeni sledeci uslovi: a) da je tuzbeni zahtev osporen i po osnovu i visini. 91.Obe vrste presuda mogu da se pobijaju zalbom samo zbog postojanja bitnih povreda odredaba ZPP-a. za razliku od delimicne presude kod koje se tuzbeni zahtev cepa kvantativno. odnosno odricanje ticu predmeta spora kojima stranke ne mogu slobodno da raspolazu. .Medjutim..Ako tuzeni ospori tuzbeni zahtev po osnovu i visini. ali i zbog toga sto su izjave date u zabludi.) Medjupresuda. konacna presuda .Sud ce moci da odbije donosenje ovih presuda jedino u slucaju ako utvrdi da se priznanje.

U navedenom smislu.Medjupresuda je samostalna. tako da. sud nastavlja dalje da raspravlja samo o visini tuzbenog zahteva. . V) Priroda i dejstvo medjupresude . moze da donese medjupresudu.Konacnom presudom se okoncava prvostepeni postupak u onom delu u kome je odluceno o tuzbenom zahtevu ili pojedinacnim zahtevima. i to tako kao da visina zahteva nije sporna. . . jer je vezan medjupresudom.Medjupresudu donosi sud po sopstvenoj inicijativi. izgubljene dobiti i nematerijalne stete. ima i delimicna i dopunska presuda.) Donosenje i objavljivanje presude . znacaj konacne presude.Zato je to psihicki postupak sudije kojim se formira njegov stav prema osnovanosti tuzbenog zahteva. . ako ih je bilo vise. 92. prilikom odlucivanja o osnovu tuzbenog zahteva.Medjupresuda stice svojstvo formalne pravosnaznosti. . rukovodeci se razlozima celishodnosti.za nju nije odgovoran. ne moze da stekne dejstvo materijalne pravosnaznosti. moze da se pobija svim redovnim i vanrednim pravnim lekovima. . 120 . . ako ne postoji deliktna odgovornost S.Konacna presuda . odnosno pravnog posla. . . ne odlucuje medjupresudom. u pranici ne moze vise da se otvara pitanje postojanja pravnog osnova tuzbenog zahteva.Pravilo je da sud. .Medjupresuda je obavezujuca za sud koji ju je doneo.Cak i ako utvrdi sud da postoji podeljena odgovornost stetnika i ostecenog. mora da utvrdi postojanje svih cinjenica koje ulaze u duspoziciju materijalnopravne norme na ciju primenu se tuzilac poziva. . nakon njene pravosnaznosti. Ne bi bilo u skladu s principom ekonomicnosti postupka da sud izvodi dokaze o postojanju stvarne stete.Sud mora da utvrdi i da li je steta uopste nastala.Ako sud nadje da ne postoji pravni osnov tuzbenog zahteva. vec tuzbeni zahtev odbija u celini kao neosnovan. jer odlucuje o postojanju ili nepostojanju prava.I postupak vecanja i glasanja je cisto interni postupak ( takodje nesaznatljiv sva za treca lica ). G) Postupak . dok medjupresuda ne postane pravosnazna. zakon nalaze da sud zastane s postupkom o iznosu tuzbenog zahteva.Po svojoj prirodi. to ne bi bila prepreka za donosenje medjupresude.Donosenje presude je postupak formiranja volje sudije pojedinca ili veca u pogledu osnovanosti tuzbenog zahteva.Ako se tuzani poziva da je potrazivanje tuzioca prestalo kompenzacijom. ali buduci da ne resava spor u celini. medjupresuda je deklaratorna.Zbog pravne izvesnosti. pri cemu ce se o srazmeri podeljene odgovornosti izjasniti u delu postupka po visini tuzbenog zahteva. . B) Razgranicenje osnova i visine . .Nakon pravosnaznosti medjupresude. jer i ova cinjenica spada u dispoziciju materijalnopravne norme koja sankcionise deliktnu odgovornost tuzenog. pored potpune presude kojom je obuhvacen celokupni tuzbeni zahtev ili svi istaknuti zahtevi.Misljenja smo da pravo stranaka da od suda zahtevaju donosenje medjupresude ili delimicne presude proizlazi iz njihovog prava na tuzbu. .

v) dokaze cije su izvodjenje stranke predlozile.Presuda se donosi i objavljuje u ime naroda. . g) resenja o troskovima postupka. i resenja o odbijanju procesnopravnih prigovora ako je sud ustanovio da nisu osnovani.Kada sud odlozi donosenje presude. izreke i obrazlozenja. kao i razloge zbog kojih su oni odbijeni.U izreku presude se unosi: a) odluka o usvajanju ili odbijanju tuzbenog i protivtuzbenog zahteva. ne objavljuje je. kada je sud resio da o njima odlucuje zajedno sa glavnom stvari. kao i presudu bez odrzavanja rasprave donosi sudija pojedinac u toku pripreme glavne rasprave ili na pripremnom rocistu za glavnu raspravu. .Presuda se donosi neposredno posle zakljucenja glavne rasprave. .Presude na osnovu propustanja. tj.Vazno je istaci da je momenat zakljucenja glavne rasprave odlucujuci i za vremensko vazenje pravosnaznosti presude.Od momenta objavljivanja presude.Obrazlozenje presude mora da sadrzi sledece: a) zahteve stranaka koje su iznele tokom postupka.Sud je duzan da pismeno izradi presudu u roku od 8 dana od donosenja. vec strankama i drugim ucesnicima dostavlja pismeni otpravak presude.Prema strankama presuda pocinje da proizvodi dejstvo od momenta kada im je dostavljena. . . te da ponovo otvori glavnu raspravu. 121 .Objavljivanje presude je akt kojim presuda napusta internu sferu suda i postaje saznatljiva i dostupna strankama i trecim licima.. b) cinjenicne navode stranaka na kojima su one i zasnovale svoje zahteve. dok u slozenijim slucajevima rok je 15 dana ( instruktivni rokovi ).SADRZINA PRESUDE . priznanja. i tu javnost ne moze da se iskljuci ( za izreku ).Znacajan deo obrazlozenja presude otpada na utvrdjenje cinjenicnog stanja. ali u slozenijim slucajevima njeno donosenje moze da se odlozi za rok od 8 dana ( medjutim prekoracenje roka ne povlaci nikakve pravne posledice ). b) odluka o prigovoru kompenzacije. odricanja. a pobednik u sporu od tog momenta moze da zahteva i odredjivanje prethodnih mera. . . ona postaje perfektan pravni akt koji sud ne moze vise da izmeni i koji je za njega vezan. .Od momenta dostavljanja presude strankama. zatim paricioni rok. d) odluke suda o prejudicijalnim pitanjima. pocinje da tece rok za zalbu. . ako sud nadje da je tuzbeni zahtev makar delimicno osnovan.Presuda postoje dostupna znanju stranaka i trecim licima tek od momenta kada je objavljena. . i tek od tog momenta postaje obavezujuca za sud. kao i razloge kojim se rukovodio povodom odlucivanja. . na iznosenje razloga zbog kojih se sud uverio u istinitost tvrdnje da neka cinjenica postoji ili nepostoji. .Sve dotle postoji samo nacrt presude i sud moze da izmeni njen sadrzaj li da zakljuci da stvar nije jos dovoljno raspravljena. v) odluka o prejudicijalnim zahtevima za utvrdjenje.Pismeni otpravak presude se sastoji od uvoda ( rubruma ). .Nakon zakljucenja glavne rasrpave predsednik veca cita izreku presude i ukratko je obrazlaze. g) odluku suda o procesnopravnim prigovorima. . .

kao i o onim koje su nastale tokom pismene izrade presude.) Nedostaci. jer stranke. i to za svaki slucaj njene ispravke. g) presude koje nisu objavljene ili ciji pismeni otpravak nije dostavljen. zbog pozara u sudu ). .U skracenom obliku se obrazlazu presude zbog propustanja. .Sud utvrdjuje koje su cinjenice i zbog cega nesporne.Predsednik veca ili sudija pojedinac mogu da izvrse ispravku presude u svako doba.Nistave su sledece presude: a) presuda doneta krsenjem pravila medjunarodnog prava o jurisdikcionom imunitetu. 93.Trebalo bi usvojiti resenje da rok za ulaganje pravnog leka pocinje teci tek od dostavljanja resenja o ispravljanju presude.Minorni nedostaci ( ocigledne omaske u pisanju ili racunanju ) u sudskoj presudi uklanjaju se bez ulaganja pravnih lekova. i to ispravljanjem presude. vec organ uprave.Presuda bez dejstva ( nistava presuda ) ima. . a zatim konstatuje koje su sporne i koje dokaze je izveo radi utvrdjenja istinitosti spornih cinjenica.Medjutim. sva obelezja sudske presude. v) presude koje je doneo sudija. jer se ne moze postaviti siguran kriterijum za razgranicenje situacija u kojima stranka nije imala nikakvu sumnju u stvarni sadrzaj presude. u postupku po zalbi ne mogu da iznose nove cinjenice. . . presude na osnovu odricanja i priznanja.Najzad.. .Nepostojeca presuda je ona presuda koja po svojim spoljnim obelezjima ne ispunjava uslove da bi mogla uopste da se smatra sudskom odlukom. . b) presude koje nije donelo lice koje je po zakonu ovlasceno da vrsi funkciju sudije. ispravljanje i dopuna presude . sud navodi kako je cenio rezultat dokaznog postupka ( navode se i razlozi zbog kojih je sud odbio pojedine dokazne predloge stranaka ). . d) presude koje su objavljene i pismeni otpravak izradjen. . po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranke. 122 . v) presuda doneta bez tuzbe ili nakon sto je tuzilac povukao tuzbu. ovakva presuda sadrzi procesne nedostatke takvog graviditeta. . . po pravilu. . ali cija sadrzina ne moze vise da se utvrdi ( npr. b) presuda doneta protiv stranke koja ne postoji. g) presuda koja obavezuje na cinidbu koja je nepoznata nasem pravnom poretku.Radi se o onim greskama koje su nastale tokom donosenja presude. a u postupku po reviziji uopste ne mogu da se pozivaju na pogresno ili nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje. ali pod prinudom. po svojim spoljasnjim svojstvima.Nepostojece presude su pravni nullum tako da nema mogucnosti niti potrebe da se njeni nedostaci otklanjaju pravnim lekovima. a to su: a) presude koje uopste nije izrekla sudska vlast. da joj se ne mogu priznati pravna dejstva presude.Ispravljanje presude je vazno. .Poslednji deo obrazlozenja se sastoji od supsumiranja ( sudski silogizam ) cinjenicnog stanja pod konkretnu apstraktnu materijalnopravnu normu i izvodi zakljucak o postojanju ili nepostojanju odredjene pravne posledice.Ispravljanje presude se vrsi u formi resenja koje se unosi u izvornik presude i koje se dostavlja strankama ( protiv ovog resenja moze da se izjavi posebna zalba ).

resenje kojim se tuzba odbacuje ). a kada nije objavljeno.Sud moze da donese resenja na rocistu i van njega. i one su podobne za formalnu pravosnaznost. od momenta dostave. . ne sprecavaju da presuda stekne formalnu i materijalnu pravosnaznost i dejstvo izvrsnosti ( ona naravno moze da se pobija ). nedostatak parnicne sposobnosti ).Resenja suda kojim on odlucuje o otklonjivim procesnim smetnjama ( npr. dj) preobrazajna presuda kojom se uredjuje pravni odnos koji ne postoji izmedju stranaka ( npr.U slucaju narocito teskih povreda u postupku. i to u parnicama zbog smetanja drzavine i u postupku izdavanja platnog naloga. B) Donosenje i dostavljanje resenja . medjutim ovim resenjima sud nije vezan.Nistave presude nisu bez dejstva. . ali i za materijalnu pravosnaznost. . v) Resenja o daljem toku parnice: kada drugostepeni sud ukine prvostepenu presudu i vrati je prvostepenom sudu na ponovno resavanje.Deo izreke presude u kome se odlucuje o troskovima postupka se smatra resenjem. te ne mogu da steknu svojstvo formalne pravosnaznosti. b) Resenja kojima se odlucuje o procesnim pretpostavkama: kada sud nadje da postoje neotklonjive procesne smetnje za vodjenje spora odbacice tuzbu resenjem. ali dostavljanje je obavezno ako je: a) protiv resenja dopustena zalba. .Ovakvo resenje je podobno za formalnu pravosnaznosti. b) na osnovu resenja moguce da se zahteva izvrsenje. strankama stoji na raspolaganju zahtev za ponavljanje postupka. sud tokom postupka odlucuje o procesnopravnim pitanjima. . takva resenja su obavezujuca.d) presuda cija je izreka nerazumljiva ili protivrecna sam sebi tako da nije podobna za izvrsenje.Medjutim. v) kada to zahteva upravljanje parnicom. .Nedostaci u ovakvim presudama se otklanjaju redovnim i vanrednim pravnim lekovima.Prema strankama resenje proizvodi dejstva od momenta kada je objavljeno. resenje o okoncanju postupka zbog povlacenja tuzbe ) podobna je samo za formalnu pravosnaznost. 123 .Samo izuzetno se resenjem odlucuje o tuzbenom zahtevu. . .Resenje je vrsta sudske odluke kojim.Ostali nedostaci u presudi. . . podobna su samo za formalnu pravosnaznost.Resenja kvalifikujemo u sledece grupe: a) Resenja kojima se postupak okoncava: ovim resenjem sud konacno odlucuje o zahtevima stranaka za pravnu zastitu ( npr. . .Druga resenja kojima se postupak okoncava ( npr. .) Resenje A) Pojam i vrste . g) Resenja o materijalnom upravljanju postupkom: ovim resenjima sud upravlja parnicom radi njenog ekonomicnog i celishodnog odbijanja. .Resenje se po pravilu ne dostavlja strankama. g) kada je resenje doneto van rocista. razvod nistavog braka ). 94.Ova resenja su podobna i za formalnu i za materijalnu pravosnaznost. ma koliko bili znacajni. po pravilu. one ne proizvode dejstvo izvrsnosti niti materijalne pravosnaznosti.

Na resenje se shodno primenjuju sledeca pravila o presudi: o paricionom roku. dosao do zakljucka da ona nije na zakonu zasnovana.Formalno pravosnazne postaju sve vrste presuda i resenja kojima se meritorno okoncava spor. takva je presuda obavezujuca za isti sud i u delu u kome odlucuje o visini naknade stete. . . .U negativnom smislu.Pravna sigurnost i normalno funkcionisanje pravnog poretka zahteva da se svaki spor okonca.UNUTRASNJE VEZUJUCE SVOJSTVO PRESUDE . kao i unutrasnje vezujuce svojstvo presude ).Resenja kojima se merotorno okoncava postupak izvrsavaju se u izvrsnom postupku na predlog stranke. o nacelu neposrednosti. resenje o odbacivanju tuzbe ). o pismenoj izradi. . .Resenja kojima sud kaznjava stranke zbog nepostovanja discipline izvrsavaju se po sluzbenoj duznosti po pravilima izvrsnog postupka.V) Sadrzaj i izvrsnost resenja .U pozitivnom msislu. ali i sva ona resenja kojima se postupak okoncava ( npr. sud je duzan da resenje obrazlozi. 95.Pravosnazna ne postoaju nikada resenja o materijalnom upravljanju parnicom. medjutim.Ova pravna izvesnost i sigurnost se postizu institutom formalne pravosnaznosti.Formalna pravosnaznost znaci da presuda vise ne moze da se pobija redovnim pravnim lekovima u instancionim postupcima ( nemogucnost da se presuda izmeni po redovnim pravnim lekovima. nakon ovog momenta. . . odnosno da ju je doneo uz povredu procesnih ili materijalnih normi. samo kada je protiv njega dopustena zalba.FORMALNA PRAVOSNAZNOST A) Smisao i pojam . resenja o troskovima postupka. unutrasnje vezujuce svojstvo presude znaci da je sud presudom vezan i u daljem toku postupka u istoj pravnoj stvari. unutrasnje vezujuce svojstvo presude znaci da sud vise ne moze da je manja drugom presudom.Unutrasnje vezujuce dejstvo presude ima dva oblika: negativan i pozitivan. . kao i resenja koja su obavezujuca za sud i stranke ( resenje o prekidu postupka ).Ako je sud medjupresudom odlucio da je osnovan zahtev za naknadu stete. kao i presuda. o dejstvu resenja prema strankama. o izpravljanju presude. G) Primena pravila o presudi .Resenje ima sve sastavne delove. - 124 .) Pravosnaznost presude U dejstva presude spadaju: * cinjenicno dejstvo * preobrazajno dejstvo * intervencijsko dejstvo * dejstvo materijalne pravosnaznosti * dejstvo izvrsnosti Formalna pravosnaznost presude je uslov za nastupanje njenih dejstava ( ona je njeno svojstvo. ali to na znaci i sveobuhvatnu nemogucnost izmene presude ). B) Predmet formalne pravosnaznosti . . cak i kada bi. . dostavljanju i dopunskoj presudi. o objavljivanju.

b) utvrdjenje suda o cinjenicama na kojima se zahtevi zasnivaju.) Granice pravosnaznosti presude A) Objektivne granice pravosnaznosti . g) povlacenje zalbe.Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene u visini od 10000 dinara. .Nase pravo usvaja sistem tzv. g) pravna shvatanja suda. bazirajuci ga na sustinski istom cinjenicnom dogadjaju. v) odricanjem prava na zalbu. “tuzeni se obavezuje da tuziocu plati 10000 dinara” ).Objektivne granice pravosnaznosti presude odredjuju koji su delovi presude obuhvaceni njihovom pravnom snagom. jasno je da iz same izreke presude ( npr.V) Nastupanje formalne pravosnaznosti: a) kada protiv presude nije vise dopustena zalba ( presuda doneta u drugom stepenu ). .Obrazlozenje presude nije obuhvaceno njenom pravnom snagom. .Zato. b) istekom roka za pravni lek kada zalba nije ulozena. 96. presuda je postala formalno pravosnazna u odnosu na stranku koja se nije koristila pravnim lekom.Pravnom snagom presude ( u ovom primeru ) kojom je usvojen tuzbeni zahtev obuhvacena je i odluka suda da protivpotrazivanje ne postoji. ako je prigovor kompenzacije izjavljen van parnice. ako bi se to potrazivanje pojavilo kao predmet spora u novoj tuzbi. odnosno o zahtevu iz protivtuzbe koji su sadrzani u izreci presude. ne moze da se utvrdi identitet predmeta spora. . . K istakne prigovor kompenzacije u visini od 5000 dinara koji sud odbije kao neosnovan i usvoji u celosti tuzbeni zahtev T. 125 . . formalna pravosnaznost presude nastupa prema svakoj stranci posebno.Za odredjenje dejstva materijalne pravosnaznosti ( ne bis in idem ) odlucujuce je utvrdjenje da li postoji identitet predmeta spora u parnici koja je pravosnazno okoncana i parnici koja otpocinje novom tuzbom. podeljene pravosnaznosti. . tj. . . prevashodno cinjenicni dogadjaj na kome se zahtev iz tuzbe zasniva. jer izreka presude sadrzi samo stav suda o pravnoj posledici istaknutoj u tuzbenom zahtevu.Identitet predmeta spora postoji kada tuzilac u tuzbi istice isti zahtev.Pravilo da je odluka o kompenzacionom prigovoru obuhvacena pravnom snagom presude ne vazi.Pravnom snagom presude nisu obuhvaceni razlozi presude.Naime.Medjutim. v) odluke suda o materijalnim prigovorima tuzenog.Stoga. i to: a) odluke suda o prejudicijalnim pitanjima.Odredjenje identiteta predmeta spora se utvrdjuje poredjenjem predmeta spora u novoj tuzbi s predmetom spora o kome je pravosnazno odluceno u izreci presude. a druga nije. ako je samo jedna stranka ulozila zalbu. . .Pravnom snagom presude je obuhvacena odluka suda o tuzbenom zahtevu. . . ali i pravna razmatranja suda. o kojoj je vec pravosnazno odluceno na bazi sustinski istog cinjenicnog dogadjaja. . novu tuzbu treba odbaciti kao res judicata. za utvrdjenje predmeta spora koji je resen pravosnaznom presudom neophodno je tumaciti i razloge presude. dok prema drugoj nije.

ako dodje do singularne sukcesije na strani tuzenog: Tuzba je podneta sa zahtevom da tuzeni preda stvar tuziocu u svojinu po osnovu ugovora o prodaji i tuzbeni zahtev bude usvojen. . --> prirode prava ili odnosa koji postoji prema trecim licima. . a tuzilac docnije cedira svoje potrazivanje na cesionara. Z ospori da postoji pravnovaljani ugovor o zakupu i sud odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan. u tom delu. .Slozenije su situacije. nije vazno da li je cesionar bio svestan ili ne. svakom ucesniku u postupku mora da se pruzi prilika da se izjasni na cinjenicne i pravne navode protivne strane ( zato je presuda za treca lica res inter alios acta ).Pri tom. da je tuzilac vec bio pravosnazno odbijen u tuzbenom zahtevu za naplatu duga. . . jer se pravna snaga presude prosiruje i na njega. .Isto bi.Otklanjanje ovakvih nedoslednosti. cesionar vise ne moze da podnese tuzbu za placanje istog duga protiv cesusa ( tuzenog ). a tuzeni proda stvar nako sto presuda postane pravosnazna.Ako tuzilac otudji stvar ili pravo nakon sto je doneta pravosnazna presuda kojom se tuzbeni zahtev odbija ( npr. tuzilac bi mogao da istakne ovakav zahtev ( postojanje ugovora o zakupu ). za njih ostaje res inter alios acta. b) Izuzeci .Erga omnes deluju sve preobrazajne presude. --> kada je to zakonom izricito predvidjeno. ovo dejstvo je ograniceno. moguce je jedino isticanjem u parnici prejudicijalnog zahteva za utvrdjenje.Prilikom odlucivanja o gradjanskim pravima.Zakon predvidja da pravosnazna presuda deluje i prema trecim licima zbog: --> prirode spornog odnosa ili prava. . tj.Slucaj singularne sukcesije ne povlaci nuzno za sobom i prosirenje subjektivne granice pravosnaznosti presude na treca lica. pri cemu bi odluka o njemu bila obuhvacena pravnom snagom presude ( one prve ). B) Subjektivne granice pravosnaznosti a) Pravilo . . . Sud usvoji tuzbeni zahtev. . . vazilo ako bi tuzbeni zahtev bio usvojen.Treca lica nisu ucestvovala u postupku i presuda.. veoma uskog domasaja objektivnih granica pravosnaznosti presude.Za treca lica. . sada za placanje zakupnine za mesec avgust.U gornjem primeru. jer stupaju u pravni polozaj svog prethodnika.Zbog pravne prirode pravnog odnosa stranaka i treceg lica. . jer treca lica ne mogu da osporavaju tacnost konstituisanja prava u presudi. U novoj tuzbi T protiv Z. odbijen je zahtev tuzioca da mu tuzeni plati dug od 10000 dinara ). ona je res inter alios acta. .Priroda pravnog ovlascenja stranaka iz preobraazajnog prava je takva da je svako trece lice vezano preobrazajnim dejstvom presude.inter partes. mutatis mutandis. tada se subjektivne granice pravosnaznosti presude ne prosiruju automatski i na sticaoca.Presuda deluje i na univerzalne sukcesore stranaka. presuda deluje i prema pravnim sledbenicima stranaka. . a trce lice nakon pravosnaznosti presude preuzme dug. 126 .Medjutim.Primer: T tuzi zakupca Z za placanje zakupnine za mesec juli.Izricito se predvidja da pravosnazna presuda deluje samo izmedju stranaka.

Zakon dopusta singularnu sukcesiju u spornom pravu ili na stvari koja je predmet spora i regulise je od momenta pocetka toka parnice. S ne moze da se poziva na podeljenu odgovornost T. kada sticalac stekne pravo svojine od tuzenog na osnovu pravila o sticanju od navlasnika ( ovde se na savesnog sticaoca ne prosiruje dejstvo pravosnaznosti ).Pravilo je da stranka ne moze. . ako stranka nakon pocetka toka parnice otudji spornu stvar ili pravo. presuda deluje i prema sticaocu. 127 .I obrnuto. stranke nisu prekludirane da ih iznesu u novoj parnici. jer se ona do momenta zakljucenja glavne rasprave nije nalazila u drzavini tuzenog D.Trebalo bi uzeti da su stranke prekludirane da se u nekom docnijem postupku pozivaju na cinjenice koje su postojale u prvoj parnici do momenta zakljucenja glavne rasprave ( nova reperta ). . v) Trece. . U naknadnoj parnici. Nije iskljucena nova tuzba T protiv D. . . jer je on singularni sukcesor tuzenog u obavezama.Granice provasnaznosti presude prostiru se samo do tog momenta.Vremenske granice pravosnaznosti presude zahtevaju odgovor na tri pitanja: a) Prvo. da se poziva na svoje preobrazajno pravo.Na ovakav zakljucek upucuje smisao materijalne pravosnaznosti presude.Npr: Sud je provasnazno odlucio da T nema pravo na povracaj stvari. .Subjektivne granice presude prosiruju se i u stecajnom postupku: Ako je podneta tuzba za utvrdjenje postojanja potrazivanja protiv stecajnog duznika. ako su se cinjenice koje su neophodne za vrsenje preobrazajnog prava stekle do momenta zakljucenja glavne rasprave. sporno je da li su pravnom snagom presude obuhvacene i cinjenice na kojima se zasniva vrsenje kakvog preobrazajnog prava ( raskid ugovora.Ali ako je podneta reivindikaciona tuzba i tuzeni koji je izgubio spor prenese drzavinu na stvari nekom trecem licu. ako nakon zakljucenja glavne rasprave D stekne drzavinu na stvari.Subjektivne granice pravosnaznosti se prosiruju i na stvarno legitimisano lice. jer je tuzeni vodio spor u svoje ime o tudjem pravu. ali i resenje zakonodavca da u zalbi nije dopusteno da se iznose nove cinjenice i dokazi. . nakon pravosnaznosti presude. kako se odrazava pravosnaznost presude na cinjenice koje su postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave. jer ove cinjenice nisu obuhvacene pravnom snagom presude. .Vremenske granice pravosnaznosti postavljene su na onom cinjenicnom stanju koje je utvrdjeno do zakljucenja glavne rasprave. prebijanje ). tada presuda proizvodi dejstvo i prema njegovom singularnom sukcesoru. . subjektivno dejstvo pravosnaznosti proteze se i na novog drzaoca. ali ih stranke nisu iznele. u slucaju novih cinjeica ( nova producta ) koje su nastale nakon zakljucenja glavne rasprave. ako tuzeni otudji stvar koja je predmet spora u toku parnice. jer tu cinjenicu nije istakao u prethodnoj parnici koja je pravosnazno okoncana. Da li stranke mogu da se na njih pozovu u nekoj docnijoj parnici? . pravosnazna odluka kojom je odluceno o potrazivanju obavezuje stecajnog duznika i sve stecajne poverioce. b) Drugo. ..Ako tuzilac otudji sporno pravo ili stvar u toku parnice. T zahteva placanje nematerijalne stete. tako da stranke mogu da zasnuju novu tuzbu na cinjenicama koje su nastale nakon ovog momenta. . V) Vremenske granice pravosnaznosti .Daleko slozenija je situacija.Primer: S je presudom obavezan da T plati celokupnu stetu koju mu je S pricinio deliktom. .

ne moze da osporava da je u prethodnoj parnici doneta presuda koja nije na zakonu zasnovana. 3. ali ona deluje erga omnes.Ovo dejstvo nastupa nakon sto presuda postane formalno pravosnazna. kao i u postupku za izdavanje platnog naloga.Konstitutivne presude proizvode preobrazajno dejstvo. u potonjem sporu koji stranka na cijoj strani se mesao u parnici povede protiv njega. . i ovo dejstvo je znatno sire od dejstva materijalne pravosnaznosti. .) Dejstvo izvrsnosti .Izvrsnost presude znaci da poverilac oznecen u presudi ima pravo da zatrazi od nadleznog suda da je prinudno izvrsi u okvirima izvrsnog postupka.Nakon sto je presuda postala formalno pravosnazna i kada istekne paricioni rok.Dejstvo materijalne pravosnaznosti ne ostvaruje medjupresuda kojom se tuzbeni zahtev usvaja. odluceno sta je pravo u konkretnoj situaciji ( sto znaci da stranke ne mogu u novoj parnici pred bilo kojim sudom u zemlji da osporavaju tacnost presude ).Materijalna pravosnaznost znaci vezanost svih sudova na teritoriji jedne drzave sadrzinom presude koja je postala formalno pravosnazna.) Dejstva pravosnazne presude 1. kontradiktorne. pre svega. . jer se njome ne resava konacno o tuzbenom zahtevu.U tome je razlika izmedju preobrazajnog dejstva presude i dejstva materijalne pravosnaznosti koje deluje po pravilu samo inter partes.Postojanje pravosnazne presude je cinjenica za ostvarenje dispozicije iz materijalnopravne norme. ali i onim kojima se usvaja tuzbeni zahtev ( kod njih je sporno ).) Intervencijsko dejstvo . . 128 .Dejstvo presude kao cinjenice nastaje bez posebne napomene suda o tom dejstvu u presudi. . ona proizvodi i dejstvo izvrsnosti ( samo kod presude koja glasi na osudu na cinidbu.One proizvode pravnu promenu koja nastupa kao posledica formalne pravosnaznosti.Dejstvo mat. pripada preobrazajnim presudama kojima se odbija tuzbeni zahtev. pojedinacnim pravnim aktom. 5. . 4. 2. presuda na osnovu odricanja i na osnovu priznanja ). kojima je sustinski odluceno o sporu ( kondemnatorne i deklaratorne presude.Promena se odnose na pravni odnos izmedju stranka ( brak ).Materijalna pravosnaznost znaci da je konacno i autoritativno. . prav.Formalna pravosnaznost je uslov za nastupanje materijalne pravosnaznosti. . nazavisno od volje stranaka.97. sve sudske odluke kojima je meritorno odluceno o tuzbenom zahtevu. . presuda doneta zbog propustanja. .) Cinjenicno dejstvo .) Preobrazajno dejstvo .) Dejstvo materijalne pravosnaznosti A) Smisao .Ono se sastoji od toga da umesac.Dejstvo materijalne pravosnaznosti proizvode. .Dejstvo materijalne pravosnaznosti pripada i resenjima kojima se spor merotorno resava u parnicama zbog smetanja drzavine. B) Sudske odluke podobne za pravosnaznost . i kod svih resenja ). samo ex lege. konacne i delimicne.

Ako sud ne postuje pravilo ne bis in idem. . G) Dva dejstva materijalne pravosnaznosti . .. kada se pitanje o kome je.Drugi sud je duzan da u drugoj parnici bez raspravljanja i odlucivanja uzme u podlogu svoje odluke pravosnaznu presudu kojom je odluceno u prvoj parnici o drugacijem predmetu spora. . . nova tuzba u istoj pravnoj stvari ce biti dopustena kada se te procesne smetnje otklone. . odluceno u prethodnoj parnici pojavi kao prejudicijalno pitanje.negativno dejstvo ( ne bis in idem ). . na kojoj pociva i nase pravo. . osim ako nije u prvoj parnici istaknuto u vidu prejudicijelne tuzbe za utvrdjenje.Vladajuca procesnopravna teorija odrice. ona stvara samo procesnopravne implikacije. kao o predmetu spora. pravosnazno je utvrdjeno i da D nije vlasnik stvari. ako je podneta.Pozitivno dejstvo se ogleda u obavezujucem dejstvu presude u nekoj drugoj parnici. dejstvu pravosnaznosti presude svaku implikaciju na terenu materijalnog prava. prvo resenje o odbacivanju tuzbe je postalo pravosnazno. stvara novi osnov za materijalnopravne odnose izmedju stranaka vezano za predmet spora. sud ce je resenjem odbaciti ( na to pazi ex officio tokom celog postupka ). takva presuda je apsolutno nistava i moze da se pobija zalbom.Negativno dejstvo materijalne pravosnaznosti ogleda se u tome da u istoj pravnoj stvari vise nije moguce raspravljanje i odlucivanje.Ako sud zanemari pravosnazno presudjenu stvar i ne uzme je u podlogu odluke u drugoj parnici.Ona deluje konstitutivno. ukljucujuci i materijalnu pravosnaznost. . . V) Teorije o materijalnoj pravosnaznosti . .Od ovog dejstva materijalne pravosnaznosti treba striktno razlikovati odluku suda u prvoj parnici o prejudicijelnim pitanjima koja nisu obuhvacena pravnom snagom presude. s pravom.Starija materijalnopravna teorija smatra da formalno pravosnazna presuda ima i materijalnopravno dejstvo.Ono znaci da drugi sud u drugoj parnici s razlicitim predmetom spora ne moze da odluci drugacije.Presudom se materijalno pravo ne dira. .Ako je o predmetu spora vec presudjeno. nije dopustena nova tuzba o istom predmetu. . ali se druga tuzba zasniva na novim cinjenicama. D ne moze vise da spori vlasnistvo T. u naknadnoj parnici izmedju T i D za naknadu stete i sl.Novija teorija ( ne bis in idem ).pozitivno dejstvo ( res judicata pro veritate habetur ). tako da ce biti dopustena. u dejstvu materijalne pravosnaznosti vidi negativnu procesnu pretpostavku koja je smetnja za ponovno raspravljanje o istoj pravnoj stvari. Stoga bi bila nedopustena tuzba koju bi D podneo za utvrdjenje da je on vlasnik stvari ).Npr: kada je pravosnazno utvrdjeno da je T vlasnik stvari. logockoj suprotnosti ( npr: kada sud u parnici izmedju T i D odluci da je T vlasnik stvari. druga presuda je doneta uz apsolutno bitne povrede odredaba ZPP-a. .Dakle.Negativno dejstvo materijalne pravosnaznosti presude znaci i da je presudom odluceno i o tzv. 129 . . .Ako je tuzba pravosnazno odbacena zbog nedostatka neke procesne pretpostavke ( parnicna sposobnost ).Dejstvo materijalne pravosnaznosti ogleda se u dva vida: a) U prigovoru res judicata. b) U vezujucem dejstvu presude u drugom postupku.

. sudsko poravnanje ima svojstvo izvrsne isprave i na osnovu njega se pod uslovom da je protekao paricioni rok moze doneti resenje o izvrsenju. . v) stranke mogu da budu i treca lica. po svojoj pravnoj prirodi.DEJSTVA SUDSKOG PORAVNANJA . . okoncavaju parnicu.Sudsko poravnanje je ugovor izmedju parnicnih stranaka o predmetu spora koji je zakljucen pred sudom i kojim se parnica okoncava. . . .) Procesna legitimacija i momenat .Izmedju stranka prestaje da tece parnica. pred parnicnim sudom da zakljuce poravnanje o predmetu spora. .Stranke ( mogu da ucestvuju i treca lica ) mogu u toku celog postupka.98. sto okoncanjem parnice na drugi nacin nije moguce.) Sudsko poravnanje .nema pobednika ni pobedjenog. zakljuceno sudsko poravnanje ima i materijalnopravno dejstvo.Eventualnu novu tuzbu u stvari u kojoj je zakljucio sudsko poravnanje sud ce odbaciti.Ugovorom se uredjuju pravni odnosi izmedju stranka.Od sudskog poravnanja treba razlikovati vansudsko poravnanje koje je. ali ono je titular izvrsnog naslova i moze da pokrene postupak prinudnog izvrsenja. . b) stranke mogu da urede svoje odnose i van granica predmeta spora. temeljem procesnopravne dispozicije. stranke zakljucenje sudskog poravnanja same. sporazumno resenje spora i ima velike prednosti u odnosu na parnicenje: a) psiholoski. do njegovog pravosnaznog okoncanja.Parnicne stranke mogu da zakljuce poravnanje i nakon sto je doneta prvostepena presuda.Ako vec tece drugostepeni postupak.Stranke mogu da zakljuce sudsko poravnanje u korist treceg lica koje ne mora da ucestvuje u zakljucenju poravnanja. . onda ce drugostepeni sud obustaviti postupak jer je parnica okoncana.Drugo. a ne samo parnicne stranke.Sudsko poravnanje je mirno. pa tada sud donosi resenje kojim utvrdjuje da je presuda bez dejstva i obustavlja parnicni postupak. jer za njen nastavak nedostaje pravni interes. .Zakljuceno sudsko poravnanje je negativna procesna pretpostavka za vodjenje parnicnog postupka.Najvaznija posledica zakljucenog poravnanja je u tome sto se ono izjednacava s pravosnaznom sudskom presudom.Umesto da se postupak vodi do donosenja sudske presude. jer se stvar smatra presudjenom. materijalnopravni ugovor ( ne proizvodi dejstvo pravosnaznosti i nema svojstvo izvrsne isprave. . . . .Trece.Dejstvo poravnanja kao presude se na to trece lice ne odnosi. .POJAM I SMISAO .ZAKLJUCENJE SUDSKOG PORAVNANJA 1. 130 . a stranke pred prvostepenim sudom zakljuce poravnanje.

. primenjuju se opsta pravila. .. ako postoji vise tuzbenih zahteva.Smatra se da zakljucenjem sudskog poravnanja stranke zele da rese i medjusobni materijalnopravni odnos. stranke zakljuce poravnanje o jednom tuzbenom zahtevu ili da se stranke poravnaju o samo delu tuzbenog zahteva ( u tom slucaju.Shodnom primenom ove teorije.Ono se moze odnositi i na neke druge obaveze i cinidbe. 5.) Pravna priroda sudskog poravnanja A) Sudsko poravnanje kao mesovit.Otud proizlazi da je sudsko poravnanje punovazno nastalo. ali i zbog procesnih nedostataka ( stranacka ili parnicna neposobnost. jedinstven ugovor ( vladajuce shvatanje ) . .Sudsko poravnanje je i ugovor materijalnog prava i parnicna radnja.) Ostali uslovi za zakljucenje poravnanja . 6. v) potpis stranaka na zapisniku u koji je unet sadrzaj poravnanja..Ako sud utvrdi da ne postoje uslovi za zakljucenje poravnanja.Zakon predvidja da je nuzno da se ispune sledeci uslovi: a) zakljucenje ugovora o predmetu spora ( sporazum stranaka o poravnanju ).Sudsko poravnanje se ne moze zakljuciti o zahtevima. .. mane volje. . v) nepostojanje presudjene stvari ili vec zakljucenog poravnanja.Redovno su predmet poravnanja i troskovi njegovog zakljucenja. odbice njegovo zakljucenje resenjem ( protiv njega je dopustena zalba ). te je zato njegova priroda dvostruka.Sudsko poravnanje se zakljucuje o predmetu spora.) Postupak zakljucenja . . 3. b) stranacke i parnicne sposobnosti. nedostatak forme. .Sud je duzan da u toku postupka ukaze strankama na mogucnost sudskog poravnanja i da im pomogne da zakljuce poravnanje ( povreda ove duznosti nije sankcionisana ). 131 . za koje su nadlezni drugi organi.Kod poravnanja je dovoljno da stranke ili barem jedna od njih koriguje svoj procesnopravni polozaj ( tuzilac malo popusti u napadu. ).Moguce je da. a ne redovni sudovi. a u protivnom. .) Bitni elementi sudskog poravnanja . .Potrebno je da se steknu i osnovne procesne pretpostavke koje se ticu: a) nadleznosti suda.) Predmet .2. sudsko poravnanje se pobija kao i ugovor materijalnog prava ( nedostatak saglasnosti. samo kada je punovazan materijalnopravni sporazum stranaka i kada su ispunjeni svi procesni uslovi za punovaznost ove parnicne radnje. ). niti o onima o kojima se resava u vanparnicnom postupku.. to je materijalnopravni ugovor s procesnim dejstvom. a ne samo one koje su predmet spora.Stranke same odredjuju sadrzinu poravnanja u skladu sa zakonom. tj. 4. g) postojanje parnicnog postupka ( ne i litispendencije ). u pogledu ostatka tuzbenog zahteva parnica nastavlja da tece ). tuzeni u odbrani ). b) unosenje tog sporazuma u zapisnik suda i njegovo citanje. .

Ovakav pretorijanski poziv protivnoj strani nju nista ne obavezuje.buduci tuzilac moze da se obrati sudu sa ciljem da pokusa da postigne poravnanje.Nesporno je da zakon predvidja samo jedno sredstvo za pobijanje sudskog poravnanja. ako ga sud ponisti. . . umesto da podigne tuzbu. . .Povlacenje tuzbe je procesna radnja tuzioca kojom izjavljuje ( do zakljucenja glavne rasprave ) sudu da vise ne zeli pravnu zastitu. . 7..Ova stranka moze i sudu da uputi predlog za zakljucenje sudskog poravnanja.Primenom ove teorije. .) Povlacenje tuzbe A) Interesi stranaka . postavlja se pitanje kako treba postupiti kada su prekrsene procesne odredbe o zakljucenju sudskog poravnanja. pa ne mora ni da se odazove.Ako se poravnanje ponisti. parnica nastavlja da tece.) Pobijanje sudskog poravnanja .Ovo ucenje odvaja materijalne i procesne elemente i funkcije parnicnih radnji i posmatra ih izolovano.PRETORIJANSKO SUDSKO PORAVNANJE .Otud proizlazi da su i procesni i materijalnopravni elementi sudskog poravnanja povezani.Sama stranka. i na njegov ponistaj treba primeniti rezim koji vazi za nistave ugovore koji su protivni prinudnim propisima. . zakljuceno poravnanje u pogledu zahteva kojim stranke ne mogu raspolagati. a materijalnopravna prema materijalnom pravu. materijalnopravni aspekti sudskog poravnanja se pobijaju tuzbom za ponistaj. tuzbu za ponistaj. npr: mogu da se pojave cinjenice koje znace gubitak interesa tuzioca na nastavak parnice. 99.Kako je u srpskom pravu sudsko poravnanje jedinstveni ugovor ( materijalnopravni ugovor s procesnim dejstvom ). .Kako ZPP govori samo o nistavosti sudskog poravnanja zbog nedopustenog raspolaganja stranaka parnicnog postupka ( npr.Pravilno bi bilo da je zakonodavac enumerisao razloge za ponistaj sudskog poravnanja. dok bi njegova procesna nistavost trebalo da se utvrdi u postupku po pravnim lekovima.B) Ucenje o dvostrukoj funkcionalnosti sudskog poravnanja . odnosno da opoziva svoj zahtev za pruzanje pravne zastite. i u tom slucaju ce sud pozvati protivnu stranu i upoznati je s predlogom. te da nistavost jednog od njih povlaci nistavost sudskog poravnanja u celini. formu i nacin zakljucenja sudskog poravnanja.Sudsko poravnanje se moze pobijati samo tuzbom. te da se smatra da poravnanje nije ni zakljuceno. . narocito u pogledu ispunjenosti pretpostavki za njihovu punovaznost. .Procesnopravna dejstva se odredjuju prema procesnom pravo. .Moguce je da stranke podnesu zajednicki predlog za zakljucenje sudskog poravnanja. . ).Nistavost procesnog aspekta parnicne radnje ne znaci i njenu nepunovaznost na polju materijalnog prava. . V) Ocena . .U takve propise spadaju i norme ZPP-a koje regulisu procesne pretpostavke.To moze uraditi iz vise razloga. tuzilac moze da se suoci sa cinjenicom da nedostaju dokazi ili da 132 .

. . B) Dopustenost povlacenja tuzbe .Pod upustanjem tuzenika u raspravljanje o glavnoj stvari ( meritumu ) podrazumevamo cinjenicne i pravne navode tuzenog kojim se u celosti ili delimicno osporava osnovanost pravne posledice na koju se poziva tuzilac. . posto tuzeni vec u odgovoru na tuzbu se izjasnjava ). ili ako na glavnoj raspravi izostanu obe stranke. . nakon povlacenja tuzbe.Tuzilac moze da povuce tuzbu u celosti ili delimicno od momenta pocetka toka postupka.Ako tuzilac ( uprkos ranije postignutom sporazumu sa tuzenim o povlacenju tuzbe ) ipak nastavi s parnicom.Povlacenjem tuzbe parnica se okoncava. onda sud dostavlja to tuzenom da se ovaj izjasni u roku od 15 dana. u ovakvom slucaju: T istakne kondemnatorni dospeli zahtev protiv D.Ako smatra da je to materijalnopravni ugovor. . pa sve do momenta dok se tuzeni ne izjasni u meritumu o glavnoj stvari ( sto ukazuje da povlacenje tuzbe bez pristanka tuzenog kod nas ima mali znacaj.Zakon uvazava ovaj interes i dopusta povlacenje tuzbe samo uz pristanak tuzenog ( ukoliko se on vec upustio u raspravu ). uzece se da je dao pristanak. tako da tuzilac ne moze vise da podnese tuzbu u istoj stvari ( osnovna razlika ). .tuzeni nema imovinu te nece moci da realizuje svoj zahtev.S druge strane.Kada je tuzba povucena u skladu s pravilima. . da podnese novu sa istim zahtevom ( to ima smisla ako je u medjuvremenu pribavio nove dokaze ). .Smatra se da povucena tuzba nije ni podneta. ako se nalazi u povoljnijem procesnom polozaju. U periodu od podnosenja tuzbe sudu. .Izjava tuzioca o povlacenju i izjava tuzenog o pristanku na povlacenje su neopozive parnicne radnje i ne mogu da se daju pod uslovom.Do ove fikcije dolazi ako na pripremnom rocistu za glavnu raspravu izostane tuzilac. a mogu biti pismene ili usmene. G) Sporazum stranaka o povlacenju tuzbe .Ako smatra da je to procesni ugovor.Ova presuda proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti. 133 . tuzbu treba odbaciti kao nedopustenu. . . sud ce ga resenjem obavezati da tuzenom naknadi troskove ( osim npr. Ovde bi ipak D bio duzan da snosi troskove jer je dao povod tuziocu da protiv njega trazi pravnu zastitu ).Kada tuzilac povuce tuzbu.Sudu za to stoje na raspolaganju dva nacina u zavisnosti kako shvata sporazum o povlacenju tuzbe. . V) Dejstva povlacenja tuzbe . tako da tuzilac moze odmah. onda sporazumom otpada pravni interes tuzioca za dalje nastavak spora ( dakle oba shvatanja vode istom rezultatu ). te sud donosi presudu kojom se zahtev odbija.Ne smatra se upustanjem u meritum isticanje procesnih prigovora. to ima za posledicu gasenje parnice i to sa dejstvom ex tunc(kako u pogledu materijalnopravnih tako i u pogledu procesnopravnih dejstava). D plati dug. interes tuzenog nije takav da se parnica okonca bez odluke o tuzbenom zahtevu. pa do njenog dostavljanja. pa ako to ne ucini. moze da se desi i da tuzeni udovolji zahtevu tokom postupka. Dj) Fikcija povlacenja . D) Povlacenje tuzbe i odricanje od tuzbenog zahteva . ali ne meritorno.Odricanje od tuzbenog zahteva je procesna radnja tuzioca kojom on priznaje da je njegov zahtev neosnovan.Ako tuzeni nije prisutan na rocistu kada tuzilac povuce tuzbu. onda tuzenom stoji na raspolaganju prigovor o zloupotrebi procesnih prava. .

. a njihova visina se obracunava pausalno.Sud moze da resi da svaka stranka snosi svoje troskove ili da jedna stranka nadoknadi protivniku srazmeran deo troskova. 134 . . b) Izdaci prouzrokovani izvodjenjem dokaza. po pravilu. . .Stranka koja u celini izgubi parnicu. .Shodno ovom principu.Po svojoj pravnoj prirodi. troskove predujmljuje ona strana na koju pada teret dokazivanja. sve dok se parnica o glavnoj stvari ne okonca.) Osnovni principi raspodele .Princip uspeha ( kauze ) ne vazi potpuno. odlucuje sud svojim resenjem. d) Izdaci koji su nastali pre nego sto je postupak zapoceo: povodom obezbedjenja dokaza. ..) Pravna priroda ( priroda zahteva je sui generis ) .NAKNADA PARNICNIH TROSKOVA 1. po sluzbenoj duznosti. .Zahtev za naknadu troskova je akcesoran u odnosu na glavni zahtev. bez raspravljanja.Ovaj zahtev je iskljucivo regulisan procesnim pravilima. tako je i obaveza titulara prema drzavi da predujmi troskove ( placanje sudskih taksi ). takodje javnopravne prirode.Dakle. prema vrednosti predmeta spora. . .100. tako da o njemu ne moze da se odlucuje u posebnoj parnici.Ko je po okoncanju parnice duzan da konacno snosi troskove postupka. stranka je obavezna.UOPSTE . nije bilo potrebe da tuzilac podnosenjem tuzbe ostvari svoje pravo.. narocito punomocnika stranaka ( advokatska tarifa ). obaveza da se nadoknade troskovi je zakonska obligacija.u koje spadaju troskovi koje je sud imao povodom izlaska iz zgrade za izvrsenje uvidjaja ili saslusanja svedoka.PRETHODNO SNOSENJE TROSKOVA .Princip uspeha se koriguje principom krivice u sledecim slucajevima: a) Kada tuzeni nije da tuziocu povoda za tuzbu.Opste je pravilo da svaka stranka prethodno snosi troskove koje je prouzrokovala svojim radnjama. odredi da se izvede odredjeni dokaz.U troskove spadaju: a) Sudske takse.Kako je i pravo na pravnu zastitu javnopravne prirode. . . .Troskovi su izdaci koji su ucinjeni u toku ili povodom konkretnog parnicnog postupka.Smatra se da tuzeni nije dao povoda za tuzbu kada pre podnosenja tuzbe nije dovodio u pitanje postojanje tuziocevog subjektivnog prava ili ovlascenja.Ako sud.On se izuzetno koriguje primenom principa krivice. da svom protivniku naknadi troskove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili slucajem koji se njoj dogodio. i to samo na zahtev stranke. nezavisno od uspeha u sporu. duzna je protivnoj strani da naknadi troskove. .. .) Troskovi postupka . . v) Izdaci zastupnika.kojima se delimicno pokrivaju troskovi rada suda.Osnovni je princip da se troskovi raspodeljuju prema uspehu stranaka u parnici ( princip kauze ). . 2. g) Izdaci samih stranka i ostalih ucenika u postupku ( umesaca ).

b) Kada su troskovi postupka nastali zbog odlaganja rocista: Troskove snosi stranka koja opravdano izostane, pa se usled toga odlozi rociste. v) Kada su troskovi nastali svesnim odlugovlacenjem postupka: ovde se radi o tome da je stranka nesavesno preduzela neku parnicnu radnju u kasnijem, a mogla je to da ucini i u ranijem procesnom momentu ( te da je tako uradila, izbegli bi se nepotrebni troskovi ). g) Predloga za vracanje u predjasnje stanje: Troskove koji su nastali u postupku povodom ovog predloga uvek snosi stranka koja je podnela predlog. d) Troskova koje je prouzrokovao zastupnik: ove troskove snosi stranka, bez obzira na uspeh u sporu, ako je njn zastupnik skrivio nastanak troskova (npr. nepotrebno sastavljanje podnesaka). 3.) Posebna pravila o raspodeli obaveze na naknadu parnicnih troskova - Posebna pravila vaze za: a) Povlacenje tuzbe- tuzilac je duzan da naknadi tuzenom parnicne troskove. b) Odustanak od pravnog leka- stranka koja odustane je duzna da protivniku naknadu trskove. v) Zakljucenje sudskog poravnanja- merodavan je sporazum stranka, a ako ga nema, onda svaka stranka snosi svoje troskove. g) Suparnicari- ako npr. suparnicari solidarno odgovaraju, onda solidarno odgovaraju i za obavezu naknade parnicnih troskova. - TROSKOVI ZA KOJE SE MOZE TRAZITI NAKNADA - Stranka ima pravo da trazi naknadu samo za one troskove koji su bili potrebni radi vodjenja parnice ( o tome odlucuje sud resenjem i bez rasprave, ceneci sve okolnosti konkretnog slucaja ). - OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU PARNICNIH TROSKOVA 1.) Zahtev za naknadu parnicnih troskova - Za odluku o parnicnim troskovima je neophodan zahtev stranaka ( dakle ne odlucuje sud ex officio kao u drugim pravnim sistemima ). - Zahtev treba da bude blagovremen, tj. najkasnije do zavrsetka raspravljanja. - S obzirom da je zahtev za naknadu troskova akcesoran, trebalo bi da ovaj zahtev ne moze da bude predmet posebnog spora. - Medjutim, izuzetak vazi za troskove koji su ucinjeni pre pocetka toka postupka ( npr. za obezbedjenje dokaza, a posle do parnice ni ne dodje ). 2.) Odluka o troskovima postupka - Donosi se bez raspravljanja. - Odluka suda o naknadi parnicnih troskova se uvek smatra resenjem, cak i onda kada je sadrzana u presudi. - Odluka suda o troskovima se moze pobijati zalbom, i postoje tri mogucnosti: a) ako se istovremeno napadaju i meritorna odluka i odluka o troskovima postupka, odluka o troskovima se pobija zalbom protiv presude. b) ako se pobija samo odluka o troskovima, to se cini posebnom zalbom protiv resenja. v) ako jedna stranka napada presudu samo meritorno, a druga iskljucivo u pogledu troskova, visi sud ce o oba pravna pravna leka odluciti jednom odlukom. - Ako visi sud odbaci ili odbije pravni lek, odlucice samo o troskovima koji su nastali u instancionom postupku. - Ako visi sud ukine odluku i vrati predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje, onda ne odlucuje on o troskovima. - Ako visi sud preinaci odluku ili je ukine i odbaci tuzbu, odlucuje o troskovima citavog postupka. 135

101.) Oslobodjenje od troskova postupka
1.) Pojam i znacaj - Efektivno i efikasno pravo na tuzbu je garantovano svima, pa i onima koji nisu finansijski u mogucnosti da snose ab initio troskove postupka. - Jedan od instituta koji sluzi ostvarenju tog cilja jeste i siromasko pravo, pravo stranke da bude oslobodjena od placanja troskova postupka, ako fakticki nije u mogucnosti da ih snosi. 2.) Pretpostavke za oslobodjenje - Titular ovog prava je stranka ( fizicko ili pravno lice ) koja: prema opstem imovinskom stanju nije u mogucnosti da snosi troskove postupka ( zakon ne sadrzi kriterijume za odredjivanje ovakvog stanja ). - Gorenavedenu sintagmu bi trebalo shvatiti na nacin da su se ispunili uslovi uvek kada je imovno stanje stranke takvo da bi predujmljivanjem parnicnih troskova bilo dovedeno u pitanje nuzno izdrzavanje stranke i clanova njene porodice ( tu ce se ceniti mnostvo okolnosti ). 3.) Obim prava - Oslobodjenje od placanja troskova postupka se odnosi iskljucivo na obavezu stranke da prethodno snosi ( predujmljene ) izdatke koji nastaju da bi se preduzele parnicne radnje. - Ako stanka koja je uzivala siromasko pravo izgubi parnicu, sud je ne moze osloboditi obaveze da svom protivniku nadoknadi parnicne troskove. - Sud moze da oslobodi stranku od obaveze da predujmljuje sudske troskove delimicno ili u potpunosti. - Delimicno oslobadjanje se odnosi samo na obavezu placanja sudskih taksi. - Potpuno oslobadjanje obuhvata kako sudske takse, tako i predujam za troskove svedoka, vestaka, uvidjaja i sudskih oglasa, a sud stranci postavlja i advokata ( tada se svi troskovi isplacuju iz sredstava suda ). - Advokat koji je postavljen resenjem suda, nema pravo na zalbu protiv ovog resenja, a ima pravo samo da zahteva naknadu stvarnih troskova i nagradu. 4.) Postupak za ostvarenje siromaskog prava - Postupak se pokrece na predlog stranke, koja je duzna da podnese i uverenje o svom imovnom stanju. - Ako se zahteva potpuno oslobodjenje od troskova, onda zahtev moze da se stavi samo do okoncanja prvostepenog postupka. - Ako se zahteva samo delimicno oslobodjenje ( sudske takse ), moguce je da se zahtev iznese i kada parnica tece po pravnim lekovima. - Najracionalnije je da se predlog stavi vec pre nego sto je postupak pokrenut, jer tuzilac time stvara izvesnost u pogledu na svoju procesnu situaciju. - Da bi sud usvojio predlog stranke za dodelu siromaskog prava, predlagac mora da ucini verovatnim da su ispunjeni uslovi za to. - Sud mora da omoguci protivniku da se izjasni o ovom predlogu. - Sud odlucuje resenjem, protiv koga, ukoliko je predlog usvojen, nije dozvoljena zalba, a ukoliko nije usvojen ili je delimicno usvojen, onda je dozvoljena zalba.

136

5.) Prestanak siromaskog prava - Sud moze na sopstvenu inicijativu ili po zahtevu jedne od stranaka da ukine resenje o oslobodjenju od troskova postupka i postavljanju besplatnog punomocnika. - To ce uciniti ukoliko se stranci popravi u medjuvremenu imovno stanje, ili ukoliko stranci vise ne bude potreban zastupnik ili ustanovi da joj nije ni bio potreban. - Kada ukine resenje o oslobadjanju od troskova, sud ce odluciti i o tome da li je stranka koja je bila oslobodjena sada duzna na nadoknadi one troskove od kojih je bila oslobodjena. 6.) Obaveza naknade troskova kojih je stranka bila oslobodjena - Ako stranka koja je oslobodjena placanja troskova postupka izgubi spor, ona nece biti u obavezi da isplati troskove kojih je bila oslobodjena, te sudske takse i ostali iznosi koji su isplaceni iz sredstava suda padaju definitivno na teret tih sredstava. - Ostale troskove koji joj padaju na teret ( izdaci protivne strane ) duzna je da snosi stranka kojoj je bilo priznato siromasko pravo. - Ako je slucaj obrnut, svi troskovi padaju na teret stranke koja je spor izgubila.

102.) Suparnicarstvo, pojam i vrste
- POJAM - U parnici ucestvuju, po pravilu, samo dve stranke: tuzilac i tuzeni. - Medjutim, na strani tuzioca moze da se javi vise procesnih subjekata, kao i na strani tuzenog. - Kada vise procesnih subjekata trazi pravnu zastitu od jednog tuzenika ( aktivno suparnicarstvo), te kada jedan procesnih subjekat zahteva pravnu zastitu prema vise tuzenika ( pasivno suparnicarstvo ), govorimo o suparnicarstvu ili o subjektivnoj kumulaciji. - Smisao suparnicarstva se bazira na ostvarenju nacela procesne ekonomije i interne harmonije odlucivanja ( jer se otklanja mogucnost izricanja protivrecnih sudskih odluka ). - ZASNIVANJE I VRSTE - Suparnicarstvo moze da nastane na sledeci nacin: a) kada tuzilac u tuzbi navede da tuzi vise tuzenih ili kada u rubrumu tuzbe stoji vise procesnih subjekata na strani tuzioca. b) kada jednoj ili drugoj stranci tokom parnice pristupi druga stranka. v) kada, tokom postupka, na mesto jedne ili obe stranke, univerzalnom sukcesijom na njihovo mesto stupi vise procesnih subjekata. g) kad ato zakon izricito predvidja. - Ako suparnicarstvo nastaje vec u momentu podnosenja tuzbe, onda je ono inicijalno, a ako nastaje kasnije, onda je ono naknadno. - Ako suparnicarstvo nastane procesnom voljom tuzioca, onda je to procesno suparnicarstvo, a ako ono nastane kao rezultat posledice odgovarajuce materijalnopravne norme, onda je to materijalnopravno suparnicarstvo. - Najznacajnija podela suparnicarstva vrsi se u skladu sa odnosom suparnicara prema predmetu spora, kao i njihovim ulogama u materijalnopravnom odnosu s kojim je tuzeni povezan, te otuda razlikujemo formalno ( nepravo ) i materijalno ( pravo ) suparnicarstvo. - Znacajna je i podela suparnicarstva na prosto i jedinstveno, pri cemu se kao linija razgranicenja uzima polozaj suparnicara u parnici.

137

- Treba napomenuti da zakon ne nalaze tuziocu da jednom tuzbom obuhvati vise lica, te je zato suparnicarstvo fakultativnog karaktera, osim u slucaju nuznog suparnicarstva. 1.) Formalno ( nepravo ) suparnicarstvo - Kod formalnog suparnicarstva, suparnicari nisu ni na koji nacin povezani u pogledu predmeta spora niti povezani u jednom materijalnopravnom odnosu. - Dakle, smisao pojave vise procesnih subjekata na jednoj strani u parnici lezi iskljucivo u razlozima procesne ekonomije. - Zakon propisuje da je formalno suparnicarstvo moguce, ako su predmet spora zahtevi ili obaveze iste vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom cinjenicnom i pravnom osnovu. - Npr: T je angazovao A za popravljanje krova, B za gradnju garaze i C za popravku kupatila u svojoj kuci. A, B i C podnose tuzbu protiv T i svaki od njih zahteva placanje naknade po osnovu ugovora o delu. - Formalno suparnicarstvo je dopusteno samo ako je sud stvarno i mesno nadlezan za svaki tuzbeni zahtev i za svakog tuzenika u parnici. 2.) Materijalno ( pravo ) suparnicarstvo - Za materijalno suparnicarstvo je karateristicno da se suparnicari nalaze u odnosu koji spada u dispoziciju iste materijalne norme. - Materijalno suparnicarstvo postoji: a) kada postoji pravna zajednica vise tuzilaca ili vise tuzenika. b) kada prava ili obaveze suparnicara proizlaze iz istog cinjenicnog i pravnog osnova. Npr: Suvlasnici A i B tuze T i zahtevaju utvrdjenje prava vlasnistva na stvari. - Pod pravnom zajednicom se podrazumeva zajednica u pogledu predmeta spora. - U pravnoj zajednici su uvek solidarni duznici ili poverioci, suvlasnici, bracni drugovi u pogledu zajednicke imovine ili u pogledu odgovornosti prema trecim licima. - Materijalno suparnicarstvo podrazumeva da zahtevi i obaveze suparnicara moraju kumulativno da proizlaze iz istog cinjenicnog i istog pravnog osnova ( sam osnov tuzbe nije dovoljan ). - Mat. sup. je moguce samo ako je isti sud stvarno nadlezan za sve zahteve i za sve suparnicare. - Tuzba protiv materijalnih suparnicara moze da se podnese onom mesno nadleznom sudu koji je nadlezan za bilo kog od njih ( atrakcija nadleznosti ). 3.) Prosto suparnicarstvo - Ucesce vise tuzioca, odnosno tuzenih u parnici ne menja njihov procesni polozaj. - Svaki suparnicar ostaje samostalna stranka. - Radnje koje preduzima ili propusti neki od njih nemaju korisnog niti stetnog dejstva u odnosu na ostale suparnicare. - Kada prosti suparnicari preduzimaju parnicne radnje cije je dejstvo protivrecno ( npr. priznanje i osporavanje tuzbenog zahteva ), sud o domasaju takvih radnji odlucuje na osnovu slobodne sudijske ocene dokaza. - Sud moze meritorno da odluci razlicito u pogledu svakog suparnicara. - Po pravilu, sud u slucaju obicnog suparnicarstva odlucuje jedinstvenom presudom, razlicito prema svim suparnicarima. - Formalno suparnicarstvo je uvek prosto suparnicarstvo.

138

. .Stoga. . . sva lica koje materijalnopravno norma odredjuje kao ucenike materijalnopravnog odnosa. .Posebnost ovog suparnicarstva se sastoji od toga da tuzba moze da se podigne samo ako su u njoj naznacena. moraju da budu obuhvacena sva lica. Zakon predvidja da bilo koji suparnicar moze da preduzme procesnu radnju cije je preduzimanje vezano za rok. .Jedinstveno suparnicarstvo postoji kada spor moze da se resi samo na jednak nacin prema svim suparnicarima.Za razliku od prostog suparnicarstva gde se vise parnica spaja u cilju zajednickog raspravljanja iz razloga procesne ekonomije.Npr: Tuzba za utvrdjenje prava na nuzni deo protiv vise testamentarnih naslednika. . b) Drugo. . jer se suparnicari smatraju jednom strankom u postupku. dok su drugi propustili to da ucine ( npr. ne moze se doneti presuda zbog propustanja. a da ga odbije kao neosnovan prema drugom. . kao stranke.) Jedinstveno suparnicarstvo .Npr: Tuzba kupca nepokretnosti protiv suvlasnika nepokretnosti radi upisa vlasnistva u zemljisne knjige. kada rok za preduzimanje procesne radnje nije istekao prema bilo kom suparnicaru.Ako to nije slucaj. Odluka suda moze da bude jednaka i prema A i B i njeno dejstvo se prosiruje i na ostale akcionare. .Npr: Akcinari A i B pobijaju odluku skupstine akcionarskog drustva AD. postoje ogranicenja u pogledu mogucnosti da jedinstveni suparnicari preduzimaju parnicne radnje.Nuzno suparnicarstvo postoji i kada se podnose tuzbe za utvrdjenje i preobrazajne tuzbe.Iz procesnopravnih razloga. ako je bar jedan suparnicar odgovorio na tuzbu ). .Nuzno suparnicarstvo postoji kod zajednickog obligacionog ili stvarnopravnog materijalnog ovlascenja ( zajednicka svojina. kao i ogranicenja u pogledu samostalnog dejstva procesnih radnji. . 139 .Jedinstveno suparnicarstvo iz procesnih razloga postoji i u svim slucajevima kada se donosi preobrazajna presuda.Jedinstveno suparnicarstvo moze da postoji iz procesnopravnih ili materijalnopravnih razloga.Ono postoji kada tuzbom. ucesnici jednog materijalnopravnog odnosa.Jedinstveno suparnicarstvo iz materijalnopravnih razloga je nuzno.U ZPP-u su predvidjena samo dva izricita izuzetka u pogledu ogranicenja samostalnosti jedinstvenih suparnicara. nedostaje procesna legitimacija. . jedinstveno suparnicarstvo nastaje u slucaju kada se pravosnaznost presude prosiruje i na ona lica koja nisu bila stranke u postupku.Sud ne moze da usvoji tuzbeni zahtev prema jednom. susvojina ).Npr: Suparnicarstvo branih drugova po tuzbi javnog tuzioca za ponistaj braka. .4. tako da je sud duzan da odbaci tuzbu kao nedopustenu. bilo na aktivnoj bilo na pasivnoj strani. Zakon kreira fikciju da se preduzeta procesna pradnja proteze u dejstvu na sve suparnicare. . kao i samostalnog dejstva procesnih radnji koje je jedan od suparnicara preduzeo: a) Prvo. kod jedinstvenog suparnicarstva postoji samo jedna parnica u kojoj suparnicari ucestvuju kao jedna stranka. u slucaju da je samo jedan suparnicar preduzeo procesnu radnju. . a bitno je da materijalnopravno ovlascenje pripada vecem broju lica. .Dejstva jedinstvenog suparnicarstva: .

Smisao podnosenja tuzbe ( isti zahtev ) protiv glavno i eventualno tuzenog se sastoji od toga da tuzilac obezbedi ocuvanje svojih materijalnopravnih ovlascenja ( prekid zastarelosti ). potpunom odbijanju tuzbenog zahteva. . a povoljne radnje kod pasivnog suparnicarstva su one koje su najblize ostvarenju njihovog cilja. . kao to naziv kaze ). . . a protiv B. ali i ostvarenje ekonomicnosti i efikasnosti postupka. kao sto su priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva.) Suparnicarstvo na osnovu zakona . jer ce presuda po ovoj tuzbi da proizvede dejstvo erga omnes. ona nema dejstva ne prema kome. ako bude pravosnazno odbijen prema tuzenom koji je u tuzbi naveden. . . postupak se prekida s dejstvom i na ostale.Nece imati dejstva u parnici radnje kojima se disponira tuzbenim zahtevom.Po tuzbi glavnog mesanja.Ako postoje razlozi za prekid postupka u vezi s jednim jedinstvenim suparnicarem. bez obzira na to da li su se stekli napred navedeni uslovi za dopustanje suparnicarstva: suparnicarstvo glavnog duznika i jemca. potpunom usvajanju tuzbenog zahteva. .Koje su radnje povoljne. a ne po konkretnom procesnom polozaju suparnicara u parnici. . 140 .Moze da se generalizuje pravilo da sve procesne radnje koje preduzima jedinstveni supranicar imaju dejstvo prema svim suparnicarima.Da bi ova tuzba bila dopustena mora da se steknu uslovi koji uopste vaze za dopustenost tuzbe. i tuzba glavnog mesanja. samo ako su korisne. i tome on pokrece novu parnicu ( dakle ne mesa se u staru. tj. cak ni prema onom suparnicaru koji su je preduzeo.Tuzilac zahteva da tuzbeni zahtev bude usvojen prema sledecem ( eventualnom ) tuzenom. ili kada glavni duznik ne ispuni svoju obavezu ( imaju polozaj prostih suparnicara ). umesac ne sme da bude stranka. pa istice isti tuzbeni zahtev prema glavno i supsidijarno tuzenom. . .Lice koje tvrdi da mu sporno pravo pripada moze da podnese jednu tuzbu protiv obe stranke u tekucoj parnici.Ovde tuzilac nije siguran u pogledu postojanja pasivne legitimacija tuzenog. . treba odrediti apstraktno. ako sud nadje da je tuzbeni zahtev prema B neosnovan ( jer je stekao pravo svojine od nevlasnika ). 6. stranke u parnici koja tece postaju jedinstveni suparnicari.. 5. ako sud pravosnazno odbije tuzbeni zahtev prema A.ZPP predvidja dve situacije u kojima nalaze suparnicarstvo. i proda je A koji je dalje proda B.Jednom tuzbom mogu da budu obuhvaceni glavni duznik i jemac samo ako se radi o slodarnom jemstvu.I obrnuto. a koje stetne po suparnicare. V moze glavnim tuzbenim zahtevom da vindicira stvar od B. i plus: parnica vec mora da tece izmedju inicijalnih stranka. ako je preduzeta neka nepovoljna parnicna radnja.Povoljne radnje kod aktivnog suparnicarstva bi bile one koje su najblize ostvarenju cilja parnice.Npr: L ukrade pokretnu stvar od vlasnika V. zakljucenje poravnanja. tj. . . cak i kada se tako preduzetoj radnju protivi i samo jedan suparnicar.) Suparnicarstvo sa eventualno tuzenim . te da istakne eventualni tuzbeni zahtev prema L za naknadu stete. .Pravne lekove moze da ulozi i samo jedan jedinstveni suparnicar s dejstvom i za ostale.Tuzbu glavnog mesanja podnosi lice koje trazi stvar ili pravo o kome vec izmedju drugih lica tece parnica. umesac mora da zahteva sporno pravo za sebe. .Npr: Tuzilac podnosi tuzbu za naknadu stete u visini od 50000 dinara protiv A.

.* imenovanje prethodnika. . . 141 .Uvek ce postojati pravni interes za intervenciju kada sudska odluka doneta u parnici izmedju stranaka proizvodi neposredno ili posredno dejstvo na gradjanskopravni polozaj umesaca.Postoji pravni interes za ucesce umesaca. G se brani da je staticke proracune poverio po ugovoru o nalogu arhitekti A. * drugo. . jer ima pravni interes da ona uspe. da povede parnicu protiv njega za naknadu stete. 103. .Zakon predvidja sledece pretpostavke za dopustenost ucesca obicnog umesaca: a) Mesanje je dopusteno u parnici koja vec tece. kada bi se uspehom stranke na cijoj se strani umesac mesa njegov pravni polozaj poboljsao ili kada bi se njenim neuspehom njegov pravni polozaj pogorsao.* ucesce drzavnog tuzioca. po ugovoru.) Ucesce umesaca u postupku Trece lice moze da bude ucesnik u tudjoj parnici samo kada ima za to opravdan pravni interes. a Zakon razlikuje sledece oblike ucesca trecih lica u parnici: .Medjutim. .Obicni umesac stupa kao ucesnik u parnici iz dva razloga: * prvo. . .Ishod glavne parnice ima u odnosu na docniju parnicu izmedju intervenijenta i stranke koje je izgubila spor.* obavestenje o parnici. . .intervenijent ) je trece lice koje ucestvuje u tudjoj parnici na strani jedne od stranka.Umesac ( sporedni umesac. .Pravni interes umesaca da stupi u parnicu moze da se ogleda i u tome sto se dejstvo presude prosiruje i na njega. - 104.Ovde je jasno da tuzilac istice razlicite tuzbene zahteve prema glavnom i eventualnom tuzenom koji pocivaju na dva razlicita zivotna dogadjaja. Medjutim..Po sudskoj praksi. da bi kontrolisao nacin na koji stranka vodi spor. izgradio G. . v) Umesac mora da ima pravni interes ( ne moralni ili ekonomski ). u neku ruku. pravni interes se ogleda u tome da neuspeh tuzenog u glavnoj parnici ima posredno za posledicu pogorsanje pravnog polozaja intervenijenta. sposobnost ). jer ce tuzeni. . .Npr: T podnese tuzbu protiv G i zahteva naknadu stete po osnovu nedostataka gradjevine koju je. b) Umesac ne sme sam da bude stranka ( ali mora da poseduje stranacku i par. jer oba dogadjaja imaju isti uzrocnik.) Obicni umesac . sud pocinje da raspravlja sa eventualnotuzenim tek kada pravosnazno okonca parnicu protiv glavnog tuzenog ( to je necelishodno i protivno nacelima ekonomicnosti ).* ucesce umesaca.Umesac i glavna stranka u parnici na cijoj strani on intervenise su uvek povezani nekim materijalnopravnim odnosom. ako izgubi spor. ti zahtevi su u vezi.Arhitekta ima pravni interes da se umesa na strani tuzenog. pri cemu se i T saglasio da A vrsi poslove nadzora u vezi s gradjenjem.Obicno mesanje u tudju parnicu postoji kada presuda u parnici izmedju stranka deluje samo inter partes. . da bi pomogao stranci na cijoj strani se mesa da usme u sporu. dejstvo resenog prethodnog pitanja u pogledu materijalnopravne obaveze intervenijenta. Dakle.

T cedira potrazivanje na C. a koje se odnose na iznosenje cinjenica. .I stranka moze sama da obavesti umesaca da tece parnica s pozivom da u njoj uzme ucesce kao intervenijent. kao i njene pravne sledbenike. intervenijent ne moze u novoj parnici sa strankom da istice da je sud doneo pogresnu odluku. 142 . stavljanje dokaznih predloga. . jeste da preduzima sve parnicne radnje koje bi mogla da preduzme i stranka. ispitati da li postoji pravni interes umesaca i odbice resenjem mesanje kao nedopusteno. ali ne protivno volji stranke ( rokovi su oni isti koji teku i za stranku ). na strani T. ako ih ona prihvati. .Presuda ne proizvodi intervencijsko dejstvo. sud dostavlja podnesak umesaca strankama. . . . . Tokom parnice. .. interes da stupi kao umesac u par. V) Intervencijsko dejstvo presude . ali one proizvode dejstvo na stranku. dok je protiv odluke kojom se odbija mesanje dopustena zalba. po sluzbenoj duznosti. te da je stranka lose vodila parnicu.. --> drugo.Ukoliko se ustanovi da postoji pravni interes.Intervencijsko dejstvo ima siri domasaj od dejstva materijalne pravosnaznosti.Pravilo je da intervenijent preduzima samo one radnje s kojima bi se saglasila i sama stranka.Da bi sud mogao da oceni da li postoji pravni interes.Umesac moze sam da sazna da vec tece parnica za ciji je ishod zainteresovan i tada moze da obavesti sud podneskom ili izjavom datom na rocistu da stupa u parnicu. te on moze da spreci svojim ucescem u parnici i donosenje presude zbog propustanja. A) Stupanje umesaca u parnicu .Subjektivno intervencijsko dejstvo presude obuhvata umesaca i stranku na cijoj strani se on mesao.Umesac je duzan da primi parnicu onako kako se ona nalazi u momentu u kojoj je ona bila kada je stupio u parnicu ( stoga i umesaca pogadja prekluzija jednako kao i stranku ).Umesac preduzima parnicne radnje u svoje ime. i time je mesanje otpocelo. C ima prav.Protiv odluke suda kojom se intervencija dopusta nije dozvoljena posebna zalba. ako sud u prvoj parnici odluci na temelju primene pravila o teretu dokazivanja ( non liquet ).. .Ovo dejstvo se ne prostire i na drugu stranku koja je ucestvovala u prvoj parnici.Sud ce.Objektivno intervencijsko dejstvo presude se ispoljava dvostruko: --> prvo. i nijedna stranka se ne protivi mesanju. ako takav pravni interes ne postoji. u sklopu intervencijskog dejstva presude vazi pravilo da je sud u potonjoj parnici izmedju intervenijenta i stranke vezan sudskom presudom doneto u prethodnoj parnici . .Ono sto moze umesac u parnici.Npr: T je podneo tuzbu protiv D i zahteva naplatu potrazivanja u visini od 10000 dinara. B) Procesni polozaj obicnog umesaca .Umesac moze da ulozi i redovne i vanredne pravne lekove. umesac je duzan da u podnesku iznese one cinjenice na kojima zasniva postojanje svog pravnog interesa. . .Umesac ima pravo na naknadu troskova. ali sud ne moze da ga obaveze na placanje parnicnih troskova.Umesac ne moze da preduzima parnicne radnje koje bi bile u suprotnosti sa parnicnim radnjama stranke.Ovo dejstvo podrazumeva da su tacni cinjenicni i pravni navodi sadrzani i u obrazlozenju presude donete u parnici u kojoj je ucestvovao i umesac. . . .

ako se umesac tome protivi. 143 . . O obavestava trece lice.Imenovanje prethodnika preduzima u parnici tuzeni koji drzi neku stvar ili koristi neko pravo. cak i protivno volji stranke na cijoj strani se umesao. .Jasno je da vlasnik stvari moze da vindicira stvar od svakog drzaoca.) Umesac sa polozajem jedinstvenog suparnicara A) Pojam ..Umesac i stranka se smatraju jednom strankom. .jedinstvenog suparnicara u parnici . jer se pokaze da je intervenijent B. .sporednog umesaca. B) Polozaj umesaca. kao i stranci. .Cilj instituta jeste da pravni prethodnik stupi na mesto tuzenog u parnicu. tako da se pravni polozaj umesaca ne razlikuje od polozaja bilo kog jedinstvenog suparnicara. tako da je smisao imenovanja prethodnika jedino u tome da tuzeni na taj nacin ostvari odredjeni materijalnopravni efekat na pravni odnos koji postoji izmedju njega i treceg lica. .Umesac jedinstveni suparnicar moze i sam da izjavi vanredni pravni lek. o parnici koja tece izmedju njega i vlasnika. iako nije ucestvovao u parnici do momenta pravosnaznosti presude. 105.Umesac ima polozaj jedinstvenog suparnicara.Tuzeni je duzan da imenuje prethodnika pre nego sto se upusti u raspravu. za razliku od obicnog. .Dostavljanje mu se vrsi posebno. advokat sacionio pravnovaljan ugovor. zahteva od ostavoprimca.Tuzeni moze da smatra da prethodnik ima vise argumenata da odbije tuzbeni zahtev tuzioca. vlasnika vozila koji je osiguran do odgovornosti za stetu nanetu trecim licima kod O.) Imenovani prethodnik . povracaj stvari. a rokovi za izjavljivanje pravnih lekova teku nezavisno od rokova koji vaze za stranku. i to bilo zbog prirode predmeta spora. presuda doneta izmedju T i A nema intervencijsko dejstvo.Intervencijsko dejstvo presude ne moze da se koristi protiv stranke. . A isprica trecim licima da je advokat B sacinio nistav ugovor.Umesac moze da nastavi da vodi parnicu do njenog okoncanja.Npr: T.Ovakav umesac. vlasnik stvari. . U parnici izmedju B i A za naknadu stete. . kada dejstvo presude treba da se odnosi i na umesaca. ima polozaj stranke u postupku. . Presuda doneta u sporu izmedju T i C proizvodi neposredno dejstvo i na pravni odnos izmedju C i O.Kod umesaca s polozajem jedinstvenog suparnicara.Imenovanje prethodnika je vid obavestenja treceg lica o parnici. Uprkos tome. O. presuda deluje neposredno na pravni odnos izmedju umesaca i protivnika stranke na cijoj strani se on mesa. podnese tuzbu protiv C. . tako da stranka sama ne moze pravnovaljano da disponira tuzbenim zahtevom. .Vazno je naglasiti da ovakav umesac moze da izjavljuje pravne lekove. da se protivi priznanju tuzbenog zahteva. ostavodavca.Npr: T.Sud je duzan da ovakvom umesacu pruzi priliku da se izjasni o svim navodima protivnika. a tvrdi da stvar drzi ili pravo vrsi u ime treceg lica. . B tuzi A za naknadu nematerijalne stete.Npr: T uspe u sporu protiv A. vec samo protiv umesaca. osteceni. 106. bilo na osnovu zakona. .

.Sve greske nastale povodom donosenja presude mogu da nastanu zbog povrede procesnih normi ( error in precedendno ). . pitanje. njegov ne dolazak ili odbijanje da stupi u parnicu nema za dejstvo da tuzeni istupa iz parnice. .Prethodnik moze da stupi u parnicu i kao sporedni umesac. te zbog pogresne primene materijalnog prava ( error in decidendo ).Javni tuzilac ucestvuje u tudjoj parnici kao umesac radi zastite opstih interesa.Naprotiv. .Pravnim lekom se zahteva preispitivanje. izmena ili ukidanje sudske odluke.Cilj pravnih lekova jeste da se ovakvi nedostaci otklone.Za to nije potreban pristanak tuzioca. . 144 . 107.Sud je duzan da pozove prethodnika na rociste.Pravni lekovi su parnicne radnje stranaka ili drugih ovlascenih lica kojima zahtevaju da sud ispita tacnost sudske odluke. osim kada tuzilac prema tuzenom istice i druge zahteve koji nemaju veze s drzanjem stvari ili vrsenjem prava u tudje ime.Ulaganje redovnih pravnih lekova sprecava da presuda postane pravosnazna u delu koji se pobija pravnim lekom ( suspenzivno dejstvo ). pa npr: ako je sud odbio da izvede dokaz na neku okolnost vaznu za odlucivanje to ima za posledicu pogresan stav suda prema cinjenicama. . . . .Javni tuzilac kao umesac u javnom interesu moze da preduzima parnicne radnje u granicama tuzbenog zahteva koje se odnose na utvrdjenje cinjenica i predlaganje dokaza koje stranke nisu iznele ili cije izvodjenje nisu predlozile.O postojanju ovakvih radnji javnog tuzioca obavestava sud pred kojim parnica tece. . samo kada prethodnik pristane da stupi u parnicu na njegovo mesto ( tada on postaje tuzeni ). medjutim.Sve ove greske su uglavnom povezane. pa tako i sama moze da bude pogresna ( netacna ).Vanredni pravni lekovi se ulazu protiv pravosnaznih sudskih odluka. tuzeni istupa iz parnice.) Pojam i obelezja pravnih lekova A) Pojam i ciljevi pravnih lekova . 3 Ovaj deo pricati uz 103. .Mogucnost ulaganja pravnih lekova protiv sudskih odluka pojacava pritisak na prvostepeni sud da postupa zakonito i donosi tacne presude. . zbog pogresno utvrdjenih cinjenica. . On ima za posledicu supsumaciju pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja pod pogresnu materijalnopravnu normu. b) kada preduzimaju radnje sa cinjem da izbegnu javne finanskijske obaveze. B) Vrste pravnih lekova .. i to u sledecim slucajevima: a) kada jedna ili obe stranke koriste svoja prava u postupku da bi onemogucile primenu prinudnih propisa o prirodnim bogatstvima. jer njome nije u potpunosti ili delimicno udovoljeno zahtevima stranaka u postupku.MESANJE JAVNOG TUZIOCA U PARNICU3 .Presuda moze da pociva na greskama. sto ima za posledicu da izmedju njega i tuzenog nastupa u kasnijoj parnici intervencijsko dejstvo presude. .Redovni pravni lekovi se ulazu protiv odluka koje jos nisu postale pravosnazne. v) kada preduzimaju parnicne radnje da bi onemogucile primenu prinudnih odredaba medjunarodnih ugovora.

. U postupku po pravnim lekovima.Devolutivno dejstvo nema zahtev za ponavljanje postupka. . a s druge strane. ne i njeno obrazlozenje. kao i sve druge meritorne odluke donete u obliku resenja. vanredni pravni lek je samo predlog za ponavljanje postupka. b) zalba protiv resenja. . za ulaganje i postupanje po pravnim lekovima moraju da budu ispunjenje i posebne procesne pretpostavke koje se ticu: a) dopustenosti pravnog leka.. . v) pravnog interesa za ulaganje pravnog leka.Razlikujemo dopustenost i osnovanost pravnih lekova. o njima resava neposredno visi instancioni sud ili VKS. d) direktna revizija. jer pretpostavke za dopustenost tuzbe nisu isto sto i pretpostavke za dopustenost pravnog leka ). ovo pistanje spada u sferu osnovanosti pravnog leka ( a ne dopustenosti pravnog leka. g) forme i sadrzine pravnog leka. . . za njihovo ulaganje vaze opste procesne pretpostavke. onda je zalba tuzenog bila osnovana ( sto nema veze sa dopustenoscu zalbe ). v) prigovor protiv platnog naloga.Pravni lek nije moguc protiv nepostojecih presuda.Osnovanost pravnog leka odnosi se na ispitivanje zakonitosti i tacnosti sudske odluke koja se pobija.Pravnim lekovima se napada izreka presude. V) Predmet pravnih lekova .Redovni pravni lekovi imaju devolutivno dejstvo. Npr: Prvostepenom odlukom je tuzba odbacena kao nedopustena zbog nedostataka procesnih pretpostavku ( apsolutna nenadleznost ).) Dopustenost pravnih lekova . . b) procesne legitimacije stranaka za njegovo ulaganje. nedostaci u nistavim presudama se otklanjaju ulaganjem pravnih lekova. tj.Kako su pravni lekovi parnicne radnje stranaka. . nego o njemu resava sud koji je doneo odluku u prvom stepenu. .U pravne lekove ne spada i zahtev za povracaj u predjasnje stanje. A) Posebne procesne pretpostavke za ulaganje pravnih lekova .Pravnim lekovima se mogu pobijati procesna resenja. 108. 145 .Osim toga.Dakle. resenja kojima se okoncava spor. ali i resenja o materijalnom upravljanju parnicom. a ne na ispitivanje tacnosti sudkse odluke.Pravni lekovi mogu pobijati sve vrste sudskih presuda. ako utvrdi da je tuzba bila nedopustena.U nasem pravu. .Redovni pravni lekovi su: a) zalba protiv presude. jer se odnosi na otklanjanje prekluzije.Zakon predvidja posebne procesne pretpostavke za dopustenost svakog leka ponaosob cije postojanje ispituje sud po sluzbenoj duznosti. g) revizija protiv presude i revizija protiv resenja. .

Kod presude zbog propustanja moze da postoji samo materijalni interes za ulaganje pravnog leka. jer obicni umesaci mogu da uloze pravni lek samo ako to nije u suprotnosti sa parnicnim radnjama stranke.Za dozvoljenost pravnog leka je bez znacaja kako je stranka pravni lek nazvala. a sud je. jer tuzeni nije postavio nikakav procesni zahtev u postupku. a ona je trebalo da bude doneta u formi resenja. . tj. tuzbeni zahtev usvojio.Postojanje pravnog interesa za izjavljivanje pravnog leka podrazumeva da je sudska odluka izrecena na stetu lica koje izjavljuje pravni lek.Ako pravni lek nije dozvoljen ( npr. .Npr: tuzeni je zahtevao da se tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan.Pravo na podnosenje pravnih lekova imaju: stranke. . a tuzeni je kompenzacioni prigovor izjavio samo kao eventualni. odnosno da to lice moze da ocekuje kakvu pravnu korist od izjavljenog pravnog leka. . ulozeni pravni lek se odbacuje resenjem. a sud je.Ako je pravni lek izjavilo lice koje za to nije ovlasceno. 146 . pogresno naznacio doluku kao presudu.Materijalnopravni interes bi postojao. ona moze da bira koji ce pravni lek da ulozi: onaj protiv odluke suda ciji je naziv pogresno oznacen ili onaj protiv odluke suda koju je sud trebalo tacno da oznazi. b) Procesna legitimacija . odbacio tuznu kao nedopustenu. . . dok umesac s polozajem jedinstvenog suparnicara moze da podnese pravni lek i protiv volje stranke ). onda vazi princip najveceg povlascenja stranke.Ukoliko sud pogresno naznaci naziv odluke. revizija protiv presude donete u drugom stepenu.d) rokova za njihovo podnosenja. .Zakon predvidja da se zalba protiv presude podnosi protiv presude donete u prvom stepenu.Ipak. uprkos tome. . B) Dopustenost pravnog leka ( odavde u sustini pocinje ispitno pitanje ) a) Dozvoljenost pravnog leka . suprotno tome. pravni lek ce se odbaciti kao nedopusten. dok posebna pravila vaze za dozvoljenost predloga za ponavljanje postupka.Dozvoljenost pravnog leka znaci da zakon predvidja mogucnost da se protiv odredjene sudske odluke ulozi zakonom predvidjen pravni lek. . . . .Materijalni interes za pravni lek postoji.Formalni pravni interes na strani tuzenog ce postojati u slucaju kada je tuzeni zahtevao da se tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan u potpunosti ili delimicno. ako je sud npr. kada je tuzbei zahtev odbijen kao neosnovan zbog preboja potrazivanja. njihovi univerzalni sukcesori. zalba na presudu drugostepenog suda ).Ako pravni interes ne postoji. tada stranka ne bi mogla da ulozi zahtev za ponavljanje postupka. kada bi izreka presude imala za posledicu nepovoljniju materijalnopravnu poziciju stranke u odnosu na stanje pre pocetka parnice. umesaci ( medjutim sa razlicitim dejstvom. sud ce odbaciti pravni lek kao nedopusten.Formalni pravni interes za ulaganje pravnog leka postoji uvek kada izreka sudske presude odstupa od zahteva stranaka koji su izneti u parnici ( za tuzioca to nije sporno jer se uporedjuje sadrzina tuzbenog zahteva sa izrekom presude ). ako se on pokaze kao osnovan. . a ne i formalni. v) Pravni interes za ulaganje pravnog leka .

on se odbacuje kao nepotpun. a eventualno njeno ukidanje.U tom postupku sud ne moze da odlucuje van granica predmeta spora o kome je doneta sudska odluka. .Nedostaci u formi pravnih lekova imaju za posledicu da se oni odbacuju kao nedopusteni. sako stranka nija navela u kom delu pobija sudsku odluku.Rokovi su u nasem pravu kratki: 30 dana za zalbu (15 dana u menicnim i cekovnim sporovima). jer u pogledu dela odluke koji se ne pobija nastupa pravosnaznost.ROKOVI ZA ULAGANJE PRAVNIH LEKOVA .Zbog gubitka prava na podnosenje pravnog leka moze da se zahteva vracanje u predjasnje stanje. moze da postoji samo materijalni interes za ulaganje pravnog leka i on se ogleda samo u tome da presude donete na osnovu ovih parnicnih radnji u svojoj sadrzini odstupaju od sadrzine priznanja. .Ovaj postupak cini jedinstvo s prvostepenim postupkom u kome je odluceno o zahtevima stranaka.Ako se odluka pobija zbog procesnopravnih gresaka. v) zahtev stranke upucen sudu koji odlucuje od pravnom leku. jer sud osnovanost pravnog leka ispituje samo u granicama razloga koji su navedeni u pravnom leku ). . smatrace se da je pobija u delu u kome nije uspela u parnici. ako zahtev ne sadrzi neki od zakonskih razloga za ponavljanje..Rokovi pocinju da teku do dostavljanja pismenog otpravka sudske odluke. .Parnicin postupak moze da se okonca u razumnom roku samo ako je i mogucnost za ulaganje pravnih lekova vremenski ogranicena.U praksi je uobicajeno da se ovi zahtevi u pogledu izmene sadrzine odluke isticu eventualno.To je od znacaja. takodje. . odnosno da podnosilac pravnog leka zahteva preinacenje sudske odluke.Pravilo je da svaki pravni lek mora da sadrzi najmanje tri cinioca: a) izjavu stranke u kom delu pobija sudsku odluku ( to je vazno posebno za reviziju. 147 . .Kod presuda na osnovu priznanja i na osnovu odricanja. . jer su razlozi bitan uslov za dopustenost zahteva za ponavljanje postupka koji ce sud odbaciti kao nepotpun. nuzno je da se zahteva izmena sadrzine odluke ( preinacenje ). . a koji se tice izmene ili ukidanja pobijane sudske odluke. i obrnuto. zbog toga i zakon predvidja posebne rokove za njihovo ulaganje koji su prekluzivni i koje sud ne moze da produzi ( u slucaju propustanja roka. . . pravilo je da se zahteva ukidanje pobijane odluke. .Ako je sadrzina pravnog leka manjkava.Postupak po pravnim lekovima nije nov postupak o osnovanosti tuzbenog zahteva. vec postupak u kome se ispituje samo zakonitost i tacnost odluke o tuzbenom zahtevu. b) razloge zbog kojih pobija sudsku odluku. 30 dana za reviziju.Ako se sudska odluka pobija zbog gresaka u primeni materijalnog prava.FORMA I SADRZINA PRAVNOG LEKA4 . . .U pogledu redovnih pravnih lekova.Navodjenje razloga je posebno vazno kod vanrednih pravnih lekova. . kako bi moga postupak ponovo da se sprovede. sud odbacuje lek kao neblagovremen ).odnosno odricanja .GRANICE KONTROLE SUDSKE ODLUKE PO PRAVNIM LEKOVIMA: . . 4 Svi naredni naslovi se mogu pricati uz pitanje 107.

jer o njenoj osnovanosti resava neposredno visi sud.Ova zabrana se ne odnosi ni na iznosenje novih cinjenica kojima se objasnjavaju ili pojasnjavaju vec iznete cinjenice ili se dopunjavaju cinjenice o dokaznoj snazi pojedinih dokaza na cijem rezultatu je prvostepeni sud zasnovao odluku.Sud ne moze da izmeni sadrzinu sudske odluke na stetu onog lica koje pobija presudu pravnim lekom. . a ne moze se podici ni protivtuzba. . upravo iz straha da sud ne izmeni odluku na njihovu stetu. * razloge zalbe. .Ova zabrana ne vazi ni kada sud preispituje sudsku odluku iz razloga na koje pazi ex officio.Da na vazi ovo pravilo. i ona ima suspenzivno i devolutivno dejstvo. -Npr: nije dopusteno da u postupku po pravnim lekovima stranka oznaci novo dokazno sredstvo ( svedoka ) ali jeste da u zalbi navede cinjenice koje ukazuju na pogresnu ocenu dokaza ( npr. navodjenje cinjenice da je svedok vec ranije osudjen zbog laznog svedocenja ). .To znaci da sve parnicne radnje koje su stranke punovazno preduzele u prvostepenom postupku vaze i u postupku po pravnim lekovima ( one se ne ponavljaju ).Medjutim nedostatak nekih od zakonom izricito propisanih sastojaka zalbe na presudu ne povlaci ( kako bi trebalo ) odbacivanje nepotpune zalbe. nego je dovoljno da zalba sadrzi makar: 148 . . .Postupak po zalbi predstavlja nastavak prvostepene parnice. b) Sadrzine.Nuzno je da se steknu uslovi koji se ticu: a) Forme ( podnesak ). * izjavu da li se presuda pobija u celini ili samo delimicno. B) Uslovi za dopustenost zalbe .Nije dopusteno preinacenje tuzbe. .) Zalba protiv presude.Ova zabrana ne vazi ako je i druga strana izjavila zalbu.To je zbog toga sto presuda postaje pravosnazna u delu koji se ne pobija.Zabrana beneficio nonorum se medjutim ne odnosi i na nove cinjenice i dokaze o procesnopravnim pitanjima. . tako da drugostepeni sud odlucuje samo o onom delu u vezi kojeg zalilac nije zadovoljan ( sto ukazuje da nova odluka ne moze da pogorsa njegov polozaj ). isticanje prigovora kompenzacije ili zastarelosti. stranke bi cesto porpustale da ulazu zalbe. * potpis podnosioca zalbe. pojam i obelezja A) Pojam i znacaj .ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS . tako da su kogniciona ovlascenja drugostepenog suda snazno ogranicena. . . . jer se odluka o ovim pitanjima ne tice predmeta spora i nije obuhvacena izrekom presude. 109.Zalba mora nuzno da sadrzi: * oznacenje presude koja se zalbom pobija. .Iskljucena je mogucnost da stranke iznose nove cinjenice i predlazu nove dokaze.Njome se pobijaju sve vrste presuda.Zalba protiv presude je rednovni pravni lek protiv presude donete u prvom stepenu. ..

oznacenje presude koje se pobija i potpis podnosioca ( cak i ako neceg od ovog nema. po pravilu. subjektivno novih cinjenica.) Zalbeni razlozi .Zakon razlikuje: A) Apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka . .One postoje ako sud nije primenio ili je nepravilno primeni odredbe ZPP-a. onih koje su objektivno postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave. presuda se moze pobijati zbog: 1. --> koje dokazne predloge je sud odbio. .To su one povrede kod kojih zakonodavac neoborivo pretpostavlja da su imale za posledicu donosenje nezakonite i nepravilne odluke. ali podnosilac zalbe ih nije izneo i za to ne snosi krivicu ( potrebno je da ucini verovatnim da. * da je sud manjkavim vodjenjem postupka sprecio stranku da iznese cinjenicu.. --> koji nedopusteni dokazi su izvedeni ili izvedeni na nacin protivan postupku. ali samo ako ucini verovatnim da troskove nije predjumio iz opravdanih razloga.Ovde se radi samo o mogucnosti iznosenja tzv. tj. u slucaju kada sud odustane od izvodjenja dokaza.) Bitne povrede parnicnog postupka .Nepravilna primena procesne norme podrazumeva i netacno utvrdjenje postojanja njene dispozicije ( cinjenica ). ali ne u smilu da presuda ne proizvodi nikakvu dejstvo. bez svoje krivice.Podnosilac zalbe bi mogao jos u jednoj situaciji da u zalbi predlaze izvodjenje novog dokaza. podnosilac zalbe moze da zahteva da se taj dokaz izvede. . . . . . v) Blagovremenosti ( rok je 30 dana ). kao i sumpsumacionu gresku ( podvodjenje cinjenica pod pogresnu procesnu normu ). 110.Fakultativni sastojak zalbe je i zalbeni predlog. . predlog podnosioca da visi sud ili kasira ili izmeni sadrzinu prvostepene presude. --> u cemu se ogleda pogresno pravno shvatanje suda.Razlozi zalbe bi trebalo da budu obrazlozeni i to na sledeci nacin: --> koje bitne cinjenice sud nije utvrdio ili ih je pogresno utvrdio.Eskulpaciju podnosioca zalbe moguce je zamisliti samo u dva slucaja: * da stranka nije znala da neka vazna cinjenica postoji. nije mogao da ih iznese do zakljucenja glavne rasprave ). --> sta su nedostaci suda u oceni dokaza.Ovde je tesko napraviti razliku izmedju prava stranke da iznosi nove cinjenice i povrede procesnih pravila koje je pocinio sud. .Naime. V) Beneficio novorum . jer stranka nije predujmila troskove za njegovo izvodjenje.Ovde se radi o teskim povredama znacajnih procesnih pravila na koje bi sud. --> koje procesne norme je sud prekrsio. ili ako se lice odreklo ulaganja zalbe ili je vec povuklo zalbu ). g) Dozvoljenosti ( nedozvoljena je ako nedostaje procesna legitimacija ili pravni interes.Njihovo postojanje cini presudom nistavom. . 149 . tj. trebalo da pazi po sluzbenoj duznosti tokom citavog postupka.Zakon predvidja tri razloga za zalbu protiv presude. onda sud poziva stranku da je dopuni ).

--> nacela nepristrasnosti u sudjenju ( ucesce sudije koji je trebalo da bude izuzet/iskljucen ). kada je sadrzina manljiva: --> izreka presude je nerazumljiva. * nedostatak parnicne sposobnosti. tj. * nepropisno zastupanje parnicno nesposobne stranke od strane zakonskog zastupnika. * povreda pravila o stvarnoj nadlenzosti suda. presude na osnovu prinzanja ili odricanja. • na postojanje. --> nacela javnosti. * nepostojanje ovlascenja za vodjenje parnice na osnovu zakona ili nepostojanje punomocja.. --> presuda nije obrazlozena. * prekoracenje ovlascenja od strane zakonskog zastupnika ili punomocnika. --> s obzirom na stranke: * nepostojanje stranke. • na donosenje presude od strane sudije koji nije ucestvovao na glavnoj raspravi. bez obzira kakav je njen materijalnopravni rezultat. v) Povreda pravila o odlucivanju: --> donosenje presude od strane sudije koji nije ucestvovao na glavnoj raspravi. --> s obizrom na predmet spora: * nepostojanje tuzivosti subjektivnog prava (tuzba je podignuta nakon zakonom propisanog roka) * povreda principa res judicata ili zabrane dvostruke litispendencije.Nistavost presude znaci da je drugostepeni sud obavezan da. --> postoji protivrecnost izmedju onog sto se navodi u razlozima presude i pismenim dokazima.Apsolutno bitne povrede parnicnog postupka mogu da se klasifikuju na sledeci nacin: a) Povreda pravila o procesnim pretpostavkama: --> s obzirom na sud: * nepropisan sastav suda. • na ucesce sudije u postupku koji je trebalo da bude iskljucen/izuzet. stranacke i parnicne sposobnosti sposobnosti i pravilno zastupanje.On je duzan da to ucini. B) Relativno bitne povrede odredaba parnicnog postupka 150 . * postojanje apsolutne nenadleznosti parnicnog suda.. • na poredu nacela kontradiktornosti. Po slozbenoj duznosti sud pazi samo na sledece apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka: • na pravilan sastav suda. --> izreka je protivrecna sama sebi ili razlozima presude. --> presuda ne sadrzi razloge o bitnim cinjenicama ili su ti razlozi nejasni ili protivrecni. odnosno ukine presudu. --> povreda pravila o donosenju prasude zbog propustanja. ako utvrdi postojanje apsolutno bitnih povreda odredaba parnicnog postupka. . g) Povreda pravila o sadrzini presude. b) Povreda elementarnih procesnih nacela: --> povreda nacela kontradiktornosti --> nacela o upotrebi supstvenog jezika u postupku. . --> povreda pravila javnog poretka ( odluka suda pociva na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka ). • na res judicata. • na povredu javnog poretka. kasira. stranke.

Spisak ovih povreda je neogranicen.Na ove povrede sud ne pazi po sluzbenoj duznosti. .Sud pazi na pravilnu primenu materijalnog prava po sluzbenoj duznosti. . da li su in concreto imale za posledicu donosenje nepravilne odluke.. a sud onda utvrdjuje da li su te povrede relevantne.) Pogresno ili nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje . .Relativno bitne povrede parnicnog postupka su i slucajevi kada je sud odlucio infra petita ili extra petita. . . . tj. odnosno koje su bitne i vazne za donosenje odluke.Ona postoji kada sud nije primenio odredbu materijalnog prava koju je trebalo da primeni ili kada takvu odredbu nije pravilno primenio. odnosno kada je nije utvrdio. 2. vec sam podnosilac zalbe na njih mora da se pozove. odnosno ne postoji sto je u suprotnosti sa realnim sledom dogadjaja u stvarnosti.) Pogresna primena materijalnog prava . jer svaka neprimena ili pogresna primena procesne norme moze u konkretnom slucaju da ima za posledicu da odluka suda bude nepravilna ( uglavnom se radi o povredama pravila o dokazivanju ). .Pogresna primena materijalnog prava je izvesna.Pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje je. ali i cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. . .) Postupak po zalbi 151 . ako je sud nepotpuno ili netacno utvrdio cinjenicno stanje. odnosno nepostojanju neke cinjenice o kojima se izvodi dokazivanje.Ovo se odnosi na propuste suda da formira uverenje o postojanju.One postoje kada sud nije primenio neku procesnu normu ili ju je nepravilno primenio.Pogresna primena moze da se javi kao: a) primena pogresne materijalnopravne norme ( greska u kvalifikaciji ).Pogresna primena materijalnog prava se odnosi na pogresno resenje jednog pravnog pitanja.Nepotpuno cinjenicno stanje postoji kada je sud propustio da utvrdi postojanje neke cinjenice iz koje stranke izvoed svoje zahteve.Ovde zakonodavac ne pretpostavlja neoborivo da je povreda imala za posledicu donosenje nezakonite i netacne odluke. jer to neminovno povlaci za sobom primenu dispozicije pogresne materijalnopravne norme. . v) sumpsumiranje cinjenicnog stanja pod dispoziciju pogresne materijalnopravne norme. rezultat pogresne primene pravila o oceni dokaza ili netacne primene stavova iskustva. b) pogresno tumacenje materijalnopravne norme ( kod pravnih standarda je to najcesce ). 3. tako da nije vezan materijalnopravnim obrazlozenjem zalbe.Kod postojanja relativno bitnih povreda odredaba parnicnog postupka. . .Pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje postoji kada je sud stekao uverenje da jedna cinjenica postoji. podnosilac zalbe mora da ucini makar verovatnim da je povreda procesne norme mogla da ima neposredno za posledicu donosenje nepravilne odluke. a to je moglo da ima uticaja na donosenje zakonite i pravilne presude. najcesce.Ono postoji kada je sud neku bitnu cinjenicu pogresno utvrdio. 111. .

Kada se presuda pobija zbog pogresne primene materijalnog prava. . . B) Odlucivanje na raspravi u vecu . .Drugostepeni sud moze da smatra da je celishodnije da zakaze raspravu.. . te zatim prvostepeni sud citav spis predmeta dostavlja drugostepenom sudu ( u instruktivnom roku od 8 dana ). 152 . . .Drugostepeni sud odlucuje o osnovanosti zalbe. po pravilu. drugostepeni sud je. . drugostepeni sud ne moze i po drugi put da ukida pobijanu presudu.Rasprava pred dugostepenim sudom se odvija prema pravilima koja vaze i za postupak pred prvostepenim sudom. svejedno.Sud dostavlja i podnosiocu zalbe odgovor na zalbu. . podnosilac zalbe je duzan da uz zalbu podnese i dokaze kojima se dokazuje postojanje uslova za tu mogucnost. vec prilikom prvog ispitivanja pobijane preusde duzan da je preinaci. .Prvostepeni sud odlucuje o dopustenosti zalbe i odbacuje je.Tada se na raspravi pred drugostepenim sudom ponovo izvode oni dokazi koji su izvedeni i u prvostepenom postupku. nepotpuna ili nedozvoljena. i to u dovoljnom broju primeraka za sud i protivne strane. . .Kontrola se vrsi samo u delu presude na koji se podnosilac zalbe pozvao. a neblagovremen odgovor se ne uzima u razmatranje ).ZPP iz 2005.POSTUPAK PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM A) Sudija izvestilac .Ipak. . kada je ona neblagovremena.Ovaj postupak pocinje aktivnostima sudije izvestioca koji sacinjava izvestaj radi razmatranja predmeta.Zalba se uvek podnosi prvostepenom sudu koji je doneo presudu koja se pobija. kada su u provostepenom postupku ucinjene bitne povrede odredaba ZPP-a ili kada je neophodno da se potpuno i tacno utvrdi cinjenicno stanje.Ako se u zalbi iznese i nova reperta.POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM SUDOM . rasprava pred drugostepenim sudom moze da se odrzi iz razloga celishodnosti. a) Granice ispitivanja prvostepene presude .Kada je sud odlucio da otvori raspravu.Jedini bitan izuzetak je da odsustvo jedne ili obe stranke nema nikakav uticaj na tok postupka.Sudija izvestilac ne daje misljenje o osnovanosti zalbe. uvodi jednu novinu u cilju donosenja odluke u razumnom roku: Ako je prvostepena presuda vec jednom ukinuta po zalbi. odnosno da parnicu meritorno okonca. dok izostanak obe stranke stvara fikciju da je tuzba povucena. sud dostavlja jedan njen primerak protivnoj strani na odgovor ( koja ima rok od 15 dana za odgovor. vac samo sumira tok i rezultate prvostepenog postupka.Ako nadje da je zalba dopustena. vazno je naglasiti da izostanak jedne stranke ima za posledicu da sud raspravlja samo s prisutnom. vec je duzan da zakaze raspravu i da odluci o svim zahtevima stranaka. V) Tok postupka . bez rasprave. .

cinjenicnu gadju za njegovu odluku cine one cinjenice koje je utvrdio na raspravi. presuda postaje pravosnazna.Sud je potpuno vezan razlozima zalbe.Zakon predvidja da drugostepeni sud kontrolise ex officio da li je provostepena presuda zakonita. Presudom drugostepeni sud moze: * da preinaci prvostepenu presudu i odluci o zahtevima stranaka.Ako bi drugostepeni sud postupio drugacije.Kada drugostepeni sud nadje da je cinjenicno stanje pogresno ili nepotpuno utvrdjeno. kao i zakljucak na osnovu iskustva.Princip vezanosti drugostepenog suda cinjenicnim stanjem koje je besprekorno utvrdio prvostepeni sud bi trebalo bez ogranicenja da vazi kada drugostepeni sud donosi presudu kojom se prvostepena presuda potvrdjuje ili presudu kojom se prvostepena presuda preinacuje. 112. smatra se da se presuda pobija u onom delu u kojem stranka nije uspela u parnici.U delu u kome se ne pobija. ispitivanje se svodi samo na one cinjenice na koje se podnosilac zalbe u zalbi i poziva. . . * da usvoji zalbu.Ovo resenje moze da izgleda nelogicno. cak i kada bi drugostepeni sud nasao da je presuda nistava i u delu u kome se ne pobija.Kada drugostepeni sud zakazuje raspravu u vecu. * da odbije zalbu kao neosnovanu i na potvrdi provostepenu presudu. drugostepeni sud formira sopstvenu ocenu o njegovoj dokaznoj snazi. ukljucujuci ovde i nova reperta. . . ali i one cinjenice za koje smatra da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio. .. * da ukine presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje.Sud koji resava po pravnim lekovima vezan je cinjenicama koje je utvrdio prvostepeni sud. odnosno da li je doneta uz postovanje minimalnog standarda procedure i pravilne primene materijalnog prava. . . cinio bi bitnu povredu odredaba parnicnog postupka. b) Cinjenicni osnov za donosenje presude drugostepenog suda .Ako se podnosilac zalbe poziva na nepotpuno ili pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje.Nakon ocene iskaza svedoka u prvostepenom postupku. Resenjem drugostepeni sud moze: * da odbaci zalbu kao nedopustenu ( ako to vec nije ucinio prvostepeni sud ). A) Odbijanje zalbe kao neosnovane - 153 . . na osnovu kontrole pobijanog dela presude. drugostepeni sud ispituje razloge zalbe samo u onom delu koji je u zalbi naveden.) Odluke drugostepenog suda po zalbi Drugostepeni sud moze na dva nacina da okonca postupak po zalbi: presudom i resenjem. * da ukine presudu i odbaci tuzbu.Ako se presuda pobija iz razloga koji se ticu pogresnog ili nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja. .Ako se to iz zalbe ne vidi izricito. . utvrdi da je provostepena presuda bez dejstva i da odluci o zahtevima stranaka. ali je rezultat ucenja o pravosnaznosti sudskih odluka o nacela dispozicije stranaka koje odredjuju investituru suda. . on formira svoj stav prema postojanju ili nepostojanju neke vazne cinjenice. otkloni povrede.

Sud je duzan da ukine presudu prvostepenog suda. B) Ukidanje prvostepene presude .U slucaju kvanitativnog prekoracenja tuzbenog zahteva. ako je nasao da je prvostepeni sud pogresno vrsio ocenu dokaza ili je pogresno primenio stavove iskustva prilikom ocene dokaza. . * sta su nedostaci u utvrdjenom cinjenicnom stanju. . .Kod kvalitativnog prekoracenja tuzbenog zahteva. a) Presuda extra petita . ili da je manljivo izveo postupak u vezui sa izvodjenjem nekog dokaznog sredstva. drugostepeni sud kasira presudu i vraca predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. ako nadje da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. . . . jer tada drugostepeni sud je duzan da presudu ukine u celosti. radi se o tome da je prvostepeni sud odlucio o necem drugom. .U ovom slucaju drugostepeni sud smatra da je prvostepena presuda zakonita i pravilna u svom meritornom rezultatu.Drugostepeni sud ce odbiti zalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu.Presuda kojom se zalba odbija i potvrdjuje prvostepena odluka je novi pojedinacni pravni akt koji samo potvrdjuje sadrzinu prethodnog. a ne o onom sto je tuzbom trazeno ( sto je predmet spora ).U slucaju kvalitativnog dosidjenja extra petita. jer su zahvacene apsolutno bitnim povredama odredaba parnicnog postupka. .Samo kasiranjem presude u celini prvostepeni sud stice novu mogucnost da u potpunosti otkloni nedostatke koji su sprecili donosenje pravilne odluke. . . a sud je doneo deklaratornu presudu da je T vlasnik stvari. sud je dosudio vise nego sto je tuzbenim zahtevom istaknuto. kada se do pravilno utvrdjenog cinjenicnog stanja moze doci i ponovnim izvodjenjem dokaza pred drugostepenim sudom.Tada drugostepeni sud ukida svojom odlukom presudu u onom delu u kome je tuzbeni zahtev prekoracen. 154 .Kada drugostepeni sud ukine presudu i vrati predmet prvostepenom na ponovno odlucivanje. .Tada se zakazuje rasprava u vecu pred drugostepenim sudom i dokazi iz provostepenog postupka se ponovo izvode. .Za donosenje drugostepene medjupresude je nuzno da ne postoje bitne povrede odredaba parnicnog postupka. kao ni razlozi na koje pazi ex officio.Drugostepeni sud je duzan da ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje i kada nadje da cinjenicno stanje nije potpuno utvrdjeno zbog pogresne primene materijalnog prava. b) Drugostepena medjupresuda . ali ne sme da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. duzan je u resenju da navede: * koje se parnicne radnje ukidaju..Drugostepeni sud je duzan da ukine provostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje prvostepenom sudu kada postoje bitne povrede odredaba parnicnog postupka i kada je neophodno da se pravilno utvrdi cinjenicno stanje zbog toga sto je sud sud dopustio nove cinjenice i dokaze.Drugostepeni sud je duzan da ovako postupi.Npr: Tuzilac je tuzbom trazio povracaj stvari.

Preinacenje je moguce ako: a) Postoji nepotpuno ili pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje.U tom slucaju.Ovime se ne vredja nacelo neposrednosti u izvodjenju dokaza. dok ce je ukinuti u delu koji se odnosi na visinu tuzbenog zahteva i vratiti predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje.Dakle.Prvenstveno se misli na dve situacije: * prvostepeni sud je pogresno ocenio isprave ili posredno izvedene dokaze. i to: a) da postoji apsolutna nenadleznost suda. drugostepeni sud samo moze da potvrdi ili ukine presudu prvostepenog u tom delu.U tom slucaju. kao i sumpsumacionu gresku prvostepenog suda. ali se ukida odluka prvostepenog suda o visini tuzbenog zahteva. --> drugu. vec sud odlucuje o zalbi na nejavnoj sednici. kao i dokaza prima faciae. ukidanje prvostepene presude. . v) da ne postoji stranka ili stranacka sposobnost. izmenu sadrzine izreke presude novom meritornom odlukom o zahtevima iz prvostepene parnice. * prvostepeni sud iz cinjenica koje je utvrdio je izveo nepravilan zakljucak o postojanju drugih cinjenica. .. d) da postoji povreda zabrane dvostruke litispendencije. .Preinacenje se ogleda u tome sto se donosi presuda drugog sadrzaja: utvrdjuje se da je valjan osnov tuzbenog zahteva.Donosenje drugostepene medjupresude znaci preinacenje presude provostepenog suda.Preinacenje obuhvata dve parnicne radnje: --> prvu. . v) Pogresno je primenjeno materijalno pravo. a presuda je zasnovana na tim cinjenicama. posredno izvedenim dokaziva ili dokazima prima faciae. potvrdice provostepenu presudu u delu koji se odnosi na osnov tuzbenog zahteva. . .Donosenje drugostepene medjupresude moguce je samo ako u postupku pred drugostepenim sudom nije istaknut prejudicijalni zahtev za utvrdjenje. a odluka suda je iskljucivo zasnovana na tim cinjenicama. b) Postoje greske u oceni dokaza. . odluka prvostepenog suda mora da se zasniva samo na indicijama. . . V) Ukidanje prvostepene presude i odbacivanje tuzbe .U oba slucaja se ne zakazuje rasprava pred drugostepenim sudom. b) da ne postoji tuzivost subjektivnog prava. jer je tada drugostepeni sud duzan da ukine presudu i predmet vrati na ponovno sudjenje. jer se radi o oceni dokazne vrednosti indicija i isprava. sud mora da stekne uverenje o osnovanosti pravnog osnova tuzbenog zahteva na osnovu cinjenica koje su utvrdjene u postupku pred prvostepenim sudom. . sud ce odbiti zalbu kao neosnovanu. ispravama. 155 .Da bi doneo drugostepenu medjupresudu.To cini drugostepeni sud ako ustanovi da postoje neotklonjive procesne smetnje.Preinacenje nije moguce ako su pocinjene bitne povrede odredaba parnicnog postupka. . ali ne i da donese drugostepenu medjupresudu. .Pogresna primena materijalnog prava obuhvata interpretativnu. g) da je vec o istoj stvari pravosnazno presudjeno ili je zakljuceno sudsko poravnanje. da bi sud mogao da preinaci presudu.Ovde ne spada i izvodjenje novih dokaza ( nova reperta ). G) Preinacenje presude . .

* da odbije zalbu kao neosnovanu i potvrdi resenje prvostepenog suda. 114. .. kada odbije ili dopusti preinacenje tuzbe.Ona moze da se izjavi samo protiv presude donete u drugom stepenu. na predaju stvari ili izvrsenje druge cinidbe. nepotpunu ili nedozvoljenu. . ogranicen i dvostran pravni lek protiv presude donete u drugom stepenu. odnosno poseban pravni lek.Drugostepeni sud moze: * da odbaci zalbu kao neblagovremenu. osim kada to zakon izricito iskljucuje.) Zalba protiv resenja A) Pojam i dejstva . .Revizija ne sluzi samo interesima stranka..) Revizija protiv presude . . . B) Dopustenost .Takva su u prvom redu sva resenja koja se tizu materijalnog upravljanja parnicom.Resenje protiv koga nije dopustena zalba se moze odmah izvrsiti. (ne)suspenzivan.. b) Vezana.U nekim slucajevima zakon izricito zabranjuje posebnu zalbu na resenje: kada sud odbije zahtev za izuzece sudije. * da preinaci resenje ili ga ukine i.Revizija je dopustena u imovinskopravnim sporovima u kojima se tuzbeni zahtev odnosi na potrazivanje u novcu. po potrebi. kojim se usvaja predlog za obezbedjenje dokaza. . 156 . osim kad to zakon iskljucuje. G) Ostala pravila . resenja: o iskljucenju sudije ili protiv resenja kojim se usvaja zahtev za njegovo izuzece. .PREDMET REVIZIJE. .Revizija protiv presude je redovan.POJAM I SMISAO . . npr. vec se resenje prvostepenog suda pobija zalbom protiv presude. presuda ne moze da se pobija revizijom. nego se njome unapredjuje i sudska praksa i pravna sigurnost.DOPUSTENOST I OGRANICENJA REVIZIJE . ako vrednost pobijanog dela pravosnazne presude prelazi pola miliona dinara. . protekom roka za zalbu ).Ona je jednostrani pravni lek jer se ona ne dostavlja na odgovor protivnoj strani. samostalna zalba na resenje je uvek dopustena.Revizija nije dopustena protiv odluke o troskovima postupka.Jedino se u postupku po zalbi na resenje nikada ne zakazuje rasprava pred drugostepenim sudom.Zalba protiv resenja je devolutivan i suspenzivan pravni lek. vrati prvostepenom sudu predmet na ponovno odlucivanje. nesamostalna zalba ne predstavlja posebnu zalbu.Na zalbu protiv resenja u ostalom delu se shodno primenjuju pravila o zalbi protiv presude. . devolutivan.Ako je presuda postala pravosnazna vec nakon okoncanja prvostepenog postupka ( npr.113..ODLUKE KOJE MOGU DA SE POBIJAJU REVIZIJOM . V) Vrste a) Posebna.Protiv resenja prvostepenog suda je uvek dopustena zalba. jer zadrzava izvrsavanje resenja.

Revizija je dopustena bez obzira na visinu predmeta spora u sledecim slucajevima: a) U parnicama o pravu na izdrzavanje ili o pravu na ukidanje izdrzavanja.Revizijski sud je. potrebno da se razmotre pravna pitanja od opsteg interesa i tako ujednaci praksa i da novo tumacenje prava. ali ne i eliminisan.Razlozi za reviziju koji se odnose na apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka obuhvataju sve razloge zbog kojih moze da se pobija prvostepena presuda.Revizija nije dopustena kada tuzilac nije odredio vrednost spora. B) Pogresna primena materijalnog prava . . zastite i upotebe uzorka. * Cinjenicno i pravno pitanje u reviziji . ogranicen na kontrolu pravnih pitanja. ako je sud protivno odredbama ZPP doneo presudu zbog propustanja. priroda takvih povreda je takva da uvek cine presudu nistavom ).Pogresna primena materijalnog prava je kljucan revizijski razlog.. . .Videli smo da se revizija ne moze izjaviti zbog pogresno ili nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja. po oceni VKS.RAZLOZI ZA REVIZIJU PROTIV PRESUDE ..Izuzeci postoje.Razlog za reviziju su i relativno bitne povrede parnicnog postupka koje su pocinjene u postupku pred drugostepenim sudom. .U nasem pravu. A) Bitne povrede odredaba parnicnog postupka . ako su povredjena pravila res judicata i zabrana dvostruke litispendencije. cak i kada je drugostepeni sud izmenio cinjenicno stanje utvrdjeno u postupku pred drugostepenim sudom. tj. ako je sud uskratio stranci mogucnost da raspravlja u postupku.. .Apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka razlog su za reviziju i kada su pocinjene u postupku pred prvostepenim sudom ( nebitno da li se podnosilac revizija na njih pozvao i da li je drugostepeni sud smatrao da takve povrede nisu pocinjenje. po samom zakonu. znacaj distinkcije cinjenicnog i pravnog pistanja u reviziji umanjen je. . d) U sporovima o zasnivanju. b) U sporovima o pravu na naknade stete zbog izgubljenog izdrzavanja usled smrti davaoca izdrzavanja. modela. v) U imovinskim sporovima koji nastaju iz protivustavnih i protivzakonitih pojedinacnih akata kojima se pravna ili fizicka lica stavljaju u neravnopravna polozaj na jedinstvenom trzistu.Revizija protiv presude ne moze da se izjavi zbog nepotpunog ili pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja. ne moze da se izjavi revizija: ako je sud odlucio o tuzbenom zahtevu za koji je stvarno nadlezan visi sud iste vrste.Pogresna primena materijalnog prava moze da se istakne u raviziji bez ogranicenja.Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogresne primene materijalnog prava kada je. .Nema razlike da li je greska nastala u prvostepenom ili drugostepenom postupku. 157 . postojanju i prestanku radnog odnosa. jer se ispravljanjem gresaka niznih sudova u primeni prava ostvaruje svrha revizije. . . . g) U sporovima zbog povrede autorskog prava.Zbog prekoracenja tuzbenog zahteva revizija se moze izjaviti samo ako je takva povreda ucinjena pred drugostepenim sudom. i to bez obzira na to da li se u konkretnom slucaju javlja kao posledica sumpsumacione ili interpretativne greske suda. .

--> izjavilo lice koje je odustalo od revizije. tumacenje domasaja parnicnih radnju. .. uvodi ovlascenje revizijskog suda da kontrolise da li su nizi sudovi pravilno utvrdili cinjenicno stanje. .O dopustenosti revizije odlucuje VKS u vecu sastavljenom od trojice sudija. prakticno na mala vrata. ukine resenjem pobijanu odluku. a po potrebi i odluke nizih sudova. . . resenjem ce usvojiti reviziju. . tumacenje svih pravnih pojmova.Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u granicama koji se navode u reviziji i samo u onom delu u kome se pobija revizijom. i to u roku od 15 dana od prijema predmeta. . pravno pitanje. a drugostepeni sud svoje spise predmeta VKS u narednom roku od 3 dana.Revizija je nedopustena u slucaju kada je: --> izjavilo lice koje nije ovlaceno na ponosenje revizije. da li je strah opravdan kod prinude ). koji je duzan da reviziju i spise predmeta dostavi drugostepenom sudu u roku od 3 dana.Rok za odgovor na reviziju je 30 dana.U slucaju da je revizija dopustena. ukinuti u celini ili delimicno presudu prvostepenog i drugostepenog suda ili samo presudu drugostpenog suda i predmet vratiti na ponovno sudjenje istom ili drugom vecu prvostepenog odnosno drugostepenog suda. ukljucujuci i sve pretpostavke za njenu primenu ( stavove iskustva i pravila o logickog zakljucivanju ). tumacenje sadrzine javnih i privatnih isprava.Cinjenicna pitanja se odnose na utvrdjenja cinjenica.Naime. . .Revizija se podnosi prvostepenom sudu. ako revizijski sud nadje da je zbog pogresne primene materijalnog prava cinjenicno stanje nepotpuno utvrdjeno i zbog toga nema uslova za preinacenje pobijane presude.POSTUPAK PO REVIZIJI A) Odlucivanje o dopustenosti revizije . . trebalo bi smatrati da i ova pitanja podlezu reviziji..Na taj nacin se. procesnih pretpostavki.Najteze je klasifikovati tzv. . --> izjavljena protiv presude protiv koje se po zakone ne moze podneti. kao i pitanje dokazivanja kod posrednih dokaza i dokaza prima faciae.O reviziji odlucuje VKS u vecu sastavljenom od petorice sudija na nejavnoj sednici bez odrzavanja rasprave ili na osnovu rasprave koju zakazuje pod uslovima po kojima moze da se zakaze rasprava pred drugostepenim sudom.Pravno pitanje se odnosi na: primenu pravne norme. jer se radi o sumpsumciji cinjenica pod dispoziciju pravilne materijalnopravne norme.( priznanje cinjenica. 158 . instituta i standarda. . ukljucujuci i pitanja ocene dokaza. questiones mixte kod kojih su pravni i cinjenicni aspekti toliko isprepletani da ih je gotovo nemoguce odvojiti ( npr.Nedopustenu reviziju VKS odbacuje resenjem protiv kojeg nije dopustena zalba..). VKS je dostavlja suprotnoj strani na odgovor u roku od 8 dana. i predmet vrati na ponovno sudjenje. B) Odlucivanje o osnovanosti revizije . . --> izjavilo lice koje nije advokat. .Isto ovlascenje ima revizijski sud kada posumnja da su cinjenice na kojima je zasnivana odluka pravilno utvrdjene.Uzima se da je odmeravanje visine naknade stete.. --> lice koje je izjavilo reviziju nema pravni interes za podnosenje revizije.U sumnji. .

v) Da ukine u celini ili delimicno presudu drugostepenog suda. g) Da usvoji reviziju i preinaci pobijanu presudu i odluci o svim zahtevima stranaka.Uslovi za dopustenost ovog pravnog leka su: a) da se ovim pravnim lekom pobija presuda protiv koje je revizija inace dozvoljena. * da ne postoji stranacka sposobnost. v) da se s koriscenjem ovog pravnog leka saglasi i suprotna stranka. B) Dopustenost . b) Da ukine u celini ili delimicno presudu drugostepenog i prvostepenog suda.ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena.VKS ukida i drugostepenu i prvostepenu presudu i odbacuje tuzbu. VKS donosi na osnovu cinjenica koje je utvrdio drugostepeni sud. kao ni razlozi na koje pazi po sluzbenoj duznosti ( pravilna primena mat.Sud kojem je predmet vracen na sudjenje je vezan resenjem revizijskog suda. * da su povredjena pravila o zabrani dvostruke litispendencije. b) da je u zalbi istaknut predlog da o njoj odlucuje VKS.Direktna revizija se izjavljuje protiv prvostepene presude. u delu u kojem se nalaze preduzimanje odredjenih parnicnih radnji i raspravljanje odredjenih pravnih pitanja. .Svoju odluku o osnovanosti revizije.Smisao ovog pravnog leka lezi u tome da se sbog efikasnosti postupka preskoci drugostepeni postupak po zalbi. prava ). kada nadje: * da postoji apsolutna nenadleznost parnicnog suda. 159 .U postupku po reviziji.VKS moze: a) Da odbije reviziju kao neosnovanu. . zbog potrebe za ujednacavanjem sudske prakse formiranjem stava prema nekom spornom pravnom pitanju.Ova revizija se uvodi ZPP-om iz 2005. . * da je stvar vec pravosnazno presudjena ili da je zakljuceno poravnanje. ali nije vezan pravnim shvatanjem revizijskog suda.Ukidanje presude i vracanje parnice u neku od prethodnih faza je nuzno kada je priroda povrede takva da njeno saniranje moze da se obavi samo naknadnim postupanjem nizih sudova ( npr. * da ne postoji tuzivost subjektivnog prava. d) da je pravni lek blagovremen ( 15 dana od dostavljanja prvostepene odluke ). . postojanje razloga za izuzece sudije ). .ako utvrdi da je pogresno primenjeno materijalno pravo..ako utvrdi da je pocinjena neka od bitnih povreda odredaba parnicnog postupka. 115. godine i naziva se “zalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlucivanje”. . . nove cinjenice je dopusteno iznositi samo u delu koji se odnosi na postojanje odredaba parnicnog postupka. g) da VKS oceni da je o ovom pravnom leku potrebno odlucivati.) Direktna revizija A) Pojam i smisao .VKS ukida presude nizih sudova prema navedenim principima i kada nadje da je cinjenicno stanje nepotpuno utvrdjeno zbog pogresne primene materijalnog prava. . dj) da stranku koja je fizicko lice zastupa advokat. i vraca predmet u ranije faze.

VKS moze odbiti pravni lek i potvrditi provstepenu presudu ili preinaciti prvostepenu presudu.Zahtev se moze podneti protiv odluka koje su pravosnaznost stekle u prvom ili drugom stepenu. onda se smatra da je zalba protiv prvostepene presude povucena. pa ako i on utvrdi da je dopusten. 116. . D) Ocena .Ne postoje revizijski razlozi na kojima sud pazi po sluzbenoj duznosti.Prvostepeni sud dostavlja zalbu drugoj strani da se izjasni. te se predvidja da VKS o direktnoj reviziji odlucuju isto onako kako drugostepeni sud odlucuje po zalbi. pa ako nadje da je dopusten. nesuspenzivan. ( sud je odlucio o zahtevu koji ne spada u sudsku nadleznost.e) da odlucivanje po direktnoj reviziji nije u suprotnosti s principom donosenja odluke u razumnom roku. sud je zasnovao svoju presudu na nedosvoljenim raspolaganjima stranaka ). G) Postupak a) Postupak pred nizim sudovima .) Zahtev za zastitu zakonitosti A) Osnovne napomene . devolutivan. onda ga dostavlja drugostepenom sudu. jer se smatra da ce on kvalitetnije da odlucuje o tome on nizih sudova. dozvoljen). potpun. . . stav 2. . on ce resenjem odbaciti zalbu kao nedopustenu i vratiti predmet drugostepenom sudu koji nastavlja redovan postupak po zalbi. --> bitne povrede odredaba parnicnog postupka iz clana 361.Tada ima smisla da stranke prepuste VKS ocenu o pravnom pitanju. dalji postupak se nastavlja prema pravilima koja vaze za zalbu protiv presude.Ako VKS nadje da nema potrebe da o zalbi neposredno odlucuje. . V) Razlozi: --> pogresna primena materijalnog prava. koji takodje ceni dopustenost. odlucio je po tuzbi koja je podignuta posle isteka roka.Zalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlucivanje se podnosi sudu koji je odlucio u prvostepenom postupku.Zahtev za zastitu zakonitosti jeste vanredan. .Ako protivna stranka ne da saglasnost u odgovoru na zalbu.Provostepeni sud odlucuje o dopustenosti ovog pravnog leka ( blagovremen. .Gorenavedena pravila su brisana Zakonom o izmenama i dopunama ZPP iz 2009. 160 . i ako se ona saglasi sa ovakvim predlogom.Ovaj pravni lek moze da ima znacaj u situacijama u kojima se stranke ne spore oko cinjenica i kada je prvostepeni sud besprekorno sporveo postupak.VKS odlucuje o dopustenosti direktne revizije u vecu koje je sastavljeno od trojice sudija.Dopustenst pravnog leka ne zavisi od toga li je je odluka prethodno bila pobijana zalbom. . onda se predmet dostavlja VKS-u. a o njenoj osnovanosti u vecu sastavljenom od petorice sudija. ogranicen i dvostran parvni lek. . . b) Postupak pred VKS .

. a zatim ce podnosilac zahteva obrazloziti pravni lek.Po prijemu odgovora. G) Postupak i odlucivanje po pravnom leku .Posle toga ce se procitati presuda na koju se odnosi pravni lek. a ako je protiv odluke izjavljena revizija. . nepotpun ili nedopusten.Protiv odluke donesene u drugom stepenu protiv koje je izjavljena revizija. .. . sto omogucava spajanje postupka i zajednicko odlucivanje o oba pravna leka.O zahtevu se odlucuje na sednici veca bez odrzavanja rasprave.Podnosi se prvostepenom sudu koji je ovlascen da pravni lek odbaci kao neblagovremen. dostavlja vrhovnom sudu.Ukoliko javni tuzilac ne podigne zahtev za zastitu zakonitosti u rokovima predvidjenim zakonom. . B) Rokovi .Zahtev za zastitu zakonitosti i revizija organizacioni i funkcionalno su uskladjeni pravni lekovi.Rok za podnosenje pravnog leka iznosi 3 meseca.Zahtevom za zastitu zakonitosti ne mogu biti pobijane pravosnazne odluke koje je povodom revizije i zahteva za zastitu zakonitosti doneo VKS. . moze se izjaviti samo zbog postojanja apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka. . . .Predsednik veca vrhovnog suda odredjuje sudiju izvestioca u cilju pripreme predmeta za odlucivanje. .Pravni lek se moze izjaviti zbog toga sto je protivno odredbama zakona sud zasnovao svoju odluku na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka. . a protiv odluke donete u prvom stepenu protiv koje nije bila izjavljena zalba. 161 . od dana donosenja odluke revizijskog suda kojom je postupak zavrsen. zahtev se.Postupak se odvija shodno odredbama kojima je regulisan postupak po reviziji.Protiv drugostepene odluke protiv koje nije bila izjavljena revizija rok se racuna od dana kada je odluka dostavljena onoj stranci kojoj je dostavljena kasnije. javnom poretku i moralu. tj.Sednica pocinje izvestajem izvestioca koji izlaze stanje stvari ne dajuci svoje misljenje o osnovanosti izjavljenog pravnog leka. . . .Zahtev je ogranicen pravni lek. javni tuzilac moze u roku od godinu dana podici zahtev za zastitu zakonitosti zbog toga sto je ugovor po svojoj sadrzini ili cilju protivan prinudnim propisima. o oba pravna leka odlucuje se jednom odlukom.Ako prvostepeni sud zakljuci da je pravni lek dopusten. . dostavlja ga strankama na odgovor. putem drugostepenog suda. javni tuzilac moze podici zahtev za zastitu zakonitosti u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena revizija one stranke cija mu je revizija ranije dostavljena. . ili po bezuspesnom poreteku roka od 30 dana.O zahtevu odlucuje VKS.Za podnosenje zahteva ovlascen je Republicki javni tuzilac. racuna se od dana kada se ta odluka vise nije mogla pobijati zalbom.Ako su protiv iste odluke podneseni i revizija i zahtev za zastitu zakonitosti.Ovaj rok se racuna od dana pravosnaznosti odluke. V) Razlozi za izjavljivanje pravnog leka . stranka koja je podnela predlog je ovlascena sama da izjavi pravni lek u roku od 30 dana od prijema obavestenje da javni tuzilac nece izjaviti zahtev. .Protiv pravosnazne odluke donesene u sporu koji se odnosi na ugovor o prometu nepokretnosti.

kao i lica na koja se prostiru subjektivne granice pravosnaznosti presude ( umesac ). naprotiv. ponavljanje postupka ne predstavlja vanredni pravni lek. .Sud moze odlucivati na sledece nacine: • odbaciti zahtev kao neblagovremen.Razloge za ponavljanje postupka mozemo da svrstamo u 4 grupe: 1.) Ponavljanje postupka . njegovo ulaganje upravo i pretpostavlja postojanje pravosnazne sudske odluke. b) ako se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana. ako su vec bezuspesno isticani u ranijem postupku. a narocito propustanjem dostavljanja.Ponavljanje postupka ima za cilj ukidanje pravosnaznih sudskih odluka i njihovu zamenu zakonitim i pravilnim sudskim odlukama.) Postojanje krivicnih dela: a) ako se odluka suda zasniva na laznom iskazu svedoka ili vestaka. . • odbaciti zahtev kao neosnovan i potvrditi pobijanu odluku. . . nepotpun ili nedopusten.Pravilo je da razlozi na kojima moze da se temelji zahtev za ponavljanje postupka ne vaze. • ukinuti odluku i predmet vratiti prvostepenom ili drugostepenom sudu na ponovno sudjenje. resenja o odbacivanju tuzbe i zalbe kao nedopustene. 117. • preinaciti pobijanu odluku.RAZLOZI .ODLUKE PROTIV KOJIH SE MOZE PODNETI OVAJ PRAVNI LEK .POJAM I CILJ . ili stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlasceno lice. . ili nekog drugog ucesnika postupka. resenja kojima se usvaja predlog za izdavanje platnog naloga. nije bila data mogucnost da raspravlja pred sudom ( stiti se nacelo obostranog saslusanja stranaka ). resenja kojima se okoncava postupak u parnicama za smetanje poseda. . 2. i ostale povrede u vezi sa zastupanjem. . v) ako je do odluke suda doslo usled krivicnog dela sudije. b) ako je u postupku kao tuzilac ili kao tuzeni ucestvaovalo lice koje ne moze biti stranka u postupku.Postupak moze da se ponovi. 162 .Ovde vazi princip supsidijarnosti. ako je okoncan odlukom suda. koja je podobna za pravosnaznost: presude.Ponavljanje postupka mogu da traze zahtevom stranke i njihovi univerzalni sukcesori.On nema devolutivan niti suspenzivan efekat.) Bitne povrede odredaba parnicnog postupka: a) ako nekoj stranci nezakonitim postupanjem.Njime zakonodavac u izvesnim slucajevima najtezih procesnih povreda daje prednost materijalnoj pravicnosti u odnosu na pravnu sigurnost koja se uspostavlja pravosnaznoscu presude.PROCESNA LEGITIMACIJA . premda ga zakon klasifikuje u vanredne pravne lekove.Stricto sensu. • ukinuti odluku i odbaciti tuzbu. .

nepotpune ili nedozvoljene predloge odbacuje resenjem predsednik veca bez odrzavanja rocista. ako je Ustavni sud u postupku po ustavnoj zalbi utvrdio da postoji povreda ljudskog prava zajemcanog Ustavom. v) ako je naknadno pred nadleznim organom pravosnazno reseno prethodno pitanje na kome je odluka zasnovana ( npr. dakle.Ponavljanje postupka se odvija u 3 faze: 1. kada je stekla mogucnost da taj razlog upotrebi.Subjektivni rok iznosi 30 (60) dana. 163 . 4. .) Nove cinjenice ili novi dokazi: ako stranka sazna za nove cinjenice ili nadje nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te cinjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku. jer nije znala da postoje ). jer se radi o ocuvanju osnovnih principa u vrsenju pravosudja. stranka nema vise pravo da trazi ponavljanje postupka. on se dostavlja suprotnoj stranci na odgovor ( ne mora da ga da ) u ruku od 15 dana. izuzev prava na sudjenje u razumnom roku. a racuna se od dana pravosnaznosti odluke.Predlog za ponavljanje postupka se uvek podnosi sudu koji je odlucivao u prvom stepenu. -* Postupak se moze ponoviti i: ako je. ako bi parnicni sud doneo odluku da se neko lice oglasava nedostojnim za nasledjivanje..ROKOVI .Nepotrebno je da se ustanovi kauzalna veza izmedju pocinjenih krivicnih dela i sadrzaja pobijane presude. o odluci Ustavnog suda ili o odluci ESLJP-a.Protekom ovog roka. ukinuta ili ponistena.Nove cinjenice su samo nova reperta.Predlog mora da bude supstanciran i da sadrzi: zakonski osnov po kome se trazi ponavljanje. pa krivicni sud u kasnijem postupku preinaci ili ukine tu odluku. . oslanjajuci se na raniju presudu krivicnog suda kojom je naslednik oglasen krivim za pokusaj ubistva ostavioca. . a racuna se od dana kada je stranka saznala za postojanje razloga za ponavljanje postupka. . .POSTUPAK . sud ispituje postojanje pretpostavki od kojih zavisi da je dopusten predlog za ponavljanje postupka. . . te neblagovremene. . 3. ESKLJ doneo odluku o istom ili slicnom odnosu protiv Srbije. . b) ako se odluka suda zasniva na drugoj odluci suda. subjektivno nove cinjenice koje su postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave ( stranka se nije na njih pozvala. po pravosnazno okoncanom postupku pred domacim sudom. to bi predstavljalo razlog za ponavljanje pravosnazno okoncanog parnicnog postupka ).Parnicni sud sam ceni koliki uticaj ima krivicna presuda o osudi svedoka i vestaka na tacnost izjave odnosno misljenja datih u postupku. a ta odluka bude pravosnazno preinacena. okolnosti iz kojih proizlazi da je predlog podnesen u zakonskom roku i dokaze kojima se potkrepljuju navodi predlagaca. osim ako se ne radi o razlozima koji se ticu povrede nacela kontradiktornosti.) Ispitivanje dopustenosti .Ako je predlog dopusten. .) Stavljanje van snage sudskih odluka: a) ako stranka stekne mogucnost da upotrebi pravosnaznu odluku suda koja je ranije medju istim strankama doneta o istom zahtevu.Objektivni rok iznosi 5 godina.U ovoj fazi postupka.Nova reperta i novi dokazi mogu da cine razlog za ponavljanje postupka samo ako su podobni da proizvedu povoljniju odluku za podnosioca zahteva. odnosno.

onda ce predsednik veca prvostepenod suda da dostavi predmet visem sudu. . .Kada se istovremeno pred sudom nadju revizija i predlog za ponavljanje postupka.) Ispitivanje osnovanosti predloga za ponavljanje postupka ( judicum rescidens ) . vec mora da donese novu istog sadrzaja.Do trece faze dolazi samo ukoliko je nadlezni sud ukinuo svojim resenjem raniju pravosnaznu presudu. sud ce zastati s postupkom povodom predloga za ponavljanje postupka do zavrsetka postupka po reviziji . sud ce zastati s postupkom po reviziji do zavrsetka postupka povodom predloga za ponavljanje postupka. .U resenju kojim dozvoljava ponavljanje postupka. .O osnovanosti predloga za ponavljanje postupka se raspravlja na rocistu pred prvostepenim sudom. ( postojanje krivicnog dela ). koji ce onda moci da ukine odluku ). sud moze da dodje do istog meritornog rezultata kao sto je bila i izreka ukinute odluke. . predsednik veca ce resenjem odluciti o osnovanosti predloga za ponavljanje. ako se ponavljanje postupka trazi zbog povrede principa res judicata. . . .To je evidentno iz mogucnosti VKS da istovremeno jednom odlukom odlucuje i po reviziji i po zahtevu za zastitu zakonitosti.Ako zakon i dopusta istovremeno izjavljivanje dva vanredna prvna leka. .U novom postupku.Ako stanka izjavi reviziju zbog razloga navedenih u clanu 361. 3. sud je vezan razlozima za ponavljanje postupka koje je naveo predlagac.U ponovljenom postupku. litispendencija) i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka.Ako stranka izjavi reviziju iz bilo kog drugog razloga.Nova glavna rasprava se ne odrzava.) Odnos ponavljanja postupka i drugih vanrednih pravnih lekova . ( presudjena stvar.Nakon rocista. 118. . zakon ne predvidja mogucnost da sud potvrdi ukinutu odluku. a ne u postupku koji je rezultirao ukinutom odlukom. i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka iz clana 422. jer se u tom slucaju tuzba odbacuje. predsednik veca ce istovremeno izreci da ukida odluku u ranijem postupku ( a ukoliko se razlog za ponavljanje odnosi na postupak pred visim sudom.Da bi odobrio ponavljanje postupka.) Ponovno raspravljanje o glavnoj stvari ( judicum rescissorium ) . .U tom slucaju.nova producta. .2. 164 . nalaze jedinstveno odlucivanje.Za materijalnu pravosnaznost i njene granice bitan je momenat zakljucenja glavne rasprave u ponovljenom postupku. smatrace se da je stranka izjavila samo reviziju. .Ponovno odlucivanje o glavnoj stvari odvija se po pravilima koja vaze za parnicni postupak. sud mora da stekne visi stepen uverenja ( od obicne verovatnoce ) o istinitosti postojanja razloga na kojima se zasniva predlog za ponavljanje postupka. dopusteno je iznositi i nove cinjenice i dokaze.Prilikom utvrdjivanja osnovanosti predloga. . .ZPP pociva na principu jedinstvenosti pravnog leka.Donosenje odluke o ukidanju ranije presude ima preobrazajno dejstvo i ukida raniju presudu ex tunc. stav 2.

fizicki. 120. jer im je svrha da efikasno i brzo uspostave poslednju fakticku vlast na stvari. kao tuzeni bi tuzbom trebalo da budu obuhvacena oba lica. te da je na njoj fakticku vlast uspostavlja tuzeni.Pravo na drzavinsku zastitu nema jedino drzalac koji je drzavinu stekao vis.Pravo na drzavinsku zastitu pripada svakom drzaocu.POJAM I ZNACAJ . a za pokretanje ovog postupka je irelevantno kakvo svojstvo ima drzalac i kako je stekao drzavinu. . . na sudu je da odluci s kojim ce postupkom da zastane.Uznemiravanje znaci da se na stvar vrsi nedopusten uticaj. tako i medjusobno u slucaju smetanja poseda.Smetanje drzavine nastaje kada se samovlasno. . savesni i nesavesni. . a koji ce da nastavi. da mu zabrani dalje uznemiravanje.Pasivnu legitimaciju u parnici ima ono lice koje je preduzelo radnju smetanja drzavine. 119.Drzavinske parnice imaju za cilj da sprece samovlasno oduzimanje drzavine.Parnica zbog smetanja drzavine pokrece se kada dodje do neovlascenog smetanja ( oduzimanja ili uznemiravanja ) poseda. .U svim drugim slucajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka. Karakteristivno je da su odredbe u posebnim postupcima lex specialis u odnosu na norme koje regulisu opsti parnicni postupak ( one se primenjuju samo supsidijarno ). .Pravo na drzavinsku zastitu imaju i sudrzaoci. posredni i neposredni drzalac. . ... . zakoniti i nezakoniti. telesnim radnjama zahvata drzavina. a nekada zastita posebnih interesa pojedinih ucesnika u postupku ( porodicni sporovi ). sto iskljucuje mogucnost da posredni drzalac vodi posesornu parnicu protiv neposrednog.) Smetanje drzavine . i to kako svaki prema trecim licima. 165 .Drzavinska parnica se ogranicava samo na pretresanje i dokazivanje poslednjeg stanja drzavine i nastalog smetanja.Oduzimanje znaci da prestaje fakticka vlast tuzioca na stvari.Pravo na drzavinsku zastitu u ovoj parnici imaju drzalac stvari i drzalac prava. . a ako je to lice preduzelo smetanje po nalogu ili u interesu drugog lica. i to samo prema licu koje je odmah povratilo drzavinu u roku za samopomoc. ..PRAVO NA DRZAVINSKU ZASTITU .) Pojam i vrste posebnih parnicnih postupaka ZPP u trecem delu posebno normira odredjene parnicne postupke koje razlicito tretira po predmetu spora.Tuzilac moze da zahteva da tuzeni bude osudjen na vracanje oduzete drzavine. pri cemu ona ne menja drzaoca. . clam i precario. Zakonodavac se ovde rukovodi razlicitim pravno-politickim razlozima: nekada je to hitnost postupanja ( drzavinski postupak ).Prema ostalim licima i takav drzalac ima pravo na drzavinsku zastitu. pravi i manljivi.

ali preovladava shvatanje da za svako novo smetanje pocinje da tece novi rok.Raspravljanje u ovoj parnici je ograniceno. --> radi sprecavanja nasilja. v) smetanje drzavine mora da bude protivpravno ( tj. . Objektivni rok je godinu dana od povrede. • zalba ne mora da ima uvek suspenzivno dejstvo. odluke suda. a protiv resenja kojim se odredjuje ova mera. jer sud moze da odluci da zalba ne zadrava izvrsenje resenja. .Iskljucena je mogucnost da se u drzavinskoj parnici raspravlja o: naknadi stete.Kada donosi privremenu meru. b) tuzilac je morao da bude drzalac stvari u momentu kada mu je drzavina samovlasno oduzeta. .Predmet drzavinske parnice je uspostavljanje restitucije.Subjektivni rok je materijalnopravni i prekluzivan. B) Hitnost postupka .Privremene mere se ( po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranke ) izricu: --> radi sprecavanja nastupanja nenadoknadive ili tesko nadoknadive stete.. • o zalbi uvek odlucuje drugostepeni sud na osnovu rasprave. --> radi otklanjanja hitne opasnosti od protivpravnog ostecenja stvari..Odluka o tuzbenom zahtevu se mora doneti u roku od 90 dana. D) Pravni lekovi Protiv resenja stranke mogu izjaviti zalbu: • rok iznosi 8 dana.Potrebno je da su kumulativno ispunjeni sledeci uslovi: a) tuzeni mora da bude drzalac stvari. a ponavljanje postupka je moguce samo zbog povrede nacela kontradiktornosti. paricioni rok odredjuje sud. pravnom osnovu za drzavinu. g) nedolazak tuzenog na rociste nije smetnja da se ono odrzi. . sud ce razmatrati samo one cinjenice koje se odnose na poslednje stanje drzavine i na nastalo smetanje. koji se racuna od dana kada je tuzilac saznao za povredu drzavine i ucinioca. v) tuzba se tuzenom ne dostavlja na odgovor niti se odrzava pripremno rociste. • revizija nije dozvoljena. g) drzavinska tuzba se mora podici u subjektivnom roku od 30 dana.. . odnosno ranije fakticko stanje drzavine na stvari ( vracanje stvari ili prestanak uznemiravanja i zabrana daljeg uznemiravanja ). ne postoji protivpravnost.Sporno je od kada se racuna subjektivni rok kada je smetanje preduzeto radnjama koje se ponavljaju. ako se smetanje vrsi uz pristanak drzaoca. cak i do momenta zakljucenja glavne rasprave. i ono je podobno za formalnu i materijalnu pravosnaznost i predstavlja izvrsnu ispravu. G) Odluka o tuzbenom zahtevu . sud ne saslusava protivnu stranu.. posebna zalba nije dozvoljena.Resenje kojim se usvaja tuzbeni zahtev ima kondemnatorni karater. tj.TOK I SPECIFICNOSTI POSTUPKA A) Pokretanje postupka . ali ovaj period moze biti i kraci.. .Hitnost se u ovim parnicama ostvaruje na sledeci nacin: a) poziv na rociste ne mora biti dostavljen 8 dana pre rocista.PREDMET SPORA . b) zakonski rokovi za vrsenje parnicnih radnji su kraci: rok za zalbu je 8 dana. savesnosti ili nesavesnosti drzaoca.). V) Privremene mere . .. na osnovu zakonskog ovlascenja. 166 .

nije neophodno da poverilac vodi novi drzavinski spor.Tuzilac je duzan da u roku od 30 dana podnese predlog za izvrsenje resenja koje je doneto u posesornoj parnici. .Izvrsna isprava vazi i za slucaj da duznik.Kad god je moguce da se na osnovu verodostojne isprave zahteva izvrsenje. • tuzba je nekonkludentna.Da bi sud doneo dokumentarni platni nalog.Mandatni postupak je izraz nacela ekonomicnosti postupka. tj.se izdaje u sledecim slucajevima: a) tuzbeni zahtev se odnosi na dospelo novcano potrazivanje ciji iznos nije visi od 100000 din.I jedna i druga vrsta naloga moze da se izda samo ako su ispunjene sve procesne pretpostavke. .) Postupak izdavanja platnog naloga . .Sud meritorno odlucuje na osnovu same tuzbe. nije moguce da se izda platni nalog. nakon sto je postupio po resenju suda. . • cinidba nije dospela.VRSTE PLATNOG NALOGA 1. a protekom tog roka tuzilac gubi pravo da u izvrsnom postupku zahteva izvrsenje resenja. Sud ne moze da izda platni nalog kada: • prebivaliste tuzenog nije poznato.Dj) Prinudno izvrsenje . • prebivaliste tuzenog je u inostranstvu. v) tuzeni je glavni duznik. b) tuzilac u tuzbi iznese osnov i visinu duga i naznaci dokaze na osnovu kojih moze utvrditi istinitost tuzbenih navoda. g) ne postoji verodostojna isprava. . ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi. skraceni ) predstavlja poseban parnicni postupak koji se odvija po tuzbi za osudu na placanje novcanog iznosa. 2. .Dakle. Sud ne sme da izda platni nalog kada: • tuzbu inace treba odbaciti. 167 . b) tuzilac mora priloziti uz tuzbu verodostojnu ispravu kojom dokazuje svoje potrazivanje.Sud ne sme da ospori svojstvo verodostojnih isprava. 121. osim ako in concreto opravdano posumnja u njihovu istinitost ili autenticnost. sud donosi nalog tuzenom da plati dospelo nesporno potrazivanje.) Dokumentarni platni nalog .) Nedokumentarni platni nalog. treba da se ispune sledeci uslovi: a) tuzbeni zahtev treba da se odnosi na dospelo potrazivanje u novcu. • njeno ispunjenje zavisi od ispunjenja protivcinidbe. . • cinidba nije tuziva.POJAM I ZNACAJ . . • tuzbeni zahtev ne glasi samo na novac.Ovaj postupak ( mandatni.Sud ce doneti platni nalog samo ako tuzilac ucini verovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. bez odrzavanja rocista. . ponovi smetanje.

. nepotpune i nedozvoljene prigovore predsednik veca ce odbaciti resenjem. . a ne u mandatnom postupku.Merotorno odlucivanje o prigovoru svodi se na odlucivanje da li platni nalog treba odrzati na snazi. b) Prigovor protiv platnog naloga. i ne zakazuje se nikakvo rociste. Postupak po progovoru: . . 168 . sud izrice tuzenom da u roku od 8 dana ( 3 dana u menicnim i cekovnim sporovima ) po prijemu naloga isplati tuziocu trazeni novcani iznos.koju mogu da izjave i tuzilac i tuzeni.Po pravosnaznosti tog resenja.Neblagovremene. . a ako predloga nema.Tuziocu koji je ishodio izdavanje platnog naloga pripada i pravo na naknadu parnicnih troskova.a) tuzbeni zahtev se moze pokazati potpuno osnovanim. potpis podnosioca ) i dozvoljen.Progovor se moze podneti iz istih razloga kao i zalba u redovnom parnicnom postupku. sud ce sprovesti postupak po pravilima za sporove male vrednosti.Pokrece se tuzbom.Nedokumentarni platni nalog sud izdaje samo na predlog tuzioca. . . te sud donosi presudu kojom platni nalog odrzava na snazi. on ce zakazati glavnu raspravu. pa sud donosi presudu kojom ukida platni nalog i odbija tuzbeni zahtev.Ako predsednik veca nadje da je prigovor dopusten. . . prigovor je remonstrativan (o njemu odlucuje sud koji je izdao nalog) i suspenzivan pravni lek ( sprecava pravosnaznosti i izvrsnost ).Po svojoj pravnoj prirodi.Prigovor treba da je blagovremen ( u roku od 8 dana ). razlozi prigovora.b) tuzbeni zahtev se mzoe pokazati neosnovanim.. mandatni postupak se moze okoncati na 3 nacina: . . sud ce otpoceti raspravljanje o osnovanosti tuzbenog zahteva.Ako sud nadje da nisu ispunjeni uslovi koji su potrebni za izdavanje platnog naloga. . .Prigovor ima dvostruki karakter: on je u isto vreme i pravni lek i odgovor na tuzbu.Predmet raspravljanja u postupku koji tece nakon prigovora jeste pravilnost i zakonitost platnog naloga. potpun ( oznacenje platnog naloga koji se pobija.moze da ulozi samo tuzeni. . izjava o tome da li se pobija nalog u celini ili delimicno. .Tuzeni podnosi zalbu samo kada pobija odluku o troskovima mandatnog postupka.Ako nadje da je prigovor osnovan. sud ce doneti resenje kojim odbacuje tuzbu i ukida platni nalog svojim resenjem. . .Zalbom ce tuzilac pobijati odluku o troskovima mandatnog postupka. B) Izdavanje platnog naloga .Postoje dva pravna leka protiv platnog naloga: a) Zalba protiv resenja.PRAVNI LEKOVI .U platnom nalogu. a moze i pobijati dokumantarni platni nalog onda kada ima opravdan interes da se o njegovom tuzbenom zahtevu odlucuje u redovno. vec ce nastaviti postuapk po opstim pravilima parnicnog postupka. koja se ne dostavlja tuzenom na odgovor. sud nece odbaciti tuzbu.MANDATNI POSTUPAK A) Pokretanje . . .U zavisnosti od rezultata do kojih dovede rasrpava o osnovanosti tuzbenog zahteva.

Glavna pravna posledica prigovora na platni nalog jeste da se posebni mandatni postupak pretvara u opsti parnicni postupak. bitna sadrzina izvedenih dokaza.Sporovi male vrednosti su samo oni sporovi koji se pokrecu kondemnatornim tuzbama.U sporove male vrednosti spadaju u sporovi koji se ticu predaje pokretne stvari. presuda zbog izostanka je ukinuta. sud ce usvojiti tuzbeni zahtev presudom zbog izostanka. ukoliko se preinacenjem tuzbe smanji vrednost spora ). ko ga j.POJAM I ZNACAJ .Sporovi male vrednosti su sporovi u kojima se tuzbeni zahtev odnosi na novcano potrazivanje ili predaju pokretne stvari.Sadrzina zapisnika ogranicena je na najnuznije podatke o preduzetim parnicnim radnjama: izjave stranaka od bitnog znacaja. a parnice koje se pokrecu deklarativnim i preobrazajnim tuzbama ne mogu se smatrati sporom male vrednosti.Zato ce sud ipak odrzati raspravu bez tuzenog. . pri cemu vrednost njihovog predmeta ne prelazi zakonski iznos.U pozivu je sud duzan da stranke pouci o specificnostima bagatelnog spora: a) da ce se smatrati da je tuzilac povukao tuzbu ako ne dodje na prvo rociste. vec sud po prethodnom ispitivanju tuzbe zakazuje rociste za glavnu raspravu. . 169 .PRESUDA . V) Izostanak stranaka . B) Vodjenje zapisnika . cak i kada vrednost spora ne prelazi zakonom propisan iznos.POSTUPAK A) Pripremanje glavne rasprave . Sporovi male vrednosti su: • oni koji se odnose na potrazivanje u novcu. . G) Poziv za glavnu raspravu . v) da se odluka moze pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parnicnog postupka. odluke protiv kojih je dozvoljena zalba. pa sud donosi presudu kojom platni nalog delimicno odrzava na snazi. 122. Protiv presude kojom je odluceno po prigovoru.) Postupak u sporovima male vrednosti . odnosno 300000 dinara u postupku pred provrednim sudovima.- v) tuzbeni zahtev se moze pokazati delimicno osnovanim.Izostanak tuzioca s rocista za glavnu raspravu povlaci za sobom fikciju o povlacenju tuzbe. a sto on nije tu. nema pripremne rasprave. medjutim. .Presuda se uvek donosi i objavljuje odmah po zakljucenju glavne rasprave.. . b) da sve cinjenice i dokazi treba da budu iznete do zakljucenja glavne rasprave. . • cija vrednost spora ne prelazi 100000 dinara. pa u tom slucaju ce se spor dovrsiti po pravilima opsteg parnicnog postupka ( i obrnuto.Tuzenom se ne podnosi tuzba na odgovor. stranke mogu izjaviti redovne zalbe.Ako s glavnog rocista izostane tuzeni. ako je tuzilac u tuzbi naveo da pristaje da umesto ispunjenja trazene cinidbe primi novcani iznos koji ne prelazi propisanu granicu. Zakonom o izmenama i dopunama ZPP iz 2009.Moze se desiti da usled preinacenja tuzbe vrednost predmeta spora predje granicu. .. podatke o tome da li su stranke prisustvovale objavljivanju presude.

Pod privrednim sporom se smatra svaki spor za koji je predvidjena stvarna nadleznost privrednih sudova. tako i pred sudom na cijem podrucju se nalazi mesto gde je po sporazumu stranka tuzeni duzan da izvrsi ugovor. B) Zalba protiv presude . mogu se voditi pred sudom opste mesne nadleznosti i pred sudom na cijem podrucju se nalazi mesto upisa u registar. . 123. vec to cini samo na njihov zahtev. odnosno dostavljanja ( ako se dostavlja ). Punomocnici tada moraju imati punomocje koje je izdao stecajni upravnik.POJAM I ZNACAJ . . . • ako se nad pravnim licem otvori postuapk stecaja ili likvidacije. V) Rocista i rokovi .Pariocioni rok i rok za podnosenje predloga za dopunu presude je svega 8 dana.U bagatelnim sporovima zalba je dozvoljena samo protiv resenja kojima se okoncava postupak. a u postupku po zalbi vece od trojice sudija. tuzilac moze podici.Sud ne mora da dostavlja prisutnim strankama prepis presude. za izvrsenje ugovora i naknadu stete usled neizvrsenja ugovora.Tuziocu stoje na raspolaganju dva elektivna foruma: a) Forum loci solutionis. duzan je da zakaze novo u roku od 30 dana. . * pogresna primena materijalnog prava. ako smatra da zbog novih cinjenica i dokaza treba odrzati novu glavnu raspravu pred drugostepenim sudom. .. b) Nadleznost prema mestu upisa u registar.Tuzbu za utvrdjenje postojanja ugovora. .U bagatelnim sporovima postoje samo dva razloga za zalbu: * apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka.Resenje koje donosi sud u sporu male vrednosti moze se pobijati zalbom samo zbog pogresne primene materijalnog prava i zbog bitne povrede pravila parnicnog postupa. B) Stranke i zastupnici Specificnosti: • stranka ne moze izmeniti niti opozvati radnju svog statutarnog zastupnika. odgovor na zalbu se mora podneti u roku od 3 dana (8). .Drugostepeni sud ne moze ukinuti presudu i vratiti predmet na ponovno sudjenje.Rok za zalbu je 8 dana od objavljivanja presude. a stankama koje nisu bile prisutne ipak dostavlja prepis. kako pred sudom opste mesne nadleznosti.Privredne sporove u prvom stepenu uvek sudi sudija pojedinac. .Ovde vaze kraci rokovi: rok za zalbu protiv presude i resenja je 8 dana ( umesto 15 ).) Postupak u privrednim sporovima . .PRAVNI LEKOVI A) Zalba protiv resenja . ex lege dolazi do prestanka punomocja koje je izdao statutarni zastupnik.Nije dozvoljena revizija niti ponavljanje postupka.TOK POSTUPKA A) Nadleznost i sastav suda .Statusni sporovi koji nastanu povodom upisa u registar.U slucaju da sud odlozi rociste. 170 .

.) Sastav suda .ZAJEDNICKA PRAVILA ZA SVE POSTUPKE 1. bez svoje krivice. na osnovu odricanja..) Hitnosti postupka .Revizija nije dozvoljena ako vrednost pobijanog dela presude ne prelazi 2.. . postupka se primenjuju supsidijarno ).POJAM I ZNACAJ Porodicni zakon regulise posebna postupka u vezi s porodicnim odnosima: • bracne sporove • paternitetske i maternitetske sporove • sporove za vrsenje prava deteta • sporove za vrsenje.Objektivni rok za podnosenje predloga za vracanje u predjasnje stanje iznosi 30 dana. kao i cinjenice koje nijedna stranka nije iznela.) Postupci u vezi sa porodnicnim stvarima . G) Pravni lekovi .Sud moze da utvrdjuje i one cinjenice koje medju strankama nisu sporne.Drugi stepen. 171 . .) Ogranicenja dispozicije stranaka . ... * prvo rociste mora da se zakaze tako da se odrzi pre isteka roka od 15 dana od dana kada je tuzba primljena u sud. cinjenice nije mogao da iznese do zakljucenja glavne rasprave (to isto vazi i za redovni parnicni postupak). 2.U porodicnim sporovima ne vazi raspravno vec ublazeno istrazno nacelo. zbog propustanja. * drugostepeni sud je duzan da donese odluku u roku od 30 dana.Prvi stepen. . osim ako zalilac ucini verovatnim da. .Sud moze da izvodi dokaze i ex officio. * sud bi trebalo da sprovede postupak na najvise 2 rocista.bla bla. odnosno lisenje roditeljskog prava • sporove za ponistaj usvojenja • alimentacione sporove • sporove za zastitu od nasilja u porodici .Sud ne moze da donese presudu na osnovu priznanja.) Istrazno nacelo . 4. nema ni sudskog poravnanja.sudija i dva porotnika..5 miliona dinara.Poseban znacaj materije porodicnog prava zahteva i poseban nacin regulisanja postupanja u porodicnim sporovima ( opsta pravila par. vaze sledeca pravila: * sud ne dostavlja tuzbu tuzenom na odgovor. 124.U zalbi protiv presude stranke ne mogu iznositi nove cinjenice ni dokaze.Prisutan javni interes u porodicnim sporovima zahteva i da nacelo dispozicije bude ograniceno: a) sud moze da izrekne i one pravne posledice koje nijedna stranka nije zahtevala.trojica sudija. 3.Da bi se postupak ubrzao. b) sporovi se ne mogu okoncati dispozitivnim stranackim radnjama. .Sudije i porotnici mogu biti samo oni koji su stekli posebna znanja o pravima deteta.

.Sud donosi odluku o naknadi parnicnih troskova po slobodnoj oceni. V) Ponistaj braka .Presuda koja je doneta na osnovu predloga stranka za sporazumni razvod moze da se pobija zalbom samo iz dva razloga: bitne povrede postupka.Parnica se pokrece deklaratornom tuzbom. 172 .Presude se pobijaju redovnim pravnim lekovima po opstem rezimu. a potpis vlastodavca overen. ovo je dovoljno.Ako se u tuzbi navodi neki od razloga koji cine brak apsolutno nistavim.Sve tri vrste presuda deluju erga omnes.) Locus standi. D) Presuda i pravni lekovi . za utvrdjenje postojanja/nepostojanja braka.Tuzbu mogu da podnesu samo supruznici.. . imovinsko stanje. .5 5 Mislim da nije potrebno uciti o svakom posebnom postupku. . . tuzbu mogu da podnesu supruznici. .BRACNI SPOROVI A) Vrste: sporovi za razvod braka.5. vodeci racuna o razlozima pravicnosti ( uspeh u sporu. kao i sva lica koja imaju pravni interes da brak bude ponisten..Od nacela dispozicija se dvostruko odstupa: * Prvo. i kada nijedna stranka to ne zahteva. a presuda kojom se brak oglasava (ne)postojecim je deklaratorne prirode. odredjivanju mera zastite od nasilja u porodici.) Revizija .Tuzba za razvod je konstitutivne priride.Presuda kojom se brak razvodi ili nisti je konstitutivne prirode. * Drugo. oni koji imaju pravni interes i javni tuzilac. a naslednici mogu jedino da nastave vec zapocetu parnicu i to samo ako imaju pravni interes za nastavak parnice.) Naknada parnicnih troskova . ). . koju mogu da podnesu supruznici. odricanje se smatra povlacenjem tuzbe. lisenju roditeljskog prava. G) Utvrdjenje (ne)postojanja braka .Ulaganje vanrednih pravnih lekova je iskljuceno kada je doneta presuda kojom se brak razvodi ili ponistava. tj. sud nije vezan da odlucuje u granicama zahteva koji su stavljeni u postupku.pravo na vodjenje spora u tudjem pravu u ovim sporovima ima i javni tuzilac. kao i presuda o razvodu.U slucaju da se tuzilac odrekne tuzbenog zahteva. B) Principi . sud ce ex officio odluciti o: vrsenju roditeljskog prava. bez obzira na vrednost predmeta spora.Punomocje za zastupanje mora biti specijalno.) Iskljucenje javnosti 7. krivica stranka za pojedine troskove. . za ponistaj braka. 8.Brak se moze razvesti po tuzbi za razvod braka i na osnovu predloga za sporazumni razvod braka. . stranke ne mogu preduzimati dispozitivne radnje kojima se okoncava spor. 6. sporazum zakljucen pod prinudom. B) Razvod braka . te organ starateljstva.Ona je uvek dopustena.

Pod vanparnicnim postupkom podrazumevamo skup procesnih normi koje uredjuju postojanje gradjanskog suda i ucesnika prilikom resavanja tzv. b) zemljisnoknjizne stvari. .U prave vanparnicne stvari spadaju sve one u kojima se odlucuje o statusu fizickih lica: a) postupak lisenja poslovne sposobnosti.Vanparnicni postupak je deo gradjanskog postupka u kome se odlucuje o vanparnicnim stvarima. a ne organ uprave. • da o ovoj stvari ne moze da se vodi parnica zbog nemogucnosti da se uspostavi dvostranacki odnos u postupku.Opsti vanparnici postupak ne postoji. .Osnovni subjekt vanparnicnog postupka je sud. . .To su one stvari u kojima ne postoji suprotstavljen interes ucesnika u postupku.Zakon regulise posebne postupke u razlicitim vanparnicnim stvarima.U prave vanparnicne stvari spadaju i pravne stvari koje su imovinskopravnog karatera. • da se u postupku ne istice da postoji povreda ili ugrozavanje subjektivnog prava. V) Predmet vanparnicnog postupka . d) davanje dozvole za stupanje u brak. . . studenti mogu lako i samostalno da primene pravila koja vaze za svaki vanparnicni postupak ponaosob. dj) postupak za utvrdjenje radne sposobnosti.) Pojam i obelezja vanparnicnog postupka A) Pojam i znacaj .125. v) proglasenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti. Da bi se i ovakva pravna stvar resavala u vanparnicnom postupku. .To je sudski postupak i postupak u kome se resavaju gradjanske ( ne i upravne ) nesporne stvari. .Ovaj postupak je blizi upravnom nego parnicnom postupku. vanparnicnih stvari.Temeljem zakona u vanparnicne stvari spadaju: 1. . .Izmedju ucesnika moze da postoji de facto spor.U vanparnicnom postupku se ne resavaju sporovi u materijalnopravnom smislu. stvari cije resavanje neposredno odredjuje imovinskopravnu poziciju ucesnika u vanparnicnom postupku: a) raspravljanje zaostavstine. neophodno je: • da je za njeno resavanje nadlezan sud. imovinska ili druga nesporna stvar.6 B) Pravna priroda .) Prave vanparnicne stvari .Uz znanje osnovnih principa vanparnicnog postupka. cak i kada Zakonom nije izricito predvidjeno da se resava u vanparnicnom postupku. .Vanparnicna stvar je licna. b) postupak za zadrzavanje lica u ludnici. 6 HAHAHAhahahahahahha:))))))))))):-) 173 .Vanparnicna stvar je i svaka druga pravna stvar koja se ne temelji na sporu. ali ne i spor u materijalnopravnom smislu. porodicna. . v) protest menice i ceka. g) produzenje roditeljskog prava.

neki oblici vanparnicnog postupka ne pokrecu se po sluzbenoj duznosti. . po pravilu. . srodnici. pravni mir i sigurnost.Vanparnicni postupak pokrece sud. odricanja ili priznanja zahteva.) Neprave vanparnicne stvari . postupkom za uredjenje medja ili deobu zajednicke stvari sprecava samovlasce i nastupanje stete. podnosenje predloga sudu ne znaci i da je vanparnicni postupak pokrenut. i zdravlje ucesnika kojima je takva zastita potrebna. licnost. tj.medjutim. b) uredjenje upravljanja i koriscenja zajednicke stvari. tj.. cuvanje i ponistaj isprava.Inicijativu za pokretanje postupka mogu da daju i ovlasceni predlagaci. G) Shodna primena odredaba ZPP-a na vanparnicni postupak ...Norme ZPP-a se ne primenjuju na vanparnicni postupak supsidijerno. . sudskog poravnanja. dovodi u pitanje gzistenciju svoje porodice.Shodna primena znaci da se norme ZPP-a primenjuju tek kada nije drugo izricito odredjeno u ZVP. po sluzbenoj duznosti. potvrdjivanje. jer se njegovim vodjenjem stiti pravni polozaj.U svim ovim postupcima se primarno ostvaruje javni interes.Sudija S je duzan da pokrene postupak za lisenje poslovne sposobnosti ili postupak za zadrzavanje u zdravstvenoj organizaciji neuropsihijatrije.g) sastavljanje. osim u nepravim-kontencioznim vanparnicnim stvarima.Vanparnicni postupak je zastitni.U vanparnicnom postupku nema slobodne dispozicije precesnim radnjama. medjutim zakonodavac za njih predvidja vanparnicni postupak. . .) Nacela vanparnicnog postupka 1.Npr: Punoletni A se kocka.Ovde spadaju imovinskopravne stvari u kojima postoji suprotstavljen interes ucesnika: a) odredjivanje naknade za eksproprisanu imovinu.Sud nije vezan sadrzinom predloga za pokretanje postupka. jer se npr. 174 .Vanparnicni postupak je preventivan. onako kako ga je i zapoceo. .Podnosenje predloga sudu ima samo znacaj u okviru opsteg prava na sudsku zastitu prema kojem je sud duzan da ovakav predlog razmotri u pogledu njegove dopustenosti i osnovanosti. ako na bilo koji nacin sazna za okolnosti koje spadaju u dispoziciju one pravne norme cije ispunjenje povlaci obavezu smesaja u ludnicu ili lisenje poslovne sposobnosti.To znaci i elasticnost. opija se. Njegov sused B je o tome obavestio svog prijatelja S koji je sudija opstinskog suda. .Ove stvari bi se mogle resavati i u parnicnom i u upravnom postupku. vec shodno. g) uredjenje medja.Sud okoncava postupak. . .Izuzetno. d) priznanje stranih sudskih i arbitraznih odluka.Ovlascenje za pokretanje postupka se ceni prema normama ZVP i materijalnog prava. v) deoba zajednicke stvari ili imovine.) Nacelo oficioznosti . odnosno mogucnost primene ZPP samo kada je takva primena u skladu sa ciljem i nacelima vanparnicnog postupka.organ starateljstva. po sluzbenoj duznosti. nema preinacenja ili povlacenja tuzbe. . . . 2. . . . vec samo po predlogu ovlascenog lica. priznanja cinjenica. 126..

Sud donosi odluku na osnovu slobodne ocene dokaza. cak i priznanje cinjenica ne oslobadja sud da i drugim dokaznim sredstvima pravilno utvrdi postojanje cinjenica koje su vazne za donosenje odluke. . . vac je opsta javnost uvak iskljucena.Vazi nacelo pismenosti.Sud postupa u vanparnicnom postupku inkvizitorski. te da taj organ poziva na rociste i dostavlja mu podneske ucesnika. odnosno boraviste lica u cijem interesu se postupak vodi.Ne primenjuje se pravilo perpetuatio fori. 2.) Nacelo zastite ucesnika u postupku .Npr: postupak za proglasenje lica za umrlo je prava vanparnicna stvar.Za sprovodjenje vanparnicnog postupka stvarno je nadlezan osnovni sud.U ostalim vanparnicnim stvarima. te da po sluzbenoj duznosti donese i odluku o vracanju poslovne sposobnosti. .) Sud . . .) Subjekti vanparnicnog postupka .VRSTE 1. . dok se nacelo kontradiktornosti ne primenjuje. mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji se nalazi prebivaliste.) Ostala nacela vanparnicnog postupka . 2.U statusnim i imovinskim vanparnicnim stvarima sud je duzan da se stara o zastiti interesa i prava stranka koje iz bilo kog razloga to nisu u stanju da same cine. 3. tj.Postupak ovdi sudija pojedinac. duzan da utvrdjuje stanje zdravlja ovih lica. . . . vec tezi da istinito utvrdi cinjenice od kojih zavisi pravilna primena imperativne materijalnopravne norme. on je duzan da utvrdi i one cinjenice. 4. te da izvedene i one dokaze koje ucenici u postupku ne pominju i ne predlazu.Sud je. dalje. . a koji po predlogu ovlascenog predlagaca nije moguc. a postupak se pokrece po predlogu javnog tuzioca ili lica koje za pokretanje ima neposredni pravni interes.Obim utvrdjenja cinjenica i potreba za izvodjenjem dokaza omedjeni su granicama dispozicije materijalnopravne norme koju sud utvrdjuje i ciju pravnu posledicu primenjuje u vanparnicnom postupku.Sud je u ovim postupcima duzan da o njihovom pokretanju uvak obavesti organ starateljstva.U statusnim vanparnicnim stvarima.Ne vazi nacelo javnosti. 127. jer sud koji je zapoceo postupak moze uvek da ustupi predmet drugom sudu cija nadleznost postoji prema izmenjenim okolnostima. materijalna istina i ocena dokaza . .U tom smislu.) Istrazno nacelo.U vanparnicnom postupku sud ne odlucuje o osnovanosti tvrdnji stranaka.Opsti imenitelj koji bi odredio koji se vanparnicni postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. ako to nalazu razlozi celishodnosti i zastite interesa ucenika u postupku. ..Vazi nacelo saslusanja stranaka.) Ucesnici 175 . mesna nadleznost se odredjuje prema prebivalistu predlagaca. .

Postoje: a) Materijalnopravni ucesnik. • razlozi za iskljucenje i izuzeca sudije se odredjuju prema krugu materijalnih ucesnika. . b) Formalni ucesnik u postupku koji se pokrece po sluzbenoj duznosti .U ovom primeru. jer im zakon daje ovlascenje da podnesu predlog za pokretanje postupka i zbog toga spadaju u krug lica koja su po zakonu duzna da izdrzavaju unuka. .Pojam ucesnika u vanparnicnom postupku se striktno vezuje za adresate materijalnopravne norme. . ucesnici se nazivaju predlagacem i protivnikom predlagaca. v) Formalni postupak koji se vodi po predlogu stranke .B i D su materijalnopravni ucesnici. B i D.U pravim vanparnicnim stvarima.Npr: A ima babu B i dedu D.Ovde ne postoje stranke. .Ova lica su materijalnopravni ucesnici. . . lice po cijem predlogu se pokrece postupak se naziva predlagac. . ali izjavi zalbu na odluku suda. . • ka svedoci se ne mogu saslusati lica koja imaju svojstvo formalnih ucesnika. . formalni ucesnik je svako lice kome zakon daje pravo na pokrene postupak ( materijalnopravni i formalni ucesnik se poklapaju ). . ne formalnih. ucesnici su svi naslednici i legatari.Ako to lice zaista i preduzme procesne radnje na cije preduzimanje ga ovlascuje zakon. kao i lice ciji je status ili imovinskopravni polozaj tangiran odlukom vanparnicnog suda.U kontencioznim vanparnicnim stvarima.Npr: u ostavinskom postupku. . dok svedociti mogu materijalni ucesnici. Odluka suda u vanparnicnom postupku tangira njihovu imovinskopravnu poziciju. D ne ucestvuje u postupku. pojam materijalnog ucenika se poklapa s pojmom formalnog ucesnika. ako se u postupku ne pojavljuju kao formalni ucesnici..U kontencioznim vanparnicnim stvarima. B podnese predlog sudu da se A lisi poslevne sposobnosti. lice o cijim pravima i interesima se odlucuje je ucesnik.Formalni ucesnik u ovakvim postupcima moze da bude samo neko lice iz kruga lica koja su ujedno i materijalnopravni ucenici.STRANACKA I PROCESNA SPOSOBNOST 176 . .U ovim postupcima formalni ucesnik je svako lice. D postaje formalni ucesnik tek kad izjavi zalbu. .Materijalnopravni ucesnik postaje formalni ucesnik: * kada se u postupku odlucuje o njegovim pravima i interesima. .U kontencioznim vanparnicnim postupcima.Ako se postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. a formalni ucesnici su samo A i B. Znacaj razlikovanja formalnog i materijalnog ucesnika: • sud je duzan da saslusa formalnog ucesnika. odnosno za postojanje stvarne legitimacije. vec samo ucesnici. * kada preduzima procesne radnje. . materijalnopravni ucesnici su A.je lice o cijim pravima i obavezama odlucuje u postupku. odnosno organ kome zakon daje ovlascenje da podnese predlog za pokretanje postupka ili da preduzima procesne radnje. bez obzira da li formalno ucestvuju u postupku. ono je formalni ucesnik u postupku.

Ulozena zalba ne mora da ima suspenzivno niti devolutivno dejstvo ( sud moze da odluci da zalba ne zadrzava izvrsenje resenja kada za to postoje vazni razlozi ). . odredbe o parnicnoj sposobnosti treba shodno primeniti i na vanparnicni postupak. odnosno drugih lica koja se zasnivaju na pobijanom resenju. tako ako drugostepeni sud nadje da nema uslova da odluci o predlogu ka o neblagovremenoj zalbi.U vanparnicnim postupacima koji se vode po sluzbenoj duznosti razlikovanje procesne i poslovne sposobnosti nema veci znacaj.Prvostepeno resenje kojim se postupak okoncava pobija se zalbom koja moze da se izjavi u roku od 15 dana. . . . . jer i sam prvostepeni sud moze. 177 .Predlog za ponavljanje postupka se javlja u dva slucaja: * U prvom. on se tretira kao neblagovremeno podneta zalba. . . . . koji moze ( i ne mora ) da odlucuje i o neblagovremenoj zalbi. kada je zalba izjavljena.Ovde je postojanje procesne sposobnosti procesna pretpostavka. kada postoji spor o cinjenicama.) Sudske odluke u vanparnicnom postupku .Ucesnik u vanparnicnom postupku moze da bude svako ko ima stranacku sposobnost.Treba naglasiti da su parnicni i vanparnicni sud nezavisni u odlucivanju. da donese novo resenje kojim preinacuje ili ukida zalbom pobijano resenje. on se tretira kao predlog za ponavljanje postupka. tj. ukljucujuci i odlucivanje o prethodnim pitanjima.. . duzan je da je pokrene u roku od 30 dana.Rok za izjavljivanje zalbe nije prekluzivan. . prvostepeni sud je duzan i neblagovremenu zalbu da dostavi drugostepenom sudu. .Vanparnicni sud samostalno odlucuje i o prethodnim pitanjima kada o njima nije vec pravosnazno resio drugi sud ili drzavni organ u drugoj vrsi postupka. prvostepeni sud ne moze da preinaci ili ukine svoje resenje. vanparnicni sud je duzan da okonca postupak.S druge strane. .Resenje mora da bude obrazlozeno kada je protiv resenja dopustena posebna zalba. . * U drugom. . premda se takav predlog smatra neblagovremenom zalbom.U vanparnicnom postupku je nacelno dopustena revizija.Kada ucesnik ne pokrene parnicu u roku.Da bi prvostepeni sud ukinuo ili preinacio resenje ili da bi drugostepeni sud mogao da odlucuje o neblagovremenoj zalbi.I nakon provosnaznog okoncanja vanparnicnog postupka ucesnici mogu da povedu i tzv. dok u kontencioznim stvarima koje se pokrecu po predlogu ucesnika ovo pitanje razlikovanja ima znacaj. Tada o predlogu za ponavljanje postupka odlucuje prvostepeni sud.Pravo na ulaganje pravnih lekova imaju svi materijalnopravni ucesnici. .O zalbi ne mora nuzno da odlucuje visi sud. korektivnu parnicu ( ili upravni postupak ) o istom zahtevu o kome je odluceno u vanparnicnom postupku.Kada je podnet predlog za ponavljanje postupka. .Ucesnik koji je upucen na parnicu. bez obzira da li su nastupali kao formalni ucesnici. nuzno je da nova odluka suda ne dira u prava ucesnika. 128. sud prekida postupak i upucuje stranke na parnicu. da sam resi prethodno pitanje i donese odluku u glavnoj stvari.Sud odlucuje u vanparnicnom postupku u formi resenja. .Ali. .

ucesnici mogu da iznose nove cinjenice i po zalbi. .Resenje u vanparnicnom postupku moze da stekne svojstvo formalne pravosnaznosti samo: a) kada je zalba izjavljena u roku. vec i cinjenice koje su nastale od tog momenta pa sve do donosenja odluke suda u drugom stepenu.Za materijalu pravosnaznost podobne su sve odluke vanparnicnog suda cija je sadrzina negativna ( npr. . v) kada je postupak okoncan sudskim poravnanjem. sud utvrdi da se deoba mora izvrsiti javnom prodajom i podelom novca. . u novom postupku na osnovu istih cinjenica ne bi mogao da izvede drugi pravni zakljucak ). ne moze biti govora o formalnoj niti materijalnoj pravosnaznosti.U vanparnicnom postupku. b) kada se ucesnik. 178 . u vanparnicnom postupku ne moze da se govori o formalnoj pravosnaznosti. odrekli prava na zalbu ili od nje odustali ( onoliko koliko je to dopusteno u vanparnicnom postupku ). jer ucesnici mogu da uloze zalbu i neblagovremeno. od kada i u kojoj meri obavezan da postuje resenje koje je doneo vanparnicni sud. .Pitanje pravosnaznosti nije kljucno u vanparnicnom postupku. ako je to dopusteno. jer nije njegov cilj da okameni pravno stanje. parnicni sud koji odlucuje u istoj pravnoj stvari ne obavezuje resenje vanparnicnog suda. i to ne samo one cinjenice koje su postojale u vreme kada je doneta prvostepena odluka. odnosno kada su se svi ucesnici.129.Pravilno je shvatanje da resenja vanparnicnog suda ne proizvode dejstvo materijalne pravosnaznosti. .Npr: A i B su zajednicari na kuci.Ako formalna pravosnaznost znaci nemogucnost pobijanja odluke suda redovnim pravnim lekovima.) Pravosnaznost resenja u vanparnicnom postupku .Ono sto je kljucno za vanparnicni postupak jeste ko je.O materijalnoj pravosnaznosti resenja u vanparnicnom postupku moze da bude govora samo onda kada je moguce da ono postane formalno pravosnazno. . . a drugostepeni sud je o njoj odlucio i odbio je kao neosnovanu ili preinacio resenje prvostepenog suda.MATERIJALNA PRAVOSNAZNOST . U vanparnicnom postupku. . donetih u postupku u kome je sud resio neprave vanparnicne stvari i koja su stekla svojstvo formalne pravosnaznosti i izvrsnosti.I sam ZVP predvidja izricito da resenje doneto u vanparnicnom postupku ne sprecava ucesnike da o istom zahtevu povedu parnicu. . te u neblagovremenoj zalbi.Dakle. zajednicari ne mogu u izvrsnom postupku da tvrde da je njihov suvlasnicki udeo veci nego sto je to odredjeno u resenju vanparnicnog suda o deobi imovine.Materijalnoj pravosnaznosti resenja donetog u vanparnicnom postupku protive se i principi o vremenskim granicama pravosnaznosti. .Dejstvo materijalne pravosnaznosti moze da se ogleda samo u ogranicenom broju kondemnatornih resenja. . . .FORMALNA PRAVOSNAZNOST . ako se pod ovom podrazumeva negativno dejstvo odluke ( ne bis in idem ) i njeno obavezujuce pozitivno dejstvo u drugim postupcima.Dokle god odluka suda moze da se pobija redovnim pravnim lekovima. ako je sud odbio predlog javnog tuzioca da se fizicko lice proglasi umrlim. .U ovakvim situacijama.

PRETHODNO PITANJE I KECINOG PRIRUCNIKA ( ovo je bitno ): 179 .Organ uprave nije vezan kondemnatornim resenjima vanaprnicnog sud ( deoba imovine. On ne moze da dovodi u pitanje zakonitost i tacnost odluke vanparnicnog suda. .To znaci da resenje o ukidanju ili preinacenju prvostepenog resenja ima dejstvo samo ex nunc. .Po pravilu. tim resenjem je vanaprnicni sud vezan. . B) Vanparnicni sud i parnicni sud .Preobrazajne presude donete u parnici ( razvod braka ) obavezuju vanparnicni sud. . . . navodeci da on nije vlasnik nepokretnosti. A je drzavljanin Nemacke ali tvrdi da je dobio i drzavljanstvo Srbije. ).Npr: Organ starateljstva je duzan da postavi staraoca licu lisenom poslovne sposobnosti. A zahteva u parnici povracaj stvari zbog nistavosti ugovora ( nedostatak poslovne sposobnosti ). Pa ako je organ uprave doneo resenje o naturalizaciji lica A. da udlucuju kao o prethodnim pitanjima.Npr: Ako V zahteva upis prava svojine na nepokretnosti u zemljisne knjige na osnovu presude parnicnog suda u kojoj je utvrdjeno da je on vlasnik stvari. A proda stvar K u toku trajanja vanparnicnog postupka. za testamentarnog naslednika je oglasen A. ukidanjem resenja ne sme da se dira u prava drugih ucesnika u postupku. dok u drugom slucaju izmena prvostepenog resenja ne sme da vredja prava drugih lica koja su zasnovana na pobijanom resenju.Odluka drugostepenog suda deluje samo ex nunc. Naposletku. za razliku od vanparnicnog suda. te i da razrezuje porez na imovinu B i C ).. . osim ako nisu nistavi.Npr: U ostaviskom postupku. A) Vanparnicni sud i organ uprave . da smatra da je testament nistav. kao sto je da li je fizicko lice liseno poslovne sposobnosti.Vanparnicni sud je vezan konstitutivnim aktima organa uprave.Organi uprave su vezani konstitutivnim resenjima vanparnicnog suda. . .130.Npr: Sud odlucuje o lisenju poslovne sposobnosti A. ---* Dejstvo ukidanja ili preinacenja resenja u vanparnicnom postupku .Kondemnatorne i deklarativne odluke vanparnicnog suda ( narocito ostavinsko resenje ) ne obavezuju parnicni sud. .U prvom slucaju. .Npr: Javni tuzilac zahteva da se A lisi poslovne sposobnosti. .Negativne odluke vanparnicnog suda u statusnim i drugim stvarima ne obavezuju parnicni sud. Sud odluci da lisenju nema mesta. presude parnicnog suda su obavezujuce za vanparnicni sud. ako to nije protivno svrsi i cilj vanparnicnog postupka. . . a isto vazi i kada je vanparnicni sud uputio ucesnike postupka na parnicu.Pozitivne konstitutivne odluke vanparnicnog suda obavezuju sud u parnici ( npr.) Prethodno pitanje u vanparnicnom postupku . tako da drugi sudovi i drzavni organi ne mogu o pitanjima. sud ne sme u zemljisnoknjiznom postupku da odbije zahtev V.Deklaraticnim resenjima vanparnicnog suda organ uprave nije vezan.Prvostepeni sud je duzan da ukine ili preinaci svoje resenje kada je izjavljena zalba.Isto moze da ucini i drugostepeni sud povodom zalbe ili cak neblagovremene zalbe. vezan je odlukom o lisenju poslovne sposobnosti nekog lica ). . . Zakonski naslednici B i C su upuceni na parnicu radi osporavanja punovaznosti testamenta ( organ uprave moze.Za odlucivanje u statusnim stvarima fizickih lica iskljucivo je nadlezan vanparnicni sud. .

.Kada je pokrece po sluzbenoj duznosti. .U ovom slucaju ucesnici se moraju uputiti da u odredjenom roku pokrenu parnicni ili upravni postupak u cilju donosenja odgovarajuce odluke.Vanparnicni sud ne moze odlucivati ako su sporne cinjenice od kojih zavisi odluka o prethodnom pitanju.To prakticno znaci da od drzanja ucesnika u postupku zavisi da li ce vanparnicni sud biti u prilici da odlucuje o ovom pitanju. na nacin kako je to prisutno u parnicnom postupku. ukljucujuci i ono od cijeg zavisi donosenje odluke o prethodnom pitanju.Postupak se moze pokrenuti i po sluzbenoj duznosti i po predlogu. . kao i naredno 132.Posto odlucuje o predmetu za koji nije nadlezan. . to ne iskljucuje inicijativu zainteresovanih subjekata ( a to moze biti u privatnom ili javnom interesu ). 7 Ovo pitanje je izvadjeno iz Kecinog prirucnika.) Prvostepeni vanparnicni postupak7 A) Uvodne napomene . --> Drugo. .U slucaju da ucenik ne pokrene postupak u roku. vanparnici postupak se prekida sve do donosenja pravosnazne odluke o prethodnom pitanju.Odredbe ZVP-a gotovo da ne regulisu prvostepeni vanparnicni postupak. odluka vanparnicnog suda o prethodnom pitanju ima pravno dejstvo samo u postupku u kojem je doneta. vanparnicni sud ce nastaviti postupak ne vodeci racuna o prethodnom pitanju. ucesnici mogu uciniti spornim. 180 . jedna opsta struktura vanparnicnog postupka kojom bi se precizno. . . . .Ne postoji.Vanparnici sud moze odlucivati o prethodnom pitanju uz nesto snaznija ogranicenja od onih koja postoje u parnicnom postupku: --> Prvo. .I sud moze na osnovu sopstvenih saznanja ( u vrsenju funkcije ili licnih saznanja sudije ) da dodje do zakljucka da postoji osnov za pokretanje postupka.Na pokretanje postupka pred nadleznim organom sud upucuje onog ucenika cije pravo smatra manje verovatnim. odredili stadijumi prvostepenog postupka. ta odluka vezuje vanparnicni sud. vec je regulativa o tome uglavnom sadrzana u odredbama kojima se uredjuju posebni vanparnicni postupci. . postoje vanparnicni postupci u kojima vanparnicni sud ne moze odlucivati povodom odredjenih prethodnih pitanja nego je obavezan da uputi ucesnike na pokretanje postupka pred nadleznim sudskim ili upravnim organom. .U postupku svako cinjenicno pitanje.Ako postupci budu pokrenuti u roku. o prethodnom pitanju se moze odlucivati samo pod uslovom da o njemu vec nije odluceno u upravnom ili sudskom postupku. 131..Ako je nadlezni organ vec doneo odluku.Postupak se moze ( kao sto je gore receno ) pokrenuti i po nacelu dispozicije predlogom fizickih ili pravnih lica ili drzavnih organa koje zakon ovlascuje na pokretanje. dakle. i odredjuje mu rok od 30 dana u kojem treba da pokrene parnicu/upravni postupak. B) Pokretanje postupka . .

Opste odredbe ZVP-a ne odredjuju formu i sadrzaj predloga ( pismena forma se pretpostavlja ). i to je bitna razlika prema najraznovrsnijim formama davanja inicijative za pokretanje postupka koji se pokrece po sluzbenoj duznosti. sudskog depozita.Dokazni postupak je deformalizovan.Do povlacenja predloga dolazi na osnovu izricite izjave predlagaca ili se to pretpostavlja zbog njegovog neopravdanog propustanja rocista ili zbog toga sto se nije odazvao na poziv suda radi saslusanja. .Predlog se moze povuci do donosenja prvostepene odluke. ..Kada se postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. pa tako npr. .. . . postupku za proglasenje nestalog lca za umrlo.U slucaju negativnog odgovora odbacuje predlog i obustavlja postupak.Samom radnjom tih lica ( predlagaca ) dolazi do pokretanja postupka.Funkcija pomenutih rocista nije jednoobrazna i postoje razlike u pogledu sadrzaja procesnih aktivnosti koje se njima obavljaju. u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuceg obavestenja. . medja. .Povlacenje predloga. deobe i upravljanja i koriscenja zajednickih stvari. zajednicki predlog ucenika moze biti povucen izjavom jednog od predlagaca. pre svega na dokazni postupak koji prestaje biti lociran u jedan posebni ( i centralni ) deo prvostepenog postupka. . . .Principijelne razlike koje postoje izmedju razlicitih grupacija posebnih vanparnicnih postupaka sprecavaju formulisanje jedinstvenog koncepta ovog vida pravne zastite. .Obavezno zakazivanje rocista se odredjuje u: postupku za lisenje i vracanje poslovne sposobnosti. bez obzira da li je izricito ili precutno.Nastavljanje postupka.Kao najznacajnije moze se istaci da prvostepeni vanparnicni postupak nije podeljen na posebno odredjene i razdvojene procesne celine poput stadijuma pripremanja glavne rasprave i same glavne rasprave u parnicnom postupku. ne znaci da ce doci do obustave postupka.Ovo pravilo nema apsolutni znacaj. .Nekada je pokretanje postupka sasvim deformalizovano i svedeno na usmenu komunikaciju predlagaca i suda. V) Tok postupka . postupku raspravljanja zaostavstine.Sudu se omogucuje da do relevantnog cinjenicnog stanja dolazi na nacin koji smatra najcelishodnijim ili u skladu sa konkretnim okolnostima odredjenog postupka. ali i do pravosnaznosti okoncanja postupka uz dodatna ogranicenja ( ukoliko povlacenje ne vredja prava drugih ucenika u postupku na koje se odnosi prvostepena odluka ). . .. 181 . . postupku za produzenje roditeljskog prava. u postupku za davanje dozvole za stupanje u brak.. donosenju odluke o njegovom pokretanju prethodi pozitivan stav suda o postojanju procesnih pretpostavki. . . .Prva procesna aktivnost u postupku jeste prethodno ispitivanje predloga ako je u pitanju postupak koji se pokrece po nacelu dispozicije.Pozitivan stav suda o postojanju procesnih pretpostavki znaci dalji nastavak postupka sve do momenta kada se steknu uslovi za donosenje meritorne odluke.u vezi eksproprijacije. a bio je uredno pozvan.Zajednicka obelezja su suzena. mogu predloziti ostali ucesnici pod uslovom da su ovlasceni da pokrenu taj postupak.To se dalje prenosi i na organizaciju drugih procesnih ustanova.Posle toga sud utvrdjuje postojanje procesnih pretpostavki od kojih zavisi dopustenost maritornog odlucivanja. .

S druge strane. .Sud je duzan da zakaze rociste na kome ce odluciti o predlogu.U slucaju delimicnog lisenja poslovne sposobnosti.) Zadrzavanje u neuropsihijatrijskoj ustanovi . organu koji vodi zemljisnu ili drugu javnu knjigu nepokretnosti. donece resenje kojim doticno lice lisava poslovne sposobnosti. u samoj organizaciji pravnog leka.Propustanje roka za podnosenje zalbe u parnicnom postupku ima za posledicu nastupanje formalne pravosnaznosti prema stranci koja ga je propustila. pa npr.Ponakad je nuzno da se dusevno bolesnom licu ogranici sloboda kretanja. .) Vanparnicni postupci povodom uredjenja licnih stanja 1.U daljem toku postupka ona moze koristiti samo vanredna pravna sredstva. te da na to rociste obavezno pozove organ starateljstva. postupci koji su uredjuni Zakonom o privrednim drustvima se moraju okoncati u roku od 60 dana od prijema predloga za pokretanje. . 133. . .Postupak se pokrece po sluzbenoj duznosti ili na predlog lica koja su enumerisana u ZVP. te da odmah donese resenje o vracanju poslovne sposobnosti kada prestanu razlozi zbog kojih je lice liseno poslovne sposobnosti. postupanje i odluke drugostepenog suda.ZVP potencira navedeno obelezje jer neblagovremenoj zalbi daje ulogu jednog drugog vanrednog pravnog leka.predloga za ponavljanje postupka.U postupku o pojedinim vanparnicnim stvarima trajanje postupka se vremenski ogranicava. 182 . sud je duzan da odredi poslove koje to lice moze preduzimati samostalno.. 2.Postupak za lisenje poslovne sposobnosti se pokrece kada postoji sumnja da punoletno lice nije u stanju da se stara o svojim pravima i obavezama zbog toga sto je nesposobno da normalno rasudjuje.U ovoj komponenti neblagovremena zalba ni u cemu nije drugaciji pravni lek od onog podnesenog u roku. . . . . ali i radi zastite drugih.Sud je duzan da po sluzbenoj duznosi da prati zdravstveno stanje lica koje je liseno poslovne sposobnosti. .) Neblagovremena zalba u vanparnicnom postupku .Ako sud nadje da je predlog osnovan. sud mora doneti resenje o zadrzavanju odredjenog lica u ustanovi u roku od 15 dana a najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.Kada resenje postane pravosnazno. 132. potpuno ili delimicno. odnosno privremenog zastupnika i predlagaca.Postupak je hitan. imajuci u vidu zalbene razloge.) Lisenje poslovne sposobnosti .Ovaj postupak se pokrece i vodi radi zastite licnosti i zdravlja dusevno bolesnog lica. lice prema kome se postupak vodi. .U navedenom smislu. postupati po neblagovremenoj zalbi znaci postupati po vanrednom pravnom leku. sud ga dostavlja maticaru radi upisa u maticnu knjigu. . njegovog staraoca. . kao i organu starateljstva. ne postoje bitnija odstupanja u odnosu na zalbu izjavljenu u okvirima zakonskog roka.

• poslednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti o njegovom zivotu.Protiv resenje o zadrzavanju je dopustena zalba.Sud po sluzbenoj duznosti pokrece i vodi postupak za zadrzavanje u ustanovi ( to cini i kada na bilo koji nacin sazna da je lice primljeni u ustanovu ). • lice je nastalo u brodolomu. a ako ustanova smatra da je potrebno jos. odnosno boraviste. pozaru.Postoji dovrovoljno ( pismeno ovlascenje u prisustvu dva svedoka bolesnog lica ) i prinudno zadrzavanje.Ovo resenje moze da se ukine ukoliko se doticno lice licno javi sudu.Kada se neko prinudno prima na lecenje u ustanovu. ukoliko utvrdi da su prestali razlozi za njegovo zadrzavanje.Postupak se sprovodi u 3 sukcesivna stadijuma: a) U prvom. Materijalni uslovi za proglasenje nestalog lica umrlim: • poslednjih 5 godina o njemu nije bilo nikakvih vesti. da se bez odlaganja jave sudu. v) Treci stadijum pocinje nakon isteka roka od 3 meseca od objavljivanja oglasa. ondaju duzna da 30 dana pre proteka vremena zadrzavanja da o tome obavesti sud i predlozi produzenje.) Proglasenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti .U ovom postupku se nestalo lice proglasava za umro kada vise ne postoje sigurni dokazi da je ono zivo. ukoliko se naknadno sazna tacno vreme smrti. kao i svako drugo lice koje zna nesto o njegovom zitovu. koje se ne poklapa sa pretpostavljenim. saobracajnoj nasreci ili drugoj neposrednoj zivotnoj opasnosti. na koju se primenjuju pravila koja vaze za pobijanje resenja o lisenju poslovne sposobnosti. . i ako oceni da jesu. te ako se nadje da su se ispunili uslovi. . a ima vise od 70 godina.Oboleli moze odlukom suda da se zadrzi najduze godinu dana u ustanovi. kao i javni tuzilac. . 3. . • lice je nestalo u toku rata u vezi sa ratnim dogadjanjima.Do izmene resenja dolazi. i tada sud zakazuje rociste na kome se izvode dokazi. . . b) U drugoj fazi. odnosno zivotu nestalog lica i da ih iznese pred sud.Sud moze i pre proteka odredjenog vremena da donese resenje o pustanju lica. ili ukoliko sud na bilo koji nacin sazna da je nestalo lice zivo. a o njegovom zivotu nije bilo vesti 6 meseci od prestanka opasnosti. sama ustanova je duzna da o tome obavesti mesno nadlezno sud u roku od 3 dana. . sud izdaje oglas u kome navodibitne okolnosti slucaja i poziva nastalo lice. . . . sud donosi resenje kojim nestalo lice proglasava umrlim. . onda odredjuje nestalom licu staraoca ciji je zadatak da prikupi dokaze o nastanku.Predlog za proglasenje moze podneti svako lice koje ima neposredni pravni interes.. a o njegovom zivotu nij ebil ovesti godinu dana od prestanka neprijateljstva. a okolnosti pod kojima je lice nastalo cine verovatnim da vise nije u zivotu.Za odlucivanje je mesno nadlezan sud na cijem podrucju je nastali imao poslednje prebivaliste. sud proverava da li su ispunjene procesne i materijalnopravne pretpostavke za vodjenje postupka. 183 .Sud donosi resenje o zadrzavanju u roku od 15 ( eventualno 30 ) dana.

. 184 .Protiv resenja kojim se odbija predlog. . telesnih mana. ...RASPRAVLJANJE ZAOSTAVISTINE . .. takodje.Naknadno sam dodao i nesto iz Kecinog prirucnika. 5. poverilac ostavioca ) ili organa starateljstva. staraoca deteta i njegove roditelje.Sud odlucuje na rocistu na koje poziva organ starateljstva.4. .Mesno je nadlezan sud na cijem podrucju predlagac ima svoje prebivaliste/boraviste.Predmet ovog postupka je odlucivanje o produzenju roditeljskog prava posle punoletstva deteta.Postupak se pokrece na predlog lica koje ne ispunjava uslove za punovaznost braka. a organ starateljstva daje misljenje o celishodnosti produzenja roditeljskog pava..One se odredjuju samo na predlog lica koje za to ima pravni interes(npr.) Produzenje roditeljskog prava . onda se postupak pokrece zajednickim predlogom. roditelja ili organa starateljstva ) da donese odluku da roditeljsko pravo prestaje.. sud je duzan po sluzbenoj duznosti ( ili po predlogu deteta. nepoznatog prebivalista ili ih uopste nema. . koja imovina sacinjava njegovu zaostavstinu i koja prava iz zaostavstine pripadaju naslednicima i drugim licima.Kada prestanu razlozi za produzenje. 134.Ako su naslednici nepoznati.U postupku se odlucuje da li ce se dozvoliti zakljucenje braka kada postoje otklonjive smetnje.Postupak pokrecu roditelji ili organ starateljstva. .nije u stanju da se samo stara o svojim pravima i interesima.U resenju u kome sud produzava roditeljsko pravo odredjuje. 8 Ovo pitanje je samo ukratko napisano.Privremene mere moze narediti sud na cijem podrucju je ostavilac umro i sud na cijem se podrucju nalazi njegova imovina.U ovom postupku se detetu obavezno odredjuje staralac koji ga zastupa. . kao i o svojoj licnosti. jer je u knjizi pisano uglavnom ono sto smo vec ucili iz naslednog. . . .Pravosnazno resenje kojim se dozvoljava zakljucenje otklanja postojanje smetnje.Za raspravljanje je mesno nadlezan sud na cijem podrucju je umrli imao u vreme smrti prebivaliste/boraviste.) Vanparnicni postupci povodom uredjenja imovinskih odnosa8 .tj.Revizija u ovom postupku nije dopustena. . .Na rocistu se saslusavaju roditelji obavezno. te se brak moze zakljuciti samo na osnovu dozvole suda. . ostavinski sud moze odrediti mere za obezbedjenje zaostavistine u toku celog postupka. zaostalog dusevnog razvoja. . zalbu moze da izjavi samo maloletnik.. dete. i da li se dete u statusu izjednacava s mladjim ili starijim maloletnikom. kada ono zbug dusevnog bolesti.) Davanje dozvole za stupanje u brak .. a kada oba verenika ne ispunjavaju uslove. mislim da nije potrebno vise na ispitu od ovoga.Ostavinski postupak se pokrece po sluzbenoj duznosti cim sud sazna da je neko lice umrlo ili proglaseno za umrlo. .U postupku raspravljanja zaostavistine ( ostavinskom postupku ) sud utvrdjuje ko su naslednici umrlog.

. * Objektivno.Tok postupka cine dve celine: prethodne radnje i raspravljanje zaostavstine.Resenje o nasledjivanju nema dejstvo materijalne pravosnaznosti: * Subjektivno. Ranko kaze ovako: . .Ako ucesnik ne pokrene parnicu u odredjenom roku. ostavinski sud moze da postavi i privremenog staraoca zaostavstine. . .Lice koje je naslednik po normama ZON. u zavisnosti od njegove prirode. ko su naslednici. • donosenje resenja o izvrsenju.U preduzimanju prethodnih radnji pored ostavinskog suda ucestvuju i nadlezni organi uprave. . . premda uopste nije ucestvovalo u ostavinskom postupku. . .Ako su za ucenike sporne cinjenice. Ostavinski postupak se obavlja u nekoliko faza: • priprema raspravljanja zaostavstine. .Ostavinski sud donosi resenje o prekidu postupka i upucuje ucesnike na parnicu i kada izmedju njih postoji spor o sastavu zaostavstine. . vanparnicni sud nastavlja i dovrsava ostavinski postupak ne uzimajuci u obzir pravo za koje je ucenik upucen na parnicu.Predmet spora izmedju naslednika jeste samo postojanje naslednog prava ili visina naslednog dela.Resenje o nasledjivanju je merotorna i konacna odluka ostavinskog suda ( ne moze biti delimicno resenje ) kojim se utvrdjuje: sta cini zaostavstinu. . kada se spori o primeni prava. . koliki su im delovi. a pri tom je nebitno da li se ucesnici spore oko cinjenica ili prava. koja prava pripadaju legatarima i koja prava na zaostavstini pripadaju drugim licima.. deo resenja o nasledjivanju kojim se utvrdjuje sastav zaostavstine ne obavezuje ni formalne. o njemu odlucuje sam ostavinski sud. • postupak ostavinskog suda po prijemu smrtovnice.Ukoliko izmedju samih naslednika ili naslednika i legatara postoji spor. ostavinski sud prekida raspravljanje i upucuje na parnicu onog ucesnika cije pravo smatra manje verovatnim. a jos manje materijalne ucesnike u ostavinskom postupku. vec u parnicnom i eventualno upravnom postupku. ono je obavezujuce samo za formalne ucenike u ostavinskom postupku. on se ne resava u ostavinskom postupku.O naslednim pravima naslednika i legatara ne moze se vise odlucivati ni u parnicnom ni u vanparnicnom postupku. .Oni mogu i nakon pravosnaznosti resenja o nasledjivanju da isticu u parnici zahteve koji ne proizlaze iz naslednopravnog odnosa da se izdvije pojedine stvari ili prava iz zaostavstine. . • popis i procena zaostavstine.Ostavinski sud u oba slucaja samostalno resava prethodno pitanje.Pravilo o prekidu ostavinskog postupka i upucivanju na parnicu se primenjuje i kada su sporne cinjenice od kojih zavisi resenje prethodnog pitanja. (-) Prethodne radnje .Nacin resavanja spora zavisi od toga li se stranke spore o cinjenicama na kojima se pravo zasniva ili se spor tice primene prava. 185 . moze i nakon pravosnaznosti resenja o nasledjivanju da ostvaruje svoja nasledna prava u parnici.Gosn.Suprotno tome . .Ostavinski sud je vazan presudom parnicnog suda. . • raspravljanje zaostavstine.Radi zastite interesa naslednika i ocuvanja nasledne mase.

ta pitanja se resavaju u vanparnicnom postupku. podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i njenoj vrednosti.. obavestava ih javnim oglasom i poziva da se jave u roku od godinu dana ostavinskom sudu.Upozoravaju se da se u slucaju njihovog izostanka sa rocista ili nedavanja izjave o prihvatu nasledja. .Zainteresovana lica se obavestavaju o pokretanju postupka. prava na nasledje. ko ih je predao sud. o bracnom drugu. zapisnicar i svedoci. odnosno ispravu o usmenom testamentu ako se kod njih nalazi. sud upucuje stranke da povedu parnicu ili postupak pred upravnim organom ali nece prekidati raspravljanje zaostavstine.Ako sud nema saznanje o postojanju naslednika. .Zapisnik koji potpisuju sudija. (-) Postupak sa testamentom .Popis i procenu imovine umrlog vrsi opstinski organ uprave. se zajedno sa izvornim testamentom i drugim ispravama dostavlja ostavinskom sudu. a u smrtovnicu se unose podaci: o umrlom licu.U ovoj fazi postupka raspravljaju se pitanja koja se ticu zaostavstine.Sud proglasava testament kada ustanovi da je lice koje je ostavilo testament umrlo. . . (-) Resenje o nasledjivanju . a lica pozvana na nasledje ne zahtevaju sprovodjenje postupka.Postupak po prijemu smrtovnice vodi se pred ostavinskim sudom i moze rezultirati obustavljanjem postupka ako prema podacima iz smrtovnice ostavilac nije imao ni nepokretnu ni pokretnu imovinu. licima koji su testamentarni naslednici. (-) Raspravljanje zaostavstine . . a moze i sud. 186 . . i to sud kod kojeg se testament nalazi. u slucaju da nijedan od naslednika nije sposoban da upravlja imovinom a nema zakonskog naslednika. a prekida ostavinski postupak ) vec postoji spor o primeni prava. . da li je testament predat zatvoren ili otvoren. .Prethodne radnje obuhvataju: sastavljanje smrtovnice. popis i procenu imovine ostavioca. (-) Postupak po prijemu smrtovnice .Popis i procena ce se izvrsiti i bez odluke suda prilikom sastavljanja smrtovnice ako to trazi neki od naslednika ili legatara. podaci o eventualnim dugovima. bez obzira da li je nadlezan za raspravljanje zaostavstine. pretpostavlja da prihvataju nasledje. . i da ce sud odlucivati o njihovim pravima prema podacima kojima raspolaze.Do obustave moze doci i ako je ostavilac imao samo pokretnu imovinu.Ako izmedju naslednika ne postoji spor o cinjenicama ( kada se upucuju na parnicu. kao i o postojanju testamenta i pozivaju se da odmah dostave pismeni testament. koji datum nose i gde su pronadjeni.Smrtovnicu sastavlja maticar.Vec u momentu sastavljanja smrtovnice proverava se da li je posle umrlog ostao pismeni testament i ako jeste. . .Ako medju strankama postoji spor o pravu na legat ili o drugom pravu iz zaostavstine. . a vrsi se po odluci ostavinskog suda ili na zahtev nekog od naslednika ili legatara.Mere obezbedjenja zaostavistine mogu biti odredjene u toku celog postupka.O proglasenju pismenog testamenta sastavlja se zapisnik u koji se unosi: koliko je testamenata pronadjeno. dostavlja se sudu zajedno sa smrtovnicom. . velicine naslednog dela i prava na legat. o deci. postupak sa testamentom i postupak po prijemu smrtovnice.Sud pristupa donosenju ovog resenja kada utvrdi kojim licima pripada pravo na nasledje. o ostalim srodnicimakoji su zakonski naslednici. ili da naznace svedoke usmenog testamenta. koji svedoci su prisustvovali otvaranju i proglasenju testamenta. obezbedjenje zaostavstine.

.O naknadi za eksproprisanu nepokretnost sud raspravlja i odlucuje u vecu sastavljenom od predsednika veca i dvojice sudija porotnika.ODREDJIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST A) Predmet postupka . (-) Naslednopravni zahtevi posle pravosnaznosti resenja o nasledjivanju . .Predmet postupka jeste uredjivanje nacina upravljanja i koriscenja zajednicke stvari suvlasnika. . te je izvrsni naslov. . 187 . B) Postupak .Sporazum predstavlja poravnanje zakljuceno u upravnom postupku.Troskove postupka snosi korisnik eksproprijacije.U vanparnicnom postupku se odredjuje visina naknade za eksproprisanu nepokretnost kada se korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik nepokretnosti nisu sporazumeli o visini naknade ili kada je njihov sporazum osporio javni pravobranilac. odnosno visinu naknade.Regulisanje postupka ostvarivanja pravne zastite povodom naslednopravnih zahteva koji se pojavljuju po pravosnaznosti resenja o nasledjivanju se ogranicavaju na slucajeve: kada se naknadno pronadje testament. sukorisnika i drugih zajednicara. ako je on ocenio da sadrzina sporazuma ide na stetu drzave. nema potrebe da se donosi novo resenje ). . .UREDJENJE UPRAVLJANJA I KORISCENJA ZAJEDNICKE STVARI A) Predmet postupka . zakazivanje rocista je obavezno.Radi se o nepravom kontencioznom vanparnicnom postupku. V) Resenje o naknadi . kada se pronadje imovina za koju se u vreme donosenja resenja nije znao da pripada zaostavstini koje se neki od naslednika ranije odrekao. kao i drugim licima koja su u toku postupka istakla zahtev iz zaostavstine. te se izvode dokazi o vrednosti nepokretnosti koje sud pribavlja po sluzbenoj duznosti ( nalazi i misljenja vestaka ). kada se kao naslednik pojavi lice koje nije ucestvovalo u postupku raspravljanja zaostavstine. vec se upucuju da o svojim zahtevima pokrenu parnicni postupak. izuzev troskova koji su izazvani neopravdanim postupcima ranijeg vlasnika nepokretnosti.Na rociste se poziva i javni pravobranilac.U navedenim slucajevima.. na kome se obavezno saslusavaju korisnik eksproprijacije i bivsi vlasnik nepokretnosti.U ovom postupku. .Sud donosi resenje kojim odredjuje oblik i obim. koji je hitan i vidi se po sluzbenoj duznosti. za koju se u vreme donosenja resenja nije znalo ( dakle.Resenje se dostavlja svim naslednicima i legatarima. .Pravilo je da nadlezni drzavni organ zakljuci sporazum s vlasnikom eksproprisane nepokretnosti o visini naknade koja treba da se isplati vlasniku.Sud po sluzbenoj duznosti naredjuje izvrsenje potrebnih upisa u odgovarajuce javne knjige i predaju tih upisa ovlascenim licima.Takav sporazum se zakljucuje u roku od 2 meseca nakon sto je resenje o eksproprijaciji postalo pravosnazno. . . .Resenje o nasledjivanju sluzi kao osnov za raspodalu zaostavstine ako se po njegovoj pravosnaznosti pronadje imovina. legitimisana lica ne mogu svoja prava ostvarivati u ostavinskom postupku. .Drugostepeno resenje o naknadi se ne moze pobijati revizijom. .

Predlog mora da obuhvati sve zajednicare i mora da sadrzi potrebne podatke o zajednickoj stvari i razloge zbog kojeg se postupak pokrece. . . udelima zajednicara. sud ce prekinuti vanparnicni postupak do okoncanja parnicnog ( ili upravnog ) postupka. odnosno suvlasnicima nema spora o svojinskim pravima . . 188 . on onda ima dejstvo sudskog poravnanja.Zajednicari i suvlasnici mogu da se izricito ili precutno sporazumeju o deobi zajednicke stvari. vanparnicni sud prekida postupak i upucuje predlagaca na parnicu.Ako sporazum zajednicara izostane. .U ovom postupku je predvidjen izuzetak od pravila da vanparnicni sud samostalno odlucuje o svim prethodnim pitanjima.Ako predlagac ne pokrene parnicu u roku od 30 dana. sud ce izvesti dokaze i na osnovu njih ce doneti resenje kojim uredjuje nacin koriscenja i upravljanja zajednickom stvari. o upravljanju i koriscenju stvari odlucuje sud. .Kada je medju zajednicarima sporno pravo na stvar povodom koje se postupak vodi ili je sporan obim ili udeo u pravu. . onda se razvrgnuce vrsi u parnicnom postupku. . V) Upucivanje na parnicu . i on mora da sadrzi podatke o predmetu deobe. ..Svim ovim situacijama je zajednicko da je za upravljanje i koriscenje zajednicke stvari potrebna saglasnost svih ili vecine zajednicara. sud ce uputiti predlagaca da u odredjenom roku pokrene parnicu ili upravni postupak. a sporazum proizvodi dejstvo sudskog poravnanja.Predlogom moraju da budu obuhvaceni svi zajednicari.DEOBA ZAJEDNICKE IMOVINE A) Sporazum ucenika .Predlog za deobu se moze podneti tek ako medju zajednicarima. sud obavezno zakazuje rociste na koje poziva sve zajednicare i lica koja na predmetu deobe imaju stvarna prava.. te stoga ovaj postupak spada u neprave. B) Predlog i postupak .U ovom postupku je rociste obavezno.Nakon prijema predloga.Postupak se pokrece predlogom koji moze da podnese svaki zajednicar. . V) Postupak .Deoba zajednicke stvari ili imovine se vrsi samo ako o tome nema sporazuma medju zajednicarima.Izmenju zajednicara postoji spor koji prethodi pokretanju postupka. a ako ucesnik ne pokrene ove postupke u roku. na kojem sud prvo poziva zajednicare da zakljuce sporazum. zajednicke prostorije u zgradi ). .Ako saglasnosti nema.Ako ucesnik pokrene postupak u zadatom roku. kontenciozne vanparnicne postupka. . onda ce se smatrati da je predlog povukao. . . odnosno imovine. . pa ako to i ucine.Protiv resenja suda nije dopustena revizija.Pravosnaznost resenja vanparnicnog suda nije smetnja da se ucesnici docnije u parnici pozivaju na svojinska i druga stvarna prava u odnosu na stvar.Ako postoji spor. . i samim zajednicarima.Ako to nije slucaj. B) Predmet postupka .Predlog moze da podnese svaki zajednicar koji smatra da je povredjen u pravu upravljanja ili koriscenja zajednicke stvari ( npr. smatra se da je predlog povukao. .

osim ako njegove potrebe ne opravdavaju da se stvar dodeli upravo njemu. . . .Sud se ovde ne upusta u svojinskopravna pitanja. 135. uz njegovu obavezu da ostalim suvlasnicima isplati vrednost njihovih delova. . a ako ona nije moguca onda civilnu.U ovom postupku.Resenje vanparnicnog suda je jedna od retkih odluka suda u vanparnicnom postupku koja prozivodi dejstvo materijalne pravosnaznosti. sud moze zakazati rociste u sudu na koje poziva ucenike i pokusava da oni postignu sporazum oko uredjenja medja. * principom poslednjeg mirnog poseda. geometre i svedoke. ono ce se ipak odrzati ukoliko to predlozi neko od ucenika ( ukoliko to niko ne uradi.Postupak se pokrece predlogom koji moze podneti svaki od vlasnika ili korisnika susednih nepokretnosti. . . osteceni ili pomereni.Priliko sastavljanja isprave. V) Resenje suda . sud zakazuje rociste na licu mesta i na njega poziva ucesnike.U slucaju neuspeha.) Vanparnicni postupci povodom isprava 1. .Za sastavljanje isprave mesno je nadlezan svaki opstinski sud.UREDJENJE MEDJA A) Predmet postupka . . . .Sud ce izvrsiti fizicku deobu.Odluka suda se donosi na osnovu izvedenih dokaza. . sud utvrdjuje medje izmedju susednih nepokretnosti kada su medjni znaci unisteni.Na rocistu sud ce utvrditi granicnu liniju izmedju parcela i obeleziti je granicnim znacima. kad je to zakonom oderedjeno onda predlog moze podneti i nadlezni organ.Stoga.Nije moguce da sud dosudi stvar samo jednom suvlasniku. narocito saslusanja ucesnika.Po prijemu predloga. onda ce se smatrati da je predlog povucen ).G) Resenje suda . nastanak subjektivnog prava ili pravnog posla se ne temelji na javnim ispravama. * pravicnoscu.Ovaj postupak se sprovodi kada je za nastanak prava ili punovaznost pravnog posla potrebno da on bude zakljucen u formi javne isprave. sudija najpre utvrdjuje identitet ucesnika. B) Predlog i postupak . u skladu sa odredbama materijalnog prava. . a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu.Nacelno. .U slucaju da predlagac ne dodje na rociste.Sud se prilikom uredjenja medja rukovodi sledecim principima: * principom jaceg prava.Potrebno je i prisustvo dva punoletna svedoka. .) Sastavljanje isprave i potvrdjivanje sadrzine isprave .Revizija nije dozvoljena. . 189 . gorenavedenu normu treba primenjivati na slucajeve kada to Zakon izricito nalaze ili kada su stranke svojim sporazumom predvidele da odredjeni pravni posao sacine uz prisustvo sudije. koje predstavlja izvrsni naslov i izvrsava se u okvirima ZIP.

. .Ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za punovaznost pravnog posla.Potvrdjivanje sadrzine vrsi se tako sto sudija stavlja potpis na ispravu i pecat suda. ili je nem/gluv. .). kao i da vrati ispravu njenom podnosiocu na njegov zahtev. odnosno da potvrdi da je tacno ono sto u njoj pise ( do potvrdjivanja dolazi npr. sud potvrdjuje sadrzinu privatne ili druge nejavne isprave kada je to zakonom odredjeno ( to treba razlikovati od overe potpisa ). pojedinacne hov podlozne amortizaciji ( skladisnica. . debitne kartice. gradjevinska ili radna dozvola. sud donosi resenje kojim odbija da sastavi ispravu. .) Potvrdjivanje sadrzine isprave . .) Ponistenje ( amortizacija ) isprave A) Predmet postupka . kada je nuzno da se potvrdi sadrzina isprave koja sadrzi podatke o srodstvu odredjenih lica kako bi ona mogla da ostvaruju svoja nasledna prava ).Sudija salusava slobodno kazivanje zavistaoca i unosi u zapisnik njegovu izjavu. . verno.Nacelno. hov. cekovi. . tj. a tumaci kada testator ne zna jezik koji je u sluzbenoj upotrebi.Nakon sto je sudija sacinio zapisnik. .U ovom postupku. . zavestalac sam cita zapisnik o testamentu i duzan je da izjavi da je njegova poslednja volja verno unesena.Sudija ispituje da li ucesnici imaju pravnu i poslovnu sposobnost koja se trazi za zakljucenje pravnog posla u pitanju. . nuzno je da je cuvanje neophodno radi obezbedjenja imovinskih ili drugih prava. onako kako je to zavestalac ucinio.. dok su ostale hov.U ovom postupku se ponistavaju domace isprave na kojima se neposredno zasnivaju neka materijalna prava ( npr.S druge strane. 4..Stoga. pravila za sastavljanje isprava primenjuju se mutatis mutandis i na sastavljanje sudskog testamenta. ) i cije je posedovanje nuzno radi ostvarenja tih prava. 2. obveznice. a za ostale isprave.) Cuvanje isprava . .Ponistaj znaci da resenjem suda isprava gubi svoju pravnu valjanost.Postupak se pokrece predlogom u kome se obrazlaze zbog cega je cuvanje isprave nuzno radi obezbedjenja imovinskih ili drugih prava. zatim ispituje da li postoji slobodna volja ucenika da zakljuce pravni posao. menice. konosman. 190 .) Sastavljanje sudskog testamenta .).Sud je duzan da predlagacu izda potvrdu o prijemu izprave na cuvanje. 5..Sud je duzan da primi na cuvanje testament. 3.. lice koje protivpravno ili slucajno dodje u posed isprave ne moze da vrsi prava koja su inkorporisana. duzan je i da ucesnicima objasni smisao pravnog posla i da im ukaze na njegove pravne posledice.Cilj ovog postupka jeste da sud potvrdi sadrzinu privatne isprave.. pravosnazno resenje o ponistaju isprave zamenjuje nestalu ispravu dok se ne izda nova.Svedoci prisustvuju sastavljanju sudskog testamenta kada je testator nepismen. varanti.Kod nas ne postoji mogucnost amortizacije serijskih hov ( akcije. ako za ovaj pravni posao nije nesto drugo odredjeno.

duznik ne sme da ispuni obavezu iz isprave. V) Odbacivanje predloga i dalji postupak . moze sudski ponistiti i isprava na kojoj se zasniva neko nematerijalno pravo. hov i druge isprave koje se mogu unovciti.Ukoliko duznik u medjuvremenu dodje u posed iprave. .Ova zabrana traje sve dok resenje o ponistenju isprave ili o obustavi postupka za ponistaj iprave ne postane pravosnazno. niti sme da je preinaci.Sud odbacuje predlog ukoliko nadje da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka. ako ne postoje podaci na osnovu kojih nadlezni organ moze da izda duplikat isprave. .Po odrzanom rocistu.. D) Resenje suda . sud nalaze izdavaocu isprave i poveriocu da se u odredjenom roku izjasni da li je isprava izdata i da li postoje smetnje da postupak bude sproveden. . a moze da zahteva da mu duznik o njegovom trosku izda novu ispravu. . ako trece lice donese licu ispravu ili dokaze postojanje isprave. odnosno resenje o odbijanju preloga za ponistaj isprave.Oglas proizvodi dejstvo na pravni polozaj duznika iz isprave od momenta kada mu je dostavljena ili od momenta kada je na drugi nacin saznao za pokretanje postupka amortizacije. obnovi ili prenese na drugo lice. 136. . u sudski depozit se predaju novac. a na osnovu rezultata dokaznog postupka. . predlagac moze da ostvaruje sva prava koja su inkorporisana u ponistenoj ispravi.Duznik ne moze da tvrdi da nije znao da je pokrenut postupak za amortizaciju isprave. . . . sud donosi resenje o ponistenju isprave.Postupak pokrece predlogom svako lice koje je na osnovu isprave ovlasceno da ostvaruje neko pravo ili koje ima pravni interes da se isprava ponisti. takodje. . izdavalac i sva lica koja su istakla prigovor protiv predloga.Kada primi izjasnjavanje.Na osnovu pravosnaznog resenja kojim se isprava ponistava.Predlod sadrzi identitet isprave. .Sud zakazuje rociste po proteku oglasnog roka. na koje se pozivaju predlagac.Sud ce obustaviti postupak za ponistaj: ako predlog bude povucen.Nacelno. kao i cinjenicne navode iz kojih proizlazi da je predlagac ovascen da podnese predlog i da postoji verovatnoca da je siprava nestala ili unistena.Obaveza postoji jedino kada je to predvidjeno posebnim materijalnopravnim propisima. G) Polozaj duznika iz isprave . sud oglasom objavljuje pokretanje postupka za ponistaj isprave. . plemeniti metali i druge dragocenosti.Cinjenica da predlog ne sadrzi sigurne dokaze da je isprava izgubljena nije dovoljna da bi se predlog odbacio.Od gorenavedenog momenta.Ako predlog nije odbacen.Po pravilu.Kod nas se. B) Postupak . 191 . on je duzan da je zadrzi i da sud obavesti o imenu lica koje mu je podnelo ispravu radi ispunjenja obaveze. .) Sudski depozit A) Predmet postupka . ako predlagac ne polozi na vreme novac za izdavanje oglasa. ne postoji obaveza suda da prima stvari u sudski depozit i da ih cuva.

Sud poziva korisnika da u odredjenom roku primi predmet iz depozita. vec samo pojedine stvari ili prava iz te imovine. . G) Resenje suda .Osnovanost predloga se uvek ceni sa stanovista materijalnopravnih propisa ( docnja. . . ali i upozorenje na pravne posledice.Kako je samopomoc zabranjena.Pravo na sudsku zastitu obuhvata i pravo titulara sudske odluke da drzava prinudno izvrsi sudsku odluku protiv duznika. i on se odvija po drugacijim principima od onih u kognicionom postupku. . .Ako korisnik ne zeli da podigne predmet. . i to na prinudan nacin. kao i uslove pod kojima korisnik moze da podigne predmete iz depozita. dok su drugi razlozi irelevantni ( npr.Predmet izvrsenja ili obezbedjenja u sudskom izvrsnom postupku nije citava imovina duznika.Ali. .Ako predmet ne podigne korisnik u roku od 3 godine od kada je uredno pozvan da to ucini.Medjutim.Pravilo je da duznik iz sudske odluke dobrovoljno postupi onako kako mu je to sud nalozio.U izvrsnom postupku se i obezbedjuju potrazivanja poverilaca koja nisu utvrdjena pravosnaznom odlukom suda. te moze doneti resenje kojim odredjuje da predlagac preuzme stvar. . troskove snosi protivnik predlagaca kada je pao u poverilacku docnju i time inicirao pokretanje postupka za smestaj stvari u sudski depozit.Za raspodelu troskova vaze opsta pravila vanparnicnog postupka.. sud o tome izvestava predlagaca. sud je duzan da primi u depozit bilo koje predmete kada je zakonom odredjeno da duznik moze umesto ispunjenja da polozi stvar kod suda koju duguje. . ako ispunjava uslove za prijem stvari. . cinjenica da su ugovaraci u losim licnim odnosima ).Ali postoje i situacije u kojima duznik nece da postupi po zapovesti iz sudske odluke. ..Sudski izvrsni postupak je zakonom uredjen postupak u kome se realizuju ovlacenja poverioca iz pojedinacnih pravnih akata.Sud moze da odbaci predlog ako oceni da nisu ispunjeni uslovi za prijem predmeta ili ako predlagac ne predujmi troskove cuvanja. . primenom monopola sile drzave. . rok i uslov za preuzimanje. V) Preuzimanje stvari . . nacin.Pokrece se predlogom u kome predlagac mora da navede razloge zbog kojih se predmeti deponuju. 192 . . ako predmet ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.).Predlagac je duzan da u predlogu opise predmete. 137. B) Postupak .Resenje suda sadrzi oznacenje lica koje je ovlasceno da preuzme predmet.Sudski izvrsni postupak je samo prirodan nastavak kognicionog postupka.Sudski izvrsni postupak je samostalan deo gradjanskog procesnog prava. sud resenjem utvrdjuje da je predmet postao drzavna svojina. pojam i obelezja .) Izvrsni postupak. oznaci njihovu vrednost i navede lice u ciju korist se polazu. poverilac moze na prinudni nacin da ostvari svoje potrazivanje prema duzniku jedino u sudskom izvsnom postupku.

U vezi sa sadrzinom predloga za izvrsenje vazi nacelo dispozicije.Ovo nacelo znaci da je sud vezan izvrsnom ispravom ( pravosnaznim pojedinacnim pravnim aktom ) koja sluzi kao osnov za izvrsenje. znacaj dispozitivnih procesnih radnji u sudskom izvrsnom postupku je mali. 193 .Kada se izvrsni postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. naplate taksi i troskova postupka. 3.Medjutim. ali ne i kada se time dira u stecena prava trecih lica. izvrsni postupak se obustavlja.) Nacelo formalnog legaliteta . potrazivanja. te nema dvostranacja jer sud ne moze da bude stranka ( nema izvrsnog poverioca ). .Sud je vezan ovim predlogom.Od nacela sudskog kretanja postupka treba strogo razlikovati pokretanje izvrsnog postupka po sluzbenoj duznosti ( nacelo oficioznosti ). ..Poveriocu ne sme da se preda manje nego sto potrazuje. .Postavlja se pitanje koliko je ova konstrukcija odrziva iz ugla prava na pravicno sudjenje.138. . ..) Nacela izvrsnog postupka 1. kao i naplate novcanih kazni koje se izricu u izvrsnom postupku.Od drugih dispozitivnih procesnih radnji stranaka od znacaja je npr. 2. .Potpuno namirenje poverioca ne sme da ima za posledicu da se duznik ekonomski unisti. predlog izvrsnog poverioca da se izvrsenje odlozi. . te potpuno ili delimicno povlacenje predloga za izvrsenje.U izvrsnom postupku vazi nacelo sudskog kretanja postupka: Izvrsni poverilac nije duzan prakticno da preduzima nikakve procesne radnje u postupku.Kada izvrsni poverilac povuce predlog za izvrsenje. . .Izvrsni poverilac ne moze sudu da preda blanko predlog za izvrsenje. . ocekujuci da ce sud sam da odredi predmet i sredstvo ( nacin ) izvrsenja.Izvrsenjem ne sme da se vredja pravo na postovanje njegove licnosti. dok duzniku ne sme da se uzme vise nego sto duguje.) Nacelo dispozicije i nacelo sudskog kretanja postupka .) Nacelo zastite duznika .Izvrsni postupak se pokrece na predlog za izvrsenje koji sudu podnosi izvrsni poverilac.Izvrsni sud ne moze da ispituje da li je ona zakonita i tacna.U izvrsnom postupku se ne sprovodi novi kognicioni postupak u vezi s pravom ili pravnim ovlascenjem koje sud treba prinudno da izvrsi. . ako su ispunjene i druge procesne pretpostavke. vec je duzan da bez odlaganja donese resenje u izvrsenju kada mu je podnet predlog za izvrsenje. to znaci da postupak pokrece sam sud. . a radi se o postupcima izvrsenja naplate novcanih kazni u parnicnom postupku izrecenim zbog nepostovanja prvesne discipline. jer se on odvija po sluzbenoj duznosti od momenta kada je izvrsni poverilac podneo predlog za izvrsenje.Naime. . osim da podnese predlog za izvrsenje. . .Postupak prinudnog izvrsenja moze da se pokrene i po sluzbenoj duznosti. izvrsni poverilac je duzan da u predlogu za izvrsenje specificira predmete izvrsenja: nepokretne ili pokretna stvari. .

4.Ako je izvrsni poverilac ranije stekao zalozno pravo na predmetu izvrsenja pravnim poslom.Iz cene koja je dobijena prodajom nepokretnosti namiruju se najpre troskovi izvrsnog postupka.). min. v) Trece. . ostecenje ili umanjenje vrednosti.Posebnim okolnostima slucaja smatraju se one koje su od uticaja na predmet izvrsenja. izvrsenje se uvek sprovodi samo u obimu koji je dovoljan da se potrazivanje namiri. . a potom potrazivanja na osnovu zakonskog izdrzavanja.. b) Drugo. sud je duzan da predmete uzima u rad po vremenskom redosledu po kojem ih je primio. b) Drugo.Kada se stvari prodaju na javnoj prodaji ili pogodbom. ako je to dovoljno za namirenje.Od osnovnig principa u redosledu odstupa se samo u dva slucaja: kada drugaciji redosled postupanja zahteva priroda potrazivanja i kada to zahtevaju posebne okolnosti slucaja. potrazivanja obezbedjena zaloznim pravom. . radi zastite imovinske pozicije duznika. . . gleda se da se postigne najbolja cena.Po prirodi stvari...Od ekonomske ruine duznik se stiti na sledeci nacin: a) Prvo. izvrsenje na primanjima vijnih invalida moze da se odredi samo radni namirenja potrazivanja za naknadu stete nastale usled ostecenja zdravlja ). . ima prioritet u odnosu na poverioca koji je stekao sudsko zalozno pravo.srazmerno namirenje poverilaca istog reda. * Princip ekskluziviteta. narocito one koje mogu da uticu na njegovu propast.Pravilo je da izvrsi sud odredjuje izvrsenje onim sredstvom i na onim prdmetima koji su navedeni u predlogu za izvrsenje. izvesne stvari koje cine osnov minimalne egzistencije duznika ne mogu biti predmet izvrsenja ( odeca. . u toku postupka moze da dodje do promene sredstva izvrsenja ( na predlog duznika koji moze da postavi do preduzimanja prve izvrsne radnje ).Kada izvrsni poverioac namiruje svoje novcano potrazivanje na pokretnim stvarima vazi princip vremenskog prioriteta. da u resenju o izvrsenju ogranici izvrsenje na odredjene predmete duznika. ako se na istoj stvari sprovodi izvrsenje u korist vise izvrsnih poverilaca protiv istog duznika. . 194 . .) Nacelo vremenskog redosleda . a kada se prodaje nepokretnost onda se prodaje po trzisnoj ceni. medjutim.na odredjenim predmetima namiruju se samo neka potrazivanja ( npr. namiruju se: poreske i druge dazbine.Sticanje prava na prioritetno namirenje vezano je sticanje sudskog zaloznog prava na predmetu izvrsenja ( izvrsni poverilac stice sudsko zalozno pravo na pokretnoj stvari u momentu kada sudski izvrsitelj potpise zapisnik o popisu stvari ). izvrsni sud je duzan da prioritetno resava o predlogu poverioca za odredjenje provremenih mera. . sud moze po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranaka.prvenstvo u namirenju se stice bez obzira na to kada je steceno pravo na namirenje ( namirenje potrazivanja za zakonsko izdrzavanje ). * Princip egaliteta..Ovo nacelo vazi u dva smisla: a) Prvo. .Vremenski redosled postupanja suda s predlozima za izvrsenje nema nikakvog uticaja na vremenski redosled namirenja poverioca. obuca.Sticanje prava na namirenje zavisi od predmeta izvrsenja. Tek nakon namirenja ovih potrazivanja. . oni se namiruju onim redom kako su vremenski stekli pravo na namirenje. potrazivanja na osnovu naknad stete zbog ostecenja zdravlja.U izvrsnom postupku vaze jos 3 principa koja se ticu vremenskog redosleda namirenja: * Princip realnog prioriteta. svota novca.

Rocista se zakazuju izuzetno. a po pravnim lekovima vece od trojice sudija. .On je duzan da postuje licnost duznika i njegove porodice. . kako to zakon kaze ). procesna disciplina ucenika u izvrsnom postupku obezbedjuje se novcanim kaznama.Mesna nadleznost suda se odredjuje shodno vrsti i sredstvu izvrsenja ( na pokretnoj/nepokretnoj stvari. ukoliko sud smatra da je celishodno. principijelno je predvidjena nadleznost suda na cijoj teritoriji izvrsni duznik ima prebivaliste. ali ima i siroka diskreciona ovlascenja. a drugi da sporvede izvrsenje.U izvrsnom postupku jedan sud moze da bude nadlezan da donese resenje o izvrsenju. .) Nacelo efikasnosti .ZIP konkretizuje ovo nacelo na tri nacina: a) Prvi nacin se tice kratkih rokova za preduzimanje procesnih radnji: o predlogu za izvrsenje sud je duzan da odluci u roku od 3 dana.On je ovlascen da zatrazi i asistenciju policije koja je duzna da sudskom izvsitelju pruzi svu neophodnu pomoc u toku sprovodjenja izvrsenja. . a izostanak stranaka sa rocista nema nikakav uticaj na dalji tok postupka. . .Kada sudski izvrsitelj strankama ili ucesnicima u postupku pricini nesavesnim ili nezakonitim radom stetu.Stranke i ostali ucesnici u izvrsnom postupku ne mogu da uloze nikakvo efikasno pravno sredstvo protiv nezakonito i nepravilno preduzetih izvrsnih radnji.U izvrsnom postupku se ne primenjuju pravila o vracanju u predjasnje stanje. V) Stranke . .5.) Nacelo pismenosti . 139. b) Drugo.). .Ostvarenje prava na sudsku zastitu postize se samo oko se izvrsni postupak sprovede bez odlaganja i odugovlacenja.) Subjekti izvrsnog postupka A) Sud . za njeno otklanjanje odgovara Srbija. 195 . medjutim. .Stranke u izvrsnom postupku su izvrsni poverilac i izvrsni duznik.Izvrsni postupak se odvija na osnovu podnesaka. B) Sudski izvrsitelj . za preduzimanje odredjenih procesnih radnji koje odredjuje sud rok ne moze biti duzi od 3 dana. v) Trece.Neposredne radnje u postupku izvrsenja sprovodi sudski izvrsitelj ( radnik u sudu ). . odnosno izuzece sudije mora da se dopusti sve do okoncanja izvrsnog postupka ( a ne do isteka roka za podnosenje pravnog leka. da vrsi radnje u okviru zakljucka izvrsnog suda. osim ako se ne pobija resenje o izvrsenju.Zahtev za iskljucenje.Za odredjenje i sprovodjenje izvrsenja stvarno je nadlezan osnovni sud a u privrednim stvarima privredni sud. . 6.Najcesce su to tuzilac i tuzeni ( parnicni postupak ) ili formalni ucesnici ( vanparnicni postupak ). ..U prvom stepenu odlucuje sudija pojedinac. vazi prekluzija za propustanje zakonskih ali i sudskih rokova.

- Ako izvrsni poverilac ili izvrsnik duznik nemaju stvarnu legitimaciju, sud ukida resenje o izvrsenju po zalbi izvrsnog duznika. - Stranke u izvrsnom postupku moraju da budu jasno odredjene, jer uvek mora da se zna u korist koga i protiv koga se sprovodi izvrsenje. - Ako to nije slucaj, izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje. - Poseban problem se javlja kada nakon pravosnaznosti sudske odluke koja predstavlja izvrsni nalov dodje do materijalnopravne sukcesije, tako da se izvrsni postupak ne sprovodi u korist lica na koje glasi izvrsna isprava ili protiv lica na koje glasi izvrsna isprava. - Kada je u pitanju univerzalna sukcesija, sukcesor moze da povede ili nastavi izvrsni postupak. - Svojstvo sukcesora dokazuje konacnom odlukom donetom u parnicnom, upravnom ili prekrsajnom postupku. - U slucaju singularne sukcesije ( cesija ), svojstvo sukcesora se dokazuje javnom ispravom ili overenom privatnom ispravom. - U nasoj praksi, sudovi uvek zahtevaju da singularni sukcesor povede novi izvrsni postupak, sto je pogresno. - Pitanje legitimacije stranka u izvrsnom postupku nije procesnopravno, vec materijalnopravno, pa stoga, sud ne sme da odbaci predlog za izvrsenje, ako izvrsni poverilac u predlog za izvrsenje pruzi dokaz o pravnom sledbenistvu. G) Ucesnici - Ucesnici su lica ciji je imovinskopravni polozaj neposredno tangiran izvrsnim postupkom. - To su u prvom redu vlasnik stvari koja je obuhvacena popisom stvari koje su predmet izvrsenja, te duznik samog izvrsnog duznika kada je predmet izvrsenja plenidba potrazivanja. - Drugi ucesnici su banke, drzavni organi...

140.) Tok izvrsnog postupka
- Prvostepeni postupak ima dva stadijuma: * U prvom sud odlucuje o odredivanju ( dozvoli ) izvrsenja. * U drugom se izvrsenje sprovodi. - Sprovodjenje izvrsenja sleduje samo pod uslovom da je, u celini ili delimicno, usvojen predlog izvrsnog poverioca i doneto resenje o izvrsenju. - Ako je odluka negativna i sud donese resenje kojim se odbacuje ili odbija predlog za izvrsenje, sprovodjenju izvrsenja se ne pristupa. - U ovom slucaju stadijumu dozvole izvrsenja moze sledovati drugostepeni, zalbeni postupak, a od ishoda tog postupka zavisi da li ce doci do sprovodjenja izvrsenja. - Granice izmedju prvostepenog u drugostepenog postupka su relativizirane. - Moguce je da provstepeni postupak ( sprovodjenje izvrsenja ) tece uporedo sa zalbenim postupkom. - Zalba protiv resenja o izvrsenju principijelno ne odlaze izvrsenje i njegovom sprovodjenju se najcesce pristupa odmah po donosenju resenja bez obzira na eventualno izjavljivanje zalbe. - S druge strane, postoji mogucnost postupanja i po neblagovremenoj zalbi, i time se sasvim omeksava granica izmedju stadijuma dozvole izvrsenja i stadijuma sprovodjenja izvrsenja. - Zakljuckom se izdaje nalog sudskom izvrsiocu za sprovodjenje pojedinih procesnih radnji i odlucuje o pitanjima upravljanja postupkom.9
9

U sklopu ovog pitanja pricati i 141. i 142. pitanje..

196

141.) Odredjivanje izvrsenja
- U prvom stadijumu postupka sud odlucuje o tome da li ce odrediti izvrsenje potrazivanja utvrdjenog u izvrsnoj ili verodostojnoj ispravi. - O predlogu za izvrsenje mora da se odluci resenjem u roku od 3 dana od njegovog podnosenja. - Postupak je pismen: O odredjivanju izvrsenja sud odlucuje na osnovu podataka sadrzanih u predlogu za izvrsenje i prilozenih ( obligatornih ) isprava. - Izvrsnom duzniku se ne pruza mogucnost izjasnjavanja, a o pokretanju postupka se ne obavestava ako sud odbaci predlog za izvrsenje kao nedopusten ili odbije kao neosnovan. - O predlogu se odlucuje resenjem u kojem moraju da budu navedeni sledeci podaci: izvrsni poverilac i duznik, izvrsna ( odnosno verodostojna ) isprava o potrazivanju, potrazivanje izvrsnog poverioca, sredstvo i predmeti izvrsenja i svi drugi podaci potrebni za sprovodjenje resenja. - U resenju o izvrsenju na osnovu verodostojne isprave sud obavezuje izvrsnog duznika da u roku od 8 dana namiri potrazivanje zajedno sa troskovima i odredjuje izvrsenje radi ostvarenja tih potrazivanja. - Resenje o izvrsenju dostavlja se i izvrsnom poveriocu i izvrsnom duzniku, dok se resenje kojim se odbija predlog za izvrsenje dostavlja samo izvrsnom poveriocu. - Kada je u pitanju izvrsenje na novcanom potrazivanju, resenje o izvrsenju se dostavlja i duzniku izvrsnog duznika. - Resenje o izvrsenju nad sredstvima na racunu izvrsnog duznika se dostavlja i organizaciji za prinudnu naplatu. - Ako sud koji donosi resenje o izvrsenju nije nadlezan za sprovodjenje izvrsenja, on upucuje resenje nadleznom sudu radi njegovog dostavljanja stranakama i drugim adresatima, kao i radi sprovodjenja izvrsenja.

142.) Sprovodjenje izvrsenja
- Sprovodjenje izvrsenja jeste poseban stadijum prvostepenog postupka. - Ne postoji sistem pravila koji bi se sprovodjenje izvrsenja ostvarivalo po jednom opstem metodu koji bi vazio u svim postupcima. - Osnovne odredbe ZIP-a regulisu samo ogranicen broj pitanja koja imaju opsti domen primene. - Veoma iscrpna regulativa se nalazi, medjutim, u delu ZIP-a u kojem su sadrzana posebna pravila o sprovodjenju izvrsenja novcanih i nenovcanih potrazivanja. - Osnovno je pravilo da ovaj stadijum postupka sleduje po okoncanju stadijuma odredjivanja izvrsenja i donosenja resenja o izvrsenju. - Prelazak iz jednog u drugi stadijum ostvaruje se po sluzbenoj duznosti i pre nastupanja pravosnaznosti resenja o izvrsenju pre svega u cilju sprecavanja izvrsnog duznika da osujeti sprovodjenje izvrsenja. - Izvrsenje se sprovodi danju do 20h, radnim danima. - Izvrsitelj je ovlascen da udalji lice koje ometa sprovodjenje izvrsenja i da dobije odgovarajucu pomoc policije. - Stranke i ucesnici u postupku mogu od suda zahtevati otklanjanje nepravilnosti koje je sudski izvrsitelj ucinio u sprovodjenju isvrsenja, a sud resenjem moze ukinuti nezakonite i nepravilne radnje izvrsitelja. - Sledi deo iz Jaksiceve knjige: 197

- Izvrsenje se sprovodi preduzimanjem izvrsnih radnji ( sredstava izvrsenja ) koje imaju za cilj da se prinudno naplati poveriocevo potrazivanje. - Sredstva izvrsenja se sprovode na predmetima izvrsenja ( sve stvari i prava duznika ). Sredstva izvrsenja radi namirenja novcanih potrazivanja: - Popis, procena i prodaja pokretnih stvari. - Utvrdjivanje vrednosti i prodaja nepokretnosti. - Zaplena potrazivanja izvrsnog duznika prema njegovom duzniku i prenos tih potrazivanja na izvrsnog poverioca. - Plenidba dela zgrade i njen prenos na izvrsnog poverioca. - Zaplena stednog uloga i tekuceg racuna i isplata poveriocu. - Zaplena, procena i prodaja hov. Sredstva izvrsenja radi reazliacije nenovcanih potrazivanja: - Oduzimanje i predaja stvari izvrsnom poveriocu. - Ispraznnjenje i predaja nepokretnosti izvrsnom poveriocu. - Prinuda nad duznikom kada dogovanu radnju samo on moze da izvrsi. - Vracanje stvari u posed izvrsnom poveriocu... - Sredstva izvrsenja su data zakonom numerus clausus, te nije dopusteno da se procesnim ugovorima predvijdaju neka druga, ali je dozvoljeno da se takvim ugovorima ogranicava upotreba nekih sredstava i predmeti izvrsenja.

143.) Izvrsni postupak na osnovu izvrsne isprave10
A) Izvrsna isprava - Izvrsna isprava je pojedinacni pravni akt kojim je autoritativno utvrdjeno postojanje potrazivanja. To su samo one isprave za koje je zakon odredio da se smatraju izvrsnim ispravama- numerus clausus: • izvrsna sudska odluka. • izvrsno sudsko poravnanje. • izvrsna odluka doneta u upravnom ili prekrsajnom postupku. • poravnanje doneto u upravnom postupku. • strane sudske i arbitrazne odluke. • druge isprave koje se na osnovu posebnih zakona smatraju izvrsnim ispravama.11 - Izvrsnom odlukom suda smatra se presuda suda, resenje suda, platni nalog i arbitrazna odluka. - Sve sudke odluke nisu ujedno i izvrsne isprave: Deklaratorne i preobrazajne odluke suda ne mogu biti izvrsne isprave, jer one po svom sadrzaju i po svojoj zapovesti neposredno kreiraju novo stanje. - Svojstvo izvrsne isprave ima samo kondemnatorna presuda ili resenje, i to bez obzira na to da li sadzi osudu na cinjenje, necinjenje, propustanje ili trpljenje. - Izvrsna isprava je i resenje suda kojim on odredjuje privremene mere radi obezbedjenja potrazivanja poverioca.

10

Delove ovog pitanja treba pricati i uz 140. pitanje koje je kucano iz Kecinog prirucnika posto ga nema pod tim naslovom u Jaksicevoj knjizi. 11 Ove tacke stavljam zato sto se svidjaju Ivani Martinovic ( Rondi ) 06/576 :-)

198

- Prema Zakonu o zaloznom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloznog prava, izvrsnu ipravu predstavlja i izvod iz Registra zaloge. - S druge strane, izvrsnom ispravom se ne smatra ugovor o hipoteci i zalozna izjava. B) Izvrsnost izvrsne isprave 1.) Nastupanje izvrsnosti - Izvrsna isprava postaje izvrsna kada je pravosnazna i kada istekne rok u njoj za dobrovoljno izvrsenje obaveze. - Paricioni rok se odredjuje u samoj izvrsnoj ispravi i iznosi 15 dana (8 dana u trgovinskim stv.). - Rok pocinje da tece kada se izvrsna isprava dostavi izvrsnom duzniku. - Rok se prekida ako izvrsni duznik ulozi redovni pravni lek, te pocinje da tece ponovo nakon odluke drugostepenog suda. - Ako u izvrsnoj ispravi nije naveden paricioni rok, to cini izvrsni sud resenjem o izvrsenju. - Rok za dobrovoljno izvrsenje se odredjuje samo u onim sudskim odlukama koje glase na cinjenje. - Momenat nastupanja izvrsnosti sudskih odluka koje glase na cinjenje ili trpljenje se poklapa s momentom nastupanja pravosnaznosti sudske odluke. - Dakle, izvrsnost izvrsne isprave normalno vremenski sledi nakon njene pravosnaznosti. - Izuzetak moze da postoji samo ako Zakon izricito predvidja da ulaganje redovnog pravnog leka nema uticaja na nastupanje izvrsnosti isprave. - Tada izvrsna isprava moze da se izvrsi i pre nego sto postane pravosnazna. - Kada je u izvrsnoj ispravi duznik obavezan na placanje ili izvrsenje cinidbe, izvrsnost nastupa tek kada je potrazivanje dospelo. - Kada je dopelost cinidbe vezana za nastupanje roka koji je kalendarski odredjen ( iseljenje iz stana ), izvrsni poverilac ne mora da dokazuje nastupanje roka. - Drugacije je sa ispunjenjem uslova: Izvrsni poverilac je duzan da dokaze da je uslov nastupio, i to tako sto izvrsnom sudu podnosi javnu ispravu ili privatnu overenu ispravu. - Ako izvrsni poverilac to nije u mogucnosti da pribavi, nastupanje uslova dokazuje pravosnaznom odlukom suda ili upravnog organa. - Ako izvrsna isprava sadrzi obavezu istovremenog ispunjenja obaveza izvrsnog poverioca i izvrsnog duznika, izvrsnost nastupa kada izvrsni poverilac podnese sudu bilo kakav dokaz da je obezbedio ispunjenje svoje obaveze. 2.) Klauzula ( potvrda ) izvrsnosti - Ova klauzula se stavlja na izvrsnu ispravu i znaci sluzbenu potvrdu da je izvrsna isprava stekla svojstvo izvrsnosti i predstavlja procesnu pretpostavku za vodjenje izvrsnog postupka. - Potvrdu izvrsnosti daje onaj drzavni organ koji je odlucivao u prvom stepenu. - On je, takodje, ukida resenjem, ako se ispostavida izvrsna isprava nije stekla svojstvo izvrsnosti. - Medjutim, stavljanje klauzule izvrsnosti nije nuzno, ako je izvrsni sud onaj koji je i doneo izvrsnu ispravu. - Duznik moze da pobija izvrsnu klauzulu posebnim predlogom upucenim sudu koji ju je i izdao, ali i pravnim lekovima ( zalba, prigovor ) u izvrsnom postupku ( ne moze u parnici ). - Na sudsko poravnanje se ne stavlja ova klauzula, vec ono postaje izvrsno kada je potrazivanje dospelo. - Potvrda o izvrsnosti je akt sudske uprave ( pisarnica ) koji se stavlja u formi beleske na otpravak sudske odluke.

199

kolicinu. . Vanredni pravni lekovi nisu dopusteni. protiv koga i na cemu se sprovodi izvrsenje. tako da su razlozi za uzlaganje zalbe ograniceni samo na one cinjenice koja su nastupila nakon onog - 200 . izvrsna isprava je podobna za izvrsenje. D) Odluke suda .Uz predlog za izvrsenje prilaze se i izvrsna isprava ili verodostojna iprava.Pocetkom toka izvrsnog postupka ne nastupa litispendencija. .Sud ne moze u izvrsnom postupku da ispituje tacnost i zakonitost izvrsne isprave.Zalbu ulaze izvrsni duznik kako bi otklonio dejstvo izvrsnosti izvrsne isprave. ovo resenje mora da bude obrazlozeno kada se predlog odbacuje ili odbija.Izvrsni postupak pocinje da tece kada izvrsni sud dostavi izvrsnom duzniku predlog za izvrsenje . . istim ili razlicitim sredstvom izvrsenja. jer bi to bilo protivno cilju izvrnog postupka i nacelu efikasnosti.Ako izvrsni poverilac ovako ne postupi. odredjuje se i mesna nadleznost sudova kod pojedinih sredstava izvrsenja. osim zahteva za zastitu zakonitosti koji izjavljuje javni tuzilac. trebalo bi da vaze sledeca pravila: --> ako je predmet izvrsenja nepokretnost. trpljenje ili propustanje se izvrsni duznik obavezuje ili koju tacno stvar je duzan da preda poveriocu.U pogledu odredjenosti. analogno pravilima koja se primenjuju na odvacivanje neuredne tuzbe. drugi se obustavlja. predlog za izvrsenje se odbacuje kao neuredan.U ispravi mora da bude navedeno na koje cinjenje. .U izvrsnoj ispravi uvek mora tacno da se navede u ciju korist. .U izvrsnom postupku sud donosi resenja i zakljucke. vrsta i obim ispunjenja obaveze. a ona nije potpuno odredjena u tenoru sudske odluke.U skladu s mestom nalazenja stvari koje je predmet izvrsenja. .Sud ne obrazlaze resenje o izvrsenju kojim predlog za izvrsenje usvaja. . . necinjenje.U slucaju da se jedan postupak izvrsenja okonca potpunim namirenjem poverioca. odnosno odredivosti predmeta izvrsenja. 144. --> ako je predmet izvrsenja pokretna stvar. ako u njoj nije tacno oznacen izvrsni poverilac.Obrnuto.V) Podobnost izvrsne isprave za izvrsenje . izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje ako ne sadrzi tacan opis. izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje. .Dakle. A) Zalba . ali je odrediva iz obrazlozenja sudske odluke. duznik i predmet. .Dakle. . . nema smetnji da izvrsni poverilac protiv duznika povede dva istovremena paralelna postupka po istoj izvrsnoj ispravi.Predlog za izvrsenje podnosi izvrsnom sudu izvrsni poverilac. tacan rok za ispunjenje obaveze. tacnu oznaku vrste. G) Predlog za izvrsenje .) Pravni lekovi u opstem izvrsnom postupku U izvrsnom postupku dopusteni su samo redovni pravni lekovi. kao i potvrda o izvrsnosti.

• odlaganje izvrsenja po predlogu izvrsnog poverioca. . b) kada je potrazivanje prestalo na osnovu cinjenice koja je postojala pre vremena nastupanja izvrsnosti izvrsne isprave.procesnog momenta u kognicionom postupku za koji se vezuju vremenske granice pravosnaznosti izvrsne isprave ( zakljucenje rocista za gravnu raspravu u parnici ). te da se u zalbi pozove na cinjenicu da se potrazivanje ugasilo prebijanjem.Izvrsni duznik moze da izjavi neblagovremenu zalbu iz dva razloga: a) kada je potrazivanja prestalo na osnovu cinjenice koja je nastupila posle izvrsnosti izvrsne isprave ili posle zakljucenja sudskog poravnanja. • nedostatak izvrsnosti izvrsne isprave. kada dokazuje da se potrazivanje ugasilo ( prigovor kompenzacije. • nedostatak stvarne legitimacije stranaka. B) Razlozi Procesni: • nenadleznost izvrsnog suda. moguce je da izvrsni duznik nakon ovog momenta stekne kompenzibilno potrazivanje prema poveriocu. ako je u instancionom postupku bio dopusten beneficio novorum.U praksi su najznacajniji materijalnopravni prigovori izvrsnog duznika. • ukidanje. kao i pravosn. . . . novacija.Izvrsni poverilac moze da ulozi zalbu samo ako je predlog za izvrsenje odbijen ili u vezi s troskovima izvrsenja. . apsolutno bitna povreda odredaba postupka ). priznanica ). . • protek roka za podnosenje predloga za izvrsenje. • ponistaj ili stavljanje van snage sudskog poravnanja. . koji nije posedovao tokom prvostepenog kognicionog postupka. Izvrsne smetnje su: • odredjenje izvrsenja u resenju o izvrsenju na stvarima na kojima zakon to nedopusta.Jer. . nakon pravosnaznosti izvrsne isprave. oprost duga ). Materijalnopravni razlozi: • nenastupanje roka ili uslova • prestanak potrazivanja.Moguce je da izvrsni duznik tek u izvrsnom postupku stekne mogucnost da upotrebi dokaz da je potrazivanje izvrsnog poverioca prestalo ( npr. . . sudski odlukama. ali izvrsni duznik u izvrsnom postupku gasenje potrazivanja moze da dokazuje samo javnim ispravama.Ili. • nedostatak svojstva izvrsne isprave.Resenje o izvrsenju moze da se pobija iz sva tri razloga zbog kojih moze da se pobija i presuda parnicnog suda ( npr. 201 .Potrazivanje prestaje po odredbama materijalnog prava.U neblagovremenoj zalbi. ponistaj ili preinacenje izvrsne isprave.Smisao mogucnosti ulaganja neblagovremene zalbe jeste ukazivanje sudu na cinjenicu da je izvrsni poverilac izgubio pravni interes za sprovodjenje izvrsnog postupka. izvrsni duznik moze da se poziva i na cinjenicu da se potrazivanje poverioca ugasilo kompenzacijom nakon momenta zakljucenja glavne rasprave u kognicionom postupku.

trece lice mora da ucini najmanje verovatnim da ima pravo na stvari koje sprecava izvrsenje. prvostepeni sud ne moze da odbije zalbu kao neosnovanu. Dalje. . . . zakupoprimac. ..Podnosenje predloga za vracanje u predjasnje stanje je dopusteno samo ako je propusten rok da se izjavi zalba protiv resenja o izvrsenju ili prigovor protiv resenja o izvrsenju donetog na osnovu verodostojne isprave.Izvrsni duznik je duzan da u zalbi iznese sve cinjenice i dokaze zbog kojih pobija resenje o izvrsenju.Sud bi trebalo ovaj prigovor da dostavi izvrsnom duzniku i izvrsnom poveriocu da se izjasne. .Prigovor moze da se izjavi pocev od popisa stvari.Prigovore koje je mogao da iznese u zalbi.Zbog toga. ali trece lice moze da zahteva odlaganje izvrsenja.Ako mu to ne podje za rukom. . Najzad.U ovom postupku vazi pretpostavka da su bracni dugovi suvlasnici na jednakim delovima na svim stvarima u kuci i poslovnoj prostoriji duznika. Dj) Vracanje u predjasnje stanje . da odbaci zalbu kao nedopustenu.Sud moze da zakaze i rociste da bi raspravljao sa stranakama o zalbi. D) Prigovor treceg lica . tj da podigne izlucnu tuzbu kojom trazi da parnicni sud proglasi izvrsenje na odredjenoj stvari nedopustenim ( ova tuzba je preobrazajnog karatera ).Ako je prigovor osnovan. .Zalba se podnosi onom sudu koji je doneo resenje u roku od 3 dana.. ali je propustio. ZIP daje mogucnost trecim licima da uloze prigovor prvostepenom sudu na resenje o izvrsenju. .Prigovor treceg lica i podnosenje izlucne tuzbe ne sprecavaju dalje sprovodjenje izvrsnog postupka. . te da zahtevaju ovim prigovorom da sud proglasi izvrsenje nedopustenim na predmetu koji je u njihovom vlasnistvu.Sto se tice devolutivnog dejstva. on moze da je usvoji kao osnovanu u celosti ili delimicno. On moze da odluci da uopste ne resava po zalbi kada je duzan da predmet dostavi na resavanje drugostepenom sudu. najpre. . inace ga pogadja prekluzija. . i za odgovor ima rok od 3 dana.U prigovoru. .V) Postupak . pa sve do okoncanja izvrsnog postupka.Zalba na resenje o izvrsenju se dostavlja poveriocu na odgovor.Izlucnom tuzbom moze da se trazi da sud proglasi nedopustenim izvrsenje kada se stvar nalazi u drzavini duznika koji je primalac lizinga. 202 . . izvrsni postupak se nastavlja uz pretpostavku da trece lice nema nikakva prava na stvari koja bi sprecila izvrsenje.Zalba nema suspenzivno dejstvo. vaze sledeca pravila: prvostepeni sud moze. ne moze vise na iznosi u daljem toku izvrsnog postupka. . .Neretko se desava da predmet izvrsenja postanu i stvari koje su u vlasnistvu trecih lica. sud ce uputiti trece lice da protiv izvrsnog poverioca pokrene parnicu u roku od 15 dana. a ovo se dogadja jer se prilikom izvrsenja na pokretnim stvarima popisuju sve stvari koji se nalaze u drzavini izvrsnog duznika.

. nego sto ce VKS da odluci po reviziji protiv izvrsne isprave i eventualno ukine je ili preinaci. duznik ocekuje da ce sudovi ukinuti izvrsnu ispravu ili ukinuti potvrdu o izvrsnosti. a smisao odlaganja jeste da duznik ocekuje povoljan procesni polozaj u pogledu otklanjanja procesnih pretpostavki za izvrsenje. . .145.Do obustave dolazi po predlogu stranke ili po sluzbenoj duznosti. b) Za odlaganje postoje opravdani razlozi koje duznik dokazuje javnom ispravom ili privatnom overenom ipravom.Izvrsenje se moze odloziti potpuno ili delimicno po predlogu izvrsnog poverioca. nemaju suspenzivni karater. . ZIP poznaje institut odlaganja izvrsenja. v) ako je doneta prvostepena odluka kojom se ukida izvrsnost izvrsne isprave. ako odluci da podigne zahtev za zastitu zakonitosti izvrsne isprave.Pravni lekovi u izvrsnom postupku.Sud faklutativo ( moze a ne mora ) da odlozi resenje.I javni tuzilac moze da zahteva odlaganje ili prekid izvrsenja.Obustavlja se i u slucaju kada je potvrda izvrsnosti pravosnazno ukinuta.Izvrsenje se obustavlja ako je izvrsna isprava pravnosnazno. . b) ako je arbitrazna odluka ponistena u prvom stepenu. sud je obavezan da zakaze i odrzi rociste. izvrsenje se odlaze do okoncanja parnicnog postupka ili postupka za ponistaj arbitrazne odluke. odnosno konacno ukinuta. do nastavka moze da dodje i ranije. . .Izvrsenje uvek nastavlja izvrsni sud ix officio kada prestanu razlozi zbog kojih je odredio odlaganje. izvrsnog duznika ili treceg lica. .Po ovakvom predlogu izvrsnog duznika. ako kumulativno: a) Duznik ucini verovatnim da bi mu sprovodjenje izvrsenja nanelo nenadoknadivu ili tesko nadoknadivu stetu. po pravilu. ponistena ili stavljena van snage.Ako iz bilo kog razloga odredi odlaganje izvrsenja. .Obustava izvrsenja ( iz Kecinog prirucnika ) .Ako su razlozi fakultativni. . pretpostavke na osnovu kojih je doneto resenje o izvrsenju.Pravilo je da ce izvrsni sud mnogo brze da sprovede postupak izvrsenja. . .) Odlaganje i obustava izvrsenja . 203 . a po predlogu poverioca. sud moze da zahteva od izvrsnog duznika da polozi jemstvo. .Kod obaveznog odlaganja. g) ako izvrsni poverilac nije ispunio ili ne pokazuje spremnost da istovremeno ispuni svoju dospelu obavezu.U predlogu mora da se naznaci rok za koji se trazi odlaganje. . ili se pokaze da nisu ni postojale.Odlaganje izvrsenja . izvrsni duznik najcesce trazi odlaganje izvrsenja.Do obustave dolazi u onim slucajevima kada tokom postupka prestanu da postoje.Sud obavezno odlaze izvrsenje ako se stekao jedan od sledecih uslova: a) ako je prvostepenom odlukom izvrsna isprava stavljena van snage. . izvrsenje se moze odloziti samo jednom i to ne duze od 90 dana. .Tacnije. . preinacena.Stoga. pa sud nakon podnosenja predloga za izvrsenje po sluzbenoj duznosti preduzima mere koje vode hitnom okoncanju izvrsnog postupka.U praksi. .

prebijanjem potrazivanja. .Sudski penali . 204 . . .O obustavi izvrsenja odlucuje sud resenjem kojim ukida i sve sprovedene izvrsne radnje. po njihovom odredjivanju i pre nego sto izvrsni poverilac pokrene postupak izvrsenja.. .) Novcane kazne i sudski penali . smrti i prestanka stranke koja nema pravnog sledbenika.Od dispozicije izvrsnog poverioca zavisi da li ce zahtevati sudske penale ili pokrenuti izvrsni postupak.Novcane kazne .Kao posebno sredstvo pritiska na izvrsnog duznika ali i na treca lica ( duznikov duznik. dobrovoljno ispuni svoju nenovcanu obavezu. . a po potrebi se zakazuje rociste u cilju izvodjenja dokaza. ) koja ucestvuju u izvrsnom postupku. .Duznik ima pravo da zahteva smanjenje iznosa dosudjenih penala ako. 146.. . nedelju.Penali se odredjuju u odredjenom novcanom iznosu za svaki dan.Prilikom odredjivanja visine kazne.u kojem duznik kasni sa ispunjenjem nenovcane obaveze.Do obustave dolazi i ako je potrazivanje prestalo usled propasti predmeta izvrsenja. .Zahtev se podnosi sudu koji je nadlezan za izvrsenje odluke kojom je utvrdjena nenovcana obaveza. .. . .Dakle.Fizickom licu se moze odrediti kazna u rasponu od 3000-150000 dinara. .Odredjuje ih sud po zahtevu izvrsnog poverioca ako je pravilima obligacionog prava predvidjeno njihovo placanje zbog neispunjenja nenovcane obaveze. . ali se tim ne moze dirati u stecena prava trecih lica.Mogucnost izricanja novcane kazne mora biti izricito propisana povodom preduzimanja odredjenih radnji.Ako lice kojem je izrecena kazna ne postupi po ponovljenom nalogu suda ili i dalje postupa protivno izrecenoj zabrani. sud se rukovodi ekonomskom snagom ili materijalnim prilikama lica kojem se odredjuje kazna. ZIP propisuje mogucnost izricanja novcanih kazni. zahtev za odredjivanje sudskih penala ne moze biti kumuliran sa predlogom za izvrsenje potrazivanja. . mesec.Na lice koje je dalo povoda za izricanje kazne pada i obaveza naknade troskova nastalih izricanjem i izvrsenjem kazne. o on odlucuje resenjem hitno. .Resenje o odredjivanju sudskih penala ima znacaj resenja o izvrsenju i sprovodi se prema pravilima za izvrsenje novcanog potrazivanja. kao i njena visina.Pre izricanja kazne izvrsnom duzniku se pruza prilika da se izjasni.Sudski penali predstavljaju dodatni pritisak na izvrsnog duznika da izvrsi nenovcanu obavezu.Zahtev se moze postaviti pod uslovom da je postojanje te obaveze utvrdjeno pravosnaznom sudskom odlukom.. banka. kazna se moze ponovo izreci u povecanom iznosu uz donosenje resenja o sprovodjenju izvrsenja prethodne kazne.Protiv resenja o izricanju kazne dozvoljena je posebna zalba u roku od 3 dana.. a pravnom licu u rasponu 30000-1500000 dinara. . ali i znacajem radnje koje je trebalo da se obavi. .

) Posebni izvrsni postupci .) Izvrsenje u trgovinskim stvarima . 5. duznik u postupku izvrsenja u trgovinskim stvarima moze da bude samo: a) Pravno lice.) Izvrsenje moze da se zahteva i odredi samo radi naplate novcanog potrazivanja. • javna isprava koja konstituise novcanu obavezu. . samo na osnovu verodostojne isprave. .) Izvrsni postupak na osnovu verodostojne isprave .) Prigovorom se pobijaju dva elementa resenja o izvrsenju: prvi. i ovaj deo resenja predstavlja izvrsnu ispravu. postupak po prigovoru i odluke se donose.Ove odredbe su lex specialis u odnosu na opsti izvrsni postupak. i drugi. a njihov smisao je da se olaksa i ubrza izvrsenje prvenstveno ratione personae kada stranke u izvrsnom postupku nisu fizicka lica ili su. 12 Naredna dva pitanja ( 156 i 157. utvrdjenje obaveze izvrsnog duznika da plati odredjenu sumu. • obveznica i druga hov izdata u seriji.12 156. b) u drugom delu resenja. resenje o izvrsenju se stavlja van snage. Ako se resenje o izvrsenju pobija samo iz drugog razloga.Za odredjenje i sprovodjenje izvrsnog postupka na osnovu verodostovjne isprave vaze sledece razlike u odnosu na opsti izvrsni postupak: 1.Primena ovog postupka izvrsenja zahteva da se. • akreditiv. sam nacin izvrsenja. ) idu u sklopu ovog pitanja.147. • izvodi iz poslovnih knjiga.) Novcano potrazivanje sadrzano u ispravi mora da bude dospelo. sud nalaze izvrsnom duzniku da ispuni obavezu u roku od 3 ( odnosno 8 dana ).ZIP sadrzi posebna pravila za postupak izvrsenja u trgovinskim i kvazitrgovinskim stvarima. • fatkura ( racun ). prvenstveno. ispune uslovi koji se ticu pravnog statusa duznika u izvrsnom postupku. pak.) Kada sud nadje da je prigovor osnovan. a postupak se nastavlja kao da je izjavljen prigovor protiv platnog naloga. fizicka lica koja obavljaju privrednu delatnost. kao sto je to zlucaj sa zalbom protiv resenja o izvrsenju donetom na osnovu izvrsne isprave. 205 .Nevezano za svojstvo izvrsnog poverioca. .Sud na osnovu predloga poverioca donosi resenje o izvrsenju koje je u izreci dvodelno: a) u prvom delu. Verodotojne isprave su date enumerativno: • menica i cek s protestom i povratnim racunom.) Ovde prigovor ima suspenzivno dejstvo. 148. . 4. 2. • bankarska garancija.Izvrsni postupak moze da se odredi i provede bez izvrsne isprave. sud odredjuje prinudno izvrsenje potrazivanja koje je utvrdio u prvom delu resenja. 3. • overena zijava izvrsnog duznika koja ovlascuje izvrsnog poverioca na prenos novcanih sredstava.

) Predlog za izvrsenje ima istu sadrzinu kao i prdlog koji se podnosi u opstem izvrsnom postupku. v) Fizicko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti i ima otvoren racun u smislu pravila o platnom prometu.Bez obzira na svojstvo izvrsnog poverioca i duznika. visinu i dospelost potrazivanja: * menica i cek s protestom i povratnim racunom. procena i prodaja akcija. 3.Udeo u privrednom drustvu jeste bestelesna pokretna stvar. . . .Akcija privrednog dustva je telesna pokretna stvar. onda se vrsi fikticno dostavljanje. . stranke u parnicnom postupku pred privrednim sudom i stranke u postupku izvrsenja u trgovinskim stvarima moraju da koincidiraju. .S obzirom na subjektivni i objektivni uslov za uspostavljanje nadleznosti privrednog suda. kada se zahteva izvrsenje na akcijama ili udelima privrednog dustva. .Zakon exempli cusa daje primere verodostojnih isprava koje nesumnjivo dokazuju postojanje. fizicko lice koje je duznik u ugovoru iz komercijalnog kredita.Skraceni izvrsni postupak moze da se zahteva i sprovede kada gorebavedeni privredni subjekti poseduju ispravu koja sadrzi nesumnjive podatke o postojanju. .fizicko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti. odnosno udela p.d.) Stvarno i mesno nadlezan je privredni sud na cijoj teritoriji se vodi registar privrednih drustava. izvrsni poverilac mora u predlogu za izvrsenje da zahteva da se izvrsenje sprovede na akcijama ili udelima u privrednim drustvima. * svaki ugovor u privredi. . 206 .Ako dostavljanje bude neuspesno. . u poslednjem slucaju. * dospela bezuslovna bankarska garancija.U ovom postupku vaze sledece posebnosti u odnosu na opsti izvrsni postupak: 1.b) Preduzetnik. . pod uslovom da je sacinjen u pismenoj formi i da je potpise ovlascenih lica za zastupanje overio nadlezni sud. procenu i prodaju pokretnih stvari izvrsnog duznika jedino utoliko sto je obavezni ucesnik u ovom postupku Centralni registar za hov. oba subjekta izvrsnog postupka ( poverilac i duznik ) moraju da budu: pravno lice. tako da ovo sredstvo izvrsenja povlaci posebnost u odnosu na plenidbu. . * overena izjava duznika kojom se izvrsni poverilac ovlascuje na prenos novcanih sredstava. Uz to.U suprotnom. poreski broj duznika. 2. predlog za izvrsenje mora nuzno da sadrzi: maticni broj izvrsnog duznika. * overena isprava koja konstituise novcanu obavezu. * obveznice i druge hov.Dakle. u ovom postupku.) Skraceni izvrsni postupak . dostavlja se licu koje je ovlasceno za zastupanje izvrsnog duznika. . postupak za izvrsenje u trgovinskim stvarima se primenjuje kada se izvrsavaju odluke privrednih sudova bez obzira na cinjenicu ko je izvrsni poverilac iz izvrsne isprave.Specificnost postupka je u tome sto je izvrsni poverilac duzan da u predlogu za izvrsenje naglasi da zahteva sprovodjenje skracenog izvrsnog postupka. postupa se kao po predlogu za izvrsenje na osnovu verodostojne isprave. visini i dospelosti potrazivanja. 157. nazive banaka i broje racuna duznika.Radnje izvrsenja u ovom postupku su: plenidba. naziv banke i broj racuna poverioca. a ako ne moze ni njemu. * dospeli bezuslovni akreditiv.Ali. preduzetnik.) Dostavljanje predloga za izvrsenje izvrsnom duzniku se ne vrsi po ZPP.

• da je ispravu potpisalo neovlasceno lice. Izvrsni duznik moze da prigovori: • da je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadrzaj. . a da kasnije VKS ukine.Izvrsni duznik moze da pobija zalbom odluku suda po prigovoru kojim je on odbijen ili odbacen. nesuspenzivna i nedelotvorna. 149. • da poverilac jos nije ispunio istovremenu obavezu. . V) Razlozi .Protivizvrsenje se odredjuje. izvrsni duznik ima pravo na prigovor na resenje o izvrsenju. ponistena ili stavljena van snage na bilo koji nacin. v) ako je resenje o izvrsenju pravosnazno ukinuto ili preinaceno. ako se stekne jedan od sledecih razloga: a) ako je izvrsna isprava ukinuta. predmet se dostavlja parnicnom sudu koji nastavlja postupak kao kada je ukinuto resenje o izdavanju platnog naloga.Prigovor ima suspenzivno dejstvo. po pravnim lekovima ili preinaci izvrsnu ispravu. 207 . jer se izvrsni postupak upravo i vodi sa ciljem da se izvrsni poverilac namiri.Drugostepeni sud moze samo da ukine resenje veca ili da ga potvrdi ( ne moze da ga preinaci ). • da je obaveza iz isprave izvrsena.Otuda u izvrsnom postupku postoji i institut protivizvrsenja kojim izvrsni duznik moze brzo i efikasno da povrati ono sto je bio duzan da izvrsi poveriocu. a sud je duzan da o njemu odluci u roku od 8 dana. . pa je duzan da za svaku tvrdnju podnese dokaze: --> pravosnaznu sudsku odluku kojom je utvrdjeno da je isprava neistinita ili izvod iz Cantralnog registra za hov. on se podnosi iz drugih razloga nego kod verodostojne isprave. . --> izvod iz registra kojim dokazuje da je neovlasceno lice potpisalo ispravu. g) ako je pravosnaznom odlukom suda utvrdjena nedopustivost izvrsenja ( ova odredba nema smisla ). .I u ovom postupku. medjutim. izvrsni duznik ne bi imao pravo da zahteva protivizvrsenje. preinacena. .Prigovor duznika ne sme da bude pausalan. .Ako se izvrsni poverilac namirio na stvarima na kojima izvrsenje nije dopusteno.) Protivizvrsenje A) Uopste . b) ako je izvrsni duznik u toku izvrsnog postupka dobrovoljno izmirio poveriocevo potrazivanje. --> nalog za placanje u pismenoj formi kojim dokazuje da je potrazivanje namireno. . .Cesto se desava da se izvrsni poverilac potpuno namiri.Protivizvrsenje bi moglo da se sprovede jedino ako bi izvrsni duznik dobrovoljno izvrsio svoju obavezu. ali sada u izmenjenim ulogama.Stranke u postupku protivizvrsenja su izvrsni duznik i izvrsni poverilac iz postupka izvrsenja.Ako ga sud usvoji. B) Stranke .Pravna sredstva koja izvrsni duznik ulaze protiv resenja o izvrsenju su. po pravilu.. • da obaveza iz isprave jos nije dospela. a predmeti izvrsenja se jos nalaze u vlasnistvu izvrsnog poverioca.

Naturalna restitucija nije moguca. 208 . . ali je dobilo pravosnaznu odluku u svoju korist kada je izvrsni postupak vec okoncan.U ovakvom bednom slucaju.Trece lice bi moglo samo vlasnickom tuzbom da zahteva povracaj stvari od izvrsnog poverioca. izvrsni duznik ne moze da zahteva protivizvrsenje ( prekluzivni rokovi ). jer se u sustini duznik oslobodio duga i time bez osnova uvecao svoju imovinu. . .Kada se namiruju novcana potrazivanja. ako mu je predata radi namirenja ( a ako je stvar prodata radi namirenja. koji se podnosi u roku od 30 dana do dana kada je sudska odluka dostavljena duzniku. on moze. D moze da tuzi Srbiju za naknadu stete. da u parnici zahteva do izvrsnog poverioca placanje nedugovanog. . . 150.Nacin sprovodjenja izvrsenja zavisi od vrste potrazivanja koje se namiruje. Ovde D moze da od P zahteva protivizvrsenje u visini od 100000 dinara.U razlogu pod b) moze da dodje do problema. . G) Postupak .Nakon isteka rokova. postupci namirenja se razlikuju prema toma da li je predmat namirenja telesna i bestelesna stvar. cak i kada se nije koristio predlogom za protivizvrsenje.Ako je trece lice podnelo izlucnu tuzbu.Iz jedne faze izvrsenja u drugu prelazi se shodno nacelu sudskog kretanja postupka.Ovo resenje suda je izvrsna isprava.Postupak pokrece predlogom za protivizvrsenje. kao i od vrste predmeta na kome se potrazivanje namiruje. ali moze svoja prava da ostvaruje u parnici. onda trece lice ne moze s uspehom da vindicira svoju stvar ). odnosno 15 dana od dana okoncanja izvrsnog postupka ( kada je izvrsni duznik dobrovoljno izmirio svoju obavezu ). D) Parnica .Izvrsni poverilac moze da se o ovom predlogu izjasni u roku od 3 dana. jer je B stekao vlasnistvo na autu. prodaja stvari i namirenje poverioca.Ako se nadje da je predlog osnovan.Resenje o protivizvrsenju ima karater resenja o izvrsenju. . npr: Izvrsni duznik D plati P dobrovoljno 100000 dinara. sud donosi resenje kojim nalaze izvrsnom poveriocu da izvrsnom duzniku vrati u roku od 8 dana ono sto je u toku izvrsenja primio. U izvrsnom postupku. dok sud moze da zakaze i rociste kako bi sa strankama raspravljao o predlogu. B) Stadijumi i osnovne izvrsne radnje .) Izvrsenje radi naplate novcanog potrazivanja A) Uopste . . . ono ne moze da zahteva protivizvrsenje ( ZIP ne predvijda trece lice kao stranku u postupku protivizvrsenja ).Sprovodjenje izvrsenja prolazi kroz 3 osnovna stadijuma: sticanje prava na namirenje. trece lice moze jedino da tuzi duznika na osnovu neosnovanog obogacenja.S obzirom na to da je izvrsni duznik platio nedugovano. . .. izvrsni sud zapleni i proda automobil D ili B za 500000 dinara i odatle namiri poverioca s jos 100000 dinara.Izvrsenje se ne sprovodi na svim bestelesnim stvarima vec samo na potrazivanjima duznika i pravima koja su inkorporisana u hov.

uvek je mesno nadlezan sud na cijoj teritoriji se stvari nalaze. sudski izvrsitelj urucuje izvrsnom duzniku resenje o izvrsenju i poziva ga da dobrovoljno plati iznos odredjen u resenju.Mesna nadleznost u postupku izvrsenja na telesnim pokretnim stvarima je elektivna: Izvrsni poverilac moze da povede paralelne postupka izvrsenja pred vise sudova koji su stvarno i mesno nadlezni za izvrsenje. .Pre popisa. . vec plene ). 209 . * namirenje poverioca. G) Predmet popisa.Za odlucivanje o predlogu za izvrsenje. .U svim stadijumima. izvrsni poverilac u momentu plenidbe stice sudsko zalozno pravo. . * procena stvari. . V) Postupak popisa. a moguce je i da se stvari koje su predmet izvrsenja ne nalaze na teritoriji suda kome je izvrsni poverilac podneo predlog za izvrsenje. * prodaja stvari. odnosno plenidba je procesna radnja suda kojom se izvrsni duznik lisava prava da raspolaze stvari. kao i samo sprovodjenje izvrsenja. Izvrsenje na pokretnim stvarima radi naplate novcanog potrazivanja A) Mesna nadleznost .plenidbe .Moguce je da poverilac ne zna gde se nalaze stvari izvrsnog duznika.Kod svih ovih sredstava izvrsenja. .Inicijalna izvrsna radnja u postupku izvrsenja na pokretnim stvarima je njihov popis ( odnosno plenidba u izvrsenju na hov ). nije u stanju ili nije prisutan.Popis. izvrsni poverilac podnosi predlog za izvrsenje sudu na cijoj teritoriji izvrsni duznik ima prebivaliste/boraviste/sediste ( a same izvrsne radnje kasnije sprovodi onaj sud na cijoj teritoriji se nalaze stvari ).Predmet zaplene mogu da budu samo telesne stvari koje se nalaze u neposrednoj drzavini izvrsnog duznika. i na njima izvrsni poverioci sticu zalozno pravo. a u nekim slucajevima i prava da drzi stvar. B) Popis.plenidba stvari .zaplene ..13 151.Ako to duznik ne zeli. 13 Naredna 4 pitanja se pricaju uz ovo pitanje.Kada je predmet izvrsenja novcano ili drugo potrazivanje.U takvim situacijama. osnovne isvrsne radnje se svode samo na plenidbu stvari i njen prenos izvrsnom poveriocu. sudski izvrsitelj pristupa izvrsenju.O popisu sa sastavlja zapisnik u kome se navode sve popisane stvari. . osnovne izvrsne radnje prilikom sprovodjenja postupka namirenja na telesnim pokretnim stvarima su: * popis stvari ( hov se ne popisuju. .

Duznik snosi troskove cuvanja i rizik slucajne propasti i ostecenja stvari. izvrsenje se obustavlja. izvrsni sud zakljuckom prenosi pravo izvrsnog duznika na predaju stvari prema trecem licu na izvrsnog poverioca.Kad su u pitanju stvari koje se nalaze kod treceg lica.Medjutim. i tako ce i biti ako u svom predlogu ucini verovatnim da bi izvrsni duznik mogao da otudji stvar li da ona propadne. . . . . . prema kojoj je sudsko zalozno pravo i privatnopravnog i javnopravnog karatera: . .. suvlasnici na jednakim delovima svih pokretnih radnji koje se zateknu u njihovoj kuci. vozila na popravci u automeh. .U ovakvoj situaciji.Bitne povrede odredaba izvrsnog postupka sprecavaju nastanak sudskog zaloznog prava. nacelno. za potrebe popisa.. izvrsnom duzniku je od tog momenta zabranjeno da raspolaze tim stvarima. duzna su da o tome obaveste sud.Duznik je neposredni drzalac popisane stvari. izvrsni poverilac u tom momentu stice sudsko zalozno pravo na popisanim stvarima. poslovnoj prostoriji. pa i onda kada u stvarnosti poverilac prema duzniku nema nikakvo potrazivanje.Ali npr: Ako sudski izvrsitelj pleni klavir supruge S. preda na cuvanje u sudski depozit.Ostale stvari.U izvesnom smilu..Stvari koje su u drzavini izvrsnog duznika popisuju se u skladu s nacelom proporcionalnosti: pleni se upravo onoliko koliko je potrebno za namirenje potrazivanja izvrsnog duznika i namirenje troskova izvrsnog postupka. te da istaknu prigovor u kome od suda traze da izvrsenje proglasi nedopustenim. da joj vrednost bude smanjena.. D) Obim popisa .Izvrsni poverilac moze da trazi da se njemu ili trecem licu predaju stvari na cuvanje. njih izvrsitelj ne moze da popisuje bez pristanka trceg lica. hov. te moze da je upotrebljava i ubira plodove.Stvari izvrsnog duznika koje se nalaze u drzavini izvrsnog poverioca su takodje predmet plenidbe. osim ako duznik nije u mogucnosti da ih cuva s duznom paznjom. . .Akcesornost se ne vezuje za postojanje potrazivanja.Ako treca lica polazu pravo vlasnistva na stvari. vec izvrsne isprave ( ukidanjem ili stavljanjem van snage izvrsne isprave. . ostaju u drzavini izvrsnog duznika. 210 . sudsko zalozno pravo je akcesornog karatera. pa time prestaje i sudsko zalozno pravo ).Popis stvari u izvrsnom postupku povlaci za sobom dve vazne posledice: * prvo.. . Dj) Cuvanje popisanih stvari . . . radnji ).Sudski izvrsitelj je duzan da novac.Najznacajnija teorija koja se bavi pravnom prirodom sudskog zaloznog prava je mesovita teorija ( prihvacena u nasem pravu ). dragocenosti. * drugo.ZIP postavlja oborivu zakonsku pretpostavku da su bracni i vanbracni drugovi.Sudsko zalozno pravo nastaje cak i na popisanim stvarima trecih lica. .U protivnom smatra se da je duznik vlasnik stvari koje se nalaze u njegovom posedu. tada na S pada teret dokazivanja ( po pravnim lekovima u izvrsnom postupku ) da je ona iskljucivi vlasnik klavira. stanu. E) Dejstva popisa/plenidbe stvari . ne mogu se pleniti stvari koje se nalaze u posrednoj drzavini izvrsnog duznika niti one koje se nalaze u njegovoj detenciji ( npr.. . izvrsnog duznika D.

.Ako su predmet izvrsenja akcije. . .Uslov za sticanje prava svojine jeste da su postovane procesne norme vezane za popis.Za vrednost popisanih stvari merodavan je sporazum stranaka. radi se o ugovoru o prodaji privatnog prava. osim ako stranke ne predloze raniju prodaju. u protivnom se postupak obustavlja.Sudski izvrsitelj moze neposredno da zakljuci ugovor o prodaji s kupcem ili da stvar poveri komisionaru radi prodaje ( dakle van javne drazbe ).Od momenta upisa. .). treca lica koja eventualno steknu neko pravo na stvari ne mogu da se pozivaju na cinjenicu da nisu znala da je stvar opteresena bezdrzavinskom zalogom. mesto. neophodno je da se ispune formalnosti publiciteta ( upis zaloznog prava u registar.Kada stvari nisu poverene na cuvanje izvrsnom poveriocu ili trecem licu. 211 . sa ciljem da se izabranim nacinom postigne najbolje unovcenje stvari.Prodajom popisane stvari i predajom cene sudskom izvrsitelju dolazi do realne subrogacije i samim tim do prava sledovanja. Sam postupak prodaje tece na sledeci nacin: • pokrece se tek nakon pravosnaznosti resenja o izvrsenju. da nalozi da vrednost stvari odredi vestak. tako da kupac stice pravo svojine na prodatoj stvari po opstim pravilima. prodajnu cenu i druge uslove. njenu vrednost odredjuje sud i to putem vestaka.. Z) Procena stvari . • prodaja se objavljuje na oglasnoj tabli suda najkasnije 15 dana pre nego sto se odrzi rociste za javnu drazbu.Nacin prodaje odredjuje sud zakljuckom. . vaze sledaca pravila: prvo. drugo. • sud zakljuckom odredjuje vreme. odredjuje se drugo na kojoj je pocetna cena prodaje polovina procenjene vrednosti stvari ( naredna javna drazba se odredjuje jedino na predlog jedne od stranaka koji su duzne da podnesu u roku od 30 dana od prve drazbe. ukljucujuci i sticanje prava svojine od nevlasnika. • vrsi se nakon isteka roka od 15 dana nakon izvrsenog popisa. . procenu i prodaju stvari. zaloga proizvodila dejstvo prema trecim licima. radi se o bezdrzavinskoj zalozi. .. • pocetna cena je procenjena trzisna cena. .. njena vrednost se odredjuje na osnovu srednje vrednosti u poslednjih 30 dana. ako se akcija kotira na berzi. u tom slucaju. .Najpovoljniji ponudjac stice na javnoj drazbi pravo svojine na prodatoj stvari na osnovu izvrsne radnje suda ( originarni nacin sticanja ).Da bi. .Ako njega nema. cak i kada prodata stvar nije bila vlasnistvo izvrsnog duznika ili je ta cinjenica bila poznata najboljem ponudjacu. . I) Prodaja stvari . vrednost utvrdjuje sudski izvrsitelj rukovodeci se trzisnim cenama..Prodaja stvari se obavlja na javnoj drazbi ( usmenim i javnim nadmetanjem ) ili neposrednom pogodbom. na predlog stranke.Ukoliko stvar prodaje komisionar. • ako na prvom rocistu stvar nije prodata. ako akcija nema berzansku vrednost.Sud moze.

nepokretnost je upisana u knjigama na lice A. dosadasnji vlasnik stvari ( izvrsni duznik ) postaje vlasnik na novcu.Kada se namiruje vise poverilaca. troskovi odredjeni u izvrsnoj ispravi.). . resenje o deobi zajednicke imovine.Kada izvrsni poverilac preda sudu isprave na osnovu kojih moze da se upise pravo svojine na nepokretnosti u korist izvrsnog duznika. uz predlog za izvrsenje.Ako nepokretnost nije upisana u javne knjige.U tom slucaju. glavno potrazivanje ( visak se predaje duzniku ). pokretne stvari koje su imobilizacijom postale deo nepokretnosti ( radijator ).Predmet izvrsenja moze da bude i idealni deo suvlasnika na nepokretnosti. 212 . . koje je umrlo i nepokretnost je presla na lice B. . . 152. a izvrsni poverilac nastavlja da bude zalozni poverilac na novcu dobijenom od prodaje. koje je prodalo nepokretnost licu C koje je sada izvrsni duznik.Kada se namiruje jedan poverilac. sud je duzan da po sluzbenoj duznosti takav upis izvrsi. J) Namirenje poverioca . overena privatna isprava.Ako se popis i zaplena stvari vrsila istovremeno u korist vise poverilaca. sudsko zalozno pravo se stice prema momentu prijema predloga za izvrsenje. sud dosudjuje stvar izvrsnom poveriocu.. poverilac je duzan da uz predlog za izvrsenje podnese isprave na osnovu kojih moze da se upise pravo svojine u korist izvrsnog duznika u zemljisne knjige ( npr. . oni se namiruju onim redom po vremenu sticanja zaloznog prava. .Moguce je da izvrsni poverilac ispravama dokazuje sled sticanja vlasnistva izvrsnog duznika na nepokretnosti ( npr.Smatra se da je izvrsni poverilac. . sud resenjem odlucuje da se iz iznosa dobijenog prodajom stvari namire: troskovi izvrsnog postupka. .Osim nepokretnosti. kao i vegetacija na zemljistvu i plodovi koji nisu odvojeni od zemljista.Izvrsni poverilac je duzan da. podnese i dokaz ( izvod iz zemljisnih knjiga ). pod nepokretnim stvarima smatraju se i njeni pripaci ( garaza ).. formiraju se izvrsni redovi poverilaca: prethodni izvrsni red iskljucuje potonji. kamata. onda se smatra da je sudsko zalozno pravo nastalo istovremeno u korist svih. pa i nepokretnosti za koje se ne vode javne knjige. .Ako stvar nije mogla da se proda na javnoj drazbi ili neposrednom pogodbom. . a poverioci istog izvrsnog reda namiruju se srazmerno.) Izvrsenje na nepokretnim stvarima radi naplate novcanog potrazivanja A) Nepokretnost duznika . . resenje ostavinskog suda. .Do predaje prodajne cene ( novca ) izvrsnom poveriocu. ovde izvrsni poverilac dokazuje ostavinskim resenjem i ugovorom o prodaji vlasnistvo lica C ).Nepokretnost koja je predmet izvrsenja mora da bude u svojini izvrsnog duznika.Ako su svi predlozi stigli istovremeno. .Predmet izvrsenja mogu da budu i nepokretnosti koje su vanknjizno vlasnistvo izvrsnog duznika.. u tom slucaju namiren do polovine vrednosti procenjene vrednosti.

Od momenta procene do momenta prodaje nepokretnosti. koje je neprenosivo. kao i vrednost nepokretnosti umanjenu za navedene terete. kao i pravo da se izvrsni poverilac namiri iz dobijenog novca. povrsina granice. vazi princip jedinstva izvrsnog postupka: svi ostali poverioci izvrsnog duznika mogu samo da pristupe vec zapocetom izvrsnom postupku ( oni mogu da pristupe sve do momenta pravosnaznosti resenja o predaji nepokretnosti kupcu ). vec zadrzavaju nezavisan polozaj u odnosu na druge izvrsne poverioce ( njihovi interesi su suprotstavljeni.Nakon upisa zabelezbe. pravo namirenja se stice popisom nepokretnosti kojim se odredjuje njena tacna lokazija. pa zato stranke mogu da zahtevaju da se njena vrednost ponovu utvrdi ( zahtev za to moraju da podnesu najkasnije 8 dana pre prodaje i moraju da ucine verovatnim da se trzisna vrednost znatno izmenila ). vrsi se njegova zabelezba u javne knjige. izvrsni poverilac bi mogao da zahteva zavrgnuce suvlasnicke zajednice na osnovu resenja o izvrsenju na idealnom delu nepokretnosti ( ista pravila vaze i za zajednicku svojinu ).Izvrsene na nepokretnosti se sprovodi u 4 faze: 1.) Procena vrednosti nepokretnosti . . deluje erga omnes. nemaju dejstva prema izvrsnim poveriocima.. . . proizvodi dejstva prema svakom docnijem vlasniku nepokretnosti. .Pravo na namirenje je javnopravno ovlascenje izvrsnog poverioca prema drzavi koje obuhvata pravo da se nepokretnost proda.Za prodaju idealnog dela jednog suvlasnika nije neophodna saglasnost svih suvlasnika. svi pravni poslovi koje bi duznik zakljucio u vezi s nepokretnoscu. B) Izvrsne radnje .Sud bi trebalo da utvrdi trzisnu vrednost nepokretnosti bez stvarnopravnih ( hipoteka ) i obligacionopravnih ( zakup ) tereta.Takodje. .) Zabelezba resenja o izvrsenju u javnu knjigu .Takodje. . sud bi trebalo da proceni i vrednost prava kojima se vrednost nepokretnosti uvecava ( sluzbenost u korist povlasnog dobra ). .Kada sud donese resenje o izvrsenju.Kada je u pitanju izvrsenje na nepokretnosti. .Kada je u pitanju vanknjizno pravo svojine.Pravo namirenja. procesne radnje koje preduzima jedan od njih nemaju uticaja na procesni polozaj ostalih poverilaca ). . i to na osnovu misljenja vestaka. .Ako saglasnosti nema. i tom zabelezbom poverilac stice pravo namirenja iz novcane sume dobijene prodajom nepokretnosti. 213 . ono obezbedjuje izvrsnom poveriocu prioritet u namirenju u odnosu na sve ostale poverioce koji su nakon upisa zabelezbe stekli zalozno pravo na nepokretnosti.Zabelezba o izvrsenju proizvodi i procesna dejstva: ona predstavlja procesnu smetnju da se na istoj nepokretnosti odredi postupak izvrsenja radi namirenja kakvog drugog potrazivanja poverioca koj ije predlozio izvrsenje ili radi namirenja potrazivanja drugih poverioca.Pravilo je da sud utvrdjuje trzisnu vrednost nepokretnosti na dan procene. . . . njihova saglasnost je neophodna kada se u izvrsnom postupku prodaje citava nepokretnost.Kada se zbog pristupanja izvrsenju na strani izvrsnog poverioca nadje vise lica.Ali. 2. njena trzisna vrednost moze da se izmeni. ona nemaju svojstvo prostih suparnicara.

ne moze da se odrzi.Postoje dva nacina: usmeno javno nadmetanje ( aukcija. jer data najpovoljnija podnuda ima za posledicu obavezu suda da donese resenje o dosudjivanju nekretnine najpovoljnijem ponodiocu. . . .Ako nije uspela prodaja nepokretnosti.Ponuda ucinjena tokom javne prodaje nije gradjanskopravnog. sud ce potencijalnim kupcima omoguciti da odredjeno vreme razgledaju nepokretnost. a medjusobni sporazumi izmedju potencijalnih kupaca su nistavi. jemstvo koje je polozio kupac se uracunava u kupoprodajnu cenu. . mesto. ali ne nize od 2/3 procenjene vrednosti ( osim ako se drugacije ne dogovore duznik i poverioci ). svim zaloznim poveriocima i licima koja imaju pravo prece kupovine. . nepokretnost se prodaje ispod procenjene vrednosti. B) Postupak prodaje nepokretnosti .. . sve dok drugi ponudilac ne izrekne povoljniju ponudu.Ako je prodaja nepokretnosti uspela. cim se postupak javnog nadmetanja okonca. . 214 .Potencijalni kupac je duzan da polozi jemstvo. sud je duzan da zakaze novo rociste za prodaju u roku koji ne moze biti kraci od 30 dana od dana kada je odrzano prvo rociste. .Ostalim ucesnicima u javnoj prodaji jemstvo se vraca. . .Ponudilac je vezan svojom ponudom. sud ne zakazuje ex officio vec samo po predlogu izvrsnog poverioca ( rok za predlog najranije 3 meseca a najkasnije godinu dana ). .Treba podvuci razliku izmedju uslova za odrzavanje rocista za prodaju nepokretnosti i samog postupka javnog nadmetanja koji se na tom rocistu odvija: da bi se rociste odrzalo. .Jemstvo je sredstvo kojim se obezbedjuje izvrsenje obaveza kupca nepokretnosti.Ovaj zakljucak moze da se donese tek kada i resenje o izvrsenju i resenje izvrsnog suda o proceni nepokretnosti steknu svojstvo pravosnaznosti. . kao sastavni deo rocista. .Na polozenom jemstvu se ex lege konstituise sudsko zalozno pravo u korist svih ostalih izvrsnih poverioca u postupku. .) Prodaja nepokretnosti A) Zakljucak o prodaji .Zakljucak se objavljuje na oglasnoj tabli i u medijima. osim izvrsnog duznika.Postupak javne drazbe se okoncava ako se ne javi ponudilac koji bi ponudio za 5% visu cenu od prethodno ponudjene.Nakon sto je objavljen zakljucak i uslovi prodaje nepokretnosti. sudije i sudskog izvrsitelja i lica koja su ucestvovala u proceni nepokretnosti. . .Kupac moze da bude svako lice. . javna drazba ) i neposredna pogodba.Javno nadmetanje pocinje tako sto sud objavljuje pocetnu cenu i poziva ponudioce da ucine ponudu.Eventualna naredna rocista za prodaju iste nepokretnosti. javno nadmetanje.3. vreme.Na drugom rocistu. .U zakljucku sud odredjuje uslove prodaje. nacin. S druge strane. . vec javnopravnog karatera.Ponuda je pravnovaljana ako odgovara uslovima koji su utvrdjeni u zakljucku o prodaji. ako mu nije prisutan makar jedan ponudilac. a treba i da se dostavi strankama i ucesnicima.Ponudiocem se smatra lice koje je polozilo jemstvo i koje je prisutno na rocistu za prodaju nepokretnosti. nije nuzno da mu prisustvuju stranke i ostali ucesnici. i to u roku od 10 minuta nakon sto je izrecena najpovoljnija ponuda.Aukcija .Protiv ovog zakljucka nije dozvoljen pravni lek.

. . .U izvrsnom postupku. titulari zakonskog prava prece kupovine uzivaju prioritet u odnosu na one koji su to pravo stekli ugovorom.  Predaja nepokretnosti sticaocu u drzavinu. .Pravo prece kupovine .Titular ovog prava vrsi ovo pravo tako sto jednostranom izjavom volje saopstava sudu.  Prelazak rizika. postup. 215 .Nakon sto je sud doneo resenje o dosudjivanju. . . a ako ni oni ne poloze cenu na vreme. .  Dejstvo resenja o dosudjenju nepokretnosti na stvarna prava koja terete nepokretnost.Ako je nakon pravosnaznosti resenja o predaji nepokretnosti sticaocu ukinuto ili preinaceno resenje o izvrsenju.Resenje o dosudjenju nepokretnosti . ono se pobija tek zalbom protiv resenja o predaji nepokretnosti kupcu. da nepokretnost kupuje pod uslovima koje je dao najbolji ponudilac.Zalba protiv ovog resenja moze da se izjavi analogno pravilima koja vaze za opsti par.Pravo prece kupovine najpre imaju suvlasnici idealnog dela i suvlasnici koji su dali pristanak da se odredi izvrsenje na citavoj nepokretnosti i zajednicari. bez obzira na to da li su zalozni poverioci namireni ili ne.Nakon sto je utvrdio koja je najpovoljnija ponuda. stvarne sluzbenosti se ne gase. a ako uplata izostane. preda nepokretnost kupcu udrzavinu ( sud donosi i zakljucak o iseljenju ). .Za razliku od zaloznog prava.Nakon sto je kupac polozio cenu. .Pravosnaznoscu ovog resenja prestaju i sva zalozna prava na nepokretnosti. . ta cinjenica nema nikakvog uticaja na vec steceno pravo vlasnistva na nepok.Kada je postupak javne prodaje nepokretnosti okoncan.. sud donosi resenje kojim nepokretnost dosudjuje 2. sud donosi resenje kojim oglasava prodaju nevazecu. sud ce resenjem prodaju oglasiti nevazecom i odredice novu prodaju u roku od 45 dana od pravosnaznosti resenja kojom je prodaja oglasena nevazecom. .Izvrsni duznik je obavezan odmah. . sticanje je originarno.Ako u ovom postupku pravo prece kupovine nije postovano. kao i ponudiocima u postupku javne prodaje.Nakon njegove pravosnaznosti. pravo svojine se upisuje u zemljisne knjige u korist sticaoca. . odmah po zakljucenju javnog nadmetanja.Zato je vazno da sud uredno obavesti titulare prece kupovine o postupku i rocistu za prodaju nepokretnosti. sud donosi resenje o predaji nepokretnosti sticaocu u drzavinu.Donosenje ovog resenja proizvodi vazna dejstva:  Sticanje prava svijine. najboljem ponudjacu. . cim mu se dostavi resenje o predaji nepokretnosi ( dakle i pre njegove pravosnaznosti ). titular moze tuzbom da trazi ponistaj javne prodaje. . sud donosi resenje o dosudjenju nepokretnosti najpovoljnijem ponudiocu. . odnosno 3.Ono se objavljuje na oglasnoj tabli suda i dostavlja svim licima kojima se dostavlja zakljucak o prodaji nepokretnosti. tereta i plodovi. . . odnosno da ulozi zalbu u izvrsnom postupku.Ukoliko najpovoljniji ponudjac ne uplati u roku cenu. .Protiv ovog resenja nije dozvoljeno da se ulazu pravni lekovi.Justus titulus i modus aquirendi sticu se u jednom aktu. kupac je duzan da u roku polozi cenu. titulari prava prece kupovine mogu da se koriste ovim pravom.

U okviru jednog reda. gubitka radne sposobnosti…  zalozni poverioci koji se namiruju prema vremenskom sledu sticanja zaloznog prava. . zalozni poverioci i titulari licnih sluzbenosti. odmah po pravosnaznosti resenja o prodaji nepokretnosti. kupac ima pravo da zahteva prestanak licnih sluzbenosti. cak i kada su upisane u zemljisne knjige. 216 . . na rocistu za deobu. pri cemu vazi princip prioriteta ( visi red iskljucuje mogucnost da se namire poverioci iz nizeg reda ). . pritoritetno se namiruju troskovi izvrsnog postupka i potrazivanja iz zakonskog izdrzavanja.Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom . to prakticno znaci da sva lica koja polazu pravo na namirenje moraju da budu navedena u resenju o izvrsenju kao izvrsni poverioci. isplata se vrsi sledecim redom:  poreske i druge dazbine koje terete nepokretnost za poslednju godinu.Sud je duzan da zakaze rociste za deobu prodajne cene.Da bi se bilo koje od ovih lica namirilo mora da poseduje izvrsnu ispravu i da bude navedeno kao poverilac u resenju o izvrsenju.Kupac nepokretnosti stice pravo svojine na isti nacin kao i najpovoljniji ponudilac na aukciji.Stranke i zalozni poverioci mogu u svako doba da se sporazumeju da se nepokretnost prda neposrednom pogodbom. . .  titulari licnih sluzbenosti i stvarnih tereta koji se gase prodajom nepokretnosti.Sve ostale licne sluzbenosti se gase. . sud uzima u obzir samo ona potrazivanja za koje je resenje o izvrsenju postalo pravosnazno najkasnije do toga dana.Iz cene dobijene prodajom.Iz cene dobijene prodajom nepokretnosti namiruju se izvrsni poverioci.Po pravosnaznosti resenja o namirenju. se namiruju onim seldom kojim su njihova prava upisana u zemljisne knjige. 4.Izvrsni poverioci se klasifikovani u redove. .  potrazivanja na osnovu naknade stete zbog ostecenja zdravlja. . i to pre nego sto pocne aukcijska prodaja. . . .) Namirenje poverilaca a) Osnovni principi namirenja . .Nakon namirenja ovh potrazivanja.S obzirom na to da na jednoj nepokretnosti moze da se vodi samo jedan izvrsni postupak.Da bi opstao zakup stana. b) Rociste za deobu .Ipak. ugovor o zakupu mora da bude zakljucen na neodredjeno vreme.Kada odlucuje o deobi.. . pri cemu njihovom tituraru placa naknadu.Prodajom nepokretnosti ne prestaju ugovori o zakupu poslovne prostorije ili stana. pod uslovom da su upisani u zemljisne knjige pre nego sto je u te knjige upisano hipotekarno pravo na namirenje izvrsnog poverioca koji je predlozio izvrsenje. vazi princip proporcionalnosti: ako novac dobijen prodajom nije dovoljan da se namire svi poverioci istog reda.Sporazum se zakljucuje u pismenoj formi ili izjavama stranaka na zapisnik kod suda. sud odredjuje brisanje ovih tereta iz zemljisnih knjiga.Ne gase se ni licne sluzbenosti i stvarni tereti. . a zakupodavac da bude u posedu stana pre nego sto je upisano zalozno pravo nekog od izvrsnih poverilaca. oni se namiruju srazmerno visini svojih potrazivanja. .

Isti princip vazi i za potrazivanja ciji nastanak zavisi od nastupanja odloznog uslova ( radi namirenja takvih potrazivanja.Dejstvo resenja o namirenju je iskljucivo procesnopravno. formiranja izvrsne mase iz koje bi se poverioci namirili. te da je vrati izvrsnom duzniku nakon sto je istekao rok odredjen resenjem suda. nakon neuspele druge javne prodaje. . a ona nije mogla da se proda neposrednom pogodbom u roku koji su odredile stranke. . kao ni materijalnopravna pitanja izmedju izvrsnih poverioca. i kada ne zaheva javnu prodaju.Nakon toga se namiruju potrazivanja izvrsnih poverilaca u ciju korist je doneto resenje o izvrsenju. 217 . ali ono nije postalo pravosnazno do ricista za deobu ( ovo resenje zakonodavca je suprotno principu jedinstva izvrsnog postupka ). ali to nema uticaja na pravo koriscenja koje proizvodi desjtva i prema novom vlasniku. On moze da raspolaze nepokretnoscu. izvrsni poverilac je duzan da snosi i troskove za upravljanje i odrzavanje nepokretnosti.Obustava izvrsenja .Izvrsnom duzniku ostaje nuda proprietas. . .Resenjem o namirenju se ne resavaju materijalnopravna pitanja koja se ticu nepokretnosti koja je bila predmet postupka.Da bi sud usvojio predlog poverioca-predlagaca.Kada se nepokretnost prodaje na aukciji.Od plodova nepokretnosti. . a time se smatra da je izvrsni poverilac namiren do 2/3 procenjene vred. sud moze da je dosudi izvrsnom poveriocu. . kao i da visak ubranih plodova preda izvrsnom duzniku. .Njime je reseno ko ima svojstvo izvrsnog poverioca i kakvo pravo ima sumu dobijenu prodajom u izvrsnom postupku.Sud obustavlja izvrsenje jos u dva slucaja: ako izvrsni poverilac. izvrsni poverilac moze da predlozi sudu da mu dodeli nepokretnost na koriscenje uz naknadu ( smisao ovog instituta je da se poverilac namiri iz plodova nepokrtnosti ).Predlog za obustavu resenja moze da se podnese u roku od 8 dana nakon sto je donet zakljucak o pradaji.Nakon vracanja nepokretnosti. .Oni mogu da se svedu na nemogucnost ostvarenja cilja izvrsenja. . i to na njegov predlog.Nedospela potrazivanja obezbedjena zalogom dospevaju na dan donosenja resenja o namirenju. ne zahteva u predvidjenom roku da se zakaze sledece rociste za prodaju. izvrsni poverilac je duzan da sudu podnese izvestaj o koriscenju nepokretnosti. visak imovinske masese deponuje u sud sve dok odlozni uslov ne nastupi ). . izvrsni poverioci na ciji predlog je odredjeno izvrsenje. Prema njoj je duzan da postupa paznjom dobrog domacina. . . . Zakon poznaje i posebne razloge koji se ticu izvrsenja na nepokretnosti. nuzno je da on dokaze da utvrdjena vrednost nepokretnosti ne pokriva visinu njegovog potrazivanja. . te se i ona namiruju iz ostatka imovinske mase. .Osim opstih razloga na osnovu kojih se izvrsenje obustavlja. . ne moze da dodje do obustave izvrsenja.Kada se steknu uslovi za obustavu izvrsnog postupka. . pod uslovom da resenje o izvrsenju postane pravosnazno.Ako nepokretnost nije uopste uspela da se proda.

Dvojako je adresovana: * prvo. . .) Izvrenje na potrazivanju izvrsnog duznika radi naplate novcanog potrazivanja . --> primanja po osnovu socijalne pomoci. B) Pokretanje postupka.Nacelno..Na pojedinim potrazivanjima izvrsenje je ograniceno.Postupak se moze pokrenuti predlogom izvrsnog poverioca.Ako je zaplenjeno potrazivanje obezbedjeno zalogom ili hipotekom.Ako je izvrsenje upravljeno na predaju stvari.Od izvrsenja su izuzeta sledeca potrazivanja: --> primanje po osnovu zakonskog potrazivanja. . sud odredjuje po zahtevu izvrsnog poverioca. --> primanje na osnovu naknade zbog telesnog ostecenja po propisima o invalidskom osiguranju. Izvrsne radnje su: • zaplena potrazivanja.Izvrsni poverilac u ciju korist je zaplenjeno potrazivanje ima obavezu da vrsi sve pravne i fakticke radnje potrebne za ocuvanje potrazivanja i sporednih prava. studentske stipencije. .Stavarno su nadlezni osnovni sudovi ( odnosno privredni ). nadoknade stete nastale usled ostecenja zdravlja ili gubitka radne sposobnosti i zbog gubitka izdrzavanja usled smrti davaoca izdrzavanja.Plenidba se odredjuje resenjm o izvrsenju. . --> deciji dodatak. nadleznost . poverilac stice zalozno pravo na potrazivanju.Po predlogu izvrsnog poverioca sud donosi resenje o prenosu potrazivanja. .. 218 .Ako je prethodno bilo doneto resenje o zapleni potrazivanja. pa se izvrsenje na zaradi. . * drugo.153. . --> primanja po osnovu privremene nezaposlenosti. • prenos potrazivanja izvrsnog duznika na poverioca ( radi naplate ). mesno je nadlezan sud prebivalista/sedista izvrsnog duznika. resenje o prenosu potrazivanja donosi se kada resenje o zapleni postane pravosnazno. A) Izuzimanje od izvrsenja i ogranicenje izvrsenja .Dostavljanjem resenja o zapleni izvrsnom duzniku. resenjm se zabranjuje duzniku izvrsnog duznika da potrazivanjee koje je predmet izvrsenja namiri izvrsnom duzniku ( zabrana ispunjenja ).Izjasnjavanje duznika izvrsnog duznika o tome da li i u kojem obimu priznaje zaplenjeno potrazivanje. odnosno nathipotekarnog izvrsnog poverioca. penziji i naknadi zarade moze sprovesti do iznosa od 2/3 primanja izvrsnog duznika. da li je voljan da ga namiri i da li je njegova obaveza eventualno uslovljena ispunjenjem neke druge obaveze. primanja vojnika. .Predmet izvrsenja u ovom postupku jeste odredjeno potrazivanje ( novcano ili nenovcano ) koje izvrsni duznik ima prema trecem licu. mesno je nadlezan forum rei sitae. G) Prenos potrazivanja na izvrsnog poverioca . izvrsni poverilac zaplenom stive polozaj podzaloznog. V) Plenudba potrazivanja . . ali i po sluzbenoj duznosti. izvrsnom duzniku se zabranjuje da naplati navedeno potrazivanje i da njime raspolaze u korist trecih lica ( zabrana raspolaganja ).

. ima obavezu da taj visak polozi sudu koji ga predaje drugim zaloznim poveriocima i izvrsnom duzniku pod uslovom da na to imaju pravo. . ali i one koje ima prema poveriocu.Ovlascen je da vrsi sve radnje koje su potrebne radi ocuvanja i ostvarenja prenesenog potrazivanja i da koristi prava u vezi sa zalogom koja su data za obezbedjenje tog potrazivanja. izvrsni poverilac moze predloziti predaju te stvari sudu u cilju ispunjenja obaveze prema duzniku izvrsnog duznika. i ako je takva obaveza utvrdjena pravosnaznom presudom. u obavezi je da u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljeno resenje o zapleni podnese predlog za namirenje ili prenos potrazivanja ( propustanje roka vodi obustavi izvrsenja ).Prenos je sproveden dostavljanjem resenja o prenosu duzniku izvrsnog duznika. izvrsni poverilac moze predloziti sprovodjenje izvrsenja radi predaje stvari. .Prema izvrsnom poveriocu duznik izvrsnog duznika moze isticati sve one prigovore koje bi mogao istaci protiv izvrsnog duznika. . po ostvarenju potrazivanja.Ukoliko se u ovom postupku izvrsni poverilac naplati u visem iznosu nego sto iznosi njegovo potrazivanje. da mu oprosti dug ili na drugi nacin raspolaze prenesenim potrazivanjem. .Ako se izvrsni poverilac predlogom za izvrsenje ogranicio samo na plenudbu potrazivanja.Ako izvrsni duznik ne postupi po odluci suda u roku koji mu je odredjen. .Prenos novcanog potrazivanja koje je po definiciji deljivo odredjuje se i sprovodi samo u iznosu koji je potreban za namirenje poveriocevog potrazivanja. .Po zahtevu izvrsnog duznika i u roku koji odredi sud.Ako je bilo predlozeno izjasnjavanje duznika izvrsnog duznika o zaplenjenom potrazivanju. Dj) Presnos potrazivanja umesto isplate ..Ovom izvrsnom radnom zaplenjeno potrazivanje prelazi na izvrsnog poverioca do prenesenog iznosa sa dejstvom ustupanja potrazivanja uz naknadu. izvrsnom duzniku vratiti isprave koje je odnose na potrazivanje. izvrsni duznik pruza obavestenja koja su poveriocu potrebna radi ostvarivanja zaplenjenog potrazivanja i predaje isprave koje se odnose na to potrazivanje. D) Prenos potrazivanja radi naplate .U roku koji odredjuje sud.Izvrsni duznik odgovara za istinitost i naplativost prenesenog potrazivanja. . a po zahtevu poverioca na kojeg je preneto potrazivanje. . E) Posebne odredbe o izvrsenju na zaradi i ostalim novcanim primanjima 219 . .Izvrsni poverilac na kojeg je preneto potrazivanje umesto isplate smatra se namirenim i samim prenosom u visini prenetog potrazivanja. izvrsni poverilac na kojeg je prenesen deo potrazivanja ima obavezu polaganja jemstva da ce. . .U slucaju kada je potrazivanje izvrsnog duznika prema duzniku uslovljeno obavezom predaje stvari koje se nalazi u drzavini izvrsnog duznika. .Zaplenjeno potrazivanje se prema predlogu izvrsnog poverioca prenosi radi naplate ili umesto naplate. resenje se donosi u roku od 3 dana od dana kada je izvrsnom poveriocu dostavljeno obavestenje o tom izjasnjavanju.Na ispravi koja se predaje izvrsnom poveriocu sud stavlja belesku da je sproveden prenos potrazivanja za koje je odredjeno izvrsenje. .Obaveza je izvrsnog poverioca da se savesno ponasa i vodi racuna o naplati prenesenog potrazivanja. . .Rec je o jednoj vrsti cesije potrazivanjasa izvrsnog duznika na poverioca.Nije ovlascen da sa duznikom izvrsnog duznika zakljuci poravnanje. .Prenosom radi naplate izvrsni poverilac stice pravo da od duznika izvrsnog duznika trazi isplatu ( dospelog ) iznosa odredjenog u resenju o prenosu potrazivanja.

U pitanju je poseban postupak na ( novcanom ) potrazivanju izvrsnog duznika ostvarenog po osnovu zarade koju ova stranka ima prema poslodavcu ( on je ovde duznikov duznik ).Momentom plenidbe izvrsni poverilac stice zalozno pravo na zaplenjenim hov. da novcani iznos za koji je odredjeno izvrsenje. duzniku i Centralnom registru hov. J) Izvrsenje na drugim hov . . i od tada izvrsni duznik ne moze raspolagati hartijama od vrednosti.Resenje o izvrsenju dostavlja se organizaciji za prinudnu naplatu koja odmah nalaze finansijskim organizacijama kod kojih se vode racuni izvrsnog duznika da obistave sve isplate sa tih racuna do konacne naplate potrazivanja. .Plenidba ovog potrazivanja izvrsnog duznika ostvaruje se dostavljanjem resenja o zapleni banci. I) Izvrsenje na hov o kojima se vodi javni registar .Ako poverilac ne raspolaze podacima o stednom ulogu duznika. . ..Procena.Plenidba potrazivanja zasnovana na hov koja se prenosi indosamentom ili za cije je potrazivanje inace potrebno posedovanje te hartije sprovodi se oduzimanjem te hartije od izvrsnog duznika i njenom predajom sudu. sud navedeni podatak pribavlja od banke kod koje. . procenom. . po tvrdnju poverioca. Z) Izvrsenje na stednom ulogu i tekucem racunu .Izvrsni poverilac u predlogu za izvrsenje mora navesti podatke o stednom ulogu. 154.) Produzeni izvrsni postupak radi naplate novcanog potrazivanja 220 . izvrsni duznik ima stedni ulog.Izvrsenje u ovom postupku se sprovodi sledecim radnjama suda: zaplenom. a resenje se dostavlja izvrsnom poveriocu. K) Izvrsenje na sredstvima na racunu izvrsnog duznika . . .Izvrsenje se vrsi sledecim izvrsnim radnjama: zaplenom i prenosom potrazivanja. pa se time predupredjuje mogucnost da izvrsni duznik stalnim promenama radnog mesta osujeti ovaj vid izvrsenja.Resenjem o izvrsenju.Prenos potrazivanja moze biti izvrsen radi naplate ili umesto naplate prema opstim pravilima o izvrsenju na novcanim potrazivanjima izvrsnog duznika. .Resenjem o izvrsenju na zaradi odredjuje se plenidba na odredjenom delu zarade izvrsnog duznika i nalaze se drzavnom organu. . pravnom licu ili drugom poslodavcu koji izvrsnom duzniku isplacuje zaradu. bankama i drugih finansijskim organizacijama nalaze se da izvrse prenos novcanog iznosa za koji je odredjeno izvrsenje sa racuna izvrsnog duznika na racun izvrsnog poverioca. broju i nazivu banke kod kojee izvrsni duznik ima stedni ulog.Ova vrste izvrsenja sprovodi se prema izvrsnom duzniku koji ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnika. prodaja hov i namirenje poverioca vrse se po pravilima kojima se regulise izvrsenje na akcijama u smislu odredaba o izvrsenju u trgovinskim stvarima. isplacuje izvrsnom poveriocu.Prenos potrazivanja je sproveden kada sud na hov stavi izjavu o prenosu i preda je izvrsnom poveriocu. .Resenje o izvrsenju na zaradi obavezuje i novog poslodavca izvrsnog duznika. . prodajom i namirenjem izvrsnog poverioca.Donosenjem resenja o izvrsenju vrsi se plenidba hov koja je predmet izvrsenja.

B) Izvrsenje i predaja nepokretnosti .Izjava izvrsnog duznika o njegovoj imovini ne kreira i pravo prvenstva u namirenju izvrsnog poverioca iz naknadno pronadjene imovine. izvrsitelj ne sme da primenjuje prinudu prema njemu. te sud poziva izvrsnog duznika da u roku od 10 dana dostavi izjavu sudu o imovini. .Duznik se iz ove knjige brise cim namiri potrazivanje. ali moguce je da izvrsni duznik u momentu izvrsenja nema dovoljno imovine ili imovinu krije ili je imovina nepoznata izvrsnom poveriocu. a izvrsnog duznika upisuje u knjigu izvrsnih duznika.Dalji postupak izvrsenja se vodi prema pravilima o izvrsenju radi naplate novcanih potrazivanja.Izvrsna radnja se sastoji u tome sto sudski izvrsitelj ( forum rei sitae )oduzima izvrsnom duzniku stvari i o tome mu daje potvrdu. .Izvrsenje se sprovodi tako sto sudski izvrsitelj prinudno iz nepokretnosti udaljuje sva lica. . .U takvoj situaciji.Mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. . . sud prenosi potrazivanje na predaju stvari sa izvrsnog duznika na izvrsnog poverioca. . . .Ako se stvar nalazi kod treceg lica.Postupak za uzimanje izjave izvrsnog duznika pocinje po predlogu poverioca.) Izvrsenje radi ostvarenja nenovcanog potrazivanja A) Predaja pokretne stvari .Kada se stvar nalazi kod izvrsnog duznika. a ono nece da stvar vrati dobrovoljno. u suprotnom. sud obavezno zakazuje rociste na koje poziva i izvrsnog duznika.U izvrsnom postupku vazi princip potpunog namirenja izvrsnog poverioca. V) Izvrsenje obaveza na cinjenje.Ako nezamenljiva stvar ne moze da se nadje ni kod izvrsnog duznika ni kod treceg lica. . ..Ovaj postupak se vidi kada izvrsni poverilac ima stvarnopravni ili obligacionopravni zahtev da mu izvrsni duznik preda stvar. . . 155.Izvrsenje moze da otpocna samo kada protekne rok od 8 dana nakon donosenja resenja o izvrsenju. izvrsni poverilac koji nije potpuno namiren moze da zahteva od suda da dobije izjavu o imovini izvrsnog duznika.Ako izvrsni duznik da izjavu o imovini. tako da se dalji postupak odvija kao i kada se stvar nalazi kod izvrsnog duznika. prazni je od svih stvari i predaje je u drzavinu poveriocu.Naprotiv.Duznik je duzan da kazuje istinu o svojoj imovini.Ako zamenljive stvari ne mogu da se nadju kod izvrsnog duznika i treceg lica. u odredjenom roku pribavi te stvari. izvrsni poverilac predlaze sudu da ga sud ovlasti da na trosak izvrsnog duznika. necinjenje i trpljenje 221 . on je duzan da je voljno preda. . izvrsni poverilac predlaze sudu ( rok 8 dana ) da sud donese resenje kojim obavezuje izvrsnog duznika na placanje vrednosti stvari. sud jedan primerak dostavlja izvrsnom poveriocu. sudski izvrsitelj mu je oduzima. .Ako on tako ne postupi. . u suprotnom cini krivicno delo. odnosno najranije nakon isteka roka o 3 godine od dana izvrsenog upisa.Izjava izvrsnog duznika mu daje pravo da zahteva da se izvrsenje sprovede i na imovini izvrsnog duznika koja je naknadno pronadjena ili koju on naknadno stekne. .

vec proizveo stanje koje izvrsnog poverioca lisava njegovog prava ( npr. . te da je ono izvrsno. .Moguce je da je duznik svojim radnjama. . tj. novcane kazne i sudski penali. 1. 222 . sud resenjem odredjuje zabranu odredjenog ponasanja i istovremeno duzniku izrice novcanu kaznu ako postupi protivno zabrani. jer izvrsenje radnje iskljucivo zavisi od volje izvrsnog duznika. .O predlogu za izvrsenje odlucuje sud koji je mesno nadlezan na teritoriji prebivalista predlagaca.Sud resenjem odredjuje rok za dobrovoljno izvrsenje radnje. pa u toj situaciji poverilac moze od duznika samo zahtevati naknadu stete.) Zamanljiva radnje.Moguce je da je protiv izvrsnog duznika doneto resenje u parnici zbog smetanja poseda. . otkloni promenu radi vracanja u predjasnje stanje. a izvrsenje sprovodi sud na cijoj teritoriji se nalazi dete.Ovaj postupak se ponavlja sve dok duznik ne izvrsi dugovanu radnju ili dok ukupni zbir novcanih kazni ne dostigne desetostruki iznos prvoizrecene novcane kazne. onda sud ex officio izvrsava resenje o novcanoj kazni ).U ovakvim situacijama nema mogucnosti da se dugovana cinidba prinudno izvrsi. koje su suprotne sadrzini izvrsne isprave.Takve radnje su prestacije iz ugovora o radu ili delu cije ispunjenje ne zavisi od svojstava duznika ( pozitivne radnje koje se ne odnose na predaju novca ili neke druge stvari ).Kod obaveza necinjenja i trpljenja. ukupna visina novcanih kazni nije limitirana. . duznik je protivno gradjevinskoj dozvoli sagradio objekat i zatvorio izvor svetlosti poveriocu ).Pravilo je da sud u resenju o izvrsenju odredjuje i obavezu da duznik predujmi troskove koji su neophodni radi izvrsenja radnje.Nezamenljive radnje mogu da budu i pozitivne i negativne. sud ne bi vodio novi postupak. .Izvrsenje se sprovodi tako sto sud ovlascuje izvrsnog poverioca. sud nanovo kaznjava duznika.Protiv resenja o izricanju novcane kazne nije dozvoljena zalba.U takvim situacijama. izvrsni duznik se novcanim kaznama primorava na izvrsenje cinidbe.Pozitivne su one koje ne mogu da preduzmu treca lica.Naprotiv.Pozitivne radnje koje moze da izvrsi samo duzniku su npr. osuda drustva kapitala da omoguci uvid akcionarima u finansijske izvestaje.radnje koje umesto duznika moze da izvrsi i drugo lice. . G) Predaja i oduzimanje deteta . 2. te kaznu za slucaj da duznik ne izvrsi svoju obavezu ( ako ne izvrsi.Mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji je duznik duzan da obavezu izvrsi ( prema ugovoru ili ZOO-u ). . . .) Nezamenljive radnje . ponovio smetanje.Sudske odluke o dodeli roditeljskog staranja izvrsavaju se prinudnim oduzimanjem i predajom deteta roditelju. . . licu ili organizaciji kojoj je dete povereno na cuvanje i vaspitavanje. pa mora odmah ). .Ako bi duznik. . . nego bi odredio prestanak smetanja poseda i izrekao novcanu kaznu za slucaj da duznik ponovo postupi protivno zabrani. da sam ili preko drugog lica izvrsi dugovanu ranju o trosku izvrsnog duznika.Ako kaznjavanje duznika ne urodi plodom.Kaznjavanje duznika se ne primenjuje kada je u pitanju izvrsenje obaveze intuitu personae ( slikar ). nakon toga. . izvrsni poverilac moze da predlozi sudu da on sam ili trece lice. odnosno da je duznik dobrovoljno izvrsio obavezu. o trosku izvrsnog duznika.Izvrsnom duzniku se ostavlja rok od 3 dana da dobrovoljno preda dete ( osim ako detetu preti opasnost. po njegovom predlogu. .. . .Ovde se prica i pitanje 146. jer tada izvrsenje dugovane prestacije ne zavisi iskljucivo od volje izvrsnog duznika.

odnosno zaloge na pokretnim stvarima.Smatra se da je izjava volje data kad aje poverilac svoju obavezu ispunio. . izvrsni sud vrsi upis po sluzbenoj duznosti.) Postupak obezbedjenja A) Pojam .U prvoj fazi. . nastupa fikcija da je izjavu volje dao. od dana isteka paricionog roka iz izvrsne isprave. moze i u izvrsnom postupku radi vracanja zaposlenog na rad i bez posebne izvrsne isprave da zahteva naknadu izgubljene zarade. . hipoteke i ostalih stvarnih prava na nepokretnim stvarima.Postupak obezbedjenja potrazivanja je poseban postupak hibridnog karatera.Izvrsni duznici su suvlasnici.Pri tome razlikujemo dve situacija: * U prvoj. . . tako i tuzeni. . davanje izjave volje zavisi od ispunjenja neke poverioceve obaveze ili od ispunjenja uslova. ali se pravnozastitna potreba ostvaruje tek u izvrsnom postupku. .D) Vracanje zapolsenog na rad . sud donosi resenje o obezbedjenju koje se izvrsava po pravilima izvrsnog postupka. E) Upis prava u javnu knjigu .).. .. zaposleni. . smatra se da je duznik dao izjavu volje sadrzine kao u izvrsnoj ipravi u momentu kada je sudska odluka postala pravosnazna. .O predlogu kojim izvrsni poverilac zahteva da bude vracen na rad odlucuje sud na cijem podrucju se nalazi sediste poslodavca.Zavisno od izreke izvrsne isprave.Njome se ukida usvlasnicka zajednica. . Z) Izdejstvovanje izjave volje .Poverilac ima pravo da obezbedi sprovodjenje postupka izvrsenja na imovini duznika nakon sto dobije izvrsnu ispravu. .Kod upisa u javnu knjigu radi se o upisu sticanja. deoba moze da bude fizicka ili civilna. on je kognicioni. zaostavstina. 158.Ak oduznik ne postupi po izreci iz izvrsne isprave. .Predlog za izvrsenje mogu da podnesu kako tuzilac. i to deobom stvari. promene i prestanka pravo svojine. * U drugoj. B) Vrste ZIP poznaje 4 vrste sredstava obezbedjenja ( numerus clausus ): 223 . a njegovo resenje predstavlja izvrsnu ispravu.Izvrsni poverilac.U drugoj fazi. .O nacinu deobe odlucuje sud u vanparnicnom postupku. Dj) Deoba stvari .Izvrsenje se sprovodi radi ostvarenja prava poverioca na deobu zajednicke stvari na kojoj postoje suvlasnicka prava ( nepokretnost. .Ako je upis odredjen u samom resenju o izvrsenju.Predlog se podnosi u prekluzivnom roku od 30 dana.Sudska odluka o deobi stvari ima nepotpuno preobrazajno dejstvo. .Izvrsenje se sprovodi tako sto izvrsni sud naredjuje da se u javnu knjigu izvrsi upis sadrzan u izvrsnoj ispravi. jer sud sumarno ispituje da li su se stekli uslovi da odredi obezbedjenje potrazivanja.Moguce je da izvrsni duznik u izvrsnoj irpavi obavezan da da neku izjavu volje.

ali nema suspenzivni karater.Nacelo kontradiktornosti je ograniceno time da se resenje o obezbedjenju donosi. 224 .U orvoj situaciji. duznik nema imovinu na kojoj bi moglo da se zasnuje zalozno pravo na nepokretnim ili pokretnim stvarima. odbacuje se kao nedopusten.Ako poseduje odluku donetu u njegovu korist u prvom stepenu.Ako predlog ne sadrzi sve elemente. predlog se odbija kao neosnovan. .Resenje o obezbedjenju se pobija zalbom koja se izjavljuje u roku od 3 dana. . a ako iz prikazanih cinjenica i dokaza ne proizlazi da je verovatan razlog za obezbedjenje. . v) cinjenice i dokazi koji opravdavaju postojanje razloga za obezbedjenje. . V) Osobenosti postupka 1. 3.Postupak se pokrece predlogom koji mora da sadrzi elemente koje propisuje Zakon: a) potrazivanje cija realizacija treba da se obezbedi. • zasnivanje zaloznog prava na nepokretnosti na osnovu izvrsne isprave. • prethodne mere.O predlogu za obezbedjenje odlucuje sudija pojedinac. . • 159.Postupak je hibridan. . za odluku za obezbedjenje stvarno i mesno je nadlezan onaj sud pred kojim se pokrece kognicioni postupak. g) vrsta sredstava obezbedjenja cija se primena zahteva.Odredjivanje privremene mere kao sredstva obezbedjenja je supsidijarno u odnosu na ostala sredstva obezbedjenja potrazivanja. 2. .Ako poseduje izvrsnu ispravu. kognicioni i izvrsni.) Sud . vec samo prethodne mere.O osnovanosti predloga sud pozitivno odlucuje kada se uveri da su argumenti poverioca verovatni. a da pri tom duznik nije imao mogucnosti da se izjasni o predlogu za obezbedjenje. stvarno i mesno je nadlezan onaj sud koji je nadlezan da odlucuje i o potrazivanju. poverilac ne moze vise da zahteva da sud odredi privremene mere.U njemu vazi dispoziciono i raspravno nacelo.Kod nadleznosti suda razlikujemo situaciju u kojoj je postupak obezbedjenja pokrenut pre pokretanja kognicionog postupka i situaciju u kojoj je predlog stavljen nakon sto je kognicioni postupak pokrenut.) Uopste .zasnivanje zaloznog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka.PRIVREMENE MERE A) Opsta pravila . . .Ako se istovremeno pokrece kognicioni ( parnicni ili drugi postupak ) i podnosi predlog za obezbedjenje. . b) razlog zbog kojeg se trazi obezbedjenje.) Prethodne i privremene mere . • privremene mere ( najznacijnije sredstvo u praksi ). odnosno o glavnom zahtevu.) Predlog i resenje o obezbedjenju . odredjenje privremenih mera dolazi u obzir samo ako npr.

prikrivanje i drugi nacini raspolaganja imovinom.Odredjene privremene mere proizvode dejstva onoliko dugo koliko je to odredjeno u resenju suda ( ali mogu da se ukinu i pre.U ovom slucaju. . . kada se radi o obezbedjenju nenovcanih potrazivanja. .ZIP-om su odredjene okolnosti kada se smatra da opasnot postoji: --> ako bi potrazivanje trebalo da se ostvari u inostranstvu. -->ako se protiv izvrsnog duznika vec vodio izvrsni postupak zbog neispunjenja obaveza iz zakonskog izdrzavanja. .Kod odredjenja privremenih mera radi obezbedjenja nenovcanih potrazivanja opasnost da ce duznik da osujeti ili znatno oteza ostvarenje potrazivanja mora da postoji objektivno. znatno pogorsanje ili opste lose imovinsko stanje duznika nije indikator za odredjenje privremenih mera. ali ipak. . kad god drugom merom moze da se ostvari isti cilj koji se postize privremenom merom. .Dakle.Ove resenje proizvodi dejstva ne samo prema strankama. --> ako su zakonske obaveze izvrsnog duznika. kao i da se produze ). sud odredjuje u rok u kome je poverilac duzan da podnese tuzbu. . da potrazivanje postoji. B) Resenje o odredjenju privremene mere . . da ce cedirati potrazivanja na trece lice. poverilac u predlogu za odredjenje privremenih mera ne mora da dokazuje postojanje opasnosti.. jer je duznik odbio da saopsti podatke gde se nalazi njegova imovina ili je davao netacne podatke u vezi s imovinom. . . sud moze da uslovi privremene mere tako sto ce poverilac da polozi jemstvo. i uz to rok trajanja mere. --> ako je protiv izvrsnog duznika vec pokusano izvrsenje koje nije uspelo.Izvrsni poverilac je duzan da u predlogu za odredjenje privremenih mera iznosenjem cinjenica i dokaza ucini verovatnim postojanje opasnosti. sud moze da odredi i drugacija kada postoji subjektivna opasnost da ce duznik da osujeti i znatno oteza naplatu potrazivanja. vec i prema ucesnicima u postupku. da ce da je otudji.. ako je tada duzan da ucini verovatnim da ce izvrsni duznik odredjenim privremenih mera pretpsti samo neznatnu stetu.U ovom postupku siroko se koristi institut jemstva. a ako ga nema. . i drugi.Potrebno je ispunjenje dva uslova: prvi. izvrsni poverilac u svom predlogu za odredjenje privremenih mera mora da ucini verovatnim da ce duznik da unisti ili pokvari stvar koju duguje.Za razliku od odredjenja privremenih mera radi obezbedjenja novcanih potrazaivanja. V) Uslovi za odredjenje privremenih mera .Radnje koje duznik preduzima ili bi mogao da preduzme da bi osujetio ili znatno otezao naplatu potrazivanja jesu: otudjenje.Poverilac mora da poseduje poseban pravni interes za odredjenje privremene mere. . predlog za odredjivanje ove mere se odbacuje kao nedopusten. . .U ovom slucaju.Ovo resenje sadrzi sve sastojke kao i svako resenje o obezbedjenju.Donosenjem resenja o privremenoj meri izvrsni poverilac ne stice zalozno pravo. G) Vrste privremenih mera ZIP exempli causa navodi sledece privremene mere: 225 . da postoji opasnost da poverilac nece moci da realizuje svoje potrazivanje. privremena mera ne moze da se odredi.Sud moze da odredi privremenu meru obezbedjenja izvrsenja nenovcanih potrazivanja da bi se sprecila upotreba sile ili nastupanje nenadoknadive stete.Ako se privremena mera odredjuje pre nego sto je poceo kognicioni postupak. jemstvo moze da polozi duznik umesto odredjenja privremenih mera ( to mogu da predloze i duznik i poverilac ).. kao i njegove obaveze utvrdjene pravosnaznom odlukom suda vece od njegovih prihoda.

ako oni ne postupaju po resenju o odredjenju privremene mere kojom se obezbedjuje izvrsenje nenovcanog potrazivanja.Medjutim kada je privremena mera odredjena radi ostvarenja nenovcanih potrazivanja.Resenje o privremenoj meri se vezuje.Ovakva konzumacija tuzbenog zahteva putem odredjenja privremene mere evidentnija je kada se privremenom merom izrice obaveza necinjenja. . kada sud privremenom merom odredi da poslodavac radniku placa platu dok tece parnica o zakonitosti odluke na osnovu koje je radniku prestao radni odnos. za momenat kada se odlucuje o predlogu za odredjenje privremene mere.zabrana raspolaganja pokretnim stvarima i njihovo oduzimanje od duznika. jer se predvidja da se ukidaju i preduzete radnje u postupku. zabrana duzniku izvrsnog duznika da ovom poslednjem namiri potrazivanje ili da mu preda stvar. odluka o odredjenju privremenih mera radi ozbezbedjenja izvrsenja nenovcanih potrazivanja bi konzumirala i tuzbeni zahtev ( a to je zabranjeno ). odnosno propustanja vrsenja odredjenih radnji ( npr. jer se to ostavlja parnicnom sudu kada resava o meritumu stvari. . . navodno netacne cinjenice o licnosti izvrsnog poverioca ). vidno je da se prema izreci iz resenja o privremenoj meri postupa kao da je doneta pravosnazna presuda kojom je tuzbeni zahtev radnika usvojen. prejudicira ishod spora ili cak i konzumira tuzbeni zahtev. ukida se i privremena mera. a) Izvrsenje privremene mere i tuzbeni zahtev .Iz enumeracije privremenih mera koje se odnose na obezbedjenje nenovcanih potrazivanja ( naredbe i zabrane ) vidno je da njihovo odredjenje. njeno ukidanje dejstvuje samo ex nunc ( jer je njome stvoreno pravno stanje u kome potpuna restitucija nije moguca ). .Promenom okolnosti. .Odstetne zahteve po osnovu vodjenja ovog postupka moze da istice izvrsni poverilac prema prema izvrsnom duzniku i ucesnicima u postupku.  istekao je rok za koji je privremena mera odredjena.. otpadanjem razloga koji su opravdavali njeno odredjenje. . .Npr. • naredba izvrsnom duzniku da preduzme radnje da se stvar sacuva. . • oduzimanje gotovog novca i polaganje novca u depozit. i sadrzinski i temporalno. dnevnom listu se zabrani da stampa. ne zna se da li je izvrsni poverilac zaista poverilac i da li je izvrsni duznik zaista duznik.Izvrsni duznik moze tuzbom da zahteva da mu izvrsni poverilac naknadi stetu koju je pretrpeo zbog toga sto je sud odredio privremenu meru: 226 • • • . .. Dj) Ukidanje privremene mere Ukidanje sledi po predlogu izvrsnog duznika kada:  izvrsni poverilac nije poveo kognicioni postupak u roku koji mu je sud odredio. u neku ruku.Bez tih ogranicenja. D) Izvrsenje privremenih mera . zabrana otudjenja ili opterecenja nepokretnosti.Resenje o ukidanju privremenih mera trebalo bi da ima dejstvo ex tunc. E) Odstetni zahtevi izmedju stranaka i ucesnika u postupku obezbedjenja . • zabrana banci da isplacuje novac izvrsnom duzniku s njegovog racuna.  kada ona vise nije potrebna.Cim je resenje o odredjivanju privremenih mera doneto. ono je ujedno i izvrsno.U momentu kada sud odredjuje privremenu meru.

jos nije postala pravosnazna ili izvrsna. . kao i saglasnost duznika da zasnuje zalozno pravo na nepokretnim ili pokretnim stvarima.Ovako sacinjen zapisnik ima dejstvo sudskog poravnanja. slucaj kada izvrsni poverilac izgubi parnicu protiv izvrsnog duznika.U zapisnik sa rocista se unosi sporazum stranaka. . Ziga 227 . vec utvrdjenog u domacoj sudskoj odluci koja. nuzno je da postoji opasnost da ce se ostvarenje potrazivanja osujetiti ili znatno otezati. tj.Takodje. ako drugostepeni sud po zalbi nadje da ne postoji verovatnoca u pogledu postojanja potrazivanja ili u pogledu postojanja opasnosti. medjutim. 160. .* kada izvrsni poverilac ne povede kognicioni postupak u roku koji je sud odredio. .Ove mre sud odredjuje sa istim ciljem kao i privremene mere(ipak imaju manji znacaj u praksi). . .U ovom postupku. vreme njegovog dospeca.PRETHODNE MERE . pokaze se da ne postoji potrazivanje ). da bi se ove mere odredile. . zalozno pravo na nepokretnim stvarima se zasniva na osnovu sporazuma stranaka i na osnovu rocista koje se odrzava pred izvrsnim sudom. visina potrazivanja.Kod pokretnih stvari. zalozno pravo se stice njihovim popisom i unosenjem u zapisnik. * kada se utvrdi da je privremena mera bila neosnovana ( to je npr.Odredjenje privremene mere ne moze da se smatra neosnovanim. dakle predstavlja izvrsnu ispravu.) Zalozno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka .Ove mere se odredjuju radi obezbedjenja naplate novcanog potrazivanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->