P. 1
78041665 Kriminologija Prvi Deo Knjige

78041665 Kriminologija Prvi Deo Knjige

|Views: 151|Likes:
Published by Nikola Novicic

More info:

Published by: Nikola Novicic on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

Kriminologija

Glava prva
POJAM, PREDMET, PODELA I MESTO KRIMINOLOGIJE U SISTEMU DRUŠTVENIH NAUKA
I POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE
Odrediti pojam kriminologije znaci odgovoriti na pitanje „šta se podrazumeva pod terminom kriminologija?”. Odgovarajuci na ovo pitanje, odmah možemo konstatovati da nema jedinstvenog i opšteprihvacenog gledišta o tome šta je kriminologija. Odredivanje pojma kriminologije staro je koliko i kriminologija kao nauka, ali jedna precizna, opšte prihvacena i jedinstvena definicija još uvek nije utvrdena. Svaki autor, a kriminologijom su se bavili strucnjaci razlicitih naucnih discipina: psihijatri, psiholozi, sociolozi, filozofi, pravnici, kriminalisti, imao je svoje shvatanje i definiciju kriminologije, zavisno od osnovnog teorijskog i metodološkog opredeljenja u izucavanju predmeta kriminologije. Razlike u shvatanjima postoje i medu kriminolozima u pogledu razumevanja pojma kriminologije, u tome šta je karakteriše i predstavlja njenu bit.1 Tako se može zakljuciti da ima onoliko koncepcija pojma kriminologije koliko ima kriminologa. Kompleksnost predmeta izucavanja, korišcenja znanja i dostignuca razlicitih naucnih oblasti u objedinjavanju tog predmeta, uticali su da pojedini autori smatraju da je "kriminologija kraljica bez kraljevstva", odnosno da su "kriminolozi kraljevi bez kraljevstva".2 Razmišljanja o kriminalitetu (zlocinu, prestupništvu), kao negativnoj društvenoj pojavi, poticu iz najranijeg perioda razvoja ljudskog društva. Medutim, izucavanja kriminaliteta u okviru posebne nauke, kao teorijsko-saznajne, prakticne, organizovane i planske istraživacke društvene delatnosti, javlja se tek krajem osamdesetih godina 19. veka. Francuski

Glava PRVA – Pojam, predmet, podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka

antropolog Pol Topinar (Paul Topinard) upotrebio je pojam "kriminologija" za oznacavanje nauke koja se bavi izucavanjem izvršenih krivicnih dela.3 Italijanski pravnik Garofalo (Raffaele Garofalo) upotrebio je ovaj pojam za naziv svoje knjige "Kriminologija" (1885.), podrazumevajuci pod kriminologijom nauku (ucenje, od grcke reci logos) o kriminalitetu, zlocinu (lat. crimen). Prilikom odredivanja pojma kriminologije autori se razlikuju po tome da li ovaj pojam shvataju šire ili uže. Šta je kriminologija? _ Disciplina koja se bavi proucavanjem kriminaliteta (Garofalo, Durkheim, E.).4 _ Nauka o kriminalitetu pojedinih ljudi i kulturnih naroda (Sauer, W.).5 _ Nauka koja proucava uzroke i zakone delinkvencije (Kinberg, O;

Marquiset, Stefani Levasseur; Jambu-Merlin, Cuche). _ Nauka o deliktu, kriminalitetu, zlocinu i delikventu (Lombroso).6 _ Nauka koja treba da proucava delinkventa jer je krivicno delo samo "indicija" licnosti delinkventa (Ferri, E.). _ Nauka koja treba da se bavi pitanjima procesa koji uticu na delinkvenciju, odnosno kriminogenezom (E. de Greff).7 _ Nauka koja empirijski istražuje zlocin i licnost izvršioca (Exner, Sauer, Mezger, Manheim, Geerdis, Pinatel, Kaufman, Würtenberger).8 _ Nauka koja proucava cinjenice o zlocinu i borbi protiv njega (Hans v. Hentig). _ Nauka o kriminalitetu (zlocinu) i njegovom sprecavanju (Middendorff). _ Nauka koja obuhvata celokupno proucavanje kriminaliteta, u koju ulazi kako sociološko, tako i biološko, odnosno kriminalno-politicko ucenje o kriminalitetu (Tahovic).9 _ Nauka o kriminalitetu i srodnim negativnim društvenim pojavama, koja naucnom metodologijom izucava pojavne oblike i uzroke kriminaliteta, kao i delotvornost nacina njegovog suzbijanja radi ostvarenja društvene samozaštite od kriminaliteta i drugih negativnih društvenih pojava (Šeparovic).10 _ Samostalna disciplina u sistemu nauka, koja svojim sistemom metoda proucava pojavne oblike i uzroke kažnjivih ponašanja (Horvatic).11 _ Naucna disciplina interdisciplinarnog i multimetodološkog karaktera koja se bavi proucavanjem uzroka prestupništva kao društvene pojave u cilju njegovog sprecavanja i suzbijanja” (Pešic).12 _ Nauka o kriminalitetu kao pojedinacnoj, masovnoj i društvenoj pojavi (Acimovic).13 _ Kompleksna nauka o kriminalitetu koja se bavi pitanjem pojavnih oblika, strukture i razvoja kriminalnog ponašanja (fenomenologija), uzroka i uslova kriminalnog ponašanja, tj. kako dolazi do kriminaliteta kao pojedinacnog ponašanja, masovne i društvene pojave (opšti uzroci-koreni kriminaliteta i kriminogeni faktori) (Milutinovic).14
Kriminologija

_ Humana i socijalna nauka koja empirijski istražuje individualne i društvene procese kriminaliziranja i dekriminaliziranja i svoja saznanja kao preporuke predaje zakonodavcu i onima koji primenjuju zakon (Schneider).15 _ Nauka koja proucava faktore i procese strategije i tehnike koje su najbolje za borbu protiv njega i ako je moguce za njegovo suzbijanje (Gassin).16 _ Ucenje o stvaranju zakona, kršenju zakona i odgovorima na kršenje zakona (Meier).17 Gotovo sve navedene uže i šire definicije kriminologije imaju odredenu naucnu vrednost i opravdanje. Kritika pojedinih shvatanja sigurno ne bi dovela do opšteprihvacene, jedinstvene definicije. Stoga smo na osnovu postojecih saznanja, odredili pojam kriminologije u užem smislu obuhvatajuci, po našem mišljenju, bitne elemente za definisanje. Kriminologija se može definisati kao samostalna, teorijskoempirijska,

interdisciplinarna društvena nauka o fenomenološkim karakteristikama i uzrocima kriminaliteta kao masovne društvene pojave i kriminalnog ponašanja kao pojedinacne pojave, sa ciljem njegovog objašnjenja i suzbijanja. Odredivanje predmeta izucavanja kriminologije usko je povezano sa odredivanjem pojma kriminologije. Odrediti predmet kriminologije znaci utvrditi šta kriminologija izucava, kojim se pitanjima i problemima bavi, da bi se sagledalo njeno mesto u sistemu nauka i odnos sa srodnim naukama i naucnim disciplinama. Iako znacajno i osnovno, odredivanje predmeta kriminologije još uvek je sporno medu kriminolozima. Vec skoro dva veka u kriminološkoj literaturi neprekidno se utvrduje predmet njenog izucavanja, što je svakako povezano i sa utvrdivanjem pojma kriminologije. Postoje razlicita shvatanja o širini predmeta koji kriminologija izucava i o tome da li kriminologija pripada društvenim, pravnim ili prirodnim naukama, da li je grupa nauka ili je samostalna, autonomna, sinteticka nauka.18 Medutim, skoro svim teorijskim definicijama predmeta kriminologije zajednicko je da kriminalitet cini najvažniji polazni elemenat za odredivanje predmeta kriminologije. Šta je predmet izucavanja kriminologije? Kriminološka shvatanja krajem 19. i pocetkom 20. veka bila su usmerena pretežno na coveka-delinkventa, koji je smatran osnovnim predmetom kriminološkog izucavanja (Lombroso, Ferri, Garofalo, Aschaffenburg i dr.). Francuski kriminolozi Lenjel-Levastin i Stanciju (Laignet-Lavastine i Stanciu) smatrali su da je kriminologija "kompletna nauka o coveku, odnosno da predstavlja kompletno i integralno proucavanje coveka sa stalnom preokupacijom boljeg upoznavanja uzroka i lekova za njegovu antisocijalnu aktivnost"19, a da je predmet kriminologije je "covek, tj. zlocinac", taj "prvi stožer kriminologije", jer je "žica zlocina usadena u coveka". Svodenje predmeta kriminologije na pojedinacnu aktivnost delinkventa bilo je jako izraženo i 50-tih i 60-tih godina 20. veka kod pojedinih
Glava PRVA – Pojam, predmet, podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka

autora, na primer kod E. de Grefa (Etienne de Greff), koji je razvio teoriju procesa "prelaska na delo", tzv. "dinamicku kriminologiju", dok je ucenje o uzrocima dovelo do nastanka "kriminalne etiologije" ili "etiološke kriminologije". Slicno Etjen de Grefu, francuski pravnik Pinatel i profesor Univerziteta u Rimu di Tulio (Benigno di Tullio), stavljaju u prvi plan proucavanje licnosti delinkventa i govore o klinickoj kriminologiji. Sa javljanjem shvatanja o društvenim uticajima kao kriminogenim faktorima, kriminološka izucavanja se proširuju, pa se navodi da predmet kriminologije, pored delinkventa, obuhvata i kriminalnu aktivnost. Americki kriminolozi Mejbl Eliot, Saderland, Kresi i Zauer (Mable Elliot, Sutherland, Cressey, Sauer) naglašavaju društvenu uslovljenost kriminalnog ponašanja, sagledavaju kriminalitet kao proizvod odredene društvene strukture, cime sadržina predmeta kriminologije dobija nove elemente i novu dimenziju.

Tako prema Hentigu (Hans v. Henting). zatim rasprostranjenost kriminaliteta. od stvaranja krivicnog zakona do primene krivicnih sankcija. Stoga. Sve navedene nauke i niz drugih nauka i naucnih disciplina svojim znanjem svakako pružaju dragocenu pomoc prilikom proucavanja fenomenoloških i etioloških karakteristika kriminaliteta. kriminologija obuhvata i kriminalnu politiku jer je "korisno da društveno reagovanje protiv zlocina bude u tesnoj i stalnoj vezi sa krivicnim delom. propuštanje od strane policije da uhapsi sumnjivo lice. Predmet kriminologije po Majeru (Meier) obuhvata ucenje o stvaranju zakona (kao deo sociologije prava bavi se procesom po kome su neka pravila inkorporisana u zakone a neka nisu). proucavanje njegovih posledica po društvo. korišcenje ilegalnih fizickih sredstava protiv gradana od strane policije i sl. po našem mišljenju. kao i reakcija žrtve. opšta prevencija. Metodi borbe se ne mogu poboljšati ako se dublje ne sagleda priroda zlocina". svoj poseban predmet i metod izucavanja. Cressey). Radzinowiz.) i odgovore na kršenje zakona. vec je društvena kontrola ta koja dovodi do delinkvencije. Sutherland.Dalje proširivanje predmeta kriminologije ide u pravcu proucavanja mera protiv izvršioca krivicnih dela."21 Pristalice ovog shvatanja smatraju da predmet kriminologije nije „prelazak na delo“. vec sociološka analiza mehanizama društvene kontrole. dovodi do nagomilavanja i razudenosti niza razlicitih cinjenica i pojmova što otežava sagledavanje i detaljno teorijsko i empirijsko proucavanje kriminaliteta kao masovne društvene pojave i pojedinacnog ponašanja. ucenje o kršenju zakona (odnosi se na krivicnopravni sistem. To su shvatanja predmeta kriminologije u najširem smislu i ona su najcešce povezana sa sagledavanjem kriminologije kao grupe nauka. Proširivanje predmeta kriminologije kriminalnom politikom. njegove manifestacije i uzroci. sudove i korekcione sisteme u pojedinim zemljama (kriminolozi proucavaju razne aspekte delovanja policije: diskreciona prava policije. kao i kriminologija. kriminalistikom ili penologijom. predmet proucavanja kriminologije je kriminalitet kao masovna društvena pojava i kriminalno ponašanje kao pojedinacna . okoline i medija. U okviru socioloških shvatanja 60-tih godina 20. odnosno policiju). sociologijom zakona.20 Drugi pisci su isticali da predmet kriminologije sacinjavaju krivicno delo i krivicna sankcija. Pojedini kriminološki pisci proširuju predmet kriminologije sociološkim proucavanjem krivicnopravnih normi (L. veka javilo se shvatanje po kome "ne dovodi delinkvencija do društvene kontrole.22 Kriminologija Iz navedenih razlicitih shvatanja predmeta kriminologije može se zakljuciti da pojedini autori isuviše proširuju predmet kriminologije ukljucujuci niz posebnih nauka i naucnih disciplina. ali one imaju svoju samostalnost. koja treba da pokaže kako krivicnopravni sistem "stvara" delinkventa.

razlikuju se makrokriminologija (proucava kriminalitet kao masovnu društvenu pojavu) i mikrokriminologija (proucava kriminalitet kao pojedinacnu pojavu) kroz dve oblasti izucavanja: kriminalnu fenomenologiju (pojavni oblici. Ljudsko društvo od pocetka svog nastanka poznaje nacine ponašanja koji se nazivaju kriminalitetom ili zlocinom. u teorijskom pogledu još uvek nema jedinstvenog shvatanja o tome šta je kriminalitet. cesto medusobno suprotne uz upotrebu razlicitih sinonima: zlocin. okrivljenja ili prekora. kasnije se taj termin koristi za oznacavanje neosnovane optužbe. koja je. "crimen". ali i na sve ostale gradane. Istorijski posmatrano rec zlocin. pojedinosti na koje se žali tužilac. struktura. predmet. postoji "prirodni kriminalitet". odnosno zlocin i da li je uopšte podesno naucno izucavati ovu pojavu. delinkvencija. strukturalne promene. prostorna i vremenska rasprostranjenost kriminaliteta) i kriminalnu etiologiju (uzroci . Važno je napomenuti da proucavanje kriminaliteta u okviru kriminologije nije nešto apstraktno ili irelevantno. pored zakonskog. govorio je da. Da li ce jedno ponašanje postati kriminalno zavisi od politicara koji kreiraju zakon. _ Jedan od predstavnika pozitivne škole Garofalo. društveno negativno ponašanje. Kriminalitet nije statican i fiksno odreden. Medutim. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka koja bi važila za sve zemlje i sva vremena. pojedini pisci nastoje da nadu takvu definiiju kriminaliteta Glava PRVA – Pojam. Saglasno ovoj definiciji. uslovi i povodi kriminalnog ponašanja). zbog svoje rasprostranjenosti i društvene opasnosti. postoji i veliki broj definicija kriminaliteta. II POJAM KRIMINALITETA Kriminalitet je negativna društvena pojava. upotrebljavali su najpre Rimljani za oznacavanje sudske odluke ili presude. . Definicija kriminaliteta je zavisila od opštih shvatanja autora o uzrocima kriminaliteta.opšti i neposredni. prestupništvo.pojava. sudija koji ga tumace i onih koji su odgovorni za sprovodenje zakona. Sa razvojem društva i kulture menjao se broj i sadržaj kažnjivih ponašanja. Tako se razlikuje kriminalitet u odredenom vremenu i na odredenom prostoru zavisno od društvenog sistema i državnog uredenja. obim. on se stalno menja. Definicije kriminaliteta su razlicite. žrtve. one koji štite krivicnopravni sistem. devijantno ponašanje. pa. predmet neprekidnog interesovanja nauke i prakse. kako je teorija o uzrocima kriminaliteta bilo mnogo. kojim se se ugrožavaju osnovna moralna osecanja solidarnosti (izvršenjem krivicnih dela protiv licnosti) i poštenja (izvršenjem krivicnih dela protiv imovine). antisocijalno ponašanje i sl. vec ima veliki uticaj na delinkvente. Kasnije. dinamika. dok su drugi negirali mogucnost nalaženja jedinstvenih kriterijuma za definisanje.

Ove dve definicije najcešce su zastupljene u naucnim radovima i najvažnije su za odredivanje predmeta kriminologije. Pod kriminalitetom se podrazumeva svako protivpravno ponašanje . Prema vecini pisaca (Mergen. Smatralo se da predmet kriminologije i pojam kriminaliteta nije moguce odrediti bez krivicnog prava. pretnja kaznom podesna je da nagovesti razliku izmedu zlocina i povrede moralnih i društvenih normi. U tom periodu krivicno pravo je imalo odredena kriminološka obeležja jer je posmatralo krivicno delo ne samo i iskljucivo kao pravni. 1. Würtenberger). _ Selin (Seelin) formuliše definiciju kriminaliteta kao aktivnost clana jedne grupe koju osuduju ostali clanovi te grupe. _ Lagaš (Lagache) je isticao da je zlocin agresija u odnosu na vrednosti jedne društvene grupe koju vrše njeni pripadnici. Teškocu koja postoji u tom pogledu pokušacemo da savladamo polazeci od konstatacije da sve definicije kriminaliteta polaze od izvesnih normi i da se zavisno od toga razlikuje pravno i sociološko definisanje kriminaliteta. a znatno kasnije kriminologije kao posebne nauke o kriminalitetu. koji je uvela klasicna krivicnopravna škola (nullum crimen sine lege) i omogucava sigurnost u pogledu obima i sadržaja ucinjene protivpravne radnje. _ Francuski sociolog Dirkem Emil (Durcheim Emille) definiše kriminalitet kao povredu cvrstih i definisanih stanja kolektivne svesti._ Feri (Ferri) je isticao da krivicno delo treba shvatiti kao radnju koja potice iz egoistickih i asocijalnih pobuda i kojom se vredaju uslovi života i moral jednog društva na odredenoj etapi razvitka. Pritom. Sauer. S obzirom na veliki broj i razlicitost definicija kriminaliteta. veoma je teško navesti i sistematizovati sve postojece definicije. Kriminologija U okviru pravnog odredivanja pojma kriminaliteta postoji i šira pravna definicija po kojoj se pojam kriminaliteta proširuje na sve kažnjive radnje u odredenom pravnom sistemu. Krivicnopravno definisanje kriminaliteta Izucavanje društveno opasnih ponašanja bilo je najpre predmet krivicnopravne nauke. Tako se predmet kriminologije ogranicava na krivicna dela kao najtežu vrstu kažnjivih radnji. vec i kao društveni fenomen. Pravne definicije kriminaliteta nastale su u vreme kada krivicnopravna i kriminološka izucavanja nisu bila jasno razgranicena i kada odnos izmedu krivicnog prava i kriminologije nije bio precizno odreden.23 Krivicnopravna definicija zasniva se na principu zakonitosti. smatra Dirkem. kriminalitet cine ona ponašanja koja su inkriminisana u pozitivnom krivicnom zakonodavstvu kao krivicna dela. koji prihvataju uže pravno definisanje. Quinney.

Ovo shvatanje potice od Ferija. KRIMINALNO PONAŠANJE kao pojedinacno. Ovako shvacen kriminalitet ima kvantitativno odredenje. Osim toga. odnosno isticanje da je zlocin "krivicno-duševno-telesno ponašanje coveka. pojave i procesi. psihološku i drugu analizu odgovarajucih pravnih normi i kriminalnog ponašanja. njegov obim. koji se dogadaju u okviru pravno sankcionisanog sistema i ne predstavljaju kriminalitet sa pravnog stanovišta ili sa stanovišta "normativne grupe" koja donosi zakone i sankcioniše. tako da se kriminalitetom smatraju ne samo krivicna dela predvidena krivicnim zakonodavstvom jedne zemlje. Prema širem pravnom definisanju kriminalitet se odreduje i kao pojedinacno krivicnom sankcijom ugroženo ponašanje ili kao skup takvih ponašanja koji može biti prostrorno i vremenski ogranicen (Acimovic. koji je zbog svog društveno protivnog dejstva pravno zabranjeno i kaznom ugroženo. u društvu postoje takva ponašanja.). vec i druge kažnjive radnje. struktura i . Interesantna je i Zeligova definicija kriminaliteta kao pojedinacne pojave. To znaci da se prilikom definisanja kriminaliteta polazi od krivicnopravne definicije u širem smislu. 2. M. nedovoljne da objasne kriminalitet sa šireg društvenog stanovišta zbog velike promenljivosti inkriminisanja u vremenu i prostoru. bile su kritikovane kao formalno-dogmatske. kao i neuskladenosti inkriminacija u pojedinim zakonodavstvima. posebno uže pravne definicije. izvesna ponašanja u privrednom poslovanju kojima se krše administrativno-pravni propisi i sl. koji je smatrao da je zlocin protivpravan akt kojim se povreduje neko pravo. preuske. Danas je u literaturi najviše zastupljeno pravno definisanje korigovano sociološkim shvatanjima. KRIMINALITET KAO MASOVNA DRUŠTVENA POJAVA predstavlja ukupnost kriminalnih ponašanja na odredenom prostoru i u odredenom vremenu. U sklopu ovako odredene definicije kriminaliteta može se razlikovati: 1.(cinjenje ili necinjenje) za koje po važecim propisima odredene zemlje nadležni organ može izreci sankciju."24 Pravno definisanje kriminaliteta. Uže pravno definisanje svodi kriminologiju na dopunsku krivicnopravnu disciplinu i potpuno zanemaruje socijalnu stranu kriminaliteta.). To je ponašanje kojim se povreduje jedna ili više žrtava a rezultat je razlicitih društvenih i psiholoških uzroka i faktora. uz sociološku. dok se sa stanovišta drugih grupa i slojeva smatraju posebno društveno opasnim ("kriminalitet belog okovratnika". individualno ponašanje za koje važeci nacionalni zakoni predvidaju sankcije ili ponašanje kojim se krše medunarodnopravne norme o ljudskim pravima.

podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka dve pojave moguce je posmatrati kroz dijalekticku povezanost opšteg. . napredak i potencijale. 2. pa je potrebno obuhvatiti i druga antidruštvena ponašanja. Sociološke definicije kriminalnog ponašanja mogu se podeliti na tri grupe: .dinamika prate se na osnovu kriminalne statistike. kao ljudska i društvena realnost. bez obzira na svoj legalni status. kulturnih. a ucinjena su na štetu pojedinaca u okviru tog društva. Odnos izmedu ove Glava PRVA – Pojam. pa je . proucavanje normi ponašanja i suštinska komponetna kriminaliteta je konflikt izmedu kultura. Sociološko definisanje kriminaliteta Sociološke definicije kriminaliteta polaze od toga da se kriminalitet ne može u potpunosti sagledati u oblasti zakona. ne samo legalnih normi ponašanja.25 U okviru socioloških definicija postoji veliki broj razlicitih shvatanja. predmet. obicajnih i drugih normi i pravila koja važe u jednom društvu. moralnih. . kao i ponašanje gradana. Herman i Julia Švedinger (Herman i Julija Schwedinger) smatraju da je kriminalno ponašanje. Izmedu kriminaliteta kao masovne društvene pojave i kriminalnog ponašanja kao individualne pojave postoji tesna povezanost. Kriminalitet je društveni fenomen. Dela koja se definišu kao kriminalna postoje da bi se zaštitila vladajuca ekonomska klasa. Kriminologija treba da proucava šta ljudi smatraju nepoželjnim ponašanjem i ne sme biti ogranicena promenama zakona. Sva sociološka shvatanje polaze od toga da se pod kriminalitetom podrazumevaju ponašanja koja odstupaju od pravnih. posebnog i pojedinacnog. ponašanje koje ometa ljudski razvoj. To ponašanje može da se ispolji u formi propuštanja zakona da zabrani zagadivanje vazduha i vode ili u stavljanju van zakona mirnog protesta protiv vlade. daleko širi od okvira koje pruža krivicno pravo. Krivicno delo. sastoji se u napadu jednog ili više lica na najviše društvene vrednosti.druga grupa shvatanja odnosi se na definisanje kriminalnog ponašanja kao kršenja ljudskih prava i sagledava kriminologiju kao studiju kršenja ljudskih prava.u okviru trece grupe shvatanja kriminalno ponašanje se definiše kao ponašanje protivno interesima elite (William Chambliss. 1978). Tacnu prirodu te povezanosti teško je odrediti jer sažimanje pojedinacnih ponašanja u kolektivnu akciju predstavlja jedan vrlo kompleksan fenomen (Gassin. 1990).prva grupa obuhvata shvatanja po kojima je kriminalno ponašanje kršenje bilo kakvih. Selin je tvrdio da je pravo kriminološko proucavanje. Na taj nacin ponašanje vlade može biti smatrano kriminalnim ponašanjem. Stoga se sociološki sadržaj kriminaliteta i njegove medusobne veze moraju proucavati kao suština kriminaliteta.

Linton. Širi koncept sociološkog definisanja koristi. omogucava da se kriminalitetom proglasi svako društveno ponašanje suprotno odredenim pravilima (moralnim. Švedingerovi pretpostavljaju da postoji pouzdan metod (razlicit od intuicije) za odredivanje šta jesu a šta nisu ljudska prava. Svaka od ovih definicija može biti kritikovana. pored pojmova kriminalitet i . Sociološke definicije se kritikuju kao neodredene i konfuzne jer isuviše proširuju pojam kriminaliteta.). koji je znacajan za americku kriminalnu sociologiju. koji prihvata psiho-socio-dinamicku definiciju i istice da je zlocin ponašanje (cinjenje ili necinjenje) koje je putem interakcije u društvenim i individualnim procesima kriminaliziranja obeleženo kao kriminalno. vec se oslanja na njegov procesni razvoj. obicajnim) u društvu. vrednosti koju društvo za svaku licnost sa odredenim statusom u društvu propisuje. nacina ponašanja. Sociološke definicije kriminaliteta zasnivaju se i na novijim shvatanjima sociologije o položaju i ulozi pojedinca u društvu. istice se da samo pravna definicija omogucava sigurnost u pogledu obima i strukture sadržaja kriminaliteta. od njega ocekuje i preti odredenom sankcijom za neispunjenje ocekivane uloge. Sociolog Džilin (Gillin). a trecoj definiciji se može prigovoriti da govori o tome kako nastaju zakoni. Ljudi koji imaju moc stvaraju i uticu na zakone tako da oni odgovaraju njihovim interesima i nisu u stanju da ponašanje elite definišu kao kriminalno.29 Koncept socijalne uloge.26 U sociološke definicije spada i definicija nemackog kriminologa Šnajdera.kriminalno ponašanje ponašanje koje je u skladu sa pozicijom jedne klase. Delay. dovodi do uspostavljanja povezanosti izmedu sociološkog i pravnog razmatranja kriminaliteta. na njegovo nastajanje. To svakako unosi veliku nesigurnost u definisanju onih ponašanja koja se smatraju kriminalitetom. Dahrendorf) obuhvata celokupnost stavova. što se ne može postici sociološkim definicijama (Kaiser. Široki koncept sociološkog definisanja kriminaliteta dozvoljava arbitrarnost u odredivanju kriminalnog ponašanja. Selin ne razlikuje kriminalno ponašanje od društvenih devijacija. koji po mišljenju sociologa (Stoetzek. definisao je zlocin kao "ponašanje koje grupa koja poseduje neophodnu snagu da sprovede svoje mišljenje smatra za narocito društveno štetno"28. G.27 Suština ove definicije je u Kriminologija tome da uzima u obzir reakciju na kriminalitet. Sem toga. tako da se orijentiše na kriminalnu stvarnost i da kriminalitet ocenjuje ne samo kao krajnji proizvod.

Dirkem opisuje kompleksne odnose izmedu kriminaliteta. tj. Ono što je devijantno. Što su vece razlicitosti. Ove pojave izazivaju pažnju društvene zajednice. predmet. i ono što je u tradicionalnom društvu neprihvatljiva razlicitost (npr. iako nema za predmet izucavanja ostale oblike devijantnosti. S druge strane. prekomerno uživanje alkohola (alkoholizam) i opojnih droga (narkomanija). Zbog toga kriminologija. Devijantnost se zbog toga nalazi izmedu kriminaliteta i razlicitosti. devijantnosti i razlicitosti. a ne kroz zvanicne reakcije i norme ponašanja.društvene devijantnosti i devijantnog ponašanja. Na primer. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka predstavljaju kriminalitet u širem pravnom smislu.1. ili da se toleriše kao jedna od razlicitosti. U “Pravilima socioloških metoda”. ostaju van dometa kažnjavanja i ne Glava PRVA – Pojam. krada i ubistava. Kriminalna fenomenologija . uglavnom sa sociološkog i medicinskog stanovišta. pojam devijantnosti . Definicije devijantnosti i kriminaliteta se oslanjaju na naucne analize datih društvenih uslova i situacija. Preterana upotreba alkohola u vezi je sa nasiljem u porodici (ubistvo. dok je devijantnost najcešce zabranjeno ponašanje od strane društva. veca je i potreba za definisanjem pojma devijantnosti. Kriminalitet znaci društvenu zabranu na zvanicnom nivou. individualne razlicitosti su te koje cine samu suštinu ljudskog društva. ne mora uvek da bude i uocljivo. sociologije devijantnog ponašanja i sociologije devijantnosti. a nedostatak droge može da utice na izvršenje teških krada. proucava povezanost ostalih oblika devijantnosti sa kriminalnim ponašanjem i kriminalitetom uopšte. rasudivanja o tome šta je prihvatljivo. III PODELA KRIMINOLOGIJE 1. homoseksualnost) može u postmodernom društvu da bude okarakterisano kao izbor nacina života. variraju od društva do društva. Kriminalitet i devijantnost su zbog toga posledice društvenih razlicitosti koje postoje u svakom društvu. uslovljavaju ga ili cak prouzrokuju.delikvencija. tamo gde pojedinci žive na ivici "normalnog" društva koje ne povlaci stalno pravne sankcije. Senzibilnosti. On ova tri fenomena posmatra kao stepene odstupanja od pravila ili normi društva. a šta nije. istraživanja pokazuju da su ovi oblici devijantnosti u vezi sa kriminalnim ponašanjem. telesne povrede). Kriminalna fenomenologija i kriminalna etiologija 1. Medutim.30 Društvene devijantnosti i devijantna ponašanja predmet su izucavanja posebnih disciplina: socijalne patologije.

rasprostranjenost. koji se razlikuje od posebnih znacenja u okviru pojedinih nauka. Kriminologija prestupništvo kao individualnu i masovnu pojavu. što se ispoljava. Izucavanjem kriminalne fenomenologije bavili su se najpre i najviše nemacki teoreticari u skladu sa svojim shvatanjima o predmetu i konceptu kriminologije. etiološku . koji je opisivao pojedine kriminalne slucajeve31. Zelig tvrdi da je kriminalna fenomenologija "opis specijalnih pojava oblika izvršenja zlocina . Kupcevic-Mladenovic. kao i uslova zlocina . tehnike provaljivanja. sredstva itd.). U novijoj kriminološkoj literaturi istice se da predmet izucavanja kriminalne fenomenologije obuhvata pojavne oblike. brojno stanje. strukturalne promene i dinamiku kriminaliteta (Milutinovic. strukturu. Grasberger (Grassberger) istice da fenomenologija obuhvata morfologiju zlocinstva i oblike egzistencije zlocina. Kriminalna fenomenologija je deo kriminologije koji proucava spoljne manifestacije kriminaliteta kao masovne društvene pojave i cinjenice kroz koje se ispoljava pojedinacno kriminalno ponašanje. prestupnike i oštecene. odnosno kažnjivih radnji. R. Smatra se (Exner. posledice prestupništva. Pinatel naglašava da izucavanje kriminalne stvarnosti obuhvata kriminalnu fenomenologiju.32 Po Grosu (Gross).). nacina izvršenja krivicnih dela. Nemacki teoreticar klasicne krivicnopravne škole Fojerbah (Feuerbach) posvetio je dosta pažnje fenomenološkoj strani zlocina isticuci potrebu analize svih modaliteta izvršenih krivicnih dela (vreme. F. istraživanje.) da pocetak kriminalne fenomenologije treba tražiti još u radovima Pitavala (1734. njihovog ponašanja i tipologije. koja se sastoji u izucavanju pojavnih oblika krivicnih dela. strukturu i klasifikaciju prestupništva. nacin.. M. Ž. oblici ispoljavanja profesionalnih prestupnika". fenomenologija se bavi izucavanjem spoljašnjih simptoma na koje uticu unutrašnji dogadaji.ono što se vidi. falsifikovanja novcanica i sl. i "logos" .).).ucenje. nauka) oznacava deo filozofskog ucenja o pojavama. dinamiku prestupništva. ponašanja (Horvatic..na primer. nacina života delinkventa.tipovi delinkvenata. To je enciklopedijsko znacenje ovog termina.Termin "fenomenologija" (od grcke reci "phainómenon" . koja je posvecena proucavanju spoljašnjih formi zlocina (kriminalna morfologija) i stvarnih formi zlocinca. Kriminalna fenomenologija je definisana uglavnom kao "nauka o manifestaciji zlocina".

telesne povrede. prinude. nepoznat. imovine. težini kažnjivih ponašanja. V. utaje. kao i na broj izvršenih pojedinih vrsta krivicnih dela (na primer. koji se prati na osnovu statistickih podataka iz statistickih evidencija o kriminalitetu. privredni kriminalitet. profesionalni kriminalitet itd. struktura kriminaliteta kod pojedinih pojavnih oblika: kriminalitet nasilja obuhvata krivicna dela ubistva. v) struktura i strukturalne promene kriminaliteta pokazuju vrste i karakteristike ukupnog kriminaliteta i pojedinih kažnjivih ponašanja u okviru odredenih pojavnih oblika kriminaliteta.(geneticku) povezanost prestupništva sa drugim društvenim pojavama. protiv života i tela. krivicna dela protiv dostojanstva licnosti i morala. sredstvu i mestu izvršenja. broj izvršilaca.). Iz navedenih definicija može se zakljuciti da su osnovna pitanja koja kriminalna fenomenologija kao deo kriminologije razmatra i proucava: a) obim kriminaliteta kao masovne društvene pojave. a odnosi se na ukupan broj izvršenih krivicnih dela na odredenom prostoru i u odredenom vremenskom periodu. uzrastu izvršilaca (kriminalitet punoletnih lica i delinkvencija maloletnika). privrede). . broju izvršenih krivicnih dela (primarni kriminalitet. prekršaji u saobracaju itd. b) pojavni oblici kriminaliteta i kriminalnog ponašanja ili oblici u kojima se kriminalitet javlja na odredenom prostoru i odredenom vremenskom periodu. imovinski kriminalitet.). polu izvršilaca (kriminalitet muškaraca i kriminalitet žena). Na primer. vremenu. krivicna dela protiv imovine. nacinu. imovinski kriminalitet obuhvata krade. objektu napada ili objektu krivicnopravne zaštite (kriminalitet nasilja. Kod odredivanja tacnog obima kriminaliteta kao nepremostiva prepreka javlja se "tamna brojka" kriminaliteta. neevidentiran broj krivicnih dela i izvršilaca. struktura kriminaliteta prema polu izvršilaca posmatrana kroz odnos broja krivicnih dela koja vrše muškarci i krivicnih dela koja vrše žene itd. recidivizam). prevare. prekršaji protiv javnog reda i mira. mogu se posmatrati sa razlicitih aspekata: prema vrstama kažnjivih ponašanja. pri cemu ne treba kriminološki pojam modusa operandi smatrati identicnim pojmom u kriminalistici (Horvatic). kao i morfologiju (oblik) i modus operandi (nacin izvršenja) kažnjivih ponašanja. poreklo i razvoj prestupništva (Pešic. može se posmatrati struktura ukupnog kriminaliteta prema vrsti krivicnih dela i drugih kažnjivih ponašanja zavisno od pozitivnopravnih propisa jedne zemlje (krivicna dela protiv života i tela.). punoletnih i maloletnih izvršilaca itd. politicki kriminalitet.

cime se odustaje od dalje krivicnopravne represije u odnosu na to ponašanje (dekriminalizacija). uz pomoc statistickih podataka posmatra se da li je kriminalitet Glava PRVA – Pojam. društvenih prilika i okolnosti. obim. kao i na proces stvaranja novih inkriminacija ili proširivanje starih. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka (ukupan broj izvršenih krivicnih dela) u periodu 2000-2005. u gradovima i selima. U okviru istraživackih studija o kriminalitetu ili primenjene kriminologije potrebno je posvetiti posebnu pažnju fenomenologiji kriminaliteta. politickog. starosti i sl. vremena. dinamiku kriminaliteta prema regionalnim i vremenskim karakteristikama. g) dinamika kriminaliteta odnosi se na promene u obimu kriminaliteta kao masovne društvene pojave u odredenom vremenskom periodu i na odredenom prostoru. na pojedinim nacionalnim i državnim podrucjima. strukturalne promene i dinamika kriminaliteta i kriminalnog ponašanja cine nerazdvojivu i jedinstvenu celinu sa kriminalnom etiologijom. struktura i dinamika kriminaliteta u odredenoj užoj i široj društvenoj sredini mogu negativno i nepovoljno da uticu na stanje i razvoj manjih ili vecih društvenih grupa i pojedinaca. predmet. ucenje) izvorno . Pojavni oblici. struktura. stagnirao ili je bio u porastu. Iako vecina autora istice da je kriminalna etiologija "centralno podrucje" kriminologije. pojedinim delovima grada (ekologija kriminaliteta). strukture i dinamike kriminaliteta ima višestruki znacaj: omogucava da se uvidi potreba za odredenom društvenom reakcijom i da se postojeca društvena reakcija shvati.2. što je u pojedinim vremenskim i prostornim okvirima veoma dinamican proces. kako se prilagodava uslovima života i dobija nove oblike ispoljavanja. U okviru kriminalne fenomenologije izucava se regionalna rasprostranjenost kriminaliteta "geografija kriminaliteta" ili rasprostranjenost kriminaliteta u svetskim i nacionalnim razmerama. ili. postojecih (kriminalizacija) i ukidanje ili izmenu odredenog krivicnog zakona. pokazuje kako se menja kriminalitet zavisno od mesta. imovinskog. Na primer. polu. Kriminalna etiologija Termin "etiologija" (od grckog "aitía-uzrok i "logos"-nauka. u Srbiji opao. Proucavanje obima. 1.Strukturalne promene se odnose na promene pojavnih oblika kriminaliteta zavisno od promena socijalnih uslova i demografskih karakteristika. ukazuje da odredeni obim. maloletnicke delinkvencije. kriminalna fenomenologija nije ništa manje znacajno podrucje izucavanja. Pored dinamike ukupnog kriminaliteta moguce je posmatrati i statisticki pratiti dinamiku pojedinih pojavnih oblika kriminaliteta – privrednog.

hvaljenoj zemlji kriminologije. uslovi koji doprinose njihovom javljanju i povodi koji do toga dovode. zar ne mora agresivnofrustracioni mehanizam da dovede do povecanja kriminaliteta kod svih grupa ciji je status ucinjen nesigurnim ili marginalnim ili koji žive pod akutnim Kriminologija kulturnim konfliktom. Tako Lang (Lange. posebne. osnovna su pitanja kriminologije kao teorijske i empirijske nauke. uslove i povode javljanja kriminalnog ponašanja (kriminogene faktore). Pri tome. Nagela. teško osakacenih. motivacija. može se reci da se u okviru kriminalne etiologije neki opšti uzroci kriminaliteta i pojedinacni uzroci kriminalnog ponašanja mogu smatrati za otkrivene i utvrdene. Levasser. prakticna istraživanja su takode brojna. Kriminalna etiologija se najcešce deli prema prirodi faktora koji deluju na . namera) ili nabrajali niz cinilaca koji deluju na pojavu kriminaliteta. Medutim.je oznacavao filozofsku nauku o uzrocima i posledicama stvari. Jambu-Maerlin). stoji bespomocno pred ogromnim porastom kriminaliteta. dok su drugi insistirajuci na utvrdivanju uzroka. sila.) u knjizi "Zagonetka kriminalitet" postavlja sledeca pitanja. kako dolazi do toga da je kriminalitet žena znatno manji od kriminaliteta muškaraca. kako je moguce da se u SAD. R. mnoga pitanja iz ove oblasti ostala su i dalje nerazjašnjena. Uzrocnost javljanja kriminaliteta i kriminalnog ponašanja. ukazivali su mnogi pisci (agnosticisticke pozicije Mannheima. što sve ukazuje na nedovoljnu razjašnjenost opštih uzroka kriminaliteta kao masovne društvene pojave i posebnih uzroka kriminalnog ponašanja. poticaj. Stefani. O uzrocima kriminaliteta postoji veliki broj teorija i shvatanja. oznacavali pojam uzroka razlicitim terminima (faktor. Danas se ovaj pojam upotrebljava izvan filozofije za oznacavanje dela nauke ili naucne discipline koja proucava uzroke i uslove javljanja pojave koja je predmet proucavanja te nauke. Wilkinsa.33 Na neuspeh savremenog društva da suzbije kriminalitet zbog nemogucnosti otkrivanja uzroka kriminaliteta i socijalno patoloških pojava. stranih radnika. neposredne uzroke. Uprkos razlicitim shvatanjima. koja ukazuju na lutanje kriminalne etiologije: kako objasniti ogroman kriminalitet blagostanja i nasuprot tome mali obim kriminaliteta izbeglica. Kriminalna etiologija je deo kriminologije koji proucava opšte uzroke kriminaliteta kao masovne društvene pojave i pojedinacne. starijih ljudi. nije iskljuceno da izvesni neotkriveni uzroci mogu da se nalaze u oblasti nedovoljno proucene covekove licnosti.

javljanje kriminaliteta, na dve oblasti: egzogenu etiologiju i endogenu etiologiju. Egzogena etiologija se odnosi na izucavanje uzroka kriminaliteta koji proizilaze iz odredene društvene kulture i strukture, uslova života, delovanje raznih kriminogenih faktora vezanih za porodicu, školu, grupu, sredstva masovne komunikacije, sukoba kultura, razlicitih shvatanja o vrednostima, druga devijantna ponašanja itd. Endogena etiologija izucava uticaj licnih osobina, psiholoških karakteristika, crta licnosti na javljanje kriminalnog ponašanja. U okviru endogene etiologije treba razjasniti kako se odvija proces "kriminalizacije licnosti", zašto pojedina lica vrše krivicna dela u odredenim socijalnim uslovima, a druga u istim tim uslovima to ne cine, kakav uticaj na kriminalitet imaju psihicki procesi (licni intelektualni procesi: mišljenje, ucenje, inteligencija, opažanje; emocionalni procesi ili osecanja i voljni procesi-motivacija) i psihicke osobine (navike, sposobnosti, temperament, potrebe, interesi). Osnovna pitanja koja razmatra kriminalna etiologija odnose se na utvrdivanje opštih uzroka (korena kriminaliteta) i kriminogenih faktora - neposrednih cinilaca kriminalnog ponašanja.34 Kriminalitet kao masovna društvena pojava ima opšte uzroke u raznim oblastima društvenog života - ekonomskoj, politickoj, pravnoj, moralnoj, kulturnoj. Kao pojedinacna pojava kriminalitet može da bude prouzrokovan nizom raznih kriminogenih faktora ili objektivnim i subjektivnim okolnostima koje dovode do njegovog javljanja. Medu kriminogenim faktorima moguce je razlikovati uzroke (sa vecim intenzitetom deluju na javljanje kriminaliteta, cesto presudno i neposredno izazivaju kriminalno ponašanje),35 uslove (doprinose javljanju kriminalnog ponašanja) i povode (spoljni uticaji i okolnosti koji su vezani za samu situaciju izvršenja krivicnog dela i doprinose donošenju odluke za izvršenje dela). Podele kriminogenih faktora razlicite su u kriminološkoj literaturi. Kriminogeni faktori se dele na: antropološke, fizicke ili kosmotelurne i društvene (Feri), društvene i individualne (Grispigni), endogene i egzogene (Tarde), objektivne i subjektivne, neposredne sociogene faktore i licnost delikventa (Milutinovic).
Glava PRVA – Pojam, predmet, podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka

Opšti uzroci kriminaliteta koji proizilaze iz odredene društvene strukture,

društveno-ekonomskog sistema i odnosa u svim sferama društvenog života, povezani su sa posebnim i pojedinacnim faktorima koji deluju u porodici, školi, profesionalnom, klasnom, društvenom statusu, u okviru pojedinih užih i širih društvenih grupa. Uzrocnost pojedinacnog kriminalnog ponašanja ne može se posmatrati i izucavati izvan opšte uzrocnosti, niti se u opštoj uzrocnosti mogu zapostaviti posebni i pojedinacni uticaji.

2. Opšta i klinicka kriminologija

2.1. Opšta kriminologija Podela na opštu i klinicku kriminologiju potice od francuskog kriminologa Pinatel Žana (Pinatel Jean). Na III Medunarodnom kongresu za kriminologiju (Beograd, 1973.) klinicka kriminologija je oznacena kao jedna od osnovnih tendencija u savremenoj kriminologiji, pored socijalnog interakcionizma i kriminalno politickog prilaza, ili kao poseban pravac u kriminologiji. Prema Pinatelu36 opšta kriminologija u suštini ima za predmet sredivanje, uporedivanje i suocavanje rezultata dobijenih od raznih kriminoloških nauka ili posebnih, tj. specijalizovanih kriminologija, kao i njihovo sistematsko izlaganje. Opšta kriminologija je enciklopedijska i sinteticka, razvija se u vertikalnoj ravni i nalazi se na vrhu piramide sastavljene od kriminoloških nauka ili posebnih kriminologija. Kao naucna kriminologija, opšta kriminologija treba da zbliži i uporedi podatke izdvojene od specijalnih (posebnih) kriminologija koje se odnose na manifestacije, uzroke i posledice kriminalne pojave (kriminalna biologija ili biološka kriminologija, kriminalna psihologija ili psihološka kriminologija, kriminalna sociologija ili sociološka kriminologija). Slicno Pinatelu, autori LenjelLevastin i Stanciju, smatrali su da ce se posebne kriminologije sjediniti u opštu kriminologiju "kao kakvu prostranu i plodonosnu deltu". Ovo tvrdenje je bilo cesto osporavano, pa je opštoj kriminologiji cak negiran svaki naucni karakter. Opšta kriminologija može imati razlicite pravce: istorijske, teorijske, deskriptivne i diferencijalne prirode. Pored istorijskog pregleda kriminoloških izucavanja i odredivanja operativnih pojmova kriminologije, opšta kriminologija obuhvata izucavanje osnovnih kriminoloških teorija i hipoteza, metoda i izvora kriminologije. 2.2. Klinicka kriminologija Klinicka kriminologija, prema jednoj od najrasprostranjenijih i najširih definicija, predstavlja jedan kriminološki pravac, koji se, za razliku od opšte kriminologije, sastoji u "multidisciplinarnom pristupanju individualnom slucaju, uz pomoc principa i metoda kriminološke nauke i specijalizovanih kriminologija". Kroz

multidisciplinarni pristup treba oceniti proucavanog delinkventa, formulisati hipoteze o njegovom buducem ponašanju i izraziti program pogodnih mera koje mogu da odstrane eventualni povrat.37 Razvoj klinicke38 kriminologije može se pratiti pocev od Lombroza, italijanskog lekara, koji je medu prvima ukazao da treba izucavati zlocinca a ne zlocin.
Kriminologija

Garofalo je istakao važnost socijalne ankete, a Pende, profesor patologije i klinicke metodologije u Rimu, naglašavao je da treba ispitati da li kod zlocinca postoje kakve promene unutar sistema od koga zavisi njegovo ponašanje. Medu kasnijim teoreticarima klinicke kriminologije u Italiji posebno se isticao lekar, direktor Instituta za kriminalnu antropologiju Univerziteta u Rimu, Benigno Di Tulio, koji je smatrao da treba primeniti "klinicki kriterijum" pri izucavanju kriminaliteta, da treba proucavati covekovu licnost u svim aspektima, kao jedinstvo gde se široko ujedinjavaju nasledene i stecene snage, biološke, psihološke, socijalne i kulturne.39 Kanepa Dakomo (Canepa Giacomo) profesor kriminalne antropologije na Medicinskom fakultetu u Denovi, na Medunarodnom kongresu za kriminologiju u Beogradu 1973. u referatu "Kriminalna licnost i tipologija delinkvenata", istako je da problem licnosti spada u oblast nauka klinickog posmatranja i da "licnost proizilazi iz skupa elemenata sa fizickog i psihickog aspekta da bi smo je razlikovali od drugih".40 Za razvoj klinicke kriminologije u Francuskoj znacajni su LaignelLavastine, Stanciu, Pinatel, Favard; u Belgiji Versele i De Greff; u Švedskoj Kinberg. U Nemackoj se kriminolog i pravnik Mergen zalagao za kriminološku kliniku, dok su Lenc i Zeelig u okviru kriminalno-biološkog pravca predlagali biološko i psihološko proucavanje individualnog prestupnika. Osnovna pitanja koja se razmatraju u okviru klinicke kriminologije su: opasno stanje, problem kriminalne licnosti (da li postoji i ako postoji cime se karakteriše) i tipologija delinkvenata, a metod koji koristi prilikom izucavanja pojedinacnog slucaja kriminalnog ponašanja je klinicki metod.41 Pojam opasnog stanja, kako tvrdi Pinatel, vlada klinickom kriminologijom. Definiciju pojma opasnog stanja ili temibiliteta dao je Garofalo, odredujuci ga ne kao pravni pojam, vec kao stvarnost koja se može klinicki posmatrati. Pojmom opasnog stanja Garofalo je oznacavao najpre postojanu i aktivnu izopacenost prestupnika i kolicinu zla od koga možemo strahovati sa njegove strane, odnosno kriminalnu sposobnost prestupnika. Kasnije je ovako odredenom pojmu opasnog

a varijante se odnose na fizicke. pod uticajem psihoanalize.stanja dodao formulu o prilagodavanju. Ali. kriminalna licnost se opisuje pomocu psiholoških crta licnosti koje se grupišu u centralno jezgro i varijante. koji deluje u vidu odricanja sebe samog i potpunog prihvatanja drugog. u trecoj fazi (Di Tullio. centralno jezgro obuhvata egocentrizam. predmet. 7. iz koje proizilaze teškoce i osecanje krivice. instinkt simpatije.42 U prvoj fazi naglašava se apsolutna specificnost kriminalne licnosti Lombrozo (Lombroso). nutritivne i seksualne potrebe. koji doprinosi samoodržanju i ispoljava se putem straha. koja se odnosi na istraživanje "mogucnosti prilagodavanja prestupnika" ili na uslove sredine za koju se može pretpostaviti da ce u njoj prestupnik prestati da bude opasan. zlocinac je covek kao i drugi.43 Belgijski profesor Etjen de Gref zastupnik koncepcije prelaska na delo u okviru klinicke kriminologije. Ljudskom psihom upravljaju dve kategorije instinkata: l. 2. Pinatel je teoriju o kriminalnoj licnosti izložio u osam tacaka: 1. cak i radnje za koje smatramo da imaju najveci moralni znacaj. isticao je da. odredene su našim instinktima (nagonima). kada nešto radimo. razlika je samo u stepenu ispoljavanja. instinkt odbrane. labilnost. 5. intelektualne. Gemellio. kako se u ovom izboru osuduje na samocu. mi mislimo da to cinimo po svojoj volji. 8. U dijalektickoj dinamici dveju kategorija instinkata. ta specificnost je negirana isticanjem da antisocijalne težnje latentnog karaktera postoje i kod delinkvenata i kod nedelinkvenata. 3. on se trudi da to eliminiše povratkom ka . Pinatel) se tvrdi da je koncept kriminalne licnosti operacionalan i da nema suštinske razlike izmedu delinkvenata i nedelinkvenata. De Greff. Glava PRVA – Pojam. sklonost ka prelasku na delo izražava takvu strukturu licnosti koja se naziva kriminalnom licnošcu. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka 4. 6. 2. agresivnost i afektivnu ravnodušnost. centralno jezgro upravlja prelaskom na delo. tako da je teorija o kriminalnoj licnosti samo "radna hipoteza". bekstva. covek je sklon da izabere sigurnost nasuprot osecajnosti. koji se od drugih ljudi razlikuje sklonošcu za prelazak na delo. varijante upravljanja nacinima izvršenja dela. Razmatranje problema kriminalne licnosti prošlo je kroz tri faze razvoja. Medutim. tehnicke sposobnosti. kriminalna licnost je dinamicka struktura. u drugoj fazi. stupanj uspešnosti i motivaciju. osvetljavaju opšti pravac. Predmet klinicke kriminologije je prelazak na delo. ali i agresije.

policije. predvida njegovo buduce ponašanje i izraduje i ostvaruje program mera i staranja. istraživaca. društvene faktore i okolnosti koje uticu kako na formiranje licnosti tako i na javljanje kriminalnog ponašanja. unidisciplinarnim karakterom. proucavanje delinkvenata (fenomenološka i psihološka proucavanja koja se narocito odnose na nove tipove delinkvenata. 3. stalnim porastom istraživackih instrumenata. klinickoj kriminologiji se mogu staviti odredene kriticke primedbe. Univerzitetska (akademska) kriminologija razvija se na univerzitetima zapadnih zemalja zadovoljavajuci intelektualnu radoznalost univerzitetskih nastavnika. odeljenja za zaštiti dece. sociologija medicinskih i sudskih odeljenja namenjenih zlocincima). medicinsko-psihološko odeljenje.drugom . Svesne i voljne funkcije imaju svoju ulogu u ovom pretvaranju osecanja i ponašanja. Univerzitetska kriminologija Podela na univerzitetsku (akademsku) i aplikativnu (primenjenu) kriminologiju zasniva se na shvatanjima kanadskog kriminologa Sabo (D. Klinicka kriminologija.1. metoda za osnivanje statistike o zlocinima i zlocincima). ali ne i društva. Szabo) i grupe kriminologa sa Departmana za kriminologiju u Montrealu (Kanada). ali poremecaj karaktera i nedostatak inteligencije nece dozvoliti ispravljanje ponašanja i favorizovace prelazak na delo. .44 Klinicka kriminologija osvetljava psihološka svojstva licnosti delinkventa.bližnjem. Medutim. kao kriminološki pravac koji kroz multidisciplinarno pristupanje individualnom slucaju (mediko-psiho-socijalno i drugo ispitivanje) uz pomoc specificnih principa i metoda raznih kriminoloških disciplina. znacajno doprinosi upoznavanju kriminaliteta kao pojedinacne pojave. koji je uslovljen razvojem naucne tehnologije i metodologije. Univerzitetska i primenjena kriminologija 3. ocenjuje proucavanog delinkventa. ali nedovoljno sagledava sociološku stranu kriminaliteta. proucavanje društvenih institucija (sociološko proucavanje o funkcionisanju sudova. Ova istraživanja se prema shvatanju Gibens (Gibbens) odnose na cetiri grupe pitanja: proucavanje društva (nesvesno kriminalno ponašanje i neevidentirano od strane vlasti ili javnosti. Univerzitetska istraživanja se karakterišu velikom raznolikošcu. dejstvo ukidanja kazni. stav javnog mnjenja u odnosu na težinu zlocina i postupanje sa Kriminologija delinkventima.

u prevenciji kriminaliteta i tretmanu delinkvenata. uticaj postpenalne pomoci na efekt tretmana). zatvorska administracija i dr. Model organizacije primenjene kriminologije može doprineti razvijanju racionalnije administracije pravosuda u okviru posebnih istraživackih instituta i centara. kao što su: centar za izucavanje prevencije i rehabilitacije. Prema modelu primenjene kriminologije. važno je da se univerziteti opreme takvim akademskim strukturama kako bi udovoljili potrebama profesionalnog osposobljavanja i naucnog istraživanja. Zbog toga je došlo do osnivanja istraživackih službi u ministarstvima pravde u nekim zapadnim zemljama i do dogovora sa univerzitetskim centrima za realizaciju istraživanja sa prakticnim (aplikativnim) karakterom. centar za istraživanje represije i kontrola kriminalne aktivnosti.2. razvijanje boljih sredstva za prevenciju. Aplikativna (primenjena) kriminologija Aplikativna (primenjena) kriminologija odnosi se na koncepciju kriminologije kao primenjene nauke i njenu ulogu u kriminalnoj politici. tipologija delinkvenata.47 centar za izucavanje celokupnog sistema pravosudne administracije (policija. suzbijanje i kontrola kriminaliteta. Od deskriptivne i akademske biopsihološke discipline. proucavanje institucija za tretman (komparativno proucavanje tretmana. policija. koji je dao Sabo. dužina tretmana.45 Univerzitetska (akademska) kriminologija izazvala je otpor i primedbe od strane administrativnih organa (pravosude.46 3. kriminologija se razvija u socijalnu. ekonomsku i politicku disciplinu sa analitickom i dinamickom tendencijom. kontrolu kriminaliteta. ciji bi cilj bio da ucini težim izvršenje zlocina i poveca opasnost da bude uhvacen. sudovi. etiološka izucavanja nekog tipa delinkventa u odnosu na primenjeni tretman).proucavanje kriminalnih karijera. policijski i popravni sistem.) uz naglašavanje da "cista kriminološka istraživanja" nisu u stanju da doprinesu funkcionisanju administracije pravde. pravosudni. karakteristike kaznenopopravnih zavoda i sredstva koja omogucavaju da se dobije ili izmeni ucinjena transformacija. Pošto je kriminologija sastavni deo humanitarnih nauka primenljivih u pravosudnoj upravi. Glavni cilj istraživanja je smanjenje ukupnih društvenih troškova koji prate kriminalitet. kriminološko istraživanje ima tri funkcije: prevenciju zlocina i rehabilitaciju zlocinca. ciji bi cilj bio da se umanji potreba i želja za cinjenjem zlocina. .

Sem toga. Medutim.popravna služba itd. predmet. psihološka. Mezger. sociološka kriminologija. kriminologija kao i svaka druga nauka. koja ce doprineti uspešnijem razvoju fundamentalnih istraživanja. cija bi dužnost bila da realizuju istraživacke poduhvate. Kriminološki problemi proucavani su u razlicitim naucnim granama i disciplinama. Zatim se pojavila kriminalna biologija u Nemackoj (Lenz. interesovanja i mogucnosti istraživaca. Razvoj kriminologije kao samostalne nauke Istorijski posmatrano. Navedeni model primenjene kriminologije Sabo smatra racionalnim i prihvatljivim. psihopatološka.) koja je obuhvatila kako antropološka . nije odvojena od društva niti od uopštenog razvoja naucne misli. ciji bi cilj bio smanjenje troškova operacija. javno mnjenje neprestano ukazuje na potrebu efikasnije zaštite gradana od kriminaliteta. povezati ih i usavršavati zavisno od potrebe.48 IV MESTO KRIMINOLOGIJE U SISTEMU DRUŠTVENIH NAUKA 1. tako i u oblasti kriminološke nauke. koja je proucavala kriminalitet polazeci od uticaja fizickih i organskih osobina coveka-delinkventa. izucavana separatno. Tako je ista pojava . cineci sistem efikasnim.kriminaliteta. Exner. treba negovati fundamentalna i primenjena istraživanja. Kao i u oblasti drugih nauka.).kriminalitet. Fundamentalna istraživanja treba da otvore put primenjenim istraživanjima. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka nezadrživo rastu finansijski troškovi namenjeni funkcionisanju sistema krivicnog pravosuda. posebno društvenih i pravnih nauka. To je razumljivo jer je kriminalitet kompleksna pojava kojom se bavi niz nauka i naucnih disciplina. biološka. Drugi nacin za realizaciju primenjene kriminologije sastoji se u postojanju istraživaca u pojedinim administrativnim službama. pa se kriminologija najpre razvijala kao antropološka. ona nije samo rezultat. Glava PRVA – Pojam. bez integracije svih stecenih znanja na osnovu jedinstvenog metodološkog sistema i sa istim ciljem izucavanja. pogrešno bi bilo iskljucivo prihvatiti jedan ili drugi oblik kriminološkog istraživanja. kriminologijom su dominirale razlicite koncepcije u objašnjenju predmeta njenog izucavanja . Na evropskom kontinentu najpre je došlo do autonomnog razvoja kriminalne antropologije. Kleinschmidt i dr. vec proces razvoja specificnih znanja. pri cemu je svaka od ovih disciplina težila izgradnji zaokruženog sistema na sopstvenoj osnovi. jer se obim kriminaliteta stalno povecava u zapadnim zemljama. povezanih sa politikom suzbijanja kriminaliteta.

Kriminologija Kriminalna sociologija kao autonomna disciplina ima za predmet izucavanja kriminalitet kao društvenu (socijalnu. ona je grupna (pluralisticka) nauka. Kleinschmidt. u oblast proucavanja kriminaliteta i devijantnog ponašanja. koja je takode nastojala. Müller. veka. što je stvorilo niz teškoca oko odredivanja pojma. Prodor medicinske misli. Medutim. "njegova društvena geneza u datim socijalnim strukturama. mogu se podeliti u dve grupe. došlo je do razlika u shvatanjima oko samostalnosti kriminologije kao nauke. doveo je do formiranja kriminalne psihopatologije. koja proucava vezu izmedu mentalnih bolesti i poremecaja licnosti i kriminalnog ponašanja. negativan efekat separatnog prilaženja bio je taj što kriminalni fenomen nije proucavan celovito i sveobuhvatno. opštu) i pojedinacnu pojavu povezanu sa društvenim faktorima i uticajima. Ova shvatanja. Pristalice ovog shvatanja (Grassberger.proucavanja uzroka kriminaliteta. opšti pojam za više naucnih disciplina. Keunecke.) nisu saglasni u tome koje . Exner i dr. bez obzira na druga izucavanja. Sva shvatanja o tome da li je kriminologija samostalna nauka ili ne. Gross. ciji su zastupnici bili lekari-psihijatri. odnosno nekriminalno. da objasni kriminalitet u celosti. posebno psihijatrije.49 Razvoj navedenih disciplina u autonomnom pravcu doprineo je rasvetljavanju kriminalnog ponašanja sa razlicitih aspekata. U prvoj grupi su shvatanja po kojima kriminologija predstavlja zbir posebnih kriminoloških disciplina. zbog tesne povezanosti i zavisnosti telesnih i psihickih osobina coveka. U okviru kriminalne sociologije izucava se društvena uslovljenost kriminaliteta. Osnovno stanovište kriminalne psihologije bilo je da su uzroci kriminaliteta u licnosti delinkventa. proucavajuci psihološke osnove i manifestacije kriminalnog ponašanja. tako i psihopatološka i psihološka stanovišta. Frey. tako da se jedino psihološkim i psihosocijalnim svojstvima licnosti može objasniti zašto se pojedinci u istoj društvenoj situaciji ponašaju kriminalno. uslovi negativnog formiranja licnosti i drugi problemi koji su od posebnog znacaja za etiološku interpretaciju kriminaliteta kao društvene pojave". Nešto kasnije u Nemackoj pocinje da se razvija kriminalna psihologija. karaktera i predmeta kriminologije i usaglašavanja na nivou naucno prihvatljivih zakljucaka. Wulffen. Sem toga. sve do prvih decenija 20. javljala su se u okviru kriminalne psihologije zbog nejasne granice izmedu psihološki normalne licnosti i patologije psihe.

kriminalna psihologija. U pravne je ubrajao: krivicno pravo. Koncepcija kriminologije kao sinteticke nauke. kriminalne psihologije. kriminalna profilaksa. Shvacena tako. dok preostali deo cini njen sopstveni sadržaj kao rezultat posebnog metodološkog sistema i cilja. iako ima vece naucno opravdanje od pluralistickog. krivicni postupak i kriminalnu politiku. kriminalne psihopatologije.Ferri.50 Medutim. Pluralisticko shvatanje kriminologije prihvatao je i zastupao poznati krivicnopravni pisac. kriminologija se deli na teoretsku (kriminalna antropologija. ili sve nauke koje izucavaju krivicno delo. kriminalistika). u nepravne kriminalnu sociologiju i kriminalnu antropologiju. kriminalne biologije. odnosno na kriminalnu etiologiju. sinteticko shvatanje kriminologije. Mannhiem.discipline sacinjavaju kriminologiju. kriminalne politike. penologije. Bez obzira na . delio je na pravne i nepravne. akademik dr Toma Živanovic. Ovo je znacenje kriminologije u širem smislu. cini se. kompleksna. kriminalne sociologije). najprihvatljivije shvatanje da kriminologija. kriminalna sociologija. U drugoj grupi su shvatanja po kojima je kriminologija sinteticka nauka. obuhvata znanja posebnih naucnih disciplina (kriminalne antropologije. predstavlja veliki napredak u odnosu na koncepciju kriminologije kao pluralisticke nauke. Niceforo. koji je pojam "kriminologija" upotrebljavao kao sinonim za krivicne nauke. Krivicne nauke ili kriminologiju kao sinonim za krivicne nauke. koja se zasniva na zakljuccima posebnih disciplina o kriminalnoj aktivnosti i merama za njeno suzbijanje (E. kriminalne psihologije i psihopatologije. ne može da se svede samo na sintezu rezultata postignutih u drugim naukama i naucnim disciGlava PRVA – Pojam. kriminalne politike. antropologije. sudske psihologije itd. Kriminologija u užem smislu svodi se najcešce na izucavanje individualnih i društvenih korena kriminaliteta. formirajuci od toga deo svog sadržaja. interdisciplinarna nauka o kriminalitetu. Pinatel. drugih pravnih i vanpravnih nauka (krivicnog prava. kao samostalna. profilakse kriminaliteta i penologije.). Veci broj autora istice da kriminologija mora da se razvija na sintetickoj osnovi jer se sa pozicija posebnih kriminoloških disciplina ne mogu dobiti odgovori na sva pitanja koja se odnose na kriminalno ponašanje. po oceni mnogih autora. predmet. kriminalna psihijatrija i penologija) i primenjenu (kriminalna politika. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka plinama. Sauer. Carrol i dr. Grispigni.). krivca i krivicnu sankciju. Zbog toga je. viši opšti deo krivicnog prava. Jedan broj pisaca istice da je kriminologija grupa više nauka i to: kriminalne antropologije.

njena nezavisnost je danas nesporna. što je neophodno za teorijsko uopštavanje i zakljucivanje. Njihov razvoj je zasnovan na medusobnoj interakciji i uslovljavanju. kriminalistika) i drugim naukama (sudska psihologija. vremenskih i drugih karakteristika kriminaliteta kao masovne društvene pojave. smatramo da je potrebno posmatrati odnos kriminologije sa krivicnopravnim naukama (krivicno pravo. kriminologija ima odredene teorijske koncepte o uzrocima kriminalnog ponašanja i razvija se na osnovu teorijskog izucavanja regionalnih. psihologija. oni se stalno preklapaju. kriminologija se ne može izgradivati na bazi davanja prednosti jednom ili drugom elementu. osnovni cilj izucavanja. tako da je kriminologija teorijskoempirijska nauka. Krivicno pravo kao grana pozitivnog zakonodavstva je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se. Kriminalitet je predmet izucavanja obe nauke. sociologija). Empirijski nivo kriminologije ogleda se u prikupljanju konkretnog cinjenicnog materijala o kriminalitetu. jer je kriminalitet složena društvena pojava i pojedinacno ponašanje koje ulazi u predmet izucavanja brojnih nauka i naucnih disciplina. Kriminologiju i krivicno pravo povezuju predmet i cilj izucavanja. Radi razgranicenja predmeta kriminologije od predmeta nauke koji takode izucavaju kriminalitet i odredivanja mesta kriminologije u sistemu društvenih nauka. Odnos kriminologije i drugih nauka Kriminologija i krivicno pravo. krivicno procesno pravo. kriminologija je empirijska nauka. penologija. Za kriminologiju nema apsolutnog znanja . 2. Sem toga. Ove nauke proucavaju kriminalitet direktno ili indirektno sopstvenim metodama i sa odredenim naucnim ciljevima. idu sa jednog nivoa na drugi.teorijskog ili empirijskog.52 Proucavajuci razvoj kriminologije kao samostalne nauke zakljucili smo da kriminologija ima dodirnih tacaka sa nizom nauka i naucnih disciplina.to što se kriminologija razvila iz drugih nauka. Diferenciranje kriminološkog znanja na teorijsko i empirijsko ne oznacava svakako totalnu autonomiju jednog ili drugog. nacionalnih. u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uredenja odredene .51 Mada se u poslednje vreme javlja težnja za isticanjem i stvaranjem standarda u kriminologiji na teorijskoj ili empirijskoj osnovi. Kao samostalna nauka. politika suzbijanja kriminaliteta. a borba za suzbijanje kriminaliteta krajnji. sudska psihijatrija.

Ideje pozitivistickog pravca (E. Zbog toga se opravdano tvrdi da je kriminologija most izmedu dva podrucja . jer se bez poznavanja uzroka kriminaliteta ne može utvrditi potreba za normativnim regulisanjem pojedinih ponašanja kao krivicnih dela niti se može ostvariti krajnji cilj nauke krivicnog prava .54 Povezanost izmedu kriminologije i krivicnog prava može se pratiti još od pojave prvih kriminoloških izucavanja u okviru nauke krivicnog prava. tako da je kriminologija smatrana delom krivicnopravne nauke (pojedini autori su isticali da je kriminologija "skromna službenica krivicnog prava"). pojavne oblike i strukturu krivicnih dela prema važecim nacionalnim krivicnim zakonodavstvima. proucavajuci krivicno delo kao društvenu pojavu. Rezultati izucavanja obeju nauka u velikoj meri su povezani i uslovljeni. Prema tome. sa stanovišta društvenih pojava i procesa koji ih uslovljavaju ili odreduju. pored ostalog.53 Krivicno pravo ima za predmet izucavanja. krivicna dela kao kriviKriminologija cnopravne institute normativno odredene.države. izlazi iz cisto pravnih okvira i primenjuje sociološki pristup. nauka krivicnog prava bavi se na specifican nacin borbom protiv kriminaliteta. Medutim. kriminalna ponašanja za koja važeci nacionalni zakoni predvidaju sankcije i ona kojima se krše medunarodnopravne norme o ljudskim pravima. kriminologija proucava normativnu stranu kriminaliteta. . Nauka krivicnog prava ima za predmet izucavanja naucnu obradu krivicnog (materijalnog) prava. nauka krivicnog prava mora da proucava i krivicna dela kao društvene kategorije. jer savremena nauka krivicnog prava. Samostalnost kriminologije kao nauke bila je osporavana sve do pojave pozitivistickog pravca.suzbijanje kriminaliteta.prava i sociologije. koristeci znanja nauke krivicnog prava. da proširuje krug svog interesovanja na individualne i socijalne probleme koji su u vezi sa krivicnim delima kao društveno najopasnijim kažnjivim radnjama. utvrduju uslovi za primenu kazni i drugih krivicnih sankcija prema uciniocima krivicnih dela. Samim tim. Povezanost kriminologije i krivicnog prava ogleda se u oblasti kriminalne etiologije. Ferri) i škole društvene odbrane (Prins. To znaci da se krivicnopravne norme objašnjavaju sociološki. Gramatika. krivicnih dela i kazni. Kriminologija ima za predmet izucavanja kriminalitet kao ukupnost kriminalnih ponašanja na odredenom prostoru i u odredenom vremenu.

ali je ne može zameniti. srodne po svom predmetu i cilju izucavanja.56 Glava PRVA – Pojam. Nauka krivicnog prava koristi rezultate kriminoloških izucavanja i istraživanja fenomenoloških i etioloških karakteristika kriminaliteta. struktura kriminaliteta). Strucnjaci razlicitih nauka i naucnih disciplina primenjuju kriminološku ekspertizu u specijalizovanim ustanovama i rezultati njihove naucne analize znacajno .Ancel). Prema tome. kriminologija i krivicno pravo predstavljaju dve posebne nauke. bile su sasvim suprotne navedenim shvatanjima jer su negirale samostalnost nauke krivicnog prava. koje se ne mogu razvijati niti na bazi medusobne predominacije niti izolovano jedna od druge. ali to ne znaci da je kriminologija deo ili pomocna nauka krivicnog prava.57 Kriminološka ekspertiza obuhvata socijalno. okrivljenog) koriste se u krivicnom postupku. u toku istrage. Krivicno procesno pravo kao grana zakonodavstva predstavlja sistem pravnih propisa kojima se odreduju krivicno procesni subjekti. psihopatološko i medicinsko izucavanje licnosti delinkventa u svim fazama krivicnog postupka od istrage do izvršenja kazne i drugih oblika krivicnih sankcija. predmet. naglašavajuci da krivicno pravo mora postati samo deo kriminologije. Proucavanje licnosti delinkventa obuhvata kako proces "kriminalizacije"razvoj licnosti do prelaska na delo.55 Kriminologija i krivicno procesno pravo. "kriminološke ekspertize". Shvatanja koja negiraju samostalnost i autonomiju nauke krivicnog prava i kriminologije svakako ne mogu biti prihvacena. na taj nacin što prilikom cinjenicnog i pravnog oformljenja krivicnog dogadaja. Saznanja iz kriminalne etiologije. tako i "situaciju prelaska na izvršenje krivicnog dela". Povezanost izmedu krivicno procesnog prava i kriminologije dolazi narocito do izražaja kroz primenu tzv. organu krivicnog postupka pružaju odredenu pomoc saznanja iz ove oblasti (pojavni oblici. posebno endogene etiologije (proucavanje licnosti izvršioca krivicnog dela. predvida sadržina i forma njihove delatnosti i regulišu krivicno procesni odnosi radi rasvetljenja i rešenja krivicnih stvari. Kriminologija kao samostalna nauka svojim rezultatima obogacuje nauku krivicnog prava. dokaznog postupka i prilikom odlucivanja krivicnog suda. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka Krivicno procesno pravo je povezano sa kriminalnom fenomenologijom kao delom kriminologije. Krivicno procesno pravo kao nauka predstavlja naucni sistem znanja o krivicno procesnom pravu kao grani zakonodavstva. psihološko. a samim tim ostvaruje krivicnopravna zaštita društva i države od kriminaliteta.

286 (podaci koji se pribavljaju pre završetka istrage) se navodi da ce javni tužilac pre završene istrage pribaviti podatke o okrivljenom navedene u cl. a ako okrivljeni još izdržava kaznu ili drugu sankciju koja je vezana za lišenje slobode – podatke o njegovom ponašanju za vreme izdržavanja kazne ili druge sankcije. ko mu je zakonski zastupnik. kakvog je imovnog stanja. kojeg zanimanja. 1 predvida osnovna pravila saslušanja okrivljenog. mesec i godinu rodenja. a ako se prema okrivljenom još izvršava kazne ili druga krivicna sankcija koja se sastoji u lišenju slobode. Po potrebi. istražni sudija ce pribaviti podatke o ranijem životu okrivljenog i o prilikama u kojima živi. ako ga ima. 95 st. da li je pismen. kad i zašto osudivan. godine u cl. a u cl.glasnik RS” br. javni tužilac ce. Novi Zakonik o krivicnom postupku Republike Srbije58 cije je primena prema odluci Skupštine Republike Srbije odložena do 31. ako nedostaju ili ih treba proveriti. Za razliku od ranijeg zakonskog teksta po kome je istražni Kriminologija sudija imao ovu mogucnost. da li se vodi u vojnoj evidenciji i pri kom organu nadležnom za poslove odbrane. ako i o drugim okolnostima koje se ticu njegove licnosti. kakve su mu porodicne prilike.doprinose sagledavanju licnosti okrivljenog u krivicnom postupku. 58/2004 i 85/2005) ne sadrži odredbe o kriminološkoj ekspertizi. kada se prvi put saslušava. 95 st. Sada važeci Zakonik o krivicnom postupku ("Službeni list SRJ" br. Istražni sudija može odrediti medicinske preglede ili psihološka ispitivanja okrivljenog kada je potrebno da se dopune podaci o licnosti okrivljenog. oficira ili vojnog službenika. da li je. 1 ako nedostaju ili ih treba proveriti. ciji je državljanin. nadimak. da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo krivicno delo. 70/2001. maticni broj. pitati za ime i prezime. devojacko porodicno ime majke. kakve je škole završio. predvida da ce se okrivljeni. podatke o njegovom ponašanju za vreme izvršenja kazne ili druge krivicne sankcije. ime i prezime roditelja. gde je roden. U cl. kao i podatke o ranijim osudama okrivljenog. 89 u okviru odredbi o saslušanju okrivljenog. ali u cl. dan. kao i podatke o ranijim osudama okrivljenog. 89 st. odnosno da li ima cin rezervnog podoficira. da li je i kad je izrecenu kaznu izdržao. da li je.2008. gde i kad služio vojsku.12. a ako je maloletan. prema tekstu novog Zakona. gde stanuje. 68/2002 i „Sl. 255 predvidena je obaveza istražnog sudije da pre završetka istrage pribavi podatke o okrivljenom navedene u cl. po . 1 ZKP. da li je odlikovan.

otkrije i privede krivicnoj sankciji ucinilac. nalaz i mišljenje veštaka itd. dobijajuci na taj nacin dragocene empirijske podatke za fenomenologiju i etiologiju kriminaliteta. može da donese odluku o veštacenju zdravstvenog stanja. Posebno su znacajne odredbe Zakona o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zaštiti maloletnih lica koje se odnose na pripremni postupak prema maloletnim izvršiocima krivicnih dela. stepena zrelosti i drugih svojstava licnosti maloletnika. 64) da ce se u pripremnom postupku prema maloletniku. ispitace se sredina u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se ticu njegove licnosti. Zakon predvida (cl. cinjenice potrebne za ocenu njegove zrelosti.). pribaviti podatke o ranijem životu okrivljenog i o prilikama u kojima živi. Kao što krivicno procesno pravo koristi dostignuca i saznanja kriminologije. kao i da se spreci izvršenje buducih planiranih i neplaniranih krivicnih dela. Kriminalistika je nauka koja proucava. pored cinjenica koje se odnose na krivicno delo. to je nauka o taktici. kao i odrediti medicinske preglede ili psihološka ispitivanja okrivljenog kada je potrebno da se dopune podaci o licnosti okrivljenog. oštecenog. Kriminologija i kriminalistika. kao i o sprecavanju kriminaliteta. obezbede i fiksiraju svi dokazi radi utvrdivanja (objektivne) istine.potrebi. svedoka.59 Kriminalisticka tehnika proucava i primenjuje najpodesnije metode i sredstva iz oblasti prirodnih i tehnickih nauka pomocu kojih se obezbeduju i tumace tragovi i predmeti krivicnih dela (materijalni dokazi) da bi se razjasnile bitne okolnosti važne za rasvetljavanje krivicnih dela i identifikaciju ucinilaca ili drugih . istražnih i drugih sudskih radnji. posebno utvrditi uzrast maloletnika. Po potrebi ce se zatražiti izveštaj od organa starateljstva ili ce sudija za maloletnike zatražiti da podatke o licnosti maloletnika prikupi strucni radnik organa starateljstva (socijalni radnik. tako i kriminologija koristi materijale primenjenog krivicno procesnog prava (sudske spise u kojima se nalaze zapisnici o ispitivanju okrivljenog. Podatke prikuplja sudija za maloletnike od roditelja ili staratelja maloletnika ili drugih lica koja mogu pružiti saznanja o odredenim cinjenicama. koja su najpodesnija da se otkrije i razjasni krivicno delo. Kratko receno. kao i o drugim okolnostima koje se ticu njegove licnosti. specijalni pedagog) i ukoliko je potrebno. tehnici i metodici operativnih. pronalazi i usavršava naucne i na prakticnom iskustvu zasnovane metode i sredstva.

nacin izvršenja. nacin života. presudivanje i sprecavanje odredene vrste krivicnih dela. Aleksic istice da kriminalna fenomenologija. Glava PRVA – Pojam. obicaje.tipovi i organizacije prestupnika. sredstva dogovaranja. u okviru kriminalistike izdvaja se kriminalna fenomenologija.60 Pored navedenih shvatanja. strukturi. situacionim okolnostima i ostalim . lažna imena itd. veštine. veštine. predmet. sujeverje. Predmet njenog opisivanja je tehnika i taktika izvršenja krivicnih dela (kriminalna morfologija . Kriminalisticka metodika proucava metode i pravila za otkrivanje. Prema shvatanju Vodinelica i Aleksica. koja prikuplja i sistematiše pojavne oblike kriminaliteta i forme života prestupnika. Veliki broj sovjetskih kriminalista zastupa tezu da je kriminalistika pravna nauka. razrešenje. vec utvrduje materijalne cinjenice i dokaze važne za krivicni postupak. jer je kriminalisticki naucno istraživacki rad sastavni deo naucne kriminologije. ne ulazi u naucno proucavanje i analizu kriminaliteta kao masovne društvene pojave. strucna znanja. koristi saznanja kriminologije o pojavnim oblicima. dovodi do njene uloge kao pomocne discipline za kriminologiju. obicaji. psihologiju i tipologiju ucinilaca krivicnih dela. žargon. Istice se da je kriminalistika nepravna nauka i da ima iskustveni (empirijski) karakter. nacin njihovog života i mišljenja. za razliku od kriminologije. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka Postoje razna shvatanja o prirodi kriminalistike. kriminalistika.). a postoje i mišljenja (Grassberger. Kriminalisticka taktika proucava oblike krivicnih dela. postoji i shvatanje da je kriminalistika dopunska kriminološka disciplina koja. navike. Kriminalistika omogucava utvrdivanje pravno relevantnih cinjenica u krivicnom postupku što koristi kriminologiji prilikom proucavanja fenomenoloških i etioloških karakteristika kriminaliteta. Smatra se posebnim delom kriminalistike. Seelig. za razliku od kriminalisticke taktike koja se odreduje kao opšti deo kriminalistike.61 Povezanost izmedu kriminologije i kriminalistike uspostavlja se u okviru krivicnog postupka. izucava i usavršava sva pravila i razne metode koje služe otkrivanju i razjašnjavanju izvršenih i sprecavanju buducih krivicnih dela. prerušavanja. a nisu tehnicke prirode. prilikom otkrivanja krivicnih dela i njihovih izvršilaca. strucna znanja. shvatanja. Niceforo) da je kriminalistika kriminološka pomocna nauka. njihova moralna shvatanja. kao sastavni deo kriminalistike. S druge strane.lica (žrtve).

Znaci. Kriminalna etiologija. što je smatramo prihvatljivije. koristi kriminologiji prilikom fenomenološkog i etiološkog izucavanja kriminaliteta. Kriminologija i penologija. Penologija je usko povezana sa kriminologijom. Politika suzbijanja kriminaliteta obuhvata. Politika suzbijanja kriminaliteta ili kriminalna politika u širem smislu definiše se kao racionalna i organizovana delatnost usmerena na suzbijanje kriminaliteta. politika suzbijanja kriminaliteta je naucna disciplina jer se bavi naucnim ispitivanjem. rezultati empirijskih istraživanja kriminalne fenomenologije i kriminalne etiologije predstavljaju polaznu osnovu za kriminalno politicka vrednovanja i odlucivanja. njihova povezanost se narocito ispoljava u oblasti kriminalne etiologije i socijalne prevencije. kao i saznanja o delovanju kriminogenih faktora. društvena prevencija) i instrumenata za vodenje kriminalne politike (krivicne sankcije. Istovremeno. poznavanje kriminalno politickog vrednovanja (kaznena politika. Isto tako. usavršavanjem krivicnog prava i svih drugih sredstava za suzbijanje kriminaliteta. odnosno naucne discipline. kao i prognoziranja buduceg kriminalnog ponašanja. preventivni planovi i programi). kao deo kriminologije. jasno je da je teško zamisliti postojanje politike suzbijanja kriminaliteta kao naucne discipline i prakticne delatnosti bez njenog oslanjanja na kriminologiju. Tesna povezanost izmedu kriminologije i kriminalne politike uticala je na još uvek ispoljenu težnju da se kriminalna politika zadrži pod okriljem kriminologije. pored krivicnog zakonodavstva i njegove primene (kriminalna politika u užem smislu). potrebno je prilikom izbora metoda i sredstava za sprecavanje kriminaliteta. pruža važna saznanja politici suzbijanja kriminaliteta o uzrocima i uslovima koji dovode do kriminaliteta i kriminalnog Kriminologija ponašanja. Ona je pre svega prakticna delatnost jer je njen krajnji cilj što efikasnija zaštita odredenih vrednosti i dobara u jednom društvu od društveno opasnih ponašanja.karakteristikama kriminaliteta. sva druga sredstva koja se u nekom društvu koriste u suzbijanju kriminaliteta. vrednovanjem. .63 Ukoliko se kriminologija i politika suzbijanja kriminala posmatraju kao samostalne nauke. Poznavanje uzroka kriminaliteta kao masovne društvene pojave i pojedinacnog ponašanja. strukturi i dinamici kriminaliteta. S druge strane. 62 S obzirom na ovako odreden pojam politike suzbijanja kriminaliteta. Kriminologija i politika suzbijanja kriminaliteta. kriminalno politicka vrednovanja i odlucivanja nisu moguca bez saznanja fenomenoloških karakteristika o obimu.

S druge strane. Takode je znacajan doprinos kriminoloških izucavanja sociološkom i psihološkom izucavanju osudenicke zajednice. kao i druga pitanja koja su od znacaja za postizanje uspeha u prevaspitavanju. izbora korekcionih metoda i tehnika tretmana. nauka. kazna. primenu tretmana.tako da su pojedini autori smatrali da je penologija deo kriminologije primenjena kriminologija. njihovom primenom i njihovim dejstvom (nemacki teoreticar Frans Liber 1848). primeni pojedinih oblika tretmana (grupna psihoterapija. 65 Povezanost kriminologije i penologije narocito se ispoljava u oblasti kriminalne etiologije. nauka o kaznama) bila je najpre definisana kao naucna disciplina koja se bavi naucnim proucavanjem kazni. penološka praksa pomaže kriminologiji da dode do znacajnih saznanja o uzrocima kriminalnog ponašanja i da proveri postavljene . vecina autora smatra penologiju posebnom naucnom disciplinom koja ima svoj predmet izucavanja i primenjuje odgovarajuce metode za izucavanje tog predmeta. ispitivanje funkcije postojecih sankcija u resocijalizaciji osudenika. Na taj nacin teorijska znanja i empirijska istraživanja kriminologije nalaze znacajnu primenu u penološkoj praksi prilikom ispitivanja. grupno savetovanje).66 Odredivanje odgovarajuceg tretmana (individualizacija tretmana) prema osudenom licu u penološkoj praksi moguce je jedino ako se prouci licnost delinkventa i saznaju uzroci njegovog kriminalnog ponašanja. organizovanju i pružanju postpenalne pomoci.64 Danas je zastupljeno šire shvatanje penologije po kome penologija predstavlja naucnu disciplinu koja obuhvata izucavanje raznih penitencijarnih sistema.grc. Ipak. izucavanje formalnog mehanizma i mera zavodskog karaktera i njegovog uticaja na resocijalizaciju. Penologija (poena . dok se fenomenološka saznanja o kriminalitetu odredenih kategorija (tipova) delinkvenata neposredno primenjuju u fazi izvršenja krivicnih sankcija i postupanja sa tim licima. posmatranja i klasifikacije osudenih lica. izucavanje licnosti osudenih lica i njihove klasifikacije u ustanovi.lat. utvrdivanju njenog uticaja na proces resocijalizacije i sagledavanju odnosa izmedu formalnog i neformalnog sistema u penitencijarnoj ustanovi. primenu mera postpenalne pomoci i drugih oblika vaninstitucionog tretmana. logos . odnosa medu osudenicima i njihovih veza i stavova prema formalnom sistemu.

namera. pa uopšte i za uspešnu primenu prava.67 U okviru sudske psihologije razlikuje se psihologija krivicnog postupka kao najobimniji i najznacajniji deo sudske psihologije. merenje. uporedenje. Zbog ove povezanosti u literaturi se ponekad sudska psihologija ili psihologija krivicnog postupka smatra "dopunskom . Sudska psihologija u širem smislu je nauka koja se bavi proucavanjem svih psihickih zbivanja cije je upoznavanje korisno za uspešno vršenje pravosudnih funkcija. pri cemu se neke od njih (posmatranje. svedoka. zapisnicara. uz narocito obracanje pažnje na razvoj licnosti i prelazak na delo. psihicka zbivanja i njima odgovarajuca ponašanja ucesnika krivicnog postupka (okrivljenog. Sem toga. predmet. eksperimenti) primenjuju na populaciji koja se nalazi u penitencijarnoj ustanovi. Kriminologija i sudska psihologija. opasno stanje. umišljaj.hipoteze u praksi prevaspitanja. Kroz penološku praksu kriminologija sagledava Glava PRVA – Pojam. veštaka. svest. nehat. Sudska psihologija u užem smislu je naucna disciplina koja proucava psihologiju pojedinih procesnih ucesnika i psihološki razvoj sudskog postupka kao celine. odgovornost. psihološke pojave kod žrtve krivicnog dela. sklonosti. sudije porotnika) i razvoj tog postupka kao celine. psihicka zbivanja prilikom preduzimanja od strane organa unutrašnjih poslova onih mera koje cine tzv. prikupljanje cinjenica o kriminalnom ponašanju u okviru kriminoloških istraživanja vrši se razlicitim metodama. psihološki problemi u vezi sa kaznom i njenom svrhom). psihološke pojave kod lica lišenih slobode (zatvorska psihologija) i objašnjenja psiholoških pojmova iz krivicnog zakonodavstva (krivicno-pravna psihologija: vinost. volja. tumaca. motiv. branioca. pretkrivicni postupak (psihologija pretkrivicnog postupka). navike. sudije. cilj. Predmet izucavanja psihologije krivicnog postupka su psihološke osnove i manifestacije kriminaliteta. Odnos psihologije krivicnog postupka prema kriminologiji je najizraženiji kada su u pitanju subjektivni uzroci kriminaliteta vezani za psihološke osobine i crte licnosti delinkventa (endogena etiologija). osecanja. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka da li se primenjuju odgovarajuce metode resocijalizacije i u kojoj meri je neadekvatan tretman delinkvenata uzrok recidivizma kao posebno društveno opasnog oblika ispoljavanja kriminaliteta.

ukazuje na moguce uzroke. koja istražuje. Saznanja iz sudske medicine koriste kriminologiji narocito prilikom empirijskog izucavanja pojedinih pojavnih oblika kriminaliteta. nacina i sredstava izvršenja krivicih dela (na primer. Pošto se to cini kroz sudski postupak. psihologiju okrivljenog. nozologije . sudska medicina i sudska psihijatrija. Kriminologija Sudska psihijatrija je specijalna naucna grana psihijatrije koja obraduje i proucava problematiku duševnog zdravlja za potrebe pravne teorije i pravosudne prakse. predlaže i preduzima odgovarajuce preventivne mere i aktivno ucestvuje u lecenju. bavi se dijagnostikom lica koja su predmet pravosudnog postupka. Sudska medicina se odreduje kao specijalna grana medicine ciji je osnovni zadatak da vrši analizu i utvrduje odredene promene koje su nastale u vezi sa oštecenjem zdravlja i organizma i da ove promene tumaci za potrebe pojedinih grana prava. znaci da psihicka zbivanja kod ucesnika krivicnog postupka imaju veliki uticaj na ovaj navodni nacin kriminaliziranja. teratologije . kod krivicnih dela protiv života i tela koriste saznanja iz traumatologije povrede i nasilna smrt usled povreda. odnosno. Sem toga. Psihologija krivicnog postupka proucava.69 Sudska psihijatrija proucava licnost. obraduje i tumaci nenormalne duševne pojave i delatnosti nenormalnih ukoliko su od znacaja za odnos duševno nenormalnog prema normama pozitivnog prava. U kriminologiji postoji teorija etiketiranja (žigosanja) po kojoj jedno lice postaje zlocinac zato što ga društvo za takvog proglašava. sudska psihijatrija proucava i probleme kriminalnog ponašanja osoba iz mentalno obolele populacije.kriminološkom disciplinom" (Milutinovic). stigmatizira. a narocito za potrebe krivicnoprocesnog i gradanskoprocesnog prava.uzroci prirodnih obolenja i prirodne smrti. rehabilitaciji i resocijalizaciji mentalno obolelih izvršilaca . kao i njihovim sposobnostima rasudivanja i odlucivanja. U novijoj kriminologiji pojavio se još jedan oblik povezanosti izmedu ovih naucnih oblasti. njihovim poslovnim sposobnostima. koga takode proucava kriminologija kao izvršioca krivicnog dela. Za sudsku psihologiju postoji i naziv forenzicna psihopatologija koja se definiše kao primenjena nauka.68 Kriminologija. pored ostalog. koja se kao subjekt pojavljuje u krivicnopravnoj i gradanskopravnoj praksi.razni oblici nakaznosti i smrt usled toga). etiketira.

S druge strane. struktura. kao i stepenom njene samostalnosti u sistemu nauka. kao predmet kriminološkog izucavanja. prestupništvo. što je svakako povezano i sa utvrdivanjem pojma kriminologije. strukturi. strukturalne promene. opšte prihvacena i jedinstvena definicija još uvek nije utvrdena. teorijsko-empirijska. _ Problem odredivanja pojma kriminlogije povezan je sa odredivanjem sadržaja njenog predmeta. licnost kriminalca. sa ciljem njegovog objašnjenja i suzbijanja. _ Kriminalitet. Glava PRVA – Pojam. Za forenzicnu analizu i utvrdivanje forenzicnog znacaja pojedinih društvenih oboljenja i poremecaja. uslovi i povodi kriminalnog ponašanja). može se posmatrati kao masovna društvena pojava i kriminalno ponašanje kao pojedinacna pojava.70 Kriminologija koristi saznanja sudske psihijatrije narocito u etiološkom delu prilikom proucavanja uticaja mentalnih poremecaja i bolesti na kriminalno ponašanje. kroz dve oblasti izucavanja: kriminalnu fenomenologiju (pojavni oblici. narkomanija. prevencija. ali jedna precizna. društvena kontrola. razlicitim ideološkim koncepcijama i pristupima u proucavanju prirodnih i društvenih pojava. represija. obim. prostorna i vremenska rasprostranjenost kriminaliteta) i kriminalnu etiologiju (uzroci-opšti i neposredni. _ Kriminologija se može definisati kao samostalna. sve definicije pojma kriminologije možemo podeliti na uže i šire. kao i prilikom izucavanja uzroka pojedinih devijantnih ponašanja. sredstvima izvršenja krivicnog dela. predmetom kriminologije se obuhvata: kriminalitet (zlocin. delinkvencija) kao individualna i društvena pojava. nacinu. interdisciplinarna društvena nauka o fenomenološkim karakteristikama i uzrocima kriminaliteta kao masovne društvene pojave i kriminalnog ponašanja kao pojedinacne pojave. prognoza kriminalnog ponašanja. Zavisno od stava pojedinih autora.krivicnih dela u okviru mera bezbednosti medicinskog karaktera. mestu. pa se razlikuju makrokriminologija (proucava kriminalitet kao masovnu društvenu pojavu) i mikrokriminologija (proucava kriminalitet kao pojedinacnu pojavu). _ Vec skoro dva veka u kriminološkoj literaturi neprekidno se utvrduje predmet njenog izucavanja. kao što su alkoholizam. dinamika. uslovi i uzroci kriminaliteta. predmet. samoubistva i njihove povezanosti sa kriminalitetom. metodima koji se koriste prilikom proucavanja tog predmeta. sudskoj psihijatriji izucavanja iz oblasti etiologije pomažu prilikom objašnjenja duševnog stanja delinkventa. Zavisno od stava autora prema navedenim pitanjima. _ Sve definicije kriminaliteta polaze od izvesnih normi. tendenciji kretanja kriminaliteta. distribuciji kriminaliteta po polu i starosti. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka SAŽETAK _ Odredivanje pojma kriminologije staro je koliko i kriminologija kao nauka. vremenu. neophodno je poznavati i fenomenološke karakteristike kriminaliteta. pa se zavisno od . zbog cega sudska psihijatrija koristi saznanja o obimu.

U sklopu ovako odredene definicije kriminaliteta treba razlikovati: kriminalno ponašanje (pojedinacno. Danas je u literaturi najviše zastupljeno pravno definisanje korigovano sociološkim shvatanjima. odnosno društvenog kriminaliziranja (krivicnopravnih reakcija). univerzitetska i primenjena kriminologija. uporedivanje i suocavanje rezultata dobijenih od raznih . na pojedinim nacionalnim i državnim podrucjima. u gradovima i selima. uslove i povode javljanja kriminalnog ponašanja (kriminogene faktore). u okviru trece grupe shvatanja kriminalno ponašanje se definiše kao ponašanje protivno interesima elite. obicajnih i drugih normi i pravila koja važe u jednom društvu a ucinjena su na štetu pojedinaca u okviru tog društva. opšta i klinicka kriminologija. kriminalitet kao masovnu društvenu pojavu. posebne.toga razlikuje pravno i sociološko definisanje kriminaliteta. koji predstavlja ukupnost kriminalnih ponašanja na odredenom prostoru i u odredenom vremenu. moralnih. kao i regionalna rasprostranjenost kriminaliteta "geografija kriminaliteta" ili rasprostranjenost kriminaliteta u svetskim i nacionalnim razmerama. _ Postoje tri podele kriminologije: kriminalna fenomenologija i kriminalna etiologija. _ Kriminalna fenomenologija je deo kriminologije koji proucava spoljne manifestacije kriminaliteta kao masovne društvene pojave i cinjenice kroz koje se ispoljava pojedinacno kriminalno ponašanje. individualno ponašanje za koje važeci nacionalni zakoni predvidaju sankcije ili ponašanje kojim se krše medunarodnopravne norme o ljudskim pravima) kojim se Kriminologija povreduje jedna ili više žrtava a rezultat je razlicitih društvenih i psiholoških uzroka i faktora. Opšta kriminologija ima za predmet sredivanje. struktura i strukturalne promene kriminaliteta.. Kriminalna etiologija je deo kriminologije koji proucava opšte uzroke kriminaliteta kao masovne društvene pojave i pojedinacne. kulturnih. neposredne uzroke. dok šira pravna definicija pojam kriminaliteta proširuje na sve kažnjive radnje u odredenom pravnom sistemu. _ Uže pravno definisanje odreduje kriminalitet kao ona ponašanja koja su inkriminisana u pozitivnom krivicnom zakonodavstvu kao krivicna dela. i. dinamika kriminaliteta. pojavni oblici kriminaliteta i kriminalnog ponašanja ili oblici u kojima se kriminalitet javlja na odredenom prostoru i odredenom vremenskom periodu. _ Sva sociološka shvatanje polaze od toga da se pod kriminalitetom podrazumevaju sva ponašanja koja odstupaju od pravnih. Osnovna pitanja koja kriminalna fenomenologija kao deo kriminologije razmatra i proucava su: obim kriminaliteta kao masovne društvene pojave. krajnji proizvod procesa krivicnog zakonodavstva. druga grupa shvatanja odnosi se na definisanje kriminalnog ponašanja kao kršenja ljudskih prava i sagledava kriminologiju kao studiju kršenja ljudskih prava. pojedinim delovima grada (ekologija kriminaliteta). Sociološke definicije kriminalnog ponašanja mogu se podeliti na tri grupe: prva grupa obuhvata shvatanja po kojima je kriminalno ponašanje kršenje bilo kakvih ne samo legalnih normi ponašanja. _ Podela na opštu i klinicku kriminologiju potice od francuskog kriminologa Pinatel Žana (Pinatel Jean).

Lagaš) definisali kriminalitet? 6. Šta znaci odredivanje predmeta kriminologije? Objasnite. krivicno procesno pravo. psihologija. Navedite podele kriminologije. Navedite razlicita shvatanja predmeta kriminologije. specijalizovanih kriminologija. Navedite osnovna pitanja koja razmatra i proucava kriminalna fenomenologija. Klinicka kriminologija predstavlja jedan kriminološki pravac. kriminalistika) i drugim naukama (sudska psihologija. pri cemu je svaka od ovih disciplina težila izgradnji zaokruženog sistema na sopstvenoj osnovi. Kako se dele sociološke definicije kriminalnog ponašanja? 9. PITANJA I TEME ZA DISKUSIJU 1. ali ne i društva. Kako su pojedini kriminolozi (Garofalo. koji se. uz pomoc principa i metoda kriminološke nauke i specijalizovanih kriminologija". 4. psihološka. _ Kriminološki problemi proucavani su u razlicitim naucnim granama i disciplinama. istraživaca. sociološka kriminologija. _ Podela na univerzitetsku (akademsku) i aplikativnu (primenjenu) kriminologiju zasniva se na shvatanjima kanadskog kriminologa D. Dirkem. kao i njihovo sistematsko izlaganje. tj. _ Kriminologija kao samostalna nauka ima dodirnih tacaka sa nizom nauka i naucnih disciplina koje proucavaju kriminalitet direktno ili indirektno sopstvenim metodama i sa odredenim naucnim ciljevima. problem kriminalne licnosti (da li postoji i ako postoji cime se karakteriše) i tipologija delinkvenata. penologija. Na cemu se zasnivaju sociološke definicije kriminaliteta? 10. potrebno je posmatrati odnos kriminologije sa krivicnopravnim naukama (krivicno pravo. Univerzitetska (akademska) kriminologija razvija se na univerzitetima zapadnih zemalja zadovoljavajuci intelektualnu radoznalost univerzitetskih nastavnika. 5. Objasnite odnos kriminaliteta kao masovne društvene pojave i kriminalnog ponašanja kao individualne pojave. pa se kriminologija najpre razvijala kao antropološka.kriminoloških nauka ili posebnih. sastoji u "multidisciplinarnom pristupanju individualnom slucaju. sudska psihijatrija. Navedite uže i šire definicije pojma kriminologije. 12. Objasnite uže i šire krivicnopravno definisanje kriminaliteta. biološka. 8. politika suzbijanja kriminaliteta. predmet. U cemu se sastoji kritika socioloških definicija? 11. psihopatološka. 3. za razliku od opšte kriminologije. 7. Feri. Szabo-a i grupe kriminologa sa Departmana za kriminologiju u Montrealu (Kanada). . Radi razgranicenja predmeta kriminologije od predmeta nauka koje takode izucavaju kriminalitet i odredivanja mesta kriminologije u sistemu društvenih nauka. Aplikativna (primenjena) kriminologija odnosi se na koncepciju kriminologije kao primenjene nauke i njenu ulogu u kriminalnoj politici. Od cega zavisi odredivanje pojma kriminologije? 2. a metod koji koristi prilikom izucavanja pojedinacnog slucaja kriminalnog ponašanja je klinicki metod. sociologija). Osnovna pitanja koja se razmatraju u okviru klinicke Glava PRVA – Pojam. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka kriminologije su: opasno stanje.

tako definisan kriminalitet postaje predmet specijalne nauke – “kriminologije". (1879) Antropologie. str. (1981) Elementarna kriminologija. R.: Criminologie. kada njega sretnemo. U cemu se sastoji uloga aplikativne kriminologije u kriminalnoj politici? 20. de Greff (1954) “La double irientation de la Criminologie” in Travaux de la Semaine internationale de Strasbourg. 13. C. prema Gassin. 8-9. Pinatel. (1990) Kriminologija. str. F. Paris: Spes. 22 13 Acimovic. 8 Obeležje ovih shvatanja je opisivanje opšteg kriminaliteta kao i pojedinacnih delikata kroz naucno izucavanje pojedinih slucajeva i šire studije (Keiser. H. KLJUCNE RECI kriminologija kriminalna etiologija kriminalitet opšta kriminologija devijantna ponašanja klinicka kriminologija društvene devijacije krivicno pravo kriminalna fenomenologija KORISNE INTERNET ADRESE _ Britanski casopis za kriminologiju www. M. (1981) Kriminologija i socijalna patologija. istovremeno nailazimo na problem". Ž. Paris. New York: Walter de Gruyter. M. Kakvo je shvatanje kriminologije zastupao Toma živanovic? 22. prakticna nauka (klinicka kriminologija) koja se sastoji iz multidisciplinarnog pristupa pojedinacnom slucaju radi tretmana delinkventa i prevencije recidiva. kriminalistike. (1973) Kriminologie. Titograd: Univerzitet "Veljko Vlahovic". 9 Tahovic. 13. str. (1989) Kriminologija. W. prema Kuznecova. P. str.cam. predmet. Koja osnovna pitanja obuhvata klinicka kriminologija? 18.law. Beograd: Odbor za objavljivanje predavanja na Pravnom fakultetu. 3 Topinard. (1987) Kriminologie. 4 "Pošto mi kriminalitetom nazivamo svako kažnjivo delo. str. Koje cetiri grupe pitanja izucava univerzitetska kriminologija? 19. Dalloz: Paris. R. (1974) Savremena buržoaska kriminologija. 1. vesti. (1895) L Homme criminel. kriminologija je teorijska nauka (opšta kriminologija) odvojena od krivicnog prava.uk/crimin _ Univerzitet u Kembridžu. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka NAPOMENE Gassin. Institut za kriminologiju http:/www. Zagreb: Školska knjiga. statisticke podatke i informacije kategorisane po subjektima) www. Kako je tekao razvoj kriminologije kao smaostalne nauke? 21. Berlin. Koja osnovna pitanja razmatra kriminalna etiologija? 15. 7 E.35. E. J. 6 Lombroso. a šta klinicka kriminologija? 17. str. The Free Press 5 Sauer. 15 Schneider. cit. U cemu je znacaj proucavanja obima. Seelin. II izdanje. de Greff smatra da "kriminologija treba prvenstveno da se bavi delinkventom jer. F. (1990) Criminologie. str. Ko je izvršio podelu kriminologije na opštu i klinicku? 16.HTM _ The Reference Desk website . 3. ukljucujuci izvore referenci. Verlag C. Odrediti odnos kriminologije sa drugim krivicnopravnim naukama i drugim naukama. Izdatelstvo Moskovskogo univerziteta. V. Paris: Alcan. (1960) La Criminologie. strukture i dinamike kriminaliteta? 14. Zagreb: Pravni fakultet. Müller. J. 1 2 .(informacije o razlicitim izvorima. Beograd: Savremena administracija.com Glava PRVA – Pojam. 12 Pešic. 20). Karlsruhe. Šta izucava opšta. cit.co.Kriminologija 13. Rijeka: Liburnija. Glencoe III. E. N. penologije. 11 Horvatic. 14 Milutinovic. J.3oup. ali i primenjena. (1948) Kriminologija. str. (1938) The Rules of Sociological Method. Z.uk/crim/CRIMLINK. (1988) Psihologija zlocina i sudenja. 34.ac.refdesk. Berlin. (1950) Kriminologie als reine und angewandte Wissenschaft. G. Th. Po Pinatelu. Beograd: Savremena administracija. str. 10 Šeparovic. Durcheim.

. R. 25 Avanesov. Socijalizacija u 16 17 Kriminologija svakom društvu znatnim delom se sastoji u usvajanju odredenog nacina ponašanja onoga koje se od strane društva ocekuje i onih koji imaju odredene pozicije i funkcije. N. prvenstveno francuski.Gassin. Savremena administracija. str. krade. 20 Henting. str.ubistva. 30 Lawson. 14-15.: op.: Pravci kriminalne psihologije. Graz. E. H. M. Macmillan Press LTD. str. 1963. Ljudi se u svakom društvu ponašaju vodeci racuna o tome kakav položaj zauzimaju. H. am M. U razlicitim društvima mogu se razlikovati kategorije stanovništva koje imaju razlicite funkcije i položaje u društvu i od kojih se zahteva i ocekuje odredeno ponašanje. 32 Milutinovic. str. Smatra se da kažnjive radnje predstavljaju svako protivpravno ponašanje (cinjenje. 34 Milutinovic. prema Acimovic. str. G.: op. (1987) Psihologija zlocina i sudenja. Heaton.. Razlikovanje drugih kažnjivih radnji. 28 Gillin. 26 Meier. necinjenje) za koje po važecim propisima odredene države nadležni organi mogu izreci neku sankciju. 31 Francuski pravnik Francios Gayot de Pitaval je 1734. cit. cit. VIII izdanje. predstavlja primer brižljivih i pouzdanih izveštaja o zlocinima. smatraju kriminologiju socijalno-prirodnom naukom. 255. 9. podrazumevajuci pod uzrokom "agens koji svojom pojavom odreduje nastupanje neke nove sile ili novog predmeta". 9-10. str. 7 18 Pristalice bio-socijalnog pravca u kriminologiji. zbirka "Zapažena britanska sudenja" (The Notable British Trials) sa više od 80 knjiga. str. F. i 1913. 144.: op. str. vec i na medicinskom fakultetu."Novi Pitaval" u izdanju Julius Hitzig i Georg Hearing. U važecem krivicnom zakonodavstvu kod nas mogu se kao kažnjive radnje odrediti: krivicna dela. (1999) Crime and Deviance. v (1959). Meier. str. (1989) Osnovi socijalne psihologije. cit.(1970) Das Rätsel Kriminalität. T. 24 Seelig. cit. R: op. J. 21 Lemert. Henting razlikuje pojam uzroka od pojma uslova. U Engleskoj. prema Acimovic. Rot. str. cit... M. 11."Pitaval sadašnjost" od Franka Rochera i Schmidt-a 1903.: op. prema Lange. (1989) Crime and Society. 22. Nemacka zbirka slucajeva nosi naslov "Der neue Pitaval" . potice iz francuskog krivicnog zakonodavstva 1791. str.: Lehrbuch der Kriminologie. privredni prestupi. 3. Ovde treba pomenuti i monografske radove Hans v. New York. nemacki i latinoamericki autori. U Francuskoj je poznata zbirka "Veliki procesi u istoriji" Henri Robert-a i "Poznati krivicni procesi . Oni odvajaju kriminologiju od krivicnog prava. 1976. razbojništva. R. 3 ed. i 1810. ostvaruje se. kada je bila usvojena trojna deoba na zlocine. I... (1981) The principles of Criminology. str. prekršaji. Boston:Allyn and Bacon. 68. social problem and social control. 22 Meier.Francuska" Maximilijan Jacta. 35 Na III Medunarodnom kongresu UN uzrok je definisan kao "neophodan uslov bez koga se izvesno ponašanje ne bi ispoljilo". cit. Hentiga o psihologiji pojedinih delikata . 64-65. str. Sarajevo: Veselin Masleša.: Zlocin-uzroci i uslovi. cit. Beograd: Savremena administracija. cit. R. 29 Veza izmedu kulture i društvene strukture s jedne i licnosti i ponašanja s druge strane. str. s. cit.. 27 Schneider. 50-51.. Berlin: Mezner Verlag. 11.. 33 Lange. L.: op. kroz položaje koje pojedinci zauzimaju u društvu i kroz ponašanja koja se vezuju uz odredeni položaj. španski.. T. prema Gassen: op. cit. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. str. kakve poslove obavljaju i kakvo se ponašanje od njih ocekuje. pored krivicnuih dela. Pravne nauke i kriminologija se predaju ne samo na pravnom. Stanciu. M. V. slavni i zanimljivi slucajevi" u 20 svezaka i time zapoceo objavljivanje brojnih knjiga koje su se bavile slucajevima zlocina. Moskow: Progress publishers. R. italijanski. Kienreich. Ova serija slucajeva nastavljena je pod nazivom " Pitaval der Gegenwart" . disciplinske povrede radne dužnosti.161. prestupe i istupe. J.. M. 39-40. Beograd.: op. objavio u Parizu delo "Poznati. cit.. (1972) Human deviance. izmedu ostalog. (1945) Criminology and Penology.. 19 Laignet-Lavastine. cit. 23 Pojam kažnjivih radnji širi je od pojma krivicnog dela. a pod uslovom "prilike ili dopunske stimulanse koji dozvoljavaju da se osvetli jedan elemenat šanse koji ima svoje vrednosti u etiologiji . R.

Ž.. M. II izdanje. 69 Jevtic. op. str. 65 Milutinovic. 55 Milutinovic. M.. Milutinovic. prema Acimovic. N. na osnovu prethodnog znanja o predmetu nauke. na nastavu uz bolesnicku postelju (grcki . J. 37. cit. 68 Acimovic. prema Stojanovic. str. (1978) Criminologie et politique criminelle. str. (1987) Kriminalistika . prema Acimovic. cit.. Montreal: Bibliothêque Criminologique. br. (1976) Kriminalistika. 44 Milutinovic. Leblanc. M. 14. Stajic. Milutinovic. Beograd: Naucna knjiga. Ž. 54 Horvatic. K. M. str. 53 Srzentic. str. cit. str. Bibliothéque de Psychiatrie. J.: op. drugim recima i nešto preciznije. to je postupak kojim se. H. 419. 52 Milutinovic. 3. str.: op. 46/2006 59 Vodinelic. 39 Di Tullio. a u novije vreme se pod klinikom podrazumeva mesto ili organizacija u koju dolaze lica za individualne dijagnoze i lecenje nekog fizickog ili mentalnog poremecaja uz neposredno proucavanje individue kao jedinstvene celine. 113-114. Beograd: Naucna knjiga. 57 Vodopivec. (1976) Pravci kriminalne psihologije. (1988) Krivi cno procesno pravo SFRJ. 81.. 64 Atanackovic.: op. M. (1988) Penologija. G. Paris. str.. (1971) Aktuelni problemi primenjene kriminologije. str. Skalar. M. 99. Cit. Skopje: Univerzitet "Kiril i Metodij". 55. 13-20. cit. Beograd: Savremena administracija. M. (1985) Penologija. 41 Više o klinickom metodu videti u odeljku o metodologiji..: op. str. 3-25. cit. 47. Cit. cit. 43 Pinatel. M.: op. 13-14. 23-24. Lazarevic..kliné).. cit. Kobal. Henting. (1973) “Kriminalna licnost i tipologija delinkvenata”.: op. str. str. Beograd: Savremena administracija. Z. cit.: op.. Presses Universitaires de France. ako uopšte sa necim kalkuliše.. 66 Arnaudovski. Gornji Milanovac: Privredna štampa. str.. cit. 5. 51 Avanesov. C. (1986) Krivi cno pravo SFRJ. (1980) Uvod u psihologiju krivicnog postupka. 38. Novi Sad: Pravni fakultet.: op. 19. M.kriminaliteta". 2. odnosno posle kalkulacije u vezi sa visinom odnosno strogošcu zaprecene kazne i koristi od izvršenog krivicnog dela. str. 45 Szabo. A. M.. str. B. to je sa opasnošcu da bude otkriven. 419. A. G. 50 Milutinovic. M. te da. 37 Pinatel. str. cit. 3. str. M.: op. str. Normandeau.: loc. 1. G. 3. 139. str. cit... 47 Cesto je isticano da se potencijalni ucinilac najcešce ne odlucuje na vršenje krivicnog dela posle razumnog odmeravanja razloga "za" i "protiv". 46 Szabo. (1991) Politika suzbijanja kriminaliteta. Beograd: Savremena administracija. op. cit. 3. . 38 Pojam "klinickog" ima starije i novije znacenje. D.. M. 46. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga. cit.. D. str. 6. D. 67 Acimovic. M. cit. str. D. cit.: op. (1967) Principes de Criminologie Clinique. 36 Pinatel. str. 39-43. Glava PRVA – Pojam. Beograd: JRKKP. III izdanje. Ili. v. str. Bavcon. Pravni fakultet. Lj. J. M. 58 „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 117.. 61 Milutinovic. 48. M. 147-150.. str.. (1988) Penologija. cit. cit. cit. Lj. Ranije se smatralo da je "klinicko" sve što se odnosi na kliniku. Lj. 60 Aleksic. Beograd: Naucna knjiga. str. 82. cit. str. V... 40 Canepa.: op. Beograd: Savremena administracija.: op. (1984) Kriminalna politika.. (1960) Sudska psihopatologija. . V. 9.. 32. Kriminologija 35 Glava druga METODE KRIMINOLOGIJE I OPŠTE NAPOMENE O METODU Pod metodom se uobicajeno podrazumeva nacin na koji se u nauci dolazi do saznanja predmeta koji se proucava. str. str. 49 Milutinovic. op. str. 56 Stevanovic. 25. str. str. 70 Krstic. podela i mesto kriminologije u sistemu društvenih nauka 62 63 Stojanovic. B. op. Beograd: Savremena administracija. 107. predmet. Centar za izdavacku delatnost. str. 42 Canepa. Beograd: Savremena administracija. Z. 48 Milutinovic..: op. 18. JRKKP. (1986) Sudska psihijatrija. str.

kao i druge društvene nauke. od posebnog znacaja za kriminološki metod jeste teorijsko-empirijski i interdisciplinarni. _ fundamentalna i primenjena istraživanja. ali u kombinaciji koja odgovara predmetu njenih procavanja. znanje o predmetu i sredstva odnosno konkretizovane specificne postupke i materijalna sredstva uz pomoc kojih se otkrivaju one osobine predmeta cije saznavanje predstavlja cilj naucnog istraživanja. akademski i primenjeni karakter kriminologije.dolazi do daljeg. primenom metoda društvenih nauka u identicnom obliku. kriminologija je stvorila sopstveni metodicki sistem.2 odnosno kao skup konkretnih postupaka koji omogucavaju organizovano prikupljanje podataka o kriminalitetu. Tehnike koje se koriste za prikupljanje podataka u kriminologiji takode su preuzete od drugih društvenih nauka i to uz manje prilagodavanja nego kada se radi o metodama. potpunijeg znanja. II KARAKTERISTIKE KRIMINOLOŠKOG METODA Osnovna obeležja kriminološkog metoda proisticu iz odredenja pojma i predmeta kriminologije. _ prikupljanje podataka o kriminalnom ponašanju. kao i predmet njenog proucavanja koji obuhvata. Pri tome. kriminalitetu. Iz ovih karakteristika kriminologije proisticu sledeca obeležja metoda koje koristi: _ prikupljanje konkretnih cinjenica i njihovo teorijsko objašnjavanje.1 U tom smislu pravi se razlika izmedu metoda (u užem. tako i kriminalitet kao masovnu pojavu. kriminologija se nekim tehnikama (na primer statistikom) koristi više. _ komparativni metod. s obzirom na specificnost svog predmeta. _ korišcenje kvantitativnih i kvalitativnih metoda. koristi naucnim metodama koje su zajednicke svim društvenim naukama. delinkventu i žrtvi (pojavni oblici i faktori). kako pojedinacne slucajeve kriminalnog ponašanja.3 U proucavanju svog predmeta kriminologija se. ona te metode prilagodava izucavanju sopstvenog predmeta. U najširem smislu on obuhvata tri elementa: postupak dolaženja do saznanja. kao i metodu prognoziranja kriminalnog ponašanja. Pri tome.5 Kriminologija je u svom dosadašnjem razvoja posebno razvila metodu ispitivanja individualnih slucajeva kriminalnog ponašanja i kriminološku klinicku metodu kojima se proucavaju pojedini izvršioci krivicnih dela u svim aspektima. a nekima (na primer eksperimentom) manje u odnosu na druge društvene nauke. 4 Takode. Glava DRUGA – Metode kriminologije 36 Medutim. smislu) kao planiranog nacina proucavanja i tehnike istraživanja shvacene kao sredstvo koje pomaže ili omogucava to proucavanje. . uobicajenom.

s jedne strane. primenom analitickosinteticke. 1.da bi na osnovu njih. nego je to složen dijalekticki proces koji se odigrava u mnogobrojnim i raznovrsnim interakcijama. Pri tome. Dok su teorijska logicka i matematicka saznanja u svojoj osnovi i pretežno misaona. Ljudsko saznanje se krece od neposrednog posmatranja ka apstraktnom mišljenju i od ovoga natrag ka praksi. kao i u dijalektickom jedinstvu teorije i prakse naucnog saznanja. a otkrice novih aspekata vec u izvesnom stepenu poznatih cinjenica kao i otkrice potpuno novih cinjenica nužno dovodi do protivurecnosti sa dotad važecom teorijom. _ korišcenje metoda i znanja raznih nauka i timski rad. dotle društveno-naucna.dakle od prikupljenih podataka o izvršenim krivicnim delima i delinkventima . Cinjenice se utvrduju i tumace sa odredenog teorijKriminologija 37 skog stanovišta. u našem slucaju kriminološka saznanja imaju izrazit empirijsko-teorijski karakter. Ovaj karakter je posebno izrazit u odnosu izmedu teorije. induktivno deduktivne i drugih metoda izvršila njihovu naucnu interpretaciju i objašnjenje. izmedu subjekta i objekta saznanja. ona mora imati u vidu da stvarno ljudsko saznanje nije ni prosto odražavanje pojavnih cinjenica niti prosto ispredanje cistih misli. tj. zbog cega se stara teorija mora izmeniti ili zameniti novom teorijom. Prikupljanje konkretnih cinjenica i njihovo teorijsko objašnjavanje S obzirom na to da je kriminologija teorijsko-empirijska nauka. s druge strane._ proucavanje kriminalnog ponašanja u sklopu šireg života delinkventa. ona u svom proucavanju polazi od empirijskog cinjenicnog materijala . i empirijskih cinjenica. Fundamentalna i primenjena istraživanja S obzirom na to da je kriminologija istovremeno teorijska i primenjena nauka.6 2. odnosno pojmova i stavova. _ kategorizacije i tipologije: grupisanje kriminalnih ponašanja i delinkvenata po srodnosti. izmedu percipiranja i mišljenja. logika kriminološkog istraživanja sadrži dva razlicita pravca: fundamentalno istraživanje i primenjeno istraživanje. Pod fundamentalnim istraživanjem podrazumeva se istraživanje koje ima za . izmedu covekove prakticno-culne i teorijsko-misaone delatnosti. teorija se uvek odnosi na odredenu vrstu cinjenica.

podrazumeva se istraživanje koje ima za predmet ocenu vrednosti postojecih sredstava borbe protiv kriminaliteta i otkrivanje novih sredstava. iskoristiti za poboljšanje situacije koja u pogledu borbe za suzbijanje kriminaliteta postoji u praksi. odnosno njene zamene drugom.cilj saznavanje i razumevanje sveta koji nas okružuje i koje teži otvaranju novih perspektiva proširivanja sveukupnog objašnjenja stvarnosti. Radi ostvarivanja tog cilja sledi se jedan opšti model koji je zajednicki svim društvenim naukama.10 Opšti model primenjenog istraživanja u kriminologiji podrazumeva uspešno sprovodenje tri etape i to: prethodno upoznavanje pojave. Primenjeno istraživanje uvek polazi od postojecih saznanja o pojavi . ciji cilj je saznavanje odredene pojave. tj. Primarnost deskripcije poznati francuski kriminolog Pinatel s pravom smatra jednim od osnovnih metodoloških pravila u kriminologiji s obzirom na to da od njenog kvaliteta zavisi kvalitet svih ostalih etapa istraživanja. kada je u pitanju kriminologija. hipoteze (pretpostavke) i verifikacija (proveravanje).8 U fazi opservacije važnu ulogu igra deskripcija (opisivanje) cinjenica. s obzirom na to da se rezultati fundamentalnog istraživanja mogu. efikasnijom. metod istraživanja u empirijskim naukama pociva na sledecim etapama: opservacija (posmatranje.9 Pod primenjenim istraživanjem u kriminologiji. kada se istražuju numericki izrazi cinjenica i njihova zajednicka obeležja (kad se odnosi na kriminalitet kao masovnu pojavu). može biti kvalitativna (kad se odnosi na pojedinacna kriminalna ponašanja) ili kvantitativna. menjanje i usavršavanje postojeceg stanja u oblasti borbe protiv kriminaliteta. cilj primenjenog istraživanja je akcija.7 Naime. Granica izmedu fundamentalnog i primenjenog istraživanja nije tako oštra. Na osnovu izvršene opservacije postavljaju se hipoteze a zatim se prikupljaju nove cinjenice radi verifikacije hipoteza. na drugoj strani. dijagnosticiranje nedostataka mere i upucivanje na odredenu akciju u pravcu menjanja te mere. opažanje). odnosno odredene mere za suzbijanje kriminaliteta (njen teorijski i prakticni aspekt). Pocinje se sa opservacijom cinjenica koja. a to se cesto i cini. Za razliku od fundamentalnog istraživanja.

izmedu prelaska na delo i globalnog društva itd. na jednoj strani. Pri tome je neophodno voditi racuna o jednom od osnovnih metodoloških pravila koje je postavio Pinatel .11 4. odnosno neposrednom uslovljenošcu i raznim drugim pojavama. Medutim. nije zabranjeno. kriminalitetu i žrtvi Kriminalitet. i drugih društvenih pojava. je heterogena društvena pojava s obzirom na to da obuhvata sva kriminalna ponašanja koja se vrše u odredenom vremenu i prostoru. delinkventu. na jednoj strani. pretkriminalne i kriminalne situacije. na drugoj strani. poželjno u kasnijim etapama istraživanja saznati veze koje postoje izmedu prelaska na delo i licnosti. na drugoj strani. i to povezano sa ispitivanjem licnosti pojedinih delinkvenata. Prikupljanje podataka o kriminalnom ponašanju. cije proucavanje predstavlja predmet kriminologije. Bitno je razlikovati ih. dolazi upravo fundamentalnim istraživanjem. a do njih se. nivo delinkventa i nivo kriminalnog ponašanja. Pravilo striktnog odvajanja nivoa interpetacije mora biti obavezno poštovano pri prikupljanju cinjenica. izmedu licnosti i globalnog društva. neophodno je da i metode i tehnike koje ona koristi u njegovom saznavanju budu prilagodene ispitivanju kriminalnog ponašanja kao pojedinacne pojave. . odnosno kriminaliteta. po pravilu. i kriminaliteta kao masovne pojave. 3. S obzirom na brojnost faktora koji uslovljavaju razlicita kriminalna ponašanja kriminologiji je potrebna takva metodologija koja ce omoguciti utvrdivanje tih mnogobrojnih i raznovrsnih veza izmedu kriminalnog ponašanja. dodaje se i cetvrti nivo – nivo žrtve. Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u kriminologiji S obzirom na dvostruki karakter predmeta kriminologije. Ta kriminalna ponašanja se u vecoj ili manjoj Glava DRUGA – Metode kriminologije 38 meri medusobno razlikuju kako po svojim pojavnim oblicima tako i po svojim neposrednim uzrocima.koju istražuje. U novije vreme.o pravilu tri nivoa interpretacije koje mora biti poštovano prilikom prikupljanja cinujenica: nivo kriminaliteta. Stoga je moguce razlikovati metode izucavanja pojedinacnih slucajeva kriminalnog ponašanja (kvalitativne metode) i metode izucavanja kriminaliteta kao masovne pojave (kvantitativne metode). vec je. naprotiv. prikupljati cinjenice kako o pojavnim oblicima tako i o faktorima i znati ih grupisati prema grupama kojima odgovaraju.

Poredenje izmedu eksperimentalne i kontrolne grupe (delinkvenata i nedelinkvenata) od posebne je važnosti prilikom verifikacije postavljenih hipoteza. U društvenim naukama postoje dva nacina klasifikovanja: kategorizacija ili klasifikacija u užem smislu koja pociva na pojmu "kategorije" i tipologija zasnovana na pojmu "tip". Na ovaj nacin ostvaruje se kriminološki pristup par excellence jer se njime nastoje dosegnuti u svojoj ukupnosti biološki. 7. kroz poredenje crta delinkvenata i nedelinkvenata. izdvajaju se upravo one crte licnosti i drugi faktori koji uslovljavaju kriminalno ponašanje. socijalni i psihološki cinioci koji vode prelasku na delo. ako se ovakav pristup može iskoristiti za poredenje delinkvenata i nedelinkvenata nema razloga da se na slican nacin ne vrši i poredenje mehanizama i faktora prelaska na delo kod raznih tipova delinkvenata. Ono treba da bude shvaceno kao epizoda koja ima pocetak. Komparativni metod Da bi se kriminalitet naucno proucavao treba koristiti komparativnu metodu. Ono zahteva proucavanje policijskih i sudskih dokumenata.12 U kriminologiji se komparativni metod koristi sa ciljem poredenja kriminaliteta u razlicitim vremenskim periodima i u razlicitim zemljama. Ona je bazirana na istoriji. Kriminologija 39 6. Pri tome je neophodno voditi racuna o "variranju zakonskih definicija i krivicnopravnih nomenklatura koje unose promene i novine u ceo sistem". omogucuje posredno eksperimentisanje.13 Jedno od osnovnih pravila metodologije kriminološkog istraživanja koje je postavio Pinatel jeste i pravilo uporednog proucavanja i poredenja grupe delinkvenata i grupe nedelinkvenatra. Kategorizacije i tipologije: grupisanje kriminalnih ponašanja i delinkvenata po srodnosti Pošto sve pojave ne stoje u istoj vezi sa drugim pojavama potrebno je izvršiti klasifikaciju na osnovu zajednickih obeležja. kriminalno ponašanje treba da bude proucavano bilo izolovano u životu ili u okviru kriminalne karijere pojedinih delinkvenata. koja. etnografiji i statistici.14 Na ovaj nacin. Dobra tipologija pretpostavlja da možemo razvrstati po jednom opštem i jedinstvenom .5. razvoj i kraj. Radi se o jednom vrlo nijansiranom i preciznom pristupu koji se zasniva na svedocenju delinkventa i drugih ucesnika kriminalnog ponašanja. Proucavanje kriminalnog ponašanja u sklopu šireg života delinkventa Prema pravilu koje je postavio Pinatel. po Dirkemu. Kriminologija koristi obe vrste. regionima i slicno. Naravno.

upravo takve sklonosti su uglavnom dominirale tokom razvoja kriminološke nauke ne dozvoljavajuci joj da sagleda sve strane složene pojave kriminaliteta u njihovim stvarnim dimenzijama. osvetli pojavu koja je predmet istraživanja. Nažalost. psihijatra. psihološke.17 III IZVORI PODATAKA U KRIMINOLOGIJI S obzirom na specificnost svog predmeta. socijalnog radnika. Prednosti ekipnog rada u kriminologiji su mnogobrojne.15 8. potpuno i uspešno izucavanje pojave kao i stvaranje integrisanih zakljucaka.kriterijumu sve proucavane osobe u razlicite tipove uz rezervu atipicnih i mešovitih tipova. Pri tome.16 Oni polaze od pretpostavke da. bez obzira na njegov strucni profil. psihopatološke. Takav rad omogucava svestrano. lekara i drugih strucnjaka. s obzirom na to da je kriminalitet posebna društvena pojava. Zbog toga se rukovodenje istraživackim timom po pravilu poverava najiskusnijem istraživacu koji je istovremeno najkompetentniji za oblast u koju spada konkretni predmet istraživanja. Korišcenje metoda i znanja raznih nauka i timski rad S obzirom na to da kriminalitet predstavlja složenu društvenu pojavu koja ima sociološke. svaki od angažovanih strucnjaka nastoji da sa aspekta svoje struke. pravnika. U protivnom se dolazi do nezadovoljavajucih. Izvori podataka mogu biti pisani i nepisani. Medutim. odnosno primenom znanja iz sopstvene oblasti. a kod nekih istraživanja i ekonomista. Takode. . statisticara i specijalnog pedagoga. biološke i druge aspekte. Neki autori smatraju da rukovodilac tima treba da bude sociolog. upravo sociolog o njoj raspolaže najcelovitijim i najširim znanjem što u praksi nije uvek slucaj. pravi se razlika izmedu primarnih i sekundarnih izvora. Glava DRUGA – Metode kriminologije 40 jednostranih pa tako i nepotpunih saznanja o ispitivanoj pojavi. ove prednosti zaista se ostvaruju samo ukoliko uticaj pojedinih strucnjaka kao i metoda pojedinih nauka dolaze do izražaja u srazmeri koja odgovara prirodi predmeta proucavanja. njegovo proucavanje zahteva interdisciplinarni pristup i nužnost ekipnog rada strucnjaka razlicitog profila: sociologa. Ekipom obicno rukovodi i njen rad koordinira i objedinjuje jedan od njenih clanova. pravne. kriminologija ima svoje posebne izvore podataka. psihologa. Poželjno je da to bude strucnjak koji raspolaže najširim i najcelovitijim znanjem u odnosu na ispitivanu pojavu.

iskazi delinkvenata i žrtava. istraživacima su na raspolaganju dva modela: hronološki. _ pregled (“istraživanje”) postojece literature i utvrdivanje praznina u postojecim istraživanjima. sudski predmeti. hronološkim redom. na primer. tužilaca. . autobiografije delinkvenata i sl.18 Tako su. iskazi sadašnjih i bivših osudenika. policijski i zatvorski dosijei. empirijsko istraživanje kriminaliteta odvija se kroz sledece faze: _ prethodna saznanja. koji je više komplementaran nego suprotan prethodnom. Prema ovom modelu. posebno mišljenja prakticara (policajaca. izveštaji i elaborati službenih organa o kriminalitetu. Kriminologija 41 _ operacionalizacija – definisanje svih relevantnih metodoloških pitanja (pisanje istraživackog projekta). napisi o kriminalitetu u štampi i sl. skupštinski materijali. sudski predmeti. policijski i zatvorski dosijei o delinkventima. _ donošenje odluke da se radi istraživanje u odredenoj oblasti. skorašnji. dok topološki model iste te operacije grupiše prema njihovoj srodnosti. sudija. koji je poznatiji i najcešce korišcen i topološki. Zbog vece rasprostranjenosti i bolje preglednosti toka istraživanja zadržacemo se samo na analizi hronološkog modela. Pri tome. delinkventima i žrtvama.19 Hronološki model odreduje razlicite operacije (intelektualne i materijalne) koje istraživac mora da izvrši sukcesivno da bi realizovao istraživanje. primarni izvori podataka. One su dakle grupisane prema vremenu preduzimanja. dok je statistika tipican sekundarni izvor podataka. advokata) o kriminalitetu. iskazi žrtava i sl. odnosno svedoka ispitivanog kriminološkog fenomena dok se ostali izvori smatraju sekundarnim. njihovi dnevnici.Pisani izvori podataka od znacaja za proucavanje predmeta kriminologije su: statistika kriminaliteta. autobiografski podaci o delinkventima. Primarnim izvorima podataka smatraju se originalni dokumenti i iskazi neposrednih ucesnika. IV ETAPE KRIMINOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA Empirijsko fundamentalno istraživanje kriminaliteta odvija se kroz više etapa. postojeca istraživanja o kriminalitetu. Nepisani izvori podataka su: mišljenja strucnjaka.

_ prikupljanje podataka. predstavlja opis buduceg istraživanja. odnosno od prirode istraživane pojave.20 Elementi koje mora da sadrži svaki istraživacki projekat su: _ autor projekta. Glava DRUGA – Metode kriminologije 42 Sve napred navedeno treba da bude sadržano i u istraživackom izveštaju koji se piše na kraju istraživanja. _ prostorno i vremensko odredenje istraživanja. _ analiza i interpretacija podataka. Ukoliko u nekom projektu nedostaje koji od ovih delova takav projekat ne može poslužiti za uspešno istraživanje pojave. Opšti su zato što postoje u svakom projektu. _ metode obrade i analize podataka (kvantitativne ili kvalitativne). s tim što njegov centralni deo cini opis i interpretacija . _ odredivanje tehnika prikupljanja podataka koje ce se koristiti. koji. _ znacaj projekta za prevenciju/suzbijanje kriminaliteta. _ opis uzorka. postoje delovi koje mora sadržati svaki istraživacki projekat koji pledira na naucni pristup istraživanoj pojavi. Njegova sadržina zavisi u svakom pojedinom slucaju od cilja istraživanja. _ odredivanje varijabli i indikatora (konkretnih pojava koje ce se istraživati)._ obezbedivanje finansijskih sredstava za istraživanje – pisanje predloga projekta potencijalnom finansijeru (ukoliko je potrebno). _ obuka lica koja ce vršiti prikupljanje podataka (ako je potrebno). 1. _ predmet istraživanja. institucija-organizacija. _ metod koji ce biti korišcen (kvantitativni ili kvalitativni). _ opis istraživackih instrumenata. i njihovo naucno objašnjenje (pisanje istraživackog izveštaja). _ priprema i obrada podataka. _ naucno objašnjenje – teorije u svetlu kojih ce se objašnjavati dobijeni podaci. _ probno istraživanje (ako je potrebno i moguce). U tu svrhu izraduje se istraživacki projekat. _ hipoteze koje ce biti proverene. _ ciljevi istraživanja. najprostije receno. Medutim. _ teorijski okvir i rezultati dosadašnjih istraživanja. a bitni su zbog toga što cine suštinu kriminološkog projekta. Istraživacki projekat i istraživacki izveštaj Da bi se pristupilo istraživanju neophodno je odrediti predmet i cilj istraživanja ali i unapred rešiti sva osnovna metodološka pitanja. _ izrada i umnožavanje istraživackih instrumenata. To su opšti i bitni delovi kriminološkog istraživackog projekta.

obicno se daje i predlog za dalja istraživanja. ako jeste. . vrši na smanjenje odnosno promenu svakodnevnih aktivnosti ljudi. Elaboracija opsega istraživanja podrazumeva da su odredene granice istraživanja. na primer. ako se ispituje uticaj migracija na kriminalitet. odnosno da se problematika elaborira u kontekstu opšte teorije i da se identifikuje polje posmatranja svakog postavljenog pitanja. Odredivanje predmeta i cilja istraživanja Odredivanje predmeta i cilja istraživanja predstavlja polaznu tacku svakog kriminološkog istraživanja. odredivanje pojedinih krivicnih dela preko kojih ce se istraživati imovinski kriminalitet. da se identifikuju varijable21 i vrste cinjenica koje treba prikupiti. To se najbolje postiže pregledom postojece literature radi saznavanja da li se radi o problemu koji je vec bio predmet istraživanja i. odnosno njihov nacin života. Varijable i indikatori U kriminološkom istraživanju kriminalitet. odredivanje broja ranijih osuda kao indikatora recidivizma itd. zbog cega i sa kojim ciljem se želi istraživati. tj. tj. odnosno kriminološki fenomen. Kada se odredi predmet istraživanja potrebno je korektno postaviti problem. da bi se utvrdilo koji aspekti nisu razjašnjeni ili su loše razjašnjeni. Uz to. 3. Tako. Naime. posredstvom viktimizacije i straha od zlocina.23 Odredivanje indikatora odnosi se na odredivanje konkretnijih pojava koje ce se istraživati kao pokazatelji neke šire pojave koja se ispituje kao zavisna ili nezavisna varijabla (npr. 2. odrediti skup pitanja koja se postavljaju i na koja se želi dobiti odgovor.22 To zapravo znaci da se moraju identifikovati i precizirati kako kriminološki fenomen tako i pojave ciji uticaj na njega ce se ispitivati. kao zavisna varijabla. je po pravilu zavisna varijabla. da bi se pristupilo istraživanju jedne pojave mora se tacno znati koja je to pojava. a pojave ciji uticaj na njega se ispituje su nezavisne varijable. Tako su neka novija americka istraživanja utvrdila uticaj koji kriminalitet. nije iskljuceno ni ispitivanje povratnog uticaja koji kriminalitet vrši na društvene pojave koje ga inace uslovljavaju.). U ovom slucaju ocito je da su kriminološke pojave posmatrane kao nezavisne a svakodnevna aktivnost ljudi. Medutim. migracije ce uvek predstavljati nezavisnu. a kriminalitet zavisnu varijablu.dobijenih rezultata.

odnosno koje se sastoje iz više slojeva (stratuma). . na primer. U kriminološkim istraživanjima cesto se koristi ispitivanje na uzorku. god. Tada se prilikom formiranja uzorka vodi racuna da u njega udu jedinice iz svakog sloja i to u skladu sa svojom zastupljenošcu. uzorak mora biti reprezentativan i adekvatan istraživanoj pojavi.4. s obzirom na masovnost kriminoloških pojava.24 Pri proucavanju kriminaliteta kao masovne pojave. Stratifikovani uzorci koriste se kada se ispituju pojave koje su heterogene. istraživac ce se. orijentisati na prvi ili drugi nacin. Ti pojedinacni slucajevi odredene kriminološke pojave koji se neposredno ispituju nazivaju se uzorkom te pojave. Odredivanje prostornih i vremenskih granica istraživanja bilo bi. Zbog toga se kriminološka istraživanja uglavnom ogranicavaju na manji broj pojedinacnih slucajeva pa se na osnovu podataka o njima izvode zakljucci o pojavi u celini. po pravilu. istraživati na podrucju Republike Srbije i da ce biti uzeti u obzir ucinioci koji su krivicno delo izvršili u periodu 1985-1990. a zatim definisanje slucajeva. odredenje da ce se neka kriminološka pojava. Vremenski i prostorni okvir i uzorak istraživanja Odredivanje slucajeva koji ce biti predmet ispitivanja najpre obuhvata odredivanje prostora i vremenskog perioda u kome ce biti istraživana pojava koja je predmet istraživanja. recimo recidivizam. Uzorak mora na adekvatan nacin (s obzirom na obeležja i strukturu) i u adekvatnoj meri (broj obuhvacenih pojedinacnih slucajeva) da predstavlja proucavanu pojavu kako bi dobijeni rezultati mogli biti primenjeni na pojavu u celini. to bi bilo necelishodno jer bi dobijeni rezultati bili u nesrazmeri sa dužinom trajanja i cenom koštanja istraživanja. odnosno znacajem u osnovnom skupu. Iako bi se najpouzdaniji rezultati dobili onda kada bi istraživanjem bili obuhvaceni svi slucajevi javljanja jedne pojave. Definisanje skupa slucajeva koji ce se ispitivati može se ostvariti tako što ce se ispitivati svi Kriminologija 43 slucajevi jedne pojave (korišcenjem statistike). Pre svega. što ce se odrediti uzorak ili ce se proucavati jedan ili nekoliko interesantnih slucajeva. Razlikuju se prosti i stratifikovani uzorci. Pri formiranju i izboru uzorka moraju se poštovati odredena pravila.

izbor uzorka ili istraživacke instrumente. testova licnosti. tj. Formulisanje hipoteza i konstrukcija modela Nakon što je izvršeno kreiranje operacionog modela istraživanja pristupa se formulisanju polaznih pretpostavki ili hipoteza.Prema nacinu izbora jedinica u uzorku razlikuju se uzorak sa odredenom verovatnocom jedinica da budu izabrane u uzorak i uzorak bez te verovatnoce. analize sudskih predmeta. Protokoli posmatranja obuhvataju spisak konkretnih manifestacija pojave koja je predmet posmatranja. Glava DRUGA – Metode kriminologije 44 Radi provere valjanosti istraživackih instrumenata vrše se probna ili pilot istraživanja. Koriste se za prikupljanje cinjenica neposrednim posmatranjem. na osnovu prethodnog rasudivanja i izgradenih kriterijuma. Koriste se i tzv. 6.26 5. intervjua. Upitnik predstavlja osnovni instrument za prikupljanje podataka. Nakon sprovodenja ovog istraživanja analiziraju se preliminarne cinjenice i otklanjaju se uoceni nedostaci vezani za operacionalizaciju. Najcešce korišceni istraživacki instrumenti su razni upitnici i protokoli posmatranja pojava. Upitnik se koristi za prikupljanje podataka putem ankete. mešoviti uzorci koji se formiraju jednim delom na bazi slucajnog a drugim delom na bazi namernog izbora jedinica. To su slucajni uzorci za razliku od namernih uzoraka koji nisu odredeni na osnovu teorije verovatnoce.25 Kod uzorka koji se sacinjavaju po teoriji verovatnoce za svaku jedinicu u osnovnom skupu postoji ista verovatnoca da bude izabrana u uzorak.27 . Pravljenje instrumenata Pravljenje instrumenata podrazumeva stvaranje konkretnog "alata" kojim ce se prikupljati cinjenice. orijentacioni uzorci koji nisu reprezentativni pa samim tim nisu ni pouzdani za zakljucivanje o ispitivanoj pojavi ali se. U kriminološkim istraživanjima koriste se oba tipa uzorka. U kriminološkim istraživanjima ponekad se koriste i tzv. u slucaju hitnih i brzih istraživanja mogu pokazati neophodnim i korisnim. policijskih i zatvorskih dosijea i sl. Pod hipotezom se podrazumeva hipoteticko-deduktivna konstrukcija postavljena na osnovu cinjenica saznatih prethodnom opservacijom sa ciljem da kasnije bude verifikovana (proverena). Sastoji se iz veceg ili manjeg broja pitanja sistematizovanih po srodnosti.

modeli geometrijskih tela itd. U savremenoj nauci modelovanje se shvata kao opšti metodski postupak predstavljanja svih. na osnovu prethodnog znanja. U okviru razlicitih naucnih teorija. tj. stvari. u skladu sa njihovim . pretpostavlja se postojanje odredene veze izmedu pojava koje se ispituju. Predmet modelovanja može biti svaka stvar . U kriminologiji se za verifikaciju koristi poredenje izmedu eksperimentalne i kontrolne grupe (delinkvenata i nedelinkvenata).28 Prema nivou opštosti razlikuju se opšte (odnose se na skup pojava. model je svaki. dakle. procesa ili pojave kao i delatnosti i ponašanja. Dobro su nam poznate sheme i makete naselja. predmetu istraživanja analogni sistem pomoci koga se istražuje izvestan osnovni predmet ili sistem. nužnost prevazilaženja nedostataka vec stecenog saznanja i potreba stalnog proveravanja valjanosti stecenog saznanja. organske. da se može proveriti. Savremena kriminološka istraživanja ne zadovoljavaju se samo postavljanjem hipoteza vec se sve cešce koriste i konstrukcijom modela. hipoteza mora da ispunjava sledece uslove: da se odnosi na pojavu koja se može posmatrati. Saderlandova teorija diferencijalne asocijacije) i posebne hipoteze (stvaraju se da bi se pretpostavila veza izmedu dve serije pojava. predstavlja modelovanje.proces ili pojava. Da bi bila prihvatljiva. najraznovrsnijih pojava i to na veoma razlicite nacine. Bitna karakteristika hipoteze je. teorijski. njihovom analizom i interpretacijom radi verifikacije hipoteze. konstrukcija eksperimentalnog modela i primena tog modela sakupljanjem novih cinjenica. odnosno njegova struktura i funkcionisanje. pored ostalog i teorijsko modelovanje pojava koja se istražuju. psihicke. po pravilu sadržanog u teoriji od koje se pošlo i u rezultatima ranijih istraživanja. Svaka teorijsko-misaona delatnost predstavlja. npr.30 Uopšte uzev. npr.Drugim recima. Svako takvo i slicno imitiranje bilo kog predmeta. izmedu maloletnicke delinkvencije i razorene porodice). društvene i misaone stvarnosti.29 Verifikacija hipoteze zasniva se na sistematskoj opservaciji i vrši se u tri etape: analiza varijabli na koje se odnose hipoteze. da je odredena. da je precizna. pojmovni ili stavni ili prakticni realni. Tri glavna izvora hipoteza su: nužnost proširenja saznanja. da ona ima odredenu verovatnocu. odnosno svaki predmet fizicke.

U proucavanju kriminaliteta kao masovne pojave koriste se kvanititativni. 1. nijedan od tih modela ne može se upotrebiti kao gotov model istraživanja bilo koje društvene pojave: u stvari svaki od ovih modela može poslužiti samo kao opšta polazna Kriminologija 45 teorijska skica odnosno kao opšte teorijsko uputstvo ili opšte teorijsko rukovodstvo istraživanja odredene pojave. odnosno logicko-matematicki i kiberneticki modeli zasnovani na jednoj ili više teorija o kriminalitetu cije postavke se proveravaju istraživanjem. 31 Jedan od takvih modela je i model prikazan na sl. 1 koji je primenjen u istraživanju "Uticaj razvoja. Model uticaja razvoja. Medijatori deluju izmedu nezavisne i zavisne varijable i korisni su za istraživanje interakcija izmedu varijabli. u njegovom istraživanju važno mesto zauzimaju tehGlava DRUGA – Metode kriminologije 46 . Prikupljanje cinjenica (podataka) Za prikupljanje cinjenica u kriminologiji koristi se veci broj istraživackih tehnika koje se stalno razvijaju i dopunjuju novim. Primena modela je od posebnog znacaja pri proucavanju kauzalnih veza izmedu kriminaliteta i drugih društvenih pojava. a preporucuju se i uvodenje varijabli posrednika ili medijatora. koje se sprovodilo u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.32 Sl. S obzirom na to da je kriminalitet masovna pojava. a izbor konkretne tehnike zavisice od predmeta istraživanja i izabranog metoda. Medutim. socijalnih i personalnih medijatora na kriminalno ponašanje". posebno kada povezanost dve varijable zavisi od vrednosti trece koja se naziva i intervenirajucom. Primena odgovarajucih tehnika omogucava organizovano prikupljanje cinjenica o kriminalitetu.osnovnim postavkama konstruisani su i razliciti modeli. socijalnih i personalnih medijatora na kriminalno ponašanje 7. pa se u tom slucaju komponente modela sastoje od skupova nezavisnih i zavisnih varijabli. Modeli se po pravilu sastoje od komponenti koje obuhvataju skupove srodnih varijabli za koje je ranijim istraživanjima utvrdeno postojanje povezanosti sa kriminološkom pojavom koja se istražuje.

na utvrdivanje njenih krajnjih uzroka. dati naucno objašnjenje pojave koja je bila predmet istraživanja. merenjem. u okviru kriminologije su se razvile i posebne tehnike za prikupljanje podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi kojima se prikupljaju podaci o pojedinim delinkventima. korelativne i slicne veze cesto je dovoljna i primena opisanih statistickih metoda i istraživackih tehnika. o pretkriminalnoj situaciji i samom kriminalnom ponašanju. Analiza i interpretacija treba da ostvare sledece ciljeve: identifikacija faktora proucavane pojave. klasifikaciju. ukoliko se pretenduje na objašnjenje ispitivane pojave u dubljem smislu. Prilikom objašnjavanja kriminoloških pojava koristi se analiticki i sinteticki pristup. Takode. Prikupljanje cinjenica u kriminologiji vrši se posmatranjem. dedukcija. ispitivanjem. odnosno stvarnog kriminaliteta. Medutim. odnosno obrade. dakle. odnosno kriminalnog ponašanja. istraživanje meduzavisnosti faktora. upredivanjem. komparativno-istorijska i druge metode. uz pomoc statistike i posebnih tehnika namenjenih evaluaciji tamne brojke. Nakon analize. ali i da se izbegne generalizacija koja premašuje ono na šta zaista ukazuju dobijeni rezultati. koriste se tehnike kvalitativnog karaktera. prilikom istraživanja kriminaliteta kao pojedinacne pojave. potrebno je izvršiti njihov opis. U poslednje vreme koriste se i fokus grupe. kao što su funkcionalne.34 Za istraživanje površinskih elemenata jedne pojave. . vrši se njihova kvalitativna analiza ili statisticka obrada. evaluacija njihovog znacaja u nastanku ispitivane pojave na opštem planu.33 indukcija. Obrada.nike kvantitativnog karaktera koje omogucavaju merenje kriminaliteta. kao najvažnije. dakle na ono što se vec dogodilo. pravilnu interpretaciju (tumacenje) dobijenih rezultata i. Zato treba voditi racuna da se iskoristi maksimalno ono što rezultati nude. 8. eksperimentom. Objašnjenje se dakle odnosi na uzrocnost i predvidanje. ali i predvideti buducnost. Analiza podataka i interpretacija rezultata je najvažniji momenat u celom toku istraživanja. elaboracija skice njegovog objašnjenja i/ili stvaranje potpune teorije (ili modela). Medutim. Objasniti jednu pojavu (u našem slucaju kriminalitet) znaci odgovoriti na pitanja "zašto" i "kako" koja se odnose na prošlost. naucna interpretacija i objašnjenje rezultata istraživanja Kada su cinjenice o ispitivanoj pojavi prikupljene.

kriminologija . Vezano za primenu statistickih metoda u kriminologiji treba napomenuti da su prvi naucnici koji su se bavili problemima kriminaliteta kao masovne pojave bili matematicari koji su koristili kriminalne statistike. Kondorse (Condorcet) je izneo ideju "socijalne matematike" dok su Ketle (Quetelet) i Geri (Guerry) radili na analizi brojcanih vrednosti iznetih u izveštaju o radu krivicnog pravosuda iz 1826. posebno primenom racunarske tehnike i modernog softvera za obradu statistickih podataka. a ne o prostom zbiru pojedinacnih kriminalnih ponašanja proizilazi da se mora primeniti opšta metodologija društvenih Kriminologija 47 nauka. za razliku od izucavanja kriminalnog ponašanja kao pojedinacne pojave u kome se prevashodno koriste kvalitativne metode. godine a cija relativna stalnost ih je impresionirala. proizilazi i dominantan znacaj kvantitativnih metoda. pre svega sociologije. Od koje. zavisice i naucno objašnjenje ispitivane kriminološke pojave. iz okolnosti da se radi o masovnoj pojavi. Primenom savremenih sredstava. odnosno na tok njegovog empirijskog istraživanja. odnosno od kojih teorija o kriminalitetu se pošlo u kriminološkom istraživanju. To se odnosi i na sam postupak naucnog saznanja kriminaliteta. Na osnovu tih pokazatelja oni su uocili prve korelacije medu kojima je posebno znacajna ona koja pokazuje da vremensko kolebanje kriminaliteta predstavlja matematicki shvatljivu funkciju svakodnevnog života.rezultati istraživanja nužno moraju biti posmatrani u kontekstu jedne ili više opštih naucnih teorija od kojih se pošlo prilikom koncipiranja predmeta istraživanja. Takode.35 Danas napredak matematickih nauka i elektronike daje osnova kriminolozima da se nadaju da ce uz pomoc modernih mašina ostvariti znatan korak napred u obradi prikupljenih podataka. V METODE ISTRAŽIVANJA KRIMINALITETA KAO MASOVNE DRUŠTVENE POJAVE (KVANTITATIVNE METODE) Metode i tehnike koje se primenjuju u izucavanju kriminaliteta kao masovne društvene pojave u osnovi su odredene samom njegovom prirodom. dakle. Iz okolnosti da se radi o posebnom društvenom fenomenu. uz prilagodavanje specificnom predmetu istraživanja – kriminalitetu.

razlikuju se tri glavne vrste statisticke analize. Predmet dinamicke analize su statisticke vremenske serije. zanimanje. prema karakteristikama ucinioca krivicnog dela (pol.može da dode do izvora svojih podataka na nacine koji su znatno mocniji od ranijih.37 Na osnovu otkrica odredenih trendova u okviru kriminaliteta u odredenom periodu moguce je doci i do odredenih zakljucaka u pogledu njegove društvene uslovljenosti. predmet i sl. dinamicka analiza i korelaciona ili regresivna statisticka analiza i statisticka metoda. pri tome treba imati u vidu da na statisticka koleGlava DRUGA – Metode kriminologije 48 banja kriminaliteta mogu uticati i promene u strukturi inkriminacija. dakle kriminaliteta. a svrha joj je izracunavanje vremenskih varijacija odredene osobine ili vrste pojava. Prema tome da li je predmet statisticke analize samo struktura ispitivane pojave ili dinamika izvesnih dešavanja. nacin izvršenja.) itd. odnosno metoda: staticka analiza. Medutim. ili i medusobni uticaj više grupa masovnih pojava. zatim dinamika i tendencije razvitka kriminaliteta i struktura i dinamika srodnih grupa pojava. izraženih numerickim vrednostima. školska sprema. karakteristikama samog kriminalnog ponašanja (vreme i mesto izvršenja.). Utvrdivanje trendova vrši se na osnovu pracenja kriminaliteta u celini u dužem vremenskom razmaku (od 10 do 20 godina). Od ovih vremenskih varijacija osnovne su trendovi i ciklicna i sezonska kolebanja. u masi pojava koje se ispituju.36 Jedan od najcešce korišcenih softverskih paketa u kriminologiji je SPSS. promene u kaznenoj . starost. recidivizam i sl. medusobni uticaji cinilaca te strukture i uticaj drugih pojava na kriminalitet i obrnuto. Staticko proucavanje pojava distribucije omoguceno je korišcenjem teorije i racuna verovatnoce u statistici kao i upotrebom metoda uzoraka. Primenom staticke analize u kriminologiji se dolazi do saznanja o strukturi kriminaliteta prema vrsti kriminalnog ponašanja. Glavni predmet i svrha staticke analize jeste otkrice rasporeda ucestalosti (distribucije frekvencija) pojava odredenih osobina. sredstvo. bez vremenske odredbe. Primenom statisticke analize otkriva se struktura ispitivane pojave.

kriminalitet manifestuje i svoju relativnu dimenziju koja se izražava u kvoti kriminaliteta. ona je ipak neki orijentir koji ukazuje na stvarni porast broja osudenih lica u odnosu na broj stanovnika.000. Kvota kriminaliteta se može odredivati posebno za muško.politici i sudskoj praksi. opadanje. u efikasnosti organa otkrivanja i sl. Kvotu kriminaliteta za 2002. iako razlike u apsolutnim brojkama nisu tako velike. Kvota ili stopa kriminaliteta pokazuje broj osudenih lica na 100. kroz koju se izražava ucestalost vršenja krivicnih dela na odredenom . U tom smislu ona je pogodna za poredenje kriminaliteta u zemljama sa razlicitim brojem stanovnika.9) Tako dobijamo da je u Srbiji u 2002.38 Statisticke metode omogucavaju i utvrdivanje tzv.000 stanovnika. što je od posebne važnosti za izgradnju adekvatnog sistema prevencije i za dalja naucna istraživanja koja treba da dodu do dubljih etioloških saznanja o kriminalitetu. koja se izražava ukupnim brojem izvršenih krivicnih dela i delinkvenata. pored apsolutne velicine (obima) kriminaliteta. Prema popisu iz 2002. Naime. stagnacija) i promene u njegovoj strukturi. pa treba u tom pravcu izvršiti korekcije prilikom iskazivanja opšte statisticke zakonitosti. odreduje se i gustina kriminaliteta. godinu dobicemo na sledeci nacin: 35997 7 498 001:100 000 = 480 (74. godine u Srbiji je bilo 7 498 001 stanovnika i 35997 osudenih lica. relativne velicine kriminaliteta u jednoj zemlji. bilo osudeno 480 lica na svakih 100. a posebno za žensko stanovništvo. Uz pomoc dinamicke analize. odnosno statistickih metoda. Na bazi dinamicke analize može se prognozirati kretanje kriminaliteta (porast. kao i za pojedine starosne grupe. U literaturi se još naziva i "brojkom kriminaliteta" ili "kvotom delinkvencije".000 stanovnika jedne zemlje i izracunava se tako što se ukupan broj osudenih lica u jednoj godini podeli sa brojem koji se dobije kada se ukupan broj stanovnika jedne zemlje podeli sa 100. Takode.39 Uz sve rezerve koje treba imati prema kvoti kriminaliteta kao pokazatelju rasta kriminaliteta. ona se može prikazivati za odredene grupe i vrste krivicnih dela.

Uz pomoc korelacione analize moguce je utvrditi odnos izmedu kriminaliteta i drugih društvenih pojava. Statisticka metoda je u osnovi induktivno-generalizatorska jer se njome na osnovu obeležja izvesnog broja clanova neke skupine ili serije pojava ili dogadaja. na osnovu sredine uzorka (aritmeticka sredina) i odstupanja od sredine skupine (standarna devijacija) jesu osnovni metodski postupci statisticke metode uzorka. distribuciji. društveni razvoj. vremenski razmak vršenja pojedinih krivicnih dela s obzirom na jedinicu stanovništva (obicno 100. tacnije receno. narkomanija. rat. a narocito korelacione analize. izvodi opšti zakljucak o prosecnom obeležju (ucestalosti. kao što su: politicki sistem.podrucju ili. Tabelarno i graficko predstavljanje statistickih serija i matematickih funkcija je takode jedan od bitnih momenata statisticke metode.40 Naravno. demografija. treba biti oprezan jer postojanje korelacije izmedu kriminaliteta i neke pojave ne daje osnova za zakljucivanje o uzrocima kriminaliteta. posebno neiskazivanje tamne brojke kriminaliteta. rezultati takve statisticke analize moraju biti interpretirani sa rezervom imajuci u vidu vec pomenute nedostatke statistickih podataka. Izracunavanje kvote i gustine kriminaliteta znacajno je za ocenu njegovog kretanja u pojedinim zemljama. medutim. devijaciji od . alkoholizam itd. za usmeravanje preventivnih akcija u odredenim vremenskim i prostornim okvirima i sl. Konacni cilj svih vrsta i oblika statisticke analize. revolucija. za uporedna istraživanja i davanje komparativnih ocena o kretanju kriminaliteta u razlicitim zemljama. znacajnost i smer (pozitivna ili negativna korelacija) te povezanosti. jeste otkrice statistickih zakonitosti vezanih za javljanje one masovne pojave koja se ispituje. Korelaciona statisticka analiza ispituje medusobne zavisnosti u razvitku dve ili više grupa pojava. društvena pokretljivost. Kao najsloženija. Prilikom primene ove metode. ova metoda predstavlja sintezu staticke i dinaKriminologija 49 micke analize. Primenom korelacione analize utvrduje se postojanje povezanosti izmedu kriminaliteta i drugih društvenih pojava. ekonomski sistem. profesionalna stabilnost.000 stanovnika). Ocena ili sud o pravoj sredini cele skupine.

Intervju može biti sproveden u vidu slobodnog razgovora (nevezani ili nestruktuirani intervju) ili na osnovu unapred pripremljenih pitanja (vezani ili struktuirani intervju). pravilnosti i zakonitosti ispitivanih pojava. Za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi koriste se struktuirani ili polustruktuirani upitnik (kombinacija otvorenih i . izgubiti iz vida to da se zapravo radi o metodi pomocu koje se vrši analiza. ali ne i o metodi koja je dovoljna za potpuno objašnjenje ispitivane pojave.prave sredine itd.42 1. njenom primenom ne mogu se otkrivati i saznavati kauzalne veze i odnosi. Tehnike za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi Za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi najcešce se koristi ispitivanje (ankete i intervjui). na relativno egzaktan nacin saznati opšta odredenost. Anketa se vrši putem unapred pripremljenih anketnih upitnika koji se daju ispitaniku da ih sam popuni. uporedivanje i merenje. U zavisnosti od toga da li se pitanja postavljaju usmeno ili ispitanik pismeno odgovara na pitanja postavljena u upitniku.43 Pri tome se kao istraživacki instrument najcešce koristi struktuirani upitnik koji podrazumeva detaljno struktuirana pitanja i ponudene moguce odgovore. tako i drugih lica i žrtava. odnosno straha od kriminaliteta. U drugom slucaju ispitivac se u ispitivanju strogo pridržava unapred pripremljenih pitanja.41 No. Za prikupljanje podataka o kriminalitetu od posebnog znacaja su statistike kriminaliteta. razlikuju se intervju i anketa. kao i tehnike za prikupljanje podataka o tamnoj brojci i osecanju nesigurnosti. Ne treba. delinkventu i žrtvi. Koristi se kako za ispitivanje delinkvenata. odnosno obrada prikupljenih cinjenica. naime.1. Njen gnoseološki znacaj sastoji se u tome što se jedino pomocu statisticke metode mogu. Ispitivanje (anketa i intervju) Ispitivanje je tehnika prikupljanja cinjenica koja se zasniva na postavljanju pitanja o kriminalnom ponašanju.) u celoj skupini ili masi pojava. U prvom slucaju ispitivac pitanjima samo inicira i podstice kazivanje Glava DRUGA – Metode kriminologije 50 ispitanika kome se ostavlja puna sloboda u pogledu izlaganja cinjenica koje su predmet ispitivanja. 1.

odnosno ne smeju zahtevati preopširne odgovore (najbolje je ostaviti ispitaniku da se opredeli izmedu ponudenih odgovora). bilo da se to cini usmenim ili pismenim putem. Svojom specificnošcu i složenošcu. Zbog toga se preporucuje . pitanja). kao i da ce se dobijeni podaci držati u strogoj tajnosti i nece biti korišceni od strane zatvorske administracije i u vezi sa režimom izdražavanja kazne. Intervju se najcešce vrši u neposrednom razgovoru. pitanja treba tako da budu kombinovana.44 Iako se intervjuom i anketom može dobiti dosta korisnih podataka. žrtava i drugih lica koja mogu pružiti podatke o krivicnom delu i delinkventu. u celini. Da bi se prikupljanje cinjenica u ovim ustanovama obavilo sa uspehom preporucuje se da se intervjuisanje održava u posebnoj prostoriji koja što manje podseca na zatvorsku atmosferu i bez prisustva zatvorske administracije. ali u novije vreme sve se više rade telefonski intervjui. treba maksimalno izbegavati pitanja na koja se može pretpostaviti da ispitanici na njih nece znati ili nece hteti da odgovorei. Prilikom formulisanja pitanja treba voditi racuna i o psihickom momentu: pitanja ne treba da budu predugacka. Lice koje vrši intervjuisanje treba da se potrudi da sa ispitanicima uspostavi kontakt na bazi što veceg poverenja. anketa. da budu podobna da se pomocu njih prikupe potrebne cinjenice. Prikupljanje podataka na ovaj nacin najcešce se vrši intervjuisanjem delinkvenata. jasno formulisana. odnosno intervju. U tom cilju. posebno se izdvaja intervjuisanje osudenih lica u zatvorima i drugim ustanovama.zatvorenih – sa ponudenim odgovorima. Prilikom postavljanja pitanja. treba voditi racuna da se ona odnose na predmet ispitivanja. lice koje vrši intervju treba da upozna ispitanike sa okolnošcu da se ispitivanje vrši u naucne svrhe. prilikom njihove analize mora se biti oprezan s obzirom na mogucu subjektivnost ispitanika koja može uticati na stvaranje nerealne slike o ispitivanoj pojavi. Pitanja treba da budu pravilno sistematizovana i rasporedena. odnosno treba da imaju takav redosled da obezbede maksimalnu koncentraciju ispitanika i smanje na minimum opasnost od mehanickog odgovaranja. odnosno intervjui uz pomoc kompjutera i telefona (CATI). ne sme da traje dugo itd. tj. od ostalih oblika intervjuisanja koja se vrše u cilju prikupljanja cinjenica u kriminologiji.

što je od nespornog znacaja za proucavanje uzrocnosti.3. sugestibilnosti i sl. Posebno je zastupljeno u psihologiji prilikom utvrdivanja psihickih karakteristika licnosti. kao i veze i odnose izmedu delova neke pojave u razlicitim periodima. stavovima. u kriminologiji se merenje najcešce koristi za prikupljanje podataka o licnosti delinkventa i to o: inteligenciji. agresivnosti. Jedan od poznatijih testova jeste Roršahova proba koja se koristi u prikupljanju cinjenica u oblasti maloletnicke delinkvencije. Termin statistika kriminaliteta upotrebljava se u dvostrukom znacenju: kao skup cinjenica (evidencija) kriminaliteta na odredenom . odnosno za poredenje uticaja pojeKriminologija 51 dinih društvenih faktora na jednu i drugu populaciju (korišcenje kontrolnih grupa). rasporedenih na sistematican nacin. Samim tim.45 1. statistike kriminaliteta omogucavaju merenje kriminaliteta kao masovne pojave u celini. Statistika kriminaliteta Dok se navedenim tehnikama merenja mogu meriti samo pojedine strane kriminalnog ponašanja. U kriminologiji se uporedivanje posebno koristi za ustanovljavanje razlika izmedu delinkventne i nedelinkventne populacije.4.2.). Primenom ove tehnike moguce je pratiti razvoj i rasprostranjenost neke kriminalne pojave. Oni su posebno pogodni za ispitivanje malih kriminalnih grupa (gangovi). odnosno veze izmedu razlicitih pojava. Merenje Merenje predstavlja takav oblik posmatranja kriminalnog ponašanja pomocu kojeg se dobijaju podaci kvantitativnog karaktera o ispitivanoj pojavi. Testovi moraju biti prilagodeni kako ispitivanoj populaciji tako i društvenoj sredini iz koje ona potice. U cilju merenja pojava u kriminologiji se koriste i sociometrijski metodi. na raznim geografskim podrucjima. Uporedivanje Uporedivanje je tehnika koja se koristi za prikupljanje podataka o kriminalitetu u raznim vremenskim periodima. 1. To se obicno vrši uz pomoc psiholoških testova koji se sastoje iz niza pitanja ili tvrdnji. objekat napada i sl. motivaciji. 1.provera na ovaj nacin dobijenih podataka podacima dobijenim drugim tehnikama. kao i s obzirom na razlicite karakteristike delinkvenata (tipovi delinkvenata) i samog kriminalnog ponašanja (tip kriminaliteta.

statistike kriminaliteta daju podatke (licni podaci) o delinkventima. Glava DRUGA – Metode kriminologije 52 Kritike upucene statistici u novije vreme dovele su do napuštanja poredenja nivoa kriminaliteta i njegovom zamenom poredenjem tendencija kriminaliteta. U ovom odeljku bice reci o statistici kao skupu cinjenica o kriminalitetu do koga se dolazi sistematicnim prikupljanjem podataka od državnih organa korišcenjem statistickih upitnika. odnosno kao o izvoru podataka o kriminalitetu. odsustvo statistike za pojedina krivicna dela i dr.). posebno sudske. veka pocinju stvarati prave medunarodne statistike zasnovane na jedinstvenom sistemu registrovanja krivicnih dela i ucinilaca. o obimu i strukturi kao i o dinamici i rasprostranjenosti kriminaliteta. pod uticajem kriminologije društvene kontrole. smatrajuci da one ne omogucavaju merenje kriminaliteta. Ovo se cini posebno zbog razlika na kojima pocivaju nacionalne statistike (razlicita zakonodavstva. sezonske varijacije i neocekivana kretanja (npr. nacionalne i medunarodne. Ranije statistike. One zapravo omogucavaju merenje aktivnosti represivnih organa. bilo kriminalitet koji je bio predmet optuženja u krivicnom postupku (tužilacke) ili presudeni kriminalitet (sudske).46 Uz rezerve koje proisticu iz njihovih nedostataka (o kojima ce biti više reci u narednim izlaganjima). vec se u stvari radi o povecanoj aktivnosti pravosudnih organa. dok se od pedesetih godina 20. Statistike mogu biti javne i privatne (stvorene od strane istraživaca). ne beleži stvarni kriminalitet. o vrsti krivicnih dela koja se evidentiraju. policijske. medutim. uživale su veliko poverenje.podrucju i kao naucni metod. razni nedostaci. medutim. Statistike omogucavaju opis evolucije kriminaliteta i to: dugotrajne tendencije kretanja kriminaliteta (trendovi). veci broj krivicnih dela evidentiran sudskom statistikom ne znaci da je zaista došlo do povecanja kriminaliteta u nekom društvu. usled rata). Ranije se to cinilo poredenjem nacionalnih statistika. statistike javnih tužilaštava i sudske. . Kriminalne statistike omogucavaju da se dode do saznanja o razlikama koje postoje u raznim zemljama. Statistike kriminaliteta mere bilo prijavljeni kriminalitet (policijske). Nijedna statistika. Danas. veliki broj kriminologa kritikuje te statistike. Drugim recima.

upravo na nivou policijskih statistika. odnosno poznata policiji. bilo jer sumnja u efikasnost policije i pravosudnih organa.50 Oni. odnosno zbog slabe opremljenosti policijskih službi (npr. na primer). Takode. le chiffre noir. dok legalni kriminalitet cine samo ona dela koja su utvrdena kao krivicna dela sudskim putem. hidden criminality). s obzirom na to da ona obuhvata samo ona dela koja su sudskim putem utvrdena kao takva. pored dela realnog kriminaliteta. engl.49 Medutim. legalnog i stvarnog kriminaliteta. odnosno koja se uopšte nisu dogodila (u slucaju lažnih optužbi. dark number. dok medu savremenim kriminolozima preovladava shvatanje da je to policijska statistika.S tim u vezi treba ukazati na razliku koja postoji izmedu prividnog. možemo imati najpribližniju sliku realnog kriminaliteta u sociološkom smislu.47 Ranije se smatralo da je sudska statistika najbliža stvarnom kriminalitetu.48 Drugim recima. ulaze i ponašanja koja se ne mogu smatrati kriminalnim. bilo zato što pribegava nekoj vrsti privatnog ostvarivanja pravde (od krada u robnoj kuci . engl. criminalite cachee. razlike nastaju i zbog nespremnosti žrtve da prijavi delo. Pod prividnim kriminalitetom podrazumeva se skup svih dela koja su prijavljena bez obzira da li predstavljaju krivicna dela ili ne. koji smatraju najpouzdanijom sudsku statistiku. posebno oni sa pravnom orijentacijom. Stvarni kriminalitet jeste skup prijavljenih dela i dela koja nisu prijavljena. nisu retki ni kriminolozi.). to trostruko filtriranje (pod pretpostavkom da je uspešno izvršeno). Zbog toga. Stvarni kriminalitet ostaje nepoznat. ali objektivno imaju karakter krivicnih dela. smatraju da u policijsku statistiku. nem. slabo otkrivanje vožnje u pijanom stanju i sl. omogucava da ostane nepoznat dobar deo stvarnog kriminaliteta. odnosno legalnog kriminaliteta nastaje ne samo zbog filtriranja od strane organa represije vec i zbog nedostatka dovoljnog broja policajaca. U prilog tome navodi se da se u postupku kretanja od policije preko tužioca do suda vrši selekcija odnosno filtriranje u kome se gubi znatna kolicina kriminaliteta ili vrši njegova transformacija – deformacija. naime. pa izmedu prijavljenog i stvarnog kriminaliteta postoji deo kriminaliteta koji se naziva tamna brojka kriminaliteta (fr. Razlika izmedu stvarnog i prividnog. dunkelfeld) ili prikriveni kriminalitet (fr.

na primer.53 . Zbog toga statistike. Postojanje tamne brojke bilo bi manje problematicno za nauku kada bi broj neotkrivenih kriminalnih ponašanja bio konstantan. Do netacnosti usled nenamernih grešaka dolazi kako usled grešaka u reagovanju organa represije (sudske greške. njihova aktivnost se smanjuje u jednom. a povecanje presudenog ili poliKriminologija 53 cijski evidentiranog kriminaliteta nije dokaz da se povecao realni kriminalitet. Uglavnom im se upucuju dve vrste kritika: jedna se odnosi na netacnost usled nenamernih grešaka. a druga na smišljeno falsifikovanje podataka. Ali nije tako: povecanje broja službi za otkrivanje ili povecanje njihove aktivnosti smanjuje tamnu brojku. statistike ne pokazuju tu fluktuaciju kriminaliteta iz jednog u druge sektore iako se vrši modifikacija tamnih brojki u raznim sektorima. svedoci nekada odbijaju da svedoce jer žele da izbegnu neprijatnosti koje nosi postupak ili iz drugih razloga žele da se ignoriše njihovo prisustvo na mestu dogadaja. statistike su problematicne ne samo zato što ne mere realni kriminalitet. treba interpretirati oprezno. odnosno obrade podataka. U velikom broju slucajeva. Do falsifikovanja podataka u zapadnim zemljama dolazi u cilju smanjenja osecanja nesigurnosti koje je zbog masovnosti kriminaliteta jako rasprostranjeno medu gradanima. vec se postavlja i pitanje vrednosti onoga što mere. dakle. naime. posebno u periodu rata ili krize.51 Evidentno je. U socijalistickim zemljama to se cinilo radi korišcenja statistike u propagandne svrhe. da u društvu postoji veoma rasprostranjena odbojnost prema denuncijaciji. ukupni efekti policije ostaju isti. usled kojih biva utvrdeno kao krivicno delo ono ponašanje koje to u stvari nije ili obrnuto) ili usled grešaka prilikom prikupljanja. Nasuprot tome. smanjivanje tih službi ili smanjivanje njihove aktivnosti povecava tamnu brojku.52 Medutim. Takode. bilo u jednom periodu bilo za odredenu vrstu kriminalnog ponašanja. a povecava u drugom sektoru. odnosno u cilju stvaranja u javnosti onakve slike o kriminalitetu kakva je odgovarala potrebama tekuce politike.na primer) ili se boji za sopstvenu reputaciju. posebno pri popunjavanja statistickih upitnika u sudovima. da znatan deo kriminalnih ponašanja ostaje nepoznat. Poznato je.

5. pol. odnosi na one aktivnosti koje se prikazuju kao kriminalne. 1. oblicima i prostornoj rasprostranjenosti kriminaliteta tako i o njegovim uzrocima jer se ignoriše kako i zašto su izvršena ta dela kao i licnost njihovih ucinilaca (starost. ako jesu. medutim. stvara probleme u dolaženju do saznanja o kriminalitetu i to kako o obimu. karakter i sl. ankete o viktimizaciji ("victimization survey") i ankete sa licima koja su u vršenju svoje delatnosti u situaciji da saznaju za izvršena kriminalna ponašanja. One se.). bilo u ukupnom kriminalitetu bilo u pojedinim vrstama kriminaliteta.Pored tamne brojke. dakle. Tehnike saznavanja tamne brojke kriminaliteta Radi saznavanja tamne brojke kriminaliteta u savremenoj kriminologiji uglavnom se koriste tri vrste tehnika prikupljanja podataka: ankete sa samoprijavljivanjem delinkvenata ("self reported delinquency"). zatim u skandinavskim zemljama i SR Nemackoj. U mnogim zemljama. dolazi i do stvaranja "brojke preterivanja". "Brojka preterivanja" se. odnosno na one kriminalne aktivnosti kojima se pridaje veca težina od one koju one stvarno ispoljavaju (l’ exes partial). ova tehnika je još skoro nepoznata. 1. iako to nisu (l' exes total).1. Tehnike prikupljanja podataka o stvarnom kriminalitetu Nemogucnost da se utvrdi tamna brojka kao i okolnost da ona nija ista u raznim periodima. Najvažnijim medu njima smatraju se: tehnike saznavanja tamne brojke i tehnike ispitivanja osecanja nesigurnosti.55 Ankete sa samoprijavljivanjem sastoje se u ispitivanju uzorkom obuhvacenih osoba o tome da li su bile pocinioci nekog kriminalnog ponašanja i. nacionalnost.56 Ova tehnika prikupljanja podataka o tamnoj brojci razvila se posle II svetskog rata Glava DRUGA – Metode kriminologije 54 najpre u SAD i drugim anglo-saksonskim zemljama. kakve posledice su ta ponašanja imala. Uz pomoc anketa sa samoprijavljivanjem delinkvenata prikupljaju se podaci koji su podobni za ocenu stvarnog broja delinkvenata.5. zasnivaju na priznanju ucinilaca.54 U krilu savremene kriminologije u cilju ispravljanja nedostataka oficijelne statistike javljaju se nove tehnike evaluacije kriminaliteta. naime. za poredenje registrovanih i .

kao i razlozima neprijavljivanja krivicnih dela od strane same žrtve. razlozima zbog kojih neka krivicna dela nisu statisticki registrovana iako su prijavljena od strane žrtve. na ovaj nacin dolazi se indirektno i do saznanje o nacinu odlucivanja policije o hapšenju i gonjenju odnosno negonjenju njoj poznatih delinkvenata pa tako. omogucava i prikupljanje podataka o zloupotrebi moci usled koje dolazi do selektivnog gonjenja za pojedina kriminalna ponašanja. o kojem se kriminalnom ponašanju radi. za razliku od anketa sa samoprijavljivanjem koje se zasnivaju na svedocenju delinkventa. ako jesu. one se obicno odnose na viktimizaciju na odredenom prostoru a žrtve prijavljuju i viktimizacije koje su doživele na drugim . jednim delom.neregistrovanih delinkvenata. Naime. Podaci dobijeni na ovaj nacin cesto su netacni zbog grešaka u pamcenju. dok su u drugim zemljama. Ankete o viktimizaciji odnose se na ispitivanje grupe osoba obuhvacenih uzorkom o tome da li su bile žrtve nekog kriminalnog ponašanja i. vršene samo izuzetno. karakteristikama njegovih ucinilaca i žrtava. One su takode zacete u SAD i proširile se odatle u druge anglosaksonske i evropske zemlje. veka. strukturi i prirodi stvarnog kriminaliteta. Takode. Nedostaci ove tehnike su u tome što ona omogucava saznavanja samo kriminaliteta koji se vrši prema fizickim licima kao i to što sva dela koja prijavljuju žrtve nisu uvek i objektivno krivicna dela vec su nekada to samo po oceni žrtve. s obzirom na to da se žrtve pitaju o viktimizacijama koje su im se dogodile u odredenom vremenskom periodu (obicno jedna ili dve godine).57 To je bio jedan od razloga pojacanog interesa za ankete o viktimizaciji do kojeg je došlo šezdesetih godina 20. Cilj ovih anketa je prikupljanje podataka o obimu. Takode. nijedna dosadašnja anketa nije bila zasnovana na dovoljno reprezentativnom uzorku s obzirom na to da su se dobijeni podaci odnosili samo na one koji su priznali krivicu. za proucavanje kriminalne karijere kao i za stvaranje kontrolnih grupa od osoba za koje se pretpostavlja da su nevine. a njih je manje cak i od onih oficijelno registrovanih. dakle. Ova tehnika ima ozbiljan nedostatak u tome što daje veoma nepreciznu sliku tamne brojke. zasnivaju na svedocenju žrtve. ukljucujuci i našu. One se.

To se postiže anketama sa širokim slojevima stanovništva koje se .2. o nasilju u porodici kao i o seksualnom nasilju i seksualnim zloupotrebama. posebno dece. ali su. u konkretnom nacionalnom zakonodavstvu uopšte nisu sankcionisani. njihovi izvori podataka primarni. odnosno njihova ocena.58 Medutim. a dobijeni rezultati u mnogo vecoj meri odraz stvarnog stanja kriminaliteta. o organizovanom kriminalitetu. Tehnike prikupljanja podataka o osecanju nesigurnosti (strahu) od kriminaliteta Savremena kriminologija sve se više zanima za merenje osecanja nesigurnosti koje kod ljudi izaziva kriminalitet. jer je broj prijava od strane žrtava u ovim oblastima daleko ispod njihovog stvarnog broja. Ove tehnike omogucavaju i prikupljanje podataka o raznim oblicima zloupotrebe moci o kojima je posredstvom statistike nemoguce dobiti podatke bilo zato što se.5. saobracajnih preduzeca. ne gone. posebno u robnim kucama i samouslugama. o raznim oblicima devijantnog postupanja u privredi. Kriminologija 55 Za otkrivanje tamne brojke kriminaliteta znacajne su i ankete koje se vode sa licima za koja se pretpostavlja da imaju informacije o kriminalnim ponašanjima – na primer.59 Ovim anketama dobija se daleko približnija slika o stvarnom broju izvršenih krada u prodavnicama. sprovode na citavom stanovništvu uz pomoc državnih organa koji su zaduženi za prikupljanje i obradu podataka o kriminalitetu. kao što je to slucaj u SAD. službi koje kontrolišu finansijsko poslovanje preduzeca i sl. odnosno slika koju imaju o kriminalitetu. zdravstvenih ustanova. uprkos medunarodnoj obavezi. za razliku od statistika.mestima. uprkos svojim nedostacima one predstavljaju za sada najpogodniju tehniku prikupljanja podataka o stvarnom kriminalitetu i to posebno kada se. uprkos svojoj inkrimisanosti. 1. bilo zato što. Na taj nacin one predstavljaju svojevrsni pandan klasicnim statistikama kriminaliteta. a manje slika rada policije i pravosudnih organa. o kradama i prevarama u saobracaju. sa direktorima i osobljem hotela ili velikih prodavnica.

kao osnovnog ljudskog prava. Podaci dobijeni ovom tehnikom samim tim predstavljaju ne samo osnovu za utvrdivanje uzroka osecanja nesigurnosti. uticu i drugi faktori. koje su zacete i do sada najviše i korišcene u SAD.prava da se ljudi osecaju sigurnim od kriminaliteta . socijalni status. sastoji iz straha od kriminaliteta kao emocionalnog držanja i preokupacije kriminalitetom kao intelektualnog stava.) osecaju ugroženim od kriminaliteta u sredini u kojoj žive. ove tehnike su od nespornog znacaja za utvrdivanje nivoa ostvarenosti subjektivne dimenzije prava na sigurnost . uzrast.60 Iako sa istim znacenjem u americkoj kriminološkoj literaturi umesto osecanja nesigurnosti odomacen je pojam strah od zlocina ("fear of crime"). odnosno straha od kriminaliteta. zanimanje i sl. dolazi se do podataka o tome u kojoj meri se ljudi (ukupno posmatrano i s obzirom na pojedine karakteristike kao što su pol. pored samog kriminaliteta. o strukturi kriminalnih ponašanja od kojih se osecaju ugroženim kao i razlicitim faktorima koji su uticali na njihovo osecanje nesigurnosti. U novije vreme ova tehnika pocela se razvijati i u našoj zemlji.61 Kao osnovni nedostatak ove tehnike navodi se da podaci do kojih se njenom primenom dolazi nisu indikatori obima i tendencija u evoluciji kriminaliteta s obzirom na to da su dosadašnja istraživanja mahom pokazala da na sliku koju ljudi imaju o kriminaliteta kao i na njihov osecaj nesigurnosti uticu drugi faktori u vecoj meri nego kretanje samog kriminaliteta. Osecanje nesigurnosti se. vec predstavljaju i solidnu podlogu za izgradnju odgovarajuce strategije borbe protiv kriminaliteta. prema Gasenu. Uz pomoc anketa o strahu od zlocina.62 Iako na njega. strah od kriminaliteta u sve vecem broju savremenih društava postaje ozbiljan društveni problem pa se upoznavanje sa njegovim dimenzijama. Glava DRUGA – Metode kriminologije 56 VI METODE I TEHNIKE SAZNAVANJA KRIMINALNOG PONAŠANJA KAO POJEDINACNE POJAVE (KVALITATIVNE METODE) . Medutim. karakteristikama i uzrocima postavlja kao imperativ savremene kriminologije. uprkos ociglednoj nepodobnosti za merenje nivoa kriminaliteta.cesto sprovode u kombinaciji sa anketama o viktimizaciji.

pa se njime po pravilu obuhvata manji broj slucajeva. tipicnih slucajeva (studija slucaja.Metoda proucavanja individualnih slucajeva kriminalnog ponašanja sastoji se u proucavanju pojedinacnih slucajeva kriminalnog ponašanja. društvenom statusu. kao i podaci situacionog karaktera koji se odnose na kriminalno ponašanje. pa se kao takvi i primenjuju u istraživanju kriminaliteta kao masovne pojave. za razliku od kvantitavnih metoda koji su primereniji proucavanju masovnih pojava. materijalnom stanju. vreme i mesto izvršenja. case study ili life history method). Za proucavanje grupa (vecih ili manjih. podaci o žrtvi i sl. Za ovu vrstu ispitivanja stoga su posebno pogodne kaznenopopravne i vaspitne ustanove. Za kvalitativne metode karakteristicno je korišcenje malog uzorka (obicno namernog). eng. porodicnom stanju. zanimanju. Primera radi navešcemo neke od relevantnih cinjenica do kojih se nastoji doci ovakvim proucavanjem: podaci o delinkventu kao što su podaci o starosti. case study). nastoji se da se ispitivanje orijentiše na saznavanje "situacije" dela i delinkventa. odnosno u proucavanju pojedinih delinkvenata u vezi sa njihovim kriminalnim ponašanjem (eng. polu. s tim što oni moraju biti tipicni za proucavanu pojavu. ranijem kažnjavanju.63 U svojoj osnovi to je jedan kvalitativni metod. Ovakvo proucavanje podrazumeva više intenzivno nego ekstenzivno orijentisano istraživanje. crtama licnosti delinkventa i sl. Karakteristike primene kvalitativnih metoda u kriminologiji Pri korišcenju metode izucavanja individualnih slucajeva nastoji se da se dode do saznanja o svim objektivnim i subjektivnim okolnostima i uslovima koji su omogucili kriminalno ponašanje odredenog lica. ili analiza pojedinacnih.. kao što su okolnosti pod kojima je delo izvršeno. 1. važnu ulogu igraju metode analize i indukcije. mestu stanovanja. tako i one koje su delovale u vreme izvršenja krivicnog dela (situacione) jer se smatra da se na osnovu njihove analize može utvrditi etiologija svakog pojedinog delinkventa. kao i ekipni rad i interdisciplinarni pristup. s obzirom na to da se polazi od konkretnih slucajeva i da se moraju sagledati svi njegovi elementi. Prilikom proucavanja individualnih slucajeva kriminalnog ponašanja. slucajno ili namerno odredenih) .64 Utvrduju se kako cinjenice koje se odnose na razvitak licnosti (istorijske). tj.

npr. ali se u tom slucaju dobijeni zakljucci mogu odnositi samo na onaj tip delinkvenata kome pripadaju delinkventi iz ispitivane grupe. grupisana po srodnosti ili negrupisana. razvrstavanje. metod je pogodan i za proucavanje delinkventnih grupa u zatvorima i kazneno-popravnim i vaspitnim ustanovama. ovaj metod primeniti i na proucavanje reprezentativnog uzorka neke grupe. neophodno je izvršiti i horizontalnu i vertikalnu analizu podataka. medutim. s tim što se rezultati ispitivanja uvek daju za celu grupu. a u poslednje vreme sve više i fokus grupe. Pri tome. Na primer. Najcešce korišceni istraživacki instrumenti su polustruktuirani i nestruktuirani upitnik i protokol posmatranja. uocavanje veza sa drugim odgovorima. dok bi utvrdivanje veza izmedu raznih dogadaja u životu svakog pojedinacnog ubice iz uzorka primer . Nestruktuirani upitnik se može sastojati i iz jednog opšteg pitanja. uocavanje slicnosti i razlika. bitno je da se uzorkom po pravilu obuhvataju svi slucajevi iz odredene grupe. s obzirom na to da se u tim Kriminologija 57 ustanovama delinkventna populacija koja je predmet ispitivanja nalazi na okupu. eksperiment. posredno i neposredno posmatranje. “Možete li mi opisati Vaš život od momenta kada ste izvršili prvo krivicno delo do danas?” Kvalitativna obrada i analiza podataka podrazumevaju detaljno išcitavanje dobijenog materijala.delinkvenata. kao studije slucajeva. što omogucava vršenje intenzivnih kriminoloških i penoloških istraživanja. a zatim njihovo dalje grupisanje. Ovaj metod narocito se koristi za izucavanje maloletnickih bandi i posebno je razvijen u SAD. odnosno kombinacija otvorenih i zatvorenih pitanja. grupisanje odgovora na isto pitanje ili drugih slicnih podataka. Moguce je. novinski tekstovi. Pitanja mogu biti manje ili više uopštena. sudski predmeti. odnosno pojavama. Ovakva istraživanja su u praksi cesta. Od tehnika prikupljanja podataka koriste se intervju. utvrdivanje slicnosti i razlika u dogadajima koji su prethodili izvršenju krivicnog dela ubistva od strane osoba obuhvacenih uzorkom bi bilo primer horizontalne analize.65 Takode. analiza sadržaja (na primer. koje karakterišu pretežno otvorena pitanja. i to tako da se proucavaju pojedinacno. dokumentacija socijalnih ustanova).

Glava DRUGA – Metode kriminologije 58 Prilikom neposrednog posmatranja neophodno je obezbediti da posmatrac svojim prisustvom ne ometa normalan tok odvijanja pojave koja se posmatra. Sve cešce pri realizovanju kriminoloških istraživanja prikupljaju se i cinjenice o žrtvi (bio-psihološke i socio-demografske karakteristike žrtve).1. S obzirom na to da se radi o pojavi koja je podložna krivicnom gonjenju i kažnjavanju ona se najcešce i dešava na skrovitom mestu. Zbog toga je neposredno posmatranje pogodnije za prikupljanje cinjenica o krivicnim delima koja . Danas postoji citav niz kompjuterskih programa koji mogu biti od pomoci u kvalitativnoj obradi podataka. Etnograph. Najpoznatiji su Atlas. predmet i sredstvo izvršenja krivicnog dela. Nudist i WinMax. Nakon izvršene analize. Opšte tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje se koriste u kriminologiji66 2. samoedukacija koja se ostvaruje uporedo sa istraživanjem i korišcenje follow-up intervjua u cilju dobijanja dodatnih podataka.). delinkventa i žrtvu. Na ovaj nacin po pravilu se prikupljaju dve vrste cinjenica i to: cinjenice vezane za pretkriminalnu situaciju i situaciju dela (vreme i mesto izvršenja krivicnog dela. stadijum izvršenja i sl. posebno za tekstualno pretraživanje dobijenih podataka. odnosno prisustvo trecih lica smatra se opasnošcu od otkrivanja i krivicnog gonjenja. odnosno rašclanjavanja konkretnog kriminalnog ponašanja i licnosti delinkventa koristi se metoda sinteze.) i cinjenice koje se odnose na delinkventa (biopsihološke i socio-demografske karakteristike. Za kvalitativni metod je karakteristicna i sukcesivna analiza. kodiranje i sl. 2.vertikalne analize. ranija osudivanost i sl. Neposredno posmatranje podrazumeva neposredno opažanje cinjenica koje se ticu predmeta istraživanja. modifikovanje istraživackih instrumenata tokom trajanja prikupljanja podataka. a svako posmatranje. kako bi se pojedinacno kriminalno ponašanje sagledalo i objasnilo u sklopu odredenih društvenih prilika i uticaja. Posmatranje Posmatranje predstavlja neposredno ili posredno opažanje cinjenica vezanih za kriminalno ponašanje. motivi.

67 Poseban vid neposrednog posmatranja jeste posmatranje sa ucestvovanjem. s obzirom na to da se detaljniji podaci o njima zbog njihove ilegalnosti i konspirativnosti mogu prikupiti jedino na takav nacin. krade u samouslugama). zatvorskih dosijea.68 Posredno posmatranje predstavlja opažanje cinjenica koje se odnose na kriminalno ponašanje. 2. inace zakonom dozvoljenih i cak korisnih delatnosti (npr. odnosno do kojih dolazi prilikom vršenja nekih. Thracher) ucestvovao u jednom cikaškom podzemnom gangu. americki istraživac Trešer (F. Medutim. Takode. Eksperiment Eksperiment predstavlja poseban oblik posmatranja koji se vrši na veštacki izazvanoj pojavi. dnevnika i memoara delinkvenata.su više situacionog karaktera. Njegova primena u kriminologiji je mala. dok je Poljak Capov (Czestaw Czapow) koristio posmatranje sa ucestvovanjem pri proucavanju huliganstva u Poljskoj. javni tužioci. sudije. džepne krade. sudskih predmeta. Ovaj oblik neposrednog posmatranja primenjuje se prilikom istraživanja organizovanih kriminalnih grupa (gangova) što je razumljivo. To je cesto korišcena tehnika prikupljanja cinjenica u kriminologiji posebno pogodna pri istraživanju velikog broja slucajeva. U okviru kriminoloških istraživanja koristi se sociometrijski eksperiment radi . Putem ovog posmatranja cinjenice se prikupljaju tako što istraživac nije samo pasivni posmatrac pojave vec u njoj i aktivno ucestvuje. dnevne štampe. Tako je. ekološka krivicna dela). koja se vrše na javnim mestima (npr. što je i razumljivo s obzirom na to da su predmet proucavanja kriminologije ponašanja koja su opasna i kao takva nedozvoljena. ona se može koristiti u prikupljanju cinjenica o svim krivicnim delima.2. na primer. kao i za prikupljanje cinjenica o zatvorskoj populaciji (penološka istraživanja) i o reakciji organa formalne društvene kontrole (policija. saobracajna krivicna dela. zatvorsko osoblje). njen osnovni nedostatak je mogucnost postojanja netacnosti (namernih ili slucajnih) u dokumentima koji su predmet posmatranja. delinkventa i žrtvu. korišcenjem podataka iz policijskih dosijea. pa ih nije celishodno veštacki izazivati. M. što istraživacu nalaže opreznost i kriticki odnos. Pri ovome se treba cuvati identifikacije sa inkriminisanom delatnošcu kada posmatrac podleže krivicnoj odgovornosti kao i clanovi grupe koji su predmet njegovog posmatranja. nepreduzimanje mera zaštite na radu. za razliku od neposrednog posmatranja.

pa se neke tehnike upotrebljavaju za prikupljanje obe vrste podataka. Sociometrijska metoda psiho-drame i socio-drame koristi se za utvrdivanje neprilagodenosti pojedinaca u grupi.dolaženja do sazananja o agresivnosti pojedinaca unutar malih grupa. npr. incest ili zloupotreba droga.69 Kriminologija 59 Ipak. Fokus grupe U poslednje vreme za prikupljanje podataka u kriminologiji koriste se i fokus grupe. Tehnike prikupljanja podataka o delinkventu mogu biti transverzalne i longitudinalne. naime. Eksperiment se koristi i za posmatranje uticaja pojedinih. vodi se brižljivo planirana i moderirana diskusija uz pomoc otvorenih. putem Interneta. odnosno kombinaciju posmatranja sa ucestvovanjem i produbljenog intervjua. Granica izmedu ove dve vrste tehnika nije striktna. faktora delinkventnog ponašanja. eksperiment služi iznalaženju optimalnih rešenja u pogledu tretmana u vaspitnim i kazneno-popravnim ustanovama. Najcešce navodeni primer ove vrste eksperimenta u kriminologiji jeste stavljanje grupe raspuštene dece u pozitivne uslove i posmatranje promena u odnosu na njihovo ranije ponašanje. Posebne tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje su se razvile u kriminologiji Tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje su se razvile u kriminologiji mogu se podeliti u dve grupe: tehnike prikupljanja podataka o pojedinim delinkventima i tehnike prikupljanja podataka o pretkriminalnoj situaciji i samom kriminalnom ponašanju. polustruktuiranih pitanja. posebno kada su u pitanju osetljive teme. Koriste se i on line. odnosno tehnikama namenjenim za prikupljanje jedne vrste podataka obicno se zahvata i deo podataka koji pripada drugoj vrsti. kao i za intervjuisanje ljudi koji su teško dostupni. za prikupljanje podataka o pojavama o kojima se malo zna. Njima se ispituju odredene teme i pojedinacne ideje i mišljenja. Transverzalne tehnike se sastoje u proucavanju delinkvenata u jednom odredenom momentu i njihovom poredenju sa nedelinkventima ili u poredenju raznih grupa .3. izolovanih. brižljivo struktuirane grupe (6-10 ucesnika) i predstavljaju oblik grupnog intervjua. 2. eksperiment je pogodniji za penološka nego za cisto kriminološka istraživanja.70 3. U penološkoj oblasti. One predstavljaju dobar metod za ispitivanje mišljenja. Fokus grupe su male.

bilo preko zatvorskih dosijea ili krivicnih predmeta. bilo neposredno (putem intervjua sa delinkventom ili drugim licima koji su u stanju da daju podatke o njemu). ali za razliku od statistika kriminaliteta one se ne zasnivaju na zakonu velikih brojeva. rezultati dobijeni primenom ove tehnike ostaju problematicni jer se ispitivanjem obuhvataju samo lica u zatvorima ili osudena lica koja ne reprezentuju dovoljno sve delinkvente.73 3. s tim što u odredenoj meri neke od njih imaju klinicke ciljeve i služe istraživanju kriminalnog ponašanja. Pri tome treba voditi racuna da uzorak bude dovoljno reprezentativan i da se dobijeni rezultati uporede sa kontrolnom grupom nedelinkvenata ili sa delinkventima koji pripadaju Glava DRUGA – Metode kriminologije 60 nekoj drugoj kategoriji.71 U okviru ove tehnike razlikuju se tri grupe: 1. kao i etnografski metod – kombinacija raznih. Ankete o viktimizaciji i sa samoprijavljivanjem u osnovi imaju istu prirodu kao one koje se koriste za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi. izvora podataka.delinkvenata unutar proucavane delinkventne grupe. Sistematska opservacija delinkvenata . Za prikupljanje podataka te vrste koriste se: životne istorije i kriminalne biografije. a potom i za poredenje dobijenih rezultata. Medutim i pored tih mera opreza. "follow-up” studije osudenog lica posle izlaska iz zatvora. Ankete kojima se ispituje odredeni aspekt kriminalnog ponašanja na odredenom uzorku delinkvenata. odnosno viktimizacije kao individualne pojave. klinicki metod. Kriminalne biografije omogucavaju da se upoznaju svi aspekti istorije delinkventa .72 2. patološkom. vec na hipotezi da ono što važi za ispitivane subjekte važi i za druge delinkvente istog tipa. One su dakle zasnovane na korišcenju statistickih metoda. proucavanje po kohortama (grupama povezanim nekim zajedinickim obeležjem). pre svega kvalitativnih.produbljeno ispitivanje licnosti delinkventa i motiva koji su doveli do vršenja krivicnog dela. U osnovi se radi o klinickom ispitivanju: medicinskom. Cilj ovih anketa je da se otkriju podaci o vecem broju pojedinacnih slucajeva i da se iz njih izvuku odredeni procenti i korelacije. psihološkom. Longitudinalne tehnike se koriste za pracenje jedne grupe delinkvenata u raznim periodima njihovog života. psihijatrijskom ili o socijalnoj anketi. Ovo ispitivanje može se primenjivati samo na zatvorena lica. 1.

uprkos svim teškocama i nedostacima ova istraživacka tehnika se koristi u istraživanjima koja se vrše u svetu.) koje sakuplja istraživac. "Follow up” studije omogucavaju da se prati život osudenog lica dugo vremena posle njegovog puštanja iz zatvora ili izvršenja druge kazne. dnevnicima. dakle sekundarnim ("iz druge ruke") podacima. ove arhive nisu uvek dostupne istraživacu. sudskih i sl. upoznaje se sa njegovim rukopisima. ali su one problematicne iz razloga što se ne može sa sigurnošcu utvrditi veza izmedu režima u kaznenoj ustanovi i kasnijeg ponašanja delinkventa.i njegovog ponašanja. a vrednost im je problematicna jer se zasnivaju na arhivskim. a koja nisu uvek pouzdana. Njima se može kontrolisati kasnija kriminalna karijera ispitivanih delinkvenata.74 Ova tehnika ima za cilj da ukaže na karakteristike odredene grupe delinkvenata medusobno povezane nekim od pomenutih obelezja u odnosu na druge delinkvente ili na populaciju u celini kao i da diferencira subjekte unutar same kohorte. ispituje njegovu okolinu i konsultuje njegov sudski dosije. to je metod koji je svu svoju pažnju usredsredio . Klinicki metod. Istraživac se licno srece sa delinkventom. Termin kohorta je uzet iz demografije. gde oznacava skup osoba koje su u istom periodu doživele neki bitan dogadaj u životu. s obzirom na to da na njega mogu uticati i drugi faktori. osuda u toku iste godine ili puštanje iz zatvora u istom periodu (kohorta u pravom smislu reci). Proucavanje po kohortama. rodenje (generacija). 3. Nekada se koriste i spontana autobiografska kazivanja samih delinkvenata. 2. Drugim recima. Uprkos dubini i kompleksnosti zadiranja u kriminalni fenomen ova tehnika je problematicna zbog svedocenja na kojima se zasniva.75 4. Klinicki metod se sastoji u primeni takvih postupaka ispitivanja delinkventa koji su analogni postupcima koji se primenjuju prilikom tretmana na klinici. No. Ona se koristi podacima iz arhiva (zatvorskih. U kriminologiji se pod kohortom podrazumeva skup osoba cije delinkventno ponašanje je povezano nekim zajednickim elementom vezanim za odredeni vremenski period: npr. Osim toga. kao što su rodenje ili stupanje u brak. pa tako na sebi nose pecat svih njihovih nedostataka. Skupe su.

76 Klinicki metod nastao je u okviru koncepcije koja delinkventno ponašanje smatra izrazom odredene biološke i psihicke konstitucionalnosti i koja vec po svome karakteru podrazumeva primenu klinicko-medicinskih metoda. a na drugoj. za prognozu buduceg ponašanja delinkventa. koje vrši klinicar po klinickom kriterijumu i na osnovu sopstvenog klinickog iskustva.to je. a time i za . Klinicki metod se sastoji iz sledecih faza: medicinsko-psihološko i socijalno ispitivanje. psihološkim i psihijatrijskim ispitivanjima. patološka i socijalna. dakle. drugi Kriminologija 61 nivo . sprovodenje samog tretmana. Di Tulio je kod klinickog istraživanja ukazao na znacaj ispitivanja uzroka ponašanja delinkventa na osnovu integralnog samostalnog psihickog proucavanja licnosti. Na jednoj strani je. po jednom od osnovnih metodoloških pravila u kriminologiji. Ona je od nesporne koristi za saznavanje uzroka delinkventnog ponašanja. Njegovom primenom istražuju se sve strane licnosti delinkventa: biološka.nivo delinkventa. za klinicki metod se cesto kao sinonim upotrebljava i naziv antropološki metod. Ovaj metod naziva se „klinicki” jer se u kriminološkom istraživanju primenjuje metod koji je slican medicinskom u svim fazama ispitivanja.77 S obzirom na svoju primenu u okviru antropološkog pravca u kriminologiji. Uz njegovu pomoc prikupljaju se i interpretiraju cinjenice koje se odnose na delinkventa . utvrdivanje kriminološke dijagnoze. pravilu nivoa interpretacije.na licnost delinkventa kojeg ispituje klinickim putem. Zbog otkrivanja razlicitih dinamizama delovanja uzrocnih faktora u razlicitim slucajevima ovaj metod se još naziva i dinamickim metodom. Klinicki metod nije do kraja prihvatljiv u kriminologiji s obzirom na to da se zasniva na koncepciji koja neopravdano potiskuje društvenu stranu kriminalnog ponašanja uz istovremeno davanje preteranog znacaja biološkim. prognoza buduceg ponašanja delinkventa i odredivanje tretmana na osnovu utvrdene kriminološke dijagnoze. dakle. Klinicki metod ima za cilj otkrivanje i utvrdivanje uzrocnih faktora koji deluju na svaki pojedini slucaj razlicitim dinamizmom pa se stoga njihovo objašnjenje može dati u okviru "sintetickog kompleksa" koji se postiže klinickim putem. psihicka. ispitivanje koje vodi formulisanju odgovarajuceg tretmana.

kako zagovaraju pristalice biološke. Postojece tehnike prikupljanja podataka o delinkventu prilicno su razvijene u savremenoj kriminologiji. kao i da su jeftiniji od kvantitativnih metoda. Na ovaj nacin prikupljaju se podaci o karakteristikama prekriminalne situacije. Najznacajnije prednosti kvalitativnih metoda obuhvataju: dolaženje do produbljenih znanja na kojima se grade teorijski modeli. ali samo u kombinaciji sa drugim metodima. veka i u dobroj meri se vezuje za proGlava DRUGA – Metode kriminologije 62 menu od pozitivizma ka kritickoj kriminologiji. odnosno licnosti delinkventa. 4. kao i u drugim društvenima naukama. Svojim sveobuhvatnim i kvalitativnim pristupom metod proucavanja individualnih slucajeva nadoknaduje nedostatke statistike. odnosno antroploške i psihološke koncepcije u kriminologiji. Zbog toga je ovaj metod od posebnog znacaja za dobijanje saznanja o licnosti . a nove još nisu stvorene. omogucava samo kvantitativan pristup nekim standardnim aspektima kriminalnog ponašanja. grounded theory). cinjenica da su posebno pogodni za istraživanje u savremenim uslovima brzih društvenih promena. dakle ne kao osnovni ili cak i jedini kriminološki metod. U manjoj meri one omogucavaju i pristup podacima o pretkriminalnoj i kriminalnoj situaciji. Stoga ona može i treba da bude upotrebljavana u kriminologiji.odredivanje adekvatne krivicne sankcije i tretmana delinkventa. nacinu. odnosno postavljaju temelji novih teorija (eng. Prikupljanje podataka o žrtvi u novije vreme vrši se još uspešnije putem anketa o viktimizaciji. upotreba kvalitativnih metoda se povecava od šezdesetih godina 20. njenom prethodnom odnosu sa delinkventom kao i o njenom ponašanju pre i u toku izvršenja krivicnog dela. koje ne samo da doprinose boljem upoznavanju sa kriminalitetom kao masovnom pojavom. Prednosti i nedostaci upotrebe kvalitativnih metoda u kriminologiji U kriminologiji. kada stare teorije i kategorije postaju neupotrebljive. buduci da obuhvata masu slucajeva. Za prikupljanje podataka ove vrste prevashodno se koristi tehnika posrednog posmatranja koje se vrši putem analize sudskih dosijea. Primena kvalitativnih metoda ima i prednosti i mane. koja. vremenu i mestu izvršenja krivicnog dela kao i o licnosti žrtve. vec su oznacile i veliki napredak na planu proucavanja kriminalnog ponašanja kao pojedinacne pojave. odnosno ponašanju.

uglavnom zasnovane na vec postojecoj. ovaj metod ima i nedostataka. Zakljucke dobijene primenom tradicionalne metodologije ocenile su kao bezvredne jer su težili uopštavanju i objektivnosti. Feministicka kritika epistemologije Feministicka epistemologija imala je tri etape u svom razvoju. feministkinje ih nisu samo prosto primenile na kritiku kriminološkog saznanja vec su ih nesporno i obogatile. dakle metoda koji se zasnivaju na proucavanju velikog broja slucajeva kriminalnog ponašanja. kako istice Harding. kritici epistemologije. kao i za odgovarajucu individualizaciju u izvršenju kazne lišenja slobode. Iako su. šire zasnovanoj. ignorišuci specificnosti. Na drugoj strani.79 feministicki empiricizam. odnosno grupa delinkvenata. Njegovi nedostaci prvenstveno proisticu iz same njegove ogranicenosti na proucavanje pojedinacnih sluacajeva kriminalnog ponašanja. 1. feminizam gledišta (standpoint feminism) i postmodernisticki feminizam. isticuci da su one jednostrane i lišene ženske perspektive. Najzad. Kriminologija . Stoga ovaj metod. ima i važan aplikativni aspekt. dok se do saznanja o kriminalitetu kao društvenoj pojavi može doci samo primenom kvantitativnih metoda. za njenu pravilnu individualizaciju. izucavanjem pojedinacnih slucajeva kriminalnog ponašanja otkrivaju se samo njegovi neposredni uzroci. odnosno razlike i izmedu kriminaliteta žena i kriminaliteta muškaraca. narocito poslednje dve etape. Najpre.delinkventa i o delinkventnoj situaciji. saznanja do kojih se njenom primenom dolazi ne mogu se generalizovati. Takode. kvalitativni metod nije sistematizovan i uglavnom je još prepušten inteligenciji i licnom iskustvu istraživaca i zahteva dosta vremena. iako u osnovi metod fundamentalnog kriminološkog istraživanja.78 VII FEMINISTICKA KRITIKA I KRIMINOLOŠKO ISTRAŽIVANJE Feministicki orijentisane autorke dovele su u pitanje tradicionalnu epistemologiju (nauku o saznanju) i metodologiju kriminološkog istraživanja. odnosno njihova generalizacija je ogranicena na grupe. koja su neophodna za izricanje adekvatne krivicne sankcije. odnosno tip delinkventa ciji pripadnici su ispitivani. za razliku od kvantitativnog metoda. To su.

s tim što se smatralo da je to dovoljno da se sa postojecih metoda skine veo predrasuda. odnosno da su pitanja kojima se nauka bavila sistematski iskljucivala žene i njihove interese. Pogled potcinjenog je materijalno utemeljen u njegovim uslovima.. Binney i dr. Feministicki empiricizam tvrdi da bi stvarno objektivna nauka morala imati u vidu oba pola. zalagale se za prevazilaženje odnosa subjekt-objekt i za aktivnije ukljucivanje žena iz istraživackog uzorka u samo istraživanje.63 Feministicki empiricizam je zasnovan na kritici nauke zasnovane na percepciji muškarca. nasilje u braku) iz njihovih iskustava. one su postavile pitanje odnosa moci izmedu istraživaca i istraživanih. to ne znaci da one nisu ništa menjale na planu metodologije. predstavljaju svojevrstan doprinos razvoju primene kvalitativnih metoda u kriminologiji. Takode. 1981). istraživanja. poput onih koje je sprovela Karlen (Carlen)80 u zatvorima. pri cemu to ne znaci da se istovremeno uzimaju u obzir i iskustva policije i muškarca-nasilnika. Iskustvo koje imaju žene izražava njihov potcinjen položaj i zamenjuje predstave i iskustva onih koji imaju vlast (Hanmer i Saunders. Tako su pristalice feministickog empiricizma smatrale da postojeci metodi mogu biti zadržani kada su jednom predrasude uklonjene. U kriminološkim istraživanjima feministicki empiricizam je prvenstveno došao do izražaja u izboru tema (kriminalitet žena umesto kriminaliteta uopšte i nasilje nad ženama umesto delinkvencije) i u odbacivanju tvrdnji da su dosadašnja istraživanja kriminaliteta došla do validne istine o kriminalitetu kako žena tako i muškaraca.81 Feminizam gledišta u kriminologiji teži sticanju saznanja o viktimizaciji žena (silovanje. 1984. U osnovi te epistemologije jeste hegelijansko-lukacevsko-gramšijevska teorija prema kojoj iskustvo potcinjenih jeste bolji kljuc razumevanja uslova u kojima oni žive nego što je to slucaj sa teorijom i interpretacijom onih koji vladaju. Naravno. Ovo poslednje je reinterpretirano kao patrijarhalna laž. Naprotiv. što ima za posledicu da ono što izgleda kao objektivnost u stvari jeste seksizam. Epistemološka osnova feminizma gledišta jeste iskustvo.82 S obzirom na to da standpointisam nije zainteresovan za .

obicaja. neophodno je pažljivo odabrati kljucne društvene konstrukcije na koje ce biti primenjen. za razliku od feminizma gledišta. Bertrand predlaže primenu ovog metoda . vec se radije okrece "potcinjenom saznanju koje prica razlicite price i ima razlicite specificnosti"85 Za postmodernizam su slike i predstave o nama naša stvarnost.istraživanja koja se odnose na muškarce. "On polazi sa drugog mesta i krece se u drugim pravcima". slika.86 Dekonstrukcijom jezika. kao i standpoint feminizam odbacuje lažnu opštu sliku stvarnosti koja dolazi iz prespektive onih koji imaju vlast.87 ma koliko ovaj metod bio sam po sebi koristan. kako kaže Fleks (Flax). Feministicki postmodernizam nije sinteza feministickog empiricizma i feminizma gledišta i on ne pokušava da razreši probleme koje postavljaju druga stanovišta. žena srednje klase i Anglo-Saksonki. feministicki postmodernizam se zalaže za dekonstrukciju istine. Kriminološko istraživanje. pojava i dr.83 Feministicki postmodernizam. ogoljuju se odnosi moci koji stoje iza njih. Radi se. u tom smislu. naime. Medutim. odnosno za analizu uticaja moci na oblikovanje istine. koji je težio rekonstrukciji istine u smislu uspostavljanja feministicke istine. Medutim. da bi on bio zaista upotrebljen na najbolji nacin. On odbacuje pojam sestrinstva koji ignoriše razlike medu ženama i kao opšte probleme žena predstavlja probleme belih žena. dakle. Postmodernisticka epistemologija.84 odbacuje "pogrešnu predstavu stvarnosti koja zahteva ignorisanje razlicitosti". dekonstrukcija. Tako. kako istice Bertrand. okrece se predstavama koje o sebi i o drugima imaju kako žene kriminalke i žene žrtve tako i predstavnici Glava DRUGA – Metode kriminologije 64 krivicno-pravnog sistema i uticaju koji te predstave imaju na njihov društveni položaj. o tome da u svakom pa i kriminološkom istraživanju mora pored polne doci do izražaja i rasna. on je kritikovan da je jednu jednostranost zamenio drugom. klasna i svaka druga specificnost. Sine qua non metod postmodernizma je. Za razliku od feminizma gledišta. potmodernizam ne teži drugoj unitarnoj realnosti. odnosno tretman.

dekonstrukciju pojedinih krivicnih dela koja se vrše na štetu žena. kao što su: izbor predmeta istraživanja i ciljevi istraživanja. Kriminološko istraživanje i feministicka metodologija S obzirom na to da medu samim feministkinjama ne postoji saglasnost u pogledu njegovih elemenata. To je nužno znacilo i dekonstrukciju istorijskih cinjenica. Ipak. Tako je isticano da su pojmovi nasilje u braku (spouse abuse) i porodicno nasilje (domestic violence. kao prethodnih društvenim. odnos izmedu istraživaca i istraživanog. polnost. kako dobro primecuje Bertrand. Možda su. family violence) društvene konstrukcije smišljene da se zamagli problem maltretiranih žena i da tu pojavu treba nazvati pravim imenom: nasilje nad ženama. Zahteva se istraživanje procesa u kome je žensko telo dovedeno u vezu sa seksom i kako se seksualne razlike i znacenja koje te razlike imaju u društvu reprodukuju i održavaju kao i dekonstrukcija tih znacenja. Pored toga. moguce je izdvojiti nekoliko kljucnih specificnih elemenata."88 Primena postmodernisticke epistemologije na kriminološkom planu znacila je dekonstrukciju pojma krivicnog dela i kriminalizacije koji su shvaceni kao društvena konstrukcija. Upravo da bi izvršila deesencijalizaciju. nelegitimnost mnogih krivicnih zakona. 2. odnosno odnosima moci. sociologa/sociološkinja prava i istoricara/istoricarki krivicno-pravnog sistema. odnosno njihovih znacenja. . otkrivanje istorijata odnosa moci i potcinjenosti žene u odnosu na muškarca kao i cinjenice da zakoni i pravni sistem doprinose održavanju odnosa nejednakosti i dominacije. odnosno etiketa. i. "upravo teoreticarke feminizma najbolje pokazale "nerealnost" muške i ženske prirode. U pogledu seksualnog nasilja odbacuju se objašnjenja koja polaze od fizioloških razlika izmedu muškaraca i žena (Brownmiller). kriminologija se mora osloniti na pomoc feministkinja. posebno. konstruisani karakter dobrog i lošeg onako kako je sankcionisano od strane krivicnih zakona.na dve kljucne konstrukcije: "ideju prirode". istraživacki postupak. teorija i jezika. nužna je i dekonstrukcija pojmova pol. kao centralnu jer ona predstavlja izvor svih oblika kontrole koja se vrši prema ženama i "krivicno delo". denaturalizaciju i deontologizaciju tih konstruisanih "stvarnosti". teško bi se mogao dati definitivan odgovor na pitanje šta jedno kriminološko istraživanje cini feministickim.

Težnja ka tome da se žene ucine vidljivim dovela je do predloga da feministicko istraživanje mora biti "o. od strane i za" kriterijumi mogli biti korisno upotrebljeni od strane feministkinja. neke autorke poput Kein (Cain). Mnoge autorke smatraju da kvantitativni metodi nisu primereni feministickim istraživanjima jer daju lažnu sliku objektivnosti. Kein. Njihova revidirana verzija kriterijuma "o. uglavnom je muškarac taj koji goni i osuduje ucinioce krivicnih dela i uglavnom su muškarci ti koji su u zatvoru. Wise).odnosno uloga istraživanih i pracenje subjektivnog iskustva prilikom rada na istraživanju. U tom pogledu najviše ima dilema oko davanja prednosti kvantitativnim ili kvalitativnim metodima. kvantitativni metodi cesto ignorišu razlike medu polovima ili ih posmatraju bez uzimanja u obzir varijabli medijatora. Gelsthorpe. oko nacina prikupljanja podataka. Drugi važan elemenat feministickog istraživanja jeste istraživacki proces. smatraju da nijedan od tih kriterijuma nije adekvatan i da bi tek sociopoliticka analiza ucinila mogucim odredenje "kako. Izbor predmeta istraživanja za feministkinje znaci prevashodno izbor koji ce omoguciti ispitivanje za koje se veruje da ce doprineti okoncanju potcinjenosti žene. samo da se uzme u obzir subjektivitet ispitivanih. Takode. ima autorki koje smatraju da nedostaci kvantitativnih metoda . dok kvantitativni metod ne može omoguciti dublje razumevanje ili osecanje za one koji se istražuju. dakle. Kriminologija 65 što znaci da njegov znacaj treba da bude kako politicki tako i praktican. od strane i za" traži. Keller). Po njima je feministicki kriterijum zadovoljen samim tim što oni koji se istražuju postaju aktivni subjekti. kvalitativni metod bolje odslikava ljudsku prirodu i žensko iskustvo. Prema Rainharc i Keler (Reinharz.89 Medutim.90 Medutim. zašto i kada" bi "o. To se pokazalo kao veoma važno upravo u kriminologiji gde se veliki deo sistema vrti oko muškarca: muškarac je najcešci etiketirani kriminalac. Morris) spadaju u one feministicke autorke koje smatraju da muškarci ne mogu biti iskljuceni iz kriminološkog istraživanja. od strane i za žene" (Stanley. posebno nacina vodenja intervjua. Gelstorp i Moris (Cain. izrade istraživackih instrumenata i sl.

kao nosilac moci i prava na kontrolu. Konvencionalni nacin prikupljanja podataka putem intervjua takode je kritikovan s obzirom na to da tretira ispitanike kao objekte i tako narušava ženino subjektivno iskustvo koje ona ima kao žena i kao ljudsko bice uopšte. istovremeno oni moraju obezbediti i dolaženje do što tacnijih informacija o obimu i težini nasilja koje se vrši prema ženama u braku. Kako piše Okli (Oakley).93 Feministicko istraživanje odbacuje tradicionalni odnos izmedu istraživaca i istraživanog. kao i o tome ko su oni koji zlostavljaju. dok je za dublje zadiranje u iskustva ispitivanih neophodna primena kvalitativnih metoda. intervjua lišenog predrasuda" zapravo mit. Wise) "tretirati ljude kao objekte seksualne objekte ili istraživacke objekte . uglavnom koriste za dobijanje podataka o sociodemografskim karakteristikama ispitanika. istraživacki instrumenti moraju biti takvi da dozvoljavaju ženama da same pricaju ili pišu o svojim iskustvima kako bi se moglo saznati šta nasilje za njih znaci.94 U tom smislu zagovornici feministicke metodologije se zalažu za uspostavljanje odnosa saradnje umesto odnosa u kome je istraživac.91 Ipak. odnosno da kvalitativni metodi mogu biti upotrebljeni prilikom pravljenja upitnika za kvantitativno istraživanje (npr. odnosno pitanja sa unapred datim odgovorima. dok se zatvorena pitanja.92 Na primer. treba napustiti "mušku paradigmu" intervjuisanja (pa tako i muški pogled na društvenu realnost) u prilog pristupa koji priznaje subjektivitet istraživaca i Glava DRUGA – Metode kriminologije 66 istraživanog i koji iznosi na videlo cinjenicu da je pojam "objektivnog intervjua. kako one definišu i doživljavaju fizicko nasilje i seksualno nasilje koje muškarci vrše prema njima. ocigledno je da kvantitativna istraživanja ne obezbeduju dovoljno podataka o licnosti ispitanika ni za feministkinje ni za druge istraživace. Upravo stoga. a ko one koje su zlostavljane. Hunt). feministickom istraživanju najviše odgovara upotreba upitnika i skica za vodenje intervjua sa otvorenim pitanjima.je moralno neopravdano". Ali. ako je rec o istraživanju nasilja u braku.mogu biti ispravljeni (npr. nadreden . Eichler). Kako isticu Stenli i Vajz (Stanley. Oni su pogodni pre svega za dolaženje do opštih podataka o ispitanicima.

što podrazumeva nužno da istraživanje bude od pocetka do kraja pod njegovom kontrolom. On mora voditi racuna o tome da se njegovim istraživanjem dode do odgovora na odredena unapred postavljena pitanja. Takode. Naime.96 Situacija može biti posebno komplikovana kada je žena istraživac. postavlja se pitanje gde su granice uticaja istraživanih na istraživanje.). a muškarac onaj koji se istražuje. kao pasivnom izvoru podataka koji su mu potrebni. nastojanje da se prevazide tradicionalni odnos izmedu istraživaca i istraživanog nekada dovodi do toga da se sa ispitanicama uspostave odnosi prijateljstva koji vremenom dolaze u koliziju sa ciljevima istraživanja. on sa sobom nosi mnoge dileme i teškoce. kao i u odredivanje nacina njihovog korišcenja radi menjanja postojece prakse. ipak je istraživac taj koji sprovodi istraživanje. Klajber i Lajt (Kleiber. feministkinje ne zahtevaju potpuno ukidanje hijerarhijskog odnosa izmedu istraživaca i istraživanog. ali i kada su i istraživani i istraživac žene sa bitno drugacijim stavovima u pogledu ispitivane pojave i nacina interpretiranja dobijenih podataka. koji je odgovoran za njega i na razne nacine i sam ima ogranicenu moc (na primer. One smatraju da istraživac ne mora da namece istraživanom sopstvene definicije njegove stvarnosti. "Naša namera je". piše Aker (Acker). mora voditi racuna o raspoloživim finansijskim sredstvima i sl.istraživanom. Buduci svesne toga. Pre svega. u identifikovanju ciljeva i bili ukljuceni u interpretaciju dobijenih rezultata. mora udovoljiti zahtevima narucioca projekta. Demokratizacija istraživackog postupka može biti u praksi teško ostvarljiva. S obzirom na to da je cilj istraživanja da se od istraživanog dobiju podaci uvek postoji opasnost zloupotrebe prijateljstva u tom cilju. ma koliko ovakav nacin istraživanja bio izazovan. Light) su na primeru svog istraživanja pokazali kako su im osobe koje su bile subjekti/objekti njihovog istraživanja pomogle u izboru metoda.95 Medutim. Uspostavljanje takvog odnosa u kome ce istraživani imati aktivnu ulogu smatra se veoma važnim za dobijanje kvalitetne informacije. "da svedemo na minimum tendenciju (koja . Uspostavljanje odnosa saradnje izmedu istraživaca i istraživanog na taj nacin obezbeduje potpunije ostvarivanje akcionog karaktera feministickog istraživanja. ali se zalažu za uklanjanje eksploatatorskog odnosa prema istraživanom kao izvoru podataka.

doveo je do podizanja njihove svesti u pogledu socioloških i istorijskih korena muškog nasilja. .98 Cilj feministickog istraživanja na taj nacin postaje menjanje onih koji se istražuju. radeci na takvom istraživanju u Nemackoj. U najboljem slucaju.postoji u svim istraživanjima) da se istraživani pretvara u objekat ispitivanja i manipulacije. Nekada istraživacice neposredno pomažu ženama iz ispitivanog uzorka tako što im obezbeduju kontakt sa advokatom ili skloništem za žene. što podrazumeva beleženje subjektivnog iskustva prilikom rada na istraživanju. kako kaže feministicka pesnikinja i pevacica Viliamson (Williamson) "onaj koji menja i koji se menja". Tako Stenli i Vajs smatraju da "ono što je licno jeste politicko" i da iskustvo mora biti prioritetno ne samo za istraživanog vec i za istraživaca. Cilj istraživanja bio je davanje snage zlostavljanim ženama da razumeju i promene sopstvenu stvarnost. važna karakteristika feministicke metodologije je i samosvest i samokriticnost u odnosu na istraživanje. 1984. Publicitet koji je ovo istraživanje tako dobilo omogucio je kreiranje Autonomne ženske kuce za pomoc žrtvama porodicnog nasilja. Mis (Mies) je. mi želimo da stvorimo uslove u kojima onaj ko je predmet istraživanja ulazi u istraživacki postupak kao aktivni subjekat. na primer.99 Najzad."97 Svako feministicko istraživanje ima akcioni karakter ali je to posebno došlo do izražaja kod istraživanja nasilja nad ženama u braku. istraživaca i društvenog odgovora na nasilje prema ženama. Tako i istraživanje postaje deo procesa davanja moci (empowering) ženama kroz maksimiziranje dijaloga Kriminologija 67 izmedu istraživaca i istraživanog tako da oboje postaju. godine. Rad na životnim istorijama pretucenih žena koje su dolazile u tu kucu. organizovala jednu manifestaciju na ulicama koja je privukla veliki broj ljudi koji su zatim bili intervjuisani u pogledu svog iskustva i stavova u vezi sa nasiljem u braku. a koji je podrazumevao aktivno ucešce samih žena. Nekada se u istraživanja ukljucuju lokalne grupe žena i one zajedno sa istraživacicama deluju kao grupa za podršku.

"Svidalo se to nama ili ne. pravi se razlika izmedu primarnih i sekundarnih izvora. izrada i umnožavanje istraživackih instrumenata. stvorila sopstveni metodicki sistem. fundamentalna i primenjena istraživanja. prikupljanje podataka. na apstrakcijama koje su rezultat spekulacija koje nemaju veze sa životnim iskustvom. . Važno je istaci i to da je feministicko istraživanje zainteresovano za izgradnju teorije koja izrasta iz iskustva. Kriminologija je. A sve te stvari uticu na nacin na koji osecamo i razumemo ono što se dogada. kako je to uobicajeno u tradicionalnoj kriminologiji. kao i metodu prognoziranja kriminalnog ponašanja. prikupljanje podataka o kriminalnom ponašanju. kriminologija ima svoje posebne izvore podataka. operacionalizacija – definisanje svih relevantnih metodoloških pitanja (pisanje istraživackog projekta). korišcenje kvantitativnih i kvalitativnih metoda. kao i druge društvene nauke. pa je posebno razvila metodu ispitivanja individualnih slucajeva kriminalnog ponašanja i kriminološku klinicku metodu kojima se proucavaju pojedini izvršioci krivicnih dela u svim aspektima. kategorizacije i tipologije: grupisanje kriminalnih ponašanja i delinkvenata po srodnosti. osim toga. Glava DRUGA – Metode kriminologije 68 SAŽETAK _ U proucavanju svog predmeta kriminologija se. nedostacima i raspoloženjima. obuka lica koja ce vršiti prikupljanje podataka (ako je potrebno). delinkventu. Naša svest je uvek posrednik kroz koji se istraživanje odvija. istraživaci ostaju ljudska bica sa svim svojim osecanjima. _ S obzirom na specificnost svog predmeta. proucavanje kriminalnog ponašanja u sklopu šireg života delinkventa. koristi naucnim metodama koje su zajednicke svim društvenim naukama. probno istraživanje (ako je potrebno i moguce). Takode. korišcenje metoda i znanja raznih nauka i timski rad. naucno objašnjenje – objašnjenje dobijenih podataka u svetlu postojecih teorijskih znanja i istraživanja i znacaj za dalji razvoj teorije (pisanje istraživackog izveštaja). a ne. pregled (“istraživanje”) postojece literature i utvrdivanje praznina u postojecim istraživanjima. Izvori podataka mogu biti pisani i nepisani. analiza i interpretacija podataka.100 Feministkinjeistraživacice su svesne toga da u pitanja koja postavljaju unose i svoje sopstvene autobiografije i iskustva koja postaju predmet istraživanja i one ne smatraju da je to nebitno. nema istraživackog metoda ni tehnike izvan istraživaca". priprema i obrada podataka. donošenje odluke da se radi istraživanje u odredenoj oblasti. _ Hronološki model empirijskog fundamentalnog istraživanja u kriminologiji odvija se kroz više etapa: posedovanje prethodnog znanja. komparativni metod. _ Obeležja metoda koje koristi kriminologija su: prikupljanje konkretnih cinjenica i njihovo teorijsko objašnjavanje. kriminalitetu i žrtvi (pojavni oblici i faktori). obezbedivanje finansijskih sredstava za istraživanje – pisanje predloga projekta potencijalnom finansijeru (ukoliko je potrebno).

Prvi naucnici koji Kriminologija 69 su se bavili problemima kriminaliteta kao masovne pojave bili su matematicari koji su koristili kriminalne statistike. _ Metoda proucavanja individualnih slucajeva kriminalnog ponašanja sastoji se u proucavanju pojedinacnih slucajeva kriminalnog ponašanja. _ Feministicki orijentisane autorke dovele su u pitanje tradicionalnu epistemologiju (nauku o saznanju) i metodologiju kriminološkog istraživanja isticuci da su one jednostrane i lišene ženske perspektive. uporedenje i merenje. istraživacki postupak. odnosno uloga istraživanih i pracenje subjektivnog iskustva prilikom rada na istraživanju._ Metode i tehnike koje se primenjuju u izucavanju kriminaliteta kao masovne društvene pojave u osnovi su odredene samom njegovom prirodom. _ Tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi koje su se razvile u kriminologiji mogu se podeliti u dve grupe: tehnike prukupljanja podataka o pojedinim delinkventima i tehnike prikupljanja podataka o pretkriminalnoj situaciji i samom kriminalnom ponašanju. odnosno straha od kriminaliteta. Utvrduju se kako cinjenice koje se odnose na razvitak licnosti (istorijske) tako i one koje su delovale u vreme izvršenja krivicnog dela (situacione) jer se smatra da se na osnovu njihove analize može utvrditi etiologija svakog pojedinog delinkventa. Ipak. ignorišuci razlike i specificnosti izmedu kriminaliteta žena i kriminaliteta muškaraca. uz prilagodavanje specificnom predmetu istraživanja – kriminalitetu. kao i tehnike za prikupljanje podataka o tamnoj brojci i osecanju nesigurnosti. Za prikupljanje podataka o kriminalitetu od posebnog znacaja su statistike kriminaliteta. odnosno u proucavanju pojedinih delinkvenata u vezi sa njihovim kriminalnim ponašanjem. odnos izmedu istraživaca i istraživanog. pre svega sociologije. Granica izmedu ove dve vrste tehnika nije striktna pa se neke tehnike upotrebljavaju za prikupljanje obe vrste podataka. PITANJA I TEME ZA DISKUSIJU . teško bi se mogao dati definitivan odgovor na pitanje šta jedno kriminološko istraživanje cini feministickim. kao što su: izbor predmeta istraživanja i ciljevi istraživanja. moguce je izdvojiti nekoliko kljucnih specificnih elemenata. Zakljucke dobijene primenom tradicionalne metodologije ocenile su kao bezvredne jer su težili uopštavanju i objektivnosti. _ S obzirom na to da medu samim feministkinjama ne postoji saglasnost u pogledu njegovih elemenata. Iz okolnosti da se radi o posebnom društvenom fenomenu a ne o prostom zbiru pojedinacnih kriminalnih ponašanja proizilazi da se mora primeniti opšta metodologija društvenih nauka. Transverzalne tehnike se sastoje u proucavanju delinkvenata u jednom odredenom momentu i njihovom poredenju sa nedelinkventima ili u poredenju raznih grupa delinkvenata unutar proucavane delinkventne grupe. Za prikupljanje podataka o kriminalitetu kao masovnoj pojavi najcešce se koristi ispitivanje (ankete i intervjui). Longitudinalne tehnike se koriste za pracenje jedne grupe delinkvenata u raznim periodima njihovog života a potom i za poredenje dobijenih rezultata.

. (1987) Groupe de controle.: op. Objasnite znacaj kvantitativnih metoda u kriminologiji. 75.: op. Nabrojte tehnike prikupljanja podataka o stvarnom kriminalitetu. 4 Milutinovic. str.. str. 15 Gassin. str. str. 45. 6. str. 13 Milutinovic. 12 Pinatel. J. Koje su faze klinickog metoda? 17. Beograd: Naucna knjiga. Kroz koje etape se odvija empirijsko istraživanje kriminaliteta? 6. Šta jedno kriminološko istraživanje cini feministickim? KLJUCNE RECI metod operacioni model kriminološki metod statistika kriminaliteta klinicki metod feministicka metodologija istraživacki projekat KORISNE INTERNET ADRESE _ Interpol www. 7 Gassin. cit. str. U kome znacenju se upotrebljava termin statistika kriminaliteta? 11. 46 17 Laignel-Lavastine. str. Ž. M. 99. Kako se vrši prikupljanje cinjenica u kriminologji? 10. 9 Pinatel.interpol. str.. (1979) Kriminologija. 23. Objasnite znacaj kvalitativnih metoda u kriminologiji.. 18.. V. 6 Šešic. Koje su tehnike prikupljanja podataka o kriminalnom ponašanju kao individualnoj pojavi? 16. M. Šta je hipoteza? 9. 11 Pinatel. Koje je metode razvila kriminologija? 3.. Koje metode se primenjuju u kriminologiji? 13. Beograd: Savremena administracija. 12. str. R. cit. R. Horvatic. 14-21. 16 Milutinovic. 3 Gassin. str. Navedite izvore podataka u kriminologiji. 107. 8 Gassin. cit. 5. R. R. cit. Šta je metod? 2.fbi. Kako se odvija istraživanje na uzorku i koji je njegov znacaj? 8. M.: op. 14. str. str. 68. cit. Navedite osnovne karakteristike kriminološkog metoda.. J.. 24. R. 15. J. str. Paris:Dalloz. str. 14 Pinatel. 105-106. (1982) Metodologija društvenih nauka. B. 10 Gassin. (1976) Metodologija društvenih nauka. 1 2 . 104. Paris: Spes.: op.org Kriminologija 71 NAPOMENE Lukic. (1950) Precis de criminologie. J. cit.: op.: op.1. R. 54. M. Paris: Biblioteque scientifique. cit. Beograd: BIGZ. cit. str..: op. prema Pecujlic . 5 Horvatic.: op.. cit. 68. 107. Opišite etape u razvoju feministicke epistemologije. Glava DRUGA – Metode kriminologije 70 7. cit. Ž. M.gov _ Savezni pravosudni centar za statsticke podatke (The Federal Justice Statistics Resource Center) http://fjsrc. (1960) La criminologie.int _ Federalni istražni Biro www.. str. 107-108. Stanciu. str.: op. Nabrojte obavezne elemente istraživackog projekta. (1988) Criminologie.: ibid.urban. 4. 43.

R. 97. R. cit. 52 Stefani. G. cit. 37 Milutinovic. 28 Zajecaranovic. "ekonomija" je nezavisna promenljiva u odnosu na "politiku" i na "kulturu". str. cit.: op. 62. 181. Levasseur. str. R.: op.. 49 . R. 110. str. 32 Radovanovic. 43 O anketama sa žrtvama bice više reci u poglavlju o prikupljanju cinjenica o prikrivenom kriminalitetu. 110.: op. 87. M. B.: op. 1441 1464. 27 Gassin. Levasseur.. str. G. cit. Muller Juristiscer Verlag. str. cit. R.: op. U modelima kauzalnih spojeva varijabla uzrok je nezavisna a varijabla efekat je zavisna. str. 24 Gassin.. 3.. str. 209. cit. cit. cit. G.. (1976) Criminologie et science penitentiaire. str. 41. B. cit.: op. Warner . 44 Milutinovic.: op. 59 Stefani. cit. str. R. D. R. 61.: op. M. str. A. 54 Stefani. 60. 31 Gassin. 85. : op. str. cit. u nizu varijabli pojmova: "ekonomija-politika-kultura". G. 61. 118. str. cit. Beograd. 60 50 Videti Milutinovic. str. str. str. str. R.: op. str. 114.: op. M. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. cit. cit. cit. 157. 57 Gassin. cit. Am. npr. V. cit.. Karlsruhe: C.y). G. psihologiji i sociologiji. 60-61. 42 Milutinovic. str... 48 Gassin.: op. cit. Keršovani. 106.: op.. Jambu-Merlin. 70.. 26 Navedeno prema Milutinovic. 23 Liska. R. cit.: op. 25 Pešic. . cit.. 89. 69. cit. i dr. cit. 58 Gassin. str. 105. B. str. istraživacki projekat.. str. Npr.. Jambu-Merlin.: op. cit. 65-66. 122. 112-113. Paris: Dalloz. R. cit. Grupa autora (1988) Kriminologija. površina pravougaonika je funkcija dve nezavisno promenljive. str. 87. G. G. V. Jambu-Merlin R.. 71. str. 45 Milutinovic. G. Vrednost zavisne varijable se menja u zavisnosti od vrednosti nezavisne varijable. cit. R. B.: op.. str. Beograd: Naucna knjiga.: op. R. str. 36 Šešic. R. cit. D. R.. cit. (1982) Kriminologie.: op. 40 Navedeno prema Milutinovic. Levasseur.: op.: op.. str. 46 Navedeno prema Gassin. 21 Termin "varijabla" je u logiku i metodologiju prenet iz matematike i znaci "promenljiva".: op. 80. (1987) Osnove metodologije nauka.. Rijeka: O.. cit. G.: op. 53 Gassin. br. 34 Gassin..: op. M.str. M. str. M. 1-2. Jambu-Merlin. B. op. Heidelberg. str. 68. str. 6.. 22 Gassin. 120. str. Jambu-Merlin. str.. "politika" je nezavisna u odnosu na "kulturu". 47 Gassin.. (1969) Osnovi prakticne i istraživacke kriminološke metodologije.: op. (1967) Metode istraživanja u pedagogiji. str. (1991) “Functions of Crime: A Paradoxical process”. 177. 69.. Levasseur.. R. 65 51 Stefani. U vremenski sredenim serijama svaka prethodna varijabla je nezavisna u odnosu na potonju.. Za "y" se kaže da je odredena funkcija od "x". 55 Kaiser. cit. 70.: op. F. Journal of Sociology.. 49.: op. cit.......: op. G.. 38 Milutinovic. što nije slucaj samo u teoriji nego i u praksi. 19 Gassin.. 189. M. str. str. 2. cit. str. G.: op... 40. str. Šešic.. M... 116. B. Levasseur. dužine i širine (P = x. 159. U modelima s nizom varijabli nezavisne varijable su one koje stoje više levo ili ulevo. 29 Videti Šešic. Skates.: op. Jambu-Merlin R. 41 Šešic.: op. R. str. 56 Gassin.. Moskva: Korideceskaja literatura. 39 Milutinovic. 112 18 Glava DRUGA – Metode kriminologije 72 Stefani. cit. dok su zavisne varijable one koje stoje desno i više udesno. R. 30 Više o tome videti u Šešic.. (1991) “Uticaj razvoja socijalnih i personalnih medijatora na kriminalno ponašanje”. M:. 35 Stefani. R. G. I u simbolickoj logici razlikuju se nezavisne varijable i zavisne varijable u raznim modelima i serijama složenih iskaza i to prema sledecim osnovnim pravilima: 1.: op. str... cit. R. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. cit. str..: op. str.: op. cit. G. dok je "kultura" zavisna u odnosu kako na "politiku" tako i na "ekonomiju". K.. str.: op. 52 33 Gassin.. 69. G. 20 Pešic..Good. 60 Gassin. Levasseur. str.

cit.: op. str. 74 Gassin. cit.A Study in Social Controle. dinamici i strukturi kriminaliteta u pojedinim zemljama dolazi se uvidom u podatke iz nacionalne statisticke evidencije i.. navedeno prema Milutinovic. str. 81. 66 O ispitivanju kao tehnici za prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka o kriminalitetu videti napred u ovom odeljku.: op. M. JRKK. str.. C. (1983) Women's Imprisonment . 135. Mrvic.. 67 Primer za ovo videti u Nikolic-Ristanovic. cit. R. (1990) "Importance paradigmatique de la "question des femmes" dans la transformation des institutions". M.. str.: op..81-93 68 Navedeno prema Milutinovic. br. str. New York:Continuum.. str.. str. 425.Videti Nikolic-Ristanovic. str. M. 82 Navedeno prema Smart. L. 6.. cit. L.. N. M. 77 Milutinovic. str. M. A. JRKK. s. cit. 98. 86 Bertrand. 89 Navedeno prema Gelsthorpe. 99 Ibid. 84 Navedeno prema Bertrand.: op. str. str. Budapest. A.: op.: op. 90 Navedno prema Gelsthorpe. L. cit. 90-91. 96 Acker. str. str. Mon Gabriel. 88 Bertrand . 62 Cusson. 139..: op. str. J. M. str. cit. 57. 65 Vidi Milutinovic. 71 Gassin. L. (1988) “Prvi kontakt žrtve sa policijom: pomoc i podrška ili ponovna viktimizacija”.. cit. 94 Navedeno prema Gelsthorpe. 76 Navedeno prema Milutinovic.: op. 73 Gassin. ukoliko postoje.. 67.. 69 Navedeno prema Milutinovic. International Feminist Conference on Women. Women's Studies International Forum. 51. C. Law and Social Control.: op. 2-7. A. s. uvidom u podatke dobijene anketama o viktimizaciji.: op. str.. . 91 Navedeno prema Gelsthorpe. str. "Feminist Methodologies in Criminology: a New Approach or Old Wine in New Bottles" u Feminist Perspectives in Criminology. str. 78 Gassin. L. str. Th.. London. str. et al (1983) "Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist Research".: op. cit. 83 Smart.: op. 63 Milutinovic. 81. cit. 16. 59. M. C. 7. DINAMIKA I STRUKTURA KRIMINALITETA Do saznanja o obimu.: op. cit. str.: op. 90. 8. 98 Navedeno prema Lather . cit. str.. cit. str. International Congress of Criminology.: op.. cit. cit.: op. 91. 80 Carlen . 49. 54. R. (1988)"Feminist Perspectives on Empowering Research Methodologies".. 136-137. Montreal: Fides. Women's Studies International Forum. M.: op. str. 100 Navedeno prema Gelsthorpe.: op.. V. 428. 135-136. (1991) Deconstruction of "Truth" Epistemologie... M. 70 Litoselliti . 97 Ibidem. Beograd: Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. L.: op. str. cit.. 4. (2003) Using focus groups in research. str. P. 54-55. (1990) "Strah od kriminaliteta u Beogradu".. 93. 86 93 Navedeno prema Gelsthorpe. 64 Sellin. R. P.: op. M. 95 Navedeno prema Gelsthorpe. str.. 49."The Transformative Experiance in Feminist Research" u Feminist Perspective in Criminology. C.: op. 140.: op. 92 Gelsthorpe. M. str. V. A (1993) “Feminist Criticism: What it Has Done for Theory and Methodologie in General and What It Could Do for Criminology in Particular”. cit. 6. "Importance paradigmatique de la "question des femmes" dans la transformation des institutions". str. str. cit. str. cit. 77. 79 Navedeno prema Smart. L. 92. 72 Gassin. 85 Smart. 87 Ibidem. M. 14. u Crise the prophetisme hier et aujourd'hui. L. cit. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. 91. 61 73 Glava treca FENOMENOLOGIJA KRIMINALITETA I OBIM. R.: op. br. (1990) “Zašto kažnjavati”.. s. u Crise the prophetisme hier et aujourd'hui.. 75 Vidi Gassin. 4. . str. 4. 570. cit. cit. 81 Bertrand. 82. str. L.1. 91. R. London: Routledge and Kegan Paul. cit. R.

vec ce izneti podaci o ukupnosti kriminalnog ponašanja u Srbiji biti manje ili više ilustrativni. treba imati na umu i nedostatke tehnika koje se koriste za saznavanje tamne brojke kriminaliteta. Uz to. rat). strukture i dinamike kriminaliteta u našoj zemlji. trebalo bi analizu obima. Prilikom analize obima. promene u kaznenoj politici i/ili izmene krivicnog zakonodavsta (kriminalizacija i dekriminalizacija). odnosno porasta kriminaliteta ili je u pitanju smanjena ili povecana efikasnost organa krivicnog gonjenja. Takode. ilustracije i poredenja radi. postojece podatke o kriminalitetu kao masovnoj društvenoj pojavi treba koristiti oprezno.Prilikom interpretacije i analize ovih podataka trebalo bi se podsetiti onoga što je receno o nedostacima statistike i relativnoj pouzdanosti podataka koje ona daje o kriminalitetu.1 Kad god je moguce. Upravo stoga. posebno anketa o viktimizaciji kao najviše korišcene tehnike ove vrste. dinamike i strukture kriminaliteta u Srbiji trebalo bi koristiti kako podatke o osudenim licima tako i podatke o licima prijavljenim zbog . navedeni podaci ce biti korišceni kao osnovni izvor podataka za analizu koja sledi. 1. optuženih i osudenih lica. odnosno kao pocetne informacije za dalje istraživanje. ali isto tako i da posluži kao putokaz u pravilno služenje statistickim podacima u cilju saznavanja kriminaliteta kao masovne društvene pojave. Njihovo iznošenje i analiza ima za cilj da pruži uvid u statisticke pokazatelje obima. s obzirom na to da su to jedini podaci o kriminalitetu o kojima se redovno vodi evidencija.2005. Obim i dinamika kriminaliteta u Srbiji u periodu 1990 . prilikom interpretacije statistickih podataka o dinamici kriminaliteta i promenama u njegovoj strukturi. dinamike i strukture kriminaliteta zasnovati na uporednoj analizi statistickih podataka i podataka dobijenih anketama o viktimizaciji. veoma je važno da se. godine u našoj zemlji i to samo za teritoriju Beograda. prvenstveno kao sasvim opšte i grube pokazatelje dinamike i strukture te pojave. Podaci o obimu. Osim toga. 74 U ovom udžbeniku mi se necemo baviti detaljnom analizom statistickih podataka. Upravo stoga. vodi racuna o celokupnom društvenom kontekstu u kojem su se desile te promene. Posebno treba imati u vidu vece društvene potrese (na primer. dinamici i strukturi kriminaliteta u našoj zemlji mogu se dobiti jedino na osnovu statistickih podataka o broju prijavljenih. Uvek se treba pitati da li je pad ili porast kriminaliteta koji beleže statistike odraz realnog pada. tj. bice dati i podaci prve i jedine ankete o viktimizacije koja je radena 1996.

do 1991. kao što je slucaj u našoj zemlji. godina ukupno indeks maloletna lica indeks punoletna lica indeks 1990 106601 100 4473 100 102128 100 1991 104768 98 3728 83 101040 99 1992 118327 111 4887 109 113440 111 1993 156509 147 6316 141 150193 147 1994 140776 132 5012 112 135764 133 1995 118069 111 4514 101 113555 111 1996 115508 108 4454 100 111054 109 1997 110437 104 4590 103 105847 104 1998 103978 98 3773 84 100205 98 1999 87307 82 2942 66 84365 83 2000 87601 82 3458 77 84143 82 2001 97071 91 3640 81 93431 91 2002 107312 101 3251 73 104061 102 . statisticki podaci koji se odnose na Srbiju ne obuhvataju podatke za Kosovo. više nego inace. optuženih i osudenih lica pre i nakon promena. Prilikom tumacenja podataka o obimu. Ove promene se moraju imati u vidu prilikom tumacenja promena u broju prijavljenih. nakon što su Srbija i Crna Gora postale zasebne države. To je od dvostruke važnosti: prvo. godine. Od 1991. Od 2003. 1 . Najzad. posebno kada. Naime. ekonomske krize i sankcija UN) efikasnost organa krivicnog gonjenja je bila bitno smanjena.krivicnih dela. tako da je sudska statistika kriminaliteta u našoj zemlji u tom periodu. u društvenim uslovima kakvi su postojali u našoj zemlji tokom devedesetih godina prošlog veka (uticaj rata. navedeni su podaci za Srbiju bez Kosova. U tabelama koje slede. pri cemu se mora voditi racuna da se porede podaci koji se odnose na iste teritorijalne jedinice. njihovi statisticki podaci se vode odvojeno. savezna statistika vodi evidenciju za SRJ u celini. godine. dinamici i strukturi kriminaliteta u našoj zemlji treba voditi racuna o promenama u statistickoj evidenciji kriminaliteta do kojih je došlo nekoliko puta prilikom transformacija države. ne postoji redovno vodenje podataka o viktimizaciji. od 1999. drugo. i za Srbiju i Crnu Goru kao njene delove zasebno. Prva promena desila se 1991. godine i bila je vezana za raspad bivše Jugoslavije. 75 Tabela br. prema preovladujucem shvatanju u savremenoj kriminologiji policijske statistike daju verniju sliku stanja kriminaliteta nego sudske. više govorila o radu organa društvene kontrole nego o stvarnom stanju kriminaliteta. godine statistike su bile vodene na saveznom nivou za bivšu SFRJ i posebno za svaku federalnu jedinicu.Lica prijavljena zbog krivicnih dela u Srbiji u periodu 1990-2005. Imajuci ovo u vidu. analizu obima i dinamike kriminaliteta u Srbiji zasnovali smo na poredenju podataka o prijavljenim i osudenim licima.

godine broj prijavljenih lica. pocev od 1994. uz manje oscilacije. godina. Tokom 2005. godine. godine usledio je pad ukupnog broja prijavljenih lica. Trendovi su bili identicni i za maloletna i za punoletna lica. on je u porastu do 1994.2003 98148 92 2415 54 95733 94 2004 91573 86 3120 70 88453 87 2005 103481 97 2945 66 100536 98 Podaci prezentirani u Tabeli br. kada je broj prijavljenih lica uglavnom stagnirao. godina ukupno indeks maloletna lica indeks punoletna lica indeks 1990 39864 100 2709 100 37155 100 1991 33444 84 2099 77 31345 84 1992 28791 72 2713 100 26078 70 1993 34138 86 3345 123 30793 83 1994 34440 86 3434 127 31006 83 1995 36823 92 3023 112 33800 91 1996 36582 92 2257 83 34325 92 1997 38540 97 2361 87 36179 97 1998 42403 106 2692 99 39711 107 1999 36297 91 2330 86 33967 91 2000 34223 86 2274 84 31949 86 2001 35566 89 2398 89 33168 89 2002 35997 90 2322 86 33675 91 2003 35097 88 2080 77 33017 89 2004 36222 91 1983 73 34239 92 2005 39135 98 2234 82 36901 99 Podaci o broju osudenih lica daju nešto drugaciju sliku kriminaliteta nego što je to slucaj sa podacima o broju prijavljenih lica. rastao je kako broj prijavljenih maloletnika tako i broj prijavljenih punoletnih lica. godine kada je prijavljeno 47% više ucinilaca krivicnih dela nego u toku 1990. 76 Tabela br. Uoceni trendovi ukazuju na relativnu stabilnost i niži novo prijavljivanja krivicnih dela u periodu nakon 1997. Zanimljivo je primetiti da je nakon 1997.Lica osudena zbog krivicnih dela u Srbiji u periodu 1990-2005. opada. u poredenju sa periodom 19911997. godine. godini. To se vidi kako na osnovu uvida u apsolutne brojeve prijavljenih lica tako i na osnovu indeksa. Ukupan broj osudenih lica. godine. 2 . tj. koji je ocigledno u funkciji kretanja . godine. i 2002. Tendencija pada bila je konstantna do 2001. godine. a onda ponovo poceo da opada. U ovom periodu. bio iznad broja prijavljenih u 1990. godini jedino u 2002. Najveci porast zabeležen je 1993. godina. kako ukupno tako i punoletnih. godine broj prijavljenih lica ponovo je poceo da raste. 1 ukazuju na porast ukupnog broja lica prijavljenih zbog krivicnih dela u Srbiji u periodu 1991-1993. Kao što se iz tabele vidi. Procenat prijavljenih maloletnih ucinilaca porastao je u istom periodu za 41%. Ovaj period se po tome bitno razlikuje od perioda od 1984 do 1990 godine. da bi broj prijavljenih lica porastao 2001. a zatim. Jedino kada su u pitanju maloletna lica pravac kretanja kriminaliteta je isti.

porast broja osudenih lica u 1998. . broj nepoznatih ucinilaca je na teritoriji cele Savezne Republike Jugoslavije bio u porastu od 1990. jasno je da u pogledu ocene obima i dinamike kriminaliteta u posmatranom periodu treba više vere pokloniti statistickim podacima o prijavljenim licima. zatim.. Nakon 1998. 3 77 2. godine sprovedena u Beogradu. Prilikom fenomenološke analize. do 1992. uz kratke periode stagnacije. struktura kriminaliteta se najcešce ispituje s obzirom na distribuciju kriminaliteta prema vrsti krivicnog dela. postepeno raste do 1998. godine. Takode. odnosno nedostižni organima gonjenja. cak 85. Prema podacima ovog istraživanja. U isto vreme broj osudenih lica je u 1993. godinom. a imajuci u vidu i druge pokazatelje2 koji ukazuju na porast kriminaliteta uz istovremeno smanjenje efikasnosti organa krivicnog gonjenja. Te godine se uocava najveci porast broja osudenih lica. Osim toga. godini bio skoro udvostrucen. do 1993. godine. na visok nivo kriminaliteta u Srbiji ukazuju i podaci Medunarodne ankete o viktimizaciji koja je 1996. koji jedino tada prelazi nivo iz 1990. starosti i polu. godina. godine. Tako. pri cemu je 40% viktimizirano 1995. na primer.4% od 1094 ispitanika izjavilo da su bili žrtve nekog krivicnog dela u periodu 1991-1996. godine. Struktura kriminaliteta u Srbiji prema vrsti krivicnih dela i uzrastu Statisticki podaci o strukturi kriminaliteta pokazuju kakva je distribucija kriminaliteta na odredenom prostoru i u odredenom vremenskom periodu s obzirom na posmatrani kriterijum distribucije.preovladujuceg broja osudenih punoletnih lica. Najzad. opada od 1990. godini po svoj prilici jeste posledica povecane aktivnosti organa formalne društvene kontrole pre nego porasta kriminaliteta. povecavao uporedo sa smanjenjem broja osuda u posmatranom periodu. moguce je u jednom dužem vremenskom periodu pratiti promene u strukturi kriminaliteta i tada govorimo o dinamici strukture kriminaliteta. da bi 1993. Ako se zna da se pocetkom devedesetih godina prošlog veka broj ucinilaca krivicnih dela koji su ostali nepoznati. godini opao za 31% u poredenju sa 1984. godine ukupni broj osudenih lica i broj punoletnih osudenih naizmenicno opada i raste.

po grupama srodnih krivicnih dela obuhvacenih pojedinim glavama u okviru Krivicnog zakonika.7 95.7 .4 98..1 93..3 protiv opšte sigurnosti 1065 1..9 99.5 98. 3 nam pokazuje kakva je bila struktura prijavljenih lica u Srbiji u 2004.Tabela br.7 . krivicna dela ukupno % maloletna lica % % punoletna lica raspo maloletna dela % punoletna protiv ustavnog uredenja i bezbednosti 67 0.9 0.2 0 100 protiv bezbednosti javnog saobracaja 6902 7.2 112 3.7 0 100 protiv javnog reda i pravnog saobracaja 7475 8.9 protiv sloboda i prava 1058 1.0 5784 6.8 94.2 1.Struktura prijavljenih lica u Srbiji prema krivicnom delu i uzrastu – 2004.6 protiv casti i ugleda 369 0.2 43242 48.67 0. godini.6 protiv privrede 5304 5.2 protiv braka i porodice 2450 2. kao i odnos broja prijavljenih maloletnih i punoletnih lica.8 3257 3.7 374 12.3 1.9 4.1 .5 5.1 0 100 protiv života i tela 6158 6.2450 2.8 98.4 5314 6.1 protiv imovine 45370 49.7 4. 3 .7 150 4.8 .369 0.0 2. .6 5255 5.4 96.2 ..5 ukupno 91573 100 3120 100 88453 100 3.2 15 0.1 0 100 ostala krivicna dela 5450 6.5 2128 68.5 29 0.5 6.5 127 4.2 protiv pravosuda 641 0..7 1.8 0 100 protiv zdravlja ljudi 3407 3.6 78 Tabela br.9 472 0.4 ..1065 1.4 95.5356 6.641 0.6 7363 8.5 protiv službene dužnosti 5356 5.8 49 1.5 97.1 6775 7.4 0 100 protiv polne slobode 501 0.0 136 4.5 1043 1.

Kada su u pitanju ostala krivicna dela. dok krivicna dela protiv života i tela dolaze tek na cetvrto mesto sa 6. ukupno i kada su pitanju punoletna i maloletna lica pojedinacno. Takode.Dinamika strukture izabranih krivicnih dela prijavljenih punoletnih lica u periodu 2000-2005. primetna je razlika izmedu maloletnika i punoletnih lica. Ispitanici su najcešce navodili da su bili žrtve krada predmeta iz auta (30.7%).6%). iz tabele se vidi da u prijavljenom kriminalitetu. i privrede. dominiraju krivicna dela protiv imovine. 4 . podaci iz ove tabele nedvosmisleno ukazuju da je udeo kriminaliteta maloletnika najveci kod kriminaliteta nasilja. krivicna dela protiv života i tela su na drugom mestu sa 12%. za koja ima sasvim malo prijavljenih maloletnika (što je u skladu sa prirodom ovih dela i uzrastom maloletnika). godine na uzorku od 1094 ispitanika. provalne krade (16%) i telesnih povreda i ugrožavanja sigurnosti (16%).4 79 Tabela br. Pored ovih krivicnih dela.1).8%). posle krivicnih dela protiv imovine najzastupljenija su krivicna dela protiv javnog reda i pravnog saobracaja (8. Samim tim. Takode. za punoletna lica karakteristicna su i krivicna dela protiv službene dužnosti.4%.5%. krivicna dela protiv bezbednosti javnog saobracaja (4. krivicna dela 2000 indeks 2001 indeks 2002 . Uocava se veoma mali broj prijavljenih izvršilaca seksualnih delikata (krivicna dela protiv polne slobode) i kod maloletnika i kod punoletnih lica. koja je sprovedena u Beogradu 1996. Kod punoletnih lica. Kod maloletnih lica. licne krade (26.8%). a znacajnije su zastupljena još samo krivicna dela protiv zdravlja ljudi (4.1%) i krivicna dela protiv javnog reda i pravnog saobracaja (3. oštecenja auta (19. Takode.1%) i kod krivicnih dela protiv polne slobode (5.3%) i krivicna dela protiv bezbednosti javnog saobracaja (7. Iz tabele se može videti i da su imovinska krivicna dela zastupljenija u prijavljenom kriminalitetu maloletnih nego u kriminalitetu punoletnih lica.7%). 13% ispitanica navelo je da su bile žrtve seksualnih delikata. dok je njihov udeo u ukupnom broju prijavljenih za krivicna dela protiv imovine nešto niži (4. dok udeo prijavljenih maloletnika cini svega 3. za koja nema prijavljenih maloletnika.8%). Za strukturu kriminaliteta u Srbiji tokom devedesetih godina prošlog veka ilustrativni su i podaci Medunarodne ankete o viktimizaciji.Iz tabele se može videti da u ukupnom broju prijavljenih lica preovladuju punoletna lica.4%). Godine 2004. udeo prijavljenih maloletnika najviše je bio izražen kod krivicnih dela protiv života i tela (6. ova tabela nam daje i zanimljive podatke o odnosu broja maloletnih i punoletnih lica prijavljenih za pojedine vrste kriminaliteta.

indeks 2003 indeks 2004 indeks 2005 indeks protiv života i tela 5174 100 5637 109 5425 105 5043 97 5784 112 5610 108 386 100 386 100 400 104 408 106 472 122 479 124 protiv polne slobode protiv braka i porodice 881 100 883 100 1372 156 1944 221 2450 278 2836 322 6896 100 5628 82 6047 88 5405 protiv privrede .

78 5255 76 4721 68 protiv imovine 48902 100 57152 117 64127 131 53704 110 43242 88 52411 107 961 100 998 104 1045 109 1139 119 1065 111 1131 118 6244 100 7398 118 7105 114 6435 103 6775 108 6654 107 4714 100 4744 101 6176 131 7234 153 protiv opšte sigurnosti protiv bezbednosti javnogsaobracaja protiv javnog reda i pravnog saobracaja .

kao i da je ovde trend porasta bio konstantan. godini bio veci u odnosu na 2000. u posmatranom periodu. Pri tome. Veliki porast zabeležen je i kod krivicnih dela protiv javnog reda i pravnog saobracaja i kod krivicnih dela protiv službene dužnosti. godine. 4 pokazuje dinamiku strukture izabranih krivicnih dela prijavljenih punoletnih lica u Srbiji u periodu 2000-2005. Promene možemo pratiti preko apsolutnih brojeva i indeksa. . ukljucujuci i krivicna dela protiv života i tela. godine. a porast pocinje 2002. broj prijavljenih za krivicna dela protiv imovine je rastao do 2002. a manje sa promenama stvarnog kriminaliteta. Zanimljivo je primetiti da je do porasta prijavljenih lica došlo i kod krivicnih dela protiv polne slobode. Broj prijava za ovu grupu krivicnih dela je utrostrucen. godinu za sve grupe krivicnih dela. Porast broja prijavljenih lica za ove tri grupe krivicnih dela najverovatnije je vecim delom povezan sa promenama zakona i politike krivicnog gonjenja. gde je zabeleženo opadanje. Iz tabele se mogu videti promene broja prijavljenih punoletnih lica za izabrane grupe krivicnih dela.7363 156 6957 148 3312 100 4640 140 5312 160 5535 167 5356 162 5253 159 protiv službene dužnosti Tabela br. najupadljiviji je porast broja prijavljenih za krivicna dela protiv braka i porodice koji sasvim verovatno prati uvodenje nasilja u porodici kao posebnog krivicnog dela u naš Krivicni zakonik. Tabela pokazuje da je broj prijavljenih punoletnih lica u 2005. Kod ostalih grupa krivicnih dela. Pri tome. godine kada je i došlo do uvodenja krivicnog dela nasilje u porodici. da bi nakon toga opadao. osim za krivicna dela protiv privrede. trend je bio promenljiv – periodi rasta su se smenjivali sa periodima opadanja i obrnuto.

80 II STRUKTURA KRIMINALITETA PREMA POLU

Analize strukture kriminaliteta prema polu, kako u prošlosti tako i u savremenim državama, pokazuju da je ucešce žena u ukupnom kriminalitetu nekoliko puta manje od ucešca muškaraca. U ovom odeljku mi cemo se zadržati na izlaganju o strukturi kriminaliteta prema polu u našoj zemlji, dok ce o strukturi kriminaliteta prema polu u drugim zemljama biti reci u odeljku o rasprostranjenosti i karakteristikama kriminaliteta u svetu, ako i u odeljku o kriminalitetu žena. Tabela br. 5 - Struktura osudenih punoletnih lica prema polu u periodu 1999 2005.
godina pravnosnažnosti presude ukupno % index žene indeks muškarci indeks raspodela % žene muškarci 1999 33967 100 100 3047 100 30920 100 8.9% 91.1% 2000 31949 100 94 2789 92 29160 94 8.7% 91.3% 2001 33168 100 98 2740 90 30428 98 8.3% 91.7% 2002 33675 100 99 2860 94 30815 100 8.5% 91.5% 2003 33017 100 97 2853 94 30164 98 8.6% 91.4%

2004 34239 100 101 2973 98 31266 101 8.7% 91.3% 2005 36901 100 109 3293 108 33608 109 8.9% 91.1%

Podaci prikazani u Tabeli br. 5 ukazuju na razlicite trendove kretanja broja osudenih punoletnih muškaraca i žena u periodu od 2000. do 2005. godine. Na jednoj strani, broj osudenih muškaraca je konstantno rastao, sa izuzetkom 2003. godine kada je došlo da manjeg pada. Na drugoj strani, broj osudenih žena je bio na slicnom, relativno stabilnom nivou sve do 2004. godine, kada pocinje da raste. Zanimljivo je da je broj osudenih muškaraca dostigao nivo iz 1999. godine 2002. godine, a broj osudenih žena je taj broj dostigao, odnosno prekoracio tek 2005. godine. Tabela br. 5, takode, pokazuje da je udeo osudenih žena u ukupnom broju osudenih lica u posmatranom periodu bio veoma nizak i takode prilicno stabilan iznosio je oko 8%, odnosno izmedu 8,3 i 8,9%.

81 III REGIONALNE KARAKTERISTIKE KRIMINALITETA

Regionalne karakteristike kriminaliteta dolaze do izražaja u razlikama u pogledu rasprostranjenosti i tipova kriminaliteta koji se javljaju u pojedinim oblastima. Regionalne karakteristike kriminaliteta moguce je posmatrati uporedivanjem kriminaliteta u razlicitim zemljama, odnosno u svetu, po raznim podrucjima unutar iste zemlje, izmedu seoskih i gradskih oblasti kao i pojedinih gradskih podrucja. Na taj nacin dolazi se do saznanja o razlicitoj regionalnoj rasprostranjenosti kriminaliteta koja se naziva još i “kriminalnom geografijom” i utvrduje se na bazi kriminalne statistike5 kao i na osnovu podataka dobijenih tehnikama za saznavanje tamne brojke kriminaliteta, ukoliko su raspoložive.

1. Rasprostranjenost i karakteristike kriminaliteta u svetu

Statistike kriminaliteta, kao i druge tehnike merenja kriminaliteta kao masovne

društvene pojave, omogucavaju ne samo sagledavanje indikatora obima i strukture kriminaliteta u pojedinim zemljama, vec i poredenje nivoa i strukture kriminaliteta u razlicitim zemljama, odnosno utvrdivanje njegove rasprostranjenosti u medunarodnim okvirima. Da bi taj cilj bio postignut, u, za kriminologe, idealnom svetu, sve zemlje bi trebalo da definišu krivicna dela i prikupljaju statisticke podatke na isti nacin.6 Nažalost, takva situacija niti postoji niti je verovatno da ce ikada postojati. Upravo stoga, poredenje kriminaliteta na medunarodnom planu nailazi na mnoge prepreke od kojih su najznacajnije razlike u pravnim rešenjima, u kaznenoj politici i u nacinu prikupljanja podataka. Osim toga, nemaju sve zemlje potpunu i pouzdanu, javnosti dostupnu statistiku kriminaliteta. Na primer, Staljin je 1933. zabranio javno iznošenje podataka o kriminalitetu i ta zabrana je bila na snazi u bivšem SSSR sve do 1989. Slicna situacija postojala je i u drugim istocnim zemljama. Usled toga je do nedavno bilo prakticno nemoguce izvršiti bilo kakvu pouzdaniju komparaciju izmedu kriminaliteta u zapadnim i kriminaliteta u istocnim zemljama. U cilju prevazilaženja teškoca na koje se nailazi u pokušaju poredenja nacionalnih statistika o kriminalitetu, došlo je do ustanovlajavanja medunarodnih statistika kriminaliteta. Od 1953. Interpol objavljuje svake dve godine medunarodnu statistiku kriminaliteta zasnovanu na podacima dobijenim od pojedinih zemalja. Medutim, s obzirom na to da nema jedinstvenu klasifikaciju krivicnih dela i ima niz drugih nedostataka, ni ova statistika ne omogucava validna poredenja na medunarodnom nivou. Slicno je i sa medunarodnom statistikom koju vode Ujedinjene Nacije i koja je zasnovana na izveštajima koje, opet na bazi nacionalnih statistika, svakih pet godina podnose eksperti iz zemalja-clanica UN. Jedina medunarodna statistika koja je podobna da bude upotrebljena kao validna osnova za istraživanje kriminaliteta u medunarodnim okvirima jeste statistika Svetske zdravstvene organizacije o uzrocima smrti, ali je ona ogranicena okolnošcu da se odnosi samo na ubistva i da ne pokriva sve zemlje u svetu.7 Nedostaci medunarodnih komparacija kriminaliteta zasnovanih

poput Danske i Finske. obim kriminaliteta u SAD je daleko iznad obima kriminaliteta u evropskim zemljama. obim kriminaliteta u razvijenim zemljama je dosta visok. nasuprot porastu kriminaliteta u mnogim evropskim zemljama. Pri tome. Na primer. da bi u drugoj polovini poslednje decenije prošlog veka ukupni kriminalitet u jednom delu zemalja poceo da opada. a broj zemalja ukljucenih u prikupljanje podataka o viktimizaciji se svaki put proširuje. Izrael i skandinavske zemlje. kriminalitet u SAD karakteriše i daleko veci broj krivicnih dela nasilja i znacajniji udeo organizovanog kriminaliteta nego što je to slucaj sa razvijenim zemljama u Evropi.9 Medutim. Švajcarska. izvršena prva medunarodna anketa 82 o viktimizaciji koja je obuhvatila 14 zemalja. a danas su pri vrhu u pogledu stope ulicnog kriminaliteta. porast kriminaliteta zabeležen je i u zemljama koje. gotovo da nisu ni imale problem sa kriminalitetom. u ukupnom kriminalitetu svih ovih zemalja uglavnom dominira imovinski kriminalitet. Tako je 1989. Zemlje koje su se dugi niz godina izdvajale po veom niskim stopama kriminaliteta su Japan. Pocetak devedesetih godina prošlog veka obeležio je porast kriminaliteta u vecini zemalja Zapadne i Istocne Evrope. Pada u oci pad kriminaliteta u SAD (iako su SAD i dalje medu zemljama sa najviše kriminaliteta) i Engleskoj.na statistikama utrli su put ideji o korišcenju podataka dobijenih putem medunarodnih istraživanja viktimizacije. kao i u SAD. ovaj trend nije bio linearan i nije bio isti za sve vrste kriminaliteta. društveno-ekonomski razvoj zapadnoevropskih zemalja sve je više sledio americki model pa je i kriminalitet na starom kontinentu danas mnogo slicniji kriminalitetu u SAD nego što je to bio ranije slucaj.10 . od kraja pedesetih godina prošlog veka a posebno pri njegovom kraju. Uoceno je da sa ekonomskim razvojem stopa imovinskih krivicnih dela uglavnom raste brže nego stopa nasilnih krivicnih dela. a podaci UN i Svetske zdravstvene organizacije ukazuju i na postojanje negativne korelacije izmedu socio-ekonomskog razvoja i stope ubistava u posmatranim zemljama. ali medu njima postoje i velike razlike. Kriminalitet je posebno u porastu u evropskim zemljama koje su ranije bile poznate po niskim stopama kriminaliteta. Od tada se ove ankete vrše svake tri godine.8 Uopšteno posmatrano. Slicno. Takode. poput Japana. No.

Medutim.3%. i 1999. veka imale višu stopu od svih ispitivanih zemalja.14 Noviji trendovi kriminaliteta u SAD ukazuju na opadanje kako imovinskog. i 1991. što je daleko premašivalo prosecan pad registrovanog kriminaliteta na nivou Evropske unije (1%). godine došlo do naglog porasta kriminaliteta. Ipak. Ipak. godine trend se menja i kriminalitet pocinje da opada. Prema podacima za 1987.9%. . a stopa imovinskih krivicnih dela za 22. rezultati nacionalne ankete o viktimizaciji (National Crime Victimization Survey). godine došlo je do opadanja ukupnog registrovanog kriminaliteta za 10%. imovinski kriminalitetet i dalje cini najveci deo kriminaliteta (preko 40%). godine stopa nasilnih krivicnih dela opada. Pri tome ja najviše porasla stopa izvršenih krada.U odnosu na osamdesete godine. pokazuju da su SAD osamdesetih godina 20. Zanimljivo je da je u Engleskoj i Velsu u ovom periodu došlo i do znatnog opadanja broja registrovanih provalnih krada i krada automobila (nasuprot porastu krada iz automobila na nivou EU). posebno krada automobila. Naime. kada je stopa kriminaliteta bila relativno stabilna. i 83 drugih teških nasilnih krivicnih dela. SAD vec duže vreme zauzimaju istaknuto prvo mesto u pogledu stope ubistava. godine stopa nasilnih krivicnih dela smanjila za 26. iako su SAD i dalje vodeca zemlja u pogledu broja ubistava. stopa ubistava u SAD je bila više nego cetiri puta veca od stope ubistava u Irskoj.U Engleskoj je. u poredenju sa drugim zemljama Zapada. do 2005. U periodu izmedu 1995. zvanicna statistika (the Federal Bureau of Investigation's Uniform Crime Reports) pokazuje da se u periodu od 1996.11 Nakon 1991. Sa izuzetkom SAD. istovremeno je nasilnicki kriminalitet rastao brže u poredenju sa EU (20% prema 11%). tako i nasilnog kriminaliteta. pokazuju da od 1994.12 pri cemu je posebno uocen porast broja ubistava i razbojništava13. koja je tada bila na drugom mestu po stopi ubistava u zapadnom svetu. na primer.. došlo je do porasta godišnje stope kriminaliteta od 17%. tokom 1990. na primer. ubistva su rasprostranjenija u zemljama u razvoju nego u razvijenim zemljama Zapada. podaci o silovanjima i razbojništvima za 1984. u Engleskoj i Velsu. kao i u drugim zemljama. Takode. Takode.

19 Medutim. razbojništva. Povecanje u stopi viktimizacije je zabeleženo za tri od osam vrsta krivicnih dela merenih ovim istraživanjem: krada licne imovine. na 22% 1990. fizickog nasilja i krade motornih vozila. Ne treba. godine dostigao 24. Ipak. godini najniži nivo ikada zabeležen. saobracajne delinkvencije. Pored socio-ekonomskih faktora. godini od ukupnog broja opomenutih i osudenih lica bilo 17% žena. Posebno je zanimljivo da je ulicni kriminalitet zabeležio najniži nivo u istoriji SAD. krada kucne imovine/iz domacinstva i vandalizam. zanemariti ni uticaj promena u statistickom evidentiranju kriminaliteta. za kriminalitet u zapadnim zemljama je karakteristican porast maloletnicke delinkvencije. Rezultati ankete o viktimizaciji. sve razlike u obimu kriminaliteta izmedu pojedinih zemalja i promene do kojih je došlo poslednjih decenija ne bi se mogle objasniti na taj nacin.20 84 Kada je u pitanju kriminalitet u bivšim socijalistickim zemljama kao ozbiljna . odnosno promene u nacinima reagovanja na kriminalitet. detaljnija analiza pokazuje da je pad nasilnog kriminaliteta u SAD uglavnom rezultat smanjenja lakših oblika nasilja.17 Iako je uticaj društvenih nejednakosti i raspoloživosti materijalnih dobara na vršenje krivicnih dela nesporan. kriminalitet žena se nije približio kriminalitetu muškaraca ni po obimu ni po vrsti. posebno vezano za droge i trgovinu ljudima. Ucešce žena je i dalje najvece kod lakših imovinskih krivicnih dela a nisko kod “muških” ili ozbiljnih nasilnih i imovinskih krivicnih dela. na promene u stopi kriminaliteta i razlike medu zemljama mogu uticati i razlike. stopa imovinskih krivicnih dela nastavlja da opada. dok je nivo nasilnih krivicnih dela sa teškim posledicama i dalje visok. Nije bilo znacajnih promena u stopi seksualnog nasilja. da bi 1994.4%. Tako je u Engleskoj u 1997. kao i terorizma. kako istice Štefensmajer (Steffensmeier). bilo viktimizirano jednom ili više puta u dvanaestomesecnom periodu koji je prethodio ispitivanju. ekonomskog kriminaliteta. U svim zapadnim zemljama u ukupnom kriminalitetu dominira kriminalitet muškaraca iako je kriminalitet žena na nešto višem nivou nego u našoj zemlji. pokazuju da je 28% Kanadana. organizovanog i profesionalnog kriminaliteta.18 U SAD je procenat osudenih žena porastao sa 10% 1960. medutim.dostižuci u 2005.16 Pored cinjenice da u njima dominiraju imovinska krivicna dela. posebno onih povezanih sa globalizacijom i ekspanzijom neoliberalne ekonomije. Isto tako. sprovedene 2004.15 Kriminalitet je opao i u Kanadi. uzrasta od 15 godina i starijih. godine na uzorku od 28 000 ispitanika.

Prema službenim podacima koje su davali državni organi. porastao za 31. godini porasla za 21. poput štampe i kriminoloških studija. maloletnicka delinkvencija je u 1989. Istovremeno je došlo do alarmantnog porasta broja prijavljenih krivicnih dela. u bivšem SSSR-u je kriminalitet bio beznacajan u poredenju sa zapadnim zemljama i imao tendenciju daljeg opadanja.7%. Kontradiktorne informacije o stanju kriminaliteta u ovim zemljama naveli su neke kriminologe. broj ekonomskih krivicnih dela. na 16.1%. ekonomski kriminalitet vezan za razvoj “sive ekonomije”. a krivicna dela protiv državne imovine za 34. ako je zaista tako. agresivni maloletnicki kriminalitet poznat kao “huliganizam” i državni kriminalitet. istocnog bloka dovele su do dve osnovne promene kada je u pitanju kriminalitet. broj prijavljenih krivicnih dela 1989.prepreka njegovom sagledavanju namece se cinjenica da je do nedavno svaka statistika o njemu bila nedostupna javnosti jer se smatrala državnom tajnom.22 Politicke promene koje su pocetkom devedesetih godina zahvatile zemlje tzv. Krivicna dela protiv privatne imovine porasla su za 55. Te godine 85.3% izvršilaca krivicnih dela su bili muškarci a 14.2% u odnosu na 1988. na primer. U bivšem SSSR-u je. poput Gassin-a na pretpostavku da nije nemoguce da se u njima vrši manje krivicnih dela ali da.7% žene. Grupni i organizovani kriminalitet beleži znacajan porast. to nije rezultat kvaliteta društveno-ekonomskog sistema vec totalitarnog režima koji je bio na vlasti i koji je kontrolisao sve domene društvenog života pojedinaca.4%. Medutim.3% u 1989. dok je stopa otkrivanja u isto vreme porasla samo za 1.5%.21 Prema raspoloživim saznanjima osnovne karakteristike kriminaliteta u ovim zemljama su bile: krivicna dela vezana za zloupotrebe moci prilikom obavljanja politickih funkcija (pandan “kriminalitetu belog okovratnika” u zapadnim zemljama).23 Pri tome. drugi izvori saznanja o kriminalitetu u istocnim zemljama. broj . Udeo maloletnickog kriminaliteta u ukupnom kriminalitetu porastao je sa 10% u 1985. je opao.8% u odnosu na prethodnu 1988. davali su daleko pesimisticniju sliku. Takode. Ubistva i pokušaji ubistava porasli su za 28. pretežno povezanih sa funkcionisanjem “crnog” tržišta. Otklonjena je zabrana publikovanja statistickih podataka o kriminalitetu što je omogucilo uvid ne samo u sadašnje vec i u ranije stanje kriminaliteta. U vezi sa prelazom na tržišnu ekonomiju.

Jedno od takvih podrucja je. u Francuskoj su i dalje vršena istraživanja ove vrste. još od strane prvih kriminologa. Regionalne karakteristike kriminaliteta unutar pojedinih država Po obimu i strukturi kriminaliteta razlikuju se i razlicite teritorijalne celine unutar pojedinih zemalja.24 2. ali su se ona uglavnom odnosila na jednu oblast. U njima narocito dolaze do izražaja carinska krivicna dela.26 Nešto dalje u istraživanju unutrašnje geografije kriminaliteta otišao je Žoli (Joly) koji je ispitivao kriminalitet pojedinih departmana u Francuskoj. pojas duž državne granice koji se po obimu i strukturi kriminaliteta razlikuje od unutrašnjih regiona. Feri je analizirao rasprostranjenost ubistava u razlicitim italijanskim provincijama. krijumcarenje i trgovina ljudima. na primer. krivicna dela koja cine žene se po svojoj surovosti i opasnosti približavaju krivicnim delima izvršenim od strane muškaraca. Podrucja koja se odlikuju vecom gustinom kriminaliteta nazivaju se “lošim” ili “kriminalnim podrucjima”. šverc. Slicne analize vršili su i Ašafenburg (Aschaffenburg) i Sauer u nemackim pokrajinama imajuci u vidu razne tipove krivicnih dela.25 Prva istraživanja regionalne rasprostranjenosti kriminaliteta unutar pojedinih država izvršena su davno. 85 krijumcarenje droge. Prema nekim autorima. Postoje oblasti u kojima se lakše javlja kriminalna aktivnost i ona privlace mnoge izvršioce krivicnih dela sa drugih podrucja. Istraživanja koja je vršio Guerry nisu otišla dalje od formulacije “termickog zakona kriminaliteta” prema kojem se krvni delikti najcešce vrše u toplim a krade u hladnim krajevima. politicka i slicna krivicna dela. Na izvesnim podrucjima je intenzivnije delovanje kriminogenih faktora dok je na drugim ono slabije izraženo. Regionalne karakteritike kriminaliteta proizilaze iz delovanja razlicitih socijalnih i kulturnih cinilaca. jedan grad ili sudski okrug .krivicnih dela izvršenih od strane žena raste brže od broja krivicnih dela izvršenih od strane muškaraca. U kriminalitetu pogranicnih podrucja mogu doci do izražaja i slicnosti sa kriminalitetom koji postoji u zemlji sa druge strane granice što neki pisci nazivaju i “kriminalnim srodstvom”.27 Posle toga.

izvršeno od strane Instituta za kriminološka i . bila za 44% veca nego u svim ostalim regionima SAD. Jedno od takvih retkih istraživanja novijeg datuma jeste istraživanje koje je izvršila Lot (Leaute). i 1967. izmedu ostalog. ostavljajuci svoju imovinu bez cuvara što stvara više prilika za vršenje krada. bile objašnjavane “subkulturom nasilja”. stopa ubistava na jugu je u 1989. Lote je došla do zakljucka da distribucija kriminalnih profila departmana nije slucajna vec da postoji geografska pravilnost koja se sastoji u postojanju grupa departmana medusobno srodnih po svom kriminalnom profilu. Ovo istraživanje je pokazalo da je ova pojava razlicito rasprostranjena u pojedinim krajevima Vojvodine. Analize regionalne rasprostranjenosti kriminaliteta u SAD pokazale su i da su imovinska krivicna dela tokom 1989.dok su prava komparativna istraživanja retkost. odnosno da se u tom pogledu osencavaju zone razlicitih stopa samoubistava u zavisnosti od delovanja raznih socijalno-kulturnih i drugih cinilaca u tim zonama. Neki autori. Ljudi cesto provode vreme van svojih kuca. Na primer. i uzevši departman kao jedinicu geografske analize. Jedno od istraživanja ove vrste u našoj zemlji je istraživanje samoubistava u Vojvodini koje je izvršila Špadijer-Džinic. Ona je. visoku stopu ubistava na jugu SAD objašnjavaju relativno visokim stepenom siromaštva i relativno visokim procentom crnaca u ovoj oblasti. ustanovila departmanski profil svakog krivicnog dela i kriminalni profil svakog departmana. U tom smislu ona je utvrdila postojanje razlicite distribucije prema departmanima za svaku vrstu krivicnog dela kao i postojanje razlika u “kriminalnom profilu” razlicitih departmana koje su izražene u procentualnom ucešcu svakog krivicnog dela ili vrste krivicnog dela u ukupnom kriminalitetu departmana. Regionalne razlike su.31 Takode. odnosno normama koje dozvoljavaju da nasilje bude shvaceno kao prihvatljiv odgovor u odredenim situacijama. takode. poput Volfgang i Ferakuti (Wolfganga i Ferracuti)29. Konklin (Conklin)30 to dovodi u vezu sa ležernim nacinom života ljudi u ovim oblastima koji je povezan sa toplim vremenom.28 Analize regionalnih varijacija kriminaliteta unutar SAD ukazale su. bila najrasprostranjenija na zapadu i jugu zemlje. koristeci statisticke podatke za 1962. i na postojanje velikih razlika u stopi ubistava izmedu juga zemlje i drugih oblasti. istraživanje 86 odnosa razvoja i kriminaliteta.

Mionica. mogu biti povezani sa vecim vršenjem krivicnih dela. Ivanjica. Ražanj. najvišu stopu kriminaliteta imala je Slovenija. Voždovac. Raspored kriminaliteta na relaciji selo-grad Manje ili vece razlike u obimu i strukturi kriminaliteta postoje i izmedu gradskih i seoskih sredina. nažalost. Vladicin Han. poput povecanja anonimnosti i kidanja tradicionalnih socijalnih veza. To se objašnjava okolnošcu da proces urbanizacije u Švajcarskoj nije išao u pravcu stvaranja metropola vec se više odvijao kroz stvaranje manjih gradova i gradova srednje velicine. Loznica. Lazarevac). koji su ispitivali kriminalitet u 44 svetske metropole u periodu 1900-1970. Kuršumlija.. cesto nije slucaj. medutim. Boljevac. Prokuplje. U Srbiji je iste godine kriminalitet bio veoma neujednaceno rasporeden. što. Obrenovac. trgovinskog. Opštine koje su imale visoku stopu kriminaliteta su: neke opštine sa podrucja Beograda (Stari grad. Osecina. 13 je imalo nisku a 35 (30. Paracin.7%) visoku stopu kriminaliteta. Vrnjacka Banja. Istraživanja uglavnom ukazuju na postojanje viših stopa kriminaliteta u gradskim nego u seoskim podrucjima i da kriminalitet raste sa procesom urbanizacije. istraživanja pokazuju da nije bez znacaja ni tip urbanizacije. Ljubovija.godinu. pretpostavlja da su podaci koji ukazuju na postojanje regionalnih varijacija prihvatljivi kao validna mera stvarne distribucije kriminaliteta. Varvarin. Gornji Milanovac. Negotin. ukazalo je na neujednacen raspored kriminaliteta na prostoru bivše Jugoslavije. Medutim. Trstenik i Cajetina. Savski venac. Despotovac. na primer. Bogatic. Novi Pazar. Velika Plana.Tako. Lebane. Blace. Leskovac. Porast broja gradova ne vodi uvek povecanju stope kriminaliteta dok socijalni procesi.sociološka istraživanja u Beogradu. koji se obicno vezuju za stvaranje velikih gradova. Prema rezultatima ovog istraživanja koje se odnosi na 1986. Ljig. Bor.32 Razloge za razlicite regionalne karakteristike kriminaliteta treba utvrdivati u svetlu teorija o uzrocima kriminaliteta. kulturnog) kao i mesta .34 Kako isticu Arcer (Archer) i Gartner.33 3. Mali Zvornik. Majdanpek. kriminalitet u Švajcarskoj nije rastao uporedo sa urbanizacijom u ovoj zemlji i ostao je dugo vremena na daleko nižem nivou nego u vecini zapadnih zemalja. To. Lajkovac. Koceljevo. Od 114 opštima za koje su postojali raspoloživi podaci. za veci nivo kriminaliteta nije toliko od znacaja broj stanovnika koliko pozicija centra (industrijskog.

39 Na selu se retko javljaju profesionalni delinkventi. odnosno na njegovu vecu ucestalost u selima nego u malim gradovima. Ove tendencije u rasporedu kriminaliteta u gradu se u literaturi nazivaju “ekološkim konstantama” koje ispoljavaju specificne karakteristike u pojedinim gradovima. i u Japanu i Švajcarskoj. uloga centra regiona vodi velikoj koncentraciji materijalnih dobara i ljudskih aktivnosti u gradovima. kriminalitet maloletnika u gradu neuporedivo je veci od kriminaliteta maloletnika na selu. Ta koncentracija dobara i ljudi stvara veliki broj pogodnih prilika za vršenje krivicnih dela. falsifikati i imovinska krivicna dela uopšte dok su za sela karakteristicnije paljevine. koje se odnose na distribuciju kriminaliteta unutar samih gradova. pokazuju da stopa kriminaliteta raste kada se ide ka odredenim delovima grada. pokazuju da se i nasilna i imovinska krivicna dela cešce vrše u gradovima nego u prigradskim podrucjima. Takode. trgovi. Takode. a u prigradskim podrucjima cešce nego u seoskim.u kojem se intenzivnije nego u ruralnim oblastima odvija nocni život sa kojim su u tesnoj vezi i prostitucija i kriminalitet.40 4. 35 Tome treba dodati i znacajan uticaj socijalnih i ekonomskih razlika. Podaci Nacionalnog 87 istraživanja o viktimizaciji u SAD za 1988. Kako istice Killias. na primer.42 Prvo sistematsko istraživanje distribucije kriminaliteta u velikim gradovima . prevare. mesta javnih priredbi i slicna mesta na kojima se okuplja veci broj ljudi i u kojima obicno nije dovoljno razvijena kontrola. a ne veca anonimnost kako se cesto smatra. ka centru ili ka nekim drugim delovima ili predgradima. na jednoj. na drugoj strani.36 Na ovaj nacin objašnjavaju se velike razlike u stopi kriminaliteta u SAD. anomije i osecanja društvene nepravde. Ti delovi grada se obicno nazivaju “kriminalnim podrucjima”. Istraživanja ukazuju i na ubistvo kao tipicno seosko krivicno delo38. upravo struktura prilika za vršenje krivicnih dela ima odlucujuci znacaj za veci kriminalitet u gradskim podrucjima. Analize koje su vršene u mnogim zemljama pokazale su da postoje razlike u vrsti kriminaliteta koji se vrši u seoskim i gradskim sredinama. Ekologija kriminaliteta u gradskim naseljima Ekološke studije.41 To su najcešce vece raskrsnice. 37 U urbanim podrucjima cešce se vrše i pronevere.

veka u Cikagu. Prema tim istraživanjim. To se odnosi ne samo na istraživanja vršena u SAD vec i na istraživanja sprovedena u Kanadi. ali isto tako i na razlike u javljanju kriminaliteta u razlicitim mesecima.i u drugim zemljama. razorene porodice i manjinske grupe. da je najizraženiji u siromašnim cetvrtima blizu centra grada i da opada kada se ide od centra ka periferiji. a u cilju njihovog raspršivanja u okviru gradskog podrucja. Tako su u viktorijanskoj Engleskoj putevi pravljeni tako da prolaze kroz gradske oblasti koje su naseljavali kriminalci. Pri tome. prema nekim istraživanjima.sproveli su Šou i Mekej (Shaw i McKay) dvadesetih godina 20. bivšem SSSR. tranzitni karakter. veka u vezi sa rasprostranjenošcu maloletnicke delinkvencije u Beogradu. Oni su utvrdili da je kriminalitet neravnomerno rasporeden. sprovedena su i druga istraživanja koja su potvrdila njihove zakljucke. pokazuje i tendenciju razlicite vremenske rasporedenosti.43 Posle istraživanja koje su Šou i Mekej sproveli u Cikagu. stopa kriminaliteta je obicno najviša u oblastima koje karakterišu niski prihodi. model koncentricnih zona u velikim gradovima. danima u toku nedelje i raznim dobima u toku dana. U našoj zemlji je istraživanje ovog tipa vršeno u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu šezdesetih godina 20. nedeljama. 8 i 9 u Paliluli. Istraživanje je pokazalo da najveci stepen koncentracije maloletnih delinkvenata na 1000 stanovnika imaju sledece stambene zajednice: 11 i 13 u Zemunu. Velikoj Britaniji. prenaseljenost. Venecueli.44 88 IV SEZONSKE I VREMENSKE VARIJACIJE KRIMINALITETA Pored razlika u prostornoj rasporedenosti. To se posebno odnosi na razlike u pogledu vrste kriminaliteta koja preovladuje u raznim godišnjim dobima. Taj model ne odgovara gradovima u kojima se industrija razvila u predgradima. nezaposlenost. 15 na Vracaru i 3 i 6 na Voždovcu. Za sva istraživanja ove vrste zajednicko je da su došla do zakljucka da kriminalitet u svojoj ukupnosti ne . 18 u Starom gradu. 1 u Novom Beogradu. U nekim zemljama je planski sprecavan tzv. Ugandi. oni su imali u vidu neke americke gradove u kojima se industrija razvija blizu centra. kriminalitet. odnosno gradovima koji imaju veci broj poslovnih i trgovackih centara. a te oblasti su najcešce u centru velikih gradova.

Takode. Na primer. Do slicnih podataka došlo se i istraživanjem ubistava izvršenih od strane žena koje je u Srbiji sprovela KonstantinovicVilic. na primer. a najrede leti kada škola ne radi.49 Rasporedenost krivicnih dela u toku sedmice takode pokazuje izvesne tendencije. istraživanja ukazuju na izvesne razlike u pogledu vremena njihovog javljanja u zavisnosti od pola žrtve. na pocetku školske godine. tipicna nocna krivicna dela. a najmanje u jesen. Tako istraživanja ubistava i telesnih povreda pokazuju da se ova krivicna dela prema ženama cešce vrše u dane u toku nedelje.46 Istraživanje ubistava u Jugoslaviji u periodu 1960-1964. a krivicna dela protiv licnosti u letnjim i jesenjim mesecima.50 Postoje izvesne pravilnosti i u pogledu doba dana u kojem se krivicna dela vrše. Najviše žena iz ispitivanog uzorka vršilo je ubistva u prolece. muškarci cešce vrše ubistva i teške telesne povrede cije žrtve su muškarci u vecernjim i nocnim casovima što se dovodi u vezu sa odlascima u kafane i sa konzumiranjem alkohola. može se reci da odredeni tipovi kriminaliteta pokazuju slicne tendencije u razlicitim zemljama. Krada automobila. a prema muškarcima u dane vikenda.48 Podaci o viktimizaciji za SAD u periodu 1973-1984 pokazuju da su krade manjih vrednosti (do 50$) bez kontakta sa žrtvom najcešce u septembru. žene cešce ubijaju u toku dana što se . Istraživanja pokazuju da se imovinska krivicna dela najcešce vrše u jesenjim i zimskim mesecima.47 Istraživanja ubistava izvršenih od strane žena ukazuju na nešto drugacije varijacije prema godišnjim dobima.pokazuje nikakvu pravilnost u pogledu tendencija javljanja u razlicitim vremenskim periodima i da je moguce jedino utvrdivati vremenske ritmove javljanja pojedinih tipova i vrsta krivicnih dela. Krvni i seksualni delikti kao i krivicna dela protiv saobracaja izazvana alkoholom se cešce javljaju u dane vikenda. a najmanje u jesen. Kada su u pitanju krvni delikti. istraživanje ubistava u Sloveniji (1954-1967) pokazalo je da žene vrše ubistva najcešce u prolece i leto. Na drugoj strani.45 Ako se posmatra kretanje kriminaliteta tokom godine. silovanje i razbojništvo su. pokazalo je da je najmanje ubistava izvršeno u periodu od januara do februara a najviše u septembru i da je nešto više ubistava izvršeno u toplijim godišnjim dobima. mada rezultati istraživanja u ovom pogledu nisu sasvim ujednaceni.

posebno u popodnevnim casovima. To se može objasniti cinjenicom da krvne delikte prema 89 ženama najcešce vrše njihovi bracni drugovi. godine. do 1991.53 a objašnjenja ove vrste daju teorije o uzrocima kriminaliteta. pri cemu se mora voditi racuna da se porede podaci koji se odnose na iste teritorijalne jedinice.52 Provalne krade u stanovima se cešce vrše u prepodnevnim casovima kada vlasnici nisu kod kuce. _ Statisticki podaci o strukturi kriminaliteta pokazuju kakva je distribucija kriminaliteta na odredenom prostoru i u odredenom vremenskom periodu s obzirom na posmatrani kriterijum distribucije. _ Regionalne karakteristike kriminaliteta moguce je posmatrati uporedivanjem . Prva promena desila se 1991. a rede nocu. Od 1991. 90 SAŽETAK _ Prilikom tumacenja podataka o obimu. oni to cešce cine u toku dana. kada muškarci ubijaju ili telesno povreduju žene.51 Takode. struktura kriminaliteta se najcešce ispituje s obzirom na distribuciju kriminaliteta prema vrsti krivicnog dela. Najzad. nakon što su Srbija i Crna Gora postale zasebne države. statisticki podaci koji se odnose na Srbiju ne obuhvataju podatke za Kosovo. godine. dinamici i strukturi kriminaliteta u našoj zemlji treba voditi racuna o promenama u statistickoj evidenciji kriminaliteta do kojih je došlo nekoliko puta prilikom transformacija države.objašnjava okolnošcu da su ubistva koja one vrše uglavnom usmerena na odbranu od nasilja koje trpe od strane muža ili drugog clana porodice kao i okolnošcu da se takvi sukobi odigravaju u kucnom prostoru i u toku dana. od 1999. godine i bila je vezana za raspad bivše Jugoslavije. starosti i polu. Sezonske i vremenske varijacije kriminaliteta ne mogu se objašnavati klimatskim i biološkim faktorima iako takvi pokušaji postoje u kriminološkoj literaturi. Naime. rodaci i komšije i da se oni najcešce vrše u kucnom prostoru u kojem žene-domacice provode veci deo dana same ili sa decom tako da su dovoljno izolovane i lišene zaštite drugih i u toku dana što ucinilac zna i koristi ne cekajuci da padne mrak. One se mogu objasniti jedino delovanjem društvenih uticaja koji variraju u pojedinim vremenskim periodima. savezna statistika vodi evidenciju za SRJ u celini. i za Srbiju i Crnu Goru kao njene delove zasebno. Od 2003. optuženih i osudenih lica pre i nakon promena.godine statistike su bile vodene na saveznom nivou za bivšu SFRJ i posebno za svaku federalnu jedinicu. Ove promene se moraju imati u vidu prilikom tumacenja promena u broju prijavljenih. Prilikom fenomenološke analize. njihovi statisticki podaci se vode odvojeno.

Na taj nacin dolazi se do saznanja o razlicitoj regionalnoj rasprostranjenosti kriminaliteta koja se naziva još i “kriminalnom geografijom” i utvrduje se na bazi kriminalne statistike kao i na osnovu podataka dobijenih tehnikama za saznavanje tamne brojke kriminaliteta.gov. danima u toku nedelje i raznim dobima u toku dana.gov/bjs _ Statisticki godišnjak Srbije http://webrzs.yu/publikacije. Na cemu treba zasnovati analizu obima. ukoliko su raspoložive. Da li postoje izvesne pravilnosti u vremenskoj rasporedenosti javljanja pojedinih krivicnih dela? KLJUCNE RECI kriminalna fenomenologija struktura kriminaliteta obim kriminaliteta ekologija kriminaliteta dinamika kriminaliteta KORISNE INTERNET ADRESE _ Pravosudni biro za statistiku SAD (The Bureau of Justice Statistics) www.stat.zis. pokazuje i tendenciju razlicite vremenske rasporedenosti.rs/axd/istorija. Koje su karakteristike obima i strukture kriminaliteta u svetu? 6. Za sva istraživanja ove vrste zajednicko je da su došla do zakljucka da kriminalitet u svojoj ukupnosti ne pokazuje nikakvu pravilnost u pogledu tendencija javljanja u razlicitim vremenskim periodima i da je moguce jedino utvrdivati vremenske ritmove javljanja pojedinih tipova i vrsta krivicnih dela. dinamike i strukture kriminaliteta? 2.htm _ Zavod za informatiku i statistiku http://www.bg. po raznim podrucjima unutar iste zemlje.ojp.usdoj.54 . odnosno u svetu.php 92 V TIPOLOGIJE KRIMINALITETA U kriminologiji postoje razlicite klasifikacije i tipologije kriminaliteta.rs/axd/god. Navedite opisno neke od karakteristika obima i dinamike kriminaliteta u Srbiji u periodu 1990-2005. _ Pored razlika u prostornoj rasporedenosti. kriminalitet. prema nekim istraživanjima.gov.stat. 91 3. To se posebno odnosi na razlike u pogledu vrste kriminaliteta koja preovladuje u raznim godišnjim dobima.gov.kriminaliteta u razlicitim zemljama. godina. Kako se posmatraju regionalne karakteristike kriminaliteta? 7. nedeljama.htm http://webrzs. PITANJA I TEME ZA DISKUSIJU 1. Kakva je struktura kriminaliteta u Srbiji prema vrsti krivicnog dela i uzrastu? 4. izmedu seoskih i gradskih oblasti kao i pojedinih gradskih podrucja. Klasifikovanje se u metodologiji definiše kao odredivanje mesta nekog pojma u sistemu pojmova ili kao sredivanje pojmova u nekom podrucju stvari ili prava. ali isto tako i na razlike u javljanju kriminaliteta u razlicitim mesecima. Kakva je struktura kriminaliteta u Srbiji prema polu? 5.

tako da u literaturi postoji veliki broj razlicitih podela po tipovima i grupama u okviru kriminaliteta. .protivpravnost. ubistva. koje su od znacaja u okviru makrokriminološkog proucavanja. krade sa obijanjem i provaljivanjem. Zbog toga se nalaze drugi kriterijumi za tipologije i klasifikacije. jer se može dogoditi da lakše krivicno delo ima teže posledice ili da lica koja izvrše “lako” krivicno delo spadaju u grupu recidivista ili opasnih profesionalnih kriminalaca. Sva krivicna dela imaju neke zajednicke elemente . ovi kriterijumi nisu dovoljni za dalju klasifikaciju sa stanovišta mikrokriminologije. Ovoj podeli se prigovara da nije dovoljno jasna i precizna. prevare). razgranicenju clanova deobe ili vrste roda i odredivanju roda kao najvišeg pojma. dostojanstvo licnosti i moral.za teža krivicna dela. Razlika izmedu navedenih grupa krivicnih dela je u kažnjavanju . osobina karakteristicnih za datu klasu predmeta ili pojava (princip deobe). po kojima se svrstavaju u istu kategoriju negativnih društvenih pojava – kriminalitet. Takode. mesto i vreme izvršenja itd. Na osnovu klasifikacije stvaraju se odredene tipologije. klevete). Prema kriterijumu težine i stepena društvene opasnosti krivicna dela se dele na: teška krivicna dela (na primer. Medutim. društvena opasnost. iscrpnosti i adekvatnosti klasifikovanja. Navedeni kriterijumi osnovni su za pravne tipologije. pretnje. falsifikovanja. laka (sitne krade. predvidene su teže krivicne sankcije. teške telesne povrede. silovanja.Utvrdena pravila klasifikovanja sastoje se u jasnom odredivanju pojma odnosno predmeta koji se klasifikuje. manje teža (krade. lake telesne povrede.). odredivanju jedinstvenih principa klasifikacije. saobracajna delinkvencija). utaje ili prevare. Klasican kriminalitet obuhvata krivicna dela kojima se napadaju dobra i vrednosti koja se štite u svim društvenim sistemima (život i telo. lakša krivicna dela u saobracaju). koji predstavlja karakteristiku sadržaja vrste ili pojedinacnog primerka. dok noviji kriminalitet obuhvata inkriminacije nastale usled odredenog razvoja društvenih odnosa i promena u tim odnosima (privredni ili ekonomski kriminalitet. karakter i vrsta zaštitnog objekta. Drugi kriterijumi za podelu i klasifikovanje su: priroda izvršenih krivicnih dela. štetnost za pojedinca i društvo. uvrede. postoji podela na klasican kriminalitet i noviji kriminalitet. imovina i sl. zatim u potpunosti. Tipologije imaju za cilj da odrede u skupu jedinki odredene izdiferencirane tipove radi utvrdivanja pripadnosti jednog subjekta odredenom tipu.

dok se o organizovanom kriminalietu. o njemu najviše znamo i njega se najviše plašimo. kod ove vrste zlocina postoji uvek manje ili više izražen motiv osvete.Slicna ovoj podeli je podela na obican (konvencionalni) i organizovani kriminalitet. politicka delinkvencija. privredni (ekonomski) kriminalitet. maloletnicka delinkvencija. terorizam. seksualna delinkvencija. odnosi se na razlikovanje zlocina sa žrtvama i zlocina bez žrtve. podvodenje. nasilje na sportskim utakmicama. korupcija. politicki kriminalitet. Pinatel razlikuje cetiri tipa zlocina: primitivni zlocin (nastaje iz trenutnog ispoljavanja kriminalne aktivnosti. koji se. nasilje u porodici. korupcija. Nasilje znaci upotrebu sile. „kriminalitet belog okovratnika”. 1. recidivizam i kriminalitet žena. pretnje ili zloupotrebu moci prema drugom licu. istina malo prihvacena. zlocin iz pseudo opravdanih razloga (vrši se radi ostvarivanja “pravde” u oblasti javnih ili privatnih odnosa. pomešan sa altruizmom i ideološkim razlozima)56 i organizovani zlocin. Kriminalitet nasilja Veliki broj krivicnih dela vrši se primenom nasilja ili uz pretnju nasiljem. b) ilegalne unosne aktivnosti kojima se dolazi do zarade korišcenjem tudih poroka (tajno držanje kockarnica. saobracajna delinkvencija. 93 Od kriminoloških tipologija treba pomenuti Pinatelovu tipologiju prema kriterijumu preovladujucih motiva prilikom vršenja krivicnih dela. bez kontrole. u izlivu besa). prema Pinatelu. kriminlitet proganjanja. koji obuhvata kriminalnu delatnost zlocinackih udruženja. profesionalni kriminalitet i maloletnicka delinkvecija. Jedna od tipologija. provala). raspolaže sa mnogo manje znanja i podataka. organizovani kriminalitet. trgovina drogom). Organizovani zlocin. imovinski kriminalitet. trgovina ljudima. odlikuje se voljom i namerom za vršenje krivicnih dela i manifestuje se kroz tri oblika: a) organizovan zlocin brutalnog i agresivnog karaktera (reket. profesionalni kriminalitet. Podelu kriminaliteta prema Milutinovicu moguce je izvršiti na sledece oblike kriminaliteta: privredni kriminalitet. mobing).55 Sa obicnim (konvencionalnim) kriminalitetom se najcešce srecemo. recidivizam.57 U ovom udžbeniku analizirani su sledeci tipovi kriminaliteta: kriminalitet nasilja (krvni delikti. saobracajna delinkvencija.). c) “zlocin belih okovratnika” ciji su izvršioci pripadnici viših društvenih slojeva (utaja poreza. zlocini mržnje. zlocin iz koristi (kriminalna aktivnost se sagledava kao jedini moguci nacin zadovoljavanja licnog interesa).58 . kršenje zakona o kompanijama i sl.

60 Kriminalitet nasilja može da se javi kao organizovano nasilje (kolektivni akt. deci. taoci). Ovi oblici nasilja postojali su i ranije. Ako se ima u vidu snaga savremenih sredstava za masovno uništavanje. daleko od društvenog saznanja. Postoje i druge klasifikacije kriminaliteta nasilja prema kriterijumu oblika u . odnosno primenom sile ili pretnje da ce se sila primeniti. onda je sasvim jasno da moguci izgledi nasilja i agresije imaju fantasticne razmere. najcešce kao deo politicke strategije).Inkriminisanje kriminaliteta nasilja kao posebnog krivicnog dela ne postoji u krivicnim zakonima. Sve te razlicite oblike ispoljavanja nasilja povezuje agresivnost izvršioca prema žrtvi u razlicitim varijantama i razlicitog intenziteta. racionalno postavljen. Lokalni. Zahvaljujuci napretku tehnike. dostojanstva licnosti i morala. U savremenim uslovima života znacenje kriminaliteta nasilja postalo je još šire jer dolaze do izražaja razliciti oblici nasilja (fizickog. planiran i organizovan. ritualno nasilje (krvna osveta) i instrumentalno nasilje (ucene. seksualnog) izvršeni u okviru porodice. licne sigurnosti. Delikata sa elementom nasilja ima mnogo i raznovrsni su oblici takvih ponašanja. Ljudi sve cešce pribegavaju nasilju za rešenje medusobnih sporova i sukoba. Ovaj oblik kriminaliteta obuhvata one kriminalne aktivnosti kojima se. sredstvima fizicke ili psihicke prinude. braka i porodice (nasilje u porodici). psihickog. povrede tela. vec postoje krivicna dela kod kojih je nasilje elemenat bica krivicnog dela ili nacin njihovog izvršenja. najcešce prema ženama. starim i nemocnim osobama. ali se smatralo da je primena nasilja prema clanovima porodice “porodicna stvar”. izazivaju prave 94 eksplozije nasilja i agresije. povreduje ili ugrožava integritet licnosti. urbanizaciju i migraciju stanovništva. Obim kriminaliteta nasilja u savremenom društvu mnogo je veci nego ranije. slobode odlucivanja i kretanja. seksualno i nasilje nad decom postane društveno vidljivo. ugrožavanja). otmice. te se možemo razmišljati o samouništenju ljudske vrste. suprotnosti u društvenom razvoju. spontano nasilje (kao pojedinacno ponašanje). To su krivicna dela protiv života i tela (lišavanje života. Feministicka literatura i feministicka orijentacija u kriminologiji uticali su da porodicno. nerešeni socijalni problemi koji prate industrijalizaciju. gradanski ratovi.59 Kriminalitet nasilja se definiše kao ekstremni oblik ispoljavanja agresije. ljudi su u stanju da nasilje vrše neutralno bez moralnog i emotivnog ukljucivanja.

emocionalni. indirektnoj povredi prava na život.64 U literaturi se navodi da kriminalitet nasilja treba da obuhvati. ona protiv slobode i prava gradana (protivpravno lišenje slobode. nasilje u školi. Takode se. prinudni rad. pre svega. Ovaj pisac razlikuje kao posebnu kategoriju zlocina. “zlocin mržnje” koji se vrši zbog pripadnosti odredenoj rasi. razbojnicka krada). protiv javnog reda i pravnog saobracaja (sprecavanje službene osobe u vršenju poslova sigurnosti.63 On razlikuje: nasilje u porodici. zatim. propuštanju i zanemarivanju) 61. indirektno nasilje (sastoji u posrednom delovanju. silovanje. sudelovanje u grupi koja sprecava službeno lice u vršenju službene radnje) i nasilnicko ponašanje na 95 javnom mestu. kulturni ili intelektualni integritet ). psihicko zlostavljanje. politicki delikti nasilja. kriminalne aktivnosti kojima se napada život i telo (krvni delikti. politickoj ili seksualnoj orijentaciji. (politicka ubistva. tortura. represivno (odnosi na kršenje osnovnih gradanskih i politickih ljudskih prava) i nasilje prema integritetu ljudi (alienating violence. starosti. pritisci ili tortura. ali i druga kriminalna ponašanja ucinjena iz koristoljublja uz primenu sile (razbojništvo. Tako je moguce razlikovati: direktno nasilje (ispoljava se kroz namerno povredivanje i narušavanje fizickog i psihickog zdravlja ljudskog bica i obuhvata sve vrste ubistava. kao najteži oblici ispoljavanja kriminaliteta nasilja. mucenje i sl. zatvaranje. kidnapovanje. usled duhovnih ili telesnih nedostataka i sl. religiji.). etnickoj pripadnosti. Pojavni oblici nasilja u porodici su: fizicko zlostavljanje dece. kao i brutalna postupanja koja dovode do fizickih povreda i ugroženosti i psihicke patnje (nasilno preseljavanje i odvodenje ljudi.kome se nasilje pojavljuje. zlostavljanje žene/supruge. ratne zlocine masakre civila. genocid. ispoljava se u deprivaciji covekovih prava na psihološki. odbijanju pružanja pomoci žrtvama nesreca ili prirodnih katastrofa.62 Podelu delikata nasilja na nekoliko tipova i podtipova izvršio je Hans Joachim Schneider. fizicko zlostavljanje) i zlocini protiv covecnosti i medunarodnog prava (ratni . zlostavljanje zloupotrebom položaja ili ovlašcenja). zlostavljanje starih ljudi i zlostavljanje izmedu brace i sestara. polna sloboda i polni moral (seksualni delikti). neukazivanju pomoci. nasilje u porodici). iznudivanje iskaza. nasilje izmedu maloletnickih bandi. navode terorizam. pripadnosti polu.

profesionalni status roditelja nasilnika je nizak. manje je onih koji poticu iz vecih ili velikih gradova. nasilnici i njihovi roditelji uglavnom poticu sa sela ili malih urbanih anglomeracija. Prema ovom istraživanju. Kriminološkim istraživanjima kriminaliteta nasilja utvrdeno je da su dela nasilja dominantna karakteristika osoba muškog pola. kao i psihopata i neuroticara. razbojništva (18-25 godina). u celini. posebno onih u kojima nedostaje otac. ali nije izrazito nizak. ali je daleko od izrazito nepovoljne. znatan broj nasilnika potice iz nepotpunih. pretežan deo nasilnika potice sa sela i živi na selu. Najveci broj izvršilaca živi u braku. telesne povrede (35-40 godina). lica sa asocijalnim i sociopatskim ponašanjem. Krivicna dela koja najcešce vrše mlada lica su ubistva (30-35 godina). nacionalne ili etnicke grupe genocid). u porodicama nasilnika mnogo je alkoholicara i lica sa psihickim poremecajima. obrazovni nivo nasilnika je nizak i ima mnogo nezaposlenih.65 Istraživanje o socijalnim obeležjima nasilnika ukazalo je na niz obeležja izvršilaca ovog oblika kriminaliteta. oni koji su zaposleni pretežno rade poslove koji ne zahtevaju nikakvu ili zahtevaju vrlo nisku kvalifikaciju i to u privrednim granama koje imaju slabu kvalifikacionu strukturu zaposlenih i nizak dohodak. besposlicara. odnosno do 45 godina. osobe ženskog pola takode ucestvuju u kriminalitetu nasilja vršeci najviše krivicna dela telesne povrede i zlostavljanje dece.zlocini. Nasilnici poticu iz porodica sa niskim obrazovanjem i kvalifikacijom. ekonomski status nasilnika je ispod proseka. zatim u vanbracnoj zajednici ili su razvedeni i imaju veci broj dece. stambena situacija nije najbolja. mada ima i onih koji su migrirali i žive u vecim i srednjim urbanim anglomeracijama. jedan deo nasilnika nije formirao sopstvenu porodicu posle napuštanja roditeljske porodice. ali nije ekstremno nizak. razorenih porodica. procenat osudivanih u porodicama nasilnika nešto je iznad proseka. sistematsko uništavanje verske. porodice nasilnika ne pripadaju delinkventnoj populaciji. ali. medu nasilnicima ima mnogo skitnica. mladeg uzrasta i srednjih godina.66 . ekonomski status porodica iz kojih poticu je ispod proseka.

Ubistvo Ubistvom se uništava ljudski život i zbog toga se u krivicnim zakonicima ubistvo svrstava u krivicna dela protiv života i tela. 1. povreduje ili ugrožava život. propisima krivicnih zakona utvrduju se vrste ubistava. U anglosaksonskom pravu homicid obuhvata: ubistvo sa predumišljajem (Murder). kriminalitet proganjanja i mobing. ubistvo bez predumišljaja (Manslaughter) i opravdano. terorizam. pa. Krvni delikti Pod krvnim deliktima podrazumevaju se svi oblici napada na život i telesni integritet coveka. besposlicenja i kocke. Sa umorstvom se izjednacava ubistvo srodnika po uzlaznoj liniji. Krivicnopravno definisanje ubistva svodi se na odredivanje objekta napada. preovladuju mladi muškarci. Osim odredivanja pojma ubistva. 1. zlocine mržnje. znaci oni delikti kojima se oduzima život. Pojavni oblici krvnih delikata su: ubistva. telesne povrede. navodenje na samoubistvo i pomaganje pri samoubistvu. oblika vinosti i kazne kod krivicnog dela ubistva. kao i delikte nasilja uopšte. ucestvovanje u tuci u kojoj je neko lice lišeno života ili mu je naneta teška telesna povreda. posebno alkoholizma. excusable homicide). telo i zdravlje. Istraživanja krvnih delikata sa psihijatrijskog aspekta ukazuju na znacajan uticaj afekta.1.1. seksualne delikte. ugrožavanje opasnim orudem pri tuci ili svadi. koji izaziva razdražljivost i žestoku agresiju. nižeg obrazovnog i kvalifikacionog nivoa. U francuskom pravu postoji razlika izmedu umorstva ili ubistva sa predumišljajem (meurtre) i obicnog ubistva (assasiant). nasilje u sportu. da oni poticu iz deficijentnih porodica usled razvoda braka i da u porodici ima socijalno patoloških pojava. posledice. Motivi izvršenja krvnih delikata najcešce su: koristoljublje. trgovinu ljudima.67 Švajcarsko i ranije važece nemacko zakonodavstvo razlikovali su namerno . tako da postoje krvni delikti izvršeni u afektivnim i posebnim psihopatološkim stanjima.1. 96 Kriminološka istraživanja pokazuju da medu izvršiocima krvnih delikata. nepružanje pomoci. nedozvoljen prekid trudnoce. osveta i ljubomora. trgovina ljudima radi oduzimanja organa ili dela tela. sa nešto nižim ekonomskim statusom od proseka (ali nisu ekonomski i egzistencijalno ugroženi). radnje izvršenja. Izmedu krivicnih zakona pojedinih zemalja postoje razlike u vrstama ubistava.Kriminalitet nasilja obuhvata: krvne delikte. izvinjavajuce ubistvo (lawful. samim tim i u krivicnopravnim tipologijama. delikte nasilja u porodici. ubistvo trovanjem i svirepo ubistvo izvršeno mucenjem i varvarskim sredstvima. izlaganje opasnosti napuštanje nemocnog lica.

Umorstvo se definisalo kao namerno ubistvo izvršeno sa predumišljajem. ubistvo radi . 97 a ne radi se o ubistvu na mah.68 Odredbama Krivicnog zakonika Republike Srbije69 inkriminisano je lišenje života bez posebnih kvalifikatornih okolnosti (cl.ubistvo (vorsätzliche Tötung). lišenje života iz koristoljublja radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivicnog dela. S obzirom na te posebne okolnosti. pobudama izvršioca (ubistvo iz koristoljublja. kao i umišljajno lišenje života više lica.113 KZ RS).114) i ubistva sa manjim stepenom društvene opasnosti (cl. razlikuju se: lišenje života na svirep ili podmukao nacin. iz krvne ili bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda. lišenje života pri izvršenju krivicnog dela razbojništva ili razbojnicke krade. Obicno ubistvo se sastoji u umišljajnom lišavanju života drugog lica bez kvalifikatornih okolnosti koje ubistvo cine težim ili bez posebnih okolnosti koje ubistvo cine privilegovanim. Novelirani Krivicni zakonik Nemacke predvida tri oblika ubistva: obicno ubistvo (Totschlag).115-118 KZ RS). lišenje života iz samilosti i nehatno lišenje života (cl. umorstvo (Mord) koje obuhvata pokušano i završeno ubistvo sa predumišljajem (vorsätzliche Tötung) i ubistvo deteta (Kindestötung). Ova ubistva se dalje dele na nekoliko vrsta prema razlicitim kriterijumima: nacinu izvršenja (ubistvo na svirep i ubistvo na podmukao nacin). lišenje života deteta ili bremenite žene. više vrsta teškog ubistava sa kvalifikatornim okolnostima koje ga cine težim i društveno opasnijim (cl. dok je obicno ubistvo bilo ubistvo bez predumišljaja. Kao posebne vrste ubistava (u teoriji krivicnog prava nazvane privilegovanim) zakon predvida ubistvo na mah. 113 i 114 KZ RS). ubistvo deteta pri porodaju. ubistvu deteta pri porodaju ili ubistvu iz samilosti. 115-118 KZ RS). lišenje života i istovremeno umišljajno dovodenje u opasnost života još nekog lica. lišenje života službenog ili vojnog lica pri vršenju službene dužnosti. Kvalifikovana (teška) ubistva postoje kada je umišljajno ubistvo izvršeno na takav nacin i pod takvim okolnostima koji mu daju veci stepen društvene opasnosti što dovodi do težeg kažnjavanja. lišenje života pri bezobzirnom nasilnickom ponašanju. lišenje života clana porodice koga je izvršilac prethodno zlostavljao. (cl. umorstvo (Mord) i ubistvo (Totschlag). kao teško ubistvo.

prikrivanja drugog krivicnog dela. patnje i bolovi koji po svom intenzitetu prelaze bolove koji obicno nastaju prilikom lišenja života. ubistvo deteta ili bremenite žene. lukavo. pohlepe i sl. Izvršilac koristi poverenje koje ima žrtva prema njemu i postupa sa zlom namerom. U krivicnopravnoj literaturi se istice da ova vrsta ubistava ima objektivna i subjektivna obeležja.72 98 U kriminološkoj literaturi postoje brojne klasifikacije ubistava prema razlicitim kriterijumima. Ubistvo iz koristoljublja predstavlja lišavanje života drugog lica u nameri da se za sebe ili drugog pribavi materijalna korist (povecanje imovine ili sprecavanje njenog smanjenja).). potajno. Subjektivna obeležja se odnose na stav ucinioca prema žrtvi . okolnosti izvršenja i posledici (ubistvo pri bezobzirnom nasilnickom ponašanju. Primeri ovog oblika ubistva su: ubistvo radi ostvarenja nasleda. Svako ubistvo je na izvestan nacin surovo i svirepo. oslobodenja od neke imovinske obaveze. Dok su krivicnopravne tipologije koncentrisane na zlocin. osobenosti žrtve (ubistvo službenog lica pri vršenju službene dužnosti. ostvarenja dobiti. ali je neosetljiv i hladnokrvan prema njenim mukama. koja ne mora da bude protivpravna vec pravno dozvoljena. samoživih pobuda) ili druge niske pobude (radi zadovoljenja nastranih seksualnih potreba. ali se ova vrsta kvalifikovanog ubistva karakteriše posebno izraženom surovošcu jer se žrtvi nanose takve muke. ubistvo clana porodice kojeg je prethodno zlostavljao). U krivicnopravnoj teoriji i sudskoj praksi se smatra da su ubistvo žrtve na spavanju i ubistvo trovanjem ubistva na podmukao nacin. za nagradu i sl. porodica ubijenog se sveti tako što ubija ubicu ili drugog muškog clana zajednice kojoj ubica pripada).71 Ubistvo iz krvne ili bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda razlikuje se od drugih oblika ubistava po motivu izvršenja. Motiv izvršenja može da bude krvna osveta (za ubistvo ili na drugi nacin skrivljenu prouzrokovanu smrt. ubistvo više lica). u momentu kada žrtva to ne ocekuje.ucinilac je svestan da žrtva trpi bolove velikog intenziteta. ubistvo kojim se sa umišljajem dovodi u opasnost život još nekog lica. druga bezobzirna osveta (ucinilac izvršava ubistvo iz egoistickih. iz krvne ili bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda).70 Ubistvo na podmukao nacin postoji kada ucinilac napada na život žrtve prikriveno. Ubistvo na svirep nacin postoji kada ucinilac nanosi žrtvi prekomerne fizicke i psihicke bolove. kriminološke .

ubistva pri posebnim situacionim okolnostima izolacije. Tipologije koje polaze od zlocinca uglavnom prate osnovno teorijsko opredeljenje autora. seksualno ubistvo. Osim toga. izmedu bracnih partnera ili u okviru porodice izmedu njenih clanova. . ubistva iz religioznih pobuda (Middendorf. kao i atipicne situacije dela koje nastaju s vremena na vreme i nemaju praktican znacaj. on razlikuje: ubistvo iz koristoljublja. Ono što on poseduje je jedino i samo sirova snaga. opisujuci karakteristike ubistva kao pojedinacne pojave.74 Slicnu tipologiju kao Midendorf sacinio je Hans von Henting.samopomoci. Njemu nedostaju okretnost prstiju. ubistvo bez motiva. ubistvo radi prikrivanja nekog drugog izvršenog krivicnog dela. konfliktno ubistvo.77 Za razliku od navedenih kategorija ubistava koja imaju motiv. On razlikuje nekoliko vrsta ubistava prema kriterijumu motiva izvršenja: konfliktno ubistvo. najprimitivnija kategorija je ubistvo prilikom razbojništva. ubistvo iz koristoljublja. strpljenje i tehnika. kod ove vrste ubistava cesto se ispoljavaju afekti u ekstremno jakom stepenu. ubistvo iz seksualnih pobuda.73 Poznata je klasifikacija koju je dao Midendorf (Middendorff). zatim ubistva iz politickih pobuda.76 Konfliktna ubistva se najcešce javljaju u braku. Osnovno je da se ove tipologije oslanjaju na biološka (antropološka. ubistva iz politickih razloga i u ratu. Tipologije koncentrisane oko uloge koju imaju ubice prilikom izvršenja ubistva poznate su kao bihejvioristicki sistem tipologije. ubistva radi ostvarenja sopstvenog prava . ubistvo radi prikrivanja drugog krivicnog dela. koja vrše duševno bolesna lica.). fizicka) i psihološka obeležja zlocinaca. Za razliku od sitnog lopova koji uzima i iznosi novac “ispod jastuka onih koji spavaju”. 1984.75 Zavisno od situacije izvršenja ubistva (Mordsituationen). razbojnik ne misli da se na ovaj nacin “potrudi”. pljacke.tipologije ubistava polaze od zlocinca. te se tako mogu razlikovati biološke i psihološke tipologije. masovna ubistva. postoje i “ubistva bez motiva”. smatra Henting. Posle izvršenja konfliktnog ubistva može da dode do samoubistva ako postoji psihicki poremecaj u vidu depresije. njegove uloge u nastajanju zlocina i motiva izvršenja ubistva. U velikoj grupi ubistava iz koristoljublja.

izvršavaju samoubistvo ili ginu prilikom pokušaja hvatanja od strane policije. svodi na materijalnu dobit) i nehatni homicid (najcešce i vezi sa socijalnim prilikama). gde se primarni motiv iscrpljuje samim ispoljavanjem nasilja. besa i neprijateljstva. po pravilu.U okviru kriminoloških klasifikacija ubistava postoji klasifikacija na: ekspresivni (afektno.78 U posebnu kategoriju ubistava izdvojena su satanisticka ubistva. nemoci. ono se zgražava nad njegovim delima i nalazi se u sasvim opravdanom strahu. posle izvršenja dela. frustracija. izvršenje ovakvog zlocina predstavlja kraj delovanja satanisticke grupe jer je mala verovatnoca da ce ostati neotkrivena posle izvršenja zlocina. Zlocini su najcešce u vezi sa ili predstavljaju kulminaciju ekstremne seksualne preverznosti i brutalnog ubistva.79 Satanisticka ubistva se definišu kao racionalno isplanirano lišenje života jednog ili više lica uz izvodenje tacno odredenog satanistickog rituala80 U ukupnom broju ubistava ovaj oblik religioznih ubistava zastupljen je u veoma malom broju.82 Za razliku od masovnog ubistva. 99 Masovno ubistvo se definiše kao lišenje života tri ili više lica na istom mestu u isto vreme ili u jednom kracem vremenskom periodu na istoj teritoriji.83 . Takode. Ubistva su akt ocajanja. koji se. Iako su serijske ubice relativno retke u poredenju sa brojem obicnih ubistava ili nasilnim zlocinima uopšte. koji se ispoljava kroz ekstremno strašne radnje izvršene prema nedužnim žrtvama. Religiozna ubistva mogu da budu povezana sa satanizmom i/ili okultnim stvarima. nakon cega je žrtva unakažena. društvo ima negativniji stav prema serijskom ubici. što deluju nasilno ispoljavajuci svoj bes i što. masovne ubice se razlikuju od serijskih po tome što deluju odednom ubijajuci veliki broj ljudi.81 Prema definiciji koji je dao Nacionalni centar za žrtve zlocina u SAD. nanošenjem povrede odnosno uništenjem druge osobe). Višestruka ubistva mogu da se podele na dve kategorije: masovna ubistva i serijska ubistva. instrumentalni (nasilje je prevashodno sredstvo za postizanje nekog drugog cilja. reaktivno nasilje. serijsko ubistvo predstavlja viši manifestacioni nivo nasilnog kriminaliteta.

a žene preostali broj. 1990).84 Slicni podaci o rasprostranjenosti ovog oblika krvnih delikata po polu navedeni su u kriminološkom istraživanju ubistava na teritoriji nekadašnje SFR Jugoslavije u periodu 1960/1964. nesloga u porodici.3% ubistava. ljubomora. najviše ubistava iz osvete i krvne osvete izvršeno je na seoskim podrucjima zbog spora medu zemljoradnicima.1%.91. 1996. Gresswell & Hollin. 1980) zakljucuje da je ubistvo delikt muškaraca jer je oko 90% ubica muškog pola. Vecina klasifikacija zasnovana je na proucavanju pojedinacnih slucajeva ili na malom broju slucajeva koji imaju neku zajednicku odliku. sukob oko stvari ili imovine. obest. Dietz. najveci broj ubistava zbog poremecenih bracnih i porodicnih odnosa i iz koristoljublja izvršen je u stanovima.5%. 1994. Rappaport. Cesto ove klasifikacije istovremeno predstavljaju i klasifikaciju izvršilaca ubistava. izvršioci od 26-45 godina javljaju se u nešto vecem obimu u gradovima. ubice muškog pola najviše su koristili pištolj i nož. dok su žene izvršavale ubistvo 100 najcešce davljenjem i gušenjem rukama.U okviru kategorije masovnih ubistava postoji veci broj klasifikacija.85 Prema ovom istraživanju u istraživanom vremenskom periodu muškarci su izvršili 87.5% . 1986. U pogledu sredstava izvršenja. izvršioci uzrasta od 18-25 godina pojavljuju se u podjednakoj srazmeri na seoskom i gradskom podrucju. Istraživanje ubistava u Makedoniji86 (period 1973-1983) pokazalo je da je i na ovom podrucju izrazitije ucešce izvršilaca ubistva oba pola sa seoskog podrucja (muškarci 66.15. Holmes & Holmes.4%). u saucesništvu je izvršeno manje ubistava . a u Crnoj Gori vatrenim oružjem. Kelleher. G. Vojvodini. žene 71. a bez saucesništva 84. nesloga u braku. uvrede i ponižavanja. dok je starosna kategorija od 45 godina pa nadalje karakteristicna za selo. najcešci motivi izvršenja ubistava bili su: netrpeljivost. osveta. Klasifikacije masovnih ubistava se mogu smatrati kriminološkim i viktimološkim (Busch & Cavanaugh. Najmanje žena ubica bilo je u Sloveniji. Kajzer (Kaiser. 1997. 1988. Rowlands.5%.. vatrenim oružjem. najviše ubistava na celoj teritoriji izvršeno je nožem. tupim predmetom i sekirom. 1994. na Kosovu i u Makedoniji. Statisticki podaci i dosadašnja istraživanja pokazuju da je najveci broj ubica muškog pola. Levin & Fox. 1986. Osim toga. najviše ubistava izvršeno je sa direktnim umišljajem . Neposredno mesto izvršenja ubistva razlikuje .

Vecina žena ubica je udata ili razvedena.1.to je kriminalitet vezan uglavnom za seosku sredinu kako po mestu izvršenja dela tako i po boravištu izvršilaca. U pogledu geografske rasprostranjenosti ubistava koja vrše žene.) najzastupljenije su žene uzrasta od 26-30 godina. prema drugom istraživanju (1983. smatra se kvalifikovanim oblikom ubistva na svirep i podmukao nacin.osobito teška telesna povreda (kada ucinilac drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje tako teško naruši da je usled toga doveden u opasnost život .121) razlicite oblike teških telesnih povreda: . Postoji opravdana kritika ove sudske prakse jer ovakav nacin izvršenja ubistva. vec je pre posledica njene fizicke nemoci. . Istraživanjem ubistava koja vrše žene87 utvrdeno je da žene izvršavaju sve vrste ubistava kao muškarci i ubistvo deteta pri porodaju. One mogu da se manifestuju kao teške (cl. prestrašenosti i odsustva svake društvene pomoci u traženju izlaza iz.121 KZ RS) i lake telesne povrede (cl.u gradovima se ubistva najcešce vrše na ulici. jedan od cešcih nacina izvršenja ubistava od strane žena – ubistvo muža na spavanju.2. dok se na selu ona vrše najcešce u kucama.88 Kao sredstvo izvršenja ubistva žene najcešce koriste sekiru i nož. 1. bezizlazne situacije. Telesne povrede Telesne povrede se sastoje u narušavanju telesnog integriteta ili zdravlja coveka. polju i šumi. slicna je situacija kao i sa ubistvima izvršenim od strane muškaraca . Zatvoren prostor (soba. što je uslovljeno cinjenicom da su aktivnosti žene uglavnom vezane za ovaj prostor.122 KZ RS). u parkovima i na drugim javnim mestima. koje je usledilo posle duževremenog maltetiranja i nasilnickog ponašanja muža u braku. Starosna struktura žena koje su izvršile krivicno delo ubistva razlikuje se zavisno od uzorka koji je bio predmet istraživanja. a u prošlosti je korišcen i otrov. KZ RS (cl. kuhinja) u vecini slucajeva je mesto izvršenja pojedinacnih ubistava. I u gradskoj i u seoskoj sredini u podjednakom broju se vrše ubistva u ugostiteljskim objektima. za nju. Prema dosadašnjoj sudskoj praksi. nije izraz podmuklosti žene.obicna teška telesna povreda (kada ucinilac krivicnog dela drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši). zavisno od težine narušenog telesnog integriteta ili zdravlja. Prema istraživanju kriminaliteta žena u Srbiji (1960-1963) od 85 žena ubica najviše je onih od 30-35 godina. dok je prema trecem istraživanju (1992. sa nižim obrazovanjem i nezaposlena.se u gradskoj i seoskoj sredini .) najviše žena ubica u vreme izvršenja dela imalo 46-52 godine.

. Tu na najneposredniji nacin dolaze do izražaja specificne biološke karakteristike i obeležja socijalnog položaja žene. Žene cešce telesno povreduju posle duževremenog i trajnog poremecaja medusobnih odnosa sa žrtvom. Prema jednom istraživanju89. dok se pri nanošenju telesnih povreda muškarcu moraju da koriste i druga sredstva. Razbojnicka krada i razbojništvo Razbojnicka krada i razbojništvo pripadaju ne samo imovinskom kriminalitetu. sredstva izvršenja lakih i teških telesnih povreda još više su odredena polom nego što je to slucaj sa nacinom izvršenja. . Za razliku od žena.teška telesna povreda ucinjena iz nehata i .razbojnicke krade (cl. . pa je samim tim za savladivanje otpora druge žene u proseku dovoljna i fizicka sila.3 KZ RS) i razbojništva (cl. muškarci cešce nanose telesne povrede putem uboda nego što to cine žene. tako i kod krivicnih dela telesnih povreda preovladuju muškarci kao izvršioci. prvenstveno njihova fizicka inferiornost u odnosu na muškarce i vezanost za domacinstvo i kucne poslove.1. To se objašnjava okolnošcu da su pretežno žene žrtve lakih telesnih povreda koje vrše žene. Medu izvršiocima telesnih povreda znatno je veci broj punoletnih izvršilaca nego maloletnika. Nacini i sredstava izvršenja telesnih povreda su razliciti. ali se uglavnom ove povrede nanose udaranjem raznim predmetima.povredenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštecen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna neposobnost za rad povredenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost).205 st.teška telesna povreda kvalifikovana smrcu. Kod lakih telesnih povreda mnogo je manja razlika izmedu muškaraca i žena u pogledu upotrebe fizicke sile. koje retko upotrebljavaju fizicku silu za nanošenje teške telesne povrede.206 st.3. kod muškaraca je upotreba fizicke sile najcešca. dok žene cešce nanose povrede gadanjem raznim predmetima. 101 Teška telesna povreda može biti nanesena sa umišljajem prilikom izvršenja krivicnih dela koja pripadaju imovinskom kriminalitetu . 1.3 KZ RS). Kao kod ubistava. Prema rezultatima ovog istraživanja.teška telesna povreda na mah. Prema tvrdenju Kajzera (Kaiser.1993) samo 12% izvršilaca telesnih povreda su žene.

2.205). koja prožima sva društva.vec i krvnim deliktima jer se prilikom izvršenja ovih krivicnih dela upotrebljava sila ili pretnja prema nekom licu. Prvi oblik postoji kada je neko lice zateceno prilikom izvršenja krivicnog dela krade. a u težim slucajevima umišljajno se nanosi teška telesna povreda. Ukoliko je prilikom izvršenja razbojnicke krade ili razbojništva neko lice lišeno života postoji krivicno delo teškog ubistva (cl. bez obzira da li je u važecem zakonodavstvu predvideno kao krivicno delo i da li je izvršilac nasilja prijavljen organima gonjenja. Nasilje u porodici se definiše kao primena fizicke i psihicke sile prema clanovima porodice uz ugrožavanje i povredivanje domena sigurnosti i odnosa poverenja i ispoljavanje kontrole i moci nad clanovima porodice. Krivicno delo razbojništva (cl. Domestic Violence).206) se razlikuje od krivicnog dela razbojnicke krade po tome što je sila ili pretnja upotrebljena radi oduzimanja tude pokretne stvari u nameri da se pribavi protivpravna imovinska korist sebi ili drugome. Nasilje u porodici Jedan od posebno društveno opasnih oblika kriminaliteta je nasilje u porodici (porodicno nasilje. Posebna društvena opasnost nasilja u porodici proizilazi iz . Najzastupljenija kategorija izvršilaca od 18-24 godine i veliki je udeo prethodno kažnjavanih lica (recidivista). 4 KZ RS). 1993). Razbojništvo i raz102 bojnicka krada se takode smatraju deliktima koje najcešce vrše muškarci. psihicki i seksualni integritet i dr. a treci ako je došlo do nanošenja teške telesne povrede sa umišljajem ili je delo izvršilo više lica. sve kulture i sve regione sveta. kucno nasilje. pravo na fizicki. nasilje u porodicnoj zajednici. 1. Krivicni zakonik RS predvida tri oblika krivicnog dela razbojnicke krade (cl. Za postojanje drugog oblika ovog krivicnog dela potrebno je da vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara. pravo na slobodu i bezbednost. dok je udeo žena znatno manji (Kaiser. 114 tac. Statisticki podaci o prijavljenom kriminalitetu pokazuju da je poslednjih godina došlo do znatnog porasta ovih oblika krvnih delikata. Nasilje u porodici je univerzalna pojava. kao što je pravo na život. dok kod je kod treceg oblika sa umišljajem nanesena teška telesna povreda ili je u izvršenju dela ucestvovalo više izvršilaca. Drugi vid ispoljavanja ovog krivicnog dela postoji ukoliko vrednost oduzetih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.90 Ono spada u red najtežih oblika nasilja jer se njegovim ispoljavanjem krše osnovna ljudska prava i slobode clanova porodice. pa u nameri da zadrži ukradenu stvar upotrebi silu ili pretnju da ce neposredno napasti na život ili telo.

Povecanje kriminaliteta u društvu.). i Preporuka Saveta Evrope 1582. god.”100 Potpisivanjem i ratifikovanjem medunarodnih instrumenata države imaju moralnu i politicku obavezu da zakonom zabrane kršenje ljudskih prava žena koja se dešavaju unutar porodice i da preduzimaju odredene mere prevencije i zaštite.cinjenice da se u vecini slucajeva nasilje ponavlja najmanje dva puta prema istoj žrtvi i da postoji kontinuitet u ispoljavanju nasilja u odredenom. pored ostalog. vanbracnoj zajednici. Zato se može reci da ova patološka pojava. emocionalnoj vezi ili bivši bracni drugovi i sl.95 Deklaracija o eliminaciji nasilja prema ženama od 1993.101 103 U medunarodnim dokumentima se. da se prilikom definisanja ovog oblika nasilja obuhvati širok krug zašticenih lica (osobe koje su u braku. traži da države prilikom definisanja nasilja u porodici u svojim zakonima i politickim dokumetima vode racuna o tome da je nasilje u porodici specifican oblik rodno baziranog nasilja. god.. seksualno i psihicko nasilje). god... da se jasno odredi šta se podrazumeva pod . nasilno ponašanje ljudi u svakodnevnim životnim odnosima. izdvajaju se dokumenti UN i Saveta Evrope:94 Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena od 1979. maloletnicka delinkvencija.96 Pekinška deklaracija i Platforma za akciju od 1995. izaziva nesagledive posledice i na individualnom i na društvenom planu. Nasilje nad ženama u porodici od 2002. Deklaracija o politici suprotstavljanja nasilju prema ženama u demokratskoj Evropi98 od 1993.97 Deklaracija o politici suprotstavljanja nasilju prema ženama u demokratskoj Evropi od 1993. god.. god. kojima su utvrdeni standardi ponašanja država potpisnica u oblasti nasilja u porodici.92 kao osnovne celije društva. da se obuhvate najmanje tri vrste nasilja (fizicko. god. Ova globalna patološka pojava.93 Medu medunarodnim dokumentima.99 Polazište svih ovih medunarodnih akata je da „nasilje nad ženama predstavlja manifestaciju istorijski nejednakih odnosa društvene moci izmedu muškaraca i žena. kao posebno znacajni. Zbog svojih karakteristika. enormno visoki ekonomski troškovi koje društvo placa za saniranje posledica nasilja u porodici. izaziva nesagledive posledice i na individualnom i na društvenom planu.91 samo su deo negativnih posledica koje ova pojava izaziva. kao i kontrolne taktike. nasilje prema clanovima porodice ozbiljno ugrožava samu instituciju porodice. koji su doveli do dominacije i diskriminacije nad ženama od strane muškaraca i sprecavanja potpunog napretka žena. dužem vremenskom periodu.

Svaki od ovih oblika ukazuje na povredivanje i ugrožavanje domena sigurnosti i odnosa poverenja.105 Zahvaljujuci zalaganju aktivistkinja ženskog pokreta i druguh pokreta za prava žrtava nasilja u porodici i lobiranju za uvodenje efikasnih mehanizama zaštite. polako je sazrevalo shvatanje da je nasilje u porodici kriminalitet. pretucene žene i decu. ako se izuzmu policija i vojska.) i prava na zaštitu privatnog i intimnog porodicnog života. Time je po prvi put pružena društvena podrška ženama koje su tražile . Sukob izmedu društvenog interesa da se štite osnovne vrednosti (život i zdravlje. Posledice primene nasilja u porodici su razorne: nestaje odnos poverenja i privrženosti. treba da reše sami clanovi porodice.104 Ipak. Dominiralo je shvatanje da je „dom covekova tvrdava”. Ispoljava se kroz primenu fizicke i psihicke sile. da iz definicije budu jasno vidljivi uzroci nasilja u porodici kao osnova za razvijanje efektivnih mera prevencije i zaštite. veka. najnasilnija grupa u društvu i da osoba ima više šansi da bude ubijena i povredena u porodici. fizicki integritet. Posebno je znacajna društvena neupadljivost porodica u kojima postoji nasilje.103 deca i stare i nemocne osobe. one u široj socijalnoj sredini dobro funkcionišu i postojanje nasilja se ne primecuje. sve do kraja šezdesetih godina 20. cast itd. nasilje prema deci. Nasilje je veoma rašireno u svim regionima sveta i njegove najcešce žrtve su žene. iskrenost. dolazi do znacajnih promena fizickog i psihickog zdravlja žrtve. nasilje prema clanovima zajednickog domacinstva. a manifestuje moc i kontrolu nad žrtvom. (najcešce starim osobama).ekonomskim nasiljem.102 Nasilje u porodici može se javiti u više oblika: nasilje u braku. Imajuci u vidu ucestalost nasilja u porodici. emotivna povezanost. u literaturi se navodi da je porodica. privrženost. da je nasilje u okviru porodice privatna stvar i da konflikte. najcešce je dugotrajno i pogada veoma bliske clanove porodice medu kojima bi trebalo da postoji slaganje. Do preokreta u odnosu društva prema nasilju u porodici došlo je tek sedamdesetih godina 20. nasilje u porodici nije sagledavano kao društveno negativno ponašanje. ukoliko se ne radi o nanošenju težih povreda ili o lišenju života. veka. Tokom sedamdesetih godina u SAD. da društvena opasnost ovog oblika kriminaliteta nije manja s obzirom na to da se vrši „u okviru porodice„ i da nasilje u porodici nije privatna stvar clanova porodice. cesto ne omogucava svestrano fenomenološko i etiološko izucavanje ove pojave i preventivno delovanje. Engleskoj i drugim zemljama Zapadne Evrope otvorena su prva skloništa za žrtve porodicnog nasilja. nego u bilo kojoj drugoj društvenoj sredini.

Portugalije. usvojen je 1978. Ubrzo zatim pocelo se sa izricanjem mere obavezne intervencije policije u situacijama svade ili tuce medu clanovima porodice. Danas je u Kanadi krivicno delo upotreba fizicke sile ili pretnje da ce se ona primeniti prema bilo kom licu. Izlazeci u javnost sa do tada nepoznatim podacima o rasprostranjenosti porodicnog nasilja. angažovanje medija i senzibilisanje javnosti u SAD i zapadnoevropskim zemljama. Jedan od prvih zakona o nasilju u porodici donet je u ovoj državi 1979.106 U Velikoj Britaniji je pocetkom osamdesetih godina 20. Prvi programi edukacije i obuke za profesionalce koji se u svom radu srecu sa porodicnim nasiljem ustanovljeni su u SAD 1977. Na zakonodavnom planu zaštita žrtava nasilja u porodici razvijala se u dva pravca: kroz gradanskopravne mehanizma i krivicnopravnu regulativu. godine. Tako je pocelo lobiranje zakonodavca. Austrija je 1997. kojim su data ovlašcenja policiji da privede i zadrži nasilnika ukoliko postoje osnovi sumnje da je pocinio neko od nasilnih dela u porodici. Njihov zahtev za organizovanom društvenom akcijom bio je pre svega upucen zakonodavcu i organima krivicnog gonjenja. Posle toga je više puta menjan i danas predstavlja jedan od najnaprednijih modela pravne zaštite od nasilja u porodici. cija primena omogucava da se uzme u obzir . Nasilnik posle toga ne sme deset dana da se približava jer je oznacen kao opasan za porodicu. Krivicni zakoni Pensilvanije. godine u Minesoti.utocište. veka gradanskopravna zaštita od porodicnog nasilja dobila formu zakona. Španije. donela Zakon o nasilju u porodici po kome policija prilikom dolaska na lice mesta u slucaju nasilja u porodici može da udalji nasilnika iz stana. Kalifornije u Americi i krivicni zakoni Švajcarske. Zakon. Arkanzasa. kao i ozbiljnosti povreda koje se tom prilikom nanesu. Poljske sadrže krivicna dela kojima se inkriminiše psihicko i fizicko nasilje u braku i porodici. primenjuje se multivarijantni model. Takode je donet sveobuhvatan Program za intervencije prilikom ispoljavanja nasilja u porodici predviden za primenu u lokalnim zajednicama. Radi potpunog razumevanja uzroka nasilja u porodici u odredenom društvu. akti104 vistkinje pokreta za pomoc pretucenim ženama osporile su tradicionalno videnje ovog problema kao poremecaja odnosa izmedu partnera koje treba ostaviti psihijatrima i bracnim savetovalištima.

tako i rezultati istraživanja. ukazuje se da na pojavu nasilja u porodici uticu socio-ekonomski.delovanje niza faktora.109 Podaci o tome da su žene dominantne žrtve nasilja u porodici potvrduju stav da je fenomen nasilja u porodici omogucen rodnom diskriminacijom i nedostatkom društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moc. povoda i neposrednih uzroka za vršenje nasilja. kako podaci o broju poziva za pomoc. poput Srbije. koji postoje u skoro svim vecim gradovima u Srbiji. godišnje se javi preko hiljadu žena i dece žrtava nasilja. niti sposobnost da mu se odupru. Vrnjacka Banja i Zajecar). Prema rezultatima istraživanja o porodicnom nasilju u Srbiji. odredenih predispozicija. psihološki i drugi faktori. U razvijenim demo105 kratskim državama nasilje muškaraca prema ženama sagledava se kao ozbiljan društveno-politicki problem.108 i da partnersko nasilje. Tacni statisticki podaci o obimu nasilja u porodici još uvek ne postoje. Novi Sad. . ima duboke korene u patrijarhalnoj strukturi društva i u tradicionalnom rodnom identitetu. O tome govore. a argumenti kojima se traži njegovo sprecavanje temelje se na postulatima u domenu zaštite ljudskih prava i na principu zabrane diskriminacije žena. pri cemu u postratnim društvima i društvima pod stresom. koji podrazumeva podredenost žene muškarcu. društveni. Subotica. ali raspoloživa saznanja ukazuju da je nasilje u porodici u znacajnoj meri rasprostranjeno i u našoj zemlji. koje je obavljeno na uzorku od 700 anketiranih žena starijih od 18 godina u sedam gradova (Beograd. Niš.110 Zbog toga se nasilje u porodici sagledava kao nasilje zasnovano na rodnoj odredenosti. Užice. kao i da su njegove žrtve daleko cešce žene i deca nego odrasli muškarci. tranzicija i rat predstavljaju dodatne veoma snažne generatore nasilja u porodici. da ima sve ozbiljnije posledice. kao najcešci vid nasilja u porodici. vec društveni problem i socijalna patologija i da ima duboke korene u patrijarhalnoj strukturi društva. Saglasno tome. kulturološki. SOS službama i savetovalištima za žene i decu žrtve nasilja. pri cemu se ukazuje da je ono povezano sa strukturalnim nasiljem i diskriminacijom žena u društvu kojim još uvek vladaju muškarci. koji se upucuju organizacijama za podršku žrtvama domaceg nasilja.107 Savremeni pristup nasilju u porodici zasniva se na stavu da ono nije iskljucivo licni problem i individualna patologija.

opšte osiromašenje stanovništva. dok u slucaju seksualnog nasilja žena u braku uopšte nije bila zašticena jer nije postojalo krivicno delo silovanja u braku. Žene su posebno ugrožene onda kada odluce da napuste svoje nasilne muževe.skoro svaka druga ispitana žena (46.1%) doživljava neki oblik psihickog nasilja u porodici.3%) preti nasiljem. Neke od njih.112 cemu su posebno doprineli višegodišnja ekonomska kriza. svaka treca žena (30. enormno povecanje broja nezaposlenih osoba. Inkriminisanje nasilja u porodici sasvim je sigurno zasluga višegodišnjeg zalaganja i lobiranja od strane velikog broja ženskih grupa i nevladinih udruženja u Srbiji. Žrtve ubistava su najcešce žene koje su prethodno trpele nasilnicko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajucu zaštitu od policije. sve do 2002. da se putem krivicnog zakona zaštiti jedno od osnovnih ljudskih prava . Nastojanje da se pravni sistem uskladi sa medunarodnim i evropskim pravnim standardima i dugogodišnje sistematsko javno zagovaranje i lobiranje ženskih 106 . godine nisu postojali adekvatni pravni mehanizmi za sprecavanje i suzbijanje nasilja u porodici.prava na zaštitu od nasilja u porodici. dok se svakoj cetvrtoj (26. Svakako da je jedan od nacina za efikasniju zaštitu žena od zlostavljanja izgradnja celovitog sistema pravne zaštite sa savremenim i efikasnim mehanizmima za njegovo suzbijanje. uvredi ili kleveti (kada je postojalo psihicko nasilje). odlucuju se da prekinu nasilje ubistvom nasilnika.. vec obezbedivanje efikasne zaštite žrtava i sprecavanje izvršenja najtežih oblika krvnih delikata. koje niz godina trpe nasilje u braku zbog straha od ubistva prilikom napuštanja nasilnika.6%) doživi fizicki napad od nekog clana porodice. Cilj izgradivanja ovakvog celovitog sistema nije samo kažnjavanje nasilnika.113 Do tada se u slucaju nasilja u porodici postupalo po odredbama krivicnog zakona o lakoj ili teškoj telesnoj povredi (kada je postojalo fizicko nasilje). dolazak velikog broja izbeglica i dr. a u skladu sa postojecim medunarodnim dokumentima i savremenim pravnim i društvenim strategijama borbe protiv nasilja u porodici. centara za socijalni rad i drugih državnih organa niti od ljudi iz svoje neposredne okoline.111 Poslednjih godina evidentan je porast broja slucajeva nasilja u porodici koji se završavaju smrtnim ishodom. Uprkos tome što je tokom p_slednjih godina društvene krize u Srbiji nasilje u porodici poprimilo dramatican obim i dinamiku.

stvaranje odgovarajucih mehanizama zaštite od nasilja u porodici predstavlja ispunjavanje medunarodnih obaveza države na planu eliminisanja nasilja u porodici kao rodno baziranog nasilja114. bez obzira gde se ono dogada. sa razlicitim oblicima ispoljavanja. Predvideno je pet oblika krivicnog dela nasilja u porodici: _ radnja prvog oblika krivicnog dela sastoji u ugrožavanju spokojstva. PZ) i predvideo i uredio poseban postupak po cijim se pravilima postupa u parnici koja se vodi radi zaštite od nasilja u porodici (cl. nasilje u porodici inkriminisano je kao posebno krivicno delo (cl. 197 . Posledica takve radnje je stvaranje opasnosti da ce biti ugroženo spokojstvo. godine. KZ RS). 1. zaokružen je sistem zaštite od nasilja u porodici tako što je zakonodavac izricito zabranio nasilje u porodici i clanovima porodice priznao pravo na zaštitu od nasilja u porodici (cl. 10.nevladinih organizacija. u Srbiji je otpoceo proces uoblicavanja institucionalnih mehanizama za borbu protiv nasilja u porodici. telesni ili duševni integritet clana svoje porodice. PZ). Sledeci korak u zakonskom uoblicavanju mehanizma za zaštitu od nasilja u porodici predstavlja donošenje Porodicnog zakona Republike Srbije117. Izgradnja zakonskih instrumenata za zaštitu od nasilja u porodici predstavlja ispunjavanje medunarodne obaveze države da zaštiti pravo na život. godine izradila Radna grupa Viktimološkog društva Srbije. PZ RS). 194. 118a). Prema važecem Krivicno zakoniku Republike Srbije118 krivicno delo nasilje u porodici predvideno je u cl. te da osobama koje su preživele nasilje pruži sveobuhvatnu pravnu zaštitu. Ovim zakonom. represivnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici ucinjen je donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivicnog zakona Republike Srbije116.200. 283-289. kao i u drskom ili bezobzirnom ponašanju sa istim ciljem (cl. jula 2005. Ovom odredbom pruža se zaštita clanu porodice _ žrtvi . Osim toga. kao i Model pravne zaštite od nasilja u porodici. socijalnu pomoc i podršku radi izlaska iz situacije nasilja i ublažavanja štetnih posledica koje je ono izazvalo. regulisao preventivne. st. koje žene drži u podredenom položaju u odnosu na muškarce i ozbiljno umanjuje njihovu mogucnost da ravnopravno sa muškarcima uživaju ljudska prava i slobode. da spreci nasilje. telesnog integriteta ili duševnog stanja clana svoje porodice. porodicnopravne mere zaštite i uslove pod kojima se one odreduju (cl. koji je poceo da se primenjuje 1.115 Prvi korak u izgradnji krivicnopravnog. slobodu i licnu sigurnost svojih gradana. Stupanjem na snagu ovog zakona. koji je 1998. 194. u okviru Glave devetnaeste – „Krivicna dela protiv braka i porodice”.

opasno orude 107 ili sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši (cl. 5 KZ RS. teža posledica je obuhvacena nehatom izvršioca kao oblikom vinosti. st. _ treci oblik krivicnog dela nasilja u porodici postoji u slucaju kada je izvršeno nasilje prouzrokovalo tešku telesnu povredu ili trajno i teško narušavanje zdravlja clana porodice ili je delo izvršeno prema maloletniku (cl. KZ). 2. . 194. Predvideno je kažnjavanje izvršioca zatvorom od jedne do osam godina.119 Odredbama cl.psihickog nasilja i/ili fizickog nasilja koje može. st. Za razliku od krivicnog dela teško ubistvo iz cl. bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti. st. što ukljucuje i ogranicavanje izvesnih prava i sloboda izvršioca nasilja. ali može da bude nanošenje lake telesne povrede. _ peti oblik krivicnog dela nasilja u porodici postoji kad izvršilac nasilja kome je sud izrekao meru zaštite od nasilja u porodici prekrši ovu meru (cl. 194. st. st. KZ. tac. koja dobija kvalifikaciju “opasne lake telesne povrede” jer je prilikom izvršenja dela korišceno oružje ili orude ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši. ali ne mora. KZ predvidena je kazna zatvora najmanje deset godina ili trideset do cetrdeset godina. Za ovaj oblik predvideno je kažnjavanje zatvorom od tri meseca do tri godine. st. Za ovaj oblik je predvideno kažnjavanje novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. lice koje prekrši bilo koju meru zaštite od nasilja u porodici. 5. izdavanje naloga za useljenje u porodicni stan ili kucu. Prema cl. KZ korišceno oružje. 194. zabrana približavanja clanu porodice na odredenoj udaljenosti. 4 KZ). 198. dok je za krivicno delo nasilja u porodici sa smrtnim ishodom predvidena kazna zatvora od tri do dvanaest godina. Posledica radnje izvršenja u ovom slucaju je takode stvaranje opasnosti po telesni integritet ili duševno stanje clana porodice. 114. Razlika je i u kažnjavanju . 8. bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti. st. _ cetvrti. 194. 114. 8. tac. 2. 1. dok je ranijim zakonom bila predvidena novcana kazna i kazna zatvora do tri godine. Porodicnog zakona predvideno je pet posebnih mera zaštite: izdavanje naloga za iseljenje iz porodicnog stana ili kuce. KZ).za izvršenje krivicnog dela iz cl. Mere zaštite od nasilja u porodici predvidene su Porodicnim zakonom i njihova suština ogleda se u ogranicavanju ili privremenoj zabrani održavanja licnih odnosa izvršioca nasilja sa žrtvom nasilja. 1. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada clana porodice i zabrana daljeg uznemiravanja clana porodice. da ima za posledicu i laku telesnu povredu. najteži oblik krivicnog dela nasilja u porodici postoji kad je nasilje dovelo do smrti clana porodice (cl. 3. _ drugi oblik krivicnog dela nasilja u porodici postoji ako je pri izvršenju dela iz cl. 194. 194. KZ). tac.

Vrlo je teško povuci granicu izmedu ekonomske eksploatacije. pod nasiljem u braku uobicajeno se 108 podrazumevaju svi oblici fizickog i seksualnog zlostavljanja.1. ili je podoban da rezultira u fizickoj. Medutim. nezavisno od toga da li pozitivno pravo za njih vezuje odredenu sankciju ili ne.2. Takode. oni znaju iz iskustva da žene koje trpe psihicka maltretiranja postaju nespremne na pružanje otpora i tako “pogodne” žrtve težih oblika zlostavljanja. Zato oni koji nastoje da pruže prakticnu podršku i pomoc pretucenim ženama pod nasiljem podrazumevaju i psihicko nasilje koje nije praceno fizickim i seksualnim nasiljem. odnosno prekršajnog gonjenja i presudenja. 1. Naime. prinudu ili arbitrerno lišenje slobode bez obzira da li se to dogada u javnom ili u privatnom životu. Iako je do preciznijih podataka o rasprostranjenosti ovog oblika nasilja teško doci zbog izuzetno visoke tamne brojke. Svodenje teorijskog pristupa nasilju medu supružnicima na objašnjenje nasilja nad ženom proisteklo je iz okolnosti (koju su potvrdila dosadašnja istraživanja) da su žrtve nasilja u braku najcešce žene. Pod nasiljem u braku (spouse abuse) se uglavnom podrazumeva fizicko i seksualno zlostavljanje koje vrši muž nad ženom. ukljucujuci pretnje takvim radnjama. psihološke opresije i fizickog nasilja jer jedan oblik nasilja stvara pogodno tlo za drugi. Nasilje u braku Pojam. iako olakšava istraživacki postupak.” Rasprostranjenost i karakteristike Postojece teorije o nasilju u braku uglavnom su posvecene objašnjavanju uzroka zlostavljanja žene a njihov nastanak vezan je za skorašnje identifikovanje ovog oblika nasilja kao društvenog problema. politicke dominacije. seksualnoj ili psihološkoj povredi ili patnji žene.kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. odnosno otkriveno i bilo predmet krivicnog. nezavisno od toga da li je ono prijavljeno. uvid u rasprostranjenost ovog oblika kriminaliteta u svetu uglavnom se dobija preko policijske statistike i anketa o . iskustva proistekla iz neposrednog rada sa pretucenim ženama pokazala su da ovaj pristup. ne odgovara najbolje onome što se dešava u stvarnosti.120 Slicno stanovište prihvaceno je i u Deklaraciji UN o eliminaciji nasilja nad ženama121 koja pod nasiljem nad ženama podrazumeva “svaki akt nasilja baziran na pripadnosti polu koji rezultira.

1981. u SAD je prijavljeno policiji više od 21000 telesnih povreda. Istice se da nasilnici cesto dolaze iz porodica u kojima su bili svedoci nasilja medu roditeljima – najcešce nasilja oca nad majkom (Walker. Rosenbaum i O'Leary. Svim do sada sprovedenim istraživanjima nasilja 109 u braku zajednicko je da su utvrdili postojanje povezanosti izmedu nasilja medu roditeljima u primarnoj porodici i nasilja medu bracnim partnerima. rezultati vecine dosadašnjih istraživanja ukazali su i na njegove osnovne karakteristike.000 slucajeva nasilja od strane bliskih lica dok su muškarci to u svega 49000 slucajeva. 1981. Takode. žene su svake godine žrtve preko 572. pretnje batinama i ubistvom) u braku dok je njih 36 ili 18. na primer.124 Pored toga što ukazuju na daleko vecu ugroženost žena nego muškaraca ovim oblikom nasilja.3%) izjavilo je da su bile žrtve neke vrste nasilja u braku. 94 ili 49% žena izjavilo je da je bilo psihicki maltretirano (teško vredanje. Nešto rede.7% žena iz uzorka odgovorilo je da su ih silovali muževi. godine procenjuje da se u Velikoj Britaniji dešava najmanje pola miliona slucajeva nasilja u porodici godišnje i da se u 80% tih slucajeva radi o ženama žrtvama. Pagelow. 1981). silovanja i ubistva u kuci.. U proseku. g.122 BCS iz 1992.123 Iako nema preciznijih evidencija niti opsežnijih istraživanja. 18. Istraživanje koje je sprovedeno od strane istraživacica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu u toku 1993. Žene koje su muževi tukli istovremeno su bile žrtve psihickog nasilja (38. 1979.. seksualnog nasilja (25%) ili i jednog i drugog (52. raspoloživa saznanja ukazuju i na veliku rasprostranjenost nasilja u braku u našoj zemlji kao i na daleko vecu ugrožnost žena nego muškaraca. 1979. došlo je do sledecih rezultata: više od polovine žena (112 ili 58.viktimizaciji.9%). U toku 1991. utvrdena je i povezanost izmedu nasilja nad decom u primarnoj porodici i nasilja medu bracnim .7% odgovorilo da je fizicki maltretirano.8%). Fizicko zlostavljanje je obicno praceno drugim oblicima nasilja. Fagan i dr. i kojim su bile obuhvacene 192 žene. na primer. namerno cinjenje necega što teško povreduje. Dobash i Dobash.

128 Vec pomenutim istraživanjem vršenim u Škotskoj utvrdeno je da je 96% parova u kojima je postojalo nasilje imalo dece kao i da je u 28% slucajeva bilo prisutno i ozbiljno nasilje roditelja (pretežno oceva) nad decom. Steinmetz. Žene su posebno ugrožene onda kada odluce da napuste svoje nasilne muževe. zavistan je od alkohola. Istraživanjem vršenim u Škotskoj utvrdeno je da je u vecini ispitivanih slucajeva zlostavljanje pocelo na samom pocetku braka. Istraživanja u Kanadi i Engleskoj takode su pokazala da je veliki broj žena zlostavljan u toku trudnoce. 126 Jedno americko istraživanje sprovedeno na uzorku od 501 žene pokazalo je da su žene zlostavljane u toku trudnoce dva puta cešce imale povrede stomaka nego žene koje nisu bile trudne u vreme zlostavljanja127.partnerima (Steinmetz. tradicionalista je. Naime. ima probleme sa zapošljavanjem. pretucena žena za . Kao što se može videti iz velikog broja slucajeva ubistava žena širom sveta. Mahoney uvela poseban termin “napad prilikom odvajanja” (“separation assault”) da bi opisala razlicite oblike nasilja i prinude koje nasilnik preduzima kada žena pokušava da ga napusti. odnosno da je cak kod 40%.125 Slika nasilnika koja je dobijena istraživanjima vršenim u svetu (intervjuom sa njime ili sa njegovom žrtvom) izgleda ovako: ima nizak stepen samopoštovanja. socijalno je izolovan. žene koje su uporne u borbi za slobodu cesto postaju žrtve ubistva od strane nasilnika. autoritarna je licnost i ima sklonosti ka nasilju u sopstvenom domu. Ovaj obrazac nasilja je toliko rasprostranjen da je profesor M. Straus. muškarci koji su skloni nasilnickom ponašanju samo prema svojoj partnerki i nemaju mnogo problema sa alkoholom i zakonima. Gelles. 1981). koji konzumiraju alkohol i dolaze u sukob sa zakonom. odnosno u 90% prema engleskom istraživanju nasilje postalo drasticnije u toku trudnoce. 1977. U literaturi nastaloj na bazi istraživanja nasilju u braku se istice da muškarci koji zlostavljaju supruge nisu nikakva homogena grupa vec se mogu identifikovati dva tipa muškaraca-nasilnika: 1. muškarci koji su skloni nasilnickom ponašanju uopšte kako u porodici tako i van nje. R. Takode. odnosno vanbracne zajednice (45%) ili posle rodenja prvog deteta (16%). 2. došlo se do zabrinjavajuceg podatka da je 60% žena bilo tuceno u toku trudnoce što je rezultiralo opasnošcu od gubitka bebe u 22% slucajeva i u stvarnom gubitku bebe u 13% slucajeva. ukljucujuci i našu zemlju.

O. ekonomska i feministicka objašnjenja nasilja u braku. Prvu grupu cine ona objašnjenja koja ovaj oblik nasilja posmatraju kao individualnu pojavu i. Ima mišljenja da nasilnici pate od slabe kontrole impulsa. 1975). Faulk. Pizzey. 1974. uocio da važnu ulogu u nasilju muža prema ženi imaju alkohol i problemi sa kockom. On je. . Uostalom. Psihološke i psihijatrijske teorije stavljaju akcenat na individualnu patologiju muškarca ili žene kao glavni uzrok nasilja prema ženama u braku. neuroticnim ili poremecenim licnostima (Morgan. objašnjavaju je pojedinacnim uzrocima. odnosno mentalno bolesnim. Roj (Roy) je opisao nasilne muževe kao licnosti koje pate od niskog nivoa samopoštovanja. u skladu sa time. stresa i slabe komunikativnosti. takode. je najcešce žena uhvacena u zamku straha od napada prilikom odvajanja od nasilnika. To su uglavom sociološka. On je zavistan od veze sa žrtvom jer u toj vezi on ostvaruje svoju moc. Slicno tome. nerazvijenog egoa i frustracija u detinjstvu. U okviru ove grupe najznacajnije su psihološke. telefonima za žene i decu žrtve nasilja da nasilnik retko želi da se brak okonca.koju se obicno vezuje pitanje zašto nije napustila nasilnika ako joj se ne dopada da bude sa njim i ako zaista trpi zlostavljanje. Gayford. nesigurnosti. 1982. 110 Teorijska objašnjenja (teorije o nasilju o braku) Medu teorijskim objašnjenjima nasilja nad ženama u braku razlikuju se dve grupe objašnjenja. 1974. velikog bracnog nezadovoljstva.S. Moor istice da muškarci koji su nasilni prema svojim ženama obicno imaju kruta shvatanja odnosa medu polovima dok Harris i Bologh veruju da osecanje nesigurnosti u pogledu muškosti utice na nasilno ponašanje muževa koji na taj nacin teže dokazivanju sebe kao “pravih muškaraca”. medicinske (psihijatriske) i sociopsihološke teorije. Druga grupa obuhvata objašnjenja koja nasilje u braku posmatraju u vezi sa ukupnim odnosom društva prema ženama pa tako i u traženju njegovih uzroka polaze od društvene strukture. loše odgajani.129 Tako je Gejford (Gayford) na osnovu informacija dobijenih od 100 žena koje su boravile u skloništu za pretucene žene zakljucio da su muškarci koji zlostavljaju svoje partnerke patološki ljubomorni. dobro je poznato iz slucajeva koji se prijavljuju S. Po nekim autorima u osnovi se radi o psihopatama. razmaženi i nesposobni da se brinu o sebi. odnosno globalnog društva.

Pored psiholoških objašnjenja koja uzroke nasilja u braku nalaze u individualnoj patologiji muškarca. Gayford130 je okarakterisao žrtve takvim stereotipima koji ukazuju ne samo na doprinos žrtve vec na njeno ponašanje kao glavni uzrok nasilja. izmedu ostalog. u njenoj agresivnosti ili u ženskom mazohizmu koji proistice iz dubokih unutrašnjih konflikata koji postoje kod svih žena. Mac Leod i Mckenzie). prosto ne osecaju da su zaslužile bolje i ne bivaju zadovoljne dok ta njihova percepcija sopstvene licnosti nije potvrdena131. odnosno uzroka. da je ženino nenapuštanje muža nasilnika dokaz njene želje da bude zlostavljana i njenog uživanja u tome. Na jednoj strani su oni koji smatraju da se alkohol može smatrati uzrokom nasilja (Coleman. Kriticari. po njima. od strane nekih psihologa. alkohol može olakšati opredeljenje za nasilno razrešavanje konflikta ili poslužiti kao opravdanje ili izgovor za nasilje. isticu da je nasilje medu supružnicima suviše rasprostranjeno da bi bilo rezultat individualne patologije. uloga alkohola kao uzrocnika nasilja nije utvrdena (Rod. naime. Ovakva shvatanja imaju korene u Frojdovim postavkama o prirodnoj predodredenosti žena da budu mazohistkinje koji su kasnije bili široko prihvaceni od strane Helen Deutsch u njenoj poznatoj knjizi “Psihologija žene”.133 Psihološke i medicinske (psihijatrijske) teorije su trpele i trpe brojne i ozbiljne kritike bez obzira da li uzroke supružinskog nasilja traže u patologiji nasilnika ili u mazohizmu žrtve. . iako postoji u velikom broju slucajeva nasilja u braku.132 Objašnjenja nasilja medu supružnicima sa aspekta psihijatrije tesno su povezana sa psihološkim teorijama jer i po njima centralno mesto medu uzrocima ovog nasilja zauzima individualna patologija žene. 111 U pogledu uloge alkohola u slucajevima nasilja u braku medu autorima medicinske orijentacije ne postoji saglasnost. Na drugoj strani su oni koji smatraju da. Takvo okrivljavanje žrtve je vrlo cesto u literaturi o nasilju u braku i ima za cilj zamagljivanje pravih problema. Na strani žrtve. Po njima. Smatra se. uloga alkohola kao faktora provociranja nasilja nije empirijski potvrdena. znatan deo objašnjenja ove vrste polazi od patologije žene-žrtve koji se ogleda u njenom odstupanju od “normalnog ženskog ponašanja”. Jedno od najpopularnijih objašnjenja sa psihopatološke tacke gledišta jeste objašnjenje nasilja u braku mazohizmom žene. Neke žene. Uzimajuci za osnovu rezultate sopstvenog istraživanja.). Rosenbaum i O'Leary.

135 Pristalice ekonomske teorije smatraju da je glavni razlog nasilja u braku loše materijalno stanje . obrazovanu i uglednu izdavacicu decjih knjiga. Gelles i Stenmetz. istraživanja tamne brojke (neotkrivenog kriminaliteta) ukazuju na to da nasilje nije retkost ni u brakovima bogatijih s tim što su žene iz nižih slojeva spremnije da prijave nasilje kao i da pripadnice srednjih i viših slojeva imaju vece mogucnosti da napuste nasilnika. viši . veliki broj dece ili pripadnost nacionalnoj manjini. veka kada su u SAD izašli na svetlo dana slucajevi višegodišnjeg maltretiranja.Takode. O'Brien. na primer. Neki od tih faktora su.136 one nisu u stanju da objasne zbog cega se nasilje ne javlja u svim brakovima siromašnih kao i zbog cega ima nasilja i u brakovima bogatih. visina prihoda i obrazovni nivo muža. sociološka objašnjenja nasilja u braku ukazuju na postojanje velikog i kompleksnog skupa faktora koji mogu u razlicitoj meri da uticu na nasilje medu supružnicima. Kako ispravno primecuje Šnajder. loši stambeni uslovi. bolje rešenje. Kako ispravno primecuje Volker (Walker).niska plata.Fedders). visokog službenika u Reganovoj administraciji. cak i ubistava supruga od strane nekih veoma bogatih i uglednih ljudi kao što je bio. kako su isticali Koslof. Straus. ima se utisak da se psihološka i psihijatrijska objašnjenja više bave individualnom patologijom žrtve nego nasilnika a empirijska istraživanja nisu dala dokaze o tome da žene koje muževi tuku u tome nalaze zadovoljstvo. finansijski problemi. nezaposlenost. koji je 18 godina zlostavljao suprugu ili slucaj bogatog njujorškog pravnika koji je ubio svoju cerku-usvojenicu i godinama zlostavljao suprugu. iako takode ogranicena i podložna kritici. Njihova vrednost je posebno dovedena u pitanje krajem osamdeseth i pocetkom devedesetih godina 20. Iako su empirijska istraživanja uglavnom potvrdila postavke ove teorije. nezadovoljstvo poslom. slucaj Federsa (J. Ako se baš “mora” pribeci psihološkom objašnjenju nasilja u braku onda je teorija bespomocnosti. kulturne i situacione faktore. nezaposlenost ili delimicna zaposlenost.137 Za razliku od zagovornika ekonomske teorije. okrivljavanje žene ili muža nasilnika i etiketiranje bilo jednog od njih ili oboje kao mentalno bolesnih sprecava razumevanje nasilja u braku134 s obzirom na to da zanemaruje društvene. U tome i jeste osnovna slabost teorija koje nasilje u braku objašnjavaju lošim materijalnim stanjem.

oslanjajuci se na rezultate sopstvenog istraživanja. S obzirom na to da društveni uslovi ne pogoduju uvek ostvarivanju ocekivanih društvenih uloga rezultat su stres i frustracija koji stvaraju pogodno tlo za nasilje.140 Takode. istraživanje koje su 1985. To su: porodica kao društvena grupa sa visokim nivoom konflikata. Pri tome su ovom obliku nasilja posebno podložni pripadnici radnicke klase s obzirom na to da su siromašni i cesto nezaposleni pa tako i u vecoj meri frustrirani i sa manje mogucnosti za prevazilaženje frustracije. Ovi faktori.139 Medutim. istovremeno. na primer. oni nisu u stanju da se angažuju u porodici u meri u kojoj bi želeli i taj konflikt izmedu dva ideala koji doživljavaju kao nepravdu cesto razrešavaju nasiljem.138 Ovi autori su posebno skrenuli pažnju na važnost društveno-strukturalnih faktora za koje se smatra da su u svojoj biti odredeni muškom dominacijom i koji sa svoje strane uticu na kreiranje ocekivanja u pogledu društvenih uloga. Straus142. kada je tradicionalni odnos društvenih uloga polova narušen tako da je muž nižeg nivoa obrazovanja i profesionalnog statusa od žene rezultat je frustracija koja vodi u nasilje (O'Brien. recju. 1974). po njima. S obzirom na to da se od njih još uvek ocekuje da budu hranioci porodice. imaju pretežno posredan uticaj na nasilje u braku pri cemu se kao medijatori javljaju naj112 cešce frustracija i stres.141 Opšta sistemska teorija posmatra nasilje u braku kao sistematski. Tako se od muža ocekuje da bude hranilac i “glava” porodice.obrazovni ili profesionalni status i trudnoca žene. nije u stanju da taj svoj “neuspeh” podnese pa cesto izlaz za svoju frustriranost nalazi u zlostavljanju sopstvene supruge. . Medutim. Za razliku od muškaraca radnicke klase koji svoj nizak materijalni i društveni status kompenziraju vlašcu u kuci. “gazda u kuci”. a od žene da traži od njega da je izdržava i da bude “dobra supruga i majka”. Ono što se dogada na nivou društva u širem smislu reflektuje se i na porodicu. smatra da uzroke nasilja nad ženom u braku treba tražiti u samoj strukturi društva i njegovog porodicnog sistema. muškarci iz okvira srednje klase teže jednakosti u bracnim odnosima. a ne kao proizvod individualne patologije. muškarac nije uvek u stanju da odgovori ocekivanoj ulozi i. kontinuirani elemenat društvene interakcije. Pri tome on izdvaja nekoliko glavnih faktora koji deluju u okviru tog sistema. godine sproveli Harris i Bologh pokazalo je da takve frustracije koje vode u nasilje u braku postoje i u srednjoj klasi.

posebno. kulturne norme dozvoljavaju i opravdavaju upotrebu nasilja od strane muža. Straus ne smatra da te posredne lekcije oblikuju model za kasnije ponašanje prema sopstvenoj deci vec da one postaju osnovni deo licnosti i njenog pogleda na svet koji se generalizuje na druge društvene odnose i. kao i kulturne norme. na feministickim principima organizovanih. odnosno vladajuca ideologija u pogledu odnosa medu polovima. Ovo poslednje podstice blagonaklono gledanje na muško nasilje u braku (što je u nekim društvima poput našeg savremenog pojacano i tolerisanjem nasilja kao nacina rešavanja konflikata uopšte) i sprecava efikasnu reakciju institucija kreiranih pod okriljem patrijarhalnog društvenog sistema. opštih uzroka nasilja u braku. kulturne norme i seksisticka organizacija društva. upotreba nasilja u kažnjavanju dece stvara kod njih moralno pravo da nasilje i sami upotrebe prema drugim clanovima porodice. a menjanje postojece seksisticke organizacije društva i ideologije koja je opravdava jedini put ka eliminisanju nasilja u braku kao jednog u nizu raznih oblika nasilja kojima su žene bile izložene kako kroz istoriju tako i u savremenom .). Za ovo poslednje postoje dokazi u rezultatima mnogih istraživanja kao što su istraživanja Dobaš i Dobaš (Dobash i Dobash 1974. ovakvim objašnjenjem nasilja u braku Štraus se približio feministickim teorijama o kojima je se govori u odeljku o teorijskim objašnjenjima kriminaliteta. grupa i organizacija postaje tako nužnost. i 1977. onda to opravdava upotrebu nasilja.) i 113 dr. porodicna socijalizacija. Odnos moci u društvu koji ide uvek u korist muškarca reflektovan je i u porodici. više ili manje. a seksisticka organizacija društva i njegovog porodicnog sistema jedan su od najvažnijih faktora koji uticu na visok nivo nasilja prema ženama u braku. Deca u ranom detinjstvu uce da je nasilje povezano sa ljubavlju kao i da. na odnose izmedu muža i žene. ako je nešto posebno važno. istraživanja su se pretežno bavila utvrdivanjem obima tog nasilja i otkrivanjem pojedinacnih pojava koje doprinose njegovom nastanku. Takode. Medutim. 1976. Njegov uticaj na pojavu nasilja je posredan pri cemu medijatorsku ulogu imaju socijalizacija ucenjem uloga polova i obrazaca nasilnog rešavanja konflikata. odnosno vaspitavanje dece uz pomoc nasilja. Štrausa (Straus. Uz to. Bavljenje problemima pretucenih žena od strane alternativnih. Martina (1976).visok nivo nasilja u društvu. i 1977. Takode. Dok su teorije uglavnom nastojale da dodu do. odnosno braku.

u razlicitim istorijskim razdobljima bila je omogucena ekspoatacija dece. Takva situacija je prouzrokovana okolnošcu da se nasilje prema deci vrši u intimnoj porodicnoj atmosferi. Obim ovog oblika kriminaliteta teško je utvrditi zbog toga što se krivicna dela ne prijavljuju. a i ona koja se prijave teško se dokazuju. oblicima i izvršiocima tog nasilja u literaturi dugo nisu postojali podaci. pa i ranije. istina vrlo retko. odnos poverenja. broj zlostavljane dece je mnogo veci. surovo fizicko kažnjavanje i zlostavljanje. veka otkriva se nasilje koje vrše roditelji prema deci u okviru porodice. Mnogi radovi iz oblasti kriminologije i viktimologije. kriminoloških. 1. o zlostavljanju dece od strane ucitelja. Iako je tacan obim nasilja prema deci i dalje uglavnom nepoznat. medutim.2. vaspitaca u domovima i poslodavaca. da je društvena sredina nezainteresovana da reaguje i da vecina nema hrabrosti da o tome javno progovori. Rezultati empirijskih istraživanja ukazuju na alarmantan broj dece koja su izložena raznim oblicima ugroženosti i povreda fizickog i mentalnog zdravlja.društvu. emocionalne povezanosti i dužnosti cuvanja i vaspitanja onih kojima su deca poverena. seksualno) predstavlja najteži vid ispoljavanja porodicnog nasilja i nasilja uopšte. što znaci da je ovaj oblik kriminaliteta postojao u davnoj prošlosti. nasilje prema deci pripadalo je intimnoj neprikosnovenoj sferi porodicnog života van društvene intervencije. veliki broj istraživanja (medicinskih.144 Osnovna karakteristika pristupa ovoj kriminološkoj pojavi u savremenoj kriminologiji je nastojanje da nasilje prema deci bude društveno sagledano. otkrivali su inte114 resantne podatke o do tada nepoznatim karakteristikama ovog oblika nasilja. psihicko. Nasilje prema deci Nasilje prema deci (fizicko. u kojoj je dominirala privatna vlast oca porodice i shvatanje deteta kao svojine. ovi podaci su samo „vrh ledenog brega”.2. ipak je nesporno da je ovaj oblik nasilja u savremenim . Medutim. da ne ostane sakriveno u okvirima porodice i da se suzbija merama socijalne politike i društvene kontrole. O obimu. Zbog postojanja tradicionalne i patrijarhalne porodice. Nasilje prema deci je “tamna strana istorije i kulture covecanstva”.143 Primena nasilja prema deci pominje se još kod starih Grka i Rimljana. a pocetkom 20. s obzirom na fizicke i psihicke osobine žrtava. viktimoloških). Tek u IX veku pocelo je da se piše.

uslovima života u svim zemljama u svetu višestruko povecan u odnosu na raniji period. Sem toga, nacini i forme ispoljavanja nasilja prema deci su mnogobrojni i raznovrsni. Kako primecuje Kajzer (Kaiser, 1981), pojavni oblici ispoljavanja nasilja pokazuju potresnu sliku ljudske fantazije.145 U savremenoj literaturi svi oblici ispoljavanja nasilja prema deci obuhvaceni su pojmom zloupotrebe dece (child abuse). Najuže shvatanje ovog pojma vezuje se iskljucivo za fizicke povrede dece. Ukljucivanje klinickih i psihijatrijskih aspekata uticalo je na definisanje “sindroma pretucenog deteta”, koji oznacava kompleks manifestacija vezanih za ozbiljne povrede koje su detetu naneli roditelji ili druge osobe koje se o njemu staraju. Kriminološko znacenje ovog pojma odnosi se na fenomenološke i etiološke karakteristike svih oblika zloupotrebe dece kojima se narušava njihov telesni i duševni razvoj. Šira shvatanja pod pojmom “zlostavljano dete” podrazumevaju dete ciji je normalan rast i razvoj onemogucen i ugrožen. Prema ovim objašnjenjima, zlostavljanje obuhvata ne samo brutalno fizicko kažnjavanje dece, koje može dovesti do teških telesnih povreda, pa i do smrti, vec i grubo zanemarivanje fizickih i psihickih potreba deteta.146 Intereseantan teorijsko-metodološki koncept definisanja zloupotrebe polazi od toga da je zlupotreba kontinuum sa razlicitim oblicima i stupnjevima ponašanja (cinjenja i necinjenja) kojima se povreduju ili ugrožavaju prava deteta na život i razvoj i koja obuhvata: fizicko zlostavljanje, seksualnu zloupotrebu i zanemarivanje dece.147 Zanemarivanje i osujecenje razvojnih potreba deteta podrazumeva zapostavljanje detetovih fizickih, materijalnih, zdravstvenih, edukativnih, emocionalnih potreba, kao i napuštanje deteta.148 U pojedinim zemljama u svetu (Švedska, Norveška, Finska) postoji Zakon o zabrani telesnog kažnjavanja dece. U Danskoj je još 1920. donet Zakon o zabrani fizickog kažnjavanja supružnika, 1967. donet je Zakon o zabrani fizickog kažnjavanja dece u školama, a 28.5.1997. danski Parlament je izglasao Zakon o zabrani telesnog kažnjavanja dece, koji zabranjuje roditeljima da tuku svoju decu. U krivicnim zakonima nekih država (Hrvatska, Slovenija) predviden je teži oblik krivicnog dela zlostavljanja i zapuštanja maloletnika u slucaju da je zbog zlostavljanja i zapuštanja nastupilo teško oštecenje zdravlja maloletnika ili smrt (Slovenija) ili se maloletnik odao vršenju krivicnih dela, prostituciji ili drugom asocijalnom nacinu života. Na taj nacin je pojam zlostavljanja proširen i na slucajeve teškog telesnog povredivanja i smrti maloletnika. Svakako da se u svim ovim slucajevima podrazumeva postojanje psihickog nasilja koje prati fizicko nasilje. Prema Kajzeru, kao moguce žrtve zlostavljanja u porodici javljaju se: neželjeno

dete; dete koje potice iz incestuozne veze; dete koje podseca majku na oca

115

koga prezire ili mrzi; dete koje je došlo na svet protivno volji majke “u godinama”; dete rodeno u vreme velikih ekonomskih teškoca za porodicu; dete rodeno uprkos pokušaju abortusa; dete koje je “plod silovanja”; dete sa fizickim ili psihickim nedostacima, koje roditelji sagledavaju kao “licni teret”; dete, ciji roditelji, otac ili majka, izdržavaju kaznu u zatvoru; dete koje je rodeno posle razvoda braka, kada su zasnovane druge porodice; vanbracno dete. Istraživanjima je utvrdeno da je veliki obim zlostavljanja odojceta i dece u prvim godinama života, tako da je smrtnost vanbracno rodene odojcadi dvostruko veca nego bracno rodenih. U porodicama sa više dece, najcešce je zlostavljano najstarije dete ili poslednje rodeno dete jer su roditelji u godinama kada teško mogu da savladaju teškoce oko vaspitanja. Prema nacinu i sredstvima zlostavljanja moguce je razlikovati tri grupe zlostavljanja: (1) grupa lakšeg zlostavljanja sa kracim trajanjem, pri cemu se koriste udarci rukom i pesnicom; (2) grupa nešto težeg zlostavljanja kada izvršioci koriste razlicite prilike da nanesu udarce i bolove; (3) najteže zlostavljanje uz sadisticko mucenje i nanošenje teških povreda. Izvršioci ovog oblika nasilja u 70-80% slucajeva poticu iz socijalno nižih slojeva i radnickih zanimanja i žive u lošim stambenim i higijenskim uslovima.149 Pored fizickog zlostavljanja dece, postoji i psihicko zlostavljanje. Psihicko zlostavljanje može da se javi zajedno sa fizickim, ali i kao poseban oblik zlostavljanja. Najcešci oblici psihickog zlostavljanja dece su: zatvaranje u mracan podrum, ubijanje drage životinje, ostavljanje deteta samog u stanu, uvrede i psovke, vezivanje za nameštaj, preživljavanje teških porodicnih situacija kao što su razdvajanje roditelja, njihove svade, nasilja oca prema majci, alkoholizam oca ili majke, zapostavljenost u odnosu na drugu decu, izolovanost zbog bolesti, kao i ispoljavanje ravnodušnosti i nedostatka ljubavi prema detetu. Takode postoje izvesni nacini psihickog zlostavljanja, koji na prvi pogled ne mogu da se prepoznaju kao zlostavljanje: stanovanje u neodgovarajucem, malom stambenom prostoru gde odrasli neprestano puše; upucivanje deteta da gleda televiziju ili ide u bioskop da ne bi smetalo roditeljima, izbegavanje roditelja da razgovaraju i sl.150 Istraživanjem krivicnih dela zlostavljanja i zapuštanja maloletnika u praksi Opštinskog suda u Zagrebu, na uzorku od 78 predmeta, utvrdeno je da su izvršioci iskljucivo roditelji i da su ocevi dva puta cešce izvršioci nego majke. Majke cine

ovo delo uglavnom zapuštanjem, pretežno su samohrane ili razvedene, podjednak je broj zapostavljene bracne i vanbracne dece. Ocevi redovno zapuštaju i zlostavljaju svoju bracnu decu živeci u braku sa majkom deteta. Zapuštena deca su u proseku uzrasta oko osam godina a zlostavljana oko jedanaest godina.151 Prema rezultatima anketiranja 196 dece (93 decaka i 103 devojcice) uzrasta izmedu devet i petnaest godina (Pejcinovic R., Penava, A., 1988) 1987., modaliteti kažnjavanja dece od strane roditelja krecu se od fizickog kažnjavanja, zabrana, do psihickog zlostavljanja i uskracivanja ljubavi. Najcešce fizicko kažnjavanje je udaranje šibom, remenom ili varjacom i udaranje rukom jednom nedeljno ili cešce, zabrana izlaska van kuce (ovom kaznom se cešce kažnjavaju devojcice), vrlo jako vikanje, vredanje i psovanje, zakljucavanje u neku od prostorija, klecanje, zabrana gledanja TV programa. Kao ostale kazne koje roditelji primenjuju prema njima, deca su navela da ne žele da se sa njima igraju, razgovaraju, da se “prave žalosni” zbog onoga što su deca ucinila, da stalno govore kako “dobijaju lupanje srca” ili da ce

116

ih takvo ponašanje dece “oterati u grob”. Subjektivno doživljavanje kazni razlikuje se kod decaka i devojcica. Decake više pogada dobijanje batina, bez obzira na sredstvo udaranja, dok devojcice podjednako teško prihvataju kaznu zabrane izlaska, dobijanje batina ili jako vikanje, vredanje i psovanje.152 Krivicnopravna zaštita dece (maloletnika) predstavlja skup pravnih normi kojima se inkriminišu dela koja povreduju život, telesni integritet deteta, zdravlje, seksualnu licnost i vaspitanje. U Krivicnom zakoniku Srbije predvidena je posebna krivicnopravna zaštita dece propisivanjem krivicnog dela zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica (cl. 193 KZ RS). Ovo krivicno delo se sastoji u grubom zanemarivanju dužnosti zbrinjavanja i vaspitanja maloletnog lica od strane roditelja, usvojioca, staraoca ili drugog lica koje je dužno da se o maloletniku stara. Teži oblik je zlostavljanje maloletnika koje postoji kada roditelj, usvojilac, staralac ili drugo lice zlostavlja maloletno lice ili ga prinudava na preterani rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloletnog lica ili na prosjacenje, ili ga iz koristoljublja navodi na vršenje drugih radnji koje su štetne za njegov razvoj. Neodredenost zakonske formulacije u opisivanju radnje “zlostavljanje”,

zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu. oduzimanje maloletnog lica. otmica. ono se u nekim (neodredenim) granicama još uvek smatra pravom roditelja koje iskljucuje protivpravnost. teška telesna povreda. razbojnicka krada. nedavanje izdržavanja. ratni zlocini protiv civilnog stanovništva. U Opštem protokolu za zaštitu dece od 117 zlostavljanja i zanemarivanja155 data je opšta definicija “zloupotrebe deteta”: zloupotreba ili zlostavljanje deteta obuhvata sve oblike fizickog ili emocionalnog . policijskih. prikazivanje pornografskog materijala i iskorišcavanje dece za pornografiju. razbojništvo. Ovakva objašnjenja pokazuju da. zdravstvenih i obrazovnih organa.omogucava razlicita tumacenja i neujednaceno pristupanje sudova. pravosudnih. navodenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu. trgovina ljudima. posredovanje u vršenju prostitucije. obljuba sa detetom. obljuba zloupotrebom položaja. vanbracna zajednica sa maloletnikom. silovanje.153 Novina u krivicnopravnom i krivicnoprocesnom zakonodavstvu Srbije je donošenje posebnog Zakona o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zaštiti maloletnih lica154 koji u cl. nasilje u porodici. 150 predvida zaštitu maloletnih lica kao oštecenih u krivicnom postupku za sledeca krivicna dela: teško ubistvo. Znacajan doprinos za promenu prakse organa. godine. obljuba nad nemocnim licem. službi i nevladinih organizacija u zaštiti dece od zlostavljanja i zloupotrebe. nedozvoljene polne radnje. Takode postoji objašnjenje da se “zlostavljanje” sastoji u izazivanju fizickog ili psihickog bola jaceg intenziteta. rodoskrvnjenje. Protokolom se reguliše postupanje i medusobna saradnja socijalnih. promena porodicnog stanja. omogucavanje uživanja opojnih droga. službi i organizacija u zaštiti dece od zlostavljanja dao je Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja koji je usvojila Vlada republike Srbije avgusta 2005. bez nanošenja telesnih povreda ili narušavanja zdravlja. U literaturi postoji shvatanje da je za postojanje ovog krivicnog dela neophodno da izvršilac ocigledno grubo postupa sa maloletnikom i da takvo postupanje ozbiljno prelazi granice dopuštenog disciplinskog kažnjavanja. iako je fizicko kažnjavanje dece odavno ocenjeno kao pedagoški neprihvatljivo. zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. trgovina decom radi usvojenja. podvodenje i omogucavanje vršenja polnog odnosa. iznuda.

Stari ljudi su cesto limitirani u svom ucešcu u društvenom. nasilje prema starim osobama se najcešce u kriminološkoj literaturi sagledava kao poseban oblik porodicnog nasilja. U Protokolu je konstatovano da je ova definicija u skladu sa definicijama usvojenim na Konsultaciji o sprecavanju zloupotrebe dece u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi 1999. 193 KZ SR a kada kao “nasilje u porodici” iz cl. proizilazi takode iz cinjenice da je u cl. vec pre dogmatski stav o gubitku necega i nepovratnoj prolaznosti. Ipak.3 za sada je ostavljeno proceni tužilaštva i sudova. što onemogucava da u dovoljnoj meri uticu na razlicite sfere društvenog života. iako po broju oni nisu manjinska grupa. koju je prihvatilo i Medunarodno udruženje za prevenciju zloupotrebe i zanemarivanja dece (ISPCAN) u dokumentu Intersektorski pristup zlostavljanju dece (2003). zanemarivanje ili nemaran postupak. mada se iz . psihicka. 194 st. seksualnu zloupotrebu. U mnogim modernim industrijskim društvima starost se poredi sa pripadanjem subordiniranoj grupi ljudi..2. Kada ce se krivicno delo kvalifikovati kao “zapuštanje i zlostavljanje maloletnika” iz cl. ugrožavanja detetovog razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji ukljucuje odgovornost. ekonomskom i politickom životu. U savremenoj medicinskoj literaturi zastupljeno je mišljenje da termine “stare osobe” i “senior gradani” treba definisati uzimajuci u obzir pre funkcionalni status nego hronološke godine. seksualna. poverenje ili moc. što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja detetovog zdravlja. ekonomska).3. kao i spoznaja da njihove želje skoro niko ne prepoznaje. Nasilje prema starim osobama Stare osobe mogu biti izložene svim oblicima kriminalne viktimizacije (fizicka. 194 (nasilje u porodici) kao poseban kvalifikovan oblik krivicnog dela predvideno nasilje u porodici prema maloletnom licu. kako u porodici tako i izvan nje. Potreba za jasnijom formulacijom i definisanjem radnje “zlostavljanja” u okviru krivicnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. kao bitisanje ljudi koji se nalaze na “rubu” društvenog života. Ne postoji jedna opšte prihvacena teorija o starosti. Medu njima cesto postoji osecanje beskorisnosti.zlostavljanja. Život starih osoba cesto dobija marginalan karakter. kao i komercijalnu ili drugu eksploataciju. odnosno nasilja prema clanovima porodicnog domacinstva. 1.

godini.159 Pelicaric navodi da je prema nekim istraživanjima. koje se vrši na razlicite nacine: verbalne pretnje. . godine prosecna starost ljudi dostigla je 66 godina života. godine. kroz zloupotrebu poverenja. fizicki izgled). 65 ili 75 godina). Skoro polovina ispitanika opredelila se za termine “senior Gradanin”. starija od 75 godina.156 Beti Fridan (Betty Friedan) u svom delu Fountain of Age navodi da je samo 8% Amerikanaca preko 65 godina starosti prihvatilo termin “star” da time opiše sebe. koliko ih je bilo u 2000. Takva žrtva patila je cesto od nekih psihickih ili fizickih smetnji. koja i sama imaju vec sedamdesetak godina. pa se trenutak kada neko ulazi u staracko doba odredivao po 118 razlicitim kriterijumima (broj godina. godini. kradu imovine i falsifikovanje testamenata. sprovode nasilje nad svojim onemocalim roditeljima. “zreo Amerikanac” ili “penzionisana osoba”. Naime. od 1950.administrativnih razloga starost neke osobe izražava godinama (na primer. koji imaju blizu devedeset. pripadnica srednje imucne klase.160 Ovaj autor istice da se starost nasilnika takode povecava. postoji i ekonomska viktimizacija. uticali su da osamdesetih godina prošloga veka populacija iznad 65 godina pocne da se izucava kao ugrožena kategorija ljudi. što joj je otežavalo položaj. Cesti su slucajevi da u jednoj porodici ne žive samo tri. kao prihvatljive za opis svog statusa. Tada deca. klasicna žrtva porodicnog nasilja bila ženska osoba. nazivanje pogrdnim imenima i sl. koja trpi razlicite oblike nasilja.157 Tokom razvoja ljudskog društva ljudski vek nije uvek trajao isto. Tokom 20. na skoro 2000 miliona u 2050.161 Prema istraživanju Olivera (Oliveire). sprovedenim u SAD 1981. Pored ovog oblika. Zato je realno pretpostaviti da se u prvoj polovini XXI veka broj osoba preko 60 godina starosti poveca od oko 600 miliona.158 Kvantitativni udeo u ukupnom stanovništvu modernih društava. kao i drasticne promene u socijalnom položaju starih ljudi. U medicinskoj literaturi napravljena je podela na dve podgrupe: “mlade-starije osobe” (65-74 godine) i na “star-starije osobe” (preko 85 godina starosti). a ocekuje se da se do 2050. vec cetiri generacije jedne porodice. radna sposobnost. veka je nastala revolucionarna promena u dužini ljudskog života. godine poveca za još 10 godina. više od 50% oblika viktimizacije starih osoba predstavlja psihicko nasilje. vec se naprotiv produžavao.

Postojao je mali i statisticki neiskazan podatak da su muškarci bez dece imali goru predstavu o svom zdravlju. Uzorak je obuhvatio 169 staralaca dementnih staraca iz okoline Amsterdama. Rezultati istraživanja su pokazali da je fizicka agresija proizišla iz odnosa sa ostarelim licem. Takode su stara lica .164 Neki istraživaci. primanjem pošte.7%. kao na primer Pot (Pot) ispitivali su verbalnu i fizicku agresiju prema dementnim starcima od strane staralaca. sa ostvarenim roditeljstvom bili zadovoljniji svojim socijalnim statusom nego li njihovi vršnjaci bez dece. M. po kojima je najcešce žrtva nasilja osoba ženskog pola. ali je i ucinilac u više od polovine slucajeva takode bila žena. Pošto je ostareli clan domacinstva radno neaktivan. Jilha (Jylha.162 Dešava se da je porodica prinudena da primi u svoj dom ostarelog roditelja. Obe vrste agresije bile su povezane sa stanovanjem u istom domacinstvu. ali i bolestima pojedinih organskih .) je ispitivao 435 osoba starosti od 60-74 godine i od 7489 godina u desetogodišnjem periodu. kao nedavanje lekova. ne samo zbog seksualne privlacnosti.165 119 Neostvareno roditeljstvo takode može biti faktor rizika viktimizacije u starosti. on ne može materijalno mnogo da doprinese poboljšanju svog položaja ili clanova svoje porodice.Najmanje je bilo zastupljeno fizicko nasilje. zbog koga su se staraoci žalili na veliko opterecenje koje trpe. Verbalana agresija se ispoljila u 30. gerontofili odlucuju da zakljuce brak sa ostarelim licem. vode. hrane. staranjem o još jednoj ostareloj osobi koja je u težem stanju. a fizicka u 10. Medutim. a nema dovoljno sredstava da obezbedi profesionalnu pomoc koja je ostarelom licu potrebna. Svega u 19% slucajeva fizicko zlostavljanje je bilo prijavljeno policiji od strane suseda. Nacini viktimizacije su se svodili na zanemarivanje i zapuštanje starih clanova porodice.roditelji imali cešce posetioce nego oni bez dece. 167 One su uslovljene samim procesom starenja. Kratocoski navodi podatke iz rezultata svog istraživanja. odnosno majci.166 Tokom procesa biološkog starenja organizma nastaju i psihološke promene. Narocito je znacajan podatak po kome su muškarci od 60-74 godine i žene od 7589 godina. Geneza gerontofilije se kod ucinioca može objasniti incestoidnom seksualnom privrženošcu prema ocu. Nasilje se izražavalo i u davanju prekomerne doze lekova ili zakljucavanju u prostorije. u nekim slucajevima. nego li oni sa decom.163 Stare osobe izložene su opasnosti da postanu žrtve seksualnih napada.2% slucajeva. vec zbog materijalne koristi i išcekivanja nasledivanja bogatstva. zanemarivanje higijene. i to cerka ili snaja žrtve.

preteranim zahtevima da bi osigurale pažnju. navodi se da ta ista moderna civilizacija nije mnogo naklonjena starim osobama.173 U SAD je težnja za udruživanjem narocito izražena kod starih osoba pripadnika srednje i više klase. stare osobe zbog delimicne ili potpune izolacije imaju potrebu da se udružuju jedni sa drugima. slabljenja veza sa potomcima. ali i do pridavanja vece važnosti zadovoljavanju sopstvenih potreba. Uzroci se nalaze u demografskoj komponenti kao i socijalno-klasnim i porodicnim osobenostima.174 Osim toga.sistema. pa cak i psihoza. Prema mišljenju Rouza (Rose).168 Prema shvatanju koje je izneo Kvin (Queen). Kod starih osoba dolazi do opadanja emocionalnih veza sa osobama i objektima iz okoline. a nekada i histericnim simptomima”. u situaciji kada treba da se suoce sa poteškocama. normama i obicajima. Smatra da je to rezultat društvene izolacije.170 Poredenje „slavne prošlosti” sa sadašnjim trenucima prepunim socijalnim problemima može uticati na pojavu samoubistva medu starima. fantazija. ljutnjom.171 Kao paradoks cinjenici da se ljudski život produžio u savremenim uslovima. stare osobe cesto reaguju “mrzovoljom. u kome se oseca zadovoljnom razmišljanjima o prošlosti kada je bila privlacna ili uspešna u poslu. Može se cak govoriti o kreiranju posebne subkulture starih sa svojim zasebnim udruženjima. Od 180 ispitane dece samo njih 39 bilo je u mogucnosti da navede neku stariju osobu izvan svoje porodice. Mlade i starije osobe obicno nemaju znacajan interakcijski odnos izvan porodice. osecaja usamljenosti i prestanka svake radne aktivnosti.172 Osnovne poteškoce predstavljaju socijalna izolovanost starih osoba i odsustvo iz aktivnih društvenih tokova. do smanjenja sposobnosti da se integrišu spoljni uticaji. nego kod klase nižeg ekonomskog statusa. Šeparovic navodi da ucestalost samoubistava raste sa godinama starosti. Sredinom sedamdesetih godina prošloga veka Center of Aging na Univerzitetu Merilend (The University of Marylend) utvrdio je da deca svih uzrastnih kategorija imaju ogranicena saznanja i loše usmerene stavove o starim osobama.169 U nekim slucajevima ostarela osoba se može povuci u svet neuroza. u poslednje dve decenije .

prošloga veka porastao je broj grupa koje se bore za dobrobit starih osoba. U SAD na listi The Leadership Council of Aging Organization takvih udruženja ima cetrdeset (u 1988. godini bilo ih je 29). Udruženja, bar za sada, predstavljaju poslednji nivo do koga je došao “pokret seniora”.175 Prva svetska skupština o starenju održana je u Becu 1982. godine i na njoj je usvojen Becki medunarodni plan akcije za starenje (The Vienna International Plan of Action on Ageing), kao prvi medunarodni instrument posvecen starenju.176

120

Deset godina kasnije, 1992., Generalna skupština UN usvojila je, rezolucijom 47/5, Proklamaciju o starenju, kojom je 1. oktobar proglašen Medunarodnim danom starih osoba, a 1999. godina Medunarodnom godinom starih osoba. Druga svetska skupština o starenju održana je u Madridu od 8-12. aprila 2002. godine. Predstavnici vlada iz celog sveta su promovisali koncept „društva za sve generacije”, kao internacionalni odgovor na izazove starenja za XXI vek. Pošto su države clanice UN izrazile brigu zbog brzine i oblika globalnog procesa starenja, Generalna skupština je usvojila Politicku deklaraciju i Madridski internacionalni plan akcije za starenje koji obavezuje vlade da se suoce sa izazovima starenja populacije u svetu. Planom akcije predvideno je 117 konkretnih preporuka u okviru plana akcije,177 medu kojima su i one koje se odnose na starije osobe i njihove porodice, ukljucujuci pitanja koja neposredno mogu uticati na njihov život, kao: siromaštvo, HIV, nasilje i zlostavljanje, pristup zdravstvenim službama i društvenu zaštitu. Na planu domaceg zakonodavstva, starim osobama koje su žrtve nasilja u porodici, pruža se krivicnopravna zaštita u skladu sa cl. 194 Krivicnog zakonika RS, kao i porodicnopravna zaštita u skladu sa cl. 10 i cl. 197-200 Porodicnog zakona RS. Takode, u Srbiji je doneta Nacionalna strategija o starenju,178 kojom se propisuje da je neophodno „sprecavati pojave zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad starijim licima, posebno ženama, ublažavati i otklanjati njihove posledice usvajanjem i primenom protokola o saradnji svih ucesnika u zaštiti žrtava - od republickog, do nivoa lokalne zajednice, kao i vodenjem kampanja protiv više razlicitih vrsta diskriminacije i nasilja, stvaranjem lokalnih sistema podrške žrtvama zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja”. Socijalne promene, nastale urbanizacijom i industrijalizacijom, ukazuju na slabo ukljucivanje starih lica u socijalnu strukturu, više nego samo otudenje od formalnih tradicionalnih uloga i statusa. Starost, kao trece doba, poseban je sociološki

fenomen, koji reflektuje nacin na koji su definisane socijalne uloge, kao i stepen spremnosti za njihovo prihvatanje. Stare osobe imaju niz teškoca u prihvatanju svojih novih uloga u društvu zbog radne neaktivnosti, penzionisanosti, komplikovanih porodicnih odnosa i nedostataka društvene podrške. Ako su mlade osobe te koje imaju moc odlucivanja i upravljanja društvenim tokovima, onda ne treba nikada smetnuti s uma da one svojim uticajem na status starih lica , u stvari, uticu na obeležja svoje sopstvene buducnosti.
Horvatic, Ž.: op. cit., str. 65. Na primer, statistike koje vode javna tužilaštva, izveštaji državnih organa, rezultati istraživanja i sl. 3 Nikolic-Ristanovic, V. (1998) “The international crime victim survey in Belgrade (Federal Republic of Yugoslavia)” u The International Crime Victim Survey in countries in transition – national reports, Rim: UNICRI. 4 Ibidem. 5 Milutinovic, M.: op. cit., str. 174. 6 Conklin, J. E. (1992) Criminology, New York: Macmillan Publishing Company, str. 115. 7.Killias., M. (2001) Precis de criminologie, Berne: Precis de droit Staempfli, str. 115. 8 Van Dijk, J. and Mayhew, P.(1992) “Criminal Victimization in the Industrialized World”, A report to the Conference Understanding Crime: Experiences of Crime and Crime Controle, Rome: UNICRI. 9 Killias, M.: op. cit., str. 133. 10 Gene, S. (2003) Global trends in crime: Crime varies greatly around the world, statistics show, but new tactics…, The Futurist, www.allbusiness.com-professional-scientific-scientific-research-524294-1.html, pristupljeno 1.9.2008.
1 2

121
11

Maguire, M. Morgan, R., Reiner, R. (eds) (1994) “The Oxford Handbook of Criminology”, Oxford,:Clarenden Press. str. 259. 12 Williams, K. (2004) Textbook on Criminology, New York:Oxford University Press., str.74 13 Coleman, C. i Moynihan, J. (2004) Understanding Crime Data, McGraw-Hill House:Open University Press, str.131. 14 Conklin, J. E.: op. cit., str. 117. 15 Bureau of Justice Statistics, www.ojp.usdoj.gov-bjs-glance.htm, pristupljeno 1.9.2008. 16 Gannon, M.i Mihorean, K. (2004) Criminal Victimization in Canada, Canadian Centre for Justice Statistics Statistics Canada – Catalogue no. 85-002-XPE, Vol. 25, no. 7 17 Gassin, R.: op. cit., str. 252-257. 18 Walklate, S. (2001) Gender, Crime and Criminal Justice, Portland:Willan str. 3 19 Chesney-Lind, M. (1997) The Female Offender: Girls, Women and Crime, Sage: Thousend Oaks, str. 101. 20 Steffensmeier, D. (1995)”Female Crime: It' s Still A Man's World”, u Price, B.R. and.Sokoloff, N.J. The Criminal Justice System and Women-Offenders, Victims and Workers, USA: Mc Graw-Hill, str. 89, 96. 21 Gassin, R.: op. cit., str. 260. 22 Gassin, R: op. cit., str. 259-266. 23 Butler, W.E. (1992)”Crime in the Soviet Union” in British Journal of Criminology, 2, str. 148, 154. 24 Dashkov, G. (1992) “Quantitative and Qualitative Changes in Crime in the USSR” in British Journal of Criminology, 2, str. 161. 25 Milutinovic, M.: op. cit., str. 174-175. 26 Milutinovic, M.: op. cit., str. 174. 27 Joly, H.(1889) La France criminelle, Paris. 28 Gassin, R.: op. cit., str. 297-298. 29 Navedeno prema Conklin, J. E.: op. cit., str. 117. 30 Conklin, J. E.: op. cit., str. 117. 31 Špadijer-Džinic, J. (1966) Samoubistva u Vojvodini, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. 32 Zvekic, U. (ed.)(1992) Development and Crime, Roma: UNICRI and IKSI, str. 213. 33 Conklin, J. E.: op. cit., str. 117. 34 Killias, M.: op. cit., str.121. 35 Killias, M.: op. cit., str. 140. 36 Beirne, P. I Messerschmidt, J. (1999) Criminology, Boulder: Westview, str. 497. 37 Conklin, J. E.: op. cit., str. 120. 38 Konstantinovic-Vilic, S. (1986) Žene-ubice, Niš: Gradina, str. 86. 39 Conklin, J. E.: op. cit., str. 119. 40 Milutinovic, M.: op. cit., str. 179.

Milutinovic, M.: op. cit., str. 180. Ibidem 43 Conklin, J. E. op.: cit., str. 120. 44 Todorovic, A. (1971) Uzroci maloletnickog prestupništva, Beograd:IKSI, str. 144-151. 45 Milutinovic, M.: op. cit., str. 181. 46 Milutinovic, M.: op. cit., str. 181. 47 Pešic, V. (1972) Ubistva u Jugoslaviji, Beograd:IKSI, str. 44. 48 Konstantinovic-Vilic, S.: op. cit., str. 93. 49 Conklin, J. E.: op. cit., str. 126. 50 Wolfgang, M (1958) Patterns in criminal homicide, Philadelphia: University of Pennsylvania, i Schafer, S. (1968) The Victim and his Criminal, A Study in Functional Responsibility, New York: Random House. 51 Nikolic-Ristanovic, V., Mrvic, N. (1992) Društvena kontrola i kriminalitet žena, Beograd: IKSI i Draganic, str. 73 52 Nikolic-Ristanovic, V. (1989) Žene-žrtve kriminaliteta, Beograd: Naucna knjiga, str. 113. 53 Milutinovic, M.: op. cit., str. 182. 54 Zajecaranovic, G.: op. cit., str. 112. 55 Zvekic, U. (1995) “Struktura i tendencije kriminaliteta u svetu (I)”, Anali Pravnog fakulteta Beogradu, 4, Beograd, str. 362. 56 Pinatel razlikuje sedam tipova zlocina iz pseudo opravdanih razloga: 1. ubistvo iz strasti koje nastaje iz direktnog seksualnog konflikta ili konflikta u vezi sa seksualnom ljubavlju, 2. zlocin iz ideoloških razloga, kao što su politicki atentati, zavere i sl., 3. prestup iz profilaktickih razloga, kada izvrcilac zna da je ono što radi van zakona, ali je ubeden da na taj nacin izbegava vece zlo, na primer kod eutanazije; 4. simbolicki zlocin kod koga onaj koji trpi njegove posledice nije direktno vezan sa delinkventom, na primer majka koja ubije dete bez ociglednog motiva, vec da bi uticala na oca deteta prema kome gaji pomešana osecanja straha i mržnje; 5. delikt iz protesta, kada se izvrcilac postavlja kao branilac u nekoj stvari u koju nije direktno ukljucen; 6. delikt zbog avanture, koji nastaje usled nezadovoljstva
41 42

122

svakodnevnim životom, nelagodnosti zbog monotonije i uznemirenosti koja iz toga proizilazi, na primer krada automobila ucinjena od strane bande maloletnika; 7. samokažnjavajuci delikt ili delikt iz osecanja krivice koji je usmeren protiv samog izvršioca. - Pinatel, J.; Traite de criminologie, 1975, s. 252-259, cit. prema Gassin, R., op. cit. s. 526-532. 57 Milutinovic M., op. cit. s. 203-205. 58 Sila ili moc može biti pozitivna ili negativna, dobronamerna ili zlokobna, legitimna ili nelegitimna, javna ili tajna. Svaki je socijalni cin vršenje moci, svaki je društveni odnos izjednacen sa moci, svaka je društvena skupina ili sastav organizacija moci. OUN je pod uticajem svetskog viktimološkog pokreta uvela pojam zloupotrebe moci (eng. Abuse of Power)u svrhu suzbijanja zloupotrebe moci i zaštite žrtava tih zloupotreba. Žrtve zloupotrebe moci su osobe koje individualno ili kolektivno pretrpe fizicku ili mentalnu povredu, emocionalnu patnju, ekonomsku štetu ili znacajnije oštecenje svojih prava, putem cina ili propusta, koji ne mora predstavljati kršenje nacionalnog krivicnog prava, vec medunarodno priznatih normi koje se ticu ljudskih prava. Cit. prema Šeparovic, Z. (1988)”Nasilje u obitelji: pojave, uzroci, rešenja” u Zborniku radova za medunarodni skup Nasilje u obitelji, Dubrovnik. 59 Šeparovic, Z. Kriminologija i socijalna patologija, op. cit., str. 97. 60 Poslednjih godina u Srbiji je zabeležen kao oblik nasilja, tzv. nasilje u sudnicama. Ucestale su pretnje i napadi na sudije u sudnicama i van njih. Treba pomenuti ubistvo žene sudije u Nišu, bacanje bombe na ženu sudiju u Pancevu u toku sudenja, u Cacku bacanje eksploziva na kucu sudije u toku noci, u Šabcu udaranje žene sudije pesnicom u lice, u Novom Beogradu sudiji je zapreceno ubistvom, u Beogradu su zapaljena ulazna vrata stana u kome je stanovao javni tužilac, u Leskovcu je ubijen predsednik Opštinskog suda. 61 Razlikuju se dve podvrste ovog oblika nasilja: nasilje propuštanjem i posredno nasilje (mediated violence). Za razliku od nasilja propuštanjem koje se vrši pasivno, posredno nasilje (mediated violence) je rezultat namerne ljudske intervencije u prirodnoj ili društvenoj okolini, ciji štetni efekti nastupaju indirektno i sa odlaganjem. Primeri za ovu vrstu

prema Šeparovic. Z. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. br. V.12. 45. http://www. B. navedeno prema Žegarac. Hannover. op.att. (Videti: Levinson. 9. (Masters Thesis). (1986) Žene ubice. koja je sprovedeno tako što su antropolozi živeli u porodicama i neposrednim posmatranjem pratili dinamiku porodicnog života. H. (1984) Kriminologie der Tötungsdelikte. 75. Münster-Hamburg .. str. (2003) Ubistva u Beogradu. 89 Nikolic-Ristanovic.net/cmignarda/mass. Heidelberg: C. 65 Šimunec. str.str.html 123 84 85 Keiser. prouzrokovala je posredno genetske mutacije kod beba u bombardovanim podrucjima i rak kod ratnih veterana. C. J. s. Odsek za sociologiju. 3. Sttutgart. (1978) Krivi cno pravo. 71 Atanackovic. 66.. 74. D. 91. N. II izdanje. Niš: Gradina. 88 Nikolic-Ristanovic. cit. Beograd:Draganic. i dr. Thomas. K. i dr. F. 68 Keiser/Kerner/Sack/Schellhoss (1993) Kleines Kriminologisches Wörterbuch. 62 Violence. str. str. Muler. K. V. Beograd: Savremena administracija.htm 74 Middendorff. IKSI. cit. “Feministkinje su ruinirale moj život” vikao je pre nego što je izvršio samoubistvo. (1979) Demografska obeležja nasilnika.oas.auburn. http://home. cit. B. 66 Momirovic.. Democracy and Education: An Analytic Framework. str. http://www. S. Pešic Vukašin. (1993) Kleines Kriminologisches Worterbuch. Müler. 180.London: LIT Verlag.net/cmignarda/mass. cit. S. V. 549.: op. Z. Upotreba odredenih vrsta bombi u Vijetnamu i Avganistanu od strane americke i sovjetske armije. 87 Konstantinovic -Vilic. (1975) “Krivicno delo ubistva na svirep nacin”. (1973) Krivicno pravo.: op. Beograd: Privredna štampa.il. i dr. II.1989.witchery.. 75 Henting. op. str.html 83 Waters.nasilja su svi oblici uništavanja i oštecenja prirodne okoline. München. D.. u 10 država Srednjeg Istoka. 102-103. (1989) Family Violence in Cross-Cultural Perspective. str. J.edu/cpeteeta/ massmurder1. str. Heidelberg: C. Beograd: Fakultet politickih nauka. (1992) Društvena kontrola i kriminalitet žena. Ubistva u Jugoslaviji. Auburn University. cit. Newbury Park. str. Prodaja zemljama u razvoju pesticida i medicinskih proizvoda koji su zabranjeni u zemljama u kojima se proizvode. str. H. sprovedeno u 14 država Saharske Afrike. Nasilje nad decom. br.us/spring/2002/CRJ105-300/lesson61.cc.85/2005 i 88/2005. 3. 64 Schneider. Beograd: Vojnoizdavacki zavod. 55.(1995) Ubistvata vo Makedonija. Brkic. . istovremeno je pružilo uvid i u rasprostranjenost nasilja. najcešce oblike ispoljavanja i obeležja fenomena nasilja. Z. kada je dvadesetpetogodišnji student Marc Lepine na Univerzitetu u Montrealu ubio 14 studentkinja na feministickom seminaru.. Beograd: Savremena sdministracija.. (1987) Understanding Society's Most Dangerous Offender: A Typology and Corresponding Dynamic Analysis for the Substantive Theory Formulation of Serial Murder. (1962) Komentar Krivicnog zakonika. Tübingen: J.ca/ocult/lanning 4htm 80 http://www. op. koje su u vecini društava istovetna. Calif: Sage. 77 Henting. 76 Henting. G. posebni deo.prema Šeparovic. 67 Jakovljevic. str. Ovo metodološki zanimljivo istraživanje.: ibid. 45. str. 78 Simeunovic-Patic. 90 To je potvrdilo i jedno od najsveobuhvatnijih antropoloških istraživanja. Mohr (Paul Siebeck).: op. (1956) Zur Psychologie der Einzeldelikte. 73.org/csh/english/ edumeetexpertscontrib6.moraine. 93-94). koja je prvenstveno imala za cilj da uništi useve na neprijateljskoj teritoriji.ca/ocult/lanning 4htm 81 Petee.witchery. JRKKP. Skopje. i dr. cit. F. 69 „Sl. u 17 iz Severne Amerike i 16 iz Južne Amerike.htm 63 Schneider. Zagreb. 73 http://online. (2001) Kriminologie für das 21. predstavlja još jedan primer ovog tipa nasilja. IV izdanje. A. 70 Radovanovic. Zagreb.htm 82 http://home. Dordevic. 72 Tahovic. 79 http://www. str. 86 Sulejmanov. Florida State University: School of Criminology. cit. posebni deo. 173. J. M. (1998) „Nasilje u porodici – mogucnosti zaštite i prevencija”. M.Jahrhundert. V. 3 Auflage..att. cit. (1979) “Socijalna obeležja nasilnika”. Kriminologija i socijalna patologija. zbog toga što je bio ubeden da su feministkinje odgovorne za njegove licne teškoce. Zbornik radova Krivicnopravni i kriminološki aspekti delikata nasilja.glasnik RS”. str. 101. Auflage. u 13 iz Okeanije i 13 iz Azije. W. Der Mord. Primer za misionarski zlocin mržnje je zlocin koji se dogodio 6. D. H. M. H. str. 59. str. H. 46. u sedam država iz Evrope. V. 265. 15. 362.

.9 miliona dolara. Instrumente o ratifikaciji ili pristupanju deponovale su do sada 94 države. septembar 1995. usvojena od strane Ujedinjenih nacija Rezolucijom 34/180 od 18. Medunarodni dokumenti. Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20. vanbracnog partnera ili mladica. S. Zagreb.Tako. (2001) Sociologija porodice.state. Tennessee. 21% žena bar jednom u životu bile su žrtve fizickog nasilja ili pretnji. decembra 1979. (1999) „Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad ženama”. god. objavljen je u knjizi: Nasilje nad ženama – prepreka razviju. ukljucujuci i SFRJ („Sl. izvršilac je muška osoba iz neposredne blizine žrtve. Dokmanovic. godine u SAD pokazala je da je 25% žena i 8% muškaraca fizicki i psihicki zlostavljano od strane supruga. IV svetska konferencija o ženama. September 2004) The Cost of Domestic Violence. a da za potrebe procesuiranja dela nasilja u porodici u pravosudnim institucijama država godišnje izdvaja 49. 103 Prema podacima UN. odn. god. koji je razradio specifican model kvantitativnog merenja troškova nasilja u porodici. 2006. http://www.12-14. npr. Nacionalna anketa o nasilju nad ženama sprovedena 1998. god.pdf). a u 60% svih slucajeva seksualnog nasilja.5 milion žena i 834. 101 Nkolic-Ristanovic. decembra 1993. usvojena na IV svetskoj konferenciji o ženama u Pekingu. Z. ubica je bio u porodicnoj vezi sa žrtvom. Report to the Tennessee General Assembly Presented by Tennessee Economic Council on Women. V.us/sos/ecw/domestic_violence_report. Petrušic. septembar 1995. 11/81). Kina 4-15. (2005)” Medunarodni standardi i nasilje u porodici”. god.Temida. njenoj evoluciji i tipologizaciji. (Videti: The Impact of Domestic Violence on the Tennessee Economy. N. 94 Prevod najvažnijih medunarodnih dokumenata koji se odnose na nasilje u porodici. Prema statistickim podacima vezanim za ubistvo žena u Engleskoj i Velsu za period 1986-1996. Nashville.5% ubistava. oktobra 1993. 98 Declaration on policies for combating violence against Women in a democratic Europe. Beograd: Viktimološko društvo Srbije i „Prometej”. Beograd. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu. Zbornik radova Uskladivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije.75.. 2. održanoj u Rimu 21-22. Žunic. Videti detaljno: Konstantinovic Vilic. Beograd: Autonomni ženski centar Beograd. 99 Domestic violence against women. Udružene žene.700 muškaraca godišnje je silovano i/ili fizicki zlostavljano od strane partnera/partnerke. Podaci o troškovima služe kao snažan argument u lobiranju za uvodenje preventivnih mera zaštite od nasilja u porodici.uk). Prema podacima Ekonomskog saveta za žene u Tenesiju. god. Petrušic. (Walby. 93 Konstantinovic-Vilic. str. videti: Mrševic. stupila na snagu 3. septembra 1981. 95 Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDOW). u vecini slucajeva ubistava žena. odn..(1989) Uvod u sociologiju. Recommendation 1582 (2002) usvojena od strane Odbora ministara 27. str. N.womenandequalityunit. M. 97 Beijing Declaration and Platform for Action. 100 Pekinška deklaracija i Platforma za akciju... ukupno 1. 92 O transformacijama u strukturi i funkciji porodice. kritika i izazovi. str. S. god. 157-168. A. Ženski istraživacki centar Niš. Sylvia Walby procenjuje da u Engleskoj i Velsu troškovi premašuju 23 milijarde funti godišnje. 102 Ibidem. na osnovu rezultata istraživanja. 2005. Detaljno o medunarodnim standardima u domenu zaštite od nasilja u porodici. ubica i žrtva nisu bili ni 91 . 96 Declaration on the Elimination of Violence against Women. (2000) Ženska prava u medunarodnom pravu. U Velikoj Britaniji dešava se najmanje pola miliona slucajeva nasilja u porodici godišnje. i Heald. N.. detaljno: Milic. Banja Luka: Helsinški parlament gradana. (2007) Krivicno delo nasilje u porodici – aktuelna pravosudna praksa u Nišu i Beogradu. R. a u svega 15. procenjuje se da se samo pokrice troškova zdravstvene zaštite žrtava nasilja godišnje potroši preko 32 miliona dolara. M. Haralambos. III izmenjeno i dopunjeno izdanje. septembra 2002. 17-38% svih žena u svetu je pretrpelo fizicko nasilje u svom životu od strane bliskih muškaraca. god. (2006) Medunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu. list SFRJ – Medunarodni ugovori”. Beograd: Autonomni ženski centar.tn.gov. devojke.. usvojena na Trecoj Evropskoj ministarskoj konferenciji o jednakosti muškaraca i žena. S. (http://www. 415. January. a u 80% tih slucajeva se radi o ženama žrtvama.

109 Ibidem. 107 Detaljno videti: Nikolic Ristanovic. 1. 7. u: Pravom protiv nasilja u porodici. str. S. 116 “Sl. Niš: Odbor za gradansku inicijativu. N. 104 Galles. 135141. S. str. 38-42. Niš: Ženski istraživacki centar za edukaciju i komunikaciju. (2005) „Reagovanje policije na nasilje u porodici − teorijski okvir i strana iskustva”.. str. je ispoljavanje istorijski nejednakog odnosa snaga izmedu žena i muškaraca. poglavlje u knjizi Ljudska prava za žene. 63-73. (1995) „Nasilje nad ženama u uslovima rata i ekonomske krize”.. Beograd: Viktimološko društvo Srbije. str.. Beograd: Viktimološko društvo Srbije&Prometej. godine. III izmenjeno i dopunjeno izdanje. S. Udružene žene. 13. 111 Nikolic-Ristanovic. Videti i: Preporuka br. Konstantinovic Vilic. S. V. p. (2005) „Stavovi o nasilju u porodici”. V. Petrušic. (Videti: InterBalkan Conference on Legal Strategies to Combat Domestic Violence. ljudska prava i aktivizam gradana u Južnoj i Istocnoj Srbiji. New Delhi: Sage Publication. V. (1999) „Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad ženama”. 10/2002. O medunarodnim standardima zaštite od nasilja prema ženama. koji je doveo do muške dominacije nad ženama i do njihove diskriminacije od strane muškaraca.. Petrušic. 108 Konstantinovic Vilic. (2004) Krivi cno delo nasilja u porodici – pravna praksa u Republici Srbiji. R. str. u: Društvena svest.) (2002) Porodicno nasilje u Srbiji. 3. Niš: Ženski istraživacki centar za edukaciju i komuikaciju. Intimate Violence in Families. str. V. br. Niš: ŽIC.. N. M. Temida. str. ljudska prava i aktivizam gradana u Južnoj i Istocnoj Srbiji: Odbor za gradansku inicijativu. Nikolic Ristanovic. . (2005) „Stavovi o nasilju u porodici”.S. Preporuka odbora ministara Veca Evrope zemljama clanicama za zaštitu žena od nasilja (Rec2002/5). U Nemackoj svaka cetvrta žena trpi fizicko ili seksualno nasilje od strane partnera. 9). S. Z.(2002) „Pravni aspekti strukturalnih uzroka nasilja”.. str. N. str. 2002. br. 117 “Sl. 9-15. (ur) (2002) Porodicno nasilje u Srbiji. što kao ishod ima sprecavanje potpunog napredovanja žena i cinjenicu da je nasilje nad ženama jedan od presudnih mehanizama putem kojeg se žene prisiljavaju na prihvatanje položaja podredenosti u odnosu na muškarce” (Deklaracija o eliminisanju porodicnog nasilja nad ženama (1993). Beograd:Autonomni ženski centar. Detaljno. 112 Videti. str. glasnik RS”. u: Pravom protiv nasilja u porodici. 3-11. (Videti: Nikolic Ristanovic. Sociološki pregled. str. Niš: Ženski istraživacki centar za edukaciju i komunikaciju. Niš: Odbor za gradansku inicijativu. srpski prevod.. 17). videti: Copic. N. str. Petrušic.. 115 „Nasilje nad ženama . Pekinšku deklaraciju i platformu za akciju (1995).. u: Društvena svest. Beograd: Autonomni ženski centar. 18/2005. V. N. (2005) Austrijski model intervencije u slucajevima nasilja u porodici. (2002) „Ka objašnjenju i prevenciji nasilja u porodici u Srbiji: multivarijantni pristup”. (2004) „Pravo žena na zaštitu od nasilja u porodici”. V. 124. Sofia. 19 CEDAW Komiteta za eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama (1992). detaljno: Nikolic-Ristanovic. 03. (1999)”Model zaštite od nasilja u porodici. str. Petrušic.2. (2000) Ženska prava u medunarodnom pravu.17. glasnik RS”. br. 135141. (ur. Banja Luka: Helsinški parlament gradana. Zbornik radova Uskladivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije. Logar. 409. (2002) „Institucije i nevladine organizacije u odgovoru na porodicno nasilje u Srbiji”. Copic.(2002) „Ka objašnjenju i prevenciji nasilja u porodici u Srbiji: multivarijantni pristup”. 67. N. Bulgaria. S. br. O promenama u odnosu državnih politika prema nasilju u porodici: Konstantinovic Vilic.(2003): „Porodicno nasilje u zemljama bivše Jugoslavije: pregled najvažnijih rezultata istraživanja”. 113 O problemima u reagovanju institucija sistema na nasilje u ovom periodu.12. 105 Kljucnu ulogu odigrao je feministicki pokret. u: Pravom protiv nasilja u porodici. detaljno: Mrševic Z. London: Thousand Oaks. 2. 106 Konstantiovic-Vilic. 114 Videti detaljno: Konstantinovic Vilic. Neka pozitivnopravna rešenja u svetu i kontraverze u njihovoj primeni”.prepreka razvoju.. Temida. Žunic. (2000) Od žrtve do zatvorenice. Temida. u: Pravom protiv nasilja u porodici. Niš: ŽIC. S.Petrušic. (ur. str. R. Lukic. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu. 3. 110 U svim društvima nasilje gravitira ka partneru sa najvecom moci i dogada se u odnosima u kojima medu subjektima postoji najveca razlika u moci.) (2005) Nasilje prema ženama . 1997. videti: Mrševic.J. T. Ignjatovic. Nikolic-Ristanovic. Evropska mreža protiv nasilja nad ženama.124 u kakvoj vezi. str. Zakon je poceo da se primenjuje 9. Konstantinovic Vilic. Beograd:Viktimološko društvo Srbije&Prometej.

L. str. cit. O merama porodicnopravne zaštite od nasilja u porodici i postupku u kome se one odreduju. 123 Kelly. 34. V. 122-126. Heidelberg-Hamburg. 145 Keiser. Victimology. M.18/2005 i 88/2005.istraživanje krivicnog djela zapuštanja i zlostavljanja maloljetnika u praksi Opcinskog suda u Zagrebu”. Violence and Social Change. 151 Turkovic. Konstantinovic Vilic. cit. 133 Nikolic-Ristanovic. Sociološki pregled.. cit. P. glasnik RS”. H. (1988) Battered Women as Survivers.sr. L. Paris: Presses Universitaire de France. London-New York: Routledge. 144 Ibidem. E.V. R. (1988)”Kažnjavanje djece u obitelji i školi . 148 Stevanovic. Victimology. 131 Goudolf. Autonomni ženski centar. 128 Navedeno prema “Changing the Landscape: Ending Violence . (1981)Violence against Women: Some Considerations Regarding Its Causes and Its Elimination. London: Random House. str. (1959) La psichologie des femmes. London: Frances Pinter. 4-5. 149 Keiser. 289. Kriminalistik. s. 153 Nikolic-Ristanovic. 121 United Nations. str. 132 Deutch. Nasilje u obitelji. Schneider.. Ottawa. 139 Smith. str. L. (1988) “Nasilje nad djecom . 2005. 9. str. 85-97.(1992)”Obstetrical Issues in Wife Abuse”. L. London: Home office research and planning unit report.Battering And How to Stop It. 410-411 118 119 125 125 Navedeno prema Nikolic-Ristanovic V. saopštenje prezentirano na Democracy and Justice: Re-viewing Crime in Theory and Practice . International Workshop. 75-78. Stigma and Social Controle.(1970)” Das Kind als Opfer”. Temida. 43.: op. S. H. E. str.rezultati anketiranja”. str.subjektivno iskustvo deteta”. 147 Freeman. J.85/05.. (1988)”Krivicnopravna zaštita dece od nasilja u porodici-situacija u Jugoslaviji”.. 99. “Declaration on the Elimination of Violence Against Women”. 583. 11 127 Navedeno prema Lent. 526. Nasilje u porodici... detaljno: Petrušic. Dubrovnik. str. cit.3-4. (1989) Domestic Violence: An Overview of the Literature.glasnik RS” br. B. R. 122 J ones. H. Boston: Beacon Press. 23. Kriminalistik. A. 140 Ibidem 141 Navedeno prema. 152 Pejcinovic. str. 155 Opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. J. Nasilje u porodici. 154 “Sl. str. 9. H. 142 Straus. Dubrovnik. str. 26. N. 93. Toronto: Lexington Books. (1988) “Zlostavljanje i zapostavljanje dece . J.An International Conference. str. E. (1994) Next Time She'll Be Dead . London: Home office research and planning unit report.„Sl.. A. 122. M. zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. (1981) “Seelische Misshandlung von Kindern”.(1992) Women. Final report of Canadian Panel on Violence Against Women. R. 1-4. E. Vodic kroz sistem porodicnopravne zaštite od nasilja u porodici. G. 5 138 Navedeno prema. str. E. (1981)”Das Kind als Opfer”. Nasilje u obitelji. (1993) “Nasilje u braku: teorijski okvir i rezultati dosadašnjih istraživanja”. (1977-78)”Battered Women and Learned Helplessness”. 1993.. 347-349. 124 Nikolic-Ristanovic. 120 Klein. 136 Schneider. (1993) “Nasilje u braku: teorijski okvir i rezultati dosadašnjih istraživanja”. V. Heidelberg-Hamburg. 65. London. Crime and Delinquency. 3. 583.A. (1987) Kriminologie. I. Fisher. Minister of Supply and Services Canada. Obretkovic. str. str. Kriminalistik. str. str. J. 126 Casey.(1983) The Rights and Wrongs of Children.: op. Dublin: Social and Organisational Psychology Research Unit UCD. (1995) “Recognition. 1. br. Schneider.D. Ministarstvo rada. 3-4. 583. 23-24. Restitution and Revolution: Creating Justice for Women and Children Who Have Been Abused”. str. str. 129 Smith.minrzs. M. str. 146 Radovanovic.Achieving Equality”. Berlin: Walter de Gruyter. Dubrovnik.. 160. The Canadian Journal of Obstetrics/Gynaecology and Women's Health Care. 3-4. 330-33. 143 Janjic-Komar. 4.: op. str. 135 Schur. str. Sociološki pregled. u: Sociološki pregled. str. 113. International Workshop. http://www. (2000) “Dete žrtva zlostavljanja i zanemarivanja i uloga policije u obezbedivanju njegove zaštite”. str. M. 6. 150 Trube-Becker.gov.: Labeling Women Deviant-Gender. prema Janjic-Komar. 1-4. 14.19. str. M. G. Beograd. 279. Obretkovic. Penava.. M (1987) Domestic violence against women. L. str.. 92. (1996) Prava deteta – prava coveka. 3. 130 Smith. (1994) “Nasilje nad ženama u uslovima rata i ekonomske krize”. str. 137 Dobash. D. cit. 134 Walker.: op. (1978-79)”Wife Beating: How Common and Why”.yu/ .(1989) Domestic Violence: An Overview of the Literature. M. Dobash. br. str. Dosije i Udruženje Pravnika Srbije za socijalno pravo. Dubrovnik. K. str.

str. no. 169 Stuart A. Beograd: BIGZ (drugi tom). necaci. cit. promeni boravište.2007. 161 Pelicaric. cit. 2. 592. 448-449. str.. cit. (1984) “Perspectives on Intrafamily Violence”. urednik Z. Social Gerontology: The Social Psychology of Aging. cega se ona.studije o žrtvama. 30 August-2 September 1995.. Section V.. cit. užasava. cit. N. u: Clinard. 156. Human Relations No. M. 123-127. Z. Ona poznaje dvolicnost odraslih”. I. Cit.edu/cmkearl/gersopsy. 171 Šeparovic.1338 166 Julha. 168 Navedeno u: ibid.Krupp. Zna da joj deca..1093 167 “Stara osoba ostaje na oprezu cak i kada joj je zajemcena potpuna sigurnost jer nema poverenja u osobe u punoj snazi: ona svoju zavisnost doživljava tako što ispoljava nepoverenje. ili brinuci se o njoj. cit. 591.. 160Ibid. Beograd: Savremena administracija. koji joj pomažu da živi – finansijski. 6. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga. pp 100-101. 172 “Social Psychology of Aging”.11. M. A. cit.. str. u: Clinard. 24. (1988) Interna medicina. 164 Jevtic.2 September 1995.11. De Bovoar. str. Crowell Company. no 164. str. New York: Holt. 1987.: op. Nasilje u obiteljii (zbornik radova). Dubrovnik. 157. u: ibid. na primer. C. prijatelji.: op.pdf pristup: 30. (1960) Sudska psihopatologija. 159 Navedeno prema: Pelicaric. Jonker.: op. Amsterdam: III European Congress of Gerontology. The Gerontologist. Queen and Jeannette R. M.Gruener. 173 Rose. str.C. 1968. 30 August .trinity.. Main Content: Madrid International Plan of Action on Ageing http://www. New Jork: Thomas Y. ili pak primajuci je u kucu – mogu odbiti tu pomoc ili je smanjiti.org/ Researchandpolicy/ MadridInternationalPlanofActiononAgeing/ Background pristup: 30. AM. 583. cit. 158. Rinehart and Winston. Deeg DJH. loc.helpage.html 158 Videti: Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) (Advance unedited copy) http://www.M. 170 Ibid. 156 157 126 163 Kratocski.. vol. u: “Social Psychology of Aging”.un. S. pored ostalog. 162 ENSI KOITEN LIITTO REPORT: Domestic Violence and the Elderly (1986) str. No. 165 Pot. Starost. 37. mogu je napustiti ili odlucivati o njenoj sudbini protiv njene volje: prinuditi je da. 364. P. Zagreb. Šeparovic. Inc. (1962) “The Subculture of the Aging: A Topic for Sociological Research” . URL: http://www. 231.org/ageing/coverage/action. D. Dyck Rvan.: op. cit. str. (1940) Social Pathology. N. Socilogy of deviant behavior. str.. (1995) “Verbal and phusical aggression against demented elderly by unformal caregivers in the Netherlends”. str. 048. (1988) “Nasilje nad starim osobama u obitelji”. M. (1985) Viktimologija .2007. str.. 175 “_________Politics of Aging: Government Agencies and the Aging Network”. Section V. u: Social Gerontology: . (1995) “Is childlessness a risk factor in old age?” Amsterdam: Third European Congress of Gerontology. str.160. A.. 242. 174 Clinard.. u: Pelicaric. cit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->