P. 1
Radmila Maksimović.doc

Radmila Maksimović.doc

|Views: 1,027|Likes:
Published by zerohajduk
biohemija
biohemija

More info:

Published by: zerohajduk on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2015

pdf

text

original

Radmila Maksimović

OSNOVI MEDICINSKE BIOHEMIJE

Banja Luka, 2010

OSNOVI MEDICINSKE BIOHEMIJE
Autor: dr sci. fharm. Radmila Maksimović Recezenti: Prof. dr Rade Biočanin, expert Prof. dr sci. Jovica Jovanović Lektor: GORDANA Jovanović (Bilanović) Izdavač: Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka 1. izdanje, godina 2010. Odgovorno lice izdavača, DARKO Uremović Glavni i odgovorni urednik: Mr ALEKSANDRA Vidović Prelom teksta i crteži JELENA Maksimović Dizajn korica: TIJANA Maksimović Štampa: "ART-PRINT", Banja Luka, d.o.o., grafika - dizajn - marketing Banja Luka Odgovorno lice štamparije: VLADIMIRA Stijak- Ilisić Tiraž 200 primjeraka EDICIJA: Medicinske bazične nauke – Libra Medica Basis knj. 15 ISBN 978-99955-49-37-4

Predgovor:
Poštovane kolege, U ovom udžbeniku su izloženi gradivo i problemi medicinske biohemije. To je složeno gradivo u koje su uključena saznanja mnogih nauka, kao što su hemija, biologija i medicina. Zato su u udžbeniku pomenuti mnogi za studente novi pojmovi. Nije neophodno da studenti odmah prihvate svo gradivo iz udžbenika, ali se nadam da će ih radoznalost da saznaju kakvi se to procesi svakodnevno odvijaju u našem organizmu, i kad smo zdravi i kad smo bolesni, nagnati da se ozbiljnije zainteresuju za biohemiju. Nadam se da će studenti učeći iz ove knjige, shvatiti da je ljudski organizam jedan od najsloženijih, ali ujedno i jedan od najlepših funkcionalnih mehanizama. Verujem da će shvatiti da svaka živa ćelija, kao osnovna funkcionalna jedinica tela, u svom jezgru sadrži sve genske informacije potrebne za nastanak celog ljudskog bića, te da, istovremeno, geni čine zapravo mnoštvo kontrolnih sistema koji regulišu, podešavaju i diriguju doslovno hiljadu hemijskih reakcija unutar svake ćelije. Svesna sam da sam neka poglavlja obradila detaljnije dok su druga prikazana kraće. To je, između ostalog, tako, jer sam se trudila da udžbenik ne bude obiman, a da ipak student dobije osnovna znanja iz medicinske biohemije. Ako sam u tom vaganju prilikom odabira šta reći, a šta izostaviti, našla pravu meru, ovaj se udžbenik može smatrati delom vrednim truda. Ugodna mi je dužnost da se na ovom mestu zahvalim recenzentima prof. dr. Radetu Biočaninu i prof. dr. Jovici Jovanoviću koji su mi dali korisne primedbe i savete. Posebnu zahvalnost dugujem Nikoli i Jeleni Maksimović koji su mi pružili svekoliku pomoć tokom pisanja knjige.

U Banja Luci 16. 04. 2010.

dr sci. Radmila Maksimović, specijalista medicinske biohemije

RECENZIJA Čovečanstvo se danas nalazi pred sudbonosnim pitanjima svoje dalje egzistencije i ušao je u treći milenijum sa velikim globalnim, ekološkim, zdravstvenim i drugim problemima. Međunarodna javnost, naučnici i aktivisti mnogobrojnih visokoškolskih, naučnoistraživačkih, zdravstvenih i ekoloških udruženja-organizacija širom sveta sve brojnije i ozbiljno upozoravaju na uzroke i sve teže posledice, koji prouzrokuju morbiditet, kao posledicu devastacije radne i životne sredine i mentalnog zagađenja stanovništva planete Zemlje. Dosadašnji razvoj industrijskih društava, naglašen ekonomiskim faktorima i zasnovan na neodgovornom i neracionalnom korišćenju prirodnih bogatstava narušava prirodnu ravnotežu i iscrpljuje ograničene prirodne resurse. Takav razvoj je neodrživ, jer prouzrokuje sve veće zagađivanje zemljišta, voda i vazduha, uništavanjem ekosistema i potrošnjom velikih količina prirodnih resursa. Otuda, doc. dr Radmila Maksimović, autor udžbenika pod nazivom “OSNOVI MEDICINSKE BIOHEMIJE" za studente Fakulteta zdravstvenih nauka u sedištu svih zbivanja stavlja čoveka, u jednom biocenoznom okruženju, ali sa razmatranjem vitalnih elemenata organizma i svih uticajnih faktora. Ovu, sve aktuelniju naučnu oblast biohemijskih i medicinskih nauka autor obrazlaže kroz sledeću strukturu: uvod, 11 celina i 73 podceline, zaključak, literatura, uz odgovarajuće priloge, šeme i fotografije, saglasno sadržaju i cilju predmeta, koji se realizuje na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” u Banja Luci. Obzirom na specifičnost buduće profesije studenata, slušalaca i nastavnika ove visokoškolske i naučne ustanove, autor je nastojao da nađe sredinu tretirane problematike, sa prikazom specifičnosti i potreba ove renomirane nastavno-naučne ustanove i u tome je u potpunosti uspeo. Ovaj udžbenik je jedno, za savremene uslove života, narušavnja zdravlja, zagađenja i degradacije životne sredine u miru, u vanrednim situacijama i ratnim uslovima, dosta značajno, aktuelno, složeno i kompleksno područje obrazovanja i vaspitanja studenata, slušalaca, nastavnika i ostalih pripadnika u sistemu školstva, u oblasti zdravstvenih nauka, eko-bezbednosti, kvaliteta života i bezbednosti i zdravlja na radu, gde nema granice posmatranja i istraživanja. Poseban kvalitet materijala koji je pripremljen za štampu, jeste da je napisan na savremen način, prilagođen budućim zdravstvenim, inženjerima sanitarnog i biohemijskog inženjeringa, nastavnicima, vaspitačima, referentima, načelnicima i ostalim korisnicima na zadacima zaštite i unapređenja zdravlja, zaštite radne i životne sredine. Naravno, neophodna je lektorska recenzija i ponovni detaljan pregled sadržaja knjige od strane autora, urednika i saradnika redakcije, vodeći računa da se ne ponovi negde isti pasus ili fotografija, što je meni

kao recenzentu bilo teško da ovde primetim i iznesem tu primedbu. Naučno-stručne literature nema dovoljno, a ona je neophodna u sve većem obimu, savremenog dizajna i sa novim podacima. Sve se to mora imati u vidu, kada se pokušava lapidarno ocenjivati autorov rad, visoke pažnje vredan, napor i višegodišnji uloženi trud i prikupljanje domaće i strane bio-hemijske i medicinske građe, radi sveukupnog sagledavanja i prezentovanja studentima i ostalim korisnicina ove izuzetno značajne i nedovoljno istražene problematike. Ova knjiga je od izuzetne koristi svim onima, koji se bave zdravstvenom negom, pre svega, ali i zaštitom radne i životne sredine u školstvu, preduzećima, zdravstvenim ustanovama, civilnoj zaštiti, institutima, referentima bezbednosti i zdravlja na radu na nivou preduzeća, zavoda, instituta, lokalnih samouprava i svim ostalim, koji žele i kojima je neophodno poznavanje ove, sve aktuelnije problematike. Sve u svemu, ovim izuzetnim naučno-stručnim delom, započet je ili se nastavlja jedan veliki poduhvat u edukciji studenata, čije ćemo konačne rezultate sagledavati, stalno ocenjivati i osavremenjavati kroz nastavnu praksu. Svakako, ova knjiga je „živa“ materija, koja je podložna promenama i stalnom unapređenju, s hodno vremenu življenja u posmodernom ambijentu. 22. 04. 2010. godine Banja Luka RECENZENT prof. dr Rade Biočanin Viši naučni saradnik

SADRŽAJ
UVOD 1 1. BIOHEMIJA ĆELIJE......................................................... 1-1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. UVOD................................................................................... 1-2 ĆELIJA KAO OSNOVNA ŽIVA JEDINICA TELA.......................... 1-2 VANĆELIJSKA TEČNOST – UNUTRAŠNJA OKOLINA.................1-2 BIOELEMENTI I BIOMOLEKULI............................................... 1-3 ĆELIJA I NJENA FUNKCIJA...................................................... 1-4 FUNKCIONALNI SISTEM ĆELIJE.............................................. 1-9 ENERGETSKI CIKLUS U ĆELIJAMA....................................... 1-12 UVOD................................................................................... 2-2 FIZIOLOŠKI MEHANIZMI I REGULACIJA VODE........................ 2-2 ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA.................................................. 2-4 POREMEĆAJ PROMETA VODE................................................ 2-7

VODA ELEKTROLITI I ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA............2-1

ENZIMI........................................................................ 3-1 3.1 UVOD................................................................................... 3-2 3.2 HEMIJSKA PRIRODA ENZIMA................................................. 3-2 3.3 KOENZIMI I PROSTETIČNE GRUPE........................................ 3-5 3.3.1 NIKOTINAMID-ADENIN-DINUKLEOTID (NAD)-SPECIFIČNE DEHIDROGENAZE....................................................................... 3-8 3.3.2 FLAVINADENIN-NUKLEOTID SPECIFIČNE OKSIDOREDUKTAZE................................................................................ 3-9 3.3.3 OKSIDO-REDUKTAZE SA METALOM KAO KOFAKTOROM..3-10 3.4 KARAKTERISTLČNE OSOBINE BIOLOŠKE KATALIZE.............3-10 3.5 KATALIZA REVERZIBILNIH PROCESA.................................. 3-11 3.6 KATALITIČKO DEJSTVO....................................................... 3-15 3.7 KINETIKA ENZIMSKIH REAKCIJA.......................................... 3-18 3.8 MICHAELIS — MENTENOVA TEORIJA................................... 3-18 3.9 UTICAJ PH I TEMPERATURE NA AKTIVNOST ENZIMA...........3-22 3.10 INHIBITORI......................................................................... 3-23 3.11 ODREĐIVANJE ENZIMSKE AKTIVNOSTI................................ 3-24 3.12 MULTIENZIMSKI SISTEMI.................................................... 3-25 3.13 REGULATORNI ILI ALOSTERNI ENZIMI................................. 3-27 3.14 IZOENZIMI.......................................................................... 3-29 3.15 FIZIOLOŠKO AKTIVIRANJE ENZIMA...................................... 3-30 3.16 NOMENKLATURA I KLASIFKACIJA ENZIMA...........................3-30 3.16.1 OKSIDOREDUKTAZE....................................................... 3-32 3.16.2 TRANSFERAZE............................................................... 3-34 3.16.3 HIDROLAZE.................................................................... 3-35 3.16.4 LIAZE.............................................................................. 3-36 3.16.5 IZOMERAZE.................................................................... 3-37

3.16.6 LIGAZE........................................................................... 3-37 4. UGLJENI HIDRATI I NJIHOV METABOLIZAM...................... 4-1 4.1 UGLJENI HIDRATI.................................................................. 4-2 4.1.1 MONOSAHARIDI................................................................. 4-4 4.1.2 AMINOŠEĆERI.................................................................. 4-13 4.1.3 ASKORBINSKA KISELINA.................................................. 4-13 4.1.4 INOZITOLI........................................................................ 4-14 4.1.5 GLIKOZIDI........................................................................ 4-15 4.1.6 OLIGOSAHARIDI............................................................... 4-16 4.1.7 POLISAHARIDI ILI GLIKANI................................................ 4-20 4.1.8 BILJNI POLISAHARIDI (FITOPOLISAHARIDI)....................... 4-21 4.1.9 POLISAHARIDI ANIMALNOG POREKLA (ZOOPOLISAHARIDI)..425 4.1.10 HOMOZOOPOLISAHARIDI (HOMOGLIKANI)..................... 4-26 4.1.11 HETEROGLIKANI............................................................. 4-27 4.2 METABOLIZAM UGLJENIH HIDRATA.................................... 4-28 4.2.1 VARENJE UGLJENIH HIDRATA........................................... 4-29 4.2.2 OSOBINE I FUNKCIJE GLIKOGENA..................................... 4-30 4.2.3 RAZLAGANJE GLIKOGENA (FOSFOROLIZA)....................... 4-31 4.2.4 SINTEZA GLIKOGENA OD GLUKOZE (GLIKOGENOGENEZA). .434 4.2.5 KONTROLA SINTEZE GLIKOGENA U ŽIVOTINJA.................4-35 4.2.6 GLIKOLIZA....................................................................... 4-36 4.2.7 ALKOHOLNO VRENJE........................................................ 4-42 4.2.8 ENERGETSKI BILANS GLIKOLIZE....................................... 4-43 4.2.9 GLUKONEOGENEZA I GLIKONEOGENEZA......................... 4-43 4.2.10 METABOLIZAM FRUKTOZE I GALAKTOZE....................... 4-46 4.2.11 METABOLIZAM GLICEROLA............................................ 4-47 4.2.12 AEROBNI METABOLIZAM PIRUVATA: CIKLUS TRIKARBONSKIH KISELINA........................................................ 4-47 4.2.13 OKSIDACIJA PIRUVATA U ACETIL-KoA............................. 4-50 4.2.14 POJEDINE REAKCIJE CIKLUSA TRIKARBONSKIH KISELINA 4-52 4.2.15 ENERGETSKI DOBITAK AEROBNE RAZGRADNJE GLUKOZE. 455 4.2.16 ULOGA CLK U BIOSINTEZI I METABOLIZMU PROIZVODA NASTALIH RAZLAGANJEM MASTI I PROTEINA............................ 4-55 4.2.17 PENTOZO-FOSFATNI PUT OKSIDACIJE GLUKOZE............4-57 5. MASTI ILI LIPIDI........................................................... 5-1 5.1 MASTI................................................................................... 5-2 5.1.1 KLASIFIKACIJA MASTI......................................................... 5-2 5.1.2 FOSFATIDI........................................................................ 5-12 5.1.3 SFINGOLIPIDI................................................................... 5-17 5.1.4 CEREBROZIDI.................................................................. 5-18 5.1.5 MICELE, MONO - I BIMOLEKULSKI SLOJEVI POLARNIH LIPIDA 5-20 5.1.6 STEROIDI I KAROTINOIDI.................................................. 5-22 5.1.7 KAROTINOIDI................................................................... 5-38

5.2 METABOLIZAM LIPIDA........................................................ 5-45 5.2.1 VARENJE I APSORPCIJA DIJETALNIH MASTI....................... 5-45 5.2.2 INTRACELURANA HIDROLIZA LIPIDA................................ 5-47 5.2.3 β-OKSIDACIJA MASNIH KISELINA...................................... 5-47 5.2.4 ENERGETSKI BILANS OKSIDACIJE PALMITINSKE KISELINE (CH3(CH2)14COOH)..................................................................... 5-51 5.2.5 METABOLIZAM KETONSKIH TELA..................................... 5-52 5.2.6 BIOSINTEZA ZASIĆENIH MASNIH KISELINA....................... 5-53 5.2.7 SINTEZA NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA........................ 5-58 5.2.8 BIOSINTEZA TRIGLICERIDA, GLICEROFOSFATIDA I SFINGOLIPIDA........................................................................... 5-59 5.2.9 BIOSINTEZA HOLESTEROLA............................................. 5-62 6. AMINOKISELINE PROTEINI I METABOLIZAM AZOTA.........6-1 6.1 AMINOKISELINE........................................................................ 6-2 6.1.1 UVOD................................................................................. 6-2 6.1.2 OPTlČKA AKTIVNOST AMINOKISELINA................................ 6-3 6.1.3 PODELA AMINOKISELINA.................................................... 6-4 6.1.4 KISELINSKO — BAZNE OSOBINE AMINOKISELINA...............6-5 6.1.5 NEPOLARNE AMINOKISELINE........................................... 6-13 6.1.6 POLARNE AMINOKISELINE................................................ 6-18 6.1.7 KISELE AMINOKISELINE.................................................... 6-22 6.1.8 BAZNE AMINOKISELINE.................................................... 6-24 6.1.9 BIOSINTEZA AMINOKISELINA........................................... 6-27 6.1.10 HEMIJSKE REAKCIJE AMINOKISELINA.............................. 6-29 6.2 PEPTIDI.............................................................................. 6-34 6.2.1 PEPTEDNA VEZA.............................................................. 6-34 6.2.2 NOMENKLATURA PEPTIDA................................................ 6-36 6.2.3 ODREĐIVANJE SEKVENCE AMINOKISELINA U PEPTIDIMA. .6-37 6.2.4 PRIRODNI PEPTIDI............................................................ 6-38 6.2.5 PEPTIDNI HORMONI......................................................... 6-39 6.3 PROTEINI ILI BELANČEVINE.............................................. 6-40 6.3.1 UVOD............................................................................... 6-40 6.3.2 OSOBINE PROTEINA......................................................... 6-43 6.3.3 ELEMENTARNI SASTAV PROTEINA.................................... 6-45 6.3.4 STRUKTURA PROTEINA.................................................... 6-46 6.3.5 PRIMARNA STRUKTURA PROTEINA................................... 6-48 6.3.6 VARIJACIJE U PRIMARNOJ STRUKTURI HOMOLOGIH PROTEINA, IMUNOGLOBULINA I PATOLOŠKI NASLEDNIH PROTEINA 6-52 6.3.7 SEKUNDARNA STRUKTURA PROTEINA............................. 6-55 6.3.8 STRUKTURA α―HELIKSA.................................................. 6-57 6.3.9 STRUKTURA PRESAVIJENIH POVRŠINA............................. 6-59 6.3.10 STRUKTURA KOLAGENA................................................. 6-60 6.3.11 TERCIJERNA STRUKTURA GLOBULARNIH PROTEINA.......6-61 6.3.12 KVATERNERNA STRUKTURA PROTEINA.......................... 6-65 6.3.13 DENATURACIJA PROTEINA.............................................. 6-66 6.3.15 PROTEINI KAO ELEKTROLITI........................................... 6-69 6.3.16 ELEKTROFOREZA........................................................... 6-72

6.3.17 TALOŽENJE PROTEINA.................................................... 6-73 6.3.18 PLAZMA―PROTEINI....................................................... 6-74 6.3.19 KLASIFIKACIJA PROTEINA............................................... 6-76 6.3.20 PROSTI PROTEINI........................................................... 6-77 6.3.21 SLOŽENI PROTEINI......................................................... 6-78 6.4 HROMOPROTEINI................................................................ 6-80 6.4.1 UVOD............................................................................... 6-80 6.4.2 PORFIRINI I SRODNA JEDINJENJA...................................... 6-82 6.4.3 OSOBINE PORFIRINA........................................................ 6-83 6.4.4 HEMOGLOBIN.................................................................. 6-85 6.4.5 ŽUČNE BOJE.................................................................... 6-89 6.4.6 CITOHROMI...................................................................... 6-90 6.4.7 HLOROFIL........................................................................ 6-93 6.4.8 FLAVOPROTEINI............................................................... 6-94 6.5 METABOLIZAM AZOTA........................................................ 6-96 6.5.1 VARENJE PROTEINA......................................................... 6-96 6.5.2 RESORPCIJA (APSORPCIJA)............................................... 6-99 6.5.3 METABOLIČKI FOND ILI »POOL« AMINOKISELINA...........6-100 6.5.4 METABOLIZAM AMINOKISELINA..................................... 6-101 6.5.5 PRETVARANJE AMINOKISELINA U KETOKISELlNE............6-103 6.5.6 SUDBINA AMONIJAKA..................................................... 6-107 6.5.7 DEKARBOKSILACIJA AMINOKISELINA.............................. 6-111 6.5.8 METABOLIZAM NEKIH SPECIFIČNIH AMINOKISELINA......6-112 6.5.9 POREKLO KREATININA U MOKRAĆI................................ 6-119 7. NUKLEINSKE KISELINE.................................................. 7-1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8. 8.1 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9. UVOD................................................................................... 7-2 HEMIJSKI SASTAV NUKLEOTIDA............................................ 7-2 NUKLEOZID 5'-DIFOSFATI (NDP) I 5'-TRIFOSFATI (NTP)......7-10 BIOLOŠKA SINTEZA NUKLEOTIDA....................................... 7-11 STRUKTURA DEZOKSIRIBONUKLEINSKIH KISELINA.............7-13 RIBONUKLEINSKE KISELINE I SINTEZA PROTEINA...............7-17 UVOD................................................................................... 8-2 VITAMINI B–GRUPE............................................................... 8-3 NIACIN, LAKTOFLAVIN I LIFONSKA KISELINA......................... 8-3 TIAMIN................................................................................. 8-6 PANTOTENSKA KISELINA...................................................... 8-8 PIRIDOKSIN (VITAMIN B6)..................................................... 8-9 BIOTIN................................................................................ 8-11 FOLNA KISELINA................................................................. 8-12 VITAMIN B12........................................................................ 8-13

KOENZIMI I VITAMINI.................................................... 8-1

HORMONI.................................................................... 9-1 9.1 UVOD................................................................................... 9-2 9.2 PRINCIPI HORMONALNE REGULACIJE.................................... 9-2 9.3 DELOVANJE HORMONA......................................................... 9-5 9.3.1 AKTIVACIJA SISTEMA ADENILAT-CIKLAZE..........................9-5

1 FUNKCIJA BUBREGA. LITERATURA:.................... 10-16 TRANSPORT METABOLITA KROZ MEMBRANU MITOHONDRIJA 10-19 10.8 ŽENSKI POLNI HORMONI .......................................................6...3 10......................4 PODELA HORMONA.....1 METODE ISPITIVANJA INTEGRITETA I FUNKCIJE HEPATOBILIJARNOG TRAKTA...............................3........... 9-11 9................................................2 KONTROLA GENSKE AKTIVNOSTI..... 10-22 11....................................................................... 11-17 11.................................................. 11-8 11............2......... BIOLOŠKE OKSIDACIJE...2 FUNKCIJA GLOMERULA........ 11-31 11....6..9..........3 ŽUTICA (ICTERUS).............. 11-14 11........................................................ 9-17 9.............................. BIOHEMIJSKE FUNKCIJE TELESNIH TEČNOSTI I ORGANA 11-1 11..........1 BIOSINTEZA STEROIDNIH HORMONA....... 10-5 BIOLOŠKE OKSIDO-REDUKCIJE.............6 10....................................10 PROTEINSKI HORMONI. 10-1 10............................................ 9-27 9.....4 10.........5 10.........3...................3...........4 ULOGA JETRE U METABOLIZMU PROTEINA..............3 FUNKCIJA TUBULA............................................................................... 9-7 9........... 11-6 11.. 11-4 11... 9-10 9.......................... 9-39 9............................3....... 9-34 9..............................2.2 PROMENE AKTIVNOSTI ENZIMA U BOLESTIMA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA................... 9-5 9.................................................3.. 12-1 ............. 9-16 9..........................6 ULOGA JETRE U METABOLIZMU UGLJENIHHIDRATA.6...................2 BIOHEMIJA BUBREGA..1 10... 10-9 KONZERVISANJE ENERGIJE U RESPIRATORNOM LANCU.3...... 11-2 11....................................................................................................9 PROGESTERON.......... 11-38 12.........................11-36 11..7 MITOHONDRIJE........................................3............5 POREMEĆAJI HORMONSKE SEKRECIJE I PRINCIPI LABORATORIJSKE DUAGNOSTIKE...........8 ZAOBILAZNI SISTEMI (SHUTTLE) KOJI POVEZUJU MATRIKS SA CITOPLAZMOM...........7 ULOGA JETRE U METABOLIZMU LIPIDA.....................2 10.................. 11-25 11..........8 ŽUČNE KISELINE......1 BIOHEMIJA KRVI.........................................2.................................. 11-7 11...5 .......................3.... STEROIDNI HORMONI.......10-13 MEHANIZAM OKSIDATIVNE FOSFORILACIJE.......3 BIOHEMIJA JETRE.....................................ESTROGENI.............................................................. 11-36 11................2 HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLEZDE........ NEPROTEINSKA JEDINJENJA 11-34 11.............. 10-2 ORGANIZACIJA RESPIRATORNOG LANCA.. 11-16 11..................................... 10-7 REDOKS-POTENCIJALI. 9-43 10...7 MUŠKI POLNI HORMONI — ANDROGENI............3........

a tome još više doprinosi veliki broj komponenata koje ulaze u sastav živih organizama. održavaju i produžavaju život? Jedan od prvih zadataka biohemije. uloga ove nauke je nezamenljiva u iznalaženju uzroka nastanka bolesti. kao i mogućnosti u sprečavanju i lečenju iste. koji čine ANABOLIZAM. farmakologije i ishrane na njihovom molekulskom nivou. Ovakve promene mogu dovesti do stvaranja uslova za nastanak bolesti. svi oblici života su sastavljeni od oko 50 osnovnih gradivnih blokova i poznavanje ovih komponenata u velikoj meri pojednostavljuje proučavanja kojima se bavi biohemija. Biohemija je. ili sintetizuju u drugim. fundamentalna biološka i medicinska nauka.UVOD Živa bića se sastoje iz raznovrsnih organa i tkiva. zbog toga je. Kako su u osnovi svake bolesti poremećeni biohemijski procesi. Kompleksnost živih sistema može da zastraši i zbuni. Živa bića jedina imaju sposobnost da akumuliraju energiju iz okoline. jer omogućava razumevanje biologije ćelije. Međutim. STALNE PROMENE SASTOJAKA KOJE SE ODVIJAJU U ŽIVIM BIĆIMA ČINE NJEGOV METABOLIZAM. Dugo se već traži odgovor na pitanje na koji način hemijska jedinjenja u živoj materiji međusobno reaguju i po kojim zakonima čine. . fiziologije. mikrobiologije. kao i za rad i reprodukciju. u čijoj građi i funkciji učestvuju mnogobrojna i raznovrsna hemijska jedinjenja. određivanje hemijskog sastava i građe živih bića i utvrđivanje uloge pojedinih sastojaka u složenim procesima koji se odigravaju u živom svetu. nauke koja tumači molekulsku osnovu života. stoga. obnavljanje i održavanje struktura. Sa posebnim interesovanjem biohemija proučava način na koji se to čini i kako se ta energija koristi za izgradnju. Ponekad se dogodi da se neke hemijske reakcije odigravaju na nešto izmenjen način i nagrade se jedinjenja promenjenog hemijskog sastava. Sastojci se razgrađuju procesima koji se nazvaju KATABOLIZAM.

BIOHEMIJA ĆELIJE .

Na primer.. pretvaranje svetlosne energije u hemijsku što nadražuje oči i omogućava nam da vidimo svet oko nas. osećaj za hladnoću tera nas da se grejemo itd. prenos nervnih impulsa s jednog dela tela u drugi. preostale se ćelije te vrste obično neprekidno dele. automat. Tako svaka ćelija ima potrebu za hranom kako bi se održavala u životu. Mada su oni najrasprostranjenije ćelije. različitih jona. Kao jedan od glavnih sastojaka za dobijanje energije.2 ĆELIJA KAO OSNOVNA ŽIVA JEDINICA TELA Osnovna živa jedinica tela je ćelija. jer nas glad tera da tražimo hranu. razmnožavanje. sve one imaju neka zajednička svojstva. sve dok se njihov broj primereno ne popuni. glukoze. Tečnost u prostorima izvan ćelije naziva se vanćelijska ili ekstracelularna tečnost. Deo te tečnosti nalazi se u ćelijama i naziva se ćelijska ili intracelularna tečnost. Opšti mehanizmi pretvaranja hemijskih sastojaka u energiju u osnovi su jednaki u svim ćelijama. a sve ćelije iskorišćavaju na gotovo jednak način iste vrste hranljivih sastojaka. Prenos vanćelijske tečnosti u sve delove tela odvija se u dva različita stadijuma. Iako se ćelije u telu međusobno znatno razlikuju. 1.3 VANĆELIJSKA TEČNOST – UNUTRAŠNJA OKOLINA Približno 56% tela odraslog čoveka čini tečnost. Svaka vrsta ćelije posebno je prilagođena za obavljanje određene funkcije. Kiseonik se spaja sa ugljenim hidratima. Ljudsko je biće u stvari.. u telu postoji još i drugih 50 biliona ćelija. mastima i belančevinama pri čemu se oslobađa energija potrebna za ćelijske funkcije. rasti i obnavljati svoje funkcije tako dugo dok u vanćelijskoj tečnosti postoji odgovarajuća koncentracija kiseonika. itd. Prvi obuhvata kretanje krvi kroz cirkulacijski sistem.1 UVOD Biohemijske reakcije koje se odigravaju u ćelijama. Vanćelijska tečnost se stalno kreće po celom telu. amino kiselina i masti. a sve ćelije predaju konačne produkte hemijskih reakcija u okolnu tečnost. mišićne kontrakcije. a drugi . a strah da tražimo sklonište. sve ćelije koriste kiseonik. Među sastojcima rastvorenim u vanćelijskoj tečnosti nalaze se hranljivi sastojci i joni preko potrebni ćeliji za održavanje života. sve nam to omogućava da opstanemo u uslovima koji su vrlo promenljivi. Ćelije mogu živeti. eritrociti kojih ima ukupno 25 biliona prenose kiseonik iz pluća u tkivo. To što smo u životu gotovo da je izvan naše kontrole. Gotovo sve ćelije imaju sposobnost razmnožavanja i kad iz bilo kog razloga ćelije određene vrste budu uništene. 1.. Svaki organ je zapravo skup mnoštva različitih ćelija koje su povezane zajedno međućelijskim potpornim strukturama.1.

molibden. kalijum i hlor. vodonik.kretanje tečnosti između kapilara i ćelije. takođe stabilnim kovalentnim vezama. u elementarnom stanju (kao. ovi elementi nisu ništa manje značajni. natrijum. toksične elemente. Ovakvim vezama stvaraju se raznovrsne strukture organskih jedinjenja – pravolinijske. kalaj. To su elementi malog atomskog prečnika i imaju osobinu da grade jake kovalentne veze. Međutim. čije je prisustvo posledica življenja u zagađenoj životnoj sredini. Ovaj proces difuzije uzrokovan je kretanjem molekula u svim pravcima u plazmi i vanćelijskoj tečnosti. Kad čovek miruje. razgranate ili prstenaste. Pored toga. sva hemijska jedinjenja koja izgrađuju živu materiju sastavljena su iz relativno malog broja hemijskih elemenata. U protoku krvi kroz organizam. kiseonik. Dok krv prolazi kroz kapilare. Zato se ovi za život značajni sastojci nazivaju esencijalnim. Oni se nalaze u obliku jona i nazivaju se elektrolitima. mangan. kao i štetne. već su najčešće u obliku brojnih i raznovrsnih neorganskih i organskih jedinjenja. jod. čine kalcijum. 1. magnezijum. iako brojna. U živim bićima se pored njih. a za vreme intenzivne mišićne aktivnosti čak i do šest puta u minutu. pa otuda i njihov naziv elementi u tragovima ili mikroelementi. cink. fosfor i sumpor. na čije se osnovne skelete vezuju drugi bioelementi. a svakodnevno se izoluju i otkrivaju nova.4 BIOELEMENTI I BIOMOLEKULI Živi svet se sastoji iz veliko broja različitih hemijskih jedinjenja. na primer kiseonik ili azot).gvožđe. koje nazivamo . srce zapravo ima ulogu dve odvojene pumpe. nalaze još 16 raznorodnih elemenata u minimalnim količinama. Ovi se elementi nazivaju bioelementi. sva krv u cirkulaciji prođe celim cirkulacijskim krugom prosečno jednom u minutu. arsen. selen. odigrava se neprekidna izmena između krvne plazme i međućelijske tečnosti u prostorima koji okružuju kapilare. hrom. ugljenikov atom ima značajnu i neobičnu osobinu da gradi stabilne kovalentne veze sa drugim ugljenikovim atomima. vanadijum i silicijum. Pored esencijalnih elemenata živa bića sadrže često i elemente bez značaja za život. azot. bakar. a učestvuju u svim metaboličkim procesima. kobalt. nikal. koja ulazi u sastav živih bića. Najzastupljeniji bioelementi u građi većine organskih molekula su ugljenik. Kapilari su porozni pa velike količine tečnosti difunduju tamo – amo između krvi i tkivnih prostora. fluor. U živom svetu bioelementi se retko nalaze slobodni. Iako prisutni u neznatnim količinama. To su. od kojih jedna tera krv kroz pluća. a druga kroz sistemsku cirkulaciju. bor. Jednu drugu grupu elemenata. Od svih hemijskih elemenata koji se nalaze u prirodi samo 27 ulaze u sastav hemijskih jedinjenja koja čine živi svet.

1 . lipidi. Neorganske sastojke živih bića čine razne soli. a palmitinska kiselina. Živi organizam se sastoji iz relativno malog broja (oko 30) organskih biomolekula. Međutim. a u njihovom vezivanju učestvuju i slabije. glicerol i holin ulaze u sastav veoma raznovrsne grupe biomolekula. ćelijske organele. ćeliju. Samo jedan monosaharid. lipoproteini: Ili delovi ćelija. glukoza.5 ĆELIJA I NJENA FUNKCIJA Slika 1.biomolekuli. strukturnu i funkcionalnu jedinicu. a samo pet aromatičnih baza gradi nukleotide. nekovalentne veze. Biomolekuli su veoma različiti. gradi veoma velike molekule polisaharida. od onih veoma proste građe. Biomakromolekuli i biomolekulski kompleksi složeni su u veoma organizovanu. iz ovog malog broja nastaju značajni i brojni. lipida. dok se neki elementi nalaze vezani za organske biomolekule. 1. Za životne procese veoma su važna organska jedinjenja koja se unose hranom ili se sintetizuju u organizmu. U živom svetu se često sreću ovakvi makromolekulski kompleksi. Biomakromolekuli se međusobno vezuju i grade složene komplekse. najčešće alkalnih i zemnoalkalnih metala. monomerne jedinice nukleinskih kiselina. raznovrsne građe i specifičnih uloga. Najvažniji biomakromolekuli živih bića su proteini. Ova je u stanju da obavlja sve procese od značaja za održavanje života. veliki biomakromolekuli. kakva je voda do jedinjenja krajnje složene strukture. U biološkim sistemima značajne su četri vrste nekovalentnih veza.Ćelija . kao što su. nukleinske kiseline i polisaharidi. Samo 20 aminokiselina izgrađuje izuzetno velik broj raznovrsnih proteina. na primer.

membranu jezgra. Membrana jezgra je sastavljena od dve membranske jedinice. Ćelijska membrana je tanka i elastična.Svaka od 75 biliona ćelija u ljudskom organizmu živa je struktura koja može trajno preživeti. Među različite mebrane ubrajamo: ćelijsku membranu. Tako je omogućen direktan prolaz vode u međuprostorima proteinskih molekula. lizozoma. a u većini slučajeva može se čak i razmnožavati. a polarni deo molekula strči prema površinama membrane i elektrohemijski je vezan s proteinima u spoljnom i unutrašnjem sloju. lipida i ugljenih hidrata. sastavljenom uglavnom od lipida i proteina. ali nema sloja mukopolisaharida. Građena je gotovo isključivo od proteina i lipida. pod uslovom da tečnost kojom je okružena sadrži potrebnu hranu. membranu endoplazmatičnog retikuluma. membrana je uglavnom nepropustljiva za lipofobne supstance. te membrane mitohondrija. Membrana jezgra sadrži velike rupe pa se gotovo sve rastvorene . Tanki sloj mukopolisaharida na spoljnoj površini ćelijske membrane doprinosi tome da se spoljna površina razlikuje od unutrašnje. Ona sadrži i visoko organizovane fizičke strukture. Jezgro je od citoplazme odvojeno jezgrovom membranom. Proteini su. raspršeni po lipidima. Jedna od njih okružuje drugu. Ćelija nije samo džak u kojem se nalazi tečnost. Da bismo razumeli funkciju organa i drugih struktura u telu. moramo pre svega shvatiti osnovnu organizaciju ćelije i funkcije njenih sastavnih delova. Gotovo sve fizičke strukture ćelije omeđene su membranom. elektrolita. Organele su za funkciju ćelije jednako tako važne kao i hemijski sastojci ćelije. Prisustvo proteina i tankog sloja mukopolisaharida na površinama čine membranu hidrofilnom. Zbog lipida u njenom središtu. Pore u ćelijskoj membrani nastaju zbog velikih molekula proteina koje prekidaju lipidnu strukturu membrane i protežu se od jedne strane membrane do druge. koje se nazivaju organele. Golžijevog kompleksa itd. Svaka od tih jedinica gotovo je jednaka ćelijskoj membrani. Dva glavna sastojka ćelije su jezgro i citoplazma. što znači da voda lako prianja uz membrane. enzimi i hemijske supstance. proteina. Centralno mesto u strukturi zauzima sloj lipida. a cotiplazmu od okolne tečnosti odvaja ćelijska membrana. Veruje se da membrana poseduje mnogo sitnih pora kroz koje prolaze molekuli različitih veličina koje se razmenjuju između vanćelijke i ćelijske tečnosti. prekriven s obe strane slojevima proteina. Na taj način membrana je polarizovana pa se hemijska reaktivnost unutrašnje površine ćelije razlikuje od one na spoljnoj površini. Male okruglaste strukture koje leže na bazi proteinskog molekula jesu molekuli fosfolipida: masni deo molekula fosfolipida priljubljen je za unutrašnju lipidnu fazu ćelijske membrane. Protoplazma je uglavnom sastavljena od: vode. isto tako. a između njih je širok prostor. Različite supstance od kojih je ćelija sastavljena nazivamo zajedničkim imenom protoplazma.

Na spoljnoj površini mnogih delova endoplazmatičnog retikuluma nalaze se brojne male zrnaste tvorevine koje zovemo ribozomi. Citoplazma je ispunjena sitnim. u kojima je smeštem na onoj strani na kojoj se supstance izlučuju. zrnca glikogena. Retikulum na čijoj se površini nalaze ribozomi često zovemo zrnasti endoplazmatični retikulum. glukozu i malu količinu fosfolipida. te u njihovoj konačnoj pripremi za sekreciju. U njemu se osim toga sintetišu ugljeni hidrati te se vežu s proteinima u mehurićima kompleksa.supstance s lakoćom kreću između tečnosti u jezgru i tečnosti u citoplazmi. Prostor unutar endoplazmatičnog retikuluma povezan je s prostorom unutar dvostruke membrane jezgra. Taj prostor nadovezuje se na prostor unutar Golžijevog kompleksa. mitohondrije i lizozomi. Deo citoplazme neposredno uz ćelijsku membranu često se nalazi u stanju polučvrstog gela a naziva se korteks ili endoplazma. Među glikoproteinima se naročito ističu mukopolisaharidi koji su glavni sastojci: 1) sluzi. te esterifikovanih masnih kiselina. ribozomi. Ona uglavnom sadrži rastvorene proteine. Među velikim česticama raspršenim u plazmi. Deo endoplazmatičnog retikuluma koji ne poseduje ribozome zovemo glatki endoplazmatični retikulum. ali i većim dispergovanim česticama i organelama. sekretorna zrnca i dve važne organele. Funkcija Golžijevog kompleksa sastoji se u privremenom pohranjivanju i kondenzaciji sastojaka koje se secerniraju. 2) osnovni sastojci u intersticijskim prostorima i 3) osnovne sastojci hrskavice i kostiju. elektrolite. Golžijev kompleks je jako razvijem u sekretornim ćelijama. Na taj način nastaju glikoproteini koji su važni sekretorni sastojci mnogih ćelija. . Ponekad je endoplazmatični retikulum preko malih otvora direktno povezani s okolinom ćelije. Ribozomi se najvećim delom sastoje od ribonukleinske kiseline koja ima važnu ulogu u sintezi proteina. tečnošću koja se razlikuje od one izvan endoplazmatičnog retikuluma. Golžijev kompleks ( koga neki autori zovu Golžijev aparat ili Golžijevo telašce) je poseban deo endoplazmatičnog retikuluma. citoplazmatičnih organela koje igraju važnu ulogu u varenju različitih sastojaka u ćeliji. nalaze se kapljice neutralnih masti. Bistri tekući deo citoplazme u kojem su čestice raspršene naziva se hijaloplazma. Obično je sastavljen od četiri ili više slojeva tankih mehurića. Konačno. holesterola. Golžijev kompleks sudeluje u stvaranju lizozoma. Endoplazmatični retikulum (EPR) po građi izgleda kao mreža membrana cevastih i mehurastih struktura u citoplazmi. Prostor unutar cevčica i mehurića ispunjen je endoplazmatičnim matriksom. a membrane su mu slične membanama glatog endoplazmatičnog retikuluma. On sudeluje u sintezi lipida i verovatno igra važnu ulogu u resorpciji glikogena.

supstance bogate energijom. Da bi kontrolisali razmnožavanje geni se najpre sami udvoje. I veličina i oblik mitohondrija su takođe veoma promenljivi. od kojih svaka dobija jedan od dva kompleta gena. Tako se. U lizozomu se nalazi više od desetak različitih kiselih hidrolaza. Različite okolnosti u ćeliji mogu. To su proteinski skupovi hidrolitičkih enzima. Mitohondrije su prisutne u citoplazmi svih ćelija. a hidroksilna grupa s drugim delom. a sadrži velike količine rastvorenih enzima preko potrebnih za dobijanje energije iz hranljivih supstanci. Ovi enzimi deluju zajedno sa oksidativnim enzimima na pregradama i uzrokuju oksidaciju hranljivih supstanci. kao što su na primer bakterije. Lizozom je okružen jednom membranskom jedinicom. Brojni nabori unutrašnje membrane čine pregrade na kojima se nalaze oksidativni enzimi ćelije. naročito oštećene ili strane strukture. jezgro sadrži dezoksiribonukleinske kiseline. On kontroliše sve hemijske reakcije u ćeliji. tako da se vodonik iz molekula vode spoji sa jednim delom tog molekula. Hidrolitički enzimi cepaju organska jedinjenja na dva ili više delova. Oslobođena energija služi za sintezu adenozin-trifosfata (ATP). dovesti do kidanja lizosomske membrane. Tako nastaju dve ćelije kćeri. pri čemu dolazi do oslobađanja enzima. Jezgro je kontrolni centar ćelije. Ti enzimi tada razgrađuju organske supstance s kojima dođu u dodir. Ukratko. protein hidrolizuje u aminokiseline. Mitohondrije se verovatno mogu same razmnožavati i to se dešava uvek kad u ćeliji postoji potreba za povećanim količinama ATP. a njihov broj se kreće od nekoliko stotina do mnogo hiljada. što zavisi od količine energije koja je potrebna ćeliji. nukleinske kiseline. Lizozomi predstavljaju intracelularni probavni sitem koji omogućuje ćeliji da ukloni nepoželjne supstance i strukture. Ispunjen je velikim brojem sitnih zrnaca. Geni određuju svojstva proteinskih enzima citoplazme i tako kontrolišu citoplazmatske aktivnosti. Mitohondrije se uglavnom sastoje od dve membranske jedinice: spoljne membrane i unutrašnje membrane. a nakon toga ćelija se podeli posebnim procesom koji zovemo mitoza. Osim toga unutrašnjost mitohondrija ispunjena je matriksom koji je u stanju gela. pri čemu nastaje ugljen dioksid i voda. Membrana koja okružuje lizozom redovno sprečava da hidrolitički enzimi u lizozomu dođu u dodir sa ostalim supstancama u ćeliji. mukopolisaharidi i glikogen. kao i razmnožavanje ćelije. na primer. a glavni sastojci koje oni razgrađuju su proteini. Jezgra mnogih ćelija sadrže jednu ili više . što već mnogo godina nazivamo genima. ATP zatim odlazi iz mitohondrija i difundira svuda po ćeliji te otpušta energiju kad je potrebna ćeliji za obavljanje njenih funkcija. međutim.U mitohondrijama se oslobađa energija iz hranljivih supstanci i kiseonika te se tako dobija najveći deo energije potreban ćeliji za obavljanje njenih funkcija.

Nukleotid. U početku je to fibrinalna RNA koja se kasnije kondenzuje stvarajući zrnaste ribozome. Ribozomi prelaze u citoplazmu. jednostavno. nema graničnu membranu.svetlije obojenih struktura koje zovemo nukleotidi. . gde se najvećim delom vežu na endoplazmatični retikulum. Nukleotid se izrazito poveća kad ćelija aktivno sintetizuje proteine. za razliku od ostalih organela. Geni jednog od hromosoma sintetizuju ribonukleinsku kiselinu koja se zatim pohranjuje u nukleotidu. To je. proteinska struktura koja sadrži i određenu količinu ribonukleinske kiseline kakva se nalazi u ribozomima.

takozvano ostatno telo izluči se ili se rastvori u citoplazmi. koji su čest sekretorni produkt. Ribozomi na površini EPR sintetišu protein koji će se izlučiti. Ono što ostane od mehurića. a iz citoplazme se kreću prema površini ćelije i izbacuju napolje. iz kojeg se produkti delovanja hidrolaza mogu kroz membranu mehurića difundovati u citoplazmu. U njemu se proteini mogu konjugovati s ugljenim hidratima stvarajući glikoproteine. jer je pinocitoza jedini način na koji proteini mogu proći kroz ćelijsku membranu.6 FUNKCIONALNI SISTEM ĆELIJE a) prenos supstanci kroz ćelijske membrane i b) kontrola sinteze proteina i drugih ćelijskih funkcija. Površina čestice koja će biti fagocitovana mora biti takva da se može apsorbovati na ćelijsku membranu. Gotovo jednak mehanizam postoji i u lučenju lipida. Tako nastaje probavni mehurić. Gotovo odmah po pojavi ovih mehurića u ćeliji jedan ili više lizozoma prione uz njega i isprazne u njega svoje hidrolaze. ona iz okolne tečnosti mora primati hranljive i druge supstance. Sintetizovani protein odmah ulazi u cevčice EPR gde stvara mala proteinska zrnca. Da bi ćelija mogla živeti i rasti. sličan pinocitoznom mehuriću. Velike čestice poput bakterija ulaze u ćeliju fagocitozom. Pinocitoza se zbiva. U mehanizam lučenja uključeni su EPR i Golžijev kompleks. 2) aktivnim prenosom kroz membranu. s tim što se oni sintetizuju u glatkom delu EPR. kao i do procesa glikogenolize. Zbog toga lizozome možemo nazvati probavnim organima ćelije. Kroz ćelijsku membranu supstance mogu proći na tri različita načina: 1) difuzijom. Ćelijska membrana jednostavno okruži bakteriju i uvrne je. Ta se zrnca zatim polako kreću kroz cevčice prema Golžijevom kompleksu. naročito ćelije različitih žlezda u telu. Mehanizam fagocitoze istovetan je mehanizmu pinocitoze. U EPR dolazii do polimerizacje glukoze. mehanizmom kojim ćelija “proguta” deo vanćelijske tečnosti i njen sadržaj. mehanizmom u kojem enzimski sistem i posebne prenosne supstance “nose” supstancu kroz membranu i 3) pinocitozom. Zrnca se osim toga nakupljaju i stvaraju združena zrnca koja se zatim kroz membranu Golžijevog kompleksa izlučuju u citoplazmu. stvaraju posebne proteine koji se luče u okolinu ćelije. Jako je značajno što protein uzrokuju pinocitozu. Dve najvažnije funkcije ćelije su: Mnoge ćelije . Tako nastaje fagocitozni mehurić. koji nastaje kao reakcija na dodir ćelijske membrane i samo nekih supstanci od kojih su dve najvažnije – protein i koncentrisani rastvori elektrolita. .1. stvaranjem pinocitoznog mehurića. kroz pore u membrane ili kroz sam membranski matriks.

sinteza masnih kiselina se dešava u citoplazmi. Anabolizam obuhvata enzimske sinteze mnogobrojnih ćelijskih komponenata: polisaharida. a za njihovo odvijanje neophodni su specifični enzimi. Hiljade ovih reakcija.Za sve ćelijske funkcije neophodna je energija. nukleinskih kiselina. proteina i lipida. ugljen dioksida i vode oslobađa energija: (CH₂O)n + O₂ =CO₂ + H₂O + E Mnogobrojne su reakcije oksidacije organskih jedinjenja. lipida i proteina u niskomolekulska jedinjenja: mlečnu i sirćetnu kiselinu. u kojima se pored krajnjih proizvoda. Pod katabolizmom se podrazumeva enzimska razgradnja. hranljivih sastojaka relativno velike molekulske težine: na primer. Obično su to fosfatne veze nekih hemijskih jedinjenja. Ona se dobija u procesima razlaganja i oksidacije organskih jedinjenja. Na primer. Sinteze teku uz potrošnju energije koju dobijaju od ATP-a ili NADPH. Kataboličke reakcije su praćene oslobađanjem energije koja se „hvata“ i „ugrađuje”u energetski bogatu vezu adenozintrifosfata. U organizmu se odvija veoma velik broj hemijskih reakcija. masti i proteina teče preko niza povezanih reakcija. pa nastaju adenozin difosfat. koje se odigravaju u tri stepena: (slika 1.Razgradnja ugljenih hidrata. dobro usklađene i tačno kontrolisane. Za delovanje ovih enzima neophodno je prisustvo drugih jedinjenja. amonijak i ureju. ADP i adenozin monofosfat. koje su međusobno povezane.2) . Hidrolizom ATP-a mogu se izdvojiti jedna ili dve fosfatne grupe. To su najčešće nikotinamidi I flavinski nukleotidi. Metabolizam se obično deli na katabolizam i anabolizam. ugljenih hidrata. a njihova oksidativna razgradnja u mitohondrijama. a najvažnije od svih je adenozin trifosfat ili ATP. a takve se veze nazivaju visoko energetskim. ugljendioksid. uz izdvajanje znatne količine energije: ATP + H₂O = ADP + P + E ADP + H₂O = AMP + P +E Energija koja se oslobađa iz ATP-a koristi se za sintezu raznovrsnih jedinjenja ćelijskih sastojaka. AMP. koja takođe učestvuju u ovim reakcijama. uglavnom oksidativna. U kataboličkim i anaboličkim procesima ne učestvuju isti enzimi i oni se dešavaju u odvojenim delovima ćelije. koje se stalno dešavaju u živim bićima čine njegov metabolizam. kao i za vršenje bilo koje vrste rada. U reakcijama oksidacije organskih molekula oslobođena energija može biti konzervirana u hemijskim vezama nekih funkcionalnih grupa.

Slika 1. koji ima samo dva C atoma. a proteini dvadesetak amino kiselina. Dvadesetak aminokiselina se razgrađuje. lipidi masne kiseline. odigrava u tri stepena. Ova jednostavna jedinjenja ulaze u treći stepen katabolizma. Anabolizam se. takođe. a to su: acetilkoenzim A.) razgradnje hranljivih sastojaka U prvom stepenu hranljivi sastojci se cepaju na prostije. On polazi od prostih osnovnih jedinjenja. fumarat i oksalacetat. koji je zajednički za sve i u kome dolazi do njihove potpune oksidacije u CO₂ i četri para vodonikovih atoma.2 – tri stepena katabolitičke(-) i anaboličke (…. osnovne molekule.atoma (glicerinaldehid 3-fosfat). α-ketoglutarat. na manji broj prostijih jedinjenja. pentoze i glicerol prelaze u šećer sa tri C. koja nastaju u trećem kataboličkom stepenu. Četri para vodonikovih atoma ulaze u lanac disanja. glicerol i druge komponente. takođe. Tako heksoze. da bi se preko citohroma i drugih prenosilaca sjedinili sa kiseonikom u vodu. Tako . Tako polisaharidi daju heksoze ili pentoze. U drugom stepenu nastali produkti razgrađuju se dalje na manji broj još prostijih jedinjenja. koji se dalje cepa u acetilkoenzim A.

na konstantnoj temperaturi i pritisku. proteinske aminokiseline nastaju transaminacijom α-ketokiselina. fosfoenolpiruvat i kreatinfosfat. pa i celih molekula.) i enolni estri (fosfoenolpiruvat) 2) 3) Anhidridi kiselina (ATP. u procesu glikolize to su 1. a radi sinteze nekog komplikovanijeg jedinjenja.) Derivati fosfaminske kiseline (kreatinfosfat) koji ne sadrže fosfornu kiselinu 4) Estri tioalkohola.3difosfoglicerat i fosfoenolpiruvat. vodonikovih atoma. Jedinjenja od fundamentalne važnosti u prenosu energije su organski estri i anhidridi fosforne kiseline. acetil. Razgradnja supstrata do slobodnih atoma od kojih je izgrađen. Na primer. a isto tako obezbeđuje osnovne sastojke potrebne za sintezu makromolekula. U prvu grupu spadaju αglicerolfosfat i glukozo – 6 – fosfat. a u visoko energetska. Kao što se vidi katabolizam i anabolizam imaju zajednički drugi stepen. Jedan od glavnih razloga što ADPATP sistem zauzima centralno mesto u prenosu energije je to što ima manje energije od visokoenergetskih jedinjenja. Ovakvi nizovi reakcija omogućavaju nastajanje novih jedinjenja prenosom određenih grupa: metil. fosforil. preko zajedničkih intermedijera. α-glicerolfosfat i dr. bilo bi u energetskom pogledu vrlo neekonomično i izvan granica mogućnosti žive ćelije. Najvažnije energetski bogato jedinjenje je ATP koji sadrži dve anhidridne veze. Energija se dobija na nekoliko mesta u nizu reakcija u jednom od intermedijera. U zadnjem stepenu anabolizma aminokiseline se ugrađuju u protein. acetilfosfat i dr. Najvažnija osobina živih bića je što mogu da koriste energiju hranljivih sastojaka sagorevajući ih do ugljendioksida i vode.7 ENERGETSKI CIKLUS U ĆELIJAMA Organska jedinjenja koja se nalaze u hrani. Hidrolizom ovih energetski bogatih jedinjenja oslobađa se znatna količina energije. (acetil-koenzim A). Produkt jedne je supstrat druge i tako redom. Korišćenje energije pod ovakvim uslovima moguće je zato što se enzimsko razlaganje hrane odigrava u više stepeni. koji se zove amfibolički put. 1.npr. . Skoro sve metaboličke reakcije su međusobno povezane. Ova jedinjenja se dele prema promeni slobodne energije tokom njihove hidrolize na nisko i visoko energetska. bogata su vodonikom i zato sadrže veliku količinu hemijske enrgije. Poznate su četiri vrste energetski bogatih jedinjenja: 1) Fosfatni estri (glukozo-6-fosfat. On omogućava potpunu oksidaciju razgrađenih produkata hrane.

Strukturne formule energetski bogatih jedinjenja Prvi zakon termodinamike kaže da energija ne može ni da se stvori ni da se uništi. Manje koristan vid energije koji ćelija vraća u spoljašnu sredinu sastoji se od toplote i drugih oblika koji se rasturaju po okolini povećavajući njenu neuređenost ili entropiju. Koristan oblik energije koji ćelije uzimaju naziva se slobodna energija.3 . Živi organizmi energiju uzetu iz okoline iskorišćavaju pod određenim uslovima pritiska i temperature i vraćaju je u okolinu u obliku koji im je manje koristan. a ona prosto može da se definiše kao oblik energije koji može da vrši rad na određenoj temperaturi i pritisku. samo može da se prevede iz jednog oblika u drugi.Slika 1. Na osnovu ovog može da se izvede izuzetno važan aksiom u .

u čemu prevazilaze većinu mašina koje je stvorio čovek. Posledica toga je da je obezbeđeno kanalisanje hemijskih reakcija po specifičnim putanjama. Ovo stanje se karakteriše time da je brzina transfera materije i energije iz okoline u sistem u potpunoj ravnoteži sa brzinom transfera materije i energije iz sistema u okolinu. žive ćelije su visoko efikasne u prometu energije i materije. koji se ponaša kao mašina koja uzima energiju iz svoje okoline težeći da poveća njenu entropiju. Dakle. Zato su hemijske reakcije koje se odvijaju u živoj ćeliji 100% efikasne. ili izuzetno kiselo bazne uslove. Osim toga. Žive ćelije su esencijalno izotermne. deo molekulske logike živog stanja je da je ćelija neuravnoteženi otvoreni sistem. nemaju značajne razlike u pritiscima između pojedinih delova ćelije. Jezikom termodinamike rečeno. čime čine da ona postane više neuređena i slučajna. Spoljašna okolina je apsolutno esencijalna za žive organizme. Ćelije apsorbuju energiju iz svoje okoline i pretvaraju je u hemijsku energiju. Zbog toga ćelije nisu u stanju da koriste toplotu kao izvor energije. ne samo zato što iz nje uzimaju slobodnu energiju nego i zato što iz nje uzimaju i druge materije. oni su ustvari u stanju koje se naziva stanje stabilne ravnoteže (steady state). b) osmotski rad koji je potreban za transport materija u ćeliju i c) mehanički rad potreban za kontrakcije i kretanje. . Karakteristika otvorenih sistema je da oni nisu u ravnoteži sa svojom okolinom. Mehanizam žive ćelije koji omogućava transformisanje energije zasnovan je na relativno nestabilnim i razgradljivim organskim molekulima koji ne mogu da izdrže visoke temperature. Mnoštvo enzimski katalizovanih reakcija u ćeliji ne postoje same za sebe već su sekvence konsekutivnih reakcija. već bi se pre moglo reći da su one izotermalni hemijski motori. Veoma je značajno i to što su zbog toga te reakcije povezane zajedničkim intermedijerima. To znači da proizvod prve predstavlja supstrat za sledeću itd. Ćelija može da funkcioniše kao hemijska mašina zato što ima enzime koji znatno povećavaju brzinu hemijskih reakcija. posebno u pretvaranju energije u rad. jake električne napone. Osim toga. živi organizmi su „ otvoreni“ sistemi zato što sa spoljašnom okolinom izmenjuju energiju i materiju i u tom procesu ih transformišu. koja se tada transformiše u: a) hemijski rad uključen u biosintezu ćelijskih komponenata. zato što nema vidljive promene u jednom periodu vremena.molekulskoj logici živog stanja: živi organizmi stvaraju i održavaju svoju esencijalnu uređenost na račun svoje okoline.

ovaj vid kontrole nazivamo mehanizam povratne sprege.1. Žive ćelije imaju sposobnost da regulišu sintezu sopstvenih katalizatora. Relativno je mali broj reakcija koje imaju centralnu važnost. .3. Ova sposobnost samo regulacije reakcija je fundamentalna u održavanju stanja stabilne ravnoteže uslova žive ćelije i esencijalna je za efikasno transformisanje energije. a to su reakcije u kojima se stvara energija i reakcije sinteze i degradacije glavnih ćelijskih komponenata. U najprostijem slučaju to znači da akumuliranje intermedijera ili metabolita iznad kritične koncentracije deluje kao signal da se smanji brzina reakcije u kojoj su oni nastali.U povezivanju enzimski katalizovanih reakcija u konsekutivne sekvence nalazimo još jedan aksiom u molekulskoj logici živih organizama: brzina specifičnih reakcija u jednom delu kompleksne mreže enzimskih reakcija u ćeliji može biti kontrolisana ili modulirana brzinom reakcije u drugom delu mreže. mali Iako je broj reakcija vrlo velik. Mehanizmi koji su zastupljeni u biohemijskim reakcijama su relativno jednostavni 1. Reakcije koje se odigravaju u ćelijama imaju sledeće karakteristike: 1.2. broj reakcionih tipova je relativno 1.

Organele su gotovo sve omeđene membranama. nikal. Biomakromolekulski i biomolekulski kompleksi složeni su u veoma organizovanu. Živi svet sastoji se od velikog broja različitih hemijskih jedinjenja. Najzastupljeniji bioelementi u organskim jedinjenjima su: ugljenik. a i cela ćelija omeđena je sopstvenom.11. vanadijum i silicijum. . Mitohondrije sadrže velike količine rastvorenih enzima preko potrebnih za dobijanje energije. Golžijev kompleks ima važnu ulogu u sintezi ugljenih hidrata i sekreciji. Od biomolekula nastaju veliki biomakromolekuli. strkturnu i funkcionalnu jedinicu. bor. Njima je ispunjena citoplazma. 2. U citoplazmi su rastvorene i sve ostale supstance koje ulaze u sastav ćelije. molibden.UKRATKO: 2. 2.6. 2. selen. cink. mangan. uglavnom su vezani u obliku raznih jedinjenja koje zovemo biomolekuli. 2.8. To su: gvožđe. 2.9. 2. vodonik.10. arsen. Lizozomi predstavljaju intracelularni probavni sistem. jod. Jezgro je kontrolni centar ćelije.12. Ovi elementi su retko slobodni. te se zato zovu elementi u tragovima ili mikroelementi.3.4. 2. Ćelija je osnovna živa jedinica tela. Ta jedinjenja izgrađuje samo 27 elemenata.5. ćelijskom mebranom. fluor. Najvažniji su: proteini. azot. lipidi. 2. kiseonik. 2. 2. Ćelija se sastoji od visoko organizovanih fizičkih struktura koje se nazivaju organele.2. Endoplazmatični retikulum (ERP) ima važnu ulogu u sintezi protein (zrnasti) i sintezi lipida (glatki). polisaharidi i nukleinske kiseline. Ovi elementi nazivaju se bioelementi. bakar. ćeliju. 2. Pored njih za život je značajno još 16 elemenata koji se u organizmu nalaze u minimalnim količinama. hrom.1.7. kalaj. fosfor i sumpor. kobalt.

broj reakcionih tipova je relativno mali.18. Dve najvažnije funkcije ćelije su: a) prenos supstanci kroz ćelijsku membranu i b) kontrola sinteze proteina i drugih ćelijskih funkcija. c) Relativno je mali broj reakcija koje imaju centralnu važnost. adenozin trifosfat (ATP). 2. Obično su to fosfatne veze nekih jedinjenja. a to su reakcije u kojima se stvara energija i reakcije sinteze i degradacije glavnih ćelijskih komponenata. .17. b) mehanizmi koji su zastupljeni u biohemijskim reakcijama su relativno jednostavni.13. Jedinjenja od fundamentalne važnosti u prenosu energije su organski estri i anhidridi fosforne kiseline. vode i ugljen dioksida oslobađa energija. kao i estri tioalkohola koji ne sadrže fosfornu kiselinu (acetil-koenzim A). Kroz ćelijsku membranu supstance mogu proći na tri načina: a) difuzijom. Reakcije koje se odigravaju u ćeliji imaju sledeće karakteristike: a) iako je broj reakcija velik. Ona se dobija u procesima razlaganja i oksidacije organskih jedinjenja. Za sve ćelijske funkcije neophodna je energija. 2.16. a takve se veze nazivaju visoko energetskim. u kojima se pored krajnjih proizvoda. 2.d) fagocitozom).2. 2.14. 2. b) aktivnim prenosom i c) pinocitozom ( i u nekim slučajevima .15. Oslobođena energija može biti konzervirana u hemijskim vezama nekih funkcionalnih grupa. a najvažnije od svih je.

.

VODA ELEKTROLITI I ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA .

Približno polovina ovih vodenih rastvora nalazi se u ćelijama. voda učestvuje u apsorpciji i transportu mnogih jedinjenja ili izlučivanju ekskreta. Nepolarne supstance koje nisu u stanju da grade vodoničnu vezu nerastvorne su u vodi. kao što su.2 FIZIOLOŠKI MEHANIZMI I REGULACIJA VODE Čovekov organizam sadrži malu zalihu vode. kako celokupne zapremine. kao što su krv. oksidacijom organskih molekula. amino kiseline. na primer. Osobine većine biomolekula zavise od vode. 2. na primer.2. One su hidrofobne. Biohemijske reakcije telesnih sastojaka odvijaju se u vodenim rastvorima. u kojemu se najbolje rastvaraju polarna jedinjenja. 60% telesne težine muškarca i 55% žena čini voda. Svaka promena zapremine telesnih tečnosti i/ili promena koncentracije elektrolita u njima podstiču ove regulacione mehanizme u osnovi kojih leže osmotske zakonitosti. a dnevno gubi izlučivanjem 1. najviše u obliku mokraće. Za dobro funkcionisanje organizma neophodno je održavanje stalnog sastava i stalne. Sve mnogobrojne uloge vode u živim sistemima omogućene su posebnim osobinama vode. Supstance koje se lako rastvaraju u vodi su hidrofilne. postoji težnja da se koncentracije oba rastvora izjednače. U čovekovom organizmu nalaze se mnoga organska i neorganska jedinjenja. pa i neki biomolekuli u obliku vodenih rastvora. Rastvaranjem sastojaka hrane.5 do 2 litra tečnosti. voda rastvara i nepolarna jedinjenja koja mogu graditi vodoničnu vezu. Ona je jedinstven rastvarač. Međutim. kao unutarćelijska tečnost . optimalne zapremine telesnih tečnosti. Zato nastaje difuzija vode kroz membranu. a ne i molekuli rastvorene supstance. dok je sastav tkivne tečnosti i krvne plazme često podložan promenama. Značaj vode za žive organizme je veliki. tako i njene optimalne raspodele unutar ćelija ili van njih. Ovaj se gubitak nadoknađuje unošenjem vode hranom i pićem. Kroz polupropustljive membrane mogu difundovati samo molekuli vode. čiji je molekul dipolaran i ima osobinu da gradi vodoničnu vezu.1 UVOD Voda je najrasprostranjenije i za život neophodno hemijsko jedinjenje. U njima je voda obavezan sastojak ćelija i tkiva. Ako se dva vodena rastvora različitih koncentracija neke supstance nalaze međusobno odvojeni samo polupropustljivom membranom. Posebni fiziološki mehanizmi regulišu koliko će se vode u organizmu zadržati ili iz njega izlučiti i kako će se i koliko vode raspodeliti unutar i van ćelija. a u znatnom delu i raznih telesnih tečnosti. a u nekim voda i aktivno učestvuje. . lipidi. kao i stvaranjem vode. Unutarćelijska tečnost je relativno stalnog sastava. limfa i druge. Živa bića se sastoje pretežno iz vode.

zavisiće od najobilnijih jona u ovim rastvorima. Obrnuto. a osnovu čine osmotske zakonitosti. pa ova promena izaziva difuziju vode iz vanćelijskog prostora u ćelijski. Ako je hidratacija jako izražena ćelije bubre. Glavno mesto gde se vrši regulacija balansa tečnosti su bubrezi. ili do smanjenja zapremine tečnosti. Veličina osmotskog pritiska vanćelijskih tečnosti. magnezijuma. Glavni proizvod ćelijskog disanja je ugljena kiselina. kod razblaživanja vanćelijskih tečnosti. uglavnom natrijuma i hlora. hipertonična. koji se može izbaciti izdisajem. kalijuma. plazme ili tkivne tečnosti. Kada se između ova dva rastvora na ovaj način uspostavi dinamička ravnoteža. Celokupna zapremina tečnosti u organizmu zavisi od unosa i izlučivanja. Sve telesne tečnosti i tkiva živih bića sadrže vodonične jone. veća će biti i difuzija vode kroz membrane. One postaju hipotonične u odnosu na ćelijske rastvore. Takav je slučaj. a kad ćelijska membrana popusti. kalcijuma. Različite tečnosti sadrže i različite i karakteristične koncentracije . Osmotski pritisak unutarćelijskih rastvora zavisi od koncentracije najobilnijih sastojaka rastvora. Razlika u osmotskim pritiscima dovodi do izmene tečnosti između ćelija i vanćelijskog prostora sa jedne i plazme sa druge strane. na primer. u organizmu može doći do opšteg nakupljanja tečnosti. one se raspadaju. difuzija prestaje. Međutim. Na taj način stvaranje ugljene kiseline neće znatno uticati na promene koncentracije H-jona telesnih tečnosti.Voda će difundovati iz razblaženijeg ili hipotoničnog u koncentrovaniji ili hipertonični rastvor. Ovu ravnotežu narušava promena koncentracije rastvorenih sastojaka. Unutarćelijski i vanćelijski rastvori odvojeni membranama pri normalnim uslovima nalaze se u osmotskoj ravnoteži. Za živa bića veoma je značajno održavanje optimalne količine tečnosti. Hrana koju konzumiramo sadrži pretežno neutralne ili slabo kisele sastojke. kao i od drugih faktora. Što je veća razlika u koncentracijama dva rastvora. Promene u sastavu telesnih tečnosti znatno su češće u vanćelijskim tečnostima. one mogu imati različite osmotske pritiske. U ovom održavanju učestvuje više mehanizama. Kako su telesne tečnosti unutar ćelija i izvan njih vodeni rastvori mnogobrojnih sastojaka. zavisno od koncentracije tih rastvorenih sastojaka u telesnim tečnostima. varenjem hrane i metaboličkim promenama svarenih sastojaka nastaju razne kiseline. Značajne promene pH vrednosti telesnih tečnosti mogu nastati stvaranjem većih količina sumporne ili fosforne kiseline. U organizmu se neprekidno stvaraju kiseli proizvodi oksidacijom organskih jedinjenja ili ćelijskim disanjem. To je slučaj kod hemolize eritrocita. hidratacije. fosfata i proteina. Ako kontrolni mehanizmi otkažu. odnosno do dehidratacije. kada postanu izotonični ili izoosmotski. u slučajevima kada vanćelijska tečnost postane koncentrovanija. nastaje difuzija vode iz ćelija i dolazi do ćelijske dehidratacije. Ova se kiselina lako razlaže na vodu i ugljen-dioksid. Ovakva difuzija dovodi do hidratacije ćelija.

U nekim telesnim tečnostima koncentracije H-jona su promenljive. puferuje.0. Tako se kod zdravih osoba.3 ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA Čovekov organizam pruža otpor promeni koncentracije H-jona. pH krvi se kreće u uskom intervalu od 7. takođe. Optimalne koncentracije H-jona potrebne su za održavanje strukture i funkcije brojnih proteina. što je od posebnog značaja za održanje života. da bi održao acido-baznu ravnotežu. a gornja 7. Osim toga.H-jona. Ako se dogodi povećanje koncentracije H-jona ono se odmah neutrališe. Želudačni sok je kisele reakcije. a krv je neutralne reakcije. na primer. odnosno promeni pH vrednosti.35 do 7.45.8. optimalne koncentracije H-jona. kao što je to slučaj. Donja granica pH vrednosti u krvi pri kojoj čovek ne može živeti duže od nekoliko minuta je 7. u plućima i bubrezima. koncentracija H-jona u krvnoj plazmi održava se u granicama normalnih vrednosti. kod mokraće. neke hemijske reakcije u živim bićima katalizovane su H-jonima. i pored svakodnevnog stvaranja velikih količina ugljene i neisparljivih kiselina. a za funkcionisanje mnogih ćelijskih struktura potrebne su. Održavanje acido-bazne ravnoteže postiže se na više načina uz učestvovanje više telesnih puferskih sistema i uz značajnu ulogu fizioloških procesa koji se odigravaju u nekim organima. 2. kao i za pravilno odvijanje biohemijskih reakcija. . kao što je pH krvi. pre svega. mokraća slabo kisela. posebno onih koje katalizuju enzimi. tačno kontrolisanim vrednostima. pankreasni sok i sadržaj tankog creva su alkalni. U drugim tečnostima pH vrednosti se održavaju u određenim.

Bikarbonatni pufer čine ugljena kiselina.Održavanje acido-bazne ravnoteže U čovekovom organizmu postoje mnoge slabe kiseline i baze koje bi mogle činiti puferske sisteme. Međutim. značajni su i proteinski puferi od kojih je najvažniji hemoglobin u eritrocitima. količine sastojaka koje ga čine regulišu sa dva telesna sistema. primaoci. Pored bikarbonatnog. iako slaba.1 . Ugljena kiselina.jon. . Ovo ne samo zbog svoje puferske uloge već i zato što se puferski kapacitet tj. fosfatni puferski sistem. za održavanje acido-bazne ravnoteže značajne su samo tri vrste pufera. Za održavanje acido-bazne ravnoteže u krvi najvažniji je bikarbonatni puferski sistem.Slika 2. disosuje stvarajući HCO. plućima i bubrezima. davaoc protona i bikarbonatni joni. kao i još jedan neorganski.

Ovaj reversibilan proces u živim bićima katalizovan je jednim značajnim enzimom. kako je koncentracija fosfata niska. Prema potrebi bubrezi su u stanju da luče više ili manje kiselu mokraću. Pri tome nastaje ugljena kiselina koja se kao nestabilna razlaže oslobađajući gasoviti ugljen dioksid: H++ HCO3. pa bi se pH vrednosti zbog nakupljanja ugljene kiseline postepeno smanjivale. Ovaj pufer je značajan za održavanje acido-bazne ravnoteže u unutarćelijskim tečnostima i bubrezima. Proteini sadrže veliki broj amino. bubrezima. Takve se promene u koncentraciji ugljen-dioksida brzo koriguju izdisanjem i efikasno se održava acido-bazna ravnoteža u krvi.↔ H2CO3 ↔ H2O + CO2 U zatvorenom sistemu ne postoji mogućnost za izdvajanje gasovitog ugljen-dioksida. Fosfatni pufer čine neorganski fosfati plazme i eritrocita. Jedan drugi neorganski puferski sistem je fosfatni pufer. Ako se u telesnim tečnostima poveća koncentracija kiseline ili H-jona. regulaciji acido-bazne ravnoteže. baza. ugljen-dioksid plućima izdiše ovo se nakupljanje otklanja. a primaoca HPO₄² . koje mogu jonizovati pod određenim uslovima: -COOH ↔ H-+ COO. tj. Bubrezi filtriraju krvnu plazmu i nastaje mokraća. Kako se. Male promene u parcijalnom pritisku ugljendioksida ili koncentraciji H-jona.koji se kao nepostojano jedinjenje razlaže na vodu i ugljen-dioksid. međutim.+ H+ ↔ H₂POMeđutim. Ukoliko u organizmu dođe do nagomilavanja hidroksilnih jona.jon. plućnom i bubrežnom regulacijom. značajno.jon: HPO₄² . Pored toga.. ove se neutrališu sa HCO ₃⁻ jonom bikarbonatnog pufera. ovaj pufer je jedinstven po svojoj povezanosti sa dva fiziološka mehanizma. relativno je malog puferskog kapaciteta. koji su takođe uključeni u održavanje acido-bazne ravnoteže. Bikarbonatni puferski sistem je veoma pogodan za održavanje acidobazne ravnoteže. utiču na respiratorni centar. karboanhidrazom. doprinoseći. To je pufer znatnog kapaciteta pošto plazma sadrži dovoljne količine bikarbonata. ovi reaguju sa ugljenom kiselinom pri čemu nastaju bikarbonati: OH‾+ H2CO3 → H2O + HCO3Ovako nastao višak bikarbonata neutrališe se drugim telesnim sistemom. koji kontroliše ventilaciju. -NH₂ + H+ ↔ NH₃+ . Razlika u kiselosti između krvi i mokraće posledica su različitog hemijskog sastava ove dve telesne tečnosti.i karboksilnih grupa. Ulogu davaoca protona ima H₂PO.

ne dolazi do suštinske izmene u ICP. Ovakva acidoza je metabolička. nešto sporiji. Ona može biti posledica povećanog unosa ili proizvodnje kiselina ili njihovog smanjenog izlučivanja. Iz istih razloga kao kod acidoze i alkaloza može biti respiratorna ili metabolička. onda se ona naziva respiratorna acidoza. disanjem i ekskrecijom preko bubrega. volumena međućelijskog prostora i kako nema osmotske razlike između ECP i ICP. Potrebno ih je razlikovati budući da je i mehanizam različit. dok su fiziološki mehanizmi. . Celularna (hipertonična) dehidratacija nastaje zbog nedostatka tečnosti u organizmu koja je posledica slabog unosa vode. U ćelijama se stalno stvaraju kisela i bazna jedinjenja koja se neutrališu puferima.4 POREMEĆAJ PROMETA VODE Promet vode prati promet natrijuma pa se najčešće i razmatraju zajedno. koji je naročito značajan za održavanje optimalnih vrednosti pH krvi. Oni to čine u toku 2-3 sekunde.I delovati kao proteinski puferi. plućna i bubrežna regulacija. Ako je plućna ventilacija dobra. a može trajati i danima. Puferi telesnih tečnosti najbrže reaguju na promene pH vrednosti. dolazi do poremećaja koji mogu imati za posledicu povećanje ili smanjenje koncentracije H-jona u telesnim tečnostima. te nastaju acidoza ili alkaloza. Isto tako poremećaji u acido-baznoj ravnoteži mogu biti posledica promena u funkciji organa. Tako se korekcija koncentracije ugljen-dioksida u plućima odvija u toku 2-3 minuta. To ima za posledicu smanjenje volumena krvi. Dehidratacionih sindroma ima više. celularne i globalne. Ako je acidoza posledica promena u plućnoj ventilaciji. Acidoza nastaje kod povećane koncentracije H-jona u krvnoj plazmi. pluća ili bubrega. a pri lečenju treba voditi računa o patološkoj podlozi stanja. a iz shematskih razloga se dele na ekstracelularne. a korekcija koncentracije bikarbonata u bubrezima u toku 2-3 sata. Ovde se zato nadoknada tečnosti samo dodatkom vode smatra kontraproduktivnom. Hipotonična dehidratacija je posledica deficita natrijuma. Usled većeg gubitka kiselina ili većeg unosa baza mogu nastati povećanja vrednosti pH krvi i pojava alkaloze. Najvažniji proteinski pufer je hemoglobin. postoje i drugi brojni metabolički poremećaji koji mogu dovesti do acidoze. Ekstracelularna dehidratacija nastaje kao posledica nedostatka tečnosti i soli u ekstracelularnom prostoru u izotoničnoj srazmeri. Ako se naruše kontrolni mehanizmi. Acidoza se može javiti i kao posledica većeg gubitka baza. Nužno je pacijentu tečnost nadoknaditi hipertoničnim NaCl. 2.

u drugom slučaju je zadržavanje vode hipotoničnog tipa. Retencija vode je u ovom poslednjem slučaju sekundarna. .Hiperhidrataciona stanja nastaju zbog zadržavanja vode i karakterišu ga tri osnovna mehanizma. U jednom slučaju je prekomerno zadržavanje vode izotoničnog tipa. intoksikaciju vodom. podjednaka je retencija vode i Na. ona je posledica zadržavanja u organizmu prekomernih količina natrijuma. Treći tip hiperhidratacije nastaje zbog viška natrijuma. hiperhidratacija izaziva višak vode.

2 Vanćelijska tečnost nalazi se u međućelijskim prostorima. nedovoljne sinteze proteina zbog infekcija. jednak je u ćelijskoj i vanćelijskoj tečnosti. Dominantni elektroliti u vanćelijskoj tečnosti su: Na⁺. insuficijencije jetre itd. Celokupna voda u telu raspodeljena je u: 1.UKRATKO: 4.1 Voda čini oko 60% telesne mase čovekovog tela. intracelularna i ekstracelularna ima određen osmotski pritisak. nedovoljne apsorpcije proteina zbog npr. Edemi se javljaju kod srčanih mana. 2. prolivi itd. anemija. proliva. On zavisi od koncentracije rastvorenih supstanci i stepena njihove disocijacije. jer ćelijske membrane propuštaju vodu i ona difunduje iz tečnosti manje osmolalne koncentracije u tečnost veće osmolalne koncentracije izjednačavajući ih. ćelijsku ili intracelularnu tečnost koja čini 50% telesne mase i vanćelijsku ili ekstracelularnu tečnost koja čini oko 20% telesne mase. a mišićne ćelije mioglobin. međućelijsku ili intersticijsku i krvnu ili vaskularnu tečnost 4.4 Nasuprot kvalitativno jednakom hemijskom sastavu ekstracelularne tečnosti. stvaranja ascitične tečnosti. Osmotski pritisak. a od anjona ima najviše fosfata. Eritrociti sadrže npr. kompresija vena. 4.5 Promena zapremine eksrtacelularne tečnosti ispoljava se u pojavi edema ili dehidrataciji. 4. tromboflebitisa. 4. povraćanje. koja uglavnom ima isti kvalitativni sastav ali postoje kvantitativne razlike. proteinurije. Cl⁻ i HCO₃⁻.3 Sve su ćelije okružene vanćelijskom tečnošću. limfi i unutar krvnih sudova pa je delimo na: 1. specifičan protein hemoglobin. 2. 4. Glavni katjon u intracelularnoj tečnosti je K ⁺.6 Sva telesna tečnost. gladovanja. razlike u strukturi i funkciji ćelija raznih tkiva odražavaju se i na hemijski sastav intracelularne tečnosti u pojedinim ćelijama. Deficit aldosterona takođe ima za posledicu dehidrataciju. Dehidratacija nastaje kao posledica gubitka tečnosti iz raznih razloga. npr. .

količina i raspodela tečnosti u telu.4. što je temelj normalnog odvijanja metaboličkih procesa i fizioloških funkcija u čovekovom telu. a od anjona Cl⁻. tj. stoji u tesnoj vezi sa sastavom elektolita u toj tečnosti. Glavni katjoni u organizmu su: Na⁺. 4. HCO₃⁻. b) održavanju normalnog osmotskog pritiska. K⁺. Ca²⁺ i Mg²⁺. a od toga zavisi osmotski pritisak i acidobazna ravnoteža. HPO₄²⁻ i SO₄²⁻.8 Elektroliti imaju važni funkciju u: a) održavanju ravnoteže i raspodele vode. c) održavanju acidobazne ravnoteže i d) održavanju neuromuskulaturne nadražljivosti .7 Balans vode.

ENZIMI .

1 UVOD Enzimi su najveća i specijalna klasa proteina. ona će je sagoreti bez plamena vrlo brzo na konstantnoj temperaturi od 37°C i pritisku ili kako se to kaže izotermno. koje bi inače bez njih tekle vrlo sporo. a postoje genetske osnove da još mnoge treba otkriti. Oni u deliću sekunde pokreću hiljade komplikovanih hemijskih reakcija. a mnogi su oligomerne strukture. On se sastoji od . pod uslovima koji se nalaze u ćeliji. Sve biološke promene i fiziološke funkcije živih bića (disanje. mehanički rad itd. sekundama i tercijarna struktura enzima. Oni su onaj biološki mehanizam koji omogućava živim organizmima da koriste energiju svoje okoline.2 HEMIJSKA PRIRODA ENZIMA Hemijska priroda enzima nije bila poznata sve dok Sumner (1926. kada su prva saznanja o njima dobijena ispitivanjem fermentacije kvasca. životinja će i energiju dobijenu sagorevanjem glukoze da iskoristi za svoje potrebe (transport kroz membranu. Iz iskustva znamo npr. a L-glutamat dehidrogenaze oko 1 000 000. Tako npr. Pored toga. da glukoza ostaje godinama nepromenjena na običnoj temperaturi. Napredak proteinske hemije omogućio je da se upozna primarna.1). molekulska težina ribonukleaze iznosi 12 000. Pokazalo se da je ureaza protein. Ako tu istu glukozu damo životinji.3. rad bubrega itd. sinteze. Jedan od enzima kome je određena struktura je himotripsin (slika 3. odnosno na 37°C i u neutralnoj sredini. 3. Najvažnija osobina enzima je njihovo katalitičko dejstvo. kontrakcija mišića prenošenje nervnih impulsa. zbog kojeg ih nazivamo »Biološki katalizatori«. g. Danas je ime enzim prihvaćeno za sve biološke katalizatore. bez obzira na njihovo poreklo. Tek kada povisimo temperaturu na 300°C ona će sagoreti u CO ₂ i H2O.) dešavaju se pod katalitičkim dejstvom enzima. Zbog toga ćemo se upoznati sa najosnovnijim osobinama enzima i biološke katalize. u CO 2 i H2O.) nije uspeo da izoluje i dobije u kristalnom stanju enzim-ureazu. Molekulska težina enzima kreće ss u vrlo širokim granicama. Preko 200 enzima je dobijeno u kristalnom stanju.). Svi do danas poznati enzimi su prosti ili složeni proteini. danima i mesecima. Supstanca čiju promenu enzim katalizuje naziva se supstrat: Supstrat produkt reakcije Ime enzim znači na grčkom »u kvascu« i kao i ime ferment potiče iz vremena. Posle toga je sve do danas identifikovano preko 1 000 različitih enzima.

Na slici su označeni N.tri peptidna Ianca.završetci tri peptidna lanca: A. Poznavanje hemijske strukture enzima omogućilo je da se objasne njihove karakteristične osobine katalizatora. Ove osobine enzima počivaju na strukturnoj komplementarnosti proteinskog molekula enzima sa njegovim supstratom. Mnogobrojna ispitivanja su pokazala da u enzimskom molekulu postoji jedno mesto. koja su međusobno vezana preko dve —S—S— veze. Zbog ovih osobina enzima mogu u ćeliji da teku istovremeno najrazličitije hemijske reakcije a da ih ne uspore i ne zakoče sporedni produkti. Da je to tačno potvrđuje i otkrivanie naslednih oboljenja (galaktozemija i neke anemije).Trodimenzionalni model α-himotripsina određen merenjem difrakcije X-zrakova. Druga osobina je specifičnost enzimske katalize koja se sastoji u tome da ubrzavaju samo jedan od mogućih puteva razlaganja ili sinteze određenog jedinjenja. Slika 3. To objašnjava činjenicu da se kompleksne reakcije životnih procesa prenose iz generacije u generaciju. Aktivni centar obrazuju ostaci histidina na polužaju 57 i serina na položaju 195.1 . B i C. odnosno sa 100% prinosom. koja su posledica nedostatka odgovarajućih enzima.i C. koje vezuje samo onaj supstrat.presavijenu strukturu. Najveći deo peptidnih lanaca ima β. koji mu odgovara kao ključ u bravi. Redosled aminokiselina u enzimima je kao i u svim proteinima genetski dirigovan. Posle . i asparaginska kiseiina 102 verovatno je uključena u katalitički proces. Prva takva osobina je da enzimski katalizovane reakcije teku bez nastajanja sporednih produkata.

koja teče na sledeći način: Veza koju napada enzim je estarska veza između holina i sirćetne kiseline. ima ostatak serina. koje učestvuju u vezivanju supstrata i nastajanju enzim-supstrat kompleksa. To katalitičko mesto.2 Aktivni centar acetilholin-esteraze Iz ovog primera vidimo da aktivni centar omogućava da se supstrat veže za enzim slabom nekovalentnom vezom (u našem primeru jonskom).2.1). Na taj način je omogućen kontakt supstrata sa katalitičkim . Uzmimo kao primer reakciju acetilholin-esteraze. koju može da napadne enzim i drugo. Vrlo često grupe pripadaju ostacima aminokiselina s udaljenih delova peptidnog lanca. Tako se npr. Pošto su enzimi proteinskog karaktera. Pozitivno naelektrisana kvaternerna amonijum-grupa acetilholina je ona kojom se vezuje supstrat za enzim. Prvo supstrat mora da ima određenu hemijsku vezu. Na slici 3. aktivni centar αhimotripsina sastoji od ostatka histidina na položaju 57 i serina na položaju 195 (slika 3. koje se zove »aktivni centar« enzima. Slika 3. mora da ima neku drugu funkcionalnu grupu pomoću koje se vezuje za enzim. Dokazano je da najmanje dve strukturne osobine supstrata i enzima određuju specifičnost reakcije. cisteina i dr.) ili metalni joni metalo-enzima. aktivno učestvuje u katalizovanoj reakciji. histidina. aktivni centar je sastavljen od izvesnog broja blisko grupisanih funkcionalnih grupa.vezivanja supstrata to mesto. Ovo objašnjava veliku osetljivost enzima na promenu njihove tercijerne strukture odnosno na denaturaciju. serina. koje se naziva estarski položaj. Veza se ostvaruje za negativni anjonski položaj na enzimu tako da se ostatak acetilholina tačno upravi na katalitičko mesto enzima. Ove grupe su bočni lanci amino-kiselina (npr. Slobodni elektronski par na -OH grupi serina aktivno učestvuje u reakciji. ali koje su približene jedna drugoj zbog presavijanja lanaca usled specifične konformacije enzima. predstavljen je aktivni centar acetilholin-esteraze.

U slučaju kada se kofaktor vezuje za enzim slabim nekovalentnim vezama i lako se i reverzibilno odvaja od enzima. Mnogi enzimi su. U ovu grupu spadaju hidrolitički enzimi: pepsin. tripsin. Katalitička aktivnost enzima zavisi od pH sredine i svaki enzim pokazuje optimalnu aktivnost kod određenog pH. Koenzim + apoenzim → holoenzim . oni se uglavnom rastvaraju u vodi i razblaženim rastvorima soli. Detaljni mehanizmi enzimski katalizovanih reakcija opisani su u udžbenicima enzimolcgije. međutim složeni (konjugovani) proteini. lizozim i ribonukleaza. Ako se kofaktor teško odvaja od enzima i u toku izolovanja ostaje vezan za enzim. a posle završetka reakcije nastali produkt se oslobađa. naziva se koenzim Proteinski deo se zove apoenzim. Najlakše se talože kod izoelektrične tačke. kod koje je broj pozitivnih i negativnih naboja jednak. Izuzimajući enzime. koji se sastoje od proteinske komponente i neproteinske kofaktora. tada se naziva prostetična grupa i smatra se da je integralni deo enzima. Enzimi su amfoliti. Spadaju u globularne proteine i na površini svoga molekula sadrže pozitivne i negativne naboje. kao i svi proteini. koji se naziva koenzim ili prostetična grupa. Enzim vezuje svoj faktor različitom jačinom afiniteta.3 KOENZIMI I PROSTETIČNE GRUPE Neki enzimi su prosti proteini. Zbog velike molekulske težine mogu dijalizom da se odvoje od soli i jedinjenja manje molekulske težine. koji se sastoje samo od polipeptidnog lanca. Kofaktor može da bude metalni jon ili kompleksni organski molekul. koji su vezani za strukturne elemente ćelije.centrom. Kofaktori su obično stabilni pri zagrevanju. 3. dok je većina proteina labilna.

pa i čitave molekule (monosaharid. Postoji principijelna razlika u metaboličkoj ulozi između koenzima i prostetične grupe. a drugi je adenilna kiselina. Takvi kofaktori se kao i svi nukleotidi sastoje od : baze + riboze + fosforne kiseline.). metil. koji imaju metal kao kofaktor. U takvim enzimima metalni jon može da ima jednu od dve moguće uloge. Tako su npr. jer reaguju sa supstratom mol pro mol. Oni obično tokom reakcije oduzimaju ili predaju supstratu neke atome (npr. Koenzimi i prostetične grupe su pored metala i metalo-porfirina. Koenzimi ne odgovaraju strogoj definiciji katalizatora. sastavni deo njenog katalitičkog centra. u kojoj će meri pojedini koenzim učestvovati u reakciji. Tabe la 3. Može da služi kao most za vezivanje supstrata i enzima stvarajući koordinacioni kompleks ili može da ima ulogu katalitičke grupe. H2) ili različite funkcionalne grupe (amino.). U tabeli 3. jer se vraćaju u prvobitno stanje tek pošto reaguju sa drugim supstratom. uronsku kiselinu i sl. koji koristi isti koenzim. formil i dr. od kojih jedan nukleotid sa-drži kao bazu neki vitamin B-grupe. pa bila ona i dvostepena (slika 3. takvi enzimi katalizuju različite reakcije. Vrlo često su i di-nukleotidnog karaktera. jer specifičnost enzima zavisi samo od proteinske komponente. Koenzimi i prostetične grupe omogućavaju da enzimske reakcije teku stehiometrijski. čiju promenu katalizuje odgovarajući enzim. već i koenzim.U tabeli 3. koja ubrzava razgradnju H2O₂. Znači da se tokom enzimske reakcije ne menja samo supstrat. koji su na njega specifični.1 Enzi . sudeluje isključivo samo u jednoj reakciji specifičnoj za taj enzim. Na osnovu gornjeg možemo da kažemo da različiti enzimi mogu da imaju iste koenzime ili prostetične grupe. atomi gvožđa u katalazi. Iako imaju iste kofaktore. zavisiće od njegove stacionarne koncentracije i standardnog redukcionog potencijala reakcije E'o.4). koji se zbog toga često naziva kosupstrat. Koenzim može da učestvuje u reakcijama svih enzima određenog ćelijskog prostora.1 dat je pregled koenzima i prostetičnih grupa metaloporfirinskog i nukleotidnog karaktera. Prostetična grupa međutim. najčešće nukleotidnog karaktera.1 navedeni su enzimi.

aktivne grupe katalaze.Uzmimo nekoliko primera enzima koji imaju isti koenzim. dekarboksilacije amino kiselina i racemaze acetil i druge kiselinske ostatke.8-ditio-n-oktanonska (liponska) kiselina Tetrahidrofolna kiselina (KoF) Biotin Kobamid Pantotenska kiselina Liponska kiselina Folna kis. Biotin Kobalamin .Koenzimi i prostetične grupe Ime i skraćenica Nikotinamid-adenin dinukleotid (NAD+) Nikotinamid-adenin dinukleotid fosfat (NADP)+ Flavin nukleotidi (FMN i FAD) Gvožđe-protoporfirini Grupa koju prenosi i tip reakcije vodonik vodonik vodonik elektrone. sinteza i oksidacija masnih kis. akceptor vcdonika i acil grupa. uronske kiseline fosforil-holin i slične grupe ostatak H2SO4 metil-grupu C2-aldehidnu grupu.2 . peroksidaza i citohroma ostatak H3PO4 sa energijom šećer. Tabela 3. oksidativna dekarboksilacija formil grupu CO2 pomera karboksilnu grupu unutar molekula Sadrži vitamin Niacinamid Niacinamid Riboflavin Ne Adenozin trifosfat (ATP) Uridin difosfat (UDP) Citidin dfosfat (CDP) Fosfo-adeniI-suIfat Adenozil-metionin Tiamin pirofosfat (TPP) Ne Ne Ne Ne (metionin) Tiamin Piridoksal fosfat Piridoksin Koenzim A (Ko-A) 6. kao i primer enzima koji sadrži prostetičnu grupu i kofaktor metal. oksidativne dekarboksilacije amino grupu.

3. koji reverzibilno prima i otpušta dva atoma vodonika. Struktura NAD data je na slici 3.4).Struktura oksidovanog NAD (a) i mesto oksido-redukcije (b) Enzimska reakcija supstrata (X) se obično piše: XH2 + NAD+ ↔ X + NADH + H+ U toku reakcije NAD se redukovao u NADH i oslobođen je jedan ekvivalent kiseline odnosno H+. U prvoj reakciji koenzim NAD+ prima vodonik od glicerinaldehida i redukuje se u NADH. a u drugoj reakciji se oksiduje predajući vodonik pirogrožđanoj kiselini (slika 3.3.3 . U velikom broju slučajeva. Slika 3. dešava na delu nikotinamida.1 NIKOTINAMID-ADENIN-DINUKLEOTID (NAD)-SPECIFIČNE DEHIDROGENAZE Veliki broj enzima koji katalizuju oksidaciju različitih supstrata (oksidoreduktaze) imaju isti koenzim nikotinamid-adenin-dinukleotid NAD. Prvi enzim katalizuje oksidaciju glicerinaldehid-3-fosfata. Značaj koenzima u metabolizmu je baš u tome što posreduju između različitih enzima i na taj način povezuju čitav niz metaboličnih promena. kada je koenzim adenozin- . a drugi redukciju pirogrožđane kiseline. Neka nam kao primer dva enzima sa istim koenzimom posluže: fosfotriozo-dehidrogenaza (enzim I) i dehidrogenaza mlečne kiseline (enzim II).3. iz koje se vidi da se primanje i otpuštanje vodonika odnosno oksido-redukcija.

aminokiselina se oksiduje u ketokiselinu preko iminokiseline (slika 3. Slika 3. Slika 3.5). Reakcija oksidacije supstrata teče tako da prostetična grupa prima vodonik i redukuje se: XH2 + FDA ↔ X + FDAH2 Pošto je prostetična grupa čvrsto vezana za supstrat.5 . a ponovo se vraća u oksidovano stanje (FAD) predajući vodonikove atome drugom supstratu u ovom slučaju kiseoniku.trifosfat (ATP). prostetična grupa prvo prima dva atoma vodonika od aminokiseline. U toj reakciji. . Na primeru oksidativne desaminacije D-aminokiseline pod dejstvom oksidaze. on i energetski obogaćuje supstrat i na taj način omogućava endergonske procese.3.Reakcija oksidativne desaminacije D-aminokiselina (Učestvovanje istog enzima u dve reakcije) Iz strukture FAD i FMN se vidi da se oksido-redukcija odigrava na izoaloksazinskom prstenu. on se vraća u oksidovani oblik tako što predaje vodonik drugom supstratu.4 .Učestvovanje istog koenzima (NAD+) u dve oksidoredukcione reakcije 3.2 FLAVINADENIN-NUKLEOTID REDUKTAZE SPECIFIČNE OKSIDO- Veliki broj oksidoreduktaza ima za prostetičnu grupu flavinadenindinukleotid (FAD) ili mononukleotid (FMN).

oni moraju na neki način da reaguju sa supstratom. + 1/2 O₂→ redukovana askorbinska kis. 3. 3. Kataliza je. pod uslovom. jer 1 mol enzima katalizuje promenu 10 000 do 1 000 000 mola substrata u jedinici vremena. a ne pojavljuje se kao krajnji proizvod reakcije.3 OKSIDO-REDUKTAZE SA METALOM KAO KOFAKTOROM Reakcija aerobne oksidacije askorbinske kiseline (vitamin C). Katalitička efikasnost enzima je vrlo velika. jer nastali proizvodi koče (inhibiraju) njegovo dejstvo.3.karboksilaza. . Naravno. da vremenom toliko promene svoje fizičke osobine. Tako vrlo mala količina platine katalizuje sjedinjavanje skoro neograničene količine vodonika i kiseonika u vodu. Pored toga aktivnost bioloških katalizatora opada tokom reakcije.U poglavlju biosinteze masnih kiselina dat je još jedan primer reagovanja prostetične grupe (biotina) sa dva supstrata u reakciji koju katalizuje acetil-koenzim A. Naprotiv. poznata pojava u hemiji. Na primer: 2H2 + O2 2H2O Na osnovu ove definicije ne sme se zaključiti da katalizatori ne učestvuju u reakciji. koju katalizuje specifična oksidaza teče na sledeći način: askorbinska kis. kod velikog broja katalizatora se opazilo. da bi izvršili svoju funkciju. da izgube katalitičko dejstvo. Efikasnost katalizatora se izražava u broju molova substrata koji se menja u jedinici vremena. da se ne dešava ništa što bi dovelo do promene katalitičkih osobina platine. Međutim. koju je katalizovao. koji sadrži 8 atoma bakra čvrsto vezanih za proteinsku komponentu. Čisti enzim je plavo obojeni protein. Prema Ostwald-ovoj definiciji količina i hemijski sastav katalizatora se ne menja posle hemijske reakcije.4 KARAKTERISTlČNE OSOBINE BIOLOŠKE KATALIZE Enzimi su katalizatori žive materije. + H2O. koja ih sama i stvara. međutim. Pod katalizatorom se podrazumeva supstanca koja ubrzava jednu hemijsku reakciju. U toku oksidacije bakar prelazi iz dvovalentnog u jednovalentno stanje primanjem jednog elektrona: Cu2+ Cu+ U ovakvom slučaju prostetična grupa metala služi kao prenosilac elektrona. Vrlo upadljiva osobina enzima kao i svih katalizatora je da su efikasni u malim količinama.

Neorganski katalizator npr. Npr. iako postoji teorijska mogućnost da nastane Daspartat. . apsolutno specifični su oni koji katalizuju samo jednu reakciju određenog suptrata.Jedna od najvažnijih osobina enzima je njihova specifičnost. On teorijski može da ubrza reakciju oba pravca. jer je fumarna kiselina optički inaktivna. Ovaj enzim pokazuje i stereospecifičnost. Enzimi.6). međutim. peptida odnosno glikozida. ali ne utiče na njen položaj. i Webb-a: »Specifičnost enzima je najvažniji biološki fenomen bez koga normalni metabolizam žive materije ne bi mogao da postoji. katalizuju samo jednu vrstu promene i to često samo jednog supstrata. koja počiva na strukturnoj komplementarnosti enzima i supstrata. Slika 3. peptidnu ili glikozidnu vezu različitih estara. (Slika 3. u kom će pravcu katalizator da ubrzava uspostavljanje ravnoteže zavisi od promene slobodne energije. aspartaza katalizuje reverzibilnu adiciju NH3 na dvogubu vezu fumarata pri čemu nastaje L-aspartat. Ona ne katalizuje adiciju na slična jedinjenja: estar ili amid fumarne kiseline.6 .Reakcija aspartaze 3. a i sam život bi bio nemoguć«.5 KATALIZA REVERZIBILNIH PROCESA Sve hemijske i biohemijske reakcije su teorijski reverzibilne i teže ka jednom ravnotežnom stanju. Prema rečima Dixon-a. Nisko specifični su oni enzimi koji deluju samo na određenu hemijsku vezu: hidrolizuju estarsku. Produkt reakcije je L-aspartat pri čemu se ostvaruje asimetrična sinteza. Naprotiv. Međutim. Kod takvih reakcija uspostavljanje ravnotežnog stanja moguće je u oba pravca: Katalizator ubrzava uspostavljanje ravnoteže reverzibilnih reakcija. platina može da katalizuje redukciju s molekulskim vodonikom desetine i hiljade jedinjenja različite strukture.

Egzergonske reakcije su spontane. a promena slobodne energije ima negativni znak (-ΔG). a hemijska reakcija spontano teče u pravcu nastajanja jedinjenja sa manjim sadržajem slobodne energije. Ona pokazuje kakav je odnos molarnih koncentracija krajnjih i početnih supstanci u momentu ravnoteže. jer kamen pada na niži nivo potencijalne energije. Uobičajeno je da se krajnji proizvodi reakcije pišu u brojitelju. Polazne supstance spontanih reakcija sadrže više energije od krajnjih proizvoda i baš zbog toga takve reakcije teku u pravcu smanjenja slobodne energije. U ravnotežnom stanju je taj odnos molarnih koncentracija svih članova reverzibilne reakcije konstantan i ne zavisi od početnih koncentracija. reakcije kojima treba dodati energiju nazivaju se endergonske. to znači — kad počnu da teku. koja se oslobađa. Razlog je isti. Katalizator može da ubrza samo spontane reakcije da teku brže. električni i hemijski. Slobodna energija se obeležava sa ΔG. Obrnuto. kao i kod kotrljanja kamena niz strmu ravan ili prelaženja vodene pare na hladnije mesto. jer između njih postoji sledeća povezanost: . ravnoteža je pomerena u desno. ravnoteža ss nalazi na sredini. U svim slučajevima dolazi do smanjenja slobodne energije. a polazne supstance u imenitelju. To je konstanta ravnoteže i prema definiciji je za gornju reakciju data odnosom: K= Vrednosti u srednjim zagradama označavaju molarne koncentracije. Ako je konstanta ravnoteže K= 1. nazivaju se egzergonske reakcije. a ako je K< 1.Za vreme svake hemijske reakcije dolazi do promene slobodne energije. one teku same od sebe. Pod slobodnom energijom podrazumeva se ona količina energije koja na konstantnoj temperaturi i pritisku (izotermno) može da pređe u maksimalni rad: mehanički. Iz konstante ravnoteža reverzibilne reakcije može da se izračuna promena slobodne energije. onda je pomerena na levu stranu. a dodata energija ima pozitivni znak (+ΔG). osmotski. ako je K> 1. Ravnotežno stanje reverzibilne reakcije okarakterisano je konstantom ravnoteže. Hemijske reakcije tokom kojih dolazi do oslobađanja energije.

a izraz je odnos molarnih koncentracija na početku reakcije. Primenimo gornje izlaganje na reakciju koju katalizuje fumaraza: HOOC-CH = CH-COOH + H2O ↔ HOOC-CH2-CH(OH)-COOH fumarna kiselina jabučna kiselina ΔG° = . a odnos molarnih koncentracija manji.62 kJ. Svaka enzimski katalizovana reakcija teče dok se ne uspostavi ravnoteža. koja se dobija pod takvim uslovima naziva se »standardna promena slobodne energije« i obeležava se sa ΔG° ΔG°= -RT ln K U dekadnom sistemu je ΔG°= -4. Ukoliko je konstanta ravnoteže veća. T apsolutna temperatura. koja je mogućna i bez katalizatora. a to znači bilo da započne reakcija sa fumaratom. Katalizator ne može da pomeri krajnje ravnotežno stanje. sledeća reakcija: . Eksperimentalno se može da dokaže da je reakcija reverzibilna.U jednačini R je gasna konstanta. bilo sa jabučnom kiselinom. utoliko dolazi do većeg oslobađanja energije kada reakcija teče s leva na desno i obrnuto.3. Kada odnos molarnih koncentracija tokom reakcije postane jednak konstanti ravnoteže date reverzibilne reakcije: tada je promena slobodne energije jednaka nuli. u momentu ravnoteže njihov odnos će biti 1 :4. jer je ΔG=-RT ln K+ RT ln K=0 Znači da hemijski sistem u ravnotežnom stanju ne može da daje energiju. U slučaju kada međusobno reaguju jedinice aktivnosti svih komponenata (=1 M).575 T log K Iz iste jednačine se vidi da promena slobodne energije zavisi od konstante ravnoteže i odnosa koncentracija na početku reakcije. Međutim. to ceo drugi sabirak u jednačini otpada. tada je gornji izraz jednak jedinici: Pošto je logaritam od 1 jednak nuli. Konstanta ravnoteže =4. Vrednost slobodne energije.

ravnoteža pomera. Životinje su jedna vrsta izotermne hemijske mašine. koje imaju zajedničke intermedijere tako da je proizvod jedne reakcije supstrat druge. Jedina mogućnost pomeranja ravnoteže neke reakcije postoji ako se spregnu dve enzimski katalizovane reakcije na taj način. ciklus limunske kiseline. Obično se tada kaže da se uklanjanjem jednog proizvoda reakcije. su međusobno povezani i grade mrežu konvergentnih ili divergentnih puteva. da se ravnoteža nikada ne postiže.9 x 10 pomerena je toliko na desnu stranu u momentu ravnoteže. ΔG° = . a konstanta ravnoteže 2. Ako su. da se u jednoj reakciji neprekidno troši proizvod druge reakcije. lanac disanja. čija veličina ne zavisi od prisustva druge. međutim reći. Stotine enzimskih reakcija u ćeliji ne teku nezavisno jedna od druge. Jedan od najvažnijih osobina živih bića je da mogu da koriste energiju svoje okoline pod izotermnim uslovima.0kJ. Bolje je. glikolitički. Ako dve rekacije teku A→B C→D nezavisno jedna od druge. koja je hemijski vezana u sastojcima hrane. Životinje i čovek koriste energiju. reakcije povezane zajedničkim intermedijerom koji sadrži određenu količinu energije. ATP+α-D-glukoza ADP+α-D-glukozo-6-fosfat . Na ovaj način mogućno je kanalisanje i regulisanje enzimskih reakcija.fosofo-enolpiruvat +H2O ↔ piruvat + fosfat čija je vrednost ΔG°-62. onda se ona preko njega prenosi na drugu reakciju: A→B→C→D. Uzmimo kao primer dve reakcije glikolitičkog niza: 1. da se praktično može smatrati ireverzibilnom. fosfoenol-piruvat + ADP piruvat + ATP. pošto proizvod dalje reaguje i druga ga reakcija mora stalno da nadoknađuje. . međutim. Takvi nizovi kao npr.45 kJ 2. One su povezane u nizove (od 2—20).31. . svaka od njih je praćena sebi svojstvenom promenom slobodne energije. Izotermno korišćenje hemijske energije je mogućno jedino povezivanjem enzimskih rekacija.

ΔG°= -16,7kJ Velika vrednost promene standardne slobodne energije pokazuje da su reakcije pomerene na desnu stranu i da nisu reverzibilne pod intracelularnim uslovima. Produkt prve reakcije ATP u kome je konzervirana njena slobodna energija je supstrat druge reakcije, koji je na taj način snabdeva energijom i čini spontanom. Zbog povezivanja enzimski katalizovanih reakcija u živoj materiji nikada ne dolazi do hemijske ravnoteže, već se naprotiv ravnoteža stalno pomera, tako da se energija maksimalno koristi. U ćeliji vlada »stacionarna« ravnoteža između energije koju prima (u vidu hrane) i energije koju troši za najrazličitije životne potrebe. 3.6 KATALITIČKO DEJSTVO

Iz običnog života nam je poznato da mnoge zapaljive i reaktivne supstance, kao što je benzin ili praskavi gas, mogu da stoje vrlo dugo da se ne zapale i da ne nastupi reakcija. Međutim, kada unesemo varnicu ili katalizator, benzin će se zapaliti, a praskavi gas će uz burnu eksploziju preći u vodu. Slično će i vodonik-peroksid početi da se raspada na vodu i kiseonik, ako povisimo temperaturu ili ako dodamo neki katalizator (platinu ili enzim katalazu) 2 H2O2 2 H2O + O2

Znači da za odigravanje jedne energetski mogućne hemijske reakcije nije dovoljno da molekuli dođu samo u kontakt, nego im treba dodati izvesnu početnu energiju, koja će ih aktivisati toliko, da pri njihovom sudaru dođe do hemijske promene. Kinetička energija molekula u jednom sistemu nije ravnomerno raspoređena (slika 3.7). Neki imaju manju, neki veću količinu energije. Do hemijske reakcije dolazi samo kada se sudare »aktivni« molekuli tj. takvi koji sadrže znatniju količinu kinetičke energije. To mogu da budu i »nadraženi« molekuli, čiji se pojedini elektroni nalaze na većem energetskom nivou ili takvi, čija se unutrašnja struktura razlikuje od najpostojanije. Početna energija, koju je potrebno dodati za aktivisanje molekula naziva se energija aktivacije. Ukoliko je za neku reakciju potrebna veća energija aktivacije, utoliko je ta reakcija tromija. Za vrlo reaktivne supstance energija aktivacije je mala (tabela 3.3)
Slika 3.7 Rasp odel

Potrebu da se doda izvesna količina energije aktivacije za pokretanje hemijskih reakcija objašnjava teorija prelaznog stanja. Prema ovoj teoriji da bi jedna reakcija krenula između X i Y, treba prvo da se stvori

aktivni kompleks (X—Y), koji može da nastane sjedinjavanjem aktivisanih molekula. Njihov broj je mali (šrafirani deo na slici 3.7). Aktivni kompleks sadrži veću količinu slobodne energije i sposoban je da savlada energetsku barijeru za pokretanje reakcije (slika 3.8).

Slika 3.8 - Energetska barijera između polaznih supstanci (X+Y) i krajnjeg produkta Z

Rekli smo da raspadanje H2O2 može da se ubrza ne povisujući temperaturu, ako se doda katalizator (Pt ili enzim katalaza). Dodatak katalizatora, formalno gledano, je analogan povišenju temperature, jer i u jednom i u drugom slučaju dolazi do ubrzanja reakcije. U suštini, međutim, postoje duboke principijelne razlike između ubrzanja reakcije izazvane povišenjem temperature i dodatkom katalizatora. U prvom slučaju se energija dodaje spolja do one vrednosti koliko iznosi energija aktivacije za datu reakciju. Osim toga pri povišenju temperature dolazi kod povratnih reakcija i do pomeranja ravnoteže. Ubrzanje reakcije dodatkom katalizatora posledica je baš snižavanja energije aktivacije.

Tabela 3.3 - Zavisnost poluvremena trajanja monomolekulske reakcije od potrebne energije aktivacije

Iz tabele 3.3 se vidi da sniženje aktivacije za samo 20 kJ (od 120 na 100 kJ) skraćuje njeno trajanje od jedne godine na 3 časa. Energija aktivacije enzima kreće se od 25 do 5,5 kJ (katalaza), to znači da se one odigravaju u milionitom delu sekunde. Munjevito dejstvo enzima ostvaruje se nastajanjem serije aktivnih intermedijera (slika 3.9; Tako je npr. dokazano da postoje četiri prelazna aktivna kompleksa kod enzima peroksidaze. Objašnjenje tačnog mehanizma akcije pojedinih enzima zahteva poznavanje njegovog aktivnog centra. U svakom slučaju ubrzanje se postiže vezivanjem supstrata i njegovom pogodnom orijentacijom u aktivnom centru.

Slika 3.9 - Smanjenje energije aktivacije enzimskih reakcija

3.7

KINETIKA ENZIMSKIH REAKCIJA

Sve što je u vezi sa brzinom hemijskih reakcija, njihovim tokom i mehanizmom obrađuje hemijska kinetika. Enzimi su okarakterisani hemijskom reakcijom koju katalizuju. Svaka promena enzimskog molekula odražava se na brzinu katalizovane reakcije. Zbog toga je merenje brzine enzimskih reakcija od izuzetne vrednosti posebno za kliničku dijagnostiku, jer omogućava praćenje normalnog metabolizma i otkrivanje metaboličnih poremećaja. Brzina se u fizici definiše kao promena puta u jedinici vremena, a u hemiji kao promena koncentracije u jedinici vremena: Za reakciju : A

→ P, ona može da se izrazi smanjenjem koncentracije polazne supstance ili povećanjem koncentracije produkta (P): ili Brzina hemijske reakcije zavisi od: prirode reagujućih supstanci, njihove koncentracije, temperature, pritiska, prisustva katalizatora. U ćeliji se

reakcije odigravaju na konstantnoj temperaturi i pritisku (izotermno). Pod tim uslovima brzina reakcije je upravo proporcionalna njenoj konstanti i koncentraciji reagujućih supstanci: A predstavlja molarnu koncentraciju. Kada je A = 1 M, v = k. Prema tome konstanta brzine (k) odgovara onoj brzini date reakcije kada reaguju jedinice koncentracije (=1M). Ako je brzina reakcije proporcionalna koncentraciji jednog reaktanta, kažemo da je to reakcija prvog reda. Ako zavisi od koncentracije dvaju reaktanata, onda je to reakcija drugog reda itd. Kada brzina reakcije ne zavisi od koncentracije reaktanata, to je reakcija nultog reda. Za reakcije prvog reda poluvreme reakcije, odnosno momenat kada početna koncentracija padne na polovinu, ne zavisi od početne koncentracije, već samo od konstante brzine

3.8

MICHAELIS — MENTENOVA TEORIJA

Brzina enzimski katalizovanih reakcija, na konstantnoj temperaturi i pH, zavisi i od koncentracije supstrata (S) i enzima (E). Kod konstantne koncentracije enzima, brzina katalizovane reakcije ne raste linearno sa povećanjem koncentracije supstrata, kao što je to slučaj kod ne-enzimskih reakcija. Na slici 3.10 prikazan je uticaj povećane koncentracije supstrata na brzinu enzimske reakcije pri E = konst. Iz slike se vidi da brzina enzimske reakcije raste sa povećanjem koncentracije supstrata po hiperboli, a ne linearno. Kod jedne određene koncentracije supstrata postiže se zasićenje i maksimalna brzina (Vmax). Na osnovu gornjih zapažanja Michaelis i Menten-ova izneli su svoju teoriju o međusobnom delovanju enzima i supstrata i enzimskoj kinetici. Njihova teorija predstavlja osnovu kvantitativne analize enzimske kinetike i inhibicije. Prema toj teoriji tok enzimske reakcije

…1

teče na sledeći način: Enzim prvo reaguje sa supstratom i gradi enzim-supstrat kompleks:

k₁ je konstanta brzine nastajanja kompleksa (ES) i zavisi od osobine enzima i supstrata, a k2 je konstanta brzine razlaganja kompleksa (obmuta reakcija) i zavisi od osobine ES. U drugom stupnju, enzimsupstrat kompleks se razlaže na produkt P, a enzim se oslobađa:

…2
I ovaj proces zavisi od konstante brzine razlaganja kompleksa (k ₃) i konstante brzine obrnute reakcije k4. Smatra se da su obe reakcije reverzibilne.

Slika 3.10 - Uticaj koncentracije supstrata na brzinu enzimske reakcije

Michaelis i Menten-ova. su zapazili da je postizanje maksimalne brzine, odnosno moment zasićenja enzima sa supstratom, karakterističan parametar za svaki enzim i njegov supstrat. Ova vrednost nije ništa drugo nego odnos konstanti brzina reakcije razlaganja enzim-supstrata kompleksa i njegovog nastajanja:

…3
Ukoliko su brzine razlaganja kompleksa veće (jednačine 1 i 2) utoliko je afinitet enzima prema supstratu manji, a vrednost Km je veća. Pošto nastajanje enzim-supstrat kompleksa od slobodnog enzima i produkta reakcije, eksperimentalno ne može da se registruje, smatra se da je vrednost konstante brzine te reakcije k4 tako mala da može u jednačini 3. da se izostavi pa dobijamo izraz odnosa konstanti, koji se naziva Michaelis-ova konstanta. Njena jedinica je Mol/1 pošto i konstante brzine imaju jedinicu Mol/litra:

…4
Michaelis-ova. konstanta se za različite enzime kreće u granicama od 10-2 do 10-5 mola na litar (10 do 0,01 mM). Vrednost Km može eksperimentalno da se odredi merenjem brzine reakcije y i iznalaženjem maksimalne brzine Vmax kod poznatih koncentracija supstrata. Ako detaljno posmatramo jednačine 1 i 2, onda će brzina nastajanja kompleksa [ES] da bude proporcionalna koncentraciji slobodnog enzima [E—ES] i koncentraciji supstrata:

…5
Pošto se razlaganje supstrata dešava i u reakciji 1 i 2, to će brzina iznositi:

…6
Znak (—) je stavljen jer se smanjuje koncentracija [ES] U momentu ravnoteže dolazi do izjednačavanja brzina razlaganja i nastajanja [ES], pa ćemo izjednačiti jednačine 5 i 6:

ako u ovoj jednačini prenesemo konstante na desnu stranu dobićemo:

…7
Na osnovu jednačine 7. koncentracija enzim-supstrat kompleksa iznosi:

…8
Brzina koju mi eksperimentalno merimo je brzina nastajanja produkta (jednačina 2), a ona je proporcionalna koncentraciji [ES]:

…9
Ako u jednačinu 9. uvedemo vednost za [ES] (jednačina 8) dobićemo da je:

…10
Pošto je maksimalna brzina proporcionalna prisutnoj koncentraciji enzima:

…11
Zamenom ove vrednosti u jednačinu 10, dobijamo MichaelisMentenovu jednačinu, koja nam omogućava da odredimo Km merenjem brzine reakcije:

…12
Ako se na slici grafički iznađe ona koncentracija supstrata, kod koje je postignuta polovina maksimalne brzine:

skraćivanjem Vmax, jer se nalazi i s leve i desne strane dobijamo: odnosno

Tabela 3.4 - Vrednosti Km nekih enzima
Enzim i (supstrat) Katalaza (H2O2) Heksokinaza (glukoza) (fruktoza) glutamat-dehidrogenaza (glutamat) (αketoglutarat) (NH+4) 0,12 2,0 57 0,15 1,5 25 Km (mM)

Michaelisova konstanta Km odgovara, dakle, onoj konccntraciji sapstrata sa kojom se postiže polovina rnaksimalne brzine. Njena vrednost ne zavisi od koncentracije enzima. U tabeli 3.4 date su vrednosti Km za razne enzime. Njena vrednost zavisi od strukture supstrata, pH i temperature. Michaelis-Mentenova jednačina može da se transformiše u druge oblike. Najpoznatiji je oblik Lineweaver—Burk, pomoću koje može tačnije da se odredi Vmax. Detalji se mogu naći u udžbenicima i

praktikumima enzimologije. 3.9 UTICAJ pH i TEMPERATURE NA AKTIVNOST ENZIMA

Aktivnost enzima zavisi od jonskog sastava sredine, a naročito od koncentracije vodonikovih jona. Svaki enzim pokazuje maksimalnu aktivnost kod jedne određene koncentracije vodonikovih jona, koja se zove optimalni pH. Iznad i ispod ove vrednosti, aktivnost se smanjuje. Najveći broj enzima ima optimalni pH u blizini neutralne tačke, ali ima takvih koji su aktivni u kiseloj (npr. pepsin) odnosno u alkalnoj sredini (npr. alkalna fosfataza, arginaza).

Slika 3.11 - pH-optimum pepsina, papaina i tripsina (a) holinesteraze i arginaze (b)

3.10

INHIBITORI

Inhibitori su supstance koje inaktivišu enzime ili smanjuju njihovu sposobnost da katalizuju specifičnu reakciju. Njihovo dejstvo može da bude reverzibilno i ireverzibilno. Reverzibilni inhibitor se obično veže za enzim nekovalentnom vezom u kompleks enzim-inhibitor (EI), koji može da disosuje u slobodni enzim i inhibitor. Ireverzibilni inhibitor se po pravilu, kovalentno vezuje za enzim bilo na mestu aktivnog centra, ili neko drugo, koje utiče na aktivni centar enzima. Ispitivanjem inhibicije može da se odredi čitav niz osobina jednog enzima, kao što su specifičnost, priroda aktivnog centra itd. Pomoću inhibitora su objašnjeni mnogi metabolički putevi, npr. glikoliza. Štaviše, ćelija pomoću svojih celularnih inhibitora reguliše sve metabolične puteve. Razlikujemo dve nekompetitivnu. vrste reverzibilne inhibicije: kompetitivnu i

Kompetitivna inhibicija se javlja kod enzima, koji nisu strogo specifični prema supstratu. Za njihov aktivni centar mogu da se vežu supstance koje su hemijski slične supstratu. Na taj način nastaje, pored enzim-supstrat kompleksa i enzim-inhibitor kompleks (E+I↔EI). Klasičan primer kompetitivne inhibicije je inhibicija malonske kiseline na sukcinat-dehidrogenazu. Ovaj enzim katalizuje oksidaciju sukcinata u fumarat, odstranjivanjem dva vodonikova atoma. Malonat liči na sukcinat, ima dva karboksilatna anjona, ali nema vodonikove atome na susednim C-atomima. Pošto i supstrat i inhibitor konkurišu ili kompetiraju za isto mesto na enzimu, ova pojava se zove kompetitivna inhibicija. Veličina kompetitivne inhibicije zavisi od relativnih koncentracija supstrata i inhibitora. Povećanjem koncentracije supstrata (ćilibarne kiseline) može inhibicija da se prevaziđe.

Slika 3.12 - Reakcija sukcinat-dehidrogenaze i formula inhibitora

Nekompetitivna inhibicija zavisi samo od koncentracije inhibitora i ne može da se spreči povećanjem koncentracije supstrata. Inhibitor_se,

dakle, vezuje za mesto na enzimu koje nije specifično za supstrat. Nekompetitivni inhibitori nemaju nikakve strukturne sličnosti sa supstratom. lako se ne vezuju za aktivni centar, oni smanjuju aktivnost enzima menjajući mu, verovatno, konformaciju ili neki deo koji je bitan za njegovu aktivnost. Najpoznatiji nekompetitivni inhibitori su supstance koje se reverzibilno vezuju na —SH grupu cisteina, koja je bitna za katalitičku aktivnost mnogih enzima. Joni teških metala (Cu 2+, Hg2+ i Ag+) reaguju reverzibilno sa —SH grupom, dajući merkaptide: Enzim – SH + Ag+ ↔ Enzim – S – Ag + H+ Enzime, koji imaju metalni jon kao kofaktor, inhibiraju reagensi koji vezuju metale. Tako cijanidi grade komplekse sa gvožđem i zbog toga inhibiraju enzime koji imaju ferohem kao prostetičnu grupu. Helirajući agensi (npr. EDTA = etilen-diamin-tetra-acetat) su nekompetitivni inhibitori. Ireverzibilna inhibicija, kao što samo ime kaže, se javlja kao posledica trajne promene enzimskog molekula ili funkcionalnih grupa bitnih za njegovu aktivnost. Najpoznatiji ireverzibilni inhibitori su alkilirajući agensi, kao što je jodoacetamid i toksična organofosforna jedinjenja, koja ireverzibilno reaguju, prvi sa —SH grupom, a drugi sa -OH grupom serinskog ostatka:

3.11

ODREĐIVANJE ENZIMSKE AKTIVNOSTI

Količina enzima odnosno njegova aktivnost u nekom biološkom materijalu određuje se merenjem brzine hemijske reakcije, koju dati enzim katalizuje. Merenje enzimske aktivnosti se radi na konstantnoj temperaturi (obično 30°C) i određenom pH. Obično se na vodenom kupatilu inkubira test-sistem koji sadrži:1. pufer, 2. supstrat i to se uzima koncentracija sa kojom se postiže zasićenje enzima, što znači da je potrebno znati Km enzima; 3. kofaktor ili metalne jone, u slučaju kada su potrebni. Za određivanje treba dakle, obezbediti optimalne uslove i odabrati takvu koncentraciju supstrata, da je početna reakcija proporcionalna samo koncentraciji enzima. Test počinje da se meri posle dodatka enzima, odnosno materijala u kome se on nalazi (serum, citozol, homogenat itd.). Tok reakcije se prati merenjem brzine

3. Nova jedinica se zove katal. Specifična aktivnost se definiše u jedinicama na mg proteina. od 0 do 5 mM.nastajanja produkta.12 MULTIENZIMSKI SISTEMI U intaktnoj ćeliji enzimi deluju zajedno u uzastopnom nizu reakcija. Ređe se koristila tzv. 1 katal odgovara 6 x 107 intemacionalnih jedinica. 200 na 195 mM. Prelaskom na nove jedinice uzeta je kao mera ona količina enzima koja katalizuje promenu 1 mola supstrata u sekundi pod optimalnim uslovima. Tako je preobražajni broj enzima karboanhidraze 36 000 000 na minut. Najjednostavniji je tip kada se individualni enzimi nalaze rastvoreni u citoplazmi u obliku nezavisnih molekulskih jedinki. Poznate su tri vrste kompleksne molekulske organizacije multienzimskih sistema. Promena koncentracije se registruje u što je moguće kraćim vremenskim intervalima (nekoliko minuta. tako da je proizvod prve enzimske reakcije supstrat druge i tako redom. verovatno. Ona se povećava u toku prečišćavanja enzima. engl. koje se naziva preobražajni broj. Količina enzima se definiše prema katalitičkoj aktivnosti. fizički asocirani ni u jednom momentu svoje akcije. Povećanje koncentracije produkta se meri specifičnim hemijskim ili spektrofotometrijskim metodama. Bolje se registruje rast koncentracije npr. Konvencionalan način izražavanja aktivnosti je u jedinicama (J. internacionalna jedinica (IJ) pod kojom se podrazumevala ona količina enzima koja katalizuje promenu 1mM supstrata u minuti. On pokazuje koliko se molova supstrata promeni dejstvom jednog molekula enzima (jednog aktivnog centra). U). najduže pola sata). jer je to mnogo tačnije. U takvim sistemima mali molekuli supstrata difuzijom brzo nalaze svoj put od jednog enzima do drugog. a ne nestajanje supstrata. Warburg je predložio da se za jedinicu aktivnosti uzme molarno dejstvo. nego smanjenje od npr. pod standardnim uslovima. Ovi enzimi nisu. .

Slika 3.13 . U stvari u sistemu sintetaze masnih kiselina supstrati nikad ne napuštaju kompleks. jer se time ograničava razdaljina koju supstrat treba da pređe u toku niza reakcija. Svakako da povezivanje enzima u kompleks ima svoj biološki smisao. sintetaza masnih kiselina kvasca. Ispitivanje kinetike multienzimskih sistema mnogo je složenije nego kinetike prostih enzima. Svaki član multienzimskog sistema ima karakterističan Km za svoj supstrat i kofaktor. Najorganizovaniji je treći tip enzimskih sistema. koji su asocirani u velikim supramolekulskim strukturama. utoliko je verovatnije da je ugrađen u neku organelu ili drugu intracelularnu strukturu.Tipovi multienzimskih sistema: a) rastvoreni multienzimski sistem u kojem intermedijeri difunduju. a u stvari odvojeni enzimi nisu ni aktivni. Ukoliko je enzimski sistem kompleksniji. Ovaj kompleks ne disosuje lako u pojedinačne enzimske molekule. Npr. Brzina pojedinih reakcija . sastoji se iz sedam vrsta enzima. u lancu respiratornih enzima molekuli pojedinih enzima vezani za unutrašnju membranu mitohondrija i u stvari obrazuju deo njene strukture. kao što su membrane ili ribosomi. Tako su npr. b) multienzimski kompleks (intermedijeri se ne odvajaju od kompleksa): c) enzimski sistem asociran sa membranom. koja katalizuje sintezu masnih kiselina iz acetil-koenzima A. Drugi multienzimski sistemi su tako organizovani da su pojedini enzimi fizički povezani i zajedno funkcionišu kao enzimski kompleks. čvrsto povezanih u obliku grozda.

a krajnji proizvod koji utiče na enzim. Inhibicija je reverzibilna. odnosno kada koncentracija produkta P padne. ona koristi genijalan mehanizam povratnog sprega. . Na donjoj slici je dat primer kontrole povratnog sprega na nizu reakcija. On funkcioniše tako što produkt P inhibira jedan od enzima u nizu reakcija. 3. Ovaj prvi enzim u nizu se naziva regulatorni ili alosterni enzim. tada bi došlo do nagomilavanja beskorisnog intermedijera C.određena je stacionarnom koncentracijom svakog intermedijera u nizu. Ako su svi potrebni kofaktori prisutni i svi enzimi niza aktivni.) Nađeno je da su obično energetski uslovi niza reakcija takvi. odmah čim njegova koncentracija pređe određenu granicu. Da bi ovaj mehanizam samoregulacije dobro objasnili.13 REGULATORNI ILI ALOSTERNI ENZIMI Najkarakterističnija osobina multienzimskih sistema je da sami regulišu brzinu reakcije celog niza. E2 itd. Obično jedna reakcija u nizu određuje brzinu celokupnog kompleksa. kojom teče biosinteza citidin-trifosfata (CTP) od asparaginske kiseline i karbamil-fosfata. ako je stepen B ↔ C ireverzibilan i ako bi produkt inhibirao stepen 3. ostajaće polazna supstanca A. pretpostavimo da u ćeliji teče sinteza produkta P u nizu reakcija: Svaki stepen ovog niza katalizuje cdgovarajući enzim (E 1. Znači da sam produkt automatski usporava sopstvenu sintezu. da ona teče samo s leva nadesno. Npr. nastali kompleks enzim-produkt (E—P) disosuje. Međutim. da bi podesila njegovu sintezu svojim potrebama. efektor ili modulator. odnosno pre nego što počnu ireverzibilni stepeni. jer je ili koncentracija tog enzima ili njegovog supstrata ona koja ograničava brzinu sistema. Produkt obično inhibira enzim na početku niza reakcija. Kada ćeliji nisu potrebne velike količine produkta P. tako da sinteza P može ponova da počne. ako umesto toga produkt inhibira prvi stepen. koju ćelija može da koristi u druge svrhe. produkt P će se sintetizovati sve dok ima početne supstance A. U mnogim takvim sistemima prvu reakciju u nizu inhibira krajnji proizvod. jer su neki stepeni ireverzibilni i zbog toga se ukupan položaj ravnoteže ne dostiže. kao i količinom svakog enzima u reakcionom lancu.

ali na njega ne deluje CTP. koja je član multienzimskog puta i tako kontroliše svoju sopstvenu sintezu. Drugu grupu. Zbog toga se pretpostavlja da regulatorni enzimi imaju više mesta za vezivanje supstrata. Treću grupu. odmah se uočava da nema nikakve hemijske sličnosti između CTP-a i asparaginske kiseline.14 . homotropno-hetero-tropne. ovde je mehanizam inhibicije drukčiji od kompetitivne inhibicije.Biosinteza citidin-trifosfata (CTP). koji se sastoje od više polipeptidnih lanaca. Potvrđeno je da oni mogu da disosuju u više manjih subjedinica. Svi do sada poznati regulatorni enzimi su oligomerni proteini. To su homotropni enzimi. koju inhibira velika koncentracija samog CTP. reguliše specifično niskomolekulsko jedinjenje. U prvu grupu spadaju takvi. regulišu i supstrat i specifični modulator. transkarbamilaza disosuje u osam subjedinica dva tipa. heterotropni. Jedan je aktivan.Slika 3.15 Šem . koji su osetljivi na svoj supstrat. Količina supstrata reguliše (modulira) njihovu brzinu. Npr. kod koje su supstrat i inhibitor hemijski slična jedinjenja. I ne ulazeći u egzaktne formule ovog niza reakcija. dejstvujući na alosterni enzim na početku sinteze Kao što se vidi na slici krajnji produkt reakcije CTP inhibira prvi enzim (as-paratat-transkarbamilazu). Do sada su poznate tri vrste regulatornih enzima. koje nije supstrat. Prema tome . a drugi nije aktivan. ali vezuje CTP. od kojih je Slika 3.

pokazalo je da. Efekat modulatora se pripisuje promeni konformacije enzima. M3H. nisu osetljivi na veće koncentracije laktata. Izoenzime srčanog mišića (MH3 i H4) inhibira laktat. Pojednostavljena šema ovog kontrolnog mehanizma data je na slici 3. tako da je nastajanje laktata od piruvata vrlo malo. Određivanjem Michaelis-ove konstante izoenzima laktat-dehidrogenaze. izoenzimi skeletnih mišića. a posebno za vezivanje modulatora. Na taj način se u srčanom mišiću forsira dobijanje energije od aerobne oksidacije. što omogućava dobijanje energije iz procesa glikolize. Na slici 3. svaki ima svoju odgovarajuću vrednost Km. Vidi se da se u jetri i mišićima nalazi uglavnom izoenzim M4. Pokazano je da se svaka frakcija sastoji od četiri peptidna lanca dva tipa u raznim kombinacijama: M4.16 je dat elektroferogram izoenzima laktat-dehidrogenaze iz različitih organa belog pacova. a u srčanom mišiću ima najviše izoenzima MH3 i H4. Obrnuto. MH3. Heterotropni enzimi imaju posebno mesto za vezivanje supstrata. 3. od kojih je svaka aktivna. Ova pojava je prvo opažena kod laktatdehidrogenaze (1957 g) koja redukuje piruvat u laktat. . Ovakvi različiti multipli oblici jednog enzima nazivaju se izoenzimi.najmanje jedno katalitičko. Izoenzimi predstavljaju u ćeliji još jedan mehanizam regulisanja određenih procesa.15. koji su energetski zavisni od glikolize.14 IZOENZIMI Neki enzimi mogu metodom elektroforeze da se odvoje u više frakcija. H4. M2H2. zbog koje dolazi do promene njegove katalitičke aktivnosti. U različitim organima jedne vrste nalaze se različite frakcije ili samo određena frakcija izoenzima. koja se nalaze u raznim subjednicama enzima.

kao npr. pod određenim uslovima i sopstvene molekule (autoliza). Davanje trivijalnih imena sve većem i većem broju enzima dovelo je do . a preteča enzima »proenzim«. tripsin kao tripsinogen. da bi se na taj način tkivo žlezde sačuvalo od proteolize.16 . pepsin i dr.Elektroforetska slika izoenzima laktat-dehidrogenaze u raznim organima belog pacova. koji kao maska zaklanja aktivni centar od prisustva supstrata. Kod nekih enzima postoji mogućnost i autokatalitičkog aktivisanja. Hidrolitičkim dejstvom sone kiseline u stomaku ili proteolitičkim uticanjem enzima u tankom crevu (enterokinaza) odvaja se maska oligopeptida i aktiviše enzim. 3.JET RA MIŠ IĆI DIJ AFR AG MA Slika 3. izo-citrat-dehidrogenaze. Ovaj tip aktivisanja zove se demaskiranje. tripsin. Tako se pepsin luči u formi pepsinogena. Neaktivni oblik enzima zove se »zimogen«. koji razlaže. himotripsin kao himotripsinogen. čim se oslobode prve količine enzima. dobijali su trivijalna imena koja su se i danas zadržala. 3. kreatin-kinaze. Utvrđeno je da su kod zimogenih oblika aktivni centri enzima zakriveni jednim oligopeptidom. emulzin. glutamat oksalacetat-transaminaze itd. Takav je slučaj kod tripsina.15 FIZIOLOŠKO AKTIVIRANJE ENZIMA Neki proteolitički enzimi se luče u neaktivnom obliku.16 NOMENKLATURA I KLASIFKACIJA ENZIMA Enzimi koji su među prvima otkriveni. Pored laktat-dehidrogenaze poznati su izoenzimi: malatdehidrogenaze.

prema kofermentu ili prostetičnoj grupi. druga.1.7.1. koju katalizuju. a šestica je serijski broj enzima ovog tipa. koja učestvuje u reakciji. Prema ovom sistemu svi enzimi su klasifikovani u šest glavnih rodova: 1) OKSIDOREDUKTAZE 2) TRANSFERAZE 3) HIDROLAZE 4) LIAZE 5) IZOMERAZE 6) LIGAZE Svaki od ovih šest rodova je podeljen na klase. Detaljna klasifikacija enzima može se naći u udžbenicima enzimologije. za poznatije enzime se još uvek koriste trivijalna imena. Pošto su sistematska imena dugačka. Tako je amilaza enzim. koji hidrolizuje skrob (amylum). I na kraju svaki enzim ima svoj serijski broj prema redu pronalaženja. međutim. dehidrogenaze koje katalizuju oksidaciju gubljenjem vodonika itd. prvu sistematiku pokušao da uvede Duclaux. uz dodatak nastavka -aza. Pokazalo se. Npr. . dekarboksilaze. Klase se dalje klasifikuju na podklase.6. koje katalizuju prelaženje jednog izomera u drugi. Ovakav način klasifikacije omogućio je numeričku klasifikaciju enzima i sistematsku nomenklaturu. ima trivijalno ime glukokinaza. npr. On je predložio da enzimi dobijaju ime prema supstratu čiju promenu katalizuju.2) iz čijeg se imena vidi da se odigrava reakcija prenosa fosforil-grupe sa ATP-a na alkoholnu grupu šestog ugljenikovog atoma D-glukoze. Prema numeričkoj klasifikaciji svaki enzim je okarakterisan sa četiri broja i ima svoje sistematsko ime. Tako su se počele da razlikuju klase enzima. enzim glicerol-NAD-oksidoreduktaza ima broj EC 1. Za sistematizaciju je uzeta kao osnova krajnja hemijska promena. da jedno jedinjenje može da podleže različitim promenama kao supstrat različitih enzima. Posle toga su enzimi dobijali imena prema tipu reakcije. Prva jedinica znači da enzim katalizuje oksidoredukciju. izomeraze. prema supstratu koji se menja. enzim ATP : D-glukozo-6-fosfotransferaza (EC 2. Zbog toga. treća da je koenzim NAD.1. a i zbog otkrivanja sve većeg i većeg broja enzima Internacionalna Unija Biohemičara predložila je sistematsku nomenklaturu i sistematizaciju enzima. koje cepaju CO2 od karbonskih kiselina. koju enzim katalizuje. da se oksiduje alkoholna grupa glicerola. tako da je 1883 g.konfuzije. saharaza hidrolizuje saharozu itd. Npr.

3. samo nekoliko koenzima i prostetičnih grupa sudeluju u oksidativnim procesima. koji katalizuju oksidacije različitih organskih jedinjenja. Najpoznatiji enzimi ove grupe su: laktatdehidrogenaza. Uzmimo kao primer oksidaciju alkohola (alkohol oksidoreduktaze) sa različitim akceptorima. Pošto kod svake oksidoredukcije dolazi do gubljenja vodonika ili elektrona. NAD -specifična izocitrat- . jer iz oksidacionih procesa živa bića crpe energiju za zadovoljavanje svojih životnih potreba. Ovaj rod enzima se ranije zvao dehidrogenaze. Znači da različiti enzimi imaju iste koenzime. oksidoreduktaze kod kojih su akceptori elektrona citohromi i oksidoreduktaze sa molekulskim akceptorom vodonika ili elektrona.1. Oni igraju u metabolizmu važnu ulogu.1): CH3CH2OH + NAD+ = CH₃CHO + NADH + H+ Najveći broj bioloških oksidacija pod anaerobnim uslovima ima NAD+ i NADP+ kao akceptor vodonika.3. Prema vrsti jedinjenja koje se oksiduje. oksidoreduktaze kod kojih je akceptor vodonika nikotinamid-adenin dinukleotid (NAD+) i nikotinamidadenin dinukleotid fosfat (NADP+).aldehidnu i keto) grupu (primarnu amino) c) na —CH = CH— grupu (desaturacija C-C veze) e) na —CH—NH— grupu (sekundarnu amino) na NADH i NADPH Svi enzimi ovog roda sadrže koenzim ili prostetičnu grupu. odnosno samog bitisanja. malatdehidrogenaza. koja u toku oksidoredukcije prima ili daje vodonikove atome ili elektrone. oksidoreduktaze se dele na one koje deluju: a) na —CH—OH b) na — C=O d) na —CH—NH2 f) grupu (alkoholnu) grupu (karbonilnu. koji preuzima koenzim NAD+ i pri tome se redukuje. kiseonikom kao 2.16. Oksidacija alkohola gubljenjem vodonika. Dok je broj enzima ovog roda veliki. teče na sledeći način dejstvom alkohol-dehidro-geneze (EC 1.1 OKSIDOREDUKTAZE Oksidoreduktaze su veliki rod enzima.1. svaka klasa oksidoreduktaza deli se prema vrsti akceptora na: 1.

1.6) i peroksidaze (EC 1.dehidrogenaza.2. Npr.27). prvo prostetična grupa flavinadenin dinukleotid (FAD) enzima.11. a druga dva u ciklusu limunske kiseline.11. Opširnije informacije o tome se nalaze u udžbenicima enzimologije.1. glukozo oksidaze. Raspadanje peroksida katalizuje katalaza: . Oksidacija alkoholne grupe gubljenjem elektrona. koje katalizuju reakcije tipa: RH2 + H2O2 = R + 2H2O (peroksidaze) oksi dova nsus ptrat susp trat U slučaju kada je R molekulski kiseonik (O₂). alkoholna grupa može da se oksiduje direktnom predajom vodonika odnosno elektrona molekulskom kiseoniku. preuzima vodonik od glukoze. Sam proces se odvija u više stepena. poznati su i pod imenom oksidaze. alkoholna grupa (β-D-glukoze oksiduje se u glukonsku kiselinu (odnosno lakton) u reakciji glukozo oksidaze (EC 1. imamo na primeru oksidacije sekundarne alkoholne grupe mlečne kiseline: CH3–CHOH–COO¯ + 2 fericitohrom c=CH3–CO–COO¯ + 2 ferocitohrom Enzim koji katalizuje ovu promenu je laktat-dehidrogenaza kvasca (EC 1.3).1. Enzimi čiji je akceptor vodonika kiseonik. jer je flavo-protein (identičan sa citohromom b₂).3. β-D-glukoza + O₂ = glukonska kiselina + H₂O₂ I ovaj proces teče postupno. Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza ili »Zwischenferment« je enzim pentozofosfatnog puta razgradnje glukoze. Prvi učestvuje u procesu glikolize. I na kraju.1.1.). onda se odigrava proces raspadanja H2O2.1. koje preuzimaju citohromi. koja se razlikuje od laktat-dehidrogenaze mišićnog tkiva (EC 1. Naime. što je karakteristično za najveći broj bioloških oksidacija.9. koji tada predaje kiseoniku: β -D-glukoza + enzim-FAD=glukonska kiselina + enzim-FADH2 Enzim-FADH2 + O2=enzim-FAD + H2O2 U grupu oksidoreduktaza spadaju i katalaza (EC 1.7).

) 2.Peroksidaze.2 TRANSFERAZE Transferaze katalizuju prenošenje funkcionalnih grupa ili celih molekula od supstrata na neki akceptor. a katalaza oslobađanje nascentnog kiseonika iz vodonikperoksida. čije prostetične grupe preuzimaju radikale koji se prenose. Najveći broj prostetičnih grupa ove grupe enzima spadaju u vitamine B grupe ili u sistem adenilnih kiselina.) 4. ADP.) 3. gradeći energetski bogato jedinjenje adenozintrifosfat (ATP). ovde ćemo samo da naglasimo ulogu fosfotransferaza (2. Na taj način se oslobođena energija hvata i čuva. Prema grupi koja se prenosi. dakle. koje prenose grupu koja ima jedan C-atom (–CH3. uridilna (UTP) i citidilna kiselina (CTP). čije je sistematsko ime: L-alanin: 2-ketoglutarat aminotransferaza (EC 2.1. one je prenose. 3.) koje prenose aldehidnu ili keto-grupu koje prenose acilnu grupu (ostatke kiselina) koje prenose glikozilnu grupu (ostatke monosoharida) koje prenose fosfatne grupe sa energijom (kinaze) koje prenose grupe koje imaju sumpora Bez obzira na veliki značaj svih transferaza. Koenzimi ove grupe enzima su adenilne kiseline (AMP.) katalizuje prenošenje amino grupe od alanina na αketoglutarnu kiselinu: Transferaze su složeni proteini.7. Tako npr. –CH2OH. enzim fosfoglicerat-kinaza (EC 2.3) prenosi energiju. . 2.16. –CHO itd. Kadgod se u nekom procesu oslobađa energija.).6.) 1. alanin-aminotransferaza.7. da bi je organizam koristio za svoje potrebe. poznate su pod imenom kinaze. Fosfotransferaze prenose ostatak fosforne kiseline zajedno sa oslobođenom energijom.2. Npr. ATP). transferaze se dele na: a.) 5. katalizuju oksidacije sa vodonikperoksidom.

fosfotransferaze. One katalizuju hidrolitičko cepanje raz ličitih jedinjenja.16. glukoza. hidrolaze se dele na: a) b) c) d) e) Hidrolaze različitih estara (karboksilne. amida) . mono i di-estre fosforne kiseline itd. Prema tome koja se hemijska veza hidrolizuje. može da uđe u metabolizam tek pošto se energetski obogati. omogućavaju mnogobrojne endergonske reakcije. koje ne mogu da teku bez dodatka energije. Međutim. na akceptor adenozindifosfat (ADP): S druge strane. mnoge hidrolaze su aktivne jedino u prisustvu metalnih jona. tioestara. Karakteritsično je da ova grupa enzima ne sadrži koenzime ili prostetične grupe.) Hidrolaze glikozidnih veza Hidrolaze etarskih veza Hidrolaze peptidnih veza i drugih C-N jedinjenja (npr. Tako npr. Dejstvom enzima heksokinaze (EC 2. 3. 1. kao i sva druga jedinjenja.nastalu oksidacijom glicerinaldehid-3-fosfata u 1. glicerol-estre ili lipaze.3 HIDROLAZE Hidrolaze su najbrojniji enzimi.7.) prenosi se energija sa adenozintrifosata (ATP) na glukozu.1.3-difbsfoglicerinsku kiselinu.

koje cepaju veze između dva ugljenikova atoma (C—C veze) u aldehidnim. Na pr. 3.f) g) Hidrolaze anhidrida kiselina Hidrolaze koje u prisustvu vode kidaju vezu između dva ugljenikova atoma (C—C hidrolaze) Hidrolaze hemijske veze ugljenika i halogena i h) i)Hidrolaze hemijske veze fosfora i azota Biološka uloga hidrolaza sastoji se u tome. keto aminokiselinama. čije cepanje katalizuju. jer samo tako mogu da uđu u krvotok. Tako se belančevine hidrolizuju pod dejstvom proteolitičkih enzima (pepsin.16.4 LIAZE Liaze katalizuju cepanje različitih hemijskih veza bez prisustva vode. himotripsin) do aminokiselina. što pripremaju hranu za apsorpciju u stomaku i crevima. Slično dejstvuju i dekarboksilaze. Na primer. tripsin. enzim kvasca. cepa pirogrožđaru kiselinu na aldehid i CO2: Prema vrsti hemijskih veza. piruvat dekarboksilaza. Polisaharidi (skrob i glikogen) i oligosaharidi hidrolizuju se u toku varenja do monosaharida. 6-difosfatu i nastaju dve trioze (Lohmann-ovi estri). da bi mogli dalje da se metabolišu u jetri i ostalom tkivu. liaze se dela na: a) b) Ugljenik-ugljenik (—C = C—) liaze Ugljenik-kiseonik (—C = O) liaze . pod dejstvom aldolaze cepa se veza između trećeg i četvrtog ugljenikovog atoma u fruktozo-l.

Npr. glukozofosfat-izomeraza (EC 5.3. najčešće adenozintrifosfata.16.16. .c) d) Ugljenik-azot (—C=N-) liaze Ugljenik-sumpor (—C=S) liaze 3.6 LIGAZE Ligaze ili sintetaze su enzimi koji katalizuju neku sintezu.9) katalizuje prelaz glukozo-6-fosfata u fruktozo-6-fosfat u procesu glikolize: Maleat izomeraza utiče na ravnotežu između dva cis-trans izomera: Izmomeraze se dele na: 1) Racemaze i epimeraze 2) Cis-trans izomeraze 3) Intramolekulske oksidoreduktaze 4) Intramolekulske transferaze 5) Intramolekulske liaze 6) Druge izomeraze.5 IZOMERAZE Izomeraze su enzimi koji katalizuju prelaz jednog izomernog jedinjenja u drugo.1. 3. ova grupa enzima deluje samo u prisustvu nekog davaoca energije. Pošto su sintetske reakcije endergonskog karaktera.

ligaze se dele na: (—C = O) (—C=S) ligaze (—C=N-) ligaze ligaze (—C = C—) ligaze . Prema tome koja vrsta nove veze nastaje. koju katalizije acetil-koenzim Akarboksilaza. nastaje u prisustvu ATP-a: Ovaj enzim ima kao prostetičnu grupu vitamin B-grupe.Npr. u sintezi viših masnih kiselina. prvi međuproizvod malonil-koenzitn A.

Km je karakteristična za svaki enzim i supstrat. bakar i dr. 7) Temperatura i pH enzimskih reakcija su u fiziološkim okvirima jer su enzimi proteini i denaturisali bi se i na visokim i na niskim temperaturama i pH vrednostima. 3) Prema Michaelis-Mentenovoj teoriji koja tumaču mehanizam enzimske reakcije. . U matematičkoj interpretaciji enzimske reakcije koju su izveli Michaelis i Mentenova dobija se jednačina u kojoj centralno mesto ima Michaelis-ova konstanta Km. Zn²+ itd. 2) Mehanizam kojim enzim smanjuje potrebnu aktivacionu energiju Koshland hipotetički tumači time da se spajanjem enzima sa supstratom menja i supstrat i konformacija enzima. 4) Brzina enzimske reakcije zavisi od uslova pod kojima se ta reakcija odvija. 5) Inhibicija enzima može biti reverzibilna i ireverzibilna. koncentracija i jonska snaga pufera. Kao katalizatori pospešuju hemijske reakcije. aktivatora i inhibitora. a po hemijskoj strukturi to su proteini. a može biti kompetitivna. Mg²+. te se tako smanjuje potrebna energija aktivacije i omogućava reakcija. neki katjoni i anjoni (pesticidi i otrovi na bazi organofosfata i dr. Ireverzibilnu inhibiciju ili „trovanje“ enzima izazivaju mnogi teški metali (živa. brzina cele enzimske reakcije zavisi od: 1) brzine stvaranja kompleksa enzim supstrat i 2) brzine stvaranja produkta uz razlaganje kompleksa ES. Co²+.UKRATKO: 1) Enzimi su biološki katalizatori. prisutnost koenzima. koncentracija supstrata. nekompetitivna i akompetitivna. a grafički se može odrediti prema Lineweaver-Burku.). koji se dalje raspada na produkt (P) i enzim (E). kompleks enzim-produkt (EP). Ona je jednaka koncentraciji supstrata pri kojoj je brzina reakcije jednaka polovini maksimalne brzine. Faktori koji utiču na brzinu enzimske reakcije su: pH. Najčešći aktivatori enzima su razni joni na primer: Cl ¯. Reverzibilna inhibicija posledica je delovanja inhibitora na kinetiku reakcije između enzima i supstrata.). Mn²+. 6) Enzimima je često potrebno da se aktiviraju da bi imali puno dejstvo. Vezivanjem supstrata za aktivni centar pomoću kontaktnih amino kiselina stvara se kompleks emzimsuptrat (ES) i delovanjem katalitičkih amino kiselina. a da se pri tome sami ne troše i ne menjaju. Deo enzimske proteinske molekule na koji se veže supstrat naziva se aktivni centar enzima.

obično zbog oštećenja funkcije organa. Tako se nrp. pa enzimi izlaze u ekstracelularnu tečnost. 18) Razna patoločka stanja u kojima dolazi do oštećenja. lipaza itd. oksidacije glukoze i disanja. e) izomeraze i f) ligaze/sintetaze.). menjaju normalni tok metaboličkih procesa. peptidaza itd. Sve je to unosilo zbrku pa je enzimska komisija IUB-a donela preporuku o nomenklaturi i klasifikaciji enzima. Pojedini izoenzimi nekog enzima su specifični za određene organe. 14) Metode za određivanje enzima u osnovi se temelje na istom principu. npr. lezija ćelija koje sadrže enzime. Drugi su enzimi imali trivijalna imena npr. ( amilaza. 12) Organospecifični enzimi. 9) Prema toj klasifikaciji postoji 6 rodova enzima: a) oksidoreduktaze. b) transferaze. Enzim deluje na svoj specifični supstrat i nakon toga se meri koncentracija nastalog proizvoda reakcije. . Ovu grupu bolesti nazivamo urođene greške metabolizma. 10) Prema rasprostranjenosti u organizmu enzimi se mogu podeliti u tri grupe: 11) Organski nespecifični enzimi. c) hidrolaze. smanjenje sinteze enzima u jetri. 17) Stečeni deficit enzima. To su enzimi koji se nalaze samo u određenim organima i sudeluju u metaboličkim procesima koji se odvijaju samo u određenim organima. 15) Određivanje enzimske aktivnosti koristi se danas u dijagnostici brojnih patoloških stanja i poremećaja: 16) Bolesti koje zbog potpunog nedostatka ili deficita nekog enzima. To su enzimi glikolize. To su enzimi koji sudeluju u procesima u kojima se stvara energija. d) liaze. ili smanjenje koncentracije supstrata. dok je u jetri LDH5 i nešto LDH4. tripsin. 13) Organospecifični izoenzimi.8) Nazivi enzima su nastali bez nekih pravila i obično su ih davali sami pronalazači većinom prema supstratu na koji enzim deluje uz sufiks aza (lipaza. što dovodi do povećane aktivnosti tih enzima.). LDH u miokardu nalazi u obliku LDH1 i nešto LDH2. To su nasledne genetski uslovljene bolesti.

UGLJENI HIDRATI I NJIHOV METABOLIZAM .

Ovu energiju apsorbuje biljka posredstvom hlorofila od sunčeve svetlosti. Svetlosna energija posle komplikovanog niza hemijskih reakcija pretvara se u hemijsku energiju. gde je voda davalac vodonika i 2) Da je količina CO2. Ova jedinjenja nastaju u zelenim biljkama od ugljen dioksida i vode. Fotosinteza se može predstaviti sledećom jednačinom: 6CO2+12H2O→sunčeva energija→C6H12O6+6O2+6H2O Iz gornje jednačine se vidi: 1) Da je to jedan oksido redukcioni proces. jednaka molekulskom ekvivalentu kiseonika. Nalaze se u znatnim količinama u biljnom i životinjskom organizmu. biosintezom.hidrati ugljenika (otuda im i ime). Životinje tako deponuju suvišne količine glukoze u jetri i mišićima u obliku glikogena. vodonika i kiseonika. Ugljeni hidrati (šećeri.1 UGLJENI HIDRATI Ugljenihidrati su pored proteina. saharidi) su organska jedinjenja izgrađena od tri biogena elementa: ugljenika. U ugljene hidrate se ubrajaju supstance koje se po svojim fizičkim osobinama jako razlikuju. masti i vitamina neophodni sastojci hrane. Međutim njihova empirijska formula nije karakteristična samo za ovu grupu jedinjenja. Zbog toga se ranije mislilo da su ugljeni hidrati . Za asimilaciju jednog mola ugljendioksida potrebno je oko 473 J. čije hemijske osobine ne odgovaraju . Ovu biosintezu zovemo fotosinteza. podloga su za izgradnju svih ostalih sastojaka a preostali. koji se uprkos svojoj velikoj molekulskoj težini lako hidrolizuje ponovo u glukozu i služi životinji kao vrlo pristupačan izvor i rezerva energije. gde imaju različite i karakteristične funkcije.4. Na ovaj način stvoreni ugljeni hidrati u biljci. koja je potebna da iz ugljendioksida i vode nastanu ugljeni hidrati. koji one izdišu. već istu formula imaju i neka hemijska jedinjenja. koja direktno iskorišćava sunčevu svetlosnu energiju. koju apsorbuju zelene biljke. Ona je od prvorazrednog značaja za održavanje života na zemlji. nepotrošeni deo odlaže se kao rezervna hrana. Odnos ovih elemenata je (1 : 2 : 1) tako da je opšta formula ugljenih hidrata Cn(H2O)n. Animalni organizmi se hrane ovim biljnim rezervnim ugljenim hidratima i glavni deo svoje životne energije dobijaju metaboličkom oksidacijom ugljenih hidrata u ugljendioksid i vodu. U životinjskom organizmu odigrava se proces obrnut fotosintezi i pri njemu se oslobađa energija dobijena od sunčeve svetlosti.

Imena većine ugljenih hidrata imaju nastavak -oza. nastaje α-glukoza. jer skreće ravan polarizovane svetlosti na levo). Od monosaharida. na C-1 atomu. Monosharidi imaju dva izomerna oblika. Oni mogu u svom molekulu da imaju aldehidnu grupu. na primer glukoza. a sa – za levo skretanje šećera. koja su nesumljivi ugljeni hidrati po svom hemijskom ponašanju. nastaje β. monosaharide. tada govorimo o aldozama ili keto grupu. odnosno ako je OH-grupa levo. ne odgovaraju gornjoj definiciji. U alkalnoj sredini aldoze. pentoze. Monosaharidi su najprostiji šećeri. Oni koji imaju OH-grupu do zadnjeg C-atoma (CH2OH) s desne strane označavaju se kao D-izomer. Zbog toga je jednom definicijom teško obuhvatiti pojam ugljenih hidrata. U organizmu se nalaze većinom šećeri D-reda. oligosaharide i 3. prelaze u enolni oblik. Po broju kiseonikovih atoma oni se dele na: bioze. i to svojstvo se koristi za dokazivanje i određivanje u laboratoriji. Broj kiseonikovih atoma može. kao što su na primer formaldehid. tada govorimo o ketozama. 2. a ne mora da bude jednak broju ugljenikovih atoma. sirćetna kiselina i mlečna kiselina. a koren reči ukazuje na poreklo (laktoza) ili neku drugu osobinu (levuloza. trioze. koja imaju karakter ugljenih hidrata. Ugljeni hidrati čiji su molekuli izgrađeni od više od šest monosaharida zovu se polisaharidi. S druge strane neka jedinjenja. Time se stvaraju petočlani ili šestočlani prstenovi tipa furana ili pirana. najvažnije su heksoze. . Unutar šećera aldehidna i hidroksilna grupa međusobno reaguju i stvaraju poluacetate. a među njima naročito glukoza.osobinama ugljenih hidrata. Oligosaharidi su ugljeni hidrati koji su izgrađeni najviše od šest molekula monosaharida. U obliku enolnog anjona glukoza deluje kao jak reducens. Prema položaju OH-grupe.polivalentnih alkohola. prema tome kako se ponašaju pri hidrolizi : 1. a oni kojima je ona s leve strane L-izomer. i fruktoza kao predstavnik ketoza. kao predstavnik aldoza. ako je ova desno. Dok oznake D i L označavaju konfiguraciju. tetroze. no najbolje ih je okarakterisati kao primarne oksidacione proizvode -aldehide i ketone . polisaharide Monosaharidi se hidrolizom ne cepaju u prostija analogno građena jedinjenja. U slučaju glukoze reaguju aldehidna grupa na C-1 i hidroksilna grupa na C-5 atomu. heksoze itd. Oni se hidrolizom cepaju na monosaharide iz kojih su izgrađeni. optička aktivnost koju šećeri poseduju označava se sa + za desno. Ugljene hidrate delimo na tri osnovne grupe.glukoza.

To svojstvo glukoze da skreće polarizovano svetlo koristi se za polarimetrijsko određivanje koncentracije glukoze. Fosforni estri šećera su otkriveni u kvascu i mišiću kao polazni međuproizvodi prometa šećera. slatkog su ukusa. Glukoza je biološki najvažniji šečer i po tome što većina heksoza u toku metabolizma prelazi u glukozu. analogno kao što amilbutirat znači da se radi o estru buterne kiseline. Oni ne pokazuju sve karakteristične reakcije aldehida i ketona. Monosaharidi ulaze u anaerobnu metaboličnu razgradnju. Takođe se u formulama pojednostavljuje pisanje ostataka fosforne kiseline simbolom (P). Estri monosaharida: Karakteristična osobina alkoholne grupe da sa kiselinama daje estre javlja se i kod hidroksilnih grupa šećera.7°. Tako na primer glukozo-6-fosfat označava estar glukoze čija je hidroksilna grupa na šestom ugljenikovom atomu esterifikovana fosfornom kiselinom. jer u rastvoru praktično nema aldehidnog oblika šećera. na primer. u urinu. što znači fosforni estar šećera. α-D-glukoza ima specifičnu rotaciju {α}25 + 113°. Imena fosfornih estara šećera grade se tako što se imenu monosaharida doda broj hidroksilne grupe koja je esterifikovana i reč fosfat.5°. tek kada se dejstvom odgovarajućeg enzima (heksokinaze) glukoza fosforiliše u glukozo-6-fosfat. 4. nazivi kao glukozo-1-fosforna kiselina i glukozo-1-fosfat su sinonimi. Prema tome.1.1.1 Hemijske osobine monosaharida Hemijska reaktivnost monosaharida odraz je prisustva većeg broja OH grupa u njihovom molekulu. Kao polihidroksilna jedinjenja monosaharidi se rastvaraju u vodi. a ne rastvaraju se u organskim rastvaračima i mastima.oblici skreću različito ravnu polarizovane svetlosti. Estri monosaharida sa sirćetnom ili benzoevom kiselinom koriste se u organskoj hemiji kao polazne supstance za sintezu različitih monosaharida.1 MONOSAHARIDI 4. a β-D-glukoza + 19. U metabolizmu monosaharida najvažniju ulogu igraju estri sa fosfornom kiselinom. U monosaharidu . Umesto fosforna kiselina nekog šećera često se kaže jednostavno fosfat.1. Međutim.α i β. Vezivanjem za trobaznu fosfornu kiselinu šećeri postaju elektroliti (kiseline) i time iz osnova menjaju svoje fizičko-hemijske osobine u pogledu pokretljivosti u električnom polju. permeabilnosti i reaktivnosti. u vodenom rastvoru obe su forme u ekvilibrijumu i glukoza ima ugao skretanja polarizovanog svetla + 52. već samo poluacetalnog (α i β). Etri monosaharida: Hidroksilne grupe šećera daju etre sa alkoholima ili nekim drugim jedinjenjima koja imaju alkoholnu funkciju.

Fenilhidrazoni i osazoni monosaharida:Šećeri teško kristališu. zbog čega epimerni šećeri daju identične osazone kao npr. jer su osazoni sadržavali dva ostatka fenilhidrazina. Etri poluacetalne grupe monosaharida zovu se glikozidi. . Dejstvom hidroksilamina na aldoze nastaju aldoksimi. i izdvajaju se u obliku sirupa. Derivati karbonilne grupe šećera: Mnoge reakcije koje su karakteristične za aldehide i ketone ne daju monosaharidi. a u reakciji je potrošeno tri mola fenilhidrazina na jedan mol heksoze. na osnovu kojih mogu lako da se razlikuju pojedini šećeri. Fenilhidrazoni i osazoni nastaju dejstvom fenilhidrazina na šećere. koja se zovu oksimi. jer u njihovom rastvoru ima malo aldehidnog oblika (0. odnosno ona koja je nastala na prvom ugljenikovom atomu aldoza. Zato je za identifikaciju i izolovanje šećera od naročite važnosti dobijanje fenilhidrazona i osazona. Reakcija teče već na sobnoj temperaturi: Stvaranjem osazona nestaju prostorne razlike na prvom i drugom ugljenikovom atomu.01%). Primarni proizvod s fenilhidrazinom (hidrazon) kod gornja tri šećera je različit. Osim toga većina šećera se raspada već ispod tačke topljenja. O glikozidima će kasnije biti opširnije govora. Fenilhidrazin je poznati reagens za karbonilnu grupu. Oksimi šećera su značajniji po tome što se preko njih izvodi skraćivanje lanca ugljenikovih atoma i na taj način dobijaju šećeri s manjim brojem ugljenikovih atoma. Naročito osazoni pojedinih šećera imaju oštru tačku topljenja i karakterističan oblik kristala. manoza i fruktoza. Oksimi monosaharida: Šećeri kao aldehidi i ketoni višehidroksilnih alkohola daju s hidroksilaminom jedinjenja. glukoza. naročito kada nisu čisti. pošto je nastajanje glikozidne veze od prvenstvene važnosti u hemiji oligo i polisaharida. koji dobro kristališu. Obrazovanjem oksima ili osazona monosaharida može se aldehidni oblik izdvojiti. Ovaj reagens je u hemiju šećera uveo Emil Fischer 1884 godine.se najlakše eterifikuje poluacetalna hidroksilna grupa. Reakcija fenilhidrazina sa šećerima vršila se na neočekivani način.

a šećeri koji se konfigurativno razlikuju samo na drugom ugljenikovom atomu. a krajnja alkoholna grupa da se oksidiše u karboksilnu. Pod biološkim uslovima može da se sačuva aldehidna grupa. Ostavimo li u alkalnom rastvoru bilo koji od tri moguća epimerna šećera. HCl) odvajaju se tri mola vode. koji nastaju dejstvom jakih kiselina na šećere. nalaze se u rastvoru stereoizomeri i odgovarajuća ketoza. Pri oksidaciji i aldehidne i poslednje alkoholne grupe dobijaju se dvobazne dikarbonske ili šećerne kiseline. Kod aldoza i ketoza dolazi do intramolekularnog premeštanja H i OH grupe i karbonilne na prvom i drugom ugljenikovom atomu. zovu se epimerni šećeri. pojaviće se posle izvesnog vremena i ostali epimeri. mogu lako da se kondenzuju s različitim fenolima u boje. a za dokazivanje glukoze Molisch-eva sa α-naftolom. Dejstvo baza na monosaharide: Slabe alkalije izazivaju sasvim drugačije promene kod šećera. Oksidacija monosaharida: Blagim oksidacionim sredstvima prvo aldehidna grupa prelazi u karboksilnu. a u alkalnoj sredini so te kiseline. Dejstvom jakih alkalija šećeri se raspadaju i među proizvodima raspadanja pojavljuje se mlečna kiselina. U oba slučaja dobijamo monokarbonske kiseline: prve su onske. Reakcija služi za dokazivanje pentoza (Tollens-ove reakcije s floroglucinolom i orcinolom). a druge uronske. Ovaj poslednji prima vodu i raspada se na levulinsku i mravlju kiselinu. Ovakva promena na prva dva ugljenikova atoma zove se epimerizacija. Furfural i oksimetilfurfural (OMF). Od pentoza tako nastaje furfural. Za dokazivanje fruktoze poznata je reakcija po Seliwanqff-us rezorcinolom. Premeštanje ide preko jednog međuproizvoda. nego što smo ih dosad upoznali. Reakcija ne teče brzo. a poluacetalni oblik gubi dva vodonikova atoma dajući lakton odgovarajuće kiseline.Dejstvo kiselina na monosaharide: Zagrevanjem rastvora pentoza i heksoza s jakim kiselinama (npr. Na primer: . a od heksoza oksimetilfurfural. a posle uspostavljanja ravnoteže. koji do danas nije mogao da se izoluje. pa je potrebno povisiti temperaturu.

manoza manitol. a sve ketoze ekvimolekularne smese steoizomernih polialkohola. manoza — manošećernu kiselinu. Bi). Treba da se naglasi da kod svih oksido-redukcionih reakcija šećera sudeluju osim karbonilne i druge redukcione grupe. a kod ketoza je to slučaj pri svakoj oksidaciji. Kao oksidaciona sredstva služe alkalni rastvori metalnih jona (Cu. postupnim aktiviranjem položaja. kojim se može dokazati 0. keto i alkoholnih grupa. Zato se u praksi koriste empirijske tabele za kvantitativno određivanje šećera. Iz tog razloga sve ovakve metode za kvantitativno određivanje šećera su empirijske i ne mogu se prikazati hemijskim jednačinama. zbog čega se troši više ekvivalenata reagensa. . jer ne oksiduje urate i kreatinin. kod koje se dejstvom šećera vrši redukcija kupri-kalijum-natrijum-tartarata s izlučivanjem kuprohidroksida. Čitava analitika šećera zasniva se na ovim reakcijama. Dejstvom jakih oksidacionih sredstava na aldoze cepa se lanac ugljenikovih atoma. Glukoza daje redukcijom sorbitol. zatim Borfoed-ov.Ostale važnije heksoze daju sledeće dikarbonske kiseline: galaktoza — sluznu. Najpoznatije su sledeće reakcije: Fehling-ov. Za dokazivanje šećera u mokraći koristi se Benedict-ov reagens. koji spontano prelazi u crveni kupro-oksid.5 mg glukoze u prisustvu četrdeset puta veće količine laktoze ili maltoze i šesdeset puta veće koncentracije saharoze. Redukcija monosaharida: KarboniIna grupa aldoza i ketoza može da se redukuje u alkoholnu. a pozitivna reakcija se pri dokazivanju vidi po promeni boje. U gore navedenim oksidacionim reakcijama šećera dolaze do izraza jake redukcione osobine aldehidne. pri čemu nastaju polialkoholi. Pri oksidaciji glukoze Fehling-ovim rastvorom oksidacija se vrši duž niza (počev od aldehidne grupe).

Glicerinaldehid i dioksiaceton. nisu dosad nađeni kao slobodni sastojci biološkog materijala.1.Cijanhidrinska sinteza: Poznata reakcija dobijanja oksikiselina od velike je važnosti za hemiju šećera. itd.i D-treoza i L. međutim. jer se na taj način mogu od šećera s manjim brojem ugljenikovih atoma da dobiju šećeri sa većim brojem ugljenikovih atoma. Fosforni estri trioza. . Aldoze dejstvom HCN prelaze u cijanhidrine. 4. Pentoze.1. Trioze.2 Podela monosaharida prema broju ugljenikovih atoma Bioze. To su dva para enantiomera L.pentozana.Slobodne pentoze nalazimo jedino povremeno u mokraći. Tako aldopentoza (arabinoza) u reakciji sa HCN daje smesu od dva cijanhidrina.Šećer sa dva ugljenikova atoma nije nađen u prirodi. da jedinke s dva ugljenikova atoma postoje kao važni međuproizvodi metabolizma u oksidacionom razlaganju glukoze i fotosintezi. poznati su pod imenom Lohmann-ovi estri. Tetroze. koja je prvi put nađena u timonukleinskoj kiselini. Nastaju tokom anaerobnog razlaganja glukoze. izolovanoj iz grudne žljezde. . Biološki najvažnija tetroza je D(—)-dezoksiriboza ili 2-ribodesoza. Pentozani prate celulozu kao sastavni deo . Vezanih ima u biljnom materijalu u većim količinama u obliku polisaharida . Nastaju dva prostorna izomera: glukonitril i manonitril. Ova dva nitrila saponifikacijom daju smesu glukonske i manonske kiseline i konačno redukcijom svojih laktona ekvimolarnu smesu glukoze i manoze. takođe.i D-eritroza. glicerinaldehid-fosfat i dioksiaceton-fosfat. . Po sličnoj reakcionoj šemi može se od heksoze dobiti heptoza. koji imaju jedan ugljenikov atom više u molekulu. Ona je derivat riboze. Glikoaldehid. od heptoze oktoza. jer se nastajanjem sekundarne alkoholne grupe na drugom ugljenikovom atomu formira novi centar asimetrije.Sve četiri moguće aldotetroze nisu biološki važne. Dobijene su samo sintetičkim putem. . ili glikoloza (CHO-CH2OH) je laboratorijski proizvod. Sigurno je.

pa su po tome i dobile ime — ribonukleinske kiseline (RNA). arabanima (arapska guma). odnosno njen fosfatni estar. sluzima i pektinima. npr. Nalaze se i u gumoznim smolama (trešnja. paratifusa. po nekima i PNA. Slobodna riboza se nalazi u piranoznom obliku. Metilpentoze ulaze u metabolizam samo nekih bakterija. kao i u odgovarajućim nukleozidima. inozinskoj kiselini). Arabinoza se deset puta teže resorbuje od glukoze. Sisari je ne mogu fosforilisati i zato ne ulaze u njihov metabolizam. koja ima konfiguraciju L-manoze. jer je riboza jedina pentoza u takvom sastavu. Nalazi se u većim količinama u polisaharidima. To su L-ramnoza. arapska guma) i pektinima. »pentozo-fosfatnom ciklusu«. digitaloza. izolovana iz kininove kore. . D-(—)-riboza. D. šećer iz digitalis glikozida sa strukturom D-fukoze i kinovoza. koja je prilično rasprostranjena u bilju u obliku polimera ksilana. Ribuloza je ketopentoza. je nezamenljiva pentoza u čitavom nizu nukleotida (adenilnoj. koje imaju šest ugljenikovih atoma. pa se po njoj zovu dezoksiribonukleinske kiseline (DNA). U pentoze ubrajamo i metilpentoze.biljnog skeleta. u tzv. gvanilnoj. D-ksiloza je pentoza. koji nastaju od nukleotida odvajanjem fosfata.i L-arabinoza je šećer koji može služiti kao primer da u prirodi nalazimo levi i desni oblik istog šećera. čiji su fosfatni estri nađeni kao međuproizvodi fotosinteze i u biološkim prelazima šećera jednih u druge. U drugom tipu nukleinskih kiselina nalazi se tetroza 2-dezoksiriboza. Jedan tip nukleinskih kiselina je karakterističan po svom sadržaju riboze.

GLUKOZA α. u ljudskom i životinjskom organizmu identična je s alkoholnim vrenjem kvasca (Saharomiceta).D. sirćetnu kiselinu. U prirodi se nalazi zajedno s fruktozom u medu. Glukoza se u vodi rastvara vrlo lako. i dekstroza. prelazi iz tankog creva u krv i deponuje se u jetri i mišićima u obliku polisaharida glikogena. koju sintetišu izvesne bakterije. a posle uspostavljanja ravnoteže specifični ugao skretanja polarizovane ravni iznosi = +25.D. ćelijskom soku. α. Vodeni rastvor glukoze pokazuje mutarotaciju. I mikroorganizmi deponuju glukozu u obliku glikogena (npr. . slatkom voću. fermentacija ili glikoliza. glikogen i celuloza daju samo glukozu. D (+ ) Glukoza zove se i grožđani šećer (saccharum uvae). Glukoza koja nastaje u toku varenja enzimskim cepanjem skroba. inulin — fruktozu. samo se razlikuje po krajnjem proizvodu. a različiti sojevi daju razne konačne proizvode: alkohol. semenkama i korenju. kvasac). jer se nalazi u grožđu. manani i galaktani — manozu i galaktozu. Topi se na 81°C. Biološki je važna i ketoza L-sorboza. U mišiću nastaje L-mlečna kiselina.7°. pri mlečno-kiselom vrenju (Bacillus acidi lactici) nastaje D-mlečna kiselina. a vrlo malo u etanolu. buternu kiselinu. tako skrob. jer se nalazi u krvi u maloj. ali konstantnoj koncentraciji. Većina polisaharida u biljkama i životinjama daje hidrolizom samo heksoze.GLUKOZO -1-FOSFAT GLUKOZO-6-FOSFAT . Anaerobno razlaganje glukoze. D-glukoza kristališe s jednim molom vode (monohidrat) ili bez nje (glucosum anhydricum). U manjim količinama nalaze se slobodne heksoze: glukoza i fruktoza.Ovoj grupi pripadaju najvažniji i najpoznatiji prosti šećeri — monosaharidi. Glukoza je biološki najvažniji šećer i po tome što većina heksoza u toku metabolizma prelazi u glukozu.Heksoze. slabije u metanolu i piridinu. Od fosfornih estara glukoze najvažniji su glukozo-1-fosfat (Corijev estar) i glukozo-6-fosfat (Robison-ov estar). jer je desnogira. Poznata je i pod imenom krvni šećer.

D (+) Manoza je epimerna s glukozom tj.6-difosfata. a specifični ugao skretanja ima = +14.Glukozo-1-fosfat (G-l-P) nastaje fosforolitičkim razlaganjem skroba i pri razlaganju glikogena u jetri i mišiću (glikogenoliza). Glukozo-6-fosfat nastaje iz glukoze i adenozintrifosfata (ATP) uz katalitičko dejstvo enzima heksokinaze. a totalnom oksidacijom obeju krajnjih grupa u molekulu glukoze nastaje dvobazna šećerna kiselina. Glukuronska kiselina nastaje u organizmu enzimskom oksidacijom glukoze. U biljkama se nalazi u obliku polisaharida galaktana. Redukcijom prelazi glukoza u šestovalentni alkohol D-sorbitol. koje nastaju od hrane tokom varenja. razlikuje se samo po položaju -OH grupe na drugom ugljenikovom atomu. već samo u polisaharidima (manan) i u nekim glikoproteinima (ovomukoid). Manoza se ne nalazi slobodna u prirodi.5° Kao epimer glukoze i fruktoze daje isti osazon. Manoza se topi na 133°C. degradirani hormoni. . koji od galaktoze. Prirodni glukuronidi su β-oblika. Oksidacijom primarne alkoholne grupe na šestom ugljenikovom atomu dobija se glukuronska kiselina. U obliku glukuronida izlučuju se iz organizma štetne supstance. Vezivanje na glukuronsku kiselinu je samo jedan tip detoksikacije. ali se može razlikovati po fenil-hidrazonu i hromatografski. prema tome razlikujemo glikozidne (etarske) i estarske glukuronide. Može da nastane i iz glukozo-1fosfata preko međuprodukta glukozo-l. Oksidacijom aldehidne grupe nastaje iz glukoze glukonska kiselina iz koje se dekarboksilacijom i oksidacijom dobija arabinoza. lekovi i otrovi (npr. Agar-agar. Poluacetalni hidroksil u glukuronskoj kiselini može da se veže s nekim alkoholom ili kiselinom. čitav niz cerebrozida i galaktolipida ima galaktozu glikozidno vezanu za jedan aminoalkohol (sfingol). Ova pojava zove se detoksikacija ili zaštitna sinteza. D (+) Galaktoza zajedno s glukozom gradi disaharid laktozu ili mlečni šećer. morfin).

testis) ima slobodne fruktoze. Heptoze. skeletnu supstancu koja se nalazi u oklopu rakova i drugih beskičmenjaka. po čemu je i dobila ime. što se koristi za identifikaciju galaktoze. Topi se na 103°C. zato je med tako sladak.1. čiji fosfatni estar nastaje iz ribozo-5fosfata i aktivnog glikolaldehida. Kvasac lako previre fruktozu. a u kultivisanim biljkama šećernoj repi i šećernoj trsci — i to do 10%. U medu se nalazi ekvimolekulska smeša fruktoze i glukoze. po čemu je i dobila ime levuloza. koja se nalazi gotovo u svim biljkama u manjoj količini. Polisaharid inulin je polimer fruktoze (fruktozan). D (—) Fruktoza (levuloza ili voćni šećer) nalazi se u raznom voću. U voću se pored fruktoze nalazi vrlo često i glukoza. Dijabetičari podnose bolje fruktozu od glukoze. Kiselom . U nekim organima životinjskog organizma (mozak. 4.Galaktoza lako kristališe iz vodenog rastvora. zato pišemo u njenoj formuli -OH grupu na petom ugljenikovom atomu na desnoj strani.6-difosfat (Harden-Young-ov estar) su biohemijski najvažniji međuproizvodi anaerobnog razlaganja glukoze. — Od monosaharida sa sedam ugljenikovih atoma treba spomenuti ketozu sedoheptulozu. No ona skreće ravan polarizovane svetlosti nalevo = .93°. U semenskoj tečnosti (ejakulatu) fruktoza služi spermatozoidima kao izvor energije za održavanje njihove pokretljivosti. Galaktoza daje oksidacijom sluznu kiselinu (dikarbonska kiselina) koja je optički inaktivna (unutrašnja kompenzacija) i teško se rastvara u vodi. Fruktoza sa glukozom izgrađuje disaharid saharozu. tačka topljenja bezvodne galaktoze je 171°C. a i drugi šećeri. Dva fosforna estra fruktoze: fruktozo-6-fosfat (Neuberg-ov estar) i fruktozo-1. Fruktoza redukuje isto kao i glukoza. Po svojoj građi prirodna fruktoza je desne konfiguracije (D). U disaharidima fruktoza je obično u furanoznom obliku. a specifični ugao skretanja =+80°.2 AMINOŠEĆERI Na aminošećere prvi put se naišlo ispitujući hitin. Fruktoza je najslađi šećer.

D-galaktozamin se dobija hidrolizom polisaharida hondroitinsumporne kiseline. D-Galaktozamin je strukturno sličan galaktozi. nešto komplikovanije strukture. D-Glukozamin zove se po svom poreklu i hitozamin.hidrolizom hitina dobija se glukozamin. kao sastavni deo glikoproteina.3 ASKORBINSKA KISELINA L (+) askorbinska kiselina ili vitamin C. je po svojoj hemijskoj konstituciji najbliža šećerima. želudačnom soku. koji je nađen kao sastavni deo glikolipida ćelijskih membrana (gangliozida) i oligosaharida mleka (»Bifundus faktoren«). crevnoj sluzokoži) zajedno s glukuronskom kiselinom. Nalazi se u životinjskoj sluzi (pljuvački. žuči. Amino-grupa glukozamina je obično acetilirana. jedinjenje kod kojeg je -OH grupa glukoze na drugom ugljenikovom atomu zamenjena aminogrupom. kvasac ne previre glukozamin. Glukozamin redukuje Fehling-ov reagens kao i glukoza i daje isti osazon. po tome se i zove hondrozamin. u supstancama krvnih grupa i drugim komplikovano građenim polisaharidima. I amino-grupa galaktozamina je acetilovana (acetil—galaktozamin). Ona je derivat manozamina iz koga se dobija aldolnom kondenzacijom s pirogrožđanom kiselinom. jedino se na drugom ugljenikovom atomu nalazi amino-grupa mesto -OH grupe. 4.1. . zatim u glikolipidima. Neuraminska kiselina je aminošećer. N-metil derivat L-glukozamina nalazi se u streptomicinu.

koja je jako redukovala. Danas se askorbinska kiselina dobija naveliko sintezom. Fitin otežava resorpciju kalcijuma. Prvi je Reichstein uspeo da sintetiše askorbinsku kiselinu (1934 g. jetri. ali ni do danas nije poznata uloga i mesto delovanja vitamina C. Po svojoj hemijskoj građi inozitoli su izociklična jedinjenja.). Nedostatak askorbinske kiseline dovodi u organizmu do teških smetnji. šipka (Rosa canina) i paprike (Capsicum vulgare). Mezoinozitol je optički neaktivan oblik inozitola i nalazi se u mišićima i unutrašnjim organima.) je izolovao iz nadbubrežne žlezde čistu. Sa žitaricama dolazi u hleb. Kiseli karakter vitamina C dolazi isključivo od enolnih grupa (dve hidroksilne grupe na -C=C-). Dejstvom raznih oksidoredukcionih enzima u tkivu prelaz askorbat– dehidroaskorbat je potpuno reverzibilan i važan je prirodni redoks-sistem određenog oksidacionog potencijala (Eo = + 0. Mezoinozitola ima i u biljkama. koji su se hranili duže vremena konzervisanom hranom bez svežeg voća i povrća (mornari i zatvorenici) oboljevali od skorbuta. Ova bolest se prvo manifestuje krvavljenjem desni (gingiva). gde se 75 do 85% fosfora nalazi vezano u fitinu. Heksaoksi-derivati cikloheksana grade niz stereoizomera. plućima i mozgu. Askorbinska kiselina je lakton 2-keto-L-gulonske kiseline. slezini. 4.4 INOZITOLI Inozitoli su biološki vrlo bliski šećerima. Ima ga u leukocitima. koje su i nosioci reduktivnih osobina. i to fosforilisanog. a kao polazni materijal služi sorbitol. od kojih je mezoinozitol ili izoinozitol najrasprostranjeniji oblik. Blagom oksidacijom askorbinska kiselina gubi dva vodonika i prelazi u dehidroaskorbinsku kiselinu.1.390 V).Odavno je bilo poznato da su ljudi. Szent Gyorgyi (1927 g. bubregu. Tek četiri godine posle izolovanja i mnogih eksperimenata. Posle toga je vitamin C izolovan iz limuna i drugih agruma. isti autor je konstatovao da ima u rukama dugo traženi vitamin C. kristalnu supstancu. jer stvara teško . heksaoksi-derivati cikloheksana. Kalijumova ili magnezijumova so heksafosfornog derivata mezoinozitola zove se fitin (phvtic acid).

U jaje ubrizgan šećer prelazi u inozitol. a nastala veza naziva se glikozidnom vezom. ona više ne redukuje Fehling-ov rastvor. a poznati su i animalni glikozidi. Ako je takav hleb glavni izvor ishrane. fosfatida. a od životinjskih poznati su cerebrozidi. 4. manozidi — manoze. Kada se reduktivna poluacetalna grupa veže na ovaj način u glikozid. fruktozidi — fruktoze. a drugi od β-D-glukoze. prirodne boje (indigo). kojih ima u mozgu i u nekim semenkama(soja). na primer. od kojih prvi nastaje od α-D-glukoze. Jedinjenje koje stupa u reakciju sa šećerom zove se aglikon. zatim se sa α— ili β — označi konfiguracija poluacetalnog hidroksila i na kraju stavi ime šećeta s nastavkom»ozid«.1. glikozid koji je nastao od metilalkohola i αglukopiranoze zove: metil-α-glukopiranozid. Tako se. Tu pre svega spadaju za ishranu ljudi i životinja važni oligo i polisaharidi zatim farmakološki aktivni glikozidi. ne daje osazone. Glikozidna veza može da nastane i između dva molekula monosaharida. U njima je vodonik poluacetalne grupe zamenjen alkilnim ostatkom. a glukozidi su glikozidi glukoze. a konfiguracija prstena u molekulu šećera je stabilizovana u α ili β-obliku. itd. Kod raznih životinja dokazana je metabolična veza inozitola s ugljenim hidratima. kada poluacetalna grupa jednog šećera reaguje sa hidroksilnom grupom drugog. Kada se glukoza zagreva sa metanolom i HCl dobijaju se dva glikozida: α i βmetilglukozid. Glikozidi su vrlo rasprostranjeni u biljnom svetu. tada organizam nema dovoljno kalcijuma. . Inozitol je sastavni deo lipozitola. a sa β-glukopiranozom: metil-β-glukopiranozid. dajući jedinjenja poznata pod imenom glikozidi. Inozitola ima u kvascu i drugim mikroorganizmima. Imena glikozida grade se tako što se prvo stavi ime aglikona. Prirodu glikozidne veze objasnićemo na jednostavnom primeru. a za razliku od heterozida kod njih aglikon nije šećer.rastvorni kalcijumfosfat. a danas se zovu opštim imenom glikozidi. karbonskim kiselinama. Ova dva jedinjenja su najprostiji predstavnici glikozida i ne nalaze se u prirodi.5 GLIKOZIDI Poluacetalna grupa monosaharida je vrlo aktivna i stupa u reakciju s različitim alkoholima. U starijoj literaturi ova jedinjenja nazivana su glukozidi. U ovakvom slučaju je i aglikon šećer i takvi glikozidi se zovu holozidi. pigmenti cveća. Glikozidi su jedinjenja tipa acetala. koji stimulišu rad srca. fenolima. zove se bios ili fitohormon rastenja kvasca.

H .48%. — Najvažniji disaharidi sastoje se od dve heksoze. koji nastaje sjedinjavanjem isključivo poluacetalnih hidroksila oba šećera. Dosad je tačno ispitan samo mali broj disaharida. Ovakvi disaharidi nemaju slobodne poluacetalne grupe. fenola.6 OLIGOSAHARIDI Oligosaharidi su glikozidi. tri do šest) molekula monosaharida uz odvajanje (n-1) molekula vode: C6H12O6 + C6H12O6-H2O = C12H22O11 (disaharidi) 3 C6H12O6 –2 H2O = C18H32O16 (trisaharidi) Principijelno pri sjedinjavanju monosaharida u oligosaharid u reakciju stupa poluacetalna grupa jednog šećera s alkoholnom grupom drugog. Ovi enzimi mogu da posluže za dokazivanje konfiguracije glikozidne veze. b) Tip trehaloze.08%.maltoza.6. mlečni šećer . koji se zovu glikozidaze.laktoza. gradeći glikozidne veze. O . U takvim je disaharidima poluacetalni . Disaharidi. Tako. Prema broju monosaharida. itd. nastalih reakcijom šećera sa hidroksilnom grupom alkohola.44%. nekoliko trisaharida i tetra-saharida. poznati su i Nglikozidi. molekulska težina 342. poznata pod imenom emulzin. zove se α-glikozidaza.1. pri rastvaranju mutarotiraju i grade osazone.Kao i svi acetali. Oni nastaju kada poluacetalna grupa monosaharida reaguje sa amino grupom nekog jedinjenja. U ovu grupu jedinjenja spadaju cerebrozidi. Pored takozvanih O-glikozida. Razlikujemo dva tipa saharida: a) Tip maltoze. trisaharide. Prema tome. karboksilne grupe neke kiseline. ako enzim hidrolizuje α-glikozid. Takvim disa-haridima zajednička je bruto formula C12H22O11. tetrasaharide. a β-glikozid β-glikozidaza.OH drugog šećera ostao slobodan. oligosaharide delimo na disaharide. koji nastaju spajanjem n (dva. pa ih često označavamo narodnim trivijalnim imenima. Izdvajanjem jednog molekula ovde nastaje N-glikozidna veza. na primer βglikozidaza iz gorkih badema.51. ne pokazuju . Zbog toga disaharidi tipa maltoze redukuju Fehling-ov rastvor. i glikozidi se lako hidrolizuju dejstvom kiselina ili enzima. dokazuje prisustvo β-glikozida. trščani šećer saharoza. koja često ukazuju na poreklo: sladni šećer .2 i pro-centni sastav C-42. Neki oligosaharidi poznati su već odavno. nukleozidi i polinukleotidi o kojima će kasnije biti govora. ne redukuju Fehling-ov rastvor. kod kojih je poluacetalni -OH jednog šećera reagovao s bilo kojom alkoholnom grupom drugog šećera. 4.

a monosaharid koji se vezao za alkoholni hidroksil ostaje s nepromenjenim imenom. pa imamo tri mogućnosti: α-α. a drugi izgrađuju polisaharide (skrob. I raspon kiseonikovog mosta u svakom pojedinom šećeru oligosaharida igra ulogu u nastajanju izomernih oblika.5). Maltaza iz creva razlaže ne samo maltozu nego celu grupu α-glukozida. a (1.5) za piranoze. dobio je ime po sladu. Maltaze mogu biti vrlo specifične (slad) ili manje specifične (crevni sok).mutarotaciju i ne grade osazone. maltoza je glukozido-glukoza.4) za furanoze. Maltoza ili sladni šećer. Maltoza nastaje i razgradnjom skroba i glikogena u digestivnom traktu. celulozu) ili su sastavni deo nekog glikozida. β-β i α-β. čiji poluacetalni hidroksil ulazi u jedinjenje. na primer kod maltoze odnosno celobioze. Hemijsko ime maltoze je α-D-glukozido —(l. koji nam služi za hranu. a laktoza galaktozido-glukoza: Pošto u momentu nastajanja disaharida poluacetalni hidroksil ima određenu prostornu konfiguraciju.OH. Tip veze α ili β stavlja se ispred imena disaharida. Kod disaharida drugog tipa mora se uzeti u obzir orijentacija i jednog i drugog poluacetalnog . Imena disaharida grade se tako da ime monosaharida. pa je za nju ispravniji naziv α-glukozidaza. laktoza. trehaloza). to disaharidna veza prvog tipa može biti α ili β glikozidna. Umesto brojeva u . proizvodu industrije vrenja. dobija nastavak »id«.5)-4-D-glukoza-(1. Zato se hemijskom nomenklaturom označava i raspon kiseonikovog mosta. Broj 4 znači da se poluacetalni hidroksil jednog šećera vezao na alkoholnu grupu na 4-ugljenikovom atomu drugog šećera. Neki disaharidi se nalaze slobodni u prirodi (saharoza. Poslednji slučaj imamo kod običnog šećera saharoze. Maltoza se dejstvom enzima maltaza razlaže na dve glukoze. između kojih postoji kiseonična veza: na primer: (1. tako da se u zagradu stave brojevi ugljenikovih atoma. na primer.

zagradi. a specifični ugao skretanja polarizovane ravni posle uspostavljanja ravnoteže je = 138. možemo staviti piranozido ili furanozido. maltoza bi se tada zvala α-D-glukopiranozido-4D-glukopiranoza.5)—β-Dfruktozid (2. Celobioza se ne nalazi slobodna u prirodi. potamni i daje karamel. U svetu se proizvodi oko 30 miliona tona saharoze. Njena teorijska važnost je velika jer izgrađuje polisaharid celulozu. stvara osazon i podržava vrenje kvaščevih gljivica. kvasac previre saharozu. Kvasac ne previre celobiozu.8°. Proizvodi se ekstrakcijom i kristalizacijom iz ovih biljaka.5) 4-D-glukoza-(l. trščani šećer. Pokazuje mutarotaciju. Ne redukuje Fehling-ov reagens. Saharoza. Lako se rastvara u vodi. a najviše je ima u šećernoj trsci i šećernoj repi. koje se u tu svrhu kultivišu. Dejstvom enzima invertaze saharoza se cepa . Maltoza redukuje Fehling-ov rastvor. je disaharid koji se sastoji od glukoze i fruktoze. raspada se iznad tačke topljenja. iz koje se može dobiti pod povoljnim uslovima hidrolize. lako se rastvara u vodi i alkoholu. Saharoza se topi na 184°. šećer iz repe. Celobioza je β-D-glukozido —(1. na primer emulzin iz gorkih badema. Hemijsko ime saharoze je α-D-glukozido (1. koji označavaju raspon kiseonikovog mosta. Maltoza kristališe kao monohidrat.5). Saharoza je vrlo rasprostranjena u biljnom svetu.5). nju razlažu β-gluko-zidaze. a razlikuje se od maltoze samo po β-glukozidnoj vezi.

1. Laktoza ili mlečni šećer je β-D-galaktozido-(l. a ne rastvara se u etru i hladnom alkoholu.5). preobraća »invertira«. U tankom crevu postoji enzim laktaza (β-galaktozidaza).na glukozu i fruktozu. Ima čitav niz polisaharida koji se ne mogu uvrstiti u ovu klasifikaciju.5)-4-D-glukoza (1. Dobijena masa se zove invertni šećer. ne rastvaraju se u vodi. koji se onda lako resorbuju.7 POLISAHARIDI ILI GLIKANI Polisaharidi nastaju kad se stotine i hiljade molekula monosaharida vežu međusobno glikozidnom vezom. Ime dolazi zbog toga što se optičko skretanje saharoze ( + 66. čija se veličina gomila (kumulira) više ili manje oko iste vrednosti. jer smesa glukoze (52. Ovde su stavljeni znakovi navoda. Laktoza se posle partusa nalazi u urinu porodilja. furanoza. Nagomilavanjem tako velikog broja molekula u jednu veliku česticu menjaju se osnovne osobine šećera: polisaharidi nisu slatkog ukusa. a kiseline je razlažu na glukozu i galaktozu. Nastaje u mlečnoj žlezdi sisara. Čisti sojevi kvasca ne previru laktozu. Struktura polisaharida. Od njih zavisi koji se šećer kondenzuje i na koji način. a sam proces inverzija. već o česticama istog načina unutrašnje građe. . sastavni deo glikozida amigdalina iz gorkih badema (β-glukozido-6glukoza). sastavni deo trisaharida melecitoze (α-glukozido-3-fruktoza). 4.5) posle hidrolize menja. meli bioza se nalazi u biljnim eksudatima i sastavni je deo trisaharida rafinoze (α-gala-tozido-6-glukoza). izgrađenih od istog broja atoma.7°) i fruktoze (—93°) skreće ravan polarizovane svetlosti nalevo. — Prirodni polisaharidi nastaju dejstvom specifičnih enzimskih organizacija. Mlečni šećer se rastvara u šest delova hladne vode. Prirodni polisaharidi se dele na »skeletne« ili »strukturne«. Iz tih razloga je struktura pojedinih polisaharida strogo određena. Daje obične redukcione probe na šećere. i na »hranljive« koji su rezervna hrana. Topi se na 202°C. Od ostalih disaharida spomenućemo neke samo po imenu: Genciobioza. nego samo bubre i imaju sve osobine koloidnih velikih »molekula«. koji hidrolizuje mlečni šećer na sastavne monosaharide. a pri sirenju ostaje u surutki. Za vreme varenja saharoza se cepa u tankom crevu. jer se kod polisaharida ne radi u koloidnim rastvorima o česticama iste veličine. koji služe biljci ili životinji kao potporno tkivo za održavanje čvrste mehaničke strukture. Pčelinji med je prirodni invertni šećer.

D-galakturonska). kao što smo već naglasili. L i D-arabinoza. Vrlo često se polisaharidi sastoje samo od jedne vrste monosaharida. kao kod maltoze. ali su one u raznim polisaharidima. onda grade jednolične lance. Na slici br. Tako se celuloza sastoji samo od jedinica Dglukoze. Svi monosaharidi su u pojedinim polimerima raspoređeni po jednom određenom planu. Poznati su zatim. Međutim. kao na primer skrob. Fizičke osobine amiloze i celuloze. i to može da se vezuje bilo za alkoholne grupe drugog šećera bilo za njegov poluacetalni hidroksil. Kod takvih polisaharida se hidroksilna grupa jednog šećera u glavnom lancu vezuje s poluacetalnim grupama šećera u bočnom lancu. .1 prikazani su načini međusobnog vezivanja molekula šećera predstavljenih u obliku kružića. kao i njihova biohemijska funkcija u biljci vrlo su različite. Neki se polisaharidi sastoje od derivata šećera kao što su: D-glukozamin.4. Kod celuloze se molekuli D-glukopiranoze vezuju međusobno (β-glukozidno 1. 4. U slučaju kada se molekuli monosaharida međusobno vezuju samo na jedan način. D-galaktozamin ili uronske kiseline (D-glukuronska. Način vezivanja je vrlo određen za svaki pojedini polisaharid. Od pentoza grade polisaharide D-ksiloza.Od velikog broja stereoizomernih monosaharida samo mali broj ulazi u sastav prirodnih polisaharida. strogo određene. D-fruktoze. polisaharidi koji se sastoje od D-manoze. Tako se kod amiloze molekuli D-glukopiranoze vezuju međusobno α-glukozidno-1. kao što je to slučaj kod celuloze. kao kod celobioze. koje su povezane β-glikozidno. i to pre svega zbog različitog načina međusobnog vezivanja jedinica D-glukopiranoze. Mogućne su razne kombinacije. D-galaktoze. takvi polisaharidi imaju razgranat lanac i globularnu strukturu. Pri kondenzaciji monosaharida poluacetalni hidroksil uvek učestvuje.4. kada postoje dva ili tri načina međusobnog vezivanja monosaharida.

a delimičnom hidrolizom celobioza. pojačava peristaltiku creva i daje volumen fekalijama. poznati pod imenom hemiceluloze.Slika 4. Količina celuloze u nekim mikroorganizmima. Upotrebljava se u medicini. kupus. Od celuloze se sastoji oko polovina materijala. Pektini takođe izgrađuju ćelijske membrane biljaka. Tu spadaju ksilani koji se sastoje od jedinica Dksiloze. a preživari u predželucima. Gossypium depuratum) je skoro 100% celuloza vlakana pamučne semenke. Odatle se i dobijaju. Pri dobijanju celuloze drvo se prvo kuva kiselinama ili alkalijama. Produkti mikrobiološke razgradnje jesu niže masne kiseline. jer se u njima ne rastvara celuloza. u celuloznu strukturu se inkrustira lignin. a životinje uopšte nemaju celuloze. koje se sastoje od uronskih kiselina. a ona koristi njihovu sposobnost da razlažu celulozu. koja je β-1. Celuloza »puni« hranu.4 glukozidnim vezama spojena u dugačke lance. jabuci i dr. sočiva) ne znači da čovek može da vari celulozu. limunu. Filter hartija je jako prečišćena celuloza.1 . Potpunom hidrolizom celuloze mineralnim kiselinama dobija se D-glukoza. kelj.200 ostataka glukoze.Načini međusobnog vezivanja jedinica monosaharida u polisaharidima: A — lančasta struktura: S—jedno grananje: C—sa više tačaka grananja i D—višestruko grananje 4. Celuloza je građena isključivo od celobioze. zatim kisele hemiceluloze. koji izgrađuje ćelijske zidove kod drveta i drugih biljnih proizvoda. naročito ih ima mnogo u nekom voću kao dunji. Biljojedima. pomažu mikroorganizmi. Životinje ne mogu da vare celulozu. jer može da upije velike količine tečnosti. i njih ima najviše. životni prostor. U biljkama se pored celuloze nalaze i drugi polisaharidi. polimeri D-manoze.8 BILJNI POLISAHARIDI (FITOPOLISAHARIDI) Celuloza je najvažniji predstavnik strukturnih polisaharida u biljkama. Pamuk (medicinska vata. Kod procesa prelaza zelene biljke u drvo. . koji nastaje oksidativnom polimerizacijom supstance slične koniferilnom alkoholu. algama i lišajevima je beznačajna. i manani. Činjenica da u ljudskoj hrani ima dosta celuloze (spanać. Životinja im pruža u svom debelom crevu. U celuloznom vlaknu može lanac jednog »molekula« da sadrži i do 3. kojima celuloza služi kao hrana.1.

Čestice krompirove amiloze imaju molekulsku težinu od 4. zato ćemo prvo o njoj govoriti. a ima i takvih vrsta kukuruza i pirinča gde je skrobno zrno isključivo građeno od amilopektina. pirinča. za amilopektin je prihvaćen naziv izo-amiloza. Skrob je glavna rezervna hrana biljnog organizma. a srž od amiloze. Oba polisaharida daju potpunom hidrolizom D-glukozu. Po svojoj hemijskoj građi pektini su kalcijumove i magnezijumove soli α1. ječma. sve su one jednake unutrašnje građe. a naročito u embrionalnom tkivu (krtola krompira. Zrna su slične hemijske građe: spoljni deo (omotač) sastoji se od polisaharida amilopektina. Pošto maltoza ima α-1. semenke žitarica: pšenice. a u prisustvu šećera daju čvrsti gel (želirano voće).Nalaze se uvek u embrionalnom tkivu višeg bilja. . raži. Pektini zrelog voća rastvaraju se u vodi. Amiloza daje plavu boju s jodom. jer svojim aktivnim grupama obuhvata celi jedan zavoj u spirali.000. Tako u krompirovom skrobu ima 20% amiloze. objašnjava se adsorpcijom atoma joda unutar spirale amiloze. I pojava tamno plave boje koju amiloza daje s jodom. Ima jedinstevenu osobinu da se nalazi u obliku zrna razne veličine i oblika. kukuruza). Enzimskim razlaganjem amiloze dobija se maltoza.4 glukozidnu vezu to se smatra da je amiloza isključivo lančasto građena. U skrobnom zrncu ima ga oko tri puta više od amiloze. Misli se zato da enzim α-amilaza odjednom otcepljuje jedinke od šest ostataka glukoze. Skrob se nalazi u obliku sitnih zrnaca u različitim delovima biljke. Amiloza je jednostavnije građena od amilopektina.000 do 150. koji je mnogo komplikovanije građen od amiloze. Amilopektin je polisaharid. Prema predlogu našeg naučnika Samec-a. amiloza nehomogena. amilopektin ljubičastu.4--poligalakturonske kiseline. Nalazi se u skrobnom zrncu obavijena amilopektinom i za svaku biljku je karakterističan odnos amiloze i amilopektina. Pektin stalno prate arabani i galaktani. Zbog te svoje osobine pektini se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. iako je taj lanac uvijen u obliku spirale sa po šest ostataka glukoze u jednom zavoju. a u nekim specijalnim vrstama graška i 75%. a molekulska težina nekih amiloza iz semenja je 400 000. polimeri D-arabinoze odnosno D-galaktoze. koji su karakteristični za svaku biljku. Iako je po veličini čestica. Amilopektin jako bubri i lepljiv je.

I glikogen. koja se . već daju jedinjenja niže molekulske težine. magnezijum. gore navedeni enzimi ne hidrolizuju skrob potpuno. koju daje amiloza s jodom i koja pokriva sve druge nijanse. tako da amilopektin ima trodimenzionalnu. rezervni polisaharid životinja.6-glikozidno (mesto račvanja). Kiselom hidrolizom ili zajedničkim dejstvom nekoliko enzima kao αamilaze (iz ječmenog slada).3 .Spirale amiloze Amilopektin ima račvastu i razgranatu strukturu: na glavne lance α-1. kalijum i natrijum. fosforne kiseline i katjone: kalcijum. Slika 4. i to uglavnom kod skroba podzemnih delova biljaka (npr. globularnu građu. skrob se kvantitativno razlaže do glukoze. Pojedinačno. koja nije tako intenzivna kao plava boja. krompir).2.4glikozidno povezanih jedinica glukoze nadovezuju se bočni lanci vezani α-1. .Slika 4. Razlika između amilopektina i glikogena postoji očigledno u broju molekula glukoze u običnim lancima i mestima grananja u glavnom lancu. β-amilaze i maltaze.Amilopektin (deo molekula) Zrnca skroba imaju uvek male količine stranih tela: masne kiseline. Samo je fosoforna kiselina hemijski vezana sa skrobom (na 6-C atomu jedinica glukoze). je slične razgranate strukture kao i amilopektin. Amilopektin daje s jodom ljubičastu ili mrku boju.

tako se specifični polisaharidi pneumokoka sastoje od glukoze i glukuronske kiseline. Ovi polisaharidi su hapteni. a i suvim zagrevanjem (kora hleba). Treba spomenuti polisaharid. Po svom sastavu agar spada u grupu mineralnih estara-polisaharida. koje je izolovao Heidelberger iz filtrata nekih bakterija. koji se dobija iz crvenih algi (Rhodophvceae). To su jedinjenja različite molekuske težine i prema tome kako se boje s jodom. delimo ih na: amilodekstrine. Ostali polisaharidi. Agar je galaktozan u kome su jedinice galaktoze povezane 1. Niskomolekularni ahrodekstrini ne boje se s jodom. a naročito ćelija jetre i mišića. Već 2% rastvor agara lako želatinizuje i upotrebljava se za čvrste podloge u mikrobiologiji. Primarna alkoholna grupa na 6-C atomu galaktoze je esterifikovana sumpornom kiselinom. poznat pod imenom agaragar. koje su međusobno vezane β-2. sinistrin.4glikozidno. koji su dobili ime po biljkama u kojima su nađeni: asparagozin. On je metabolična i energetska rezerva skoro svih ćelija. ali sami ne mogu izazivati organizam da stvara antitela. Najduže je poznat i odavno ispitan glikogen ili — kako ga često zovu — životinjski skrob. kao V.1. Ostaci sumporne kiseline neutralisani su kalcijumom i magnezijumom.nazivaju dekstrinima. pa i kao lepak. Od bakterijskih polisaharida važni su serološki specifični polisaharidi.9 POLISAHARIDI ANIMALNOG POREKLA (ZOOPOLISAHARIDI) Poznat je veliki broj zoopolisaharida različitog hemijskog sastava i fiziološke uloge. U životinjskom organizmu vrlo su rasprostranjeni polisaharidi viskoznih sekreta »sluzi«. a .1-fruktozidno. antracis imaju aminošećere kao jedinice. koji daju crvenu do mrku boju s jodom. Potpuna struktura mu još nije poznata. reproduktivne organe.3 i 1. a neki pentoze. B. graminin. Dekstrini imaju raznu tehničku primenu. dysenteriae i B. Skrob → amilodekstrini → eritrodekstrini → ahrodekstrini → maltoza → glukoza Shema postepenog razlaganja skroba Dekstrini nastaju i dejstvom kiselina na skrob. Inulin spada u grupu rezervnih polisaharida i sastoji se od jedinica Dfruktofuranoze (fruktan). Bakterijski polisaharidi su različitog sastava. Najviše ga ima u korenima glavočika (Compositae). koji specifično reaguju s antitelom. koji daju plavu boju s jodom i najveće su molekulske težine. Oni pokrivaju i štite respiratorni i digestivni trakt. Cholerae. Inulin je ciklične građe i ima trideset ostataka fruktoze u molekulu. Daljom razgradnjom nastaju eritrodekstrini. zatim bakterijelni levani i sekalin iz roščića raži (Secale cornutum) zaražene gljivicom (Claviceps purpurea). — Postoji čitav niz fruktana. 4.

glavna strukturna i zaštitna supstanca je polisaharid hitin. Heterozoopolisaharide ili heteroglikane (hialuronska kiselina. Kod mnogih nižih životinja. ne mogu se videti mikroskopom zrnca glikogena. Osim toga. podelićemo ih u dve velike grupe: I. U tkivu koje je bogato glikogenom. a drugi vezani u obliku nestabilnih kompleksa tipa soli ili hemijski vezani za proteine ili lipide. hondroitin-sulfat. Za izolovanje glikogena tkivo se prvo razara toplim alkalijama.1.4-glukozidno sa . Danas još nema jedne opšte prihvaćene klasifikacije ove velike grupe ugljenih hidrata. a. Tek delovanjem alkohola glikogen se taloži. gonadotropin urina trudnih žena (HCG) i gonadotropin krvnog seruma kobila (PMSG) imaju galaktozu i heksozamin. Komplekse s proteinima (mukoproteine i glikoproteine).naročito ih mnogo ima u embrionalnom tkivu. vezanih α-l. b. galaktoze i manoze. pa ga je tako i otkrio Claude Bernard. Zooglikolipoproteine.10 HOMOZOOPOLISAHARIDI (HOMOGLIKANI) Glikogen je glavni rezervni polisaharid životinja. Po svojoj funkciji i strukturi vrlo je sličan skrobu. heparin. koji se sastoje samo od jednog tipa monosaharida. jer je on rastvoren u protoplazmi. Životinjski organizam nagomilava rezerve glikogena u jetri i mišiću. koji stimuliše rad folikula (FSH). Jaki antikoagulans heparin je polisaharid. c. jer one ne utiču na njega. Zoopolisaharide Homozoopolisaharide ili homoglikane (glikogen i hitin). Zooglikolipide II. kvascima i bakterijama. Pošto se neki od njih nalaze slobodni. O kompleksnim zoopolisaharidima biće govora u poglavlju o Složenim belančevinama. Komplekse zoopolisaharida a. b. Molekul mu se sastoji od lanaca jedinica glukoze. Iz ovih nekoliko primera vidi se od kolike su važnosti animalni polisaharidi. Glikogena ima u nekim gljivama. polisaharidi krvnih grupa). Tako hormon prednjeg režnja hipofize. u čijem su molekulu polimerizovana dva ili više monosaharida. Vezivno i rskavičavo tkivo sastoji se od znatnih količina kiselih polisaharida. ima heksozamina. neki hormoni i enzimi sastoje se delimično od ugljenih hidrata. 4. Glikogen je polisaharid račvasto-globularne strukture. kao što su insekti i ljuskari. I tireoglobulin ima u svom molekulu glukozamina.

Proces se zove glikogenoliza.4 . glikogen se nalazi tokom metabolizma u ravnoteži s drugim komponentama životinjskog organizma. Hitin je polimer N-acetil-D-glukozamina. Od njega se sastoji oklop rakova. Slika 4. Tako nastaje Corijev estar. Potpunom hidrolizom hitina dobijaju se skoro teorijske vrednosti Dglukozamina i sirćetne kiseline. Molekulska težina glikogena kreće se od jednog do nekoliko miliona. Kao rezerva glukoze.grananjima α-l.Šematski izgled molekula glikogena . slično kao i kod amilopektina. Molekuli hitina su vlaknaste strukture i po tome liči na celulozu. Molekule N-acetil-D-glukozamina povezane su u hitinu—1.4—glikozidno. Hitin je strukturna supstanca nižih životinja i insekata. a u bočnim lancima ima 25 do 27 jedinica.6-glukozidno. glukozo-1-fosfat (G-l-P). Glavni lanac se sastoji od 12 do 18 jedinica glukoze (u zavisnosti od porekla glikogena). Enzimsko razlaganje glikogena analogno je kao i kod skroba. a nalazi se i u ćelijama nekih gljiva.

4-glikozidno. Ima ih u patogenim organizmima i u otrovima zmija i insekata. Hialuronska kiselina je u životinjskom organizmu cementna supstanca subkutanog i drugog tkiva. Molekulska težina hialuronske kiseline iz pupčane vrpce iznosi 4 do 8 miliona.4. Pod dejstvom hidrolitičkih enzima. hondroitin-sumporna kiselina i heparin. Mukopolisaharidi imaju istu osnovnu hemijsku strukturu. a viskozitet joj je proporcionalan sa stepenom polimerizacije. a docnije iz pupčane vrpce. U neutralnim rastvorima je vrlo viskozna. Najpoznatiji polisaharidi ove grupe su: Hialuronska kiselina. Pri prodiranju patogenih organizama u životinjsko telo (infekciji) hialuronidaza im olakšava ulaz. dolazi do razlaganja hialuronske kiseline. Hialuronidaze ima i u životinjskom organizmu npr. u testisima. koji se sastoje od amino šećera (D-glukozamina ili D-galaktozamina) i uronskih kiselina. Osnovne jedinice ove grupe polisaharida su disaharidi. Hialuronska kiselina sastoji se od disaharidnih jedinica D-glukuronske kiseline i N-acetil-D-glukozamina. sinovijalne tečnosti. koji se sastoje od jedne uronske kiseline vezane β-glikozidno za treći ugljenikov atom aminošećera (l→3).1. gradeći dugačke lančaste molekule. Pošto su to vrlo viskozne i sluzave supstance dato im je ime mukopolisaharidi. Amino-grupa amino-šećera je uvek acetilovana ili sulfatirana.11 HETEROGLIKANI U životinjskom organizmu vrlo su rasprostranjeni polisaharidi. Ovakve osnovne disaharidne jedinice vezuju se međusobno β-1. vezivnog kožnog tkiva. Druga važna funkcija hialuronske kiseline je da u sinovijalnoj tečnosti služi kao neka vrsta podmazivača u zglobovima. Nalazi se i slobodna. jer cepajući hialuronsku kiselinu . Hialuronska kiselina je prvo izolovana iz staklastog tela oka. ali je vrlo često vezana za proteine. hialuronidaza. Ovi enzimi su vrlo rasprostranjeni i od velike biološke važnosti. pevčeve kreste i drugog materijala.

Interesantno je da sve ove supstance gube svoje specifično dejstvo otcepljenjem acetilnih grupa. Hondroitin-sumpoma kiselina ili hondroitin-sulfat izgrađuje osnovnu supstancu životinjskog vezivnog tkiva i rskavica. centarlni metabolički putevi su jednostavni i slični za sve oblike života. Molekulska težina heparina kreće se između 17 000 do 20 000. timusu. mucinu želudca. N-acetilgalaktozamin i Lfukoza u specifičnim supstancma izolovanim iz mucina želudca. Vezivanje u disaharidu je l→3. O (H). Sastoji se od disaharidnih jedinica D-glukuronske kiseline i D-glukozamin-N-sumporne kiseline. tečnostima ovarijalnih cista i drugim sekretima. B. kao i metabolizam masti i proteina. Na sličan način hialuronidaza testisa olakšava spermijama ulaz u neoplođeno jaje. slezini i krvi. Rh-faktor sastoje od polisaharida vezanih za proteine. Vrlo lako može da se preparira iz nosne rskavice. B i C hondroitinsulfat. Polisaharidi krvnih grupa nađeni su u eritrocitima. plućima. Međutim. Tako je dokazana D-galaktoza. Disaharidna jedinica hondroitin sulfata C sastoji se od glukuronske kiseline i N-acetil-D-galaktozamin-6-sulfata (β-l→3.2 METABOLIZAM UGLJENIH HIDRATA Metabolizam ugljenih hidrata. Njegova funkcija se sastoji: . predstavlja zajedničku i povezanu aktivnost mnogobrojnih multienzimskih organizacija koje učestvuju u razmeni materije i energije između ćelije i njene okoline.smanjuje viskozitet tkiva. 4. β-l→4). Heparin (α-heparin). Do danas su izolovani A. nađen je u jetri. Polisaharidi raznih krvnih grupa mogu da se sastoje od istih osnovnih monosaharida. pljuvački. Pored toga su i alkoholne grupe amino šećera esterifikovane sumpornom kiselinom. Pod intermedijernim metabolizmom se podrazumeva celokupni splet metaboličkih procesa. Hialuronidaza testisa hidrolizuje i hondroitin-sulfat. krvni antikoagulans. Metabolizam obuhvata stotine enzimskih reakcija koje se obično prikazuju nepreglednim shemama i daju utisak beznadežne složenosti. a disaharidnih jedinica I→4. Krvne grupe A.

lipide i druge karakteristične ćelijske komponente i 4) Da formira i razgrađuje one biomolekule koji imaju specijalne funkcije. takođe. Razgradnja ugljenih hidrata teče preko niza povezanih reakcija koje se odigravaju u tri stepena. 4. U hrani se nalaze pored spomenutih polisaharida i prosti šećeri. na primer hormone. Čovek ne vari celulozu. Sa ugljenim hidratima se pokrivaju najosnovnije energetske potrebe za održavanje i reprodukciju organizma. Tako heksoze. Četiri para vodonikovih atoma ulaze u lanac disanja. U trećem stepenu katabolizma. koja nastaju u trećem kataboličkom stepenu.2) Da preuzima hemijsku energiju okoline. nukleinske kiseline. koji bi bio sposoban da je hidrolizuje. Prema tome. U drugom stepenu nastali produkt razgrađuje se do još prostijih jedinjenja. Polisaharidi na haksoze ili pentoze. sem toga ima i pentoza.atoma (glicerinaldehid 3-fosfat). Sve heksoze u organizmu lako prelaze u glukozu.1 VARENJE UGLJENIH HIDRATA Pod normalnim uslovima. Za održavanja života i normalnog metabolizma jedino je potrebna glukoza ili bilo koji njen svarljivi polimer. čovek i sisari se većinom hrane ugljenim hidratima. heksoze (glukoza. koji ima samo dva C atoma. nema nikakve dijetalne potrebe za nekim specifičnim. On polazi od prostih osnovnih jedinjenja. koji se nalaze u najpristupačnijim biljnim proizvodima (žitaricama i krompiru). jer njegov digestivni trakt ne luči nikakav enzim. fruktoza) u manjim količinama. U prvom hranljivi se sastojci cepaju na prostije. naročito posle varenja nukleinskih kiselina i voćnih pentozana. 3) Da od uzete hrane sintetiše sastavne opeke ćelije i da ih ugradi u proteine. Preživari i životinje sa dobro razvijenim slepim crevom (caecum) mogu da koriste i celulozu. Prosečna kalorična vrednosti ugljenih hidrata iznosi 17 kJ po gramu. gliko-proteini. Anabolizam se. odigrava u tri stepena. dolazi do potpune oksidacije u ugljendioksid i četiri atoma vodonika. glikogen. jer se svi oblici potrebni organizmu sintetišu od glukoze. jer njihovi simbiotični mikroorganizmi započinju njeno razlaganje. bitnim ugljenim hidratom. koji se dalje cepa u acetil -koenzim A. a za novorođenče je najvažnija laktoza. da bi se preko citohroma i drugih prenosilaca sjedinili sa kiseonikom u vodu.2. pentoze i glicerol prelaze u šećer sa tri C. osnovne molekule. Pored skroba i šećera u hrani se nalaze i drugi ugljeni hidrati: celuloza. bilo u obliku hrane bilo u obliku sunčeve energije. Sama glukoza može da se sintetiše od .

cepa enzim izomaltaza ili oligo-l.drugih organskih jedinjenja npr.2. α-Amilaza se nalazi i u pljuvački i u pankreasnom soku. Zbog grananja. Homoglikani. probava ugljenih hidrata nije komplikovan proces. piruvata ili aminokiselina — ovaj proces se zove glukoneogeneza. α-l. Za njenu punu aktivnost su potrebni Cl¯ i Ca2+joni. tako da posle hidrolize amilopektina ostaju niži oligosaharidi. može da se sastoji od 3 000 do 30 000 jedinica glukoze.2 OSOBINE I FUNKCIJE GLIKOGENA Ugljeni hidrati se odlažu u organizmu u obliku glikogena. u tankom crevu dejstvom niskospecifičnih enzima: α-glukozidaze. pa se kao krajnji proizvod javlja najvećim delom samo maltoza. koje su međusobno povezane α-1. kompaktan i zauzima malo prostora.4-α-D-glukan 4-glukanohidrolaza 3. U probavnom traktu se skrob i glikogen razlažu dejstvom enzima αamilaze (1.1).1. koja ulazi verovatno.6-glukozidne veze.4 veza prema α-1. zatim redom glukoza i fruktoza. pre nego što se apsorbuju. čija je struktura fiziološki vrlo povoljna. u kojima su ove veze netaknute (dekstrini).6-glukozidne veze na mestima grananja u amilopektinu i dekstrinima. Od monosaharida najlakše se apsorbuje galaktoza. Molekulska težina glikogena varira od 0. Apsorbovani šećeri ulaze u portalnu cirkulaciju i prenose se u jetru. Za razliku od varenja proteina i lipida.1. Najveći deo razgradnje ugljenih hidrata se dešava u tankom crevu dejstvom pankreasne amilaze.6glukozidaza (3. 4. Zato se ona zove i dekstrinogena amilaza.1. molekul glikogenaje loptastog izgleda. koje su povezane α-1.6 je takav da se nizovi glukoze račvaju posle svakih 10 do 12 jedinica. koji ostaju posle dejstva α-amilaze. Odnos α1. β-galaktozidaze i β-fruktozidaze. u srednjem delu tankog creva. kao što je skrob. odn. u digestivnom traktu hidrolizuju do monosaharida. naziva se endo-amilaza.2. broj jedinica .4 i α-1. takođe. Iz istog razloga. Apsorpcija se dešava. Udeo pljuvačne amilaze u varenju ugljenih hidrata je nesiguran.5 —5 x 106 .4 i α-l. Ugljeni hidrati se dakle. gde se manja količina hidrolizuje pod dejstvom stomačne HCl. Ona ne hidrolizuje α-1. sastavljeni su samo od jedinica D-glukoze. Pošto je pH optimum amilaze u području pH=7. prostom difuzijom. uglavnom. Hidroliza maltoze.10). To je odraz relativne jednostavnosti njihove hemijske strukture.2. jer hidrolizuje veze unutar lanca. jer se hrana zadržava u ustima vrlo kratko. Konformacija aktivnog centra α-amilaze je takva da može da se cepa svaka druga veza.6-glukozidnom vezom. Ona se nalazi u tankom crevu i hidrolizuje i neke disaharide. laktoze i saharoze odigrava se. dejstvo enzima prestaje čim hrana dođe u kontakt sa kiselim sadržajem stomaka.6-glikozidnim vezama.

a povećava za vreme mirovanja. deponovan u jetri održava koncentraciju glukoze u krvi na konstantnom nivou između obroka.5 .2. Koncentracija glikogena se smanjuje u toku napornog rada. Glikogen. Kao što se na slici 4. Putevi razgradnje i sinteze su isti i za jetreni i za mišićni glikogen.glukoze (5—10%) se nalazi spolja na krajevima. glikogen ne može da se transportuje sa jednog mesta na drugo.1). Usled velike dimenzije čestica. odvija se uzastopnim dejstvom dva enzima: glikogene (ili skrobne) fosforilaze i fosfoglukomutaze. glikogenoliza. On obezbeđuje energiju za mišiće. jedno u jetri. Fosforilaze su vrlo rasprostranjeni enzimi. od kojih je fosforoliza najbolje proučena. cepa α-1. Međutim. Potpuna razgradnja glikogena do glukoze odvija se u tri stepena. glikogeneza.Položaj glikogena jetre i mišića u metabolizmu ugljenih hidrata 4. kad god njihovo snabdevanje glukozom iz krvi nije dovoljno. životinjama i mikroorganizmima. Glikogen se nalazi gotovo u svim tkivima.4 glukozidnu vezu i prenosi ostatak glukoze na fosfornu kiselinu. pa se razlaže u ćeliji gde je uskladišten.6 vidi proizvod reakcije je D-glukozo-1-fosfat. dakle.4. transferni enzimi (glukozil-transferaze 2. Fosforilaze su. sa slobodnom —OH grupom na četvrtom C-atomu. To su aktivna mesta u molekulu glikogena na kojima počinje njegovo razlaganje (fosforobza) a isto tako i vezivanje daljnih molekula glukoze kada teče obrnuti proces. postoje dva odvojena mesta. Mobilni oblik ugljenih hidrata u krvi je glukoza.3 RAZLAGANJE GLIKOGENA (FOSFOROLIZA) Razlaganje glikogena. koji se nalaze u biljkama.1.U glikogenu postoji samo jedna slobodna »reducirajuća« poluacetalna glupa (C—1). Mišićni glikogen ne prelazi u krvnu glukozu. Dejstvo fosforilaze se sastoji u tome da otkida ostatke glukoze sa nereducirajućeg kraja glikogena. Slika 4. a drugo u prugastim mišićima koja se razlikuju po ulozi i korišćenju. .

7 . jedna oligotransferaza. koji se pojavio na površini. koju hidrolitički cepa drugi enzim.33).Fosforolitično cepanje ostataka glukoze sa neredukujućeg kraja glikogena dejstvom fosforilaze Slika 4. U ovom kontrolnom mehanizmu. Prvi. koji sprečava rasipanje rezervi i gubitak energije. Da bi se razlaganje glikogena nastavilo. koji se javlja u dva oblika: aktivni (fosforilaza a) i neaktivni (fosforilaza b). pa njeno dejstvo prestaje kada se približi mestu račvanja. Posle njenog dejstva ostaje samo jedna glukoza vezana α-l.4. Svaka jedinica sadrži ostatak fosfoserina. Ona otkida orto-fosfatne ostatke od serinskih ostataka.7). α-1. zbog čega aktivni tetramer enzima prelazi u dva . glukanskog lanca Potrošnja energije deponovane u obliku glikogena i održavanje koncentracije glukoze u krvi na normalnom nivou i pod uslovima gladovanja. stupaju u akciju još dva enzima.1.6 glukozidaza (3.6-glikozidno (slika 4. prenosi tri (ili dva) ostatka glukoze sa prikraćenog spoljnog lanca na drugi lanac amiloznog tipa (α-1.6-glukozidne veze. koji je bitan za katalitičku aktivnost i jedan koenzim piridoksal-fosfat. koji je kovalentno vezan za ostatak lizina. a sastoji se od četiri identične jedinice.Intramolekulski prenos triostatka glukoze i produžavanje amiloznog α-1. Na taj način. Aktivna fosforilaza a je kristalizovana. Njena molekulska težina iznosi 380 000. Aktivni oblik (fosforilaza a) prelazi u neaktivni dejstvom enzima fosforilaza-fosfataza. održava se pomoću homeostatskog procesa. bitnu ulogu igra oligomerna struktura enzima fosforilaze. koji reaguje prilikom iznenadnih potreba povećanog mišićnog rada i omogućava regulaciju potrošnje glikogena. Slika 4. fosforilaza može opet da dejstvuje na novi lanac. Zbog takve strukture mišićna fosforilaza je regulatorni enzim.Fosforilaza ne može da cepa α-l.2.6 .4).

ostatke fosfoserina. koji predstavljaju neaktivni enzim. jetrena fosforilaza se strukturno razlikuje od mišićne.6-difosfat 2. fosfoglukomutaza sadrži.6-di fosfata.4 SINTEZA GLIKOGENA OD GLUKOZE (GLIKOGENOGENEZA) Sinteza glikogena od glukoze odigrava se u jetri i mišićima na isti način. fosforilazakinaza.2.8 . Reakcija se odvija u dva stepena: Slika 4. Regulacija aktivnosti fosforilaze je samo jedan stepen kontrolnog mehanizma razgradnje glikogena.6-difosfat→Enzim–O–P+glukozo-1-fosfat U obliku G–6–P ulaze jedinice glukoze (glikozilni ostaci) iz glikogena u metabolički proces anaerobne razgradnje. čiji je odnos kontrolisan. u ovom slučaju c-AMP-a. Kao što smo videli krajnji produkt fos-forolitičkog razlaganja glikogena i skroba u ćeliji je glukozo-1-fosfat (slika 4. Enzim–OH+glukozo-1. Za aktivnost enzima je potrebno prisustvo Mg-+ jona i kofaktora glukozo-1. tako da nastaje glukozo-6-fosfat. Na ovaj način. reguliše se potrošnja glikogena. U jetri se nalazi enzim glukozo-6-fosfataza (a nema ga u mišićima) koja hidrolitički cepa ostatak fosforne kiseline iz G-6-fosfata: D-glukozo-6-fosfat+H2O→D-glukoza + Pi 4. Enzim–O–P+glukozo-1-fosfat→Enzim–OH+glukozo-1. Modulator ove regulacije je sistem ATP—ADP. pomeranjem odnosa aktivne i neaktivne fosforilaze. U vezi s tim u regulaciji učestvuje hormon glukagon.8) Dejstvom fosfoglukomutaze dolazi do premeštanja orto-fosfatnog ostatka sa položaja 1-glukoze na položaj 6. Međutim. naime. U jetri se. Fosforilaza b može da pređe u aktivnu fosforilazu dejstvom pozitivnog modulatora. da održava nivo glukoze u krvi. koji počinje preko adrenergičnih vlakana. U jetri je prelaz glukozo-1-fosfata u glukozo-6-fosfat reakcija koja joj omogućava da održava koncentraciju glukoze u krvi na normalnom nivou. fosforilazu b.Reverzibilno prelaženje aktivne fosforilaze a u neaktivnu fosforilazu b 1. fosforilaza javlja u aktivnom i neaktivnom obliku. . takođe. koja analogno svim kinazama zahteva prisustvo Mg2+ jona. koji aktivno učestvuje u reakciji prenošenja orto-fosfata sa enzimskog molekula. Aktivaciju katalizuje poseban enzim. koji su bitni za enzimsku aktivnost.dimera. Isto tako kontrolni mehanizam je podešen sa funkcijom jetrenog glikogena. koga luči pankreas kada se koncentracija glukoze u krvi smanji.

koji prenose energiju sa ATP-a zajedno sa fosforil-ostatkom kao i sve kinaze. Njihov kosupstrat je MgATP2-. koji se prvo energetski obogaćuju primanjem energije od UTP-a: G – 1 – P + UTP → uridin-difosfat-glukoza+ PPi U reakciji. odigrava se prenošenjem celih molekula glukoze (tačnije glukozila). Sinteza glikogena od glukozo-1-fosfata (G—I —P) ne ide na isti način kao njegova razgradnja: Ona se odvija u tri stepena. o kojoj je već bilo govora. koja prenosi glukozilne ostatke od UDP-glukoze na 4 OH-grupu glukoze u postojećem amiloznom lancu (primer): UDP-glukoza+(glukoza)n→UDP+(glukoza)n+1 .4 vezom katalizuje enzim glikogensintetaza.Glukoza ulazi i u katabolične (glikoliza) i u anabolične procese (sinteza glikogena) u obliku svog fosfatnog estra glukozo-6-fosfata (G-6-P). U drugom stepenu sinteze nastaje pravolinijski α-1. Sledeći korak u sintezi glikogena je prevođenje glukozo-6-fosfata u glukozo1-fosfat. Fosforilaciju glukoze u prisustvu ATP-a i Mg2+ jona katalizuju dva enzima. Povezivanje jedinica glukoze α-1. koju u ovom slučaju neposredno daje uridin-trifosfat (UTP). Sam UTP nastaje prenošenjem energije sa ATP-a na uridin-difosfat (UDP) dejstvom nukleozid-difosfokinaze: ATP + UDP ↔ ADP+UTP Sinteza glikogena. Za formiranje svake glukozidne veze potrebna je energija. U mišićima se nalazi samo heksokinaza. u šećernoj bolesti) glukokinaza: Heksokinaza i glukokinaza su transferni enzimi. Reakciju katalizuje fosfoglukomutaza. Pirofosfat se vrlo brzo hidrolizuje u dva molekula fosfata. koju katalizuje pirofosforilaza. a i ostalih disaharida i oligosaharida. To je transferaza. nastaje uridin-difosfat glukoza (UDPG) i pirofosfat. izlazi iz reakcije i ravnoteža se pomera na desnu stranu.4 amilozni deo glikogena. a kod povećane (npr. kod normalne koncentracije glukoze u krvi reakciju katalizuje heksokinaza.

Slika 4. počinje proces grananja. On skida završne glikozilne ostatke sa amiloznog dela (oko 6 ostataka) i prenosi ih na šestu OH-grupu glukoze u istom lancu ili na neki drugi pored njega (slika 4. Na slici 4. jer je vrlo dugo poznato da su pod endokrinom kontrolom insulina. Ovaj treći stepen sinteze glikogena katalizuje enzim »račvanja« (ili grananja). Produživanje ovog novog lanca ide opet dejstvom glikogensintetaza.4-l.9). steroidnih hormona. Oni dejstvuju na različitim mestima u meta-bolizmu glukoze.Grananje glikogena 4.Kada se na ovaj način izgradi lanac od 10-12 molekula glukoze. koji regulišu aktivnost glikogen sintetaze i fosforilaze u jetri.9 .5 KONTROLA SINTEZE GLIKOGENA U ŽIVOTINJA Faktori koji kontrolišu sintezu i fosforolizu glikogena su detaljno ispitivani. amilo-l.6-transglikozilaza. .2. epinefrina i hormona rasta. glukagona.10 su dati najvažniji faktori.

Glikogen-sintetaza kao i fosforilaza postoji u dva oblika: »aktivni« I(inde-pendent=nezavisna) i »neaktivni« D-oblik (dependent=zavisna). Nazivi »nezavis-na« i »zavisna« odnose se na to da li je aktivna ili nije u prisustvu alosternog akti-vatora glukozo-6-fosfata, jer je glikogen sintetaza I alosterni enzim. Obrnuto, nego što je slučaj kod fosforilaze, sintetaza je

aktivna u defosforilisanom obliku. Ona se aktiviše dejstvom fosfataze, a inaktiviše kada se fosforilira dejstvom kinaze. Ki-naza, koju opet aktivira ciklični 3,5-adenozin monofosfat, verovatno je ista protein-kinaza, koja katalizuje aktivaciju fosforilaze b kinaze. I ovde postoji ste-penasti regulacioni mehanizam, kojemu je početni signal hormonalna aktivacija adenil-ciklaze. Ovaj enzim je lociran u ćelijskoj membrani. Na ovaj način, adrenalin u mišićima i glukagon i adrenalin u jetri smanjuju brzinu sinteze glikogena istovre-meno kad pojačavaju njegovu razgradnju.
Slika 4.10 - Najvažniji faktori regulacije aktivnosti glikogen sintetaze i fosforilaze u jetri

4.2.6 GLIKOLIZA Razlaganje skroba i glikogena je samo priprema rezervnih ugljenih hidrata da uđu u metabolični proces u kome se iz glukoze dobija energija u obliku adenozin-trifosfata (ATP). Razgradnja glukoze može da se odvija anaerobno i aerobno.

Anaerobna razgradnja glukoze ili fermentacija je najprimitivniji proces, koji se zadržao po filogenetskom nasleđu i u visoko diferenciranim organizmima. Naime život je na zemlji nastao kada u atmosferi nije bilo kiseonika, nego azota, amoni-jaka i CO2, pa su se živa bića morala da prilagode anaerobnim uslovima. Zbog toga je anaerobna razgradnja glukoze, koja se naziva i glikoliza, najprostiji biološki proces i jedini koji u anaerobnim organizmima dobija energiju iz glukoze. Viši organizmi su zadržali glikolitički put, kao početak aerobnog cepanja glukoze. Glikoliza je u njih, pored toga, i rezervni, uvek prisutan proces, da u nedostatku kise-onika ili krajnjem naporu mišići mogu da se snabde energijom: Anaerobni uslovi: glukoza Aerobni uslovi: glukoza fermentacioni produkti CO2+H2O fermentacioni produkti

Fermentacija je kao i respiracija oksido-redukcioni proces u kome dolazi do prenosa elektrona. Oni se razlikuju po krajnjem primaocu elektrona: u fermentaciji je to neko organsko jedinjenje, koje nastaje u toku samo fermentacije (npr. pirogrožđana kiselina), a u respiraciji je krajnji primalac elektrona kiseonik. Zbog toga što se dešava anaerobno, u fermentaciji dolazi samo do intramolekulske oksido-redukcije, a krajnji proizvod se nalazi na istom oksido-redukcionom stepenu kao i početni supstrat — glukoza. To jasno proizlazi iz sadržaja vodonika u molekulu: glukoza sadrži dva vodonika na atom ugljenika (C6H12O6), kao i krajnji proizvod mlečno-kiselinskog vrenja, mlečna kiselina (C3H6O3). Najčešća dva tipa fermentacije glukoze su: mlečno-kiselinsko i alkoholno vrenje. Putevi razgradnje glukoze su identični u oba, razlika postoji samo u krajnjem proizvodu. U mlečno-kiselinskom vrenju krajnji proizvod je mlečna kiselina: C6H12O5 → 2 CH3CHOHCOOH a u alkoholnom, etanol i CO2: C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 I u jednom i drugom oslobađa se dovoljno energije, tako da nastaju dva mola ade-nozin-trifosfata pro mol glukoze. Na osnovu toga, reakcije glikolize su pomerene u pravcu nastajanja laktata. Videćemo, međutim, kasnije da mnoge reakcije glikolize prati mala promena slobodne energije i da mogu da teku reverzibilno u pravcu bio-sinteze glukoze od laktata. Glikoliza se odvija u 11 uzastopnih reakcija, od kojih su samo tri ireverzibilne. Enzimi glikolize su rastvoreni u citoplazmi i ona teče u

citoplazmi. U toku glikolitičnog razlaganja glukoze izdvajaju se dva stepena. U prvom se unosi energija u obliku dva mola ATP-a, a u drugom dolazi do oslobađanja 4 mola ATP-a. I stepen glikolize (početne reakcije) U početnom stepenu glikolize pripremaju se glukoza i drugi monosaharidi (manoza, galaktoza, pentoze) za ulazak u razgradnju, koji se sastoji u tome da se neutralni molekul monosaharida prevede u energetski bogatije jedinjenje. Ćelija uvek radi ekonomično, pa tako i ovde sve monosaharide prevodi u jedno zajedničko jedinjenje glukozo-6-fosfat (G6-P). Kao što je već ranije rečeno ovu reakciju katalizuje heksokinaza pod normalnim uslovima: ATP + α-D-glukoza → ADP+G-6-P ΔG°' = -16,7 kJ heksokinaza je nisko specifičan enzim, tako da može da fosforiliše i manozu i fruktozu na položaju šest. Reakcija heksokinaze je ireverzibilna, jer je egzergonska i teče uz potrošnju ATP-a. Glukozo-1-fosfat, koji nastaje razgradnjom glikogena, nalazi se na istom ener-getskom nivou kao i glukozo 6-fosfat. G-l-P prelazi u G-6-P dejstvom fosfogluko-mutaze, o kojoj je bilo govora kod razgradnje glikogena.

Slika 4.11 - Prvi stepen glikolitičke razgradnje monosaharida

U drugoj reakciji glikolize, glukozo-6-fosfat (G-6-P) prelazi u izomerni fruktozo-6-fosfat (F-6-P). Reakciju katalizuje jedna izomeraza, glukozofosfat-izomeraza (5.3.1.9): α-D-glukozo-6-fosfat ↔ α-D-fruktozo-6-fosfat Fruktozo-6-fosfat ima kao derivat fruktoze petočlani prsten, pa je reaktivniji od glukozo-6-fosfata. Reakcija je reverzibilna. Treća reakcija glikolize je slična prvoj, po tome što je to još jedno mesto aktivacije uz potrošnju drugog mola ATP-a. Energija se prenosi dejstvom fosfofruktokinaze (2.7.1.11) koja kao i sve kinaze, radi u prisustvu Mg2+jona. Fruktozo-6-fosfat prelazi u energetski bogatije jedinjenje fruktozo-l,6-difosfat: ATP+D-fruktozo-6-fosfat ↔ ADP+D-fruktozo-l,6-difosfat ΔG° = -14,2 kJ Reakcija je iz energetskih razloga ireverzibilna. Jedan drugi enzim (fruktozo-1,6-fosfataza) prevodi fruktozo-l,6-difosfat u fruktozo-6-fosfat.

Fosfofruktokinaza je regulatorni enzim, koji ima bitnu ulogu u regulaciji glikolize. Njegovi pozitivni modulatori su ADP i AMP. Energijom bogati fruktozo-l,6-difosfat, u sledećoj reakciji glikolize, razlaže se u dva šećera sa tri C-atoma D-fruktozo-l,6-difosfat ↔ dihidroksiaceton fosfat+D-glicerinaldehid-3-fosfat ΔG°' = + 30kJ Reakciju katalizuje jedna liaza, aldolaza (4.1.2.13). To je vrlo rasprostranjeni enzim, za čiju su katalitičku aktivnost bitne slobodne— SH grupe. Prema promeni slobodne energije, ravnoteža reakcije aldolaze bi trebala da bude na strani fruktozo-l,6-difosfata. Međutim, ravnoteža je na strani trioza, jer je jedna od njih, glicerinaldehid-3-fosfat, supstrat sledeće reakcije. Kao takav, on stalno izlazi iz reakcije, usled čega se ravnoteža stalno pomera na desnu stranu. Iz istog razloga, odnosno da bi se obezbedile dovoljne količine glicerinaldehid-3-fosfata za daljnu razgradnju, i dihidroksiaceton-fosfat reverzibilno prelazi u glicerinaldehid-3-fosfat dihidroksiaceton-fosfat ↔D-glicerinaldehid-3-fosfat Ovu reverzibilnu izomerizaciju katalizuje triozofosfat-izomeraza (5.3.1.1). Cepanjem fruktozo-l,6-difosfata u dve trioze završava se prvi stepen glikolize. U njemu se sve heksoze prevode u zajednički produkt Dglicerinaldehid-3-fosfat, što znači da su od jedinjenja sa 6 C-atoma (heksoza) nastala dva sa po 3 C-atoma (trioze). Za ovu razgradnju utrošena su dva mola adenozin-trifosfata. II stepen glikolize U drugom delu glikolize dolazi do oslobađanja energije u obliku 4 mola ATP-a (od svake jedinice sa 3 C-atoma po dva ATP-a). Prva reakcija počinje oksidacijom D-glicerinaldehid-3-fosfata u 1,3difosfo-glicerinsku kiselinu: D-glicerinaldehid-3-fosfat + NAD+Pi → 1,3-difosfoglicerat + NADH + H+ ΔG°' = + 6,3kJ Reakciju katalizuje NAD specifična glicerinaldehid-3-fosfat dehidrogenaza. Oksidaciono sredstvo ove reakcije je koenzim NAD, koji se redukuje u NADH preuzimanjem vodonika. Ova reakcija je već prodiskutovana u poglavlju o enzimima. U gornjoj reakciji proizvod oksidacije D-glicerinaldehid-3-fosfata, nije slobona kiselina, već njen anhidrid sa fosfornom kiselinom, 1,3difosfoglicerat. Znači da se istovremeno sa oksidacijom odigravao i proces

fosforilacije produkta. Ovako spregnuti procesi, se nazivaju oksidativna fosforilacija na nivou supstrata. Pomoću njih ćelija ne dozvoljava da se energija oksidacija gubi u vidu toplote, već ih hvata (konzerviše) u vidu energetski bogatih jedinjenja, kao što je u našem primeru 1,3-difosfoglicerat. Pokušaćemo da objasnimo ovaj proces, uzimajući da se odigravaju dve reakcije povezane preko zajedničkog intermedijera: 1. oksidacija aldehida u kiselinu R–CHO+H2O+NAD+→COO-+NADH+2H+ Reakcija je egzergonska, oslobađa se energija ΔG°' = – 43 kJ 2. fosforilacija nastale kiseline u produkt u koji je ugrađena energija oksidacije: Reakcija je endergonska i teče samo spregnuta sa reakcijom oksidacije.

Zbirna promena energije iznosi: ΔG0l = -43 + 49,4 = 6,3kJ Mehanizam ove reakcije je detaljno studiran i može se naći u udžbenicima enzimologije. Energija može u ćeliji da se prenosi sa kataboličnih na anabolične procese jedino pomoću sistema ATP-ADP. Zato se i u procesu glikolize energija sadržana u 1,3-difosfogliceratu prenosi na ADP: 1,3-difosfoglicerat+ADP → 3-fosfoglicerat+ATP DG°'=–18,8 kJ Prenošenje energije katalizuje jedna kinaza, fosfoglicerat-kinaza (2.7.2.3). Ovom reakcijom je završen proces oksidacije glicerinaldehid-3fosfata i dobijen prvi mol ATP-a, odnosno od svake trioze po jedan. Sledeća reakcija je u stvari priprema 3-fosfoglicerata za drugu, intramolekulsku oksidaciju, premeštanjem ostatka fosforne kiseline sa položaja 3 na položaj 2:

Ovu reverzibilnu reakciju katalizuje jedna izomeraza, fosfogliceromutaza (5.4.2.1).

Druga reakcija glikolize u kojoj se dobija energija, je odvajanje molekula vode iz 2-fosfoglicerata. Produkt reakcije je energetski bogato jedinjenje, fosfoenolpiruvat, koje hidrolizom oslobađa —62 kJ:

Reakciju katalizuje enolaza (4.2.1.11), koja pripada rodu liaza. Ako pogledamo formulu fosfoenolpiruvata vidimo da je gubitkom vode došlo do intramolekulske oksidacije na drugom C-atomu i to na račun redukcije prvog C-atoma. Karboksilna grupa je najviši oksidacioni stepen ugljenika i ona se u toj reakciji nije promenila (treći C-atom)., Energija se sa fosfoenolpiruvata prenosi, dejstvom piruvat kinaze (2.7.1.40), na ADP, tako da se u ovoj reakciji dobija drugi mol ATP-a od jedne trioze: fosfoenolpiruvat+ADP → piruvat+ATP ΔG°' = - 31,4 kJ Reakcija je egzergonska i ireverzibilna pod intracelularnim uslovima. To znači da sintezu fosfoenolpiruvata od piruvata katalizuju drugi enzimi. Piruvat kinazu inhibišu NADH, citrat i ATP. Ireverzibilne reakcije glikolize su, dakle, reakcija: heksokinaze, fosfofrukto kinaze i piruvat kinaze. Prve dve troše po jedan ATP, a u trećoj se dobija. U poslednjoj reakciji glikolize piruvat se redukuje u laktat, dejstvom NAD specifične laktat-dehidrogenaze:

Redukciono sredstvo u gornjoj reakciji je NADH, koji je nastao prilikom oksidacije glicerinaldehid 3-fosfata (prva reakcija II stepena). Na osnovu promene slobodne energije, vidi se da je ravnoteža pomerena na strani laktata. Poslednja reakcija glikolize, nastajanje laktata od piruvata, odigrava se samo pod anaerobnim uslovima, odnosno kada je ćeliji potrebno više energije, nego što može da dobije aerobnom oksidacijom piruvata u mitohondrijama. Dobar primer nastajanja takve situacije je kod napornog fizičkog rada, kada su se rezerve glikogena razgradile do piruvata, a nastali NADH ne može, zbog nedostatka kiseonika da se reoksidiše u NAD. Da bi se omogućilo da glikoliza teče, NADH se reoksidiše u reakciji laktat-dehidrogenaze.

Koncentracija laktata u krvi čoveka, u stanju mirovanja, iznosi 0,5-1,5 mmol/1 Za vreme fizičkog rada, ona može da poraste i do 20 mmol/1. Od nagomilanog laktata nastaje u jetri glukoza (glukoneogeneza). Na taj način se nadoknađuju zalihe glikogena u mišićima, kad kontrakcija prestane. Kao što je ranije rečeno identifikovano je pet izoenzima laktatdehidrogenaze. Njihove relativne koncentracije variraju u zavisnosti od funkcije tkiva ili organa. 4.2.7 ALKOHOLNO VRENJE Alkoholno vrenje se razlikuje od glikolize (mlečno-kiselinskog vrenja) po krajnjem produktu. U prvom je krajnji produkt alkohol, a u drugom mlečna kiselina:

Kao što se vidi iz toka reakcija, u alkoholnoj fermentaciji sudeluju još dva enzima.-piruvat-dekarboksilaza (4.1.1.1) i alkohol-dehidrogenaza (1.1.1.1). Dejstvom prvog enzima, koji ima za prostetičnu grupu tiamin pirofosfat (TPP piruvat se dekar-boksilira, gubi CO 2, i prelazi u acetaldehid. U drugoj reakciji acetaldehid se redukuje u etanol, a redukciono sredstvo je NADH. Kao što se vidi u alkoholnoj fermentaciji je nastajanje etanola direktno analogno nastajanju laktata, jer i u jednoj i drugoj reakciji dolazi do reoksidacije NAD. Ovim reakcijama se obnavlja NAD+ za reakciju oksidacije glicerinaldehid 3-fosfata, a time ponovni tok glikolize. 4.2.8 ENERGETSKI BILANS GLIKOLIZE U toku anaerobne glikolize, kada je laktat krajnji proizvod, dobijaju se dva mola ATP-a na svaki mol razgrađene glukoze. Pod aerobnim uslovima, kada piruvat u obliku acetil-koenzima-A ulazi u ciklus limunske kiseline, nastaju pored dva mola ATP-a i dva mola redukovanog nikotinamid dinukleotida (NADH). Ta dva mola NADH su energetski ekvivalentna sa šest mola ATP-a, kada se oksiduju u lancu disanja. Zbog toga je celokupni dobitak ATP- pod aerobnim uslovima 8 mola ATP-a na svaki mol glukoze.

U slučaju kada je glikogen supstrat glikolize, pa se glukozo-6-fosfat stvara bez utroška jednog ATP-a, onda je dobitak energije veći za jedan mol ATP-a. On tada iznosi za anaerobne uslove tri mola, a za aerobne devet mola ATP-a po metabolizovanom glukozilnom ostatku. 4.2.9 GLUKONEOGENEZA I GLIKONEOGENEZA Pod glukoneogenezom se podrazumeva sinteza glukoze od neugljenohidratnih jedinjenja, kao što su laktat, piruvat i proizvodi nastali dezaminacijom aminokiselina. Glikoneogeneza ili tačnije glikogenogeneza, je sinteza glikogena iz tih istih jedinjenja. Glikoneogeneza je u suštini obratni proces od glikolize i mnogi intermedijeri i enzimi su zajednički u oba puta. Glukoneogeneza se odvija u jetri, mada i neki drugi organi, a naročito bubreg, mogu da sintetišu glukozu na taj način. U skeletnim mišićima praktično nema enzima specifičnih za glukoneogenezu, pa zato laktat, koji nastaje za vreme kontrakcije, mora krvotokom da dospe u jetru da bi poslužio kao supstrat za sintezu glukoze. Videli smo da su u toku anaerobne razgradnje glukoze tri reakcije (zbog velike promene slobodne energije), ireverzibilne: 1.) prelaženje glukoze u glukozo-6-fosfat, 2.) nastajanje fruktoze-l,6-difosfata od fruktozo-6fosfata i 3.) fosfoenolpiruvata od piruvata. Zbog toga u sintezi postoje posebni enzimi, koji zaobilaze gornje ireverzibilne reakcije. Nastajanje fosfoenolpiruvata od piruvata. - Fosforilacija piruvata u fosfoenol-piruvat odigrava se u nizu reakcija, dejstvom enzima koji se nalaze i u mitohondrijama i u citoplazmi. Prvo dolazi do karboksilacije piruvata (vezivanja CO2) pri čemu nastaje oksalacetat:

Ovu reakciju katalizuje mitohondrijalni enzim, piruvat karboksilaza, čija je prostetična grupa biotin. Enzim je aktivan samo u prisustvu acetil-KoA. Energiju za karboksilaciju piruvata daje ATP. Nastali oksalacetat, konačno reaguje sa GTP-om prelazeći u fosfoenolpiruvat:

Enzim koji katalizuje ovu reakciju, fosfoenolkarboksikinaza, nalazi se u citoplazmi, a oksalacetat nastaje u mitohondrijama. Pošto je mitohondrijalna membrana nepermeabilna za oksalacetat, postoji zaobilazni mehanizam, koji omogućava njegov izlaz u citoplazmu. U ovom prenosu učestvuju dva razna enzima, koja katalizuju istu reakciju i koja su smeštena s obe strane membrane, a to su mitohondrijalna i citoplazmatska malat-dehidrogenaza. U mitohondrijama se nastali oksalacetat prvo redukuje u prisustvu mitohondrijalnog NADH u malat: Malat difunduje iz mitohondrija u citoplazmu, gde se ponova oksiduje u oksalacet dejstvom citoplazmatskog enzima.

Slika 4.12 - Nastajanje fosofoenolpiruvata iz piruvata, zaobilaznim prenosom oksalacetata kroz mitohondrijalnu membranu

Ukupna promena nastajanja fosfoenolpiruvata može se izraziti sledećom reakcijom: piruvat + ATP + GTP→fosfoenolpiruvat + ADP + GDP + Pi Promena slobodne energije ove reakcije je mala (ΔG°' = + 0,8 kJ) i ona je reverzibilna. Znači da će se fosfoenolpiruvat stvarati kada god ima dovoljno piruvata i kada je odnos ATP/ADP veliki. Ne treba da se zaboravi da je u toku reakcije došlo i do prenosa dva vodonikova atoma od mitohondrijalnog NADH (vezanih za malat) na citoplazmatski NAD+.

a u citozolu za oksidaciju malata u oksalacetat. koji se nalazi samo u jetri (fruktozo-1-fosfat aldolaza): fruktozo-1-fosfat → D-gliceraldehid + dihidroksiaceton-fosfat D-Gliceraldehid ulazi. a u citozolu oksidovanog oblika NAD+. Zatim.2. koja oslobađa glukozu iz njenog estra. posle fosforilacije u 3-fosfogliceraldehid. a druga od mlečne laktoze. glukozo-6-fosfata: fruktozo-l. 4. Dejstvom jedne epimeraze dolazi do promene položaja OH-grupa na 4 C-atomu galaktoze i UDP-galaktoza se epimerizuje u UDP-glukozu. Drugo mesto glukoneogeneze koje treba da se zaobiđe je da od fruktoze-1. On svoju funkciju obavlja bez obzira da li je glukozo-6-fosfat intermedijer u razgradnji glikogena ili je nastao u procesu glukoneogeneze. ulazi u metabolizam u obliku glukoze-1-fosfat (slika 4. Dejstvom specifične fruktokinaze uz utrošak jednog ATP-a nastaje fruktozo-1-fosfat: D-fruktoza + ATP→D-fruktozo-1-fosfat+ADP Tako nastali fruktozo-1-fosfat se cepa u D-gliceraldehid i dihidroksiaceton-fosfat dejstvom enzima. u proces glikolize: D-gliceraldehid + ATP → 3-fosfoglicerladehid + ADP Galaktoza posle niza promena u kojima sudeluju tri enzima. se dejstvom jedne transferaze (fosfogalaktozo-uridiltransferaza) prenosi galaktoza na uridindifosfat (UDP).6-difosfat+H2O → glukoza+Pi Ovaj enzim se nalazi samo u jetri. dejstvom specifične galaktokinaze i utrošak jednog ATP-a.6-difosfat+H2O → fruktozo-6-fosfat + Pi Ne sličan način se i treće mesto glukoneogeneze zaobilazi. Fruktoza može dejstvom heksokinaze da se fosforiliše u fruktozo-6-fosfat i tako uđe u proces glikolize.U mitohondrijama ima više redukovanog NADH.10 METABOLIZAM FRUKTOZE I GALAKTOZE Pored glukoze u hrani se nalaze još dve veoma važne heksoze. Zbog toga su u mitohodrijama pogodni uslovi za redukciju oksalacetata u malat. Ovaj prelaz se ostvaruje dejstvom hidrolitičnog enzima fruktozo-6-fosfataze: fruktozo-l. Kao što se na slici vidi prvo dolazi do fosforilacije u galaktozo-1-fosfat. Prva potiče uglavnom od saharoze. U toj reakciji nastaje UDP-galaktoza i glukozo-1-fosfat. .13). Međutim. fruktoza i galaktoza. najveći deo fruktoze ulazi drugim putem u glikolizu. O njegovoj ulozi u snabdevanju krvi glukozom bilo je već ranije opisano. dejstvom glukozo-6-fosfataze.6-difosfata nastane fruktozo-6-fosfat. pa je njen metabolizam važan u prvoj godini života.

7 kJ Slobodna energija.13 .11 METABOLIZAM GLICEROLA O metabolizmu glicerola govorićemo na ovom mestu. Glicerol je sastavni deo mnogih lipida i kao sastojak neutralnih masti unosi se s hranom u većim količinama. jer je povezan sa reakcijama glikolize i glukoneogeneze.Slika 4.Nastajanje glukozo-1-fosfata od galaktoze-1-fosfata Kod male dece koja nemaju uridil-transferazu dolazi do nagomilavanja galaktoze i galaktozo-1-fosfata u krvi (galaktozemija). oslobađa se njenom potpunom oksidacijom u prisustvu kiseonika. glukoza (ili glikogen) razgrađuje u laktat. 4. glicerokinaze i α-glicerofosfat-dehidrogenaze prelazi glicerol u dihidroksiacetonfosfat: Glicerol može da se sintetiše obratnim smerom gornjih reakcija. Za vreme te razgradnje oslobađa se samo mali deo energije koju sadrži glukoza (2 ATP-a). 4. izuzev što se fosforna grupa α-glicerofosfata hidrolitički odvaja dejstvom αglicerofosfataze.2.12 AEROBNI METABOLIZAM PIRUVATA: CIKLUS TRIKARBONSKIH KISELINA Videli smo da se u toku anaerobne glikolize. a najveći deo ostaje vezan u laktatu: Glukoza → 2 laktata ΔG°'=-196. koju sadrži glukoza. Dejstvom dva enzima. a to se dešava kada ćelija diše: glukoza+6 O2→6CO2 + 6H2O ΔG°'=-2 871 kJ .2.

Pojavu inhibicije glikolize (ili potrošnje glukoze) posle uvođenja kiseonika. ni neorganski fosfat. fumarat i oksalacetat iz amino-kiselina. Uvođenjem kiseonika. i jedinjenje sa 4 Catoma. nego pod aerobnim. ćelija pod anaerobnim uslovima mora da potroši daleko veće količine glukoze. krug se završava i može ponova da uđe novi ostatak od 2 C-atoma.Prema tome. limunsku kiselinu. Organizacija aerobnog metabolizma prikazana je na slici 4. koji se zove ciklus trikarbonskih kiselina ili ciklus limunske kiseline (CLK). Za razliku od glikolize. da bi dobila potrebnu energiju. Ovaj poslednji stepen je praćen dobijanjem energije u obliku ATP-a i zove se oksidativna fosforilacija. a ni ATP.13. ćilibarnu kiselinu. CLK je centralno mesto u kome se oksiduju krajnji proizvodi svih kataboličnih puteva: piruvat dobijen iz ugijenih hidrata. vrlo brzo u odsustvu kiseonika. 8 H-atoma. dakle. koja se odigrava u Krebs-ovom ciklusu je: CH3COOH + 2H2O→2CO2 + 8H Kao što se vidi iz jednačine u CLK ne sudeluje molekulski kiseonik.) i po njemu se zove i Krebs-ov ciklus. Ona se odvija u tri stepena: 1) 2) 3) nastajanje acetil-KoA iz piruvata. Pošto je proces kružni. Ukupna promena. Krebs-ov ciklus je kružni proces u koji ulaze ostaci od 2 C-atoma kondenzacijom sa jedinjenjem od 4 C-atoma (oksalsirćetnom kiselinom) u jedinjenje od 6 C-atoma. ona se usporava i prestaje nagomilavanje laktata. Kao što se na slici 4. α-ketoglutarat. svi hranljivi sastojci oksidativnom razgradnjom prelaze u jedan krajnji proizvod. to male količine oksalsirćetne kiseline mogu da posluže za razgradnju neograničene količine ostataka sirćetne kiseline. On se oksiduje u CO 2 i H-atome.14 vidi. Njegova prvenstvena uloga sastoji se u tome da dehidrogenira (oduzme vodonikove atome) sirćetnu kiselinu do CO 2 i 8 H. Ovaj centralni proces objasnio je Krebs (1937 g. acetil-KoA iz masti. koji ima dva C-atoma: aktivnu sirćetnu kiselinu ili acetil-KoA. prvi je zapazio Pasteur i ona se po njemu zove Pasteur-ov efekt. Glikoliza teče. . Ona se u ciklusu razgrađuje u dva molekula CO. Oksidacijom ćilibarne kiseline u oksalsirćetnu. masnih i aminokiselina. oksidacija acetil-ostatka (2 C-atoma) u CO 2 i H-atoma u ciklusu trikarbonskih kiselina i transport elektronskih ekvivalenata (4x2 H) do molekulskog kiseonika. koji nastaju u CLK razgradnjom jednog ostatka sirćetne kiseline oksiduju se dalje u lancu disanja spajanjem s molekulskim kiseonikom u H2O i kod toga se dobija velika količina energije (11 ATP-a = 341 kJ / za 2 C-ostatka). u kružnom procesu.

.

Krajnji proizvod svakog stepena je zaokružen Za razliku od glikolize. oksidativni metabolizam se odigrava u mitohondrijama.14 .Organizacija aerobnog metabolizma. koja se odigrava u citozolu ili »rastvorljivoj« frakciji ćelije.Slika 4. Enzimi koji .

naravno uz katalitičko dejstvo drugih enzima. Nastala acetilna grupa za E2 prenosi se na tiolnu grupu koenzima A.1).1. flavinadenin-dinukleotid (E3-FAD) i nikotinamid adenin-dinukleotid (NAD+). liponil-reduktazatransacetilaze (E2–2. liponska kiselina vezana za E2. a neki čvrsto vezani za unutrašnju membranu .4. Pojedine reakcije CLK mogu da se odigraju i van mitohondrija. . koji se redukuje u NADH.6.1. Redukovanu liponsku kiselinu reoksiduje treći flavoenzim.1. Reakcija oksidacije počinje dekarboksilacijom piruvata. koji prelazi u acetil-KoA: Acetil-KoA otkida se s enzimskog kompleksa i ulazi u CLK.13 OKSIDACIJA PIRUVATA U ACETIL-KoA Oksidacija piruvata u acetil-KoA je jedini put uključivanja ugljenih hidrata u aerobni metabolizam. Ovakvo enzimsko dupliranje se javlja zbog nepermeabilnosti unutrašnje membrane mitohondrija za neke metabolite.2.a njegovom oksidacijom u respiratornom lancu dobijaju se 3 ATP-a. dakle.1. koja ga istovremeno oksiduje u acetil-ostatak: U ovoj oksidacionoj reakciji liponska kiselina se redukovala. koenzim A.12) i flavoenzim dihidroliponil-dehidrogenaze (E3.3. u mitohondrijama i to neki u matriksu. Oksidaciju katalizuje multienzimski kompleks piruvat-dehidrogenaze. 4.3). a njegov ostatak se vezuje za TPP u obliku hidroksietil derivata: 1) E1-TPP+CH3COCOOH→E1-TPP-CHOH-CO3+CO2 Dejstvom drugog enzima hidroksietil-ostatak se prenosi na liponsku kiselinu. koji se sastoji od tri enzima: piruvat-dekarboksilaze (E1–4. vezan kao E1-TPP.katalizuju respiraciju nalaze se. odnosno CLK. sastavni deo kompleksa: Prostetičnu grupu flavoenzima reoksiduje NAD +. U reakcijama učestvuju pet koenzima: tiamin-pirofosfat (TPP).

15 iz koje se vidi da liponska kiselina vezana za peptidni lanac enzima (E2). prenosi kao neka poluga ostatak piruvata sa piruvat dekarboksilaze (E1) na koenzim A.14 POJEDINE REAKCIJE CIKLUSA TRIKARBONSKIH KISELINA Stvaranja citrata.5 kJ).Liponska kiselina vezana za peptidni lanac liponilreduktazetransacetilaze (E2) prenosi acetilni ostatak na HS-KoA. a vodonikove atome na E3 flavoenzim (E3-FAD). je aldolna kondenzacija acetil-KoA i oksalacetata (OA) u limunsku kiselinu: . pa je prema tome ireverzibilna. 4. Oksidacija piruvata je potpuno analogna oksidaciji α-ketoglutarne kiseline u: sukcinil-KoA. . Slika 4.2. Zato se ugljeni hidrati ne mogu da sintetišu od acetil-KoA ili od masnih kiselina. Iz toga proizlazi da acetil-KoA ne može da pređe u piruvat karboksilacijom i da tako posluži kao supstrat za glukoneogenezu.Inicijalna reakcija ciklusa trikarbonskih kiselina koja daje početnu energiju.KOA+NADH+H+ CO2 Oksidativna dekarboksilacija je praćena velikom promenom slobodne energije (ΔG°'= 33.Odigravanje ovog niza reakcija predstavljeno je na slici 4. U oba slučaja dolazi do dekarboksilacije jedne ketokiseline i nastajanja derivata koenzima A. a elektrone (H) na flavoenzim(E3-FAB) Zbirna reakcija oksidativne dekarboksilacije piruvata je CH3COCOOH+NAD++HS-KOA→CH3CO-S. čija razgradnja ide preko acetil-KoA.15 .

Jaki inhibitor ove reakcije u većini organizma je ATP. Fe2+joni aktivišu akonitazu. To je regulatorni enzim. Ravnoteža akonitaze. da od simetričnog molekula citrata nastaje asimetrični L-izocitrat.2 kJ). koji potiču od acetil-K oA Pretpostavlja se da u toku reakcije. jer se dešava hidroliza tioestarske veze acetil-KoA a pomerena je na stranu citrata. Reakcija NAD specifične izocitrat-dehidrogenaze Oksidaciju L-izocitrata u α-ketoglutarat katalizuju dva enzima: NAD i NADP specifične izocitrat-dehidrogenaze: Izocitrat + NAD+(NADP+) → α-ketoglutarat+NADH(NADPH) + CO2 + H+ NAD specifičan enzim se nalazi samo u mitohondrijama i on katalizuje oksidaciju izocitrata u Krebs-ovom ciklusu. jer mu krajnje (—CH2—COOH) grupe nisu ekvivalentne.Ravnoteža akonitoze Zvezdicama su obeleženi C-atomi.Reakcija je egzergonska (DG°'=–32. za čiju je punu aktivnost potrebno prisustvo Mg 2+ ili Mn2+ jona.16 .grupe vode sa trećeg C-atoma citrata na drugi. a u E. O ovome će biti kasnije govora. Fe2+ koje ima šest koordinativnih veza gradi kompleks i sa enzimom i citratom i učestvuje u prenošenju Hatoma i OH. U reakciji dolazi do intramolekulskog premeštanja molekula vode tako. pa prema tome i brzina rada ciklusa zavisi od odnosa koncentracija ATP : ADP i NADH : NAD+. . U Krebs-ovom ciklusu se simetrični molekul citrata ponaša kao asimetričan. . preko nezasićene cis-akonitne kiseline. Slika 4.Enzim akonitaza katalizuje reverzibilno prelaženje citrata u L-izocitrat. Pozitivni modulator NAD-specifične izocitrat-dehidrogenaze je ADP.Coli i NADH. Reakciju katalizuje regulatorni enzim citrat-sintaza.

KoA→sukcinil-KoA + CO2 + NADH + H+ Reakcija je egzergonska (ΔG°' = -33. FAD i NAD +. koja se na kraju odlaže u obliku ATP-a. Drugi stepen oksidacije α-keto-glutarata je prenos energije na gvanidin-difosfat u prisustvu neorganskog fosfata (Pi): sukcinil-KoA+Pi + GDP → sukcinat +GTP + HS – KoA Reakciju katalizuje sukcinil-tiokinaza. U gornjoj reakciji nastali GTP lako predaje energiju krajnjeg fosforilostatka adenozin-difosfatu dejstvom nukleozid-difosfat-kinaze : GTP + ADP → GDP + ATP Sukcinil-KoA sudeluje takođe i u reakcijama prenosa koenzima A na druge karbonske kiseline. HS—KoA. Tako je npr. Oksidacija α-ketoglutarata u sukcinat Oksidacija α-ketoglutarata u sukcinat odigrava se u dva stepena: prvo se α-ketoglutarat oksidativno dekarboksilira u sukcinil-KoA: α-ketoglutarat + NAD+ + HS . Sličan primer smo imali kod glikolize u reakciji piruvatkinaze. Reakcija sukcinat-dehidrogenaze. a koenzim FAD se redukuje u FADH2: . sukcinat se oksiduje u fumarat. Kranji produkt gornje reakcije sukcinil-KoA sadrži energetski bogatu tioestarsku vezu kao i acetil-KoA. Mehanizam reakcije je analogan oksidativnoj dekarboksilaciji piruvata. U reakciji učestvuju isti koenzimi: TPP. Razlika između ova dva derivata koenzima A je u tome što acetil-KoA obezbeđuje energiju za inicijalnu reakciju Krebs-ovog ciklusa (reakciju citrat-sintaze).NADP-specifična izocitrat-dehidrogenaza nije alosterni enzim. Ona igra ulogu u biosintetskim reakcijama za koje obezbeđuje dovoljne količine redukovanog NADH. Ovo je primer fosforilacije na nivou supstrata u CLK. a nalazi se i u citozolu. .Dejstvom flavoenzima sukcinatdehidro-genaze.5 kJ) i ireverzibilna. a drugi predaje energiju. kao i α-ketoglutarat za procese transaminacije. sledeća reakcija prenosa na acetoacetat bitna u metabolizmu ketonskih tela. liponska kiselina.

a dikarbonske kiseline (malonska i oksal-sirćetna) je kompetitivno inhibiraju. Nagomilavanje oksalsirćetne kiseline. sukcinat i malat. Aktivišu je fosfati. Prenosom vodonika u lancu disanja od FAD dobijaju se samo dva mola ATP-a.Oksidacija sukcinata razlikuje se od ostalih oksidacija u CLK. što u njoj učestvuje FAD. ponovnim nastajanjem oksalacetata. ili tačnije acetil-KoA. a ne NAD. dakle. koja. Sukcinat-dehidrogenaza ima neke osobine alosternih enzima. jer on odmah reaguje s acetil-KoA i reakcija se pomera na desnu stranu. . Kružni proces oksidacije acetil-KoA završava se.malat: Fumaraza deluje stereospecifično. reguliše kao kompetitivni inhibitor svoju sopstvenu sintezu. jer se stvara (a i dehidrira) samo Lstereoizomer malata. Oksidacija malata u oksalacetat.dehidrogenaza katalizuje oksidaciju L-malata u oksalacetat: Iako je reakcija endergonska.U zadnjoj reakciji ciklusa NADspecifična malat . nastaje u zadnjoj reakciji ciklusa trikarbonskih kiselina. ona teče u pravcu nastajanja oksalacetata. . Fumaraza katalizije reverzibilnu hidrataciju fumarata u L. Zbog toga male količine ove kiseline omogućuju oksidaciju veoma velikih količina piruvata.

4.2.15 ENERGETSKI DOBITAK AEROBNE RAZGRADNJE GLUKOZE Videli smo da se piruvat oksiduje u CLK do C0 2, u pet oksidacionih reakcija. U svakom oksidacionom stepenu izgubi po jedan par vodonikovih atoma, ukupno 5x2H. Ovi vodonikovi atomi se u lancu disanja prenose do kiseonika i oksiduju u vodu. Četiri para vodonika ulaze vezani za NADH, a jedan za FADH2 sukcinat-dehidrogenaze. U prvom prenosu nastaju oksidativnom fosforilacijom 3 ATP-a na svaki par vodonika, a u drugom 2 ATP-a, ukupno 12 ATP-a. Ako ovome dodamo i onaj ATP-koji se dobija prilikom oksidativne dekarboksilacije αketoglutarne kiseline, prenosom energije sa sukcinil-KoA na GDP, onda je ukupan dobitak energije15 mola ATP-a pro mol piruvata. Ako se setimo da smo ranije izračunali, da se u toku glikolize do piruvata dobija 8 mola ATP-a pro mol glukoze i ako ovo dodamo broju mola ATPa oslobođenih u toku oksidacije dva mola piruvata, onda to iznosi 38 mola ATP-a pro mol glukoze. Ako uporedimo energiju koju sadrže 38 mola ATP-a sa energijom 2 ATPa, koja nastaju anaerobnom razgradnjom glukoze, očito je da se aerobnom razgradnjom dobija daleko više energije. 4.2.16 ULOGA CLK U BIOSINTEZI I METABOLIZMU PROIZVODA NASTALIH RAZLAGANJEM MASTI I PROTEINA Videli smo da ciklus trikarbonskih kiselina omogućuje dobijanje velike količine energije u obliku ATP-a. Pored toga CLK ima važnu ulogu u biosintezi.jer su mnogi intermedijeri ciklusa polazni materijal za nastajanje velikog broja metabolita potrebnih za biosintezu makromolekula. Da spomenemo samo nekoliko primera, a važnije ćemo kasnije opisati. Tako glutaminska i asparaginska kiselina nastaju transaminacijom α-ketoglutarata, odnosno oksalacetata. Ove aminokiseline, pored toga što se ugrađuju u proteine, učestvuju u biosintezi prolina i pirimidinskih baza. Slično tome sukcinil-KoA je polazna supstancija za sintezu porfirina, koji izgrađuju hemoglobin i citohrome. Jedno od najvažnijih jedinjenja CLK je oksalacetat, koji je ključni intermedijer za sintezu glukoze (glukoneogeneza). On je prema tome glukogena supstanca, kako se nazivaju jedinjenja iz kojih može da nastane glukoza (ili glikogen). Preko oksalacetata su i svi ostali intermedijeri ciklusa glukogeni. Reakcija koja povezuje ciklus trikarbonskih kiselina sa biosintezom glukoze je reakcija piruvatkarboksilaze, o kojoj je u poglavlju o glukoneogenezi bilo govora. U slučaju kada u ciklusu nedostaje oksalacetat, piruvat se karboksilira u oksalacetat. Obrnuto kada nastaju veće količine oksalacetata, on se

dekarboksilira u piruvat. Pošto je acetil-KoA alosterni aktivator piruvatkarboksilaze, to je ujedno mehanizam kojim se stimuliše sinteza oksalacetata, neophodnog za funkcionisanja CLK. Na prvi pogled dve uloge CLK, obezbeđivanje energije oksidacijom acetil-KoA i davanje materijala za biosinteze odlaženjem intermedijera iz ciklusa, izgledaju nespojive. Uklanjanje oksalacetata bi značilo prestanak rada ciklusa. Ova prividna protivrečnost se rešava tako što i druga jedinjenja, sem acetil-KoA ulaze u ciklus i kompenzuju manjak intermedijera. Tako mnoge aminokiseline (aspartat, glutamat, histidin) mogu direktno da daju intermedijere. To su glukogene aminokiseline. Alanin i serin ulaze preko piruvata u CLK. Pod izvesnim uslovima može da nastane u jetri toliko acetil-KoA, da prevaziđe kapacitet CLK da sav oksiduje. U tim slučajevima se javlja višak ketonskih tela. Zbog toga se acetil-KoA i jedinjenja iz kojih on nastaje nazivaju ketogena. Tako su masti ketogene, jer se pretežno razgrađuju u acetil-KoA. Leucin je, takođe, ketogeno jedinjenje, dok su brojne druge aminokiseline delom ketogene, a delom glukogene. Odnos trikarbonskih kiselina prema glikolizi, glukoneogenezi kao i metabolizmu krajnjih proizvoda proteina i masti dat je na slikama 4.12. i 4.13. Na njima se uočava važnost ciklusa u metabolizmu velikog broja jedinjenja, pored njegove uloge u oksidaciji acetil-KoA. U CLK oksiduje se još jedan derivat koenzima A: propionil-KoA. On nastaje u toku razgradnje aminokiselina metionina i izoleucina, a i kao završni metabolit oksidacije masnih kiselina sa neparnim brojem Catoma. Propionil-KoA ulazi u CLK preko sukcinil-KoA; na taj način što se prvo karboksilira u metilraalonil KoA:

Reakciju katalizuje propionil-KoA karboksilaza i troši se jedan ATP. Nastali metilmalonil-KoA ima jedan C-atom više, intramolekulskim premeštanjem prelazi u sukcinil-KoA.

U ovoj reakciji učestvuje kao kofaktor vitamin B 12. Smetnja u apsorpciji ovog vitamina u crevima, koja se javlja usled nedostatka »unutrašnjeg faktora« (koji se normalno luči u stomaku) dovodi do pojave perniciozne anemije. Iako se nedostatak enzima, koji katalizuje gornju reakciju (metilmalonil-mutaza) klinički ne manifestuje, svejedno pacijenti koji pate od perniciozne anemije izlučuju u mokraći velike količine propionske i metilmaionske kiseline. 4.2.17 PENTOZO-FOSFATNI PUT OKSIDACIJE GLUKOZE Mnoge ćelije mogu da oksiduju glukozu do C02 ne samo u CLK, već i na drugi način. Alternativni put razgradnje glukoze naziva se po početnoj reakciji fosfoglukonatni put ili pentozo-fosfatni odvojak. U većini tkiva glikoliza i pentozni odvojak funkcionišu jedan pored drugog. Karakteristične osobine pentozo-fosfatnog odvojka su: prvo da se svi enzimi odvojka nalaze u rastvornom delu ćelije, citozolu, i drugo da je njegov zadatak da obezbedi ekstramitohondrijalne redukcione ekvivalente u obliku nikotinamid-adenin--dinukleotidfosfata NADPH. Ova njegova funkcija je naročito važna za tkiva u kojima se odigrava reduktivna sinteza masnih kiseiina i steroida, kao što su: jetra, mlečna žlezda, adipozno i!i masno tkivo i kora nadbubrežne žlezde. U ovim tkivima glikoliza i pentozo-fosfatni put postoje jedan pored drugog. U skeletnim mišićima se glukoza ne razlaže na ovaj način, jer se u njima ne odigrava sinteza masnih kiselina. Pored NADPH, fosfoglukonatni put stvara i pentoze, naročito D-ribozu, koja je potrebna za sinteze nukleinskih kiselina. Nastajanje glukoze fotosintezom odigrava se fiksiranjem CO2, koje se odigrava fosfoglukonatnim putem. Radi lakšeg razumevanja oksidacije glukoze u pentozo-fosfatnom putu, pratićemo sudbinu šest molekula glukoze, a ne jednog. Reakcije odvojka se mogu podeliti u dva stepena: prvi u kojima dolazi do oksidacije glukoze do pentoze, i drugi u kome se dešava »pregrupisavanje« šest molekula pentoze u pet molekula heksoze. 1) 6 heksoza + 6 H2O → 6 pentoza + 6 CO2 + 24 H 2) 6 pentoza → 5 heksoza Ukupna promena: heksoza +6H2O→6CO2 + 24H Zbog jednostavnosti i kratkoće pisali smo ovde i govorili o heksozama i pentozama, mada i ovde kao i u glikolizi učestvuju fosfatni estri šećera. Pentozni odvojak je prikazan na slici 4.17 u vrlo pojednostavljenom obliku. Pošto se enzimi glikolize i pentoznog odvojka nalaze zajedno u

mnogim tkivima, moguće je da se 3-fosfogliceraldehid oksiduje u piruvat. Ovaj metabolit nastaje u znatnim količinama u odvojku.

Slika 4.17 Reakcije pentozo fosfatnog puta.

Sleđećim brojevima su obeleženi enzimi odvojka: b. glukozo—6—fosfatdehidrogenaza (DH), c. glukonolaktonaza, d. 6-fosfog!ukonat-DH, e. fosfopentozo-epimeraza, f.fosfopentozo-izomeraza, g. transketolaza i h. transaldolaza. Enzimi glikolize i glukoneogeneze obeleženi su sa: a. heksokinaza, i. triozo-fosfat-izomeraza, j. aldolaza, k. frukto-zo-6fosfataza i 1. fosfoglukoizomeraza. Arapski brojevi u zagradama pokazuju koliko molekula ulazi u reakciju. Pentozo-fosfatni put počinje oksidacijom glukoze u 6-fosfoglukonsku kiselinu, koja se javlja u obliku laktona (6-fosfoglukonolakton). Ovu reakciju katalizuje NADP-specifična glukozo-6-fosfat dehidrogenaza (b.), ranije poznata kao »Zwischenferment«. Oksidaciono sredstvo je NADP, koji se redukuje u NADPH. Glukozo-6-fosfat + NADP+ ↔ 6-fosfoglukonolakton + NAD PH + H+ Nastali 6-fosfoglukonolakton je vrlo nestabilan i hidrolizuje se dejstvom specifične laktonaze u slobodnu kiselinu, 6-fosfoglukonat (c). NADP-specifična 6-fosfoglukonat-dehidrogenaza (d) katalizuje oksidaciju 6-fosfoglukonata, koji se istovremeno i dekarboksilira. Proizvod reakcije je šećer sa 5 C-atoma, ribulozo-5-fosfat. U toku ove oksidacije nastaje drugi mol NADPH: 6-fosfoglukonat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + CO2 + NAD FH + H+ U reakcijama drugog stepena pentozo-fosfatnog odvojka dolazi do resinteze glukozo-6-fosfata (5 molekula) iz ribulozo-5-fosfata (6 molekula). Reakcije počinju dejstvom fosfopentoze-epimeraze (e), koja

katalizuje reverzibilno prelaženje ribulozo-5-fosfata i njen epimer ksilulozo-5-fosfat. Ova keto-pentoza može da pređe i u drugi izomer u aldo-pentozu, D-ribozo-5-fosfat, dejstvom fosfopentoze-izomeraze (f.). Pod izvesnim okolnostima fosfoglukonatni put se završava na ovom mestu, tako da nastali D-ribozo-5-fosfat odlazi za sintezu RNK. U prisustvu dva enzima, transketolaze (g) i transaldolaze (b) fosfoglukonatni put se nastavlja. Transketolaza, koja ima tiamin-pirofosfat (TPP) za prostetičnu grupu, prenosi krajnja dva C-atoma sa jedne pentoze (ksilulozo-5-fosfata) na drugu. Oni se prenose u obliku glikolaldehida vezani za prostetičnu grupu E-TPP. Proizvod reakcije je šećer sa 7 C-atoma, sedoheptulozo-7-fosfat i 3-fosfogliceraldehid:

Gliceraldehid-3-fosfat je mesto sa kojim je povezan pentozo-fosfatni put sa glikolizom. Dejstvom transaldolaze prenose se prva 3 C-atoma (dihidroacetonska grupa) sa sedoheptulozo-7-fosfata na gliceraldehid 3-fosfat. Proizvod reakcije je fruktozo-6-fosfat (jedna heksoza) i šećer sa 4 C-atoma, D-eritozo4-fosfat. Fruktozo-6-fosfat je drugo mesto vezivanja pentozo-fosfatnog puta sa glikolizom. Uopšte je karakteristično za pentozo-fosfatni put da omogućava, zajedno s enzimima glikolize, reverzibilno prelaženje šećera sa 3, 4, 5, 6 i 7 C-atoma, bilo prenošenjem ostatka od 2 ili C-atoma. Tako na kraju transketolaza katalizuje prenos 2 C-atoma sa D-ksilulozo-5-fosfata na eritrozo-4-fosfat. I u ovoj reakciji nastaje fruktozo-6-fosfat, koji dejstvom fosfoglukomutaze prelazi u glukozo-6-fosfat (1.). Ukupna promena u fosfoglukonatnom putu je sledeća: 6 glukozo-6-fosfat+7 H2O + 12 NADP+ → 5 glukozo-6-fosfat +12 NADPH + +12 H+ + 6 CO2 + Pi Ako skratimo s desne i leve strane, dobijamo, da se jedan mol glukozo-6fosfata oksidovao i da je dobijeno 12 NADPH:

glukozo-6-fosfat+7 H2O+12 NADP+ → 6 CO2+12 NADPH + H2 + Pi Na kraju da zaključimo da pentozo fosfatni put omogućava sintezu i razgradnju ostalih šećera sem heksoza, posebno pentoza, a najvažnija mu je funkcija da obezbedi redukcione ekvivalente NADPH za biosintezu masnih kiselina, holesterola i drugih jedinjenja.

UKRATKO: • PENTOZO-FOSFATNI PUT OKSIDACIJE GLUKOZE, JE ALTERNATIVNI PUT RAZGRADNJE GLUKOZE, KARAKTERISTIKE OVOG PUTA SU: A) DA SE SVI ENZIMI TOG PROCESA NALAZE U CITOSOLU I B) DA JE NJEGOV
ZADATAK DA OBEZBEDI EKSTRAMITOHONDRIJALNE REDUKCIONE EKVIVALENTE U OBLIKU NADPH. UKUPNA PROMENA U FOSFOGLUKONATNOM PUTU JE SLEDEĆA:

G-6-P +7H2O + 12 NADP → 12 NADPH + H2 + 6CO2 + Pi Vidi se da se jedan mol G-6-P oksidovao i da je dobijeno 12 NADPH. Ovim se obezbeđuje NADPH koji je neophodan za biosintezu masnih kiselina, holesterola i drugih jedinjenja. • REGULACIJA ŠEĆERA U KRVI JE SLOŽEN PROCES U KOME SUDELUJE VIŠE FAKTORA. POD NORMALNIM USLOVIMA KONCENTRACIJA GLUKOZE U KRVI REZULTAT JE DELOVANJA INSULINA, GLUKAGONA I HORMONA RASTA I NJIHOVIH MEĐUSOBNIH ODNOSA. NA KONCENTRACIJU GLUKOZE UTIČU I ADRENALIN, ACTH, GLUKOKORTIKOIDI I TIROKSIN, NAROČITO U STRESU. INSULIN JEDINI SNIŽAVA NIVO GLUKOZE, DOK SVI OSTALI POVISUJU KRVNI ŠEĆER.

Najveći uzrok hiperglikemije je šećerna bolest ili dijabetes melitus. Uzrok te bolesti je manjak insulina. Hipoglikemija se pojavljuje zbog raznih uzroka, iako je ređa od hiperglikemije.

Ugljeni hidrati (šećeri, saharidi) su organska jedinjenja izgrađena od tri biogena elementa: ugljenika, vodonika i kiseonika. Odnos ovih elemenata je 1: 2 : 1, a opšta formula im je Cn(H 2O)n. Dele se na aldoze i ketoze, zavisno od toga da li su nastali blagom oksidacijom primarne ili sekundarne alkoholne grupe polihidroksilnih alkohola.

Prema tome kako se ponašaju pri hidrolizi ugljeni hidrati se dele na: Monosaharide, Oligosaharide i

Polisaharide MONOSAHARIDI SU NAJPROSTIJI ŠEĆERI KOJI SE DALJE NE MOGU CEPATI, A DA PRI TOME NE IZGUBE KARAKTERISTIČNE OSOBINE ŠEĆERA. PO BROJU KISEONIKOVIH ATOMA MONOSAHARIDI SE DELE NA: BIOZE, TRIOZE, TETROZE, PENTOZE, HEKSOZE ITD. U slobodnom stanju monosaharidi se nalaze u piranoznom obliku, a furanozni oblik šećera sreće se kod oligo i polisaharida.

Na predlog Haworth-a ciklični oblici šećera predstavljaju se perspektivnim formulama iz kojih se jasno vidi njihova peto ili šestočlana građa. Pri pisanju ovih formula treba imati na umu: a) kada kiseonik leži na ravni hartije, a prvi ugljenik desno, tada kod svih desnih šećera -CH₂OH grupa leži gore i b) kod β-D-glukoze sve –OH grupe imaju trans položaj.

U vodenim rastvorima najvažniji monosaharid D-glukoza ima α i β oblik, koji se nalaze u ravnotežnom položaju i prelaze jedan u drugi.

Šećeri imaju u svom molekulu asimetrične ugljenikove atome, te zbog toga skreću ravan polarizovane svetlosti. Ova osobina se koristi za polarimetrijsko određivanje šećera. (npr. glukoza u urinu).

Monosaharidi su veoma reaktivna jedinjenja. Grade: a) estre; b) etre; c) oksime; d) fenilhidrazone i osazone; e) furfural i oksimetilfurfural; f) epimerne šećere; h) šećerne ili dikarbonske kiseline; g) polialkohole; i) šećere sa većim brojem ugljenikovih atoma.

Glukoza je biološki najvažniji šećer i po tome što većina heksoza u toku metabolizma prelazi u glukozu. Anaerobnim razlaganjem glukoze (glikoliza) u mišićima nastaje L-mlečna kiselina.

Od fosfornih estara glukoze najvažniji su glukozo-1-fosfat (Corijev estar) i glukozo-6-fosfat (Robisonov estar).

Enzimskom oksidacijom glukoze nastaje glukuronska kiselina. U obliku glukuronida izlučuju se iz organizma štetne supstance.

Od aminošećera najznačajniji su: D-glukozamin, D-galaktozamin i neuraminsku kiselinu.

Jedinjenja vrlo bliska šećerima su: askorbinska kiselina (vitamin C) i inozitoli.

Glikozidi nastaju kad poluacetalna grupa monosaharida stupi u reakciju s različitim alkoholima, fenolima ili karboksilnim kiselinama. To su jedinjenja tipa acetala u kojima je vodonik poluacetalne grupe zamenjen alkilnim ostatkom. Jedinjenje koje stupa u reakciju sa šećerom zove se aglikon, a nastala veza glikozidnom vezom. Ova veza može nastati i između dva šećera.

Oligosaharidi su glikozidi, koji nastaju spajanjem n (dva ili više, do šest) molekula monosaharida uz odvajanje (n-1) molekula vode.

Od oligosaharida treba izdvojiti maltozu, celobiozu, saharozu, laktozu i druge.

Polisaharidi ili glikani nastaju kad se stotine i hiljade molekula monosaharida vežu međusobno glikozidnom vezom. Prirodni polisaharidi nastaju dejstvom specifičnih enzimskih organizacija. Od

velikog broja stereoizomernih monosaharida samo mali broj ulazi u sastav prirodnih polisaharida. Tako se celuloza sastoji samo od jedinica glukoze, koje su povezane β-glikozidno.

U biljkama se pored celuloze nalaze i drugi polisaharidi. Tu spadaju: pektini, inulin, agar-agar, skrob (koji se sastoji od amilopektina i amiloza) i drugi.

Polisaharidi animalnog porekla (zoopolisaharidi) su veoma brojni, različitog su hemijskog sastava i fiziološke uloge. Najduže je poznat i odavno je ispitan glikogen (životinjski skrob). On je metabolička i energetska rezerva skoro svih ćelija. Osim njega mnogi hormoni i enzimi sastoje se delimično od ugljenih hidrata. Npr. FSH, HCG.

Zoopolisaharidi se dele na homoglikane (glikogen, hitin) i heteroglikane ili mukopolisaharide (hialuronska kiselina, hondroitin-sumporna kiselina, heparin, polisaharidi krvnih grupa itd.).

Pod normalnim uslovima čovek i sisari se većinom hrane ugljenim hidratima, i na taj način pokrivaju najosnovnije energetske potrebe za održavanje i reprodukciju organizma.

Ugljeni hidrati se odlažu u organizmu u obliku glikogena. On je loptastog izgleda, kompaktan i zauzima malo prostora. Glikogen se nalazi gotovo u svim tkivima, a najviše u jetri i mišićima. Glikogen iz jetre održava koncentraciju glukoze u krvi na konstantnom nivou. Mišićni glikogen obezbeđuje energiju za mišiće.

Razlaganje glikogena (fosforoliza) ili glikogenoliza odvija se uzastopnim dejstvom dva enzima: glikogene(ili skrobne) fosforilaze i fosfoglukomutaze. Krajnji proizvod fosfolitičkog razlaganja glikogena u

. • U toku anaerobne glikolize kad je laktat krajnji proizvod. U oba se oslobađa dovoljno energije. tako da nastaju dva molekula ATP-a pro mol glukoze. Enzimi glikolize su rastvoreni u citoplazmi i ona teče u citoplazmi. U jerti enzim glukozo-6-fosfataza cepa G-6-P na ostatak fosforne kiseline i vodu. a u aerobnim uslovima. Dejstvom fosfoglukomutaze. epinefrina i hormona rasta. steroidnih hormona. • Glikoliza se odvija u 11 uzastopnih reakcija. ovaj prelazi u glukozo-6-fosfat (G-6-P). oksido-redukcioni proces. • Glikoliza je metabolički proces u kome se iz glukoze dobija energija u obliku adenozin-trifosfata (ATP). pa potom počinje granjanje. U prvom je krajnji proizvod mlečna kiselina. od kojih su samo tri ireverzibilne. • Sinteza i fosforoliza glikogena su pod endokrinom kontrolom insulina. a u drugom etanol i CO₂. pored fermentacije imamo i respiraciju. • Glikogenogeneza je proces sinteze glikogena od glukoze i odvija se u jetri i mišićima. tj. Sinteza se odvija prenošenjem celih molekula glukoze koja se prvo energetski obogaćuje sa UTP (uridiltrifosfat). U anaerobnim uslovima procesom fermentacije nastaju fermentacioni proizvodi.ćeliji je glukozo-1-fosfat (G-1-P). te se na ovaj način izgradi lanac od 10 do 12 molekula glukoze. glukagona. Razgradnja glukoze može da se odvija anaerobno i aerobno. dobijaju se dva mola ATP-a na svaki mol razgrađene glukoze. Najčešća dva tipa fermentacije glukoze su: mlečno-kiselinsko i alkoholno vrenje.

NJEGOVA PRVENSTVENA ULOGA JE DA IZVRŠI DEHIDROGENIZACIJU SIRĆETNU KISELINU DO CO₂ I H. piruvat i proizvodi dezaminacije aminokiselina. kao što su laktat. • • Glukoneogeneza je proces sinteze glukoze od neugljenohidratnih jedinjenja. kada se oksiduju u lancu disanja. α-ketoglutarat. KOJI NASTAJU U CLK OKSIDUJU SE DALJE U LANCU DISANJA SPAJANJEM SA MOLEKULSKIM KISEONIKOM U VODU I PRI TOM SE DOBIJA VELIKA KOLIČINA ENERGIJE. Ta dva mola NADH ekvivalentna su sa šest mola ATP-a. Ukupna promena koja se odigrava u Krebsovom ciklusu je : CH₃COOH + 2H₂O → 2CO₂ + 8H. Glikoneogeneza je obrnut proces od glikolize. NI ATP. acetil-koenzim-A iz masti. nastaju pored dva mola ATP-a i dva mola redukovanog NADH. fumarat i oksalacetat iz aminokiselina. NI NEORGANSKI FOSFOR. kada piruvat u obliku acetil-koenzima-A ulazi u ciklus limunske kiseline. . • KAO ŠTO SE VIDI U CTK NE SUDELUJU MOLEKULI KISEONIKA. Ovaj centralni proces objasnio je Krebs i po njemu se zove Krebsov ciklus. Zato je celokupni dobitak 8 mola ATP na svaki mol glukoze. • Ciklus trikarbonskih kiselina (CTK) je centralno mesto u kome se oksiduju krajnji proizvodi svih kataboličkih puteva: piruvat dobijen iz ugljenih hidrata. 8 HATOMA.• Pod aerobnim uslovima.

.

.

MASTI ILI LIPIDI .

iako imaju sasvim druge osobine.1. Voskove 3. aceton. jer kvalitativno i kvantitativno variraju s promenom ishrane. Steroide i njihove derivate 6. Karotinoide i njima srodna jedinjenja 5. • • da su estri viših masnih kiselina bilo stvarni bilo potencijalni. Prave masti 2. koja imaju sledeće osobine • ne rastvaraju se u vodi. a ujedinjuje ih samo njihova fizička osobina da se ne rastvaraju u vodi. Osim toga u ovom poglavlju biće govora o čitavom nizu jedinjenja. životinjama i mikroorganizmima. a strukturne masti »element constant«. pa i gladovanju.1 KLASIFIKACIJA MASTI Masti ili lipidi su velika grupa prirodnih jedinjenja. hloroform. di. koja su strukturno hemijski vezana za neke lipide.5. Zbog toga je teško definisati šta su to lipidi.i trigliceride: . koje su bitni sastojci protoplazme i ćelijske membrene. a rastvaraju se u jednom ili više organskih rastvarača kao što su: etar. Saharolipide (glikolipide) 5. jer između njih postoji povezanost u metabolizmu. To je s biohemijskog gledišta opravdano. da mogu da ih upotrebljavaju živi organizmi.1 MASTI 5. Po svom hemijskom sastavu masti su vrlo heterogena jedinjenja. dve ili tri masne kiseline i da gradi mono-.1.2 PRAVE MASTI Prave masti su estri trovalentnog alkohola glicerola s višim masnim kiselinama. fat solvents). Francuzi nazivaju rezervne ili deponovane masti »element variable«. Glicerol može da se jedini s jednom. koja se nalaze u biljkama.1. Masti ili lipide delimo na: 1. U lipide spadaju rezervne masti životinjskog i biljnog porekla i strukturne masti. jer je njihov sadržaj u tkivu prilično konstantan i pri promeni ishrane. Danas se prema Bloor-u ubrajaju u lipide sva ona jedinjenja. Fosfatide 4. benzol i drugi rastvarači za masti (Fett-loesungsmittel.

Pošto pojedine životinje biraju određenu hranu.4% Arahinske kiseline 1.tri-palmitin. tj. kao i mogućnost nastajanja različitih triglicerida. mirisa i sastava.sačinjavaju samo mali deo prirodne smeše glicerida. Kao primer dajemo sadržaj masnih kiselina u deponovanoj goveđoj masti: Palmitinske kiseline 33% Stearinske kiseline 21% Oleinske kiseline 35% Miristinske kiseline 2. Svaka životinja deponuje mast karakterističnih osobina.3% Drugih nezasićenih kiselina 3. tristearin i triolein . objašnjava činjenicu da je broj kombinacija u mastima različitog porekla vrlo veliki. rezervnih ili deponovanih masti. Veliki broj masnih kiselina. Priroda rezervne masti zavisi od životinjske vrste i od hrane. β položaju imaju ostatke različitih masnih kiselina trebalo bi da budu optički aktivni. Eksperimentalno je dokazano da sastav deponovane masti jako varira promenom hrane. Homogeno građeni trigliceridi . α'. koje mogu da uđu u sastav pravih masti. Trigliceridi koji u α.Prirodne masti su smeše triglicerida u kojima su hidroksilne grupe glicerola esterifikovane raznim masnim kiselinama. vrste i načina života. Rezervne masti biljnog i životinjskog porekla su smeša triglicerida. jer im je srednji ugljenikov atom asimetričan. onda i način ishrane mora biti značajan faktor u formiranju specifične masti jedne vrste. Sigurno da to zavisi i od specifičnog metabolizma.6% .

Mehaničkim razbijanjem membrane oslobađa se mast mleka i dobija buter. 5. gde je temperatura viša i u potkožnom tkivu. Usled toga se povećanje tačke topljenja kreće paralelno sa smanjenjem jodnog broja. deterdženti i dr. Masti su osim toga. organizam pretvara u masti i deponuje u pojedinim tkivima.1.1. Najlakše i najbrže se koristi mast deponovana u jetri. Potkožna mast ima nižu tačku topljenja od rezervne masti u abdominalnoj šupljini. a potkožne 15-20 dana. alkalija ili specifičnih enzima (lipaza) masti se hidrolizuju. Tačka topljenja prirodnih masti nije oštra. Masti se ne rastvaraju u vodi. stearinska i oleinska kiselina zauzimaju 90% raspoloživih mesta na hidroksilima glicerola. sastavni delovi membranske strukture ćelija. U ishrani ljudi i mnogih životinja masti imaju značajnu ulogu. To se postiže selektivnim ugrađivanjem nezasićenih masnih kiselina.Iz ovih podataka se vidi da palmitinska. Postoji razlika u tački topljenja masti i u istom organizmu. Hidroliza masti s koncentrovanim .3 FIZIČKE OSOBINE PRAVIH MASTI Specifična težina svih masti je manja od 1. a masti toplokrvnih životinja su čvrste. sapuni.4 HIDROLIZA MASTI Dejstvom pregrejane vodene pare. pošto su one smeša raznih triglicerida. tečni na sobnoj temperaturi. proteini. Stvarni biološki značaj masti sastoji se u tome što su one rezervna hrana koju organizam životinja deponuje i koristi kada mu je potrebno. Najnižu tačku topljenja imaju gliceridi nezasićenih masnih kiselina. mada u malim količinama. kao na primer triolein. gde su masti izložene spoljnom hlađenju.9 kJ (ugljeni hidrati i proteini imaju 17. U tankom crevu žučne kiseline emulguju masti i na taj način omogućavaju njihovo varenje i apsorpciju. Svaka kapljica masti okružena je slojem proteina u koji je ugrađen sloj lecitinskih kapljica (haptogena membrana). 1 g masti oslobađa oko 38. One su važan izvor energije. koje smanjuju površinski napon. kao na primer.0.1. ali se mogu dobiti stabilne emulzije dodatkom supstanci. Mleko je primer emulzije masti stabilizovane proteinom.1. Tečne masti se zovu ulja. Tako se masnoće jetre menjaju svakih 1-2 dana kod pacova. Mnogi od njih su. sterola i dr. 5. pored fosfatida. žučne kiseline. koje imaju manji broj ugljenikovih atoma.2 kJ/g) Prekomerno unete hranljive materije. Gliceridi masnih kiselina s većim brojem ugljenikovih atoma tope se na višoj temperaturi od glicerida masnih kiselina. Masti hladnokrvnih životinja i bilja su tečne na sobnoj temperaturi. Priroda na taj način osigurava istu konzistenciju i viskozitet masti u unutrašnjim delovima tela.

a isto tako i sa etanolom i acetonom. Hidroliza masti u probavnom traktu vrši se pod katalitičkim dejstvom enzima. gusta (d = l. jer se pri podesnom razblaženju dobijeni proizvodi rastvaraju u vodi. koji se nazivaju lipaze. a posle dužeg dejstva oslobađa se i drugi i treći molekul masne kiseline. Saponifikacija (. tako da prvo nastaju digliceridi. a lipaze crevnih zidova cepaju β-gliceride. Lipaze pankreasa otcepljuju masne kiseline. Glicerol. odavno se primenjuje za dobijanje sapuna koji su alkalne soli viših masnih kiselina. dakle. Lipaze deluju na emulgirane masti. Meša se s vodom u svakom odnosu. Ovi enzimi cepaju estarske veze postepeno. To je bezbojna.hidroliza) masti pod dejstvom alkalija Lipidi koji se mogu hidrolizovati nazivaju se osapunjivim lipidima. Po svom hemijskom sastavu glicerol je pro-pantriol-1. koje se nalaze u položaju α i α'. 3. vrlo viskozna tečnost slatkog ukusa. poznat i pod imenom glicerin. Saponifikacija je najduže poznati proces hidrolize masti od čega i dolazi opšti termin saponifikacija. Hidroliza masti dejstvom lipaza iz pankreasa i creva Lipaza ima u visokoj koncentraciji u pankreasu. ne samo za alkalnu hidrolizu masti nego i za hidrolitičko cepanje bilo kog estra. Hidrolizom pravih masti dobijaju se. Kao i od drugih polivalentnih alkohola i od glicerola .26). crevnom zidu i u jetri. poznata pod imenom saponifikacija.alkalijama ili alkalnim karbonatima. slobodne masne kiseline ili sapuni (ako je hidroliza izvršena alkalijama) i glicerol. nije samo stalni sastojak masti (triglicerida) nego i lecitina i kefalina. Saponifikacijom se menja rastvorljivost. 2.

. i to često u većoj količini. Ima masnih kiselina i sa trogubom vezom. a nezasićenim s jednom dvogubom vezom C nH2n — 2O2 sa dve dvogube veze CnH2n—4O2.nastaju šećeri (trioze) biološkom oksidacijom. Ovo je potpuno razumljivo.1. pošto se danas zna da masne kiseline nastaju biološkom kondenzacijom dva po dva ugljenikova atoma tzv.1. 5.5 MASNE KISELINE PRIRODNIH GLICERIDA Sve masne kiseline koje se nalaze u prirodnim mastima imaju po pravilu prav lanac i paran broj ugljenikovih atoma. U rezervnim mastima nalaze se pored zasićenih masnih kiselina i takve sa nezasićenim ugljovodonikovim lancem. Slobodni i esterifikovani ghcerol daje akroleinsku reakciju zagrevanjem s kiselim kalijum sulfatom (KHSO4) ili bezvodnim CaCl2. sa tri C nH2n—6O2. C2 jedinica. U mastima su najviše zastupljene masne kiseline sa šesnaest i osamnaest ugljenikovih atoma: palmitinska (C16H32O2) i stearinska kiselina (C18H36O2). Zasićenim masnim kiselinama odgovara bruto formula C nH2nO2. Većina od njih se nalazi u kravljem buteru. koje se nazivaju aktivni ostaci sirćetne kiseline. Sam glicerol je sporedni proizvod alkoholnog vrenja. U niže navedenoj tabeli date su najvažnije prirodne zasićene masne kiseline.

što . koja ima jednu dvogubu vezu i 18 ugljenikovih atoma.Zasićene masne kiseline Palmatinska kiselina C 16H32O2 formula skraćena Palmatinska kiselina C 18H32O2 formula skraćena Od nezasićenih masnih kiselina najrasprostranjenija je oleinska kiselina. Dvoguba veza se nalazi na sredini lanca između 9 i 10 ugljenikovog atoma ( ∆ 9): Oksidacijom oleinske kiseline dobija se pelargonska kiselina CH 3— (CH 2) 7COOH i azelainska kiselina HOOC—(CH 2 ) 7 COOH.

suncokreta. koja je čvrsta na sobnoj temperaturi i lako kristališe. koja hidrogenizacijom daje palmitinsku kiselinu. Gliceridi ovih nezasićenih masnih kiselina nalaze se u lanenom ulju (Oleum lini) i drugim sušivim uljima (semenki hmelja. Jednu dvogubu vezu ima i ricinolna kiselina.12): a tri nezasićene veze ima linolenska kiselina ( ∆9. Dve dvogube veze ima linolna kiselina ( ∆ 9. Adiranjem dva vodonikova atoma (hidrogeniranjem) oleinska kiselina prelazi u stearinsku kiselinu. 12. dejstvom azotaste kiseline. koja ima 24 ugljenikova atoma i dvogubu vezu na ∆ 15. Docnije ćemo se susresti sa nervonskom kiselinom. . azotne kiseline ili zagrevanjem sa NaHSO 3 ona prelazi u trans-oblik elaidinsku kiselinu. 15). U ricinusovom ulju ona iznosi 80% ukupnih masnih kiselina.potvrđuje da se dvoguba veza nalazi na sredini lanca. Pored oleinske. postoji i palmitoleinska kiselina C 15H29COOH (∆9). Oleinska kiselina je cis-oblik.

1. pri čemu se oslobađaju isparljive masne kiseline neprijatnog mirisa. 5. i to nezasićene. Pri tome se preko peroksidnih derivata stvaraju aldehidi. požute ili posmeđe. Istovremeno se dešava oksidacija nezasićenih masnih kiselina na dvoguboj vezi. aloje). 9 cis-12 trans. 14) spomenućemo arahidonsku kiselinu sa 20 ugljenikovih atoma: Na svakoj dvoguboj vezi u molekulu nezasićenih masnih kiselina postoji mogućnost izomerije. već mora da ih dobija s hranom. Od linolne kiseline koja ima dve dvogube veze postoje četiri izomera: cis-cis. na primer. masti se kvare pod uticajem atmosferilija i mikroorganizama. U mnogim uljima nalaze se mnogostruko nezasićene masne kiseline. Ova njihova osobina je od bitne važnosti za bojenje i lakiranje. 8. koje organizam ne može sam da sintetiše. neprijatnog su mirisa i ukusa. arhidonska i druge. One promene boju. ketoni i masne kiseline s manjim brojem ugljenikovih atoma. od naročite važnosti za ishranu. kao što su linolna. pokazalo se da su izvesne masne kiseline. koja više nije masna i ne rastvara se u acetonu. dovodi do oboljenja životinja (na primer: pojava lezija na koži kod pacova). užegla. Ova ulja se na vazduhu oksidišu i daju smolu. kokosa. 11. Ovakve masne kiseline. Slučaj oleinske kiseline i elaidinske kiseline već smo spomenuli. upalila. zovu se esencijalne ili bitne masne kiseline. Tokom kvarenja masti. U narodu se kaže mast se pokvarila.1. linolenska. Od masnih kiselina koje imaju četiri dvogube veze ( ∆ 5. 9 trans12 cis.6 KVARENJE MASTI Izolovane iz svoje prirodne sredine. trans-trans. među njima i sa trogubom acetilenskom vezom kao. Prirodna linolna kiselina je smeša od najmanje dva izomera. dolazi do slabe hidrolize. Nedostatak nekih masnih kiselina u hrani. .tikve. Pored toga što su masti za živi organizam vrlo bogat izvor energije. taricinska kiselina koja ima 18 ugljenikovih atoma i trogubu vezu između 9 i 10 ugljenikovog atoma.

Kao npr. Zbog toga se ovaj postupak zove proces očvršćavanja. . . Kvarenje masti može da se spreči i dodavanjem različitih antioksidansa. koje sadrže više nezasićenih masnih kiselina. Kiselinski broj. Saponifikacioni broj. nego one koje su . Hidrogenizacija masti. 5. Od hemijskih metoda najvažnije su: određivanje kiselinskog broja. Broj potrošenih mg KOH za neutralisanje 1 g masti je »kiselinski broj« ispitivane masti. jasno je da nam količina potrošenog KOH daje podatak o broju karboksilnih grupa.1. Za ispitivanje masti i ulja postoje fizičke i hemijske metode. Definiše se kao broj mg KOH.1.Lakše se kvare masti. U tu svrhu se mast analizira. glutationa i sl. Reichert-Meissl-ovog broja i acetilnog broja. potrebnih da se saponifikuje 1 g masti ili ulja. vitamina C. Tokom zagrevanja saponifikuju se i slobodne i vezane masne kiseline. moraju da se oslobode slobodnih masnih kiselina. Masti koje imaju masne kiseline s manjim brojem ugljenikovih atoma imaće više karboksilnih grupa u 1 g masti. tačka očvršćavanja.: vitamina E. sadrže i slobodne masne kiseline.7 ISPITIVANJE MASTI I ULJA Vrlo često je potrebno da se zna iz kojih su triglicerida sastavljene prirodne masti i ulja. jodnog broja. Masti i ulja se hidrogenizuju u prisustvu katalizatora (Ni).Prirodne masti. Količina slobodnih masnih kiselina u mastima i uljima određuje se titiranjem sa KOH. Fizičkim metodama se određuje tačka topljenja. . Pošto pri saponifikaciji svaka karboksilna grupa masne kiseline reaguje s jednim molekulom KOH ili NaOH. koliko imaju zasićenih. indeks prelamanja.Zagrevanjem masti sa standardnim alkoholnim rastvorom KOH na vodenom kupatilu određuje se saponifikacioni broj. a naročito ulja. specifična težina. Kiselost masti može se povećati i stajanjem ili kvarenjem masti. a koliko nezasićenih masnih kiselina i da li imaju slobodnih masnih kiselina. Kad se ulja rafinišu za jelo.Moderna tehnologija prehrambene industrije daje na tržište hidrogenizovane masti. saponifikacionog broja. Nezasićene masne kiseline u tom procesu adiraju vodonik na mestima gde se nalaze dvogube veze i tada nastaju od ulja čvrste masti.

pošto ekvivalenat triglicerida troši tri ekvivalenata KOH (M. Šta više. Određuje se na taj način što se mast prvo saponifikuje. Stepen nezasićenosti masti i ulja je najvažniji faktor od koga zavise i fizičke i hemijske osobine masti.1 N KOH.1. a zatim se predestiluju vodenom parom isparljive masne kiseline. a margarin koji ima više masnih kiselina s dužim lancem oko 195. a mali saponifikacioni broj da je mast sastavljena od masnih kiselina s dužim lancem. koje prelaze u zasićene halogenske derivate: Jodni broj se definiše kao broj grama J 2 koje vezuje 100 g masti. Broj mililitara 0. Reichert-Meissl -ov broj nam daje podatak o količini isparljivih masnih kiselina (sa manje od dvanaest ugljenikovih atoma) u ispitivanoj masti. Veliki saponifikacioni broj ukazuje da je mast sastavljena od masnih kiselina s kraćim lancem.T. iz dobijenih sapuna se oslobode masne kiseline dodavanjem neke anorganske kiseline. na primer buter. Nezasićene masne kiseline lako podležu oksidaciji na mestu dvogube veze i zbog toga dolazi do kvarenja masti.8 VOSKOVI Voskovi su slični pravim mastima po svom estarskom karakteru. koji sadrži više masnih kiselina s kraćim lancem ima saponifikacioni broj 220-230.sastavljene od masnih kiselina s većim brojem ugljenikovih atoma. nego su monoestri masnih kiselina . Jod se pri tome adira na dvogubim vezama nezasićenih masnih kiselina. jeste Reichert-Meissl-ov broj Acetilni broj određuje količinu slobodnih hidroksilnih grupa u ulju ili masti. Količina nezasićenih masnih kiselina u ispitivanoj masti određuje se merenjem količine joda koju mast može da veže. 5. ali zbog toga što nemaju glicerola. možemo iz saponifikacionog broja da izračunamo i prosečnu molekulsku težinu smeše triglicerida iz sledeće formule: Tako. Jodni broj. = 56).1. potrebnih za neutralisanje isparljivih masnih kiselina u destilatu dobijenom od 5 g masti.

hloroformu i ugljentetrahloridu. U mišićima je sadržaj fosfatida proporcionalan s važnošću njihove funkcije: najviše ih ima u srčanom mišiću. On je uglavnom estar miricilalkohola C30H61OH. Najbolje ih je podeliti prema glavnoj alkoholnoj komponenti na: glicero-fosfatide i sfingolipide. aminokiselina . 5. 64°. Danas se skoro isključivo dobija sintetički. a po svojoj biološkoj funkciji spadaju u »konstantni element« životinjskog tkiva. Alkoholna komponenta jedne estarske veze je glicerol ili sfingol.1. Cetaceum ili spermacet je sastavni deo ulja. saponifikacioni broj 84. koje se nalazi u »anthrum cranii« nekih vrsta kitova. Spermacet se upotrebljava u medicini i kozmetici za pripremu masnih podloga i kremova. Na taj način se biljke čuvaju od gubitka vode i od prodiranja plesni-parazita. stearata i oleata. koja ih luči da bi sprečila prolaz vlage. Vosak se lako rastvara u etru. To je smesa holesterol-palmitata. Fosfatidi su po svojoj hemijskoj strukturi diestri fosforne kiseline. Miricilalkohol je vezan za palmitinsku.t. hidroksipalmitinsku ili cerotinsku kiselinu. Fosfatida ima u svim organima. Nezamenjiva je njihova uloga u izgradnji ćelijske membrane i unutrašnje strukture ćelija. t. masti ovčije vune. Voskovima slične materije nalaze se u lanolinu. Pčelinji vosak . Prave masti služe kao rezervna hrana i izvor energije u ćelijama. I on se obilno koristi u medicini i kozmetici. a naročito je bogato nervno tkivo i žumance jajeta. U pčelinjem vosku ima do 12% ugljovodonika (C 19 H 38 . jer može da veže dvostruko veću količinu vode od svoje težine. oni su po svojim fizičkim i hemijskim osobinama sasvim odvojena grupa jedinjenja. poznati i pod imenom fosfolipidi su komplikovanije građeni od neutralnih masti.0. a druge amino alkoholi . Ima mnogo vrsta pčela (naša domaća vrsta je Apis mellifica).holin i holamin. Tako ptice plivačice maste perje voskom (stearinolni oleat) iz specijalne žlezde.8.pravog lanca s isto takvim jednovalentnim alkoholima.2 FOSFATIDI Fosfatidi. . Treba imati na umu da je vosak prirodni proiz vod i da nije homogeno građen. palmitooleinsku.serin i inozitol. no vosak im se malo razlikuje po fizičkim i hemijskim karakteristikama: kiselinski broj 17.4. Kod životinja je uloga voskova epitela funkcionalno ista. jodni broj 5. Sastoji se od palmitinskog estra cetilnog alkohola CH3(CH2)14CO · OCH2(CH2)14CH3. C 31 H 62 ). a voskovi se redovno nalaze na epidermi.

koji je estarski vezan za fosfornu kiselinu. razlikujemo α i β derivate glicerinfosforne kiseline: Mnogi fosfatidi imaju u svom molekulu glicerinfosfornu kiselinu. To je jedna polifosfatidna kiselina.2. kojoj je dao ime kardiolipin.1 GLICERO FOSFATIDI Fosfatidne kiseline su najprostiji fosfatidi. Amino-alkohol holin spada u kvarternerne amonijumne baze. Lecitini imaju u svom molekulu amino-alkohol holin. Pangborn je 1941. U krvi su nađene u obliku kalcijumove soli. Fosfatidnih kiselina ima u maloj količini u mnogim biljnim i životinjskim organima. Smatra se da su one prethodnici drugih krvnih fosfatida i da iz njih nastaju drugi fosfatidi. čije su alkoholne grupe glicerola esterifikovane višim masnim kiselinama. pa i prirodne fosfatidne kiseline imaju L-α-konfiguraciju: R 1 i R 2 su ostaci viših masnih kiselina. Dokazano je (Baer) da svi prirodni fosfatidi. godine izolovao iz goveđeg srca jednu fosfatidnu kiselinu. Hemijsko ime mu je: etanol-trimetil-amonijum-hidroksid i kao sve baze toga tipa ima pozitivno naelektrisanje na azotovom atomu. nalazi se u lipidnoj frakciji za koju se smatra da daje pozitivnu reakciju kod Wassermann-ove probe na sifilis. Prema položaju fosfome kiseline. Pored toga su alkoholne grupe glicerola esterifikovane višim masnim kiselinama.1. .5. One su derivati glicerinfosforne kiseline.

koji se zove lizolecitin. imaju enzime (lecitinaze). Oni su posle lecitina najrasprostranjeniji . a zasićene na α. a rastvaraju se u acetonu. Dokazano je da su prirodni glicerofosfatidi optički aktivni L-α-lecitini i Lα-kefalini. I kod ovih jedinjenja fosforna kiselina može da se veže na α ili β ugljenikov atom glicerola i prema njenom položaju razlikujemo α i β-lecitine. kiselina i hidrolitičkih enzima. Izolovanje lecitina je vrlo teško. Lecitini se rastvaraju u etru. hloroformu i toplom alkoholu. ne od jer na Biološka važnost lecitina je mnogostruka. je jako hemolitičko sredstvo. koji specifično hidrolizuju samo estarsku vezu sa nezasićenim masnim kiselinama u lecitinima. Oni su bitni sastojci ćelija. Tako lecitini iz jetre raznih životinja imaju vrlo specifično raspoređene masne kiseline: nezasićene masne kiseline se obično nalaze na β-ugljenikovom atomu glicerola. kao i naših otrovnica. jaku hemolizu. Preostali deo lecitinskog molekula. Otrovi egzotičnih zmija. Slabo se rastvaraju u alkoholu i na taj način se mogu odvojiti od lecitina.Lecitini se hidrolizuju dejstvom baza. se zbog prisustva nezasićenih masnih kiselina lako oksidišu vazduhu. Kefalini se uvek nalaze zajedno s lecitinima u životinjskim organima. Baza je u glicerin-fosfatidima vezana na ostatak fosforne kiseline. jer su masne kiseline i fosforna kiselina estarski vezane sa glicerolom. Lecitini iz pojedinih životinjskih organa imaju različite zasićene i nezasićene masne kiseline. Ujed zmija otrovnica izaziva. prema tome. Na taj način mogu da se izoluju lecitini ostalih masti taloženjem acetonom. igraju važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi.

Poznate su dve vrste kefalina: holamin-kefalin i serin-kefalin. godine dokazao da se plazmalogeni . Na osnovu ovakvog ponašanja smatralo se da plazmalogeni nemaju u svom molekulu više masne kiseline. izuzev što imaju drugu bazu. Tako je Debuch našao da holamin-kefalini moždanog tkiva imaju 48. Dokazano je da su oni neophodni za metabolizam katjona u eritrocitima. transportu. Otkrio ih je Feulgen 1924.8% zasićenih i 51. koje se boje crveno sa fuksin-sumporastom kiselinom (plazmal-reakcija).2% nezasićenih masnih kiselina. Ca i Mg.glicerofosfatidi. Aminokiselina serin je biološki prethodnik holamina. a sadrže uglavnom stearinsku i oleinsku kiselinu. Prirodni kefalini imaju levu konfinguraciju (L-α-kefalini). Serin-kefalini se nalaze uvek u obliku soli Na. resorpciji i metabolizmu masnih kiselina. Holamin-kefalini mogu da se odvoje od serin-kefalina na osnovu njihove različite rastvorljivosti u organskim rastvaračima (hloroformu i etanolu). Holamin-kefalini kao i lecitini igraju važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi. K. Prvi sadrže azotnu bazu holamin (HO—CH 2—CH2NH2 = etanolamin). jer sadrže nezasićene masne kiseline. Dejstvom sublimata ili sumporne kiseline oslobađaju se iz plazmalogena aldehidne grupe. Plazmalogeni su vrlo rasprostranjeni glicerofosfatidi. Odnos nezasićenih masnih kiselina prema zasićenim masnim kiselinama u holamin-kefalinima izolovanim iz raznih organa je različit. Po svojoj hemijskoj strukturi su vrlo slični lecitinima. a drugi aminokiselinu serin. Biološkom metilacijom vodonikovih atoma u amino-grupi holamina sa aktivnim metioninom prelaze holamin-kefalini u lecitine. Tako je Rapoport sa saradnicima 1957. godine. nego jedan viši masni aldehid. Kao i lecitini vrlo su osetljivi na svetlost i oksidaciju.

godine iz bacila tuberkuloze. koja može biti etanolamin ili holin. . inozitola i jedan ili više mola fosforne kiseline. jetri i jajima. Izolovani su. mozgu. dva mola masnih kiselina. Izolovao ih je Anderson 1930. Inozitolfosfatidi sadrže umesto aminoalkohola. Inozitolfosfatidi spadaju takođe u glicerofosfatide. a u α-položaju ostatak fosforne kiseline sa azotnom bazom. inozitolfosfatidi velike molekulske težine koji sadrže holamin. Na β -položaju se nalazi ostatak nezasićene masne kiseline. osim toga. koji je vezan samo za α-položaj glicerola enoletarskom vezora. Plazmalogen Plazmalogena ima u srčanom i skeletnim mišićima. jer sadrže glicerol. ciklični šestovalentni alkohol mezo-inozitol. galaktozu i vinsku kiselinu.sastoje iz jednog mola aldehida. a posle toga su nađeni i u drugom životinjskom i biljnom materijalu.

3-dihidroksi-2-amino-oktadecen-4.Inozitolfosfatidi su kiselog karaktera i u prirodi se nalaze u obliku mineralnih soli (X = Na. Prema podacima Claude-a. a alkoholne grupe na prvom i trećem ugljenikovom atomu. K. Mg. u kvascu i soji. jedan mol masne kiseline i fosforil-holin. Ima ih u srčanom mišiću (5-10% od ukupnih fosfolipida). a ostatak fosforilholina estarski sa primarnom alkoholnom grupom sfingola. Sfingol ima 18 ugljenikovih atoma. godine iz mozga. U starijoj literaturi poznati su pod imenom diaminofosfatidi. četvrti deo lipida mikrozoma sastoji se od inozitolfosfatida. . dvostruka veza se nalazi između 4 i 5 ugljenikovog atoma.3 SFINGOLIPIDI Glavna alkoholna komponenta sfingolipida je nezasićeni aminoalkohol sfingol. jer sadrže dva amino-alkohola: sfingol i holin. Izolovao ih je Thudichum još 1884. Inozitolfosfatidi.1. svinje. koji sadrže dva mola fosforne kiseline (difosfoi-nozitidi) nađeni su u moždanom tkivu. Sfingolfosfatidi se nalaze u mielinskoj ovojnici nervnog tkiva i po tome se nazivaju sfingomielini. u jetri pacova. amino-grupa na drugom. Hemijsko ime sfingola je: l. 5. goveda. Ca). Masna kiselina je vezana amidno za amino-grupu sfingola. Hidrolizom sfingolfosfatida dobija se pored sfingola.

dolazi do nagomilavanja sfingomielina u jetri. žumancetu jajeta i ribljoj spermi. Ne rastvaraju se u etru i hladnom alkoholu. mada se nalaze i u drugim tkivima: jetri.ova . lignocerinska ili nervonska kiselina. godine) i po latinskom nazivu cerebrum dobili su ime. Zbog toga što sadrže šećer nazivaju se i saharolipidi. Mozak je najpogodniji materijal za izolovanje cerebrozida. bubregu. Kod urođene smetnje u metabolizmu lipida. a sfingomielini iz pluća i jetre imaju palmitinsku i lignocerinsku kiselinu.4 CEREBROZIDI Cerebrozidi su prvo izolovani iz mozga (Thudichum 1874. ali ne sadrže fosfornu kiselinu i holin. slezini i mozgu (NiemannPieck. Cerebrozidi spadaju u sfingolipide.U sfingomielinima iz moždanog tkiva nalazi se stearinska. slezini. a rastvaraju se u hloroformu. Od sfingomielina se razlikuju po tome što umesto fosforilholina imaju jedan mol šećera. benzolu i toplom alkoholu. Sfingomielini su mnogo stabilniji od drugih fosfatida. odnosno galaktolipidi. . ako sadrže galaktozu.1. timusu. Molekul šećera je glikozidno vezan za primarnu alkoholnu grupu sfingola. obično galaktoze. bolest). nadbubrežnoj žlezdi. plućima. 5.

Različiti članovi ove grupe lipida stimulišu kontrakciju glatkih mišića i snižavaju krvni pritisak . Cerebron sadrži cerebfonsku kiselinu:CH3(CH2)21 CHOH . Kerazin sadrži zasićenu lignocerinsku kiselinu:CH3(CH2)22COOH b. Formula gangliozida Prostaglandini .Masna kiselina je u cerebrozidima vezana za amino-grupu sfingola na drugom ugljenikovom atomu. Zbog toga su ovi lipidi kiselog karaktera i nalaze se obično u obliku kalijumove soli. Na donjoj slici je data formula najrasprostranjenijeg gangliozida G IV. Sve one sadrže 24 ugljenikova atoma. . . koji su sadržavali ostatke sumporne kiseline.U ganglijama su nađeni sfingolipidi. Oksinervon sadrži oksinervonsku kiselinu. Nervon sadrži nezasićenu ( ∆ 15) nervonsku kiselinuCH 3 (CH 2 ) 7 -CH = CH-(CH 2 ) 13 -COOH d. koja sadrži pored heksoza.Prostaglandini su nedavno otkriveni u prostati ovnova i drugih sisara. Poznate su četiri masne kiseline. da se nalaze i u drugim organima i tkivima u vrlo malim količinama. Sulfatidi. a. . Pojedini gangliozidi se razlikuju po šećernoj komponenti. COOH c. Sadrže uglavnom cerebronsku kiselinu. Pokazalo se. koje daju poseban karakter cerebrozidima. Gangliozidi . čija se šećerna komponenta sastoji od polisaharida. Oni su modulatori aktivnosti hormona. medutim. Sumporna kiselina je u sulfatidima estarski vezana za treći ugljenikov atom galaktoze.Blix je 1933 godine izolovao iz goveđeg srca cerebrozide. . amino-šećere i neuraminsku kiselinu.

oksidativnim zatvaranjem ciklopentanskog ili ciklopentenskog prstena na sredini ugljovodoničnog lanca kiseline (slika 5. čestice globularnih proteina). Oni sadrže nepolarni ugljovodonični niz od 10 i više C-atoma. 5. Najprostija amfipatična jedinjenja su sapuni. koja imaju u svom molekulu i nepolarne (hidrofobne) i polarne (hidrofilne) grupe. 11.1. koji su soli viših masnih kiselina. jer se njihovi nepolarni delovi odbijaju od vode.1 . Takva jedinjenja se nazivaju amfipatična. a u unutrašnjem delu se zbijaju nepolarni lanci ugljovodnika. upravljajući svoj polami deo prema vodi (odnosno površini micele).Nastajanje prostaglandina iz poli-nezasićene masne kiseline:8.I BIMOLEKULSKI SLOJEVI POLARNIH LIPIDA Polarni lipidi se rastvaraju u organskim rastvaračima. negativno naelektrisan anjon (slika 5. .2). čiji se molekuli čvrsto drže međusobno povezani vodoničnim vezama. da nema pravih stehiometrijskih veza između ugljovodoničnih lanaca u miceli i zbog toga je pravilnije reći hidrofobne međureakcije. a na vrhu polarni. a u vodi obrazuju micele.5 MICELE. Treba da se naglasi. Mnoge ćelijske komponente su amfipatičnog karaktera i grade čestice u kojima je nepolarni deo sakriven od vode (npr.Slika 5. Ovo je karakteristično za sva jedinjenja. Zbog toga se molekuli sapuna grupišu u micele. MONO .1). Ovakva jedinjenja voda disperguje u micele. privlačeći se van der Waals-ovim silama. 14-eikozatrienska kiselina Prostaglandini nastaju iz poli-nezasićenih masnih kiselina.

Bimolekulski slojevi lipida lako nastaju. Njihovi ostaci fosforne kiseline su negativno naelektrisani kod pH=7. jer je alifatični lanac izuzetno slab provodnik. U vezi s tim ne treba da se zaboravi. kao i mono-i bimolekulskih slojeva lipida koji čine membranu ćelije. Jedino plazma-membrane viših životinja sadrže dosta i holesterola (slika 5. pretpostavlja se da ćelijske membrane imaju lipidno dvoslojno jezgro. U takvim dvoslojima. a polarni delovi štrče prema vodenoj fazi.3). Ovakav tip fosfolipidnih slojeva ima osobine. . U sloju su alifatični lanci upravljeni prema vazdušnoj. gasnoj fazi koja je relativno hidrofobna. pozitivno. Pošto fosfolipidi spontano grade dvosloje. što znatno utiče na strukturu micela. ako se stave u pukotinu između dva vodena prostora. Pojedini fosfogliceridi se razlikuju u veličini i broju naelektrisanja. a nepermeabilni su za proste katjone (Na+ i K+) i anjone (Clˉ). a ostatak amino-alkohola (holina. da ćelijska membrana sadrži 40% i više polarnih lipida.2 Micele. Oni slobodno propuštaju molekule vode. alifatični lanac se proteže unutar dvosloja. Polarni lipidi mogu da se rasprše po vodenoj površini gradeći monomolekulski sloj. a polarni deo lipida se nalazi prema vodenoj površini.Slika 5. mono. vrlo slične ćelijskim membranama. etanolamina) i amino-grupa serina. Pored toga imaju veliki električni kapacitet i rezistentnost.i bimolekulski slojevi lipida u vodi Fosfogliceridi spadaju u najpolarnije lipide.

6. Popjak i Folkers.6 STEROIDI I KAROTINOIDI 5. PC-fosfatidilholin i SP-sfingomielin 5.Slika 5.C ~ S – CoA) 5. pored steroida i karotinoida. Steroidi se dele na: Sterole 1) 2) 3) Zoosterole. posle dejstva alkalija zadržavaju lipoidni karakter.1. Ružičkinu »izoprensku hipotezu« su pre tridesetak godina dokazali Lynen.6. godine pretpostavio da biološka sinteza svih ovih jedinjenja ide preko jednog zajedničkog prethodnika.3 . koji nastaje od aktivne sirćetne kiseline odnosno koenzima O // A (CH 3 .1 UVOD Steroidi i karotinoidi su derivati nezasićenog ugljovodonika izoprena. PE-fosfatidiletanolamin. Ružička je još 1922. biljnog porekla i Mikosterole iz gljivica .1. Najvažniji predstavnici ove grupe jedinjenja su. Bloch. Jedinjenja izoprenske strukture vrlo su rasprostranjena u biljnom i životinjskom svetu. životinjskog porekla Fitosterole.Lipidni sastav membrane eritrocita različitih životinja: H-holesterol. Ustanovljeno je da biološka sinteza steroida i karotinoida ide preko »aktivnog izoprena«. terpeni i kamfori. Spadaju u lipide koji ne mogu da se saponifikuju tj.1. Svi imaju istu osnovnu hemijsku strukturu.2 PODELA STEROIDA Steroidi su velika grupa prirodnih jedinjenja s vrlo šarolikim fiziološkim dejstvom.

žučne kiseline. 5.1.Vitamine D grupe Žučne kiseline Saponine Kardiaka biljnog porekla Seksualne hormone: estrogene. Steran je zasićeni alicikličan ugljovodonik. gestagene ili progestacione i androgene Kortikosteroide .3 STEROLI Osnovni ugljovodonik iz koga se izvode steroli. žljezde.6. U . seksualni hormoni i hormoni kore nadbubrežne žljezde jeste ciklopentano-perhidrofenantren.hormone kore nadbubrežne sledećoj tabeli dat je pregled najvažnijih steroida. koji se zove steran.

a pojedini prstenovi obeleženi velikim slovima na sledeći način: . provitamin D ∆7-dehidroholesterol Ergosterol nalazi se u kvascu. Steroli Predstavnik Holesterol Mesto nalaženja i funkcija nalazi se u svim životinjskim ćelijama i plazmi. provitamin D 2. izgraduje ćelijsku membranu i polazni je materijal za sintezu mnogih steroida nalazi se u koži.Estradiol hormon folikula Radi lakše klasifikacije i nomenklature mnogobrojnih derivata sterana.Steroidi i njihova biološka funkcija Grupa 1.Testosteron hormoni kore nadbubrežne žlezde hormon testisa C. olakšava resorpciju masti hormon Corpus luteuma Hormoni sa Progesteron 21 C-atoma sa 19 Catoma sa 18 C-atoma Kortekson Kortizol sa 19 atoma sa 18 atoma C. ugljenikovi atomi u prstenu su numerisani. Žučne kiseline Holna kiselina nalazi se u žuči i crevima.

Pojedini steroli se međusobno razlikuju po dužini i srtukturi bočnog lanca na 17 C-atomu i stepenu zasićenja steranovih prstenova.Steroli su alkoholni derivati sterana. Kada se mozak razriba sa peskom i ekstrahuje toplim alkoholom. od čega je oko 35% esterifikovano masnim kiselinama (estri holesterola). Kod čitavog niza oboljenja (masna degeneracija jetre. Holesterol je čvrsta kristalna supstanca. Ime mu je dao Chevreuil. a najviše u mozgu (do 10%). rastvara se u organskim rastvaračima i optički je aktivan. veka. U krvi ima oko 200 mg% holesterola. atheroskleroza) dolazi do nagomilavanja holesterol-estara. dobijaju se posle hlađenja relativno čisti kristali holesterola. Alkoholna grupa se u sterolima često nalazi na trećem ugljenikovom atomu. a znači mast iz žuči (Cholestearin). koji na 17 ugljenikovom atomu imaju bočni lanac. Ima ga u svim životinjskim organima. Zajedno sa fosfatidima izgrađuje ćelijske membrane. Steroli su čvrste kristalne supstance. a na 10 i 13 ugljenikovom atomu metil-grupu (— CH3). To je i prvi steroid koji je pronađen i izolovan iz žučnih kamenaca krajem 18. Prema mestu nalaženja mogu se podeliti na: 1) Zoosterole — životinjskog porekla 2) Fitosterole — biljnog porekla 3) Mikosterole — iz gljivica Holesterol (C27H46O) ili holesterin je najvažniji sterol životinjskog porekla. Iz formule holesterola se vidi da bočni niz ima osam ugljenikovih atoma i da se u prstenu B nalazi dvoguba veza između 5 i 6 ugljenikovog atoma. U serumu je odnos obratan. . tumori. koje se nalaze u neosapunjivoj frakciji biljnih i životinjskih masti. Katalitičkom hidrogenizacijom dvogube veze u prstenu B holesterola dobijaju se dva izomerna sterola: holestanol i koprostanol.

koja se uvek piše iznad prstena (cis). a samo prstenovi A i B mogu da zauzimaju cis i trans-položaj. Treći ugljenikov atom sterola na kome se nalazi hidroksilna grupa je asimetričan. Pošto steroidi izgrađuju ćelijske membrane od bitne je važnosti da molekuli steroida priležu uz membranu. U slučaju kada se oba supstituenta nalaze na istoj strani ravni (iznad ili ispod) radi se o cis. Molekuli . a cis punom. Cisizomer se obeležava sa β. koja nastaje zbog toga što su zajednički ugljenikovi atomi kondenzovanih prstenova fiksirani i supstituenti na njihovim valencama ne rotiraju slobodno u prostoru. a ako se nalaze jedan ispod a drugi iznad ravni prstena. a trans sa α. Iz tog razloga je kod steroida dogovorno uzeto da kao fiksna tačka za obeležavanje izomera bude metil-grupa (CH3) na 10 ugljenikovom atomu. Tako su u steranovom prstenu fiksirani 5 i 10. onda se radi o trans-izomeru. U prirodnim steroidima su prstenovi B. oni mogu da leže iznad ili ispod ravni prstena. Trans položaj se u formulama obeležava isprekidanom linijom. Ovde se susrećemo sa geometrijskom izomerijom. C i D uvek u trans-položaju.Holestanol i koprostanol su cis: trans-izomeri. 8 i 9 i 13 i 14 ugljenikov atom. a —OH grupa je u položaju cis (β) kod svih prirodnih sterola. Kada se na ovakvim ugljenikovim atomima nalaze dva različita supstituenta. Zbog toga su samo oni steroidi sastavni delovi membrana čiji molekuli imaju određeni izgled u prostoru.

Ta mast se industrijski dobija iz ovčije vune.Prostorni izgled molekula sterola sa različitim položajem prstenova A : B Holesterol daje čitav niz bojenih reakcija. drugi oblik imaju molekuli čiji prstenovi (A i B) zauzimaju trans-položaj. Na eksperimentalnim životinjama takođe je dokazano da iz holesterola .steroida se sastoje od cikloheksanskih prstenova. već mogu da imaju izgled stolice ili korita. koji ne leže u jednoj ravni. Prečišćena se upotrebljava u medicini i kozmetici pod imenom lanolin (Adeps lanae).ova reakcija. Digitonin taloži specifično samo β-sterole. Po ovim metodama određuje se ukupna količina holesterola (slobodnog i esterifikovanog). Tako se hloroformski rastvor holesterola oboji postepeno ljubičasto dodatkom koncentrovane sumporne kiseline. od onih kod kojih su ovi prstenovi u cis-položaju. Za kvantitativno određivanje holesterola upotrebljava se Libermann-Burchard. koje se upotrebljavaju za njegovo određivanje. Holesterola ima u velikoj količini u kožnoj masti. jer je hidroksilna grupa na trećem ugljenikovom atomu esterifikovana masnom kiselinom. Odvajanje slobodnog od esterifikovanog postiže se taloženjem sa digitoninom. Iako u prirodnim sterolima svi prstenovi imaju izgled stolice.4 . Kod njih se prstenovi A i B nalaze u cis-položaju i zbog toga prsten A štrči Slika 5. dok molekuli koprostanola ne mogu. Kokoška sintetiše celokupni holesterol koga snese u jajima. Na donjoj slici se jasno vidi da samo molekul holestanola može da prileže uz membranu. Životinjski organizam sintetiše holesterol. To je reakcija po Salkowskom. a verovatno i u drugim organima. In vitro je dokazano da se sinteza holesterola dešava u jetri. Esterifikovani holesterol se ne taloži.

Nastajanje vitamina D3 iz provitamina dejstvom ultravioletne svetlosti Stigmasterol (biljni sterol) ima istu konfiguraciju kao i holesterol. odakle je prvi put izolovan. Stigmasterol je postao od industrijskog i medicinskog značaja od kako se uzima kao polazni materijal za sintezu progesterona i dezoksikortikosterona. Verovatno nastaje enzimskom hidrogenizacijom holesterola u tkivu. razlikuje se samo po etilnoj grupi. STIGMASTEROL C29H48O Stigmasterol je dobio ime po Stigmata Maydis (dugački vratovi tučkova kukuruznog cveta).KALCIFEROL Slika 5. . Većina fitosterola ima 29 ugljenikovih atoma i dve nezasićene veze. To su spinasterol iz spanaća. brasikasterol iz slačice.5 . ∆ 7-DEHIDROHOLESTEROL VITAMIN D3 (HOLE). Najviše ga ima u soji — do 25% ukupnih sterola. fukosterol iz smeđih algi. — Koprostanol nastaje iz holesterola u crevima dejstvom bakterija (bakterijska redukcija) i zbog toga se nalazi redovno u fekalijama (kopros — izmet). Holestanol se teško apsorbuje. koja se nalazi na 24 ugljenikovom atomu u bočnom lancu i jednoj dvoguboj vezi na 22 ugljenikovom atomu ( ∆22). stoga ga ima u izmetu daleko više od holesterola. Holestanol se nalazi stalno pored holesterola u životinjskom organizmu. sinhol iz kininove kore i sitosteroli iz raznih biljaka. a u osnovi i istu strukturu. On je provitamin vitamina D 3 .nastaju žučne kiseline i čitav niz hormona ciklo-pentano-perhidrofenantrenske strukture. Holestanol i koprostanol . ∆ 7-Dehidro-holesterol nalazi se kod čoveka isključivo u koži a sadrži u prstenu B dve konjugovane dvogube veze.

ove škola utvrdila da zračenje životnih namirnica može da zameni sunčanje pacijenata. Kod dece koja su prohodala savijaju se duge kosti nogu i dobijaju O oblik.Ergosterol je jedini steroid mikroorganizma. D. Prvo je dobijen iz glavnice raži (francuski ergot = Secale cornutum). Preduslov za te promene je postojanje konjugovane dvogube veze u prstenu B (provitamini D grupe) koju svetlosna energija otvara između 9 i 10 ugljenikovog atoma. a kod manje dece rahitis se lako opaža po zakasnelom zarašćivanju fontanele i ispupčenom čelu. Docnije je Windaus. Konjugovane dvogube veze u prstenu B ( ∆ —5. a u kvascu — zimosterol. Taloži se digitoninom (3— β-ol) i ima tri nezasićene veze. koja nastaje kad se neoplođeni cvet raži zarazi gljivicom Claviceps purpurea. Kalciferol . 5. Rendgenski se vidi rskavičast karakter kostiju u blizini zglobova.6. — Dejstvom fotona ultravioletne svetlosti određene frekvencije na ergosterol nastaju u njegovom molekulu strukturne promene. Razinsky je smatrao da rahitis nastaje usled nedostatka sunčeve svetlosti.7) karakteristične su za provitamine D grupe.1. što služi kao biološki test na eksperimentalnim životinjama. Ergosterola ima i u plesni Aspergillus. Jedinjenja iz kojih mogu da nastanu vitamini zovu se provitamini. Kod rahitičnih životinja (svinja) pojavljuju se rahitične kvržice na rebrima. čija je struktura poznata.4 VITAMINI D GRUPE Rahitis ili engleska bolest je pojava usporene kalcifikacije kostiju kod dece i kod mladunaca domaćih sisara i pilića. Nalazi se u kvascu odakle se tehnički i dobija. Neurospora i u lišajevima. . a dejstvom ultravioletne svetlosti na ergosterol dobijen je antirahitični princip i nazvan vitamin. Hopkins je već 1906 godine pretpostavio da je ova patološka pojava u vezi s nedostatkom »akcesornih« sastojaka hrane. U glavnici postoji još jedan steroid — fungisterol.

Vitamini D grupe rastvaraju se isključivo u mastima.6. Za čovekovu ishranu i profilaksu zanimljiv je sadržaj provitamina D 3 (7-dehidro-holesterola) u svinjskim kožicama. Ona sadrži pored boja. Englezi su prvi napravili čist preparat vitamina D 2 . tune. mucina i žučne kiseline. jer pomaže mineralizaciju kostiju. Nalaze se u uljima jetre (Oleum jecoris) riba (bakalara. (internacionalnu jedinicu). holesterola. Nižim životinjama je kalciferol verovatno prirodni D vitamin. tako da pored kalciferola nastaju i sporedni proizvodi kao: lumisterol.6 — Nastajanje vitamina D2 iz ergosterola dejstvom ultravioletne svetlosti Proces unutrašnjih strukturnih promena u molekulu provitamina nije tako jednostavan. tahisterol i dr. 1 mg ovog rastvora ima jednu I. halibut) u velikim količinama (0.2 mg%). . 5.Slika 5. Vitamin D određuje se biološkim i hemijskim metodama. kome su dali ime kalciferol. Taj vitamin. Najpoznatija hemijska metoda je po Carr-Price-u sa SbCl 3.1 µg zračenog ergosterola. J. One su kod sisara konjugovane sa glicinom ili taurinom. gde se leti dejstvom sunčeve svetlosti akumuliraju rezerve potrebne za zimu.1% rastvor kristalnog. Kao standard služi 0. a Windaus je sintezom dobio njegov provitamin iz holesterola → 7-dehidroholestrol.5 ŽUČNE KISELINE Žuč koju izlučuje jetra izliva se u duodenum zajedno sa sokom pankreasa.025 µg vitamina D2 ili 0. vertebrati imaju jedan drugi vitamin. zračenog ergosterola u maslinovom ulju. Poznat je i vitamin D 4 i D5. Žučne kiseline su oksidacioni produkti steroida. a to je identično sa 0. prvo je izolovao Brockmann hromatografijom u koloni iz ribljeg ulja.1. nazvan D 3. 7-dehidroholesterol nalazi se kod čoveka isključivo u koži. Iako vitatnin D 2 ima potpuno antirahitično dejstvo.

Holna kiselina je 3. 12α). One se mogu odvojiti i hromatografski. Hidroksilna grupa na trećem ugljenikovom atomu je u položaju trans (α) kod svih žučnih kiselina. Isto se tako nalazi u žuči konjugovana sa taurinom odnosno glicinom (dezoksiholna i glikodezoksiholna kiselina).CH 2 -CO O H glicin H 2 N-CH 2 -CH 2 —SO 2 OH taurin Sve žučne kiseline smatramo teorijski derivatima holanske kiseline C 23 H 39 COOH. Ima je u čovečijoj i goveđoj žuči. Holne kiseline ima u žuči u daleko većoj koncentraciji od ostalih žučnih kiselina. tako da nijedna ne reaguje sa digitoninom.holna kiselina Dezoksiholna kiselina je dioksiholanska kiselina (3α. a i kod drugih vertebrata. Holna i dezoksiholna kiselina razlikuju se po rastvorljivosti njihovih barijumovih soli u alkoholu. Konjugovana sa glicinom zove se glikoholna. 12α trioksiholanska kiselina. Prati holnu kiselinu kod svih spomenutih životinjskih vrsta.H 2 N. Bočni lanac na 17 ugljenikovom atomu je valerijanska kiselina. a sa taurinom tauroholna kiselina: gliko . .holna kiselina tauro . koje nema u žuči: U holanskoj kiselini vodonik na 5 ugljenikovom atomu nalazi se u cis-položaju i prema tome žučne kiseline imaju koprostansku strukturu. 7.

. U žuči je ima malo 0.02%.holna kiselina litoholna kiselina Hiodezoksiholna kiselina (3α.6.dezoksi . Litoholna kiselina je dobila ime po tome što se nalazi u žučnim konkrementima (lithos = kamen). Žučne kiseline nastaju u jetri iz holesterola. Najinteresantniji saponin je digitonin iz lišća digitalis vrsta. Mućkanjem njihovih rastvora dobija se intenzivna i trajna pena kao kod sapuna. Posle otcepljenja šećera ostaju genini (aglikoni) sa 27 ugljenikovih atoma. Henodezoksiholna kiselina je izolovana prvo iz kokošije i guščije žuči.6 SAPONINI Saponini su glikozidi. Može lako da se izoluje. Žučne kiseline i njihove soli smanjuju površinski napon. Izgleda da je to žučna kiselina zajednička gmizavcima i pticama. Saponini imaju do 5 molekula glikozidno vezanih monosaharida. 5.01—0. što je dokazano sa izotopno obeleženim jedinjenjima. jer se njena barijumova so teško rastvara. Ona je 3α 7αdioksiholanska kiselina. deluju kao emulgatori. Kvalitet saponina različitog porekla određuje se po jačini hemolize eritrocita u fiziološkom rastvoru.1. koji smanjuju površinski napon vode. stabilizuju emulzije lipida i na taj način direktno i indirektno aktiviraju delovanje lipaza i apsorpciju masnih kiselina u crevima. U neznatnoj količini ima je i u ljudskoj žuči. Litoholna kiselina je 3α-holanska kiselina. koji specifično taloži steroide s 3 β-hidroksilom (trans). Rastvori saponina dejstvuju hemolitički. Vezivanje sa glicinom i taurinom dešava se »in situ«. 6α-dioksiholanska kiselina) nađena je prvi put u svinjskoj žuči (hys = svinja) vezana za glicin.

purpurea glikozidi. nastaju od holesterola steroidni hormoni. U nadbubrežnoj žlezdi. corpus luteumu.5. U ovu grupu spadaju ženski seksualnihonnoni poznati pod imenom estrogeni. Glikozidi domaće biljke Digitalis purpurea i Digitalis lanata. Predstavnik ove . gde je ono i najraznovrsnije. gitoksin i digitoksin izolovani su u kristalnom stanju i upotrebljavaju se u medicini.6. Njihovi genini su gitoksigenin i digitoksigenin. koje u vrlo malim količinama imaju specifično fiziološko dejstvo.7 KARDIACI BILJNOG POREKLA U biljkama se pored saponina nalaze često i steroidni glikozidi. treba da ih podelimo prema broju ugljenikovih atoma na: 1) Hormone sa 21 ugljenikovim atomom. Najvažniji hormon ove grupe je hormon testisa — testosteron.1.6. 2) Hormone sa 19 ugljenikovih atoma.8 STEROIDNI HORMONI Žlezde s unutrašnjom sekrecijom izlučuju supstance. 3) Hormone sa 18 ugljenikovih atoma. testisima. digilanid. a šećeri digitoksoza i glukoza.ovu reakciju na aceton. i 21. zbog toga što sadrže keto-grupu u bočnom lancu i dvogube veze između 20. Ovakve aktivne supstance zovu se hormoni. kortizol. ovo ugljenikovog atoma. 5. Svi srčani glikozidi daju Legal. Radi boljeg razumevanja stmkture steroidnih hormona i njihove biološke sinteze. Najbolje je ispitano nastajanje steroidnih hormona u nadbubrežnoj žlezdi. Primitivni narodi stavljaju ekstrakte takvih biljaka na vrhove strela radi otrovnog delovanja. ovariju. DIGITOKSIGENIN Drugi važni glikozidi koji deluju na rad srca su strofantidin i konvalatoksin u listovima đurđevka (Convallaria maialis).1. U ovu grupu spada hormon corpusluteuma — progesteron i hormoni kore nadbubrežue žlezde: kortekson. U većim dozama prekidaju rad srca u sistoli. kortikosteron. koji na specifičan način stimulišu rad srca. aldosteron i dr.

Progesteron je hormon corpus luteuma. Slika 5. ravnotežu vode. Dejstvom oksigenaza jedne za drugom . Poznata je 17-oksigenaza. ugljenikov atom. 21.7 — Nastajanje progesterona iz holesterola Hormoni kore nadbubrežne žlezde nastaju iz progesterona uvođenjem jedne ili više —OH grupa u njegov molekul. Prvi međuproizvod je pregnenolon. keto-grupu. Hemijsko ime pregnenolona je: pregnen-3β-ol-20-on. 21. metabolizam ugljenih hidrata. ugljenikov atom u molekulu progesterona. masti i proteina. i 11. koji još uvek ima —OH grupu na trećem ugljenikovom atomu. Do danas je otkriveno oko tridesetak kortikosterona od kojih su najvažniji: aldosteron. kortekson. Njihova fiziološka uloga je vrlo raznovrsna: regulišu metabolizam elektrolita. kortizol i kortizon. C21 — Steroidni hormoni. odigrava se na principu oksigeniranja sa O2 uz NADP i katalitičkim dejstvom enzima steroid-oksigenaza. 17 i 11. koji priprema mukozu uterasa da se oplođeno jaje smesti.. skraćivanjem njegovog bočnog lanca na 17-tom ugljenikovom atomu. — U ovu grupu spada progesteron i hormoni kore nadbubrežne žlezde. -oksigenaza i 11oksigenaza. Biosinteza C21 steroidnih hormona polazi od holesterola. kortikosteron. Dehidrogenizacijom pregnenolona nastaje najvažnije jedinjenje ove sinteze progesteron. PREGNAN Progesteron i hormoni kore nadbubrežne žlezde su po svojoj hemijskoj strukturi derivati zasićenog alicikličnog ugljovodonika — pregnana. a na 20. Hidroksilacija progesterona odnosno uvođenje —OH na 21. koje katalizuju uvođenje —OH grupa na 17.grupe je estradiol. poznati pod imenom kortikosteroni.

Ako se na 21. C-atomu. ugljenikovom atomu. već gradi poluacetalni prsten sa — OH grupom na 11. koji na 11. ugljenikovom atomu aldehidnu grupu. sadrži na 18. Aldosteron . tada ne može više da se dobije steroid sa —OH grupom na 17. Ona nastaje verovatno oksidacijom —CH 3 grupe na 18.nastaje kortizol. – Biosinteza hormona kore nadbubrežne žlezde Steroidi. Ona ne dejstvuje. ugljenikovom atomu imaju hidroksilnu grupu reverzibilno prelaze u 11-ketosteroid. Od progesterona nastaje u tom slučaju kortikosteron (levi deo sheme). Slika 5. ugljenikovom atomu nalazi — OH grupa. dakle posle 21-oksigenaze nego samo pre nje. Tako kortizol reverabilno prelazi u kortizon. Aldehidna grupa u aldosteronu nije slobodna. . preko hidroksi-progesterona.8. ugljenikovom atomu. Intetesantno je napomenuti da 17-oksigenaza ne dejstvuje na 21-hidroksi jedinjenje progesterona. jedan od vrlo aktivnih kortikosterona.

— Najvažniji steroidni hormon sa 19 ugljenikovih atoma je testosteron. Slika 5.9. Testosteron i njegov derivat androsteron dejstvuju na muški genitalni trakt i direktno utiču na pojavu sekundaraih muških karakteristika: porast brade. Normalni čovek izlučuje dnevno 10—20 mg 17-ketosteroida. rogova kod ovna i bika. gde se inaktivirani hormoni i detoksiciraju vezivanjem za glukuronsku kiselinu. . ugljenikovom atomu za dva ugljenikova atoma. C19-Steroidni hormoni. Inaktivisanjem steroidnih hormona nastaju jedinjenja poznata pod imenom 17-ketosteroidi. što označava da ona na 17. Prilikom inaktiviranja hormona dolazi do promena u njihovoj hemijskoj strukturi. Nalazi se u testisima. C-atomu steranovog prstena imaju keto grupu.ketosteroid i može da nastane razlaganjem kortikosterona. itd. Određivanje i praćenje koncentracije 17-ketosteroida u mokraći je za dijagnostiku u humanoj medicini od velikog značaja. gde se i odvija njegova sinteza. Ovi procesi se dešavaju u jetri. Oni se u obliku glukuronida izlučuju u mokraći. rast petlove kreste. Sastavni i neophodni stepen u procesu hormonalne regulacije je stalno inaktiviranje i izlučivanje hormona mokraćom. . Androsteron je 17. Pri tome dolazi do skraćivanja bočnog lanca na 17.17-Ketosteroidi su proizvodi raspadanja steroidnih hormona.Biosinteza testosterona i androsterona Androsteron je prvi put izolovan iz mokraće u kojoj ga normalno ima 1—2 mg u litri. Testosteron nastaje od progesterona preko međuproizvoda 17α-hidroksiprogesterona i androstendiona.

U ovu grupu spadaju ženski seksualni hormoni — estrogeni . Svi estrogeni su derivati ugljovodonika sterana. Pošto se nalaze samo u moraći. nadbubrežnoj žlezdi. Najvažniji estrogeni hormoni su: estron. Zbog toga —OH grupa na trećem ugljenikovom atomu ima osobine fenola. Supstance sa estrogenim dejstvom nemaju specifičnu konstituciju ili bar hemijsku grupaciju (funkciju) odgovornu za hormonalnu . Osim toga. zbog dvogube veze između 5 i 10 ugljenikovog atoma u prstenu A. Interesantno je da estrona ima i u biljnom materijalu (jezgra kokosovih oraha). samo je prsten A aromatičnog karaktera (benzenov). naglo sazrevanje i seksualni nagon. Zovu se i folikularni hormoni. Estriol se izlučuje u mokraći kao glukuronid. estrogeni nemaju —CH 3 grupu na 10 ugljenikovom atomu. pretpostavlja se da su ekvilin i ekvilenin nastali metaboličnom desaturacijom estrona. ali se nalaze i u mokraći trudnica. U mokraći kobila (equus — lat. Estrogeni su nađeni u folikulima ovarija. jer nastaju u folikulama ovarija za vreme menstrualnog ciklusa.Steroidni hormoni sa 18 ugljenikovih atoma . Estron prelazi u estriol ireverzibilno. konj) otkrivena su još dva estrogena hormona: ekvilin i ekvilenin. placenti. estradiol i estriol. Estrogeni izazivaju estrus kod nezrelih ženki pacova tj. Estradiol je najaktivniji i reverzibilno prelazi u estron pod dejstvom enzima estradiol-NAD-17-β-oksidoreduktaze.

plodovima. Ime su dobili po tome što su prvi put izolovani iz šargarepe (Daucus carota). Od njih potiče crvena boja paradajza (likopin).) propušta petrol-etarski ekstrakt različitog biljnog materijala. žuta boja kukuruza (zeaksantin) i dr. narandžasta boja šargarepe (α i β-karotin).aktivnost. mrkom i kamenom uglju. . Uneseni u životinjski organizam doprinose pigmentaciji kože. nego naročito iz činjenice da su u raznom biološkom materijalu nađene supstance estrogenog dejstva: biljnim klicama.1. pa se ubrajaju u tetraterpene. Biljni karotinoidi igraju važnu ulogu u selektivnoj apsorpciji svetlosti kod fotosinteze. 5. To se vidi ne samo iz strukture estrogenih hormona. koje se uglavnom nalaze u biljnim uljima. imaju 40 ugljenikovih atoma tj. kao što je bio slučaj kod izolovanja iz palmine masti. od kojih je najpoznatiji skvalen. Postoje. corpus luteuma i krvnog seruma. koja se sastoji u tome što se kroz stub napunjen nekim adsorbensom (CaCO3. izolovano je do danas preko 60 karotinoida. cvetovima. Karotinoidi se mogu podeliti na: a) Ugljovodonike — karotine b) Hidroksilne derivate ugljovodonika — ksantofile i c) Karotinoidne kiseline Po svom hemijskom karakteru karotinoidi su derivati izoprena.7 KAROTINOIDI Karotinoidi ili lipohromi su obojene supstance masnog karaktera. takođe i životinjski karotinoidi. Al2O3 i dr. Nije se moglo dokazati da su te supstance identične sa estronom i estriolom. tresetu. nafti. Molekuli karotinoida sadrže veliki broj konjugovanih dvogubih veza. osam ostataka izoprena. Postoje i sintetički preparati estrogenog dejstva kojima se sličnost s prirodnim hormonima jedva naslućuje. Dokazano je da većina prirodnih karotinoida ima trans-konfiguraciju. Jedan od njih je stilbestrol (bis-p-oksifenil-dietileten). Zbog velikog broja dvogubih veza u molekulima karotinoida postoji mogućnost cis-trans izomerije na svakoj dvoguboj vezi. Primenjujući hromatografiju na koloni po Cvet-u.

Od njega se razlikuju po tome što im se lanci završavaju šestočlanim prstenom. Molekul mu je simetričan. koji se u likopinu samo nazire. zelenom lišću (industrijski se ekstrahuje iz trave). Karotini su strukturno izomerni s likopinom. Ovakav položaj dvogubih veza je od fiziološkog značaja. U formuli je tačkastim linijama podeljen molekul likopina na ostatke izoprena. .Biološka sinteza karotinoida polazi od jedinica sa dva ugljenikova atoma (acetil-koenzima A). ima 13 nezasićenih veza. koji plodovima paradajza daje lepu crvenu boju (Solanum lycopersicum). α i β jononu. od kojih su 11 konjugovane. Poznata su tri izomerna karotina: α. Likopin je nezasićeni. Kod β-karotina su dvogube veze u prstenu konjugovane sa dvogubom vezom. katalizom specifičnih biljnih enzima. kokosovim orasima. Prsteni karotina strukturno odgovaraju terpenima. preko mevalonske kiseline. α-karotin je nađen u šargarepi. koja se nalazi u lancu. β i γ-karotin. γ-karotina ima u kajsijama. jer samo od β-jononske strukture može da nastane vitamin A. pitomom kestenu. paprici. Pošto su karotinoidi simetrično građeni. lančasti ugljovodonik. β-karotin se nalazi prvenstveno u šargarepi. pretpostavlja se da u toku biosinteze dolazi do kondenzacije dva ugljovodonika od 20 ugljenikovih atoma (geranil-geranil-pirofosfat) u C40 ugljovodonik.

γ-karotin ima pored jednog β-jononskog prstena otvoreni završetak lanca kao likopin. astacin (crveni pigment rakova) rubiksantin (crvena boja šipka). . Na ovom mestu treba da spomenemo skoro potpuno zasićeni alkohol fitol. Karotini su važni zbog toga što su prirodni izvori provitamina grupe A vitamina. β-karotin ima na oba kraja lanca βjononski prsten. Ksanotofili . — Veliki broj karotinoida ima hidroksilnu grupu u jononskom prstenu i to u para-položaju prema ugljovodoničnom lancu.α-karotin ima s jedne strane molekula β-jononski prsten. Fitol je primarni alkohol sa 20 ugljenikovih atoma i dvogubom vezom u položaju 2. a lanac se završava sa α-jononskim prstenom. Sastoji se od četiri ostataka izoprena. Ostatak fitola je sastavni deo molekula hlorofila i vitamina E i K grupe. Poznat je veliki broj oksi-derivata β-karotina među žutim i crvenim pigmentima: zeaksantin (kukuruz) violaksantin (cvet dan i noć). koji se dobija razlaganjem hlorofila.

koji nije važan u ishrani sisara. Redukcijom aldehida retinina nastaje vitamin A 1 . Vitamin A 1 nastaje iz β-karotina oksidacionim cepanjem centralne etilenske veze i primanjem dva molekula vode. U odsustvu vazduha dosta su otporni pri zagrevanju. Vitamini A spadaju u grupu vitamina koji se rastvaraju u mastima i organskim rastvaračima.7. koji ima β-jononski prsten.1 VITAMINI A GRUPE Vitamin A 1 (Axerophtol) je primarni alkohol. On sadrži u β-jonskom prstenu konjugovane dvogube veze. Pošto je molekul β-korotina simetričan.5. jer samo na jednom kraju lanca sadrže β-jononski prsten. od njega se dobijaju dva molekula vitamina A 1 . . godine. Izolovao ga je Karrer 1931. Osetljivi su prema kiseoniku i ultraljubičastoj svetlosti. Ostali provitamini (α i γ-karotin i kriptoksantin) daju jedan molekul vitamina. Prvi proizvod cepanja karotina je aldehid vitamina A 1 —trans-retinin 1 . pet dvogubih veza od kojih su dve konjugovane.1. Slatkovodne ribe sadrže vitamin A 2 .

Rezerve vitamina A esterifikovanog sa višim masnim kiselinama. Boll je 1877. E vitamini su uljaste tečnosti. 5. Sastoji se iz dve komponente: belančevine opsina i prostetične grupe. nalaze se u jetri.2 VITAMINI E GRUPE Vitamini E grupe spadaju u grupu vitamina koji se rastvaraju u mastima i organskim rastvaračima. Vitamini A su zaštitni vitamini epitela. Biološki je najaktivniji α-tokoferol. reakcija). postojane pri zagrevanju u odsustvu vazduha do 200° i otporne prema kiselinama i alkalijama. . γ. β-. antikseroftalmični i antiinfektivni vitamini. godine.1.i δ-tokoferol. Jetra održava konstantnu koncentraciju vitamina A u krvnoj plazmi. naročito onima koja se dobijaju iz pšeničnih klica. Poznati su pod imenom tokoferoli. Danas je poznata samo njihova uloga u fiziologiji vida. što se koristi za kvantitativno određivanje A vitamina (Carr — Price-ova.Vitamini A grupe imaju karakterističan apsorpcioni spektar (max. Oksidaciona sredstva ih razaraju. 325 —328 nm) i potpuno različit od karotina. Vrlo bogat izvor A 1 vitamina su jetrena ulja morskih riba. Poznata su četiri tokoferola: α. izolovao iz oka žabe vidni purpur ili rodopsin. koje dolazi od grčkih reči tokos — porođaj i fero — nosim. ako u hrani nema vitamina A.7. koja je aldehidni derivat vitamina A 1 (11-cis-retinin ili neoretinin b). Nalaze se samo u hrani životinjskog porekla. njegova koncentracija se u krvi ne menja znatno i po nekoliko meseci. Ovo jedinjenje je osetljivo na svetlost. Vitamini E nalaze se rastvoreni u biljnim uljima. Sa SbCl 3 daju lepu plavu boju.

koji štite mnoge supstance od ireverzibilne oksidacije. sprečavaju stvaranje peroksidnih derivata nezasićenih masnih kiselina. koja se razlikuju po bočnom lancu. Dokazano je da i sam menadion (2-metil-l. Svi vitamini K grupe imaju isti aromatični deo — 1. a ostatak alkohola fitola nalazi se u bočnom lancu: Vitamini E su antioksidansi. .4-naftohinonski prsten.Tokoferoli se sastoje iz dve komponente: aromatičnog jezgra (metilovani hidrohinon) i karotinoidnog alkohola — fitola.7. Tako vitamin K2 ima umesto ostatka fitola difarnezilni ostatak. 5. Tako na primer. jer su bitni za normalnu sposobnost reprodukcije. koji na položaju 3 ima ostatak alkohola fitola. Pored vitamina K1 nađena su još dva vitamina ove grupe.1. Pri ovom vezivanju nastaje hromanski prsten. Derivat je naftohinona. Vitamini E su poznati i pod imenom antisterilitetni vitamini.4-naftohinon) pokazuje biološku aktivnost kao i vitamini ove grupe. a druga ostaje slobodna. sterilitetom i akutnom muskularnom distrofijom. Njihov nedostatak manifestuje se na različit način kao: resorpcijom fetusa. koji dejstvuju razorno na celularne enzime. Fitol se vezuje preko jedne fenolne grupe.3 FILOHINON I UBIHINON Filohinon ili vitamini K1 nađen je u zelenom bilju (filos — list).

Vitamini K grupe sprečavaju da dođe do krvavljenja. Međutim postoje indicije da učestvuje u respiratomom lancu kao prenosilac vodonika. što je povezano s njihovom ulogom u sintezi protrombina (antihemoragični vitamini). U relativno velikoj koncentraciji ga ima u mitohondrijama. Poznat je i pod imenom koenzim Q. Ubihinoni različitog porekla razlikuju se po broju izoprenskih ostataka u bočnom lancu. Naime. kao što mu samo ime kaže. Za ubihinon nije dokazano vitaminsko dejstvo. sastoji se iz aromatičnog odnosno hinonskog prstena. Bočni lanac nastaje u organizmu od mevalonske kiseline. Vitamin K2 sintetišu bakterije crevne flore. kojima mikroorganizmi u crevima još nisu stvorili potrebne rezerve K vitamina. Nedostatak K vitamina javlja se kad se bakterije crevne flore unište antibioticima ili kod novorođenčađi. vrlo je rasprostranjen i to kako u životinjskom tako i u biljnom svetu. Ubihinon. za koji je vezan bočni izoprenski lanac. . Po svojoj hemijskoj strukturi je sličan filohinonu i tokoferolima.

5. jer je njegov jedini izvor energije glukoza. čije čestice imaju 500—1000 nm u prečniku. nastaju u prisustvu žučnih soli i fosfolipida duodenuma. Emulgovanjem se jako povećava površina masnih čestica i olakšava (ubrzava) dejstvo lipaza. Jedino se u moždanom tkivu ne vrši oksidacija masnih kiselina.5. Biosinteza triglicerida u intestinalnim ćelijama ide tako da kao supstrat služe bilo monogliceridi bilo α-glicerofosfat (slika 5. Više životinje i biljke mogu da odlažu velike količine neutralnih masti. i u stvari su kompleks lipida s proteinom. bubrezima. zajedno sa žučnim solima i žučnim fosfolipidima ulaze u ćelije intestinalne mukoze. Oni. U svakom slučaju slobodne masne kiseline se energetski obogaćuju prelazeći u derivat acil-KoA: α-Glicerofosfat može da nastane bilo od glicerola bilo od glukoze: glicerol kinaza a) b) Resintetizovani trigliceridi se oblikuju u kapi prečnika 100—500 nm koje se nazivaju hilomikroni. neutralne masti su po količini glavna hrana za većinu životinja i vrlo važan izvor energije.1 VARENJE I APSORPCIJA DIJETALNIH MASTI Lipaze pankreasnog soka i creva hidrolizuju emulgovane masti. većina slobodnih masnih kiselina iz micela ponova se pretvara u trigliceride. Stabilne emulzije triglicerida. Glavni produkti hidrolize masti su slobodne masne kiseline i βmonogliceridi. Unutar ćelija. zimskom snu prezimara i godišnjoj seobi ptica. Utvrđeno je da kičmenjaci dobijaju polovinu svoje energije oksidacijom masnih kiselina u jetri. srcu i skeletnim mišićima u stanju mirovanja. jer ne sadrže vode. Hilomikroni prolaze kroz . da bi im služile kao energetska rezerva.2.2 METABOLIZAM LIPIDA Posle ugljenih hidrata.10). Oni sadrže oko 2% proteina i 7% fosfolipida. Masti su jedini izvor energije u gladovanju. raspršeni u micele prečnika 3—8 nm. Neutralne masti imaju veću kaloričnu vrednost (oko 37 kJ/g) od glikogena i skroba.

Fina disperzija u micele u tankom crevu izgleda da je preduslov za apsorpciju. koja se jako smanjuje ako se sprečava stvaranje micela. . često prati i nedostatak vitamina A. verovatno ulaze u intestinalne ćelije sa fosfolipidima u obliku micela različitog tipa od micela masnih kiselina.Biosinteza Triglicerida u intestinalnim ćelijama Veći deo viših masnih kiselina se apsorbuje u limfu kao hilomikroni. D. E i K i u ograničenoj količini i holesterol.10 . ali se manji deo ne esterifikuje ponova u mukozi i ulazi u portalni krvotok gde se veže na albumin. Nešto se triglicerida apsorbuje i u odsustvu žuči. kod koje se koncentracija žučnih soli u lumenu creva smanjuje. D i naročito K. Nalaze se u krvnoj plazmi zdravih životinja samo za vreme apsorptivnog stanja. Tako opstruktivnu žuticu.bazu mukoznih ćelija u ekstracelularnu tečnost i odatle u limfni sistem. ali je apsorpcija vitamina prosto zanemarljiva. Vitamini rastvorljivi u mastima A. Slika 5.

i direktno se oksiduju u srcu i mišićima. One se nalaze u obliku masnih kapljica u citoplazmi i sastoje se uglavnom od triglicerida. Činjenica da u krvi i urinu životinja koje gladuju dolazi do nagomilavanja kiselina sa 4—C atoma. da bi mogle metabolički da se upotrebe. a vrlo malo slobodnih masnih kiselina.2. Pošto se jedino slobodne masne kiseline mogu da oksiduju. one se prvo energetski obogaćuju prelazeći u »aktivne« masne kiseline. U krvi kičmenjaka nalaze se znatne količine triglicerida i fosfoglicerida. Esterifikacijom sa . Pokazalo se tačnim da razgradnja masnih kiselina ide postepenim odvajanjem dva ugljenikova atoma.5.2 INTRACELURANA HIDROLIZA LIPIDA Masne kiseline koje treba da se oksiduju u tkivima viših životinja dolaze ili iz ekstracelularne tečnosti ili iz endogenih intracelularnih lipida. trigliceridi se prvo hidrolizuju dejstvom intracelularnih lipaza. jer se oksidacija odigrava na β-položaju. 5. Rezervne masti su glavni endogeni izvor masnih kiselina. kao što su lizofosfatidi. nalaze se u stalnom metaboličnom prometu u ćelijama viših životinja. adenozin-trifosfata. doprinosila je gornjem mišljenju. Relativno malo je poznato o detaljima i redosledu intracelularne hidrolize lipida. koji razaraju strukturu membrana i vrlo su toksični.3 β-OKSIDACIJA MASNIH KISELINA Poznato nam je da sve prirodne masne kiseline imaju paran broj ugljenikovih atoma. Dejstvom fosfolipaza oslobađaju se masne kiseline fosfoglicerida. One su nekovalentno vezane za serum-albumin. a) Aktivacija i ulazak masnih kiselina u mitohondrije Pošto su masne kiseline hemijski inertna jedinjenja. Međutim. Iako su oni relativno konstantnog sastava. Zbog toga se razgradnja masnih kiselina i naziva β-oksidacija. Zbog toga se dugo naslućivalo da sinteza i razgradnja masnih kiselina ide dodavanjem odnosno oduzimanjem dva ugljenikova atoma. Masne kiseline se oksiduju u matriksu mitohondrija dejstvom čitavog niza enzima u prisustvu koenzima A. pod normalnim uslovima ne dolazi do nagomilavanja slobodnih masnih kiselina ili drugih hidrolitičkih produkata.2. Drugi izvor masnih kiselina su one koje se nalaze vezane u fosfogliceridima ćelijskih membrana. NAD + i Mg2+ jona. koje su na β-položaju oksidovane (acetsirćetna=CH 3COCH2COOH i βhidroksibuterna = CH3CHOHCH2COOH). Utvrđeno je da je brzina hidrolize intracelularnih lipida podešena prema brzini potrošnje masnih kiselina.

koji aktiviše masne kiseline u prisustvu mitohondrijalnog GTP-a. Reakcija se odigrava u citoplazmi u prisustvu ATP-a. energetski bogato jedinjenje. odnosno acil-KoA. Masne kiseline vezane u obliku acil-KoA vrlo teško mogu da prođu kroz unutrašnju membranu mitohondrija. koja aktiviše kiseline sa C 12—C22 atoma. U mitohondrijama se nalazi drugi tip tiokinaze. uz katalitičko dejstvo tiokinaze masne kiseline. Do sada je izolovano najmanje tri tiokinaza. u neorganski fosfat: PPi + H 2 O —> 2P i Ova reakcija osigurava da aktivacija masnih kiselina teče samo u pravcu nastajanja „aktivne" masne kiseline. Zbog toga se ostatak masne kiseline prenosi na specifični prenosilac karnitin ( γ -trimetilamino βhidroksibuterna kiselina): Karnitin karnitin Acil-KoA Acil Reakciju katalizuje jedna transferaza. βoksidacija masnih kiselina odigrava se u ciklusu od četiri reakcije. dejstvom pirofosfataze. On nastaje u mitohondrijama oksidacijom α-ketoglutarata. koji se odmah hidrolizuje.ekstramitohondrijalnim koenzimom A. koje su specifične na dužinu C-lanca masne kiseline. . masne kiseline daju tiolski estar. U toku reakcije aktivacije ATP se cepa u pirofosfat (PPi). U mitohondrijama se ostatak masne kiseline ponova prenosi sa karnitina na mitohondrijalni koenzim A: acil-karnitin + HS—KoA → acil—KoA + karnitin Masne kiseline ulaze u ciklus β-oksidacije u obliku acil-KoA. Najvažnija je tiokinaza dugolančanih masnih kiselina.

β-enoil-KoA.Slika 5. β-nezasićenu vezu adira se molekul vode. FADH2 predaje vodonikove atome drugom flavoenzimu.1. . tako da nastaje L-β-hidroksiacil-KoA: Ovu asimetričnu sintezu L-izomera katalizuje enoil-hidrataza (=βhidroksiacil-KoA hidroliaza (4. βtrans nezasićena masna kiselina ili tačnije α.17).11. 2) U drugoj reakciji ciklusa.14.5) Gubitkom dva vodonikova atoma.99. β dejstvom FAD-specifične acil-KoA dehidrogenaze (1. koje preuzima FADH 2. koji prenosi elektrone (ETF) citohromu c. nastaje α. β-oksidacija masnih kiselina po Lynen-u 1) Prva dehidrogenacija acil-KoA odigrava se na položaju α.2. na α.

da bi se oslobodio koenzim A. NADH predaje vodonikove atome NADHdehidrogenazi respiratornog lanca. kao što je oleinska. Oksidacija nezasićenih viših masnih kiselina. koja na β-položaju ima cis-dvogubu vezu: CH3(CH2)7-CH=CH-CH2CO-SKoA .1. U slučaju da masna kiselina sadrži neparan broj C-atoma. apsolutno su specifični na L-stereoizomer (1. Pošto je njegova koncentracija u mitohondrijama mala. na masnu kiselinu sa dva C-atoma manje. Za dva C-atoma kraći ostatak masne kiseline ulazi u novi ciklus. nastaje β-ketoacil-KoA. koje preuzima NAD. i oni se odvajaju u obliku acetil-KoA (CH 3 C-S-KoA): Ova reakcija je egzergonska. krajnji produkt β-oksidacije je ostatak od tri C-atoma.16). koji katalizuju drugu dehidrogenaciju.3. Kod oleinske kiseline posle odvajanja tri acetil-KoA: ostaje kiselina.1. odigrava se na isti način kao i zasićenih masnih kiselina. što znači da je ravnoteža pomerena u pravcu tioklastičnog cepanja. acetil-KoA mora brzo da se oksiduje u ciklusu trikarbonskih kiselina.3) Enzimi. 4) β-ketomasna kiselina-KoA je vrlo reaktivno i nepostojano jedinjenje. jer se u neposrednoj blizini nalaze —C=O i tioestarska veza. Za svaki ciklus β-oksidacije potreban je po jedan molekul koenzima A. u obliku estra sa koenzimom A. Dva C-atoma preuzima slobodni koenzim A. sve dok se u toku odcepljivanja po dva C-atoma razgradnja ne približi dvoguboj vezi. Zbog toga se molekul cepa na β-položaju.35). dejstvom tiolaze (= βketotiolaza 2.1. Oduzimanjem drugog para vodonikovih atoma. propionil-KoA (CH 3 CH 2 CO—KoA).

4 ENERGETSKI BILANS OKSIDACIJE PALMITINSKE KISELINE (CH3(CH2)14COOH) U toku jednog ciklusa β-oksidacije dobija se jedan molekul acetilKoA (CH3CO—KoA) i dva para vodonikovih atoma (=4H). koja uključuje i fosforilaciju: Palmitoil-KoA + 7Ko-A+7O 2 + 35Pi + 35ADP → 8 acetil-KoA + 5ATP+42H2O Oksidacijom jednog molekula acetil-KoA u ciklusu trikarbonskih kiselina (CLK) dobijaju se 12 molekula ATP-a. linolenske) zahteva da sve dvogube veze iz cis-oblika pređu u trans. a od NADH tri. oksidacija višestruko nezasićenih masnih kiselina (npr. Slično. izlazi da se 40% ove energije prevodi u energetski bogate pokretne molekule ATP-a. Palmitoil-KoA + 7Ko-A + 7FAD + 7NAD+ + 7H2O → 8 acetil-KoA + 7FADH2 +7NADH + 7H + Sedam pari vodonikovih atoma ulazi u respiratorni lanac u obliku FADH2. Za kompletnu oksidaciju palmitinske kiseline potrebno je da ona prođe kroz sedam takvih ciklusa. Prema tome. to se oksidacijom palmitinske kiseline dobija 130 molekula ATPa. Njenom oksidacijom će se dobiti 8 molekula acetil-KoA i 14 pari vodonikovih atoma. a to iznosi 130x x30. kompletnom oksidacijom palmitinske kiseline do CO 2 i H 2 O dobijaju se: 35 + 8x12=131 molekul ATP-a.7kJ = 3991 kJ.2. Pošto se na početku za aktivaciju masne kiseline utroši samo jedan ATP. Imajući u vidu da je promena standardne slobodne energije u toku kompletne oksidacije palmitinske kiseline 9 830 kJ.3 : 4—cis—dodecenoil—KoA Pošto enoilhidrataza katalizuje adiciju vode samo na trans-dvoguboj vezi. Prenos elektrona do kiseonika od FADH2 daje dva molekula ATP-a. a sedam u obliku NADH + H +. Izomerizaciju katalizuje trans: enoil-izomeraza. Na osnovu toga može da se napiše jednačina. fosforilacijom na nivou supstrata i oksidativnom fosforilacijom. oksidacija gornje nezasićene kiseline će se nastaviti kada ona pređe u izomernu trans-nezasićenu kiselinu. 5. Svaki ciklus odvajanja dva C-atoma. . daje 5 ATP-a.

odnosno acetoacetil-KoA.5. nastaje kondenzacijom dva acetil -KoA: 2CH 3 CO-SKoA → CH 3 COCH 2 CO-SKoA + KoA-SH acetoacetil—KoA Reakciju katalizuje β-ketotiolaza. Periferno tkivo i srčani mišić pretvaraju acetosirćetnu kiselinu u estar sa koenzimom A na dva načina. Osnovno jedinjenje ove grupe acetsirćetna kiselina. Ona nastaju u neznatnim količinama u jetri. β-hidroksibuterna kiselina i aceton se tradicionalno i netačno nazivaju ketonska tela. ali ona za razliku od drugih organa i tkiva ne može da ih koristi. a krvotokom dospevaju u periferna tkiva koje ih oksiduje u CLK. a dejstvom NAD-specifične β-hidroksibutirat dehidrogenaze u D-β-hidroksibuternu kiselinu (CH 3CHOHCH 2COOH). Oslobađanje acetsirćetne kiseline iz njenog estra sa koenzimom A ide preko β-hidroksi-β-metil-glutarilKoA (HMG—KoA): Intermedijerno jedinjenje koje nastaje u gornjem procesu HMGKoA. Ketonska tela difunduju iz ćelija jetre u krv koja ih odnosi u periferna tkiva.2. Acetsirćetna kiselina prelazi pod fiziološkim uslovima spontano u aceton. Jetra je glavno mesto u kojem nastaju ketonska tela. je polazni supstrat za sintezu holesterola i steroida uopšte. Jedan katalizuje tiokinaza i odigrava se utroškom jednog ATP-a: .5 METABOLIZAM KETONSKIH TELA Acetosirćetna kiselina.

Pošto je kapacitet životinja u odlaganju rezervnog ugljenog hidrata. ograničen. takođe. 2) citrat maksimalno ubrzava sintezu masnih kiselina. koji ulazi u masnu kiselinu . Ako ona dostigne bubrežni prag. a sam se ne ugrađuje u masne kiseline niti služi kao redukciono sredstvo. znatne količine se pojavljuju u mokraći (ketonurija). One se odlažu u velikim količinama kao trigliceridi u adipoznom tkivu. Kod gladovanja i nekontrolisanog »diabetes mellitus-a« povećava se koncentracija ketonskih tela u krvi. ali ne sve. Međutim. Dugo je poznato da mnogi organizmi glukozu mogu da pretvore u mast. a izotopno obeleženi CO2 se ne ugrađuje u masne kiseline. eksperimentalno je dokazano: 1) sinteza masnih kiselina odigrava se u citoplazmi. Kada koncentracija ketonskih tela u krvi pređe normalnu granicu. modifikuju biljne gliceride. U tim slučajevima je brzina njihovog nastajanja u jetri veća. 3) CO2 i bikarbonati su bitni u sintezi masnih kiselina. odmah se pretvara u masne kiseline. sav višak ugljenih hidrata koji ne može da se odloži. potrebne gliceride i masne kiseline. mnogi su mislili da se i biosinteza masnih kiselina odigrava u mitohondrijama. koje unose hranom. Ovu neočekivanu i neobičnu ulogu CO2 objasnio je Wakil sa sar. koji ulazi u ciklus trikarbonskih kiselina gde se oksiduje. a ne u mitohondrijama. Klinička slika ove pojave zove se ketoza. Oni su dokazali da neposredni prethodnik dva C-atoma.2. nego što periferno tkivo može da ih oksiduje.Nastali acetoacetil-KoA se tiolitički cepa na dva acetil-KoA. Posle otkrića da se oksidacija masnih kiselina odigrava u mitohondrijama i objašnjenja uloge koenzima A. obrnutim smerom istih enzimskih procesa. životinje sintetišu mnoge. kvasci i bakterije sintetišu i gliceride i njihove sastavne masne kiseline. plesni. One. glikogena. nastupa ketonemija.6 BIOSINTEZA ZASIĆENIH MASNIH KISELINA Biljke. 5.

nije acetil-KoA. —SH grupa AC Proteina je vezana za 4'-pantetein kao i u koenzimu A. Zbirna reakcija sinteze je: acetil-KoA+7 malonil-KoA+14NADPH+14H + → CH3(CH2)14COOH+7 CO2 + 8 KoA-SH+14 NADP+ +6 H2O Jedini molekul acetil-KoA potreban za početak sinteze služi kao primer ili starter (=seme). izolovan je i određena mu je primarna struktura. koja nastaje od jednog molekula acetil-KoA i sedam molekula malonil-KoA. za svoju-SH grupu gradeći tioestarsku vezu. Vodonikove atome daje redukciono sredstvo NADPH. koji se zove kompleks sintetaze masnih kiselina. Njegova funkcija je analogna funkciji koenzima A u β-oksidaciji. kao što je to bio slučaj kod β-oksidacije. Intermedijerni ostaci (acil) masnih kiselina različite dužine C-lanaca (C4. Sintezu katalizuje kompleks od sedam enzima.. Sinteza palmitinske kiseline Sintetaza masne kiseline katalizuje celokupnu sintezu palmitinske kiseline. U mitohondrijama i endoplazmatskom retikulumu. Danas je objašnjena kompletna .de novo" sinteza viših masnih kiselina. . nego derivat sa tri C-atoma. bez koga sinteza ne može da počne. malonil KoA: HOOC—CH2 —CO—S—KoA. tako da može da obavlja funkciju prenosioca acil-ostataka. koji nastaju u toku sinteze. Njen lanac počinje da raste od karbonilne grupe acetil-KoA sukcesivnom adicijom acetil-ostataka. On se naziva acil-prenosni protein (ACP) otporan je pri zagrevanju. i njegova dva C-atoma se nalaze na početku lanca masne kiseline. C6 sve do C16) koji nastaju u toku sinteze nisu vezani tioestarski za koenzim A. ACP je ugrađen u kompleks sintetaze masnih kiselina tako da njegova —SH grupa 4'-fosfopantetina štrči van. nego su vezani tioestarski za SH grupu jednog proteina male molekulske težine. CO2 je bitan jer se ugrađuje u malonil-KoA. koja se odigrava u rastvornom delu citoplazme. Oni vezuju ostatke. a ne može da se odigra njena kompletna sinteza. može samo da se produži lanac neke masne kiseline (C12 do C16).

Enzimski kompleks sintetaze masnih kiselina Svi ugljenikovi atomi masnih kiselina potiču od citoplazmatskog acetilKoA. Citrat u citoplazmi reaguje sa koenzimom A dajući ponovo acetil-KoA i oksalacetat: citrat+KoA—SH + ATP → CH 3 CO—S—KoA+ADP+Pi + oksalacetat Citrat je prema tome prenosilac acetil-grupa iz mitohondrija u citoplazmu. Pošto acetil-KoA ne može da prođe kroz mitohondrijalnu membranu. a videli smo da nastaje i β-oksidacijom masnih kiselina. Ranije je konstatovano da acetil-KoA nastaje u mitohondrijama oksidativnom dekarboksilacijom piruvata. Reakciju . koji dolazi iz mitohondrija indirektnim putem.12 . ali to nije glavni put. koji je permeabilan i ulazi u citoplazmu (slika 5. Malonil-KoA. Acetil grupe mogu da se prenose i vezivanjem za karnitin. nastaje ugrađivanjem CO2 u acetil-KoA. on se aldolnom kondenzacijom s oksalacetatom pretvara u citrat.Slika 5.12). za koga smo rekli da je polazno jedinjenje u sintezi masnih kiselina.

katalizuje acetil-KoA karboksilaza. Pozitivni modulatori ovog enzima su citrat i izocitrat. on je potreban samo za sintezu malonil-KoA. ugradio u malonil-KoA u toku njegove sinteze. Biotin intermedijerni prenosilac CO2 u sledećoj dvostepenoj reakciji: je Nastajanje malonil-KoA je reakcija koja određuje celokupnu brzinu sinteze masnih kiselina. dejstvom maloniltransacelaze: malonil-KoA + ACP—SH → malonil—S—ACP+KoA—SH Acetil—S—ACP i malonil—S—ACP reaguju na taj način da se drugi i treći C-atom malonil-ostatka adira na karbonilnu (CO) grupu acetil koenzima A. dejstvom acetil-KoA karboksilaze. Prva dva C-atoma masne kiseline nastaju. U sledećoj reakciji sinteze acetoacetil-ostatak se redukuje sa NADPH u β-hidroksibutiril—S—ACP. dejstvom acetil-transacilaze: acetil -S -K oA + A CP -S H → ac et i l. čiji se acetilni ostatak prenosi na ACP. Uloga CO 2 u sintezi masnih kiselina je sada jasna. Redukciju katalizuje β-ketoacil-ACPreduktaza: . koji se takođe vezuje na ACP. kao što smo već rekli.S . od starter (primer) molekula acetil-KoA. koji istovremeno istiskuje karboksilnu grupu u obliku CO2 Oslobođeni molekul CO 2 je onaj isti koji se.A CP + K oA S H Sledeći parovi C-atoma potiču od drugog i trećeg C atoma malonil-KoA. i to objašnjava njihovu ranije zapaženu ulogu u sintezi masnih kiselina. U sintezi palmitinske kiseline učestvuje 7 molekula malonil-KoA. pa je prema tome acetil-KoA karboksilaza regulatorni enzim. biotin-enzim.

Palmitinska kiselina je normalni krajnji produkat sinteze masnih kiselina. Drugi izvor NADPH za sintezu masnih kiselina u jetri je od oksidacije malata u piruvat i CO 2 dejstvom »jabučnog« (»malic«) enzima. Njen lanac može i još da se produži. Produžavanje C-lanca masnih kiselina. da bi se dobilo dovoljno NADPH za sintezu jednog molekula palmitinske kiseline. gde je brzina sinteze masnih kiselina velika. nalaze se u obliku estra s .dejstvom NADP-specifičnih enzima pentozo-fosfatnog puta. Ostaci masnih kiselina. odnosno kapronil—S—ACP (C 6). Drugi ciklus počinje slično. čiji se lanac produžuje. koje sadrže 12—16 ugljenikovih atoma. β-nezasićene krotonske kiseline (trans): CH3CHOHCH2CO-S-ACP→ CH3CH = CHCO-S-ACP + H 2O krotonil . ide sukcesivnim ugrađivanjem acetil-KoA. Kada se lanac produži do 16 C-atoma. Sedam molekula glukozo-6-fosfata moraju se oksidovati u ribulozo-5fosfat i CO2. Posle niza reakcija dobija se ostatak masne kiseline sa 2 C-atoma više.CH3COCH2CO-S-ACP +NADPH + H+→ CH 3 CHOHCH 2 CO-SACP+NADP + D-β-hidroksibutiril—S—ACP. kao što su jetra i adipozno tkivo. Ovaj proces se odigrava u mitohondrijama i endoplazmatskom retikulumu dejstvom odgovarajućih enzima. Brzina biosinteze masnih kiselina je prilagođena brzini sinteze triglicerida i fosfoglicerida. koja se odigrava u citoplazmi. jer normalno u ćelijama ima vrlo malo slobodnih masnih kiselina. slobodna palmitinska kiselina se odcepi od ACProteina Za sintezu palmitinske kiseline potrebno je 14 molekula redukovanog NADPH koji se dobija uglavnom oksidacijom glukozo-6-fosfata u citoplazmi. reakcijom drugog molekula malonil-KoA sa sada nastalim butiril—S—ACP uz izlaženje CO 2. dejstvom NADPspecifične krotonil-reduktaze u ostatak buterne kiseline (C 4 ): CH3CH=CHCO-S-ACP + NADPH + H+→ CH3CH2CH2CO-S -ACP + NADP+ butiril-S-ACP Ovom reakcijom se završava prvi od sedam ciklusa sinteze palmitinske kiseline. prelazeći u ostatak α. Zbog toga je pentozo-fosfatni put vrlo aktivan u svim onim tkivima.SACP Nastali krotonil ostatak se na kraju ciklusa redukuje. u sledećoj reakciji gubi molekul H 2O.

a drugi od NADPH: Četiri tipa poli-nezasićenih masnih kiselina su prethodnici svih polinezasićenih kiselina u sisara.koenzimom A (acil-KoA). koje su asocirane s endoplazmatskim retikulumom. Jedan elektron dobija od supstrata u kome nastaje dvoguba veza (acil-KoA). s i Oleinska i palmitoleinska kiselina su najrasprostranjenije masne kiseline. odnosno palmitinske kiseline dejstvom specifičnih oksigenaza.2. 3) grupa tipa linolna kiseline sadrži ostatak:CH3(CH2)4-CH=CH. 5. β-dvogube veze katalizuje NADP-specifična reduktaza. . Dvoguba veza se obrazuje tako da molekulski kiseonik prima dva elektrona. naročito u ćelijama jetre i adipoznog tkiva.7 SINTEZA NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA U organizmu sisara se nalaze četiri tipa nezasićenih masnih kiselina: 1) grupa tipa palmitoleinske kiseline sadrži ostatak:CH3(CH2)5—CH = CH— kao i sama palmitolenska kiselina 2) grupa tipa oleinske kiseline sadrži ostatak:CH3(CH2)7—CH=CH—.) u položaju cis. Produžavanje lanca u mitohondrijama je direktno obrnuti proces β-oksidacije masnih kiselina. Oleinska i palmitinska kiselina nastaju u životinjskom organizmu od stearinske. kao i oleinska kiselina.kao i linolna kiselina 4) grupa tipa linolenske kiseline ostatkom:CH3CH2—CH = CH— kao linolenska kiselina. a ne flavoenzim. One imaju dvogubu vezu između 9 : 10 C-atoma ( ∆ 9. One nastaju ili produžavanjem C-lanca ili desaturacijom. Jedina je razlika što redukciju α.

Fosfatidna kiselina je intermedijer i u sintezi glicerofosfatida.13).Linolnu i linolensku kiselinu ne mogu da sintetišu sisari i one su za njih bitne masne kiseline. koja sadrži četiri konjugovane dvogube veze.i triglicerid. Vezivanjem za citidintrifosfat fosfatidna kiselina prelazi na viši energetski nivo: . GLICEROFOSFATIDA I a) Biosinteza triglicerida Trigliceridi. Od poli-nezasićenih masnih kiselina najviše ima arahidonske. Kao i kod svih biosinteza i ovde se polazni supstrat energetski obogaćuje. koji obrazuju biljne i životinjske rezervne masti.2. sintetišu se od L-glicerol 3-fosfata i acil-KoA. b) Biosinteza glicerofosfatida Najvažniji glicerofosfatidi. koji su sastavni delovi ćelijske membrane. nastaju od fosfatidne kiseline (slika 5. Ona nastaje u životinjskom organizmu od linolne kiseline. koje treba uneti hranom. a jedino ćelije intestinalne mukoze mogu direktno da aciluju monoglicerid u di. 5.8 BIOSINTEZA SFINGOLIPIDA TRIGLICERIDA. Biljke sintetišu poli-nezasićene masne kiseline. Ona se nalazi u ćelijama u vrlo malim količinama (tragovima). U jetri i adipoznom tkivu sinteza teče uvek preko intermedijerne fosfatidne kiseline.

tako da prvo nastaju monometil i dimetil-derivati. inozitolom ili glicerol-fosfatom.Slika 5.Biosinteza najvažnijih glicerofosfatida Biosinteza teče tako da se u CDP-gliceridu CDP zamenjuje sa jednim od sledeća tri alkohola: serinom (vezuje se na mestu CH 2OH grupe). . Vezivanjem ovih alkohola za fosfatidnu kiselinu nastaju odgovarajući glicerofosfatidi: lecitin. serin-kefalin. inozitol-fosfatid i kardiolipin. uvode tri —CH 3 grupe. Donor metil-grupa je »aktivni« metionin (S- adenozilmetionin): Fosfatidil-etanolamin + 3 S-adenozilmetionin → lecitin (fosfatidil-holin) + 3 S-adenozinhomocistein Uvođenje metil grupa u ostatak etanolamina ide postepeno. Kao što se na slici 5.13 vidi lecitin nastaje od serin-kefalina u dvostepenoj reakciji. Prvo se ostatak serina dekarboksilira u etanolamin: serin-kefalin → fosfatidil-etanolamin + CO2 a zatim se u molekul etanolamina transmetilacijom.13 .

Holin se prenosi sa aktivnog citidin difosfat holina (CDP-holin): . Uvođenje holina u ova jedinjenja nastaju sfingolipidi. palmitoil-KoA. koji kondenzacijom sa serinom daje dihidro sfingozin. Redukcijom sa flavo-enzimom ovaj zasićeni derivat prelazi u nezasićeni sfingozin ( = sfingol): Amino grupa sfingozina je u svim sfingolipidima acilirana s višim masnim kiselinama. Sinteza teče tako da se prvo palmitoil-KoA redukuje u aldehid. Aciliranjem sfingola sa acil-KoA nastaju prvo jedinjenja poznata pod imenom ceramidi. On nastaje od palmitinske kiseline odnosno njenog estra s koenzimom A.c) Biosinteza sfingolipida Alkoholna konponenta sfingolipida je nezasićeni aminoalkohol sfingol koji ima 18 C-atoma.

Fosforilacijom u tri koraka sa tri molekula ATP-a pretvara se mevalonska kiselina u »aktivni izopren« izopentenil-pirofosfat. derivati ceramida koji sadrže glukozu i galaktozu.9 BIOSINTEZA HOLESTEROLA Biosinteza holesterola počinje na isti način kao i sinteza ketonskih tela. koja redukuje —CO—S—KoA grupu i odcepljenjem koenzima A. a terpena i njihovih derivata u biljkama (slika 5.14). Zatvaranjem ugljenikovog lanca . 5. koji sa trećim molekulom acetil-KoA prelazi u β-hidroksi-β-metil-glutaril-KoA (HMGKoA). Prvo je izolovan iz jetre ajkula. U sledećem nizu reakcija. To je i kontrolno mesto u sintezi holesterola. Slika 5. Ovo jedinjenje prelazi u svoj izomer 3. To je intermedijer od koga se odvaja sinteza holesterola i steroida u organizmu sisara.3'-dimetil-alil-pirofosfat. dejstvom jedne reduktaze. a odvija se u najmanje dva stepena.14 . vidi se da lako dolazi do ciklizacije. Ako se formula skvalena napiše onako kako stvarao izgleda u prostoru.2. β-hidroksi-β-metil glutaril-KoA prelazi u mevalonsku kiselinu. sintetišu se reakcijom ceramida sa uridin difosfat glukozom (UDPG) ili UDPgalaktozom.Početne reakcije biosinteze holesterola Skvalen je simetrično građeni nezasićeni ugljovodonik.Cerebrozidi. dolazi do kondenzacije ova dva izomerna izoprenil-pirofosfata i posle niza reakcionih proizvoda nastaje derivat izoprena skvalen. Redukcija HMG—KoA je ireverzibilna. koji se sastoji od šest ostataka izoprena (C30H50). Prvo se kondenzuju dva molekula acetil-KoA u acetoacetil-KoA.

Reakcija je praćena premeštanjem dvostrukih veza i metilnih grupa u molekulu skvalena. .15 .skvalena u steranov prstenasti sistem nastaju steroidi lanosterol i holesterol.Ciklizacija skvalena Pre zatvaranja prstena jedan atom kiseonika se vezuje na dvogubu vezu skvalena u položaju 3. gde ostaje u obliku OH grupe u holesterolu i njegovim derivatima. Slika 5.

od kojih je barem jedna nezasićena). a u voskovima je to neki alkohol veće molekulske mase (cetilni. i fosforne kiseline na koju je vezana još jedna azotna baza. potrebne su za pravilan rast i prekursori su prostaglandina. Ima nekoliko klasifikacija lipida. Prema tome koje od navedenih azotnih jedinjenja sadrže. kao što su etar. Sve masne kiseline koje se nalaze u organizmu su nezasićene (jedno i višestruko nezasićene) i zasićene masne kiseline s parnim brojem C atoma. Fosfolipidi su sastavljeni iz glicerola (esterifikovanog s dve masne kiseline. Te višestruko nezasićene kiseline. a one s više C atoma su čvrste.UKRATKO: 1) Pod nazivom lipidi podrazumeva se skup raznolikih hemijskih supstanci kojima je zajedničko svojstvo da su nerastvorljivi u vodi. U mastima je alkohol glicerol. U čovekovom telu najviše su zastupljene palmitinska. Višestruko nezasićene linolna. Kao azotne baze u fosfolipidima su holamin i holin te aminokiselina serin. stearinska i oleinska kiselina. Mogu se podeliti i na sledeći način: 11 jednostavni lipidi: a) trigliceridi ili neutralne masti b) voskovi 12 složeni lipidi: a) fosfolipidi b) glikolipidi c) neosaponifikovane supstance 3) Jednostavne masti sadrže samo masne kiseline i neki alkohol. nazvane još i vitamin F. linolenska i arahidonska kiselina za organizam su esencijalne. miricilni). hloroform i sl. U trigliceridima su hidroksilne grupe glicerola esterifikovane istom ili različitim masnim kiselinama. fosfolipidi se dele na: 2) 4) 5) 6) 7) 8) . s 8-12 C atoma imaju uljnu konzistenciju. Masne kiseline s 4-8 C atoma su tekuće. a rastvorljivi u nepolarnim organskim rastvaračima.

njihovo fiziološko delovanje.a) cefaline (fosfatidil holamin). Sulfolipidi sadrže iste sastojke kao i cerebrozidi. (steroidi) holesterol. Glikolipidi su složeni lipidi građeni od sfingozina. a i metabolizam im je tesno vezan sa metabolizmom lipida. fosforne i jedne masne kiseline. a ređe od glukoze. U krvi se transportuju vezani za lipoproteine.lipoproteini). heksozamin i neuraminsku ili sijalinsku kiselinu. a najviše u ćelijama CNS-a. U raznim gangliozidima različiti su odnosi i vrste heksoza. a masna kiselina je vezana amidskom vezom. zatim sfingozin. koje su vezane amidskom vezom na sfingozin. Cerebrozida ima u malim koncentracijama u mnogim tkivima. ciklopentano-perhidrofenantrensko jezgo. na koju su opet vezane dve masne kiseline. Oni umesto glicerola imaju hidroaromatični alkohol inozitol esterifikovan s dve molekule fosforne kiseline. Cerebrozidi su dobili ime po tome što ih ima u mozgu. nego aminoalkohol sfingozin. žučne kiseline. naročito za hormone tj. sadrže masne kiseline s 24 C atoma u lancu. 9) Fosfolipida ima u gotovo svim ćelijama. steroidni vitamini i steroidni hormoni. samo je na C6 atom galaktoze vezana još jedna sumporna kiselina. To je od velike važnosti. a najviše ih ima u lipoproteinima visoke gustoće (α . masne kiseline i šećera galaktoze. U neosaponifikovane supstance ubrajaju se steroli. a velike količine se akumuliraju (posebno u jetri i slezini) u Gaucher-ovoj bolesti. glukoze i galaktoze te heksozamina. 10) 11) 12) 13) 14) 15) . Sfingomijelini su diaminofosfatidi koji ne sadrže glicerol. Gangliozidi sadrže masnu kiselinu s 22 i 24 C atoma. sadrže i azotovu bazu vezanu za fosfornu kiselinu. heksoze. b) lecitine (fosfatidil holin) i c) fosfatidil-serine. te heksozu vezanu preko primarne OH-grupe sfingozina. U sfingomijelinima je fosforna kiselina estarski vezana na primarnu OH-grupu sfingozina. Sva ta jedinjenja imaju u osnovi opštu policikličnu strukturu tzv. Osim alkohola. Steroidna struktura sadrži više centara aktuelne i potencijalne asimetrije. Fosfolipidi koji ne sadrže azotovu bazu su inozitolfosfatidi ili lipozitoli. U tu grupu ubrajaju se cerebrozidi. Zajedničko im je sa lipidima da se rastvaraju u organskim rastvaračima. sulfolipidi i gangliozidi.

koja onda ulazi u trikarbonski ciklus. a krajnji proizvod acetil-koenzim A veže se delovanjem enzima sa oksalsirćetnom kiselinom nastalom metabolizmom glukoze i nastaje limunska kiselina koja ulazi u ciklus trikarbonskih kiselina. piruvata odnosno oksalacetata. a ako je ispod ravni kao α-izomer. Do ketonemije i ketonurije dolazi zbog: a) nedostatka metaboličkih produkata ugljenih hidrata. što određuje njihovu hemijsku reaktivnost. U β-oksidaciji učestvuju acil-koenzim A (CoA) i ATP. dok ponavljanjem tog procesa ne ostane acetat. kao i po alifatičnom lancu na C-17 atomu. Masne kiseline se. Ako se redukuje dvostruka veza na C-5 atomu holesterola. koji se dalje oksiduje u fosfoglicerinaldehid i ulazi u lanac glikolize. razlažu u procesu β-oksidacije. a lanac se skraćuje za dva C atoma. iznad ili ispod ravni prstena. dijabetesu. a u koprostanonu je A prsten pod pravim uglom u odnosu na B prsten. Razni steroli i steroidi razlikuju se po dvostrukim vezama i supstituentima (najčešće OH i CH ₃ grupama) u osnovnom steranskom prstenu. Supstituenti na steranskom prstenu mogu takođe imati različitu prostornu orjentaciju. gladovanju ili ishrani s mnogo masti a malo ugljenih hidrata mogu se u krvi i urinu pojaviti ketonska ili acetonska tela. Ako je supstituent iznad ravni. One se razlažu oksidacijom na drugom C atomu (β-položaj) od karboksilne grupe. 17) 18) 19) 20) 21) . Kad se lanac masne kiseline skrati na 5 C atoma iz njega pored acetil CoA nastaje i ostatak propionil-CoA. te se metabolizuje u piruvat i laktat ili se iz njega stvara glikogen. U određenim patološkim stanjima. Masne kiseline s neparnim brojem C atoma razgrađuju se isto uz CoA β-oksidacijom i odvajanjem acetil-CoA. a kao steroidi derivati s hormonskom aktivnošću.16) Kao steroli označavaju se alkoholni derivati sterana koji nemaju hormonsko delovanje. npr. označava se kao β. U holestanonu su u ravni. Ova β-oksidacija odvija se u mitohondrijama. koji je potreban za konačnu okslidaciju acetil-CoA nastalog u toku β-oksidacije masnih kiselina ili b) nedostatka potrebne količine energije za sintezu masnih kiselina iz acetil-CoA. te se na taj način odvaja ostatak od dva C atoma u formi acetata. prema Knoop-u. Pri katabolizmu lipida glicerol se veže sa fosfatom u glicerolfosfat. Acetonska tela nastaju iz masnih kiselina zbog njihove nepotpune oksidacije. prsten A i B mogu zauzeti dve prostorne konfiguracije. koji se u mitohondrijama jetre karboksiluje i prelazi u jantarnu kiselinu.

U organizmu se masne kiseline nalaze esterifikovane u neutralnim mastima. fizičke aktivnosti. i to u mitohondrijama. te se preko jednog intermedijera reduktivno dekarboksiluje u butiril-CoA. biotina i CoA u tome još sudeluju ATP. Sinteza započinje karboksilacijom acetil-CoA. Lipidi se unose u telo hranom. a iz ovog se odvaja fosfat i ostaje glicerol. kaprilna i tako do palmitinske i ostalih kiselina dužeg lanca.22) Kad nedostaju ugljeni hidrati ne stvara se dovoljno piruvata pa se nagomilava acetil-CoA. masne kiseline se oslobađaju i vežu ponovo sa glicerolom 23) 24) 25) 26) 27) . Osim CO₂. lako se resorbuje dok je resorpcija masnih kiselina složeniji proces. koji se kondenzuje u β-hidroksi-βmetilglutaril-CoA koji se enzimski cepa na acetil CoA i acetsirćetnu kiselinu. NADPH₂ i Mn²+. Delovanjem žučnih kiselina iz žuči i alkalija pankreasnog soka lipidi se u crevu prvo emulguju i na te fino emulgovane čestice s velikom površinom. Masti mogu nastati i od ugljenih hidrata i ostataka amino kiselina nakon deaminacije. Sinteza započinje s acetil-CoA. fosfolipidima. Njihovo nagomilavanje u krvi izaziva metaboličku acidozu te može dovesti do kome i smrti. i nastaje malonil-CoA koji veže dalje molekul acetil-CoA. deluje hidrolitički pankreasna lipaza. Dalje butiril-CoA veže ponovo malonil-CoA i tako se produžava lanac masne kiseline. koji osigurava potrebnu energiju. U citoplazmi se sintetizuju masne kiseline kratkih i srednjih lanaca. Sinteza masti u organizmu zavisi od više faktora: ishrane. a retko su sve tri OH-grupe esterifikovane s istom masnom kiselinom. Osim CoA u tom procesu sudeluju NADH₂. NADPH₂ i ATP. rastvorljiv u vodi. One se apsorbuju da se vežu sa žučnim kiselinama i holesterolom. Glicerol. za što je potrebno prisustvo biotina. Vežu se sa glicerolom obično u mešane trigliceride. glikolipidima i holesterol estrima. Ova se može redukovati u β-hidroksibuternu kiselinu ili spontano dekarboksilovati u aceton. Dospevši u eritrocite. Glicerol nastaje od međuprodukata tokom glikolize: 3fosfogliceraldehida koji redukcijom prelazi u glicerolfosfat. a samo u vrlo malim količinama kao slobodne masne kiseline. Masne kiseline sa dužim lancem sintetizuju se u jetri. pa njihove koncentracije rastu u krvi. a produžavanjem lanca za 2 C atoma nastaju buterna. kapronska. fiziološkog stanja. Glavni proces probave i resorpcije lipida odigrava se u tankom crevu.

Estrogeni hormoni snizuju serumske lipide. cirozi jetre. masne infiltracije (steatoze) jetre i do promene koncentracije lipida u krvi. Sadrže manje triglicerida. Ukupni lipidi u eritrocitima nešto su niži nego u krvnoj plazmi. dok masne kiseline s kratkim lancem ulaze u portalni krvotok i jetru. Na koncentraciju lipida u serumu utiču i endokrine žlezde. anemiji. dijabetes melitusa. 28) Treba razlikovati rezervnu mast. Hipolipemija se nalazi kod hiperfunkcije štitne žlezde. tj. Poremećaji u vezi sa lipotropnim faktorima mogu dovesti do nakupljanja lipida u jetri tzv. Insulin snižava koncentraciju lipida u serumu. tj. naročito fosfolipidima. fosfolipida i tragova proteina stvaraju hilomikrone. Eritrociti sadrže gotovo dva puta više fosfolipida nego plazma. minimalno esterifikovanog holesterola. 29) 30) 31) 32) . Leukociti su bogati lipidima. U krvnim ćelijama lipidi su strukturalni. nefroze. Funkcija rezervnih lipida je da organizmu osigura rezervni materijal za sagorevanje. akutnih infekcija. Neki lekovi i hemikalije takođe utiču na koncentraciju lipida u serumu. trigliceride u mezenhimalnim ćelijama ili masnim ćelijama od lipida koji čine strukturni deo ćelije. Povišena koncentracija lipida nalazi se kod hipofunkcije štitne žlezde. a nedostatak insulina uzrokuje povišenje njihove koncentracije. Ovi egzogeni trigliceridi. opstruktivnog ikterusa. depresivnih bolesti. a sniženi u hiperfunkciji tiroideje. dok lipidi krvne plazme ili seruma predstavljaju lipide u transportu i u tkivo i iz tkiva. energiju. integralni. hroničnih bolesti bubrega.stvarajući trigliceride. uz nešto holesterola. tuberkulozi hroničnim insuficijencijama i šizofreniji. Tako se transportuju masne kiseline dužih lanaca. deo tih ćelija. Holesterol i trigliceridi su naročito sniženi u degenerativnom teškom hepatitisu. Tiroksin iz tiroideje utiče na koncentraciju lipida tako što su povišeni u hipofunkciji. Lipidi krvne plazme i krvnih ćelija međusobno se razlikuju. koji se limfom prenose u cirkulaciju te krvlju u jetru i masne ćelije. poremećaja metabolizma lipida.

AMINOKISELINE PROTEINI I METABOLIZAM AZOTA .

tripsin i dr. aminokiseline. kao i svi primarni amini: Pri reakciji se oslobađa voda.6. Enzimska hidroliza se upotrebljava nekad i u analitičke svrhe. hem). Ovo je poznata Donald D. Pošto se iz 1 g―mola aminokiseline razvije 1 g―mol azota. već aminokiselina. Pri digestiji proteina u gastrointestinalnom traktu viših životinja proteini se hidrolizuju na amokiseline dejstvom proteolitičkih enzima (pepsin. koje je nazvao glikokol. Pokazalo se da glikokol nije šećer. odgovarajuća oksikiselina i elementarni azot. Posle njegovog otkrića hemičari su obratili pažnju na različita niskomolekularna jedinjenja. BRACONNOT (1820 god.) pri blagim uslovima temperature i kiselosti.1. što znači želatinski šećer. jer se neke aminokiseline raspadaju pri kiseloj odnosno baznoj hidrolizi. Tok hidrolize proteina i završetak može se konstatovati reakcijom sa azotastom kiselinom.1 UVOD Hidrolitičkim razlaganjem proteina dobijaju se jedinjenja male molekulske težine — aminokiseline.) je prvi izvršio hidrolizu želatina i dobio kristale slatkog ukusa. Pored toga što su aminokiseline osnovni sastojci proteina. . Hidrolitičko cepanje proteina na aminokiseline izvodi se na taj način što se proteinski rastvor zagreva sa 6—12 N hlorovodoničnom ili sumpornom kiselinom 24 časa na 100°C. Tako od njih mogu da nastanu razna druga za organizam važna jedinjenja (npr. može se iz zapremine izdvojenog azota da izračuna količina aminokiselina. Svih 25 aminokiselina ne mora da se nalaze u hidrolizatu svakog proteina.1 AMINOKISELINE 6. a i količina im varira od proteina do proteina. van Slyke―ova metoda. Hidroliza se može raditi i sa bazama. s kojom α―aminokiseline reaguju kvantitativno. koje se dobijaju hidrolizom proteina. Struktura aminokiselina dokazana je razgradnjom i sintezom u toku sto godina rada na ovom polju. one takođe imaju važnu ulogu u prometu materija. koji se hvata i meri. jedinjenje koje ima amino i karboksilnu funkciju. Danas je poznato oko 25 proteinskih aminokiselina.

α―karbonske kiseline čija je opšta formula: R u formuli označava karakteristični bočni lanac. Tako su u nekim antibioticima. nađene aminokiselme D―konfiguracije.1. a danas je vrlo dobro rešeno hromatografskim metodama. a prostorna konfiguracija je stalna osobina molekula. . a neke kao fenilalanin nalevo. U prirodi se nalaze i aminokiseline desne (D) prostome konfiguracije.2 OPTlČKA AKTIVNOST AMINOKISELINA Iz opšte formule aminokiselina se vidi da je α―ugljenikov atom asimetričan. neke kao alanin obrću ravan polarizovane svetlosti nadesno. Odvajanje pojedinih aminokiselina iz ove smese predstavljalo je ranije velike teškoće. Leva konfiguracija proteinskih aminokiselina dokazana je na razne načine. 6. kao gramicidinu (iz Bacillus brevis) i polimiksinu. karboksilna grupa se piše gore a amino grupa levo. Izuzetak su prolin i oksiprolin koji su sekundarni amini. između ostalog sintezom i razgradnjom alanina do L(—) glicerinaldehida: Iako su proteinske aminokiseline leve konfiguracije. su optički aktivna jedinjenja leve (L) prostorne konfiguracije. Pri pisanju formula L―aminokiselina. Sve proteinske aminokiseline su α―amino. Sve proteinske aminokiseline. Skretanje ravni polarizovane svetlosti je fizička osobina koja zavisi i od pH sredine. sem glicina.U hidrolizatu proteina nalazi se mešavina različitih aminokiselina.

One su potrošile samo desnogiri oblik. 6. čija je bočna grupa negativno naelektrisana u područjupH 6―7 i bazne aminokiseline. zbog asimetrične strukture bioloških katalizatora (enzima). Funkcionalni značaj bočne grupe R je u tome što je ona slobodna u peptidnim lancima proteina. ali bez naboja u području intracelularnog pH 1) 2) kisele aminokiseline. Ova osobina aminokiselina objašnjava stereospecifičnost bioloških katalizatora. I viši organizmi. Ovu pojavu je prvi uočio Pasteur (1857. jer nije bio odgovarajuće prostorne konfiguracije.Nepolarne ili hidrofobne aminokiseline . obliku i polarnosti bočne grupe R. a pri sintezi proteina bočne grupe su onaj genetski »znak« raspoznavanja. čija je bočna grupa pozitivno naelektrisana kod pH 6―7 Tabela. Ona određuje izgled proteina u prostoru. koji su proteinskog karaktera i čije su osnovne jedinice aminokiseline. 6. koriste u svojoj ishrani samo određene stereoizomerne oblike šećera. njegovu biološku funkciju i aktivnost. Karakteristična osobina asimetričnih molekula je da mogu hemijski da reaguju samo sa odgovarajućim drugim asimetričnim jedinjenjem na principu prostorne komplementarnosti (ili »ključa i brave«).1 . a levi je ostao.Optički aktivna jedinjenja su asimetrično građena odnosno njihovi molekuli nemaju ravan simetrije. aminokiselina i drugih potrebnih sastojaka. koji omogućava reproducibilnost genetskih informacija.1.3 PODELA AMINOKISELINA Iz opšte formule aminokiselina se vidi da se one razlikuju po veličini. godine) kada je pustio da gljivice rastu u rastvoru racemske smeše vinskih kiselina. Iz tog razloga se aminokiseline klasifikuju prema kiselinsko―baznom karakteru bočne grupe —R na: 1) nepolarne ili hidrofobne aminokiseline 2) polarne.

.

identifikovanja i određivanja aminokiselina baziraju se na ovim osobinama.2. Osim toga svi načini odvajanja. 6. citrulin. Polarne aminokiseline Tabela 6.Tabela 6. β―alanin i druge.4 . homocistein.3 . Za razliku od tipičnih organskih kiselina koje sve isteruju CO 2 iz karbonata jer su jače od ugljene kiseline: . norvalin. koje imaju značajnu ulogu u intermedijemom metabolizmu. Aminokiseline su na sobnoj temperaturi kristalne supstancije sa relativno visokom tačkom topljenja (npr. To su: ornitin.Bazne aminokiseline Pored proteinskih aminokiselina u tkivu se nalazi još 15―tak aminokiselina.4 KISELINSKO — BAZNE OSOBINE AMINOKISELINA Poznavanje kiselinsko―baznih osobina aminokiselina je bitno za objašnjenje strukture proteina i svih njihovih karakterističnih osobina.Kisele aminokiseline Tabela 6.1. glicin 232°). dobro se rastvaraju u vodi ali se ne rastvaraju u organskim rastvaračima (izuzev prolina).

aminokiseline su u neutralnoj sredini slabije od ugljene kiseline i ne oslobađaju CO2 iz njenih soli:

Aminokiseline pokazuju dakle osobine soli organskih kiselina (npr. Na―acetata) i to kako po svom fizičkom kristalnom izgledu tako i po hemijskoj reakciji sa bikarbonatom:

Na osnovu ovakvog ponašanja aminokiselina, njihove velike dielektrične konstante i drugih osobina utvrđeno je, da su one unutrašnje soli u kojima je došlo do prelaza protona sa karboksilne na amino―grupu:

Aminokiseline se u neutralnoj sredini nalaze u obliku dipolarnih jona i ne sadrže ni slobodnu karboksilnu niti slobodnu amino―grupu. Dipolarna struktura aminokiselina objašnjava mnoge njihove osobine. Tako se dobra rastvorljivost u vodi objašnjava reakcijom dipolarnog jona aminokiseline sa dipolima vode, koji prodiru u kristalnu rešetku i razlažu je. Isto tako aminokiseline zbog svoje dipolarne strukture imaju osobine i slabih kiselina i slabih baza. One su dakle — elektroliti amfoternog karaktera. Kiselinsko―bazne osobine aminokiselina biće nam jasnije ako pojam kiseline i baze proširimo primenjujući definiciju Bronsted―Lowry―a. koja glasi: kiseline su jedinjenja koja oslobađaju protone u rastvoru, a baze su jedinjenja koja vezuju protone. Tako npr. u reakciji između natrijum―acetata i hlorovodonične kiseline, acetatni jon se ponaša kao baza, jer vezuje protone:

U kiselinsko — baznim reakcijama uvek zajedno učestvuje konjugovani par (kiselina i njoj odgovarajuća konjugovana baza):

Iz gornjih jednačina se vidi da je konjugovana baza sirćetne kiseline acetatni jon, a da je konjugovana kiselina amonijaka―amonijum jon (NH+4). U rastvorima slabih kiselina nalazi se i njena konjugovana baza. Njihov međusobni odnos zavisi od koncentracije H + jona i konstante disocijacije kiseline. Konstanta disocijacije kiseline je mera njene jačine, odnosno njenog afiniteta prema protonu. Ukoliko je afinitet prema protonu manji, utoliko je to jača kiselina i obrnuto. Konstanta disocijacije predstavlja se odnosom molarnih koncentracija u momentu ravnoteže: …1 Zagrade u gornjoj jednačini označavaju molarne koncentracije. Veličina konstante disocijacije pokazuje jačinu kiseline odnosno kolika je njena tendenca da disosuje na H+ jon i konjugovanu bazu (A‾ ). Ukoliko konjugovana baza ima veći afinitet prema protonu (H +), utoliko se u rastvoru nalazi više nedisosovanih molekula kiseline (HA) i utoliko je ona slabija. Iz toga proizlazi: da ukoliko je kiselina jača utoliko je njena konjugovana baza slabija i obrnuto. Ako jednačinu 1. logaritmujemo dobićemo :

Prebacimo log H+ na levu, a log K na desnu stranu, pa ćemo dobiti da je:

Znamo da je ―log [H+] = pH, a analogno se i negativni logaritam konstante disocijacije obeležava sa pK= —log K. Ako ove izraze zamenimo, dobićemo poznatu Henderson―Hasselbalch―ova jednačinu,

koja je od fundamentalnog značaja za kvantitativno ispitivanje kiselinsko―baznih ravnoteža u biološkim sistemima: …2 Pošto pH može lako da se izmeri eksperimentalno, a koncentracija konjugovane kiseline (HA) i baze (A‾) da se odredi (titracijom), gornja jednačina omogućava da se eksperimentalno nađe konstanta disocijacije, odnosno pK (slika 5.1). Prema titracionoj krivulji pK odgovara onoj koncentraciji [H+] jona, kada se u rastvoru nalaze iste količine akceptora (A‾) i davaoca protona (kiseline HA), jer je tada drugi izraz u jednačini 2 jednak 0:

Slika 6.1 -Titracione kriva sirćetne kiseline

Ta tačka se nalazi na sredini krivulje neutralizacije. Za sirćetnu kiselinu pK=4,76 (slika 6.1). Iz slike 6.1 se vidi da se u toku neutralizacije sirćetne kiseline vrednost pH naglo menja u početku dodavanja NaOH. U sredini neutralizacije, kada se u rastvoru nalaze iste količine kiseline i njene konjugovane baze (CH3COO―), pH je konstantan. To je njeno područje puferovanja. U tabeli 5.5 date su konstante disocijacije nekih kiselina. Prema gornjem izlaganju ne treba da nas zbuni što smo za NH+ 4 stavili da je kiselina, jer je to prema definiciji davalac protona. Vidi se da je daleko praktičnije izraziti konstantu disocijacije u obliku celih brojeva kao pK, nego u

obliku negativnih stepena. Iz tabele se vidi da ukoliko je pK veći utoliko je kiselina slabija, jer je vrednost K manja.
Tabela 6.5 - Eksperimentalno određene konstante disocijacije nekih kiselina na 25°

Iz opšte formule aminokiselina: vidi se da one sadrže dva konjugovana kiselinsko―bazna para: prvi je:―COOH ↔ COO-, + H+, a drugi —NH+3 ↔ NH2 + H+. Zbog toga u vodenim rastvorima aminokiselina postoje sledeći jonski oblici, koji se nalaze u ravnoteži:

Položaj ove ravnoteže zavisi od koncentracije H+ jona. U neutralnoj sredini aminokiseline su amfoliti, pokazuju osobine i slabe kiseline i slabe baze. U kiseloj sredini, one su dvobazne kiseline, a u baznoj dvokisele baze. Onaj pH kod koga se u rastvoru nalazi maksimalna koncentracija dipolarnih jona naziva se izoelektrična tačka (I.T.). Svaka aminokiselina ima svoju karakterističnu izoelektričnu tačku, koja zavisi od karaktera bočne grupe —R. U izolektričnoj tački aminokiseline ne provode električnu struju, rastvorljivost u vodi im se smanjuje, a pravac skretanja polarizovane svetlosti se pomera ulevo. Iz svega toga proizlazi da osobine aminokiselina jako zavise od pH sredine.

U neutralnoj sredini je nosilac kiselih osobina dipolarnog jona (II)—NH3+, a baznih osobina karboksilatni anjon —COO¯. Pošto je konstanta disocijacije konjugovane kiseline — NH3+ → H2 + H+ vrlo mala (pK=9,25), jasno je zašto su aminokiseline u neutralnoj sredini slabije od ugljene. Na sličan način kao kod slabe sirćetne kiseline, možemo i kod aminokiselina da odredimo titracijom pK vrednosti njihovih kiselinsko―baznih parova. Ako titrujemo kiseli rastvor aminokiseline alanina, u kome se ona nalazi u protoniranom obliku (I), videćemo da će se u toku neutralizacije osloboditi dva mola protona (H+), kao i kod svake dvobazne kiseline. Dodatak prvog mola NaOH trošiće se u sledećoj reakciji:

a dodatak drugog mola u reakciji:

Iz titracione krive alanina (slika 6.2) se vidi da pH na sredini prve neutralizacije iznosi 2,34 i on odgovara konstanti disocijacije (pK 1) prve kisele grupe — COOH → COO + H+; isto tako, pH na sredini druge neutralizacije alanina iznosi 9,69 i on odgovara negativnom logaritmu konstante disocijacije (pK2) grupe H3N+—, druge kisele grupe alanina. Na slici 6.2 se vidi da se u tim područjima pH slabo menja dodatkom NaOH. Kod tih pH vrednosti (2,34 i 9,69) alanin ima puferne sposobnosti. U uslovima fiziološkog pH alanin ne puferuje. Kao što je katjonski oblik alanina (I) dvobazna kiselina, tako je njegov anjonski oblik (III) dvokisela baza, koja na dva mesta može da veže piotone: na —NH2 grupu i karboksilatni anjon —COO. Amino―grupa je jača baza od — COO.

Slika 6.2 - Titraciona kriva alanina

Titraciona krivulja aminokiselina čija bočna grupa može da jonizuje (kisele i bazne aminokiseline) ima oblik titiacione krive trobazne kiseline (slika 6.4). One sadrže tri mesta koja mogu da otpuštaju i primaju protone. U tabeli 6.6 date su pK vrednosti jonizabilnih grupa proteinskih aminokiselina.
Tabela 6.6 - pK vrednosti jonizabilnih grupa aminokiselina

Aminokiseline čije bočne grupe jonizuju nalaze se u rastvoru u četiri razna jonska oblika. Uzmimo kao primer histidin:

Slika 6.3 - Jonski oblici histidina (Shema)

Slika. 6.4 - Titraciona krivulja histidina

Iz tabele 6.6 i titracione krivulje histidina se vidi da konstanta disocijacije bočne imidazolske grupe iznosi 6,0. Iz toga proizlazi da bočna grupa histidina puferuje u neutralnom području. Ova osobina bočne grupe histidina je od izvanrednog značaja za puferni kapacitet onih proteina koji sadrže ovu aminokiselinu (npr. hemoglobin). Izolektrična tačka baznih aminokiselina leži između pKR (bočne grupe) i pK2 (amonijum―grupe). Tako je izoelektrična tačka histidina kod pH 7,58. I.T. kiselih aminokiselina leži između pK1 (karboksilne grupe) i pKR. Tako je za asparaginsku kiselinu:

6.1.5 NEPOLARNE AMINOKISELINE

U nepolarne aminokiseline, čija je bočna grupa —R hidrofobna spadaju: glicin, alanin, valin, leucin, izoleucin, prolin, fenilalanin, triptofan i metionin. Prvih šest aminokiselina su alifatične, a bočna grupa fenilalanina i triptofana je aromatičnog karaktera. Metioninska bočna grupa se sastoji iz sumpora, koji je tioetarski vezan za metil―grupu (—S —CH3). Sve nepolarne aminokiseline, izuzev glicina, manje se rastvaraju u vodi od ostalih grupa. Glicin ima u bočnoj grupi vodonikov atom, koji je vrlo mali i zbog toga ne može da utiče na polarnost molekula. To je najprostija aminokiselina i jedina koja nije optički aktivna. Glicina ima u mnogim proteinima, a u velikim količinama se nalazi u bidrolizatu skeletnih proteina: kolagena (tetive, kože) i elastina (ligamenata). Želatin, koji se dobija kuvanjem kostiju, sadrži 25% glicina, a fibroin svile do 40%. Glicin može da sintetiše većina živih organizama, zbog tog ga ubrajamo među nebitne ili neesencijalne aminokiseline. Pilići ne mogu da sintetišu glicin. Glicin je u direktnoj vezi s nizom biološki važnih jedinjenja. Zamenom jednog vodonikovog atoma u primarnoj amino―grupi s metil―grupom nastaje sarkozin: CH3NH—CH2—COOH. Nalazi se slobodan u krvnom serumu i mišićima, a nema ga u hidrolizatima proteina animalnog porekla. Sarkozin je nađen u biljnom proteinu iz semenki kikirikija.

Daljim metilovanjem sarkozina nastaje betain, koji se nalazi ili u obliku dipolnog jona ili kao so; ima ga u mnogim biljkama naročito u korenu repe. Jedan od najvažnijih derivata glicina je mišićni kreatin (metilgvanidino sirćetna kiselina). Kreatina ima naročito u mišićnom i nervnom tkivu gde je vezan za fosfornu kiselinu u obliku kreatin―fosfata (fosfagen), a u testisima se nalazi slobodan. Fosfagen igra vrlo važnu ulogu u radu mišića.

Izdvajanjem jednog molekula vode (dehidiatacijom) kreatin prelazi u kreatinin, koji se redovno nalazi u mokraći. Izlučivanje kreatinina je merilo mišićne aktivnosti. Povećane količine kreatinina javljaju se u mokraći pri oboljenju mišićnog tkiva (muskularna distrofija). Sa žučnim kiselinama glicin gradi složene kiseline: glikoholnu, glikodezoksiholnu, glikolitoholnu i dr. U procesima detoksikacije (zaštitne sinteze) glicin služi za uklanjanje štetnih materija iz organizma, naročito aromatičnih jedinjenja. Tako se npr. benzojeva kiselina izlučuje u mokraći biljoždera kao benzoilglicin ili hipurna kiselina (hipos = konj). Fenilsirćetna kiselina izlučuje se kao fenaceturna, a nikotin kao nikotinurna kiselina:

L―Alanin. — Prirodna α―aminopropionska kiselina nalazi se u hidrolizatu većine proteina. Ima L―konfiguraciju, a obrće ravan polarizovane svetlosti nadesno (+). Samo u fibroinu svile ima alanina u većoj količini (20%), odakle ga je Weyl izolovao (1888 godine). Pirogrožđana kiselina, koja se nalazi u najrazličitijem biološkom materijalu, transaminacijom lako prelazi u alanin (glutamat:piruvat―transaminaza). To objašnjava činjenicu da se alanin može izostaviti iz dijete svih životinja i podloga za kulturu svih mikroorganizama. Metabolična povezanost s piruvatom pokazuje da od alanina mogu da nastanu ugljeni hidrati i zbog toga, spada u takozvane glikogene amino kiseline. U nekim mikroorganizmima (Lactobacillus casei, Straeptococcus faecalis) nalazi se alanin D―konfiguracije.

Alanin ima pored optičkog izomera i položajni izomer β―alanin: H 2N— CH2— —CH2—COOH, koji se nalazi u dipeptidima karnozinu i anserinu. Pantotenska kiselina, vitamin B grupe, je pantoil―β―alanin. Ona je sastavni deo koenzima A. L―Valin. — Valin je pronašao u ekstraktu pankreasa Gorup―Besanez 1856. godine. Posle toga je nađen u hidrolizatu albumina, a E. Fischer mu je definitivno odredio strukturu. Valin je α―amino―izovalerijanska kiselina:

Ova se aminokiselina ne nalazi ni u jednom proteinu u većoj količini. U hemijskom pogledu valin se ne razlikuje od ostalih aminokiselina sa ugljovodoničnim lancem bez drugih funkcionalnih grupa. U metabolizmu se, međutim, bitno razlikuje od glicina i alanina, jer pripada grupi bitnih ili esencijalnih aminokiselina. Eksperimentalne životinje zaostaju u rastenju ako u hrani nema valina. Uzrok te pojave je nesposobnost viših životinja da sintetišu aminokiseline s račvastim lancem tolikom brzinom, koliko je potrebna mladim životinjama, koje rastu. L―Leucin. — Proust je izolovao leucin iz hidrolizata sira 1819. godine. Kri―stalnu aminokiselinu je dobio Braconnot iz hidrolizata mesa i vune. Leucin je α―amino―izokapronska kiselina:

Spada u esencijalne aminokiseline, jer je račvaste strukture. Nalazi se u mnogim proteinima i to u većim količinama, na primer: u tireoglobulinu, hemoglobinu, γ―globulinu, kazeinu i keratinu vune. L―Izoleucin. — Izoleucin je α―amino―β―metilvalerijanska kiselina. F. Ehrlich je našao izoleucin u melasi šećerne repe 1904. godine. Posle toga je izolovao ovu aminokiselinu iz enzimskog hidrolizata fibrina, pšeničnog glutena, albumina kokošijeg jajeta i goveđeg mesa. Izolovana

od kojeg se nije razlikovala po hemijskom sastavu. L―Oksiprolin je 2―karboksi―4―hidroksipirolidin―karbonska kiselina. Najprostija aromatična aminokiselina je α―amino―β―fenilpropionska kiselina. jer se nalazi u hidrolizatima proteina s ostalim α―aminokiselinama. Prolina ima u nekim skleroproteinima. Ona se jedino u želatinu nalazi u većoj količini (cca 14%). Prolin sadrži sekundarnu amino―grupu u pirolidinskom prstenu. ostali proteini je retko sadrže i to u malim količinama. — Fischer je našao prolin u hidrolizatu kazeina (1901. primarne aminogrupe uopšte nema. Tirozin ne može da zameni fenilalanin. Izoleucin je takođe esencijalna aminokiselina. Više životinje ne mogu da sintetišu aromatični prsten. ili fenilalanin. Derivat prolina je oksiprolin. a docnije je izolovana iz hidrolizata belančevina. Ova aminokiselina je vrlo rasprostranjena i neophodna u hrani mladih životinja. koji se rastvaraju u 70% alkoholu. Izolovao ju je Schulre iz biljnih klica 1879 god. Ove dve aminokiseline razdvajaju se teško i vrlo osetljivim fizičko―hemijskim metodama (npr.). L―Fenilalanin. . Redukcijom alkoholne grupe prelazi u prolin. kao i prolin. hromatografijom). koji je polarnog karaktera jer ima alkoholnu —OH grupu u pirolidinskom prstenu. god..aminokiselina je imala različitu rastvorljivost i tačku topljenja od leucina. Izoleucina ima po pravilu uvek manje od leucina u raznim proteinima. — (pirolidin―2―karbonska kiselina). Ipak se ubraja u aminokiseline. L―Prolin. Kod nekih poremećaja u metabolizmu fenilalanina izlučuje se u mokraći fenilpirogrožđana kiselina. a naročito u prolaminima.

Struktura metionina je docnije potvrđena sintezom. Hopkins i Cole našli su triptofan posle enzimske hidrolize s tripsinom. s kiselinama triptofan daju sa mešavinom ljubičasto obojenje Triptofan je esencijalna aminokiselina. Ovu aminokiselinu pronašao je Muller (1922) tražeći faktor rastenja za neke mikroorganizme u hidrolizatu kazeina. reakcija). u hidrolizatu kazeina. a nastali dinitro―derivat daje s hidroksilaminom u amonijačnom rastvoru tamnoljubičasto obojenje. Smatra se da crevne bakterije mogu od triptofana da sintetišu amid nikotinske kiseline i osiguraju životinji potrebne količine ovog vitamina. a nalazi se vezan i u moždanoj kori i trombocitima. Ona može potpuno da snabdeva organizam sumporom i sasvim da zameni cistein i cistin. . L―Metionin je α―amino―γ―metil―tiobuterna kiselina. Serotonin pojačava krvni pritisak. L―Triptofan. fenilalanin se može nitrovati.L― FENILALANIN (Phe) Pošto ima aromatični prsten. Hidrolizom se razara. Ovo je poznata bojena reakcija na fenilalanin. Bakterije dekarboksiluju triptofan u triptamin. Belančevine koje sadrže triptofana glacijalne sirćetne i sumporne kiseline (Adamkiewicz―eva. U ekstraktu crevne sluzokože nađen je derivat triptofana — serotonin (5―hidroksitriptamin).

Obe ove grupe u kiselom području pH gube proton i prelaze u jonsko stanje (negativno se naelektrišu). histamin u N―metilhistamin i čitav niz metilovanja kod detoksikacija. kod neutralnog pH njihova jonizacija je vrlo mala (oko 0. proteinu želatinskog karaktera. — Serin ili α―amino―β―hidroksi propionska kiselina. metionin se ne može zameniti ni cisteinom ni cistinom. za koji se utvrdilo.01%). jer njihove polarne grupe grade sa vodom vodonične veze. nego i metil―grupa metionina ima karakteristične osobine i funkcije. Bočna fenolna grupa tirozina i tioalkoholna (—SH) grupa cisteina imaju najveću polarnost. Serin je dobio ime po sericinu. Kazein mleka i vitelin iz žumanceta takođe su bogati serinom. Po tome što ima važnu funkciju davaoca metil―grupa. asparagin i glutamin. treonin. .1. cistein. Gubljenjem metil―grupe metionin prelazi u homocistein. Pronašao ga je Cramer (1865) u hidrolizatu sericina. To su fosfoproteidi. Serin―fosfat zove se fosfoserin. npr. da je vezan u metilnom tioetru metionina. Metionin je vrlo rasprostranjen u proteinima. Sve se one dobro rastvaraju u vodi. Međutim. tirozin. ali ga ima u malim količinama. koji zajedno s fibroinom gradi svilenu nit. i stabilan prema alkalijama. može se hemijski smatrati alkoholnim derivatom alanina. koja se biološki metiluju. 6. koje imaju ostatak fosfornu kiseline estarski vezan baš za hidroksilnu grupu serina. složene belančevine. L―Serin. noraderenalin u adrenalin. Metil―etar merkaptana ne daje samo poseban karakter vezanom sumporu. Specifični enzimi (metil―transferaze) katalizuju prenošenje metil―grupe sa metionina na čitav niz jedinjenja.6 POLARNE AMINOKISELINE U aminokiseline čija je bočna grupa —R polarnog karaktera spadaju: serin. etanolamin u holin.Osborne je primetio da je sumpor u proteinima dvojakog karaktera: nestabilan prema alkalijama. kao u cisteinu i cistinu.

. tripsin. Smatra se da je Rose odatle uzeo ime za ovu aminokiselinu.). Njihova toksičnost osniva se na tome što reaguju sa alkoholnom grupom serina. — Cistein i cistin opisuju se zajedno.5 . tako da nastaje estar i na taj način se blokira aktivni centar enzima. treonin se u nekim proteinima nalazi u obliku fosfatnog estra. Sika.Reakcija serina u aktivnom centru enzima sa organofosfatima L―Treonin. dinamički gledano. Aktivnost ovih enzima smanjuju i potpuno inhibiraju organofosforna jedinjenja. Slično kao i serin. pošto su to. čije su karakteristične funkcije raspoređene u prostoru isto kao i kod šećera treoze. — Treonin (α―amino―β―hidroksibutema kiselina) ima dva asimetrična ugljenikova atoma. Treonin je esencijalna aminokiselina.Mnogi enzimi imaju u svom aktivnom centru aminokiselinu serin (acetil―holin esteraza. jer više životinje ne mogu da sintetišu prostornu konfiguraciju kakvu imaju dva susedna ugljenikova atoma u treoninu. bimotripsin i dr. L―Cistein i L―Cistin. samo dva oblika jedne aminokiseline. 6. koja se zbog toga ubrajaju u jake otrove.

indoksilsulfat). Bočna —SH grupa cisteina je slabo kiselog karaktera i hemijski je vrlo reaktivna. Ova osobina —SH grupe je važna zbog toga. što se ona nalazi u aktivnim centrima biološki aktivnih proteina — enzima. Hemijsko ime cisteina je α―amino―β―merkapto propionska kiselina. Cistein daje merkaptide sa tragovima teških metala (kao i sumporovodonična kiselina —H2S).Gornjom reakcijom cistein sudeluje u mnogim biološkim procesima održavanja određenog oksidoredukcionog potencijala. U mokraći se nalaze merkapturne kiseline (=N―acetilcistein vezan za otrovna jedinjenja) ili prosto sulfat (nastao metabolizmom od cisteina) vezan za otrovna jedinjenja (npr. Docnije je nađen u hidrolizatima raznih proteina. Tretiranjem takvih SH―enzima sa teškim metalima. Cistin je izolovao Wollaston još 1810 godine iz mokraćnih kamenaca. a ova u taurin: Cistein učestvuje kod detoksikacije. Cistein biološkom oksidacijom prelazi u cisteinsku kiselinu. blokiraju se slobodne —SH grupe i enzim se inaktiviše: Slobodne —SH grupe cisteina dokazuju se jednostavnom reakcijom s natrijumnitroprusidom. Cistin je glavni sastojak keratina (u vodi nerastvornih proteina) i vrlo lako se izoluje iz kose .

— Tirozin ili α―amino―β―hidroksifenilpropionska kiselina dobila je svoje ime po siru (grčki = tyros) iz koga je prvi put izdvojena. Međutim. amonijak. ima proteina i peptida (npr. a u biljkama alkaloidi: . a jedino u fibroinu svile ima ga do 10%. Nju jedino može da zameni fenilalanin. Tirozin se kvalitativno dokazuje sa smešom merkuro― i merkurinitrata u azotnoj kiselini (Millonova reakcija). L―Tirozin. U većini proteina ima malo tirozina. nokti). Tirozin reaguje i s Pauly―jevim reagensom kao i histidin. hormon insulin) za čiju je aktivnost bitan integritet —S—S mosta. jer se pomoću njih mogu da povežu dva peptidna lanca. srži nadbubrežne žlezde i pigmenti (melanin). Od tirozina nastaju u životinjskom organizmu hormoni tireoideje. Neke biljne belančevine nemaju tirozina i zato su one slabe hranljive vrednosti. jer je tirozin važna aminokiselina. pri čemu nastaje pirogrožđana kiselina.(12%). Tirozin se teško rastvara u vodi (0. Ovu reakciju daju i suvi proteini (koža. Cistinski —S—S— most obezbeđuje čvrstinu strukturnih proteina.4 g/1). Prostija je ksantoproteinska reakcija (žuto obojenje — nitrotirozin) s koncentrovanom azotnom kiselinom. vodoniksulfid i sumpor: Prisustvo cistinskih disulfidnih veza —S—S— je bitno za strukturne proteine. Alkalnom hidrolizom potpuno se razaraju obe aminokiseline.

On je 10. Kod drugih pH vrednosti. koji jače deluje od tiroksina. U novije vreme nađen je još jedan sastojak tireoglobulina — tri―joditironin. papaverin. o njima će biti reči u okviru tih kiselina. Adrenalin. nastaje biološkom oksidacijom tirozina preko intermedijernog jedinjenja 3. Bočna grupa ovih aminokiselina je u području pH 6. To je samo jedan oblik vezanog joda u tom organu.000 puta aktivniji od dijodtirozina. Kod poremećaja u metabolizmu tirozina dolazi do različitih patoloških pojava (alkaptonurija i druge).1. asparaginska kiselina ima sledeće jonske oblike: . hormon srži nadbubrežne žlezde.7 KISELE AMINOKISELINE U ovu grupu spadaju L―asparaginska i L―glutaminska kiselina.4―dihidroksifenilalanina (»Dopa«).0 negativno naelektrisana.0—7.5―dijodtirozin nađen je u koralu Gorgonia. 6.4―dihidroksifenil―etanol―metilamin: Slika 6. Alkalnom hidrolizom tireoidne žljezde dobija se tiroksin. jer se veći deo nalazi vezan u tiroksinu. Tiroksin se teško rastvara u vodi.laudanozin. Adrenalin je po svom hemijskom sastavu 3. meskalin. Jodgorgonska kiselina ili 3. zatim u sunđerima i konačno u tireoglobulinu štitne žlezde (tireoideje).Biosinteza adrenalina (shema) U polarne amino kiseline spadaju i L―asparagin i L―glutamin.6 . Hormoni tiroksin i trijodtirozin nalaze se i u slobodnom stanju i vezani za tireoglobulin. Pošto su to amidi asparaginske odnosno glutaminske kiseline. Fiziološki je aktivan samo levi oblik (L―).

Fumarna kiselina Asparaginska kiselina se teško rastvara u vodi (0. Kod fotosinteze i asimilacije azota asparaginska kiselina je jedno od prvih azotnih jedinjenja. L(—) Asparagin koji je β―amid asparaginske kiseline. Hidrolizom je dobijena slobodna asparaginska kiselina. To je najkiselija aminokiselina s izoelektričnom tačkom kod pH 2. zbog toga i njega ubrajamo u proteinske aminokiseline. koju su po biljci nazvali asparagin. . 1868). koja je L(+) aminoćilibarna kiselina. može se izolovati iz nekih proteina. Asparaginska kiselina je neesencijalna glikogena aminokiselina. koje nastaje biološkom sintezom.424%). U mikroorganizmima nastaje direktno od fumarne kiseline dejstvorn enzima aspartaze: Asparaginska kiselina igra važnu ulogu u procesima transaminacije i pri tome revizibilno prelazi u oksalsirćetnu kiselinu. a dve karboksilne grupe.Jonski oblici asparaginske kiseline kod različitih pH sredina Kisele amino kiseline su monoaminodikarbonske jer imaju jednu amino. (Ritthausen. Lakše se rastvara dodatkom hlorovodonične kiseline. Asparaginska kiselina je posle toga nađena u proteinskom hidrolizatu. — Vauguelin i Robiquet su nasli u špargli (Asparagus officinalis) supstancu. Nalazi se skoro u svim proteinima. Asparagin je rezerva azota u biljnom tkivu.7 .Slika 6. Rastvor je izrazito kiselog ukusa. L―Asparaginska kiselina i asparagin.8.

0—7.1. a asparagin se ne menja: Pirolidon―karbonska kiselina redukcijom prelazi u prolin. Ima ga i u krvi i tkivu životinja. koje ima u pšeničnom zrnu i po njoj dao ime.L―Glutaminska kiselina i glutamin. Prvo je nađen u soku od repe. gde predstavlja azotnu rezervu. imaju u hidrolizatu do 45% glutaminske kiseline. Izolovao ju je Ritthausen (1866) iz belančevine glutena. Glutamin je γ―amid glutaminske kiseline. odatle lako kristališe dodatkom hlorovodonične kiseline. On prelazi u ciklično jedinjenje pirolidonkarbonsku kiselinu. Kod raznih vrednosti pH. — Neki semenski proteini.0 pozitivno naelektrisana.8 BAZNE AMINOKISELINE U ovu grupu spadaju lizin. Bočna grupa ovih aminokiselina je kod pH 6. arginin i histidin. pošto se njen hidrohlorid vrlo teško rastvara. a docnije u hidrolizatima proteina. . Glutamin se različito ponaša od asparagina pri zagrevanju njihovog vodenog rastvora. U vodenom rastvoru je mnogo manje kisela od asparaginske. Slobodan glutamin se nagomilava u bilju. lizin se nalazi u sledećim jonskim oblicima. Glutaminska ili α―aminoglutarna kiselina je najčešća arninokiselina i zauzima centralno mesto u metabolizmu aminokiselina. naročito prolamini. 6.

). da reaguju s perjodnom kiselinom.9 . kadaverin: Slika 6. Nalazi se u manjim količinama u proteinima animalnog porekla. — Drechsel je izolovao lizin iz hidrolizata kazeina (1889 god. serin i treonin. godine. To su belančevine male hranljive vrednosti (npr. gliadin). Otkrivena je zahvaljujući osobini. D. Za izolovanje lizina koristi se slaba rastvorljivost njegovog pikrata. .Jonski oblici lizina kod različitih pH vrednosti L―Lizin. zein. Lizin ili α. a većina biljnih belančevina nema lizina. e―diaminokapronska kiselina je esencijalna aminokiselina. koju imaju i druge oksikiseline.Deksarboksilacija lizina L―Hidroksilizin. Hidroksilizin se nalazi u malom broju proteina (kolagen. Lizin pod uticajem mikroorganizama gubi CO2 (dekarboksilacija) i prelazi u pentametilendiamin. van Slyke je obratio pažnju na tu frakciju i izolovao do tada nepoznatu aminokiselinu iz želatina 1938.Slika 6.8 . Ta je reakcija bila pozitivna i u materijalu gde nije bilo serina i treonina. želatin). — α―ε―diamino―δ hidroksikapronska kiselina dodana je listi proteinskih aminokiselina tek pre pedeset godina.

Arginin se dobro rastvara u vodi. Ornitin i citrulin nisu proteinske aminokiseline. Zagrevanjem arginina s alkalijama nastaje karbamid (urea) i ornitin. . Reakciju daje guanidinska grupa. Dejstvom α―naftola ili β―oksihinolina i natrijumhipohlorita vodeni rastvor arginina oboji se crveno. Nađena je prvo u semenkama lupina (Schulze i Steiger. a deset godina posle toga Kossel je pokazao da proteini ćelijskih jedra (protamini i histoni) daju hidrolizom velike količine ove aminokiseline (80 do 90%). Pošto je arginin jedina aminokiselina s guanidinskom grupom. — Arginin je α―amino―δ―guanidinovalerijanska kiselina. 1886). rastvor reaguje jako alkalno. U jetri čoveka i primata nastaje od arginina urea u poznatom Krebs―Henseleit―ovom ciklusu. postaje citrulin. Sakaguchi je upotrebio ovu reakciju za fotometrijsko određivanje arginina. Ako se uzme ekvimolekulska količina Ba(OH)2.L―Arginin.

Histamin se oslobađa pri alergičnim procesima u toku reakcije antigena sa antitelima vezanim za ćelije. koji na mesto jednog vodonika ima imidazolov prsten (imidazolil — alanin). Histidin je α―amino―β―imidazolilpropionska kiselina. Može se smatrati i derivatom alanina.). Pauly je dokazao imidazolov prsten u strukturi histidina i našao da zato daje reakciju s diazotovanom sulfanilnom kiselinom. Većina proteina sadrži histidin.10 . — Histidin su našli istovremeno: Kossel u kiselom hidrolizatu sturina (protamina spermatozoa štuke) i Hedin u proteinskom hidrolizatu (1896 god.Dekarboksilacija histidina Gubitkom CO2 (dekarboksilacijom) histidin prelazi u histamin. mišići). nalazi se u vrlo malim količinama u krvi. (Pauly―jeva reakcija). samo se nastavlja do glutaminske kiseline: . U organizmu pasa histidin gubi amonijak i izlučuje se u mokraći kao urokaninska kiselina. Slika 6. a vezan se nalazi u većim količinama u tkivu (pluća.Argininfosfat učestvuje u kontrakciji mišića kod beskičmenjaka (analogno kreatinfosfatu — fosfagenu — kod vertebrata). L―Histidin. Histamin je snažni vazodilatator. a u hemoglobinu se nalazi u relativno velikoj količini odakle se lako izoluje. U čovečjoj jetri je put razlaganja histidina isti.

fenilalanin. a organizam čoveka i većine životinja ne može da sintetiše sve potrebne aminokiseline. tako i enzimskom hidrolizom proteina hrane. Esencijalne aminokiseline za većinu životinja su: valin. 6.9 BIOSINTEZA AMINOKISELINA Aminokiseline nastaju u organizmu kako biosintezom. pacova).Poreklo pojedinih atoma aminokiselina . Takve aminokiseline nazivaju se bitne ili esencijalne. nasuprot neesencijalnim koje organizam sam sintetiše. leucin. triptofan. tirozin.1. treonin. Histidin je bitan samo za neke vrste (npr. ali ćemo dati tabelarni pregled porekla pojedinih atoma aminokiselina. U ovoj knjizi ne možemo da se upuštamo u detalje biosinteze pojedinih aminokiselina. 6. Tabela. Biljke i mnogi mikrooroganizmi mogu da sintetišu sve aminokiseline. metionin i lizin.7 . oksalsirćetna i α―ketoglutarna kiselina.Lizin. Smatramo da je ovo vrlo instruktivno da student vidi da i aminokiseline nastaju od jednostavnih jedinjenja kao što su: pirogrožđana. arginin i histidin su poznati i pod imenom heksuronske baze (imaju 6 ugljenikovih atoma). izoleucin.

kao i njenu primenu.6.10 HEMIJSKE REAKCIJE AMINOKISELINA Videli smo da aminokiseline imaju u svom molekulu amino― i karboksilnu grupu i zbog toga daju sve karakteristične reakcije ovih grupa. Poznatu reakciju primarnih amina s azotastom kiselinom već smo spomenuli i kod aminokiselina.1. .

Jedino prolin i hidroksiprolin koji imaju supstituisanu amino―grupu daju pigment žute boje. Sve aminokiseline i peptidi. Acetilhlorid reaguje u alkalnom rastvoru na sledeći način: Acetilovanjem. Poznata formolna titracija aminokiselina po Sorensen―u osniva se na reakciji slobodne (neprotonirane) amino―grupe sa formaldehidom. Vrlo je važna reakcija aminogrupe sa CO2. vezivanjem za slobodne aminogrupe proteina. U toku reakcije višak formaldehida prouzrokuje gubitak protona (H+). Ona se vrlo često koristi za praćenje procesa hidrolize proteina dejstvom proteolitičkih enzima. . pri čemu nastaju karbaminokiseline. koji se zatim iztitrira sa NaOH uz fenolftalein kao indikator: Najpoznatija i najosetljivija reakcija na amino―grupu je ninhidrinska reakcija. koji imaju slobodnu amino―grupu. tako i aminokiseline reaguju s hloridima kiselina ili kako se kaže mogu se acilovati. Kod životinja se na ovaj način prenosi CO2 iz tkiva u pluća. daju sa ninhidrinom intenzivno plavo obojeni produkt.Kao i sva jedinjenja sa amino― i iminogrupom. aminogrupa gubi svoje bazne osobine. stabilne samo u obliku svojih soli —NHCOO Na+.

4― dinitrobenzena (FDNB) Danas se za određivanje slobodnih α―amino―grupa upotrebljava fenil―izo―tiocijanat. koji se zovu dinitrofenil―aminokiseline (DNP―aminokiseline).Reakcija fenil―izo―tiocianata sa slobodnom α―amino grupom . Slobodne a―amino―grupe daju u slabo alkalnom rastvoru sa FDNB žuto obojene derivate.4―dinitrobenzen (FDNB) je reagens na slobodnu α―amino―grupu.Slika 6. poznat pod imenom Edman―ov reagens.13 . Zbog toga je ovaj reagens vrlo pogodan za određivanje redosleda aminokiselina u peptidnim lancima. Slika 6.Hemijska formula plavog pigmenta ninhidrinske reakcije l―Fluoro―2. Ovaj reagens je koristio F.Reakcija l―fluoro―2. Sanger za obeležavanje krajnjih α―amino―grupa u peptidima. koji u kiselom rastvoru ciklizira i odvaja se od ostalog peptidnog lanca.12 . Dejstvom ovog reagensa krajnja aminokiselina prelazi u feniltio―karbamilamino―derivat.11 . Slika 6.

Ono nastaje i u toku enzimskog prenošenja amino―grupa u procesima transaminacije. . aminokiseline daju i reakcije na prisutnu bočnu —R grupu: —SH grupu. gvanidinsku grupu (arginin) itd.11 HROMATOGRAFIJA AMINOKISELINA Hromatografija je dobila ime po tome što je poljski naučnik Cvet prvi put primenio ovu metodu za odvajanje obojenih supstanci (karotinoida ili lipohroma). Pored reakcija na amino― i karboksilnu grupu.Amino―grupa reaguje reverzibilno s aldehidom dajući vrlo labilno jedinjenje poznato pod imenom Schiff―ove baze. koji se zovu peptidi. s aminima amide a gubitkom vode prelazi u anhidride. a sa drugim aminima supstituisani amidi (II). Reakcije bočnih grupa opisane su kod pojedinih aminokiselina. Ovom metodom je Cvet uspeo da dokaže da se u biljnom materijalu nalaze različiti karotinoidi. Slika 6. Naknadnim sipanjem benzola ili nekog drugog organskog rastvarača dolazi do razvijanja hromatograma tj.14 .Reakcija amino – grupe sa aldehidom α―Karboksilna grupa aminokiselina pokazuje sve karakteristične reakcije organskih kiselina. Metoda se sastojala u sledećem: jedna staklena cev (kolona) napuni se aluminijum――oksidom ili nekim drugim adsorbensom i u nju se sipa petroletarski ekstrakt biljnog materijala. Od derivata aminokiselina s biohemijskog stanovišta su najvažniji amidi aminokiselina.1. fenolnu grupu (tirozin). do rastavljanja smeše boja u pojedine komponente. Tako s alkoholima daje estre. Na slici je shematski predstavljeno odvajanje tri različite supstance u koloni tokom razvijanja hromatograma. S amonijakom nastaju nesupstituisani amidi (I). 6.

šećeri i sl. Slike a. b. kao što su aminokiseline. Tražeći pogodnu metodu za odvajanje hemijski sličnih jedinjenja. Ona se zasniva na poznatom Nernst-ovom zakonu raspodele supstanci između dva rastvarača. uveli metodu podeone hromatografije. već prema tome kolika je njihova rastvorljivost u fenolu. Pored toga one se posle hidrolize proteina nalaze u hidrolizatu u vrlo malim količinama. Adsorpciona hromatografija se primenjuje samo za odvajanje lipofilnih jedinjenja. Ova metoda se naziva i adsorpciona hromatografija. Ako ovaj postupak ponovimo više puta. a posle mnogostrukog dodavanja i one koje se teže rastvaraju. na primer. mono― i disaharida i sl. godine postupak dodavanja svežeg organskog . preći će iz vodenog rastvora u fenol prvo one komponente koje se najbolje u njemu rastvaraju. opet će jedan deo supstanci da pređe u fenol.15 . god. Sve one imaju iste funkcionalne grupe. Naime. koja se rastvaraju u vodi (aminokiseline.Slika 6. a razlikuju se samo po ostatku —R.) Martin. hloroformom i sl. koja se rastvaraju u vodi. c i d prikazuju odvajanje tokom razvijanja hromatograma prolaženjem organskog rastvarača kroz kolonu. Klasičnim hemijskim metodama je bilo vrlo teško i skoro neizvodljivo da se iz smeše izdvoje slična jedinjenja. sa fenolom (etrom.) stvoriće se dva sloja. kada se vodeni rastvor polarnih organskih jedinjenja (aminokiselina. Odvajanjem fenola i ponovnim dodavanjem sveže količine. Pri tome će jedan deo rastvorenih supstanci da pređe u fenolni sloj.Shematski predstavljeno odvajanje tri supstancije na koloni adsorbensa. Gordon i Synge su 1941.) pomeša. jer do odvajanja komponenata iz smeše dolazi zbog različite adsorpcije supstancija na koloni od aluminijum―oksida. Isti autori su 1944. koji se ne mešaju. odnosno takvih koja se rastvaraju samo u organskim rastvaračima.

koja se nalazi na dnu komore. Hromatografija na filtracionoj hartiji je jedna od metoda za odvajanje aminokiselina iz proteinskog hidrolizata. prvo se izvrši hidroliza zagrevanjem u vakuumu (sa 6—10 M HCl) na 100°C. Za hromatografiju se pripremi komora u kojoj će se raditi. Kada se organski rastvarač. osuši i poprska rastvorom ninhidrina. Posle ponovnog sušenja u sušnici pojavljuju se ljubičasto obojene mrlje pojedinih aminokiselina. Vodeni sloj se stavi na dno komore. Vodeni rastvor upija hartija (stacionarna faza). pored posudice sa rastvaračem da bi se cela komora zasitila vodenom parom.rastvarača neobično uprostili. U hidrolizatu se nalazi smeša svih aminokiselina i pre nego što se pristupi kvalitativnoj hromatografskoj analizi. To može da bude visoki stakleni cilindar ili neka druga pogodna posuda odgovarajućih dimenzija. Ova metoda se odlikuje jednostavnošću. opere destilovanom vodom i osuši. Papir se zatim postavi u komoru za hromatografiju tako da mu jedan kraj (blizu mesta nanašanja probe) uroni u posudicu sa rastvaračem. zasiti vodom. Isto tako se priprema rastvor za razvijanje hromatograma. Postupak: Pošto su aminokiseline vezane u belančevinama. a drugi kraj se zakači tako da slobodno visi. sirćetna kiselina (10 ml) i voda (50 ml).010 ml odnosno 30— 50 mg = 0. a pomoću nje mogu da se dokažu vrlo male količine (10 µg. pa tako redom do onih koje se u organskom rastvaraču najmanje rastvaraju. prilikom hromatografisanja igraju izvesnu ulogu i adsorpcione pojave. višak kiseline se odstrani ponovljenim uparavanjem i dodavanjem vode.). Kada dođe skoro do gornje ivice hartije (3—4 cm do kraja) traka se izvadi. ne zahteva skupocenu aparaturu. što su ceo postupak izvodili na koloni i na kraju su kolonu zamenili trakom filtracione hartije. Hidrolitičkim razlaganjem belančevina dolazi do oslobađanja aminokiselina.030 mg) pomoću fine pipete ili kapilare i osuši u struji toplog vazduha. koje se u njemu najbolje rastvaraju. Rastvarač počinje da ulazi u hartiju i polako se širi. Sada se uzme jedna traka specijalne filter hartije za hromatografiranje (Whatman). . a sveže količine organskog rastvarača stalno ulaze (mobilna faza). Na 3—4 cm od kraja trake nanese se rastvor aminokiselina (oko 10 µ1 = 0. Obično se u levak za odvajanje sipa n―butanol (40 ml). Pošto se radi na čvrstoj podlozi (hartija). u ovom slučaju n―butanol. odvoji se od vodenog sloja i nalije u posudicu. noseći sa sobom prvo one aminokiseline.

danas se za kvantitativno određivanje aminokiselina.2. E.1 PEPTEDNA VEZA Posle saznanja da se svi proteini dejstvom razblaženih kiselina.16 . 6.Dužina putovanja svake aminokiseline (A) podeljena sa dužinom putovanja rastvarača (B) (Rf=A/B) je konstantna vrednost za svaku aminokiseiinu u datom rastvaraču i uvek je manja od jedan.a ) Aparatura za uzlaznu hromatografiju b) Hromoatogram aminokiselina posle prskanja ( detekcije) sa ninhidrinom Pored hromatografije na filtracionoj hartiji. baza ili smeše proteolitičkih enzima hidrolitički razlažu na aminokiseline. Fischer i F. godine pretpostavili da su aminokiseline povezane u proteinima amidnom vezom. postavilo se pitanje na koji su način aminokiseline vezane u proteinima. primenjuju vrlo precizne metode hromatografije na jonskim izmenjivačima. Hofmeister su 1912. Slika 6. koja nastaje reakcijom karboksilne grupe jedne aminokiseline s amino grupom druge: .2 PEPTIDI 6.

Kako polipeptid još uvek ima slobodne krajnje grupe. antibiotici i sl. kao i svaka aminokiselina sadrži jednu slobodnu amino― i jednu karboksilnu grupu. složena jedinjenja koja se sastoje iz više aminokiselina vezanih međusobno peptidnom vezom.Nastajanje dipeptida glicil―alanin Oni su prvi uspeli da iz dva molekula glicina uz izdvajanje molekula vode dobiju dipeptid glicil―glicin. Nazvali su ga dipeptid. Dipeptid.glicilalanin Slika 6. jer se sastojao iz dva ostatka glicina. On može sa svojim slobodnim grupama ponova da stupi u reakciju sa nekom trećom aminokiselinom i da nagradi tripeptid. Oni se dobijaju nepotpunim hidrolitičkim razlaganjem proteina.). Reakcija je nazvana po jedinjenju »biuret«.17 . dakle. a nastalu amidnu vezu — peptidna veza. Peptidi su. pet i više aminokiselina nastaju tetra―. Pored toga izolovan je veliki broj prirodnih peptida specifičnog fiziološkog dejstva (peptidni hormoni. Karakteristična reakcija na peptidnu vezu je biuretska proba. koje nastaje zagrevanjem ureje: . penta― i polipeptidi. Na ovaj način povezivanjem četiri. ovaj proces može da se ponavlja stotinama puta.

Peptidna veza je. atomi koji ostvaruju peptidnu vezu ne mogu slobodno da rotiraju u prostoru. veza između ugljenika i azota (C―N) ima 40% osobina dvogube veze. na primer: . tetrapeptidi. i na kraju se doda nepromenjeno ime aminokiseline sa slobodnom karboksilnom grupom. koja imaju jednu ili više peptidnih veza daju karakteterističnu ljubičastu boju sa bakar―sulfatom i natrijum―hidroksidom. Kao i kod proste amidne veze. itd. supstituisana amidna veza. Slika 6. Jedinjenja koja se sastoje od 100 i više ostataka aminokiselina spadaju u proteine. Pored toga. tripeptidi. Ova osobina peptidne veze je od posebne važnosti s obzirom na trodimenzionalnu konformaciju peptidnog lanca.Biuret i sva jedinjenja.2.Raspored atoma peptidne veze u prostoru 6. a dvoguba veza između ugljenika i kiseonika (C=0) ima 40% osobina jednogube veze. Zbog ove tzv. rezonantne stabilizacije. Oligopeptidi se sastoje od najviše 10 aminokiselina. Polipeptidi sadrže cca 50 aminokiselina. Imena peptida grade se tako da se jedno za drugim navode imena ostataka aminokiselina sa nastavkom ―il. raspored elektrona oko atoma peptidne veze je simetričan i ona je zbog toga vrlo stabilna.2 NOMENKLATURA PEPTIDA Prema broju aminokiselina koje sadrže.18 . dakle. peptidi se dele na: oligopeptide i polipeptide. Tu spadaju dipeptidi.

koji ima tu prednost što se krajnja aminokiselina posle reakcije odvaja od peptida. a posebne za određivanje krajnjih karboksilnih grupa (C―krajnje aminokiseline). Danas se uglavnom upotrebljava fenilizotiocijanat (Edman―ov). pepsina. tetrapeptidi 24. Za potpuno poznavanje hemijskog sastava nekog peptida nije dovoljno samo da se zna iz kojih se aminokiselina sastoji. Posebne metode se koriste za određivanje krajnjih amino grupa (tzv. već i po kom su redu one međusobno vezane. Za određivanje N―krajnjih aminokiselina poznati su različiti reagensi koji reaguju sa amino grupom. Određivanje redosleda aminokiselina u peptidima pomoću Edman―ovog reagensa je danas automatizovano.3 ODREĐIVANJE SEKVENCE AMINOKISELINA U PEPTIDIMA Kod određivanja sekvence ili redosleda aminokiselina prvo se odrede krajnje aminokiseline peptidnog lanca. Tako bi skraćeno ime gore napisanog peptida bilo: Ala―Gln―His―Gly.Da bi se izbeglo pisanje dugačkih imena polipeptida. C―krajnje aminokiseline se otkidaju iz peptidnog lanca dejstvom enzima karboksilaza. Dugo vremena su hemičari pokušavali da nađu analitičke metode za određivanje redosleda aminokiselina u peptidima i proteinima.4―dinitrobenzen i fenil―izotiocijanat. 6. Pomoću ovog reagensa može da se odredi na jednom uzorku peptida redosled pedesetak uzastopnih aminokiselina. BCA. Krajnja aminokiselina sa slobodnom amino grupom piše se uvek na levoj strani niza. odvajaju se hromatografski i identifikuju. tripeptidi šest ABC. Zbog različitog redosleda aminokiselina dipeptidi imaju dva izomera AB i BA. BAC. a da ne dolazi do cepanja drugih peptidnih veza unutar peptidnog lanca. Određivanje sekvence aminokiselina u polipeptidima zahteva da se polipeptidni lanac hidrolitički cepa na manje peptide dejstvom proteaza (tripsina. itd. Mi smo spomenuli dva takva reagensa: l―fluoro―2. 1 . himotripsina). Jedino poznavanje redosleda omogućava da se i sintetiše dati peptid. ACB.2. danas se prema zvaničnoj nomenklaturi IUPAC―a1[1] pišu samo prva tri slova iz imena aminokiselina. Manji peptidi se hromatografski razdvoje i odredi im se sekvenca. CAB i CBA. Redosled vezivanja pojedinih aminokiselina u peptidima i proteinima naziva se sekvenca aminokiselina. a ona sa slobodnom karboksilnom grupom na desnoj strani. N―krajnje aminokiseline). Poslednjih dvadeset godina uvedeno je više analitičkih metoda za određivanje sekvence aminokiselina.

Jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih je tripeptid — glutation.6. god. jer se izvode od sumporovodonične kiseline (H2S). Skraćeno se piše: G—SH. . Glutation je γ―L― glutamil―L―cisteinil―glicin.4 PRIRODNI PEPTIDI Poznat je veliki broj prirodnih peptida. I jedan i drugi imaju u svom sastavu neproteinsku aminokiselinu β―alanin. Hopkins ga je prvi izolovao iz kvasca 1921. Imajući u vidu da sva —SH jedinjenja imaju slabo kisele osobine.2. Dva mola glutationa gube dva vodonika i prelaze u disulfidni oblik: G—S—S—G (oksidovani glutation). Zbog toga glutation ima ulogu biološkog »redox« sistema. možemo glutation da napišemo u jonskom obliku: Prelaženje glutationa (G—SH — redukovani glutation) u oksidovani oblik G—S—S—G je reverzibilni oksido―redukcioni proces. U mišićima vertebrata nalaze se peptidi karnozin (β―alanil―L―histidin) i anserin (β―alanil―N―metil―L―histidin).

Insulin. a drugi 13—22 u zavisnosti od vrste sisara. Sadrži 29 ostataka aminokiselina. polimiksini. . aktinomicin i dr.Poznat je čitav niz polipeptida. Du Vigneaud je prvi uspeo da sintetiše oksitocin. a to je bila i prva sinteza jednog prirodnog peptida. a koji deluju antibakterijelno na druge mikroorganizme. Hormon pankreasa glukagon je takođe polipeptid. 6.2. Antibiotik gramicidin je polipeptid koji sadrži D―fenilalanin. Molekulska težina insulina iznosi 6 000. Kortikotropin (ACTH) adrenokortikotropni hormon prednjeg režnja hipofize i melanotropin. melano―stimulišući (MSH) hormon srednjeg režnja hipofize su polipeptidi lančaste strukture. čija je sekvenca određena. ali u prisustvu metalnih jona molekuli insulina asociraju u jedinice molekulske težine od 2 x 6 000. Prvi sadrži 39 aminokiselina. Najpoznatiji među njima su penicilini. koji sadrže osam aminokiselina od kojih je jedna cistin. koje sintetišu razni mikroorganizmi. je visokomolekularni polipeptid sastavljen od 51 aminokiseline. Tu spadaju: penicilini. gramicidin. Oni nastaju od aminokiselina valina i cisteina. Asocijacija proteinskih molekula u veće agregate (»molekule«) je danas opažena kod velikog broja proteina. hormon pankreasa. Zbog toga i ne postoje oštre granice između polipeptida i proteina.5 PEPTIDNI HORMONI Hormoni zadnjeg režnja hipofize oksitocin i vazopresin su ciklični peptidi. 3x12 000 i 4x12 000. Pošto su prvi rezultati određivanja molekulske težine insulina davali vrednost od 36 000 i 48 000. insulin se ranije ubrajao u proteine.

Zastupljenost glavnih grupa bioloških makromolekula data je u donjoj tabeli. Ime im je dao Berzelius. U prirodi se nalazi veliki broj proteina. Escherichia coli sadrži oko 3 000 vrsta proteina. masnim ćelijama). što znači od prvenstvene važnosti.8 . raznolikost i organizovanost živih bića počiva na osobinama proteina. Iz tabele se vidi da 50% suve supstance otpada na proteine.3. coli Ukupna težina u % Broj svake Procenat od ukupne težine Voda Proteini nukleinske kiseline dezoksiribonukleinske kiseline (DNK) ribonukleinske kiseline ugljenih hidrata Masti nisko molekulskih biomolekula (osnovnih i intennedijera) neorganskih jona 2 1 oko 500 oko 12 1 6 3 2 1 oko 1000 oko 50 oko 40 70 15 oko 3 000 grupe . Mala i prosta ćelija bakterija kao npr. od grčke reči »proteinos«. kosi. Tabela 6.1 UVOD Proteini su najbitniji sastojci žive materije.6.3 PROTEINI ILI BELANČEVINE 6. a u čoveku se računa da ima oko 5 miliona različitih proteina.Molekulske komponente ćelije E. Mnogobrojnost. Ona je uglavnom ista u svim ćelijama (izuzev u kostima.

sinovijalna tečnost stacionarni filament miofibrila pokretni filamenti miofibrila proteini belanceta proteini mleka proteini sa rezervama gvožđa proteini pšenice i kukuruza 3 . U tabeli prva grupa proteina. 4 . kosti hrskavica ligamenti sluzavi sekreti. igra ulogu bioloških katalizatora. ceruloplazmin .mioglobin serumski albumin Nalaženje i funkcija hidrolizuje RNK prenosi elektrone hidrolizuje peptidnu vezu sastavni delovi membrane koža.Za razliku od većine drugih sastojaka živog organizma. Tabela 6. Poznato je oko 2 000 različitih enzima koji se odlikuju po svojoj specifičnosti i efikasnosti. Enzimi: Ribonukleaza citohrom c tripsin 2 . Svaka životinjska i biljna vrsta ima svoje specifične proteine. Oni između ostalog omogućavaju ćeliji da funkcioniše kao hemijska mašina.Biološke funkcije proteina Proteini 1 . Svaki od njih katalizuje jedan tip ili samo jednu reakciju. održavanje i reprodukciju. U donjoj tabeli dat je pregled i podela proteina na osnovu njihove biološke aktivnosti. β―lipoprotein. perje tetive. u milionitom delu sekunde. i to vrlo efikasno i brzo. nokti. jer obavljaju najrazličitije biološke funkcije. a kod viših organizama i svaka individua ima svoje specifične proteine. iako mogu da vrše istu funkciju. proteini su vrlo specifični. Proteini su biološki najaktivniji molekuli.9 . Strukturni proteini strukturni proteini membrane α―keratin kolagen elastin mukoproteini Kontraktilni proteini miozin aktin Transportni proteini hemoglobin. odnosno da može da koristi energiju okoline za svoj rast. Tako nijedan protein E. poznata pod imenom enzimi. coli nije identičan sa proteinima čoveka.

Fibrini kolagena takođe povezuju grupe ćelija u tkivo. Grupa transportnih proteina može da prenosi različite molekule putem krvotoka. kompleksno vezani sa polarnim lipidima. β1―lipoprotein — lipide. čine srž membranske strukture. Neki proteini služe kao rezerva i obezbeđuju neometano razviće jedinke: na . itd.5 . 8 . Oni igraju veliku ulogu u prenosu jona i manjih organskih molekula kroz membranu. Tako hemoglobin prenosi kiseonik. Treća grupa proteina čini bitne elemente kontraktivnih i pokretnih sistema. grade komplekse sa stranim proteinima prethodnik fibrina u krvnom koagulumu učesnik u procesu zgrušavanja izazivač bakterijalnih trovanja hranom bakterijelni toksin enzimi koji hidrolizuju fosfogliceride 7 . Različiti nerastvorni proteini ćelijske membrane. Hrskavica se sastoji iz proteina konjugovanog sa polisaharidom — hondroitinsulfatom. na primer: aktin i miozin u mišićima. ceruloplazmin — bakar. Rezervni proteini albutnin jajeta kazein feritin gliadini i zeini Hormoni insulin adrenokortikotropni hormon hormon rasta Zaštitni proteini u krvi kičmenjaka antitela fibrinogen trombin Toksini toksin Clostridium botulinum toksin difterije zmijski otrov reguliše metabolizam glukoze reguliše sintezu kortikosteroida stimuliše rast kostiju 6 . albumin — slobodne masne kiseline. Glavni ekstracelularni strukturni protein vezivnog tkiva i kostiju viših životinjskih vrsta je lančasti protein kolagen. Druga grupa obuhvata proteine koji izgrađuju strukturne elemente organizma i ona je po količini najveća.

6. jeste njihova velika osetljivost prema svemu što ubija živa bića.3. Zajednička i karakteristična osobina proteina.2 OSOBINE PROTEINA Upadljiva osobina proteina je da mogu da grade kompleksna jedinjenja sa raznim supstancama i to na principu strakturne komplementarnosti. One su zajedničke za sva živa bića. Zagrevanjem proteini se menjaju ili kako se to kaže »denaturišu«. Vrlo rano je zapaženo da se supstance kao: belance jajeta. hormon rasta i drugi su proteinskog karaktera. kao što je održavanje osmotskog pritiska i pH. čiju promenu katalizuju. Mnogi hormoni kao što je insulin. za razliku od taloga koji se dobija isoljavanjem proteina neutralnim solima i alkoholom. Enzimski molekuli su komplementarni sa supstratom. koji je prouzrokovao njihovo nastajanje. Danas je objašnjeno kako povezivanje aminokiselina u proteinske čestice različitog oblika i dimenzija omogućava da proteini mogu da vrše toliko različitih i važnih funkcija. ugrušano mleko. gliadini i zeini u klici pšenice i kukuruza. po kojoj se razlikuju od drugih biohemijskih sastojaka. koagulišu pri zagrevanju. koje same po sebi nisu ni biološki aktivne niti toksične supstance. sastavljeni su od samo dvadesetak aminokiselina. naročito albumin imaju odlučujuću ulogu u održavanju standardnih uslova u ćeliji i tkivima. Plazmaproteini.primer albumin u jajetu. a fibrinogen i trombin ih čuvaju da kod ranjavanja ne iskrvare. alkaloidnih reagenasa. Zaštitni proteini kao što su antitela štite kičmenjake od stranih supstanci. kazein mleka. U proteinima su aminokiseline vezane peptidno samo svojim α―amino i α―karboksilnim grupama. Pored enzima biološki je aktivna i grupa proteina koja pokazuje hormonsko dejstvo. Strukturna komplementarnost omogućava proteinima da mogu da vrše tolike raznolike funkcije. transportni proteini su komplementarni sa supstancama koje prenose. krvni serum. kisele i bazne grupe različitih aminokiselina su slobodne i čine bočne grupe peptidnog lanca. Druge polarne. uključujući i one aktivne i toksične. Pod pojmom denaturacije podrazumeva se niz promena koje se odigravaju u komplikovanoj strukturi proteinskih . Svi proteini. dejstvom kiselina i tzv. Dobijeni kaogulum se ne rastvara. antitela su komplementarna sa svojim antigenom.

čija molekulska težina prelazi i 40 miliona. Njihova molekulska težina kreće se u širokim granicama i može da dostigne jedan milion daltona2[2] (vidi tabelu). sintetaza masnih kiselina ima sedam aktivnih enzima. To je razlog da je živi svet toliko osetljiv na radioaktivnost. Denaturisanjem protein gubi svoje fiziološko dejstvo. izolovanje nativnih proteina je vrlo težak i osetljiv posao. Svi regulatorni enzimi sastoje se od više enzimskih molekula: na primer. Tada se pokazalo da su proteini makromolekuli. a poznaje se odmah po promeni njegove rastvorljivosti. Do denaturisanja proteina može da dođe ne samo povišenjem temperature već i dejstvom visokog pritiska mehaničkim tretiranjem. Tabela 6.10 . dejstvom kiselina. sastoje se iz nekoliko proteinskih molekula (protomera). Oni se sastoje od 2 . tek kada su pronađene fizičke metode. a ceo kompleks se sastoji od 21 protomera. koje nisu izazivale njihovu denaturaciju. Zbog velike osetljivosti proteina i opasnosti da ne dođe do denaturisanja.molekula. Ispitivanje proteina je koraknulo napred.Molekulske težine nekih proteina Proteini Insulin goveđi Ribonukleaza Lizozim (belanceta) Mioglobin (goveđeg srca) Hemoglobin (ljudski) Albumin (ljudskog seruma) Y―globulin (konjski) Glikogen fosforilaza (iz mišića kunića) Sintetaza masnih kiselina (iz kvasca) Virus duvana 495 000 2 300 000 40 000 000 Oko 4100 oko 20 000 336 500 4 oko 21 oko 2130 Molekulska težina Broj aminokiselinskih ostataka Broj proteina 5 733 12 640 13 930 16 890 64 500 68 500 149 900 51 124 129 153 574 oko 550 Oko 1 250 2 1 1 1 4 1 4 Proteini istog tipa i funkcije mogu da imaju različite molekulske težine. Neki proteini postoje u obliku oligomera tj. Tako se hemoglobin sastoji od četiri protomera. Pri tome se naročita pažnja obraća na temperaturu i koncentraciju vodonikovih jona. Najveći supramolekulski kompleksi su virusi. baza i organskih rastvarača i raznih zračenja.

množenjem postotka dobijenog azota s faktorom 6. želatina. krvnog fibrina.25 (100/16 = 2. U analitičkom određivanju proteina krvne plazme dogovorno je uzeto da proteini imaju cca 16% azota i na osnovu toga se proračunava sadržaj proteina. Primenjujući elementarnu analizu na proteine svile. Mi ćemo kasnije opširnije govoriti o strukturnim razlikama homologih proteina na primeru insulina i hemoglobina.3 ELEMENTARNI SASTAV PROTEINA Gerardus Johannes Mulder (1839) god. povezanih međusobno Kao i sva jedinjenja ugljenika molekuli proteina su trodimenzionalni i svaki od njih ima svoj karakterističan oblik u prostoru. molekula. H 2O2). Zasada je važno da naglasimo da veličina i oblik svake vrste zavisi od veličine i oblika proteina koji ih izgrađuje. Prilikom sagorevanja azot koji se nalazi u proteinima prelazi u amonijum―sulfat. pokazalo se da proteini sa istom fiziološkom funkcijom (tzv. našao je da svi imaju 12—19% azota. poznatih pod imenom antitela ili imunoglobulini. H2SO4 i u prisustvu katalizatora (Cu. Posle sagorevanja višak konc. Ispitivanjem zaštitnih proteina. Znači da se hemoglobini različitih sisara i uopšte homologi proteini razlikuju po svojoj strukturi i obliku. a titracijom se odredi koliko je amonijaka predestilovalo. Princip određivanja azota u proteinima sastoji se u tome što se proteini sagore uz dodatak konc. je prvi počeo sistematsko ispitivanje proteina. .3. 6. Na primer hemoglobini različitih sisara ubrizgani eksperimentalnoj životinji izazivaju nastajanje različitih antitela. Prema ovom karakterističnom elementu i danas se izračunava i procenjuje proteinski sastav tkiva i hrane. Pri tome se neutrališe jedan deo kiseline. koji nastaju u krvi kičmenjaka posle injekcije nekog proteina stranom tom organizmu. Dakle.hiljadu i više proteinskih nekovalentnom vezom. Naravno ovako dobijeni rezultati su samo približni.25). belanceta jajeta. Hg. molekularna osnova raznolikosti živih bića počiva na raznolikosti izgleda i veličine proteina specifičnih za datu vrstu. homologi proteini) nisu imunološki identični. H2SO4 se neutrališe i dodatkom jake baze NaOH oslobodi se amonijak iz nastalog amonijum―sulfata: (NH4)2SO4 + 2NaOH=Na2SO4 + 2NH3 + 3H2O Oslobođeni amonijak se kvantitativno hvata destilacijom u struji vodene pare u rastvor kiseline poznate koncentracije.

Ima proteina koji se sastoje samo od jednog peptidnog lanca (protomer). Hidrolitičkim razlaganjem proteina dobijena su jedinjenja male molekulske težine — aminokiseline. nokti. To su oligomerni proteini. Principijelna razlika između keratina različitih životinja je u načinu pakovanja filamenata i količini i sastavu amorfnog matriksa. 20— 23% kiseonika. svaki tip proteina okarakterisan je: 1) svojim specifičnim hemijskim sastavom. Keratini se sastoje iz dve vrste belančevina: fibrilarne komponente koja ima malu količinu sumpora i amorfnog globularnog proteina bogatog sumporom. magnezijuma. obično parnog broja. perje su izgrađeni od keratina. slično čeličnim štapovima u betonski temelj. U proteinima su aminokiseline vezane peptidnom vezom. rogovi. koji je genetski dirigovan. cinka i drugih elemenata.Pored azota proteini sadrže 50—55% ugljenika.3. Sumpora imaju 0. Prema obliku i strukturi molekula proteini se dele na dve velike grupe: A. Fibrili proteina su ugrađeni u amorfnu masu. Njihovi polipeptidni lanci su paralelno smešteni duž jedne jedine osovine. Kosa. 6. Utvrđeno je da su one osnovne strukturne jedinice iz kojih se sastoje svi proteini.4 STRUKTURA PROTEINA njegovom Svaki protein u nativnom stanju ima svoj specifičan i karakterističan trodimenzionalni oblik u prostoru. Naprotiv. peptidnih lanaca. Globularne ili sferoidne proteine. Neki proteini imaju u svom molekulu gvožđa (kao na primer hemoglobin). kolageni i elastini. koža.2—3%. Fibrilarne belančevine su osnovni strukturni elementi vezivnog tkiva viših životinja. bakra. Fibrilarne ili lančaste proteine i B. a fosfora 0—6%. 2) molekulskom težinom i 3) redosledom (sekvencijom) aminokiselina u polipeptidnom lancu. Fibrilarni proteini imaju molekule u obliku vlakna (fibrila) dužine nekoliko stotina jedinica angstrema*3[3]. gradeći peptidni lanac (ili lance). 6—7% vodonika. Proteini nisu slučajni polimeri različite dužine lanca. Najpoznatiji proteini ove grupe su keratini. 3 . koji nazivamo KONFORMACIJA. a veliki broj se sastoji od više.

kostiju. niti u razblaženim kiselinama i bazama. Sastavni peptidni lanci se zovu protomeri. Hemijske i biološke osobine proteina jedino mogu da se objasne egzaktnim opisom njihove konformacije. mleku i svim tkivnim tečnostima. Karakteristična osobina ove grupe proteina je da su fizički i hemijski vrlo otporni. Talasna dužina X―zrakova je istog reda veličine kao i razdaljina atoma u kristalima. Globularni proteini imaju molekule manje ili više elipsoidnog oblika. Elastina ima najviše u žutim elastičnim vlaknima vezivnog tkiva. oni difraktuju. Prema tome. ne rastvaraju se ni u jednom neutralnom rastvaraču. koji se po svojoj konformaciji nalaze između fibrilarnih i globularnih. slično fibrilarnim proteinima. U ovu grupu spadaju biološki vrlo aktivni proteini: enzimi. Prostorna organizacija peptidnih lanaca u proteinima ispituje se uglavnom merenjem difrakcije X―zrakova. tetiva. belancetu jajeta. Njihovi molekuli su lančasti. Slika 6. Njihovi peptidni lanci su čvrsto sklupčani unutar globularne čestice. Rastvaraju se u vodi i rastvorima neutralnih soli. hrskavica i zubi. Globularni proteini se nalaze u krvnoj plazmi.Kolageni su bitne komponente vezivnog tkiva kože. U ovu grupu spadaju miozin mišića i fibrinogen. ugibaju X―zrakove kao i . hormoni. ali se rastvaraju u vodi i rastvorima neutralnih soli. kada su atomi pravilno razmešteni u jednom kristalu. strukturni element ugruška krvi. antitela. virusi i dr. Globularni proteini koji se sastoje iz više peptidnih lanaca nazivaju se oligomerni proteini. Javlja se u različitim oblicima.19 .Konformacija fibrilarnih (a) i globularnih (b) proteina Ima proteina.

optička rešetka. Cepanje na manje peptide može da se radi hemijskim ili enzimskim metodama. His4. Ovu strukturu imaju samo oligomerni proteini. Odvajanje se radi elektroforetski ili hromatografski. Od . (NH3)32. Cys―Cys8. Val21. U molekulima proteina postoje četiri nivoa strukturne organizacije peptidnih lanaca: primarna. Ser20. Thr21. Dosta dobar uvid u sastav proteina daju formule. Određivanje sekvence aminokiselina Kod utvrđivanja redosleda odnosno sekvence aminokiselina prvo treba da se odredi da li se protein sastoji iz jednog ili više peptidnih lanaca. tercijerna i kvarterna. Tyr9. Pro15. U ovoj formuli grupacije od tri slova označavaju pojedine aminokiseline. koje su danas automatizovane. naročito onakav kakav se nalazi u fibrilarnim proteinima. Sastav β―laktoglobulina bi bio: Gly8. Glu26. Arg7. oni se prvo cepaju na manje peptide. Asp36. Tercijarna struktura objašnjava način na koji se peptidni lanac presavija i uklupčava da bi se stvorila kompaktna struktura globularnih proteina. Met9. Try4. Ile27. Phe19. Leuso.5 PRIMARNA STRUKTURA PROTEINA Aminokiselinski sastav proteina određuje se u hidrolizatu pomoću raznih hromatografskih metoda. Kvaterna struktura obuhvata prostornu organizaciju više peptidnih lanaca. Na2SO4. jer se redosled može da odredi samo na manjim peptidima. koje u principu odgovaraju opštim formulama neorganskih jedinjenja npr. Pošto se peptidni lanci u proteinima sastoje od stotine aminokiselinskih ostataka. U oba slučaja treba da se zna između kojih aminokiselina je došlo do kidanja peptidne veze. Daljnji korak je da se u slučaju oligomernog proteina njegovi sastavni peptidni lanci (monomeri) odvoje i izoluju u čistom stanju. 6. Primama struktura obuhvata samo kovalentnu kičmu polipeptidnog lanca i karakterističan redosled ostataka aminokiselina (sekvencu). Cys4. Ala29. sekundarna. U slučaju kada su peptidni ianci povezani kovalentnom —S—S— vezom preko ostataka cisteina. lanci se odvajaju cepanjem ove veze oksidacijom sa perhlornom kiselinom. Ovo može da se konstatuje određivanjem broja krajnjih aminogrupa u intaktnom proteinu pomoću reakcije sa fluorodinitrobenzenom.3. Tako se na osnovu difrakcionih merenja može da ustanovi položaj pojedinih atoma peptidnog lanca i njihova međusobna razdaljina. a indeks pored njih znači da ima toliko ostataka dotične aminokiseline u molekulu. Sekundarna struktura obuhvata način prostiranja peptidnih lanaca (izduženi ili spiralni). Fibrilarni proteini nemaju tercijernu strukturu.

Pored ova dva enzima koristi se pronaza i suptilizin i papain. Slika 6. koje se nalaze u homologim insulinima. tako da nastaju peptidi čija je krajnja aminokiselina triptofan. .Redosled aminokiselina u goveđem insulinu položaj —S—S— veza između A i B lanca.hemijskih reagenasa za sada se najviše upotrebljava cijanogenbromid. tirozin ili fenilalanin. Himotripsin cepa na mestu aromatičnih aminokiselina. koji cepa na mestu metionina. Podvučene su one aminokiseline.20 . Kod enzimske hidrolize koristi se osobina enzima da hidrolizuju veze samo između određenih aminokiselina. Tako hidroliza sa tripsinom daje peptide koji imaju kao krajnju C―aminokiselinu lizin ili arginin. Nastali manji peptid ima kao krajnju aminokiselinu homoserin (derivat metionina).

Niz aminokiselina u peptidnom lancu α―laktalbumina (velika slova označavaju ostatke aminokiseliina) A. 2—1. Iz slike 6. Enzimskim cepanjem dobijenih peptida sa tripsinom dobija se od peptida br. 1— 2.N―I―C―D―I―S―C―D―K―F―L―N―N―I―T―N―N―I― M―C―A―K―K―I―L―D―I―K―G―I―N―O―W―L―A―H ―K. 1: N―I―C―D―I―S―C―D―K F―L―N―D―N―I―T―N―N―I―M a od peptida br. 2—2 i 2—3. npr. velika slova označavaju aminokiseline. 1 C―A―K―K―I―L―D―I―K―G―I―N―O―W―L―A―H―K .Cepanje peptidnog lanca sa cijanogenom i tripsinom. 2 B.21 . 2 C―A―K i slobodan lizin (K) I―L―D―I―K G―I―N―O―W―L―A―H―K Peptid 2―1 Peptid 2―2 Peptid 2―3 Peptid 1―1 i Peptid 1―2 Slika 6. drugi peptid br. Hidrolizom ovih manjih peptida sa tripsinom dobijeno pet još manjih: 1 — 1. Cepanjem sa cijanogenbromidom na mestu gde se nalazi metionim (M) nastaje: N―I―C―D―I―S―C―D―K―F―L―N―D―N―I―T―N―N―I ―M jedan peptid br.21. se vidi da je peptid od 28 aminokiselinskih ostataka prvo hidrolizovan sa cijanogenbromidom na dva peptida: Peptid 1 i 2. M―metionin. . K―Iizin.

Alfa―lanac ima 141 ostataka aminokiselina. Na sledećoj shemi dat je redosled aminokiselina u alfa― i beta― lancu adultnog hemoglobina HbA. Pojava istih aminokiselina na istim mestima u različitim peptidima naziva se homologija sekvence. Prvi protein kome je određena sekvenca je bio insulin. Određena je i sekvenca enzima tripsinogena (229 aminokiselina) himotripsinogena (245 aminokiselina) gliceraldehid―3―fosfat dehidrogenaze (333 aminokiselina). za šta je dobio Nobelovu nagradu. koje se na istom mestu javljaju u oba lanca. Na shemi su podvučene aminokiseline. Protein mioglobin. sa položajem četiri—S—S— mosta Do danas je relativno malom broju proteina određena sekvenca aminokiselina. On se sastoji od četiri peptidna lanca: dva alfa i dva beta. pokazuje s . godine. a sastoji se od 39 aminokiselina. a drugi od 30. Prvi je izgrađen iz 21 aminokiseline. koji se nalazi u mišićima i koji kao i hemoglobin može da vezuje kiseonik. Sekvencu insulina je utvrdio Sanger sa saradnicima 1953. povezanih u jedan peptidni lanac koji na četiri mesta ima —S—S— mostove. Prvi oligomerni protein kome je određena sekvenca aminokiselina bio je normalni hemoglobin odraslog čoveka Hb A.Slika 6. Posle insulina određena je sekvenca hormona adrenokortikotropina. Ona se sastoji od 124 aminokiselina. Lanac A i B su povezani sa dva —S—S— mosta. čija je molekulska težina 4 600. Ribonukleaza je prvi enzim kome je određena sekvenca. za njega je docnije pokazano da je peptid. a beta 146. Iz sheme se vidi da se insulin sastoji iz dva peptidna lanca: A i B.22 .Peptidni lanac goveđe ribonukleaze.

alfa― i beta― lancem hemoglobina homologiju sekvence (na shemi zaokružene aminokiseline).6 VARIJACIJE U PRIMARNOJ STRUKTURI HOMOLOGIH PROTEINA. Iste aminokiseline u oba lanca su podvučene.3. Konstatovano je . a zaokruže su one koje se na istom mestu javljaju i u miglobinu.23 .Sekvenca aminokiselina u α i β lancu čovečijeg adultnog hemoglobina. Slika 6. Mioglobin se sastoji samo od jednog peptidnog lanca. IMUNOGLOBULINA I PATOLOŠKI NASLEDNIH PROTEINA Određivanje sekvence aminokiselina u proteinima otkrilo je mnoge značajne činjenice i proširilo naše znanje o proteinima. 6.

Imunoglobulini Većina antitela su proteini molekulske težine od 150 000 daltona. Međutim.da u proteinima postoje sve moguće kombinacije aminokiselina. a. ovce. Kad su filogenetske razlike manje onda je i razlika u sekvenci pojedinih proteina manja. Ispitivanje homologih proteina pokazalo je da se oni razlikuju u sekvenci aminokiselina i da su. koji se sastoji od 104 aminokiseline. što je prikazano na donjoj shemi. Razlika u sekveneci varira od vrste do vrste i ukoliko je veća filogenetska razlika utoliko je i veća razlika u sekvenci. Tako je pokazano da insulini izolovani iz pankreasa: krave. takođe je pokazalo da su to različiti proteini. Tako se u kolagenu ostaci alanina. Oni obično imaju istu molekulsku težinu. a u lancu A postoje razlike samo na položajima 8. koji pokazuju homologiju na pojedinim mestima u peptidnom lancu. glicina. svinje. Kod globularnih proteina nema periodičnog ponavljanja redosleda aminokiselina kao ABABABABAB ili ABCDABCDABCD. koze i konja imaju identičan redosled aminokiselina u lancu B. . b. 9 i 10. Tako se citohrom c konja i kvasca razlikuje na 48 mesta u peptidnom lancu. kod lančastih proteina ima periodičnog ponavljanja nekih aminokiselina. Svaki imunoglobulin reaguje sa svojim antigenom na specifičan način. Enzimi obično imaju isti redosled na onom delu peptidnog lanca za koji se veže supstrat. Homologi proteini Proteini koji vrše istu fiziološku funkciju kod različitih životinja nazivaju se homologi proteini. prolina i hidroksi―prolina periodično javljaju. prema tome različiti proteini. Oni samo na pojedinim mestima u svojim polipeptidnim lancima (ili lancu) imaju iste aminokiseline (homologija sekvence). Ispitivanjem sekvence enzima tripsina i himotripsina različitih životinja.

Samo se oni delovi lakog i teškog peptidnog lanca.24 . koji su blizu krajnjoj aminokiselini sa slobodnom —NH2 grupom. Sekvenca svih 1 300 aminokiselina u jednom tipičnom imunoglobulinu je određena i upoređena sa sekvencom drugih imunoglobulina specifičnih na različite antigene. a teški 50 000.Struktura imunoglobulina (IgG): sastavljen je od dva teška lanca i dva laka lanca. Sekvenca aminokiselina na kraju lanca gde se nalazi slobodna ―NH2 grupa varira kod različitih anti―tela (šrafirani deo) dok je u ostalim delovima ista (nešrafirani deo). (N―krajnje aminokiseline) razlikuju u sekvenci.25 . Pokazalo se da imunoglobulini imaju u pojedinim delovima molekule iste aminokiseline.Slika 6. Slika 6. Verovatno je da ova razlika u sekvenci prouzrokuje i fine razlike u obliku mesta u koje treba da se .Specifična reakcija antigena s molekulima antitela i nastajanje nerastvornog kompleksa Ispitivanje sekvence različitih imunoglobulina (antitela) pokazala su da se njihov molekul sastoji od dva laka i dva teška lanca. Lakši lanci imaju molekulsku težinu 20 000 daltona. To je zapravo onaj deo molekula koji specifično reaguje s antigenom.

Tabela 6. Antigen mora da bude komplementaran s antitelom. koje nastaje zbog mutacije DNK molekula. Zbog toga HbS ima jedan negativan naboj manje kod neutralnog pH i sporije se kreće u električnom polju. »molekulskih oboljenja«. Na ovaj način je dokazano da je »srpasta« anemija nasledno oboljenje. Određivanje sekvence HbS pokazalo je da se njegov β―peptidni lanac razlikuje od istog lanca HbA. koja nastaju zbog promene sekvence . Itano su izolovali hemoglobin osoba obolelih od jedne nasledne anemije.11 . Kod ljudi je do danas otkriveno oko 150 patoloških hemoglobina. po tome što na položaju šest umesto glutaminske kiseline ima valin.uglavi antigen. S i C Ispitivanja patoloških hemoglobina ukazalo je na mogućnost postojanja i drugih patoloških proteina. c. sporije je putovao u električnom polju. znači mora da prileže kao ključ u bravi. itd. koji diriguje sintezu (β ―peptidnog lanca hemoglobina. Oni su posledica genetskih promena. Zbog toga što HbS ima drukčije osobine od normalnog hemoglobina on prouzrokuje promenu bikonkavnog oblika normalnih eritrocita. Patološki nasledni proteini L. poznate pod imenom »srpasta« anemija. čija je sekvenca aminokiselina promenjena zbog mutacije odgovarajućih gena. Pauling i H. Izolovani hemoglobin S (HbS) razlikovao se po svojim fizičko―hemijskim osobinama od normalnog hemoglobina A čoveka (HbA).Deo β―polipeptidnog lanca u hemoglobinima A. koje obično prouzrokuju zamenu samo jedne aminokiseline u alfa― ili beta― lancu hemoglobina. On se teže rastvarao nego normalni. Do danas je otkriveno nekoliko stotina tzv.

i 6. Ova oboljenja se najlakše otkrivaju kod proteina koji su enzimski aktivni. zbog gustine elektrona. Pošto atomi povezani jednogubom vezom slobodno rotiraju. veza između ugljenika CO grupe (2―C) i azota —NH (5―N) grupe. jer imaju najprostiju strukturu. a drugi za azot (5. Naime. Jedan alfa―ugljenikov atom je vezan jednogubom vezom za ugljenik —CO grupe (2.26 . fibroina svile i kolagena). Najbolje je ispitana sekundaraa struktura fibrilarnih proteina (α―keratina. odnosno međusobni položaj aminokiselina.). Slika 6.3. to se peptidni lanac može samo na tim mestima da savija gradeći spiralu. Ranije je rečeno da je raspored elektrona oko atoma peptidne veze simetričan i da zbog toga njena šest atoma Cα―CO―NH―Cα leže u jednoj ravni. promena u sastavu njihovog molekula reflektuje se na njihovu enzimsku aktivnost u određenom metaboličkom procesu. ima karakter dvogube veze.Raspored atoma peptidne veze i mesta rotacije oko α―ugljenikovih atoma (1. jer je osnovna struktura proteina polipeptidna.7 SEKUNDARNA STRUKTURA PROTEINA Pod sekundarnom strukturom proteina se podrazumeva način prostiranja njegovog peptidnog lanca.) —NH grupe. Strukturu proteina određuje na prvom mestu prostorni raspored atoma u peptidnoj vezi. 6.C) 1―C i 6―C su alfa―ugljenikovi atomi aminokiselina između kojih se nalazi peptidna veza i za koje su vezani ostaci R' i R". koja je u prostoru nepokretna . koja može da se izmeri ili konstatuje na odgovarajući način. Nasuprot tome.normalnog proteina.

3. Iz tog razloga polipeptidni lanci imaju samo jedan prirodni oblik u prostoru. koja ima s jedne strane vodonik vezan za azot (—N : H).0—5.Kičma polipeptidnog lanca: šrafirane su površine prostorno fiksirane peptidne veze.5 angstrema. a s druge strane elektronegativni kiseonik (—C=O).8 STRUKTURA α―HELIKSA Ispitivanja strukture α―keratina su pokazala da peptidni lanac ovog fibrilarnog proteina nije pravolinijski izdužen. Vodonik je prostorno udaljen od elektronegativnog kiseonika i zbog toga ne može da daje proton. zauzimaju dva oblika ili kako kažemo sekundarne strukture: A) oblik desne α―spirale (ili α―heliks) i B) oblik presavijenih površina (cik―cak struktura). Vodonik gradi most između kiseonika jedne peptidne veze i azota četvrte i na taj način povezuje delove α―heliksa.10). Slika 6. a strelicom su označena mesta na kojima lanac može da se savije Zbog nesavitljivosti peptidnih veza postavilo se pitanje kakav oblik imaju peptidni lanci. 6.(fiksirana).27 . U α―heliksu je svaka aminokiselina povezana vodoničnom vezom sa sledećom četvrtom aminokiselinom. Spirala α―heliksa čini kičmu peptidnog lanca iz koje štrče prema spolja isturene bočne grupe aminokiselina (slika 7. Pokazalo se da peptidni lanci. koji nazivamo sekundarna struktura.6 ostataka aminokiselina. Na osnovu prostornog položaja atoma peptidne veze kičma polipeptidnog lanca u proteinima je planarna i sastoji se od serije relativno nepokretnih površina odvojenih supstituisanim metilenskim grupama za koje su vezani ostaci aminokiselina. α―Helikoidni oblik peptidnog lanca je najpovoljniji . Atomi kiseonika i vodonika nalaze se u položaju trans. Ona je stabilnija od svih drugih koje bi lanac mogao da zauzme. Pomoću konstruisanih modela Pauling i Corey su utvrdili da peptidni lanac α―keratina ima oblik α―heliksa. Vodonične veze se nalaze na svakoj peptidnoj vezi. tako da se zavoj sastoji od 3. uglavnom. nego je dužina identičnih perioda skraćena i kreće se od 5.

U α―heliksu ima. one stabilizuju datu molekulsku strukturu. Samo određeni raspored bočnih — R grupa omogućava spiralizaciju peptidnog lanca. dakle. U tabeli 6. Treba da se naglasi da ne može svaki peptidni lanac da se spiralizuje u α―heliks. jer je to najstabilnija struktura. jer je on stabilniji. koji su kod pH 7 pozitivno naelektrisani. koji su međusobno upleteni u trostruke ili sedmorostruke niti. perja. a koje je narušavaju. jer je za njeno kidanje dovoljno samo 5 000 cal/mol (20 920 J/mol) kada ih ima više stotina. vune grade desne helikse. jer omogućava postojanje maksimalnog broja vodoničnih veza.12 je dato koje aminokiseline pogoduju spiralizaciji α―heliksa. odnosno njegovog aminokiselinskog sastava i sekvencije.od svih drugih mogućih obiika. koliko i peptidnih. Tako α―keratini kose. Električni vektori sila vodoničnih veza su tako orijentisani da osiguravaju maksimalnu jačinu α―heliksu. Iako jačina vodonične veze iznosi samo 5—10% jačine kovalentne veze. kada peptidni lanac sadrži mnogobojne ostatke lizina. spirala će se odviti. zbog međusobnog odbijanja pozitivnih bočnih grupa. onoliko vodoničnih veza. Nastajanje stabilnih helikoidnih struktura zavisi od primarne strukture proteina. Tako npr. Peptidni lanac može da se spiralizuje u α―heliks ako je sastavljen samo od L―ili samo od D―aminokiselina. Proteinske L―aminokiseline grade uglavnom desni α―heliks. Zbog toga se i pretpostavlja da se peptidni lanac spontano spiralizuje u α―heliks. noktiju. . sa najmanjim sadržajem slobodne energije.

Kada kisele bočne grupe izgube naboj povećaniem H+ jona (kod pH 2). Slično se ponaša peptidni lanac sa ostacima asparaginske kiseline. One nemaju primarnu aminogrupu. Jedine aminokiseline. već je njihov azot sastavni deo nesavitljivog pirolidinskog prstena.Shema α―heliksa sa tačkasto oznsčenim vodoničnim vezama Gubitkom pozitivnog naboja (kod pH 12) ovakav peptid će spontano da spiralizuje. . peptid će da nagradi α―heliks. koji nose negativne naboje kod pH 7.28 .Slika 6. koje ne mogu da se uklope u α―heliks su prolin i oksiprolin.

. kojih ima onoliko koliko i peptidnih veza. On se sastoji iz serije polipeptidnih lanaca povezanih mnogobrojnim vodoničnim vezama. Zagrevanjem keratina došlo je.3. koji se obeležva sa β―oblik. Površine obrazuju mnogobrojni peptidni lanci. povezmi brojnim međulančanim vodoničnim vezama.Tabela 6. Bočne grupe aminokiselina štrče iznad i ispod površine. Rentgenskim ispitivanjem rastegnutih i nerastegnutih fibrila keratina. Nerastegnuti oblik ima strukturu α―heliksa. pokazalo se da je položaj atoma u njima različit.9 STRUKTURA PRESAVIJENIH POVRŠINA Astbury je našao da se fibrile α―keratina na dvostruko rastegnuti zagrevanjem u vlažnoj atmosferi. je vrlo sličan fibroinu svile. dakle.12 . a rastegnuti.Uticaj aminokiselina na nastajanje α―heliksa aminokiseline koje stabilizuju α―heliks Alanin Leucin Fenilalanin Tirozin Triptofan Cistein Metionin Histidin asparagin i glutamin Valin aminokiseline koje destabilizuju α―heliks serin izoleucin treonin glutaminska kiselina asparaginska kiselina lizin arginin glicin Aminokiseline koje cepaju α―heliks Prolin Oksiprolin 6. do promene njegove konformacije prešao je iz α―helikoidnog oblika u β―oblik koji se naziva oblik presavijenih površina ili cik―cak.

Trostruka spirala kolagena naziva se tropokolagen. 6. Pošto je svaka treća aminokiselina glicin.. Ona je tako uvijena da se ostaci glicina nalaze unutar spirale. COOH. ali je za sve kolagene karakteristično da sadrže mnogo hidroksiprolina i hidroksilizina (oko 22%) i oko 33% glicina. koji lako adsorbuje vodu i zagrevanjem se skvrči. . Gly—X—Y—Gly—X—Y—Gly. što daje čvrstinu fibrilima kolagena i otpornosti na zagrevanje. U slučaju da su R―grupe glomazne ili nose istoimene električne naboje β―struktura postaje nestabilna i prelazi spontano u α―heliks.β―Struktura presavijenih površina sa R―grupama ispod i iznad površina. Tačkastim linijama su označene vodonične veze. koji posle izlaska iz ćelije menja svoju strukturu prelazeći u nerastvorne f ibrile. Pored kolagena intracelularni prostor sadrži mukopolisaharide. Peptidni lanci presavijenih. Aminokiselinski sastav kolagena varira prema poreklu. Između lanca spirale postoje vodonične veze. a glomazne bočne grupe prolina i . .10 STRUKTURA KOLAGENA Kolagen je pored keratina po količini najzastupljeniji telesni protein.Slika 6. Kolagen se nalazi u više oblika. kompleksno vezane za proteine i nekolagenske proteine.. Poznato je da ove aminokiseline utiču na odvijanje α―heliksa i prema tome fibrili kolagena ne mogu da budu helikoidne strukture. Kolagen se sintetiše u ćeliji u rastvornom obliku.29 .3. Ispitivanja sa X―zrakovima su pokazala da peptidni lanci kolagena grade izdužene trostruke spirale. Njegova struktura liči na porozni sunđer. da teku u istom smeru (β―keratin) ili antiparalelni (fibroin svile). površina mogu da budu paralelni tj. lanac ima sledeću sekvencu aminokiselina: H2N. Bitni je sastojak vezivnog tkiva.

jer se sintetiše samo dok životinja raste. Do međusobnih reakcija bočnih R―grupa dolazi. Zbog tih međusobnih reakcija dolazi do umotavanja peptidnog lanca na tačno određeni način i nastajanja čestice preciznih dimenzija. Presudni uticaj na tercijernu strukturu globularnih. proteina imaju reakcije koje se odigravaju između bočnih R―ostataka aminokiselina njihovog peptidnog lanca ili lanaca.30 .11 TERCIJERNA STRUKTURA GLOBULARNIH PROTEINA Većina nativnih globularnih proteina ima čvrstu kompaktnu strukturu u obliku manje ili više izdužene loptice. ali kod trudnica se javlja ponova u uterusu. odnosno krajnji izgled u prostoru. koji su dobijeni merenjem difrakcije X―zrakova na njihovim kristalima.hidroksiprolina štrče iz spirale. Pod tercijernom strukturom se podrazumeva kako su unutar takve loptaste čestice smešteni peptidni lanci. jer se one razlikuju po svojim fizičko―hemijskim osobinama. Sa metaboličke tačke gledišta kolagen je interesantan. znači da je primarna struktura ona koja određuje tercijernu.3. Tercijerna struktura je kod nekih globularnih proteina poznata na osnovu podataka. Pošto oblik i veličina čestice globularnog proteina zavisi od vrste i broja određenih bočnih grupa u peptidnom lancu. Slika 6. Bočne grupe mogu da budu . Peptidni lanci trostruke spirale su povezani i drugim vrstama nekovalentnih veza.Konformacija polipeptidnih lanaca tropokolagena 6. Tako kod čoveka njegova sinteza pada na minimum posle 18―te godine.

B. Zidove kutije obrazuju spirale E i F.Tercijerna struktura mioglobina. samo 77% polipeptida je u obliku spirale. zatim kisele i bazne. ima kao prostetičnu grupu jedan hem za koji je vezan atom gvožđa. Kiseonik se nalazi na mestu W. Hem―grupa je levo i desno vezana za histidin. E. Prvi protein kome je ispitana tercijerna struktura je bio mioglobin i zato ćemo na njegovom primeru pokušati da objasnimo tercijernu strukturu globularnih proteina. On u mišićima ima ulogu prenosioca kiseonika. odnosno samo 10% kod pH = 7.nepolarnog ili hidrofobnog karaktera. Merenjem difrakcije X―zrakova na kristalima mioglobina se pokazalo da pojedini delovi njegovog peptidnog lanca imaju oblik α―heliksa. F. Molekul je izgrađen od 8 spiralnih peptidnih lanaca (α―helikoidnih peptidnih lanaca).31 . podnožje (osnovicu) B. G2 i H. . C. koji formiraju jednu vrstu kutije za hem grupu. G i H. a 23% nije. Sa COOH je označena krajnja aminokiselina sa slobodnom karboksilnom grupom. a lanac C i D zatvara ugao gornjeg dela kutije. mogu da budu polarne ali nejonizovane. Tačnije. Da se podsetimo da je bočna grupa histidina kod pH = 6 jonizovana 50%. a sa ―NH 2 aminokiselina sa slobodnom amino grupom. Struktura mioglobina je prikazana na donjoj slici 6. U njegovom molekulu nema —S—S— veza. a bazne pozitivno. Mioglobin se inače sastoji samo od jednog peptidnog lanca sa 153 aminokiselinskih ostataka.31 Slika 6. Kisele bočne grupe su kod fiziološkog pH negativno naelektrisane. Na slici su pojedini Ianci obeleženi slovima: A. Molekulska težina mioglobina iznosi 17 500 daltona.

Molekul globularnog proteina liči zbog toga na kapljicu ulja sa polarnom membranom. Opšte osobine koje proizlaze su sledeće: 1) Molekul je tako kompaktan da unutra ima mesta za mali broj molekula vode. U unutrašnjem delu proteinske čestice smeštene su nepolarne aminokiseline (valin.32 . histidina i dr. hem je sam po sebi hidrofobnog karaktera i drži se u hidrofobnom mediju nepolarnih aminokiselina. izoleucin i fenilalanin). koji bi omogućavao kod enzima da reaguju sa njihovim supstratima. Bočne grupe (―R) ovih aminokiselina ponašaju se kao i ugljovodonični lanci masnih kiselina. koje prouzrokuju asocijaciju i zbijanje proteinske čestice. uključujući naelektrisane (npr.Atom Fe je u mioglobinu koordinativno vezan za azotove atome porfinskog prstena kao i za azot histidinskog ostatka u polipeptidnom lancu. Kiseonik asocira sa gvožđem na način koji još nije tačno određen. Nezavisno od toga što je vezan za gvožđe i histidin.Shematski prikazani različiti tipovi veza koje nastaju međureakeijama bočiih . Slika 6. Medutim. Ispitivanje mioglobina je pokazalo da je njegova tercijerna struktura takva da je vrlo pogodna za reakciju sa kiseonikom. prema tome. To je razlog što jonske sile malo utiču na kompaktnost (celinu) proteinske čestice. One se međusobno povezane hidrofobnim vezama. ovo objašnjava uticaj promene pH sredine na rastvorljivost proteina. arginina. lizina. One su. izložene dejstvu molekula vode u rastvoru.) nalaze se na površini proteinskog molekula. Istovremeno je to i model strukture. Skoro svi polarni ostaci aminokiselina. leucin.

čija je struktura ispitana bio je lizozim. Prvi enzim. koji su enzimski aktivni. Naime. Slika 6. a manji deo je u obliku α―heliksa. a zatim ribonukleaza.33 . Spomenuti enzimi su se razlikovali od mioglobina i hemoglobina po sekundarnoj strukturi. veći deo njihovog polipeptidnog lanca ima oblik β―presavijene površine. dobijeni su ispitivanjem enzima koji lako kristalizuju.Struktura lizozima iz belanceta jajeta. sa označenim položajima četiri disulfidne veze (a). karboksipeptidaza. Opšti pojmovi o strukturi globularnih proteina.grupa aminokiselina. himotripsinogen i dr. i shema konformacije polipeptidnog lanca (b) .

širine 55 i visine od 50 Å. Prvi oligomerni protein kome je određena kvaternerna struktura je hemoglobin i na njegovom primeru ćemo da objasnimo prostornu organizaciju oligomernih proteina. da se četiri protomera hemoglobina drže međusobno vezama tipa soli. reflektuje se na njihovu aktivnost. Kada se. Helikoidni delovi peptidnih lanaca hemoglobina presavijeni su u obliku dvostruke mašne i priležu oko prostetične grupe. Vezivanjem određenih niskomolekulskih jedinjenja (modulatora) za oligomerni protein. Ova četiri lanca priležu medusobno tako da grade kompaktnu česticu dužine 64. Kod oligomernih enzima vezivanje modulatora. Hemoglobin A se sastoji od četiri peptidna lanca. i pomeranje protomera. Oni se obično sastoje od parnog broja protomera. odnosno metaboličkih puteva. Tako je dokazano.6. Ovo pomeranje protomera olakšava vezivanje daljnja tri molekula kiseonika za hemoglobin. koji su međusobno povezani silama nekovalentnog tipa. dva α i dva β. naime za jedan α―lanac hemoglobina veže kiseonik. Ova pojava im omogućava da mogu da regulišu brzinu niza enzimskih reakcija. razdaljine između njegovih protomera se menjaju.34 . koja kida vodonične veze. kao što su jonske i vodonične veze. Kod nekih mogu da se odvoje kad se protein suspenduje u rastvor koncentrovane ureje. tada se njegova razdaljina prema drugom β―lancu smanji. Slika 6. Ovo je indirektan dokaz da su u oligomernim proteinima protomeri povezani silama nekovalentnog tipa.12 KVATERNERNA STRUKTURA PROTEINA Pod kvaternernom strukturom se podrazumeva prostorna organizacija oligomernih proteina.3. Ova pojava je prvo zapažena kod hemoglobina. .Prostorna orijentacija α― i β―peptidnog lanca hemoglobina Protomeri oligomernih proteina vrlo se teško odvajaju i izoluju.

se bitno razlikuje od taloženja proteina neutralnim solima ili alkoholom na niskoj temperaturi. Do denaturacije proteina može da dođe ne samo povišenjem temperature. Pod denaturacijom proteina se podrazumeva promena konformacije proteina preko određene granice. Na ovaj način istaloženi protein ne gubi svoje biološke osobine i ne menja rastvorljivost. a razlikuju se u afinitetu prema svom supstratu i imaju osobine da najbolje udovolje potrebi tkiva u kome se nalaze. Zbog promene rastvorljivosti iz rastvora ispada koagulum. Ona je posebno podešena da odgovara njegovoj biološkoj funkciji. Da ne bi došlo do toga proteini koji su izoloženi nepovoljnoj sredini imaju u svom molekulu —S—S— veze. Za protein se kaže da je DENATURISAN. Koagulacija proteina. AABB i AAAB. ekstremnom promenom pH. raznih zračenja. usled denaturacije. S druge strane. što bi se moglo zaključiti iz ispitivanja njihovih kristala. Neki se proteini denaturišu zagrevanjem njihovog rastvora u slabo kiseloj sredini. One se nalaze i u proteinima životinjskih ćelija kao npr. U raznim tkivima čovečijeg organizma nađene su sledeće kombinacije: AAAA. dok intracelularni proteini bakterija nemaju —S—S— veza (npr.3. izgled u prostoru. izolovanje . Narušavanje strukture proteina preko određene granice prouzrokuje gubitak njegove biološke aktivnosti. Tako npr. može da izazove denaturaciju. Sve kombinacije odnosno svi izoenzimi laktatdehidrogenaze katalizuju istu reakciju. 6. ABBB. E. Denaturaciju proteina prati smanjena rastvorljivost i gubitak biološke aktivnosti. BBBB. strukturni proteini imaju mnogo S—S — veza. kao što je laktatdehidrogenaza. u ribonukleazi. Čak i jako potresivanje proteinskog rastvora tako da nastane pena. Takvi oligomerni enzimi se nazivaju izoenzimi. On bi mogao da se uporedi sa harmonikom. bilo bi pogrešno misliti da je struktura globularnog proteina fiksirana. Međutim. protein je u rastvoru vrlo pokretan i može da menja svoju strukturu u prilično širokim granicama.13 DENATURACIJA PROTEINA Iz opisa različitih nivoa strukturne organizacije proteinskih molekula može se zaključiti da svaki protein ima sebi svojstvenu konformaciju tj. Laktatdehidrogenaza se sastoji iz četiri lanca tipa A i B u raznim kombinacijama.Neki oligomerni proteini. koji se ne rastvara niti u suvišku kiseline niti baze. koje pojačavaju njihovu čvrstoću.Coli). Zbog velike osetljivosti proteina i opasnosti da ne dođe do denaturisanja. sastoje se iz raznih kombinacija istih protomera. dejstvom organskih rastvarača i sl. već i dejstvom visokog pritiska.

jer primarna struktura određuje sekundarnu i tercijernu strukturu proteina. primarna struktura proteina se ne menja tokom denaturacije.Denaturacija i renaturacija globularnog proteina.35 . Daleko češće se dešava da je denaturacija ireverzibilna i da se protein nikad više ne vraća u nativno stanje. koagulišu. rastvorljivosti. mogu da se ponovo uspostave vodonične i —S—S veze i sam enzim da se reaktivira. renaturacija proteina potvrđuje mišljenje da u zavisnosti od primarne strukture. koji njene —S—S— veze redukuje u —SH. Ureja. Slika 6. kao što smo ranije rekli. Ona je pokazana na više enzima.proteina je komplikovano. Pošto se pesptidni lanac odvio — povišenjem temperature ili ekstremnom promenom pH. on se ponovo formirao u nativni oblik. ribonukleaza gubi aktivnost ako se tretira sa koncentrovanim rastvorom ureje ili sa redukcionim sredstvima kao što je merkaptoetanol. Drugim rečima. Tokom denaturacije ne dolazi do cepanja peptidnih veza. cepa vodonične veze i time narušava sekundarnu i tercijernu strukturu enzima. kao što su : tripsin. Denaturisani proteini lako ispadaju iz rastvora. Kod enzima se denaturisanje najlakše ustanovljava. . Zbog toga je i mogućno ponovono reaktiviranje. peptidni lanac zauzima termodinamički najstabilniji oblik i strukturu koja je biološki aktivna. merenjem viskoziteta. Postoji više načina da se ustanovi da li je došlo do denaturacije kao npr. promene difuzionog i sedimentacionog koeficijenta itd. amilaza i lizozim. Tako npr. Peptidne veze denaturisanih proteina mnogo lakše i brže cepaju hidrolitički enzimi jer su pristupačnije usled odmotavanja peptidnog lanca. koja je bitna za njegovu aktivnost. Pojava ponovnog aktiviranja globularnih proteina odnosno renaturacija ukazuje da tokom denaturacije ne dolazi do cepanja peptidnih veza. Ova pojava se naziva reverzibilna denaturacija ili renaturacija. Isto tako. jer oni gube aktivnost. Ako se ureja i merkaptoetanol odstrane dijalizom. Pri tome naročitu pažnju treba obratiti na temperaturu i koncentraciju vodonikovih jona.

Odvajanje proteina različite molekulske težine na koloni dekstrana Švedski hemičar Svedberg je prvi konstruisao i primenio ultracentrifugu za određivanje molekulskih težina proteina.36 . Kada indeks prelamanja pokaže nagli skok. određivanjem sniženja tačke mržnjenja ili povećanja tačke ključanja) nego samo specijalnim fizičkim metodama. Veličina indeksa prelamanja na graničnom sloju određuje istovremeno i koncentraciju proteina.6. to je znak da se stvorila oštra granica između proteinskih čestica i rastvarača. Najbrža je i najčešće se radi metoda merenja brzine . koja se kreće u granicama od 20 000— 20 000 000. Postoji više metoda za odredivanje molekulskih težina proteina sa ultracentrifugom. Molekulska težina ne može da se odredi uobičajenim metodama (merenjem gasne gustine. Pomoću vrlo preciznih optičkih instrumenata prate se promene indeksa prelamanja proteinskog rastvora za vreme centrifugovanja. Slika 6. Centrifugovanjem velikim brzinama talože se proteinske čestice iz koloidnog rastvora.3. Brzine koje se postižu ultracentrifugom dostižu 60 000 obrtaja u minuti.14 ODREĐIVANJE MOLEKULSKE TEŽINE PROTEINA Proteini imaju veliku molekulsku težinu.

. da je proces sedimentacije brži od slobodne difuzije. Protein je u kiseloj sredini naelektrisan pozitivno (višak —NH3+ i ostaci histidina) i ponaša se kao višebazna kiselina. Dekstran je umrežen tako da obrazuju sito. Proteini su zbog toga polivalenti joni. ali i njegovog oblika. Gel Fìltracija je vrlo pogodna metoda za određivanje molekulske težine proteina. Prema ovoj metodi rastvor proteina se propušta kroz kolonu dekstrana. U kiseloj sredini sve slobodne grupe proteina vezuju vodonične jone: a) bazna negativno naleketrisana —COO―+H+→ COOH prelazi u neutralnu karboksilnu grupu. Smanjenjem koncentracije vodoničnih jona. Krajnja amino― i karboksilna grupa peptidnog lanca neznatno utiče na ovu njihovu osobinu. baznih i polarnih bočnih grupa. jedne vrste polisaharida. Prolaženjem kroz kolonu dekstrana. koje se nalaze na površini molekula.sedimentacije. naziva se Svedberg―eva jedinica i obeležava sa S. Vrednost od 1 x 103 s. a b) bazna amino―grupa — NH2 + H+→ ― NH3+ prelazi u pozitivno naelektrisanu grupu. Protein je u baznoj sredini naelektrisan negativno (višak —COOˉ) i ponaša se kao slaba polivalentna baza. mali molekuli ulaze u čestice dekstrana. u baznoj sredini. Ova vrednost pH naziva se izoelektrična tačka proteina (I. 6. koja ne zahteva skupu aparaturu. Znak i veličina njihovog električnog naboja zavisi od prirode bočnih grupa i koncentracije vodoničnih jona.). čije pore imaju određene dimenzije. sve slobodne grupe oslobađaju protone: a) neutralna karboksilna grupa —COOH →H+ + —COO― prelazi u negativno nalektrisanu konjugovanu bazu —COO―. Ovom metodom se meri brzina kojom se proteinske čestice kreću u centrifugalnom polju takvog intenziteta. zavisno od pH sredine. Menjajući pH sredine od pH = l do pH=13 naići će se za svaki protein na jednu vrednost pH.3.15 PROTEINI KAO ELEKTROLITI Proteini su u vodenom rastvoru dipolarni joni i zbog toga se ponašaju kao slabe kiseline ili baze. Električni naboj proteina potiče od slobodnih kiselih. a b) pozitivno naelektrisana ―NH+3 → H―+H—NH2 prelazi u neutralnugrupu —NH2. kod koje on ima isti broj pozitivnih i negativnih naboja. Sedimentacioni koeficijent je funkcija i molekulske težine proteina.T. a veći prolaze pored njih i izlaze iz kolone. Poređenjem sa standardima poznate molekulske težine. može se priličnom tačnošću da se odredi molekulska težina nepoznatog proteina.

Obrnuto protein kao što je citohrom c ima izoelektričnu tačku kod velikog pH. Proteini imaju puferne osobine.Ona zavisi od broja baznih i kiselih grupa. jer se sastoji iz više baznih aminokiselina. jer mogu da vezuju i otpuštaju protone. pufersku sposobnost pokazuju samo oni proteini koji imaju veći broj histidinskih ostataka jer se područje njegove disocijacije . ponaša se kao slaba kiselina. Serumalbumin.Izoelektrčcne tačke poznatijih proteina Kod pH nižih od izoelektrične tačke protein je naelektrisan pozitivno.37 . Tako je npr.Bočne grupe koje nose naboj u proteinu. Kod fiziološkog pH. Brojevi pored svake grupe označvaju pK područje u kome disosuju. a kod pH višeg od izoelektrične tačke naelektrisan je negativno i ponaša se kao slaba baza.7. čija je izoelektrična tačka kod pH=4. U donjoj tabeli su date izoelektrične tačke nekih proteina. Sl. 6. utoliko ima nižu izoelektričnu tačku. Ukoliko se neki protein sastoji više od kiselih aminokiselina. Tabela 6.13 . slaba kiselina kod pH = 3.0 a slaba baza kod pH = 6.

Vezivanje Zn za karboksipeptidazu A. Metalo. tri za aminokiselinske ostatke peptidnog lanca. Iz sheme se vidi da se cink. vezuje na četiri mesta. sulfosalicilnom i trihlorsirćetnom kiselinom kod pH. Proteini koji imaju pozitivne naboje mogu da vezuju anjone organskih i neogranskih kiselina. koji se nalazi ispod njihove izoelektrične tačke.proteina. Iz istog razloga može da veže i različite boje. jer je 30—50% neorganskog Ca2+ vezano u krvi za proteine. Zn i dr. Cink helira sa glutaminskom kiselinom na položaj 72. Na donjoj slici je predstavljena promena naelektrisanja histidinskog ostatka u raznim područjima pH. uopšte. za ostatke fosforne kiseline. Co. Zbog toga se proteini talože sa pikrinskom.38 . Na donjoj slici je data shema vezivanja cinka (Zn) u enzimu karboksipeptidazi A. Isto tako je veliki deo K+ u eritrocitima vezan za hemoglobin. To je slučaj kod velikog broja tzv. pošto ima koordinativni broj 4. histidinom na položaju 69 i lizinom na položaju 196 u peptidnom lancu .Promena naelektrisanja histidinskog ostatka kod različitih koncentracija H jona. Vezivanje katjona Ca2+ i K+ je fiziološki značajno. Pored prostog vezivanja anjona i katjona. oni mogu da vezuju jone. Slika 6. vezuju za karboksilatni anjon ili u slučaju fosfoproteina. Pošto proteini nose pozitivne i negativne naboje.(pKa) nalazi između pH = 6—7. Mg. Neorganski katjoni se. proteini vrlo često grade helate sa jonima. Slika 6. a jednom za supstrat.39 . Na ovaj način vezuju se za protein različiti metali kao sto su Cu.

da rastavimo smešu proteina plazme na šest frakcija. jonske jačine i provodljivosti. β―globulini. a najsporije γ―globulini.T. proteini vezuju čitav niz različitih jedinjenja kao sto su: steroidi. Pokretljivost proteinskih čestica u električnom polju biće utoliko veća ukoliko imaju veći naboj. videćemo: 1). to je svakako najveće preimućstvo elektroforeze. Danas je elektroforeza jedna od najboljih metoda za ispitivanje proteina. da će najbrže putovati albumin.T. da će svi u puferu pH 8—9 putovati anodno i 2). odnosno ukoliko je veća razlika između njihove izoelektrične tačke i pH sredine u kojoj čestica putuje. . Pošto pojedini proteini imaju različite izoelektrične tačke. a imajući u vidu veliku osetljivost proteina. jer će imati različite veličine naboja. koji imaju različite izoelektrične tačke.Pored jona. viši alkoholi i masne kiseline. pa zatim redom α1 i α2―globulini. Proteinske čestice putuju u rastvoru čiji je pH manji od izoelektrične tačke (I. Mnogi lekovi cirkulišu u krvi vezani za plazma proteine. Na taj način rastavlja se smeša proteina. oni će kod izvesnog pH. Ta konstrantnost se održava tako da se radi u puferima pogodnog pH. a kad je pH viši od I. dakle. koji se ne poklapa s njihovom izoelektričnom tačkom putovati raznim brzinama. Pri elektroforetskim eksperimentima najvažnije je da naboj proteinskih čestica bude konstantan tokom rada. prema anodi. Elektroforetski možemo.3.16 ELEKTROFOREZA Kretanje naelektrisanih čestica u električnom polju prema suprotno naelektrisanoj elektrodi zove se elektroforeza. Ako pogledamo u tabeli izoelektrične tačke proteina plazme.64) i pH radne sredine (8—9). jer je najveća razlika između njegove izoelektrične tačke (4. 6. fibrinogen. ugljovodonici.) prema katodi. Tokom elektroforeze proteini ne menjaju ni svoje fizičke ni hemijske osobine.

Na slici 6. Iz slike se vidi da je rastvorljivost najmanja kod pH 5.40 .2—5. Na obe strane kritičnog pH.41 . dielektričnih osobina rastvarača i temperature. Na svakcj krivi je naznačena koncentracija NaCl . prisustva soli (jonske jačine).Slika 6.3 koji odgovara izoelektričnoj tački laktoglobulina. rastvorljivost naglo raste i kod pH 4. Slika 6. Svi globularni proteini su najmanje rastvorljivi u izoeletričnoj tački.41 je prikazan uticaj pH na rastvorljivost β―laktoglobulina u rastvoru NaCl različite koncentracije.3.7 dostiže maksimum. jer kod tog pH nemaju naboja.Elektroferogram proteina plazme 6.17 TALOŽENJE PROTEINA Rastvorljivost globularnih proteina je različita i zavisi od: pH sredine.9 i 5.Uticaj pH i koncentracije soli na rastvorljivost β―laktoglobulina na 25°C.

Albumin se taloži zasićenjem rastvora amonijum sulfatom. što dovodi do njihovog ispadanja iz rastvora. Svaki protein se taloži kod određene koncentracije soli. kuhinjska so (NaCl). a za taloženje globulina je dovoljna upola manja koncentracija soli tj.41 se vidi da neutralne soli utiču na rastvorljivost globularnih proteina. Pažljivim isoljavanjem protein se ne denaturiše i može ponova da se rastvori. poluzasićenje rastvora. Taloženjem proteina alkoholom na niskoj temperaturi ne dolazi do njihovog . Organski rastvarači smanjuju dielektričnu konstantu sredine i time i hidrataciju jonskih grupa proteina. Taloženje proteina neutralnim solima zove se »isoljavanje«. koji se mešaju sa vodom kao što su alkohol i aceton. taj će da se istaloži. Od neutralnih soli se za taloženje proteina najviše upotrebljavaju natrijum―sulfat (Na2SO4). Tako se iz krvnog seruma može da odvoji albumin od globulina. jer mu je rastvorljivost u vodi velika (750 g na 1 000 ml). MgCl2 i MgSO4 povoljnije utiču na rastvaranje proteina nego NaCl. Soli koje imaju dvovalentne jone npr. Proteini mogu da se istalože iz rastvora i dodatkom organskih rastvarača.Zbog toga između njihovih čestica nema elektrostatskog odbijanja i one ispadaju iz rastvora (preciptacija). dolazi do taloženja. pH rastvora u kome se nalazi smeša proteina dotera na vrednost izoelektrične tačke jednog od njih. Kada se. oni mogu da se odvoje jedan od drugog primenom postupka. Pogodnim menjanjem koncentracije soli i pH sredine mogu se frakciono istaložiti pojedini proteini. Iz slike 6. NH4Cl i KCl. a ostali će ostati u rastvoru. Pošto proteini imaju različite izoelektrične tačke. pa se i ova činjenica koristi za odvajanje proteina iz smeše. Najpogodniji je amonijum―sulfat. Neki proteini su odsustvu soli potpuno nerastvorni kod pH izoelektrične tačke. amonijum―sulfat [(NH4)2SO4. Smanjenjem jonske jačine povećava se rastvorljivost mnogih proteina. Prva izolovanja pojedinih proteina vršena su taloženjem sa neutralnim solima. Kod pH nižih i viših od izoelektrične tačke proteini su naelektrisani istoimenim električnim nabojem (pozitivnim ili negativnim). rastvorljivost proteina se smanjuje i kod jedne određene koncentracije. koji se naziva »izoelektrična precipitacija«. pošto se neutralne soli odstrane dijalizom. njihove čestice se međusobno odbijaju i ne dolazi do preciptacije. naime. karakteristične za pojedine proteine. Fizičko―hemijska osnova isoljavanja nije još potpuno objašnjena. Ovakav postupak se vrlo često koristi za prečišćavanje i izolovanje proteina iz smeše. Kada se koncentracija soli poveća.

U γ―globulinskoj frakciji se nalaze antitela. koji sadrži 575 aminokiselina. U krvnom serumu ima oko 7% belančevina. beta i gama globuline. Druga grupa. Izoelektrična tačka albumina se nalazi kod pH 4. on reguliše osmotski pritisak krvi. Ovo objašnjava. ali se zadržala i nalazi se u mnogim udžbenicima. Elektroforetska frakcija albumina je vrlo homogena. globulini. može da se postigne frakciono taloženje pojedinih proteina iz smeše. Daljnim povišenjem. takođe. . Prvi se rastvaraju u vodi i talože se potpunim zasićenjem njihovog rastvora amonijum―sulfatom. nije više pogodna. dolazi do promene konformacije proteina i denaturacije. dok frakcije α1. kada se elektroforeza radi kod pH = 8. alfa2. Kod fziološkog pH. Serum―albumin ima molekulsku težinu 69 000 i sastoji se od samo jednog peptidnog lanca. Elektroforezom se globulini rastavljaju: na alfa1. Zbog toga on najbrže putuje. ne rastvaraju se u vodi.8. Odvajanje proteina krvne plazme isoljavanjem. U najskorijoj budućnosti plazma proteini će se klasifikovati prema njihovoj funkciji. njegovu dobru rastvorljivost u vodi (do 40%). serum―albumin ima 18 negativnih naboja. od kojih je 70 dobijeno u čistom stanju. elipsoidnog oblika što je vrlo bitno.18 PLAZMA―PROTEINI Prvi istraživači na polju proteina delili su globularne proteine prema njihovoj rastvorljivosti na dve velike grupe : albumine i globuline. naročito masne kiseline i prenosi ih s jednog mesta na drugo. Danas je identifikovano preko 200 proteina u krvnoj plazmi. Zbog toga i podela plazma proteina prema brzini putovanja u električnom polju. Čestice albumina su simetričnog. Pošto u serumu ima najviše albumina. ali samo u granicama od 0 do 40°C. takođe. jer rastvor albumina ima zbog toga mali viskozitet.6. od čega preko polovine otpada na albumin (oko 4%).denaturisanja.3. su uspeli da izoluju oko 30 proteina iz krvne plazme primenjujući frakciono taloženje alkoholom na niskoj temperaturi i kod različitog pH. Jedna od najvažnijih funkcija serum―albumina je njegova osobina da može da vezuje različite supstance. već u rastvorima neutralnih soli. Pošto se svaki protein taloži sa određenom količinom alkohola. Rastvorljivost proteina raste povišenjem temperature. pa ne opterećuje rad srca. Cohn i sar. α2 i β―globulina sadrže smešu različitih proteina. 6. dobijaju se dve frakcije: albumin i globulini. Sa današnjeg gledišta ova definicija nije egzaktna.

14 -Osobine plazma―proteina Proteinska frakcija Mol. % Sastav i funkcija Albumin α1―Globulini α2―Globulini 69 000 130 000 200 000 4. aglutinini Antitela β―Giobulini γ―Globulini 1300 000 150 000 5.0 5. hemijskih i bioloških osobina. čija se koncentracija povećava kod tumora. težina Izoel. koji posle centrifugovanja seruma isplivaju na površini. svaka klasa imunoglobulina se razlikuje u primarnoj strukturi. U α1―globulinskoj frakciji se nalazi protein. tacka Rei. protrombin. β―globulinska frakcija obuhvata β―lipoproteine niske specifične težine (oko 1. 9% slobodnog holesterola. Protrombin. U γ―globulinskoj frakciji se nalaze antitela o čijoj je strukturi ranije bilo govora. U istoj frakciji se javlja i jedan glikoprotein. 29% fosfolipida. takode se nalazi u ovoj frakciji. Molekulske težine globulina se kreću od 130 000 do 1 300 000. a samo 23% peptidnih lanca. Pored imunoglobulina IgG. On se vrlo lako vezuje na površini bakterija i neutralizuje njihove toksine.8 5.12 6. najzastupljeniji su imunoglobulini IgM i IgA. U α2―globulinskoj frakciji nalaze se drugi glikoproteini i haptoglobini. Najviše je prisutan imunoglobulin IgG. Oni se nalaze u kolostrumu i salivi.04). kao i jedan lipoprotein.Albumini. U tabeli su date najvažnije osobine serum globulina. koji vezuje bilirubin.8― 7. nalaze se i u mleku i belancetu jajeta. pritisak prenosilac Gliko i lipoproteidi prenosioci Lipoproteidi. koji vezuju hemoglobin. iste molekulske težine. β ―Lipoprotein ima molekulsku težinu 1 300 000 i sadrzi 39% holesterolskih estara. koji imaju antigena svojstva. osm. prethodnik trombina. .3 9―14% 11—17% Globulini su vrlo nehomogena grupa u koju spadaju proteini različitih fizičkih. koji prenosi gvožđe (transferin) i onaj koji prenosi bakar (ceruloplazmin).0 52―62% 3―5% 6—9% Reg. sa β―globulinskom frakcijom putuje protein. Tabela 6. Kao što je ranije rečeno. oko tri četvrtine cirkulirajućih.

koži i kostima. — Glikoproteine . Prema obliku molekula proteini se dele na: A. kolageni u vezivnom tkivu.Fibrinogen se nalazi samo u krvnoj plazmi. Osim toga globularni proteini se dele prema predlogu američkog i engleskog Udruženja Fiziologa od 1911.3.— Globularne ili steroidne čiji molekuli izgledaju kao elipsoidi. Kod podele globularnih proteina kao osnova služi njihova različita rastvorljivost u vodi i drugim rastvaračima. heparin). na: Proste i složene ili konjugovane proteine. U ovu grupu spadaju: Histoni i protamini. gliadini i prolamini. Keratini se nalaze u epidermi (koža. niti u razblaženim kiselinama i bazama. nokti. rogovi). Njegov molekul je vrlo izduženog oblika. g.— Lančaste ili fibrilarne čiji molekuli imaju izduženi oblik i B. rastvaraju se u rastvorima neutralnih soli Biljne belančevine: glutelini. a elastina ima najviše u žutim elastičnim vlaknima vezivnog tkiva. elastini i kolageni. Složeni proteini sadrže pored aminokiselina i druga jedinjenja ili grupe jedinjenja. — Lipoproteine 3. Prosti proteini sastoje se isključivo od aminokiselina i razlikuju se po svojoj rastvorljivosti. fibrinogen prelazi u fibrin: trombin fibrinogen -----------------------► fibrin + fibrinopeptidi A i B proteoliza 6. Prema karakteru prostetične grupe dele se na: 1. u kome učestvuje veliki broj proteolitičnih enzima i faktora. Najpoznatiji predstavnici ove grupe belančevina su : keratini. rastvorljivi u vodi Globulini. koja nazivamo prostetične grupe.19 KLASIFIKACIJA PROTEINA Do danas ne postoji jedna opšte prihvaćena klasifikacija proteina. U procesu zgrušavanja krvi. koji su baznog karaktera Albumini. Fibrilarne belančevine se ne rastvaraju ni u jednom neutralnom rastvaraču. koja se izdvaja kada se u krv doda neki antikoagulans (npr. — Fosfoproteine 2. kosa.

koja se teško određuje.3. Najbolje su ispitani globulini jajeta. Većina globulina rastvara se samo u razblaženim rastvorima neutralnih soli.20 PROSTI PROTEINI Treba naglasiti da su prosti proteini dobijeni izolovanjem. jer . Albumini su potpune belančevine.3. 6. U prirodi su proteini često vezani s nekom prostetičnom grupom. Izolovani su prvo iz riblje sperme. žutoj tečnosti koja se izdvaja kada se krv ugruša. globin. globulini su vrlo nehomogena grupa u koju spadaju proteini različitih fizičkih. Elektroforetski se kazein rastavlja na tri frakcije α.8% fosfora. Globulini su. a od toga oko 4 g% albumina. Za razliku od albumina. Razlikuju se po molekulskoj težini. Za razliku od histona molekulska težina protamina je mala (oko 5 000) i zbog toga ih ubrajamo u peptide. ima oko 7 g% belančevina. hemijskih i bioloških osobina. — Nukleoproteine 5. lizina i histidina. I proteinska komponenta hemoglobina.21 SLOŽENI PROTEINI Fosfoproteini su složene belančevine.4. najrasprostranjeniji proteini. mleka (laktoglobulini) i krvnog seruma. jer sadrže sve esencijalne aminokisjline. najbolje su ispitani albumini jajeta. jer sadrže velike količine baznih aminokiselina: arginina. — Hromoproteine i 6. β i γ―kazein. Nalaze se uglavnom u jedrima ćelija vezani za nukleinske kiseline. koji se rastvaraju u vodi i koji se talože potpunim zasićenjem amonijum―sulfatom. je jedan histon. U krvnom serumu. ali postoje i takvi koji se rastvaraju u vodi — pseudoglobulini I i II. Veče količine albumina se i dobijaju iz krvnog seruma. To su vrlo rasprostranjene belančevine. mleka (laktalbumin) i krvnog seruma. Svi sadrže oko 0. koja je estarski vezana za alkoholne grupe serina. Histoni su belančevine baznog karaktera. — Metaloproteine 6. Karakteristično je da albumini različitog porekla imaju približno istu molekulsku težinu (69 000). Protamini su takođe baznog karaktera i nalaze se vezani s nukleinskim kiselinama. koje imaju za prostetičnu grupu ortofosfornu kiselinu. pored albumina. U albumine ubrajamo sve proteine. Tipičan predstavnik fosfoproteina je kazein mleka. taloženjem s amonijum―sulfatom ili alkoholom.

Kazeini se razlikuju i po % fosfora.). U novije vreme se pokazalo da je to lipoprotein. Prema karakteru polisaharida delimo ih na neutralne i kisele. Lipoproteini koji se nalaze u telesnim tečnostima (serumu. taloži se kalcijum— parakazeinat: Ca — kazeinat + labferment → Ca—parakazeinat + peptid Pored kazeina u mleku se nalazi i laktalbumin i laktoglobulin. likvoru) su rastvorni. Glikoproteini su vrlo različitog sastava i osobina. Zgrušavanje mleka dejstvom enzima bitno se razlikuje od zgrušavanja izazvanog dodavanjem kiseline. Taloži se kada se mleko zakiseli: Ca—kazeinat + 2HC1 → kazein + CaCl2 Razni proteolitički enzimi. Polisaharid prve grupe je neutralnog karaktera i sastoji se od više jedinica monosaharida ili aminosećera. karotinoidima i dr. O ovim kiselim polisaharidima (mukopolisaharidima) bilo je govora u poglavlju o ugljenim hidratima. serin ili treonin). jer dolazi do cepanja molekula kazeina. Polisaharid kiselih glikoproteina je hialuronska kiselina. . Glikoproteini su vrlo viskozne i sluzave supstancije. Dejstvom labfermenta u prisustvu kalcijumovih jona. koji sadrzi 10% fosfora. Lipoproteini su kompleksi proteina s različitim lipidima: fosfolipidima. Glikoproteini su složeni proteini. tako da se dobijaju vrednosti od 24 000 do 400000. Nalaze se u svim sekretima (pljuvački. a naročito labferment. rožnjači. eritrocitima (krvne grupe) i vezivnom tkivu. hondroitin―sumporna kìselina ili se sastoji od više jedinica heksuronskih kiselina. Kazein je potpuna belančevina. pupčanoj vrpci. želudačnom soku. Najpoznatiji je vitelin. staklenom telu oka. u mleku se nalazi u obliku soli kalcijum―kazeinata. koji se sastoji od fosfatida i proteina nazvanog fosvitin. crevnoj sluzokoži itd. Oni igraju ulogu prenosilaca lipida. Fosfoproteina ima u većoj količini i u žumancetu jajeta.vrlo lako grade veće agregate. u hrskavici. zgrušavaju mleko. Ova grupa se razlikuje prema svojoj specifičnoj težini. Neki regulatorni enzimi kao što su glikogen―fosforilaza i glikogen―sintetaza postoje u fosforilisanom i nefosforilisanom obliku. Glikoproteini su vrlo rasprostranjeni u životinjskom organizmu. serumu. Šećerna komponenta je vezana za neku aminokiselinu peptidnog lanca (obično asparagin. poznate i pod imenom mukoproteini. estrima holesterola. sinovijalnoj tečnosti. čija je prostetična grupa neki šećer.

koji katalizuje biološke oksidacije. O njima će biti opširno govora kasnije. Tako alkohol―dehidrogenaza ima cink. Ribosomi se sastoje od ribonukleinske kiseline (RNK) i proteina. U ovu grupu spada veliki broj enzima. tirozinaza bakar itd. koji su kao grozd nanizani oko nukleinske kiseline. . U ovu grupu spada veliki broj enzima.Čestica virusa duvana sa oko 2 200 peptidnih lanaca Hromoproteini imaju za prostetičnu grupu neki pigment.42 . Slika 6. Metaloproteini imaju kao prostetičnu grupu neki metal. koji je kompleksno jedinjenje gvožđa sa protoporfirinom. Flavoproteini sadrže flavin―mononukleotid (FMN) ili flavindinukleotid (FAD) kao prostetičnu grupu. O njima je bilo govora kod plazma―proteina. Najrasprostranjeniji su hemoproteini i flavoproteini. histonima i protaminima. mitohondrije) izgrađeni su od nerastvornih lipoproteina . Tako je u nukleusu ćelija dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) asocirana s baznim proteinima. ćelijska membrana i strukturni elementi ćelije (granule. Virusi su sličnog hemijskog sastava s tim što se njihova proteinska komponenta sastoji od velikog broja peptidnih lanaca (oko 2 000).Tako postoji grupa α―lipoproteina i grupa β―lipoproteina. Prvi imaju kao prostetičnu grupu hem. Takav lipoprotein je vidni purpur. Kompleksi proteina s karotinima su obojeni. Nukleoproteini imaju kao prostetičnu grupu nukleinsku kiselinu. fosfotransferaze magnezijum.

Gvožđe u trovalentnom stanju. a citohrom a (poznat i pod imenom citohrom―oksidaza ili ferment disanja) ima za prostetičnu grupu citohemin. Katalaza i peroksidaze — vrlo rasprostranjene belančevine enzimskog karaktera. . Hemproteini su fiziološki vrlo aktivni.1 UVOD Hromoproteini su složene belančevine. 6. Gvožđe u hemu može da bude dvovalentno (fenohem ili samo hem). C. Najrasprostranjeniji hromoproteini imaju za prostetičnu grupu obojeno kompleksno jedinjenje gvožđa s porfirinom. koji katalizuju oksido-redukcione procese. Citohromi — intracelularni pigmenti. sadrže kao prostetičnu grupu hemin (Fe3+— protoporfirin). B.4. čija je prostetična grupa neki pigment (hromos — boja). Gvožđe u prostetičnoj grupi reverzibilno prelazi iz dvovalentnog u trovalentno stanje (Fe+++ = = Fe++ + e) : 4. Prema valentnosti gvožđa razlikujemo sledeće porfirinoproteine: A. Mioglobini — respiratorni pigmenti koji se nalaze u mišićima vertebrata i invertebrata. Katalaza ubrzava raspadanje vodonik―superoksida na vodu i kiseonik: 2H2O2→ 2H2O + O2.4 HROMOPROTEINI 6.Rezerve gvožđa se nalaze u jetri vezane za protein »feritin«. koje se zove hem. koji prenose elektrone tokom bioloških oksidacija i čitav niz enzima. a može i reverzibilno da prelazi iz dvovalentnog u trovalentno stanje. kao citohrom b i c. Gvožđe u dvovalentnom stanju: Hemoglobini — respiratorni pigmenti vertebrata Eritrokruorini — odgovarajući respiratorni pigmenti u krvi i tkivnim tečnostima invertrebrata. Njena prostetična grupa je hemin u kome je gvožđe trovalentno. U ovu grupu spada hemoglobin od koga potiče crvena boja eritrocita i koji prenosi kiseonik iz pluća u tkivo. Neki od njih.: 5. zatim intracelularni pigmenti (citohromi). trovalentno (ferihem ili hemin). koji se nalaze u ćelijama svih aerobnih organizama.

Biljna peroksidaza ima za prostetičnu grupu hemin. ―CH = CH2. 6. γ i δ. ―CH2―COOH. tako i od njihovog položaja. Fischer je tokom svog dugogodišnjeg rada (1920—1940) objasnio strukturu hema.4.Peroksidaze katalizuju oksidacije sa vodonik―peroksidom kao oksidacionim sredstvom. sa tri razne grupe — petnaest itd. Navedeni hemproteini razlikuju se po specifičnoj strukturi proteinske komponente. Zamenom vodonikovih atoma na mestima od 1 do 8 raznim organskim radikalima (—CH 3. koji se zovu porfirini. jednim od mnogih derivata kondenzovanog cikličnog jezgra — porfina. —CH 2―CH2―COOH). Zato ćemo prvo da objasnimo hemijski sastav i osobine hema. Izomerija porfirina zavisi kako od broja grupa. koja određuje fiziološku aktivnost. a vodonikovi atomi metinskih grupa grčkim slovima: α. koji se nalaze na četiri pirolova prstena. Porfinsko jezgro je sastavljeno od četiri pirolova prstena vezana medusobno preko četiri metinske grupe: Osam vodonikovih atoma. a prostetična grupa je ista (hem ili hemin) ili slične strukture. .2 PORFIRINI I SRODNA JEDINJENJA Nobelovac H. a životinjska zeleni hematin. nastaju derivati porfina. obeleženi su brojevima od 1 do 8. koje zamenjuju vodonikove atome. ―C2H5. Zamenom vodonikovih atoma sa dve grupe nastaju četiri izomera. Ferohem ili samo hem je kompleksno jedinjenje gvožđa s protoporfirinom IX. Fiziološka aktivnost navedenih hemproteina zavisi od proteinske komponente. β.

3. koji se zajedno s izomernim uroporfirinom i izlučuje u mokraći osoba koje imaju poremećen metabolizam porfirina (porphyria). kao na primer. za protoporfirin IX: U gornjoj formuli Me= ―CH2―CH2―COOH. V = ―CH = CH 2. prvi je takođe nađen i u kvascu. Tako se u ljudskom fecesu nalaze koproporfirin I i koproporfirin III. Raspored ovih grupa u protoporfirinu IX odgovara jednom od 15 mogućih izomera.Vodonikovi atomi u protoporfirinu IX zamenjeni su sa četiri metil―grupe —CH3 na mestima 1. 5 i 8. na 2 i 4 i sa dva ostatka propjonske — CH2—CH2—COOH (tačnije karboksietana) kiseline na mestima 6 i 7. ―CH3. koji nastaju ili prilikom sinteze ili razlaganja hemoglobina. . sa dve vinilne grupe —CH = CH 2. Pr= U životinjskom organizmu nalaze se različiti izomerni porfirini. U perju nekih ptica (Turaco corythaix) ima uroporfirina III. Često se formule porfirina pišu skraćeno.

koji se zove »Soret band«.6. to peta i šesta valenca gvožđa leže uspravno na ravan prstena. Cu. porfirini pokazuju apsorpciju i kod drugih talasnih dužina. Mg. daju kompleksna jedinjenja — metaloporfirine. Najkarakterističnija osobina porfirina je da sa mnogim metalima. Kompleksno jedinjenje dvovalentnog gvožđa s protoporfirinom IX zove se ferohem ili samo hem. zbog velikog broja nezasićenih veza u porfinskom jezgru. Mn. Pored ovog maksimuma. .3 OSOBINE PORFIRINA Porfirini su crveno obojeni pigmenti s karakterističnim apsorpcionim spektrima. a na šestoj valenci se nalazi molekul vode ili kiseonika (kod oksihemoglobina). Svi porfirini su obojeni i imaju karakteristični apsorpcioni maksimum na 400 nm. obično preko aminokiseline histidina. Porfirini fluoresciraju i vrlo su osetljivi na svetlost. koje su karakteristične za svaki porfirin. Pri sjedinjavanju porfirina s metalima menjaju se njihovi apsorpcioni spektri. Pošto je koordinativni broj gvožđa šest. Co. Jednom od njih se vezuje hem za proteinsku komponentu. kao sto je Fe. Hem je planarne strukture i u njemu su samo četiri valence gvožđa vezane za azotove atome pirolovih prstenova.4. sto se koristi za njihovu identifikaciju. U metalo―porfirinima metalni jon je vezan za azotne atome pirolskih prstenova i nalazi se u centru planarne strukture.

Hem i drugi ferokompleksi porfirina reaguju s različitim azotnim bazama. Molekulska težina hemoglobina iznosi 67 000. dajući hemohromogene. Proteinska komponenta je sastavljena od četiri polipeptidna lanca dva α i dva β. Skraćeno se obeležava sa Hb. Ferihem gradi hidroksid. 6.Slika 6. pirimidin.Vezivanje hema za proteinsku komponentu u hemoglobinu Oksidacijom ferogvožđa u feri. hem prelazi u ferihem ili hemin.43 .4.4 HEMOGLOBIN Hemoglobin je složena belančevina. tako da u molekulu hemoglobina ima četiri hema. kao što su: primarni amini. hem. koja se sastoji od proteinske komponente globina i prostetične grupe hema. koji se zove hematin. Svaki od njih sadrži po jednu prostetičnu grupu. . histidin.

već ostaje dvovalentno. a β. Poslednja tri se razlikuju što na pojedinim mestima polipeptidnog lanca imaju različite aminokiseline. γ i δ od 146. u krvi odraslog čoveka nalaze dva hemoglobina: adultni hemoglobin (HbA) i hemoglobin A2 (HbA2). Oba se sastoje od četiri polipeptidna lanca i to hemoglobin A od dva α i dva β.Uprošćena formula hemoglobina A Gvožđe se u hemoglobinu nalazi u obliku dvovalentnog jona Fe++. Hemoglobini raznih životinja imaju istu prostetičnu grupu (hem). a ne oksidacioni proizvod hemoglobina. drugog sastava.44 . globin. reakcija respiracije je sledeća: GLOBIN (FEROHEM)4 + 4O2→ globin (ferohem―O2)4hemoglobin (Hb) oksihemoglobin (HbO2) a često se piše i jednostavno. U životinjskom organizmu hemoglobin ima respiratornu funkciju. U oksihemoglobinu je molekul kiseonika koordinativno vezan za gvožđe hema. Taj proces se zove oksigenacija. koji je sastavljen od dva α i dva γ polipeptidna lanca. a hemoglobin A2 od dva α i dva δ. specifičnog za pojedine vrste. Jedna koordinativna veza gvožđa u svakom hemu vezana je za globin preko histidina. Hemoglobini i njihovi derivati imaju karakteristične apsorpcione spektre. a pošto u hemoglobinu ima četiri hema. Hemoglobini raznih životinja kristališu u raznim kristalnim oblicima i različito se rastvaraju. Tako se npr. α lanac se sastoji od 141 aminokiseline. Hemoglobin čovečijeg fetusa sadrži fetalni hemoglobin HbF. Pored toga i dve karboksilne grupe propionske kiseline hema vezane su za globin. Oksihemoglobin je molekulsko jedinjenje hemoglobina s kiseonikom. koje ne menja svoju valentnost. ali je proteinska komponenta.GLOBIN Slika 6. imajući u vidu 1 /4 molekula hemoglobina : . tako da mogu lako da se identifikuju. Pored toga i iste vrste životinja sadrže različite hemoglobine. Svaki atom gvožđa vezuje jedan molekul kiseonika. Ova fiziološki najvažnija osobina hemoglobina osniva se na tome što se hemoglobin jedini s vazdušnim kiseonikom i daje labilno jedinjenje oksihemoglobin.

uzećemo oksigenaciju mioglobina koji ima jedan atom gvožđa i vezuje jedan molekul kiseonika kada daje oksimioglobin. dobićemo krivu disocijacije oksihemoglobina: . To isto važi i za hemoglobin. Povećavanjem pritiska kiseonika. mioglobina i eritrokruorina je reverzibilna reakcija koja ima svoju konstantu ravnoteže. Oksigenacija hemoglobina. pod uslovom da je gvožđe hema dvovalentno.I drugi respiratomi pigmenti — eritrokruorini i mioglobini — grade molekulsko jedinjenje s kiseonikom. Reakcija mioglobina s kiseonikom je: Mb + O2—>MbO2 Konstanta ravnoteže ove reakcije je: K= _(MbO2)_ Mb = mioglobin (Mb) x (O2) MbO2 = oksimioglobin Koncentracija kiseonika je proporcionalna njegovom parcijalnom pritisku i zato možemo umesto (O2) da pišemo pO2. a za hemoglobin (HbO2) (Hb) =K * (pO2) n Dobili smo da odnos koncentracija oksimioglobina i mioglobina zavisi od parcijalnog pritiska kiseonika. Radi lakšeg razumevanja. povećaće se koncentracija oksihemoglobina. Ako u koordinatni sistem nanesemo na ordinatu koncentraciju oksihemoglobina. a na apscisu parcijalne pritiske kiseonika. a smanjiti koncentracija hemoglobina i obrnuto.

Hemoglobin i oksihemoglobin imaju izoelektrične tačke kod pH 6.45 . Povećavanje koncentracije CO2 u tkivu. na oslobođenje kiseonika iz oksihemoglobina. ima osobine pufera. koje prati i povećana koncentracija vodonikovih jona. Oksihemoglobin je slaba kiselina. Hemoglobini raznih životinja imaju različiti afinitet prema kiseoniku.65.0 a to se ne dešava. kao i sve belančevine. oslobađa se hemoglobin. 4 . koja povećavanjem koncentracije vodonikovih jona disosuje na hemoglobin i kiseonik. Kada na ove soli dejstvuje ugljena kiselina. Hemoglobin.Slika 6. to 60% ukupnog puferskog kapaciteta krvi dolazi na hemoglobin. oksihemoglobin se potpuno disosuje u hemoglobin i slobodni kiseonik. Hemoglobin ljudi ima veći afinitet od psećeg i kokošijeg. a smanjenjem pritiska kiseonika u tkivu. U tkivu se oslobađa toliko CO 2 da bi pH krvi trebalo da se smanji od 7.8 odnosno 6.4 na 4. a ugljena kiselina prelazi u bikarbonat: KHb+H2CO3―> HHb + KHCO3 U krvi se najveći deo CO2 nalazi u obliku bikarbonata i pH krvi ostaje konstantan. što se dešava u plućnim alveolama (pO2 oko 105 mm Hg)*4[4]). Pošto u krvi ima najviše hemoglobina (10—14g%).Kriva disocijacija hemoglobina (A) i mioglobina (B) Iz krive disocijacije vidi se da povećavanjem pritiska kiseonika. 95% hemoglobina se nalazi u obliku oksihemoglobina. koje reaguju s katjonima dajući soli: KHb i KHbO2. Kod pH krvi oni se ponašaju kao slabe kiseline. pored smanjenog pO ₂. povoljno utiče.

reakcija. Methemoglobin se potpuno razlikuje od oksihemoglobina. Zove se hemiglobin (Hi) ili ferihemoglobin. Ugljenmonoksid je jedan od najjačih krvnih otrova. Prostetična grupa methemoglobina je feriprotoporfirin IX (ferihem ili hematin). Zbog toga povećanje koncentracije ugljenmonoksida u vazduhu od 0. koja je dugo vremena služila u sudskoj medicini za identifikaciju krvnih mrlja. kao K3Fe(CN)6. po kome se lako raspoznaje (na 571 i 538 nm). dobija se ferihem―hlorid ili hemin. oslobađa CO2 i prelazi u hemoglobin. dajući karbaminohemoglobin: HbNH2 + CO2→ HbNH―COOH Hemoglobin Karbaminohemoglobin kiseline. Zove se ugljenmonoksidhemoglobin ili karbonilhemoglobin. U plućima karbaminohemoglobin dejstvom jače oksihemoglobina. Kada na hemoglobin dejstvujemo sirćetnom kiselinom i natrijumhloridom. u kojem je molekulski kiseonik labilno vezan za dvovalentno gvožđe. Kao i svi derivati hemoglobina ima karakterističan apsorpcioni spektar. Karboksihemoglobin je molekulsko jedinjenje hemoglobina i ugljenmonoksida. Dejstvom slabih oksidacionih sredstava. on takođe i jedan deo CO 2 vezuje hemijski na globin. koji se odvaja u obliku lepih kristala. dvovalentno gvožđe hemoglobina prelazi u trovalentno i nastaje methemoglobin.03% deluje smrtonosno za 15 minuta.Pored toga što hemoglobin kao pufer sprečava da ne dođe do promene koncentracije vodonikovih jona u krvi. Methemoglobin ne prenosi kiseonik a povećanje njegove koncentracije u krvi preko 2% (methemoglobinemija) je znak . Methemogiobin je oksidacioni proizvod hemoglobina. Dejstvom KCN ili NaCN na alkalni rastvor hemoglobina dobija se cijanmethemoglobin. Ovo je poznata Teichmann―ova. Afinitet hemoglobina prema ugljenmonoksidu je 210 puta jači nego prema kiseoniku. Karboksihemoglobin disosuje pod uticajem svetlosti.

povećava se koncentracija methemoglobina u krvi.46 . P―karboksietil grupa) .bolesti. nitrobenzola.4. Slika 6. One se sastoje iz četiri pirolova prstena povezana u lancu. Enzimskom redukcijom biliverdin prelazi u crvenu žučnu boju bilirubin.. nitrita. Dejstvom raznih hemikalija. Posle toga se odvaja globin i gvožđe i nastaje zelena žučna boja biliverdin. joda. Proizvodi raspadanja hemoglobina su žučne boje — biliverdin i bilirubin. Raspadanje hemoglobina počinje oksidacijom na α položaju porfirina.Nastajanje žučnih boja (M―metil. zbog čega se na tom mestu prsten otvara.5 ŽUČNE BOJE Život eritrocita traje 120 do 130 dana. sulfamida i dr. V―vinil. Posle toga se hemoglobin eritrocita raspada u retikuloendotelnom sistemu (uglavnom u slezini. kao hlorata. jetri i koštanoj srži). 6.

Kada žuč uđe u duodenum. U ovim jedinjenjima su pirolovi prstenovi povezani — CH2 grupama. On se nalazi u malim količinama i u krvnom serumu kompleksno vezan za albumin.U žuči ima najviše bilirubina i to kako slobodnog tako i vezanog za glukuronsku kiselinu. a na vazduhu se oksiduju u obojeni urobilin i sterkobilin. citohemin i dr. . Ona omogućava prenošenje elektrona u lancu disanja pri čemu metal (obično gvožđe) reverzibilno prelazi iz višeg na niži oksidacioni stepen. 6.6 CITOHROMI Citohromi se nalaze u ćelijama svih aerobnih organizama i to vezani za mitohondrije ili slične strukturne elemente ćelije. enzimi crevne flore redukuju bilirubin u urobilinogen i sterkobilinogen. narandžasto crvene pigmente urina i fecesa. Bilinogen jedinjenja su bezbojna.4. Sastoje se iz prostetične grupe i proteinske komponente.). Prostetična grupa je metaloporfirinskog karaktera (Fe―protoporofirin.

c1 i c nalaze u unutrašnjoj membrani mitohondrija. a 3. jer je čvrsto vezan za strukturne elemente ćelije. Posle toga je u raznom biološkom materijalu (bakterijama. Spektar citohroma potiče od njihove prostetične grupe.47 .Spektri redukovanih citohroma Citohromi imaju karakteristične apsorpcione spektre. b. Citohromi a i a3 su razni oblici enzima citohrom―oksidaze (Warburg―ov ferment disanja). biljkama) otkriveno preko trideset vrsti citohroma.Slika 6. Svaka jedinica sadrži jednu prostetičnu grupu— hemina a(=citohemin) i . mikroorganizmima. Sastoji se najmanje od 6 proteinskih jedinica. na osnovu kojih su i otkriveni (McMunn 1882). da prema apsorpcionim spektrima. od kojih se samo pet: a. postoje najmanje tri vrste citohroma: a. b i c. Tako su prva ispitivanja citohroma iz srčanog mišića (Keilin 1925) pokazala. Teško se ekstrahuje iz tkiva. Citohrom―oksidaza je protein vrlo komplikovanog sastava.

Citohrom―oksidaza se u lancu disanja nalazi između citohroma c i kiseonika. Autooksidabilan je. Citohrom―oksidaza se direktno jedini sa kiseonikom u prisustvu citohroma c. Molekulska težina mu iznosi 12 000. Oksidovana (feri) citohrom―oksidaza se jedini sa CN ― jonima. Citohrom c je najbolje ispitan. koordinativnom vezom gvožđa za ostatak histidina i kovalentno. slično kao hemoglobin. koji na položaju 2 ima ostatak farnezilalkohola. posle čega ne može da se redukuje i da učestvuje u prenosu elektrona.jedan atom bakra. Zbog toga su CN― joni jako otrovni. Citohrom c je bazni protein. Dobijen je u kristalnom stanju iz različitog biološkog materijala. Hem je smešten duboko unutar peptidnog lanca. ali ne reaguje sa CO niti sa CN ― jonima. koji se sastoji od jednog peptidnog lanca izgrađenog od 104 aminokiselina i jednog hema. a na položaju 8 formil grupu. za ostatke cisteina u peptidnom lancu. preko dve vinilne grupe. Od svih poznatih citohroma ona jedino može direktno da redukuje kiseonik predajući mu 4 elektrona: Vrlo verovatno da elektroni potiču od dva atoma Fe ++ i dva atoma Cu+. Posle mnogo godina određeno mu je i mesto u respiratornom lancu. Redukovana (fero) citohrom―oksidaza vezuje CO. Prema apsorpcionom spektru prostetična grupa citohroma b je verovatno protohemin. jer je dosta stabilan i lako se ekstrahuje. Citohrom b je vrlo nestabilan i teško se ekstrahuje iz tkiva. Hemin a je zeleno obojeni derivat hema. koji ga . Hem je vezan za peptidni lanac dvojako.

48 .4.Vezivanje hema preko —SH grupa cisieina u citohromu c 6. niti direktno reaguje sa kiseonikom. izolovali iz lišća hlorofil a i hlorofil b. Wilstatter i Stoll su 1913 g. Strukturu hlorofila je objasnio H. Hlorofil a je plavozelene boje. Zbog toga redukovani (fero) citohrom c ne može da veže ni CO. Hlorofili su kao i hem metaloporfirini. Slika 6. Oni su neobično važni. a hlorofil b žutozelene. Hlorofil A .opkoljava s obe strane. samo mesto gvožđa sadrže kompleksno vezan magnezijum. Isto tako oksidovani (feri) citohrom c ne vezuje CN― jon. jer omogućavaju korišćenje svetlosne energije kod fotosinteze. Fischer. nalaze se hlorofilni pigmenti.7 HLOROFIL U zelenim delovima svih autotrofnih biljaka.

Fe ili Cu). Flavoproteini su složene belančevine. U ovu grupu spada veliki broj oksidoredukcionih enzima kao što je Warburgov »stari žuti ferment«. ili riboflavin jer je žuto obojen. 6. metaloflavoproteini (npr. jer ga ima u mleku.Hlorofili su materije voštane konsistencije.8 FLAVOPROTEINI Flavoproteini su velika grupa biolški vrlo aktivnih proteina. dehidrogenaza ćilibarne kiseline i dr.4. Fitol je estarski vezan za ostatak propionske kiseline na položaju 7 porfirinskog prstena. dehidrogenaza L(+) mlečne kiseline). što znači da se u lišću hlorofil nalazi kao prostetična grupa jednog hlorofil―proteina. to su tzv. Laktoflavin se sastoji iz izoaloksazinskog . Sastavni deo flavin―nukleotida je vitamin B2. čitav niz enzima koji učestvuju u respiratornom lancu. Hlorofil b se razlikuje od hlorofila a u tome što na položaju 3 porfirinskog prstena ima aldehidnu (―CHO) grupu namesto metil―grupe. Neki od njih sadrže pored toga i metal (Mo.). koje imaju za prostetičnu grupu Flavin―mononukleotid (fmn) ili flavin―adenin―dinukleotid (fad). nazvan laktoflavin. oksidaze različitih aminokiselina. jer imaju u svom molekulu visokomolekularni alkohol fitol (C20H39OH)). koji pored flavin―nukleotida sadrže i hem (npr. U hloroplastima je hlorofil vezan za protein. enzimi ciklusa β―oksidacije masnih kiselina i dr. ksantin―oksidaza. Poznati su hemoflavoproteini.

Svi flavoproteini katalizuju oksidacije različitih organskih jedinjenja. koja se pri tome redukuje. U ovim mitohondrijalnim flavoproteinima Fe3+ služi kao akceptor elektrona i reverzibilno prelazi u Fe2 + . koji se sastoji iz dva nukleotida: riboflavin―fosfata i adenozin―monofosfata.7―dimetil―9―N―ribitil―izoaloksazin. Većina flavoproteina ima za prostetičnu grupu flavinadenin―dinukleotid (FAD). Njih preuzima prostetična grupa. Reverzibilno primanje i odpuštanje vodonika dešava se na izoaloksazinskom prstenu laktoflavina. obično gvožđe. kako je u gornjoj formuli prikazano. Oni su međusobno povezani preko fosforne kiseline.prstena. radi sličnosti sa njima. koja je estarski vezana za primarnu alkoholnu grupu ribitola. Iako ne postoji N―glikozidna veza. zadržao je ime nukleotid. 6. oduzimajući im jedan par vodonikovih atoma. Hemijsko ime mu je Flavin―mononukleotid (FMN) sadrži ostatak fosforne kiseline. kao u nukleotidima. koje nije vezano kao u hemu i koje se zato zove »nehemsko gvožđe«. za koji je vezan alkohol D―ribitol. Neki flavoproteini sadrže metal.

kao što znamo. jer su digestivni enzimi nešto specifičniji. himotripsin. Hidroliza peptidne veze je u stvarnosti komplikovanija.5 METABOLIZAM AZOTA 6. elastin. čijom se hidrolizom dobija smeša slobodnih aminokiselina. Za hidrolizu peptidne veze su termodinamični uslovi povoljni. sem u retkim i izuzetnim slučajevima. Endo―peptidaze obično hidrolizuju peptidne veze unutar lanca. U proteinima su.1 VARENJE PROTEINA Najveći deo azotnih jedinjenja koja se unose hranom su u obliku proteina. U ovu grupu spadaju: pepsin. Proteini ne mogu da se apsorbuju kroz zidove gastro―intestinalnog trakta. odraslih životinja. Oni moraju. amino―. Neki od ovih flavoenzima npr. di i tri―peptidaze. dakle. aminokiseline povezane peptidnom vezom. ne mogu direktno da reaguju sa kiseonikom. oksidaza D―aminokiselina i urat―oksidaza se nalaze u organelama. oni. lipoil―dehidrogenaza i dr. pre nego što pređemo na metabolizam azota. Njihova ponovna oksidacija u respiratornom lancu ide preko ubihinona. ali se mogu svariti usklađenim dejstvom malog broja proteolitičkih enzima (oko dvanaestak). U ovu grupu spadaju: dehidrogenaza nikotinamid―dinukleotida (NADH―DH). karboksi―. mogu direktno da se oksiduju sa O2. Zato će biti korisno da ukratko prikažemo njihovo varenje. tripsin. tako da posle njihovog dejstva ostaju manji polipeptidi. U hrani se nalazi više miliona različitih proteina. Za razliku od mitohondrijalnih flavoenzima. .5. sukcinat―dehidrogenaza. dehidrogenaza masna kiselina―koenzim A. koji se nalaze u mitohondrijama. Flavoproteini koji prenose elektrone (ETF) i dehidrogenaze masnih kiselina čine zajedno 80% mitohondrijalnih proteina. kao i prirodu aminokiselina koje ostvaruju peptidnu vezu (odnosno njihove bočne grupe). jer se slobodna energija smanjuje za oko 15 kJ po vezi. Teorijski bi samo jedan enzim specifičan za peptidnu vezu bio dovoljan za varenje proteina. Oni se mogu klasifikovati u dve grupe: Egzo―peptidaze koje hidrolizuju krajnje peptidne veze i odvajaju jednu po jednu aminokiselinu. a i osetljivi na veličinu peptidnog lanca. koji se nalaze u drugim delovima ćelije. da se prvo razgrade u svoje sastavne aminokiseline ili manje peptide. 6. koje se zovu peroksisomi ili mikro―tela.Flavoenzimi. Kod toga nastaje vodonik―peroksid. To su npr.

Karboksipeptidaza A skida aminokiseline. One se sintetišu u pankreasu.0. Karboksipeptidaza dejstvuje na peptide čije su krajnje aminokiseline lizin ili arginin. samo što otkidaju aminokiseline sa N―završetka peptidnog lanca. U crevnom soku se nalaze i tripeptidaze. Njen aktivni centar ima »džep« u koji paše bočni lanac aminokiseline C―završetka. a najosetljivija na hidrolizu pepsinom je peptidna veza izmedu hidrofobnih aminokiselina.1) u stomaku. tirozin i leucin. Može da hidrolizuje i N―završetke drugih aminokiselina nešto sporije. kao što su fenilalanin. koji luče mnogobrojne žlezde sluzokože tankog creva. Treba reći da pepsin spada u retke enzime. Prvi proteolitički enzim koji u probavi deluje na proteine hrane je pepsin (3. daleko od neutralne tačke. Posle reakcije ostaje opet slobodna nova ―COOH grupa. a na drugom (C―završetak) slobodnu karboksilnu grupu. One deluju na sličan način kao i karboksipeptidaze. Egzo―peptidaze bi mogle hidrolitičkim cepanjem sa oba kraja da potpuno svare proteinski molekul. koji aktivira pepsin u crevu. koje cepaju egzo―peptidaze. koje ga hidrolitički cepaju na dve aminokiseline. a luče se u crevo u sastavu pankreasnog soka. Pepsin tako načinje razgradnju proteinskih lanaca do polipeptida različite veličine. Obe karboksipeptidaze se sintetišu u zimogenom obliku. Ova endo―peptidaza je vrlo široke specifičnosti. Najpoznatiji enzim ove grupe je leucin―aminopeptidaza (3. Karboksipeptidaze A i B deluju samo na C―završetak. koji imaju pH optimum oko 2. Trodimenzionalna struktura karboksipeptidaze A je poznata.4.11.23. To bi međutim.1). zavisno od dužine trajanja njegovog dejstva. koje odlepljuju jednu aminokiselinu sa tripeptida. Pošto mukoza želuca luči HC1. nalaze se aminopeptidaze. Slobodna karboksilna grupa supstrata smeštena je prema argininskom ostatku enzima tako da je poslednja peptidna veza tako orijentisana da lako podleže hidrolizi. sa koga hidrolitički otkidaju aminokiselinu sa slobodnom ―COOH grupom.4. pa enzim nastavlja da »gricka« peptidni lanac otkidajući jednu po jednu aminokiselinu. Značaj endo―peptidaze je baš u tome što one ubrzavaju hidrolizu proteina na taj način što dugačke peptidne lance cepaju u male fragmente usled čega se jako povećava broj slobodnih završetaka. dakle. Svaki polipeptid ima na jednom kraju lanca (N―završetak) amino―grupu. U crevnom soku. Supstrat i enzim grade kompleks preko atoma Zn u enzimu. bio vrlo spori proces. . tako da ostaje dipeptid. to je sadržaj stomaka vrlo povoljan za aktivnost pepsina. čiji je bočni lanac aromatičan ili rašljasti alifatičan.U prvu grupu enzima spadaju karboksipeptidaze A i B. Kao što se iz imena naslućuje enzim najbrže hidrolizuje peptide koji imaju leucin u N―završetku. Na ovaj deluju dipeptidaze crevnog soka.

takođe. koji sadrži pepsinogen. Gastrin je polipeptid koji se sastoji od 17 aminokiselinskih ostataka. Postoji u dva oblika: sulfatiranom (koji je aktivniji) i nesulfatiranom.tirozin. sekretin se prenosi krvotokom do pankreasa gde stimuliše pojačani tok alkalnog soka. triptofan. enzim koji aktivno učestvuje u koagulaciji mleka. lučenje sekretina se smanjuje. R1 = fenilalanin. gde se meša sa tri sekreta: pankreasnim sokom.tripsin R1=lizin. koji se sastoji od 27 aminokiselinskih ostataka. Sekretin je polipeptid. On koaguliše mleko i time usporava prolaz mlečne hrane kroz digestivni trakt. Sekretin nestaje iz krvi posle kratkog vremena. pa se time i usporava tok alkalnog soka. Polu―varena hrana (himus). Pepsin se luči u obliku neaktivnog zimogena. arginin himotripsin. Njihov pH je između 7 i 8. pepsin R2 = fenilalanin. Sam hormon se oslobađa u krvotok posle dejstva nekih sastojaka u hrani (»sekretagogum«) na mukozu stomaka. Ova titracija kiseline izgleda da se reguliše na sledeći način: kiselina u himusu deluje na mukozu duodenuma i izaziva lučenje hormona sekretina u krvotok. leucin. Injicirani histamin. koji se koristi za proizvodnju sirišta. sadrži malo enzima. Luči se obilno u četvrtom stomaku teladi. javlja se u stomačnom soku dece. Dobijen je i sintezom. Renin (labfement. Stimulacijom drugim hormonom. kada se kiselina neutrališe. U odsustvu Ca2+ jona ne dolazi do koagulacije. Mlečni kazein dejstvom renina prelazi u parakazein. jer su bogati bikarbonatom koji neutrališe stomačni HCl u poluvarenoj hrani i pomera joj pH bliže optimumu digestivnih enzima pankreasnog i intestinalnog soka. pankreoziminom. čija je kalcijumova so nerastvorljiva i odvaja se kao ugrušak. asparaginska i glutaminska kis. Mogućno je da od ovog zimogena nastaje u čoveka više srodnih pepsina i jedan pepsinu sličan enzim gastriksin. triptofan. koji se početno aktiviše sa HC1. jako stimuliše sekreciju stomačnog soka. HC1 i sluz. . ali ga nema u soku odraslog čoveka. Hormon gastrin stimuliše izlivanje stomačnog soka. čiji je optimalni pH = 3. a mnogo bikarbonata. crevnim sokom i žuči. pepsinogena. himozin). stvara se sok u kome ima dosta enzima. Pankreasni sok koji se oslobađa posle stimulacije izazvane sekretinom. kad napusti stomak ulazi u dvanaestopalačno i tanko crevo. a onda autokatalitički prisutnim pepsinom.

konja.4. gde se odigrava njihova aktivacija. himotripsin (3. Struktura ova tri enzima na mnogim mestima pokazuje homologiju sekvence. koji ulaze u krvotok. Svi se slažu da intaktni proteinski molekuli prolaze kroz crevni zid u krv vrlo retko i pod specijalnim okolnostima.5. Misli se da su ova tri enzima nastala od nekog zajedničkog pretka― endopeptidaze.4. Proteinske L―aminokiseline resorbuju se daleko brže od neproteinskih D―aminokiselina. mada brže cepa peptidne veze aminokiselina sa kratkim hidrofobnim bočnim lancima. tirozina i fenilalanina. jer hidrolizuju peptidne veze između različitih aminokiselina. on aktivira još više tripsinogena i proces teče autokatalitički kao prelaženje pepsinogena u pepsin. Navedene tri endo―peptidaze se nadopunjuju međusobno. Razlika u brzini resorpcije L― i D―oblika pokazuje da je u to uključen neki selektivni transportni sistem. Tripsin i himotripsin uopšte ne deluju na elastin. Antitela. npr. enterokinazom. Posle dejstva ova tri enzima ostaje smeša malih peptida i nešto slobodnih aminokiselina. . koji pumpa L―aminokiseline kroz intestinalnu mukozu. U toku aktivacije tripsinogena skida se heksapeptid sa N―završetka. proteinskog porekla. može novorođenče da resorbuje nepromenjena u prvim danima života. 6. luče se u pankreasnom soku i izlivaju u crevo.21. ima sličan položaj disulfidnih mostova i svi imaju u aktivnom centru ostatak serina.4).2 RESORPCIJA (APSORPCIJA) Proizvodi proteinskog varenja se resorbuju kroz crevni zid i ulaze u portalni krvotok.21. one bi se resorbovale istom brzinom. Sva tri se stvaraju u pankreasu u obliku zimogena. Tripsinogen se početno aktivira specifičnim enzimom. koji sakriva aktivni centar tripsina. koju luči intestinalna mukoza.4. Tripsin je vrlo specifičan za veze karboksilnih grupa arginina i lizina. Kad se jednom stvori slobodni tripsin.11).21. Elastaza je dobila ime po tome što razgrađuje elastin. glicin i serin. koji ih nosi u jetru da se metabolizuju. Neke osobe su alergične na izvesne sastojke hrane. Da je njihova resorpcija prosta difuzija.U sledeću digestiju proteina se uključuju tri važne endo―peptidaze: tripsin (3.1) i elastaza (3. dok himotripsin uglavnom hidrolizuje peptidne veze karboksilnih grupa aromatičnih aminokiselina triptofana. Specifičnost elastaze je veoma široka. Zbog toga njih inhibira DFP i druga organofosforna jedinjenja. To je protein koji se nalazi u žutom vezivnom tkivu i koji je veoma bogat glicinom i alaninom i zbog toga je dobar supstrat za elastazu. Ona mu obezbeđuju pasivni imunitet. Himotripsinogen i proelastaza prelaze u aktivne enzime cepanjem nekih peptidnih veza tripsinom. kao što su alanin. kojih ima u kolostrumu izvesnih životinja.

kao ni kod gravidnih ženki ili u laktacionom periodu. tako da je on prilično na konstantnom nivou. Kod toga cela količina ostaje nepromenjena. To je sigurno dokazano za izvesne viruse kao što je virus poliomielitis―a. već i za manje peptide. koje raste. Najvažniji putevi snabdevanja i potrošnje fonda aminokiselina dati su na slici 6.3 METABOLIČKI FOND ILI »POOL« AMINOKISELINA Smatra se da celokupna količina slobodnih aminokiselina u krvi i drugim telesnim tečnostima obrazuje »zalihu ili fond« (pool). koza proizvode do 300 g . U vezi sa resorpcijom ostaje još mnogo nerazjašnjenih pitanja. Medutim. odnosno u celoj krvi oko 2. Tako npr. To je dokaz da postoje aktivni transportni mehanizmi ne samo za slobodne aminokiseline. Slobodne aminokiseline napuštaju ove ćelije i ulaze u krvotok. Retki slučajevi nastajanja antitela samo od nekih od nebrojenog broja proteina je jak dokaz da se intaktni protein vrlo retko direktno resorbuje. kao i u crevu. U ovaj fond se aminokiseline neprestano dodaju i iz njega uzimaju. U odraslih osoba prinos fondu aminokiselina od razgradnje telesnih proteina je u ravnoteži sa potrošnjom za njihovu resintezu. odnosno hidroliza malih peptida. Stalnim varenjem proteina ulazi u fond oko 70 g. Izgleda da se posle varenja u crevu dobijaju pored slobodnih aminokiselina i manji peptidi. kao što su: relativni odnos količine resorbovanih aminokiselina prema peptidima.5. da li na površini ćelija ili intracelularno i kakav je mehanizam njihovog transporta.Verovatno je da se prolaz makromolekula u cirkulaciju dešava i u respiratornom traktu. 6. ne zna se mesto gde se hidrolizuju manji peptidi. koji se resorbuju. Veličina zalihe se menja u toku dana.49 . Zadnji stepen varenja.5 g.49 Slika 6. ove dve veličine nisu uravnotežene u mladunčeta. tako da njihovi molekuli imaju ograničeno vreme trajanja. Srednja koncentracija slobodnih aminokiselina u krvi čoveka je oko 50 mg%.Procesi koji učestvuju u održavanju fonda aminokiselina Ispitivanja aminokiselina obeleženih izotopima pokazala su da se proteini neprestano razgrađuju i resintetizuju. odigrava se unutar epitelijalnih ćelija debelog creva. Nedavno je potvrđeno da se mali peptidi resorbuju brže od aminokiselina iz kojih su izgrađeni.

Na slici 6.5. prstenaste sisteme i reaktivne grupe. To je neznatno u odnosu na dnevno unošenje hranom.4 METABOLIZAM AMINOKISELINA Metabolizam aminokiselina je vrlo komplikovan. Glavni metabolični put vodi do potpune razgradnje aminokiselina do CO2. a osim toga mnoge aminokiseline mogu da se metabolišu na više načina. Manji deo aminokiselina se uključuje u sporedni put. oko 1. vode i amonijaka. One obezbeđuju različite nizove ugljenikovih atoma. koji je specijalni za svaku aminokiselinu. organizam ne odlaže aminokiseline. Slika 6.50 . i njima nastaju korisna i organizmu neophodna jedinjenja. Za razliku od masti. Višak aminokiselina ulazi u energetski metabolizam. 6. U njemu nema nikad više od nekoliko grama u bilo koje doba.Biomolekuli koji nastaju od aminokiselina Izlučivanjem u urinu gubi se nešto malo aminokiselina. Prvi stepen u oksidaciji aminokiselina je odvajanje amino―grupe i njena zamena keto―grupom. Iako male količine aminokiselina se metabolišu ovim sporednim putevima. Taj proces se zove desaminacija. Pošto sve . jer se one međusobno veoma razlikuju.50 su dati primeri učestvovanja aminokiselina u sintezi nekih biomolekula. Svi proteini se sintetišu za specifične potrebe. ako ih ima više nego što mu je potrebno. a ne kao rezerva za dobijanje aminokiselina.5 g dnevno u čoveka. Aminokiseline se vrlo često koriste za biosinteze drugih sastojaka. a koncentracija aminokiselina u krvi se održava na prilično konstantnom nivou. koje se mogu odlagati u adipozno tkivo ili ugljenih hidrata koji se čuvaju u obliku glikogena. koje uzima iz fonda aminokiselina.mlečnih proteina dnevno.

Putevi ulaženja aminokiselina u ciklus trikarbonskih kiselina . Razgradnja ketokiselina je često prilično komplikovana. Asparagin prvo gubi amidnu grupu i daje aspartat. Prolin. Npr. koji se uključuju u ciklus. Svaka ketokiselina se dalje zato individualno metabolizuje. koje može da uđe u CLK. Slika 6. razgradnja triptofana do acetil―KoA odvija se u 14 reakcija.51 . sukcinil―KoA). To su α―ketoglutama i oksalsirćetna kiselina. koje se kao intermedijeri ciklusa trikarbonskih kiselina uključuju u oksidativni metabolizam. koje nastaju transaminacijom glutaminske i asparaginske kiseline. Zadatak svih metaboličnih puteva aminokiselina je da se one pretvore u takvo prosto jedinjenje. kao što je već rečeno. Mogu imati ravan niz C―atoma. Prosta i jednostavna je razgradnja ketokiselina. rašljasti ili aromatične i heterociklične prstenove. Razgradnja aminokiselinskih ostataka ide do piruvata. intermedijere CLK. acetil―KoA ili u neki od intermedijera ciklusa (npr. koji je takođe intermedijer CLK. one koriste prilično isti način za početnu (primarnu) desaminaciju.proteinske aminokiseline (izuzev prolina i oksiprolina) imaju opštu formulu R―CH(NH3+)COO-. Metionin. Nastale keto―kiseline su različite strukture. izoleucin i valin pretvaraju se u sukcinil―KoA. pretvara u oksalacetat. Sudbina dvadesetak proteinskih aminokiselina može se sažeti na sledeći način: Aspartat i glutamat desaminacijom daju oksalacetat i α―ketoglutarat. Na donjoj slici 6. koji se. histidin i arginin prvo prelaze u glutamat. glutamin. pa zatim u α―ketoglutarnu kiselinu.51 je prikazan ulaz različitih aminokiselina u CLK. oksalacetata.

4.3. To je enzim kojiima za prostetičnu grupu FAD. To su cistein.51 se vidi da se pet aminokiselina razgrađuju do piruvata.2) i glutamat―dehidrogenaza (1. On jedino oksidativno desaminira lizin. enzim koji razlaže vodonik―peroksid. alanin. lizin i triptofan se pretvaraju u acetoacetil―KoA.51 se vidi da su neke aminokiseline i glukogene i ketogene. Aminokiseline koje se pretvaraju u piruvat nazivaju se »glukogene«. Samo od glukogenih može da se sintetiše glukoza. se nalaze u ćelijskom zidu nekih bakterija.3). na koga ne deluju drugi enzimi. koji nastaje u toku reakcije oksidaze. leucin. O oksidazi D―amino kiselina je već bilo govora. s tom razlikom što su njeni supstrati proteinske L―aminokiseline. već što može da desaminira većinu . glicin. jer su njegovi supstrati neproteinske D―aminokiseline. a koji mora prethodno da pređe u ε―acetil―derivat. oksidaza L―aminokiselina (1.1. 6. tirozin. Fenilalanin. One se vrlo retko javljaju u prirodi.Na slici 6. ćelijskim mikro―telešcima (peroksizomima). Oni sadrže i katalazu. Na slici 6.4. ulazi u oksidativnu razgradnju. Oksidaza D―aminokiselina se nalazi u specijalnim organelama.3.2). a katalizuje sledeću reakciju: Prisustvo ovog enzima je prilično misteriozno. koji posle oksidativne dekarboksilacije u obliku acetil―KoA ulazi u CLK. koji pošto pređe u acetil―KoA. a one koje daju acetoacetil―KoA su »ketogene«. Oksidaza L―aminokiselina katalizuje sličnu reakciju kao oksidaza L―aminokiselina. Glutamat―dehidrogenaza je najvažniji enzim i to ne samo zbog njene uloge u metabolizmu glutamata.5 PRETVARANJE AMINOKISELINA U KETOKISELlNE Dva najvažnija i opšta procesa kojima se postiže pretvaranje aminokiselina u ketokiseline su: oksidativna desaminacija i transaminacija. a) Oksidativna desaminacija Najvažniji enzimi koji učestvuju u oksidativnoj desaminaciji su: oksidaza D―aminokiselina (1. a ne FAD. serin i treonin. a 3 C―atoma piruvat. od devet C―atoma tirozina četiri daju acetoacetat. Aktivnost ovog enzima je mala u ćelijama sisara i smatra se da nema značajnu ulogu u metabolizmu aminokiselina.5.4. tako npr. Prostetična grupa ovog enzima je flavin mononukleotid (FMN). Npr.

oligomerne je strukture. Aktivan je samo oligomerni oblik. arginin. koga ADP i izvesne aminokiseline štite da ne pređe u sastavne protomere. Najmanje 11 proteinskih aminokiselina može da se transaminira: alanin. tirozin i valin. Protomeri za razliku od oligomera pokazuju aktivnost alanin―dehidrogenaze. triptofan. izoelucin. asparaginska kiselina. I njegove protomerne jedinice se sastoje od šest peptidnih lanaca (M. = 52 000). kad se poveže sa procesom transaminacije. lizin.T. kao što je alanin. cistein. tako i za njegovu oksidativnu desaminaciju. što izaziva smanjenje aktivnosti glutamat―dehidrogenaze. asparagin. Enzim ima molekulsku težinu oko 312 000. b) Transaminacija U reakcijama transaminacije prenosi se amino―grupa aminokiselina na jednu od sledeće tri α―ketokiseline: piruvat. Slabija aktivnost može da se dokaže i za neke monokarbonske aminokiseline. α―ketoglutarat i oksalacetat. Glutamat je najbolji supstrat za ovaj enzim. fenilalanin. Glutamat―dehidrogenaza zbog alosterne strukture je regulatorni enzim metabolizma aminokiselina. Ove promene u specifičnosti ukazuju da enzim može da postoji u raznim oblicima u zavisnosti od prisustva izvesnih manjih molekula. Ona katalizuje sledeću reakciju: Reakcija glutamat―dehidrogenaze je reverzibilna i služi kako za sintezu glutamata. NADH i neki steroidni hormoni izazivaju desagregaciju oligomera.aminokiselina. . Različita jedinjenja kao gvanozin―trifosfat (GTP).

obično glutaminske.1. amino―grupa od većine aminokiselina je Povezivanjem transaminacije sa oksidativnom desaminacijom. U organizmima gde dominira GPT u sakupljanju amino―grupa. Transaminaze se nalaze i u citoplazmi i u mitohondrijama. ređe je to asparaginska i alanin. aglutamat dehidrogenaza za par glutamat―α―ketoglutarat.6.2)—GPT: α―aminokiselina + pirogrožđana ↔ α―ketokiselina+alanin glutamat―trans―aminaza (2.Transaminacija se može predstaviti sledećom shemom: Najvažnije transaminaze su alanin―transaminaza (2. dolazi do oslobađanja NH4+. Transaminacije.6. koje se odigravaju u i citoplazmi povezane su s onima u mitohondrijama. Alanin―transaminaza (GPT) je specifična za par: piruvat―alanin. jer se ne oslobađa amonijak. ona mora da se prenese na α ―ketoglutarat dejstvom GOT: Krajnji primalac α―ketoglutarat. Dokazano je da se amino―grupe sakupljaju u citoplazmi u obliku glutamata. koju katalizuje glutamat―dehidrogenaza. On ulazi u mitohondrije posredstvom specifičnih prenosilaca.1)— GOT: i U reakcijama transaminacije ne dolazi do prave »transaminacije«.1. U matriksu mitohondrija se nalazi . Zadatak transaminaza je da sakupe amino―grupe različitih aminokiselina u obliku jedne aminokiseline.

Transaminaze imaju analognu ulogu u metabolizmu amino―grupa. već i dejstvom specifičnijih dehidrataza i desulfhidraza.Uloga pirodoksal―fosfata u transaminaciji. kao kinaze u energetskom metabolizmu. Najpoznatiji enzimi ove grupe su: serin i treonin―dehidrataza i cistein―desulfhidraza. piridoksal―fosfat. Sve transaminaze izgleda da imaju isti koenzim.52 . nastaje ketokiselina (A) i oslobađa se koenzim (slika 6. Na slici je označena samo aldehidna grupa koenzima H—C=O c) Neoksidativna desaminacija Aminokiseline mogu da izgube amino―grupu ne samo dejstvom transaminaza i dehidrogenaza. Slika 6.52). On igra ključnu ulogu u prenošenju amino―grupa. Kondenzacijom s aminokiselinom koenzim prelazi u Schiff―ovu bazu u kojoj dolazi do premeštanja i posle hidrolize.aspartat―glutamat―transaminaza. dejstvom molekula H2O. odnosno H2S. Oni katalizuju sledeće reakcije: . To su enzimi koji otkidaju molekul vode od supstrata.

čije izlučivanje zahteva veliku količinu vode.5. koje se lako izlučuje. u obliku NH4+ jona. a naročito u bubrezima stvaraju se znatne količine amonijaka. Kod sisara je to ureja (ureotelne). on se u tkivu. Glukoza reprimira sintezu ovog enzima. kazeinom. izlučuju amonijak u obliku nerastvorne mokraćne kiseline (to su urikotelni organizmi). Treonin―dehidrataza je naročito interesantna. ali njima stoje na raspolaganju neograničene količine vode u kojoj žive.Sva tri enzima imaju piridoksal―fosfat kao koenzim.2 mg/100ml. reptili i neke muve koje moraju da čuvaju vodu. U čoveka iznosi 0. dejstvom glutamin―sintetaze. Amonijak je vrlo toksičan i njegova koncentracija u krvi mora da se održava na vrlo niskom nivou (u tragovima). Životinje kao što su ptice. dakle. prevodi u glutamin: .6 SUDBINA AMONIJAKA Desaminacijom aminokiselina u jetri i drugim organima. prelaženje u ureju se odigrava u jetri. Neke ribe izlučuju slobodan amonijak. Životinje moraju. a njegova detoksikacija. Kopnene životinje detoksiciraju amonijak na taj način što ga pretvaraju u neko neškodljivo jedinjenje. 6. kojom ga i proizvode.1 do 0. npr. jer se njena sinteza može da indukuje i kod viših životinja. da otklanjaju amonijak istom brzinom. amonijak nastaje u većini tkiva. u koju dospeva krvotokom. Kao što smo već rekli. Da ne bi došlo do povećanja koncentracije amonijaka u krvi.

Ona katalizuje ireverzibilno hidrolizu arginina u ureju. NH4+ jonima. koji bi se inače potrošili za neutralizaciju kiselina. kod toga se ornitin regeneriše. što služi za transport amonijaka. U ciklus ulaze dve amino―grupe. predstavlja i jedinu rezervu azota u organizmu. One zajedno sa molekulom CO2 prevode aminokiselinu ornitin u arginin. pored toga. Male količine ornitina učestvuju u »urea«―ciklusu (1 ornitin: 20 ureje). nastale desaminacijom aminokiselina. U bubregu se neutrališu kiseline urina (sumporna i fosforna iz proteinske hrane). ali samo ureotelne životinja sadrže enzim arginazu. Ovaj deo ciklusa odigrava se kod svih životinja koje mogu da sintetišu arginin. Sintezu ureje u jetri su objasnili Krebs i Henseleit 1931 g.Glutamin. koji se dobijaju hidrolizom glutamina. Ona se odigrava u ciklusu povezanih reakcija i zato se naziva ciklus ureje. Od svih aminokiselina u krvi ima najviše slobodnog glutamina (oko četvrtine slobodnog amino―azota u krvi). Danas se smatra da prva amino―grupa koja ulazi u ciklus nastaje oksidativnom desaminacijom glutamata u mitohondrijama: Nastali slobodni amonijak zajedno sa CO2 karbamil―fosfat sintetaze u karbamil―fosfat: prelazi dejstvom . Reakciju katalizuje glutaminaza: glutamin + H2O → glutamat + NH3 Na ovaj način organizam čuva Na+ jone plazme.

za koju se vezuje CO 2 (aktivni CO2. On nastaje od glutamata dejstvom aspartat―glutamat―transaminaze: Amino―grupa apsartata se vezuje na karbonilni C―atom citrulina dajući arginino―sukcinat. Reakciju u prisustvu ATP―a katalizuje argininosukcinat―sintetaza: . Dva molekula ATP―a su potreba za nastajanje jednog molekula karbamil―fosfata. Druga amino―grupa ulazi u ciklus u obliku aspartata. a karbamil―fosfat je visokoenergetsko jedinjenje.Enzim sadrži biotin kao prostetičnu grupu. Reakcija je ireverzibilna. On prenosi karbamil―grupu na ornitin. dajući citrulin.) i tek onda reaguje s amonijakom.

. to su za nastajanje jednog mola ureje u stvari potrebne četiri visoko energetske fosfatne veze. Ukupna promena u ciklusu ureje je sledeća: 2NH3 + CO2 + 3 ATP + 2H2O → urea +2ADP+2Pi + AMP+PPi G°' = oko ―40kJ Pošto se nastali pirofosfat hidrolizuje u fosfat. Nastali fumarat ulazi u CLK kao intermedijer. Urotelne životinje imaju arginazu. Ovaj niz reakcija koriste ćelije za sintezu arginina. koja otkida ureju od arginina. dejstvom argininosukcinaze. na slobodni arginin i fumarat. dajući ornitin: Arginin + H2O → ureja + ornitin Posle ove reakcije počinje ponova sinteza arginina.Argininosukcinat se reverzibilno razlaže.

6. histidin dekarboksilira u histamin. Za njihovu detoksikaciju postoje enzimi. mono― i diamin―oksidaze. koje ih oksiduju u aldehide. širi kapilare. moraju da detoksiciraju. koji je vrlo jak otrov. karbamilfosfat sintetaza.Mnogi enzimi koji snabdevaju ciklus amino―grupama. koji katalizuju dekarboksilacije aminokiselina: Produkti dekarboksilacije su primarni amini. kao i enzimi četiri glavnih reakcija ciklusa. kao što su glutamat―transaminaza.5. npr. pojačava sekreciju stomačnog soka itd. koji često imaju snažno fiziološko dejstvo. da bi se sprečilo nagomilavanje amonijaka u krvi. . nalaze se u mitohondrijama jetre. posebno centralnog nervnog sistema.7 DEKARBOKSILACIJA AMINOKISELINA U mnogim tkivima se nalaze enzimi. koji jako stimuliše glatku muskulaturu. Tako se npr. Drugi primeri su: CO2 glutaminska kiselina-------→ γ―aminobutirat (aktivan u CNS) CO2 5―hidroksi―triptofan --------→ serotonin (vazokonstriktor i sinaptički transmiter) 3 :4―dihidroksi―fenilalanin → dopamin (preteča adrenalina) —CO2 Tirozin ---------→ tiramin (sužava krvne sudove i dovodi do povišenja krvnog pritiska) Sve ove supstance se posle izvršene akcije. Nedavna ispitivanja su pokazala da su enzimi ciklusa prostorno odvojeni. glutamat―aspartat transaminaza.

kojih ima u nekoliko međupromenljivih oblika. Formijat se koristi kao izvor C―l čestica (aktivni formijat). cisteina i metionina. odnosno na raznim . On se vrlo brzo oksiduje u jetri u formijat i CO2. fenilalanina i tirozina. koja katalizuje reakciju: Glioksalat može takođe da nastane i transaminacijom glicina. a) Glicin i serin Glicin je jedina proteinska aminokiselina koja nema asimetričan C―atom i nije supstrat za oksidaze ni D― niti L― aminokiselina.8 METABOLIZAM NEKIH SPECIFIČNIH AMINOKISELINA Da bi mogli da objasnimo poreklo nekih azotnih jedinjenja u urinu. Za oksidaciju glicina postoji specifična glicin―oksidaza (flavoenzim). a i triptofana.5. purinskih i pirimidinskih baza.6. potrebno je da detaljno prodiskutujemo metabolizam glicina i serina. za biointezu npr. C—1 ostaci se aktivišu vezivanjem za tetrahidrofolne kiseline (THFA).

oksidacionim nivoima. gubi vodu i prelazi u piruvat. Svaki oksidacioni oblik prenosi određeni C—1 ostatak: formil —CHO. One se preko piruvata uključuju u metabolizam ugljenih hidrata. N10 ―metilen THFA. . Dva C― atoma serina (α i β) vode poreklo od α―C―atoma glicina: Donor C—1 ostataka odnosno —CH2OH grupe je N5. Pošto serin ne―oksidativnom desaminacijom . Poznato nam je da su ova dva amina. komponente fosfoglicerida. Pretpostavlja se da biosinteza glicina i serina u jetri ide na sledeći način: Od serina može da nastane dekarboksilacijom etanolamin. koji metilacijom daje holin. oksimetil —CH2OH i metil ―CH3. a acetilholin igra ključnu ulogu u prenosu nervnih impulsa. Dokazano je da glicin i serin prelaze jedan u drugi. to su obe aminokiselina glukogene.

Biosinteza ovih jedinjenja je do detalja objašnjena. Tiolska ―SH (ili sulfhidrilna) grupa je vrlo reaktivna. Glavni put metabolizma viška cisteina vodi do piruvata i neorganskog sulfata . b) Aminokiseline sa sumporom (cistein i metionin) Cistein je analog serina u kojem je kiseonikov atom alkoholne grupe zamenjen sumporom. kao i N―atom na položaju 7 potiču od glicina. C―atomi purinskog prstena na položaju 4 i 5. takođe bilo govora da glicin učestvuje u detoksikaciji aromatičnih jedinjenja.53 . koristeći ugljenikove i azotove atome glicina. Slika 6.Molekul glicina ima dakle mnogostranu ulogu u biosintezi ćelijskih sastojaka i biološki aktivnih jedinjenja. Od glicina i sukcinata nastaje prostetična grupa hem.Skelet porfirinskog prstena hema (C― i N―atomi. Ranije je. koji potiču od glicina zadebljani su). benzojeve i nikotinske kiseline. npr. Dve ―SH grupe se oksiduju u disulfidnu —S—S— grupu. O važnosti —SH grupe za aktivnost mnogih enzima bilo je ranije govora. Osam C―atoma i četiri N―atoma porfirinskog prstena (debelo ucrtani) potiču od osam molekula glicina. Životinski organizam može da sintetiše purinske baze.

Metionin je aminokiselina koja sadrži metil―grupu.54 .Slika 6. koja se koristi za biosintezu mnogih sastojaka.Oksidacija cisteina Oksidacioni proizvod cisteina.adenozilmetionin . taurin. U biološkim metilacijama metil―grupa se prvo energetski obogaćuje sa ATP―om. nastaje kao sporedni proizvod. On je sastavni deo žučnih kiselina i doprinosi polarnosti ove grupe lipida svojom —SO3H grupom. Aktivni davalac ―CH3 grupa je »aktivni metionin« koji se zove S .

Homocistein ima jednu —CH2 grupu više nego cistein. sintetiše se u organizmu cistein. Od njegovog demetilovanog derivata. fosfatitil―etanolamin itd. homocisteina. koji se prenosi na serin. katehol. adrenalin.Metilna grupa se prenosi (reakcije transmetilacije) na razne akceptore kao što su: gvanidino―sirćetna kiselina. Metionin može potpuno da snabdeva organizam sumporom. . Sinteza cisteina ide tako da se koristi samo atom sumpora homocisteina. Tako trans―metilacijom nastaje od gvanidino―sirćetne kiseline kreatin: Na sličan način nastaju N1―metil―nikotinamid. Ona ne može direktno da se odstrani da bi nastao cistein. metilovane purinske baze. histamin.

On zbog toga nije esencijelna aminokiselina. jer su u čoveka već odavno poznata nasledna oboljenja. c) Fenilalanin i tirozin Fenilalanin je esencijelna aminokiselina. C i D označena mesta. i za regeneraciju metionina. Zbog genetskog defekta u sintezi enzima dolazi na mestima njihovog dejstva do prekida razgradnje i nagomilavanja intermedijera. Ova metabolična greška. jer je hidroksilacija ireverzibilan proces. Tirozinoza je vrlo redak genetski defekt. koja nastaju kada je ova razgradnja poremećena.Ostatak homocisteina se transaminacijom pretvara u α―ketobuternu kiselinu.55 je data shema razgradnje aromatičnog prstena. Razgradnja aromatičnog prstena je medicinski vrlo interesantna. kada u hrani ima dosta fenilalanina. Tirozin nastaje iz fenilalanina hidroksilacijom (uvođenjem hidroksilne grupe). B. Ona se poznaju po nagomilavanju intermedijera. koja mogu da budu genetski defektna. Njegova metilacija ide sa derivatima tetrahidro―folne kiseline. koji se nagomilava. tako da ona skreće u pravcu nastajanja fenilpiruvata. Na slici 6. . poznata kao fenilketonurija. takođe. jer životinjski organizam nije u stanju da sintetiše benzolov prsten. na kojoj su sa A. kada se mokraćom izlučuje tirozin i p―hidroksifenil―pirogrožđana kiselina. koja se kompletno metabolizira. Tirozin ne može da pređe u fenilalanin. U nedostatku enzima A dolazi do blokade glavnog puta razgradnje. prouzrokuje mentalno zaostajanje bolesnika. Homocistein služi.

Pigmenti se sastoje od dugačkog C―lanca.Izlučivanje homogentizinske kiseline u mokraći. Ona se javlja u nedostatku enzima koji razgrađuju homogentizinsku kiselinu. zbog nedostatka enzima na mestu D. Slika 6. koja zbog toga stajanjem pocrni. On sadrži indolov prsten.Šema razgradnje fenilalanina i tirozina sa označenim genetski :defektnim mestima . Različite oksidaze u prisustvu kiseonika pretvaraju tirozin u reaktivni hinon. Albino životinje ne mogu da sintetišu pigmente melanine. koji polimerizuje u pigmente melanine. naziva se alkaptonurija. koje apsorbuju u vidljivom delu spektra i zbog toga su vrlo tamno obojeni . sa velikim brojem konjugovanih dvogubih veza.55 .

izlučuje se i dosta kreatinina (u čoveka 1—3 g dnevno). Celokupna količina kreatina plus kreatin―fosfata jedne individue održava se na prilično konstantnom nivou.d) Triptofan Triptofan je esencijelna aminokiselina. tako da je njegovo izlučivanje takođe konstantno. odnosno ne potiče iz hrane. Dnevni gubitak kreatina se nadoknađuje sintezom u kojoj učestvuju tri aminokiseline: arginin.5. glicin i metionin u obliku S―adenozilmetionina: Slika 6.56 . 6. iz koje bakterije crevne flore sintetišu amid nikotinske kiseline. Jedan deo ovog kreatina i kreatin―fosfata (oko 20%) se svakog dana pretvara u kreatinin. Mokraćni kreatinin je endogenog porekla. koji je proporcionalan njenoj mišićnoj razvijenosti.9 POREKLO KREATININA U MOKRAĆI U mokraći životinja pored veće količine ureje.Biosinteza kreatin―fosfata i nastajanje kreatinina .

tj. Tu spadaju lizin. Osim glicina. još jednu baznu grupu. aromatične ili heterociklične bočne nizove. pozitivno i negativno naelektrisane aminokiseline. tj.Ukratko: Aminokiseline su osnovna strukturna jedinica protina i čine više od 20% suve mase organskih molekula koji se nalaze u ćelijama.i OHgrupe su hidrofilne i polarne ali nisu jonizovane. samo one koje imaju –NH₂ grupu vezanu na C atomu uz karboksilnu grupu. cistein. aminokiseline su amfoterna jedinjenja. alanin. valin. koje sadrže još i SH. Aminokiseline pokazuju sve hemijske reakcije karakteristične za obe funkcionalne grupe. izoleucin. prolin i fenilalanin) ili polaran (triptofan. Aminokiseline sadrže karboksilnu (COOH) grupu i amino grupu (-NH ₂). koje imaju alifatične. To su asparaginska i glutaminska kiselina. Aminokiseline sa alifatičnim bočnim nizovima su nepolarne ili hidrofobne. Kako aminokiseline . Neutralne aminokiseline imaju jednu COOH i jednu NH ₂ grupu. U organizmu čoveka nalaze se α-aminokiseline. serin. kisele i bazne. ostale amino kiseline mogu biti u dva izomerna oblika. metionin).i OH-. Tako se glicin obično nalazi u regionima uvrtanja lanca gde polipeptidna kičma pravi oštre zaokrete. leucin. karboksilnu i amino-grupu. Na kraju postoje i jonizovane. označavaju se kao L-aminokiseline. arginin i histidin. Bazne aminokiseline imaju. tirozin. osim α-NH₂ grupe. Enormna strukturna i funkcionalna složenost proteina proizilazi iz različitih kombinacija 20 proteinogenih aminokiselina koje se vezuju u polimere. Glicin nema bočni lanac i može da se prilagođava konformacijama koje su sterno nedostupne za druge aminokiseline. Prema hemijskoj strukturi aminokiseline se dele na neutralne. a one s NH₂ grupom desno kao D-aminokiseline. Konformaciono važne aminokiseline su glicin i prolin. Kisele aminokiseline imaju dve COOH grupe. Prema osobinama bočnih nizova mogu se razlikovati više grupa aminokiselina. kao i dodatne NH ₂ i COOH grupe. One aminokiseline čija se amino grupa nalazi levo od α-C atoma. Zbog karboksilne i aminogrupe što ih sadrže. Aminokiseline koje sadrže SH. cistin. tkivima i organima. mogu se ponašati i kao kiseline i kao baze. treonin. a takve su i neke aminokiseline sa aromatičnim R-ostacima. a ostatak R može biti nepolaran (glicin.

ili SH-). od kojih su neki (biogeni amini) vrlo važni za organizam. međusobnog vezivanja aminokiselina tzv. Neke aminokiseline čovek može sam sintetizovati. tj. triptofan i fenilalanin. donor -NH₂ grupe. izoleucin. b) poslužiti kao izvorni materijal za stvaranje acetsirćetne kiseline. prelazi u odgovarajuću ketokiselinu. d) oksidativna dezaminacija. b) acilovanje. u neutralnim rastvorima većina aminokiselina se nalazi u obliku dipolarnog ili cviter (zwitter) jona. Oksidativnom deaminacijom nastaju takođe iz aminokiselina ketokiseline. histidin i lizin. Tokovi metabolizma aminokiselina omogućavaju da one nakon deaminacije mogu: a) oksidacijom preći konačno u CO₂ i H₂O i poslužiti kao izvor energije. e) transaminacija. Zato za svaku aminokiselinu postoji određena pH-vrednost na kojoj se ova nalazi u rastvoru u obliku dipolarnog jona. valin. a delimično i arginin.sadrže najmanje dve funkcionalne grupe koje mogu da se jonizuju. Transaminacija je reverzibilni proces i predstavlja vezu između metabolizma proteina. f) stvaranje soli. uz oslobađanje amonijaka. odnosno metabolizma aminokiselina i metabolizma ugljenih hidrata i lipida. d) preći u druge aminokiseline. U ovakvim slučajevima dipolarni joni nastaju ne u neutralnim. Delovanjem enzima aminotransferaza (transaminaza) prenosi se aminogrupa na ketokiselinu i pri tome aminokiselina. Od oslobođenog amonijaka nastaje ureja koja se urinom izlučuje iz organizma. Ova pH-vrednost se naziva izoelektrična tačka (pI). Najvažnija osobina aminokiselina je stvaranje peptidne veze. Pored -NH₂ i COOH-grupa u sastav nekih aminokiselina ulaze i druge funkcionalne grupe (imidazolova. a iz ketokiseline koja je primila -NH ₂ nastaje aminokiselina. treonin. metionin. a neke mora unositi hranom (esencijalne). a time i glikogena ili masti. g) stvaranje peptidne veze. Ključnu ulogu u metabolizmu aminokiselina imaju procesi transaminacije. peptidnom vezom između karboksline grupe jedne aminokiseline i aminogrupe druge . c) poslužiti kao izvorni materijal za stvaranje glukoze. OH. Dekarboksilacijom koju katalizuju dekarboksilaze s piridoksal-fosfatom kao koenzimom. već u kiselim ili baznim sredinama. Najvažnije hemijske osobine aminokiselina su: a) esterifikacija. iz aminokiselina nastaju odgovarajući amini. c) dekarboksilacija. Kao akceptor aminogrupe obično služi 2oksoglutarna kiselina. a takve su leucin.

elektrostatičke veze između slobodnih grupa (R). neproteinsku ili prostetičnu grupu. najrazličitijih. Prema prostetičnoj grupi imaju proteidi i svoje nazive. U globularnim proteinima proteinski lanac je prvenstveno vezan disulfidnim vezama i na određeni način zavrnut. recimo već zagrevanjem na 60 d0 70°C. elastin iz tetiva. svaki protein ima određeni redosled ili sekvencu aminokiselina. miozin iz mišića i fibrinogen iz krvi). Kvatenarnom strukturom označava se agregacija više polipeptidnih lanaca u molekulu proteina. a heliksi su međusobno vezani prvenstveno vodonikovim. Nabiranjem ili uvijanjem lanaca nastaju razni oblici proteina koji mogu da se podele u: a) fibrilne (ili nitaste) i b) globularne. Fibrilarnu strukturu u kojoj su α-heliksi međusobno isprepleteni poput konopca poseduju nerastvorljivi skleroproteini ( to su keratin iz kose i noktiju. Ako se peptid sastoji od dve aminokiseline zove se dipetid. a tercijalna izgradnju globularnih proteina. ali takođe i kovalentnim vezama. jer se kidaju -S-S. najraznovrsnijih struktura i brojnih. α-heliks). sadrže i tzv. Na taj način nastaju peptidi.aminokiseline.veze. npr. mioglobin i lizozom. te disulfidne veze. uvojnica. Peptidi s više od 6 i manje od 50 aminokiselina nazivaju se polipeptidi. lipoproteini. Prema sastavu proteine delimo na jednostavne i složene proteine. sekundarna je označavala raspored lanaca. koji sadrže lipide. Proteinski lanci su nabrani i međusobno uvijeni (α-uvojnica. Proteini su osnovni i najvažniji sastojci ćelije. glukoproteini koji sadrže ugljene hidrate. Jednostavni su izgrađeni samo od aminokiselina. U živim bićima proteini su najbrojnija jedinjenja. Primarna struktura označavala je sekvencu aminokiselina. hemoproteini koji sadrže hem kao prostetičnu grupu. hemoglobin. Raznim fizičkim i hemijskim metodama proteini se mogu frakcionisati i to: a) frakcionisanje taloženjem sa solima ili rastvorima (temelji se na razlikama u rastvorljivosti pojedinih vrsta proteina u prisustvu jona ili dehidrirajućih rastvora kakvi su . Ranije se govorilo o primarnoj. Takvi su npr. sekundarnoj i tercijalnoj strukturi. Proteini se lako denaturišu. od tri tripeptid itd. među kojima prevladavaju jonske. Proteini su sastavljeni od aminokiselinskog niza karakterističnog za svaki protein. osim svoje proteinske strukture. Prostorni raspored lanca aminokiselina naziva se lančana konformacija. Struktura proteina uslovljava i njihova fizičko-hemijska svojstva. kolagen vezivnog tkiva. tj. veoma važnih uloga. dok složeni.

Obrnuto deluju hormon rasta.enzimi. kada dolazi do kaheksije.natrijum sulfat i sulfit. b) odbrani živih sistema od raznih uticaja ( imunoglobulini i faktori koagulacije). c) regulisanju metabolizma ( regulatorni proteini . d) ultracentrifugiranjem ( temelji se na razlikama u relativnoj molekularnoj masi i obliku molekula proteina). Stvaranje određenog proteina. Proteini se unose u organizam hranom. a nastali peptidi razgrađuju se dalje delovanjem karboksipeptidaza. obliku.učestvuju u održanju i kontroli svih životnih procesa). b) elektroforezom ( temelji se na razlikama u električnom naboju pojedinih proteinskih frakcija). gde se iz njih sintetizuju specifični peptidi i proteini pojedinih organa i tkiva. Tada se u jetri stvara više proteina. tiroidna žlezda i estrogeni stimulišu razgradnju mišićnih proteina. Razgradnja ćelijskih proteina je enzimski proces. Nadbubrežna žlezda. U tkivnim ćelijama nalaze se u lizozomima proteolitički enzimi koji razgrađuju proteine do aminokiselina. Na njih tu deluje pepsin. pa u jetru dolazi krvotokom više aminokiselina. gde ih razgrađuju nekoliko proteolitičkih enzima (proteaze). hormoni i receptori . insulin i androgeni koji stimulišu sintezu proteina u mišićima. Proteini na razne načine učestvuju u: a) održavanju homeostaze (od naročitog značaja su transportni proteini). aminopeptidaza i konačno dipeptidaza do aminokiselina. naboju i rastvorljivosti). sekvenca aminokiselina u polipeptidnom lancu određena je genima. Promenu oblika ćelija nekih tkiva obezbeđuju kontraktilni proteini. magnezijum i amonijum sulfat . Regulacija metabolizma proteina je nervna i hormonska. tj. . odnosno ureje koja je konačni proizvod metabolizma proteina. Svaki od navedenih enzima deluje samo na određene peptidne veze. c) hromatografijom ( temelji se na razlikama u veličini. koje se (zajedno sa aminokiselinama iz hrane koje nisu bile korišćene za biosintezu proteina) metaboliziraju dalje do amonijaka. čijom razgradnjom nastaje više ureje. alkohol ili etar). To se isto događa i kod malignih bolesti. Želudac je mesto početka razgradnje proteina. Proteini su osnovni sastojci živih bića i u njima igraju najraznovrsnije i značajne uloge. Razgradnja se nastavlja u tankom crevu delovanjem tripsina i himotripsina. Oslobođene aminokiseline resorbuju se iz intestinalnog trakta i prelaze krvotokom u jetru i ostala tkiva. Tako su oni strukturne komponente ćelije.

. Smanjenje koncentracije proteina (hipoproteinemija) javlja se pri prekomernoj hidrataciji. dok se veći deo globulina (γglobulini) stvara u plazma-ćelijama i ćelijama RES-a. c) deluju kao puferi. citohromi i citohromoksidaza. hroničnih upala i autoimunih bolesti (reumatoidni ili eritematozni lupus). Koncentracija ukupnih proteina može biti i normalna. mioglobin.i β-globulini). zbog čega su važni za održavanje acidobazne ravnoteže. komplement. Proteinski deo hemoglobina. Promene koncentacije proteinskih frakcija u raznim bolestima treba posmatrati povezano. a ponekad i kod ciroze jetre. b) utiču na koloidno-osmotski pritisak i time raspodelu vode između vaskularnog i međućelijskog prostora (pre svih albumini). Povećanje koncentracije ukupnih proteina (hiperproteinemija) javlja se prilikom dehidratacije. neki hormoni. 3) iz acetoacetil-CoA i sukcinata delovanjem enzima sukcinil-CoA-transferaza ili 4) iz valina i izoleucina preko propionil-CoA i metil-malonil-CoA. oligoelementi i elektroliti u cirkulaciji vežu na pojedine proteine (albumin. U njih se ubrajaju hemoglobin. npr. Albumin i fibrinogen stvaraju se isključivo u jetri. Posebnu grupu proteina čine hemoproteini. dok serum ne sadrži fibrinogen. Sinteza hema započinje reakcijom između sukcinil-koenzima A i glicina. smanjenoj sintezi proteina ili pojačanom katabolizmu proteina. Plazma sadrži albumine. Aktivirana jantarna kiselina (sukcinil CoA) potrebna za ovu sintezu može nastati na više načina: 1) iz ciklusa trikarbonskih kiselina od α-ketoglutarata ili trasaminacijom iz glutamina. faktori koagulacije. gde se stvara i manji deo globulina (α. paraproteinemije i mijeloma. Oni su složeni proteini čija je prostetična grupa porfirinski prsten s inkorporiranim gvožđem. koji se nalazi u mišićima i može takođe vezati kiseonik i tako ga povremeno spremati u mišićima. d) imaju transportnu funkciju. e) pojedini proteini imaju specifične funkcije. Ti se proteini sintetizuju u telu iz aminokiselina. jer se razni lekovi. hormoni. inhibitori enzima.U krvnoj plazmi proteini imaju razne funkcije: a) imaju zaštitnu ulogu od infekcija. sarkoma. enzimi koji kataliziraju vezivanje kiseonika sa vodonikom iz metaboličkih supstrata te enzimi katalaze i peroksidaze. koji prenosi kiseonik iz pluća do tkiva. 2) iz sukcinata i koenzima A (CoA) uz guanozin-trifosfat i enzim sukcinil-CoAsintetazu. a da koncentracija pojedinih frakcija bude promenjena. enzimi. globuline i fibrinogen. transferin i dr. vitamini. u hipertireozi ili dijabetesu melitusu.). hemoglobin itd. gubitku proteina iz organizma. npr.

sintetiše se u ćelijskim ribozomima i zavisi od sekvence nukleotida hromozomske DNA. Ako su nalazi pozitivni analiza se proširuje na kvantitativno određivanje i diferenciranje uroporfirina i koproporfirina. Porfirije su nasledne bolesti. nizom reakcija. eritropoetske i hepatične porfirije. Biosinteza hemoglobina. . Razlikuju se dva tipa. ali se taj proces produžava sve do stadijuma retikulocita. Laboratorijsko ispitivanje poremećaja metabolizma porfirina započinje kvalitativnim testovima na porfirine i porfobilinogen. na određivanje porfobilinogena i d-aminolevulinske kiseline.globin. U kliničkim poremećajima biosinteze hema dolazi do porfirija. odvija se u eritroblastima. porfinurije i porfinemije.

.

NUKLEINSKE KISELINE .

1 UVOD Nukleoproteini su složene belančevine. Nukleotidi su. Nukleoproteini. Nukleoproteini čija je prostetična grupa dezoksiribonukleinska kiselina. bilo dejstvom enzima (polinukleotidaza) ili sa N-rastvorom NaOH. a u citoplazmi ima i slobodnih ribonukleinskih kiselina. bilja i mikroorganizama. nalaze se i izvan nukleusa i to delom vezani za strukturu ribozoma. koja se prenosi i replikuje iz generacije u generaciju jedne vrste i individue. pankreasa.7. koje imaju za prostetičnu grupu neku nukleinsku kiselinu. dakle osnovne jedinice iz kojih su sastavljene ribonukleinske (RNK) i dezoksiribonukleinske (DNK) kiseline. Naročito ih ima mnogo u ćelijama. Proteinska komponenta većine nukleoproteina je baznog karaktera (protamin ili histon). dobijaju se prostija jedinjenja nukleotidi. nukleinske kiseline se sastoje iz velikog broja nukleotida odnosno od polinukleotida. koje imaju veliko jedro u poređenju sa citoplazmom. nalaze se u jedrima svih ćelija životinja. Njihov redosled u DNK predstavlja molekulski mehanizam u kome se ostavlja genetska informacija. Slično kao što se belančevine sastoje iz velikog broja aminokiselina. Mononukleotidi imaju i druge uloge u ćeliji (npr. a vezana je za nukleinsku kiselinu vezom tipa soli. na primer: ćelije sperme. čija je prostetična grupa ribonukleinska kiselina. kao koenzimi transferaza) naročito u njenom energetskom metabolizmu i u reakcijama prenosa grupa (koenzimi transferaza). Dejstvom razblaženih kiselina razlažu se nukleoproteini belančevinu (protamin ili histon) i nukleinsku kiselinu. timusa. slezine i drugih zlezda. . na Hidrolizom nukleinskih kiselina.

Dezoksiriboza daje boju s redukovanim fuksinom. a dezoksiribonukleinske kiseline su genetski materijal. koje se sastoji od kondenzovanog . Pirimidinske baze su derivati pirimidina. koje sadrže D-ribozu. ribonukleinske kiseline. Purinske baze su derivati purina. heterocikličnog jedinjenja sa dva atoma azota u šestočlanom prstenu. a riboza ne daje. nukleinske kiseline se dele na: a. b. ribonukleinske kiseline se različito ponašaju od dezoksi-ribonukleinskih kiselina prema redukovanom fuksinu. Obe se nalaze u furanoidnom obliku: Prema vrsti šećera koji se nalazi u nukleotidima. U sastav nukleotida ulaze dve pentoze: D-RIBOZA i D-2DEZOKSIRIBOZA. koji su međusobno povezani na sledeći način: Otcepljenjem fosforne kiseline nukleotid prelazi u nukleozid. kiseline (DNK) sadrže D-2- Ova hemijska podela se slaže i sa njihovom različitom biološkom funkcijom. Ribonukleinske kiseline učestvuju u sintezi proteina. U nukleotidima se nalaze pirimidinske i purinske baze. Ovo je poznata Feulgen-ova proba na dezoksiribonukleinske kiseline. šećera i fosforne kiseline. takode heterocikličnog jedinjenja. Posle blage hidrolize.7. dezoksiribonukleinske dezoksiribozu.2 HEMIJSKI SASTAV NUKLEOTIDA Nukleotidi se sastoje od po jednog molekula baze. One se skraćeno obeležavaju RNK. bitan za prenošenje naslednih osobina.

pojedini atomi u pirimidinskom i purinskom prstenu obeleženi su brojevima. Najduže poznat derivati purina je mokraćna kiselina. ređe se nalaze i : 5-metilcitozin i 5-hidroksi-metil citozin. . Uracila ima uglavnom u ribonukleinskim. One se označavaju velikim slovima: U-uracil. Radi lakše orijentacije o prirodi derivata. Od purinskih baza u sastav nukleinskih kiselina ulaze samo aminopurini: Adenin (6-aminopurin) i Gvanin (2-amino-6-oksipurin).pirimidinskog i imidazolovog prstena. T-timin i C-citozin. koji se obeležavaju sa A •odnosno G.4-dioksi-5-metilpirimidin) i citozin (2-oksi-4-amino-pirimidin). timin (5-metiluracil ili 2. koju je izolovao Schede .4dioksipiri-midin). Pored ovih baza. Nalazi se u mokraći. a ima je u malim količinama i u čovečijoj krvi. god.1776. a timina u dezoksiribonukleinskim kiselinama. U nukleotidima se obično nalaze tri pirimidinske baze: uracil (2.

a purinski je planaran sa malim ispupčenjima (naborima). jer imaju na položaju 2.) iz pankreasa. prema tome ciklični amidi nastali gubljenjem molekula vode i zatvaranjem prstena. Purinske i pirimidinske baze imaju — NH—CO— grupu i reaguju u više tautomernih oblika. Purinske i pirimidinske baze imaju vrlo slične hemijske osobine. Gvanin je izolovan iz »guane« (ekskremenata ptica). Oni su laktamskog karaktera. god. I on se uglavnom nalazi vezan u nukleinskim kiselinama.). kiseonikov atom. šećerna repa i dr. U nekim nukleotidima se mogu naći i 2-metiladenin i 1-metilgvanin. U nukleotidima su derivati pirimidina sekundarni amini. odakle mu dolazi i ime. reptilija i amfibija. Citozin. Pirimidinski prsten je planarne strukture. purinskog prstena. pirimidinskog odnosno na polozaju 9. Slobodan adenin može se naći u nekim biljkama (čaj. čiji sjaj potiče od kristalnog gvanina. Nalazi se uglavnom vezan u nukleinskim kiselinama. kao i purini. U nukleotidima se pojavljuju samo oni tautomerni oblici koji imaju vodonik (NH) na položaju 3. . uracil i timin su. koji se nalaze u ravnoteži.Adenin je izolovao Kossel (1885. Slobodan se nalazi u krljuštima riba.

Ova njihova osobina se koristi za dokazivanje i kvantitativnu analizu kako slobodnih baza. čaju.3.6-dioksipurin) i mokraćnu kiselinu (2.3-dimetilksantin). kakau nalaze se metilovani derivati purina: Kofein (1.7-dimetilksantin) i Teofilin (1. . Sve purinske i pirimidinske baze nukleinskih kiselina jako absorbuju ultravioletnu svetlost u području 260—280 nm. nukleozida i nukleotida.6.Kod pH oko 7 preovlađuje uvek »laktam« oblik. tako i nukleinskih kiselina.7-tri metilksantin).8-trioksi-purin). Kod čoveka i antropoidnih majmuna mokraćna kiselina je krajnji proizvod metabolizma purinskih baza. Teobromin (3. U kafi. Kod ostalih sisara razlaganje ide dalje dejstvom enzima urikaze do alantoina. ksantin (2. Tokom metaboličkog razlaganja prelaze amino purini u oksipurine: Hipoksantin (6-oksipurin).

jer nastaju sjedinjavanjem baze i šećera izdvajanjem jednog molekula vode: Nukleozidi su N-glikozidi u kojima je prvi C-atom šećera β-glikozidno vezan za azotov atom pirimidinskog prstena na položaju 3.Nukleozidi. Nukleozidi spadaju u glikozide. Pirimidinski derivati imaju nastavak -idin. koja se nalazi u njihovom molekulu. koje se sastoji od neke baze i šećera. onda na položaju 9 purinskog prstena. Imena nukleozida se grade prema imenu baze. a purinski -ozin. a kada nukleozid ima purinsku bazu. — Pod imenom nukleozid podrazumeva se jedinjenje. Evo imena najpoznatijih nukleozida: Baza Nukleozid Baza Nukleozid . U nukleozidima i nukleotidima ugljenikovi atomi šećera obeleženi su brojevima od 1' do 5'.

koja se nalazi u hidrolizatu. produkti hidrolize su slobodne baze i pentoze. da razdvoje hromatografskim metodama. 2'-dezoksiuridin itd. Nukleozidi se bolje rastvaraju u vodi nego same baze. . Specifični enzimi (nukleozidaze) ubrzavaju hidrolitičko razlaganje nukleozida. Pirimidinski i purinski nukleozidi mogu se iz smese.Citozin Uracil Timin Citidin Uridin Timidin Adenin Gvanin Hipoksantin Adenozin Gvanozin Inozin Imena dezoksiribonukleozida imaju prefiks -dezoksi: 2'-dezoksicitidin. Kao i svi glikozidi oni su relativno stabilni u baznoj sredini i lako se hidrolizuju u prisustvu kiselina.

Nukleotidi. a kod ribonukleotida na položaju 2'. 3' ili 5' riboze. Nukleotidi koji sadrže D-ribozu zovu se ribonukleoti di. — Nukleotidi sadrže pored baze i šećera i fosfornu kiselinu. Oni se dobijaju parcijalnom hidrolizom nukleinskih kiselina dejstvom enzimanukleaza. koja je estarski vezana za jednu od alkoholnih grupa šećera. Međutim. slobodni ćelijski nukleotidi imaju . U ćeliji ima slobodnih nukleotida u znatnim količinama. U dezoksiribo-nukleotidima fosforna kiselina može da esterifikuje hidroksilnu grupu na položaju 3' ili 5' dezoksiriboze. a oni koji imaju 2-dezoksiribozu nazivaju se dezoksi-ribonukleotidi.

1 Baza Citozin Uracil Timin Ribonukleotid Citidin-moncfosfat (CMP) Citidilna kiselina Uridin-monofosfat (UMP) Uridilna kiselina Timidin-monofosfat (TMP) Timidilna kiselina Adenozin-5'monofosfat(AMP) ili Adenilna kis.ostatak fosforne kiseline na položaju 5' i riboze i dezoksiriboze.opšta formula ribonukleotid 5-monofosfata i ciklične adenilne kiseline (C-AMP) Na donjoj slici je data opšta formula nukleozid 5'-monofosfata i cikličnog adenozin-monofosfata (ciklične adenilne kiseline). takođe.1) Tabela 7. Imena nukleotida grade se na dva načina kako je prikazano u tabeli (7.1 . . Guanozin-5'monofosfat(GMP) ili Guanilna kis. i ciklični monofosfatni estri adenozina. Inozin-5'-monofosfat(IMP) ili Inozinska kis. Poznati su. Dezoksiribonukleotid Dezoksi-citidin monofosfat (d-CMP) Dezoksi-uridin monofosfat (d-UMP) Dezoksi-timidin monofosfat (d-TMP) Dezoksi-adenozin-5'monofosfat (d-AMP) Dezoksi-guanozin-5'monofosfat (d-GMP) Dezoksi-inozin-5'monofosfat (d-IMP) Adenin Guanin Hipoksantin Slika 7.

Tako uridin-trifosfat aktiviše molekule glukoze. MgATP). I u ovim jedinjenjima ostaci fosforne kiseline disosuju i daju tri i četiri protona u rastvor. 7. Nukleozid 5’-difosfati i trifosfati igraju važnu ulogu u intermedijernom metabolizmu. Kod fiziološkog pH slobodni nukleotidi se nalaze u obliku: R—O—PO32gde R predstavlja nukleozidni ostatak.0—6. jer sadrže fosfornu kiselinu. Najvažniji su adenozin-difosfat (ADP) i adenozin--trifosfat (ATP). Prelaz ATPa u ADP je reverzibilan. β i γ. U njima je drugi i treći ostatak fosforne kiseline vezan visoko energetskiom vezom. . O ovim jedinjenjima biće kasnije govora. Visokoenergetske veze obeležavaju se znakom ~. kao jedini prenosilac hemijske energije. Naročito je važan sistem ATP-ADP. 2+ odnosno nalaze se u obliku MgNTP (npr. Mnogi nukleozid difosfati i trifosfati igraju ulogu koenzima u reakcijama gde se prenose pojedine grupe i celi molekuli sa jednog jedinjenja na drugo.3 NUKLEOZID 5'-DlFOSFATI (NDP) i 5'-TRIFOSFATI (NTP) Svi poznati ribonukleozidi i 2'-dezoksiribonukleozidi nalaze se slobodni u ćeliji u obliku 5'-difosfata i 5'-trifosfata.2). koja u obliku uridin-difosfat-glukoze prenosi kod sinteze glikogena.Mononukleotidi su jake kiseline. Iz istog razloga oni grade komplekse sa dvovalentnim katjonima Ca 2+ i Mg. Ostaci fosforne kiseline u ovim jedinjenjima se obeležavaju simbolima α. koja daje protone u rastvoru (pK''~ 1.

Ne treba da se zaboravi da su NTP polazni materijal za sintezu ribo. Svi koenzimi su nukleotidnog karaktera i o njima će biti opširno govora u poglavlju o koenzimima. flavin-mononukleotid ima za bazu vitamin B2. koji sadrže kao bazu jedan od vitamina B grupe. Tako nikotinamid mononukleotid ima za bazu amid nikotinske kiseline (vitamin-PP). Ispitivanjem sa jedinjenjima obeleženim radioaktivnim elementima (C14 i N15) ustanovljeno je.i dezok-siribo-nukleinskih kiselina (RNK i DNK). da pojedini atomi u purinskom prstenu potiču od: glicina. . aktivne mravlje kiseline. glutamina i ugljendioksida.4 BIOLOŠKA SINTEZA NUKLEOTIDA Purinske i pirimidinske baze i odgovarajući nukleotidi nastaju u organizmu od prostih jedinjenja. U toku sinteze nukleozid 5'-trifosfati gube pirofosfatnu grupu (krajnje dve fosforne kiseline) i u obliku nukleozid 5'-mono-fosfata ugrađuju se u lanac RNK i DNK. asparaginske kiseline. 7.Slično je citidin-difosfat holin prenosilac holina u biosintezi lecitina. Pored pirimidinskih i purinskih nukleotida poznati su i takvi.

Slika 7. Prvi proizvod sinteze je inozinska kiselina. Nastajanje adenilne i guanilne kiseline od inozinske kiseline .2 . Od nje nastaju i adenozin-5'fosfat i guanozin-5'-fosfat.Poreklo pojedinih atoma u purinskom prstenu Sinteza purinskih nukleotida polazi od riboze-5'-fosfata na koji se postepeno nadograđuje purinski prsten. koja se nalazi slobodna u mišićima. Energija za ovu sintezu dobija se od adenozintrifosfata.

Pojedini nukleotidi u lancu DNK spojeni su preko fosforne kiseline. Vezivanjem orotske kiseline sa ribozilpirofosfatom nastaje njen nukleotid.5 STRUKTURA DEZOKSIRIBONUKLEINSKIH KISELINA Dezoksiribonukleinske kiseline (DNK) sastoje se od velikog broja mononukleotida povezanih u obliku dugačkog lanca. Molekulska težina polinukleotidnih lanaca u dezoksiribonukleinskim kiselinama dostiže vrednost od preko 100 miliona. koji dekarboksilacijom prelazi u uridin-5'-fosfat. Fosforna kiselina jednog nukleotida estarski je vezàna sa 3'-alkoholnom grupom dezoksiriboze drugog nukleotida. Svi ostali pirimidinski nukleotidi nastaju od uridin-5'-trifosfata. Jedan od najvažnijih proizvoda ove sinteze je orotska kiselina.Pirimidinske baze nastaju od asparaginske kiseline i karbamil-fosfata. . 7.

Koliko ima adenina.4 19.9 22. . Analizom DNK različitog porekla nađeno je da one sadrže jednake količine purinskih i pirimidinskih baza.8 37.Dezoksiribonukleinske kiseline sadrže od purinskih baza: adenin i gvanin. Pojedine dezoksiribonukleinske kiseline razlikuju se po sadržaju baza i njihovom redosledu.5 22. Do danas nisu pronađene metode koje bi omogućile da se odredi redosled (sekvenca) baza u DNK i zbog toga se danas ne zna mnogo o njihovoj primarnoj strukturi. Prisustvo timina je karakteristično za DNK.7 37. toliko ima i timina. Sigurno je.1 19. da redosled baza u dezoksiribonukleinskim kiselinama (primarna struktura) određuje koja se genetska informacija prenosi. SADRŽAJ BAZA U DNK RAZLIČITOG POREKLA Adenina Gvanina Citozina Timina sadržaj u % DNK iz čovečije jetre DNK iz žita DNK iz Sarcina lutea 30. dok je kod bakterija odnos obrnut. međutim.4 Dezoksiribonukleinske kiseline životinjskog porekla sadrže više adenina i timina nego guanina i citozina.3 27.3 13.1 30. od pirimidinskih citozin i timin. a gvanina imaju koliko i citozina.1 17.3 27. a uracila za RNK (ribonukleinske kiseline).

Građene su u obliku dvostrukih spirala. Spirale DNK su međusobno povezane vodoničnim vezama. a gvanina koliko i citozina.Sparivanje baza (timin-adenin i citozin-gvanin) vodoničnim vezama Zbog sparivanja baza preko vodoničnih veza svaka spirala je kopija druge.Slika 7. a svakom gvaninu citozin. Znači da svakom adeninu jedne spirale odgovara timin u drugoj. Adenin iz jedne spirale gradi vodoničnu vezu sa timinom druge i obrnuto. Na primer neka bude redosled: I spirale A–G–T–G–A–A–G–T–C–G–G–C onda je redosled u II spirali: T–C–A–C–T–T–C–A–G–C–C–G (A-adenin. molekuli mogu se videti pod elektronskim mikroskopom kao dugačke niti.3 .i C-citozin) . T-timin. odnosno redosled baza jedne spirale je komplementaran redosledu druge. Slika 7. Tako velike čestice tj. G-gvanin. Ovo objašnjava zašto DNK sadrže iste količine adenina i timina.Dezoksiribonukleinska kiselina (deo lanca) Molekulska težina DNK je vrlo velika i iznosi preko 100 miliona. koje nastaju između baza jedne i druge spirale. Isto tako gvanin i citozin povezuju dve spirale preko svojih vodoničnih veza.4 .

Baze jednog lanca su šrafirane. 5-D-dezoksiriboza. koje se međusobno povezuju vodoničnim vezama i tako daju kompaktnost molekula DNK. Za sintezu DNK je bilo takođe potrebno prisustvo »starter« (polazne) DNK. a drugog ne. koja je služila kao model (matrica) novonastaloj DNK.Dvostruka spirala DNK po Watson-u i Crick-u. koji je izolovao iz ekstrakta Escherichia coli. Slika 7. dGTP. dTTP i dCTP) pod dejstvom enzima DNK— polimeraze. ostatak D-dezoksiriboze je predstavljen znakom š.5 . a ostatak fosforne kiseline tačkom. Naime. Postatak fosforne Prvu sintezu DNK »in vitro« uspeo je da izvede Kornberg 1956 godine iz dezoksiribonukleotid-trifosfata (dATP.Na slici 7. Redosled baza u novonastaloj DNK bio je komplemen-taran početnoj DNK.5 je šematski predstavljena dvostruka spirala DNK — dezoksiribonukleinske kisline. u novoj je bio citozin i obrnuto. Ovu sintezu možemo da predstavimo hemijski: enzim → Komplementarna DNK+4 n pirofosfata . tamo gde je u lancu polazne bio adenin u novoj je bio timin i obrnuto. Isto tako tamo gde je bio gvanin u polaznoj. Iz lanca obe spirale vire baze.

U ćeliji se nalaze slobodni dezoksi-nukleotidtrifosfati. Interesantno je spomenuti da se pažljivim hlađenjem takvog rastvora DNK može postići. ribonukleinske kiseline (t-RNK).6 RIBONUKLEINSKE KISELINE I SINTEZA PROTEINA Ribonukleinske kiseline (RNK) su po svojoj strukturi vrlo slične DNK. kao što su ćelije koštane srži. Izgled njihovih molekula nije tako dobro ispitan kao molekula DNK. menja ugao skretanja polarizovane ravni i dr. pankreasa i dr. U RNK se nikada ne nalazi timin. citozin ili uracil. Pošto se adenin sparuje sa timinom. smanjuje se viskozitet. RNK učestvuju u sintezi proteina. Dejstvom enzima polimeraza dolazi do sparivanja slobodnih nukleotida sa nukleotidima odvijenih lanaca DNK »majke«. koje imaju veliku molekulsku težinu i niskomolekularne. Slično kao što se proteini denaturišu zagrevanjem i DNK su osetljive na povišenje temperature. tako da se ne može sa sigurnošću reći da se sastoje od dvostruko spiralizovanih lanaca nukleotida. jetre. Ima ih vrlo mnogo u ćelijama u kojima se vrši sinteza proteina. Sastoje se od velikog broja nukleotida koji sadrže D-ribozu. čija se količina dvostruko povećava pre mitoze ćelije. 7. koji ima isti redosled baza kao što je bio u lancu od koga se odvojio. Pošto je svaki gen izgrađan od samo njemu specifične DNK ili je segment molekula DNK specifične strukture. gvanin. svaki odvojeni lanac DNK »majke« dobija novi lanac. Zbog te njihove sposobnosti prenose se kroz hiljade generacija karakteristične osobine jedne vrste. Zagrevanjem DNK u rastvoru soli na 70°— 80° dolazi do cepanja vodoničnih veza između spirala i one se odvajaju. fosfornu kiselinu i jednu bazu: adenin. da te dva odvojena lanca ponovo spiralizuju.Poznato je da je najvažnija karakteristika naslednih faktora ili gena identično udvajanje. . pre deobe ćelije) dolazi do odvijanja spirale DNK »majke« i dva lanca se odvajaju. to je posle Kornberg-ovog otkrića i na osnovu Watson-Crick-ovog modela molekula DNK identično udvajanje gena dobilo svoje biohemijsko objašnjenje. Prilikom identičnog udvajanja (tj. transferne ili prenosilačke. Prema biološkoj funkciji poznate su tri vrste RNK: ribozomske (rRNK) i informacione (m-RNK). Pri zagrevanju se menjaju i fizičke osobine DNK. Na taj način nastaju od jednog molekula DNK dva nova potpuno identična molekula DNK. a citozin sa gvaninom.

= 1 100 000. Informacione (»messenger« = glasnik) m-RNK imaju molekulsku težinu od 100 000 do 1 miliona. proteina i male količine niskomolekulskih jedinjenja. Na taj način nastaje RNK čiji je redosled baza komplementaran redosledu baza na tom mestu DNK. Redosled baza u m-RNK je kopija odgovarajućih gena ili segmenat molekula DNK specifične strukture.Ribozomske r-RNK. se po principu sparivanja baza vezuju na odvijenoj spirali DNK. kojih ima u jedru. Nalaze se u jedru (nukleusu) i u citoplazmi labilno vzane za ribozome. koje se mogu izolovati na ultracentrifugi kao 30 S odnos-no 50 S čestice. koje odgovara genu. . One se sintetišu u jedru na taj način što se dvostruka spirla jedne od DNK odvije na mestu. Slobodni nukleotidi. nalaze se u ribozomima. Oni pod određenim uslovima (različite koncentracije Mg++ jona) reverzibilno prelaze u čestice molekulske težine 550 000 i čestice M. Molekulska težina normalnih ribozoma iznosi oko 3 miliona.T. To su submikroskopske čestice ergastoplazme. koje se sastoje najvećim delom od r-RNK. kao što im samo ime kaže.

Slika 7. U poslednjih dvadesetak godina je eksperimentalno dokazano da redosled baza u m-RNK određuje koje će se aminokiseline međusobno povezati. Nastala m-RNK odlazi iz jedra u citoplazmu. gde služi kao radna kopija za sintezu proteina. G-gvanin i C-citozin). . T-timin.6 .Shematski predstavljeno udvajanje (replikacija) DNK na odvijenim lancima DNK »majke« (P-ostatak fosforile kiseline D-dezoksiriboze. A-adenin.

»pufì«) prema kojem se sintetišu m-RNK (Weiss i Hurwitz 1960). Njena uprošćena napisana formula je: . Jedna tako sintetizovana RNK sadržavala je 12 molekula uridin-monofosfata (uracil-riboza-fosforna kiselina: U—R—P).8 . m-RNK diriguje sintezu proteina.7 . i po kom redosledu. i Ochoa prvi uspeli da in vitro sintetišu proste RNK.151 Slika 7. drugim rečima.Deo molekula ribonukleinskek kiseline Slika 7. Tako su Nierenberg. koje su se sastojale od desetak istih nukleotida. Matthaei.Odvijanje spirale DNK i nastajanje mesta (engl.

Iz donje tabele proizlazi da pojedinim aminokiselinama odgovara po nekoliko tripleta baza. A-adenin. dokazali su da je posle izvesnog vremena nastao sledeći tetrapeptid: fenilalanil-fenilanil-fenilalanil-fenilalanin. jer teku pod dejstvom bioloških katalizatora-enzima. Sličnim ispitivanjima su otkriveni tripleti baza i drugih aminokiselina. »POZNATE ŠIFRE« (tripleti baza) u m-RNK Ova istraživanja su objasnila na koji način živi organizmi sintetišu proteine uvek istog sastava. Tripleti baza u mRNK se nazivaju »code« (»sifre«). koji su proteinskog . Svaka m-RNK diriguje sintezu njoj odgovarajućeg proteina. Svaki redosled od po tri baze u m-RNK određuje kojim će se redom ugrađivati određene aminokiseline u proteinima. koji su izneti u sledećoj tabeli. Isto tako su i svi hemijski procesi u živoj materiji genetski dirigovani. Pošto su m-RNK kopije gena.Stavljajući ovu RNK u smešu aminokiselina i u prisustvu odgovarajućih enzima. C-citozin. to je sinteza proteina genetski dirigovana. U tabeli znači: U-uracil. G-gvanin. Na ovaj način su pokazali da triplet baza: uracil-uracil-uracil u m-RNK diriguje ugrađivanje aminokiseline fenilalanina u peptidni lanac.

9. RNK i sinteze proteina Prenosilačke (transferne) ribonukleinske kiseline (t-RNK) se nalaze rastvorene u citoplazmi.9 . Slobodne aminokiseline. Njihova molekulska težina je relativno mala i kreće se od 20. Aminokiselina–adenilat–enzim+t-RNK→aminokiselina–tRNK+AMP+ enzim. koje se odigravaju u živoj materiji. koji takođe učestvuje u reakciji: 1. Aminokiselina+ATP+enzim→aminokiselina–adenilat– enzim+pirofosfat. Siika 7. postaju aktivne vezivanjem za aktivirajući enzim. To je način da se hemijski aktivišu i postanu reaktivne. gradeći s njima intermedijerna jedinjenja. koje se nalaze u citoplazmi. Kao i kod svih sinteza. Povezanost između DNK i RNK u sintezi proteina prikazana je na sl.Odnos između DNK. Kao što im samo ime kaže one prenose aminokiseline do m-RNK. Energiju za ovu aktivaciju daje adenozin-trifosfat (ATP). aminokiseline se prvo obogaćuju energijom ili kako se to obično kaže dovode se na viši energetski nivo. Prenošenje aminokiselina se odvija u više stepena. Tako nastali aktivni kompleks aminokiselina-adenilat-enzim reaguje sa odgo-varajućom t-RNK. . tako i kod sinteze proteina. 7. pri čemu aminokiselina prelazi na t-RNK.karaktera.000 do 30 000. 2.

Sada se na manju česticu (30S) vezuje sledeći kompleks aminokiseline-t-RNK. Na sl. 7. koja glasi uracil-uracil-uracil. koja sadrži triplet baza komplementaran tripletu za tu aminokiselinu na mRNK.Za svaku aminokiselinu postoji njoj specifičan aktivirajući enzim. Ona prelazi na veću ribozomalnu česticu (50 S). koji katali-zuje obe reakcije: aktivaciju i vezivanje aminokiseline za tRNK. zatim da jedna ista mRNK može da služi kao matrica vise peptidnih lanaca itd. I ona prelazi na veću česticu gradeći sa prethodno nastalim dipeptidom tripeptid.10 šematski je prikazano nastajanje peptidnog lanca iz kompleksa aminokiselina-t-RNK na ribozomu. koji se nalaze u citoplazmi. Peptidni lanac ostaje vezan za veću ribozomalnu česticu. koji odgovara tripletu baza na m-RNK. koji se sastoje od čestica veličine 50S i 30S. Na veću česticu se vezuje kompleks amino kiseline-t-RNK sa kojom počinje peptidni lanac. koja se pri ugrađivanju svake nove amino kiseline pomera za tri baze na m-RNK. Na molekul m-RNK vezuju se ribozomi. Na manju ribozomalnu česticu se vezuje kompleks sledeće aminokiseline peptidnog lanca. prenosni enzimi. Postupak se tako ponavlja i nastaju tetra. To su agregati od tri do deset ribozoma vezanih za lančasti molekul m-RNK. osnovne konture sinteze su eksperimentalno dokazane. počinjanje i završavanje peptidnog lanca. Isto tako svakoj aminokiselini odgovara bar jedna t-RNK. a njena t-RNK se oslobađa. Sinteza proteina iz kompleksa aminokiselina-t-RNK odvija se na polizomima (=ergozomi). Prenošenje kompleksa aminokiselina-t-RNK na ribozome katalizuju tzv. penta odnosno polipeptid. Jedino takav triplet može da se spari sa »code« (šifrom) za tu aminokiselinu na m-RNK. pri čemu nastaje peptidna veza sa prvom amino kiselinom. Na primer: t-RNK koja prenosi aminokiselinu fenilalanin sadrži triplet adenin-adenin-adenin. Energiju za prenošenje daje gvanozin trifosfat (GTP) tako da se za prenošenje svakog ekvivalenta aminokiseline troši ekvivalenat gvanozin-trifosfata. Nastali dipeptid ostaje na većoj ribozomalnoj čestici. Mada mnoge činjenice o toku sinteze proteina nisu objašnjene kao npr. . Energiju za kretanje ribozoma po lančastom molekulu m-RNK daje gvanozin-trifosfat.

a za manju česticu (30 S) je vezana sledeća aminokiselina-t-RNK . Dokazano je. Polipeptidna-t-RNK. nastaju isti peptidi. Na kraju je važno da se napomene da su šifre (»code«) za pojedine amino-kiseline na m-RNK univerzalne (zajedničke) za sve žive organizme. . da dodavanjem sintetisanih ribonukleinskih kiselina (nazvanih poli-uridin ili poli-citozin) bezćelijskim ekstraktima bakterija.Svaka sledeća aminokiselina-t-RNK mora da odgovara šifri na m-RNK po kojoj se pomeraju ribozomalne čestice.Shema ugrađivanja aktivisanih aminokiselina-t-RNK u peptidni lanac na česticama ribozoma. viših biljaka ili životinja.10 . naime.Slika 7. vezana je za veću česticu (50 S).

za ribozu u RNA i dezoksiribozu u DNA. nukleinske kiseline. grupa heterocikličnih baza i fosforna kiselina.UKRATKO: Zapis o redosledu aminokiselinskih ostataka proteina jedinke. Esterifikacijom nukleozida adenina fosfornom kiselinom nastaje nukleotid adenilna kiselina. Nukleotidi su važni sastojci. Postoje i nukleotidi sa više ostataka fosforne kiseline. monomeri nukleinskih kiselina. tzv. nukleotidi hidrolizuju i nastaju tri vrste proizvoda. citozin. a koje se prenose sintezom proteina. adenozin i guanin. pa se njihova sinteza odvija u svim ćelijama. Heterociklične baze koje ulaze u sastav nukleinskih kiselina su derivati purina i pirimidina. prirodni polimerni makromolekuli. koje se razgrađuju hidrolizom do purinskih i pirimidinskih baza. nose posebna hemijska jedinjenja. U nukleinskim kiselinama azotne baze su kovalentno vezane za pentoze. Od iskazivanja genetske informacije do sinteze biološki aktivnih proteina uključeni su mnogi. uracil (U) i timin (T). a pirimidinskih ureja. a od pirimidinskih: citozin (C). citozin. Od monosaharida tu su dve pentoze. Katabolizmom sintetizovanih nukleoproteina ili nukleoproteina hrane nastaju nukleinske kiseline. veoma složeni i dobro regulisani procesi. Adenozin trifosfat (ATP). Tako se u DNA nalaze timin. kiselina ili enzima. adenozin i guanin. Ako sadrže tri ostatka ove kiseline vezane za nukleozid nazivaju se nukleozid trifosfati. Ovako nastala jedinjenja su nukleozidi. Vezivanjem fosforne kiseline estarskom vezom za C-5 atom pentoze u nukleozidima nastaju nukleotidi. (a po njima i kiseline koje ih sadrže nazivamo ribonukleinska (RNA) i dezoksiribonukleinska (DNA) kiselina). . To su ključni molekuli života u kojima su „deponovane“ genetske informacije. pa i njenih osobina. riboza i dezoksiriboza. monomera. Kao krajnji proizvod katabolizma purinskih baza nastaje mokraćna kiselina. Od purinskih baza tu su: adenozin (A) i guanin (G). Nukleinske kiseline su polimeri koji se satoje od osnovnih jedinica . DNA i RNA sadrže različite vrste azotnih baza. purinske i pirimidinske baze. Pod uticajem baza. Takav je nrp. a u RNA uracil. nukleotida. sastavni delovi nukleotida: monosaharidi.

Fosforna kiselina je istovremeno esterifikovana hidroksilnom grupom dezoksiriboze (u položaju 5´) i hidroksilnom grupom sledećeg nukleotida (u položaju 3´). Da bi počela transkripcija genetskog zapisa sa određenog dela DNA. To je proces „kopiranja“ kojim nastaju molekuli DNA-potomaka i koji nosi iste genetske informacije kao i DNA-roditelji. Iz orotonske kiseline nastaju timidin (TMP) i citidin monofosfat (CMP).Pirimidinski nukleotidi se sintetizuju iz prostih prekursora. Replikacija DNA je proces samoproizvodnje ove nukleinske kiseline. One se razlikuju po hemijskoj strukturi i biološkoj ulozi. ribozomalna RNA (rRNA) i transportna RNA (tRNA). On se kondenzuje sa asparaginskom kiselinom a zatim se zatvara prsten i posle oksidacije nastaje orotonska kiselina. dok su azotne baze smeštene bočno. Nukleotidi su u nukleinskim kiselinama međusobno vezani fosfodiestarskim vezama. dvostruka spirala se na tom mestu delimično . To su informaciona RNA (iRNA ili mRNA). O tome kakav protein treba da se sintetizuje informacije se čitaju sa DNA. Postoje više vrsta RNA. Prvi proizvod u nizu međuproizvoda je karbamoil fosfat. redosledu azotnih baza. Tako nastaje „kičma“ nukleinskih kiselina koju čine naizmenično raspoređeni ostaci fosforne kiseline i pentoza. njihova sekundarna i tercijarna struktura. Ovo čitanje zapisa sa DNA naziva se transkripcija. C. Ove se niti drže vezane vodoničnim vezama koje se grade između azotnih baza i to adenina i timina ili citozina i guanina. Redosled ugrađivanja 4 azotne baze (A. G. Pored primarne strukture značajan je i prostorni raspored ovih makromolekula. Vatson i Crick su pretpostavili da se molekuli DNA sastoje iz dve polinukleotidne niti koje međusobno grade spiralu orjentisanu oko iste ose. Nukleinske kiseline se međusobno razlikuju prema sekvenci. T) u molekul DNA predstavlja „zapis“ koji na određen način daje podatke o redosledu aminokiselinskih ostataka u proteinima koje treba sintetizovati. Transkripcija se vrši sa jednog dela DNA i sastoji u sintezi ribonukleinskih kiselina (RNA). a prenose na potomke procesom koji se naziva replikacija. Ove se informacije nalaze zapisane u redosledu azotnih baza. a sinteza koja se vrši prema dobijenoj informaciji je translacija. ATP i CO₂. glutamina. Osnovna uloga DNA je da čuva i prenosi genetske informacije.

Ovaj triplet baza koji prepoznaje svoj kodon naziva se antikodon. „Aktivirane“ aminokiseline se vezuju za transportne RNA. Prevođenje informacije sadržane u kodonima na iRNA u sekvencu aminokiselina vrši se uz učešće ribozoma. Noseći zapis iRNA izlazi iz jedra u odlazi do ribozoma. U procesima replikacija DNA ili transkripcije i sinteze proteina mogu se dogoditi greške. Na razdvojenom delu započinje i vršu se sinteza novog polinukleotidnog lanca. „aparata“ za sintezu u kome se nalazi rRNA. a u osnovi je sparivanje baza. Proteini se mogu sintetizovati iz slobodnih aminokiselina samo se one prethodno moraju „aktivirati“ uz učešće ATP-a i posebnih enzima. Svaka aminokiselina u ovim zapisima označena je posebnom „šifrom“. Kako nastali ribonukleinski lanci nose „prepisane“ informacije sa dela DNA ova se RNA naziva informaciona RNA. U svakom tRNA postoji posebna grupa od tri azotne baze. triplet. spontano ili pod uticajem različitih hemijskih i fizičkih agenasa. Translacija je proces biosinteze proteina koji se sastoji u prevođenju sekvence baza zapisane u iRNA u sekvencu aminokiselina u molekulu proteina. Sekvenca aminokiselina proteina nalazi se zapisana u molekulima DNA redosledom azotnih baza. Kodoni svih aminokielina čine genetski kod. Proces biosinteze se odvija na ribozomima i predstavlja jedan od najsloženijih procesa u kojem učestvuje velik broj enzima i drugih biomolekula. Antikodon prepoznaje . Ovakve greške nazivaju se mutacijama i sastoje se najčešće u zameni pojedinih azotnih baza u genetskom kodu. Za prepisivanje svakog posebnog gena stvara se posebna iRNA. Za ovo biranje i dopremanje aminokiselina odgovorne su posebne RNA. transportne RNA (tRNA). Slobodni nukleotidi se ređaju kao po „kalupu“ i vezuju za nit vodoničnim vezama prema principu o sparivanju baza. Mutacije mogu nastati prirodnim putem. U sastav ribozoma ulazi kako veći broj proteina i drugih supstanci.razdvaja. ribozomalna RNA (rRNA). neophodan je i način efikasnog i tačnog dopremanja odgovarajućih aminokiselina potrebnih za sintezu proteina. koje služe za prepoznavanje „mesta“ na iRNA. koja se sastoji iz tri azotne baze ili tripleta koji nazivamo kodon. Za sintezu proteina pored informacije koju nosi iRNA. funkcionalne jedinice. Poređani nukleotidi se spajaju fosfodiestarskim vezama uz katalitičko delovanje DNA-zavisne RNA polimeraze. odnosno kodona gde aminokiselinu treba dopremiti. tako i jedna posebna vrsta RNA.

Oko 2000 bolesti čoveka su direktno ili indirektno posledica promena u informacijama koje nose i koje se prepisuju sa DNA. od kojih su posebno značajne izmenjene aktivnosti enzima.odgovarajući kodon i dovodi potrebnu aminokiselinu na odgovarajuće mesto. ogledaju u sintezi promenjenih proteina. Ove se promene. pre svega. .

.

KOENZIMI I VITAMINI .

Danski lekar Eijkman konstatovao je (1897 g. Iz toga proizlazi da vitamini nisu hranljive materije u običnom smislu reči. Osborne. a mnogi od njih su vrlo nestabilni. osim iz njihovih direktnih prethodnika — provitamina. Jedino je vitamina C potrebno 75 mg dnevno. Na eksperimentalnim životinjama je pokazano. Organizam ne može sam da ih sintetiše. mnoge nisu amini. vode — i male količine izvesnih akcesornih ili dijetalnih faktora.). Neke vitamine sintetišu bakterije crevne flore. Posle toga je otkriven u raznim vrstama hrane čitav niz ovakvih akcesornih supstanci. Mendel. a svih ostalih ispod ili najviše par miligrama. Vitamini su otkriveni relativno kasno. belančevina. koje se hrane poliranim pirinčem. koja je lečila bolest beri–beri. izolovao iz opne i spoljne površine pirinča jednu kristalnu supstancu. već da imaju katalitičke funkcije kao sastavni delovi koenzima i prostetičnih grupa. da potpuna hrana mora da sadrži — pored ugljenih hidrata. itd. ali se ime vitamin zadržalo za celu grupu ovih jedinjenja. Pekelharing. da nedostatak vitamina izaziva metaboličke poremećaje. su male.1 UVOD Vitamini su bitni organski sastojci hrane. Početkom XIX veka su Hopkins. Količine vitamina koje su svakodnevno potrebne. koji u malim količinama pomažu i održavaju normalni razvoj životinja i mikroorganizama. C. 8. Isto tako je bolest beri–beri bila poznata kod istočnih naroda. Upadljivo je da se kod mnogih avitaminoza javljaju promene na koži i sluzokožama. koji se na svojim dugotrajnim putovanjima ne hrane svežim voćem i povrćem. dokazali na eksperimentalnim životinjama. masti. za koje se pokazalo da su bitne za normalni razvoj životinja. koji se javljaju pre pojave simptoma avitaminoze. Funk je 1911 g. Izolovana supstanca je imala karakter amina i Funk joj je dao ime vitamin (lat. odavno je bilo poznato da mornari.2 PODELA . oboljevaju od skorbuta. One su vrlo različitog hemijskog sastava. B. Usvojeno je da se vitamini obeležavaju početnim slovima latinske azbuke: A.8. i avitaminoznih stanja. Nedostatak vitamina dovodi do zastoja normalnog razvoja i rastenja životinja. jer se u hrani nalaze u malim količinama. McCollum i dr. Međutim. da od beri–beri oboljevaju osobe. vita=život). mineralnih materija.

prema njihovoj rastvorljivosti. . uridin–trifosfat (UTP) i citidin–trifosfat (CTP) 8. koenzim A i koenzim kobalamin. Koenzim može. Veliki broj koenzima je nukleotidnog karaktera. već vezan u obliku koenzima. Vitamini A.4 NIACIN. pantotenska kiselina. biotin i folna kiselina. jer učestvuju u istom tipu enzimskih reakcija — oksidoredukcijama. piridoksin. po svom hemijskom sastavu. Tu spadaju: tiamin. koja se javlja kao posledica nedostatka samo jednog vitamina B–grupe. takođe. najnehomogenija grupa vitamina. Prema predlogu R. koenzimi izomeraza. 8. nikotinamid–adenin–dinukleotid–fosfat (NADP+). Najveći broj vitamina B–grupe ne nalaze se u organizmu slobodan. Vitamine rastvorljive u mastima U prvu grupu spada vitamin C (=askorbinska kiselina) i vitamini B– grupe. Neki od njih su. flavin–nukleotidi (FMN i FAD). piridoksal– fosfat) ili pirofosforne kiseline (kao tiamin–pirofosfat). LAKTOFLAVIN I LIFONSKA KISELINA Ova tri vitamina B–grupe obradićemo zajedno. koji su sastavni delovi koenzima i prostetičnih grupa.Vitamine klasifikujemo. Zbog toga je kod ljudi i životinja nepoznata avitaminoza. Za razliku od vitamina rastvornih u mastima. da bude estar fosforne kiseline i vitamina (npr. u dve grupe: I. rezerve vitamina rastvornih u vodi su neznatne. U B vitamine spada i kobalamin (=B 12 ) kao koenzim jedne intramolekulske izomeraze. Williams–a u grupu B vitamina ubrajaju se svi oni akcesorni faktori. J. Tu spadaju: Nikotinamid– adenin–dinukleotid (NAD+). čije rezerve može životinja da čuva i u jetri. koji učestvuju u prenošenju vodonika kod raznih bioloških oksidoredukcija. Na osnovu ove definicije u B vitamine ubrajamo: niacin.3 VITAMINI B–GRUPE U vitamine B–grupe (B kompleks) spadaju vrlo različita jedinjenja. laktoflavin (=B2) i liponsku kiselinu. kao i adenozin–trifosfat (ATP). Vitamine rastvorljive u vodi i II. Zatim sve one koji su sastavni delovi transfernih koenzima. Vitamini B–grupe nalaze se obično u hrani zajedno. liaza i ligaza. E i K grupe su vitamini rastvorljivi u mastima. pa je to. D. s hemijijskog gledišta.

kvascu. a nema je u belom brašnu. Ona nastaje zbog nedostatka niacina. Nikotinska kiselina je bela kristalna supstranca.Niacin se ne nalazi u organizmu slobodan. nepoliranom pirinču. NADP + je izolovan iz crvenih krvnih zrnaca (Warburg i Christian 1934 g. jetri. već vezan u obliku koenzima nikotinamid–adenin–dinukleotida (NAD +) i + nikotinamid–adenin–dinukleotid–fosfata (NADP ). Niacin je poznat i pod imenom P—P faktor (=pelagra preventive factor). ljudi čija je glavna hrana kukuruzno brašno oboljevaju od jedne bolesti poznate pod imenom pelagra. a u biljnim ga nema (kao npr. njihova skraćena formula se piše NAD+ i NADP+ kad su u oksidovanom stanju. a NADP + tri–foslopiridin–nukleotid. Oba koenzima imaju istu osnovnu strukturu nukleotida: sadrže dve baze nikotinamid i adenin. piridoksin). NAD+ se ranije zvao difosfopiridin–nukleotid (DPN). a Euler sa saradnicima ga je izolovao iz bezćelijskog ekstrakta kvasca. . Nalazi se u mesu. rastvorna u vodi i stabilna na vazduhu i višoj temperaturi. Preko pirofosforne kiseline povezana su oba nukleozida u dinukleotid. Do danas su poznata dva koenzima. zeinu iz kukuruza). NAD+ je otkrio Harden kao kofaktor alkoholnog vrenja. Zbog pozitivnog naelektrisanja piridinskog prstena u oba dinukleotida. koji je praćen i nedostatkom drugih vitamina B– grupe (tiamin. Nikotinamid se nalazi u obliku piridinijum soli. Pošto triptofana ima samo u potpunim belaručevinama. laktoflavin. Nikotinska kiselina i njen amid (niacinamid) nastaju u organizmu iz aminokiseline triptofana. koje su N — glikozidnom vezom vezane za ribozu.). Nikotinamid–adenin– dinukleotid–fosfat ima treći ostatak fosforne kiseline vezan na ribozu adenozina u položaju 2'. Hemijsko ime niacina je nikotinska kiselina (piridin–3–karbonska kiselina). koja sadrže amid nikotinske kiseline: nikotinamid–adenin–dinukleotid (NAD +) i nikotinamid– adenin–dinukleotid–fosfat (NADP+).

Npr. pri oksidaciji primarnih ili sekundarnih alkohola. čiji su koenzimi NAD+ ili NADP+ (Warbug–ov optički test). a azot u prstenu pozitivno nalektrisanje. Ova osobina ss koristi za određivanje aktivnosti enzima. vodonik preuzima NAD+: . Oksido–redukcija koenzima piše se skraćeno: Funkcija NAD+ i NADP+ sastoji se u reverzibilnom primanju i otpuštanju vodonika u različitim procesima biološke oksidacije. Redukcija može da se prati merenjem absorpcije svetlosti na 340 nm gde redukovani koenzimi imaju maksimum. koji na taj način gubi aromatični karakter.Prilikom redukcija NAD + i NADP + dolazi do vezivanja vodonika za piridinski prsten.

ranije poznat pod imenom aneurin ( = vitamin B 1 ). preuzimajući ostatak sirćetne kiseline i vodonik. Vodeni rastvor riboflavina fluorescira žuto–zeleno. jajima. rastvorna u vodi i stabilna na povišenoj temperaturi. naročito u kiseloj sredini. gljivice i plesni ga sintetišu. U suvom stanju je stabilan pri zagrevanju do 100°. Liponska kiselina je kofaktor oksidativnih dekarboksilacija.7–dimetil–9 N–ribitil–izo– aloksazin. Preko karboksilne grupe je kiselinsko–amidnom vezom vezana za enzim. Tiamin je bela kristalna supstanca. Riboflavin je narandžasto–žuta kristalna supstanca.5 TIAMIN Tiamin. Riboflavin se sastoji iz dimetilizoaloksazinskog prstena za koji je na položaju 9 vezan alkohol D–ribitol. zbog toga se kuvanjem hrane neznatno razara. Riboflavin je vrlo rasprostranjen u prirodi. Nalazi se u mleku. Hemijsko ime riboflavina je: 6. Liponska kiselina je ciklični disulfid.Riboflavin (=vitamin B2) poznat i pod imenom laktoflavin sastavni je deo flavin–nukleotida (FMN i FAD). voću i lisnatom povrću. Ona u ovom komplikovanom procesu učestvuje u oksidaciji »aktivnog acetaldehida«. Prvi ga je izolovao Funk iz pirindžane ljuske. Tiamin se danas dobija na veliko sintetskim putem. koja se dobro rastvara u vodi. . Mnoge bakterije. koji u bočnom lancu sadrži karboksilnu grupu. slabije u etanolu. je antiberi–beri ili antineuritični faktor. mesu. Primanjem vodonika se redukuje u derivat dihidroliponske kiseline 8. Liponska ili tio–oktanska kiselina je prvo otkrivena kao faktor rastenja izvesnih mikroorganizama. a ne rastvara se u etru i hloroformu.

pored NAD + i NADP +. Zbog toga je ranije nazivan »kodekarboksilaza«. U sirovom ribljem mesu. Pirofosforna kiselina je u tiaminpirofosfatu estarski vezana za alkoholnu grupu tiazolovog prstena. Tiaminpirofosfat je. tako da je tiamin uvek pozitivno naelektrisan. jer se radi o gubitku CO 2 . - Pored slobodnog tiamina u organizmu se nalazi i pirofosfat vitamina.Molekul tiamina se sastoji iz pirimidinskog i tiazolovog prstena. koji se zove tiaminpirofosfat i skraćeno se obeležava TPP. koenzim transketolaza. zbog nagomilavanja pirogrožđane kiseline. Mnoge bakterije sintetišu tiamin. nekim bakterijama i biljkama postoji enzim (tiaminaza). jedan od najranije poznatih koenzima. Tako bakterije crevne flore mogu potpuno da zadovolje potrebe životinje u ovom vitaminu. što je danas zamenjeno pravilnijim imenom »kodekarboksilaza«. Nedostatak tiamina dovodi do poremećaja u metabolizmu glukoze. On u procesu oksidativne dekarboksilacije piruvata učestvuje u dekarboksilaciji i prenosu »aktivnog acetaldehida«. takođe. Tiamin je. Prstenovi su međusobno povezani preko kvarternernog azota tiazola. enzima fosfoglukonatnog puta. koji cepa vezu između pirimidinskog i tiazolovog prstena u tiaminu: .

Pantotenska kiselina je žuta. koje se hrane sirovim ribljim mesom ili hranom. koja sadrži antitiaminske supstance. koje nisu enzimskog karaktera. U njemu je ostatak sirćetne . Williams je izolovao pantotensku kiselinu i dokazao. bubrezima. da je ona faktor rastenja kvasca. Nalazi se u jetri. sprečava slepilo miševa i depigmentaciju pacova. U živoinjskom organizmu pantotenska kiselina je sastavni deo koenzima A. obranom mleku. paradajzu i kvascu. kupusu. koji se sastoji od pantetein––fosfata i adenozin–3'.5'–difosfata: Najvažnije jedinjenje koenzima A je acetil–koenzima A. stabilna pri za–grevanju i prema oksidacionim i redukcionim sredstvima.6 PANTOTENSKA KISELINA R. poznato i pod imenom »aktivna sirćetna kiselina«. viskozna. Pantotenska kiselina je vrlo rasprostranjena. Neke bakterije sadrže antitiaminske supstance. karfiolu. γ–dihidroksibuterna kiselina): Pantotenska kiselina se ne nalazi slobodna u prirodi.Zato se pojavljuju simptomi polineuritisa (=B 1 avitaminoza) kod životinja. Kasnije se pokazalo da ona leči dermatitis pilića. koji je peptidno vezan za pantoinsku kiselinu (=β. U nekim bakterijama (Lactobacillus bulgaris) je vezana za cisteamin ( = β– aminoetantiol) gradeći jedinjenje poznato pod imenom pantetein. β–dimetil–α. To je dinukleotid. J. Ona je derivat β–alanina. zejtinjava supstanca. 8.

mesu. kiselina i sterola. 8. poznat i pod imenom adermin. Piridoksal je aldehidni. Osetljiv je na svetlost i prema alkalijama.5 kJ/mol). imaju aktivnost vitamina B 6 . a acetil– koenzim A: H 3 C—CO—S—KoA. »Aktivna sirćetna kiselina« učestvuje. Vitamini B6 su derivati piridina. je bela kristalna supstanca rastvorna u vodi i alkoholu. Sva tri derivata se nalaze u životinjskoj i biljnoj hrani (žumancetu jajeta.5–di (hidroksimetil)–piridin): . a piridoksamin amino derivat piridoksina ( = 2–metil–3–hidroksi– 4. dok se njegovi derivati. Acetil–koenzim A nastaje u organizmu iz glukoze ili masnih kiselina. nastajanje acetsirćetne kiseline kao i različitih acetiliranih derivata (acetilholina. N–acetil–šećera i dr.kiseline vezan za koenzim visoko–energetskom tioestarskom vezom (33. piridoksal i piridoksamin. Koenzim A se skraćeno piše KoA–SH. Piridoksin. piridoksal i piridoksamin. ribljem mesu). Sam piridoksin je stabilan pri zagrevanju. koji u obliku acetil–koenzima A ulaze u ciklus trikarbonskih kiselina (=ciklus limunske kiseline). u mnogobrojnim biološkim procesima kao što su: biosinteza masnih. raspadaju. mleku.7 PIRIDOKSIN (VITAMIN B6) Piridoksin i njegova dva derivata.).

su prostetične grupe velikog broja enzima (amino–transferaza. Eksperimentalno je dokazano da piridoksal–fosfat igra bitnu ulogu i u metabolizmu nezasićenih masnih kiselina. U toku enzimskog razlaganja aminokiselina piridoksal–fosfat gradi sa amino kiselinom intermedijerno jedinjenje tipa Schiff–ove baze. Tako se dejstvom amino– transferaza aminokiselina transaminira. kao i u biološkoj sintezi masti iz proteina. različitih liaza i sintetaza).Fosfatna jedinjenja vitamina B 6. dekarboksilaza. a dejstvom okzidaza se oksiduje. piridoksal–fosfat i piridoksamin– fosfat. Nastalo jedinjenje se dalje razlaže na različite načine u zavisnosti za koji je apoenzim vezan piridoksal–fosfat. . dejstvom dekarboksilaza gubi CO 2 i daje amin.

On je faktor rastenja izvesnih vrsta kvasaca i bakterija: Clostridium. a naročito ga ima mnogo u jetri. koji sadrži tiofenski prsten (=2'–keto–3. Po svojoj hemijskoj strukturi. Biotin je prostetična grupa mnogobrojnih enzima (karboksilaza).8 BIOTIN Biotin je poznat kao vitamin H ili koenzim R (Ko—R). piruvat karboksilaza i dr. tankih iglica.4–imidazolidotiofan–2–n–valerijanska kiselina).) . Ona se javlja kad se životinje hrane duže vremena sirovim belancetom. odakle je prvo i izolovan (Du Vigneaud i sar. Biotin kristališe u obliku duguljastih. a ne rastvara ss u etru i hloroformu. jer se biotin vezuje za jedan protein belanceta (avidin) gubeći svoje vitaminsko dejstvo. Postojan je pri zagrevanju. Biotin je dijetalni faktor i ljudi i viših životinja. Staphylococcus i dr. koji katalizuju vezivanje CO 2 (acetil–KoA karboksilaza. bubrezima. ali zbog toga što ga sintetišu bakterije crevne flore.). retko dolazi do avitaminoze biotina. Rhizobium. rastvara se u vodi i etanolu. Vrlo je rasprostranjen. Biotin se obično nalazi vezan s lizinom (biocitin). Nedostatak ovog vitamina kod pacova poznat je kao »bolest belanceta jajeta«. a u proteinima je peptidno vezan za ε–amino grupu lizina.8. biotin je ciklični derivat uree.

CO 2 se vezuje s biotinom gradeći „aktivni ugljen dioksid" (karboksi–biotin enzim"). ureje.) glutaminske kiseline. 8. koja je peptidno vezana na pteroilnu grupu Vitamini ove grupe razlikuju se međusobno ili po broju ostataka glutaminske kiseline ili po strukturi pteridinskog prstena. Bakterije crevne flore nekih životinja (svinje. a naročito ih ima u lisnatom povrću (spanaću. koje lako predaje CO 2 supitratu. Biotin u obliku »aktivnog ugljen dioksida« učestvuje u sintezi masnih kiselina. a mnoga životinjska tkiva sedam ostataka glutaminske kiseline.) Azotne baze pteridina. U ovu grupu vitanina spada i Leucovorin. Ima ih i u kvascu. kunića) sintetišu ove vitamine. Tako folna kiselina nekih bakterija sadrži tri. koja je faktor rastenja mnogih mikroorganizama i 3. 2. Svi vitamini ove grupe su derivati pteroil–glutaminske ili folne kiseline. karfiolu) po čemu su i dobili ime (foliage = lišće). Pteridini su žuti pigmenti. Biološke fiksacije CO2 su endergonske reakcije i zbog toga se odvijaju u prisustvu davaoca energije ATP–a.U toku reakcije. koja se sastoji od pirimidinskog i pirazinskog prstena.9 FOLNA KISELINA Vitamini folne kiseline su vrlo rasprostranjeni u prirodi.) p–amino benzojeve kiseline. jetri. labilno jedinjenje. oksalsirćetne kiseline. Molekul folne kiseline sastavljen je od tri komponente: 1. purina kao i u metabolizmu triptofana. . koji su prvi put izolovani iz leptirovih krila. bubrezima. faktor rasta Leuconostoc citrovorum bakterija.

granulocita. jajima i mesu. Rastvara se u vodi. koji na N 5 ima ostatak mravlje kiseline . ne oslobađaju se u obliku mravlje kiseline. To je aktivna grupa hidroksi– metil i formil–transferaza. koja sadrži azota. aktivan je njen tetrahidro– derivat. već se odmah vezuju za koenzim F. Stabilan je pri zagrevanju u neutralnoj sredini. a u biljnoj hrani ih nema. fosfora i kobalt. trombocita i svih drugih ćelija. alkoholu. koja ostaje posle fermentacije Streptomyces griseus i drugih specijalnih mikroorganizama. Vitamina B 12 ima najviše u jetri. Tako nastaje »aktivni C ₁« ili »aktivna mravlja kiselina«. zajedo sa B 12 vitaminima. Vitamini folne kiseline. L. Cijankobalamin (sadrži cijanidni jon) je crveno obojena kristalna supstanca. Ostaci od jednog ugljenikovog atoma. Danas se za medicinske svrhe dobijaju iz tih tečnosti veće količine vitamina B 12. manje u mleku. Pod pogodnim uslovima bakterije crevne flore mogu da sintetišu ovaj vitamin. Iako se folna kiselina ubraja u vitamine. (E. bitnih za sintezu DNK. Zbog toga su od velike važnosti za normalni razvoj eritrocita. Smith). Posle toga dobijeni su vitamini B12 kao sporedni proizvodi iz tečnosti. acetonu i optički je aktivan. 8. enzima koji prenose C 1–ostatak. imaju ulogu koenzima u biosintezi purina i timina. poznat pod imenom koenzim F. koji nastaju razlaganjem histidina i serina.Leucovorin je redukovani oblik folne kiseline. a u kiseloj i alkalnoj se raspada.10 VITAMIN B12 Vitamin B12a (kobalamin). izolovan je iz ekstrakta jetre 1948 g. koja je po svojoj hemijskoj strukturi N 10–formil– tetrahidrofolna kiselina. . poznat prvo kao faktor antiperniciozne anemije.

U kobalamid–koenzimu kobalt je u dvovalentnom stanju. jer se na svetlosti i u prisustvu anjona kobalt oksiduje u trovaletno stanje. B12 c nitritokobalamin. Svi sadrže prsten sličan porfirinu. za 5. Zamenom cijanidnog jona u cijankobalaminu nekim drugim anjonom. njegova funkcija u nizu na izgled različitih biohemijskih reakcija je poznata. enzima koji katalizuju premeštanje atomskih grupa unutar .hidroksokobalamin. a najlakše cijanidni jon. Na koji načinn vitamini B₁₂ sprečavaju pojavu perniciozne anemije nije još potpuno objašnjeno. Kobalamid–koenzim se vrlo teško izoluje. Naprotiv.Struktura vitamina B 12 je vrlo komplikovana. dobijaju se drugi vitamini ove grupe. Tako je vitamin B 12 b .6–dimetil–benzimidazol i u koenzimu za 5'– desoksiadenozin. vezuje na mesto 5'– desoksiadenozina. Kobalt je kovalentno vezan za četiri pirolova prstena. Kobalamin je koenzim intramolekulskih transferaza. sa kobaltom u centru. Pri tome se anjon.

Prisustvo kobalamin–koenzima je neophodno. Npr. . pri prelazu metil– malonil–koenzima A u sukcinil––koenzim A dolazi do premeštanja —CO —S—KoA grupe: Isto tako kobalamin učestvuje u dismutaciji vicinalnih glikola u odgovarajući al–dehid. Tako npr. takođe.molekula i nastajanje izomernih jedinjenja. pri redukciji ribonukleotid––trifosfata u odgovarajuće dezoksiribonukleotid–trifosfate.

dehidrogenaze D-aminokiselina i ksantin dehidrogenaze. lipoična kiselina. pa su potrebni za održavanje aktivnosti mnogih enzima. α-ketoglutarat dehidrogenaze. Može nastati iz triptofana. Vitamin B2 (Riboflavin) se satoji iz izoaloksazina na koji je vezan D-ribitol. Vitamin B6 (Piridoksin) je derivat piridina. Njegov deficit odražava se u raznim organima s najtežim oštećenjem neuromuskularnog sistema. riboflavin. već mora njih i njihove prekursore unositi hranom. koenzim je aminotransferaza i dekarboksilaza aminokiselina. Vitamin A (Akseroftol) je po hemijskoj strukturi izoprenoid koji sadrži βjononski prsten na koji se nastavlja ugljenikov lanac od 9 C atoma. a ponekad i zastoj u rastu. Izaziva bolest beri-beri. Biološka mu je funkcija – koenzim dekarboksilaze α-ketokiselina i koenzim aldehid-transferaze. Biološka mu je funkcija da kao FMN i FAD sudeluje kao koenzim nekih oksido-reduktaza koje se zajedničkim imenom nazivaju flavoproteini. pantotenska kiselina. poremećaj vida. Vitamin B1 (Tiamin) se sastoji od pirimidinskog prstena i tiazolskog prstena koji su vezani preko kvarternog N-atoma. Uloga vitamina u metabolizmu je u tome što su mnogi od njih koenzimi ili prostetične grupe enzima. tj. Hipervitaminoza A izaziva toksične efekte s gubitkom kose. Njegov deficit izaziva pelagru. Nedostatak riboflavina izaziva pojavu fisura u uglovima usana. pucanjem noktiju. E. dermatitis. Tako je potreban za aktivnost NADH dehidrogenaze u lancu disanja. Vitamini su hemijski veoma različita jedinjenja. i K) i one rastvorljive u vodi (tiamin. Nastaje iz karotina. Nedostatak izaziva poremećaj sličan epilepsiji verovatno zbog smetnji u metabolizmu glutaminske kiseline. niacin. folna kiselina. nemogućnost adaptacije vida u mraku. Deo je koenzima NAD i NADP. a prema rastvorljivosti dele se na one rastvorljive u mastima (A. abdominalnim tegobama. kokošje slepilo. Hipovitaminoza A izaziva tzv. D.UKRATKO: Vitamini su potrebni čoveku za normalan rast i razvoj i normalno odvijanje metaboličkih procesa. Čovekov organizam ne može sam sintetizovati vitamine. . Kod dece izaziva smetnje u rastu. cijanokobalamin. Niacin je derivat piridina. inozitol i askorbinska kiselina). piridoksin. piruvat dehidrogenaze.

U deficitu se javlja makrocitna. Deficit kobalamina izaziva pernicioznu anemiju. Funkcija kalciferola je da pospešuje mineralizaciju kosti. Vitamin K (Filohinon) ima strukturu naftohinonskog prstena s bočnim izoprenoidnim lancem. Hemijski su slični hinonima s izoprenoidnim bočnim lancem. Vitamin C (Askorbinska kiselina) je jak reducent. Njegov deficit izaziva sklonost krvarenju i smetnje u koagulaciji krvi. Vitamin E (Tokoferol) je sastavljen od osam sličnih jedinjenja. Biološka mu je uloga da služi kao koenzim nekih enzima koji sudeluju u pretvaranju metilmalonil-koenzima A u sukcinil-koenzim A i sintezi metionina iz homocisteina i metiltetrahidrofolata. Vitamin B12 (Kobalamin) je hemijski kompleksno jedinjenje koje sadrži porfirinu sličan korinski prsten s helatno vezanim centralnim atomom kobalta. a svi oni imaju izraženo antioksidativno delovanje. U metabolizmu askorbinska kiselina deluje kao donor vodonika u nekim enzimskim reakcijama. DOPA i nekih intermedijera adrenokortikoida. Deficit folne kiseline može se javiti kod slabe apsorpcije u crevima. a kod dece rahitisom. megaloblastna anemija. te u pretvaranju ribonukleotida u dezoksiribonukleotide. što kod odraslih rezultira pojavom osteomalacije.Vitamin H (Biotin) je derivat ureje vezan s tiofanskim prstenom. . p-aminobenzojeve kiseline i peptidno vezane glutaminske kiseline. što se postiže stimulacijom apsorpcije kalcijuma i fosfora u crevu. Ne zna mu se tačno biološka uloga. jer se reverzibilno lako oksiduje u dehidroaskorbinsku kiselinu. Deficit ovog vitamina izaziva poremećaj u mineralizaciji kostiju. Ovaj vitamin je potreban za hidroksilaciju prolina. Njegov deficit dovodi do skorbuta. tirozina. Biološka uloga mu je da je prostetična grupa enzima koji katalizuju karboksilacije. a njegov nedostatak se može dovesti u vezu sa mišićnom distrofijom. Vitamin D (Kalciferol) je sterolne strukture u kojoj je B-prsten otvoren. Isto tako nedostatak kobalamina izaziva i subakutnu kombinovanu degeneraciju leđne moždine. metabolizmu metionina i histidina te biosintezi purina i pirimidina. Biološka joj je uloga da služi kao koenzim enzima u metabolizmu jednokarbonskog ostatka. Folna kiselina se sastoji od pteridinskog prstena.

Pantotenska kiselina sa cisteaminom stvara pantetin koji je deo koenzima A i multienzimskog kompleksa za sintezu masnih kiselina. Deficit se retko javlja. a simptomi su mu poremećaji nervnog sistema. .

.

HORMONI .

ove žlezde nemaju takvih odvodnih kanalića nego svoje sekrete luče direktno u krv. često je regulacija metaboličkih procesa rezultat delovanja više hormona. Prema tome. u održavanju balansa sudeluju krvni pritisak. U njima se stvaraju aktivne supstance. Svako narušavanje tog sklada izaziva poremećaje u regulaciji što se manifestuje u obliku raznih bolesti. To se može videti na već spomenutom održavanju ravnoteže vode i soli.2 PRINCIPI HORMONALNE REGULACIJE Regulacija lučenja nekih hormona obuhvata funkciju na tri nivoa. Svaki tropni hormon deluje na određenu perifernu endokrinu žlezdu. konstantnost hemijskog sastava krvne plazme i ostalih telesnih tečnosti. pa i tiroksin iz tiroideje. aldosteron iz nadbubrežne žlezde kontroliše ravnotežu vode i soli u organizmu itd. Svaki hormon ima svoje specifične funkcije. kortikotropin i somatropin iz hipofize. koja u odnosu na tropni hormon predstavlja njegovu ciljnu (target) žlezdu. Prednji režanj hipofize (adenohipofiza) luči nekoliko tzv. u čemu sudeluju inzulin i glukagon iz pankreasa. Ali. Funkcija endokrinog tesno je povezana s funkcijom nervnog sistema i samo se zajedničkom neurohumoralnom regulacijom održava konstantnost unutrašnje sredine organizma. Zato se nazivaju žlezde s unutarnjim izlučivanjem ili endokrine žlezde. tropnih ili trofičnih hormona. 9. Za razliku od ostalih žlezda koje svoje produkte luče putem kanalića. brzina cirkulacije i dilatacija odnosno vazokonstrikcija krvnih sudova. Ključnu ulogu u tome ima hipofiza koja se zato i naziva nadređena žlezda (master gland). glukokortikoidi i adrenalin iz nadbubrežne žlezde. osim hormona. . Međutim. Hormoni održavaju i regulišu celokupni metabolizam i time održavaju homeostazu. u kojem sudeluju hormoni kore nadbubrežne žlezde. Hormoni se iz žlezda izlučuju direktno u cirkulaciju s kojom se prenose u druge delove tela i tamo deluju na organizam. koji deluju na lučenje drugih. Najbolji je primer regulacija metabolizma ugljikohidrata i koncentracije glukoze u krvi. što sve reguliše nervni sistem. normalnu funkciju organizma te kontrolišu rast i razvoj pojedinih delova tela. za normalnu funkciju organizma i odvijanje metaboličkog procesa svi endokrini i nervni faktori moraju biti usklađeni.1 UVOD Endokrinologija je nauka o produktima strukturno i funkcionalno specijaliziranih žlezda i njihovom delovanju u održavanju biohemijskog i fiziološkog integriteta organizma. hormoni (od grčkog hormon — stimulišejući. ekscitirajući). perifernih endokrinih žlezda. tj. Tako seksualni hormoni regulišu razvoj polnih karakteristika.9. zbog čega su jako vaskularizirane.

U hipotalamusu se stvaraju specifični peptidi.Regulacija lučenja kortikosteroida hipofizno-nadbubrežnim sistemom .Tabela 9. CRF) prenosi se u prednji režanj hipofize CRF stimuliše u hipofizi lučenje kortikotropina (ACTH). a ova lučenje perifernih endokrinih žlezda. laktogeni hormon. a ovaj deluje u nadbubrežnoj (suprarenalnoj) žlezdi i stimuliše u njoj lučenje kortikosteroidnih hormona u krv. liberini ili releasing-faktori koji se prenose u hipofizu putem hipotalamo-hipofiznog vaskularnog sistema i izazivaju u hipofizi otpuštanje odgovarajućih tropnih hormona (CRF.Tropni hormoni i njihove ciljne žlezde Hormon prednjeg režnja hipofize Tirotropin (tiroidni stimulišejući hormon. To ćemo ilustrovati na primeru hipofizno-nadbubrežnog sistema. LTH) Ciljna endokrina žlezda tiroideja nadbubrežna žlezda (kora) nema posebne žlezde. Na taj način hipotalamus kontroliše lučenje hipofize. tzv. LH) Prolaktin (luteotropni hormon.1 . ACTH) Somatropin (somatotropni hormon. Slika 9. kortikotropni relizing-faktor. TRF-tirotropni relizing-faktor itd. celi organizam jajnik jajnik mlečne žlezde Na izlučivanje hipofiznih tropnih hormona utiče hipotalamus.1 . FSH) Lutropin (luteinizirajući hormon. TSH) Kortikotropin (adrenokortikotropni hormon. tj. STH) Folitropin (folikularni stimulišejući hormon. hormon rasta. regulacije lučenja hormona kore nadbubrežne žlezde: neurosekret (kortikoliberin.).

ili povišenje B izaziva smanjenje A. što opet stimuliše lučenje ACTH iz hipofize. i to pre svega negativna. Naravno da se pozitivna ili negativna regulacija odnose i na suprotan slučaj. Regulacija mehanizmom povratne sprege. hemijsko delovanje hormona izaziva dve vrste reakcije: 9. a delom deluje direktno na hipofizu da luči više ACTH. a kortizol mehanizmom negativne povratne sprege deluje na smanjenje lučenja ACTH.3. Stvoreni cAMP (naziva se još drugi glasnik. u kojem slučaju je to negativna regulacija povratnom spregom (negativni feedback). 9. Smanjena koncentracija kortikosteroida u krvi delom stimuliše hipotalamus da luči više neurosekreta. Viša koncenracija kortizola u krvi deluje inhibitorno. povišenje B može povratno uticati na A na dva načina: ili povišenje B uzrokuje dalje povišenje A. u kojem slučaju je to pozitivna regulacija povratnom spregom (pozitivni feedback). odnosno indukciju genske aktivnosti reakcije u organizmu. Regulacija povratnom spregom. Regulacija povratnom spregom (feedback-regulacija) može biti pozitivna ili negativna.3 DELOVANJE HORMONA Hormoni deluju hemijski izazivajući fiziološke aktivaciju adenilat-ciklaznog sistema i kontrolu. Ako neki agens (stimulus) X povisuje varijablu A koja sa svoje strane povisuje drugu varijablu B. Hormon menja specifični receptor na membrani tako da se adenilat-ciklaza alosterički aktivira te prevodi ATP u 3'.1 AKTIVACIJA SISTEMA ADENILAT-CIKLAZE Na ovaj način deluju hormoni čije je delovanje brzo. sniženje A snizuje B. Kortikotropni hormon pak sa svoje strane uzrokuje pojačanu aktivnost nadbubrežne žlezde da luči više kortikosteroida u krv. Koliko je danas poznato. a ovaj onda snizuje A u slučaju pozitivne regulacije. vrlo je važna ne samo u kontroli hormonalne sekrecije nego uopšteno u metaboličkim procesima. Takvi su hormoni insulin. deluje na hipotalamus da smanji sekreciju neurosekreta. U slučaju regulacije kortizola kortikoliberin (X) stimuliše ACTH (A) koji izaziva pojačano lučenje kortizola (B). Ti hormoni stimulišu adenilat-ciklazni sistem u ćelijskoj membrani.Ta regulacija vrši se mehanizmom negativne povratne sprege. glukagon i neki peptidni hormoni kao vazopresin. tj. 5'-ciklo AMP (cAMP). što smanjuje lučenje ACTH i konačno kortikosteroida. second messenger) izaziva u ćeliji aktivaciju nekih . ili sniženje A snizuje B koji onda povratno povisuje A u slučaju negativne regulacije povratnom spregom. Navedeni mehanizam povratne sprege iziskuje dodatno tumačenje.

2 KONTROLA GENSKE AKTIVNOSTI Neki hormoni deluju na indukciju. pojačanu sintezu odredjenih proteina i enzima u ciljnom organu.Delovanje hormona preko sistema adenilat-ciklaze Slika 9. Slika 9. propusnost Stvoreni cAMP se brzo razgrađuje u ćeliji delovanjem jedne fosfodiesteraze na AMP i zato mu je delovanje brzo i kratko. Smatra se da na taj način deluju neki steroidni hormoni.2 . 9.enzima i deluje na prenos u ćelijskoj membrani povećavajući membrane.3.Delovanje hormona na indukciju proteina . Kofein i teofilin su inhibitori fosfodiesteraze i time produžavaju delovanje cAMP jer sprečavaju njegovu razgradnju (tome se pripisuje i terapeutsko delovanje kofeina).3 . tj.

2. ulazak jedne metilne grupe u aminogrupu noradrenalina menja ovaj u adrenalin.Hormon se preko citoplazmatskog receptora translocira na receptor u ćelijskom jezgru i veže s molekulom proteinskog represora koja blokira DNA. hormoni se dele na: steroidne hormone (seksualni hormoni. proteinske hormone (somatropin. Prema građi.4 PODELA HORMONA Hormoni su po hemijskoj građi vrlo različiti jedinjenja. glukagon). Izgleda da neki hormoni deluju preko oba navedena mehanizma.) Pregled raznih hormona. 9. odgovarajućih žlezda koje ih luče te njihovih ciljnih organa i načina delovanja prikazan je u tabeli 9. insulin. koji hidroksilacijom na C 16 atomu prelazi u vrlo slabo aktivni estriol. i indukcijom i aktivacijom adenilatciklaze. Isti je slučaj s vrlo aktivnim estradiolom. Tako npr. adrenalin). koja prelazi u citoplazmu i na ribosomima služi kao kalup za sintezu proteina i enzima. Na taj se način DNA deblokira i omogućava sintezu informacione RNA (mRNA). a delovanje im je zavisno upravo od hemijske strukture. čija je aktivnost mnogo slabija. itd. Za hormone je karakteristično da deluju u vrlo malim količinama. . tirotropin i dr. hormone nastale od aminokiselina (tiroksin. prolaktin. Najmanje promene u toj strukturi izazivaju promene u delovanju. kortikosteroidi). peptidne hormone (vazopresin.

retencija Na. celo telo celo telo testosteron aldosteron kortizol Aminokiselinski hormoni tiroksin (T4) trijoditironin (T3) adrenalin štitnjača štitnjača nadbubrežna žlezda (srž) celo telo celo telo stimulacija oksidacije.E3) progesteron jajnik (folikul) ženski akcesorni organi Delovanje proliferacija uterusa. laktacija . endokrine žlezde.Hormoni. otpuštanje masti noradrenalin Peptidni hormoni liberini kortikotropin (ACTH) vazopresin antidiuretski hormon (ADH) oksitocin hipotalamus hipofiza (prednji režanj) hipofiza (zadnji režanj) hipofiza (zadnji režanj) hipofiza (prednji režanj) kora nadbubrežne žlezde arteriole. transport sperme. održanje trudnoće razvoj sekundarnih polnih karakteristika metabolizam soli .masno tkivo delovanje simpatikusa. bubrežni kanali stimulacija tropnih hormona stimulacija stvaranja i sekrecije kortikosterioda povišenje krvnog pritiska. razvoj sekundarnih polnih karakteristika priprema jajne stanice za implantaciju.2 .protein.antiimflamatorno. ciljni organi i delovanje Hormon Žlezda Ciljni organ Steroidni hormoni estrogeni (E2. glikogenoliza. masti. glukoneogeneza metabolizam ugljenohidrata.mišići. fakultativna reapsorpcija vode glatki mišići (uterus.Tabela 9. mlečne žlezde) kontrakcije uterusa. etra. rezistencija na infekcije jajnik (žuto telo) semenik nadbubrežna žlezda (kora) nadbubrežna žlezda (kora) ženski akcesorne reproduktivne strukture muški akcesorni organi bubrežni tubuli. metabolička aktivnost organa simpatički receptori.

STH) tirotropin (TSH) hipofiza (prednji režanj) hipofiza (prednji režanj) celo telo rast. gastroin-testinalni trakt regulacija i mobilizacija kalcijuma i fosfora snižavanje kalcijuma u krvi kalcitonin (tirokalcitonin) relaksin inzulin glukagon štitnjača jajnik gušterača gušterača simfiza. semenik lutropin (LH) hipofiza (prednji režanj) hipofiza (prednji režanj) jajnik. metabolizam. sekrecija estrogena i ovulacija. lipogeneza povisuje koncentraciju glukoze u krvi Proteinski hormoni somatropin (hormon rasta. spermatogeneza stvaranje žutog tela. porodaj snižavanje glukoze u krvi. uterus razna tkiva jetra relaksacija. izlučivanje androgena folitropin (FSH) hipofiza (prednji režanj) jajnik. semenik prolaktin (laktogeni hormone LTH. Nastavak . metabolizam glukoze štitnjača stimulacija stvaranja i sekrecije tiroidnih hormona rast folikula. islučivanje progesterona.Tabela 9.2. bubreg.2. Nastavak Hormon melanotropin (melanoforni stimulišejući hormon MSH) režanj) Žlezda hipofiza (srednji koža Ciljni organ Delovanje tamnjenje kože parathormon (PTH) paratiroideja kosti. LMTH) eritropoetin sekretin pankreozimin mlečna žlezda stimulacija mlečnih žlezda i sekrecija mleka bubreg gastrointestinalni trakt gastrointestinalni trakt koštana srž gušterača gušterača sazrevanje eritrocita izlučivanje alkalnog soka sekrecija enzima Tabela 9.

to pokazuje da je poremećen kontrolni mehanizam hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda. a zatim meri koncentracija hormona. a ako takav učinak izostane. test s deksametazonom koji inhibira izlučivanje kortikotropina. to dokazuje da nema primarnog defekta žlezde. koji normalno stimuliše izlučivanje i nakon toga meri koncentracija hormona. . radi li se o defektu same žlezde ili o poremećaju kontrolnog mehanizma. feohromocitom). to ukazuje da je defekt u samoj endokrinoj žlezdi. kao što je slučaj prekomernog lučenja hormona kod tumora žlezda (npr. stimulativne i supresivne testove.5 POREMEĆAJI HORMONSKE SEKRECIJE I PRINCIPI LABORATORIJSKE DUAGNOSTIKE Poremećaji hormonalnog izlučivanja mogu biti dvojaki. primarni je zadatak endokrinološke dijagnostike. Uzroci takođe mogu biti dvojaki. Poremećaj može izazvati primarni defekt u samoj endokrinoj žlezdi. zbog poremećaja u kontrolnom mehanizmu lučenja nekog hormona. ili sekundarni. na primer. to ukazuje da je prisutan poremećaj kontrolnog mehanizma. Utvrdivanje uzroka poremećaja. Laboratorijski nalazi su pri tome vrlo važni. U tu svrhu se bolesniku daje odgovarajući preparat tropnog hormona. Ili se luči suviše hormona ili premalo. a često je potrebno izvesti i tzv. Kod supresivnih testova bolesniku se daje preparat koji inhibira sekreciju ispitivanog hormona. Stimulativni testovi rade se za ispitivanje nedovoljne sekrecije hormona.Hormon holecistokinin Žlezda gastrointestinalni trakt gastrointestinalni trakt gastrointestinalni trakt posteljica Ciljni organ žučni mehur Delovanje kontrakcija i pražnjene enterogastrin želudac inhibicija sekrecije lučenje kiseline stimulacija stvaranja seksualnih hormona gastrin koriogonadotropin posteljica (HCG) želudac jajnik 9. Određuje se koncentracija pojedinih hormona u krvi i urinu. Ti se testovi rade kod prekomernog izlučivanja hormona. Ako se pri tome sekrecija hormona pojača. to pokazuje da je kontrolni mehanizam delatan. Ako se pak sekrecija hormona ne intenzivira i žlezda ne reaguje. Takav je test. Ako se posle toga smanji sekrecija kortizola ili ukupnih 17-oksosteroida. Ako se sekrecija ne smanji.

na koje je vezan još jedan peteročlani prsten. i 13. estrogeni i progesteron. . Na 10.3). Prsteni se označavaju velikim početnim slovima. a C-atomi brojevima: Ova osnovna struktura steroida ima prostornu konfiguraciju stolice: Istu osnovnu strukturu imaju steroli i žučne kiseline. C-atomu sporedni lanac po kojem se pojedine grupe sterola i steroida međusobno razlikuju (tabela 9. Steroidni hormoni imaju do 21 C-atom. Catomu steroidnog prstena vezane su metilne grupe. U steroidne hormone ubrajaju se polni hormoni i kortikosteroidi. STEROIDNI HORMONI Svi steroidni hormoni imaju osnovnu strukturu koja se sastoji od ciklopentanoperhidrofenantrenskog prstena. fenantren.9. Polni hormoni su androgeni. Taj prsten sadrži tri hidrirana šesteročlana prstena.6. a na 17.

Kada se upotrebljavaju hemijski nazivi za steroidne hormone. C-atomu Ukupni broj C-atoma u molekuli 27-29 24 21 19 18 Steroli (holesterol) Zučne kiseline Kortikosteroidi i progesteron Androgeni Estrogeni 8-10 5 2 — — Trodimenzionalna struktura steroida rezultira u pojavi različitih izomera.3 . Isto je i s B/C i C/D-prstenima. što je vrlo važno za njihovo fiziološko delovanje. označava se kao β-konfiguracija i s punom crtom. i 10.Broj C-atoma u pojedinim steroidnim jedinjenjima Dužina lanca na 17. te s obzirom na položaj H-atoma na C-5.). dok je α-konfiguracija označena isprekidanom crtom i označava da je supstituent orijentisan ispod ravni ciklopentanoperhidrofenantrena. Taj prostorni smeštaj supstituenata označava se prema položaju metilnih grupa (C-18. postoje 2 izomerna oblika. iz kojih nastaju uvođenjem dvostrukih veza i supstituenata na mesto vodikovih atoma ili bočnog lanca na C-17. Atomu ciklopentanoperhidrofenantrenskog prstena. onda je to trans ili alo-izomer. . iznad ravni prstena. estrana. uzimaju se razni prefiksi kojima se označavaju karakteristike prstena i prisutnost supstituenata. Prsteni A i B imaju dva zajednička C-atoma (5. to se smatra normalnom ili cis-formom. i C-19.Tabela 9. Razni steroidni hormoni su derivati tri osnovna ugljovodonika. i CH3 grupe na C-10. Ako je H ispod ravni prstena. atomu u odnosu na ravan prstena. Ako su H i CH3 grupa obe iznad ravni prstena. koje leže uvek iznad ravni prstena. ali oni su kod prirodnih steroidnih hormona uvek u trans-obliku.). androstana i pregnana. Cis-položaj.

ili okso deoksi-ili dezoksidehidrodihidro- prisutnost hidroksilne grupe prisutnost ketonske grupe zamena OH-grupe s vodonikom gubitak vodonikovih atoma sa susednih C-atoma adicija dva vodonikova atoma prostorna konfiguracija supstituenta cistransαβepi- prostorna konfiguracija supstituenta supstituent u trans-položaju prema CH3 na C-10.Tabela 9. supstituent u cis-položaju prema CH3 na C-10.4 . izomerija na nekom C-atomu koji nije zajednički dvama prstenima Δn položaj dvostruke veze u molekulu (n označava broj C-atoma na kojem je dvostruka veza) Sufiks -al -ol -on -an -en aldehidna grupa hidroksilna grupa ketonska grupa zasićeni ugljikovodonik nezasićeni ugljikovodonik .Prefiksi i sufiksi u označavanju steroida Prefiksi i sufiksi Prefiks Šta označava hidroksi.ili oksiketo.

Broj C atoma Matični ugljovodonik Hormon Napomena Estran ima samo jednu CH3 grupu i nema bočnog lanca.5/10/ trien-3.17β /Estra-1.3. Ima dve CH3 grupe 5a-androstan Androsteron /3α — hidroksi — 5α — androstan— 17 —on C19 5β-androstan Etiokolanolon /3α-hidroksi-5β-androstan -17-on Broj C Matični ugljovodonik Hormon Napomena .17p-diol/ C18 5β-estran Estratrien /Estra-1.3. To su jedini steroidi koji poseduju aromatični prsten /A/ 5α —estran Estradiol .5/10/-trien Androstan nema bočnog lanca na C —17.

i to da je OH na 11. i 21.3α.3.atom a Pregnan ima dve CH3 grupe i etilnu grupu na C-17 koja je u cis položaju prema metilnim grupama 5α —pregnan Estradiol .1 BIOSINTEZA STEROIDNIH HORMONA Steroidni hormoni nastaju iz holesterola.6.4 .pregnan . 21-trihidroksipregn-4-en-3. C- atomu u α-položaju. C-atomu u β-položaju. dok je OH na 17. da je između C-4.17p-diol/ C21 5β-pregnan Pregnandiol /5β .5/10/ trien-3. a kako biosinteza holesterola započinje od acetata. 17α.20-dion). to se acetat i holesterol podjednako mogu smatrati . i C-5. 17.20-dion (kortizol) Iz navedene hemijske oznake za kortizol vidi se da su na osnovnom pregnanskom ugljovodoniku (pregn) tri vodonika zamenjena hidroksilnim grupama u položaju 11. 9.20α diol / Slika 9. atoma dvostruka veza (4-en) te da su na trećem i dvadesetom C-atomu dve ketonske grupe (3.Osnovni ugljovodonici i hormoni koji iz njih nastaju Upotrebu navedenih prefiksa i sufiksa prikazujemo na primeru kortizola: 11β.17β /Estra-1.

Metabolizam steroidnih hormona. i 22. dehidrogenaza. a manjim i u bubregu te gastrointestinalnom traktu. jer samo kora nadbubrežne žlezde sadrži dve hidroksilaze. izomeraza i desmolaza (liaza). C-atoma u poziciju između 4. koji stimuliše nadbubrežnu žlezdu na stvaranje nekoliko . jajnicima i semenicima steroidni se hormoni stvaraju od acetata ili holesterola nizom reakcija u kojima sudeluju razni enzimi iz grupe hidroksilaza. za sintezu kortizona i kortizola potrebna je i 17 α-hidroksilaza. 17 α-hidroksisteroid dehidrogenaza i dr. a delovanjem 20. 11 β-hidroksisteroid dehidrogenaza. Tako se kortikosteroidi stvaraju samo u nadbubrežnoj žlezdi. Tako postoje 3 a -hidroksisteroid dehidrogenaza. Pod kontrolom hipotalamusa iz adenohipofize se izlučuje kortikotropin (ACTH).pretečama steroida. 11-hidroksilazu i 21-hidroksilazu. Metaboličkim se procesima hormoni većinom inaktiviraju. i 5. U nadbubrežnim žlezdama. C-atoma. C-atomu otcepljuje se katalitičkim delovanjem desmolaza. Upravo o prisutnosti pojedinih enzima u pojedinim od navedenih endokrinih žlezda zavisi koji se hormoni sintetizuju u toj žlezdi. Slika 9. Bočni lanac holesterola na 17. 9. pa nastaje pregnenolon steroid s 21 C-atomom. 3 β-hidroksisteroid dehidrogenaza. Dehidrogenaze katalizuju reverzibilne oksidoredukcijske reakcije u kojima sudeluju NAD ili NADP.2 HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLEZDE Kora nadbubrežne žlezde luči niz hormona. Delovanjem 17. i 6. Izomeraze kataliziraju premeštaj dvostruke veze. čime im se povećava rastvorljivost u vodi. potrebne za sintezu kortikosterona.5. koji osim konjugacije obuhvata procese hidroksilacije i dehidrogenacije. 22 desmolaze razlaže se veza izmedu 20. C-atoma. te se tako konjugovani izlučuju iz tela urinom. Delovanje tih enzima može se videti na primeru stvaranja progesterone. 20desmolaze otcepljuje se celi lanac pa nastaju androgeni. steroidi s 19 Catoma. odvija se najvećim delom u jetri. -Biosinteza progesterona iz holesterola U jetri se steroidni hormoni konjuguju s glukuronskom i sumpornom kiselinom. Osim ovih hidroksilaza. Posebno je važna Δ-ketosteroid-izomeraza koja premešta dvostruku vezu izmedu 5. odnosno njihove redukovane forme.6.

atomu zamenjena aldehidnom grupom. osim aldosterona kojem je metilna grupa na C-13. uz kortikosteroide koji se stvaraju samo u korteksu nadbubrežne žlezde. estrogeni i progesteron. Međutim. Svi imaju metilne grupe vezane na C-10. .hormona što ih zajednički nazivamo kortikosteroidi. tu se manjim delom stvaraju još androgeni. progesteron). ketonsku grupu na C-3. bočni lanac — CO —CH2OH u β-položaju. atomu još OHgrupu u a-položaju te ketonsku ili β-hidroksi grupu na 11-atomu. koji se inače većim delom stvaraju u testisima (androgeni) i ovariju (estrogeni. te svi imaju dvostruku vezu između 4 i 5 atoma (Δ4). Svi kortikosteroidi sadrže 21 C-atom. i C-13. atomu i na C-17. atomu. Neki imaju na C-17.

Te razlike u biološkoj aktivnosti uzrokovane su supstituentima na 11. razgradnje lipida i proteina imaju sledeći glukokortikoidi: kortikosteron. delujući na prolaz natrijuma i kalijuma kroz ćelijske . Catomu kod aldosterona. Kortikosteroidi ispoljavaju regulatorno delovanje na metabolizam ugljenohidrata. iako su strukturno svi vrlo slični. suprotno insulinu.Hemijska struktura kortikosteroida Razni kortikosteroidi. i 17. soli i vode. dele se na glukokortikoide i mineralokortikoide. Mineralokortikoidi su aldosteron i 11-dezoksikortikosteron. Oni kontrolišu promet vode i soli. Prema tome na koji od tih procesa deluju.Slika 9. kortizol i kortizon. odnosno 13.6 . 11dehidrokortikosteron. i to u smislu stimulacije glukoneogeneze. imaju različito fiziološko delovanje. Fiziološko delovanje na metabolizam ugljenohidrata. ugljinikovom atomu.

koji daljnjom hidroksilacijom prelazi u 11-dezoksikortizol i ponovnom hidroksilacijom u kortizol. prelazi u pregnenolon. atomu pa sadrže samo 19 C-atoma. atomu nastaje 17β-hidroksipregnenolon. pa svi oni mogu biti prekursori kortikosteroida.20-desmolaze iz ovog nastaju androgeni. koji umesto hidroksilne grupe na C-ll. Drugi put je da hidroksilacijom pregnenolona na C-17. atomu ima ketonsku grupu. Jedan je put da dehidrogenacijom i izomerizacijom pregnenolon prelazi u progesteron. U biosintezi ovih hormona sudeluje niz enzima. a ovaj daljnjom hidroksilacijom na C-ll. Holesterol. atomu prelazi u aldehidnu grupu i tako nastaje aldosteron. 17-oksogene steroide. Zato se još nazivaju salt and water-hormonima. Ova se reakcija odvija tako da se deo bočnog lanca holesterola otcepi katalitičkim delovanjem enzima 20. androgena i estrogena. pregnenolon i progesteron su na raznim stupenima u metaboličkom procesu od acetata. Hormone koji nastaju tim putem određujemo zajedno kao tzv. atomu u kortikosteron. Ta dva hormona ispoljavaju samo blago androgeno delovanje.22-dezmolaze. a deluju i anabolički. Biosinteza hormona kore nadbubrežne žlezde Svi hormoni kore nadbubrežne žlezde nastaju preko holesterola iz aktivnog acetata. i to prvo .membrane. nego i od jetrenog angiotenzina i bubrežnog renina. Nemaju bočnog lanca na C-17. Od navedenih kortikosteroida samo koncentracija kortizola deluje pomoću mehanizma negativne povratne sprege na lučenje ACTH. nastaje iz progesterona 17α-hidroksiprogesteron. Glavni androgeni hormoni nadbubrežne žlezde su androstendion i dehidroepiandrosteron. Delovanjem 17. koji svojim delovanjem na krvni pritisak sudeluju u regulaciji prometa vode i soli. atomu prelazi u 11-deoksikortikosteron. te delovanjem 18-hidroksilaze i 18-dehidrogenaze njegova metilna grupa na C-18. na reapsorpciju natrijuma i ekskreciju kalijuma u bubrezima. Kortizol konačno prelazi u kortizon. Holesterol nastao iz acetata preko mevalonske kiseline. koji hidroksilacijom na C-21. Kontrola aldosterona nije samo zavisna od ACTH. Ako na progesteron prvo deluje 17 α-hidroksilaza. Od pregnenolona daljnje reakcije mogu teći u dva smera.

Kortikosteroidi u krvi Od svih 17-hidroksikortikosteroida u krvi na kortizol otpada oko 80%. kortikosteron. Kortizol se luči pet do deset minuta nakon stimulacije ACTH-om. salt loosing sindroma. Na slici 9. Hipotalamus. koji nastaju daljnjom redukcijom keto-grupe na C-20. Navedeni se metabolitički put menja u slučaju deficita enzima potrebnih za normalnu sintezu kortikosteroida. nastaje tako pregnantriol i nje-govi derivati. Njegova je funkcija da štiti kortizol od inaktivacije i konjugacije u jetri. te malo 11-oksi ili 11-keto17-ketosteroida. što dovodi do gubitka Na i CI. a na isti se način metaboliziraju kortizon. Fiziološki je aktivan samo slobodni. Osim toga.8 prikazan je metabolizam kortizola. nevezani kortizol. a duži naveče. 11-dezoksi kortizol i 11dezoksikortikosteron. koji nastaju otcepljenjem lanca na C-17. koja katalizira prelaz 17α-hidroksiprogesterona u kortizol. Transkortin se stvara u jetri. C-atoma i keto-grupa na C-3. . Na kraju androstendion i testosteron aromatizacijom A-prstena mogu preći u estron ili estradiol. tzv. a ovaj delovanjem 17-β dehidrogenaze u testosteron. osovinu hipotalamushipofiza-nadbubrežna žlezda. Testosteron se redukuje i dehidrogenizuje u androsteron odnosno etioholanolon. kada se zbog toga stvara više metabolita koji se pod normalnim uslovima inače stvaraju samo u vrlo malim količinama. adenohipofiza i kora nadbubrežne žlezde čine tzv.dehidroepiandrosteron koji izomerizuje u androstendion. Isto se tako u nedostatku 21-hidroksilaze ne stvara aldosteron. ovaj se poslednji nekontrolisano luči i stimuliše nadbubrežnu žlezdu izazivajući njezinu hiperplaziju i pojačano stvaranje drugih C-21 hormona i androgena. Time se osigurava dovoljno kortizola u cirkulaciji. Izlučuje se i nešto heksahidro-jedinjenja ili kortola. kojeg ima u plazmi oko 6% ukupnog kortizola. budući da se ne stvara kortizol koji negativnom povratnom spregom koči izlučivanje ACTH. Kortizol se u plazmi nalazi delom vezan za albumine i jedan α-globulin koji ga-specifično veže i naziva se transkortin (CBG.Razmaci u lučenju ACTH kraći su ujutro. U pomanjkanju 21-hidroksilaze. Ti se androgeni odredjuju zajedno kao 17-oksosteroidi . atomu. i 5. atomu. Cortisol binding globulin). atomu. Tu se uz Δ4-5βreduktazu i 3α-dehidrogenazu redukuje dvostruka veza izmedu 4. te nastaju tetrahidroderivati (3α-hidroksi-5β-dihidro jedinjenja) koji se konjuguju s glukuronskom i sumpornom kiselinom i izlučuju mokraćom. Takav je slučaj u adrenogenitalnom sindromu. aldosteron. ACTH se iz hipotalamusa pod uticajem kortikoliberina (CRF) izlučuje periodično. Metabolizam hormona kore nadbubrežne žlezde Inaktivacija i razgradnja kortikosteroida zbiva se u jetri.

Biosinteza hormona nadbubrežne žlezde .7 .Slika 9.

Kortikosteroidi se određuju i u krvi i u urinu. pri uzimanju kontraceptiva i terapiji. dok podaci o dnevnom izlučivanju kortikosteroida u urinu daju uvid u funkclju kore nadbubrežne žlezde. pa zato i koncentracije kortizola. a najniža pre spavanja. ali je taj kortizol vezan i nije fiziološki aktivan. Estrogeni u trudnoći.Slika 9.8 – Metabolizam kortizola Zato je koncentracija kortizola u plazmi veća ujutro. izazivaju porast koncentracije transkortina u plazmi. između 7 — 9 sati. Taj se ritam gubi kod hiperfunkcije nadbubrežne žlezde. Određivanjem koncentracije u plazmi utvrđuje se intenzivnost lučenja i delovanja na tkiva. .

9 .Slika 9.Stvaranje pregnantriola i njegovih derivata u adrenogenitalnom sindromu zbog deficita 21-hidroksilaze i blokiranog pretvaranja hidroksiprogesterona u kortizol .

osim ako je uzrok bolesti hiperfunkcija hipofize.Poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde Određivanje kortikosteroida. za razliku od mogućih normalnih vrednosti kod hiperfunkcije hipofize ili adenoma nadbubrežne žlezde. Poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde mogu izazvati hiperfunkciju ili hipofunkciju žlezde. infekcije ili metastaza u nadbubrežnoj žlezdi. posledica je propadanja kore nadbubrežne žlezde zbog tuberkuloze. Uzrok toj bolesti može biti karcinom ili adenom kore nadbubrežne žlezde ili hiperplazija nadbubrežnih žlezda zbog prekomernog lučenja ACTH. androgenih hormona i ACTH te supresivni i stimulativni testovi važni su za evaluaciju funkcije nadbubrežne žlezde i hipofize. do čega dolazi kod bazofilnog adenoma hipofize te ektopičnog stvaranja ACTH u bronhijalnom adenomu ili karcinomu. a deksametazon ne suprimira koncentraciju u serumu. ili amiloidoze. izostaje ritam lučenja. da bi se ispitao ritam lučenja. Kod Cushingova sindroma jutarnje su i večernje koncentracije povišene. Normalna je koncentracija kortizola u serumu uveče oko polovine koncentracije ujutro. . Međutim. Sličnu sliku u urinu daju i 17-oksosteroidi. Hiperfunkcija nadbubrežne žlezde očituje se u prekomernom lučenju kortizola. idiopatske atrofije kao posledice autoimunih procesa. Disfunkcija nadbubrežnih žlezda u adrenogenitalnom sindromu rezultat je deficita pojedinih enzima. Hipofunkcija nadbubrežne žlezde. adenomu pankreasnih ostrvaca multiplih endokrinoloških adenoma ili Zollinger-Ellisonova sindroma Hiperaktivnost suprarenalnih žlezda može rezultirati i pojačanim lučenjem aldosterona u primarnom aldosteronizmu (Connov sindrom) ili prekomernim izlučivanjem androgena kod hiperplazije ili karcinoma nadbubrežne žlezde. što je slučaj kod Cushingova sindroma. iako se može ujutro naći i normalna koncentracija. potrebnih za sintezu kortizola. Slobodni kortizol ili 11hidroksikosterodi su povišeni u urinu. Izlučivanje 17-oksogenih steroida jako je povećano u urinu ako je uzrok bolesti karcinom nadbubrežne žlezde ili ektopično lučenje ACTH (adenom bronha). Laboratorijski nalazi u bolestima nadbubrežne žlezde Krv za odredivanje kortizola ili 17-hidroksikortikosteroida uzima se u 8 ili 9 sati ujutro i oko 20 ili 23 sata naveče. a hipofunkcija može biti primarna zbog poremećaja same nadbubrežne žlezde ili sekundarna zbog nedostatka ACTH i poremećaja kontrolnog mehanizma. Addisonova bolest.

U Addisonovoj je bolesti koncentracija ACTH visoka zbog niske koncentracije kortizola u serumu (kontrola povratnom spregom). a isto tako i izlučivanje 17-oksogenih i 17-oksosteroida. Addisonova bolest. bilo u hipotalamusu.4 . Koncentracija mu je jako snižena u tumoru nadbubrežne žlezde. U krizama kod te bolesti postoji deficit aldosterona. a reakcija obično izostaje. tumor) u hipofizi. ili sekundarna. dok je osetno povišena ako je uzrok bolesti ektopično stvaranje ACTH. Kod hipofunkcije nadbubrežne žlezde treba utvrditi je li hipofunkcija primarna. Stimulacija s ACTH ili tetrakozaktrinom ne izaziva reakciju u slučaju tumora nadbubrežne žlezde. Pregled biokemijskih promena i karakterističnih nalaza u poremećajima funkcije nadbubrežne žlezde prikazan je u tabeli 9. Za diferencijalnu dijagnozu ključni je test odredivanje koncentracije ACTH u serumu. bilo da je poremećaj (npr. dok u sekundarnoj hipofunkciji reakcija nastupa tek postupno. pa to izaziva gubitak natrijuma u urinu i često hiponatremiju. dok je kod sekundarne hipofunkcije ACTH u serumu snižen. Takode. Test s metopironom obično izaziva pojačano izlučivanje kortikosteroida mokraćom ako je Cushlngov sindrom izazvan hiperplazijom nadbubrežne žlezde. U oba slučaja koncentracija je kortizola odnosno 11-hidroksikortikosteroida u serumu niska. dok kod hiperplazije reakcija je normalna ili malo intenzivnija. ako je uzrok karcinom ili adenom nadbubrežne žlezde. pa se ponekad ne može ni registrovati. Osim tih endokrinoloških testova za dijagnozu Addisonove bolesti važno je određivanje elektrolita. ili umereno povišena ako je uzrok bolesti poremećaj hipofize. hiperkalemiju i metaboličku acidozu. tj.Za difefenciranje uzroka Cushingova sindroma vrlo je korisno odredivanje koncentracije ACTH u serumu. stimulacijom s ACTH ili tetrakozaktrinom kod Addisonove bolesti izostaje reakcija.

.

androstan i dehidroepiandrosteron. Neki od ovih hormona. Testosteron se stvara uglavnom u semenicima. ali ne svi. jako se smanjuje aktivnost dok ketonsku grupu. . Po hemijskoj strukturi. poseduju samo oko 12 % odnosno 10 % biološke aktivnosti testosterone. nadbubrežnoj žlezdi i jajniku. C-atoma. epitestosteron. i 5. Glavni androgeni hormoni su testosteron. Androstendion se stvara. atomu u βpoložaju. i u ovariju.9. Androgeni se stvaraju u semenicima. a na C-3.Hemijske strukture androgena Biološki je najaktivniji testosteron. atomu imaju hidroksilnu ili ketonsku grupu. atomu. androstendion. Slika 9. a tu aktivnost odreduje OH-grupa na C-17. imaju dvostruku vezu izmedu 4. Promenom prostornog položaja ove hidroksilne grupe u α-položaj. kao što je to kod epitestosterona. Biološka aktivnost im zavisi od suptituenta na C-17. to su steroidi s 19 C-atoma.10 . osim u testisima i nadbubrežnoj žlezdi.7 MUŠKI POLNI HORMONI — ANDROGENI Androgeni deluju na polni sistem muškaraca i uzrokuju razvoj muških sekundarnih polnih karakteristika. Izlučuju se pod kontrolom hipofize. dok se dehidroepiandrosteron stvara samo u nadbubrežnoj žlezdi. koja luči hormon što stimuliše intersticijske ćelije (LH) testisa na stvaranje androgena.

koji se može dalje oksidovati u . Katalitičkim delovanjem 17.11. Androstendion se dalje redukuje u testosteron delovanjem 17 βhidroksisteroidne dehidrogenaze. iz acetata i holesterola koji su zajednički prekursori svih steroidnih hormona. atomu hidroksiprogesterona i nastaju androgeni. dok je u ovariju jako pomaknuta u smeru stvaranja androstendiona. androstendion i preći u testosteron.20-dezmolaze odvaja se bočni lanac na C-17. Ova zadnja reakcija je reverzibilna. androgeni nastaju preko pregnenolona i progesterona.Biosinteza androgenih hormona Kao što je prikazano na slici 9. Na isti se način u nadbubrežnoj žlezdi iz_17αhidroksipregnenolona sintetizuje dehidroepiandrosteron. a ravnoteža reverzibilne reakcije u testisima pomaknuta je u smeru stvaranja testosterona.

11 .Slika 9.Biosinteza androgenih hormona .

U jetri se metaboliti androgena konjuguju sa sumpornom ili glukuronskom kiselinom. a ovi mogu nastati i iz kortizola i kortizona. C-atoma i dehidrogenacijom na C-3. a na dehidroepiandrosteron izomeraza i 3β-hidroksisteroidna dehidrogenaza. Katalitičkim delovanjem 3β- hidroksisteroid dehidrogenaze nastaje pak epiandrosteron s OH-grupom na C-3. te se kao sulfati i glukuronidi izlučuju urinom. atomu u β-položaju. Svi ti metaboliti androgena u urinu nazivaju se zajedničkim imenom 17. dok se androsteron. i 5. kao što se vidi. u androstendion. koji se dalje metabolizuju u tetrahidroderivate.oksosteroidi (17-ketosteroidi. Pri tome na testosteron deluje 17β-hidroksisteroidna dehidrogenaza. Redukcijom dvostruke veze u androstendionu između 4. androsteron i 11β-hidroksiandrostendion. Delovanjem 11-hidroksilaze metabolički nastaju 11-oksigenirani 17ketosteroidi. etioholanolon i 11-oksigenirani 17-oksosteroidi izlučuju većinom kao glukuronidi..) U krvi je oko 98 % (muški) do 99 % (žene) cirkulirajućeg testosterona vezano za albumine i globuline. atomu nastaju 2 izomera: a -izomerni oblik ili androsteron i etioholanolon koji ima H na C-5.Metabolizam androgenih hormona Testosteron i dehidroepiandrosteron prelaze. . Biološki je aktivan samo slobodni testosteron. Dehidroepiandrosteron se konjuguje sa sumpornom kiselinom. atomu u β-položaju.

Slika 9.12 .Metabolizam androgena .

a žene oko 35 μmola dnevno . Vidimo da promene koncentracije serumskog testosterona i urinom izlučenih 17-oksosteroida uglavnom koreliraju. hipopituitarizam. pa se pretrage proširuju i na određivanje pojedinih androgena. a njegova niska koncentracija je. koji je kod blokirane 11β-hidroksilacije i. klomifenom ili lutropinom (LH). Radioimunološki testovi omogućuju danas i određivanje testosterona u krvnom serumu. kao i u funkciju nadbubrežne žlezde u oba spola. osim niskog gonadotropina. Budući da se testosteron u muškarca stvara i izlučuje iz testisa. u žena s hirsutizmom i virilizmom ovi mogu biti posledica tumora ovarija. Povišena koncentracija testosterona nalazi se u malignim tumorima testisa i hiperplaziji te u tumoru nadbubrežne žlezde kod muškaraca i žena. a u žena oko 1.10 —0. koji nastaju pre svega u semenicima.7 nmol/L. Muškarci normalno izlučuju oko 45 μmola. dok je izlučivanje dehidroepiandrosterona pokazatelj funkcije nadbubrežne žlezde. enzimski defekti sinteze androgena). Za dijagnozu adrenogenitalnog sindroma važan je odnos 17-ketosteroida i 11 β-oksigeniranih -17ketosteroida. te samog testosterona u serumu ukazuje na funkciju testisa. Testosteron je u serumu muškaraca snižen u primarnom i sekundarnom hipogonadizmu različite geneze (Klinefelterov sindrom i druge hromosomalne promene. Ta jedinjenja u urinu nazivamo zajedničkim imenom 17oksosteroidi. Kod žena nastaje metabolički iz ostalih androgena i zavisi od funkcije nadbubrežne žlezde i ovarija. Izlučivanje androsterona i etioholanolona. Kod žena je povišen u hirsutizmu i virilizmu zbog tumora nadbubrežne žlezde i ovarija te kod bolesti policističnih jajnika. a u žena u hirsutizmu odnosno virilizmu. ipak u nekim slučajevima valja odredivati oboje.62). U žena je u Addisonovoj bolesti to sniženje još jače izraženo. Povećano izlučivanje 17-oksosteroida pojavljuje se u muškaraca kod tumora testisa. androgeni obično potiču iz ovarija. povećan (normalno 0. a izlučivanje 17-oksosteroida normalno ili malo povećano. human choriogonadotropic hormone). nalazi ukupnih 17-oksosteroida u urinu nisu uvek dovoljni za diferencijalnu dijagnostiku disfunkcije gonada ili nadbubrežne žlezde te ovarija. gonadotropina (LH) i stimulativne testove te na određivanje testosterona u serumu.Dijagnostičko značenje ispitivanja androgenih hormona Izlučivanje androgenih hormona i njihovih metabolita u urinu daje uvid u funkciju muških gonada. onemogućenog stvaranja kortizola. Ako je testosteron u serumu visok. Smanjeno izlučivanje 17-oksosteroida nalazi se u muškaraca u primarnom (Klinefelterov sindrom) i sekundarnom hipogonadizmu (panhipopituitarizam) te u Addisonovoj bolesti. Medutim. Testosterona u serumu muškaraca ima prosečno oko 23 nmol/L. dok su kod karcinoma ili hiperplazije nadbubrežne žlezde i testosteron u serumu i 17-oksosteroidi u urinu visoki. te kod hiperplazije i karcinoma nadbubrežne žlezde muškaraca i žena. njegova je koncentracija zavisna od funkcije Leydig-ovih ćelija. zbog toga. karcinoma ili hiperplazije nadbubrežne žlezde. jer je u njih nadbubrežna žlezda relativno više zastupljena kao izvor androgena. . Stimulativni testovi provode se stimulacijom korionskim gonadotropinom (HCG. Naprimer. u impotenciji prvi znak poremećaja u osi hipotalamus-hipofiza i poremećene kontrole lučenja androgena. Takođe je snižena koncentracija testosterona u zakasnelom pubertetu dečaka.

Biosinteza estrogena u trudnoći razlikuje se od one u negravidnih žena.9. placenta poseduje i vrlo aktivnu sulfatazu i Δ53β-hidroksisteroid dehidrogenazu-izomerazu potrebne za hidrolizu konjugovanog 16α-hidroksidehidroepiandrosterona i pretvaranje Δ5 u Δ4 derivat.8 ŽENSKI POLNI HORMONI . Iako su reakcije izmedu testosterona i androstendiona kao i estradiol-17β i estrona reverzibilne. što katalizira enzim 19-hidroksilaza. atomu. a izlučivanje estrogena tokom trudnoće postupno raste i do deseterostrukih količina. Sinteza progesterona i testosterona već je pre opisana. pa je izlučivanje estriola u urinu dobar pokazatelj fetoplacentarnog statusa. koji se tek metabolizuje u krajni svoj produkt estriol. Zato će poremećaji u fetusu ili u placenti rezultirati smanjenom produkcijom estriola. pa se C-19. U posteljici se samo izvodi aromatizacija A-prstena za koju posteljica poseduje potrebne enzime. holesterola i progesterona. Time nastaje 19hidroksitestosteron na koji dalje deluje enzim 19-oksidaza i prevodi ga u 19-oksotestosteron. a u placenti nastavlja daljnje pretvaranje u estriol. U trudnoći ie glavni izvor estrogena placenta. nego koristi već stvoreni testosteron i androstendion u organizmu majke ili fetusa. . Na 19-oksotestosteron deluje zatim enzim 10. Tako placenta prima već gotovi prekursor hidroksiliran na C-16. Daljnji put biosinteze estrogena odvija se na taj način da se prsten A steroidne strukture aromatizuje. Osim enzima potrebnih za aromatiziranje A-prstena. I dok se u jajniku najvećim delom stvara estradiol-17β. ipak je put nastanka estradiola iz testosterona važniji. 4-dien spontano se aromatizuje u estradiol-17β. Nastali 3okso-androst-l(10). Pri tome se prvo hidroksiluje CH3 grupa na C-19. placenta najvećim delom luči već stvoreni estriol.19 desmolaza. Međutim. a izmedu C-l. Kako se u fetusu stvara prekursor 16a-hidroksidehidroepian-drosteron sulfat. placenta nema potrebnih enzima za sintezu estrogena iz prekursora acetata. nego se ta nalazi u suprarenalci i jetri fetusa. i vodonik sa C-l. govorimo o fetoplacentarnoj jedinici koja stvara estriol. a mogu nastati i iz androgena. pa je glavni prekursor placentarnog estradiola 16αdehidroepiandrosteron koji luči suprarenalka fetusa kao sulfatni konjugat. nastaje dvostruka veza. atoma otcepljuju kao formaldehid. Placenta ne poseduje ni enzim 16αhidroksilazu.ESTROGENI Biosinteza estrogena Estrogeni nastaju na jedinstvenom putu biogeneze steroidnih hormona iz acetata preko holesterola i progesterona. atomu potreban za stvaranje estriola. Na analogan način nastaje iz androsten-diona estron. i C-10.

14 .Biosinteza estrogena .Slika 9.

Slika 9.15 .Stvaranje estriola tokom trudnoće .

estradiol-17β oksiduje se u estron. 2-hidroksiestriol i njihovi odgovarajući metoksi derivati). dok se u trudnoći. U poslednje se vreme utvrdilo da se estron u negravidnih žena metabolizira dalje i hidroksilacijom na C-2. Smatra se da upravo porast estradiol-17β pospešuje otpuštanje LH. a dijagnostički značaj nekih od tih jedinjenja nije još ni danas sasvim jasan. Koncentracija estradiola-7β tokom ciklusa pokazuje 2 maksimuma. pa daje korisne podatke o ovarijalnoj funkciji u negravidnih žena. u kojem se stvara niz derivata koji su otkriveni tek zadnjih nekoliko godina. Drugi put je oksidacija estriola u 16-okso-estradiol-17β kao i stvaranje l6β-hidroksiestrona koji se redukuje u 16-epiestriol. estradiola-17β. a nakon toga sledi ponovni porast kad se stvori . Direktna hidroksilacija estradiola u estriol je neznatna. Metaboliziranjem se takođe stvaraju 17-epiestriol (17α-hidroksi-jedinjenje) i 16. a ovaj se dalje hidroksilira u 16α-hidroksiestron. estriol stvara iz fetalnog 16 ahidroksidehidroepiandrosterona. 2-hidroksiestradiol. jer nastaje uglavnom iz estradiola. koji se najvećim delom redukuje direktno u estriol. da bi dosegla maksimum dan pre otpustanja LH. pa nema nekog većeg kliničkog značenja. Nakon toga počinje polagano rasti. koji se luči iz jajnika. kao što smo videli. ali stvaranje ova dva epimera estriola je neznatno.17-epiestriol (16β-OH i 17α-OH) iz njihovih prekursora 16α-hidroksiestrona i 16βhidroksiestrona. atomu i da se tako stvaraju katehol-estrogeni (2-hidroksiestron. Kliničko značenje Estrogeni se određuju u serumu i urinu. Posle ovulacije koncentracija estradiol-17β se snizuje. pa postaju bolje rastvorljivi u vodi i kao takvi mogu se izlučivati u urinu. a imaju kliničko značenje i u trudnoći i za procenu funkcionalnog stanja jajnika negravidnih žena. Dijagnostički se najvredniji podaci dobijaju određivanjem biološki najaktivnijeg estrogena. Krajnji metabolički produkti se konačno konjuguju u jetri s glukuronskom ili sumpornom kiselinom. Koncentracija estrona u serumu se tokom menstrualnog ciklusa ne menja znatnije zbog njegova ekstragonadalnog stvaranja.Metabolizam estrogena Metabolizam estrogena dosta je složen proces. Taj metabolički put je intenzivniji u hipertireoidizmu. Takođe nema većeg značaja ni određivanje koncentracije estriola u serumu tokom ciklusa. Tokom prvih 6-7 dana ciklusa koncentracija estradiola-17β u serumu je uglavnom niska i konstantna.

Zadatak progesterona je da pripremi uterus za primitak muških semenih ćelija kao i da kasnije reguliše trudnoću. ali u nekim slučajevima i u serumu. a može se gdekad naći i u cirozi jetre. koji uzrokuju njegovu biološku aktivnost. U tu se svrhu najviše određuje estriol u urinu. jer je koncentracija najviša tokom 35-36. . atoma. nekonjugovani estriol raste u serumu tokom trudnoće.koji se nalazi na C-17. Nešto malo progesterona stvara se i u suprarenalci i testisima. atomu nije toliko važan za njegovo biološko delovanje. 9. To je ženski polni hormon koji zajedno s estrogenima sudeluje u regulaciji menstrualnog ciklusa. Abnormalno visoka koncentracija estriola u serumu upozorava na opasnost prevremenog porođaja. pa se na osnovu koncentracije u serumu može odrediti i starost fetusa. nedelja trudnoće.žuto telo. atomu i dvostruku vezu izmedu C-4. ali tokom lutealne faze ciklusa ostaje ipak malo viša nego u proliferativnoj fazi. a za vreme trudnoće je glavni izvor tog hormona placenta. Abnormalnosti u koncentraciji serumskog estradiola-17β nalaze se i pri poremećaju menstrualnog ciklusa u žena. Određivanje estrogena posebno je važno u žena u trudnoći za ocenu placentarne funkcije. Kod negravidnih žena progesteron se stvara i luči iz žutog tela (corpus luteum).9 PROGESTERON Progesteron je steroid s 21 C-atomom. Slobodni. Sadrži keto-grupu na C-3. Posle ovog drugog maksimuma koncentracija se ponovno smanjuje. Snižena koncentracija estradiola-17β nalazi se u primarnom i sekundarnom hipogonadizmu i Turnerovu sindromu. Patološki povećane koncentracije nalaze se u feminizaciji kod muškaraca. Radikal CH3CO. jer se progesteron stvara kao intermedijer tokom biosinteze kortikosteroida i androgenih hormona. i C-5. ginekomastiji i tumorima koji produciraju estrogene.

Biosinteza i metabolizam progesterona Progesteron nastaje iz acetata preko holesterola i pregnenolona. te konačno. atomu te dvostruka veza (Δ4). Redukcijom i konjugacijom hormon gubi svoju fiziološku aktivnost. Katalitičkim delovanjem Δ-4-5β-reduktaze nastaje pregnandion. atomu. Nastali progesteron se zatim redukuje. C-atoma. Redukovati se mogu keto-grupe na C-3 i C--20. Redukcijom keto-grupa i dvostruke veze nastaju uvek po 2 izomera koji se razlikuju po prostornoj orijentaciji vodonika na C-5. U tim procesima redukcije sudeluje nekoliko enzima. atomu. a delovanjem Δ-4-5a-reduktaze njegov izomer alopregnandion. pa nastaju izomeri s OHgrupama u α odnosno β položaju. pa nastaju pregnandion i alopregnandion. Kao konačni produkt najvećim delom stvara se pregnandiol koji se u jetri konjuguje s glukuronskom kiselinom i kao takav izlučuje urinom. pa nastaju pregnanolon i alopregnanolon. Zatim se redukuje keto-grupa na C-3. Redukciju keto-grupa kataliziraju 3a-hidroksisteroid dehidrogenaza i 3β-hidroksisteroid dehidrogenaza. redukcijom na C-20 atomu nastaju pregnandiol i alopregnandiol. i 5. Zato je određivanje pregnandiola u urinu dobar pokazatelj sinteze progesterone . odnosno 20a i 20β-hidroksisteroid dehidrogenaza. . Tokom metaboliziranja progesterona prvo se redukuje dvostruka veza izmedu 4.

Slika 9.16 .Metabolizam progesterona .

ali u lutealnoj fazi nakon ovulacije i stvaranja žutog tela izlučivanje pregnandiola se povećava i dostiže maksimum. ako ne dođe do ovulacije. tako raste i koncentracija progesterona u serumu. Koncentracija progesterona u serumu (plazmi) u toku folikularne faze. ljuštenja endometrija ili premenstrualne tenzije. pa kako trudnoća napreduje. membranozne dismenoreje.06 do 2. koncentracija se u serumu tokom 3 do 5 dana naglo povisuje na vrednosti oko 19 do 95 nmol/L i zadržava narednih 6 dana. 17β ili 21β-hidroksilaze koje sudeluju u metabolizmu progesterona. izmedu 21. U trudnoći se progesteron stvara u placenti. Onda se naglo smanjuje i dan pre menstruacije doseže vrednosti kao u folikularnoj fazi. Kako koncentracija u serumu dosta varira od dana do dana.Kliničko značenje. potrebno je progesteron u serumu češće odredivati da bi mogle da se procene smetnje u ciklusu ili abnormalnoj trudnoći. Povećano izlučivanje pregnandiola u urinu nalazi se u kongenitalnoj hiperplaziji nadbubrežne žlezde usled deficita 17 β i 21 β-hidroksilaze. Muškarci izlučuju samo do oko 2 (μmol/L pregnandiola koji se stvara iz progesterona i 11-deoksikortikosterona u suprarenalci. Ako ne dode do ovulacije. izostaje i porast urinarnog pregnandiola. niska je i kreće se od 0. lutealne ciste jajnika i korionepitelioma. kada stvoreno žuto telo sintetizuje progesteron. Nakon ovulacije. kada u serum dospeva samo hormon nastao u nadbubrežnoj žlezdi. Isto kao što je slučaj s progesteronom u serumu. dana ciklusa. a u graviditetu o funkciji placente. Kod žena s normalnim menstrualnim ciklusom tokom folikularne faze izlučuje se slično kao i kod muškaraca. lutealni maksimum. kao i kod tumora jajnika. podatke o ovulaciji i funkciji žutog tela tokom menstrualnog ciklusa.86 nmol/L. U trudnoći je tokom prvog trimestra urinarni pregnandiol nešto veći nego u lutealnoj . Koncentracija progesterona u serumu snižena je kod insuficijencije žutog tela. tumora jajnika. Zato se odredivanjem koncentracije progesterona u serumu dobivaju podaci o ovulaciji i funkciji žutog tela. Povećana koncentracija progesterona u serumu nalazi se pak kod kongenitalne hiperplazije nadbubrežne žlezde uzrokovane deficitom 11 β. i 24. izostaje i porast koncentracije progesterona. glavnog produkta metabolizma progesterona. Slične podatke koji se dobivaju direktnim određivanjem progesterona. dobivaju se i određivanjem urinarnog izlučivanja prognandiola. tj. čak i do vise od 600 nmol/L pre poroda.

Maksimum doseže oko 32. Koncentracija STH u serumu povišena je u akromegaliji i gigantizmu. posle adrenalektomije. STH stimuliše rast kostiju i drugih tkiva. Folikularni stimulirajući hormoni. Niske koncentracije ACTH nalaze se kod karcinoma nadbubrega i kod panhipopituitarizma. lutropin. luči zadnji režanj hipofize. da bi se 4 do 5 dana posle porođaja snizio na vrednosti kao u negravidnih žena. ACTH reguliše funkciju nadbubrežne žlezde i lučenje kortikosteroida. melanoforni stimulirajući hormon. tirotropin i kortikotropin. te ima anaboličko i dijabetogeno delovanje. insulin i glukagon. tako raste i izlučivanje pregnandiola u urinu. nakon čega se počinje lagano smanjivati. nedelje trudnoće. Druga dva hormona. nazivaju se zajedničkim imenom gonadotropini. insuficijencije placente zbog hroničnog nefritisa. do 36. prolaktin. Prednji režanj luči sedam hormona: hormon rasta. lutropin i prolaktin. molekulske mase oko 21000.10 PROTEINSKI HORMONI Hipofiza.fazi ciklusa. Povišene koncentracije ACTH u serumu ili plazmi nalaze se u Adisonovoj bolesti. koncentracija glukoze. NEFA. pankreas i paratireoidna žlezda luče mnoštvo hormona koji su proteinske prirode. fizička aktivnost. Pospešuje mobilizaciju masti iz depoa i oksidaciju masnih kiselina te sintezu glikogena. Zbog uticaja na glikogenezu. hiperplaziji nadbubrega. može izazvati hipoglikemiju. u stresu. vazopresin i oksitocin. Manje izlučivanje pregnandiola nego što je normalno za razne faze trudnoće nalazi se kod toksemije i eklampsije. Tirotropin . Kortokotropin Kortikotropin (ACTH) je polipeptid sastavljen od 39 aminokiselina. san. a kako se lučenje progesterona iz placente povećava. Luči se pod dejstvom liberina za STH iz hipotalamusa. folitropin. a snižena kod dvarfizma. Hormon rasta Hormon rasta ili somatotropin (STH) je kiseli protein. u hipoglikemiji kod insulinske terapije i posle davanja metirapona. Najveći broj proteinskih i polipeptidnih hormona luči hipofiza. Na koncentraciju STH u serumu utiče: ishrana. 9. intrauterine smrti fetusa. esencijalne hipertenzije ili dijabetesa te bolesti jajnika. stres.

FSH i LH su glikoproteini sastavljeni od nekovalentno vezanih α i βpodjedinica. dok je porast FSH u tom razdoblju manji. Izlučivanje gonadotropina iz hipofize reguliše se međusobnim delovanjem gonadoliberina (GnRH) iz hipotalamusa i hormona iz jajnika odnosno semenika. Vrednost FSH raste do petog dana folikularne faze ciklusa. Gonadotropini Humani gonadotropini stvaraju se u hipofizi i placenti. U prednjem režnju hipofize stvaraju se folitropin (FSH) i lutropin (LH). TSH kontroliše lučenje hormona štitne žlezde. oslobađanje jajne ćelije iz folikula i stvaranje žutog tela i menstruacija. Kod muškaraca se regulacija lučenja FSH i LH takođe zasniva na negativnoj povratnoj sprezi s testosteronom iz testisa. U toku poslednjih dana ciklusa koncentracija FSH je nešto viša nego LH. FSH I LH iz hipofize izlučuju bazofilne ćelije u prednjem režnju koje označavamo kao gonadotropne ćelije. Istovremeno počinje porast LH koji povišeni estradiol ne suprimira. koji se zajedno nazivaju humani hipofizni gonadotropini (HPG). Kod dece i odraslih (sem žena u postmenopauzi) sekreciju FSH i LH kontroliše negativna povratna sprega hormona iz gonada. Luči se iz prednjeg režnja hipofize pod dejstvom tiroliberina (TRF) iz hipotalamusa. Time se reguliše u narednom ciklusu rast i razvoj folikula. U toku normalnog menstrualnog ciklusa promene nivoa FSH i LH uslovljavaju fiziologiju reprodukcije. koji prethodi ovulaciji.Tirotropin (TSH) je glikoprotein molekulske mase oko 25000. LH stimuliše . a kod muškaraca LH stimuliše stvaranje testosterona u ćelijama testisa. Time završava sazrevanje folikula i dolazi do porasta progesterona u serumu. Gonadotropini se u cirkulaciji javljaju u najmanje 4 molekularna oblika. te uz malo LH deluje na lučenje estrogena iz folikula. Kod žena LH izaziva ovulaciju folikula i lučenje progesterone iz žutog tela. U trofoblastima posteljice stvara se korijski gonadotropin (HCG) koji se fiziološki izlučuje samo u trudnoći. Naročito je brz i visok porast LH u toku periovulacionog razdoblja. Sinteza i lučenje gonadotropina regulisani su kompleksnim odnosom hipotalamusa. a zatim opada. a molekularni se oblici u hipofizi izgleda razlikuju od onih u cirkulaciji. Kod muškaraca FSH stimuliše spermatogenezu. FSH kod žena utiče na rast folikula. hipofize i gonada. dok estradiol iz jajnika raste.

Sastoji se od dva lanca. insulin deluje i na promet lipida pojačavajući lipogenezu i smanjujući lipolizu u masnom tkivu. Prolaktin Prolaktin je vrlo važan hormon u reprodukcionom ciklusu čoveka. Redukcijom disulfidnih veza insulin se inaktivira.Leydigove ćelije testisa na stvaranje testosterona. mišiće i masno tkivo vezujući se za specifične insulinske receptore na plazma membranama. verovatno inhibirajući prolaktostatin preko serotoninergičnih puteva. Povišene koncentracije gonadotropina. iz hipotalamusa. koji su spojeni sa dva disulfidna mosta. a ovaj zatim suprimira LH. ali su ove potonje ređe. Deficit insulin uzrokuje dijabetes melitus. . Insulin deluje na ciljne organe. akromegalije i gigantizma. Snižene vrednosti FSH I LH ukazuju na poremećaj sistema hipotalamus-hipofiza ili pojavu tumora koji producira steroidne hormone. jetru. Osim delovanja na metabolizam ugljenih hidrata. Molekulska masa mu je 6000. Insulin snižava koncentraciju glukoze u krvi. dovodi do inhibicije izlučivanja prolaktina. Po građi je polipeptid molekulske mase oko 20000. Takođe sprečava stvaranje ketonskih tela. te tako vezan preko jednog “drugog glasnika” uzrokuje promene u membrani i njenoj propustljivosti. ukazuju na ispad funkcije gonada ili poremećaje u osovini hipotalamushipofiza. Dominantna regulacija sekrecije prolaktina iz laktotropnih ćelija adenohipofize je inhibitorno delovanje prolaktostatina (PIF). To se događa u jetri delovanjem glutationa. osim perovulacionog porasta. Fiziološko delovanje insulina je u kontroli metabolizma ugljenih hidrata. On je polipeptid. Hipoglikemija i hipotireoza uzrokuju porast prolaktina u cirkulaciji. S druge strane L-Dopa. kao prekursor dopamina i kateholamina u specifičnim hipotalamusnim centrima. Izgleda da dopamin deluje na oslobađanje PIF-a. Insulin Insulin se stvara u β-ćelijama Langerhansovih ostrvaca u pankreasu. Smanjena koncentracija se nalazi u dijabetesu. Povišena koncentracija insulina u plazmi nalazi se kod tumora pankreasa. dok regulacija FSH još nije sasvim razjašnjena.

U posebnim ćelijama. U epitelnim ćelijama folikula stvaraju se tiroidni hormoni vezani za protein-tiroglobulin.17). 1. Teška je oko 25 do 30 g.3'-trijodtironin. kalcitonin deluje na metabolizam kalcijuma. U folikulama se stvaraju dva hormona. a verojatno i trijodtironina. tiroksin i trijodtironin. Oba hormona nastaju iz tirozina pod kontrolom polipeptidnog hormona koji stimuliše njihovo lučenje. a njegovu hemijsku strukturu razjasnio je 1928. a ovaj stimuliše stvaranje i lučenje T3 i T4. a luči ga prednji režanj hipofize (adenohipofiza).17 .5. u kstracelularnoj tečnosi koči lučenje TSH. Ima oblik leptira s dva lobusa koje povezuje istmus. stvara se treći hormon štitne žlezde. a u nju su uključeni hipotalamus. godine Harington. Funkcija tiroideje ispituje se određivanjem prva dva navedena hormona i ovde ćemo govoriti samo o njima. Obratno. Tiroksin ili.5 cm široki i oko 2 do 4 cm debeli. Slika 9. kako se još naziva. izolovao ga je 1915. Porast koncentracije slobodnog tiroksina.5'-tetrajodtironin. kalcitonin ili tireokalcitonin. tirotropina. tireoideja i koncentracija slobodnog T4 i T3 u cirkulaciji (slika 9. Tiroksin je već dugo poznat. Cćelijama.Hormoni štitne žlezde Štitna žlezda ili tiroideja je mala endokrina žlezda ispred dušnika i grla. pa se luči više hormona iz štitne žlezde. glavni sastojak koloida u folikulama.5. α trijodtironin ili T3 je 3. T4 je 3. što onda rezultira manjim lučenjem T4 i T3 iz štitne žlezde. . TSH (thyroid stimulating hormone). godine Kendal. hipofiza.Regulacija stvaranja i lučenja tiroidnih hormona Tiroidni relizing faktor TRH ili tiroliberin iz hipotalamusa stimuliše lučenje TSH iz adenohipofize. Regulacija lučenja tiroidnih hormona predstavlja negativnu regulaciju mehanizmom povratne sprege. Dok tiroksin i trijodtironin deluju na metabolizam celog organizma. Lobusi su oko 4 cm visoki. a sadrže sferične folikule od oko 300 μ.3'. sniženje koncentracije hormona u cirkulaciji stimuliše lučenje TSH iz hipofize.

18 . Jod se brzo apsorbuje u crevu i u obliku jodida prelazi u krv.Biosinteza hormona tiroideje. Za sintezu hormona štitne žlezde potreban je jod. iz koje ih tiroideja apsorbuje pa se jod akumulira tako da tiroideja sadrži oko 20 puta veću koncentraciju nego krvna plazma. Slika 9. Delovanjem jedne peroksidaze jodid se oksiduje u aktivni jod i veže na tirozilne ostatke tiroglobulina. Akumulacija jodida u tiroideji je enzimski proces.Biosinteza i metabolizam hormona tiroideje. Na slici su navedeni agensi koji koče stvaranje hormona .

Pored delovanja na krvne sudove i rad srca. hipotiroidizam se javlja i u Hashimotovoj bolesti zbog prisustva antitiroidnih antitela. kao i tumori hipofize. nedostatak joda u hrani izaziva miksedem ili eutiroidnu gušu. Potrebni su za rast. prekomerno davanje hormona štitne žlezde. Kateholamini Kateholamini su zajednički naziv za aktivne amine koji sadrže benzolski prsten s dve hidroksilne grupe (katehol). Uzroci hipertireoze su Basedovljeva bolest. noradrenalin i dopamin. pojava čvorova u tiroideji. Hipertiroidizam se javlja kad su produkcija i lučenje tiroidnih hormona povećani. Sintetizovani kateholamini se krvlju prenose do ciljnih tkiva i u njima izazivaju brze metaboličke odgovore na stres. Oni deluju na ceo organizam pospešujući utrošak kiseonika i stvaranje toplote. Stvaraju se u hromafinskim i nervnim ćelijama u srži nadbubrega. kateholamini utiču na metabolizam ugljenih hidrata povećavajući glikogenolizu i glukoneogenezu. Utiču i na metabolizam lipida stimulišući mobilizaciju masnih kiselina. a njenom dekarboksilacijom noradrenalin. . Kateholamini se u telu stvaraju iz tirozina. Hidroksilovanjem tirozina dobija se dopa. To su hormoni: adrenalin.Fiziološko delovanje hormona štitne žlezde je kompleksno. ili davanja joda. a deluju i na razvoj i polno sazrevanje. Kako je za biosintezu hormona potreban jod. Osim nedostatka joda.

Neki se hormoni izlučuju u aktivnom obliku. organa i celokupnog organizma. a neki kao neaktivni prethodnici. normalno funkcionisanje organa. Na ćelijama ciljnih tkiva nalaze se receptori sa kojima hormoni „prepoznajući“ ih. Liberini su mali peptidi koji se satoje od 3 do 12 aminokiselinskih ostataka. Hipofiza je anatomski povezana sa hipotalamusom koji kontroliše i reguliše njen rad. do mesta delovanja. tj. koje sintetizuju neuroni čine neuro-hormone. Glavnu ulogu u regulaciji lučenja. Da bi se ostvarila kvalitetna koordinacija neophodan je prenos potrebnih „poruka“ od jednog do drugog organa. Hipotalamus reaguje na signale koji dolaze i iz viših moždanih centara tako što se u posebnim ćelijama hipotalamusa sintetuzuju specifična hemijska jedinjenja hipotalamusni faktori oslobađanja. sastav krvi i drugih telesnih tečnosti. reaguju na specifičan način i nizom hemijskih reakcija izazivaju metabolički efekat u ćeliji. Iz ovih žlezda se direktno izlučuju u krv. Hormoni se krvlju prenose do mesta gde treba dostaviti „poruku“. To su posebna tkiva. hormoni oslobodioci ili liberali. vrše kontrolu i obezbeđuju rast i razvoj različitih tkiva. Najjednostavnije strukture (tripeptid) je hormon . neuro-sekretorne supstance koje čine vezu između nervne i humoralne regulacije. Hipofiza se sastoji od prednjeg i zadnjeg režnja. Hormoni regulišu i održavaju celokupan metabolizam. Prenos ovih poruka ostvaruje se posebnim signalima nervnog i endokrinog sistema. Ova kontrola hipotalamusa ostvaruje se sekrecijom posebnih hemijskih jedinjenja kroz nervna vlakna i krvne sudove. a druge posebne ćelije sintetizuju „klasične“ hormone.UKRATKO: Da bi organizam dobro funkcionisao potrebna je dobra međusobna usklađenost raznih procesa. Hemijski glasnici. koji imaju različite endokrine uloge. ciljna tkiva. Ovi sistemi imaju osobinu da sintetizuje i izlučuju posebna hemijska jedinjenja koje nazivamo hemijski glasnici. specifična za svaki hornom. Hipotalamus sintetizuje 8 do 9 faktora oslobađanja. Hormoni se sintetizuju u vrlo malim količinama u posebnim organima. Po hemijskoj strukturi hormoni se dele na: a) oligopeptidne i proteinske. pa i delovanja većine hormona imaju hipotalamus i hipofiza. endokrinim žlezdama. Skoro da nema procesa koji nije posredno ili neposredno pod uticajem jednog ili više hormona. b) derivate aminokiselina i c) steroidne hormone.

Svi hormoni oslobodioci prenose se krvlju do hipofize gde u prednjem režnju ovog organa stimulišu sintezu i lučenje jedne druge grupe polipeptidnih hormona. To su tropni hormoni čija je uloga da pronađu ciljna tkiva druge endokrine žlezde i prenesu „poruku“ o sintezi odgovarajućeg hormona. Postoje i hormoni takve hemijske strukture da lako ulaze u ćeliju. Adenofiza (prednji režanj) luči veći broj hormona.TRH→TSH→tiroideja→tiroksin. Svaki hormon oslobodioc utiče na sekreciju specifičnog tropnog hormona. Ovakvi hormoni pronalaze svoje receptore u samoj ćeliji. Ovaj enzim katalizuje reakciju pretvaranja ATP-a u adenozin-3. . nedostatak do patuljastog rasta. Od tropnih hormona najjednostavnije strukture je kortikotropni hormon (ACTH) koji utiče na rad nadbubrega. Hormon rasta je značajan za rast i razvoj. Vezivanjem ovakvih hormona za membranske receptore stimuliše se aktivnost enzima adenilat ciklaze. obično u citoplazmi. Za biološku aktivnost odgovorna je βpodjedinica. a drugi deluju direktno na metabolizam u ćelijama mnogih organa (hormon rasta i prolaktin). hipofize i perifernih endokrinih žlezda regulisan je u većini slučajeva fiziološkim mehanizmima od kojih je najčešći mehanizam povratne sprege. Npr. Ovaj proizvod dovodi do aktiviranja potrebnih enzima unutar ćelije i do potrebnog odgovora promenom ćelijskog metabolizma. deluje kao antagonist insulinu. kortikotropni i tireotropni hormoni. proteina složene strukture. Najsloženije građe (10 aminokiselinskih ostataka) je hormon oslobodioc genadotropnih hornoma (GnRH). Jedan deo su tropni hormoni. Intenzitet sinteze hormona hipotalamusa. On stimuliše sintezu proteina i katabolizam lipida.GnRH→FSH→testisi→testos teron ili GnRH→LH→ovarije→estrogeni hormoni ili GnRH→LH→žuto telo→ progesteron. Takvi su npr. Preterana sekrecija hormona rasta dovodi do gigantizma.oslobodioc tireotropnog hormona (TRH). Ovi tropni hormoni sastoje se iz dve α i β-podjedinice. međusobno vezane nekovalentnim vezama. a svaki tropni hormon na sintezu specifičnog hormona u perifernoj endokrinoj žlezdi.5-ciklični monofosfat (cAMP). Drugi tropni hormoni su glikoproteini. Mnogi hormoni ostvaruju svoje delovanje vezivanjem za membranske receptore. kao što su tireotropni hormon (TSH) koji podstiče rad tireoideje i sintezu gonadotropnih hormona (FSH i LH). CRH→ACTH→kora nadbubrega→kortikosteroidi.

Najčešća posledica je nestvaranje ili gubitak koštane mase. povećava reapsorpciju Ca u bubrezima i resorpciju kostiju. Osim toga. tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). Paratiroidni hormon je osnovni proizvod lučenja paratireoideje. Parathormon stimuliše veću apsorpciju Ca i P u crevima. Poremećaji u metabolizmu Ca i P preduslov su mnogih bolesti. Ovaj proces se odvija uz utrošak energije i nasuprot koncentracijonom gradijentu. ali . Usled loše ishrane ili neizlaganja UV zracima ili smanjenja sekrecije parathormona u krvi se smanjuje količina kalcijuma. rahitis kod dece. ADH ima važnu ulogu u kontroli zapremine vanćelijske tečnosti. koncentrišu u ćelijama tiroideje i da se pretvore u oblik pogodan za ugrađivanje u molekul tiroidnih hormona. Tireotropni hormon stimuliše ulaženje joda u ćelije tiroideje. Sinteza ovih hormona je složena i da bi se ostvarila neophodno je da se određene količine joda. Tako su povećane koncentracije kalcijuma u krvi posledica povećane sekrecije parathormona ili intoksikacije vitaminom D. Oksitocin deluje na mišiće maternice izazivajući njihovo grčenje i upotrebljava se u ginekologiji. Usled povećanja lučenja hormona tiroidne žlezde nastaje hipertiroidizam. Usled smanjene sekrecije nastaje hipotiroidizam. Hormoni tireoideje stimulišu mnoge metaboličke procese. Štitna žlezda ili tiroideja proizvodi i luči dva hormona.Zadnji režanj hipofize (neurohipofiza) luči dva hormona oligopeptida: antidiuretički hormon (ADH) ili vazopresin i oksitocin. Najduže poznata bolest je Bazedovljeva (ili Graveova) bolest. Hipotiroidizam može biti posledica poremećaja u radu hipofize. sve dok ih ne apsorbuju ciljna tkiva. a kalcitonin je njihov antagonist. kao i vitamin D. Vitamin D deluje na metabolizam Ca i fosfora slično parathormonu. na primer. Takve bolesti su. Nastali hormoni tiroideje prelaze direktno u krv. Na metabolizam ovih utiče i kalcitonin koji je antagonist parathormonu. Povećane koncentracije fosfora su posledica povećanih koncentracija vitamina D ili smanjene sekrecije parathormona. osteomalacija ili osteoporoza kod odraslih. katabolizam proteina. U krvi se vežu za poseban protein tiroksin vezujući globin. time kontroliše i krvni pritisak. sintezu i katabolizam proteina ili lipolizu. Poremećaji u metabolizmu kalcijuma i fosfora dovode do povećanja ili smanjenja koncentracije ovih elemenata u krvi. Ovo stanje karakterišu povećane aktivnosti oksidativnih procesa. pod uticajem parathormona intenzivnija je i sinteza aktivnog oblika vitamina D. Glavna uloga mu je u regulaciji metabolizma kalcijuma i fosfora. masti i ugljenih hidrata.

a srž hormone derivata aminokiselina. Sintetizuju se odvajanjem metil grupe u položaju 18 i obrazovanjem jednog aromatičnog prstena. Iz holesterola nastaje u prvoj reakciji pregnenolon. noradrenalin i dopa nazivaju se zajedničkim imenom kateholamini. koji se hidroksiluje u položaju 17. Od svih reakcija posebno je značajna oksidacija metil grupe u položaju 18. Iz aminokiselina fenilanalina i tirozina sintetizuju se adrenalin i noradrenalin. Ovaj deo biosintetičkog puta je zajednički za sve steroidne hormone. Sinteza steroidnih hormona je složeni proces koji obuhvata veći broj reakcija. Pored delovanja na krvne sudove i rad srca. Kortikosteroidi se sintetizuju u kori nadbubrega. dok su glavna mesta sinteze androgena i estrogena muške i ženske polne žlezde. estron). Estrogeni su hormoni sa najmanjim brojem C-atoma u molekulu.i nedostatka joda u ishrani. glavni predstavnik ove grupe hormona. Da bi se sintetizovali mineralokortikosteroidi. Od holesterola počinje sinteza svih steroidnih hormona. prvo se gradi progesteron. Nadbubreg je ednokrina žlezda koja se satoji od srži i kore. Adrenalin. Sintetizovani kateholamini se krvlju prenose do ciljnih tkiva i u njima izazivaju brze metaboličke odgovore na stres. Kora sintetizuje steroidne hormone. Kateholamini utiču i na metabolizam lipida stimulišući mobilizaciju masnih kiselina. . spoljašni za glukokotrikoide. Hidroksilovanjem tirozina dobija se dopa. a unutrašnji za adrenalne androgene. a njenom dekarboksilacijom noradrenalin. On se menja tokom niza reakcija i kao krajnji proizvod nastaje aldosteron. Kora nadbubrega se sastoji iz tri sloja ćelija a svaki sloj je odgovoran za sintezu druge vrste steroida. b) androgeni (C19 – testosteron) i c) estrogeni ( C18 – estradiol. kateholamini utiču na metabolizam ugljenih hidrata u jetri i mišićima povećavajući glikogenolizu i glukoneogenezu. Posledice su povećanje štitne žlezde i gušavost (struma). Razlikujemo tri grupe steroidnih hormona: a) kortikosteroidi (C21 – kortizol. Mnogi hormoni su po hemijskom sastavu steroidi. Svi steroidni hormoni sadrže u osnovi steroidno jezgro a međusobno se razlikuju po vrsti i broju supstituenata. katalizovanih mnogim enzimima. srednji za mineralokortikoide. progesteron). a iz ovog intermedijata nastaje kortizol. Iz ovog intermedijata sintetizuju se i adrenalni polni hormoni. androgeni i estrogeni. Glukokortikoidi se sintetišu takođe iz progesterona. aldosteron.

gubitak elektrolita i teška dehidratacija. Za ove bolesti karakteristični su: određena klinička slika i povećanje koncentracije nekih steroidnih hormona ili intermedijata. 17-ketosteroidi. Kortizol je veoma značajan hormon. zbog čega nastaju poremećaji u glukoregulaciji. Posebno zato što utiče na mnoge procese koji predstavljaju odgovor organizma na stres.i mineralokortikoida. povećanja nivoa glukoze u krvi. a kabolizmom androgena. Jetra je važan organ u kome se odigrava katabolizam steroidnih hormona. pa nastaje hipoglikemija. Ovaj hormon stimuliše u distalnim tubulima reapsorpciju natrijuma i zajedno sa njim pasivnu reapsorpciju vode. tuberkuloznih ili autoimunih procesa.Način regulisanja biosinteze nije isti za sve grupe steroidnih hormona nadbubrega. Najvažniji mineralokortikoid je aldosteron. pa nastaje enzimski „blok“ i dolazi do nagomilavanja 17α-hidroksiprogesterona. Pored antizapaljenskog i imunosupresivnog delovanja. Katabolizmom glukokortikoida nastaju 17hidroksikortikosteroidi. pa je više stimulisana sinteza aldosterona. retenciji natrijuma. U jetri stimuliše glikogenolizu i sintezu glukoze iz aminokiselina. Najčešće nedostaje 21-hidroksilaza. potrebnog u stresu. dokazuje se i poremećaj aktivnosti određenog enzima. Tako dovodi do. Zbog značaja koji imaju u metabolizmu ugljenih hidrata ova grupa hormona je nazvana glukokortikoidima. Kod Cushingove bolesti dolazi do hiperprodukcije kako gluko. Kontrola glukoregulacije je pod uticajem i drugih hormona. On učestvuje u regulaciji optimalnog sadržaja eletrolita i zapremine telesnih tešnosti. kortizol značajno utiče na metabolizam ugljenih hidrata ali i proteina i lipida. Glavni glukokortikoidni hormon je kortizol. Usled nedostatka 17αhidroksilaze ne odvija se sinteza kortizola. Tako se koncentracija kortizola u krvi reguliše mehanizmom povratne sprege i sintezom hormona hipotalamusa i hipofize dok se koncentracija mineralokortikoida kontroliše drugim mehanizmima. Takva je Adisonova bolest koju karakteriše nedostatak gluko. a kod žena se zapaža i pojava maskulinizacije. Delimični ili potpuni nedostatak funkcije nadbubrega javlja se kao posledica tumora. Poznate su mnoge bolesti u čijoj osnovi leže poremećaji u sintezi i sekreciji steroidnih hormona nadbubrega. Regulacija sinteze i . Zavisno od toga koja je vrsta intermedijata povećana.tako i mineralokortikoida i adrenalnih androgena. u krvi ili mokraći. Poznate su nasledne bolesti koje nastaju kao posledica delimičnog ili potounog nedostatka nekog od enzima u biosintezi steroidnih hormona.

LH stimuliše sintezu androgena. čiji je A prsten steroidnog jezgra aromatičnog karaktera. reninangiotenzinskog sistema. Ovde se sintetizuje najvažniji predstavnik androgena. androgeni se sintetuzuju i u kori nadbubrega. iako u manjim količinama. Nedostatak estrogena posle menopauze dovodi do povećanja LDL i osteoporoze. Sinteza u testisima počinje kada se iz hipofize sekretiraju folikulostimulišejući (FSH) i luteinizirajući (LH) hormoni. Utiču i na druge metaboličke procese dovodeći do povećanih koncentracija lipoproteina. Glavno mesto sinteze androgena su muške polne žlezde. Smanjen sadržaj progesterona u trudnoći ukazuje da preti pobačaj ploda. Određivanje androgena i metabolita značajni su za dijagnozu virilizacije kod žena i naslednih defekata u steroidogenezi. Estrogeni utiču na razvoj sekundarnih seksualnih karakteristika. hemoglobina ili erotrocita. Jajnike stimulišu na sekreciju estrogena hormoni hipotalamusa i hipofize. testisi i semenici. Oni su C-18 steroidi. a FSH spermatogenezu. On se stvara u određenim fazama menstrualnog ciklusa i za vreme trudnoće. Glavni androgeni nadbubrega su dehidroepiandrosteron i androsteron. Ovi signali dovode do aktiviranja posebnog regulacionog. Signali za sintezu aldosterona su smanjenje količine natrijuma. Male količine estrogena stvaraju se i u testisima i nadbubregu. Muški polni hormoni su androgeni. Androgeni hormoni određuju primarne i sekundarne muške karakteristike. Međutim. testosteron. Progesteron je još jedan značajan steroidni hormon koji sintetizuje žuto telo jajnika. Najvažniji estrogeni su estron i estradiol. Tokom trudnoće koncentracije estrogena i progesterona rastu da bi bile najveće u toku porođaja. Retki su poremećaji praćeni povećanom sintezom estrogena.delovanja aldosterona značajno se razlikuje od one kod glukokortikoida. Pored toga on je značajan intermedijat u biosintezi svih steroidnih hormona. . Ženski polni hormoni ili estrogeni sintetizuju se u jajnicima a za vreme trudnoće i u placenti. ekstraćelijske tečnosti i sniženi krvni pritisak.

BIOLOŠKE OKSIDACIJE .

Struktura kristi u mitohondrijama jetre (a) i mrkog masnog tkiva pacova (b) Zbog nabrane strukture. Spoljna membrana je obavija. U jetrenim ćelijama su elipsastog skoro okruglog oblika. Zapremina kristi se menja u toku disanja. kristi. u bubrežnim i srčanim su cilindrične u fibroblastima su končaste. U nekim ćelijama npr. Npr.1 MITOHONDRIJE Biološke oksidacije i proizvodnja adenozintrifosfata odigrava se u mitohondrijama. Slika 10. U mitohondrijama jetre kriste su retke i nepravilne.1 . a širina nešto manje od 1μ5[5]. obliku. Mitohondrije imaju dve membrane: spoljnu i unutrašnju.10. Unutrašnja membrana mitohondrija je kontinuirana i obrazuje dva unutrašnja prostora: matriks i intermembranski prostor. izuzev eritrocita sisara i anaerobnih plesni. 1 ml mitohondrija mišića slepog miša ima površinu sobe od 50 m 2. Mitohondrije su najbolje ispitane ćelijske organele. površina unutrašnje membrane je vrlo velika. strukturi i smeštaju. mrkog masnog tkiva mnogobrojne. dok su u mišićnim ćelijama manje ili više fiksirane. Npr. u mišićnim ćelijama su smeštene uz miofibrile. Njihov broj je relativno konstantan za svaki određeni tip ćelija. Unutrašnja membrana gradi mnogobrojne uzdužne nabore. Unutar ćelije one su smeštene u neposrednoj blizini struktura koje troše energiju odnosno ATP. Najbolje su ispitane mitohondrije jetre pacova. One imaju iste dimenzije kao bakterije. Matriks je gelu 5 . bubrega. koje se nalaze u citoplazmi svih eukariotskih ćelija. nije naborana već glatka. Jedna jedina ćelija jetre pacova ima preko 1 000 mitohondrija. koji se zovu kriste (cristae). jetre. Mitohondrije se vrlo mnogo razlikuju po veličini. Ona je permeabilna za većinu niskomolekulskih jedinjenja. kreću se po citoplazmi. dok su u ćelijama srca. tako da ispunjavaju unutrašnji lumen mitohondrija (slika 10.1). čija dužina iznosi 2 μ.

omogućava da su pojedini enzimski sistemi međusobno odvojeni. koja sadrži oko 50% proteina. Slika 10. koje imaju mnogo kristi. Na unutrašnjoj strani unutrašnje membrane nalaze se pravilno raspoređene sferne čestice.2 . U nekim mitohondrijama se nalaze ribozomi. polučvrsta faza. niti na spoljnoj membrani.Ultrastruktura mitohondrija: skematski (a) i slikovno prikazana (b) Aktivnost mitohondrija dolazi od mnogobrojnih enzima i drugih faktora. koja se sastoji od više odvojenih prostora. Ultrastruktura spoljne i unutrašnje membrane je različita.slična. čiji je prečnik 80—90 Å 6[6]. Struktura mitohondrija. Njih nema na spoljnoj strani unutrašnje membrane. koji su smešteni unutar njihove strukture i na obema membranama. Ove čestice se nazivaju elementarne čestice. imaju malo matriksa i obrnuto. Mitohondrije. Ovo 6 .

1 Raspored enzima u mitohondrijama Mesto nalaženja Spoljna membrana prostor između membrana Funkcija aktivacija masnih kiselina reakcije između nukleotida Prenos vodonika i elektrona dobijanje ATP-a prenošenje masnih kiselina drugi transportni sistemi dehidrogenaze i drugi enzimi CLK oksidacija masnih kiselina desaminacije i transaminacije sinteza ureje inicijalne reakcije glukoneogeneze Enzimi Tiokinaza masnih kiselina.dehidrogenaza ćilibarne kiseline. izocitratdehidrogenaza. di. piruvat. malat-dehidrogenaza. transaminaze enzimi ciklusa ureje.enzimi sinteze ATP-a transfere karnitin-masne kiselineKoenzim A. Unutrašnja membra matriks citratsintaza. neke stupnjeve glukoneogeneze. U unutrašnjoj membrani mitohondrija su smeštene sve važne dehidrogenaze. Drugi metaboliti kao što su: nukleotidi. dehidrogenaza glutaminske kis. monoamin-oksidaza Miokinaza (ATP+AMP → 2 ADP) nukleozid-difosfat-kinaza: (ATP + UDP → ADP +UTP) citohromi. U tabeli 13.fumaraza. mitohondrije primaju i oslobađaju mnogobrojne metabolite..ima velikih prednosti: 1) postiže se veća lokalna koncentracija reaktanata. acetoacetat i β-hidrok-sibutirat prolaze bez prepreka kroz membrane mitohondrija. ureja. dehidrogenaze NADH. svi citohromi i faktori. 2) mogućno je njihovo usmereno kretanje prema jednoj ili drugoj strani unutrašnje membrane i 3) može da se podesi redosled reakcija. Zbog velike metaboličke aktivnosti. CO₂. β-oksidaciju masnih kiselina i metabolizam aminokiselina sve do nastajanja ureje.1 je dat raspored enzima odnosno funkcionalna organizacije mitohondrija. β-hidroksi-buterne kiseline i α-glicero-fosfata. Oni katalizuju većinu reakcija ciklusa limunske kiseline (CLK). koji učestvuju u sintezi ATP-a.i tri-karbonske . Neki od njih kao O₂. nego da su enzimi ravnomerno raspoređeni. akonitaza enzimi (β-oksidacije masti. piruvat-karboksilaza PEPkarboksikinaza U matriksu se nalaze rastvorni enzimi. Tabela 10. iako su neki od njih kompleksni enzimski sistemi.

koja oksiduje citohrom c. Tako su frakcionisanjem unutrašnje membrane odvojena četiri kompleksna enzimska sistema. Kompleks III oksiduje redukovani ubihinon (UQH2) na račun citohroma c. c. pošto prvo razmotrimo procese biološke oksidacije i oksidativne fosforilacije. pomoću ubihinona (UQ). dehidrogenazu ćilibarne. koji se redukovao u kompleksu III. Njihovo ulaženje i izlaženje kroz unutrašnju mitohondrijalnu membranu reguliše nekoliko mehanizama. U unutrašnjoj membrani su identifikovani i enzimi sinteze ATP-a.kiseline. β-hidroksibuterne kiseline i αglicerofosfata. masne kiseline i katjoni nisu permeabilni. a i a₃. pokazalo je da ona sadrži enzime respiratornog lanca: dehidrogenazu NADH. a kompleks IV je citohrom oksidaza. 10.konzerviše u obliku ATP-a.2 ORGANIZACIJA RESPIRATORNOG LANCA Odvajanje unutrašnje membrane mitohondrija od spoljne i matriksa. koja se oslobađa u toku oksidacije. Kompleks II vrši oksidaciju ćilibarne kiseline (sukcinata). Kompleks I je flavoenzim koji vrši reoksidaciju NADH koji pritiče iz CLK. i citohrome b. pomoću kiseonika. koji omogućavaju da se energija. . Organizacija sastavnih delova respiratornog lanca objašnjena je na više načina. o kojima će kasnije biti govora.

već su povezani sa citohromima. ubihinonom i elektrontransfernim flavoproteinima (ETF)). već njihovu reoksidaciju vrši ubihinon (UQ).Funkcije kompleksa enzima I-IV izolovanih iz mitohondrija (Fp: flavoenzim NHFe: nehemsko gvožće) Pomoću specifičnih inhibitora ustanovljeno je da flavoenzimi respiratornog lanca nisu autonomni u transportu elektrona.pošto ETF i dehidrogenaze masnih kiselina čine 80% mitohondrijalnih proteina. sa ubihinonom. . njihov odnos prema delovima respiratornog lanca je od velikog značaja. Isto tako. glicerolfosfat dehidrogenazu i druge flavoenzime. Oni isto tako ne mogu direktno da reaguju sa kiseonikom.3 . Zbog toga se pretpostavlja da su kompleksi I—IV. Verovatno je da elektron-transferni flavoproteini povezuju neke enzime matriksa. .Slika 10. dehidrogenaze masnih kiselina. odnosno vodonika (H°). povezani preko ubihinona i citohroma c. koji učestvuju samo u oksidaciji NADH i sukcinata.

Struktura respiratornog lanca 10. ovaj proces je u organskoj hemiji obuhvatio više tipova hemijskih promena. komplementaran proces: u reakciji oksidacije jedne supstancije mora istovremeno da se redukuje druga.4 . Slika 10.3 BIOLOŠKE OKSIDO-REDUKCIJE Oksidacija i redukcija su nerazdvojan. prima elektrone.Pored toga u mitohondrijama se nalaze »strukturni proteini«. U toku oksido- . hidrofobnog karaktera. povezuju po jednom određenom redu. kao neka vrsta cementa. a ona koja se redukuje. Supstranca koja se oksiduje gubi elektrone. Mada je oksidacija prvobitno značila sjedinjavanje sa kiseonikom. Kod svih tipova oksido-redukcije dolazi do prenosa elektrona ili kako se kaže redukcionih ekvivalenata. koji enzimske komplekse respiratornog lanca.

jer dolazi do gubitka elektrona: Većina oksidacija u biološkim uslovima se dešava uz prenos ekvivalenata od dva elektrona. odnosno kiseonikovih i vodonikovih atoma. znači i gubitak njegovog elektrona. Dehidrogenaze koje sadrže FAD ili FMN kao prostetičnu grupu. I u jednom i u drugom slučaju dolazi do prenosa elektrona. Po redu njihovog učešća. Enzimi (oksidoreduktaze) koji katalizuju biološke oksidacije deluju u zajednici sa grupom koenzima. tzv. . Primeri PN-specifičnih dehidrogenaza opisani su u procesima glikolize i CLK. U respiratornom lancu su zastupljene piridin -nukleotid (PN) specifične dehidrogenaze. akceptor vodonika. u ovom slučaju.redukcije oksidaciono sredstvo prima elektrone i redukuje se. a redukciono sredstvo gubi elektrone i oksiduje se: Prvobitni pojam oksidacije može se predstaviti oksidacijom acetaldehida u sirćetnu kiselinu. je redukcija. to je dehidrogenacija oksidativan proces. povećanje pozitivne valence metala je oksidativan proces. piridin specifične dehidrogenaze. prostetičnih grupa ili prenosilaca elektrona. Obrnuti proces. to su: Dehidrogenaze koje imaju koenzim NAD ili NADP. Na osnovu gornjeg izlaganja. čija je prostetična grupa neki hem. U transportu elektrona od organskih supstrata do kiseonika učestvuju tri glavne grupe oksido-reduktaza. gubitak kiseonika. Oksidaciono sredstvo je. Oksidativan je i proces pri kome organsko jedinjenje gubi vodonik (dehidro-genacija). to je adicija jednog kiseonika ekvivalentna gubitku dva elektrona. kao pri oksidaciji etanola u acetaldehid: Kod dehidrogenacije je prenos elektrona povezan s prenosom vodonika (H°). Pošto gubitak vodonika. gde se broj kiseonikovih atoma povećava za jedan: Pošto kiseonik ima težnju da primi dva elektrona. i Citohromi.

kao i njihov redosled.5 dato je stacionarno stanje respiratornog lanca iz koga se vidi. Kada radi optimalno. 10. može da se izmeri redoks-stanje svakog učesnika. da bi se struja elektrona održavala. Pošto svaki prenosilac ima karakteristični apsorpcioni spektar. Na slici 10. tako da je u svakom momentu odnos svakog prenosioca u oksidovanom i redukovanom obliku konstantan. U posudi A .Procesi oksidacije teku u mitohondrijama. Analogno je izražavanju jačine kiseline na osnovu njenog pK. koji se nalaze na početku lanca. vrednost redoks potencijala određuje dve veličine: 1) redukujuću sposobnost jednog člana i 2) koliko se energije dobija kod njegovog prelaska u oksidovani oblik. sve do kiseonika kao krajnjeg akceptora elektrona. Redoks potencijal je kvantitativna mera sposobnosti jedne supstance da redukcuje drugi. Proces je dinamičan. odnosno njen redoks potencijal.5 . a na kraju lanca preovladava oksidovani oblik. Najjednostavnije je da se dve posude povežu. prerađuje ih i oslobađa produkte. Slika 10.Stacionarno stanje respiratornog lanca Svaki stepen procesa oksidacije radi konstantnom brzinom. molekuli svakog prenosioca su naizmenično u redukovanom i oksidovanom stanju. kao što je na slici 10.4 REDOKS-POTENCIJALI Utvrđivanje redosleda komponenata respiratornog lanca izvršeno je merenjem redoks-potencijala svakog člana. Znači da početni članovi lako daju elektrone. može da se izmeri pomoću pogodnog električnog kruga. da se prenosioci. respiratorni lanac mitohondrija liči na tekuću traku u fabrici. koja prima iz citozola tekuće obroke supstrata. Težnja neke supstance X da daje elektrone. U slučaju respiratornog lanca. pretežno nalaze u redukovanom stanju. a oni krajnji ih primaju.6 predstavljeno. koji se menja kada on prelazi iz redukovanog u oksidovano stanje.

kao što je na slici prikazano. Voda prema tome ima malu težnju da gubi elektrone i daje molekulski kiseonik. Obrnuto. Treba naglasiti da redoks par: voda/kiseonik: ima vrlo pozitivni standardni redukcioni potencijal od +0. naravno. Obično se uzima standardna vodonična elektroda. koja se sastoji od komadića platine uronjene u 1 M. Znači da svaka polućelija može da se redukuje ili oksiduje u zavisnosti od redokspotencijala druge ćelije i. lakše predaje elektrone vodoničnoj ćeliji.j. kiseonik ima veliki afinitet prema elektronima. HCl).rastvor H+jona (t. U slučaju da druga ćelija (A). počeće da se kreću elektroni iz posude A u B. tada će EMS biti jednaka razlici elektrodnih potencijala: ΔE = EA . 25°C. jer može da prima elektrone. svog potencijala. Ona pokazuje redukcioni potencijal reakcije: H2↔2H+ + 2e pod pritiskom vodonika od 1 atmosfere na 25°C. Drukčije rečeno.1 atm)7[7] iznosi 0.EB U praksi se uvek mora u polućeliji B da uzme poznata referentna elektroda.se nalazi rastvor supstance X (»redukujućeg sredstva«). ona ima negativni elektrodni potencijal. koji ustvari meri elektromotronu silu (EMS). ako ona lakše prima elektrone. Po definiciji potencijal vodonične elektrode pod tim uslovima (pH = 0. Izmereni potencijal se izražava kao redoks potencijal i obeležava sa Eh. U tom slučaju je vodonik redukciono sredstvo i elektroni će teći prema pozitivnoj elektrodi u kojoj će se dešavati redukcija. flavoproteini i citohromi. tada je njen potencijal pozitivniji od vodonične elektrode. 7 .815 V. koji je veći od bioloških akceptora elektrona kao što su NAD. a u B rastvor supstance Y. Struju elektrona će da registruje galvanometar. Povezivanjem dve posude. označene kao oksidaciono sredstvo. Ako je poznat apsolutni elektrodni potencijal EA i EB u dva suda.

Redoks merenje potencijala U tabeli 10. Na vrhu liste su oni. koji su najjača redukciona sredstva.Slika 10. gde elektroni teku od onih sa negativnijim potencijalom prema onima sa pozitivnijim. Redosled komponenata respiratornog lancaje u saglasnosti sa ovim vrednostima standardnih redukcionih potencijala i izgleda ovako: NADH → Fp → UQ → b → c1 → c → a → a3 Prema tome. koji ih prima gradeći vodu.2 su dati redoks potencijali nekih supstrata i prenosilaca elektrona.6 . Na dnu liste su oni koji lako primaju elektrone. odnosno oni koji lako gube elektrone. Elektroni će normalno da teku od jednog para na drugi. Npr. respiratorni lanac je neka vrsta kompleksa polućelija različitog redoks-potencijala. po redu datom u tabeli. NAD+ je pogodan akceptor elektrona od piruvata. sve do kiseonika. . ali ne od sukcinata.

7 je prikazan odnos veličine redoks-potencijala (Eh) u zavisnosti od procenta redukovanog oblika u polućeliji.7 .2 ..Standardni redukcioni potencijali nekih bioloških redoks sistema Veličina redoks potencijala zavisi od temperature.). Kada se ove vrednosti standardizuju: 25°C. ili tačnije od odnosa koncentracija redukovanog i oksidovanog oblika (X red/X oks.Veličina redoks-potencijala u odnosu na procenat redukcije Кriva na slici 10. pH i koncentracije X. Na slici 10.Tabela 10. Slika 10. Iz defmicije je jasno da je to srednji potencijal kada se u polućeliji nalazi 50% oksidovanog i 50% redukovanog oblika.7 liči na titracionu krivu slabe kiseline za koju važi Henderson-Hasselbalch-ova jednačina: Poznata Nernstova jednačina redoks potencijala ima isti oblik: . i X oks. pH = 7 i 1 M koncentracije X red. dobijeni potencijal se naziva standardni redoks-potencijal i obeležava se Eo'.

ako bi bilo više redukovanog.28 V. Oksidacija acetil-ostatka do CO2 i četiri para vodonika u Krebs-ovom ciklusu i Oksidacija četiri para vodonika. prenošenjem njegovih elektrona u respiratornom lancu sve do kiseonika. T=temperatura u °K. . F=9. koji su se vezali za NAD i redukovali ga u NADH. 10. jer je odnos oksidovanog citohroma c (75%). ako ima više oksidovanog oblika. Vidimo. pa je Eh=+0. dobija daleko više energije.gde je R=8. Zamenom ovih vrednosti u gornju jednačinu i prevođenjem u dekadne logaritme. Oksidativna razgradnja ili respiracija odigrava se u tri stupnja.25+0. kao što smo u ranijim izlaganjima videli. Tako se oksidacijom glukoze do laktata dobija -197 kJ. n = broju izgubljenih elektrona pro mol. standardni potencijal citohroma c Eo= +0. a u mitohondrijama iznosi +0.65x104 Cmol-1 — Faraday-ova konstanta. Tako je npr. jer su se svi vodonikovi atomi glukoze oksidovali u H2O.5 KONZERVISANJE ENERGIJE U RESPIRATORNOM LANCU Za sve svoje životne potrebe ćelija dobija energiju oksidacijom hranljivih sastojaka do CO2 i H20. odnosno -2 880kJ: Glukoza → 2 laktata ΔG = -197 kJ Glukoza + 6 O2→ 6CO2 + 6H2O ΔG = -2880 kJ Pod aerobnim uslovima se. bio bi negativniji.31 J K-1 mol-1 gasna konstanta. a to su: Nastajanje acetil-Koenzima A oksidativnom razgradnjom piruvata. koristeći standardni redoks potencijal i uzimajući stvarni odnos redukovanog i oksidovanog oblika prenosioca elektrona u mitohondrijama može da se izračuna postojeći redoks potencijal. dakle.25 V. prema redukovanom (25%) tri. Pomoću gornje jednačine. masnih i aminokiselina.25V.059 log 3 = + 0. dobija se da je: Vrednosti [Xoks] i [Xred] označavaju molarne koncentracije oksidovanog i redukovanog oblika. a oksidacijom do CO 2 i H20 skoro 15 puta više. redoks-potencijal daje pozitivniji.

U respiratornom lancu je na tri mesta promena slobodne energije prenošenja. jer se svi procesi u ćeliji (odnosno u mitohondrijama) odigravaju na konstantnoj temperaturi. Ona može da se odigrava na nivou supstrata i u respiratornom lancu. u kome iz adenozin difosfata i neorganskog fosfata (Pi) nastaje adenozin-trifosfat (ATP): ADP + Pi → ATP + H2O ΔG° = + 31kJ Ovu sintezu katalizuju enzimi. Sistem ATP/ADP povezuje procese u kojima se oslobađa energija. polazeći od supstrata pa sve do kiseonika. da može da obezbedi energiju za . To je jedino jedinjenje. koja iznosi —220 kJ. da je korišćenje energije bioloških oksidacija povezano sa fosforilacijom opazili su Warburg i Christian 1939 g. Energija se postupno oslobađa u više »paketa«. Na slici 10. koji je troše.6 se vidi kako je ukupna promena slobodne energije oksidacije NADH.Promena slobodne energije u respiratornom lancu proporcionalna je veličini redoks-potencijala (Eh) . elektrona dovoljno velika. s onima. a negde manji. broju prenesenih elektrona (n) i konstanti F (Faraday-eva konstanta): ΔG = -nF·Eh ili ako uzmemo standardne uslove: ΔG°'= -nF·E°' Pomoću ove jednačine može da se izračuna promena slobodne energije za svaki stupanj prenosa elektrona u respiratornom lancu. koji se nalaze u unutrašnjoj membrani mitohondrija. Ova energija se ugrađuje u jedan endergonski proces. koje preuzetu energiju može dalje da preda endergonskim reakcijama. koji su negde veći (strmiji). Energija oksidacija se ne oslobađa u vidu toplote. Pomoću gornje reakcije se slobodna energija oksidacija hvata i čuva vezana u obliku ATP-a. Ovaj proces se zove oksidativna fosforilacija. Povezivanje egzergonskih s endergonskim reakcijama zove se u biohemiji kuplovanje. U ćeliji centralno mesto u ekonomisanju energijom ima ATP. raspoređena na pojedine prenosioce elektrona. Pojavu. a zovu se adenozin-trifosfataze.

Na drugim mestima u lancuje promena slobodne energije relativno mala i možda nije dovoljna za sintezu ATP-a. Tri mesta fosforilisanja se vide na slici. Oksidacijom piruvata do CO 2 i H2O oslobodi se — 1190 kJ.sintezu jednog mola ATPa To su mesta fosforilisanja.8 . Slika 10. 10. U toku kompletne oksidacije glukoze do CO 2 i H2O u procesu glikolize i CLK nastaje 36 mola ATP-a: U procesu glikolize: Glukoza+2 Pi+2 ADP+2 NAD+ → 2 piruvata+2 NADH+2 H++2 ATP+2 H2O U ciklusu limunske kiseline: 2 piruvata+5 O2 + 30 ADP + 30 Pi → 6 CO2 + 30 ATP + 34 H2O Pored toga nastaju još 4 ATP-a oksidacijom dva molekula NADH. koja se dobija oksidacijom glukoze (–2880kJ) iznosi 39%. kada se meri potrošnja kiseonika u toku disanja homogenata jetre u prisustvu supstrata (npr.Oslobađanje energije tokom prenosa dva elektrona u respiratornom lancu Belitser je prvi primetio da. a zato je potrebna energija od 15 x 31 kJ = 465 kJ. U tabeli 10. piruvata). vezan za ATP. koji .3 . od kojih se sačuva u obliku ATP-a 465 kJ odnosno 39%. Tabela 10. koji se stvara kod aerobnog prelaženja glukoze u piruvat: 2 NADH+2 H++O2+4 Pi+4 ADP → 2 NAD++4 ATP+6 H2O Iskorišćenje promene slobodne energije.P/O za svaki stepen oksidacije piruata u ciklusu limunske kiseline Iz tabele se vidi da oksidacijom piruvata nastaje 15 mola ATP-a. Na taj način je potvrđeno da u respiratornom lancu postoje tri mesta na kome se dobija energija.3 je dat odnos P/O za svaki od stepena oksidacije piruvata u ciklusu limunske kiseline.6 MEHANIZAM OKSIDATIVNE FOSFORILACIJE Videli smo da se znatan deo slobodne energije oksidacija može da sačuva u obliku ATP-a. Da spomenemo da postoji još jedan alternativni proces. dodani neorganski fosfat prelazi u organski. Eksperimentalno je utvrđeno da je odnos nastalog ATP-a po atomu utrošenog kiseonika (P/O) u proseku 3.

2.troši energiju. za koji je neophodno da je unutrašnja membrana mitohondrija intaktna.7). Ona se u prisustvu neorganskog fosfata cepa u drugi energetski bogati intermedijer R-CO-P (1. Oksidacijom — SH grupe nastaje tio-acilna veza RCO~ S — E. koji prenosi fosfatnu grupu na ADP. Ukupna reakcija je egzergonska. a to je prenos katjona kroz unutrašnju mitohondrijalnu membranu. To je primer oksidativne fosforilacije na nivou supstrata (slika 10. Mehanizam oksidativne fosforilacije u respiratornom lancu objasnio je Mitchel. tako da nastaje ATP. Protoni se pojavljuju u respiratornom lancu na svakom mestu. Bitnu ulogu u ovom procesu imaju SH-grupe enzima. Ona se odigrava u unutrašnjoj membrani mitohondrija. Oksidativna fosforilacija u mitohondrijama je vrlo osetljiv proces. gliceraldehid-3-fosfatdehidrogenaze. koji aktivira enzime sinteze ATP-a. Jedan od njih je prenošenje vodonika od NAD + na NADPH.4-dinitrofenol. Postoje takođe i drugi putevi koji kompetiraju sa fosforilacijom ATP-a. za šta je dobio Nobelovu nagradu 1978 g. Mehanizam nastajanja ATP-a u oksidativnom stupnju glikolize objašnjenje pre 50 godina. Oni takođe inhibiraju bubrenje izolovanih mitohondrija u prisustvu ATPa. U svim tim slučajevima mora da postoji neki mehanizam pomoću koga se slobodna energija oksidacija prevodi u druge oblike energije. gde je prenos vodonika povezan sa prenosom elektrona (slika 10. stvaraju protoni: 2H → 2H+ + 2e Pošto je unutrašnja membrana mitohondrija nepermeabilna za protone stvara se gradijent protona.3-difosfoglicerat). Oni se pojavljuju u jednom pravcu: Npr: FADH2 + 2Fe3+ → FAD + 2Fe2++2H+ a troše se u suprotnom: 2Fe2++ ½ O2+2H+ → 2 Fe3++2 H2O .8). Onaje vrlo osetljiva na specifične inhibitore npr. Ovi inhibitori onemogućuju povezani rad oksidacije sa fosforilacijom i zato se nazivaju dekopulatori oksidativne fosforilacije. koja je bogata energijom (~). pod katalitičkim dejstvom kompleksa adenozin-trifosfataza. Mitchel-ovo objašnjenje oksidativne fosforilacije u respiratornom lancu polazi od činjenice da se pri prenošenju elektrona od vodonikovih atoma.

Gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza (primer oksidativne fosforilacije na nivou supstrata) .9 .Slika 10.

a na drugoj njihovo otpuštanje. a na spoljnoj stran membrane smanjenje pH (višak H+) Mitchel je pomoću osetljivih registrovao ove promene pH. i zbog toga je njihova koncentracija unutar matriksa veća. koja teži da tera protone natrag u matriks (protonmotorne i elektromotorne sile). mitohondrije moraju da budu na neki . Međutim. Rezultat ovakvog kretanja protona je povećanje pH (suvišak OH-) na strani matriksa. Pri tome se tri para protona potroše na strani okrenutoj matriksu.7 TRANSPORT METABOLITA KROZ MEMBRANU MITOHONDRIJA Unutrašnja membrana nije permeabilna za sve rastvorne supstance. koja se odigrava u dva prelaženja četiri protona. 10.10 je pokazano kako u toku oksidacije NADH respiratorni niz tri puta savija. Na slici 10.1 aparata 0Pre Ako procesi u respiratornom lancu teku od jedne strane unutrašnje membrane prema drugoj. sa jedne na drugu stranu membrane. a izbace se na spoljnu stranu.9 označava oksidaciju sukcinata. Zbog ovakvog kretanja protona od jedne na drugu stranu membrane stvara se gradijent elektrona preko membrane: Svaki gradijent stvara silu. –SH2 na slici 10. a brzine njihovih reakcija su vrlo velike. onda se najednoj dešava potrošnja protona. Rezultat oksidacije jednog NADH je prenos 6H+ od unutrašnje strane membrane prema spoljnoj.Slika 10. Mitchel je dokazao da gradijent protona daje energiju za nastajanje ATP-a.

izo-citrat i α-ketoglutarat. slično brzini enzimskih reakcija dostiže maksimum kod jedne određene koncentracije supstrata koji prelazi. a ne fosfat. prolaze kroz unutrašnju membranu bez specifičnog prenosioca. takođe. Brzina prenosa. pošto se potpuno oksiduju do CO2 i H2O. Videli smo da je dobijanje ATP-a u mitohondrijama jedna od njihovih primarnih funkcija. koji je specifičan prema supstratu koji prenosi ili nekoj njegovoj strukturnoj osobini. Fumarat i Tran oksalacetat ne mogu da prođu kroz unutrašnju mitohondrijalnu sport membranu. izuzev onih najvećih.1 1suprotni anjon koji neutrališe prolaz malata i sukcinata. Na slici 10. masne kiseline i ketonska tela. dakle. Zbog toga je ulaženje ADP-a u . Selektivni transport je osetljiv na specifične inhibitore. pored toga. One. Citrat. Pošto su one jače kiseline. Selektivni transport kroz membranu odigrava se posredstvom permeaza ili prenosioca. Ove monokarbonske kiseline prolaze u obliku nedisosovanih molekula: Nedisosovani molekuli ovih kiselina ne utiču na jonsku ravnotežu membrane i. Neke rastvorene supstancije kao što su: piruvat. one ne utiču ni na osmotsku ravnotežu. koje su osnovni supstrat mitohondrijalnih oksidacija. moraju da se transportuju u obliku svojih anjona. kao monokarbonske kiseline. nalaze se uglavnom u obliku jona. Njihov suprotni anjon je malat. U ovom slučaju je fosfat 10.11 je prikazan transport intermedijera CLK i fosfata kroz unutrašnju membranu Slika mitohondrija. Dikarbonske i trikarbonske kiseline ciklusa limunske kiseline (CLK) ne prolaze slobodno kroz unutrašnju membranu. Da bi se održala elektroneutralnost membrane. Spoljna membrana je permeabilna za sve molekule.način povezane sa svojom intracelularnom okolinom i zato postoji selektivni transport kroz unutrašnju membranu. prolaze kao anjoni. mora jedan drugi anjon da se kreće u suprotnom pravcu.

mitohondrije i izlaženje ATP-a iz mitohondrija važan proces. a sprečava sintezu ATP-a. CN–) inhibiraju i ulaženje Ca2+ u mitohondrije. Vrlo mnogo je studiran uticaj Ca2+ jona.iz mitohondrije u odnosu 1:1. koji ubrzava disanje mitohondrija. NO3–). Jedan negativan naboj više ATP-u kompenziran je potencijalnim gradijentom protona.u mitohondrije. odnosno izlaženjem H+. Zapaženo je da dolazi do taloženja kalcijum fosfata u matriksu. On odvaja prenos elektrona od oksidativne fosforilacije (dekopulator). . Br–. samo je njihov transport neznatan u odnosu na Ca2+. Ca2+joni se ne nagomilavaju u matriksu. I ovaj prenosni sistem radi na principu suprotnog jona. I drugi katjoni (Na+ i K+) mogu aktivno da se nagomilavaju u mitohondrijama. U svakom slučaju prenos katjona i oksidativna fosforilacija su dva alternativna procesa. Pošto inhibitori prenosa elektrona (npr. koji se vidi pod elektronskim mikroskopom. energetski zavisan od sinteze ATP-a. Ovde se recipročno pomeraju dva anjona ADP3.K+ ili Mg2+) i anjonima (Cl–. koja troše energiju disanja. to je dokaz da je to aktivni proces. U odsustvu kiseonika ili ATP-a. a ATP4. Zbog ovog recipročnog pomeranja koncentracija ADP+ATP unutar mitohondrija se održava na konstantnom nivou. Pokazano je da se i on odigrava posredstvom specifičnih permeaza (prenosilaca) osetljivih na ihibitor atraktilozid. Unutrašnja membrana mitohondrija je nepermeabilna prema katjonima (Na+.

U ovakvim situacijama postoje putevi. njegovi redukcioni ekvivalenti (H°). dakle.8 ZAOBILAZNI SISTEMI (SHUTTLE) KOJI POVEZUJU MATRIKS SA CITOPLAZMOM Unutrašnja membrana je nepermeabilna za: NAD+. oksidaciju i sintezu masnih kiselina. da NADH prvo reaguje sa dihiroksiaceton-fosfatom. Vrlo često je potrebno da ova jedinjenja pređu iz jednog rezervoara u drugi.i ekstra-mitohondrijalnom »pool«-u. Ovi putevi se nazivaju »shuttle« (šatl) sistemi. Oni povezuju tri glavna metabolična puta: glikolizu.Glicerolfosfatni i malatni zaobilazni put („shuttle“) prenošenje redukcionih ekvivalenata (NADH) iz citoplazme u mitohondrije Kada se povećaju zalihe NADH u citoplazmi. Ovaj zaobilazni put ide tako. Ova jedinjenja se nalaze i u matriksu i u citoplazmi odvojeni unutrašnjom membranom. koenzim-A i acil koenzim A. Slika 10. prenose se u mitohondrije pomoću glicerol-fosfatnog puta. intra. Ona se.10. nalaze u dva rezervoara (»pool«-a). NADH. acetil i acil-koenzima A. koji preuzima reduk-cione ekvivalente .12 . koji zaobilaze nepermeabilnost membrane prema NADH.

a ne u suprotnom smeru.Acetil-koenzim A zaobilazni („shuttle“) sistemi Nastali glicerol-3-fosfat prolazi kroz unutrašnju membranu i dejstvom mitohondrijalnog enzima (glicerol-3-fosfat dehidrogenaze) prelazi ponova u dihidroksiaceton--fosfat. Ponovo nastali dihidroksiacetonfosfat izlazi iz mitohondrija i može ponova da prenese vodonik citoplazmatskog NADH (slika 10.13 .12) Ovaj zaobilazni put unosi redukcione ekvivalente iz citoplazme u mitohondrije. Za prenošenje redukcionih ekvivalenata sa NADH iz mitohondrija u citoplazmu i obrnuto. dehidrogenaza: Reakciju katalizuje glicerol-fosfat- Slika 10. . Svoje redukcione ekvivalente je predao flavoenzimu i oni će se oksidovati do H 20.prelazeći u glicerol-3-fosfat. postoji malatni »shuttle«. znači koji radi reverzibilno.

pomoću specifičnog prenosioca i prelazi dejstvom mitohondrijalne malatdehidrogenaze ponova u oksalacetat. dešava se u mitohondrijama. acetil-koenzim A se kondenzuje s oksalacetatom gradeći citrat. Oksidacija masnih kiselina. koji se redukuje u malat. omogućava citratni »shuttle«. koji može da prođe membranu preko specifičnog prenosioca.Malatni »Shuttle« zbog toga radi u oba pravca. koje se mobilizuju iz adipoznog tkiva.Dejstvom citoplazmatične malat-dehidrogenaze. One se nalaze sa svake strane unutrašnje membrane Prenošenje acetil-koenzima A iz mitohondrija u citoplazmu. U ovom zaobilaznom putu dejstvuju dve acil-transferaze. Malat ulazi u mitohondriju. Zaobilazni put prenošenja viših masnih kiselina. U citoplazmi citrat predaje acetil-ostatak koenzimu A dejstvom specifične ligaze. Citrat izlazi iz mitohondrija pomoću specifičnog prenosioca. Unutar mitohondrija oksalacetat se transaminacijom prevodi u aspartat. NADH predaje vodonikove atome oksalacetatu. one se prvo »aktivišu« dejstvom tiokinaze.13) . Da bi se oksidovale.13. i ostaje oksalacetat (slika 10. Slična transaminaza se nalazi i u citoplazmi. koja se nalazi na spoljnoj membrani mitohondrija. karnitinski »shuttle« prikazanje na slici 10. koje prenose kiselinski ostatak masne kiseline sa koeazima A na karnitin. Unutar mitohondrija dejstvom ci-trat-sintaze. Aktivne masne kiseline vezane za koenzim A ne mogu da prođu unutrašnju membranu. gde se odigrava sinteza masnih kiselina.

UKRATKO: Oksidativni metabolizam se odigrava u mitohondrijama. U unutrašnjoj membrani mitohondrija smeštene su sve važne dehidrogenaze. U mehanizmu nastajanja ATP-a bitnu ulogu imaju SH-grupe enzima gliceraldehid-3-fosfatdehidrogenaze. Oksidacijom SH-grupa nastaje tio-acilna veza koja je bogata energijom. svi citohromi i faktori koji učestvuju u sintezi ATPa. Unutrašnja gradi mnogobrojne uzdužne nabore (kriste) i zbog toga joj je površina jako velika. Spoljna je permeabilna za većinu niskomolekulskih jedinjenja. Promena slobodne energije u respiratornom lancu proporcionalna je veličini redoks-potencijala. β-oksidaciju masnih kiselina.3-difosfoglicerat koji prenosi fosfatnu grupu na ADP. Dobijanje ATP-a je primarna funkcija mitohondrija. . spoljnu i unutrašnju. broju prenesenih elektrona i Faradejevoj konstanti. Unutrašnja membrana obrazuje dva unutrašnja prostora: matriks i intermolekulski prostor. neke stepene glukoneogeneze i metabolizam aminokiselina. U matriksu se nalaze rastvorni enzimi. Oni katalizuju većinu reakcija CKL. Ona se u prisustvu neorganskog fosfora cepa u 1. Mitohondrije imaju dve membrane.

.

BIOHEMIJSKE FUNKCIJE TELESNIH TEČNOSTI I ORGANA .

Glavna funkcija albumina je uspostavljanje osmotskog pritiska na kapilarnoj membrani. a tečnost u ćelijama je deo intracelularne tečnosti. sprečava filtraciju plazme iz kapilara u intrasticijske prostore. nazvan koloidno-osmotski pritisak. Krv je prenosioc hranljivih supstanci. Ukupna količina gvožđa u telu iznosi oko 4 gr. predstavljaju supstrate iz kojih nastaju druga jedinjenja. peroksidaza i katalaza potrebno je razumeti kako se gvožđe iskorištava u organizmu. elektorlita i ostalih sastojaka iz jednog dela tela u drugi. 0. koji tkivima donosi kiseonik iz pluća. Gvožđe je veoma labavo vezano za globulin pa se . Ona je gotovo identična intersticijskoj tečnosti koja se nalazi između ćelija u tkivima. imaju posebnu ulogu u odbrani organizma od infekcija. približno 65% tog gvožđa nalazi se u hemoglobinu. no među njima postoji jedna bitna razlika: u plazmi ima oko 7% belančevina. što je on veći to je veća viskoznost.1 BIOHEMIJA KRVI Krv je viskozna tečnost koja se sastoji od ćelija i plazme. a donekle i beta-globulini. globuline i fibrinogen. stvaraju još nekoliko dana hemoglobin. 1% u različim jedinjenjima koja sadrže hem i koja kontrolišu intracelularnu oksidaciju. a 15 do 30% usladišteno je uglavnom u obliku feritina. Alfa-globulini i beta-globulini obavljaju u cirkulaciji različite funkcije: vežu se sa drugim supstancama i tako ih prenose. kažemo da neko ima hematokrit 40. prenose se kao belančevine iz jednog dela tela u drugi. oko 4% ima ga u mioglobinu. Globulini se dele na tri glavne vrste: alfa. pošto napuste koštanu srž i pređu u krvotok. citohrom-oksidaza. jer grade većinu antitela. Glavna funkcija eritrocita je prenos hemoglobina. Fibrinogen je u plazmi veoma važan za procese zgrušavanja krvi. Belančevine plazme dele se na albumin. Taj pritisak. Sinteza hemoglobina počinje u eritroblastima i nastavlja se u normoblastima. Gama-globulini. hormona. Hematokrit krvi je onaj procenat koji u krvi čine ćelije. beta i gama. mioglobina i drugih supstanci kao što su citohromi. dok intersticijska tečnost ima oko 2% proteina. to znači da leukociti nemaju praktično nikakvog udela u fizičkim osobinama krvi. ćelijskih ekskreta. Budući da je gvožđe važno za sintezu hemoglobina. dakle. Hematokrit bitno utiče na viskozitet krvi. a ostakat od 60% čini plazma. to znači da 40% volumena krvi čine ćelije.11.1% u transferinu u plazmi. Plazma je deo ekstracelularne tečnosti. Na viskoznost krvi utiču i koncentracija i vrste belančevina u plazmi. Antitela štite organizam od infekcija i toksičnih agenasa te ga na taj način čine imunim. Ako. Plazma je deo vanćelijske tečnosti. Gvožđe se nakon apsorpcije iz tankog creva veže odmah za beta-globulin transferin kojim se prenosi u plazmu. Čak i mladi eritrociti. Na eritrocite otpada više od 99% ćelija.

Pojavljuje se hipoksija. ono se skladišti u veoma teško rastvorljivom obliku zvanom hemosiderin. Hem se u ćelijama EPR pretavara u nekoliko faza u žučni pigment bilirubin koji se zatim otpušta u krv i putem jetre izlučuje u žuč. koga ima svuda po telu. Kad je ukupna količina gvožđa u telu veća od količine koju može primiti feritin. Granulociti i monociti štite organizam od uzročnika zaraza fagocitozom. zove se rezervno gvožđe. iz kojeg se zatim otpušta gvožđe. monociti i limfociti. naročito u ćelijama jetre gde ga ima oko 60%. to su delovi šeste vrste leukocita. To gvožđe odloženo u feritnu. bilo u jetru gde se skladišti u obliku feritina. Kad eritrociti prožive svoj vek i raspadnu se. U krvi normalno postoje pet vrsta leukocita. U teškim anemijama viskoznost krvi se jako smanjuje. a delom u limfnim čvorovima (limfociti). ona može prsnuti pri prolasku kroz neko suženo mesto u cirkulaciji. Leukociti su pokretne jedinice zaštitnog sistema u telu.lako može predati bilo kojoj ćeliji u telu. U krvi ima i mnogo trombocita. c) poremećaji u sazrevanju eritrocita. Protein apoferitin ima veliku molekulsku težinu te se za njega mogu vezati bilo male bilo velike količine gvožđa. Čim se hemoglobin oslobodi iz eritrocita on se odmah fagocituje i razgradi. Svaka od tih funkcija na svoj način doprinosi zaštiti organizma. Konačno. nakon toga prenose se krvlju u različita područja tela u kojima će se iskoristiti. Sve tri vrste polimorfonuklearnih leukocita pokazuju zrnastu strukturu. Gvožđe se transferinom prenosi bilo do koštane srži gde služi za sintezu novih erotrocita. Najčešći uzroci anemije su: a) gubitak krvi. Jedan oblik delovanja limfocita je prianjanje uz štetne uzročnike i njihovo razaranje. fetalne eritroblastoze. To su: polimorfonuklearni neutrofilni leukociti. U EPR sistemu srećemo dve vrste ćelija: a) one koje potiču uglavnom od monocita te su . trombociti pokreću mehanizam zgrušavanja krvi. b) aplazija koštane srži. naslednih bolesti. Eritrociti posle prelaska iz koštane srži (u kojoj nastaju) u krvotok žive 120 dana i potom se raspadaju. megakariocita. Delom nastaju u koštanoj srži. Osim leukocita. Višak gvožđa može se uskladištiti u svim ćelijama. d) hemoliza eritrocita koja može nastati zbog: trovanja lekovima. kad postane veoma krhka. ta uloga pripada imunološkom sistemu. Sve to dovodi do povećanog opterećenja srca. značajan doprinos odbrani organizma daje retukilo-ednoplazmatični sistem. polimorfonuklearni bazofilni leukociti. Nedostatak eritrocita dovodi do anemije. To se gvožđe ili ponovo skladišti u feritinu ili se upotrebljava za ponovnu sintezu hemoglobina. polimorfonuklearni eozinofilni leukociti. Starenjem eritrocita njihova membrana slabi. zbog čega se nazivaju granulocitima. U ćelijama se gvožđe veže sa apoferitinom s kojim gradi feritin. ćelije EPR fagocituju oslobođeni hemoglobin.

Upala obuhvata skup uzastopnih promena koje nastaju u tkivima kao reakcija na oštećenje.2 BIOHEMIJA BUBREGA Bubreg je vrlo važan organ za život.povećanjem svog volumena postale tkivni makrofagi. Leuhemije se obično dele u dve glavne grupe: limfatičke leuhemije i mijeloičke leuhemije. To se u krvi manifestuje povećanjem broja leukocita. gotovo sve leuhemije zahvataju slezinu. limfne čvorove. što otežava širenje bakterija. nastalo kliničko stanje naziva se leukocitoza. što u krajnjem dovodi do smrti. Celi bubreg obavijen je vezivnom čaurom oko koje je sloj masnog tkiva koji ga učvršćuje. Dug je oko 11 — 12 cm. Do neobuzdanog stvaranja leukocita može doći zbog maligne mutacije ćelija mijelogenog ili limfogenog reda. 11. prestane stvaranje leukocita nastaje kliničko stanje nazvano agronulocitoza. To povećava lokalni protok krvi i propustljivost kapilara. Leuhemičke se ćelije u koštanoj srži mogu tako brzo deliti da prodiru u okolnu kost koja zbog toga postaje lako lomljiva. naročito aminokiselina i vitamina. Leuhemično tkivo stvara tako brzo nove ćelije da mu je potrebna silna količina hranljivih supstanci. Kad dođe do oštećenja neutrofili se kreću ka oštećenom području. b) Limfocitne ćelije koje lutaju tkivima ili su uklopljene u posebna limfatična tkiva. zatim dolazi do hemotaksije neutrofila prema oštećenom području. što uzrokuje izlaženje velike količine tečnosti i proteina u tkivo. ako se ne leči. ima ih u različitim tkivima.bez obzira na to potiču li iz koštane srži ili iz limfnih čvorova. Prvo se prilepe za zid oštećenog kapilara. Prva je posledica metastatičkog rasta leuhemičkih ćelija na neuobičajenim mestima u telu. debljine oko 3 cm. jetru i druge dobro prokrvljene delove tela. Nalazi se retroperitonealno u lumbalnom predelu. te se stvaraju lokalni edemi. U tim područjima ćelije brzo rastu i prodiru u okolno tkivo. iz oštećenog tkiva oslobađa se u okolnu tečnost histamin i drugi humoralni faktori. Kad u koštanoj srži. Zato dok leukemično tkivo raste. širok 5 cm. Kad dođe do oštećenja. Leukociti imaju značajnu ulogu u upalnim procesima. zbog lekova ili ozračenja nakon eksplozije atomske bombe. Za organizam je možda najvažnija posledica leuhemije da maligne ćelije iskorišćavaju za svoj rast goleme količine metaboličkih suptrata. što dovodi do njegovog razaranja. kao što su limfni čvorovi.. Leuhemijom se označava veoma povećan broj leukocita u krvi. druga propadaju. čovek najčešće umire veoma brzo. a težak oko 120 — 200 grama. Jedna od prvih posledica upale je „ograđivanje“ oštećenog područja. a prianjaju uz zid krvnih i limfnih sudova. .

Iz kore tubul silazi i nastavlja se u Henleovu petlju koja kroz kortikalni izdanak ulazi u piramidu medule. .Slika 11.1 .Bubrezi Bubreg je građen od kortikalne (cortex. bubrežna kora) i medularne (medula. Uzlazni krak se vraća u koru i nastavlja u zavinuti tubul. distalni tubul. a ovaj ulazi u kanalić koji u vrhu piramide prelazi u ductus papilaris. Iz glomerula izlazi proksimalni tubul. U piramidama se nalaze bubrežni kanalići koji završavaju na vrhu u papili kanalićem sa sitnim otvorom. Glomerul zajedno s tubulima čini nefron. Henleova petlja je na silaznom kraku uža. Bubrežna medula sastavljena je od bubrežnih piramida s vrhovima prema hilusu. a između piramida nalaze se izdanci kortikalne mase. Bubrežna kora je građena od žućkaste supstance. srž) supstance. a na uzlaznom šira. U njoj su crvenkasta Malpighijeva telešca sastavljena od spleta kapilara koje tvore glomerule i Bowmanove čaure koja obavija glomerule. Splet kapilara sastoji se od dovodne arteriole (vas afferens) i odvodne arteriole (vas efferens).

eliminacija neisparljivih produkata metabolizma azotovih jedinjenja. otrova. od nepotrebnih i štetnih supstanci. zadržavanje supstanci potrebnih organizmu: krvnih proteina. lekova. prevenstveno eliminacija štetnih i organizmu stranih supstanci. Prolaskom kroz bubrege krvna se tečnost »pročišćava« (odatle i pojam klirensa). npr. elektrolita. metabolizma. 11.Slika 11. Sve to obavljaju funkcionalno sposobni glomeruli i tubuli bubrega. U patološkim stanjima prelazak tih enzima u mokraću i kao rezultat toga pojačana enzimurija imaju dijagnostičko značenje. eliminacija soli.1 FUNKCIJA BUBREGA Osnovna funkcija bubrega je uklanjanje nepotrebnih i zadržavanje supstanci potrebnih organizmu. jer ukazuju na bubrežno oštećenje. glukoze. stvaranje amonijaka.Nefron U proksimalnim tubulima epitelne ćelije imaju četkast pokrov (Brush border) koji je bogat enzimima (GGT. stranih proteina.2. . boja. AAP. Preko bubrega se obavlja: eliminacija vode. AP).2 . aminokiselina itd..

osim tragova proteina relativne molekularne mase manje od 70 000. a time i u održavanju osmotske ravnoteže između krvne tečnosti i tkiva 3) U regulaciji acidobazne ravnoteže. Zbog veličine molekule. Filtraciona površina zavisi od broja glomerula koji su u određenom času u funkciji.2. Ovaj pritisak. toliko se stvara glomerularnog filtrata u 1 sekundi. Zato se ona javlja u stanjima kakva su glomerulonefritis. rezultat je krvnog pritiska u glomerularnim kapilarama. primarni urin prelaskom vode i niskomolekularnih jedinjenja koji se stvaraju tokom metaboličkih procesa. . teški prolivi ili povraćanja itd. Smanjenje glomerularne filtracije zbog sniženog efektivnog filtracionog pritiska nalazi se u stanjima praćenim dehidracijom ili hemokoncentracijom te u izrazito sniženom krvnom pritisku. Takva su stanja: šok. 11. javljaju se poremećaji koji obično rezultiraju smanjenjem glomerularne filtracije. što uzrokuje njihovo zadržavanje ili retenciju. koja izazivaju morfološke promene. teške opekotine. Zbog smanjene glomerularne filtracije manje se izlučuju otpadni produkti metabolizma iz organizma. Na glomerularnu filtraciju utiču.73 m 2 površine tela). tj. U bubrezima se nadalje reguliše ekskrecija katjona i anjona te stvara amonijak u tubularnom epitelu. Na taj se način izlučuju iz organizma neki lekovi i otrovi. Na taj način bubrezi sudeluju u sledećim. proteini normalno ne prolaze glomerularni filtar. lezije bubrega i nefroskleroza. hemoragija. zbog čega se smanjuje filtraciona površina. Kako se urinom uklanjaju produkti metabolizma azotnih jedinjenja. 2) U regulaciji ravnoteže vode i soli. jer je obično samo deo od ukupnog broja glomerula u funkciji. koji se naziva efektivni filtracioni pritisak. odnosno 1200 ml krvi na 1. glomerularna filtracija kreće se između 2 i 2. s druge strane. U slučajevima kada je neki od spomenutih faktora promenjen.17 ml/s (120 do 130 ml/min). s jedne strane. srčane bolesti. za život organizma važnim procesima: 1) U uklanjanju toksičnihsupstanci i otpadnih produkata metabolizma.Ultrafiltracijom u glomerulima stvara se tzv. Zato je filtraciona površina promenjiva i prilagođava se potrebama veće ili manje filtracije.56 m 2) i minutni volumen krvnog protoka kroz bubrege (normalno oko 700 ml krvne plazme. Kada su svi navedeni faktori normalni.2 FUNKCIJA GLOMERULA Ultrafiltracijom krvne tečnosti u glomerulima stvara se glomerularni filtrat ili primarni urin. osim filtracionog pritiska. filtraciona površina preko koje se filtracija vrši (normalno 1. Taj se proces filtracije vrši pod određenim pritiskom. i koloidnog osmotskog pritiska krvne plazme te pritiska u Bowmanovoj kapsuli.

fosfor.3 FUNKCIJA TUBULA Filtracijom stvoreni primarni urin prolazi kroz tubule. oko 1. sposobnost tubularnog epitela da fakultativno reapsorbuje deo tečnost. a tu se vrši i izmena jona i zakišeljavanje urina. zbog toga. Ova reapsorpcija može varirati i naziva se fakultativna reapsorpcija. ona je konstantna. 11. izlučivanja većih količina urina nego što je normalno. tj. kao kalijum. što se obično odigrava u distalnim tubulima. To je tzv. . hipostenurijom. U distalnim tubulima reapsorbiraju se hloridi. jer je ona varijabilna i reguliše se fiziološkim potrebama organizma. hloridi.22 do 1. što predstavlja bubrežni prag za glukozu. Oko 80% vode koja ulazi u tubule reapsorbuje se u proksimalnom delu tubula. kalcijum. specifične težine jednake krvnoj plazmi. u ekstremnim slučajevima i do 30 L urina na dan. dok se neke supstance i secerniraju. a neke otpadne i štetne supstance se uopšte ne reapsorbuju. glukoza i neki druge supstance. aminokiseline. kreatinin. nego potpuno prelaze u konačni urin. te se luče velike količine. Izlučivanje takvog urina naziva se izostenurija. tako da od 125 ml primarnog urina u mokraćnu bešiku dospeva samo oko 1 ml konačnog urina u minuti. u tubulima se reapsorbiraju i druge supstance sadržane u primarnom urinu. Na taj način bubreg reguliše koncentracije mnogih supstanci u krvi. a ostatak od oko 19% reapsorbuje se pod uticajem antidiuretskog hormona.28 mmol (220 — 230 mg) u minuti. Obligatna reapsorpcija vode određena je reapsorpcijom krutih supstanci. mokraćna kiselina ili uopšteno NPN–azot). obligatna reapsorpcija vode. Aminokiseline i joni se većim delom reapsorbuju. izoosmotski u toku reapsorpcije raznih niskomolekularnih supstanci. To se nalazi u bolesti nazvanoj diabetes insipidus.017 ml/s. kalijum. Glukoza se u proksimalnim tubulima reapsorbuje do koncentracije od oko 10 mmol/L (180 g/dl) u krvi. U proksimalnim tubulima reapsorbuju se natrijum. čak se neke (neki lekovi. u silaznom delu Henleove petlje. pa povrede hipofize ili hipotalamusa mogu smanjiti njegovo lučenje i.upravo je najizraženija retencija tih jedinjenja (ureja. ureja oko 40%. ili 0. što dovodi do pojave poliurije. stvoreni amonijak. Prolaskom kroz bubrežne tubule iz glomerularnog filtrata se reapsorbuje oko 99% vode. Sekrecija antidiuretskog hormona iz zadnjeg režnja hipofize pod kontrolom je hipotalamusa. Smanjenje fakultativne reapsorpcije usled smanjenog delovanja antidiuretskog hormona rezultira lučenjem urina manje specifične težine. tj. Pri potpunom pomanjkanju antidiuretskog hormona izostaje potpuno fakultativna reapsorpcija u tubulima. boje) i secerniraju u tubulima.2. Osim vode. a od fakultativne reapsorpcije zavisi stvaranje urina sa specifičnom težinom većom od krvne plazme.

Zbog toga se često kod insuficijencije bubrega javlja i anemija. U kori bubrega stvara se i kalikrein koji deluje na kininogenski supstrat pa nastaje kalidin. urati i dr. Do proksimalnih tubula stiže ih manje. U bubregu se stvaraju renin. Renin i prostaglandini sudeluju u regulaciji krvnog pritiska. Takva će reakcija distalnog dela nefrona biti samo u prisustvu ADH.25 (OH)2D3. koncentracija ureje je mnogo veća u urinu nego u plazmi. Kad je smanjena zapremina filtrata dolazi do reapsorpcije natrijuma sa izoosnotskim mehanizmima. Pri razgradnji ćelija oslobađaju se fosfat i urat. Na primer.Konačni produkt svih tih procesa u bubrezima je izlučivanje oko 1 do 2 litre konačnog urina sa oko 60 g suve supstance (ureja. Kad brzina filtracije nije u ravnoteži s brzinom produkcije ovih supstanci. koncentracije u plazmi im rastu jer se abnormalno malo izlučuju filtracijom. a ta se količina može reapsorbovati. Eritropoetin pospešuje proliferaciju i sazrevanje ćelija crvene krvne loze u koštanoj moždini. jer se u njemu stvaraju ili aktiviraju neki hormoni. Udeo izlučivanja ureje i kreatinina zavisi od brzine glomerularne filtracije.). Kad imamo: A ) Smanjenu funkciju glomerula a normalnu funkciju tubula Kod osoba sa niskom glomerularnom filtracijom moglo bi biti stimulisano izlučivanje ADH. Kada ADH deluje na distalni nefron. njihova koncentracija u plazmi će se povećati. glukagon i aldosteron. Konačan sastav plazme i urina kod bubrežnih bolesti zavisi od odnosa između oštećenih glomerula i tubula i od broja oštećenih nefrona. aktivni oblik vitamina D. a u bubregu se takođe stvara 1. a kalikrein je u vezi i s renin–angiotenzin sistemom koji utiče na aldosteron i time na koncentracije natrijuma i kalijuma u plazmi. Nadalje u bubregu se razgrađuju inzulin. prostaglandini i eritropoetin. Visoka osmolalnost urina potiče uglavnom od supstanci na koje tubuli aktivno ne deluju. To ima dve važne posledice: Smanjenje izlučivanja vodonikovih jona u celom nefronu. može se reapsorbovati relativno više vode nego rastvorenih supstanci. a deluju i na stvaranje renina. Prostaglandini se stvaraju u bubrežnoj meduli i deluju takođe vazodilatatorski snizujući krvni pritisak. Bubreg ima i endokrine funkcije. time se umanjuje zapremina i stvara se urin s mnogo većim osmolalitetom nego što ga ima plazma. krea–tinin. NaCl. . soli kalija i kalcija. Pošto se bikarbonat može sačuvati samo uz izlučivanje vodonikovih jona smanjiće se udeo bikarbonata u plazmi. spoj vazodilatatorskog i natriuretskog djelovanja. pa ga se manje može zameniti sa kalijumovim ili vodonikovim jonima.

Visoka koncentracija ureje i zbog toga visoka osmolalnost. fosfata. Smetnje se mogu pojaviti u smanjenoj sposobnosti reagovanja na ADH. što ima za posledicu zadržavanje kalijuma. Kalijum sei dalje može reapsorbovati proksimalno. samo kada je stimulisano izlučivanje ADH. otežana je regulacija sastava i zapremine urina.Smanjenje izlučivanja kalijuma u distalnom nefronu. Što će dovesti do sledećih rezultata: U plazmi: . zbog čega će se stvarati velika zapremina prekomerno razređenog urina. Hiperkalemija. U plazmi mogu biti smanjenje koncentracije fosfata. Tubuli ne mogu izlučivati vodonikove jone. Niska koncntracija bikarbonata i nizak pH. Zbog toga će rezultati analiza venske plazme i mokraće iz obolelog nefrona biti sledeći: U plazmi: Visoke koncentracije ureje i kreatinina. te u urinu ostane malo natrijuma. pa ne mogu normalno apsorbovati bikarbonate ni zakiseliti urin. Ometena je i reapsorpcija glukoze. Smanjena reapsorpcija rastvorenih supstanci iz proksimalnih tubula umanjuje izoosmotsku reapsorpciju vode na tom mestu. B ) Smanjenu funkciju tubula uz normalnu funkciju glomerula Kada su oštećene ćelije tubula. magnezijuma i urata. urata i aminokiselina. samo kada je usporen protok krvi kroz bubrege (koji stimuliše izlučivanje aldosterona). Lučenje aldosterona u sistemu biće maksimalno samo kada nisku glomerularnu filtraciju prati smanjen protok krvi u bubrezima. U mokraći: Smanjem volumen. Niska koncentracija natrijuma. U takvim se slučajevima u distalnom nefronu reapsorbuje gotovo sav natrijum u zamenu za kalijumove i vodonikove jone. magnezijuma. Hiperurihemija i hiperfosfatemija.

hipomagnezemija i hipourihemija. iako retko prelaze referentne vrednosti. Zapremina urina na sličan način zavisi od ravnoteže između volumena filtrata i dela tečnosti reapsorbovane u tubulima. Na glomerularnoj fazi odvaja se filtracijom tako malo da koncentracije u plazmi rastu premda je zakazala reapsorpcija. a na tubulima se i pored nedovoljne filtracije može toliko zaustaviti reapsorpcija da on trpi od poliurije. Filtracija u glomerulima prestaje i bolesnik postaje anuričan. Njihov klirens pada. Klinički sindromi bolesti bubrega Postoji spektar stanja s promenljivim odnosima između disfunkcije tubula i glomerula. ( zbog normalne funkcije glomerula). glikozurija. urata i fosfata zavisi od ravnoteže između stepena glomerularne retencije i gubitka zbog smanjene reapsorpcije u proksimalnim tubulima. neadekvatno niska koncentracija ureje i zbog toga niska osmolalnost i pored stimulišenog lučenja ADH. ali ipak više nego dovoljna za izjednačavanje retencije izazvane nedovoljnom filtracijom. U urinu: Zbog defekta proksimalnih i/ili distalnih tubula: povećana zapremina urina. Budući da se normalno reapsorbuje . Usled defekta proksimalnih tubula: opšta aminoacidurija. Zbog defekta proksimalnih ili distalnih tubula: niska bikarbonata i nizak pH.Normalna koncentracija ureje i kreatinina. fosfaturija. koncentracija Zbog defekta proksimalnih tubula: hipofosfatemija. sve dok brzina glomerularne filtracije nije približno 30% niža od normalne. Koncentracije u plazmi mogu biti normalne ili čak niske. zadržava će se supstance na koje tubuli mnogo ne utiču. Stepen retencije kalijuma. urata i fosfata doduše smanjena. na primer ureja i kreatinin. povišen pH u odnosu na pH plazme. dok je u tubulima reapsorpcija kalijuma. Zbog defekta distalnih tubula: neadekvatno visoka koncentracija natrijuma. kao i hipokalemija. Kada se brzina glomerularne filtracije smanjuje. a njihove koncentracije u plazmi rastu.

To obično znači da je glomerularna filtracija usporena. uz relativno normalnu funkciju bubrega. koncentracija tih supstanci u urinu gotovo potpuno zavisi od tubula. Izlučivanje aldosterona bit će visoko samo kada je cirkulacija krvi kroz bubrege usporena. različitim otrovima i akutnim glomerulonefritisom. Akutna oligurija O oliguriji se govori kad je zapremina urina odrasle osobe manja od 400 ml na dan. Obično nastaje kad je volumen cirkulacije smanjen usled krvarenja ili gubitka tečnosti u probavnom traktu. Ti slučajevi opstrukcije cilindrima ili edemom tubularnih ćelija obično su posledica direktnog oštećenja bubrega. izazivaju mehanički faktori koji umanjuju gradijent hidrostatičkog pritiska između bubrežnih kapilara i lumena tubula. Akutno oligurično zatajivanje bubrega često sledi posle razdoblja redukovane glomerularne filtracije zbog nedovoljne cirkulacije kroz bubreg. Taj se sastav menja samo delovanjem tubula. Dok koncentracija ureje i kreatinina u plazmi najviše zavisi od funkcije glomerula. Akutna oligurija zbog oštećenja bubrega nastaje često zbog nekog od napred navedenih stanja. Kako god bio mali volumen glomerularnog filtrata. Ređa je oligurija izazvana porastom pritiska u lumenu tubula. to su koncentracije urina sličnije koncentraciji plazme. a može biti izazvana i: septihemijom. To se naziva renalna cirkulacijska insuficijencija i može biti posledica: Intravaskularnih gubitaka pune krvi (krvarenja). neoplazme. Smanjenog pritiska zbog širenja krvnih sudova u šoku. ali usporenom glomerularnom filtracijom. volumena plazme (zbog gastrointestinalnih gubitaka ili smanjenjog unosa). Akutnu oliguriju sa neznatnim oštećenjem bubrega. on uvek ima sastav ultrafiltrata plazme. mioglobinom. vrlo mali pad reapsorpcije može izazvati velik porast zapremine urina. kontrakcije ili hipertrofija prostate.99% filtrirane vode. Uremiju zbog disfunkcije bubrega pojačava intenzivna razgradnja proteina. To može biti vanbubrežna ili unutarbubrežna prepreka protoku tečnosti. Najčešći uzrok ovog sindoma je nizak pritisak u kapilarima. i ređe uratima i kalcijumkarbonatom. . Cirkulacijska insuficijencija bubrega je verovatno najčešći uzrok usporenog glomerularnog filtriranja. Uzroci ekstrarenalne opsrtukcije mogu biti kamenci. Intrarenalna opstrukcija može nastati kad je lumen tubula začepljen hemoglobinom. Što je jače oštećena funkcija tubula.

hiperurikemija. napr. ali je često i rezultat različih drugih patoloških stanja. kod trudnica ili smanjenja sinteze naročito kod dece. no s vremenom propada celi nefron. U početku mogu glomeruli delovati dovoljno dobro da bi se održala koncentracija ureje i kreatinina u plazmi u okviru normalnih vrednosti. često usled delovanja bakterija. Niska koncentracija ureje u plazmi je posledica pojačane glomerularne filtracije. stanje se sve više približava glomerularnom kraju spektra. dok konačno oligurija ne izazove nagli porast koncentracije ureje i kalijuma u plazmi. promene pH mokraće. napr. Sindrom pretežnog oštećenja bubrega U nekim su patološkim stanjima tubuli u većoj meri zahvaćeni nego glomeruli. ali male zapremine urina. nalaze se: galaktozemija (galaktoza-1-fosfat) i nasledna nepodnošljivost fruktoze (fruktoza-1-fosfat) kao i Vilsonova bolest (bakar). među njima teškim metalima. Ćelije tubula mogu biti oštećene na različite načine: Taloženjem teško rastvorljivih supstanci u njima i oko njih. cistinoza (cistin) i Fabrieva bolest (glikosfingolipidi). Drugim otrovima. amfotercin. Bens Džonsova proteinurija. Kamenci nastaju kad je visoka koncentracija jednog ili nekoliko sastojaka u glomerularnom filtrate i to zbog: normalne funkcije bubrega. . Ako se propadanje nefrona nastavlja. Ako se pacijent ne leči kraj mu je blizu. pa raste brzina izlučivanja ureje a time i njena koncentracija u plazmi.Hronični zastoj bubrega nastaje posle epizode akutnog oliguričnog zastoja bubrega. Bubrežni kamenci Bubrežni se kamenci obično sastoje od normalnih produkata metabolizma kojima je glomerularni filtrate često gotovo zasićen. ali s vremenom broj oštećenih glomerula raste. zastoja mokraće. Nefrotični sindrom Povećana je propustljivost glomerula u nefrotičnom sindromu. zbog smetnji u pražnjenju bešike. Oštećenja egzogenim otrovima. ciklosporin itd. nedostatka normalnih inhibitora. nefrotoksičnim lekovima. Kroz glomerule prolaze svi proteini sem onih sa najvećim molekulskim masama. kao što su aminoglikozidi. U većini slučajeva akutnih oliguričnih stanja bubrezi su difuzno oštećeni i obuhvaćena je glavnina nefrona. Među uzročnicima koji zbog oštećenja bubrega izazivaju nagomilavanje metabolita ili neke druge toksične supstance u ćelijama. Faktori koji stvaraju predispodiciju za to su: hiperkalcemija.

Osim toga. u jetri je i mreža limfnih sudova kojom intersticijska tečnost i limfa dospevaju iz jetre u opštu cirkulaciju. 70% bubrežnih kamenaca sadrži kalcijum. Sredinom lobula prolazi centralna vena i paralelno portalnim delom grane portalne vene. izmedu desnog i levog režnja. kapilare jetrene arterije i portalne vene. Iz tih kanalića teče žuč u veće. Ovaj pak s izvodnim kanalom žučne kese stvara ductus choledochus. a sastoji se od dva režnja. vena cava inferior . Kupfferove ćelije. lobusa. cistina ili ksantina. od kojih je desni oko šest puta veći od levog. Sistemom žučnih kanala izlučuje se žuč i u njoj supstance iz jetre u žučnu kesu. žučni kanali i limfni sudovi. Kroz jetrena vrata na donjem rubu. a oko 20% kroz hepatičnu arteriju. koje takode čine mrežu između redova ćelija te izlaze iz lobula formirajući interlobularne kanaliće. Iz venoznih kapilara krv odlazi u centralnu venu koja prolazi sredinom lobula. Ogranci portalne vene ulaze u prostore izmedu lobula i dalje se granaju u kapilare koje zrakasto ulaze u lobule i formiraju kapilarnu mrežu. Jetra je na taj način bogato snabdevena krvlju. kalcijumfosfata. rasporedene su uz zidove . 11. Jetra odraslog čoveka teži oko 1200 do 1600 g. hepatične arterije. naime. capsula fibrosa perivascularis. sinusoide. Ti kanalići su omotani vezivnim tkivom i izlaze iz jetre te se spajaju u 5 — 6 cm dugi glavni kanal.5 hepatičnih vena koje na gornjoj strani jetre ulaze u donju šuplju venu. čiji traci ulaze u dubinu. poseduje dvostruki cirkulacijski sistem. i na kraju u 4 . Oko 80% krvi ulazi u jetru portalnim krvotokom kroz portalnu venu. Jetra je ovijena vezivnom ovojnicom. ductus hepaticus communis. odakle teče u centralnu jetrenu venu. ductus hepatici. ulaze grane jetrene arterije i portalne vene.3 BIOHEMIJA JETRE Jetra je parenhimatozni organ smešten na desnoj strani abdominalne šupljine. a portalnim krvotokom dospevaju u jetru većinom sastojci koji se tu metaboliziraju. Druga vrsta ćelija. Iz jetrenih ćelija izlaze žučne kapilare. a odatle u sabirne vene. Portalna vena i jetrena arterija dovode krv koja protiče kroz posebne kapilare. Jetra. Ćelije jetrenog parenhima raspoređene su zrakasto od sredine prema periferiji lobula i dele sinusoide. Hepatičnom arterijom jetra dobija hranu i kiseonik.Bubrežni kamenci mogu biti od kalcijumoksalata. kolangiole. Jetra je sastavljena od velikog broja lobula. od mokraćne kiseline.

kako kataboličkih tako i anaboličkih procesa. konjugacije i esterifikacije. Danas je već poznato i koje subcelularne frakcije vrše pojedine od navedenih funkcija. Odnos Kupfferovih i parenhimatoznih ćelija u tkivu jetre je 3 : 17. Metaboličke funkcije vrše se u parenhimatoznim ćelijama hepatocitima. proteina i drugih azotnih jedinjenja. pa se stoga naziva »centralnom laboratorijom« organizma.Jetra sinusoida i pripadaju retikuloendotelnom sistemu. dok su Kupfferove ćelije deo retikuloendotelnog sistema i imaju sposobnost fagocitiranja. U njoj se odvija veliki deo metabolizma ugljenohidrata.3 . U jetri se takode vrše procesi detoksikacije. lipida.Slika 11. . Jetra ima vrlo važnu ulogu u nizu metaboličkih.

4 . Do tih se saznanja došlo na temelju proučavanja pojedinih supcelularnih frakcija dobijenih frakcioniranim centrifugiranjem. Takvo frakcioniranje izvodi se pomoću ultracentrifuge.1 METODE ISPITIVANJA INTEGRITETA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA I FUNKCIJE Ispitujući kako jetra obavlja sve pomenute procese. U njima se odvijaju procesi oksidativne fosforilacije i stvaranja energetski bogatih jedinjenja (ATP). dok se transport i sekrecija bilirubina pripisuje Golžijevom aparatu. konjugacija bilirubina i detoksikacija lekova i drugih organizmu stranih supstanci. potrebna su različita ispitivanja. može se smanjiti detoksikaciona sposobnost jetre a da je metabolizam ugljenohidrata još normalan i sl. Međutim. pa je ponekad . npr.Slika 11. Na primer. jezgro. Takođe. pa je kadšto teško odvojiti hepatalni od ekstrahepatalnih faktora. proteina i lipida. jetra poseduje veliku regenerativnu sposobnost i funkcionalnu rezervu. jetra je u svojoj funkcionalnoj delatnosti usko vezana i s drugim organima. Lizozomi sadrže razne enzime.Ćelija parenhima jetre Mitohondrije sadrže enzime potrebne u metaboličkim reakcijama ugljenohidrata. vrši se sinteza holesterola. Osim toga.3. jer se često dogada da sve funkcije jetre ne budu pogođene ili barem ne u istoj meri. centrifugiranjem na raznim brzinama 11. proteaze. upravo zbog mnogostrukosti njene funkcije. dobija se uvid u njenu funkcionalnu sposobnost. gvožđa i bakra. a neki od njih sudeluju u metabolizmu žučnih boja. U zrnastim i glatkim membranama endoplazmatskog retikuluma i ribozomima aktiviraju se aminokiseline za sintezu proteina. Na taj način se može razdvojiti citosolska frakcija (citoplazma). Ribozomi sadrže ribonukleinsku kiselinu (RNA) i tu se vrše procesi sinteze proteina i procesi konjugacije. zrnasti i glatki endoplazmatski retikulum). mikrozomalna frakcija (ribozomi. mitohondrije i lizozomi. kisele hidrolaze.

dakle već na samu leziju.5 . Na propustljivost i integritet jetrenih ćelija ukazuju aktivnosti nekih enzima što pri procesima koji uzrokuju promene propustljivosti ćelijskih membrana ili nekrozu ćelija prelaze iz oštećenih ćelija u cirkulaciju. za koje se uvrežio naziv jetrene ili hepatalne probe. Upravo zbog kompleksnosti problematike ispitivanja hepatobilijarnog trakta. enzimatski testovi većinom ukazuju na anatomske promene. Slika11. Poslednjih 30 godina. pa se time povećavaju aktivnosti tih . u svakom slučaju tek nakon lezije tkiva. u tim se ispitivanjima upotrebljava celi niz ili. kako se to kaže baterije testova.funkcionalno sposobna i pored uznapredovalih primarnih anatomskih promena ili sekundarnih promena zbog procesa u žučnim vodovima. Čak i kod ciroze jetre ili malignih tumora hepatobilijarnog trakta. zbog njihove relativne polagane progresije. razvojem kliničke enzimologije. mnogo su se povećale mogućnosti ispitivanja hepatobilijarnog trakta i poboljšala diferencijalna dijagnostika tih bolesti. Dok su se pre laboratorijskim testovima mogli uglavnom registrirati samo funkcionalni poremećaji. a koji se katkad javljaju dosta kasno.Testovi za ispitivanje funkcije jetre PROMENE AKTIVNOSTI ENZIMA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA U BOLESTIMA Određivanje aktivnosti raznih enzima u krvnom serumu ima u bolestima jetre i žučnih vodova vrlo veliku dijagnostičku vrednost. jetra može neko vreme kompenzatorno održavati funkcionalnu sposobnost.

Kliničko značenje. Ti enzimi. . Enzimi hepatobilijarnog trakta mogu se svrstati u 3 grupe: enzimi koji se sintetizuju u jetri. adenozin–deaminaze i dr. prelaze u većim količinama iz ćelija u krvnu cirkulaciju. γ– glutamiltransferaze. DeRitisovog kvocijenta. pa je ovaj u infektivnom hepatitisu manji od 1. malat–dehidrogenaze. AST– a do 50. što izaziva porast njihove aktivnosti u krvnom serumu. a laktat– dehidrogenaze i G–glutamiltransferaze nešto manje. kao aminotransferaza. dolazi do promena aktivnosti mnogih enzima. funkcionalnoj insuficijenciji ili prisutnosti holostaze koja onemogućava normalnu sekreciju žuči. Aktivnost aldolaze i glutamat–dehidrogenaze mogu porasti 10 — 15 puta iznad granice referentnih vrednosti. U bolestima hepatobilijarnog trakta.a veća od aktivnosti AST-a tj. izocitrat dehidrogenaze. indikatorski enzimi i enzimi lokalizirani u epitelu žučnih vodova. Za prognozu i ocenu težine bolesti značajan je upravo intenzitet porasta aktivnosti SDH i GLDH. alkalne fosfataze. U infektivnom hepatitisu znatno je povećana aktivnost indi–katorskih enzima u serumu. enzima karakterističnog za jetru. ceruloplazmina. glukoza–6–fosfat–dehidrogenaze. nalazi se inverzija kvocijenta AST/ALT. guanaze. Aktivnost ostalih indikatorskih enzima u serumu takođe je povišena. tzv. već prema vrsti oštećenja tkiva. sorbit–dehidrogenaze. Pri tome je karakteristično da je aktivnost ALT. Aktivnost sorbit– dehidrogenaze. leucin–aminopeptidaze. zbog promene propusnosti ćelijske membrane i oštećenja tkiva uzrokovanih upalnim procesom. ornitin–karbamiltransferaze. može u serumu porasti i do 70 puta iznad normale. glutamat–dehidrogenaze. Najviše raste aktivnost serumskih aminotransferaza. ali ne toliko kao aminotransferaza.63. 5–nukleotidaze.enzima u serumu ili plazmi. laktat–dehidrogenaze. Na osnovu enzimske slike može se zato upoznati priroda i intenzitet patološkog procesa. i u proseku iznosi oko 0. aldolaze. a ALT–a i do 100 puta više od granice referentnih vrednosti.

GLDH je veća od 20 U/L. Kako lezija ćelija prethodi slabljenju funkcije jetre. Tako aktivnost aminotransferaza u serumu počinje rasti i do 3 nedelje pre ostalih laboratorijskih pokazatelja. naročito aminotransferaza. počinje pre nego što se pojave patološki ispadi »klasičnih« testova. a SDH od 50 U/L. promena odnosa proteinskih frakcija koje se vide u elferogramu i flokulacionim testovima i dr. . npr. to i porast aktivnosti enzima.6 . porast koncentracije bilirubina u serumu. a to je važno za ranu dijagnozu akutnog hepatitisa.Aktivnosti AST–a i ALT–a u jednom slučaju infektivnog hepatitisa U teškim slučajevima bolesti aktivnosti tih enzima u serumu vrlo su velike.Slika 11.

Slika 11.7 -Tok promena aktivnosti enzima u serumu u lakšem slučaju infektivnog hepatitisa .

. alkalne fosfataze. a naročito u hepatitisu uzrokovanom alkoholom. GGT. npr. U nekrotskim krizama (nekrotischer Schub) aktivnosti aminotransferaza. ali retko preko 200 U/L. Nasuprot tome. Aktivnost GGT je visoka. u agresivnom hroničnom hepatitisu aktivnosti indikatorskih enzima u serumu rastu slično kao i u cirozi jetre. Nešto mogu biti povišene u serumu aktivnosti GGT i ornitin–karbamiltransferaze. DeRitisov kvocijent AST/ALT obično je iznad 1.Slika 11. Aktivnost holinesteraze ne pokazuje neke značajnije promene. Aktivnosti enzima u serumu obično su normalne ili granične u perzistirajućem hroničnom hepatitisu. kao alkalne fosfataze ili LAP–a u akutnom' hepatitisu. ali je nešto ima i u jetrenom parenhimu. iako ređe. a ponekad se.Tok promena aktivnosti enzima u serumu u teškom slučaju infektivnog hepatitisa Aktivnosti enzima koji se nalaze u epitelu žučnih vodova ili se izlučuju putem žuči. nalaze i normalne aktivnosti. poraste nešto više. tek ukoliko se funkcionalna sposobnost jetre smanji. SDH mogu biti vrlo visoke. Aktivnost GGT. Porast aktivnosti GLDH i veći porast aktivnosti AST–a od ALT–a ukazuju na nekrotične krize. GLDH.3 puta. malo se povisuju. budući da se nalazi uglavnom u epitelu žučnih vodova. 2 . Inače se uopšteno porast aktivnosti GGT u serumu smatra jednim od najosetljivijih znakova oštećenja jetre.8 . snizuje se aktivnost holinesteraze.

pa se njihove aktivnosti u serumu snizuju. Taj porast GGT u cirozi alkoholičara posledica je toksičnog efekta alkohola na mikrosome i indukcije tog enzima alkoholom. Aktivnost alkalne fosfataze takođe se umereno povisuje. nemaju se više odakle enzimi izlučivati u cirkulaciju. kao aldolaza. (1 = gornja granica referentnih vrednosti) U cirozi jetre povisuju se aktivnosti aminotransferaza do oko 5 puta.U hroničnom hepatitisu nalazi se već oslabljena funkcija jetre. i do 1000 U 7 L . SDH. za cirozu je karakterističan jači porast aktivnosti GGT i GLDH. i to je karakterističan nalaz u cirozi jetre. a to uzrokuje često sniženu aktivnost holinesteraze. Međutim. Ali što više funkciia jetre slabi. u cirozi alkoholičara. nešto manje.Aktivnosti enzima u serumu u bolesnika s kroničnim hepatitisom. kada je funkcionalno aktivno tkivo već umnogome redukovano. sve se više snizuje aktivnost serumske holinesteraze. a ostalih indikatorskih enzima. U terminalnoj fazi. Aktivnost GGT je naročito vlsoka. LDH. Slika 11. u cirozi aktivnosti enzima mogu biti i slabije povišene.9 . . nekad čak i normalne. ponekad i više. a to zavisi od faze u kojoj se bolest nalazi. i obično AST–a više od ALT–a. Medutim.

U opstruktivnoj žutici obično su aktivnosti aminotransferaza i ostalih indikatorskih enzima umereno povišene u serumu. uz jači porast aktivnosti alkalne fosfataze. Enzimska slika katkad omogućava da se opstruktivni ikterus izazvan konkrementima razlikuje od onog izazvanog malignim procesom. jer je u ovom poslednjem slučaju obično snižena aktivnost holinesteraze i jače povišena aktivnost alkalne fosfataze. pa čak i od 50. tj. Za diferencijalnu dijagnozu je od važnosti i odnos aminotransferaza i alkalne fosfataze.su već prisutne metastaze. Dok je ALT/AP u akutnom hepatitisu veći od 25. LAP i ceruloplazmina. često se nalazi i jači porast aktivnosti aldolaze i LDH. aktivnost AST–a je veća od ALT–a. Za razliku od hepatocelularne. . u opstruktivnoj žutici taj je odnos obično oko 1 ili nešto veći ili manji.10 .Slika 11. GGT. u opstruktivnoj žutici obično je DeRitisov kvocijent normalan.Aktivnosti enzima u serumu u cirozi jetre. Ako. (1 = gornja granica referentnih vrednosti) Enzimski testovi vrlo su korisni za razlikovanje hepatocelularnog i opstruktivnog ikterusa.

uz visoke aktivnosti aminotransferaza i ostalih indikatorskih enzima i relativno visoke aktivnosti alkalne fosfataze. Korisne podatke u diferencijalnoj dijagnostici bolesti hepatobilijarnog trakta daje određivanje aktivnosti više enzima i njihovi međusobni odnosi . GGT i LAP.Slika 11. Aktivnosti enzima u serumu u opstruktivnoj žutici izazvanoj : a) kamencima. b) tumorom. tj. (1 = gornja granica referentnih vrednosti) U hepatocelularnom ikterusu s holostazom slika je mešana. pa nalazimo aktivnosti enzima u serumu koje ukazuju i na oštećenje jetre i na holostazu.11.

Aktivnosti enzima u bolestima hepatobilijarnog trakta Grup Enzim a II a ++ + ++ + ++ + + 0 0 + 0 0 b + 0 + + 0 0 0 + + c + + + Sindrom d e ++ + ++ ++ + ++ + ++ 0 + 0 ++ ++ ++ + ++ + ++ 0 0 f + 0 + + + + + + + + 0 0 a+ e ++ + ++ + ++ + + ++ + ++ + ++ 0 0 Aspartat– aminotransferaza Alanin–aminotransferaza Ornitin–karbamil– transferaza Glutamat–dehidrogenaza ++ + + + ++ III Alkalna fosfataza Ceruloplazrain g–glutamiltransferaza I Holinesteraza Faktori koagulacije — 0 Sindrom: akutno difuzno oštećenje membrane (tip: akutnihepatitis) + povišeno — sniženo kronično difuzno oštećenje parenhima (tip: kompenzirana ciroza) diseminirane nekroze (tip: nekrotizirajući napad kod ciroze) — BEZ PROMENE distrofija parenhimskih ćelija (tip: supakutna distrofija) opstrukcija žučnih vodova (tip: ekstrahepatalna opstrukcija) lokalna ekstrahepatalna opstrukcija (tip: metastaze u jetri) a + e) (tip: holangioiitični oblik akutnog hepatitisa). Prema uzroku hiperbilirubinemije razlikujemo razne tipove žutice.3 ŽUTICA (ICTERUS) Povišenje koncentracije bilirubina u krvnom serumu (hiperbilirubinemija) ima za posledicu pojavu žute boje kože ili žutice.Tabela 11. To se prvo zapaža po žutim beloočnicama (sklere) i sluznici. a diferenciranje žutice jedno je od osnovnih problema u diferencijalnoj dijagnostici bolesti hepatobilijarnog trakta.2 . . 11.3.

a delom preko plexusa hemorrhoidalesa u opštu cirkulaciju i dospeva u bubrege i izlučuje kao mokraćni urobilinogen u količini od 0. u čemu igraju ulogu neke supcelularne frakcije. Iz jetre se ponovo lzlučuje u tanko crevo. .Razlikujemo četiri tipa žutice: hemolitička žutica. uzrokovana zastojem u bilijarnom traktu. Reakciju katalizuje enzim hemoksigenaza uz kiseonik i NADPH 2. Sve te reakcije odvijaju se u retikuloendotelnom sistemu (RES). uzrokovana povećanim raspadom eritrocita i razgradnjom hemoglobina. prvo se bilirubin vezan još za albumin koncentruje na površini sinusoidne membrane i onda ulazi u ćeliju i veže reverzibilno za dva proteina.76 μmol (0. Cepanjem metenskog mosta između prvog i drugog pirolnog prstena otvara se porfirinski prsten i nastaje biliverdin–gvožđe––globin. a sam biliverdin redukuje u bilirubin delovanjem enzima biliverdin–reduktaze. Tada se otcepljuje gvožđe i globin. prvenstveno u slezini. portalnim krvotokom u jetru. Pri spomenutim procesima važan je aktivan transport bilirubina od sinusoida kroz jetrenu ćeliju do žučnih kanalića. endoplazmatični retikulum) odvaja od transportnih proteina i konjuguje u glukuronid. Time nerastvorljivi bilirubin prelazi u rastvorljivi oblik. Ovu reakciju katalizuje mikrosomalni enzim bilirubin–UDP–glukuronil– transteraza.Tu se odvaja albumin. hepatocelularna ili parenhimatozna funkcije jetrenih ćelija i žutica. vakuole. Iz ćelija RES–a bilirubin dospeva u cirkulaciju te se u krvi veže na albumin i kao takav (pre se nazivao indirektni bilirubin) posebnim aktivnim transportnim sistemom ulazi u jetrene sinusoide i iz njih u ćelije jetrenog parenhima. a drugi deo urobilinogena vraća se enterohepatalnom cifkulacijom. Sa žuči bilirubin dospeva u tanko crevo. Urobilinogen se delom izlučuje preko debelog creva u stolici.5 do 4 mg) dnevno. koji se naziva još koleglobin ili verdohemoglobin. lizosomi i Golžijev aparat. Hemoglobin se oslobađa prilikom dezintegracije eritrocita u ćelijama retikuloendotelnog sistema. a bilirubin se konjuguje u endoplazmatičnom retikulumu glukuronskom kiselinom u bilirubin— mono– I di–glukuronid. Ovaj konjugovani bilirubin pre se nazivao direktni bilirubin. ligandin i Z protein. Zatim se u organelama mikrosomalne frakcije (ribosomi. Metabolizam i lučenje bilirubina Bilirubin nastaje nizom reakcija iz hemoglobina.85 — 6. opstruktivna žutica. uzrokovana poremećajem ekskretorne funkcionalna žutica. te se takav preko Golžijevog aparata koncentruje na površini membrane žučnih kanalića i izlučuje u žuč. Naime. gde se oslobodi iz glukuronida delovanjem glukuronidaze i pod uticajem delovanja anaerobne crevne flore redukuje u urobilinogen. koštanoj srži i jetri.

usled opstrukcije žučnih puteva (intrahepatalnih ili ekstrahepatalnih) ne može se izlučivati putem žuči u crevo. Ako produkcija bilirubina u RES–u poraste trostruko više od normalnog. pa dolazi do žutice. Međutim. pa više žučne boje dospeva krvotokom u bubrege te se više urobilinogena izlučuje urinom.12. U žuči se takođe povećava koncentracija bilirubina I to izaziva predispoziciju za stvaranje žučnih kamenaca Sterkobilinogen se u većoj količini vraća enterohepatičnom cirkulacijom u jetru. jetra. Zbog toga raste i fekalni sterkobilinogen.Slika 11.13 . Kako je to bilirubin koji se u jetri već konjugovao s glukuronatom. Kako se bilirubin ne može izlučivati . Normalni metabolizam izlučivanje bilirubina U hemolitičkoj žutici hemoglobin se razgrađuje u većoj količini u RES–u zbog hemolize eritrocita. Jetra pojačano me–abolizira bilirubin i izlučuje ga konjugovanog s glukuronatom u žuč i preko nje u crevo. Zbog toga se povećava koncentracija bilirubina vezanog za proteine u cirkulaciji. koncentracija se povećava na račun konjugovanog bilirubina.Metabolizam bilirubina u hemolitičkoj žutici U opstruktivnoj žutici stvara se normalno bilirubin u RES–u i dospeva putem krvi u jetru koja ga normalno konjuguje. što izaziva tamnu boju stolice. Slika 11. pa se vraća u krv i koncentracija mu raste. ne može više svu tu količinu bilirubina primati i dalje metabolizirati. Jetra opet ne može svu tu količinu primiti i ponovo izlučiti. iako zdrava i funkcionalno sposobna.

tu se ne stvara urobilinogen. prolazi kroz ćelije vraća se natrag u jetrene sinusoide i odatle u cirkulaciju. Nema ni enterohepatične cirkulacije urobilinogena. Iz creva se sterkobilinogen enterohepatičnom cirkulacijom vraća portalnim krvotokom u jetru. Zato je smanjen i fekalni sterkobilinogen i stolica je blede boje. ali retko aholična. ali kako je ova nesposobna da ga normalno ponovo primi i izluči u crevo. aholična. pa urin ima karakterističnu boju i žutu penu. uprkos normalnom metabolizmu hemoglobin u RES–u. Funkcionalno nesposobne ćelije izlučuju i manje bilirubina u žuč i crevo. Slika 11. pa je stolica bleda. osim u vrlo teškom oštećenju jetre.14. Iz krvi prelazi i u urin. u urinu se pojavljuje bilirubin.15 . to više žučne boje prelazi u opšti krvotok i iz njega putem bubrega u urin. Medutim. funkcionalno insuficijentne ćelije jetre ne mogu metabolizirati i izlučiti sav nastali bilirubin. Metabolizam bilirubina u opstruktivnoj žutici U hepatocelularnoj ili parenhimatoznoj žutici. Ovaj dospeva u jetru.u crevo. Slika 11. pa ni urobilinogena u urinu. gde se zato njegova koncentracija povećava. jer serum sadrži visoku koncentraciju konjugovanog bilirubina koji pri prolazu krvi kroz bubrege lagano prolazi glomerularni filtar.Metabolizam bilirubina u hepatocelularnoj ili parenhimatoznoj žutici .

Crigler– Najjarova bolest. Dubin– Johnsonov sindrom) nekonjugovane (hemolitični ikterus. prognoza je u toj bolesti loša. U funkcionalne hiperbilirubinemije ubrajaju se još tzv. pa je u serumu povećana koncentracija uglavnom nekonjugovanog bilirubina. pa je povećana koncentracija nekonjugovanog bilirubina u krvotoku. Prema uzrocima moguća je podela hiperbilirubinemija i na: premikrosomska (hemolitična. kojoj je uzrok prerano oslobađanje bilirubina u koštanoj srži. Smanjena je aktivnost bilirubin –UDP– glukuronil transferaze i konjugacija bilirubina. sindromu poremećen je prenos bilirubina kroz ćelijske membrane do mesta konjugacije u mikrosomskom području. Gilbertova bolest). zavisno od toga koji je bilirubin povećan. a uzrok joj je manjak bilirubin – UDP–glukuronil transferaze i rezultirajuća nemogućnost konjugacije bilirubina. u kojem jedan inhibitorni faktor u krvi majke i deteta inhibira konjugaciju bilirubina. šant hiperbilirubinemija). Odmah posle rođenja bilirubin se taloži u ganglijskim ćelijama mozga pa se pojavljuju neurološki simptomi. Gilbertova bolest. upalni procesi). Dok su ostale funkcionalne hiperbilirubinemije relativno bezopasne. i do 80 μmol/L. i bolesnici obično umiru u prvoj godini života (tip I) ili kasnije (tip II). dok su ostali laboratorijski nalazi normalni. Tabela 11. šant hiperbilirubinemija. povećana je i retencija BSP–a. stolici i urinu u raznim tipovima žutice Bilirubin u serumu Tip žutice Urin ukupni konjugovan Stofica urobilinog bilirubin nekonjugova boja en n smanjen povišen tamna povišen negativa n pozitiva Hemolitična blago povišen Opstruktivna jako povišen aholičn negativan .3 . šant.Žučne boje u serumu. mokraći i stolici. I Lucey–Driscollov sindrom. Osim navedene podele hiperbilirubinemija. Zbog poremećaja ekskrecije. Poremećaj ekskrecije konjugovanog bilirubina iz mikrosoma u žučne kapilare uzrok je Dubin–Johnsonove funkcionalne hiperbilirubinemije. Crigler–Najjarova hiperbilirubinemija je vrlo retka. Zato se u serumu povećava koncentracija nekonjugovanog bilirubina do vrlo visokih vrednosti. Dubin–Johnson. U pojedinim tipovima žutice nalaze se karakteristični laboratorijski nalazi žučnih boja u krvnom serumu. Za tu je bolest zato karakteristična visoka koncentracija konjugovanog bilirubina u serumu (i do 180umol/L). mogu se podeliti i na: konjugovane (opstruktivni i hepatocelularni ikterus. postmikrosomska (opstruktivna žutica. pa su osim bilirubina laboratorijski nalazi normalni.U funkcionalnoj hiperbilirubinemiji nema U Gilbertovom patoloških promena u jetri već ih uzrokuju promene u intracelularnom metabolizmu bilirubina. Lucy–Driscollov sindrom.

proteini i raspodela njihovih frakcija mogu biti i normalni. koji su nosioci antitiiela. budući da se fibrinogen sintetizuje u jetri. prvenstveno holesterola. tu se uvek podrazumevaju razni testovi koji ukazuju na raspodelu proteinskih frakcija u serumu. i povećanje γ–globulina. cink–sulfat–test.a Hepatocelularna povišen povišen n povišen pozitiva n varira proporcional no težini oštećenja Treba napomenuti da u opstruktivnoj žutici hiperbilirubinemija može biti vrlo intenzivna. Prema tome. pa se to katkad može zapaziti i u porastu β––globulina. amonsulfat–test. ali ubrzo porastu α2 –globulini koji se uopšteno povisuju u akutnim stanjima. U infektivnom hepatitisu javlja se i porast koncentracije β–lipoproteina u serumu. dok se γ–globulini. uz relativni porast koncentracije globulina. Spomenute promene nisu tako izražene u hroničnom hepatitisu. to su isključivo pokazatelji funkcionalne sposobnosti jetre i ne mogu se sasvim strogo klasifikovati po bolestima. U jetri se sintetizuju albumini. produženi Weltmannov koagulacioni niz — svi oni pokazuju povećanje γ–globulina. Stoga. Isto tako. U jetri se takođe odvijaju procesi transaminacije i deaminacije aminokiselina. raste i koncentracija β–lipoproteina. i apsolutno. odnosno na elferogramu se vidi smanjenje albumina. dok se kod hepatocelularne vrl retko susreću tako visoke koncentracije bilirubina. Flokulacioni testovi koji ukazuju na takve promene su povišeni sublimat–test. Povišenje globulina koje se nalazi u pojedinim bolestima hepatobilijarnog trakta može biti odgovor na sniženje koncentracije albumina. Međutim u dobro kompenzovanoj cirozi mogu proteini biti i normalni. pa su nalazi blaže patološki promenjeni ili čak i normalni. zavisno od funkcionalne sposobnosti jetre. stvaraju uopšteno u ćelijama retikuloendotelnog sistema. Pre su se u tu svrhu više koristili razni flokulacioni testovi. a danas elektroforeza proteina. Intenzitet hipoalbuminemije i povećanje γ–globulina zavise od težine oštećenja jetre. ali se to ne mora uvek javljati. Kod teških i dugotrajnih bolesti javlja se i apsolutni porast koncentracije γ–globulina usled reakcije retikuloendotela. ili odgovor retikulo–endotela na oštećenje jetrenog parenhima. odnosno β–globulina. lakše oštećenje jetre kakvo se može javiti kod upalnog procesa u hepatitisu. fibrinogen. do kojeg dolazi zbog smanjene sposobnosti jetre da ih sintetizuje. U hroničnoj bilijarnoj opstrukciji smanjuje . Obično je u akutnom hepatitisu malo snižena koncentracija albumina u serumu. ima za posledicu smanjenje te sinteze i rezultira padom koncentracije fibrinogena u plazmi. elferogram serumskih proteina u infektivnom hepatitisu obično pokazuje povišenje frakcije β i α– globulina. samo relativno. do čega dolazi kod opstrukcije žućnih puteva. i preko 400 umol/L. Zbog povišenja lipida u serumu. protrombin i delomično neki globulini. dok tek smanjena jetrena funkcija. u ranoj fazi i ako još nema oštećenja jetrenih ćelija. Na primer. obično izaziva čak blago povišenje fibrinogena. U cirozi jetre obično se nalazi inverzija albuminsko–glubulinskog kvocijenta. te povišeni timol– test zamućenja i flokulacija zbog povećanja β–lipoproteina. nego više zavise od intenziteta smanjenja jetrene funkcije.4 ULOGA JETRE U METABOLIZMU PROTEINA Kad se govori o »jetrenim« probama. U opstruktivnoj žutici. ili češće. kao α–globulini koji sadrže glukoproteine te lipoproteini iz α i β–globulina. od funkcionalne sposobnosti jetre zavisi i koncentracija fibrinogena u plazmi. a pogotovo u malignim bolestima.3. pa je to važno i prognostički. 11. Sniženje pak albumina u serumu posledica je nesposobnosti jetre da ih normalno sintetizuje.

a u hepatalnim bolestima praćenim i oštećenjem bubrega koncentracija β2– mikroglobulina. da u akutnom hepatitisu i primarnom karcinomu jetre raste koncentracija ligandina u serumu . . IgM i IgA–a koncentracije ta tri imunoglobulina nešto je u porastu i u perzistentnom kroničnom hepatitisu. U portalnoj cirozi IgG. U infektivnom hepatitisu i primarnoj bilijarnoj cirozi nalazi se povišen IgM. ali ga se može odrediti imunohemijskim metodama. Razvojem imunohemijskih tehnika omogućeno je određivanje raznih proteina koji se u serumu nalaze u vrlo malim koncentracijama. u hroničnom agresivnom hepatitisu IgG.16. To se još bolje može pratiti određivanjem koncentracije pojedinih imunoglobulina. pa se određivanje prealbumina može takođe koristiti za ispitivanje funkcije jetre. Elferogrami proteina u bolestima hepatobilijarnog trakta Ovde su spomenuti proteini i njihove promene koncentracija u krvnoj tečnosti samo u vezi s bolesti jetre i žučnih vodova. kao u agresivnom hroničnom hepatitisu. Elektroforetski se retko može dokazati. U alkoholnoj cirozi raste uglavnom koncentracija IgG i IgA.se i koncentracija albumina raste koncentracija γ-globulina. U jetri se sintetizuje i pralbumin čije je poluvreme života vrlo kratko. Tako je zadnjih godina nađeno. Slika 11. koji je pozitivan u serumu kod opstrukcije žučnih puteva. Novijeg je datuma i test na lipoprotein X. Prema novijim podacima je koncentracija prealbumina u serumu smanjena u poremećajima jetrene funkcije. Mezenhimalna reakcija rezultira u povećanoj koncentraciji γ– globulina u hroničnim infekcijama ili kao posledica stvaranja homolognih antitela izazvanih dezintegracijom tkiva kod hepatocelularne nekroze. što je već znak sekundarnog oštećenja jetre.

Nešto amonijaka nastaje i delovanjem glutaminaze II u bubregu trag u krv. detoksikuje se u jetri na taj način što sa CO2 stvara ureju.3. Ta reakcija je ireverzibilna. te iako se ovaj izlučuje urinom. Kao što se vidi iz slike iz NH4 i CO2 nastaje uz utrošak 2 mola ATP karbamil–fosfat.Krebsov ciklus sinteze ureje Nastali amonijak. Ovaj se sa asparaginskom . Nastali karbamil–fosfat veže se s ornitinom preko njegove – aminogrupe uz enzim ornitin–karbamil–transferaza (OCT) i stvara se citrulin. suvišak prelazi na Slika 11.5 NEPROTEINSKA JEDINJENJA Razgradnjom proteina nastaju u organizmu aminokiseline koje se u jetri deaminiraju te se stvara amonijak. Taj proces sinteze ureje putem Krebsova ciklusa odvija se samo u jetri. iz glntarnina.11.17 . a katalizuje je enzim karbamil–fosfat–sintetaza čiji je koenzim N– acetil–glutaminska kiselina. koji ie vrlo toksičan za organizam.

Za određivanje amonijaka u krvi koriste se razne metode. u krvi normalno nalazi samo oko 11—47 u. Normalno se u krvnom serumu nalazi 2. Povišenje krvnog amonijaka nalazi se u teškoj cirozi jetre i hepatičnoj komi. a u mozgu se smanjuje sadržaj glutaminske kiseline. Zbog pojačane sinteze glutamina u mozgu (iz amonijaka i glutaminske kiseline) povećava se koncentracija glutamina u krvi. uprkos stvaranju relativno mnogo amonijaka. Treba. Tu reakciju katalizira enzim–sintetaza arginino–jantarne kiseline. arsenovim jedinjenjima ili fosforom. međutim. a fruktoza i galaktoza se isključivo u jetri pretvaraju u glukozu i njene fosfatne estere.3. galaktozom (GALTTl fruktozom (FTT) c) s m a n j e noj glikogenolizi nakon opterećenja adrenalinom (ATT) d) glikozuriji.93 mmol/L ili 3 do 6 mg/dl aminokiselinskog N. U teškim oštećenjima jetre koncentracija može porasti i do 18 mmol/L odnosno 25 mg/dl.28 — 3. te stvaraju ketonska tela. Konačno arginin delovanjem enzima arginaze. slabi sposobnost jetre da se u njoj normalno vrši deaminacija aminokiselina i sinteza ureje. U jetri se vrši glikogeneza. Cela reakcija može se prikazati da se dva mola amonijaka. Nadalje se u jetri metabolizuju laktat i piruvat. U terminalnoj fazi ciroze. uz utrošak 3 mola ATP–a. glikoliza. jedan iz glutaminske kiseline i drugi iz asparaginske kiseline vežu s CO2.kiselinom uz utrošak jednog mola ATP–a kondenzuje u arginino–jantarnu kiselinu. a danas se uglavnom rade enzimske metode i titracija po Conwayu.6 ULOGA JETRE U METABOLIZMU UGLJENIHHIDRATA Jetra ima ključnu ulogu i u metabolizmu ugljenohidrata. . e) povećanoj koncentraciji mlečne kiseline. glikogenoliza. ciklus limunske kiseline. u ureju: Za reakciju je potreban utrošak energije oko 59 kJ (14 kcal/mol). ali u teškim oštećenjima slabi sinteza ureje i njena je koncentracija smanjena. i ta se sinteza poja čava kad se zbog smanjenja sinteze ureje u jetri poveća koncentracija amonijaka u krvi. b) smanjenoj toleranciji prema opterećenju glukozom (GTT). Sinteza ureje je efikasan put uklanjanja amonijaka tako da ga se. Koncentracija ureje u lakšim oštećenjima jetre može čak i nešto porasti usled kompenzacijske sposobnosti jetre. pa je povišenje koncentracije amonijaka u krvi loš prognostički znak. Ti poremećaji mogu se zapaziti u : a ) 'tendenciji prema niskoj koncentraciji glukoze u krvi natašte. Tek kod teških oštećenja jetre slabi sinteza ureje. Metode određivanja aminokiselina su fotometrijske s ninhidrinom i hromatografske. istaći da je funkcija jetre u metabolizmu ugljenohidrata obično poremećena tek kod teškog oštećenja jetre. trovanja hepatotoksičnim agensima kao CC14. Vraćanjem ornitina u reakciju s novim karbamil–fosfatom zatvara se ovaj metabolički ciklus nazvan Krebs–Henseleitov ciklus sinteze ureje. Smanjenje sadržaja glutaminske kiseline i drugih međuprodukata ciklusa limunske kiseline uzrokuje smanjenje oksidativnog metabolizma u mozgu te nastupa koma. Ureja nastaje u tautomernoj formi i izoureja spontano prelazi u ureju. Nešto amonijaka uklanja se i sintezom glutamina u mozgu. Delovanjem arginin– sukcinat–dehidrogenaze razgrađuje se arginino–jantarna kiselina u arginin i fumarnu kiselinu. 11.mol/L (11 do 70 g/dl). daje ureju i ornitin koji ulazi ponovno u ciklus i veže se s novom molekulom karbamil–fosfata. glikoneogeneza.

3. ispod 2. pri čemu se masna kiselina prenosi s lecitina i veže na C–3. Zbog toga se mogu očekivati promene tih parametara pri smanjenom funkcionalnom kapacitetu jetre. holesterol je pokazatelj i sintetske i ekskretorne funkcije jetre. cirozi jetre. a nekad i u opstruktivnom ikterusu s teškim sekundarnim oštećenjima jetre. a jetra je takođe organ preko kojeg se holesterol izlučuje u žuč. zbog smanjene glikogenolize.18.2 mmol/L. Međutim. kako na GTT utiču i mnogi drugi faktori.U teškim funkcionalnim oštećenjima jetre. on se najvećim delom sintetizuje u jetri iz aktivnog acetata. a i promene se nalaze samo u vrlo teškim funkcionalnim poremećajima jetre. vrši esterifikacija holesterola s masnim kiselinama. dok u krvi sudeluje enzim lecitin–holesterol–acil–transferaza (LCAT). fosfolipida. a vrednosti mogu doseći i oko 11 mmol/L (oko 200 mg/dl). Bolje je raditi u tu svrhu galaktoza ili fruktoza––tolerans–test. nadalje. Iako se holesterol sintetizuje u raznim organima. holesterola i lipoproteina.7 ULOGA JETRE U METABOLIZMU LIPIDA Jetra ima važnu ulogu u metabolizmu lipida. atom holesterola. za diferenciranje opstruktivnog i hepatocelularnog ikterusa. 11. npr. može se naći smanjena tolerancija glukoze i smanjena glikogeneza. Međutim. Slika 11. Prema tome. taj se test malo koristi u dijagnostici hepatalnih bolesti. Kriva GTT se može strmo uzdizati i dostiže maksimum unutar jednog sata. U tom se organu vrši sinteza masnih kiselina. koji su specifični za jetru. Nadalje se u jetri vrši esterifikacija holesterola i stvaranje žučnih kiselina kao i metabolička razgradnja masnih kiselina. U opstruktivnom . koncentracija glukoze u krvi natašte je varijabilna i ponekad izrazito snižena. Esterifikacija holesterola Određivanje koncentracije ukupnog holesterola u serumu korisno je. ali se zatim polagano spuste i na hipoglikemične vrednosti. te stvaranje ketonskih tela. U jetri se. U praksi se međutim u dijagnostici bolesti hepatobilijarnog trakta najviše određuje koncentracija holesterola i njegovih frakcija. taj proces se odvija uz sudelovanje enzima acil–holesterol–acil–transferaze (ACAT). Smanjena tolerancija galaktoze i fruktoze javlja se u teškoj aktivnoj cirozi jetre. pored ostalih laboratorijskih testova.

Teška oštećenja jetre. pa mogu biti i manje od 20%.ikterusu koncentracija holesterola u serumu raste do visokih vrednosti. neki autori to tumače neishranjenošću takvih bolesnika. što se u Nemačkoj literaturi označava kao »Estersturtz« (nagli pad estera). te postoji značajna torelacija i s povišenjem koncentracije bilirubina i aktivnosti alkalne fostataze. Sve su to hidroksilirani derivati matične holanske kiseline. Utiču na rastvorljivost holesterola u žuči i stimulišu lučenje jetrene žuči u žučnu kesu.8 ŽUČNE KISELINE Žučne kiseline su steroidi s 24 C–atoma. Takav je nalaz uvek znak vrlo teškog oštećenja s jako oslabljenom funkcionalnom sposobnošću jetre. kakva se mogu naći u cirozi jetre ili toksičnom hepatitisu. obično izostaje porast serumskog holesterola. a bočni im se lanac sastoji od 5 C– atoma i završava karboksilnom grupom. pogotovo odnos koncentracije fosfolipida i ukupnog holesterola. kod hepatocelularnog ikterusa holesterol je normalan ili tek slabije povišen (npr. U žuči se nalaze u mnogo većoj koncentraciji nego u plazmi._Nasuprot tome. kod opstruktivnog ikterusa uzrokovanog malignom bolesti. desoksiholna i litoholna kiselina. Uopšteno se kod malignih bolesti često nalazi niska koncentracija holesterola. Budući da se u jetri stvaraju fosfolipidi. primarne žučne kiseline. Prsteni A i B su im u cis–položaju. Medutim. u ranoj fazi akutnog hepatitisa).3. Hidroksilne grupe su sve u α-položaju. 11.holna i henodezoksiholna kiselina. U jetri se sintetizuju tzv.6 mmol/L. Pri tome raste uglavnom slobodni holesterol. pa se u tim stanjima mogu ponekad naći vrlo niske koncentracije holesterola. Stvaraju se u jetri iz holesterola i imaju važnu ulogu pri varenju masti. čak ispod 2. pre se i odredivanje koncentracije fosfolipida koristilo u oceni funkcionalne sposobnosti jetre. pa čak može biti normalan ili snižen. Iako ta pojava još nije sasvim razjašnjena. i to naročito esterificiranog holesterola. smanjuju sintetsku i esterifikacijsku funkciju jetre. iz kojih u crevu delovanjem crevnih bakterija nastaju sekundarne žučne kiseline. Medutim. . danas su ti testovi uglavnom napušteni.

položaju dolazi do okidativnog skraćenja bočnog lanca: krajnja se metilna grupa hidroksiluje i oksiduje u karboksilnu te skrati mehanizmom β–oksidacije. dihidroksi i trihidroksi–derivati holanske kiseline. položaju (kao intermedijer nastaje keton). Nakon toga se prsten redukuje i dolazi do epimerizacije u C–3. b) sekundarne žučne kiseline Kao što se vidi na slici 11. to su monohidroksi. oko 80 — 90%. Biosinteza žučnih kiselina u jetri započinje hidroksilacijom holesterola na C–7. atomu. a delomično i nakon hidroksilacije na C–12.19. Najveći deo holesterola. 18. i to predstavlia glavni put uklanjanja holesterola.Slika 11.. Nastale slobodne žučne kiseline zatim se aktiviraju s ATP–om i koenzimom A te vežu s glicinom ili taurinom preko njihovih NH2 grupa). Nakon redukcije. . Struktura žučnih kiselina: a)primarne. metabolizuje se u jetri u žučne kiseline.

ali se pojavljuju u opstruktivnoj žutici. izlučuje se stolicom iz tela. Deo žučnih kiselina u crevu sudeluje kao emulgator u cepanju masti i zajedno sa oslobođenim masnim kiselinama ponovno se resorbuje kroz crevnu sluzokožu. Drugi deo žučnih kiselina. naročito kod hroničnih bolesti kao što je ciroza jetre. U jetri se ponovno hidroksiluju u primarne žučne kiseline i izlučuju u žuč. Dnevno se na taj način stolicom izlučuje 294 — 551–μmola (120 — 225 mg) žučnih kiselina. gde delovanjem 7α–dehidroksilaze iz crevnih bakterija prelaze u sekundarne žučne kiseline. pa je neki prihvataju i kao test za diferencijafnu dijagnostiku ikterusa. Međutim. manjim delom i za globuline. Zadnjih godina pridaje se žučnim kiselinama sve veće dijagnostičko značenje. Tu se te kiseline oslobađaju iz jedinjenja s taurinom i glicinom (uglavnom u kolonu) te enterohepatičnom cirkulacijom.5 na oko 6 i time smanjuje stabilnost njihovih micelarnih kompleksa s holesterolom u žuči. i to više ukupnim žučnim kiselinama nego pojedinima od njih.20. vraćaju u jetru. Biosinteza žučnih kiselina u jetri Konjugovane žučne kiseline se putem žuči izlučuju iz jetre u žučnu kesu. Tako se snizuje pH žuči od 7.5 do 6. Referentne vrednosti zavise dosta od metode određivanja. Slobodne žučne kiseline se u plazmi vežu za albumine.8 umol/L (125 — 341 g/dl) seruma. portalnim krvotokom. a ponekad i kod hepatocelularne žutice i oštećenia jetre. najviše se povećava njihova koncentracija kod opstruktivne žutice. . U urinu normalno nema žučnih kiselina. Kliničko značenje. a enzimskim metodama nađeno je 2. Koncentracija ukupnih žučnih kiselina u serumu povisuje se kod oštećenja jetre. nakon dekonjugacije u kolonu.Slika 11. gde se u koncentriraju. Soli žučnih kiselina izlučuju se dalje sa žuči u tanko crevo.

Eritrociti posle prelaska iz koštane srži (u kojoj nastaju) u krvotok žive 120 dana i potom se raspadaju. što je on veći to je veća viskoznost. naslednih bolesti. to znači da leukociti nemaju praktično nikakvog udela u fizičkim osobinama krvi. Nedostatak eritrocita dovodi do anemije. b) aplazija koštane srži. sprečava filtraciju plazme iz kapilara u intrasticijske prostore. Plazma je deo vanćelijske tečnosti. beta i gama.UKRATKO: BIOHEMIJA KRVI Krv je viskozna tečnost koja se sastoji od ćelija i plazme. To se gvožđe ili ponovo skladišti u feritinu ili se upotrebljava za ponovnu sintezu hemoglobina. U teškim anemijama viskoznost krvi se jako . Na viskoznost krvi utiču i koncentracija i vrste belančevina u plazmi. Ona je gotovo identična intersticijskoj tečnosti koja se nalazi između ćelija u tkivima. Glavna funkcija eritrocita je prenos hemoglobina. dok intersticijska tečnost ima oko 2% proteina. Na eritrocite otpada više od 99% ćelija. hormona. Belančevine plazme dele se na albumin. d) hemoliza eritrocita koja može nastati zbog: trovanja lekovima. nazvan koloidno-osmotski pritisak. Hematokrit bitno utiče na viskozitet krvi. Najčešći uzroci anemije su: a) gubitak krvi. ćelijskih ekskreta. ćelije EPR fagocituju oslobođeni hemoglobin. globuline i fibrinogen. iz kojeg se zatim otpušta gvožđe. Krv je prenosioc hranljivih supstanci. elektorlita i ostalih sastojaka iz jednog dela tela u drugi. Fibrinogen je u plazmi veoma važan za procese zgrušavanja krvi. no među njima postoji jedna bitna razlika: u plazmi ima oko 7% belančevina. Kad eritrociti prožive svoj vek i raspadnu se. Globulini se dele na tri glavne vrste: alfa. Taj pritisak. c) poremećaji u sazrevanju eritrocita. Hematokrit krvi je onaj procenat koji u krvi čine ćelije. fetalne eritroblastoze. Glavna funkcija albumina je uspostavljanje osmotskog pritiska na kapilarnoj membrani. koji tkivima donosi kiseonik iz pluća.

čovek najčešće umire veoma brzo. U krvi normalno postoje pet vrsta leukocita. zbog lekova ili ozračenja nakon eksplozije atomske bombe. megakariocita. Upala obuhvata skup uzastopnih promena koje nastaju u tkivima kao reakcija na oštećenje. prestane stvaranje leukocita nastaje kliničko stanje nazvano agronulocitoza. a prianjaju uz zid krvnih i limfnih sudova. monociti i limfociti. To su: polimorfonuklearni neutrofilni leukociti.smanjuje. ako se ne leči. a delom u limfnim čvorovima (limfociti). U krvi ima i mnogo trombocita. Do neobuzdanog stvaranja leukocita može doći zbog maligne mutacije ćelija mijelogenog ili limfogenog reda. Leuhemije se obično dele u dve glavne grupe: limfatičke leuhemije i mijeloičke leuhemije. Pojavljuje se hipoksija. nakon toga prenose se krvlju u različita područja tela u kojima će se iskoristiti. Kad u koštanoj srži. Sve to dovodi do povećanog opterećenja srca. Leukociti su pokretne jedinice zaštitnog sistema u telu. U EPR sistemu srećemo dve vrste ćelija: a) one koje potiču uglavnom od monocita te su povećanjem svog volumena postale tkivni makrofagi. polimorfonuklearni eozinofilni leukociti. ima ih u različitim tkivima. Leuhemijom se označava veoma povećan broj leukocita u krvi. . to su delovi šeste vrste leukocita. polimorfonuklearni bazofilni leukociti. kao što su limfni čvorovi. Leukociti imaju značajnu ulogu u upalnim procesima. b) Limfocitne ćelije koje lutaju tkivima ili su uklopljene u posebna limfatična tkiva. Delom nastaju u koštanoj srži.

hipokalemiju. Manifestacije bolesti zavise od njihovog odnosa i od ukupnog broja zahvaćenih nefrona. urata i fosfata. Usporena glomerularna filtracija bez značajnog oštećenja bubrega može biti posledica smanjenja razlike između hidrostatičkog pritiska. uremiju i zastoj izlučivanja drugih konačnih produkata metabolizma azota.BIOHEMIJA BUBREGA: Normalna funkcija bubrega zavisi od normalne brzine filtracije i normalne funkcije tubula Usporena glomerularna filtracija izaziva: oliguriju. nisku koncentraciju bikarbonata u plazmi i metaboličku acidozu. hipofosfatemiju i hipourikemiju. Kada se smatra da bi ipak trebalo izvršiti labotarorijske analize. I jedni i drugi podaci su dovoljni za dijagnozu i praćenje razvoja disfunkcije glomerula. među njima kreatinina. ali i zbog postglomeluralne opstrukcije. Oliguriju zbog nedovoljne bubrežne cirkulacije uz srazmerno dobru funkciju tubula možemo od akutnog oliguričnog zastoja bubrega najbolje razlikovati pomoću kliničkih podataka. Koncentracije ureje i kreatinina u plazmi su u većini slučajeva odrazi promena bubrežnog klirensa. Takvo stanje može nastati zbog nedovoljne cirkulacije kroz bubrege. plazme u kapilarama i tečnosti u lumenu tubula. Mokraća je suviše razređena i sadrži više natrijuma nego što odgovara stanju hidratacije bolesnika. Oštećenje tubula izaziva: poliuriju. snižen sadržaj bikarbonata u plazmi i metaboličku acidozu. Funkcija tubula . hiperkalemiju. najbolji je indikator koncentracija natrijuma u urinu. Na temelju analiza plazme ne može se razlikovati akutno oligurično oštećenje bubrega od nedovoljne cirkulacije. Ali nalaz je značajan samo kad je bubrežna cirkulacija u času izlučivanja urina takođe bila niska. U većini bolesti bubrega postoje istovremeno smetnje u funkciji glomerula i tubula.

Od 70% do 90% bubrežnih kamenaca sadrži kalcijum. Bubrežni kamenci nastaju zbog: visoke koncentracije njihovih sastojaka u urinu. posebno one primarnog hiperparatireoidizma. bilo zbog toga što ih se mnogo izlučuje. ksantina i oksalata. Klirens testovi su manje precizni i tačni od analiza plazme.može se ispitati merenjem sposobnosti bubrega da koncentruje mokraću. . Imamo još kamence od mokraćne kiseline. Kamenci s kalcijumom su najčešće idiopatskog porekla. bilo zbog oligurije. i retko od cistina. i zastoja urina. pH mokraće pri kojem se sastojci lako talože. ali treba isključiti mogućnost da su nastali zbog hiperkalcemije.

te se zatim izlučuje u žuči. postojati žutica. LAP i ornitin-karbomil transferaze u plazmi. Bilirubin nastaje iz hemoglobina. Hiperbilirubinemija nekonjugovanog bilirubina bez konjugovanog.BIOHEMIJA JETRE: Jetri pripada centralna uloga u mnogim metaboličkim procesima. ali ne mora. Poznato je nekoliko urođenih mana u kojima postoji hiperbilirubinemija. U crevu se pretvara u sterkobilinogen (fekalni urobilinogen). što je najčešće kod odraslih. AST. Metabolizam bilirubina može se ispitati merenjem koncentracije bilirubina u plazmi i pregledom stolice i mokraće. Kliničko-hemijski testovi koji se koriste za ispitivanje funkcije jetre prema patomehanizmima mogu se grubo klasifikovati u testove: Kojim se identifikuje poremećaj permeabilnosti parenhimskih ćelija jetre: povećanje ALT. Rezultati prvih biohemijskih analiza mogu biti tipični za jedan od tri patološka procesa ili za kombinovane poremećaje: oštećenje ćelija jetre. Većinom su srazmerno bezazlene. Uz svaki od tih procesa može. konjuguje se u jetri. sorbitol dehidrogenaze. pa slobodni nekonjugovani bilirubin može prodreti u ćelije mozga te izazvati kernikterus. fruktozo-1-fosfat aldolaze. ali sindrom Crigler-Najjara može izazvati kernikterus. . Žutica je posledica povišene koncentracije bilirubina u plazmi. obično je znak hemolize. Određivanje enzimske aktivnosti od velikog je značaja za diferencijalnu dijagnostiku. Nešto reapsorbovanog urobilinogena izlučuje se mokraćom. Povišena može biti samo nekonjugovana frakcija ili obe frakcije. Kod novorođenčeta može hiperbilirubinemija biti prevelika za kapacitet vezivanja proteina. holestazu i smanjenu masu funkcionalnog tkiva.

ALT.Koji ukazuju na nekrozu ćelije mitohondrijalne AST u plazmi. nekih faktora koagulacije i fibrinogena u plazmi. LAP. ceruloplazmina i izvesnih žučnih kiselina u plazmi. .ili ekstra-hepatičnih žučnih vodova: povećanje AP. Koji ukazuju na opstrukciju u oblasti intra. γ-GT I ChE. U svrhu “screening” testova za otkrivanje oboljenja jetre i sekundarnih poremećaja najbolje mogu poslužiti AST. albumina. jetre: pojava GLDH i Koji ukazuju na insuficijenciju mehanizma koji produkuju protein u EPR-u parenhinskih ćelija: smanjenje holinesteraze. Koji ukazuju na proliferaciju mezenhinalnih frakcija u jetri: povećanje α2 i γ-globulina na elektroferogramu i patološki rezultati labilitetnih testova.

.

Opšta i medicinska enzimologija. Portland Press. 2005. Willey and Soons. Medicinska knjiga. Roberts K. Berkeš-Tomašević P. Oxford. JUMELA. Zagreb. Zilva JF. 1982. C. 1989. New York. Molecular Biology of the Cell. Elliott DC. Saunders Company.Literatura: Guyton A. Walter de Gruyter. XI izd. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. New York.. Devlin TM. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1992. Raff M. Roskoski R. Osnovi molekularne biologije. Devlin TM. 1996. Biokemija.. Zagreb. 1996. Alberts O. London. Temelji fiziologije čovjeka. Školska knjiga. Medicinska biohemija. Williams RH. Voet JG. 1979. A Human Perspective. Karlson P. Voet D. J. 1996. Watson J.B. 1995. 1959. Biochemistry and Molecular Biology. J. 1995. New York. Berkeš I. Klinička kemija u dijagnostici I terapiji. W. Zagreb. Harperov pregled biohemije. Budecke E. Mayes PA. Pratt C. J. Voet D. Sodeman W. 1989. Springer Verlag. . Patološka fiziologija. Willey-Liss. Biochemistry. VI izd. Elliott WH. Berlin. JUMELA. New York. Medicinska knjiga. Školska knjiga. Frayn KN. 2008. Martin DW. Textbook of Endocrinology. Beograd-Zagreb. 1997. Beograd. W. Biochemistry. Beograd-Zagreb. 1980. Pannall PR. A. Beograd.Willey and Soons. Matić G. Springer Verlag. Metabolic Regulation. Savremena administracija. 1975. Human genetics. Voet JG.Willey and Soons. Gerland Publishing. Bray D. Rodwell VW. Motulsky V. Berlin. 1997. Berlin. Medicinska biohemija. New York. 2009. Zavet. Beograd. Textbook of Biochemistry. Đurđić V. 1994. 1988. Philladelphia. Lewis J. Granner DK. Grundriss der Biochemie. Zagreb. Štraus B. Saunders.B. Principle of Biochemistry: Life at the Molecular Level. Chandler AM. Biochemistry. Oxford University Press. Problems and Approaches. Riggs T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->