10/19/2013

POJAM RAZVOJA, PERIODIZACIJA RAZVOJA, ISTRAŽIVAČKE METODE U RAZVOJNOJ PSIHOLOGIJI
Maja Savić Filološki fakultet u Beogradu

Tradicionalni vs celo celoživotni životni pristup
• Tradicionalni pristup ističe velike promene od rođenja do adolescencije, malo ili bez promena u odraslom dobu i opadanje u starosti • Celoživotni pristup naglašava razvojne promene tokom celog života, kako tokom detinjstva tako i u odraslom dobu i starosti • Razvojna ≠ dečja psihologija

1

socijalizacija. jezik • Psihosocijalni r.10/19/2013 Pojam razvoja • Promene u ponašanju i psihičkim funkcijama koje su na sistematski način povezane sa uzrastom • Odlike razvojnih promena: o o o o o Trajnost Nepovratnost (ireverzibilnost) Progresivnost/regresivnost Kumulativnost Vode diferencijaciji Područja razvoja • Fizički r. o opažanje. pamćenje. učenje. razvoj identiteta 2 . mišljenje. čula • Kognitivni r. pažnja. motorika. fiziološki procesi. ličnost. moralni razvoj. motivacija. o anatomija. o emocije.

– 10.do 11g. – Srpsko društvo za dečju psihologiju S. školski uzrast (rani . . nedelje).1897) • 1882. – Posmatranje razvoja duševnih sposobnosti kod dece o Č. Darvin V. 15g. o fetus (do rođenja) • Detinjstvo i mladost – od rođenja do 18 g o o o o o novorođenče (do 2.Biografska skica bebe o V. o embrion (2.1803) • 1787. XIX vek o D. pozna (do 65g) • Staračko doba . rani uzrast (1-3g).65g do kraja života Nastanak razvojne psihologije D. Hol (1844-1924) – Pokret za proučavanje deteta • 1906. Tideman • Biografske studije beba. Hol 3 . Prajer (1841 . Darvin (1809 – 1882) • 1877.do 18g) • Zrelo doba – od 18 do 65g o rana (do 24g). god). srednja (do 49g). – Duša deteta Č. meseca). srednji . Tideman (1748 .10/19/2013 Periodizacija razvoja • Antenatalni period – od začeća do rođenja o zametak (do 2. pozni . odojče (do 1. Prajer • S.do 14. nedelje). predškolski uzrast (3-7 g).

Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale Terman • Terman (1921/22)– studija praćenja intelektualno obdarenih pojedinaca Kriterijumi naučnog saznanja • • • • Objektivnost Pouzdanost Valjanost Ponovljivost • Reprezentativan uzorak 4 . Bine-Simonova skala inteligencije Binet o Borislav Stevanović • 1934.10/19/2013 Nastanak razvojne psihologije • Gezel – od 1911. revizija Bine-Simonove skale • 1967. jezičkog i emocionalnog razvoja sa ciljem da se otkriju faze i norme dečijeg razvoja • Pokret mentalnog testiranja o Bine – istraživanje procesa mišljenja kod dece • 1905. godine na Jejlskom univerzitetu započinju longitudinalna istraživanja dečjeg motornog.

10/19/2013 Faze istraživačkog procesa • • • • • • • Definisanje problema Pregled literature Preciziranje problema Izbor metoda i tehnika Sprovođenje istraživanja Tumačenje rezultata Izveštavanje o rezultatima Metode u razvojnoj psihologiji • Metoda . obradi i prikazivanju podataka • Sistematsko prikupljanje podataka • Standardizovani istraživački postupci • Moguće ponavljanje od strane drugih istraživača 5 .opšti način istraživanja psiholoških problema • Tehnike .posebni postupci koji se koriste pri prikupljanju.

10/19/2013 Metode u razvojnoj psihologiji • • • • Eksperimentalna Korelaciona Posmatranje Samoizveštavanje Eksperiment • Glavni cilj eksperimenta je da se ispita da li određeni uslov. faktor ili varijabla deluje na pojavu koja je predmet istraživanja o Pojava koja se ispituje – zavisna var o Uslovi koje eksperimentator kontroliše i menja da bi se proverilo da li i koliko deluju na zavisnu varijablu – nezavisna ili eksperimentalna var o istraživači nastoje da u eksperimentu drže pod kontrolom sve druge faktore koji bi mogli da utiču na zavisnu var. a ne potiču od nezavisne – kontrolne ili intervenišuće var • Namerno izazivanje pojave koju ispitujemo • Sistematsko variranje faktora za koje se pretpostavlja da utiču na ispitivanu pojavu • Utvrđivanje kauzalnih veza 6 .

) u kome model pokazuje agresivno ponašanje prema lutki (fizičko+verbalno) Ponašanje modela nagrađeno (pohvalama) ili kažnjeno (pokudama) ili bez posledica (indiferentnost) Test oponašanja: da li će deca (5 god.10/19/2013 Primer eksperimenta Bandurin eksperiment (60-tih)  Gledanje kratkog filma (5 min.) pokazati iste forme fizičke i verbalne agresije  Manje oponašanje agresivnih radnji ako su kažnjene  NV ZV  Eksperiment • Ekološka validnost? Bronfenbrener: „studije čudnog ponašanja dece u čudnim situacijama sa čudnim odraslima u najkraćim mogućim periodima vremena“ • Etički razlozi 7 .

uslovi u kojima se ponašanje posmatra su kontrolisani zapažanja o posmatranoj pojavi se beleže sistematski. inteligencija i uspeh u školi. broj izostanaka sa časova matematike i ocena iz tog predmeta. uspeh na prijemnom i uspeh na studijama o .predmet i svrha posmatranja Planiraju se postupci i uzorak posmatranja. kontrolisano posmatranje o o o o unapred određen cilj . broj sati provedenih ispred TV-a i uspeh u školi Posmatranje • Anegdotska metoda • Metoda dnevnika • Sistematsko.10/19/2013 Korelaciona istraživanja • Korelacioni metod o Povezanost između varijabli: da li je variranje vrednosti jedne varijable praćeno variranjem vrednosti neke druge varijable o Jačina i smer povezanosti o Koeficijent korelacije (-1 ≤ r ≤ 1) Pozitivna korelacija Pozitivna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 Negativna korelacija Negativna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 Odsustvo korelacije Odsustvo korelacije 5 10 15 20 o + npr. objektivno .npr.uz razdvajanje opisa od tumačenja • Analiza sadržaja • Prednost: spontanost i prirodnost ponašanja 8 .

10/19/2013 Samoizveštavanje • Intervju. upitnik. stavovima i procenama ispitanika o različitim temama i problemima o Informacije nedostupne posmatranju o Podaci o prošlim i budućim događajima o Ekonomično – za kratko vreme veliki broj podataka o Problematična valjanost odgovora • Inventari ličnosti • Autobiografije i lični dnevnici Istraživački nacrti • • • • Longitudinalni Transferzalni Sekvencijalni Mikrogenetički • Uzrast skoro uvek osnovna nezavisna var 9 . anketa o Subjektivni podaci o mišljenju.

godine) • Mane: o Neekonomičan (dugo traju. Prednosti: • Ekonomičan – veliki broj subjekata za kratko vreme • Nema osipanja uzorka Mane: • generacijske razlike među subjektima koji se porede • Neregistrovanje nekih pojava usled intermitentnosti u razvoju 10 . Obim rečnika dece na uzrastu od 3. (poprečnog preseka. meseci. 4 i 5 god Transferzalni n.10/19/2013 (uzdužnog preseka. skupa) o Osipanje uzorka (slučajno i sistematsko) o Kumulativno delovanje ispitivanja (ispitanici više puta prolaze kroz istu proceduru) o Razlikovanje uzrasnih i drugih izvora promene (npr. horizontalni) • Ispituju različite uzrasne grupe u istom vremenskom trenutku o Npr. promene vezane za određenu generaciju) Longitudinalni n. preseka. vertikalni) • Isti pojedinac ili ista grupa ispituju se u dužem vremenskom periodu (nedelje.

10/19/2013 Sekvencijalni n. • Kombinacija longitudinalnog i transferzalnog • Grupe različitog uzrasta se prate u toku određenog vremena Sekvencijalni n. Poređenje različitih generacija Transferzalno poređenje Longitudinalno poređenje 2000 Godina rođenja 6 god 8 god 10 god 1998 8 god 10 god 12 god Godina testiranja 11 .

ili da prekine učešće u bilo kom trenutku • Obezbediti pristanak roditelja • Svi dobijeni podaci o detetu se čuvaju kao poverljivi 12 .10/19/2013 Mikrogenetički n. • Posmatranje se vrši u ograničenom vremenskom periodu kada razvojna pojava treba da se pojavi • Dublji i detaljniji opis procesa koji dovode do promena • Ovaj pristup se naročito upotrebljava pri proučavanju saznajnog razvoja na prelazima između pojedinih stadijuma Etički aspekti istraživanja • Ne sme se koristiti nijedan istraživački postupak koji bi mogao na bilo koji način da naudi detetu • Obavestiti ispitanika o svrsi istraživanja • Ispitanik ima pravo da prihvati da učestvuje ili ne učestvuje u istraživanju.