P. 1
Harmonija-i-Matematika-u-Muzici

Harmonija-i-Matematika-u-Muzici

|Views: 27|Likes:
Published by Marko Ćatić
Matematika
Matematika

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Marko Ćatić on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

Matematički fakultet Beograd

HARMONIJA I MATEMATIKA U MUZICI

Milica Živanović ml03007
Sardžaj
Dijalektika ...................................................................................................... Alikvotni tonovi .............................................................................................. Harmonija i spirala ........................................................................................ Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka ......................................... 4 4 7 9

Logaritamska spirala ..................................................................................... 11 Logaritamska spirala i zlatni presek ........................................................... 13

Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi ……………………………... 17 Zaključak ........................................................................................................ 19 Imenik ............................................................................................................. 21 Literatura ........................................................................................................ 29

2

“Bliznakinje načela krsta, oplođene čistim ukrštanjem, simetrija i armonija su uspele da začnu vaselenu i da je rode, razviju i nasele večnim životom.” Laza Kostić

3

menja i kreće. čini se. da bi dospeo do onog najvišeg (“do uvida u vrhunsko dobro. Platon govori o uzdizanju i osvešćavanju duše na putu saznanja. kineski filozof Li Pu Ve iz III veka pre Hrista. do određene granične frekvencije. Ova granica kod nekih instrumenata iznosi: Instrument Granična frekvencija (kHz) Horna 1. I zaista. s jedne strane. razvija. Osnovni princip dijalektike glasi da se sve što zapažamo u prirodi i društvu. ide preko proučavanja i razumevanja matematičkih oblika i relacija. alles andere ist Menschenwerk”. od iskona prkosi osnovnom principu dijalektike. počinje od najnižeg stepena saznanja (od onoga što pokazuju čula).Veliki matematičar Leopold Kroneker je 1886. pod rečju dijalektika podrazumeva učešće ljubavi jer “ni do čega vrednog se ne može stići bez tog zanosa”. On kaže da je taj put ulazni. (“Cele brojeve je stvorio dragi Bog. progresivan. sokratska ispitivanja. sasvim je sigurno da niko pre njega nije poznavao reč dijalektika.5 Flauta 4 Violina 8 Truba 9 Triangl 16 4 . a ne po nečemu drugom ”). osnovnom tonu. Alikvotni tonovi Poznato je da svaki muzički ton predstavlja složenu zvučnu pojavu. koje je dobro po sebi. alikvotni tonovi (parcijalni tonovi ili harmonici). a s druge strane objašnjava reči Leopolda Kronekera. čije se frekvencije odnose prema tonu u kojem se pojavljuju. Neposredni uzor za konstrukciju Platonove dijalektike bili su sokratski razgovori. Platon. oko nas i u nama. podrazumeva veštinu dolaženja do pojmnovnog saznanja. No. kaže da o muzici “može govoriti samo sa čovekom koji je shvatio sužtinu sveta”. Međutim. ove dve izjave između kojih je razmak od 2200 godina su dovedene u vezu! Dijalektika Dijalektika kao metoda pobijanja ili dokazivanja bila je poznata i pre Platona. Tu reč je sam Platon skovao kao ime za filozofsku istraživačku aktivnost. a s druge strane. kao 1:2:3:4:5:6:7:8:9 itd.”) S druge strane. U zvuku svakog tona sadržani su i njegovi tzv. a sve ostalo je delo ljudskih ruku. tj. godine na Kongrsu u Berlinu rekao: “Die Ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht. obratićemo posebnu pažnju na jednu prirodnu pojavu koja.

b) = 2ab a +b 5 . kojima je utvrđeno njihovo postojanje. odnosno boju glavnog. peti i šesti alikvotni ton daju tonove durskog trozvuka. Nemački muzikolig Hugo Riman postavio je hipotezu o postojanju niza alikvotnih tonova sa suprotnim kretanjem intervala – odozgo naniže. Helmholcovim rezonatorima. Četvrti. 8. dakle. 3. Rimanovu hipotezu. a mogu se registovati i tzv. Takođe. 1/2. svaki član ovog niza predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna člana koja se izračunava po formuli: H(a. u osnovi svakog tona ležao i leži niz prirodnih brojeva 1. Prvo. ovi tonovi u akustici često nose naziv harmonici. Fizičko postojanje donjeg alikvotnog niza nije eksperimentalno utvrđeno. sadržani sledeći alikvotni tonovi: Osnovni ton Alikvotni tonovi (Hz) 110 Hz 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 Približan ton a e1 a1 cis2 e2 g2 a2 h2 cis3 dis3 e3 f3 A u tonu C su sadržani naredni alikvoti: Alikvotne tonove ne razabiramo sluhom kao samostalne tonove. što je granična frekvencija niža) to je zvuk instrumenta “mekši” i obratno – što je alikvotnih tonova više. 7. 9… i to upravo onaj kojeg nam je po rečima Kronekera podario dragi Bog. Zatim. što je manji broj alikvotnih tonova (tj. osnovnog tona. kao tzv. harmonijski niz 1.Tako su. 1/3. može postići da pojedini alikvoti zazvuče izdvojeno. naročitim postupkom u sviranju. a sami brojevi tačno označavaju deo žice koja treperi prilikom proizvođenja odgovarajućeg tona. bilo na nekom od prvobitnih muzičkih instrumena. to je zvuk instrumenta oštriji. Na osnovu ovoga je izveden zaključak da i molski tonalitet ima u jednom akustičnom zakonu svoju prirodnu podlogu. ali prema Rimanu i četvrti. 2. od kada je čovek proizvodio muziku bilo svojim glasom. što predstavlja tzv. na primer u tonu A. 6. Zaključimo. Njihove recipročne vrednosti obrazuju tzv. peti i šesti ton donjeg alikvotong niza obrazuju molski trozvuk. 1/5… za čiji naziv postoji više razloga. 5. Dovoljno je na odredjenom mestu žicu samo lagano dotaći. umesto čvrsto pritisnuti. Na nekim instrumentima se. kao što je već pomenuto. 1/4. da je još od najdavnijih vremena. flažoleti. čija je frekvencija 110Hz. 4. usled čega nastaje specifična boja tona Slika ili dijagram odnosa tih tonova zove se zvučni spektar. nego samo kao prizvuk. pa je na osnovu toga proistekla teorija nekih estetičara o prirodnoj osnovi durskog tonaliteta.

obrazuju geometrijsku progresiju. Vidimo da se članovi drugog niza dobijaju logaritmovanjem prvog za osnovu 2. niz prirodnih brojeva: 1. možda najvažnija. Kažu da iz njegovih dela govori “jedno istinsko 6 . Fehnerov zakon glasi da “jačina oseta jeste proporcionalna logaritmu odgovarajućeg podražaja”. izjednačavanja i tempiranja muzičkih skala i tačnog određivanja položaja svakog tona u njima. Koračanje duž niza oktava osećamo kao ravnomerno penjanje ili spuštanje. Pre svega. 2 2 . ali teško da se iko usudio da dirne u svetinju oktave. Svaki ton je u stanju da iz sebe izvede. a posebno Arhita.. a s druge strane. 2 5 . 2. podražaja. 2 6 . U nizu alikvotnih tonova poseban i izuzetan značaj zauzimaju oktave. čiji je količnik 2. jer su intuitivno osećali da se ona nalazi u “temeljima postanka sveta”. Veber-Fehnerov zakon je doživeo mnoge polemike i osporavanja. drugi niz je niz logaritama prvog. Recipročna funkcija (hiperbola) y = k/x ima svoju podlogu u prirodnom zakonu. Posmatrajmo sada uporedo dva pomenuta. oba tona u čoveku pobuđuju “kvalitativno isti subjektivni doživljaj”. Dakle. čitav jedan neograničen niz oktava ili tzv. . a drugi linearno. Oktava je fundamentalnan muzički interval koji “kao nijedan drugi tonski korak. a prirodni brojevi odgovaraju “subjektivno doživljenim tonskim visinama”. Prvi od njih raste eksponencijalno. teoretičari muzike i graditelji muzičkih instrumenata proučavali su problem tonskog uređivanja. Ali i bez toga. 4. . 5. tako da se u ovom slučaju pomenuti zakon ostvaruje.Pri tome treba imati u vidu da su još stari pitagorejci. S jedne strane. po pravilu geometrijske progresije. akustičari. ali u oktavnom prostoru je dobio svoju najveću potvrdu. i to: oktavni niz: 2 1 . Bitno je spomenuti da Gustav Teodor Fehner (1801-1887) jeste čovek koji je težio jednoj sveobuhvatnoj psihološkoj slici sveta – “sveta u kome se duhovni i materijalni procesi od početka razvijaju uporedo i zajedno. 3.. na prirodnim zakonima zasnovana niza. Osnovni psihofizički zakon prema Fehneru ima oblik S = k * logR gde je S jačina oseta (ili kako neki više vole intenzitet senzacije). da je kod žice muzičkog instrumenta broj oscilacija obrnuto proporcionalan dužini dela žice koji treperi. Zapravo. isto kao i fizičko i psihičko u njegovoj psihofizici”. koristili aritmetičku i harmonijsku sredinu za podelu oktave na sve manje i manje intervale i tako dobili više različitih dijatonskih skala. oktavni prostor. osnovni ton i njegova oktava nisu identični. 2 4 . matematičari. u nama izaziva isti kvalitet oseta”. oktava je za sve harmoničare najvažniji interval u muzici i najsavršeniji. Tokom mnogih vekova. 6. Oktavni brojevi predstavljaju podražaje u obliku frekvencija. od vremena pitagorejaca do današnjih dana. i R je intenzitet stimulacije tj. 2 3 . tj. Ali i svaki novonastali ton ima tu istu reproduktivnu moć. jedni sa drugima. što nas vodi do Veber-Fehnerovog zakona. To opet znači da “eksponencijalnom rastu veličine podražaja odgovara linerani rast veličine oseta”.. njihove frekvencije se odnose kao 1:2:4:8:16…. k je konstanta karakteristična za određeni modalitet..

I bi svetlost.” Broj 2 u tonskom prostoru izaziva prvu polarizaciju koja istovremeno vodi ka cikličkoj oktavnoj strukturi. a jedina polazna tačka je osnovni ton – jedno – duh Božji koji sve obuhvata. I vide Bog svetlost da je dobra. vera i nauka stoje u tesnoj međusobnoj povezanosti”. Stoga se smatra da je logaritamska funkcija matematički izraz povezanosti fizičkog i psihičkog. fascinirao je sve prave istraživače nauke o harmoniji. a zatim je to dovedeno u vezu sa biblijskom Knjigom postanja. Njegovim logaritmovanjem ponovo se dobija harmonijski niz. dobija se istinski ljudski kvalitet. Istovremeno sa njom nastala je i mogućnost formiranja kvintnog kruga. odnosno harmonijski niz.” Broj 3 se pojavljuje u drugom ciklusu kao prvo novo biće u obliku kvinte. a kvinta simbolizuje prvog čoveka Adama.jedinstvo religije. “Broj 1 ukazuje da tonski prostor još nije u sebi struktuiran već haotičan. kao i da je njegova glavna preokupacija bila “naći most između srca i razuma”. tek na ovom stepenu kroz polarizaciju na čoveka i ženu. Kvinta se kroz broj 5 dalje polarizuje u veliku i malu tercu. 2) pri čemu svaka oktava označava jedan nov ciklus. odnosno oktavni podniz. umetnosti i nauke. A složićemo se svi da je ovo u izvesnom smislu i jedna od preokupacija harmonije. Poznati nemački harmoničar Peter Nojbeker spontano je i intuitivno alikvotni niz predstavio u obliku jedne spirale (sl. i ova igra uz pomoć logaritamske funkcije može po volji da se produži. koji su u njemu doživljavali jedan od osnovnih “prafenomena univerzuma” i otkrivali različita i višeslojna značenja. odnosno kako Biblija kaže: “Beše tama nad bezdanom. objektivnog i subjektivnog. Sedmi alikvotni ton sa prethodnim obrazuje septakord koji se doživljava kao pitanje kojim se stvoreni čovek obraća stvaraocu. 7 . duh i materija. Vratimo se sada na harmonijski niz koji predstavlja alikvotne tonove. Harmonija i spirala Niz alikvotnih tonova. a time i mnoštva tonova u njihovoj organskoj uređenosti. Prvi akt stvaranja je polarizacija u svetlost i tamu koja istovremeno vodi ka cikličkom fenomenu dana i noći. i rastavi Bog svetlost od sl. u kome Bog i priroda. i duh Božji dizaše se nad vodom. Trojka polarizuje oktavu na kvintu i kvartu. Iz ovog niza možemo izdvojiti geometrijski podniz.2 tame. “I reče Bog: neka bude svetlost. Dok je u prvom ciklusu stvaranja čovek još bio androgeno biće. Pojavljuju se dur i mol – muško i žensko. Pitanje se postavlja o kušanju sa drveta saznanja i obećanju zmije da će čovek postati kao Bog.

koja se pak sa svoje strane jednoliko obrće oko jedne stalne tačke”. gde je ρ poteg ili rastojanje neke tačke od koordinatnog početka ili pola. 3a. S druge strane. Primetimo da se poteg ρ neograničeno smanjuje kada ugao θ neograničeno raste. Hiperboličku spiralu definišemo jednačinom ρ = a/θ. 4a.3 sl. Ako uzmemo da se početni položaj obrtne prave nalazi na polarnoj osi i da je početni položaj pokretne tačke u polu polarnog koordinatnog sistema. živoj i organskoj vezi sa nizom alikvotnih tonova. on definiše krivu koju mi danas nazivamo Arhimedova spirala kao “liniju opisanu tačkom koja se jednoliko kreće po pravoj. Postoje. Jednačine svih ovih spirala izražavaju se u tzv. sl. Uobičajeno je da se njihov redosled obeležava rednim brojevima (prvi. ali pored toga imaju i mnoga druga značenja i ispoljavanja. kao i da se odgovarajuća linija zavija kod pola i asimptotski mu se približava. Spomenimo da i gramofonska igla krećući se po ploči opisuje putanju koja tačno predstavlja Arhimedovu spiralu. 3). hiperbolička i logaritamska). gde konstanta a predstavlja faktor proporcionalnosti. Ako je frekvencija osnovnog tona a. pa imamo 8 . tada će frekvencije alikvotnih tonova dalje biti 2a. tri glavna tipa spirala (Arhimedova. niti je precizirao o kom obliku spirale je reč. drugi.” Peter Nojbeker nije dao nikakvo matematičko izvođenje. U svojoj knjizi O spiralama. 5a. Posle broja 8 čovek mora da napusti rajski prostor i započne tegoban zemaljski život koji se u Bibliji opisuje rečima “Sa znojem lica svojega ješćeš hleb”. Na slici 4 imamo spiralu nacrtanu za dva suprotna smera obrtanja pokretne prave.Sa brojem 8 zatvara se još jedan oktavni ciklus. ordinata ove krive je određena sa y = ρ·sinθ. pre nove ere). tada jednačina spirale ima oblik ρ = aθ.4 Ova kriva u muzičkom smislu predstavlja krivu frekvencija alikvotnih tonova. 6a… I to su tačno one brojne vrednosti i apscise tačaka u kojima spirala seče polarnu osu. I sva tri su u neposrednoj. polarnim koordinatama ρ i θ. Jedan od najvećih matematičara i naučnika helenističke epohe i celokupnog starog sveta bio je Arhimed (287 – 212. a θ ugao između potega ρ i polarne (horizontalne) ose (sl. a sa brojem 9 počinje napredovanje i izgradnja tonske skale iz manjih elemenata. treći…) odozdo naviše.

y = ρ·sinθ = a ⋅ s iθ n 〈a θ lim sin θ θ →0 jer je s i θn . harmonijskom četvorkom tačaka. 1/2. 1/3. jer je θ =1 Ovu spiralu pominje i Isak Njutn u prvoj knjizi svojih Principia pri razmatranju zakona gravitacije i mogućeg obilaska planeta oko Sunca. Alikvotni tonovi i harmonijska četvorka tačaka Pokušajmo da dovedemo alikvotne tonove iliti harmonike u vezu sa tzv. 9 . mogu da predstavljaju harmonijsku četvorku tačaka.1] možemo da posmatramo kao dužinu žice muzičkog instrumenta. Poznato je da 4 tačke A. B. Ukoliko izaberemo a = 2π dobićemo presečne tačke sa polarnom osom 1. 1/6. 〈1 θ Spirala se odavde nalazi ispod prave y = a i asimptotski joj se približava (videti sl. To znači da jedinični interval [0.5 spirala prolaziti tačno kroz one tačke na žici u kojima se stvaraju alikvotni tonovi. 5).. 1/5. pa će sl. 1/4. C i D jedne prave linije obrazuju harmonijsku četvorku tačaka ako tačka C deli odsečak AB iznutra u istom odnosu u kome ga tačka D deli spolja: A C : C B = A D : B D (1) Pitanje je da li bilo koja 4 alikvotna tona na žici muzičkog instrumenta prikazana kao tačke na brojnoj osi. Ova kriva u muzičkom smislu upravo predstavlja krivu samih alikvotnih tonova. na šta nas sam termin “harmonijski” navodi.. Svaki alikvotni ton predstavlja harmonijsku sredinu dva susedna alikvotna tona.

tj. αc). 9. pitagorejska četvorka 6. Vidimo da problem ima beskonačno mnogo rešenja. Ovu relaciju posmatrajmo sada kao jednu tzv. relacija (2) svodi se na relaciju a · (c-b) = (b-a) · c (3) Primetimo da se u relaciji (3) više ne pojavljuje n. što znači da je svejedno od kog alikvotnog tona ćemo početi formiranje harmonijskih četvorki. Diofantovu jednačinu sa tri nepoznate veličine a. prvu oktavu. b = 4. c uz uslov 0<a<b<c. c = 6 Za n = 1 dobijamo alikvotne tonove 0. Veza između alikvotnih tonova i harmonijskih četvorki mnogo se jasnije uočava ako se tonovi izraze preko svojih frekvencija. b. . f. Inače. 5/6. c’ može se smatrati osnovnom harmonijskom četvorkom u okviru oktave. Tako. b. b = 3. 8. itd. g. 12 poznata kao Harmonia perfecta koja odgovara tonovima c.Označimo apscise ovih tačaka sa n −1 n + a −1 n + b −1 n + c −1 . drugu oktavu. u matematici se pod Diofantovom jednačinom podrazumeva svaka algebarska jednačina sa celim koeficijentima. b i c su za sada nepoznati prirodni brojevi uz uslov a < b < c. gde je α proizvoljan prirodan broj. kvintu i četvrtu oktavu. 2) a = 3. Dvostruka proporcija (1) svodi se na  n + a −1 n −1   n + b −1 n + a −1   n + c −1 n −1   n + c −1 n + b −1  − − − −  : = :  (2) n   n +b n+a   n+c n   n+c n +b   n+a Posle kraćeg računanja. αb. Postoje još dve harmonijske četvorke u okviru kvinte: 10 . a a. i n n +a n +b n +c pri čemu n označava redosled alikvotnog tona od koga počinjemo formiranje četvorke. c) kao rešenje generiše još beskonačno mnogo rešenja oblika (αa. jer svaka uređena trojka (a. Neposrednim računanjem dolazimo do prvih nekoliko rešenja: 1) a = 2. tj. c = 6 Za n = 2 dobijamo alikvotne tonove 1/2. 7/8. veliku tercu i treću oktavu. 3/4. na primer. osnovni ton. drugu oktavu. čija se rešenja traže u skupu celih brojeva. 15/16. 4/5. 3/4.

c 1/1 e 5/4 f 4/3 g 3/2 f 4/3 g 3/2 as 8/5 c’ 2/1 kao i dve u okviru kvarte: c 1/1 es 6/5 e 5/4 f 4/3 g 3/2 as 8/5 a 5/3 c’ 2/1 Logaritamska spirala Poznati švajcarski matematičar Jakob Bernuli (1654-1705) proučavao je veći broj krivih linija čije se jednačine izražavaju u polarni koordinatama. određenoj jednačinom ρ = e aθ (a ≠0). Ova osobina ukazuje na bliskost spirale i kruga kod koga je presečni ugao 90º. 4θ 4 … onda odgovarajuće vrednosti potega čine geometrijsku progresiju: 1. ρ 3 . 7). 3θ 3 . θ 1 . Pre svega. sl. 11 sl. a najveću pažnju pritom posvetio je logaritamskoj spirali. Ako polarni ugao θ uzima vrednosti koje obrazuju aritmetičku progresiju 0. u jednačinu jediničnog kruga u polarnim koordinatama. svaka prava koja prolazi kroz pol. 2θ 2 .8 . seče spiralu pod istim uglom (videti sl. Jednačina ρ = e aθ za a = 0 prelazi u ρ = e 0 = 1. ρ 2 . Krug i nije ništa drugo nego logaritamska spirala sa brzinom rasta 0. 6 prikazan je grafik ove krive za a > 0 i a < 0. tj.6 Postoji veliki broj zanimljivih osobina ove krive koje su fascinirale Brnulija.7 sl. ρ 4 … Na sl. ρ.

kao i neke druge osobine. umetnike i filozofe prirode nije imala veću privlačnu snagu od logaritamske spirale.9 Engleski filozof prirode D’Arcy W. Osobinu da ravnomernom prirastu ugla odgovara eksponencijalni prirast potega uočen je i kod ljušture amonita (sl. Primenom raznih geometrijskih transformacija. učenik Galileja. verovatno zbog neznanja. istrajnosti i nepromenljivosti kod protivurečnih i konfliktnih stanja i prilika. tj. rogovi. Zbog svog dopadljivog oblika javljala se još od vremena antike kao omiljeni dekorativni motiv. ali se umesto logaritamske. a s druge stane. uočavana je na neočekivanim mestima u prirodi. nizovi zuba ili suncokret (cl. Sigurno je da nijedna druga kriva za naučnike. učinile su da Jakob Bernuli svoju omiljenu krivu nazove Spira mirabilis i napiše: “Uvek se rađa sama iz sebe i sama sebi slična. Interesantno je i njeno ponašanje u odnosu na tzv. Ovaj rezultat predstavlja prvu poznatu rektifikaciju. reflektujemo ili podelimo. spirala ostaje invarijantna. Tome se mogu još 12 . 8). evolutu. Evangelista Toričeli (16081647). Jakob Bernuli je otkrio da je logaritamska spirala sama sebi sopstvena evoluta. može se smatrati simbolom snage. uvek ista ako je uvijemo ili odvijemo. otkrio je 1645. Međutim. Želja mu je u neku ruku ispunjena. ali i simbolom ljudskog tela koje posle svih svojih promena. čak i posle smrti vaskrsava u svome pravom i savršenom obličju. nepromenjena. evoluta je geometrijsko mesto svih centara krivine koje se dobija pri kretanju duž prvobitne krive. našla Arhimedova spirala. Najčešće. sl. 10).Ako pođemo od bilo koje tačke P na spirali ka njenoj unutršnjosti. primenom inverzije spirala ρ = e aθ prelazi u ogledalno simetričnu spiralu ρ = e −aθ . Thompson (1860-1948) razmatrao je u svom delu O rastu i obliku ulogu logaritamske spirale kao pokretačkog oblika rasta prirodnih formi kao što su: školjke. evoluta je nova kriva koja se znatno razlikuje od polazne krive koja je generiše. Za neku datu krivu.” Bernuli je izrazio želju da se logaritamska spirala sa natpisom Eadem mutate resurgo (preobražena vraćam se opet ista) stavi na njegov grob. godine da je dužina ove putanje konačna i jednaka dužini odsečka tangente iz tačke P do preseka sa y-osom (sl. Sve ovo. treba izvesti beskonačno mnogo obrtaja u cilju dostizanja pola. 9). odnosno odeđivanje dužine luka jedne nealgebarske krive. Na primer. Ipak.

Treba AB podeliti tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku. da bi se danas ustalio naziv “zlatni presek”.11 Spomenućemo sada još jednog izuzetno značajnog matematičara stare ere Euklida. o kome se vrlo malo zna. 6180339887.. nacrta se kvadrat HG na AH. i odmeri se EH jednako BE. Nacrta se kvadrat ABCD na AB. 11). 13 . Euklid kaže: “Neka je AB data duž.” sl. sl. a kasnije su joj pripisivani i nazivi poput “božanstvena proporcija” “neprekidna proporcija”. godine stare ere.pridodati i spiralne galaksije (sl. obeležimo je sa τ= 1+ 5 = 1. i prepolovi se AC tačkom E. U svojoj drugoj knjizi Elemenata. u VI knjizi pod definicijom 3 Euklid piše da “cela duž stoji prema većem delu kao veći prema manjem”. Kasnije. u jedanaestom stavu. Tvrdim da je AB podeljeno tačkom G tako da je pravougaonik obuhvaćen dužima AB i BG jednak kvadratu na AG. “zlatni pravougaonik”. Ali možemo reći i da su Elementi kapitalno delo celokupnoga staroga sveta.12 Moguće je uspostaviti vezu između zlanog preseka i logaritamske spirale.. 12). Prvo spomenimo da odnos o kome Euklid govori ima i svoju brojnu vrednost. produži se CA do H. Navedimo samo ideju za konstrukciju zlatnog preseka. povuče se BE. osim da je živeo u vreme prvog Ptolemaja. Njegovo najveće delo jesu Elementi napisani oko 300. Ovo razlaganje Euklid naziva “podelom u srednjoj i krajnjoj razmeri”.10 99999 99999 999 9 Logaritamska spirala i zlatni presek sl. koji ima važnu ulogu u arhitekturi. i produži se FG do K. 2 Neki umetnici su smatrali da najsavršenije mere i proporcije od svih pravougaonika ima tzv. Euklid deli datu duž “tako da pravougaonik obuhvaćen celom duži i jednim odsečkom bude jednak kvadratu na drugom odsečku”(sl.

U istoj dilativnoj rotaciji slika pravougaonika FGBL biće ABLH.” Stoga se ova spirala naziva još i zlatnom. 14 . Ova spirala seče ivice zlatnog pravougaonika pod veoma malim uglom tako da se može aproksimirati unijom četvrtina krugova upisanih u kvadrate koji pripadaju zlatnim pravougaonicima. a duž MN pravougaonik GBLF na kvadrat MNFL i zlatni pravougaonik GBMN. stoga. itd. D pridružujemo tačku L takvu da je HCDL pravougaonik. Duž AB razlaže zlatni pravougaonik HCDL na kvadrat ABCD i pravougaonk ABLH kojem je odnos veće ivice prema manjoj takođe τ pa je. stoga. Slično. OA je bisektrisa ugla COH. ove četiri prave razlažu ravan na osam međusobno podudarnih uglova i sadže sva temena svih zlatnih pravougaonika u ovom nizu (sl. gde je a = τ 2 / π . sl. 13). i on zlatni pravougaonik. OF je bisektrisa ugla HOL pa su prave DF i AM međusobno upravne isto kao i prave CL i HB te. C. teme N zlatnog pravougaonika GBMN pripada dijagonali HB njemu sličnog pravougaonika ABLH. Na isti način. Slično. Štaviše. DLHC će biti slika zlatnog pravougaonika ABLH u dilativnoj rotaciji za prav ugao. sa koeficijentom τ . stoga.“Tačkama H. duž GF razlaže ABLH na kvadrat AGFH i zlatni pravougaonik GBLF.13 Ovi pravougaonici opisuju jednu logaritamsku spiralu zadatu jednačinom ρ = a ϕ. teme G pripada dijagonali CL. Odnos veće ivice ovog pravougaonika prema manjoj je τ pa. Središte ove dilativne rotacije biće presek O dijagonala CL i HB. te će prave CL i HB biti međusobno upavne. pa će i odgovarajuće prave DF i AM u ovoj dilativnoj rotaciji da sadraže središte O. a slika pravougaonika MNGB pravougaonika FGBL itd. 14). ovaj pravougaonik možemo nazvati zlatnim. i pojavljuje se u mnogim dekorativnim mustrama (sl. Kako je BLFG pravougaonik homotetičan pravougaoniku DLHC. Kako je OC : OH = τ : CA i CA : AH = τ .

odgovaraju uzastopnim To dalje znači da interval [0. Najzad.14 susedu udesno. šestom. 16). Idući po spirali ka unutra dobijamo preseke sa polarnom osom u tačkama 1/2. Odgovarajući krak ugla. to nije sve.15 oktavama (sl. 4. kvintni zrak seče spiralu u tačkama 3. dvanaestom alikvotnom tonu itd. Ako izaberemo da je a = ln 2 . osim svih navedenih. Ona seče polarnu osu redom u tačkama 1. Može se pokazati da njihovi putevi predstavljaju podudarne logaritamske spirale koje konvergiraju prema centru. 2. 1/8. Polazeći od toga da je kvinta treći ton u alikvotnom nizu. 1/16… koje tačno odgovaraju uzastopnim oktavama na žici. iz jednačine ρ = e 360 °θ = 3 logaritmovanjem se dobija rešenje θ = 210º.Zamislimo sada četiri bube koje se nalaze u uglovima jednog kvadrata. 8… koje sl. tj. dobićemo jedan specijalan oblik 360 ° ln 2 logaritamske spirale ρ = e 360 °θ koju ćemo sl. U jednom trenutku svaka buba kreće prema svomsl. Na slici 15 prikazana je jedna mustra proizašla iz pomenutog problema četiri bube.1] može da se zamisli kao žica muzičkog instrumenta. 1/4. 6. ln 2 15 . ova čudesna spirala svakako ima najsnažnije izraženo muzičko značenje. Međutim.16 zvati oktavna ili Nojbekerova spirala. pri čemu tačka 1 označava početak žice. koje ćemo nazvati kvintni ugao. 12… koje dakle odgovaraju trećem.

da bi se njegova spirala tačno uklopila u univerzalnu Spira mirabilis. deseti i dvanaesti alikvotni ton. tercni i septimni zrak ne mogu biti međusobno normalni. Iz jednačine ρ = e 360 °θ = 5 dobija se tercin ugao θ ≈ 116º. 116 º i 291 º u odnosu na polarnu osu. već moraju zahvatati tačno određene uglove od 0º. Unutar jedne oktave umetnuto je 12 tonova tako da je količnik broja oscilacija dva bilo koja susedna tona isti i iznosi q= Tako dobijamo sledeći brojni niz: 12 ln 2 2 c 1 cis 12 d 6 dis 4 e 3 f 12 fis 2 12 g 27 3 dis 22 4 a 23 6 ais 25 12 h 211 c’ 2 2 2 2 2 25 Ali ovaj niz zapravo predstavlja jedan logaritamski sistem sa osnovom 12 2 . kvintni. Na taj način utvrđeno je da prvobitna Nojbekerova ideja mora biti donekle modifikovana i da oktavni. 17). 14. 210 º. Kroz istorijski razvoj muzike. Ako sada želimo da. 28 itd. treba zadržati pažnju na problemu temperovanja tonskih skala. stvaranje temperovanih sistema nametnulo se zbog toga što se prirodni tonovi ne mogu uvek upotrebiti u muzici. a logaritmi su eksponenti 0. 3. 1. … 12. a da se pri tome ne pojavljuju falševi u melodiji. na primer. dovoljno je da spiralu okrećemo dotle dok se osnovni ton nove lestvice ne poklopi sa 16 . Da bi se uočilo još jedno važno muzičko značenje ove čudesne spirale. godine. C-dur lestvicu transponujemo u bilo koju drugu. Formiranje logaritamskih tablica i sukcesivno izračunavanje logaritama ima isto značenje kao i ravnomerno temperovanje jednog muzičkog instrumenta.Peti ton u alikvotnom nizu je jedna terca. Ovaj problem je rešio halberštatski orguljaš i teoretičar muzike Andreas Verkmajster 1691. Smenjivanje niza tonova lestvice ima svoju aritmetičku sliku u logaritmima. 2. Na taj način ova naša spirala postaje i spirala temperovanog tonskog sistema. Dovoljno je pun ugao od 360º podeliti na 12 jednakih delova od po 30º i svakom zraku dati značenje po jednog tona iz lestvice (sl. Johan Sebastijan Bah je svoje instrumente naštimovao na jedan nov način i zatim napisao svojih čuvenih 48 preludijuma i fuga za Dobro temperovani klavir i time na delu pokazao da na ravnomerno temperovanom instrumentu mogu da se izvode sve tonske skale i rodovi. Slično se dobija i septimni ugao θ ≈ 291º i odgovarajući tonovi 7. a na tercinom zraku peti.

” Dihotomija: “Pretpostavimo da ja hoću da pređem od tačke A do tačke B po nekom putu. s jedne strane. tačnije oko 2450 godina unazad. on mora najpre da pređe tačku P iz koje je kornjača počela kretanje. takoreći. ali kornjača će se za to vreme pomeriti u tačku P 2 itd. Da bih stigao u B treba najpre da pređem polovinu puta. Ti paradoksi su nam poznati zahvaljujući Aristotelu. širi i otvara ka spoljnjem svetu.17 Logaritamska spirala i Zenonovi paradoksi Vratimo se opet u stari vek. prošlosti i budućnosti”.polarnom osom. ali da bi je stigao. koji se. i to pod nazivima Ahil. tj. trajanja. korjača će se pomeriti u tačku P 1 . Ona je simbol dvojstva u čoveku. Međutim. Ahil: “Ahil i kornjača kreću se istim putem u istom smeru. trošeći svoje najbolje umne snage i tražeći grešku u njegovom rasuđivanju. Iz iskona dolazi i nestaje u beskrajnim daljinama. do B 1 . Svi preostali tonovi doći će svaki na svoje mesto i svi brojni i tonski odnosi ostaće sačuvani. Obratimo pažnju na prva dva paradoksa. učenika Parmenida. Strela i Stadion. a s druge. Pri tome je predmet napada njčešće podela konačnog intervala na beskonačan broj delova. da bih stigao u B 1 moram najpre da stignem u B 2 . ali se nije nastojalo da se one otklone. Prema tome. Zenonovi paradoksi su došli u protivrečnost sa nekim starim i intuitivnim predstavama beskonačno malih i beskonačno velikih veličina. koje se nalazi na sredini puta između A i B 1 i tako do beskonačnosti. jedva da je zapamćeno ime nekog 17 . u vreme antičkog filozofa Zenona Helenskog. povlači u svoju najdublju unutrašnjost da bi izvršio svoj osnovni zadatak “Upoznaj samoga sebe”. Dihotomija. predstavljala je i dva objekta najvećeg divljenja za Imanuela Kanta. ” Već vekovima stotine filozofa. Na taj način spirala kao “oličenje harmonije uzdiže se do univerzalnog simbola nastajanja. Kada Ahil stigne u tačku P. Ahil ne može da stigne kornjaču dok ne stigne u tačku P 1 . matematičara i drugih “mislećih” ljudi obračunava se sa Zenonom. Ta njena dvostruka usmerenost ka zvezdanom nebu nad nama i moralnom zakonu u nama. Ahil je brži od kornjače. zapisan na Apolonovom hramu sa Pitijinim proročištem u Delfima. U formulacijama ovih paradoksa naglašene su protivrečnosti u shvatanjima kretanja i vremena. ni do danas nije potpuno smirilo. Ahil nikada ne može da stigne kornjaču. što znači da kretanje nikada ne može početi. za sve ovo vreme. Zenonova kritika bila je uperena protiv takvih predstava i njegova četiri paradoksa izazvala su takvo uzbuđenje koje se. sl.

tj. Već vekovima mnogobrojni virtuozi proizvode muziku sastavljenu od ulaznih i silaznih melodija. i da li postoji neka realna situacija i neki prostor u kome njegov model funkcioniše. Međutim. A iz tačke koja je nedostižna ne može se ni početi kretanje. Postavlja se pitanje da li je Zenon možda bio u pravu. 1/4. krećući se prstima po žici naviše i naniže i prelazeći oktavu za oktavom. u toj tački možemo zamisliti kornjaču koja se smeši i čeka svoga Ahila.od njegovih kritičara. jer spirala obrazuje beskonačno mnogo obrta idući ka svom fokusu. a kornjača iz 1/2 na polarnoj osi. U Zenonovo vreme su postojali žičani instrumenti i tonske skale. već ima i mnoga druga značenja i kvalitete koje smo imali priliku da dotaknemo. manjom ili većom brzinom. Dok Ahil. Matematičkom laiku i tvrđenje Lobačevskog. Ova tačka je za izvođača na muzičkom instrumentu očigledno nedostižna. može izgledati netačno i apsurdno. 1/8. kornjača će biti u tački 1/4 i čini se da se sve dešava onako kako je Zenon opisao. ali nikada ne može dostići kraj žice. pogotovu kada se zna da postoji Poenkareov model u kome ova geometrija savršeno funkcioniše. Za žicu muzičkog instrumenta važi objektivan fizičko-akustički zakon ƒ = K/l.1] označava žicu muzičkog instrumenta. mada je “svako može videti okom i dotaći prstima”.. kada se ona može ispraviti. što objašnjava i drugi paradoks o dihotomiji. Kada Ahil stigne u tačku 1/2. geometriju Lobačevskog treba shvatiti veoma ozbiljno. pa se u krajnjoj tački ona beskonačno uvećava. Ako svakodnevno kretanje shvatimo kao koračanje i prelaženje rastojanja. da je kroz tačku van prave moguće konstruisati dve i više prava paralelnih datoj. Ahil će svakako stići kornjaču!?” Nevolja je u tome što logaritamska spirala nije samo matematička kriva. jer na putu treba da savlada sve moguće oktave. da je frekvencija tona obrnuto proporcionalna dužini žice. A na kraju žice. svirajući niz tonova muzičke skale i prelazeći oktavu za oktavom naviše. a znalo se da se ton oktave proizvodi tačno na polovini dužine žice i da nizu oktava odgovara niz polovljenja. kao konac zategnuti i pokazati da je njena dužina konačna i tačno jednaka odgovarajućem odsečku tangente do preseka sa osom. a njegovo ime nikako da izbledi. 1/16 dužine itd. “tamo gde violina kao da je urasla u telo umetnika koji je oživljava”. 18 . bilo naviše ili naniže”. Sada bi neko mogao konstatovati – “zašto se uopšte zamajavamo ovom neugodnom spiralom. na primer “sviranjem skala na žici violine ili nekog drugog gudačkog instrumenta i prelaženje oktave za oktavom. a njih ima beskonačno mnogo. Zamislimo da Ahil juri kornjaču po logaritamskoj spirali. smanjivaće rastojanje na 1/2. onda kretanje u muzici možemo opisati. krećući se u smislu muzike. dva puta većom brzinom i da je krenuo iz tačke 1. A idući po tom odsečku. Videli smo da interval [0.

kornjača je dugovečna životinja. umetnosti i težnje ka saznanju. a Ahil hrabar i istrajan. i nije li beskonačnost tu negde oko nas i u nama. a Ahila kao izraz uzvišenih ljudskih težnji. savršenstvu i beskonačnosti. preko žice muzičkog instrumenta. jer čovek je sklon ulepšavanju. Nije li svako od nas pomalo Ahil u težnji ka večnosti. nauke. Dakle.Zaključak Dozvolimo sebi i malo poetike. Kroz oktavni prostor. onda Zenonovu priču možemo shvatiti kao istoriju ljudske kulture. uzdižući se na simbličku ravan. ova priča otkriva nam neke nove horizonte. Ako kornjaču uzmemo za simbol večnosti. a ne samo u beskrajno dalekoj ravni našeg prostora!? 19 .

“Jedne večeri posadih Lepotu na krilo. I nađoh je gorku. I prokleh je!” Artur Rembo 20 .

Velike su njegove zasluge u mehanici i astronomiji. Od svojih rezultata. Otkrio je zakon poluge.Imenik Arhimed je rođen u Sirakuzi na Siciliji oko 287. Arhita je bio učenik pitagorejca Filolaja iz Krotona. Spomenimo još da je iz jednog jerusalimskog palimpsesta iz 1907. O težištu. teoretičar muzike. Pružio je novi podstrek trgovini razvijajući i učvršćujući odnose s drugim trgovačkim centrima. kada je Dionisije Mlađi utamničio Platona. Katoptika. on je vršio i astronomska posmatranja da bi utvrdio tačnu dužinu godine. izloženim u spisu O sferi i cilindru. sprovodeći takvu razvojnu politiku koja je Tarent učinila najbogatijom metropolom u Velikoj Grčkoj. Među njegovim delima su O umu i o počelima. Stoga su mu. Principi. s kojim se upoznao na Siciliji. državnik. Arhita je pomogao njegovo oslobađanje iz zatvora. veze s aleksandrijskim naučnicima produžio je naučnom prepiskom. O polugama. i 361. Kalendar. Arhita je bio prvi koji je predložio da se grupišu tradicionalne 21 . O merenju kruga. na jugu Apenskog poluostrva. Podizanjem spomenika. balkanska Grčka i Afrika. Kad je završio svoje školovanje u Aleksandriji i vratio se u otadžbinu. Arhiti se tradicionalno pripisuju mnogi spisi. Sačuvani su sledeći njegovi spisi: O ravnoteži površina. Prebrojavanje zrna peska i Metod. godine izvučen spis u kojem se Arhimed pojavljuje kao prethodnik integralnog računa. Rodio se u gradu Tarentu. sam se najviše ponosio izračunavanjem površine i zapremine lopte i valjka. izračunatog kao odnos obima i prečnika kruga u spisu O merenju kruga. O umu i čulima. Sin astronoma Fidije. O kraljevstvu. međutim. Isto tako važan rezultat njegovih izračunavanja je vrednost broja π. Kvadratura parabole. Bio je prijatelj Platona. matematičar. pripadnik pitagorejske škole. od kojih su. godine stare ere. i O čuvanju. O plutajućim telima. On sam i Eudoks bili su Menehmovi učitelji. Problem volova boga Sunca. A izgubljena njegova dela su: Poliedri. O deset kategorija. O sferi i cilindru. Smatra se jednim od najgenijalnijih matematičara staroga veka. na nadgrobnom spomeniku uklesali valjak s loptom u njemu. O spiralama. na osnovu kojih je Sirakuza dugo odolevala rimskom opsedanju. prvi egzaktno dokazao zakone ravnoteže. Celim svojim nizom otkrća otvorio je u nauci nove discipline. a zatim je učio matematiku kod Eudoksa iz Knida. fizičar i astronom. Proslavio se sjajnim izumima u mehanici. Arhita iz Tarenta (428-347 godine stare ere) bio je antički filozof. O konoidama i sferoidama. Takođe je pokušao da sve gradove Velike Grčke ujedini u neku vrstu saveza uperenog protiv tamošnjih autohtonih naroda. jasno shvatio pojam specifične težine i u spisu Ο plutajućim telima utvrdio principe hidrostatike. godine stare ere. O kraljevima. kao što su Istra. vojni strateg. O rađanju. zatim prevodi sa arapskog: Knjiga lema. O mudrosti. sačuvani samo malobrojni fragmenti za koje se sa sigurnošću može utvrditi njegovo autorstvo. Bio je rođak i prijatelj Hijerona II. hramova i javnih građevina dao je gradu novi sjaj. gde je kasnije postao i pritan (izvršni magistrat). te je našao da ona iznosi 365 1/4 dana. po njegovoj želji prijatelji i srodnici.

među kojima su najistaknutiji Jakob. Bah. Optika i algoritmu za izračunavanje najvećeg zajedničkog delioca (NZD) koji je po njemu nazvan Euklidov algoritam. Diofant iz Aleksandrije (živeo oko 250. Euklid (živeo je u periodu od 330 . geometrija je dostigla zavidan nivo oko 300. pa su i brojevi interpretirani geometrijski. Gete je izjavio: “Kad slušam izvođenje Bahove muzike čitavo je moje biće potreseno i čini mi se kao da mi ne trebaju uši. U odnosu na druge naučne oblasti. vrlo se malo zna o njegovom životu. Kasnije je dokazano da Bernulijeva nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -1. Euklid je pokušao da izlaganje bude stogo deduktivno i upravo zbog te doslednosti Elementi su 22 . Tada u matematici geometrija dominira. geometrija. niti ostala čula. Njegovo je telo ležalo nepokopano na obali sve dok ga neki mornar nije simbolično posuo sa malo peska. Svojim radovima doprineo je razvoju infinitezimalnog računa (izmedju ostalog. Ovo je najverovatnije bio najstariji sistematski trakt o algebri. matematičke operacije i odnose. dok je šest poglavlja izgubljeno. tehničkog savršenstva i umetničke lepote. Arhita se udavio kada je brod kojim je plovio potonuo u Jadranskom moru. i mnogo doprineo napretku algebre upotrebom simbola za veličine. pre toga su ove veličine bivale opisivane rečima. godine stare ere pojavom dela Elementi. i široko priznat kao jedan od najvećih kompozitora svih vremena.” Bernuli. Johan i Danijel Bernuli.1750) bio je nemački kompozitor i orguljaš iz doba baroka. 1685 . Njegov rad je sačuvan u šest poglavlja Aritmetike koja su dospela do nas.275. kako njegova duša ne bi narednih sto godina lutala s ove strane Stiksa. astronomija i muzika – koje će u srednjem veku činiti "kvadrivij". Johan Sebastijan (Johann Sebastian Bach.” Jednom prilikom.potok) već more trebao bi se zvati zbog svoga beskrajnog znanja i umeća. profesor Univerziteta u Bazelu. Živeo je i radio u Aleksandriji gde je stvorio matematičku školu. Betoven je za Baha rekao: “Ne Bah (Bach . Vrlo je zanimljivo istaći da je porodica Bernuli u svojim dvema generacijam dala čak osam matematičara. 1654 . zbog nepresušnog vrela iz kojih je crpeo svoje melodije i harmonije. Jakob (Jacob Bernoulli.discipline: aritmetika. a danas je poznato da ta nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -2. Tvorac je velikog broja oblika koji karakterišu barok kao razdoblje. neodređenih jednačina s racionalnim koeficijentima za koje se traži racionalno rešenje. godine nove ere) uprkos tome što je bio istaknuti grčki matematičar. uticao je na razvoj teorije verovatnoće i njenih primena. Njegova dela su zapažena zbog intelektualne dubine. Poznat je Bernulijev zakon velikih brojeva i Bernulijeva nejednakost koju je dokazao za sve prirodne brojeve veće ili jednake od dva. Data. Možda je najpoznatiji po svom otkriću Diofantovih jednačina. otkrio je lemniskatu i lančanicu). prvi iz čuvene porodice matematičara. oči. Diofant se prvenstveno interesovao za teoriju brojeva i rešavanje jednačina.1705) je bio švajcarski matematičar i naučnik. Sa bratom Johanom započeo je izgradnju varijacionog računa.godine stare ere) je bio antički matematičar poznat po svojim delima Elementi.

koji pomoću svojstvenih. rodonačelnik klasične nemačke idealističke filozofije. gradu u kom je proveo ostatak svog života. u kojoj je izneo svoju hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebesnih tela (Kantova kosmologijska hipoteza). godine postavljen je za profesora fizike. dok je preko tih granica transcendentalno idealan. Inspirisao je mnoge naučnike i filozofe dvadesetog veka. doktričkom periodu. Kant. gimnaziju u Novom Sadu. Njegovo filozofsko učenje nosi naziv transcendentalni idealizam. Fehner. Ernst Mach-a. gubi vid na jednom oku. Kostić. Nakon oporavka. Van okvira tih formi svet je principijalni nesaznajan i mi o njemu niti šta znamo niti možemo znati. tačnije pionir eksperimentalne psihologije i osnivač psihofizike. teoriji brojeva i algebri. u Bačkoj.1887) bio je nemački psiholog. vremena. Takođe.prostora. većinom prirodno-naučnog i daleko manje agnostičkog karaktera. u tzv. ali 1839. Studirao je u Drezdenu i na Univerzitetu u Lajpcigu. Sve je 23 . a prava i doktorat prava na peštanskom univerzitetu. Otac mu je bio sveštenik. zatim postaje advokat. postojanje boga i besmrtnosti duše. kategoričkog imperativa ima mogućnost da se uveri u postojanje boga i besmrtnosti duše. Kant je dao niz drugih dela. u vojničkoj porodici. datih im a priori formi .vekovima smatrani najsavršenijim matematičkim delom. godine usled proučavanja fenomena boje i vida. Pre toga. dat samo u misli. U ovoj knjizi su sadržana sva saznanja i otkrića do kojih su došli Euklid i njegovi prethodnici i savremenici u geometriji. posustaje. 1724 . Iskustvo je sjedinjena delatnost čulnosti i razuma. Službovanje je počeo kao gimnazijski nastavnik u Novom Sadu. Prema tome. Mnoge generacije matematičara i drugih naučnika su učili iz ove knjige kako se logički zaključuje i novo povezuje sa ranije utvrđenim činjenicama. Gustav Teodor (Gustav Theodor Fechner. kritičkom periodu). Wilhelm Wundt-a i G. supstancijalnosti i drugih kategorija sređuju i prerađuju haos utisaka koji u našoj svesti izaziva dejstvo objektivnog sveta stvari po sebi (Ding an sich). jer mu taj zakon potvrđuje njegovu pripadnost višem.1804) profesor Univerziteta u Kenigsbergu. metafizika kao nauka o svetu kakav je on van granica iskustva (mogućeg samo u okviru pomenutih formi saznanja) je nemoguća i nemoguće je dokazati npr. Stanley Hall-a. uključujći i Gerardus Heymans-a. dokazane su i 464 teoreme na način koji je i danas besprekoran. uzročnosti. 1834. Osnovnu školu je učio u mestu rođenja.1910) je rođen 1841 god. okrenuo se proučavanju duha i njegove veze sa telesnim. Pančevu i Budimu. noumenalnom svetu. 1801 . Kritika praktičnog uma i Kritika moći suđenja. i nakon mnogo patnje. dvaju stupnjeva ljudske saznajne moći. veliki beležnik i predsednik suda. među koja se osobito ističe Opšta istorija prirode i teorija neba. Posebnu pažnju su privlačili aksiomi i postulati. Sistem te svoje transcendentalne filosofije Kant je izložio u poznatim delima: Kritika čistog uma. ali čovek kao nosilac moralnog zakona. Laza (1841 . Opšta crta tog njegovog kriticizma je idealizam i agnosticizam. Kasnije su Elementi analizirani i dopunjavani. Imanuel (Kant Immanuel. u Kovilju. što znači da je za njega svet objektivno realan samo u granicama iskustva. napisanim u toku poslednjih 30 godina života (u tzv.

Kad je oslobođen. U svojoj knjizi Geometrija iz 1823. Za života. novinarstvom. kao jedan od najboljih saradnika Svetozara Miletića. sin arhitekte. Njegova vlada ga je odlikovala. Lobačevski je autor jednog postupka za numeričku aproksimaciju korena algebarske jednačine. docent postaje 1814. potpuno nezavisno od njega. godine. i tu dođe do sukoba. ali je 1846. isključivo bavi književnošću. 1793 . ali ga ruska škola matematike ipak zove po Lobačevskom. tamo je 1807. kao urednik zvaničnih crnogorskih novina i politički saradnik knežev.. No. vanredni profesor 1816. pa se vratio u Bačku. u Beču. Ali tek kada je nakon Gausove smrti objavljeno da je on prihvatao teorije i dostignuća Lobačevskog. Kroneker Ve. Potom živi u Beogradu i uređuje Srpsku nezavisnost. pao u nemilost. 1802-1860) napisao je u jednom pismu da je došao do zanimljivih otkrića. Studije završava 1811. koji je postavio temelje neeuklidske geometrije. U Somboru je proveo ostatak života relativno mirno.1856) je ruski matematičar. Dvaput je dopao zatvora u Pešti: prvi put zbog lažne dostave da je učestvovao u ubistvu kneza Mihaila i drugi put zbog borbenog i antiaustrijskog govora u Beogradu na svečanosti prilikom proglašenja punoletstva kneza Milana. Na poziv kneza Nikole odlazi u Crnu Goru i tu ostaje oko pet godina. Li Pu Lobačevski... u znak priznanja. Na zapadu je ovaj postupak poznat pod imenom metoda DandelinGrafe. Zna se i da je veliki Gaus istraživao dotičnu oblast. tada je iznenađena matematička javnost prvi put čula za ime velikog ruskog matematičara. bio nepoznat i nepriznat čak i u svojoj domovini. ali koje će prvi put objaviti u knjizi tek dve godine kasnije. politikom i javnim nacionalnim poslovima. živo i smelo radio za srpsku stvar. iz nejasnih razloga. bio je izabran za poslanika Ugarskog sabora. godine on sistematski proučava posledice postojanja geometrije bez V Euklidovog postulata. redovni 1822. Lobačevskom je umro otac i pošto je njegova majka porodicu preselila u Kazanj. pohađao novootvoreni univerzitet.. Kada mu je bilo šest godina. tada se penzioniše iz zdravstvenih razloga. ali pod pritiskom reakcionarne vlade morao je napustiti Srbiju. Umro je 1910 god. Leopold. a 1827. jedini je obratio pažnju na njegova velika otkrića i pomagao njegov izbor za dopisnog člana Naučnog udruženja u Getingenu. Prvo objavljeno delo u kome je celokupna teorija predstavljena je rad Lobačevskog objavljen u Kazanskom glasniku 1829. a potom se. rođen u Novogordskoj oblasti. Poznati nemački matematičar Gaus. sve do smrti. Međutim iste godine. Nikolaj Ivanovič (Лобачевский Николай Иванович. Lobačevski je takođe definisao funkciju kao odnos između dva skupa realnih brojeva (Dirihle daje istu definiciju nezavisno nešto kasnije).to trajalo oko osam godina. mladi Boljai (Bolyai. Ali s obzirom da je ova publikacija bila lokalnog karaktera. ali takođe i zapisao “da je to mrtvo more po kome je i on sam bezuspešno plovio”. postaje rektor što ostaje sve do penzionisanja. gde je. a Imperatorska akademija nauka u Sankt Peterburgu nije želela objaviti rad 24 . Lobačevski je kao i Kopernik.

U optici. Peter Njutn. stvorila nova središta helenske prosvete i moći. U mehanici. na ostrvu Samu. jer se sistem sveta ne može otkriti i ustanoviti više nego jednoga puta”. Verovatno je da je po naređenju samskoga tiranina Polikrata putovao u Egipat. proučavao brzinu zvuka i predložio teoriju o poreklu zvezda. on je izumeo refleksioni teleskop i otkrio da se propuštanjem bele svetlosti kroz staklenu prizmu ona razlaže u spektar svih boja. da bolje upozna ustanove egipatskih sveštenika. takođe. koja opisuje univerzalnu gravitaciju i tri zakona kretanja. veliki značaj principa održanja impulsa i momenta impulsa. U ovaj savez primani su i žene i muškarci pod istim uslovima. Pitagora se rodio oko 568. rezača dragoga kamena. On je takođe izložio i uopštenu binomnu teoremu. ono je imalo svoja pravila i negovalo strog način života. Političko mišljenje pitagorejaca bilo je konzervativnoaristokratsko. matematičar. Izvodeći iz ovog svog sistema Keplerove zakone kretanja planeta. objavljena 1687. i objavljivanja u Parizu. Kao kakav kaluđerski ili viteški red. U matematici. gde su se. U Krotonu je osnovao Pitagora moralno-religiozno bratstvo. alhemičar i filozof prirode. 1643 . Zbog nesuglasica s Polikratom. preselio se u Kroton u južnoj Italiji ili Velikoj Heladi. Njutnov metod za aproksimacije nula funkcije i doprinoseći proučavanjima razlaganja funkcija u redove. on je bio prvi koji je pokazao da se kretanja tela na Zemlji i kretanja nebeskih tela potčinjavaju istim fizičkim zakonima. dodajući jednom da je on. ali je ipak dočekao da umre nepriznat. Kao i sve ostalo. Veličine kao Ostrogradski ili Ležandr su bile nepremostiva prepreka. Imovina je bila zajednička. Njutn se snažno zalagao u prilog čestične prirode svetlosti. i matematička otkrića smatrana su zajedničkim. Lobačevski je uporno radio na popularizaciji svojih rezultata. godine. godine pre nove ere kao sin Mnesarha.(čemu je značajno doprineo Ostrogradski) to je ovaj rad ostao nepoznat sve do 1837. astronom. Njutn deli zasluge sa Gotfridom Lajbnicom za otkriće infinitezimalnog računa. On je takođe formulisao empirijski zakon hlađenja. i “najsrećniji. postavila je temelje Klasične (Njutnove) mehanike i poslužila kao primer za nastanak i razvoj drugih modernih fizičkih teorija. a možda i samo zbog odvratnosti prema njegovoj tiranidi. Francuski matematičar Žoze-Luj Lagranž često je izjavljivao da je Njutn najveći genije koji je ikada živeo. Njegova studija Matematički principi filozofije prirode (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). a postojala su zajednička životna pravila kojih su svi bili obavezni da se drže. i zato su ih u toku V veka demokrati više puta gonili. kome je bio zadatak moralno vaspitanje članova.1727) bio je engleski fizičar. domove im spaljivali i rasturanjem sinedrija uništavali im savez. Nojbeker. otkako je Jonija pod persijskom vlašću počela da opada. razvijajući na taj način tzv. Ujedinjujuća i deterministička moć njegovih zakona dovela je do revolucije u nauci i do daljeg napretka i uzdizanja heliocentrizma. Njutn je takođe ukazao na jedan novi. koji je danas za većinu ljudi jedna od najvećih ličnosti u istoriji nauke. Te partijske borbe primorale su starog 25 . Isak (ser Isaac Newton.

ali se čini da nije ništa napisao. a Sokrat je tada imao nešto više od četrdeset godina. 1854 ... Tvrdnja da je putovao u Egipat i razgovarao sa egipatskim sveštenicima ne može se uzimati kao previše verodostojna. Živeo je dugo: osamdeset i jednu godinu. Učenje koje se vezuje za Pitagoru i njegovu školu razvili su tek njegovi naslednici. da je pre toga pisao tragedije i hteo da učestvuje u takmičenju tragičkih pesnika. Tada je imao 21. prisustvujući po prvi put jednom sokratskom razgovoru. inače je kao ličnost najparadoksalniji fenomen u istoriji umetnosti.1891) je preteča simbolizma i nadrealizma. Rembo je verovao da kao umetnik može da stvori takav svet umetnosti koji će proizvesti “totalnu obnovu”. govorilo se da je Platonov daleki predak bio legendarni atički kralj Kodrus. ako ne društva. Pomicanjem kobilice na monohordu — taj ogled pripisuje se Pitagori — našlo se da visina tona zavisi od dužine žice. takođe. gde je. Ali kada je ustanovio da se taj njegov eksperimen izjalovio. ali da je. U 17-oj godini već je uživao glas jednog od najvećih francuskih pesnika. da je putovao u severnu Afriku i Juznu Italiju i da je tamo izučavao matematiku i obaveštavao se o pitagorejskom učenju. jer se verovalo da su egipatski sveštenici bili čuvari najstarije mudrosti. Počeo je pisati u ranim gimnazijskim godinama i to vrlo zrelim pesmama. Rembo. opet pesama u prozi – Iluminacje. treći samo nezrelim buntovnikom. peti pesničkim genijem. Saglasan sa Bodlerovom univerzalnom analogijom. poezija se potpuno oslobodila pesnikovog “Ja” i postala objektivna. a objavljena tek 1886. kojoj je po majci šest generacija unazad pripadao atinski zakonodavac. a slušao je izlaganja i jednog Parmenidovog sledbenika. onda bar umetnika. Po očevoj porodičnoj liniji. Platon (427 – 347. Posle Sokratove smrti. a četvrti zanimljivim kliničkim slučajem. kažu isti biografi. U svojoj knjizi pesama u prozi – Boravak u paklu (1873) ispisao je svoju duhovnu biografiju. U drugoj i poslednjoj zbirci. godine pre nove ere) je potomak jedne od atičkih plemićkih porodica. E – belo. Rembo je sačinio registar boja koje odgovaraju samoglasnicima: A – crno. I – 26 . gdine stare ere. Artur (Jean Nicolas Arthur Rimbaud. godinu. tako nešto je pripisivano gotovo svim slavnim ljudima. u kojoj se identifikovao sa napuštenim brodom koji tone u najbajkovitijem okeanu. što sumnjive autentičnosti ima 13 na broju. Pred njegovom pojavom je i nauka ostala zbunjena. Njegovi antički biografi kažu da se Sokratu pridružio kao dvadesetogodišnji mladić. Pošto se dan Platonovog rođenja poklapao sa praznikom rođenja Apolona delfijskog. stvoren je u potonjim vremenima mit da je Apolon bio pravi Platonov otac. Jedni su ga proglašavali bogomdanim vizionarom. raskrstio je s pisanje. pridružio se Heraklitovom sledbeniku Kratilu. pesnik i jedan od “sedmorice mudraca”. da muzički intervali zavise od određenih matematičkih proporcija. Platon se rodio godinu dana pre Periklove smrti. koja je završena 1874. Nastavlja da živi kao putnik lutalica zauvek napustivši stvaralaštvo. tj. Sa 16 godina napisao je svoju najpoznatiju pesmu – Pijani brod. veoma slavljen i duboko poštovan. Ali o Platonovim putovanjima na Siciliju svedoče njegova pisma.Salon. drugi katoličkim mistikom. Tvrdi se. godine stare ere. umro 493. Pitagora se sam bavio muzikom i matematikom. kojih što autenticnih. spalio svoje tragedije.Pitagoru da se preseli u Metapontiju 509.

godine. iz 1687. iz 1691. a deset godina kasnije u Eldbingerodu. matematičar i autor knjige O rastu i obliku iz 1917. u kojima upotrebljava termin dobrog 27 . u Nemačkoj. Nobelovac Peter Medawar rekao je za ovu knjigu da je “najlepši književni rad od svih naučnih anala ikada napisanih na engleskom jeziku”..kritikuje njihov skepticizam. Prikazivan je i u drugim dramama. godina pre nove ere) je bio grčki filozof i jedan od najbitnijih predstavnika zapadne filozofske tradicije. vence od prozora do prozora. da izučava nauke kod Benedeta Kastelija (Benedetto Castelli). Anreji. a vitezom je proglašen 1937. Verkmajster je danas najviše poznat kao teoretičar na osnovu zapisa Musicae mathematicae hodegus curiosus. a umro je u St. Toričeli. Ples reči i muzika rečenica u ovoj knjizi budućnosti oživljavaju. a sahranjen je u San Lorenu. U 1664-oj postaje orguljaš u Haselfildu. Andreas (Andreas Werckmeister. takođe u Škotskoj. Dobio je i Darvinovu medalju 1946. Tompson je nazivan i “prvim biomatematičarom”. nakon toga ga šalje u Rim 1627. Muzičko obrazovanje dobio je od stričeva Hajnriha Kristijana i Hajnriha Viktora Verkmajstera. Sokrat se smatra ocem i osnivačem etike ili moralne filozofije. Sokrat je mišljenje iznosio u razgovorima sa omladinom na Atenskim trgovima. profesora matematike u Pizi. Drugi važan izvor su Aristotelova pisanja o njemu. Od njegovih kompozicija ostala je samo brošurica.1647) je bio italijanski fizičar i matematičar. Aristotel je Sokrata proglasio pronalazačem metode definicije i indukcije. gdje je bio kritikovan zbog “moralnih opasnosti za savremeno mišljenje i literaturu”. i filozofije uopše. Glavni istorijski izvori o Sokratu su u pisanim delima njegovih učenika. 1645 . Jedan asteroid nosi naziv Toričeli u njegovu čast. godine da studira matematiku i filozofiju do 1626. Aristotel je tvrdio da ova metoda nije pogodna za etiku. Međutim. Rođen je u Benekenštajnu.crveno. Verkmajster. 1608 .. koje je puno koristio u istraživanju moralnih koncepta i prvi put su opisani u Platonovim dijalozima. ne stvarni.. teoretičar muzike i kompozitor baroknog doba. Ksenofona i Platona.1706) bio je orguljaš. Nije bio sofist .. nego jedan novi svet koji je sam pesnik stvorio: “Napeo sam užad od zvonika do zvonika. oder. godine.1948) je bio biologičar.. O – plavo. i Musikalische Temperatur. Bio je izložen zlobnoj satiri u Aristofanovoj komediji Oblaci koja je prikazana kada je Sokrat bio u četrdesetim godinama. pa plešem…” Sokrat (470 – 399.. Rano je ostao bez oca. Rođen je u Edinburgu u Škotskoj. 1860 . Sokrat je tvrdio da je svesnost neznanja prvi stupanj sticanja znanja. D’Arsi (D'Arcy Wentworth Thompson. najpoznatiji po izumu barometra. Tompson. Sokrat nije ostavio pisana djela. U – zeleno. zlate lance od zvezda do zvezda. koje je on video kao esencijalne u naučnim metodama. Umro je u Firenci nekoliko dana pošto je dobio tifusnu groznicu. čudno. Prvo ga je upisao na Jezuitski koledž 1624. Evangelista (Evangelista Toriccelli. Radi toga. Njegov najveći doprinos zapadnjačkoj misli su njegovi dijalozi. pa ga je obrazovao ujak koji je bio monah.

Glavni izvor obaveštenja o njegovom životu predstavlja Platonov dijalog Parmenid. U istom odeljku Platon kaže da je Zenon bio visok i lep čovek te da je kao mladić bio Parmenidov miljenik. gde se kaže da je Zenon bio rođeni sin Teleutagore. te da je Zenon imao „veštinu raspravljanja u prilog obe strane nekog pitanja“. godine pre nove ere) bio je antički filozof. Zenon iz Eleje (490 – 430. napisan nekih stotinu godina nakon Zenonove smrti. U tom dijalogu Platon opisuje kako su Parmenid i Zenon posetili Atinu. ali da ga je posvojio Parmenid. u doba kada je Parmenidu bilo oko 65 godina. Zenonu gotovo 40 godina. a Sokrat je bio veoma mlad. koji je danas poznat pod nazivom Verkmajsterovo temperovanje. O njegovom životu ne zna se mnogo.temperovanja. Diogen Laertije takođe kaže da je Zenon bio uhapšen i možda ubijen po naređenju elejskoga tiranina 28 . pripadnik elejske škole. i opisuje sistem dobro temperovanih tonskih skala. Ostala manje-više pouzdana obaveštenja o Zenonovom životu daju nam doksografski zapisi Diogena Laertija pod naslovom Životi i mišljenja znamenitih filozofa. koju je osnovao Parmenid.

yu/SpasojeVlajic/OSvetlosnojFormuli.qc.zlatnipresek.org/i/i22/02iv06/02iv0615/platon.html [15] http://en.edu/~crshalizi/notebooks/darcy-thompson. Harmonska analiza. 1969 [2] S. Zagreb.co. Scotland. 1980 [6] D.co. Historija muzike.ac. Kosmos.htm [18] http://en.htm [12] http://www. 2001 [8] N. Beograd.org/wiki/Andreas_Werckmeister [19] K. Beogrd. Gagnon.bath. 1970 [7] K.org/i/i24/04iv04/04iv0429/johan_sebastijan_bah. Grujić. Harmonija.Literatura [1] D. Anderson & V.ac.yu/KNJIZEVNE_SITNICE/Velikani_koji_su_obelezili_ civilizaciju_9.umich.uk/%7Ehistory/Biographies/Torricelli. http://www.com/psifizintenzitet. Filozofija matematike [3] N. Segan. Turkalj. 1975 [4] V.htm [11] http://beleskepsi. Perčić.prezimenik. Beograd. Beograd. Kratak pregled istorije matematike.wikipedia. http://www.PDF [13] School of Mathematics and Statistics University of St Andrews. Marjanović.com/pdfs/MAKER/PETERN~1.cyberscol.html [20] http://agentcities. Devičić.znanje.htm [10] S.wikipedia. http://www. Despić. http://www-groups. Razvoj tonalnog sistema. 1958 [5] N. Vlajić.org/wiki/Zenon [16] S.dcs.znanje.st-andrews. http://mendeleiev.ca/Chimisterie/2001-2002/andersonk. Zagreb.php?display=thd&thdId=4327 29 .htm [17] http://www.html [14] http://cscs. Barker. Strojk.resolutionmag.50megs.cs.uk/~bwillkie/list_arch.

net/Rimbaud/Biography.mag4.[21] http://www.html 30 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->