QSWP!

J[EBOKF
AKTUELNO
DOGA\AJI
NI KO U BH. IN STI TU CI JA MA NE
VO DI EVI DEN CI JU O KO RI[TE NJU
I TRO [KO VI MA VO ZNOG PAR KA
HRONIKA
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3950 • UTORAK 4. AVGUSTA 2009.
^e tvo ri ca
bje gu na ca
pri zna li
kri vi cu
Opet ukra den
slu `be ni
auto mo bil MIP-a
str. 4
U GO RA @DAN SKOM
SU DU ODR@A NO
RO ^I [TE
PO VO DOM BI JE GA
DE VE TO RI CE
OSU \E NI KA
IZ ZA TVO RA
str. 25!i 26
Mo ju bra }u
Zdrav ka i Ivu
ubio je Go ran
Mar ko vi}
Ispo vi jest Vi kto ra Grgi }a, ko ji
je pre`ivio stri je lja nje 1992.
go di ne u Ko tor Va ro {u (1)
Zdravko
i Ivo
Grgi}
7
Ahmetovi} kandidat za
ministra bezbjednosti
Predsjedni{tvo
SDA uputilo
zahtjev
predsjedavaju}em
Savjeta ministara
za pokretanje
procedure
imenovanja
str. 3!i 4
Sadik Ahmetovi}
PREDSTAVNICIMA
VE]INE
STRANAKA U
PARLAMENTU
BiH
AHMETOVI]
PRIHVATLJIVO
RJE[ENJE, A
O NJEGOVOM
IMENOVANJU
TREBALO BI
DA ODLU^UJU
2. SEPTEMBRA
Rebalans
bud`eta RS u
"Slu`benom
glasniku"
REPUBLIKA SRPSKA I
FORMALNO ISPUNILA SVE
ZAHTJEVE MMF-a
str. 5!i 6
2 vupsbl 4. 8. 2009.
Doga|aji
"Odno si u BiH
pri li ~no lo {i"
BEO GRAD - Rad me |u na ro -
dnih su di ja i tu `i la ca u BiH mo -
`e je di no da ima oprav da nje
uko li ko su oni na ne ki na ~in
"peacekeeping force", odno sno
ako ~u va ju mir u BiH, ka zao je
Ra do slav Sto ja no vi}, beo grad ski
ek spert za me |u na ro dno pra vo, i
do dao da u to ni je si gu ran.
On sma tra da su odno si u BiH
pri li ~no lo {i, te da odla zak ili os -
ta nak stra nih su di ja i tu `i la ca ne
mo `e ni da po bolj {a, ni ti da po -
gor {a si tu aci ju u ovoj dr`a vi.
Na vo de }i da sli ~na pra ksa sa
stra nim su di ja ma i tu `i oci ma pos -
to ji i u Ugan di, odno sno Afri ci,
kao i u Kam bo d`i, Sto ja no vi} je
re kao da je ri je~ o no vim ti po vi ma
pro te kto ra ta ko ji su uspos tav lje ni.
"Kla si ~ni pro te kto rat je pre -
tpos tav ljao da su do ve pos tav lja i
vo di pro te ktor, a u BiH ima te
bla `u for mu pro te kto ra ta. Dok
se ne za klju ~i da je de fi ni ti vno
uspos tav ljen mir, uspos tav lja se
vlast onih ko ji su re {i li pi ta nje
ra ta u BiH, a to su ve li ke si le",
re kao je Sto ja no vi}. (Srna)
Raz go va ra li
o pro {i re nju
sa ra dnje
SA RA JE VO - Jir `i Ku de la,
am ba sa dor ^e {ke u BiH, po nu -
dio je ju ~e Sel mi Ci ko ti }u, mi -
nis tru od bra ne BiH, pri je dlo ge
za pro {i re nje bi la te ral ne sa ra dnje
u oblas ti od bra ne.
Ci ko ti} se za hva lio am ba sa do -
ru Ku de li na do sa da{ njim na po -
ri ma ^e {ke na una pre |e nju ove
sa ra dnje, kao i na do pri no su u
akti vnos ti ma BiH u ve zi s pris -
tu pa njem NA TO-u i EU.
Ku de la i Ci ko ti} raz go va ra li su
u Sa ra je vu o sa ra dnji dvi je ze -
mlje, sa op {te no je iz Mi nis tar -
stva od bra ne BiH. (Srna)
Ula zak
Islan da iza zi va
ne za do volj stvo
na Bal ka nu
VA [IN GTON - Po ku {aj Islan -
da da brzo pris tu pi Evrop skoj
uni ji iza zvao je i ne za do volj stvo
dr`a va Za pa dnog Bal ka na ko je
se du go bo re da u|u u EU, ali i
di plo mat sku po dje lu u sa moj EU,
oci je ni la je ame ri ~ka agen ci ja za
stra te {ka pre dvi |a nja "Stra tfor".
Ma la po pu la ci ja Islan da i po li -
ti ~ka sta bil nost pred stav lja ju tu
dr`a vu kao ide al nog kan di da ta
za ula zak u EU, ali ako pro ce du -
ra za ula zak bu de zna ~aj no
ubrza na, to }e do ves ti do ne za -
do volj stva onih dr`a va ko je ve}
go di na ma ~i ne sve da u|u u
Uni ju, na vo di se u iz vje {ta ju.
"Stra tfor" ocje nju je da je bez
obe }a nog ulas ka Bal ka na u EU
te {ko o~e ki va ti da bi taj re gi on
os tao mi ran. Agen ci ja, me |u tim,
do da je da Island u odno su na
dr`a ve Za pa dnog Bal ka na ima
pre dnost u be zvi znom re `i mu,
ko ji nje go vi gra |a ni ve} ima ju
za pu to va nja u EU i ~i nje ni ci da
je Rej kja vik ve} ~lan Evrop skog
unu tra{ njeg tr`i {ta. (Ta njug)
Ko m{i} obe }ao po mo}
ra dni ci ma "Vra ni ce"
SA RA JE VO - Pred sje da va ju }i
Pred sje dni{ tva BiH @e ljko Ko -
m{i} obra ti }e se pre mi je ru FBiH
i Nad zor nom odbo ru sa ra jev ske
"Vra ni ce" ka ko bi bio pro na |en
izlaz iz kri ze u ko joj se na la zi
ova fir ma, sa op {te no je iz nje go -
vog ka bi ne ta.
Na ju ~e ra{ njem sas tan ku Ko m{i -
}a sa de le ga ci jom [traj ka ~kog
odbo ra ra dni ka "Vra ni ce" pred sta -
vni ci ra dni ka is ta kli su da su na ru -
bu pro pas ti, te da je ne iz vje sna
nji ho va i su dbi na pre du ze }a.
"Pri je ra tna po tra `i va nja fir me iz
Ira ka izno se oko 1,2 mi li ona do la -
ra, od ~e ga je dio od oko 900.000
KM upla }en u PIO. Ra dni ci tra `e
po mo} Ko m{i }a da po ku {a uti ca ti
na na dle `ne or ga na dr`a ve da pre -
os ta li iznos bu de upla }en u Fond
PIO. Ko m{i} je obe }ao da }e im
po ku {a ti po mo }i", na ve de no je u
sa op {te nju.
Ra dni ci "Vra ni ce" su u {traj ku
mje sec da na, a mi ni mal ni uslov za
pre kid {traj ka je is pla ta po 750
KM je dno kra tne po mo }i upo sle -
nima.
Nad zor ni odbor fir me ju ~e je na
sje dni ci tre bao na }i rje {e nje za is -
pla tu ove po mo }i, a njen is hod ni -
je bio po znat do za klju ~e nja ovog
bro ja "Ne za vi snih".
"Ra dni ci se ra zi la ze is pred upra -
vne zgra de. Mi iz [traj ka ~kog
odbo ra os ta }e mo jo{ ma lo, ne bi -
smo li do bi li ka kvu in for ma ci ju.
Vi dje }e mo su tra da li pre ki da mo
{trajk ili nas tav lja mo", re kao je ju -
~er En ver \e li lo vi}, pred sje dnik
[traj ka ~kog odbo ra "Vra ni ce", ~i ji
ra dni ci, osim pla ta i do pri no sa, tra -
`e i po sao.
M.R.
SA RA JE VO - Izmje ne Spo ra -
zu ma o pra vnoj po mo }i i me |u -
so bnom iz vr{e nju sud skih odlu ka
u kri vi ~nim stva ri ma, BiH }e po -
red Hrvat ske po tpi sa ti i sa Srbi -
jom i odno si }e se sa mo na
pra vo sna `no osu |e ne oso be, izja -
vi la je ju ~e Ma ri na Ba ki}, por -
tpa rol Mi nis tar stva prav de BiH.
"Pre su de se ne }e po auto ma ti zmu
iz vr{a va ti u je dnoj i u dru goj ze -
mlji", ka `e Ba ki }e va obja{ nja va ju }i
da }e pre su de mo ra ti pro }i pro ce du -
ru pri zna va nja od na dle `nih su do va
u BiH i Hrvat skoj.
Go vo re }i o pro ble mu ko ji bi mo -
gao za de si ti Srbe ko ji ma je su |e no
u od sus tvu u Hrvat skoj, Ba ki }e va je
po ja sni la da kri vi ~no za ko no dav -
stvo BiH ne pri zna je su |e nje u od -
sus tvu, a sa mim tim i te pre su de ne
bi mo gle bi ti pri zna te u BiH.
[to se ti ~e oso ba ko je se na la ze na
po tjer ni ca ma, ona je ka za la da je to
pi ta nje izru ~e nja ko je ne }e bi ti tre ti -
ra no izmje na ma spo ra zu ma.
Me |u tim, Ba ki }e va pod sje }a da
}e se taj pro blem ta ko |e mo ra ti rje -
{a va ti na pu tu BiH pre ma EU, jer
EU ne po zna je za bra ne izru ~e nja.
"Ima li smo raz go vo re i na tu te mu
ali sa da ra di mo sa mo na pri zna va -
nju sud skih odlu ka", ka za la je Ba ki -
}e va.
Ona je re kla da su u to ku i pre go -
vo ri sa Srbi jom o izmje na ma spo -
ra zu ma i da o~e ku je da }e i s tom
ze mljom bi ti po tpi san no vi spo ra -
zum, do da ju }i da o~e ku je da }e to
prvo bi ti ura |e no s Hrvat skom, jer
su s njom ra ni je i za po ~e li pre go -
vo ri.
Ba ki }e va ka `e da se u su sje dnim
ze mlja ma skri va ju 272 oso be iz
BiH i to u Hrvat skoj 109, Srbi ji 97,
Crnoj Go ri 11, Ita li ji je dna, dok se
za oko 54 sa si gur no{ }u ne zna da li
su u Srbi ji, Hrvat skoj ili Crnoj Go ri.
Sa dru ge stra ne, ona ni je mo gla da
ka `e ko li ki broj se pra vo sna `no osu -
|e nih oso ba iz Hrvat ske i Srbi je skri -
va u BiH jer te po dat ke bi tre ba le da
pri ku pe te dvije ze mlje. U izra di
izmje ne spo ra zu ma je u~es tvo vao
Ek sper tni tim Mi nis tar stva prav -
de BiH i gla vni tu `i lac BiH.
R. [.
Izru ~enje sa mo
pra vo sna `no osu |e nih
[pi ri}: Ce ri}
ne tre ba da bri ne
SA RA JE VO - Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra
BiH, po ru ~io je Mus ta fi Ce ri }u, po gla va ru Islam ske za je dni ce u
BiH, da ne tre ba da se bri ne za evrop ski put BiH.
"Mi za je dni ~ki tre ba da gra di mo evrop ski put, a ne da Islam ska vjer -
ska za je dni ca BiH bu de li der tog na {eg za je dni ~kog pu ta. Ako, pre ma
re iso vim ri je ~i ma, mu sli ma ni spa va ju, os ta li na ro di u BiH su bu dni",
re kao je [pi ri}.
On je do dao da Ce ri }e va izja va da se mu sli ma ni u BiH i Evro pi bu de,
"go vo ri da on ima jak opi jat, pa ih ~as uspa va, ~as bu di".
"On bi `e lio da ka da se pro bu de shva te da se dr`a vom uprav lja iz
Islam ske vjer ske za je dni ce. To i jes te pro blem BiH", na gla sio je [pi ri}.
On sma tra da prav lje nje pa ra le la izme |u BiH i Tur ske na evrop skom
pu tu otva ra nov po gled na bu du }nost BiH i njen evroa tlan tski put.
Ce ri} je u Is tan bu lu oci je nio da je ovo "vri je me bo{ nja ~kog i bo san -
skog bu |e nja" uprkos pri tis ci ma sa svih stra na, pa i iz Bri se la da mu sli -
ma ni ni su vri je dni po vje re nja ka da je ri je~ o slo bo di kre ta nja. (Srna)
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Sa dik Ahme to vi}, po sla nik u Pred -
sta vni ~kom do mu Par la men tar ne skup {ti ne BiH i pot -
pred sje dnik SDA, kan di dat je za mi nis tra
bez bje dnos ti BiH, sa op {te no je ju ~e iz ove stran ke.
Na kon sje dni ce ka drov ske ko mi si je i Pred sje dni{ tva
SDA ju ~e je odlu ~e no da Ahme to vi }a kan di du ju za no vog
mi nis tra bez bje dnos ti ~i me je ispu nje na i za kon ska oba ve -
za da je dna tre }i na mi nis ta ra bu de iz Re pu bli ke Srpske.
Ka ko je sa op {te no iz SDA, kan di dat za
mi nis tra bez bje dnos ti, na kon {to je s te fun kci je smi je njen
ka dar ove stran ke Ta rik Sa do vi}, bio je i Mir sad Ke bo,
pot pred sje dnik Fe de ra ci je BiH, ali je on ju ~e po vu kao
svo ju kan di da tu ru.
Su lej man Ti hi}, pred sje dnik SDA, ka zao je da su
prvo bi tno kan di da ti bi li Ha lid Ge njac i Se nad [e pi}, ali da
je bi lo ne op ho dno za dr`a ti i en ti tet ski ba lans u Sa vje tu mi -
nis ta ra BiH.
"Sa dik Ahme to vi} je kva li te tan kan di dat i ve} ima
zna ~aj no po li ti ~ko is kus tvo da bi mo gao obna {a ti ovu od -
go vor nu fun kci ju. On je iz Sre bre ni ce, ~i me je ispu nje na i
oba ve za da je dna tre }i na mi nis ta ra bu de iz RS. O~e ku jem
da }e se pro ce du re ime no va nja za vr{i ti us ko ro i da }e pre -
uze ti mi nis tar sku fun kci ju u sep tem bru", na gla sio je Ti hi}.
Ale ksan dar Obra do vi}, sa vje tnik za in for mi sa nje
pred sje da va ju }eg Sa vje ta mi nis ta ra BiH Ni ko le [pi ri }a,
pot vrdio je ju ~e da su do bi li pri je dlog iz SDA ko jim
Ahme to vi }a kan di du ju za mi nis tra bez bje dnos ti BiH.
"Do bi li smo pri je dlog iz SDA, a pre ma pro ce du ra ma
B. SI MI]
SA RA JE VO - Sa mos tal ni sin di kat `e lje zni ~kih
ra dni ka BiH, je dan od {est sin di ka ta u "@e lje zni ca ma
FBiH", ju ~e je za tra `io od Nad zor nog odbo ra da smi -
je ni ge ne ral nog di re kto ra Nar ci sa D`um hu ra.
Tvrde da je D`um hur zlo upo tri je bio po lo `aj do go -
vo riv {i sa Sin di ka tom ma {i no vo |a FBiH da }e po vu }i tu -
`bu i ne }e tra `i ti na do kna du {te te, ni ti san kci oni ra ti
od go vor ne za odr`a va nje ne da vnog {traj ka, iako je on za -
bra njen odlu kom Upra ve i su da.
Na van re dnoj sje dni ci Nad zor nog odbo ra "@e lje zni -
ca FBiH", ko ja }e naj vje ro va tni je bi ti odr`a na su tra, bi }e
po zna te mje re i odlu ke za pre vi zi la `a nje pro ble ma u
ovom pre du ze }u, na jav lje no je iz Upra ve @FBiH i Mi nis -
tar stva sao bra }a ja i ko mu ni kaci ja FBiH.
Sin di kat `e lje zni ~kih ra dni ka pre mi je -
ru FBiH Mus ta fi Mu je zi no vi }u i fe de ral nom mi nis tru za
pro met i ko mu ni ka ci je Na ilu [e }ka no vi }u pre dla `e da u
"@e lje zni ca ma FBiH" uve du pri nu dnu upra vu. Po zva li su
i NO da ne pri hva ti no vi pra vil nik o ra du jer je ne za ko nit.
Si ni di kat ma {i no vo |a FBiH sma tra Sin di kat `e lje zni ~kih
ra dni ka i nje nog pred sje dni ka Mu ni ra Spa hi }a za je dne
od gla vnih kri va ca za sa da{ nju si tu aci ju.
"Ako je gri jeh ovog sin di ka ta {to tra `i za os ta le pla }e
i to ple obro ke i do no {e nje no vog pra vil ni ka ko ji }e admi -
nis tra ci ji sma nji ti pla }e, on da ne ka svi gri je si idu na moj
ra ~un", ka `e Ver nes Bu lju gi ja, pred sje dnik Sin di ka ta ma -
{i no vo |a FBiH.
Do da je da Spa hi} {ti ti admi nis tra ci ju, odno sno 911
ra dni ka "@e lje zni ca FBiH" ko ji s ne ade kva tnom {kol -
skom spre mom ra de na pla }e nim po slo vi ma i za ra |u ju
po 1.500 odno sno 1.700 KM. Bu lju gi ja do da je da ovaj
sin di kat za sa da ne }e po se za ti za no vim {traj kom jer i da -
lje o~e ku je da }e do go vo re ni spo ra zum bi ti ispo {to van.
Upra va "@e lje zni ca FBiH" sa op {ti la je ju -
~e da je oku pi ra na iz vr{a va njem oba ve za pre ma ko mi ten -
ti ma, ko ji ni su iz vr{a va ne to kom {traj ka ma {i no vo |a od
30. ju la do 2. avgus ta.
Ahme to vi}
mi nis tra
Pred sje dni{ tvo
SDA upu ti lo
zah tjev
pred sje da va ju }em
Sa vje ta mi nis ta ra
za po kre ta nje
pro ce du re
ime no va nja
Sa mos tal ni sin di kat `e lje zni ~kih ra dni ka BiH upu tio zah tjev NO
Tra `e smje nu ge ne ral nog
di re kto ra "@e lje zni ca FBiH"
Tvrde da je di re ktor Nar cis
D`um hur zlo upo tri je bio po lo `aj
Ba ki }e va ka za la
da se u su sje dnim
ze mlja ma skri va ju
272 oso be iz BiH
Ra dni ci se ra zi la ze
is pred upra vne zgra de,
ka`e \elilovi}
Sadik Ahmetovi}
trenutno obavlja
funkciju poslanika SDA u
Predstavni~kom domu
parlamenta BiH
FOTO ARHIVA
3 Doga|aji 4. 8. 2009. vupsbl
sa da }e usli je di ti pro vje ra u Cen tral noj izbor noj ko mi si ji
BiH (CIK) i Dr`a vnoj agen ci ji za is tra ge i za {ti tu (SI PA)
na kon {to Sa dik Ahme to vi} dos ta vi for mu la re po tre bne
za ove pro vje re. Po sli je to ga upu }u je mo par la men tar noj
Ko mi si ji za izbor i ime no va nja pri je dlog za mi nis tra, a
on da se izja{ nja va i Pred sta vni ~ki dom", obja snio je
Obra do vi}. Za kon ski rok za ove pro vje re je 30 da na, pa
ve }i na po sla ni ka u par la men tu BiH o~e ku je da }e o ime -
no va nju Sa di ka Ahme to vi }a odlu ~i va ti na sje dni ci 2.
sep tem bra ove go di ne.
Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta -
ra BiH, re kao je da ne `e li da se ba vi pro cje na ma ko li ko je
Ahme to vi} do bar kan di dat za ovu fun kci ju, is ta kav {i da je
pra vo stran ke da kan di du je ~o vje ka ko ji }e nas ta vi ti da se
ba vi po slo vi ma iz po dru ~ja Mi nis tar stva bez bje dnos ti.
La zar Pro da no vi}, po sla nik SNSD-a u Pred sta vni -
~kom do mu bh. par la men ta, ka zao je ju ~e da je za njih
Ahme to vi} pri hva tlji vo rje {e nje jer do la zi iz RS.
"Ni pret ho dna dva kan di da ta, {to se ti ~e nji ho vih
pro fe si onal nih re fe ren si, ni su bi la spor na, ne go je pro -
blem bio u to me {to oni ni su iz Re pu bli ke Srpske. Ne ma
ra zlo ga da ne po dr`i mo izbor Sa di ka Ahme to vi }a u par -
la men tu ~im se za vr{e sve pro vje re i pro ce du re ko je to me
pret ho de", ka zao je Pro da no vi} uz o~e ki va nje da }e to bi -
ti na sje dni ci 2. sep tem bra.
Vin ko Zo ri}, po sla nik HDZ 1990, ka zao je da }e oni
po dr`a ti kan di da ta ko jeg pre dlo `i SDA i ko ji pro |e ne op -
ho dne pro vje re.
"Ahme to vi }a znam iz par la men ta i ne ma ni {ta spor -
no u nje go voj kan di da tu ri", re kao je Zo ri}.
Rem zi ja Ka dri}, po sla nik Stran ke za BiH, tvrdi da
}e po dr`a ti sva kog kan di da ta ko jeg pre dlo `i SDA, jer je
to nji ho vo pra vo. "Na ma je va `no da se ime nu je mi nis tar
u ta ko va `nom re so ru i po dr`a }e mo pri je dlog stran ke ko -
joj ta po zi ci ja pri pa da", re kao je Ka dri}.
Ta rik Sa do vi} sa fun kci je mi nis tra bez -
bje dnos ti BiH smi je njen je pro {le se dmi ce na zah tjev
SDA ko ja je obra zlo `i la da ni su bi li za do vo ljni nje go vim
ra dom, te da je bi lo pri tu `bi i do ma }ih i stra nih in sti tu ci ja
na po sao ko ji je obav ljao.
Sa do vi} je ovo obra zlo `e nje odba cio kao neo sno -
va no, te pro zvao vrh SDA da su ga smi je ni li pod pri tis -
kom iz SAD, po se bno ame ri ~kog am ba sa do ra ^ar lsa
In gli {a i prvog za mje ni ka vi so kog pred sta vni ka Ra fi ja
Gre go ri ja na.
Oslo bo |e ni
osu mnji ~e ni
za tu ~u i
pu cnja vu
u Sa ra je vu
SA RA JE VO - Me di ha Pa -
{i}, su di ja Op}in skog su da u
Sa ra je vu, ni je pri hva ti la pri je -
dlog Kan to nal nog tu `i la{ tva u
Sa ra je vu za odre |i va nje pri -
tvo ra pe to ri ci osu mnji ~e nih
za tu ~u i pu cnja vu u sa ra jev -
skom ugos ti telj skom objektu
"The Club".
Ka ko nam je ju ~e re ~e no u
su du, pri je dlog Tu `i la{ tva za
odre |i va nje pri tvo ra ni je pri -
hva }en jer ne pos to ji mo gu -
}nost uti ca ja na svje do ke, jer
su svi svje do ci ispi ta ni.
U pu cnja vi u "The Clu bu" u
su bo tu ra no uju tro te {ko su ra -
nje ni Aner Hu si} (32) i Amer
Ha d`i ome ro vi} (34) iz Sa ra je -
va, ko ji su u sa ra jev skom kli -
ni ~kom cen tru pod po li cij skim
nad zo rom. U tu ~i ko ja je pret -
ho di la pu cnja vi po vri je |e ni su
Azir Ra ma da no vi} (37) i Edin
Ha d`i ali} ( 27).
Ra ma da no vi}, Ha d`i ali},
Me sud Ko zar ~a nin (37),
Adnan Hu si} (34) i Ta rik Ju -
nu zo vi} (39), pu {te ni su ju ~e
na slo bo du.
Iz bol ni ce na Ko {e vu ka za li
su da je zdravs tve no sta nje
Ane ra Hu si }a, ko ji je u pu -
cnja vi za do bio po vre de opa sne
po `i vot, sta bil no, ali da je i
da lje ja ko te {ko. Ha d`i ome -
ovi} je van `i vo tne opa snos ti.
On je osu mnji ~en za po ku {aj
ubis tva Hu si }a, a obo ji ca }e
bi ti sa slu {a ni na kna dno.
A.S.
Fond
dis kri mi ni {e
pen zi one re
SA RA JE VO - Udru `e nje
pen zi one ra u BiH sma tra da
"odlu ka Upra vnog odbo ra
Fon da PIO/MIO FBiH do vo di
u dis kri mi ni ra ju }i po lo `aj pen -
zi one re ko ji su pen zi oni sa ni
pod po vo ljni jim uslo vi ma,
uma nju ju }i pri ma nja za 10 od -
sto za sve ko ri sni ke", {to je su -
pro tno Za ko nu o PIO/MIO
FBiH.
Udru `e nje je ju ~e sa op {ti lo
da }e "is ko ris ti ti sva pra vna i
za kon ska sred stva i po dni je ti
kri vi ~ne pri ja ve pro tiv svih
onih ko ji kr{e odre dbe Za ko na
u in sti tu ci ja ma u FBiH".
Iz Udru `e nja is ti ~u da Upra -
vni odbor Fon da PIO/MIO i
Vla da FBiH gra |a ne FBiH do -
vo de u za bu nu o vi si ni ta ko -
zva nih "be ne fi ci ra nih pen zi ja",
is ti ~u }i ~i nje ni cu da su te pen -
zi je pre vi so ke. (Fe na)
Os krnav lje na
crkva
ZVOR NIK - Crkva sve te
Pet ke Trno ve na \ur |ev gra -
du, kod Zvor ni ka, po no vo je
os krnav lje na, 19. put od ka da
je iz gra |e na, pot vrdio je ju ~e
zvor ni ~ki sve {te nik Ra de Te -
{i}.
Te {i} je re kao da su ovo ga
pu ta van da li ra zbi li dva pro -
zo ra, obo ri li cje li va ju }u iko nu
i sta lak na koje m je sta ja la,
~a sni krst, te u unu tra{ njost
crkve uba ci li ka me nje i be -
ton ske blo ko ve. (Srna)
Vijesti
Ispu nje na
oba ve za
da tre }i na
mi nis ta ra
bu de iz RS,
jer je
Ahme to vi} iz
Sre bre ni ce
U Se kre ta ri ja tu Pred sje dni{ tva
BiH ju ~e je re ~e no da ni ka da ni su do bi li iz vje {taj
MUP-a He rec go va ~ko-ne re tvan skog kan to na (HNK)
zbog ~e ga ni su pre du ze te mje re ni ti pro tiv vo za ~a ni -
ti je odlu ~e no ka ko }e bi ti na do kna |e na {te ta. Obja -
sni li su da }e, tek ka da sti gne ovaj iz vje {taj, bi ti
for mi ra na ko mi si ja, a on da }e bi ti odre |e ne dis ci -
plin ske mje re.
Slav ko Jo vi ~i} Sla vuj, po sla nik SNSD-
a u Pred sta vni ~kom do mu par la men ta BiH, jo{ pri je
dvi je go di ne tra `io je iz vje {taj o to me ko ima pra vo
na slu `be ne auto mo bi le i ko li ki se tro {ko vi pra ve
zbog to ga. Ta da mu je od go vo re no da od oko 900
autom bi la ni je upo tre blji vo njih 40, a Jo vi ~i} je pre -
dla gao da se sta ri ja vo zi la pro da ju na li ci ta ci ji.
U Slu `bi za za je dni ~ke po slo ve bh. in sti tu ci ja
ni smo mo gli sa zna ti {ta se de {a va lo sa sta rim vo zi li -
ma na kon {to su ku po va na no va, jer je sva ka in sti tu -
ci ja na dle `na za auto mo bi le ko je ko ris te.
Dra gan Sa vi}, di re ktor ove slu `be, ra ni je je
pot vrdio da oni ima ju nad zor sa mo nad vo zi li ma
ko je sa mi ko ris te za na bav ke i dru ge svrhe, a da
ve} ne ko li ko mje se ci ~e ka ju usva ja nje ura |e nog
pra vil ni ka o ko ri {te nju slu `be nih auto mo bi la za sve
bh. in sti tu ci je.
Ni ko u bh. in sti tu ci ja ma ne vo di evi den ci ju o ko ri {te nju i tro {ko vi ma vo znog par ka
Opet ukra den slu `be ni auto mo bil MIP-a
kan di dat za
bez bje dnos ti BiH
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Ne da vno je ukra den slu `be ni
auto mo bil Mi nis tar stva inos tra nih po slo va BiH,
ko ji je bio na ra spo la ga nju Ha ri su Lu kov cu, po -
mo }ni ku mi nis tra za op {te po slo ve, pot vr|e no je
ju ~e "Ne za vi snim" u ovom mi nis tar stvu.
Ka ko smo sa zna li, ukra den je golf 5, ko ji je ku -
pljen 2005. go di ne i vla sni{ tvo je MIP-a BiH. Lu ko -
vac je ju ~e pot vrdio "Ne za vi snim" da je auto ko ji on
ko ris ti ukra den, ali zbog is tra ge ko ja je u to ku ni je
`e lio da ko men ta ri {e i da izno si de ta lje u ve zi s
ovom kra |om.
Za po sle ni ci MIP-a sje }a ju se da Lu kov -
cu ni je prvi put da mu se de si ovaj ne mi li do ga |aj,
jer mu je slu `be ni auto mo bil ukra den i 2000. go di ne.
Ka ko se ko ris te i ~u va ju slu `be ni auto mo bi li
ilus tru je i pro {lo mje se ~na sao bra }aj na nez go da kod
Mos ta ra, ka da je vo za~ iz Ka bi ne ta ~la na Pred sje -
dni{ tva BiH Ha ri sa Si laj d`i }a u pi ja nom sta nju slu -
pao slu `be nog audi ja. Iz Si laj d`i }e vog ka bi ne ta
ni ka da ni je pot vr|e no da li je vo za~ i{ao slu `be no ili
pri va tno u Ne um, a u osi gu ra va ja u}oj ku }i "Li do
osi gu ra nje" pot vr|e no je da se od {te tu ne is pla }u ju u
slu ~a ju da je vo za~ bio pi jan.
Mje se ci ma
se ~e ka
usva ja nje
pra vil ni ka o
ko ri {te nju
slu `be nih
auta za sve
bh. in sti tu ci je
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Ha ri su Lu kov cu ukra den
slu `be ni golf 5, ku pljen 2005. go di ne,
a bez slu `benog auta os tao je i 2000.
Sa d|k Ahme to v|c ka zao je ju •e da
mu je •ast. a|| | oba ve za to sto je pre d|o zen na
ta ko va znu íun kc| ju. te da je svjes tan ko || ko qa
po s|a o•e ku je u M| n|s tar stvu bez bje dnos t|.
lmao sam | oba ve zu kao pot pred sje dn|k
stran ke da se pr| hva t|m ova ko od qo vor ne íun -
kc| je. Ovaj re sor je ve oma va zan ka ko za unu -
tras nje sta nje u B|H. ta ko | za evrop ske
|n te qra c| je. Pa no je pr| •a t| o kon kre tn|m stva r| -
ma | sa •e ka ce mo da sve pro ce du re pro du.
re kao je Ahme to v|c.
Ahme to v|c |ma 40 qo d| na. ro den je u Pod qa -
ju. op st| na Sre bre n| ca. a po || t| kom se ba v| 15
qo d| na. B|o je odbor n|k u Skup st| n| op st| ne
Sre bre n| ca. a ka sn| je | u NS PS | Pred sta vn| -
•kom do mu bh. par |a men ta. Po za n| ma nju je
de íe kto |oq. a ma q|s tr| rao je ne da vno na drus -
tve n|m na uka ma.
De fe kto log i ma gis tar
dru{ tve nih na uka
Pred sta vni ci ma
ve }i ne stra na ka
u par la men tu BiH
Ahme to vi} pri hva tlji vo
rje {e nje, a o nje go vom
ime no va nju tre ba lo bi
da odlu ~u ju
2. sep tem bra
4 Doga|aji vupsbl!4. 8. 2009.
Pos ku pje li
sta no vi
SA RA JE VO - Pro sje ~na ci je -
na sta no va u FBiH za vr{e nih u
prvom po lu go di {tu 2009. izno si
1.692 KM po me tru kva dra -
tnom stam be ne po vr{i ne i vi {a
je za de vet od sto u odno su na
is ti pe ri od pret ho dne go di ne,
po da ci su Fe de ral nog za vo da za
sta tis ti ku.
Ta ci je na, ka ko se na vo di, for -
mi ra na je na ba zi iz vje {ta ja za
371 stan.
Pro sje ~ni tro {ko vi gra dnje u
uku pnoj pro sje ~noj ci je ni u~es -
tvu ju sa 72,3 od sto i u odno su
na is ti pe ri od pret ho dne go di ne
ve }i su za 11,3 od sto.
Pro sje ~na ci je na sta no va u
gra dnji, ko ji su se po ~e li gra di ti
izme |u 1. ja nu ara i 30. ju na
2009. izno si 1.512,80 KM po
me tru kva dra tnom stam be ne
po vr{i ne, {to je za 2,3 od sto vi {e
u odno su na is ti pe ri od pret ho -
dne go di ne. Ta ci je na je for mi -
ra na na ba zi iz vje {ta ja za 271
stan.
Pro sje ~ni tro {ko vi gra dnje u
uku pnoj pro sje ~noj ci je ni sta no -
va ~ija gra dnja je po ~e la u
prvom po lu go di {tu ove go di ne
u~es tvu ju sa 73,5 od sto i ve }i su
u odno su na is ti pe ri od 2008. za
6,3 od sto. (Fe na)
Ubrza ti
iz da va nje
li ~nih
do ku me na ta
BI JE LJI NA - Mi }o Mi }i}, na -
~el nik op {ti ne Bi je lji na, ape lo -
vao je na na dle `ne za iz da va nje
li ~nih do ku me na ta da ubrza ju
ovaj pro ces ka ko bi gra |a ni u
naj kra }em ro ku do bi li do ku -
men ta.
"Po vo dom sve ~e{ }ih pri tu `bi
gra |a na op {ti ne Bi je lji na na ve -
li ka ka{ nje nja i spo rost u pro ce -
su iz da va nja li ~nih do ku me na ta,
na ~el nik Mi }i} oba vje {ta va gra -
|a ne Bi je lji ne da Odje lje nje za
op {tu upra vu - ma ti ~na slu `ba,
gdje se vr{i pro vje ra po da ta ka iz
ma ti ~nih knji ga ro |e nih i knji ga
dr`av lja na, obav lja svo je po slo -
ve efi ka sno i na vri je me", sa op -
{te no je iz Admi nis tra ti vne
slu `be op {ti ne Bi je lji na.
Mi }i} je pod sje tio da po slo vi
ve za ni za iz da va nje li ~nih do ku -
me na ta ni su u na dle `nos ti lo kal -
ne sa mou pra ve, ne go or ga na
unu tra{ njih po slo va u BiH.
On je na po me nuo da je od 6.
ju la u ovoj slu `bi ura |e no 1.660
pro vje ra, a shva ta ju }i zna ~aj ovog
po sla uve de no je pro du `e no ra -
dno vri je me do 20 ~a so va, kao i
to da se ra di lo i vi ken dom. (Srna)
Ubrza ne
akti vnos ti
za iz da va nje
pa so {a
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo
ci vil nih po slo va BiH i Agen ci ja
za iden ti fi ka ci one do ku men te,
evi den ci ju i raz mje nu po da ta ka
(ID DEEA) ubrza li su akti vnos ti
da bi iz da va nje bi ome trij skih
pa so {a po ~e lo i pri je za crta nog
ro ka, pot vrdi li su u ID DEEA.
"Za crta ni rok je 15. okto bar,
ali se ra di na to me da iz da va nje
bi ome trij skih pa so {a po ~ne i
pri je", izja vi la je Ami la Opar di -
ja, por tpa rol ID DEEA. (Fe na)
Vijesti
D. [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Srbi iz bje gli iz Hrvat ske za tra `i }e
od me |u na ro dne za je dni ce rea kti vi ra nje Pla na Z-4, ko -
ji je uo~i hrvat skih voj nih ope ra ci ja "Blje sak" i "Olu -
ja" Srbi ma ga ran to vao "dr`a vu u dr`a vi", re kao je
ju ~e Sa vo [trbac, di re ktor Do ku men ta ci ono-in for ma ci -
onog cen tra "Ve ri tas".
On je ju ~e na pres-kon fe ren ci ji u Ba nja lu ci po vo dom
14 go di na od hrvat ske voj ne akci je "Olu ja" rea kti vi ra nje
tog pla na obra zlo `io ti me da Hrvat ska ni 14 go di na na kon
"Olu je" ni je u~i ni la sko ro ni {ta na po vrat ku Srba u Hrvat -
sku, te jer je iza tog pla na sta ja la EU, SAD, Ru si ja i UN,
ko ja je u nje mu vi dje la naj bo lji na ~in da budu ri je {eni is to -
rij ski spo ro vi izme |u Srba i Hrva ta.
"Zbog to ga pro gna ni Srbi iz Hrvat ske i dalje o~e ku ju
zna ~aj nu po mo} me |u na ro dne za je dni ce na rje {a va nju nji -
ho vog pi ta nja, jer bi se im ple men ta ci jom Pla na Z-4 is pra -
vi la ve li ka is to rij ska ne prav da pre ma Srbi ma", re kao je on.
On je is ta kao da se u evi den ci ji "Ve ri ta sa" na -
la zi 1.922 po gi nu lih i nes ta lih Srba iz i na kon akci je "Olu -
ja", od ~e ga su, ka ko je na veo [trbac, 1.192 ci vi li, odno sno
62 od sto, a po lo vi na su sta ri ji od 60 go di na. Od tih `rta va
su 534 `e ne, te 19 dje ce.
"Od uku pnog bro ja do sa da je rije {e na su dbi na 813 li -
ca, dok su u evi den ci ji nes ta lih 1.109, od ~e ga 756 ci vi la.
Hrvat ska iz bje ga va bez va lja nog ra zlo ga ek shu ma ci je i po -
zna tih mjes ta uko pa s vi {e od 550 pos mrtnih os ta ta ka,
ugla vnom pod ozna kom ne po znat, {to je je din stve ni slu -
~aj", re kao je [trbac.
[trbac je ta ko |e do dao da je hrvat ska voj ska u tom pe -
ri odu uni {ti la 3.000 an ti fa {is ti ~kih spo me ni ka.
[trbac je pod sje tio da je u akci ji "Olu ja" bi lo
an ga `o va no 138.000 pri pa dni ka hrvat skih oru `a nih sna ga,
ko ji ma se su prot sta vi lo 30.000 srpskih voj ni ka, te da je
pro tje ra no oko 220.000 Srba. On na vo di da su Srbe ko ji ni -
su us pje li po bje }i kla li, spa lji va li, ispa lji va li met ke u po ti -
ljak, ba ca li u ja me, te za mrza va li i spa lji va li he mi ka li ja ma.
Ta ko |e, [trbac je izra zio uvje re nje da je to bio smi{ lje ni
plan hrvat skog pred sje dni ka i po li ti ke ne da bude oslo -
bo|ena Hrvat ska, ne go da bude "ri je {eno srpsko pi ta nje".
"Ve ri tas" je ju ~e pro mo vi sao i av gus tov sko iz da nje bil -
te na "Olu ja u Ha gu", u ko jem su na ve de ne in for ma ci je sa
ha {kog su |e nja hrvat skim ge ne ra li ma op tu `e nim za udru -
`e ni zlo ~i na ~ki po du hvat s ci ljem pro tje ri va nja Srba.
Pro gram obi lje `a va nja stra da nja Srba u "Olu ji" po ~eo
je ju ~e na ve ~e pa lje njem svi je }a pred sa bor nim hra mom
Hris ta Spa si te lja u Ba nja lu ci, a nas tav lja se da nas pa ras to -
som u hra mu Sve te tro ji ce, te po la ga njem cvi je }a na gro -
blju sve ti Pan te li ja. Su tra je na pro gra mu pro mo ci ja knij ge
"Srpska Kra ji na", 6. av gus ta pa ras tos u Svo dnoj, gdje je
hrvat ski avi on ga |ao srpsku iz bje gli ~ku ko lo nu, dok je za
dan po sli je to ga pla ni ran i pa ras tos u Drva ru.
Kra ji {ke Srbe za {ti ti ti
rea kti va ci jom Pla na Z-4
Ra de [E GRT
BA NJA LU KA - Re ba lans bu d`e ta RS bi }e objav -
ljen u da na{ njem bro ju "Slu `be nog gla sni ka", ~i me }e
ovaj do ku ment i zva ni ~no stu pi ti na sna gu, uprkos tu -
ma ~e nju Klu ba Bo{ nja ka da taj do ku ment ne mo `e
bi ti pu bli ko van dok ga oni ne ra zmo tre.
Ran ko Ka ra pe tro vi}, se kre tar Na ro dne Skup {ti ne RS,
ka zao nam je da je re ba lans bu d`e ta RS upu }en na {tam -
pa nje u "Slu `be ni gla snik", dok nam je u "Slu `be nom gla -
sni ku" re ~e no da je ne ko li ko bro je va ju ~e po di je lje no, a da
}e da nas bi ti u po tpu nos ti dis tri bu iran.
Obja vom re ba lan sa bu d`e ta RS je i for -
mal no ispu ni la zah tje ve MMF-a za pro du `e nje aran `ma -
na s ovom in sti tu ci jom.
Obja va re ba lan sa je u je dnom tre nut ku bi la do ve de na
u pi ta nje, ka da je Klub Bo{ nja ka u Vi je }u na ro da RS na -
ja vio da }e po kre nu ti pos tu pak ut vr|i va nja po vre de vi tal -
nog na ci onal nog in te re sa, ali je od to ga odus tao i odlu ~io
da pre dlo `e ni do ku ment ra zma tra tek u sep tem bru, po po -
vrat ku sa go di{ njih odmo ra.
Edin Ra mi}, pred sje dnik Klu ba Bo{ nja ka, na vi jest o
{tam pa nju re be lan sa u "Slu `be nom gla sni ku RS" ka `e da
to po ka zu je "da se u RS de si uvi jek upra vo ono {to go spo -
din Mi lo rad Do dik ka `e da }e se de si ti", do da ju }i da, ka da
on sta ne iza odre |e nog sta va, pra vni stru~ nja ci ga odmah
oprav da ju.
"Oni ko ji su prvo go vo ri li da }e Klub Bo{ -
nja ka blo ki ra ti in sti tu ci je i da se da lje ne mo `e ra di ti ni
fun kci oni sa ti sa da ka `u da je sve u re du", ka zao je Ra mi}
ocje nju ju }i da je ova si tu aci ja po tpu no ne pri mje re na.
Ra mi} je na ja vio da }e Klub Bo{ nja ka ra zmo tri ti da -
lje pra vne mo gu }nos ti obez bje |i va nja us ta vnos ti i za ko ni -
tos ti u RS. On o~e ku je da }e OHR re ago va ti u ovom
slu ~a ju, jer Us ta vni sud RS ni je bio u mo gu }nos ti da do -
ne se odre |e na tu ma ~e nja i ri je {i ovu si tu aci ju.
"Mi smo OHR vi {e pu ta po zi va li da re agu je, a
ka ko sam vi dio iz me di ja, oni ra zma tra ju mo gu }nos ti re -
ago va nja pa }e mo vi dje ti {ta }e odlu ~i ti", ka zao je Ra mi},
ocje nju ju }i odlu ke RS i kao pro vo ka ci je upu }e ne Kan ce -
la ri ji vi so kog pred sta vni ka.
D`e vad Osman ~e vi}, pred sje dnik Vi je }a na ro da RS,
ka `e da sva ka in sti tu ci ja RS mo ra vo di ti ra ~u na o za ko ni -
tos ti i Us ta vu, ocje nju ju }i da sa da ima mo si tu aci ju za ko ju
se "ne mo `e re }i da je ~is ta".
On obja{ nja va da ni je pi ta nje sa mo u to me da li je
Klub Bo{ nja ka po kre nuo pi ta nje vi tal nog na ci onal nog in -
te re sa ili ne, "jer se tu ra di lo u uka zi va nju na kr{e nje Us ta -
Ra mi}
o~e ku je
da }e OHR
re ago va ti
u ovom
slu ~a ju
U evi den ci ji "Ve ri ta sa" na|eno
1.922 po gi nu lih i nes ta lih Srba
iz i na kon akci je "Olu ja"
Re ba lans
u "Slu `be nom
Re pu bli ka
Srpska i
for mal no
ispu ni la sve
zah tje ve MMF-a
Na na ja vu K|u ba Bos nja ka da ce za -
tra z| t| od OHP-a da re aqu je sto je bez nj| ho voq
ra zma tra nja objav |jen re ba |ans bu dze ta PS u
S|u zbe nom q|a sn| ku u OHP-u je re •e no da o
tom p| ta nju tre ba da od|u •e |n st| tu c| je PS u
sk|a du s za ko n| ma PS | Üs ta vom PS.
Ü OHP-u pod sje ca ju da je ta •no da me ha n| -
zm| za po kre ta nje v| ta| noq na c| ona| noq |n te re -
sa u PS | FB|H n| su je dna k|. jer. na pr| mjer. u
Üs ta vnom su du FB|H dvo j| ca su d| ja |z re da
srpskoq na ro da mo qu ut vrd| t| pos to ja nje v| ta| -
noq na c| ona| noq |n te re sa. dok dvo j| ca su d| ja |z
re da bos nja •koq na ro da to ne mo qu u•| n| t| u
PS.
OHP sma tra da me ha n| zam za st| te v| ta| noq
na c| ona| noq |n te re sa tre ba da omo qu c| je dna -
ku za st| tu kon st| tu t| vn|m na ro d| ma.
OHR: Pi ta nje za
in sti tu ci je RS
Obja vom re ba lan sa
bu d`e ta, RS je i for mal no
ispu ni la za htje ve MMF-a
za pro du `e nje aran `ma na
s ovom in sti tu ci jom
Sa vo [trbac, di re ktor
"Ve ri ta sa", po vo dom
14. go di{ nji ce hrvat ske
voj ne akci je "Olu ja"
"Ve ri tas" pro mo vi sao i av gus tov sko
iz da nje bil te na "Olu ja u Ha gu"
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
5 Doga|aji
Uki nu te
pre su de
Stoj ~i no vi }u i
Cvi ja no vi }u
DO BOJ - Vrho vni sud Re pu -
bli ke Srpske uki nuo je osu |u ju }e
pre su de Okru `nog su da u Do bo ju
ko ji ma su u de cem bru pro {le go -
di ne Mir ko Stoj ~i no vi} (42) i Mi -
len ko Cvi ja no vi} (49) osu |e ni na
po je dnu go di nu za tvo ra zbog
zlo upo tre be slu `be nog po lo `a ja,
odno sno ne sa vje snog ra da u slu -
`bi.
Stoj ~i no vi}, kao biv {i za mje nik
na ~el ni ka op {ti ne Do boj, te Cvi -
ja no vi}, kao biv {i di re ktor pre du -
ze }a "Elek trodo boj", ta ko su
oslo bo |e ni kri vi ce da su to kom
2002. i 2003. go di ne ra znim pra -
vnim li ci ma omo gu }i li pro tiv pra -
vnu imo vin sku ko rist na osno vu
do dje le sred sta va za sub ven ci oni -
sa nu elek tri ~nu ener gi ju. Vrho vni
sud RS je na kon uki da nja pre su -
de pre dmet pro tiv Stoj ~i no vi }a i
Cvi ja no vi }a vra tio na po no vno
su |e nje do boj skom Okru `nom
su du.
N.M.
Ra dni ci
"Ko mra da"
odus ta li
od {traj ka
ZE NI CA - Umjes to na jav lje -
nog {traj ka za po sle ni u Ja vnom
pre du ze }u "Ko mrad" ju ~e su bi li
ra dno an ga `o va ni.
Ge ne ral ni {trajk 77 ra dni ka ot -
ka zan je na kon {to su sin di kal ni
~el ni ci i di re ktor Adnan Ho ri}
pos ti gli sa gla snost oko vi si ne ko -
efi ci jen ta za is pla tu pla ta. Ra dni ci
ko ju su se oda zva li po zi vu Sin di -
ka ta da se oku pe u kru gu pre du -
ze }a poz dra vi li su spo ra zum ko ji
im ga ran tu je ne {to bo lju po zi ci ju
ne go u pro te klim mje se ci ma.
"Do {li smo do kom pro mi snog
rje {e nja po pi ta nju vri je dnos ti bo -
da. Maj ska pla ta, ko ja je is pla }e -
na, obra ~u na ta je po 0,50 KM,
kao i pla ta za ju ni, i tu se vi {e ni -
{ta ne mo `e pro mi je ni ti. Me |u -
tim, pla te za ju li, av gust i
sep tem bar ra ~u nat }e se po ko efi -
ci jen tu od 0,60 KM. Do go vo ri li
smo se da }e se u na re dnom pe ri -
odu ra di ti na pri pre mi ko le kti -
vnog ugo vo ra. Pre ma tom
ugo vo ru bi}e kla si fi ko vana ra dna
mjes ta i na taj na ~in mo `e se
u{te dje ti na pla ta ma", ka `e Mu -
ha med Pi vi}, vo |a pre go va ra -
~kog ti ma is pred Sin di ka ta.
A.M.
Mla di }ev
ja tak po no vo
uha p{en
BEO GRAD - Stan ko Ris ti},
pen zi oni sa ni pi lot ne ka da{ nje
Voj ske Srbi je i Crne Go re, je -
dan od op tu `e nih za skri va nje
ha {kog op tu `e ni ka Rat ka Mla -
di }a, po no vo je uha p{en po na -
lo gu Okru `nog su da u
Beo gra du, pot vrdio je Mi lo mir
[a li}, nje gov advo kat.
On sma tra da je Ris ti }u, ko ji
je uha p{en 31. ju la, odre |en
ne za ko nit pri tvor "na vo dno
zbog opa snos ti od bjek stva" sa
su |e nja "Mla di }e vim ja ta ci -
ma", ko je od 2006. go di ne vo di
Dru gi op {tin ski sud u Beo gra -
du, i do dao da mu je pri tvor
odre |en do kra ja gla vnog pre -
tre sa, za ko ji je ne iz vje sno ka -
da }e biti za vr{en. (Srna)
Vijesti
4. 8. 2009. vupsbl
Ra dni ci "Bos ke"
ogor ~e ni na SDS
For mi ra ti
is tra `nu ko mi si ju
SA RA JE VO - Dra go Ka la bi}, {ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Pred sta -
vni ~kom do mu par la men ta BiH, po kre nuo je po sla ni ~ku ini ci ja ti vu za
for mi ra nje is tra `ne ko mi si je ko ja bi pro vje ri la na vo de o ne pra vil nos ti ma
u ra spo dje li CEMT do zvo la za me |u na ro dni drum ski sao bra }aj.
Oci je niv {i da je ko mi si ja Mi nis tar stva sao bra }a ja i ko mu ni ka ci ja BiH za ra -
spo dje lu CEMT do zvo la ra di la na {te tu svih pre vo zni ka, Ka la bi} je pod sje tio
da je pri ra spo dje li do zvo la na ru {en do go vo re ni ba lans od dvi je tre }i ne za pre -
vo zni ke iz FBiH i je dne tre }i ne iz RS.
"Ni su do slje dno po {to va ni usa gla {e ni kri te ri ju mi, a do zvo le su do dje lji va ne
mi mo lis te, ta ko da
ima slu ~a je va da su
pre vo zni ci ko ji se
na la ze na lis ti pla ti li
do zvo lu, ali je ni ka -
da ni su do bi li", izja vio je Ka la bi}.
On je upo zo rio da "pos to je osno va ne su mnje da stvar na ra spo dje la ne od go -
va ra objav lje nom", do dav {i da su pre vo zni ci u vi {e na vra ta uka zi va li i na zlo -
upo tre be re zer vnih CEMT do zvo la.
Po sla nik SNSD-a kri ti ko vao je {to se iz vje {ta ji o ko ri {te nju CEMT do zvo la
ne re do vno {a lju Me |u na ro dnom fo ru mu u Pa ri zu, pro cje nju ju }i da bi to mo -
glo do ves ti do sma nje nja osno vne kvo te do zvo la za BiH.
CEMT do zvo le iz da je Evrop ska kon fe ren ci ja mi nis ta ra sao bra }a ja za me |u -
na ro dni drum ski pre voz ro be i va `e za 43 dr`a ve.
Pre vo zni ci ma iz RS, umjes to tre }i ne, pri pa lo je sa mo 22 od sto CEMT do -
zvo la na mi je nje nih za BiH. (Srna)
BA NJA LU KA - Ra dni ci ba nja -
lu ~ke Ro bne ku }e "Bos ka" ogor -
~e ni su po zi vom ko ji je SDS
upu tila Tu `i la{ tvu RS da se ne pris -
tra sno uklju ~i i ra zri je {i slu ~aj pri -
va ti za ci je "Oslo bo |e nja" i
"Bos ke", na vo de }i da ih je ova
stran ka i do ve la u te {ku si tu aci ju.
"Ogor ~e ni smo na na ~in na ko ji se
SDS op ho di i {to nas `a li. Ne ka nas
ne `a li i ne ka nas os ta vi na mi ru, jer
su nas oni i biv {i mi nis tar fi nan si ja
RS Sve tla na Ce ni} do ve li u ovu si tu -
aci ju, a sa da tra `e ne ka kvu prav du i
da se ne {to ura di", izja vi la je Bran ka
Gos ti}, pred sje dnik Sin di kal ne or ga -
ni za ci je ra dni ka ove ba nja lu ~ke ro -
bne ku }e.
Re agu ju }i na sa op {te nje SDS-a ona
je do da la da je SDS odu zela pra vo
ra dni ci ma "Bos ke" na nji ho ve akci je,
ka da su bi li ve }in ski vla sni ci ove ro -
bne ku }e.
"SDS i nje n ka dar ko ji je uprav ljao
'Bos kom' do ve li su nas u ovu si tu aci -
ju i ne ka nam se ne obra }a ju pre ko
me di ja kao 've li ki za {ti tni ci'", po ru ~i -
la je Gos ti }e va.
Ona je is ta kla da su pre go vo ri s po -
slo dav cem "Zek stra-Del ta" i da lje u
to ku, te da sma tra da }e se do kra ja
se dmi ce za vr{i ti.
Srpska de mo krat ska stran ka ju ~e je
sa op {ti la da i da lje os ta je pri svom
po zi vu Tu `i la{ tvu RS da se ne pris tra -
sno uklju ~i i ra zri je {i slu ~aj pri va ti za -
ci je "Oslo bo |e nja" i "Bos ke", i ispi ta
sve na vo de SDS-a o pos to ja nju su -
mnje da je u ovim pri va ti za ci ja ma ri -
je~ o or ga ni zo va nom kri mi na lu, bez
ob zi ra na po ru ke Gos ti }e ve.
U "Bos ki" je za po sle no 235 ra dni -
ka, ko ji ni su pri mi li 25 pla ta i ko ji ma
ni su upla }i vani to pli obrok, na kna da
za pre voz, ni ti do pri no si za so ci jal no
i pen zij sko osi gu ra nje. (Srna)
DO BOJ - Cen tar za hu ma nu po -
li ti ku za tra `io je ju ~e od do boj skog
Okru `nog tu `i la{ tva da ispi ta od -
go vor nost Obre na Pe tro vi }a, na -
~el ni ka ove op {ti ne, i dru gih zbog,
ka ko na vo de, bes pra vnog ko ri {te -
nja stu bo va uli ~ne ras vje te za pos -
tav lja nje re kla mnih stra na ~kih
pa noa.
Mo mir De ja no vi}, di re ktor Cen tra,
izja vio je ju ~e da je pro blem bes pra -
vnog ko ri {te nja ja vnih po vr{i na izra -
`en u ve }i ni op {ti na u Re pu bli ci
Srpskoj, ali da je op {ti na Do boj po
to me na prvom mjes tu.
"Izra ~u na li smo da je op {ti na Do -
boj zbog ova kvog odno sa na ~el ni ka i
vo de }ih lju di u op {ti ni ve} iz gu bi la
po la mi li ona ma ra ka. Po red bes pra -
vnog pos tav lja nja stra na ~kih pa noa
na stu bo ve uli ~ne ras vje te, tu je i bes -
pra vno za uzi ma nje ja vnih povr {i na
od stra ne ugos ti telj skih obje ka ta", po -
ja snio je De ja no vi}.
Mi len ko \u ka no vi}, por tpa rol op -
{ti ne Do boj, ju ~e je krat ko pro ko -
men ta ri sao da iz op {ti ne vi {e ne `e le
ko men ta ri sa ti rad i kri vi ~ne pri ja ve
Cen tra za hu ma nu po li ti ku.
"Pa oni su do sa da po dni je li vi {e od
30 kri vi ~nih pri ja va pro tiv na ~el ni ka
op {ti ne. Ako Obren Pe tro vi} ode ne -
gdje na sla vu i ka `e ne {to, oni po dne -
su kri vi ~nu pri ja vu pro tiv nje ga,
to li ko o Cen tru za hu ma nu po li ti ku",
ka zao je \u ka no vi}.
Iz Cen tra za hu ma nu po li ti ku na vo -
de da su pred pro {lo go di{ nje lo kal ne
izbo re stra na ~ki pa noi SDS-a bi li na
sva kom dru gom stu bu uli ~ne ras vje te
u Do bo ju, uz zna nje i odo bre nje na -
~el ni ka op {ti ne i dru gih od go vor nih.
Re kla mni pa noi lo kal ne vla da ju }e
stran ke, sa na tpi si ma "Na rod je re kao
Srpska", "Do boj li je zna ju za {to! Ne -
ka va {e srce odlu ~i", "Mi smi je mo da
vas po gle da mo u o~i, jer smo uvi jek
bi li uz vas" i da nas je mo gu}e vi dje ti
na uli ca ma Do bo ja.
N.M.
va RS". On sma tra da }e ovaj slu ~aj za slu `i ti pa` nju "svih
onih in sti tu ci ja ko je `e le da se po za ba ve ocje nom us ta -
vnos ti".
Sta {a Ko {a rac, pred sje dnik klu ba de le ga ta srpskog
na ro da, sma tra da su in sti tu ci je RS u po tpu nos ti is ko ris ti le
sve svo je ka pa ci te te, a sa mim tim i Vi je }e na ro da RS.
On ka `e da `a li {to se Klub Bo{ nja ka ni je
vra tio svo jim pri mar nim akti vnos ti ma, do da ju }i da je o~i -
gle dno da su oni ima li za cilj da za kom pli ku ju ili blo ki ra ju
RS u do no {e nju za kon skih pro je ka ta iz ra zlo ga da stvo re
la `nu sli ku o RS kao o ne efi ka snom sis te mu i pri kri ju ne -
dos tat ke u FBiH.
"S ob zi rom da je RS is ko ris ti la sve pra vne i us ta vne
na ~i ne za do no {e nje bu d`e ta, a da Klub Bo{ nja ka ni je is -
ko ris tio svoj us ta vni ka pa ci tet, re ba lans bu d`e ta ima sna gu
da ide na objav lji va nje", sma tra Ko {a rac.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, va paj ka OHR-u ni je po tre -
ban ni ko me u BiH, jer je RS de mo krat ski vrlo ra zvi je na i
ne ma po tre be za an ga `ma nom me |u na ro dnih in sti tu ci ja.
Ek sper tski tim za ju go is to ~nu Evro pu za bor bu
pro tiv te ro ri zma i or ga ni zo va nog kri mi na la
"Si laj d`i} kre ator
11. sep tem bra"
V. PO PO VI]
BA NJA LU KA - ^la no vi Ek sper tskog ti ma za
ju go is to ~nu Evro pu za bor bu pro tiv te ro ri zma i or -
ga ni zo va nog kri mi na la tvrde da je 11. sep tem bar u
ve li koj mje ri or ga ni zo van sa te ri to ri je BiH i op tu `u -
ju Ha ri sa Si laj d`i }a, ~la na Pred sje dni{ tva BiH, da je
kre ator i or ga ni za tor tih akti vnos ti.
D`e vad Ga li ja {e vi}, ~lan ovog ti ma, re kao je da je
"Si laj d`i} mo zak na pa da na Ame ri ku i kre ator i fi nan si -
jer 11. sep tem bra, unu tra{ nji fa ktor ko ji je sta jao iza
ovog na pa da, a da je uslo ve za nje go vo izvo |e nje stvo -
rio tran sfe rom nov ca od pro da je ze ni ~ke '@e lje za re'''.
On tvrdi da je Mu sli man ska oba vje {taj na slu `ba
AID sa ~i ni la pro cje nu da je te ro ris ti ~ki na pad u SAD
11. sep tem bra 2001. go di ne ope ra ti vno, fi nan sij ski, stra -
te {ki i ka drov ski izve den iz BiH, u ~e mu su po mo gli
otu |e ni di je lo vi bri tan ske oba vje {taj ne slu `be i ame ri -
~ke CIA.
On je re kao da po sje du ju do ku men ta ko ja
go vo re o Si laj d`i }e voj umi je {a nos ti u 11. sep tem bar i
do dao da su sve tran sa kci je ra |e ne s am ba sa do rom Ku -
vaj ta u BiH Ja sin Ra va {de, ko ji je 1994. go di ne do bio
dr`av ljan stvo BiH kao pri pa dnik Ar mi je BiH na osno vu
jor dan skog po ri je kla, ~i je ima dr`av ljan stvo.
"Pre ko fi kti vne fir me ko ja se pred stav lja la kao dio
ve li kog kon zor ci ju ma Ku vaj tske in ve sti cij ske agen ci je
iz vr{e na je pro da ja ze ni ~ke '@e lje za re' za je dnu KM,
dok su Ku vaj }a ni no vac od nje ne pre pro da je is ko ris ti li
za izvo |e nje na pa da na SAD", tvrdi Ga li ja {e vi}.
On ka `e da je naj bo lji svje dok nje go vih na vo da
AID, ko ji u do ku men tu iz 2001. go di ne uka zu je na kre -
ta nje naj po zna ti jeg svjet skog te ro ris te Abu Ma li ja u BiH
i prvi put objav lju je nje go ve sli ke.
Dar ko Tri fu no vi}, ~lan Ek sper tskog ti ma,
po zvao se na iz vje {taj ame ri ~kog Kon gre sa o 11. sep -
tem bru, iz 2002. go di ne u ko jem se, ka ko je re kao, uka -
zu je na ~i nje ni cu da je te ro ris ti ~ki na pad na SAD u
ve li koj mje ri or ga ni zo van sa te ri to ri je BiH.
"Do ku ment uka zu je na to da su naj ma nje ~e tvo ri ca
te ro ris ta od 11. sep tem bra - Na vaf Al Ha za mi, Ha lid [e -
ik Mu ha med, Mu ha med Ata i Ha lid Al Mi ha dar do {li sa
te ri to ri je BiH", is ta kao je Tri fu no vi} i do dao da su svi
oni ima li dr`av ljan stvo BiH.
Tri fu no vi} je do dao da je u ame ri ~kom kon gre snom
iz vje {ta ju na ve de no da se pre tpos tav lja da su sva ~e tvo -
ri ca te ro ris ta obu ~a va na u BiH i da su pri pre ma li na pad
na SAD 11. sep tem bra.
"Gla vni ~o vjek je Abu Ma li, ko ji je do {ao
u BiH i bio voj ni vo |a je di ni ce 'El Mu d`a hid' i pro mi je -
nio je pre zi me u ]a to vi}", ka `e on.
Ju ~e ni smo us pje li da stu pi mo u kon takt sa Ha ri -
som Si laj d`i }em, ni ti sa ~el ni ci ma Stran ke za BiH.
Ga li ja {e vi} ka `e da po sje du ju
do ku men ta ko ja go vo re o Si laj d`i }e -
voj umije {a nos ti u 11. sep tem bar
Do boj gu bi po la
mi li ona ma ra ka
CEMT do zvo le su do dje lji va ne
mi mo lis te, izja vio Ka la bi}
bu d`e ta RS
gla sni ku"
Fe de ra c| ja B|H po vu k|a je oko 134.4
m| || ona eura. odno sno 268 m| || ona KM prve
tran se kre d| ta od Me du na ro dnoq mo ne tar noq
íon da. pot vrde no je ju •e u Oen tra| noj ban c|
B|H.
lz M| n|s tar stva í| nan s| ja FB|H ka zu da ce ovaj
no vac na re dn|h de se tak da na sta ja t| na ra •u nu
FB|H dok ne bu du okon •a ne sve pro ce du re.
No vac jos n| je n| qdje pro s|| je den. Da b| kan -
to n| do b| || sred stva. tre ba u s|u zbe n|m no v| na -
ma da obja ve re ba |an se bu dze ta pa on da
s|| je d| ana || za b| |an sn|h ta be |a. odno sno re ba -
|an sa da se v| d| ka ko je to sve ura de no. FB|H |
kan to n| tre ba da sk|o pe uqo vor o kre d| tnom
aran zma nu. Tek on da su sred stva ope ra t| vna.
po ja sn| || su u ovom m| n|s tar stvu.
Na q|a s| || su da naj ve c| |znos nov ca od prve
tran se sten dbaj aran zma na B|H sa MMF-om.
ko j| je pr| pao FB|H. |de za vra ca nje kre d| ta ko -
mer c| ja| n|m ban ka ma.
v|a da FB|H tre ba da do ne se od|u ku o po -
vra tu sred sta va ban ka ma | on da |de vra ca nje
kre d| ta. na ve || su |z M| n|s tar stva í| nan s| ja FB|H.
Par |a ment FB|H je pro s|e se dm| ce usvo j|o re -
ba |ans bu dze ta FB|H. te Za kon o uste da ma.
•| me su stvo re n| us|o v| za po v|a •e nje prve
tran se s ra •u na Oen tra| ne ban ke B|H.
Tro qo d|s nj| kre d| tn| aran zman B|H sa MMF-
om vr| je dan je 1.2 m| || jar de eura. a Pe pu b|| ka
Srpska je vec pre uze |a 136 m| || ona KM. ko || ko
joj je pr| pa |o |z prve tran se.
M.P.
FBiH BiH po vu kla prvi
dio nov ca od MMF-a
Klub Bo{ nja ka na po slje dnjoj sje dni ci od go dio je
ra zma tra nje re ba lan sa bu d`e ta za sep tem bar
FO TO AR HI VA
6 Doga|aji vupsbl!4. 8. 2009.
ENN
Mo ju bra }u Zdrav ka i Ivu ubio je Go -
ran Mar ko vi}, zva ni Mar kan, u Ko tor Va ro -
{u 6. ju la 1992. go di ne, tvrdi u ispo vi jes ti za
"Ne za vi sne" Vi ktor Grgi}, pre dra tni ugle dni
gra |a nin Ko tor Va ro {a, da nas iz bje gli ca u
Ri je ci.
Grgi} je pre`ivio stri je lja nje i stra vi ~ne tor -
tu re od stra ne ta ko zva nih Srpskih od bram be nih
sna ga (SOS), ko je su bi le po dre |e ne Sto ja nu
@u plja ni nu, ra tnom na ~el ni ku Cen tra ja vne bez -
bje dnos ti Ba nja lu ka, ko ji u pri tvo ru Ha {kog tri -
bu na la ~e ka pre su du po op tu`ni ci za ra tne
zlo ~i ne.
Na{ sa go vor nik iden ti ~an is kaz dao je i is -
tra`ite lji ma Ha {kog tri bu na la pri je pet-{est go -
di na.
KA KO JE PO ^E LO: U tre }em-~et -
vrtom mje se cu 1992. za pa li li su mi je dno auto
pred ku }om, ba ci li su Mo lo tov ljev ko ktel kao
upo zo re nje. On da je ro |a ku na na{ Us krs ba ~e -
na bom ba pred ko la. Ta da smo na pra vi li stra`u.
Mo rao je bi ti ne ko u lo ka lu, za pa li }e mi obje -
kat, di gnu }e ga u zrak, dok spa vam. Ta da si
oru`je mo gao ku pi ti od srpskih re zer vis ta ko ji
su pu {ku pro da va li za 500 ma ra ka. Me ni je je -
dan Pan te li ja do veo ne kog Ne na da i ku pio sam
auto mat sku pu {ku. Me |u tim, ni je pro {lo ni dva
da na na vra ti ma se po ja vi pet lju di u ci vi lu. Sti -
gli su u voj nim i ci vil nim vo zi li ma. Oni ka`u:
"Ti si uzeo to ga da na auto mat sku pu {ku i dva
okvi ra". "Ni sam", od go vo rih kao iz to pa. Ka`u:
"Po |i s na ma". Iz ci vil nog auta izla zi taj {to mi
je pro dao pu {ku. Ka`u: "Je si li nje mu pro dao
pu {ku". Ve li: "Je sam". Do vo ljno je bi lo da pot -
vrdi. Mi slim da mi je to bi lo na mje {te no.
Re kao sam da pu {ke ne mam, da sam je
odnio na se lo. On da su mi re kli da }e do }i su tra
uju tro i da to bu de spre mno. U bi ti ta ko je i bi lo.
Su tra dan su oko osam do {la dvo ji ca iz Ba nja lu -
ke i ja sam im u sta ni ci mi li ci je pre dao oru`je.
Da li su mi pot vrdu.
GO RE SE SPRE MA ZLO: Bio
sam pro fe si onal ni ugos ti telj. U Ko tor Va ro {u
sam dr`ao lo kal, pi ce ri ju i bi li jar sa lu. Ni sam ni
sa njao da mo gu do`i vje ti su dbi nu ko ja je za de -
si la me ne i mo ju po ro di cu. Imao sam ne ke pri -
ja te lje, ko ji su bi li blis ki mo }nim lju di ma. @enin
brat, moj {ur jak, `ivio je u Ba nja lu ci, i bio je
do bar sa Pan te li jom Da mja no vi }em, ra dio je sa
Bra nom Jan ko vi }em. S ob zi rom na to da sam
pre ko nje ga bio u kon ta ktu s nji ma, mi slio sam
da }u tu na }i za {ti tu. Ne ki iz te eki pe su me ~ak
opo mi nja li "da bu dem pa me tan, da u Ko tor Va -
ro {u ni {ta ne ra dim, jer }e tu bi ti sra nja". Ali,
eto, go vo ri li su mi da }u ja bi ti bla go vre me no
oba vi je {ten i da }u ma lo bi ti po mo gnut".
Me |u tim, vi dje lo se da to vo di zlu, pa sam
pla ni rao da se ma knem odav de. Ka ko sam
Hrvat i bio sam imu }an, znao sam da }u bi ti
me ta onih ko ji plja ~ka ju... Po ~e le su se osni va ti
ne ke Srpske od bram be ne sna ge, ne ka kve "crve -
ne be ret ke", ko je su po ku pi le ra zne kri mi nal ce.
Ra zmi{ ljao sam ka ko }u se sklo ni ti iz Ba nja lu -
ke i Ko tor Va ro {a na je dno vri je me dok ne pro -
|e zlo. @enu i di je te sam po slao u Beo grad, iz
Beo gra da u Ma |ar sku i on da su oti {li u Ri je ku.
Ni sam smio re }i da su u Hrvat skoj, ne go da su
u Ho lan di ji, kod ses tre. Ja sam tre bao iza }i sa
{ur ja kom, ta kav je do go vor bio. Tre bao sam po -
ves ti bra ta Zdrav ka, on je imao `enu Srpki nju i
dvo je dje ce, ko ji su ve} oti {li. U Ko tor Va ro {u
smo os ta li nas tro ji ca bra }e i na {i ro di te lji. Brat
Zdrav ko je ~e ti ri go di ne mla |i od me ne, Ivo de -
set go di na. Ka da je Pan te li ja do {ao sa mo jim
{ur ja kom, ka da su oni kre nu li po me ne, vi {e ni -
je bi lo le to va iz Ba nja lu ke. Ni do Ba nja lu ke vi -
{e ni smo mo gli do }i. Ta da me na zvao pri ja telj
iz Ba nja lu ke, @eljo Bla go je vi}, pla ~e pre ko te -
le fo na i ka`e: "Do |i ako ika ko mo`e{ do Ba nja -
lu ke, os ta lo je mo ja bri ga. Sa mo da se izvu ~e{
odoz go, go re se spre ma zlo".
HA P[E NJE I TOR TU RA: To je
bi lo 8. ili 9. ju na. Ra zmi{ ljao sam da se spre -
mim i da kre nem. Ne mo`e{ ni u}i, ni iza }i. Ve}
smo na vi kli na toj stra`i, oko ku }e u Ko tor Va -
ro {u. Do |e mi bra ti} ko ji je stu di rao u Ba nja lu ci
i ka`e: "Sva ki dan smo o~e ki va li ka da }e za uze -
ti Ko tor Va ro{". Ve li da pos tav lja ju bom be po
mos to vi ma, to su ne ke mje re pre dos tro`nos ti. I
ja sa da ~e kam. Ku da sa da? Ne mam poj ma. On -
da su upa li kod me ne u ku }u, na vra ta. Ne ki [u -
ba ra, "crve na be ret ka", iz Ka ra nov ca. U ku }i
sam imao pi {tolj, za ko ji sam imao le gal no odo -
bre nje. Taj [u ba ra, ona ko ma li, opa san tip ka`e:
"Mo mak, pre daj sve {to ima{ u ku }i. Na |em li
me tak, ubi }u te za taj me tak". Ja sam {to sam
imao dao. Oni su to po ku pi li i odni je li. Ni je
pro {lo od to ga mo`da ni pet mi nu ta do ju ri dru gi
d`ip i do |e Slo bo dan Du bo ~a nin, i ka`e: "Haj -
de, ku pi se, ide mo". Do lje je ~e kao d`ip, me ne i
bra }u, i svi smo ona ko bli je do sta ja li i ~e ka li.
Oni su nas odve li u sta ni cu mi li ci je u Ko tor Va -
ro {u i za tvo ri li u je dnu ma lu pros to ri ju. Dos ta
lju di je bi lo unu tra, izme |u os ta lih i An to Pra -
nji}, po li ca jac. On je bio mi li ci oner, a nje gov
bra ti} je bio na ~el nik. Sje }am se, bio je i je dan
mu sli man iz Ko tor Va ro {a, za bo ra vio sam ta
ime na.
U HO DNI KU NA TRI PRSTA:
Odve li su me u kan ce la ri ju na ispi ti va nje. Tu je
Zdrav ko Sa mard`ija iz ba nja lu ~kog MUP-a bio
gla vni. I na ra vno, Lju ban E}im i ta eki pa. Ne
znam ko je ko me pri pa dao, ~i ni mi se da su ne ki
ima li mas kir na odi je la, ono pla vo svje tli je, ne
voj na ne go po li cij ska mas kir na. On da mi je Sa -
mard`ija sta vio ko mad pa pi ra na sto. Ka`e: "Pi -
{i!". "[ta da pi {em", pi tam. "Pi {i {ta zna{." I
ode. Ka da su me ne pri ve li ta mo, ja pre po znam
Bra nu Ke si }a, vi dio sam ga na sva dbi nje go vog
bra ta u Klju ~u. Na pi {em da ne znam ni {ta. Do -
|e po no vo Sa mard`ija, uze onaj pa pir i odne se,
iza |o {e svi. On da u|e njih pet. Me |u nji ma sam
po zna vao Sa {u Te {i }a zva nog Si la. ^im su
u{li, po ~e li su me tu }i. Mla ti li me krvni ~ki.
Ka da su iza {li va ni, ja se di gnem s po da i sje -
dnem. I vra ti se Zdrav ko, gle da u me ne i ka`e:
"Je l' te ko dir'o", re koh: "Ni je". "Je l' ti me ne
ne ra zu mi je{, je l' te ko dir'o", sa da ja ne znam
{ta smi jem re }i, ka`em: "Jes te li ih vi po sla li".
Ka`e on: "Ta ko je ko ne }e da sa ra |u je, haj de
sa da pi {i". Na pi {em ja ka ko ni sam ni ka da ni {ta
lo {e ra dio, pa pri ja telj ovaj, pa pri ja telj onaj,
na bra jam i Pan tu Da mja no vi }a, i Bra nu Jan ko -
vi }a, i Bra nu Ke si }a. I on do |e i uze ono {to
sam na pi sao i odne se. Ka da do la zi po sli je to ga
Bra ne Ke si} i ka`e mi: "Pi ~ka ti ma te ri na us ta -
{ka, {to ti me ne spo mi nje{". Re koh: "Bra ne,
znam te". "Ne znam ja te be, us ta {ku ti maj ku".
I oti {li su. Izve li su nas u ho dnik i sta ja li smo
na tri prsta, bra }a i ja.
(Su tra: Krva vi tra go vi Lju ba na E}i ma)
Jos dok smo b| || u ho dn| ku po || c|j ske sta n| ce. dok su nas tu k||
sv|m | sva •|m. tu je b|o M| |a d|n Te |no v|c zva n| Ga vro. ko j| je b|o za mje -
n|k ko man d| ra m| || c| je u Ko tor va ro su. Krv je b| |a po c| je |oj pros to r| j|.
Po s|| je to qa su nas pre ba c| || u je dnu od kan ce |a r| ja u ko joj je sje d|o l|| ja
Dra qu |j|c. m| || c| oner. Hrvat. ta ko de za tvo re n|k. ls pred nje qa je b|o ne k|
ko ma d|c kru ha. ne ka mar me |a d| ca.
Mo ja je ses tr| •| na uda na za Ne na da Te s| ca. ko jeq u Ko tor va ro su
zna ju po na d|m ku Pa po. Nj| ho va ku ca je odmah uz sta n| cu m| || c| je.
Ona nam je s|a |a sen dv| •e da je de mo. l|| ja sje d|. obu kao kom b| ne zon |
odoz qo ne ku po || c|j sku b|u zu | ja dao bra c| po sen dv|•. Os tao jos je -
dan sen dv|• ko j| sam da vao nje mu. On za p|a ka | kaze: Joj. v| kto re. ne
mo qu. s| |o va || su m| zenu. Pe koh: Pus t| to. ne moj na to m| s|| t|. M|
smo |eza|| na po du. n| smo raz qo va ra ||. pro ve || smo tu dv| je-tr| no c|. On
je u je dnom mo men tu •uo toq M| |a d| na. toq Ga vru. svoq pre dra tnoq
ko |e qu. po znao mu q|as | zvao qa: M| |a d| ne. M| |a d| ne. Ovaj se po ja -
v|o na vra t| ma. Pe kao je: P... m.... v| se se n| je po jav |j| vao.
Ili ja Dra gu lji} i Mi la din Te ino vi}
Ne ko li ko
da na pri je
zla ko je me
za de si lo @eljo
Bla go je vi}
pla ~e pre ko
te le fo na i ka`e:
"Do |i do
Ba nja lu ke,
os ta lo je
mo ja bri ga"
Taj [u ba ra, "crve na be ret ka",
ona ko ma li, opa san tip, ka`e:
"Mo mak, pre daj sve {to ima{ u
ku }i! Na |em li me tak, ubi }u te"
Ka da je Sa mard`ija
iza {ao, u|e njih
pet. Me |u nji ma
sam po zna vao Sa {u
Te {i }a zva nog Si la.
^im su u{li, po ~e li
su me tu }i, krvni ~ki
U|e Bra ne Ke si}
i ka`e: "Pi ~ka ti
ma te ri na us ta {ka,
{to ti me ne
spo mi nje{". "Bra ne,
znam te". "Ne
znam ja te be,
us ta {ku ti maj ku"
Vi ktor Grgi}
po ka zu je ru ke
u ko je ga je ra nio
Go ran Mar ko vi}
FO TO NN
Zdrav ko Grgi} Ivo Grgi}
Vi kto ra Grgi }a, ko ji je pre`ivio stri je lja nje 1992. go di ne u Ko tor Va ro {u (1)
Mo ju bra }u Zdrav ka i Ivu
ubio je Go ran Mar ko vi}
4. 8. 2009. vupsbl 7 Doga|aji
Srpske `rtve su nam va `ne ba{ kao {to su
nam va `ne sve `rtve. Ni ko ni je svje sno
za ne ma ri vao ili igno ri sao srpske `rtve.
Dej vid [VEN DI MEN,
ru ko vo di lac Po se bnog odje ljenja
za ra tne zlo ~i ne u Tu `i la{ tvu BiH
Rekli su
Ivo MI RO JO VI], po sla nik HDZ-a
u Do mu na ro da par la men ta BiH
BiH tre ba vo di ti uku pnom do bru za sve,
ali na ba zi ra vno prav nos ti na ro da.
Ova kav trend i put nas vo di u am bis.
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Ci je ne stu di ja za re do vne
stu den te ko ji }e ove go di ne po ha |a ti dru gi ci -
klus stu di ja po bo lonj skom sis te mu, odno sno
ma gis tar ski stu dij, ni su uje dna ~e ne na ja vnim
uni ver zi te ti ma u BiH i kre }u se od 100 KM do
5.000 KM po go di ni.
Na ne ko li ko bh. uni ver zi te ta re do vni stu den ti
su oba ve zni pla ti ti upi sni nu, ko ja ko {ta od 100 do
150 KM. Naj sku plji ma gis tar ski stu dij po bo lonj -
skom sis te mu je na fa kul te ti ma Uni ver zi te ta u Tu -
zli i kre }e se od 3.000 do 5.000 KM po go di ni, jer
Vla da ovog kan to na ne fi nan si ra re do vne stu den te.
Pred sta vni ci Stu den tskog par la men ta Uni ver -
zi te ta u Sa ra je vu sma tra ju ka ko bi ci je ne stu di ja na
svim ja vnim uni ver zi te ti ma u BiH tre ba lo da bu du
uje dna ~e ne.
"Uje dna ~e ne ci je ne ola k{a le bi
stu di ra nje mla di ma. Fa kul te ti gdje je stu dij jef ti ni ji
ne bi bi li pre trpa ni", re kao je Adi D`a ma li ja, pred -
sje dnik Stu den tskog par la men ta.
Ci je na prvog ci klu sa stu di ja za re do vne stu -
den te na go to vo svim ja vnim fa kul te ti ma u BiH je
uje dna ~e na i izno si oko 100 KM, dok se ci je ne za
re do vne sa mo fi nan si ra ju }e i van re dne stu den te od
400 do 2.000 KM.
D`e mo Tu fe k~i}, re ktor Tu zlan skog uni ver zi -
te ta, ka `e da je ci je na dru gog ci klu sa stu di ja po
bo lonj skom sis te mu os ta la ne pro mi je nje na u
odno su na ra ni ji sis tem stu di ra nja.
"Ka da je ri je~ o tro {ko vi ma
stu di ra nja u dru gom ci klu su ili ma gis tar skom stu -
di ju, ci je ne su za dr`a ne iz ra ni jeg sis te ma. Ne ma
ra zli ka izme |u van re dnih i re do vnih stu de na ta i
svi je dna ko pla }a ju. Stu den ti ko ji su upi sa li dru gi
ci klus na fa kul te ti ma dru{ tve nih na uka mo ra ju
pla ti ti 3.000 KM za go di nu, te 2.500 KM za pri ja -
vu i od bra nu ma gis tar skog ra da i ko mi si ju. Pos tdi -
plom ci na me di ci ni, far ma ci ji i fa kul te ti ma
te hni ~kih na uka go di nu mo ra ju pla ti ti 5.000 KM i
2.500 KM za pri ja vu i od bra nu ma gis tar skog ra da
i ko mi si ju", re kao je Tu fe k~i}.
Do dao je ka ko re do vni stu den ti na do di plom -
skom, odno sno prvom ci klu su stu di ja po bo lonj -
skom sis te mu, pla }a ju sa mo upis, dok re do vni sa -
mo fi nan si ra ju }i na dru{ tve nim na uka ma go di nu
pla }a ju 1.200 KM. Na fa kul te ti ma te hni ~kih i pri -
ro dno ma te ma ti ~kih na uka go di nu pla }a ju 1.500, a
go di na na far ma ci ji i me di ci ni ko {ta 1.800 KM.
Pre ma odlu ci Vla de Kan to na Sa ra je vo, re do -
vni stu den ti na dru gom ci klu su stu di ja pla }a ju sa -
mo upi sni nu od 130 KM, dok su stu den ti ko ji su
se tek upi sa li na fa kul tet (prvi ci klus) oba ve zni
pla ti ti upi sni nu do 100 KM. Ovih tro {ko va oslo -
bo |e na su dje ca {e hi da i po gi nu lih bo ra ca.
"Aka dem ska go di na za re do vne sa mo fi nan -
si ra ju }e stu den te na pos tdi plom skom stu di ju po
bo lonj skom sis te mu ko {ta 1.000 KM, a za van re -
dne 800 KM. Is ta je ci je na stu di ja i za re do vne sa -
mo fi nan si ra ju }e i van re dne stu den te u prvom
ci klu sa stu di ja po bo lonj skom sis te mu", na ve de no
je u odlu ci Vla de KS.
Re do vni stu den ti na fa kul te ti ma
Uni ver zi te ta u Ze ni ci i u prvom i u dru gom ci klu su
stu di ja pla }a ju sa mo upi sni nu ko ja izno si 100 KM.
"Re do vni sa mo fi nan si ra ju }i stu den ti go di nu
na ma gis tar skom stu di ju pla }a ju 1.500 KM, a na
do di plom skom 800 KM", obja sni li su pred sta vni -
ci Ze ni ~kog uni ver zi te ta.
Vo jo Vi {e kru na, po mo }nik re kto ra za nas ta vu
i stu den te Sve u~i li {ta u Mos ta ru, re kao je ka ko su
ci je ne prvog i dru gog ci klu sa na fa kul te ti ma je -
dna ke i da re do vni stu den ti na oba ci klu sa pla }a ju
sa mo upi sni nu, ko ja se kre }e od 100 do 150 KM.
"Re do vi ti sa mo fi nan ci ra ju }i stu den ti, ko ji
oba ci klu sa po ha |a ju na Eko nom skom, Pra vnom,
Gra |e vin skom, Fi lo zof skom, Fa kul te tu pri ro do -
slo vno-ma te ma ti ~kih i od goj nih zna nos ti, stro jar -
stva i ra ~u nar stva te Agro nom skom i
pre hram be no-te hno lo {kom fa kul te tu se mes ter
pla }a ju 600 KM. Se mes tar na Stu di ju pre hram be -
ne te hno lo gi je ko {ta 800 KM, na Stu di ju fi zi ~ke
kul tu re i gla zbe ne kul tu re i psi ho lo gi je je 750
KM, a na Me di cin skom fa kul te tu 1.000 KM", is -
ta kao je Vi {e kru na, do da ju }i ka ko se mes tar za re -
do vne sa mo fi nan si ra ju }e stu den te na Fa kul te tu
zdrav stve nih stu di ja ko {ta 900 KM.
"Za izvan re dne stu den te u oba
ci klu sa se mes ter na Eko nom skom fa kul te tu ko {ta
500 KM, na Fi lo zof skom, Pra vnom i Fa kul te tu
pri ro do slo vno-ma te ma ti ~kih i od goj nih zna nos ti
600 KM, na Vi {oj spor tskoj {ko la 850 KM po se -
mes tru, a na Fa kul te tu zdrav stve nih stu di ja 900
KM", is ta kao je Vi {e kru na.
Prvi ci klus
stu di ja za
re do vne
stu den te
na ve }i ni
fa kul te ta
ko {ta oko
100 KM
M| tar No va ko v|c. re ktor Ün| ver z| te ta ls to •no Sa ra je vo.
ka ze ka ko ce na ovom un| ver z| te tu dru q| c| k|us stu d| ja po bo -
|onj skom s|s te mu za z| vje t| tek na re dne qo d| ne. ka da ce b| t| ut -
vrde ne | nje qo ve c| je ne.
Sa da stu den t| ma q|s tar sk| stu d|j p|a ca ju od 600 do 1.500 KM
po qo d| n|. Pe do vn| stu den t| prv| c| k|us stu d| ja. os|m up| sn| ne |
pro pra tn|h tro sko va. ne p|a ca ju. O| je na qo d| ne ze van re dne | re -
do vne sa mo í| nan s| ra ju ce stu den te |zno s| 400 KM. obja sn|o je
No va ko v|c.
Do 1.500 KM za ma gis tar ski
stu dij u Is to ~nom Sa ra je vu
Ra zli ~i te
ci je ne dru gog
ci klu sa stu di ja
po bo lonj skom
sis te mu
za re do vne
stu den te
na ja vnim
uni ver zi te ti ma
u BiH
Go di{ nja {ko la ri na
i do 5.000 KM
Stu den ti
sma tra ju da bi
uje dna ~e ne
ci je ne ola k{a le
stu di ra nje
i ne bi bi lo
pre trpa nih
fa kul te ta
FO TO N. UGLJE [A
Naj sku plji
ma gis tar ski stu dij
po bo lonj skom
sis te mu je na
fa kul te ti ma
Uni ver zi te ta u Tu zli
i ne ma ra zli ke
u ci je ni za van re dne
i re do vne stu den te
8 vupsbl!4. 8. 2009. Doga|aji
U FOKUSU
Pi {e: Jasmina [A RAC
Pri jem za 11
pri pra vni ka
PRNJA VOR - Dar ko To -
ma{, na ~el nik op {ti ne Prnja -
vor, or ga ni zo vao je ju ~e
pri jem za 11 pri pra vni ka s
vi so kom stru ~nom spre mom,
ko ji }e u na re dnih 12 mje se ci
u Admi nis tra ti vnoj slu `bi op -
{ti ne odra di ti pri pra vni ~ki
sta`.
"Naj ma nje {to op {ti na tre -
nu tno mo `e da ura di za ove
mla de lju de jes te da im pru `i
mo gu }nost da odra de pri pra -
vni ~ki sta` i ste knu ra dno is -
kus tvo po tre bno za
za sni va nje ra dnog odno sa i
po la ga nje pri pra vni ~kog ispi -
ta", re kao je To ma{.
On je na gla sio da za po sle -
nje ovih pri pra vni ka na kon
12 mje se ci u Admi nis tra ti -
vnoj slu `bi za vi si od po tre ba
te slu `be, kao i nji ho vog za -
la ga nja. (Srna)
Ne pris ta ju na
ma nje pla te
LI VNO - Za po sle ni u Mi -
nis tras tvu unu tra{ njih po slo -
va (MUP) Li vanj skog i
os ta lih kan to na u FBiH ne
pris ta ju na sma nje nje pla ta i
dru gih na kna da ko je pre dvi -
|a Za kon o na ~i nu os tva ri -
va nja u{te da u bu d`e ti ma
FBiH.
Ta di ja Ju ki}, pred sje dnik
Si n di ka t a za po sl e ni h u
MUP- u Li vanj skog kan to -
na, ka zao je da za po sle ni
sma tra ju da u{te de mo gu
biti os tva rene na dru gi na -
~in.
Skup {ti na Li vanj skog kan -
to na usvo ji la je 31. ju la re ba -
lans bu d`e ta i odlu ku pre ma
ko joj }e pla te bu d`et skih ko -
ri sni ka od 1. ju la bi ti ma nje
za 14 od sto, za tim da }e na -
kna de za to pli obrok izno si ti
pet umjes to do sa da{ njih 12
KM, a tro {ko vi pre vo za na
po sao bi }e ma nji za 10 od sto.
Ju ki} je re kao da Sin di kat
za po sle nih u MUP-u Li vanj -
skog kan to na sma tra da u{te -
de mo gu biti os tva rene na
slu `be nim auto mo bi li ma,
mo bil nim te le fo ni ma, do da ci -
ma na fun kci je i dru gim ras -
ho do vnim stav ka ma. (Srna)
Vijesti
TU ZLA - Ko mi si ja za pri vre du,
eko nom sku i fi nan sij sku po li ti ku Skup -
{ti ne Tu zlan skog kan to na ve} ne ko li ko
mje se ci tra `i iz vje {taj o utro {ku 2,2 mi -
li ona KM do di je lje nih kra jem pro {le
go di ne za po ti caj proi zvo dnje i no va
upo{ lja va nja u 25 pre du ze }a.
"O~i to je da ne ko me ne od go va ra da
se u ja vnost izne se pra vo sta nje i da se ka -
`e da li su ta pre du ze }a na mjen ski po tro {i -
la pa re i za po sli la ra dni ke ko je su bi la
oba ve zna za po sli ti. Taj iz vje {taj je tre ba lo
da do bi jemo jo{ u mar tu", izja vio je Adem
Tu ca ko vi}, ~lan skup {tin ske Ko mi si je za
pri vre du, eko nom sku i fi nan sijs ku po li ti ku.
Iz na dle `nog Mi nis tar stva in -
dus tri je, ener ge ti ke i ru dar stva TK se
prav da ju da je obje di nja va nje iz vje {ta ja
tih pre du ze }a ve oma slo `en po sao.
Po me nu ta ko mi si ja je od mi nis tra Se -
hu di na Ogra {e vi }a za tra `i la da iz vje {taj o
utro {ku 2,2 mi li ona KM dos ta vi u to ku
ovog mje se ca. U pro ti vnom }e od Vla de
TK za tra `i ti da po kre ne pi ta nje od go vor -
nos ti Ogra {e vi }a.
Ogra {e vi} je ~la no vi ma skup -
{tin ske ko mi si je obja snio da se ra di o obi -
mnoj do ku men ta ci ji, te da su po ~et kom
go di ne obi {li sva pre du ze }a ra di pro vje re
u {ta je utro {en bu d`et ski no vac. Pre du ze -
}a su u mar tu dos ta vi la iz vje {ta je re sor -
nom mi nis tar stvu, ko je jo{ ni je na pra vi lo
ana li zu.
Da li se ra di lo o na mjen skoj po tro{ nji
i da li je u 25 pre du ze }a za po sle no 470
no vih ra dni ka, ko li ko su bi li oba ve zni pre -
ma ugo vo ru sa Tu zlan skim kan to nom, mi -
nis tar Ogra {e vi} ka `e da jo{ ne mo `e
od go vo ri ti.
"Naj va `ni ji uslov za do bi ja nje sred -
sta va je bio broj ra dni ka ko je }e za po sli ti.
Ako ne ki ni su za po sli li ra dni ke, on da su
pa re do bi li ona ko. Su mi ra ti po dat ke od
pre du ze }a ni je te {ko, ali mi nis tar stva iz
Vla de TK raz vla ~e kad tre ba da da ju iz -
vje {taj, a kad je tre ba lo do di je li ti pa re, on -
da su re ago va l i j a ko brzo", i s t i ~e
Tu ca ko vi}.
U pri vre dnimkru go vi ma se ~u je
da ne ko li ko pre du ze }a zbog re ce si je i pa da
po sla ni je ispo {to va lo ugo vo re nu oba ve zu.
Uko li ko ni su dos ta vi li "fri zi ra ne" iz -
vje {ta je o utro {ku bu d`et skih pa ra, oni }e
mo ra ti vra ti ti no vac ili }e im imo vi na bi ti
blo ki ra na.
Me |u 25 pre du ze }a ko ja su do bi la po -
ti caj iz bu d`e ta TK je i fir ma "He li os" Ba -
no vi }i, u ko joj je pre mi jer TK Enes Mu ji}
petnaestod sto tni vla snik.
Do dje la 100.000 KMtom pre -
du ze }u iza zva la je bu ru rea kci ja, ali Kan -
to nal no tu `i la{ tvo Tu zla je pro vje rom
ut vrdi lo da pre mi jer ni je u su ko bu in te re -
sa, jer se suz dr`ao od gla sa nja.
U Tu `i la{ tvu me |u tim na vo de da }e
na kra ju go di ne pro vje ri ti da li je "He li os"
za po slio 14 no vih ra dni ka i bu d`et ski no -
vac utro {io na mjen ski.
Na dle `na ko mi si ja Skup {ti ne TK mje se ci ma tra `i iz vje {taj u ve zi s po slo va njem pre du ze }a
Jo{ se ne zna ka ko je utro {e no 2,2 mi li ona KM
Zas ta va "Bet Livea"
na Monbla nu
O~i to je da
ne ko me ne
od go va ra da u
ja vnost bude
izne seno pra vo
sta nje, izja vio
Tu ca ko vi}
Bo ri vo je SI MI]
SA RA JE VO - Za sad ne ma ini ci ja ti ve za iz -
mje ne Ko le kti vnog ugo vo ra u se kto ru te le ko mu -
ni ka ci ja u FBiH, ali se mo `e o~e ki va ti da }e
Vla da FBiH to pi ta nje ra zmo tri ti, re kao je ju ~e
Sa mir ^a u{e vi}, pred sje dnik Nad zor nog odbo ra
"BH Te le co ma".
Iz sin di ka ta dva te le ko ma u FBiH, u ko ji ma su
pro sje ~ne pla te od 1.460 do 1.600 KM, ka `u da }e
{ti ti ti pra va ra dni ka, te da ima dru gih na ~i na {te -
dnje, a da se ne di ra ju pla te za po sle ni ka.
O po tre ba ma iz mje na Ko le kti vnog ugo -
vo ra u ovom se kto ru "u skla du s aktu el nom si tu aci -
jom" raz go va ra no je kra jem pro {le se dmi ce ka da su
fe de ral ni pre mi jer Mus ta fa Mu je zi no vi} i mi nis tar
sao bra }a ja i ko mu ni ka ci ja Na il [e }ka no vi} po sje ti li
"BH Te le com".
"Pre mi jer se in te re so vao za de ta lje Ko le kti vnog
ugo vo ra i mi smo ga o to me in for mi sa li. Vje ro va tno
}e iz mje ne Ko le kti vnog ugo vo ra bi ti ra zma tra ne na
sje dni ci Vla de", krat ko je ka zao ^a u{e vi}.
Avad Ba hto, pred sje dnik Sin di ka ta "BH Te le co -
ma", ka `e da pos to je pro ce du re pre ma ko ji ma se
Ko le kti vni ugo vor mo `e mi je nja ti, ali da iz mje ne
pret ho dno tre ba ar gu men to va ti i obra zlo `i ti.
"Iako ra si pa nja nov ca ima i u ja vnim
kom pa ni ja ma, pos to je dru gi na ~i ni da se na pra ve
u{te de, a da se ne di ra ju pri ma nja za po sle ni ka. Sin -
di kat ni je za bri nut zbog na ja va iz mje na Ko le kti vnog
Ot kri ven no vi
dio ne kro po le
BI JE LJI NA - Nas ta vak ne kro po le for mi ra ne oko bi je ljin ske Atik
d`a mi je ot kri ven je pri li kom is ko pa va nja kod zgra de Su da u Bi je lji ni,
pot vrdio je ar he olog Mir ko Ba bi}.
"Sa da to is tra `u je mo. Otvo ri li smo de vet gro bnih mjes ta i is tra `u je mo de -
vet tje le snih os ta ta ka, kao i gra |e vi nu od ope ke ma njih di men zi ja", re kao je
Ba bi}.
On je do dao da je is ko pa va nje, na po vr{ini od 16 pu ta se dam me ta ra, na -
mi je nje no iz gra dnji po dru ma zgra de su da, te pod sje tio da su ra do vi, ko ji su
po ~e li u pe tak, 31. ju la, is tog da na oko 16.30 obus tav lje ni, ka ko bi se is tra `i -
lo o ka kvim pro na las ci ma je ri je~.
"Pre ma ra ni jim ar he olo {kim sa zna nji ma, ri je~ je o ne kro po li ko ja se {i ri la
ispod zgra de Do ma omla di ne i zgra de Su da", re kao je Ba bi}.
Pre tpos tav lja se, do dao je on, da se ne kro po la {i ri ispod su sje dnih uli ca u
cen tru, te od Spo me ni ka pa lim bor ci ma do d`a mi je.
In ves ti tor ra do va na iz gra dnji po dru ma je Osno vni sud Bi je lji na, a izvo |a~
pre du ze }e "@i va no vi}". (Srna)
FOJ NI CA - Svo ju pe to dne vnu
ek spe di ci ju i osva ja nje Monbla -
na pla ni na ri Pla ni nar skog dru{ -
tva "Vra ni ca" iz Foj ni ce, Edu ard
Ju ki} Sla |o i Dra gan Grbi} sre -
tno i us pje {no su za vr{i li, sti gav {i
na krov Evro pe.
"Du go smo se pri pre ma li za ovaj
poduhvat i zna li smo da nas sa mo
ne po vo ljni vre men ski uvje ti mo gu
za us ta vi ti u na mje ri da osvo ji mo i
ovaj vrh", re kli su oni po po vrat ku
u BiH.
Uz nji ho vo za do volj stvo, ra zlo ga
za slav lje ima i Spor tska kla di oni ca
"Bet Li ve", koj a je bi la po kro vi telj
ekspe di ci je.
"Ko li ko nam je po zna to, prva
smo bh. kla di oni ca ko ja je osvo ji la
Evro pu na ovaj na ~in, te ~i ja se
zas ta va za vi jo ri la na naj vi {em vrhu
Al pa i dru gom evrop skom, 4.180
m vi so kom, Monbla nu. Osvo ji li
smo, otva ra njem po slo vni ca, bh.
pla nin ske lje po ti ce, a ovim smo
'po ko ri li' i Evro pu. Uvi jek nam je
za do volj stvo su ra |i va ti s us pje {ni -
ma, jer Bet Li ve pre po zna je kva li -
tet", izja vi la je Da ni je la Du jo,
di re kto ri ca mar ke tin ga SK "Bet Li -
ve".
I.J.
protiv
primanja u
Vla da FBiH mo gla bi ra zma tra ti
iz mje ne Ko le kti vnog ugo vo ra
u se kto ru te le ko mu ni ka ci ja
4. 8. 2009. vupsbl 9 Doga|aji
ugo vo ra, a ako do njih do |e vje ru je mo da }e pre mi -
jer Mu je zi no vi} sa slu {a ti na {e ar gu men te", is ta kao
je Ba hto.
Ina ~e, ra spon pla ta u "BH Te le co mu"
je od 630 do 3.000 KM, a pro sje ~na pla ta je 1.600
KM.
Pred sje dnik Sin di ka ta HT Mos tar Pe ro Obad ni -
je izne na |en no vim na ja va ma iz mje na Ko le kti vnog
ugo vo ra.
Is ti ~e da se ta pri ~a u po slje dnje vri je me ~es to
po jav lju je, ali ta ko |e pod sje }a da pro ce du re pre dvi |e ne
Ko le kti vnim ugo vo rom mo ra ju bi ti ispo {to va ne.
"Ne znam da li mi sle da svi tre ba da bu de mo na
pro sja ~kom {ta pu. Ja bih bio sre tan da svi ima mo
bo lji ru ~ak, ali sva ko tre ba po di je li ti ono li ko ko li ko
je za ra dio. Nji ho vo je pra vo da po kre }u iz mje ne
Ko le kti vnog ugo vo ra, a na {e je da za {ti ti mo in te re se
ra dni ka", is ti ~e Obad.
Na vo di da je pro sje ~na pla ta upo sle ni ka
HT Mos tar, ma da ne ma pre ci zne po ka za te lje, oko
1.460 KM.
Sta vo ve mi nis tra [e }ka no vi }a i pre mi je ra Mu -
je zi no vi }a ju ~e ni smo us pje li do bi ti.
B. VU^ENOVI]
BA NJA LU KA - Po je di nim osno vnim {ko la ma u
RS is klju ~e ni su te le fo ni, jer ra ~u ni, ko je ina ~e pla }a
re sor no mi nis tar stvo, ni su izmi re ni jo{ od mar ta,
tvrde u {ko la ma.
Du {an Bo gda no vi}, di re ktor O[ "Su tjes ka" iz Mo -
dri ~e, ka zao je da im te le fo ni ne ra de ve} 20 da na.
"^uo sam da je ta ko i u dru gim {ko la ma u
Vu ko sav lju, Do bo ju i [am cu. Ne ma mo ni In ter net i ne
mo `e mo ni ko ga zva ti", na veo je Bo gda no vi}.
Uglje {a Mal ba {a, di re ktor O[ "Ale ksa [an ti}" u Vu -
ko sav lju, pot vrdio je da je i u ovoj {ko li is klju ~en te le fon.
"Ne mo `e mo ni ko ga zva ti ve} 15 da na ot pri li ke, ne
mo `e mo ni ko me sla ti ni elektron sku po {tu ni pri ma ti
faks, ma ni {ta, kao da ni smo u 21. vi je ku. Pra kti ~no smo
od sje ~e ni od os tat ka svi je ta", ka zao je Mal ba {a.
U O[ "Gor nja Sla ti na" u [am cu je ta ko |e pot vr|e -
no da je te le fon is klju ~en i da je di no njih ne ko mo `e zva -
ti.
"Te le fon nam je is klju ~en za dnjih de se tak
da na, a ~u li smo da je tako i u os ta lim osno vnim {ko la ma
na po dru ~ju [am ca", na ve li su u ovoj {ko li.
Bran ka Ro ga~, por tpa rol ovog mi nis tar stva, pot vrdi -
la je da ma te ri jal ni tro {ko vi osno vnim {ko la ma ni su u
po tpu nos ti izmi re ni zbog, ka ko ka `e, "te {ko }a u pu nje -
nju bu d`e ta uzro ko va nih svjet skom eko nom skom kri -
zom'.
"Sred stva na ime ma te ri jal nih tro {ko va za dru gi
kvar tal bi }e upla }e na do po ~et ka {kol ske go di ne ka ko bi
nas ta va u {kol skoj 2009/2010. go di ni po ~e la ne sme ta no
se dmog sep tem bra, ka ko je i pla ni ra no", ka za la je Ro -
ga~eva.
Ona je na ve la da je Mi nis tar stvo za prva ~etiri mje -
se ca ove go di ne na ime ma te ri jal nih tro {ko va osno vnim
{ko la ma is pla ti lo oko dva i po mi li ona ma ra ka.
Sindikati
rezanja
telekomima
Po je di nim {ko la ma
is klju ~e ni te le fo ni
U Mi nis tar stvu po ru ~i li
da ne pla }a ju tro {ko ve zbog
sla bog pu nje nja bu d`e ta
Iako ra si pa nja nov ca ima
u ja vnim kom pa ni ja ma, pos to je
dru gi na ~i ni za u{te de
Pro sje ~ne
pla te u HT
Mos ta ru
i "BH
Te le co mu"
1.460 i 1.600
KM, a
sin di ka ti
po ru ~u ju
da }e
za {ti ti ti
pra va
za po sle nih
u ovim
kom pa ni ja ma
Ra spon pla ta u
"BH Te le co mu"
je od 630 do
3.000 KM
FO TO N. UGLJE [A
Na osnovu ~lana 120 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05. i 118/05) u vezi s ~lanom 8
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Sl. glasnik RS", broj 41/03) i ~lana 48 Statuta
op{tine Kne`evo ("Sl. glasnik op{tine Kne`evo" broj 1/06) na~elnik op{tine Kne`evo r a s p i s u j e
J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine i na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be
op{tine Kne`evo i popunu upra`wenog radnog mjesta u AS op{tine Kne`evo
I - Konkurs se raspisuje za izbor i imenovawe:
1. Sekretara Skup{tine op{tine
2. Na~elnika Odjeqewa za privredu i finansije
3. Na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove
4. Na~elnika Odjeqewa za inspekcijske poslove i komunalnu policiju
5. Na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti
6. Samostalnog stru~nog saradnika za informisawe
II - OPIS POSLOVA
Sekretar Skup{tine op{tine rukovodi Stru~nom slu`bom i vr{i poslove utvr|ene Statutom i Poslovnikom
Skup{tine op{tine.
Na~elnik odjeqewa rukovodi odjeqewem i odgovoran je za wegov rad te obavqa i druge poslove utvr|ene Pravil-
nikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Kne`evo.
Samostalni stru~ni saradnik za informisawe obavqa poslove utvr|ene Pravilnikom o organizaciji i sistema-
tizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Kne`evo.
III - TRAJAWE MANDATA
Serkretar Skup{tine op{tine i na~elnici odjeqewa imenuju se na period trajawa mandata Skup{tine op{tine
Kne`evo.
IV - STATUS
Sekretar Skup{tine op{tine i na~elnici odjeqewa imaju status slu`benika u Administrativnoj slu`bi i
prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
Samostalni stru~ni saradnik za informisawe zasniva radni odnos na neodre|eno vrijeme.
V - OP[TI USLOVI ZA SVE KANDIDATE
1. Da je stariji od 18 godina,
2. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
3. Da je dr`avqanin RS odnosno BiH,
4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo
koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bu jedinice lokalne samouprave,
5. Da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u dr`avnim organima ili organima lokalne samouprave po osnovu
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlastu RS i BiH u periodu od tri godine prije dana objavqivawa
konkursa,
6. Da kandidat ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unardnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod
optu`nicom tog suda, da se nije odazvao pozivu da se pojavi pred tim sudom (~lan IX stav 1 Ustava BiH),
7. Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak.
VI - POSEBNI USLOVI
1. Za sekretara Skup{tine op{tine
- VSS (VII stepen stu~ne spreme) pravni fakultet, diplomirani pravnik
- pet godina radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi
2. Za na~elnika Odjeqewa za privredu i finansije
- VSS (VII stepen stru~ne spreme) ekonomskog ili pravnog smjera
- pet godina radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi
3. Za na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove
- VSS (VII stepen stru~ne spreme) pravnog, gra|evinskog ili arhitektonskog smjera
- pet godina radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi
4. Za na~elnika Odjeqewa za inspekcijske poslove i komunalnu policiju
- VSS (VII stepen stru~ne spreme) dru{tvenog smjera
- pet godina radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi
5. Za na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti
- VSS (VII stepen stru~ne spreme) dru{tvenih nauka
- pet godina radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi
6. Za samostalnog stru~nog saradnika za informisawe
- VSS/V[S - dru{tvnog smjera
- tri godine radnog iskustva
- polo`en stru~ni ispita za rad u Administrativnoj slu`bi
VI - SUKOB INTERESA
Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost niti biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu
sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Sl. glasnik RS", broj 41/03), Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05. i 118/05) i Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vla-
sti RS ("Sl. glasnik RS", broj 73/08).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci ~lan 5 Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovawima ("Sl. glasnik RS", broj 41/03).
VII - POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na konkurs kandidati dostvaqaju:
1. biografiju o kretawu u slu`bi
2. uvjerewe o dr`avqnstvu
3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih
4. ovjerenu kopiju diplome
5. dokaz o radnom iskustvu - ovjerena fotokopija radni~ke kwi`ice
6. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u Administrativnoj slu`bi
7. uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (dostavi}e kandidati do okon~awa prijema)
8. uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca)
9. uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (uvjerewe pribaviti slu`benim putem)
Za dokaze iz op{tih uslova ta~ke IV podta~ke 5 i 6 kandidati dostavqaju potpisanu i ovjerenu od ovla{tenog or-
gana izjavu o ispuwavawu uslova, a za dokaz o nepostojawu sukoba interesa kandidati dostavqaju ovjerenu pisanu
izjavu.
Svi kandodati koji ispuwavaju uslove ovog konkursa bi}e pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovo|ewa intervjua kandidati }e naknadno biti obavije{teni.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
VII - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE
Rok za podno{ewe prijave je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glsniku RS" i dnevnom listu
"Nezavisne novine".
Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku RS".
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu:
Op{tina Kne`evo, Ul. Gavrila Principa 3 Kne`evo s naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovawe
sekretara Skup{tine op{tine i na~elnika odjeqewa" ili prijava na javni konkurs na popunu upra`wenog rad-
nog mjesta u AS op{tine Kne`evo.
Broj: 02-013-125/09. NA^ELNIK OP[TINE
Datum: 29.7.2009. godine ^edo VUKOVI]
10 vupsbl!4. 8. 2009.
Panorama
Gu bi tak od
263.988 KM
GLA MO^ - Dom zdrav lja u
Gla mo ~u u pro {loj go di ni os tva rio
je fi nan sij ski gu bi tak od 263.988
KM, na ve deno je u Iz vje {ta ju o sta -
nju zdrav stva u Li vanj skom kan to -
nu, ko ji je na te mat skoj sje dni ci
ra zma tra la Skup {ti na ovog kantona.
Uku pni pri ho di Do ma zdrav lja,
ko ji za po{ lja va 23 ra dni ka i pru `a
uslu ge pri mar ne zdrav stve ne za -
{ti te sta no vni{ tvu ove op {ti ne,
izno si li su 393.553 KM, a uku pni
ras ho di 657.541 KM, {to je re zul -
ti ra lo gu bit kom ko ji izno si 67 od -
sto od izno sa os tva re nih pri ho da u
pro {loj go di ni.
Sve zdrav stve ne us ta no ve na
po dru ~ju Li vanj skog kan to na is -
ka za le su fi nan sij ski gu bi tak u po -
slo va nju u pro {loj go di ni. (Srna)
Ra ta ri ma
sti `e po mo}
BR^KO - Vla da u Br~kom je
usvo ji la Pro gram za ubla `a va nje
po slje di ca kri ze i pre dlo `i la uve }a -
nje pos to je }ih pod sti ca ja za po ljo -
pri vre dnu dje la tnost.
"Um jes to po sto je }ih 300, pod sti -
caj za p{e ni cu uve }an je na 420
KM po je dnom hek tru. Na taj na ~in
}e bi ti kom pen zi ran ne {to lo {i ji rod
i ci je na hlje bnog `i ta s ot ku pnih
250, ko li ko pla }a ju mli na ri, uve }a -
na je na 400 KM po to ni", izja vio je
Pe jo Men de{, {ef Odje lje nja za po -
ljo pri vre du u Vla di dis tri kta.
On je na gla sio da }e za proi zvo -
|a ~e mli je ka ko ji su re gis tro va li
mu zna grla i pri ja vi li ih za pod sti -
ca je, biti iz dvo jeno ne {to vi {e od
230.000 KM i umjes to 400, za sva -
ko grlo is pla }eno jo{ po 50 KM.
N.Ta.
Obno va pu ta
Bi le }a - Lju bi nje
BI LE ]A - Na re gi onal nom pu tu
Bi le }a - Lju bi nje, na di oni ci Ku lji -
}a pri so je - Dla ko {e, po ~e li su ra -
do vi na ure |e nju i asfal ti ra nju pu ta
uku pne du `i ne {est ki lo me ta ra i
375 me ta ra, ~i me }e bi ti iz bje gnu -
te broj ne kri vi ne i ura |e na pro {i re -
nja ra di la k{eg mi mo ila `e nja.
Sred stva za ovaj pro je kat obe -
zbi je di le su Di re kci ja za pu te ve
RS u izno su od 500.000 KM, op -
{ti na Bi le }a iz bu d`e ta 150.000
KM, dok su mje {ta ni da li oko
30.000 KM. (Srna)
No va izvo ri {ta
vo de za
do ma }in stva
PRI JE DOR - Ru dar ski in sti tut
Pri je dor pred sta vio je ju ~e pre li -
mi nar nu ana li zu mo gu }nos ti ko -
ri {te nja vo de iz vje {ta ~kih je ze ra
biv {eg ru do ko pa To ma {i ca, iz
ko jih bi 30 od sto pri je dor skih
do ma }in sta va mo glo biti sna -
bdje veno vo dom.
Mar ko Pa vi}, na ~el nik op {ti ne
Pri je dor, re kao je da }e te ku }om
in ves ti ci jom Pri je do ra i Vla de
[vaj car ske do 2011. go di ne bi ti
ri je {e no vo do snab di je va nje za 70
od sto sta no vni{ tva, a da bi to ma -
{i ~ka je ze ra mo gla po dmi ri ti po -
tre be pre os ta lih 30 od sto. (Srna)
U pri je dor skoj mje snoj za je dni ci Ve li ko Pa lan ~i {te
Odr`a na "[tra pa ri ja da"
S. TA SI]
PRI JE DOR - U pri je dor skoj mje snoj za je dni ci Ve li ko Pa -
lan ~i {te odr`a no je ta kmi ~e nje u iz vla ~e nju bal va na 100 me ta ra
uz brdo po mo }u ko nja, po zna to pod na zi vom "{tra pa ri ja da".
Na sta zi du goj 90 me ta ra ta kmi ~i lo se 37 ko nja ko ji su izvla ~i li
bal va ne u ~e ti ri ka te go ri je, kao sam ci, te pa ro vi ko nja u la koj, sre dnjoj
i te {koj ka te go ri ji. Je dan od or ga ni za to ra ovog ta kmi ~e nja Bra ne Srdi}
re kao je da je pre za do vo ljan od zi vom i sa mim to kom ta kmi ~e nja.
"Ovo je bi la dru ga '[tra pa ri ja da', ma da tra di ci ja na -
dme ta nja ko nja pos to ji od da vni na, i to upra vo oko Ilin da na. Ima li
smo ta kmi ~a re iz pri je dor ske re gi je, ali i iz Pe trov ca, Dri ni }a, Bi ha }a,
Tra vni ka, Ba nja lu ke, s Ro ma ni je, Pa la i mno gih dru gih mjes ta", na -
veo je Srdi}. Za vri je me ta kmi ~e nja ka me nje je pra {ta lo na sve stra ne,
a sve ovo su pra ti li uzvi ci pu bli ke oku plje ne oko im pro vi zo va ne sta -
ze, kao i vla sni ka ko nja ko ji su bo dri li svo je lju bim ce. Po bje dnik dru -
ge "[tra pa ri ja de" u ka te go ri ji sam ca ko ji je iz vla ~io sta blo od 1,20
ku bi ka je konj vla sni ka Mi lo ra da Sto ja no vi }a iz Dri ni }a , ~i ji je par
ko nja po bi je dio i u te {koj ka te go ri ji, iz vla ~e }i sta blo 2,30 ku bi ka.
"Vo lim ko nje i uz ga jam ih ci je li `i vot. Za ta kmi ~e nja ovog ti pa
ni je bi lo po se bnih pri pre ma jer su to ko nji ko ji ina ~e ra de u {u mi",
ka zao je Sto ja no vi}.
Po bje dni ci u la koj i sre dnjoj ka te go ri ji su ko nji uz ga -
ji va ~a Ni ko le Liz de ka i Ne na da Pro da no vi }a s Ro ma ni je. Pri je dor -
ska "[tra pa ri ja da" or ga ni zo va na uz po mo} op {ti ne Pri je dor i mje sne
za je dni ce Ve li ko Pa lan ~i {te, a cilj or ga ni za to ra je da ovo ta kmi ~e nje
pre ras te u tra di ci onal no i da iz go di ne u go di nu oku plja jo{ vi {e u~e -
sni ka, ali i po sje ti la ca. Ti me bi, ka ko su na ve li or ga ni za to ri, bila upo -
tpu njena tu ris ti ~ka po nu da gra da u lje tnim mje se ci ma.
Ve sna DU KA
TRE BI NJE - No vim re gu la ci onim pla nom
Kas te la, Sta rog gra da u Trebinju, pre dvi |e na je
re vi ta li za ci ja sta rih obje ka ta, uz do zvo lje nu even -
tu al nu do gra dnju, ali da ne bude na ru {ena am bi -
jen tal na cje li na.
Ova kav plan, ko ji su ne da vno pri hva ti li i odbor -
ni ci lo kal nog par la men ta, a ko ji su ura di li stru~ nja ci
iz Ur ba nis ti ~kog za vo da Republike Srpske, na do ve -
zan je na pri je ra tni plan, ko ji je ura dio Za vod za za -
{ti tu spo me ni ka iz Sa ra je va i po dra zu mi je va naj pri je
obno vu sta re, Ca re ve d`a mi je i obno vu sta rih fa sa da.
"Po tre bno je i da sa da{ nji obje kti sta no -
va nja {to vi {e budu pre tvoreni u po slo vne pros to re, a
je dan broj ka fi }a da bude pre tvo ren u res to ra ne s tra -
di ci onal nom her ce go va ~kom hra nom, u an ti kvar ni ce
s na ro dnim no{ nja ma i sve ono {to bi bi lo pri vla ~no
za tu ris te", ka `e Ja sna Gu zi jan, no si lac izra de Pla na.
Ona obja{ nja va da bi svi ovi za hva ti mo ra li biti
pre du ze ti ka ko bi se po la ko i{lo u prav cu da tre binj -
ski Kas tel pos ta ne grad-mu zej.
Ka da je u pi ta nju pos to je }i Mu zej Her ce go vi ne,
ko ji se na la zi unu tar zi di na sta rog gra da, u ne ka da{ -
njoj ka sar ni aus trougar ske voj ske, Gu zi janova ka `e
da je po tre bno mno go de ta ljni je ura di ti ur ba nis ti ~ki
pro je kat, ko ji po dra zu mi je va obno vu fa sa de zgra de,
te ure |e nje okol nog pros to ra i pla toa mu ze ja.
"Ako su oprav da na pre da nja i ako pos -
to je va lja ni ra zlo zi da se ve ru je da je s ovog lo ka li te -
ta ra zvi ja no Tre bi nje, te da se ov de na la ze te me lji
sta re crkve, ne ve ru jem, ipak, iako je to van na {ih
na dle `nos ti, da bi do {lo do izme {ta nja zgra de, ali se
kroz pro gram ski za da tak mo ra ura di ti sre |i va nje ce -
lo ku pnog pla toa", na vo di Gu zi ja no va.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, pla ni ra no je i otva ra nje
ve} pos to je }eg i da vno za trpa nog ka na la s vo dom,
ta ko zva nog hen de ka, ko ji je te kao oko zi di na Sta rog
Ura |en no vi re gu la ci oni
plan za tre binj sko sta ro
grad sko jez gro
Pro slav lje na
krsna sla va
MRKO NJI] GRAD - Ne ko li ko
hi lja da Mrko nji }a na oku pi lo se u
ne dje lju na ve ~e na Trgu srpske
voj ske da pro sla ve krsnu sla vu
Sve tog pro ro ka Ili ju i Dan 11.
mrko nji }ke bri ga de.
Sve {te ni ci Mrko nji }ke epar hi je
slu`ili su mo li tvu na trgu i lo mljen je
slav ski ko la~, na kon ~e ga se pra zno -
va nje nas ta vi lo uz za ba vni pro gram.
Gra |a ne je po se bno obra do vao
nas tup pje va ~a Ne de Ukra den i @e -
ljka [a {i }a. Na pro sla vi sla ve op {ti -
ne Mrko nji} Grad bi lo je mno go
gos ti ju, me |u ko ji ma je bio i mi nis -
tar ra da i bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te
Ra de Ris to vi}.
Mrko nji ~a ni ve} ne ko li ko go di na
svi za je dno i uz ve se lje pro slav lja ju
svo ju krsnu sla vu. Uli ce se bi le pre -
pu ne gra |a na, ra do va li su se svi, od
naj mla |ih do naj sta ri jih.
"Dra go mi je {to su po vo dom sla ve
op {ti ne 24 mrko nji }ke po ro di ce po -
gi nu lih bo ra ca do bi le klju ~e ve svo jih
sta no va, {to tre ba po se bno po hva li -
ti", re kla je Snje`ana ]u so iz Mrko -
nji} Gra da.
D.L.
TRE BI NJE - Mje {ta ni ne ko li ko
se la re gi je Zup ci, na do mak Tre bi -
nja, odr`a li su u ne dje lju nave ~e
na ro dni zbor u znak pro tes ta pro -
tiv in sta li sa nja dro bi li ~no-se pa ra ci -
onog pos tro je nja za mlje ve nje
{ljun ka i pi jes ka "Ra da no vi} kom -
pa ni je" iz ovog gra da.
Sa zbo ra su na dle `nim in spe kci ja -
ma i mi nis tar stvi ma upu }e ni zah tje vi
da bude za {ti }en pros tor Zu ba ~kog
po lja, odno sno, lo ka li te ta Zu ba ~kog
pla toa, na ko me je pre dvi |e na gra dnja
aero dro ma Zup ci.
"Mje {ta ni ni ka da ne }e pris ta ti na
in sta la ci ju ovog pos tro je nja, jer }e to
po tpu no ugu {i ti po ljo pri vre dnu proi -
zvo dnju i sto ~ar stvo ovog kra ja, osno -
vne izvo re `i vo ta, ali i zbog ~i nje ni ce
da je po tre bno za {ti ti ti pros tor bu du -
}eg aero dro ma", ka zao je Slav ko Vu -
~u re vi}, pred sje dnik Udru `e nja
"Vrsi nje" sa Zu ba ca. On je na veo da
su Zu p~a ni, osim za in te re so va nos ti za
aero do rom, za ovaj pro je kat za in te re -
so va ni i zbog ~i nje ni ce da }e na ovaj
na ~in biti ri je {eno vo do snab di je va nje
svih zu ba ~kih se la.
Ale ksan dar Ra da no vi}, vla snik
"Ra da no vi} kom pa ni je", ko ja ve} ne -
ko li ko go di na be zus pje {no po ku {a va
kre nu ti s ra do vi ma na Zu ba ~kom pla -
tou, na da se, ka ko je is ta kao, u or ga ne
re da i sud stvo, jer je slu ~aj pre dao
Osno vnom su du u Tre bi nju.
V.D.
Po no vo pro test
mje {ta na Zu ba ca
Dne vno bude odlo `eno
100 ku bi ka sme }a
"Pri ja te lji pri ro de"
ure |u ju Go ri cu
BU GOJ NO - Udru `e nje gra |a na
"Pri ja te lji pri ro de Eko-ele ment"
po kre nu lo je akci ju ure |e nja po -
dru ~ja Go ri ce, ko je je i da nas, iako
je za pu {te no, omi lje no mjes to broj -
nih {e ta ~a i izle tni ka.
Pro jekat "Park, {u ma, Go ri ca" bi }e
re ali zo van u ne ko li ko fa za, a u prvoj
je pla ni ra no ~i{ }e nje i ure |e nje sta za,
pos tav lja nje klu pa i po {u mlja va nje
tog po dru ~ja.
"Na da mo se da }e na dle `na imo -
vin sko pra vna slu `ba us ko ro za vr{i ti
svoj po sao i da }e mo us pje {no star ta ti
s pri pre ma ma za re ali za ci ju ovog pro -
je kta ko ji je iza zvao ve li ko za ni ma nje
Bu go ja na ca. Na {e na mje re da Go ri ci
vra ti mo ne ka da{ nji iz gled po dr`a li su
op {ti na Bu goj no i 'Sre dnjo bo san ske
{u me'", ka zao je Bo ris Jo ki}, iz vr{ni
di re ktor Udru `e nja "Pri ja te lji pri ro de
Eko-ele ment". Cilj ovog udru `e nja je
da lo ka li tet Go ri ce u~i ni pri vla ~nim
za sta no vni ke gor njo vrbas ke re gi je pa
i {i re, kao {to je slu ~aj sa dru gim pri -
ro dnim par ko vi ma u BiH. (Fe na)
Nas tu pa li Ne da
Ukra den i @e ljko [a {i }
TE SLI] - Na gla vnoj te sli }koj
de po ni ji u na se lju @ar ko vi na sme -
}e mo `e bi ti odla ga no jo{ naj du `e
pet go di na, jer se na de po ni ju dne -
vno do vo zi vi {e od 100 ku bi ka
otpa da, izja vio je Mi li vo je Cvi ji},
di re ktor te sli }kog pre du ze }a "Ko -
mu na lac".
De po ni ja je po lu sa ni tar na, pa se
po se bno lje ti mo ra do vo di ti u red, a
pro blem je, tvrdi Cvi ji}, po se bno
no }u jer se tad ne kon tro li sa no odla -
`e otpad. "Kom ple tna de po ni ja bi
tre ba lo da bu de ogra |e na i naj ma nje
dva pu ta go di{ nje pre su ta, a po tre bno
bi bi lo or ga ni zo va ti i rad ~u var ske
slu `be", sma tra Cvi ji}.
On je pod sje tio da je odvo zom
sme }a na po dru ~ju te sli }ke op {ti ne
obu hva }e no pri bli `no 400 do ma }in -
sta va i oko 500 pra vnih li ca, do da ju }i
da se sme }e re do vno odvo zi iz grad -
skog po dru ~ja i pri grad skih na se lja
Bu le ti}, Pri bi ni}, Bla tni ca i ^e ~a va.
U te sli }koj lo kal noj upra vi tvrde da
su upo zna ti s pro ble mi ma na de po ni ji
u @ar ko vi ni i da je za sa na ci ju ove
de po ni je iz bu d`e ta op {ti ne u ovoj
go di ni pla ni ra no 50.000 KM, te da }e
biti izna |ena mo gu }nost da taj pro je -
kat bude i re ali zovan. (Srna)
Pro blem je
po se bno no }u ka da se
ne kon tro li sa no odla `e
otpad, tvrdi Cvi ji}
Na sta zi du goj 90 meta ra ta kmi ~i lo
se 37 ko nja ko ji su izvla ~i li bal va ne
Ta kmi ~e nje or ga ni zo va no uz
po mo} op {ti ne Pri je dor
F
O
T
O

N
N
Kas tel
pos ta je
grad-
mu zej
Lo kal ne vlas ti is ti ~u
da grad zasa d ne ma no vac
Ja sna Gu zi jan,
no si lac izra de
Pla na
FO TO NN
4. 8. 2009. vupsbl 11 Panorama
Na ba ze ni ma Ba nje Dvo ro vi broj ni po sje ti oci tra `e ras hla |e nje
Dne vno i do 2.500 ku pa ~a
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Na pet ba ze na Ba -
nje Dvo ro vi kod Bi je lji ne dne vno se
oku pi od 2.000 do 2.500 po sje ti la ca, a
u da ne vi ken da taj broj je zna tno ve }i.
Pot vrdio je to Sve ti slav Lo pan di}, di -
re ktor ove ja vne us ta no ve, na vo de }i
da na tim ba ze ni ma ras hla |e nje od
trop skih tem pe ra tu ra tra `e Sem ber ci,
ali i gos ti s po dru ~ja dru gih op {ti na,
po tom iz FBiH, Sla vo ni je i Srbi je.
"Za hva lju ju }i ka pa ci te ti ma Ba nje
Dvo ro vi, ko ja ra spo la `e sa dva dje ~ja,
dva ve }a ba ze na s lje ko vi tom ter mo mi -
ne ral nom vo dom i je dnim olim pij skim
ba ze nom ko ji se kom bi nu je s pit kom
vo dom, bi lje `i mo re kor dne po sje te gos -
ti ju", re kao je Lo pan di} i is ta kao da ni su
mi je nja li ni ci je nu ula zni ca u odno su na
pro {le go di ne.
Ula zni ca za odra sle izno si ~e -
ti ri KM, a za dje cu sta ro sne do bi do 12
go di na dvi je KM.
Lo pan di} je ka zao da je to kom lje -
tne se zo ne u ovoj us ta no vi akti vna i {ko -
la pli va nja ko ja tra je do kra ja se zo ne
ku pa nja, te da do kra ja lje tne se zo ne
bude obu ~eno vi ~e sto ti na ne pli va ~a s
ko ji ma ra de pro fe si onal ni ~la no vi Pli va -
~kog klu ba Ba nje Dvo ro vi.
"Do sa da smo or ga ni zo va li dva de -
se to dne vna kur sa za ne pli va ~e, a us pje -
{no ih je za vr{i lo 250 dje ~a ka i
dje voj ~i ca", re kao je on i do dao da je u
to ku tre }i ci klus obu ke ne pli va ~a.
Po red ba ze na po sje ti oci
ovog spor tsko-re kre ati vnog cen tra mo -
gu ko ris ti ti i spor tske te re ne za ma li fu -
dbal, ru ko met, ko {ar ku, odboj ku i te nis.
Ba ze ne Ba nje Dvo ro vi to kom lje tne se -
zo ne po sje ti i do 100.000 ku pa ~a.
gra da i ta ko {ti tio grad od osva ja ~kih po ho da.
"Otva ra nje hen de ka, od Ka me nog mos ta, ko ji se
spa ja s re kom Tre bi{ nji com, pred stav lja lo bi zna ~aj -
nu tu ris ti ~ku atra kci ju", ka `e ona.
Za ni mlji vo je da bi, uko li ko bi na kon ot ko pa va -
nja grad ra spo la gao sred stvi ma, iz hen de ka do ~e sme
na Trgu slo bo de, [i {ko vi }a ~e sme u Du ~i }e voj uli ci
u cen tru gra da i do fon ta ne u Grad skom pa rku, mo -
gli biti do vedeni i ma li ka na li, a grad do bio iz gled
ma le Ve ne ci je.
"Grad bi u tom slu ~a ju mo gao za `i ve ti
je dnim dru gim, pra vim me di te ran skim du hom, po
uzo ru na Du bro vnik i ne ke su se dne gra do ve, a s
otva ra njem hen de ka i, uko li ko bi grad imao no vac,
da ljom na do gra dnjom i no vom in fras tru ktu rom, ho -
tel skim sme {ta ji ma i sli ~no, on bi bio i je din stven tu -
ris ti ~ki po ten ci jal", ka `e Gu zi ja no va.
Lo kal ne vlas ti is ti ~u da grad zasa d ne ma no vac
za ova ko kru pne in ves ti ci je.
Me |u tim, Do bro slav ]uk, na ~el nik Tre bi nja, ka -
`e da bi ovaj plan sa svim si gur no mo gao po slu `i ti
kao osno va za na do gra dnju dru gih do ku men ta ta po -
tre bnih za da lji ra zvoj pro je kta Sta ri grad.
Ula zni ca za odra sle
ko {ta ~e ti ri KM
FO TO NN
To kom lje tne
se zo ne u ovoj
us ta no vi akti vna
i {ko la pli va nja
Po tre bno je da sa da{ nji
obje kti sta no va nja {to vi {e
budu pre tvoreni u po slo vne
pros to re, a je dan broj ka fi }a
da bude pre tvo ren u
res to ra ne s tra di ci onal nom
her ce go va ~kom hra nom
Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/240-632, faks: 240-633, centrala: 240-600, lokal: 632
Bu le var mi ra 1, 76100 Br~ko dis trikt Bo sne i Her ce go vi ne; Te le fon: 049/240-632, fax: 240-633, centra la: 249-600, lo kal: 632
Broj: 16-04-028508/08.
Br~ko, 20.05.2009. godine
Na osnovu ~lanova 11 i 18 Zakona o javnoj imovini u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni
glasnik Br~ko distrikta BiH", broj 28/06), Odluke direktora Kancelarije za upravqawe
javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o raspisivawu ponovqenog javnog konkursa za
prodaju oduzetog vatrenog i vazdu{nog oru`ja, broj 16-04-028508/08. od 20.05.2009. godine,
~lanova 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o postupku redovnog raspolagawa imovinom Br~ko dis-
trikta BiH, broj 01-014-006019/07. od 26.3.2007. godine, Kancelarija za upravqawe jav-
nom imovinom Br~ko distrikta BiH obj avqu j e
PONOVQENI JAVNI KONKURS
ZA PRODAJU VAZDU[NOG I VATRENOG ORU@JA PUTEM USMENOG JAVNOG
NADMETAWA
Kompletan tekst ponovqenog javnog konkursa se objavquje na veb portalu Vlade Br~ko
distrika BiH: http://www.bdcen tral.net/o gla si-kan ce la ri je-za-u prav lja nje-ja vnom-imo vi nom i na
oglasnoj tabli u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, a informacije vezane za konkurs
mogu se dobiti na telefon: 049/240-632.
Krajwi rok za podno{ewe prijava za u~e{}e na ponovqenom usmenom javnom nadmetawu
je 04.06.2009. godine do 16 ~asova.
DIREKTOR
Miron Buro, dipl. in`. arh.
B o s n a i H e r c e g o v i n a
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Vlada Br~ko distrikta
Kancelarija za upravqawe javnom
imovinom Br~ko distrikta BiH
Bo sna i Her ce go vi na
BR^KO DIS TRIKT
BO SNE I HER CE GO VI NE
Vla da Br~ko dis tri kta
Kan ce la ri ja za uprav lja nje ja vnom
imo vi nom Br~ko dis tri kta BiH
P O Z I V
ZA PRI JA VU NA JA VNI OGLAS ZA PO PU NJA VA NJE RA DNIH MJES TA DR@A VNIH
SLU@BE NI KA U IN STI TU TU ZA IN TE LE KTU AL NO VLA SNI[ TVO
BO SNE I HER CE GO VI NE
In sti tut za in te le ktu al no vla sni{ tvo Bo sne i Her ce go vi ne iz vr{io je obja vu ja vnog ogla sa za po pu nja va nje
ra dnih mjes ta dr`a vnih slu`be ni ka i to:
1/01 Stru~ni su ra dnik za sro dna pra va
1/02 Vi {i stru~ni su ra dnik za pa ten te - Se kci ja C (IPC) Ke mi ja i me ta lur gi ja
1/03 Stru~ni su ra dnik za pa ten te - Se kci ja C (IPC) Ke mi ja i me ta lur gi ja
1/04 Stru~ni su ra dnik za pa ten te - Se kci ja B (IPC) - Obra da i pre ra da; Pro met i tran sport
1/05 Sis tem admi nis tra tor/stru~ni su ra dnik
Ja vni oglas objav ljen je na veb stra ni ci Agen ci je za dr`a vnu slu`bu Bo sne i Her ce go vi ne www.ads.gov.ba
04.08.2009. go di ne, a kraj nji rok za po dno {e nje pri ja va je 12.08.2009. go di ne.
Li di ja Vi gnje vi}
di re kto ri ca
Broj: 04-34-2-2682-7/09. Sa ra je vo, 21.07.2009. go di ne
Na osno vu ~la na 5 stav (4) Pra vil ni ka o pos tup ku pre mje {ta ja i pos tav lja nja dr`a vnih slu`be ni ka u slu~aju
pre no sa ili pre uzi ma nja na dle`nos ti od stra ne in sti tu ci ja BiH ("Slu`be ni gla snik BiH", br. 28/04. i 26/06),
mi nis tar si gur nos ti BiH u p u } u j e
P O Z I V
Svim za in te re so va nim kan di da ti ma, ko ji ispu nja va ju ut vr|ene uslo ve za ogla {e ne po zi ci je da se pri ja ve na
JA VNI OG LAS za po pu nja va nje ra dnih mjes ta dr`a vnih slu`be ni ka u Mi nis tar stvu si gur nos ti BiH, ko ji je
Agen ci ja za dr`a vnu slu`bu BiH u ime Mi nis tar stva si gur nos ti obja vi la da na 23.07.2009. go di ne, na
slu`be noj in ter net stra ni ci Agen ci je za dr`a vnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba), s kraj njim ro kom za po -
dno {e nje pri ja va 13.08.2009. go di ne.
M I N I S T A R
Ta rik Sa do vi}
Bosna i Hercegovina
Mi nis tar stvo si gur nos ti
Bosna i Hercegovina
Mi nis tar stvo bezbjednosti
Raz go va ra la: Na ta {a KRSMAN
In sti tut za nes ta la li ca BiH izlo `en je sva ko dne -
vnim na pa di ma me di ja i po li ti ~a ra iako se u ovoj in sti -
tu ci ji bo re da sa ~u va ju je din stvo i po vje re nje, sma tra
Ke trin Bom ber ger, ge ne ral na di re kto ri ca Me |u na ro -
dne ko mi si je za nes ta la li ca (IC MP) u BiH.
Odba cu je na pa de na ra ~un In sti tu ta da ra de se le -
kti vno i di je le `rtve po na ci onal noj pri pa dnos ti, a za
DNK ana li ze tvrdi da se ra de pro fe si onal no u IC MP-
evom sis temu DNK la bo ra to ri ja ko ji je akre di to van u
skla du s me |u na ro dnim stan dar di ma ISO 17025. Sma -
tra da je je dan broj nes ta lih po gre {no iden ti fi ko van pri -
je ne go je bi lo DNK ana li ze, a re vi zi je se ra de u BiH, a
po se bno u re gi ji Ba nja lu ke za 600 ta mo{ njih slu ~a je va.
NN: Jes te li za do vo ljni ra dom In sti tu ta za nes -
ta la li ca BiH?
BOM BER GER: Da ocje nju jem rad In sti tu ta na
osno vu me dij skih iz vje {ta va nja vje ro va tno bih i ja bi la
kri ti ~ki nas tro je na pre ma nji ma. Go to vo sva ki dan po -
jav lju je se ili in ter vju ili ogor ~e ne izja ve na adre su In -
sti tu ta. Vrlo ~es to te kri ti ke do la ze od lju di ko ji ni su
pro ~i ta li ni je dan do ku ment o osni va nju In sti tu ta ni ti
zna ju i{ta o njego vom ra du. To je ve oma tu `no i kon tra -
pro du kti vno za sve lju de u BiH. Vo lje la bih da u me di -
ji ma vi dim kon stru kti vnu kri ti ku ili ne ke lje p{e pri ~e
jer oni za is ta ra de. U ovoj ze mlji `i vi oko ~e ti ri mi li ona
lju di i ri jet kost je da ima ~o vjek ko jeg pro ble ma ti ka
nes ta lih li ~no ne do ti ~e. Sva ki dan ~i ta ju ~lan ke pu ne
mr`nje i ne kri vim lju de {to su ci ni ~ni pre ma In sti tu tu.
Ova kvi ~lan ci sa mo po tpi ru ju mr`nju. Evo, 30. av gus ta
se obi lje `a va Dan nes ta lih oso ba i pla ni ran je niz do ga -
|a ja da se to obi lje `i uz u~e{ }e svih po ro di ca. Do bra
pri li ka je da svi gra |a ni taj dan po ka `u suo sje }a nje, a
ako `e le vi {e in for ma ci ja, uvi jek se mo gu obra ti ti In sti -
tu tu ko ji }e sve or ga ni zo va ti uz po mo} IC MP i MKCK.
U BiH se tra `i 8.000 do 10.000 lju di i po tre ban je za je -
dni ~ki na por i po dr{ka, a ne mr`nja. In sti tut to mo `e.
Ta ~no je da bi mo gao i bo lje. Bi lo je pro ble ma i u pro -
{los ti, a oni sa mi po ku {a va ju da ih ri je {e. Dru{ tvo se
mo ra uklju ~i ti u ovaj pro ces, a sve dok me di ji op tu `u ju
In sti tut i dok ih po li ti ~a ri zlo upo tre blja va ju i op tu `u ju
da tra `e sa mo nes ta le je dne etni ~ke gru pe, ma le su {an -
se da op sta ne i je di na na da ove ze mlje. Vra }a nje u pri -
ja{ nje sta nje bi lo bi ja ko lo {e za sve.
NN: Ima li gre {a ka u In sti tu tu ili je sva od go -
vor nost na dru gi ma?
BOM BER GER: In sti tut je pro ces ko ji se ra zvi ja.
Lju di ko ji sa da ra de u In sti tu tu to kom ra ta ra di li su na
raz mje ni i bi li na za ra }e nim stra na ma. Pre ko en ti tet -
skih ko mi si ja za nes ta le do {li su u In sti tut i sa da ra de
za je dno i zar to ni je na pre dak? Iz gra dnja po vje re nja
ne op ho dna je In sti tu tu, ali i ci je loj ze mlji. In sti tut tre ba
da omo gu }i tri ma stra na ma sli ku ono ga {ta se do ga |a -
lo i s pra kti ~ne stra ne ve} ima ju us pje ha. Idu za je dno
na ek shu ma ci je, ra de na stan dar di za ci ji pri ku plja nja
po da ta ka na te re nu i sve }e unos i ti u Cen tral nu evi den -
ci ju nes ta lih (CEN). Sa vje to da vni odbor In sti tu ta ura -
dio je In for ma tor i to je sja jajn pri mjer ka ko lju di
pres ta ju ra zmi{ lja ti o po dje la ma ka da rje {a va ju svo je
bol ne pro ble me.
NN: Je li se ubrzao pro ces DNK ana li za i da li
su oprav da ne pri tu `be ne kih udru `e nja da je spor i
se le kti van?
BOM BER GER: Ono {to uspo ra va pro ces iden ti -
fi ka ci je je po li ti ~ka vo lja. Od vla di nih in sti tu ci ja do bi -
ja mo ko {ta ne uzor ke ko je ana li zi ra mo. DNK pro fil
ko {ta nog uzor ka po tom se po re di s pro fi li ma DNK ko -
je do bi ja mo od ~la no va po ro di ce. Ako to po re di mo, ne
pos to ji ni ka kvo ka{ nje nje izme |u tih uzo ra ka ko je pri -
mi mo i uzo ra ka krvi ko je ima mo. IC MP ra spo la `e naj -
ve }im sis te mom DNK la bo ra to ri ja na svi je tu po sve }e -
nim iden ti fi ka ci ji oso ba nes ta lih usljed oru `a nih
su ko ba, kr{e nja ljud skih pra va ili pri ro dnih ne sre }a s
ve li kim bro jem `rta va. Mi smo po no sni da se taj sis -
tem pro te `e u ci je loj BiH, a do bi ja mo uzor ke iz ci je log
svi je ta. Do sa da smo na pra vi li 14.947 ana li za od ~e ga
je 12.559 za BiH. Pro na |e no je oko 20.000 oso ba od
oko 30.000 nes ta lih. Zna ~i, jo{ se tra ga za oko 10.000
lju di. Sve je te `e i te `e pro na }i no ve in for ma ci je o nes -
ta lim oso ba ma. Ra di mo ana li zu u ko joj je mo gu }e po -
re |e nje vi {e DNK pro fi la is to vre me no, ali i po no vno
tra `e nje ge no ti pa i za one DNK uzor ke za ko je ni je bi -
lo po du da ra nja. Ne sa mo da ne pre ki dno ra di mo no va
po re |e nja DNK pro fi la ne go pro vje ra va mo i one sta re,
a ko ris ti mo i no vi pro ces de mi ne ra li za ci je.
NN: Za {to se vr{e pro vje re sta rih ana li za?
BOM BER GER: Pro {le go di ne za po ~e li smo pro -
ces re vi zi je gdje smo uze li sve ko {ta ne uzor ke za ko je
je ura |e na DNK ana li za od 2001. do 2004. go di ne. Od
1.582 ko {ta na uzor ka za ko je ni smo ima li po du da ra nje
sa uzor ci ma krvi pro na {li smo sa mo je dan ka da smo
na pra vi li re vi zi ju. Bez ob zi ra {to mi sve pro vje ra va mo
ne ma po du da ra nja. U Ba nja lu ci i po dru ~ju Kra ji ne to
je ve li ki pro blem jer ima mno go ko {ta nih uzo ra ka za
ko je ne pos to ji po du da ra nje. Mno go je ra zlo ga za to.
Do ktor Ka ran je re kao da je mo gu }e da ne ki os ta ci ko -
ji su pro na |e ni ne po ti ~u iz ovog su ko ba ne go iz Dru -
gog svjet skog ra ta. Za tim, ov dje je bi lo mno go
iden ti fi ka ci ja ko je su za klju ~e ne pri je ne go {to je po ~e -
la DNK ana li za i mo gu }e je da je bi lo slu ~a je va po gre -
{nih iden ti fi ka ci ja. Ka da sam do {la ov dje 1998.
go di ne, ~la no vi po ro di ca su do la zi li na mjes ta ek shu -
ma ci je i ra di li vi zu el nu iden ti fi ka ci ju te je mo gu }e da
su bi le po gre {ne iden ti fi ka ci je. Mo `da su po gre {ne
oso be po ko pa ne pod po gre {nim ime nom i sa da ne mo -
`e mo do bi ti po du da ra nje. Lju di, mi sle }i da su pro na {li
svo je nes ta le, ni su ni da li uzo rak krvi. U Ba nja lu ci je
for mi ra na ra dna gru pa i nji hov je po sao da re vi di ra ju
svih 600 slu ~a je va ko ji se ta mo na la ze. Odlu ~i li su da
idu slu ~aj po slu ~aj i na dam se da }e to In sti tut okon -
~a ti.
FORUM PLUS
12 vupsbl!4. 8. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li je sve vi {e
ra zboj ni {ta va po slje di ca
bla ge ka zne ne po li ti ke,
ne ra da po li ci je ili
ne {to tre }e?
Sv| ko j| su kr| v| tre ba da
od qo vara ju za z|o •| ne
ko je su po •| n| || bez ob z| -
ra na to da || su Srb|.
Hrva t|. Bos nja c| ||| ne ke
dru qe na c| je. N| ko ne
tre ba da se skr| va |za tu -
deq drzav |jan stva.
Sa mir B.
Ja sam pro t|v to qa jer je
to sa mo |z qo vor da se
Hrvat skoj |zru •e Srb| ko j|
su osu de n| u od sus tvu.
a to se ne sm| je do pus -
t|t t| jer se zna ka ko Srb|
pro |a ze u Hrvat skoj.
mi ro.sla vni_81
@yahoo.com
Na ra vno da je sam jer se
ne sm| je do zvo || t| da zboq
dvoj noq drzav |jan stva ne -
ko ne od qo va ra za ono
sto je u•| n|o. a pr| mjer za
to je Bra n| m|r G|a vas ko j|.
|ako osu den na 10 qo d| -
na. se ta ovom na som ba -
na na-drza vom kao da se
n| sta n| je de s| |o.
Mi lo van,
Bi je lji na
To mo ra ju po tp| sa t| ne
sa mo Hrvat ska | Bo sna
ne qo sve ze m|je za pa -
dnoq Ba| ka na me du so -
bno. jer u su pro tnom
sa mo uzme te dva pa so -
sa | ra d| te sta qod ho ce -
te.
Mir sad,
^a plji na
Je sam za to. a|| ne u s|u -
•a ju ra tnoq z|o •| na za to
sto su to po || t| •k| obo je ne
| op tu zbe | pre su de.
Mar ko,
Mrko nji} Grad
Sv| ko j| su kr| v| ne ka od -
qo va ra ju. Pa tne z|o •|n ce
ne tre ba n| ko st| t| t|. Ako
ne ce sa m| da se pre da ju.
tre ba |h uhap s| t| sve do
je dnoq | na s| |u pro tje ra t|
u za tvor.
Bo jan S.
Da li ste za to
da Hrvat ska i
BiH po tpi {u
spo ra zum
o izru ~e nju
osu |e ni ka
sa dvoj nim
dr`av ljan stvom?
In sti tut tre ba da omo gu }i tri ma
stra na ma sli ku ono ga {ta se do ga |a lo
NN: Sa vjet m| n|s ta ra •e ka da lO MP
pre d|o z| svo ja tr| •|a na za ko m| s| ju za |za bor
no v|h •|a no va ÜO ln st| tu ta ko j| ma je |s te kao
man dat?
BOM BEP GEP: Pra va |s t| na je ma |o dru qa -
•| ja | kom p|| ko va n| ja a|| m| je dra qo da je Sa -
vjet m| n|s ta ra po ka zao odre de nu za br| nu tost
za to. Paz qo va ra || smo | pre du ze ce se ko ra c|
za |me no va nje tr| •|a na ko je |me nu je mo m| |
je dnoq ko jeq |me nu ju on|. Ovo n| je kon tro -
ver zno p| ta nje ne qo je te hn| •ke pr| ro de | ra -
d| mo na to me da se brzo r| je s|. Prv| put
|me no va nje je tra ja |o dv| je qo d| ne | ne ze || mo
da se to opet de s|. O|a no v| ÜO mo qu da ra -
de u te hn| •kom man da tu.
Ime no va nje
~la no va UO In sti tu ta
U BiH se tra `i 8.000 do
10.000 lju di i po tre bni
su za je dni ~ki na por i
po dr{ka, a ne mr`nja,
re kla Bom ber ger
Ke trin Bom ber ger, ge ne ral na di re kto ri ca
Me |u na ro dne ko mi si je za nes ta le oso be (IC MP) u BiH
Po li ti ka ras tu ra je din stvo
In sti tu ta za nes ta la li ca
Bom ber ger:
Iz gra dnja
po vje re nja
ne op ho dna je
In sti tu tu, ali i
ci je loj ze mlji
FO TO N. UGLJE [A
4. 8. 2009. vupsbl 13
Ko rup ci ja
Iako je ko rup ci ja u BiH uze la ma ha do te mje re da je pos ta la dru{ -
tve no pri hva tlji va po ja va, vlast ne ma ide ju ka ko je su zbi ti ili ba rem
sma nji ti.
Kraj nje je vri je me da se vlast i is tra `ni or ga ni uhva te u ko {tac s
naj go rom bo les ti bh. dru{ tva. Obje kti vno sa gle da ti sta nje, na pra vi ti
ja san plan oda kle kre nu ti i na kra ju ka ko san kci oni sa ti, si gur no bi
da lo re zul ta te jer u su pro tnom, uko li ko se ova ko nas ta vi tre ba }e nam
"{te la" da sje dne mo i da se na je de mo.
Stra te gi ja za bor bu pro tiv ko rup ci je tre ba da ima dva prav ca i to
po je di na ~ni i sis tem ski, s tim da vi {e pa` nje tre ba da ti ovom po je di -
na ~nom, jer je on vo di lja rje {a va nju ko rup ci je u sis te mu.
Dok na bor bi pro -
tiv ko rup ci je naj vi {e
in sis ti ra Evro pa, a
ne obi ~an na rod i
nje go vi pred sta vni ci
u in sti tu ci ja ma, ne
mo `e mo o~e ki va ti da kod do kto ra ide mo sa mo sa zdrav stve nom knji -
`i com ili da se u {ko lu upi su je mo sa mo sa svje do ~an stvom.
Ve li ki pro blem za BiH je taj {to svi mi zna mo za tu po ja vu, ali ni ko
ni {ta ne pre du zi ma po tom pi ta nju.
Na kra ju kra je va, `a lo sno je to da od izvo ra ko rum pi ra nos ti, tj.
dr`a vnih slu `be ni ka, o~e ku je mo da se uhva ti u ko {tac s bo les ti ko ja
im pu ni d`e po ve i ~u va po zi ci je i ko ja naj vi {e na gri za na {e dru{ tvo.
Su prot sta vi ti se ko rup ci ji u BiH je dna ko je i don ki ho tov skoj bor bi s
vje tre nja ~a ma.
Vrlo ~es to op tu `u je mo vlast, sud stvo, zdrav stvo, {kol stvo da su ko -
rum pi ra ni, ali je ~i nje ni ca da bez nas, bez "obi ~nog" ~o vje ka ko rup -
ci ja ni je mo gu }a, ta ko da prvo tre ba da kre ne mo od se be i mo `da
je dnog da na i bez "{te le" sti gne mo u Evro pu.
STAV
Pi {e: Uro{
VU KI]
Mo `da je dnog da na i
bez "{te le" sti gne mo u Evro pu
Press
OB SER VER
Forum
Times
Evropa
se okre}e
krajnje desno
Newsweek
Velika
Britanija
se smanjuje
In di ja pla ni ra da po nu di no vac
pa ro vi ma ko ji pris ta nu da odlo`e
ra |a nje dje ce za naj ma nje dvi je
go di ne po slije vjen ~a nja, po ku {a -
va ju }i ta ko da obuz da sve ve }i rast
sta no vni{ tva.
I dok su sje dna Ki na po ka zu je prve
zna ke po pu {ta nja svo je strik tne po li -
ti ke je dnog dje te ta zbog sta re nja sta -
no vni{ tva, In di ja tra ga za na ~i ni ma
da ogra ni ~i ve li ~i nu po ro di ca, dok se
bor ba za pri ro dne re sur se, ko ji su sve
ma nji, po ja ~a va.
In di ja sad ima mi li jar du i 200 mi li -
ona sta no vni ka i o~e ku je se da }e do
2050. dos ti }i 1,53 mi li jarde, a za li he
vo de i hra ne je dva po kri va ju sa da{ nje
po tre be.
In dij ski mi nis tar zdrav lja je ~ak su -
ge ri sao da je naj bo lji na ~in da se su -
zbi je na ta li tet uvo|enje stru je u
ru ral ne oblas ti, ka ko bi lju di po ~e li da
gle da ju te le vi zi ju umjes to da pra ve
dje cu.
Iako su ne ki ovo shva ti li kao ne sla -
nu {a lu, mi nis tar je `elio da skre ne
pa`nju na ozbi ljan pro blem - broj sta -
no vni ka In di je se sva ke go di ne uve -
}a va za 18 mi li ona i on je upu tio
sa vjet mla di ma da se ne vjen ~a va ju i
ne ra |a ju dje cu pri je 30. go di ne.
Pi lot pro je kat je ve} im ple men ti ran
u oblas ti Sa ta ra, u pro vin ci ji Ma ha -
ra{ tra, i zva ni ~ni ci ka `u da je pri li ~no
us pje{an. Sa da i ne ke dru ge in dij ske
pro vin ci je ra zmi{ ljau o uvo |e nju sli -
~nih ini ci ja ti va.
Pri mje ra ra di, bra ~ni pa ro vi u Sa ta ri
do bi ja ju 5.000 ru pi ja (62 do la ra) uko -
li ko odlo `e ra |a nje prvog dje te ta dvi -
je go di ne na kon vjen ~a nja. Uko li ko
sa ~e ka ju i tre }u go di nu, do bi }e jo{
2.500 ru pi ja.
Iako se na sa mom po ~et ku im ple -
men ta ci je pro je kta ja vi lo sve ga 977
pa ro va, da nas ih ima ve} 2.366.
U ovoj oblas ti go di{ nje se vjen ~a
oko 25.000 pa ro va, od ko jih je ra ni je
~ak 80 od sto do bi ja lo di je te u prvoj
go di ni bra ka.
^e ko vi prvim pa ro vi ma bi }e is pla -
}e ni 15. av gus ta, a sto pa ra |a nja je
ve} opa la za 16,1 od sto, {to sa svim
ja sno uka zu je da je pro je kat us pje {an.
Pla }a ju za
ne ra |a nje dje ce
i cas so va ve li ka kom po zi ci ja Gu er ni ca
(1937), nas ta la na kon {to je 27. trav nja
1937. u nje ma ~kom zra ~nom na pa du, a u
slu `bi Fran co ve ar ma de, ra zo ren is to ime -
ni bas kij ski grad u bli zi ni Bil baa i ko jom
je pri go dom ubi je no vi {e od 2.000 lju di,
ve} je vi {e od se dam de set go di na po naj -
sna `ni ji li ko vni, op}e ni to umje tni ~ki, pa i op}i sim -
bol ra tnog zvjer stva. Sva sto lje }a pri je nje i svi
ra to vi po sli je nje u njoj su, u toj kom po zi ci ji i u nje -
mu su, u tom sim bo lu, ~u de sno su bli mi ra ni. Ra to vi i
stra {ni zlo ~i ni po ~i nje ni u nji ma do bi va li su i ti je -
kom de se tlje }a i dru ge sna `ne umje tni ~ke re fle ksi je,
oso bi to u knji `e vnos ti, ali s Gu er ni com se, kao sim -
bo lom {to ga zna ~i rat i zlo ~in, s nje zi nom ek spre si -
jom, do da nas ni {ta ni je mo glo uspo re di ti, pa ~ak ni
naj ve }a i naj po zna ti ja od knji `e vnih dje la ko ja tre ti -
ra ju rat, prim jri ce Tol sto jev Rat i mir, pa ni to li ko
po pu lar na He mingwayeva dje la iz ra ta kad je nas ta -
la ~u ve na Pi cas so va kom po zi ci ja. Ta dje la, pa ni Rat
i mir u ovom smi slu ne ma ju onu ta ko nu `no dra ma -
ti ~nu no tu zlo ~i na nad ci vi li ma, zlo ~i na u krat kom
vre me nu i, na da sve, ne ma ju onaj fa mo sus ko ji u se -
bi no si, op}e ni to, li ko vnost Pi cas so va dje la.
Ne po re de }i neu spo re di vo, ov dje akcen ti ra ju }i
izvan re dnu li ko vnu izlo `bu Ha li la Ti kve {e i Sa fe ta
Ze ca u sa ra jev skom Col le gi umu ar tis ti cu mu ipak i s
ra zlo gom aso ci ra mo na je dno od naj zna me ni ti jih
dje la svjet ske li ko vnos ti.
Na ime, u je dnom od hra mo va bo san sko her ce -
go va ~ke li ko vnos ti od 10. srpnja do 25. ko lo vo za
pos tav lje na je im pre si vna li ko vna izlo `na pod na -
slo vom "11. ju li. Evrop ski dan sje }a nja na ge no cid
u Sre bre ni ci". Da le ko od dne vne i ide olo {ke bu ke,
da le ko od sva kog na ci onal no-po pu lis ti ~kog ki ~a, od
tri ba lis ti ~kih ma ni fes ta ci ja etno-kon fe si onal no ga i
ma zo his ti ~ko-vi kti mo lo {ko ga cmiz dre nja, ~e mu
smo na ovim pros to ri ma ta ko vjer ni ~ki oda ni, ni je -
mo, a ta ko su ges ti vno, sa sna `nim ener get skim na -
bo jem, s li ko vno{ }u ka kve se ne bi pos ti dje le ni
na je li tni je ga le ri je u svi je tu, {u te i go vo re pla tna,
kom po zi ci je, asam bla `e i in sta la ci je dvo ji ce po naj -
zna ~aj ni jih bo san skih i bo{ nja ~kih li ko vnih auto ra
da na{ nji ce.
Ze co va (1943) smo pla tna ve} ra ni je ima li pri -
li ku vi dje ti, pa se sad u ti {i ni Sken de ri je izno va os -
vj e do ~u j e mo ka ko dra ma svi j e t a i z ko j eg
in spi ra cij ski do la ze (Sre bre ni ca) ne sa mo da ne gu -
bi na sna zi, ne go sva ko dne vno pos ta je sve ja ~a i
pre ras ta u gu er ni kan ski sim bol na {ih pros to ra. Dra -
ma Gol go te ta ko sna `no upi sa na u do mi nan tne i do -
mi ni ra ju }e ges te li ca i ru ku ek spre si vno poo p}a va
pa tnju fi ksi ra nih po je di na ca do sve vre men ske i sve -
pros tor ne ~i tlji vos ti. Do sim bo la ko ji ispi san maj -
stor skim ru ko pi som vrsna umje tni ka vri {ti u ne bo.
S dru ge, pak, stra ne, Ha lil Ti kve {a, bri ljan tni
gra fi ~ar, ra fi ni ra ni li kov njak, pje snik ju `nih pej za -
`a, svoj je ti tra vi tem pe ra ment ju ga pre to ~io u, do -
slov ce, gu er ni kan ske kom po zi ci je, ve li ke ko la `e,
asam bla `e i in sta la ci je, o`iv lju ju }i nes ta li i(li) uni -
{te ni ili ba rem sus ta vno uni {ta va ni svi jet (Po ~i te lja
i Sto ca), vlas ti tog mi kro ko zmo sa i sas tav lja ju }i ga
izno va od fra gme na ta ko ji sad, gle pa ra do ksa (!),
jo{ in ten zi vni je `i ve ili - jo{ in ten zi vni je sim bo li zi -
ra ju svi jet u ko je mu su `i vje li, umi ra li i sad umje -
tni ~ki us krsa va ju. I dok je Zec, ba rem {to se me ne
ti ~e, ve} vi |en, "u`i vo" vi |en, i ra ni je po hra njen u
mo ju me mo rij sku kar ti cu, Ti kve {a mi se, prem da
sam ne ke, do du {e re pro du kci je nje go vih no vi jih ra -
do va ve} vi dio (Re vi ja slo bo dne mi sli 99), po ka zao
po tpu no no vim, s ~u de snim ener get skim po ten ci ja -
lom ko ji je "u`i vo" i te ka ko opi pljiv, s fas ci nan -
tnom kre ati vno{ }u, hra brom ino va ti vno{ }u, ko ju
tim im pre si vni jom ~i ne nje go ve ni ma lo mla da la ~ke
go di ne (ro |en je 1935!).
Po gle da ti izlo `bu oti {ao sam kad sam o~e ki vao
su sres ti naj ma nje lju di, iona ko bje `e }i od bu ke i bi -
je sa vre me na ko je uni {ta va sa kro san ktnost sve ga
~e ga se do ta kne, i uvje rio sam se ka ko su pros to ri
Col le gi uma ar tis ti cu ma ispu nje ni ener gi jom, sil nim
umje tni ~kim elek tri ci te tom ka kav du go, du go ni je
isi ja vao iz umje tni ~kih, li ko vnih dje la u ovom am -
bi jen tu. Ako sva ko od ovih dje la i sva za je dno, po -
na osob od sva kog auto ra i obo ji ce u cje li ni, ni su
na {a Gu er ni ca ili Gu er ni ca na {e ga do ba, on da do is -
ta ne znam {to to jest i {to mo `e bi ti. A, po nav ljam,
aso ci ra nje na Gu er ni cu ni je ni ma lo slu ~aj no i ne sa -
mo zbog ta ko tran spa ren tnog sim bo la. Na mjer no je,
Gu er ni cu, pri tom odbi jam na ci onal no atri bu ira ti,
jer imam pre vi {e po {to va nja i za Pi cas so vo ime no -
va nje, ali i za po tpi se pod dje la, a ko je su uz svo ja
umje tni ~ka os tva re nja ili pod svo je umje tni ne sta vi -
li Ha lil Ti kve {a i Sa fet Zec.
Ni sam sre tan, da pa ~e sam sil no ljud ski, in te le -
ktu al no i mo ral no pos ti |en, zbog ono ga {to je ova
dje la in spi ri ra lo i naj po sli je proi zve lo. Ali sam sre -
tan, ~ak oso bi to po no san {to ova dje la sad pos to je i
~i ne ~ast li ko vnos ti i kul tu ri svi je ta ko je mu pri pa -
dam i ko ji je moj, ci je li i sav moj. I {to svje do ~e,
prem da to umje tnos ti ni ti je za da }a ni ti ob ve za, ni ti
po sao... Sre tan sam i {to je ba rem li ko vna umje tnost
u nas po ka za la da je svjet ska, {to je na {la na ~i na
odma knu ti se, ~ak se sna `no dis tan ci ra ti, ve} svo jim
pos to ja njem (!) od agre si vnog na ci onal nog ki ~a i vi -
kti mo lo {ke pa te ti ke {to na plav lju ju na{ ja vni dis -
kurs. [to su naj bo lji u toj umje tnos ti na {li na ~in
pro go vo ri ti auten ti ~nim gla som, ras ko {nom ima gi -
na ci jom, su pe ri or nom kre ati vno{ }u i sim bo li kom.
Pi {e: @e ljko
IVAN KO VI]
Ra to vi i
stra {ni zlo ~i ni
po ~i nje ni u
nji ma do bi va li
su i ti je kom
de se tlje }a i
dru ge sna `ne
umje tni ~ke
re fle ksi je,
oso bi to u
knji `e vnos ti
Aso ci ra nje
na Gu er ni cu
ni je ni ma lo
slu ~aj no i ne
sa mo zbog
ta ko
tran spa ren tnog
sim bo la
P
Sre tan sam i {to je ba rem li ko vna umje tnost u nas
po ka za la da je svjet ska, {to je na {la na ~i na odma knu ti se
od agre si vnog na ci onal nog ki ~a i vi kti mo lo {ke pa te ti ke
Pogled s margine
NA [E GU ER NI CE
In di ja sada ima
mi li jar du i 200 mi li ona
sta no vni ka i o~e ku je
se da }e do 2050. dos ti }i
1,53 mi li jar de
Al bi na SOR GU^, Ehli ma na DU ^I]
GO RA @DE - ^e tvo ri ca bje gu na ca iz Odje -
lje nja Ka zne no-po pra vnog za vo da Sa ra je vo u
Us ti ko li ni ju ~e su na ro ~i {tu u Op}in skom su du
u Go ra `du pri zna li kri vi cu, pot vrdio je Mir sad
Bi la jac, tu `i lac Kan to nal nog tu `i la{ tva u Sa ra -
je vu.
Bi la jac je is ta knuo da je za bje gun ca iz za tvo ra
u Us ti ko li ni Al di na So ko li }a, ko ji je ra ni je pri znao
kri vi cu, raz dvo jen sud ski pos tu pak.
Svih de vet osu |e ni ka, ko ji su u mar -
tu po bjeg li iz za tvo ra u Us ti ko li ni, tre nu tno u za -
tvo ru ~e ka okon ~a nje sud skog pos tup ka po kre nu tog
pro tiv njih zbog ovog bjek stva.
"Tu `i la{ tvo je sklo pi lo spo ra zum s Ve da dom
^en gi }em i Se na lom De mi rov skim. Do go vo ri li
smo se o je din stve noj ka zni od po 18 mje se ci za bi -
jeg i kra |u vo zi la. Osim ^en gi }a i De mi rov skog,
kri vi cu su da nas pri zna li i Ma hir Kur spa hi} i Al min
Mu je zi no vi}", ka zao je ju ~e Bi la jac.
Do dao je da }e su di ja Go ran ]o ri} u
~et vrtak ra zma tra ti spo ra zum ko ji su s tu `i la{ tvom
pos ti gli ^en gi} i De mi rov ski, i pri zna nje kri vi ce
Kur spa hi }a i Mu je zi no vi }a.
Tu `i lac Mir sad Bi la jac na gla sio je da }e sud ski
14 vupsbl!4. 8. 2009.
Pri je tio
po li caj ci ma
IS TO ^NO SA RA JE VO - Po -
li cij ska sta ni ca u ^aj ni ~u po dni -
je la je pre kr{aj nu pri ja vu pro tiv
B.D. (26) zbog pri je tnje po li caj -
ci ma da }e ih ubi ti, sa op {te no je
iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti
(CJB) Is to ~no Sa ra je vo.
Pre kr{aj na pri ja va po dne se na
je pro tiv B.D. za to {to je u pi ja -
nom sta nju mal tre ti rao svog oca
i uda rio ga no gom u gru dni ko{.
I pro tiv Nj.T. (27) po dne se na je
pre kr{aj na pri ja va, jer je u Uli ci
voj vo de Ste pe u Vi {e gra du vri -
je |ao i pso vao pri pa dni ke po li -
ci je. (Srna)
Ut vr|en
iden ti tet
le {a
BA NJA LU KA - Pri pa dni ci
CJB Ba nja lu ka u ne dje lju uju tro
u po dru mu po ro di ~ne ku }e u Ka -
ra |or |e voj uli ci 23, u ba nja lu -
~kom na se lju La u{, pro na {li su
be `i vo tno ti je lo Si me una Bi je li }a
(55), vla sni ka te ku }e.
Iden ti tet le {a ko ji je is prva bio
ne po znat zbog tru le `nih pro mje -
na, ko na ~no je ut vr|en na kon ob -
du kci je. Iz ba nja lu ~kog
Okru `nog tu `i la{ tva ju ~e je sa op -
{te no da se Bi je li} ubio hi cem iz
pi {to lja be re ta.
N.M.
Pro na |eni
pi {tolj
i dro ga
TU ZLA - Tu zlan ska po li ci ja je u
je dnom od ugos ti telj skih obje ka ta
u Tu zli kod N.J. (25) iz ovog gra da
pro na {la pi {tolj CZ, sa op {te no je
ju ~e iz Mi nis tar stva unu tra{ njih
po slo va Tu zlan skog kan to na.
U pro vo |e nju ope ra ti vno-ta kti -
~ke ra dnje "Ogra ni ~e nje kre ta -
nja", po li ci ja je pri mije ti la i lice
F.V. (47) iz Tu zle ko je je odba cilo
pa ke ti} s ma te ri jom ko ja aso ci ra
na he ri on. (Srna)
Te {ko
po vri je |en
mo to ci klis ta
^A PLJI NA - Mo to ci klista
Enis Hrni} (38) iz Sa ra je va te -
{ko je povri je |en u saobra}ajnoj
nez go di ko ja se u ne dje lju oko
18.30 do go di la u mjes tu Ta sov -
~i }i kod ^a plji ne.
Su vo za~ na mo to ci klu, 20-go -
di{ nja M.\. za do bi la je la k{e
povre de.
Iz po li ci je na vo de da se nez -
go da do go di la ka da je Hrni}
mo to ci klom jama ha za obi la ze }i
ko lo nu vo zi la uda rio u vra ta vo -
zi la si tro en ko jim je uprav ljao
Se mir Bo `i} (51) iz Sa ra je va i
po tom pao.
N.M.
Hronika
Policijski
bilten
SA RA JE VO - Sa ra jev ska po li ci -
ja odu ze la je dva mo to ci kla ne sa -
vje snim vo za ~i ma ko ji su uku pno
po ~i ni li 35 pre kr{a ja, sa op {te no je
ju ~e iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo.
Iz po li cije je pot vr|e no da je mo to-
cikl u ne dje lju odu zet Er vi nu Si ja mi -
}u (22), ko ji je u ra ni jem pe ri odu
po ~i nio 18 pre kr{a ja i En sha ru ]a to -
vi }u (33), zbog ~i nje nja 17 pre k{a ja.
Iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo sa op -
{te no je da su obo ji ca Sa raj li ja u ra ni -
jim u~es tvo vanjima u saobra}aju
vo zi li mo tocikle bez po lo `e nog vo -
za ~kog ispi ta po tre bne ka te go ri je.
Pre ma po li cij skim in for ma ci ja ma,
Si ja mi} je uha p{en u ne dje lju, oko 16
sa ti, u Uli ci mar {a la Ti ta, a is tog da na
u 18.45 u Putu mla dih mu sli ma na
uha p{en je ]a to vi}.
Iz po li ci je je sa op {te no da su mo to -
ci kli pri vre me no odu ze ti po na lo gu
Pre kr{aj nog odje lje na Op}in skog su -
da u Sa ra je vu.
Osim mo to cikala ko ji su odu ze ti u
ne dje lju, pri pa dni ci Je di ni ce za sao -
bra }aj MUP-a KS su 28. ju la Ve de ra -
nu De li ji (31) ta ko |e odu ze li
mo tocikl zbog ~i nje nja 15 pre k{a ja.
Je di ni ca za sao bra}aj MUP-a KS je
akci ju pri vre me nog odu zi ma nja vo -
zi la ra di po ve }a nja si gur nos ti u sao -
bra }a ju po kre nu la pri je dva mje se ca,
a u to ku ove akci je ra ni je je odu ze to
{est auto mo bi la.
A.S.
Odu ze ti mo to ci kli
dvo ji ci Sa raj li ja
Za tra `e no pro du `e nje
pri tvo ra ha ke ri ma
N. MO RA ^A
PRI JE DOR - Da mir Po pa di} iz Pri je do ra uha -
p{en je ju ~e u ovom gra du zbog na sil ni ~kog po na {a -
nja, odno sno pu cnja ve ko ja se 28. ju la ove go di ne
do go di la u ka fi }u "Ma es tro".
Po pa di} je ta da, re vol ti ran {to je nje go va biv {a dje -
voj ka bi la u dru{ tvu nje mu ne po zna tih mo ma ka, ispa lio
nekoliko hi ta ca, ko ji su pro bi li staklo na ka fi }u.
Na kon ovo ga, Po pa di} se krio {est da na od po li ci je.
S ob zi rom da se zbog kri vi ~nog dje la
na sil ni ~ko po na {a nje ri jet ko ka da izri ~e mje ra za dr`a va -
nja u pri tvo ru, Po pa di} je ju ~e na kon sa slu {a nja zbog
pu cnja ve tre balo da bude pu {ten na slo bo du.
Me |u tim, Sta ni ci ja vne bez bje dnos ti u Pri je do ru
sti gao je do pis od ko le ga iz Mos ta ra, u ko jem je za tra `e -
no da Po pa di} ipak bude za dr`an u pri tvo ru.
U ovom do pi su, pri je dor ska po li ci ja je, ka ko sa zna -
ju "Ne za vi sne", oba vi je {te na da je Po pa di} osu mnji ~en i
za po ku {aj oru `a ne plja ~ke Po slo vni ce Uni kre dit ban ke
u Mos ta ru, ko ja se do go di la 1. av gus ta ove go di ne.
Po pa di} je, na ime, osu mnji ~en da je, za -
je dno sa Eli som He ra li }em (27) iz Do bo ja, 1. av gus ta
uju tro po ku {ao oplja ~ka ti po me nu tu poslovnicu ban ke.
Ra zboj ni ci su ima li ra zra |en plan ka ko da oplja -
~ka ju Uni kre dit ban ku.
Bi li su mas ki ra ni, no vac, odno sno 4.500 ma ra ka su
do bi li odmah, ali im je to kom bi je ga za ta jio ford eksort
ko ji je bio par ki ran is pred ula za u mos tar sku Uni kre dit
ban ku.
Vi djev {i da automobil ne mo `e da
upa li , ra zboj ni ci su po ~e li da bje `e.
He ra li}, kod ko ga je pro na |en no vac, uha p{en je
odmah i to ne ko li ko uli ca da lje od mjes ta plja ~ke, ali je
dru gi ra zboj nik uspio po bje }i.
Po pa di} je jo{ ra ni je od slu `io za tvor sku ka znu, ta -
ko |e zbog te {kih kri vi ~nih dje la, me |u ko ji ma su bi le i
oru `a ne plja ~ke.
Po pa di} uha p{en i te re te
ga za no vo ra zboj ni{ tvo
SA RA JE VO - Po li ci ja je ju ~e
uhap si la \.O. (26) iz Sa ra je va na -
kon {to je no vi nar ka Te le vi zi je Sa -
ra je va pri ja vi la da je on fi zi ~ki
na pao i po vri je dio A.B. (26), pot -
vr|e no nam je iz MUP-a Kan to na
Sa ra je vo.
Po vri je |e noj `e ni s ini ci ja li ma A.B.
lje kar ska po mo} uka za na je u sa ra -
jev skom Kli ni ~kom cen tru, gdje je
de `ur ni lje kar kon sta to vao la k{e tje -
le sne po vre de.
Ka ko nam je re ~e no iz Kli ni ~kog
cen tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vu, ona je
u bol ni ci do {la u pra tnji po li ci je.
Pre ma in for ma ci ja ma iz MUP-a
Kan to na Sa ra je vo, Sa raj li ja \.O. je fi -
zi ~ki na pao i la k{e po vri je dio A.B. u
Uli ci Mu la Mus ta fe Ba {es ki je oko 12
sa ti. Iz po li ci je nam je re ~e no da su i
`rtva i na sil nik rom ske na ci onal nos ti.
Eki pa Te le vi zi je Sa ra je vo je u toj
uli ci sni ma la pri log o bes ku }ni ci ma,
te je slu ~aj no pri mi je ti la na si lje nad
`e nom. No vi nar ka ove te le vi zi je je
na pad odmah pri ja vi la po li ci ji, na kon
~e ga je na sil nik uha p{en.
A.S.
Pro na |e na
dvo ji ca dje ~a ka
SA RA JE VO - Pri pa dni ci Gor ske slu `be spa sa va nja - Sta ni ca Sa ra je vo
pro na {li su u ne dje lju na ve ~e na po dru ~ju Igma na dvo ji cu dje ~a ka iz Ku -
vaj ta ko ji su se ne ko li ko ~a so va ra ni je iz gu bi li na tom izle ti {tu.
Dje ~a ci, uzras ta 12 i 17 go di na, ~la no vi su ka ra te klu ba ko ji je u Sa ra je vu na
spor tskim pri pre ma ma.
Oni su se u ne dje lju, oko 20.30, na Igma nu odvo ji li od gru pe s ko jom su bi li
na izle tu i upu ti li se ka {um skom po dru ~ju, ot ka da im je trag bio iz gu bljen.
Sat vre me na na kon to ga Po li cij ska upra va Ha d`i }i oba vi jes ti la je sa ra jev sku
sta ni cu Gor ske slu `be spa sa va nja da su dje ~a ci nes ta li. Pe to ~la ni tim spa si la ca
odmah se upu tio na mjes to do ga |a ja i dje ~a ke pro na {ao na kon sat i 20 mi nu ta
na lo ka li te tu Jo si po ve sta ze, na Igma nu.
Dje ~a ci su bi li pre pla {e ni i pot hla |e nog ti je la.
Iz ove slu `be upu }en je apel svim izle tni ci ma da se dr`e mar ki ra nih pu te va,
da ne idu sa mi na pla ni ne i da se ne odva ja ju od gru pe. (Fe na)
TU ZLA - Kan to nal no tu `i la{ tvo Tu zla za tra `i lo je da Ja smi nu Ta ba ko vi -
}u (20) i se da mna es ti po go di{ njem S.M. iz Tu zle, te ma ke don skim dr`av lja -
ni ma Mir zi Sen di }u (20) i Ra de tu Ma ne vu (20), osu mnji ~e ni ma za
kom pju ter ski kri mi nal i kri vo tvo re nje kre di tnih kar ti ca, bude pro du `en
pri tvor za jo{ dva mje se ca.
Nji ma je Op}in ski sud Tu zla pri je mje sec odre dio pri tvor u tra ja nju od mje sec
da na, na kon {to je po li ci ja FBiH u nji ho vim sta no vi ma pro na {la do ka ze ko ji ih
po ve zu ju s ovom vrstom kri mi na la.
Tu `i oci Da ni ca Ko va ~ev}-Ara po vi} i Ke nan Ba li}, ko ji vo de is tra gu, za tra `i li
su vje {ta ~e nja kom pju te ra i ispi se po zi va iz mo bi te la, ko ja vje {tak in for ma ti ~ke
stru ke jo{ ni je za vr{io.
Sen di }a, Ma ne va i Ta ba ko vi }a te re te za kri vo tvo re nje kre di tnih kar ti ca i os tva -
ri va nje imo vin ske ko ris ti, a za ra ~u nar sku pre va ru, ome ta nje ra da sis te ma i mre -
`e elek tron ske obra de po da ta ka, o{te }e nje ra ~u nal nih po da ta ka i pro gra ma,
neo vla {te ni pris tup za {ti }e nom sis te mu i mre `i elek tron ske obra de po da ta ka, te
vi {e kri vi ~nih dje la te {ke kra |e.
S.M. je DOS na pa di ma blo ki rao ser ve re, a on da od vla sni ka iznu |i vao no vac
ka ko bi pris tup nji ho vim ser ve ri ma bio ne sme tan. On je u is tra zi pri je dvi je go di -
ne pri znao da se ba vio ha ker skim na pa di ma, ali je s tim nas ta vio.
J.[.
Tu `i la{ tvo pri hva ti lo da
Ve dad ^en gi} i Se nal
De mi rov ski bu du osu |e ni
na po 18 mje se ci za tvo ra
za bi jeg i kra |u vo zi la
Kri vi cu pri zna li i Ma hir
Kur spa hi} i Al min Mu je zi no vi}
Po pa di}a te re te za po ku {aj
plja ~ke Uni kre dit ban ke u Mos ta ru
Na sil nik uha p{en
na kon {to ga je
no vi nar ka pri ja vi la
U go ra `dan skom su du odr`a no ro ~i {te
^e tvo ri ca
pri zna li
Op tu `e ni za
mar tov ski
bi jeg
iz za tvo ra u
Us ti ko li ni
do la ze na
ro ~i {te u sud
pos tu pak pro tiv pre so ta le ~e tvo ri ce bje gu na ca Im -
sa da Spa hi }a, Adna na Sma ji }a, Na mi ka Du mi }a i
D`e ma la D`e ke vo di ti odvo je no s ob zi rom da su se
oni iza ja sni li ra ni je da ni su kri vi.
Bi la jac je ka zao da su svi optu`e ni u za tvo ru.
"Ve dad ^en gi}, Ma hi r Ku ra ho vi } i
Adnan Sma ji} iz dr`a li su ka znu na ko ju su ra ni je
osu |e ni ali su sa da u pri tvo ru zbog bi je ga iz za tvo -
ra u Us to ko li ni", obja snio je Bi la jac.
De ve to ri ca osu |e ni ka iz Odje lja na u Us ti ko li ni
po bje gli su 10. mar ta na kon {to su sa vla di li za tvor -
ske ~u va re i ukra li im slu `be na vo zi la.
Osmo ri ca bje gu na ca su ne ko li ko sa ti
na kon bi je ga uha p{e ni dok je Adnan Sma ji} uha -
p{en ne ko li ko da na ka sni je.
Na kon ha p{e nja bje gun ci su op tu `e ni za bjek -
stvo i kra |u vo zi la KPZ-a. Pe to ri ca osu |e ni ka do -
da tno su op tu `e ni i za te {ku kra |u, dok su dvo ji ca
op tu `e ni i za o{te }e nje imo vi ne.
Zbog nji ho vog bi je ga ut vr|e na je od -
go vor nos t i izre ~e ne su dis ci plin ske mje re pe to ri ci
slu `be ni ka KPZ-a Sa ra je vo. Ut vr|e no je da su za
bi jeg osu |e ni ka iz za tvo ra u Us ti ko li ni od go vor na
dvo ji ca po mo }ni ka di re kto ra, dvo ji ca za tvor skih
po li ca ja ca i je dan od ga ja telj.
Oni su ka` nje ni su spen zi jom s po sla od dva do
~e ti ri da na i obus ta vom pla }e u tom pe ri odu. Ut -
vr|e no je da oni ni su di rek tno uti ca li na bjek stvo
osu |e ni ka, ali je nji ho va od go vor nost okva li fi ko -
vna kao te `a po vreda slu `be ne du `nos ti odno sno
ne iz vr{a va nje ili ne mar no vr{e nje po slo va i za da ta -
ka.
4. 8. 2009. vupsbl 15 Hronika
A. MUJKI]
ZE NI CA - Si gur no sna si tu aci ja u Ze ni ~ko-do -
boj skom kan to nu u prvih {est mje se ci ove go di ne
ne {to je po vo ljni ja ne go u is tom raz do blju 2008.
go di ne. U 12 op {ti na ovog di je la BiH bi lo je ma nje
kri vi ~nih dje la, sao bra }aj nih nez go da, te {kih kra -
|a, a vi {e pre kr{a ja iz oblas ti ja vnog re da i mi ra.
"^e ti ri ubis tva u po tpu nos ti su ra svi je tlje na, kao
i dva po ku {a ja ubis tva. Ra svi je tlje na su 34 slu ~a ja
neo vla {te ne proi zvo dnje i stav lja nja u pro met opoj -
nih dro ga, te 69 slu ~a je va po sje do va nja i omo gu }a -
va nja u`i va nja opoj nih dro ga. Za {est mje se ci
evi den ti ra no je 1.351 kri vi ~no dje lo i uku pna ras -
vije tlje nost je 65,5 od sto ili 885 dje la", ka zao je ju ~e
Ve dad [e ~i}, na ~el nik Se kto ra uni for mi sa ne po li ci je
MUP-a ZDK.
Za po la go di ne 2.096 oso ba po ~i ni lo je 1.646
pre kr{a ja ja vnog re da i mi ra, {to je za 11,3 od sto vi {e
ne go u is tom pe ri odu pro {le go di ne.
Sao bra }aj nih ne sre }a je ma nje za 6,1 od sto. Bi lo
ih je 1.939 ali je broj smrtno stra da lih ve }i za je dnu
oso bu - 24. Od 31 ra zboj ni{ tva ras vije tlje no je 16,
dok je od 547 te {kih kra |a ra svi je tlje no 186.
Ma nji je broj ukra de nih vo zi la, uku pno 74, od
~e ga su 33 pro na |e na. Po li cij ski slu `be ni ci u 12 na -
vra ta bi li su me ta fi zi ~kog na pa da.
Ta so vac
i da lje
u bi je gu
TRE BI NJE - Bo ri slav
Ta so vac Ta sa (28) iz Tre bi -
nja, ko ji je u no }i izme |u
pet ka i su bo te, na Trgu Tra -
vu ni je, is pred lje tne ba {te
"Skaj" u ovom gra du ubio
svo ga su gra |a ni na Krsti -
vo ja Mi jo vi }a Ki ka (30), a
ra nio Si me una Du ~i }a
(36), jo{ je je u bjek stvu,
pot vr|e no je ju ~e u CJB
Tre bi nje.
Za njim je ra spi sa na po -
tra ga na te ri to ri ji ovog cen -
tra, o ~e mu su oba vi je {te ne
i os ta le slu `be tra ga nja i
Gra ni ~na po li ci ja BiH.
Krsti vo je Mi jo vi}, iza
ko ga su os ta le su pru ga i
tro go di{ nja k}er ka, sa hra -
njen je u ne dje lju po po dne
na grad skom gro blju "Pod -
gljiv lje" u Tre bi nju.
Pre ma in for ma ci ja ma iz
Op {te bol ni ce Tre bi nje, Si -
me un Du ~i}, ko ji je za do -
bio tri pros trel ne ra ne,
ope ri san je u ovoj zdrav -
stve noj us ta no vi, opo rav lja
se i van je `i vo tne opa -
snos ti.
V.D.
Dje ~ak iz Spli ta
u du bo koj ko mi
BA NJA LU KA - Zdrav stve no sta nje je da naes to go di{ njeg K.P. iz Spli -
ta, ko ji je te {ko po vri je |en u sao bra }aj noj ne sre }i u su bo tu uve ~e u
mjes tu Bo ~ac kod Ba nja lu ke, je izu ze tno te {ko.
"Dje ~ak se na la zi u du bo koj ko mi, bez bi lo ka kvih rea kci ja, sa zna ci ma
po pu {ta nja ra da srca. Sve da lje pro gno ze su na`a lost, ne iz vje sne", ka za la je
ju ~e Ta ma ra Ra dlo vi}, por tpa rol Kli ni ~kog cen tra u Ba nja lu ci.
U ne sre }i ko ja se do go di la u su bo tu oko 21.30 po gi nu la je Pe tra Per ko vi}
(33), maj ka te {ko po vri je |e nog dje ~a ka.
Do ne sre }e je do {lo ka da je
An te Per ko vi} (35) vo ze }i
auto split skih re gis tar skih
ozna ka, uda rio u konj sku za -
pre gu ko ja je ma gis tral nim
pu tem pre vo zi la drva.
"Uda rac je bio `es tok. Konj ska ko la su se po tpu no ra spa la, a auto se za us -
ta vio tek pedesetak me ta ra od mjes ta uda ra. Drva iz za pre `nih ko la su pro bi -
la vjetrobransko staklo i na mjes tu us mrti la `e nu ko ja se na la zi la na
su vo za ~e vom mjes tu", is pri ~ao je ra ni je je dan od o~e vi da ca te {ke ne sre }e.
Na kon ne sre }e u ba nja lu ~ki KC je pri mlje na ci je la po ro di ca Per ko vi}, izu -
zev nas tra da le, odno sno An te (35), te nji ho vi si no vi ~e tvo ro go di{ nji F.P., L.P.
(13) i K.P. (11). An te, F.P. i L.P. su za do bi li la k{e po vre de i otpu {te ni su na
ku }no li je ~e nje.
N.M.
Oplja ~kan tu ris ta
iz Ita li je
SA RA JE VO - Dvi je ne po zna te oso be, uz pri je tnju no `em, oplja ~ka -
le su u Sa ra je vu ita li jan skog tu ris tu.
Iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo ju ~e su sa op {ti li da je ovo ra zboj ni{ tvo nad
ita li jan skim dr`av lja ni nom M.P. iz vr{e no u ne dje lju oko 19.30, na izel ti {tu
Tre be vi}. Ka ko je sa op {te no iz po li ci je, ra zboj ni ci su na kon kra |e nov ca
od tu ris te iz Ita li je crve nom opel as ko nom po bje gli u ne po zna tom prav cu.
A.S.
U ne sre }i u kojoj je
dje~ak povrije|en po gi nu la
njegova majka Pe tra Per ko vi}
Evi den ti ra no 1.351
kri vi ~no dje lo od kojih je
ras vije tlje no 885
ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI a.d.
V I [ E G R A D
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-09-06.1/09. Datum: 24.07.2009. godine
Na osnovu ~lana 7 Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04),
a u skladu s ~lanom 43 Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Vi{egrad, Nadzorni odbor saziva
OSAMNAESTU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA
ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI, AD VI[EGRAD
Osamnaesta sjednica Skup{tine akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d Vi{egrad saziva se
za dan petak 28. avgust 2009. godine s po~etkom u 11 ~asova u prostorijama restorana za dru{tvenu
ishranu ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad, Nezuci 42.
Za sjednicu se predla`e sqede}i
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela:
- kandidacione komisije
- verifikacione komisije
- predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara,
- zapisni~ara i broja~a glasova
2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa XVII (sedamnaeste) sjednice Skup{tine akcionara ZP "Hi-
droelektrane na Drini", a.d. Vi{egrad
3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora "De lo itte" o reviziji finansijskih
izvje{taja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad za 2008. godinu
4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad u
poslovnoj 2008. godini
5. Razmatrawe i usvajawe odluke o raspodjeli neto dobiti ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d.
Vi{egrad ostvarene u poslovnoj 2008. godini
6. Razmatrawe prijedloga Nadzornog odbora i imenovawe ~lana Odbora za reviziju u ZP "Hidroe-
lektrane na Drini", a.d. Vi{egrad.
7. Razmatrawe prijedloga Nadzornog odbora o visini naknade ~lanovima Nadzornog odbora i Od-
bora za reviziju u ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Vi{egrad
8. Informacija o realizaciji projekta Power - IV
U slu~aju da se zasjedawe Skup{tine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne odr`i 28. avgusta 2009.
godine, ponovqeno }e se odr`ati 11. septembra 2009. godine u isto vrijeme na istom mjestu sa istim
dnevnim redom.
Pravo da u~estvuju u radu Skup{tine imaju svi akcionari, li~no ili zastupani po punomo}niku,
koji posjeduju akcije prema izvje{taju Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan
dono{ewa odluke o sazivawu sjednice Skup{tine.
Punomo} za zastupawe akcionara mora da bude ovjerena od strane nadle`nog organa.
Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren od strane suda.
Pisana izjava akcionara koji se opredijelio da glasa pisanim putem mora biti ovjerena od strane
nadle`nog organa.
Pisana izjava akcionara "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obave-
zno dostaviti pet dana prije zasjedawa Skup{tine na adresu "Hidroelektrane na Drini" a.d.
Vi{egrad, Nezuci 42 ili na telefaks broj ++38758 635-201.
Pisane izjave o glasawu bez propisane ovjere i pisane izjave prispjele putem telefaksa koje u roku
tri dana ne budu potvr|ene dostavom originalne izjave ne}e biti uzete u obzir prilikom
utvr|ivawa broja glasova.
Materijali za sjednicu Skup{tine akcionara su objavqeni na oglasnoj tabli Dru{tva, Nezuci 42,
Vi{egrad, a uvid u iste se mo`e izvr{iti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 ~asova.
Pozivaju se svi akcionari: fizi~ka i pravna lica, da li~no ili putem punomo}nika, odnosno gla-
sawa pisanim putem, uzmu u~e{}e u radu osamaneste sjednice Skup{tine akcionara ZP "Hidroe-
lektrane na Drini", a.d. Vi{egrad.
Predsjednik Nadzornog odbora
Mom~ilo Kewi}, pravnik, s.r.
Ma nje kri vi ~nih
dje la u ZDK
po vo dom bi je ga osu |e ni ka iz za tvo ra
bje gu na ca
kri vi cu
BEO GRAD, ZA GREB - ^e tr -
na est go di na od voj ne akci je
"Olu ja", na po dru ~ju ta da{ nje
Re pu bli ke Srpske Kra ji ne, da nas
}e bi ti obi lje `e no u Srbi ji, odno -
sno u Hrvat skoj.
I dok }e u Beo gra du u crkvi sve -
tog Mar ka bi ti slu `en pa ras tos Srbi -
ma stra da li ma u toj akci ji, u
Hrvat skoj }e ovaj dan bi ti obi lje `en
kao Dan po bje de i do mo vins ke za -
hva l nos ti i Dan hrvat skih bra ni te lja.
Pred sje dnik Re pu bli ke Hrvat ske
Stje pan Me si} upu tio je ju ~e ~es tit -
ku po vo dom ovog da na, is ti ~u }i da
"`e li mo gra di ti Hrvat sku kao ze -
mlju mi ra, ra vno pra vnos ti gra |a na i
`e lje nog na pret ka".
Sa dru ge stra ne, pred sta vni ci iz -
bje gli ~kih udru `e nja Srba iz Hrvat -
ske is ta kli su da, ka da je ri je~ o
rje {a va nju sta nar skih pra va pro gna -
nih Srba iz Hrvat ske, o~e ku ju do bru
sa ra dnju s hrvat skim pre mi je rom
Ja dran kom Ko sor, ko ja bi mo gla
u~i ni ti prvi gest, jer je po ~et kom ra -
ta u{la u je dan srpski stan, pa bi bi lo
ko ri sno ka da bi iz nje ga iza {la i
vlas ti tim pri mje rom po ka za la dru gi -
ma da is to u~i ne. (Agen ci je)
16 vupsbl!4. 8. 2009.
Region
Naj du `i brko vi
"Le va ~kog
sa bo ra"
JA GO Dl NA - Zo ran Pan t|c. su -
mar |z se |a Pa dez. kod Kru sev ca.
po bje dn|k je u na dme ta nju za naj -
du ze brko ve na 40. sa bo ru na ro -
dnoq stva ra |as tva ''Pro doh Le va•.
pro doh Su ma d| ju''. Ü í| na |u su b| ||
| Lju bo raq Oqnja no v|c |z Pa •e |
Goj ko An dre j|c |z Grad ca. Sa bor
je | ove qo d| ne je odrzan ne da |e -
ko od sre dnjo vje ko vnoq ma nas t| -
ra Ka |e n|c u b|| z| n| Ja qo d| ne.
La ko je go vo ri ti da je Hrvat ska
brod ko ji je po to nuo, a mno go broj ni
pred sje dni ~ki kan di da ti `e lje li
bi bi ti ka pe ta ni tog bro da.
Jo sip Fri{ ~i},
pred sje dnik Hrvat ske
se lja ~ke stran ke
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Obi lje `a va nje
14. go di{ nji ce"Olu je"
U Srbi ji
pa ras tos `rtva ma,
u Hrvat skoj slav lje
Na gi bni vo zo vi
opet sti `u u Split
SPLIT - Je da na est da na na kon ve li ke `elje zni ~ke ne sre }e u Ru di na -
ma, u ko joj je zbog is ka ka nja vo za iz tra ~ni ca smrtno stra da lo {est, a
po vri je |e no 55 oso ba, ju ~e je na split sku `e lje zni ~ku sta ni cu sti gao prvi
na gi bni voz iz Za gre ba.
Prva vo`nja na gi bnim vo zom pro te kla
je ugo dno za 96 pu tni ka, ugla vnom mla -
dih lju di, ali i za ~la no ve Upra ve "Hrva -
ta kih `e lje zni ca" (H@), ko ji su,
pri dru`iv {i se pu tni ci ma, `elje li po sla ti
po ru ku da je uprkos tra ge di ji ko ja se do go di la voz je dan od naj si gur ni jih na -
~i na pre vo za.
"La knu lo mi je", bi le su prve ri je ~i Zo ra na Po pov ca, pred sje dni ka Upra ve
H@ hol din ga na kon {to je vo zom sti gao u Split.
Za ni mlji vo je da dio pu tni ka ko ji su ju ~e sti gli u Split za te {ku ne sre }u u
Ru di na ma ni su ni ~u li. (Hi na)
Po li caj ci na
pla `i u ci vi lu
BRA TI SLA VA - Slo va ~ki po li -
caj ci ko ji sva kog lje ta pa tro li ra ju u
hrvat skim lje to va li {ti ma na Ja dra -
nu da po mo gnu slo va ~kim tu ris ti -
ma do bi li su na re |e nje da svu ku
uni for me, ka ko ne bi pos ta li me ta
odmaz de na vi ja ~a split skog Haj -
du ka zbog in ter ven ci je slo va ~ke
po li ci je pro tiv hu li ga na u @i li ni.
Slo va ~ki po li caj ci se ta ko sa da u
pa tro li sa hrvat skim ko le ga ma po -
jav lju ju is klju ~i vo u ci vi lu ili jo{
bo lje u ku pa }em kos ti mu, iako se
na jav lje na odmaz da Haj du ko vih
na vi ja ~a sve la za sa da na je dan iz -
gre ba ni auto mo bil slo va ~kih tu ris -
ta u Sta rom Ka {te lu i {te tu od
1.400 evra. (Agen ci je)
Ispa li li ra ke tu i
za pa li li os trvo
SPLIT - De ve to ~la na po sa da gu -
me nog bro da ra no ju ~e je, na kon
{to se na su ka la izme |u uva le Pal -
mi`ane i gra da Hva ra, ispa li la si -
gnal nu ra ke ta za po mo} ko ja je
pa la na os trvo Sve ti Je ro lim i za pa -
li la nis ko ra sti nje.
Pe tna est va tro ga sa ca Do bro vo -
ljnog va tro ga snog dru{ tva Hvar iza -
{lo je na te ren i lo ka li zo va lo po`ar.
Iz gor je lo je nis ko ra sti nje, a va tra
ni je prou zro ko va la ma te ri jal nu {te -
tu. Je dna oso ba iz bro da je za tra`ila
lje kar sku po mo}, na vo dno, zbog
bla `ih po vre da. (Agen ci je)
Prva vo` nja
je pro te kla ugo dno
za 96 pu tni ka
PRE [E VO, BEO GRAD - Odbor ni ci al ban skih
par ti ja sa ju ga Srbi je po kre nu li su ini ci ja ti vu za stva -
ra nje al ban skih re gi onal nih in sti tu ci ja i iz dvo je nog re -
gi ona Pre {ev ska do li na.
U po li ti ~koj de kla ra ci ji, ko ju su usvo ji li odbor ni ci
skup {ti na op {ti na Pre {e vo, Me dve |a i Bu ja no vac, od Vla -
de se tra`i ubrza va nje raz go vo ra o re gi ona li za ci ji uz me -
|u na ro dno po sre do va nje. U ovom do ku men tu pod sje }a se
da je ri je~ o ini ci ja ti vi ko ja je u du hu po li ti ~ke pla tfor me iz
ja nu ara 2006. go di ne.
Na sku pu u Pre {e vu oni su is ta kli da ovaj
do ku ment tre ba sa mo da ubrza za po ~e ti po li ti ~ki pro ces
re in te gra ci je Al ba na ca u in sti tu ci je sis te ma Re pu bli ke
Srbi je, pro ces ko ji, ka ko se ka`e u de kla ra ci ji, Vla da Srbi je
BEO GRAD - Spe ci jal ni izvjes ti lac Sa vje ta Evro -
pe Dik Mar ti, za du `en za is tra `i va nje na vo da o trgo -
vi ni or ga ni ma Srba i du gih ne al ba na ca na Ko so vu i
sje ve ru Al ba ni je, sti gao je ju ~e u dvo dne vnu po sje tu
Beo gra du.
Mar ti se ju ~e sas tao s mi nis tar kom prav de Sne `a -
nom Ma lo vi}, a za da nas su pre dvi |e ni su sre ti s tu `i ocem
za ra tne zlo ~i ne Vla di mi rom Vu k~e vi }em, re pu bli ~kim
tu `i ocem Slo bo da nom Ra do va no vi }em i pred sje dni kom
Ko mi si je za nes ta la li ca Ve ljkom Oda lo vi }em.
Por tpa rol Tu `i la{ tva za ra tne zlo ~i ne Bru -
no Ve ka ri} re kao je da se od po sje te Mar ti ja o~e ku je mno -
go, a pri je sve ga ot kri va nje is ti ne o to me {ta se do go di lo
izme |u 1999. i 2001. go di ne na Ko so vu i sje ve ru Al ba ni je.
On je re kao da je Tu `i la{ tvo za ra tne zlo ~i ne na pra vi -
lo ozbi ljnu pre zen ta ci ju ko ja }e bi ti pri ka za na spe ci jal -
nom iz vjes ti ocu, da }e bi ti ra zmi je nje ni po da ci i da srpsko
tu `i la{ tvo za ni ma do ~e ga je Mar ti do {ao u svo joj is tra zi.
Pra vo su dni or ga ni Srbi je po kre nu li su
mar ta pro {le go di ne is tra gu o trgo vi ni or ga ni ma na Ko so -
vu i sje ve ru Al ba ni je na osno vu na vo da iz knji ge biv {e
gla vne tu `i te ljke Ha {kog tri bu na la Kar le del Pon te "Lov".
Pre ma na vo di ma knji ge, ote ti Srbi su odvo |e ni u ta ko -
zva nu `u tu ku }u u mjes tu Bu relj na sje ve ru Al ba ni je gdje
su im va |e ni or ga ni. Do sa da je iden ti fi ko va no vi {e od 10
`rta va, kao i iz vr{i la ca pri pa dni ka ne ka da{ nje Oslo bo di la -
~ke voj ske Ko so va. (Agen ci je)
Dik Mar ti je sti gao u dvo dne vnu
po sje tu Beo gra du
sa ju ga
U po li ti ~koj de kla ra ci ji,
ko ju su usvo ji li
odbor ni ci op {ti na
Pre {e vo, Me dve |a
i Bu ja no vac, od Vla de
za hti je va ju ubrza va nje
raz go vo ra o re gi ona li za ci ji
uz me |u na ro dno
po sre do va nje
Iz vjes ti lac SE o
"`u toj ku }i"
Ini ci ja ti va
Skup {ti ne
odbor ni ka
al ban skih
po li ti ~kih
par ti ja
Al ban ci
Da ~i}:
Po tre bna
po ja ~a na
bu dnost
na ju gu
4. 8. 2009. vupsbl 17 Region
Oplja ~ka na
ban ka
u [i be ni ku
Sl BE NlK - Na oruzan auto mat -
skom pu skom | mas k| ran mo to r|s -
t| •kom ka c| qom ne po zna t|
p|ja •kas ju •e uju tro je op|ja •kao
|spos ta vu Oro at|a ban ke u S| be n| -
ku. Pa zboj n|k je po u|as ku u ban -
ku sav|a dao •u va ra te za pr| je t|o
s|uzbe n| ca ma da mu da ju no vac.
Na kon to qa je s p|| je nom po bje -
qao. a po || c| ja je op ko || |a mjes to
|n c| den ta.
La `na uzbu na
za po `ar
ZA GPEB - Ü s|s te mu za do ja vu
pozara u tu ne |u Sve t| Pok ju •e uju -
tro se upa ||o a|arm. a|| je po |z|as ku
va tro qa sne ek| pe na te re ut vrde no
da se ra d| o |a znoj uzbu n|. Na kon
po |a sa ta obus ta ve. sao bra caj u tu -
nu |e je po no vo uspos tav |jen. Pro te -
k|oq v| ken da sao bra caj je kroz tu ne|
Sve t| Pok b|o |zra z| to qust.
Vi ze za
ze mlje sa
crne lis te
BEO GRAD - Us kla |i va nje
vi znog re`ima Srbi je s evrop -
skim po dra zu mi je va pra }e nje
bi je le i crne {en gen ske lis te i
uvo |e nje vi za za gra |a ne
onih ze ma lja ko ji ma i Evrop -
ska uni ja tra`i vi ze, izja vi la je
pro fe sor ka Fa kul te ta po li ti -
~kih na uka i ne ka da{ nja di re -
ktor ka Kan ce la ri je za
evrop ske in te gra ci je Ta nja
Mi{ ~e vi}.
Obja{ njva ju }i da }e se vi -
zni re`im Srbi je mi je nja ti po -
sli je stu pa nja na bi je lu
{en gen sku lis tu, Mi{ ~e vi }e va
je re kla da Srbi ja ne mo ra
odmah da uvo di vi ze ne kim
ze mlja ma, pre ma ko ji ma EU
ima stro gi vi zni re`im, ali is -
ti ~e i da bi to bi lo do bro ura -
di ti {to pri je. (Be ta)
Spa lio
se ko kte lom
NO VA LJA - Slo ve na ~ki tu -
ris ta je, to kom bo rav ka na
hrvat skom os trvu Pag, pri li -
kom ispi ja nja ko kte la za do -
bio te {ke tje le sne po vre de.
Na ime, mla di} je sa dru{ -
tvom na te ra si apar tma na
ispi jao al ko hol ni ko ktel B-
52, ko ji je pri je kon zu mi ra nja
za pa lio u ~a {i ko ja se u je -
dnom tre nut ku pre vrnu la, pri
~e mu je pla men za hva tio nje -
go vu odje }u.
Prva po mo} pru`ena mu je
u am bu lan ti Hi tne po mo }i u
Na va lji oda kle je pre ve zen na
li je ~e nje u za dar sku Op{tu
bol ni cu. (Agen ci je)
Vijesti
tre ba da gra di sa le gi ti mnim po li ti ~kim pred sta vni ci ma
ovih op {ti na uz po sre do va nje pred sta vni ka me |u na ro dne
za je dni ce.
Li der Par ti je za de mo krat sko dje lo va nje, ko ja je na
vlas ti u Bu ja nov cu, ali ne vi {e i u Pre {e vu, i je di ni na ro -
dni po sla nik u Skup {ti ni Srbi je Ri za Ha lji mi re kao je da
je ri je~ o do ku men tu ko ji je pot vrda de kla ra ci je iz 2006.
go di ne.
"Naj no vi ji do ku ment je i od go vor na
ne od go vo ran odnos Vla de Srbi je pre ma pro ble mi ma i
zah tje vi ma Al ba na ca na ju gu Srbi je", re kao je Ha lji mi,
na po me nuv {i da Skup {ti na odbor ni ka al ban skih po li ti -
~kih par ti ja bro ji 59 odbor ni ka.
Ti pro ble mi i zah tje vi su, ka ko se na vo di, de mi li ta ri -
za ci ja re gi ona, pre kid svih akci ja srpske spe ci jal ne po li ci -
je, pro por ci onal na zas tu plje nost Al ba na ca u dr`a vnim in -
sti tu ci ja ma, po se bno u lo kal noj i po gra ni ~noj po li ci ji,
rje {e nje o upo tre bi fa kul tet skih di plo ma Uni ver zi te ta u
Pri {ti ni iz da tih po sli je fe bru ara 2008. go di ne i oslo ba |a -
nje Al ba na ca uha p{e nih u akci ji srpske spe ci jal ne po li ci je
de cem bra pro {le go di ne.
Po li ti ~ka de kla ra ci ja do ne se na je ne po -
sre dno na kon raz go vo ra po li ti ~kih pred sta vni ka Al ba na -
ca ju ga Srbi je sa za mje ni kom pre mi je ra i mi nis trom
unu tra{ njih po slo va Ivi com Da ~i }em.
On je to kom pro {le ne dje lje raz go va rao s al ban skim
li de ri ma sa ju ga Srbi je o po li ti ~koj sta bil nos ti i bez bje -
dnos ti i o za je dni ~koj bor bi pro tiv ko rup ci je i kri mi na la.
Mi nis tar po li ci je je re kao i da je do go vo re no da se ti
raz go vo ri nas ta ve.
"Pos to je odre |e ni oba ve {taj ni po da ci ko -
je mi do bi ja mo od za pa dnih oba ve {taj nih slu`bi, da pos -
to je odre |e ni kru go vi na Ko so vu, na ro ~i to oni ko ji po ti ~u
iz tih kra je va, ko ji bi `ele li da iza zo vu nes ta bil nost, da se
na bav lja odre |e no oru`je, da su ~ak ti kru go vi po ve za ni
sa sko ra{ njim in ci den ti ma, ra nja va njem pri pa dni ka @an -
dar me ri je", ka zao je Da ~i}.
"Za to je ne op ho na odre |e na bu dnost na tom po -
dru ~ju. Uos ta lom i Evrop ska ko mi si ja, ka da je go vo ri la
o vi znoj li be ra li za ci ji, go vo ri la je o bo ljoj za {ti ti i kon -
tro li admi nis tra ti vne li ni je pre ma Ko so vu", do dao je
on. (Agen ci je)
Za hti je va ju,
izme |u os ta -
log, pre kid
svih akci ja
srpske spe ci -
jal ne po li ci je
Srbi je tra`e re gi on
Pot pred sje dn| ca G17 p|us Su -
za na Gru bje s|c sma tra da b| stva ra nje
etn| •k|h re q| ona vo d| |o des ta b| || za c| j| |
po ten c| ja| noj de z|n te qra c| j| Srb| je. Ap -
so |u tno ne ma us|o va da b| |o ko ja na c| -
ona| na ma nj| na u Srb| j| stva ra svoj
re q| on. To je su pro tno |de j| | su st| n| re -
q| ona || za c| je ko ja upra vo pred stav |ja
bra nu sva kom ob|| ku se pa ra t| zma. re -
k|a je Gru bje s| ce va. ko ja je | ko or d| na -
tor Pa dne qru pe ko ja pr| pre ma
rje se nja za re q| ona || za c| ju.
Gru bje {i}: Etni ~ki
re gi oni vo de
des ta bi li za ci ji
Skup al ban skih
odbor ni ka sa ju ga
ze mlje odr`an
u Pre {e vu
Job Ad Support Staff EU “Strengthening PHI in BiH”
EPOS Health Management is looking for suitable candidates that are interested to work in the EU funded
technical assistance project on “Strengthening Public Health Institutes in Bosnia and Herzegovina”. We
are looking for candidates for the following positions in Sarajevo and Banja Luka:
- Office Manager
- Translator/Interpreter
Requirements for all positions are excellent English skills, sound knowledge of MS Office applications
(especially Excel), previous relevant working experience, and the ability to work in an international team.
If you are interested in any of the positions, please send an email stating your interest and motivation as
well as your CV to Cezara.Ciorici@epos.de for 7
th
days from 04-11 August 2009. Only candidates under
consideration will be contacted by email.
BO SNA I HER CE GO VI NA
RE PU BLI KA SRPSKA Broj: 86 0 Ip 004475 07 Ip
OSNO VNI SUD U MO DRI ^I Mo dri ~a, 10.07.2009. go di ne
Osno vni sud u Mo dri ~i po su di ji Vin ku Mi la di no vi}u u iz vr{noj stva ri tra `i oca iz vr{e nja RS Mi nis tar stvo
fi nan si ja Po res ka upra va PC Do boj, zas tu pan po za kon skom zas tu pni ku Pra vo bra ni la{ tvo RS sje di {te za -
mje ni ka u Do bo ju, pro tiv iz vr{e ni ka AD "Ra dnik gra dnja" Mo dri ~a, Ul. [ev ke Av di}a bb, ra di du ga
738.804,33 KM, do nio je da na 10.07.2009. go di ne slje de }i
O G L A S
Kod Osno vnog su da u Mo dri ~i pod po slo vnim bro jem 86 0 Ip 004475 07 Ip se vo di iz vr{ni pos tu pak u iz -
vr{noj stva ri tra `i oca iz vr{e nja RS Mi nis tar stvo fi nan si ja Po res ka upra va PC Do boj, zas tu pan po za kon -
skom zas tu pni ku Pra vo bra ni la{ tvo RS sje di {te za mje ni ka u Do bo ju, pro tiv iz vr{e ni ka AD "Ra dnik
gra dnja" Mo dri ~a, ra di izmi re nja du ga u izno su od 738.804,33 KM na ne kre ti na ma iz vr{e ni ka i to:
Po slo vnog obje kta - upra vne zgra de upi sa ne na par ce li k.~. br. 2097/5 gra di li {te ku }a i zgra da po vr{i ne
198 m
2
upi sa ne u PL br. 1959 k.o. Mo dri ~a.
Po zi va ju se sva za in te re so va na li ca da pi sa no ili usme no oba vi jes te sud o ra zlo zi ma zbog ko jih se iz vr{e -
nje ne mo `e spro ves ti na go re na ve de nim ne po kre tnos ti ma.
SU DI JA
Vin ko Mi la di no vi}
18 vupsbl!4. 8. 2009.
Ekonomija
Kotacija kompanija
Kotacija fondova
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te - novo tr`i{te
"Du van" u
mi nu su 20 od sto
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber zi os -
tva ren je pro met od 97.847,10 KM,
kroz 51 tran sa kci ju.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
lis ta B naj ve}i pro met je os tva ren
akci ja ma "Te le ko ma Srpske" u izno -
su od 12.120,89 KM, po pro sje~noj
ci je ni od 1,19 KM, za 0,85 od sto vi -
{oj u odno su na pro {lo trgo va nje.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom
ber zan skom tr`i {tu os tva ren je akci -
ja ma "Du va na" iz Bi je lji ne u izno su
od 4.200 KM, po pro sje~noj ci je ni
od 0,24 KM, za 20 od sto ni `oj u
odno su na pret ho dno trgo va nje.
Akci je ovog pre du ze }a ima le su naj -
ve }i pad vri je dnos ti, a u plu su je bi la
sa mo do boj ska "Mon ta `a" s ras tom
ci je ne akci ja od 25 od sto na 0,10
KM. Kod fon do va naj ve}i pro met je
os tva ren akci ja ma "Euro in ves tment
fon da" iz Ba nja lu ke u izno su od
1.695,20 KM, po pro sje~noj ci je ni
od 8,15 KM za 1,88 od sto vi {oj u
odnosu na pret ho dno trgo va nje.
Naj ve }i rast ci je ne od 1,95 od sto na
4,71 KM ima le su akci je "Zep ter
fon da" iz Ba nja lu ke, a ni je dan fond
ni je imao pad vri je dnos ti akci ja.
Kod du `ni ~kih har ti ja od vri je -
dnos ti naj vi {e je trgo va no ob ve zni -
ca ma RS - izmi re nje ra tne {te te 2 u
vri je dnos ti od 30.280,82 KM po
pro sje ~noj ci je ni od 39,63 KM za
0,57 od sto ni `oj u odno su na pret ho -
dno trgo va nje.
Vri je dnost BIRS se po ve }a la za
0,07 od sto na 955,24 po ena, FIRS je
imao rast za 0,70 od sto i izno si
1.670,54 po ena, a ERS10 in deks je
pao za 0,14 od sto na 661,07 po ena.
P.K.
Mi li on KM
za di oni ce
"Ener go in ves ta
VMC"
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem trgo -
va nju na Sa ra jev skoj ber zi os tva ren je
pro met od 1.258.478,63 KM, a u sklo -
pu 102 tran sa kci je pro me to va no je
49.746 di oni ca.
Pro met na ko ta ci ji izno sio je
28.331,00 KM, a na ko ta ci ji kom pa ni ja
trgo va no je u vri je dnos ti od 19.860,26
KM. Naj ve }i pro met na ko ta ci ji kom -
pa ni ja os tva ren je di oni ca ma "Bo sna li -
je ka" iz Sa ra je va u izno su od 19.860,26
KM po ci je ni od 13,90 KM.
Na pi mar nom slo bo dnom tr`i {tu os -
tva ren je pro met od 183.173,13 KM, a
naj vi {e je trgo va no di oni ca ma "Elek tro -
pri vre de BiH" u izno su od 161.693,97
KM po ci je ni od 19,03 KM. Na se kun -
dar nom slo bo dnom tr`i {tu os tva ren je
pro met u vri je dnos ti od 1.046.974,50
KM, a naj tra `e ni je bi le su di oni ce pre -
du ze }a "Ener go in vest VMC" iz Sa ra je -
va, ko ji ma je trgo va no u izno su od
1.005.000 KM po ci je ni od 30 KM. Na
ko ta ci ji fon do va os tva ren je pro met od
8.470,74 KM, a naj vi {e je trgo va no di -
oni ca ma "Cro BiH" fon da Mos tar u
izno su od 3.703,11 KM po ci je ni od
4,11 KM.
Naj ve}i rast vri je dnos ti na ju ~e ra{ -
njem trgo va nju od 1,30 od sto na 13,90
KM i male su di oni ce "Bo sna li je ka", a
naj ve }i pad vri je dnos ti od 50 od sto na
17,50 KM ima le su di oni ce sa ra jev ske
"Uni gra dnje".
Vri je dnost BIFX-a se sma nji la za
0,80 od sto na 1.813,80 po ena, SASX-
10 in deks je skli znuo za 1,02 od sto i
izno si 936,72 po ena, a SASX-30 in deks
je pao za 0,88 od sto na 1.110,77 po ena.
P.K.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.10 25.00%
Du van B| je |j| na 0.24 -20.00%
Bo sna || jek Sa ra je vo
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
13.90 1.30%
Ün| qra dnja Sa ra je vo 17.50 -50.00%
SASE BLSE
+0,07%
BIRS
-0,80%
BIFX
-1,02%
SASX-10
-0,88%
SASX-30
+0,70%
FIRS
-0,14%
ERS10
Kretanje cijene akcija
"Telekoma Srpske" Banjaluka
Kretanje cijene akcija
HE na Drini Vi{egrad
Kretanje cijene dionica
"Bosnalijeka" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Hidrogradnje" Sarajevo
Mon ta za Do boj
Po dba ~aj u
RMU Ze ni ca
ZE NI CA - Ru da ri Ru dni ka
mrkog uglja Ze ni ca u ju lu su
proi zve li 23.456 to na uglja, {to
74 od sto pla ni ra ne proi zvo dnje.
Naj ve }e ko li ~i ne uglja proi -
zve de ne su u po go nu Sta ra ja -
ma - 12.800 to na, po tom u
Ra spo to ~ju 9.385 to na, dok je
u ja mi Stra nja ni u ko joj od
mar ta ka da se do go di la ne sre }a
tra ju sa na ci oni ra do vi, proi -
zvo dnja izno si la 1.270 to na
uglja.
"U Sta roj ja mi je os tva re no
95 od sto pla ni ra ne proi zvo dnje
i mo `e mo bi ti za do vo ljni. U
ja mi Ra spo to ~je u to ku su in -
ten zi vne pri pre me na otva ra nju
no vih ot ko pnih po lja ko je }e
po tra ja ti i u av gus tu. To je ra -
zlog {to je pro {log mje se ca os -
tva re no 77 od sto pla ni ra ne
proi zvo dnje", izja vio je Mu nir
Ha li lo vi}, te hni ~ki di re ktor
RMU Ze ni ca. (Fe na)
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Obveznice i ostale HOV
Kri za sma nji la
do bit "Bo sna li je ka"
SA RA JE VO - Far ma ce ut ska kom pa ni ja "Bo sna li jek" iz Sa ra je va os -
tva ri la je u prvom po lu go di {tu ne to do bit u izno su od 3,7 mi li ona KM, {to
pred stav lja pad od 29 od sto u odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne.
U "Bo sna li je ku" ka `u da je u odno su na pro {lu go di nu do {lo do pro mje na u
ra~uno vod stve nim po li ti ka ma, {to je ima lo do da tni ne ga ti vni efe kat na do bit od
de set od sto. Pri ho di "Bo sna li je ka" u prvoj po lo vi ni 2009. izno si li su 51 mi li on
KM i bi li su za 1,2 od sto ma nji u odno su na prvo po lu go di {te pro {le go di ne.
Pri hod od pro da je far ma ce ut skih proi zvo da izno sio je 49,8 mi li ona KM i bi lje `i
pad od 1,5 od sto u odno su na is ti pe ri od pro {le go di ne. Na do ma }em tr`i {tu os -
tva ren je pri hod od 34,9 mi li ona KM, {to pred stav lja sma nje nje od 0,3 u odno -
su na pro {lu go di nu, dok je pri liv nov ca od izvo za sma njen za ~e ti ri pro cen ta na
14,9 mi li ona KM.
"Uprkos po slje di ca ma tre nu tne eko nom ske kri ze 'Bo sna li jek' je ve oma za do -
vo ljan os tva re nim re zul ta ti ma na do ma}em tr`i {tu. Lan si ra li smo osam no vih
proi zvo da u prvoj po lo vi ni ove go di ne i zadr`ali vo de}u po zi ci ju me|u far ma -
ce ut skim kom pa ni ja ma uprkos ve oma ja koj me|una ro dnoj kon ku ren ci ji. Na
inos tra nim tr`i {ti ma se eko nom ska kri za osje ti zna ~aj ni je, ali je ipak za bi lje`en
rast na ve}ini na {ih vo de}ih izvo znih tr`i {ta, a po se bno u Ru si ji gdje je za bi lje -
`e no po ve}anje pri ho da od 55 od sto", ka `u u "Bo sna li je ku". Upra va "Bo sna li -
je ka" sma tra da os tva re ni re zul ta ti u prvom po lu go di {tu 2009. po ka zu ju da se
kom pa ni ja do bro no si sa svim pro ble mi ma ko ji po ga|aju eko nom sko ok r -
u`enje u ko jem po slu je. U "Bo sna li je ku" vje ru ju, da }e u dru goj po lo vi ni go di -
ne us pje ti na do kna di ti pad pro da je ko ji je os tva ren na ne kim izvo znim tr`i {ti ma
ka ko bi os tva ri li pla ni ra nih 113 mi li ona KM pri ho da i 9,1 mi li on KM do bi ti.
P.K.
Pre drag KLIN COV
BA NJA LU KA - Osi gu ra va ju }a dru{ tva u RS su za
prvih {est mje se ci ove go di ne obra ~u na la pre mi ju u
uku pnom izno su od 57 mi li ona KM, {to je 2,6 od sto vi -
{e ne go u is tom pe ri odu la ni, po da ci su Agen ci je za osi -
gu ra nje RS.
To je zna ~aj no ma nja sto pa ras ta pre mi je u odno su na
11,5 od sto iz pro {le go di ne, ~e mu je naj vi {e do pri ni je lo za -
hla |e nje u oblas ti ne oba ve znih ne `i vo tnih osi gu ra nja zbog
uda ra svjet ske fi nan sij ske i eko nom ske kri ze. Pre mi ja kas -
ko osi gu ra nja vo zi la u prvom po lu go di {tu pa la je za ~ak
19,5 od sto u po re |e nju s is tim raz do bljem 2008. i izno si
Vrsta osiguranja Iznos (u mil. KM) Rast/pad (%)
Motorna vozila (obavezno) 40,1 4,4
@ivotna 3,6 24,3
Nezgode 3,6 2,1
Vozila na kopnu osim {inskih (kasko) 3,45 -19,5
Po`ar i ostale prirodne sile 2,9 0
Ostale {tete na imovini (kra|e, lomovi) 2,3 -17,6
Ostalo 1,05 27,9
UKUPNO 57 2,6
Obra~unata premija osiguranja
u periodu januar - jun 2009. godine
Naj ve cu obra •u na tu pre m| ju me du
11 os| qu ra va ju c|h ku ca u PS u prvom po -
|u qo d| stu za b| |je z| |o je Ja ho r| na os| qu ra -
nje |z Pa |a u |zno su 10.3 m| || ona KM. ko je
je uje dno os tva r| |o | naj ve cu sto pu ras ta
od 23.2 od sto.
Ja ho r| na je t| me pos ta |a || der na trz| stu
PS pre te kav s| Ko s|q Du nav os| qu ra nje
ko je je s pre m| jom na kra ju ju na od 9.1 m| -
|| on KM pa |o na tre ce mjes to. |za b| je |j|n -
skoq Bo bar os| qu ra nja ko je je
ev| den t| ra |o pre m| ju u |zno su od 9.5 m| || -
ona KM.
Naj ma nju obra •u na tu pre m| ju. ma nju od
m| || on KM. os tva r| |a su naj m|a da drus tva -
M| kro í|n os| qu ra nje | Os| qu ra nje Aura |z
Ba nja |u ke.
"Ja ho ri na" svrgla
"Ko sig Du nav"
Kre ta nja u se kto ru
Kas ko
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
4. 8. 2009. vupsbl 19 Ekonomija
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
71,23
3,84
1,78
0,19
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
961,50
14,39
5,70
0,45
M. RE NER
SA RA JE VO - Po ljo pri vre dni ci Po sav -
skog kan to na jo{ ni su do bi li oko 1,4 mi li ona
KM po ti ca ja za du han, tov svi nja i ka pi tal -
na ula ga nja iz pro {le go di ne, re kao je ju ~e
Mar ko Grgi} iz Udru `e nja po ljo pri vre dni -
ka iz Po sav skog kan to na.
On tvrdi da uzgajiva~i svinja zbog to ga
pla ni ra ju po dni je ti tu `bu pro tiv Mi nis tar stva
po ljo pri vre de FBiH.
Mi nis tar po ljo pri vre de FBiH
Da mir Lju bi}, me |u tim, od go va ra da su is pla -
}e ni po ti ca ji za du han, kao i dio po ti ca ja za
tov svi nja.
"Pro ce du ra is pla te tih po ti ca ja je ta kva da
se pre no si na na re dnu go di nu. Pro ces uz go ja
du ha na i to va svi nja ta ko ide. Du han se, na
pri mjer, pla }a po ~et kom go di ne, ali je to rod
za 2008. go di nu. Po ti ca ji za du han su is pla }e ni
kao i do bar dio za tov svi nja", re kao je Lju bi}.
Grgi} is ti ~e da na is pla tu du ga za pro {lu
go di nu ~e ka ve li ki broj po ljo pri vre dni ka jer u
Po sav skom kan to nu ima dos ta si tnih proi zvo -
|a ~a ko ji ma se is pla }u je 1.000 do 2.000 KM.
"Uzgajiva~i svinja ~ak pla ni ra ju
po di za nje tu `be. Od 90 do 100 da na tra je tov
svi nja, ta ko da su po ti ca ji tre ba lo da budu u
prvom kvar ta lu ove go di ne ka ko je pri je i{lo, a
oni jo{ ni su is pla }e ni", do dao je Grgi}.
Mar ko Ka uri no vi}, pred sje dnik Udru `e -
nja svi njo go ja ca Po sav skog kan to na ko je ima
120 ~la no va, ka zao je da }e tu `i ti Mi nis tar stvo
ako za ne ko li ko da na ne do bi ju od go vor ka da
}e do bi ti po ti ca je.
"Pa li smo svi jer ne ma mo ro be. Ni smo jo{
do bi li po ti ca je i za to ne mo `e mo uba ci ti dru gu
proi zvo dnju, odno sno po ~e ti s to vom svi nja.
Ne ma mo {ta po nu di ti me so pre ra |i va ~i ma",
do dao je Ka uri no vi}.
Mar ko Vu je vi}, po sla nik u Pred sta -
vni ~kom do mu Par la men ta FBiH i pred sje dnik
par la men tar nog Odbo ra za po ljo pri vre du i {u -
mar stvo, ka zao je da su na sjednici Odbo ra
do bi li in for ma ci ju da ni je is pla }e no 1,4 mi li -
ona KM pro {lo go di{ njih po ti ca ja za po ljo pri -
vre dni ke Po sav skog kan to na, ali da je ovaj
pro blem pri su tan i na dru gim mjes ti ma.
"Izne na di lo me je jer sam pri je to ga do bio
na pi sme no od Mi nis tar stva da su is pla }e ni svi
po ti ca ji. Ovo pi ta nje se mo ra izves ti na ~is tac,
mo ra se zna ti gdje le `i pro blem", re kao je ju ~e
Vu je vi}.
Mi nis tar po ljo pri vre de
od go va ra da su is pla }e ni
pod sti ca ji za duvan i dio
pod sti ca ja za tov svi nja
Ga {e nje po `a ra
Vla da Fe de ra ci je BiH sa svim si gur no ne mo `e po mo }i do ma }im proi -
zvo |a ~i ma mli je ka ona ko ka ko su to ovih da na ura di le ze mlje EU - iz -
dva ja njem po 15.000 eura gaz din stvi ma ko ja se ba ve ovom vrstom
proi zvo dnje.
Na ja va da bi se pro blem lje tnih vi {ko va mli je ka i nis kih ot ku pnih ci je -
na, zbog ~e ga su mlje ka ri u FBiH na ja vi li pro tes te za 5. av gust, mo gao
ri je {i ti in terven tnim pod sti ca ji ma uli je va na du da ova proi zvo dnja, u ko -
joj smo po slje dnjih go di na os tva ri li izni mno do bre re zul ta te, ne }e bi ti
za bo rav lje na. No, in ter ven ci ja Vla de, ma ko li ko do bro do {la, ne }e ri je {i -
ti te {ko }e s ko jima se mlje -
kar stvo u FBiH su o~a va.
Kri za mli je ka, ko ja uz gred
tre se sve ze mlje EU, pre lo -
mi la se u FBiH pre ko le |a
po ljo pri vre dnih proi zvo |a -
~a, ko ji ma su mlje ka re sni zi -
le ot ku pnu ci je nu za ~ak 35
do 40 pos to. Za {ti tna ci je na
mli je ka od 57 fe nin ga, ko ju je Vla da FBiH svo je vre me no for mi ra la, ali
je o~i gle dno ni je bi la spre mna od bra ni ti, pot vrdi la se kao pre va zi |e ni
in stru ment za {ti te po ljo pri vre dni ka.
Ni ko, me |u tim, ni je ana li zi rao ka ko i za {to su ci je ne mli je ka u trgo vi -
na ma po ve }a ne dok ot ku plji va ~i svo jim ko ope ran ti ma is to vre me no pla -
}a ju sve ma nje izno se za ispo ru ~e no mli je ko. Pra vo pi ta nje za vlas ti je,
da kle, u ~i ji d`ep ide nov ac od sve ve }e ra zli ke izme |u far mer ske i ma -
lo pro daj ne ci je ne?
Pro pu {ta ju }i da se po za ba ve ovom ma te ma ti kom, vlas ti se ola ko odri -
~u pri tis ka na mlje ka re, pa }e in ter ven tnim nov cem sa mo uga si ti tre nu -
tni po `ar, ali ne i spri je ~i ti da se pro tes ti do go de dru gom pri li kom.
BOJA NOVCA
Pi {e:
Bo ri vo je SI MI]
Za {ti tna ci je na
mli je ka od 57 fe nin ga, ko ju
je Vla da FBiH for mi ra la,
pot vrdi la se kao
pre va zi |e ni in stru ment
za {ti te po ljo pri vre dni ka
Po ziv za upis
{a ma ~kih ob ve zni ca
BA NJA LU KA - Op {ti na [a mac/Bo san ski [a mac obja vi la je ja -
vni po ziv za upis i upla tu prve emi si je op {tin skih ob ve zni ca.
Na osno vu odlu ke lo kal nog par la men ta bi }e emi to va no 45.800 ob -
ve zni ca no mi nal ne vri je dnos ti 100 KM, odno sno uku pne vri je dnos ti
emi si je 4.580.000 KM. Do spi je }e emi si je je de set go di na, a ka ma tna
sto pa izno si 5,9 od sto na go di{ njem ni vou.
U to ku prve go di ne is pla }i va }e se po lu go di{ nje sa mo ka ma ta, a na -
kon to ga gla vni ca i pri pa da ju }i dio ka ma te vla sni ci ob ve zni ca do bi ja -
}e sva kih {est mje se ci.
Mu ni ci pal ne ob ve zni ce do sa da su emi to va li Ba nja lu ka, Gra di -
{ka/Bo san ska Gra di {ka, La kta {i i Bi je lji na. (Fe na)
Po ljo pri vre dni ci iz Po sav skog kan to na tvrde da jo{ ni su do bi li pod sti ca je
Uzgajiva~i svinja pri je te tu `bom
od sto, na 3,6 mi li ona KM, dok je pre mi ja oba ve znog osi gu -
ra nja od auto-od go vor nos ti, ko je do mi ni ra u uku pnoj stru -
ktu ri, po ve }a no za 4,4 od sto, na oko 40 mi li ona KM.
Gru jo Ko mlje no vi}, di re ktor ba nja lu ~kog "Ko -
sig Du nav osi gu ra nja", dru{ tva ko je je u prvom po lu go di {tu
pre trpje lo pad pre mi je od 13,1 od sto, ka `e da osje }a ju po -
slje di ce fi nan sij ske i eko nom ske kri ze.
"Glo bal na kri za je sma nji la po slo va nje li zing ku }a, kao
i ban kar sko kre di ti ra nje ka ko za ku po vi nu vo zi la ta ko i
odre |e nih pro je ka ta ko ja se tre ba ju osi gu ra ti, a {to je na{
zna ~aj ni pro daj ni ka nal. Re ce si ja je, ta ko |e, uti ca la i na ma -
nje in ves ti ci onih pro je ka ta, a sa mim tim i nji ho vo osi gu ra -
nje", is ta kao je on.
Na po mi nje da se na "Ko sig Du nav osi gu ra nje"
ne ga ti vno odra zi la i ne lo jal na kon ku ren ci ja u osi gu ra nju od
auto-od go vor nos ti, na vo de }i da po je di na dru{ tva u RS da ju
ne za ko ni te po pus te. Ko mlje no vi} u nas tav ku po slo vne go -
di ne, ipak, o~e ku je opo ra vak i ispu nje nje za crta nog pla na o
ras tu pre mi je osi gu ra nja od 10 pro ce na ta.
U "Ne {ko vi} osi gu ra nju" iz Bi je lji ne, ko je je u prvih
{est mje se ci ove go di ne za bi lje `i lo pad pre mi je od 2,8 od -
sto, tvrde da su na te `u po slo vnu go di nu, po red kri ze, uti ca -
la i po ve }a na kon ku ren ci ja usljed ulas ka osi gu ra va ju }ih
ku }a iz FBiH na tr`i {te RS.
"Zbog fi nan sij ske nes ta bil nos ti i ote `a nog po slo va nja
lju di se sve te `e odlu ~u ju iz dvo ji ti no vac za osi gu ra nje. Sa -
mos tal ni pri va tni pre vo zni ci ili fi zi ~ka li ca ko ji ima ju dva do
tri vo zi la sve rje |e obnav lja ju re gis tra ci ju ili osi gu ra ju sa mo
je dno vo zi lo, {to je po se bno pri su tno u is to ~nom di je lu RS",
ka `e Mi len ko Mi {a no vi}, di re ktor "Ne {ko vi} osi gu ra nja".
3,45 mi li ona KM, dok je pre mi ja osi gu ra nja "os ta lih {te ta
na imo vi ni" (pro val ne kra |e, lo mo vi sta ka la i ma {i na), ma -
nja za 17,6 od sto i izno si 2,3 mi li ona KM.
Po zi ti vnim se, pak, mo `e ocije ni ti za dr`a va -
nje sna `ne sto pe ras ta pre mi je `i vo tnih osi gu ra nja od 24,3
Za dr`a na sna `na sto pa
ras ta pre mi je `i vo tnih osi gu ra nja
"Ne {ko vi} osi gu ra nje" u prvih
{est mje se ci ove go di ne za bi lje `i lo
pad pre mi je od 2,8 od sto
FOTO NN
Pa du
obra ~u na te
pre mi je
naj vi {e
do pri ni je lo
za hla |e nje
u oblas ti
ne oba ve znih
ne `i vo tnih
osi gu ra nja
zbog uda ra
svjet ske
fi nan sij ske i
eko nom ske
kri ze
osi gu ra nja RS za prvih {est mje se ci ove go di ne
osi gu ra nje naj vi {e kas ka
20 vupsbl!4. 8. 2009. Ekonomija
ln d|j sk| |zvoz pao je za v| se
od •et vrt| ne u ju nu. sa op st| |o
je M| n|s tar stvo trqo v| ne ln d| je.
sto je de ve t| uzas to pn| mje sec
os troq sma nje nja ra zmje ne sa
sv|je tom. lzvoz je vr|je d|o 12.8
m| || jar d| do |a ra | b|o je 27.7 od -
sto ma nj| ne qo ju na 2008. dok
je uvoz n| z| za 29.3 od sto |
|zno s|o je 19 m| || jar d| do |a ra.
Stopa ne za po s|e nost| u
Ma ke do n| j| u prvom tro mje -
se •ju ove qo d| ne |zno s| |a je
32.7 od sto. a u |s tom pe r| -
odu |a n| 34.8 od sto. po da c|
su drza vnoq Za vo da za sta -
t|s t| ku na vo de c| da je u |je -
tnoj se zo n| pr| mje tan b|a q|
opo ra vak akt| vnos t| u pr| -
vre d|.
Pred ga {e njem
100.000
ru mun skih
pre du ze }a
BU KU RE[T - U Ru mu ni ji }e
do kra ja go di ne bi ti za tvo re no jo{
100.000 ma lih i sre dnjih pre du -
ze }a, upo zo rio je pred sje dnik ru -
mun skog Na ci onal nog sa vje ta za
ma la i sre dnja pre du ze }a Ovi diju
Ni ko la es ku.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, naj -
te `e po go |e na su pre du ze }a ko ja
se ba ve trgo vi nom na ma lo i
uslu ga ma. Ru mun ski po slo dav -
ci o~e ku ju ve }i eko nom ski pad u
dru goj po lo vi ni ove i to kom na -
re dne go di ne. (Srna)
"Ford"
s ras tom
pro da je na kon
dvi je go di ne
DE TRO IT - Po ve }a na po tra` -
nja auto mo bi la pod sta knu ta
dr`a vnim pro gra mom "Ke{ za
krnti je" po mo gla je "For du" da
za bi lje `i prvi skok pro da je u po -
slje dnje dvije go di ne, sa op {tio je
ju ~e dru gi po ve li ~ni ame ri ~ki
proi zvo |a~ mo tor nih vo zi la.
"Ford", ko ji ni je pre ci zi rao za
ko li ko je po ve }ao pro da ju, u ju -
lu je os tva rio prvi rast pro da je
na go di{ njem ni vou od no vem -
bra 2007. go di ne i po svoj pri li ci
to je prvi plus bi lo kojrg od {est
ve li kih proi zvo |a ~a od av gus ta
pro {le go di ne. U sklo pu pro gra -
ma "Ke{ za krnti je" kup ci no vih
{te dlji vih i eko lo {ki pri hva tlji vi -
jih auto mo bi la do bi ja ju po pust
od 3.500 do 4.500 do la ra. (AP)
Op ti mi zam
za vla dao
Wall Stre etom
NJU JORK - Pod uti ca jem do -
brih ma kro eko nom skih i vi jes ti o
po slo va nju kom pa ni ja ra spo -
lo`enje na Wall Stre etu je vrlo do -
bro, a S&P 500 in deks po ras tao je
od mar ta do kra ja ju la za 46 od -
sto, {to je nje gov naj ve}i pe to -
mje se~ni rast od 1938. go di ne.
Ana li ti ~a ri o~e ku ju da }e S&P
500 in deks ove se dmi ce pre }i te -
hni~ki i psi ho lo {ki va`nu gra ni cu
od 1.000 bo do va, {to bi bi la na -
ja va nas tav ka ras ta ci je ne akci ja.
Ako se, pak, ne odr`i iznad tog
ni voa mo gla bi usli je di ti do bi to -
no sna pro da ja i pad ci je ne akci ja.
"Rast ci je ne akci ja bio je u po -
slje dnje vri je me im pre si van, ali
se to ne mo `e re }i i za obim
trgo vi ne. Mi slim da bi ove se -
dmi ce tre ba lo da za re daju ve oma
do bre vi jes ti da bi po dr{ka bi la
do vo ljno sna`na za pro bi ja nje
ni voa od 1.000 bo do va", ka`e
Kejt Sprin ger, pred sje dnik kom -
pa ni je "Ca pi tal Fi nan ci al Advi -
sory Ser vi ces". (Bu si ness)
"Al ca tel
-Lu cent"
ku pu je
"Ve lo cix"
PA RIZ - Fran cus ko-ame ri ~ki
proi zvo |a~ te le ko mu ni ka ci one
opre me "Al ca tel-Lu cent" ku pu je
bri tan sku kom pa ni ju "Ve lo cix"
spe ci ja li zo va nu za sis te me na -
mije nje ne emi to va nju di gi tal nih
sa dr`a ja, a iznos tran sa kci je ni je
objav ljen. Me |u kli jen ti ma "Ve -
lo cixa" su i kom pa ni je BBC i
"Ve ri zon", a "Al ca tel-Lu cent" se
sve vi {e okre }e po slo vi ma u ve zi
s emi to va njem sa dr`a ja. (Ta njug)
Do bit Bar claysa
sko ~i la de set od sto
LON DON - Bri tan ski ban kar ski gi gant Bar clays obja vio je da je
uprkos glo bal noj fi nan sij skoj i eko nom skoj kri zi u prvoj po lo vi ni ove
go di ne os tva rio skok ne to do bi ti od 9,9 od sto na 1,9 mi li jar di fun ti u
odno su na is to pro {lo go di{ nje raz do blje.
U prvih {est mje se ci ove go di ne Bar clays bi lje `i i rast pri ho da u odno su
na prvo po lu go di {te 2008. od 37 od sto na re kor dnih 16,25 mi li jar di fun ti.
I po red odli ~nih re zul ta ta ban ka upo zo ra va na nas ta vak ne po vo ljnih
tr`i {nih okol nos ti u ovoj go di ni usljed {i re nja glo bal ne re ce si je. U ta kvim
uslo vi ma po slo va nja Bar clays je u prvih {est mje se ci ove go di ne po ve }ao
vri je dnost otpi sa pro ble ma ti~ne imo vi ne i dru ga re zer vi sa nja u ve zi s lo -
{im kre di ti ma na 4,56 mi li jar di fun ti u po re |e nju sa 2,45 mi li jar di fun ti u
is tom raz do blju pro {le go di ne.
"U 2009. go di ni se nas tav lja ju ote`ane okol nos ti za po slo va nje kao po -
slje di ca re ce si je ko ja je u 2008. za hva ti la ve}inu re gi ja u ko ji ma po slu je -
mo", re kao je iz vr{ni di re ktor ban ke D`on Var li. (Bu si ness)
REVIZOR
Na gra da Po lja ci ma
za gle da nje re kla ma
VAR [A VA - Po lja ci ko ji do vo ljno du go iz dr`e gle da ju }i re kla me ove je -
se ni mo }i }e da do bi ju bes pla tne raz go vo re pre ko mo bil nih te le fo na, po -
pust na ro bu u tr`nim cen tri ma ili bes pla tnu stru ju.
Mo bil ni ope ra ter "Ga le na" i bri tan ska kom pa ni ja "Oti neo" osmi sli li su je -
dnos ta van sis tem, na ko ji se pre ko In ter ne ta pri ja vi lo ve} 200.000 Po lja ka. Sis -
tem saj ta je je dnos ta van - na kon re gis tra ci je i pri ja ve polj ski go spo din
Ko val ski upi su je ne ko li ko po da ta ka o se bi ko ji ga svrsta va ju u odre |e nu ci ljnu
gru pu za ogla {i va ~e, a za tim mu os ta je da strplji vo od gle da re kla me na mije -
nje ne toj gru pi po tro {a ~a. Za sva ku re kla mu ko ju po gle da ko ri snik do bi ja po -
ene, a ka da ih pri ku pi do vo ljno, na pri mjer ka da vi di po nu du 50 ra zli ~i tih
re kla ma, do bi ja kod ko ji mu omo gu }a va da do bi je bes pla tnu uslu gu ili po pust
u vrije dnos ti od oko 1,3 evra, {to mo omo gu }a va na pri mjer da za tu su mu
raz go va ra pre ko mo bil nog te le fo na u mre `i "Ga le ne".
"Sis tem ne ma ogra ni ~e nja. Mo gu }e je za po gle da ne re kla me za no vi {am pon
do bi ti po pust na ro bu u dro ge ri ja ma ko je taj {am pon pro da ju, mo `e da se do bi -
je ku pon za po pust u trgo vin skom lan cu ko ji se re kla mi ra ili da se ko dom pla ti
dio ula zni ce za kon cert", ka zao je Lu ka{ Ada m~ik iz polj ske fi li ja le kom pa ni je
"Oti neo". Od prije tri mje se ca ka da je sajt po kre nut, pre ko nje ga je pre {lo 150
re kla mnih kam pa nja, a pri vo de se kra ju pre go vo ri sa dis tri bu te ri ma elek tri ~ne
ener gi je ko ji bi u sis tem uklju ~i li i po nu du bes pla tne stru je. (Ga ze ta Wybor cza)
Grci ne odus ta ju
od EP CG
POD GO RI CA - Kon zor ci jum
gr~kih kom pa ni ja "Gol den Energy"
"Pu blic Power Cor po ra ti on" i da lje je
za in te re so van za ku po vi nu dije la
akci ja "Elek tro pri vre de Crne Go re"
(EP CG), iako je ten der ska ko mi si ja
pro {le se dmi ce da la pre dnost po nu di
ita li jan ske kom pa ni je "A2A".
Pred sta vni ci gr~kog kon zor ci ju ma
ko ji je za ku po vi nu i do ka pi ta li za ci ju
18,3 od sto akci ja EP CG po nu dio
cije nu od 11,10 evra po akci ji, za ra -
zli ku od "A2A" ko ja je po nu di la
cije nu od 8,40 evra, sti gli su u Pod -
go ri cu, da bi sa ~e ka li ko na ~an od go -
vor Sa vje ta za pri va ti za ci ju Crne
Go re. Ten der ska ko mi si ja odbi la je
po nu du Grka jer je ona, ka ko je
obja{ nje no, uslov lje na, dok su Ita li -
ja ni po nu di li ni `u cije nu, ali bez
uslov lja va nja. (Agen ci je)
O~e ku je se
odla zak 2.000
ra dni ka NIS-a
NO VI SAD - Pred sje dnik Je din -
stve ne sin di kal ne or ga ni za ci je
Naf tne in dus tri je Srbi je (NIS) Go -
ran Ta ki} ocije nio je ju ~e da }e se
do 14. av gus ta za do bro vo ljni
odla zak iz te kom pa ni je pri ja vi ti
oko 2.000 od uku pno 12.500 za -
po sle nih.
Na vo de }i da se do sa da pri ja vi lo
vi {e od 1.000 za po sle nih Ta ki} je
ka zao da je za do bro vo ljni odla zak
ra dni ci ma po nu |e na bru to ot pre -
mni na od 750 evra po go di ni sta -
`a, a da Sin di kat tra `i is tu ci fru u
ne to izno su. Ve }in ski vla snik NIS-
a je rus ki "Gaz pro mneft", ko ji je
za 51 od sto dr`a vnih akci ja pla tio
400 mi li ona evra. (Be ta)
VA [IN GTON - Jo{ du go na kon {to za vr{i prvi
man dat ame ri~kog pred sje dni ka Ba ra ka Oba me u
2013. go di ni, mi li oni Ame ri ka na ca pla}a}e ci je nu
aktu el ne re ce si je, jer je mno go onih ko ji su iz gu bi li
po sao suo~eno sa du go traj nom ne za po sle no{}u.
Od ra dni ka u auto mo bil skoj in dus tri ji u De tro itu
pres ta rih za pre kva li fi ka ci ju i imi gra na ta u Ari zo ni ko ji
ne ma ju po sla u gra|evi nar stvu do no vih di plo ma na ta sa
uni ver zi te ta ko ji se na dme }u s is ku snim ra dni ci ma za
ma li broj po slo va, sve vi {e lju di u SAD suo~ava se s iz -
gle di ma za du go traj nom ne za po sle no{}u. Od po~et ka re -
ce si je u de cem bru 2007. go di ne sto pa ne za po sle nos ti u
SAD po ra sla je za 4,6 od sto na 9,5 od sto, {to je njen naj -
ve}i skok od "ve li ke de pre si je" tri de se tih go di na pro {log
vi je ka. Jo{ lo {i ji po da tak je da je pro sje~no tra ja nje ne za -
po sle nos ti sa da go to vo {est mje se ci, {to je naj du `i pe ri od
do sa da.
Iako Oba ma ~es to pod sje}a da je re ce si ju
na sli je dio od svog pret ho dni ka D`or d`a Bu {a, kri za }e si -
gur no obi lje`iti nje go vu ba {ti nu, a i nje gov izbor ni slo gan
"Da, mi mo`emo" mo gao bi se pre tvo ri ti u ne pri li ku. Ako
Oba ma ne uspi je izna}i na~in da po bolj {a si tu aci ju na
tr`i {tu ra da, stav "da, mo`emo", ko ji je u ame ri~kom
dru{ tvu pod sta kao svo jom kam pa njom, mo gao bi bi ti za -
mi je njen o~ajem, te os ta vi ti du bo ke pri vre dne i so ci jal ne
o`i ljke ko ji }e pot ko pa ti nje go ve po li ti~ke ci lje ve.
Ne za po sle nost uobi~aje no ras te to kom re ce si je, jer
sla blje nje tra`nje tje ra kom pa ni je da sma nju ju proi zvo -
dnju i broj ra dni ka. Uobi~aje no, ti ra dni ci po no vo na|u
po sao ka da za po~ne eko nom ski opo ra vak. U re ce si ja ma
po~et kom osam de se tih go di na pro {log vi je ka sto pe ne za -
po sle nos ti dos ti za le su ~ak 10,8 od sto. Za hva lju ju}i
sna`nom opo rav ku, go di nu da na na kon kri ze sto pe ne za -
po sle nos ti pa le su na 8,3 od sto.
Taj obra zac izmi je njen je u pro te klim go di na ma, pa
se iz gu blje na ra dna mjes ta u re ce si ja ma po no vo otva ra ju
mno go spo ri jim tem pom. U re ce si ji u 2001. go di ni ne za -
po sle nost je do se gnu la vrhu nac 19 mje se ci na kon nje nog
za vr{et ka i tre ba lo je jo{ na re dne tri go di ne da se sto pa
ne za po sle nos ti spus ti na pre dre ce si oni ni vo.
U aktu el noj re ce si ji, sma tra ju eko no mis ti,
ne za po sle nost }e bi ti vi so ka jo{ na re dne ~eti ri go di ne.
Rast du go traj ne ne za po sle nos ti za eko no mis te je za go net -
ka. Kon gre sna kan ce la ri ja za bu d`et je is tra `i va la tu po ja -
vu i za klju~ila da ju je te {ko obja sni ti. Ja sno je, me |u tim,
da {to su du `e lju di bez po sla to im je te`e do bi ti no vi.
Nji ho ve vje {ti ne zas ta ri je va ju, po slo dav ce odbi ja ju ve li ke
pra zni ne u nji ho vim bio gra fi ja ma, a pre dnost do bi ja ju
LON DON - Svjet ski izvo ri naf te pre su {u ju mno -
go br`e ne go {to se pret ho dno pre tpos tavljalo, zbog
~e ga se o~e ku je ka tas tro fal na ener get ska kri za ko ja
bi mo gla one mo gu }i ti eko nom ski opora vak, sma tra -
ju u Me |u na ro dnoj agen ci ji za ener gi ju (IEA).
Gla vni eko no mis ta IEA Fa tih Bi rol, sma tra da je ~u -
dno {to ja vnost i ve }i na vla da po tpu no igno ri {u ~injeni cu
da }e re zer ve naf te us ko ro bi ti is crpljene i da }e glo bal na
proi zvodnja dos ti }i svoj vrhu nac za oko de set go di na,
bar de ce ni ju ra ni je ne go {to se mi sli lo. On je do dao da }e
se tr`i {na mo} ne ko li ci ne ze malja proi zvo |a ~a, ko je
ima ju zna ~aj ne re zer ve naf te, ve }i nom na Blis kom is to -
ku, ubrza no po ve }a va ti ka da po ~ne naf tna kri za na kon
2010. go di ne.
"Je dnog da na naf te vi {e ne }e bi ti i mo ra mo
os ta vi ti taj ener gent pri je ne go {to on os ta vi nas, mo ra mo
se pri pre mi ti. [to pri je kre ne mo to bolje, jer je na{ cje lo -
ku pni eko nom ski i so ci jal ni sis tem ba zi ran na naf ti i ti me
se tre ba ozbiljno po za ba vi ti", ka `e Bi rol. On je do dao da
se is tin ska kri za o~e ku je 2011. go di ne ka da po ras te po -
tra`nja jer ni je do voljno ura |e no da se obe zbi je de no vi
re sur si ko ji bi na do kna di li ubrza no smanjenje pos to je }ih
naf tnih polja.
"Kri zu }e osje ti ti po tro {a ~i jer }e go ri vo bi ti mno go
skuplje ne go sa da. To }e se odra zi ti na eko no mi ju jer
mno gi ljudi mi sle da }e mo pre va zi }i tre nu tnu kri zu za
ko ju go di nu, ali to }e bi ti ve oma spo ro i osjetljivo, a pro -
ces opo rav ka bi }e ote `an po ve }a nim ci je na ma naf te",
ka `e Bi rol.
Proi zvodnja naf te ve} je dos ti gla svoj
vrhu nac u zemljama ko je ni su ~la ni ce Or ga ni za ci je ze -
ma lja izvo zni ca naf te (OPEC), a era jef ti ne naf te je za -
vr{e na. Na ve }i ni naf tnih polja proi zvodnja je dos ti gla
svoj vrhu nac, {to zna ~i da se mo ra ju na }i dru gi izvo ri da
se za do vo lji po tra`nja.
"^ak i ako po nu da os ta ne na is tom ni vou svi jet }e
mo ra ti da na |e ekvi va lent za ~e ti ri Sa udij ske Ara bi je da
odr`i proi zvodnju i {est Sa udij skih Ara bi ja da os ta ne u
ko rak s o~e ki va nim po ras tom po tra`nje od sa da pa do
2030. go di ne", ka `e Bi rol. (In de pen dent)
Me |u na ro dna agen ci ja za ener gi ju
upo zo ra va da pre su {u ju izvo ri naf te
Do la zi ka tas tro fal na
ener get ska kri za
Is tin ska naf tna kri za
o~e ku je se 2011. go di ne ka da po ras te
po tra`nja za naf tom, ka `e Bi rol
Ci je nu eko nom ske kri ze SAD
Kraj re ce si ji,
os ta je
U aktu el noj re ce si ji,
sma tra ju eko no mis ti,
ne za po sle nost u SAD
bi }e vi so ka jo{ na re dne
~e ti ri go di ne, a po se bno
bri ne rast du go traj ne
ne za po sle nos ti
F
O
T
O

A
F
P
4. 8. 2009. vupsbl 21 Ekonomija
TO KIO - Svjet ska fi nan sij ska
i eko nom ska kri za uslo vi la je
o{ tro po gor {nje si tu aci je na tr`i -
{tu ra da u SAD, Ja pa nu i Evro -
pi, gdje se to kom ju na broj
ne za po sle nih uve }ao na vi {e od
33 mi li ona, obja vio je ja pan ski
po slo vni dne vnik "Nik kei" po zi -
va ju }i se na do bro upu }e ne
izvo re.
Po da ci po ka zu ju da je od mar ta
pro {le go di ne u SAD, Ja pa nu i
Evro pi bez po sla os ta lo vi {e od 12
mi li ona lju di. Naj ve }i broj iz gu -
blje nih ra dnih mjes ta u po me nu -
tim re gi oni ma za bilje `en je u
pre ra |i va ~kom se kto ru in dus tri je.
Broj za po sle nih sa mo u tom dije lu
ame ri ~ke pri vre de opao je to kom
ju na za 136.000.
Ne za po sle nost u Ja pa nu uve }a -
na je, ina ~e, to kom ju na na 5,4 od -
sto od uku pno ra spo lo `i ve ra dne
sna ge, {to je sa svim bli zu is to rij -
skog ma ksi mu ma od 5,5 pro ce na -
ta. Is to vre me no je u SAD i
evrop skim ze mlja ma za bi lje `e na
jo{ ve }a sto pa ne za po sle nos ti od
9,5 i 9,4 od sto.
Pos to je zna ci da su in dus trij ske
kom pa ni je u Ja pa nu, SAD i Evro -
pi ve} pre `i vje le naj te `i dio kri ze,
ali je usljed svjet ske fi nan sij ske
kri ze do {lo do ve li kog pa da proi -
zvo dnje, zbog ~e ga u na re dnom
pe ri odu ne tre ba is klju ~i ti do da tni
skok ne za po sle nos ti. (Nik kei)
Od mar ta pro {le
go di ne u SAD, Ja pa nu i
Evro pi bez po sla os ta lo
vi {e od 12 mi li ona lju di
NEZVANI^NO
U ra zvi je nim
ze mlja ma bez po sla
33 mi li ona lju di
Eko no mi ja SAD ni je
vi {e na ivi ci ko lap sa
VA [IN GTON - Ame ri ~ka eko no mi ja ni je vi {e na ivi ci ko lap sa, ali
se dr`a va su o~a va s te {kim izbo ri ma u da ljem sma nje nju de fi ci ta,
izja vio je mi nis tar fi nan si ja SAD Ti mo ti Gaj tner.
Gos tu ju }i u te le vi zij skoj emi si ji sa biv {im {e fom Fe de ral nih re zer vi
SAD Ala nom Grin spa nom, Gaj tner je na gla sio da je va `no da pos to ji vo -
lja u ze mlji da se obo ri de fi cit.
"Ono {to }e mo prvo vi dje ti je da }e rast bi ti po zi ti van. Za tim }e se
uspo ri ti trend ras ta bro ja ne za po sle nih, s mo gu }no{ }u otva ra nja no vih ra -
dnih mjes ta slje de }e go di ne", re kao je Gaj tner i na ja vio da }e Vla da u
me |u vre me nu ra zmo tri ti mo gu }nost po ve }a nja po mo }i za ne za po sle ne.
Gaj tner i Grin span su se sa gla si li da su ne op ho dne mje re po mo }i pri -
vre di, ko je je Vla da u Va {in gto nu odo bri la pro {le i ove go di ne, uti ca le na
rast bu d`et skog de fi ci ta ko ji se po peo na ne pri hva tljiv ni vo. Gaj tner, me -
|u tim, ni je odba cio mo gu }nost da ljeg po ve }a nja po re za, na vo de }i da }e
admi nis tra ci ja pred sje dni ka SAD Ba ra ka Oba me odlu ~i ti o to me da li je
ta mje ra ne op ho dna da bi se sma njio dr`a vni de fi cit. (ABC)
MOS KVA - Rus ka kom pa ni ja "Ru sal",
ko ja je u vla sni{ tvu po srnu log taj ku na Ole ga
De ri pas ke, do go vo ri la je sa za pa dnim kre di to -
ri ma osno vne uslo ve za re pro gra mi ra nje du ga
ko ji izno si 7,4 mi li jar de do la ra.
To je naj ve}e re pro gra mi ra nje du ga u kor po -
ra ti vnoj is to ri ji Ru si je, a do ~et vrtog tro mje se~ja
2013. go di ne kom pa ni ja }e mo ra ti kre di to ri ma
ot pla ti ti pet mi li jar di do la ra. Is to vre me no "Ru sal"
mo ra da za mrzne is pla tu di vi den di, sve dok se
odnos ne to du ga pre ma pro fi tu pri je izmi re nja
oba ve za ne sma nji na tri pre ma je dan.
U prve ~eti ri go di ne "Ru sal" }e
dug ser vi si ra ti nov~anim is pla ta ma, ~ija }e se vi -
si na odre|iva ti pre ma ope ra ti vnim re zul ta ti ma
po slo va nja kom pa ni je.
Dio ka ma ta "Ru sal" }e pla}ati u go to vi ni po
sto pi od 1,75 od sto do 3,5 od sto pre ko Li bo ra,
dok }e pre os ta li dio ka ma ta bi ti ka pi ta li zo van.
Na kon ~eti ri go di ne "Ru sal" mo`e re fi nan si ra ti
pre os ta li dio du ga na jo{ tri go di ne i to pod tr`i -
{nim uslo vi ma.
Uku pan dug "Ru sa la" izno si 16,8 mi li jar di
do la ra, a na re dnih mje se ci kom pa ni ja pla ni ra po -
tpi sa ti spo ra zu me o re pro gra mi ra nju i s rus kim
ban ka ma, ko ji ma du gu je 2,1 mi li jar du do la ra.
De ri pas ka, rus ki alu mi ni jum ski ma -
gnat i ne kad naj bo ga ti ji ~o vjek Ru si je, su o~io se s
gu blje njem kon tro le u kom pa ni ji "Ru sal" zbog
pri tis ka du go va i dras ti~nog pa da ci je ne me ta la
na svjet skim ber za ma usljed glo bal ne eko nom ske
kri ze. "Ru sal" je du`an u ~ak 70 inos tra nih ba na -
ka me|u ko ji ma su ABN Amro, Ci ti gro up, BNP
Pa ri bas i Mer rill Lynch. Spe ku li sa lo se da su po -
je di ne ban ke bi le spre mne da dug pre tvo re u
akci je "Ru sa la", ali je De ri pas ka ka te go ri ~no
odbio te pri je dlo ge in sis ti ra ju }i na re pro gra mi ra -
nju du go va nja.
^e trde se tje dno go di{ nji De ri -
pas ka je pre ma lis ti naj bo ga ti jih lju di svi je ta ko ju
objav lju je ame ri ~ki po slo vni list "For bes" pro {le
go di ne iz gu bio 88 od sto imo vi ne zbog slo ma rus -
kog tr`i {ta ka pi ta la i pa da ci je na alu mi ni ju ma na
se dmo go di{ nji mi ni mum. De ri pas ka je, ka ko je
izra ~u nao "For bes", iz gu bio 24,5 mi li jar di i nje -
go vo car stvo se is to pi lo na sa mo 3,5 mi li jar di do -
la ra. (Re uters)
Oleg De ri pas ka pos ti gao do go vor sa za pa dnim ban ka ma
"Ru sal" re pro gra mi ra
7,4 mi li jar de do la ra du ga
mla|i lju di. Naj~e{}i re cept za otpu {te ne je pre kva li fi ka -
ci ja, ali pla ta i be ne fi ci je u no voj ka ri je ri obi~no su da le -
ko lo {i ji ne go ra ni je. Ne ka da{ nji ra dni ci u auto mo bil skoj
in dus tri ji za ra|iva li su 28 do la ra, a na kon pre kva li fi ka ci je
sve ga de vet do la ra na ~as.
"Naj te`e za mno gera dni ke u auto mo bil skoj
in dus tri ji ko ji su taj po sao ra di li 25 go di na i vi {e jes te da
pri hva te da je na glo i traj no nji hov `ivo tni stan dard po to -
nuo za 80 od sto", ka`e Da glas Staj ts, iz vr{ni di re ktor
"Ca pi tal Area Mic hi gan Wor ksa" - cen tra za ka ri je re u
dr`avi Mi ~i gen.
Pro ble mi du go traj ne ne za po sle nos ti za hva ta ju ne sa -
mo ra dni ke, ne go i nji ho ve po ro di ce i ci je lu za je dni cu, jer
ras te broj ku}a ko je ban ke pli je ne zbog ne pla}anja hi po -
te ka, ko m{i je pro pa da ju, a kri mi nal ras te. A {to du `e ne -
za po sle nost tra je, lju di se sve vi {e osje}aju na pu {te ni i
iz da ni.
S ne za po sle no{}u da le ko vi {om od ono ga {to je
ve}ina eko no mis ta pre dvi|ala kad je pre uzi mao du`nost
pred sje dni ka, Oba ma }e mo ra ti uvje ri ti Ame ri kan ce da je
ame ri~ki san jo{ os tva riv. Ali, ka da 2012. go di ne kre ne u
rei zbor, vje ro va tno }e i da lje bi ti suo~en s te {kim sta njem
na tr`i {tu ra da.
Ipak, na ho ri zon tuima tra~aka na de, a eko -
no mis ta pri "Mo ody's Eco nomy" D`o zef Bru se las sma tra
da }e nov cem iz sti mu la ti vnog pa ke ta vri je dnog 787 mi -
li jar di do la ra bi ti otvo re ni po slo vi u gra|evi nar stvu. On
vje ru je da su do bri iz gle di i za za po{ lja va nje fi nan sij skih
stru~nja ka s Wall Stre eta, ko ji bi mo gli pro na}i po sao u
bu tik in ves ti ci onim ban ka ma ili na po slo vi ma ra zvo ja fi -
nan si ra nja u start-ap kom pa ni ja ma. Za ne {to sta ri je ra dni -
ke iz auto mo bil ske in dus tri je eko no mis ti, me |u tim,
je dno gla sno ka `u da ne ma po mo}i i da su nji ho va ra dna
mjes ta nes ta la za uvi jek. (Bu si ness)
Uku pan dug "Ru sa la"
izno si 16,8 mi li jar di do la ra
Nas tav ljen rast
proi zvo dnje u Ki ni
PE KING - Ki na je u ju lu os tva ri la rast in dus trij ske proi zvo dnje za -
hva lju ju }i re kor dnom Vla di nom kre di tnom pa ke tu vrije dnom 585
mi li jar di do la ra ~i ji je cilj pod sti ca nje ras ta do ma }e pri vre de, objav -
lje no je ju ~e u Pe kin gu.
Vo de }a azij ska bro ker sko-in ves ti ci ona gru pa ci ja "CLSA Asia-Pa ci fic
Mar kets" obja vi la je da je ki nes ki in deks "CLSA Chi na Pur cha sing Ma na -
gers" u ju lu po ras tao na 52,8 po ena, {to je naj vi {i ni vo u pro te klih go di nu
da na. Po tro{ nja os tva re na za hva lju ju }i pri mje ni sti mu la ti vnog pa ke ta, kao i
re kor dno kre di ti ra nje od uku pno bi li on do la ra u prvoj po lo vi ni go di ne, po -
mo gli su ve li kom bro ju kom pa ni ja i sprije ~i li ko laps trgo vin skog se kto ra.
"Proi zvo |a ~ka akti vnost i da lje ubrza va, a, {to je jo{ va `ni je, za rast po ru -
d`bi na je na jod go vor ni je do ma }e tr`i {te. Tra` nja iz inos tran stva je i da lje
sla ba", izja vio je di re ktor is tra `i va nja u hon kon {koj fi li ja li "CLSA Asia-Pa -
ci fic Mar kets" Erik Fi {vik.
Ki nes ka pri vre da je u dru gom tro mje se ~ju os tva ri la rast od 7,9 od sto, a
kon sul tan tska fir ma "IHS Glo bal In sig ht" pre dvi |a da bi ta azij ska ze mlja
do 2015. mo gla po proi zvo dnji da pre te kne SAD. (Blo om berg)
pla }a ju ma so vnim gu bit kom ra dnih mjes ta
ne za po sle nost
Kr| za na trz| stu
ne kre tn| na do da tno je po -
qor sa |a s| tu ac| ju ne za po -
s|e n| ma. jer u po dru•j| ma
s v| so kom ne za po s| e -
noscu ob|•no je | mno qo
kuca na pro da ju zboq ne -
p|acanja h| po te kar n|h kre -
d| ta.
Kad su |o ka| n| |z q|e d| s| v|.
po ne kad je je d| n| |zbor
se || dba. a|| nju ote za va
pro da ja ne kre tn| na.
Pre ma po da c| ma kon -
su| tan tske kom pa n| j e
Oha| |en qer. Gray & Ohr|s -
tmas. 18 od sto od on|h
ko j| su u dru qom tro mje -
se•ju ove qo d| ne us pje ||
nac| po sao se od se || |o.
sto je naj v| se od 2006.
qo d| ne | za •e t| r| od sto v| -
se ne qo u prvom ovo qo -
d|s njem tro mje se•ju.
U kri zi
ni se li dba
ni je la ka
Naj ~e{ }i re cept
za otpu {te ne je
pre kva li fi ka ci ja,
ali pla ta i be ne fi ci je
u no voj ka ri je ri
obi ~no su da le ko lo {i ji
Za sta ri je ra dni ke iz
auto mo bil ske in dus tri je
ne ma po mo }i
FO TO NN
"Ru sal" o~e ku je
sko ri do go vor i
s rus kim ban ka ma
F
O
T
O

N
N
22 vupsbl!4. 8. 2009.
Reporta`a
Pri pre mio: Bo ris \U RI]
Ka da se dvadeset{estogo di{ nja Nen si
su o~i la s kri znom si tu aci jom na svom po slu
u je dnoj ki nes koj fa bri ci be zal ko hol nih pi -
}a, odlu ~i la je da vi di da li }e joj fej slif ting i
ulje p{a va nje no sa po mo }i da pre bro di kri -
zu.
Mo `da zvu ~i kao dras ti ~na so lu ci ja, ali
u ze mlji gdje sva ke go di ne sti `e 6,1 mi li on
no vih di plo mi ra nih stu de na ta na sma nje no
tr`i {te, njen po tez se mo `e oprav da ti. Mla di
lju di ko ji prvi put po ku {a va ju da se za po sle
tra `e bi lo ko ji na ~in da se do ~e pa ju po sla.
Ka da se do da da je ko zme ti ~ka hi rur gi ja
zna ~aj no po mo gla Nen si da do bi je svoj prvi
po sao odmah na kon di plo mi ra nja uop {te joj
ni je bi lo po tre bno dos ta vre me na da bi se
opet odlu ~i la za ope ra ci je.
Pri li ~no zgo dna Ki nes ki nja ka `e da je
2004. go di ne, na kon {to je i{la na ope ra ci ju
ka pa ka, njen no vi iz gled o~i ju bio kar ta za
us pjeh.
"Ima la sam vi {e {an si da do bi jem po -
sao i bi la sam odli ~no pri hva }e na to kom in -
ter vjua", obja{ nja va mla da Ki nes ki nja.
Me |u tim, Nen si ni je pra vo ime ove
Ki nes ki nje. Dva da na na kon za dnje ope ra -
ci je in tra ven ska gu ma jo{ vi si iz nje ne ru ke,
dok joj je li ce pre kri ve no za vo ji ma. Ona `e -
li da os ta ne ano ni mna da nje ne ra dne ko le -
ge ne bi sa zna le {ta je ura di la. Kao i mno gi
Ki ne zi, ona je odra sla uz Kon fu ~i je vu izre -
ku: "Ti je lo, ko sa i ko `a se na slje |u ju od ro -
di te lja. Ne moj te se usu di ti da ih po vri je di te
ili im na ne se te {te tu. Ovo je po ~e tak sti ca -
nja ne vi ne bo `an stve nos ti."
Nje na taj no vi tost uop {te ne sa dr`i `a -
lje nje. Na pro tiv, ona uop {te ne `a li zbog
toga {to je ura di la.
"Na dam se da }u pos ta ti jo{ lje p{a",
obja{ nja va Nen si. "To }e me u~i ni ti sa mo -
po uz da ni jom", do da la je ona.
Pre ma iz vje {ta ji ma dr Zao Ju na, po mo -
}ni ka di re kto ra Me |u na ro dnog cen tra "[an -
gaj Ren-ai" bol ni ce, bi znis ko zme ti ~kih
ope ra ci ja se u nje go voj bol ni ci uve }ao za 10
ods to u odno su na pro {lu go di nu. Pri ja telj -
ski nas tro jen plas ti ~ni hi rurg ne `e li da to
ozna ~i kao bum, po {to ne ki vi {e ne mo gu
se bi da priu {te ko zme ti ~ku ko re kci ju usljed
eko nom ske kri ze. Do ktor Zao ipak pri zna je
da je rast kon stan tan i ugla vnom do la zi od
stra ne je dnog slo ja dru{ tva - mla dih lju di.
Oko 30 od sto kli je na ta bol ni ce su stu -
den ti, dok os ta lih 60 od sto pred stav lja ju
mla |i lju di ko ji `e le da una pri je de svoj iz -
gled, a ne da za us ta ve sta re nje. On obja{ nja -
va da se mla di ugla vnom odlu ~u ju na
ope ra ci je da bi po ve }a li {an se za za po sle -
nje. Naj po pu lar ni ja ope ra ci ja ko ju dos ta
njih uzi ma je ta ko zva na ope ra ci ja du plog
kap ka. Za 500 do la ra mu {kar ci i `e ne mo gu
do bi ti spe ci fi ~nu braz du ko ja im po ma `e da
{i re otvo re o~i.
"Ovo ~i ni da iz gle da te mno go akti vni -
je, mno go bu dni je", obja{ nja va dje voj ka
ko ja jo{ ni je na pra vi la ovu ope ra ci ju.
Ta ko |e je po pu lar na ope ra ci ja sma nje -
nja no sa i uku pna pro mje na li ca.
"Ki nes ko-mon gol sko li ce je ve oma {i -
ro ko i ra vno. Tre nu tna de fi ni ci ja mo de je da
se ima du `e i u`e li ce sa du `im no sem",
obja{ nja va dr Zao.
Broj mu {ka ra ca ko ji po te `u za plas ti -
~nom ope ra ci jom ne mo `e se ni pri bli `no
mje ri ti s bro jem `e na. Oni se ugla vnom
odlu ~u ju za im plan tan te ko se, po {to se }e la -
vost ne sma tra po zi ti vnim zna kom u ki nes -
kom dru{ tvu.
Pri li ~no
zgo dna
Ki nes ki nja
ka `e da je
na kon {to
je i{la na
ope ra ci ju
ka pa ka njen
no vi iz gled
o~i ju bio
kar ta za
us pjeh
Oko 30 od sto
kli je na ta
bol ni ce su
stu den ti,
dok os ta lih
60 od sto
pred stav lja ju
mla |i lju di
ko ji `e le da
una pri je de
svoj iz gled
Mla di Ki ne zi ~es to idu na "ulje p{a va nje" li ca
Plas ti ~ne ope ra ci je za
la k{e do bi ja nje po sla
Pri pre mi la: Na ta {a TE [I]
o kom ~et vrtog ~a sa jo ge, Ivon
Kong iz Hong Kon ga po ku {a la je
da is te gne le |a u sje de }em po lo -
`a ju, ali ka ko ni je mo gla da se
okre ne u po zi ci ju ko ju su za uze li
os ta li po la zni ci kur sa, njen in -
stru ktor gur nuo ju je u taj po lo -
`aj. Odmah je osje ti la o{tar bol u do njem di je lu
le |a, ko ji ni je pres ta jao ni na kon ~a sa. Po sje ti la je
ki ro pra kti ~a ra slje de }i dan i za po ~e la ve oma sku -
pe te ra pi je.
Fri zer ka Ivon je izja vi la ka ko ni ka da ni je pro vje -
ri la da li je in stru ktor bio kva li fi ko va ni u~i telj jo ge
pri je ne go {to je za po ~e la ~a so ve kod nje ga.
"Mi sli la sam da bi tre ba lo da budu kva li fi ko va ni,
ina ~e ne bi po du ~a va li jo gu", re kla je Kongova.
Kao i u mno gim dru gim azij skim gra do vi ma, jo -
ga je po slje dnjih go di na pos ta la izu ze tno po pu lar na u
Hong Kon gu, ali, pre ma ri je ~i ma ne kih u~e ni ka i po -
da ci ma me di cin skih ra dni ka, sve je ve }i broj pri jav lje -
nih po vre da le |a i lo ko mo tor nog sis te ma.
Li jek za oslo ba |a nje od stre sa:
Po pu lar no vje `ba nje, ko je po ti ~e iz In di je, kom bi nu je
me di ta ci ju sa se ri jom po zi ci ja i vje `bi ko je za cilj
ima ju ja ~a nje mi {i }a, po ve }a nje fle ksi bil nos ti, opu {ta -
nje i po bolj {a nje op {teg zdrav stve nog sta nja. Jo ga je
pos ta la prvi izbor za mno ge za po sle ne lju de u Hong
Kon gu, ko ji obav lja ju po slo ve pod ve li kim pri tis kom i
tra `e na ~in da se oslo bo de stre sa ko ji uzro ku je ubrza -
ni `i vot u ovoj ve li koj me tro po li. Ovo je sami m tim
do ve lo do po ve }a nog otva ra nja broj nih jo ga cen ta ra i
stu di ja.
Cen tar "^is ta jo ga" otvo rio je prvi stu dio u Hong
Kon gu 2002. go di ne u pros to ri ja ma po vr{i ne 372 kva -
dra tna me tra. Da nas je ovo naj ve }i la nac jo ga cen ta ra,
~i ji stu di ji za uzima ju go to vo de set pu ta ve }u po vr{i nu
{i rom gra da, a od ta da se pro {i rio glo bal no s ogran ci -
ma u Tajpeju i Nju jor ku.
U Hong Kon gu se sva ke go di ne odr`a va ve li ka
kon fe ren ci ja na te mu jo ge, a ma ga zi ni su pre plav lje ni
re kla ma ma ko je pro mo vi {u ra zli ~i te sti lo ve.
"U`ur ba ni na ~in `i vo ta u Hong Kon gu do zvo lja -
va nje go vim gra |a ni ma sa mo je dan ili dva sa ta vje -
`ba nja dne vno, a mno gi od njih bi ra ju jo gu za to {to
im ne iz gle da ta ko na por no", sma tra El ton Ng, fi zi ote -
ra pe ut spe ci ja li zo van za tre tma ne spor tskih po vre da.
Ne {ko lo va ni in stru kto ri: Dej vid
Ko sman je obja snio ka ko je po pu lar nost jo ge u nje go -
vu or di na ci ju do ve la ma su pa ci je na ta s ma nje ili vi {e
ozbi ljnih po vre da. Ve }i na nje go vih pa ci je na ta `a li se
na bo lo ve u do njem di je lu le |a ili u vra tu. Ele anor Ki,
ki ro pra kti ~ar, ko ja ra di u za li vu Kou zvej, po zna tom
po slo vnom grad skom sre di {tu, pri zna la je da je 20 od -
sto nje nih sa da{ njih pa ci je na ta po vre de za do bi lo na
~a so vi ma jo ge.
"Je dan od ra zlo ga za {to lju di trpe ta ko ve li ki broj
po vre da na ~a so vi ma jo ge je taj {to oni ne uvi |a ju ka -
ko je jo ga vi {e od obi ~ne te hni ke za opu {ta nje. Po tre -
Sud je do nio pre su du po
ko joj je cen tar "Jo ga plus" mo rao
is pla ti ti od {te tu od 38.000
ame ri ~kih do la ra biv {em u~e ni ku
Po rast bro ja spor tskih po vre da uzro ko va nih
Hong Kon
pre plav lj
jo ga cen t
T
4. 8. 2009. vupsbl 23 Reporta`a
bne su go di ne da bi se jo ga te hni ke i
po lo `a ji uvje `ba li do sa vr{en stva",
obja sni la je Ki.
^es to se bi lje `e po vre de ko je
su uzro ko va li in stru kto ri tje ra ju }i
po la zni ke da naprave ne ki po lo -
`aj za ko ji ni su spre mni.
Ki ro pra kti ~ar ka Ha idi Pe -
trik izja vi la je ka ko je bi tno za
po la zni ke da pro vje re da li
nji ho vi jo ga in stru kto ri
ima ju po tre bne ser ti fi ka te.
Ke ri ^an ba vi se
jo gom po slje dnje tri
go di ne. Pri je dva mje -
se ca pro mije ni la je svo ju
uobi ~a je nu ru ti nu za gri ja va nja i sa
tra ke za tr~a nje pre {la je na ste per.
Ka da je ka sni je po ku {a la da ura di je -
dnos ta vnu vje `bu is te za nja na ~a su
jo ge, Ke ri je osje ti la o{tar bol.
"^u la sam ne obi ~an zvuk ko ji je
do la zi o iz po dru ~ja za dnje lo `e mo je
nat ko lje ni ce, zvu ~a lo je kao da je ne {to
pu klo", izja vi la je ^anova, ko ja ra di
kao tim me na d`er u osi gu ra va ju }oj
kom pan iji i do da la ka ko je je dva ho da la
ili sje di la po sli je to ga, te da je tri pu ta
ne dje ljno tri se dmi ce i{la kod ki ro pra -
kti ~a ra, dok bol ni je pro {ao.
Tu `be pro tiv stu di ja:
Po la zni ci jo ge po dni je li su ne ko li ko
po je di na ~nih sud skih tu `bi pro tiv ra -
zli ~i tih jo ga stu di ja u Hong Kon gu. Ma Ju en-vah
tu `i la je 2002. go di ne
la nac cen ta ra za vje `ba -
nje "Ca li for nia Fi tness"
zbog po vre da ko je je za -
do bi la vje `ba ju }i u je dnom
nji ho vom stu di ju.
Po rtpa rol ovog lan ca Ken
Tu ni je `e lio ko men ta ri sa ti is hod
sud skog slu ~a ja, ali izja vio je ka -
ko nje go va kom pa ni ja re do vno
odr`a va ra di oni ce i tre nin ge ka ko
bi una pri je di li vje {ti ne svog oso blja
i tre ne ra.
U de cem bru 2008. go di ne, sud je
do nio pre su du po ko joj cen tar "Jo ga
plus" mo ra da is pla ti od {te tu od
38.000 ame ri ~kih do la ra biv {em
u~e ni ku ko ji je za vr{io u bol ni ci po -
sli je prvog ~a sa jo ge u stu di ju ovog
cen tra. "Jo ga plus" za tvo ren je pet
mje se ci pri je izri ca nja pre su de.
Anant An di apan, di re ktor
"Ana ha ta Yoga" cen tra u Hong
Kon gu, akre di to va nog jo ga cen tra
spe ci ja li zo vanog za obu ~a va nje jo -
ga in stru kto ra, izja vio je da nes tru -
~no bav lje nje jo gom mo `e re zul tira ti
po vre da ma. In stru kto ri ko ji po ha |a -
ju "Ana hat Yoga" cen tar mo ra ju za -
vr{i ti naj ma nje 200 sa ti
tre nin ga i po lo `i ti
pra kti ~ne i
te oret ske ispi -
te pri je ne go {to do bi ju ser ti fi kat.
nes tru ~nim ~a so vi ma
ng
jen
tri ma
Kao i u mno gim dru gim
azij skim gra do vi ma,
jo ga je po slje dnjih
go di na pos ta la
izu ze tno po pu lar na u
Hong Kon gu, ali,
pre ma ri je ~i ma ne kih
u~e ni ka i po da ci ma
me di cin skih ra dni ka,
sve je ve }i broj
pri jav lje nih po vre da
le |a i lo ko mo tor nog
sis te ma
^es to se
bi lje `e
po vre de
ko je su
uzro ko va li
in stru kto ri
tje ra ju }i
po la zni ke
da naprave
ne ki po lo `aj
za ko ji ni su
spre mni
Anant
An di apan,
di re ktor
"Ana ha ta
Yoga"
cen tra
u Hong
Kon gu
Sve je ve }i broj
pri jav lje nih po vre da le |a
i lo ko mo tor nog sis te ma
Po tre bne su
go di ne da bi se
jo ga te hni ke i
po lo `a ji uvje `ba li
do sa vr{en stva
24 vupsbl!4. 8. 2009.
Svijet
Opro {taj
od Ko ra son
Akvi no
MA Nl LA - H| |ja de po sto va |a -
ca b|v se pred sje dn| ce F| || p| na
Ko ra son Akv| no •e ka |e su ju •e
u k| |o me tar skom re du da b| joj
oda |e po s|je dnju po •ast. San -
duk po koj ne pred sje dn| ce
ukra sen je zut|m cv| je cem. a
mno q| |ju d| u re du no s| || su
ma j| ce ||| ha |j| ne zute bo je. ko -
ja je s|m bo| po kre ta na •| jem
je •e|u Akv| nova b| |a.
Oslo bo |en brod i po sa da
So ma ||j sk| p| ra t| os|o bo d| || su ma |e z|j sk| re mor -
ker | 11 •|a no va |n do ne zan ske po sa de ko je su
drza || u za to •e n|s tvu se dam mje se c|. po sto je
p|a cen ot kup.
Bom ba u He ra tu
Naj ma nje 12 |ju d| je po q| nu |o. a 26 ra nje no u
ju •e ras njoj ek sp|o z| j| bom be u He ra tu. pro v|n c| j|
na za pa du Av qa n|s ta na. sa op st| |a je s|u zba
bez bje dnos t|.
Na pa dnut
po li cij ski
kon voj
BA GDAD - U ju ~e ra{ njem
na pa du gra na ta ma na kon voj
po li cij skih mo toci ka la, u pla nin -
skoj oblas ti na ju gu ^e ~e ni je,
ubi je na su pe to ri ca po li caja ca, a
~e tvo ri ca su ra nje na.
Na pad su izve le ne iden ti fi ko -
va ne oso be, ko je su ispa li le gra -
na tu na po li cij ski kon voj
odje lje nja unu tra{ njih po slo va
re gi ona [a roj i ope ra ti vne gru pe
Pri vre me ne ispos ta ve rus kog
Mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va
u re gi onu [a roj. U to ku je po tra -
ga za na pa da ~i ma. (Agen ci je)
Za tvo re ne
hri{ }an ske
{ko le
KA RA ^I - [ko le u sas ta vu
hri{ }an skih mi si ja u pa kis tan -
skom gra du Ka ra ~i ju za tvo re ne
su zbog tro dne vne `a los ti na kon
su ro vih ubis ta va hri{ }a na u pro -
vin ci ji Pen d`ab.
Bis kup u oblas ti Ka ra ~i ja i
Ba lu ~is ta na Sa dik Da ni jel re kao
je da hri{ }a ni `e le da po ka `u
ogor ~e nost i za bri nu tost na mi -
ran na ~in. Naj ma nje {est hri{ }a -
na ubi je no je u re li gij skim
ne mi ri ma u pro vin ci ji Pen d`ab
ovog vi ken da, na kon vi {e dne -
vnih ten zi ja zbog na vo dnog
skrnav lje nja Ku ra na. Zva ni ~ni ci
ka `u da su in for ma ci je o skrnav -
lje nju Ku ra na bi le la `ne. (AFP)
Pa les tin ci
is tje ra ni
iz ku }a
JE RU SA LIM - Izra el ska po li -
ci ja pri nu dno je ise li la de vet pa -
les tin skih po ro di ca, odno sno 53
Pa les ti na ca, ko ji su `i vje li u dvi je
ku }e u oku pi ra nom is to ~nom Je -
ru sa li mu. Ovu ra ci ju je ju ~e, pri -
je zo re, izveo ve li ki broj
po li ca ja ca, i pre ma iz vje {ta ji ma,
je vrej ski do se lje ni ci su se use li li
u is pra` nje ne ku }e go to vo is to -
vre me no. Ope ra ci ja je uslije di la
na kon pre su de izra el skog Vrho -
vnog su da da je ze mlji {te prvo -
bi tno pri pa da lo izra el skim
po ro di ci ma. (Age ni ci je)
Vijesti
ATI NA, MA DRID - Ve li ki
{um ski po`ari izbi li su u Ka va li,
na sje ve ru Gr~ke, i na Pe lo po -
ne zu na ju gu ze mlje, a na Pal mi,
je dnom od Ka nar skih os trva,
va tra je i da lje van kon tro le.
Dva po`ara pla nu la su u Ka va li.
Prvi je izbio u se lu Ano Lef ki i
za hva tio je sa mo {u mu, dok na se -
lje ne oblas ti ni su ugro`ene. Po`ar
po ku {a va ju da uga se dva he li kop -
te ra, ali im po sao ote`ava jak vje -
tar.
Dru gi po`ar izbio je u bli zi ni
mjes ta Elef te ru po lis, ali i ta mo
vje tar ote`ava po sao va tro gas ci ma.
Ve li ki {um ski po`ar i da lje je
van kon tro le na Pal mi, je dnom od
Ka nar skih os trva u Atlan tskom
oke anu, pri si liv {i na eva ku aci ju
sko ro 4.000 lju di, uklju ~u ju }i i tu -
ris te. Voj ni avi oni an ga`ova ni su u
bor bi pro tiv po`ara, ko ji se {i ri za -
hva lju ju }i vru }i ni i vje tru, dok je
va tro gas ci ma na re |e no da se po -
vu ku.
[pan ske vlas ti ja vi le su da se
ula`u na po ri da se po`ar kon tro li -
{e iz vaz du ha, uz po mo} avi ona i
he li kop te ra, jer je sve dru go pre vi -
{e ri zi ~no. Ne ki sta no vni ci os trva
su spa se ni sa mo ne ko li ko mi nu ta
pri je ne go {to je va tra pro gu ta la
nji ho ve ku }e.
Stra hu je se da bi po`ar mo gao
da za hva ti i op ser va to ri ju u ko joj
se na la zi naj ve }i te les kop na svi -
je tu. (Age ni ci je)
BER LIN - Ubi ca de ve to go di{ nje Ko ri ne iz oko li ne Laj pci ga, ko ji je u
su bo tu uha p{en, pri znao je zlo ~in, ali se is tra ga ovog slu ~a ja nas tav lja,
ja vi li su ju ~e nje ma ~ki me di ji.
Ubi ca dje voj ~i ce, 39-go di{ nji mu {ka rac iz {i reg ko m{i lu ka po ro di ce, odra -
ni je je bio po znat po li ci ji zbog vi {e kri vi ~nih dje la, ali ni ka da do sa da zbog
se ksu al nog zlos tav lja nja i na si lja, na vo de me di ji, uka zu ju }i na to da je po li -
ci ja ubi cu pro na {la uz po mo} in for ma ci ja sta no vni{ tva i da su se od 164 in -
for ma ci je ~e ti ri odno si le kon kre tno
na ubi cu.
Po ro di ca ubi je ne dje voj ~i ce, ko ja
je nes ta la u uto rak uve ~e, ka da je oti -
{i la da se igra na obli` nje dje ~je igra -
li {te, a dan ka sni je je njen le{
pro na |en u je dnom d`a ku, ta ko |e, ne da le ko od ku }e, mo li la je me di je za
mir. Dje voj ~i ca, ko ju je ubi ca, pre ma na vo di ma me di ja, se ksu al no zlos tav -
ljao, bi }e sa hra nje na u us kom kru gu po ro di ce.
Nje ma ~ki me di ji po dsje ti li su na dva sli ~na slu ~a ja - ma le Mi {el i ma log
Mi tje, ta ko |e, iz oko li ne Laj pci ga, ~i ja je su dbi na ozbi ljno po tre sla Nje ma -
~ku. (Agen ci je)
Bje sne po`ari
u [pa ni ji i Gr~koj
Ubi ca pri znao zlo ~in
Po ro di ca ubi jene
dje voj ~i ce mo li la
me di je za mir
Ve li ki {um ski
po `a ri izbi li su u Ka va li,
na sje ve ru Gr~ke
Pri pre mi la: Dra ga na RA DU [KI
PE KING, LON DON - Plu }na ku ga je odni je la
i dru gi `ivot u Zi ke ta nu, gra du na sje ve ro za pa du
Ki ne, gdje se u ka ran ti nu zbog te bo les ti na la zi
oko 10.000 lju di.
@rtva je su sjed prvog pre mi nu log od te bo les ti,
32-go di{ njeg pas ti ra, ko ji je `ivio u sla bo nas ta nje -
nom po dru ~ju u ko jem ugla vnom `ive Ti be tan ci, pre -
nio je bri tan ski ra dio BBC.
Ova za ra zna bo lest na pa da plu }a i
pre no si se sa ~o vje ka na ~o vje ka, kao i sa `ivo ti nje na
~o vje ka. Pre ma Svjet skoj zdrav stve noj or ga ni za ci ji
(SZO), to je naj za ra zni ja i na jrje |a vrsta ku ge.
Po ~e tni sim pto mi su po vi {e na tje le sna tem pe ra -
tu ra, gla vo bo lja i kra tak dah.
Uko li ko se ne li je ~i, pro ce nat smrtnos ti je ve oma
vi sok, ali {an se za smrtni is hod sma nju ju se uko li ko
za ra`eni pri mi te ra pi ju u ro ku od 24 sa ta od po jav lji -
va nja prvih sim pto ma.
Lo kal ne vlas ti sa op {ti le su da je si tu aci ja
u Zi ke ta nu, u pro vin ci ji Cin ghaj, pod kon tro lom i da
{ko le i kan ce la ri je, uprkos ka ran ti nu, ra de kao i obi -
~no. Ni ko me, me du tim, ni je do zvo lje no da na pus ti
grad.
Vlas ti tra ga ju za lju di ma ko ji su bi li u kon ta ktu s
BA GDAD - Vi so ki krivi~ni sud Ira ka osu dio je
biv {eg za mje ni ka pre mi je ra Sa da ma Hu se ina, Ta -
ri ka Azi za, na se dam go di na za tvor zbog u~es tvo -
va nja u po gu blje nji ma Kur da {i ita to kom
osamdesetih go di na.
Is ti sud u Ba gda du osu dio je i Ali ja Ha sa na al
Ma iji da, ili He mij skog Ali ja, bra ti }a biv {eg pred sje -
dni ka Sa da ma Hu se ina na se dam go di na za tvo ra zbog
is tog zlo ~i na.
"Po {to ste iz vr{i li, u sa ra dnji s os ta li -
ma, zlo ~in na sil nog ra se lja va nja kur dskog sta no vni{ -
tva, sud je odlu ~io da vas osu di na se dam go di na
za tvo ra", obja vio je su di ja Ma hmud Sa lih.
Njih dvo ji ca bi li su dio gru pe od osam oso ba za -
tvo re nih zbog u~estvovanja u pri sil noj eva ku aci ji
Kur da iz po kra ji na Kir ku ka i Di ja le to kom osamdese-
tih.
U mar tu je Aziz bio prvi put osu |en na 15 go di na
za tvo ra zbog zlo ~i na pro tiv ~o vje ~nos ti u po gu blje nju
42 trgov ca 1992. op tu `e nih za spe ku la ci je o ci je na ma
pre hram be nih proi zvo da, dok je Irak bio pod san kci ja -
ma Uje di nje nih na ci ja (UN).
Advo ka ti su izja vi li da }e se obje ka -
zne sa bi ra ti i da }e Aziz (73) u za tvo ru pro ves ti 22 go -
di ne.
He mij ski Ali, ko ji je taj na di mak do bio jer je na-
redio upo tre bu he mij skog oru `ja pro tiv Kur da, ta ko |e
je osu |en u is tom pro ce su na 15 go di na za tvo ra. Ve}
je osu |en na smrt u tri dru ga pro ce sa. (Agen ci je)
Za po gu blje nje Kur da
se dam go di na ro bi je
Osu |e ni su Ta rik
Aziz i He mij ski Ali
Bu bon ska ku qa. ko ja se naj -
•es ce pre no s| uje dom bu ve. mo ze se
|| je •| t| an t| b| ot| c| ma uko || ko se na vr| je -
me ot kr| je. dok p|u cn| ob||k pred stav |ja
je dnu od naj smrto no sn| j|h za ra zn|h
bo |es t|. sa op st| |a je SZO. Me du t|m.
SZO je sa op st| |a da ne ma ra z|o qa za
pre tje ra nu br| qu. Ovo n| je n| sta no vo.
To kom pro te k||h ne ko || ko qo d| na b| |o
je spo ra d| •n|h s|u •a je va ovoq obo |je -
nja. N| smo |zne na de n| po ja vom p|u -
cne ku qe. Ü sta| nom smo kon ta ktu s
v|as t| ma ka ko b| smo b| || s| qur n| da je
s| tu ac| ja pod kon tro |om. na vo d| se u
sa op ste nju SZO-a.
Bu bon ska ku ga
Sta no vni ci Zi ke ta na,
No va
Pre mi nu li je
su sjed prve `rtve
bo les ti, 32-go di{ njeg
pas ti ra, ko ji je
`i vio u sla bo
na se lje nom po dru ~ju
u ko jem ugla vnom
`i ve Ti be tan ci
Vlas ti tra ga ju za lju di ma ko ji su
bi li u kon ta ktu s pre mi nu li ma
4. 8. 2009. vupsbl 25 Svijet
Ni ko la i Kar la
na odmo ru
KAP NE GPA - Pred sje dn|k |
prva da ma Fran cus ke. N| ko |a
Sar ko z| | Kar |a Bru n|-Sar ko z|.
odma ra ju na p|a z| u Kap Ne qr|.
na ju qu Fran cus ke. Sar ko z| |
nje qo va su pru qa otpu to va || su
na me d| te ran sku oba |u u v| |u u
v|a sn|s tvu po ro d| ce Kar |e Bru n|.
•| j| je otac kao |n dus tr| ja |ac ste -
kao bo qat stvo u lta || j|. Ta mo ce
pro ves t| tr| ne dje |je.
De por to van
trgo vac
oru `jem
AÜG SBÜPG - Nje ma •ko-ka -
nad sk| trqo vac oru zjem. Kar -
|haj nc Srej ber. sje d| u autu dok
qa pre vo ze u za tvor u Auq -
sbur qu. na ju q Nje ma •ke.
Ovaj 75-qo d|s njak je pu n|h
de set qo d| na |z bje qa vao |zru -
•e nje |z Ka na de u Nje ma •ku.
qdje je. |zme du os ta |oq. b|o
op tu zen za uta ju po re za | da -
va nje m| ta.
Re fe ren dum
o fi zi ~kom
ka` nja va nju
dje ce
VE LIN GTON - Na No vom
Ze lan du se odr`a va re fe ren -
dum na ko jem }e gra |a ni od -
go vo ri ti da li su za ili pro tiv
le ga li zova nja tje le snog ka` nja -
va nja dje ce ko je je 2007. za -
bra nje no za ko nom.
Na kon gla sa nja pu tem po {te
do 21. avgus ta, mo glo bi do }i
do uki da nja aman dma na na
krivi~ni za kon ko ji za bra nju je
ro di te lji ma da di gnu ru ku na
svo je po tom ke. No vi Ze land je
je dna od 24 ze mlje na svi je tu
ko ja je za ko nom za bra ni la tje -
le sno ka` nja va nje dje ce. (AFP)
Dje ca
nad zi ra la
po li caj ce
na ispi tu
PE KING - Po li caj ce iz ki -
nes ke pro vin ci je Gan su na
sje ve ro is to ku ze mlje ko ji su
ovih da na po la ga li ispit ra di
na pre do va nja u slu `bi, kon -
tro li sa la je gru pa od 18 u~e -
ni ka uzras ta od de set i
je da na est go di na ka ko ne bi
bi lo pre pi si va nja.
U~e ni ci obu ~e ni u {kol ske
uni for me nad zi ra li su uku -
pno 265 po li ca ja ca. Od go -
vor ni su se odl u ~i l i za
ova kvu vrstu nad zo ra po {to
je us ta nov lje no da odra sli
okli je va ju da pri ja ve po li -
caj ce ko ji na ispi tu pre pi su -
ju. (Ta njug)
Li ber man
na ja vio
mo gu }u
os tav ku
JE RU SA LIM - Izra el ski
mi nis tar spo ljnih po slo va
Avi gdor Li ber man re kao je
ju ~e da }e po dni je ti os tav ku u
slu ~a ju da pro tiv nje ga bu de
po di gnu ta op tu `ni ca za pre -
va ru.
Li ber man je re kao da }e se
u tom slu ~a ju, u ro ku od ~e -
ti ri do pet mje se ci, po vu }i i
sa du `nost po sla ni ka u Kne -
se tu. On je, me |u tim, izra zio
uvje re nje da }e i na re dnih
go di na bi ti na fun kci ji {e fa
izra el ske di plo ma ti je. Po li ci -
ja je u ne dje lju pre dlo `i la
po di za nje op tu `ni ce pro tiv
Li ber ma na za po dmi }i va nje,
pra nje nov ca i ome ta nje
prav de. (Agen ci je)
Vijesti
pre mi nu li ma i po ru ~i le su onim ko ji su od sre di ne ju -
la po sje ti li taj grad i po tom se ra zbo lje li da se obra te
lje ka ru.
Vlas ti u Zi ke ta nu sa op {ti le su da je za ra `e no jo{
naj ma nje de set oso ba, ali je ma hom ri je~ o ro |a ci ma
prvog za ra `e nog. Svi oni na la ze se na izo lo va nom
odje lje nju bol ni ce u Zi ke ta nu.
Je dan uli ~ni pro da va~ iz Zi ke ta na,
ko ji se pred sta vio sa mo kao Han, ka zao je da su vlas -
ti oba vi jes ti le sve gra |a ne da do mo ve i pro da vni ce
tre ba de zin fi ko va ti te da sta no vni ci mo ra ju no si ti za -
{ti tne mas ke uko li ko izla ze van ku }a.
On je re kao da je 80 od sto pro da vni ca u gra du
za tvo re no, a ci je ne sred sta va za de zin fe kci ju su se
utros tru ~i le.
"Lju di su pre pla {e ni, sko ro da ne
izla ze na uli cu", is pri ~ao je Han i do dao da po li ci ja
obez bje |u je cen tar gdje su za ra `e ni stav lje ni u ka -
ran tin.
Je dan od grad skih zva ni ~ni ka pot vrdio je da je
si tu aci ja sta bil na, te da su pre du ze te sve mje re pre -
dos tro `nos ti, pro pi sa ne za ko nom.
Je dna `e na iz Zi ke ta na je izja vi la da grad ske vlas -
ti di je le let ke u ko ji ma se sa vje tu je ka ko spri je ~i ti in -
fe kci ju. Ona je pot vrdi la da su kon trol ni pun kto vi
pos tav lje ni na svim izla zi ma iz gra da i ni ko me ni je
do pu {te no da iza |e iz mjes ta. Ta ko |e, na TV-u i ra dio-
sta ni ca ma re do vno se emi tu ju upo zo re nja gra |a ni ma.
Ki nes koj vla di }e, na osno vu mi{ lje nja SZO-a,
bi ti la k{e da spri je ~i da lje {i re nje plu }ne ku ge, jer se
obo lje nje po ja vi lo u ovom uda lje nom re gi onu.
Zdrav stve ne slu`be u Cin gha ju ve}
ne ko vri je me su za bri nu te zbog plu }ne ku ge i u fe -
bru aru su {i rom pro vin ci je po sla le 55 eki pa da nad -
gle da ju si tu aci ju. To je tre }a epi de mi ja ove bo les ti u
Cin gha ju u po slje dnjih 10 go di na.
Me |u tim, to ni je je di na za ra zna bo lest s ko jom
se tre nu tno su o~a va ju `ite lji Ki ne, po {to su hi lja de
lju di u ka ran ti nu zbog {i re nja no vog gri pa.
TE HE RAN - Iran ski vrho vni vo |a aja to lah Ali
Ha mne ji pot vrdio je ju ~e na sve ~a noj ina ugu ra ci ji rei -
zbor Ma hmu da Ahma di ne d`a da za {e fa dr`a ve, na kon
nje go ve po bje de na pred sje dni ~kim izbo ri ma odr`a -
nim 12. ju na.
"Vo |a re vo lu ci je pot vrdio je da nas dru gi (~e tvo ro go -
di{ nji) pred sje dni ~ki man dat Ma hmu da Ahma di ne d`a da",
na vo di se u ju ~e ra{ njem iz vje {ta ju iran ske dr`a vne te le vi -
zi je.
Vrho vni vo |a Ha mne ji izja vio je to -
kom ce re mo ni je da su Iran ci gla sa ju }i za Ahma di ne d`a -
da iza bra li "bor bu pro tiv aro gan ci je svi je ta, pro tiv
si ro ma{ tva i za prav du".
Biv {i iran ski pred sje dni ci Akbar Raf san d`a ni i Mo ha -
mad Ha ta mi, kao i dvo ji ca opo zi ci onih kan di da ta na jun -
skim izbo ri ma Mir Ho se in Mu sa vi i Me hdi Ha ru bi ni su
pri sus tvo va li ce re mo ni ji zva ni ~nog pot vr|i va nja Ahma di -
ne d`a da za {e fa dr`a ve.
Na pred sje dni ~kim izbo ri ma 12. ju na Ahma di ne d`ad
je, pre ma zva ni ~nim re zul ta ti ma Izbor ne ko mi si je, odnio
ubje dlji vu po bje du nad gla vnim ri va lom Mu sa vi jem.
Pris ta li ce opo zi ci je su, me |u tim, odmah ospo ri le
izbor ne re zul ta te za hti je va ju }i nji ho vo po ni {ta va nje i odr`a -
va nje no vog gla sa nja. Usli je di li su ma so vni pro tes ti u Te he -
ra nu i dru gim iran skim gra do vi ma ko ji su brzo pre ra sli u
uli ~ne ne re de i su ko be de mon stra na ta sa sna ga ma re da.
U tim ne re di ma je stra da lo naj ma nje 30
oso ba. Iran ska po li ci ja je pri ve la oko 2.000 oso ba pod op -
tu `bom da su u~es tvo va le ili or ga ni zo va le de mon stra ci je i
ne re de. U me |u vre me nu je na slo bo du pu {te no oko 1.500
pri ve de nih.
U su bo tu je po ~e lo su |e nje za oko 100 u~e sni ka
u jun skim pro tes ti ma, a na op tu `e ni ~koj klu pi na {le
su se is ta knu te li ~nos ti iz opo zi ci je, advo ka ti i no vi -
na ri. (Agen ci je)
Pot vr|en Ahma di ne d`a dov man dat
Dvo ji ca opo zi ci onih
pro tiv kan di da ta ni su
pri sus tvo va la ce re mo ni ji
Vrho vni
vjer ski vo |a
aja to lah Ali
Ha mne ji
pot vrdio
rei zbor
FO TO AFP
gra da na sje ve ro za pa du Ki ne, u ma so vnom ka ran ti nu
`rtva plu }ne ku ge
Za ra zna
bo lest
na pa da
plu }a i
pre no si se
sa ~o vje ka
na ~o vje ka,
kao i sa
`ivo ti nje
na ~o vje ka
Ri je~ je o naj za ra zni joj
i na jrje |oj vrsti ku ge
26 vupsbl!4. 8. 2009. Svijet
PA RIZ - Gru pa fran cus kih vi ru so lo ga iden ti fi -
ko va la je no vu va ri jan tu vi ru sa HIV ti pa 1 ko ji je
uzro ~nik ve }i ne slu ~a je va si de, pre ni je le su ju ~e
svjet ske agen ci je.
Ra di se o va ri jan ti tog vi ru sa ve oma blis koj maj -
mun skom vi ru su imu no de fi ci jen ci je ne da vno ot kri ve -
nom kod go ri la - SIV gor. No vo ot kri ve ni vi rus je ra zli ~it
od tri do sa da po zna ta vi ru sa HIV ko ji se mo gu pro na }i u
lju di ma.
"Pa` lji vo tre ba pra ti ti mo gu} ra zvoj no vih vrsta
HIV-a, po se bno na po dru ~ju za pa dne i cen tral ne Afri ke",
upo zo ra va ju nau ~ni ci ko ji ra de na is tra`iva nju, a ko je
pre dvo di ugle dni fran cus ki uni ver zi tet ski pro fe sor @an-
Kris tof Plan ter.
Pos to je dvi je vrste vi ru sa si de: HIV-1
ko ja je ve }in ska i HIV-2 ko ja ni je to li ko u~es ta la. HIV-1
je po di je ljen u tri gru pe - M ko ja je uzro ~nik svjet ske
pan de mi je i jo{ dvi je ve oma ri jet ke gru pe O i N.
No va va ri jan ta ko ju je iden ti fi ko va la gru pa fran cus -
kih vi ru so lo ga pri bol ni ~kom cen tru u Ru enu je naj vje ro -
va tni je pro to tip no ve gru pe vi ru sa HIV-1 ko ju su
nau ~ni ci na zva li gru pa P.
No va va ri jan ta vi ru sa HIV-1 iden ti fi -
ko va na je kod je dne pa ci jen tki nje iz Ka me ru na. Is -
tra`iva ~i su naj pri je mi sli li da se kod te pa ci jen tki nje
mo `da ra di o vi ru su HIV-1 iz gru pe O, ali je ispi ti va nje
nje go vog kom ple tnog ge no ma omo gu }i lo da se ut vrdi
da se ra di o no voj gru pi na zva noj P.
Ka me run ki je HIV ot kri ven 2004, ne du go na kon {to
je iz Afri ke pre se li la u Pa riz. Ona tvrdi da to kom `i vo ta u
Ka me ru nu ni je ima la kon ta ka ta s pri ma ti ma te da ni je je -
la me so div ljih `ivo ti nja iz trop skih ze ma lja. Pa ci jen tki -
nja za sa da ne po ka zu je zna ko ve AIDS-a, ali je i da lje
no si lac vi ru sa HIV.
Tri do sa da po zna ta vi ru sa HIV ko ji se
mo gu pro na }i na lju di ma po ve za na su sa sli ~nim vi ru si -
ma ko ji se mo gu na }i u {im pan za ma. Nau ~ni ci su sklo ni
te ori ji da je no vo ot kri ve ni vi rus pre {ao sa go ri la na lju de,
iako ne odba cu ju ni te ori ju da je prvo bi tno mo gao bi ti ra -
zvi jen u {im pan za ma, sa ko jih je pre {ao na go ri le, pa on -
da i na lju de. (Agen ci je)
Gru pa fran cus kih vi ru so lo ga do {la
do fra pan tnog ot kri }a
Na|en no vi
vi rus HIV
Po ri je klo HIV-a
Go ri le se na la ze na lis ti pri ma ta ko ji su izvor vi ru sa
ko ji uzro ku je pad imu ni te ta kod lju di
HIV-1
HIV-2
Pod ti po vi:
M (naj ras pros tra nje ni ji) O, N,
Po ri je klo:
d|v |je s|m pan ze |z ju znoq
Ka me ru na
No vi tip
Pod tip: P
Po ri je klo:
Go r| |a |z
Ka me ru na
DNK ana || za
po ka za |a je
v| sok ste pen
po du dar nos t|
s v| ru som ko j|
uzro ku je pad
|mu n| te ta pro na de noq
kod qo r| |a
S| re nje me du |ju d| ma naj vje ro va tn| je po •e |o
ne qdje |zme du 1884. | 1924. qo d| ne
(ma nje ra spros tra njen)
Po ri je klo:
Gv| ne ja B| sao
Ga bon
Ka me run
Naj pr| hva ce n| ja te or| ja
jes te da se pre nos v| ru sa
na |ju de de s|o to kom
|o va ka da su |ju d| do s||
u kon takt za za ra ze n|m
z| vo t| nja ma
Ra di se o va ri jan ti
tog vi ru sa ve oma
blis koj
maj mun skom
vi ru su
imu no de fi ci jen ci je
ne da vno
ot kri ve nom
kod go ri la
- SIV gor
Pri sus tvo no ve va ri jan te HIV
pro na |e no kod je dne Ka me run ke
No vi vi rus je
ra zli ~it od tri do
sa da po zna ta
vi ru sa HIV ko ji
se mo gu pro na }i
u lju di ma
4. 8. 2009. vupsbl 27
a ja An ge lou, ro |e na kao Mar ge rit
En D`on son, j e ame ri ~ka
knji`evnica. Na zva na je naj pre po -
zna tlji vi jim ame ri ~kim crnim `en -
skim auto bio grafom jer ima {est
auto bio gra fi ja, ko je su u fo ku su
ima le dje tinj stvo i ra no ti nej d`er sko
do ba. Prva i naj po zna ti ja je "I Know Why the Ca ged
Bird Sin gs" iz 1969. ko ja se ba zi ra na prvih 17 go di na
nje nog `i vo ta, a do nije la joj je svjet sku sla vu i no mi na -
ci ju za "Na ti onal Bo ok Award".
Osim pi sa nja ba vi se i ple som, glu mom, no vi nar -
stvom i re `i jom.
^lan je Har lem skog udru `e nja pi sa ca, a bi la je
akti vna i u po kre tu za ljud ska pra va. Bi la je no mi no va -
na 1971. i za Pu li ce ro vu na gra du za nje nu zbir ku po -
ezi je "Just Gi ve Me a Co ol Drink of Water 'Fo re I Die".
Go di ne 1993. je re ci to va la svo ju pje smu "On the
Pul se of Mor ning" na ina ugu ra ci ji Bila Klin to na, {to je
bi la prva pje sma na prav lje na u tu svrhu od Ro berta
Fros ta i ina ugu ra ci je D`ona F. Ke ne di ja.
Pos ta la je je dna od prvih afroame ri ~kih `e na ko joj
je do zvo lje no da iz da auto bio gra fi ju.
Os ta la je pre po zna tlji va kao ve li ki go vor nik za
pra va crna ca i `e na.
Roditelji su joj bili Bej li D`on so n, vra ta r, i Vi vi -
jen, me di cin ska ses tra. Njen sta ri ji brat dao joj je na di -
mak Ma ja.
Prva nje na knji ga "I Know Why the Ca ged Bird
Sin gs" obra |u je prvih 17 go di na nje nog `i vo ta.
Ka da je ima la tri ro di te lji su joj se ra zve li i oti {li
su da `i ve sa ba kom Eni Hen der son u Ar kan zas. Ka sni -
je je otac do {ao i odveo ih kod njihove maj ke.
S osam go di na, dok je `i vje la sa maj kom, si lo va o
ju je maj ~i n momak, ko ji se ti me po hva lio nje nom bra -
tu. Pro gla {en je kri vim, ali je os tao u za tvo ru sa mo je -
dan dan.
Me |u tim, na |en je is pre bi jan na smrt, naj vje ro va -
tni je od Ma ji nog uja ka. Ma ja je os ta la ni je ma na kon to -
ga pet go di na. Sa 13 go di na je oti {la da `i vi u San
Fran cis ko i ta mo po ha |a la sre dnju {ko lu i stu di ra la dra -
mu i ples, a pri je di plo mi ra nja je ra di la kao prva crnki -
nja tram vaj ski kon du kter.
Ro di la je si na Klaj da, ko ji je tako|e pos tao pje -
snik. Na kra ju tre }e auto bio gra fi je "Sin gin' and Swin -
gin' and Get tin' Merry Li ke Chris tmas" na pi sa la je da
je sin `e lio da ga zo vu Gaj D`on son.
Za ra |i va la je za `i vot ra de }i sva ka kve po slo ve, ~ak
i pros ti tu isa nje u bor de li ma.
Uda la se za gr~kog mor na ra To {a An ge lo sa 1952,
ali se ra zve la na kon tri go di ne.
Na kon {to je ~u la go vor Mar ti na Lu te ra Kin ga, in -
spi ri sao ju je da se pri dru `i po kre tu za ljud ska pra va.
Sa ple snom {ko lom je pu to va la po Evro pi, a ka sni je se
pre se li la u Egi pat i Ga nu. U Ga ni je pos ta la blis ka sa
Mal kolmom Iksom i vra ti la se u Ame ri ku da po mo gne
u pra vi ma crna ca.
Go di ne 1973. se uda la za Pola de Foa, od ko jeg se
ta ko |e ka sni je ra zve la, a go di ne ko je su uslije di le su
bi le naj plo dni je u nje noj pje sni ~koj ka ri je ri, a pos ta la
je i pri ja teljica sa Oprom Vin fri.
U 2007. go di ni je pos ta la prva afroame ri ~ka `e na i
`i vi pje snik ko ji je uvr{ten u se ri ju knji ga "Po ezi je za
mla de lju de".
Da nas `i vi u Har le mu i za la `e se za homose-
ksualce u kam pa nji da svi ima ju pra vo na brak.
Je dna je od najna gra |i va ni jih pi sa ca svo je ge ne ra -
ci je, a na gra |i va na je od uni ver zi te ta, knji `e vnih udru -
`e nja, Vla di nih agen ci ja i spe ci jal nih gru pa.
Slu `i la je u dva pred sje dni ~ka ko mi te ta i bi la na -
gra |e na pred sje dni ~kom me da ljom za umje tnost 2009.
Najve}i pjesnici
(8)
Pje sni ci
pos to je
od ka da
pos to ji
ci vi li za ci ja,
~ak pri je
ne go {to
je i sa mo
pi sa nje
izmi{ lje no.
Smi{ lja nje
pje sme je
je dna od
naj cje nje ni jih
ljud skih
vje {ti na
ko ja
zah tije va
ve li ki
ta le nat i
na da hnu }e.
Oni
izra `a va ju
svo ja
ra zli ~i ta
osje }a nja,
od lju ba vi
do mr`nje
i tu ge,
pre ko
sti ho va.
Oni
us pije va ju
da s ma lo
ri je ~i
pre ne su
ve li ka
osje }a nja.
Ne ki
tra gi ~no
i za vr{e
poput
nji ho vih
pje sa ma.
Ov dje
}e mo
se pri sje ti ti
ne kih
naj po zna ti jih
sti ho kl epa ca
kroz
is to ri ju
ol ter Vi tman je bio ame ri ~ki pje snik,
ese jista i no vi nar. Bio je dio tran zi ci -
je izme |u trans ce n den ta li zma i re ali -
zma, uklju ~u ju }i oba po gle da u svoj
rad. Je dan je od na ju ti caj ni jih pje sni -
ka u Ame ri ci, ~es to na zi van ocem
slo bo dnog pi sa nja. Nje gov rad je bio
vrlo kon tro ver zan u to vri je me, po se -
bno nje go va zbir ka pje sa ma "Vla si tra ve", ko ja je opi -
sa na kao nas tra na zbog opi sa se ksu al nos ti.
Vi tman je ra dio kao no vi nar, u~i telj i Vla din slu -
`be nik, ali i vo lon ter u bol ni ci za vri je me ame ri ~kog
gra |an skog ra ta.
U ra noj ka ri je ri je na pi sao no ve lu "Fren klin
Evans", ali mu je gla vno d je lo os ta lo "Vla si tra ve",
prvi put objav lje no 1855. vlas ti tim nov cem. Nas tav ljao
ju je pro {i ri va ti i sre |i va ti sve do smrti 1892. u 72. go -
di ni, a sa hra na mu je bi la ja vni spe ktakl.
O Vi tma no voj se ksu al nos ti je ~es to dis ku to va no
kroz nje go vu po ezi ju. Kri ti ~a ri su na ga |a li da li je bio
ho mo se ksu alac ili bi se ksu alac, ali ni je po tpu no si gur no
da je imao odno se sa mu {kar ci ma. Ta ko |e je bio uvu -
~en u po li ti ~ki `i vot. Po dr`a vao je Vil mota Pro vi sa i
bio pro tiv ro blja, ali ni je vje ro vao u abo li ci oni po kret.
Bio je dru go od de vetoro dje ce ro di te lja Vol te ra i Lu ise
van Vel sor.
U ~e vrtoj go di ni se pre se lio u Bru klin, a svoje dje -
tinj stvo je smatrao ne sre}nim zbog eko nom skih te {ko -
}a po ro di ce. Sa 11 go di na j e za vr{i o for mal no
{ko lo va nje i po ~eo da tra `i za po sle nje. Dok je ra dio
kod iz da va ~a Al dera Spu ne ra, po ~eo je da po sje }u je
po zo ri {te i ano ni mno objav lju je po ezi ju u "Nju jork mi -
ro ru".
Pre se lio se u Nju jork Si ti i ra dio kao kom po zi tor, a
1836. se po no vo pri dru `io po ro di ci u Hem p{te du. U
slje de }em pe ri odu je mije njao mno go po slo va. Po ~et -
kom pe de se tih po ~eo je da pi {e pje sme ko je }e ka sni je
pos ta ti "Vla si tra ve". Do kra ja 1855. je izne na dio bra }u
prin ta nom ver zi jom zbir ke. Za prvo iz da nje je pla tio
{tam pa nje.
Iz da nje je ima lo 795 ko pi ja i bilo je bez ime na
auto ra, umjes to ~e ga je na na slo vnoj stra ni bio por tret
Sa mjuela Ho lje ra. U unu tra{ njos ti je pi sa lo nje go vo
ime. Knji ga je do bi la ve li ke po hva le od Ral fa Val da
Emer so na, ko ji je na pi sao pi smo na pet stra ni ca Vi tma -
nu, u ko jem ga je na hva lio. Me |u tim, ne ki dru gi ni su
odo bra va li knji gu jer je bi la "tre{ i vul gar na". Na kon
to ga je knji ga do `i vje la jo{ ne ko li ko iz da nja za vri je me
Vi tma no vog `i vo ta.
Ka da je po ~eo ame ri ~ki gra |an ski rat obja vio je
pje smu "Be at! Be at! Drums!" sa pa tri ot skim to nom za
Sje ver. Naj te `a go di na mu je bi la 1864. U sep tem bru
mu je brat D`ord` uhva }en od Kon fe de ra ci je, a dru gi
brat En drju D`e kson je umro od tu ber ku lo ze.
Is ti mje sec je bra ta D`e sa smjes tio u men tal nu bol -
ni cu. Me|utim, njegov duh ni je po sus ta jao, po se bno
ka da je do bio bo lji po sao kao Vla din slu `be nik, ali je
ubrzo otpu {ten sa tog mjes ta.
U slje de }em pe ri odu je iz dao stu di ju "The go od
gray po et" i pje smu "O cap ta in! My cap ta in!" po sve }e -
nu Abra hamu Lin kol nu. U fe bru aru 1868. su nje go ve
"Vla si tra ve" objav lje ne u En gles koj i pos ta li vrlo po -
pu lar ni.
Nje gov rad je ru {io gra ni ce u pje sni ~koj for mi i
ko ris tio je ne obi ~ne sli ke i sim bo le. Otvo re no je pi sao
o se ksu i smrti, uklju ~u ju }i i pros ti tu ci ju. Vje ro vao je
da je vi tal na ve za izme |u pje sni ka i dru{ tva.
Ta ko ne kci ja je po ka za na po se bno u "Pje smi o se -
bi", gdje je ko ris tio na ra ci ju u prvom li cu. Sma tran je
za prvog ame ri ~kog "pje sni ka de mo kra ti je", {to je zna -
~i lo da se u nje go vim d je li ma re fle kto vao ame ri ~ki ka -
ra kter. Nje go va pri ja te lji ca iz En gles ke Me ri Smit Vi tal
Kos te lo je pi sa la da se ne mo `e ra zu mjeti Ame ri ka bez
Vi tma na i "Vla si tra ve".
Vol ter Vi tman
Bi la je no mi no va na i za Pu li ce ro vu
na gra du 1971. za nje nu zbir ku po ezi je
"Just Gi ve Me a Co ol Drink of Water
'Fo re I Die". Go di ne 1993. je re ci to va la
svo ju pje smu "On the Pul se of Mor ning"
na ina ugu ra ci ji Bila Klin to na
Ma ja An ge lou
Da tum i mjes to ro |e nja: 4. apr|| 1928. u Sent
Lu| su. Ame r| ka
Da tum i mjes to smrti: -
Pra vac: kr| t| •a r| drus tva
Naj po zna ti ja zbir ka pje sa ma: Just G| ve
Me a Oo o| Dr|nk oí Water 'Fo re l D|e
Da tum i mjes to ro |e nja: 31. maj 1819. u vest
H|| su. Ame r| ka
Da tum i mjes to smrti: 26. mart 1892. u
Kam de nu. Ame r| ka
Pra vac: tran z| c| ja |zme du tran scenden ta || zma |
re a|| zma
Naj po zna ti ja zbir ka pje sa ma: v|a s| tra ve
V
M
Po ~et kom pe de se tih po ~eo je
da pi {e pje sme ko je }e ka sni je pos ta ti
"Vla si tra ve". Do kra ja 1855. je izne na dio
bra }u prin ta nom ver zi jom zbir ke. Za
prvo iz da nje je pla tio {tam pa nje.
Iz da nje je ima lo 795 ko pi ja i bilo je
bez ime na auto ra
Se ksi zam u po ezi ji i
bor ba za crna ~ka pra va
28 vupsbl!4. 8. 2009.
Kultura
(Ne)kul tu ra
Lje to u gra du na Vrba su ve} go di na ma obi lje `a va ju broj na mu zi -
~ka de {a va nja. Ta ko je bi lo i pro te klog vi ken da ka da se po 14. put
odr`a vao "Ex-Yu Roc ks" fes ti val.
Broj ni do ma }i i inos tra ni ben do vi za bav lja li su dva da na lju bi te -
lje do brog zvu ka ko ji su se oku pi li u Kru pi na Vrba su.
Da, mu zi ~a ri su ra di li svoj po sao, do {li su s ci ljem da za ba ve i
na pra ve do bar pro vod, ali {ta je ra di la pu bli ka...
Nji ma iz gle da taj vid za ba ve ni je bio do vo ljan da bi za do vo lji li
sve svo je ape ti te, pa su se odlu ~i li za ne {to dru go.
Na ime, ne ko li ko po je di na ca iz pu -
bli ke ga |a lo je ka me njem izvo |a ~e.
Ta ko je nas tup ben da "Du bio za ko -
le ktiv" pre ki nut na po la jer je nji hov
ba sis ta za do bio po vre de na kon {to
ga je ne ko po go dio u gla vu.
Ni {ta bo lja si tu aci ja ni je bi la ni dru go ve ~e ko je su obi lje `i le tu -
~e.
Ne ki ma su, ~i ni se, do ga |a ji ovog ti pa pri li ka da se {to vi {e na pi -
ju i po ka `u svo ju mo} i ta mo gdje ni ka ko ne bi tre ba lo.
Taj ni vo div lja{ tva i ne kul tu re {o ki rao je i or ga ni za to re, u~e sni ke,
ali i gos te iz dru gih dr`a va, ko ji }e sa da vje ro va tno po ni je ti ru `nu
sli ku o ci je lom do ga |a ju.
Ne ki je dnos ta vno ne }e ni ka da odras ti i uo zbi lji ti se, jer ga |a nje
mu zi ~a ra ka me njem sva ka ko ni je odraz odra slog i zre log ~o vje ka.
Ovo je sa mo je dan od pri mje ra ka ko pu bli ka mo `e da upro pas ti
ja ko do bra kul tur na de {a va nja. Gu ra nje na ula zu i pso va nje po za -
vr{et ku kul tur nih do ga |a ja sa mo su ne ki od pri mje ra ko ji se, na `a -
lost, re do vno de {a va ju.
KRAJ PRI^E
Pi {e:
Ne ve na VR@I NA
Po je din ci su
ga |a li mu zi ~a re
ka me njem
Pro na |en 101
rim ski grob
VIN KOV CI - Sto i je dan rim -
ski grob na |en je u po slje dnjim
ar he olo {kim is tra `i va nji ma na
ne ko li ko lo ka ci ja u Vin kov ci ma,
pot vrdio je ar he olog Hrvo je Vu -
li} iz Grad skog mu ze ja.
"Ri je~ je o po dru ~ju za pa dne,
ju goza pa dne i sje ver ne ne kro po -
le Co lo nie Aure lie Ci ba le, rim -
sko g gra da ko ji se pros ti rao na
tlu da na{ njih Vin ko va ca, a gro -
bo ve mo `e mo smjes ti ti u raz do -
blje izme |u prvog i petog vi je ka
po sli je Hris ta", re kao je Vu li}.
Do dao je da se me |u pro na |e -
nim gro bo vi ma po se bno iz dva ja
grob s gra di li {ta u La pov ci, u ko -
ji je po ko pan naj vje ro ja tni je ci -
ba li tan ski za na tli ja.
"Po koj nik je imao bron za nu lu -
kov ~as tu fi bu lu, a ispod gla ve
smo tan ko `ni po jas, dok se uz ti -
je lo na la zio no`, di je tlo i jo{ je -
dan ne iden ti fi ko van pre dmet",
na veo je Vu li}, re kav {i ka ko se u
je dnoj od {a ka ru ke po koj ni ka,
ko je su bi le po lo `e ne na prsi ma,
na la zi la dva sre brna nov ~i }a ta -
ko zva na mi li aren sea iz ko va ni ce
rim ske Sis ci je. (Agen ci je)
Mu rov film
na "Mos tri"
NJU JORK - An ga`ova ni ame -
ri ~ki re `iser Maj kl Mur, ~i ji se
no vi do ku men ta rac o glo bal noj
fi nan sij skoj kri zi "Ca pi ta lism: A
Lo ve Story" s nes trplje njem o~e -
ku je na 66. "Mos tri", odr`ao je
pro te klih da na ju bi lar no, pe to iz -
da nje svog fes ti va la ne za vi snog
fil ma u "Tra vers Si ti ju" u Mi ~i -
ge nu, a na ja vio je da }e po kre nu -
ti i fes ti val po sve }en ko me di ji.
Mu rov no vi film, ko ji je po sve -
tio "Vol Stri tu" i od go vor ni ma za
glo bal nu eko nom sku kri zu, ima -
}e svjet sku pre mi je ru u ta kmi ~ar -
skom pro gra mu u Ve ne ci ji, a
pred stav ljen je u vi du trej le ra i na
TCFF-u, ko ji je odr`an od 28. ju -
la do 2. av gus ta. (Se ecult)
Oma` [ej ki i
Olji Iva njic ki
KO TOR - Izlo `ba sli ka,
"Oma` Olji i [ej ki" u znak sje }a -
nja na osni va ~e gru pe Me di ja la -
Olju Iva nic ki i Le oni da [ej ku,
bi }e otvo re na 9. av gus ta u ga le ri -
ji sli ka "Kod Ho me na" u Ko to ru.
Autor izlo `be Du {an ka Su bo ti}-
Ho men pri je vi {e mje se ci na ja vi la
je izlo `bu sa mo Le oni da [ej ke, ali
je izne na dna smrt Olje Iva njic ki
pro {log mje se ca uti ca la da pos tav -
ka bu de pro {i re na i nje nim dje li -
ma, tim vi {e {to je dvo je umje tni ka
svo je vre me no bi lo ve oma blis ko.
Po slje dnjih go di na u ga le ri ji
"Kod Ho me na" u Ko to ru pri re -
|e ne su izlo `be Olje Iva njic ki,
Mi }e Po po vi }a, Mi li }a od Ma -
~ve, Mi ra Gla vor ti }a, za tim sr-
pskih sli ka ra 20. vi je ka, pa
gru pna izlo `ba "No vi `i vot Me -
di ja la u Ko to ru", kao i dru gih re -
no mi ra nih umje tni ka.
Izlo `bu "Oma` Olji i [ej ki" u
ga le ri ji "Kod Ho me na" otvo ri }e
am ba sa dor Srbi je u Crnoj Go ri
Zo ran Lu to vac, sa op {te no je iz
ove ga le ri je. (Agen ci je)
Pro ~i ta la 25.000 knji ga
LON DON - Je dna vre me {na En gles ki nja mo gla bi da do bi je ti tu lu
naj stra stve ni je ~i ta te ljke En gles ke na kon ot kri }a da je iz lo kal ne bi bli -
ote ke po zaj mi la svo ju 25.000. knji gu.
Lu iz Bra un iz mjes ta Stran rar u En gles koj od 1946. go di ne po zaj mlji va la
je de se tak knji ga se dmi ~no i ni kad ni je mo ra la da pla ti ka znu zbog ka{ nje nja
u vra }a nju knji ga.
Ova pen zi oner ka, ko ja zbog pro ble ma s vi dom po slje dnjih go di na po zaj -
mlju je je di no knji ge {tam pa ne kru pnim slo vi ma, pro ~i ta la je go to vo sve
knji ge iz lo kal ne bi bli ote ke.
"Mo ji ro di te lji su mnogo ~i ta li i
lju bav pre ma ~i ta nju su pre ni je li i na
me ne. Po ~e la sam da ~i tam ka da
sam ima la pet go di na i ni ka da ni sam
pres ta la. Vo lim da pro ~i tam sve {to
mi do |e u ru ke", izja vi la je Lu iz Bra un.
Ka ko pi {e lo kla na {tam pa, za po sle ni u bi bli ote ci u Stran ra ru ka `u da bi ~i -
ta la ~ke na vi ke go spo |e Bra un u to ku po slje dnjih 60 go di na tre ba lo da joj
omo gu }e ulaz u Gi ni so vu knji gu re kor da.
"Ma da je po zaj mi la 25.000 knji ga, ni ka da ni je ka sni la u nji ho vom vra }a -
nju. Bi bli ote ka ri sma tra ju da je izu ze tna `e na i s nes trplje njem o~e ku ju nje -
ne se dmi ~ne po sje te. Svi se pi ta ju da li bi ne ko mo gao da obo ri njen re kord",
ko men ta ri sa li su za po sle ni u bi bli ote ci u Stran ra ru. (Agen ci je)
HER CEG NO VI - ^e ti ri du go -
me tra `na igra na fil ma srpske
pro du kci je u~es tvo va }e u zva ni -
~nom ta kmi ~ar skom pro gra mu
na 23. fil mskom fes ti va lu u Her -
ceg No vom, ko ji }e biti odr`a n od
1. do 7. av gus ta.
Ra di se o de bi tan tskom os tva re nju
re `isera Jo va na To do ro vi }a "Beo -
grad ski fan tom", te fil mo vi ma:
"Tur ne ja" is ta knu tog srpskog auto ra
Go ra na Mar ko vi }a, "\a vo lja va ro{"
Vla di mi ra Pas ka lje vi }a i "^e kaj me,
ja si gur no ne }u do }i" Mi ro sla va
Mo m~i lo vi }a.
Srpska ki ne ma to gra fi ja zas tu plje -
na je na ovoj ma ni fes ta ci ji i kroz ko -
pro du cen tsko u~e{ }e kom pa ni je
"Vans" u hrvat skom fil mu "Ni je
kraj", a za pa `e ne glu ma ~ke kre aci je
os tva ri li su Na da [ar gin u tom fil mu
i Slav ko [ti mac u hrvat sko-bo san -
skom "Bju ik ri vi je ra". U ta kmi ~ar -
skom pro gra mu "Mon te ne gro film
fes ti va la 2009" u~es tvu je uku pno 12
fil mo va iz re gi ona ju go is to ~ne
Evro pe.
Po red srpskih, tu su fil mo vi iz
Hrvat ske, BiH, Bu gar ske, Gr~ke,
Tur ske, Ma |ar ske, Ru mu ni je, ali ove
go di ne ne ma crno gor ske pro du kci je.
@i ri, ~i ji su ~la no vi srpski re `iser
Dar ko Ba ji}, slo ve na ~ki pro du cent
Da ni jel Ho ~e var i ma |ar ski pro du -
cent La slo Kan to{, do di je li }e gran
pri za naj bo lji film, kao i na gra de
za re `i ju i naj bo lju `en sku i mu {ku
ulo gu. (Agen ci je)
U trci za na gra du
12 fil mo va
Lu iz Bra un po ~e la
da ~i ta s pet go di na
BEO GRAD - Fes ti val "Mo kranj ~e vi da ni" bi }e
odr`an od 11. do 16. sep tem bra u Ne go ti nu, ro dnom
gra du kom po zi to ra Ste va na Sto ja no vi }a Mo kra -
njca, a to kom {est fes ti val skih da na ugos ti }e umje -
tni ke iz Ma ke do nije, Slo ve ni je, Hrvat ske, Ma |ar ske
i Ru mu ni je, na jav lje no je iz Do ma kul tu re Ne go tin.
U ta kmi ~ar skom pro gra mu pod na zi vom "Na -
tpe va va nje" u~es tvo va }e ho ro vi "Mec sek" iz Ma |ar -
ske, "Ipav ska" iz Slo ve ni je, "Je ka pri mor ja" iz
Hrvat ske, "Can ti cum No vum" iz Beo gra da i "Var -
dar" iz Ma ke do ni je.
Dru gog da na fes ti va la pla ni ra ne su nau -
~ne tri bi ne na te mu "Sto go di{ nji ca fil mske mu zi ke" i
"Mu zi ka Mo kra njca na fil mskom pla tnu", kao i izlo `ba
sli ka Olje Iva njic ki u Do mu kul tu re Ne go tin, gdje }e u
ve ~er njim ~a so vi ma nas tu pi ti Beo grad ski re vij ski or -
kes tar pod di ri gen tskom upra vom Ne na da Pro ~ko vi }a.
Pu bli ci }e se to kom tra ja nja fes ti va la pred sta vi ti i
Dje ~ji hor Ra dio-te le vi zi je Srbi je, ko ji }e u crkvi Sve te
tro ji ce u se lu Mo kra nju izves ti dje la Mo kra njca i Lju bi -
ce Ma ri}, za tim ne go tin ska etno gru pa "Ma ri ni ka", ma -
|ar ski hor "D`ez vo isis", pro {lo go di{ nji po bje dnik
"Na tpe va va nja" hor "Ron do His triae" iz Hrvat ske i
"Va sil Ha d`i ma nov bend".
Na jav lje no je i gos to va nje Po zo ri {ta na Te ra zi ja ma
sa mju zi klom "Ci ga ni le te u ne bo" i "Ro ma fest d`ip si
dens tie tra" iz Ru mu ni je.
Bi }e pred stav lje na knji ga "Mu zi ~ki
pas te li" Gor da ne Kra ja ~i}, otvo re na izlo `ba sli ka "Eho
mu zi ke" Li ko vne ko lo ni je "Vra tna" i pri re |e no po et sko
ve ~e u okvi ru ko ga }e po ezi ju po sve }e nu Mo kra njcu
~i ta ti Ma ti ja Be }ko vi}, Do bri ca Eri} i Pe tar Zu bac.
Pro gram ovo go di{ njih "Mo kranj ~e vih da na", ko ji
se odr`a va ju ve} 44 go di ne, osmi sli la je mu zi ko log i
mu zi ~ki kri ti ~ar Bran ka Ra do vi}. (Agen ci je)
"Mo kranj ~e vi da ni"
od 11. sep tem bra
Ma ni fes ta ci ja se
odr`a va ve} 44 go di ne
SA RA JE VO - ^el ni ci Sa ra je vo film fes ti va la s
ve li kim za do volj stvom na ja vi li su da }e u svom 15.
iz da nju ugos ti ti emi nen tnu ame ri ~ku glu mi cu D`i -
li jan An der son.
Ova izu ze tna glu mi ca, ko ja je svjet sku sla vu ste -
kla ulo gom Dej ne Ska li u kul tnoj TV se ri ji "Do sjei X",
do ni jev {i joj broj ne na gra de i pri zna nja, me |u ko ji ma
su "Zla tni glo bus", na gra de "Emi" i "Scre en Ac tor Gu -
ild", ali i ti tu lu je dne od naj po zna ti jih glu mi ca da na{ -
nji ce, bi }e je dan od pre da va ~a Tre }eg "Sa ra je vo Ta lent
Cam pu sa".
D`i li jan An der son ro |e na je u ^i ka gu 1968. go di -
ne, gdje je otac Edvard vo dio ne za vi snu fil msku kom -
pa ni ju, a maj ka Ro zme ri ra di la kao kom pju ter ski
ana li ti ~ar. D`i li jan je naj sta ri je di je te u po ro di ci An -
der son.
Po ro di ca je je dno vri je me `i vje la i
u Por to ri ku, ali je otac Edvard `elio fil msku di plo mu,
pa je oti {ao u Lon don na ta mo{ nju fil msku aka de mi ju.
De vet go di na u Lon do nu je bi lo do vo ljno da D`i li jan
ste kne bri tan ski na gla sak ko ji }e joj pri po vrat ku u
Ame ri ku, ta ~ni je u Grand Ra pids u Mi ~i ge nu, do ni je ti
mno ga za dir ki va nja od stra ne vr{nja ka.
Zbog sve ga to ga D`i li jan je u pu ber te tu po ka za la
sna`nu bun to vnu pri ro du - obla ~i la se kao pan ke ri ca,
na vo dno je sa 14 go di na iz gu bi la ne vi nost za slu gom
10 go di na sta ri jeg pank-ro ke ra ko ji joj je bio idol, a
ma tur sku no} pro ve la je u za tvo ru zbog ne do li ~nog
po na {a nja. Ro di te lji su na vri je me uo~i li da bi nje nu
ener gi ju tre ba lo ka na li sa ti u umje tnost.
D`i li jan An de ron za glu mu se opre di je li la jo{ u
sre dnjoj {ko li, gdje je bi la ~lan po zo ri {ne sku pi ne, a di -
plo mu je ste kla u re no mi ra noj dram skoj {ko li "Goo -
dman" na Uni ver zi te tu "De Pa ul" u ^i ka gu.
Pla ne tar nu po pu lar nost ste kla je 1993. go di ne ka -
da je kre ator "Do sjea X" Kris Kar ter in sis ti rao da se
ulo ga Dej ne Ska li do di je li upra vo njoj. Od ta da odu -
{ev lja va i kri ti ku i pu bli ku uni ver zal nim i ra zno li kim
glu ma ~kim izve dba ma u ra zli ~i tim `an ro vi ma - od
nau ~ne fan tas ti ke do sa vre me ne dra me.
D`i li jan An der son os tva ri la je za -
pa`ene ulo ge u fil mo vi ma "The Mig hty" sa Ki ra nom
Kal ki nom, "Playing by he art" sa [o nom Ko ne ri jem i
An |e li nom D`o li, "A cock and bull story" Maj kla
Vin ter bo to ma, "The last king of Sco tland" u ko jem
igra sa D`ej smom Me ka vo jem i Fo res tom Vi ta ke rom,
te "How to lo se fri en ds and ali ena te peo ple" sa Kir sten
Dan st i Me gan Foks.
Po zna ta ame ri ~ka glu mi ca bi }e
D`i li jan
do la zi
Glu mi ca je svjet sku sla vu
ste kla ulo gom Dej ne Ska li
u kul tnoj TV se ri ji "Do sjei X"
4. 8. 2009. vupsbl 29 Kultura
"Ja za vac"
na fes ti va lu
u Klju ~u
BA NJA LU KA - Pred sta va
"Ka ko ubi ti su pru gu i za {to",
Grad skog po zo ri {ta "Ja za vac" iz
Ba nja lu ke, u~es tvo va }e na "Tre -
}im da ni ma ko me di je" u Klju ~u,
ko ji se odr`a va ju u or ga ni za ci ji
Cen tra za kul tu ru i obra zo va nje.
Pred sta vu je re `i rao @e ljko Stje -
pa no vi}, a ulo ge u njoj tu ma ~e
Ma ri na Vo de ni ~ar i Ma rio Lu ka ji}.
Klju ~a ni }e je mo }i po gle da ti
8. av gus ta, u ter mi nu od 21 ~as,
{to }e bi ti 16. izvo |e nje ove
pred sta ve od nje ne pre mi je re 10.
okto bra 2008. go di ne.
D.Z.
Mo cart i Ma ler
pro tiv gra fi ta
LON DON - U pod ze mnoj `e -
lje zni ci i ne kim trgo va ~kim uli -
ca ma u Dar tfor du, u Ve li koj
Bri ta ni ji, emi tu je se kla si ~na mu -
zi ka ka ko bi bilo sprije ~eno oku -
plja nje ispi si va ~a gra fi ta. Broj
gra fi ta na zi do vi ma ho dni ka me -
troa u Dar tfor du osje tno je opao
ot ka ko je pu tem raz gla sa po ~e lo
emi to va nje Ma le ro vih i Mo car to -
vih dje la. Za mla de ispi si va ~e
gra fi ta ta mu zi ka ni je "kul",
obja{ nja va ju u Vla di grada, ne
kri ju }i za do volj stvo u~in kom
akci je. "Ne od go va ra im da slu -
{a ju kla si ~nu mu zi ku zbog ~e ga
se na tim mjes ti ma ne oku plja ju i
ne za dr`a va ju", izja vio je D`e re -
mi Kit iz Vla de grada Dar tfor da.
Ka ko pi {e lo kal na {tam pa, on je
is ta kao da su os ta li ko ris ni ci pod -
ze mne `e lje zni ce ve oma za do vo -
ljni emi to va njem kla si ~ne
mu zi ke i da se na kon te ini ci ja ti -
ve osje }a ju mno go bezbjednije.
Is toj ide ji pri bje gli su u je dnom
su sje dnom gra di }u, gdje emi to -
va njem kla si ~ne mu zi ke pre ko
raz gla sa ras tje ru ju mla de, ko ji su
se do sa da u ve li kom bro ju oku -
plja li na uli ca ma i tu os ta ja li do
ka sno u no}, re me te }i ja vni
red. (Agen ci je)
Vijesti
BEO GRAD - Naj no vi ja knji ga bri tan -
skog auto ra To ni ja Par son sa, pod na zi vom
"No vi po ~e tak", od da nas }e bi ti dos tu pna na
srpskom je zi ku, a u En gles koj }e u pro da ji bi -
ti tek od 6. av gus ta, sa op {te no je iz Iz da va ~ke
ku }e "La gu na" iz Beo gra da.
U sa op {te nju je na vedeno da }e u Srbi ji bi ti
svjet ska pre mi je ra no vog ro ma na To ni ja Par son -
sa, u ko jem se taj autor vra }a te mi ko ja ga je i
pro sla vi la.
No vi ro man To ni ja Par son sa pred stav lja pri -
~u o lju ba vi, `i vo tu i me |u ljud skim odno si ma.
"D`ord` Bej li do bi ja dar o ko jem svi sa nja ju
- pri li ku da po no vo `i vi svoj `i vot. Po sli je sr~a -
nog uda ra D`or d`u pre sa |u ju srce de ve tna es to -
go di{ nja ka i sve se odje dnom mi je nja", sto ji u
sa op {te nju.
D`ord` pos ta je drug svo je ma lo -
lje tne dje ce, a ne stro gi mi nis tar po li ci je ko ji
kon tro li {e sva ki nji hov po kret. @e li i da pro mije -
ni svi jet, ali ubrzo ot kri va da bi ti po no vo mlad
ni je ba{ to li ko za ba vno i vi {e od sve ga na svi je tu
`e li svoj sta ri `i vot na zad.
Va nja Ga vrov ski, por tpa rol Iz da va ~ke ku -
}e "La gu na", re kla je da }e bri tan ski pi sac To -
ni Par sons do }i u Beo grad u okto bru, ka da }e
zva ni ~no pro mo vi sa ti svoj no vi ro man "No vi
po ~e tak".
To ni Par sons je po znat kao ko -
lu m nis ta ~u ve nog bri tan skog ~a so pi sa "Da ily
Mir ror", a u nje go vom knji `e vnom ra du iz dva ja -
ju se bio gra fi ja D`or d`a Maj kla, pod na zi vom
"Ba re", i broj ni ro ma ni me |u ko ji ma su ~u ve ni:
"Dje ca", "Pla ti nas ta lo gi ka" i "^o vjek i dje ~ak",
za ko ji je 2001. go di ne do bio na gra du za knji gu
go di ne. (Agen ci je)
"No vi po ~e tak"
na srpskom je zi ku
U Srbi ji }e bi ti svjet ska
pre mi je ra ro ma na To ni ja Par son sa
Par sons
do la zi u Srbi ju
u okto bru
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Za ulo gu u "The ho use of mir th" Te ren sa Dej vi sa
osvo ji la je na gra du "Bri tish In de pen dent Film Award"
za naj bo lju glu mi cu i na gra du "The Vil la ge Vo ice Film
Cri tic's Poll" za naj bo lju glu ma ~ku izve dbu.
Od 2005. go di ne uklju ~e na je u izu ze tno us pje {an
TV pro jekt BBC-a, ekra ni za ci ju Di ken so vog ro ma na
"Ble ak ho use". Ulo ga Lej di De dlok u ovoj mi ni-se ri ji
do ni je la joj je no mi na ci je za BAF TA i "Emi" na gra de,
a po zo ri {na pu bli ka ne da vno ju je mo gla vi dje ti kao
No ru u "Lut ki noj ku }i" Hen ri ka Ib ze na, na lon don skoj
po zo ri {noj sce ni.
Po slje dnju fil msku ulo gu os tva ri la je u
"Bo ogie Woogie", ko ji je pri ka zan na pro te klom Edin -
bur {kom fil mskom fes ti va lu. Ulo ge u ovom fil mu os -
tva ri li su i Ste lan Skar sgard, De ni Hjus ton, He der
Gre jem i Aman da Sej frid.
D`i li jan An der son, s ko jom }e se pu bli ka ima ti
pri li ku upo zna ti na 15. Sa ra je vo film fes ti va lu, osim
po svom izni mnom glu ma ~kom ta len tu po zna ta je i po
hu ma ni tar nom ra du. (Agencije)
Ova izu ze tna i je dna
od naj po zna ti jih
glu mi ca da na{ nji ce
bi }e je dan
od pre da va ~a Tre }eg
"Sa ra je vo Ta lent
Cam pu sa"
pre da va~ fil mskog fes ti va la u Sa ra je vu
An der son
na SFF
Za ulo gu u "The ho use of mir th" Te ren sa Dej vi sa
osvo ji la na gra du "Bri tish In de pen dent Film Award"
FO TO NN
An der so no va
je po zna ta
i po hu ma ni -
tar nom ra du
30 vupsbl!4. 8. 2009.
Sarajevo
Ko li ko ko {ta odvoz sme }a
ka mi onom na grad sku de po ni ju?
Obnova Uli ce
Sa fe ta Ha d`i }a
U to ku je re kon stru kci ja Uli ce
Sa fe ta Ha d`i }a, od "Mer ka to ra"
do Uli ce kra lji ce Je le ne, pot -
vrdi la je ju ~e Al ma Zi li}, sa vje -
tni ca u Di re kci ji za ces te
Kan to na Sa ra je vo.
Is ta k la je da je zbog ra do va na
ka blov skoj i te le fon skoj mre `i
ote `a na re kon stru kci ja ove fre -
kve n tne sao bra }aj ni ce.
"Ka blov ski ope ra te ri i 'BH Te -
le com' su u{li u gra di li {te i re ali -
zi ra ju svo je pro je kte, {to
umno go me ote `a va re kon stru -
kci ju ove sao bra }aj ni ce. Zbog to -
ga su ra dni ci Gra |e vin kog
pre du ze }a 'Euroasfalt' pri mo ra ni
da ra de su bo tom i ne dje ljom ka -
ko bi re ali zo va li pro je kat u za da -
tom pe ri odu", obja sni la je
Zi li }e va.
Do da la je da se u to ku sa na ci je
Uli ce Sa fe ta Ha d`i }a in ten zi vno
ra di u dvi je smje ne.
Iz Mi nis tars tva sao bra }a ja
Kan to na Sa ra je vo sa op {ti li su da
rje {e nje o iz mje ni sao bra }a ja u
ovoj uli ci vri je di do 15. av gus ta.
[.P.
Mo gu }e
re du kci je
vo de u Ili ja {u
Iz Ja vnog ko mu nal nog pre du -
ze }a "Vo dos tan Ili ja{" ape lo va li
su ju ~e na gra |a ne ove op {ti ne
da ra ci onal ni je ko ris te vo du s
grad ske vo do vo dne mre `e, ka -
ko ne bi bi le uve de ne re du kci je.
Na dle `ni iz ovog pre du ze }a
ka `u da je po re me }aj u vo do -
sna dbi je va nju sta no vni{ tva Ili -
ja {a s grad ske vo do vo dne
mre `e po slje di ca ne na mjen ske
po tro{ nje vo de zbog za li va nja
ba {ta, tra vna tih po vr{i na, ras -
hla |i va nja be ton skih i asfal tnih
po vr{i na, te zbog pu nje nja ba -
ze na za ku pa nje.
"Uko li ko gra |a ni ne pres ta -
nu s ova kvom ne na mjen skom
po tro{ njom vo de, JKP 'Vo dos -
tan Ili ja{' }e bi ti pri mo ra no da
uve de re du kci je vo do sna dbi je -
va nja sva kim ra dnim da nom
od 17 do 23 sa ta i od pet do 10
sa ti", upo zo ri li su iz fir me
"Vo dos tan Ili ja{".
Ka ko bi bile iz bje gnute mje -
re po put re du kci je vo de, Ja vno
pre du ze }e "Vo dos tan Ili ja{"
po ~et }e san kci oni sa ti ne dis ci -
pli ni ra ne po tro {a ~e is klju ~e -
njem s vo do vo dne mre `e u
skla du s odlu kom Op}in skog
vi je }a Ili ja{.
[.P.
Ade la ME HI], stu den ti ca
Uko li ko ko ris ti te vlas titi ka mi on,
on da pla }e te 17 KM za is tre sa nje sme }a na
grad sku de po ni ju. Uko li ko ko ris ti te ka mi on
kan to nal nog Ja vnog ko mu nal nog
pre du ze }a "Rad" od dvi je do tri to ne,
on da pla }a te 105,60 KM.
KJKP "Rad"
De mi ni ra nje po dru ~ja Vi di ko -
vac na Tre be vi }u, kod
nekada{njeg istoimenog resto-
rana, po ~e lo je ju ~e, a bi }e za vr{e -
no to kom ovog mje se ca, re kao je
Zej nil Lu kas, po mo }nik na ~el ni ka
Ci vil ne za {ti te op {ti ne Sta ri grad.
Obja snio je da je po ~et kom ra do va
na Vi di kov cu za pra vo nas tav lje no
~i{ }e nje pla ni ne Tre be vi} od mi na i
dru gih ne ek splo di ra nih ubo ji tih
sred sta va. Lu kas je is ta kao da de mi -
ne ri fir me "BH de mi ning Sa ra je vo"
pla ni ra ju da o~i ste od mi na oko
2.900 me ta ra kva dra tnih lo ka li te ta
Vi di ko vac.
"Po za vr{et ku de mi ni ra nja ove lo -
ka ci je, pred sta vni ci 'BH de mi nin ga
Sa ra je vo' svo je ati vnos ti nas ta vi t }e
na Pi ti nim sti je nama. Pro je kat de mi -
ni ra nja Pi ti nih sti je na 7 bi }e naj vje -
ro va tni je za vr{en kra jem sep tem bra.
Ri je~ je o po vr{i ni od 34.500 me ta ra
kva dra tnih. Sa de mi ni ra njem ova
dva lo ka li te ta mo `e mo re }i da }e
Tre be vi} bi ti u po tpu nos ti o~i{ }en od
mi na", obja snio je Lu kas do dav {i da
je na mje ra Ci vil ne za {ti te op {ti ne
Sta ri grad da po zna to izle ti {te Tre be -
vi} u po tpu nos ti vra ti Sa raj li ja ma.
"Pa di na Vi di ko vac na la zi se u ne -
po sre dnoj bli zi ni is to ime nog ne ka -
da{ njeg res to ra na i ces te. Pi ti ne
sti je ne su iznad na se lja Jar ~e do li, u
prav cu Do vli }a. Op {ti na Sta ri grad i
ITF su za re ali za ci ju ovih pro je ka ta
iz dvo ji li po 100.000 KM", na veo je
Lu kas.
Hi da jet Prev ljak, di re ktor fir me
"BH de mi ning Sa ra je vo", ka `e da je
ri je~ o izu ze tno te {kim te re ni ma za
de mi ni ra nje.
"Vi so ka je ve ge ta ci ja za ga |e na
mi na ma. Na Vi di kov cu je te ren za -
ga |en pro tiv pje {a dij skim mi na ma
za os ta lim iz pro te klog ra ta. Na Pi ti -
nim sti je nama o~e ku je mo is te mi ne.
Na Vi di kov cu je an ga `o va no pet
lju di 'BH de mi nin ga Sa ra je vo'. Ka da
pre |e mo na Pi ti ne sti je ne 7 an ga `o -
vat }e mo 16 de mi ne ra", obja snio je
Prev ljak.
Do sa da je od mi na i dru gih ne ek -
splo dir a nih ubo ji tih sred stva o~i{ }e -
no 1.100.233 me t ra kva dra tna
Tre be vi }a.
[.P.
[ej la PER TEF
Nes avje sni vo za ~i svo jim ne pro pi sno par ki ra -
nim auto mo bi li ma uzur pi ra li su po je dnu sao bra -
}aj nu tra ku u oba smje ra u Uli ci Ne di ma
Fi li po vi }a, te ta ko ugro zi li sve u~e sni ke u sao bra }a -
ju.
Ova uli ca spa ja ^et vrtu i Pe tu tran sfer za lu, te na -
se lje ^en gi} Vi la sa Do lac Mal tom.
"Kad ima mo sas tan ke s po li ci jom,
kon stan tno tra `i mo da bude spri je ~eno ne pro pi sno par -
ki ra nje u Uli ci Ne di ma Fi li po vi }a. Do sa da, na `a lost,
ni {ta ni su pre du ze li. ^ak ni sam vi dio da u ovoj uli ci
in ter ve ni {e 'Pa uk' slu `ba", re kao je Mus ta fa Fej zi},
pred sje dnik Sa vje ta mje sne za je dni ca Do lac.
Jo vo Jan ko vi}, pred sje dnik Sa vje ta MZ ^en gi}
Vi la 1, ko joj pri pa da dio Uli ce Ne di ma Fi li po vi }a,
tvrdi da u ovoj uli ci ni gdje ne ma ni zna ka za bra ne par -
ki ra nja.
"Po sla li smo zah tjev op}i ni No vo Sa ra je vo da ta
uli ca bude pro gla {ena je dnos mjer nom ili da budu pos -
ta vljeni le `e }i po li caj ci, za to {to je u po sli je po dne vnim
sa ti ma izu ze tno fre kven tna. Ima mo dos ta pri tu `bi gra -
|a na o ne pro pi snom par ki ra nju. Vje ro va tno lju di ko ji
po sje }u ju po slo vne pros to re os tav lja ju svo je auto mo -
bi le na ovoj sao bra }aj ni ci", ka zao je Jan ko vi}.
Mu ha med Ga ~a no vi}, ru ko vo di lac ra dne je di ni ce
sao bra }a ja u mi ro va nju KJKP "Rad", od go va ra da je
za bra nje no par ki ra nje auto mo bi la u Uli ci Ne di ma Fi li -
po vi }a.
"Ta kvo po na {a nje ne sa vje snih vo za ~a
tre ba pri ja vi ti Po li cij skoj upra vi No vo Sa ra je vo. Gra -
|a ni mo gu po zva ti 'Pa uk' slu `bu ko ja bi mo gla uklo ni ti
te auto mo bi le. Za do zvo lu za pos tav lja nje ne kih pre -
pre ka ko je bi spri je ~i le ne pro pi sno par ki ra nje u ovoj
uli ci ne op ho dna je sa gla snost Mi nis tras tva sao bra }a ja
kan to na", do dao je Ga ~a no vi}.
"U Uli ci Ne di ma Fi li po vi }a in ten zi vi ra na je iz gra -
dnja stam be nih zgra da pa ra dni ci par ki ra ju svo ja auta
na sao bra }aj ni ci. U ovoj uli ci ima ju dva par kin ga ko ji
ko ris te sta na ri zgra da. Os ta le dvi je zgar de su sa gra |e -
ne bez par kin ga, i to je po slje dni ca ne pro pi snog par ki -
ra nja u ovoj uli ci", ka za la je Sa raj ka Al ma U.
Ulica slu `i
kao par king
Ci vil na za {ti ta
op {ti ne Sta ri grad `e li
da izle ti {te Tre be vi} u
po tpu nos ti vra ti
Sa raj li ja ma, re kao
Zej nil Lu kas
De mi ne ri ra de
na Vi di kov cu
Po ~e la iz gra dnja
za ba vnog par ka
Iz gra dnja za ba vnog par ka za dje cu na pa di na ma brda Moj mi lo po ~e la
je ju ~er, pot vrdi la je Na li ha [a ba no vi} iz Slu `be za in for mi sa nje op {ti ne
No vi grad.
Na Moj mi lu }e bi ti pos tav lje ne sta ze za san ka nje i ski ja nje, a bi }e iz gra |e no
i igra li {te za odboj ku na pi jes ku.
Ovaj pro je kat fi nan si ra ju op {ti na No vi grad, grad Sa ra je vo, Mi nis tar stvo
pros tor nog ure |e nja i za {ti te oko li {a KS i JP "ZOI 84".
"Re ali zi ra se u okvi ru pro je kta 'Park {u me Moj mi lo', ko ji sva kim da nom po -
pri ma dru ga ~i ji, ure |e ni ji i lje p{i oblik. Pro je kat po dra zu mije va da ma loj dje ci
pri bli `i mo ski-sport, te da ovo bu de sa ra jev ski park ko ji }e gra |a ni mo }i ko -
ris ti ti za odmor i re kre aci ju to kom ci je le go di ne", obja sni la je [a ba no vi }e va.
Na pa di na ma brda Moj mi lo do sa da je ura |en ar bo re tum, {e ta li {te, am fi te -
atar u pri ro di, eko-ku }a i trim-sta za. Iz gra |e na je mi ni bus ka okre tni ca u na se -
lju Tur ku {i }i, ~i me je sta no vni ci ma na se lja ola k{a na ko mu ni ka ci ja s os ta lim
di je lo vi ma gra da, te svim za in te re so va nim gra |a ni ma omo gu }e no da la k{e
do |u do re kre ati vne zo ne park-{u me Moj mi lo.
[.P.
Po li ci ja dosad ni {ta ni je
pre du ze la. ^ak ni sam
vi dio da u ovoj uli ci
in ter ve ni {e "Pa uk" slu `ba,
re kao Mus ta fa Fej zi}
U ovoj uli ci ni gdje ne ma ni zna ka
za bra ne par ki ra nja, tvrdi Jankovi}
Pro blem ne pro pi snog par ki ra nja
vo zi la u Uli ci Ne di ma Fi li po vi }a
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Sa vjet MZ ^en gi} Vi la 1 tra `io
pos tav ljanje le `e }ih po li ca ja ca
u Uli ci Ne di ma Fi li po vi }a
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
{
A
4. 8. 2009. tvcpub 31
Banjaluka
Pje {a ci se sa pli }u
o ko ri je nje pla ta na
Sa {a JO SO VI], ra dnik
Ka da }e bi ti pos tav lje na ras vje -
ta u Tre }em pri grad skom putu?
Ras vje ta u toj uli ci bi }e pos tav lje na slje de -
}e go di ne, ka da to grad usvo ji kao pri ori te -
tan pro blem.
Admi nis tra ti vna slu `ba gra da
Za tvo ren
sao bra }aj
na Ma nja ~i
Ma gis tral ni put Ba nja lu ka-
^a |a vi ca, na di je lu pu ta kod
ka sar ne Ma nja ~a, bi }e za tvo ren
za sao bra }aj 5, 6. i 7, kao i 12,
13. i 14. av gus ta, zbog izvo |e -
nja voj nih vje `bi.
"Sao bra }aj }e bi ti obus tav ljen
zbog izvo |e nja ga |a nja na po li -
go nu Ma nja ~a", ka`u u Re pu bli -
~kom cen tru za osma tra nje,
oba vje {ta va nje i uzbu nji va nje.
V.V.
Ka me re
za ve }u
bezbjednost
Na Admi nis tra ti vnu slu `bu
gra da u su bo tu su pos tav lje ne
~e ti ri ka me re vi deo-nad zo ra.
Pos tav lja njem ka me ra }e biti
obe zbi je |ena ve }a i bo lja za {ti -
ta za po sle nih i gos ti ju, ali i ve }a
bezbjednost za pro la zni ke.
Pre ma ri je ~i ma Mi len ka [a ji -
}a, por tpa ro la Admi nis tra ti vne
slu `be gra da, pro je kat je u to ku
i bi }e pos tav lje ne ka me re na ci -
je lu zgra du, a za vr{e tak ra do va
je pla ni ran na je sen.
I.R.K.
Tra `e po se ban
sta tus
Klub na ci onal nih ma nji na po -
~eo je s pri ku plja njem po da ta ka
za kon kurs, ko ji }e Vla da RS ra -
spi sa ti u sep tem bru, za do bi ja nje
po se bnog sta tu sa, ~i me bi bilo ri -
je {eno osno vno fi nan si ra nje na -
ci onal nih ma nji na.
"Mi smo uklju ~e ni u po mo}
pri ra du Hel sin {kom par la men tu
gra |a na Ba nja lu ke, na pro je ktu
'Su sjed stvo - afir ma ci ja mul ti -
kul tu ra li zam i sa ra dnja na op -
{tin skom ni vou u ze mlja ma
za pa dnog Bal ka na'", re kao je
Ste vo Ha ver ljuk, pred sje dnik Sa -
ve za na ci onal nih ma nji na.
On je obja snio da se s ovim
pro je ktom tre ba vi dje ti ko li ko je
Za kon o za {ti ti pra va na ci onal nih
ma nji na in ple men ti ran u lo kal ne
sre di ne, od u~e{ }a u za ko no da -
vnoj i iz vr{noj vlas ti, pa do fi -
nan sij ske po dr{ke na ci onal nim
ma nji na ma. "Pri je 10 da na iza -
bran je Vla di mir \u ke li} iz
Odje lje nja za iz bje gle, ra se lje ne,
po vra tni ke i na ci onal ne ma nji ne
za ~la na Stru ~nog ti ma, ko ji }e
bi ti ko or di na tor izme |u HPG
BL, Sa ve za na ci onal nih ma nji na
i op {ti ne Ba nja lu ka", ka za la je
Ve dra na Di mi tri je vi}, ko or di na -
tor pro je kta.
I.R.K.
Vijesti
Sta na ri Uli ce lju bij skih ru da ra
i{ ~e ku ju ra do ve na uli ci
Mati~ni ured
Ro |e ni
\or |e Le to, sin Mi lo ra da i Ve sne; Pa vle Pa ni}, sin Mi lo ra da i @e ljke;
Ve ljko Ma ri}, sin @e ljka i Ru`e; Mar ko Tri {i}, sin Mi la na i Snje`ane;
Ma tej Ka li ni}, sin Dar ka i Gor da ne; Da ni lo Gus ki}, sin Dar ka i Ti ne;
Ma ri ja Paj ka no vi}, k}i Dra ge i Sa nje; Ma tea Zlat ko vi}, k}i Mi ro sla va
i Bi lja ne; Ana To ma {e vi}, k}i Ran ka i Svi je tla ne; So fi ja Amid`i}, k}i
Sr|a na i Va nje; So fi ja An |e li}, k}i Dra ga na i Ve sne; Mi li ca Ke re zo -
vi}, k}i Dar ka i Sta ni sla ve.
Vjen~ani
Vla di mir Bo kan, po ljo pri vre dni te hni ~ar, i Dan ka Ma rin ko vi}, trgo -
vac; Dra gan Ci ga no vi}, teh. fi nal ne obra de drve ta, i Da ni je la Jo va no -
vi}, gi mna zi ja; Go ran Ko zo ma ra, dipl. eko no mis ta i Bran ki ca [ko ri},
me di cin ska ses tra-te hni ~ar; Ni ko la Kri vo ku }a, ugos ti telj, i Ta ma ra
Groz da ni}, ugos ti telj; Sa {a Kljaj ~in, auto me ha ni ~ar, i Da ni je la @uji},
trgo vin ski te hni ~ar; Ne nad Bo`i}, ma {in ski te hni ~ar, i Bo ja na Ka vi},
stu dent far ma ci je; @e ljko Ris ti}, ma {in ski te hni ~ar, i Ale ksan dra Bo ja -
ni}, mo de lar-te hni ~ar ko`ne ga lan te ri je; Mi len ko Ga vri}, te hni ~ar
elek tro ni ke, i Sla vi ca No va ko vi}, trgo vac; Igor Sti ja ko vi}, trgo vin ski
te hni ~ar, i Na ta li ja \u ri}, dipl. eko no mis ta; De jan Ba bi}, ko no bar, i
Na ta {a Ma ki vi}, me di cin ska ses tra; Ale ksan dar Ge jak, ugos ti telj, i
Lji lja na Iva no vi}, dipl. eko no mis ta; Mi ljan Kos ta di no vi}, dipl. in`.
elek tro te hni ke, i Jo va na Sa vi}, dipl. psi ho log; Sa {a Obra do vi}, me ha -
ni ~ar ma {i na i pos tro je nja, i Mir ja na Vu ji}, knji go vo |a; La zo Ma ti},
elek tro te hni ~ar te le ko mu ni ka ci ja, i La na Mar ~e ta, dipl. so ci jal ni ra -
dnik; @e ljko Dri ni}, ugos ti telj, i Ta nja Lu ka~, trgo vac; Pe ri ca Ti ca, do -
ktor op {te me di ci ne, i Ja sna \u ki}, do ktor op {te me di ci ne; Ar min
Frci}, me tal ski te hni ~ar, i Ja smin ka Sa raj li ja, trgo vac.
Umrli
Dra go (Lju bo) [or maz, ro|. 1967. god; Vla do (Ni ko la) Tru ba rac, ro|.
1930. god; Ned`ad (Mu ha med) Ali ~i}, ro|. 1970. god; Mi lan ka (Sto -
jan) Jo vi}, ro|. 1954. god; Vas ka (To dor) [lji var, ro|. 1947. god.
Sta bla pla ta na u Uli ci Mi la na Te -
pi }a, pre ko pu ta par ka "Pe tar Ko -
~i}", pra ve pro blem pje {a ci ma, jer
se ne pres ta no sa pli }u o nji ho vo ko -
ri je nje, ko je je izbi lo na po vr{i nu
tro to ara.
"Sva ko dne vno pro la zim ovu da i
~u dim se da ovaj pro blem ~e ka na
rje {e nje ova ko du go, ipak je ova uli ca
u cen tru gra da. Stal no pa zim da ne
za pnem za to ve li ko ko ri je nje, a u vi -
{e na vra ta sam vi dje la da lju di po -
sr}u, na ro ~i to zi mi", ka `e ra dni ca
Mir ja na Po po vi}.
U Za vo du za za {ti tu kul tur nois to rij -
skog i pri ro dnog na slje |a RS is ti ~u
da su Grad skoj upra vi po nu di li dva
mo gu }a rje {e nja za ovaj pro blem.
"Je dno od rje {e nja jes te da sao bra -
}aj u po me nu toj uli ce bude dozvoljen
samo za pje{ake i da oko sta ba la pla -
ta na budu pos ta vljene ka se te, da
budu ukra {ene `ar di nje ra ma i da to
bu de sa mo {e ta li {te. Uko li ko to ni je
mo gu }e, on da je dru ga op ci ja da po -
red ka se ta bude os ta vljen tro to ar sa
je dne stra ne, ko jim pje {a ci mo gu
pro la zi ti", re kla je Je le na Ka di}, na -
~el nik Odje lje nja za za {ti tu pri ro de u
Za vo du za za {ti tu kul tur nois to rij skog
i pri ro dnog na slje |a RS.
Do da je da ni vo tro to ara mo ra biti
po di gnut i da ko ri je nje pla ta na mo ra
biti stru ~no obli ko va no i ore za no, te
da ne smi je biti o{te }eno.
U Grad skoj upra vi ka `u da }e pro -
je ktom re kon stru kci je tro to ara biti ri -
je {en pro blem ko ri je nja sta ba la ko je
je izbi lo na po vr{i nu.
"Sva ka ko da }e biti obe zbi je|eno
naj bo lje rje {e nje da sta bla ne budu
o{te te}ena i da grad vo di ra ~u na o
o~u va nju, ka ko pla ta na ta ko i os ta lih
sta ba la", re kla je Da ni ra Pi pi}, ko or -
di na tor za ana li ti ku i odno se s ja -
vno{ }u u Odje lje nju za stam be ne i
ko mu nal ne po slo ve i po slo ve sao bra -
}a ja u Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da.
Sta bla pla ta na pred stav lja ju za {ti }e -
nu vrstu, a zbog svog gran dio znog
iz gle da, zna ~aj na su vri je dnost gra da.
D.P.
Ili ja na RA DA NO VI]-KNE @E VI]
Sta na ri Uli ce lju bij skih ru da ra ko na ~no se
mo gu s ra zlo gom na da ti asfal ti ra nju jer je ko mi si -
ja iz Za vo da za iz gra dnju bi la na te re nu i us ta no -
vi la ko li ko ko {ta rje {a va nje imo vin sko pra vnih
odno sa.
Ova uli ca je je di na nea sfal ti ra na na Pe tri }ev cu
ko ja izla zi na gla vnu Nje go {e vu uli cu.
Pre ma Re gu la ci onom pla nu gra da,
uli ca je tre ba lo da bu de ura |e na pri je dvi je go di ne, ali
pre ma ri je ~i ma mje {ta ni na Mio dra ga Ri ta na, uli ca ni -
je ura |e na vje ro va tno zbog iz mje ne Re gu la ci onog
pla na i ne dos tat ka sred sta va.
Sta no vni ci su is pri ~a li da je uli ca pri je ra ta ima la
kom ple tnu in fras tru ktu ru, sa mo ni je ima la mre `u obo -
rin skih vo da, ko ja je pro {le go di ne ura |e na.
Po {to je do {lo do iz gra dnje pri va tnih ku }a u pro -
du `et ku uli ce od 200 me ta ra, pri je ~e ti ri go di ne i pri je
go di nu da na ka mi oni fir me "Mi lo{ Im peks" pro la zi li
su ~es to, a zbog te `i ne te re ta do {lo je do to tal nog pro -
pa da nja asfal ta na ovoj uli ci.
"Naj va `ni je {to tre ba da bu de ura |e no pri je asfal -
ti ra nja uli ce jes te za mje na do tra ja lih vo do vo dnih i ka -
na li za ci onih ci je vi, ko je su pos tav lje ne se dam de se tih
go di na", re kao je sta no vnik Mio drag Ri tan.
Mje {tan ka Sta na Grbi} is pri ~a la je da
se lje ti s do tra ja log pu ta po se bno di `e pra {i na i na taj
na ~in sme ta osje tlji vim i aler gi ~nim oso ba ma.
"Po red pro ble ma nea sfal ti ra nog pu ta, do tra ja lih
vo do vo dnih i ka na li za ci onih ci je vi, mi slim da nam je
jo{ ve }i pro blem izlaz na Nje go {e vu uli cu, i to zbog
ne plan ske iz gra dnje ka fi }a na sa mom uglu uli ce", ka -
zao je To mo Grbi}.
On je na veo da se iz ka fi }a, u ko jem je sva ko dne -
vna gu `va, do la zi do ne pro pi snog par ki ra nja vo zi la i
blo ki ra nja ula za u uli cu.
Ta ko |e je is ta kao da su im op {tin ske vlas ti obe }a -
le da }e, ~im bu du ima li sred stva, ura di ti uli cu.
Iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da su
nam re kli da }e iz gra dnja Uli ce lju bij skih ru da ra bi ti
iz vr{e na na kon rje {a va nja imo vin skih odno sa.
Vri je dnost ugo vo re nih ra do va je 206.758,49 KM,
a izvo |a~ ra do va je "Ge okop".
Ne op ho dno pro na -
}i naj bo lje rje {e nje da
sta bla ne budu o{te }ena
Asfalt
~e ka no vac
Pre ma Re gu la ci onom
pla nu gra da, uli ca je
tre ba lo da bu de ura |e na
pri je dvi je go di ne
Vri je dnost ugo vo re nih ra do va
je 206.758,49 KM
Asfalt ko ji je pos to jao
uni {ten je zbog
pro {i re nja na se lja
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
32 vupsbl!4. 8. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba nja -
lu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra -
`e, je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81
m
2
, 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147.
BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju -
}e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s man -
sar dom, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
, Trn. Te le fon:
065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na pla cu 3.300 m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ku }u u Za gre bu ili mi je njam za dva sta na
u Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ku }u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u (dva odvo je na sta na), dvo ri {na
zgra da (lje tna ku hi nja, WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra `a.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u 280 m
2
i plac 3.300 m
2
, sve 1/1, Ja -
ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Pro da jem ku }u tri eta `e. Te le fon: 065/671-886,
052/663-040. BK
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }eo bje kte i
~e ti ri du nu ma ze mlje bli zu sto ~ne pi ja ce u No voj To -
pli, 82.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem ku }u 240 m
2
, oku }ni ca 1.000 m
2
u Ba -
nja lu ci. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon:
065/764-079. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma
gla vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i,
Ba nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 1.8.2009. u 78. go di ni pre mi nu la na {a dra ga
STA NA (Ni ko le) DRA GO JE VI]
Sa hra na }e se oba vi ti 4.8.2009. u 13 ~a so va na No vom gro blju u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: su prug Je len ko, po ro di ce Dra go je vi} i Ga ji}, Dra gi ca Ko{ ~i ca sa dje com Ni nom i Pe |om i os ta la
ro dbi na i pri ja te lji.
B^
SJE]ANJE
ANELA GU[I]
4.8.2001 - 4.8.2009.
Ne postoje rije~i utjehe, samo bol, duboki bol.
Tata Zlatan, mama Elvira i sestra Anita
000003 B-2 G
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i po zna ni ci ma da je 2.8.2009. u 76. go di ni pre se lio na ahi ret na{
dra gi
MU HA MED - BRA CO (Osma na) SPA HI]
D`e na za }e se oba vi ti u uto rak 4.8.2009. u 18 sa ti u ha re mu Ga zan fe ri ja u Ma loj ~ar {i ji.
O`a lo{}e ni: k}er ka Aida, ses tra Men si ja te os ta la mno go broj na ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 31.7.2009. u 39. go di ni pre ra no nas na pus ti la
na kon te {ke bo les ti na {a vo lje na
GOR DA NA - GO GA NIJ HOF-TA LI]
Sa hra na }e se oba vi ti u sri je du 5.8.2009. go di ne u 15 ~a so va na Re bro va ~kom gro blju.
O`a lo{ }e ni: maj ka Spa sa, su prug Kor ne li je, ses tra Ve sna, zet Ne no, ses tri }i Ivan, An drea i Mar ko te os ta la
ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 3.8.2009. u 83. go di ni na kon kra }e i te {ke
bo les ti pre mi nuo na{ dra gi
MLA \AN (Sta no je) TE [I]
Sa hra na }e se oba vi ti 4.8.2009. u 17 ~a so va na gro blju Re bro avac.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Jel ka i si no vi Ve se lin i Vla di mir s po ro di ca ma.
B^
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 3.8.2009. u 90. godini preminuo na{ dragi
DRAGAN BJELOBRK
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 4.8.2009. godine u 15 ~asova na groblju "Sveti Pantelija" u Banjaluci.
O`alo{}eni: sin Dobrivoje, snaha Mersida, unuci Zlatko i Dino, pastorak Borivoj, snaha Lina, unu~ad @arko i
Marina s porodicama.
B^
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P)
i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili
mi je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-
901, 051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti -
vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558.
BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba -
nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ -
tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla -
ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608.
BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu
400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220
m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM.
Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De -
be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e,
cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te -
le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om
i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep -
ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu ta,
spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i je -
dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
PO TRA@ NJA
- Po tre bna ve }a opre mlje na ku }a ili ve }i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Po tre bna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu {ko -
le uz pla }a nje po vo ljne sta na ri ne u Ba nja lu ci ili oko li -
ni.Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem vi ken di cu, tri du nu ma ze mlje, kraj po to -
ka, Ri je ~a ni, La kta {i. Te le fon: 051/461-810, 065/813-
077. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dvo so ban stan 50 m
2
, 3. sprat, No va va -
ro{. Te le fon: 065/510-918. BK
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504.
BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta, Ba -
nja lu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. sprat (ni -
{a, trpe za ri ja, dvi je so be, dva bal ko na, dva ho dni ka,
ku pa ti lo, {pajz, po drum, gle da na dvi je stra ne). Te le -
fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
u Bo ri ku, 1. sprat.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem use ljiv kli ma ti zo van stan 40 m
2
, c. gri ja -
nje, 1/1, po drum oko de vet m
2
. Te le fon: 065/355-029,
066/782-684. BK
- Pro da jem stan 82 m
2
, Uli ca kra ji {kih bri ga da br. 3,
Star ~e vi ca. Zva ti od 16 do 20 ~a so va. Te le fon:
051/464-801, Ga ro. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u Bo ri ku ili mi je -
njam dva je dno so bna za dvo so ban u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu -
ke, zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Uli ca \u re \a ko vi }a, ili mi -
je njam za stan u Bo ri ku. Te le fon: 051/306-949. BK
- Pro da jem re no vi ran stan 85 m
2
u do njem di je lu
Star ~e vi ce, Uli ca Si me Mi lju {a, 1.680 KM/m
2
. Te le -
fon: 065/490-354. BK
- Pro da jem stan 36 m
2
u Tu zli, Li pni ca, 25.000 KM.
Te le fon: 061/616-901, 065/376-343. BKM
- Pro da jem uknji `en stan 50 m
2
na La u{u, 1. sprat, u
zgra di, 800 KM/m
2
. Te le fon: 065/820-586. BKM
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te -
le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323.
BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno -
so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi -
}a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi -
ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av -
gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban
stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na
za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34
m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot". Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+
{u pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te -
le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv
stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji
41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2. sprat.
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red Vrba -
sa u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan 42 m
2
, 2.
sprat, Bo rik. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 31 m
2
, pri ze mlje, Obi li -
}e vo, Uli ca Ga vri la Prin ci pa. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem tro so ban stan 87 m
2
, 2. sprat, u na se lju
Sun ce, Uli ca maj ke Je vro si me. Te le fon: 065/371-611.
BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra
gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Iz da jem je dno so ban pra zan stan u Bo ri ku. Te le fon:
066/626-017. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (cen tral no gri ja -
nje) kod `e lje zni ~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon:
049/360-066, 065/394-527. BK
- Iz da jem je dno ipo so ban ne na mje {ten stan na Star -
~e vi ci. Te le fon: 065/350-615. BK
- Iz da jem na mje {ten stan (cen tral no gri ja nje). Te le -
fon: 065/671-886, 052/663-040. BK
- Iz da jem na mje {ten dvo so ban stan u No voj va ro {i, u
bli zi ni par ka "Mla den Sto ja no vi}". Te le fon: 065/629-
100. BK
- Iz da jem re no vi ran tro so ban stan, 3. sprat, Uli ca Ra -
do ja Do ma no vi }a 21, Ba nja lu ka, cen tral no gri ja nje.
Te le fon: 051/466-234, 065/200-920. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u cen tru. Te le fon:
051/465-131, 065/305-254. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re i so be, na mje {te no. Te le -
fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem po lu na mje {ten je dno so ban stan i gar so nje -
ru na La u{u. Te le fon: 051/281-141. BK
- Iz da jem je dno so ban na mje {ten stan kod Ze le nog
mos ta, ve li ko dvo ri {te, Pi onir ska uli ca. Te le fon:
065/809-034. BK
- Iz da jem na mje {ten stan 40 m
2
, Bra }e Ju go vi }a 70,
Obi li }e vo. Te le fon: 062/181-603. BKM
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan, 300 KM + re `i -
je, u cen tru kod MUP-a. Te le fon: 066/226-278. BK
- Tra `im ci me ra za sta no va nje, cen tar gra da, po vo -
ljno. Te le fon: 065/367-889. BKM
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va.
Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu (ko ri {te nje ku hi nje,
po se ban ulaz), Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem dje voj ci na mje {te nu so bu (gri ja nje, bli zu
cen tra). Te le fon: 051/351-680, 065/450-544. BK
- Hrvat sko pri mor je. Apar tma ni u Ka ri nu, to plo mo -
re, lju ba zni do ma }i ni. Sve {to je po tre bno za va{
odmor. Do |i te. Te le fon: +38598310225. BKM
Apartmani
Sobe
Stanovi
Vikendice
4. 8. 2009. vupsbl 33
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih (dimenzije 123x85 mm)
BESPLATNE ^ITULJE
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
- Iz da jem apar tma ne za ~e ti ri oso be, bli zu pla `e, 40
evra, kod Za dra. Te le fon: 00385989570964. BKM
KU PO VI NA
- Ku pu jem ga ra `u pod Star ~e vi com ili na Star ~e vi ci,
vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/690-836. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 70 m
2
u
cen tru Pri je do ra, 1. sprat, 1.990 KM/m
2
. Te le fon:
065/421-957. BK
- Pro da jem lo kal u ra du i du num ze mlje kod lo ka la,
ve lik par king, uz pu t Gra di {ka - Ba nja lu ka. Te le fon:
065/847-957, 065/652-915. BKM
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re od 80, 150 i
200 m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
sa in ven -
ta rom, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju stam -
be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po slo -
vni pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000 m
2
, upo tre bna
do zvo la, do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po -
~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski obje -
kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par king
pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo dnju,
360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba nja -
lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka. Te le -
fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go -
dan za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 400 m
2
,
par king 1.000 m
2
, te le fon, gri ja nje, uz gla vni put, La -
kta {i. Te le fon: 051/533-069. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e
par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon:
065/450-530. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na
in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16 m
2
,
mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor. Te le -
fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
i tri kan ce la ri je, Ja -
ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Iz da jem ili pro da jem po slo vni pros tor 2x250 m
2
-
2x300 m
2
s mo gu }no{ }u ko ri {te nja ko mo ra, par king
800 m
2
, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/404-644. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri je -
~a ni ma, po go dan za sve na mje ne. Te le fon: 065/517-
895. BK
- Iz da jem pros tor 600 m
2
opre mljen za ugos ti telj sku
dje la tnost. Te le fon: 065/512-062. BKM
- Iz da jem obje kat za skla di {te nje i ga ra `i ra nje u La -
za re vu, po vo ljno. Te le fon: 051/370-751. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa mo -
po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-555.
BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu
2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300
m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u cen -
tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe tra
Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon: 065/547-
866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko 100
m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon: 065/884-
503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
, Ul.
Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon:
065/856-833. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `i mo po slo vni pros tor do 50 m
2
u Go spod skoj
uli ci. Te le fon: 066/651-108. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-pra oni ce
"Da do". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja
66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo -
da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra|. do zvo la) u La min ci -
ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va (17 du nu ma), Ul. No va ka Pi -
va {e vi }a, Ba nja lu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Te le fon:
065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te -
le fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma, UT uslo vi.
Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve 1/1, Gor nje Mo ti ke,
kod mo te la "Brvna ra". Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje na ^o kor skim po -
lji ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-730. BK
- Pro da jem dva pla ca {est i se dam du nu ma u Ka ra -
nov cu. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem 1.600 m
2
ze mlje (dva pla ca) u Kla {ni ca -
ma, kod crkve. Te le fon: 051/533-122. BK
- Pro da jem u Ma hov lja ni ma dvi je par ce le osam i 12
du nu ma, po go dno za gra dnju. Te le fon: 037/687-347.
BK
- Pro da jem plac 1.300 m
2
u Ka ra nov cu (asfalt, vo da,
stru ja, odli ~na lo ka ci ja), 12 evra/m
2
. Te le fon: 065/365-
144. BK
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma, bli zu
auto pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu.
Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin -
dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le fon:
065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le -
fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8
m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na -
su to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La -
kta {i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla -
ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-
203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
Placevi
Poslovni prostori
Gara`e
34 vupsbl!4. 8. 2009. Oglasi
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
- [tamparija NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Iinternacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara Internacional
press Pale
(Tr`ni centar Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red
asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le -
fon: 066/358-920. BK
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te -
le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
PRO DA JA
- Pro da jem golf 4, 2000. go di {te, knji ga ser vi sa ili
mi je njam za golf 5 ili pa sat uz do pla tu. Te le fon:
065/403-491. BK
- Pro da jem opel as tru 1.7 di zel, g. p. de cem bar '94.
Te le fon: 065/543-656. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju,
re gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le -
fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le -
fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i
zim ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.6 TDI, '91. g. p., re gis tro van
do ma ja 2010, al. fel ge, alarm, da ljin sko za klju ~a va nje,
ser vo, ABS, 6.000 KM. Te le fon: 066/122-144. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bi je -
la bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306.
BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro van
do ju na 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te,
pre {ao 114.000 km, 63 kW, no si vost 1.200 kg, opre ma
se rij ska, 25.000 KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se '90. g. p., re gis to van, 4x4. Te -
le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro -
van do fe bru ara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi 1.6 di zel, g. p. '81, ne re gis tro van.
Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem auto-cis ter nu za go ri vo, te glja~ MAN.
Te le fon: 065/490-354, 065/633-589. BK
- Pro da jem golf 4, 2000. g. p., ili mi je njam za pa sat
ili golf 5 uz do pla tu. Te le fon: 065/403-491. BK
- Pro da jem ford ori on gia 1.6 di zel, re gis tro van. Te le -
fon: 065/548-433. BK
- Pro da jem HI TNO golf 3, g. p. '93, el. po di za ~i, el.
{i ber, el. re tro vi zo ri, alarm, cen tral na bra va, CD ple jer,
kro vni no sa ~i, re gis tro van. Te le fon: 065/522-863. BKM
- Pro da jem golf 3 ben zin 1.6, bo ja crve na, tro ja vra ta,
{i ber, al. fel ge, gu me odli ~ne, mu zi ka MP 3, reg. do
30.5.2010, vla snik, 3.600 evra ili 7.200 KM. Te le fon:
065/964-206, 0381638536766. BKM
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 190 E, stra nac.
Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 124-200 di zel,
stra nac. Te le fon: 065/218-600. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem opel ti gra, Prnja vor. Te le fon: 065/336-
869. BKM
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e, `e lje la bi da joj se
ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke.
Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje dje -
ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Pre zen ta ci ja ori gi nal nih FM par fe ma bi }e odr`a na
5.8.2009. u mo te lu "Bo snia" u Sa ra je vu s po ~et kom u
18 ~a so va. Ve oma do bra pri li ka za za ra du, po sje ti te
nas.
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje -
go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le fon:
065/337-932. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le -
fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje -
{ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-
470, 065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li -
te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227.
BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj, is hra -
nu, nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le snih i dru gih
oso ba, Uli ca Mi la na Ste vi lo vi }a 47, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 051/308-017, 051/308-022, 065/952-866. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065/785-769. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke i fi zi ke za osnov ce i sre -
dnjo {kol ce. Te le fon: 065/820-485. BK
- SOD "In ter kon to", po vo ljno knji go vod stve ne uslu -
ge za ma le ra dnje i ma la i sre dnja pre du ze }a. Te le fon:
051/318-249, 065/321-812. BK
- Pro fe sor ma te ma ti ke pri pre ma u~e ni ke i stu den te.
Te le fon: 065/767-248. BKM
- Mo ler ski ra do vi: kre ~e nje, gle to va nje, ta pe te, unu -
tra{ nje fa sa de, izo la ci je, pos tav lja nje plo ~i ca i la mi na -
ta, sa na ci je i adap ta ci je stam be nih i po slo vnih pros to ra.
Te le fon: 065/343-745. BKM
- Pro na la `e nje pod ze mnih vo da, bu {e nje bu na ra, rad
na po dru ~ju Ba nja lu ke, Pri je do ra, Du bi ce, Prnja vo ra,
Der ven te, Gra di {ke, 20 go di na is kus tva. Te le fon:
065/952-183. BKM
- TO "Hi lan dar" or ga ni zu je po klo ni ~ko pu to va nje u
Os trog 6.8.2009. s tro dne vnim bo rav kom na mo ru. Te -
le fon: 065/644-500. BKM
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske, ma gis -
tar ske, knji ge, ugo vo re..., {tam pam i na re zu jem na CD.
Te le fon: 065/984-971. BK
- Ra di mo gip sa ne stro po ve, pre zi de i gips akus ti ke.
Te le fon: 065/912-269. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700
mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le -
fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni
ugalj, bu ko vi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja -
nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta,
mo `e i `i ral na upla ta. Te le fon: 065/894-241,
065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci -
jom i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20
m. Ka se mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen -
trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. go di na proi zvo -
dnje, oca ri nje na, udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000 kg.
Te le fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Za slas ti ~a re i sa lo ne vjen ~a ni ca po vo ljno pro da -
jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvi je
ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158.
BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad vin ter berg i slo ven ke ve -
te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851,
065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo gu -
}nost CO2 i ar gon sko va re nje, 220/380 vol ti, ga ran -
ci ja. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja
ko `a, si vi tik, drvo-ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij ski
sto na raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }i za va {e vjen ~a -
nje. Te le fon: 066/300-884. BK
- Ot ku plju jem di je lo ve bi ci kla mar ke rog - to ~ko ve,
sre dnji po gon. Te le fon: 051/453-299, 066/491-540.
BK
- Pro da jem dva pos ta kle na pro zo ra, dva o~u va na
drve na ka u~a i fo te lje. Te le fon: 051/216-358,
066/137-133. BK
- Pro da jem no vo hras to vo bu re 85 l, TA pe}, ma li
fri `i der go re nje i nov drve ni {ah. Te le fon: 051/216-
358, 066/137-133. BK
- Pro da jem or ma ri} (dva ogle da la sa stra ne) za ku -
pa ti lo, WC {o lju, umi va onik, tri ~e sme i tu{-ba te ri ju s
cri je vom. Te le fon: 051/216-358, 066/137-133. BK
- CA NE COR SO-mas ti fi sa Si ci li je, {te nad izu ze -
tnog kva li te ta, od ro di te lja ita li jan skih krvnih li ni ja.
Du go o~e ki va no le glo. Te le fon: 065/051-306. BKM
- Izra |u je mo sve vrste spor tskih i za {ti tnih mre `a,
ma {in ska obra da. Te le fon: 063/402-077. BKM
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge -
ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067.
BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM.
Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, 12 KM/kg. Te le -
fon: 065/267-961. BK
- Pro da jem te le vi zor 72 cm, kao nov, ci je na po vo -
ljna. Te le fon: 066/122-144. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Automobili
TV i video tehnika
Oglasi 4. 8. 2009. vupsbl 35
36 vupsbl!4. 8. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m. 10.00
Ser ra no v|. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na. se r| ja.
13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja. 16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 17.00
Lu da ku ca. se r| ja. 20.00 Pa zvod na
odre de no vr| je me. 22.00 Tra qa•.
23.55 Sport cen tar. 00.00 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 Po zna t|.
09.00 F|| mske no vos t|. 09.45 Le ks| kon
zdrav |ja. 10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| no.
11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No vos t|.
12.10 Sv| jet na d|a nu. 13.00 Su per kes.
kv|z. 14.00 No vos t|. 14.10 v| ta íon. zvuk ko -
j| || je •|. 15.00 Hra na | v| no. 16.00 No vos t|.
16.20 Foj |ov rat. se r| ja. 18.00 Da nas u
Srpskoj. 18.25 Sv| jet na d|a nu. 19.00 Sport
í|es. 19.30 BN mo n| tor. 20.10 N| je smo m|
od ju •e. se r| ja. 20.45 . 22.15 Lo to.
22.30 Pre q|ed da na. 23.00 Foj |ov rat. se r| -
ja. 00.40 As troc hat. 03.00 Sa te ||t sk| pro -
qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj| dne -
vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü zdra -
vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba vn|
pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r). 10.05
Kva dra tu ra kru qa. dok. pro qram (r). 10.35
Svet r| bo |o va. re por ta za. 11.00 ves t|. 11.05
A|| jas. se r| ja (r). 12.00 Dne vn|k. 12.15
Sport p|us. 12.30 Ku va t| srcem. zab. pro -
qram (r). 12.30 Bo uns. se r| ja (r). 13.15
15.10 Je dnos ta van z| vot. zab. pro -
qram (r). 16.00 ves t|. 16.03 Bo |j| z| vot. se r| -
ja (r). 17.00 Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok.
pro qram. 17.25 Sta ra d| te. bre. 17.30 Beo -
qrad ska hro n| ka. 18.25 Paz q|e dn| ca:
Krsta re nje vo| qom - P|jos. 19.00 S|a qa || ca.
kv|z. 19.30 Dne vn|k 2. 20.10 L| qa sam p| -
ona. kva || í| ka c| je. 2. ko |o. spe c| ja| na em| s| -
ja. 22.35 48 sa t| - sva dba. zab. pro qram
(r). 23.25 Bo uns. se r| ja (r). 00.10 Dne vn|k.
00.25 Evro net. 00.33 Po se t| oc| |z Pra |s ko -
na. se r| ja. 01.20 . 03.15 L| qa sam p| -
ona: P|| - Par t| zan (r). 04.00 ves t|. 04.45
Svet r| bo |o va: Ha r| vo || ve || ku bu| aj ku |u. re -
por ta za. 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac. kv|z.
10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna || ca.
kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10 Lo vac na
no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m. 16.00 Ame -
r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| je pos ta nja.
nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k 10. 19.30
Dne vn|k PTS 2. 20.30 Hro n| ka. 21.00 Sve -
dok. po || t| •ka em| s| ja. 22.00 Na ro dna mu -
z| ka uz SMS •at. 23.30 Na ro dna mu z| ka
uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c|. dje • j| pro qram. 09.00
Ben 10. crta n| í||m. 09.20 He| |o K|tty. crta n|
í||m. 09.40 Yu G| Oh GX 3. crta n| í||m 10.00
Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro qram.
11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu na. se r| ja.
13.00 vlP. se r| ja. 14.00 Mu z| •k| pro qram.
15.00 Sve ce b| t| do bro. se r| ja. 16.30 Za -
uv| je k su sje d|. 17.00 Lu da ku ca. se r| ja.
17.05 Sport cen tar. 17.30 Ze ne s bro ja 13.
se r| ja. 18.00 Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| -
n| pro qram. 19.00 v| jes t| u 7. 20.00
Pa zvod na odre de no vr| je me. 22.00
Tra qa•. 23.55 Sport cen tar. 00.00 vlP. se r| -
ja. 01.10 Pe cept za do bar z| vot. re v| ja| n|
pro qram. 02.00 v| jes t|. 02.45 Ze ne s bro ja
13. se r| ja. 03.15 Zv| jez da mo zes b| t| t|. mu -
z| •k| pro qram. 04.35 Ha jat pro du kc| ja tra z|
zv| jez du. muz. pro qram. 05.10 Mu z| •k|
pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv SA.
10.00 Bra ca Ko a|e. crta n| í||m. 10.10 Orta n|
í||m. 10.30 Pra |s to r|j sk| park. dok pro qram.
12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10 Üz| vo u 21 (r).
13.00 Mu z| •k| pro qram. 13.35 Paz qo || ce -
na na uka. dok. pro qram. 14.30 Sport ma -
qa z|n. 15.20 Me tro nom. mu z| •k| pro qram.
16.00 Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.05 Do bre v| bra c| je. re v| ja| n| pro qram.
17.55 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 18.20 Ta -
r|h. dok. pro qram. 18.30 Dne vn|k. 19.10 GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
N. Geographic 20.00
An ti ~ke
me gas tru ktu re,
dok. pro gram
B| |o je po tre bno 36 qo d| na za do -
vrse tak ku| tne zna me n| tos t| - ka te dra |e
Ohr|s top he ra Wre na. po d| qnu te na kon
ve || koq |on don skoq pozara.
Ti ta nik, film
T| ta n|k je okon •ao svoj krat -
k| z|vot. os ta v|v s| traq ko j| t| nja |
da nas. qo to vo •| tav v| jek ka sn| -
je. Pr| •a o q| qan tskom bro du
pr| •a je | o su db| n| m|a doq
Dze ka Dav so na | || je pe Po uz
De v|t.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00
Krva va baj ka
07.20 Mu z| •k|
pro qram
08.00 v| jes t|
08.35 Ku h| nj| ca
09.00 Pod sun cem
Sen Tro pea.
se r| ja
10.00 v| jes t|
10.05 Sum ska sko |a.
pro qram za dje cu
10.10 De n| je ve
moz qa || ce.
pro qram
za dje cu
10.15 Spaj der Paj der.
crta na se r| ja
10.40 MTS ma qa z|n.
zab. pro qram
11.05 Sve t| orah.
se r| ja
11.30 Frej zer. se r| ja
12.00 v| jes t|
12.20 Pro íaj |er.
se r| ja
13.05 Oa ro || ja.
se r| ja
14.00 Za sje da
15.35 B|o qra í| je.
dok. se r| ja
16.30 Srpska da nas
17.05 Pod sun cem
Sen Tro pea.
se r| ja
18.00 Lje to p|s.
za ba vn| pro qram
19.00 Frej zer. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Pro íaj |er. se r| ja
20.50 ln ter vju - qost:
Dr Da n| ca Po po v|c.
pro íe sor
Eko nom skoq
ía ku| te ta. Beo qrad
21.50 Pro qon Srba |z
Pe pu b|| ke Srpske
Kra j| ne.
dok. pro qram
22.10 Mjes to z|o •| na.
Ma ja m|. se r| ja
23.00 ln ío pro í||
23.15 F| nan s|j ske no vos t|
23.20 Oa ro || ja. se r| ja
00.10 MTS ma qa z|n
00.35 Lje to p|s 2009.
01.30 Sve t| orah. se r| ja
01.55 Dne vn|k
GJMN
GJMN
RT RS
08.00 Hayd u park.
pro qram
za m|a de
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram za dje cu:
- Nody
- Lut ko kaz
- Oar || | M| mo
09.30 Z| vot u d|v |j| n|.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna
qeo qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 lqra. se r| ja (r)
11.00 Pr| ro dna
ba st| na B|H
11.25 Ne dje |jn|
ru •ak (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja
13.05 B|o qra í| je: Taj ku n|.
dok. pro qram
14.00 Tv to ur - BP kan ton
15.00 v| jes t|
15.05 Ma ma | ja.
se r| ja (PP. 2. d|o)
17.00 Fe de ra c| ja
da nas
17.30 v| za za
bu du cnost.
se r| ja
18.10 Na| vna
ne vjes ta.
se r| ja
19.05 Nody.
crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Lo to.
pr| je nos |z v|a •e nja
20.25
Ka te qo r| ja 7:
Kraj sv| je ta (PP).
1. d|o
22.15 Ge ne ra ||:
Stje pan S| ber.
dok. se r| ja
23.05 v| jes t|
23.20 Prv| kon takt.
se r| ja
00.20 Kon cert:
N| na Ba dr|c
01.25 Pre q|ed
pro qra ma
za sr| je du
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo
on |ajn (r)
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
07.30 Spor t| s| mo (r)
08.00 Pu b|. se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n|
an deo.
se r| ja (r)
11.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|.
se r| ja (r)
12.00 ln ío top (r)
12.10 Mje so v| t| brak.
se r| ja (r)
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja (r)
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo
on |ajn
14.25 Mejd |n Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 Pu b|. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
17.00 Kv| zb|. dje • j| kv|z
18.00 ln ío top
18.20 BBl sum mer
re port
18.25 Sa ra je vo
on |ajn
18.35 Mejd |n Ba nja|u ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|. se r| ja
20.00 M| je njam
ze nu
22.30 Am| dz| sou
00.30 Sa ra je vo
on |ajn (r)
00.40 Mejd |n
Ba nja|u ka (r)
00.50 Spor t| s| mo (r)
02.30 Am| dz| sou (r)
04.30 P|nk
dzu boks
PINK
10.10 09.30
De ni je ve moz ga li ce,
pro gram za dje cu
Sta moze te pr| dru z| t| ln d| -
jan cu? S|o na. bun de vu.
kor nja •u... ||| ko nja? Ü sva -
koj od 26 ep| zo da ovoq se -
r| ja |a Ta t| ca | q|e da oc|
mo ra ju pro na c| pra v| od qo -
vor na De n| je ve za qo net ke.
16.00
Sa satelita
08.00 BHT v| jes t|
08.10 Ne pro |a zna pje sma.
muz. pro qram
09.05 Z| vje t| s pr| ro dom.
em| s| ja o eko |o q| j|
10.00 BHT v| jes t|
10.06 Be Ha Te be be
10.11 Dje •j| íes t| va ||
10.25 Ou de sn| sv| jet.
obraz. se r| ja
10.40 Pat ko qrad.
an| m| ra na se r| ja
10.55 Lju ba vna o|u ja.
se r| ja (r)
11.45 Mo ja ma |a ku h| nja (r)
12.00 BHT v| jes t|
12.10 Bo ra •ko je ze ro.
dok. pro qram (r)
12.40 v| za: Aqa ta Kr|s t| (r)
14.00 BHT v| jes t|
14.05 Go vor t| s| ne. em| s| ja
za oso be oste ce noq
s|u ha | qo vo ra (r)
15.00 Me mo ar| po ro d| ce
M| ||c. se r| ja
15.25 Tra qom pt| ce Do do
16.15 BHT v| jes t|
16.30 Svjet sko b|a qo:
Gr| n|•
16.45 No k|a Tren ds Lab
17.15 Drus tvo zna nja.
dok. se r| ja
17.45 Mo ja ma |a ku h| nja
17.55 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.30 Pe tro v| zor.
muz. pro qram
20.00 L| íesty|e.
ma qa z|n
20.30
Za to •e n| c| |ju ba v|
22.10 BHT v| jes t|
22.25 B| zn|s v| jes t|
22.30
Üb| ca |z sje ne
00.05
Za to •e n| c| |ju ba v| (r)
01.40 Pre q|ed
pro qra ma
za sr| je du
GJMN
GJMN
GJMN
BHT 1 22.30
Ubi ca iz
sje ne, film
Po uz | Maj k| su p|a ce n| c| ko j| ma su
emo c| je qo to vo ne po zna t| poj mo v|.
|zu zev s| one ko je qa je je dno pre ma
dru qom. Nj| ho va ce se sva ko dne v| ca
pro m| je n| t| kad ma í| ja sk| bos na re d|
ub|s tvo v|as t| te zene.
20.30
Pra ve fa ce, film
Bra ca St|v | Daq Bu ta b| z|ve za
|z|as ke | no cne pro vo de. a ma -
sta ju o otva ra nju v|as t| to qa no -
cnoq k|u ba. sto se n| ka ko ne
do pa da nj| ho vom ocu. ko j| ze|| da
po •nu ra d| t| u nje qo voj trqo v| n|
|aznoq b| |ja.
Ka te go ri ja 7:
Kraj svi je ta, film
Tor na da. ura qa n| | tsu na m| j| na
ra z|| •| t|m |o ka c| ja ma u sv| je tu na -
do mak su íor m| ra nja su pe ro |u je.
kao po s|je d| ce q|o ba| noq za qr| ja -
va nja. •| je je po na sa nje u cje |os t|
ne pre dv| d|j| vo.
HBO 20.05
FTV 20.25
RTL 21.10
Za to ~e ni ci lju ba vi,
film
A| bert. po zna t| no v| nar. |s -
krca va se u qra d|c u Fran -
cus koj. ka ko b| na p| sao
re por tazu o ta mos njoj ka -
zn| on| c|. v| djev s| u ka kvom
sta nju se na |a ze za tvo re n| -
c|. pos tav |ja broj na p| ta nja.
@i vot u div lji ni, dok.
pro gram
Sv| jet zm| ja umno qo me
se ra z| | ku je od na seq.
One nju se svo j|m je z| kom.
•u ju svo j|m p|u c| ma. ho -
da ju na re br| ma. a ne ke
mo qu v| dje t| u mrk| om
mra ku.
Na pu {te ni an |eo,
se ri ja
Ka da je na pu n| |a 15 qo -
d| na Ma r| •uj po •| nje da
z|v| na u|| ca ma. po ku sa -
va ju c| da se sna de sto
bo |je um| je. Go d| ne pro -
|a ze | na u|| c| je na pa da
p| ja nac.
4. 8. 2009. vupsbl 37 TV mre`a
Baj ke bra ce Gr|m. 20.00 K|| n| ka. se r| ja.
21.00 v| jes t| Tv SA. 21.10 Z| vot | zdrav -
|je. 22.00 Oba ve zan smjer. 22.30 Sev -
dah. 23.00 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja.
23.30 vOA. 00.00 Pre q|ed pro qra ma za
sr| je du
RTV USK BI HA]
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 08.00 za dje cu. 08.45 Pro -
qram za dje cu. 09.30 Ne va |ja |e dje voj -
ke. se r| ja. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro qram
za dje cu. 11.00 Na sa re a| nost (r). 12.00
v| jes t| Tv SA. 12.05 . 13.40 Pro -
qram za dje cu (r). 14.30 v| jes t|. 14.35
Ne po zna t| te r| to r|j. dok. pro qram. 15.10
Dok. pro qram. 15.40 Po s|je dnja ka r| ka.
se r| ja. 16.35 Put za Ej von ||. se r| ja. 17.20
Pod sun cem Sen Tro pea. se r| ja (r).
18.10 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 18.35
Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja (r). 19.00
Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30 Mu z| •k| pro -
qram. 20.00 Por tre t|: lvan Stra us. dok.
pro qram. 21.00 Moj za v| •aj: Os tro zac.
dok. pro qram. 21.30 Hro n| ka ÜSK.
21.45 Pod sun cem Sen Tro pea. se r| ja.
22.35 SMS poz dra v| | •es t|t ke. 23.05
, ----- Pre q|ed pro qra ma za sr| je -
du
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram.
07.30 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja
(r). 09.00 Dje • je ju tro. 10.00 v| jes t|.
10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej -
zer. se r| ja. 10.45 Sv| jet pr| ro de. 11.30
Bra ca Ko a|e. dje • j| pro qram. 11.40 To -
mas | pr| ja te |j|. dje • j| pro qram. 11.45
Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|.
12.05 Tr| bu na|. 12.35 H| to v| M|s ter Dz|r -
|a. 12.45 Sport 7. 13.15 Na se pr| •e.
13.45 Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 14.00
v| jes t|. 14.05 Paz qo || ce na na uka. 14.50
H| to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje • je po po -
dne. 16.00 v| jes t| u 16. 16.15 Z| ve s|| ke
|je ta. otvo re n| pro qram. 17.30 L| ber t|
Tv. |ní. pro qram. 18.00 Lje to na d|a nu.
zab. pro qram. 18.40 v| ta íon. zvuk ko j|
|| je •|. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30 Sv| vo |e
Pej mon da. se r| ja. 20.05 Za bra nje na
|ju bav. se r| ja. 21.00 Tv raz q|e dn| ca.
21.45 Hod v| je ko va. dok. pro qram.
22.00 Frej zer. se r| ja. 22.30 Na kra ju da -
na. 22.45 K|| n| ka. se r| ja. 23.30 Por tret.
dok. pro qram. ---- Skr| ve na ka me ra.
00.30 G|as Ame r| ke. 01.00 Sa te ||t sk|
pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
06.02 Mu z| •k|
pro qram (r)
07.00 Zam ka.
se r| ja (r)
08.00 De n|s na past.
crta n| í||m
08.30 Pe pa Pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 Ha| |o K|tty.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n.
crta n| í||m
10.00 Se ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP. se r| ja
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
16.00 v| jes t|
16.05 Ku c| ca
u cv| je cu
16.30 Sport cen tar
16.31 Za uv| jek
su sje d|.
se r| ja
17.00 Lu da ku ca.
se r| ja
18.00 Sur v| vor
Pa na ma
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 ATv sport
19.45 ATv mu s|c
20.00
Pa zvod na
odre de no vr| je me
22.00
Tra qa•
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 Pre q|ed
pro qra ma
GJMN
GJMN
ATV
07.15 Tran síor mer s|.
se r| ja
07.35 Po coyo.
crta n| í||m
08.15 Kr| z|c kru z|c.
|qra
08.25 Me mory
08.35 Ma |a sko |a
08.45 Sve zna || ce
09.15 Ha r| | ob| te|j
Han der son.
se r| ja (r)
09.45 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
10.15
Na po |e on | ja (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Za bra nje na
|ju bav. se r| ja
13.05 Zv| jez de
sa zv| jez da ma (r)
14.55 N| k| ta.
se r| ja
17.00 Fud qe.
se r| ja
17.30 Ha r| | ob| te|j
Hen der son.
se r| ja
18.00 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
zab. pro qram (r)
22.00
O|ass oí '61
23.50
Kra |j| ca Mar qot
02.00
O|ass oí '61 (r)
03.35 Zv| jez de p|e su (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
06.05 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
07.00 Ko zb| sou.
se r| ja
08.00 Be ba Fe ||ks.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va.
Tv |qra
10.35 Pe be| de.
se r| ja
11.35 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
12.30 Lu de
se dam de se te.
se r| ja
13.30 Ko zb| sou.
se r| ja
14.30 lN ma qa z|n
15.25
Dje voj ka
|z bu du cnos t|
17.15 v| jes t|
17.30 Ou va r| p|a ze.
se r| ja
18.30 lN ma qa z|n.
so u-b|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Lud. zbu njen.
nor ma |an. se r| ja
21.00
Ne ob| •an za st| tn|k
22.45 Mr. B|n.
se r| ja
23.15 v| jes t|
23.30 Ou va r| p|a ze.
se r| ja
00.30 Sej níe|d. se r| ja
01.05 Z| vot na je ze ru.
se r| ja
02.00 Ezo Tv. ta rot sou
03.00
Lu ta || ca
04.30 Sej níe|d. se r| ja
05.00 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.45 lN ma qa z|n
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.05 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.20 Dek ste rov
|a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
07.50 Na kra ju u|| ce
08.05 Oa ro bna p|o •a.
u•| mo
en q|es k| je z|k
08.45 Mo j| su ro d| te |j|
|zvan ze ma |jc|.
se r| ja za dje cu
08.50 Tree H||| 5.
se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 E|| Mekb|| 3.
se r| ja
10.45 Dra q| Dzo ne 1.
se r| ja
11.10 Pr| ja te |j| 3.
se r| ja
11.30 Pr| ja te |j| 3.
se r| ja
12.00 ve || k| us pje s|
hrvat skoq spor ta
13.20 S|| ko vn| ca
13.55 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.40 An tas | nje qo va
s|je dba.
dok. í||m
15.50 Tur ska na vra t| ma
Or| jen ta.
dok. se r| ja
17.35 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca 1.
se r| ja
18.25 v| jes t| na Dru qom
19.30 vlP Mu s|c O|ub
20.10 No qo met.
LP - 3. pret ko |o
21.05 v| jes t| na Dru qom
21.15 No qo met.
LP - 3. pret ko |o
22.10 24. se r| ja
23.00
Ü ra |ja ma zv| je r|
00.30 Dru q| íor mat
01.10 Pre q|ed
pro qra ma
za sr| je du
GJMN
HRT 2
06.50 Kra va | P| ||c.
crta na se r| ja
07.05 Tran síor me r|.
crta na se r| ja
07.30 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
08.00 As tro sou.
em| s| ja
11.30 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja (r)
11.55 Ü do bru | z|u.
se r| ja (r)
12.25 Pe ba. se r| ja
12.50 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
13.05 ve •e ra za 5.
|| íesty|e em| s| ja (r)
13.35 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.30 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
15.20 Ma qnum. se r| ja
16.15 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.40 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
17.10 Ka ko sam upo znao
va su maj ku.
se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u.
se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5.
|| íes ty|e ma qa z|n
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 B| b|n sv| jet.
se r| ja
21.10
Prave íace
22.45 Za bo rav |je n|
s|u •aj. se r| ja
23.45 v| jes t|
23.55 Noc po ke ra. sou
01.25 P|ja •ka
03.00 Noc po ke ra. sou
04.30 As tro sou.
em| s| ja
GJMN
GJMN
RTL
22.00 14.55
Ni ki ta, se ri ja
Odje| otme ma te ma t| •a -
ra ko j| mo ra de ko d| ra t| kod
ko j|m se s|uze te ro r|s t|.
Ka ko ce N| k| ta |za c| na
kraj sa svo j|m no v|m za da -
c| ma | |za zo v| ma ko j| se |z
da na u dan sve v| se po ve -
ca va ju?
23.00
U ra lja ma zvi je ri,
film
Dzejk je pr| je de set qo d| -
na b|o aqent OlA sta c| on| -
ran u Taj |an du. Sa da vo d|
v|as t| tu os| qu ra va ju c| kom -
pa n| ju u SAD. no net ko je
oteo nje qo vu kcer Dze s| ku
dok je s pr| ja te |j| com.
22.45 21.00
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 D`u boks
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut,
pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+, spor tski
pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+, spor tski
pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+, spor tski
pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum
ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
18.00 90+, spor tski
pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing
- De jan Ili} i
Da ni jel Da ki}
20.00 Black
So und Box
07.00 Do bro ju tro.
Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro.
Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.08 Oa ro || ja 10. se r| ja
09.57 Oroa t|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet 125
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Bez dan T| hoq
oke ana.
dok. í||m
11.10 Opra sou
11.55 Bur zo vno
|z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s an de |om.
se r| ja
13.20 lde mo na put
s Go ra nom M| || cem:
Aus tra || ja
14.05 Je |o vn| c|
|z qu b|je noq
vre me na
14.30 v| jes t|
14.45
v| so k| |ju d|
16.45 Sk| ca za por tret
17.00 Na s| | va s|. se r| ja
17.45 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
17.50 Hrvat ska uz| vo
19.30 Dne vn|k
20.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po krov| te|j stvom
20.10 Oa ro || ja 10. se r| ja
21.05 Bo je tu r| zma
21.55 1917. (Le nj| no va
re vo |u c| ja).
dok. se r| ja
22.48 Bur zo vno |z vjes ce
22.55 Dne vn|k 3
23.20 v| jes t| |z ku| tu re
23.30 Hrva t| | krscan stvo.
dok. se r| ja
00.05 Do sje| X. se r| ja
00.55 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 2. se r| ja
01.35 Ü ure du 2. se r| ja
01.55 Fa| con Be ach 1.
se r| ja
GJMN
14.45
Vi so ki lju di, film
Dva bra ta. Ben | K||nt
kre nu || su u po tra qu za
z|a tom. Na pu tu su sre tnu
bo qa toq b| zn| sme na Star -
ka ko j| |h po zo ve da za je -
dno s nj|m odu u Te ksas.
ku pe sto ku | pr| druze se
nje qo voj qru p| |ju d|.
Za bo rav lje ni slu ~aj,
se ri ja
Ü je dnom od or ma r| ca
dvo ra ne za vjezba nje ek -
sp|o d| ra |a je bom ba | oz|| je -
d| |a se dme ro |ju d|. Prv|
tra qo v| na mjes tu z|o •| na
uka zu ju da je bom ba b| |a
|m pro v| z| ra na.
Ne obi ~an za {ti tnik,
film
Se r|í |z ma |o qa qra da
svje do •| otm| c| zene. Ta da
po h| ta da je spa s|. u uvje -
re nju da ra d| pra vu stvar.
lspos ta v| se da su otm| •a -
r| aqen t| FBl-ja ko j| ma je
za da tak za st| t| t| tu zenu.
Tra ga~, film
Sp|r su se jav |ja sta r| pr| -
ja te|j s |o s|m v| jes t| ma. Pr| -
ja te |je va ses tra K|m.
uje dno | Sp|r so va b|v sa
dje voj ka. ote ta je. ls prva
se ne ze|| m| je sa t|. a|| osje -
ca j| ko je jos |ma pre ma
K|m |pak pre v|a da va ju.
38 vupsbl!4. 8. 2009.
Sport
Ju gi}
-Sal ki }e va
89. u du blu
Bh. te ni ser ka Mer va na Ju -
gi}-Sal ki} za dr`a la je 89.
mjes to na WTA rang-lis ti du -
bla (918 bo do va), dok je u
sin glu pa la sa 156. na 157.
po zi ci ju (380 bo do va).
Osim na {e naj bo lje te ni ser -
ke na lis ti sin gla su San dra
Mar ti no vi} na 407. mjes tu,
Ema Bur gi} na 784. i Ne ira
Fa ti} ko ja sa 1.118 po zi ci jom
bi lje `i naj bo lji pla sman do sa -
da.
Rus ki nja Di na ra Sa fi na vo di
na lis ti naj bo ljih sa 9.601 bo -
dom is pred Ame ri kan ki Se re -
ne Vi li jams (8.628 bo do va) i
Ve nus Vi li jams (6.935).
Srpki nja Je le na Jan ko vi} je
na pre do va la za je dno mjes to i
sa da je pe ta (5.930).
M.P.
Ju ni ori
u ^i tlu ku
U ^i tlu ku je pro te klog vi -
ken da odr`a no po je di na ~no
Dr`a vno prven stvo za mla |e
ju ni ore i ju ni or ke u or ga ni za -
ci ji Atlet skog klu ba Bro tnjo.
Na ta kmi ~e nju je nas tu pi lo
oko 200 ta kmi ~a ra iz 18 klu -
bo va na {e ze mlje.
"Za do vo ljni smo or ga ni za -
ci jom ta kmi ~e nja ko je je pro -
te klo bez pro ble ma.
Ta kmi ~a ri su po ka za li da po -
sje du ju ta lent i da uz na po ran
rad mo gu mno go na pre do va ti.
Atle ti ~a ri bi vje ro va tno os tva -
ri li dos ta bo lje re zul ta te da vi -
so ke tem pe ra tu re ni su
uzro ko va le pad kon cen tra ci je.
Naj va `ni je je da su u~e sni ci
bi li za do vo ljni pro gra mom ta -
kmi ~e nja i nje go vom re ali za -
ci jom", re kao je Bo `o Ga vri},
pred sje dnik Atlet skog klu ba
Bro tnjo.
O.Z.
[et ki}
na pre do vao
Al din [et ki}, naj bo lje ran -
gi ra ni te ni ser iz BiH, na pre -
do vao je za tri po zi ci je na
naj no vi joj ATP rang-lis ti (3.
av gus ta).
[et ki} se tre nu tno na la zi na
462. po zi ci ji sa uku pno 91
osvo je nim po enom. Ismar
Gor ~i}, na{ naj bo lji dubl
igra~, os tva rio je na pre dak za
osam mjes ta i sa da je sa pri -
ku plje nih 58 ATP bo do va
614. igra~ svi je ta. Rus ki te ni -
ser Ni ko laj Da vi den sko os -
tva rio je po mak za je dnu
po zi ci ju u po ret ku de set naj -
bo ljih te ni se ra da na{ nji ce i
pre ma naj no vi joj rang-lis ti
za uzi ma osmo mjes to na kon
{to se pri je dvi je se dmi ce vra -
tio u top 10. Prvu po zi ci ju i
da lje dr`i [vi ca rac Ro d`er Fe -
de rer is pred Ra fa ela Na da la iz
[pa ni je i Bri tan ca En di ja Ma -
re ja.
O.Z.
Vijesti
San dro Uvo di} (28) mo gao bi
pos ta ti no vi gol man RK Bo sna
Sun ce osi gu ra nje, aktu el nog {am -
pi ona BiH. On }e u re do ve "stu -
de na ta" do }i kao za mje na
is ku snog Val te ra Ma to {e vi }a.
S ob zi rom na to da je do go vor sa
Ma to {e vi }em pro pao, Sa raj li je su
brzo re ago va le i na pri je dlog {e fa
stru ke Ir fa na Smaj la gi }a do ve le
Uvo di }a, ko ji se pri klju ~io pri pre -
ma ma ti ma u Kranj skoj Go ri.
"Sve smo bi li do go vo ri li sa Ma to -
{e vi }em da na re dne se zo ne no si
dres Bo sne SO. Me |u tim, on se na -
pra sno pre do mi slio i odlu ~io je da
os ta ne u Ri je ci. Da kle, je dnos tra no
je pre ki nuo na{ do go vor ko ji je ve -
oma brzo bio pos ti gnut. Na zah tjev
tre ne ra Smaj la gi }a eki pi se u Slo ve -
ni ji pri klju ~io San dro Uvo di}, ko ji
ve} tre ni ra s os ta t kom eki pe. Po po -
vrat ku na {eg ti ma iz Kranj ske Go re
u Sa ra je vo s hrvat skim gol ma nom
bi tre ba lo da bude po tpi san ugo -
vor", ka `e Ner min Sal man, je dan
od vo de }ih lju di RK Bo sna SO.
Uvo di} je u svo joj ka ri je ri bra nio
za hrvat ske klu bo ve Split Bro do -
mer kur, Po re~ i Za greb, a po slje -
dnju se zo nu pro veo je u Met ko vi }u.
Sa raj li je }e pod vod stvom Smaj -
la gi }a u nas tu pa ju }oj se zo ni po ku -
{a ti da od bra ne du plu kru nu u BiH,
te da se {to bo lje pred sta ve u Li gi
{am pi ona. Na{ {am pi on na la zi se u
Gru pi B sa MKB Ves pre mom (Ma -
|ar ska), Go re njem (Slo ve ni ja),
[am be ri jem (Fran cus ka) i Rajn-Ne -
kar Le ve nom (Nje ma ~ka). [es ta
eki pa u gru pi bi }e po znata na kon
kva li fi ka ci onog tur ni ra na ko jem }e
igra ti Ta tran Pre {ov (Slo va ~ka), Vi -
ve Ki el ce (Polj ska) i Por to (Por tu -
gal).
D.M.
Hrvat ski gol man
ve} se pri klju ~io ti mu
u Kranj skoj Go ri
Osman ZU KI]
Na pra vi li smo odli ~an po sao u Sa ra je vu {to je
pre po zna la Evrop ska ko {ar ka {ka aso ci ja ci ja, re kao
je Zdrav ko Kne `e vi}, ge ne ral ni se kre tar Ko {ar ka -
{kog sa ve za BiH.
U gla vnom gra du na {e ze mlje od 23. ju la do 2. av -
gus ta odr`a no je Evrop sko ko {ar ka {ko ju ni or sko prven -
stvo Di vi zi je B, na ko jem je u~es tvo va la 21
re pre zen ta ci ja. Pre ma ri je ~i ma Kne `e vi }a, prven stvo je
bi lo je dno od naj bo lje or ga ni zi ra nih ta kmi ~e nja u ovoj
evrop skoj ko {ar ka {koj sku pi ni.
"Do bi li smo pi smo iz FI BA u ko jem je
upu }en izraz za do volj stva or ga ni za ci jom ta kmi ~e nja.
Po red to ga, lju di u Ko {ar ka {kom sa ve zu na {e ze mlje
mo gu bi ti po se bno za do vo ljni onim {to smo ura di li u
pro te klih de se tak da na. Klju ~ni pro blem bi la su spon -
zor ska sred stva ko jih je bi lo ma lo i ko ji ma su lju di u
ovoj dr`a vi po ka za li ka ko se odno se pre ma pro mo ci ji
svo je ze mlje u Evro pi. Uprkos to me i za hva lju ju }i po -
mo }i gra da Sa ra je va, ta kmi ~e nje smo spro ve li na naj bo -
lji mo gu }i na ~in", do dao je K ne `e vi}.
Na kon ko {ar ka {ke smo tre u Sa ra je vu, na {a ze mlja
u na re dnom pe ri odu mo `e o~e kiva ti or ga ni za ci ju evrop -
skih ta kmi ~e nja iz vi {eg ta kmi ~ar skog ran ga.
"Uko li ko os tva ri mo do bru sa ra dnju
sa FI BA i uko li ko po ka `e mo da nam je sta lo do ko {ar -
ke, mo `e mo s pra vom o~e ki va ti or ga ni za ci ju ve }ih ta -
kmi ~e nja. Va `no je da ja vnost po dr`i ta kve pro je kte ko ji
mo gu bi ti od pre su dne va `nos ti za ra zvoj spor ta u na {oj
ze mlji", re kao je Kne `e vi}.
U fi nal noj uta kmi ci prven stva, ko ja je odi gra na u
ne dje lju na ve ~er, [ved ska je po bi je di la Polj sku re zul ta -
tom 87:71 i ta ko se pla si ra la u naj ja ~u evrop sku ju ni or -
sku di vi zi ju za je dno sa pro ti vni ci ma iz fi nal nog me ~a. U
uta kmi ci za tre }e mjes to Crna Go ra je sla vi la pro tiv En -
gles ke re zul ta tom 73:71. Bez se dam klju ~nih igra ~a ko ji
su za do bi li po vre de pred po ~e tak EP, na {a re pre zen ta ci ja
je u ra zi gra va nju za se dmo mjes to po ra `e na od Es to ni je.
Na pre tpo slje dnjem i po slje dnjem mjes tu na la ze se re -
pre zen ta ci je Ru mu ni je i Slo va ~ke.
Bez se dam klju ~nih
igra ~a ko ji su za do bi li
po vre de pred po ~e tak
EP, na {a re pre zen ta ci ja
je u ra zi gra va nju za
se dmo mjes to
po ra `e na od Es to ni je
[ved ska i Polj ska pla si ra le su se
u naj ja ~u evrop sku ju ni or sku di vi zi ju
[am pi on ke se
kom ple ti ra ju
Ru ko me ta {i ce Bor ca Ar mi na Ma ri}, Re na ta Ra ili} i Ani ca Gu delj
pri dru`i le su se ju ~e eki pi tre ne ra Ra deta Un ~a ni na.
No vo ime je Ani ca Gu delj, ko ja je pro {le se zo ne bra ni la za Ka ta ri nu. Si -
no} je sa tre nin zi ma tre ba lo da po ~ne i Ma ri ja na Bo go je vi}, a u to ku se dmi -
ce ti mu }e se pri dru `i ti Dra ga na Kne `e vi}, Bo ja na Ba bi} i Ta nja Ke ki}, dok
su os ta le igra ~i ce aktu el nog {am pi ona BiH po ~e le s ra dom pro {le se dmi ce.
M.P.
Tri jumf
Ale ksan drov ~a na
Eki pa Pe ka ra Mi lun iz Ale ksan drov ca tri jum fo va la je na Se dmom stri -
tbol tur ni ru, ko ji su or ga ni zo va li Mla de so ci jal de mo kra te u La kta {i ma.
"Pe ka ri" su u fi na lu se ni or skog di je la tur ni ra bi li bo lji od Ka fe ba ra Mo cart iz
La kta {a i sla vi li re zul ta tom 11:9. Za tri jumf su na gra |e ni sa 1.200 KM. Tre }e
mjes to je pri pa lo Per fe tu ko ji je po bi je dio Po ker star se sa 15:10. Ju ni or ska eki pa
Lav mont po bi je di la je u fi na lu eki pu Ka fe bar Igo kea - Agro vo }e sa 9:8. U pi -
onir skoj kon ku ren ci ji tri jum fo va le su ^a mu ge, ko je su sa 9:7 po bi je di le Ra dio
Igo keu 1. Tre }e mjes to je za uze la eki pa Pre di ne cu re, je di ni `en ski tim na tur ni ru.
Za naj bo ljeg igra ~a iza bran je Vo jin Ra di} iz Re ma kom pju ter sa, ko ji su pro -
{le go di ne osvo ji li tur nir. Na gra dni fond tur ni ra, na ko jem su nas tu pi le 53 eki -
pe, izno sio je 3.200 KM.
M.P.
Ismar Gor ~i}, te nis ki re pre zen -
ta ti vac BiH, pla si rao se u gla vni
tur nir Fju ~ers se ri je ko ji se igra u
ita li jan skom Ave za nu.
Gor ~i} je u fi nal nom ko lu kva li -
fi ka ci ja po bi je dio fran cus kog
pred sta vni ka Taka Ku na Van ga re -
zul ta tom 7:6 (5), 6:2.
Na{ te ni ser u prvom ko lu }e igra ti
pro tiv do ma }eg te ni se ra An drea
Stu ~i ja.
Na gra dni fond tur ni ra u Ita li ji
izno si 10.000 do la ra.
O.Z.
U Sa ra je vu za vr{e no ju ni or sko
ko {ar ka {ko EP Di vi zi je B
Po hva le
od FI BA
Uvo di} umjes to
Ma to {e vi }a
Gor ~i} u
gla vnom tur ni ru
Dvo ra na SO S|a v| ja u ls to •nom Sa ra je vu. G|e da |a -
ca: 200. Pet || •n|h qre sa ka: Pu |det (Es to n| ja).
BO SNA l HEP OE GO vl NA: Ga j|c 2. Ma ks| mo v|c.
Gu nja •a 9. vu ko v|c 15. Pa du k|c 3. De m|c 7. Bu za
6. Be qa q|c 5. Gro s|c 4. Oa n|c 7. Orna ||c 3. Ha dz| -
mu ra to v|c 2. Se |e ktor: lvan ve ||c.
ES TO Nl JA: Kar ner 2. L|m berq 6. ve |de man 19. Ka| -
dre 5. So 14. Parn 10. Pu |det 6. To m|n qas. Dor bek
5. va |no 6. Pap 6. L| vrand 2. Se |e ktor: ln drek Put.
BiH 63
13:17, 12:17, 18:23, 20:24
Es to ni ja 81
Ner min
Sal man
FO TO NN
Bh. ju ni ori
po ra `e ni od
Es to ni je:
Ru smir Gro {i}
FO TO NN
4. 8. 2009. vupsbl 39 Sport
De jan MA KSI MO VI], Di no SKO KI]
Fu dba le ri Sa ra je va pro ma {i li su ve li ki broj
iz gle dnih pri li ka i ta ko do zvo li li tu zlan skoj Slo -
bo di da u der bi ju 1. ko la Pre mi jer li ge BiH
osvo ji bod.
Su sret, ko ji je igran u ne dje lju uve ~er na Olim -
pij skom sta di onu "Asim Fer ha to vi} Ha se", za vr{en
je bez po bje dni ka re zul ta tom 1:1. No, "bor do" tim
za is ta ima za ~im `a li ti. Po da tak da su to kom su sre -
ta pre ma go lu pro ti vni ka upu ti li 19 uda ra ca, a Slo -
bo da sve ga dva do vo ljno go vo ri. Ipak, fu dbal se
igra za go lo ve, a Tu zla ci su svo ju {an su ve} u se -
dmoj mi nu ti us pje li is ko ris titi. Sjaj nu kon tru pre li -
je po je za vr{io Mu ha med Mu ji} za vod stvo gos ti ju
1:0.
Usli je di la je pra va op sa da go la sjaj nog
gos tu ju }eg gol ma na De ni sa Muj ki }a, ali od pre gr{t
pri li ka ko li ko su ih stvo ri li "bor do" fu dba le ri us pje -
li su re ali zo va ti sa mo je dnu. U 72. mi nu ti Alen Av -
di} je iza {ao sam pred Muj ki }a, ali se odlu ~io
upo sli ti po tpu no usa mlje nog Da mi ra Ha d`i }a ko -
jem ni je bi lo te {ko da po go di ne bra nje nu mre`u.
Bi lo je to ko na ~nih 1:1. Sa raj li je su to kom su sre ta u
tri na vra ta za tre sle okvir gos tu ju }eg go la. Sre }e ni -
su ima li Av di}, Emir Ja njo{ i Mir za Ri zva no vi}.
"Ja sno je da nas je ra ni gol ko ji smo pri mi li po -
tpu no po re me tio. Po ku {a li smo da se {to pri je vra ti -
mo, ali ni smo us pje li. U nas tav ku sam na pra vio ne -
ko l i ko i z mj e na i i gra ~i s kl u pe su oprav da l i
o~e ki va nja. Uni je li su `i vos t u na {u igru i stvo ri li
smo ve li ki broj pri li ka, ko je, na `a lost, ni smo us pje -
li re ali zo va ti. De fi ni ti vno ni smo ima li sre }e, ali
o~e ku jem da nam se to to kom prven stva u ne kom
ogle du vra ti. Sa da se okre }e mo ogle di ma s Hel sin -
gbor gom i Mo dri ~om", re kao je Me hmed Ja njo{,
tre ner Sa ra je va.
Sa dru ge stra ne, Adnan Osman ho d`i},
ko ji je u ne dje lju imao de bi tan tski nas tup u ulo zi
{e fa stru ~nog {ta ba Slo bo de, za do vo ljan je is ho -
dom.
"Da nam je ne ko po nu dio bod pri je uta kmi -
ce sa Sa ra je vom, pri hva tio bih ga obje ru ~ke. Zbog
to ga sam pre za do vo ljan {to smo su sret sa 'bor do' ti -
mom okon ~a li ne po ra `e ni. Prvi dio odi gra li smo do -
bro. Po ve li smo iz prve pra ve pri li ke i do ne kle
kon tro li sa li igru. Ipak, nes vje sno smo se opre dije li li
za de fan zi vnu ta kti ku, ta ko da }u u na re dnom pe ri -
odu ima ti pu ne ru ke po sla da no go me ta {i ma 'usa -
dim' ofan zi vne oba ve ze. Si gu ran sam da }e mo na
'Tu{ nju' stva ra ti ve }i pri ti sak ba{ kao {to je to ~i ni lo
Sa ra je vo u du elu sa na ma", re kao je Me {a no vi}.
Mi sli no go me ta {a iz Tu zle ve} su okre nu te ka
su sre tu s La kta {i ma, a Osman ho d`i} se na da da se
Adnan Sa raj li} ni je te `e po vri je dio.
Gos ti po ve li po got kom
Mu ha meda Mu ji}a, do ma }i ni
izje dna ~i li golom Da mi ra Ha d`i }a
Iran ci
odre di li tim
za "Ko {e vo"
Af sin Go tbi, se le ktor fu -
dbal ske re pre zen ta ci je Ira -
na, obja vio je spi sak igra ~a
za gos tu ju }u pri ja telj sku
uta kmi cu sa re pre zen ta ci -
jom BiH. Uta kmi ca se igra
12. av gus t a na Ol i m pi j -
skom sta di onu "Asim Fer -
ha t o vi } Ha se - Ko {e vo"
gdje bi su de }i pre ma spis ku
Iran ci tre ba li is tr~a ti u naj -
ja ~em sas ta vu.
Na spis ku su gol ma ni: Se -
jed Me hdi Ra hma ti, Va hid
Ta le blou, Mi {ag Me mar za -
deh, Ra hman Ahma di; od -
bra na: Ko srov Hej da ri, Ali
Re za Mu ha mad, Ha di Agi -
li, Mu ha mad No sra ti, Ho se -
i n Kj a bi , Far si d Ta l e bi ,
Se jed D`a lal Hu se ini; ve zni
red: D`a vad Ne ko unam,
Ma sud So jaei, Fer jdon Zan -
di, Esan Ha ji sa fi, An dra nik
Tej mo uri an, Far zad Asu bi,
Me hrzad Ma dan hi, Hu se in
Ka ze mi, Pej man Nu ri, Iman
Mo ba li, Moj ta ba Jab da ri;
na pad: Aras Bur ha ni, Mu -
ha mad Re za Ka l a t ba ri i
Moj ta ba Za rei.
Na kon uta kmi ce sa bh. ti -
mom Iran }e se sas ta ti sa
Ba hre i nom i Uzbe ki s t a -
nom. Sa dru ge stra ne, iza -
bra ni ci ma se l e kt o ra
Mi ro sla va Bla `e vi }a ovo }e
bi t i po sl j e dnj a pro vj e ra
uo~i nas tav ka kva li fi ka ci ja
za Svj et sko prven st vo i
sep tem bar skim uta kmi ca sa
Ar me ni jom i Tur skom.
V.R.
Sa ra je vo i Slo bo da odi gra li bez po bje dni ka
Nes to ro vi} zadovoljan
Dar ko Nes to ro vi}, tre ner no vog bh. pre mi jer li ga {a Ru da ra iz Pri je do ra, za -
do vo ljan je igrom svo je eki pe i po red po ra za kod tre binj skog Le ota ra (0:1).
"Re zul tat na ra vno ni je za do vo lja va ju }i, ali me ra du je pris tup igri mo je eki -
pe, ko ja se osim sa 11 pro ti vni ~kih igra ~a mo ra la no si ti i sa su dij skom troj -
kom. Pri mi li smo ne sre tno po go dak u sa moj za vr{ni ci, ali s ob zi rom na ono
{to smo po ka za li za slu `i li smo ba rem bod u Tre bi nju, ako ne i sva tri. Pot -
vrdi li smo da ima mo kva li tet za bh. eli tu, ali nam je ovo ga pu ta sre }a okre -
nu la le |a", re kao je Nes to ro vi}.
V.R.
Do ma }in se is pro ma {i vao
Ni smo ima li sre }e, ka `e
Me hmed Ja njo{, tre ner
ti ma s "Ko {e va".
Adnan Osman ho d`i}, {ef
stru ~nog {ta ba Tu zla ka,
za do vo ljan re mi jem
Str| je| c|: 0:1 Mu j|c u 7. 1:1 Ha dz|c u 72. m| nu t|.
O||m p|j sk| sta d| on As|m Fer ha to v|c Ha se u Sa -
ra je vu. G|e da |a ca: 5.000. Su d| ja: Oqnjen va |j|c
(Ba nja |u ka) 6.5. Zu t| kar to n|: Ma ksu m|c (Sa ra je -
vo). Muj k|c. Be k|c. Oe ha j|c. Sa raj ||c (S|o bo da).
SA PA JE vO: A|a |m -. P| zva no v|c 6. Tor |ak 6. Ma -
ksu m|c 6. Be |o se v|c 6.5. Du do 6 (od 46. m| nu te
Ham za q|c 6.5). Mu m| no v|c 6.5. Dza km|c 6. E.
Ja njos 6.5 (od 65. m| nu te P||s ka -). Ha dz|c 7.
Av d|c 6.5 (od 75. m| nu te lht| ja re v|c -). Tre ner:
Me hmed Ja njos.
SLO BO DA: Muj k|c 7.5. Kra s|c 6. Pe k|c 6. Me -
m| se v|c 6. Orno qo rac 5.5. Ma| k|c 6. Ha s|c 6.
Sa raj ||c 6. Be k|c 6.6. M. Mu j|c 7 (od 70. m| nu te
S. Mu j|c -). S|o m|c 6 (od 60. m| nu te Oe ha j|c -).
Tre ner: Adnan Osman ho dz|c.
lqra• uta km| ce: De n|s Muj k|c (S|o bo da) 7.5.
Sa ra je vo 1
Slo bo da 1
Je dan od broj nih po ku {a ja da
Sa raj li je sa vla da ju De ni sa
Muj ki }a (de sno)
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
40 vupsbl!4. 8. 2009. Sport
Da vi den ku
20. "Croatia
open"
Rus Ni ko laj Da vi den ko
po bje dnik je 20. iz da nja
ATP tur ni ra "Stu de na Cro -
atia open", ko ji je igran u
Uma gu za na gra dni fond od
450.000 evra. Prvi no si lac je
u ne dje lju u fi na lu po bi je dio
[pan ca Hu ana Kar lo sa Fe re -
ra (5. no si lac) re zul ta tom
6:3, 6:0 za sa mo sat i 11 mi -
nu ta igre. Da vi den ko, ko ji
je na tu rni ru iz gu bio 21
gem, 14. je po bje dnik tur ni -
ra u Uma gu. Da vi den ko je
za po bje du do bio 250 ATP
bo do va i 71.700 evra, a Fe -
re ro 150 bo do va i 37.700
evra.
Hi glo voj stan
Grad sko vi je }e Pan ~e va
odlu ~i lo je da svjet skoj
prva ki nji u pli va nju Na |i
Higl do di je li dvo so ban stan.
Iz vr{no vi je }e Voj vo di ne }e
obe zbi je di ti sred stva da se
stan kom ple tno opre mi, a
re pre zen ta tiv ka Srbi je }e u
na re dnih ne ko li ko da na oda -
bra ti je dan od ~e ti ri ra spo lo -
`i va sta na.
Osve ta
Bar to li je ve
Fran cus ki nja Ma ri on Bar -
to li sa vla da la je Ame ri kan -
ku Ve nus Vi li jams u fi na lu
te nis kog tur ni ra u Sten for -
du, ko ji je igran za na gra dni
fond od 700. 000 do la ra.
Bar to li je va je po bi je di la re -
zul ta tom 6:2, 5:7, 6:4 i ta ko
se po sli je dva sa ta i 43 mi -
nu ta igre re van {i ra la Ame ri -
kan ki za po raz u fi na lu
Vim bldo na pri je dvi je go di -
ne. Bar to li je va, tre nu tno 14.
na WTA rang-lis ti, za tri -
jumf je do bi la 107.000 do la -
ra i 470 WTA bo do va, dok
je Vi li jam so voj pri pa lo 320
bo do va i 56.000 do la ra.
Kve ri ju ti tu la
Ame ri ka nac Sem Kve ri
po bje dnik je 630.500 do la ra
vri je dnog tur ni ra u Los An -
|e le su. On je ju ~e po sli je
sat i 27 mi nu ta igre sa vla -
dao Kar ste na Bo la iz Aus -
tra li je re zul ta tom 6:4, 3:6,
6:1. Kve ri, ko ji je bio pos -
tav ljen za {es tog no si oca,
ovom je po bje dom do {ao do
dru ge ti tu le u ka ri je ri.
Vo ri pla tio
za ras kid
Ru ko me ta{ Igor Vo ri upla -
tio je 40.000 evra od {te te
Za gre bu ka ko bi mo gao da
nas tu pi za nje ma ~ki HSV.
Vo ri je u Za gre bu tre ba lo da
os ta ne do slje de }eg lje ta, a
ras kid ugo vo ra je za tra `io
na kon {to ni je do bio dvi je
pla te. Vo ri je u pe tak de bi to -
vao za HSV u pri pre mnoj
uta kmi ci sa nje ma ~kim ni -
`e li ga {em TSV Her {in gom i
pos ti gao ~e ti ri go la, a u su -
bo tu je ta ko |e pos ti gao ~e ti -
ri go la u pri ja telj skom me ~u
s aus trij skom eki pom Al pe.
Top 10 osva ja ~a me da lja
1. SAD 11 11 7 29
2. Ki na 11 7 11 29
3. Ru si ja 8 8 4 20
4. Nje ma ~ka 7 4 1 12
5. Aus tra li ja 4 5 10 19
6. Ve li ka Bri ta ni ja 4 3 2 9
7. Ita li ja 4 1 5 10
8. Srbi ja 3 1 0 4
9. Ma |ar ska 2 1 3 6
10. Bra zil 2 1 1 4
Vijesti
Na 13. svjet skom prven stvu u spor to vi ma na
vo di, ko je je u ne dje lju za vr{e no u Ri mu, obo re -
no je 46 svjet skih re kor da u pli va nju.
Po slje dnjeg, osmog da na ta kmi ~e nja u olim pij -
skom ba ze nu kom ple ksa "Fo ro Ita li ko" u ne dje lju
na ve ~e is pli va no je se dam naj bo ljih vre me na na svi -
je tu.
Pro gram je tra di ci onal no za vr{en trkom na
4x100 me ta ra mje {o vi to za mu {kar ce u ko joj su re -
kord pos ta vi li Ame ri kan ci, a obo re na su i tri po je di -
na ~na re kor da. Ame ri kan ci Aron Pir sol, Erik [an to,
Maj kl Fel ps i Dej vid Vol ters osvo ji li su ti tu lu s no -
vim svjet skim re kor dom ko ji sa da izno si 3:27.28
mi nu ta. Oni su ta ko obo ri li svoj re kord sa Olim pij -
skih iga ra u Pe kin gu, gdje su za bi lje `i li vri je me od
3:29.34. Br`e od sta rog svjet skog re kor da pli va li su
i sre brni Ni jem ci (3:28.58), bron za ni Aus tra li jan ci,
te ~et vrto pla si ra ni Bra zil ci (3:29,16). Fel ps je svo ju
di oni cu na 100 m del fin is pli vao za 49.72 se kun de,
{to je za 10 sto tin ki bo lje od vre me na ko je je pos ti -
gao u su bo tnjem fi na lu te dis ci pli ne. Re kor dnu trku
na 100 m slo bo dno is pli vao je Bra zi lac Se zar Si elo
Fi ljo - 46.22, {to je za ~ak 69 sto tin ki bo lje od vre -
me na ko je je os tva rio u fi na lu te dis ci pli ne. Re kord
iz {ta fe te ima i Aus tra li ja nac Bren ton Ri kard, koji je
100 m prsno is pli vao za 57.80 se kun di, {to je 78
sto tin ki bo lje od vre me na ko je je os tva rio u fi na lu.
U ne dje lju na ve ~e Bri ta nac Li jam Tan -
kok je obo rio svoj svjet ski re kord na 50 m le |no
(24.04 se kun de), a Ame ri ka nac Ra jan Lo hte na 400
m mje {o vi to (4:07.01). Nje mi ca Bri ta [te fen pot -
vrdi la je da je naj br`a pli va ~i ca na svi je tu. Na kon
zla ta na 100 me ta ra slo bo dno, ona je pos ta la svjet -
ska re kor der ka na 50 m slo bo dno (23.73), obo riv {i
re kord Ho lan |an ke Mar len Vel dhu is za 23 sto tin ke,
a re kord je is pli va la i se da mna es to go di{ nja Rus ki nja
Ju li ja Je fi mo va na 50 m prsno (30.09).
Ame ri ~ka pli va ~ka re pre zen ta ci ja bi la je na jus -
pje {ni ja sa osvo je nih 10 zla tnih, te po {est sre brnih i
bronzanih me da lja. Ipak, to je naj lo {i ji u~i nak Ame -
ri ka na ca u po slje dnjih 15 go di na uko li ko ra ~u na ma
sva prven stva.
"Svi jet pos ta je kom pe ti ti vni ji, a ti me }e pli va -
nje pro fi ti ra ti. Bor be nost po di `e ni vo kva li te ta kod
svih", ka zao je Aron Pir sol, re pre zen ta ti vac SAD.
Na pro {lom SP Ame ri kan ci su osvo ji li 36
me da lja, od ~e ga 20 zla tnih i 13 sre brnih.
Na [am pi ona tu svi je ta u pli va nju, va ter po lu,
sin hro ni zo va nom pli va nju, sko ko vi ma u vo du i pli -
va nju na otvo re nom me da lje su osva ja li pred sta vni -
Srpski pli va~ Mi lo rad ^a vi} `e li da jo{ je dnom od -
mje ri sna ge sa naj ve }im ri va lom, Ame ri kan cem Maj -
klom Fel psom i pre dla `e du el za 2010. go di nu.
"Mi slim da bi zbog pro mo vi sa nja pli va nja bi lo di vno
ka da bismo on i ja mo gli da or ga ni zu je mo du el je dan na je -
dan", re kao je ^a vi} i do dao:
"To bi bi lo za ba vno. On je po znat kao pro mo ter pli va nja
i mi sa da tre ba da ovaj sport di gne mo na vi {i ni vo".
Fel ps i ^a vi} se, po sve mu su de }i, ne }e sas ta ti u
olim pij skom ba ze nu pri je Svjet skog prven stva 2011. u [an -
ga ju.
"Ne ko bi tre ba lo da or ga ni zu je du el dva naj bo lja
pli va ~a na 50 i 100 me ta ra, na neu tral nom mes tu. Mi slim da
bi to bi lo izu ze tno za sport. Sas ta li bi smo se, na dme ta li i po -
sle bi smo se za bav lja li. To je ri val stvo, ali ja ne ga jim ne ga -
ti vnu ener gi ju pre ma Fel psu", re kao je ^a vi}.
Ri val stvo izme |u ^a vi }a i Fel psa po ~e lo je na Olim -
pij skim igra ma u Pe kin gu pro {le go di ne u fi na lu trke na 100
me ta ra del fin, ka da je Ame ri ka nac po bi je dio za hi lja di ti dio
se kun de. Na Svjet skom prven stvu u Ri mu Fel ps je u fi na lu
sla vio is pred ^a vi }a i s vre me nom od 49.82 se kun de obo rio
svjet ski re kord ko ji je srpski pli va~ pos ta vio dan ra ni je u
kva li fi ka ci ja ma (50.01).
Fel psov tre ner Bob Bo uman ni -
je pre vi {e za in te re so van za ^a vi }e vu po nu -
du.
"Mi se trka mo. Ide mo na mno ga ta -
kmi ~e nja. Mo gu da do |u na bi lo ko je ta -
kmi ~e nje na ko me mi u~es tvu je mo", re kao je Bo uman.
^a vi }ev agent Dej vid Ar lak pre dlo `io je Du bai za
even tu al nu trku ve li kih ri -
va la.
"Fel psov agent
Pi ter Kar lajl i ja se
za is ta do bro sla -
`e mo i uvje ren
sam da }e ra zu -
mje ti ko li ko je
va `no da odr`i mo
ri val stvo", re kao je
Ar lak.
^a vi} iza zi va Fel psa na du el
Ame ri kan ci su po bro ju osvo je nih
me da lja bi li na jus pje {ni ji.
Ki ne zi su dru gi, is pred Ru sa,
a osmo mjes to za uze la Srbi ja
Oa v|c je po zvao Fe| psa da se pr| dru z| an t| do p|nq |n| c| ja t| v| za tes t| ra nje
krv| ko ju je po kre nuo na svom |n ter net saj tu | na ko jem je pr| je SP obja v|o re zu| -
ta te svo j|h tes to va.
M| s||m da b| b| |o d| vno ka da b| m| se pr| dru z|o u toj |n| c| ja t| v|. M| s||m da je.
po sto je kon tro ver za oko p|| va •k|h kos t| ma spo re dna. s|je de ca ve || ka stvar da
se na pa dne do p|nq. Tes to v| ur| na n| su do vo |jn|. do dao je Oa v|c.
An ti do ping ini ci ja ti va
Zbog pro mo ci je pli va nja
mo gli bismo organizovati du el
je dan na je dan, re kao ^a vi}
Fel ps i ^a vi}
Zavr {e no
Svjet sko
prven stvo u
spor to vi ma
na vo di
Aus tr|j skoq p|| va •a Mar ku sa Po qa na pre tu k|| su pr| pa -
dn| c| obez bje de nja d|s ko te ke u Os t| j|. ln c| dent se do qo d|o u
su bo tu uve •e na kon sto je Po qan po s|| je nas tu pa na SP ot| sao
u d|s ko te ku u b|| z| n| P| ma. oda k|e je. ka ko je na veo. |zba •en
bez ra z|o qa.
Na kon sto sam po no vo usao. í| z| •k| su me na pa |a •e t| r| pr| -
pa dn| ka obez bje de nja. re kao je Po qan. ko j| je za do b|o ne ko -
||ko uda ra ca u q|a vu.
Zboq su mnje da je za do b|o pre |om no qe Po qan je. na kon
sto je po zvao po || c| ju | H| tnu po moc. noc pro veo na |sp| t| va nj| -
ma u pr| va tnoj k|| n| c|.
Ro gan pre tu ~en
Pli va ~i obo ri li 46
H| ro no s|n Fu ru ha s|. pot pre dsje dn|k Svjet ske p|| va -
•ke íe de ra c| je (Fl NA). pre m| nuo je u ne dje |ju u P| mu u 80.
qo d| n|. Fu ru ha s| je umro u snu u ho te |u u P| mu. qdje je pr| -
sus tvo vao SP. Fu ru ha s|. po znat kao |e te ca r| ba. b|o je je dan
od prv|h us pje sn|h ja pan sk|h p|| va •a. a 1949. pos ta v|o je ne -
ko || ko svjet sk|h re kor da. Po s|| je p|| va •ke ka r| je re po mo qao je
or qa n| za c| ju O||m p|j sk|h |qa ra 1964. u To k| ju | pos tao pred -
sje dn|k O||m p|j skoq ko m| te ta Ja pa na | p|| va •ke íe de ra c| je.
Pre mi nuo pot pred sje dnik FI NA
4. 8. 2009. vupsbl 41
Tu ~a Ita li ja na
i Ka na |a na
Pri ja telj sku uta kmi cu izme |u
ko {ar ka {a Ita li je i Ka na de u
Ita li ji obi lje `i la je tu ~a igra ~a.
Tu ~u je za po ~eo Ste fa no Man -
}i ne li, ko ji je na srnuo na Ero na
Du ner kam pa. Na kon to ga do -
{lo je do op {te tu ~e, a po sli je
{es to mi nu tnog pre ki da uta kmi -
ca je nas tav lje na, a Ita li ja ni su
sla vi li sa 81:75. Ita li ja ni }e se
bo ri ti za je dno upra` nje no
mjes to na Evrop skom prven -
stvu sa re pre zen ta ci ja ma Fran -
cus ke, Por tu ga la, BiH, Bel gi je
i Fin ske. Do da tne kva li fi ka ci je
tra ja }e od 5. do 30. av gus ta.
Po raz bh.
ka det ki nja
@en ska ka det ska ko {ar ka {ka
re pre zen ta ci ja BiH za bi lje `i la
je dru gi po raz na Evrop skom
prven stvu Di vi zi je B, ko je se
odr`a va u Ta li nu (Es to ni ja).
Iza bra ni ce se le kto ra Mi lo ra da
Na da `di na po ra `e ne su od Lu -
ksem bur ga re zul ta tom 52:56.
Naj bo lja u re do vi ma na {e re -
pre zen ta ci je bi la je Kris ti na
Sur lan uba civ {i 14 po ena, dok
je u po bje dni ~koj eki pi naj bo -
lju par ti ju pru `i la Le na He to,
ko ja je za bi lje `i la 18 ko {e va.
Bh. ka det ki nje su u ne dje lju
na ve ~er sla vi le pro tiv Slo ve ni -
je sa 78:70 i sa da ima ju izje -
dna ~en skor od dvi je po bje de i
dva po ra za.
O.Z.
Kan: Ri be ri
je di va
Mno gi igra ~i i ~el ni ci min -
hen skog klu ba pri go va ra ju
Fran ku Ri be ri ju na nje go vom
po na {a nju, a niz je nas ta vio
biv {i gol man "ba va ra ca" i nje -
ma ~ke re pre zen ta ci je Oli ver
Kan.
"Po na {a se kao di va i stva ra
pro ble me u eki pi. To bi mo glo
da mu do ne se i dos ta pro ble ma
sa na vi ja ~i ma. Odla zio je u Re -
al Ma drid, po tom se vra }ao u
Ba jern, a to ni ko ne vo li", re -
kao je le gen dar ni gol man.
As ton Vi li
Kup mira
Fu dba le ri As ton Vi le po bje -
dni ci su Ku pa mira, ko ji se po -
slje dnjih de set da na igrao u
[pa ni ji. En gle zi su u fi na lu na -
kon bo ljeg izvo |e nja je da na es -
te ra ca sa 4:3 sa vla da li
ita li jan ski Ju ven tus. U se ri ji
pe na la po se bno su se is ta kli
gol ma ni ko ji su od bra ni li ne -
koliko uda ra ca, a po slje dnji,
vri je dan po bje de, od bra nio je
Bra dlei Gu zan, gol man As ton
Vi le, ko ji je ski nuo {ut Ni ko le
Le gro ta ljea.
Fe ofa no va
ne }e na SP
Ru ski nja Sve tla na Fe ofa no -
va, biv {a svjet ska prva ki nja u
sko ku s mot kom, zbog po vre -
de no ge ot ka za la je nas tup na
Svjet skom prven stvu u Ber li -
nu. Fe ofa no va je pri je dvi je
go di ne na SP u Osa ki osvo ji la
bron za nu me da lju, a is ti re zul -
tat je os tva ri la i na Olim pij -
skim igra ma u Pe kin gu pro {le
go di ne. SP u Ber li nu na pro -
gra mu je od 15. do 23. av gus -
ta.
Vijesti
Sport
Ju ni or ska ko {ar ka {ka re pre -
zen ta ci ja Srbi je tri jum fo va la je
na Prven stvu Evro pe po bje dom
nad Fran cus kom u Me cu.
Eki pa Vla di mi ra Jo va no vi }a
sla vi la je u ne dje lju sa 78:72 na -
kon {to je vo di la to kom go to vo
ci je log me ~a. Fran cu zi su dva mi -
nu ta pri je kra ja su sre ta pri {li na
po en za os tat ka, ali srpski ko {ar -
ka {i ni su do zvo li li preo kret. Na je -
fi ka sni ji u po bje d ni ~kom ti mu bi li
su Da ni lo An |u {i} sa 22 po ena i
Bra ni slav \e ki} sa 16 po ena, a
naj bo lji igra~ Srbi je u Fran cus koj
De jan Mu sli me~ je za vr{io sa 14
po ena, 14 sko ko va i tri asis ten ci -
je. U sas ta vu Fran cus ke Ma el Le -
brun je pos ti gao 17. Srbi ja je tur -
nir po ~e la po ra zom upra vo od
Fran cus ke, ali je na kon to ga
ostva ri la se dam po bje da i je dan
po raz i to od [pa ni je. U uta kmi ci
za tre }e mjes to Tur ska je po bije -
di la Li tva ni ju re zul ta tom 95:74.
Za MVP-ja tur ni ra iza bran je Tur -
~in Enes Kan ter, ko ji je imao 18,6
po ena i 16,4 sko ka po uta kmi ci.
Srbi ja prvak Evro pe
Iako iz Mi la na odla ze ve li ki i
va `ni fu dba le ri, pred sje dnik
klu ba Sil vio Ber lus ko ni ka `e da
je nje gov klub i da lje ne do dir -
ljiv.
"Bi li smo i jo{ smo naj bo lja eki -
pa na svi je tu. U vrlo smo ja koj po -
zi ci ji u ovom tre nut ku, sa no vim
tre ne rom i do brom gru pom igra -
~a", ka `e on.
Odla zak An drea Pir la u ^el si
sva kim da nom pos ta je sve iz gle -
dni ji, ma da pred sje dnik klu ba to
de man tu je:
"Ne znam ni {ta o Pir lo vom
odlas ku, ta ko da o to me ne tre ba
da bri ne mo".
Eki pa Mi la na se zo nu ~e ka dos ta
osla blje na, pa se Upra va klu ba tru -
di da do ve de kva li te tna po ja ~a nja.
Iako se ~i ni lo da je tran sfer Bra zil -
ca Lu isa Fa bi ja na iz Se vi lje pro -
pao, on bi ipak mo gao da obu ~e
dres Mi la na. Ita li jan ski fu dbal ski
ve li kan spre man je za ko na ~ni na -
pad na Se vi lju i ve }in skog vla sni -
ka pra va na Bra zil ca, fir mu "Rio
grup".
"Ro so ne ri" su u Se vi lju po sla li
FI FA agen ta Er nes ta Bron ze ti ja, a
jo{ je je dan ovla {te ni FI FA pre go -
va ra~ Pe pi no Ti ri otpu to vao u
Lon don sa za dat kom pre go vo ra sa
"Rio gru pom". [pan ski klub je za
svo ga na pa da ~a pos ta vi la ci je nu
od 20 mi li ona evra, a Mi lan je nu -
dio 14 mi li ona. Sa da su spre mni
da po nu de klu bu iz An da lu zi je 18
mi li ona evra.
Mi lan o~aj ni ~ki po ku {a va da do -
ve de ve li ko po ja ~a nje, ali mu to
jo{ ni je us pje lo. Prva zvi jez da ita -
li jan skog klu ba Ka ka pro dat je Re -
al Ma dri du, a na vi ja ~i ma za sa d
ni je osi gu ra na ni utje {na na gra da u
li ku Edi na D`e ke, Lu isa Fa bi ana
ili Kla sa - Jana Hun te la ra. Pre go -
vo ri oko ove tro ji ce igra ~a ni su da -
li re zul ta ta, ali ~i ni se da pri ~a sa
Bra zil cem ipak jo{ ni je za vr{e na.
Abra mo vi~
spre mio 100 mi li ona
ci 30 na ci ja, od ko jih je 20 osvo ji lo vi {e od
je dnog odli ~ja. Naj us pje {ni ji su bi li Ame ri -
kan ci sa 29 me da lja (11 zla tnih, 11 sre -
brnih, sedam bron za nih). Ki ne zi su
ta ko |e osvo ji li 29 me da lja (11-7-11), a
Ru si 20 (8-8-4). Se le kci ja Srbi je je na
osmom mjes tu po u~in ku, {to joj je naj ve -
}i us pjeh. Zla tne me da lje su osvo ji li va ter -
po lis ti, te pli va ~i Mi lo rad ^a vi} (50 m
del fin) i Na |a Higl (200 m prsno), dok je
^a vi }u pri pa lo i sre bro (100 m del -
fin).
Na re dno SP bi }e odr`a no
u [an ga ju 2011. go di ne, a
za tim u Du ba iju 2013. Ipak,
re kor di iz Ri ma vje ro va tno
}e du go bi ti na sna zi jer je
FI NA na ja vi la da }e od
1. ja nu ara 2010. go di -
ne za bra ni ti upo tre bu
pli va ~kih kos ti ma
od po li es te ra, ko ji
do ka za no po ma `u
u pos ti za nju bo ljih
re zul ta ta.
Za MVP-ja
tur ni ra iza bran
Tur ~in Enes Kan ter
Fel ps
100 m
del fin
is pli vao
za 48.72
se kun de
Di na mo }e ve ~e ras u re van{ me ~u
tre }eg ko la kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi -
ona na "Ma ksi mi ru" ugos ti ti aus trij ski
Red Bul Sal cburg. Prvi me~ u Aus tri ji
za vr{en je bez po bje dni ka 1:1.
Op ti mi zam u re do vi ma "mo drih" bu di
odli ~an re zul tat iz prve uta kmi ce, ali i igra
u prven stvu. Di na mo je u prven stvu de kla -
si rao Me |i mur je (4:0) i bez se dam igra ~a
ko ji su igra li pro tiv Red Bu la.
"Ovo zna ~i da smo naj bo lji u Hrvat -
skoj, pre ja ki za su par ni ke. Ima mo 25 igra -
~a ko ji u bi lo ko jem tre nut ku mo gu
kva li te tno odi gra ti", re kao je De nis Gla vi -
na, po slje dnje po ja ~a nje "mo drih".
Naj ve }a di le ma pred re van{
me~ je u na pa du. Ma rio Man d`u ki} je u
prvoj uta kmi ci do bio crve ni kar ton i ne ma
pra vo nas tu pa ve ~e ras.
"Tko ka `e da }e mo nas tu pi ti s tan de -
mom {pi ca, mo `da }e u na pa du bi ti sa mo
je dan", mis te ri ozan je bio Kru no Jur ~i},
tre ner Di na ma.
Sal cburg u Za greb do la zi osla bljen
nei gra njem Mar ka Jan ka i Admi ra Vla da -
vi }a, ko ji se po vrije dio u prven stve noj
uta kmi ci pro tiv Las ka.
"Is te gnuo sam li ga men te
ko lje na ve} u prvom po lu vre me nu, ali sam
ipak nas ta vio da igram do 50. mi nu te. Po -
ka za lo se da je to bi la lo {a odlu ka. Da sam
odmah iza {ao iz igre, mo `da ne bi bi lo ta -
ko lo {e. Ova ko ne idem u Za greb, ne go na
te ra pi ju", re kao je Vla da vi} ko ji je tre balo
da bude gla vni adut Hu ba Sti ven sa, tre ne -
ra Aus tri ja na ca.
Da nas se u re van{ me ~e vi ma tre }eg
ko la kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi ona sas ta -
ju: Ma ka bi - Akto be (prvi me~ 0:0) 19.50,
Si va spor - An der leht (0:5) 20.00 Di na mo -
Sal cburg (1:1) 20.15, Pa na ti na ikos - Spar -
ta Prag (1:3) 20.45, Tven te - Spor ting Li -
sa bon (0:0) 20.45
Di na mo do ~e ku je Sal cburg
Ber lus ko ni: Naj bo lji
smo na svi je tu
To mas Ci kler
(Sal cburg) i
Igor Bi{ }an
(Di na mo)
FO TO BE TA
Tre ze ge os ta je
Da vid Tre ze ge, fu dba ler Ju ven tu sa, re kao je da }e i slje de }e se zo -
ne si gur no igra ti u tom ita li jan skom klu bu.
"Os ta jem u Ju ven tu su 100 od sto. Po sli je sko ro 10 go di na u To ri nu mi -
slim da ne bi bi lo is pra vno da sa da odem. Lju di oko me ne su zna ~aj no
uti ca li da do ne sem ova kvu odlu ku, Upra va klu ba, tre ner, sai gra ~i i na -
vi ja ~i", re kao je Tre ze ge. On je pro {le se zo ne imao pro ble ma sa po vre -
da ma ko lje na i ni je uspio da se izbo ri za mjes to u prvom ti mu.
Ta man kad su svi po ~e li da
su mnja ju u mo ti vi sa nost ^el si -
je vog vla sni ka Ro ma na Abra -
mo vi ~a, on je pri pre mio bu d`et
od 100 mi li ona fun ti za tran sfe -
re.
Abra mo vi~ do kra ja pre la znog
ro ka `e li da na "Stam ford Brid`"
do ve de tro ji cu fu dba le ra An dreu
Pir la, Ser gi ja Agu era i Fran ka Ri -
be ri ja, pi {u en gles ki me di ji. Plan
}e te {ko da os tva ri, ba rem kad su
ova tro ji ca u pi ta nju. Na jiz vje sni ji
je do la zak ita li jan skog re pre zen -
ta tiv ca Pir la. Kod ar gen tin skog
na pa da ~a Agu era pro blem je nje -
go va ve li ka kla uzu la u ugo vo ru,
ko ja izno si ~i ta vih 60 mi li ona
evra. Naj ne za mi sli vi ji je tran sfer
Ba jer no vog Fran cu za ko ji, osim
{to za nje ga iz Min he na tra `e mi -
ni mum 100 mi li ona evra, `e li da
ode u Re al. Me di ji ot kri va ju i po -
za di nu izne na dnog bu |e nja, ka pi -
ten D`on Te ri dao je uslov za svoj
os ta nak u ^el si ju i to u vi du do -
las ka naj ma nje je dne svjet ske zvi -
jez de.
Ü í| na| n|m trka ma po s|je dnjeq da na
ta km| •e nja u p|| va nju pos t| qnu t| su s|je de c| re -
zu| ta t|: P|| va •|: 50 m |e dno: L| jam Tan kok (vbr)
24.04. Ðu nja Ko qa (Jap) 24.24. a Ger hard
Zan dberq (JAP) 24.34, 400 m mje so v| to: Pa -
jan Lo hte (SAD) 4:07.01. Skot Taj |er Skot
(SAD) 4:07.31. La s|o Oeh (Mad) 4:07.37,
1.500 m: Ousa ma Me |o u|| (Tun) 14:37.28). Pa -
jan Ko hran (Kan) 14:41.38. Jan Sun (K| na)
14:46.84, 4x100 m mje so v| to: SAD 3:27.28.
Nje ma •ka 3:28.58. Aus tra || ja 3:28.64. P|| va •| -
ce: 50 m prsno: Ju || ja Eí| mo va (Pus) 30.09.
Pe be ka So n| (SAD) 30.11. Sa ra Ka co u||s
(Aus) 30.16). 50 m s|o bo dno: Br| ta Ste íen
(Njem) 23.73. Te re ze A| smar (Sve) 23.88. Mar -
|en ve| dhu |s (Ho|) | Kejt Kem pbe| (Aus) 23.99.
400 m mj e so v| to: Ka t| n ka Ho su (Mad)
4:30.31. Kr|s t| Ko ven tr| (Z|m) 4:32.2. Ste ía n|
Pajs (Aus) 4:32.29.
Fi na le
Naj ve }a
di le ma
pred re van{
me~ je
u na pa du
re kor da
La slo ^eh bio tre }i
na 400 m mje {o vi to
FO TO AFP
Ju li ja Efi mo va
FO TO AFP
42 vupsbl!4. 8. 2009.
Lista strijelaca
@u ti kar to ni: 4 - Ru dar, ^e -
lik, 3 - Slo bo da, Tra vnik,
@e lje zni ~ar, La kta {i. 2 Zvi -
jez da, Zrinj ski, Ve le`, Bo -
rac, Mo dri ~a Ma ksi ma, 1 -
Sa ra je vo, Le otar, Olim pik.
Crve ni kar to ni: -.
Najbolji igra~
Tribine
5 - Ne ma nja Bil bi ja (Bo rac)
3 - Dar ko Lju bo je vi} (Bo rac), Ni ko la
Va si lje vi}, Du {ko Sta ji} (Mo dri ~a),
Zo ran Brko vi} (Zvi jez da), Edin Co -
ca li}, Sa mir Be kri}, (@e lje zni ~ar),
Mu ha med Mu ji}, De nis Muj ki} (Slo -
bo da), D`e nan Za imo vi} (Ve le`),
Dar ko Spa le vi} (Olim pik).
Sudije
3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borac Modri~a M. Sloboda [iroki B. Leotar Travnik Lakta{i Rudar P. Sarajevo Vele` Olimpik @eljezni~ar ^elik Zvijezda Zrinjski Slavija
Borac
Modri~a M.
Sloboda
[iroki B.
Leotar 1:0
Travnik
Lakta{i 0:2
Rudar P.
Sarajevo 1:1
Vele` 5:0
Olimpik 2:2
@eljezni~ar
^elik 0:1
Zvijezda 2:0
Zrinjski
Slavija
Oo vjek ko j| je na kon v| se od dv| je
qo d| ne su se do veo Ze |ju do tr| -
jum ía u qos t| ma u Pre m| jer || q| za s|u -
zu je da po ne se ep| tet tre ne ra ko |a.
P|a v| na kon ve || ke |
du qe kr| ze po no vo
|| •e na t|m ko j|
mo ze na vrh. a
za to za s|u qe
d|je |om |du |
Os| mu.
MUJ KI]
(Slo bo da)
LJUBOJEVI]
(Borac)
STAJI]
(MOdri~a)
MUJ I]
(Slo bo da)
BILBIJA
(Borac)
ZAIMOVI]
(Vele`)
VASILJEVI]
(Modri~a)
BRKOVI]
(Zvijezda)
NA PO ME NA: U za gra da ma je broj uta kmi ca ko je su su di li.
COCALI]
(@eljezni~ar)
2 - Za imo vi} (Ve le`)
1 - D`a fi}, Ve la gi}, Du ra ko vi}
(Ve le`), Mu ji} (Slo bo da), Ha -
d`i} (Sa ra je vo), Sa vi}, Ome -
ra gi} (Zvi jez da), @u ni or
So uto (Le otar), Me {a no vi}
(@e lje zni ~ar),Vra nje{, Lju bo -
je vi} (Bo rac), Kur to, Spa le -
vi} (Olim pik), Va si lje vi},
Sta ji} (Mo dri ~a Ma ksi ma).
Pri pre mi li: V. RA DE NO VI], G. KARA]
lako je kan d| da ta za |qra •a ko |a b| |o mno qo.
|zbor m|a doq |qra •a Bor ca ne mo ze b| t| po qre -
san. On je b|o q|a vn| mo tor ek| pe u La kta s| ma.
b| |o qa je svu qdje na te re nu | u sva kom tre nut -
ku. Sa ova ko ra spo |o ze n|m B|| b| jom. bu du -
cnost Bor ca b| tre ba |o da bude sv| je t|a.
Amar Osim (@e lje zni ~ar)
TRENER
KOLA
IGRA^ KO LA
1. Ve le` 1 1 0 0 5:0 3
2. Zvi jez da 1 1 0 0 2:0 3
3. Bo rac 1 1 0 0 2:0 3
4. Le otar 1 1 0 0 1:0 3
5. @e lje zni ~ar 1 1 0 0 1:0 3
6. Mo dri ~a 1 0 1 0 2:2 1
7. Olim pik 1 0 1 0 2:2 1
8. Sa ra je vo 1 0 1 0 1:1 1
9. Slo bo da 1 0 1 0 1:1 1
10. [i ro ki 0 0 0 0 0:0 0
11. Sla vi ja 0 0 0 0 0:0 0
12. ^e lik 1 0 0 1 0:1 0
13. Ru darP. 1 0 0 1 0:1 0
14. La kta {i 1 0 0 1 0:2 0
15. Zrinj ski 1 0 0 1 0:2 0
16. Tra vnik 1 0 0 1 0:5 0
FK Sa ra je vo: 3.000 (1)
NK Zvi jez da: 2.500 (1)
FK Ve le`: 2.500 (1)
FK Le otar: 500 (1)
NK ^e lik: 8.000 (1)
La kta {i: 1.500 (1)
FK Olim pik: 800 (1)
NA PO ME NA: Ci fra ma je izra `en
broj gle da la ca u pro sje ku, a u za -
gra da ma je broj odi gra nih uta kmi -
ca na do ma }em te re nu.
SPALEVI]
(Olimpik)
Ne ka da{ nji bh. re pre zen ta ti vac tri de se tje dno go di{ nji
Ni no slav Mi len ko vi} na pus tio je re do ve gr~kog fu dbal -
skog klu ba Pan sera ikos.
Pan se ra ikos Se res je klub ko ji je pro {le se zo ne igrao u
eli tnom klup skom ta kmi ~e nju Gr~ke, Su perli gi, ali na kon
{to su ispa li u dru gi rang ta kmi ~e nja, Mi len ko vi} je o dlu -
~io da ode i pre |e u re do ve ki par skog prvo li ga {a Eno si sa,
ko ji je ra ni je vo dio i bh. stru~ njak Ne nad Sta ro vlah.
Mi len ko vi} je pro fe si onal nu ka ri je ru po ~eo u Mla -
dos ti iz Lu ~a na, a igrao je jo{ i za Tor {avn, Di na mo Drez -
den, Haj duk iz Ku le, Le otar, Lirs, GBA, Sent Tru iden i
Sa ra je vo.
Mi len ko vi} oti {ao u Eno sis
Mi si mo vi} kao
Trno ru `i ca
Ma rio Ba sler, tre ner am bi cio -
znog nje ma ~kog ~et vrto li ga {a
Aj ntra hta iz Tri era, nas tav lja sa
se ri jom ko lu mni u "Bil du", ko -
ji ma na jav lju je no vu se zo nu
Bun de s li ge.
Nje gov tim je na do ma }em
te re nu izba cio bun de sli ga {a
Ha no ver u 1. ko lu nje ma ~kog
ku pa (3:1).
U svo joj ko lu mni pi sao je o
Vol fsbu rgu i tvrdi da prvak
Bun de s li ge ne }e od bra ni ti ti tu -
lu.
"'Vu ko vi' su ugo dno izne na -
di li na vi ja ~e ti me {to su pro du -
`i li ugo vo re sa dvo ji com
naj bo ljih fu dba le ra, na pa da ~i -
ma Edi nom D`e kom i Gra fi te -
om. Si gu ran sam da }e obo ji ca
oti }i naj ka sni je slje de }eg lje ta i
da to ne }e u~i ni ti kao prva ci",
re kao je Ba sler i do dao:
"Je dna ko va `an za eki pu
Vol fsbur ga je nji hov kre ator
igre Zvjez dan Mi si mo vi}. Mo -
ram pri zna ti da ni ka da ni sam
vje ro vao da }e pos ta ti do bar.
Me ni je uvi jek iz gle dao kao da
je spo so ban even tu al no da no si
tor be sa spor tskom opre mom.
On da ga je Ma gat pro bu dio iz
sna, kao {to je kra lje vi} pro bu -
dio Trno ru `i cu."
Tu ~a u
Hon du ra su
Je dna oso ba je po gi nu la, a
tri su ra nje ne u su ko bu na vi -
ja ~a na kon uta kmi ce na ci -
onal nog prven stva Hon du ra sa
izme |u pro vli ga {a Olim pi je i
Re al Espa nje.
Ovo je tre }i smrtni slu ~aj
ko ji se u krat kom periodu do -
go dio u Hon du ra su.
Pro {le ne dje lje po gi nu le su
dvi je oso be, a 15 ih je ra nje no
u obra ~u nu na vi ja ~a grad skih
ri va la Olim pi je i Mo ta gve.
An dra de ide
u Le Man
@oao Pa ulo An dra de, do sa -
da{ nji fu dba ler Por ta, po tpi sa }e
tro go di{ nji ugo vor s fran cus -
kim Le Ma nom. An dra de je
pro {le se zo ne igrao na po zaj -
mi ci u Ra pi du iz Bu ku re {ta, a
za taj tim odi grao je 25 uta kmi -
ca i pos ti gao tri go la. U pret ho -
dne dvi je se zo ne odi grao je
sa mo 11 uta kmi ca za Por to.
An dra de je ~et vrti igra~ ko jeg
je Por to ove se zo ne pro dao je -
dnom od fran cus kih klu bo va.
Pri je nje ga su Li san dro Lo pez i
Ali Si so ko pre {li u Li on, a Lu -
~o Gon za les u Mar selj.
Espa njol se
"sku }io"
[pan ski fu dbal ski klub Espa -
njol vi {e ni je "bes ku }nik".
Eki pa iz Bar se lo ne do bi la je
no vi sta di on, ko ji je otvo ren u
ne dje lju po bje dom do ma }i na
nad Li ver pulom (3:0). No vi
objekat mo `e da pri mi 40.500
gle da oca i sma tra se naj mo der -
ni jim sta di onom u [pa ni ji, a
na la zi se na gra ni ci dva pred -
gra |a Bar se lo ne. Ime je i do -
bio po nji ma i zo ve "Cor nel -
El Prat", a tro {ko vi nje go ve iz -
gra dnje izno se oko 60 mi li ona
evra. ^ast da pos ti gne prvi po -
go dak na no vom sta di onu
imao je Lu is Gar sia u 19. mi -
nu tu uta kmi ce sa "red sima".
Vijesti
BEKRI]
(@eljezni~ar)
Kartoni
Pre ma ocje na ma iz vje {ta ~a "Ne za vi snih"
tre nu tna rang-lis ta su di ja je: Ru smir
Mrko vi} (Sa ra je vo) 7.5, Vla di mir Do min -
ko vi} (Ora {je) 7, Edin Ja ku po vi} (Bi ha}) 7,
Ognjen Va lji} (Ba nja lu ka) 6.5, Ra di slav Vu -
ka so vi} (Tre bi nje) 6.5, Se mir Ka plan (Sto -
lac) 6.5, Go ran Pa ra d`ik (Lju bu {ki) 6
4. 8. 2009. vupsbl 43 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Umje re no
obla ~no
Ü B|H pre v|a da va ce umje re -
no do pre tezno ob|a •no vr| je -
me s mjes t| m| •nom k| som. a
po ne qdje su mo qu c| | |o ka| n|
p|jus ko v|. vje tar s|ab do umje -
ren. za pa dn| | ju qo za pa dn|. a
na kra ju da na u pos te pe nom
skre ta nju na sje ver n| | sje ve ro -
za pa dn|. Ju tar nja tem pe ra tu ra
od 16 do 22. na ju qu do 25. a
naj v| sa dne vna od 22 do 28.
na sje ve ro |s to ku ze m|je do 32
ste pe na Oe| z| ju sa.
^etvrtak
,39
p
D
,29
p
D
Max.
Min.
,34
p
D
,29
p
D
,3:
p
D
,2:
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Srijeda
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+24
o
C
+28
o
C
+24
o
C
+27
o
C
+22
o
C
+29
o
C
+27
o
C
+29
o
C
Petak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Re la ti vno ne po vo ljne bi ome te oro lo {ke
pri li ke kod me te oro pa ta }e uzro ko va ti
po te {ko }e sa snom, raz dra`lji vost te po te -
{ko }e s kon cen tra ci jom. Hro ni ~ni bo le sni -
ci mo gu ima ti po ja ~a ne te go be. To kom da -
na te go be }e sla bi ti pa bi ve }i na lju di ipak
tre ba la osje ti ti iz vje sno ola k{a nje, s ob zi -
rom da }e tem pe ra tu re vaz du ha bi ti ni`e.
An te Mi {e po dnio je ne opo zi vu os tav ku na
mjes to tre ne ra Haj du ka na kon po ra za, na do -
ma }em te re nu, od Za dra (0:1). Za no vog tre ne ra
pos tav ljen je Ivi ca Ka li ni}, ko ji je sje dio na klu -
pi [i be ni ka.
Ve} na star tu se zo ne Haj duk je dva pu ta ki ksao
u Prvoj no go men toj li gi Hrvat ske i do zvo lio naj ve -
}em ri va lu Di na mu da odma kne na pet bo do va. Ka -
tas tro fa lan start se zo ne tre ne ra An tu Mi {ea ko {tao
je klu pe naj dra `eg klu ba.
"^es ti tam no go me ta {i ma Za dra i da jem ne opo -
zi vu os tav ku", re kao je Mi {e na kon po ra za.
Haj duk je Za dra ne ugos tio na pra znom
"Po lju du" zbog ka zne iz pro {le se zo ne, ali se ipak
od njih o~e ki va la mno go bo lja par ti ja. Za dar je to -
kom ci je log su sre ta bio bo lji, vi {e pri je tio i sa Spli -
}a ni ma ra dio {to je htio. Iako po bje da zvu ~i
sen za ci onal no, sa mo 0:1 je za pra vo po klon. Naj ve -
}a zvi jez da Za dra slje de }ih se dam da na }e bi ti Edin
[a ra no vi} ko ji je u 68. mi nu ti pos ti gao po bje dni ~ki
gol. "Bi li" ta ko na kon dva ko la ima ju sa mo je dan
bod i ve} sa da se Di na mo ~i ni ve oma da le ko.
Haj duk je, dok su se jo{ ku po va la po ja ~a nja,
na jav lji vao bor bu za dva hrvat ska tro fe ja i zi mu u
Evro pi, a on da je kre nu lo prven stvo. U "Grad skom
vrtu" pro tiv Osi je ka izvu kao je je dva bod, za tim je
oti {ao u @i li nu i ne kim ~u dom vra tio se sa re mi jem,
ali ve} ta da se mo glo vi dje li ko li ko je Haj duk neui -
gran.
Sla bu uta kmi cu svo ga ti ma po se bno
emo ti vno je do `i vio Mir ko Kla ri}, ~lan Upra vnog
odbo ra. Kla ri} se de rao na igra ~e, ali ka da ni ti ni je
po mo glo, osuo je pa ljbu po, sa da ve} biv {em, tre -
ne ru:
"[ta gle da{? Di gni se sa sto li ce, u~i ni ne {to."
Ivi ca Ka li ni}, no vi tre ner Haj du ka, da nas bi
tre bao da odra di prvi tre ning s no vom eki pom. Prvi
iza zov }e ima ti u re van{ uta kmi ci tre }eg ko la kva li -
fi ka ci ja za Evrop sku li gu pro tiv @i li ne.
"Ve li ko je to pri zna nje za moj trud. Si tu -
aci ja ni je naj sjaj ni ja, ali }u se pri hva ti ti iza zo va i
za su ka ti ru ka ve. Svje sni smo si tu aci je, ve} nam u
~et vrtak do la zi @i li na i mo ra mo po ka za ti zre lost jer
jer ve lik ulog u igri. Gle dao sam prvu uta kmi cu na
TV-u i si gu ran sam da mo `e mo pro }i", prve su ri je -
~i Ka li ni }a kao no vog tre ne ra Haj du ka.
S "Po lju da" je sti gla i vi jest da je Ma te Pe ro{,
pred sje dnik Haj du ka, upu tio slu`be ni po ziv le gen -
dar dnom tre ne ru Haj du ka To mi sla vu Ivi }u da pos -
ta ne gla vni sa vje tnik za stru ku.
Ri je ka je na gos to va nju u Va ra `di nu, bez
bra }e [ar bi ni, do {la do je dnog bo da (1:1). Do ma }i -
ne je u vo| stvo do veo Mu ja no vi} u 54. mi nu ti, a
ko na ~ni re zul tat pos ta vio je Tur kalj u 68. mi nu tu. U
po slje dnjoj uta kmi ci ovog ko la Ci ba li ja je na svom
te re nu do ~e ka la eki pu Sla ven Be lu pa i sla vi la sa
2:0.
[ta gle da{? Di gni se sa sto li ce,
u~i ni ne {to, de rao se Kla ri} na tre ne ra
Tre ne r An te Mi {e po sli je no vog ki ksa Haj du ka po dnio os tav ku
Ka li ni }u "vru} krom pir"
"Bi li" sa da za os ta ju
pet bo do va za lju tim
ri va lom Di na mom
Gru pa od tr| de se tak na v| ja •a Haj du -
ka od prve do za dnje m| nu te uta km| ce se ta |a
je oko Po |ju da | na v| ja |a. po ku sa va ju c| pro -
bu d| t| uspa va nu ek| pu. lako su po de ra || q|a -
sne z| ce nj| ho v| na po r| n| su uro d| || p|o dom.
Pa zo •a ra n| | uvr| je de n| na v| ja •| su se oku p| ||
oko s|u zbe noq u|a za u sta d| on | uz ne ko || ko
ne |z bje zn|h uvre da za pje va || Ne mo qu t| to
opros t| t|. ne mam sna qe da za bo ra v|m. srce
bo || kad qa os ta ve. moj Haj du •e to je naj qo -
re. N| su sv| |qra •| Haj du ka |ma || hra bros t| da
|za du pred na v| ja •e. ne k| su u ma nj|m qru -
pa ma odve ze n| sa sta d| ona pre ko spo re -
dnoq u|a za. a d|o |h je do ka sno u noc os tao
u k|up sk|m pros to r| ja ma.
Upla {i li se na vi ja ~a
Ivi ca Ka li ni}
An te Mi {e
sport
Kris ti ja no Ro nal do je po no vo na
na slo vnim stra na ma me di ja na Os trvu
iako je na pus tio En gles ku. Nje go va ku -
}a, po zna ta kao "Zla tni Tra ford" je na
pro da ju. Pla }e na je 3,8 mi li ona fun ti,
pro cije nje na je na 4,5, ali joj je zbog ve -
}eg bro ja po nu da cije na do da tno po ra -
sla.
U trci za vi lu ko ja ima se dam spa -
va }ih so ba, ba zen na po lju i unu tra, |a -
ku zi, te re ta nu i ki no, su ~ak ~e tvo ri ca
no vih fu dba le ra Man ~es ter Si ti ja. Kar los
Te vez, Ge ret Be ri, Ko lo Tu re i Ema nu el
Ade ba jor o~aj ni ~ki `e le da ku pe ovu ku -
}u. Izvor bli zak "Sa nu" ka `e da je naj -
bli `i Tu re. De fan zi vac ko ji je sti gao iz
Ar se na la je po nu dio naj vi {e, oko 5.5 mi -
li ona fun ti.
Svi `e le "Zla tni Tra ford"
ako se Udru `e nje ti mo va For mu -
le 1 (FO TA) slo `i lo da Mi ha elu
[u ma he ru omo gu }i tes ti ra nje no -
vog Fer a ri je vog bo li da, ~i ni se da
od to ga ne }e bi ti ni {ta. Se dmoros -
tru kog svjet skog prva ka sto pi rao
je Frenk Vi li jams.
Osim na tre nin zi ma uo~i trka, pre ma pra -
vi li ma ni je do pu {te no to kom se zo ne tes ti ra ti
bo li de. [u ma her, ko ji }e u Fe ra ri ju mi je nja ti
po vri je |e nog Fe li pea Ma su, po slje dnjih da na
se ta ko za po vra tak pri pre mao u pro {lo go di{ -
njem mo de lu F2007 ko ji je u nje go vom vla -
sni{ tvu.
[u ma her je na sta zi "Mu |e lo" u sta rom
bo li du odve zao 70 kru go va sa slik gu ma ma iz
GP2 se ri je da bi {to vi {e pod sje }ao na no vi,
ali to ni je to.
Fe ra ri je, me |u tim, upu tio mol -
bu os ta lim eki pa ma da na pra ve izu ze tak i
omo gu }e Ni jem cu je dno dne vno tes ti ra nje no -
vog bo li da s ob zi rom na ne za vi dnu si tu aci ju u
ko joj su se Ita li ja ni na {li na kon Ma si ne nez -
go de. Se dam ti mo va FO TA se slo `i lo s pri je -
dlo gom, je di no se Fors In di ja do sad ni je
izja sni la, ali ve to je ulo `io Frenk Vi li jams.
Nje go va eki pa vi {e ni je ~la ni ca FO TA.
Do ra zla za je do {lo na kon {to se Vi li jams pri -
ja vio za Svjet sko prven stvo idu }e go di ne, ne
po {tu ju }i ta ko odlu ku FO TA da ti mo vi ne
pot vrde nas tup do do go vo ra s Ma ksom Mo -
zli jem, pred sje dni kom Me |u na ro dne auto mo -
bi lis ti ~ke fe de ra ci je (FIA).
Vi li jam sov ve to zna ~i da [u ma her ne }e
smje ti sjes ti u no vi F60 bo lid, ali lo {a je vi jest
za nje ga da ne }e mo }i vje `ba ti ni na Fi ja to -
vom si mu la to ru u To ri nu, {to je pot vrdio i Fe -
ra ri jev por tpa rol.
U po ne dje ljak je po ~e la dvo se -
dmi ~na pa uza u For mu li 1, vri je me u go di ni
kad su obus tav lje ne sve akti vnos ti u fab-
rikama F1 ti mo va.
U me |u vre me nu Fe li pe Ma sa na pus tio je
u po ne dje ljak bol ni cu u Bu dim pe {ti i oti {ao u
Bra zil, de vet da na po sli je te {kog ude sa to kom
kva li fi ka ci ja za trku u Ma |ar skoj.
Ma sa je na zva ni ~nom tre nin gu na "Hun -
ga ro rin gu" pre trpio vi {es tru ki pre lom lo ba nje,
ka da ga je po go di la ki lo gram te {ka opru ga
ko ja je otpa la sa bo li da Ru ben sa Ba ri ke la. On
je iz gu bio svi jest i kon tro lu nad bo li dom i pu -
nom brzi nom uda rio u za {ti tni zid od gu ma
po red sta ze.
Ma sa je u Sao Pa olo otpu to vao
iz gla vnog gra da Ma |ar ske pri va tnim avi -
onom u pra tnji su pru ge Ra fa ele, ko ja je u {es -
tom mje se cu tru dno }e i po ro di ~nog lje ka ra
Di na Al tma na.
"Za hva lan sam Bo gu jer se do bro osje -
}am. Os tao je ma li otok oko li je vog oka, dok
je sve os ta lo u re du. Je dva ~e kam da sti gnem
u Bra zil i nas ta vim li je ~e nje", re kao je Ma sa.
Ma sa je he li kop te rom pre ba ~en sa aero -
dro ma u Sao Pa olu do lo kal ne bol ni ce, u ko joj
}e bi ti pod vrgnut do da tnim tes to vi ma, pri je
ne go {to bu de pu {ten ku }i. O~e ku je se da }e
Bra zi lac os ta ti u bol ni ci dva da na.
Ser Frenk
ulo `io ve to
Mi ha el [u ma her
mo `da ne }e
mo }i da tes ti ra
no vi bo lid Fe ra ri ja
Trka For mu |e 1 ve || ka na qra da
Aus tra || je b| ce vo ze na u mar tu ka ko je |
p|a n| ra no. od|u •| || su or qa n| za to r| na -
kon sto je u pe tak po tp| san spo ra zum
|zme du Me du na ro dnoq auto mo b|| skoq
sa ve za (FlA) | ek| pa. Ü ju |u je Pon vo| -
ker. d| re ktor trke. |zja v|o da Aus tra || ja.
ako ve || ke ek| pe na pus te For mu |u 1. v| -
se ne ce or qa n| zova t| ta km| •e nje. Me -
du t| m. or qa n| za to r| su oc| je n| | | da
spo ra zum do no s| sta b|| nost For mu || 1 |
zboq to qa ce se trka vo z| t| u A| bert par -
ku u Me| bur nu. Pro da ja u|a zn| ca za ovu
trku po •e ce u av qus tu.
F1, ipak, u Aus tra li ji
I
Udru `e nje ti mo va je
odlu ~i lo da na pra ve
izu ze tak i do zvo le Ni jem cu
je dnodnevno tes tiranje,
ali {ef Vi li jams
ne sla `e se s tim
Ma sa ju ~e na pus tio bol ni cu
u Bu dim pe {ti i oti {ao ku }i
Frenk Vi li jams
Mi ha el [u ma her odve zao 70 kru go va,
ali sa bo li dom iz 2007.
Ma si ima ve li ki
o`i ljak iznad oka
Ma sa je
pri va tnim le tom
pre ba ~en u Bra zil
strane 8 i 9 strane 2 i 3
Vo zi lo
sa svim
po tre bnim
atri bu ti ma
BMW X1
Pa pa ra ci ovo lje to
na pri mor ju ima ju
pu ne ru ke po sla
Stra ne
zvi jez de na
Ja dra nu
"Ne be sa", ani mi ra ni film
ko ji po mje ra gra ni ce
Pri pre mio: Da vor PA VLO VI]
z "Pi ksa ro ve" fa bri ke sti `e nam crti} s
emo ti vnom po ru kom da ni ka da ni je
pre ka sno za os tva ri va nje svo jih sno va.
"Walt Di sney Pic tu res" i "Pixar Ani ma -
ti on Stu di os" u naj no vi joj fan tas ti ~noj
ko me di ji "Ne be sa" gle da oce }e po ves ti
u da le ka ne bes ka pros tran stva na je dnu od
naj za ba vni jih avan tu ra svih vre me na.
I
NASTAVAK NA STRANI 5
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
Pu to va nje u
naj za ba vni ju
avan tu ru
svih vre me na
2 vupsbl!4. 8. 2009.
Pa pa ra ci ovo lje to na pri mor ju ima ju pu ne ru ke po sla
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
a pa ra ci su i ovo lje to, kao i pret ho dnih
go di na, du` oba le Ja dran skog mo ra, ka -
da se naj vi {e sla vnih oso ba po ja vi u ovoj
re gi ji, po ku {a va li ulo vi ti ne ku od svjet -
skih fa ca. Mo `e se re }i da su ima li pu ne
ru ke po sla. Za ra zli ku od pro {le go di ne,
ka da je Hrvat sku po sje ti lo ne ko li ko ve li -
kih glu ma ~kih zvi jez da, po put Ke vi na Spej si ja, ovo go di{ nja
"po nu da" jo{ ni je to li ko atra kti vna, ne ra ~u na ju }i Ar ma ni ja
ili Ber ni ja Ekles to na, a tek se o~e ku je do la zak Mi kija Rur ka
u Du bro vnik.
Me |u tim, do sa da naj ve }u pa` nju je pri vu kla ho li vud -
ska glu mi ca i plej boj ze ~i ca Pa me la An der son, ko ja je ne da -
vno bo ra vi la u Crnoj Go ri i na no ge po di gla eki pe svih
me di ja iz re gi ona.
Pa me la An der son: An der sono va je ka sni la, ali je
ipak u pra tnji tri crna audi ja do {la u ho tel "Ava la Re sort &
Vil la" s pet zvjez di ca u Bu dvi. Odu {ev lje nju i sre }i pred sta -
vni ka "se dme si le" ni je bi lo kra ja. Bli ce vi su sje va li na sve
stra ne, a re do vi o do las ku ho li vud ske di ve u Crnu Go ru pu -
ni li su {tam pa ne me di je u re gi onu, a i {i re. Naj po zna ti ja "~u -
var ka pla`e", na ra dost pri pa dni ka ja ~eg po la, u Crnoj Go ri
je pro ve la tri da na. Ho li vud ska di va ko ja dr`i re kord u po -
jav lji va nju na na slo vnim stra na ma "Plej bo ja" sti gla je i da
dje ci bez ro di te lja u Bi je loj po klo ni 10.000 do la ra.
Ber ni Ekles ton i Iri na Abra mo vi~: S dru ge stra -
ne, hrvat skoj oba li su os ta li vjer ni nje ni stal ni po sje ti oci, kao
{to je su vla snik For mu le 1 Ber ni Ek leston, ko ji je uprkos ra -
zvo du od svo je lje p{e po lo vi ne Sla vi ce po sje tio mo re. Ta ko -
|e, ra zvod ni je omeo ni su pru gu rus kog mi li jar de ra Ro ma na
Abra mo vi ~a, Iri nu, da opet po sje ti Hrvat sku. Nju su po ~et -
kom pro {log mje se ca za pa zi li u Za dru na ja hti du `oj od 90
me ta ra.
\or |o Ar ma ni: Ovo go di{ nje naj ve }e izne na |e nje
za hrvat ske pa pa ra ce sva ka ko je bi la po sje ta ita li jan skog
mo dnog di zaj ne ra \or |a Ar ma ni ja, ko ji se plo ve }i hrvat -
skom oba lom usi drio u ne ko li ko ja dran skih lu ka.
U krsta re nje Ja dra nom, na crnoj, 65 me ta ra du goj ja hti
"Ma in", Ar ma ni je po {ao iz ma ri ne u Spli tu, do ko je je avi -
onom do pu to vao iz Mi la na. Naj pri je je kre nuo pre ma Bra ~u
i Hva ru, da bi se na kon to ga upu tio do Kor ~u le i Du bro vni -
ka. Na hvar skoj ri vi i du bro va ~kom Stra du nu po zna ti kre ator
je sni mljen u raz gle da va nju ba {ti ne i ka ko s dru{ tvom u`i va
u lo kal nim spe ci ja li te ti ma. Me |u tim, na ra zo ~a re nje broj nih
pred sta vni ka "se dme si le", ni je bio ra spo lo `en svo ja is kus tva
po di je li ti s hrvat skim me di ji ma.
Fa ca ma po put Ar ma ni ja si gur no od go va ra to {to mo gu
po sje ti ti ne ku ze mlju go to vo ne za pa `e no. Zvi jez da ma nji ho -
vog ran ga pro vla ~e nje po re do vi ma no vin skih ~la na ka oda -
vno je, vje ro va tno, do sa di lo. Me |u tim, to ni je slu ~aj s
Ber ni jem Ek lesto nom, ko jeg je no vi nar ka je dnog hrvat skog
me di ja us pje la upi ta ti ne ko li ko pi ta nja. Pre ma iz vje {ta va nju
hrvat skih lis to va, krsta re }i na ja hti "Pe ta ra", Ber ni je uz po -
Stra ne zvi jez de
P
Za ra zli ku od pro {le
go di ne, ka da je Hrvat sku
po sje ti lo ne ko li ko ve li kih
glu ma ~kih zvi jez da,
po put Ke vi na Spej si ja,
ovo go di{ nja "po nu da" jo{
ni je to li ko atra kti vna,
ne ra ~u na ju }i Ar ma ni ja
ili Ber ni ja Ekles to na,
a tek se o~e ku je do la zak
Mi kija Rur ka
Ovo go di{ nje
naj ve }e izne na |e nje
za hrvat ske pa pa ra ce
sva ka ko je bi la
po sje ta ita li jan skog
mo dnog di zaj ne ra
\or |a Ar ma ni ja
\or |o Ar ma ni na Stra du nu Ni kol Kost
Iri na Abra mo vi~ s je dne od po sje ta Ja dra nu
Ber ni Ekles ton se sva ke go di ne vra }a u Hrvat sku
Pa pa ra ci su uhva ti li Bila Gej tsa u Skra di nu
3 4. 8. 2009. vupsbl
zna ta tu ris ti ~ka mjes ta na os trvi ma i ju gu po sje tio i Tro gir,
gdje je vi |en s po slo vnim par tne ri ma i mla dom bri ne tom,
ko joj je na vo dno po kla njao mno go pa` nje. Nje go va biv {a
su pru ga Sla vi ca odlu ~i la je nas ta vi ti odma ra ti se na bro du,
pa je na kon ra zvo da ku pi la ja htu za vi {e od 36 mi li ona bri -
tan skih fun ti.
D`ord` Lu kas: Po zna ti re `i ser D`ord` Lu kas je ta -
ko |e do {ao u Du bro vnik na me gaja hti "Ki smet". U pra tnji
dvo je ne po zna tih oso ba, te slu`be nog tu ris ti ~kog vo di ~a,
obi la zio je sta ri grad. Mir no je po dnio fo to re por te re ko ji su
ga pre sre li u {e tnji, te je pris tao i na po zi ra nje.
Bil Gej ts: Sli ~no je pos tu pio i je dan od naj bo ga ti jih
lju di na svi je tu, osni va~ "Mi cro sof ta", Bil Gej ts, ko ji je pri -
mje }en to kom ju la u Skra di nu. Kada su do ma }i ni shva ti li ko
ih je po sje tio, Gej ts je ve} bio ot plo vio da lje bro dom "Al fa
Ne ro", ko ji zbog svo jih di men zi ja ni je ni mo gao pri }i oba li.
U raz gle da nje Skra di na i sla po va Krke, gdje se za dr`ao
oko dva sa ta, Gej ts se mo rao do ves ti u gli se ru du gom de vet
me ta ra. U hrvat skim me di ji ma je za bi lje `e no i to da naj bo -
ga ti ji ~o vjek svi je ta to kom po sje te ni je ni {ta ku pio, ni ti je,
ka ko su pi sa li po je di ni me di ji, ru ~ao na po dru ~ju Skra di na.
Sla vni u Is tri: Osim onih ko ji vo le do pu to va ti ja hta -
ma, Hrvat sku lje ti u~es ta lo po sje }u ju i vla sni ci ku }a u Is tri,
ko ja je pri je ne ko li ko go di na, pre ma pi sa nju ta mo{ njih lis to -
va, pos ta la svjet ski hit "u ran gu Pro van se ili Tos ka ne". Uz
prva ke For mu le 1 Mi ha ela i nje go vog bra ta Ral fa [u ma he -
ra, u Is tri su se "sku }i li" i "kralj pu din ga i pra {ka za pe ci vo"
Ri ~ard Et ker, te An dre as fon Bi zmark, je dan od na slje dni ka
prvog kan ce la ra uje di nje ne Nje ma ~ke Otoa fon
Bi zmar ka, dok je {kot ski lord Ale ksan dar
Me kJu en od kla si ~ne is tar ske ku }e u Opr-
tlju na pra vio dvo rac.
Lu ksuz u Du bro vni ku: Mo -
`da }e naj ve }u ko rist hrvat ski tu ri -
zam ima ti od bo ga ta {a ko ji su
do {li na otva ra nje lu ksu znog
ho te la "Rixos Li ber tas" u Du -
bro vni ku. Ho tel je iz gra |en
nov cem tur skih ho te li je ra
ko ji, po red os ta lih, u
Du ba iju gra de su per lu -
ksu zni "Rixos Oto man
Pa la ce". Na otva ra nju, uz
pred sje dni ka upra ve, tur -
skog pri va tni ka Fe ta ha Ta -
min ~e, bi li su arap ski mi li oner
Mo ha med Al Ha {i mi, ko ji je
po nu dio 450 mi li ona za ku -
po vi nu fu dbal skog klu ba
Ar se nal, je dan od 1.000
naj bo ga ti jih na svi je tu po
For bso voj lis ti Tur gaj ^i ner i
Mus ta fa Koc, ~lan je dne od naj po zna ti jih
tur skih po ro di ca s po slo vnim car stvom
"Ayd".
Ni kol Kost: Uz pra ve pri pa dni ke
svjet skog d`et-se ta, pa` nju pa pa ra ca iz go -
di ne u go di nu pri vla ~e i "zvjez di ce", po put
fran cus ke stju ar de se Ni kol Kos te, ovo ga
lje ta vi |e ne na Hva ru. Ona se pro sla vi la
na kon {to je s prin com Al ber tom od Mo -
na ka do bi la van bra ~nog si na Ale ksan dra,
ko jeg je princ, ne ko li ko go di na ka sni je, i
pri znao.
na Ja dra nu
Ho li vud ska glu mi ca
Pa me la An der son ne da vno je bo ra vi la
u Crnoj Go ri i na no ge po di gla eki pe
svih me di ja iz re gi ona
"^u va ri ca
pla `e"
po sje ti la
Crnu Go ru
tri da na
Mi ki Rurk
}e po sje ti ti
Sa ra je vo i
Du bro vnik
Lu ksu zni ho tel "Rixos Li ber tas" u Du bro vni ku,
~i jem otva ra nju su pri sus tvo va li bo ga ta {i
Sla vi ca Ekles ton i
Al ber to Tom ba u Uma gu
4 vupsbl!4. 8. 2009.
Dra gan SLA DO JE VI]
es ti val "Ze len ko vac Mu sic Fest
'09" }e lju bi te lji ma pri ro de i do -
brih mu zi ~kih vi bra ci ja pru `i ti tri
da na u`i va nja u vi {e vrsta mu zi ke,
a bi }e odr`an u pe tak, su bo tu i ne -
dje lju na Ze len kov cu, na do mak
Mrko nji} Gra da.
Fes ti val }e, na jav lju ju or ga ni za to ri, obi lje `i ti po -
zi ti vna atmo sfe ra, do da ju }i da je "Ze len ko vac Mu sic
Fest" po se ban zbog am bi jen ta u ko jem se odr`a va.
"Do bri ben do vi, `e ljni do ka zi va nja }e obi lje `i ti
ovaj fes ti val. Po sje ti oci ima ju mo gu }nost pos tav lja -
nja {a to ra i to bes pla tno, kao i bes pla tan par king i
ulaz. Ne obe }a va mo ni {ta po se bno, jer je ov dje sve
ve} po se bno i dru ga ~i je od os ta lih mjes ta gdje se na -
rod oku plja. Obe }a va mo da }e mo se po tru di ti da po -
sje ti oci odu za do vo ljni, "pu nih ba te ri ja", a od njih
o~e ku je mo da jo{ vi {e za vo le pri ro du", re kao je Bo ri -
slav Jan ko vi}, or ga ni za tor fes ti va la.
Svir ke na gla vnoj po zor ni ci }e se odr`a va ti u pe -
tak, su bo tu i ne dje lju, s tim {to }e prve dvi je ve ~e ri
kon cer ti po ~i nja ti od 18 sa ti i tra ja ti do ka sno u no}.
"Prve ve ~e ri pre dvi |e no je da sviraju '`e{ }i' sti -
lo vi, pank, he vi i sli ~no, a u su bo tu }e po sje ti oci u`i -
va ti u kla si ~nom ro ku, blu zu i fan ki ju. Ne dje lja je
pre di vi |e na za d`ez i to s po ~et kom od 14 ~a so va.
Sva tri da na po sli je kon ce ra ta ben do va svi ra }e se
oba ve zno ses si on", re kao je Jan ko vi}.
"Psylin ce sta ge" }e bi ti ne da le ko na li va di u
{u mi, u po se bnom am bi jen tu i svje tlo snim efe kti -
ma, a ra di }e stal no. Fes ti val se za vr{a va u ne dje lju
u 18 sa ti.
Svi smje {taj ni ka pa ci te ti, ka `u na Ze len kov cu,
ve} su po pu nje ni, ali u oko li ni od 10 ki lo me ta ra pos -
to je po vo ljni i ra spo lo `i vi ka pa ci te ti.
Uz odli ~nu svir ku, na izle ti {tu Ze len ko vac }e te
u`i va ti i u na da le ko ~u ve nom pri ro dnom am bi jen tu.
Vi so ka sto go di { nja crno go ri ~na {u ma kroz ko ju
pro ti ~e pla nin ski po tok pra ve }i sla po ve os trvca,
kas ka de, ne obi ~na umje tni ~ka ga le ri ja i obje kti ko ji
su ura |e ni u skla du s pri ro dom, pre kra sni pro plan ci
su kao stvo re ni za za lju blje ne, mla de lju de i sve ko ji
vo le pri ro du.
Or ga ni za to ri fes ti va la na gla {a va ju da je stro go
za bra nje no uno {e nje bi lo ka kvih opi ja ta, oru `ja i al -
ko ho la, a na ula zi ma }e biti vr{ena de ta ljna kon tro la
po sje ti oca i ne }e bi ti do zov lje no da ne ko une se bi lo
{ta od to ga.
"Unu tra }e bi ti pos tav lje ni {an ko vi, bi }e u po nu -
di i hra na i sve to je, uz bes pla tan ulaz, po po vo ljnim
ci je na ma. U slu ~a ju da ne ko ima oru `je i dro gu, bi }e
pre dat pri pa dni ci ma po li ci je", ka `e Jan ko vi}.
Prvi "Ze len ko vac Mu sic Fest" odr`an je 1999.
go di ne i za re dom je odr`a van se dam go di na. Do sad
su na njemu nas tu pi la broj na po zna ta ime na iz svi je ta
mu zi ke.
"Ze len ko vac Mu sic Fest '09" (7 - 9. av gusta)
Tri da na bes pla tne
za ba ve u pri ro di
Fes ti val }e,
na jav lju ju
or ga ni za to ri,
obi lje `i ti
po zi ti vna
atmo sfe ra,
do da ju }i da je
ovaj fes ti val
po se ban zbog
am bi jen ta u
ko jem se
odr`a va.
Svir ke na
gla vnoj
po zor ni ci }e se
odr`a va ti u
pe tak, su bo tu i
ne dje lju, s tim
{to }e prve
dvi je ve ~e ri
kon cer ti
po ~i nja ti od 18
sa ti i tra ja ti do
ka sno u no}
JAZZ-POOK STA GE
Pe tak: Ne uro. Tan ker.
D| s|o ka c| ja | Wan ted
Su bo ta: Treí P|k & Pa boj n|k.
San cho. Mo ha tra. Lazy.
De ep'n'Joy. Dra mo |et |
Jam Ses s| on
Ne dje |ja: Zdrav ko No vak.
Ta too. Ban sk| Jazz Band.
Jam Ses s| on
PSYLEN OE (DJ) STA GE
T| |awa Pro ject (Tr|p to n| te)
- Sa ra je vo
So n| tus Pro ject - B|H
DJ Ta urus Ge m| n|
(Tran s|s tan ze) - Mos tar
DJ Str| der (ln ner Sun r| ce)
- Ba nja |u ka
DJ Kos (ln ner Sun r| ce)
- Ba nja |u ka
DJ M| tra n| ja - Ba nja |u ka
DJ We dran (Tr|p to n| te)
- Sa ra je vo
DJ Ho ||c - Ba nja |u ka
DJ Psycho na ut - Ba nja |u ka
DJ Dam zah (Ü| t| va. Her ba|
Ho urs) - Ba nja |u ka
Mr H|qh Pe s| dent
- Ba nja |u ka
Ko |or Ku| tu ra (De so ra t| on)
- Sa ra je vo
Pro gram
F
Prve
ve ~e ri
pre dvi |e no
je da bu du
"`e{ }i"
sti lo vi,
pank, he vi
i sli ~no, a
u su bo tu }e
po sje ti oci
u`i va ti u
kla si ~nom
ro ku
Po sje ti oci ima ju mo gu }nost
pos tav lja nja {a to ra i to bes pla tno,
kao i bes pla tan par king i ulaz
Pri ro dni
am bi jent
je naj ve }a
pre dnost
fes ti va la
Pu bli ka }e mo }i
da u`i va u svim
mu zi ~kim `an ro vi ma
4. 8. 2009. vupsbl 5
Film je otvo rio Kan ski fil mski fes ti val,
dok je u Ho li vu du imao pre mi je ru 16. ma ja. Na
je sen se o~e ku je u do ma }im bi os ko pi ma. Ovaj
ani mi ra ni film su lju bi te lji fil ma na IM DB-u
ve} oka ra kte ri sa li kao je dan od naj bo ljih, a za -
ra dio je do sa da 273,8 mi li ona do la ra.
Film pra ti po le tnu pri ~u o 78-go di{ njem
pro da va ~u ba lo na Kar lu Fre dri kse nu, ko ji na -
po kon ispu nja va svoj `i vo tni san o ve li koj
avan tu ri ka da za ve `e hi lja de ba lo na za svo ju
ku }u i odle ti u div lji ne Ju `ne Ame ri ke. Ali, on
pre ka sno ot kri va da se na put ukrca la i nje go va
naj ve }a no }na mo ra, pre tje ra no op ti mis ti ~an
osmo go di{ nji izvi |a~ pod ime nom Ra sel. Nji -
ho vo pu to va nje u iz gu blje ni svi jet, gdje }e su -
sres ti ne ke ne obi ~ne, egzo ti ~ne i izne na |u ju }e
li ko ve, je pre pu no ur ne be sa, emo ci ja i div ljih
avan tu ra.
Film je re `i rao "Pi ksa rov" ve te ran Pit Do -
kter, ko ji se pri dru `io stu di ju 1990, kao tek tre }i
ani ma tor u eki pi. Uz La se te ra i En drjua Stan to -
na, Do ter je ra zvio pri ~u i li ko ve za prvi "Pi ksa -
rov" du go me tra `ni film "Pri ~a o igra ~ka ma".
Re `i ser ski de bi je os tva rio fil mom "^u do vi {ta
iz or ma ra", a na pi sao je pri ~u za WALL-E.
Eki pa fil ma do no si le gen dar nog glum ca
Eda Asne ra, vi {es tru kog do bi tni ka na gra de
"Emi", u ulo zi pro da va ~a ba lo na. De ve to go di{ -
nji D`or dan Na gai os tva ru je svoj glu ma ~ki de bi
ulo gom odlu ~nog i vo ljnog Ra se la, a pri zna ti
glu mac Kris to fer Pla mer pru `a bo ga tu gla so -
vnu ver zi ju kao ^ar ls Mun tz. D`on Rat zen ber -
ger je po su dio svoj glas gra |e vin skom
nad zor ni ku To mu.
"Pi ksa ro va" eki pa se su o~i la sa broj nim
iza zo vi ma u kre ira nju iz gle da i {i ro kog ra spo na
akci je.
"Je dan od naj te `ih za da ta ka na ovom fil mu
je bio stva ra nje go mi le ba lo na ko ji no se Kar lo -
vu ku }u do Ju `ne Ame ri ke", re kao je Sti v Mej,
nad zor ni te hni ~ki re `i ser na fil mu.
"Ne be sa" do no se po tpu no no vu di men zi ju
is kus tvu u`i va nja u "Pi ksa ro vom" fil mu, kao
prvi "Pi ksa rov" film ko ji je iz dat u Di sney Di gi -
tal 3D te hno lo gi ji. Na Rot ten To ma to esu film je
do bio 97 od sto, a opi su je se kao iz vrsno dje lo
ki ne ma to gra fi je ko je je naj smje {ni je, dir lji vo i
mno go za ba vno i uzbu dlji vo, kao i je dno od
naj bo ljih ove go di ne.
NASTAVAK SA STRANE 1
Pri pre mio: D. PA VLO VI]
Je dna od naj tra `e ni jih glu mi ca u de ve de se tim
go di nama se vra ti la na kon pa uze na ve li ko pla tno.
San dra Bu lok je gla vna glu mi ca u fil mu "Pro po sal"
En Fle ~er i glu mi us pje {nu po slo vnu `e nu ko ja da bi
os ta la u Ame ri ci mo ra pris ta ti na odre |e ne kom pro -
mi se. Film je pre mi je ru imao 19. ju na u Ame ri ci, a
svjet sku ne ko li ko da na ra ni je u Ho lan di ji, dok se od
pro{le se dmi ce mo `e po gle da ti i u do ma }im bi os ko -
pi ma. Svog prvog da na pri ka zi va nja film je za ra dio
13 mi li ona do la ra, te je taj dan i pri pa da ju }i vi kend
bio prvi na boks ofi su. Dosa d je za ra dio 128 mi li ona
do la ra. Film je ta ko pos tao prvi film San dre Bu lok
ko ji je u za dnjih 10 go di na bio na vrhu gle da nos ti,
ma kar na krat ko.
Ka da se na srtlji vi knji `e vni iz da va~ Mar ga ret iz
Nju jor ka su o~i s mo gu }no{ }u de por ta ci je u ro dnu
Ka na du, sna la` lji vo izjav lju je da je za pra vo za ru ~e -
na sa svojim po mo }ni kom En drjuom, ko jeg ve} go -
di na ma "zlos tav lja". En drju pris ta je u~es tvo va ti u
igri, ali uz ne ke uslo ve. Ne spo ji vi par kre }e na put
na Aljas ku ka ko bi ona upo zna la nje go vu ek scen tri -
~nu po ro di cu, a Mar ga ret se ra di svo je ne pri la go |e -
nos ti na |e u ni zu ur ne be snih ko mi ~nih si tu aci ja. S
im pro vi zo va nim vjen ~a njem u pla nu i imi gra cij -
skim slu `be ni kom ko ji ih pra ti u sto pu, Mar ga ret i
En drju se ne vo ljno za re knu dr`a ti do go vo re nog pla -
na uprkos mo gu }im opa snim po slje di ca ma.
Film su kri ti ~a ri opi sa li kao pre dvi di vo dje lo
ko je bi "da ne ma sla vnih glu ma ca za vr{i lo di rek tno
na DVD-u". Ipak, ne ki ma se svi |a do bra sta ra for -
mu la i is ti ~u da film re ci kli ra za plet ko ji je bio star
ka da su ga is ku {a va li Spen ser Trej si i Ke trin Hep -
burn. U sva kom slu ~a ju na Rot ten To ma to esu film
je do bio 44 od sto.
Jo{ je dna ro man ti ~na ko me di ja
"Pro po sal", no vi film
San dre Bu lok
Film su kri ti ~a ri
opi sa li kao pre dvi di vo
dje lo ko je bi "da ne ma
sla vnih glu ma ca,
za vr{i lo di rek tno
na DVD-u"
Na Rot ten
To ma to esu film je
do bio 97 od sto, a
opi su je se kao
iz vrsno d je lo
ki ne ma to gra fi je
ko je je dir lji vo,
mno go za ba vno
i uzbu dlji vo
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
Pro iz vo dnjom ku pe mo de la A5, "Audi" je otvo rio
no vi ma ne var ski pros tor ka da su u pi ta nju ka ro se rij -
ske va ri jan te, uklju ~u ju }i i kla si ~an ka bri olet.
Ka bri olet u D se gmen tu za "Audi" pred stav lja
tra di ci ju ko ja tra je ve} 18 go di na. Pri ~a o us pje hu po -
~e la je 1991. go di ne ka bri ole tom na pla tfor mi ku pe
ver zi je mo de la 80. Da nas se stva ri do ne kle mi je nja ju,
ili se, za pra vo, vra }a ju na po ~et ke. Su perpo pu lar ni
mo del A4 po no vo je do bio ku pe ver zi ju, ali pod sop -
stve nom no men kla tu rom A5, {to je ve} sa mo po se bi
mo glo da na ve de na ide ju da se A4 ne }e ni po ja vi ti u
ka brio iz da nju.
A5, di na mi ~no ku pe iz da nje mo de la A4, pre {lo je
i u "to ples", ali uz za dr`a ne osno vne pos tu la te. Audi
A5 ka bri olet i da lje je re la ti vno ve lik auto mo bil, ko ji
se ko mo tno smi je {ta u D se gment. Ovaj auto mo bil
upra vo je ono {to ka brio pred stav lja ve} de ce ni ja ma,
uklju ~u ju }i i pla tno kao po kri va~.
Ka ro se ri ja i stru ktu ral na oja ~a nja do brim di je lom
su izra |e ni od tan kog, ali ek stre mno ~vrstog ~e li ka,
ko ji se, za ra zli ku od hla dno pre so va nih ~e li ka, obli -
ku je na vi so koj tem pe ra tu ri.
Udo bnost na vrhun skom ni vou:
Me ha ni ~ke kom po nen te po dvo zja za je dni ~ke su za
po ro di cu A4-A5 i do brim su di je lom izra |e ne od ko -
va nog alu mi ni ju ma. Pre dnja os ci lu ju }a ra me na oslo -
nje na su u pet ta ~a ka, {to do no si ek stre mnu kru tost na
po pre ~na i uz du `na op te re }e nja.
Na ra vno, ka bri olet mo `e bi ti spar tan ski opre -
mljen da bi ko ke ti rao sa spor tskim imi d`om, ali mo `e
6 vupsbl!4. 8. 2009.
Audi A5
ka bri olet
i da lje je
re la ti vno
ve lik
auto mo bil,
ko ji ko mo tno
mo`e biti
sm je {ten u
D se gment
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
"Fe ra ri" je zva ni ~no obja vio prve fo to gra fi je i po dat ke za
no vi i vrlo va `an mo del u nji ho voj po nu di, ko ji }e za mi je ni ti
izu ze tno us pje {an F430. Na slje dnik se zo ve F458 ita lija i ima
mno go to ga da po nu di , ka ko vi zu el no, ta ko i te hno lo {ki.
U "Fe ra ri ju" no vi mo del opi su ju kao ogro man skok na pri -
jed, kao i ve li ku no vost u odno su na do sa da{ nju po nu du. S no -
vim F458 Ita li ja ni su te `i li da os tva re ori gi na lan spoj
pre po zna tlji vog sti la, izu ze tne upe ~a tlji vos ti i, na ra vno, vrhun -
ske te hno lo gi je.
Fe ra ri 458 ita lija pa` nju pri vla ~i za pa nju ju }im di zaj nom za
ko ji je za slu `an "Pi nin fa ri na" di zaj ner ski stu dio, a ko ji i na prvi
po gled ot kri va da se ra di o kom pak tnoj i aero di na mi ~noj for mi,
ko joj su u prvom pla nu vrhun ski stil i ne pri ko sno ve ne oso bi ne.
Pre dnji dio se is ti ~e no voo bli ko va nom mas kom ko ja je, uz
pre po zna tlji vog "pro pe tog ko nji }a", "udo mi la" i no va aeroelas ti -
~na kril ca, ko ja proi zvo de po ti snu si lu pre ma tlu. Ka da se brzi na
po ve }a, ona se preo bli ku ju ta ko da sma nje otvo re za do vod vaz -
du ha do hla dnja ka, i ta ko u zna ~aj noj mje ri sma nje otpor.
Da bi, ipak, bi lo do vo ljno svje `eg vaz du ha za mo tor i nje -
go vo hla |e nje, ukom po no va ni su i ma li otvo ri za vaz duh izme -
Pred stav ljen fe ra ri 458 ita lija
Audi A5 ka brio
|u po klop ca prtlja `ni ka i pre dnjih svje ta la.
Naj ne o~e ki va ni ji de talj na za dnjem di je lu de fi ni ti vno je
cen tral no smje {te ni tros tru ki za vr{e tak iz du vnog sis te ma, ko ji
je upe ~a tljiv.
Sna gu za no vi fe ra ri obez bje |u je V8 mo tor ra dne za pre -
mi ne 4.499 ku bnih cen ti me ta ra sa di rek tnim ubriz ga va njem
go ri va u ci lin dre. Ovaj hi-tech mo tor proi zvo di 570 KS na
9.000 obrta ja u mi nu tu i 540 Nm obrtnog mo men ta na 6.000
obrta ja u mi nu tu. Iz "Fe ra ri ja" obe }a va ju ubrza nje od 0 do 100
km/h za ma nje od 3.4 se kun de i ma ksi mal nu brzi nu od pre ko
325 ki lo me ta ra na ~as.
Stvo ren za
Na ve li ka vra ta do la zi na slje dnik mo de la F430
Proi zvo |a~ je
ovim mo de lom
te `io da os tva ri
ori gi na lan spoj
pre po zna tlji vog
sti la, izu ze tne
upe ~a tlji vos ti
i vrhun ske
te hno lo gi je
Iz "Fe ra ri ja"
obe }a va ju ubrza nje
od 0 do 100
ki lo me ta ra na sat
za ma nje od
3.4 se kun de, i
ma ksi mal nu brzi nu
od pre ko 325 km/h
Ka ro se ri ja i stru ktu ral na oja ~a nja
do brim di je lom su izra |e ni od tan kog,
ali ek stre mno ~vrstog ~e li ka, ko ji se,
za ra zli ku od hla dno pre so va nih
~e li ka, obli ku je na vi so koj tem pe ra tu ri
Pa` nju pri vla ~i
"za pa nju ju }im" di zaj nom
F
O
T
O

N
N
7 4. 8. 2009. vupsbl
i ma lo dru ga ~i je. A5 ka brio spa da u ove dru ge. Ka ko
i do li ku je D se gmen tu, ni je se {te dje lo na udo bnos ti.
Sve po ~i nje odli ~nom er go no mi jom, udo bnim i do -
bro di men zi oni ra nim elek tro po mi ~nim sje di {ti ma i,
ni naj ma nje za ne ma ri vom, za {ti tom od vje tra ko ja se
la ko pos tav lja ili odla `e u prtlja `nik.
U po gon skom izbo ru, "Audi" kup cu ka bri ole ta
nu di ~ak pet agre ga ta sa ~e ti ri i {est ci lin da ra.
Ovo test vo zi lo sa dvo li tar skim TFSI agre ga tom
ima se ~i me po hva li ti.
Po slje dnja ri je~ te hno lo gi je: Po red
~i nje ni ce da ko ris ti po slje dnju ri je~ te hno lo gi je slo -
je vi tog ubriz ga va nja ben zi na u ci lin dre, mo `e se po -
hva li ti i sa 211 KS, ali i, za ben zi nac, im pre si vnih
350 Nm obrtnog mo men ta.
Iako fa bri ~ki po da ci tvrde da ve li ke obrtne mo -
men te ispo ru ~u je ve} od 1.500 obrta ja, si tu aci ja je u
stvar nos ti ma lo dru ga ~i ja i tur bi ni je po tre bno bar
2.000 obrta ja da "o`i vi".
Opre mljen je ma nu el nim {es tos te pe nim pre no -
som, za hva lju ju }i ko jem je ovo brz ka brio. Do 100
ki lo me ta ra na ~as sti `e za 7.5 se kun di, a ma ksi mal na
brzi na izno si 240 ki lo me ta ra na sat. Pri to me, sjaj no
je izba lan si ran, nis kog te `i {ta i di rek tnog uprav lja nja.
Uz op ci onu pro mjen lji vu di na mi ku osla nja nja i sa
odli ~nim ko ~ni ca ma, A5 ka brio je je dnos ta vno audi i
sve ono {to se kod nje ga ci je ni. Ako po te `e mo pi ta -
nje po tro{ nje, 10,7 li ta ra bio bi pro sjek na tes tu, ali je
~i nje ni ca da mo `e i ma lo ma nje, ali i mnogo vi {e.
Ovo je je dan od onih auto mo bi la ko ji de fi ni ti -
vno ne slu `e sa mo za pre voz od ta ~ke A do ta ~ke B,
ve} i za svu mo} u`i va nja.
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
Uko li ko spa da te u red vo za ~a ko ji za
vri je me uprav lja nja mo tor nim vo zi lom pi {u
SMS-ove, tu na vi ku bi tre ba lo da iz bje ga va -
te, jer, tvrde stru~ nja ci, u ve li koj mje ri ugro -
`a va va {u i bezbjednost va {ih sa pu tni ka i
os ta lih u~e sni ka u sao bra }a ju.
Iako je svi ma sa svim ja sno da uprav lja -
nje vo zi lom i pi sa nje i ~i ta nje SMS-ova ne bi
tre ba lo i}i ru ku pod ru ku, mar lji vi Ame ri -
kan ci su na po kon izra ~u na li ko li ko nam se
po ve }a va ju {an se za su dar uko li ko to ~i ni -
mo.
Pre ma is tra `i va nju ko je je spro veo "Vir -
gi nia Tech Tran spor ta ti on In sti tu te" na ame ri -
~kim vo za ~i ma ka mi ona, a ko je po kri va 10
mi li ona ki lo me ta ra pre |e nog pu ta, oni ko ji
pi {u SMS-ove dok vo ze ima ju ta ~no 23 pu ta
ve }e {an se za ne sre }u od vo za ~a ko ji to ne
~i ne.
Za po tre be stu di je u ka bi ne ka mi ona
ugra |e ne su vi de o-ka me re ko je su bi lje `i le
ko li ko ko ja akti vnost od vla ~i vo za ~u pa` nju
s ko lo vo za. Pi sa nje SMS-ova nam u pro sje -
ku ski ne po gled s pu ta po ko jem se vo zi mo
na 4.6 se kun di, ali ovaj pro sjek su ne ki "re -
kor de ri" da le ko na dma {i li, pi {u }i pra ve "ro -
ma ne" na svo jim mo bi te li ma.
Za ni mlji vo je da je ovo is tra `i va nje po -
ka za lo da uzi ma nje mo bi te la u ru ku i od go -
va ra nje na po ziv ne uti ~e bi tno na po ve }a nje
{an se za ne sre }u - tek oko 1,3 pu ta u odno su
na vo za ~a ko ji dr`i obje ru ke na upravlja~u i
gle da is pred se be.
Stru~ nja ci upo zo ra va ju na ri zik
pi sa nja SMS-ova za vri je me vo` nje
[an se za ne sre }u
23 pu ta ve }e
u`i va nje
Uprav ljao vo zom
i gle dao por no-film
Ki nes ki ka mi on d`i ja ne da vno je
ka` njen, jer se tu {i rao za vri je me
vo` nje, a po li caj ci ma se prav dao
da se na taj na ~in `e lio os vje `i ti,
jer mu ni je ra dio kli ma-ure |aj.
Po li ci ja je vi dje la da iz ka mi ona
na auto pu tu cu ri vo da. Mi sle }i ka -
ko je ri je~ o me ha ni ~kom pro ble -
mu, na re di li su vo za ~u da sta ne na
ben zin skoj pum pi. Me |u tim, {o ki -
ra li su se, vi djev {i ga po tpu no mo -
krog. Pri znao je da se tu {i rao dok
je vo zio.
Su pru ga, ko ja je ovom ne sa vje -
snom vo za ~u bi la su vo za~, dr`a la
je plas ti ~ni pre kri va~ iznad up-
ravlja~a, ko jim je {ti ti la in stru -
men te. Su pru `ni ci su se prav da li
da ni su ima li dru gog izbo ra, jer im
se po kva rio kli ma-ure |aj. Po li ci ja
je ka zni la ka mi on d`i ju i upo zo ri la
da }e ima ti ve li ke pro ble me bu de
li se opet tu {i rao pri vo` nji.
Dok je bra ~ni par Mi ler ~vrsto spa vao na
prvom spra tu svo je ku }e u ju `nom Vel su, auto -
mo bil to jo ta pro bio je zid u pri ze mlju i "za ku -
cao se" u nji ho vu ku hi nju.
[o ki ra ni su pru `ni ci naj pri je su po mi sli li da je
ri je~ o ek splo zi ji. U pa ni ci su is ko ~i li kroz pro -
zor i tek iz dvo ri {ta vi dje li o ~e mu je ri je~.
Vo za~ je po bje gao, os ta viv {i automobil. Me -
|u tim, "tvor ca" ove ne sva ki da{ nje, mo glo bi se
re }i, fil mske sce ne, po li ci ja je na kon ove
"avan tu re" uhap si la zbog vo` nje u pi ja nom sta -
nju.
Pi sa nje
SMS-ova
nam u
pro sje ku
ski ne po gled
s pu ta po
ko jem se
vo zi mo na
4.6 se kun di
Ne od go vor nom bri tan skom ma {i no vo |i pri je ti
ot kaz na kon {to je, na vo dno, mas tur bi rao dok je
bio za ko man da ma vo za ko ji se kre tao brzi nom
pre ko 200 km/h.
Bri tan ski ne ime no va ni ma {i no vo |a op tu `en je
da je gle dao por no-film i sa mo za do vo lja vao se
dok je uprav ljao je dnom od naj br`ih bri tan skih
li ni ja "Vir gin Tra in sa". Ko le ga je "za lu tao" u
nje go vu ka bi nu za vri je me pu ta i vi dio ga u
"akci ji".
Na kon {to se pro {i rio tra~ me |u za po sle ni ma,
ma {i no vo |a se sam pri ja vio {e fo vi ma. "Vir gin
Tra ins" ga je su spen do vao i ~e ka ga dis ci plin ski
pos tu pak, a ako se ispos ta vi da je za is ta mas tur -
bi rao za vri je me vo` nje, bi }e otpu {ten.
"Bio je na gla su kao po uz dan ra dnik. Ni je imao
izbo ra. Mo rao se pri ja vi ti. Ne kim ko le ga ma bi lo
je smi je {no, ali u vo zu je bi lo vi {e od 400 pu tni -
ka i te {ko je vje ro va ti da je bio kon cen tri san na
vo` nju", re kao je ne ime no va ni izvor.
Ka mi on d`i ja
se tu {i rao za vo la nom
Pro bu dio bra ~ni par
"par ki ra njem" u ku }u
Iz bje ga va ti
do pi si va nje
za upravlja~em
F
O
T
O

N
N
"Audi"
se ima
~i me
po hva li ti
FO TO NN
ka za ljka ko li ~i ne go ri va, ~ak i kod
"di ze la {a". Taj osje }aj po ja ~a va ~i nje -
ni ca da ve }i na mje ra ~a ko li ~i ne go ri va
ra di asi me tri ~no - do nja po lo vi na re -
zer vo ara go ri va br`e se pra zni od gor -
nje. To je po slje di ca ne pra vil nog
obli ka re zer vo ara, ali ~es to je i ta kti ka
proi zvo |a ~a.
O to me tre ba vo di ti ra ~u na pri li -
kom vo` nje na auto pu tu, jer se po ne -
kad de si da od go va ra ju }eg go ri va
ne ma na ben zin skoj pum pi i tre ba sti }i
do slje de }e, ali, pri je sve ga, tre ba vo di -
ti ra ~u na da se ne tro {i pre vi {e.
Po tro{ nja go ri va pro por ci onal no
ras te s po ve }a njem brzi ne. Ako se
brzi na po ve }a dva put, otpor vaz du ha
se po ve }a ~e ti ri pu ta. Otpor vaz du ha
bi tno po ve }a va i prtljag na kro vu.
Uko li ko ima te prtljag, ni je pre po ru ~lji -
vo vo zi ti br`e od 100 ki lo me ta ra na
~as. Aero di na mi ku po gor {a va ju otvo -
re ni pro zo ri, a kli ma-ure |aj po ve }a va
po tro{ nju za osam do 12 od sto, ali se
ta da vo zi sa za tvo re nim pro zo ri ma i s
ma njim otpo ri ma vaz du ha. Tre ba zna ti
Pri pre mio: D.SLA DO JE VI]
Po ve }a njem brzi ne na glo ras te po -
tro{ nja go ri va, po se bno ako je auto mo -
bil op te re }en, a kli ma uklju ~e na. Zbog
to ga je pri li kom du `e vo` nje mu dro iz -
bje ga va ti for si ra nje mo to ra, a ti me se
is to vre me no sma nju ju ri zi ci i stres u
vo` nji.
Na kon du `e vo` nje auto pu tem, s
brzi na ma pri la go |e nim okru `e nju,
mno gi se izne na de ko li ko brzo pa da
da kod ve }e brzi ne, odno sno ve }ih
obrta ja mo to ra, kli ma ti za ci ja ta ko |e
tro {i vi {e.
Dru gi va `an otpor vo` nje, ko ji
uti ~e na po ve }a nje po tro{ nje go ri va, je
otpor okre ta nja to ~ko va. On se mo `e
sma nji ti is pra vnim pri tis kom u gu ma -
ma. Ako ide te na put s te me ljno op te -
re }e nim auto mo bi lom, pre po ru ~lji vo
je da fa bri ~ki pro pi san pri ti sak u gu -
ma ma po ve }a te za 0,2 ba ra. Odla zak
na ser vis: Ti me }e te u{te dje ti ne ko li ko
de ci li ta ra go ri va na sva kih 100 ki lo -
me ta ra.
"Di ze la {i" su i da lje vrlo po pu lar -
ni, a ve }i ni slu ~a je va ih vo za ~i ku pu ju
zbog nis ke po tro{ nje go ri va, ali mno gi
se, na kon brze vo` nje auto pu tem,
izne na de ka ko ne tro {e to li ko ma lo ko -
li ko su o~e ki va li.
Ra zlog je u kon cep ci ji di zel skog
mo to ra, ko ji ima slo bo dno usi sa va nje,
te je zna tno {te dlji vi ji od ben zin ca sa -
mo kod ma log, odno sno dje lo mi ~nog
op te re }e nja.
Kod pu nog op te re }e nja ra zli ke u
po tro{ nji ben zin skog i di zel skog mo -
to ra se sma nju ju. To je do da tan ra zlog
da "di ze la {e" ne vo zi te ve li kim brzi -
na ma.
Is pra vnost mo to ra ta ko |e bi tno
uti ~e na po tro{ nju go ri va. Do bro po de -
{en mo tor ide bo lje, a mo `e tro {i ti i 10
od sto ma nje od ne po de {e nog. To je
do da tan ra zlog da pri je pu to va nja
auto mo bil odve ze te na ser vis.
8 vupsbl!4. 8. 2009.
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
o de li X3, X5 i X6
do bi li su "mla |eg
bra ta", ko ji upr-
kos svom "pa tu -
ljas tom ras tu"
ne ma ~e ga da se
sti di. Za ra zli ku
od SUV "ro |a ka" iz BMW po ro di ce, on
~ak mo `e da se ku pi i u ver zi ji sa mo s po -
go nom na za dnje to ~ko ve.
Na kon pro {lo go di{ njeg pred stav lja nja
kon cep ta pod is tim ime nom i broj nih fo to -
gra fi ja ko je su po vre me no "cu ri le" u ja -
vnost, nje gov iz gled sa da i ne pred stav lja
ve li ko izne na |e nje. BMW X1 je za 11 cen -
ti me ta ra kra }i, {est cen ti me ta ra u`i i 14 cen -
ti me ta ra ni `i od mo de la X3. Po du `i ni i
{i ri ni, mo `e mo ga smjes ti ti izme |u "je di ni -
ce" i "troj ke".
Ba zi ran je na se ri ji 3, od ko je je pre -
uzeo i broj ne kom po nen te osla nja nja, a po -
ne {to je pre uze to i od X3, SUV-a ko jem je,
ta ko |e, osno va "troj ka". BMW X1 mo `e da
ima po gon na svim to ~ko vi ma ("x" ozna ka)
Brza vo` nja po ve }a va po tro{ nju go ri va
M
BMW X1
Vo zi lo za sve
Kli ma-ure |aj
po ve }a va
po tro{ nju za
osam do 12 od sto
Vo zi te umje re no i u{te di te
Po ve }a njem brzi ne
ras te po tro{ nja go ri va
F
O
T
O

N
N
Prvih
100 go di na
pre du ze }a
"Su zu ki"
Oda bra nom dru{ tvu sto go di{ -
nja ka pri dru `io se i "Su zu ki",
ja pan sko pre du ze }e s ve li kom
is to ri jom i tra di ci jom.
Go di na 1909. os ta }e upa m}e -
na kao go di na u ko joj su nas ta le
ve li ke auto mo bil ske kom pa ni je.
Ame ri ~ki GM i "Ford" ve li ki
do ga |aj obi lje `a va ju ve} ne ko
vri je me, "Audi" je ne da vno pro -
sla vio 100. ro |en dan, a "Bu ga -
ti" }e ju bi lej obi lje `i ti za
ne ko li ko mje se ci.
Tu je sad i "Su zu ki", ja pan sko
pre du ze }e pri zna to {i tom svi je -
ta, ka ko u mo to, ta ko i u auto-
pro gra mu.
"Otac" kom pa ni je je Mi ~io
Su zu ki, sin ja pan skog far me ra i
tek stil ca.
Go di ne 1952. to pre du ze }e
po kre }e proi zvo dnju ma lih mo -
to ra za pre mi ne 36 ccm, a ti me i
prvog bi ci kla s mo to rom. Tri
go di ne ka sni je proi zve den je i
prvi auto mo bil.
9 4. 8. 2009. vupsbl
"Pe `o" na tr`i {te lan si ra no ve ver zi je pu tni ~kog i dos ta vnog mo de la
par tne ra sa "Grip Con trol" sis te mom, ko ji vo za ~i ma omo gu }a va {to bez -
bri `ni ju vo` nju.
"Grip Con trol" te hno lo gi ja, ko ju je "Pe `o" pred sta vio na mo de lu 3008,
s la ko }om se no si s pre pre ka ma po put bla ta, sni je ga i pi jes ka.
Ta te hno lo gi ja, u kom bi na ci ji sa "Mic he lin" gu ma ma M+S, pri la go |e -
nim te `im uslo vi ma na pu tu, ugra |e na u ESP sis tem, mo `e bi ti po de {e na
ta ko da bu de pri la go dlji va svim uslo vi ma i vre men skim ne pri li ka ma na
pu to va nju.
"Grip Con trol" te hno lo gi ja }e bi ti dos tu pna na mo de lu par tner te pi aut -
dor sa 1.6-li tar skim HDi mo to rom i 90 KS i 1.6-li tar skim HDi FAP sa
110 KS, kao i na dos ta vnoj ver zi ji par tne ra sa 1.6-li tar skim HDi mo to -
rom i 75 KS i 1.6-li tar skim HDi mo to rom sa 90 KS.
"Pe `o" par tner
sa "Grip Con trol"
sis te mom
Kom pa ni ja "Kia Mo tors" je
ne da vno u ju `no ko rej skom Se ulu
pred sta vi la svo je prvo se rij sko
hi bri dno elek tri ~no vo zi lo, for te
LPI.
Kia for te LPI je naj no vi ja
va ri jan ta "Ki ji nog" glo bal no naj -
pro da va ni jeg vo zi la, a ko ris ti
ben zin ski mo tor kao i os ta la dva
~la na po ro di ce for te - li mu zi na i
ku pe ov ska va ri jan ta KO UP.
"Kia Mo tors" je u po slje -
dnjih 25 mje se ci u ra zvoj oko li ni
pri hva tlji vi jeg mo de la hi bri dne
LPI va ri jan te ulo `i la 240 mi li jar -
di ko rej skih vo na (oko 180 mi li -
ona ame ri ~kih do la ra). Uprkos
svo joj skro mnoj po tro{ nji go ri va
od sa mo 5,6 li ta ra na 100 pre |e -
nih ki lo me ta ra, hi bri dni for te
pru `a vo za ~u so li dne vo zne oso -
bi ne i u`i tak u vo` nji.
Iako za sad u naj sta ri jem ko -
rej skom auto mo bil skom proi zvo -
|a ~u ne ma ju pla no va o pro da ji
ovog hi bri dnog mo de la izvan Ju -
`ne Ko re je, nji ho ve stu di je izvo -
dlji vos ti su po ka za le da bi ova
te hno lo gi ja bi la za ni mlji va kup ci -
ma na tr`i {ti ma gdje pos to ji in -
fras tru ktu ra za to ~e nje tog go ri va.
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
Ka da se na po kon spre ma te na du -
go o~e ki va ni go di{ nji odmor, po slje dnja
stvar o ko joj `e li te ra zmi{ lja ti su ne pre -
dvi |e ne okol nos ti na pu tu. Me |u tim,
do bro je bi ti spre man za sva ki slu ~aj.
Evo po pi sa ko ji bi vam mo gao do -
bro do }i pri je ne go {to kre ne te na put.
Ako to nis te u~i ni li ve} ne ko vri je me,
bi lo bi do bro da za mo li te svog ovla {te -
nog ser vi se ra da pro vje ri aku mu la tor,
svje tla, pri ti sak u gu ma ma, ko li ~i nu ulja
i ko ~ni ce.Ta ko |e je bi tno pro vje ri ti
uslo ve na ve de ne u do ku men ti ma za osi -
gu ra nje va {eg vo zi la u slu ~a ju nez go de,
po se bno ako pu tu je te u inos tran stvo.
Ka ko bis te bi li spre mni u slu ~a ju sao -
bra }aj ne nez go de, pro vje ri te da li po sje -
du je tro ugao, si gna li za cij sko prslu ~e,
pri bor za pru `a nje prve po mo }i, ba te rij -
sku lam pu, te fo to apa rat, ka ko bis te do -
ku men to va li even tu al nu nez go du.
Za pam ti te i te le fon ski broj ko ji tre -
ba na zva ti u slu ~a ju nez go de: to je u ve -
}i ni evrop skih dr`a va 122.
Re zer vne klju ~e ve od auto mo bi la
po ne si te sa so bom, ali ih dr`i te odvo je -
no, u dru goj tor bi ci, u ko joj ni su ori gi -
nal ni klju ~e vi.
[to se ti ~e bezbjednosti u auto mo -
bi lu, pri pa zi te da svi na slo ni za gla vu
bu du ade kva tno po de {e ni. Ta ko |e, svi
pu tni ci mo ra ju bi ti ve za ni si gur no snim
po ja se vi ma, bez ob zi ra na tra ja nje vo` -
nje. Dje ca mo ra ju ko ris ti ti za njih pri -
kla dna sje di {ta.
Uz niz mje ra
bezbjednije do odre di {ta
Svi pu tni ci
mo ra ju bi ti
ve za ni
si gur no snim
po ja se vi ma,
bez ob zi ra na
du `i nu vo` nje
prilike
^i nje ni ca je da
ba var ski proi zvo |a~
u po slje dnje vri je me
ni je ~i nio gre {ke
ka da su u pi ta nju
no vi mo de li
Eko lo {ka Kia for te LPI
"Kia Mo tors" je u
po slje dnjih 25 mje se ci
u ra zvoj oko li ni
pri hva tlji vi jeg
mo de la hi bri dne LPI
va ri jan te ulo `i la oko
180 mi li ona do la ra
Pri pre mi te se za
bez bri `no pu to va nje
ili sa mo po za di ("s" ozna ka). Ovaj izbor
je di no ne do la zi u ob zir onda ka da su u pi -
ta nju naj sna `ni je ben zin ske i di zel ver zi je,
jer je kod njih xDri ve stan dard.
Ko se odlu ~i za "asfal tnu" ver zi ju,
u{te dje }e na po ~e tnoj ci je ni, ma si vo zi la,
kao i na po tro{ nji go ri va. Ko li ko je to bi -
tno kup cu auto mo bi la iz ove kla se, dis ku -
ta bil no je pi ta nje, s ob zi rom na to da se, na
pri mjer, od tro li tar skog ben zin ca sa 258
KS ne mo `e o~e ki va ti pre tje ra na eko no -
mi ~nost.
Taj mo tor oslo ba |a 310 Nm u ra spo -
nu od 2.600 do 3.000 obrta ja u mi nu tu i
uspi je va da "na vu ~e" brzi nu od 100 ki lo -
me ta ra na ~as za 6,8 se kun di. Me |u tim,
BMW X1 sDri ve18d sa dvo li tar skim mo -
to rom od 143 KS i 320 Nm u ra spo nu od
1.750 do 3.000 obrta ja u mi nu tu, tro {i sve -
ga 5,2 li tra na 100 pre |e nih ki lo me ta ra.
Pri tome, ima vi {e ne go pris toj no
ubrza nje od 9,6 se kun di do "stot ke". Is ti
mo tor sti `e i u sna `ni joj ver zi ji kod mo de -
la sDri ve20d, sa 177 KS i 350 Nm, u ra -
spo nu od 1.750 do 3.000 obrta ja u mi nu ti.
Ve li ka o~e ki va nja: S ubrza njem do
100 ki lo me ta ra na ~as za sa mo 8,1 se kun -
du, pred stav lja opa snog kon ku ren ta na se -
ma fo ru, pri ~e mu, u pro sje ku, tro {i 5,3
li ta ra na 100 pre |e nih ki lo me ta ra.
Ver zi ja s po go nom na svim to ~ko vi -
ma, xDri ve20d, ima ne {to sla bi je per for -
man se - 8,4 se kun de do "stot ke". Pra vu
po slas ti cu, me |u tim, pred stav lja X1 xDri -
ve23d.
Ri je~ je o is tom mo to ru, ali sa dva
tur bo pu nja ~a, {to mu omo gu }a va da ispo -
ru ~i 204 KS uz ma ksi mal ni obrtni mo -
ment od 400 Nm pri 2.000 obrta ja u
mi nu ti. Nje gov sprint do 100 km/h tra je
sve ga 7,3 se kun de, dok pri pro sje ~noj vo` -
nji tro {i 6,3 li tra di ze la na 100 ki lo me ta ra.
^i nje ni ca je da ba var ski proi zvo |a~ u
po slje dnje vri je me ni je ~i nio gre {ke ka da
su u pi ta nju no vi mo de li, iako, po pra vi lu,
sva ki no vi tet bu de do ~e kan pra vim izli -
vom ne ga ti vnih rea kci ja.
Is to va `i i za X1 - tra di ci onal ni lju bi -
te lji ba var ske mar ke do ~e ka li su ga "na
no`", ali je re al no o~e ki va ti da }e na tr`i {tu
bi ti sa svim do bro pri hva }en, s ob zi rom na
to da ima sve po tre bne atri bu te.
BMW X1 mo `e
da ima po gon
na svim
to ~ko vi ma,
ili sa mo po za di
Mo del ko ji ne ma
~e ga da se sti di
10 vupsbl!4. 8. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: lNTEPvAL,
NElMAPKA, TOPBlCA, EPOP, ANA, PE, lSTlK, vAGONl, ELENA,
NlN, GALA, NAvOD, NlTPATl, JASTOZl, A, KAPATE.
NAUCNI
POKUS
PION
NASELJ A-
VANJE
PODRUCJA
RAZDVA-
JANJE NA
POLOVE
BAKA
{DALM.)
GRAD U
RUSIJI
{OV.N.)
KNEZEVINA
U EVROPI
JEVRE J SKO
M. IME
UBOD,
UDAR,
UDARAC
KANCE LA -
RIJA
EKONOMA
KOLSKI
PUT
{MN.)
CRV KOJI
ZIVI U
SLANINI
URANAK
UKRA JIN-
SKI
PJESNIK
SEVCENKO
PJEVACICA
LENOKS
OKLAHOMA
IME
ODMILA,
ACIMA
TONA
PODSTREK
ZLATNI
OKVIR
NA SLICI
SVECA
GRCKA
BOGINJA,
OPS
ITALIJA
NAPUSTITI
NEKO
ZATVO -
RENO
MJESTO
SLOVA IZA
"NJ" I "P"
POSLUZA -
VNIK {MN.)
HIPOKO-
RISTIK OD
MACKA
METAR
Z. IME
OTILIJA
RIMSKI
BOG
LJUBAVI
PTICA
{LAT.)
GRCKO
SLOVO
TANAD
DRZAVLJA -
NIN NJEMA -
CKE
KRATICA
ZA HEKTAR
IRANSKI
VJERSKI
VOÐA
TANTAL
NAPJEV,
MELODIJA
Bu {o vi ga fo vi
Od pred sje dni ka dr`a va
o~e ku je mo ve li ki ni vo ozbi -
ljnos ti ka da obav lja ju svo ju
du `nost. Me |u tim, to se ne
odno si i na biv {eg pred sje -
dni ka SAD D`or d`a Bu {a,
ko ji je bio da le ko naj za ba -
vni ji pred sje dnik. Za osam
go di na svog man da ta uvijek
je us pije vao da za ba vi fo to -
re por te re i ka mer ma ne mno -
go broj nim ga fo vi ma. Ne ke
od njih mo `e te po gle da ti na YouTu bu u kli pu pod na zi vom "Ge or ge Bush is
funny".
Pa pir na lop ta
Na fu dbal skom te re nu
mno ge stva ri ome ta ju igra -
~e, ali ni ko ni je o~e ki vao da
bi je dan ko mad pa pi ra mo -
gao da ome te fu dba le ra.
Ovaj fu dba ler o~i gle dno ni je
znao ko ju lop tu da uda ri,
pra vu ili onu od pa pi ra, pa
na kra ju ni je uda rio nije dnu.
Ipak, us pio je da izma mi os -
mije he na li ca gle da la ca na
sta di onu i hi lja da ma ko je su tu uta kmi cu gle da le na te le vi zi ji. Klip po gle daj te
na saj tu www.lu di hu mor.com pod na zi vom "Pa pir na lop ta".
In ter vju sa
D`i mom Ke ri jem
Svi lju bi te lji ko me di ja do -
bro zna ju ko je D`im Ke ri i
ko li ko su smi je {ni nje go vi
fil mo vi. Me|utim, ri jet ko ko
je u pri li ci da vi di ka kav je
taj glu mac ka da ne glu mi.
Svi ko ji `e le to da sa zna ju
uvje ri }e se da je i u sva ko -
dne vnom `i vo tu je dna ko
smije {an kao i na svo jim fil -
mo vi ma. Smi je {ni in ter vju s
ovim glum cem po gle daj te na YouTu bu u kli pu "Jim Car rey funny in ter view".
Ko je bio Ale ksan dar fon Hum bolt?
Ni je mac Ale ksan dar fon Hum -
bolt je bio je dan od pi oni ra geo -
gra fi je. Ro |en je u Ber li nu 14.
sep tem bra 1769. go di ne, a po red
to ga {to je bio je dan od prvih
geo gra fa, bio je i pri ro dnjak i is -
tra `i va~.
Nje go vi ra do vi na bo ta ni ~koj
geo gra fi ji pred stav lja ju osni va nje
oblas ti bi ogeo gra fi je. Pro u~a vao
je Ze mljin ma gne ti zam, vul ka ne,
izo ter mal ne li ni je, geo gra fi ju i
bi olo gi ju ra zli ~i tih oblas ti. Od
1799. do 1804. pu to vao je u La -
tin sku Ame ri ku, ko ju je is tra `i -
vao i opi si vao sa nau ~ne ta ~ke gle di {ta. Hum bolt je
po dr`a vao dru ge nau ~ni ke i ~es to je s nji ma sa ra |i vao.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Pad Gi bral ta ra
U ra tu za {pan sko na sl je |e en gles ko-
ho lan dske sna ge su na da na{ nji dan
1704. go di ne za uze le {pan ski grad Gi -
bral tar.
Sa mo je dna en gles ko-ho lan dska es ka -
dra je osvo ji la Gi bral tar, a En gle zi su
osvo ji li i Bar se lo nu 9. okto bra 1706. go -
di ne, oda kle su pru`ali po dr{ku Kar lu
[estom, aus trij skom na dvoj vo di.
Rat za {pan sko na sl je |e (1701-1714) je
bio su kob ve li kih raz mje ra ko ji je izbio u
Evro pi na kon smrti po slje dnjeg {pan -
skog kra lja iz di nas ti je Hab zburg, Kar lo -
sa Drugog.
[ta je ne p~a na ton zi la?
Ne p~a na ton zi la ili ne p~a ni
kraj nik (lat. ton sil la pa la ti na) je
na ziv za na ku pi ne lim fnog tki va,
je dnu na li je voj i je dnu na de -
snoj stra ni grla, ta ~ni je u usnom
di je lu `dri je la, oro fa rin ksu.
Ne p~a ne ton zi le se sas to je od
lim fnih ~vo ri }a pre kri ve nih
mno go sloj nim plo ~as tim epi te -
lom, ko ji obli ku ju ton zi lar ne
krip te (uvrnu }a epi te la). ^vo ri }e obu hva ta ~a hu ra od ve zi vnog
tki va ko ja spre ~a va {i re nje in fe kci je iz ton zi la u okol no tki vo.
Ne p~a ne ton zi le za je dno sa `dri jel nom ton zi lom, tu bar nim
ton zi la ma i je zi ~nom ton zi lom ~i ne dio lim fnog prste na `dri je -
la (lat. an nu lus lympha ti cus wal deyer). Hi rur {ki za hvat po tpu -
nog ukla nja nja ne p~a nih ton zi la na zi va se ton zi le kto mi ja, a
dje li mi ~nog ukla nja nja ne p~a nih ton zi la ton zi lo to mi ja.
An ri Prvi, kralj Fran -
cus ke iz di nas ti je Ka pet,
umro je na da na{ nji dan
1060. go di ne. An ri Prvi je
ro |en 4. ma ja 1008. go di -
ne, a bio je sin kra lja Ro -
be ra Drugog Po bo `nog.
Kru ni san je 1027. go di ne,
jo{ dok mu je otac bio
`iv, s ci ljem da se osi gu ra
ne sme ta no na slje |i va nje.
Pe ri od nje go ve vlas ti obi lje `en je stal nim
bor ba ma oko te ri to ri ja, kao i za vri je me nje -
go vih pret ho dni ka. U po ~et ku, uz po dr{ku
maj ke, pri dru `io se bra tu Ro be ru Bur gun dij -
skom 1025. go di ne u po bu ni pro tiv oca.
Maj ka je po dr`a va la zah tjev mla |eg bra ta
Ro be ra Bur gun dij skog da bu de na slje dnik.
Ka da je umro otac, imao je pro ble ma sa po -
bu nje nim bra tom, pa mu 1032. go di ne da je
voj vod stvo Bur gun di je, ko je je 1016. go di ne
An ri do bio od oca.
Ne ko li ko go di na ka -
sni je Vi li jam Osva ja~
o`e nio se k}er kom flan -
drij skog gro fa. An ri ja je
upla {i la mo gu }a mo}
Vi li ja ma Osva ja ~a, pa
za to 1054. i 1058. go di -
ne po ku {a va da osvo ji
Nor man di ju. Me |u tim,
bio je po ra `en.
Imao je tri sas tan ka sa sve tim rim skim ca -
rem Hen ri kom Tre}im. Na tre }em sas tan ku
ma ja 1056. go di ne ras prav lja li su spor oko
Lo re ne. Ras pra va je pos ta la to li ko `u ~na da
je kralj Fran cus ke An ri iza zvao nje ma ~kog
kra lja i ca ra Hen ri ka Tre}eg na dvo boj. Hen -
rik Tre}i ni je bio do bar ra tnik, pa je po bje -
gao. Uprkos sve mu, An ri ni je do bio Lo re nu.
Na kon smrti, An ri ja Prvog na slje |u je sin Fi -
lip Prvi, ko ji je ta da imao se dam go di na.
Umro kralj An ri Prvi
11 4. 8. 2009. vupsbl
v| se |a qa no vra ca te u
po s|o vnu ko |o te •| nu. S| tu -
ac| ja na |a ze da paz nju
obra t| te | na zdrav |je. Üko -
|| ko osje t| te sto ma •ne te qo be. znaj te da su
one re zu| tat ne ure dnoq z| vo ta u za dnj|h
ne ko || ko da na. te na qo m| |a ne ner vo ze.
Opus t| te se | nas toj te da se ne ner v| ra te
bas za sva ku s| tn| cu. Po ku saj te da svo ju
ener q| ju us mje r| te na dru qe stva r|.
Ovan
Da nas svo ju paz nju
naj v| se us mje ra va te na
dje cu. B| tno vam je sve
sto se de sa va s nj| ma. pa
nas to j| te da |m se na ne k| na •|n pr| b|| z| te |
na de te pr| ru c|. Pr| ja vam vr| je me pro ve -
de no sa po ro d| com | uq|a vnom ste or |jen -
t| sa n| na ku cu. Ü ovom da nu pr| or| tet
stav |ja te na svoju po ro d| cu | de sa va nja
unu tar nje.
Bik
lako | da nas |ma te po s|a. s| -
tu ac| ja je ne sto m|r n| ja ne qo
pret ho dn|h da na. Üsp| je va te
da sve za vrs| te na vr| je me.
kao | da na de te ma |o vre me -
na za se be. Da nas ste po ma -
| o nos ta| q| •n| . M| s| | ma se
vra ca te u pro s|ost | dra qe |ju de sa ko j| -
ma ste se ra n| je sre ta || ||| ko j| su ra n| je
b| || d|o va seq z| vo ta.
Bli zan ci
lako |ma te mo qu cnost
da otpu tu je te. nas toj te da
je da nas ne ko r|s t| te jer je
|a ko mo qu ce da se |z qu -
b| te ||| da na pros to |z qu b| te ne sto sto vam
je od ve || ke va znos t|. Ne |s ku sa vaj te sre cu
na ovaj na •|n. Ko mu n| ka c| ja je na q|a se na.
|ako ste tre nu tno u ía z| kad ne mo ze te bas
naj ja sn| je da se |zra z| te. La ko je mo qu ce
da vas sa qo vor n| c| uop ste ne shvataju.
Rak
lako su vam pre qo -
va ra •ke mo qu cnos t|
tre nu tno. naj b|a ze re -
•e no. za mrznu te. v| ku je te p|a no ve us -
mje re ne ka po bo|j sa nju ka ko po s|o vne.
ta ko | í| nan s|j ske s| tu ac| je. v| ste oso ba
ko ja |ma nos za po sao | uv|jek |zna |a z| na -
•|n da za ra d| do da tnu su mu. Ta ko je |
ovaj put. lpak. va se ka| ku |a c| je bo |je za -
drz| te za se be.
Lav
v| ste u osje t|j| voj ía z| da nas.
Ne sto vas |s t|n sk| kop ka. a|| ste
od|u •| || da se ne po vje ra va te
n| ko me. Drz| te se one sta re
pro vje re ne cu ta nje je z|a to. S
ob z| rom na to da ce va se mu -
ke za |s ta brzo pro c|. mo zda je | bo |je sto se
ne po vje ra va te. Ma |o ste za h|a dn| || u odno -
s| ma sa pr| ja te |j| ma. obra t| te paz nju na to
da |h n|s te mo zda ne •|m uvr| je d| ||.
Dje vi ca
Za vas je da nas naj va -
zn| je da se ne pre pu sta -
te o•a ja nju. N|s te
pre tje ra no sre cn| | •| n|
vam se da su vas sv| os ta v| ||. sto je sa sv|m
da |e ko od |s t| ne. Nas toj te da se ne uzbu du -
je te pre tje ra no oko ovoq na |e ta ne qa t| vn|h
emo c| ja ko j| vas je na pros to pre p|a v|o. Sv| -
ma ne kad na |de tzv. zu ta m| nu ta. a v| ste
da nas | te ka ko po d|o zn| sa mo sa za ||je va nju.
Va ga
Pa zm|s |ja te da se ma |o
po sve t| te se b|. Tre ba
vam drus tvo | do bar pro -
vod da b|s te se vra t| || u
|qru | na pu n| || ba te r| je. O•e kuj te jav |ja nje pr| -
ja te |ja | mnos tvo pr| je d|o qa za |z|a zak. Nas -
toj te da svo je m| s|| da nas skre ne te sa po s|a
| da se za |s ta | u po tpu nos t| po sve t| te se b|.
Ne op ho dno vam je da se ma |o odmo r| te
da b|s te s us pje hom mo q|| nas ta v| t| po sao.
[kor pi ja
Po s|o vna stra na je
ono sto vas tre nu tno
oku p| ra. Sa sv|m |a qa -
no do |a z| te na |de ju
ka ko da una pr| je d| te
ono sto ra d| te. pa su da nas na po mo |u |
ne ka kve |z mje ne ko je b| vas tre ba |e do -
ves t| do ze |je noq c| |ja. N| je |s k|ju •e no da
pro m| je n| te kom p|e tan pr|s tup po s|u ko j|
obav |ja te s c| |jem da os tva r| te jos bo |je re -
zu| ta te.
Stri je lac
Kod vas je da -
nas na q|a se na
du ho vna kom -
po nen ta. Üko || ko
ste u mo qu cnos -
t|. |z dvo j| te ne sto vre me na za •| ta nje ne -
ke od knj| qa ko je op| su ju pra kt| •nu
pr| mje nu du ho vnos t| na sva ko dne vn| z| -
vot. Mo q|| b|s te na c| ob| |je |de ja za se be.
Pr| ja ce vam ta ko de | || te ra tu ra |z ob|as t|
ps| ho |o q| je ||| í| |o zo í| je.
v| za |s ta n|s te u naj bo |joj
ía z| da nas. Osje ca te po tre bu
za m| rom. t| s| nom | |ma te ja -
ku ze |ju da se za vu •e te da |e -
ko od sve qa |o seq. Ütu •e n|
ste. ra spo |o ze nje vam je sa -
sv|m sp|a snu |o | •| n| vam se
da v| se n| sta n| je. n| t| mo ze
b| t| kao pr| je. lpak. bu d| te svje sn| da je | to
sta nje pro |a zno | da na kon ve || ke tu qe
ob| •no us|| je d| ve || ka sre ca.
Ja rac Vo do li ja
v| b|s te da nas
da se odmo r| te
u drus tvu par -
tne ra | da mu se
po sve t| te ||| bo |je re •e no da mu do zvo || te
da se on po sve t| va ma. v| se ste ra spo |o -
ze n| da bu de te pa ze n| | ma ze n|. ne qo da
v| ne koq pa z| te | ma z| te. Üko || ko kraj se be
|ma te pra vu oso bu. mo ze te o•e k| va t| da
vam se ze |ja da nas |spu n| | da vas |s t|n sk|
tre t| ra kao v| se b| ce.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Bi li Bob
Tor nton
Bi li Bob Tor nton je ro -
|en 4. avgusta 1955. go -
di ne u Ar kan za su.
Glu ma ~ku ka ri je ru za -
po ~eo je ka snih osam de -
se tih po jav lju ju }i se u
re kla ma ma i na broj nim
audi ci ja ma, ali bez ve -
}eg us pje ha. Taj pe ri od
nje go vog `i vo ta ka ra -
kte ri {e i upo zna va nje s
afri ~kim ri tmo vi ma, pa
je je dno vri je me svi rao
bu bnje ve i pje vao u ben -
du za je dno sa D`e kom
Ha me rom. Ra de }i sve i
sva {ta da bi pre `i vio, je -
dno vri je me je ko no ba -
ri sao, a upra vo to
za ni ma nje mu je pru `i lo
mo gu }nost da za po ~ne
ozbi ljni ju glu ma ~ku ka -
ri je ru jer je u res to ra nu u
ko jem je ra dio su sreo re -
`i se ra Bi li ja Vaj lde ra,
za hva lju ju }i ko jem je
do bio ulo gu u fil mu
"One Fal se Mo ve". Kao
du pli Lav mo rao je os -
tva ri ti us pje {nu ka ri je ru,
pa se vrlo brzo oku {ao i
u pi sa nji ma sce na ri ja,
da bi us ko ro do bio i
prve aka dem ske na gra -
de. Kao glu mac se po -
ja vio i u fil mskim
hi to vi ma "Mon ster's
Ball", "Ar ma ged don" i
"The Ala mo".
Ale ksan dar STI JA KO VI]
i tez je bi lo ime za voj ni ka ko ji je
sli je dio ple mi }a ili ime za ple mi }a
ko ji je sli je dio kra lja u voj ni po -
hod. Go to vo uvi jek je nas tu pao
kao ko nja nik slu `e }i svo m se ni oru
i pri tom je na gra |i van ze mljom
(fe udom) ili go to vim nov cem. Vi -
te zi su naj ~e{ }e ple mi }i ni `eg ili sre dnjeg plem stva ko ji
u ra noj mla dos ti slu `e kao pa `e vi, a ka sni je bi va ju ce re -
mo ni jal no uvr{te ni me |u vi te zo ve od stra ne svog go spo -
da ra. Pri ta kvim ce re mo ni ja ma vi tez se naj ~e{ }e ob ave -
zu je na hra brost, ~ast i po mo} ne mo }ni ma, iako ne ka da
u pra ksi is ka zu je ne ke dru ge ka ra kte ris ti ke.
Obred ini ci ja ci je u sta le` vi te zo va za po ~eo je 1086.
go di ne ka da je Vi li jam Osva ja~ ime no vao svog si na vi te -
zom. Taj ~in bio je po ~e tak stva ra nja odre |e nih obi ~a ja
ve za nih za obred ini ci ja ci je u sta le` vi te zo va. Do 13. vi je -
ka obred je obu hva tio i uklju ~i vao ~i{ }e nje, ispo vi jest i
pri ~est. U sre dnjem vi je ku vi te zo vi ~i ne po se ban sta le`
pro fe si onal nih ra tni ka, ple mi }a ko ji ima ju pra vo na no {e -
nje oru `ja. Sta le` vi te zo va (bel la to res) pos te pe no ra zvi ja
vlas ti tu kul tu ru.
Vi te zo vi su ra zra di li vlas ti tu grupu pra vi la po na {a -
nja, ta ko zva ni ko deks ~as ti, ko ji se odno sio na vjer nost
i ~es ti tost, spoj sna ge i odva `nos ti, hra bros ti i vje {ti ne.
Taj vi te {ki ko deks je aris to krat ski, na di la zio je geo graf -
ske i di nas tij ske pre pre ke, uklju ~i vao je vjer ski ele ment,
hra nio se lju ba vnim pus to lo vi na ma i ma {tom, ta ko da
}e se s vre me nom po ~e ti sma tra ti da se nje go ve "~e ti ri
pe ti ne sas to je od ilu zi ja". Me |u tim, ko deks je ne po gre -
{i vo pri pa dao, kao i vi te {ki tur nir, du hu tog vre me na.
Vi te {ke vri je dnos ti za pra vo je pro pi si va la crkva, ko ja je
u ~i ta vom sre dnjem vi je ku bi la neo dvo ji va od dr`a ve.
Na ra vno, u pra ksi je bi lo izu ze tno te {ko sli je di ti ta kva
pra vi la, po go to vo ima ju }i na umu da je ta da{ nja Ka to li -
~ka crkva ~es to ima la vi {e uti ca ja od sa mih vla da ra.
D`on od Sa li sbu ri ja, sre dnjo vje ko vni pi sac, o fun -
kci ji vi te{ tva go vo ri: "Da {ti ti Crkvu, da se bo ri pro tiv
iz da je, da po {tu je sve {te ni ~ki sta le`, da ot kla nja ne prav -
du od si ro ma {nih, da za vo di mir u va {em kra ju, da pro -
li je krv za svo ju bra }u i da, ako za is ta us tre ba, po lo `i i
svoj `i vot".
Iako se ri je~ vi tez naj ~e{ }e po ve zu je sa ze mlja ma i
vla da ri ma za pa dne Evro pe, tre ba na gla si ti da je po ja va
pla }e nog voj ni ka ko ji slu `i svom se ni oru (odnos va zal -
se ni or) ka ra kte ris ti ~na na go to vo svjet skom ni vou i u is -
tom vre men skom in ter va lu. Ta ko ih na la zi mo u Vi zan -
tij skom car stvu, sre dnjo v je ko vnom Ja pa nu pod
na zi vom sa mu ra ji, Ki ni, pa ~ak i u ori jen tal nim ze mlja -
ma poput Osman lij skog car stva ili Per si je. Sa ma ide ja
vi te za kao ra tni ka ko ji sli je di vla da ra sta ra je go to vo kao
i pi sa na is to ri ja i se `e da lje od an ti ke, sve do prvih ci vi -
li za ci ja na po dru ~ju Me so po ta mi je.
Od broj nih vi te {kih re do va naj po zna ti ji su tem pla -
ri, iva nov ci i te uton ci. Tem pla ri ma je jo{ ime si ro ma {ni
vi te zo vi od Hris ta. Osno va ni su u Je ru sa li mu i bi li su
naj strastveniji u bor ba ma pro tiv mu sli ma na. Na kon krs -
ta {kih ra to va na se li li su An ti ohi ju i Ki par. Iva nov ci su
na se li li os trva Ro dos (vi te zo vi od Ro do sa) i Mal tu
(mal te {ki vi te zo vi) i ta mo su vla da li pu nih pet vi je ko va.
Te uton ci ma je pu no ime vi te zo vi bol ni ce sve te Ma -
ri je iz Je ru sa li ma. Naj po zna ti ji su vi te zo vi ko ji su na kon
ra to va za uze li ve li ki dio is to ~ne Prus ke i bal ti ~ke oba le.
Sve do 19. vi je ka i Na po le ona vla da li su su ve re no. Da -
nas ima ju sa mo par dvo ra ca, a sje di {te im je u Be ~u.
Vi te {ka tra di ci ja za dr`a la se do da nas u Uje di nje -
nom Kra ljev stvu, gdje se ti tu la vi te za do dje lju je izu ze -
tnim oso ba ma kao pri zna nje za slu `bu ili za `i vo tno
dje lo. Mu {kar ce ko ji pri me vi te{ tvo oslov lja va ju sa ser,
dok `e ne do bi ja ju po ~a sni na ziv da me is pred svo g ime na.
Vi te zo vi, ra tni ci opje va ni i opi sa ni u broj nim umje tni ~kim i is to rij skim spi si ma
Oli ~e nje ple me ni tos ti,
hra bros ti i vjer nos ti
Osim u za pa dnoj
Evro pi, na la zi mo ih u
Vi zan tij skom car stvu,
sre dnjo v je ko vnom
Ja pa nu, Ki ni, pa ~ak i
u ori jen tal nim ze mlja ma
poput Osman lij skog
car stva ili Per si je
V
Obred ini ci ja ci je u sta le`
vi te zo va za po ~eo je 1086. go di ne,
ka da je Vi li jam Osva ja~ ime no vao
svog si na vi te zom
Uda je se
Mi la Jo vo vi}
Ho li vud ska glu mi ca Mi la Jo vo vi} uda }e se 22. av gus ta za
svog de ~ka Po la An der so na. Na kon {est go di na vje ri dbe, glu mi -
ca srpskog po ri je kla i bri tan ski re `i ser vjen ~a }e se u svom do -
mu u SAD.
"Bi }e to in ti mna ce re mo ni ja sa ma ri ja ~i ben dom", re kla je
glu mi ca ko joj }e ovo bi ti tre }i brak.
Glu mi ca je svo je prvo "da" iz go vo ri la glum cu [o nu An der so -
nu ka da je ima la sa mo 16 go di na i ko ji je nje na maj ka sa mo dva
mje se ca ka sni je po ni {ti la, a drugo 1997. go di ne, i to fran cus -
kom re `i se ru Lu ku Be so nu sa ko jim je sa ra |i va la na fil mu ko ji
je ozna ~io po ~e tak nje ne ho li vud ske ka ri je re - "Pe ti ele ment".
Mi la (34) sa svo jim bu du }im su pru gom ima k}er ku Ever Ga -
bo, a upo zna li su se pri je se dam go di na na sni ma nju fil ma "Re -
si dent Evil".
Los An |e les Til man, pas skej tbor der, vo zi se na skej tbordu na pre mi je ri fil ma "X Ga mes 3D"
za je dni ~ke pro du kci je ku }e "ES PN Fil ms" i "Walt Di sney Pic tu res" u bi os ko pu "No ki"
u Los An |e le su u Ka li for ni ji.
Fron tmen "Foo Fig hter sa"
do bio je uli cu na zva nu po
njemu. Ne ka da{ nji bu bnjar "Nir -
va ne", a sa da fron tmen ben da
"Foo Fig hters" pos tao je ime na
fa sa di - dru gim ri je ~i ma Dejv
Grol do bio je svo ju uli cu.
Ri je~ je o uli ci u gra du Va -
ren, u ame ri ~koj dr`a vi Oha jo.
Ne ka da se uli ca zva la Mar ket
Eli, a sa da }e do bi ti ime Uli ca
Dej va Gro la.
Grol se ro dio i s ro di te lji ma
kao di je te `i vio u Va re nu pri je
ne go {to se pre se lio u Ale ksan -
dri ju u dr`a vi Vir d`ini ja.
Lo kal ni muz i~a ri su u ~ast
Gro lu zi do ve nje go ve uli ce obo -
ji li u pri go dne mu ra le, sve uz
po dr{ku lo kal nih vlas ti.
Mo ji or ga zmi su
sa da pu no bo lji
ne go kad sam ima la 22,
jer sa da do bro znam {ta
mi se svi |a.
Ha li Be ri,
glu mi ca
Dejv Grol do bio svo ju uli cu
us ki mi li jar der An drej Me ljni ~en ko
i nje go va su pru ga, Srpki nja Ale -
ksan dra, biv {a ma ne ken ka i ~la ni ca
mu zi ~ke gru pe "Mo dels" iz Beo -
gra da, usi dri li su ju ~e svo ju ja htu,
je dnu od pet naj sku pljih na svi je tu,
nas pram bu dvan skog ho te la "Ava -
la".
Ja hta A, ko ja je do bi la ime po prvom slo vu
Me ljni ~en ko ve su pru ge, du ga je 118 me ta ra, vri -
je dna vi {e od 250 mi li ona do la ra i svo jom gran -
dio zno{ }u i iz gle dom odu {e vi la je mno go broj ne
po sje ti oce me tro po le crno gor skog tu ri zma.
Ja hta ima se dam spra to va, he lio drom i
odvo je ne lif to ve za po sa du i gos te. Da bi se po -
tpu no na pu ni li re ze r voa ri sa go ri vom, po tre bno
je po tro {i ti oko 1,4 mi li ona do la ra.
Za odr`a va nje ova kvog plo vi la ne op ho dna
je broj na i do bro obu ~e na po sa da, ko ja bro ji oko
40 lju di ko ji bri nu o mir noj i udo bnoj plo vi dbi.
Sa svo jih 118 me ta ra Me ljni ~en ko va ja hta
je na de ve tom mjes tu po du `i ni na svi je tu, a tre }a
ako se ne ra ~u na ju ve li ki ~ar ter-kru ze ri, ko ji su
na mije nje ni pre vo zu pu tni ka i tu ris ti ~kim krsta -
re nji ma.
Ja hta rus kog mi li jar de ra va `i i za na jo pre -
mlje ni ju pri va tnu ja htu na svi je tu, sa sa svim no -
vim di zaj nom ko ji mu omo gu }a va da pri brzi ni
od 25 ~vo ro va krsta ri bez prav lje nje ta la sa, {to je
prvi ta kav slu ~aj u na uti ~kom tu ri zmu i di zaj nu.
Me ljni ~en ko, ko ji je ove go di ne na pu nio 36
go di na, je dan je od naj mla |ih rus kih mi li jar de ra,
sa bo gats tvom ko je pre ma {u je ~e ti ri mi li jar de
do la ra.
Sa srpskom ma ne ken kom Ale ksan drom
vjen ~ao se sep tem bra 2005. go di ne.
Gran dio zna ja hta
An dre ja i Aleksandre
Me ljni ~en ko u Bu dvi
R
Ja hta A,
ko ja je du ga
118 me ta ra,
vri je dna je
vi {e od 250
mi li ona
do la ra