QSWP!

J[EBOKF
AKTUELNO Sao bra }aj ne ne sre }e u Crnoj Go ri i Drva ru
GE NE RAL NI
[TRAJK
MA [I NO VO \A
U FE DE RA CI JI
BiH
DOGA\AJI
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3946 • PETAK 31. JULA 2009.
Nas tra da la
tri bh.
dr`av lja ni na
Sta li vo zo vi
"@e lje zni ca FBiH"
str. 9!i :
CRNO GOR SKA
PO LI CI JA
PO KRE NU LA
PO TRA GU ZA
SA RAJ LI JA MA
MUHAMEDOM
I ADNANOM
IM[IROVI]EM
mi nis tri boj ko tu ju
rad izvr{ne vlasti
IMA MO
BLO KA DU
RA DA NA
DR@A VNOM
NI VOU,
BLO KA DU
EN TI TET SKOG
PAR LA MEN TA
I GRAD SKOG
VI JE ]A
MOS TA RA,
KA ZAO
[PI RI]
Od go |e na sje dni ca Sa vje ta mi nis ta ra BiH na ko joj je
tre ba lo da bu du ime no va ni di re kto ri bh. in sti tu ci ja
SJE DNI CA
]E BI TI
ODR@A NA
KA DA TO
ODLU ^E
STRA NA^KI
[E FO VI KO JI
SU PO ZVA LI
NA BOJ KOT
str. 3!i 4
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
Stavljena ta~ka na
smjenu Sadovi}a
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio odluku o razrje{enju ministra bezbjednosti
str. 3!i 4
SADOVI] PONOVIO OPTU@BE NA RA^UN GREGORIJANA, INGLI[A I TIHI]A
str. 5!i 6
2 qfubl 31. 7. 2009.
Doga|aji
Da nas o
vi si ni pen zi ja
SA RA JE VO - Upra vni odbor
Za vo da MIO/PIO Fe de ra ci je BiH
da nas }e odlu ~i ti da li }e bi ti ma -
nji ko efi ci jent za jul ske pen zi je, u
za vi snos ti od toga ko li ko je nov -
ca pri ku plje no u Fon du.
Ru ko vod stvo Za vo da ju ~e je
odr`a lo sas ta nak s fe de ral nim
pre mi je rom Mus ta fom Mu je zi -
no vi }em zbog ne dos ta tka nov ca
za is pla tu be ne fi ci ra nih pen zi ja.
Di re ktor i za mje nik Za vo da
MIO/PIO FBiH Adem Bo ri} i
Ivan Ro gi} tre ba lo je na sas tan ku
da do bi ju in for ma ci je da li }e
Vla da is pla ti ti no vac za be ne fi ci -
ra ne pen zi je, jer su dosa d upla ti li
sa mo 5,3 mi li ona KM.
N.K.
Raz go va ra li
o BiH
LJU BLJA NA, VA [IN GTON -
Sa mu el @bo gar, slo ve na ~ki mi -
nis tar spo ljnih po slo va, raz go va -
rao je u Va {in gto nu s Hi la ri
Klin ton, ame ri ~kim dr`a vnim se -
kre tarom, o BiH i po mo }i toj
dr`a vi u pro ce su usva ja nja po tre -
bnih us ta vnih re for mi i za lo `i li su
se za tije snu sa ra dnju u toj oblas ti.
To kom raz go vo ra naj vi {e pa` -
nje po sve }e no je ze mlja ma za pa -
dnog Bal ka na, sa op {ti lo je
Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va
Slo ve ni je. (Be ta)
Mla di}
}e us ko ro
bi ti uha p{en
BEO GRAD - Naj tra `e ni ji osu -
mnji ~e ni za ra tne zlo ~i ne u Evro -
pi Rat ko Mla di} na la zi se u
bjek stvu du `e ne go Osa ma bin
La den, na veo je ame ri ~ki "Va {in -
gton post".
Ovaj list isti~e da srpske vlas ti
ka `u da su bli zu to ga da pro na |u
biv {eg ko man dan ta voj ske RS
op tu `e nog za ge no cid i dru ge
zlo ~i ne.
"On }e us ko ro bi ti uhva }en",
ka zao je Vla di mir Vu k~e vi}, sr-
pski tu `i lac za ra tne zlo ~i ne za
ovaj list. (Agencije)
Osve {tan
spo men-hram
BA NJA LU KA - Nje go vo preo -
sve {ten stvo vla di ka ba nja lu ~ki
Je frem osve {tao je ju ~e spo men-
hram sve tog ve li ko mu ~e ni ka Ge -
or gi ja u ba nja lu ~kom na se lju
Dra ku li}, ko ji je po sve }en `rtva -
ma us ta {kog te ro ra, stra da lim
1942. go di ne u se li ma Dra ku li},
[ar go vac, Mo ti ke i ru dni ku Ra -
ko vac.
Vla di ka Je frem, epis ko pi osi je -
~ko-polj ski Lu ki jan i vi kar ni
epis kop hvos tan ski Ata na si je slu -
`i li su po tom sve tu ar hi je rej sku
li tur gi ju, uz sa slu `e nje vi {e sve -
{te ni ka Srpske pra vo sla vne crkve
(SPC).
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik
Vla de RS, re kao je da je srpski
na rod stra dal ni ~ki i da je ta ko bi lo
i na pros to ri ma po me nu tih ba nja -
lu ~kih se la, u ko ji ma su us ta {ke
je di ni ce 7. fe bru ara 1942. go di ne
ubi le vi {e od 1.300 Srba. (Srna)
Bi jeg Karaja Ka me la
je skan da lo zan
SA RA JE VO - Ra fi Gre go ri jan,
prvi za mje nik vi so kog pred sta vni -
ka, oci je nio je ju ~e da je bi jeg osu -
|e ni ka Ka raj Ka me la bin Ali ja
skan da lo zan i da po ka zu je da u
okvi ru kri vi ~nog sis te ma u BiH
pos to je ozbi ljni i sis te mat ski ne -
dos ta ci.
"Pro ble mi sa kri vi ~nim sis te mom
su vi {es tru ki i do bro po zna ti, a bjek -
stvo Bin Ali ja je tek po sljed nji u du -
gom ni zu pro ble ma ko je or ga ni
vlas ti i mi nis tar prav de FBiH Fe liks
Vi do vi} ni su us pje li ri je {iti to kom
ne ko li ko go di na", re kao je Gre go ri -
jan.
I u EUPM-u su oci je ni li da bjek -
stvo ovog osu |e ni ka, ko ji je ka znu
iz dr`a vao u KPZ u Ze ni ci, po no vo
skre }e pa` nju na po tre bu prei spi ti -
va nja za tvor skog sis te ma u BiH.
EUPM sma tra da u ci lju spre ~a va -
nja bjek sta va sva tri akte ra, po li ci ja,
za tvor i Mi nis tar stvo, mo ra ju pos ta ti
ope ra ti vni ji, a ma nje bi ro krat ski.
Do za klju ~e nja ovog bro ja "Ne za -
vi snih" Ka raj Ka mel bin Ali ni je bio
lo ci ran i uha p{en.
Ovaj dr`av lja nin Tunisa ni je se do
27. ju la vra tio u ze ni ~ki za tvor ko ji
mu je do pus tio odla zak na 24-dne -
vni go di{ nji odmor.
Se na id Ha si}, por tparol MUP-a
Ze ni ~ko-do boj skog kan to na, ka zao
je da su in ten zi vne pro vje re na mjes -
ti ma gdje pre tpos tav lja ju da bi se
od bje gli osu |e nik mo gao na la zi ti.
A.S.
TRE BI NJE - Gra ni ~na po li ci ja
u re jo nu gra ni ~nog pre la za De le -
u{a spri je ~i li su kri ju m~a re nje 41
ki lo gra ma ma ri hu ane iz Crne
Go re u BiH, sa op {te no je iz Gra -
ni ~ne po li ci je BiH.
U sa op {te nju se da lje na vo di da je
ma ri hu ana bi la sa kri ve na u grmlju
bli zu gra ni ~nog pre la za.
"Ma ri hu ana je bi la upa ko va na u
40 va ku mi ra nih pa ko va nja i na la zi -
la su u dva ko fe ra i je dnom ran cu.
Pro na |e na je na oko pet me ta ra od
ma gis tral nog pu ta Bi le }a - Ni k{i} i
na uda lje nos ti od oko 300 me ta ra
od gra ni ~nog pre la za De le u{an", is -
ta knu to je u sa op {te nju.
Na mjes tu gdje je pro na |e na na -
|e ni su tra go vi ko ji uka zu ju da su
ko fe ri s ma ri hu anom pre ne se ni pje -
{ke pre ko gra ni ce iz prav ca Crne
Go re te je u to ku da lji rad na ovom
slu ~a ju.
U.V.
Spri je ~e no
kri ju m~a re nje
41 kg ma ri hu ane
Anes Su ba {i} je
i bh. dr`av lja nin
BA NJA LU KA - Anes Su ba {i}, ko ji je u SAD uha p{en pod su mnjom
da je pri pa dao gru pi ko ja je pri pre ma la te ro ris ti ~ke na pa de, dr`av lja -
nin je i BiH, pot vr|e no je ju ~e iz Mi nis tar stva ci vil nih po slo va BiH.
Anes Su ba {i} je ro |en na ju ~e ra{ nji dan 1976. go di ne i svoj ro |en dan je
pro sla vio u za tvor skoj }e li ji.
Ma ri na Ba ki}, por tpa rol Mi nis tar stva prav de BiH, ka `e da ~i nje ni ca da Su -
ba {i} ima i bh. dr`av ljan stvo ne mi je nja ni {ta.
"Da je dje lo po ~i nje no na te ri to ri ji BiH mo gli bi smo tra `i ti nje go vo izru ~e -
nje, ali s ob zi rom na to da to ni je slu ~aj, na {a ulo ga tu za vr{a va. Je di no jo{ {to
o~e ku je mo je da nas ame ri ~ke vlas ti for mal no oba vi jes te o ha p{e nju, ali to se
jo{ ni je de si lo", po ja sni la je Ba ki }e va.
I u Mi nis tar stvu spo ljnih po slo va BiH ka `u da ne pra te Su ba {i }ev slu ~aj jer
za to ne ma za kon ske po dlo ge. U Mi nis tar stvu bez bje dnos ti su jo{ ra ni je re kli
da ~i nje ni ca da je bh. dr`av lja nin osu mnji ~en za te ro ri zam za njih ne zna ~i da
oni tre ba da pre du zi ma ju bi lo ka kve do da tne mje re, te da je sve u ru ka ma
ame ri ~kih in sti tu ci ja.
D.[.
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Sje dni ca Sa vje ta mi nis ta ra BiH,
na ko joj je tre ba lo da bu de odlu ~i va no o ime no va nju
di re kto ra bh. in sti tu ci ja, ju ~e ni je odr`a na, jer ni su
do {li bo{ nja ~ki mi nis tri.
Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra
BiH, oci je nio je ovo kao boj kot ra da iz vr{ne vlas ti, jer
iza od sus tva bo{ nja ~kih mi nis ta ra sto je stra na ~ke odlu -
ke.
"Mi nis tar od bra ne Sel mo Ci ko ti} oba vi -
jes tio je ge ne ral nog se kre ta ra Sa vje ta mi nis ta ra da je do -
bio na log iz svo je par ti je da ne pri sus tvu je sje dni ci, {to
zna ~i di rek tno boj ko to va nje ra da. Za me ne je ovo sim -
pto ma ti ~no, ima mo blo ka du ra da na dr`a vnom ni vou,
blo ka du en ti tet skog par la men ta i Grad skog vi je }a Mos -
ta ra, a sve se to de {a va ka da BiH mo ra ubrza ti put ka
EU", ka zao je ju ~e [pi ri}.
Pod sje tio je da je se dam da na una pri jed za -
ka zao kon sul ta ti vnu sje dni cu, ko ja je tre ba lo da bu de
odr`a na u uto rak, ali ni ta da bo{ nja ~ki mi nis tri ni su do -
{li kao ni ju ~e, iako je sje dni ca na vri je me za ka za na i
po di je lje ni su ma te ri ja li.
"Za Sa fe ta Ha li lo vi }a znam da je na pu tu u Nju jor -
ku, za Sve na Al ka la ja ne znam gdje je, a Ci ko ti} je bio
tu, ali je do bio na log iz SDA da ne do |e. Sje dni cu }u
za ka za ti ka da bu dem znao da su mi nis tri spre mni da ra -
de i odlu ~u ju. To }e bi ti on da ka da stra na ~ki {e fo vi ko ji
Bo{ nja ~ki
boj ko tu ju
Dom naroda parlamenta BiH potvrdio
Stavljena ta~ka
Mogu}e uvezivanje
radnog sta`a
SA RA JE VO - Me na d`ment sa ra jev ske "Vra ni ce" do po ne dje ljka
treba da se izja sni {ta mo gu ura di ti u ve zi s obez bje |i va njem 350.000
KM od ko jih bi ra dni ci ma bi la po di je lje na je dno kra tna nov ~a na po mo}.
Ta ko |e, Vla da FBiH }e ra di ti na to me da od na pla }e nih po tra `i va nja "Vra -
ni ce" iz Ira ka bu de uve zan sta` di je lu ra dni ka, te }e po ku {a ti po mo }i pri pro -
na las ku po sla.
Pred sta vni ci Sin di ka ta i me na d`men ta "Vra ni ce" ju ~e su raz go va ra li s de -
le ga ci jom Vla de FBiH, ko ju je pre dvo dio pre mi jer FBiH Mus ta fa Mu je zi -
no vi}.
Sa lih Kru{ ~i ca, za mje nik pred sje dni ka Sa ve za sa mos tal nih sin di ka ta BiH,
na kon sas tan ka je is ta kao da je Mu je zi no vi} po no vio da ne do la zi u ob zir
po su |i va nje nov ca "Vra ni ci" jer je to pri va tna fir ma.
M.R.
Od go |e na sje dni ca Sa vje ta mi nis ta ra
D. MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Dom na ro da Par la men tar ne skup -
{ti ne BiH pot vrdio je ju ~er smje nu Ta ri ka Sa do vi }a sa
fun kci je mi nis tra si gur nos ti BiH.
Odlu ku o ra zrje {e nju du `nos ti Sa do vi }a na zah tjev
SDA do nio je Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i Vi je }a mi -
nis ta ra BiH, a ova odlu ka pro {le se dmi ce je do bi la pot -
vrdu u Pred sta vni ~kom do mu BiH.
Od 11 pri su tnih de le ga ta u Do mu na ro da, 10 njih je
gla sa lo za smje nu, a je di no je de le gat iz Stran ke za BiH
Hil mo Ne imar li ja gla sao pro tiv smje ne Ta ri ka Sa do vi }a.
Iako je bi lo pre dvi |e no da van re dna sje dni ca Do ma
na ro da, ko ja je ima la sa mo je dnu ta ~ku na dne vnom re du,
brzo za vr{i s ra dom, to se ni je de si lo. De le ga ti su se ve li ki
dio za sje da nja ba vi li tu ma ~e njem pro ce du re o smje ni ~la -
no va Vi je }a mi nis ta ra BiH.
Ili ja Fi li po vi}, pred sje da va ju }i Do ma na ro da,
pro tes to vao je {to je prvo bi tna odlu ka o Sa do vi }e voj
smje ni bi la dos tav lje na sa mo Pred sta vni ~kom do mu, a ne
i Do mu na ro da.
"Izos tav lja njem Do ma na ro da iz pro ce du re pot vr|i -
va nja ra zrje {a va nja mi nis tra ovaj dom se de gra di ra i po ni -
`a va", oci je nio je Fi li po vi}.
De le gat iz re da srpskog na ro da Slo bo dan [a ra ba, ka -
zao je da Fi li po vi} ni je kom pe ten tan da tu ma ~i za kon, te
je pi tao za {to se Dom ni je o~i to vao pri li kom smje nji va nja
srpskih ka dro va u Vi je }u mi nis ta ra BiH Ve se li na Po lja {e -
vi }a i Igo ra Crnat ka.
Na kon ras pra ve o na dle `nos ti, to kom ko je je
Ni ko la [pi ri} re kao da je i sam u di le mi da li Dom na ro da
tre ba pot vr|i va ti ra zrje {e nje mi nis ta ra, ne ki od de le ga ta
su izni je li svoj stav u ve zi s ra zrje {e njem Ta ri ka Sa do vi }a.
3 Doga|aji 31. 7. 2009. qfubl
su da li in stru kci je za boj kot po zo vu svo je ka dro ve da ra -
de", re kao je [pi ri}.
Mi nis tar Ci ko ti}, ju ~e pri je sje dni ce, izja vio je za
"Ne za vi sne" da je ime no va nje di re kto ra ne ko li ko bh. in -
sti tu ci ja po li ti ~ke pri ro de te da }e se za la ga ti da nji ho vo
ime no va nje bu de od go |e no, jer }e sa mo on bi ti na sje -
dni ci od bo{ nja ~kih mi nis ta ra. Ka sni je se Ci ko ti} ni je
po ja vio na sje dni ci.
Su lej man Ti hi}, pred sje dnik SDA, ju ~e ni je
od go va rao na na {e po zi ve ka ko bi smo sa zna li da li nje -
go va stran ka boj ko tu je rad Sa vje ta mi nis ta ra.
Iz ove stran ke ra ni je su kri ti ko va li [pi ri }a {to je
ime no va nje di re kto ra sta vio u mo men tu ka da se rje {a va
smje na nje go vog za mje ni ka Ta ri ka Sa do vi }a, mi nis tra
bez bje dnos ti BiH, te ka da su os ta li mi nis tri na pu tu.
[pi ri} ka `e da se na nje gov ra ~un mje se ci ma {a lju
kri ti ke zbog ne ime no va nja di re kto ra bh. in sti tu ci ja.
"Na dne vnom re du ima li smo ime no va nje di re kto ra
Di re kci je za evrop ske in te gra ci je, Re gu la tor ne agen ci je
za ko mu ni ka ci je i Upra ve za in di rek tno opo re zi va nje. Ja
ne mam pro blem da po dr`im naj bo lje kan di da te na kon
pro ve de ne kon kur sne pro ce du re iako sam stal no izlo `en
kri ti ka ma da ne ko ga fa vo ri zu jem. Ko {ta ra di naj bo lje se
vi di u mo men tu ka da tre ba do no si ti odlu ke i pro vo di ti
pro ce du re", re kao je [pi ri}.
Za OHR je ra zo ~a ra va ju }a ~i nje ni ca da Sa vjet
mi nis ta ra BiH ju ~e ni je odr`ao sje dni cu na ko joj je tre -
ba lo da bude raz go va rano o broj nim va`nim pi ta nji ma,
re kla je Lji lja na Ra de ti}, por tpa rol OHR-a.
"OHR ne ma in for ma ci ju za {to bo{ nja ~ki mi nis tri
ni su do {li na sje dni cu. Me |u tim, ako pos to je ne ka ne ri -
je {e na pi ta nja izme |u stra na ka, vla da ju }a ko ali ci ja mo ra
ta pi ta nja ra zri je {i ti ka ko bi ze mlja mo gla kre nu ti na pri -
jed", is ta kla je Ra de ti }e va.
[piri} je podsjetio da je na ju ~era{njem dne vnom
re du bio i Pri je dlog za ko na o po pi su sta no vni{ tva BiH,
ko ji je du `e vri je me usa gla {a van. Sa vjet mi nis ta ra BiH
tre ba lo je da se izja{ nja va i o iz mje na ma spo ra zu mi ma s
Hrvat skom, Srbi jom i Crnom Go rom o me |u so bnom iz -
vr{e nju sud skih odlu ka u kri vi ~nim stva ri ma, ~i me bi
tre ba lo da bu du ri je {e na pi ta nja izru ~i va nja op tu `e nih i
osu |e nih li ca me |u ovim dr`a va ma.
mi nis tri
rad iz vr{ne vlas ti
odluku o razrje{enju ministra bezbjednosti
na smjenu Tarika Sadovi}a
BiH tre ba
us mje ri ti u
po zi ti vnom
prav cu
BE^ - Od pre uzi ma nja
du`nos ti mo rao sam do ni je ti ne -
ko li ko "po pra vnih mje ra", ali
pu ko ga {e nje po`ara ni je do vo -
ljno, te je sa da osno vni za da tak
us mje ri ti BiH i nje ne li de re u
po zi ti vni jem prav cu, re kao je ju -
~e Va len tin In cko, vi so ki pred -
sta vnik u BiH, u obra }a nju na
di plo mat skom sku pu u Be ~u.
Obra }a ju }i se Stal nom vi je }u
OS CE-a, In cko je re kao da su
gra |a ni BiH su o~e ni s po li ti -
~kim li de ri ma ko ji su ih mno go
pu ta izne vje ri li.
"Sa da i me |u na ro dna za je dni -
ca mo ra po ka za ti is tu fle ksi bil -
nost te pro na }i na ~in da
omo gu }i bo lje fun kci onisa nje
po li ti ~kog sis te ma", naglasio je
Incko.
Z.D.
"Stra ne
su di je i tu `i oci
ne }e os ta ti"
BA NJA LU KA - Stran ci kon -
tro li {u Sud i Tu `i la{ tvo BiH, ko -
je naj ~e{ }e upo tre blja va ju pro tiv
Srba i odre |e nih po li ti ~a ra ko ji
im ni su od go va ra li, izja vio je
Mi lo rad Do dik, premijer RS.
Do dik je po ru ~io da stra ne su -
di je i tu `i oci po sli je 1. ja nu ara
2010. go di ne ne }e os ta ti u BiH.
On je na veo da }e RS tra `i ti da
se re de fi ni {e ulo ga Su da i Tu `i -
la{ tva BiH da bi bi la u skla du s
Us ta vom i us ta vnim po ret kom
BiH. Ko men ta ri {u }i izja vu Ra fi -
ja Gre go ri ja na, prvog za mje ni ka
vi so kog pred sta vni ka u BiH, da
bi odlas kom stra nih su di ja i tu `i -
la ca bi li ugro `e ni `i vo ti do ma -
}ih, Do dik je re kao da "mu je
dos ta Gre go ri ja na i da nje ga tu -
ma ~i". (Srna)
Va `na ulo ga
Tur ske
SA RA JE VO - Ulo ga Tur ske u
odr`a va nju sta bil nos ti i mi ra u
BiH i na Bal ka nu je ve oma va -
`na, oci je nio je ju ~e Sven Al ka -
laj, mi nis tar inos tra nih po slo va
BiH.
On je za hva lio za po dr{ku ko -
ju ova ze mlja pru `a BiH na pu tu
ka evroa tlan tskim in te gra ci ja ma.
Pri li kom su sre ta Al ka la ja s
Ab du la hom Gu lom, pred sje dni -
kom Tur ske, pot vr|e ni su odli -
~ni po li ti ~ki odno si dvi je ze mlje,
ali i zaklju~eno da bi tre ba lo ra -
di ti na una pre |e nju eko nom skih
odno sa. (Srna)
Pot vr|en
slu ~aj
no vog gri pa
KU PRES - Dru gi slu ~aj no -
vog gri pa ti pa A H1N1 pot vr|en
je kod `e ne (39) s po dru ~ju op -
{ti ne Ku pres, ko ja je smje {te na u
Kli ni ~ku bol ni cu "Ko {e vo" u
Sa ra je vu, izja vi la je Di ja na Ma -
mi}, di re ktor Za vo da za ja vno
zdrav stvo Li vanj skog kan to na.
Ona je do da la da je bo lest pot -
vrdio po zi ti van na laz re fe ren -
tnog cen tra za pra }e nje
pan de mi je no vog gri pa pri Me -
di cin skom fa kul te tu u Sa ra je vu,
na po me nuv {i da je is to po ka zao
i brzi test Kli ni ~ke bol ni ce u
Mos ta ru. (Srna)
Vijesti
Sje dni ca
}e bi ti
odr`a na
ka da to
odlu ~e
stra na ~ki
{e fo vi ko ji
su po zva li
na boj kot
Je dna od ta •a ka dne vnoq re da za ju -
•e ras nju sje dn| cu Sa vje ta m| n|s ta ra B|H b| |a je |
|s p|a ta re qre sa za po s|e n| ma u bh. |n st| tu c| ja -
ma. jer Za kon o p|a tam jos n| je |zm| je njen. a
ne op ho dno je |z vrs| t| uste de u sk|a du sa zah -
tje v| ma Me du na ro dnoq mo ne tra noq íon da.
Ü M| n|s tar stvu í| nan s| ja | tre zo ra ju •e su ka -
za || da je po sa das njem za ko nu re qres 630
KM. a|| pre d|o ze no je da bu de |s p|a ce no 500
KM. a ka sn| je even tu a| na ra z|| ka od 80 KM.
uko || ko bu du usvo je ne |z mje ne za ko na.
Dok na sje dn| c| Sa vje ta m| n|s ta ra ne bu de
do no se na do |u ka o to me. na sna z| je ono sto
je u sk|a du s va ze c|m za ko nom. ka zao je Pan -
ko Sa ko ta. po mo cn|k m| n|s tra í| nan s| ja. a|| n| je
mo qao pre c| z| ra t| da || ce za po s|e n| c| ma b| t| |s -
p|a cen re qres dok ne bu de odrza na |du ca sje -
dn| ca Sa vje ta m| n|s ta ra B|H.
Na ~e ka nju i
re gres za za po sle ne
BiH na ko joj je tre ba lo da bu du ime no va ni di re kto ri bh. in sti tu ci ja
Ovo je sim pto ma ti ~no,
ima mo blo ka du ra da
na dr`a vnom ni vou,
blo ka du en ti tet skog
par la men ta i Grad skog
vi je }a Mos ta ra,
ka zao [pi ri}
Sa vjet mi nis ta ra BiH
ni je imao kvo rum
FO TO N. UGLJE [A
"Du ga je lis ta ra zlo ga za smje nu mi nis tra bez bje -
dnos ti. Sa do vi} je kriv {to je pa ra li sao sis tem bez bje dnos -
ti BiH i {to je lo {a sa ra dnja Mi nis tar stva bez bje dnos ti sa
bez bje dno snim agen ci ja ma u BiH. Kriv je {to je Mi nis -
tar stvo do veo u po zi ci ju da se po ve zu je s te ro ri zmom.
Mi nis tar je od go vo ran i za lo {u sa ra dnju s Par la men tar -
nom ko mi si jom za bez bje dnost. Sa do vi} je dao di rek tnu
po dr{ku ja ~a nju ve ha bij skog po kre ta u BiH", ka za la je
Du {an ka Maj ki}, za mje nik pred sje da va ju }eg Do ma na ro -
da, is ta kav {i da je zbog Sa do vi }a iz gu blje no vi {e od go di -
nu da na u re for ma ma.
Ili ja Fi li po vi} upo zo rio je Maj ki }e vu da ter mi -
no lo gi ja "kriv" ne od go va ra po li ti ~kom ne go sud skim ti -
je li ma, a na nje ne ri je ~i re agi ra lo je i ne ko li ko de le ga ta.
Ma lo pri je smje ne de le ga ti ma se obra tio i Sa do vi},
ko ji se "izvi nio" jer su zbog nje ga mo ra li pre ki nu ti go di{ -
nji odmor.
"Mo je ukla nja nje ul ti ma ti vno o~e ku ju prvi za mje nik
vi so kog pred sta vni ka Ra fi Gre go ri jan i ame ri ~ki am ba sa -
dor ^ar ls In gli{. Uvi jek sam tvrdio da pri je tnje od te ro ri -
zma u BiH tre ba obje kti vi zi ra ti, ne smi ju se pot cje nji va ti,
ali ne ma ni po tre be da se pre cje nju ju", ka zao je Sa do vi},
odba cu ju }i i os ta le op tu `be.
Sa do vi} je u svom go vo ru na pao i pred sje dni ka
SDA Su lej ma na Ti hi }a, ko ji je ini ci rao nje go vu smje nu,
te je is ta kao da "zbog Sa do vi }a ni je blo ki ran bh. evrop ski
put".
"Iako su mno gi ospo ra va li mo ju kom pe ten tnost ona
se naj bo lje po ka za la u slu ~a ju 'Do bro vo lja ~ke uli ce', gdje
sam obo rio dr`a vni pro je kat Srbi je u sa ra dnji sa RS. Osu -
je tio sam i plan za smje nu Dra ga na Lu ka ~a", ka zao je Sa -
do vi}.
Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i Vi je }a mi nis ta ra, ka -
zao je da je i Sa do vi }ev za vr{ni go vor do da tni ar gu ment
za smje nu.
"Po ku {a vao sam u ci je loj ovoj pri ~i da sa ~u vam di -
gni tet Sa do vi }a. On ru `no go vo ri o pred sje dni ku svo je
stran ke i vrlo bi tnim di plo ma ta ma u BiH ko je su po mo gle
Bo sni i Her ce go vi ni", ka zao je [pi ri}.
Ü M| n|s tar stvu s| qur -
nos t| B|H ka za || su nam da do
|zbo ra no voq m| n|s tra sve Sa -
do v| ce ve ov|as t| pre uz| ma za -
mje n|k m| n|s tra M| jo Kre s|c.
Pred sje dn|s tvo SDA pre d|o -
z| |o je da Sa do v| ca na m| n|s -
tar skoj íun kc| j| na s|| je d| Ha ||d
Ge njac ||| Se nad Se p|c. Ko na -
•na od|u ka o |zbo ru je dnoq
od dvo j| ce kan d| da ta pre pu -
ste na je pred sje dn| ku SDA
Su |ej ma nu T| h| cu.
N| ko |a Sp| r|c ju •er je re kao
da jos n| je do b|o T| h| cev pr| je -
d|oq.
Kre {i}
pre uzi ma sva
ovla {te nja
Ko men ta r| su c| smje nu m| n|s tra s| qur nos t|.
pre m| jer PS M| |o rad Do d|k ka zao je da je on pr| je
po |a qo d| ne znao da ce Sa do v|c b| t| sm| je njen.
Ta da su se sv| sm| ja || ka da sam qo vo r|o da ce
se to de s| t|. Sa da v| d| te da je sm| je njen. re kao je
Do d|k no v| na r| ma u Ba nja |u c|.
Do dik: Bio sam u pra vu
Sa do vi} po no vio
op tu `be na ra ~un
Gre go ri ja na,
In gli {a i Ti hi }a
Zbog Ta ri ka Sa do vi }a mo ra li
pre ki nu ti go di{ nji odmor
FO TO N. UGLJE [A
4 Doga|aji qfubl!31. 7. 2009.
Os krnav lje ni
spo me ni ci
BI JE LJI NA - Na Grad skom
gro blju u No vom Uglje vi ku os -
krnav lje no je se dam do osam
nad gro bnih spo me ni ka, ta ko {to
je pre ko li ko va upo ko je nih ru -
kom na ne se no bla to, dok je na
je dnom od njih pi sa no i vos -
kom, re kli su ju ~e o~e vi ci.
Pri li kom obi las ka gro bnog
mjes ta ro dbi na Dar ka La za re vi -
}a iz No vog Uglje vi ka pri mi je ti -
la je da je na spo me ni ku vos kom
ispi sa no "30 da na je de{", dok je
pre ko sli ke na za dnjoj stra ni na -
ne se no bla to. Sli ~ni bla tni na no -
si pri mije}eni su i na jo{ se dam
do osam nad gro bnih spo me ni ka,
dok je po je dnom od njih po su ta
ne ka vrsta pi }a. Iz CJB Bi je lji na
je pot vr|e no da je uglje vi ~ka
po li ci ja po do ja vi odmah iza {la
na li ce mjes ta, te da je Ko mu -
nal na po li ci ja do bi la na log da
o~is ti spo me ni ke. (Srna)
Va nda li zam na
pra vo sla vnom
gro blju
KLA DANJ - Spo me nik na
pra vo sla vnom gro blju na gra ni -
~nom po dru ~ju op}i ne Kla danj i
@i vi ni ce os krna vi la su zasa d ne -
po zna ta li ca, a slu ~aj je pri ja vio
Obrad To mi} iz Vla se ni ce.
To mi} je na veo da su van da li
u za dnjih 15 da na ka me nom ra -
zbi li spo me nik nje go vom ocu,
ko ji je pro na {ao obo re nog. Ka -
sni jim pre gle dom je ot kri ve no
da su jo{ dva spo me ni ka u na -
gnu tom po lo `a ju, {to je naj vje -
ro va tni je ~in is tih van da la.
Je dan ov ~ar je na veo da je
pre kju ~e, ka da je van da li zam i
ot kri ven, u bli zi ni gro blja pri mi -
je tio gru pu mla |ih oso ba. Po li -
ci ja ra di na ot kri va nju iden ti te ta
tih oso ba i even tu al ne po ve za -
nos ti s van da li zmom.
J.[.
Usvo jen
re ba lans
bu d`e ta FBiH
SA RA JE VO - Dom na ro da
Par la men ta FBiH usvo jio je na
ju ~e ra{ njoj sje dni ci Pri je dlog iz -
mje na i do pu na bu d`e ta FBiH
za ovu go di nu, pre ma ko jem }e
uku pni pri ho di i ras ho di izno si ti
2.133.254.771 KM.
Za Pri je dlog iz mje na i do pu na
bu d`e ta FBiH za ovu go di nu gla -
sa lo je 35 de le ga ta, osam je bi lo
pro tiv, a tri su bi la suz dr`a na.
Na sje dni ci je usvo je na i
Odlu ka o pri hva ta nju za du `e -
nja pre ma Me |u na ro dnom mo -
ne tar nom fon du (MMF), kao i
Pri je dlog za ko na o na ~i nu os -
tva ri va nja u{te da u FBiH.
Na kon {to je u sri je du Pred -
sta vni ~ki dom Par la men ta FBiH
usvo jio Pri je dlog re ba lan sa bu -
d`e ta FBiH, po lo `e na sred stva
MMF-a u izno su od 268 mi li -
ona KM bi }e pre ba ~e na na je -
din stve ni ra ~un FBiH.
Sred stva }e bi ti upo trije blje na
za sa na ci ju de fi ci ta i ma njka -
vos ti u bu d`e tu FBiH i kan to na,
te du ga pre ma ko mer ci jal nim
ban ka ma.
Mus ta fa Mu je zi no vi}, pred sje -
dnik Vla de FBiH, i Vje ko slav Be -
van da, mi nis tar fi nan si ja FBiH,
na ja vi li su za sep tem bar ili okto -
bar no vi re ba lans bu d`e ta FBiH
ko jim }e bi ti obu hva }e ne one ka -
te go ri je ko je sa da{ njim re ba lan -
som ni su bi le tre ti ra ne. (Srna)
Vijesti
Crno gor ska po li ci ja
po kre nu la je po tra gu
za Sa raj li ja ma za ko je se
stra hu je da su vo zi lom
sle tje li na tre }em
ki lo me tru pu ta od
Hi dro elek tra ne Pi va
pre ma Plu `i na ma
Al bi na SOR GU^, Ni ko la MO RA ^A
PLU @I NE, SA RA JE VO, DRVAR - Mu ha med i
Adnan Im{i ro vi} iz Sa ra je va u sri je du po po dne sle tje li su
autom audi A6 u crno gor sko Piv sko je ze ro, du bo ko 80
me ta ra.
Do za klju ~e nja ovog bro ja ''Ne za vi snih'' Im{i ro vi }i ni su
bi li pro na |e ni, iako su u po tra gu an ga `o va ne mno go broj ne
ro ni la ~ke eki pe crno gor ske po li ci je.
Im{i re vi }i su, na ime, oko osam ~a so va u{li u Crnu Go ru
na gra ni ~nom pre la zu [}e pan po lje, a oko 13 ~a so va ro dbi na
je iz gu bi la sva ki kon takt s nji ma.
Su ada Im{i ro vi} is pri ~a la nam je da su
njen sve kar Mu ha med i dje ver Adnan u sri je du oko {est ~a -
so va kre nu li iz Sa ra je va u Ni k{i} po Adna no vu su pru gu i di -
je te, ko ji su bi li u po sje ti ro dbi ni.
''Mi smo ih zva li da pro vje ri mo je su li sti gli, ali su bi li ne -
dos tu pni. Zva li smo i u Ni k{i} i oni su nam re kli da ni su sti gli.
On da smo oba vi jes ti li po li ci ju. Kre nu li su u po tra gu i oko 16
sa ti su nas oba vi jes ti li da su pro na {li ta bli ce i tra go ve sli je ta nja
auta u je ze ro'', ka za la je vi dno {o ki ra na Im{i ro vi }e va.
Po sa zna nju o ne sre }i, njen su prug, odno sno sin i brat
Te {ke sao bra }aj ne ne sre }e kod Piv skog je ze ra
Nas tra da la tri
bh. dr`av lja ni na
M. La |o v|c (32) |z ls to •noq Sa ra je va pre m| -
nuo je u T|v tu na kon sto je pr| u|as ku u mo re na p|a -
z| Ob|a tno do z| v|o. ka ko se pre tpos tav |ja. sna zan
sr•a n| udar.
Pa do m|r lva no v|c. |s tra zn| su d| ja v| seq su da u
Pod qo r| c|. za je dno s t| vat skom po || c| jom. |z vrs|o je
uv| daj | na |o z|o ob du kc| ju t| je |a nas tra da |oq m|a d| ca
ko ja ce ut vrd| t| ta •an uzrok smrt|. Ek| pa H| tne po -
mo c| t| vat skoq Do ma zdrav |ja. ko ja je brzo st| q|a na
|| ce mjes ta. u•| n| |a je sve da po mo qne m|a d| cu ko j|
je h| tno pre ba •en u ko tor sku bo| n| cu. qdje je | umro.
Pre mi nuo u Tiv tu
Mjesto nesre}e
u kojoj su nastradali
Mu ha med i Adnan
Im{i ro vi} iz Sa ra je va
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Upra vni odbor In sti tu ta za nes ta la
li ca BiH ni je ju ~e do nio ni ka vu odlu ku u ve zi s pri mje -
dba ma na kr{e nje Po slo vni ka Kol egi ju ma di re kto ra
zbog or ga ni zo va nja izlo `be "Ma so vne gro bni ce" u sa -
ra jev skoj Vi je }ni ci.
Du {an [e ho vac, pred sje da va ju }i UO In sti tu ta, ka zao
je da }e pri ku pi ti jo{ ne ke in for ma ci je pri je ne go {to se
izja sne u ve zi s tim.
Mi lan Bo gda ni}, ~lan Ko le gi ju ma di re kto ra
In sti tu ta, ne dav no je upu tio pi smo Upra vnom odbo ru i
suo sni va ~i ma Sa vje tu mi nis ta ra BiH i Me |u na ro dnoj
komi si ji za nes ta le oso be (IC MP), gdje ih upo zo ra va na
kr{e nje Po slo vni ka, ali i Za ko na o nes ta lim li ci ma.
"In sti tut je pred stav ljen kao su or ga ni za tor izlo `be na
ko joj su izlo `e ne fo to gra fi je `rta va iz sa mo je dnog na ro da.
Uz po {to va nje pre ma sva koj `rtvi smatram da se mo ra ju
po {to va ti pra vi la ra da In sti tu ta i za kon ko ji one mo gu }u je
bi lo ka kvu vrstu dis kri mina c ije `rta va. Ni ka da Ko le gi jum
di re kto ra ni je do nio odlu ku o su or ga ni za ci ji ove izlo `be,
iako po dr`a vam ta kav vid po di za nja svi jes ti o pro ble mu
nes ta lih, ali on da je tre ba lo po ka za ti da u BiH ima i dru gih
`rta va", ka zao je ju ~e Bo gda ni}.
Ka ko smo sa zna li, iako ju ~e ni je do ne se na ni je dna
odlu ka u ve zi s ovim, Amor Ma {o vi}, ~lan Ko le gi ju ma di -
re kto ra, dos ta vio je pi smo di re kto ri ce Mu ze ja Sa ra je va ko -
ja je pot vrdi la da In sti tut ni je su or ga ni za tor izlo `be.
Na veb por ta lu Sa rej vo-x objav ljen je tek st 9. ju la ove
Ne ma ju stav o izlo `bi o
`rtvama iz je dnog na ro da
UO In sti tu ta za
nes ta la li ca BiH
ra zma trao
pri mje dbe di re kto ra
Mi la na Bo gda ni }a
Tre ba lo je
po ka za ti
da u BIH
ima i dru gih
`rta va
go di ne, gdje se na jav lju je izlo `ba fo to gra fi ja auto ra Mu -
ha me da Muj ki }a u or ga ni za ci ji Mu ze ja Sa ra je va i In sti -
tu ta za nes ta la li ca BiH.
"Di re kto ri ca Mu ze ja Sa ra je va Amra
Ma d`a re vi} is ta k la je na da na{ njoj kon fe ren ci ji za me di je
izni mnu po mo} In sti tu ta u pos tav ci izlo `be, jer Mu zej ni -
je po sje do vao ni ka kve do ku men tar ne ma te ri ja le ko ji
svje do ~e o zlo ~i nu", pi {e u in for ma ci ji ko ju je obja vio
Sa ra je vo-x i do da je se da se prisu tni ma obra tio i Amor
Ma {o vi} kao di re ktor In sti tuta.
[e ho vac je ka zao da }e sve po tre bne in for ma ci je
ima ti do na re dne sje dni ce, te }e se o to me izja sni ti i
Upra vni odbor.
Pre ma na ja va ma, ova izlo `ba bi tre ba lo da bude us -
ko ro pos tav lje na i u sje di {tu UN-a u Nju jor ku, a Bo gda -
ni} ka `e da su, uko li ko je In sti tut su osni va~, za to
po tre bne odlu ke, ali i pred stav lja nje sta nja u BiH uz po -
{ti va nje svih `rta va.
UO In sti tu ta ju ~e je ra zma trao sta nje s for mi ra njem
cen tral ne ba ze po da ta ka ko ja bi tre ba lo da bude go to va
do kra ja go di ne, a naj avlje ne su i akti vnos ti u ve zi s obi -
lje `a va njem Me |una ro dnog da na nes ta lih 30. av gus ta.
Mi lan
Bo gda ni}
5 Doga|aji
Bo si} po zvao
OHR da uki ne
san kci je SDS-u
BA NJA LU KA - Mla den Bo -
si}, pred sje dnik SDS-a, po zvao
je OHR i me |u na ro dnu za je -
dni cu da ''o dmah, kao prvi ko -
rak pro mje ne svog odno sa
pre ma BiH, uki nu ne pra ve dne
ka zne i san kci je ko je su uve li
pro tiv ve li kog bro ja lju di, pri je
sve ga ~la no va SDS-a''.
Bo si} je na pres-kon fe ren ci ji
u Ba nja lu ci is ta kao da su te
oso be san kci oni sa ne bez do ka -
za i su |e nja, te ocije nio da je to
bio i je dan od dva me to da pri -
si le na ko jem je vo |e na po li ti -
ka me |u na ro dne za je dni ce u
BiH.
On tvrdi da se to ra di lo pu -
tem OHR-a, a dru gi me tod je
kon tro la tu `i la {ta va i su do va,
te ne us pje la re for ma pra vo su |a
u BiH.
V.P.
@u ni} po no vo
na ~e lu OO
PDP-a
PRNJA VOR - OO PDP-a
Prnja vor kon sti tu isao je svo je
no ve or ga ne, a za pred sje dni ka je
iza bran Bra ne @uni}, ko ji je ovu
fun kci ju obav ljao i dosa d, dok su
pot pred sje dni ci Ni na Ni ko li} i
De si mir @iva ni}.
"Odr`ana je kon sti tu ti vna sje -
dni ca Op {tin skog odbo ra stran ke
i iza bra no je Pred sje dni{ tvo
stran ke od de vet ~la no va. Pri je
ove sje dni ce iza bran je i Op {tin -
ski odbor ove stran ke od 27 ~a -
no va", sto ji u ju ~e ra{ njem
sa op {te nju iz OO PDP-a.
T.Ro.
Pa ras tos za
3.500 srpskih
`rtava
BA NJA LU KA - Pa ras tos za
3.500 ne vi nih srpskih `rta va
us ta {kog zlo ~i na u li vanj skom
kra ju, po ~i nje nog na Ognje nu
Ma ri ju 30. av gus ta 1941. go di -
ne, kao i na re dne 1942. go di ne,
slu `en je u hra mu Sve te tro ji ce
u Ba nja lu ci.
Pa ras tos je u sri je du na ve ~e
slu `io li vanj ski pa roh @e ljko
\u ri ca, ko ji je re kao da se sva -
ke go di ne uo~i Ognje ne Ma ri je
u Ba nja lu ci oku pe Liv nja ci da
se pri sje te svo jih sro dni ka i
`rta va iz Dru gog svjet skog ra -
ta, ali i iz po slje dnjeg ota d`bin -
skog.
''Do bro je da se oku plja mo
oko ne ~e ga {to ne smi je mo da
za bo ra vi mo, jer sve `rtve bar
to li ko za slu `u ju", izja vio je
\u ri ca. (Srna)
Za vo do vod
vi {e od mi li on
maraka
ZVOR NIK - Vo do vod, u ko ji
}e bi ti in ves ti ra no vi {e od mi li -
on KM, naj ve }a je in ves ti ci ja u
po slje dnjih 20 go di na na ko -
zlu ~kom po dru ~ju, pot vrdio je
ju ~e Fa dil Ba nja no vi}, de le gat
u Vi je }u na ro da RS.
"Za vr{et kom ovih ra do va, u
na re dnih 100 go di na bi }e ri je -
{e no pi ta nje vo do snab di je va nja
Ko zlu ka i ko zlu ~kog kra ja", re -
kao je Ba nja no vi}, ko ji je i
pred sje dnik Sa vje ta mje sne za -
je dni ce Ko zluk. (Srna)
Vijesti
31. 7. 2009. qfubl
Do ma }e vlas ti mo ra ju
pre uze ti od go vor nost
Obnov lje ne ku }e
za 15 po vra tni ka
VA RE[ - Pe tna est po vra tni ka u Va re{ i nje go vu oko li nu ju ~e je do bi lo
klju ~e ve obnov lje nih ku }a.
Obno va ku }a uni {te nih to kom ra ta ko {ta la je oko 517.000 KM, ko je su
osi gu ra li ZDK i Mi nis tar stvo ra se lje nih oso ba i iz bje gli ca FBiH.
"Ovo je nas ta vak pro je kta na zva nog Obno va stam be nih obje ka ta u fun -
kci ji po vrat ka ra se lje nih oso ba i po vra tni ka na po dru ~je i s po dru ~ja ZDK,
ko ji re ali zu je mo za je dno s re sor nim fe de ral nim mi nis tar stvom. Taj pro je kat
pre dvi |a obno vu 50 ku }a, od ~e ga je 41 obje kat na mi je njen po vra tni ci ma na
po dru ~je FBiH, a de vet po vra tni ci ma u RS", izja vio je Jo sip Mar ti}, mi nis tar
za rad, so ci jal nu po li ti ku i iz bje gli ce ZDK. Obnov lje ne ku }e do bi li su [a ban
Ro `a jac, Jo sip Pi lji}, Ha mi da D`in do, Ve sna Ko la ko vi}, Ka ta Mi o~e vi}, Ja -
ga Div ko vi}, Si fet Ho d`i}, Ta di ja Be {li}, Haj ri ja Oper ta, Bo `o Ga vran, An to
Mi ri ~i}, Ra mi za Hrvat, Ismi ja Hrvat i Ali ja Li ki}.
A.M.
BA NJA LU KA - Raj ko Ku -
zma no vi}, pred sje dnik RS, uka -
zao je na po tre bu da do ma }e
vlas ti u po tpu nos ti preu zmu od -
go vor nost za do no {e nje odlu ka i
fun kci oni sa nje svih in sti tu ci ja,
uklju ~u ju }i Sud i Tu`ila{ tvo BiH.
Ku zma no vi} je na sas tan ku sa
slo ve na ~kim am ba sa do rom u BiH
An dre jom Gra se li jem raz go va rao o
po te zi ma Klu ba Bo{ nja ka i uka zao
na nji ho vo ne us ta vno i ne od go vor -
no po na {a nje, ko je ima, ka ko je re -
kao, sve ele men te po li ti ~ke ucje ne.
On je do dao da je ta kav op stru -
kci oni stav pro ti van in te re su svih
na ro da i gra |a na u RS i BiH.
Ku zma no vi} je is ta kao opre di -
je lje nost Srpske ka ispu nja va nju ci -
lje va i uslo va za tran sfor ma ci ju
OHR-a u kan ce la ri ju spe ci jal nog
pred sta vni ka EU i do dao da je na
tom po lju na prav ljen na pre dak.
Ku zma no vi} i Gra se li to kom
sas tan ka uka za li su na po tre bu {to
br`eg ispu nja va nja pre os ta lih uslo -
va iz "ma pe pu ta" za li be ra li za ci ju
vi znog re`ima, ko je je Evrop ska ko -
mi si ja pos ta vi la pred vlas ti BiH.
V.P.
Or ga ni zo va na
kam pa nja
za uki da nje RS
PRI JE DOR - Mar ko Pa vi}, pred sje dnik DNS-a, izja vio je ju ~e da je
odlu ka Klu ba Bo{ nja ka u Vi je }u na ro da RS da ne ra zma tra akte ko je
je usvo ji la Na ro dna skup {ti na RS do kaz da se vo di or ga ni zo va na kam -
pa nja za uki da nje RS.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, tvrdnja Klu ba Bo{ nja ka da je po vri je |en vi tal ni
na ci onal ni in te res bo{ nja ~kog na ro da odlu kom Us ta vnog su da RS da se bri -
{e pri djev "bo san ski" iz na zi va op {ti na Brod i Kos taj ni ca pri mje re na je pred -
{kol skom uzras tu.
"Ako 'bo san ski' nji ma zna ~i 'bo{ nja ~ki', on da ni to ne mo `e bi ti u na zi vu
gra da, kao {to ne mo `e bi ti ni 'srpski'", re kao je Pa vi}.
Li der DNS-a sma tra da odlu ka Klu ba Bo{ nja ka ne mo `e uti ca ti na va `nost
odlu ka Na ro dne skup {ti ne RS, bu du }i da u FBiH uop {te ne pos to ji vi je }e
na ro da ni ti za {ti ta vi tal nog na ci onal nog in te re sa, a sve fun kci oni {e. (Srna)
Za kon o vi nu i
ra ki ji osi gu ra va
zdrav lje po tro {a ~a
BA NJA LU KA - Za kon o vi nu i ra ki ji, ko ji je ne da vno usvo jen u Na -
ro dnoj skup {ti ni RS, osi gu ra }e vi sok ni vo za {ti te zdrav lja po tro {a ~a i
`ivo tne sre di ne, sa op {te no je ju ~e iz Mi nis tar stva po ljo pri vre de, {u mar -
stva i vo do pri vre de RS.
U saop {te nju se da lje na vo di da su osno vni ra zlo zi za do no {e nje ovog za -
ko na to {to se sa vre me na proi zvo dnja ba zi ra na proi zvo dnji kon tro li sa ne,
kva li te tne, bez bje dne i zdra ve hra ne ko ja po tro {a ~u ga ran tu je si gur nost.
"Za ko nom su pre ci zni je pro pi sa ni uslo vi ko je mo ra ju ispu nja va ti obje kti
za proi zvo dnju pi }a u po gle du te hni ~ko-te hno lo {ke i ka drov ske opre mlje -
nos ti, kao i stru ~na kon tro la proi zvo dnje al ko hol nih pi }a, na ~in i me to de
ispi ti va nja kva li te ta, za bra na upo tre be ne do zvo lje nih sred sta va u proi zvo dnji
i dru gih sred stva ko ja mogu ima ti uti caj na pri ro dna svoj stva proi zvo da", is -
ta knu to je u sa op {te nju.
U.V.
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Kon kur sna ko mi si ja ju ~e je
za vr{i la i usme ni dio ispi ta s pre os ta la dva kan -
di da ta za na ~el ni ka Slu `be za in for mi sa nje Mi -
nis tar stva inos tra nih po slo va BiH, ali jo{ ni je
po zna to ko }e bi ti na ovoj fun kci ji upra` nje noj
ve} dvi je go di ne.
Od prvo bi tnih osam kan di da ta os ta la su sa mo
dva zbog tvrdnji da je kon kurs na mje {ten za Zla -
ta na Bur zi }a, sa vje tni ka {e fa bh. di plo ma ti je Sve -
na Al kala ja. Ta ko su ju ~e pred ko mi si ju na usme ni
dio ispi ta iza {li sa mo Bur zi}, kan di dat sa do sa da
naj vi {e bo do va, te Rat ko Ko va ~e vi}, dru go pla si -
ra ni po bro ju bo do va na pi sme nom stru ~nom ispi -
tu.
Ka ko su "Ne za vi sne" ve} pi sa le, pri tu `be na
ovaj kon kurs do bio je Hel sin {ki ko mi tet za ljud -
ska pra va BiH, a ve} je na jav lje no da }e po sla
ima ti i Odbor za `al be jer, pre ma tvrdnja ma kan -
di da ta a i zva ni ~noj Bur zi }e voj bio gra fi ji, ni su
ispu nje ni uslo vi kon kur sa od pet go di na is kus tva
na is tim i sli ~nim po slo vi ma.
Kan di da ti su ima li pri mje dbi i na pi ta nja ko ja
su pos tav lje na u pi sme nom di je lu ispi ta, a u
Agen ci ji za dr`a vnu slu `bu pot vr|e no je da je pi -
ta nja sasta v ljao pred sta vnik MIP-a u kon kur snoj
ko mi siji. Ovaj ~lan ko mi sije je Lju bo mir Grko vi},
{ef Od sje ka za Afri ku i Azi ju, ko jeg je ime no vao
Sven Al ka laj bez kon sul ta ci ja i sa gla snos ti za mje -
ni ce mi nis tra inos tra nih po slo va Ane Tri {pi}-Ba -
bi}.
Mjes to na ~el ni ka Slu `be za in for mi sa nje
MIP-a upra` nje no je od ka da je Al kalaj na dru go
mjes to pre mjes tio Ne boj {u Re go ja, a pre ma sis te -
ma ti za ci ji, ovo mjes to pri pa da srpskom ka dru.
^e ka se na ~el nik
Slu `be za in for mi sa nje
Mu ha me da i Adna na Im{i ro vi }a, oti {ao je u Crnu Go ru.
''^u li smo se te le fo nom i on ka `e da ih ro ni la ~ke eki -
pe i da lje tra `e, a ri je~ je o du bi ni ve }oj od 80 me ta ra'', ka -
za la je Su ada Im{i ro vi}.
Ka ko je do da la, po li ci ja je pro na {la sa mo re gis tar ske
ozna ke i tra go ve sli je ta nja s ces te, ali ni su uo~e ni tra go vi
ko ~e nja.
"Svi ~la no vi po ro di ce su u {o ku, sa mo mo le bo ga da
su ne kim slu ~a jem pre `i vje li", do da la je ona.
Crno gor ska po li ci ja po kre nu la je sve op {tu po tra gu za
dvo ji com dr`av lja na BiH, za ko je se stra hu je da su vo zi -
lom sle tje li na tre }em ki lo me tru pu ta od Hi dro elek tra ne
Pi va pre ma Plu `i na ma.
Crno gor ski me di ji pre no se da je pro bi je na za {ti tna
ogra da u du `i ni od dva de se tak me ta ra i tra go vi me |u ko ji -
ma i je dna ta bli ca s re gis tar skim ozna ka ma upu }u ju na su -
mnje da se do go di la na sre }a, pre no se crno gor ski me di ji.
Vo zi lo, me |u tim, ni je pro na |e no zbog vi so kog ni voa
aku mu la ci je, a spe ci jal ne ro ni la ~ke eki pe ju ~e su pre tra `i -
va le dio je ze ra oko mjes ta te {ke ne sre }e.
U te {koj ne sre }i ko ja se u sri je du uve ~e do go di la u
Pod bri ni kod Drva ra po gi nuo je Osman Kur ta gi} (30) iz
Bi ha }a.
U is toj ne sre }i te {ke po vre de za do bio je Mi lo rad Pe -
tro vi} (40) iz Mar tin Bro da, dok je Ner min Li po vi} (35) iz
Bi ha }a la k{e po vri je |en.
MUP Li vanj skog kan to na ju ~e je sa op {tio
da se ne sre }a do go di la oko 20 ~a so va, ka da je ka mi on ko ji
je uprav ljao po gi nu li Kur ta gi} pao s mos ta u ri je ku Unac.
"Po li ci ja i Hi tna po mo} su odmah upu }e ni na li ce
mjes ta i ta mo su za te kli Pe tro vi }a i Li po vi }a ko ji su se
izvu kli iz vo zi la dok je u smrska noj ka bi ni os tao vo za~ ka -
mi ona Kur to vi}. On je izvu ~en tek ka da je di za li ca okre -
nu la ka bi nu i lje ka ri su po ku {a lil da ga re ani mi ra ju, ali bez
us pje ha", na vo de iz MUP-a Li vanj skog kan to na.
Iz MUP-a je pot vr|e no da je most s ko jeg je sle tio
Kur to vi }ev ka mi on bio za bra njen za sao bra }aj te re tnim
vo zi li ma.
Na kra je vi ma mos ta ~ak su bi le pos tav lje ne i vi dlji ve
be ton ske ba ri ka de, ko je su i bi le ko bne za ne sa vje snog vo -
za ~a ka mi ona.
Kur to vi} je u na mje ri da i po red za bra ne pre |e most
ka mi onom kre nuo da za obi la zi koc ke, na kon ~e ga je iz gu -
bio kon tro lu nad vo zi lom.
Po li ci ja je na kon uvi |a ja ut vrdi la da se to kom iz bje -
ga va nja be ton skih ba ri ka da ka bi na ka mi ona za ni je la u de -
snu stra nu, a za tim pro bi la ogra du mos ta. Ka mi on se sur -
vao u ri je ku, a to kom le ta okre nuo se i pao na ka bi nu.
Kur to vi} je os tao za ro bljen, a nje go vi
su vo za ~i su us pje li iza }i na po lje i ta ko se spas ti.
Lje ka ri su ut vrdi li da je Li po vi} la k{e po vri je |en, ali
je ipak pre ve zen u bol ni cu u Bi ha }u na de ta ljne pre tra ge.
Ta ma ra Ra dlo vi}, por tpa rol Kli ni ~kog cen tra u Ba -
nja lu ci, izja vi la je ju ~e da je Pe tro vi} pri mljen s pre lo mom
dva re bra, te da je nje go vo sta nje sta bil no i da nas ta lja li je -
~e nje u KC-u.
De `ur ni tu `i lac iz Li vna na re dio je da se iz vr{i ob du -
kci ja ti je la nas tra da log Kur to vi }a, ali i da se iz vr{i vje {ta -
~e nje te hni ~ke is pra vnos ti ka mi ona.
Da n| je| Lu ||c (28) |z Po sav sk|h Pod -
qa ja ca | Mar t| na Brk|c (22) |z vrba nje. po q| nu ||
su s| noc ka da se na pu tu Zu pa nja - Gu nja u
Hrvat skoj nj| hov auto qo|í d| rek tno su da r|o s
ka m| onom ko j| vo z|o M.P. (33). drzav |ja n|n B|H.
pot vrd|o je Kru no s|av Zqe |a. por tpa ro| Po || c|j -
ske upra ve vu ko var sko-sr| jem ske.
Ne sre ca se do qo d| |a u sr| je du uve •e oko
21.45. ka da je Lu ||c. uprav |ja ju c| qo| íom |z
prav ca Zu pa nje. |z ne po zna t|h ra z|o qa pre sao
na su pro tnu ko |o vo znu tra ku | d| rek tno se su -
da r|o s ka m| onom bo san sko her ce qo va •k|h ta -
b|| ca. Pre ma ne zva n| •n|m |n íor ma c| ja ma.
ne sre cu je skr| v|o vo za• tra kto ra s neo sv| je t|je -
nom pr| ko || com za drva.
Os|m vo za •a ka m| ona jos dva o•e v| ca ove
tra qe d| je pot vrd| |a su da su v| dje |a tra ktor. ko j|
se n| je za us ta v|o na kon su da ra.
Lu ||c | Brk| ce va. ko j| su u ve z| b| || •e t| r| qo d| -
ne. to ve •e vra ca || su se ku c| s |je to va nja.
Po gi nu li mla di} i
nje go va dje voj ka
u Crnoj Go ri i u Drva ru
Agen ci ja za dr`a vnu
slu `bu za vr{a va kon kurs u MIP-u
Kur ta gi} ka mi onom po ku {ao
pre }i most na ko jem je bi la za bra na
za te re tna vo zi la
Ronioci u
Pivskom
jezeru
tra`e tijela
nastradalih
Im{irovi}a
6 Doga|aji
Ni sam vje ro va la da }u zbog Ta ri ka
Sa do vi }a mo ra ti po tro {i ti je dan svoj
dan i pre va li ti 400 ki lo me ta ra pu ta,
jer on ta kvo ne{to ni je za slu `io.
Du {an ka MAJ KI], po sla nik
SNSD-a u Do mu na ro da par la men ta BiH
Rekli su
Ha nes SVO BO DA,
aus trij ski po sla nik u Par la men tu EU
OHR tre ba da bu de za tvo ren, jer bi
ti me pred sta vni ci gla vne tri stran ke
u BiH bili na tje ra ni da sa mi odlu ~u ju
o bu du }nos ti BiH.
qfubl!31. 7. 2009.
Is tra `i va nje "GfK BH" iz Sa ra je va o po sje }e nos ti dru{ tve nih mre `a na In ter ne tu
Sko ro po lo vi na gra |a na
ima pro fil na Fej sbu ku
Bo ja na VU ^E NO VI]
SA RA JE VO, BA NJA LU KA - Oko 46 od -
sto gra |a na BiH ko ji ko ris te In te re net ima
otvo ren pro fil na Fej sbu ku, po ka za lo je is tra -
`i va nje ko je je spro veo Cen tar za is tra `i va nje
tr`i {ta i ja vnog mnje nja ("GfK BH") iz Sa ra -
je va.
Is tra `i va nje je spro ve de no u ma ju ove go di -
ne na uzor ku od 1.000 gra |a na.
"Os ta le dru{ tve ne mre `e po put Twit te ra ili
MySpa cea su mno go ma nje po pu lar ne, pa ta ko
Twit ter ko ris ti oko pet, a MySpa ce sve ga je dan
od sto ko ri sni ka In ter ne ta u BiH", sa op {te no je iz
"GfK BH".
Po da ci na ve de nog is tra `i va nja su po ka za li
da od svih uslu ga ko je su po nu |e ne na Fej sbu ku,
ko ri sni ci u BiH naj vi {e ko ris te ~et (on lajn }as ka -
nje), ~i me se slu `i 53 od sto ko ri sni ka naj ma nje
je dnom dne vno, za tim sla nje mej lo va, {to dne -
vno ra di 43 od sto ko ri sni ka, 23 od sto ko ri sni ka
ko men ta ri {e pos to ve pri ja te lja, dok 19 od sto fej -
sbu ko va ca igra on lajn igri ce.
Ka da su u pi ta nju de mo graf ske
ka ra kte ris ti ke ko ri sni ka Fej sbu ka, po ka za lo se da
ve }i nu njih ~i ne oso be `en skog po la i to 55 od -
sto.
"In te re san tan je i po da tak da su ~ak 48 od sto
ko ri sni ka Fej sbu ka u BiH stu den ti i sre dnjo {kol -
ci, odno sno da je pre vla da va ju }a sta ro sna stru -
ktu ra izme |u 15 i 24 go di ne, ko ji ~i ne go to vo 60
od sto svih ko ri sni ka ovo ga ser vi sa u BiH", na vo -
de iz "GfK BH".
Is tra `i va nje je po ka za lo da za in ter net dru{ -
tve ne mre `e uop {te zna 52 od sto BiH gra |a na
sta ros ti iznad 15 go di na.
"@en ski dio po pu la ci je je ne {to bo lje in for -
mi san o pos to ja nju so ci jal nih mre `a na In ter ne tu
ne go mu {ki, pa je odnos 55 pre ma 45 od sto u
ko rist `e na, iako mu {kar ci i da lje ~i ne re la ti vnu
ve }i nu me |u ko ri sni ci ma In ter ne ta u BiH", po -
ka zu je is tra `i va nje.
Pre ma is tim po da ci ma, oko 86 od sto fa kul -
tet ski obra zo va nih ispi ta ni ka je ~u lo za ne ku od
in ter net dru{ tve nih mre `a nas pram sa mo tre }i ne
gra |a na sa za vr{e nom osno vnom {ko lom.
U is tra `i va nju se na vo di da ko ri {te nje dru{ -
tve nih mre `a po ne kad mo `e bi ti i ko ri sno, pa ro -
di te lji ta ko mo gu da sa zna ju s kim se dru `e
nji ho va dje ca, mo gu }e je upo zna ti no ve lju de iz
svih kra je va svi je ta, obno vi ti ne ka sta ra pri ja telj -
stva ili ste }i no va.
Sa dru ge stra ne, upo zo ra va ju u
"GfK BH", pri dru `i va nje ra znim gru pa ma na
Fej sbu ku mo `e do ves ti ~ak i do pro ble ma sa za -
ko nom, jer je na ovoj mre `i pri su tno sve {to se
mo `e i ne mo `e za mi sli ti, od kraj nje po zi ti vnih
gru pa ko je po ma `u po je din ci ma u ne vo lji, pa do
ul tra de sni ~ar skih po kre ta, ra sne mr`nje i to me
sli ~no.
"Je dna tre }i na bh. ko ri sni ka Fej sbu ka ni je
uklju ~e na ni u je dnu gru pu na ovom ser vi su, ali
is to ta ko ima i oko 12 od sto njih ko ji su uklju ~e -
ni u pre ko 50 ra zli ~i tih gru pa", na vo de u "GfK
BH".
Psi ho log Ismet Diz da re vi} iz Sa ra je va sma -
tra da pri dru `i va nje dru {te vnim mre `a ma po put
Fej sbu ka i ko ri {te nje In ter ne ta uop {te, ne mo `e
ra di kal no uti ca ti na ~o vje ka ni iza zva ti ne ke ra -
di kal ne pro mje ne u nje go vom po na {a nju.
"Kod sva kog ~o vje ka pos to ji stav da
li }e i na ko ji na ~in }e pri hva ti ti ne {to, da li do -
bro ili lo {e, a na to uti ~e mno go fa kto ra, kao {to
su ge ne ti ka, po ro di ca, u~e nje i sli ~no. Ako je ne -
ko bio pod lo {im mo ral nim uti ca jem, ko ri {te nje
In ter ne ta ga ne }e si gur no pro mi je ni ti iz ko ri je na,
pa da izmi je ni taj uti caj", na veo je Diz da re vi}.
On je do dao da su dje ca i mla di, ko ji
sve vi {e ko ris te i na ve de ne gru pe ali i In ter net,
da nas mno go zre li ja i la k{e pri ma ju in for ma ci je
ne go ra ni jih go di na, pa ta ko la k{e i pre po zna ju
{ta je lo {e, a {ta do bro.
Ko ri sni ci
Fej sbu ka
naj vi {e vo le
~et (on lajn
}as ka nje)
Ko ri {te nje
Fej sbu ka
ne mo `e
iza zva ti
ra di kal ne
pro mje ne u
po na {a nju
lju di, ka zao
Diz da re vi}
^ak 48 od sto
ko ri sni ka
Fej sbu ka u
BiH su stu den ti
i sre dnjo {kol ci
FO TO M. RA DU LO VI]
7 Doga|aji 31. 7. 2009. qfubl
De jan [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - U Re pu bli ci Srpskoj zasa d
je pro na |e no oko 1.300 bo ra ~kih pra va za ko je
pos to ji su mnja da su ma njka vi i po dlo `ni da ljoj
kon tro li, re kao je Ra de Ris to vi}, mi nis tar ra da i
bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS, na kon sje dni ce
Vla de.
Na ime, Mi nis tar stvo je ne da vno za po ~e lo pos -
tu pak re vi zi je bo ra ~kih pra va po op {ti na ma, a pro -
na |e ne ma njka vos ti su u 11 do sad pre gle da nih
op {ti na.
Mi nis tar Ris to vi} je po ja snio da je u
11 op {ti na pre gle da no oko 2.600 li ~nih i 2.500 po -
ro di ~nih in va li dni na, te da je 338 li ~nih i 67 po ro di -
~nih in va li dni na upu }e no dru gos te pe nom or ga nu,
odno sno Mi nis tar stvu na da lju obra du. Ta ko |e,
pro na |e no je i 911 ma njka vih lje kar skih na la za.
"Pro cje nju je mo da }e mo kom ple tnu re vi zi ju
oba vi ti za 115 da na u svim op {ti na ma u RS", re kao
je Ris to vi}. On je kao pri mjer na veo da je u je dnoj
op {ti ni pro na |e no 308 slu ~a je va ko ji ni su u skla du
s va `e }im pra vil ni kom o ka te go ri za ci ji, te je na ja -
vio da }e od go vor ni mo ra ti pred sud.
Da nas "Da ni
grmlja vi ne"
BI JE LJI NA - Na Mo to-fes tu
"Da ni grmlja vi ne" u Bi je lji ni,
ko ji se odr`a va da nas, o~e ku je
se oko 2.000 gos ti ju iz Slo ve -
ni je, Hrvat ske, Nje ma ~ke,
Aus tri je i dru gih ze ma lja, ka -
zao je Mi lan @a ri}, pred sje -
dnik Mo to-klu ba "Knez"
Bi je lji na.
On je na ja vio bo gat za ba vni
pro gram od 18 ~a so va, kad
po ~i nje de fi le kroz grad, a na
pla tou is pred sa bor ne crkve
pri pre mi li su strit {ou, ko ji }e
izves ti je dan od po zna tih
svjet skih mo to ci klis ta Ma |ar
Veg Ta ma{.
O.S.
Pri je dlog
sma nje nja
bu d`e ta za
22 od sto
HAN PI JE SAK - Pri je dlo -
gom re ba lan sa bu d`e ta op {ti -
ne Han Pi je sak pre dvi |e no je
sma nje nje bu d`et skih sred sta -
va za 22 od sto u odno su na
aktu el ni bu d`et, sa 3.236.000
KM na 2.833.000 KM.
O ovom pri je dlo gu bu d`e ta
odbor ni ci }e ras prav lja ti na
sje dni ci Skup {ti ne op {ti ne,
ko ja }e se odr`a ti u sri je du 5.
av gus ta. (Srna)
SA RA JE VO - Sa fet Ha li lo vi},
mi nis tar za ljud ska pra va i iz bje -
gli ce BiH, po tpi sao je u Nju jor ku
Kon ven ci ju UN o pra vi ma li ca s
in va li di te tom i Op ci oni pro to kol,
ko ji mo ra bi ti ra ti fi ko van u na -
dle `nim in sti tu ci ja ma BiH.
"Na kon {to ova kon ven ci ja bu de
ra ti fi ko va na, BiH je oba ve zna da
sa ~i ni pro gram nje nog pro vo |e nja,
te izra di i pro ve de akci one pla no ve
za po bolj {a nje kva li te ta `i vo ta li ca
s in va li di te tom", re kao je Ha li lo -
vi}.
On je na veo da pris tu pa nje ovoj
kon ven ci ji omo gu }a va BiH uspos -
tav lja nje me |u na ro dnih stan dar da
u ve zi s pra vi ma i slo bo da ma li ca s
in va li di te tom, osi gu ra va har mo ni -
zo va ne osno ve za ra zvi ja nje za ko -
na i po li ti ke na ni vou dr`a ve i
stva ra efe kti vni je me ha ni zme za
nad gle da nje pra va ove ka te go ri je.
Udru `e nje in va li dnih i hen di ke -
pi ra nih oso ba u BiH izra zi lo je za -
do volj stvo zbog po tpi si va nja ove
kon ven ci je.
Udru `e nje po ru ~u je en ti te ma u
BiH, a po se bno FBiH, da odmah
obus ta vi sve pos tup ke na izra di za -
ko na o in va li di te tu, jer }e bi ti oba -
ve zna na kon ra ti fi ka ci je
Kon ven ci je i Pro to ko la od stra ne
Par la men tar ne skup {ti ne BiH da
izmi je ni i do pu ni i pos to je }e za ko -
ne. (Agen ci je)
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - U prvih {est mje se ci ove go -
di ne "Pa uk" slu `ba je uklo ni la 500 ne pro -
pi sno par ki ra nih vo zi la sa do boj skih
uli ca.
Zbog ne dos tat ka par king-mjes ta gra |a -
ni op {ti ne Do boj pri nu |e ni su da svo ja vo zi -
la par ki ra ju na ne do zvo lje nim mjes ti ma,
~i me ri zi ku ju da nji hov auto mo bil uklo ni
"Pa uk" slu `ba. Ka zne za ne pro pi sno par ki ra -
nje kre }u se od 30 do 50 KM.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma, oko
200 vo zi la dne vno je ne pro pi sno par ki ra no.
Mi li vo je ]u }i}, ra tni voj ni in va -
lid, ko jem je "Pa uk" slu `ba ne da vno u Uli ci
kne za La za ra uklo ni la ne pro pi sno par ki ra no
vo zi lo, ka `e da u cen tru gra da ne ma do vo -
ljno par king-mjes ta, te je bio pri nu |en da
auto par ki ra u toj uli ci, ka ko bi oba vio pla ni -
ra ne oba ve ze.
"Par king-mjes ta ne dos ta je u Do bo ju, pa
se vo za ~i mo ra ju sna la zi ti", na vo di ]u }i}.
On sma tra da bi kao RVI tre balo da ima
omo gu }en par king is pred svih ja vnih us ta no -
va, ali da je to u Do bo ju ri jet kost, ili su mjes -
ta pre dvi |e na za oso be s in va li di te tom
za uze ta vo zi li ma ko ji ma ni su na mi je nje na.
Dra gan Su {i}, ko man dir Po li cij -
ske sta ni ce za bez bje dnost sao bra }a ja Do boj,
is ti ~e da "Pa uk" slu `ba in ter ve ni {e ka da par -
ki ra no vo zi lo ome ta nor mal no odvi ja nje sao -
bra }a ja, ili po po zi vu gra |a na.
"Naj ve }e gu `ve su u Kra lja Dra gu ti na,
Ne ma nji noj, Kne za La za ra, Ste fa na Prvo -
ven ~a nog, Kra lja Ale ksan dra... To su uli ce
ko je su izu ze tno fre kven tne i u ko ji ma naj -
~e{ }e na ila zi mo na ne pro pi sno par ki ra na vo -
zi la", ka `e Su {i}.
Pre ma ri je ~i ma @e ljka Pe tro vi -
}a, di re kto ra pre du ze }a "Slo bo da", ko je za
po tre be op {ti ne vr{i na pla tu par king-mjes ta,
vo zi la ~i ji vla sni ci ne `e le da pla te par king-
mjes to se blo ki ra ju.
"Dne vno blo ki ramo je dno do dva vo zi -
la, a u ju nu je pos tav lje no 38 blo ka to ra. De -
blo ka da ko {ta 31 KM, a pla }a nja su
oslo bo |e na in va li dna li ca ko ja bo lu ju od
svih vrsta ple gi ja, vo zi la ko ja pre vo ze sli je -
pe, te RVI uko li ko spa da ju u gru pu obo lje lih
od ple gi ja", do da je Pe tro vi}.
Pro blem s par king-mjes ti ma u Do bo ju i da lje aktu elan
"Pa uk" slu `ba za po la
go di ne uklo ni la 500 vo zi la
BiH po tpi sni ca
UN-ove kon ven ci je
Sma nju je se broj
ra dni ka na crno
TU ZLA - Na po dru ~ju Tu zlan skog kan to na ove je u odno su na pro {lu
go di nu sma njen broj ra dni ka na crno za pet od sto, a sa bi roa su "ski nu -
te" 3.232 oso be, me |u ko ji ma su ra dni ci ko je smo za te kli "na crno", ali i
oni ko ji su na pri vre me nom ra du na Blis kom is to ku, re kao je Be sim Du -
ra ko vi}, di re ktor Kan to nal ne upra ve za in spe kcij ske po slo ve Tu zla.
U prvih po la go di ne kan to nal ni in spe kto ri ra da u TK su iz vr{i li 628 pre gle -
da pri vre dnih su bje ka ta, gdje su za te kli 8.651 ra dni ka, od ~e ga je 135 bi lo ne -
pri jav lje no. Fe de ral na in spe kci ja je iz vr{i la jo{ 394 pre gle da, gdje su od 6.639
ra dni ka ot kri li da je 70 an ga `o va no na crno.
Zbog an ga `o va nja ne pri jav lje nih ra dni ka Kan to nal na in spe kci ja je iz da la
112 pre kr{aj nih na lo ga, u vri je dnos ti oko mi li on KM, dok je Fe de ral na in-
spekcija izre kla 152 ka zne, uku pne vri je dnos ti 118.000 KM.
J.[.
Ra de Ris to vi}, mi nis tar ra da i
bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS
Vla da
usvo ji la
Pri je dlog
za ko na o
kon tro li
po mo }i
pri vre dnim
su bje kti ma
Go vo re }i o san kci ja ma za one ko ji su pri ma li
pri vi le gi je ne za ko ni to i one ko ji su ih iz da va li,
Ris to vi} je re kao da je jo{ pre ura nje no o to me go -
vo ri ti, ali da }e svi bi ti pro ce su ira ni.
Spis ko vi ko ri sni ka na kna da na la ze
se u bo ra ~kim op {tin skim or ga ni za ci ja ma i ta mo
su svi ma dos tu pni, ali mi nis tar je bio de ci dan da ti
spis ko vi ne }e bi ti stav lja ni na in ter net stra ni cu Mi -
nis tar stva.
Vla da }e da ti 100.000 ma ra ka Sa ve zu lo go ra -
{a RS za po kre ta nje tu `be pro tiv FBiH zbog 536
lo go ra u ko ji ma su za vri je me ra ta dr`a ni Srbi.
Vla da je za pro gram ske akti vnos ti ne vla di nih
or ga ni za ci ja iz an ti fa {is ti ~ke bor be i iz Ota d`bin -
skog ra ta iz dvo ji la 450.000 ma ra ka i do da tnih po -
la mi li ona ma ra ka za spo me ni ke,
spo men-obi lje `ja i voj ni ~ka gro blja.
Vla da je ra zma tra la i usvo ji la In -
for ma ci ju o spo ljno trgo vin skoj ro bnoj raz mje ni
RS od ja nu ara do ju na i za klju ~i la da je obim spo -
ljno trgo vin ske raz mje ne u po me nu tom pe ri odu
izno sio oko 2,5 mi li jar di ma ra ka.
Vla da RS je usvo ji la Pri je dlog za ko na o kon -
tro li po mo }i pri vre dnim su bje kti ma.
Zo ri ca Mr|a, na ~el nik Re so ra za ja vna ula ga -
nja, re kla je da je to prvi put da se ova ma te ri ja
ure |u je u BiH, te da je to dio Spo ra zu ma o sta bi li -
za ci ji i pri dru `i va nju. Tim za ko nom se ure |u je
ko je su vrste po mo }i pri vre dnim su bje kti ma za ko -
ni te, a ko je ne. Pre ma nje nim ri je ~i ma, osno vni
kri te rijum je da se ne na ru {a va kon ku ren tnost na
tr`i {tu.
Ot kri ve no 1.300
su mnji vih bo ra ~kih pra va
v|a da PS sm| je n| |a je ju •e Jo va na
Spa |ca. d| re kto ra Pe pu b|| •koq cen tra za |s -
tra z| va nje ra tn|h z|o •| na. a na nje qo vo
mjes to za vrs| oca du znos t| |me no va |a Jan -
ka ve || m| ro v| ca. do sa das njeq na •e| n| ka
Odje |je nja za do ku men to va nje | |s traz|va nje
ra tn|h z|o •| na u ovom cen tru.
Ü B| rou za odno se s ja vnos cu v|a de PS
su re k|| da je do smje ne Spa | ca do s|o jer
su Bo ra •ka or qa n| za c| ja PS. Sa ve z |o qo ra -
sa PS. Or qa n| za c| ja po ro d| ca po q| nu ||h |
nes ta ||h c| v| |a | bo ra ca ne za do vo |jn| nje qo -
v|m ra dom | tra z| || su nje qo vu smje nu.
ve || m| ro v|c je |s ta kao da o•e ku je po moc
v|a de PS da Oen tar za |s tra z| va nje ra tn|h
z|o •| na oja •a ma te r| ja| no | ka drov sk| te da je s| qu ran da ce re zu| ta t| b| t| bo |j|.
Kao d| re ktor Oen tra za |s tra z| va nje ra tn|h z|o •| na po nu d| cu sa ra dnju sv|m
udru ze nj| ma ko ja se ba ve pro b|e ma t| kom z|o •| na | ra ta. re kao je ve || m| ro v|c. S
Jo va nom Spa |cem ju •e n| smo us pje || stu p| t| u kontakt.
Ü.v.
Smi je njen Jo van Spa i}
Oko 200
vo zi la
dne vno je
ne pro pi sno
par ki ra no
Pro cje nju je mo da
}e mo kom ple tnu
re vi zi ju oba vi ti za 115
da na u svim op {ti na ma
u RS, re kao Ris to vi}
Vla da }e da ti 100.000 KM
Sa ve zu lo go ra {a RS za
po kre ta nje tu `be pro tiv FBiH
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Za "Pa uk"
slu `bu
ima po sla
FO TO NN
8 qfubl!31. 7. 2009. Doga|aji
Bra ti mlje njem
do pris tu pnih
fon do va EU
LA KTA [I - Mi lo van To po lo -
vi}, na ~el nik op {ti ne La kta {i,
izja vio je ju ~e to kom po sje te de -
le ga ci ja aus trij ske op {ti ne Za jer -
zberg da su brat ski odno si ove
dvi je op {ti ne omo gu }i li La kta {i -
ma pri laz pris tu pnim fon do vi ma
EU za re ali za ci ju ne ko li ko in -
fras tru ktur nih pro je ka ta.
"Ono {to je za je dni ~ko ovim
op {ti na ma jes te po zi ti van pri -
vre dni am bi jent ko ji po dra zu -
mi je va otva ra nje in dus trij skih
zo na", re kao je To po lo vi}.
La kta {i i Za jer zberg po tpi sa li
su po ve lju o bra ti mlje nju u
apri lu pro {le go di ne, ko ji po -
dra zu mi je va sa ra dnju u oblas ti
pri vre de, spor ta i kul tu re. (Srna)
Do bi li pot vrde
o za vr{e noj
pra ksi
SRE BRE NI CA - Oso ba ma
ko je su za vr{i le pra ksu u okvi ru
"USA ID/Pro gra ma sti ca nja ra -
dne pra kse za mla de u Sre bre -
ni ci" ju ~e su u Sre bre ni ci
uru ~e ne pot vrde.
Od uku pno se dam po la zni ka,
dva su do bi la stal no za po sle nje
po okon ~a nju ra dne pra kse.
"Do di je lje ne pot vrde po slu `i -
}e ko ri sni ci ma pri li kom apli ci -
ra nja za po sao kao do kaz da su
odra di li pra ksu u odre |e noj
stru ci", izja vi la je Dra ga na Jo -
va no vi}, pro jekt-me na d`er
Udru `e nja "Pri ja te lji Sre bre ni -
ce", ko je po sre du je u re ali za ci ji
ovog pro je kta. (Srna)
Vijesti
Mi tro po lit Ni ko laj
bo ra vio u Ita li ji
D. KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Na pla tou is pred pra vo sla vnog
hra ma Ro |e nja pre sve te Bo go ro di ce na Pa {in cu
kod Pri je do ra ju ~e je u pri sus tvu ve li kog bro ja
vjer ni ka odr`an prvi za vje tni crkve ni na ro dni sa -
bor.
On je or ga ni zo van u znak sje }a nja na pro {lo go di{ -
nje ~u do, ka da su se u no }i pra zno va nja Ognje ne Ma ri -
je crkve na zvo na sa zvo ni ka ogla si la sa ma.
Pa roh crkve na Pa {in cu Vla di slav Vu ~a no -
vi} i da nas tvrdi da je ri je~ o bo `jem zna ku i nas to ja nji -
ma Sve vi{ njeg da vje ru ju }i na rod oku pi oko svo je
crkve ko ja je pri je go di nu bi la u iz gra dnji.
"Zvo na na crkvi ogla si la su se po la sa ta iza po no }i,
i to u no }i svet ko va nja Ognje ne Ma ri je. Za ni mlji vo je
to da zvo na u no }i ni ko ni je po kre nuo, ne go su ona sa -
ma vo |e na ru kom Go spo da izne nada za zvo ni la. To je
bio ja san znak vjer ni ci ma ko ji su ko na ~no po ~e li do la -
zi ti u crkvu i oku plja ti se u njoj u ve li kom bro ju. Ta ko
je bi lo i da nas jer je na{ sa bor po sje tio ve li ki broj vjer -
ni ka s po dru ~ja ci je le Srpske", ka zao je Vu ~a no vi}.
Lju bo mir Ro di}, zvo nar ove crkve, ko ji je prvi pri -
je go di nu za ~uo zvuk zvo na, tvrdi da mu ona i dalje od -
zva nja ju u u{i ma.
"Ta kvo ~u do, ma da sam ve zan za crkvu jo{
od dje tin stva, do ta da ni sam do `i vio. Ni sam ne znam
ka ko se to do go di lo. Go to vo dva mi nu ta je tra ja la zvo -
nja va, ali `i vog stvo ra oko crkve i u njoj ni je bi lo. Bi la
je sa mo ta ma i va ljda je ta zvo nja va bi la i bo ` ji znak,
jer zvo no na na {oj crkvi mo `e po kre nu ti samo ve li ka
sna ga i do njih ~ak ni pti ce ne do la ze", pri ~a nam zvo -
nar Ro di}.
Pra vo sla vno zda nje na Pa {in cu je sa gra |e no pri je
119 go di na. Pre ma le gen di, gra dnju tog pra vo sla vnog
hra ma na svom ima nju do zvo lio je li ~no pa {a, po ko -
jem je Pa {i nac do bio ime. Pa {a, ~i je se ime ne zna, smi -
lo vao se na vjer ni ke i re kao im da mo gu da iz gra de
vjer ski obje kat, ali ako crkvu sa zi da ju za je dan dan.
On ni je vje ro vao da }e to vjer ni ci mo }i da ura de,
ali crkva je na tom mjes tu ni kla ipak za sa mo jedan
dan.
Na ro dni zbor is pred crkve na Pa {in cu kod Pri je do ra
Pam ti se ~u do ka da su
zvo na za zvo ni la sa ma
Bo ri vo je SI MI]
SA RA JE VO - Ma {i no vo |e "@e lje zni ca FBiH"
stu pi le su ju ~e uju tro u ge ne ral ni {trajk, zbog ~e ga je
`e lje zni ~ki sao bra }aj u Fe de ra ci ji BiH obus tav ljen.
Vi {e sto ti na ma {i no vo |a obus ta vi lo je rad, ne za do -
vo ljni nepo {ti va njem ko le kti vnog ugo vo ra te na jav lje nog
sma nje nja pla }a od 10 pos to, a za tra `i lo je smje nu Ize ta
Me hi na gi }a, po mo }ni ka fe de ral nog mi nis tra sao bra }a ja i
ko mu ni ka ci ja za `e lje zni ~ki sao bra }aj, te Nad zor nog
odbo ra na ~e lu sa pred sje dni kom Pa vom Bo ba nom.
Na `e lje zni ~kim sta ni ca ma u Sa ra je vu,
Ze ni ci, Mos ta ru, Tu zli i Bi ha }u vo zo vi su ju ~e sta ja li, a pu -
tni ci, izu zev na me |u na ro dnim i me |u en ti tet skim li ni ja ma,
ni su mo gli otpu to va ti na odre di {ta. Sa gla sno spo ra zu mu o
odr`a va nju mi ni mu ma sao bra }a ja, di je lom su sao bra }a li i
te re tni vo zo vi za po tre be naj ve }ih pri vre dnih gi ga na ta.
Ver nes Bu lju gi ja, pred sje dnik Sin di ka ta ma {i no vo |a
FBiH, izvi nja va se pu tni ci ma zbog obus ta ve sao bra }a ja,
ali ka `e da su na ova kav ko rak ma {i no vo |e pri mo ra ne
bu du }i da pla tu ni su pri mi li od apri la, te da gla du ju.
Op {ti na ne }e da
na mi ru je gu bit ke
BROD - Op {ti na Brod ne }e na mi ri ti ni je dnu mar ku lo kal nom Do mu
zdrav lja, ko ji go di{ nje gu bi oko 600.000 KM, jer ni je re gis tro vao ko ri sni -
ke zdrav stve nih uslu ga, re kao je Mi lo van ^e rek, na ~el nik ove op {ti ne.
On je izja vio da je ri je~ o ne ma ru na ko ji je Fond zdrav stve nog osi gu ra nja
uka zi vao vi {e pu ta.
"Fond zdrav stve nog osi gu ra nja je naj ma nje se dam pu ta tra `io od ru ko vod -
stva Do ma zdrav lja da oba vi re gis tra ci ju pa ci je na ta ko ji ko ris te nje go ve uslu -
ge", re kao je ^e rek, na gla {a va ju }i da je zbog ta kvog ne ma ra ova zdrav stve na
us ta no va sa mo u ovoj go di ni iz gu bi la 350.000 KM.
Dra go Ren di}, di re ktor Do ma zdrav lja Brod, ka `e da je ova us ta no va s Fon -
dom zdrav stve nog osi gu ra nja po tpi sa la Ugo vor o pru `a nju pri mar ne zdrav -
stve ne za {ti te za 10.768 li ca, a broj onih ko ji tre nu tno ko ris te uslu ge ve }i je od
16.000. On is ti ~e da je od svog pret ho dni ka na sli je dio, osim gu bit ka ko ji su
po slje di ca ne re gis tra ci je pa ci je na ta, i gu bi tak ve }i od po la mi li ona ma ra ka.
Ren di} je is ta kao da }e Dom zdrav lja po dni je ti kri vi ~nu pri ja vu pro tiv biv -
{eg di re kto ra za ne na mjen sko tro {e nje sred sta va i ne do ma }in sko po slo va nje.
U ovom do mu su ka za li da je biv {i di re ktor Ignjo Ja }i mo vi} od mar ta na bo -
lo va nju, a na bro je ve ko je je dosa d ko ris tio ni je se jav ljao. (Srna)
Zvo na na crkvi ogla si la su
se po la sa ta iza po no }i, i to u no }i
svet ko va nja Ognje ne Ma ri je
SA RA JE VO - Nje go vo vi so ko -
preo sve {ten stvo mi tro po lit da bro -
bo san ski Ni ko laj se to kom
po klo ni ~kog pu to va nja u Ita li ji u
Ba ri ju po klo nio mo {ti ma sve tog
Ni ko la ja Mir li kij skog ^u do tvor ca.
Ka ko je sa op {te no iz In for ma ti vne
slu `be Mi tro po li je da bro bo san ske,
sve ti otac Ni ko laj Mir li kij ski ^u do -
tvo rac pa tron je i krsna sla va vla di ke
Ni ko la ja.
U pra tnji vi so ko preo sve }e nog na
po klo ni ~kom pu to va nju bi li su ar hi -
je rej ski za mje nik pro to je rej-sta vro for
Mi lo rad Lju bi nac i pro fe sor Bo go -
slo vi je u Fo ~i Ale ksan dar Lju bi nac.
Mo {ti sve tog oca Ni ko la ja Mir li -
kij skog ^u do tvo ra ca u is to ime nom
hra mu u Ba ri ju smje {te ne su u ol tar -
skom di je lu, ispod ~a sne trpe ze.
Uz bla go slov mi tro po li ta Ni ko la ja,
rus ki sve {te ni ci i pro ta Mi lo rad Lju -
bi nac slu `i li su mo le ban sve tom Ni -
ko la ju ^u do tvor cu.
U po vrat ku iz Ba ri ja vla di ka Ni ko -
laj je s pra tnjom po sje tio ma nas tir
Os trog i po klo nio se mo {ti ma sve tog
Va si li ja. (Srna)
O B A V J E [T E W E
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawaluka obavje{tava sva zaintere-
sovana lica da }e dana 05.08.2009. godine iznijeti na prodaju putem Bawalu~ke berze pa-
kete akcija iz portfeqa Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka sqede}ih
preduze}a:
Red. Naziv preduze}a Oznaka Broj %
Br. akcije akcija vlasni{tva
1 KRAJINAPREMJER AD BAWALUKA KPRM-R-A 108.373 5,000021
2 VU^JAK AD SRPSKI BROD VCJK-R-A 103.448 5,000010
3 TP VESELIN MASLE[A VMAS-R-A 32.713 2,861930
AD BAWALUKA
4 JAW AD [IPOVO JANJ-R-A 36.774 4,999952
5 HUTP CER AD PRWAVOR CERP-R-A 382.988 4,999993
Istog dana Bawalu~ka berza organizuje aukciju za pakete akcija preduze}a iz portfeqa
Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Bawaluka u skladu sa ~lanom 149, stav 1,
Pravila Bawalu~ke berze
Podaci za aukciju:
Predmet prodaje Po~etna Standard
Naziv emitenta Oznaka Broj % cijena po pove}awa
HOV akcija vlasni{tva akciji u KM cijene u KM
VETERINARSKA
STANICA AD VSBL-R-A 40.015 4,999975 0,94 0,01
BAWALUKA
Na~in pla}awa je u skladu sa Pravilima Bawalu~ke berze (T+3). Valuta pla}awa je KM.
Za navedene akcije iskazano je interesovawe putem berzanskih posrednika za kupovinu, a
u skladu s javnim pozivom za izra`avawe zainteresovanosti za kupovinu akcija, objavqe-
nim 03.06.2009. godine.
Prodaja }e biti obavqena na slobodnom berzanskom tr`i{tu.
v.d. direktora
Bojan Goli}
vo zo vi
S c| |jem ub|a za -
va nja po s|je d| ca straj ka
ma s| no vo da. Üpra va Ze -
|je zn| ca FB|H do n| je |a je
od|u ku da se pre voz pu -
tn| ka na re |a c| ja ma Sa ra -
je vo - Do boj - Sa ra je vo. te
Sa ra je vo - P|o •e - Sa ra je -
vo obav |ja auto bu s| ma.
Do vo |jan broj auto bu sa
ce za vr| je me straj ka sao -
bra ca t| po re du voz nje ot -
ka za n|h vo zo va. na ve ||
su |z kom pa n| je.
Uve de ne
auto bus ke
li ni je
Ge ne ral ni
{trajk
ma {i no vo |a
u FBiH
@e lje zni ~ka
sta ni ca u Sa ra je vu
FO TO N. UGLJE [A
31. 7. 2009. qfubl 9 Doga|aji
U FOKUSU
Pi {e: Jurica GUDELJ
MOS TAR - Svim ko ri sni ci ma mos tar -
skog grad skog pro ra ~u na bit }e ti je kom
da na{ nje ga da na is pla }e ne pla }e za tra vanj
i svi banj, pot vrdio je ju ~e Emir To puz,
pred sta vnik Sin di ka ta grad ske upra ve
Mos ta ra.
On je is ta kao ka ko su svi {traj ko vi obus -
tav lje ni i ka ko grad ska admi nis tra ci ja nor mal -
no nas tav lja s ra dom.
''Pla }e su mo ra le bi ti upla }e ne
jo{ u ~et vrtak, me |u tim, ima li smo pro blem
jer su u ra ~u no vod stvu obra ~u na li i pla }e vi je -
}ni ka u Grad skom vi je }u Mos ta ra, {to ni je
pre dvi |e no odlu kom Va len ti na In cka. Sto ga
su u ra ~u no vod stvu po vla ~i li na lo ge za upla te
vi je }ni ci ma, zbog ~e ga je do {lo do ka{ nje nja
od je dno ga da na'', ka zao je To puz.
On je do dao ka ko je [traj ka ~ki odbor Sin -
di kal ne or ga ni za ci je gra da Mos ta ra do nio
odlu ku o pre ki du {traj ka, ta ko da }e slu `be ni ci
i na mje {te ni ci Grad ske upra ve otpo ~e ti s re do -
vnim ra dom i pru `a njem uslu ga gra |a ni ma.
Odlu ku vi so kog pred sta vni ka u BiH Va -
len ti na In cka o pro du lje nju pri vre me nog fi -
nan ci ra nja Mos ta ra poz dra vio je ju ~e @iv ko
Bu di mir, pred sje dnik Klu ba Hrva ta u Grad -
skom vi je }u, ali je po zi vao vi so kog pred sta -
vni ka da is ko ris ti svo je bon ske ovlas ti i da
uki ne na me tnu ti Sta tut gra da Mos ta ra.
''Po red to ga, In cko bi tre ba lo i
da ra spus ti Grad sko vi je }e, te ra spi {e no ve
izbo re na osno vi Izbor nog za ko na ko ji vri je di
za sve os ta le gra do ve u BiH. Kraj nji rok za
for mi ra nja za ko no da vne i iz vr{ne vlas ti tre ba -
lo bi da bu de 60 da na od slu `be ne obja ve ko -
na ~nih izbor nih re zul ta ta, {to tre nu tno ni je
pre ci zi ra no u Izbor nom za ko nu. Ti me bi sta -
nje u Mos ta ru zna tno bi lo sta bi li zi ra no'', na -
gla sio je Bu di mir.
Su ad Ha san de di}, kan di dat za gra do na -
~el ni ka Mos ta ra iz SDA, me |u tim, sma tra ka -
ko je ovom odlu kom ' ' In cko pot vrdio
ko ali ci ju OHR-a s Hrva ti ma''.
''Po tpu no je ja sno ka ko je na sna zi ko ali -
ci ja OHR - HDZ BiH, ko joj je cilj hrvat ska
ma jo ri za ci ja u Mos ta ru. I da lje su i gra do na -
~el nik i pred sje dnik Grad skog vi je }a iz re da
hrvat sko ga na ro da. Ovom odlu kom In cko je
do da tno za be to ni rao pos to je }e sta nje u gra du.
Ne do no {e nje grad skog pro ra ~u na sa mo mu je
bi la do bra izli ka za po dr{ku Hrva ti ma Mos ta -
ra'', re kao je Ha san de di}.
Iz Cen tra ci vil nih ini ci ja ti va (CCI) ju ~e
su na jo{ tri je osu di li "ne od go vor nost i ne mo ral
mos tar skih vi je }ni ka i li de ra stra na ka ko ji -
ma pri pa da ju, jer ve} 10 mje se ci dr`e grad
Mos tar i nje go ve gra |a ne kao ta oce svo jih po -
li ti ~kih iga ra oko (ne)izbo ra gra do na ~el ni ka i
(ne)usva ja nja pro ra ~u na".
''Ova kvom neo zbi ljno{ }u i
ne od go vor nim po na {a njem ve} go to vo pu nih
300 da na po ka zu je te da ste ne spo so bni da vo -
di te ovaj grad u in te re su gra |a na ko ji su vas
bi ra li, te da su vam stra na ~ki i oso bni in te re si
iznad in te re sa onih ko je bi tre ba lo da zas tu pa -
te'', prio p}e no je iz CCI-ja.
Da nas pla te u Mos ta ru
Bu d`et
uma njen
za 13 od sto
KO ZAR SKA DU BI CA -
Skup {ti na op {ti ne Ko zar ska Du -
bi ca usvo ji la je re ba lans ovo go -
di{ njeg bu d`e ta u izno su od
9.320.000 KM, {to je uma nje nje
od 13 od sto ili 1.380.000 KM u
odno su na usvo je ni bu d`et.
Ni no Ja uz, na ~el nik op {ti ne
Ko zar ska Du bi ca, re kao je da je
re ba lans bu d`e ta za ovu go di nu
lo gi ~an sli jed de {a va nja, ako se
uzmu u ob zir po slje di ce svjet ske
eko nom ske kri ze, na ko je op {ti -
na svo jim odlu ka ma ne mo `e
uti ca ti.
On je na ja vio da }e u na re -
dnom pe ri odu bi ti iz vr{en jo{ je -
dan re ba lans bu d`e ta. (Srna)
Iz gor je lo
55 du nu ma
ras ti nja
PE LA GI ]E VO - U po `a ru u
Gor njoj Tra mo {ni ci, u op {ti ni Pe -
la gi }e vo, iz gor je lo je 55 du nu ma
nis kog ras ti nja, te je pri ~i nje na
{te ta ko ja se pro cje nju je na vi {e
hi lja da ma ra ka, pot vrdi la je Ljer -
ka Sta ni mi ro vi}, por tpa rol Cen tra
ja vne be zbje dnos ti Do boj.
U po `a ru je, izme |u os ta log,
iz gor je la sla ma vri je dnos ti oko
2.000 KM vla sni{ tvo @.B., ko ji
ko ris ti ove par ce le, i 55 sta ba la
{lji ve, vla sni{ tvo J.K. i M.K., ~i -
me im je pri ~i nje na ma te ri jal na
{te ta oko 2.300 KM. (Srna)
Po mo} za 788
pen zi one ra
ZVOR NIK - Udru `e nje pen -
zi one ra Zvor nik do di je li lo je je -
dno kra tnu nov ~a nu po mo} od
po 30 KM za 788 pen zi one ra,
~i ja pen zi ja ne pre la zi 200 KM,
re kao je Spa san Mi lo {e vi},
pred sje dnik ovog udru `e nja.
Mi lo {e vi} je re kao da je za
ove po tre be po di je lje no uku pno
23.640 KM vlas ti tih sred sta va
od ~la na ri ne, odno sno, no vac je
do bi lo 19,5 od sto od uku pnog
bro ja ~la no va Udru `e nja pen zi -
one ra Zvor ni k. (Srna)
Vijesti
Ima li smo
pro blem jer su u
ra ~u no vod stvu
obra ~u na li
i pla }e
vi je }ni ka,
ka zao To puz
mjes ta, te pro vo |e nje pla na za ubla `a va nje kri ze, tra `e
jo{ od mar ta ove go di ne, zbog ~e ga su ve} je dnom
odr`a li {trajk upo zo re nja.
Bu lju gi ja na gla {a va da od Upra ve pre du ze -
}a u to ku ju ~e ra{ njeg da na ni je bi lo spre mnos ti za pre va zi -
la `e nje si tu aci je, a za Ni no sla va Lu ~i }a, iz vr{nog di re kto ra
za in fras tru ktu ru, ko ji mi je nja ge ne ral nog di re kto ra Nar ci -
sa D`um hu ra dok je na go di{ njem odmo ru, ka `e da se ni je
ni udos to jio da pri sus tvu je pre kju ~e ra{ njim raz go vo ri ma.
Izet Me hi na gi}, po mo }nik fe de ral nog mi nis tra sao -
bra }a ja i ko mu ni ka ci ja, sma tra da je {trajk ne le ga lan.
"Rje {e nje je da se ra di, a ne {traj ku je", ka `e Me hi -
na gi}.
Na gla {a va da je zbog re ce si je po sao u "@e lje zni ca -
ma FBiH" opao za 35 do 45 pos to, {to je ote `a lo fi nan -
sij ske pri li ke i re do vnu is pla tu pla }a.
"Ma {i no vo |e s pre |e nimki lo me tri ma i
to plim obro kom ima ju mje se ~nu pla }u od 1.460 do
1.700 KM, a je dan ma nji broj od 1.150 do 1.350 KM.
To ni je ra zlog za {trajk. Ta ko |e, tra `e 15 pos to do dat ka
na uslo ve ra da, da kle no ve iz dat ke ko je NO ni je mo gao
pri hva ti ti", is ta kao je Me hi na gi}.
Ka `e da pra vil nik o ra du pos to ji i da se po nje mu
is pla }u ju pla }e, a da je dru ga stvar {to ma {i no vo |e ni su
za do vo ljne ne kim nje go vim rje {e nji ma. Nad zor ni
odbor, do dao je, pri hva tio je sta ja li {ta ve }in skog sin di -
ka ta, Sin di ka ta `e lje zni ~a ra na ~e lu sa Mu ni rom Spa hi -
}em ko ji je pro tiv usva ja nja no vog pra vil ni ka.
Ma {i no vo |e, me |u tim, tvrde da je ovaj
sin di kat ne le ga lan jer ni je re gis tro van, a po das trli su i pla -
tnu lis tu je dnog ma {i no vo |e ~i ja pla ta izno si 1.139 KM.
Ko men tar Sin di ka ta `e lje zni ~a ra i Mu ni ra Spa hi }a
ni smo ju ~e us pje li do bi ti.
"[trajk ma {i no vo |a '@eljeznica FBiH' ne ma ne kog po -
se bnog uti ca ja na red vo`nje '@elje zni ca RS'", izja vio je ge -
ne ral ni di re ktor @RS Pet ko Sta no je vi}.
"Me|una ro dni te re tni vo zo vi s po sa dom @RS nor mal -
no sao bra}aju na svim pru ga ma '@elje zni ca FBiH' i @RS,
kao i me|uen ti tet ski pu tni~ki vo zo vi, ko ji po la ze iz do boj -
ske `elje zni~ke sta ni ce pre ma Ma gla ju i Tu zli i obra tno", re -
kao je iz vr{ni di re ktor za `elje zni~ki sao bra}aj @RS Du {an
Spre mo.
Ma {i no vo |e sma tra ju da su Nad zor ni odbor i Izet Me -
hi na gi} is klju ~i vi kriv ci {to no vi pra vil nik o ra du, ko ji de fi -
ni {e nji ho va pra va na za do vo lja va ju }i na ~in, ni je usvo jen.
"Dva pu ta smo da va li sa gla snost na taj
pra vil nik, Upra va je pro ce du ru za nje go vo do no {e nje
odra di la na vri je me, ali Nad zor ni odbor iz bje gao je da
ga usvo ji", ka zao je Ver nes Bu lju gi ja, pred sje dnik Sin di -
ka ta ma {i no vo |a FBiH.
Do da je da se ma {i no vo |e za svo ja pra va, ko ja se
ta ko |e odno se i na izmi re nje za os ta lih pla ta i ma te ri jal -
nih tro {ko va, usva ja nje no ve sis te ma ti za ci je ra dnih
Na kon odlu ke vi so kog
pred sta vni ka u BiH o pro du `e nju
pri vre me nog fi nan si ra nja
Emir
To puz
"@e lje zni ca FBiH"
Üpra va Ze |je zn| ca FB|H sma tra strajk ma s| no vo da ne |e -
qa| n|m. te je po dn| je |a tu zbu za nje qo vu za bra nu. Po •| ste na
Opc|n skom su du u Sa ra je vu b| ce odrza no da nas.
lz Üpra ve ta ko de tvrde da su ve c| nu zah tje va ra dn| ka |spu n| ||. te
da pos tu pa ju u sk|a du sa za ko nom.
Sud odlu ~u je o za bra ni {traj ka
Vi {e sto ti na
ma {i no vo |a
obus ta vi lo rad,
ne za do vo ljni
nepo {ti va njem
ko le kti vnog
ugo vo ra te
na jav lje nog
sma nje nja pla ta
od 10 od sto
Ma {i no vo |e
tra `e smje ne
Nad zor nog
odbo ra i
po mo }ni ka
mi nis tra
10 qfubl!31. 7. 2009.
Panorama
Na "Drin skoj re ga ti"
vi {e od 1.000 u~e sni ka
BI JE LJI NA - Kamp za "Drin sku re ga tu 2009", ko ja }e biti odr`ana 1.
av gus ta, je spre man, a o~e ku je se do la zak vi {e od 1.000 u~e sni ka, pot vr|e -
no je ju ~e na kon fe ren ci ji za no vi na re u Bi je lji ni.
Ovom ma ni fes ta ci jom uje dno po ~i nje i obi lje `a va nje "Pan te lin skih sve ~a nos -
ti", ko je }e tra ja ti do 9. av gus ta, a po vo dom Da na op {ti ne Bi je lji na, Sve tog Pan -
te lej mo na.
"Pri jem u~e sni ka 'Drin ske re ga te 2009' je do go vo ren za 31. ju li. Pri pre mni
kamp za u~e sni ke or ga ni zo van je na lo ka ci ji {ljun ka re 'Mi lo {e vi}' u Ja nji, gdje
je pre dvi |en i start re ga te", re -
kao je Si mo La ke ti}, di re ktor
bi je ljin ske Tu ris ti ~ke or ga ni za -
ci je.
Dra go Ris ti}, {ef Od sje ka ci -
vil ne za {ti te Bi je lji na, je ka zao
da je cilj re ga te Pa vlo vi }a most
i is ta kao da je uku pna di oni ca re ga te oko 20 ki lo me ta ra.
La ke ti} je is ta kao da je akre di to va no oko 15 no vi nar skih eki pa ko je }e pra ti ti
re ga tu, a da je za nad gle da nje, ali i sni ma nje re ga te iz vaz du ha obe zbi je |en i
ma nji avi on.
O.S.
Evi den ti ra no 46 dje ce
s po se bnim po tre ba ma
KO TOR VA RO[ - U ko tor va ro {kom Cen tru za so ci jal ni rad je u to ku
re ali za ci ja pro je kta ra nog ot kri va nja dje ce s po se bnim po tre ba ma, ko ji je
ini ci rao Fond za dje ~ju za {ti tu RS, pot vrdio je Bo ro Te pi}, di re ktor Cen -
tra za so ci jal ni rad.
On je is ta kao da je na po dru ~ju op {ti ne do sa da evi den ti ra no 46 dje ce s po se -
bnim po tre ba ma, a ovim pro je ktom je pre dvi |e no evi den ti ra nje dru ge dje ce s
po se bnim po tre ba ma u se os kim i os ta lim sre di na ma.
"Ro di te lji dje ce s po se bnim po tre ba ma, po se bno u se os kim sre di na ma, su
izne na |e ni po sje ta ma pred sta vni ka Cen tra za so ci jal ni rad, ko ji da ju sa vje te i
pru `a ju od go vo re na pi ta nja oko os tva ri va nja pra va", re kla je Sa nja Sto ja no vi},
so ci jal ni ra dnik. (Srna)
T. RO KVI]
PRNJA VOR - Klju ~e vi no vo iz gra |e nih ku }a
uru ~e ni su ju ~e u Prnja vo ru Ne na du Mir ko vi }u i
Iva nu [la pa ku, do ma }i ni ma iz dvi je rom ske po ro di -
ce.
"Ovo nam za is ta mno go zna ~i. Ja imam tro je dje ce,
a za pe tna est da na o~e ku jem i ~et vrto. Na gla sio bih da
}e i na mje {taj za ku }e obez bije di ti do na to ri, a to }e bi ti
za ne ka tri da na, jer mo ra biti ra spi sa n ten der", re kao je
Mir ko vi}.
Ugo vo re o do dje li ku }a po tpi sa li su
Dar ko To ma{, na ~el nik op {ti ne Prnja vor, i pred sta vni ci
rom ske po pu la ci je.
"Za do volj stvo mi je da smo po tpi sa li ovaj da ro vni
tri par ti tni ugo vor s ko ri sni ci ma o rje {a va nju stam be nog
smje {ta ja za dvi je rom ske po ro di ce. U pla nu je iz gra -
dnja jo{ ~e ti ri ova kve ku }e. Op {ti na Prnja vor obez bije -
di la je pla ce ve na ko ji ma }e ku }e bi ti iz gra |e ne i ura di la
je pri klju ~ke kom ple tne in fras tru ktu re. Za sve to iz dvo -
je no je vi {e od 40.000 KM", ka zao je To ma{.
On je na gla sio da je op {ti na apli ci ra la jo{ tri pro je -
kta ve za na za rom sku po pu la ci ju, a to su iz gra dnja jo{
tri ku }e, adap ta ci ja {est pos to je }ih rom skih stam be nih
obje ka ta, kao i za vr{e tak ka na li za ci je.
Pre ma ri je ~i ma Sa {e Ma ti }a, pred -
sje dni ka Sa ve za Ro ma RS, iz gra dnja ku }a za Ro me u
op {ti ni Prnja vor zna ~i mno go.
"Na ~el nik i op {ti na Prnja vor ima li su slu ha i mnogo
su po mo gli Ro mi ma. U pla nu je da do 15. av gus ta budu
za vr{ene jo{ ~e tri ova kve ku }e ko je }e bi ti do dije lje ne
~lanovima romske populacije. Mo ram re }i da je ura |e -
no mno go ova kvih pro je kta u RS", is ta kao je Ma ti}.
Da bi bio re ali zo van ovaj pro je kat, Udru`enje Ro -
ma u Prnja vo ru je mo ra lo pro na }i do na to re, a to je bi la
Vla di na or ga ni za ci ja [ved ske SI DA. Im ple men ta tor
pro je kta je Sv jet ski lu te ran ski sa vez.
Dvi je po ro di ce do bi le ku }e
Bu {ko je ze ro
ni je za ga |e no
LI VNO - Vo da iz Bu {kog je ze -
ra ni je za ga |e na ra dioa kti vnim
ma te ri ja ma i te {kim me ta li ma, a
ni su ugor `e ni ni flo ra ni fa una je -
ze ra, izja vio je ju ~e Dar ko Hor vat,
mi nis tar zdrav stva Li vanj skog
kan to na.
Hor vat je pot vrdio da je na laz
Za vo da za ja vno zdrav stvo FBiH
po tpu no ure dan, odno sno da u
uzor ci ma ri be i vo de ni je ut vr|e no
pri sus tvo ra dioa kti vnih nu kle ida,
te {kih me ta la i os ta lih sup stan ci
opa snih po zdrav lje lju di, za ko je
se "spe ku li sa lo da su pri su tne u
vo di Bu {kog je ze ra". (Srna)
Za dva
pro je kta dva
mi li ona KM
DER VEN TA - Sa na ci ja zgra -
de Gi mna zi je i ure |e nje grad -
skog po to ka u Der ven ti, za {ta }e
bi ti iz dvo je no oko dva mi li ona
KM, je u to ku.
Mi lo rad Si mi}, na ~el nik op {ti -
ne Der ven ta, re kao je da je iz
Ra zvoj nog pro gra ma RS odo -
bre no 1,6 mi li ona KM, a pre os -
ta la sreds tva su obe zbi je |e na iz
op {tin skog bu d`e ta.
On je re kao da }e u obnov lje -
noj zgra di Gi mna zi je bi ti smje -
{ten U~i telj ski fa kul tet. (Srna)
Din ka KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Dvo dne vna tu ris ti ~ka etno-
ma ni fes ta ci ja "Zla tne ru ke Pot ko zar ja" otvo -
re na je ju ~e, a oku pi la je 30 izla ga ~a s
po dru ~ja Pri je dor ske re gi je i Zvor ni ka.
Otva ra ju }i ovu ma ni fes ta ci ju, Mar ko Pa vi},
na ~el nik Pri je do ra, re kao je da lo kal na vlast nas -
to ji da pod sta kne gra |a ne Pri je do ra i re gi je, ali i
pri vre dni ke ovog kra ja da nje go va njem obi ~a ja i
tra di ci je i izla ga njem svo jih ek spo na ta do pri ne su
ra zvo ju tu ri zma.
"Ma ni fes ta ci ja 'Zla tne ru ke Pot ko zar ja', ko -
ja je or ga ni zo va na u sklo pu 'Pri je dor skog kul tur -
nog lje ta' za is ta je je pun po go dak do ma }e
tu ris ti ~ke po nu de. Lo kal na za je dni ca i ubu de }e
}e po dr`a va ti ta kve pro je kte ko ji za cilj ima ju
pre zan ta ci ju ru ko tvo ri na na ro da ovog kra ja i ~u -
va nje sta rih obi ~a ja od za bo ra va", ka zao je Pa vi}.
On sma tra da se ova ma ni fes ta ci ja i po bro ju
po sje ti la ca mo `e svrsta ti u pra ve bi se re tu ris ti ~ke
po nu de Pri je do ra i Pot ko zar ja, ali i da ba {ti ni
ogro man pri vre dno-tu ris ti ~ki zna ~aj.
Svo je ra do ve na pro daj noj izlo `bi
ma ni fes ta ci je ju ~e je na {tan du izlo `i la i Mil ka
U pla nu iz gra dnja jo{
~e ti ri ova kve ku }e
Bo lji uslo vi
za rom sku
po pu la ci ju
na po dru ~ju
Prnja vo ra
Ugo vo ri
po tpi sa ni
u op {ti ni
Prnja vor
FO TO NN
U Pri je do ru dvo dne vna ma ni fes ta ci ja
na ko joj su na pro da ju
po nu |e ne za ni mlji ve ru ko tvo ri ne
Iva ni{ iz San skog Mos ta, ko ja je i pred sje dni ca
NVO "Mi ris du nja".
"Ovo je prva izlo `ba na {eg udru `e nja ko je
je i osno va no s ci ljem da se ~la ni ce pra vil no
obu ~e da izra |u ju ru ko tvo ri ne, od ve za, ~ip ke,
he kle i {tri ka nja. Ima mo na mje ru da izra |u je mo
i dru ge vrste ku }nih ru ko tvo ri na i ori gi nal ni na -
kit. U izra di ru ko tvo ri na ko je sa mi di zaj ni ra mo
ko ris ti mo is klju ~i vo ~is ti pa muk i pri ro dne ma te -
ri ja le", go vo ri Iva ni {e va.
Svo je ru ko tvo ri ne izlo `io je i Mi lan [a bi} iz
Pe tro vog Ga ja, kod Pri je do ra, ko ji go di na ma
izra |u je ek spo na te od drve ta s li ko vi ma iz ep -
skih pje sa ma, ali i do ma }i na ko ji `i ve u nje go -
vom kra ju.
[a bi} je i sli kar na ivac, ko ji je svo je sli ke
ta ko |e izlo `io na "Zla tnim ru ka ma Pot ko zar ja".
"I to ni je sve, jer pi {em i pje sme, {a le, hu -
mo res ke i ane gdo te, pa sam ve} obja vio dvi je
zbir ke pje sa ma. Skul ptu re lju di izra |u jem od
kle no vog, bres to vog ili pak hras tvog drve ta. Naj -
po zna ti ja je skul ptu ra mog ko m{i je Bo `e Vuj ko -
vi }a, ko ji je naj ma nji ~o vjek u se lu, ali je bio i
na vre dni ji po ljo pri vre dnik", re kao je [a bi}.
On drve ne skul ptu re s li kom
Pe tra Pe tro vi }a Nje go {a pro da je za ~ak ne vje ro -
va tnih 1.000 ma ra ka.
Iz Zvor ni ka na izlo `bu je do {la Mi ra Ta na -
si}, ko ja se pred sta vi la ori gi nal nim ve zom na se -
lja ~kom pla tnu. Po za ni ma nju je pro fe sor
fi zi ~kog va spi ta nja, ali na ro dne ru ko tvo ri ne izra -
|u je jo{ od dje tinj stva.
"Zla tne ru ke Pot ko zar ja", pod po kro vi telj -
svom SO Pri je dor, or ga ni zo va la je Tu ris ti ~ka or -
ga ni za ci ja gra da Pri je do ra. Za da nas je
pre dvi |e no pro gla {e nje po bje dni ka.
Otvo re ne "Zla tne
ru ke Pot ko zar ja"
Drve ne skul ptu re s li kom
Pe tra Pe tro vi }a Nje go {a ko {ta ju
~ak ne vje ro va tnih 1.000 ma ra ka
Na ~el nik
Mar ko
Pa vi}
raz gle da
ra do ve
FO TO NN
Svo je ru ko tvo ri ne
izlo `io je
i Mi lan [a bi}
iz Pe tro vog Ga ja
Akre di to va no
oko 15 no vi nar skih eki pa
ko je }e pra ti ti re ga tu
11 31. 7. 2009. qfubl
Akci ona ri sa 5% ili vi {e akci ja sa gla sa~kim pra vi ma,
1. “Po te za adri atic fund BV”, Am ster dam, Ho lan di ja 35,72%
2. “In ter na ti onal fi nan ce cor po ra ti on”, Was hin gton, USA 7,87%
3. Slo bo dan Ra da no vi}, La kta {i 5,33%
4. Go ran Avli ja{, Ba nja lu ka 5,15 %
Ban ka po slu je pre ko cen tra le sa sje di {tem u Ba njalu ci i 11 fi li ja la.
U okvi ru Ban ke po slu je Fi li ja la za po slo va nje har ti ja ma od vri je dnos ti “Bro ker no va” Ba njalu ka
Na dan 30.06.2009. go di ne Ban ka je ima la 465 za po sle nih ra dni ka.
NO VA BAN KA AD BA NJALU KA
Ba njalu ka, 30.07.2009. go di na
Na osno vu ~la na 105, stav 3, Za ko na o ban ka ma Re pu bli ke Srpske (“Slu`be ni gla snik RS” broj 44/03), No va ban ka ad Ba njalu ka o bj a v l j u j e :
Fi nan sij ske iz vje {ta je
za pe ri od ja nu ar - ju ni 2009. go di ne
-ne re vi di ra no-
“BI LANS STA NJA
na dan 30.06.2009. go di ne i 31.12.2008. go di ne”
(u hi lja da ma KM)
O P I S 6/30/2009 12/31/2008
AKTI VA
Nov~ana sred stva i sred stva kod Cen tral ne ban ke 80.050 166.192
Sred stva kod dru gih ba na ka 118.141 102.551
Vri je dno sni pa pi ri za trgo va nje 1.486 3.417
Pla sma ni ban ka ma 562 701
Kre di ti pla si ra ni ko mi ten ti ma 458.851 449.396
Osno vna sred stva i ne ma te ri jal na ula ga nja 32.129 33.141
Du go ro~na ula ga nja 1.836 1.836
Obra~una ta ka ma ta i os ta la akti va 21.862 19.549
UKU PNA AKTI VA 714.917 776.783
PA SI VA
Oba ve ze
De po zi ti ko mi te na ta 491.264 567.050
Oba ve ze po kre di ti ma 118.997 111.333
Su bor di ni ra ne oba ve ze 1.190 1.255
Os ta le oba ve ze 10.269 11.782
“Du go ro~na re zer vi sa nja za po ten ci jal ne gu bit ke
i ugo vo re ne oba ve ze” 23.919 20.969
UKU PNE OBA VE ZE 645.639 712.389
KA PI TAL
Akci onar ski ka pi tal 50.716 50.716
Emi si ona a`ia 8.070 8.070
Ne ra spo re|ena do bit 8.681 3.750
Re zer ve ka pi ta la 1.811 1.858
UKU PAN KA PI TAL 69.278 64.394
UKU PNE OBA VE ZE I KA PI TAL 714.917 776.783
VAN BI LAN SNA PO ZI CI JA 143.190 159.098
OSNO VNE IN FOR MA CI JE O BAN CI
No va ban ka ad Ba njalu ka
Kra lja Al fon sa XIII/37a,
Ba njalu ka
Re pu bli ka Srpska
Te le fon: 051 333 300
Te le faks: 051 217 256
S.W.I.F.T. NO BI BA 22
E-ma il info@novabanka.com
Web adre sa www.novabanka.com
^la no vi Nad zor nog odbo ra:
1. Go ran Ra da no vi}, pred sje dnik
2. Le on Ba ta gelj, za mje nik pred sje dni ka
3. \uro Sta no je vi}, ~lan
4. Dra go Sim~i~, ~lan
5. Pa ul Rus ten, ~lan
^la no vi Odbo ra za re vi zi ju:
1. Vla do Va si lje vi}, pred sje dnik
2. Jo vo Ra do nji}, ~lan
3. Go ran Mar ko vi}, ~lan
4. Slo bo dan Lu ki}, ~lan
5. Bran ko Krsma no vi}, ~lan
^la no vi Upra ve Ban ke:
1. Mi lo rad And`i}, di re ktor
2. Mi lan Ra do vi}, za mje nik di re kto ra
3. Sta na [a li pur, iz vr{ni di re ktor
Ek ster ni re vi zor Ban ke:
“Er nest&Young” d.o.o. Beo grad
In ter ni re vi zor Ban ke:
Bran ka [ta ka
“BI LANS US PJE HA
u pe ri odu od 01.01 do 30.06.2008. go di ne i od 01.01 do 30.06.2009. go di ne”
(u hi lja da ma KM)
O P I S 6/30/2009 6/30/2008
Pri ho di ka ma ta i sli~ni pri ho di 19.867 23.019
Ras ho di ka ma ta i sli~ni ras ho di (9.009) (11.753)
NE TO PRI HOD OD KA MA TA 10.858 11.266
UKU PNI OPE RA TI VNI PRI HO DI 19.614 18.429
Po slo vni i di rek tni ras ho di (9.764) (9.879)
Ope ra ti vni ras ho di (15.675) (15.561)
UKU PNI NE KA MA TO NO SNI RAS HO DI (25.439) (25.440)
DO BIT PRI JE OPO RE ZI VA NJA 5.033 4.255
PO RE ZI (102) (91)
NE TO DO BIT 4.931 4.164
“BI LANS TO KO VA GO TO VI NE
na dan 30.06.2009. go di ne”
(u hi lja da ma KM)
1. NOV^ANI TO KO VI IZ PO SLO VNIH AKTI VNOS TI 6/30/2009
1.1. Pri mi ci ka ma ta, na kna da i pro vi zi ja po kre di ti ma i po slo vi ma li zin ga (+) 14.454
1.2. Is pla te ka ma ta (-) 4.154
1.3. Na pla te po kre di ti ma ko ji su ra ni je bi li otpi sa ni (gla vni ca i ka ma ta) (+) 173
1.4. Nov~ane is pla te za po sle ni ma i do bav lja~ima (-) 5.679
1.5. Is pla te po van bi lan snim ugo vo ri ma (-)
1.6. Pri mi ci i is pla te po van re dnim stav ka ma (+)(-)
1.7. Nov~ane po zaj mi ce i kre di ti da ti kli jen ti ma i na pla te is tih (+)(-) 3.344
1.8. De po zi ti kli je na ta (+)(-) -1.671
1.9. Pla}eni po rez na do bit (-) 37
A. Ne to nov~ana sred stva iz po slo vnih akti vnos ti (+)(-) 6.430
2. NOV^ANI TO KO VI IZ ULA GA^KIH AKTI VNOS TI
2.1. Krat ko ro~ni pla sma ni fi nan sij skim in sti tu ci ja ma (+)(-) -272
2.2. Pri mi ci ka ma ta (+)
2.3. Pri mi ci di vi den di (+) 18
2.4. Ula ga nja u vri je dno sne pa pi re ko ji se dr`e do dos pje}a (-)
2.5. Na pla ti vi dos pje li vri je dno sni pa pi ri ko ji se dr`e do dos pje}a (+)
2.6. (Ku po vi na)/pro da ja ne ma te ri jal ne akti ve (+)(-) -60
2.7. (Ku po vi na)/pro da ja ma te ri jal ne akti ve (+)(-) -454
2.8. Sti ca nje (pro da ja) u~e{}a u dru gim po ve za nim pre du ze}ima (+)(-)
2.9. Kre di ti (po vrat kre di ta) sub si di jar nim li ci ma (+)(-)
2.10. Kre di ti (po vrat kre di ta) dru gim po ve za nim pre du ze}ima (+)(-) 1.916
2.11. (Ku po vi na)/pro da ja dru gih ula ga nja (+)(-) 1.208
B. Ne to nov~ana sred stva iz ula ga~kih akti vnos ti (+)(-) 2.356
3. NOV^ANI TO KO VI IZ FI NAN SIJ SKIH AKTI VNOS TI
3.1. Pri mi ci od iz da va nja akci ja (+)
3.2. Is pla ta di vi den di (-)
3.3. Uze te po zaj mi ce (+)
3.4. Po vrat po zaj mi ca (-)
V. Ne to nov~ana sred stva od fi nan sij skih akti vnos ti (+)(-) 0
4. NE TO PO RAST NS I NE: **(A+B+C) (+)(-) 8.786
5. NS I NE NA PO^ET KU PE RI ODA (+)(-) 191.811
6. EFE KTI PRO MJE NE DE VI ZNOG KUR SA NS I NE: (+)(-) -2.406
7. NS I NE NA KRA JU PE RI ODA (+)(-) 198.191
**NS i NE = nov~ana sred stva i nov~ani ekvi va len ti
Razgovarao: Ra de [E GRT
prkos kri zi bu d`et RS os ta }e sta bi lan,
po ru ~io je u in ter vjuu za "Ne za vi sne"
Ale ksan dar D`om bi}, mi nis tar fi nan -
si ja RS.
Mi nis tar D`om bi} tvrdi da uko -
li ko ne ki od ni voa vlas ti u BiH za ka -
`e i ne ispu ni uslo ve MMF-a i
do ve de u pi ta nje aran `man sa tom in sti tu ci jom, da pos -
to je do vo ljne re zer ve da se pre bro di kri za.
Ipak, ne mo `e sa si gur no{ }u da ga ran tu je da }e bu -
d`et skim ko ri sni ci ma do kra ja go di ne pla te os ta ti ne pro -
mi je nje ne.
NN: Da li o~e ku je te da }e se nas ta vi ti aran `man
BiH i MMF-a?
D@OM BI]: Svi ni voi vlas ti u BiH su pre uze li
oba ve zu pre ma MMF-u da na pra ve u{te de u{te da ko je
se ogle da ju u vi du re ba lan sa, a u FBiH i do no {e nju in -
ter ven tnih za ko na. Prvi dio sten dbaj aran `ma na je le gao
na ra ~u ne, a do kra ja av gus ta tre ba da ispu ni mo oba ve -
ze, na kon ~e ga }e pred sta vni ci MMF-a do }i u kon tro lu
na osno vu ko je }e se pris tu pi ti da ljoj re ali za ci ji aran -
`ma na. Dru ga tran {a bi tre ba lo da sti gne u de cem bru, a
tre }a u mar tu.
NN: [ta bi se do go di lo uko li ko ne do |e do nas -
tav ka aran `ma na?
D@OM BI]: Re pu bli ka Srpska ima unu tra{ nje re -
zer ve i unu tra{ nji po ten ci jal uko li ko bi izos tao sten dbaj
aran `man sa MMF-om, ~e ga su svje sni i pred sta vni ci te
in sti tu ci je ko ji su nam u di ja lo gu to i pot vrdi li.
RS ima re zer ve u pri va ti za ci onim pri ho di ma, dok
FBiH ni je u toj po zi ci ji. Me |u tim, izos ta nak bi zna ~io
da bi smo mi na odre |e no vri je me za us ta vi li ra zvoj ne
pro gra me i dio tih pri ho da pre us mje ri li na na mi re nje
izos ta lih pri ho da u 2009. i izos ta nak onih ko je o~e ku je -
mo u 2010. go di ni, ta ko da bi smo za dr`a li sta bil nost i
bez sten dbaj aran `ma na.
NN: [ta je sa sred stvi ma od prve tran {e?
D@OM BI]: Sred stva od oko 131 mi li on ko ja smo
do bi li jo{ ni smo ra spo re di li, ali nam ona da ju do da tnu
sta bil nost bu d`e ta za 2009. go di nu.
NN: Ko li ko tre nu tno ima na ra ~u nu po se bnih
na mje na?
D@OM BI]: Na ra ~u nu od pri va ti za ci onih pri ho da
i sten dbaj aran `ma na tre nu tno ima mo 930 mi li ona KM,
s tim da je je dan dio ovih sred sta va od oko 387 mi li ona
ma ra ka ve} odo bren, ali ne i re ali zo van. Ta ~ni je, re ali -
zo va na su oko 184 mi li ona KM.
NN: Da li sve to zna ~i da ne }e bi ti sma nje nja
pla ta i pen zi ja?
D@OM BI]: [to se ti ~e voj nih i ci vil nih in va li dni -
na i pen zi ja, re ba lan som ni je pre dvi |e no nji ho vo sma -
nje nje. Re ba lan som ni je pre dvi |e no ni sma nje nje pla ta,
ma da smo ra zma tra li mo gu }nos ti i in ten zi vno od ma ja
sa pred sta vni ci ma sin di ka ta vo di li pre go vo re da iz vr{i -
mo odre |e nu ko re kci ju do kra ja go di ne.
Ipak, Vla da je do ni je la odlu ku da ne }e bi ti sma nje -
nja pla ta, s tim da }e mo pra ti ti pri liv pri ho da, te da uko -
li ko bu de po tre be u do go vo ru sa sin di ka ti ma bi }e
iz vr{e ne ko re kci je vi si ne za ra da kroz ko le kti vni ugo vor.
NN: Ko li ko je sma nje no pu nje nje bu d`e ta u
ovoj go di ni?
D@OM BI]: Bi lje `i mo ma nje pri ho de u odno su na
plan. Iz vr{e nje in di rek tnih po re za ko ji u bu d`e tu u~es -
tvu ju sa oko 65 od sto je za 14 od sto ma nje u odno su na
is ti pe ri od pro {le go di ne, a {to se ti ~e di rek tnih po re za
mo `e se re }i da ima mo do bro iz vr{e nje jer su oni sa mo
za pet od sto ma nji od pla ni ra nih.
NN: Da li je prvi udar ve li ke svjet ske kri ze do -
bro po dne sen?
D@OM BI]: Bi lo je vrlo bi tno da fi nan sij ski se ktor
za dr`i sta bil nost i kre di tnu akti vnost, {to se pot vrdi lo
pro {le go di ne.
Ban ke RS, ali i FBiH, ni su u~es tvo va le na fi nan sij -
skom tr`i {tu i ku po va le "za ra `e ne" har ti je, ta ko da ni su
ima le di rek tne po slje di ce. Sa da je dru gi ta las kri ze ko ji
se ogle da u ote `a nom pris tu pu ka pi ta lu na svjet skom
tr`i {tu, sma nje nju za in te re so va nos ti za pri va ti za ci ju pre -
du ze }a i kroz pri ti sak na po di za nje ka ma tnih sto pa. Ima -
mo i pa ra doks da EURI BOR pa da, a da do ma }e ban ke
ne uspi je va ju da obe zbi je de ka pi tal na svjet skom tr`i {tu.
NN: [ta je uti ca lo na amor ti za ci ju uda ra?
D@OM BI]: Ono {to je pre dnost je da smo ima li
do bro iz vr{e nu pri va ti za ci ju od ko je je ka pi tal bez za -
dr{ke bio dos tu pan, sa naj po vo ljni jim ka ma tnim sto pa -
ma u re gi onu od 4,5 do 6,5 od sto. Ova sred stva su
is klju ~i vo na mi je nje na za proi zvo dnju i uslu `nu dje la -
tnost i na ne ki na ~in su ka ra kte ri sa le 2008. i 2009. u
smi slu kre di tnih akti vnos ti ko je obez bje |u je akti vnost
pri vre de.
NN: Ka ko }e se da lje bo ri ti pro tiv kri ze?
D@OM BI]: Nas tav lja mo s ovim pro gra mom u
skla du sa mje ra ma za ubla `a va nje po slje di ca eko nom -
ske kri ze i ka pi tal no ja ~a nje fi nan sij skog se kto ra. To po -
dra zu mi je va da }e mo po bolj {a va ti per for man se
fi nan sij skog se kto ra, ka pi tal no ja ~a ti fi nan sij ske in sti tu -
ci je i to kroz odo bra va nje su bor di ni ra nih kre di ta i kroz
do ka pi ta li za ci ju pu tem pre fe ren ci jal nih i obi ~nih akci ja.
Sve to ra di mo sa na mje rom da se una pri je di po lo `aj fi -
nan sij skog se kto ra i po bolj {a ju nje go vi pa ra me tri ka ko
bi on mo gao da odi gra klju ~nu ulo gu u na re dnom pe ri -
odu i nas ta vi sa ra zvoj nim pro gra mom pre ko IRB-a.
Ne op ho dno je da se za dr`i kre di tna akti vnost ko ja je u
ovom tre nut ku naj ne op ho dni ja da bi se za dr`a la kre di -
tna akti vnost.
FORUM PLUS
12 qfubl!31. 7. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ko je od go vo ran
za to {to je Abu Ham za
po bje gao iz
za tvo ra u Ze ni ci?
M| s||m da je to q|a vn| ra -
z|oq za sto nam ne uk| -
da ju v| ze. B| |o b| kraj nje
vr| je me da se ne sto u•| n|
da se to me sta ne na
kraj.
Mar ko P.
Ako je | te ro r|s ta. bo |je je
da je ot| sao |z B|H. Ka -
mo sre ce da smo otje ra ||
|z B|H sve te Abu
Hamze. ko j|h se to || ko
na ku p| |o sv|h ov|h qo d| -
na.
Sto jan,
Zvor nik
Pa ne ma tu sta po se bno
ko men ta r| sa t|. nor ma| no
je da je do bro da je uha -
psen b| |o qdje. B| |o b|
do bro da •es ce •u je mo
ta kve v| jes t|.
Sa ne la,
Sa ra je vo
Pa. to je pos ta |o nor ma| -
no da u sv| je tu hap se te -
ro r|s te ko j| su |z B|H. a to
je sa mo jos je dan od
do ka za da na se bez bje -
dno sne aqen c| je ne ra de
svoj po sao.
Mi }o,
Ba nja lu ka
Ha pse nje Bos nja ka zboq
te ro r| zma je sa mo po ka -
za te|j nj| ho voq ra d| ka || -
zma | kraj nje je vr| je me
da me du na ro dn| or qa n|
qo nje nja do du | u B|H |
odra de po sao. tj. da po -
hap se sve ko j| na b| |o ko j|
na •|n pod st| •u te ro r|s t| -
•ke akt| vnos t|.
Jo van,
Bi je lji na
Zna •| da su ta •ne tvrdnje
ne k|h ana || t| •a ra da u B|H
dje |u ju te ro r|s t| •ke qru pe
ko je ov dje re qru tu ju bu -
du ce ub| ce. E. sad je p| -
ta nje ho ce || ove na se
sva ko ja ke po || c| je u ovoj
na soj ba na na-drza v| ne -
sto po du ze t|.
Sa nja M,
Do boj
Ka ko
ko men ta ri {e te
to {to je u
Ame ri ci
uha p{en
Bo{ njak pod
op tu `bom za
te ro ris ti ~ke
akti vnos ti?
U
Kri za ne }e
ugro zi ti bu d`et
Ne }e bi ti sma nje nja
pla ta, ali pra ti }e mo pri liv
pri ho da i ako bu de
po tre be u do go vo ru sa
sin di ka ti ma bi }e iz vr{e ne
ko re kci je pri ma nja
Ale ksan dar D`om bi},
mi nis tar fi nan si ja RS
NN: Hrvat ska po ve ca va PDv. Srb| ja p|a -
n| ra uvo de nje do da tn|h po re za za bo qa te. Da ||
se | u PS ra zm|s |ja o po ve ca nju ne k|h na me ta?
DZOM BlO: P| ta nje je da || je do bro ono sto ra d|
okru ze nje ||| su to |znu de n| po te z|. Po ve ca nja po -
res k|h op te re ce nja n| su do bra | ne tre ba |h ra d| t|
uko || ko za to ne ma po tre be. N| smo ra zm|s |ja || o
b| |o ka kvom do da tnom í|s ka| nom op te re ce nju.
Na |me. pret ho dne dv| je qo d| ne smo ra d| || í|s ka| -
no ras te re ce nje | to je je dan od ra z|o qa sto su
na s| pr| vre dn| su bje kt| í|e ks| b|| n| jer |ma ju naj ma -
nje í|s ka| no op te re ce nje u odno su na okru ze nje.
Sto se t| •e opo re z| va nja bo qa t|h. m| smo
usvo j| || Za kon o ne kre tn| na ma ko j| ce pra v| •n| je
opo re zo va t|.
Ne }e bi ti
do da tnih po re za
RS ima re zer ve u pri va ti za ci onim
pri ho di ma, dok FBiH ni je u toj po zi ci ji
D`om bi}:
Na ra ~u nu od
pri va ti za ci onih
pri ho da i sten dbaj
aran `ma na
930 mi li ona KM
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
31. 7. 2009. qfubl 13
Odlu ka za Mos tar
Ago ni ja ko ri sni ka mos tar skog grad skog pro ra ~u na na po kon je pre -
ki nu ta. Ba rem za sad. Na kon {to je vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin
In cko do nio odlu ku ko jom se pro du `a va pri vre me no fi nan ci ra nje
gra da do 30. ruj na, pre ki nu ti su {traj ko vi grad ske admi nis tra ci je i
obus tav lje na je blo ka da pro me tni ca.
Ta ko |er, vi so ki je pred sta vnik odlu ~io ka ko vi je }ni ci u mos tar skom
Grad skom vi je }u svo je pla }e i na kna de ne }e do bi ti dok ne iza be ru
gra do na ~el ni ka.
Me |u tim, In cko ovim ni je ri je {io pro blem u Mos ta ru, ali je pri vre -
me no uga sio po `ar ne za do volj stva gra |a na ko ji je go rio u gra du na
Ne re tvi. Bu du }i da je sre di {tu Her ce go vi ne ozbi ljno pri je ti lo izbi ja -
nje so ci jal nih ne mi ra,
ne {to se mo ra lo po du ze -
ti.
In cko je, ta ko |er, oda -
brao svo je vrsno so lo -
mon sko rje {e nje ko je
mos tar skim po li ti ~a ri ma
da je dru gu {an su. Na ime, ima ju jo{ naj ma nje dva mje se ca da iza be -
ru gra do na ~el ni ka i usvo je pro ra ~un. U su pro tnom, sli je de ''ra di kal -
ni je mje re'' OHR-a.
Me |u tim, ma ka kve te ra di kal ni je mje re bi le, one ne }e Mos ta ru
osi gu ra ti svje tli ju bu du }nost. Na ime, Sta tut gra da Mos ta ra, ili ka ko
ga Mos tar ci vo le na zi va ti ''lu |a ~ka ko {u lja'', je dnos ta vno je pos ta vio
pra vi la igre ta ko da omo gu }a va mos tar skim po li ti ~a ri ma da u ne do -
gled bi ra ju gra do na ~el ni ka i usva ja ju pro ra ~un.
[to oni za sad i ~i ne.
Bez pro mje ne Sta tu ta, nit ko ne mo `e ga ran ti ra ti da se Mos tar i za
~e ti ri go di ne ne }e na }i u is toj si tu aci ji kao {to se na {ao u ovoj ne sre -
tnoj 2009.
STAV
Pi {e:
Ju ri ca GU DELJ
In cko pri vre me no
uga sio po `ar
ne za do volj stva gra |a na
Press
DA ILY MA IL
Forum
VREME
^etni~ke
pretnje
Milošu Vasi}u
GLOBUS
[eks }e
osloboditi
Glava{a
D`oen Me ki, ko joj su se ubrzo
na kon po ro |a ja po ja vi li osip i pli -
ko vi, ot kri la je da je aler gi ~na na
svo ju be bu, {to je za is ta ri je dak
slu ~aj.
Dva de se to smo go di{ nja D`oen
Me ki ni je mo gla da uzme u na ru ~je
svog si na D`ej msa, ni ti da ga po -
ma zi, zbog bol nog osi pa ko ji bi do -
bi la. Ona sa da mo ra da obla ~i
odje }u od mu sli na da bi mo gla da
pri |e svom si nu.
Na kon bi op si je ko`e, `eni je us ta -
nov lje na ri jet ka bo lest ko`e - pem -
phi go id ges ta ti onis, iza zva na
aler gij skom rea kci jom ko ja se kod
nje ra zvi la jo{ za vri je me tru dno }e.
Ova kva aler gi ja, ko ja se po jav lju je
je dnom u 50.000 tru dno }a, ra zvi ja
se ka da se za vri je me tru dno }e u
maj ~i nom ti je lu for mi ra ju an ti ti je la
ko ja se bo re pro tiv pro te ina nas ta lih
u tru dno }i. Do kto ri su je upo zo ri li
da bi ta kvo sta nje mo glo da tra je
go di na ma, kao i da su {an se 95 ods -
to da bi se to mo glo de si ti i u na re -
dnoj tru dno }i.
Iako ova aler gi ja ne uti ~e na D`ej -
msa, na D`oeni no na re dno di je te bi
mo gla ima ti ne ga ti vne po slje di ce.
Dok je D`oen bi la na te ra pi ji ja kim
ste ro idi ma, njen mu` Ro bert se bri -
nuo o dje te tu. Me kijevoj su se, na -
kon mje sec da na te ra pi je, ko na ~no
po vu kli pli ko vi i ona je prvi put
mo gla da za grli svo je dije te, a da
pri tom ne osje ti bol.
"Ka da su mi re kli da sam aler gi -
~na na svo ju be bu, po mi sli la sam da
je to ne ka vrsta {a le. I sa ma po mi -
sao na to da ne }u mo }i da dr`im
svo je di je te u na ru ~ju ~i ni la mi se
ne po dno{ lji vom", re kla je Me ki-
jeva.
"Ali ka da sam shva ti la da je to is -
ti na, bi la sam po tpu no o~aj na. Kao
da se ci je li svi jet odje dnom sru {io.
Bi lo mi je mno go te {ko, mo ra la
sam da gle dam ka ko moj mu` ku pa
na {eg si na, {to je tre ba lo ja da ra -
dim, ali ni sam mo gla ni da mu pri -
|em. Ni sam mo gla ni da tje {im
svog si na ka da je pla kao", re kla je
Me kijeva.
Maj ka aler gi ~na
na svo je di je te
Obla ~i odje }u od
mu sli na da bi mo gla da
pri |e svom si nu
Nemiri i nesanice
Pi {e:
Dra go PILSEL
sa da{ njem oso bi to te {kom kri znom
sta nju europ ske i svjet ske po vi jes ti - fi -
nan cij skom, go spo dar stve nom, so ci jal -
nom te po naj vi {e mo ral nom - i na {e
ze mlje ima ju ozbi ljnih pro ble ma. Sveo -
p}a je kri za za pra vo jo{ du blja zbog
mno{ tva frus tra ci ja, tjes ko ba i stra ho va
pre os ta lih na kon pre trplje nog ra ta.
^i ni lo mi se po go dno pre ni je ti Ma ni fest
Kr{}an kog aka dem skog kru ga "U slu `bi ~o vje ka i
za je dni ce". On da je uvid u pro ble ma ti ku i nu di
rje {e nja za mno ge na {e po te {ko }e. Dru{ tve ne i
po li ti ~ke na ro ~i to (o ~e mu }u pi sa ti u idu }im nas -
tav ci ma).
No, bez ob zi ra na kri zu i zbog to ga {to se
mo ra mo ozbi ljno po za ba vi ti te {kim po slom re ha -
bi li ta ci je po li ti ke, tre ba mo pos ta vi ti svo je pri ori te -
te, uo~i ti po se bne pro ble me te pro na }i na ~i ne
nji ho va rje {a va nja, a uz to i da os tva ri mo svo je i
europ ske le gi ti mne in te re se u europ skom kon tek -
stu. Pred na ma je raz do blje kon so li da ci je, us kla |i -
va nja i pri la go |a va nja na ci onal nog `i vo ta, kao i
de mo krat skog sus ta va i in sti tu ci ja unu tar europ -
skih i svjet skih in te gra ci ja, u ~i jim }e okvi ri ma
mo ra ti za {ti ti ti i pro mi ca ti {to bo ga ti ji i sves tra ni ji
ra zvoj na {e ga iden ti te ta i uvje te na {e ga pos to ja -
nja.
Ve li ~i na te po vi je sne za da }e za hti je va na
svim po dru ~ji ma su ra dnju, so li dar nost i po ve zi va -
nje svih na ci onal nih i gra |an skih sna ga i nji ho vih
eli ta, kao i {to zna tni je sma nji va nje i iz bje ga va nje
{te tnih po dje la ko je pos to je i u dru{ tvu.
Mno ge go spo dar stve ne i ra zvoj ne ne je dna -
kos ti, kao i one izme |u bo ga tih i si ro ma {ni jih te
oso bi to kraj nje si ro ma {nih di je lo va i kra je va svi -
je ta, os ta ju ne ri je {en pro blem na {e ga vre me na i
neo dr`a nih obe }a nja bo ga tih si ro ma {ni ma, ta ko
da da nas tvo re nje go vu tra gi ~nu i ne pri hva tlji vu
po di je lje nost. Njoj va lja pri do da ti i kul tur nu za os -
ta lost, ne pro svi je }e nost i ne pi sme nost te ne do vo -
ljnu ili go to vo ni ka kvu zdrav stve nu i eko lo {ku
skrb.
U te me lju sa da{ njih so ci jal nih, go spo dar stve -
nih i fi nan cij skih ne vo lja ko je po tre sa ju svi jet sto -
ji, pak, du bin ska du ho vna kri za, kri za sa mo ga
~o vje ka i nje go vih te me ljnih vre dno ta. To ozbi ljno
kri zno sta nje tra `i oku plja nje svih de mo krat skih i
bri gom za ~o vje ka za uze tih sna ga, ko ji ma su
vrho vna vre dno ta ljud ska oso ba, nje zi na do bro bit
i dos to jan stvo, kao i hu man `i vot dos to jan ~o vje -
ka.
Za to va lja uo~i ti slje de }e pro ble me: 1. stav -
lja nje po je di na ~nih in te re sa - bi li to in te re si po je -
di nih po li ti ~kih stra na ka ili dru gih in te re snih
sku pi na - iznad ja vnog in te re sa i za je dni ~kog do -
bra; 2. ne po {to va nje i ne do vo ljno za la ga nje za iz -
gra dnju pra vne dr`a ve, kao i igno ri ra nje
europ sko ga de mo krat skog du ha u in sti tu ci ja ma
od ja vnog in te re sa - od naj vi {ih do naj ni `ih; 3. ve -
li ke so ci jal ne ne prav de i go spo dar ske ne je dna kos -
ti me |u lju di ma i po je di nim dru{ tve nim slo je vi ma
ko je ni su plod po {te no ga ra da; 4. to le ri ra nje ra zli -
~i tih obli ka ko rup ci je i po dmi tlji vos ti, od su ko ba
in te re sa do iznu |i va nja i is ko ri {ta va nja ja vnih slu -
`bi ili po lo `a ja za pri va tne svrhe i in te re se, te ~ak
i za ko ni ma re gu li ra nih dru{ tve no i mo ral no ne pri -
hva tlji vih po vlas ti ca; 5. mi re nje s vi so kom ne za -
po sle no{ }u i be sper spe kti vno{ }u mla dih te
oso bi to s traj nim na pu {ta njem za vi ~a ja i odlje vom
mla |eg i vi so koo bra zo va nog sta no vni{ tva, {to sve
pri do no si kul tur nom osi ro ma {e nju ze mlje i de mo -
graf skom slo mu; 6. na vo |e nje na pre tje ra nu po -
tro{ nju, iznad ma te ri jal nih mo gu }nos ti po je di na ca
i obi te lji te stva ra nje du `ni ~ke ovi snos ti i du `ni -
~ko ga rop stva; 7. be zob zir no uni {ta va nje neo -
bnov lji vih pri ro dnih bo gat sta va te ra si pa nje i
one ~i{ }a va nje mno gih dru gih; 8. sma nji va nje pra -
va za po sle nikâ, oso bi to ra dnikâ s ni `im pri ma nji -
ma i ne re do vi tost, {to vi {e izos ta nak is pla ta
za slu `e nih za ra da; 9. ne do vo ljna bri ga dr`a ve za
so ci jal no ugro `e ne ka te go ri je sta no vni{ tva, na po -
se za dje cu, mla de, `e ne, ra dni ke i umi rov lje ni ke,
kao i, uo p}e, ve li ke so ci jal ne ne prav de te go spo -
dar stve ne ne je dna kos ti me |u lju di ma i dru{ tve -
nim slo je vi ma; 10. to le ri ra nje ba ha tos ti
od go vor nih lju di, ~el nikâ ci vil nih vlas ti i stra na ka,
za tvo re nos ti ja vnih slu `bi, bi ro kra ti za ci je i neo -
sje tlji vos ti za pra va, po tre be i pro ble me gra |a na;
11. pro mi ca nje in di vi du ali zma, re la ti vi zma i ni hi -
li zma, kao i dru{ tve ne ane mi je i ne od go vor nos ti;
12. ra {i re no be za ko nje i na si lje, po se bno me |u
mla di ma, nji ho vo pa da nje pod utje caj dro ge i or -
ga ni zi ra nog kri mi na la; 13. stva ra nje osje }a ja u
gra |a na da su ne za {ti }e ni te da ih do vo ljno ne {ti -
te ni po li ci ja, ni su do vi, ni od vje tni ci, {to mno ge
od njih po ti ~e da uzmu prav du u svo je ru ke; 14.
ola ko pri hva }a nje ne oli be ral nih rje {e nja u go spo -
dar stvu, kao i zas tu pa nje pri je ke po tre be de re gu -
la ci je, li be ra li za ci je i pri va ti za ci je go to vo svih
se kto ra dru{ tva, a po se bi ce zdrav stva i {kol stva
kao ja ma ca je dna kos ti i so li dar nos ti; 15. ne pre po -
zna va nje i ne uva `a va nje le gi ti mnih na ci onal nih
in te re sa u po li ti ci i go spo dar stvu, na vlas ti to iden -
ti te ta u kul tu ri, te nji ho va ne do vo ljna za {ti ta i pro -
mi ca nje u odno si ma sa svi je tom, bez
us ko gru dnog na ci ona li zma i za tva ra nja, ali i bez
po dlo `ni ~kog odno sa i 16. ne dos ta tak sa mo kri ti -
~nos ti me |u pri pa dni ci ma kle ra svih vjer skih za -
je dni ca i crka va, sus ta vno pre {u }i va nje vlas ti tih
po gre {a ka, skri va nje iza vlas ti tog auto ri te ta, po la -
ga nje is klju ~i vo ga pra va na is ti nu i ne do vo ljno
po zna va nje te me ljnih pro ble ma su vre me nog ~o -
vje ka.
Ovim }e mo ra zmi{ lja nji ma nas ta vi ti. Da nas,
svi ma ko ji ma ne dos ta je na da, skep ti ci ma i obes -
hra blje ni ma, ali i svi ma ko ji tra `e do bro, prav du i
slo bo du, svi ma ko ji se ne pre da ju, upu }u je mo va -
`nu po ru ku ka ko bi svi za je dno pos ta li su di oni ci
na vlas ti tom pu tu i gra di te lji slo bo dni je ga i ~o vje -
~ni je ga svi je ta.
Na {im
pro ble mi ma
va lja pri do da ti
i kul tur nu
za os ta lost,
ne pro svi je }e nost i
ne pi sme nost te
ne do vo ljnu ili
go to vo ni ka kvu
zdrav stve nu
i eko lo {ku skrb
Uo~a va se
ne dos ta tak
sa mo kri ti ~nos ti
me |u pri pa dni ci ma
kle ra svih vjer skih
za je dni ca i crka va,
te sus ta vno
pre {u }i va nje
vlas ti tih po gre {a ka
Mno ge go spo dar stve ne i ra zvoj ne ne je dna kos ti, kao i one
izme |u bo ga tih i si ro ma {ni jih os ta ju ne ri je {en pro blem
na {e ga vre me na i neo dr`a nih obe }a nja bo ga tih si ro ma {ni ma
U
Re ha bi li ta ci ja
po li ti ke (1)
14 qfubl!31. 7. 2009.
Pre sje kao
ve ne `i le tom
RO GA TI CA - Dra gan \u ka -
no vi} (35) iz vr{io je sa mo ubis -
tvo u po ro di ~noj ku }i u mjes tu
To plik, op {ti na Ro ga ti ca.
Kri mi na lis ti ~ka po li ci ja CJB
Isto~no Sarajevo i de `ur ni lje -
kar Do ma zdrav lja kon sta to va li
su da je \u ka no vi} iz vr{io sa -
mo ubis tvo pre sje kav {i ve ne `i -
le tom. (Srna)
Uni {ten za sad
in dij ske
ko no plje
DO BOJ - Do boj ska po li ci ja
pro na {la je i uni {ti la za sad in dij -
ske ko no plje u mjes tu Gor nja
Grap ska, sa op {te no je iz do boj -
skog Cen tra ja vne bez bje dnos ti.
Po li ci ja je u sri je du na ovoj
lo ka ci ji pro na {la i odu ze la 41
sta blji ku in dij ske ko no plje, vi si -
ne od 20 do 180 cen ti me ta ra,
kao i 28 gra ma su vog lis ta bi -
ljke. (Srna)
Pri je tio biv {oj
su pru zi
i k}er ki
ORA [JE - A.K. iz Ora {ja pre -
ksi no} je uhi }en i pri tvo ren
zbog ozbi ljnih pri je tnji svo joj
biv {oj su pru zi H.B. i k}er ki
H.K., prio p}i li su iz Po li cij ske
upra ve ora {ke.
Ora {a nin je u pi ja nom sta nju
zlos tav ljao k}e ku i biv {u su pru -
gu, s ko ji ma `i vi na is toj adre si,
ali odvo je no.
N.Tr.
Na ga zio
na mi nu
GO RA @DE - Ekrem [a lo iz
se la No va ko vi }i za do bio je te `e
po vre de ka da je ju ~e uju tru na -
ga zio na mi nu u mjes tu Ba nja -
~a, na lo ka li te tu Pre lju }e kod
Go ra `da, gdje su se to kom ra ta
na la zi le li ni je fron ta.
Ekrem je s pri ja te lji ma kre nuo
u sje ~u ogre vnog drve ta, {to mu
je je di na pri li ka da za ra di no -
vac, s ob zi rom na to da je ne za -
po slen. (Fe na)
U kon tej ne ru
pro na |e ne
bom be i mi na
TRE BI NJE - Sta nov nici tre -
binj skog pri grad skog na se lja
Pri dvor ci su u sri je du po po dne
u kon tej ne ru za sme }e na {li ~e -
ti ri ru ~ne bom be i je dnu ku mu -
la ti vnu mi nu, sa op {te no je ju ~e
iz po li ci je.
Pri pa dni ci Ci vil ne za {ti te su,
ka ko je sa op {te no u po li ci ji,
uklo ni li ove ek splo zi vne na pra -
ve, za ko je se pre tpos tav lja da
su za os ta le iz mi nu log ra ta, a
ne sa vje sni su ih gra |a ni ba ci li u
kon tej ner.
V.D.
Hronika
Policijski
bilten
BA NJA LU KA - Dra gan Pe no,
zva ni Ga gi, op tu `en za pol no na -
si lje nad tro go di{ njom dje voj ~i -
com, izja vio je ju ~e pred su di jom
za pret ho dno sa slu {a nje ba nja lu -
~kog Okru `nog su da da ni je kriv
i da se ne osje }a kri vim.
Pe no je op tu `en da je 26. ma ja
ove go di ne oko osam ~a so va uju tro
iz vr{io pol no na si lje nad tro go di{ -
njom A.B., k}er kom svo jih biv {ih
pod sta na ra.
Pe no je, ka ko sto ji u op tu `ni ci,
mon struo zno kri vi ~no dje lo iz vr{io
u dne vnom bo rav ku svo je po ro di -
~ne ku }e u ba nja lu ~kom na se lju Pe -
tri }e vac.
"Pe no je obu ~en u do nji ve{ sje dio
na ta bu reu i izme |u svo jih ra {i re nih
no gu dr`ao o{te }e nu tro go di{ nju
dje voj ~i cu. Za tim joj je za di gnuo
ha lji nu, a ga }i ce spus tio do gle` nje -
va na no ga ma", na ve deno je u op tu -
`ni ci ba nja lu ~kog Okru `nog
tu `i la{ tva.
Op tu `e ni Pe no, ka ko sto ji u op tu -
`ni ci, za tim je uhva tio dje voj ~i cu za
struk, te svoj pol ni or gan pri tis ki vao
i po vla ~io pre ko me |u no `ja tro go -
di{ nje dje voj ~i ce.
Tro go di{ nja A.B. je na kon sve ga
za do bi la po vre de, odno sno krvni
po dliv.
N.M.
Op tu `e ni za pe do fi li ju
ne osje }a se kri vim
Se dmo ri ca u pri tvo ru,
dvo ji ca pu {te na
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Ku }a po ro di ce ]o ra li} u sa ra -
jev skom na se lju Vra tnik iz gor je la je u po `a ru ko ji
je izbio ju ~e uju tru.
^e tvo ro ~la na po ro di ca spa va la je na spra tu ka da
su ih oko pet sa ti pro bu di li va tra i dim i, ka ko ka `u, je -
dva su se spa sli po {to se po `ar brzo {i rio.
U po `a ru ni je bi lo po vri je |e nih, ali je ma -
te ri jal na {te ta ve li ka. ^la no vi po ro di ce ]o ra li} ka za li
su da }e bo ra vi ti kod ro dbi ne dok ne sa ni ra ju ku }u.
Iz po li ci je je re ~e no da je vje {tak za pro tiv po `ar nu
za {ti tu ut vrdio da po `ar ni je na mjer no po dme tnut.
"Vje {tak je ut vrdio da je po `ar izbio u {u pi ko ja se
Bi jeg pred
A. SOR GU^
SA RA JE VO - Su vad \i di} i Amir Ibra hi mi
izja sni li su se ju ~e u Su du BiH da ni su kri vi za te ro -
ris ti ~ki na pad na tr`ni cen tar FIS u Vi te zu.
S ob zi rom na to da su ne gi ra li kri vi cu, op tu `e ni ma
}e po ~e ti su |e nje.
"Ek splo zi vna na pra va je 9. okto bra 2008. go di ne
pos tav lje na u po slo vno-pro daj nom cen tru FIS u Vi te zu,
usljed ~i je je ek splo zi je je dna oso ba po gi nu la, dok je vi -
{e oso ba za do bi lo te {ke tje le sne po vre de opa sne po `i -
vot", na vo di se u op tu `ni ci.
Se nad Kre ho, bra ni lac dru go op tu `e nog
Ibra hi mi ja, na ju ~e ra{ njem ro ~i {tu je za tra `io od Sud -
skog vi je }a da od KPZ-a u Ze ni ci pri ba vi in for ma ci je o
te ra pi ji ko ju nje gov bra nje nik do bi ja.
Pre ma Kre hi nim ri je ~i ma, Ibra hi mi je ju ~e iz gle dao
kao dro gi ran.
\i di} i Ibra hi mi su, ka ko se na vo di u op tu `ni ci, u
pe ri odu izme |u 1. i 9. okto bra 2008. go di ne u Vi te zu,
po pret ho dnom do go vo ru sa nji ma po zna tim oso ba ma,
sa ~i ni li ek splo zi vnu na pra vu ve li ke ra zor ne mo }i.
\i di} je, na zah tjev Ibra hi mi ja, na pra vio ovu na pra -
vu ko ris te }i voj ni plas ti ~ni ek splo ziv vi so ke ra zor ne
mo }i ti pa pen trit.
On je na pra vu, ka ko se na vo di, po slao Ibra hi mi ju
po ne po zna tom ~o vje ku, ko ji ju je i unio u FIS i os ta vio
na po li ci za po su |e ovog trgo va ~kog cen tra. Na pra va je
ek splo di ra la ka da su je za po sle ni u FIS-u po ku {a li izni -
je ti.
U ek splo zi ji je po gi nuo za {ti tar Zvon ko
Bar bi}, a te {ko je ra njen Jo sip [a ri}. Ne ko li ko oso ba je
la k{e po vri je |e no.
U op tu `ni ci se na vo di da je usljed ovog te ro ris ti -
~kog ~i na do {lo do pa da pro me ta u FIS-u za oko 2,7 mi -
li ona KM u po slje dnjem kvar ta lu pro {le go di ne.
Op tu `e ni za te ro ri zam
ne gi ra li kri vi cu
U FIS po dme tnu li
na pra vu ve li ke ra zor ne mo }i
DRVAR - @e ljko Ka ra no vi} (35) pri jav ljen je su di ji za pre kr{a je zbog
na ru {a va nja ja vnog re da i mi ra, jer je na grad skoj pi ja ci u Drva ru pri je -
tio da }e akti vi ra ti dvi je ru ~ne bom be ko je je dr`ao u ru ka ma, izja vio je
Ivi ca Vrdo ljak, por tpa rol Upra ve po li ci je MUP-a Li vanj skog kan to na.
On je pot vrdio da je Ka ra no vi} u uto rak oko 14 ~a so va u al ko ho li sa nom
sta nju pri je tio akti vi ra njem ru ~nih bom bi, na kon ~e ga je pri ve den u drvar sku
po li ci ju, gdje je al ko- tes tom ut vr|e no da je imao ~ak 4,11 pro mi la al ko ho la
u krvi. (Srna)
Pi jan pri je tio
aktiviranjem bom bi
Za tra `e no pro du `e nje
pri tvo ra za ra zboj ni ke
BA NJA LU KA - Ale ksan dar Si mo no vi}, ba nja lu ~ki okru `ni tu `i lac,
za tra `io je ju ~e od su da da pro du `i pri tvor za jo{ dva mje se ca Da li bo ru
Ba ti }u (26) i Bo ja nu Ja kov lje vi }u (26), obo ji ci iz Gra di {ke, osu mnji ~e -
ni ma za ra zboj ni{ tvo nad bra ~nim pa rom pen zi one ra J.P. (66) i M.P.
(80) u La min ci ma, kod Gra di {ke.
Ba nja lu ~ko Okru `no tu `i la{ tvo jo{ ni je po di glo op tu `ni cu pro tiv osu mnji -
~e nih, a "Ne za vi snim" je pot vr|e no da su Ba ti} i Ja kov lje vi} u me |u vre me -
nu u po tpu nos ti pri zna li kri vi cu.
Si mo no vi} je pro du `e nje pri tvo ra za tra `io zbog bo ja zni da bi osu mnji ~e ni
bo rav kom na slo bo di mo gli uti ca ti na is tra gu i na svje do ke, odno sno o{te }e -
ne. Za oru `a nu plja ~ku pen zi one ra iz La mi na ca osu mnji ~e na je i Gor da na
Maj ki} (21), ko ja je "ti po va la" ra zboj ni ci ma ku }u ko ju tre ba da oplja ~kaju,
ko ja se ne na la zi u pri tvo ru. Sa u~e snik je bio i Bo ri slav Vu ko sav lje vi} (36),
ko ji je nekoliko da na na kon ra zboj ni{ tva uha p{en u Hrvat skoj, gdje }e se i
vo di ti pos tu pak pro tiv nje ga.
N.M.
Vje {tak je ut vrdio
da po `ar ni je
po dme tnut, ali po ro di ca
is ti ~e da u {u pi oda kle
se va tra pro {i ri la ne ma
ni ka kvih in sta la ci ja
Su vad \i di} i Amir Ibra hi mi
na izja{ nja va nju o kri vi ci
TU ZLA - Vla sni ku dis ko te ke
"Ro ma" Asi mu Ku ~e vi }u i nje go -
vim izba ci va ~ima Ra den ku Bo -
gda no vi }u, [ev }e tu Kur to vi }u,
Ha sa nu Ho d`i }u, te Be ri zu Ka bi -
lo vi }u, Va hi du Fej zi }u i Ade mi ru
Me hme do vi }u Op}in ski sud Tu -
zla ju ~e je pro du `io pri tvor za jo{
dva mje se ca zbog u~e{ }a u pu -
cnja vi kod dis ko te ke.
Sud je odlu ~io da izba ci va ~a Fa -
hru di na Ma zi}a pus ti na slo bo du
na kon {to je mje sec da na pro veo u
pri tvo ru. Na slo bo du je pu {ten i Sa -
dik Ka hri}, osu mnji ~en za po ma ga -
nje iz vr{i oci ma na kon kri vi ~nog
dje la, za ko jeg kan to nal ni tu `i lac ni -
je ni tra `io pro du `e nje pri tvo ra.
Pu cnja vi na par kingu iza dis ko te ke
pret ho dio je in ci dent u "Ro mi", oda -
kle su izba ci va ~i is tje ra li Ka bi lo vi }a
i Ze hmi ra Ka hri }a. Njih dvo ji ca su
se ka sni je, s pri ja te lji ma, vra ti li na -
oru `a ni, a na par king je do {lo do va -
tre nog okr{a ja u ko jem je ispa lje no
18 me ta ka. Ka bi lo vi} je po go |en u
no gu, a Ze hmir Ka hri} je po dle gao
usljed po vre da ko je je pri li kom bi je -
ga za do bio u sao bra }aj noj ne sre }i.
J.[.
Iz gor je la ku }a po ro di ce
]o ra li} u sa ra jev skom
na se lju Vra tnik
Amra ]o ra li}: Da smo os ta li jo{ ne ko li ko mi nu ta, iz gor je li bi smo
31. 7. 2009. qfubl 15 Hronika
na la zi uz ku }u, a u ko joj su bi la drva i ugalj, ali }e na -
kna dno bi ti ut vr|e no ka ko je do {lo do po `a ra", re kao
nam je sa go vor nik iz po li ci je.
]o ra li }i su mnja ju da je po `ar na mjer no po dme tnut,
jer u {u pi ne ma ni ka kvih in sta la ci ja. Ka `u da se u bli zi ni
nji ho ve ku }e oku plja ju nar ko ma ni kod je dnog nji ho vog
ko m{i je.
^la no vi po ro di ce ]o ra li} ju ~e su za hva lji va li bo gu
{to su na vri je me us pje li iza }i iz ku }e, jer se po `ar {i rio
ve li kom brzi nom.
Amra ]o ra li} i njen su prug su u tre nut ku
izbi ja nja po `a ra sa si nom i de se to mje se ~nom be bom
spa va li na spra tu ku }e ko ji je po tpu no uni {ten.
"Pro bu di lo me ne ko puc ke ta nje i dim, vi dje la sam
va tru, uze la sam di je te u na ru ~je i za je dno s mu `em smo
iza {li iz ku }e u pi d`a ma ma. Da smo os ta li jo{ ne ko li ko
mi nu ta u ku }i, iz gor je li bi smo", is pri ~a la je Amra ]o ra -
li}.
Do da la je da ni {ta od stva ri, pa ni do ku men te, ni je
mo gla spas ti, jer se va tra {i ri la ve li kom brzi nom.
Nje na sve krva Ra mi za ]o ra li} ka za la je da se 30
go di na "ku }i la" i da joj je sve uni {te no u ne ko li ko mi nu -
ta.
"Naj va `ni je je to da su mi se dje ca us pje la spas ti, a
sve }e se po no vo na ba vi ti", ka za la je ona.
Ka ko je do da la, va tra je bi la za hva ti la i krov ku }e
nje nog ko m{i je Ome ra Fer ha to vi }a, a od to plo te su mu i
pro zo ri po pu ca li.
va trom u zo ru
N. MO RA ^A
BA NJA LU KA - Ne po zna ti pro val ni ci oplja -
~ka li su u uto rak uju tro po ro di ~nu ku }u Ra de ta
Jo vi }a, po zna tog ba nja lu ~kog bi zni sme na i vla sni -
ka fir me "Brdo-pro met", oda kle su ukra li zla tni
na kit vri je dan 30.000 ma ra ka.
"Ne za vi snim" je pot vr|e no da se pro va la do go di -
la u Jo vi }e voj ku }i, ko ja se na la zi u Uli ci Du {a na Jo -
ki }a u ba nja lu ~kom na se lju La u{.
"Pro val nik je u no }i izme |u po ne dje ljki i
utor ka u ku }u Jo vi }a u{ao kroz pro zor ku pa ti la. Na -
kon pro va le pro na {ao je me tal ni sef i iz nje ga ukrao
zla tni na kit, ~i ja vri je dnost je pro ci je nje na na 30.000
ma ra ka", ka zao je izvor "Ne za vi snih" iz ba nja lu ~ke
po li ci je.
^i tav slu ~aj po li ci ji je pri jav ljen u uto rak, 28. ju -
na, u 12 ~a so va, na kon ~e ga je i iz vr{en uvi |aj ka ko bi
bi li pro na |e ni tra go vi ko ji bi ot kri li iden ti tet pro val ni -
ka.
Do Ra de ta Jo vi }a, vla sni ka oplja ~ka ne ku }e, ju ~e
ni smo mo gli do }i jer se, ka ko su nam re kli u fir mi
"Brdo-pro met", s po ro di com na la zi na go di{ njem
odmo ru.
"Ni {ta vam ne mo `e mo re }i u ve zi s pro va -
lom. Gaz da je s po ro di com oti {ao na mo re", ka za li su
u ovoj fir mi.
Ne ko li ko ~a so va na kon pro va le u ku }u Jo vi }a,
pro val ni ci su iz vr{i li pre me ta ~i nu i u ku }i Ili je Ko va -
~e vi }a, ko ja se ta ko |e na la zi u ba nja lu ~kom na se lju
La u{, u Uli ci Mi lo {a Ma ti }a.
Izvor "Ne za vi snih" iz ba nja lu ~ke po li ci je na veo
je da iz Ko va ~e vi }e ve ku }e ni je odne se no ni {ta.
Od bi zni sme na ukra li
zla to vri je dno 30.000 KM
U for du vo zio
dva ki lo gra ma
ma ri hu ane
DER VEN TA - Der ven tska
po li ci ja uhap si la je D.M. (50) iz
Po dnov lja u op {ti ni Do boj, kod
kojeg je pro na {la dva ki lo gra ma
ma ri hu ane, pi {tolj i 13 me ta ka,
ko ji su odu ze ti, sa op {tio je Ti -
ho mir Na ri}, na ~el nik Cen tra
ja vne bez bje dnos ti Do boj.
Po li ci ja je na lo kal nom pu tu u
mjes tu @e ra vac u op {ti ni Der -
ven ta pri li kom kon tro le auto -
mo bi la mar ke ford fi jes ta,
ko jim je uprav ljao D.M., pro na -
{la plas ti ~nu vre }i cu u ko joj se
u alu mi ni jum skoj fo li ji na la zi la
upa ko va na ma ri hu ana uku pne
te `i ne 1.043,6 gra ma i pa ket u
kojem je bi la ma ri hu ana te `i ne
1.050,4 gra ma. (Srna)
Sa slu {an
Su per be ba
SA RA JE VO - De jan Vu ko -
vi}, zva ni Su per be ba, osum -
nji~en za kra |u vo zi la i iznu du
no v ca, sa slu {an je u Kan to nal -
nom tu `i la{ tvu u Sa ra je vu, gdje
}e bi ti za dr`an 24 sa ta, ka zao je
ju ~e tu `i lac Oleg ^av ka.
On je do dao da }e Kan to nal -
nom su du u Sa ra je vu da nas
upu ti ti zah tjev za odre |i va nja
pri tvo ra Vu ko vi }u za kra |u i
iznu du. Ka ko sa zna je mo, Vu -
ko vi} je ne gi rao da je po ~i nio
kri vi ~na dje la zbog ko jih je
uha p{en u sri je du u za je dni ~koj
akci ji pri pa dni ka MUP-a KS i
CJB-a Is to ~no Sa ra je vo, te u
sa ra dnji s OSA. On je osu mnji -
~en da je 22. ju la ukrao vo zi lo
BMW do kto ru Mir sa du Ka ci li,
{e fu Cen tra za srce Kli ni ~kog
cen tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vu.
A.S.
Ma ri} ne gi rao
kri vi cu
SA RA JE VO - Zo ran Ma ri}
izja snio se ju ~e da ni je kriv za
ra tni zlo ~in pro tiv ci vil nog sta -
no vni{ tva na po dru ~ju Jaj ca, sa -
op {te no je iz Su da BiH.
U op tu `ni ci se na vo di da je
Ma ri}, 10. sep tem bra 1992. go -
di ne, kao pri pa dnik Voj ske RS,
za je dno sa dru gim pri pa dni ci -
ma or ga ni zo va ne gru pe na oru -
`a nih lju di, u~es tvo vao u
ne za ko ni tom li {a va nju slo bo de
i na sil nom izvo |e nju iz ku }a ci -
vil nog bo{ nja ~kog sta no vni{ tva
i nji ho vom sa ku plja nju na
mjes tu Oso je. (Srna)
Sej do vi} se
ni je po ja vio
na ro ~i {tu
ZE NI CA - Adnan Sej do vi}
(24) iz Sa ra je va ni je se ju ~e po ja -
vio na Kan to nal nom su du u Ze -
ni ci, gdje je tre balo da se izja sni
o op tu `ni ci za po ku {aj ubis tva.
Su di ja za pret ho dno sa slu {a nje
Fa ik Spa hi} ka zao je ka ko op tu -
`e ni ni je ni pri mio po ziv na ku -
}noj adre si, pa je po ziv po no vo
upu }en, a no vo ro ~i {te za ka za no
za kra j av gus ta.
Sej do vi} se te re ti da je 18. ju la
po {le go di ne, dok je iz dr`a vao
ka znu u KPZ-u, na o~i gled broj -
nih svje do ka is pred ka fe d`i ni ce
KPZ Ze ni ca bez ra zlo ga i po vo -
da pri {ao s le |a Mir zi [a to ro vi -
}u i no `em mu za dao vi {e ubo da
u pre dje lu ple }a i le |a. (Ze da)
Vijesti
U ba nja lu ~kom na se lju
La u{ oplja ~ka na
ku }a Ra de ta Jo vi }a
Ra de Jo vi}
je tre nu tno
s po ro di com
na mo ru
Ga se nje po za ra je b| |o ote za no zboq
ne pr|s tu pa •nos t| te re na na ko jem se na |a z| ku -
ca. Pro b|em su pred stav |ja |a | vo z| |a ko ja su b| -
|a par k| ra na na us koj ces t|. te su va tro qas c|
|ma || pro b|e ma da pr| du ku c|.
Ga s| || smo va tru kan ta ma s vo dom. a|| smo
b| || ne mo cn| dok n| su do s|| va tro qas c|. Tre ba |o
|m je dos ta vre me na da st| qnu. Ne k| •o vjek je
par k| rao auto na sred pu ta | n| su mo q|| pro c|.
ka za |a je Amra Oo ra ||c.
Te `ak pris tup
va tro ga snim ko li ma
]o ra li }i
na mje ra -
va ju
bo ra vi ti
kod
ro dbi ne
dok ne
sa ni ra ju
uni {te nu
ku }u
Za ne ko li ko mi nu ta
uni {te ne stva ri ko je
su go di na ma sti ca li
FO TO N.UGLJE [A
Ku }a vla sni ka
"Brdo-pro me ta"
Ra de Jo vi}
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
[TRPCE - Pred sje dnik op {ti ne
[trpce Stan ko Ja kov lje vi} po tpi -
sao je ju ~e ko le kti vni spo ra zum s
Ko sov skom elek tro ener get skom
kor po ra ci jom (KEK), {to je bio je -
dan od pre du slo va da stru ja bu de
uklju ~e na sta no vni ci ma Si ri ni }ke
`u pe.
"Po sle de se to dne vnih pre go vo ra
ko ji su na mo men te li ~i li na ago ni ju,
da nas smo po tpi sa li ko le kti vni spo -
ra zum sa KEK-om", re kao je ju ~e
Ja kov lje vi}, uz na zna ku da ni je bi lo
no vih uslov lja va nja KEK-a.
Ne po sre dno po sli je po tpi si va nja
spo ra zu ma, u sa lu Skup {ti ne op {ti ne
[trpce do {ao je mo bil ni tim KEK-a
ko ji je po ~eo da na pla }u je pa u{al od
26 evra po do ma }in stvu od gra |a na.
Jo{ osam ta kvih ti mo va ko ji }e na -
pla }i va ti pa u{al ra spo re |e no je po
se li ma u oko li ni [trpca.
Sa pred sta vni ci ma KEK-a do go vo -
re no je da rad tih ti mo va obez bje |u -
ju pa tro le Ko sov ske po li ci je iz
[trpca.
Ja kov lje vi} je re kao da mu je di re -
ktor KEK-a u Uro {ev cu Idriz Ru {i ti
pre nio po slije po tpi si va nja spo ra zu -
ma da }e stru ja bi ti uklju ~e na na kon
{to 70 od sto do ma }in sta va u Si ri ni -
}koj `u pi upla ti pa u{al od 26 evra. U
sri je du su pred sta vni ci KEK-a pre -
uze li i tra fo-sta ni cu u [trpcu. (Be ta)
16 qfubl!31. 7. 2009.
Region
Ot kri ven
mu ral
BEO GPAD - Mu ra| u|| •noq s|| -
ka ra B|ua ot kr| ven je ju •e u Pop
Lu k| noj u|| c| u Beo qra du.
Mu ra|. ko j| je ju •e ot kr| ven. na -
prav |jen u okv| ru pro je kta Su per
z|d ovo qo d|s njeq BE LEF-a.
Po {tu jem i uva `a vam He bran ga kao
zas tu pni ka, ali ja dna nam maj ka ako
nam on pos ta ne pred sje dnik dr`a ve.
Da mir KA JIN,
po sla nik IDS-a
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Po ~e la na pla ta
pa u{a la u [trpcu
Stru ja }e bi ti
uklju ~e na na kon upla te
70 od sto do ma }in sta va
Pri tvor op tu `e nom
za ubis tvo Srba
PRI [TI NA - Ma hmu tu Uk{i ni ju (31), op tu `e nom za ubis tvo dva
Srbi na u oko li ni Ora hov ca 1999. go di ne, su di ja EULE KS-a odre dio je
je dno mje se ~ni is tra `ni pri tvor, pre ni je li su ju ~e pri {tin ski me di ji.
Pri tvor Uk{i ni ju odre dio je bu gar ski su di ja Dra go mir Jor da nov, pri hva ta -
ju }i zah tjev me |u na ro dnog tu `i oca Ro ber ta Di na.
U obra zlo `e nju is tra `nog su di -
je za odre |i va nje mje re is tra `nog
za tvo ra na vo di se da je gla vni ra -
zlog "mo gu }nost nje go vog bi je -
ga sa Ko so va".
Odre |i va nju je dno mje se ~nog
pri tvo ra us pro ti vi li su se advo ka ti od bra ne Iljaz Kon do li i Flo rin Vrto pi, ko ji
su tvrdi li da je "op tu `ni ca po li ti ~ki mo ti vi sa na" i tra `i li da Uk{i ni ju bu de
odre |en sa mo ku }ni pri tvor.
Uk{i ni je uha p{en u Ma ke do ni ji pod op tu `bom za te {ke ra tne zlo ~i ne iz -
vr{e ne na Ko so vu, a po ~et kom ove se dmi ce izru ~en je ko sov skim vlas ti ma.
Uha p{en je u no vem bru 2008. go di ne u Sko plju na osno vu me |u na ro dne
po tjer ni ce ko ju je iz da la Srbi ja. Uk{i ni ja je 2006. ve} sa slu {a va la UN MIK
po li ci ja. (Tanjug)
Jo vo vi}
pre dlo `en za
am ba sa do ra
POD GO RI CA - Kan di dat za
am ba sa do ra Crne Go re u Srbi ji
Igor Jo vo vi}, koje g je ju ~e sa slu -
{ao Odbor za me |u na ro dne
odno se i evrop ske in te gra ci je,
uka zao je na po tre bu po di za nja
sa ra dnje dvi ju ze ma lja, na pu {ta -
nje ste re oti pa i stva ra nje pros to ra
da odno si dvi je dr`a ve "pro ~is te
no vi evrop ski vje tro vi".
Jo vo vi} je do bio je dno du {nu
po dr{ku Odbo ra da na pri je dlog
Vla de Crne Go re bu de ime no -
van za am ba sa do ra Srbi je u
Crnoj Go ri. O odlu ci Odbo ra }e
bi ti ob vi je {ten pred sje dnik Crne
Go re Fi lip Vu ja no vi}. (Be ta)
Po di gnu ta
op tu `ni ca
pro tiv [lo ga ra
ZA GREB - @u pa nij sko dr`a -
vno tu `i la{ tvo u Za gre bu po di -
glo je op tu `ni cu pro tiv Mla de na
[lo ga ra (61), ko ja ga te re ti za te -
{ko ubis tvo Iva ne Ho dak (26).
[lo gar je uha p{en u fe bru aru
ove go di ne zbog su mnje da je
ubio Ho da ko vu. Po li ci ja ga je
uhap si la u Za pre {i }u, gdje je `i -
vio kao bes ku }nik. Tu `i la{ tvo
kao mo tiv ubis tva na vo di osve tu
Iva ni nom ocu advo ka tu Zvo ni -
mi ru Ho da ku. (Srna)
Ma hmut Uk{i ni je
uha p{en pod op tu `bom za
ra tne zlo ~i ne na Ko so vu
Er ce gu pri vre me no
odu ze ta ku }a
Pri mje na no ve sto pe
tre ba lo bi da do kra ja
go di ne u dr`a vni bu d`et
do ne se 1,5 mi li jar di ku na
ZA GREB - Sa bor ski po sla ni ci ve }i nom gla so va
pri hva ti li su ju ~e ne ko li ko an ti re ce sij skih za ko na ko -
je je pre dlo`ila Vla da Ja dran ke Ko sor, a me |u ko ji -
ma je i vi {a sto pa PDV-a za ko ju je gla sa lo 78
po sla ni ka, dok ih je 27 bi lo pro tiv te je dan suz dr`an.
Vi {a sto pa PDV-a, odno sno po ve }a nje PDV sa 22
na 23 od sto, stu pa na sna gu ve} su tra.
Sa bor ski po sla ni ci iz gla sa li su ju ~e vi {e
an ti re ce sij skih za ko na ko ji ma se `eli sma nji ti uti caj fi -
nan sij ske kri ze na hrvat sku pri vre du, ~i ja pri mje na po ~i -
nje od 1. av gus ta.
Ve }i nom gla so va pri hva }en je i Za kon o PDV-u,
ko jim se sto pa tog po re za di`ena 23 od sto, a do kra ja
go di ne pri mje na no ve sto pe tre ba lo bi da u dr`a vni bu -
d`et do ne se 1,5 mi li jar di ku na (je dna ku na izno si 3,8
KM).
Sa bor ju ~e ni je gla sao o ras prav lje nom Pri je dlo gu
za ko na o po se bnom po re zu na pla te i pen zi je, jer je Vla -
da u me |u vre me nu na taj za kon ski pri je dlog upu ti la
svoj aman dman.
Pred sje dnik Sa bo ra Lu ka Be bi} pot vrdio je da je
Vla da pri pre mi la aman dma ne za pri je dlo ge tih za ko na.
Za ko nom o na kna di za pru`anje uslu ga u po -
BEO GRAD - Spe ci jal ni sud u Beo gra du ju ~e je
Dar ku Er ce gu, op tu `e nom za or ga ni zo va nje trgo vi ne
nar ko ti ci ma, pri vre me no odu zeo ku }u na Zvez da ri,
vri je dnu oko 100.000 evra, po {to pre ma ocje ni su da
ni je uspio da u~i ni vje ro va tnim da je do nov ca za ku -
po vi nu ku }e do {ao na le ga lan na ~in.
Po sli je okon ~a nja ro ~i {ta, pred sje dnik Vi je }a Vla di -
mir Vu ~i ni} do nio je rje {e nje o pri vre me nom odu zi ma nju
imo vi ne Er ce gu, uz obra zlo `e nje da pos to ji osno va na su -
mnja da je ku }a u Ne re dim skoj ku plje na nov cem pro is te -
klim iz kri vi ~nog dje la - nov cem do bi je nim od pro da je
dro ge, kao i zbog bo ja zni da bi mo gla bi ti otu |e na u to ku
tra ja nja kri vi ~nog pos tup ka.
Su di ja Vu ~i ni} je obra zlo `io da je spe ci jal no
tu `i la{ tvo do ka zi ma pot kri je pi lo svo je tvrdnje o ne le gal no
ste ~e noj imo vi ni, pre ma ko ji ma Er ceg, od 1991, od ka da
je iz bje gao iz Hrvat ske, ne ma evi den ti ra nih za kon skih pri -
ho da, ni ti je pla }ao po rez na do ho dak.
Er ce gu se pred Spe ci jal nim su dom su di po dvi je op -
tu `ni ce ko je ga te re te kao or ga ni za to ra kri mi nal ne gru pe
ko ja je trgo va la nar ko ti ci ma i za ne do zvo lje no dr`a nje
oru `ja. O traj nom odu zi ma nju imo vi ne ras prav lja }e se po -
sli je pra vo sna `nog okon ~a nja ovih kri vi ~nih pos tu pa ka.
Er ceg ima pra vo da ulo `i `al bu Vrho vnom
su du Srbi je u ro ku od tri da na, od pri je ma rje {e nja o pri -
vre me nom odu zi ma nju imo vi ne. On je na ju ~e ra{ njem ro -
~i {tu tvrdio da je no vac za spor nu ku }u od 104 kva dra ta i
{est ari pla ca dao nje gov po koj ni otac, po sli je pro da je
imo vi ne u Hrvat skoj. (Ta njug)
Pre ma ocje ni su da,
imo vi na je ne le gal no ste ~e na
PDV
F
O
T
O

B
E
T
A
Po sla ni ci u Hrvat skom
sa bo ru iz gla sa li vi {e
an ti re ce sij skih za ko na
31. 7. 2009. qfubl 17 Region
Iz gor je lo {est
auto mo bi la
KO TOP - Naj ma nje sest auto -
mo b| |a |z qor je |o je. a n| ko n| je po -
vr| je den u po za ru ko j| je ra no
ju tros bu knuo u No vom na se |ju u
Ska |ja r| ma u Ko to ru.
Po zar je |z ne po zna t|h ra z|o qa
|zb|o na vo z| |u mar ke mer ce des
ko j| je b|o par k| ran u No vom na se -
|ju. To kom qa se nja po za ra do s|o
je do ja •e ek sp|o z| je u ko joj je un| -
ste no jos naj ma nje pet vo z| |a.
Ne su gla si ce u
zoo-vrtu
BEO GPAD - S|n d| kat Ne za v| -
snost u zoo-vrtu Beo qrad op tuzuje
d| re kto ra vu ka Bo jo v| ca za ne za ko -
n| te ot ka ze. Bo jo v|c je po je d| ne ra -
dn| ke op tuz|o za ne mar | kra du.
Zoo-vrt je ju •e po sje t| |a | ln spe kc| ja
ra da po vo dom pr| ja ve dvo j| ce ra -
dn| ka ko j| su pr| je tr| mje se ca do b| ||
ot ka ze. Jos je dan ra dn|k je su spen -
do van pr| je ne ko || ko ne dje |ja.
Dva
dr`av lja nina
Srbi je po gi nu la
kod Se ge di na
SE GE DIN - U sao bra }aj noj ne -
sre }i, ko ja se ra no ju ~e do go di la
ne da le ko od Se ge di na, na ju gu
Ma |ar ske, Ra ma Il mi (37) i Be ri -
{a Ha sa ni (40) iz Obi li }e va,
odno sno Po du je va, iz gu bi li su
`ivot, a je dna oso ba je te {ko po -
vri je |e na.
Tro ji ca srbijanskih dr`av lja na
su se na la zi la u mi ni bu su sa aus -
trij skim re gis tar skim ozna ka ma.
Ne sre }a se do go di la ka da je aus -
trij ski mi ni bus uda rio u ma |ar ski
mi ni bus, ko ji je sta jao zbog kva -
ra. Dvo je lju di ko ji su se na la zi li
u ma |ar skom mi ni bu su za do bi lo
je la k{e po vre de. (Agen ci je)
Osno va no
Udru `e nje
"Na {a
Ju go sla vi ja"
PU LA - U Pu li je osno va no
Udru `e nje "Na {a Ju go sla vi ja",
~i ji je gla vni cilj sta bi li zo va nje
odno sa me |u lju di ma na po dru -
~ju biv {e Ju go sla vi je, ali i pri zna -
va nje ju go slo ven ske na ci je, uz
obra zlo `e nje da je u biv {oj Ju go -
sla vi ji bi lo 1.000.000 mje {o vi tih
bra ko va.
Udru `e nje ve} bro ji oko 200
~la no va. Ini ci ja ti va za pri zna va -
nje ju go sloven ske na ci je upu }e na
je Hrvat skom sa bo ru i Dr`a vnom
za vo du za sta tis ti ku. Udru `e nje
tra `i uki da nje gra ni ca izme |u
dr`a va nas ta lih ra spa dom Ju go -
sla vi je i stva ra nje ca rin ske i mo -
ne tar ne uni je za sno va ne na
Us ta vu SFRJ iz 1974. (Agen ci je)
Vijesti
kre tnim elek tro ni ~kim ko mu ni ka cij skim mre`ama, ko -
ji je ta ko |e do bio po dr{ku ve }i ne po sla ni ka, uvo di se
na kna da od {est od sto od uku pnog pri ho da na SMS i
MMS po ru ke te raz go vo re mo bi te li ma.
Pri mje nom za ko na o~e ku je se po ve }a nje pri ho da
dr`a vnog bu d`e ta za oko 430 mi li ona ku na go di{ nje, a
u 2009. go di ni za oko 143 mi li ona ku na.
Za kon o po se bnim po re zi ma na li ~ne auto mo bi le,
os ta la mo tor na vo zi la, plo vi la i avi one ta ko |e je do bio
po tre bnu ve }i nu kao i Za kon o po dr{ka ma za o~u va nje
ra dnih mjes ta, ko jim se da je po dr{ka po slo dav ci ma ko -
ji su zbog kri ze uve li ne ra dni pe tak.
Za kon o po sre do va nju pri za po{ lja -
va nju ko ji ma se sma nju je na kna da za ne za po sle ne ko je
}e se od sa da ve zi va ti za mi ni mal nu pla tu, a ne, kao
do sad, pro sje ~nu pla tu za po sle ni ka, ta ko |e je do bio ze -
le no svje tlo. (Agen ci je)
sko ~io na 23 od sto
Ze le no
svje tlo do bio
i Za kon o
po sre do va nju
pri
za po{ lja va nju
Hrvat sk| pred sje dn|k Stje pan Me s|c
je na ja v|o. uko || ko za je dno sa svo j|m sa ra -
dn| c| ma pro c| je n| da je v|a d|n za kon o uvo -
de nju kr| znoq po re za od dva do •e t| r| od sto
ne us ta van. da ce qa po s|a t| na Üs ta vn| sud.
Me s|c je re kao da je po za ko nu duzan u ro -
ku od osam da na po tp| sa t| za kon ko j| je
usvo j|o Sa bor. os|m ako po su mnja u nje qo -
vu us ta vnost. Hrvat sk| pred sje dn|k je po no -
v|o da podrzava po rez na d| v| den du. na
ka p| ta| nu do b|t | |mo v| nu. a|| za |aze se | za
uvo de nje po re za na na s|jed stvo.
Me si} "pri je ti" Us ta vnim su dom
Hrvat ska v|a da
je aman dma nom od|u -
•| |a da ce se kr| zn| po -
rez p|a ca t| | na
d| v| den de. te na udje |e
u do b| t|. Opo re z| va ce se
po |s toj sto p| kao p|a te.
pen z| je | os ta |a pr| ma -
nja. Pr| ma nja od 3.000
do 6.000 ku na opo re z| -
va ce se dva od sto. a od
6.000 ku na na v| se •e t| r|
od sto. Na kon sto qa
da nas usvo j| Sa bor. kr| -
zn| po rez na p|a c| va ce
se od 1. av qus ta pa sve
do kra ja 2010.
Kri zni
po rez i na
di vi den de
Za vi {u sto pu PDV-a
gla sa lo 78 po sla ni ka,
dok je 27 bi lo pro tiv
Iz da jemo kan ce la rij ski po slo vni pros tor po tpu no ure|en, na mje {ten,
na prvom spra tu po slo vne zgra de na adre si Sve tog Sa ve 61, u
Ba njalu ci. Za vi{e in for ma ci ja, mo li mo vas da se obra ti te na te le fon
051/245-160, na mo bil ni telefon 065/400-228 ili pu tem e-ma ila:
aleksandar.kosic@bib.ba.
Bal kan In ves tment Bank AD
Ale ja sve tog Sa ve 61, Ba njalu ka
Te le fon: 051/245-000, faks: 051/245-145
SWIFT: BAL VBA 22
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s global development network, advocat-
ing for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a
better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of
working in de pen dently in a complex en vironment, we strongly encourage you to apply for the following
national position in Sarajevo:
Local Communications Consultant with the
Municipal Training System Project (MTS)
Detailed job description and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception
or at www.undp.ba.
Please send your most recent curriculum vitae and mandatory P11 by 14 August 2009 quoting Vacancy
No. 09-071 to UNDP Reception, 48 Mar{ala Tita Street, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800,
fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.
18 qfubl!31. 7. 2009.
Ekonomija
Kotacija kompanija
Kotacija fondova
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Vanberzanske transakcije
Slu`beno berzansko tr`i{te - novo tr`i{te
Naj ve }i pro met
ob ve zni ca ma
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber zi os -
tvaren je pro met od 236.752,45 KM,
kroz 84 tran sa kci je.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
B lis ta, naj ve }i pro met os tva ren je
akci ja ma No ve ban ke iz Ba nja lu ke
u vri je dnos ti od 65.810,50 KM po
ci je ni od 1.400,22 KM za 0,05 od -
sto ni `oj u odno su na pret ho dno
trgo va nje.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom ber -
zan skom tr`i {tu os tva ren je akci ja ma
"No ve trgo vi ne" iz Br~kog u izno su
od 1.515 KM po ne pro mi je nje noj ci -
je ni od pet KM. Na ovom se gmen tu
tr`i {ta u plusu je bio sa mo Ri TE
Gac ko s ras tom ci je ne akci ja za 0,62
od sto na 0,16 KM, a naj ve }i pad vri -
je dnos ti od 19,64 od sto na 0,36 KM
ima le su akci je srba ~ke "Po sa vi ne".
Kod fon do va naj ve }i pro met os -
tva ren je akci ja ma ba nja lu ~kog
"Euro in ves tmen ta" u vri je dnos ti od
736 KM po ci je ni od osam KM za
7,62 odsto ni `oj u odno su na pret ho -
dno trgo va nje. Ovaj fond je di ni je
imao pad vri je dnos ti akci ja, a u plu su
je bio sa mo "Pri vre dnik" ~i je su
akci je ima le rast ci je ne od 7,62 od sto
na 2,26 KM.
Kod du `ni ~kih har ti ja od vri je -
dnos ti naj vi {e je trgo va no ob ve zni -
ca ma RS - izmi re nje ra tne {te te 1 u
vri je dnos ti od 71.593,55 KM po ci -
je ni od 39,25 KM za 8,65 od sto vi {oj
u odno su na pret ho dno trgo va nje.
Vri je dnost BIRS se sma nji la za
0,29 od sto na 950,02 po ena, FIRS je
po ras tao za 0,01 od sto i izno si
1.659,74 po ena, a ERS10 in deks je
pao za 0,23 od sto na 657,54 po ena.
Z.D.
Ci je na di oni ca
"He li osa" ni`a
za 44 od sto
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem trgo -
va nju na Sa ra jev skoj ber zi os tva ren je
pro met od 246.514,39 KM, a u sklo pu
126 tran sa kci ja pro me to va ne su
19.244 di oni ce.
Pro met na ber zan skoj ko ta ci ji izno -
sio je 20.702 KM, dok je na ko ta ci ji
kom pni ja trgo va no u vri je dnos ti od
17.271,53 KM. Naj ve }i pro met na ko -
ta ci ji kom pa ni ja os tva ren je di oni ca ma
sa ra jev skog "Bo sna li je ka" u vri je dnos -
ti od 17.271,53 KM po ci je ni od 14
KM. Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu
os tva ren je pro met od 213.539,89 KM,
a naj tra `e ni je bi le su di oni ce "Elek tro -
pri vre de BiH", ko ji ma je trgo va no u
vri je dnos ti od 155.859,51 KM po ci je -
ni od 20,10 KM. Na se kun dar nom slo -
bo dnom tr`i {tu os tvaren je pro met od
10.505 KM, a naj vi {e je trgo va no di -
oni ca ma "He li osa" iz Ba no vi }a, u vri -
je dnos ti od 7.380 KM po ci je ni od
de set KM. Di oni ca ma fon do va trgo va -
no je u vri je dnos ti od 3.430,47 KM, a
naj tra `e ni je bi le su di oni ce sa ra jev skog
"Pre vent-in ves ta", ko ji ma je trgo va no
u vri je dnos ti od 1.342,73 KM po ci je ni
od 7,03 KM. Naj ve }i rast vri je dnos ti
na ju ~e ra{ njem trgo va nju od 50 od sto
na 1,35 KM ima le su di oni ce DI "Janj-
Tvor ni ca gra |e vin ske sto la ri je" iz Do -
njeg Va ku fa, dok su naj ve }i pad ci je ne
od 44,44 od sto na de set KM ima le di -
oni ce "He li osa" iz Ba no vi }a.
Vri je dnost BIFX-a se sma nji la za
0,95 od sto na 1.828,39 po ena, SASX-
10 in deks je pao za 1,62 od sto i izno si
952,03 po ena, a SASX-30 in deks je
po ras tao za 0,64 od sto na 1.119,87 po -
ena.
Z.D.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
39.25 8.65%
Po sa v| na Srbac 0.36 -19.64%
Dl Janj-Tvor n| ca qra de v|n ske
sto |a r| je Do nj| va kuí
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
1.35 50.00%
He || os Ba no v| c| 10.00 -44.44%
SASE BLSE
-0,29%
BIRS
-0,95%
BIFX
-1,62%
SASX-10
+0,64%
SASX-30
+0,01%
FIRS
-0,23%
ERS10
Kretanje cijene akcija
HE na Drini Vi{egrad
Kretanje cijene akcija
"^isto}e" Banjaluka
Kretanje cijene dionica
"Hidrogradnje" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Metalnog" Zenica
PS-|zm| re nje ra tne ste te
Jo{ 15 kre di ta
za ku po vi nu
tra kto ra
BA NJA LU KA - Ko mer ci jal na
ban ka odo bri la je po ljo pri vre dni -
ci ma u RS 15 kre di ta za ku po vi nu
tra kto ra IMT po sub ven ci oni sa -
nim ci je na ma i ka ma tnom sto -
pom.
U ovoj ban ci na vo de da je uku -
pna vri je dnost odo bre nih kre di ta
250.000 KM, a da su odo bre ni
far me ri ma sa po dru ~ja Ba nja lu ke,
La kta {a, Gra di {ke i Bi je lji ne. Rok
ot pla te kre di ta, ko je Ko mer ci jal na
ban ka nu di bez `i ra na ta, je se dam
go di na, a ka ma tna sto pa je 4,5 od -
sto go di{ nje. Na bav ku tra kto ra sa
po 1.000 evra sub ven ci oni {u vla -
de RS i Srbi je, a Vla da u Ba nja lu -
ci sub ven ci oni {e i ka ma tnu sto pu.
U Ko mer ci jal noj ban ci is ti ~u da
}e us ko ro po ~e ti s pri je mom zah -
tje va kre di te bez `i ra na ta za ku po -
vi nu auto mo bi la pun to
proi zve de nih u Kra gu jev cu uz iste
uslove kao i za traktore.
Z.D.
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Bo ri vo je SI MI]
SA RA JE VO - Rast tr`i {ta osi -
gu ra nja u Fe de ra ci ji BiH nas ta vio je
s uspo ra va njem i na kra ju prvog po -
lu go di {ta bi lje `i rast od 3,3 pos to u
odno su na is ti pe ri od pret ho dne go -
di ne, po da ci su Agen ci je za nad zor
osi gu ra nja FBiH.
Ova broj ka zna tno je ma nja ne go
pret ho dnih go di na ka da je tr`i {te osi -
gu ra nja u FBiH re do vno bi lje `i lo dvo -
ci fre ne sto pe ras ta, a u 2008. go di ni on
je izno sio oko 12 pos to.
Uku pna pre mi ja osi gu ra -
nja os tva re na u prvih {est mje se ci ove
go di ne izno si la je 172,4 mi li ona KM,
dok je pre mi ja u is tom pro {lo go di{ -
njem pe ri odu bi la 167 mi li ona ma ra ka.
Ve }i na pre mi je otpa da na oblast ne `i -
vo tnih osi gu ra nja gdje je uku pna pre -
mi ja izo si la 142,5 mi li ona KM, a rast
je izno sio oko 2,7 pos to. U se gmen tu
`i vo tnih osi gu ra nja os tva re na je pre mi -
ja od 29,8 mi li ona KM uz rast u odno -
su na prvo po lu go di {te pret ho dne
go di ne od 5,3 pos to.
"Tr`i {te osi gu ra nja za bi -
lje `i lo je do da tno uspo ra va nje ras ta u
dru gom ovo go di{ njem kvar ta lu, bu du -
}i da je u prvom tro mje se ~ju rast izno -
sio 5,1 pos to. To se vje ro va tno mo `e
obja sni ti ja ~im uti ca jem re ce si je",
ocje nju je Da mir La ~e vi}, di re ktor
"Bo sna re osi gu ra nja", je di ne re osi gu -
ra va ju }e ku }e u BiH.
Do da je da ni rast u se kto ru `i vo -
tnih osi gu ra nja od oko pet pos to ni je
za do vo lja va ju }i bu du }i da to fa kti ~ki
zna ~i odr`a va nje is tog sta nja ka da se u
ob zir uzme in fla ci ja.
Iako je iz gu bi lo je dan pos to tr`i -
{nog udje la, "Sa ra je vo-osi gu ra nje" s
os tva re nom po lu go di{ njom pre mi jom
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Obveznice i ostale HOV
Hypo ban ka
si gur na i li kvi dna
BA NJA LU KA - Hypo Al pe Adria ban ka Ba nja lu ka os tva ri la je u
prvom po lu go di {tu ove go di ne 5,4 mi li ona KM ne to do bi ti za hva lju ju}i
zna~aj nom sma nje nju tro {ko va kroz pro ces res tru ktu rira nja po slo va nja.
Pre ma ne re vi di ra nim po lu go di{ njim re zul ta ti ma uku pna akti va Hypo ban ke
u prvih {est mje se ci izno si la je 1,7 mi li jar di KM, de po zi ti su dos ti gli 1,4 mi li -
jar de, a pla si ra ni kre di ti 1,376 mi li ona KM. Hypo ban ka, vo de }a u RS, je i da -
lje je di na u ovom en ti te tu s ka pi ta lom iznad 100 mi li ona, a njen ka pi tal izno si
154 mi li ona KM.
"Za hva lju ju}i zna~aj nom sma nje nju tro {ko va u mno gim se gmen ti ma po slo -
va nja na do brom smo pu tu da po no vi mo re zul tat iz pro {le go di ne, {to nam je i
pri mar ni cilj. Za do vo ljni smo re zul ta ti ma os tva re nim u prvom po lu go di {tu,
po go to vo ka da se u ob zir uzmu uspo ra va nje pri vre dnih akti vnos ti i os ta le po -
slje di ce glo bal ne fi nan sij ske i eko nom ske kri ze", ka`e Sre}ko Bo gu no vi}, di -
re ktor Hypo Al pe Adria ban ke Ba nja lu ka. On je is ta kao da Hypo ban ka ima
vi so ku ade kva tnost ka pi ta la, da je li kvi dnost ban ke ta ko|e na vi so kom ni vou,
te da ne sme ta no nas tav lja fi nan si ra nje pri vre de i sta no vni{ tva.
"Fo kus }e i da lje bi ti na pla si ra nju po vo ljnih sred sta va In ves ti ci ono-ra zvoj ne
ban ke (IRB) RS. Za vr{no s prvim po lu go di {tem 2009. go di ne Hypo ban ka je
pla si ra la vi {e od 60 mi li ona KM sred sta va IRB RS i u~es tvu je sa 23 od sto u
svim do sa da pla si ra nim sred stvi ma te ban ke", do da je Bo gu no vi}.
Hypo ban ka je i na tr`i {tu ka pi ta la pot vrdi la re pu ta ci ju naj ve}e ban ke RS.
Odjeljenje za po slo va nje s har ti ja ma od vri je dnos ti, "Hypo bro ker", vo de}a je
bro ker ska ku}a na Ba nja lu~koj ber zi s u~e{ }em od 14,9 od sto u uku pnom pro -
me tu u prvom po lu go di {tu. U Hypo ban ci ka `u da su, kao dru{ tve no od go vor -
no pre du ze}e, zna~aj no po mo gli i sta no vni{ tvu i pri vre di.
Z.D.
Na kra ju
prvog
po lu go di {ta
rast pre mi je
izno sio 3,3
ods to, dok su
osi gu ra va ju }e
ku }e u FBiH
pro te klih
go di na
bi lje `i le
dvo ci fre ni
skok
Lo {e prvo po lu go di {te za
Re ce si ja
osi gu ra nja
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
31. 7. 2009. qfubl 19 Ekonomija
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
68,70
3,535
2,17
-0,013
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
933,20
13,435
6,00
0,177
PRI JE DOR - "Ar ce lor Mit tal Pri je dor" u
pe ri odu od sep tem bra do no vem bra po kre nu -
}e no vi ru do kop Bu va~ ~i me }e bi ti okon ~a na
ek splo ata ci ja ru de na do sa da{ njem le `i {tu Je -
ze ro, izja vio je di re ktor ovog pre du ze }a Mla -
den Je la ~a.
"No vi kop zna ~i }e no vi `i vot za na {e pre du -
ze }e. In ves ti ci ja je vri je dna 30 mi li ona evra, a
pro cje nju je se da ru do kop Bu va~ ima 45 mi li ona
to na za li ha `e lje zne ru de i oko 150 mi li ona to na
ja lo vi ne, {to zna ~i da }e se ek splo ati sa ti na re dnih
dva de se tak go di na", re kao je Je la ~a.
"Ar ce lor Mit tal Pri je dor" ima
700 ra dni ka, a ka ko je pro cje na da mo `e ra di ti sa
670 za po sle nih, ra dni ci ma je po nu |en ta ko zva ni
do bro vo ljni odla zak iz pre du ze }a uz sti mu la ti vni
bo nus. Za na pu {ta nje pre du ze }a do sa da se pri ja -
vi lo 14 ra dni ka, ugla vnom onih ko ji ispu nja va ju
je dan od uslo va za pen zi oni sa nje, a bi }e im is pla -
}e ne ot pre mni ne i po 6.000 KM.
"Mi sli mo da je to naj ko rek tni ji i naj be zbol ni ji
na ~in da do ve de mo broj ra dni ka na ra ci ona lan ni -
vo. @e li mo iz bje }i da va nje ot ka za ili is ka zi va nje
te hno lo {kog vi {ka", do dao je Je la ~a.
U prvom po lu go di {tu "Ar ce lor -
Mit tal Pri je dor" proi zveo je 400.000 to na ru de, a
za dru gih {est mje se ci pla ni ra na je proi zvo dnja
po la mi li ona to na ru de, {to bi na go di{ njem ni vou
zna ~i lo sma nje nje za 25 od sto od ra ni je pla ni ra nih
1,2 mi li ona to na ru de. Proi zvo dnja je pri la go |e na
sma nje noj pro da ji do ~e ga je do {lo usljed glo bal -
ne eko nom ske kri ze. U pri je dor skom pre du ze }u
su zbog to ga odlu ~i li da ne go mi la ju za li he ru de u
skla di {ti ma ve} da se okre nu sma nje nju proi zvo -
dnje. "Ar ce lor Mit tal Pri je dor" ru du ispo ru ~u je `e -
lje za ra ma ma ti ~ne kom pa ni je "Ar ce lor Mit tal" u
Ze ni ci, Polj skoj, ^e {koj i Ru mu ni ji. (Srna)
No vi kop }e biti
ek splo ati sa n dva de se tak go di na
od 26,8 mi li ona KM za dr`a lo je po zi -
ci ju tr`i {nog li de ra u FBiH. "Bo sna
sun ce osi gu ra nje", ~la n hrvat skog
kon cer na "Agram", os tva ri lo je rast
pre mi je od 0,5 pos to i sa 24,4 mi li ona
KM pre mi je dr`i dru gu po zi ci ju. Ova
osi gu ra va ju }a ku }a dr`i 14,2 pos to fe -
de ral nog tr`i {ta osi gu ra nja. Na tre }oj
po zi ci ji je "Euro herc" s tr`i {nim udje -
lom od 10,9 od sto, a sli je di "Tri glav
BH osi gu ra nje" s udje lom od 10,2
pos to.
U pro da ji po li ca `i vo tnog osi gu ra -
nje pre dnja ~i "Grawe osi gu ra nje" s os -
tva re nom pre mi jom od 8,9 mi li ona
KM i kon tro lom 29,9 pos to tra `i {ta.
Pra ti ga "Mer kur osi gu ra nje" sa 27,8
pos to udje la, 19,4 pos to kon tro li {e
"Uniqa", a me |u ~e ti ri na jus pje {ni je
ku }e u pro da ji po li ca `i vo tnog osi gu ra -
nja je i "Cro atia osi gu ra nje" s udje lom
na tr`i {tu od 10,8 pos to.
Do la zi pun to
Sa svim je si gur no da po slje dnjih da na ve li ki broj vo za ~a sta rih auto -
mo bi la u RS ima ra zlo ga za ra dost, jer us ko ro po ~i nje i re ali za ci ja du -
go na jav lji va ne mo gu }nos ti ku po vi ne sub ven ci onisanih auto mo bi la
pun to, proi zve de nih u Kra gu jev cu, po prin ci pu "sta ro za no vo".
Za hva lju ju }i po tpi sa nom Spo ra zu mu o pri vre dnoj sa ra dnji RS i Srbi -
je, gra |a ni RS svoj sta ri auto mo bil proi zve den pri je 1. ja nu ra 1999.
go di ne, uz uslov da je u vo znom sta nju i re gis tro van, predaju u reci-
kla`u i kroz pro gram "sta ro za no vo" os t varuju sub ven ci ju od 1.000
evra, te za 5.999 evra pos ta ju vla sni ci no vog pun ta.
Za ra zli ku od prvog di je la re ali za ci je Spo ra zu ma o pri vre dnoj sa ra -
dnji RS i Srbi je, ko ji je os tao za pa m}en po slu ~a ju "tra kto ri", pro ce du -
ra za ku po vi nu pun ta i nje go va ci je na je ra zja{ nje na do de ta lja. U
ba nja lu ~kom "Sa maxu", ovla -
{te nom di le ru pun ta, po tru di li
su se da spre mni do ~e ka ju prve
kup ce, ko ji }e u ne ko li ko ko ra ka
os tva ri ti pra vo na sub ven ci ju.
Ko na ~ni test za ovu ku }u bi }e
10. av gus ta za ka da su na j avi li
po tpi si va nje prvih pre du go vo ra za ku po vi nu pun ta.
^i ni se da bi ovaj put mo gli iz bje }i ve li ke ne spo ra zu me do ko jih je
do {lo u ve zi s pro da jom sub ven ci oni sa nih tra kto ra i ki kse ve u or ga ni -
za ci ji tog po sla, ko ji su do ve li do to tal ne po me tnje u re do vi ma po ljo -
pri vre dni ka.
Su de }i pre ma prvim pro cje na ma, za pun ta bi mo gla bi ti i ve }a na va -
la, zbog ~e ga }e nje go va pro da ja bi ti pod jo{ bu dni jim okom ja vnos ti.
Uko li ko sve pro |e ka ko tre ba, pro gra ma vla da RS i Srbi je do bi }e pra -
vu sna gu i omo gu }i ti nas ta vak re ali za ci je Spo ra zu ma o pri vre dnoj sa -
ra dnji i to kom na re dne go di ne bez mrlja, ko je su iza se be os ta vi li
tra kto ri.
BOJA NOVCA
Pi {e:
Zo ri ca DRA GO VI]
^i ni se da bi ovaj
put mo gli iz bje }i ve li ke
ne spo ra zu me i ki kse ve
u or ga ni za ci ji pro da je
Di oni ce "[i pa da"
po vu ~e ne s ber ze
SA RA JE VO - Agen ci ja za pri va ti za ci ju FBiH (APF) po vu kla je sa
ber ze dr`a vne di oni ce sa ra jev skog "[i pad ek sport-im por ta", ka zao
je ju ~e Ham di ja Ku lo vi}, po mo }nik di re kto ra APF.
Do dao je da }e di oni ce pla ni ra ne za pro da ju na ber zi bi ti pri klju ~e ne
os tat ku od 51 od sto dr`a vnog vla sni{ tva "[i pad ek sport-im por ta", te }e
uku pno 66,55 od sto dr`a vnog ka pi ta la i}i u pri va ti za ci ju.
"Zbog ne us pje le pro da je u ovoj go di ni Upra vni odbor APF je odlu ~io
da se di oni ce ko je ni su pro da ne pri po je os tat ku dr`a vnog ka pi ta la i da se
taj pa ket pri pre mi za pro da ju pu tem ten de ra", re kao je Ku lo vi}.
Od 177.000 dr`a vnih di oni ca "[i pad ek sport-im por ta" po nu |e nih na
ber zi, {to ~i ni 16 od sto ka pi ta la Vla de FBiH u ovom pre du ze }u, do sa da
je pro da no tek 5.000 di oni ca i to po ~et kom pro {le go di ne.
M.R.
Ne {to ve }i rast
pre mi je za bi lje `en u
se kto ru `i vo tnih
osi gu ra nja, ali je ne ga ti van
uti caj ima la in fla ci ja
S|n d| kat Ar ce |or M|t ta |a Ze n| ca za traz|o je od ru ko -
vod stva kom pa n| je da se |zjasn| pre ma ne zva n|•n|m |n íor -
ma c| ja ma po ko j| ma ova kom pa n| ja us ko ro na mje ra va da
otpus t| naj ma nje 800 ra dn| ka. Pred sje dn|k S|n d| ka ta ls|am
lma mo v|c pot vrd|o je da se obra t|o qe ne ra| nom d| re kto ru
pre du ze ca M.K. Sr| n| va sa nu | da mu je od qo vo re no da se
ra d| o spe ku |a c| ja ma. Üko || ko se |n íor ma c| je. pak. po ka zu
ta •n|m lma mo v|c sma tra da ce naj vecu kr| v| cu sno s| t| v|a da
FB|H. od ko je je ne da vno Üpra va Ar ce |or M|t ta |a za traz||a
da se sa q|a s| s |z mje na ma pr| va t| za c| onoq uqo vo ra | omo -
quc| sma nje nje bro ja ra dn| ka | ob| ma pro| zvo dnje.
Sve je u ru ka ma íe de ra| ne v|a de. jer ona tre ba da da ze -
|e no svje t|o. a t| me b| pre uze |a | od qo vor nost za po s|je d| ce
po ra dn| ke. Pr| hva ta nje zah tje va za |z mje na ma pr| va t| za c|j -
skoq uqo vo ra b|o b| neo zb| |jan po tez. kaze lma mo v|c.
Ot ka zi u Ze ni ci
"Ar ce lor Mit tal Pri je dor" pri vo di kra ju re ali za ci ju in ves ti ci je
Otva ra nje ko pa Bu va~
za no vi `i vot ru dni ka
osi gu ra va ju }e ku }e u Fe de ra ci ji BiH
skre sa la rast tr`i {ta
20 qfubl!31. 7. 2009. Ekonomija
"Za ru bez hneft"
va di ku ban sku
naf tu
HA VA NA - Rus ka dr`a vna
naf tna kom pa ni ja "Za ru bez -
hneft", ko ja je vla snik naf tne in -
dus tri je RS, po tpi sa la je sa
ku ban skom kom pa ni jom "Cu ba
Pe tro leo" ~e ti ri spo ra zu ma o is -
tra `i va nju i ek splo ata ci ji naf tnih
na la zi {ta u spe ci jal noj eko nom -
skoj zo ni u Me ksi ~kom za li vu.
Pred sta vni ci Ku be ra ni je su sa -
op {ti li da je rus kim kom pa ni ja -
ma omo gu }en na jam 15
na la zi {ta u za li vu. Ku ban ska na -
la zi {ta u Me ksi ~kom za li vu su
po dije lje na na 59 blo ko va, s tim
{to je sa se dam kom pa ni ja ve}
za klju ~en spo ra uzum o is tra `i va -
nju i ek splo ata ci ji 21 blo ka. Re -
zer ve naf te u tih 59 blo ko va
Ku ba pro cje nju je na oko 20 mi -
li jar di ba re la. Ge olo {ka slu `ba
SAD je, me |u tim, uvje re na da
re zer ve ni su ve }e od pet mi li jar -
di ba re la naf te i de set bi li ona ku -
bnih sto pa ga sa. Proi zvo dnja
ener get skih si ro vi na u Ku bi je
sla bo ra zvi je na, ta ko da vi {e od
po lo vi ne svo jih po tre ba za naf -
tom ze mlja po kri va uvo zom iz
Ve ne cu ele. (Ta njug)
"Sa no fi
-Aven tis"
ot ku pio
"Me ri al"
PA RIZ - Fran cus ki far ma ce ut -
ski gi gant "Sa no fi-Aven tis"
obja vio je ju ~e da je sklo pio
spo ra zum s ame ri ~kom kom pa -
ni jom "Mer ck" o ku po vi ni nje -
nog u~e{ }a od 50 od sto u
nji ho voj za je dni ~koj fir mi "Me -
ri al" spe ci ja li zo va noj za ve te ri -
nar sku me di ci nu.
Po za vr{et ku tran sa kci je, vrije -
dne ~e ti ri mi li jar de do la ra, "Sa -
no fi Aven tis" }e bi ti sto od sto tni
vla snik "Me ri ala", svjet skog li -
de ra u oblas ti ve te ri nar stva u
koje m su ame ri ~ka i fran cus ka
kom pa ni ja do sa da ima le po dje -
dna ko u~e{ }e. (Ta njug)
IBM se {i ri
akvi zi ci ja ma
VA [IN GTON - ^u ve na ame -
ri ~ka in for ma ti ~ka kom pa ni ja
IBM ku pu je do ma }eg proi zvo -
|a ~a sof tve ra za pre di kti vne
ana li ze SPSS za 1,2 mi li jar de
do la ra. IBM se, ka ko je sa op {tio,
odlu ~io na taj ko rak ka ko bi pro -
{i rio pa le tu svo jih sof tve ra.
SPSS za po{ lja va vi {e od 1.200
lju di u svije tu i ima vi {e od
250.000 kli je na ta, me |u ko ji ma
je i gi gant u proi zvo dnji ro be za
{i ro ku po tro{ nju "Proc ter &
Gam ble". (Tri bu ne)
Oba ma: SAD
na po ~et ku
kra ja re ce si je
VA [IN GTON - SAD su mo -
`da na po ~et ku kra ja 19-mje se -
~ne re ce si je, izja vio je ame ri ~ki
pred sje dnik Ba rak Oba ma.
"Is ti na je da smo za us ta vi li
slo bo dan pad. Tr`i {te se opo rav -
lja i fi nan sij ski sis tem vi {e ni je
na ivi ci ko lap sa. Mo gu }e je da
smo svje do ci kra ja re ce si je", re -
kao je Oba ma. On je do dao da
ova ~i nje ni ca ne zna ~i mno go
oso ba ma ko je su os ta le bez po -
sla, a jo{ ni su na {le dru go za po -
sle nje. Ipak, sto pa ga {e nja
ra dnih mjes ta u SAD pa la je na
po lo vi nu u odno su na po ~e tak
go di ne. (AFP)
Pro du kc| ja ja pan sk|h pro| zvo -
da •a auto mo b| |a pa |a je za 45
pro ce na ta u prvoj po |o v| n| qo d| -
ne. sto je prv| ta kav pad u pro te -
k||h osam qo d| na. sao ps| |o je
ju •e Üdru ze nje |n dus tr|j ske qru -
pa c| je. Üku pna pro| zvo dnja
auto mo b| |a u prvom po |u qo d| -
stu |zno s| |a je 3.32 m| || ona vo z| |a.
dok je |zvoz pao za 59.1 od sto.
Evrop sk| pro| zvo da• av| ona
A|r bus sa op st|o je ju •e da je
pro dao h| |ja d| t| av| on mo de |a
A330 | A340 za sre dnje || n|j ske |
pre ko oke an ske |e to ve. T| mo de ||
se pro| zvo de od 1993. a 1000.
pr| mje rak |spo ru •en je taj |an -
dskoj kom pa n| j| Tha| A|rways ln -
ter na t| ona| na sve •a nos t| u
sje d| stu A|r bu sa u Tu |u zu.
VA [IN GTON - Me |u na ro dni
mo ne tar ni fond (MMF) na ja vio je
neuobi ~a je nu po mo} za oko 80 naj si -
ro ma {ni jih dr`a va ko je do kra ja
2011. go di ne ne }e vi {e pla }a ti ka ma -
te, a do bi }e vi {e nov ca od fon da u vi -
du kre di ta.
"Go di{ nje ka ma te ko je tre ba da se
pla te do kra ja 2011. go di ne od 0,5 do
0,25 od sto go di{ nje bi }e uki nu te", re kao
je di re ktor za stra te gi ju MMF-a Re za
Mog ha dam.
No vi kre di ti si ro ma {nim ze mlja ma
bi mo gli da dos ti gnu 17 mi li jar di do la ra
do 2014. go di ne, a osam mi li jar di do la -
ra tre ba lo bi da bu de pla si ra no u na re -
dne dvije go di ne. MMF je od 2006. do
2008. go di ne pro sje ~no odo bra vao mi li -
jar du do la ra naj si ro ma {ni jim dr`a va ma,
a tri mi li jar de do la ra po ~et kom go di ne.
"Ova kvo po ve }a nje po -
mo }i naj si ro ma {ni jim ze mlja ma ne ma
pre se da na. Ovo je prvi put ikad da
MMF naj si ro ma {ni ji ma po zaj mlju je s
nul tom sto pom ka ma ta", ka `e iz vr{ni
di re ktor MMF-a Do mi nik [tros-Kan.
No vac za ovaj pro je kat MMF pla -
ni ra da obe zbi je di pro da jom zla ta, a ova
fi na nsij ska in sti tu ci ja je me |u naj ve }im
po sje dni ci ma ple me ni tih me ta la. Po~ -
etkom pro {le go di ne MMF je odlu ~io
da pro da 403,3 to ne zla ta, odno sno
osmi nu svo jih re zer vi, ka ko bi po bolj -
{ao svo ju ka pi tal nu osno vu i do {ao do
nov ca za kre di ti ra nje ugro `e nih ze ma -
lja. Dio po mo }i za si ro ma {ne ze mlje bi -
}e pri ku pljen i od pri lo ga ze ma lja
~la ni ca MMF-a. I Svjet ska ban ka je ove
se dmi ce upo zo ri la da si ro ma {ne ze mlje
tek sa da po ~i nju da osje }a ju naj te `e
uda re eko nom ske kri ze.
Ova glo bal na fi na nsij ska in -
sti tu ci ja je upo zo ri la da bi glo bal na eko -
nom ska kri za mo gla da ima ra zo ran
uti caj na zdrav stve ne i obra zo vne pro je -
kte u ze mlja ma u ra zvo ju, osim uko li ko
bo ga te na ci je dje li} svo jih mje ra sti mu la -
ci je ne usmje re na po mo} si ro ma {ni ma.
Go vo re }i o tre nu tnim eko nom skim
LON DON - U pre go vo ri ma izme |u ame ri -
~kog "Ge ne ral Mo tor sa" i ka nad sko-aus trij ske
kom pa ni je "Ma gna" o uslo vi ma pro da je evrop -
ske po dru `ni ce auto mo bil skog di va iz De tro ita,
ko ja uklju ~u je nje ma ~kog i bri tan skog proi zvo -
|a ~a auto mo bi la "Opel" i "Vauxhall", is krsle su
ozbi ljne po te {ko }e.
Pot pred sje dnik "Ge ne ral Mo tor sa" D`on Smit
je re kao da naj no vi ja po nu da "Ma gne" za pre uzi ma -
nje "Ope la" sa dr`i niz pra vnih i pra kti ~nih pre pre ka.
Pre ma nje go vim rije ~i ma, sa da{ nji pre go vo ri se ra -
zli ku ju od onih ko ji su vo |e ni ra ni je, a niz sta vo va
"Ma gne" ko ji se ti ~u in te le ktu al ne svo ji ne "Ope la" i
uslo va dje la tnos ti "Ge ne ral Mo tor sa" u Ru si ji, ne
mo gu da bu du pri hva }e ni.
"Mi je dnos ta vno ne mo `e mo pri hva ti ti uslo ve
iznesene u po nu di 'Ma gne'", re kao je Smit.
Pre ma ni zu izvo ra, "Ma gna", u ko joj je
pri su tan i rus ki ka pi tal i ko ja je po nu du za evrop ski
ogra nak "Ge ne ral Mo tor sa" dos ta vi la u par tner stvu s
rus kom Sber bank, za la `e se za pu nu kon tro lu in te le -
ktu al ne svo ji ne "Ope la" na rus kom tr`i {tu.
Smit ka `e da }e "Ge ne ral Mo tors" i po red ozbi -
ljnih pre pre ka, nas ta vi ti in ten zi vne pre go vo re s "Ma -
gnom".
On je is to vre me no po zi ti vni je ocije nio
al ter na ti vnu po nu du bel gij ske in ves ti ci one kom pa ni -
je "RHJ In ter na ti onal" ko ja, pre ma nje go vim rije ~i -
ma, pre dla `e je dnos ta vni ju stru ktu ru spo ra zu ma
ko ja se mo `e la k{e re ali zo va ti. Smit je, ta ko |e, re -
kao da }e spo ra zum o pro da ji "Ope la" i "Vauxhal la"
po svoj pri li ci bi ti pos ti gnut do kra ja sep tem bra.
Nje ma ~ka i ra dni ci "Ope la" pro ti ve se po nu di
Bel gi ja na ca, jer se u po slo vnim kru go vi ma Evrop -
ske uni je spe ku li {e da bi "RHJ In ter na ti onal", iza
ko jeg sto ji ame ri ~ki in ves ti ci oni fond "Rip plewood",
mo gao "Opel" po no vo pro da ti "Ge ne ral Mo tor su"
po {to spro ve de re or ga ni za ci ju u toj nje ma ~koj kom -
pa ni ji. (Wall Stre et Jo ur nal)
"Ge ne ral Mo tors" ne
pri hva ta uslo ve "Ma gne"
Po lu go di{ nji
gu bi tak "Re na ul ta"
2,7 mi li jar di evra
PA RIZ - Fran cus ki proi zvo|a~ auto mo bi la "Re na ult" za bi lje `io je
2,7 mi li jar di evra gu bit ka u prvoj po lo vi ni 2009. go di ne obja{ nja va -
ju}i to glo bal nom eko nom skom kri zom.
U is tom raz do blju pro {le go di ne kom pa ni ja je za bi lje`ila do bit ve}u od
1,5 mi li jar di evra. Pri ho di "Re na ul ta" u prvom po lu go di {tu ove go di ne
pa li su za 23,7 od sto na oko 16 mi li jar di evra.
Iz vr{ni di re ktor "Re na ul ta" Kar los Gosn re kao je da kom pa ni ja po ka zu -
je otpor nost ko ja se ogle da u ne to pri li vu go to vi ne u izno su oko 848 mi li -
ona evra. On je is ta kao da se kom pa ni ja ve} pri pre ma za pos tkri zno
raz do blje ma so vnim mar ke tin gom za eko lo {ki ~is te auto mo bi le, kon so li -
da ci jom pri su tnos ti na tr`i {ti ma u ra zvo ju i nas to ja njem da se ubrza i pro -
{i ri si ner gi ja s ja pan skim par tne rom "Nis sa nom". (Bu si ness)
REVIZOR
"Tu{" naj bo lje ve li ko
pre du ze }e u USK
BI HA] - Pri vre dna ko mo ra do di je li la je pri zna nje trgo va ~kom lan cu
"Tu{" Bi ha} za na jus pje {ni je ve li ko pri vre dno dru{ tvo u 2008. go di ni u
tra di ci onal nom izbo ru na jus pje {ni jih pre du ze}a na po dru ~ju ovog
kan to na.
"Tu{ hol ding" je je dno od na jus pje {ni jih i naj br`e ras tu}ih pre du ze}a, ka ko
u ma ti ~noj Slo ve ni ji, ta ko i u inos tran stvu. Ovaj la nac na tr`i {tu BiH je pri -
su tan sa 14 trgo va~kih obje ka ta, a po slu je i u Srbi ji i Ma ke do ni ji.
"Oni su pre ma svim va`ni jim po ka za te lji ma upo re di vi s ra zvi je nim evrop -
skim tr`i {tem, a u mno gim se gmen ti ma je 'Tu {e va' pro du kti vnost i u~in ko vi -
tost ~ak zna~aj no ve}a od evrop skog pro sje ka", sa op {te no je iz "Tu {a".
Ovo je dru ga na gra da za "Tu{", ko ji je po~et kom go di ne osvo jio prvo
mjes to u ka te go ri ji naj bo lje grin fild in ves ti ci je u izbo ru Agen ci je za una -
pre|enje stra nih in ves ti ci ja u BiH - FI PA.
Z.D.
Po nu da "Ma gne"
za pre uzi ma nje "Ope la"
sa dr`i niz pra vnih i pra kti ~nih
pre pre ka, ka `e Smit
BiH o~e ku je
no ve li tvan ske
in ves ti ci je
VI LJNUS - Sven Al ka laj, mi nis tar
inos tra nih po slo va BiH, izra zio je
o~e ki va nje da }e li tvan ski in ves ti to ri
nas ta vi ti s ula ga njem u BiH.
"Li tva ni ja i nje na pri vre da ima ju
ve li ki zna ~aj za BiH, a na {e zna nje o
Li tva ni ji ras te, upra vo zbog ula ga nja
Ukio ban ko in ves ti ci ne gru pe
(UBIG) na Bal ka nu", izja vio je mi -
nis tar inos tra nih po slo va BiH Sven
Al ka laj to kom raz go vo ra s ru ko vod -
stvom ove gru pa ci je u Vi ljnu su.
Na sas tan ku s Mar ti na som Ugi an -
ski som, pred sje dni kom Upra vnog
odbo ra Fa bri ke gli ni ce "Bi ra~" iz
Zvor ni ka, ~i ji je ve }in ski vla snik
UBIG od 2000. go di ne i Vi tol da som
Sa po `ni ko va som, za mje ni kom di re -
kto ra za in ves ti ci je u UBIG, Al ka laj
je izra zio o~e ki va nje da }e li tvan ski
bi zni sme ni nas ta vi ti da ula `u u BiH.
Ugi an skis je na gla sio da Li tvan ci
ubrza no mo der ni zu ju fa bri ku "Bi -
ra~" te us pje {no sta bi li zu ju nje no
po slo va nje ~ak i u to ku svjet ske
eko nom ske kri ze.
Z.D.
Po vo ljni kre di ti
za fir me u ZDK
ZE NI CA - Pre du ze }a "In te -
gra" iz Ze ni ce i "May" iz Te{ nja,
ko ja upo{ lja va ju vi {e od 30 ra -
dni ka, do bi la su kre di te u izno su
od po 100.000 KM po po vo -
ljnim uslo vi ma od Kre di tno-ga -
ra ncij skog fon da
Ze ni ~ko-do boj skog kan to na.
"In te gra" i "May" ot pla }i va }e
kre di te u na re dnih pet go di na, uz
grejs pe ri od od 24 mje se ca i s
ka ma tom od 4,06 od sto.
Na ja vni po ziv za kre di te, ko ji
je za pri vre dne su bje kte iz ZDK
otvo ren do kra ja go di ne, "May"
je kon ku ri sao s pro je ktom opre -
ma nja obra dnog cen tra za izra du
gra |e vin ske sto la ri je, dok je "In -
te gra" kre dit do bi la za pro {i re nja
po go na za proi zvo dnju an ti ko ro -
zi vnih pre ma za.
Od po ~et ka ovog pro je kta po -
dr{ke pri vre di odo bre no je se -
dam kre di ta u uku pnom izno su
od po la mi li ona KM, a u obra di
je jo{ se dam zah tje va pre du ze }a.
A.M.
kre di ti
Me |u na ro dni mo ne tar ni
fond na ja vio neuobi ~a je nu
po mo} za oko 80 dr`a va
Go di{ nje
ka ma te ko je
tre ba da se
pla te do kra ja
2011. go di ne
od 0,5 do 0,25
od sto go di{ nje
bi }e uki nu te
Is krsle
ozbi ljne
po te {ko }e u
pre go vo ri ma
o pro da ji
"Ope la"
31. 7. 2009. qfubl 21 Ekonomija
pri li ka ma u svi je tu, [tros-Kan je is ta kao
da je po bolj {a va nje si tu aci je do bra vi-
jest, ali je upo zo rio da }e 2009. uprkos
to me bi ti lo {a za svjet sku eko no mi ju.
"Do bro je {to se fi nan sij -
ska tr`i {ta opo rav lja ju. Do bro je {to
kom pa ni je po ~i nju da pos ti `u bo lje re -
zul ta te. Ali 2009. }e bi ti lo {a go di na. Mi
smo na po la pu ta. Os ta tak go di ne ne }e
bi ti do bar, a po bolj {a nje, ko je sa da vi di -
mo, tek }e stvar no uslije di ti 2010. go di -
ne", re kao je [tros-Kan.
Prvi ~o vjek MMF-a po no vo je po -
dvu kao pro blem ne za po sle nos ti, ko ja
alar man tno ras te.
"^ak i ka da se eko no mi ja
opo ra vi, ne za po sle nost }e os ta ti vi so ka
i ra{ }e jo{ ne ko vrije me", re kao je
[tros-Kan.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, ame ri ~ki
do lar ima sve iz gle de da os ta ne svjet ska
re zer vna va lu ta, iako se ne ke ze mlje za -
la `u za stva ra nje no ve. Upi tan da li bi
spe ci jal na pra va vu ~e nja MMF-a mo gla
da za mije ne do lar on je re kao da
smo vrlo da le ko od si tu aci je u ko joj bi
pre mo} do la ra mo gla da bu de ospo re na.
"Stvar nost je da SAD ima ju naj -
mo }ni ju eko no mi ju ta ko da, iako mo -
`e mo da ra zmi{ lja mo o dru ga ~i jem
sis te mu, ne vje ru jem da bi spe ci jal na
pra va vu ~e nja MMF-a mo gla da za -
mije ne ogro mnu ko li ~i nu do la ra ko ja
cir ku li {e u svije tu kao me |u na ro dno
sred stvo pla }a nja", do dao je [tros-
Kan. (Agen ci je)
TO KIO - In dus trij ska proi zvo -
dnja u Ja pa nu po ve }a na je u ju nu za
2,4 od sto u odno su na pret ho dni mje -
sec ~i me je rast nas tav ljen ~et vrti
mje sec za re dom, {to je naj du `i po zi -
ti vni pe ri od u po slje dnje dvije go di -
ne, sa op {ti lo je ju ~e ja pan sko
Mi nis tar stvo eko no mi je.
Proi zvo dnja je po slje dnji put os -
tva ri la ~e tvo ro mje se ~ni uzas to pni rast u
pe ri odu izme |u ma ja i av gus ta 2007,
ne po sre dno prije ko lap sa ame ri ~kog
tr`i {ta hi po te kar nih kre di ta, ko ji je po -
tom iza zvao fi nan sij sku i eko nom sku
kri zu na glo bal nom ni vou.
U dru gom kvar ta lu ove
go di ne, in deks proi zvo dnje ~i ja je
osno va 100 po ena pos ti gnu tih u 2005.
go di ni po ras tao je za 8,3 od sto u odno -
su na pret ho dno tro mje se ~je - na 78,3
po se na. To je dru gi po sna zi rast od ka -
da se vo di ta evi den ci ja.
Naj ve }i rast ovog in de ksa,
od 8,9 pro ce na ta, za bi lje `en je u pe ri -
odu izme |u okto bra i de cem bra da le ke
1953. go di ne.
Na osno vu ovih po da ta ka Mi nis -
tar stvo eko no mi je je ocije ni lo da su
uo~e ni tren do vi opo ra vka ja pan ske pri -
vre de.
KELN - Nje ma~ki avio-pre vo -
znik "Luf than sa" dos ta vio je
no vu po nu du Evrop skoj ko mi si -
ji ko jom izra `a va spre mnost da
se odre kne 19 uzle tnih i sle tnih
ka pa ci te ta na aero dro mi ma ka -
ko bi is ho dio ze le no svje tlo za
pre uzi ma nje aus trij skog na ci -
onal nog avio-pre vo zni ka "Aus -
tri an Air li ne sa", re kao je do bro
oba vi je {te ni izvor.
Evrop ska ko mi si ja odbi la je ra -
ni ju po nu du "Luf than se", sma tra -
ju}i je ne do vo ljnom na kon ~e ga
je nje ma~ki avio-pre vo znik iza {ao
s po bolj {a nom po nu dom. Ano ni -
mni izvor je re kao da je "Luf than -
sa" po nu di la pet uzle tno-sle tnih
ka pa ci te ta na re la ci ji Be~ - Fran -
kfurt, po ~eti ri na re la ci ji Be~ -
Min hen i Be~ - Bri sel, te po tri na
prav ci ma Be~ - [tut gart i Be~ -
Keln.
Por tpa rol Evrop ske ko mi si je
odbio je da ko men ta ri {e no vi sli -
jed do ga|aja. Pred sta vni ci "Luf -
than se" obja vi li su u uto rak da su
bli zu okon~anja pre go vo ra s
Evrop skom ko mi si jom, ko ja is -
tra`uje pre dlo`eno pre uzi ma nje
zbog bo ja zni da bi ono mo glo do -
ves ti do vi {ih ci je na avio-ka ra ta ili
do ma njeg bro ja le to va na ne kim
prav ci ma. (AFP)
"Luf than sa"
po ve }a la broj
ka pa ci te ta na
aero dro mi ma ko jih je
spre mna da se odre kne
NEZVANI^NO
U Bri sel sti gla no va
po nu da "Luf than se"
Krediti za privredu
is to ~ne Evro pe
LON DON - Evrop ska ban ka za obno vu i ra zvoj (EBRD) i fran -
cus ka ban ka So ci ete Ge ne ra le udru`i}e sna ge ka ko bi se po ve}ali
kre di tni pla sma ni re al noj pri vre di u is to~noj Evro pi i ti me ubla`ili
po slje di ce glo bal ne eko nom ske kri ze.
EBRD pla ni ra ula ga nja u vi si ni od oko 400 mi li ona evra pu tem kre di -
ta ko je }e do di je li ti ne ko li ko is to~noe vrop skih po slo vni ca So ci ete Ge ne -
ra lea, po se bno akti vnog u toj re gi ji. To ula ga nje je sas ta vni dio
za je dni~ke ini ci ja ti ve EBRD-a, Svjet ske ban ke i Evrop ske in ves ti ci one
ban ke da s vi {e od 24 mi li jar de evra pod sta knu ban kar ski se ktor u re gi ji
is to~ne Evro pe i fi nan si ra ju kre di tne pla sma ne kom pa ni ja ma po -
go|enim glo bal nom eko nom skom kri zom. (Bu si ness)
Si ro ma {nima
bez ka ma ta
Ja pan ska in dus tri ja nas tav lja s ras tom
MMF }e
po ve }a ti
obim
kre di ta za
si ro ma {ne
ze mlje
Od qo va ra ju c| na p| ta nje
da || je za br| nut u ve z| s ve || k|m
bo nu s| ma ko je do b| ja ju ban kar -
sk| s|u zbe n| c| u SAD. Do m| n|k
Stros-Kan je re kao da je ono sto
v| d| pra v| skan da|.
Oqro mn| pro í| t| naj ve c|h ame r| -
•k|h ba na ka. uk|ju •u ju c| Go| -
dman Sac hs | JPMor qan.
pod sta k|| su bo ja zan me du po || -
t| •a r| ma da ban ke n| su u do vo -
|jnoj mje r| pro m|je n| |e svo ju
po s|o vnu pra ksu u vr|je me í| nan -
s|j ske kr| ze.
Skan da lo zne
is pla te bo nu sa
[tros-Kan u posjeti Tanzaniji
FOTO NN
^etvrti mjesec
uzastopnog
rasta japanske
industrijske
proizvodnje
22 qfubl!31. 7. 2009.
Reporta`a
B. \U RI]
Avan tu ris ta Haj nc Zak ve} go di -
na ma iza zi va za pa nje nost lju di ka da
izvo di svo ja ne vje ro va tna dje la ba lan -
si ra njem na `i ci.
Pri li kom pred sta ve, ko ja ni ko ga ne
os tav lja ra vno du {nim, Zak mir no ho da
pre ko tan kog ma te ri ja la ~i ja {i ri na izno si
sa mo dva in ~a de blji ne i hla dno igno ri {e
mi sao da se ispod nje ga na la zi ne ko li ko
sto ti na me ta ra bez da na.
U za dnjih osam go di na ovaj Aus tri -
ja nac je pu to vao po svi je tu tra `e }i pra va
mjes ta za izvo |e nje svo jih smje lih po du -
hva ta da bi ra dio ono {ta zna naj bo lje.
Ovaj ~o vjek ko ji vo li da `i vi na ivi ci ne
pred stav lja obi ~nog avan tu ris tu ko ji to
ra di zbog sla ve ili vi {ka adre na li na. Na -
pro tiv, ovaj Aus tri ja nac ka `e da ovo ra di
da bi pro na {ao sop stve ni mir, jer nje mu,
ka ko ka `e, hod po `i ci pred stav lja na ~in
da za bo ra vi na se be i svo je pro ble me.
Haj nc Zak je ro |en 1958. go di ne u
aus trij skom gra du Ver glu i je dan je od
naj po zna ti jih pe nja ~a u Aus tri ji. Ta ko |e
je po znat kao je dan od naj bo ljih fo to gra fa
pla nin skih pej za `a. Naj ve }i dio svog pe -
nja ~kog umije }a je pro veo u ame ri ~kom
na ci onal nom par ku Jo se mit. Svoj ho bi
pe nja nja je i za po ~eo u ovom par ku po -
~et kom osam de se tih go di na pro {log vi je -
ka. To kom vre me na uspio se po pe ti na
ne ke te {ko pris tu pne vrho ve kao {to je
Fe niks. Go di ne 1999. je bio prvi ne ame ri -
~ki pe nja~ ko ji se po peo na po zna te ame -
ri ~ke vrho ve No uz i sje ve ro is to ~ni zid
Half Do ma, ko ji su pri li ~no po pu lar ni.
Naj po zna ti ji je po {e tnji na za te gnu -
toj `i ci ko ja vi si s naj ne vje ro va tni jih
mjes ta. Za ra zli ku od os ta lih {e ta ~a ko ji
ko ris te pri li ~no de be lu `i cu, Zak pre fe ri -
ra tan ku li ni ju pri li ~no ras tezlji vog ma te -
ri ja la, ko ja je ma nje otpor na na o{ tre
sti je ne i ko ja je ma nje iz dr`lji va ne go de -
blje `i ce.
"Ja ovo ne ra dim zbog adre na li na.
[e tnja na ve li kim vi si ni ma je ono {to vo -
lim da ra dim", obja{ nja va Zak.
"Ka da se na |em go re, ja u po tpu -
nos ti za bo ra vim na se be. Ako mi sli te na
bi lo {ta dru go on da mo `e te po gi nu ti. Ka -
da ho dam po `i ci on da na ne ki na ~in pro -
na la zi svo je unu tra{ nje ja."
Na kon {to je usa vr{io svo ju te hni ku
{e ta nja odlu ~io je obi }i svi jet ka ko bi
pro na {ao sa vr{e na mjes ta za svoj po du -
hvat.
Po ~et kom ma ja izveo je ve oma
smje li po tez pre las ka pre ko `i ce ko ja je
bi la ra za pe ta izme |u dva gi gan tska ka -
me na tor nja smje {te na u ^e {koj Re pu bli -
ci u re gi ji Bo he mi ja. Obje sti je ne, ko je
po pu lar no na zi va ju Sta ros ta i Sta ros to va,
vi so ke su oko 30 me ta ra i ispod njih se
na la zi ma la {u ma.
Sve to ni je pred stav lja lo pre pre ku za
Za ka i on je to pri li ~no la ko pre {ao. Ta -
ko |e, ne ko li ko da na ra ni je je izveo sli ~an
po du hva ta u Nje ma ~koj, gdje je ho dao
izme |u dvi je ogro mne sti je ne, Blok stok i
Kroj cturm, smje {te ne u bli zi ni nje ma -
~kog gra da El bsan d{tajn Ge bird`. [ta
sve pred sto ji, os ta je nam da vi di mo.
Hod po `i ci
pred stav lja
na ~in da
za bo ra vi na
se be i svo je
pro ble me
[e tnja na
ve li kim
vi si ni ma je
ono {to
vo lim da
ra dim,
obja{ nja va
Zak
Ho dom
po `i ci na la zi mir
Avan tu ris ta
Haj nc Zak
Pri pre mi la: Dra ga na RA DU [KI
l ba ni ja po slje dnjih mje se ci ko ris ti
sva mo gu }a sred stva, pa i ten ko ve,
ka ko bi ra{~is ti la svo je `i vo pi sne
pla `e od bun ke ra, ko je je iz gra dio
ko mu nis ti ~ki re `im En ve ra Ho d`e u
pa ra noi dnom stra hu od na pa da, do
ko jeg ni ka da ni je do {lo.
Iz gra |e ni po ~et kom {ez de se tih, ovi be ton ski bun -
ke ri da nas pred stav lja ju pri je tnju po bez bje dnost lju di,
iako su ne ka da da vno iz gra |e ni za za {ti tu re `i ma, ko ji
je bio izo lo van od os tat ka svi je ta.
"Bi li smo pri mo ra ni da ko ris ti mo ten ko ve T-59
ka ko bi smo uklo ni li bun ke re s pla `a", ka `e So tir Zar -
ka, gra do na ~el nik pri mor skog gra da Se ma na, ko ji se
na la zi oko 120 ki lo me ta ra ju `no od Ti ra ne.
"Bun ke ri su pos ta li pra va no }na mo ra za sve one
ko ji `e le da pro ve du nekoliko da na odmo ra na al ban -
skoj oba li", ka `e Pe trit Ji li, vla snik je dnog pla `nog ba -
ra.
Ne ka da{ nja za {ti ta pred stav lja
pri je tnju: Pro blem pred stav lja to {to se oko bun -
ke ra jav lja ju vrtlo zi, ko ji nas ta ju stru ja njem vo de, zbog
~e ga se sa mo pro {le go di ne uto pi lo pet oso ba, me |u
ko ji ma dvo je tu ris ta, dvo je dje ce i je dna
dvadeset
"U
na ovim
pa nja po
Iro n
snik Las
je ra dio n
"Bu
Me |u tim
di nu bit k
oko njih
mo }i i n
dnog vre
ku.
Bro
sva ka ko
ki lo me tr
za snaj pe
ukl
ko m
Iz gra |e ni
po ~et kom
{ez de se tih,
be ton ski bun ke ri
ko mu nis ti ~kog
re `i ma En ve ra
Ho d`e da nas
pred stav lja ju
pri je tnju po
bez bje dnost
lju di, iako su
ne ka da da vno
iz gra |e ni za
za {ti tu re `i ma,
ko ji je bio
izo lo van od
os tat ka svi je ta
A
D
oko dv
je oko
ru pa m
Ten ko vi
po ku {a va ju da
ubrza ju po sao
Ni ma lo lak za da tak
uklo ni ti be ton ske
kon stru kci je
31. 7. 2009. qfubl 23 Reporta`a
Bunkeri,
sim bol
iz gu blje nog
po no sa
tpetogo di{ nja dje voj ka.
ova kvim uslo vi ma, za is ta je opa sno ku pa ti se
pla `a ma. Mo ram pri zna ti da su ne sre }e i uta -
os ta li re al nost po slje dnjih go di na", ka `e Zar ka.
ni ja ili ne, ali na ukla nja nju bun ke ra ra di i Be -
s ku, ne ka da{ nji pri pa dnik al ban ske voj ske, ko ji
na pos tav lja nju is tih.
un ke ri je tre ba lo da bu du otpor ni na go to vo sve.
m, ova ne obi ~na ut vr|e nja iz gu bi la su je dnu i je -
ku - od mo ra, jer jer ero zi ja u~i ni la svo je i sa da se
pra ve vrtlo zi. Ti bun ke ri su ne ka da bi li sim bol
ne po bje di vos ti, a da nas su sa mo za os tav {ti na je -
e me na i sim bol iz gu blje nog po no sa", ka `e Las -
oj bun ke ra pos tav lje nih du` pla `e u Se ma nu
ni je ma li. Du` oba le, ko ja ima ne gdje oko dva
ra, pos tav lje no je oko 200 bun ke ra, s ru pa ma
e ris te ko je gle da ju na pu te ve ko ji ma bi even tu -
al ni ne pri ja tel ji do {li i na pa li Al ba ni ju.
"Je di no {to ne prija te lji ni ka da ni su do {li", do da je
Las ku.
Ukla nja nje te ~e vrlo spo ro: Ukla -
nja nje bun ke ra za po ~e lo je po ~et kom ju la i o~e ki va lo
se da }e s mo }nim T-59 ten ko vi ma sve bi ti go to vo
vrlo brzo. Me |u tim, na kon 20 da na us pje li su da uklo -
ne sve ga se dam bun ke ra.
"Ako nas ta ve ovim tem pom pla `a ne }e bi ti o~i{ -
}e na do slje de }e go di ne. Na{ cilj je bio da ukla nja mo
~e ti ri bun ke ra dne vno, ali smo ubrzo shva ti li da to i ni -
je ta ko la ko izvo di lji vo", ka `e Zar ku.
[i rom pla `e ~u ju se uzvi ci lju di ko ji se do vi ku ju s
je dnog na dru gi kraj, a sve to pra ti ne sno sna bu ka ja -
kih ten ko va. Iako su ten ko vi pri la go |e ni za ovu vrstu
ope ra ci ja, ipak pra ve ne vje ro va tno pu no pra {i ne i sko -
ro je ne mo gu }e ~is t iza }i s pla `e.
"Upra vo zbog vo de i pi jes ka, sve je da le ko te `e
izvo dlji vo. U ova kvim uslo vi ma bun ke ri su te `i ne go
{to za is ta je su i `i vo ti su nam ugro `e ni", ka `e Ke mal
Der vi {i, je dan od ten kis ta ko ji ra de na pla `i.
Me |u tim, sam po sao pred stav lja ve li ku opa snost
ali i iza zov. Ne ka da{ njim ek -
sper ti ma je tre ba lo bar
dvi je go di ne da iz -
gra de ide al ni
bun ker od
be to na
i `e lje za, ko jem ni ko ni {ta ne }e mo }i.
Od prvo bi tne na mje ne do to ale ta:
Prvi mo del ovih bun ke ra iz gra |en je 1968. go di ne i to
pod strik tnom su per vi zi jom En ve ra Ho d`e. Osam go di -
na ka sni je sko ro ~i ta va al ban ska te ri to ri ja bi la je pre kri -
ve na s vi {e do 700.000 bun ke ra, ko ji su bi li po ve za ni
mre `om od pre ko 1.000 tu ne la. Bun ke ri su kon stru isa ni
ka da je al ban ski ko mu nis ti ~ki re `im bio op sje dnut na -
pa dom od stra ne NA TO pa kta ili Var {av skog pa kta.
Nji ho va prvo bi tna na mje na bi la je odu pri je ti se in va zi ji
stra nog ne pri ja te lja. Na kon pa da ko mu ni zma, po ~et kom
de ve de se tih go di na, Al ban ci su bi li pri mo ra ni da `i ve s
bun ke ri ma u ne po sre dnoj bli zi ni, jer je uni {te nje je dnog
ko {ta lo ta da ne dos ti `nih 800 evra. Na kon sko ro 20 go -
di na Al ba ni ja se i for mal no pri dru `i la NA TO-u u apri lu
ove go di ne.
Ne ki Al ban ci su ~ak sa mi po ku {a li da uklo ne ove "pe -
~ur ke", ka ko ih po pu lar no zo vu, ali je
sva ki po ku {aj za vr{en ne us pje hom. Ni -
je bi lo dru gog izbo ra, ne go da se pri -
la go de `i vo tu s bun ke ri ma u
dvo ri {tu. Ne ki su ~ak oti {li i ko -
rak da lje i pre tvo ri li ih u toa l ete
ili "ho te le s nu la zvjez di ca",
ko je su iznaj mlji va li lju -
ba vni ci ma za taj ne
sas tan ke.
Te `ak po sao
a nja nja os tav {ti ne
mu nis ti ~kog re `i ma
En ve ra Ho d`e
Ne ke su ~ak
pre tvo ri li u
toa l ete ili
"ho te le s
nu la
zvjez di ca",
ko je su
iznaj mlji va li
lju ba vni ci ma
za taj ne
sas tan ke
Du` oba le, ko ja ima ne gdje
va ki lo me tra, pos tav lje no
o 200 bun ke ra, s
ma za snaj pe ris te
Dvo je dje ce se pro {le
go di ne uto pi lo zbog vrtlo ga
Ne ka da{ nja za {ti ta da nas pos ta la sme tnja
24 qfubl!31. 7. 2009.
Svijet
Pa kle ne
vru }i ne
u Si je tlu
Sl JETL - Sta no vn| c| sje ve ro za -
pa dne Ame r| ke. na v| knu t| na k| -
so v| to | svjez|je vr| je me. traze
spas od ta|asa vru c| ne ko j| |h je
po qo d|o. Na |me. u S| je t|u je za -
b| |je ze no re kor dn|h 39 ste pe n|
Oe| z| ju sa otkad se vrse mje re -
nja tem pe ra tu re vaz du ha. Grad -
ske v|as t| otvo r| |e su | |e de ne
cen tre ne b| || o|a ksa || pa k|e ne
da ne |ju d| ma ko j| u do mo v| ma
ne ma ju k|| ma-ure da je.
Sre }na oba la
Nje ma •ka oba |a. ko ja se pru za od Sje ver noq
do Ba| t| •koq mo ra. su o•a va se s na jez dom m| || -
ona bu ba ma ra usred tu r|s t| •ke se zo ne. a |ma |h
| u |u c| Ham bur qu.
Uza ja mne op tu `be
Gru z|j ske v|as t| | se pa ra t|s t| |z Ju zne Ose t| je
op tu z| || su je dn| dru qe za naj no v| ju raz mje nu va -
tre u tom re q| onu. ka da je pu ca no na qru z|j sko
se |o N| ko z|.
De vet `rta va
lan ~a nog
su da ra
AN KA RA - De vet oso ba
ju ~e je po gi nu lo u su da ru
dva auto mo bi la i dva ka -
mi ona na auto pu tu na ju gu
Tur ske.
Sa mo je je dno di je te pre -
`i vje lo ne sre }u na auto pu -
t u ne da l e ko od gra da
Tar su sa, ali sa te `im po -
vre da ma. Jo{ ni su po zna ti
svi de ta lji ne sre }e. Sao bra -
}aj ne ne sre }e sa smrto no -
snim po slje di ca ma ~es te
su na tur skim pu te vi ma,
gdje je po {to va nje sao bra -
}aj nih pro pi sa na mi ni mu -
mu. (Ta njug)
Ubio
k}er ku zbog
mo bil nog
GA ZA - Pa l es t i nac i z
Ga ze pri ve den je pod su -
mnjom da je ~e li ~nim lan -
cem pre t u kao na smrt
k}er ku, po {to je ot krio da
ona po sje du je mo bil ni te le -
fon.
Gru pe za za {ti tu ljud skih
pra va su na ve le da je 27-go -
di{ nja `rtva bi la ra zve de na
maj ka pe to go di{ nja ka i do -
da le da su uha p{e na i nje na
tri bra ta. Ona je de se ta `rtva
ta ko zva nih ubis ta va iz ~as ti
ove go di ne na pa les tin skim
te ri to ri ja ma i me |u Ara pi -
ma u Izra elu. (Agen ci je)
Po tres
na Taj va nu
TAJ PEJ - Ze mljo tres ja -
~i ne 5,9 ste pe ni Ri hte ra
po go dio ju`ni dio Taj va na,
ali za sa da ne ma iz vje {ta ja
o {te ti ili po vri je |e ni ma.
Epi cen tar po tre sa na la zio
se oko 37 ki lo me ta ra za pa -
dno od gra da Hen g~un, na
du bi ni od 62 ki lo me tra, sa -
op {tio je Cen tral ni sei zmo -
lo {ki bi ro. Ze mljo tre si su
~es ta po ja va u Taj va nu, ko -
ji le`i na sei zmi ~ki akti -
vnom po dru ~ju pa ci fi ~kog
ba se na. (Re uters)
Vijesti
MAJ DU GU RI - Na si lje u Ni -
ge ri ji zbog su ko ba mi li tan tnih
isla mis ta s voj skom nas tav lja se
ne sma nje nom `es ti nom.
Voj ska je ar ti lje ri jom tu kla cen -
tar po bu nje ne se kte u Maj du gu ri -
ju, na sje ve ru ze mlje, i po tom
pro va li la u nje nu d`ami ju uz pu -
cnja vu iza ko je su os ta le de se ti ne
mrtvih.
Ge ne ral Sa leh Ma ina je ju ~e
uju tro izja vio da se me |u ubi je ni -
ma na la zi i za mje nik li de ra se kte,
ali da je vo |a po kre ta na lik ta li ba -
ni ma uspio da po bje gne sa oko
300 slje dbe ni ka.
Lo kal ni iz vje {ta~ Aso {i je ted
pre sa, ko ji je po sma trao na pad
voj ske na d`ami ju, iz bro jao je
oko sto ti nu le {e va.
Po bu nje ni ci ko ji `ele da uve du
{e ri jat sko pra vo u naj mno go lju -
dni ju i mul ti kon fe si onal nu ze mlju
Afri ke od ne dje lje na pa da ju po li -
cij ske sta ni ce, crkve, za tvo re i
Vla di ne us ta no ve. (Ta njug)
SI DNEJ - Aus tra lij ska po li ci ja i ra dni ci slu `be za dje ~ ju za {ti tu
po kre nu li su is tra gu po vo dom slu ~a ja dje voj ~i ce ko ja je to kom emi -
si je na ra dio-sta ni ci bi la po ve za na na de te ktor la `i i pri zna la da je
bi la `rtva si lo va nja.
^e trna es to go di{ nja dje voj ~i ca se to kom emi si je ras pla ka la na kon {to je
nje na maj ka, ko ja ju je i pri ja vi la za u~e{ }e u emi si ji, po ~e la da vr{i pri -
ti sak na nju da od go vo ri na pi ta nje da li je bi la se ksu al no akti vna, iako je
zna la da je di je te bi lo `rtva
na pa da.
"Ve} sam ti sve re kla u ve zi
s tom pri ~om i ne gle daj me i
ne os mje huj se jer ni je smije -
{no. Si lo va na sam ka da sam ima la 12 go di na", re kla je dje voj ~i ca.
Psi ho lo zi, ra dij ski i te le vi zij ski emi te ri i kri zne gru pe za po mo} dje ci i
`rtva ma si lo va nja kri ti ko va li su emi si ju kao ne po {te nu, be zo sje }aj nu i
de gu tan tnu.
Zva ni ~nik iz aus tra lij ske dr`a ve No vi Ju `ni Vels Lin da Bar ni re kla je
da je bi la "zga |e na" ka da je ~u la emi si ju i za tra `i la je od po li ci je i slu `be
za dje ~ ju za {ti tu da po kre nu is tra gu po vo dom ovog slu ~a ja. (Agen ci je)
U su ko bu u d`ami ji
stotinu mrtvih
Dje voj ~i ca u emi si ji
pri zna la da je si lo va na
Maj ka zna la da je
di je te bi lo `rtva na pa da
PJON GJANG - Sje ver na Ko re ja je ju ~e u je dnu
od svo jih lu ka odvu kla ju `no ko rej ski ri bar ski brod,
ko ji je neo vla{ }e no u{ao u nje ne te ri to ri jel ne vo de,
pot vrdi li su zva ni ~ni ci u Se ulu.
In ci dent je, ka ko se vje ru je, po slje di ca kva ra na na -
vi ga ci onom sis te mu za pli je nje nog bro da na ko jem su
bi la ~e ti ri li ca ko ja su, ta ko |e, za dr`a na.
Brod je gra ni cu pre {ao na is to ~noj oba li, gdje ga je
pre sre la sje ver no ko rej ska pa tro la, a do sa da{ nji ape li da
on bu de vra }en ni su da li re zul tat.
Ovaj do ga |aj mo gao bi da do ve de do
do da tnog za o{ tra va nja odno se izme |u dvi je Ko re je,
zna tno po re me }e nih zbog odbi ja nja Pjon gjan ga da
odus ta ne od svog pro gra ma nu kle ar nog na oru `a va nja,
na ~e mu in sis ti ra ju i SAD.
Ge ne ral ni se kre tar Uje di nje nih na ci ja Ban Ki Mun,
ko ji je ra ni je bio mi nis tar spo ljnih po slo va Ju `ne Ko re -
je, izra zio je spre mnost da po sje ti Sje ver nu Ko re ju i do -
pri ne se sma nji va nju ten zi ja na Ko rej skom po lu os trvu.
"Vo ljan sam da ura dim sve {to mo gu
kao ge ne ral ni se kre tar, uklju ~u ju }i i da po sje tim Pjon -
gjang", re kao je Ban.
On je ka zao da za sad ne mo`e da ka`e ka da bi mo -
glo da do |e do te po sje te, na vo de }i da bi tek tre ba lo da
pro ci je ni ka da je za to "naj zgo dni je vri je me". (Agen ci je)
Uha p{e ni ju `no ko rej ski ri ba ri
VOR ^ES TER - Be ba, izva |e na iz sto ma ka
ubi je ne tru dni ce Dar lin Hej ns, pro na |e na je ka -
sno u sri je du `i va u "pri li ~no do brom zdrav stve -
nom sta nju", sa op {ti la je ame ri ~ka po li ci ja.
Odoj ~e je pro na |e no u Nju Hem p{i ru kod D`u -
li Ko ri (35) iz Vor ~es te ra, ko ja je uha p{e na zbog
su mnje da je po ~i ni la ubis tvo i otmi cu, izvi jes tio je
ju ~e dne vnik "Bos ton glo ub".
"Ima mo be bu i iz gle da da je u do brom zdrav -
stve nom sta nju", izja vio je pred sta vnik vor ~es ter -
ske po l i ci j e Ke ri Hej zel her st i do dao da j e
dje voj ~i ca pre ba ~e na u bol ni cu u Nju Hem p{i ru.
Ko ri je va je uha p{e na u sklo ni {tu za bes ku }ni ke
u gra du Pli mu tu u dr`a vi No vi Hem p{ir na kon {to
je oso blje po zva lo po li ci ju jer im je bi la su mnji va.
Pre ma pi sa nju lo kal nog lis ta "Ju ni on
li der", ona je oso blju re kla da je maj ka {es to dne -
vnog dje te ta.
Ona je, za sa da, op tu `e na za bjek stvo od za ko -
na zbog su mnje vlas ti da je po ~i ni la otmi cu be be.
"Pro tiv nje jo{ ni je po di gnu ta op tu `ni ca za
ubis tvo, ali is tra ga je u to ku", re kao je Hej zel her st.
^o vjek ko ji je bio s njom u dru{ tvu ta ko |e je
pri ve den, ali pro tiv nje ga ni je po di gnu ta ni ka kva
op tu `ni ca, do dao je on.
Po li ci ja je u po ne dje ljak pro na {la ti je lo 23-go -
di{ nje Dar lin Haj ns u nje nom sta nu. Haj nso va, maj -
ka tro je dje ce, pro na |e na je u or ma ru, umo ta na u
Sje ver na Ko re ja je u je dnu od
svo jih lu ka odvu kla ri bar ski brod
tru dni ce
Vjer sko na si lje u
Ni ge ri ji da ni ma ne je nja va
Dva da na na kon {to je po li ci ja
pro na {la ra spo re no ti je lo `e ne
Odoj ~e je pro na |e no
u Nju Hem p{i ru kod D`u li
Ko ri (35) iz Vor ~es te ra,
ko ja je uha p{e na zbog
su mnje da je po ~i ni la
ubis tvo i otmi cu
F
O
T
O

A
F
P
31. 7. 2009. qfubl 25 Svijet
Po `a ri
u [pa ni ji
EL APE NAL - va tro qas c| na
du znos t| po ku sa va j u da
obuz da ju po zar u b|| z| n| E|
Are na |a u Spa n| j|.
Ü po za r| ma. ko j| sva ke se -
zo ne za hva te span sku oba |u.
u sr| je du je po q| nuo je dan •o -
vjek. sto je prva c| v| |na zrtva
po za ra. dok je pro s|e se dm| -
ce po q| nu |o sest span sk|h va -
tro qa sa ca pr| || kom qa se nja
je dnoq od po za ra.
Iz gor je la
re pli ka bro da
DEN HEL DEP - Pe p| | ka
bro da pr|n ca v| || je ma |z qor je -
|a je u |u c| |s to r|j skoq mu ze ja
u Den Ho| de ru u Ho |an d| j|.
Pe p|| ka je |z qra de na 1985.
qo d| ne u bro do qra d| | | stu
Ame|s | b| |a je du qa •ka 68
me ta ra. dok je jar bo| |mao 54
me tra. Do po za ra je do s|o
naj vje ro va tn| je zboq kva ra na
e|e ktr| •n|m |n sta |a c| ja ma u
brod skom ho |u.
Umrla
po slje dnja
in dij ska
kra lji ca
NJU DEL HI - Ne ka da po -
zna ta kao je dna od naj lje -
p{i h `ena na svi j e t u,
po slje dnja in dij ska kra lji ca
Ga ja tri De vi pre mi nu la je u
90. go di ni `ivo ta. Ona je,
pri je de se tak da na, ho spi ta -
li zo va na zbog pro ble ma sa
di sa njem i bo lo va u `elu cu
na kon ~e ga je i pre mi nu la.
Po dr`avala je obra zo va nje
`ena te osno va la pres ti`nu
{ko lu u Ji pu ru, ko ji je da nas
gla vni grad dr`ave Ra jas -
han.
Lju bav pre ma na ki tu i sa ri
ha lji na ma svrsta la je me |u
mo dne iko ne, a ma ga zin
"Vo ug" smjes tio je me |u
de set naj lje p{ih `ena svi je -
ta. (Agen ci je)
Na pad na
voj sku Al `i ra
AL @IR - Naj ma nje 14 voj -
ni ka je ubi je no i se dam je ra -
nje no ka da su ek stre mis ti iz
za sje de na pa li voj ni kon voj
ko ji je snab di je vao voj sku na
za pa du Al `i ra, ja vli li su ju ~e
al `ir ski me di ji.
Kon voj je u sri je du na ve ~e
prvo na i{ao na pos tav lje ne
bom be, da bi po tom isla mis -
ti~ki ek stre mis ti otvo rili va tru
iz auto mat skog oru `ja po voj -
nom kon vo ju u pro vin ci ji Ti -
pa za na za pa du Al `i ra, gdje
obi ~no ne ma na si lja i re la ti -
vno je mir no. U po slje dnjih
ne ko li ko go di na i Al Ka ida se
in fil tri ra la u Al `ir. (Agen ci je)
BBC se
"vra }a" u
Zim bab ve
LON DON - Vla da Zim -
bab vea odo bri la je BBC-ju
da po no vo ra di u toj ze mlji,
uki da j u }i za bra nu st a ru
osam go di na, obja vi la je ju -
~e bri tan ska dr`a vna ra dio-
te le vi zi ja.
BBC ni je imao svo je zva -
ni ~no pri sus tvo u Zim bab -
veu od 2001, ka da je njen
do pi snik iz Ha ra rea mo rao
po bje }i iz ove biv {e bri tan -
ske ko lo ni je.
Me |u t i m, pret ho dni h
osam go di na, BBC-je vi no -
vi na ri ~es to su po taj no ra di -
li re por ta `e u toj afri ~koj
ze mlji. (Agen ci je)
Vijesti
ISLA MA BAD - Uje di nje ne na ci je (UN)
obus ta vi le su svo je ope ra ci je u pa kis tan skom
nes ta bil nom re gi onu Ba lu ~is tan, po sli je pri je -
tnji se pa ra tis ta ko ji su ote li je dnog ame ri ~kog
hu ma ni tar nog ra dni ka po ~et kom ove go di ne,
sa op {ti li su ju ~e zva ni ~ni ci.
Ba lu ~is tan ski se pa ra tis ti ve} de ce ni ja ma se
bo re u si ro ma {noj oblas ti na ju go za pa du Pa kis ta -
na, ko ja je bo ga ta naf tom.
Oni, me |u tim, ni su na pa da li stran ce
sve do ove go di ne, ka da je je dna gru pa ote la ope -
ra ti vnog {e fa agen ci je UN za iz bje gli ce u tom re -
gi onu i dr`a la ga dva mje se ca.
Is ta gru pa, Ba lu ~is tan ski oslo bo di la ~ki je din -
stve ni front, pro sli je di la je pro {le ne dje lje sa op {te -
nje lo kal nim me di ji ma, u koje m je pri je ti la UN.
"Na `a lost, mo ra li smo da obus ta vi mo na {e
ope ra ci je u Ba lu ~is ta nu, zbog ~e ga `a li mo jer smo
bi li spre mni da spro ve de mo u dje lo ne ko li ko pro -
je ka ta, uklju ~u ju }i i one ko ji se ti ~u po ljo pri vre de i
pi ta nja `e na", re kao je slu `be nik UN, I{rat Ra zvia.
Iz UN su po ru ~i li da "ve oma ozbi ljno uzi ma ju
u ob zir bez bje dnost svog oso blja".
Zva ni ~ni ci svjet ske or ga ni za ci je ni su `e lje li
da ka `u na ko li ko dug pe ri od }e bi ti obus tav lje ne
ope ra ci je UN, ali su na ve li da }e se to odno si ti na
sve agen ci je UN u tom re gi onu.
Agen ci ja UN za iz bje gli ce UN -
HCR pri vre me no je, ka ko je na ve de no, iz ope ra ti -
vnih ra zlo ga, za tvo ri la svoj cen tar za do bro vo ljnu
re pa tri ja ci ju, ko ji po ma `e av ga nis tan skim iz bje gli -
ca ma da se vra te ku }i.
Ni je obja{ nje no da li za tva ra nje cen tra ima
ve ze s na ve de nim pri je tnja ma Uje di nje nim na ci ja -
ma. (Agen ci je)
~ar {av, a ti je lo joj je bi lo u poo dma kloj fa zi ra -
spa da nja.
Nje no ti je lo pro na |e no je na kon {to je
vla snik su sje dnog sta na pri ja vio "ne po dno{ ljiv
smrad".
Pa to log je tek u uto rak uve ~e ut vrdio da je
bi la u osmom mje se cu tru dno }e i da joj je iz
utro be izva |e na be ba. Pre tpos tav lja se da je ubi -
je na ne ko li ko da na ra ni je.
Ob du kci jom ti je la Dar lin Hej ns ot -
kri ve no je da je fe tus izva |en, dok su pri mi je }e -
ne i po vre de gla ve, ali ta ~an uzrok nje ne smrti
jo{ ni je ut vr|en.
Ko ri je va je, ka ko je pre nio "Bos ton glo ub",
pret ho dnih da na re kla pri ja te lji ma da se u ~et -
vrtak uve ~e po ro di la u je dnoj bol ni ci u Ma sa ~u -
set stu, {to je iza zva lo nji ho vo po do zre nje jer ni su
pri mi je ti li da je bi la tru dna, a po sli je objav lji va -
nja vi jes ti o ubis tvu Haj nso ve pri ja vi li su je po li -
ci ji.
Po slje dnji kon takt sa dru gom oso bom Haj -
nso va je ima la u pro {li ~et vrtak. Ta da je po sla la
po ru ku pri ja te lji ci u ko joj je na ve la da je u nje -
nom sta nu pri ja telj s ko jim pi je pi }e. (Agen ci je)
UN obus ta vi le ope ra ci je u Ba lu ~is ta nu
Be ba ubi je ne
na |e na `i va
Ob du kci jom
ti je la ubi je ne
ot kri ve no da je
fe tus izva |en
Po vla ~e nju pret ho di le
pri je tnje se pa ra tis ta
Ovo n| je prv|
s|u •aj te vrste u SAD.
Pr| je dv| je qo d| ne osu -
de na je L| za Mon tqo -
me r| zboq ub|s tva
Bo b| Dzo St| net. ko joj
je ukra |a íe tus. a ta
dje voj •| ca je pre z| vje |a.
Jos naj ma nje •e t| r|
s|| •na s|u •a ja do qo d| |a
su se u Ame r| c|.
Is to vje tni
slu ~a je vi
Obus tav lje ni i
pro je kti ko ji se
ti ~u po lo `a ja
`e na
F
O
T
O

A
F
P
Ku }a u
ko joj je
tru dni ca
`i vje la
Ra spa dnu to
ti je lo
Hej nso ve je
pro na |e no
u or ma ru
26 qfubl!31. 7. 2009. Svijet
Na kon {to je u Mol da vi ji
pre bro ja no 97 od sto gla so va
Ko mu nis ti
gu be izbo re
KI [I NJEV - ^e ti ri opo zi ci one stran ke osvo -
ji le su naj vi {e gla so va na par la men tar nim izbo -
ri ma u Mol da vi ji, sa op {ti la je ju ~e Izbor na
ko mi si ja na kon pre bro ja nih 97 od sto gla so va.
Li be ral na de mo krat ska par ti ja osvo ji la je 16,4
od sto gla so va i ima }e 17 po sla ni ka, Li be ral na par ti -
ja do bi la je 14,4 od sto gla so va (14 po sla ni ka) dok
je ali jan sa "Na {a Mol da vi ja" osvo ji la 7,4 od sto gla -
so va (osam po sla ni ka). Te tri li be ral ne stran ke ko je
su ra ni je na ja vi le da }e bi ti u ko ali ci ji ima }e za je -
dni ~ki u bu du }em par la men tu 40 po sla ni ~kih mjes -
ta.
De mo krat ska stran ka, na ~i jem je
~e lu biv {i {ef Ko mu nis ti ~ke par ti je, ko ji je pre {ao u
opo zi ci ju Mar jan Lu pu, osvo ji la je 12,5 od sto gla -
so va odno sno 13 po sla ni ~kih mjes ta.
Ako se par ti ja Lu pua pri dru `i li be ral nim stran -
ka ma, te ~e ti ri par ti je ima }e u bu du }em sa zi vu
Skup {ti ne ve }i nu od 53 od uku pno 101 po sla ni ~kog
mjes ta.
Ko mu nis ti ~ka par ti ja ko ja je do sa da bi la na
vlas ti sa osvo je nih 45,1 od sto gla so va i da lje }e sa
48 po sla ni ~kih mjes ta ima ti naj vi {e po sla ni ka u
par la men tu. Opo zi ci ja je, me |u tim, is klju ~i la sva ku
mo gu }nost ko ali ci je s ko mu nis ti ma. Lu pu je, ta ko -
|e, na ja vio da ne }e ula zi ti u sa vez s ko mu nis ti ma.
Me |u tim, ni je dna od dvi je stra ne ne ma
ve }i nu od 61 po sla ni ~kog mjes ta ko li ko je po tre bno
za izbor na slje dni ka ko mu nis ti ~kog pred sje dni ka
Vla di mi ra Vo ro nji na ko ji na pu {ta fun kci ju na kon
dva uzas to pna man da ta.
Vo ro njin je u sri je du re kao da se na da da }e
par la men tar ni izbo ri okon ~a ti po li ti ~ku kri zu u ze -
mlji i do pri ni je ti pri bli `a va nju Ru si ji. Po li ti ~ka kri -
za u toj biv {oj so vjet skoj re pu bli ci tra je od izbo ra u
apri lu, na ko ji ma je po no vo po bi je di la vla da ju }a
Ko mu nis ti ~ka par ti ja.
Vo ro njin, ko ji je i li der Ko mu nis ti ~ke par ti je,
ra spus tio je u ju nu par la ment, jer po sla ni ci dva pu ta
ni su us pje li da iza be ru {e fa dr`a ve.
Na par la men tar nim izbo ri ma 5. apri la ve }i nu je
do bi la Ko mu nis ti ~ka par ti ja, a opo zi ci ja je ospo ra -
va la re zul ta te izbo ra. Izbi li su pro tes ti u ko ji ma je
po gi nu lo naj ma nje dvo je lju di.
Opo zi ci ja je za tim u par la men tu boj ko to -
va la gla sa nje za no vog pred sje dni ka dr`a ve. (Agen -
ci je)
Ko mu nis ti ~ka par ti ja
}e, ipak, i da lje, sa 48
po sla ni ~kih mjes ta, ima ti
naj vi {e po sla ni ka u
par la men tu
^e ti ri opo zi ci one stran ke
osvo ji le su naj vi {e gla so va
Odr`a ni par la men tar ni
izbo ri dru gi su za
ma nje od ~e ti ri mje se ca
F
O
T
O

A
F
P
Pred sje dnik Vo ro njin se
na da da }e izbo ri okon ~a ti
po li ti ~ku kri zu u ze mlji
31. 7. 2009. qfubl 27
il vija Plat je bi la ame ri ~ka pje sniki-
nja i pi sac no ve la i krat kih pri ~a,
ko ja je na pi sa la po luauto bio graf sku
no ve lu "The Bell Jar" pod pse udo -
ni mom Vik to ri ja Lu kas. Gla vni
pro ta go nis ta Es ter Grin vud je pa -
me tna i am bi cio zna stu den tkinja na
Smit ko le d`u ko ja po ~i nje da do `iv lja va nervni slom
dok ra di za mo dni ma ga zin u Nju jor ku. Pri ~a je pa ra -
lel na sa is kus tvom Sil vi je u ra du u mo dnom ma ga zi nu i
nje nim nervnim slo mom i po ku {a jem sa mo ubis tva. Za -
je dno sa En Sek ston je za ~e tnik `an ra po ezi je ispo vije -
da nja.
Ro |e na je za vri je me "ve li ke de pre si je", kao prva
ge ne ra ci ja u Ame ri ci od aus trij skih do se lje ni ka. Otac
Oto Emil Plat je bio imi grant iz Gra bo va u Nje ma ~koj i
bio je pro fe sor na uni ver zi te tu. Nje na maj ka je bi la oko
21 go di nu mla |a od mu `a, a upo zna la ga je dok je
spre ma la svoj di plom ski. Otac joj je bio odba ~en od
svo je po ro di ce jer ni je iza brao da bu de lu te ran ski sve -
{te nik. Go di ne 1935. ro |en je Sil vi jin brat, Vo ren, a po -
ro di ca se pre se li la u Vin trop, gdje je Sil vi ja pro ve la
naj ve }i dio svog dje tinj stva. Tu je i iz da la svo ju prvu
pje smu ka da je ima la osam go di na, a otac joj je ubrzo
umro zbog kom pli ka ci ja s di ja be te som. Sil vi ja je na pi -
sa la pje smu "Ta ta", ko ja je na pi sa na na nje go vom spo -
me ni ku.
Sil vi ja je po ha |a la Smit ko led` i po ~e la da se vi |a
sa Dikom Nor to nom. Nor ton je sli ~an ka ra kte ru Ba di ja
u "The Bell Jar". Je dnom dok ga je po sje }i va la u Nor -
to nu slo mi la je no gu na ski ja nju. To kom lje ta za vri je -
me tre }e go di ne na ko le d`u na gra |e na je po zi ci jom
gos tu ju }eg ure dni ka u ma ga zi nu "Ma de mo isel le" i pro -
ve la je mje sec da na u Nju jor ku. Tu je po ~e la nje na de -
pre si ja i lo {i po gle di na svi jet oko se be i `i vot uop {te.
U to vri je me je prvi put zva ni ~no po ku {a la sa mo ubis -
tvo, uzi ma ju }i pre ko mjer nu do zu ta ble ta za spa va nje.
Smje {te na je u men tal nu in sti tu ci ju, gdje je pri ma la te -
ra pi ju elek tro {o ko vi ma. Us pje {no se opo rav lja la od
slo ma i za vr{i la je ko led` 1955. Do bi la je Ful braj to vu
sti pen di ju i nas ta vi la {ko lo va nje u Njun ham ko le d`u
gdje je nas ta vi la da pi {e po ezi ju, po vre me no objav lju }i
rad u stu den tskim no vi na ma. Tu je upo zna la i en gles -
kog pje sni ka Teda Hju za, za ko jeg se uda la 1956. Za je -
dno su bi li do okto bra 1959. `i ve }i i ra de }i u Ame ri ci,
a u Bos to nu su upo zna li V. S. Mer vi na ko ji se di vio nji -
ho vom ra du i pos ta li su do bri pri ja te lji. Iako je Platova
bi la tru dna, vra ti li su se u Ve li ku Bri ta ni ju i `i vje li u
Lon do nu, a za tim u ma lom mjes tu u De vo nu. Tu je Sil -
vi ja obja vi la svo ju prvi ko le kci ju po ezi je "Ko lo sus".
Njen brak sa Hju zom je bio pro `et te {ko }a ma, po se bno
zbog nje go ve afe re sa Aisom Ve vil i par se ra zi {ao
1962. Ona se vra ti la u Lon don sa dje com Fri dom i Ni -
ko la som.
Sil vi ja je se bi odu ze la `i vot ka da je mo krim pe {ki -
ri ma i odje }om za pe ~a ti la so bu izme |u se be i dje ce ko -
ja su spa va la. Ta da je sta vi la gla vu u rer nu i odvrnula
gas. Na kon nje nog sa mo ubis tva, ubi la se i Asia Ve vil,
zbog ko je ju je Hjuz os ta vio. Sil vi ja je sa hra nje na na
Hep ton {tal gro blju u sklo pu crkve.
Ci je lo vri je me od 11. go di ne Sil vi ja je pi sa la dne -
vnik do nje nog sa mo ubis tva. Nje ni dne vni ci su prvo
objav lje ni 1980. kao "Dne vni ci Sil vi je Plat", a Hjuz je
do svo je smrti iz dao jo{ dva nje na dne vni ka. Sil vi ja je
bi la kri ti ko va na zbog nje nog kon tro ver znog sta va pre -
ma ho lo ka us tu, ali je ka sni je njen rad pos tao su vi {e
per so na lan, {to se vi di u pje sma ma po put "Tu li pa ni" i
"Go spo |a La za rus". Go di ne 1982. je pos ta la prva pje -
sni ki nja ko ja je do bi la pos thu mno Pu li ce ro vu na gra du
za "The Col lec ted Po ems", a 2006. su objav lje ne ne ke
nje ne neo bjav lje ne pje sme pod na zi vom "En nui".
Najve}i pjesnici
(4)
Pje sni ci
pos to je
od ka da
pos to ji
ci vi li za ci ja,
~ak pri je
ne go {to
je i sa mo
pi sa nje
izmi{ lje no.
Smi{ lja nje
pje sme je
je dna od
naj cje nje ni jih
ljud skih
vje {ti na
ko ja
zah tije va
ve li ki
ta le nat i
na da hnu }e.
Oni
izra `a va ju
svo ja
ra zli ~i ta
osje }a nja,
od lju ba vi
do mr`nje
i tu ge,
pre ko
sti ho va.
Oni
us pije va ju
da s ma lo
ri je ~i
pre ne su
ve li ka
osje }a nja.
Ne ki
tra gi ~no
i za vr{e
poput
nji ho vih
pje sa ma.
Ov dje
}e mo
se pri sje ti ti
ne kih
naj po zna ti jih
sti ho kl epa ca
kroz
is to ri ju
la di mir Vla di mi ro vi~ Ma ja kov ski
je bio rus ki pje snik i pred sta vnik
rus kog fu tu ri zma u ra nom 20. vi je -
ku. Ro |en je kao po slje dnji od tro je
dje ce u Ba gda ti ju, Gru zi ja, gdje mu
je otac ra dio kao {um ski ren d`er.
Otac mu je bio ukra jin ski ko zak i
po to mak, a maj ka je ta ko |e po ti ca -
la iz Ukra ji ne. Iako je Vla di mir go vo rio gru zij ski u
{ko li i sa pri ja te lji ma, po ro di ca je kod ku }e pri ~a la rus -
ki.
Sa 14 go di na u~es tvo vao je u so ci ja lis ti ~kim de -
mon stra ci ja ma u Ku ta isi ju, gdje je i{ao u {ko lu. Na kon
izne na dne smrti oca 1906. sa maj kom i dvi je ses tre se
pre se lio u Mos kvu.
Tu je ra zvio strast za mar ksis ti ~kom li te ra tu rom i
imao u~e{ }e u broj nim akti vnos ti ma Rus ke so ci ja lis ti -
~ke de mo krat ske la bu ris ti ~ke par ti je RSDLP. Iz gi mna -
zi je je otpu {ten 1908. na kon {to mu maj ka ni je mo gla
priu {ti ti vi {e {ko lo va nje.
U to vri je me je tri pu ta za tva ran zbog po li ti ~kih
akti vnos ti, a ta ko je u Bur jtka za tvo ru po ~eo da pi {e
po ezi ju, ko ja je bi la za plije nje na. Go di ne 1911. se upi -
sao u umje tni ~ku {ko lu, gdje je pos tao ~lan fu tu ris ti -
~kog po kre ta. Pos tao je vo de }i go vor nik gru pe "Gi le as"
i bli zak pri ja telj Da vi da Bur lju ka, ko ji mu je bio i men -
tor.
Prva objav lje na zbir ka pje sa ma je bi la "A Slap in
the Fa ce of Pu blic Tas te" 1912. ko ju su ~i ni le pje sme
"No}" i "Ju tro". Ipak, zbog po li ti ~ke akti vnos ti izba ~en
je za je dno sa Bur lju kom iz {ko le. Nje gov rad se nas ta -
vio do 1914, da bi se umje tni ~ki ra zvi jao u smje ru na -
ra ti vnog, a rad mu je po dr`a vao rus ku re vo lu ci ju, {to
mu je da lo re pu ta ci ju kao pje sni ka u Ru si ji i inos tran -
stvu.
"Oblak u pan ta lo na ma" iz 1915. je prva ve li ka pje -
sma ko ju je na pi sao. Je zik pi sa nja je bio je zik uli ce i
Ma ja kov ski je u~ vrstio ide olo {ki i ro man ti ~ni stil pi sa -
nja. Go di ne 1915. se za lju bio u uda tu `e nu Li lju Brik i
za nju na pi sao pje smu "The Bac kbo ne Flu te". Na `a -
lost, ona je bi la uda ta za nje go vog iz da va ~a Osi pa Bri -
ka.
Lju ba vna afe ra, kao i im pre si je ra ta i re vo lu ci je su
ima li jak uti caj na nje gov da lji rad. Pje sma "Rat i svi -
jet" je o u`a si ma Prvog svjet skog ra ta, a "^o vjek" je
pje sma ko ja se ba vi pro ble mom lju ba vi.
Ma ja kov ski je odbi jen kao vo lon ter na po ~et ku
Prvog svjet skog ra ta, a ta ko |e je svje do ~io Okto bar skoj
re vo lu ci ji, ka da je po ~eo i da re ci tu je po ezi ju po put
"Li je vi mar{! Za Crve ne: 1918" sa mor na ri ma. Nje gov
ko mad "Mystery-Bo uf fe" je pos tav lje n da igra 1918. i
us pje {no je igra la sve do 1921.
Na kon po vrat ka iz Pe tro gra da u Mos kvu ra dio je
za te le graf sku agen ci ju pra ve }i sa ti ri ~ne agit prop pos -
te re, a 1919. je obja vio prvu ko le kci ju pje sa ma "Co lec -
ted wor ks 1909-1919". Nje go va po pu lar nost je ra sla
brzo. Pos tao je po zna ti ~lan Li je vog umje tni ~kog po -
kre ta.
Bi lo mu je do zvo lje no da slo bo dno pu tu je, ta ko je
po sje tio En gles ku, Nje ma ~ku, Ame ri ku, Me ksi ko, Ku -
bu… Na pu to va nju kroz Ame ri ku upo znao je Eli
D`ons ko ja mu je ro di la k}er ku, ali je za nju tek sa znao
ka da se par sreo 1929. u Fran cus koj, jer su svo ju ve zu
dr`a li u taj nos ti. Ta da se ve} bio za lju bio u Ta tja nu Ja -
kov lje vu i po sve tio joj pje smu "Pi smo Ta tja ni Ja kov lje -
voj".
Pred kraj dva de se tih go di na pos tao je uvu ~en u
kurs po li ti ke ko ju je vo dio Sta ljin, a nje go vi sa ti ri ~ni
ko ma di "The Be sbug" i "The Bat ho use" su spo mi nja li
so vjet sku bi ro kra ti ju. Uve ~e 14. apri la 1930. Ma ja kov -
ski se ubio, a os ta vio je ne do vr{e nu pje smu kao po ru -
ku.
Nje go vo ro dno mjes to je na kon smrti pre ime no va -
no u Ma ja kov ski, u nje go vu ~ast. Na kon Sta lji no ve
smrti kru `i le su gla si ne da se ni je ubio, ve} da je ubi jen
od Sta lji no vih lju di, ali za to ni su pos to ja li do ka zi.
Vla di mir Ma ja kov ski
Sil vi ja je se bi odu ze la `i vot ka da
je mo krim pe {ki ri ma i odje }om
za pe ~a ti la so bu izme |u se be i dje ce
ko ja su spa va la. Ta da je sta vi la gla vu
u rer nu i odvrnula gas
Sil vi ja Plat
Da tum i mjes to ro |e nja: 27. okto bar 1932.
u Bos to nu. Ame r| ka
Da tum i mjes to smrti: 11. íe bru ar 1963. u
Lon do nu. ve || ka Br| ta n| ja
Pra vac: po ez| ja |spo v|je da nja
Naj po zna ti ja zbir ka pje sa ma: Ko |o sus
Da tum i mjes to ro |e nja: 19. ju || 1893. u
Ba qda t| ju. Gru z| ja
Da tum i mjes to smrti: 14. apr|| 1930. u Mos kv|.
Pu s| ja
Pra vac: íu tu r| zam
Naj po zna ti ja pje sma: Ob|ak u pan ta |o na ma
V
S
Pred kraj dva de se tih go di na
pos tao je uvu ~en u kurs po li ti ke ko ju
je vo dio Sta ljin. Uve ~e 14. apri la 1930.
Ma ja kov ski se ubio, a os ta vio je
ne do vr{e nu pje smu kao po ru ku
Ve li ka ni ko ji su `i vot
za vr{i li sa mo ubis tvom
28 qfubl!31. 7. 2009.
Kultura
Na sce ni
vi {e je zi ~ni
[ek spir
MOS TAR - Me |u na ro dni tim
po zo ri {nih stru~ nja ka, na ~e lu sa
En drjuom Ga ro dom, {e fom Od -
sje ka za obra zo va nje na Uni ver -
zi te tu Dar tma ut (SAD), udru `io
je sna ge s Mos tar skim tea trom
mla dih u ci lju stva ra nja vi {e je zi -
~ne pro du kci je [ek spi ro ve ro -
man ti ~ne ko me di je "Mno go vi ke
ni oko ~e ga".
Pred sta va, u ko joj igra ju sre -
dnjo {kol ci i stu den ti, bi}e izvo -
|ena ugla vnom na lo kal nim
je zi ci ma, ali s pri mje som ori gi -
nal nog, "{ek spi ro vog en gles kog
je zi ka".
Pre mi je ra u Mos ta ru je za ka za -
na za 2. av gust u 20 sa ti, a ulaz je
slo bo dan.
Na kon Mos ta ra, [ek spi ro vu
ko me di ju }e u izvo |e nju Mos tar -
skog tea tra mla dih mo }i po gle da -
ti i pu bli ka u Ni k{i }u, Tre bi nju,
Jaj cu, Sto cu i Tro gi ru. (Agen ci je)
Ba nja lu ka na
"Kra njfes tu"
BA NJA LU KA - Grad Ba nja -
lu ka }e se pred sta vi ti na slo -
ve na ~kom "Kra nj fes t u" i
tra di ci onal noj "Kranj skoj no -
}i", ko ji }e bi ti odr`a ni da nas i
su tra.
Ovaj fes ti val se, za hva lju ju }i
bo ga tom i ra zno vrsnom pro gra -
mu, svrsta va me |u naj ve }e slo -
ve na ~ke fes ti va le, a po sje ti ga
vi {e od 60.000 lju di.
Fes ti val pred stav lja mo za ik
mno go broj nih do ga |a ja, ko ji se
odr`a va ju na 10 ra zli ~i tih lo ka ci -
ja i nu de mu zi ~ke i spor tske do -
ga |a je, po zo ri {ne pred sta ve i
za ba vne pro gra me za sve ge ne -
ra ci je.
Ovo go di{ njem "Kra njfes tu"
pri sus tvo va }e de le ga ci ja Admi -
nis tra ti vne slu `be i Tu ris ti ~ke or -
ga ni za ci je gra da Ba nja lu ke.
U okvi ru kul tur nih i spor tskih
ma ni fes ta ci ja, u "Kranj skoj no }i"
Ba nja lu ku }e pred stav lja ti Kul -
tur no-umje tni ~ko dru{ tvo "Ru di
^a ja vec" i Raf ting klub "Ka -
njon". (Agen ci je)
"Tra pis ti ~ka
opa ti ja"
otvo re na do
21. av gus ta
BA NJA LU KA - Izlo `ba "Tra -
pis ti ~ka opa ti ja Ma ri ja Zvi jez da
u Ba nja lu ci (1869 - 2009)", pos -
tav lje na u Mu ze ju RS, zbog ve li -
kog in te re so va nja po sje ti la ca
bi }e pro du `e na do 21. av gus ta.
Ova pos tav ka pred stav lja je dan
od zna ~aj ni jih pro je ka ta u lje -
tnom pe ri odu, a otvo re na je u
~ast 140 go di na pos to ja nja ~u ve -
nog ma nas ti ra u Tra pis ti ma.
Na kon za tva ra nja izlo `be
Etno lo {ko odje lje nje Mu ze ja RS
}e u okvi ru pro gra ma "Ko ~i }e vi
da ni" pri pre mi ti izlo `bu "Kom -
plek snost mu zej skog sa dr`a ja".
Izlo `ba }e pred sta vi ti tra di ci ju,
fol klor no i mu zi ~ko bo gat stvo
zmi janj skog kra ja, kao i am bi -
jen tal nu cje li nu Zmi ja nja.
D.Z.
Za tvo re na "Las tva"
Ve ~e sev da ha na kra ju
"Ba{ ~ar {ij skih no }i"
SA RA JE VO - Fes ti val "Ba{ ~ar {ij ske no }i" za vr{a va se ve ~e ras na
cen tral noj po zor ni ci pre ko pu ta Vi je }ni ce mu zi ~kim pro gra mom
sev da lin ki.
Ha lid Ku bu ro vi}, di re ktor "Ba{ ~ar {ij skih no }i", is ta kao je ka ko je to -
kom ju la pro gra me ovog fes ti va la po sje ti lo vi {e od 100.000 lju di, te da
su naj ve }i broj po sje ti la ca pri vu kli pro gra mi ko ji su or ga ni zi ra ni na cen -
tral noj po zor ni ci.
"'Ba{ ~ar {ij ske no }i' nas ta vi le su do sa da{ nji us pje {an trend i to kom ci -
je log ju la Sa ra je vo je odi sa lo po se bnom fes ti val skom atmo sfe rom. Ve li -
ka po sje ta je po ka za la da kod nas ne ma kri ze pu bli ke uko li ko se ispu ne
dva osno vna uvje ta, a to su do bra
or ga ni za ci ja i kva li te tan pro gram",
re kao je Ku bu ro vi}.
To kom fes ti va la, u 29 da na pri -
ka za na su 33 pro gra ma iz svih
oblas ti kul tu re.
"Ima li smo de se ti nu vrlo zna ~aj nih kon cer ta izvo |a ~a i gru pa, po klo ni -
ka umje tnos ti ko ji su do pri ni je li po sje }e nos ti fes ti va la. Ove go di ne smo
u~i ni li sve da omo gu }i mo da pu bli ka bes pla tno mo `e po gle da ti i Ver di -
je vu 'Tra vi ja tu' u Na ro dnom po zo ri {tu Sa ra je vo", re kao je Ku bu ro vi}.
[es ti fes ti val sev da lin ke i Dru gi fes ti val sev da lin ke mla dih or ga ni zi ra
In sti tut sev da ha Ome ra Po bri }a.
M.L.
DER VEN TA - Me |u na ro dna
li ko vna ko lo ni ja, pod na zi vom
"Pat ko va ~a 2009", ko ja }e tra -
ja ti do 4. av gus ta i u ko joj }e
u~es tvo va ti 21 sli kar iz de vet
ze ma lja, otvo re na je u sri je du u
Der ven ti.
Sli ka ri iz Hrvat ske, Srbi je,
Crne Go re, Ma ke do ni je, [vaj car -
ske, Bu gar ske, Nor ve {ke i BiH
na re dnih da na }e na svo ja umje -
tni ~ka pla tna pre ni je ti dio mo ti va
sa pla `e Pat ko va ~a na ri je ci Ukri -
ni.
Sa {a Bo gdan, pred sje dnik
Udru `e nja li ko vnih umje tni ka iz
Der ven te, re kao je da Udru `e nje
ve} pet go di na or ga ni zu je li ko -
vnu smo tru. Is ta kao je da }e sli ke
ura |e ne na ovoj ko lo ni ji ka sni je
bi ti pro da va ne, a no vac do ni ran u
hu ma ni tar ne svrhe. (Agen ci je)
Izlo `bom umje tni ~kih ra do va
nas ta lih u pro te klih 10 da na u
Ja zi ni na do mak Tre bi nja i nje -
nom okol nom am bi jen tu, u sri je -
du je u ovom izle tni ~kom mjes tu
za tvo re na Me |u na ro dna umje -
tni ~ka ko lo ni ja "Las tva - Tre bi -
nje 2009".
U Ja zi ni je ra di lo 16 umje tni ka iz
Srbi je, Ma ke do ni je, Nje ma ~ke, Ita -
li je, Ru si je i BiH.
An |el ka Bo jo vi}, pro fe sor na
Aka de mi ji ume tnos ti u Beo gra du,
is ta kla je da se na ovaj na ~in stva ra
bo gat fun dus umje tni ~kih dje la,
ko ja su do bar osnov za nas ta nak
vri je dne umje tni ~ke ko le kci je u
bu du }nos ti.
"Tre bi nje je i na kon ove ko lo ni je
os ta lo bo ga ti je za 19 no vih sli ka
ra zli ~i tih te hni ka i for ma ta, ko je
pli je ne svo jom ori gi nal no{ }u i lje -
po tom", re kla je sli karka Ra dmi la
Liz dek, gla vni or ga ni za tor izlo `be.
Ona je obja sni la da }e ra do vi,
nas ta li u bo ga tom kra jo li ku ka me -
na, vo de i buj nog ras ti nja Ja zi ne,
os ta ti u fun du su Me |u na ro dne
umje tni ~ke ko lo ni je "Las tva - Tre -
bi nje".
Ko lo ni ja je odr`a na u okvi ru kul -
tur ne ma ni fes ta ci je "Tre binj ske lje -
tne sve ~a nos ti".
V.D.
Otvo re na
li ko vna ko lo ni ja
"Pat ko va ~a 2009"
SA RA JE VO - Prvi fes ti val elek tron ske mu zi ke
i umje tnos ti "Uni ted Mo ves Fes ti val" bit }e odr`an
od 13. do 15. avgus ta u atri ju His to rij skog mu ze ja
u Sa ra je vu.
Fes ti val or ga ni zi ra Udru `e nje mla dih "Li nea", u su -
ra dnji sa Sa ra je vo film fes ti va lom i gra dom Sa ra je vom.
Or ga ni za to ri pla ni ra ju da oku pe ve li ki
broj mla dih lju di i di d`e je va iz re gi ona i svi je ta, ko ji }e
u to ku odr`a va nja 15. SFF-a gos ti ma i gra |a ni ma po nu -
di ti obi lje za ba ve uz do bru elek tron sku mu zi ku, te izlo -
`be i pro je kci je fil mo va.
Ali ja Be hmen, gra do na ~el nik Sa ra je va, is ta knuo je
da Grad ska upra va po dr`a va ovaj fes ti val zbog to ga {to
ga orga ni zi ra ju mla di lju di ko ji `e le Sa ra je vu da ti ne ku
no vu du ho vnu ener gi ju.
Mir sad Pu ri va tra, di re ktor SFF-a, ta ko |e je
izra zio za do volj stvo {to je ovaj fes ti val par tner mla dim
lju di ma ko ji ima ju iz vrsne ide je.
SFF }e pro da va ti ula zni ce za "Uni ted Mo ves Fes ti -
val", te }e svo jim gos ti ma pre po ru ~i ti da ga sva ka ko po -
sje te.
"Sre tan sam {to }e Sa ra je vo de vet da -
na, ko li ko tra je SFF, u`i va ti u cje lo dne vnoj za ba vi i
vje ru jem da }e ovaj fes ti val, ko ji or ga ni zu ju mla di i
vri je dni lju di, u bu du }nos ti bi ti is to ta ko va `an i us pje -
{an kao i SFF", re kao je Pu ri va tra.
Or ga ni za to ri }e pro gram fes ti va la na ja vi ti na re dne
se dmi ce, pred sam po ~e tak SFF-a. Ka ko je re ~e no, pri -
hod od ula zni ca za umje tni ~kih fes ti val bit }e do ni ran za
obno vu zgra de His to rij skog mu ze ja BiH, mo der nog ar -
hi te kton skog obje kta ko ji jo{ nije obnov ljen.
M.L.
Fes ti val elek tron ske
mu zi ke i umje tnos ti
Or ga ni za to ri }e pro gram
fes ti va la na ja vi ti na re dne se dmi ce,
pred sam po ~e tak SFF-a
Salcburg u Aus tri ji sre di {te
kul tur nih do ga |a nja do
kra ja av gus ta
Dra ga na RA DU [KI
Fes ti val u Sal cbur gu, je dan od naj po zna ti jih
svjet skih fes ti va la, po ~eo je ove se dmi ce i tra ja }e sve
do 30. av gus ta, ka da je pla ni ra no sve ~a no za tva ra -
nje.
Fes ti val je zva ni ~no otvo rio aus trij ski pred sje dnik
Haj nc Fi {er, a na sa mom otva ra nju izve de na je Hen dlo -
va ope ra "Te odo ra". Ina ~e, "Sal cburg fes ti val 2009" tra -
je pet se dmi ca i na nje mu }e ugla vnom biti izvo |ena
po zna ta oper na dje la i dra me.
Po red aus trij skog pred sje dni ka, otva ra nju je pri -
sus tvovao i nje gov ko le ga, por tu gal ski pred sje dnik
Ani bal Ka va ko Sil va, ko ji je bio u zva ni ~noj po sje ti
Aus tri ji.
Ri je~ je o je dnom od naj po zna ti jih i na jek sklu zi -
vni jih lje tnih umje tni ~kih fes ti va la, a to kom vi {e od
Fas ci nan tna
Na je dnom od naj po zna ti jih i na jek sklu zi vni jih lje tnih
umje tni ~kih fes ti va la bi }e pri ka za no 186 izve dbi,
{to oper skih {to dram skih, na 14 po zor ni ca u gra du
Tre bi nje je os ta lo
bo ga ti je za 19 no vih
sli ka ra zli ~i tih te hni ka
i for ma ta
Fes ti val ski
pro gra mi pri vu kli vi {e
od 100.000 po sje ti la ca
"Ta kve su sve"
(Mo cart)
31. 7. 2009. qfubl 29 Kultura
Mrko nji }a ni
na "Da ni ma
po zo ri {ta"
MRKO NJI] GRAD - Glum -
ci ama ter skog po zo ri {ta "Te atar
al ter ego" iz Mrko nji} Gra da u
sri je du su u po zo ri {noj sa li Kul -
tur nog cen tra "Pe tar Ko ~i}" u
svom gra du odi gra li pred sta vu
"Je si li to do {ao da me vi di{".
Pred sta va je ura |e na po tek -
stu Mio dra ga Ka ra d`i }a i u re -
`i ji Du brav ke Ni ko li}.
Pu bli ka je, u sklo pu ma ni fes ta -
ci je "Da ni po zo ri {ta", ima la pri li -
ku da po gle da naj bo lju pred sta vu
8. fes ti va la omla din skih po zo ri -
{ta RS, tra gi ko me di ju o su ko bu
ge ne ra ci ja, ide olo gi ji i su dbi ni.
D.L.
Sarajevo
dobija
mul ti pleks
Prvo mul ti pleks ki no u Sa ra -
je vu "Ci ne ma City" ko na ~no
}e, na kon vi {e od ga |a nja, bi ti
otvo re no 6. av gus ta, sao p}e no
je iz Pro du cen tske ku }e "Fo -
rum".
Prvi mul ti pleks u gla vnom
gra du BiH na la zi se u biv {em
ki nu "Du bro vnik", a ka ko su
in ves ti to ri, Pro du cen tska ku }a
"Fo rum", ra ni je obja{ nja va li,
ki no- dvo ra ne ni su mo gle pri je
bi ti otvo re ne za ja vnost zbog
ra do va na pod ze mnim in sta la -
ci ja ma i po plo ~a va nju trga is -
pred BBI cen tra.
No vo iz gra |e ni objekat, osim
ki na, svo jim }e po sje ti oci ma
po nu di ti i broj ne pra te }e sa -
dr`a je. Ta ko }e se u sklo pu
mul ti ple ksa na }i i ka fe-bar, pi -
ce ri ja i poslas ti ~ar nica, kao i sa -
lon za dje cu, u ko jem }e biti
or ga ni zo va ne za ba ve za naj -
mla |e, te dru ge sa le za ra dne
sku po ve i ja vne pre zen ta ci je.
"Ci ne ma City" }e ima ti pet
dvo ra na, u ko ji ma }e sva ki dan
biti pri ka zi vano se dam fil mo va.
Iz gra dnja obje kta, ~i ja uku -
pna po vr{i na izno si 2.500 kva -
dra tnih me ta ra, ko {ta la je 5,6
mi li ona KM.
M.L.
"Se dmi ca
evrop skog
fil ma"
u Go ra `du
GO RA @DE - U okvi ru tra di -
ci onal nog "Fes ti va la pri ja telj -
stva", u Go ra `du }e od 2. do 8.
av gus ta bi ti odr`a na "Se dmi ca
evrop skog fil ma", pro je kat Sa -
ra jev skog otvo re nog cen tra.
Na pro gra mu su zna ~aj ne
evrop ske pro du kci je iz pro te -
klih ne ko li ko go di na: "Film ko -
ji go vo ri" (Por tu gal, 2005),
"Lep ti rov je zik" ([pa ni ja,
1999), "Pre od ga ja nje" (Ita li ja,
2006), "Sre }a" (^e {ka, 2005.) i
"Bi jeg" (Fran cus ka, 2004).
Re tro spe kti vu evrop skog fil -
ma u Go ra `du otvo ri }e ~e {ki
film "Sre }a", re `i se ra Bo hda na
Sla ma. Film je na gra |en kao
naj bo lji na Me |u na ro dnom fes -
ti va lu u Mon tre alu, San Se bas -
ti ja nu i Ati ni, te pro gla {en
naj bo ljim ~e {kim fil mom u
2005. No mi no van je i za
Evrop sku fil msku na gra du.
Pro je kci je u Go ra `du }e biti
odr`a va ne u Cen tru za kul tu ru,
s po ~et kom u 17 ~a so va, a ulaz
je bes pla tan.
D.Vu.
Vijesti
mje sec da na bi }e pri ka za no 186 izve dbi, {to oper skih
{to dram skih, na 14 po zor ni ca u gra du.
Ovog pu ta nas tu pi }e i ne ka od naj ve }ih ime na da -
na{ nji ce, po put so pra na Ane Ne treb ko i pi ja nis te Lang
Lan ga.
Rus koj oper skoj di vi Ani Ne treb ko ovo je svo je -
vrstan po vra tak na svjet sku sce nu na kon pro {lo go di{ nje
tru dno }e.
Po red nje i Lan ga, u mu zi ~kom di je lu fes ti va la
nas tu pi }e Mar ta Ar ge rih, Jev ge nij Ki sin, Gri go rij So -
ko lov, Ma uri cio Po li ni...
Ma ni fes ta ci ja se odr`a va pod mo tom "Igra sve mo -
}nog", a dosa d su pu bli ku naj vi {e odu {e vi li ve} spo me -
nu ta izve dba Hen dlo ve "Te odo re", ko ju je re `i rao
Kris tof Loj, "Ju di ta" Fri dri ha He be la i An to ni ja Vi val -
di ja i "Co si fan tut te" ("Ta kve su sve") Vol fgan ga Ama -
de usa Mo car ta.
Ka da je ri je~ o dru gim ope ra ma ko je }e bi ti izve -
de ne to kom na re dnih 30 da na, na vo di mo Be to ve nov
"Fi de lio", za tim Mo car to vu "Fi ga ro vu `e ni dbu", te
Haj dno vu "Ar mi du". Od kon cer tnih nas tu pa iz dva ja mo
na ja vu Ber lin ske i Be ~ke fil har mo ni je, "West-Eas tern
Di van Or ches tra" i Lon don skog sim fo nij skog or kes tra.
Fes ti val je izu ze tan do ga |aj i za lju bi te lje po zo ri -
{ta, ko ji }e ove go di ne u`i va ti u izve dba ma svjet skih
kla si ka po put ^e hov lje vog "Ga le ba", te dra me Se mju -
ela Be ke ta i Hu ga fon Hof man sta la.
Mno gi ma je po zna to da je fes ti val u Sal cbur gu je -
dan od naj sku pljih fes ti va la na svi je tu, na ko jem se ci -
je na ula zni ca kre }e od pet pa sve do 370 evra za
naj bo lja mjes ta.
Sal cbur {ki fes ti val pred stav lja nas ta vak Sal cbur -
{kog lje tnog fes ti va la, ko ji se odr`a vao jo{ u 19. vi je ku.
Fes ti val ka kav po zna je mo da nas zva ni ~no je ute me ljen
22. av gus ta 1920. go di ne, i to pred sta vom "Je der mann"
Spu {te na za vje sa na 52. Fes ti val fes ti va la u Tre bi nju
"[e va ili sla vuj" ap so lu tni po bje dnik
se slo `i li i stru ~ni `i ri i `i ri pu bli ke.
Osim ove dvi je, tre binj skom an sam blu pri -
pa la je i "Zla tna mas ka" za naj bo lju kos ti mo -
gr a f i j u i naj bo l j u aut or s ku mu zi ku, i t o
kos ti mo graf ki nji Iva ni Su dar i kom po zi to ru
Bo `i da ru - Bo bu Vu ~u ru.
Naj bo lji glu mac je Zo ran Ra ko ~e vi}
iz Ko la {in skog ama ter skog po zo ri {ta, ko ji je
osvo jio "Zla tnu mas ku" za ulo gu Obre na Vu ji si -
}a u ko ma du "Od vra tna dra ma" Ko la {in skog
ama ter skog po zo ri {ta, dok je naj bo ljom glu mi -
com pro gla {e na Bi lja na Le si iz Po zo ri {ta "Ste -
van Sre mac" iz Crven ke, za ulo gu [te fi ce Cvek
u is to ime noj pred sta vi.
Re `iseru Jo va nu Gru ji }u iz Ama ter skog po -
zo ri {ta iz Ko vi na, ko ji je re `i rao pred sta vu
"@or` Dan den", pri pa la je "Zla tna mas ka" za
naj bo lje re `isersko os tva re nje.
"Zla tna mas ka" za naj bo lju epi -
zo dnu mu {ku ulo gu pri pa la je Ili ji Mar ko vi }u za
ulo gu Kli tan dra u pred sta vi "@or` Dan den", dok
je naj bo lju epi zo dnu `en sku ulo gu os tva ri la Iva
Si mo no vi} za ne ko li ko ulo ga u pred sta vi "Od -
vra tna dra ma".
Stru ~ni `i ri je na Fes ti va lu fes ti va la u
Tre bi nju do di je lio i dvi je di plo me, i to Kul tur -
no-kre ati vnom cen tru "Akord" iz Ni k{i }a, za ra -
dost igre, i Tea tru "To tal" iz Vi so kog za hra brost
u izbo ru dram skog tek sta ko ji je tu ma ~en, a ri -
je~ je o izve dbi Ka mi je vog "Ka li gu le".
Ova pred sta va, ko ju je po tek stu Al be ra Ka -
mi ja re `i rao Ja sen ko Mu za fe ri ja, bi la je i za -
vr{na fes ti val ska pred sta va.
V. DU KA
Ap so lu tni po bje dnik Fes ti va la fes ti va la,
ko ji je u sri je du za vr{en u Tre bi nju, jes te
pred sta va "[e va ili sla vuj", je dno gla sno su
Tre binj skom an sam blu
pri pa la i "Zla tna mas ka"
za naj bo lju kos ti mo gra fi ju
La ure ati
za je dno
na sce ni
FO TO NN
"Igra sve mo }nog"
u Mocartovom gradu
Fes ti val
ka kav
po zna je mo
da nas
zva ni ~no je
ute me ljen
22. av gus ta
1920.
"Ju di ta"
(He bel i Vi val di)
Ci je na ula zni ca
kre }e se od pet do 370 evra
Hu ga fon Hof man sta la. Upra vo ova pred sta va se tra di -
ci onal no odr`a va sva ke go di ne na trgu is pred ka te dra le
u Sal cbur gu, gdje je i prvi put izve de na.
Pe ri od od 1934. do 1937. go di ne pred stav lja zla tni
pe ri od fes ti va la jer su nas tu pa la ime na po put Ar tu ra
Tos ka ni ni ja i Bru ne Val te ra.
Fes ti val je do `i vio ve li ki uda rac ka da je Nje ma ~koj
ane ksi ra la Aus tri ju 1938. go di ne. Me |u tim, odr`a vao
se sve do 1943, ka da su or ga ni za to ri bi li pri mo ra ni da
pre ki nu izu ze tnu tra di ci ju. Za vr{et kom Dru gog svjet -
skog ra ta do la ze lje p{a vre me na za kul tur ne ra dni ke
Sal cbur ga.
Iako su po no vni po ~e ci bi li pri li ~no te {ki, lju di su
po ~e li da se vra }a ju na ovaj izu ze tan do ga |aj, ta ko da
mu je po pu lar nost ra sla iz go di ne u go di nu.
Pri je tri go di ne, pod sje ti mo, fes ti val je pro te kao u
zna ku obi lje `a va nja 250. go di{ nji ce ro |e nja Vol fgan ga
Ama de usa Mo car ta. Ta da su za mje sec da na izve de na
~ak 22 nje go va dje la, uklju ~u ju }i i dvi je ne do vr{e ne
ope re.
F
O
T
O

A
F
P
30 qfubl!31. 7. 2009.
Sarajevo
Ka da }e bi ti sa ni ran
park is pred Eko nom skog
fa kul te ta Sa ra je vo?
Sta no vi za
pet po ro di ca
u Trno vu
Pred sta vni ci Kan to na Sa ra je vo
uru ~i li su ju ~er klju ~e ve no vo iz -
gra |e nih sta no va u Trno vu za pet
po ro di ca iz bo ra ~kih ka te go ri ja.
Sta no ve ovim po ro di ca ma ku pi -
lo je Mi nis tar stvo za bo ra ~ka pi ta -
nja Kan to na Sa ra je vo u skla du sa
Za ko nom o do pun skim pra vi ma
bo ra ca.
Klju ~e ve su do bi li Ra mo Go lo,
Ka da Su lej ma no vi}, Ner mi na Ko -
so, Mej ra Smje ~a nin i Fa ti ma
Pod go ri ca.
Po dje li klju ~e va pri sus tvo va li su
mi nis tar za bo ra ~ka pi ta nja Haj ru -
din Ibra hi mo vi} i mi nis tar stam -
be ne po li ti ke ^e do mir Lu ki},
pre mi jer KS Be sim Me hme di} i
pred sje da va ju }i Skup {ti ne KS De -
nis Zviz di}, te pred sta vni ci bo ra -
~kih or ga ni za ci ja KS.
[.P.
Upo zo re nje iz
op {ti ne Cen tar
Vla sni ci ili ko ri sni ci ugos ti telj -
skih obje ka ta ko ji ima ju bes pra vno
pos ta v lje ne lje tne ba {te jo{ da nas
mo gu pre da ti zah tjev za za uzi ma -
nje ja vne po vr{i ne Slu `bi za pros -
tor no ure |e nje i ko mu nal ne
po slo ve op {ti ne Cen tar.
"Uko li ko to ne u~i ne, op}in ski
in spe kto ri }e od 3. av gus ta za po ~e ti
sa do no {e njem rje {e nja za ukla nja -
nje bes pra vno pos tav lje nih ba {ta",
sa op {te no je iz Slu `be za in for ma -
ti ku i in for mi sa nje op {ti ne Cen tar.
[.P.
Re kon struk ci ja
Uli ce
Ali je Isa ko vi }a
Sa na ci ja Uli ce Ali je Isa ko vi }a u
du `i ni od oko 80 me ta ra ju ~er je
po ~e la.
"U ovoj uli ci, gdje je smje {te no
dos ta in sti tu ci ja, o{te }en je asfalt,
kao i plo ~ni ci i ivi~ nja ci. Bi }e
uklo nje na o{te }e na asfal tna po -
vr{i na, pos tav ljen ha ba ju }i sloj i
ho ri zon tal na si gna li za ci ja, te za -
mi je nje ni o{te }e ni ivi~ nja ci", ka -
za la je D`e ni ta Bo gu ni}-Ke {elj,
sa vje tni ca u Slu `bi za pros tor no
ure |e nje i ko mu nal ne po slo ve op -
{ti ne Cen tar.
Do da la je da bi ra do vi u ovoj
uli ci, ko ja se spa ja sa Ti to vom,
tre ba lo da budu za vr{e ni za 15 da -
na.
"Di na mi ka za vi si od izvo |a ~a
ra do va", ka za la je ona.
Za re ali za ci ju ovog pro je kta op -
{ti na Cen tar je iz dvo ji la 52.500
KM.
[.P.
Ta ida BE [I], stu den ti ca
Taj dio }e mo sa ni ra ti
u okto bru, ka da bu du
uklo nje ne lje tne ba { te.
Ibra him HA D@I BAJ RI],
na ~el nik op {ti ne Sta ri grad
Iz gra dnja azi la za `i vo ti nje tre ba lo bi da po ~ne na pro lje }e idu }e go di ne,
na ze mlji {tu Ja vne us ta no ve Kam pus te ra pij ske za je dni ce Kan to na Sa ra je -
vo, ko ja se na la zi u Ra ko vi ci.
Ju ~er je tim po vo dom u Grad skoj upra vi po tpi san ugo vor o izra di ela bo ra ta
ko ji po dra zu mi je va iz mje nu pos to je }eg pro je kta za iz gra dnju azi la, jer je ut vr|e -
no da pro je kat sa da ne od go va ra ka pa ci te ti ma ko ji su po tre bni za smje {taj `i vo ti -
nja.
"Sve to tre ba lo bi da bude go to vo do pro lje }a ako bu de do bre vo lje vlas ti, a
one su po Za ko nu o za {ti ti `i vo ti nja du `ne da po mo gnu iz gra dnju ovog cen tra",
re kao je Ha se Ti ri}, di re ktor Kam pu sa u Ra ko vi ci.
Gra do na ~el nik Ali ja Be hmen is ta knuo je
da }e Sa ra je vo nas ta vi ti po ma ga ti iz gra dnju
cen tra za smje {taj `i vo ti nja, te da je 50.000
KM, ko li ko je Grad ska upra va iz dvo ji la za
izra du ela bo ra ta, sa mo po ~e tak.
"Mi za ovu go di nu iz bu d`e ta ima mo sa -
mo 50.000 KM i to }e mo da ti za po mo} pri iz gra dnji. Mo ram vam re }i da je to
sa mo ka plji ca i da }e biti potrebno mno go vi {e da bude iz gra |en obje kat za
smje {taj nez bri nu tih `i vo ti nja. Na dam se ka ko }e se do kra ja go di ne u ovaj pro -
je kat uklju ~i ti i dru gi ni voi vlas ti", ka zao je Ham do Ka ri}, po mo }nik gra do na -
~el ni ka za ko mu nal ne po slo ve.
Ve li mir Iva ni {e vi} iz Udru `e nja za za {ti tu `i vo ti nja SOS, ko je je i po kre nu lo
ini ci ja ti vu o uspos tav lja nju azi la za `i vo ti nje, oci je nio je da su stvo re ni do bri pre -
du slo vi za nje go vu gra dnju.
"Ima mo pros tor od de set dunu ma ze mlje, vo lja pos to ji, a i edu ci ra ni lju di iz
na {eg udru `e nja. Sa mo je potrebno jo{ ma lo vi {e do bre vo lje vlas ti i cen tar mo `e
biti iz gra |en ve oma brzo", re kao je Iva ni {e vi}.
Ka ko je re ~e no, azil za `i vo ti nje omo gu }it }e i do da tnu te ra pi ju za oso be ko je
se na la ze u Kam pu su na odvi ka va nju od dro ge.
M.L.
Cen tru za srce Kli ni ~kog cen tra
Uni ver zi te ta u Sa ra je vu ju ~er su
pred sta vni ci op {ti ne Cen tar uru ~i -
li mo bil ni apa rat za he mo di ja li zu.
Ri je~ je o do na ci ji vri je dnoj oko
50.000 KM.
Bi lja na Jan dri}, gla sno go vor ni ca
KCUS-a, ka za la je da }e ovaj apa rat
umno go me ola k{a ti opo ra vak i tre -
tman pa ci jen ta u Cen tru za srce, ko -
ji ima ju po tre bu za he mo di ja li zu.
"Op}i na Cen tar je ta ko |er obe -
zbije di la in sta la ci ju ovog apa ra ta, te
obu ku i cer ti fi ka ci ju oso blja. Uz
ovaj apa rat oni su do ni ra li i izu ze -
tno sku pe hi rur{ke na o~are", obja -
sni la je Jan dri }e va.
[.P.
Do ni ran apa rat
za he mo di ja li zu
Je di no je rje {e nje
iz mje {ta nje far me, ali je to
te {ko, jer u kan to nu ne ma
ze mlji {ta gdje bi smo
far mu mo gli smjes ti ti,
ka zao [a ri}
[ej la PER TEF
Na do mak ku }a u Uli ci Skla di u Do glo di ma na -
la zi se ka nal sa sto ~nim otpa dom zbog ko jeg se ci je -
lim na se ljem {i ri ne sno san ne ugo dan mi ris, ka `u
mje {ta ni.
Fe kal ni sa dr`aj iz ovog ka na la, du `i ne oko 600 me -
ta ra, do spi je va u ri je ku Do bri nju ko ja se uli va u Bo snu.
Mje {ta nin Ham di ja Efen di} ka `e da je u vi {e na -
vra ta do {lo do po mo ra ri be u ri je ci Do bri nja.
"Ovo je eko lo {ka bom ba. Po go to vo u no -
}nim sa ti ma ci je lim na se ljem se {i ri ne ugo dan mi ris, a
bo ji mo se i za ra znih obo lje nja, po go to vo ka da su u pi ta -
nju na {a dje ca, ko je u ovoj uli ci za is ta imam mno go. U
po slje dnje vri je me ispu {ta ju ne ka kve he mi ka li je, a i po -
ja vi li su se glo da ri ko ji su uzro ~ni ci te {kih za ra znih bo -
les ti", obja{ nja va Efen di}.
Is ti ~e da su se obra }a li ra znim in spe kci ja ma, ali da
kon kre tnih re zul ta ta ne ma.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, otpad po ti ~e iz Po ljo pri -
vre dnog do bra "Bu tmir".
Abid [a ri}, mi nis tar pri vre de Kan to na Sa ra je vo,
pod ~i jom je na dle `no{ }u ovo po ljo pri vre dno do bro, ka -
zao je da bi je di no rje {e nje bi lo nje go vo iz mje {ta nje.
"Raz go va rao sam s di re kto rom KJP PD
'Bu tmir' i on mi je ka zao da se osje ti ne ugo dan mi ris u
na se lju Do glo di u pe ri odu ka da |u bri vom pri hra nju ju
ze mlju na far mi. Oni to ra de pe ri odi ~no. Ta ko |e je na -
gla sio da se ova far ma na ovom mjes tu na la zi oko 115
go di na i da se te hno lo gi ja ni je mi je nja la. Je di no je rje {e -
nje iz mje {ta nje far me, ali je te {ko, jer u na {em kan to nu
ne ma ze mlji {ta gdje bi smo far mu mo gli smjes ti ti", obja -
snio je [a ri}.
Di na I~in di}, stru ~ni sa ra dnik u Slu `bi za in for mi -
sa nje op {ti ne Ili d`a, ka za la je da je Ve te ri nrska in spe kci -
ja KS po sje ti la ovo po dru ~je 17. ju la ove go di ne i
sa ~i ni la za pi snik.
"U za pi sni ku sto ji da je Ve te rin ska in spe -
kci ja obi {la KJP PD 'Bu tmir' uz pri sus tvo od go vor nih
upo sle ni ka ove far me i ut vrdi li su da su pri va tne ku }e i
nji ve uda lje ne od ove far me sa za pa dne stra ne 100 me -
ta ra, a oko 80 me ta ra sa is to ~ne. Od go vor ni u far mi su
Ve te rin skoj in spe kci ji pre do ~i li od go va ra ju }u do ku men -
ta ci ju i pra te }e sa gla snos ti stru ~nih mi{ lje nja", ka za la je
I~in di }e va.
Do da la je da je u far mi smje {te no oko 1.000 grla.
"U za pi sni ku sto ji da se |u bri vo odvo zi ba ge ri ma
na ta ~no odre |e na mjes ta ko ja su pro pi sno sa gra |e na",
ka za la je ona.
Ve te ri nar ska in spe kci ja
kon sta to va la da se otpad odvo zi
na odre |e na mjes ta
Sto ~ni otpad
ugro `a va
mje {ta ne
Bla go vac bez stru je
Naselja Bla go vac, Ko{ }an, Gri vi }i, Za br|e, Moj mi lo i Smi lje vi }i da -
nas od de vet do 15 sa ti ne }e ima ti stru je, sa op {te no je iz "Elek tro dis tri -
bu ci je".
Bez na pa ja nja elek tri ~nom ener gi jom od 10 sa ti do 11.30 bi }e tra fo-sta ni -
ca Bi nje `e vo, a od 11.30 do 13 sa ti tra fo-sta ni ce Bre ze i Mi {e vi }i. Stru je od
8.30 do 10 sa ti ne }e ima ti ni tra fo-sta ni ca Ra ko vi ca MUP.
[.P.
Grad iz dvo jio
50.000 KM za izra du
ela bo ra ta
Mje {ta ni Do glo da stra hu ju od za ra ze
Pri pre me za
iz gra dnju azi la za
`i vo ti nje u Ra ko vi ci
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Na se ljem se {i ri
ne ugo dan mi ris
F
O
T
O

N
.
U
G
L
J
E
[
A
31. 7. 2009. qfubl 31
Banjaluka
Dug "Vo do vo du" oko
14 mi li ona KM
Bo ris SA VI], stu dent
Ko kon tro li {e pla ka ti ra nje i
re kla mi ra nje na za bra nje nim
mjes ti ma?
Ko mu nal na po li ci ja kon tro li {e pla ka ti ra nje
i re kla mi ra nje na za bra nje nim mjes ti ma.
Uko li ko ima mo adre su pre kr{i oca, upu }u -
je mo pre kr{aj ni na log, a Ko mu nal na po li -
ci ja ukla nja pla ka te.
Mi len ko [A JI], por tpa rol
Admi nis tra ti vne slu `be gra da
Ti je sno za
MZ Star ~e vi ca
Kan ce la ri ja mje sne za je -
dni ce Star ~e vi ca ve} du `e
vri je me su o~a va se s pro ble -
mom ne dos tat ka pros to ra.
Vje ko slav Su bi}, pred sje -
dnik Sa vje ta MZ, ka `e da je
Re gu la ci onim pla nom 2007.
go di ne bi la pre dvi |e na iz gra -
dnja je dnog obje kta.
"Ima mo pre ko 10.000 bi ra -
~a, a sa mo 35 mjes ta na sa -
da{ nj oj l o ka ci j i , {t o j e
ne do vo ljno za Star ~e vi cu kao
naj ve }u mje snu za je dni cu
Ba nja lu ke. Tra `i li smo od
gra da da nam obe zbi j e de
ade kva tan pros tor, ali je to
jo{ na lis ti ~e ka nja", obja{ -
nja va on.
Do da je da su ra ni je ima li
j e dnu ba ra ku u ko j oj j e,
izme |u os ta lih, bi lo smje {te -
no i Kul tur no-umje tni ~ko
dru{ tvo "Star ~e vi ca".
U grad skoj upra vi ka `u da
se ove go di ne ne }e ni {ta rje -
{a va ti po ovom pi ta nju. Tek
ka da bu de usva jan no vi bu -
d`et, ima }e ta ~ni je in for ma -
ci je.
S.C.
Am bro zi ja
u ofan zi vi
Kon cen tra ci ja po le na am -
bro zi je u vaz du hu po slje -
dnj i h da na j e u t ren du
po ras ta, zbog ~e ga se u am -
bu lan ta ma po ro di ~ne me di ci -
ne j av l j a sve ve }i broj
pa ci je na ta s aler gij skim rea -
kci ja ma.
"Po len am bro zi je iza zi va
aler gij sko obo lje nje no sne
slu zni ce i po gor {a nje bron hi -
jal ne as tme. Sim pto mi su su -
ze nj e o~i j u, ki ha nj e,
za pu {e nje nosa i gu {e nje",
re kla je dr Ne ve na To do ro -
vi}.
Grad je ove go di ne iz dvo jio
sred stva za ku po vi nu ure |a ja
za mje re nje kon cen tra ci je
aler ge nih vrsta po le na, a ka -
ko je sa op {te no iz grad ske
upra ve, Ko mu nal na po li ci ja
}e izla zi ti na te ren i opo mi -
nja ti vla sni ke ze mlji {ta u ur -
ba nim po dru ~ji ma da mo ra ju
odr`a va ti svo je po vr{i ne i ~u -
pa ti am bro zi ju.
Do daj mo da su pre dvi |e ne
ka zne za one ko ji ne uni {ta -
va ju am bro zi ju, i to za pra -
vno li ce 5.000, za njegovo
od go vor no li ce 1.500, te za
fi zi ~ka li ca 700 KM.
I.J.
Vijesti
Ne za do vo ljni sta no vni ci
Ka ra |or |e ve uli ce
Mati~ni ured
Ro |e ni
Du {i ca Da ki}, k}i Go ra na i Ta nje; So fi ja Lo vri}, k}i Mla de na i Mi re le;
La zar Brki}, sin Ale ksan dra i Je le ne; Mir ja [i nik, k}i De ja na i Mi le ne;
Fi lip Fi li po vi}, sin Zo ra na i Dra ga ne; Kris ti jan To mi}, sin Da vo ri na i
Bi lja ne; Va nja Ba njac, sin Lu ke i Ani te; An dri ja Grmu {a, sin Dra gi {e i
@iv ke; Ta tja na Sla vni}, k}i Slo bo da na i Na de`de; Da ni lo Gli gi}, sin
Zo ra na i Raj ne; Ve dran Mi la no vi}, sin Vi dan ke; Ma ri na Da fu ni}, k}i
Mi lo mi ra i Mi re; Se le na Va si li}, k}i @e ljka i Ve sne; Ed hem Ahme to -
vi}, sin Sa fe ta i Mir za ne; An dri ja Ta di}, sin Mla de na i De ja ne.
Umrli
An to ni ja (Stan ko) Va len ti}, ro |e na 1926. god; Go spa (Ili ja) Po po vi},
ro |e na 1919. god; Jo van ka (Stan ko) Sav ko vi}, ro |e na 1941. god;
Zo ri ca (Jo van) Jo vi}, ro |e na 1955. god; Mus ta fa (Him zo) Te ni}, ro -
|en 1932. god; An ki ca (Ivan) Kal mar, ro |e na 1925. god; Na ila
(Sma il) Drlja ~i}, ro |e na 1922. god; Mi lu tin (Ale ksa) Sken de ri ja, ro -
|en 1932. god; ]a mil (Me hmed) Ja kir li}, ro |en 1933. god; An |el ka
(Mi lu tin) Mu`de ki}, ro |e na 1944. god; Esad (Mus ta fa) Ta tar, ro |en
1940. go di ne.
Dos ta
im gu ta nja
pra {i ne
Du go vi po tro {a ~a pre ma
"Vo do vo du" izno se bli zu 14
mi li ona KM, a sa mo u ovoj go -
di ni ne ki po tro {a ~i du gu ju i vi -
{e od 230.000 KM.
Po ri je ~i ma An |el ke Vi len de -
~i}, por tpa ro la "Vo do vo da", sa -
mo gra |a ni du gu ju uku pno oko
~e ti ri mi li ona KM.
"U stru ktu ri ovih 14 mi lo na
KM naj ve }i su du `ni ci i da lje
gra |a ni, od ko jih vla sni ci pri va -
tnih ku }a du gu ju oko tri mi li ona,
a sta na ri stam be nih zgra da oko
1.200.000 KM", re kla je Vi len -
de ~i }e va.
Do da je da su bje kti iz oblas ti
pri vre de du gu ju oko 2.800.000,
dok ma la pri vre da, za nat ske,
uslu `ne ugos ti telj ske ra dnje ni su
pla ti li oko 1.500.000 KM.
Me |u na ve }im du `ni ci ma u
ovoj go di ni su op {ti ne La kta {i i
^e l i nac s 230. 000 odno sno
199.000 KM du ga.
Po ri je ~i ma An |el ke Vi len de -
~i}, por tpa ro la "Vo do vo da", naj -
re do vni je pla ti {e su pen zi one ri,
ko ji zbog skro mnih pri ma nja ne
do zvo lja va ju da se dug go mi la.
G.V.
Vla sni ci ku }a
du gu ju tri mi li ona, a
sta na ri stam be nih
zgra da 1.200.000 KM
Ili ja na RA DA NO VI]-KNE @E VI]
De sni ogra nak Ka ra |or |e ve uli ce na La u{u,
500 me ta ra od tran zi ta, nea sfal ti ran je i u za pu {te -
nom sta nju.
Iz Admi nis tra ti vne slu `be gra da, me |u tim, ot kri va ju
da ova uli ca ni je pre dvi |e na u Re gu la ci onom pla nu pro -
gra ma za re kon stru kci ju u 2009. go di ni.
"Pri je ~e ti ri go di ne sam se do se lio u ovu uli cu. Od
ta da ne pres ta no {a ljem mol be u MZ La u{ i idem re do -
vno da se ra spi tam ka da }e do }i na red asfal ti ra nje na {e
uli ce. Na ovom di je lu, od bro ja dva do bro ja 50, ina ~e
`i vi oko 100 lju di", re kao je Ran ko Nin ko vi}, sta no vnik
Ka ra |or |e ve uli ce.
Ka da su se obra }a li na dle `ni ma u MZ za pro -
ble me nea sfal ti ra nog pu ta, sta rih vo do vo dnih ci je vi i ri -
zi ~ne elek tromre `e, na vo dno su im od go vo ri li da grad
ne }e ula ga ti sred stva za obno vu ove uli ce, osim za ma -
nje kva ro ve, jer je u pla nu ru {e nje obje ka ta.
"Ja sam ta ko |e odla zi la vi {e pu ta u kan ce la ri ju
mje sne za je dni ce. Na dle `ni su mi re kli is to kao i mom
ko m{i ji. Da nam ma kar stru ga ni asfalt sta ve... Ne mo `e
se `i vje ti od ove ne sre }ne pra {i ne", is pri ~a la je Azra \e -
li ji}.
Put ni je je di ni pro blem ko ji ih mu ~i.
"Vo do vo dne do vo dne ci je vi su u lo {em sta nju.
Elek tro`i ce su za ra sle u gra nje, ta ko da pri li kom grmlja -
vi ne do la zi do var ni ~e nja i opa snos ti od po `a ra. Eki pa iz
'Elek tro dis tri bu ci je' je bi la pri je ne ko li ko da na i ot klo ni la
kvar, ali su po tre bni ge ne ral ni ra do vi zbog do tra ja le elek -
tromre `e", sma tra Nin ko vi}.
Is ti ~e da je ote `a va ju }a okol nost i to {to u
uli ci pos to je obje kti ko ji ma je is klju ~e na stru ja, vje ro va -
tno zbog ne pla }e nih ra ~u na.
Ta ko |e, Nin ko vi} na vo di slu ~a je ve da je psi hi ~ki
obo lje lim oso ba ma is klju ~e na stru ja.
"Te {ko da psi hi ~ki obo lje le oso be, ko je ima ju so ci -
jal na pri ma nja od 60 KM, mo gu re do vno pla }a ti elek tri -
~nu stru ju. Mo ra se na }i mo gu }nost da im dru{ tve na
za je dni ca po mo gne", na gla si la je Ru `i ca Ata nas ko vi},
so ci jal ni ra dnik.
U "Elek tro dis tri bu ci ji" su pot vrdi li da se re do vno
vr{i kon tro la pri pri ja vi gra |a na i da }e svi pro ble mi biti
ot klo njeni.
"To kom go di ne se pri ku pe zah tje vi i mol be gra |a -
na, mi iz vr{i mo pre gled pri ori te ta za MZ i pro sli je di mo
ih u sep tem bru, kao {to ra de i os ta le MZ na po dru ~ju
gra da. Pro gra mi akti vnos ti se su mi ra ju i iz da ju bro {u re,
a na ve de ni zah tje vi MZ se ispo {tu ju u za vi snos ti od bu -
d`et skih sred sta va gra da", is ta kao je Ma rio Ka ra d`a,
pred sje dnik MZ La u{ 2.
Mje {ta ni su, ka ko tre nu tno stva ri sto je, osu -
|e ni na strplje nje i po gle de u ne bo. Ki {a im bar nakrat -
ko do ne se ola k{a nje, ispi ra ju }i okus pra {i ne, go di na ma
ta lo `e ne u us ti ma.
Uli ca ni je pre dvi |e na u
Re gu la ci onom pla nu pro gra ma
za re kon stru kci ju u 2009. go di ni
Bez sred sta va za obno vu uli ce
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
Se lo ili grad
Da nam ma kar stru ga ni
asfalt sta ve... Ne mo `e
se `i vje ti od ove ne sre }ne
pra {i ne, po `a li la se
mje {tan ka Azra \e li ji}
F
O
T
O

N
N
Obav lje no
8.476 kon tro la
Odje lje nje za in spe kcij ske po slo ve je u prvoj po lo vi ni go di ne oba vi lo
8.476 in spe kcij skih nad zo ra.
Za ut vr|e ne ne pra vil nos ti po dne se na je 21 kri vi ~na pri ja va od stra ne Ur -
ba nis ti ~ko-gra |e vin ske in spe kci je, te 39 zah tje va za po kre ta nje pre kr{aj -
nog pos tup ka.
"In spe kto ri su po na lo gu Tr`i {ne i Po ljo pri vre dne in spe kci je odu ze li ro bu
~i ja je vri je dnost 23.078 KM", ka `u u Odje lje nju za in spe kcij ske po slo ve.
Ur ba nis ti ~ko-gra |e vin ska in spe kci ja je u pro te klom pe ri odu do ni je la 68
rje {e nja ko ji ma je obus tav lje na gra dnja obje ka ta.
N.S.
32 qfubl!31. 7. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba nja lu ka
Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra `e, je dno -
so ban stan od 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
. Ci je na
700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ek stra sre |e nu ku }u na sprat sa man sar dom
u Trnu (iza "Pe ru tni ne"), 10x11 m, na pla cu 500 m
2
. Te le -
fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na 3.300 m
2
u Ma -
hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, 065/761-497.
BK
- Pro da jem ili mi je njam ku }u u Za gre bu za dva sta na u
Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ku }u na sprat u stro gom cen tru gra da. Te le -
fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u, dva odvo je na sta na, dvo ri {na zgra da
sa lje tnom ku hi njom + WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra `a.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u 280 m
2
i 3.300 m
2
pla ca, sve 1/1, Ja -
ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Pro da jem ku }u sa tri eta `e. Te le fon: 065/671-886,
052/663-040. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu u Ja bla nu, cen tral no gri ja nje,
dvo ri {na zgra da sa ga ra `om, oku }ni ca dva du nu ma. Te le -
fon: 00381/642-959-859, 065/544-952. BK
- Pro da jem ku }u na tri eta `e. Te le fon: 065/671-886,
052/663-040. BK
- Pro da jem ima nje - ku }a sa pra te }im obje kti ma, stru ja
+ grad ska vo da + asfalt, oku }ni ca 25 du nu ma, Dra ge lji,
Gra di {ka. Te le fon: 065/569-294. BK
- Pro da jem ima nje (ku }a sa cen tral nim gri ja njem, go -
spo dar ske zgra de, 300 vo }a ka, de vet du nu ma ze mlje) u
Bla `ev cu, Do nje Mo ti ke. Te le fon: 051/303-038, 065/307-
514. BK
- Pro da jem vi lu sa {est so ba, dvi je ku hi nje, pet bal ko na
i ga ra `om u Vra nji ci, kod Tro gi ra, 80 m do mo ra. Te le fon:
051/303-038, 065/180-753. BK
- Pro da jem ku }u no va gra dnja 9,5x8,5 m, vi so ko pot -
krov lje, jo{ pra te }ih obje ka ta i ~e ti ri du nu ma ze mlje, kod
sto ~ne pi ja ce u no voj to po li za 82.000 KM. Te le fon:
065/363-252. BKM
- Pro da jem use lji vu sta ru ku }u 127 m
2
i plac 480 m
2
iznad Po ljo ka no vog par ka. Ci je na 33.000 evra. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem dvi je ku }e na po ~et ku Po br|a. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u VP sa po slo vnim pros to rom i 4.000
m
2
ze mlje u Ra mi }i ma, odmah iza "Uni sa". Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u sa pla cem 230 m
2
, Ba nja lu ka, Po br|e.
Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni pros -
tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P) i
1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi je -
njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901,
051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti vnoj
lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja lu -
ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo 1/1. Te -
le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce va
po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu 400
m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon: 065/682-
591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De be -
lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e, cen -
tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu ta,
spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i je dno -
so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem na mje {te nu dvo ri {nu ku }u, po se ban ulaz,
Uli ca M. Se li mo vi }a 42, Ba nja lu ka. Te le fon: 066/226-278.
BK
- Iz da jem ku }u po slo vni obje kat po red gla vnog pu ta na
ula zu u grad, po go dna za osi gu ra va ju }e dru{ tvo i te hni ~ki
pre gled. Te le fon: 065/837-722. BKM
ZA MJE NA
- Mi je njam ba ra ku 75 m
2
, pre dvi |e na zgra da, u Ul. kra -
lji ce Ma ri je 15, kod ka sar ne, za ma nji stan u Ba nja lu ci. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }u ili ve }i tro so ban na mje -
{ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon: 051/580-020. BK
- Po tre bna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu {ko le
uz po vo ljnu sta na ri nu u Ba nja lu ci ili oko li ni. Te le fon:
065/363-252. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem vi ken di cu u Sla ti ni, na atra kti vnoj lo ka ci ji,
po vo ljno. Te le fon: 065/631-613. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
Vikendice
- Pro da jem ku }u 9x8 m, sa 540 m
2
ze mlje u
Kne `i ci, sa svim pri klju ~ci ma (stru ja, vo da, te le -
fon), 1/1, ili mi je njam za od go va ra ju }e u Hrvat -
skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma gla -
vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i, Ba -
nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, ko m{i ja ma i pri ja te lji ma da je 30.7.2009. u 63. go di ni, na kon du ge i te {ke bo les ti,
pre mi nuo na{ dra gi
TO MI SLAV ALJE TI]
Sa hra na dra gog nam po koj ni ka bi}e oba vljena u su bo tu, 1.8.2009. go di ne, u 13 ~a so va na Grad skom gro blju
u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Snje `a na, brat Sto jan, si nov ka Da ni je la sa po ro di com, te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
31.7.2009. go di ne na vr{a va se
je da na est go di na od smrti na {e
dra ge maj ke
BI SE RE [E RA NI]
1998 - 2009.
Sin i k}er ke
A-5
1.8.2009. go di ne na vr{a va se ~e trde set tu `nih da na od smrti na {eg dra gog
PE RE
- PE PI JA
TRI KI ]A
To ga da na u 10.30 po sje ti }e mo nje go vu vje ~nu ku }u, na [o bi }a gro blju u Drva ru, po -
lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja te lje i ko m{i je da nam se pri -
dru `e.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Mi ka, sin Vla di mir i k}er ka Je le na sa po ro di ca ma.
A-6
1.8.2009. go di ne na vr{a va se tu `na go di na od pre ra ne smrti na {e dra ge i ni kad
pre `a lje ne
MIR JA NE JA [A RE VI]
To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo nje nu vje ~nu ku }u, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti
svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, ko m{i je i pri ja te lje da nam se pri dru `e.
O`a lo{ }e ni: k}er ka Anja, maj ka Mi li ja na, ses tra Lji lja na, su prug Da mir.
A-8
U sri je du, 29. ju la 2009. go di ne, u 78. go di ni pres ta lo je da ku ca srce na {e vo lje ne
KO VI LJKE (ro|. Krsta ji}) JAN KO VI]
Sa hra na }e biti oba vljena 31. ju la 2009. go di ne u 17 ~a so va na gro blju "Sve ti Pan te li ja" u Bo ri ku.
O`a lo{ }e ni: sin Mir ko, k}er ke Dra gi ca, Slav ka, Ve sna i Bi lja na, unu ci Dar ko i Dra `en, unu ke Jo va na i Ta ra, bra }a Ba -
tri}, Bra ni slav i Bo `i dar, ses tre Sta na, Na ta li ja, Vi{ nja i Mi li ca, sna ha Di ja na, ze to vi La bud, @e li mir i Jo vo, te os ta la
mno go broj na ro dbi na.
B^
NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih (dimenzije 123x85 mm)
BESPLATNE
^ITULJE
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male
oglase mo`ete
predati radnim
danom i nedjeljom
od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski
centar Hani{te)
051 223 210
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta, Ba nja -
lu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. spra tu (ni {a
sa trpe za ri jom, dvi je so be, dva bal ko na, dva ho dni ka, ku -
pa ti lo, {pajz, po drum, gle da na dvi je stra ne). Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan u Bo ri ku, 1. spra tu, 62 m
2
.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem stan 40 m
2
, cen tral no gri ja nje, 1/1, use ljiv,
kli ma ti zo van, po drum oko de vet m
2
. Te le fon: 065/355-
029, 066/782-684. BK
- Pro da jem stan, 82 m
2
, Uli ca Prvih kra ji {kih bri ga da
br. 3, Star ~e vi ca. Zva ti od 16 do 20 ~a so va. Te le fon:
051//464-801. Ga ro. BK
- Pro da jem je dno so ban stan u Bo ri ku 40 m
2
ili mi je -
njam dva je dno so bna za dvo so ban u Ba nja lu ci. Te le fon:
066/776-188. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu ke,
zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem ili mi je njam stan 75 m
2
, Uli ca \u re \a ko -
vi }a, za stan u Bo ri ku, Ba nja lu ka. Te le fon: 051/306-949.
BK
- Pro da jem re no vi ran stan 85 m
2
, u do njem di je lu Star -
~e vi ce, Uli ca Si me Mi lju {a. Ci je na 1.680 KM/m
2
. Te le -
fon: 065/490-354. BK
- Pro da jem stan 62 m
2
, kod apo te ke "1. maj", pri ze -
mlje, za po slo vni pros tor. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u An te Ja ki }a. Te le -
fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 74 m
2
na 3. spra tu na se lje
Kra ji na u Ale ji sv. Sa ve, iza Hypo ban ke. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
, prvi sprat, na La u{u
u Ko za ri, 1.600 KM/m
2
, use lji vo. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 112 m
2
na 3. i 4. eta `i u
zgra di "Es te tik", za vr{e ni dio, po gled na Ban ski dvor. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, dru gi sprat, kod re da -
kci je "Gla sa", no vi ja gra dnja. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 70 m
2
, dru gi sprat, u zgra di
"Es te tik", kod ho te la "Bo sna". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan kod "Tem pa" 69 m
2
, dru gi
sprat, 2.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem stan 40 m
2
, dru gi sprat, i 44 m
2
, ~et vrti
sprat, sa pri pa da ju }im {u pa ma i ga ra `nim mjes ti ma u po -
dru mu. Zgra da "Ste fan Mi lu tin", kod {ko le, ima lift, za -
dnja do Vrba sa. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 80 m
2
, tre }i sprat, cen tar po
2.200 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
ap so lu tno ure |en u
Bo ri ku ili mi je njam za je dno so ban uz do go vor. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na du `i pe ri od nov ek stra lu ksu -
zan stan 88 m
2
na tre }em spra tu, sa tri spa va }e so be, ve li -
kim dne vnim bo rav kom, ni {om i trpe za ri jom, dva
bal ko na, dva WC-a, hi dro ma sa `na ka da, alu-fu si on sto la -
ri ja, kli ma, sen zo ri, zi do vi 30 cm, izo la ci ja 15 cm, no vo,
use lji vo odmah. Mo `e hi po te kar na ku po vi na. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem stan 47 m
2
, no va gra dnja, 7. sprat, Ba nja lu -
ka. Te le fon: 065/698-012. BKM
- Pro da jem stan 39 m
2
u Pri je do ru u gla vnoj uli ci na
tre }em spra tu, no va gra dnja. Te le fon: 065/202-162,
065/011-295. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
. Mon ta `ni obje kat (ba ra ka sa -
mi ca) na pla cu od 560 m
2
. Te le fon: 065/513-280,
065/817-380. BKM
- Pro da jem stan 36 m
2
u Tu zli (Li pni ca), 25.000 KM.
Te le fon: 061/616-901, 065/376-343. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift i gar so -
nje ru 28 m
2
na is tom spra tu, zgra da u iz gra dnji, Ba nja lu -
ka, Bo rik, Kne `o polj ska uli ca. Te le fon: 065/518-567.
BKM
- Pro da jem stan 62 m
2
, no vo gra dnja, So lun ska 8. Te le -
fon: 065/606-109. BKM
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom (Sa -
vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te le -
fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat. Te -
le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban stan,
3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno so -
ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u iz -
gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu ksu -
zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a, 120.000
KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi ran
dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av gus tu
+ ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma nji
do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34 m
2
,
2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot". Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog do -
ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+ {u pa
5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv stan
49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji
41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2. sprat.
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, 42 m
2
, 2. sprat,
Bo rik. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 31 m
2
, pri ze mlje, Obi li }e -
vo, Uli ca Ga vri la Prin ci pa. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju Sun ca, Uli ca maj ke Je vro si me,
tro so ban stan, 87 m
2
, 2. sprat. Te le fon: 065/371-611. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra gra -
dnja. Te le fon: +381642293239. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za tro -
so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam dvo so ban stan, 66 m
2
, dru gi sprat, u ku li
kod {ko le u No voj vro {i za tro so ban u cen tru, 1. ili 2.
sprat. Te le fon: 051/303-038, 065/180-753. BK
IZ DA VA NJE
- Br~ko, iz da jem dvo so ban kom for no na mje {ten stan
sa cen tral nim gri ja njem kod `e lje zni ~ke sta ni ce. Te le fon:
049/360-066, 065/394-527. BK
- Iz da jem je dno ipo so ban ne na mje {ten stan na Star ~e -
vi ci. Te le fon: 065/350-615. BK
- Iz da jem stan 44 m
2
i 78 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem na mje {ten stan sa cen tral nim gri ja njem. Te -
le fon: 065/671-886, 052/663-040. BK
- Iz da jem kom plet na mje {ten dvo so ban stan u No voj
va ro {i, u bli zi ni par ka "Mla den Sto ja no vi}". Te le fon:
065/629-100. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u cen tru. Te le fon:
051/465-131, 065/305-254. BK
- Iz da jem je dno so ban stan u La za re vu IV, Uli ca Polj -
skog par ti zan skog ba ta ljon 28. Te le fon: 051/352-748. BK
- Iz da jem tro so ban stan Uli ca Ra do ja Do ma no vi }a 21,
Ba nja lu ka, re no vi ra, cen tral no gri ja nje, 3. sprat. Te le fon:
051/466-234, 065/200-920. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u cen tru. Te le fon:
051/465-131, 065/305-254. BK
- Iz da jem dvo so ban stan, Pi onir ska 38. Te le fon:
051/454-016. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u Bo ri ku, ci je na
400 KM plus re `i je. Te le fon: 061/326-113. BKM
- Iz da jem u za kup no ve i su per na mje {te ne gar so nje ru,
dvo so ban i tro so ban stan u cen tru, kod "Bos ke". Te le fon:
065/837-722. BKM
- Iz da jem stan u Ba nja lu ci, Voz do va ~ka uli ca, 90 m
2
,
li je po na mje {ten, grad sko gri ja nje, ka blov ska. Te le fon:
051/303-688, 065/635-009. BKM
- Iz da jem stran ci ma ili po slo vnim lju di ma tro so ban na -
mje {ten stan u La kta {i ma, "La ktin go va" zgra da. Te le fon:
065/785-028. BKM
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem na mje {te nu so bu u Bo ri ku, upo tre ba ku hi nje,
ku pa ti la, ka blov ska TV. Te le fon: 065/670-587. BK
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu sa ko ri {te njem ku hi nje,
ulaz po se ban, na se lje Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem stu den ti ma na mje {te nu so bu, Hi se ta, zgra da,
ku hi nja, ku pa ti lo i dru go po do go vo ru, bli zu Me di cin ske
{ko le. Te le fon: 051/464-415, 065/729-176. BKM
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska TV
i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va. Te le fon:
051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem apar tman od 36 m
2
u Su to mo ru (Crna Go ra)
na mje sec da na po `e lji u to ku lje ta. Te le fon: 065/516-037.
BKM
- Iznaj mlju jem lux apar tma ne za ~e tri oso be, bli zu pla -
`e, ci je na 40 evra, kod Za dra. Te le fon: 00385/989-570-
964. BKM
- Iz da je mo apar tma ne u Ne umu, 20 m od pla `e ho te la
"Ze nit", kli ma, TV-sat, par king, in for ma ci je na veb stra ni -
ci: www.vil la pla va.com. Te le fon: 036/885-555, 063/436-
333. PK
KU PO VI NA
- Ku pu jem ga ra `u pod Star ~e vi com ili na Star ~e vi ci, da
je 1/1. Te le fon: 065/690-836. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru Ba nja lu ke
sa vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-
916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-
530. BK
- Iznaj mlju jem kan ce la rij ski pros tor po vr{i na 33 m
2
, u
sklo pu pro daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna
mre `na in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\u re Ja k{i }a Ba nja lu ka u pri ze mlju. Je dan po slo vni pros -
tor po vr{i ne 16 m
2
je kan ce la ri ja, mo kri ~vor, a dru gi po -
slo vni pros tor po vr{i ne 22 m
2
dvi je kan ce la ri je i mo kri
~vor. Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
i tri kan ce la ri je, Ja ku -
pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Iz da jem ili pro da jem po slo vni pros tor 2x250 m
2
-
2x300 m
2
s mo gu }no{ }u ko ri {te nja ko mo ra + sist. par king
800 m
2
u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/404-644. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri je ~a ni -
Poslovni prostori
Gara`e
Apartmani
Sobe
Stanovi
31. 7. 2009. qfubl 33
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
- [tamparija NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Iinternacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara Internacional
press Pale
(Tr`ni centar Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
ma, po go dan za sve na mje ne. Te le fon: 065/517-895. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 150 m
2
+ kan ce la ri ja Trn,
gla vni put. Te le fon: 065/513-439, 051/585-957. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka. Te le fon:
066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go dan
za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon: 065/390-929.
BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa mo po -
slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-555. BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu 2.000
m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300 m
2
). Te le fon:
063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u cen tru
Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe tra
Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon: 065/547-866.
BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko 100 m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon: 065/884-503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
, Ul.
Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/856-
833. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje plji -
vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta 3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 70 m
2
u
cen tru Pri je do ra, prvi sprat. Ci je na 1.990 KM/m
2
. Te le fon:
065/421-957. BK
- Pro da jem lo kal u ra du i du num ze mlje pod lo ka lom,
ve li ki par king, po red pu tua Gra di {ka - Ba nja lu ka. Te le fon:
065/847-957, 065/652-915. BKM
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re od 80, 150 i 200
m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
sa in ven ta -
rom, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju stam be -
ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po slo vni
pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000 m
2
, upo tre bna do zvo -
la, do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po ~et ku
Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski obje kat 43x14
m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par king pros tor. Po go -
dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo dnju, 360.000 KM. Te le -
fon: 065/371-611. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `i mo po slo vni pros tor do 50 m
2
u Go spod skoj uli -
ci. Te le fon: 066/651-108. BK
PRO DA JA
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo da.
Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
sa gra |e vin skom do zvo lom u
La min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va, Ul. No va ka Pi va {e vi }a, Ba nja -
lu ka 2,5 km od gla vne po {te. Pla ce vi su na lo ka ci ji s li je -
pom pa no ra mom gra da, ra van pla to od 17 du nu ma.
Te le fon: 065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac uz Vrbas u Ka ra nov cu, 623 m
2
. Te le -
fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma s UTU. Te le fon:
065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje u {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve, 1/1, Gor nje Mo ti ke, kod
mo te la "Brvna ra". Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje na ^o kor skim po lji -
ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-730. BK
- Pro da jem pla ce ve u Uli ci Bla go ja Pa ro vi }a, do zvo lje -
na gra dnja, 1/1. Te le fon: 065/279-619. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va ra znih ve li ~i na i ku }u u Ku lja -
ni ma 11x10 m, 1/1. Te le fon: 065/351-431. BK
- Pro da jem dva pla ca od {est i se dam du nu ma ze mlje u
Ka ra nov cu. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci 1.341 m
2
, de vas ti ra na ku -
}a, ili mi je njam za od go va ra ju }e u Sa ra je vu. Te le fon:
033/616-059, 061/810-578. BK
- Pro da jem 1.600 m
2
ze mlje - dva pla ca, u Kla {ni ca ma,
pre ko pu ta crkve. Te le fon: 051/533-122. BK
- Pro da jem u Ma hov lja ni ma dvi je par ce le ze mlje osam
i 12 du nu ma, po go dno za gra dnju. Te le fon: 037/687-347.
BK
- Pro da jem plac od 1.000 m
2
u Ra mi }i ma, po red Ba nja -
lu ke, 1/1, ci je na 13.000 KM. Te le fon: 065/687-451. BKM
- Pro da jem 6,5 du nu ma ze mlje po red no vog auto pu ta u
Kla {ni ca ma, iza tu ne la. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma bli zu auto -
pu ta (grad ska vo da). Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem plac u Mo ti ka ma, 1.139 m
2
, 16.500 KM.
Te le fon: 065/987-556. BKM
- Pro da jem plac 6.500 m
2
uz "Ro bot", kod "Sla vi je", i
dru gi 6.000 pre ko pu ta "Kes te na", do otpa da. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Bra }e Ku kri ka br. 23 s kom -
ple tnom in fras tru ktu rom. Do zvo lje na gra dnja ku }e 9x11
m Po PrSpM. Pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dva pla ca od 600 m
2
i 700 m
2
na Tu nji ca ma,
de sna stra na, na vrhu iza "So ko mer ca". U to ku je izra da
gra |e vin ske do zvo le za po slo vo-stam be ni obje kat u tri-~e -
ti ri eta `e. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem plac od 600 m
2
i dru gi od 1.700 m
2
u Ja ga -
ra ma, uz Vrbas, vi {e Par ta la. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
066/358-920. BK
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg mos ta. Te -
le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki po -
tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja 66,
^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u Sla -
ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te le -
fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin dol ska
uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le fon: 065/455-
753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod aero -
dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le fon:
051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8 m,
be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na su to,
uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La kta {i. Te -
le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m (izli -
ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon: 065/964-
377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja vor.
Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce vi -
ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-203,
051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e Mi -
le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red asfal ta
(stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje po -
red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red Vrba sa
u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam plac u Sum bu lov cu 905 m
2
, ur ba nis ti ~ka
sa gla snost i vo da, 1/1, za plac u Kan to nu Sa ra je vo, po go -
dno za gra dnju, sun ~a na stra na uz put. Te le fon: 061/827-
715. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te le -
vi zo re (di gi tal, 100 hz sli ka u sli ci...). Te le fon: 051/216-
969. BK
- Pro da jem no ve i po lo vne di gi tal ne re si ve re za stra ne i
do ma }e TV pro gra me, di gi pa ket od 50 do 130 KM, ga -
ran ci ja. Te le fon: 065/822-255. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem re no la gu nu 1,9 ka ra van, g. p. 2003, bi je la
bo ja, ne oca ri njen. Ci je na 6.500 evra Te le fon: 065/579-
306. BK
- Pro da jem mer ce des 250 tur bo di zel '99. go di na proi -
zvo dnje. Te le fon: 065/757-011. BK
- Pro da jem re no 11, g. p. '87, ben zin 1.7, re gis tro van do
ju na 2009. Ci je na 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW t5 fur gon, 2003. go di {te,
114.000 KM, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW/85
KS, no si vost 1.200 kg, se rij ska opre ma, ci je na 25.000
KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se, 1990. g. p., re gis to van, 4x4.
Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1,3 ben zin, g. p. '87, re gis tro van
do fe bru ara 2010, ci je na po do go vo ru. Te le fon: 065/561-
138. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.600 ccm, g. p. 1981, ne re gis -
tro van. Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem auto-cis ter nu za go ri vo, te glja~ MAN. Te le -
fon: 065/490-354, 065/633-589. BK
- Pro da jem golf 3, crni, g. p. 1992, re gis tro van go di nu
Automobili
TV i video tehnika
Placevi
34 qfubl!31. 7. 2009. Oglasi
1. Di plo mi ra ni in`enjer elek tro te hni ke za rad na po slo vi-
ma ra zvo ja elek tron skih ure|aja, 2 iz vr{i oca
2. Di plo mi ra ni in`enjer elek tro te hni ke za rad na po slo vi -
ma ra zvo ja softwarea, 2 iz vr{i oca
3. Di plo mi ra ni in`enjer elek tro te hni ke za rad u odje lje nju
Sup port & Sa les, 2 iz vr{i oca
Uslo vi:
Pod 1: Elek tro te hni~ki fa kul tet, od sjek za auto ma ti ku i
elek tro ni ku, do bro po zna va nje en gles kog je zi ka,
2: Elek tro te hni~ki fa kul tet, od sjek za in for ma ti ku ili
auto ma ti ku i elek tro ni ku, do bro po zna va nje en -
gles kog je zi ka, po zna va nje ra da u Mi cro soft Vi su-
al Stu diju 2008,
3: Elek tro te hni~ki fa kul tet, od sjek za ener ge ti ku ili
auto ma ti ku i elek tro ni ku, odli~no po zna va nje en -
gles kog je zi ka.
Kan di da ti tre ba da dos ta ve:
- Bio gra fi ju,
- Do ku men te ko ji pot vr|uju ispu nja va nje tra`enih uslo va
ogla sa.
Pri ja ve sa na zna kom “Za oglas“ dos ta vi ti pu tem po {te, e-
ma ila, faxa ili li~no na adre su:
“KV Te am“ d.o.o. Sa ra je vo, Pa vla Lu ka}a 5,
71 000 Sa ra je vo,
Kon takt te le fon/fax: 033/661-014
kvteam@gmail.com
www.dv-power.com
Kon kurs os ta je otvo ren do 14.08.2009.
“KV Te am“ d.o.o. Sa ra je vo
u sa ra dnji sa
IBE KO Power AB Sweden
ra spi su je
K O N K U R S
za po pu nu ra dnih mjes ta uz pro bni rad od 6 mje se ci:
da na. Ci je na 6.000 KM. Te le fon: 065/582-345. BK
- Pro da jem kraj sler C 300, 2005. g. p., ka nad ske re gis -
tra ci je. Te le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem ha va ri san ford es kort, 1996. g. p. Te le fon:
065/510-196. BK
- Pro da jem ha va ri sa nu opel vek tru, 2002. g. p. Te le fon:
065/510-196. BK
- Pro da jem ha va ri sa nu opel kor su, 2003. g. p. Te le fon:
065/510-196. BK
- Pro da jem pa sat 19 TD, 2005. g. p., uve zen iz en gles -
ke, re gis tro van go di nu da na. Te le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem al fu ro meo 164, g. p. '94, re gis tro va na ci je lu
go di nu, ci je na fik sno 5.500 KM. Te le fon: 065/687-451.
BKM
- Pro da jem pu tni ~ki mer ce des 126 S, "gen {er", sa {a si -
jom kozb, kli ma, g. p. '82, tek re gis tro van. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem FI AT pun to, '98. g. p., u do brom sta nju,
1.000 KM. Te le fon: 066/379-443. BKM
- Pro da jem FI AT uno, '89. go di {te, re gis tro van do fe -
bru ara, ci je na 1.250 KM. Te le fon: 065/614-146. BKM
- Pro da jem audi 100, C4, '93. g. p., si vi me ta lik, alu-fel -
ge, ben zin 2.0, odli ~no sta nje, ci je na 6.500 KM. Te le fon:
065/961-004. BKM
- Pro da jem re no 4, '85. g. p., is te kla re gis tra ci ja, u do -
brom sta nju, 330 KM. Te le fon: 065/981-938. BKM
- Pro da jem ja ma hu 125 ku bi ka, '86. go di {te, ima pa pi re
i klju ~e ve, ne re gis tro va na, 800 KM ili mi je njam za to mos
do 90 ku bi ka. Te le fon: 065/339-492, 066/626-251. BKM
- Pro da jem ford ori on gia, 1.6 di zel. Te le fon: 065/548-
433. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le fon:
065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS, ser -
vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le fon:
065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i zim -
ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon: 065/345-
132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je na po vo -
ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di {ta 6+1,
'97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te, re gis tro -
van go di nu da na, nov krov. Te le fon: 065/098-890. BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96. g. p.,
sva opre ma. Te le fon: 065/645-876, 051/216-267. BK
- Pro da jem ford pu ma, g. p. '99, 8.000 KM. Te le fon:
065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re gis tro van,
1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 190 E, "stra nac". Te -
le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 124 200 di zel, "stra -
nac". Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem di je lo ve za vol vo 40 i 70, go di na 2000. Te -
le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem di je lo ve za ja gu ar Jx6, 1996. go di na. Te le -
fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem di je lo ve za ja pan ske d`i po ve i lu ksu zna
auta. Te le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem di je lo ve za ro ver 412 i 850, li ma ri ju i me ha -
ni ku. Te le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem di je lo ve za ja pan ska vo zi la to jo ta, maz da i
ni san. Te le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem di je lo ve za mo to re, mje nja ~i za FI AT, ive ko
380 KS i kom bi du ka to, di fe ren ci jal ni fe de ri. Te le fon:
065/510-196. BK
- Pro da jem gu me i fel ge za d`i po ve, BMW i to jo ta. Te -
le fon: 065/510-196. BK
- Pro da jem mo tor i mje nja~ za al fu, lan ~i ju, mer ce des,
FI AT, di zel i ben zin. Te le fon: 065/510-196. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem opel, ful sre |en, do '91. g. p., di zel ili plin, ili
mi je njam uz va {u do pla tu za golf 2, re gis tro van do fe bru -
ara 2010, '84. g. p. u do brom sta nju 2.350 KM. Te le fon:
065/822-255. BKM
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e, 22 go di ne, `e lje la bi
da joj se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre -
nut ke. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a, s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
PO NU DA
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje dje ce
u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- [tam pa ri ji po tre ban ko mer ci ja lis ta za rad na te re nu i
gra fi ~ki di zaj ner, po tre bno po zna va nje Co re la, Pho to sho -
pa i web di zaj na. Te le fon: 051/325-572. BK
- Po tre bna ra dni ca s is kus tvom u proi zvo dnji pi ta u pe -
ka ri u cen tru. Te le fon: 065/540-309. BK
- Or ga ni za ci ji "Do bri me do" po tre bne od go vor ne `en -
ske oso be ra di ~u va nja dje ce na du `i pe ri od u Ba nja lu ci.
Te le fon: 065/412-112. BKM
- Pre zen ta ci ja ori gi nal nih FM par fe ma bi }e odr`a na
5.8.2009. u mo te lu "Bo snia" u Sa ra je vu sa po ~et kom u 18
~a so va. Ve oma do bra pri li ka za za ra du, po sje ti te nas.
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le fon:
065/337-932. BK
PO TRA@ NJA
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la di je te. Te le fon: 066/301-304.
BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje go va -
la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze mlji i
inos tran stvu, fur gon do 3,5 t s ram pom. Te le fon: 065/317-
840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje {ta -
ja, le `a je va i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-470,
065/562-149. BK
- ^a so vi i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi znis en gles -
kog, pre vo di svih vrsta tek sto va, sud ski tu ma~ za do ku me -
na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li te tno,
Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj, is hra nu,
nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le snih i dru gih oso ba.
Uli ca Mi la na Ste vi lo vi }a 47, Ba nja lu ka. Te le fon: 051/308-
017, 051/308-022, 065/952-866. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065/785-769. BK
- Da jem in stru kci je iz ma te ma ti ke i fi zi ke osnov ci ma i
sre dnjo {kol ci ma. Te le fon: 065/820-485. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja, ra vne kro vo ve, oprav -
ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve. Te le fon:
051/584-790, 065/426-134. BK
- Po prav ljam gu me ne i PVC ~am ce, sve vrste po vr{in -
skih ba ze na, jo gi du {e ke. Te le fon: 065/990-944. BK
- Ugra |u jem sa te lit ske an te ne sa pre ko 1.200 stra nih i
do ma }ih ra dio i TV pro gra ma, di gi TV, to tal no bez pret pla -
te, go di na da na ga ran ci je od 250 do 360 KM. Te le fon:
065/822-255. BKM
- Uslu ge ko {e nja, {i {a nje `i ve ogra de i ure |e nje vrta. Te -
le fon: 065/636-623. BKM
- Adap ta ci ja sta no va i po slo vnih pros to ra: kre ~e nje, gle -
to va nje, la ki ra nje sto la ri je, ra di ja to ra te os ta li za vr{ni ra do -
vi. Te le fon: 065/211-524. BKM
- Pro na la `e nje pod ze mnih vo da, bu {e nje bu na ra, rad na
po dru ~ju Ba nja lu ke, Pri je do ra, Du bi ce, Prnja vo ra, Der ven -
te, Gra di {ke, 20 go di na is kus tva. Te le fon: 065/952-183.
BKM
- Mo ler ski ra do vi: kre ~e nje, gle to va nje, ta pe te, unu tra{ -
nje fa sa de, de ko ra ci je, izo la ci je pos tav lja nje plo ~i ca, la mi -
na ta kao i sa na ci je stam be nih i po slo vnih pros to ra. Te le fon:
065/343-745. BKM
- Ra di mo izra du gip sa nih stro po va, pre zi da i gips akus ti -
ke. Te le fon: 065/912-269. BK
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske i ma gis tar -
ske, knji ge, ugo vo re, {tam pam i na re zu jem na CD. Te le fon:
065/984-971. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon: 066/324-
473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni pre -
vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno. Te -
le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu kov bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu kva i
hrast) sa pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e i `i ral na upla ta.
Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m {i ri na 1,20 m. Ka se mo -
`e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu `a ni. Te -
le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, 1994. go di na proi zvo -
dnje, oca ri nje na, s udar nom ko ~ni com, no si vost 2.000 kg.
Te le fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Po slas ti ~a ri ma i sa lo ni ma vjen ~a ni ca po vo ljno pro da -
jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvi je ve li ~i ne.
Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad ra se vin ter berg i slo ven ke, ve -
te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851, 065/411-
735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo gu }nost
CO2 i ar gon skog va re nja, 220/380 vol ti u ga ran ci ji. Te le fon:
065/761-497.
- Pro da jem dvi je ek sklu zi vne stil ske ko `ne gar ni tu re, bi -
vo lja ko `a, si vi tik drvo - ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij ski sto na
raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Pro da jem ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }e za va {e vjen -
~a nje. Te le fon: 066/300-884. BK
- Pro da jem uga onu gar ni tu ru na raz vla ~e nje, po vo ljno.
Te le fon: 065/670-587. BK
- Ot ku plju jem di je lo ve bi ci kla mar ke rog, to ~ko ve, sre -
dnji po gon. Te le fon: 051/453-299, 066/491-540. BK
- Pro da jem dva pos ta klje na pro zo ra, dva o~u va na drve na
ka u~a i fo te lje. Te le fon: 051/216-358, 066/137-133. BK
- Pro da jem no vo hras to vo bu re 85 l, ter mo aku mu la ci onu
pe}, ma li fri `i der go re nje i nov drve ni {ah. Te le fon:
051/216-358, 066/137-133. BK
- Pro da jem or ma ri} sa dva ogle da la sa stra ne za ku pa ti lo,
WC {o lju, umi va onik, tri ~e sme za vo du i tu{-ba te ri ju sa cri -
je vom. Te le fon: 051/216-358, 066/137-133. BK
- Pro da jem ste onu kra vu. Te le fon: 065/463-742. BK
- Pro da jem pla va mu {ka odi je la svih ve li ~i na. Te le fon:
065/198-933, 063/541-688. BK
- Tu ris ti ~ka or ga ni za ci ja "Hi lan dar" or ga ni zu je po klo ni -
~ko pu to va nje u Os trog 6.8.2009, sa tro dne vnim bo rav kom
na mo ru. Te le fon: 065/644-500. BKM
- Ovla {te ni pre vo di lac - sud ski tu ma~ za rus ki i en gles ki
je zik. Pri jem do ku me na ta od osam do 20 ~a so va. Te le fon:
065/535-820, 066/497-868. BKM
- Pro da jem dje ~ju ho da ljku 10 KM o~u va na ili mi je njam
za ra zno. Te le fon: 065/822-255. BKM
- Pro da jem mu {ki bi cikl svi no vi dje lo vi, sta ri ji mo del,
odli ~an, 40 KM, ili mi je njam za mo bil ni. Te le fon: 065/822-
255. BKM
- Pro da jem ko le kci ju od 320 sta ri na i su ve ni ra. Te le fon:
065/817-380. BKM
- Pro da jem ka nis te re od 10 l za vi no ili ra ki ju, dvi je KM
ko mad. Te le fon: 065/822-255. BKM
- Pro da jem no vu luj vi ton tor bu. Te le fon: 065/671-306,
065/845-817. BKM
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi zvo -
dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na 1000x320
mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700 mm, g.
p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon: 065/524-526.
BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom gro blju u
Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra |e vin -
ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber ~ek
225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne ra tor
za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne ogra -
de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra sta ru
dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od se -
dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem CD ~i ta~ za ra ~u nar, 10 KM. Mo del CD-
ROM Dri ve, GCR-8520B. Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem na pa ja nje za ra ~u nar, 15 KM. Mo del Al li ed
Pre mi er, DR-B350ATX (max. 350 W) i mo del LPK9-42W
(no vo). Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem knji gu "Mo dern auto mo ti ve mec ha nics", Ja -
mes E. Duffy, 990 stra ni ca, tvrdi po vez. Te le fon: 065/614-
842. BK
- Cro pa id, pri ro dni an ti friz za vo }e, po vr}e i cvi je }e, {ti ti
do -7 ste pe ni Cel zi ju sa. Te le fon: 065/435-615. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te le -
fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min., 200
KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, ci je na 12 KM/kg. Te -
le fon: 065/267-961. BK
Usluge
Razno
Posao
Li~ni kontakti
Auto-dijelovi
Oglasi 31. 7. 2009. qfubl 35
36 qfubl!31. 7. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o
K|tty. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m.
10.00 Se ra no v|. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Sve ce b| t|
do bro. se r| ja. 16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| -
ja. 17.00 Lu da ku ca. se r| ja. 22.00
Ses to •u |o. 23.55 Sport cen tar. 00.00
Z|q. 01.40 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 Po zna t|.
09.00 F|| mske no vos t|. 09.45 Le ks| kon
zdrav |ja. 10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| -
no. 11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No -
vos t|. 12.05 Auto sop. 13.00 Su per kes.
|qra. 14.00 No vos t|. 14.15 Sv| jet na d|a nu.
15.10 Hra na | v| no. 16.00 No vos t|. 16.20
vo de na p|a ne ta. dok. pro qram. 17.15
Obje kt| vom kroz Sem be r| ju. |ní. em| s| ja.
18.00 Da nas u Srpskoj. 18.30 Sv| jet na
d|a nu. 19.00 Sport í|es. 19.30 BN mo n| tor.
20.10 Free t| me. 21.00 Sv| jet Pe no mea.
22.30 Pre q|ed da na. 23.00 Mu sk| sv| jet.
se r| ja. 00.15 Pe zer v| san ter m|n. 00.45 As -
tro •at. 02.35 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.05 Paz q|e dn| ca: Eq| pat. dok. pro -
qram. 10.35 Na skr| ve no te vo d|m mes to.
obraz. pro qram. 11.00 ves t|. 11.05 A|| jas.
se r| ja (r). 12.00 Dne vn|k. 12.30 Bo uns.
se r| ja (r). 13.00 14.30 Put oko sve -
ta: Srb| ja - mo ja ze m|ja. se r| ja. 15.00 ves -
t|. 15.10 Je dnos ta van z| vot. zab. pro qram
(r). 16.00 ves t|. 16.03 Bo |j| z| vot. se r| ja (r).
17.00 Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok. pro -
qram. 17.25 Sta ra d| te. bre. 17.30 Beo -
qrad ska hro n| ka. 18.25 Paz q|e dn| ca:
Krsta re nje vo| qom. dok. pro qram (r).
19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30 Dne vn|k 2.
20.10 Bo |j| z| vot. se r| ja. 21.00 v| so k| na -
pon. kv|z. 22.00 ves t|. 22.05 . 00.00
Dne vn|k. 00.15 No uns. se r| ja (r). 01.00
Evro net. dok. pro qram (r). 01.10 lzve staj
Ma tr|ks. se r| ja. 02.00 03.30 v| so k|
na pon. kv|z (r). 04.00 ves t|. 04.30 Put oko
sve ta: Srb| ja - mo ja ze m|ja. dok. pro qram
(r). 05.03 Paz q|e dn| ca: Eq| pat. dok. pro -
qram (r). 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna -
|| ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.05 Lo vac
na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m. 16.00
Ame r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| je pos ta nja.
nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k 10. 19.30
Dne vn|k PTS 2. 20.30 Hro n| ka. 21.00
Gost s po vo dom. 22.00 Na ro dna mu z| ka
uz SMS •at. 23.30 Na ro dna mu z| ka uz
SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30
He| |o K|tty. crta n| í||m. 09.40 A|a d|n. crta n|
í||m. 10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k|
pro qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu -
na. se r| ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.00 Mu z| •k|
pro qram. 15.00 Sve ce b| t| do bro. se r| ja.
15.55 Sport cen tar. 16.30 Za uv| jek su sje -
d|. se r| ja. 17.00 Lu da ku ca. se r| ja. 18.10
Sport p|us. 19.00 v| jes t| u 7. 19.35 Ho r| -
zon t|. 20.00 . 22.00 Ses to •u -
|o. 23.55 Sport cen tar. 00.00 Z|q.
01.40 vlP. se r| ja. 02.15 v| jes t|. 03.00 Ze ne
s bro ja 13. se r| ja. 03.30 Sport p|us. 04.15
Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10
Gr| mo ve baj ke. crta n| í||m. 10.30 Do ku -
men tar n| pro qram. 12.00 v| jes t| Tv SA.
12.10 Üz| vo u 21. |ní. pro qram (r). 13.00
Mu z| •k| pro qram. 13.30 D|v |j| u srcu. se r| -
ja (r). 14.25 Pus t| mu z| ku (r). 15.00 Paz -
qo || ce na na uka. dok. pro qram. 16.00
Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.07 Paj vo sa. za ba vn| pro qram. 17.15
Evrop sk| re q| on - Kan ton Sa ra je vo. |ní.
pro qram. 17.55 Taj na. se r| ja. 18.17 Ta r|h.
dok. pro qram. 18.30 Dne vn|k. 19.00 Bra -
ca ko a|e. crta n| í||m. 19.10 Gr| mo ve baj -
ke. crta n| í||m. 20.00 Sa ra jev sko ve •e. GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 15.55
Za uvi jek sro dna
du {a, film
Ümje tn|k Pej pro na |a z| |spu nje nje
du se vne zu dnje ka da st| qne u je dno
od naj s|| ko v| t| j|h ru ra| n|h za se |a ka u
ln d| j|. | nje qo vu |ju bav Sa k| nu ta jan -
stve nu m|a du zenu ko ju uq|e da u tre -
nut ku dok ona sto j| na mos tu.
Opa sni su sre ti, dok. pro gram
Her pe to |oq do ktor
Brej d| Bar su o•a va se
s opa sn|m mor sk|m
psom q|a vo njom ses -
tos krqa sem dok po ku -
sa va ra sv| je t|| t| je dnu
od ve || k|h taj n| du b| na.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00
07.30 Mu z| •k| pro qram
08.00 v| jes t|
08.30 Ku h| nj| ca
08.55 B|o qra í| je.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Sum ska sko |a.
pro qram za dje cu
10.10 De n| je ve moz qa || ce.
pro qram za dje cu
10.15 Spaj der Paj der.
crta na se r| ja
10.40 Danqube. ser|ja
11.05 Sve t| orah. se r| ja
11.30 Frej zer. se r| ja
12.00 v| jes t|
12.20 Bro je v|.
se r| ja
13.05 Oa ro || ja. se r| ja
14.00 B|t| debe|a
15.30 Tu r| zam p|us
16.30 Srpska da nas
17.05 Pod sun cem
Sen Tro pea. se r| ja
18.00 Lje to p|s 2009.
zab. pro qram
19.00 Frej zer. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Bro je v|. se r| ja
20.50 Kraj part|je
22.30 M| |e na | O|ja.
ku| tur n| pro qram
23.00 ln ío pro í||
23.15 F| nan s|j ske no vos t|
23.20 Oa ro || ja. se r| ja
00.10 Lje to p|s 2009.
Sve t| orah. se r| ja
01.30 M| |e na | O|ja.
ku| tur n| pro qram
02.00 Dne vn|k
02.25
04.00 Mu z| •k| pro qram
04.40 B|o qra í| je.
dok. pro qram
05.30 Ku h| nj| ca (r)
------ Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RT RS
08.00 Hayd u park.
pro qram za m|a de
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram
za dje cu:
- Nody
- Sta ste
da nas ura d| ||?
09.30 Fa una Fran cus ke.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna qoe qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 Sv| mrze Kr|s a. se r| ja
11.00 Pr| ro dna ba st| na B|H
11.30 Ne dje |jn| ru •ak (r)
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja (r)
13.05 B|o qra í| je: Taj ku n|.
do ku men tar n|
pro qram
15.00 v| jes t|
15.05 Moj |zbor
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 v| za za
bu du cnost. se r| ja
18.10 Na| vna ne vjes ta.
dok. se r| ja
19.05 Ma |a pr|n ce za.
crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Tv B|n qo Sou
21.35 Kon cert:
Pr|ja vo ka za || ste
23.40 v| jes t|
23.55 Prv| kon takt. se r| ja
00.45 Üqro ze ne
vrste. (Z)
02.25 M| ran da. (Z)
04.05 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
GJMN
GJMN
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo
on |ajn
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka
07.30 Spor t| s| mo
08.00 Pu b|.
se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
11.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|.
se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak.
se r| ja
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo
on |ajn
14.25 Mejd |n
Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 Pu b|. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
17.00 Kv| zb|. dje • j| kv|z
18.00 ln ío top
18.20 BBl sum mer re port
18.25 Sa ra je vo on |ajn
18.35 Mejd |n Ba nja|u ka
18.45 Spor t| s| mo
19.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
20.00 Sve za |ju bav
21.15 Grand sou
23.30 Du p|a s|| ka
01.15 Sa ra je vo on |ajn
01.25 Mejd |n Ba nja |u ka
01.35 Spor t| s| mo
01.40 Dvo q|ed (r)
02.40 Du p|a
s|| ka (r)
04.40 P|nk Dzu boks
GJMN
GJMN
PINK
10.40 00.45
Dan gu be, se ri ja
Zu ja nje. b|e ja nje. ku || ra -
nje. s| no n| m| su za dan qu -
bu. no v| om| |je n| srpsk|
sport. a Dan qu be je | na -
z|v se r| je. Pop q|e daj te ka ko
|| ko v| u ovoj se r| j| pro vo de
svoj dan.
23.30
Sa satelita
08.00 BHT v| jes t|
08.10 Ne pro |a zna pje sma:
Z|a ta Pras ka •|
| lbro Se || mo v|c
09.00 Kod nas u Evro p|:
L| tva n| ja. dok. pro q.
09.35 BHT Fa ce bo ok (r)
10.00 BHT v| jes t|
10.06 Ma || sv| jet. dok. se r| ja
10.11 Fren de r| u•e bro ja t|
10.19 Mo ja ne vje ro va tna
pr| •a. se r| ja
10.49 B|o je dnom je dan
10.55 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
12.00 BHT v| jes t|
12.15 Na ked.Tv (r)
13.00 Orn| ta |as: Do v| de nja
u s|je de coj za sje d|
14.00 BHT v| jes t|
14.05 Ka r| zma u p o|| t| c|
15.00 Sva koq pet ka
|spo •et ka
15.25 Mu m| je v|
15.50 Üra d| sam.
ura d| sa ma
15.55 Mo ko. d| je te sv| je ta
16.00 Nau •na pos t| qnu ca
16.15 BHT v| jes t|
16.25 ln ter vju sa... (r)
16.45 ln do ne z| ja. raj ko j|
nes ta je: Tr| pr| •e
o vu| ka n| ma
17.15 Svjet sko b|a qo. stra n|
do ku men tar n| pro q.
17.45 An drea Bo •e ||: v| ve re
|ajv |n Tus ka n|
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.30 Pe tro v| zor
20.00 Ku cna pra v| |a
22.00 BHT v| jes t|
22.15 Za v| •aj. se r| ja
23.10 D| men z| ja v| se.
em| s| ja |z ku| tu re
23.40 Ze bra Lo un z
01.10 Pre q|ed
pro qra ma za su bo tu
GJMN
GJMN
ATV 22.00
[es to ~u lo, film
Dje • jem ps| ho |o qu Ma| ko mu Krou
je dne no c| u po sje tu do |a z| b|v s|
pa c| jent. v|n cent. po tpu no b| je san.
On ra nja va Kroua. a on da se ub| ja.
Ne ko || ko mje se c| ka sn| je po sje cu je
qa devetoqo d|s nj| dje •ak po |me nu
Ko |e.
23.40
Ku }na pra vi la,
film
Ho mer je odras tao u s| ro t| stu K|od.
pod br|zn|m sta ra te|j stvom do kto ra
v|| bu ra Lar •a. Sa da. Ho mer po •| nje
da pre| sp| tu je me to de do kto ra Lar •a
| ze|| sam da upo zna sv| jet | pra v| |a
po ko j| ma on íun kc| on| se.
Osve ta
nin d`e, film
Oet|r|sto qo d| na tre n|n qa pre tvo r|t ce
Ame r| ku u bo r| |a •k| po || qon za naj spre -
mn| je. ka da se s |an ca otpus t| osve ta
n|n dze! Na kon sto mu u Ja pa nu su par -
n| c| po b| ju po ro d| cu. Oo st|ze u Ame r| ku
ka ko b| po •eo nov z|vot.
N. Geo grap hic 19.00
RTL 21.35
BHT 1 20.00
Ze bra Lo un`, film
ls kra stras t| u bra ku A|a na |
ven d| Bar net oda vno se
uqa s| |a. Ka ko b| za •| n| || ve zu
da ju oq|as u sv|n qer sk| •a -
so p|s. Pre q|e da va ju c| od qo -
vo re od|u •u ju se za Bauer.
na oko nor ma |an par ko j| |m
je po s|ao boz| cnu s|| ku.
Ugro `e ne vrste,
film
Ü te re ta na ma se po •| nju
de sa va t| m|s te r|o zna ub|s tva.
Ma n| jak ub| ja |ju de. Ne ke
od v|a •| sa so bom. a ne ke
ne. De te kt|v Met je na tra qu
ta jan stve nom ub| c|. ko j| ne
os tav |ja pu no tra qo va.
Du pla sli ka, film
N|z m|s te r|o zn|h ub|s tva
po ve za ce FBl aqen ta Ke -
v| na | taj van skoq po || caj -
ca ko j| su na tra qu
dre vnoj se kt| po sve ce noj
bes mrtnos t|. Po q|e daj te
sta ce ot kr| t|.
31. 7. 2009. qfubl 37 TV mre`a
re v| ja| n| pro qram. uz| vo. 21.30 v| jes t|
Tv SA. 21.40 . 23.15 Grad ska
vre va. se r| ja. 00.00 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
RTV USK BI HA]
08.00 za dje cu. 09.30 Do k. pro -
qram. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro qram za
dje cu. 11.00 Sar po v| str| je| c|. se r| ja.
12.00 v| jes t|. 12.05 (r). 14.00
Dok. pro qram (r). 14.30 v| jes t|. 14.35
Pro qram za dje cu (r). 15.30 Ü ío ku su
(r). 16.35 Put za Ej von ||. se r| ja. 17.20
Pod sun cem st. Tro pea. se r| ja (r).
18.10 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja (r).
18.35 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 19.00
Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30 Tur k|ye zden
mu z|k. muz. pro qram. 20.05 ls|am u
vre me nu. dok. pro qram. 21.00 Oq|e -
da |o za v| •a ja - bo qat stvo pa mce nja.
dok. pro qram. 21.30 Hro n| ka Tv ÜSK.
21.50 Pod sun cem st. Tro pea. se r| ja.
22.40 SMS poz dra v| | •es t|t ke. 23.15
, ------ Pre q|ed pro qra ma za su -
bo tu
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram.
07.30 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja
(r). 09.00 Dje • je ju tro. 09.25 To mas |
pr| ja te |j|. dje •| j| pro qram. 09.30 G|as
Ame r| ke (r). 10.00 v| jes t|. 10.05 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej zer. se r| ja.
10.45 Sv| jet pr| ro de. 11.30 Bra ca ko -
a|e. dje • j| pro qram. 11.40 To mas | pr| -
j a te | j | . dj e •j | pro qram. 11.45 Tv
en c| k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|.
12.05 Pe •at u vre me nu. 12.45 ve || k|
osva ja •|. dok. pro qram. 13.45 Tv en c| -
k|o pe d| ja zna nja. 14.00 v| jes t|. 14.05
Aktu e| no. |ní. pro qram. 14.50 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 15.00 vjer sk| pro qram.
15.45 v| jes t| za q|u he. 16.00 v| jes t| u
16. 16.15 Z| ve s|| ke |je ta. otvo re n| pro -
qram. 17.30 BH ve za. |ní. pro qram.
18.00 Lje to na d|a nu. zab. pro qram.
18.40 v| ta íon. zvuk ko j| || je •|. 19.00
Dne vn|k 2. 19.30 Sv| vo |e Pej mon da.
se r| ja. 20.05 Za bra nje na |ju bav. se r| ja.
21.00 Pa zot kr| ve n|. zab. pro qram.
22.00 Frej zer. se r| ja. 22.30 Na kra ju
da na. 22.45 K| | n| ka. se r| j a. 23.30
. ---- Skr| ve na ka me ra. 01.00
G|as Ame r| ke. 01.30 Sa te ||t sk| pro -
qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
07.02 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 Yu G| Oh GX.
crta n| í||m
08.30 Pe pa pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n. crta n| í||m
10.00 Ser ra no v|. se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Zam ka. se r| ja
13.00 vlP. se r| ja
14.00 Kv|z
15.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja
16.05 L| jek |z pr| ro de
16.30 Sport cen tar
16.31 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
17.00 Lu da ku ca.
se r| ja
18.00 v| ta íon
18.30 Auto sop
ma qa z|n
19.00 v| jes t|
19.30 ATv sport
19.45 ATv mu s|c
19.50 Ba| kan sk|
sp| jun
21.30 Po tra qa.
dok. pro qram
22.00 Ses to •u |o
23.50 v| jes t|
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 Pre q|ed
pro qra ma
GJMN
GJMN
ATV
07.15 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
07.35 Po coyo.
crta n| í||m
07.45 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
08.05 Po coyo.
crta n| í||m
08.15 Kr| z|c kru z|c.
|qra
08.25 Me mory
08.35 Ma |a sko |a
08.45 Sve zna || ce
09.10 Ha r| | ob| te|j
Han der son. se r| ja (r)
09.40 Kra|j Kv|n sa. se r| ja
10.10 Pa r|z Tro ut (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Za bra nje na
|ju bav. se r| ja
13.00 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
zab. pro qram (r)
14.25 N| k| ta. se r| ja
15.15 OBN Star Mo de| by
De ja na Po su |jas.
r| a|| t| sou (r)
17.00 Fu dbe. se r| ja
17.30 Ha r| | ob| te|j
Han der son. se r| ja
18.00 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 Hej! Mu s|c
20.00 La na sou.
zab. em| s| ja
20.30 Yes. M| n|s ter. se r| ja
21.00 Ü po tra z|
za je kom
22.40 Ped Oar pet.
so ub|z em| s| ja
23.30 Pen | Te| |er. se r| ja
00.00 Le qen da
o Su r|yot ha| (r)
02.00 OBN Star Mo de|
by De ja na
Po su |jas. sou (r)
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
07.00 Ko zb| sou.
se r| ja
08.00 Be ba Fe ||ks.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va
10.10 Pe be| de. se r| ja
11.10 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
12.05 Lu de
se dam de se te.
se r| ja
13.05 Ko zb| sou.
se r| ja
14.05 lN ma qa z|n
14.50 Ma |o
do br|h |ju d|
17.15 v| jes t|
17.30 Ou va r| p|a ze.
se r| ja
18.30 lN ma qa z|n.
so ub|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
No ve Tv
20.00 ve || k| po tres:
Po •e tak kra ja 1
21.35 ve || k| po tres:
Po •e tak kra ja 2
23.10 D|v |ja |qra
01.05 Ezo Tv. ta rot sou
02.05
Pre va ra
03.50 Pod
kon tro |om
05.20 ln ma qa z|n
by B| je |e udo v| ce
05.55 Pe be| de. se r| ja
06.55 Kraj pro qra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.00 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.20 Dek ste rov
|a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
07.45 Na kra ju u|| ce
08.00 Oa ro bna p|o •a.
u•| mo en q|es k| je z|k
08.15 Mo j| su ro d| te |j|
|zvan ze ma |jc|. se r| ja
08.45 Tree H||| 4. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.05 E|| Mek B|| 3. se r| ja
10.50 Dra q| Dzo ne 1. se r| ja
11.10 Pr| ja te |j| 2. se r| ja
11.30 Pr| ja te |j| 2. se r| ja
12.00 ve || k| us pje s|
hrvat skoq spor ta
- ru ko met. í| na |e L| qe
prva k| nja 1996:
Po drav ka - Hypo
13.15 Ob| •n| |ju d|. se r| ja
14.00 Znan stve na pe t| ca
14.30 Eko-zo na
15.00 G|as do mo v| ne
15.25 Ü mon qo| skoj
d|v |j| n|. dok. í||m
16.20 D|v |j| u srcu 2.
se r| ja
17.10 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca. se r| ja
17.55 P|m: P|| va nje. SP.
pr| je nos
20.00 Ümaq: ATP. pr| je nos
2. me •a
22.05 v| jes t| na Dru qom
22.25 24(6). se r| ja
23.20 A M|nd to
Mur der. se r| ja
01.00 vlP Mu s|c O|ub
01.30 Po se bn| do da c|.
em| s| ja o í|| mu
02.10 Ümaq: ATP.
sn|m ka 1. me •A
04.10 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
HRT 2
06.45 P|nk Pan ter.
crta na se r| ja
07.00 Spu zva Bob
Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.25 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
07.55 As tro sou. em| s| ja
11.25 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
11.55 Ü do bru | z|u.
se r| ja
12.20 Pe ba. se r| ja
12.50 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n (r)
13.05 ve •e ra za 5
13.35 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.30 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
15.20 Ma qnum. se r| ja
16.15 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.40 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
17.10 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u. se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 Üsa m|je n|
ju nak
21.35 Osve ta
n| ndze
23.15 v| jes t|
23.25
Gra bez |j|v c|
01.05 Üsa m|je n|
ju nak
02.30 As tro sou.
em| s| ja
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
19.50 21.00
U po tra zi za je kom,
film
Ka ko b| mo qao za sno va -
t| ob| te|j. v|ns se pr| je 30
qo d| na odre kao ka r| je re.
Da nas. ka da su nje qo va
dje ca odra s|a. zena pre m| -
nu |a. pr| s| |jen je su o•| t| se
sa svo jom pro s|os t|...
15.25
U Mon gol skoj
div lji ni, do k. film
Je dan od naj |je ps|h ne d|r -
nu t|h kra jo || ka na Ze m|j| na -
|a z| se u srcu Az| je: pros t| re
se od ne pro boj n|h s| b|r sk|h
su ma na sje ve ru pa sve do
K| nes ko qa z| da na ju qu. a u
da |j| n| do d| ru je ho r| zont.
23.25 23.10
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 Ul tra zvuk
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
22.00 No }ni pro gram
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+, spor tski
pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+, spor tski
pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+, spor tski
pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+, spor tski
pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing
- Je le na Ku kri}
21.00 Dis ko te ka
05.55 Hrvat ska uz| vo
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro.
Hrvat ska
09.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
09.07 Oa ro || ja 10. se r| ja
09.57 Oro at|a Os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Pr| ro dn| sv| jet:
Ze m|j|n ho do •a sn|k.
dok. í||m
11.10 Opra sou
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s an de |om.
se r| ja
13.20 lde mo na put s
Go ra nom M| || cem:
Aus tra || ja
14.05 Je |o vn| c|
|z qu b|je noq vre me na
14.30 v| jes t|
14.45 Le v|s 2. se r| ja
16.20 Sk| ca za por tret
16.35 5.000 k| |o me ta ra kroz
Me ks| ko: Ka me n|
s|a po v|. dok. se r| ja
17.10 Na s| | va s|. se r| ja
17.45 Oro at|a Os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
18.05 Hrvat ska uz| vo
19.30 Dne vn|k
20.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
20.10 Oa ro || ja 10. se r| ja
21.05 ls ku p|je nje
u Sov san ku
23.20 Bur zo vno |z vjes ce
23.30 Dne vn|k 3
23.55 v| jes t| |z ku| tu re
00.05 Hrva t| |
krscan stvo.
dok. se r| ja
00.40 Do sje| X. se r| ja
01.30 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 2. se r| ja
02.15 Ü ure du 2. se r| ja
02.35 D|v |j| u srcu 2. se r| ja
03.20 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca. se r| ja
GJMN
21.05
Is ku plje nje
u [ov {an ku, film
Na kon pre su de ko jom je
pro q|a sen kr| v|m za ub|s -
tvo v|as t| te zene | nje noq
|ju ba vn| ka. En d| Du íre sne
1947. st|ze u z|o q|a sn| za -
tvor Sav sank ka ko b| od -
s|uz|o doz|vo tnu ka znu.
Gra be` ljiv ci, film
Ono s| sto je des. s|o qan
je ovoq í|| ma. zes to koq ve -
qe ta r| jan skoq na pa da na
me sozde re. Pr| •a o ka n| ba -
|| zmu na uda |je noj ame r| -
•koj voj noj sta n| c| un| ka tna
je mje sa v| na c| n| zma.
crnoq hu mo ra | stra ve.
Div lja igra, film
Gra d|c u ko jem su ek -
sk|u z| vne ja hte | |u ksu zne
ku ce d|o pej zaza. skr| va
uvrnu te pr| •e o se ksu |
ub|s tv| ma. Pr| v|a •na t| -
nejdzer| ca Ke || ba c| oko
na zqo dnoq sko| skoq ps| -
ho |o qa Se ma ...
Bal kan si {pi jun,
film
F||m qo vo r| o pa ra no| -
dnom | zbu nje nom pen-
z|oneru ko j| je poqresno
um| s||o da je nje qov ob| -
•an pod sta nar za pra vo te -
ro r|sta ko j| ze|| ru s| t|
drzavu.
38 qfubl!31. 7. 2009.
Sport
Ve le`
pred sta vio
tim
U po ma lo ne o~e ki va noj
atmo sfe ri Ve le` je u sri je du na
Trgu Mu sa la u Mos ta ru pred -
sta vio tim za na re dnu se zo nu.
Tre ba lo je to da bude le `er no
dru `e nje na vi ja ~a i igra ~a, slu -
`be no pred stav lja nje dre sa, a
pre tvo ri lo se u ve li ku ma ni fes -
ta ci ju pred go to vo 1.000 lju di,
ko ji su odu {ev lje no poz drav -
lja li sve igra ~e.
"Ova ko ne {to ni sam mo gao
o~e ki va ti, ali sam sa njao. Ovu
atmo sfe ru ne ma ni ko, ovo je
na{ naj ve }i klub. Hva la svi ma,
mi }e mo ovu po zi ti vnu ener gi -
ju sa da pre ni je ti na te ren i da ti
sve od se be da na pra vi mo do -
bar re zul tat", go vo rio je Ab du -
lah Ibra ko vi}, tre ner Ve le `a.
Pra vu sen za ci ju u po slje dnji
tre nu tak po nu di li su i ~el ni lju -
di klu ba. Sa mo nekoliko sa ti
ra ni je pos ti gnut je do go vor s
Adi nom D`a fi }em, na pa da ~em
mla de re pre zen ta ci je BiH, ko ji
je ta ko pred stav ljen na vi ja ~i ma
u ve li kom sti lu.
S.I.
Re mi [i ro kog
Fu dba le ri [i ro kog Bri je ga re -
mi zi ra li su u sri je du u pri ja telj -
skoj uta kmi ci s hrvat skim
ni `e li ga {em Spli tom, re zul ta -
tom 2:2.
Bi la je to dru ga kon trol na
uta kmi ca iza bra ni ka tre ne ra
Ivi ce Bar ba ri }a u pro te klih se -
dam da na, a na kon {to su ra ni je
na Ku pre su po ra `e ni od So li na
rezultatom 1:3. Spli }a ni su po -
go ci ma u 43. i 55. mi nu tu do {li
u vod stvo od 2:0, a ~ast ti ma s
"Pe ca re" spa si li su Slav ko Bre -
ka lo i Ju re Gla vi na.
V.R.
Ru dar
osla bljen
Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra
de bi tan tsku se zo nu u Pre mi jer
li gi BiH otva ra ju uta kmi com 1.
ko la, u ko jem im je ri val tre -
binj ski Le otar. [ef stru ~nog
{ta ba Pri je dor ~a na Dar ko Nes -
to ro vi} ima pro ble ma sa sas ta -
vom, jer ne mo `e da ra ~u na na
~e tvo ri cu stan dar dnih prvo ti -
ma ca.
Ognjen Da {i} i Igor Go li} su
po vri je |e ni, Go ran Ko ta ran
pre no si `u te kar to ne iz pro {le
se zo ne, dok Bu di mir De spo to -
vi} mo ra da odra di crve ni kar -
ton.
"Bi li smo mi mno go pu ta u
sli ~nim si tu aci ja ma pa smo ne -
ka ko pro na la zi li izlaz pa }e ta ko
bi ti i ovog pu ta. Ni je dan po ~e tak
ni je lak, ali sam po pri ro di op ti -
mis ta. Ide mo na me gdan Le ota -
ru. Iako igra mo na nji ho vom
te re nu i pred nji ho vim na vi ja ~i -
ma, mi slim da mo `e mo da im
pa ri ra mo. @e li mo da se na di gra -
va mo s nji ma i po ka za }e mo da
ni smo slu ~aj no u Pre mi jer li gi",
ka zao je Nes to ro vi}.
G.K.
Vijesti
Dra gan \ur |e vi} pred stav ljen
je ju ~e kao po slje dnje po ja ~a nje
Olim pi ka uo~i po ~et ka no ve se -
zo ne u Pre mi jer li gi Bo sne i
Her ce go vi ne.
Do sa da{ nji igra~ Ja go di ne, ko ji
je nas tu pao i u Ka zah sta nu, u re -
do vi ma "vu ko va" po ja ~a }e kon ku -
ren ci ju u na pa du.
"Pre la zak u Olim pik za me ne je
ve li ki iza zov. Po ku {a }u da svo jim
igra ma do pri ne sem kva li te tu eki pe
i oprav dam o~e ki va nja Upra ve i
stru ~nog {ta ba", re kao je \ur |e -
vi}.
U Sa ra je vu je ju ~e pred stav ljen i
ra ni je pris ti gli Dra gan Vra ni}, gol -
man sko po ja ~a nje, ko ji je pro te kle
se zo ne sta jao izme |u sta ti va Di na -
ma iz Vra nja. Ta ko |e, nas tu pao je
i za omla din sku U-19 re pre zen ta -
ci ju SR Ju go sla vi je. Olim pik }e
po vra tni ~ku se zo nu u bh. eli ti
otvo ri ti u su bo tu pod svje tli ma re -
fle kto ra na sta di onu "Grba vi ca",
uta kmi com s Mo dri ~a Ma ki smom.
"Te {ko je go vo ri ti o am bi ci ja ma,
ali vje ru jem da smo na kon 30 da na
pri pre ma i do vo |e njem ve }eg bro -
ja no vih igra ~a us pje li na pra vi ti
kva li te tan tim. Na ra vno, u spor tu
ne ma ga ran ci ja za do bar re zul tat,
bez ob zi ra na sas tav eki pe. Mnogo
fa kto ra uti ~e na re zul tat, a na ma je
`e lja da u prva ~e ti ri ko la odi gra -
mo {to bo lje. @e li mo star to va ti po -
bje dom nad Mo dri ~a nima, ma da
su izne na |e nja uvi jek mo gu }a.
Na dam se da ta ko ne }e bi ti u su -
bo tu, te da }e sva tri bo da na
'Grba vi ci' pri pas ti na ma", is ta kao
je Hu sref Mu se mi}, tre ner Olim pi -
ka.
Uta kmi ca Olim pik - Mo dri ~a
Ma ksi ma igra se u su bo tu s po ~et -
kom u 20.30.
Ula zni ce za sje ver nu tri bi nu po -
ro da va }e se po ci je ni od 5, za za -
pa dnu 10 KM, dok }e za da me
ulaz bi ti slo bo dan.
V.R.
@e li mo star to va ti
po bje dom nad
Mo dri ~a nima,
re kao Mu se mi}
U FK @e lje zni ~ar pre zen to va li
du go ro ~ne ci lje ve
Ve dran RA DE NO VI]
Kre nu li smo u du go ro ~an pro je kat ko ji ima
za cilj da @e lje zni ~ar za dvi je do tri go di ne igra u
Evro pi, ali ne da ispa da mo u prvom ili dru gom
pret ko lu, ve} da na pra vi mo do bar re zul tat, re kao
je ju ~e Amar Osim, {ef stru ~nog {ta ba ti ma sa
"Grba vi ce".
Za pre mi jer li ga {ku se zo nu ko ja po ~i nje ovog vi -
ken da, u "@e lji" ni su mo gli da ti ve li ka obe }a nja.
"Cilj nam je da bu de mo bo lji ne go do sa da i
da se u do gle dno vri je me bo ri mo za Evro pu. U pri -
pre mnom pe ri odu odra di li smo dos ta po sla. Stvo re ni
su uslo vi za kva li te tan tre ning i rad, igra ~i su do bi li
mno go bo lji pris tup, ali da li }e to bi ti do vo ljno za vi -
sok pla sman, os ta je da se vi di. Si tu aci ja u bh. li gi je
ta kva da sva ki klub ko ji se ima lo po ja ~a odmah kon -
ku ri {e za ti tu lu. Ma le su ra zli ke u kva li te tu i vi dje }e -
mo {ta mi mo `e mo na pra vi ti", do dao je Osim.
Pred sje dnik Sa ba hu din @u jo is ta kao je da na
"Grba vi ci" `e le stvo ri ti eki pu za du `i pe ri od. Ta ko bi
ve }i na igra ~a tre ba lo da po tpi{e ugo vo re na naj ma nje
dvi je go di ne. D`e la lu din Mu ha re mo vi}, v.d. spor -
tskog di re kto ra, na gla sio je da u klu bu ve li ku pa` nju
po sve }u ju mar ke tin gu i vra }a nju na vi ja ~a na tri bi ne.
"Po kre nu li smo niz no vih pro je ka ta. Ra -
di mo na stva ra nju no vih re kla mnih pros to ra, a po ~e la
je i pro da ja go di{ njih ula zni ca. Sa mo za prvi dan pro -
da no je vi {e ula zni ca ne go za kom ple tnu pro {lu se zo -
nu. Cilj nam je da uku pno pro da mo 2.500 ula zni ca,
da pri vu ~e mo na vi ja ~e, ko ji su na{ 12. igra~", re kao
je Mu ha re mo vi}.
Iako su na ja vi li, ju ~e u "@e lji" ni su pred sta vi li
po ja ~a nja. Pe la zni rok tra je do kra ja av gus ta, do ka da
o~e ku ju do la zak jo{ naj ma nje dvo ji ce fu dba le ra, naj -
vje ro va tni je na po zi ci ji na pa da ~a.
@e lje zni ~ar prvu uta kmi cu no ve se zo ne
igra u su bo tu, ka da gos tu je ze ni ~kom ^e li ku.
Za pred sto je }u se zo nu
na "Grba vi ci" ni su mo gli
da ti ve li ka obe }a nja.
Cilj nam je da bu de mo
bo lji ne go do sa da i da
se u do gle dno vri je me
bo ri mo za Evro pu,
re kao tre ner Amar Osim
Ve li ko in te re so va nje
za go di{ nje ula zni ce
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Bo rac spre man
za La kta {e
Fu dba le ri ba nja lu ~kog Bo rac }e u okvi ru prvog ko la Pre mi jer li ge
BiH gos to va ti u su sje dnim La kta {i ma, ko je su pro {le se zo ne na nji ho -
vom te re nu po bije di li 2:0. Te {ko gos to va nje na po ~et ku prven stva po -
ka za }e ko li ko do brog je na prav lje no na pri pre ma ma.
"Atmo sfe ra unu tar klu ba je odli ~na i sve je u naj bo ljem re du. Igra ~i su pri -
pre me odra di li kva li te tno i sad os ta je da to po ka `e mo i na te re nu, gdje je
naj bi tni je", re kao je Ve li mir Stoj ni}, {ef stru ~nog {ta ba i do dao:
"Sva ka ko da ima mo kva li -
tet u odno su na La kta {e, ali
nji ho va pre dnost je igra nje
na do ma }em te re nu. Mi }e -
mo igra ti otvo re no i agre si -
vno i ako nam se uka `e {an sa da do |e mo do po bje de, mi }e mo je sva ka ko
is ko ris ti ti."
Pri pre me su ra |e ne u ve oma vi so kom tem pu, sa dos ta ja kim pro ti vni ci ma,
{to je re zul ti ra lo ja ku kon ku ren ci ju unu tar ti ma. Ima mo 22 kva li te tna igra ~a
ko ji mo gu da kon ku ri {u za prvi tim i jo{ ni ko ni je se bi obez bije dio mjes to u
star tnoj pos ta vi. Prvih 11 }e mo da kom bi nu je mo u za vi snos ti od pro ti vni ka i
na ~i na nji ho ve igre."
Uta kmi ca izme |u La kta {a i Bor ca na pro ga mu je su tra u 17.30.
V.G.
@e le tim
za E vro pu
Upra va i stru ~ni {ta ba s vi so kim
am bi ci ja ma za bu du }nost
lako su po je d| n| me d| j| pro te k||h da na
obja v| || ka ko ce bh. re pre zen ta t| vn| qo| man Ne -
ma nja Su p|c. na kon ot ka za u k| par skom Anar to -
z| su. do pr| ja te|j ske uta km| ce B|H - lran tre n| ra t|
sa Ze |jom. •e| n| |ju d| k|u ba ju •e to n| su mo q||
pot vrd| t|. Kra tak od qo vor |mao je sa mo Os|m.
O to me mo ze te p| ta t| one me d| je ko j| su
obja v| || tu v| jest. re kao je Os|m.
Bez ko men ta ra
za Su pi }a
Mi }e mo igra ti otvo re no
i agre si vno, ka `e Stoj ni}
Po ja ~a nje u
na pa du:
Dra gan
\ur |e vi}
FO TO NN
\ur |e vi} no vo
po ja ~a nje Olim pi ka
31. 7. 2009. qfubl 39 Sport
Ini ci ja ti va za osni va nje re gi onal ne li ge u bo ksu
Cilj re afir ma ci ja bo ksa
Pred sta vni ci Crne Go re, Slo ve ni je, Srbi je, Hrvat ske i
Bo sne i Her ce go vi ne na ra dnom sas tan ku u Pu li do go vo -
ri li su osni va nje Re gi onal ne bo kser ske li ge, u ko joj }e na
po ~et ku u~es tvo va ti osam klu bo va.
Li ga bi, pre ma do go vo ru re le van tnih bo kser skih stru~ -
nja ka s pros to ra biv {e Ju go sla vi je, ko ji je pos ti gnut u sri je du
nave ~e, tre ba lo da po ~ne naj ka sni je do se zo ne 2010/2011.
Se kre tar Bo kser skog klu ba Pu la Mi ro slav Hlu -
{i ~ka na sas tan ku je re kao da sa ma ~i nje ni ca da su se na dan
prve go di{ nji ce smrti bo kser skog ve li ka na Ma te Par lo va, ko ja
je obi lje `e na u sri je du u Pu li, oku pi la na ju gle dni ja ime na iz
svi je ta bo ksa ovih dr`a va, pot vr|u je oprav da nost ove odlu ke.
Ovaj sas ta nak, do dao je Hlu {i ~ka, do da tno oba ve zu je
u~e sni ke da is tra ju u ide ji re afir ma ci je bo ksa kao je dnog od
naj sta ri jih olim pij skih spor to va i po di za nju kva li te ta ko ji je,
ka ko je re kao, "po slje dnjih dva de se tak go di na za bri nja va ju }e
uru {en".
"Vo |e ni is kus tvom iz dru gih spor to va, po put
ko {ar ke i va ter po la, sma tra mo da bi li ga u ko joj bi u~es tvo va -
lo od {est do osam klu bo va s po dru ~ja biv {e Ju go sla vi je bi la
izu ze tno ko ri sna za sve bo kse re", is ta kao je Hlu {i ~ka.
Pred sta vnik Bo kser skog sa ve za Srbi je Ta di ja Ka ~ar i se -
le ktor mla de re pre zen ta ci je Srbi je Dra gan Vuj ko vi} u po tpu -
nos ti su po dr`a li ovu ini ci ja ti vu, na gla siv {i ka ko svi sa ve zi
ovih dr`a va mo ra ju da do ne su odlu ku o pris tu pa nju ta kvom
ta kmi ~e nju.
"Na ra vno da je za sa da jo{ pre ra no go vo ri ti o sis te mu ta -
kmi ~e nja, ko ji }e se re gu li sa ti po se bnim pra vil ni ci ma i pro -
po zi ci ja ma, ali pos to ji mo gu }nost da se ne ke ka te go ri je
du pli ra ju", ka zao je Vuj ko vi}, do da ju }i da bi na ji de al ni je rje -
{e nje bi lo for mi ra nje od se dam do osam ka te go ri ja.
Po nje go vim ri je ~i ma, sva ki klub bi na po ~et ku ta kmi ~e -
nja tre ba lo da upla ti ko ti za ci ju kao ga ran ci ju u~es tvo va nja u
Re gi onal noj li gi.
No vi sas ta nakza ka zan je za 18. sep tem bar u Srbi -
ji, do ka da bi ko or di na ci ono ti je lo tre ba lo da pri pre mi prije -
dlog sta tu ta kao i pra vil nik ta kmi ~e nja. (Agen ci je)
Li ga bi tre ba lo
da po ~ne
naj ka sni je
do se zo ne
2010/2011,
a bro ja la bi
osam klu bo va
No vi sas ta nak za ka zan za
18. sep tem bar u Srbi ji
Sva ki klub bi na po ~et ku ta kmi ~e nja
tre ba lo da upla ti ko ti za ci ju
Po raz bh.
ju ni ora
Mu {ka ko {ar ka {ka ju ni or -
ska re pre zen ta ci ja BiH do `i -
vj e l a j e prvi po raz na
Evrop skom prven stvu Di vi -
zi je B ko je se odr`a va u Sa -
ra je vu.
Iza bra ni ci se le kto ra Iva na
Ve li }a u prvom ko lu ~et vrtfi -
nal ne fa ze ta kmi ~e nja ni su
us pje li sa vla da ti Polj sku, ko -
ja je sla vi la sa tri po ena ra -
zl i ke. U prvom di j e l u
uta kmi ce do ma }a eki pa bi la
je ubje dlji vo bo lja os tva riv {i
pre dnost od de set po ena. U
nas tav ku me ~a bh. ju ni ri su
pre pus ti li ini ci ja ti vu Po lja ci -
ma ko ji su na kra ju po bije di -
li re zul ta tom 62:59.
Naj bo lju par ti ju u re do vi -
ma na {e re pre zen ta ci je pru -
`i o j e Al i De mi }, ko j i j e
uspio za bi lje `i ti 16 po ena,
dok su Ner min Bu za i Ru -
smir Gro {i} do da li po osam.
U po bje dni ~kom ti mu naj -
vi {e je pru `io Ma rek [u mel -
da Kr`uc ki uba ci v {i 17
po ena.
Ju ni ori BiH su si no} igra li
dru gu ~et vrtfi nal nu uta kmi cu
sa [ved skom.
O.Z.
Na pre dak kre }e na pri pre me
O. ZU KI]
Odboj ka {ki klub Na pre dak, aktu el ni vi ce prvak
BiH, pri pre me za na re dnu se zo nu po ~i nje 3. av gus ta.
Od`a ~a ni su za pred sto je }a ta kmi ~e nja us pje li sa ~u va -
ti eki pu ko ja je u za dnjih ne ko li ko go di na bi la u sa -
mom vrhu bh. odboj ke. Pre ma ri je ~i ma Ive Ma ti }a,
pred sje dni ka klu ba, cilj Na pret ka u na re dnoj odboj -
ka {koj go di ni jes te ti tu la prva ka.
"Pri pre me idu po pla nu i, {to je naj va `ni je, ve} ne ko -
li ko go di na us pje {no ~u va mo kos tur eki pe. Na {i igra ~i iz
se zo ne u se zo nu bi lje `e na pre dak u igri i na dam se }e ove
go di ne na pra vi na ~in kru ni sa ti svoj do sa da{ nji rad. Po red
po vrat ka Fran ca Klja ji }a i An te Ju ri }a, ko ji su ve} odra ni je
igra ~i Na pret ka, u na{ tim ni je do {ao ni je dan no vi odboj -
ka{. Na{ cilj je ti tu la prva ka i spre mni smo u}i u bor bu za
na slov. Ne }e mo se pre da ti jer zna mo da ima mo kva li te tan
i kon ku ren tan tim", re kao je Ma ti}.
Po red ta kmi ~e njau do ma }oj li gi, odoj ka {i iz
Od`a ka pred stav lja ju na {u ze mlju u Bal kan skom ku pu,
ko ji po ~i nje 18. sep tem bra u Od`a ku. Or ga ni za ci ja gru pne
fa ze naj pres ti `ni jeg bal kan skog klup skog prven stva pri pa -
la je Na pret ku, ko ji }e igra ti u Gru pi A, za je dno s Ari som
iz Gr~ke i Bu dvom iz Crne Go re.
"Sve je sko ro spre mno za uta kmi ce Bal kan -
skog ku pa ko ji }e mo or ga ni zi ra ti na naj bo lji mo gu }i na ~in
i ta ko oprav da ti uka za no po vje re nje. Na da mo se da }e mo
os tva ri ti do bar re zul tat ko ji }e nas odves ti u za vr{ni cu ta -
kmi ~e nja. Prvi put smo or ga ni za to ri je dnog me |u na ro -
dnog ta kmi ~e nja i mo ra mo se nje mu po sve ti ti kao pra vi
do ma }i ni. @e li mo svoj po sao ko rek tno odra di ti", do dao je
Ma ti}.
Na pre dak }e na svom par ke tu do ~e ka ti eki pu
Gac ka u prvom ko lu Pre mi jer li ge BiH za odboj ka {e.
Or ga ni za ci ja gru pne fa ze
naj pres ti `ni jeg bal kan skog
klup skog prven stva pri pa la Na pret ku
Bez pro mje na u igra ~kom
ka dru: OK Na pre dak
40 qfubl!31. 7. 2009. Sport
Po raz
Mar ti no vi }e ve
San dra Mar ti no vi}, re pre zen -
ta tiv ka BiH, po ra `e na je u
prvom ko lu ITF tur ni ra ko ji se
igra za na gra dni fond od 25.000
do la ra u nje ma ~kom Bad Sa ul -
gau. Mar ti no vi }e va je u gla vni
dio tur ni ra u{la kroz kva li fi ka -
ci je u ko ji ma je va `i la za 11.
no si te lji cu. Na star tu ta kmi ~e -
nja bo lja od na {e pred sta vni ce
bi la je An drea Hla vac ko va iz
^e {ke re zul ta tom 6:1, 6:2. U
kon ku ren ci ji pa ro va Mar ti no vi -
}e va se za je dno sa do ma }om
pred sta vni com Anom [e fer
pla si ra la u dru go ko lo po bije -
div {i Aus tral ke [e non Gol ds i
Alen ku Hu ba cek sa 6:4, 6:0. U
dru gom me ~u se sas ta ju sa
prvim no si te lji ca ma Ja smin Vo -
er i Ka trin Vo er le iz Nje ma ~ke.
O.Z.
Vi so ~a ci
po ~e li
pri pre me
Ru ko me ta {i Bo sne iz Vis okog
u sri je du su po ~e li sa pri pre ma -
ma za na re dnu se zo nu. Tre nin -
zi ma su se pri klju ~i li Alen Ge ko
i Go ran Ka le ni}, ovo go di{ nja
po ja ~a nja, dok je jo{ ne iz vje sno
da li }e dres Vi so ~a ka obu }i Se -
njin Kra to vi}. Po ~et kom na re -
dne se dmi ce eki pa tre ne ra
Se na da Sko plja ka pu tu je na se -
dmo dne vne pri pre me u Bu goj -
no, na kon ~e ga }e odi gra ti
ne ko li ko pri ja telj skih me ~e va.
"Na pri pre me se oda zva lo 20
igra ~a ko ji }e bi ti u kom bi na ci -
ja ma za me ~e ve na re dne se zo -
ne. Jo{ smo u pre go vo ri ma sa
Kra to vi }em i nje gov do la zak bi
nam bio od ve li ke po mo }i. Na{
cilj u pred sto je }oj go di ni jes te
vis ok pla sman na do ma }oj sce -
ni, ko ji bi nam osi gu rao nas tup
u ne kom od evrop skih ta kmi ~e -
nja", re kao je Sko pljak.
O.Z.
Boa Mor te
u autu
Lu is Boa Mor te, fu dba ler sre -
di ne te re na lon don skog Vest
He ma, ne }e igra ti do kra ja go -
di ne zbog ozbi ljne po vre de ko -
lje na. Por tu ga lac je po vrije dio
ko lje no u Pe kin gu na pri ja telj -
skoj uta kmi ci sa lon don skim ri -
va lom To ten he mom. Pre ma
prvom izvje {ta ju lje ka ra, Boa
Mor te je po vri je dio li ga men te
de snog ko lje na, a na re dnih da -
na klub }e sa op {ti ti da li je Por -
tu gal cu po tre bna ope ra ci ja ili
sa mo mi ro va nje. Boa Mor te je
u Vest Hem do {ao prije dvi je
go di ne, a do sa da je za "~e ki }a -
re" odi grao 65 prven stve nih
uta kmi ca i pos ti gao je dan gol.
Hleb
u [tut gar tu
Re pre zen ta ti vac Bje lo ru si je i
do sa da{ nji igra~ Bar se lo ne Ale -
ksan dar Hleb ka ri je ru }e nas ta -
vi ti u [tut gar tu, a ne u In te ru
ka ko je prvo bi tno na jav lje no.
Hleb je u re do ve ita li jan skog
prva ka tre balo da pre |e kao po -
zaj mljeni igra~, kao dio raz mje -
ne izme |u Bar se lo ne i In te ra.
Bje lo rus kom re pre zen ta tiv cu se
ta kav do go vor ni je do pao i on
je izra zio `e lju da se vra ti u
[tut gart za ko ji je igrao od
2000. do 2005. go di ne, pri je
ne go {to je pre {ao u Ar se nal.
Vijesti
V. RA DE NO VI]
Mi ro slav - ]i ro Bla `e vi}, se le ktor fu -
dbal ske A re pre zen ta ci je Bo sne i Her ce go -
vi ne, pro {i rio je ju ~e spi sak igra ~a za
pri ja telj sku uta kmi cu s Ira nom.
Na kna dno do da no no vo ime za po slje dnji
test pred nas ta vak kva li fi ka ci ja za Svjet sko
prven stvo u Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci je Mir -
nel Sa do vi}, ~lan aus trij skog li ga {a SC Ma -
gna.
"Ni ko od ra ni je po zva nih igra ~a
za uta kmi cu s Iran ci ma ni je skinut sa spi ska,
ni ti je ot ka zao do la zak na oku plja nje. Na pro -
tiv, o~e ku jem do la zak svih ko ji ma je ra ni je
upu }en po ziv. Sa do vi }a sam po zvao na kna -
dno jer `e lim pro ba ti {to vi {e no go me ta {a i
po ja ~a ti kon ku ren ci ju u ti mu pred va `ne uta -
kmi ce kva li fi ka ci ja. "Sa do vi }a su mi pre po ru -
~i li mo ji du go go di{ nji pri ja te lji. Nje go ve igre
pra ti li su mo ji de ~ki Ismet Ha d`i} i Mar ko
Mli na ri}. Re kli su mi da je kva li te tan i vri je -
dan, te sam odlu ~io da se i sam uvje rim u to",
re kao je ju ~e Mi ro slav - ]i ro Bla `e vi}.
Sa do vi} je ne ka da{ nji igra~
Sa ra je va, ko ji je u ka ri je ri nas tu pao i za Jer -
me ni ju iz Bi efil da, te aus trij ske eki pe Be~,
Un ter si eben brun i St. Pol ten.
Oku plja nje re pre zen ta ci je za ka za no je za
10. av gust u Sa ra je vu. Pri ja telj ska uta kmi ca sa
Ira nom igra se dva da na ka sni je na Olim pij -
skom sta di onu "Asim Fer ha to vi} Ha se - Ko {e -
vo". Bi }e to po slje dnja pro vje ra pred
gos to va nje na {eg ti ma 5. sep tem bra u Jer me ni -
ji, te ~e ti ri da na ka sni je sa Tur skom u Ze ni ci.
Bla `e vi} po zvao
i Sa do vi }a
Fu dba le ri Di na ma
za bi lje `i li odli ~an re zul tat
pro tiv Sal cbur ga (1:1) i na
pra gu su pro las ka u
za dnju run du kva li fi ka ci ja
Fu dba le ri beo grad skog Par ti za na po ra `e ni su u
okvi ru tre }eg ko la kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi ona u
Ni ko zi ji od do ma }eg Apo ela s ubje dlji vih 0:2, dok su
fu dba le ri Di na ma izbo ri li ne ri je {en re zul tat kod Sal -
cbur ga (1:1).
Go lo ve za do ma }i na pos ti gli su Mi ro sav lje vi} u 59.
mi nu ti i Ze vla kov u 85. Na kon po ra za od Apo ela, Par ti -
zan je bli `i Li gi Evro pe ne go eli tnom ta kmi ~e nju.
"Apo el je za slu `e no do {ao do pre dnos ti,
ali ne to li ko {to je bio bo lji ne go za hva lju ju }i na {im gre -
{ka ma, prven stve no kod mar ki ra nja. Ne do pus ti vo je da
igra ~i os ta ju sa mi kao u si tu aci ja ma ka da smo pri ma li
go lo ve. Ne ke stva ri smo ra di li kao de ca, a ne kao odra sli
lju di", re kao je Sla vi {a Jo ka no vi}, tre ner Par ti za na.
Iako je po raz ubje dljiv, u ta bo ru Par ti za na vje ru ju u
~u do, ali za to }e im tre ba ti pu no bo lja igra.
"Do sa da smo bi li za je dno u po be da ma i slav lji -
ma, vi de }e mo ka ko }e mo se sna }i u obrnu toj si tu aci ji.
U Beo gra du }e se po ka za ti ko je ko i ko je pra vi", za -
klju ~io je Jo ka no vi}.
Ne do pus ti ve gre {ke Par ti zan je na pra vio u fa zi od -
bra ne, za ko je naj ve }e kriv ce tre ba tra `i ti u cen tral nom
dije lu od bra ne.
"Oba go la smo pri mi li nai vno. Za ovaj ni vo ta kmi -
~e nja to je ne do pus ti vo, ali jo{ ni {ta ni je go to vo", izja vio
je Go ran Ga vran ~i}.
Je di na dva ozbi ljna {u ta ka go lu do ma -
}i na upu tio je La mi ne Di ja ra, ali je to ma lo od eki pe ko -
ja `e li da bu de dio evrop skog krem dru{ tva.
"Ne `e lim da pri ~am o ono me {to je bi lo. Mo ra mo
da iz vr{i mo ana li zu i is pra vi mo gre {ke. Ve ru jem da mo -
`e mo da lje", re kao je Di ja ra.
Za gre ba ~ki Di na mo odi grao je ne ri je {e no u Sal -
Ki par ska le kci ja
Ni ko od po zva nih
igra ~a za Iran ni je skinut sa
spiska, re kao Bla `e vi}
Ne ke stva ri
smo ra di li
kao de ca,
re kao
Jo ka no vi}
Mi ro slav - ]i ro Bla `e vi}
Prve
uta kmi ce
tre }eg ko la
kva li fi ka ci ja
za Li gu
{am pi ona
AF
ven tsp||s - Ba te Bo r| sov
1:0 (O|r k|n 64 m| nut). Le va d| ja -
De bre cen 0:1 (Le an dro 70).
Apo e| - Par t| zan 2:0 (M| ro sav |je -
v|c 59. Ze v|a kov 85). Se r|í - S|a -
v| ja Praq 0:0. Sah tjor - Te m| svar
2:2 (G|at k|j 61. Fer nan d| njo 86 -
Bu cur 20. 80). S|o van - O||m p| -
ja kos 0:2 (Pa pa do pu |os 2. Le -
onar do 21). Ko pen ha qen -
Sta bek 3:1 (Gron ker 11. San t|n
41. 80 pen - Pa| ma son 58). O| r|h
- Ma r| bor 2:3 (Fon |an ten 4. Ha s||
29 - Ta va res 12. 22. Pa v|o v|c
50). Sa| cburq - D| na mo Za qreb
1:1 (O| k|er 45 - Man dzu k|c 63).
Se| t|k - D| na mo Mos kva 0:1 (Ka -
ko r|n 7). Spor t|nq - Tven te 0:0.
Re zul ta ti
Si ni {a Ste va no vi} (Par ti zan)
i Kon stan ti nos
[a ra mlam bi dos (Apo el)
FO TO BE TA
31. 7. 2009. qfubl 41
Go mis u Li onu
Fran cus ki fu dbal ski gi gant
Li on kom ple ti rao je tran sfer
na pa da ~a Ba fe tim bi ja Go mi sa,
do sa da{ njeg igra ~a Sent En tje -
na, ko ji je sa fran cus kim ti mom
po tpi sao pe to go di{ nji ugo vor
na kon obav lje nog lje kar skog
pre gle da. Go mis je bio ~lan
fran cus ke re pre zen ta ci je na
Evrop skom prven stvu 2008.
go di ne. Taj je sta tus za ra dio di -
je lom i zbog ~i nje ni ce da je se -
zo nu 2007/2008. okon ~ao kao
tre }i stri je lac Le [am pi ona ta.
Li on je za nje ga pla tio 13 mi li -
ona evra, ali bi taj iznos mo gao
da na ras te za jo{ dva mi li ona.
Go mis je ~et vrto po ja ~a nje Li -
ona, pri je nje ga klub sa "@er la -
na" po ja ~a li su Li san dro
Lo pez, Ali Si so ko i Mi ha el
Bas tos.
Ro nal du
ura |e na
li po su kci ja
Lje ka ri Ko rin ti jan sa sa op {ti li
su da se Ro nal do do bro osje }a
na kon ope ra ci je po lo mlje ne
lije ve ru ke. [ef lje kar skog ti ma
bra zil skog klu ba @o akim Gra -
va re kao je da su hi rur zi u Ro -
nal do vu ru ku uba ci li 12
{ra fo va. Pre ma prvim pro cje na -
ma, ne ka da{ nji naj bo lji fu dba -
ler svije ta van te re na }e
pro ves ti mje sec da na. Ro nal do
je is ko ris tio ope ra ci ju ka ko bi
mu li po su kci jom lje ka ri uklo -
ni li oko 700 mi li li ta ra sa la na
sto ma ku. Imao je za ka za nu li -
po su kci ju za de cem bar ove go -
di ne, po za vr{et ku na ci onal nog
{ampi ona ta Bra zi la, ali je odlu -
~io da po slu {a sa vjet lje ka ra i
pod vrgne se ovoj in ter ven ci ji
mn ogo ra ni je, ka ko bi se is ko -
ris ti lo dej stvo anes te zi je to kom
ope ra ci je lije ve ru ke.
Tu re ~e ti ri
go di ne u Si ti ju
Ko lo Tu re je oti {ao iz Ar se -
na la i po tpi sao ~e tvo ro go di{ nji
ugo vor sa Man ~es ter Si ti jem.
Vi si na tran sfe ra izno si 14 mi li -
ona fun ti. Tu re je u Ar se nal do -
{ao 2002. go di ne, a za
lon don ski klub odi grao je 326
uta kmi ca i pos ti gao 14 go lo va.
Od bram be ni fu dba ler iz Oba le
Slo no va ~e do sa da je za re pre -
zen ta ci ju za bi lje `io 70 nas tu pa,
uz dva po got ka.
Be ken bauer
za cije nio
Ri be ri ja
Franc Be ken bauer, pred sje -
dnik Ba jer na iz Min he na, po ru -
~io je po ten ci jal nim kup ci ma
da fran cus kog re pre zen ta tiv ca
Fran ka Ri be ri ja mo gu do bi ti
sa mo za 94 mi li ona evra. ^la -
no vi Upra ve min hen skog klu ba
Uli He nes i Franc Be ken bauer
po no vi li su da klub ne raz -
mi{lja o pro da ji re pre zen ta tiv ca
Fran cus ke, ali da bi Ri be ri mo -
gao da ide uko li ko ne ki klub
po nu di cije nu iden ti ~nu onoj
ko ju je Re al is pla tio za Ro nal -
da.
"Ako je Kris ti ja no Ro nal do
pla }en 94 mi li ona evra, za Ri -
be ri ja o~e ku je mo sli ~an iznos.
Uko li ko ga ne do bi je mo, on }e
da os ta ne u Ba jer nu, po {to mu
ugo vor is ti ~e 2011", ja san je
Be ken bauer.
Vijesti
Sport
Ru mun ske vlas ti op tu `i le su
vla sni ka Fu dbal skog klu ba Klu`
za ucje nu i kri mi nal no udru `i va -
nje, sa op {ti lo je Tu `i la{ tvo za or -
ga ni zo va ni kri mi nal te ze mlje.
Pre ma na vo di ma op tu `ni ce, Ar -
pad Pas kanj fi nan si rao je me dij sku
gru pu "Ga ze ta" u pe ri odu od 2004.
do 2006. go di ne, pu tem ko je je pro -
mo vi sao svo je po slo vne in te re se i
kom pro mi to vao su par ni ~ke kom pa -
ni je. Tu `i oci su re kli da je Pas kanj
vo dio kle ve tni ~ke kam pa nje pro tiv
kom pa ni ja i lju di ko je ni je vo lio.
Op tu `ni ca na vo di i da je ta kom -
pa ni ja ucje nji va la ra zne kom pa ni je
da po tpi {u ugo vo re o ogla {a va nju.
Pre ma na vo di ma tu `i la{ tva, gru pa
ko ju je Pas kanj fi nan si rao po mo }u
pri je tnji, je dnog svog su par ni ka je
na tje ra la da im za 10.000 evra pro -
da ze mlju vri je dnu 400.000 evra.
Op tu `en
vla snik Klu `a
Igo kea kro ji tim
U no vu se zo nu Ko {ar ka {ki klub Igo kea Par ti zan }e u}i sa dos ta pro -
mije nje nim sas ta vom, ali s is tim am bi ci ja ma.
U ti mu iz pro {le se zo ne Ale ksan drov ~a na os tao je sa mo Bo jan \u ri ca.
"U ovom pe ri odu stva ra mo kos tur ti ma ko ji }e izni je ti slje de }u se zo nu.
Prva po ja ~a nja su Ste fan Se ke te, Mi lan Ja nju {e vi}, Fi lip Go ra no vi}, Mi lo{
Ko ma ti na i No vak Po po vi}. Svi do la ze kao slo bo dni igra ~i", re kao je Dra go
Ka ra li}, tre ner KK Igo kea Par ti zan. Am bi ci je Upra ve Ko {ar ka {kog klu ba iz
Ale ksan dro v ca os ta ju ne pro mi je nje -
ne - bor ba za ti tu lu prva ka BiH i pla -
sman u Ja dran sku li gu.
"Na {i pla no vi su kao i uvi jek da
bu de mo u vrhu, ali }e mo sa da mo ra -
ti da se oslo ni mo na mla |e ka te go ri -
je ko je mo gu dvi je-tri go di ne igra ti u kon ti nu ite tu. Ne ko li ko mla dih igra ~a
na la zi se na pro bi i pro vje ra va mo nji hov kva li tet. Na kon pro be }e mo vi dje ti
ko me }e bi ti po nu |en ugo vor", za klju ~io je Ka ra li}.
V.G.
Le gen dar ni ko {ar ka{ [a kil
O'Nil iza zvao je Dej vi da Be ka ma
na fu dbal ski dvo boj, tvrde }i da
en gles ki re pre zen ta ti vac ne }e
pos ti }i po go dak.
O'Nil, ko ji u~es tvu je u {ouu u ko -
jem se ta kmi ~i sa dru gim spor tis ti -
ma u ra zli ~i tim spor to vi ma, pre ko
dru{ tve ne mre `e Twit ter iza zvao je
Be ka ma na dvo boj.
"Dra gi Dej vide Be kame, znam da
si ~uo za mo ju emi si ju '[ak vs.'. Iza -
zi vam te da zai gra{ pro tiv me ne i
ga ran tu jem ti da ni ka da ne }e{ pos ti -
}i po go dak. Be ka me, znam da si
~uo za me ne. Ne tre ba da me se bo -
ji{, ne moj me tje ra ti da te tra `im, te
da lju di ma po ~nem pri ~a ti da me se
bo ji{. Bo lje mi se ja vi", sto ji u po ru -
ci [a ki la O'Ni la.
Be kam, ko ji je ve li ki ko {ar ka {ki
za lju blje nik i pri ja telj Ko bi ja Bra ja -
n ta, jo{ ni je od go vo rio na O'Ni lov
po ziv.
O'Nil iza zvao Be ka ma
Mar tins bli zu
Vol fsbur ga
Nje ma ~ki fu dbal ski prvak Vol fsburg po nu dio je en gles kom Nju kas lu
de set mi li ona evra za uslu ge ni ge rij skog na pa da ~a Oba fe mi ja Mar tin sa.
Nju kas l, ko ji je pro {le se zo ne ispao iz Pre mi jer {i pa u ^am pi on {ip, pri hva tio
je po nu du Vol fsbur ga za Mar tin sa (24), ko je g su 2006. do ve li iz In te ra. Mar -
tins je u mi lan skom klu bu pro veo ~e ti ri se zo ne. Vol fsbur gov tre ner Ar min Veh
ne skri va da se Mar tins na la zi na nje go vom po pi su `e lja.
"Ima mo dvo ji cu vi so kih, sta si tih na pa da ~a - D`e ku i Gra fi tea. Obo ji ca igra ju
uglavnom kao cen tral ni na pa da ~i, pa smo tra `i li na pa da ~a ko ji mo `e vi {e igra -
ti na kril noj po zi ci", obja snio je Veh.
Mar tins je pro {le se zo ne za Nju kas l pos ti gao osam go lo va i uto pio se u si vi -
lo eki pe ko ja se na kra ju opros ti la od sta tu sa prvo li ga {a.
Ro bert Pro si ne ~ki ve} du `e vri je me ima ozbi -
ljnih pro ble ma sa zdrav ljem i po no vno je pri mljen u
bol ni cu. Na la zi se u Kli ni ci za oto ri no la rin go lo gi ju
KBC "Re bro" u Za gre bu zbog vi ru sne upa le cen tra
za ra vno te `u.
Pro si ne ~kom }e, ka ko ka `u iz bol ni ce, bi ti sa svim
do bro, ali }e mo ra ti da os ta ne jo{ ne ko li ko da na uz pri -
mje nu uobi ~a je ne te ra pi je. Pro slav lje ni "va tre ni" mo ra
da oba vi jo{ ne ke do da tne pre gle de (CT ba ze lo ba nje),
na kon ko jih bi tre balo da bu de pu {ten na ku }nu nje gu.
Zdrav stve ni pro ble mi Pro si ne ~kog tra -
ju ve} du `e vri je me. U po slje dnjih dva de se tak da na bio
je u bol ni ci vi {e pu ta jer se ni je osje }ao do bro. U Spe ci -
jal noj bol ni ci za kar di olo gi ju i kar dijal nu hi rur gi ju u
Kra pin skim To pli ca ma pri je ne ko li ko da na obav lje na
mu je cje lo ku pna obra da srca i krvnih `i la i svi su na la zi
po ka za li da ne ma sr~a nih pro ble ma. Za tim je na "Re -
bru" oba vio kom ple tnu ne uro lo {ku ana li zu, na kon ~e ga
su lje ka ri ot klo ni li mo gu }nost da biv {i fu dba ler bo lu je
od ne ke zlo }u dne bo les ti.
Vi ru sna upa la cen tra za ra vno te `u pri li ~no je ne -
ugo dna bo lest sa ne ugo dnim sim pto mi ma, to kom ko je
se mo ra po tpu no mi ro va ti. ^ak i obi ~no po mje ra nje gla -
ve uzro ku je ve li ku bol. Bo le sni ci ne mo gu da sto je na
no ga ma, a uz to se jav lja mu ~ni na i ja k na gon za po vra -
}a njem. Lje ka ri ka `u da }e sa Pro si ne ~kim bi ti sve u re -
du, sa mo da je ne op ho dno stro go mi ro va nje i ve li ko
strplje nje.
Na kon {to je ot krio imena pu tni ka u Min sk
Sla ven Bi li}, se le ktor hrvat ske fu dbal ske re pre zen ta ci je,
po sje tio je u bol ni ci svog sa ra dni ka i ne ka da{ njeg ci me -
ra u do ba "va tre nih".
Pro si ne ~ki opet u bol ni ci
cbur gu i s ovim re zul ta tom ve oma je bli zu pro las ka u
po slje dnju run du kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi ona. Po ve li
su do ma }i ni go lom Ale ksan dra Ci kle ra u 45. mi nu ti, ali
je, za ra dost "mo drih", Ma rio Man d`u ki} u 63. mi nu tu
po go dio za ko na ~nih 1:1.
"Na dam se da su gle da te lji za do vo ljni, jer ja
je sam. Ta kti ~ki smo do bro odra di li uta kmi cu, na pre du -
je mo u tom po gle du i to me ve se li. Zna li smo da nam je
pro ti vnik kva li te tan, ali smo, da bu dem skro man, us pje li
uspos ta vi ti ra vno te `u. @ao mi je sa mo {to mo ji igra ~i ni -
su ima li kon cen tra ci je u za vr{ni ci jer smo ima li do vo -
ljno pri li ka da do bi je mo uta kmi cu", re kao je Kru no slav
Jur ~i}, tre ner Di na ma.
Do jam je na kra ju po kva rio Ma rio Man d`u ki}, ko ji
je zbog du gog je zi ka za ra dio dru gi `u ti kar ton i ne }e
igra ti u re van {u na "Ma ksi mi ru".
"Ve li ka {te ta {to on ne mo `e igra ti, ali to ne }e po -
kva ri ti na{ po zi ti van do jam s ove uta kmi ce. Mi na vo dno
ne smi je mo ko men ti ra ti su |e nje", izja vio je Jur ~i}.
I u os ta lim uta kmi ca ma za bi lje `e no je
dos ta izne na |e nja. Ci rih je na svo me te re nu po ra `en od
Ma ri bo ra 2:3, ko ji je imao i ne is ko ri {te ni je da na es te rac
za ubje dlji vi ju po bje du.
Kod ku }e su ki ksa li i [ah tjor pro tiv Te mi {va ra (2:2)
i Sel tik ko ji je po ra `en od mos kov skog Di na ma (0:1).
Ulo gu fa vo ri ta kao gost oprav dao je Olim pi ja kos u Bra -
ti sla vi, gdje su atin ski "crve no-bi je li" sa vla da li Slo van
sa 2:0.
Svi su na la zi po ka za li da ne ma
sr~a nih pro ble ma
Par ti za nu
Na {i pla no vi su
kao i uvi jek da bu de mo
u vrhu, ka `e Ka ra li}
Pas kanj vo dio
kle ve tni ~ke
kam pa nje pro ti v
o nih ko je ni je vo lio
Ro bert Pro si ne ~ki
Su di ji ra zbi je na
gla va
lako se o•e k| va |o da
na v| ja •| D| na ma Bed b|u boj -
s| bu du t| ko j| ce na pra v| t| |n -
c| den t. to se n| je de s| |o. vec
su za to za s|u zn| do ma c| na v| -
ja •| ko j| su k| som pre dme ta
za su || te ren Ped Bu| are ne.
Man dzu k| ca je p|as t| •na í|a sa
po qo d| |a u q|a vu. dok je po -
mo cn| su d| j a Mar t| n v| | •ek
pro sao qo re jer mu je ra zb| je -
na q|a va. Po red to qa. na po -
•et ku dru qoq po | u vre me na
q|a vn| su d| ja uta km| ce |s k|ju -
•|o je spor tskoq d| re kto ra Zo -
ra na Ma m| ca zboq
na qu ra va nj a s na pa da •em
do ma c|h A|e ksan de rom O| k|e -
rom. Na pa da• Ped Bu |a je u
pro |a zu okrznuo Ma m| ca. na
sto je ovaj od qo vo r|o qu ra -
njem. N|je mac je po s|| je to qa
kre nuo na Ma m| ca. a ve c| |n -
c| dent su spr| je •| || po mo cn| c| |
su d| je.
UEFA }e ka zni ti Sal cburg
42 qfubl!31. 7. 2009. Sport
"Pa pac dr`a vni
ne pri ja telj broj jedan"
Fe de rer u
re pre zen ta ci ji
Ro d`er Fe de rer, prvi te ni ser
svi je ta, izra zio je `e lju da nas -
tu pi za [vaj car sku u plej-ofu za
os ta nak u Svjet skoj gru pi Dej -
vis ku pa pro tiv Ita li je.
"Ni {ta jo{ ni je za vr{e no, ali
pos to je do bri iz gle di da }e na{
naj bo lji igra~ bi ti tu. Raz go va -
ra }e mo opet kra jem ne dje lje",
re kao je Sve rin Li ti, se le ktor
[vaj car ske.
Fe de rer je zbog po vre de le |a
u mar tu pro pus tio me~ sa se le -
kci jom SAD, u prvom ko lu
Svjet ske gru pe, ka da je [vaj -
car ska po ra `e na sa 1:4. [vaj -
car ci }e u Ita li ji igra ti od 18. do
20. sep tem bra.
Ispao Tro ic ki
Dru gi srpski re ket Vi ktor Tro -
ic ki za vr{io je nas tup na tur ni ru
u Uma gu ve} po sli je prvog ko -
la. Tre }i no si lac je iz gu bio od
Ma ksi ma Gon za le sa sa 1:2
(4:6, 6:3, 6:7) u me ~u ko ji je
tra jao ~ak tri sa ta. Tro ic ki je
vrlo lo {e ser vi rao to kom ~i ta -
vog me ~a. Ar gen ti nac je u
prvom se tu dva pu ta na pra vio
brejk. Dru gi set pri pao je Tro ic -
kom za 55 mi nu ta, a pi ta nje po -
bje dni ka rije {e no je tek po slije
taj-brej ka, ko ji je Gon za le su
pri pao sa 8:6.
Po raz Zvez de
Fu dba le ri Crve ne zvez de po ra`eni su ju ~e od Di na ma u Tbi li si ju re -
zul ta tom 0:2 u prvom me ~u tre }eg ko la kva li fi ka ci ja za Li gu Evro pe.
Prvi po go dak za gru zij ski tim pos ti gao je \or |i Me re ba {vi li u 41. mi nu -
tu. Uda rac Ale ksan dra Ko {kad zea sa 30 me ta ra gol man Bo jan Pa vlo vi} je
odbio, a Ma te Vat sad ze je pro ma {io lop tu na ko ju je na tr~ao Me re ba {vi li i
sa 16 me ta ra pos ti gao gol. Ko na ~an re zul tat pos ta vio je Le van Kma lad ze u
87. mi nu tu po got kom gla vom. Igra ~i Crve ne zvez de ni su ima li ozbi ljni je
{an se za pos ti za nje po got ka. Re van{-su sret je na pro gra mu u ~et vrtak u
Beo gra du.
Sa {a Pa pac, fu dba ler Glaz gov
Ren d`er sa, pri je dvi je go di ne je
odbio da nas tu pa za re pre zen ta ci ju
BiH s jo{ trinaestori com re pre zen -
ta ti va ca, te je zbog to ga "dr`a vni
ne pri ja telj broj jedan", obja vio je
bri tan ski "San".
"Pres tao sam igra ti za re pre zen -
ta ci ju i ni sam igrao ve} ne ko li ko go -
di na. To se ne}e pro mi je ni ti. Odlu~io
sam t a ko i t o ga se na mj e ra vam
dr`ati", izja vio je dva de set de ve to go -
di{ nji Pa pac i do dao:
"Kada do|em ku}i, ima lju di ko -
ji ni su sre tni za to {to ne `e lim da
igram za BiH. Bh. na vi ja~i ni su sre -
tni sa mnom, a Ren d`er so vi je su, ali
u vezi s tim ja ni {ta ne mo gu ura di ti.
U Bi H su no go me t ni na vi j a~i
druk~iji ne go u [kot skoj. U [kot skoj
je no go me ta {u zbog to ga ugo dni je."
Iako ne igra za BiH, Pa pac
is ti ~e:
"Mo ram pri zna ti da sam i da lje
ve li ki na vi ja~ re pre zen ta ci je. Gle dam
sva ku uta kmi cu na te le vi zi ji i uvi jek
re pre zen ta ci ji `elim sa mo naj bo lje.
Sa da im ide ja ko do bro i pos ti`u do -
bre re zul ta te. Emo ti vno je ve oma te -
{ko gle da ti re pre zen ta ci ju vlas ti te
dr`ave na te le vi zi ji ka ko igra, a sam
joj ne mo`e{ po mo}i. Ni je la ko, ali
to je `ivot."
Pa pac je pro {le se zo ne
po mo gao Ren d`er si ma da osvo ji ti tlu
prva ka dr`a ve.
"Bi lo je vrlo li je po, ali sa da je to
po vi jest. Pred sto ji nam bor ba za no vi
na slov, a ne}e bi ti ni ma lo la ko."
Kada do|em
ku}i, ima lju di
ko ji ni su sre tni
zbog to ga,
re kao Pa pac
Sa {a Pa pac
(lijevo)
Islam ski te ro ris ti obja vi li su na In ter ne tu
da je me ta nji ho vog na pa da u D`a kar ti pri je
dvi je ne dje lje bi la eki pa Man ~es ter ju naj te -
da.
En gles ki {am pi on tre ba lo je da odi gra u
gla vnom gra du In do ne zi je dru gi me~ svo je azij -
ske tur ne je, ali on je ot ka zan na kon na pa da
bom ba {a sa mo ubi ce na ho tel "Ric-Kar lton" u
ko jem je po gi nu lo se dam lju di.
Da na pad ni je slu ~aj no izve den u vri -
je me do las ka "crve nih |a vo la" u In do ne zi ju, pot -
vr|u ju i po ru ke islam skih te ro ris ta objav lje ne
ovih da na na In ter ne tu, pi {e en gles ki "Taj ms".
Naj tra `e ni ji in do ne `an ski te ro ris ta Nor din
Mu ha med Top pos ta vio je po ru ku na In ter ne tu,
u ko joj pre uzi ma od go vor nost za na pad i ka `e
da je ho tel "Ric-Kar lton" bio me ta na pa da, jer je
tre balo da ugos ti "krsta {e" iz Man ~es te ra.
Na pad je, ka ko je vo |a gru pe ko ja se na zi -
va "In do ne `an ska Al Ka ida", bio upo zo re nje In -
do ne `a ni ma zbog do las ka eki pe Man ~es ter
ju naj te da u ho tel.
"Ti igra ~i su hri{ }a ni i mu sli ma ni ne bi tre -
ba lo da po dr`a va ju i oda ju po ~ast ne pri ja te lji ma
Ala ha", pi {e u po ru ci objav lje noj na stra ni ci
blog spot.com, ko ju pre no si "Taj ms".
U po ru ci na pi sa noj na in do ne `an skom i
arap skom je zi ku, na vo di se da su na pa di na ho -
te le "Ric-Kar lton" i "Me ri ot" us mje re ni pro tiv
ame ri ~kih in te re sa i nji ho vih sa ve zni ka.
Osim eki pe Man ~es ter ju naj te da, me ta na -
pa da bi li su i za pa dnja ~ki bi zni sme ni ko je je 17.
ju la u ho te lu "Me ri ot" ugos tio ame ri ~ki lo bis ta
D`ej sm Kes tl, a u bom ba {kom na pa du na njih
po gi nu li su tro je Aus tra li ja na ca i No vo ze lan |a -
nin.
"Nji hov cilj je oti ma nje in do -
ne`anskog bla ga i fi nan si ra nje ame ri ~ke voj ske
u bor bi pro tiv mu sli ma na", sto ji u po ru ci in do -
ne `an skog ogran ka Al Ka ide.
U me |u vre me nu, fu dba le ri Man ~es te ra, za -
je dno sa min hen skim Ba jer nom, pla si ra li su se u
fi na le "Audi ku pa" u Min he nu. Ba jer na je po -
bije dio Mi lan re zul ta tom 4:1, dok je Man ~es ter
ju naj ted sa vla dao ar gen tin sku eki pu Bo ka ju ni -
ors rezultatom 2:1. Ba jern je, mno go te `e ne go
{to po ka zu je re zul tat, do {ao do po bje de nad ita -
li jan skim ti mom. Do ma }in je po veo u 12. mi nu -
tu go lom To ma sa Me le ra, a dru gi gol Ba jerna
pos ti gao je u 80. mi nu tu Bas ti ja n [vaj n{taj ge r.
Mi lan je u 81. mi nu tu sma njio go lom An dree
Pir la i ~i ni lo se da }e "ro so ne ri" uves ti me~ u
ne iz vje snu za vr{ni cu. U 89. mi nu tu Ser Se ne
po vi sio je na 3:1, a mi nut ka sni je ko na ~an re -
zul tat pos ta vio je dru gim go lom Me ler. Man ~es -
ter ju naj ted je do po bje de do {ao go lo vi ma
An der so na i Va len si je, dok je po ~a sni gol za Ar -
gen tin ce pos ti gao Fe de ri ko In sua. U ti mu Man -
~es te ra na ovoj uta kmi ci ni je bi lo
re pre zen ta ti va ca Srbi je Ne ma nje Vi di }a i Zo ra -
na To {i }a. (Agen ci je)
U na pa du
bom ba {a
sa mo ubi ce
na ho tel
"Ric-Kar lton"
po gi nu lo
se dam lju di
Naj tra `e ni ji
in do ne `an ski te ro ris ta
po ru ~io da je ho tel
"Ric-Kar lton" bio me ta
na pa da, jer je tre balo da
ugos ti "krsta {e"
iz Man ~es te ra
Po vra tak na te ren
ve znoq íu dba |e ra Man •es -
ter ju naj te da Ove na Har -
qr|v sa mo qao b| da bu de
odqoden do de cem bra na -
kon sto su se po ja v| || pro -
b|e m| s opo rav kom po s|| je
ope ra c| je oba ko |je na. On
je van te re na jos od sep -
tem bra pro s|e qo d| ne. ka -
da je oba v|o ope ra c| je. a
opo ra vak je b|o ve oma
spor.
Stva r| su se ma |o |s kom -
p|| ko va |e | ne ze || mo n| sta
da r| z| ku je mo. On ce | da |je
|c| na re ha b| || ta c| ju | ne ce
|qra t| dok ne bu de 100 od -
sto spre ma n. re kao je ser
A|eks Fer qu son. me na dzer
Man •es ter ju naj te da.
Har grivs
nes pre man
Islam ski te ro ris ti ot kri li ci lje ve na pa da u D`a kar ti
Man ~es ter bio me ta
Ji Sung Park
(Man ~es ter ju naj ted)
FO TO AFP
Ro dri gez ne ide na EP
Ber ni Ro dri gez, ko {ar ka{ Uni ka -
he i stan dar dni re pre zen ta ti vac [pa -
ni je, odus tao je od igra nja na
Evrop skom prven stvu u Polj skoj.
Bek "crve ne fu ri je" jo{ se ni je u
po tpu nos ti opo ra vio od po vre de
ko ju je za ra dio u du elu sa Bar se lo -
nom u po lu fi na lu plej-ofa prven -
stva [pa ni je.
"@ao mi je, jer sam sa njao EP i
`e lio sam da po mo gnem re pre zen -
ta ci ji da sti gne do me da lje. Mi slim
da je bo lje da na vri je me pri znam
da ni sam sa svim spre man i da me
za mije ni ne ko ko je zdrav", re kao
je Ro dri gez.
Ro dri gez je stan dar dni ~lan re pre -
zen ta ci je [pa ni je i je dan od igra ~a
ko je je se le ktor Ser |o Ska ri olo vi -
dio kao no si oca igre na pred sto je -
}em EP. Se le ktor [pa ni je je po slije
ot ka za Ro dri ge za eki pi pri klju ~io
Kar lo sa Su are za iz Hu ven tu da, An -
to ni ja Bu ena iz Es tu di jan te sa i Ser -
hi ja Lju lja iz Re ala. Na {am pi ona tu
Evro pe u Polj skoj, od 7. do 20. sep -
tem bra, [pa ni ja }e igra ti u gru pi sa
Srbi jom, Slo ve ni jom i Ve li kom
Bri ta ni jom.
Bek "crve ne fu ri je"
ni je uspio da se opo ra vi
od po vre de
Ber ni
Ro dri gez
31. 7. 2009. qfubl 43 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Sun ~a no uz
umje re nu
obla ~nost
Da nas ce u B|H b| t| sun •a -
no vr| je me uz ma |u do umje -
re nu ob|a •nost. To kom
po s|| je po dne va. sa mo po ne -
qdje u Bo sn|. pos to j| mo qu -
cnost za krat ko tra jan p|ju sak.
vje tar u Bo sn| s|ab sje ver n|h
smje ro va. a u Her ce qo v| n|
s|a ba bu ra. Ju tar nja tem pe ra -
tu ra kre ta ce se od 14 do 21.
na ju qu do 27. a naj v| sa dne -
vna od 28 do 36 ste pe n|.
Nedjelja
,47
p
D
,2:
p
D
Max.
Min.
,45
p
D
,29
p
D
,48
p
D
,2:
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Subota
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+30
o
C
+32
o
C
+31
o
C
+31
o
C
+28
o
C
+36
o
C
+32
o
C
+35
o
C
Ponedjeljak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Nas tav lja se raz do blje re la ti vno
po vo ljnih bi ome te oro lo {kih pri li ka.
Osje tlji ve oso be ne }e ima ti izra`eni jih
te go ba, a naj vi {e pa`nje tre ba po sve ti ti
za {ti ti od UV zra ~e nja, te iz bje ga va nju
du`eg bo rav ka na sun cu.
Srbi ja u fi na lu
Svjet sko prven stvo u
spor to vi ma na vo di
Va ter po lis ti Srbi je bo ri}e se za zla tnu me -
da lju na Svjet skom prven stvu u Ri mu, po {to
su ju ~e sa vla da li bra ni oca tro fe ja, Hrvat sku.
Srbi ja je po lu fi nal ni me~ do bi la po sli je ve li -
ke bor be re zul ta tom 12:11 (4:3, 3:3, 3:3, 2:2).
Na je fi ka sni ji u re do vi ma Srbi je bio je Fi lip Fi li -
po vi} sa ~eti ri go la (tri sa pe ter ca). Va nja Udo vi}
je pos ti gao tri go la, a An dri ja Prla ino vi} dva. Kod
Hrva ta se is ta kao Mi ho Bo {ko vi} sa tri go la.
Pod mla|eni srpski tim je kon tro li -
sao re zul tat to kom ve }eg di je la uta kmi ce, a naj -
ve }a pre dnost je izno si la dva go la. U
dra ma ti~noj za vr{ni ci Hrvat ska je ima la pri li ku
da na do kna di dva go la za os tat ka, ali je u po slje -
dnjem na pa du, s igra~em ma nje, srpski tim uspio
da se od bra ni.
Srbi ja }e u fi na lu u su bo tu igra ti pro tiv po -
bje dni ka me ~a [pa ni ja - SAD, ko ji je bio na pro -
gra mu si no}.
Se le kci ja Crne Go re, aktu el ni {am pi on
Evro pe, za uze la je de ve to mjes to na kon po bje de
nad Aus tra li jom od 8:7 (1:3, 2:1, 1:2, 4:1), dok
su do ma }i ni ta kmi ~e nja, Ita li ja ni, po bi je di li u
me ~u za 11. mjes to Ki nu re zul ta tom 14:7 (4:2,
2:2, 5:1, 3:2). Olim pij ski po bje dni ci Ma |a ri igra -
}e za pe tu po zi ci ju, po {to su sa vla da li Ru mu ne
sa 13:8 (3:1, 3:3, 4:2, 3:2), a sas ta }e se s Ni jem -
ci ma, ko ji su po bi je di li Ka na |a ne sa 9:5 (2:0,
1:1, 3:1, 3:3).
Da nas su na pro gra mu po slje dnji me ~e vi u
kon ku ren ci ji va ter po lis tki nja. Za zla to }e se bo ri ti
Ka na da i SAD (21 ~as), a u su sre tu za bron za nu
me da lju sas ta }e se Ru si ja i Gr~ka (16). Pri je ovih
me ~e va Ho lan |an ke i Aus tra li jan ke }e igra ti za
pe tu po zi ci ju (10.40), dok }e se Ma |a ri ce i [pa -
njol ke sas ta ti u uta kmi ci za se dmo mjes to (9).
U sri je du na ve ~e obo re no je {est
svjet skih re kor da u Ri mu. Ame ri ka nac Maj kl
Fel ps obo rio je svjet ski re kord na 200 m del fin,
za bi lje `iv {i u fi na lu vri je me od 1:51.51 mi nut.
Pret ho dni re kord, 1:52.03 pos ta vio je upra vo Fel -
ps na OI u Pe kin gu pro {le go di ne. Sre brnu me da -
lju je osvo jio Pa vel Ko`enjov ski iz Polj ske
(1:53.23), a bron za je pri pa la Ja pan cu Ta ke he {i ju
Ma cu di (1:53.32). Ju `noa fri ka nac Ka me ron van
der Burg 50 me ta ra prsno is pli vao je za 26,67 se -
kun di i ta ko obo rio re kord ko ji je pos ta vio dan
ra ni je. On je u fi na lu sla vio is pred Bra zil ca Fe li -
pea Fran ka Sil ve (26,76) i Ame ri kan ca Mar ka
Gan glo fa (26,86). Ki nez Lin ^ang osvo jio je
zla tnu me da lju i obo rio svjet ski re kord u dis ci -
pli ni 800 me ta ra slo bo dnim sti lom. ^ang je sta -
zu is pli vao za 7:32,12 mi nu ta i po pra vio re kord
Aus tra li jan ca Gran ta Ha ke ta (7:38.65). Sre brnu
me da lju osvo jio je Tu ni{anin Ousa ma Me lo uli
(7:35.27), a bron za nu Ra jan Ko kre in iz SAD
(7:41.92). Ita li jan ka Fe de ri ka Pe le gri ni pos ta vi la
je svjet ski re kord na 200 m slo bo dno, po {to je u
fi na lu za bi lje`ila vri je me od 1:52,98 mi nu ta.
Ona je za 69 sto tin ki po pra vi la re kord ko ji je
pos ta vi la u uto rak. Sre brnu me da lju osvo ji la je
Ame ri kan ka Ali son [mit (1:54.96), a nje na ze -
mlja ki nja Dej na Vol mer bron zu (1:55.64). ^et -
vrtog da na ta kmi ~e nja u pli va nju Rus ki nja
Anas ta si ja Zu je va i Nje mi ca Da ni je la Sa mul ski
obo ri le su svjet ski re kord u dis ci pli ni 50 me ta ra
le |no. U prvoj po lu fi nal noj gru pi Sa mul skijeva
je sta zu pre pli va la za 27,39 se kun di i ta ko po -
pra vi la sop stve ni re kord (27,61) ko ji je pos ta vi la
pri je mje sec da na u Be rli nu. Zu je va je sa mo pet
mi nu ta ka sni je, u dru goj po lu fi nal noj trci, obo ri -
la re kord Da ni je le Sa mul ski, is pli vav {i sta zu za
27,38 se kun di.
U sri je du
na ve ~e
obo re no
{est
svjet skih
re kor da
u pli va nju
Va ter po lis ti Srbi je u
po lu fi na lu po bi je di li
se le kci ju Hrvat ske,
bra ni oca ti tu le
Bh. p|| va •| ca Se| ma
At|c obo r| |a je bh. re kord na
200 me ta ra prsno po sto je
na Svjet skom prven stvu u
P| mu zb| |je z| |a vr| je me od
2:45.02 m| nu ta. At| ce va. ko ja
je za uze |a 54. mjes to u kon -
ku ren c| j| 62 p|| va •| ce. po pra -
v| |a je re kord ko j| je pos ta v| |a
na Me d| te ran sk|m |qra ma u
Pes ka r| (2:45.02). Ju •e je re -
kord obo r| |a | Ma |da Tur na -
dz|c. ko ja je 100 m s|o bo dno
|s p|| va |a za 58.91 se kund.
Pret ho dn| re kord. ta ko de. je
drza |a Tur na dz| ce va. po sto je
2006. qo d| ne za b| |je z| |a vr| je -
me od 1:00.95 m| nu ta. Tur -
na dz| ce va je za uze |a 83.
mjes to u kon ku ren c| j| 161 ta -
km| •ar ke.
M.P.
Re kor di
Ati }e ve i
Tur na d`i }e ve
Vaterpolisti Srbije slavili
poslije velike borbe
F
O
T
O

A
F
P
sport
Biv {i svjet ski prvak Ni ki La uda
vej ru je da }e po vra tak Mi ha ela [u ma -
he ra o`i vjeti do bro uz drma nu For mu lu
1. On ka `e da }e F1 po no vo bi ti u `i `i
ja vnos ti zbog trka, a ne zbog po li ti ~kih
iga ra i dru gih stva ri ko ji ma ni je mjes to
u spor tu.
"Ovo su sjaj ne vi jes ti. On }e spa si -
ti For mu lu 1 da ne upa dne do gu {e u
po li ti ~ke igre. Ovo }e lju di ma skre nu ti
pa` nju sa lo {ih stva ri i svi ko ji vo le ovaj
sport vi dje }e da ni je kraj svije ta {to
BMW odla zi. Mi ha el mo `e ra vno pra -
vno da se no si sa svim vo za ~i ma ove
se zo ne. Ne su mnjam da }e bi ti brz i
kon ku ren tan iako se ni je trkao od 2006.
On je je dnos ta vno pre vi {e do bar u ovo -
me da bi ma la pa zua ima la ne ki lo{ uti-
caj na nje ga" ka zao je La uda i do dao:
"On je si gu ran u se be i ne bi se
vra tio tek ta ko da ne mi sli da mo `e da
po bje |u je. Ra zu mi jem za {to ni je mo -
gao da odo li da se vra ti. Kad vam je -
dnom ben zin u|e u krvi, vi {e ne izla zi."
La uda: [u ma her spa si telj F1
Lens
Ar mstrong
(bi ci kli zam)
Po s|| je •et voro qo d|s njeq od -
sus tva. se dmos tru k| osva ja• Tur
de Fran sa vra t|o se om| |je nom
sport u 37. qo d| n|. Ove qo d| ne
Tur je za vrs|o na tre cem mjes tu.
a za na re dnu je re kao da ze ||
opet na vrh.
Alan Prost
(For mu la 1)
Na kon sto je Fe ra r| 1992. ras k| -
nuo uqo vor s nj|m. osva ja• •e t| r|
F1 t| tu |e prva ka. qo d| nu da na ka -
sn| je vra t|o se za uprav|ja• bo||da
v| || jams Pe noa do qu rav s| do •et -
vrte po z| c| je u po ret ku vo za •a
pr| je ne qo sto se de í| n| t| vno
opros t|o.
For mu la 1 je po no vo na na slo vnim stra nica ma i to ne
zbog bor be oko or ga ni za ci je ta kmi ~e nja ili na pu {ta nja ti -
mo va ve} zbog po vrat ka naj ve }eg me |u ve li ki ma - Mi ha -
ela [u ma he ra.
Ta ko }e svi obo `a va oci "pro pe tog ko nji }a" iz Ma ra ne la
opet do }i na svo je, jer }e se dmo s tru ki svjet ski {am pi on (1994,
1995, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004) po no vo sjes ti za vo lan
bo li da Fe ra ri ja.
^o vjek ko ji je po tu kao sko ro sve re kor de ovog
spor ta pen zi oni sao se pri je tri go di ne re kav {i da mu je dos ta
trka nja, ali je ipak ra do pri hva tio pri li ku ko ja mu se uka za la
na kon {to je za po vri je |e nog Fe li pea Ma su u Fe ra ri ju za vr{e na
se zo na.
"Zbog oda nos ti ti mu ne mo gu da igno ri {em ovu ne sre }nu
si tu aci ju. Naj bi tni ja je vi jest da je Fe li peu do bro. @e lim mu
sve naj bo lje. Sreo sam se s Lu kom di Mon te ce mo lom i Ste fa -
nom Do me ni ka li jem. Po raz go va ra li smo i za je dni ~ki odlu ~i li
da je naj bo lje da li~no za mi je nim Fe li pea. S ob zi rom da sam
uvi jek bio bo rac, ra du jem se i ovo m no vom iza zo vu", izja vio
je [u ma her, ko ji je pri je sa mo ne ko li ko da na re kao je da "po -
glav lje For mu le 1 za nje ga za vr{e no".
[u mi }e mo ra ti pro }i `es tok pro gram pri pre ma, a na sta zi
}e mo ga vi dje ti ve} 23. av gus ta na trci za Ve li ku na gra du
Evro pe ko ja se vo zi u [pa ni ji, a Ni je mac }e za Fe ra ri vo zi ti
naj vje rova tni je do kra ja se zo ne.
"Mi ha el je ve} po ~eo da tre ni ra i po tpu no smo bez -
bri `ni u vezi s nje go vom fi zi ~kom spre mom, jer on u s tva ri ni -
je pra vi pen zi oner", re kao je Lu ka Ko la ja ni, me na d`er za
ko mu ni ka ci je Fe ra ri ja, i do dao }e ipak bi ti ispo {to va ne pro ce -
du re i spro ve de ni re gu lar ni me di cin ski tes to vi.
^e trde se to go di{ nji Mi ha el [u ma her na jus pje {ni ji je vo za~
u is to ri ji For mu le 1. Dvi je ti tu le prva ka osvo jio je sa Be ne to -
nom, a po tom je pet pu ta bio naj bo lji s Fe ra ri jem. Po slje dnju
trku vozio je u Fe ra ri je vom bo li du na bra zil skom "In ter la go -
su", 22. okto bra 2006. go di ne. Te go di ne je dru gi put uzas to -
pno iz gu bio ti tu lu od [pan ca Fer nan da Alon sa. Po vra tak
Mi ha ela [u ma he ra u bo lid For mu le 1 je naj ve }i u is to ri ji kad
je ovo takmi~enje u pi ta nju i uo p{te je dan od naj ve }ih u is to ri -
ji spor ta. Evo jo{ ne ko li ko ve li kih po vra ta ka is to ta ko ve li kih
spor tis ta.
Maj kl D`or dan
(ko{arka)
Je dan od naj bo |j|h ko sar ka sa
sv|h vre me na. |e qen dar n| Er
Dzor dan. ko jem je sp| sak na qra -
da | pr| zna nja du z| ne qo ne •| ja
b|o qra í| ja. na kon krat koq |z|e ta u
bej zbo|. vra t|o se 1995. na NBA
par ke te | O| ka qo Bu| se do veo do
tr| t| tu |e za re dom.
Mu ha med Ali
(boks)
A|| je r|nq na pus t|o na kon sto
je vra t|o t| tu |u svjet skoq sam p| -
ona od Le ona Sp|n ksa 1978. a
dv| je qo d| ne ka sn| je po no vo je
na vu kao ru ka v| ce. a|| | do b|o
zes to ke ba t| ne od prva ka Le r| ja
Ho| msa.
Da ra To res
(pli va nje)
Dva pu ta se To re so va opra -
sta |a | vra ca |a p|| va nju. Prv| po -
vra tak se de s| o na Ol u
S| dne ju. qdje je osvoj||a pet
z|a tn|h me da |ja. a ovaj po s|je -
dnj| po vra tak de s|o se na Ol u
Pe k|n qu. qdje je u 41. qo d| n|
osvo j| |a tr| sre bra.
Mar ti na
Na vra ti lo va
(tenis)
Te n|s je na pus t| |a 1994. u 38.
qo d| n|. sa 18 qrend s|em t| tu |a.
Sest qo d| na je n| je b| |o. vra t| |a
se. osvoj||a jos tr| t| tu |e. ta man
pred svoj 50. ro den dan.
Uvi jek sam bio bo rac,
ra du jem se no vom
iza zo vu, ka `e [u ma her
Mi ha el je ve} po ~eo da tre ni ra
For mu la 1 opet na na slo vnim stra nica ma
Povratak
[umahera
Po slje dnju trku
odve zao 2006:
Mi ha el [u ma her
strane 10 i 11 strane 2 i 3
Je le na BA BI]
no go kva li te tnih izvo |a ~a iz
re gi ona oku pi }e se ovaj vi -
kend na "Ex-Yu Roc ks" fes ti -
va lu, ko ji se odr`a va po 14.
put, a or ga ni zu je ga Par tner -
ski omla din ski po kret POP.
Fes ti val }e se odr`a ti u Kru pi na Vrba su, a "Ko -
cha ni or kes tar", je dan od vo de }ih svjet skih li -
me nih, du va ~kih or kes ta ra, nas tu pi }e prvi dan
kao he dlaj ne ri na mejn stej d`u.
Po red "Ko sha nog or kes tra", ve ~e ras na
fes ti va lu nas tu pa ju bend "Sa si" iz Sre bre ni ce,
"No ktam bu les" iz Pa ri za, "Du bi oza ko le ktiv"
(Ze ni ca, Sarajevo) i "Vu neny" iz Mos ta ra.
M
NASTAVAK NA STRANI 4
Dom
kra lje va,
no be lo va ca
i pre mi je ra
Kem brid`, naj pres ti `ni ji
fa kul tet na svi je tu
Sla vne oso be uple te ne
u mre `u pe do fi li je
Ne ka` nje ni
za (zlo)dje la
zbog zvjez da nog
sta tu sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Mu zi ~ka za ba va
kraj Vrba sa
Ve ~e ras po ~i nje fes ti val "Ex-Yu Roc ks"
Pripremio: Davor PAVLOVI]
ema ni {t a gore od t oga
kada se neka slavna osoba
izvu~e neka`njeno za neko
kri mi nal no dj el o samo
zato {to je slavna. Samo se
sjetite koliko je psovanja i
negodovanja bilo kada je
Paris Hilton imala kraljev-
ski tretman u zatvoru, a i to joj nije bilo dosta
pa je zbrisala u suzama nakon svega nekoliko
dana. Ist o se desi l o kada j e Ni kol Ri ~i
pu{tena nakon svega nekoliko sati i kada je
O.J. Simpson progla{en nevinim za ubistvo.
Me|utim, pedofilija je jedna od najgorih
zlo~ina i bolesti. Iako nije vezana samo za
dana{njicu, stvar je da se danas o tome vi{e
govori, `rtve sve vi{e izlaze s optu`bama, a
manijaci koji u`ivaju u napastvovanju djece
pod sve su ve}om lupom javnosti i progo-
nom. Ali, neki od njih, ako su slavni, mnogo
lak{e se izvla~e iz nevolje.
Gari Gliter: Britanci se ni danas ne
prestaju zgra`avati nad time da je njihova ne-
kada{nja ikona glam roka toliko ogrezla u
zlostavljanju djece da se toga ne samo ne
stidi, ve} se u procesu smije pravdi i svojim
`rtvama u lice.
Gari Gliter zaista je poseban slu~aj. Pra-
vim imenom Pol Fransis Gad postao je popu-
laran sedamdesetih kao zvijezda prvog talasa
britanskog glam roka, s nizom hitova kao {to
su "I Love You Love Me Love" i "I'm The
Leader of the Gang (I Am)", koji su ga 180
sedmica dr`ali na top-listama. Prve ozbiljne
probleme sa zakonom do`ivio je 1997, kada
je odnio svoj laptop na popravak kod maj-
stora u Bristol. Majstor je malo zavirio na
hard i imao {ta vidjeti - slike dje~je porno-
grafije bile su ono {to je Gliter `elio spasiti
sa svog kompjutera! Prvo su britanski mediji
od svega napravili {alu, ismijavaju}i se s oz-
biljnim stvarima, sve dok 1999. godine
kona~no nije pala i prva slu`bena, sudska
tu`ba za posjedovanje dje~je pornografije.
Otkrilo se da je gospodin roker i prije bio
optu`ivan za seksualne prestupe, 12 godina
rani j e opt u`en j e za seks sa
~etrnaestogodi{njom djevojkom Alison
Braun, zbog ~ega je dobio svega dva mjeseca
zatvora.
Ovog puta nije `elio rizikovati pa je zbri-
sao prvo u [paniju, a zatim 2000. poku{ao i
na Kubu, odakle su ga protjerali, pa se
odlu~io na put u Kambod`u - danas najve}e
gnijezdo pedofilije i dr`avu koja zbog nevje-
rovatnog siroma{tva ima ~ak i cijele kvartove
u kojima se iznajmljuju i prodaju djeca za se-
ksualno zlostavljanje, a {to ~ak ni vlast ne
sankcioni{e bilo kakvim intervencijama.
Ipak, vlasti su Glitera odlu~ile protjerati
2002, nakon
{to su shvatili
da medi j i ne
prestaju pisati
o Kambod`i kao
uto~i{tu najgorih
perverznjaka.
Godi ne 2005.
Gliter se opet na{ao u
medijima, kada se ot-
krilo da je u Vijetnamu.
Uhap{en je za seksualno
zl ost avl j anj e dvi j u
djevoj~ica, jedne od 10, a
druge od 11 godina. Od pri-
jetnje smrtnom kaznom pre-
suda se na kraju smanjila na tri
godine zatvora, kako to ide sa
slavnima, od ~ega je odmah na te-
melju `albi skresano tri mjeseca!
Poku{ao je potom otputovati u Taj-
land, ali je uhap{en na aerodromu,
kada je jo{ {est djevojaka i `ena od
11 do 23 godine starosti tvrdilo da se
Gliter seksao s njima. Nakon {to je
odslu`io kratku kaznu, lani se vratio
u Britaniju, gdje radi na novom al-
bumu, a pi{e i knjigu kojom }e,
ka`e, uskoro dokazati svoju nevi-
nost.
R. Keli: U me|uvremenu, pre-
minuli kralj popa Majkl D`ekson je
po mnogim izvorima imao sklonosti
ka dje~acima, vi{e nego prema curi-
cama, ali o~i{}en je od svih tu`bi i
2 qfubl!31. 7. 2009.
Slavne osobe upletene u mre`u dje~je
Neka`njeni za
zbog zvjezdanog
N
Godine 2005.
Gliter je uhap{en
za seksualno zlostavljanje
dvije djevoj~ice, a presuda
je bila tri godine zatvora
Pedofilija je jedan od
najgorih zlo~ina i bolesti.
Iako nije vezana samo
za dana{njicu, stvar je
da se danas o tome vi{e
govori. Me|utim, slavni
se mnogo lak{e izvla~e
iz nevolje, pa i ovakvih
zlo~ina nad djecom
Gari Gliter
R. Keli
@. DE RA JI], E. DUV NJAK
Ba nja lu ka }e ovog vi ken da bi ti
rok cen tar re gi je. Mno go kva li te -
tnih izvo |a ~a iz re gi ona oku pi }e
se na "Ex-Yu Roc ks" fes ti va lu,
ko ji se odr`a va po 14. put, a or ga -
ni zu je ga Par tner ski omla din ski
po kret POP.
Fes ti val }e se odr`a ti u Kru pi na
Vrba su, a "Ko cha ni or kes tar", je -
dan od vo de }ih svjet skih li me nih
du va ~kih or kes ta ra nas tu pi }e prvi
dan kao he dlaj ne ri. Po red "Ko cha -
nog or kes tra", ve ~e ras na fes ti va lu
nas tu pa ju bend "Sa si" iz Sre bre ni -
ce, "No ktam bu les" iz Pa ri za, "Du -
bi oza ko le ktiv" (Ze ni ca, Sarajevo)
i "Vu neny" iz Mos ta ra.
Za svo je gos te mu zi ku u`i vo su
pri pre mi li i klu bo vi "Kan tri" i "Je -
ze ro", dok }e ve li ka folk zvi jez da
Se ka Ale ksi} nas tu pi ti u klu bu
"Kru na" u ne dje lju 2. av gus ta. Ci -
je na ula zni ce je 15 KM.
U ba nja lu ~kim bi os ko pi ma od
ove se dmi ce no vi film
na re per to aru je
k o m e d i j a
"Pro po sal" sa
S a n d r o m
Bu lok.
Fes t i va -
lom sev da -
lin ke BiH na
Cen tral noj
po zor ni ci
Vi je }ni ca,
ko ji po ~i -
nje ve ~e ras
u 21 sat, za vr{a va ju se "Ba{ ~ar {i -
jske no }i", ko je su naj ve }a kul tur -
na ma ni fes ta ci ja, odno sno lje tni
fes ti val kul tu re u Sa ra je vu i BiH.
"Ba{ ~ar {ij ske no }i" se odr`a va ju
sva ke go di ne od 1. do 31. ju la na
Cen tral noj po zor ni ci, na pla tou
pre ko pu ta zgra de Vi je }ni ce, kao i
na ra znim dru gim otvo re nim po -
zor ni ca ma u Sa ra je vu.
Lju bi te lji sta ro grad ske mu zi ke
ve ~e ras mo gu u`i va ti u klu bu
"Ko lo se um", gdje nas tu pa ju "Sa -
ra jev ski tam bu ra {i". [to se ti ~e na -
ro dne mu zi ke, u res to ra nu
"Ba ze ni" nas tu pa folk pje va~ Se -
mir Ce ri} Ko ke, a u su bo tu bi pri -
su tne tre ba lo da za bav lja
pje va ~i ca Da ra Bu ba ma ra.
U Beo gra du u SKC-u se u su bo -
tu o~e ku je kon cert po pu lar ne gru -
pe S.A.R.S. Ovaj beo grad ski bend
}e odr`ati kon cert po sim bo li ~noj
ci je ni od 16,5 di na ra. Ne obi ~nu
ci je nu ~la no vi ben da su odre di li
pre ma su mi ko ju im je or ga ni za ci -
ja mu zi ~kih auto ra SO KOJ upla ti -
la na ime autor skih pra va za
pro te klu go di nu.
"Da mir Ku ku ru zo vi} Gipsy
Jazz kvar tet" uje dno je i ime i
opis sas ta va ko ji }e nas tu pi ti
ve ~eras na sce ni "Ama deo" u
Hrvat skom pri ro do slo vnom
mu ze ju u Za gre bu. Kvar tet
}e u slu ~a ju ki {e nas tu pi -
ti u auli Mu ze ja za
umje tnost i obrt.
Kon cert po ~i nje u
21 ~as, a ci je na
ula zni ce je 50
ku na.
3 31. 7. 2009. qfubl
Za vr{e tak
"Ba{ ~ar {ij skih no }i"
u Sa ra je vu
progla{en nevinim. Zavjera ili ne, D`ekson je
imao istu sudbinu kao i R. Keli, njegov R&B
kolega, koji je tako|e progla{en nevinim, a
za kojeg se tvrdilo da voli curice i to {to
mla|e. Tvrdnje nisu pale s neba jer je on bio
o`enjen s pokojnom Alajom kada je njoj bilo
svega 15 godina, a kada je 2001. buknuo
skandal koji je obilje`io nje-
govu karijeru, optu`ivali su ga da je bio upe-
tljan u seksualnu aferu s nekoliko curica
mla|ih od 15 godina.
Tada se Internetom poput virusa ra{irio
video na kojem osoba jako sli~na R. Keliju
upra`njava seksualne odnose s ~etrnaesto-
godi{njakinjom, strastveno u`ivaju}i u onom
{to se stru~no zove zlatni tu{ (tj. u mokrenju
u njena usta), a tada se slu~aj ipak vi{e nije
mogao ignorisati. Su|enje i natezanje oko
ovog slu~aja trajalo je od 2001. do 2008. i
trebalo je sedam godina da se utvrdi je li R.
Keli kriv ili nije. Bio je optu`en za ~ak 21
krivi~no djelo, {to se kasnije sve svelo na
glavnu optu`bu - snimanje dje~je pornogra-
fije s maloljetnom osobom i posjedovanje
iste. Presuda je bila da nije kriv.
Pit Taunshend: Muzi~ki producent
Stiven Jole, poznat po radu s Kim Vajld, "Ba-
nanarama" i
" S p a n d a u
balet", prive-
den je 2003. go-
di ne zbog opt u`be o
seksualnom zlostavljanju
osoba mla|ih od 16, kao {to je
iste godine na policiji zavr{io i
Pi t Taunshend i z grupe "The
Who", nakon {to je policija otkrila da
je skinuo pozama{ne koli~ine dje~je
pornografije s Interneta. "Nisam pedofil",
odmah se branio legendarni Taunshend, koji
je priznao da je platio ~lanarinu za sajt s
dje~jom pornografijom, ali samo zato da bi
mogao obaviti istra`ivanje za svoju knjigu u
kojoj pi{e o iskustvima `rtve, tj. o tome kako
je i sam bio zlostavljan kao dijete.
3D: U istoj je akciji pao i 3D iz "Mas-
sive Attack", koji je tvrdio da je nevin i da je
sve to namje{taljka policije zbog njegovih
politi~kih stavova i aktivizma na podru~ju
svrgavanja D`ord`a Bu{a s polo`aja pred-
sjednika Amerike.
"Nikad u `ivotu nisam gledao dje~ju por-
nografiju", tvrdio je 3D, koji je nakon {est
sati ispitivanja u policiji pu{ten na slobodu,
iako su mu prilikom hap{enja prona{li i
drogu.
Fes ti va lom
sev da lin ke BiH na
Cen tral noj po zor ni ci
Vi je }ni ca za vr{a va ju
se "Ba{ ~ar {i jske no }i"
U Beo gra du
u SKC-u u su bo tu
kon cert po pu lar ne
gru pe S.A.R.S.
Folk
pje va ~i ca
Se ka
Ale ksi}
pornografije i pedofilije
(zlo)djela
statusa
Internetom se
ra{irio video na
kojem osoba jako
sli~na R. Keliju
upra`njava seks sa
~etrnaestogodi{njakinjom
Pit Taunshend
Du bi oza
ko le ktiv
3D
4 qfubl!31. 7. 2009.
NASTAVAK SA STRANE 1
Po red gla vne bine, na fes ti va lu }e bi ti
pos tav lje ne jo{ Vrbas Be ach Sta ge i Kamp
Sta ge, na ko jim }e se odr`a va ti af ter par ti ji uz
mu zi ku DJ-eva. Pre ma ri je ~i ma or ga ni za to ra,
ovo je naj ve }i vo lon ter ski pro je kat u BiH ove
go di ne, u ko jem u~es tvu je pre ko 50 vo lon te ra
sre dnjo {ko la ca i stu de na ta iz BiH i Evro pe.
"O~e ku je se ve li ki broj po sje ti la ca iz su -
sje dnih ze ma lja, kao i iz Fran cus ke, Ho lan di -
je, ^e {ke, Nje ma ~ke, Aus tri je, Slo ve ni je i
Ma ke do ni je. Ba nja lu ka }e bi ti naj ve }e oku -
plja li {te mla dih u BiH. Je din stve no za ovaj
fes ti val je da je je di ni u BiH ko ji se odr`a va u
pri ro di, ko ji nu di mo gu }nost kam po va nja i
ima zas tu plje ne sve mu zi ~ke prav ce, a pro mo -
vi {e mla de ben do ve iz re gi ona ko ji su u uspo -
nu i za je dno na is tu bi nu ih stav lja s ve li kim i
po zna tim ben do vi ma", re kla je Lji lja na Pre -
dra go vi}, ko or di na tor fes ti va la.
"The Ori gi nal Ko cha ni
Orches tra": Po ri je klom od ge ne ra ci ja
tur skih i bal kan skih Ro ma, od ko jih pre uzi ma -
ju ra zli ~i te du va ~ke in stru men te i stva ra ju div -
lju kom bi na ci ju "li me nog" zvu ka, "King Na at
Ve li ov & The Ori gi nal Koc ha ni Orches tra" je
na pra vio pre fi nje ni mu zi ~ki izraz, mi je {a ju }i
ne o~e ki va ne ri tmo ve, is kre ni {arm i ener gi ~ni
hu mor.
"Ko cha ni" se svrsta va ju u red naj sa vre -
me ni jih ~u va ra tra di ci je po se bnog sti la bal -
kan skih du va ~kih or kes ta ra, po zna tog kao
rom ska ori jen tal na mu zi ka, i sma tra ju se ba {ti -
ni ci ma mu zi ke du va ~kih or kes ta ra Oto man -
skog car stva, ko ja je s na {ih pros to ra i{ ~e zla
za je dno s ra spa dom im pe ri je.
Pre po zna tlji vi i grom ki stil, sa sna `nom
ri tam se kci jom (uda ra ljke i ~e ti ri tu be), ko ja
uda ra u sti lu ne sva ki da{ njeg bal kan skog fank
ben da, i sa tu `nim i stra snim so lis ti ma, da ju
mo gu }nost "Ko cha ni Or ches tru" da bu de da le -
ko iznad kla si ~nih kva li fi ka ci ja i okvi ra pos -
tav lje nih u mu zi ci li me nih du va ~kih or kes ta ra.
Uvo de }i no ve mu zi ~ke ide je iz dru gih kra je va
svi je ta, idu }i po surf stil, sve do mjes ta gdje je
Dik Dejl pro na {ao "Mi sir lou", pri hva ta ju }i
me di te ran ski ne mir i ma ke don sko-rom sku na -
ro dnu mu zi ku, te afroame ri ~ki fank, gra de
zvuk ko jim pos ti `u da gru pa mu zi ~a ra odlu ~u -
je da je bal kan ska mu zi ka to {to ci je li svi jet
`e li i o ~e mu svje do ~e i pri mje ri ame ri ka ni zo -
va ne bal ka nes ke u ben do vi ma po put "Go gol
Bor de lo", "Kul tur shock", "Be irut" i ra zvoj
bal kan ske sce ne u Nju jor ku. Bez su mnje, mo -
}ni "Ko ~a ni" }e za pa li ti glavnu binu "Ex-Yu
Roc ks!" fes ti va la.
Bend "Sa si" iz Sre bre ni ce:
Sre bre ni ~ki bend "Sa si" je osno van 2006. go -
di ne i od tog mo men ta su akti vni u nas to ja nji -
ma da se li je po pro vo de dok pra ve mu zi ku,
svi ra ju i upo zna ju lju de. Sas tav ljen je od lju di
ko ji obo `a va ju mu zi ku i ko ji se mu zi kom ba -
ve ama ter ski, a svi ra ju rok mu zi ku s pri mje sa -
ma dru gih `an ro va, na {ta uti ~u ra zli ~i ti
mu zi ~ki uku si ~la no va ben da. Bend pro mo vi -
{e ljud ske vri je dnos ti, to le ran ci ju i je dna kost
me |u lju di ma.
"No ktam bu les" iz Pa ri za:
"No ktam bu les", al ter-rok band iz Pa ri za, je
za pra vo bend ko ji vas tje ra na put oko svi je ta
ne ma re }i {to je lje to i do vo ljno vru }e. Uda ra -
ljke, du va ~i, gi ta ra, elek tro ni ka, or gan ski glas
i na ra vno do bro za ku va ni tek sto vi sas toj ci su
od ko jih lju di ma u pra vi lu za pi {ti ek spres-lo -
nac u gla vi. Pre svi rav {i Fran cus ku, Bel gi ju,
Polj sku, Ita li ju, drma ju }i po klu bo vi ma, fes ti -
va li ma, par ko vi ma i klu pa ma sva ka ko }e i na -
ma do bro za pa pri ti ve ~e svo jim ko la `em
in spi ra ci ja i pu to pi si ma iz egzo ti ~nih pre dje -
la.
"Du bi oza ko le ktiv": Ovaj jedin -
stve ni bh. bend svoj prvi al bum, na zvan je -
dnos ta vno "Du bi oza ko le ktiv", objav lju je u
apri lu 2004. U de cem bru is te go di ne objav lju -
ju EP na zvan "Open Wide", na ko jem su gos -
to va li dub mu zi ~ar Be nja min Zep ha ni ah, te
Mush Khan iz pa kis tan sko-bri tan skog sas ta va
"Fun-da-men tal". U ju nu 2006. objav lju ju
svoj idu }i al bum "Du bna mi te", na ko jem su
gos ta vali sas tav "De fen ce" iz Tu zle te fran -
cus ki umje tnik Niköll. Slje de }i al bum na zvan
"Fir ma Ile gal" objav lju ju 2008. go di ne.
"Vu neny" iz Mos ta ra: "Vu -
neny" nas ta je po ~et kom 2003. go di ne sa ra -
dnjom An dri ja na Zov ke i Ne di ma ]i {i }a.
Dvo ji ca mu zi ~a ra kao prvi za je dni ~ki pro jekt,
na po ziv Fes ti va la krat kog fil ma u Mos ta ru,
ra de so un dtrack za ek spe ri men tal ni ni je mi
film Phil li pa Ga rel la "Le Re ve la te ur", a ne {to
ka sni je is te go di ne dvoj cu se, kao per ku si -
onista i gi ta rista pri dru `u je Asmir [a bi}. U
ne {to vi {e od pet go di na pos to ja nja "Vu neny"
su od svi ra li bli zu 500 kon ce ra ta u 25 ze ma lja
Evro pe i Afri ke, na pra vi li tri fil mska so un -
dtrac ka, dva al bu ma, te ne ko li ko re mi ksa,
mul ti me di jal nih i ek spe ri men tal nih zvu ~nih
pro je ka ta, i ta ko pos ta li je dan od na ja kti vni jih
i naj kre ati vni jih bal kan skih ko le kti va.
Ulaz na fes ti val je bes pla tan, kao i kamp
mjes ta za sve one ko ji `e le da pro ve du vi kend
u pri ro di uz odli ~nu za ba vu za vri je me fes ti -
va la.
"No ktam bu les",
al ter-rok band
iz Pa ri za, je
za pra vo
bend ko ji
vas tje ra na
put oko svi je ta
"Ko cha ni" se
svrsta va ju u red
naj sa vre me ni jih
~u va ra tra di ci je
po se bnog sti la
bal kan skih
du va ~kih
or kes ta ra
Po red gla vne
bine, na
fes ti va lu }e bi ti
pos tav lje ne jo{
Vrbas Be ach
Sta ge i Kamp
Sta ge, na ko jim
}e se odr`a va ti
af ter par ti ji uz
mu zi ku DJ-eva.
Pre ma ri je ~i ma
or ga ni za to ra,
ovo je naj ve }i
vo lon ter ski
pro je kat u BiH
ove go di ne
Ü sk|o pu íes t| va |a b| ce odrza no |
ses to |z da nje Punk Pock ma ra to na ln
Me mo r| am Go ran Ko va •e v|c. a tre c| put
u sk|o pu íes t| va |a. Punk Pock ma ra ton
se odrza va oba da na íes t| va |a od 13 •a -
so va na vrbas Be ach Sta qeu. ve •e ras
nas tu pa ju: lspad! (Ba nja|u ka). Os ta c|
ka pe ta na (Do nj| va kuí). Tre ca smje na
(Tu z|a). G|az qov ko |ac (Ba nja|u ka) |
Ünu tras nja emr| qa c| ja (Pr| je dor).
In Me mo ri am Punk
Rock ma ra ton
Lj| |ja na Pre dra qo v|c. ko or d| na tor
íes t| va |a. na q|a s| |a je ka ko su spe c| ja| n|
qos t| íes t| va |a K| r| aka Drum Or ches tra.
ko j| do |a ze |z Ge te bor qa. a za je dno s nj| -
ma do |a ze | pred sta vn| c| ku| tur n|h cen ta -
ra. akt| v|s t| | DJ-ev|. On| ce nas tu p| t|
ve •e ras na Be ach Sta qeu. Po red nj|h.
sve pr| su tne ce za bav |ja t| DJ Jah koz za |z
Sp|| ta. DJ l| |e qa| |z Ge ter bor qa. te Pro -
qres s| ve Orew |z Ba nja|u ke.
Be ach Sta ge
i Kamp Sta ge
Za sve ko j| ze |e da |du na Ex-Yu
Poc ks! íes t| va| b| ce obez b|je den bes p|a -
tan pre voz sa sta re auto bus ke sta n| ce u
Ba nja |u c|. Bu se v| kre cu u pe tak u 12 | 19
•a so va | u su bo tu u 19 •a so va. Za obje ve -
•e r| po vra tak je pre dv| den u tr| •a sa uju tro.
Bes pla tan pre voz
na fes ti val
"Dubioza kolektiv"
"Kochani
Orchestra"
"No ktam bu les"
"Vu neny"
31. 7. 2009. qfubl 5
6 qfubl!31. 7. 2009.
31. 7. 2009. qfubl 7
8 qfubl!31. 7. 2009.
9 31. 7. 2009. qfubl
SAS TOJ Ol (ZA 4 OSO BE)
30 q ku ku ru znoq bra sna
850 m| vo de
1 ka s| ka ve qe te
15 q ma s|a ca
re zanj b| je |oq |u ka
1 ka s| ka na sjec ka noq ko pra
50 m| b| je |oq v| na
70 q d| m|je noq |o so sa
100 q ku ku ru za se cer ca
PPl PPE MA
Na za qr| ja nom ma s|a cu krat -
ko pe c| te ku ku ru zno bra sno.
za ||j te vru com vo dom. do daj te
ve qe tu | ku vaj te oko 5 m| nu ta.
Na kon to qa do daj te ku ku ruz.
ko par. zqnje•en| b| je || |u k. v| no
| tra k| ce d| m|je noq |o so sa.
Su pu ku vaj te na |a qa noj va tr|
jos 5 m| nu ta.
PO SLÜ Zl vA NJE
Su pu s d| m|je n|m |o so som
po s|u z| te sa svje zom ce |e ro -
vom sta b|j| kom.
SA vJET
Ümjes to |o so sa mo ze te upo -
tr| je b| t| | ne ku dru qu r| bu.
SAS TOJ Ol (ZA 6 OSO BA)
500 q í| |e ta |o so sa.
300 q krom p| ra. 50 q ma s|a ca
1 ja je. 1 zu man ce
6 |ju stu ra sko |jk|
50 q par me za na
Za be sa me| umak:
50 q ma s|a ca.30 q bra sna
200 m| m|| je ka. 200 m|
r| b|jeq te me |jca
PPl PPE MA
F| |e te |o so sa ku haj te u po so -
|je noj vo d| oko 8 m| nu ta. Oqu -
|je n| krom p|r sku vaj te.
pro pa s| raj te. um| je saj te ma -
s|ac. ja je | zu man ce | sve do -
bro |zm| je saj te. Pr| pre m| te
be sa me| od ma s|a ca. bra sna.
m|| je ka. te me |jca u ko jem ste
kuva || í| |e te |o so sa | po po tre b|
po so || te.Na ru bo ve sko |jk|
strca |jkom na ne s| te pr| pre m|je -
n| krom p|r. u sre d| nu sta v| te po
z|| cu be sa me |a.
Pre ko to qa ra spo re d| te ku va ne
í| |e te |o so sa ko je ste na re za ||
na ma nje ko ma d| ce | pre ||j te
os tat kom be sa me| so sa. Po -
sp| te na r| ba n|m par me za nom |
krat ko za pe c| te u rer n| na
200
0
O.
PO SLÜ Zl vA NJE
Je |o po s|u z| te uz ra zne vrste
ze |e n|h sa |a ta (r| qa. ma to v| |ac.
ra d|•).
SA vJET
Ümjes to u sko |jke. krom p|r
mo ze te sta v| t| na po d|o qu od
po vrca. npr. p|o ske t| kv| ca. pa -
t|| dza na. pa pr| ka. pa ra daj za.
SAS TOJ Ol (ZA 4 OSO BE)
600 q svje zeq |o so sa
200 q ce |e ro ve sta b|j| ke
2 ka s| ke na sjec ka noq
per su na
50 m| ma s|| no voq u|ja
100 q |u •| ca
2 rez nja b| je |oq |u ka
2 ka s| ke || mu no voq so ka
1 ka s| ka ve qe te
PPl PPE MA
Sta b|j| ke ce |e ra ope r| te. na re -
z| te na ko ma d| ce | sta v| te u
zdje |u. Do daj te per sun. o•|s -
ce ne |u •| ce. pro t| snu t| b| je ||
|uk. || mu nov sok | ma |o ve qe -
te. te sve do bro |zm| je saj te.
Odres ke |o so sa po sp| te ve qe -
tom | po b| be r| te. Pekpa p|r
|zre z| te na •e t| r| pra vo uqa on| -
ka. na sva k| sta v| te •et vrt| nu
pr| pre m|je noq po vrca. za t|m
po |o z| te odres ke |o so sa | kr| -
sku || mu na.Po ka paj te s ma |o
ma s|| no voq u|ja. a za t|m per -
qa men tn| pa p|r sku p| te sa
sv|h stra na | za ve z| te ku var -
sk|m kon cem.Ma |e za vez |ja je
sta v| te na p|eh ||| re set ku | pe -
c| te na 180
0
O 20 - 25 m| nu ta.
PO SLÜ Zl vA NJE
Ovo uku sno je |o po s|u z| te uz
sa |a tu po ze |j|.
SA vJET
Ü za vez |ja je pr| je pe •e nja mo -
ze te sta v| t| crne ||| ze |e ne ma -
s|| ne.
Lo sos u za ve` lja ju
SAS TOJ Ol (ZA 6 OSO BA)
6 í| |e ta |o so sa (oko 1 kq)
200 m| crnoq v| na
- bur qun dca
100 m| vo de
1 ka s| ka ve qe te
20 q ma s|a ca
1 ka s| ka ma s|| no voq u|ja
1 re zanj b| je |oq |u ka
200 q sam p| njo na
200 q sh| ta ke q|j| va
50 q qus t| na
Za pr| |oq:
300 q s| ro k|h re za na ca
PPl PPE MA
F| |e te |o so sa ku vaj te u mje sa -
v| n| v| na. vo de | ve qe te oko 8
m| nu ta. Ku va ne í| |e te |o so sa
|zva d| te | os ta v| te na to p|om
mjes tu. Na za qr| ja noj mje sa v| -
n| ma s|a ca | u|ja pe c| te •es -
njak | q|j| ve na re za ne na
||s t| ce. Kad su q|j| ve qo to ve.
za ||j te |h sa 150 m| te•nost| u
ko joj se ku vao |o sos. um| je -
saj te qus t|n ra zmu cen u ma |o
vo de | krat ko pro ku vaj te.
PO SLÜ Zl vA NJE
Lo sos u v| nu s q|j| va ma mo ze
se po s|u z| t| uz s| ro ke re zan ce.
SA vJET
Ümjes to sh| ta ke q|j| va mo ze te
upo tr| je b| t| bu ko va •e.
Lo sos u vi nu s glji va ma
Ma |o sve •a ne eqzo t| ke mo qu
s| do pus t| t| | po •e tn| c|. Ovaj je
re cept sa mo na |z q|ed mno qo
s|o ze n| j| ne qo sto u stvar nos t|
jest. lma •e. dob|cete na ro •|t
okus pr| re d| te || na ovaj na •|n
|o so s za dvo je.
Tek po s|je dnj|h qo d| na | kod
nas se mo ze na c| svje z |o so s.
Pra v| je |zbor za po ro d| •na
oku p|ja nja | s|av |ja.
Odres ke d| vno q ru z| •as toq
|o so sa ste ta je un| st| t| pre tje -
ra nom ter m| •kom pr| pre -
mom. b| |o kuva njem b| |o
pe •e njem. Na m|r n| cu ne
umo tava mo u pe kpa p|r sa -
mo ra d| ku var ske za •u dnos -
t|. ne qo | zboq pra kt| •nos t|:
ku va ce se u v|as t| t|m so ku.
Da od ob| •ne su pe mo ze te
ne kom ma |om taj nom u•| n| t|
•u do. poznato je oda vno.
Ov dje vam ot kr| va mo ka kvo
|zne na de nje s ma |o |o so sa |
do br|h za •| na mo ze te pr| re d| -
t| •ak | u |na •e qo to vo po snoj
su p|.
Lo sos u {ko ljka ma
Ka na pei
s di mlje nim lo so som
Su pa s di mlje nim lo so som
lako kra san. d| m|je n| b| |o sos
vje ro va tno uv| jek |mao |st|
okus. Da ta ko ne os ta ne. pod -
sje ca mo na je dnos ta vne. a |z -
vrsne uma ke ko j| ma ce te mu
do da t| no vu no tu.
SAS TOJ Ol (ZA 4 OSO BE)
150 q d| m|je noq |o so sa
150 q kre ke ra s |a nom | su sa -
mom
100 q íran cus koq h|jeba
100 q ra ze voq h|jeba
50 q ma s|a ca
100 q s|r noq na ma za
|| mun
Za ukra sa va nje:
1 ve z| ca m|a doq |u ka
1 ve z| ca rot kv| ce
3 k| se |a krastavca ||| po|a svje -
zeq kras tav ca
50 q ka pa ra
ko par
v|a sac
Za umak od re na | v|as ca:
100 q k| se |oq vrhnja
1 ka s| ka re na
1 ka s| •| ca || mu no voq so ka
2 ka s| ke svje ze na sjec ka noq
v|as ca
PPl PPE MA
Ko ma d| ce d| m|je noq |o so sa
po ka paj te s ne ko || ko ka p| || mu -
no voq so ka. Sta v| te qa na kre -
ke re. h|jeb ob|| ko van u ma |e
za |o qaj •| ce ||| kr| ske íran cus -
koq h|jeba ko je ste pret ho dno
na ma za || ma s|a cem ||| s|r n|m
na ma zom. Ükra s| te qa na re za -
n|m po vrcem | s| tno na sjec ka -
n|m za •|n sk|m b| |jem. Sve
sas toj ke za umak po m| je saj te
ne po sre dno pr| je po s|u z| va nja.
PO SLÜ Zl vA NJE
Ka na pee s d| m|je n|m |o so som
po s|u z| te uz umak od re na |
v|as ca.
SA vJET
Po ze |j| mo ze te na ka na pee
sta v| t| ma |o ka v| ja ra.
Opis i po ri je klo: Di mlje ni lo sos
ide alan je u kom bi na ci ji s ki se lim ja bu ka ma i
agru mi ma, dok je na re zan i din stan uz do da tak
ma sla ca i vrhnja odli ~an uz tjes te ni nu.
Odra sli lo sos ri ba je ko ja `i vi u mor skoj, a
mri jes ti se u ri je ~noj ili je zer skoj vo di, ima blis -
ta vobi je li sto mak, sre brnas te bo ko ve, a le |a su
mu siv kas to sme |e bo je. Evrop ski lo sos du ga ~ak
je 60 cm, a ri jet ko mo `e na ras ti i do 1,5 m. Te `ak
je 6 do 8 kg, ali kat kad mo `e te `i ti i do 50 kg.
Me so mu je nje `noru `i ~as te ili na ran d`as to -
crve ne bo je i izvan re dno fi nog oku sa. Nje go va
ikra ko ris ti se za izra du crve nog ka vi ja ra, odno -
sno kao za mje na za izvor ni rus ki tip be lu ga, ko ji
se pri pre ma is klju ~i vo od je se tri -
ne ikre. Na tr`i {te do la zi u svje -
`em sta nju, smrznut, kon zer vi san,
a kao po se bna de li ka te sa mo `e se
na }i di mljen.
Lje ko vi tost: Lo sos,
kao i tu na, sar di na, sku {a i ha rin -
ga, sa dr`i obi lje ome ga-3 ma snih
ki se li na dra go cje nih za zdrav lje,
zbog ~e ga je po tre bno obezbijediti
nji ho vu zas tu plje nost u pre hra ni, a
nu tri ci onis ti pre po ru ~u ju naj ma nje
je dnom se dmi ~no jes ti ri bu bo ga tu ome ga-3 ma -
snim ki se li na ma.
To su vi {es tru ko ne za si }e ne ma sne ki se li ne
ko je ima ju ra zli ~i ta po zi ti vna dje lo va nja na ljud -
ski or ga ni zam: spu {ta ju ni vo uku pnih ma sno }a u
krvi, a po se bno LDL fra kci je, re du ci ra ju }i "si ro -
vin sku" osno vu za stva ra nje ma snih pla ko va u
krvnim `i li ca ma. Kao izra zi to bioa kti vne mate-
rije pro du `ava ju vri je me gru {a nja krvi. Ima ju
po zi ti vnog uti ca ja na upal ne pro mje ne (kod ar tri -
ti sa i dru gih re umat skih bo les ti) i }elijsku odbra -
nu tki va te za ras ta nje ra na.
Ima ju izra zi to pro fi la kti ~no
dje lo va nje kod ra znih de ge ne ra ti -
vnih bo les ti i kar ci no ma. Po zi ti -
vno uti ~u na ne ke obli ke
de pre si je.
Lo sos kon zer vi san u vo di bo -
ga ti ji je ome ga-3 ma snim ki se li -
na ma u odno su na lo sos
kon zer vi san u ulju. Naj bo lji na ~in
uno {e nja ome ga-3 ma snih ki se li -
na jest re do vno kon zu mi ra nje ri -
ba ko je je sa dr`e.
Ku po va nje i ~u va nje: Pri ku po -
vi ni lo so sa naj va `ni je je da ri ba bu de svje `a. Ka -
ko je ri ba ve oma osje tlji va na nes tru ~no
skla di {te nje, pa zi te gdje je ku pu je te. Lo sos mo ra
le `a ti na le du ili u ras hla dnoj vi tri ni na tem pe ra -
tu ri od -1 do +2 °C.
Ako je ~itav, svje ` lo so s pre po zna }e te po ja -
snom sjaj nom oku, ispu p~e nom po put po lu ku -
gle, po svje `im crve nim i vla `nim {krga ma, po
glat koj i sjaj noj ko `i ko ja ni je slu za va, te po ~vr-
stom me su. Naj bo lje je lo so sa ku pi ti is to g da na
kad ga `e li te pri pre mi ti, pa ne ka bu de u fri `i de ru
do pri pre ma nja. Ako ve} mo ra te, ~u vaj te ga naj -
vi {e 24 sa ta na tem pe ra tu ri do + 2 °C.
Lo sos mo `ete ku pi ti u ne ko li ko obli ka - za -
mrznu ti lo sos, ci je li ili u {ni cla ma, a di mlje ni fi le
lo so sa na re zan na tan ke plo {ke na }i }e te u va -
kuu mi ra nom, za mrznu tom pa kova nju; te ve oma
ci je njen i skup, di mlje ni i su {e ni lo sos, na ra vno
bez kos ti i s ko `om sa mo s je dne stra ne.
Ru `i ~as to ili
na ran d`as to crve no
me so lo so sa,
svje `e, za mrznu to
ili di mlje no,
pri pre mlje no
na ra zli ~i te na ~i ne,
uvi jek je de li ci ja
Ri ba ~i ji ukus
ne ma gre {ke
10 qfubl!31. 7. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: STUPlDNO,
TONOGPAM, ETlMONl, PAL, PD, lLAM, APA, LlT, KPOS, lZETA,
ZAPADlTl, ACA LUKAS, TlL, COL, OJAÐENlK, PANlJE, O.
VLADA
TUÐINACA
STVAR
STVORENA
RUKOM
ZITELJKA
GRADA
ADENA
JUGOISTOK
{KRAT.)
NOMINA-
TIV
{KRAT.)
PRKOS
OTROVAN
PLIN
OSTROG
MIRISA
BILO
KAKAV
ORGAN U
GRLU
COVJEKA,
MANDULE
AKTER,
UCESNIK
RIMSKI:
500
GLUMICA
SABLJIC
GRADIC U
CADU
{EA..)
CEBAD
BAKE
{DALM.)
BILIJAR-
SKI STAP
ZBOG
TOGA
OTPUS-
TANJE S
POSLA
NATRIJ
DIO
OTPLATE
KREDITA
JEDNO
GEOMET-
RIJSKO
TIJELO
VOLT
DEMINUTIV
OD KOLA
GRCKO
SLOVO
NALET,
NASRTAJ
LICE
KOVANOG
NOVCA
UPALA
SLUZO-
KOZE
NEKOG
ORGANA
VRSTA
PAPAGAJA
OSTRVO
BOSNJ-
ACKO
M. IME
RIJEKA U
KENIJI
{T. VA)
NEMAN,
AZDAJA
CRNACKO
PLEME U
NIGERIJI
PERIODI-
CNA
RIJEKA U
ALZIRU
ITEM
{KRAT.)
IZRAEL
VRSTA
PTICE
1. SLOVO
SAKU-
PLJAC
SMOLE
Dal ma ti nac bi ci klis ta
Pos to je mno ge dre si ra ne
`ivo ti nje ko je zna ju vo zi ti
bi cikl, ali ovaj ja pan ski
dal ma ti nac zaista je ne {to
po se bno.
^i ni se da za is ta u`iva u
vo`nji. Klip po gle daj te na
YouTu beu pod na zi vom
"Ja pa na ra ma Clip Dal ma -
ti an Ri ding a Bi ke.mpg".
Le de no ku gla nje
U po tra zi za lje tnim os -
vje`enjem, Ja pan ci su se
do sje ti li ku gla nja u le du.
U no vom spor tu oku {a lo
se i sta ro i mla do, me |u -
tim tur nir je bio krat kog
vi je ka jer se sva opre ma
ras to pi la.
Klip pod na zi vom "Ice
bowling" po gle daj te na
YouTu beu.
Far ma
Kad ~o vjek ra di na far mi
}ur ki, sva ka kve ide je mu
pa dnu na pa met.
Ta ko je ovaj Tur ~in do -
{ao na ide ju odr`ati ma li
go vor.
[to je naj ~u dni je, }ur ke
su se ra do oda zva le.
Smi je {ni klip po gle daj te
na Yo uTu beu pod na zi -
vom "Ala dar' dan Secim
Vaa tle ri".
Ko je izmi slio mo bil ni te le fon?
Mar tin Ku per je 1973.
go di ne izmi slio mo bil ni
te le fon dok je ra dio za
"Mo to ro lu". Sho dno to -
me, Mar tin je imao ~ast
i da prvi oba vi raz go vor
pu tem mo bil nog te le fo -
na, te je na zvao svog ri -
va la u kom pa ni ji "Bell
La bo ra to ri es", re kav {i
"D`oj, zo vem te sa pra -
vog mo bil nog te le fo na".
Prvi mo bil ni te le fon je iz gle dao mno go dru ga ~i je od da -
na{ njih mo der nih spra va. Tek de set go di na ka sni je mo bil -
ni te le fo ni su pos ta li ko mer ci jal ni ka da je "Mo to ro la"
pred sta vi la te le fon dyna TAC, ko ji je ta da ko {tao 3.500
do la ra.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Prvi snim ci
Mje se ca
Na da na{ nji
dan 1964. go di -
ne ame ri ~ka sve -
mir ska le tje li ca
"Ran ger 7" oda -
sla la je na Ze -
mlju prve
snim ke Mje se ca u kru pnom pla nu. To je
bi la prva ame ri ~ka le tje li ca ko ja je uop -
{te us pje la do }i do Mje se ~e ve po vr{i ne i
po sla ti nje ne fo to gra fi je, dok je so vjet ska
"Lu na 3" jo{ 1959. go di ne us pje la iz bli za
sni mi ti ta mnu stra nu Mje se ca. Obje ove
le tje li ce, kao i sve os ta le ko je su po sla te
do 1966. go di ne, a od ko jih mno ge ni su
us pje le do kra ja iz vr{i ti mi si ju, na kra ju
su uda ri le u tlo. Na ime, prva le tje li ca ko -
ja je us pje la sle tje ti na Mje sec bi la je
"Lu na 9" kra jem ja nu ara 1966. go di ne.
So vje ti su opet bi li u pre dnos ti jer je
ame ri ~kom "Sur veyoru 1" me ko spu {ta -
nje us pje lo tek tri mje se ca ka sni je.
Ko je je naj ve }e os trvo na svi je tu?
Gren land, te ri -
to ri ja Kra lje vi ne
Dan ske, je naj ve -
}e os trvo na svi je -
tu, ko je se
pros ti re na
2. 175. 600 km².
Gren land je i naj -
ve }a za vi sna te ri -
to ri ja, ko ja od
1979. go di ne ima
lo kal nu auto no -
mi ju. Na os trvu
se ta ko |e na la zi i
naj ve }i na ci onal ni park. Oko 81 od sto po vr{i ne je pre kri -
ve no le dom, a sko ro svi sta no vni ci `ive u fjor do vi ma na
ju go za pa du ostrva, ko je ima bla`u kli mu.
De nis Di dro, fran cus ki
pi sac i fi lo zof, is ta knu ta li -
~nost do ba pro svje ti telj stva
i gla vni ure dnik {i rom svi -
je ta po zna te "En ci klo pe di -
je", umro je na da na{ nji
dan 31. ju la 1784. go di ne.
Vi jek pros vije }e nos ti je
uobi ~a jen na ziv za do ba u
ko me je `ivio i stva rao Di -
dro i nje go vi is to mi{ lje ni ci,
upra vo zbog ve li kog do pri -
no sa te orij skoj iz gra dnji te -
me lja no vog bur`oas kog po ret ka. Bor ba
ko ju je on vo dio za po bje du svo jih ide ala
se odvi ja la pro tiv fe udal nog ap so lu ti zma i
re li gio znog kon zer va ti vi zma, a sred stva
ko ja je upo tre blja vao su sku plja nje svih
ide ja no ve fran cus ke fi lo zof ske mi sli. Bio
je ne umo ran sa ku plja~ i in te li gen tan pro -
pa ga tor u bur nim vre me -
ni ma pre dre vo lu ci onar ne
mo nar his ti ~ke Fran cus ke.
Nas ta ju }a bur`oas ka kla sa
je ima la u nje mu svog ide -
olo ga i idej nog vo |u. Sem
to ga, Di dro je bio izu ze tan
or ga ni za tor, upo ran i vri je -
dan {to je bio na ~in da
stvo ri to li ko dje la i da, za -
je dno sa Da lam be rom, iz -
da sve to mo ve
"En ci klo pe di je". Za to ga
je Vol ter na zvao Pan to fil (Sve lju bac). I po -
red ra da na "En ci klo pe di ji" Di dro je stva -
rao mno ga dru ga dje la, me |u ko ji ma su
ro ma ni "Ka lu |e ri ca", "Fa ta lis ta @ak i nje -
gov go spo dar", dra ma "Ne za ko nit sin",
"Sa lo ni", dje lo o kri ti ~kom os vrtu na pa ris -
ke umje tni ~ke izlo `be...
Umro De nis Di dro
Kem brid`, naj pres ti `ni ji fa kul tet na svi je tu
Ale ksan dar STI JA KO VI]
ni ver zi tet u Kem bri d`u je je dan od
naj sta ri jih i naj po zna ti jih uni ver zi te ta u
svi je tu i oku plja stu den te iz ci je log svi -
je ta. Osno van je 1209. i ove go di ne
pro slav lja 800 go di na ra da, a pre ma
za dnjem ran gi ra nju fa kul te ta u Evro pi,
Kem brid` je za uzeo prvo mjes to.
Kem brid` je sta ro uni ver zi tet sko mjes to, admi nis tra ti -
vni cen tar okru ga Kem brid` {aj era. Uda ljen je pri bli `no 80
km sje ve ro is to ~no od Lon do na, okru `en mno go broj nim
ma njim mjes ti ma i se li ma. Izu ze tno je te {ko upi sa ti se na
Kem brid` jer je sto pa pro la znos ti oko osam od sto. Iako je
uni ver zi tet u dr`a vnom vla sni{ tvu, pri ho di od do na ci ja su
oko 7,5 mi li jar di do la ra.
Kan ce lar Uni ver zi te ta je voj vo da od Edin bur ga, a
vi ce kan ce lar pro fe sor Ali son Ri ~ard. Fun kci ja kan ce la -
ra je vi {e sim bo li ~na i pro to ko lar na, dok stvar nu vlast i
uprav lja nje ima vi ce kan ce lar. Ovaj pres ti `ni uni ver zi tet
te`i da po kri je sve oblas ti svo jim is tra`iva ~kim ra dom.
Naj pres ti`ni je ka te dre su me di cin ska, te hni ~ka i ar he -
olo {ka. Ipak, vi {e na gi nje pri ro dnim na uka ma ne go
dru{ tve nim i umje tnos ti ma. Pro ce du ra kon ku ri sa nja na
Kem brid` je ne {to dru ga ~i ja u odno su na os ta le uni ver -
zi te te u Ve li koj Bri ta ni ji - do ku men ta ci ja se pre da je ra -
ni je, a ve }i na kan di da ta bi va po zva na na in ter vju u
ko jem se po se bno cije ni ori gi nal nost mi{ lje nja i kre ati -
vnost. In ter vju pred stav lja dos ta va`nu kom po nen tu u
ocje nji va nju kan di da ta. U okvi ru Kem brid`a na la zi se i
bri tan ski kra ljev ski ko led` Iton, ko ji je osim svih ~la no -
U
Uni ver zi tet u
Ke mbri d`u je
or ga ni zo van
kao
kon fe de ra ci ja
fa kul te ta, a
sas to ji se od 31
fa kul te ta i 150
odje lje nja ko ja
su po tpu no
auto no mna
11 31. 7. 2009. qfubl
S ob z| rom na Mje sec u
va soj osmoj | Sa turn u
ses toj ku c|. dan je kao
stvo ren za osm|s |ja va nje
p|a na ra spo dje |e nov •a n|h sred sta va b| |o
na dne vnom. b| |o na se dm| •nom. b| |o na
mje se •nom n| vou. Za po •e tak ne b| b| |o
|o se da se ma |o po sve t| te | re a| nom sa -
q|e da va nju va seq sta nja na ra •u nu. a da
se ne os|a nja te |su v| se na o•e k| va nja.
Ovan
Mno q| pr| pa dn| c| ovoq
zna ka da nas ce se na c| u
s| tu ac| j| da emo t| vn| je re -
aqu ju kad je o nj| ho v|m
naj b|| z|ma r| je•. Po se bno ste osje t|j| v| na
po ro d| cu | sve sto b| da nas mo q|o da je
uqro z| na ne k| na •|n ||| da va s|m naj m| || j| -
ma pred stav |ja pro b|em sk|o n| ste da do -
z| v| te || •no. Mo zda to va s|m naj dra z| ma
ne ce b| t| m| |o.
Bik
Mno q| pr| pa dn| c| ovoq zna ka
na c| ce se u nez qo dnoj po z| c| j|
jer su pre ko ra •| || do zvo |je n| || m|t
kad je po tros nja u p| ta nju. Za
sa da mo ze te sa mo da u•| te |z
sop stve n|h qre sa ka. Ne vr| je d|
vam da se |jut|te ||| uop ste osje ca te |o se.
Sto je u•| nje no - u•|njeno je | sa da mo ze -
te sa mo da se po br| ne te da ubu du ce ne
pra v| te ta kve qre ske.
Bli zan ci
v| ste okre nu t| |z|as c| ma
| pro vo du. Pr| mat nad b| |o
•|m da nas |ma ju pr| ja te|j -
sk| su sre t| | v| |m se okre -
ce te kao je d| nom |z|a zu |z do sa dne
sva ko dne vn| ce. va ma ne dos ta je uzbu de -
nje | da nas ste sk|o n| da se po sva ku c| je -
nu upus t| te u ne sto sto b| vam pro m| je n| |o
ru t| nu. Po z| ve za |z|a zak ra do pr| hva ta te.
sto je naj bo |je sto mo ze te da u•| n| te tre -
nu tno.
Rak
Okre nu t| ste po s|u.
ma da n|s te pu n| ra -
dnoq e|a na. Shva ta te
da je ne op ho dno da za vrs| te dne vne oba -
ve ze da b|s te do b| || ze |je ne re zu| ta te. pa
ce te se. |ako bez vo |je. upus t| t| u po s|o -
vne akt| vnos t|. Nas toj te da da nas odra d| te
sve sto vam je na ta pe tu. da b|s te su tra
mo q|| da uz| va te u s|o bo dnom vre me nu |
stva r| ma ko je vo || te.
Lav
Mno q| pr| pa dn| c| ovoq zna -
ka ce se da nas okre nu t| u•e -
nju | uop ste st| ca nju no v|h
zna nja. Za sa da vam po |a z|
za ru kom da se |zbo r| te sa
sv|m na qo m| |a n|m oba ve za -
ma | da do ne se te red u ha os ko j| su oko
vas do br|m d| je |om na pra v| || dru q| |ju d|.
lpak. da se ta kve stva r| ne b| po nav |ja |e
mo ra ce te da na zna •| te qra n| cu ko ju ne
sm| ju da pre du.
Dje vi ca
v| ste po ma |o ne za -
do vo |jn| tre nu tnom s| tu -
ac| jom na |ju ba vnom
p|a nu. O| n| vam se da
ne do b| ja te do vo |jno paz nje | da vas oko -
|| na. kao | par tner. |qno r| se. lako je |s t| na
sa sv|m dru qa •| ja. v| se ne ce te da t| ub| je -
d| t| u su pro tno. Za sa da vam je b| tno da
vas oba s| pa ju kom p|| men t| ma. sto |zos ta -
je | v| odmah stva r| tu ma •| te ne qa t| vno.
Va ga
Ovo je sja jan dan za
|ju bav kad je o on|m pr| -
pa dn| c| ma zna ka ko j|
su u ve z| r| je•. Par tner je
|zu ze tno ro man t| •no ras po |o zen | po ka zu -
je vam svo ju na k|o nost na sve mo qu ce
na •| ne. v| ste. s dru qe stra ne. sre cn| | uz| -
va te. lpak ne za bo ra v| te da je po tre bno
da po vre me no ne k|m s| tn| j|m zna kom
paz nje | uz vra t| te.
[kor pi ja
v| da nas vr| je dno ra -
d| te. Sva ku m| sao da -
je te upra vo po s|u |
akt| vnos t| ma ko je vas
na toj stra n| o•e ku ju.
Za sa da to | n| je ta ko |o se. a|| ma |o paz nje
po sve t| te zdrav |ju. lsu v| se mno qo se da -
je te. a pr| to me ne vo d| te bas do vo |jno ra -
•u na o se b|. pa je |a ko mo qu ce da se
kao prv| zna c| s|a bos t| po ja v| |s crp|je nost
||| •ak ne ka kva upa |a.
Stri je lac
D| van dan za |ju -
bav | uop ste |ju ba -
vne kon ta kte. On|
pr| pa dn| c| zna ka
ko j| su za |ju b|je n| ce se sva ka ko da nas
osje t| t| na ne k| na •|n po ve za n| s vo |je nom
oso bom. Sva k| znak paz nje od par tne ra
kod vas ce da nas |za zva t| p|| mu emo c| ja.
lma te ut| sak da se vas odnos pro du b|ju je
| do b| ja na zna •e nju.
Po tre bno vam je da se
odmo r| te jer ste vec na ko rak
do pos te |je. va se zdrav stve -
no sta nje vam ne do zvo |ja va
da se ne k|m ma |o ja •|m
tem pom upu sta te u b| |o ko j|
v|d akt| vnos t|. Ne op ho dno
vam je da zas ta ne te | za pro -
mje nu se po sve t| te ma |o v| se se b|. a ma -
|o ma nje dru q| ma. Na kra ju kra je va
od qo d| te sve | odmo r| te se.
Ja rac Vo do li ja
Ovo je za vas
jos je dan kraj nje
uzur ban dan.
lma te |su v| se
de sa va nja da b|s te mo q|| da se po sve cu -
je te tr| v| ja| n|m stva r| ma ka kve su |na •e je -
dan d|o va s|h sva ko dne vn|h zb| va nja.
Ne ce te |ma t| vre me na n| da se zbu n| te |||
na pros to uto ne te u ne ko od va s|h kon íu -
zn|h sta nja. sto se |na •e de sa va kad tre -
ba brzo da odre aqu je te | odra d| te ne sto.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
D`o ana
Ro uling
Knji `e vni ca D`o ana
Ro uling, po zna ti ja pod
pse udo ni mom J. K. Ro -
uling, ro |e na je 31. jula
1965. u en gles kom gra -
di }u Je tu. Po zna ta po
se ri ja lu "Hari Poter",
pri je pi sa nja knji ga na -
{la se u ve oma te {koj si -
tu aci ji, do slo vno `i ve }i
od so ci jal ne po mo }i.
Kao di je te je bi la ve oma
za in te re so va na za knji -
`e vnos t i na pros to gu ta -
la knji ge iz oblas ti
nau ~ne fan tas ti ke. Ide ju
za Ha rija Po te ra je do bi -
la slu ~aj no, na pu tu iz
Man ~es te ra u Lon don, a
os ta li li ko vi su se, ka ko
ka `e, na ni za li sa mi od
se be. Ipak, po je di ne si -
tu aci je u knji ga ma su
pot kri je plje ne stva ri ma
iz stvar nog `i vo ta, pa je
Ha ri jev gu bi tak ro di te lja
tra gi ~no opi san u prvoj
knji zi upra vo in spi ri san
~i nje ni com da je za vri -
je me pi sa nja D`o ana iz -
gu bi la maj ku. Kad je o
po dje li ulo ga ri je~, tvrdi
da je svo ja sje }a nja na
dje tinj stvo i se be iz tog
pe ri oda pre to ~i la u lik
dje voj ~i ce Her mi one,
dok su ne ki od nje nih
pri ja te lja iz {kol skih da -
na do bi li ulo ge Ha ri je -
vih pri ja te lja.
va kra ljev ske po ro di ce po ha |a lo i 29 bri tan skih pre mi -
je ra.
Pre ma po pi su iz 2001. go di ne, Kem brid` je bro jao
108.863 sta no vni ka, uklju ~u ju }i i 18.396 stu de na ta.
Uni ver zi tet u Ke mbri d`u je or ga ni zo van kao kon fe de -
ra ci ja fa kul te ta, a sas to ji se od 31 fa kul te ta i 150 odje lje nja
ko ja su po tpu no auto no mna i sa ma odlu ~u ju o pri je mu stu -
de na ta na stu di je. Po nije ti di plo mu sa bi lo kog od tih fa kul -
te ta da nas pred stav lja pla ne tar nu re fe ren cu. Stu den ti ko ji su
za vr{i li ovaj fa kul tet ~es to su na gra |i va ni No be lo vom na -
gra dom, a do sa da su ovo pri zna nje do bi li u svim ka te go ri -
ja ma. Ta ko je u Kem bri d`u stu di ra lo 29 do bi tni ka
No be lo ve na gra de za fi zi ku, 23 do bi tni ka iz me di ci ne, 19
iz he mi je, se dam iz eko no mi je, dva iz knji `e vnos ti i dva
dobitnika No be lo ve na gra de za mir.
Mi si ja Uni ver zi te ta u Kem bri d`u je, ka ko sa mi na vo -
de, da do pri no si dru{ tvu kroz po tra gu za zna njem, obra zo -
va njem i is tra `i va njem na naj vi {em in ter na ci onal nom
ni vou. Ve li ki broj stu de na ta do la zi stu di ra ti na ovaj fa kul te t
pri vu ~e ni nje go vom bo ga tom is to ri jom i re pu ta ci jom kao
je dnom od naj kva li te tni jih us ta no va za sti ca nje zna nja. Je -
dnom ka da se na |e te unu tar zi do va ko le d`a, do ~e ka }e vas
ne obi ~na ti {i na, bes kraj ne tra vna te po vr{i ne, umje tnost ar -
hi te ktu re i osje }aj ne obi ~ne ener gi je ko ja tu vla da.
Pe ter ho use je prvi osno va ni fa kul tet u Kem bri d`u
(1284), dok je King's Col le ge naj po zna ti ji i naj bo ga ti ji od
svih. Pre po zna tljiv po bes pre gle dnoj ka pe li ko ja se uz di `e
pre ma ne bu i za ~i ju je iz gra dnju bi lo po tre bno pre ko je -
dnog vi je ka, ovaj ko led` fas ci ni ra i ne obi ~nim sklo pom
zgra da ko je u sa vr{e noj li ni ji pra te tra vna te po vr{i ne i spa ja -
ju se sa ri je kom u po za di ni. Go di na da na stu di ra nja na
ovom fa kul te tu izno si ~ak i do 40.000 evra. Iako je po ne kad
u s jen ci svog su sje da, fa kul tet Tri ni ti je naj ve }i od svih. Svoj
oti sak u is to ri ji na pra vi la je nje go va pre li je pa ula zna ka pi ja,
kao i bi bli ote ka ko ju je pro je kto vao ser Kris to fer Vren ko ji
je autor i je dne od naj ve }ih hri{ }an skih crka va, lon don ske
crkve sve tog Pa vla. Uni ver zi tet u Kem bri d`u ni je ogra ni ~en
na rad sa mo na ma ti ~nom bri tan skom os trvu, ve} sva ke go -
di ne izme |u 1,5i dva mi li ona kan di da ta u 130 ze ma lja po la -
`e ispi te ko je or ga ni zu je Kem brid`. Ispi ti se or ga ni zu ju na
ra zli ~i tim ni vo ima i tes ti ra ju sve je zi ~ke vje {ti ne. Or ga ni zu -
ju se tri pu ta go di{ nje (u mar tu, ju nu i de cem bru) u or ga ni -
za ci ji Bri tan skog sa vje ta. Kan di da ti ko ji po lo `e ispit
do bi ja ju di plo mu ko ja je neo gra ni ~e nog tra ja nja.
Na Kem bri d`u stu di ra lo 29 do bi tni ka
No be lo ve na gra de za fi zi ku, 23 do bi tni ka
iz me di ci ne, 19 iz he mi je, se dam iz
eko no mi je, dva iz knji `e vnos ti i dva
dobitnika No be lo ve na gra de za mir
Skul ptor na uli ci
va ja kip
Maj kla D`e kso na
Fran cus ki umje tnik @an-Ba tist Se kler va ja skul ptu ru Maj kla
D`e kso na na uli ci, is pred Cen tra "Pom pi du" u Pa ri zu.
Se kler je izja vio da va ja na ja vnom mjes tu ka ko bi ras ki nuo s
"}u ta njem i kon cen tra ci jom" ko je zah tje va ju va ja nje ili sli ka -
nje.
Po nje go vim ri je ~i ma, ja vno mjes to je pri kla dno za rad na
skul ptu ri pop zvi jez de jer je D`e kso no va smrt "po tre sla sva ko -
ga, bi lo da ga je vo lio ili ne".
Umje tnik je u in ter vjuu te le vi zi ji AP jo{ ka zao da se na uli ca -
ma Pa ri za ~es to mo gu vi dje ti sli ka ri, ali ve oma ri jet ko va ja ri.
LON DON - Oso blje Mu ze ja vo {ta nih fi gu ra "Ma dam Ti so" u Lon do nu pri pre ma vo{ta nu fi gu ru
D`e ri Hol pred pre mi je ru nje ne no ve pred sta ve "Dje voj ke s ka len da ra" No ela Kauar da.
D`e ri Hol, biv {a su pru ga Mi ka D`e ge ra, po zna ta je po sce ni ski da nja na po zor ni ci
u ulo zi go spo |e Ro bin son iz pred sta ve "Di plo mac", a i u no voj ulo zi "Dje voj ke s ka len da ra"
mo `e se o~e ki va ti da }e je pu bli ka vi dje ti bez odje }e.
Ame ri ~ki bend "Bac kstre et Boys"
obja vi }e 6. okto bra no vi al bum "This
is Us", pi {e ma ga zin "Bil lbo ard".
Na slo vni sin gl s de ve tog al bu ma
ame ri ~ke gru pe, "Stra ig ht Thro ugh My
He art", mo `e se ~u ti na MySpa ce stra -
ni ci ben da.
Al bum, na ko jem ima 11 nu me ra,
po ja vi }e se po sli je al bu ma "Ne ver Go -
ne" iz 2005, ka da su se ~la no vi gru pe
po no vo oku pi li, i "Un bra ka ble" iz
2007.
Pri je {est
mje se ci ni sam
ni zna la gdje je i {ta je
to Mon te ne gro.
Pa me la An der son,
star le ta
U po slje dnjih
ne ko li ko
mje se ci
go vo rio
je da je ~ist
No vi al bum "Bac kstre et
Boysa" u okto bru
Bare "pao"
zbog kokaina
je va~ vin -
ko va ~kog
b e n d a
" Ma j k e "
Go ran Ba -
re uha p{en
je u za gre -
ba ~kom na se lju Za pru |e u
Ba lo ko vi }e voj uli ci zbog po -
sje do va nja opoj nih dro ga. Pje -
va ~a su le gi ti mi sa li po li caj ci u
ci vi lu, te im je on sam pre dao
10 nor ma be la i po la gra ma
ko ka ina.
Ba re je no} pro veo u pri -
tvo ru, a dan po sli je pri ve den
je u Pre kr{aj ni sud. Kri mi na -
lis ti ~ka obra da sli je di.
Kon tro ver zni pje va~ ima
iza se be du gu is to ri ju u`i va nja
opoj nih dro ga. Pri je dva
mje se ca pre do zi rao se na
klu pi ci u je dnom za gre ba -
~kom na se lju na kon {to je
u lo kal noj apo te ci tra `io
apa uri ne bez do ktor skog
re cep ta.
Pje va~ je u po slje dnjih
ne ko li ko mje se ci vi{e pu ta
izjav lji vao ka ko je ~ist, te da
}e se us ko ro ri je {i ti za vi snos ti
od dro ge.
P