QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3948 • NEDJELJA 2. AVGUSTA 2009.
INTERVJU
Ko so ro va
}e vi {e
bri nu ti o
ma nji na ma
ALE KSAN DAR
TOL NAUER,
PRED SJE DNIK
SA VJE TA ZA
NA CI ONAL NE
MA NJI NE
HRVAT SKE
str. 9!i :
NA LICU MJESTA
Ka me nom
po go |en
ba sis ta
PRE KI NUT KON CERT "DU BI OZA
KO LE KTI VA" NA "EX-YU ROC KS"
FES TI VA LU U KRU PI NA VRBA SU
DOGA\AJI
str. 6
U pu cnja vi
ubi jen
mla di}
Krva vi obra ~un is pred lje tne ba {te "Skaj" u Trebinju
UBI JEN JE
KRSTI VO JE - KI KO
MI JO VI], A
U NJE GA JE PU CAO
BO RI SLAV TA SO VAC
TA SA, KO JI JE NA KON
TO GA PO BJE GAO.
OBA SU ODRA NI JE
PO ZNA TA PO LI CI JI
str. 5i 6
Od bu kve
ko ja ho da
os ta la sa mo
le gen da
^U DO U SE LU PRI BI NI]
KOD TE SLI ]A ODAVNO JE
ZABORAVLJENO
Na pu te vi ma div lja ju
i vo ze bez do zvo la str. 21!i 22
Go to vo sva kog vi ken da
naj ma nje je dna sao bra }aj ka u BiH
str. 27!i 28
Mjesto pucnjave
F
O
T
O

N
N
F
O
T
O

N
N
2 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Da nas pro test
u Tasov~i}ima
^A PLJI NA - Po ljo pri vre dni -
ci iz Her ce go va ~ko -ne re tvan -
skog i Za pa dno her ce go va ~kog
kan to na na ja vi li su za da nas
mir ni je dno ~a so vni pro test u
mjes tu Ta sov ~i }i kod ^a plji ne.
Pro tes ti }e, ka ko su po ja sni li,
bi ti odr`a ni s ci ljem da bi upo -
zo ri li na ve oma te {ko sta nje u
ko jem se na la ze zbog uvo za
ogro mne ko li ~i ne stra nih po -
ljo pri vre dnih proi zvo da u BiH.
"Pro tes ti ra mo zbog ogro mne
ko li ~i ne uve ze nih po ljo pri vre -
dnih proi zvo da iz dru gih ze -
mlja u na {u ze mlju zbog ~e ga
na {a ro ba pro pa da", re kao je
pred sta vnik po ljo pri vre dni ka iz
^a plji ne Pe ro Jur ko vi}.
On je do dao da je na do ma -
}em tr`i {tu pre vi {e uvo zne ro -
be ko ja je lo {a i ne kva li te tna, te
da ne pos to je ade kva tne mje re
nje nog ulas ka u BiH. (Fe na)
Na pre dak
u po tra zi
za ha {kim
bje gun ci ma
BEO GRAD - Ra sim Lja ji},
pred sje dnik Na ci onal nog sa vje ta
za sa ra dnju s Ha {kim tri bu na -
lom, oci je nio je da je u po slje -
dnjih go di nu da na pos ti gnut
zna ~a jan po mak u po tra zi za
obo ji com pre os ta lih ha {kih op -
tu `e ni ka, ali da je ha p{e nje Rat -
ka Mla di }a ap so lu tni pri ori tet.
"U po sle dnjem pe ri odu broj
in for ma ci ja, obim sa zna nja ko -
je ima mo i za Mla di }a i za Go -
ra na Ha d`i }a da le ko je ve }i,
ne go {to je to bio slu ~aj ra ni je.
Spro vo di mo sve akti vnos ti kao
da su ha {ki op tu `e ni ci ov de",
re kao je Lja ji}.
Is ta kao je da u ovom tre nut ku
u po tpu nos ti ne ma ju sa zna nja
da se oni si gur no na la ze na te ri -
to ri ji Srbi je, ali da sa ra |u ju sa
slu `ba ma bez bje dnos ti svih ze -
ma lja ili ve }i ne ze ma lja u raz -
mje ni in for ma ci ja.
"Na{ pri ori tet jes te Mla di},
ra di mo i na lo ci ra nju Ha d`i }a",
re kao je Lja ji}. (Be ta)
Slu `en po men
ubi je nim
Her ce gov ci ma
BEO GRAD - Nje go vo vi so -
ko preo sve {ten stvo vla di ka
hvos tan ski Ata na si je Ra ki ta ju -
~e je u ma loj crkvi sve tog Sa ve
na Vra ~a ru u Beo gra du slu `io
pa ras tos za 850 Srba, ugla -
vnom `e na, dje ce i sta ra ca iz
Pre bi lo va ca u Her ce go vi ni, ko -
je su us ta {e ubi le 1941. go di ne,
kao i za oko 50 Srba stra da lih u
pro {lom ra tu u BiH 1992. go di -
ne.
U crkvu-krip tu u Pre bi lov ci ma
1991. go di ne ro dbi na po gi nu lih
po lo `i la je kos ti vi {e od 4.000
Srba ko je su us ta {e ba ci le 1941.
go di ne u ja me oko ^a plji ne,
Sto ca i ^i tlu ka, me |u ko ji ma su
naj po zan ti je [ur ma na ~ka ja ma i
Bi vo lje brdo. (Srna)
Doga|aji
A. [U[ NJAR
SA RA JE VO - Vi {e oso ba je po vri je |e -
no, od ko jih dvi je te {ko, u pu cnja vi ko ja se
do go di la ju ~e uju tro oko 4.40 u klu bu
"The Club" u Uli ci mar {a la Ti ta, pot vr|e -
no je u MUP-u Kan to na Sa ra je vo.
Iz po li ci je je sa op {te no da je pri je pu -
cnja ve do {lo do tu ~e u ko joj je u~es tvo va lo
vi {e oso ba. Bi lja na Jan dri}, por tpa rol Kli ni -
~kog cen tra Uni ver zi te ta u Sa ra je vu, ka za la je
da se lje ka ri bo re za `i vot Ane ra Hu si }a (32).
"Aner Hu si} je jo{ u ope ra ci onoj
sa li. Ima ra ne od me ta ka u pre dje lu vra ta,
gru dnog ko {a i trbu ha i u te {kom je sta nju.
Te {ko je po vri je |en i Amer Ha d`i ome ro vi}
(39) ko ji ima ra nu od met ka u pre dje lu li je ve
nat ko lje ni ce, a u tu ~i mu je po vri je |e na i gla -
va. Aziz Ra ma da no vi} (42) imao je la k{e ra -
ne na gla vi i on je pu {ten. Ju tros u 11 sa ti
po li ci ja je do ve zla i Edi na Ha d`e li }a (27) s
fra ktu rom kos ti de sne ru ke", ka za la je Jan dri -
}eva, do dav {i da se po li ci ja na la zi u kru gu
Kli ni ~kog cen tra i is pred ope ra ci one sa le.
U po li ci ji su ka za li da je uvi |aj
za vr{en ali da jo{ ne zna ju uzrok tu ~e. Svi
u~e sni ci u tu ~i su iden ti fi ci ra ni, a slo bo de su
li {e ni H.E. (27), K.M. (37), H.A. (34), J.T.
(39) i R.A. (37).
"Po li ci ja je u klu bu pro na {la tri odba ~e na
pi {to lja, a u ti je ku su akti vnos ti na pro na las ku
~et vrtog pi {to lja ko ji je na kon tu ~e odne sen s
mjes ta do ga |a ja i sa kri ven. O ovom do ga |a ju
je oba vi je {te no Kan to nal no tu `i la{ tvo u Sa ra -
je vu i is tra ga je u to ku. Po li ci ja je za dr`a la
o~e vi ce i u~e sni ke u tu ~i ra di sa slu {a nja i nas -
tav lja se rad na ras vje tlja va nju ovog do ga |a -
ja", sa op {te no je iz po li ci je. Ne zva ni ~no
sa zna je mo da u~e sni ci u pu cnja vi ni su odra -
ni je po zna ti po li ci ji.
Pu cnja va u klu bu "The Club" u Sa ra je vu
Dvo je te {ko povri je |e nih
Kri mi nal ce iz BiH i
Hrvat ske tre ba pri ves ti
SA RA JE VO - Mi nis tars tvo
prav de BiH pri hva ti }e ini ci ja ti -
vu Vla de Hrvat ske o iz mje ni
Spo ra zu ma sa BiH o me |u so -
bnom iz vr{a va nju sud skih
odlu ka o kri vi ~nim dje li ma, ko -
ja }e one mo gu }i ti kri mi nal ci ma
da se {ti te dvoj nim dr`av ljan -
stvi ma, re kao je ju ~e Sr|an Ar -
na ut, za mje nik mi nis tra prav de
BiH.
On je do dao da ne zna da li je
ini ci ja ti va ve} sti gla u Mi nis tar -
stvo prav de BiH jer je vi kend, ali
je sva ka ko o~e ku je.
"U sva kom slu ~a ju, ini ci ja ti va
je do bra i sve ze mlje u re gi ji tre ba
da pri hva te tu ini ci ja ti vu jer is ti
pro blem ima mo i sa Srbi jom i
Crnom Go rom. Ne mo `e se pri -
hva ti ti si tu aci ja da op tu `e ni u
Hrvat skoj pro na |e slo bo du u BiH
i obra tno. To me tre ba sta ti ukraj i
kri mi nal ce tre ba pri ves ti", re kao
je Ar na ut.
On je do dao da zbog tre nu tnog
sta nja vi {e od 200 oso ba iz BiH i
Hrvat ske izmi ~e prav di.
"Pre ma in for ma ci ja ma iz pro {le
go di ne, oko 40 oso ba iz BiH ko je
tra `i po li ci ja po bje glo je u Hrvat -
sku. Ova ini ci ja ti va po dra zu mi je -
va da }e dr`a vni sud pri hva ti ti
pre su du dru ge ze mlje. Ini ci ja ti va
je do bra i o~e ku je mo da u na re -
dnih nekoliko mje se ci sli ~an ugo -
vor po tpi {e mo i sa Srbi jom i
Crnom Go rom", re kao je Ar na ut.
Po slje dnji slu ~aj iz bje ga va nje
ka zne za hva lju ju }i dvoj nim
dr`av ljanstvi ma do go dio se pri je
tri mje se ca ka da je Bra ni mir Gla -
va{, osu |e ni ra tni zlo ~i nac iz
Hrvat ske, na {ao uto ~i {te u BiH.
A.[.
@e na va ra pen zi one re
Uha p{e ni nar ko-di le ri
BEO GRAD - Pri pa dni ci MUP-a Srbi je uhap si li su kri mi nal nu
gru pu ko ju je or ga ni zo vao Fa ruk Ka dri}, a ko ja se du `e vri je me
ba vi la ne do zvo lje nom proi zvo dnjom, dr`a njem i stav lja njem u pro -
met opoj nih dro ga i fal si fi ko va njem nov ca na te ri to ri ji Srbi je, BiH,
Bu gar ske i ze ma lja za pa dne Evro pe.
"Po li ci ja je u beo grad skom na se lju Ba no vo brdo, pri li kom pri mo pre -
da je ki lo gra ma he ro ina uhap si la Dra ga na Su pi }a (35), Sa {u Ko mle no vi -
}a (48) i Lju dmi lu Li lo vu (39)", sa op {te no je iz MUP-a Srbi je.
Dro ga, spa ko va na u dva pa ke ta od po po la ki lo gra ma, pro na |e na je
pri li kom pre gle da vo zi la re no klio beo grad skih re gis tar skih ozna ka, ko -
jim je uprav ljao Ko mle no vi}.
Pri li kom pre tre sa Ka dri }e ve ku }e pro na |e na je ve }a ko li ~i na la `nog
nov ca u apo eni ma od 200 evra i 100 do la ra, pi {tolj CZ bez do zvo le,
oko 20.000 evra, te ve }i broj te le fo na i kar ti ca.
Ka dri} je ha p{en 2006. go di ne, kao or ga ni za tor kri mi nal ne gru pe ko ja
se ba vi la kri ju m~a re njem nar ko ti ka, tek stil ne i te hni ~ke ro be, zbog ~e ga
se pro tiv nje ga i os ta lih ~la no va tre nu tno vo di pos tu pak pred Po se bnim
odje lje njem Okru `nog su da u Beo gra du.
Su pi} je, ta ko |e, ra ni je ha p{en zbog ne do zvo lje ne proi zvo dnje, dr`a -
nja i stav lja nja u pro met opoj nih dro ga u RS i BiH, zbog ~e ga je iz dr`a -
vao za tvor sku ka znu od ~e ti ri go di ne i {est mje se ci. (Srna)
Zbog tre nu tnog
sta nja vi {e od
200 oso ba iz BiH i
Hrvat ske izmi ~e prav di
Vesna DUKA
TRE BI NJE - Krsti vo je - Ki ko Mi jo vi} (30) iz
Tre bi nja ubi jen je u no }i izme |u pet ka i su bo te is -
pred lje tne ba {te "Skaj" u Sta rom gra du, na Trgu
Tra vu ni je u Tre bi nju. Na nje ga je pu cao Bo ri slav
Ta so vac Ta sa (28) iz Tre bi nja, ko ji je na kon to ga
po bje gao.
U pu cnja vi je te {ko ra njen i Si me un Du ~i} (36), a
la k{e po vre de su za do bi li mla di }i [.N. i V.D.
Sve se de si lo oko jedan sat iza po no }i pred lje tnom
ba {tom "Skaj", na kon za vr{et ka kon cer ta "Ama de us
benda", ka da su se gos ti ugla vnom ra zi {li. Mi jo vi} je,
tvrde o~e vici, bio u ba {ti, ali se ne zna da li je tu bio i
Ta so vac i ka ko je do {lo do pre pir ke, iako je po zna to da
su i ra ni je njih dvo ji ca ima li ra zmi ri ca i tu ~a.
Mi jo vi} je ra ni je op tu `i vao Ta sov ca da mu
je u vazduh di gao mo tocikl ka va sa ki 10. apri la pro {le
U pu cnja vi
Ubi jen je Krsti vo je
- Ki ko Mi jo vi}, a u nje ga je
pu cao Bo ri slav Ta so vac
Ta sa, ko ji je na kon to ga
po bje gao. U pu cnja vi je
te {ko ra njen i Si me un
Du ~i} (36), a la k{e
po vre de su za do bi li
mla di }i [.N. i V.D.
BI JE LJI NA - Pred sje dnik bi -
je ljin skog Udru `e nja pen zi one -
ra Slav ko Pan te li} upo zo rio je
da se u Bi je lji ni po ja vi la `en ska
oso ba ko ja od pen zi one ra na
pre va ru uzi ma no vac la `no se
pred stav lja ju }i da je iz Udru `e -
nja.
Pan te li} je po ja snio da je, pre ma
opi su je dnog pen zi one ra, ri je~ o
"si tnoj, crnoj `en skoj oso bi".
On je re kao da je tog pen zi one ra
u pe tak u nje go vom sta nu po sje ti -
la `e na la `no se pred stav lja ju }i i
nu de }i mu po mo}.
"Ona je od nje ga tra `i la odre |e -
na do ku men ta na osno vu ko jih bi,
na vo dno, bi la ra zma tra na mo gu -
}nost da mu bu de do di je lje na po -
mo} od Udru `e nja pen zi one ra. U
me |u vre me nu, dok joj je do nio
~a {u vo de, `e na je odni je la nov ~a -
nik u ko jem je bi lo 60 KM, kao i
dio do ku men ta ci je", re kao je Pan -
te li}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, pen zi -
oner je po tpi sao i ne ki bjan ko
obra zac ko ji mu je da la ta `e na, a
na osno vu ko jeg bi, ka ko mu je
re kla, mo gao do bi ti kre dit.
"O sve mu je oba vi je {te na po li ci -
ja ko ja je ve} re ago va la, te se na -
da mo da }e ta `e na bi ti
pro na |e na", re kao je Pan te li} i
ape lo vao na gra |a ne da "ne na sje -
da ju na ta kve i sli ~ne po sje te", jer
}e Udru `e nje, ako ne {to or ga ni zu -
je, oba vi jes ti ti pen zi one re na vri -
je me.
O.S.
Pri je
pu cnja ve
do {lo do
tu ~e u
ko joj je
u~es tvo va lo
vi {e oso ba
Klub "The Club"
F
O
T
O

D
@
.

T
O
R
C
H
E
Krva vi obra ~un is pred lje tne
3 Doga|aji 2. 8. 2009. ofekfmkb
Po vri je |en
u ek splo zi ji
SA RA JE VO - Se mir Mus ta -
fi} (22) iz Ha d`i }a pre ksi no}
je oko 20 sa ti te {ko po vri je |en
u ek splo zi ji ne po zna te na pra ve
dok je sje kao drva u Mi {e vi }i -
ma, sa op {te no je iz MUP-a
Kan to na Sa ra je vo.
"Jo{ ni smo si gur ni da li se
ra di o na ga znoj mi ni ili je ri je~
o ne koj dru goj ek splo zi vnoj
na pra vi. Po vri je |e ni je u te -
{kom sta nju i za to jo{ ne mo -
`e mo sa zna ti {ta sve stvar no
de si lo", re kli su u po li ci ji.
Bi lja na Jan dri}, por tpa rol
Kli ni ~kog cen tra Uni ver zi te ta
u Sa ra je vu, re kla je da je Mus -
ta fi} van `i vo tne opa snos ti.
"Mus ta fi} je do ve zen u te -
{kom sta nju sa vi {e po vre da
od ek splo zi vne na p ra ve po ci -
je lom ti je lu. Ope ri san je i tre -
nu tno je van `i vo tne
opa snos ti", do da la je Jan dri }e -
va.
A.[.
Uvre dlji vi
gra fi ti u Li vnu
LI VNO - Na zgra di Na ro -
dnog uni ver zi te ta u Li vnu po -
no vo su ispi sa ni gra fi ti
ne pri mje re nog i uvre dlji vog
sa dr`a ja - ve li ko slo vo "U", u
~i joj se sre di ni na la ze krst i
po ru ke "An te Go to vi na he roj"
i "Ne }e mo za bo ra vi ti Vu ko -
var".
Gra fi ti su ispi sa ni crnim
spre jem na tri spo ljna zi da
zgra de pre ma grad skom par -
ku, sto ti nak me ta ra od zgra de
kan to nal nog MUP-a, a po ja vi li
su se sa mo ne ko li ko da na na -
kon {to su ra dni ci ko mu na lnog
pre du ze }a na zah tjev op {tin -
ske Slu `be za pri vre du i in spe -
kcij ske po slo ve fa sa dnom
bo jom pre ma za li ra ni je ispi sa -
ne uvre dlji ve gra fi te.
Gra fi ti, ko ji vri je |a ju i oma -
lo va `a va ju pri pa dni ke ma -
njin skih na ro da u li vanj skoj
op {ti ni, Srbe i Bo{ nja ke, ispi -
sa ni su i na spor tskoj dvo ra ni
"Da li bor Per ko vi} Da li", na
zi do vi ma de vas ti ra nog Par ti -
zan skog gro blja i ne kim de -
vas ti ra nim stam be nim i
po slo vnim obje kti ma u Li -
vnu. (Srna)
Po tu kli se
u cen tru
Ba nja lu ke
BA NJA LU KA - Je dno li ce
je po vri je |e no u tu ~i ~e ti ri
oso be, ko ja se ju ~e uju tru do -
go di la u cen tru Ba nja lu ke, na
par kin gu kod ho te la "Pa las",
pot vr|e no je u CJB Ba nja lu ka.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je
u tu ~i la k{e po vri je |en Je len -
ko Bo go je vi} (22) iz Ba nja lu -
ke. Go spa Ar se no vi},
por tpa rol CJB Ba nja lu ka, re -
kla je da je Po li cij skoj sta ni ci
Cen tar Ba nja lu ka ju ~e u 4.30
do jav lje no da je kod ho te la
"Pa las" do {lo da na ru {a va nja
ja vnog re da i mi ra.
"Ka da su pri pa dni ci po li ci je
oti {li na li ce mjes ta, ni su za te -
kli ni ko ga, ali su na kna dno
do {li do sa zna nja o ko me se
ra di. Pro tiv li ca ko ja su u~es -
tvo va la u tu ~i bi }e po dne sen
zah tjev za po kre ta nje pre kr{aj -
nog pos tup ka", re kla je Ar se -
no vi }e va.
D.S.
Vijesti
E. DUV NJAK
SA RA JE VO - Sva ki pe ti u mje se cu bi ubu -
du }e, dok tra je re ce si ja, mo gao bi ti ori jen tir za
is pla tu pen zi ja u Fe de ra ci ji BiH, re kao je ju ~e
Za rif Sa fi}, por tpa rol PIO/MIO FBiH.
Do sa da je is pla }i va na ugla vnom sva kog
prvog u mje se cu, a Sa fi} obja{ nja va da vi {e ne ma
re zer vnih sred sta va u PIO/MIO.
"Pri je smo ako se i ne sa ku pi do vo ljno sred -
sta va do prvog u mje se cu mo gli na mi ri ti pet do
go di ne. Bu du }i da je mo tor bio par ki ran is pred ra -
dnje bo ja i la ko va, nje go vom ek splo zi jom je iza -
zva na ve li ka pa lje vi na i ma te ri jal na {te ta. Mi jo vi}
je na kon to ga op tu `i vao Ta sov ca da mu je ra ni je
pri je tio da }e to u~i ni ti.
Oba mla di }a su odra ni je bi la po zna ta or ga ni -
ma go nje nja. Ta so vac je bio ha p{en, pa pu {ten u
pro {lo go di{ njoj ope ra ci ji "Le otar", u ko joj je, zbog
su mnje na or ga ni zo va ni kri mi nal, u Tre bi nju uha -
p{en ve li ki broj li ca.
Iako je Trg Tra vu ni je, na ko me se
na la zi i Osman-pa {i na d`a mi ja, kon stan tno pod po -
li cij skom pri smo trom, a po li ci ja je tre ba la obez bje -
|i va ti i ovaj nas tup po zna tog ben da, Ta sov cu je
ipak po {lo za ru kom da po bje gne s li ca mjes ta, os -
ta viv {i za so bom, tvrde o~e vi ci, pra vo krva vo po -
pri {te.
Bi lja na Bo gda no vi}, por tpa rol Op {te bol ni ce
Tre bi nje, pot vrdi la je da je Mi jo vi} na kon pu cnja ve
u tre binj sku Slu `bu hi tne me di cin ske po mo }i do -
ve zen bez zna ko va `i vo ta, pa mu je sa mo kon sta to -
va na smrt ko ju je prou zro ko va lo pet pros trel nih
ra na.
"Si me un Du ~i}, ko ji je ho spi ta li zo van na Hi -
rur {kom odje lje nju Op {te bol ni ce u Tre bi nju za do -
bio je tri pros trel ne ra ne i to dvi je u li je voj
pot ko lje ni ci i je dnu u de snoj nat ko lje ni ci i sta bil nog
je zdrav stve nog sta nja", do da la je Bo gda no vi }e va.
Me di cin skim pre gle domje ut vr|e -
no da su sve po vre de kod Du ~i }a na ne se ne iz va -
tre nog oru `ja.
Mla di }i [.N. i V.D. za do bi li su la k{e po vre de i
pu {te ni su ku }i, a nji ho ve po vre de ni su bi le na na -
se ne va tre nim oru `jem, ve} su nas ta le vje ro va tno
zbog pa da ili uda ra ca.
Lje tna ba {ta "Skaj" ju ~e je bi la za tvo re na.
Za rif Sa fi}, por tpa rol PIO/MIO FBiH
Dok tra je
re ce si ja, pen zi je
pe tog u mje se cu
ubi jen mla di}
Mi jo vi} i
Ta so vac
odra ni je
po zna ti
po li ci ji
{est mi li ona iz re zer vi, ali tih re zer vi vi {e ne -
ma. Tu je i op te re }e nje sa be ne fi ci ra nim ili ta -
ko zva nim voj nim pen zi ja ma, ko je je vi {e od
18.000", re kao je Sa fi}.
Do da je da je is pla ta sa prvog na
pe ti po mje re na i zbog Za ko na o do pri no si ma.
"U nje mu sto ji da ne ma pla te za po sle ni ma
dok se ne upla ti do pri nos za PIO, a to je sva -
kog prvog u mje se cu i mi ne ma mo vre me na
da is tog da na obra ~u na mo pen zi je i da po ~ne
is pla ta. U Fe de ra ci ji BiH ima 350.000 pen zi -
one ra. [to se ti ~e sma nje nja ko efi ci jen ta,
odno sno pen zi ja, mi slim da do to ga ne }e do }i
u na re dnom pe ri odu jer o~e ku je mo da Vla da
FBiH ispu ni svo je oba ve ze pre ma PIO/MIO",
re kao j e Za ri f Sa fi }, por t pa rol Za vo da
PIO/MIO FBiH.
Mje se ~no za is pla tu pen zi ja tre ba 132 mi -
li ona KM.
"Kao {to je po zna to, bi li smo spre mni da
su tra or ga ni zu je mo de mon stra ci je u ve li kom
bro ju gra do va, jer je bi la na jav lje na mo gu -
}nost sma nje nja pen zi ja", re kao je Omer
Ome re fen di}, pred sje dnik Sa ve za udru `e nja
pen zi one ra/umi rov lje ni ka FBiH.
Do da je da do uma nje nja pen zi ja ni je do -
{lo i da su sto ga de mon stra ci je sa mo od go di li
i to u kon sul ta ci ji s lje ka ri ma.
"Te {ko nam sve ovo pa da. Jer od
350.000 pen zi one ra, njih 180.000 je s mi ro vi -
na ma ko je izno se 296 KM. Ako ho }e te u pro -
cen ti ma, 75 pos to pen zi one ra `i vi u zo ni
ek stre mnog si ro ma {t va, ne ma ju {ta da je du",
ogor ~en je Ome re fen di}.
Is ti ~e da ne ma ri je ~i ko ji ma se mo gao
opi sa ti stres ko ji su "do `iv lja va li po slje dnjih
da na zbog stra ho va nja da }e se iona ko nis ke
pen zi je sma nji ti".
Vi {e ne ma
re zer vnih
sred sta va u
PIO/MIO FBiH
Oko 75 od sto
pen zi one ra ne ma
{ta da je de
FO TO D@. TOR CHE
ba {te "Skaj" u Trebinju
Mjes to pu cnja ve
FO TO NN
Lje tna ba {ta "Skaj"
ju ~e je bi la za tvo re na
4 Doga|aji ofekfmkb!2. 8. 2009.
Da nas Ilin dan
BA NJA LU KA - Srpska pra -
vo sla vna crkva (SPC) i pra vo -
sla vni vjer ni ci pro slav lja ju
da nas pra znik Sve tog pro ro ka
Ili je - Ilin dan, ko jim SPC ~i ni
po men tom sta ro za vje tnom pro -
ro ku.
Sve ti Ili ja je bo go vi dac i ~u -
do tvo rac, ro dom iz ple me na
Aro no va iz gra da Te svi ta, zbog
~e ga se jo{ zo ve i Te svi }a nin.
Sve ti Ili ja je svo jim pro ro ko -
va nji ma upo zo ra vao na rod na
po slje di ce mo ral nog po srnu }a,
po pu {ta nja vje re u je dnog bo ga
i oda va nja ido lo po klon stvu. Ve -
li kim ~u de si ma Ili ja je do ka zao
si lu i vlast Bo `ju.
Za tvo rio je ne bo i ki {a ni je
pa da la tri i po go di ne, a ognjem
s ne ba za pa lio je `rtvu Bo gu
svo me. Na ovaj pra znik ne va lja
ra di ti u po lju da grad ne bi uni -
{tio usje ve, a grom uda rio u ku -
}u. Od Ilin da na no }i i ju tra
pos ta ju hla dni ji. Svet ku je se u
da nu ka da se mi je nja vri je me,
do po dne je lje to, a od po dne je -
sen, za to se od tog da na vi {e ne
ku pa u ri je ci. (Srna)
Po ~i nje "Zvor ni ~ko
kul tur no lje to"
ZVOR NIK - Kon cer ti ma Ta nje Mo de ra to i gru pe "Crve na
ja bu ka" da nas }e u Zvor ni ku po ~e ti tra di ci onal na ma ni fes ta -
ci ja "Zvor ni ~ko kul tur no lje to", ko ja }e tra ja ti do 8. av gus ta.
Iz Or ga ni za ci onog odbo ra ove ma ni fes ta ci je na jav lje no je da }e
na otvo re noj po zor ni ci Grad ske pla `e bi ti odr`a no ne ko li ko kon -
ce ra ta, pro mo ci ja knji ga, ra znih pred sta va i dru gih kul tur nih sa -
dr`a ja.
U okvi ru "Zvor ni ~kog kul tur nog lje ta" bi }e pro mo vi sa na edi ci ja
"Ri zni ca srpske du ho vnos ti", auto ra Mi le Pa ji }a uz pra tnju or kes -
tra i etno gru pe "Ri zni ce", kao i mo no dra ma "Ti tov taj ni dne -
vnik", glum ca Mi len ka Pa vlo va. (Srna)
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Tra di ci onal ne ma ni fes ta ci je ko je se
odr`a va ju u Bi je lji ni po vo dom sla ve op {ti ne 9. av gus -
ta, po zna ti je kao Pan te lin ske sve ~a nos ti, po ~e le su u
pe tak "Da ni ma grmlja vi ne", odno sno de fi le om mo to -
ciklis ta kroz grad.
Za lju blje ni ci u dvo to ~ka {e iz Slo ve ni je, Hrvat ske,
Nje ma ~ke, Aus tri je i ze ma lja ju go is to ~ne Evro pe na pla -
tou is pred sa bor ne crkve u Bi je lji ni pri pre mi li su i strit
{ou ko ji je izveo Ma |ar Veg To ma{je dan, jedan od po -
zna tih svjet skih mo to ci klis ta. U okvi ru "Da na grmlja vi -
ne" odr`an je i kon cert na lo ka ci ji Pet je ze ra u ko jem su
u~es tvo va li "Li men", "Strejt de par tment", "Re gi na" i
"Vul kan" iz Pan ~e va.
Po red mo to ci klis ta u Bi je lji ni su se oku pi li i pla ni na ri
na dva na es tom po re du su sretu pla ni na ra RS pod na zi -
vom "Ta vna 2009" a ko ji oku plja oko 200 u~e sni ka iz RS
i pla ni na ra iz Srbi je, Slo ve ni je, Hrvat ske i Nje ma ~ke.
Naj ve }u pa` nju po sje ti la ca pri vla ~i "Drin ska
re ga ta" za ko ju se ju ~e do 10 ~a so va pri ja vi lo oko 1.000
u~e sni ka i u ko joj u~es tvu je vi {e od 100 plo vi la. Start re -
ga te je bio u 10 ~a so va na {ljun ka ri "Mi lo {e vi}" u Ja nji, a
Dra go Ris ti}, {ef Od sje ka ci vil ne za {ti te Bi je lji na, je ka -
zao da je cilj re ga te Pa vlo vi}a most. Is ta kao je da je uku -
pna di oni ca oko 20 ki lo me ta ra i pod sje tio da je ovo tre }a
po re du re ga ta ko ja se odr`a va u Bi je lji ni.
U or ga ni za ci ji u~es tvu ju Dr`a vna gra ni ~na po li ci ja,
CJB Bi je lji na, Ro ni la ~ki klub "Pan te ri" i Slu `ba hi tne po -
mo }i dok su no si oci or ga ni za ci je "Drin ske re ga te 2009"
Op {tin ski {tab ci vil ne za {ti te i Tu ris ti ~ka or ga ni za ci ja Bi -
je lji ne, a po kro vi telj je bi je ljin ska op {ti na.
Pan te lij ske sve ~a nos ti se nas tav lja ju i da -
nas ka da }e se obi lje `i ti sla va mje sne za je dni ce Ja nja s
tra di ci onal nim ilin dan skim va {a rom.
Dra gan SLA DO JE VI]
MOS TAR - Dvo ji ca mas ki ra nih ra -
zboj ni ka, na oru `a ni auto mat skim pu {ka -
ma "ka la{ nji kov", po ku {a li su ju ~e uju tru
oplja ~ka ti po slo vni cu Uni kre dit ban ke u
Mos ta ru, ali ih je u to me na kon kva ra vo -
zi la ko jim su do {li spri je ~io sud ski po li ca -
jac ko ji ra di na osi gu ra nju Kan to nal nog
su da, a ko ji se na la zi u bli zi ni po slo vni ce te
ban ke.
O~e vi ci su is pri ~a li da su plja ~ka {i oko
10.30 u{li u po slo vni cu Uni Kre dit ban ke u
Uli ci kar di na la Ste pin ca i od slu `be ni ka ban ke
otu |i li ne po zna tu ko li ~i nu nov ca, na kon ~e ga
su po ku {a li da po bje gnu auto mo bi lom, ali zbog
kva ra ni su us pje li da ga upa le, pa su po ~e li da
bje `e.
O~e vi ci su ta ko |e na ve li da je sud ski po li -
ca jac, ko ji ra di na osi gu ra nju zgra de Kan to nal -
nog su da, uhva tio je dnog od ra zboj ni ka, dok je
dru gi uspio da po bje gne.
Ne ko li ko sto ti na me ta ra od
ban ke slu `be ni ci osi gu ra nja ban ke pro na {li su
odba ~e nu vre }i cu u ko joj se na la zio ukra de ni
no vac, a za dru gim ra zboj ni kom ju ~e se tra ga -
lo. Ka ko sa zna je mo, vo zi lo mar ke ford, ko jim
su se plja ~ka {i do ve zli pred ban ku, ukra de no je
u pe tak. Na mjes tu do ga |a ja ju ~e su bi li pri pa -
dni ci po li ci je ko ji su pre uze li uhva }e nog ra -
zboj ni ka i pri ve li ga u pros to ri je MUP-a na
kri mi na lis ti ~ku obra du. Uvi |aj na mjes tu do ga -
|a ja iz vr{i li su pri pa dni ci Kri mi na lis ti ~ke po li -
ci je, a o sve mu je oba vi je {ten i de `ur ni
kan to nal ni tu `i lac.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da su
pri pa dni ci mos tar ske po li ci je pro na {li vi {e ma -
te ri jal nih do ka za, me |u ko ji ma su i auto mat ska
pu {ka i gu me ne ru ka vi ce. Sre }ko Bo{ njak, por -
tpa rol MUP-a Her ce go va ~ko-ne re tvan skog
kan to na, ju ~e se ni je jav ljao na na {e po zi ve.
Av di ja Ab du la ji, vla snik ukra de nog vo zi la
ko jim su se plja ~ka {i do ve zli pred ban ku, re kao
je da je auto mo bil ku pio pri je tri da na.
"Evo, za mi sli te, ja u pe tak na ve ~er pri ja vio
kra |u vo zi la, a ma lo pri je me zo vu i ka `u da su
ra zboj ni ci s mo jim vo zi lom po ku {a li oplja ~ka ti
ban ku", re kao je Ab du la ji.
Ju ~e je na kon za vr{e nog uvi |a ja vo zi lo
ko jim su se do ve zli plja ~ka {i pre ve ze no u krug
Po li cij ske upra ve Mos tar ra di vje {ta ~e nja, na -
kon ~e ga }e bi ti vra }e no vla sni ku.
Is ta po slo vni ca Uni kre dit ban ke u
Mos ta ru oplja ~ka na je i sre di nom fe bru ara ove
go di ne. Ra zboj ni ci su ta da us pje li uze ti izme |u
30.000 i 40.000 ma ra ka, a po tom po bje }i.
Vo zi lo ko jim
su se plja ~ka {i
do ve zli
pred ban ku,
ukra de no
u pe tak
Po ku {aj plja ~ke Uni kre dit ban ke u Mos ta ru
Kvar na autu spri je ~io
bi jeg plja ~ka {a
Po ~e lo obi lje `a va nje Pan te lij skih sve ~a nos ti u Bi je lji ni
Drin ska re ga ta
oku pi la 1.000 u~e sni ka
Pi ja ni bh.
dr`av lja nin po ku {ao
da ukrade audi
ZA DAR - Pi ja ni pe de se to go di{ nji dr`av lja nin BiH ukrao je u pe -
tak na ve ~e kod auto bus ke sta ni ce u Za dru od sta no vni ka tog gra da
vo zi lo audi 80, ali ga je po li ci ja ubrzo uhva ti la i pri ve la na kri mi na -
lis ti ~ku obra du.
Po ku {aj kra |e se do go dio u pe tak oko 22.50 u za dar skoj Uli ci kra lja
Tvrtka, ka da je bh. dr`av lja nin pod dej stvom al ko ho la is ko ris tio ne pa` -
nju 47-go di{ njeg Za dra ni na i na krat ko mu otu |io ot klju ~an auto mo bil.
Po li ci ja ga je uhva ti la 10 me ta ra od mjes ta kra |e. (Agen ci je)
Uku pna di oni ca re ga te
oko 20 ki lo me ta ra
Sud ski
po li ca jac
uhva tio
je dnog od
ra zboj ni ka,
dok je dru gi
uspio da
po bje gne.
Ne ko li ko
sto ti na me ta ra
od ban ke
slu `be ni ci
obezbje|e nja
ban ke
pro na {li su
odba ~e nu
vre }i cu u
ko joj se
na la zio
ukra de ni
no vac
Po slo vni ca
Uni kre dit ban ke
Drin ska re ga ta
5 Doga|aji 2. 8. 2009. ofekfmkb
Pro fe si onal nost
Pro fe si onal na kom pe ten tnost bi tre ba lo da bu de je dan od klju ~nih fa -
kto ra pri li kom izbo ra kan di da ta za dr`a vne fun kci one re, ali se ovaj kri -
te ri jum, o ~e mu svje do ~e mno gi pri mje ri, do sa da u BiH ~es to
za ne ma ri vao.
Zbog to ga ni je ne obi ~no da se, na pri mjer, na fun kci ji mi nis tra za pi ta -
nja bo ra ca i in va li da Od bram be no-oslo bo di la ~kog ra ta na la zi ne ka da{ -
nji pro fe sor fi zi ~kog va spi ta nja.
Da pi ta nje pro fe si onal nos ti ipak tre ba sta vi ti u prvi plan, te na po zi ci je
re sor nih mi nis ta ra pos tav lja ti lju di ~i je je obra zo va nje i ra dno is kus tvo
kom pe ten tno fun kci ji ko ju }e obav lja ti, pot vr|u je i slu ~aj smi je nje nog
mi nis tra bez bje dnos ti BiH.
Na ime, Ta rik Sa do vi}, ko ji je
done da vno obav ljao fun kci ju
mi nis tra bez bje dnos ti BiH, po
za ni ma nju je in `enjer ar hi te ktu -
re, {to se te {ko mo `e do ves ti u
ve zu s fun kci jom ko ju je obav ljao. ^i nje ni ca da je iza se be os ta vio pri li -
~no ha oti ~no sta nje s ra zlo gom je do ve la u pi ta nje i kri te ri jum pro fe si -
onal nos ti pri li kom izbo ra bu du }eg mi nis tra bez bje dnos ti. Me |u tim, da
SDA sve ma nje ma ri za pi ta nje pro fe si onal nos ti pot vr|u ju kan di da ti ove
stran ke za mi nis tra bez bje dnos ti, Ha lid Ge njac, po za ni ma nju gi ne ko log,
i Se nad [e pi}, ina ~e pro fe sor is to ri je.
Te {ko je za mi sli ti da bi se na ~e lu mi nis tar stva ko je obav lja naj ve }i dio
po slo va u vezi s be zvi znim re `i mom naj bo lje sna {li lju di ova kvog obra -
zo vnog pro fi la, na ko ji ma je pritom i oba ve za da is pra ve gre {ke smi je -
nje nog mi nis tra.
Ta kve gre {ke mo `da se i ne bi de {a va le uko li ko bi pro fe si onal nost,
odno sno obra zo va nje i ra dno is kus tvo po je di nih li ca bar pri bli `no od go -
va ra lo dr`a vnim fun kci ja ma ko je obav lja ju.
ZA ILI PROTIV
Pi {e:
Ta nja [I KA NJI]
Pi ta nje
pro fe si onal nos ti tre ba
sta vi ti u prvi plan
Dra gan SLA DO JE VI], Je le na BA BI]
BA NJALU KA - Kon cert ben da "Du bi oza
ko le ktiv", ko ji je tre balo da bude odr`an u
sklo pu "Ex-YU Roc ks" fes ti va la u Kru pi na
Vrba su, kod Ba nja lu ke, pre ki nut je u pe tak
na ve ~e na kon {to je ne ko li ko po je di na ca iz pu -
bli ke ka me njem ga |a lo ~la no ve tog ben da.
Na kon sa mo tri od svi ra ne pje sme, Ve dran
Mu ja gi}, ba sis ta "Du bi oza ko le ktiva", po go |en je
ka me nom u gla vu, na kon ~e ga je bend na pus tio
bi nu.
"Iz pu bli ke je za vri je me nas tu pa 'Du bi oza
ko le ktiva' ne ko ba cio ka men, a ba ~e ne su jo{ i
plas ti ~ne fla {e na pu nje ne ka me njem. Ka men je
po go dio u ~e lo ba sis tu tog ben da, Ve dra na, a na -
kon to ga oni su pres ta li sa svir kom. Ve dran je
krva rio, ali je po vre da sa ni ra na", obja sni la je Lji -
lja na Pre dra go vi}, ko or di na tor Par tner skog omla -
din skog pro gra ma, ko ji je or ga ni za tor "Ex-YU
Roc ks" fes ti va la.
Pre dra go vi }e va je is ta kla da je zbog ne mi log
do ga |a ja or ga ni za to ri ma veoma `ao, jer je do ta da
prvi fes ti val ski dan obi lje `i la po zi ti vna atmo sfe ra.
"Ve }i na pu bli ke je osu di la taj do ga -
|aj. Bi lo je ~ak i onih ko ji su mi sli li da je 'Du bi oza
ko le ktiv' bi nu na pus ti o iz ne kih dru gih ra zlo ga. Mi
smo kao or ga ni za to ri tu `ni zbog sve ga to ga. Ra -
zma tra mo mo gu }nost da to kom dru ge ve ~e ri fes ti -
va la ja vno osu di mo taj do ga |aj i obra ti mo se
pu bli ci s obja{ nje njem {ta se za pra vo de si lo", re -
kla je Pre dra go vi }e va.
Bra no Ja ku bo vi}, ~lan ben da "Du bi oza ko le -
ktiv", re kao je da ga ne in te re su ju ra zlo zi zbog ko -
jih se do go dio taj in ci dent.
"Kon cert je po ~eo fe no me nal no, ali je ot pri li -
ke pet kre te na to sve uni {ti lo ba ca ju }i ka me nje.
Mu ja gi} je za do bio ra nu po red oka. Ap so lu tno me
ne in te re su ju ra zlo zi, i ono {to je naj bo lje je da je
nekoliko hi lja da lju di ko ji su do {li na kon cert u`i -
va lo u odli ~noj atmo sfe ri. Svi mi za je dno smo
pos ta li ta oci ne ~i je glu pos ti", ka zao je Ja ku bo vi}.
On je po hva lio or ga ni za ci ju fes ti va la,
na gla siv {i da je sve bes pri je kor no iz gle da lo.
"Tre ba ra zu mje ti i or ga ni za to re, ulaz je bio
slo bo dan i mo `e do }i bi lo ko, ta ko da je veoma te -
{ko kon tro li sa ti ma su od tri-~e ti ri hi lja de lju di. Je -
dnos ta vno, je dna glu post to tal no je po kva ri la
atmo sfe ru i oko 50 lju di nam je do {lo da se izvi -
nja va zbog ta mo ne kih bu da la ko je su na pra vi le
glu post. Mi }e mo si gur no po no vo do }i u Ba nja lu -
ku", re kao je Ja ku bo vi}.
A, ka da je bend si {ao sa bi ne, pu bli -
ka je bi la ra zo ~a ra na.
"Vo lim slu {a ti 'Du bi ozu' i ra zo ~a ra la sam se
ka da je svir ka pre ki nu ta. [te ta da svi ispa {ta ju
zbog ne ko li ko po je di na ca. Sra mo ta", re kla je Mil -
ka Ja kov lje vi}, je dan od po sje ti laca fes ti va la.
Na kon sat vre me na pa uze, na bi nu je iza {ao
du go o~e ki va ni ma ke don ski "Ko ~a ni or kes tar" i
na pra vio, kao {to se i o~e ki va lo, odli ~nu atmo sfe ru.
Pu bli ka je uz zvu ke tru be u`i va la na re dnih sat
vre me na dok su svi ra li svo je hi to ve "Si ki si ki ba -
ba", "Us ti us ti ba ba" i mno ge dru ge.
Pri je "Du bi oza ko le ktiva" svi ra li su bendovi
"Sa si" iz Sre bre ni ce, "No ktam bu les" iz Pa ri za i
"Vu neny" iz Mos ta ra. Za si no} je bio na jav ljen
nas tup ben do va "Le tu {tu ke" i "Obo je ni pro gram".
Osve {ta na
crkva u
Zvorniku
ZVOR NIK - Nje go vo
vi so ko preo sve {ten stvo
vla di ka zvor ni ~ko-tu zlan -
ski Va si li je ju ~e je u Ce ru,
kod Zvor ni ka, osve {tao i
bla go si ljao no vo iz gra |e nu
crkvu po sve }e nu Sa bo ru
Srba sve ti te lja.
"Mo li mo se za one ko ji
nas vo de ka bo ljoj bu du -
}nos ti da pra vil no uprav -
lja ju ri je ~ju Bo`ije is ti ne
me |u svo jim na ro dom",
re kao je vla di ka Va si li je.
Vla di ka Va si li je ~es ti tao
je vjer ni ci ma Ce ra ko ji su
po mo gli gra dnju crkve i
pri ni je li dar na sla vu ime -
na Bo`jeg i svog spa se -
nja.
Vla di ka zvor ni ~ko-tu -
zlan ski re kao je vjer ni ci -
ma da se ~u va ju
po mo dar stva ovog svi je ta,
da ih ne za pljus ku ju ta la si
ko ji do la ze sa ra znih stra -
na do no se }i no ve ne ga ti -
vnos ti, ko ji ma po ku {a va ju
da zbri {u sve ono {to je
vije ko vi ma ta lo`eno u na -
{em na ro du. (Srna)
Na gra |e ne
naj lje p{e ru ko tvo ri ne
S. TA SI]
PRI JE DOR - Ru ~no izra |e ni stol -
nja ci Mil ke Mi ljko vi} i Mi re De sni ce
naj lje p{i su i na jo ri gi nal ni ji ek spo na ti
na pre ksi no} za vr{e noj dvo dne vnoj
etnoma ni fes ta ci ji "Zla tne ru ke Pot ko -
zar ja".
Nji ma su za osvo je no prvo i dru go
mjes to, kao i Udru `e nju "Te odo ra" za mo -
tive ra |e ne na bo ca ma kao tre }e pla si ra -
nim, na sve ~a nos ti za tva ra nja do di je lje ne
di plo me i nov ~a ne na gra de od 100 KM.
^lan stru ~ne ko mi si je za izbor
naj lje p{ih ra do va na ovoj ma ni fes ta ci ji
Ma ri ja Ra da ko vi} je is ta kla da je ko mi si ja
ima la pu ne ru ke po sla, jer je me |u 24
{tan da i 30 izla ga ~a bi lo ve oma kva li te -
tnih ru ko tvo ri na ko je su za slu `i va le pri -
zna nja.
"Ove go di ne odlu ~i li smo da na gra di -
mo i uva `i mo sve ko ji se ba ve ru ~nim ra -
dom i da iza be re mo ek spo na te `i vih
stva ra la ca ko ji naj vi {e od go va ra ju na {oj
tra di ci ji", ka za la je Ra da ko vi }e va.
Pri zna nje za naj lje p{e ure -
|en {tand do bi le su Mi ra Ta na si} iz Zvor -
ni ka i Na da Ke si} iz Pri je do ra, dok je
Udru `e nje Ukra ji na ca "Ve sel ka" na gra |e -
no pri zna njem za uku pan do jam i nje go -
va nje tra di ci je na ci onal ne ma nji ne, te
za hval ni com za u~e{ }e fol klor noj gru -
pi ko ja dje lu je pri ovom udru `e nju.
U ime na gra |e nih za hva li la je Mil ka
Mi ljko vi}, ko ja je is ta kla da su za hva lju ju -
}i Tu ris ti ~koj or ga ni za ci ji op {ti ne Pri je dor,
or ga ni za to ru ove ma ni fes ta ci je, mno gi vri -
je dni ra do vi, ko ji su go di na ma sta ja li u
ko fe ri ma, ugle da li svje tlo da na. Na sve ~a -
nos ti do dje le pri zna nja na gra |e ni ma i za -
tva ra nja ove ma ni fes ta ci je pri re |en je i
pri go dan kul tur no-umje tni ~ki pro gram.
Tre }u po re du etnoizlo `bu "Zla tne ru ke
Pot ko zar ja" or ga ni zo va la je Tu ris ti ~ka or -
ga ni za ci ja op {ti ne Pri je dor uz po kro vi telj -
stvo op {ti ne Pri je dor, a cilj joj je bio
o~u va nje kul tu re, tra di ci je i obi ~a ja na ro da
Pot ko zar ja.
Ka me nom
po go |en ba sis ta
Mi }e mo
si gur no
po no vo
do }i u
Ba nja lu ku,
re kao
Ja ku bo vi}
Za vr{e na etnoma ni fes ta ci ja
"Zla tne ru ke Pot ko zar ja"
Pri zna nje
za naj lje p{e
ure |en {tand
do bi le su
Mi ra Ta na si}
iz Zvor ni ka
i Na da Ke si}
iz Pri je do ra
Prekinut koncert "Du bi oza
ko le ktiva" na "Ex-YU Roc ks"
fes ti va lu u Kru pi na Vrba su
Naj lje p{i
{tand
Kon cert "Du bi oza
ko le kti va" pre ki nut
je na kon {to je na
bi nu ba ~en ka men i
plas ti ~ne fla {e
na pu nje ne ka me njem.
Ka men je po go dio
ba sis tu u ~e lo, a ka ko
is ti ~u u ben du "svi
za je dno su pos ta li
ta oci ne ~i je glu pos ti"
Svir ka "Du bi oze" po ~e la u do broj atmo sfe ri
FO TO A.^A VI]
Na fes ti va lu do bra za ba va
6 ofekfmkb!2. 8. 2009. Doga|aji
PDV od ju~e
u Hrvat skoj
23 ods to
ZA GREB - PDV se od ju ~e u
Re pu bli ci Hrvat skoj pla }a po
sto pi od 23 od sto, a sve is pla te
pla ta, pen zi ja, os ta lih pri mi ta ka,
is pla te di vi den di ili udje la u do -
bi ti u izno si ma ve }im od 3.000
ku na opo re zi va }e se po se bnim
po re zom po sto pi od dva i ~etiri
od sto.
U "Na ro dnim no vi na ma" (broj
94) objav lje ni su, a ti me stu pa ju
na sna gu Za kon o po se bnom po -
re zu na pla te, pen zi je i dru ge pri -
mit ke, Za kon o iz mje ni Za ko na
o po re zu na do da nu vri je dnost
kao i jo{ ne ko li ko za ko na ko je je
Sa bor do nio ove se dmi ce, a u
ve zi su s re ba lansom dr`a vnog
bud`eta. Za ko nom je, ta ko |e, ut -
vr|e no da u idu }oj go di ni ne }e
bi ti us kla |i va nja pen zi ja pre ma
Za ko nu o penzionom osi gu ra -
nju. (Fe na)
[trpce i da lje
bez stru je
[TRPCE - Di re ktor dis tri bu ci je
Ko sov ske elek troener get ske kor -
po ra ci je u Uro {ev cu Izet Ru {i ti
re kao je da je stru ja uklju ~e na za
15 se la Si ri ni }ke `u pe, osim za
[trpce.
"Stru ja ni je uklju ~e na sa mo sta -
no vni ci ma [trpca, ko je je i op -
{tin sko sje di {te, jer u tom mjes tu
sta no vni ci ni su upla ti li pa u{al od
26 evra za 70 od sto do ma }in sta -
va, ka ko je do go vo re no", re kao je
Ru {i ti. On je is ta kao da }e mo bil -
ni tim KEK-a za na pla tu pa u{a la i
da nas bi ti u [trpcu ka ko bi pre os -
ta li sta no vni ci tog mjes ta mo gli
da izmi re svo je oba ve ze. Oko
13.000 Srba i 3.500 Al ba na ca ko -
ji `i ve u [trpcu i okol nim se li ma
stru ju ne ma od 30. ju na. (B92)
Ubio su pru gu
~is te }i pu {ku
DA NI LOV GRAD - ^e trde se -
tpe to go di{ nji Lju bo Sta ni {i} iz
Da ni lov gra da uha p{en je zbog
su mnje da je iz ne ha ta ubio su -
pru gu Mi li cu, jav lja ju crno gor ski
me di ji.
Tra ge di ja se do go di la u pe tak
na ve ~e u nji ho voj ku }i, a pre ma
prvim ne za va ni ~nim po da ci ma,
su mnja se da je Sta ni {i} us mrtio
su pru gu dok je ~is tio lo va ~ki ka -
ra bin. Pre ma is tom izvo ru, pu {ka
je opa li la i po go di la ne sre }nu `e -
nu u gla vu i ona je po dle gla po -
vre da ma na li cu mjes tu. (Srna)
^e tvo ri ca
ra nje nih
u pu cnja vi
BEO GRAD - U su ko bu dvije
gru pe, u no }i izme|u pet ka i su -
bo te u ka fi }u "In ter me co", u Blo -
ku 44 na No vom Beo gra du, te {ko
su ra nje na dva mu {kar ca, a dvo ji -
ca la k{e.
Iz pi {to lja je ra njen D.L., star
39 go di na. Na nje ga je pu cao
M.^., ko ji je ta ko |e za do bio te `e
tje le sne po vre de. Do pu cnja ve je
do {lo na kon sve op {te tu ~e ko ja je
nas ta la zbog ne pri mje re nog do -
ba ci va nja dje voj ci ko ja je bi la u
dru{ tvu D.L. U tu ~i su ra nje ni i
42-go di{ nji B.L. i 17-go di{ nji
S.L. Sva ~e tvo ri ca pre ve ze na su u
Ur gen tni cen tar, gdje nam je re -
~e no da su uprkos po vre da ma,
svi svje sni i van `i vo tne opa snos -
ti. (B92)
Vijesti
BA GDAD - Mi nis tri od bra ne
Srbi je i Ira ka, Dra gan [u ta no vac
i Ab dul Ka der D`a sim, po tpi sa li
su u Ba gda du Spo ra zum o sa ra -
dnji u oblas ti od bra ne, ko jim je
re gu li sa na pro da ja na oru `a nja i
voj ne opre me iz Srbi je Ira ku i
obu ka ira ~kih voj ni ka u Srbi ji.
[u ta no vac, ko ji je na ~e lu srpske
voj no-pri vre dne de le ga ci je bo ra vio
u dvo dne vnoj po sje ti Ira ku, re kao
je da je taj spo ra zum do bra osno va
za da lju sa ra dnju, kao i da ima
uslo va da Srbi ja, po red na oru `a nja
i voj ne opre me, po nu di Ira ku i dru -
ge uslu ge.
"Irak ula `e ve li ke na po re u iz gra -
dnju svo jih be zbe dno snih stru ktu ra,
uklju ~u ju }i voj sku i po li ci ju", re kao
je [u ta no vac po slije su sre ta s ira -
~kim mi nis trom od bra ne u Ba gda -
du i do dao da "na{ sis tem od bra ne
mo `e da pru `i obu ku i even tu al ne
vje `be ira ~kim sna ga ma be zbje -
dnos ti".
Mi nis tar od bra ne Srbi je je re kao i
da je ira ~kom mi nis tru od bra ne po -
nu dio da se ira ~ki pi tom ci {ko lu ju
na Voj noj aka de mi ji u Beo gra du.
[u ta no vac je ocije nio da je sa ra -
dnja Srbi je i Ira ka u oblas ti od bra ne
"na naj vi {em ni vou", ali je na veo
da ju je po tre bno pro {i ri ti i na
oblast pri vre de.
Mi nis tar je re kao da je ira ~koj
stra ni po nu |e na sa ra dnja u oblas ti
po ljo pri vre de, prije sve ga pro da je
srpskih po ljo pri vre dnih proi zvo da u
Ira ku, i obno ve in fras tru ktu re u toj
ze mlji.
"Irak ~e ka ve li ka re kon stru kci ja.
Pos to ji ve li ki broj pre du ze }a iz
Srbi je ko ja su u~es tvo va la u iz gra -
dnji in fras tru ktu re u Ira ku i ko ja i
dan-da nas ima ju pro je kte ko ji ma
mo gu mno go br`e da obno ve
o{te }e ne obje kte", re kao je [u ta -
no vac. (Be ta)
[u ta no vac: Po nu di li
smo obu ku ira ~kih
voj ni ka u Srbi ji
Na{ sis tem
od bra ne mo `e da pru `i
obu ku i even tu al ne
vje `be ira ~kim sna ga ma
bez bje dnos ti,
re kao [u ta no vac
TE HE RAN - U Te he ra nu je ju ~e pred Re vo lu ci onar nim su dom po ~e -
lo su |e nje sto ti ni de mon stra na ta uha p{e nih zbog u~e{ }a u jun skim pro -
tes ti ma po sli je po no vnog izbo ra pred sje dni ka Ma hmu da
Ahma di ne d`a da za {e fa dr`a ve.
Ka ko jav lja iran ska agen ci ja Fars, na op tu `e ni ~koj klu pi na {le su se broj ne
zna ~aj ne li ~nos ti blis ke re for ma to ri ma me |u ko ji ma je i bli zak sa ra dnik biv -
{eg iran skog pred sje dni ka Mo ha ma da Ha ta mi ja.
Po zi va ju }i se na izvo re blis ke pra vo su |u, zva ni ~na no vin ska agen ci ja Ir na
na ve la je da su me |u op tu `e ni ma oso -
be ko je je po li ci ja sli ka la u tre nut ku
"dok su iz vr{a va le zlo ~i ne".
Lo kal na {tam pa pi {e da su uha p{e ni
~i je su |e nje je ju ~e po ~e lo "u~es tvo -
va li u ne re di ma i da su op tu `e ni za
ugro `a va nje na ci onal ne be zbje dnos ti,
na ru {a va nje ja vnog re da i van dal sko po na {a nje".
Oko 2.000 oso ba uha p{e no je to kom pro tes ta zbog po no vnog izbo ra na
pred sje dni ~kim izbo ri ma 12. ju na Ma hmu da Ahma di ne d`a da za {e fa
dr`a ve.
Rije~ je o naj zna ~aj ni jim an ti vla di nim pro tes ti ma jo{ od Islam ske re vo lu -
ci je 1979. go di ne.
U vi {e dne vnim o{ trim su ko bi ma de mon stra na ta i sna ga re da ko ji su pra ti li
de mon stra ci je po gi nu lo je naj ma nje 30 oso ba.
Ka ra mar ko: Pri ja va
ni je ~e ka la u la di ci
DALJ - Mi nis tar unu tra{ njih po slo va Hrvat ske
To mi slav Ka ra mar ko re kao je ju ~e da kri vi ~na pri -
ja va pro tiv biv {eg mi nis tra od bra ne Be ri sla va Ron -
~e vi }a i nje go vog sa ra dni ka Ive Ba ~i }a u afe ri "voj ni
ka mi oni" ni je "~e ka la u la di ci", ve} da je po dne se na
ka da je pri ku pljen do vo ljan broj re le van tnih ~i nje -
ni ca.
"Na kon pro ve de nih is tra `nih ra dnji ut vr|e no je
pos to ja nje osno va ne su mnje da su po ~i nje ne odre |e ne
kri mina l ne ra dnje u ve zi s na bav kom voj nih ka mi ona.
Kri vi ~na pri ja va je po dne se na ka da je pri ku pljen do vo -
ljan broj re le van tnih ~i njen ca", re kao je Ka ra mar ko u
Da lju.
U pe tak je na jav lje no da }e Kri mi na lis -
ti ~ko odje lje nje MUP-a Hrvat ske po dni je ti kri vi ~ne pri -
ja ve pro tiv poslanika HDZ-a u Sa bo ru i biv {eg mi nis tra
od bra ne Be ri sla va Ron ~e vi }a i nje go vog sa ra dni ka Ive
Ba ~i }a. Ron ~e vi} i Ba ~i} su mnji ~e se za skla pa nje {te -
tnih ugo vo ra u afe ri "ka mi oni".
Pre ma pi sa nju hrvat skih me di ja, Ron ~e vi}
je ugo vor za 39 ka mi ona, vri je dan 34,4 mi lio na ku na,
po tpi sao s fir mom "Euro ka mi on" u de cem bru 2004. go -
di ne. Ugo vo rom s fir mom "Euro ka mi oni", ko ji je po tpi -
san bez kon kur sa, bu d`et Hrvat ske o{te }en za oko 10
mi li ona ku na. Afe ru "ka mi oni" po kre nuo je u ja nu aru
2005. pred sje dnik Hrvat ske Stje pan Me si} to kom pre di -
zbor ne pred sje dni ~ke kam pa nje. (Srna)
Pri ja va po dne se na
ka da je pri ku pljen do vo ljan
broj re le van tnih ~i nje ni ca
BRI SEL - No vi ge ne ral ni se kre tar NA TO-a
An ders Fog Ra smu sen pre uzeo je ju ~e du `nost od
Japa de Hop She fe ra, ko ji sa ~e la za pa dne voj ne
ali jan se odla zi na kon pet i po go di na.
Ra smu se nov zva ni ~ni prvi ra dni dan }e bi ti su tra,
a u uto rak }e prvi put pred sje da va ti sas tan kom Sje ve -
rnoa tlan tskog sa vje ta.
Svjet ski ana li ti ~a ri tim po vo dom ju ~e su oci je ni li
da }e Ra smu sen, "va tre ni pris ta li ca atlan ti zma" - ve za
SAD i Evro pe, ko ji je po dr`ao ame ri ~ku in ter ven ci ju u
Ira ku, ima ti klju ~na dva ne po sre dna za dat ka.
Naj pri je da pru `i do pri nos pre ure |e nju
voj nog i po li ti ~kog us troj stva Atlan tskog sa ve za da bi
ova or ga ni za ci ja bi la u sta nju da se su prot sta vi iza zo -
vi ma sa vre me nog do ba, po se bno te ro ri zmu, ali i obe -
zbje |i va nje izvo ra ener gi je za po tre be Za pa da.
S tim u ve zi bi }e veoma va `no, sma tra ju ana -
li ti ~a ri, da Ra smu sen ubije di mu sli man ski svi jet da ni -
je pro ti vnik isla ma, iako je po dr`ao svo je vre me no
objav lji va nje ka ri ka tu ra o pro ro ku Mu ha me du u dan -
skim me di ji ma.
"Av ga nis tan }e pred stav lja ti 90 od sto iza zo va no -
vog ge ne ral nog se kre ta ra NA TO-a", na vo di list "Fi ga -
ro" mi{ lje nje bri tan skog Cen tra za evrop sku re for mu,
"po se bno za to {to }e ima ti vrlo ne po pu la ran za da tak
da pri vo li vla de ~la ni ca NA TO-a da po ja ~a ju svoj do -
Na kon {to je Jap de Hop She fer
Ra smu sen
Kro ko dil
uspa ni ~io
pu tni ke u
avi onu
KA lPO - M|a d| kro ko d|| |za -
zvao je op stu pa n| ku me du
pu tn| c| ma |e ta kom pa n| je
Eqypt A|r |z Abu Da b| ja u Ka -
|ro kad je m|r no pro se tao av| -
onom. Zqro ze n| pu tn| c| vr| sta ||
su | v| ka || kad su v| dje || kro ko -
d|| •| ca. O|a no v| po sa de us pje ||
su qm| zav ca da stje ra ju u
uqao | uhva te qa. (Srna)
Ana li ti ~a ri
sma tra ju da
je od klju ~ne
va `nos ti da
Ra smu sen ubije di
mu sli man ski
svi jet da ni je
pro ti vnik isla ma,
iako je po dr`ao
svo je vre me no
objav lji va nje
ka ri ka tu ra
pro ro ka
Mu ha me da
Po ~e lo su |e nje
u~e sni ci ma
jun skih pro tes ta
Na op tu `e ni ~koj
klu pi na {le su se broj ne
zna ~aj ne li ~nos ti
blis ke re for ma to ri ma
Pris ta li ca je sna `ni je sa ra dnje
NA TO-a i Evrop ske uni je
2. 8. 2009. ofekfmkb 7 Doga|aji
Umrla biv {a
pred sje dnica
Fi li pi na
Ko ra son Aki no
MA NI LA - Biv {a pred sje -
dnica Fi li pi na Ko ra son Aki no
(76) umrla je ju ~e po sli je du ge i
te {ke bo les ti, sa op {ti la je nje na
po ro di ca.
Aki nova je bo lo va la od ra ka
de be log cri je va, ko ji joj je us ta -
nov ljen u mar tu pro {le go di ne, i
bi la je pod vrgnu ta he mo te ra pi ji i
ope ra ci ji, a u bol ni cu je pri mlje -
na u ju nu po sli je gu bit ka ape ti ta.
Vi jest o smrti Ko ra son Aki no
sa op {tio je njen sin, se na tor Be -
ni njo Aki no, na na ci onal noj te le -
vi zi ji.
Ti je lo Ko ra son Aki no izlo `e no
je u ka to li ~koj {ko li "De La Sa -
le" u Ma ni li od ju ~e na ve ~e do
po ne dje ljka, 3. av gus ta.
Ona }e bi ti sa hra nje na po red
mu `a u Me mo ri jal nom par ku u
Ma ni li na pri va tnoj ce re mo ni ji u
sri je du, 5. av gus ta, re kao je njen
sin.
Aki nova je bi la pred sje dnik
Fi li pi na od 1986. do 1992. go -
di ne, na kon mir ne re vo lu ci je u
ko joj je sru {en Fer di nand Mar -
kos. (Roj ters)
Mos kvi
jo{ je dna
voj na ba za
MOS KVA - Vlas ti u Kir gis ta nu
do zvo li le su Ru si ji da otvo ri jo{
je dnu voj nu ba zu na nje noj te ri to -
ri ji, {i re }i ti me uti caj Mos kve i
stva ra ju }i pro tiv te `u ame ri ~kom
pri sus tvu u toj cen tral no azij skoj
ze mlji.
Rus ki pred sje dnik Dmi trij Me -
dve dev i nje gov kir gis tan ski ko le -
ga Kur man bek Ba ki jev pos ti gli
su spo ra zum o otva ra nju no ve ba -
ze, ko ji }e vri je di ti 49 go di na uz
mo gu }e pro du `e nje na re dnih 25
go di na. (AP)
Ame ri ~ki
tu ris ti
za ro blje ni
u Ira nu
VA [IN GTON - Ame ri ~ke
vlas ti otvo ri le su is tra gu na kon
iz vje {ta ja da je tro je ame ri ~kih
tu ris ta uha p{e no u Ira nu to kom
pla ni na re nja u oblas ti du` gra ni -
ce s Ira kom.
Tro je ame ri ~kih tu ris ta nes ta lo
je u ira ~kom kur dskom re gi onu
na gra ni ci s Ira nom.
Lo kal ni ira ~ki zva ni ~ni ci vje -
ru ju da su ame ri ~ki tu ris ti uha -
p{e ni na kon {to su za lu ta li na
iran sku te ri to ri ju.
Iran jo{ ni je ko men ta ri sao ove
na vo de. (AP)
Vijesti
Uha p{e no
50 u~e sni ka
mar {a
di si de na ta
MOS KvA - B|| zu 50 u•e sn| -
ka ne odo bre noq mar sa d| s| -
de na ta. uha pse no je u pe tak
na ve •e u cen tru Mos kve.
pot vrde no je u po || c| j|.
Me du uha pse n| ma je | || der
za bra nje ne Na c| ona| ne bo|j -
se v| •ke par t| je Edu ard L| mo -
nov. (AP)
Eva ku isa no
4.000 lju di
MA DPlD - Naj ma nje •e t| r|
h| |ja de |ju d| eva ku |sa no je |z
svo j|h ku ca na os trvu Pa| m|
na Ka na r| ma u Spa n| j|. na -
kon sto su sum sk| po za r|
|zma k|| kon tro ||. re k|| su |o ka| -
n| zva n| •n| c|.
Oko 250 va tro qa sa ca bo r|
se s va tre nom st| h| jom ko ja
se s| r| na tr| íron ta po tpo mo -
qnu ta sna zn|m vje trom.
BEO GRAD - Pred sje dnik Na ci onal -
nog sa vje ta za sa ra dnju s Ha {kim tri bu -
na lom Ra sim Lja ji} izja vio je da je
pos ti gnut zna ~a jan po mak u po tra zi za
pre os ta lim ha {kim bje gun ci ma.
"U po sle dnjem pe ri odu broj in for ma -
ci ja, obim sa zna nja ko je ima mo i za Rat ka
Mla di }a i za Go ra na Ha d`i }a da le ko je ve -
}i, ne go {to je to bio slu ~aj ra ni je", re kao je
Lja ji}, ali ni je mo gao da na ve de no ve de ta -
lje ko ji ma se ra spo la `e.
On je re kao da je skri va nje Rat ka Mla -
di }a do pro lje }a 2006. go di ne re kon stru isa -
no do de ta lja i da ta sa zna nja "po ma `u u
po tra ga ma ko je se sa da spro vo de i ima ju za
cilj da se do |e do tra ga ko ji vo di" do biv -
{eg ko man dan ta Voj ske Re pu bli ke Srpske.
"Spro vo di mo sve akti vnos ti
kao da su ha {ki op tu `e ni ci ov de. U ovom
tre nut ku u po tpu nos ti ne ma mo sa zna nja da
se oni si gur no na la ze ne gde na te ri to ri ji
Srbi je, a sa ra |u je mo sa slu `ba ma be zbe -
dnos ti svih ze ma lja ili ve }i ne ze ma lja u ra -
zme ni in for ma ci ja", re kao je Lja ji}.
On je re kao da je po zna to i ka -
ko je or ga ni zo va no bjek stvo Go ra na Ha d`i -
}a, ali je na veo da ne ma do ka za ne op ho dnih
da se po kre ne pos tu pak pro tiv odre |e nih
oso ba ko je su u to me u~es tvo va le.
"Na{ pri ori tet jes te Mla di}. To ne zna -
~i da je Ha d`i} za bo rav ljen, na pro tiv, eki -
pa lju di ra di na lo ci ra nju Ha d`i }a, ali ja sno
nam je da nje go vim ha p{e njem ne bi smo
ot klo ni li sve pro ble me ko je ima mo i da je
Rat ko Mla di} pi ta nje svih pi ta nja za Srbi -
ju. Za to je naj ve }i deo akti vnos ti ba zi ran
na lo ci ra nje sa mog Mla di }a", re kao je Lja -
ji}. (B92)
Zna ~a jan po mak u lo ci ra nju Mla di }a i Ha d`i }a
Rat ko Mla di} je
pi ta nje svih pi ta nja
za Srbi ju, rekao Ljaji}
pri nos" ope ra ci ji Ame ri ka na ca i os ta lih atlan tskih par -
tne ra u "av ga nis tan skom `i vom pijes ku".
Ra smu sen je ve} u~i nio prvi ko rak po ovom pi ta -
nju na ja viv {i da se za la `e za pre go vo re s ra di kal nim
avga nis tan skim isla mis ti ~kim ta li ba ni ma.
Ra smu sen je izja vio ka ko me |u ta li ba -
ni ma ima gru pa s ko ji ma se mo `e raz go va ra ti i do -
ves ti do po mi re nja u Av ga nis ta nu. Ali do dao je i da
je sa svim ja sno ka ko pos to ji i ~vrsto ta li ban sko jez -
gro ko je vje ru je sa mo u voj nu si lu i s ko jim do go vo ra
ne ma.
Kru pan do si je bu du }eg dje lo va nja Ra smu se na bi -
}e i odno si s Ru si jom, {to je pi ta nje u vezi s ko jim
pos to ji po dje la unu tar NA TO-a.
"Na Bal ka nu }e ovaj Da nac mo ra ti da or -
ga ni zu je pos te pe no po vla ~e nje NA TO tru pa sa Ko so -
va i da se po za ba vi zah tje vi ma za pa dno bal kan skih
ze ma lja da pos ta nu ~la ni ce Atlan tskog sa ve za", na vo -
de ana li ti ~a ri.
Ra smu sen, do da je fran cus ki "Fi ga ro", "iz gle da
na klo njen zna tno ogra ni ~e ni jem pro {i ri va nju NA TO-
a na no ve ~la ni ce, {to ne bi pre vi {e po go di lo osje tlji -
vost Ru si je". Ta ko |e je, "ma da vjer ni sa ve znik
Ame ri ke, pris ta li ca sna `ni je sa ra dnje NA TO-a i
Evrop ske uni je, {to je na ro ~i to `e lja Fran cus ke".
"Fi ga ro", kao i {pan ski list "Pa is", pi {u da }e ve li -
ki iza zov za Ra smu se na bi ti izra da no vog "stra te {kog
kon cep ta NA TO-a", {to zna ~i ut vr|i va nje ka kva }e
bi ti glo bal na ulo ga Atlan tskog sa ve za, odno sno ho }e
li NA TO pre uze ti na se be ulo gu "svjet skog `an dar -
ma" i po svom na ho |e nju bra ni ti in te re se Ali jan se, ili
}e se uklo pi ti u dje lo va nje svjet skih or ga ni za ci ja,
prije sve ga UN.
List na vo di da su Fran cus ka i Nje ma ~ka za
to da se NA TO po gla vi to dr`i svo je re gi onal ne ulo ge.
"Pa is" is ti ~e da se Ra smu sen za lo `io za to da se do
usva ja nja no vog stra te {kog kon cep ta, idu }e go di ne u
Li sa bo nu, "oba vi ras pra va s naj ve }om otvo re no{ }u,
uz uklju ~i va nje gra |a na" ze ma lja NA TO-a. (AP)
Svjet ski
ana li ti ~a ri
Ra smu se na su
oka ra kte ri sa li
kao "va tre nog
pris ta li cu
atlan ti zma"
od stu pio sa mjesta ge ne ral nog se kre ta ra NA TO-a
pre uzeo du `nost
Ra smu sen na ja vio
pre go vo re s ta li ba ni ma
Izra da no vog "stra te {kog kon cep ta NA TO-a"
je dan od klju ~nih Ra smu se no vih za da ta ka
Ra sim Lja ji}
Raz go va rao: Ale kan dar STI JA KO VI]
a ci onal ne ma nji ne u Hrvat skoj i da -
nas ima ju dos ta pro ble ma, ali se u
pret ho dnom pe ri odu si tu aci ja po -
pra vi la i ma nji ne u`i va ju pra va ko ja
ra ni je ni su ima la, re kao je u in ter -
vjuu za "Ne za vi sne" Ale ksan dar
Tol nauer, pred sje dnik Sa vje ta za na -
ci onal ne ma nji ne Re pu bli ke Hrvat ske.
Is ti ~e da }e hrvat ska pre mi jer ka Ja dran ka Ko sor
vi {e bri nu ti o ma nji na ma ne go {to je to bio slu ~aj sa
biv {im pre mi je rom Hrvat ske Ivom Sa na de rom.
"Pos to ji po li ti ~ka vo lja da se ra zu mi ju pro ble mi
ma nji na. Mi smo za je dno s Vla dom ulo `i li dos ta na -
po ra da se taj ci vil ni i ne vla din se ktor ma nji na dos ta
ra zvi je", ka `e Tol nauer.
NN: Ka kvo je sta nje na ci onal nih ma nji na u
Hrvat skoj i ko li ko im mo `e po mo }i Sa vjet za na -
ci onal ne ma nji ne?
TOL NAUER: Sa vjet za na ci onal ne ma nji ne
Re pu bli ke Hrvat ske je dr`a vno ti je lo i ra di za je dno s
Vla dom na po bolj {a nju po lo `a ja na ci onal nih ma nji -
na. Ten den ci ja je da na dr`a vnom ni vou pos to ji je -
dno kro vno ti je lo ko je }e se bri nu ti o pra vi ma ma nji -
na. Uvi jek se pos tav lja pi ta nje da li je to ti je lo
auto no mno ako je pri Vla di i da li ima ne kog utje ca -
ja jer je sa vje to da vnog ka ra kte ra. Ono je spe ci fi ~no
po to me {to fi nan si ra pro gra me ma nji na, a ove go di -
ne ima mo bu d`et od oko {est mi li ona eura ko ji je
na mi je njen za pro je kte na ci onal nih ma nji na. Fi nan -
ci ra mo sve pro gra me ko ji se ti ~u pro gra ma ne vla di -
nih udru ga na ci onal nih ma nji na, kul tur ne
ma ni fes ta ci je, iz da va{ tvo i no vi ne na ci onal nih ma -
nji na. Ci je la po li ti ka Sa vje ta je da se ma nji ne in te -
gri {u u hrvat sko dru{ tvo, ali sa svo jim in den ti te tom.
To ~es to zvu ~i kao fra za, ali za is ta je ta ko.
NN: S ka kvim pro ble mi ma se su o~a va ju na -
ci onal ne ma nji ne u Hrvat skoj?
TOL NAUER: Ja sno je da ma nji ne u Hrvat skoj
ima ju pro ble ma. To je ~i nje ni ca. Me |u tim, obje kti -
vno go vo re }i, u po slje dnjem pe ri odu za bi lje `en je
ogro man na pre dak u po bolj {a nju po lo `a ja na ci onal -
nih ma nji na. Us ta vni za kon Re pu bli ke Hrvat ske je
vrhun ski za kon ko ji ga ran ti ra pra va na ci onal nih ma -
nji na i za kon ski je to sve ri je {e no na vrhun skom ni -
vou. Ja sno su odre |e na pra va na ci onal nih ma nji na
na ni vou lo kal ne i re gi onal ne sa mou pra ve. Me |u -
tim, mje re za ko na ne ma ju mno go efe ka ta ako se ne
pro vo de na te re nu. Naj vi {e pro ble ma u Hrvat skoj
ima srpska na ci onal na ma nji na kao na {a naj ve }a na -
ci onal na ma nji na. To su po zna ti pro ble mi u vezi s
po vrat kom i sta nar skim pra vom i sta tu som. Vrlo je
bi tno to {to su ma nji ne u{le u po li ti ~ki i ja vni `i vot i
sa da u Hrvat skom sa bo ru ima osam zas tu pni ka iz re -
do va ma nji na. Ako ima te ne ka de kla ra ti vna pra va
ko ja ne mo `e te os tva ri ti on da se gu bi nji hov smi sao.
Za ma nji ne je bi tno da ima ju utje ca ja na ja vni i po li -
ti ~ki `i vot. Ako ima ju taj utje caj, on da ima ju ne ki
na ~in da se bo re za svo ja pra va i da ih sa mi os tva ru -
ju.
NN: Na ci onal ne ma nji ne su u ko ali ci ji s vla -
da ju }om ve }i nom. Ka ko ocje nju je te tu ~i nje ni cu?
8 ofekfmkb!2. 8. 2009.
INTERVJU
N
Ko so ro va se pu no vi {e
ba vi la ma nji na ma ne go Sa na der
Ko so ro va }e vi {e
bri nu ti o ma nji na ma
Na ci ona li sti ~ke
ide olo gi je su
stvo ri le ster e oti pe
o pri pa dni ci ma
dru gih na ro da.
Ov dje nit ko ni kom
ni je ne pri ja telj i
ne bi tre balo
da bude. Ov dje
svi mo ra ju
su ra |a vi ti,
ka `e Tol nauer
Ale ksan dar Tol nauer
TOL NAUER: Da nas su ma njin ski zas tu pni ci, a
me |u nji ma i srpski, u ko ali ci ji s vla da ju }om par ti -
jom na dr`a vnom ni vou. Sva ka ko ni je lo {e da ma nji -
ne bu du u vla du ju }u joj ko ali ci ji, ali ni je do bro u
izbor nom sus ta vu da ma nji ne bu du te od ko jih za vi si
ne ka vlast. Me |u tim, ma nji ne svoj po lo `aj ni su ni ka -
da is ko ri {ta va le i zlo upo tre blja va le ka ko bi na ne ki
na ~in ucje nji va le vlast u za mje nu za ne ke po vlas ti ce.
Da nas ima mo si tu aci ju da je Srbin pot pred sje dnik
Vla de, a pri je to ga je bio za du `en za pi ta nja re gi -
onal nog ra zvo ja. Po tom ko ali ci onom spo ra zu mu
ima mo {est po mo }ni ka mi nis ta ra iz re da srpskog na -
ro da. To su ogro mni po ma ci una pri jed, a oni ko ji to
kri ti zi ra ju na te ~i nje ni ce gle da ju iz svo ga ku ta. Sva -
ki po ku {aj da se ma nji ne ge to izi ra ju vo di sa mo ve -
}im pro ble mi ma.
NN: Hrvat ska je sta la u pre go vo ri ma s
Evrop skom uni jom, Ja dran ka Ko sor je izne na da
do {la do mjes ta pre mi je ra, a u to ku su re ba lan si
bu d`e ta. Ka ko }e ta kvo sta nje uti ca ti na po lo `aj
ma nji na u Hrvat skoj?
TOL NAUER: Na ra vno, Hrvat ska da nas ima niz
spe ci fi ~nih pro ble ma ko ji ne bi tre ba lo da se pre vi {e
odra ze na ma nji ne. No va pre mi jer ka Ja dran ka Ko sor
je do bro upo zna ta sa sta njem ma nji na jer je ona vo -
di la se ktor u Vla di ko ji se ba vio ljud skim pra vi ma.
Ona je na to me ra di la i pri je do las ka na mjes to pre -
mi je ra. Pu no vi {e se ba vi la ma nji na ma, ne go Ivo Sa -
na der i si gur no }e se vi {e bri nu ti o nji ma od svog
pret ho dni ka. Od tri re ba lan sa pro ra ~u na sred stva za
ma nji ne su sma nje na sa mo za 2,61 od sto. To je naj -
ma nje pro ra ~un sko sma nje nje od svih pro ra ~un skih
ko ri sni ka u Hrvat skoj. Zna ~i, to je do kaz da pos to ji
po li ti ~ka vo lja da se ra zu mi ju pro ble mi ma nji na. Mi
smo za je dno s Vla dom ulo `i li dos ta na po ra da se taj
ci vil ni i ne vla din se ktor ma nji na dos ta ra zvi je. I da -
nas pos to je pe to {ko }e s os tva riva njem pra va ma nji na
u ne kim po dru ~ji ma ko ja su bi la za hva }e na ra tom,
{to je do ne kle ra zu mlji vo. Mo `da je pri mjer Vu ko va -
ra naj bo lji da se po ka `e ka ko sa ra |u ju po li ti ~ke
stran ke ma nji na.
NN: U ko joj mje ri je va `na re gi onal na sa ra -
dnja za po lo `aj na ci onal nih ma nji na?
TOL NAUER: Re gi onal na sa ra dnja je izu ze tno
va `na, i to ne sa mo zbog na ci onal nih ma nji na ve} i
zbog ra zvo ja ze ma lja u re gi ji. ^i ta va re gi ja je izu ze -
tno po ve za na u eko nom skom smi slu, a ni je zik ni je
ve li ka ba ri je ra. Za bu du }nost mo ra mo stva ra ti ta kvu
po li ti ~ku kli mu da se svi u re gi onu osje }a mo pri ja -
tno. Na ci ona li s ti ~ke ide olo gi je su stvo ri le stere oti pe
o pri pa dni ci ma dru gih na ro da. Ov dje ni ko ni kom ni -
je ne pri ja telj i ne bi tre balo da bude. Ov dje svi mo ra -
ju su ra |a vi ti. Tre ba pu no ra di ti na pre va zi le `e nju
ste re oti pa ko ji su nam na me tnu ti i ko je odre |e ne po -
li ti ~ke gru pa ci je ko ris te, {to ne vo di ni ka kvom na -
pret ku. Sva ka ze mlja u re gi ji je spe ci fi ~na i pi ta nje
na ci onal nih ma nji na je ra zli ~i to ri je {e no u sva koj od
njih. Ka ko }e to ko ja ze mlja ri je {i ti za vi si od ra znih
fa kto ra, is to rij skih, eko nom skih i dru gih.
NN: "Hju man raj ts vo~", ne vla di na or ga ni za -
ci ja za za {ti tu ljud skih pra va, je po ~et kom go di ne
obja vi la iz vje {taj o sta nju ljud skih pra va u svi je -
tu. Pre ma tom iz vje {ta ju, Srbi u Hrvat skoj se su -
sre }u s te {ko }a ma u po vrat ku za uze tih ku }a i
po ljo pri vre dnog ze mlji {ta, dok se po se bno is ti ~e
pro blem odu ze tog sta nar skog pra va?
TOL NAUER: Sta nar ska pra va su u vezi s odre -
|e nim pra vnim nor mama ko je je po tre bno ispu ni ti,
ali to je sve u pro ce su rje {a va nja. Tu se pos tav lja pi -
ta nje pra vnih nor mi jer ako se pri mje ni europ sko
pra vo ono ne po zna je sta nar sko pra vo kao pra vnu
ka te go ri ju. Kod po vrat ka mno gi lju di tra `e imo vi nu
na trag, ali na ila ze na pra vne pro ble me. U Hrvat skoj
ima mo pro ble ma sa za po{ lja va njem i to ne sa mo
ma nji na ve} cje lo ku pnog sta no vni{ tva. Ni je do vo -
ljno po vra tni ku na pra vi ti vi lu s ba ze nom ako on ne -
ma po sao. Srpski zas tu pni ci ra de na pi ta nji ma
za po{ lja va nja po vra tni ka i ima ju udru gu "Pri vre -
dnik" ko ja se ba vi stva re njem uvje ta za za po{ lja va -
nje da bi se lju di mo gli vra ti ti. Po red to ga, u te svrhe
tre ba da se osnu je i Srpska ban ka. Na ra vno da pos to -
je pro ble mi, ali ni su ta kvi kao {to se za dne vnopo li ti -
~ke svrhe pre zen ti ra ju. Ne ka da se ta pi ta nja ma nji na
ne do bro na mjer no ko ris te u po li ti ~ke svrhe.
NN: Ka kva je me dij ska zas tu plje nost ma nji -
na u Hrvat skoj?
TOL NAUER: U Hrvat skoj se iz da je ve li ki broj
no vi na i ~a so pi sa na ci onal nih ma nji na. Ne da vno su
"No vos ti", list ko ji iz da je srpska ma nji na, sla vi le
500. broj gdje su bi le pri su tne mno ge li ~nos ti iz ja -
vnog `i vo ta. Te no vi ne su su fi nan si ra ne iz dr`a vnog
pro ra ~u na pre ko na {eg Sa vje ta i po ma `e ih ma ti ~na
dr`a va. Vje ru jem da }e "No vos ti" bi ti na ki os ci ma.
Sa vjet tre nu tno fi nan si ra 56 no vin skih iz da nja, {to je
po mom mi{ lje nju pre vi {e. Ne pos to je ni ka kve za -
kon ske pre pre ke da se no vi ne na srpskom je zi ku, ili
bi lo ko je dru ge, na |u na ki os ci ma. Na tom po dru ~ju
vla da ju za ko ni tr`i {ta i ako bu de in te re sa ja vje ru jem
da }e us ko ro "No vos ti" na }i u slo bo dnoj pro da ji kao
ne ke ita li jan ske no vi ne u Is tri. Us ta vni za kon i Za -
kon o me di ji ma se u po tpu nos ti ne pri mje nju je u pri -
ka zi va nju ma njin skih emi si ja na Hrvat skoj
ra di ote le vi zi ji. Ta kvih emi si ja je pre ma lo. Ne pri ka -
zu ju se emi si je na je zi ci ma na ci onal nih ma nji na, ali
mi slim da }e se to pi ta nje kra jem go di ne ri je {i ti ako
kre ne no vi pro gram. Pos to je pro ble mi u ure |i va ~koj
po li ti ci ja vnih te le vi zi ja jer se vi jes ti ko je se ti ~u na -
ci onal nih ma nji na ge to izi ra ju. In te gra ci ja ma nji na
mo ra bi ti vi dlji va i u me di ji ma.
NN: Po {tu ju li se pra va na ci onal nih ma nji na
na svim ni vo ima vlas ti?
TOL NAUER: Na lo kal nom ni vou ima mo pro -
ble ma s ne kim stran ka ma ko je ima ju odre |e ne ani -
mo zi te te pre ma na ci onal nim ma nji na ma. Ta mo
ima mo pro ble ma s pro vo |e njem za ko na, a u ur ba -
nim sre di na ma na ci onal ne ma nji ne ne ma ju mno go
pro ble ma. Pro ble mi se re fle ktiraju na po dru ~ji ma
ko ja su eko nom ski sla bi je ra zvi je na. Pos to je i ne ke
za kon ske ma ne pa nam se mo `e de si ti da Ki ne zi za -
tra `e sta tus ma nji ne jer za kon ski slo bo da udru `i va -
nja je ve li ka. ^es to se u ne kim lo kal nim sre di na ma
po li ti zi ra pi ta nje ma nji na i sma tra mo da se tu mo `e
pu no vi {e ura di ti. Sa vje tu ni je pro blem do }i do naj -
vi {ih fun kci one ra od pre mi je ra do pred sje dni ka i ur -
gi ra ti za pro ble me ma nji na. Na taj na ~in ne ka pi ta nja
se br`e po kre }u. Ne smi ju se stva ra ti ste re oti pi da
ma nji ne tra `e ne {to izvan za ko na, ne {to na {te tu ve -
}i ne.
2. 8. 2009. ofekfmkb 9
Sa vjet mi nis ta ra BiH po no vo je blo ki ran. Na
sje dni cu ni su do {li bo{ nja ~ki mi nis tri, a dan
po sli je sa zna je mo da je za nji ho vo od sus tvo
kriv pred sje da va ju }i Ni ko la [pi ri} jer je ovu
va `nu sje dni cu za ka zao na vri je me.
I ne sa mo to. [pi ri} je dva da na pri je sje dni -
ce za ka zao i kon sul ta ti vni sas ta nak ~la no va Sa -
vj e t a mi ni s t a ra Bi H na t e mu i me no va nj e
di re kto ra bh. in sti tu ci ja i opet ni ko od Bo{ nja -
ka ni je do {ao iako su oba vje {te ni se dam da na
pri je to ga. Sa fet Ha li lo vi}, mi nis tar za ljud ska
prva i iz bje gli ce, bio je na pu tu, mi nis tar od -
bra ne Sel mo Ci ko ti} pu to vao je kad su bi le
kon sul ta ci je, a na sje dni cu Sa vje ta ni je do {ao
jer mu je ta ko na re |e no iz SDA. Ta rik Sa do vi}
bio je u fa zi smje ne po zah tje vu vrha nje go ve
par ti je - SDA, a {ef bh. di plo ma ti je Sven Al ka -
laj, ~i ji se glas ra ~u na kao bo{ nja ~ki, vje ro va -
tno je po svi je tu rje {a vao pi ta nja iz dru gog
re so ra, pa ni je mo gao do }i na po ziv [pi ri }a.
Ka ko ne da vno ne ko li ko pu ta u Do mu na ro da
bh. par la men ta po no vi Du {an ka Maj ki}, u ve zi
sa smje nom Ta ri ka Sa do vi }a, "kriv je jer...", ta -
ko i [pi ri }u sa da izri ~u pre su de u ime na ro da
od da na ka da je u{ao u krhke i ma lo broj ne in -
sti tu ci je BiH do da nas, ka da te in sti tu ci je gu ta -
ju 1,3 mi li jar du KM go di{ nje i za po{ lja va ju
22.000 lju di.
Za {ta je kriv Ni ko la [pi ri} i pred sta vni ci RS
ko ji su go di na ma u bh. in sti tu ci ja ma?
Da su dr`a vne in sti tu ci je sis tem ski ru {i li iz po -
lo vi ne dr`a ve sa svim je si gur no da bi bu d`et os -
tao na ne ka da{ njih 66 mi li ona KM, da ne bi bi lo
za je dni ~ke va lu te, je din stve nog po res kog, ca rin -
skog sis te ma, oru `a nih sna ga, li ~nih do ku me na -
ta, dr`a vnih obi lje `ja, eko nom skih re for mi,
Spo ra zu ma o sta bi li za ci ji i pri dru `i va nju sa
EU... Za sve ovo tre ba lo je en ti tet sko gla sa nje i
ru ke iz Re pu bli ke Srpske.
Re al nost je i da je sve vi {e po sla ni ka Bo{ nja ka
u Na ro dnoj sku p{i ni RS i lo kal nim par la men ti -
ma i da mo gu ako ho }e blo ki ra ti i bu d`et. To {to
po sla ni ci SNSD-a mo gu zbog osvo je ne ubje dlji -
ve ve }i ne na izbo ri ma iz gla sa ti sve {to im pa dne
na pa met ni je sa mo pro blem Bo{ nja ka u NS RS.
S tim ku bu re i Srbi iz RS, pa se bo re ka ko zna ju i
umi ju, po ne kad i pi {ta ljka ma, a ni bu bnje vi ni su
is klju ~e ni.
Va ga za ta ~no mje re nje u BiH mo ra la bi pod
hi tno na ba `da re nje jer ka ko god se okre ne,
bo{ nja ~ka lju bav pre ma BiH uvi jek je te `a ne -
go hrvat ska, a po se bno srpska. Mo `da ze mlju u
ko joj smo se ro di li i `i vi mo svi vi di mo is to, ali
ne mo `e mo do }i do ri je ~i, jer sva ka na zna ka
pa tri oti zma ko ji ni je izra `en po bo{ nja ~kim
stan dar di ma po vre |i va nje je ra tnih ra na i `rta -
va, pa je da na{ nji ca za uvi jek u rop stvu pro {los -
ti.
Ovo, na ra vno, ne ma ni ka ve di rek tne ve ze sa
[pi ri }em i sje dni com Sa vje ta mi nis ta ra, ali in -
di rek tno sva ki do ga |aj u BiH po ve zan je s tim.
BiH mo gu ru {i ti sa mo iz RS i ne ma ve ze {to ni -
je dan bo{ nja ~ki mi nis tar ni je do {ao na sje dni -
cu da ka `e [pi ri }u da je srpski na ci ona lis ta i
gla sa pro tiv nje go vih pri je dlo ga. Ka `u, naj bo -
lje se bo ri ti in sti tu cional no, a sa da se ~e ka no -
vi su sret stra na ~kih li de ra u ka fa ni da odlu ~e
ko }e bi ti di re ktor iako su kon kur si za vr{e ni. A,
dr`a ve i pa tri oti zma!
SEDAM DANA
Pi {e:
Nata{a KRSMAN
Va ga za ta ~no mje re nje u BiH
mo ra la bi pod hi tno na ba `da re nje,
jer ka ko god se okre ne, bo{ nja ~ka
lju bav pre ma BiH uvi jek je te `a
Da slu ~aj no mi nis tri iz RS ni su do {li
na sje dni cu zbog na lo ga svog stra na ~kog
li de ra, to bi sti glo do svih re le van tnih
me |u na ro dnih adre sa.
Du {an ka MAJ KI],
za mje nik pred sje da va ju }eg
Do ma na ro da par la men ta BiH
Na gla vnoj grad skoj uli ci u Tre bi nju u uto rak je u ra nim
ju tar njim ~a so vi ma osva nuo ma ga rac ure dno sve zan
za sao bra }aj ni znak za par king. S ob zi rom na to da je ova ne ka da
~es ta `i vo ti nja u Her ce go vi na sa da to li ka ri jet kost da je
vi {e ne ma go to vo ni je dno se os ko do ma }in stvo,
pra vo izne na |e nje je vi dje ti ga na grad skim uli ca ma.
Va ga za ta ~no mje re nje
Fo
to
n
ed
jelje
Za ma nji ne je bi tno da ima ju
utje ca ja na ja vni i po li ti ~ki `i vot
Ale ksan dar
Tol nauer,
pred sje dnik
Sa vje ta za
na ci onal ne
ma nji ne
Hrvat ske
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
10 ofekfmkb!2. 8. 2009.
ANKETA
Da li bi ne od go vor ne vo za ~e
tre ba lo ri go ro zni je ka` nja va ti?
Stro `i m ka zna ma do
ve }e bezbjednosti
Ta ja na Ti ku lin, ra dni ca
Sa ra je vo
Ja b|h |m sv| ma odu ze |a vo za •ke
do zvo |e | na tje ra |a |h da po no vo po -
|a zu. da |du na •a so ve voz nje. tes to -
va. Sa mo ta ko. •| n| m| se. v| se ne b|
pra v| || pre krsa je. Na za pa du su ka -
zne mno qo stro ze | s| qur no je da se
r| jet k| usu de pra v| t| pre krsa je.
Sa {a Sklan ~ec, ra dnik
Ba nja lu ka
M| s||m da ne od qo vor ne vo za •e tre -
ba r| qo ro zn| je kaz nja va t|. a|| | da b|
pr| pa dn| c| po || c| je tre ba |o da bu du
ko rek tn| j|. Ka da za us ta ve vo z| |o. vo -
za• se zboq nj| ho voq pr|s tu pa
odmah osje t| kr| v|m. v| ken dom prvo
sto up| ta ju vo za •a je da || je ne sto
p|o.
Enes Ra mi}, ra dnik
Sa ra je vo
Tre ba kaz nja va t| sve one ko j| voz -
njom uqro za va ju tu de z| vo te. Mo zda
b| naj bo |je b| |o odu ze t| |m vo za •ke
do zvo |e. | t| me |h sk|o n| t| s u|| ce.
De jan Da vi do vi}, ra dnik
Ba nja lu ka
vo za• sam | od|| •no znam ka ko ne -
od qo vor n|h vo za •a |ma na na s|m
pu te v| ma. lma |h za |s ta sva ka kv|h.
Ta kve tre ba kaz nja va t|. jer b| se t| me
po ve ca |a bezbjednost sv|h u•e sn| ka
u sao bra ca ju.
Ner min [a ino vi},
ne za po slen
Sa ra je vo
Ne znam ka kve su sa da ka zne. Ü
sva kom s|u •a ju uves t| stro ze kazne
n| je nao dmet. po qo to vo za one ko j|
se za vo |a nom za te knu u a| ko ho || sa -
nom sta nju.
Mi la din Stan ko vi}, ra dnik
^e li nac
Sma tram da b| tre ba |o us ta no v| t| o
ka kvom se pre krsa ju ra d|. te da b|.
ako n| je r| je• o ve || kom. po || c| ja mo -
q|a b| t| to |e ran tn| ja. Üko || ko je po vre -
da sao bra caj n|h pra v| |a te za. u
sva kom s|u •a ju po drza vam r| qo ro -
zno kaz nja va nje.
FO TO A. ^AVI], D@. TOR CHE
Dra gan SLA DO JE VI]
e ti ri li ca su po gi nu la, a je dno
je te {ko po vri je |e no u sao bra -
}aj noj ne sre }i ko ja se pri je se -
dam da na do go di la na no voj
grad skoj zaobi la zni ci ma gis -
tral nog pu ta Bi je lji na - Pa vlo -
vi }a most. Sa mo dan ra ni je, u
pro {lu su bo tu, kod Mos ta ra je
po gi nuo dva de se to go di{ nji mla di} iz Ze ni ce, a
dva mla di }a su po vri je |e na.
Go to vo da ne pro |e ni je dan vi kend, a da se u
BiH ne do go di sao bra }aj na ne sre }a. Pod uti ca jem
al ko ho la ili vi {ka adre na li na ugla vnom gi nu mla -
di lju di. Si tu aci ja ni je op ti mis ti ~ni ja ni ra dnim da -
ni ma, ka da zbog ne pa `e nje vo za ~a, te hni ~ke
ne is pra vnos ti vo zi la ili ne kih dru gih ra zlo ga crni
bil ten za bri ne bh. gra |a ne.
Pro {le go di ne cje lo ku pnu bh. ja vnost {o ki rao
je vi deo-sni mak ko ji pri ka zu je mla di }e ka ko
brzi nom ve }om za 200 ki lo me ta ra na ~as od do -
zvo lje ne vo ze ma gis tral nim pu tem Prnja vor -
Der ven ta. Ka za ljka brzi no mje ra do ta kla je 260
ne ko li ko ki lo me ta ra od Prnja vo ra, u ne po sre dnoj
bli zi ni skre ta nja za Te sli}, gdje je brzi na ogra ni -
~e na na 60 ki lo me ta ra na ~as.
Dru gi sni mak s is ta dva mla di }a u "gla vnim
ulo ga ma", ta ko |e na ~i njen mo bil nim te le fo nom,
ta ko |e je osva nuo na In ter ne tu. Pe to mi nu tni sni -
mak ot kri va ogro man broj kr{e nja sao bra }aj nih
pro pi sa i ugro`ava nja go to vo svih ko ji su se tog
da na za de si li na pu tu. Mla di }i su vi {e pu ta upa -
da li u "ma ka ze" i ve li kom brzi nom pre ti ca li na
pu noj tra ci.
Za bri nja va ju }a sta tis ti ka:
Stru~ nja ci iz oblas ti sao bra }a ja ka `u da je ogro -
man broj ta kvih pri mje ra, te da "div lja nje" na pu -
tu pos ta je sva ko dne vi ca.
Sa mo u prva tri mje se ca ove go di ne, pre ma
in for ma ci ma iz en ti tet skih MUP-ova, na po dru ~ju
FBiH do go di le su se 6.552, a u is tom pe ri odu u
RS 2.217 sao bra }aj ne nesre}e.
U FBiH i RS je od po ~et ka ja nu ara do kra ja
mar ta ove go di ne na pu te vi ma `i vot iz gu bi lo 65
lju di, a 2.013 oso ba je te `e ili la k{e po vri je |e no.
U is tom pe ri odu u RS po ve }an je broj vo za -
~a is klju ~e nih iz sao bra }a ja.
"Zbog te hni ~ke ne is pra vnos ti, is te ka re gis -
tra ci je i dru gih ra zlo ga iz sao bra }a ja je is klju ~e no
2.620 vo zi la, {to je za 21 od sto vi {e ne go u is tom
pe ri odu 2008. go di ne", ka `u u MUP-u RS.
Na ju gro `e ni ji vo za ~i: U RS je
od po ~et ka go di ne do kra ja ju na ove go di ne u
sao bra }aj nim ne sre }a ma po gi nu lo 85 oso ba, od
~e ga je naj vi {e vo za ~a, njih 30. U is tom pe ri odu
te `e je po vri je |e no 378, a la k{e 1.241 oso ba. Me -
|u po vri je |e ni ma, ta ko |e su naj broj ni ji bi li vo za -
~i.
Is to je i u FBiH, gdje su u prva tri mje se ca
ove go di ne pre ma bro ju po gi nu lih i po vri je |e nih
u~e sni ka u sao bra }a ju na ju gro `e ni ja ka te go ri ja
ta ko |e bi li vo za ~i. Od po ~et ka go di ne do kra ja
mar ta u FBiH po gi nu lo je 15 oso ba ko je su
uprav lja le mo tor nim vo zi li ma.
Mu ha med Ba rut, di plo mi ra ni in `e njer sao -
bra }a ja i ko mu ni ka ci ja iz In sti tu ta za pri vre dni
in `e nje ring Ze ni ca, na gla sio je da se naj ve }e pro -
cen tu al no u~e{ }e kao uzrok do ga |a nja sao bra }aj -
nih nesre}a odno si na ra dnje ko je
po dra zu mi je va ju pre la zak na sao bra }aj nu tra ku
na mi je nje nu za kre ta nje vo zi la iz dru gog smje ra.
U udru `e nji ma za bez bje dnost sao bra }a ja
ka `u da si gur nost na sao bra }aj ni ca ma u BiH ni je
na vi so kom ni vou.
U tim udru `e nji ma ka `u da je "div lja nje na
pu te vi ma", odno sno na sil ni ~ka vo` nja, ~es ta po -
ja va na bh. pu te vi ma.
Brzi na naj ~e{ }i uzrok ne sre }a:
Mi len ko Ja }i mo vi}, pred sje dnik Udru`enja za
una pre |e nje bez bje dnos ti sao bra }a ja Ba nja lu ka,
ka `e da sta tis ti ka po ka zu je da je uzrok naj ve }eg
bro ja sao bra }aj nih ne sre }a ne pri la go |e na brzi na
kre ta nja.
Do da je da je po u~es ta los ti dru gi uzrok ra -
dnja vo zi la u sao bra }a ju, gdje spa da ju ra zli ~i te
vrste ne po {to va nja sao bra }aj nih pro pi sa.
Tre }i po u~es ta los ti uzrok sao bra }aj nih ne -
sre }a je vo` nja pod dej stvom al ko ho la i dru gih
opi ja ta. Ja }i mo vi} ka `e i da je pro sje ~na sta rost
mo tor nih vo zi la u BiH da le ko ve }a od one u ra -
zvi je nim ze mlja ma.
"Sta rost mo tor nih vo zi la u BiH u pro sje ku je
16,5 go di na. Is to vre me no, ste pen ek spla ta ci je u ze -
mlja ma EU je pet do se dam go di na. S pra vom mo -
`e mo da ka `e mo da je sta rost auto mo bi la i nji ho va
te hni ~ka ne is pra vnost si gur no uzrok oko 30 od sto
sao bra }aj nih ne sre }a u BiH", ka `e Ja }i mo vi}.
Do da je da vo za ~i ri jet ko pra kti ku ju odvo `e -
nje auto mo bi la na re do vne ser vi se, te da se na taj
pos tu pak opre di je le tek kad do |e do ne kog te `eg
kva ra, odno sno kad vo zi lo vi {e i ni je u vo znom
sta nju.
Ja }i mo vi} is ti ~e da ima i ne od go vor nih vo -
za ~a ko ji, iako ne bi smje li, sa mi ot kla nja ju kva -
Go to vo da ne pro |e
ni je dan vi kend, a da se u BiH
ne do go di sao bra }aj na ne sre }a
Ü po || c| j| upo zo ra va ju da je sve
v| se vo za •a ko j| u a| ko ho || sa nom sta nju
sje da ju za vo |an.
En t| tet sk| MÜP-ov| b| |je ze zna •a jan broj
ne od qo vor n|h vo za •a ko j| se be | dru qe
stav |ja ju u opa snost ta ko sto pr| je po |as -
ka na put p| ju a| ko ho|.
lz sao bra ca ja su. ka zu u MÜP-u PS. u
prva tr| mje se ca ove qo d| ne |s k|ju •e na
5.093 vo za •a. od •e qa naj ve c|m d| je |om
zboq a| ko ho || sa nos t|.
Ü Fe de ra| noj upra v| po || c| je na vo de da
je broj || ca ko j| vo z| |om uprav |ja ju pod
dej stvom ako ho |a u po ras tu. te do da ju
da tre ba |zna |a z| t| u•|n ko v| t| je rje se nje za
rje sa va nje toq pro b|e ma.
Ü prva tr| mje se ca ove qo d| ne ot kr| ve -
na su 4.902 vo za •a ko ja su uprav |ja |a
vo z| |om pod dej stvom a| ko ho |a. sto je v| -
se za 1.039 ||| za 26.9 od sto u odno su na
pro s|u qo d| nu. ka zu u FÜP-u.
Sve vi {e
pi ja nih vo za ~a
div lja ju
Ja }i mo vi}:
Pro sje ~na sta rost
mo tor nih vo zi la
u BiH je 16,5 go di na
^
11 2. 8. 2009. ofekfmkb
kom pli ko va na si tu aci ja ka da je u pi ta nju kva li tet
tih proi zvo da, ali i bez bje dnost u~e sni ka u sao -
bra }a ju", ka `e La ko ta.
Vo ze i bez vo za ~ke do zvo le:
Ja }i mo vi} na gla {a va da ima i vo za ~a ko ji u ru ral -
ni jim po dru ~ji ma auto mo bi li ma uprav lja ju bez vo -
za ~ke do zvo le.
"Na pri grad skim i se os kim po dru ~ji ma u~es -
ta li su pre kr{a ji kad je u pi ta nju vo` nja bez vo za -
~ke do zvo le, jer su kon tro le u tim na se lji ma da le ko
rje |e", pri ~a Ja }i mo vi}.
Ka da bi, ka ko ka `e Ja }i mo vi}, na odre |e nom
mjes tu po li ci ja za us tav lja la vo zi la i upu }i va la ih na
van re dne te hni ~ke pre gle de, si gur no bi za njih oko
60 od sto bi lo us ta nov lje no da ima ju ne ki kvar.
U Do mu zdrav lja Ba nja lu ka na po mi nju da,
po {to se sao bra }aj ne ne sre }e naj ~e }e de {a va ju
zbog ne pri mje re ne brzi ne, i tje le sne po vre de su ve -
oma te {ke i pri pa da ju po li tra umi.
"To zna ~i da se ra di naj ~e{ }e o mul ti plim po -
vre da ma po ti pu pre lo ma, ve li kih, obil nih i po `i -
vot opa snih krva re nja, vanj skih i unu tra{ njih, te
po vre da vi tal nih or ga na - moz ga, srca, plu }a, {to
za je dno ~es to i ima smrtni is hod", po ja{ nja va Du -
{i ca Stan ko vi}, por tpa rol Do ma zdrav lja Ba nja lu -
ka.
Ne edu ko va ni za po mo} po -
vrije |e ni ma: U toj us ta no vi ape lu ju da, ra -
di bo lje bezbjednosti, po red po {ti va nja
sao bra }aj nih pro pi sa, pu tni ci ve `u po ja se ve ko ji }e
spri je ~i ti ne kon tro li sa ne po kre te, ispa da nje iz vo zi -
la, udar u pre dnje sta klo ili sje da lo.
Upo zo ra va ju da je edu ko va nost gra |a na u
pru `a nju prve po mo }i na nis kom ni vou.
"Gra |a ni su ja ko ma lo, mo glo bi se ~ak re }i,
ni ka ko edu ko va ni u smi slu pru `a nja prve po mo }i
po vrije |e ni ma, te ta ko naj ~e{ }e do do las ka eki pa
Slu `be hi tne po mo }i une sre }e ni ma ne bu de uka za -
na prva po mo}, ili bu de uka za na ne pra vil no. Si -
gur no je da u ta kvim si tu aci ja ma i ono {to zo ve mo
lai ~ka po mo} mo `e da une sre }e ni ma spa si `i vot,
kao na pri mjer pra vil no za us tav lja nje ve li kih krva -
re nja, pos tav lja nje u pra vi lan po lo `aj ko ji omo gu -
}a va une sre }e nom da se ne ugu {i je zi kom i da
nas ta vi da di {e, kao i da po ku {a zbri nu ti imo bi li za -
ci jom pre lom i ta ko one mo gu }i do da tno po vre |i -
va nje", pri ~a Stan ko vi }e va.
Is ti ~e da ne zna nje pri li kom po mo }i mo `e do -
ves ti do opa snih po slje di ca.
"Naj ~e{ }e ne zna nje iz osno vnih pro to ko la
zbri nja va nja u prvoj po mo }i mo `e da do ve de do
ko bnih po slje di ca po po vre |e nog i to u smi slu na -
no {e nja do da tnih po vre da, na pri mjer, kom pli ka ci -
je pre lo ma s unu tra{ njim krva re njem pri li kom
nes tru ~nog iz vla ~e nja iz vo zi la ili jo{ te `a po vre da,
ko ja je i naj ~e{ }a - po vre da vra tne ki ~me i ki ~me -
ne mo `di ne, te po slje di ce odu ze tos ti ci je log ti je la i
ko na ~no smrtnog is ho da", ka `u u Do mu zdrav lja
Ba nja lu ka.
Neo pre mlje nost po li ci je: U en -
ti tet skim MUP-ovi ma ka `u da ~i ne sve ka ko bi se
po ve }a la bez bje dnost na pu te vi ma. U Upra vi po li -
ci je Un sko-san skog kan to na ka `u da su re do vno
pra ti li i ana li zi ra li sta nje bezbjednosti sao bra }a ja i
pre du zi ma li akti vnos ti iz svo je na dle`nos ti, u ci lju
odr`ava nja po vo ljnog sta nja i sma nje nja ne ga ti -
vnih po slje di ca u sao bra }a ju.
Ra mo Brki}, ge ne ral ni in spe ktor po li ci je
USK, na vo di da je u tom kan to nu evi den tna neo -
pre mlje nost po li ci je.
"Us pje {nost po li ci je u ovoj oblas ti zah tije va i
{to bo lju opre mlje nost sa vre me nom i so fis ti ci ra -
nom opre mom, a sa da{ nje sta nje ni je za do vo lja va -
ju }e, po se bno ka da su u pi ta nju vo zi la, sred stva
ve ze, mje ra ~i brzi ne. Po se bno je izra `en pro blem
ne dos tat ka ra da ra, jer od tre nu tno is pra vnih de vet
ra da ra, tri ko ris ti JP za kon tro lu i re gu la ci ju sao -
bra }a ja, dok osam po li cij skih sta ni ca ko ris ti sa mo
{est ra da ra, {to je ne do pus ti vo", ka `e Brki} i do da -
je:
"Ima ju }i u vi du tren do ve u oblas ti si gur nos ti
sao bra }a ja, sma nje nja bro ja nez go da i te `ih po slje -
di ca, mo `e se kon sta to va ti da je sta nje si gur nos ti
sao bra }a ja, iako op tere }e no broj nim pro ble mi ma,
za do vo lja va ju }e."
Ti ja na Sa vi}, no vi nar u Ka bi ne tu di re kto ra
po li ci je RS, ka `e da }e po li ci ja kon ti nu ira no nas ta -
vi ti da pro vo di mje re i ra dnje u ci lju po bolj {a nja
bez bje dnos ti u~e sni ka u sao bra }a ju na pu te vi ma
RS.
Dok u en ti tet skim MUP-ovi ma na gla {a va ju da
se broj sao bra }aj nih ne sre }a sma nju je, crni bil ten sa
bh. pu te va i da lje je za bri nja va ju }i za gra |a ne.
Oni sma tra ju da bi ta kvo sta nje tre ba lo {to
pri je mi je nja ti i da su naj bo lje mje re za to po ve }a -
ne kon tro le li ca ko ja uprav lja ju mo tor nim vo zi li ma
te stro go ka` nja va nje ne od go vor nih vo za ~a.
ro ve.
Na gla {a va da su ve li ki pro blem i ne kva li te tni
re zer vni di je lo vi ko ji vla sni ci auto mo bi la ko ris te
pri li kom ser vi si ra nja nji ho vih vo zi la.
Re zer vni di je lo vi iz "{u pa":
"Mi smo svje do ci da su ti re zer vni di je lo vi pre te -
`no iz ne kih "{u pa", odno sno ra di oni ca su mnji -
vog po ri je kla, ta ko da ima mo plo ~i ce za ko ~e nje
po ci je ni od 10 KM, dok u ovla {te nim ser vi si ma
ko {ta ju 35 ili 40 KM. Ima mo sis te me za ko ~e nje
ko ji su ~e ti ri do pet pu ta ni `i ne go u ovla {te nim
ser vi si ma. Do ga |a lo se da gra |a ni ku pe te di je lo -
ve, odu na te hni ~ki pre gled i ta mo ne mo gu za do -
vo lji ti kri te ri jume", ka `e Ja }i mo vi}.
Men sud La ko ta, se kre tar Udru`enja za za {ti -
tu po tro {a ~a BiH, is ti ~e da je u BiH "po ra `a va ju -
}e sta nje" ka da je u pi ta nju tr`i {te auto-di je lo va
ko ji se ~es to tro {e i mi je nja ju.
"Prvo, to se sve proi zvo di u ma loj pri vre di
ko ja ne ma kon tro lu, a dru go, sve se obi lje `a va
kao da je proi zvo de no u ne koj od ze ma lja u EU,
ali se ne zna po ri je klo proi zvo da. Zbog to ga je
U prva tri
mje se ca
ove go di ne
na po dru ~ju
FBiH do go di le
su se 6.552,
a u RS 2.217
sao bra }aj ne
nesre}e
U FBiH i RS je od po ~et ka ja nu ara do kra ja mar ta
ove go di ne na pu te vi ma `i vot iz gu bi lo 65 lju di,
a 2.013 oso ba je te `e ili la k{e po vri je |e no
Sta tis ti ka po ka zu je
da je uzrok naj ve }eg bro ja
sao bra }aj nih ne sre }a
ne pri la go |e na brzi na kre ta nja
i vo ze bez do zvo la
Za bri nja va ve li ki
broj ne sre }a na
bh. sao bra }aj ni ca ma
FO TO NN
"Na sil ni ~ka"
vo` nja do vo di
do ko bnih
po slje di ca
Ü B|H su u•es ta |e | ne sre ce na pru zn|m pre |a z| -
ma. Sa mo u sao bra caj n|m ne sre ca ma ko je su se do qo d| -
|e na pruznom pre |a zu kod Tr| na es te u pr| je dor skom
na se |ju Pa sko vac. u po s|je dnj|h dva de se tak qo d| na po q| -
nu |o je v| se od 30 || ca. Ü po s|je dnjoj na toj |o ka c| j|. ko ja se
do qo d| |a sre d| nom ju |a. po vr| je de ne su tr| oso be.
A|e ksan dar Jeí t|c. seí pr| je dor skoq Od sje ka za sao bra -
caj | par k|n qe. ne da vno je pod sje t|o da je taj pruzn| pre |az
pr| je ne ko || ko qo d| na b|o | pr| vre me no za tvo ren zboq ne -
sre ca ko je su u tom pe r| odu b| |e u•es ta |e.
Je dna u n| zu ova kv|h ne sre ca ko je su se do qo d| |e u po -
s|je dnj|h ne ko || ko qo d| na |ma |a je ep| |oq da je Do boj || ja
Oqnjen Ne d|c (20) te sko po vr| je den. a Bo r|s Ba b|c (26) |z
M| |jkov ca kod Do bo ja |a kse. ka da je te re tn| voz na |e t|o na
sko du ía b| ju na pruznom pre |a zu u mjes tu Bo |ja n|c kod
Do bo ja.
lako mje sta n| ko j| z| ve po red pru zn|h pre |a za. ka da do de
do tra qe d| je. na q|a sa va ju da je ve || k| broj nj|h obez bje den
naj n|z|m ste pe nom bez bje dnos t|. ude s| se na nj| ma | da |je
•es to de sa va ju. On| sma tra ju da b| bezbjednost na ne k|m
pru zn|m pre |a z| ma u B|H tre ba |o po d| c| na v| s| n| vo.
Opa sni pru `ni pre la zi
12 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Dra gan SLA DO JE VI]
e d`o Ma {i} (25) iz na se lja Mu tnik kod
Ca zi na i Ra sim Ora{ ~a nin (17) iz mjes ta
Bu `im ki }i kod Bo san ske Kru pe uto pi li su
se pri je de se tak da na u ri je ci Uni.
Obo ji ca uto plje ni ka bi la su pli va ~i
ko ji su se ~es to ku pa li u hla dnim, brzim i
opa snim vo da ma Une. I to ga da na obo ji ca
su na ra zli ~i tim ku pa li {ti ma bi la u dru{ tvu ve li kog bro ja
dru gih pli va ~a.
Iako su sve okol nos ti bi le na stra ni tih mla di }a, ni ko
im ni je mo gao po mo }i.
U uto rak je pro na |e no ti je lo ]e ri ma Be ri {e (47), ko je
je vo da izba ci la de se tak me ta ra od mjes ta gdje se uto pio,
na br~an skom ku pa li {tu Fi ci ba jer.
Ta ko |e, Dra`en Du ri} (15) iz na se lja Gre di ce 1 kod
Br~kog uto pio se po ~et kom ju na u ri je ci Sa vi u mjes tu
San di }i, pet ki lo me ta ra ni zvo dno ka Bi je lji ni.
Gra |a ni uzne mi re ni: Ti i broj ni slu ~a je vi
uta pa nja u ri je ka ma ko je su po slje dnjih go di na odni je le
dos ta `i vo ta uzne mi ri li su gra |a ne.
Mi len ko Le ti}, stu dent iz Te sli }a, sma tra da bi gra |a ni
tre ba lo da bu du opre zni pri li kom ulas ka u na {e hla dne ri je -
ke i je ze ra.
Na gla {a va da je bi tno da pli va ~i ne pre cje nju ju svo je
vje {ti ne jer se u ri je ka ma na la zi ve li ki broj brza ka i vi ro va,
zbog ko jih ku pa nje ~es to bu de ko bno.
"Mi slim da je ne pa` nja gla vni ra zlog zbog ko jeg je
sve vi {e uto plje ni ka. Osim to ga, lju di bi tre ba lo da vo de ra -
~u na i zbog gr~e va ko ji se ~es to zna ju de si ti i spri je ~i ti pli -
va ~a da is pli va na ko pno", ka `e Le ti}.
Sma tra da bi sva ja vna ku pa li {ta tre ba lo da ima ju spa -
si oce, po go to vo ka da je na pla `a ma ve li ki broj gra |a na.
"Ta kva mje ra bi za si gur no sma nji la crni bi lans sa bh.
ku pa li {ta. Ne op ho dno je da sva ja vna ku pa li {ta ima ju vje -
{te spa si oce, ko ji bi, si gu ran sam, sma nji li broj tra ge di ja
ko je se ~es to de {a va ju", re kao je Le ti}.
Crni bi lans: Vi so ke tem pe ra tu re tje ra ju broj -
ne gra |a ne da os vje `e nje po tra `e na ne kom od ku pa li -
{ta, ali, ka ko sa vje tu ju tre ne ri pli va nja, oprez je
ne op ho dan i ka da je ri je~ o naj bo ljim pli va ~i ma.
Lje to nam po red obi lja za ba ve na otvo re nim pros -
to ri ma i ra dos ti ma u vo di do no si po ne kad i te {ke dra -
me. I ovu se zo nu ku pa nja obi lje `i li su broj ni crni
bi lan si u vo da ma u na {oj ze mlji.
Pro te klih go di na zbog ne pa` nje pli va ~a i broj nih
dru gih fa kto ra za bi lje `en je ve li ki broj slu ~a je va uta pa -
nja.
Opa snost
i naj bo lje
U po slje dnje
tri go di ne u RS
se vi {e od 40
oso ba uto pi lo
u ri je ka ma i
dru gim
vo do to ci ma
Stru~ nja ci
upo zo ra va ju
na broj ne opa snos ti
na ku pa li {ti ma
FO TO NN
Po ne kad je. ka zu stru• nja c|. do vo -
|jno ne ko || ko se kun d| da se d| je te uto p|. a||
|s to ta ko do vo |jno je | tek de se tak cen t| me -
ta ra du b| ne vo de. Oak su | p|as t| •n| ba ze n|
za dje cu po ne kad opa sn|. ako je ma |o d| -
je te u nje mu os ta v|jeno sa mo. Stru• nja c|
|s t| •u da je ne op ho dno sta| no nad z| ra t|
dje cu dok su u vo d|.
Ana || ze po ka zu ju da je naj ve c| broj uta -
pa nja po s|je d| ca ne pro m|s |je nos t| | ne paz -
nje ku pa •a. Sta r| j|m oso ba ma se pr| je
u|as ka u vo du pre po ru •u je po sje ta do kto -
ru. ko j| ce pro c| je n| t| r| z|k od tje |e snoq na -
po ra | od| u •| t| da | | je t| m oso ba ma
pre po ru •|j| vo ku pa nje.
Opa sno je | ska ka nje u vo du. ta ko da ne -
vje ste | ne |s ku sne oso be pr| || kom dos ko ka
ne r| jet ko qu be sv| jest. a mo qu ce su | te ske
po vre de u s|u •a ju da uda re u ne k| pre -
dmet. Za to se pre po ru •u ju sko ko v| sa ma -
nj|h v| s| na u vo du. qdje se s| qur no zna da
je du b| na od qo va ra ju ca za skok.
Ne pre ki dno
nad zi ra ti dje cu
Zbog ne pa` nje i
ne pro mi{ lje nos ti sve vi {e
uto plje ni ka
Ako se uto p|je n|k na de u b|| z| n| oba |e. b| |o ko mu. •ak | ako
ne zna p|| va t|. mo ze po mo c| ta ko sto ce mu pru z| t| ru ku ||| do da t| ne ku
stvar. a da se sam pr| tom uhva t| za ne k| •vrst os|o nac.
Ü ta kv|m s|u •a je v| ma mo ze se upo tr| je b| t| b| |o ko j| pre dmet kao sto
su •vrsta qra na. ve s|o. ko no pac. d|o odje ce ||| ru •n|k.
Ako je pre dmet ko j| se pru za uto p|je n| ku pre kra tak. on da se on. ako
je od ma te r| ja |a ko j| ne to ne. ba ca uto p|je n| ku. ka ko b| se on uhva t|o
za nje qa.
Uto plje ni ku mo gu po mo }i
i ne pli va ~i
Dje cu ne treba
os tav lja ti
sa mu u vo di
R
2. 8. 2009. ofekfmkb 13
Sta tis ti ka ka `e da je na kon sao bra }aj nih ne sre }a uta -
pa nje dru gi po re du uzrok smrti dje ce do 15 go di na na svi -
je tu.
Sa mo u po slje dnje tri go di ne u RS, pre ma po da ci ma
MUP-a RS, vi {e od 40 oso ba se uto pi lo u ri je ka ma i dru -
gim vo do to ci ma.
U MUP-u FBiH su re kli da ne pos to je in for ma ci je o
bro ju uta pa nja u tom en ti te tu, po ja{ nja va ju }i da se sta tis ti -
~ki obra |u ju sa mo sa mo ubis tva ko ja se iz vr{e uta pa njem.
"Naj vi {e, njih ~ak 25, iz gu bi lo je `i vo te uta pa njem u
ri je ka ma", re kli su u Upra vi za ana li ti ku, in for ma ti ku i ko -
mu ni ka ci je MUP-a RS.
U po slje dnjih ne ko li ko se dmi ca de si lo se jo{ ne ko li ko
uta pa nja ko ja ni su obu hva }e na u sta tis ti ci MUP-a RS.
Iako su po da ci o bro ju uta pa nja alar man tni, a ri je ke u
BiH po zna te po nji ho voj brzi ni, ri jet ka su mjes ta na ko ji -
ma pos to je zna ko vi opa snos ti za ku pa ~e.
Zbog sve ga to ga, ka ko upo zo ra va ju stru~ nja ci, i naj -
vje {ti ji pli va ~i mo ra ju bi ti opre zni i pa zi ti na sve opa snos ti
ko je no si vo da.
Za ra zli ku od ri je ka, ko je su izra zi to ri zi ~ne za ku pa -
nje, ba ze ni su ugla vnom bez bje dni jer se na nji ma obi ~no
o bez bje dnos ti bri nu spa si oci.
Tre ne ri za pli va nje ka `u da do uta pa nja do la zi iz vi -
{es tru kih ra zlo ga.
"Fa kto ri za uta pa nje su, pri je sve ga, ne po zna va nje sa -
mog po dru ~ja gdje se do la zi na ku pa nje, ne po zna va nje
pli va nja kao vje {ti ne, do la zak na div lja ku pa li {ta, zdrav -
stve no sta nje i mno gi dru gi", pri ~a Mi lo{ Vej no vi}, vo |a
spa si la ~kog ti ma na ba ze ni ma "For tu na" u Ba nja lu ci.
Opa sne hla dne ri je ke: Na gla {a va da pri -
je ulas ka u vo du ~ak i naj bo lji pli va ~i tre ba da ut vrde nje -
nu tem pe ra tu ru.
"To se po go to vo odno si na po dru ~je Kra ji ne, gdje su
ri je ke ja ko hla dne. Ta ko |e, pli va ~i bi tre ba lo da zna ju gdje
ula ze, te da se ne ku pa ju u ne po zna tim po dru ~ji ma", pri ~a
Vej no vi} i do da je da je oprez po se bno ne op ho dan oso ba -
ma ko je su sla bi pli va ~i i ima ju zdrav stve ne pro ble me.
On is ti ~e da i gra |a ni ko ji se na |u na li cu mjes ta ka da
se ne ko uta pa tre ba da po mo gnu uto plje ni ku kroz prvu po -
mo}.
Zdrav ko Pe tro vi}, pred sje dnik Ro ni la ~kog sa ve za
BiH, ka `e da bi pos tav lja nje zna ko va upo zo re nja o opa -
snos ti na pla `a ma do ni je lo re zul ta te.
"Na pla `a ma je po tre bno pos ta vi ti ja sne zna ko ve s
tim upo zo re nji ma, ali i dru gim upo zo re nji ma kao i upu ta -
ma za prvu po mo}. Ka da bi ku pa ~i zna li ka ko re agi ra ti u
ta kvim si tu aci ja ma, mno go `i vo ta bi bi lo spa se no", tvrdi
Pe tro vi}.
Lje ka ri ka `u da ku pa nje na ku pa li {ti ma sa ve li kom
du bi nom ni je pre po ru ~lji vo prven stve no lo {im pli va ~i ma,
ma loj dje ci, te sta ri jim, bo le snim oso ba ma.
Pos te pen ula zak u vo du: "Si gur no je
da pa ci jen ti, hro ni ~ni bo le sni ci tre ba da iz bje ga vaju ek stre -
mne na po re u vo di, a to se po se bno odno si, na pri mjer, na
obo lje le od epi lep si je jer ta kve oso be naj ~e{ }e ne mo gu
pre dvi dje ti na pad, te na oso be sa vi so kim ne re gu li sa nim
pri tis kom, sr~a nim te go ba ma", ka `e Re na ta Ha d`i}-Ha -
d`i be go vi}, spe ci ja lis ta ur gen tne me di ci ne u Do mu zdrav -
lja Ba nja lu ka.
Ku pa ~i se, ka `u stru~ nja ci, u opa snos ti na du bi na ma
mo gu na }i i zbog na o~i gled be za zle nog ra zlo ga - tem pe ra -
tu re vo de.
Ha d`i}-Ha d`i be go vi }e va is ti ~e da je ta ko zva ni spa -
zam, odno sno ste za nje krvnih su do va, uzro ko va n tem pe -
ra tur nom ra zli kom iza zva nom ulas kom u hla dnu vo du na
vi so kim tem pe ra tu ra ma, mo gu }e iz bje }i pos te pe nim ulas -
kom u vo du i pret ho dnim pri la go |a va njem ti je la na nis ku
tem pe ra tu ru ta ko {to se ku pa~ pret ho dno ras hla di.
Prva po mo} uto plje ni ku: Na gla {a va
da su opi ja ti ta ko |e opa sni za ku pa ~e, te da su oso be pod
dej stvom, na pri mjer, al ko ho la ~es to ne kri ti ~ne, {to ih do -
vo di u opa snost.
"Ne sa mo da je ku pa nje na ve }oj du bi ni opa sno za
oso be ko je su uzi ma le al ko hol ili opi ja te, ne go je uop {te
ku pa nje u ta kvom sta nju opa sno jer ta kve oso be ne mo gu
ade kva tno da pro ci je ne opa snost, ~es to su ne kri ti ~ne, ima -
ju vi zi je ko je im da ju po gre {nu pred sta vu o to me gdje se
na la ze i {ta ra de, te je si gur no da im tre ba one mo gu }i ti ku -
pa nje u ta kvom sta nju", na gla {a va Ha d`i}-Ha d`i be go vi -
}e va.
Do da je da na ~in pru `a nja prve po mo }i uto plje ni ku
za vi si od po zna va nja prin ci pa prve po mo }i spa si oca.
"Ako spa si lac zna ka ko pru `i ti prvu po mo}, on }e
prvo ut vrdi ti sta nje svi jes ti, po tom pro vje ri ti da li di {e i
ako ne di {e za po ~e ti sa vje {ta ~kim di sa njem, a za tim i pro -
vje ri ti ima li puls, odno sno sr~a nu akti vnost. Ako je ne ma,
po tre bno je za po ~e ti sa vanj skom ma sa `om srca, sve dok
ne do |e eki pa Hi tne po mo }i", obja{ nja va Ha d`i}-Ha d`i -
be go vi }e va.
Stru~ nja ci upo zo ra va ju da je pri je ulas ka u vo du po -
tre bno da ra zmi sli mo ko li ko smo zdra vi, te ko li ka je du bi -
na i tem pe ra tu ra vo de.
"Sa mo po ve }a nim opre zom mo `e mo do pri ni je ti
vlas ti toj si gur nos ti", na gla {a va ju stru~ nja ci.
vre ba
pli va ~e
Iako su po da ci o bro ju uta pa nja
alar man tni, ri jet ka su mjes ta na
ko ji ma pos to je zna ko vi opa snos ti
za ku pa ~e
Vi so ke
tem pe ra tu re
tje ra ju gra |a ne
da os vje `e nje
po tra `e na
ne kom od
ku pa li {ta,
ali, ka ko
sa vje tu ju
tre ne ri
pli va nja,
oprez je
ne op ho dan
i ka da je ri je~
o naj bo ljim
pli va ~i ma
Mi lo{ Vej no vi}
Ne pro mi{ lje no ska ka nje u vo du mo `e bi ti ko bno
14 ofekfmkb!2. 8. 2009.
FORUM PLUS
Ka ko
ko men ta ri {e te
naj no vi ju
blo ka du
ra da Sa vje ta
mi nis ta ra BiH?
Bos nja •k| m| n|s tr| ne
pro pu sta ju n| je dnu pr| -
|| ku da one mo qu ce
rad |z vrsne v|as t|. S
ob z| rom na ta kvo sta -
nje na drza vnom n| -
vou. n| je n| •u do sto
bh. qra da n| z| ve sve
te ze.
Zo ran D.,
Ba nja lu ka
lako ova kav na •|n íun -
kc| on| sa nja drza vn|h
or qa na n| je svoj stven
os ta ||m ze m|ja ma. u
B|H je ta kvo sta nje
pos ta |o nor ma| no. N| je
prv| put da do ma c|
po || t| •a r| ne od qo vor no
pr|s tu pa ju po s|u. O•| -
q|e dno je da | da |je n| -
su spre mn| da se bez
stra n|h íun kc| one ra.
bo re za na pre dak
drza ve.
ja dran kos
@gma il.com
Ümjes to da se po na -
sa ju kao •e| n| c| je dne
drza ve. bos nja •k| m| n -
|s tr| svo j|m pos tup c| ma
kon stan tno pod qr| ja -
va ju |ona ko pr| su tne
ten z| je me du bh. na ro -
d| ma. lako je ne za m| -
s|| vo | ne do pus t| vo da
se stra na •ke od|u ke
mo qu stav |ja t| |s pred
|n te re sa drza ve. u B|H
je | to mo qu ce.
Mi li ca V.,
Bi je lji na
S ova kv|m ra dom Sa -
vje ta m| n|s ta ra n| ka da
ne ce mo uc| u Evrop -
sku un| ju. Ako je ne -
mo qu ce os tva r| t|
sa ra dnju | kom pro m|s
unu tar drza ve. ka ko se
on da mo ze mo na da t|
da |jem na pret ku.
Da mir,
Mos tar
Sva ka b|o ka da ra da
Sa vje ta m| n|s ta ra sa -
mo one mo qu ca va na -
pre dak ze m|je. a
po s|je d| ce uv| jek sno -
se ob| •n| qra da n|.
Kraj nje je vr| je me da
se drza vn| |n te re s| sta -
ve |s pred na c| ona| n|h.
su lej ma ni
@yahoo.com
Bh. po || t| •a r| se po na -
sa ju ka ko ho ce. a pro -
b|em je sto za ta kve
svo je pos tup ke n| ka da
ne sno se od qo vor nost.
n| t| |m s|je du je ka zna.
Pos ta |o je sa sv|m nor -
ma| no da se |spu nja va -
ju svo je oba ve ze on da
ka da se one ne uk|a pa -
ju s nj| ho v|m stra na -
•k|m |n te re s| ma.
Ja sna,
Jaj ce
Ako je ne ko mi slio da }e nas kri za za obi }i, on da je ti me po ka zao
je di no svo ju ne kom pe ten ci ju u pi ta nji ma eko no mi je i po li ti ke
o san ska ja vnost je za dnjih mje se ci bi la za uze ta
svim mo gu }im pro ble mi ma, osim onog naj va -
`ni jeg, a to je pi ta nje ka ko }e mo se su o~i ti i no si -
ti sa sve pri su tni jom du bo kom eko nom skom
kri zom u svi je tu ko ja ima ve oma sna `ne re fle kse
i u na {oj ze mlji. Ako je ne ko mi slio da }e nas
kri za za obi }i ili da }e bi ti ma njeg in ten zi te ta i bez
ne kih te `ih po slje di ca, jer je i na {a eko no mi ja ne zna tna, on da je
ti me po ka zao je di no svo ju ne kom pe ten ci ju u pi ta nji ma eko no -
mi je i po li ti ke. Kri za je svjet ska i jo{ se ne sa mo ne vi de stvar ni
zna ci nje nog po pu {ta nja, ne go se vi di da se ona jo{ ra zvi ja, a
kod nas je ona mul ti pli ci ra na, ne sa mo zbog nje ne du bi ne, ne go
i zbog o~i te ne spo so bnos ti na {eg sis te ma da se su o~a va s bi lo
ka kvim te `im si tu aci ja ma i da rje {a va i mno go ma nje pro ble me
od na ve de ne kri ze.
U svo joj knji zi "Kraj epo he li be ra li zma", ko ja je iz {tam pe
iza {la kra jem pro {le godi ne, ja sam tu kri zu pre dvi dio i uka zao
na nju kao na sim ptom je dne mno go obu hva tni je i du blje kri ze
u ko ju svi jet tek ula zi, kri ze ko ja }e bi ti fa tal na za ci je li ne oli be -
ral ni ka pi ta lis ti ~ki sis tem ko ji je proi zve la ku mu la ci ja ne ga ti -
vnih efe ka ta sto lje tne vla da vi ne li be ra li zma u svi je tu. Na ime,
li be ra li zam je pri va tni in te res i vo lju i pra vo da se taj in te res osi -
gu ra sta vio u cen tar ne sa mo eko nom ske akci je, ne go i uku -
pnog mi{ lje nja i dje lo va nja svih ka pi ta lis ti~kih ze ma lja, a tim
pu tem je to pos tao mo del op}eg mi{ lje nja i dje lo va nja u svi je tu.
To je zna ~e nje poj ma epo he li be ra li zma. Ta vla da vi na je ima la
svo je izra ze u be zob zi rnom ko lo ni ja li zmu, broj nim osva ja ~kim
i ko lo ni jal nim ra to vi ma, kao i ra to vi ma me |u ka pi ta li sti ~kim
dr`a va ma, ko ji su u odre |e nom mo men tu pre ra sli u svjet ske ra -
to ve, da bi na kra ju za vr{i la u sta nju stal nog re la ti vno ogra ni ~e -
nog, ali uto li ko vi {e is crplju ju }eg per ma nen tnog lo kal nog ra ta
ko ji se vo di da nas na glo bal noj osno vi i u ra znim ze mlja ma i
re gi ja ma svi je ta i u ko jem se ni {ta ni je pro mi je ni lo. Dru gi bi tni
as pekt pro du kci je je dne de fi ni ti vne du bo ke kri ze sas to ji se u ~i -
nje ni ci da je te hno lo {ki ra zvoj u svi je tu bio ve oma sna `an za -
dnja dva vi je ka, ali us mje ren ka voj nim i ra tnim ci lje vi ma i da
je to proi zve lo je dnu u`a sno agre si vnu te hno lo gi ju i svi jest o
mo }i te hno lo gi je ko ja je pos ta la si la nad si la ma i mo del op}eg
mi{ lje nja u for mi pra gma ti zma, ko ja se na kra ju izra zi la u nas -
tan ku ne ra vno te `e u priro dnim si la ma ko je de fi ni ra ju kli mu i
sve dru ge aspe kte bi olo {ke pro du kci je u svi je tu kao pro du kci je
od ko je u fi na lu ovi si ~o vje ~an stvo. Da kle, ne sa mo da je naj ve -
}i dio pro du kci je us mje ren ka voj noj i ne proi zvo dnoj i za naj -
ve }i broj lju di ne kon zu ma bil noj proi zvo dnji, ne go je, sa dru ge
stra ne, u odno su na sve ve }e po tre be za bi olo {kom pro du kci -
jom do {lo do ogro mnog su `e nja ba ze te pro du kci je i da se i bi -
ljni i `i vo tinj ski svi jet na la ze ugro `e ni zbog is tog tog fa kto ra, a
to je agre si vna te hno lo gi ja i in te res kao njen mo tor. Tre }i mo -
ment, ko ji je du bo ki ge ne ra tor kri ze, je da je sav na pre dak u te -
hno lo gi ji i proi zvo dnji de kom pen zi ran ti me {to on ni je uspio da
po bol j{a stan dard sta no vni{ tva u cje li ni, za pra vo on je bio ci lja -
no us mje ren ka vi {im dru{ tve nim kla sa ma i odre |e nim re gi ja -
ma ra zvi je nih ze ma lja. A si ro ma {no sta no vni{ tvo Ze mlje na to
od go va ra je di nim na ~i nom svo je bor be, a to je da se sve vi {e
mno `i. Ta kav ra zvoj je do veo do enor mnog po ve }a nja gla di,
bo les ti i ne ima {ti ne svih vrsta u svi je tu, ta ko da da nas u svi je tu
gla du je u bu kval nom smi slu je dna, a u sta nju po ten ci jal ne gla di
se na la ze dvi je dru ge mi li jar de sta no vni ka Ze mlje, dok se ko li -
~i na obra di vog ze mlji {ta kon stan tno i ra pi dno sma nju je i ti me
po ve }a va de bi lans pro du kci je bi tnih ma te ri ja i bi lans po tre ba
ko je ne mo gu bi ti za do vo lje ne. Uza sve to, u svi je tu ima mo i
stal ni pro ces di fe ren ci je na si ro ma {ne i bo ga te i taj pro ces po -
dje le se ubrza va, a pro va li ja je sve du blja, ali i pri je ti da pre ras te
ne u so ci jal ni su kob, ne go u svjet sku kon fla gra ci ju ne kon tro li -
ra nih raz mje ra i na ~in ispo lja va nja ko ju ni ko vi {e ne }e mo }i
obuz da va ti. Stal no na ras ta nje te ro ri zma svih vrsta u svi je tu i u
svim ze mlja ma je dan je od sim pto ma te po ja ve ko ja nam na do -
la zi iz bu du }nos ti ko ja se ra |a iz ~i nje ni ce da je dna je di na ra -
zma `e na `e na mo `e da po tro {i go di{ nje bu d`et je dne
ne ra zvi je ne si ro ma {ne ze mlje u ko joj ma sa dje ce umi re od gla -
di i bo les ti i da on da do |e i "sa ma ri tan ski" usvo ji je dno di je te i
ta ko ga spa si od smrti. Sve se to do ga |a u svi je tu ko ji je je dan i
de fi ni ti vno ne dje ljiv i u ko jem ne }e uo p}e i to ve oma brzo bi ti
mo gu }e pra vi ti gra ni ce i {en ge ne, ka ko bi se za os ta lim div lja ci -
ma spri je ~i lo da slo bo dno pu tu ju i kre }u se svo jom ze mljom,
odno sno svo jim glo bu som. Ni gdje po jam glo ba li zma ne pa da i
ne po ka zu je se kao ide olo gi zam to li ko ja sno kao u tom as pe ktu.
Za nas je glo bus je dan, a oni se za tva ra ju u svo je izo li ra ne di je -
lo ve. Ali to ni ko me ne }e po mo }i, jer ni kli mat ske pro mje ne ne
zna ju za {en gen, ni vi ru si, ali bo gme ni lju di, pa se odis ta za
glo bus vi {e ne mo `e re }i da se ne {to do ga |a ne gdje ta mo da le -
ko, ne go bu kval no u na {em dvo ri {tu.
U na {oj ze mlji, da kle, mi se za vla ~i mo i na te `e mo ba nal -
nim pi ta nji ma ko ja su proi zvod stra ne vla da vi ne i ne spo so bnos -
ti na {ih po li ti ~a ra da ri je {e je dnos ta vna pi ta nja, ali i
ne za in ter esi ra nos ti na {e je vnos ti, ko ja je dnos ta vno za mje nju je
ta pse udo po lit i~ka pi ta nja za stvar na so ci jal no po li ti ~ka pi ta nja,
a to je da je sva kim da nom sve ma nje ra dnih mj esta ko ja je di no
do no se rje {e nja pro ble ma, da su za ra de sve ma nje u sva kom
po gle du i da se uku pna mo} ku pa ca sma nju je ta ko da ne mo `e
uo p}e vi {e da bu de fa ktor po ve }a nja pro du kci je i ti me i eko -
nom skog ra zvo ja na te me lju eko nom skih za ko na, pa se ci je la
stvar vra }a na mo de le so ci jal nih dr`a va, sa mo sa da na naj ni `em
mo gu }em stu pnju. Mi ula zi mo u fa zu eko nom ske sta gna ci je
ko ja pri je ti da pos ta ne stal no sta nje po la ga nog i kon stan tnog
umi ra nja na {e eko no mi je i nas kao po pula ci je, do de kom po zi -
ci je ci je log dru{ tva. Ono {to je u sve mu ovo me `a lo sno jes te ~i -
nje ni ca da na {a ja vnost i po li ti ka ni je uo p}e svje sna sve ga to ga i
da se ona jo{ ba vi pi ta nji ma ko ja su njen sop stve ni proi zvod, a
ne pi ta nji ma ko ja je proi zve la sa da{ nja kri za. Na ime, nas to ja nje
da se za do bi je po vje re nje bi ra ~a do ve lo je do enor mnog po ras ta
svih vrsta so ci ja lnih da va nja i ne pro du kti vnog za po{ lja va nja, a
da o {ko lo va nju kao sup sti tu ci ji za za po{ lja va nje i ne go vo ri mo.
Vla de u na {im en ti te ti ma se bo ~e sa zah tje vi ma enor mnog bro -
ja bi v{ih ra tni ka in va li da, `rta va ra ta, po ro di ca ra tni ka i sli ~nih
ko mi te na ta dr`a vnih uslu ga ko ji ma je sve obe }a no ka da su tre -
ba li da podr `e odre |e ne po li ti ~ke stran ke, ali ko ji ma sa da tre ba
odu zi ma ti ola ko da va na pra va, {to ne mo `e pro }i bez ozbi ljnih
so ci jal nih gi ba nja, ne mi ra i per tur ba ci ja na po li ti ~koj sce ni, a
sve to one mo gu }a va na la `e nje pra vih rje {e nja za nas ta lu si -
tuaci ju. I ina ~e, kad se ra di o ide olo {kim i de ma go {kim stra nka -
ma i re `i mi ma on da su obe }a nja nji hov gla vni po li ti ~ki ka pi tal.
Ali sa da, ka da od to ga sve ga ne ma vi {e ni {ta i ka da se mo ra mo
su o~i ti s re al no{ }u na {eg sta nja, ta da do la zi do kri ze, ali do dru -
ge je dne vrste kri ze. To je op}a kri za po vje re nja u po li ti ku. Ta -
kva po li ti ka u ko ju se s pra vom su mnja ne mo `e fun kci oni ra ti i
izvo di ti ze mlju iz kri znog sta nja. Vje {ti na tro {e nja je gla vna
vje {ti na de ma go ga. Uos ta lom, ne tro {e svo je ne go tu |e, pa se
na njih mo `e pri mije ni ti ona izre ka "da je naj la k{e tu |im pa ra -
ma do bro tvor bi ti". Ta ko je ova ze mlja bez pla na, per spe kti ve,
mo gu }nos ti da na |e izlaz, jer je sa ma se be op te re ti la enor mnim
da va nji ma soci jal nog ti pa, a na to je pri si lje na jer je bez stvar nih
rje {e nja i jer je de ma go {ka u bi ti. Oni di je le pra va kao da smo
Ku vajt, a ne si ro ma {na, oplja ~ka na i uni {te na Bo sna i Her ce go -
vi na, u kojoj su, osim to ga, sve vje {ti ne osim vje {ti ne i vo lje da
se ra di, na pre do va le, a po go to vo vje {ti na pra znog go vo ra i obe -
}a nja ko ja ni ka da ne }e bi ti iz vr{e na. Sto ga rje {a va nje kri ze kod
nas tre ba, ili bo lje re }i mo ra za po ~e ti mi je nja njem ci je log na {eg
po lit i~kog us troj stva i an sam bla po li ti ~a ra i to u cje li ni.
Forum
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ka ko ko men ta ri {e te
~i nje ni cu da tu ris ti
za obi la ze do ma }e
aero dro me?
Pi {e:
Mu ha med FI LI PO VI]
Ta kva
po li ti ka, u ko ju
se s pra vom
su mnja, ne mo `e
fun kci oni ra ti i
izvo di ti ze mlju
iz kri znog sta nja
Mi se
za vla ~i mo i
na te `e mo
ba nal nim
pi ta nji ma ko ja
su proi zvod
stra ne vla da vi ne
i ne spo so bnos ti
na {ih po li ti ~a ra
da ri je {e
je dnos ta vna
pi ta nja
DANAS I SUTRA
Za ti {je pred bu ru
B
2. 8. 2009. ofekfmkb 15
@e ljko DE RA JI]
nje dri ma pla ni ne Bor ja, na 60 ki lo -
me ta ra od Ba nja lu ke i 20 ki lo me ta ra
od Te sli }a, smje {ten je haj du ~ki izvor.
Okru `en {u mom, na mjes tu gdje
su se oku plja li haj du ci po ko ji ma je i
do bio ime, izvor pos ta de po znat po
svo joj hla dnoj vo di ko ja je haj du ke
spa sa va la od `e ge u to plim lje tnim da ni ma.
Ma lo je onih ko ji su pro {li ovu da, a da ni su ~u li le -
gen de ko je pra te taj izvor. Mno gi lju di `e ljni svje `eg vaz -
du ha i hla dne vo de do la ze da se na pi ju vo de s nje ga i
po no vo se vra }a ju.
Kod izvo ra se na la zi le gen dar na uda ra ljka ko ja ve}
izda le ka na go vje {ta va da do la zi te na mjes to gdje su se ne -
ka da oku plja li haj du ci. Da nas kod izvo ra ne ma ni ko ga
osim vje tra. U okol nim {u ma ma ima i po ne ka zvi jer ko ja
se ne pri bli `a va izvo ru.
Izvor se na la zi na 900 me ta ra na dmor ske vi si ne, a
pos to ji le gen da u na ro du koja ka`e: [to je to pli ji dan, vo da
je hla dni ja. U to smo se i sa mi uvje ri li.
Pre ma na ro dnom pre da nju, s izvo ra je vo du pio i ~u -
ve ni haj duk Kos ta, ko ji je utjerivao strah u kos ti tur skim
ka ra va ni ma ko ji su se kre ta li izme |u Te{ nja, Ko to ra i Ba -
njelu ke.
Ta da je slu `io haj du ci ma, a sa da slu `i obi ~nim tu ris ti -
ma ko ji na pu tu za Ba nja lu ku ili Do boj svra te na taj izvor
gdje pi ju vo du ka ko bi okri je pi li du {u i ti je lo.
Ne ka da se oko izvo ra ~u la gra ja haj du ka, ku van se
haj du ~ki pa sulj, a da nas kod nje ga svra }a ju ri jet ki tu ris ti
ko ji od sje da ju u obli` njem mo te lu "Haj du ~ke vo de".
Vo da te ~e iz ku bu re: "Iz haj du ~ke ku bu re
je ne ka da si ja la va tra, da nas te ~e vo da. Vi {e ne ma haj du -
ka", stih je ko ji nas do ~e ku je iznad ve li ke drve ne ru ke u
ko joj je smje {te na ku bu ra. Iz nje te ~e vo da. Bis tra i hla dna
ko ja i u ve oma to plim da nima za da je bol u kos ti ma.
Ispod ku bu re na la zi se ko ri to u ko je vo da oti ~e. U
nje ga se uba cu je no vac za sre }u.
Vo da oti ~e u lu pa ljku ko ja, ka da se na pu ni, pa dne na
tlo, a pri po vrat ku uda ri ta ko da se na prvi mah ~i ni kao da
pu ca pu {ka.
Iz ko ri ta je ne ka da na pa ja na sto ka, a lu pa ljka je pla {i -
la zvi je ri.
Oni ko ji su ba rem je dnom bi li na ovom mjes tu sla `u
se da uz zvu ke lu pa ljke "mir u du {i ni {ta ne mo `e na ru {i ti".
Klu pa na ne ko li ko me ta ra od izvo ra mjes to je gdje se
mno gi odmo re od pu ta.
Idu }i kroz sta zu op ko lje nu zim ze le nim drve }em,
kroz ~i je gra ne vje tar ne umor no du va, su sre }e mo gru pu
tu ris ta ko ja se odmah po do las ku iz Ba nja lu ke upu ti la ka
izvo ru.
Ba nja lu ~an ka Ja go da Te {a no vi} prvi put je kod Haj -
du ~ke vo de i do sa da je ima la pri li ku sa mo da slu {a o njoj
od sta ri jih lju di ko ji su na vra }a li na izvor.
^u la je da je vo da hla dna, ali ni je vje ro va la dok se ni -
je i sa ma uvje ri la da je to is ti na.
"Vo da je pre hla dna. Ni sam vje ro va la ka da sam ~u la.
Odmah po do las ku oti {la sam na izvor i vi dje la da je ve -
oma hla dan. Na pi la sam se kao ni kad u `i vo tu. Evo, sa da
sam pro ~i ta la i da va lja uba ci ti ko ji nov ~i} za sre }u pa }u
U
[to to pli ji
dan, vo da
hla dni ja
Haj du ~ka
vo da na
pla ni ni
Bor ja
za us tav lja
mno ge
pro la zni ke
Svi se ~u de
ka ko vo da
mo `e bi ti to li ko
hla dna i lje ti
FO TO A. ^A VI]
se vra ti ti sa si tnim nov cem", ka `e Te {a no vi }e va.
Dra `e na Jo si po vi} do sa da ni je ~u la za Haj du ~ku vo -
du, ali ka da je do {la, vje ru je da }e se po no vo vra ti ti. Mo -
`da joj os tav lje ni no vac po da ri sre }u, u {ta is kre no vje ru je.
Kao u ra ju: "Vi dje la sam pu {ku i fotografisala
se po red nje. Veoma mi je za ni mljiv ambijent oko izvo ra i
za dr`a la sam se du go. ^u la sam cvrkut pti ca i osje ti la vje -
tar ka ko la ga no du va. Ovo je to li ko li je po da sam se osje -
}a la kao u ra ju", pri zna je Jo si po vi }e va.
Na po vrat ku sa izvo ra sre li smo jo{ tu ris ta. Svi se ~u -
de ka ko to da izvor ska vo da i po naj to pli jem lje tnom da nu
mo `e bi ti ta ko hla dna.
Mo `da je i haj duk Kos ta sa svo jim haj du ci ma is to ra -
zmi{ ljao pa je vo lio da od sje dne ov dje sa dru go vi ma.
Haj du ci su nes ta li, Kos ta je da vno umro, ali os tao je
izvor iza nje ga. Ima li i{ta vre dni je ne go ka da iza ~o vje ka
os ta ne ne ka kav trag ko ji }e biti preno {en kroz ge ne ra ci je?
Bio bi Kos ta sre}an ka da bi sad mo gao da vi di da se
opet na mjes tu gdje je ne ka da haj du ko vao oku plja ju lju di i
uz hla dnu vo du okre plju ju du {u i ti je lo za no ve bor be ko je
ih ~e ka ju. Kao i on ne ka da.
Mno gi
os tav lja ju
nov ~i} za
sre }u
Okru `en
{u mom, gdje su
se oku plja li
haj du ci po
ko ji ma je i do bio
ime, izvor
pos ta de po znat
po svo joj
hla dnoj vo di
ko ja je haj du ke
spa sa va la od
`e ge u to plim
lje tnim da ni ma
Ma lo je
onih ko ji
su pro {li
ovu da, a
da ni su
~u li
le gen de
ko je
pra te taj
izvor
@e ljko DE RA JI]
il ka Pro le (37) do se li la se
u se lo Pri bi ni}, kod Te sli -
}a, pri je ne ko li ko go di na.
Je di no {to je zna la o tom
pi to mom se lu smje {te -
nom ispod pla ni ne Bor ja
jes te le gen da da je pri je
pro {log ra ta u BiH pro ho da la bu kva.
Ka ko se taj do ga |aj zbio, da li je za bo rav -
ljen i {ta na rod mi sli o to me uvje ri la se eki pa
na {ih no vi na ko ja se upu ti la na li ce mjes ta.
Se lo Pri bi ni} uda lje no je ne ko li ko ki lo me -
ta ra od Te sli }a. Ve li ko se lo odu vi jek su kra si li
vri je dni do ma }i ni i gos to prim stvo. Ta ko je bi lo
i pred pro {li rat, ka da su lju di iz svih kra je va
ta da{ nje Ju go sla vi je po hi ta li put Pri bi ni }a da
vi de ~u do.
Tu ris ti do la zi li sva ko dne vno:
Sa Bi jelj skih brda u do li nu du` vi {e od 300
me ta ra si {la je bu kva. O tom fe no me nu se pro -
~u lo na da le ko i mno gi su do la zi li da vi de to
~u do.
Je dni ga pri pi su ju bo `jem dje lu, dru gi pri -
ro dnoj po ja vi odro na ze mlje, ali za si gur no je
da os ta je le gen da o bu kvi ko ja ho da.
"Ro di la sam se u Kra ji ni i za me ne je nes -
hva tlji vo da na rod mo `e da vje ru je da bu kva
ho da. Ali eto, to je bi la ve li ka atra kci ja i tu ris ti
su do la zi li sva ko dne vno, ~ak i u auto bu si ma.
Me |u tim, po ~et kom ra ta to je sve pro pa lo", ka -
`e Milka Pro le.
Pe tar Mar ko ~e vi} iz Bu le ti }a, kod Te sli }a,
ka `e da ~uo za ~u do u su sje dnom Pri bi ni }u, ali
da ni je oti {ao da ga vi di.
Ka `e da on ni {ta ne vje ru je, is ti ~u }i da su
za nje ga to bu da la {ti ne. Sma tra da je sje li na
po ni je la bu kvu i da je to ja sno.
"Ni sam uspio da odem ni je dnom. A da
vam bu dem is kren, ni sam ni htio. Ubrzo je na -
kon tog do ga |a ja po ~eo rat, pa eto na rod mi sli
da je to mo `da bio pred znak ne ke ne sre }e.
Ugla vnom, bi lo mi je to ma lo ~u dno jer sam
16 ofekfmkb!2. 8. 2009.
M
~uo da je bu kva pu to va la odre |e no vri je me i
kli zi la pre ma ri je ci, a da ni je pa la. Je di no je
to ma lo ~u dno", ~u di se Mar ko ~e vi}.
Za ra zli ku od nje ga, na li cu mjes ta je bio
Mir ko Mo ti ~i}, ko ji je skep ti ~an da se ra di o
bo `jem dje lu. On sma tra da je to stvar pri ro de.
Pre ma nje go voj tvrdnji, vo da je iza zva la
odron ze mlje, bu kva je ta ko kre nu la i za us ta -
vi la se u ra vni kraj po to ka.
"Ovaj na rod vje ru je u sve, pa ta ko i u
ovo. Ali eto, pro {lo je ne ko li ko go di na, bu -
kva vi {e ni je u `i vo tu, ali os ta la je le gen da
ko ja }e du go da `i vi", ka `er Mo ti ~i}.
Za ni mlji vo je da je i Mo ti ~i} iz Bu le ti }a,
su sje dnog se la. Ko ga god smo pi ta li u Bu le ti -
}u za bu kvu ko ja ho da svi su skep ti ~no vrtje li
gla vom. U Pri bi ni }u je sa svim dru ga pri ~a.
Bu kva pu to va la 300 me ta ra:
Skre nu smo s pu ta Ba nja lu ka - Te sli} u pra tnji
Na de Po po vi} (60) i nje ne unu ke Je le ne i
upu ti smo se na li ce mjes ta. Muk u auto mo bi -
lu oda je da se sta re uspo me ne vra }a ju. Po se -
^u do u se lu Pri bi ni},
kod Te sli }a, sko ro
za bo rav lje no
Sa Bi jelj skih brda
u do li nu du` vi {e
od 300 me ta ra si {la je
bu kva. O tom fe no me nu
se pro ~u lo na da le ko
i mno gi su do la zi li
da vi de to ~u do
Od bu kve ko ja ho da
Vo da je
iza zva la
odron ze mlje,
bu kva je
ta ko kre nu la
i za us ta vi la
se u ra vni
kraj po to ka
Mjes to oda kle je bu kva kre nu la
mno gi tu ris ti iz su sje dnih ze ma lja.
Mje {ta ni pri ~a ju da su auto bu si do la zi li iz
Slo ve ni je, Hrvat ske, Srbi je, ali i iz ne kih za pa -
dnoe vrop skih ze ma lja.
Mje {ta ni se sa mo sje }a ju li je pih da na i na -
ga |a ju {ta bi bi lo s bu kvom i se lom da ni je
izbio rat. Mno gi u Pri bi ni }u mi sle da bi pos ta la
pra va tu ris ti ~ka atra kci ja.
Mir ko ]u ka ni} (50) iz tog se la ne ~u di se
{to su mno gi tu ris ti po hi ta li ka Pri bi ni }u ka ko
bi vi dje li to ~u do.
"Odmah na kon to ga oti {ao sam na li ce
mjes ta. To je bo `je dje lo jer je ne mo gu }e da se
oti snu la sa ma i da to li ki te ret ide ra vno do ni zi -
ne, a da ne pa dne. A {to je ~u dno, dru ga bu kva
je os ta la na mjes tu ne ta knu ta", ka `e ]u ka ni}.
Da nas je na mjes tu gdje je bi la bu kva vi so -
ka tra va. Sko ro da se i ne pri mje }u je da je pri je
ne ko li ko go di na tu do la zi lo sto ti ne lju di dne -
vno. Po vrh to ga, Bi jel jsko brdo s ko jeg je bu -
kva kre nu la.
Sa sje tom na li cu Na da nam pri ~a da se
mo glo pu no to ga ura di ti da se zna lo. Lju di su
se sva |a li umjes to da se uje di ne i od bu kve na -
pra ve pra vu atra kci ju. Na `a lost, to je pro {lo.
"Mi slim da se mo glo vi {e ura di ti. Tre ba lo
je ogra di ti pros tor i bu kva je mo gla da bu de
atra kci ja za tu ris te. Ova ko, sa da je ne ma vi {e i
na rod je su mnji ~av, po se bno ka da o to me ~u je
prvi put. Do |e na li ce mjes ta, bu kve ne ma i {ta
on da? Sa mo se vra te", ka `e Na da.
Tra gom ku da je bu kva "ho da la" os ta li su
bre `u ljci. Pre ko brda ku da je pro {la na la zi se
trag ko ji }e os ta ti jo{ ne ko li ko go di na jer je
pros tor ne pris tu pa ~an za obra du ze mlje.
Na brdu osa mlje na sto ji jo{ je dna bu kva.
Sa ma ve} ne ko li ko go di na. Mo `da ~e ka one
ko ji bi do {li da je po sje te.
Ra do bi ih pi ta la gdje joj je ses tra i ka da }e
se vra ti ti. Ali ne mo `e.
Ni je mo }u ti i po sma tra do li nu gdje je ne -
ka da bi la nje na ses tra. Vi {e je ne ma, ali os ta la
je le gen da o bu kvi ko ja ho da.
Po tok kod kojeg se bu kva za us ta vi la mo -
`da ~u va taj nu. Vi dio je sve {to se do go di lo.
Vi dio je i pla men u ko jem je iz go ri je la pri -
li ka da se za se lo Pri bi ni} ~u je jo{ vi {e.
17 2. 8. 2009. ofekfmkb
bno za Na du. U je dnom tre nut ku ipak pro go -
va ra.
"Sa da }e te da vi di te to ~u do. [te ta {to bu -
kva vi {e ni je u `i vo tu. Ljud ska sva |a i ne slo ga
je uni {ti {e. Na vo dno ju je mo mak ~i ja je bi la
ze mlja za pa lio jer su ne ki bi li po ~e li na pla }i -
va ti ulaz u po dru ~je oko bu kve", sje }a se Na -
da.
Pre la zi mo pre ko rje ~i ce i do la zi mo do
pro plan ka Je kov ~i na. Na uda lje nos ti ve }oj od
300 me ta ra na la zi se ve li ki kra ter. Oda tle je
bu kva kre nu la.
Iza se be je os ta vi la dru gu bu kvu. A bi le
su je dna do dru ge. To je ~u do ko jem se na rod
u Pri bi ni }u ni je mo gao na ~u di ti.
"Naj ~u dni je je to {to je je dna bu kva oti {la,
a dru ga os ta la. Da je u pi ta nju odron ili sje li na
oti {le bi obje. Ali ova ko, na rod mi sli da je bo -
`je ~u do. Nada le ko se bi lo ~u lo za to. Lju di su
do la zi li sa svih stra na", ka `e Na da.
Do go dov {ti na sa bu kvom sje }a se i Bran -
ka Os to ji} (38), ko ja se kao di je te igra la kod
bu kava. Ne da le ko od tog mjes ta bio je izvor s
ko jeg su dje ca pi la vo du. Od nje ih, ka ko se
pri sje }a Os to ji }e va, bo lio sto mak.
"Ja ni sam vi dje la, ali pri ~a se da je na rod
ko ji je prvi oti {ao na li ce mjes ta vi dio i gro bo -
ve ko je je ot kri la bu kva ka da je po di gla ze -
mlju. Me|utim, od to ga sa da ne ma ni tra ga",
pri ~a Os to ji }e va.
Nje na k}er ka Je le na (16) od nas je prvi put
~u la za bu kvu ko ja je pro ho da la. Nje ni joj ni su
pri ~a li jer je ona po la ko po to nu la u za bo rav.
Na tom mjes tu ni ka da ni je bi la, ali sa da je
pris ta la da s ba kom Na dom ode da vi di mjes to
o ko jem se to li ko pri ~a lo.
"Ni sam se in te re so va la to li ko o to me, a
vje ruj te mi da prvi put ~u jem za to. Pu no go di -
na je pro {lo. Ja se ni sam ni bi la ro di la ka da je
to bi lo. Rat je bio i na rod je po ~eo da se ba vi
pi ta nji ma ve za nim za `i vot, ta ko da se pres ta lo
go vo ri ti o bu kvi", ka `e Je le na.
Do la zi li i iz Evro pe: Na sa mom
po ~et ku ka da se pro ~u lo za fe no men, ~u |enju
mno gih ni je bi lo kra ja. Sko ro da ne ma mje {ta -
nina Pri bi ni }a i os ta lih se la da ni je do {ao na li -
ce mjes ta, a put mjes ta ~u da kre nu li su i
os ta la sa mo le gen da
Na vo dno ju
je mo mak
~i ja je bi la
ze mlja
za pa lio jer
su ne ki bi li
po ~e li
na pla }i va ti
ulaz u
po dru ~je
oko bu kve
Je dni ga
pri pi su ju
bo `jem
dje lu, dru gi
pri ro dnoj
po ja vi
odro na
ze mlje
Pe tar Mar ko ~e vi}: Na rod mi sli da je
to mo `da bio pred znak ne ke ne sre }e
Mir ko ]u ka ni}
Na da
Po po vi}
po ka zu je
mjes to gdje
je bi la
bu kva
FO TO
A. ^A VI]
Milka
Prole
Put ko jim je bu kva pro {la
Mjes to gdje se bu kva za us ta vi la
18 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Bla `en ka LE JI]
a ria \u ri}, ap sol ven tki nja na
Aka de mi ji umje tnos ti u Ba -
nja lu ci, Smjer sli kar stvo, ne -
da vno je svo jom prvom
sa mos tal nom izlo `bom pod
na zi vom "Por tre ti" u ro -
dnom Prnja vo ru odu {e vi la
su gra |a ne.
I sam na ziv izlo `be go vo ri da se na izlo `e nih 30
dje la na la ze por tre ti, njen omi lje ni, ali sli kar ski
je dan od naj zah tje vni jih mo ti va.
"U dje tinj stvu sam uvi jek naj vi {e sli ka la
por tre te, pa se ~es to ma ma hva ta la za gla vu i go -
vo ri la ka ko se na sva koj stra ni ci mo jih sve za ka
na la zi po je dna gla va i ka ko ne mo `e da mi ih na -
ku pu je. Me |u tim gla va ma u mo jim sves ka ma
bi le su i gla ve po zna tih, ali i izmi{ lje ni li ko vi,
ma da se de {a va lo da po ne kad u {ko li i na fa kul te -
tu na sli kam i ne ke pro fe so re", pri ~a kroz smi jeh
\u ri }e va, ko ja da nas sli ka te hni kom ulje na pla -
tnu i kom bi no va nom te hni kom.
Sli ka la i po sves ka ma: Ta ko je,
ka `e, kre nu lo - od sli ka nja po sves ka ma, pre ko
ba nja lu ~ke Sre dnje li ko vne {ko le do Aka de mi je
umje tnos ti, o ko joj je ma {ta la, ali se pri bo ja va la
da li }e je mo }i upi sa ti.
"Kao ma la uvi jek sam ne {to sli ka la, ta ko da
sam jo{ u osno vnoj {ko li ima la `e lju da upi {em
Aka de mi ju. Zbog to ga sam po za vr{et ku osno -
vne tra `i la da upi {em sre dnju {ko lu ko ja je bar na
ne ki na ~in bi la po ve za na s Aka de mi jom, da bu de
ne ki most do nje. Odlu ~i la sam se za Li ko vnu
{ko lu u Ba nja lu ci, na kon ko je sam 2004. go di ne
upi sa la Aka de mi ju", pri ~a \u ri }e va.
Svoj ta le nat za sli kar stvo odu vi jek je naj ra -
di je ispo lja va la kroz mo tiv por tre ta, ma da pri zna -
je da su u Li ko vnoj {ko li, a i na fa kul te tu, naj vi {e
sli ka li za da ne mo ti ve.
Ipak, svi mla di umje tni ci ima li su slo bo du
da se izra `a va ju na ne ki svoj na ~in, kroz mo tiv
ko ji su `e lje li. Njen omi lje ni mo tiv os ta li su por -
tre ti lju di, ali i lu ta ka.
"Je dan dio mo je izlo `be ~i ne lut ke, pa je taj
dio po ma lo nes hva tljiv lju di ma. Mo `da ne ki mi -
sle da je to izraz pe ri oda dje tinj stva, kao ne ka pa -
tnja za tim svi je tom igre, za ba ve, ili mo `da za
ne kim lut ka ma
ko je ni sam
ima la, ali ne -
ni je ba{ po ve -
za no to li ko s
tim. Lut ke me
in spi ri {u vi {e
zbog to ga {to
sam u to me
pro na {la po se -
ban svi jet, za to
{to ih stva ra
~o vjek da bi, u
stva ri, izra zio
svo je oso bi ne i
svo ja sta nja.
On kroz njih izra `a va svo je spo lja{ nje i unu tra{ -
nje ka ra kte ris ti ke", go vo ri \u ri }e va. Is ti ~e da ih
na svo jim sli ka ma ne sli ka kao pre dmet, ne go
kao je dnu unu tra{ nju pred sta vu ~o vje ka.
Lju di u snu: Osim lu ta ka, za ni mlji vi
su joj lju di u sta nju sna, jer sma tra da su ta da na -
jis kre ni ji, oslo bo |e ni sve ga {to je pret ho dni dan
do nio. Iako, kao i u sva kom dru gom po slu, po ne -
kad ima, a po ne kad ne ma vo lju da stva ra, tvrdi
da ni ka da ne po `e li da ra di ne ki dru gi po sao.
"Ne kad je dnos ta vno do |e do blo ka de i ne
mo `e da se ra di. Ta da mo `da vi {e ra zmi{ ljam,
ide je do la ze i kul mi ni ra ju unu tra, a on da do |e do
nji ho vog ispo lja va nja u tom pe ri odu stal nog sli -
ka nja. Po sli je to ga se opet ja vi za ti {je. Pos to je ne -
ke fa ze. Ni sam uka lu plje na da imam ne ke
or ga ni zo va ne cje li ne po ko ji ma stva ram i ko jih
se dr`im", do da je \u ri }e va.
Ve oma je sa mo kri ti ~na, pa po ne kad, ka da je
ne za do vo ljna onim {to je na sli ka la - ili pre sli ka
sve ili ba ci pla tno i pa pir.
Od tog tre nu tnog ra spo lo `e nja za vi si ko li ko
}e joj vre me na i tru da tre ba ti da ura di je dnu sli ku,
ta ko da se utro {e no vri je me ra zli ku je od dje la do
dje la.
Po {to u Prnja vo ru ima ja ko ma lo sli kar skih
izlo `bi, jer ne ma izlo `be nog pros to ra, za hval na je
Na di @iv ko vi}, di re kto ri ci Tu ris ti ~ke or ga ni za ci je
ove op{tine, ko ja joj je po nu di la da na pra vi izlo -
`bu u nji ho vim pros to ri ja ma.
"Sa svim slu ~aj no sam do {la u kon takt s go -
spo |om @iv ko vi} i ona mi je lju ba zno po nu di la
taj pros tor, {to sam i pri hva ti la. Izlo `ba tra je do
kra ja ovog mje se ca, a do sa da{ nje kri ti ke bi le su
vrlo po zi ti vne, {to me ra du je", pri ~a \u ri }e va.
Lo{ po lo `aj umje tni ka: Kao i
ve }i na do ma }ih mla dih umje tni ka, ni ona ni je za -
do vo ljna po lo `a jem ko ji ima ju.
"Mla di umje tni ci su u vrlo lo {em po lo `a ju
ov dje. Mo `da je to pre vi {e kri ti ~no, ali umje tnost
je kod nas
skup ho bi.
Umje tni ci ne -
ma ju ov dje
svo je udru `e -
nje, a pod
udru `enjm se
po dra zu mi je va
da ispu nja va
sve uslo ve ko -
je je dan za po -
slen ~o vjek
tre ba da ima,
kao {to je so ci -
jal no i pen zi -
ono, {to ov dje
ni je os tva re no", do da je \u ri }e va.
Sve to je, ipak, ni je spri je ~i lo da se ba vi
onim {to vo li, a to je sli kar stvo. Is ti ~e da po se bnu
za hval nost za sve {to je dosa d os tva ri la du gu je
ro di te lji ma, ko ji su joj pru `i li ne se bi ~nu po dr{ku,
po se bno ocu, od ko je ga je na sli je di la ta le nat za
sli kar stvo.
D
Osim lu ta ka,
za ni mlji vi
su joj lju di u
sta nju sna, jer
sma tra da
su ta da
na jis kre ni ji
Ni sam
uka lu plje na da
imam ne ke
or ga ni zo va ne
cje li ne po
ko ji ma
stva ram i
ko jih se dr`im,
ka `e \u ri }e va
Prnja vor ~an ka
Da ria \u ri},
ap sol ven tki nja
Aka de mi je
umje tnos ti
u Ba nja lu ci
Umje tnost je skup ho bi
U dje tinj stvu sam naj vi {e sli ka la por tre te,
pa se ma ma hva ta la za gla vu i go vo ri la
ka ko se na sva koj stra ni ci mo jih sve za ka
na la zi po je dna gla va, pri ~a \u ri }e va
Da ria \u ri} ni ka da ne po `e li
da ra di ne ki dru gi po sao
FO TO A. ^A VI]
Sli ka te hni kom ulje na pla tnu i kom bi no va nom te hni kom
Naj vi {e vo li sli ka ti por tre te
S izlo `be
Sa ro di te lji ma
2. 8. 2009. ofekfmkb 19
El ma DUV NJAK
e le ni lo, cvi je }e, na ~i ~ka ne
ku }i ce, bo ro vi, vo} nja ci, ~ist
zrak, ka ra kte ris ti ke su na se lje
Jar ~e do li, ko je je smje {te no
na pa di ni pla ni ne Tre be vi}, u
ju go is to ~nom di je lu Sta rog
gra da.
Mje {ta ni ka `u da idi la nes ta je do las kom zi me,
ali da je ipak lje p{ih da na mno go vi {e.
Ne ka da je u tom kra ju bi lo ra zvi je no ko zar -
stvo, a da nas je sta no vni ci ma za bra nje no da dr`e
ko ze.
Ta ko je pre ma jar ~e vi ma mjes to vre me nom
do bi lo na ziv Jar ~e do li.
"Ovaj dio Sa ra je va je po znat jo{ od 16. vi je ka,
a po zna t je po uz go ju ko za, jer je po dru ~je bi lo iz -
vrsno za uz goj te vrste sto ke. Na da le ko se ~u lo za
ko zje mli je ko sa ovog po dru ~ja. Ne ka da su ko ze
pre la zi le put od Jar ~e do la sve pre ma Mi ljac ki, na
di je lu gdje je da nas Ko zja }u pri ja. Ta da je ri je ka
bi la mno go ve }eg vo dos ta ja, ni je bi lo mos ta i te {ko
se pre la zi lo na dru gu stra nu", pri ~a Mu fid Ga ri bi ja,
po zna va lac is to ri je Sa ra je va.
Le gen da: Ka `e da pos to ji le gen da o gra -
dnji Ko zje }u pri je na Mi ljac ki oko ko je su pa sle
ko ze sa Jar ~e do la.
"Dvo ji ca si ro ma {ne bra }e, Si nan i Me hmed sa
Jar ~e do la, su se ~es to sa ko za ma spu {ta la do Mi -
ljac ke, i tu su ih ~u va li. Za re kli su se da }e, ako se
ika da obo ga te, pre ko Mi ljac ke, na ula zu u Sa ra je -
vo, na pra vi ti }u pri ju. Ta ko se je dnom pri li kom je -
dna od ko za zai gra la, po ~e la kop ka ti na li va di u
bli zi ni Mi ljac ke i ka da su bra }a do {la, ugle da la su
}up sa zla tom", pri ~a Ga ri bi ja i do da je:
"Od tog bla ga Me hmed je po di gao most na
Mi ljac ki, ka `e le gen da, a to je da na{ nja Ko zja }u -
pri ja, a Si nan je sa gra dio d`a mi ju u da na{ njoj Ba -
ka re vi }a uli ci", is pri ~ao je Ga ri bi ja.
Po sje ti li smo po dru ~je Jar ~e do la kroz ko je vi -
ju ga us ka i strma ces ta.
U na se lju prevla da va ze le ni lo, vo} nja ci ko ji se
go to vo ri je tko mo gu vi dje ti u os ta lim di je lo vi ma
Sta rog gra da. Sta no vni ci su veoma lju ba zni. Ka `u
da su po no sni {to `i ve u ta kvom kra ju, ~i ju is to ri ju
po zna ju.
"Ov dje sam ro |en, za je dno sa de ve to ro bra }e i
dvi je ses tre. Moj ra hme tli otac mi je pri ~ao ka ko su
se ne ka da u ovom kra ju ga ji le ko ze, za pra vo po ~e -
mu je ovaj dio Sa ra je vo i bio po znat. Mo gle su se
vi dje ti za vri je me Dru gog svjet skog ra ta", ka `e sta -
ro sje di lac Sa kib Ma {i}.
Do da je da mu je otac pri ~ao da su ko ze bi le
po ri je klom iz ^e {ke.
"Na da le ko ni je bi lo ta kve ispa {e i mli je ka, a pa -
{a se spu {ta la sve do Ko zje }u pri je. Odav de do mos -
ta niz brdo je ne kih tri ki lo me tra. Pa je bi lo lo gi ~no da
se po ko za ma i jar ~e vi ma ovaj kraj pri je mno go,
mno go go di na pro zo ve Jar ~e do li", ka `e Ma {i}.
Ko ze vi {e ne dr`e: Do da je da u tom
na se lju ko ze vi {e ne dr`e.
"To je za bra nje no. Iz gra |eno je dos ta ku }a.
Pri je su ov dje bi le sve ga tri-~e ti ri fa mi li je, a sa da je
mno go na se lje ni je. Vi {e se ne spu {ta mo sa Jar ~e do -
la do Ko zje }u pri je. Po zna ta fa mi li ja na ovom po -
dru ~ju vam je Lju bo vi}, sta ra be gov ska fa mi li ja",
pri ~a Ma {i}.
Is ti ~e da je sta no vni ci ma li je po u tom na se lju.
"Sva ka ku }a ima ba rem u ba{ ~i cvi je }a, za tim
ne ko i vo} njak, ili za sa di ma lo po vr}a u vrtu. A tu
je i ~is ti pla nin ski, tre be vi }ki zrak. Mo `da je ma lo
te `e zi mi ka da za pa da sni jeg, ali u sva kom slu ~a ju
ne `a li mo se. Ovo je mjes to ko je ima svo ju is to ri -
ju", ka `e Ma {i}.
Z
Ne ka da po znat
kraj po uz go ju ko za
RAZGLEDNICE
IZ GRADOVA
Sa kib Ma {i} ka `e da
mu je otac pri ~ao da su ko ze
bi le po ri je klom iz ^e {ke
Mje {ta ni
ka `u da idi la
nes ta je
do las kom
zi me, ali
da je ipak
lje p{ih da na
mno go vi {e
Pa din sko
na se lje
Jar ~e do li u
Sta rom gra du
u Sa ra je vu
U tom
kra ju
ne ka da
je bi lo
ra zvi je no
ko zar stvo,
a da nas je
sta no vni ci ma
za bra nje no
da dr`e
ko ze. Ta ko
je pre ma
jar ~e vi ma
do bi lo
na ziv
Uli ca ko ja vi ju ga
izme |u ku }a
FOTO D@. TOR CHE
Dvo ri {ta
krasi cvi je }e
Na se lje
na pa di ni
Tre be vi }a
El ma DUV NJAK
e dad [ka pur, do ktor za
`i vo ti nje u Zo olo {kom
vrtu Pi onir ska do li na u
Sa ra je vu, je od dje tinj -
stva znao da }e pos ta ti
ve te ri nar.
Od ma lih no gu je
vo lio `i vo ti nje i znao je kra do mi ce uze ti dio
po ro di ~nog ru ~ka i no si ti }uki iza zgra de. Ka -
`e da ve oma vo li ovaj po sao ko ji, is ti na, zna
bi ti i opa san jer ra di sa zvi je ri ma. Ta ko se je -
dnom pri li kom na {ao o~i u o~i sa mrkim me -
dvjedom, ali sve je za vr{i lo do bro. Uspio je,
ka `e, "bri snu ti".
Sa Ve da dom smo pro ve li je dan dan u Pi -
onir skoj do li ni.
@i vo tno opre dje lje nje: "Us ta -
jem dos ta ra no i na po slu sam ve} u osam sa ti.
Ta mo po pi jem i svo ju ju tar nju ka fi cu, jer ku }i
ne ka ko i ne mam vre me na. Uvi jek vo lim ka za -
ti ka ko za pra vo ra dim na mjes tu za ko je lju di
pla }a ju da bi ga vi dje li", ka zu je na po ~et ku
na {eg dru `e nja i do da je:
"Jo{ kao di je te sam spo znao svoj za {ti tni -
~ki odnos pre ma `i vo ti nja ma. Moj ~est cilj na
po ro di ~nom ru ~ku je bio da ma znem dio i
odne sem je dnom }uki iza zgra de. Ali to sam
mo rao ura di ti ta ko da ro di te lji ne pri mije te.
Uvi jek sam vo lio `i vo ti nje i ot kad znam za
se be imao sam po zi ti van odnos pre ma nji ma,
hra nje nju, za {ti ti. Po sli je sam upi sao sre dnju
ve te ri nar sku {ko lu i za vr{io za ve te ri nar skog
te hni ~a ra, a lo gi ~an sli jed je bio da upi {em
ve te ri nar ski fa kul tet", pri ~a [ka pur.
Na gla {a va da je nje go vo `i vo tno opre dje -
lje nje li je ~e nje i po ma ga nje `i vo ti nja ma.
"Ro dio sam se s tim. Ni sam imao dvoj be
{ta }u upi sa ti i bi ti. Prva mo ja in ter ven ci ja je
bi la na far mi kra va iznad Va re {a. Tu su bi la
prva li je ~e nja, ali i stra ho vi, jer je dno je u~i ti
iz knji ga, a dru go to pra kti ~no pri mije ni ti. Pri -
je 11 go di na sam po ~eo ra di ti ov dje u Pi onir -
skoj do li ni sa div ljim, egzo ti ~nim `i vo ti nja ma
i mi slim da sam je di ni u dr`a vi ko ji li je ~i ta -
kve `i vo ti nje", ka zu je Ve dad.
Ka `e da ~es to ide na edu ka ci je po za pa -
dnoevrop skim ze mlja ma, jer u na {oj ze mlji
ne ma te vrste pre dme ta.
Upi tan da li je bi lo smi je {nih si tu aci ja u
Zoo-vrtu sa `i vo ti nja ma, iz dvo jio nam je de -
talj sa di ko bra zom.
"Je dnom sam obi la zio Zoo-vrt i vi dio
sam da po red di ko bra zo vog ka ve za lju di pre -
tr~a va ju. Ni je mi bi lo ja sno za {to. U s tva ri
pro {ao je je dan ~o vjek pri je tih lju di i re kao
da di ko bra zi sta nu i ba ca ju bo dlje, ga |a ju lju -
de, {to je ap so lu tna de zin for ma ci ja. Smi je {no
je da lju di la ko po tpa dnu pod tu de zin for ma -
ci ju. Di ko braz ne ba ca bo dlje, to je nje gov
po kri va~, od bra na ako se ne ko na va li na nje -
ga", pri ~a Ve dad.
Naj te `e uspa va ti med vje da: Ka zu je ka ko
ve }i na `i vo ti nja ko ju tre ba pre gle da ti u Zoo-
vrtu ne }e na pasti bez ra zlo ga, te da ih pret ho -
dno mo ra uspa va ti.
"Ja ako mo ram da ih li je ~im i uba dam
igla ma - one bi na pa le. Za to je ne mo gu }e
eland an ti lo pu ko ja ima 700 ki la ~u va ti dok
joj se da ju inje kci je. Mo ra ju se anes te zi ra ti, to
jest uspa va ti. Ima mo `i vo ti nje po put no je va
ili med vje da, kojima se ne ula zi u bo kso ve.
Tu pos to je po se bna pra vi la ka da se ula zi i ka -
ko", ka zu je [ka pur i is ti ~e da tu bi lo ka kav
egzi bi ci oni zam mo `e bi ti skup.
"Imao sam je dnom si tu aci ju sa med vje -
dom. Je dan boks ni je bio za klju ~an i on da je
on otvo rio ta vra ta i na {li smo se o~i u o~i. I
on se izne na dio ot kud ja tu, ali uspio sam po -
bje }i, a on ni je ni mrdnuo. Ni je skon tao. Za -
pra vo, ko le gi nica ga je na u~i la da otva ra vra ta
ka da je na hra nje nju, ali ka da sam ja bio u
nas tam bi, na vra ti ma je tre balo da sto ji ka ta -
nac, a ni je. I ka ko je na u~en, on ona ko slu ~aj -
no otvo ri i ja sto jim tu i on gle da u me ne. Is to
se izne na dio kao i ja, kao da ve li {ta on ra di
tu? Mo ja rea kci ja je bi la da po bje gnem. To je
bi la opa snost, ba{ opa snost", pri sje }a se Ve -
dad.
Ka `e da je bi lo ta ko i prvi put ka da je
uspa vao med vje da jer uvi jek, is ti ~e, ra zmi{ -
lja o to me {ta ako ni je do vo ljno uspa van
i pro bu di se u po la pre gle da.
"[ta }u ta da? Ali s go di na ma ra -
da u Pi onir skoj do li ni to pos ta je
ru ti na. Ne mo `e te li je ~i ti `i vo ti -
nje a da ih ne vo li te. To je ne -
spo ji vo", go vo ri Ve dad.
Is ti ~e ka ko je sto pos to is -
ti na da `i vo ti nje osje te ka da
ih ne ko vo li ili mrzi.
"Vje ruj te da to `i vo ti nja
de ter mi ni {e u prvom mo men -
tu i kon ta ktu. Ali ra zli ka je u
to me {to lju bav ve te ri na ra
pre ma `i vo ti nji ne pres ta je
ka da je po ~ne li je ~i ti, a
kod po je di nih `i vo ti nja
pres ta je. Pri mje ra ra di,
ima mo maj mu ne i ka da ih
tre ti ram, li je ~im, to ra -
dim za nji ho vo do bro,
ali oni to ne mo gu po -
ve za ti i ja sam je dan od
na jo mra `e ni jih li ko va
ko ji ula zi u maj mu nar -
nik", pri ~a nam Ve dad, u
{to smo se i uvje ri li ka da
smo se pri bli `i li nji ho voj nas -
tam bi.
Bi lo je do vo ljno da Ve dad obu -
~e man til i pri bli `i se sta klu, da bi maj -
mu ni ve} za uze li bor be ni stav.
"Pre po zna ju
me sa mo jom
pu ha ljkom i
aut o mat ski m
{pri ca ma. Ovi
maj mu ni ko je
ima mo, ko ji
su ma nji
ve li ~i -
20 ofekfmkb!2. 8. 2009.
V
U`i va u dru `e nju s
Uvi jek vo lim ka za ti
ka ko za pra vo ra dim na
mjes tu za ko je lju di pla }a ju
da bi ga vi dje li, ka`e [kapur
Da tum i mjes to ro |e nja:
4. avqust 1970. qo d| ne u Sa ra je vu
Bra ~no sta nje:
sretno oze njen
Stru ~na spre ma: do ktor
ve te r| nar sk|h na uka
Ka ri je ra: sma tram da do bro
ra d|m svoj po sao
Ho bi: Sa da ne mam vre me na za
ho b|. lna •e. ja ko vo ||m sport | pr| je
sam se ba v|o ko sar kom. a ja ko vo -
||m | íu dba|. lmam be bu. ta ko da je
ona uze |a sav taj d|o s|o bo dnoq
pros to ra. ls kre no da vam ka zem.
ne mam vre me na n| za sta.
Li ~na kar ta
JEDAN DAN SA...
Ve da dom [ka pu rom,
ve te ri na rom Zoo-vrta
Pi onir ska do li na
Sa lis cem Lis kom
Ve dad [ka pur:
@i vo ti nje vo lim
odma le na
FO TO D@. TOR CHE
Sa kor nja ~om
2. 8. 2009. ofekfmkb 21
nom sa mo iz gle da ju be za zle no, ali, vje ruj te,
~o vjek ka da bi u{ao unu tra ne bi iza {ao `iv.
Ne ma ju ni ka kav strah od lju di. To je ma ka ki
vrsta. Zna ju nas lju di ru `i ti ri je ~i ma: 'Dr`i te
maj mu ne sa tu mo ri ma', a za pra vo se ra di o
to me da se `en ka ma, ka da im je vri je me pa re -
nja, uve }a ju stra` nji ce. To lju di ma iz gle de
kao tu mor", smi je se Ve dad [ka pur.
Li sac kao lju bi mac: Dok {e ta mo
[ka pur je svra tio do svog lju bim ca lis ca ko -
jem je dao ime Lis ko.
"Spa si li smo ga da ne ugi ne. Sa ~e ti ri
mje se ca su ga na {li ne ki lju di, os tao je bez
maj ke. Sam ne bi uspio u div lji ni. I, evo, kod
nas je ve} de set go di na. Umi ljat je kao ku ~e.
Ina ~e, li si ce u pri ro di `i ve naj du `e {est go di -
na, a na{ }e Lis ko ako bog da do `i vje ti mno -
go, mno go vi {e", ka zu je Ve dad dok te pa
svom lju bim cu.
Ka `e ka ko ga u po slje dnje vri je me sve
vi {e fas ci ni ra ju no sa ti ra ku ni. Do {li smo i do
nji ho ve nas tam be, ali na kon obil nog je la po -
bje gli su u de be lu hla do vi nu u ku }i ce ili vi so -
ko u kro{ nje drve ta.
"Po ri je klom su iz Ju `ne Ame ri ke. To su
`i vo ti nje ko je su mi vrlo dra ge, do bro }u dne
su pre ma ~o vje ku. Uvi jek su u ne koj igri. Za -
is ta, sve `i vo ti nje su mi dra ge u Zoo-vrtu",
"Dok sam na du `nos ti uvi jek ra zmi{ ljam
{ta bi jo{ tre ba lo ura di ti, po gle da ti `i vo ti nje, a
kao izle tnik sam po tpu no ras te re }en. Vo lio
bih da na{ zoo-vrt bu de jo{ lje p{i, bo ga ti ji,
ka ko na {a dje ca ne bi mo ra la i}i u Beo grad ili
Za greb da vi de la vo ve i ti gro ve", ka `e on.
Od mu zi ke vo li slu {a ti pje sme Zdrav ka
^o li }a, "Bi je log du gme ta", "Azre", ali i po -
slu {a ti Ha li da Be {li }a.
U ku hi nji se odli ~no sna la zi.
"Su pru ga mi zna ka za ti da je ~i nim ne si -
gur nom ka da u|em u ku hi nju. [ta god da ku -
ha, ja ma lo pre ko ra me na vi rim i ka `em ka ko
bi tre ba lo do da ti ovo ili ono. Ka `e: 'Ti ~im
u|e{ u ku hi nju - ja ne znam je sam li do bro'.
Je dno vri je me sam bio sam u sta nu, ta ko da
sam se na u~io ku ha ti. Spe ci ja lis ta sam za
spre ma nje mor ske ri be. I to sa mo ja ra dim u
ku }i", po hva lio nam se Ve dad.
Ka `e da ga u `i vo tu naj vi {e mo gu ra zlju -
ti ti ljud ski ne mar, ne po {te nje, ne is kre nost.
"Zna{ ono, do go vo ri{ se sa ~o vje kom je -
dno, a dok se okre ne{ on pri ~a dru go. Ne ka ko
u ovoj re ce si ji fa li i mo ra la", za klju ~uje [ka -
pur na kra ju na {eg dru `e nja.
go vo ri Ve dad.
Ka `e da je imao pri li ku da obi |e mno ge
zoo-vrto ve u svi je tu, ali mu je u najljep{em
sje }a nju os tao zoo-vrt u Ha no ve ru.
"Svi nje ma ~ki zoo-vrto vi su odli ~ni. Taj u
Ha no ve ru ima go di{ nju po sje tu od dva mi li -
ona lju di, a grad je ve li ~i ne Sa ra je va. Ulaz je
19 ili 23 eura. Ne mo `e vam pas ti na pa met
`i vo ti nja a da je ta mo ne ma. Na pros to ru biv -
{e Ju go sla vi je mi se svi |a za gre ba ~ki zoo-vrt
ko ji se pros ti re na 6,5 he kta ra, a mi ima mo
8,5 he kta ra. To je Zoo-vrt ko ji bi smo su tra
mo gli ko pi ra ti, a sa ko ji m, kao i Zoo-vrtom u
Ha no ve ru, ima mo iz vrsnu sa ra dnju", go vo ri
ve te ri nar Ve dad [ka pur.
[es to ~u lo: Ko li ko je za pra vo te {ko
li je ~i ti `i vo ti nje?
"Pu no je bo les ti kod `i vo ti nja sa sli ~nim
kli ni ~kim zna ci ma, ali za to se za vr{a va fa kul -
tet. Me |u tim, tek na te re nu ka d se ra di mo `e
se vi dje ti ko li ko je te {ko. Pro blem kod `i vo ti -
nja je ana mne za ko ju tre ba da daju vla sni ci
`i vo ti nja. Ali, oni u ve }i ni slu ~a je va kod nas
odve du u po gre {nom prav cu. Pi ta mo re ci mo:
'Od kada je pas bo les tan', on ka `e: 'Od si no}',
a on da ko m{i ja ka `e ka ko mu an do le da je ve}
se dam da na. I ta ne is kre nost vla sni ka da je po -
gre {nu in for ma ci ju, ote `a va li je ~e nje", go vo ri
Ve dad.
Is ti ~e ka ko `i vo ti nje mo gu pre do sje ti ti ja -
~e pro mje ne u pri ro di, ele men tar ne ne po go de.
"^o vjek ka da bi imao vre me na da po -
sma tra, pra ti, vi dio bi da `i vo ti nje ima ju tu
do zu ner vo ze ko ju mi ne ma mo pred pro mje -
ne. Ja sam gle dao an ti lo pe... One taj dan pred
ne vri je me ~ini mi se pre pje {a ~e 20 ki lo me ta -
ra, ho da ju }i po bo ksu usljed ner vo ze. Ima ju
tu do zu pre do sje }a ja ko ju mi ne ma mo u smi -
slu ~u dnog po na {a nja. Ili se pa uno vi
ogla{avaju u ne obi ~ni dio da na", re kao nam
je Ve dad [ka pur.
Ne po dno si ne is kre nost: Ka -
`e da se naj bo lje odma ra ka da sa su pru gom i
k}er kom do |e u Pi onir sku do li nu kao izle tnik.
Bi lo ka kav
egzi bi ci oni zam
mo `e bi ti skup
div ljim `i vo ti nja ma
[ka pur je odu vi jek
znao da }e pos ta ti
ve te ri nar. Da nas je
je di ni u dr`a vi ko ji
li je ~i div lje `i vo ti nje.
U svom po slu u`i va
iako on ~es to zna
bi ti opa san
U`i va dok hra ni
eland an ti lo pu
Po red
nas tam be sa
maj mu ni ma
Na ju tar njoj ka fi ci
22 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Imi gran ti sa Ha iti ja
Brod sa oko 200 ile gal nih imi gra na ta iz Ha iti ja pre vrnuo se bli zu ka -
rip skih ostrva Tur ks i Ka ikos. Po li ci ja je na kon dva da na obus ta vi la po -
tra gu za 65 oso ba ko je ni su us pje le da se spa se u bro do lo mu. Spa si la ~ke
slu `be, ko ji ma su po ma ga li pri pa dni ci ame ri ~ke obal ske stra `e, us pje le
su da do |u do 113 pre `i vje lih, ko je su pro na {li u bli zi ni olu pi ne bro da.
Na kon bro do lo ma, vlas ti os trva Tur ks i Ka ikos upu ti le su spa si oce u
ma lim ~am ci ma, ko ji su us pje li da spa se oko 40 oso ba ko je su sta ja le na
gre be nu uda lje nom oko tri ki lo me tra ju go is to ~no od os trva Za pa dni Ka -
ikos.
Me |u pre `i vje li ma je i mno go te {ko po vri je |e nih, {to ne ~u di, s ob zi rom
na to da su uslo vi u ko jem se bro do lom do go dio vi {e ne go ne po vo ljni.
Na ime, pre tpos tav lja se da je brod s imi gran ti ma, bje `e }i od po li cij ske
pa tro le, naj vje ro va tni je,
uda rio u po dvo dni gre -
ben, a zna se i da je plo vi -
lo, s obzi rom na broj lju di
na nje mu, bi lo pre trpa no.
Taj in ci dent, me |u tim,
ni je usa mljen slu ~aj. Na ime, imi gran ti sa Ha iti ja ~es to pu tu ju izme |u ka -
rip skih os trva u pre pu nim bro do vi ma, u po tra zi za bo ljim `i vo tom na Ba -
ha mi ma ili Flo ri di.
Ta ko je, pri mje ra ra di, u ma ju 2007. pre trpa ni brodi} pre vo zio ~ak 160
imi gra na ta, ka da su ih na pa le aj ku le. Ne ki od imi gra na ta su po je de ni `i -
vi.
I dok se ame ri ~ka po li ci ja nas to ji izbo ri ti s ne le gal nim ulas kom u ze -
mlju, sva ki dan je sve vi {e onih ko ji se nas to je izbo ri ti s ne ima {ti nom, lo -
{im `i vo tnim uslo vi ma i ko ji ne bi ra ju sred stva da se do ko pa ju ne ke
"obe }a ne ze mlje".
Broj ni od tih po ku {a ja ispu nje nja `e lje za bo ljim `i vo tom, na `a lost, za -
vr{e tra gi ~no.
IZA GRANICE
Pi {e:
Jelena PRALICA
U pre pu nim
bro do vi ma ~es to pu tu ju
u po tra zi za bo ljim `i vo tom
Sar ko zi ju po zli lo
to kom vje `ba nja
Fran cus kom pred sje dn| ku N| ko || Sa rko z| ju je po z|| |o to -
kom vje zba nja. na kon •e qa je noc pro veo u bo| n| c| ra d|
obav |ja nja kar d| o|o sk|h |sp| t| va nja. Na kon |z|as ka |z bo| n| ce.
|z Kan ce |a r| je íran cus koq pred sje dn| ka je sa op ste no da ce
Sar ko z| uze t| ne ko || ko da na odmo ra. te da uzrok vrto q|a v| ce
to kom tr•a nja n| su pro b|e m| sa srcem.
Po `ar na Za kin to su
Na za pa dnom d| je |u qr•koq os trva Za k|n tos eva ku |sa no
je oko 70 tu r|s ta. za ro b|je n|h na je dnoj p|a z| ko joj se pr| b|| -
za va |a va tre na st| h| ja. Tr| de set va tro qa sa ca sa de vet va tro -
qa sn|h ko |a se v| se od tr| sa ta bo r| |o sa po za rom. •| j| je
uzrok ne po znat.
Tri vje {a nja u Ja pa nu
Ü Ja pa nu su vje sa njem po qu b|je na tro j| ca osu de n| ka.
uk|ju •u ju c| je dnoq k| nes koq drzav |ja n| na. sto su prva |z vrse -
nja smrtne ka zne u toj ze m|j| za po s|je dnj|h sest mje se c|.
Ja pan ske v|as t| po qu b| |e su Ju k|oa Ja ma |ja. osu de noq za
ub|s tvo svo je dv| je ses tre u Osa k| 2005. H| ro s|a Maeuea.
ko j| je ub|o tr| oso be ko je je na sao pu tem |n ter net stra n| ca
ko je po ve zu ju |ju de ko j| p|a n| ra ju sa mo ub|s tvo | k| nes koq
drzav |ja n| na Oe na De ton qa. ko j| je ub|o tro je svo j|h su na ro -
dn| ka | ra n|o jos tro je 1999. qo d| ne u Ka va sa k| ju.
Auto-bom ba
ra ni la 46 oso ba
Naj ma nje 46 oso ba je |a kse po vr| je de no u ek sp|o z| j|
auto mo b| |a bom be |s pred ka sar ne O| v|| ne qar de u qra du
Bur qo su. na sje ve ru Spa n| je. ve c| na po vr| je de n|h. me du
ko j| ma |ma | dje ce. za do b| || su po sje ko t| ne | mo dr| ce. a|| n| -
ko n| je te ze ra njen. Na pad je. vje ro va tno. |zve |a bas k|j ska
se pa ra t|s t| •ka qru pa ETA. sto je je dan od nje n|h naj ve c|h
na pa da u po s|je dnje vr| je me.
Be ba ubi je ne tru dni ce
na |e na `i va
Be ba. |zva de na |z sto ma ka ub| je ne tru dn| ce Dar ||n Hej ns.
pro na de na je z| va | u pr| || •no do brom zdrav stve nom sta -
nju. Odoj •e je pro na de no u Nju Hem ps| ru kod Dzu || Ko r|
|z vor •es te ra. ko ja je uha pse na zboq su mnje da je po •| n| |a
ub|s tvo | otm| cu. Ona je. zasa d. op tu ze na za bjek stvo od
za ko na zboq su mnje v|as t| da je po •| n| |a otm| cu be be. Po -
|| c| ja je u po ne dje |jak pro na s|a t| je |o Dar ||n Haj ns (23) u nje -
nom sta nu. Haj nso va. maj ka tro je dje ce. pro na de na je u
or ma ru. umo ta na u •ar sav.
Pri re di la: D. RA DU [KI
Zdrav stve ni kar ton fran cus kih pred sje -
dni ka ~es to je ~u van po put dr`a vne taj ne upr-
kos ~i nje ni ci da sva ki od njih, po do las ku na
vlast, obe }a tran spa ren tnost.
Vi jest da je pred sje dnik Fran cus ke
Ni ko la Sar ko zi hi tno pre ba ~en u
bol ni cu na kon {to mu je po zli lo
to kom d`o gi ra nja na ve la je
Fran cu ze da se za pi ta ju ka kve
su sve taj ne ~u va li biv {i pred -
sje dni ci.
Ot ka ko je @or` Pom pi du
umro za vri je me man da ta od le -
uke mi je, 1974. go di ne, svi fran -
cus ki pred sje dni ci, uklju ~u ju }i i
Sar ko zi ja, da li su ~vrsto obe }a nje
da }e re do vno objav lji va ti
svo je zdrav stve ne bil te ne.
Me |u tim, sve ga ne ko li -
ko njih je ispo {to va lo to
obe }a nje.
Va le ri @is kar d'Es -
ten, ko ji je iza bran na -
kon Pom pi du ove
smrti, prvi je ko ji je
obe }ao tran spa ren tnost svog zdrav stve nog
bil tena, me |u tim za se dam go di na na vlas ti
ni je dnom ga ni je obja vio.
Biv {i pred sje dnik iz re do va so ci ja lis ta
Fran soa Mi te ran ~u vao je taj nu da ima kar ci -
nom pros ta te. [ta vi {e, ~im je pre uzeo fun kci -
ju pred sje dni ka kre nu le su pri ~e da je
ozbi ljno bo les tan, ali sve je to bi lo oba vi -
je no ve lom taj ne.
Iako je Mi te ran re do vno objav lji -
vao zdrav stve ne bil te ne, ni gdje ni je
bi lo ni spo me na o nje go vom kar ci no -
mu. Prvi put je spo me nut 1992. go di -
ne, na kon prve ope ra ci je, ali je
Mi te ran ta da ve} bio iza bran za dru gi
man dat.
Na kon dvi je go di ne po no vo je
ope ri san. Iako je dru gi man dat
uspio pri ves ti kra ju, svi ma je
bi lo ja sno da je ozbi -
ljno bo les tan.
Sve ga de vet
da na na kon
smrti, Mi te ra -
nov li ~ni do -
ktor Klod
G u b l e r
Pri re di la: Dra ga na RA DU [KI
ri je me je odmo ra, a to zna i
prva po ro di ca SAD, ko ja je
ove go di ne iza bra la lu ksu zni
Mar ta's Vi njard, gdje se
ugla vnom odma ra ame ri ~ka
eli ta. Oni su iznaj mi li ku }u,
vri je dnu 20 mi li ona do la ra, u
~i jem se sklo pu na la ze ba zen, pri va tna pla `a i,
ka da je ame ri ~ki pred sje dnik Ba rak Oba ma u pi -
ta nju, ne iz bje `ni te ren za bas ket.
Ono {to je jo{ za ni mlji vi je jes te da je ku }a
ina ~e u vla sni{ tvu re pu bli kan ca, ali po ro di ci Oba -
ma to sva ka ko ni je sme ta lo.
Izbor pred sje dni ko vog mjes ta za lje to va nje
ve} je nai {lo na broj ne kri ti ke, jer je u vri je me re -
ce si je i svjet ske eko nom ske kri ze su vi {e iz dvo ji ti
nekoliko de se ti na hi lja da do la ra za se dam da na
odmo ra.
Pre ma pi sa nju "Vi neyard Ga zet te", po ro di ca
Oba ma je iznaj mi la ku }u "Blu He ron Farm", ko ja
je sva ka ko naj sku plja u tom di je lu os trva.
Pre ma ne kim pro cje na ma, iznaj mlji va nje
"Blu He ron Farm" izno si oko 50.000 do la ra se -
dmi ~no.
Iako jo{ ni je ta ~no objav lje no ko li ko }e ko -
{ta ti pred sje dni kov odmor, ono {to je poznato
jes te da se o lo ka ci ji pre go va ra jo{ od ja nua ra, a
na jam je po dije ljen na tri di je la; je dan }e pla ti ti
po ro di ca Oba ma, je dan taj na slu `ba, a tre }i Bi je la
ku }a, jer }e Oba ma ima ti ve li ku pra tnju ko ja }e
za njim kre nu ti iz Bi je le ku }e.
Ku }a ima pet spa va }ih so ba i iz gra |e na je
u vi kto ri jan skom sti lu. Ima jo{ tri dvo ri {ne
zgra de, uklju ~u ju }i i {ta lu, re no vi ra nu u pen sil -
V
Po ro di ca ame ri ~kog pred sje dni ka
Za Oba mu
U Mar ta's
Vi njar du
ugla vnom
se odma ra
ame ri ~ka
eli ta
Zdrav stve ni
Uprkos obe }a nju da }e ja vnost
bi ti oba vije {te na o zdrav lju
fran cus kih pred sje dni ka
Sar ko zi
izla zi iz
bol ni ce
Va le ri
@is kar
d'Es ten
2. 8. 2009. ofekfmkb 23
Van De ven der, drvo pre ra |i va ~ki in dus ti ja lac
iz Mi si sipi ja, dao je ma ksi mal nu mo gu }u do na ci -
ju kam pa nji D`o na Me kej na, ali i Fre du Tom pso -
nu, za nje go vu ne us pje {nu kam pa nju to kom
pri mar nih izbo ra.
Oba me su odlu ~ne u na mje ri da pla te svoj
go di{ nji, za ra zli ku od Klin tono vih, ko ji su za
vri je me man da ta Bi la Klin to na re do vno lje to va li
u tom mjes tu, ali ma hom uvi jek na ra ~un dru gih.
U po tra gu za od go va ra ju }om lo ka ci jom za
odmor bi la je uklju ~e na i taj na slu `ba jer ku }a za
odmor pred sje dni ka mo ra bi ti na lo ka ci ji ko ja se
mo `e do bro obez bije di ti.
Bi lo je ~ak go vo ra da bi mo gli iznaj mi ti i ne -
ku ku }u u Oak Blaf su, gdje Oba me ima ju dos ta
pri ja te lja i gdje su ra ni je re do vno lje to va le. U tom
mjes tu ku }u ima i pro fe sor Lu is Gej ts, ko ji je ne -
da vno uha p{en jer je pro va lio u svo ju ku }u, {to je
na ve lo Oba mu da pro ko men ta ri {e ka ko je nje go -
vo ha p{e nje bi lo izuzetno glup po tez po li ci je.
Me |u tim, taj na slu `ba je za klju ~i la da se
Oak Blafs ne mo `e do bro obez bije di ti, te da bi
bi lo bo lje pro na }i ne ko dru go mjes to.
"Blu He ron Farm" je pri li ~no izlo va na, ni je
uz gla vni put, a sa dru ge stra ne, ima pri li ~no do -
bar pris tup aero dro mu.
To ima nje je i ra ni je ugo{ }a va lo ame ri ~ke
pred sje dni ke. Na ime, pri ja{ nji vla snik En to ni Fi -
{er je u vi {e na vra ta ugos tio Klin to no ve na svom
ima ju. Me |u tim, na kon {to su Fi {e ro vi po gi nu li u
avi on skoj ne sre }i 2003. go di ne, ima nje su ku pi li
Van De ven de ro vi.
To po dru ~je oko Kejp Ko da je omi lje na des -
ti na ci ja pre dsje dni ka iz re do va de mo kra ta. I biv {i
pred sje dnik D`on Ke ne di lje to vao je upra vo na
Kejp Ko du.
obja vio je knji gu u ko joj je ot krio da je Mi te -
ra nu kar ci nom di ja gnos ti ko van 1981. go di ne.
Na kon ja vne de ba te o Mi te ra no vom pri -
kri va nju pra vog sta nja, 1995. go di ne na ~e lo
Fran cus ke do la zi @ak [i rak, ko ji je odmah
obe }ao da }e fran cus ku ja vnost oba vi jes ti ti o
sva koj pro mje ni nje go vog zdrav stve nog sta -
nja.
Me |u tim, za vri je me svog pred sje dni ko -
va nja ni je obja vio ~ak ni je dan bil ten, obra zlo -
`iv {i da bi to bi lo kr{e nje nje go ve pri vat no sti.
Ka sni je se ispos ta vi lo da je 2005. go di ne
pro veo se dam da na u voj noj bol ni ci "Val de
Gras", gdje je i Sar ko zi ne da vno bio pri mljen,
a na vo dno zbog ma njih vas ku lar nih pro ble -
ma.
Pri je to ga, u ja vnos ti su po ~e le da kru `e
pri ~e da [i rak ima ozbi ljnih pro ble ma sa slu -
hom, ali su nje go vi po mo }ni ci to odmah de -
man to va li.
I Sar ko zi je, pre uzev {i mjes to fran cus kog
pred sje dni ka, obe }ao ja vnos ti da }e ih oba vje -
{ta va ti o sva koj even tu al noj pro mje ni i za is ta,
nje go vi po mo }ni ci su odmah u pro {lu ne dje -
lju obja vi li sa op {te nje da je pred sje dnik pre -
ba ~en u bol ni cu na kon pro ble ma ko ji su se
ja vi li to kom d`o gi ra nja.
Po izlas ku iz bol ni ce, Sar ko zi jev ka bi net
je sa op {tio da je imao pro ble ma sa plu }no-`e -
lu ~a nim `iv cem ko ji, izme |u os ta log, re gu li {e
rad srca. Ipak, do kto ri su izja vi li da je ri je~ o
ma njem pro ble mu, te da ga ne sma tra ju ozbi -
ljnim.
Ha vi jer Ber tran, ge ne ral ni se kre tar Sar -
ko zi je ve par ti je UMP odmah je ja vno po hva -
lio pred sje dni ka {to je odr`ao obe }a nje i
obja vio da je imao zdrav stve nih pro ble ma.
Ipak, ispos ta vi lo se da je Sar ko zi u okto -
bru 2007. go di ne bio pod vrgnut ope ra ci ji, ali
Je li sej ska pa la ta to ni ka da ni je pot vrdi la.
Na vo dno, u pi ta nju je bi la ope ra ci ja grla,
a ta vi jest je objav lje na u ja nu aru 2008. go di -
ne, u knji zi o Sar ko zi je voj biv {oj `e ni, Se si li -
ji. Fran cus ki me di ji pre ni je li su da su ne ki
lju di iz nje go vog okru `e nja ne zva ni ~no pot -
vrdi li da je ta in for ma ci ja ta ~na.
To kom pre di zbor ne kam pa nje Sar ko zi je
u vi {e na vra ta obe }ao da }e re do vno objav lji -
va ti zdrav stve ne bil te ne. Sa mo pet da na na -
kon pred sje dni ~kih izbo ra, Sar ko zi je oti {ao
na de ta ljan pre gled i ta da je us ta nov lje no da
je spo so ban da preu zme fun kci ju.
Nje gov ka bi net je odmah na kon to ga po -
no vo sa op {tio da }e pred sje dnik re do vno
objav lji va ti zdrav stve ni bil ten. To kom 2008.
go di ne ni je objav ljen ni je dan, a u ju lu ove go -
di ne Ka bi net je sa op {tio da je pred sje dnik bio
na re do vnom pre gle du, te da su svi na la zi bi li
ure dni.
va nij skom sti lu.
Ima po gle d na oke an, pri va tnu pla `u, kao i
pri va tni dok za ka ja ke i ja hte.
Po ro di ca Oba ma }e na tom lu ksu znom lje -
to va li {tu pro ves ti ne ko li ko da na. Mi {el Oba ma
je jo{ ra ni je izja vi la da ni je is klju ~e no da }e
k}er ke do }i nekoliko da na ra ni je, a na jav ljen je
do la zak i psa Boa.
Ina ~e, "Blue He ron Farm" je u vla sni{ tvu
Vi li je ma i Mo li van De ven der, ~la no va Re pu bli -
kan ske par ti je, ko ji su ku }u ku pi li 2005. go di ne,
iz dvo jiv {i im pre si vnih 20 mi li ona do la ra.
- Dzordz Bus je vo ||o da qo d|s nje odmo re pro vo d| na svom
ran •u u Kra íor du. se ve zna drza va Te ksas. a pre ma ne k|m
pro ra •u n| ma. on je tu pro veo •ak ses t| nu svo j|h man da ta.
Bus je za pa mcen kao pred sje dn|k ko j| se naj v| se odma rao.
pa je ta ko na odmo ru pro veo 1.020 da na van svoq ka b| ne ta.
od •e qa 490 da na na svom ran •u.
- K||n to no v| su v| se pu ta b| || kr| t| ko va n| zboq |je to va nja u
Mar ta's v| njardu. pa je na kra ju B|| K||n ton po zvao svo je q|a -
sa •e da on| od|u •e qdje b| tre ba|o da |je tu je. Na kra ju. |zbor
je pao na va jo m|nq.
- P| •ard N| kson je |je to vao u B| je |oj ku c| na F|o r| d|. ko ja se
na |a z| na K| B|s kej nu. Na tom |ma nju je sn| m|jen | qan qster sk|
í||m L| ce s oz| |jkom. 1983. qo d| ne.
- Abra ham L|n ko|n je s po ro d| com |je to vao u ku c| ko ja se
na |a z| u ne po sre dnoj b|| z| n| va s|n qto na. lna •e. ku ca se na |a -
z| |a u b|| z| n| voj ne bo| n| ce | L|n ko|n je •es to po sje c| vao ra nje -
n| ke ka ko b| |m dao po drsku.
Omi lje na lje to va li {ta
pred sje dni ka SAD
Pre ma ne kim
pro cje na ma,
iznaj mlji va nje
ku}e "Blu
He ron Farm"
izno si oko
50.000 do la ra
se dmi ~no
Iznaj mi li su ku }u vri je dnu
20 mi li ona do la ra, u ~i jem se
sklo pu na la ze ba zen, pri va tna
pla `a i te ren za bas ket
lje tu je u lu ksu znom Mar ta's Vi njardu
ne ma kri ze
U po tra gu za
od go va ra ju }om
lo ka ci jom za
odmor bi la je
uklju ~e na i
taj na slu `ba
Oba ma vo li da igra bas ket
Ba rak
Oba ma sa
su pru gom
Mi {el
kar to ni kao dr`a vna taj na
Fran soa Mi te ran
~u vao taj nu da ima
kar ci nom pros ta te
@ak [i rak
Sar ko zi u okto bru
2007. go di ne
bio pod vrgnut
ope ra ci ji grla
24 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Dra gan SLA DO JE VI], El ma DUV NJAK
o ra vak u pri ro di pri vla ~i u na {u ze mlju
sve vi {e tu ris ta, a u tu ris ti ~kim or ga ni za ci -
ja ma tvrde da BiH spre mno do ~e ku je
kam pe re iz svih ze ma lja iz okru `e nja i {i -
re.
Kam po va nje po red ri je ka, je ze ra ili u {u -
mi je je dna od mo gu }nos ti ko je se pru `aju
bh. gra |a ni ma, ali i tu ris ti ma ko ji do |u u na {u ze mlju u
lje tnom pe ri odu.
Ci je ne bo rav ka su ra zli ~i te, a za vi se od to ga da li
ima te svo ju kamp pri ko li cu ili {a tor, ili `e li te bo ra vi ti u
bun ga lo vi ma, odno sno kamp ku }i ca ma.
In for mi sa ti se pri je po las ka: U Tu ris ti -
~koj or ga ni za ci ji RS (TO RS) ka `u da, ima ju }i u vi du
sve ve }u po tra` nju za bo rav kom u pri ro di i po pu la ri za ci -
ju onih vi do va tu ri zma ko je upra` nja va ju tu ris ti kroz
akti van odmor, u RS je u po slje dnjih njekoliko go di na
sve ve }i ra zvoj kam ping tu ri zma.
"Svi kam po vi ima ju ure |en pri laz, par king, sa ni tar -
ne obje kte, tu {e ve s to plom vo dom, ras vje tu. Gos ti ma
kam po va na ra spo la ga nju su ure |e ni pros to ri za pri pre -
mu je la, spor tski te re ni, bli zi na atra kti vnog pri ro dnog
okru `e nja", ka `u u TO RS.
Sa vje tu ju svim tu ris ti ma ko ji ima ju u pla nu da ko -
ris te ne ki od vi do va kam ping tu ri zma da se in for mi {u o
ka ra kte ris ti ka ma mjes ta gdje mo gu kam po va ti.
"Bi tno je pro vje ri ti da li mo ra ju do ni je ti svo ju opre -
mu, ko ja uklju ~u je {a tor, po dme ta~ i vre }u za spa va nje.
Ta ko |e mo gu pro vje ri ti da li u bli zi ni pos to je pro da vni ce,
mje nja ~ni ce i sli ~no, da li je lo ka ci ja po kri ve na mo bil -
nom mre `om, {to za vi si od li ~nih po tre ba gos ti ju", na gla -
{a va ju u TO RS.
Po pra tni sa dr`a ji: Ve }i na vla sni ka kam po -
va i FBiH dosa d se, ka ko ka `u, ne mo`e po hva li ti po pu -
nje no{ }u ka pa ci te ta. Me |u tim, Fe de ral na tu ris ti ~ka
za je dni ca ima po zi ti vnih pri mje ra.
"Pri mjer s kam pom na Pliv skim je ze ri ma go vo ri o
po pu nje nos ti i do 80 od sto, a naj ~e{ }i po sje ti te lji u tom,
kao i dru gim kam po vi ma u BiH, su kam pe ri iz re gi onal -
nih ze ma lja, te naj po zna ti ji svjet ski kam pe ri iz Ho lan di je,
Fran cus ke i Nje ma ~ke. Ve }i na kam po va sa dr`i po pra tne
sa dr`aje, ko ji }e upo tpu ni ti bo ra vak po sje ti te lji ma, na ro -
~i to oni m avan tu ris ti ~kog du ha ko ji do la ze zbog raf tin ga,
pla ni na re nja, spor tskog ri bo lo va, bi ci kli zma, ka jaka i ka -
nua, spla va re nja ili oni ma ko ji vo le re la ksa ci ju uz po ro di -
cu", ka `u u Fe de ral noj tu ris ti ~koj za je dni ci.
Pre no }i {te od 10 do 65 KM: Na po dru -
~ju go to vo svih op {ti na ima te pros to re za kam po va nje, a
to }e te za do volj stvo pla ti ti od 10 do 65 KM, u za vi snos ti
od lo ka ci je i ono ga {to `e li te. Ipak, pos to je i po dru ~ja za
kam po va nje gdje je pros tor bes pla tan, a va {e je da po ne -
se te opre mu - {a tor i sve {to }e vam tre ba ti za vri je me
bo rav ka na toj lo ka ci ji.
Kamp "Or lja ni" u Bi ha }u, u bli zi ni ri je ke Une, ima
100 kamp je di ni ca.
"Ci je na bo rav ka za je dan bra ~ni par po da nu je 20
eura. Ne iznaj mlju je mo {a to re za kam po va nje. Mo `e mo
re }i da in te re so va nje za kam po va nje ugla vnom naj vi {e
vla da kod stra na ca, po se bno Ho lan |a na i Ni je ma ca, ko ji,
re ci mo, pre fe ri ra ju auto-kam po va nje, ima ju svo je pri ko -
li ce, pa im je sa mo va `no na }i po vr{i nu za kamp", re kla
je Fa ti ma Per viz, pro daj ni me na d`er u tom kam pu.
U kam pu "Oaza" na Ja bla ni ~kom je ze ru ima ju
stam be ne je di ni ce u sklo pu kam pa, te svu po tre bnu in -
fras tru ktu ru.
"Tu je i pros tor za sve one ko ji `e le pos ta vi ti {a to re.
Ci je ne no }e nja se kre }u od se dam do 25 KM po oso bi,
za vi sno od vrste smje {ta ja. I ne tre ba za bo ra vi ti da se za
sva ki dan po oso bi ura ~u na va plus dvi je KM ta kse", ka `e
Ismet Ma kan, vla snik kam pa "Oaza".
Iznaj mlji va nje bun ga lo va: Kamp "On ta -
rio" se na la zi u sklo pu eko lo {kog izle ti {ta Bis ta rac uz is to -
ime no je ze ro, uda ljeno dva ki lo me tra od mjes ta Lu ka vac.
"Ima mo 30 kamp je di ni ca, s ka pa ci te tom od 120
oso ba. To su za pra vo bun ga lo vi od drve ta, sa dva, tri ili
~e ti ri le `a ja. Ci je na no }e nja po oso bi je 15 KM plus dvi je
KM ta kse sva ki dan u bun ga lo vi ma s ku pa ti lom, a bez
ku pa ti la je 10 KM po oso bi. Par ti ci pa ci ja za vo zi lo u kru -
gu je 1,5 KM", ka `e Nu sret [u va li}, je dan od od go vor -
nih pri tom kam pu.
Kamp "Oaza" u Sa ra je vu ima 13 bun ga lo va s uku -
pno 52 so be.
"To su zi da ni obje kti. Ci je na no }e nja sa do ru ~kom
po oso bi je 50 KM, po lu pan si on je 55 KM, a pu ni pan si -
on 65 KM. Ako do |u auto-kam pe ri, bo ra vak na na {em
ze mlji {tu za oso bu po da nu je osam KM, plus {to se na -
pla }u je bo ra vak vo zi la. Za pos tav lja nje {a to ra po da nu
pla }a se se dam KM i na sve to se ne smi je za bo ra vi ti
sva ki dan ta ksa od po dvi je KM po oso bi", ka `u u kam -
pu "Oaza".
Kamp na Bo ra ~kom je ze ru "Fru tol" d.o.o. ima 145
mjes ta u vi {e od 30 kamp je di ni ca.
"Bo ra vak je, ovi sno o vrsti kamp je dini ce, osam
KM po oso bi po da nu, plus dvi je KM ta kse i 13 KM
plus dvi je KM po da nu. Go vo ri mo sa mo o no }e nju. Ima
pros to ra ko `e li da pos ta vi {a tor ili bo ra vi auto-kam -
pom", po ja{ nja va ju u tom kam pu.
Bo ja na Po po vi}, stru ~ni sa ra dnik za tu ri zam u TO
RS, kam pe ri ma u RS pre po ru ~u je ure |e na kamp mjes ta
ko ja su iz gra |e na na oba la ma ri je ka Ta re i Dri ne, po se -
bno u po dru ~ju op {ti ne Fo ~a, ko ja ima 10 ure |e nih kam -
po va. Do da je da je na u{ }u ri je ke Kru pe u Vrbas kod
Ba nja lu ke u po nu di no voo pre mlje ni kamp.
Pros tor obe zbi je |en, po ne si te
opre mu: "Ta ko |e, izle ti {ta Lje ka ri ce kod Pri je do ra,
B
Oso be ko je `e le kam po va ti tre ba
da pro vje re da li mo ra ju po ni je ti
svo ju opre mu, ko ja uklju ~u je
{a tor, po dme ta~ i vre }u za spa va nje
Tradicionalni kotli}
U`i va nju u pri ro di pri bje ga va
sve vi {e tu ris ta
U`ivanje pod
Broj ne lo ka ci je u pri ro di
u BiH spre mno
do ~e ku ju kam pe re
ve drim ne bom sve
Najbitnija je lijepa lokacija
U FOKUSU
2. 8. 2009. ofekfmkb 25
Pri je odlas ka na ne ku lo ka ci ju za
kam po va nje pro vje ri te da li
u bli zi ni pos to je pro da vni ce i
mje nja ~ni ce, te da li je lo ka ci ja
po kri ve na mo bil nom mre `om
Spor tsko-re kre ati vni cen tar 'Pri ma prom' Mlin ska Ri je ka
kod ^e lin ca i Ze len ko vac kod Mrko nji} Gra da pre po -
zna li su taj vid po nu de smje {ta ja i ta ko omo gu }i li da dne -
vni odmor bu de pre tvo ren u du `i bo ra vak u pri ro dnom
okru `e nju. U okvi ru tih izle ti {ta gos ti ma su na ra spo la ga -
nju pros to ri za kam po va nje ko ji se na pla }u ju, s tim da su
u oba ve zi da do ne su svo ju kamp opre mu", ka `e Po po vi -
}e va i do da je:
"U po dru ~ju op {ti ne Fo ~a, u mjes ti ma Bas ta si na
Dri ni i Br{ta no vi ca na Ta ri, naj ve }e in te re so va nje tu ris ta
je za smje {taj u bun ga lo vi ma, s tim da pos to je i pla ce vi
za pos tav lja nje {a to ra. Pri je do las ka tu ris ti ma pre po ru ~u -
je mo da sa pru `a oci ma uslu ga di rek tno pro vje re da li su
u oba ve zi da do ne su svo ju opre mu za kam ping ili pos to ji
mo gu }nost iznaj mlji va nja {a to ra. Mjes ta za kam po va nje
se na pla }u ju ili su u okvi ru odre |e nih tu ris ti ~kih pro gra -
ma ura ~u na ta u ci je nu, kao {to su raf ting, spla va re nje,
pla ni na re nje i sli ~ne tu ris ti ~ke tu re."
Pla ce vi za {a to re: U Tu ris ti ~koj or ga ni za ci ji
Pri je dor pre po ru ~u ju Eko-cen tar Lje ka ri ce, ko ji se na la zi
izme |u Pri je do ra i Ba njalu ke.
"Kam ping pros tor Eko-cen tra Lje ka ri ce je pri pre -
mljen ta ko da po sje ti oci bu du za do vo ljni i da se pre pus te
odmo ru. Kam ping pros tor se re do vno odr`a va, a kam pe -
ri svo je vri je me ko ris te za spor tske akti vnos ti, ku pa nje,
obi la zak pri ro de i odmor. Kam pe ri mo gu da iznaj me po -
Ci je ne bo rav ka
su ra zli ~i te,
a za vi se
od to ga da li
ima te svo ju
kamp pri ko li cu
ili {a tor
U ne kim
kam po vi ma
pos to je i
spor tski te re ni
Oprema
za kampovanje
Prije polaska na kampovanje potrebno
je da se snabdijete opremom za ugodan
boravak. Ukoliko odlazite na mjesto gdje
ne mo`ete nabaviti smje{taj, {ator i sve ostalo
{to }e vam trebati za ugodan odmor mo`ete
kupiti u Tr`nom
centru "Obi"
Banjaluka. Uz
to }e vam tre-
bati i vre}a za
spavanje, ro{tilj,
ugalj, {ibice.
Ponesite i ru~ni fri`ider
za uvijek hladna pi}a, te
ulo`ak za hla|enje. Treba}e vam i
mala sjekira, te lopata. Ukoliko `elite
ponijeti i mjesto za sjedenje, dobro }e vam
do}i male stolice, koje su prakti~ne i ne
zauzimaju dosta prostora.
Preporu~ujemo vam i
da ponesete pribor za
ru~anje, a najbolje bi
bilo da se opredijelite
za onaj od plastike,
jer ne zauzima mnogo
prostora i nije te`ak.
Naravno, ono {to isko-
ristite nemojte bacati u
prirodu. Ponesite i ba-
terijsku lampu, posude
sa pitkom vodom, no`
za sje~enje i sve ostalo
{to bi vam moglo biti od
koristi prilikom boravka
u prirodi.
po pu lar ni je
Ni{ta bez
ro{tilja
tre bnu opre mu za kam po va nje, a pros tor za kam po va nje
se na pla }u je", ka `e Ami ra Ga ni} iz TO Pri je dor. Do da je
da Na ci onal ni park Ko za ra u svom sas ta vu ima i spor -
tsko-re kre ati vni cen tar Ben ko vac, gdje po sje ti oci do la ze
na kam po va nje. Kam pe ri ne mo gu da iznaj me po tre bnu
opre mu, a pros tor za kam po va nje se ne na pla }u je.
Ri je ka Sa na, do da ju u TO Pri je dor, ta ko |e je mjes to
po go dno za kam po va nje, ali ne ma ure |e nih mjes ta za
kam pe re, osim ne ko li ko ure |e nih izle ti {ta.
U bli zi ni Bi je lji ne, ka `u u Tu ris ti ~koj or ga ni za ci ji
to g gra da, pos to ji Eko-kamp "Amaj li je", ko ji tre nu tno
mo `e smjes ti ti 60 kam pe ra u {est {a to ra i pru `i ti im
kom pletan pan si on u vlas ti toj ku hi nji.
"U kam pu pos to je stru ja, vo da, ure |e ni spor tski te -
re ni i ure |e ne tri brvna re", ka `e Mi li vo je Era, re fe rent za
mar ke ting u TO Bi je lji na.
U Tu ris ti ~kom cen tru Bal ka na kod Mrko nji} Gra da
ta ko |e po zi va ju kam pe re. Mjes ta, ka ko ka `u, ima do vo -
ljno, ali kam pe ri mo ra ju sa so bom po ni je ti svu ne op ho -
dnu opre mu. Ako `e li te u`i va ti u na da le ko po zna tom
uzle ti {tu Ze len ko vac kod Mrko nji} Gra da, sa so bom po -
ne si te po tre bnu opre mu. Ta ksa za va{ {a tor, ma ko li ko
da na se za dr`a li, iznosi}e 10 KM, a kam pe ri mo gu ko -
ris ti ti to aler, In ter net, ku hi nju, bar i pri klju ~ak za stru ju.
Oni ko je vo le kom for ni ji smje {taj mo gu se odlu ~i ti za
ne ki od bun ga lo va ko je nu di to izle ti {te.
Ne pro pus ti te pri li ku da kam po va njem u pri ro di za -
bo ra vi te na sva ko dne vi cu i ne za bo ra vi te da se de ta ljno
ra spi ta te o po je di nos ti ma sva ke lo ka ci je za kam po va nje.
Odmor i u`i va nje, ka `u oni ko ji pra kti ku ju u`i va nje u {a -
to ru pod ve drim ne bom, su za ga ran to va ni.
Eko-cen tar Lje ka ri ce
kod Pri je do ra
FO TO NN
Kamp "Oaza"
u Sa ra je vu ima
13 bun ga lo va
Fri`ider
Lopata
Mala
stolica
Ro{tilj
[ator
za tri
osobe
Sjekira Ugalj
Vre}a za spavanje
^a{e,
ka{ike,
no`evi
26 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Pri re di la: Dra ga na RA DU [KI
us trij ski na dvoj vo da Franc Fer di -
nand bio je na slje dnik aus tro ugar -
skog tro na, ali ni ka da ni je pos tao
vla dar jer ga je smrt pre du hi tri la u
to me. Ri je~ je o po zna tom aten ta tu
ko ji je, ka ko }e se ka sni je ispos ta -
vi ti, po kre nuo su kob ko ji }e pre -
ras ti u Prvi svjet ski rat.
Upra vo za to taj aten tat ~es to
na zi va ju i ini caj lnom ka pi slom ra -
ta ko ji je do bio svjet ske raz mje re.
Ga vri lo Prin cip je 28. ju na 1914.
go di ne ubio Fran ca Fer di nand i
nje go vu su pru gu So fi ju u Sa ra je vu
dok su u li mu zi ni pa ra di ra li gra -
dom.
Me |u tim, ono {to je za ni mlji -
vo jes te mis te ri ja ko ja ka `e da je li -
mu zi na bi la ukle ta od tog, za
mno ge, su dbo no snog da na jer je
zna ~io i preo kret svjet skog po ret ka.
Ko bna po sje ta: Iako je
du `e vre me na bi la u vla sni{ tvu hab -
zbur {ke di nas ti je, do dije lje na je
Fran cu Fer di nan du za dr`a vne po -
sje te.
I ta po sje ta Sa ra je vu je bi la
dr`a vna, jer je BiH ne po sre dno pri je to ga ane ksi ra na,
{to je iza zva lo ne mir me |u sta no vni ci ma BiH.
U tu po sje tu Fer di nand je po veo i svo ju tru dnu su -
pru gu So fi ju, ko ja ga je ri jet ko pra ti la na pu to va nji ma.
Tre bao je to bi ti nje gov po klon za nji ho vu go di{ nji cu
bra ka.
Vo za~ te li mu zi ne vo zio je i ge ne -
ra la Po tjo re ka, kao i jo{ tri aus tro ugar -
ska zva ni ~ni ka.
I dok su se vo zi li uli ca ma Sa ra je -
va, mla di am bi cio zni pri s ta li ca "Mla de
Bo sne" Ga vri lo Prin cip is ko ~io je iz
ma se, stao pred li mu zi nu i pu cao na
na dvoj vo du i nje go vu su p ru gu.
Vje ru je se da Prin cip ni je bio ni
svjes tan gdje }e taj nje gov ~in odves ti
ni ti {ta }e iza zva ti.
Na kon tog aten ta ta auto ni je sklo -
njen ili, ka ko su mno gi `e lje li, os tav -
ljen kao mu zej ski ek spo nat, ve} je
do dije ljen ge ne ra lu Po tjo re ku, je dnom
od svje do ka aten ta ta.
I ta ko, na sa mom po ~et ku ra ta,
na kon sve ga nekoliko se dmi ca nje go -
va voj ska je pre trpjela ve li ke po ra ze
od srpske voj ske.
Car Franc Jo zef po zvao je ge ne ra la da se vra ti u
Be~, gdje su ga do ~e ka li s pre zi rom zbog gu bi ta ka.
To je uni {ti lo nje go vu dota d za vi dnu re pu ta ci ju, {to
je ge ne ra lu uzro ko va lo du bo ku de pre si ju, da bi na kra ju
umro.
Ta da jo{ ni ko ni je ni su mnjao da bi uzrok svih ne -
sre }a i ne mi lih do ga |a ja mo gao bi ti upra vo - auto.
Uda rio u drvo i po gi nuo: Slje de }i vla -
snik bio je ka pe tan, Po tjo re kov po dre |e ni, ko ji je na kon
sa mo 10 da na ko ri {te nja auta imao sao bra }aj nu ne sre }u,
u ko joj je zga zio dva se lja ka. Ka ko je od na glog uda ra
skre nuo s pu ta, uda rio je u drvo i po gi nuo.
Na kon za vr{et ka ra ta li mu zi na pre la zi u vla sni{ tvo
je dnog vi so kog ju go slo ven skog zva ni ~ni ka, ko ji je s
njom u ma nje od ~e ti ri mje se ca imao ~e ti ri sao bra }aj ne
nesre}e, a pri li kom je dne je iz gu bio li je vu ru ku.
Sve to ga je na ve lo da pro da auto je dnom do kto ru,
ko ji se na kon {est mje se ci pre vrnuo u ja rak i po gi nuo.
Auto je za tim ku pio trgo vac di ja man ti ma Saj mon
Man ta ri des, ~i ji je `i vot ta ko |e okon ~an u tom autu.
Is to je pro {ao i {vaj car ski re li vo za~, ko ji je na kon
Man ta ri de sa pos tao vla snik auto mo bi la.
Na re dni vla snik je bio je dan srpski po ljo pri vre dnik,
ko ji je iz dvo jio ne vje ro va tnu su mu nov ca upra vo zbog
izu ze tnog is to rijs kog zna ~a ja tog auto mo bi la.
I on je ubrzo po gi nuo i to u kraj nje ne obi ~nom su -
da ru jer je uda rio u za pre `na ko la.
I slje de }i vla sni ci su po gi nu li u sao bra }aj nim ne sre -
}a ma.
Po slje dnji vla snik se vra }ao sa sva dbe i do `i vio
stra vi ~an udes po ku {a va ju }i da obi |e du ga ~ku ko lo nu
vo zi la. S njim je po gi nu lo jo{ ne ko li ko nje go vih pri ja te -
lja. Bio je to po slje dnji put da se li mu zi na na {la na otvo -
re nom pu tu.
Da nas je smje {te na u be ~kom mu ze ju kao ne po bi -
tan svje dok is to rij skih, ali i dru gih ne mi lih do ga |a ja.
Ukle to
vo zi lo na slje dni ka
aus tro ugar skog
tro na
Li mu zi na bi la ukle ta
od aten ta ta na Fer di nan da
jer je taj, za mno ge,
su dbo no sni dan zna ~io
i preo kret svjet skog
po ret ka
@i vot trgov ca di ja man ti ma
Saj mo na Man ta ri de sa ta ko |e je
okon ~an u tom autu
Mu zej u ko jem je da nas li mu zi na
Srpski po ljo pri vre dnik po gi nuo je u
su da ru sa za pre `nim ko li ma ubrzo
na kon {to je ku pio li mu zi nu
Pro klet stvo li mu zi ne
Fran ca Fer di nan da
A
Li mu zi na bi la do dije lje na Fran cu
Fer di nan du za dr`a vne po sje te
FO TO NN
Fer di nand sa
su pru gom So fi jom
Franc Fer di nand ne po sre dno pri je aten ta ta
Ge ne ral
Po tjo rek
Uni for ma aus trij skog
na dvoj vo de
2. 8. 2009. ofekfmkb 27
Ü K| n| |ma v| se |ju d| ko j| qo vo re
en q|es k| ne qo u SAD
Me r| ||n
Mon ro je
|ma |a 6
prst| ju na
no z|
Kra ve ne ma ju qor nje pre dnje
zu be. vec |ma ju za de b|ja nje na
qor njoj v| || c|
ls tra z| va -
nja su po -
ka za |a da
ko mar c| |z
ne koq ra -
z|o qa naj -
r a d | j e
na pa da ju
|ju de ko j|
su sko ro
je || ba na -
ne
Br| tan c| po je du pre ko 22.000
to na pom ír| ta ne dje |jno
VJEROVALI ILI NE
e ki ma su ru `ne, ne ki ma
lji ga ve, ne ko mrzi nji ho -
vo kre ke ta nje, ne ko vje -
ru je da su pa da le s ne ba,
a ne ko se (s ra zlo gom)
bo ji nji ho vog otro va. U
pi ta nju su `a be, ko je su
sa 5.000 ra zli ~i tih vrsta je dne od naj ra zno -
vrsni jih `i vo ti nja na svi je tu. Pri pa da ju vo do -
zem ci ma, a je din stve ne su po to me {to su
je di ni vo do zem ci ko ji ne ma ju rep. Na na {u
sre }u, `a be s na {ih pros to ra ni su otro vne, ali
pos to je one ~i ji je otrov to li ko jak da, osim
{to ih {ti ti od gra blji va ca, mo `e da us mrti
~o vje ka.
@a be kao ve }i na vo do ze ma ca iza zi va ju
odre |e nu do zu ga |e nja kod lju di, me |u tim,
pos to je si tu aci je u ko ji ma `a be iz gle da ju
izu ze tno sim pa ti ~no i smi je {no. Po gle daj te
ne ke od tih si tu aci ja.
N
@a be su za is ta smi je {ne
Je din stve ne su
po to me {to su
je di ni vo do zem ci
ko ji ne ma ju rep,
i {to su sa 5.000
ra zli ~i tih vrsta
je dne od
naj ra zno vrsni jih
`i vo ti nja
na svi je tu
28 ofekfmkb!2. 8. 2009.
U{la dva mi {a u vi de ote ku i
po ~e la jes ti fil msku tra ku. Pi ta
prvi mi{ dru gog: "Jel do bar
film?"
"Do bar, do bar... Sa mo je knji -
ga bo lja."
*****
Ma li ko ma rac se vra }a ku }i
na kon svog prvog, pro bnog le -
ta. "I ka ko je bi lo si ne", pi ta ga
ma ma.
"Fan tas ti ~no! Svi su mi pljes -
ka li."
*****
Do {ao slo ve na ~ki pred sta vnik
u po sjetu Ki ni. Na aero dro mu
ga do ~e kao ki nes ki pre mi jer i
upi ta ga :
"Ko li ko ima vas Slo ve na ca?"
"Dva mi li ona."
"Pa {to nis te svi do {li?"
*****
"Da li si pro mi je nio vo du ri bi -
ca ma", pi ta maj ka si na.
"Ni sam, ni su po pi le ni onu od
ju ~e", re ~e sin.
*****
"[ta je to - ma lo, {a re no u
tra vi?"
"Mrav u na ro dnoj no{ nji."
*****
Bi le dvi je `abe u ba ri. Je dna
je skroz mir na, a dru ga ska ~e
kao lu da. Ova mir na ka`e:
"Krrreeek!"
Dru ga }e:
"Ma jok, ek sta zi!"
*****
Sje de dva slo na po red ba ze na.
Ka`e je dan dru gom:
"Aj, po pij to, pa da ide mo!"
ŠALA MALA
Pr| ro da je •o vje ku da |a je -
dan je z|k. a|| dva uva. ka -
ko b| mo qao s|u sa t| du p|o
v| se od ono qa sto qo vo r|.
Epi ktet, fi lo zof
ZRNCE
MUDROSTI
Sre ca u ovo m z| vo tu za -
v| s| ma nje od to qa sta
vam se do qa da. a v| se
od na •| na na ko j| to pr| -
hva ca te.
El bert Hu bard,
pi sac
Gu b| mo vr| je me tra ze c|
sa vrse noq |ju ba vn| ka
umjes to da stvo r| mo sa -
vrse nu |ju bav.
Tim Ro bins,
glu mac
ko je smo ukra li
Mo `da smo
po `u ri li da se
sta vi mo na
prvo mjes to,
jer ne ke
stva ri ko je
sma tra mo
ge ni jal nim
ot kri }i ma
dru ga bi }a su
po zna va la
mi li oni ma
go di na
pri je nas
Slo no vi po zna ju far ma ci ju
Gr~ki lje kar Hi po krat po znat je kao otac me di ci ne za to {to je prvi pri -
mije nio ra cional ni pris tup umjes to ri tu al nih obre da i {a man skog li je ~e nja
ko je je bi lo po zna to do ta da. Nau ~na bi ome di cin ska is tra `i va nja pos ta la
su po zna ta tek oko 1880. go di ne ka da su ot kri ve ne ba kte ri je, a po ~et kom
20. vi je ka na u~i li smo ka ko da ih ubi ja mo. Far ma ce ut ske ko mpani je su
go li ja ti me di cin ske in dus tri je, ~es to se ba ve }i bi ohe mij skim stu di ja ma ka -
ko bi otkri li pi lu lu ko ja }e vla sni ci ma do ni je ti ve li ko bo gat stvo, ali ka da
svi ek spe ri men ti u la bo ra to ri ji pro pa dnu, ne ko se sje ti da bi se mo gla po -
tra `i ti ne ka egzo ti ~na bi ljka iz d`un gle i ta ko nas ta je no vi li jek. Ka kve li
ge ni jal nos ti ljud skog ro da. Jo{ je dnom `i vo ti nje su is pred nas, i dok smo
mi jo{ po sje }i va li lo kal ne vra ~eve i kva zilje ka re, te po ku {a va li da li je ~i mo
in fe kci je `i vom, slo no vi su ko ris ti li bi ljne li je ko ve. Na pri mjer, slo no vi su
po zna ti po ge ofa gi ji (je de nje prljav {ti ne) ka ko bi neu tra li zo va li to ksi ne
ko je une su to kom is hra ne je du }i ne `e lje ne bi ljke, is to ta ko po zna to je da
oni je du li{ }e drve ta Bo ra gi na ceae ka ko bi ola k{a li po rod. Ta ko |e je ot kri -
ve no da su je din ke ju `noa fri ~kih slo no va us pje le da se opo ra ve na kon {to
su bi le na umo ru je du }i vrstu glji va ga no der ma, koj a se ko ris ti u tra di ci -
onal noj ki nes koj me di ci ni za li je ~e nje kar ci no ma i vi ru snih in fe kci ja.
ud ska vrsta
po no si se
t e hno l o -
{kim dos ti -
gnu } i ma
ko ja su
nam omo -
gu }i la da vla da mo svim os ta -
lim vrsta ma, ali mo `da smo
po `u ri li da se sta vi mo na
prvo mjes to jer ne ke stva ri
ko je sma tra mo ge ni jal nim ot -
kri }i ma dru ga bi }a po zna va li
su mi li oni ma go di na pri je
nas. Evo ne ko li ko pri mje ra.
Lj
Vo de ni pa uci po sje du ju zvo no za ro nje nje
Iako ga je Aris to tel opi sao u ~et vrtom vi je ku, prvo vo de no zvo no
lju di su na pra vi li 1535. go di ne. Ovo bi mo glo iz gle da ti pri li ~no da -
vno pre ma ljud skim stan dar di ma, ali ako se to upo re di sa 300 mi li -
ona go di na, ko li ko du go pa uci po zna ju za kon fi zi ke ko ji ka `e da }e
pri ti sak ko ji vo da stva ra ka da se ku pas ti pre dmet uro ni u vo du po ti -
snu ti i u nje mu za dr`a ti vazduh, on da se sa mo mo `e mo pi ta ti u ko -
jim to nau ~nim in sti tu ti ma bo ra ve pa uci.
Ne obi ~na vrsta vo de nih pa uka ima spo so bnost da oko se be iz gra di
opnu i u njoj za dr`i vaz duh, a za tim se spus ti u vo du u mi nipa ukov -
skoj po dmor ni ci. Oni se okre }u i ple tu mre `u ko ja iz gle da po put ba -
lo na ili vo de nog zvo na u ko jem zadr`e ki se onik ko ji za tim ko ris te
to kom pli va nja kroz vo du. Mo gli bi smo se za pi ta ti ka kve li sve te -
hno lo gi je po sje du ju ka da su u pi ta nju nu kle ar ne po dmor ni ce.
Dok ve li ke ko mpa ni je i vla de tro {e mi li jar -
de do la ra po ku {a va ju }i da osmi sle ure |a je ko ji
}e bi ti na hi dro gen ski po gon, jo{ smo de ce ni ja -
ma da le ko od efi ka snog sis te ma jef ti ne proi -
zvo dnje hi dro ge na.
Mi smo izu mi li pa tent za iz dva ja nje hi dro -
ge na iz vaz du ha tek 1851. go di ne, dok ma le na,
"glu pa" stvo re nja ter mi ti ko ris te ovu te hno lo gi -
ju ve} mi li oni ma go di na.
U s tva ri, ra zlog zbog ko jeg ter mi ti mo gu
da po je du ci je lu ku }u je taj {to oni ima ju di ges -
ti vni sis tem ko ji drvo pre tva ra u hi dro gen, a hi -
dro gen u ener gi ju. Oni su to li ko efi ka sni da
Odje lje nje za ener gi ju Vla de Ame ri ke stu di ra
nji ho vu me to du na da ju }i se da }e je mo }i pri -
mije ni ti.
Ovo ni je je di ni pri mjer na ko jem ter mi ti
mo gu da pos ti de na {u ener get sku in dus tri ju.
Oni gra de ve li ke, kom plek sne mra vi nja ke
vi so ke i do 10 me ta ra, spe ci jal no di zaj ni ra ne da
re gu li {u tem pe ra tu ru unu tar mra vi nja ka, ko ris -
te }i pre gra de i tu ne le ko ji to pli vaz duh do vo de
do {u plji na gdje se po la `u ja ja {ca, a hla dni ji
svje `i zrak do lo ka ci ja gdje je hra na.
Ter mi ti po sje du ju hi dro gen sku te hno lo gi ju
2. 8. 2009. ofekfmkb 29
[ta su pul sa ri
Pul sa ri su vrsta neu tron skih zvi -
jez da, pro mje ra oko 10 km, ko je
se vrlo brzo ro ti ra ju. Naj br`im
pul sa ri ma za je dnu je ro ta ci ju po -
tre bno tek oko tri ms, a mi li se -
kun dnim pul sa ri ma se na zi va ju
oni ko ji se ro ti ra ju br`e od 100
pu ta u se kun di. Pul sar PSR J1740-5340 okre ne se u se kun di
~ak 274 pu ta. Na ma pul sar, usljed ro ta ci je i us kog sno pa ra -
dio-va lo va, iz gle da kao sve mir ski svje ti onik, kao da pul si ra.
As tro no mi ko ji su ot kri li prvi pul sar mi sli li su da su de te kto -
va li prvi si gnal van ze malj ske ci vi li za ci je. Pre ma da na{ njim
te ori ja ma o nas tan ku pul sa ra, oni nas ta ju iz sis te ma neu tron -
ske zvi jez de i crve nog di va. Zvi jez de ula ze u fa zu crve nog di -
va pri kra ju svog `i vo ta, ka da po tro {e za li he vodonika i pre |u
na sa go ri je va nje he li ju ma. Po slje di ca to ga je {i re nje zvi jez de
na mno gos tru ko ve }i ra spon. Ka da se crve ni div do vo ljno ra -
{i ri, neu tron ska zvi jez da po ~ne "kras ti" nje go vu atmo sfe ru, a
gas ko ji pa da na bu du }i pul sar ubrza va nje go vu ro ta ci ju.
[ta je san skrit
San skrit je je zik naj sta ri je in -
dij ske knji `e vnos ti, "Ve da", i ima
zna ~aj nu ulo gu pri je sve ga u hin -
dui zmu. To je kla si ~ni je zik Bra -
hma na, a prvi put je
sis te ma ti zovan jo{ u 4. vi je ku
p.n.e. Nje gov se nas ta nak da ti ra
jo{ u vri je me oko 1.200. godine p.n.e., jer se u to vri je me
uobi ~a je ni ved ski je zik ra zli ku je od kla si ~nog san skrita.
Hin dusi ko ris te ri je ~i iz san skrita, ali ne i nje go vu gra ma ti -
ku. Da nas se san skrit pi {e sa mo de va na ga ri-pi smom. San -
skrit je da nas ugla vnom "mrtvi" je zik kao i la tin ski je zik, ali
je i dalje sve ti je zik Hin du sa jer su svi sve ti tek sto vi hin dui -
zma, od "Ve da" i "Upa ni {a da", pa do "Bha ga vad-Gi ta" na -
pi sa na na san skritu. San skrit je naj sta ri ji po zna ti in do arij ski
je zik i je dan od naj sta ri jih in doevrop skih je zi ka. Iz nje ga su
nas ta li je zi ci kao hin dski i ur dski (tzv. hin dus ta ni gru pa),
ben gal ski, pan d`ab ski, ka {mir ski, ne pal ski i, po ne kim te za -
ma, rom ski.
Da li znate
O D`ej msu Bra unu za si gur no svi pu no zna ju. Imao je 114 ula za na
Bil bo ar do vu R&B ljes tvi cu sin glo va i 94 ula za na Hot 100 ljes tvi cu
sin glo va. Od na ve de nog bro ja 17 ih je do se gnulo po zi ci ju broj je dan, a
to je broj ko ji su do ta kli jo{ sa mo Sti vi Von der i Luis D`or dan. Ro |en je
u Ju `noj Ka ro li ni to kom raz do blja "Ve li ke kri ze". Jo{ kao di je te, ra dio
je u po lju i sa ku pljao pa muk, a po uli ca ma ple sao za si tni{ i ~is tio ci pe le
pro la zni ci ma. Kao {e sna es to go di{ njak Braun odla zi u re for ma tor sku
{ko lu na tri go di ne. On dje upo zna je Bo bi ja Bir da, vo |u go spel gru pe,
ko ji mu os ta je do `i vo tni pri ja telj. Bra un je tre ni rao pro fe si onal ni boks i
bje zbol, no zbog povrede na no zi odus ta je od spor ta i po sve }u je se mu -
zi ~koj ka ri je ri.
Na kon {to Bra un upo zna je Han ka Ba lar da i Fatsa Do mi na, Bird i
Bra un svoj no vi sas tav na zi va ju "Fla mes", a u nje mu se na la ze broj ni
pje va ~i, ple sa ~i i mul ti in stru men ta lis ti. D`ej ms Bra un pos ta je iko na
crna ~ke mu zi ~ke in dus tri je. S nje go vom gla vnom mu zi ~kom odli kom
svi ra nja tre }in skog ta kta, Bra un di rek tno uti ~e na stva ra nje revo lu ci -
onar nog ta kta so ul mu zi ke u {ezdesetima, funk mu zi ke sedamdesetih i
rep mu zi ke osamdesetih. Braun ta ko |e osmi{ lja sr` R&B mu zi ke sni -
ma ju }i za "King" i "Fe de ral" iz da va ~e to kom {ezdesetih.
To kom "div ljih" nas tu pa Bra un je na svo jim kon cer ti ma znao iz gu bi ti
i po ne ko li ko ki lo gra ma. Stras tve nim nas tu pi ma do vo dio je pu bli ku do
ek sta ze, a ri tu al ni kon cer tni nas tu pi pos ta li su nje gov za {ti tni znak.
Svoj prvi top 10 sin gl 1965. ima s pje smom "Pa pa's Got A Brand
New Bag", a od ta da hi to ve nas tav lja ni za ti je dan za dru gim slje de }ih
desetak go di na. D`ej msa Bra una s pra vom na zi va ju i "ku mom so ula", a
taj mu pri djev sva ka ko pris ta je. To kom go di na Bra un je na pi sao oko
800 pje sa ma, a i da nas nas tav lja uti ca ti na no ve ge ne ra ci je obo `a va laca.
Ula zi u Rock&Roll Ku }u sla vnih, a 1992. do bi ja na gra du "Gremi" za
`i vo tno dje lo. Umro je 25. de cem bra 2006. go di ne.
D`ej ms Bra un
Go lu bo ve pi smo no {e mo gu }e je sta vi ti u
za tvo ren ka vez u prtlja `nik auto mo bi la i vo zi ti
sto ti na ma ki lo me ta ra do lo ka ci je ko ju ni ka da
ra ni je ni su vi dje li. Ka da ih po sli je to ga oslo bo -
dite, ti go lu bo vi ne po gre {i vo se vra }a ju do svog
gni jez da. Za bi lje `e ni su pri mje ri gdje su ove
pti ce na {le put ku }i s lo ka ci je uda lje ne go to vo
1.800 ki lo me ta ra. Mno ge te ori je po ku {a le su
obja sni ti ovu spo so bnost, uklju ~u ju }i i onu da
se go lu bo vi na ne ki na ~in osla nja ju na ze mlji na
ma gne tna po lja. To kom Dru gog svje tskog ra ta
Ame ri kan ci su ulo `i li sil ne nov ce u pro je kat
ko ji bi na u~io go lu bo ve da na vo de ra ke te iako
su ubrzo shva ti li da sta vi ti ma si vno oru `je na
le |a pti ce ko ja vo li da je de sje men ke na grad -
skom trgu i ni je ba{ ta ko mu dro. Lju di ve} ne -
ko vri je me ko ris te ma pe, ali naj bli `a
te hno lo gi ja ko jom smo se pri bli `i li go lu bo vi ma
pi smo no {a ma su GPS ure |a ji ko ji pos to je tek
od 1995. go di ne.
Te hno lo gi je
i od `i vo ti nja
Si pe ima ju
ugra |e ne "flat
scre en" ekra ne
Si pe ni su ri be ve} gla vo no {ci i
go to vo sva mor ska bi }a su nji ho -
vi pri ro dni ne pri ja te lji, sto ga su
si pe to kom evo lu ci je mo ra le da
ra zvi ju ne ke pri li ~no ra di kal ne
te hno lo gi je za {ti te ka ko bi op sta -
le. Ovo uklju ~u je ne vje ro va tnu
vje {ti nu da se u sa mo ne ko li ko
se kun di "sto pe" s oko li nom i
pos ta nu ne pri mje tne, zbog ~e ga
ih po ne kad na zi va ju mor skim ka -
me le oni ma. Na ~in na ko ji one to
ra de je u osno vi sli ~an te hno lo gi ji
mi nija tur nih "flat scre en" ekra na
ko ji ma je pre kri ven sva ki pe dalj
si pi nog ti je la. De ta ljni je, nji ho va
ko `a sas to ji se od ne ko li ko slo je -
va }e li ja ko je no se pi gment ra zli -
~i tih bo ja ko je one po po tre bi
izba cu ju na po vr{i nu. In sti tut za
te hno lo gi ju u Ma sa~u set su i dru -
gi is tra `i va ~ki in sti tu ti di zaj ni ra li
su "flat scre en" ekra ne za sno va ne
na te hno lo gi ji ko ju ima ju si pe.
Oni su na ~i nje ni od slo je vi tih mi -
kropo li me ra ko ji se {i re ka da ih
na pa jamo stru jom ra zli ~i te vol ta -
`e, upra vo ono {to se de {a va u
ko `i si pe ka da ona ste gne odre -
|e ne mi {i }e.
Ma le zij ski mra vi
- bomba {i sa mo ubi ce
Po mi sli li ste da ge ni jal nost bom be ko jom je
mo gu }e ra zni je ti se be i sve one ko ji se na |u u
bli zi ni po ti ~e od lju di. To ni je sa svim ta ~no.
Ma le zij ski mra vi ima ju u svom si }u {nom or -
ga ni zmu `li jez de pu ne otro va, {to i ni je ta ko
ne obi ~no u `i vo tinj skom svi je tu. Ono {to je
ne obi ~no je ~i nje ni ca da }e ti mra vi ka da se
na |u u opa snos ti u~i ni ti da te `li jez de ek splo -
di ra ju i ras pr{e otrov svud oko lo. One pr{}u
ta kvom sna gom da u po tpu nos ti ot ki nu gla vu
mra va, sto ga, ka da se pre da tor pri ma kne do -
vo ljno bli zu ma le zij skom mra vu, on }e otro -
vnom ek splo zi jom ubi ti i se be i ne pri ja te lja.
Prvi ek splo ziv ko ji su izu mi li lju di bio je
crni pra {ak ili ba rut ko ji po ti ~e iz 9. vi je ka iz
Ki ne. Mo ra se pri zna ti da je ~o vje ~an stvo to -
kom vi je ko va na pre do va lo, te su od crnog
pra {ka nas ta le gra na te, na ga zne mi ne, pro je -
kti li s na vo |e njem i atom ske bom be ko je se
upo tre blja va ju u svim po tre bnim pri li ka ma.
Pos to je i po je din ci ko ji ne ke od tih ure |a ja
za ka ~e na svo je ti je lo na kon ~e ga se zbog je -
din stve nog do `iv lja ja ra zne su, ali lju di jo{
mo ra ju da usa vr{e umje tnost ka ko da de to ni -
ra ju svo ju gla vu na na ~in na ko ji to ~i ne ma le -
zij ski mra vi.
Go lu bo vi pi smo no {e ima ju bo lji
na vi ga ci oni sis tem od lju di
30 ofekfmkb!2. 8. 2009.
s tra `i va nje iz vr{e no na 2.000 odra slih lju di
po ka za lo je da dne vno za bo rav lja mo pro sje -
~no tri stva ri, od onih be za zle nih, kao {to je
pi }e ko je smo na to ~i li i za bo ra vi li po pi ti, do
onih bi tni jih, kao {to su gdje smo os ta vi li klju -
~e ve od auta.
Oko 15 mi li ona odra slih lju di dne vno }e u
pro sje ku za bo ra vi ti po pi ti ne {to {to su sebi nato~ili u ~a {u,
a ot pri li ke is ti broj se ne }e ni ka ko mo }i sje ti ti gdje su os ta -
vi li klju ~e ve od auta.
Njih 12 mi li o na oti }i }e u trgo vi nu za bo ra viv {i na po la
pu ta po {ta su uop {te kre nu li, a sli ~na broj ka vri je di i za
one ko ji }e os ta vi ti mo kar ve{ u ma {i ni.
Sve su to re zul ta ti stu di je ko ju je spro ve la bri tan ska
na ci onal na lu tri ja na uzor ku od 2.000 lju di.
Ta ko |e je ispa lo da mu {kar ci za bo rav lja ju ne {to vi {e
od `e na, iako `e ne ima ju ugla vnom ne {to vi {e stva ri o ko ji -
ma tre ba da mi sle.
Za sve se okriv lju je mo der ni ubrza ni `i vot, gdje je sve
vi {e de ta lja o ko ji ma tre ba vo di ti ra ~u na, u ~emu do ne kle
po ma `e te hno lo gi ja, po put kom pju te ra, te le fo na i sli ~nih
spra vi ca ko ji pam te de ta lje umjes to nas.
Za ni mlji vo je da se, uprkos pri tis ci ma na po slu, ve }i na
stva ri ko je lju di za bo rav lja ju ti ~e pri va tnog `i vo ta.
Pla }a nja kre di tnih kar ti ca, do la zak na dje ~je pri re dbe u
{ko li ili stva ri u ve zi s hra nom naj ~e{ }e su na dne vnom
me ni ju amne zi je.
[est ods to njih je ta ko za bo ra vi lo na ro |en dan svo g
par tne ra ili go di{ nji cu bra ka, 10 ods to ih je za bo ra vi lo ime
svo jih pri ja te lja i uprkos ~i nje ni ci sveo p{teg za bo rav lja nja
sa mo ih 25 od sto pri zna je da je za bo rav lji vo.
I
Vio - ga zi ra no
mli je ko iz "Co ca-Co le"
Do sad smo ve} na vi kli na ra zli ~i te oku se u po -
nu di "Co ca-Co li nih" pi }a: od li mu na i tre{ nje pa
sve do li me te. me|utim, nji hov naj no vi ji izum,
ga zi ra no mi lje ko, mo gao bi po di }i ko ju obrvu.
No vo pi }e pod na zi vom vio, mje {a vi na obra -
nog mli je ka i ga zi ra ne vo de s do dat kom vo }a,
pro bno se pro da je u Njujorku po ci je ni od 1,50
do la ra.
Ako se tes tna fa za po ka `e fi nan sij ski is pla ti -
vom, ga zi ra no mli je ko }e kre nu ti u po hod na
evrop sko, pa i svjet sko tr`i {te.
Vio ima sa mo 120 ka lo ri ja, a proi zvo di se u ~e ti ri oku sa: man go i bres kva,
{um sko vo }e, trop sko vo }e te li mun. Pi }e je pa kova no u `i vo pi sno obo je ne
alu mi ni jum ske bo ce.
I dok su sli ~na pi }a na ba zi mli je ka vrlo po pu lar na u azij skim ze mlja ma,
ako je su di ti pre ma kri ti ka ma na Be vNET-u, stra ni ci ko ja je po sve }e na be -
zal ko hol nim pi }i ma, vio za sad ni je os ta vio naro~it utisak na po tro {a ~e.
Iz naj mra ~ni jih du bi na re ce si je is -
krsnuo je no vi atra kti vni po sao. Ovo
ra dno mjes to zah tije va pre uzi ma nje
ulo ge zom bi ja ko ji }e pla {i ti tu ris te u
ka ta kom ba ma Lon do na. Pla ta si tni ca -
35.000 evra go di{ nje.
I dok se mno gi ra dni ci {i rom svi -
je ta osje }a ju po put zom bi ja kad uju tro
pu tu ju na po sao, lon don ska tu ris ti ~ka
atra kci ja za in te re so va ni ma nu di pri li ku
da od to ga na pra ve ka ri je ru.
Re kor dan broj lju di pri ja vio se za
pla tu od 35.000 evra i ulo gu zom bi ja u
"Lon don Brid ge Expe ri en ceu" i "Lon -
don Tom bsu".
Tu ris ti ~ki cen tar otvo rio je svo ja
vra ta pri je tri go di ne, ali na kon {to je
pro {le go di ne pro gla {en naj bo ljom ho -
ror atra kci jom broj po sje ti la ca je na glo
po ras tao i stvo rio po tre bu za ve }im
bro jem za po sle nih.
Ge ne ral ni me na d`er D`ej ms Ki -
Svi
`e le da
bu du
zom bi
slin gbu ri izja vio je: "S vi {e od 50 kan -
di da ta za ulo gu zom bi ja tre nu tna vi so -
ka sto pa ne za po sle nos ti do ve la je do
ve li kog bro ja pri ja va, {to izis ku je pro -
ces se le kci je."
Svi aspi ran ti za po zi ci ju zom bi ja
bi }e tes ti ra ni od stra ne "admi nis tra to ra
stra ha". Kan di da ti mo ra ju do ni je ti
vlas ti te kos ti me i pod vrgnu ti se {min -
ka nju pri je ne go {to po ka `u glu ma ~ke
spo so nos ti.
Re kor dan broj lju di
pri ja vio se za pla tu
od 35.000 evra
i ulo gu zom bi ja
u "Lon don Brid ge
Expe ri en ceu" i
"Lon don Tom bsu"
1. Os tav |je na pu na so |ja •a ja
2. K|ju •e v|
3. Pa z|oq od|as ka u trqo v| nu
4. Mo kro ru b|je u ma s| n| za pra nje
5. lzva d| t| hra nu |z zamrz|va•a
6. Na pu n| t| mo b| te|
7. Ne pso va t| pred dje com
8. Za m| je n| t| ro |u WO pa p| ra
9. Gdje je par k| ran automob||
10. Po den dan dje ce pr| ja te |ja
Top de set stva ri
koje za bo rav ljamo:
Pla }a nja kre di tnih kar ti ca,
do la zak na dje ~je pri re dbe u
{ko li ili stva ri u vezi s hra nom
naj ~e{ }e su na dne vnom
me ni ju amne zi je
Ne obi ~no is tra `i va nje o amne zi ji me |u lju di ma
Za bo rav lja mo u pro sje ku
tri stva ri dne vno
2. 8. 2009. ofekfmkb 31
ART
Dan ce
Ka ko je D`ej ni Tej lor,
ba le ri na Nju jor {kog ba le ta,
tri jum fo va la nad bo le{ }u da
bi ple sa la bo lje ne go ikad
Art Mon thly
Re fle ksi je Da ni ela Mi le ra
o bi os ko pu u
do ba me dij sko
-in dus trij skih kom ple ksa
Pri re di la: Na ta {a TE [I]
o nov lje na izlo `ba "Bodyspa ce -
mo ti on thin gs" Ro ber ta Mo ri sa iz
1971. go di ne, pred stav lje na ne -
da vno u Ga le ri ji "Ta te Mo dern"
u Lon do nu, os ta vi la je 23 oso be
po vri je |e ne i iza zva la bur ne rea -
kci je kri ti ~a ra i ja vnos ti.
Se dam de se tih go di na izlo `ba je iza zva la sen -
za ci je ka da je Ga le ri ja "Ta te" bi la pri nu |e na da za -
tvo ri no vu izlo `bu, sa mo ~e tiri da na na kon {to je
is ta otvo re na i za ko ju je in te re so va nje bi lo ogro -
mno.
Go to vo 40 go di na ka sni je Mo ri so va izlo `ba
"Bodyspa ce mo ti on thin gs" ni je iz gu bi la ni je dnu od
svo jih po ten ci jal nih opa snos ti, ali ni in te re so va nje
ja vnos ti i kod po sje ti la ca iza zva la niz po vre da na -
kon spe ci jal nog po vrat ka u Ga le ri ju "Ta te Mo dern"
u Lon do nu ovog lje ta.
Izlo`ba umje tni ~kih dje la, u ko joj su po sje ti oci
uje dno i u~e sni ci per for man sa po zva ni da se igra ju
na klac ka li ci, ho da ju ko nop cem ili da pre |u ne ke
dru ge pre pre ke, os ta vi la je 23 po vri je |e ne osobe
to kom ne {to vi {e od se dmi ce od ka da je otvo re na.
Po vre de su se de si le uprkos stro gim pra vi li ma
o bezbjednosti i za {ti ti pre ma svim stan dar di ma
21. vi je ka.
Iz vje {ta ji po ka zu ju da je ga le ri ja u~i ni la sve u
skla du sa za kon skim pro ce du ra ma o bezbjednosti i
za {ti ti po sje ti la ca, te da je spro ve la se ri ju mje ra ka -
ko bi uma nji li ri zik od po vre de na in sta la ci ji.
To ni je prvi put da se umje tni ~ka in sta la ci ja
pred stav lje na u dvo ra ni "Tur bajn" Ga le ri je "Ta te"
po ka za la kao opa sna za zdrav lje po sje ti la ca.
To kom prve dvi je se dmi ce na kon otva ra nja 15
lju di je po vri je |e no dok su raz gle da li pri vre me nu
in sta la ci ju "Shib bo leth", pu ko ti nu na po du ko lum -
bij ske umje tni ce Do ris Sal ce do 2007. go di ne.
Advo ka ti osi gu ra va ju }e ku }e Ga le ri je "Ta te
Mo dern" is pla ti li su dvi je kom pen za ci je za tu `be
ko je su se po ja vi le na kon {to se lju di `a li li na po -
vre de 2006. go di ne, ka da je pu bli ka po zva na da
u`i va spu {ta ju }i se niz ve li ke to bo ga ne ko je je pos -
ta vio nje ma ~ki umje tnik Kar sten Ho ler.
Izlo `ba "Bodyspa ce mo ti on thin gs" prvo je pos -
tav lje na to kom ~e ti ri da na pra zni ka u ma ju, ali je
zbog ve li kih zah tje va po sje ti la ca nje no tra ja nje pro -
du `e no i do da nas ju je po gle da lo 340.000 lju di.
Nje ne kom po nen te po ukla nja nju sa izlo `be bi }e
re ci kli ra ne.
Ke ti Nobl, por tpa rol Ga le ri je "Ta te Mo dern",
izja vi la je da oni da nas ima ju "izu ze tno is kus tvo"
ka da je u pi ta nju pos tav lja nje ve li kih in te ra kti vnih
umje tni ~kih in sta la ci ja pre ma po slje dnjim si gur no -
snim stan dar di ma.
Ona je do da la da je in sta la ci ja "Bodyspa ce mo -
ti on thin gs" u po tpu nos ti tes ti ra na pri je otva ra nja i
da su obav lje ne sve pro ce du re ka ko bi po sje ti oci
bi li oba vi je {te ni o bez bje dnos ti pri je u~e{ }a.
"Po no vno pos tav lja nje te in sta la ci je pred stav -
lja zna ~a jan ko rak u is to ri ji or ga ni zo va nja izlo `bi
Ga le ri je 'Ta te'. Ti me {to smo izno va or ga ni zo va li
izlo `bu i do zvo li li pu bli ci da po no vno do `i vi uti -
ca jan umje tni ~ki rad, kao {to smo omo gu }i li na ma
da do bi je mo rea kci je na rad ove ga le ri je. Umje tnik
Ro bert Mo ris bio je u po tpu nos ti uklju ~en u po no -
vno stva ra nje svog dje la i bio je odu {ev ljen rea kci -
ja ma i is kus tvi ma no ve pu bli ke," re kla je No blo va.
Pri re di la: N. TE [I]
Mu zej In ter na ci on a lnog rop stva u Li -
ver pu lu pred sta vio je ne da vno dvi je in spi -
ra ti vne izlo `be, prvu pod na slo vom "@rtve
trgo vi ne lju di ma" ("Traf fic ked") i dru gu
"Crna Bri ta ni ja" ("Black Bri tan nia").
Obje izlo `be pro vo ka ti vne su za ra -
zmi{ lja nje i is ti ~u pi ta nja u po lju po je di na -
~ne ljud ske i so ci jal ne ne prav de ko ja se
kon ti nu ira no po nav lja ju vi {e od 200 go di -
na, jo{ od ka da su Bri tan ci uki nu li rop stvo i
za bra ni li trgo vi nu ro bljem. Izlo `be su otvo -
re ne do kra ja fe bru ara 2010. go di ne.
"Traf fic ked": Pos tav ka "@rtve trgo vi ne
lju di ma" za je dni ~ka je izlo `ba fo to gra fi ja
sa vre me nih lo kal nih umje tni ka ko ja is ti ~e
traj nu bor bu i su o~a va nje s pro ble mom tra -
fi kin ga {i rom svi je ta.
Kroz in te ra kci ju, po dr{ku i li ~ne ljud -
ske pri ~e, izlo `ba ot kri va pa tnje lju di ~i ji
`i vo ti su po go |e ni tim vi dom trgo vi ne ro -
bljem mo der nog do ba ko ja se de {a va sva -
ko dne vno, kao {to de mon stri ra i stal ni rad
na glo bal nom ni vou da se ona za us ta vi.
Trgo vi na lju di ma je glo bal ni pro blem,
a mi li oni mu {ka ra ca, `e na i dje ce tre ti ra ju
se kao ro ba, ne {to {to se ku pu je, pro da je i
oro blja va. To je je dan od obli ka or ga ni zo -
va nog kri mi na la ko ji je u stal nom, ubrza -
nom po ras tu i je dan je od naj ve }ih izvo ra
za ra de za kri mi nal ce, a izlo `ba u Li ver pu lu
pri ka zu je slu ~a je ve gdje su lju di bi li pri si -
lje ni na rad, se ksu al nu ek splo ata ci ju, pro {e -
nje na uli ca ma, pre va re s kre di tnim
kar ti ca ma i uz ga ja nje ka na bi sa.
Izlo `ba je or ga ni zo va na u sa ra dnji s
glo bal nim po kre tom "Stop the traf fic", ko ji
umre `a va vi {e od 1.000 or ga ni za ci ja ko je
se za je dno ba ve su zbi ja njem tra fi kin ga.
"Black Bri tan nia": Dru ga izlo `ba,
"Crna Bri ta ni ja", pri ka zu je 30 in spi ra ti vnih
por tre ta crna ca Bri tana ca ko je je fo to gra fi -
sao D`on Fer gu son, sla ve }i nji hov do pri -
nos bri tan skoj kul tu ri i ja vnom `i vo tu po -
slje dnjih ne ko li ko de ce ni ja. Fo to gra fi je hi -
rur ga, u~i te lja i va tro gas ca na la ze se po red
sla vnih oso ba, kao {to su vo za~ For mu le 1
Lu is Ha mil ton, bo kser Frank Bru no, fu dba -
ler i ko mi ~ar ^a ril Vi li ams i po pu lar na hip-
hop pje va ~i ca Mis Daj na majt. Sva ka od
njih de mon stri ra in di vi du al nu sna gu ka ra -
kte ra i odlu ~nost da oso ba uspi je u oblas ti
ko ju je iza bra la. Pred stav ljen je {i ro ki ra -
spon pro fe si ona la ca i me |u por tre ti ma su
ko mi ~ar ka \i na Ja {ir, d`o kej Roj ston
Fren~, pje va ~i ca Es tel i `e na va tro ga sac Vi -
ki Hen ri.
Na izlo `bi su ta ko |e pred stav lje ne fo -
to gra fi je za slu `nih crna ca iz Li ver pu la, u
ko jem `i vi ve li ka afroame ri ~ka zaj edni ca.
Je dan od njih je i bo kser D`on Kon teh, ro -
|en u gra du na sje ve ru En gles ke, ko ji je
bio prvi bri tan ski bo kser ko ji je ti tu lu svjet -
skog prva ka u po lu te {koj ka te go ri ji dr`ao
pu nih 25 go di na, kao i Glo ri ja Hi at, ko ja je
osno va la prvu ne za vi snu {ko lu za ra sne
ma nji ne i prva je crnki nja di re kto ri ca {ko le
u tom gra du.
Fer gu so no va vi zi ja za fo to gra fi je na
izlo `bi "Crna Bri ta ni ja" je da in spi ri {u mla -
de crnce u bri tan skom dru{ tvu za ko je vje -
ru je da su uzori uz ko je oni odras ta ju
go to vo u po tpu nos ti ne ga ti vni.
In spi ra ci ja za bo lju bu du }nost
Umje tnost
opa sna za
po sje ti oce
Izlo `be "@rtve trgo vi ne
lju di ma" i "Black
Bri tan nia" u Li ver pu lu
Izlo `be is ti ~u
pi ta nja u po lju po je di na ~ne
ljud ske i so ci jal ne ne prav de
ART Ga le ri ja "Ta te Mo dern" pred sta vi la izlo `bu "Bodyspa ce mo ti on thin gs" Ro ber ta Mo ri sa
Izlo`ba umje tni ~kih
dje la, u ko joj su
po sje ti oci uje dno i
u~e sni ci per for man sa,
po zva ni da ho da ju
ko nop cem ili da pre |u
ne ke dru ge pre pre ke,
os ta vi la je
23 po vri je |e ne osobe
P
Po vre de su se de si le uprkos stro gim
pra vi li ma o bezbjednosti i za {ti ti
pre ma svim stan dar di ma 21. vi je ka
To kom raz gle da nja
pri vre me ne in sta la ci je
"Shib bo leth"
po vri je |e no 15 lju di
In te ra kti vna umje tni ~ka
in sta la ci ja Ro ber ta Mo ri sa
Mo ri so va
izlo `ba bi la
pos tav lje na
i 1971.
go di ne
ofekfmkb!2. 8. 2009. 32
Na ta {a TE [I]
"Ba uha us. Kon cep tu al ni mo del" na -
slov je ne da vno otvo re ne izlo `be u Mu -
ze ju "Mar tin Gro pi us Bau" u Ber li nu,
ko ja sla vi 90 go di na od osni va nja Ba -
uha us {ko le nas ta le u Vaj ma ru.
Vo de }e is tra `i va ~ke in sti tu ci je Ba -
uha us prav ca u Nje ma ~koj, Ar hiv Ba -
uha us u Ber li nu, Za du `bi na Ba uha us
De sao i Kla si ~na za du `bi na Vaj mar prvi
put za je dno pred stav lja ju izlo `bu po sve -
}e nu na ju ti caj ni jem umje tni ~ko-ar hi te -
kton skom po kre tu ko ji je nas tao u dru goj
de ce ni ji 20. vi je ka. Ba uha us ili pu nim
ime nom Dr`a vna {ko la Ba uha us u Vaj -
ma ru, {ko la je za ar hi te ktu ru i pri mije -
nje ne umje tnos ti ko ju je 1919. go di ne u
Ber li nu osno vao ar hi te kta Val ter Gro pi -
us, a pre da va ~i su bi li i Va si lij Kan din ski
i Pa ul Kle. Sa oko 1.000 pre dme ta, ovo
je naj ve }a Ba uha us izlo `ba ikad pred -
stav lje na u svi je tu. Mu zej mo der ne
umje tnos ti iz Nju jor ka, par tner sar da nik
ove izlo `be, po slao je 25 pre dme ta u
Ber lin, a pred sta vi }e sop stve nu izlo `bu
"Ba uha us 1919 - 1933: Ra di oni ca mo -
der ni zma" ~i je otva ra nje u Nju jor ku je
pla ni ra no za po ~e tak no vem bra.
Pos tav ka "Ba uha us. Kon cep tu al ni
mo del" ka zu je pri ~u o ovoj je din stve noj
{ko li i kon cep tu no vog vre me na. In ter -
dis ci pli nar nost, ek spe ri men tal na u~e nja,
kon cept pra kti ~no or ijen ti sa nih ra di oni -
ca, tra ga nje za od go vo ri ma na dru{ tve na
pi ta nja, pro pa gi ra nje fun kci onal ne es te ti -
ke kao i ek spe ri men ti sa nje sa no vim te -
hni ka ma i ma te ri ja li ma u ar hi te ktu ri i
di zaj nu bi li su naj zna ~aj ni ji aspe kti ove
{ko le. Is to vre me no, izlo `ba ot kri va ka ko
su ra zvoj Ba uha us prav ca ka ra kte ri sa le
mno ge kon cep tu al ne pro mje ne. Opre ~ni
sta vo vi o me to da ma i sa dr`a ji ma uti ca li
su na rad slje dbe ni ka Ba uha us {ko le ko -
li ko i po li ti ~ki mo ti vi sa ni na pa di ~i ja je
me ta Ba uha us bio od sa mog po ~et ka do
za tva ra nja do las kom na cis ta na vlast
1933. go di ne.
Dje la tnost De ut sche Wer kbun da
(Nje ma ~kog sa ve za za nat skih i in dus trij -
skih proi zvo |a ~a), s kra ja prve de ce ni je
pro {log vi je ka, una pre |u je i ra zvi ja ar hi -
te kta Val ter Gro pi jus, te osni va spe ci ja li -
zo va nu {ko lu za is to vre me no bav lje nje
svim vrsta ma obli ko va nja - Ba uha us,
1919. go di ne u Vaj ma ru, gdje su ta da na
vlas ti bi li so ci ja lis ti (Vaj mar ska re pu bli -
ka). S vrhun skim umje tni ci ma i iz vrsnim
pe da go zi ma kao {to su Li onel Faj nin ger,
Ge org Mu ha, Pa ul Kle, Os kar [le mer,
Va si lij Kan din ski i La slo Mo holj Na|, dr
Val ter Gro pi jus vo dio je dva kur sa: ma -
te ri ja li i te hni ke obra de i crta nje, pro je -
kto va nje i te ori ja obli ka.
Prvi je di re ktor bio sam Gro pi jus, ali
ka sni je je di re ktor pos tao naj pre Ha nes
Ma jer, a po tom ar hi tekta Lu dvig Mis
van der Roe, ko ji {ko lu pre tva ra u ~is tu
{ko lu ar hi te ktu re. Go di ne 1925. {ko la
na pu {ta Vaj mar i se li se u De sau, gde je,
pre ma Gro pi ju so vom pro je ktu, 1926.
do vr{e na zgra da Ba uha usa. Sa ma zgra da
je pre lo mno dje lo mo der ne ar hi te ktu re u
ko jem oblik sli je di na mje nu. [ko la se
1932. go di ne se li iz De saua u Ber lin, ali
slje dbe ni ke zbog nji ho vog in ter na ci ona -
li zma, li be ral nos ti i bri ge za ~o vje ka na -
cis ti op tu`uju za "li je vi so ci ja li zam" i
Hi tler za tva ra Ba uha us ~im je do {ao na
vlast.
Na slov izlo `be po ka zu je mo ti va ci ju
Ba uha usa da pos ta vi uzo re mo der nom
di zaj nu. Kroz svo je pos to ja nje, pod vo| -
stvom tri po me nu ta di re kto ra Gro pi usa
(1919 - 1928), Ma je ra (1928 - 1930) i
Van der Roea (1930 - 1933), Ba uha us je
Mu zej
"Mar tin
Gro pi us
Bau" u
Ber li nu
De vet
Ba uha us
Izlo `ba
ot kri va
ka ko su
ra zvoj
Ba uha us
prav ca
ka ra kte ri sa le
mno ge
kon cep tu al ne
pro mje ne
JA MÜ SÜ KPO - Pro po vje -
da• Bo mu Ma mu du |z
Oba |e S|o no va •e |zvo d|
ta •ku na po zor n| c| u Ja -
mu su kru. q|avnom qra du
za pa dnoaír| •ke drza ve.
Ma mu du. ro den 1961. qo -
d| ne. sve svo je pr| •e za -
po •| nje r| je •| ma: G|a qo| je
mo ja umje tnost. Sa mo -
pro q|a se n| maj stor r| je •|
ze || da o•u va tra d| c| ju aír| -
•koq pr| po v| je da nja. a po -
zna t| je umje tn|k u Bur k| n|
Fa so. Ma || ju | Ka me ru nu.
2. 8. 2009. ofekfmkb 33
KULT SEDMICE
BEP LlN - Fran cus k| umje tn| •k| dvo jac P| er re et G|| |es. ko j| sa •| -
nja va ju Pjer Ko moj | Z|| B|an sar. po z| ra ju |s pred nj| ho voq zaj de n| -
•koq dje |a San Se bas t| jan na |z|o zb| u Ber || nu. Pe tro spe kt| vna
|z|o zba otvo re na je 25. ju |a | tra ja ce do 4. okto bra 2009. qo d| ne.
BEJ PÜT - L| ban ka po sma tra s|| ke |z|o ze ne u Ope ra qa |e r| j| u
sre d| stu Bej ru ta. Ga |e r| ja. •| je je sje d| ste u Du ba |ju. or qa n| zo va -
|a je |z|o zbu u Bej ru tu sa c| |jem da za do vo |j| vjer ne || ban ske k|| -
jen te. Ope ra qa |e r| ja |z|o z| |a je st|| sk| | zan rov sk| ra zno || ka
umje tn| •ka dje |a. Ovo je prva |z|o zba ove vrste pred stav |je na u
Bej ru tu po s|je dnj|h 35 qo d| na.
DA KAP - Nas ta nak sku| -
ptu re Aír| •ka re ne san sa
ko ja se uz d| ze |znad
At|ant skoq oke ana na
brdu ne da |e ko od Da ka ra.
Pred stav |jen kao v| s| od
K| pa s|o bo de u Nju jor ku.
spo me n|k je d| zaj n| rao se -
ne qa| sk| ar h| tekta Pjer Gu -
d| ab| Ate pa na osno vu
|dej noq kon cep ta pred sje -
dn| ka Se ne qa |a Ab de |u aje
Üade. a kon stru kc| ju je |z -
qra d| |a í|r ma |z Sje ver ne
Ko re je. Spomen|k ko j| tre -
ba da bu de za vrsen u no vem bru. or| q| na| no je po sve cen Svjet -
skom aír| •kom umje t| •kom íes t| va |u (FE SMAN). ko j| je do sa da
od qa dan ne ko || ko pu ta.
SAL OBÜPG - Oper sk| |zvo da •| Bo Skov hus | Pa tr| sa Pe t| bon
|zvo de sce nu |z Mo car to ve ope re u dva •| na Ta ko •| ne sve to -
kom Sa| cbur skoq íes t| va |a u |s to |me nom aus tr|j skom qra du. Je -
dna od na jek sk|u z| vn| j|h |je tn|h íes t| va |a mu z| •k|h | scen sk|h
umje tnos t|. Fes t| va| u Sa| cbur qu ove qo d| ne otvo ren je 25. ju |a.
a to kom v| se od mje sec da na b| ce pred stav |je no 186 |zve db|.
od ope ra. pre ko kon ce ra ta | dram sk|h pred sta va. na 14 ra z|| •| t|h
|o ka c| ja. Na íes t| va |u ko j| tra je do 30. av qus ta u•es tvo va ce naj -
ve ca |me na mu z| •ke umje tnos t| po put so pra n|s tk|nje Ane Ne -
treb ko | p| ja n|s te Lan qa Lan qa.
od sa mog po ~et ka pro pa gi rao ulo gu da
bu de pri mjer za kre ira nje di zaj na: ne sa -
mo pris tu pom no voj {ko li, ve} kao
avangar da u ra zvo ju sa vre me ne umje -
tnos ti i ar hi te ktu re, kao la bo ra to ri ja za
ra zvoj in dus trij skih mo de la i na kra ju,
ali ne ma nje zna ~aj no, kao sna ga pro -
mje na u dru{ tvu, sa in te re si ma da mo -
der nom ~o vje ku pru `i no vo okru `e nje u
no vom obli ku. Kao re zul tat, gru pnog ra -
da i kli me ve li kog en tu zi ja zma, ko ja je u
Ba uha usu vla da la od fa ze pro je kto va nja
re ali za ci je, nas ta ju pre dme ti od ko jih je
po te kao mo der ni in dus trij ski di zajn.
Izlo `ba "Ba uha us. Kon cep tu al ni
mo del" im pre si vno de mon stri ra ulo gu
ko ju su re le van tni umje tni ~ki prav ci -
ek spre si oni zam, fu tu ri zam, da da izam,
no va stvar nost, kon stru kti vi zam i na dre -
ali zam - ima li na Ba uha us {ko lu izme |u
1910. i 1933. go di ne, a ko je su pred stav -
lje ne ra do vi ma Ger har da Mar ksa, Ge or -
ga Mu he, Va si li ja Kan din skog, La sla
Mo holja Na |a, Ani Al bers, Her ber ta
Ba je ra, Mar se la Bro je ra, Os ka ra [le me -
ra, Li one la Faj nin ge ra, Pa ula Klea, Ha -
ne sa Ma je ra, Lu dvi ga Hil ber zaj me ra i
Lu dvi ga Mi sa van der Roea.
Pos tav ka u Mu ze ju "Mar tin
Gro pi us Bau" pred -
stav lja, ne sa mo ra do ve maj sto ra
Bauahu sa ve} i dje la dru gih stu de na ta
ko ja ilus tru ju umje tni ~ki ra zvoj {ko le i
da ju zna ~aj sna `nom uti ca ju Ba uha usa,
po se bno na kon nje go vog za tva ra nja.
Mno gi stu den ti Ba uha usa i sa mi su ka -
sni je pos ta li uti caj ni umje tni ci svo je ge -
ne ra ci je po put Vil hel ma Va gen fel da,
Ma ksa Bi la, Ri har da Pa uli ka, Ma rijane
Brant i mno gih dru gih.
Ka ko bi pre ni je la tur bu len tnu is to ri ju
i ra zno li ku kre ati vnost ove {ko le, izlo `ba
"Ba uha us. Kon cep tu al ni mo del" iza bra la
je pla tfor mu i per cep ci ju nje go ve is to ri je i
ra zvo ja. Sto ga se ova izlo `ba ra zli ku je od
ra ni jih pos tav ki koje su pri mar no bi le ori -
jen ti sa ne oko Ba uha us ra di oni ca. Ta ko
prva od uku pno 18 izlo `be nih ga le rij skih
pros to ri ja Mu ze ja
u Ber li nu po ~i nje
te mom ra nog Ba -
uha usa, po se bno
fas ci na ci ja ma nje go -
vih slje dbe ni ka sre -
d n j o v j e k o v n i m
"slo bo dnim zi da ri ma",
ma son skim lo `a ma i
gra |e vin skim kon stru kci -
ja ma ka te dra la i sim bo li -
~kim zna ~a jem go ti ~kih
ka te dra la ko je su pred -
stav lja le prin ci pe tim -
skog ra da. Fo to gra fi ja
ka te dra le u Ul mu, ko ja je
vi si la u kan ce la ri ji Val te ra
Gro pi usa to kom ~i ta ve nje go -
de ce ni ja
{ko le
Kroz svo je pos to ja nje
Ba uha us je od po ~et ka
pro pa gi rala ulo gu da bu de
pri mjer za kre ira nje
di zaj na, ne sa mo
pris tu pom no voj {ko li,
ve} kao avangar da
u ra zvo ju sa vre me ne
umje tnos ti i ar hi te ktu re
ve ka ri je re ilus tru je osno vne pre mi se Ba -
uha usa.
Po sje ti oci na izlo `bu ula ze kroz ka -
pi ju is to rij skog fo ajea Mu ze ja "Mar tin
Gro pi us Bau". Osno vni ge ome trij ski
obli ci, trou glo vi, kva dra ti i kru go vi do -
bi ja ju no vu fun kci ju, crno-bi je li kli {e
mo der ni zma na ula zu u su pro tnos ti je sa
{a ro li kim di zaj nom izlo `be u is to rij skom
ber lin skom Mu ze ju "Gro pi us Bau". Kao
ve za sa spek trom bo ja Jo ha ne sa Ite na,
tvor ci izlo `be iza bra li su bo ju za sva ku
ra zvoj nu fa zu Ba uha usa. Po ~e tne vaj -
mar ske go di ne Ba uha usa ozna ~e ne su
`u tom bo jom ko ja pre la zi u na ran d`as tu
i lju bi ~as tu za Da sau pe ri od, a za vr{a va
se pla vom i ze le nom to kom ber lin ske fa -
ze pri je ko na ~nog za tva ra nja {ko le do -
las kom na cis ta.
Prva od
uku pno 18
izlo `be nih
ga le rij skih
pros to ri ja
Mu ze ja
u Ber li nu
po ~i nje
te mom
ra nog
Ba uha usa
34 ofekfmkb!2. 8. 2009.
MUZIKA
Je le na BA BI]
Ir ski bend U2 je uvi jek po mi cao, ne sa mo
gra ni ce mu zi ke ve} i kon cer tne pro du kci je, za -
to }e nji ho va tur ne ja, na ko joj pred stav lja ju
pje sme s aktu el nog al bu ma "No Li ne On The
Ho ri zon", uz ne po nov lji vo audio-is kus tvo, pru -
`i ti i vi zu el ni do `iv ljaj ko ji }e pu bli ka ima ti
pri li ku do `i vje ti na ~ak dva kon cer ta na za gre -
ba ~kom sta di onu "Ma ksi mir", 9. i 10. av gus ta.
Kao {to i sa mo ime ka `e, stejd` }e bi ti pos tav -
ljen na na ~in da ga pu bli ka okru `u je, te }e se
kon cert mo }i pra ti ti sa svih "Ma ksi mir skih"
tri bi na. Ben do vi ko ji }e na za gre ba ~kim
kon cer ti ma nas tu pi ti kao pred gru pe su
"Snow Pa trol" i "The Ho urs".
Nas tu pom u Bar se lo ni na sta di onu "Camp
Nou", gru pa U2 je 30. ju na za po ~e la svjet sku
tur ne ju pod na zi vom "360 de gree", na ko joj
pred stav lja ju svoj 12. stu dij ski al bum "No Li ne
On The Ho ri zon".
Tom pri li kom po sje ti }e 14 evrop skih gra do -
va, a po ~et kom sep tem bra se le se na ame ri ~ko
ko pno.
Ka da je na jav lje na tur ne ja "360 de gree",
gi ta ris ta ir skog ben da U2 Ed` izja vio je: "Te {ko
je iza }i s ne ~im {to je fun da men tal no ra zli ~i to,
ali ja mi slim da to ima mo s na {om tur ne jom. Ono
{to smo mi ura di li s pro du kci jom ni ko dao sa da ni -
je vi dio i ne vje ro va tna je stvar da ovo mo gu re }i. Za
bend kao {to je U2 izu ze tno je da mo `e mo u~i ni ti ne -
{to no vo."
Pje va~ ben da Bo no Voks izja vio je da su di zaj nom
tur ne je na mje ra va li da pre va zi |u uobi ~a je no po jav lji va -
nje izvo |a ~a na kon cer ti ma na otvo re nom, gdje do mi ni -
ra sce na sa zvu ~ni ci ma s obje stra ne.
"Ima mo ma lo ma gi je i ima mo ne kih pre li je pih pre -
dme ta ko je smo po ni je li na svjet sku tur ne ju, a mi smo
unu tar tog obje kta", re kao je Bo no.
On je ta ko |e do dao da je cilj ben da da kon cer ti ne
bu du pre vi {e uvje `ba ni ko reo graf ski, te da je cilj da
bude uspos ta vljena fi zi ~ka blis kost.
Ir ci sti gli sa 110 ka mi ona opre me: Na
za gre ba ~kom sta di onu "Ma ksi mir" pri je ne ko li ko da na
je za po ~e la iz gra dnja ma log U2 gra da, u ko jem }e do
kon ce ra ta ra di ti i `i vje ti oko 400 lju di ko ji mo ra ju u dvi -
je se dmi ce pri pre mi ti sta di on za nas tup ir ske gru pe U2,
kao i za do la zak 120.000 obo `a va la ca.
Naj ve }a kon stru kci ja ikad vi |e na:
Izra da 55 me ta ra vi so ke po zor ni ce, 70 me ta ra {i ro ke, te
sas tav lje ne od dva mos ta ko ja se okre }u iznad pu bli ke
po vanj skom kru gu kon stru kci je i 2,5 me ta ra vi so kog di -
je la na ko jem se na la zi bend, naj ve }im di je lom zah tije va
an ga `man ma {i ne ri je, bu du }i da se vrlo ma lim di je lom
pro du kci je mo `e ru ko va ti ljud skom ru kom. Upra vo iz
tog ra zlo ga or ga ni za to ri na ra spo la ga nju ima ju ~ak 17
vilju{kara, pet kra no va od 70 to na, te ~e ti ri di za li ce s ko -
{a ra ma ko je mo gu ra di ti na vi si ni od 38 me ta ra.
Na sta di on }e u ra znim vre men skim pe ri odi ma pris -
ti za ti 110 ka mi ona s opre mom, od ~e ga }e u ~ak dva ka -
mi ona bi ti smje {te na gar de ro ba ~la no va ben da.
Or ga ni za to ri kon cer ta, "Lu pa pro mo ci ja", su ot kri li ka ko
su ~la no vi ben da bi li ja ko skro mni, te ni su ima li ni ka kve
po se bne zah tje ve po pi ta nju hra ne i pi }a, kao i da }e spa -
va ti u je dnom od po zna tih za gre ba ~kih ho te la "Re gent
Es pla na de".
Ula zak na kon cert: Pu bli ka }e ula zi ti kroz
50 li ni ja ko je }e bi ti po di je lje ne na ne ko li ko ula za - tri
za sje ver, po dvije za za pad, jug i is tok. Ta ko |e, pro }i }e
kroz tri ta ~ke kon tro le: ske ni ra nje ula zni ce, trga nje ula -
zni ce i pre tres. Mo le se svi po sje ti oci da po {tu ju ove
kon trol ne ta ~ke. Na sam dan kon cer ta }e se vr{i ti po se -
bna re gu la ci ja pro me ta oko sta di ona, a po sje ti oci ma sa -
vje tu je mo da ko ris te ja vni pre voz. Kon cert bi tre balo da
po ~ne u 21 ~as, a sta di on }e za fa no ve bi ti otvo ren od
16.30.
Bend ko ji je po mje rao gra ni ce: U2 je
sa mo je dan od ne ko li ko bendova ko ji ma je to kom ovih
30 go di na pos to ja nja us pje lo da os tva re po dje dna ko ko -
mer ci ja lan i kri ti ~ki us pjeh. Svo jim pre po zna tlji vim zvu -
kom, prven stve no za hva lju ju }i na ~i nu svi ra nja, na ko jem
je gra dio imid` sas ta va gi ta rist Dejv Evans (Ed`), mi je -
nja li su mu zi ~ku in dus tri ju, ne slu te }i da }e pos ta ti je dni
od "naj ve }ih". Za ra zli ku od ve }i ne sas ta va ko ji su u fa zi
nji ho vog nas ta ja nja pred stav lja li Ir sku, U2 su pro bi li
gra ni ce onog {to na vo dno rok gru pa i rok mu zi ka smi je
ili ne smi je u~i ni ti. Na taj na ~in pri do ni je li su re ali za ci ji
mno gih po li ti ~kih i kul tu ro lo {kih zbi va nja ko ja su u to
vri je me bi la pri su tna u Ir skoj. Ka ko su s vre me nom os -
tva ri va li svoj sve ori gi nal ni ji zvuk pre pun sna `nih tek -
sto va, iza zi va ju }ih so ci jal nih po ru ka, in spi ri sa nih
pa tnja ma ko ji ma je Ir ska bi la izlo `e na, U2 su ve} na sa -
mom po ~et ku do bi li re spe ktuju }i i sko ro fa na ti ~ni sta tus
od stra ne svo jih obo `a va la ca {i rom svi je ta. Bend je u
svi je tu pro dao 145 mi li ona al bu ma, osvo ji li niz na gra da,
~a so pis "Rol ling Sto ne" ih je uvrstio na 22. mjes to lis te
od 100 naj ve }ih umje tni ka svih vre me na. Kroz ~i ta vu
svo ju ka ri je ru, U2 kao gru pa ili po je di na ~no, uklju ~i va li
su se u naj ra zli ~i ti je kam pa nje so ci jal ne prav de i ljud -
skih pra va.
Ka ko je sve po ~e lo: U2 su for mi ra ni u Da -
bli nu 1978. go di ne. Na kon {to je Le ri Mju len Jr. raz gla -
sio po svo joj {ko li ka ko tra `i mu zi ~a re za no vi sas tav, na
oglas se ja vi lo se dam ti nej d`e ra ko ji su se na {li na uvo -
dnom vje `ba nju u Lerije voj ku hi nji, ali po Le ri je voj
Svjet ska tur ne ja
"360 de gree" gru pe U2
Hrvat sk| ían-k|ub Ü2 na ja v|o je pre ko svo j|h stra n| ca
sv|m on| ma ko j| ce pr| sus tvo va t| dru qom kon cer tu 10. av qus ta
2009. da je to kom nje qa p|a n| rano |zvo de nje ko reo qra í| je kao
|zraz do bro do s|| ce ben du. lde ja je da se na pra v| |r ska zas ta va
pre ko c| je |oq sta d| ona ta ko da sva ko sa so bom po ne se po je -
dan ba |on. Odno sno. za m|s |je no je da sv| on| ko j| bu du na za -
pa dnoj tr| b| n| po ne su ze |e n| ba |on. on| ko j| bu du |s|| na sje ver nu
| ju znu tr| b| nu. te na trav njak. po ne su b| je || ba |on. a on| ko j| |du
na |s to •nu tr| b| nu po ne su na ran dzas t| ba |on.
Ko reo gra fi ja s ba lo ni ma
Kon cert ko ji
ne }e te
Cilj koncerta je
da se postavi
fizi~ka bliskost
2. 8. 2009. ofekfmkb 35
izja vi, "Larry Mul len Band" tra jao je de se tak mi nu ta,
odno sno ono li ko dok se ni je po ja vio Pol Dej vid Hev son
- Bo no i ra zbio sva ku mo gu }nost da bi Le ri bio gla vni.
Gru pa op ti mis ti ~nih mo ma ka, ko ja se tog prvog da na
po ja vi la kod Le ri ja, svi ra la je jo{ 1976. pod ime nom
"Fee dback". Bend su ~i ni li Pol Hev son, po sli je na zvan
Bo no Voks, Dejv (Ed` Evans) i nje gov brat, ta len to va ni
gi ta rista Dik, ko ji se na kon ne kog vre me na pri dru `io
dru gom ben du iz Da bli na, "Vir gin Pru nes", Le ri i Adam
Klej ton.
Jo{ sa ne kih 13 - 14 go di na svoj prvi kon cert su od -
svi ra li u "Mo unt Tem ple Com pre hen si ve Scho ol" u Da -
bli nu, te odmah na kon nje ga u mar tu 1977. mi je nja ju
ime u "The Hype". "The Hype" ta da jo{ sa Di kom Evan -
som u pre zvi te ri jan skoj crkvi svi ra pre pje ve, ali ra zo ~a -
ra ni Dik te atral no na pu {ta po zor ni cu i "The Hype".
Pre os ta la ~e tvor ka za vr{a va nas tup kao U2. Na ime, ime
ben da je sa {est po ten ci jal nih pri je dlo ga iznio po ro di ~ni
pri ja telj Klej to no vih, Stiv Ave ril, fron tmen "The Ra di -
ators from Spa ce", a U2 je oda bra no za to {to im se to
naj ma nje svi dje lo. Na kon ne pu nih 18 mje se ci pos to ja -
nja, prvi ve li ki "bum" do go dio se u Li me ri ku (Ir ska),
gdje se odr`a vao "ta lent show", vo |en pod po kro vi telj -
stvom CBS-a. Ne sa mo da su U2 osvo ji li ta kmi ~e nje ne -
go i do vo ljno im pre si oni ra li D`e ki ja Haj de na, ko ji im je
za uz vrat dao stu dio da sni me svoj prvi de mo, uz na gra -
du od 500 fun ti. Svoj prvi de mo sni ma ju u apri lu 1978.
go di ne. U2 nas tav lja ju kao ~e tvor ka, a na kon kon cer ta u
"Pro jec ts Art cen tru", Pol Mek gi nis pos ta je me na d`er
U2. U2 u sep tem bru 1979. iz da ju svoj prvi sin gl pod
ime nom "Three", s ko jim su se po pe li na vrh na ci onal ne
lis te, a 5. okto bra 1979. ima ju svoj prvi nas tup na te le vi -
zi ji. U de cem bru 1979. prvi put nas tu pa ju u Lon do nu, a
u fe bru aru 1980. izla zi sin gl "Anot her Day" pod eti ke -
tom CBS-a.
Albumi: De bi al bum "Boy" pro du ci ra Stiv Li li -
vaj ti i ugla vnom ga je kritika do bro pri hva tila. Na al bu -
mu se na la zi i hit sin gl "I Will Fol low", emo ti vna pje sma
ko ja, po Bo no vom ka zi va nju, osli ka va maj ~i nu lju bav
pre ma dje te tu, i je dna je od pje sa ma ko je i do da nas
izvo de na kon cer ti ma. Izla zak pra ti evrop ska i ame ri ~ka
kon cer tna tur ne ja, gdje pred sta va ne iza zi va pre ve li ke
ova ci je, ali kri ti ka sve je dno Bo na ot kri va kao ha ri zma ti -
~nog i stras tve nog za bav lja ~a.
Dru gi al bum "Oc to ber" izla zi 1981. i obi lu je du ho -
vnom te ma ti kom. To kom sni ma nja plo ~e unu tar U2 do -
la zi do du ho vne ne ura vno te `e nos ti, ta ko da se Bo no,
Ed` i bu bnjar Le ri Mju len Jr. pri dru `u ju hri{ }an skoj gru -
pi zva noj "Sha lom Fel lowship", s ci ljem da ura vno te `e
hri{ }an ski svje to na zor s na ~i nom `i vo ta rok zvi jez da.
Sl je de }i al bum "War" izla zi 1983. i osli ka va pa ci fis -
ti ~ko opre dje lje nje U2 i is kre ni gi ta ris ti ~ki zvuk. Pje sme
ko je ga obi lje `a va ju su "Sun day, Blo ody Sun day", te ma
u ko joj Bo no li te rar no su prot stav lja do ga |aj "Blo ody
Sun day" s Us kr{njom ne dje ljom. ^a so pis "Rol ling Sto -
ne" pi {e da su U2 ko na ~no u sta nju stva ra ti du bo ke i
zna ko vi te tek sto ve.
Al bum "Un der A Blo od Red Sky", `i vi al bum sa
"War" tur ne je, kao i film "Li ve at Red Roc ks", pred stav -
lja ju pot vrdu da su U2 kon cer tna rok gru pa.
"Un der A Blo od Red Sky" bio je lo gi ~an nas ta vak
al bu ma "War". Bi lo je to `es to ko izvo |e nje, jer ta ko smo
se osje }a li. Oko mi li smo se na sav taj sin thi-pop. Na kra -
ju smo to po sve izba ci li, ali ta nas vi zi ja ni je na pu {ta la,
ka zo je Bo no.
"The Un for get ta ble Fi re" izla zi 1984. i pred stav lja
po mak od do sa da{ njeg stva ra la{ tva. To me sva ka ko do -
pri no si ~i nje ni ca da je sa U2 sa ra dnju po ~eo Braj an Eno,
za je dno sa svo jim asis ten tom Da ni elom La no isom. Al -
bum po sje du je bo ga ti or kes tral ni zvuk, Da ni el Le no is
kva li ta ti vno una pre |u je ri tam se kci ju U2. Upo tpu nju ju }i
zvu ~nu atmo sfe ru, tek sto vi su ta kvi da se mo gu tu ma ~i ti
na vi {e na ~i na, otvo re ni in ter pre ta ci ji, ~i ne }i ono {to U2
zo vu "vrlo vi zu el ni osje }aj".
"The Jos hua Tree" izla zi u mar tu 1987, a stvo ren je
pod ve li kim uti ca jem ame ri ~ke kul tu re, te op {te po zna tih
ame ri ~kih vri je dnos ti: otvo re nost, pros tra nost, ve li ~i na,
slo bo da. Al bum pos ta je naj br`e pro da va ni u bri tan skoj is -
to ri ji, te os ta je broj je dan de vet ne dje lja ame ri ~ke top-lis te
al bu ma. Ta ko |e, osva ja prva dva "Gre mi ja", a dva sin gla:
"With or Wit ho ut You" i "I Still Ha ven't Fo und What I'm
Lo oking For" brzo se pe nju na broj je dan ame ri ~ke lis te
sin glo va. Tur ne ja gru pu pro mo vi {e u muz i~a re sta di on -
skog pro fi la, a pra ti je i sni ma nje do ku men tar nog fil ma
"Rat tle and Hum", ko la` in ter vjua i snim ki s kon ce ra ta u
re `i ji Fila Jo anoua. Film pra ti i is to ime ni al bum, zbir ka
{est sni ma ka s kon ce ra ta i de vet stu dij skih kom po zi ci ja.
Go di ne 1995. U2 iz da ju ek spe ri men tal ni al bum "Ori -
gi nal So un dtrack 1." Na nje mu se kao koautor pje sa ma i
izvo |a~ po jav lju je Brajan Eno, i ba{ zbog te po ten ci ra ne
ek spe ri men tal nos ti, U2 i Brajan Eno al bum iz da ju pod
pse udo ni mom "Pas sen gers", da bi se odma knu li od do ta -
da{ njeg U2 imi d`a. Al bu mom "Pop" iz 1997, U2 nas tav -
lja ju s ek spe ri men ti sa njem, do da va ju }i efe kte ko ji su
al bu mu da li funky, dan ce ri tmo ve. Album za vr{a va na
prvom mjes tu lis te al bu ma u 35 ze ma lja s ugla vnom po zi -
ti vnim kri ti ka ma.
Ula zni ce za kon cert U2 na za gre ba ~kom sta di onu
"Ma ksi mi r" pro da va}e se po ci je ni od 250, 500, 750,
1.000, 2.000 ku na. Ci je na ula zni ca za sje de nje na sje ver -
nim tri bi na ma izno si 250 ku na, ci je na sta ja nja (trav njak)
bi}e 500 ku na, dok }e ula zni ce za tri bi ne is tok/za pad/jug
izno si ti 750 ku na. Ula zni ce za tri bi ne na po zi ci ja ma ko je
su naj bli `e po zor ni ci na is to ku i za pa du sta ja}e 1.000 ku -
na. Za VIP lo `u tre ba}e iz dvo ji ti 2.000 ku na.
Ovo je do bra v| jest za one ko j| jos n| su ku p| || u|a zn| ce za ovaj
spe ktak|. a to ze |e na pra v| t|. Ü|a zn| ca za oba kon cer ta jos |ma u pro -
da j|. | to po c| je n| od 500 ku na za trav njak. 750 za tr| b| nu |s tok/za -
pad/juq qo re. 1.000 za tr| b| nu |s tok/za pad do |je | 2.000 za vlP |o zu. a
mo qu se ku p| t| na sv|m pro daj n|m mjes t| ma T|c ket proa. te pu tem
nj| ho ve web stra n| ce www. t|c ket pro.hr.
Jo{ ima ula zni ca
ni ka da
za bo ra vi ti
Or ga ni za to ri kon cer ta,
"Lu pa pro mo ci ja",
su ot kri li ka ko su
~la no vi ben da bi li
ja ko skro mni, te ni su
ima li ni ka kve
po se bne zah tje ve
po pi ta nju hra ne i pi }a
Bi na }e bi ti
vi soka 50 me ta ra,
od ~e ga je vi si na
vi deo-zi da
~ak 20 me ta ra
36 ofekfmkb!2. 8. 2009.
KALEIDOSKOP
Da vor PA VLO VI]
ta li jan ski pre mi jer Sil vio Ber -
lus ko ni u po slje dnje vri je me vi -
{e pri vla ~i pa` nju svo jim
skan da li ma, ne go an ga `o va -
njem u po li ti ci. Pri vu kao je pa` -
nju ja vnos ti ta ko {to je u svo ju
pri va tnu vi lu do vo dio po li ti ~a re
i dje voj ke i na vo dno or ga ni zo vao or gi je. Osim {to
se ba vi po li ti kom, vla snik je ne ko li ko me di ja, taj -
kun, a po sje du je i Fu dbal ski klub Mi lan.
Po vre me nu pro ve de nom na fun kci ji je na
dru gom mjes tu u is to ri ji Ita li je, ko ju je dr`ao tri
pu ta, od 1994. do 1995, od 2001. do 2006. i od
2008. do da nas.
Ber lus ko ni je ro |en u Mi la nu 29. sep tem bra
1936. u do bros to je }oj po ro di ci. Nje gov otac Lu i|i
je bio ban kar ski slu `be nik, a maj ka mu se zva la
Ro sa Bo si. Ima bra ta Pa ola, a imao je i ses tru Ma -
riju Fran ~es ku An to ane tu, ko ja je pre mi nu la ove
go di ne.
Za vr{io pra vo: Na kon {to je za vr{io
sre dnju {ko lu na Sa le si an ko le d`u, stu di rao je pra -
vo na Dr`a vnom uni ver zi te tu u Mi la nu. Di plo mi -
rao je s te zom o le gal nim aspe kti ma re kla mi ra nja
1961. go di ne. Ni je slu `io je dnu go di nu u voj sci,
{to je ta da bi lo oba ve zno.
Za vri je me stu di ra nja, svi rao je bas u gru pi
ko ju je for mi rao sa sa da{ njim pred sje dni kom "Me -
di ase ta" i ama ter skim pi ja nis tom Fe de le om Kon fa -
lo ni eri jem, a po vre me no je nas tu pao i kao pje va~
na kru ze ri ma.
Go di ne 1965. se o`e nio Kar lom El vi rom
Dal'O|io i ima ju dvo je dje ce, Ma riju El vi ru, po -
zna ti ju kao Ma ri na, i Pjer Sil vi ja.
Od 1980. go di ne Ber lus ko ni je imao ve zu s
glu mi com Ve ro ni kom La rio, s ko jom ima tro je dje -
ce - Bar ba ru, Ele ono ru i Lu i|i ja. Ra zveo se od
Dal'O|i jeve 1985. i o`e nio s Veronikom 1990. go -
di ne.
U to vri je me bio je ve} po znat kao ja vna li -
~nost i nje go vo vjen ~a nje je bi lo zna ~a jan dru{ tve -
ni do ga |aj. Je dan od nje go vih ku mo va je bio i
biv {i pre mi jer i li der ita li jan ske So ci ja lis ti ~ke par ti -
je Be ti no Kra ksi.
U ma ju ove go di ne Ve ro ni ka je za tra `i la ra -
zvod s obra zlo `e njem da ne mo `e os ta ti s mu `em
ko ji je ~es to od su tan. Me di ji su iz vje {ta va li da je
pra vi ra zlog bio Ber lus ko ni je va ve za s
osamnaestogo di{ njom No emi Le ti zi jom.
Nje go va po slo vna ka ri je ra po ~e la je u {ez de -
se tim go di na ma pro {log vi je ka. U za dnjem di je lu
de ce ni je imao je ide ju da na pra vi Mi la no 2, grad sa
oko 3.500 apar tma na, ko je bi sa gra dio u Se gra teu,
is to ~nom di je lu gra da. Ka ko je pla ni rao da fi nan si -
ra pro je kat, os ta lo je ne ja sno.
U sep tem bru 1968. nje go vo ime je nes ta lo sa
svih va `ni jih do ku me na ta, za mije nje no je s re la ti -
vno ne po zna tim ime nom vla sni ka, a po no vo se tek
po ja vi lo 1975. go di ne. Fi nan si je su iz gu blje ne u
se ri ji tran sa kci ja of {or kom pa ni ja i mno gi no vi na ri,
eko no mis ti ni su mo gli to ni ka da da raz mrse.
Ula zak u svi jet me di ja: Ber lus -
ko ni je u svi jet me di ja prvo u{ao 1973. go di ne, ka -
da je po kre nuo ma lu ka blov sku te le vi zi ju
Te le mi la no, da slu `i iz gra dnji Se gra tea. Po ~e la je s
emi to va njem u sep tem bru slje de }e go di ne, a na -
kon {to je ku pio jo{ dva ka na la Ber lus ko ni je pre -
mjes tio sta ni cu u cen tral ni Mi la no 1977. go di ne i
po ~eo da emi tu je pre ko si gna la.
Go di ne 1978. for mi rao je prvu me dij sku gru -
pa ci ju "Fi nin vest", ko ja je u pet go di na za ra di la
113 mi li jar di li ra. Izvo ri pri ho da su ne po zna ti, jer
je kom plek snost sis te ma ta kva da je ne mo gu }e da
se pra te ula ga nja, uprkos is tra ga ma. "Fi nin vest" je
ek span di ra la u mre `u ko ja se vi dje la u ci je loj ze -
mlji i ko ja je ima la sli ~an pro gram kao na ci onal na
mre `a. To je bi lo vi |e no kao udar na RAI i mo no -
pol ko ji je on dr`ao.
Go di ne 1980. Ber lus ko ni je po kre nuo prvu
pri va tnu na ci onal nu mre `u Ka nal 5, a on da je i ku -
pio Ita lia 1 od Rus ko ni fa mi li je 1982, kao i Re te 4,
ko ju je ku pio od Mon da do ri ja 1984. go di ne.
Nas to jao je da kre ira prvu i je di nu ko mer ci jal -
nu te le vi zij sku im pe ri ju, a u to me mu je po mo glo i
po znan stvo s ta da{ njim pre mi je rom Kra ksi jem,
ko ji je do nio odlu ku o le ga li zo va nju na ci onal nih
tran smi si ja Ber lus ko ni je vih TV sta ni ca. Su di je u
To ri nu, Pes ka ri i Ri mu 16. okto bra 1984. go di ne
pri mije ni le su za kon ko ji je pri je bio ogra ni ~en od
stra ne RAI, a ko ji je zah tije vao da pri va tne mre `e
pre ki nu tran smi si ju.
Na kon po li ti ~kih ne mi ra 1985. de kret je odo -
bren, ali su jo{ ne ko li ko go di na tri Ber lus ko ni je va
ka na la os ta la u za bo ra vu i ni su bi la do zvo lje na da
emi tu ju vi jes ti i po li ti ~ke ko men ta re. Te le vi zi je su
do bi le na ci onal ni sta tus 1990. go di ne. Na kon pet
go di na Ber lus ko ni je pro dao dio svog me dij skog
kon glo me ra ta, prvo nje ma ~koj me dij skoj gru pa ci ji
"Kir ch", ko ja je ban kro ti ra la, a s ko jom je 1999.
sklo pio par tner stvo na zva no "Ep si lon Me dia grup".
Ber lus ko ni je va gla vna kom pa ni ja "Me di aset"
uklju ~u je tri na ci onal na ka na la, ko ja za je dno ima ju
oko po la na ci onal ne gle da nos ti, i "Pu bli ta liju", vo -
de }u ita li jan sku re kla mnu agen ci ju. Ta ko |e po sje -
du je i "Ar nol do Mon da do ri Edi to re", naj ve }u
ita li jan sku iz da va ~ku ku }u, ko ja iz da je "Pa no ra -
mu", je dan od naj po pu lar ni jih ma ga zi na. Ta ko |e,
ima udjela u filmu i dis tri bu ci ji, kao i u osi gu ra nju,
ban kar stvu i mno gim dru gim akti vnos tima.
Nje gov brat Pa olo po sje du je "Il Gi or na le", de -
sno or ijen ti sa ne no vi ne, ko je da ju po dr{ku Ber lus -
ko ni ju i nje go voj po li ti ci, dok su no vi ne "Il
Fo glio", je dne od na ju ti caj ni jih de sni ~ar skih no vi -
na, dje li mi ~no u vla sni{ tvu nje go ve `e ne Ve ro ni ke
La rio.
Po sje du je i AC Mi lan: Ber lus ko ni
po sje du je i us pje {ni Fu dbal ski klub AC Mi lan, ko ji
je uve li ko do pri nio nje go voj po li ti ~koj ka ri je ri.
"For za Ita lia" (na pri jed Ita li ja) je naj po zna ti ji slo -
gan ovog ti ma i pri je ne go {to je po li ti ~ka par ti ja
pod is tim na zi vom osno va na.
U ra nim de ve de se tim pet vla da ju }ih pro za pa -
dno or ijen ti sa nih par ti ja iz gu bi lo je mno go gla sa ~a
zbog ve li kog skan da la oko nji ho ve umije {a nos ti u
fi nan sij sku ko rup ci ju. Ve li ki broj sud skih is tra ga je
uklju ~i vao mno ge ~la no ve, me |u ko ji ma je bio i
Ber lus ko ni jev kum Be ti no Kra ksi.
To je sve vo di lo ka to me da }e slje de }e izbo re
do bi ti De mo krat ska par ti ja ili lje vi ca. Ber lus ko ni
je 26. ja nu ara 1994. go di ne obja vio da ula zi u po li -
ti ku, pred stav lja ju }i svo ju stran ku For za Ita lia, ~i ji
je gla vni cilj bio da po bije di ko mu nis te.
"Ita li ja je ze mlja ko ju vo lim. Ov dje imam ko -
ri je nje, na de i ov dje su mo ji ho ri zon ti, ov dje sam
na u~io od oca i od `i vo ta ka ko bi ti do bar bi zni -
smen. Ov dje sam ste kao strast za slo bo dom. Odlu -
~io sam da pos ta nem slu ga ja vnos ti, jer ne `e lim
da `i vim u ne li be ral noj dr`a vi, ko ju vo de ne zre le
sna ge i lju di ko ji vo de ze mlju u po li ti ~ku i eko -
nom sku pro past", re kao je Ber lus ko ni 1994. go di -
ne.
Ne du go na kon {to je u{ao u po li ti ku, afe ra
"Ma ni Pu li te" je po go di la i nje ga. Upor no je go vo -
rio da is tra gu vo de ko mu nis ti ko ji su `e lje li da
uspos ta ve stil so vjet ske vla de u Ita li ji. Po kre nuo je
ma si vnu re kla mnu kam pa nju na svo joj TV mre `i i
po bije dio na izbo ri ma. Pos tao je pre mi jer, ali sa mo
SIL VIO
BER LUS KO NI,
kon tro ver zni
ita li jan ski pre mi jer
Ber lus ko ni ju
je su |e no u
12 slu ~a je va
i uvi jek je
una mlji vao
naj bo lje
advo ka te
Ber lus ko ni
i Ga da fi
I
obilje`ena
Sa su pru gom
Ve ro ni kom
La rio
2. 8. 2009. ofekfmkb 37
krat ko, zbog in he re tnih kon tra di kci ja u nje go voj
ko ali ci ji.
U de cem bru 1994. go di ne, pra te }i is tra gu su -
di ja i po in for ma ci ja ma ko je su pro cu ri le u me di ja -
ma, Um ber to Bo si, vo |a Le ga Nord, li je ve
ko ali ci je, tvrdio je da pakt ni je po {to van i pri si lio
je Ber lus ko ni ja da se po vu ~e s fun kci je pre mje {ta -
ju }i naj ve }u te `i nu na cen tral nu lje vi cu.
Ber lus ko ni je os tao vr{i lac du `nos ti pre mi je ra
jo{ ma lo vi {e od mje sec da na, a on da ga je za mije -
nio Lam ber to Di ni, ko ji je bio klju ~ni mi nis tar u
nje go vom ka bi ne tu. Go di ne 1996. Ber lus ko ni je s
ko ali ci jom iz gu bio izbo re i za mije njen je s Ro ma -
nom Pro di jem.
Po li ti ~ke vo de: U 2001. go di ni se po -
no vo kan di do vao kao li der cen tral ne de sne ko ali ci je
La Ca sa del le Li ber ta, ko ja je bi la sas tav lje na od
Uni je hri{ }a na i Cen tra de mo kra ta, Le ga Nord, Na -
ci onal ne ali jan se i dru gih par ti ja. Imao je ve li kog
us pje ha i pos tao po no vo pre mi jer. U in ter vju to kom
za dnjih da na kam pa nje je mo }no uti cao na ja vnost
ta ko {to je na ja vio po tpi si va nje "ugo vo ra s Ita li ja ni -
ma", ko ji je ko pi ja ra ni jeg "ugo vo ra s Ame ri kan ci -
ma".
U tom ugo vo ru je tvrdio da }e po bolj {a ti ne -
ko li ko aspe ka ta u eko no mi ji i `i vo tu Ita li ja na. Prvo
}e po je dnos ta vi ti kom plek snost sis te ma po re za i
uves ti sa mo dvi je vrste, sma nji }e ne za po sle nost i
oma so vi }e ja vni ra dni pro gram. Obe }ao je da }e
po di }i i pen zi je na mi ni mum 516 evra i sma nji ti
sto pu kri mi na la. Ber lus ko ni se opre dije lio za ne -
oli be ral nu eko nom sku po li ti ku i za la gao se za
evrop sko uje di nje nje, ali i blis ke ve ze s ame ri ~kom
admi nis tra ci jom ta da{ njeg pred sje dni ka SAD
D`or d`a Bu {a, ko jeg je podr`ao u in va zi ji na Irak.
Ja vno mi {e lje nje je ka sni je bi lo ta kvo da ni su
vje ro va li da }e ispu ni ti obe }a nja.
Lu ka Ri kol fi, ana li ti ~ar, slo `io se da je Ber -
lus ko ni uspio sa mo da odr`i je dno obe }a nje, a to je
da po ve }a pen zi je. Ta ko je iz gu bio no ve izbo re
2003. i 2006. go di ne, ka da ga je ti je sno po ra zi la
ko ali ci ja li je vog cen tra na ~e lu s Pro di jem. Na kon
{to se ta ko ali ci ja ra spa la, u apri lu 2008. go di ne je
na ~e lu de sni ~ar ske ko ali ci je po no vno osvo jio
izbo re.
Ber lus ko ni ima po du ga ~ku lis tu u~es tvo va nja
u kri mi nal nim su |e nji ma, ko rup ci ji i po dmi }i va nju
po li ca ja ca i su di ja. Su |e no mu je u 12 slu ~a je va.
Uvi jek je una mlji vao naj bo lje advo ka te. Ne ki nje -
go vi po zna ni ci i pri ja te lji su pro gla {e ni kri vim, kao
i brat Pa olo, ko ji je pris tao da pla ti 100 mi li ona li ra
ka uci je za op tu `bu za u~es tvo va nje u ko rup ci ji.
Go di ne 1981. izbio je skan dal ka da je po li ci ja ot -
kri la taj nu Li }i ja Ge li ja, ~la na ma son ske lo `e Pro -
pa gan da 2, ko ji je tvrdio da }e pro mije ni ti po li ti ~ki
sis tem u auto ri ta ti vni. Lis ta lju di u P2 je uklju ~i va -
la i Ber lus ko ni ja.
Po ve zi va li ga s ma fi jom: Ta ko -
|e je pri vu kao pa` nju ka da se tu `io sa Dej vi dom
Mi slom u Ble ro voj vla di. Po ve zi van je sa si ci li jan -
skom ma fi jom, jer je u nje go voj vi li vi |an Vi to rio
Man |a no, ko ji je ta ko |e bio po ve zan s ma fi jom.
Sal va to re Kan }e mi je 1996. go di ne tvrdio da je
Ber lus ko ni bio u di rek tnom kon ta ktu sa Sal va to re -
om Ri nom, gla vom si ci li jan ske ma fi je, i da je nje -
go va mre `a "Fi nin vest" pla }a la go di{ nje 200
mi li ona li ra Ko zi Nos tri.
Ita li jan ski pre mi jer je ne ri jet ko znao i {o ki ra ti
ja vnost svo jim ispa di ma na ja vnim nas tu pi ma. Ta -
ko je na kon te ro ris ti ~kog na pa da na SAD 11. sep -
tem bra 2001. go di ne re kao da je za pa dna
ci vi li za ci ja su pe ri or ni ja od isla ma i da }e Za pad
nas ta vi ti po t~i nja va ti lju de, ka ko je to ra dio ko mu -
ni zam. Go di ne 2003. se po sva |ao s nje ma ~kim
~la nom Evrop skog par la men ta Mar ti nom [ul com,
ko ji ga je op tu `io zbog po ve za nos ti s ma fi jom.
Ber lus ko ni mu je od go vo rio da zna fil mskog pro -
du cen ta u Ita li ji ko ji pra vi film o na cis ti ~kim kon -
cen tra ci onim lo go ri ma i da }e nje ga pre po ru ~i ti za
ulo gu vo |e, jer je on sa vr{en za tu ulo gu.
Me |u po slje dnjim afe ra ma je bi la ona u apri lu
ove go di ne, ka da je nje go va su pru ga na pi sa la
otvo re no pi smo, u ko jem je izra zi la lju tnju zbog
Ber lus ko ni je vog izbo ra mla de i atra kti vne dje voj -
ke da pred stav lja par ti ju na izbo ri ma za Evrop ski
par la ment.
U ju nu je Pa tri cia D'Ada rio, es kort dje voj ka iz
Ba ri ja, tvrdi la da je dva pu ta an ga `o va na da pro ve -
de ve ~e s Ber lus ko ni jem. Dru ge dje voj ke su ta ko -
|e opi si va le na kon to ga za ba ve u nje go voj
re zi den ci ji. Po nji ho vim tvrdnja ma, one su bi le
pla }a ne izme |u 1.000 i 2.000 evra za no}.
Po da ci o dje voj ka ma iza {li su u ja vnost za je -
dno sa se ri jom te le fon skih po zi va na ko ji ma je sni -
mljen \am pa olo Ta ran ti ni, bi zni smen ko ji se
na {ao u sre di {tu ko rup cij skog skan da la u Ba ri ju.
[pan ske no vi ne "El Pa is" obja vi le su fo to gra -
fi je An to ne la Za pa dua, ko je pri ka zu ju za ba ve ko je
je Ber lus ko ni pri re |i vao u svo joj vi li na Sar di ni ji.
Fo to gra fi je su nas ta le u ma ju 2008. go di ne, ka da je
Ber lus ko ni ugos tio i biv {eg ~e {kog pre mi je ra Mi -
re ka To po la ne ka. Na fo to gra fi ja ma se vi di Ber lus -
ko ni s ne ko li ko os ku dno obu ~e nih dje vo ja ka.
Uz sve {to se Ber lus ko ni ju do ga |a ~i ni se da
se ra spa lo i nje go vo du go go di{ nje pri ja telj stvo s
Ru per tom Mur do kom, ~i ji su me di ji pri li ~no kri ti -
~ki po pra ti li po slje dnje do ga |a je u ve zi s pre mi je -
ro vom afe rom.
List "Cor ri ere del la Se ra" na vo di da su skan -
da li Ber lus ko ni ju vi {e na ru {i li ugled u inos tran stvu
ne go u Ita li ji, bu du }i da ga i da lje podr`ava 54 od -
sto ka to li ka ko ji re do vno idu u crkvu.
Ber lus ko ni u po slje dnje
vri je me vi {e pri vla ~i
pa` nju svo jim
skan da li ma ne go
an ga `o va njem u po li ti ci
Nje go va
po slo vna
ka ri je ra
po ~e la je u
{ez de se tim
go di na ma
pro {log
vi je ka
Sil vio Ber lus ko ni
ne pres ta no {o ki ra
ja vnost
Oba ma,
Ber lus ko ni
i Me dve dev
Fo to gra fi je za ba ve
ko ju je Ber lus ko ni
pri re dio u svo joj vi li
F
O
T
O

N
N
skandalima
Tri pu ta
iza bran za
pre mi je ra
Ita li je
Sa jedne
od proslava
osvojenih
titula
38 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Na ta {a TE [I]
Ime naj mla |eg dan skog prin ca Hen ri ka, ko je je
dan ska ja vnost sa nes trplje njem i{ ~e ki va la go to vo tri
mje se ca, zva ni ~no je objav lje no na ce re mo ni ji nje go vog
kr{te nja pro te kle se dmi ce.
Be ba dje ~ak kr{ten je pu nim ime nom kao Hen rik
Karl Jo akim Ale in u crkvi u se lu Me gel ten der, is toj u
ko joj su se pro {le go di ne vjen ~a li nje go vi ro di te lji. U se -
lu Me gel ten der, ne da le ko od nje ma ~ke gra ni ce, na la zi
se zva ni ~na re zi den ci ja prin ca Jo aki ma i prin ce ze Ma ri.
Kr{te nju je pri sus tvo va la 141 zva ni ca, uklju ~u ju }i ~la -
no ve evrop skih kra ljev skih po ro di ca. Ku mo vi prin ca
Hen ri ka su nje go va stri na, dan ska prin ce za Ma ri i dva
bra ta nje go ve maj ke.
Dan ska te le vi zi ja TV2 iza zva la je kon tro ver ze ka da
je odlu ~e no da emi tu ju za vr{nu eta pu bi ci klis ti ~kog ta -
kmi ~e nja "Tur de Frans" umjes to di rek tnog pre no sa
kr{te nja prin ca Hen ri ka. Ovo zna ~i da je prvi put kr{te -
nje pre no sio sa mo je dan pro gram - dan ska dr`a vna te le -
vi zi ja DR1. Ipak je obja va dje ~a ko vog ime na bi la
vo de }a vi jest na gla vnim dan skim in ter net stra ni ca ma i
elek tron skim me di ji ma.
Dan ski me di ji ta ko |e su spo me nu li i za bu nu ko ju
je iza zvao nje ma ~ki ma ga zin "Fre ize it Royal", po sve }en
kra ljev skim po ro di ca ma, ko ji je ra ni je obja vio da }e se
dje ~ak zva ti Far vel. Na ime, ovo je bi la ri je~ ko ju je prin -
ce za Ma ri iz go vo ri la ka da je na pu {ta la bol ni cu u ko joj
je ro di la prin ca, a ure dni ci ma ga zi na bi li su si gur ni da je
ri je~ o dje ~a ko vom ime nu. Pro blem je u to me {to prin -
ce za Ma ri tek u~i dan ski je zik, a ri je~ far ve le na dan -
skom zna ~i do vi |e nja.
Princ Hen rik, se dmi u re du za na slje |e dan skog tro -
na, ro |en je 4. ma ja i tre }i je sin prin ca Jo aki ma (40),
ko ji je mla |i sin dan ske kra lji ce Mar ga re te. Nje go va
maj ka je prin ce za Ma ri (33), ro |e na Fran cus ki nja ko ja
je dan sko dr`av ljan stvo pre ma obi ~a ju kra ljev ske po ro -
di ce uze la ka da se vjen ~a la sa Jo aki mom. Ma le ni princ
ime je do bio pre ma svo m dje du, prin cu Hen ri ku, su pru -
gu kra lji ce Mar ga ret, ko ji je ta ko |e ro |en u Fran cus koj.
Iako ma le ni princ ima is to ime kao nje gov djed,
ime ni je ta ko ~es to u po slje dnjim ge ne ra ci ja ma. Ne da -
vna stu di ja po ka za la je da je sa mo 17 be ba u ci je loj
Dan skoj 2007. go di ne do bi lo ime Hen rik. Ime je bi lo
po pu lar no kod dje ce ro |e ne {ez de se tih go di na, ali da nas
se ri jet ko ko ris ti. U apri lu 2005. go di ne, na kon go to vo
de set go di na bra ka, princ Jo akim ra zveo se od prve su -
pru ge pri nce ze Ale ksan dre ko ja je po ri je klom iz Hong
Kon ga. Par ima dva si na, de ve to go di{ njeg prin ca Ni ko -
la ja i prin ca Fe li ksa, ko ji ima se dam go di na.
U crkvi u se lu Me gel ten der
Kr{ten naj mla |i
dan ski princ Hen rik
Ka ra |or |e vi }i
po sje ti li Srpski mu zej
na Krfu
Pres to lo na slje dnik Ale ksan dar Ka ra |or |e vi}, u pra tnji su pru ge
prin ce ze Ka ta ri ne i si na prin ca Ale ksan dra, po sje tio je ne da vno gr~ko
os trvo Vi do i Srpski mu zej na Krfu.
Ale ksan dar i Ka ta ri na bi li su i ra ni je na os trvu Vi du, ali je mla dom prin cu
Ale ksan dru ovo bi la prva po sje ta. ^la no vi kra ljev ske po ro di ce bi li su vi dno
dir nu ti i im pre si oni ra ni obi las kom i o~i gle dno pod ja kim utis kom is to ri je.
To kom Prvog svjet skog ra ta srpska voj ska se sklo ni la iz oku pi ra ne
otad`bi ne na Krf. Srbi -
ju su ta da oku pi ra le
Aus tri ja i Bu gar ska.
Da bi se obez bije dio
op sta nak Srbi je, a sr-
pskoj voj sci pre dah i opo ra vak, kralj Pe tar Prvi Ka ra |or |e vi}, ve} u go di -
na ma, i na slje dnik princ Ale ksan dar (gla vno ko man du ju }i srpske voj ske)
odlu ~i li su se na stra te {ko po vla ~e nje kroz Al ba ni ju sve do Krfa, gdje se
srpska voj ska re or ga ni zo va la i opo ra vi la.
Ogro man broj srpskih voj ni ka nas tra dao je od bo les ti, gla di i is crplje nos -
ti. Ne ko li ko hi lja da voj ni ka je sa hra njeno u mor skoj "pla voj gro bni ci" po -
red os trva Vi do, na ko me je ka sni je po di gnut ma uzo lej. Srpski mu zej u
gra du Krfu sadr`i obi mnu i kva li te tnu is to rij sku gra |u sa sli ka ma srpskih
voj ni ka u vri jeme po vla ~e nja i na sa mom Krfu.
Mla dom prin cu Ale ksan dru
ovo bi la prva po sje ta
Ka ra |or |e vi }i na Krfu
N. TE [I]
[pan ski princ Fe li pe i prin ce za Le ti cija
za po ~e li su pro te kle se dmi ce zva ni ~nu, vi {e -
dne vnu po sje tu Ru mu ni ji, gdje su ih do bro do -
{li com u pa la ti Ko tro ce ni u Bu ku re {tu
do ~e ka li pred sje dnik Traian Ba ses ku i nje go va
su pru ga Ma rija.
Fe li pe, princ od As tu ri je, na slje dnik {pan -
skog tro na i pred sje dnik Ba ses ku, pre dvo di li
su raz go vo re de le ga ci ja dvi ju ze ma lja, dok su
prin ce za Le ti cija i prva da ma Ru mu ni je Ma -
rija Ba ses ku po sje ti le mu zej pa la te Ko tro ce ni.
Na po ~et ku sas tan ka ru mun ski pred sje -
dnik pri sje tio se svo je po sje te [pa ni ji, is ti ~u }i
ka ko je bio im pre si oni ran do bro do {li com, te je
za mo lio prin ca Fe li pea da pre ne se nje go ve
poz dra ve ocu, kra lju Hu anu Kar lo su.
Princ Fe li pe, s dru ge stra ne, izja vio je da
je za do vo ljan {to mu se uka za la pri li ka da po -
sje ti Ru mu ni ju, te na veo da uprkos geo graf -
skoj uda lje nos ti dvi je ze mlje ima ju blis ko
kul tur no na sl je |e.
Princ i prin ce za od As tu ri je po lo `i li su vi -
je nac na grob ne zna nog ju na ka u Bu ku re {tu i
pri sus tvo va li ga la ve ~e ri ko ju je predsjed ni ~ki
par Ba ses ku pri re dio u nji ho vu ~ast. Princ Fe -
li pe to kom po sje te Ru mu ni ji sas tao se i sa pre -
mi je rom Emi lom Bo kom, te ugle dnim
ru mun skim pri vre dni ci ma.
Pred sje dnik Ba ses ku bio je u zva ni ~noj
po sje ti [pa ni ji u no vem bru 2007. go di ne. Pro -
cje nju je se da u [pa ni ji tre nu tno `i vi pre ko
700.000 Ru mu na, ko ji ~i ne dru gu naj ve }u za -
je dni cu stra na ca u ovoj me di te ran skoj ze mlji.
Princ i prin ce za
od As tu ri je u Ru mu ni ji
Princ Fe li pe sas tao se i sa
pre mi je rom Emi lom Bo kom
Fe li pe i Le ti ci ja
Dan ska te le vi zi ja TV2
iza zva la je kon tro ver ze
ka da je odlu ~e no da
emi tu ju za vr{nu eta pu
bi ci klis ti ~kog ta kmi ~e nja
"Tur de Frans" umjes to
di rek tnog pre no sa
kr{te nja prin ca Hen ri ka
Kr{te nju je pri sus tvo va la
141 zva ni ca
U is toj crkvi
vjen ~a li su se
Henri ko vi
ro di te lji
2. 8. 2009. ofekfmkb 39
PUTOPIS
Pri re di la: Na ta {a TE [I]
u to va nje In di jom, ko je tra je 16
da na i za mi{ lje no je kao la ga -
no spu {ta nje ri je kom Gang,
po ~i nje u sta rom di je lu pri jes -
toni ce Del hi, oda kle se kre }e u
se la du bo ko u in dij skim {u ma -
ma. Tu ris ti naj ~e{ }e u Nju Del -
hi do la ze di rek tno avi onom ili sti `u vo zom iz
Mum ba ija i ta mo pro ve du no} u ho te lu vo ze }i se
ri k{a ma i uz sa vje te do brih vo di ~a pri pre ma ju se
za dvo ne dje ljno uzbu dlji vo pu to va nje niz sve tu
in dij sku ri je ku.
Iz Del hi ja vo zom, u ko li ma za spa va nje prve
kla se, tu ris ti i vo di~ odla ze u ne ko li ko sa ti vo` nje
uda lje ne sje ve roza pa dne pro vin ci je In di je. Slje -
de }i dan sti `e se u grad Mu kte {var, u in dij skoj
dr`a vi Utar kand, gdje }e tu ris ti pre no }i ti u ma loj
gos tinj skoj ku }i "Si tla Es ta te" iz gra |e noj od ka -
me na i okru `e noj or hi de ja ma u sa mom po dno `ju
Hi ma la ja, ~i ji vla snik je biv {i bo li vud ski pro du -
cent. Na re dnih da na vo di~ sa tu ris ti ma odla zi u
obi la zak mir nih {u ma od hras to vih i ce dro vih
sta ba la ko je pri pa da ju Na ci onal nom par ku "Kor -
bet", pri ro dnom sta ni {tu azij skih ti gro va.
Ve }i nu obro ka tu ris ti je du u ma lim res to ra -
ni ma s uku snom, ali za ~i nje nom auten ti ~nom in -
dij skom hra nom, u ko ji ih vo de vo di ~i s is kus -
tvom.
Ri jet ko se ve ~e ra u ho te li ma, ali se sa vje tu je
da tu ris ti sva ki dan pi ju ve li ke ko li ~i ne svje `e
vo de ko jom ih vo di ~i sva ko ju tro snab di je va ju.
Ako ne ko po me ne sto ma ~ne pro ble me, sa -
vjes tan vo di~ odmah }e mu uves ti stro gu di je tu
sa mo od ku va ne ri `e i jo gur ta.
Vo` nja jef ti no unaj mlje nim ta ksi vo zi li ma
sta rim i po ne ko li ko de ce ni ja nas tav lja se kroz
sli ko vi te pej za `e In di je. Obli kro vo vi ku }a iz gra -
|e nih od bla ta i pe ~e ne ze mlje po jav lju ju se na
ho ri zon tu. @e ne {i ju pros tir ke u hla du sta ba la
man ga, mu {kar ci ~i ta ju no vi ne u ~aj d`i ni ca ma i
vo ze ko la s upre gnu tim vo lo vi ma. Dje voj ~i ce sa
ze mlja nim bo ka li ma sto je u re du po red pum pi za
vo du, a dje ~a ci vo ze bi ci kle ko ji su pre ve li ki za
njih. Du ga je vo` nja do Ri {i ke {a, gdje je Ma ha ri -
{i Ma he{ Jo gi, ve li ki u~i telj tran scen den tal ne me -
di ta ci je, {ez de se tih i se dam de se tih go di na
pro {log vi je ka pre no sio svo ja zna nja mno gim za -
pa dnja ci ma ko ji su bi li vo ljni da ih usvo je. Po -
zna to je da su ~la no vi po pu lar nog en gles kog
ben da "The Beat les" do `i vje li pro vi |e nje bo ra -
ve }i u Ri {i ke {u 1968. go di ne, {to im je da lo in -
spi ra ci ju za nji hov de se ti "Bi je li al bum".
Da nas je gra di} na sje ve ru In di je pre trpan
Evro plja ni ma ko ji su po sve }e ni u~e nju jo ge i
pro da vni ca ma su ve ni ra. Tu ris ti, pro la zni ci {e ta ju
po red mli je ~nopla vog Gan ga, gdje sre }ni ji gu rui
i sva mi (du ho vni u~i te lji) `i ve u je dnos ta vnim
be ton skim ko li ba ma na ze mlji, ko je su im do ni -
ra li bo ga ti In dij ci ka ko bi za ra di li be ne fi ci je za
na re dni `i vot. To kom ra ne ve ~e ri u se lu Ha ri dvar
tu ris ti pro la ze kroz "Ka pi ju ka Bo gu", je dno od
se dam sve tih mjes ta za Hin du se, gdje se mo gu
pri dru `i ti ho do ~a sni ci ma u hra mu na samoj oba li
sve te ri je ke i oba vi ti obred "pu ja" u ko jem se nu -
di dar bo go vi ma, a za uz vrat pri ma bla go slov.
Mno gi hin du sve {te ni ci za 20 ru pi ja i{ ~i ta }e
mo li tvu za evrop ske tu ris te, ko ji sa mo tre ba da
po `e le `e lju i spus te pa pir ni ~a m~i} s upa lje nom
svi je }om niz vo du ri je ke Gang.
Slje de }a des ti na ci ja je Mir za pur, se lo po zna -
to po tka nju }i li ma na sa moj oba li ri je ke Gang.
Na re dna tri da na pu to va nje se nas tav lja ni zvo dno
ri je kom u ~am ci ma lo kal nih ri ba ra, sve do is to -
rij skog gra da Va ra na si u dr`a vi Utar Pra de{. Tu -
ris ti se pe nju na drve ne ri je ~ne bro di }e ukra {e ne
cvje to vi ma ne ve na ko ji se le luja ju na vo di, a {a -
re ni bal da hi ni {ti te ih od sun ca dok le `e na me -
kim jas tu ci ma. To kom plo vi dbe mo `e se
po sma tra ti `i vot far me ra du` oba le, uzbu dlji va
pri ro dna bor ba ka da pti ce kor mo ra ni lo ve je gu lje
u vo di ili po sje ti ti tvr|a vu ^u nar uz oba lu u ko joj
se na la ze gro bni ce bri tan skih voj ni ka po gi nu lih u
prvoj po lo vi ni 19. vi je ka.
Je dan od ne ko li ko ~a ma ca je plo ve }a ku hi -
nja u ko joj se tu ris ti ma pri pre ma ju naj bo lji in dij -
ski spe ci ja li te ti. U tom di je lu Gang ima bo ju
prlja ve vo de na kon pra nja po su |a, ali ri ba ri ko ji
uprav lja ju ~am ci ma gra be je po su da ma i pi ju.
Uve ~e se kam pu je na pje{ ~a nim os trvci ma usred
ri je ke. Pla tne ni {a to ri obli ka pi ra mi da po di `u se
za ne ko li ko mi nu ta, pa li se va tra i za po ~i nje
spre ma nje ve ~e re u ko joj u~es tvu je ci je la gru pa.
Tre }i dan plo vi dbe Gan gom sti `e se do po slje -
dnje sta ni ce na tom `i vo pi snom pu to va nju, u Va -
ra na si, sve ti grad u ko ji do la ze In dij ci iz ci je log
svi je ta ka ko bi se mo li li, me di ti ra li, spa li li svo je
mrtve i kao naj ve }i znak vjer ske oda nos ti - oku -
pa li u sve toj ri je ci Gang.
Tu ris ti ov dje izla ze iz drve nih ~a ma ca i ho da -
ju kroz vo du do ho te la na oba li ri je ke, poz drav lja -
ju }i se sa ri ba ri ma ko ji se vra }a ju uzvo dno. Ve }i
brod ih vo zi u sa mo sre di {te gra da ka ko bi pri sus -
tvo va li ri tu al noj ve ~e ri "aar ti", ka da hin du sve {te -
ni ci u Gan gu pa le ka na pe umo ~e ne u kam for i
izvo de obred pu ja, mo le }i se za du {e mno go broj -
nih vjer ni ka, dok mo re ho do ~a sni ka i tu ris ta za -
pa dnja ka sto ji iznad i po sma tra ih.
U to ploj lje tnoj no }i ~u ju se zvu ci si ta ra, tra -
di ci onal nih `i ~a nih in stru me na ta i mo der nih bo -
li vud skih hi to va.
U Va ra na si ju `i vot i smrt sla ve se sa je dna -
kom stra{ }u, po je di nim tu ris ti ma to je fas ci nan -
tno, a dru gi su po tre se ni. U zo ru je hla dno i lju di
ko ji su se ku pa li u ri je ci sje de na oba la ma umo ta -
ni u sa ri ha lji ne, ali ono u {ta oni vje ru ju je da ri -
je ka Gang odno si stres i ne da }e, kao da su
za po ~e li no vi `i vot. A on da sve pos ta ne ozbi ljni -
je, iz hra ma se ogla si si gnal, ve li ki gong ko ji
ozna ~a va po ~e tak pa lje nja. Gru pe obri ja nih ro |a -
ka pre mi nu lih gle da ju dok pla men obu hva ta ti je -
la nji ho vih vo lje nih. Sli ke kao iz Dan te ovog
"In fer na" ni je do zvo lje no fo to gra fi sa ti, ali, ka ko
je ri je~ o In di ji, ubrzo se po jav lju ju uli ~ni trgov ci
ko ji nu de DVD snim ke cere mo ni je.
Iz Va ran si ja tu ris ti vo zom odla ze u Kal ku tu
u ho tel sa ~e ti ri zvjez di ce, ko ji gle da na ure |e ni
park u ko jem su no vi, sa vre me ni te re ni za kri ket.
Tu pro vo de po slje dnju no} svog pu to va nja
kroz In di ju, vo di ~i i lju ba zni do ma }i ni u ho te lu
u~e ih da igra ju bo li vud ske ple so ve.
Ne ki sa vje tu ju da se na pu to va nje In di jom
ide u li ~nom aran `ma nu sa je dnim ili ma njom
gru pom pri ja te lja, ali sve vi {e tu ris ti ~kih agen ci ja
u In di ji nu di obi las ke pod mo tom "Po ma `e mo
avan tu ris ti ~kim du {a ma da sti gnu do ne vje ro va -
tnih mjes ta ko ja bi ina ~e os ta la ne is tra `e na".
U Va ra na si ju
`i vot i smrt
sla ve se sa
je dna kom
stra{ }u
P
In di ja,
avan tu ra niz
ri je ku Gang
Lju di ko ji su se
ku pa li u ri je ci
Gang vje ru ju da
ona odno si stres
i ne da }e, kao da su
za po ~e li no vi `i vot
Mno gi hin du sve {te ni ci
za 20 ru pi ja i{ ~i ta }e mo li tvu
za evrop ske tu ris te
Za la zak sun ca na Gan gu
Ne za obi la zno ku pa nje u ri je ci Gang
FO TO NN
Ri {i ke{
Hin du hram
Pu to va nje ko jim
po ~i nje no vi `i vot
40 ofekfmkb!2. 8. 2009.
MODA
Pri re di la: Na ta {a TE [I]
ro te kle se dmi ce
za vr{e na je Se -
dmi ca mo de u
Ko lum bi ji ve oma
po sje }e nom re vi -
jom {pan skog di -
za jne ra Kus ta
Dal maua.
Ko lum bij ska se dmi ca mo de odr`a na je
u Me de lji nu, dru gom po ve li ~i ni gr adu u
ovoj ju `noame ri ~koj dr`a vi. To kom ne ko li ko
da na re vi ja po slje dnje ko le kci je pred s tavi li su lo kal ni i
me |u na ro dni di zaj ne ri.
Mo dni {ou po znat kao "Co lum bia Mo da", je dan od
naj zna ~aj ni jih mo dnih do ga |a ja u La tin skoj Ame ri ci,
pri vu kao je vi {e od 700 ku pa ca iz 24 ze mlje.
Kre aci je na ovo go di{ njoj Se dmi ci mo de u Ko lum -
bi ji bi le su smje le i pre li je pe, mi{ lje nje je mno gih mo -
dnih kri ti ~a ra. Ne ki od naj za ni mlji vi jih mo de la po ti ~u
od 16 mla dih ko lum bij skih di zaj ne ra, stu de na ta vi so ke
{ko le za di zajn "Co le gi atu re" u Me de lji nu, ko ji su do bi li
te mu "ko ri je ni" da ih i nspi ri {e u nji ho vom stva ra la{ tvu.
Mo de le na pis ti no si le su ne ke od naj po zna ti jih ko -
lum bij skih i bra zil skih ma ne ken ki. Uzor ci ma te ri ja la bi -
li su div lji s ani mal prin to vi ma po put ze bre ili le opar da,
a kro je vi bi ki na ja bi li su za ni mlji vo ra zli ~i ti. Ne ke od
ma ne ken ki no si le su me tal ne ili po ja se ve od per li ca, ta -
ko |e je bi lo mno go na ki ta, ve li kih na ru kvi ca i ve li kih
cvje tnih de ta lja u ko si.
Je dna od naj za ni mlji vi jih re vi ja bi la je sva ka ko ko -
le kci ja do njeg ve {a i ku pa }ih kos ti ma ko lum bij ske mo -
dne ku }e "Le oni sa". Nji ho ve se ksi, ras ko {ne kre aci je
naj bo lje su osli ka le mo dne tren do ve za do la ze }u lje tnu
se zo nu u Ko lum bi ji. Jar ke bo je crve nog, ru `i ~as tog i `u -
tog ru blja ukra {e nog ~ip kom i {ljo ki ca ma sa svim su od -
go va rale na zi vu re vi je "La tin sko uzbu |e nje".
Ipak, pro slav lje ni {pan ski di zaj ner Kus to Dal mau
bio je taj ko ji je odnio naj vi {e po hva la na ko lum bij skoj
P
Jar ke bo je,
print i
krea ci je
Se dmi ca
mo de u
Ko lum bi ji
Mo dni {ou po znat
kao "Co lum bia
Mo da",
je dan od
naj zna ~aj ni jih
mo dnih
do ga |a ja u
La tin skoj
Ame ri ci,
pri vu kao je
vi {e od
700 ku pa ca
iz 24 ze mlje
Agiua
Ben di ta
Le oni sa
Tar rao
2. 8. 2009. ofekfmkb 41
se dmi ci mo de. Nje gov mo dni brend "Cus to Bar ce lo na"
pre po zna tljiv je po ma ji ca ma krat kih ru ka va sa za ni -
mlji vim prin to vi ma, a po slj ednje ve ~e ri mo dnih re vi ja
pred sta vio se ko le kci jom ko ja je kom bi na ci ja mo de la iz
lje tne i zim ske ko le kci je.
Ta mne bo je i kom bi na ci ja ma te ri ja la jo{ su je dna
pre po zna tlji va ka ra kte ris ti ka bren da "Cus to Bar ce lo na"
ko ja se mo gla uo~i ti na mo dnoj re vi ji u Me delji nu. To -
no vi ze le ne, pla ve i `u te sva ka ko }e bi ti mo dni hit na re -
dne se zo ne.
ani mal
smje le
Mo de le su no si le ne ke
od naj po zna ti jih ko lum bij skih
i bra zil skih ma ne ken ki
Ro nal do
Fra ga
Da ni el Hoyos
42 ofekfmkb!2. 8. 2009.
NAUKA
Pri re dio: Bo ris \U RI]
us tra lij ski pa le on to lo zi ot kri li
su tri no ve vrste di no sa uru sa
na kon {to su pro u~i li fo sil ne
os tat ke is ko pa ne u Kvin slen -
du u bli zi ni gra da Vin ton.
U iz vje {ta ju ko ji je
objav ljen u nau ~nom ~a so pi -
su "Pu blic Li brary of
Sci en ce One"
( P L o S
One), oni
su opi sa li
je dno od
stvo re nja kao stra {nog pre da to ra ko ji je imao o{ tre
kan d`e na obje no ge.
Dru ga dva di no sa uru sa su bi la bi ljo je di - je dan
je pred stav ljao stvo re nje sli ~no `i ra fi, dok je dru gi
bio ne {to ja ~e gra |en i li ~io je na da na{ njeg nil skog
ko nja.
Fo si li da ti raju od pri je oko 100 mi li ona go di na
i pro na |e ni su u sti je na ma po zna tim kao Vin ton
For ma ti on.
Ime na su do bi li po li ko vi ma iz po zna te aus tra -
lij ske na ro dne pje sme "Val cer Ma til da".
Me so `der, ko ji je zva ni ~no do bio nau ~no ime
aus tra lo ve na tor win to nen sis, po pu lar no je na zvan
Ban d`o po Ban d`o Pe ter son, ko ji je pje smu "Val cer
Ma til da" na pi sao u Vin to nu 1885. go di ne.
Pa le on to log Mu ze ja "Kvin slend" Skot Ha knel
ka `e da je to stvo re nje pred stav lja lo pri li ~no opa -
snog i zas tra {u ju }eg me so `de ra.
"Ge pard svog vre me na Ban d`o je bio pri li ~no
la gan i ve oma agi lan. Mo gao je bez pre ve li ke mu -
ke da obo ri bi lo ko ji pli jen na otvo re nom", obja snio
je Ha knel.
Pre ma nje go -
vim ri je ~i ma, taj me so `der
je bio te `ak oko 500 ki lo gra -
ma.
Fo si li zova ni os ta ci be dre nih
kos ti ju, re ba ra, vi li ca i kos ti ju prsti ju
tog me so `de ra pro na |e ni su za je dno
sa bi ljo je di ma ko ji su ima li pri li ~no
du ga ~ke vra to ve i sva ki od njih je
te `io izme |u 15 i 19 to na.
Dva bi ljo je da pri pa da ju
no voj vrsti ti ta no sa uru sa - naj -
ve }im `i vo ti nja ma ko je su ika d ho da le Ze mljom.
Klen si, nau ~nog ime na wito no ti tan wat tsi, bio
je vi so ka i gra cio zna `i vo ti nja dok je Ma til da, di -
aman ti na sa urus ma til dae, bi la nez gra pni ji i spo ri ji
di no sa urus.
Ban d`o i Ma til da, ko ji su vje ro va tno pred stav -
lja li pre da to ra i pli jen, pro na |e ni su u ma njoj an ti -
~koj ba ri sta roj 98 mi li ona go di na.
Taj izu ze tno va `an nau ~ni iz vje {taj, ko ji je
objav ljen u ~a so pi su "PLoS One", prvi put je na jav -
ljen od stra ne tre nu tne pre mi jer ke aus tra lij ske dr`a -
ve Kvin slend Ane Blig. Di re ktor Mu ze ja
"Kvin slend" Dej vid Eli ot obja snio je da je od iz da -
va nja iz vje {ta ja pri ~a o pro na |e nim di no -
sa uru si ma objav ljena u vi {e od 300
pu bli ka ci ja {i rom svi je ta.
"Ono {to ovi
di no sa uru si pred stav lja ju je sa mo
vrh le de nog bri je ga. To je tek po ~e tak
pra is to rij skih is tra `i va nja i is ko pa va -
nja u ovom di je lu Aus tra li je", obja -
snio je Eli ot na kon ot kri }a.
On je do dao da tre nu tno ra -
de na pro u~a va nju ne ko li ko di -
no sa uru sa.
"Je dan od njih bi mo gao bi ti no vi di no sa urus o
ko jem }e bi ti pisano u blis koj bu du }nos ti. Ve oma
smo uzbu |e ni zbog ovih ot kri }a, ali ipak je ovo tek
po ~e tak i po tre bno je jo{ dos ta ura di ti na no vim ot -
kri }i ma", re kao je Eli ot.
Ot kri }e no vih vrsta di no sa uru sa je pri vu klo
ve li ku pa` nju {i rom svi je ta, {to bi mo glo do ves ti na
hi lja de tu ris ta i za lju blje ni ka u pra is to rij ske `i vo ti -
nje u Kvin slend. Dva no vo pro na |e na di no sa uru sa
}e bi ti dio stal ne pos tav ke u gra du Vin ton, dok }e
tre }i bi ti pri ka zi van u Mu ze ju "Kvin slen d" smje {te -
nom u Bri sbej nu.
"Mu zej u Vin to nu je ve oma mlad mu zej i
no vi pri mjer ci }e si gur no do pri nije ti nje -
go voj po pu lar nos ti, na ro ~i to ka da se
otvo ri stal na pos tav ka u ko joj }e
zna ~aj no mjes to za -
uzi ma ti po -
m e n u t i
di no sa uru si", obja snio
je Eli ot no vi na ri ma iz ~i ta vog
svi je ta ko ji su do {li u Aus tra li ju da bi vi -
dje li no vo ot kri }e.
Pa le on to log Mu ze ja "Vi kto ri ja" D`on Long
opi sao je te fo si le kao ne vje ro va tno ot kri }e.
Ti me se, pre ma nje go vim ri je ~i ma, Aus tra li ja
vra }a na me |u na ro dnu ma pu ot kri }a ve li kih di no -
sa uru sa prvi put od 1981. go di ne ka da je ot kri ven
mut ta bur ra sa urus, ve li ki ~e tvo ro no `ni bi ljo jed ko ji
se mo gao kre ta ti i na dvi je no ge.
Na kon
pro u~a va nja
fo sil nih
os ta ta ka
is ko pa nih u
Kvin slen du
Fo si li da ti raju
od pri je oko
100 mi li ona
go di na i
pro na |e ni su
u sti je na ma
po zna tim
kao Vin ton
For ma ti on
A
Ot kri ve ne tri no ve
vrste di no sa uru sa
Aus tra lij ski pa le on to lo zi
ot kri li je dnog pre da to ra,
ko ji je imao o{ tre kan d`e na
obje no ge, i dva di no sa uru sa
ko ji su bi li bi ljo je di
Ime na su do bi li po li ko vi ma
iz po zna te aus tra lij ske na ro dne
pje sme "Val cer Ma til da"
Ot kri ven je dan
me so `der i
dva bi ljo je da
FO TO NN
Skot
Ha knel
Aus tra lo ve na tor win to nen sis
bio ge pard svog vre me na
Ti ta no sa urus
Klen si bio vi so ka i
gra cio zna `i vo ti nja
Ma til da bi la
nez gra pan i
spor di no sa urus
2. 8. 2009. ofekfmkb 43
KLIN
Rje{ava se tako {to slovima u prethodnoj rije~i oduzmemo
jedno slovo i premetanjem dobijemo novu rije~.
PIRAMIDA
Rje{ava se tako {to slovima iz prethodne rije~i dodamo
jedno slovo i premetanjem dobijemo novu rije~.
AMERI^KA
FILMSKA
GLUMICA
(INICIJALI:
NK)
IME GLUMCA
BANDERASA
VRSTA
LOVA^KOG
PSA
IME ODMILA,
RIZO
PROPAST,
SMAKNU]E
HVATANJE
DIVLJA^I
PRKOSITI NITATI
GUBITAK
^ASTI
NAPRSLO
MJESTO
NAJVA@NIJA
ANTIMONOVA
RUDA
DOLAZITI,
DOSTIZAVATI
CIJEV IZ KOJE
IZLAZI VODA
NA BUNARU
PJEVA^
D@ONS
VRSTA
POSUDE ZA
TE^NOST
BIV[I ^ELNIK
OUN-a, KOFI
NOVOZEL.
PTICA
TRKA^ICA
OZLJEDE
MLIJE^NI
PROIZVOD
RATAR
(NAR.)
STIH OD
^ETIRI STOPE
JORDAN
PJEVA^ICA
TIKARAM
PUNIM
NASLOVOM
(KRAT.)
AUSTRIJA
MU[KO
SPOLOVILO
(MN.)
BJELKINJA U
HAREMU
SUPRUGA
GROFICE,
GROFOVE
K]ERI
30. SLOVO
MARINAT,
SALAMURA
IDAHO
RAZRED
SISTEMZA
ODVOD
OTPADNIH
VODA
TEMPO
[PANSKO
M. IME
PELOTIJ
RIMSKI: 500
NAKAZAN
LE@AJ OD
SLAME
STRUKTURNA
JEDINICA
KINETI^KOG
"JEZIKA"
DOJ^LAND
UVLA^ITI I
IZBACIVATI
ZRAK
IZ PLU]A
RIJEKA U
[VEDSKOJ
POTRESNOST
DOGA\AJA U
@IVOTU
VRSTA
BUBNJA,
DEF
RADIJUS
29. SLOVO
DI]I ^A[U U
NE^IJE
ZDRAVLJE
ZAPAD
OTOK ISPRED
Z. AFRIKE
(MADEIRA)
OBLAST U
VIJETNAMU
(A..M)
AMPER
STANARINA
MALA
ALKA
ITEM
(KRAT.)
ORGAN ^ULA
MIRISA
RADNIK,
NADNI^AR,
IRGATIN
VRSTA
GU[TERA
(MN.)
NAPRAVA
KOJA
NAGOVJE[TA-
VA ROJENJE
P^ELA
IME
FUDBALERA
SA SLIKE
11. SLOVO
SINGULAR
ZNAK,
SIMPTOM
(TUR.)
1. VOKAL
HOLANDSKI
SLIKAR
(E.EMA)
MALA GITARA
SLOVA IZA
"C" I "H"
OBLAST
PREZIME NO-
GOMETA[A
SA SLIKE
NEPER
ALT
^A\
KRATICA
ZA AR
ISTURENO
KOMANDNO
MJESTO
PAKAO
(MIT.)
OSTRVO U
DANSKOJ
RIJEDAK
(LAT.)
GRAD
U RUSIJI
AMERIKANAC
4. I 2. VOKAL
TKIVNI
OMOTA^
MI[I]NIH
VLAKANA
(ZOOL.)
TROMJE-
SE^JE
(LAT.)
KLASI^NA UKR[TENICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29
30 31 32
33 34
VODORAVNO:
1. Rrost, nekulturan
~ovjek, 2. Dabrovo
krzno, dabrovina,
3. Prozorska zavjesa,
4. Kondenzovana
vodena para na travi
i li{}u, 5. Pravo
vrijeme (lat.),
6. Auto-oznaka za
Aran|elovac,
7. Kratica za radijus.
VODORAVNO:
1. Prvo slovo abecede
i azbuke,
2. Auto-oznaka za
Makarsku,
3. Uzdah nestrpljivosti,
4. Geografska karta,
5. Vrsta tropskog drveta,
6. Rudar koji vodi brigu
o lampama,
7. Debelo brodsko u`e.
VO DO RAV NO:
1. lz|azak pred pub||ku. 6. Muzev otac. 11. P|je•n| r|bar. 12. Krat|ca za r|mokato||•k|. 14. P|-
jeka u Da|mac|j|. 15. Ko||•n|k brojeva 75 | 15. 16. pojas koj| se stav|ja konju oko trbuha. 18.
Koza od krzna jareta. janjeta. te|eta (enq.). 19. Znak za radon. 20. Ljubav. m||ost. m||osrde
(|at.). 22. Treca nota so|m|zac|je. 23. Za|osna pjesma. tuzba||ca. 25. D|o ruke. 27. P|msk|
pjesn|k. Lukrec|je. 28. G|avn| qrad Norveske. 30. Z|te|j stare Aon|je. Aonjan|n. 32. Trozvuk u
duru ||| mo|u. 33. Kor|to motora. 34. Saobracaj.
USPRAVNO:
1. Proqres. 2. lme pjeva•a ls|amov|ca. 3. Oas. 4. Auto-oznaka za Trst. 5. Oovjek koj|
predv|da doqadaje. 6. Nepokretn| d|o e|ektromotora. 7. Svedsk| kompoz|tor. Gunar. 8.
Najvec| otok u Hrvatskoj. 9. lme q|umca Tam|roía. 10. Mar|j|vost. 13. Deran. manqup. 16.
B|ato. 17. P|je•ca za tvorbu super|at|va. 20. Podru•je koj|m uprav|ja kan. 21. Nedavno. 23.
St||. na•|n p|sanja. 24. As|m|n |menjak. 26. vese|| uvod u dramsku |zvedbu. 29. Grad | |uka
na Novoj Gv|nej|. 31. Auto-oznaka za Oe|je. 32. Krat|ca za tremo|o.
N. NlKOLOlO
44 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Pri pre mio: D. SLA DO JE VI]
Po lar na li si ca (Alo pex la go pus) je ma la
vrsta li si ce nas ta nje na na hla dnim ar kti ~kim
oblas ti ma Sje ver ne he mi sfe re.
Po zna ta je i kao ar kti ~ka li si ca, a je di ni je
pred sta vnik ro da Alo pex. Ri je~ je o `i vo ti nji ko -
ja mi je nja bo ju krzna u za vi snos ti od go di{ njeg
do ba.
Ta li si ca ima ma nje u{i, zao blje ni ju lo ba nju i
{i ru i kra }u nju {ku od crve ne li si ce iz ro da Vul -
pes. Ima vi {e krzna na no ga ma ne go dru ge li si ce.
Zi mi joj je krzno du go i ~is to bi je lo, a lje ti mu
bo ja va ri ra od sme |e do pla vosi ve.
Du `i na mu `ja ka po lar nih li si ca izno si oko
55 cen ti me ta ra, dok su `en ke ne {to mla |e. Te `i -
na mu `ja ka izno si oko 3,8 ki lo gra ma, a `en ke
oko 3,1 ki lo gram.
Ove li si ce su ra zvi le broj ne od bram be ne
me ha ni zme ka ko bi pre `i vje le i adap ti ra le se su -
ro voj ar kti ~koj kli mi. Me |u tim adap ta ci ja ma su
i de be lo, gus to krzno, te sis tem za dr`a va nja to -
plo te pre ko cir ku la ci je u {a pa ma ka ko se ne bi
smrzle. Ta ko |e, ima ju re zer vu tje le snog sa la u
se bi.
Krzne ne {a pe im omo gu }a va ju da se ne -
sme ta no kre }u po le de nim san ta ma u po tra zi za
hra nom. Ima ju odli ~no ~u lo slu ha i u sta nju su da
~u ju kre ta nje pli je na ispod ze mlje. Po lar ne li si ce
ima ju naj to pli je krzno od svih si sa ra.
Za ra zli ku od ne kih dru gih sje ver nih `i vo ti -
nja, po lar ne li si ce ne hi ber ni ra ju, a po dno se tem -
pe ra tu re od 50 ste pe ni Cel zi ju so vih ispod nu le.
Po lar ne li si ce se mo gu na }i {i rom Ar kti ka,
uklju ~u ju }i i kraj nje spo lja{ nje di je lo ve Gren lan -
da, Ru si je, Ka na de, Aljas ke i Sval bar da, a ta ko |e
na se lja va ju al pska po dru ~ja, kao i Island i Skan -
di na vi ju. Sve ga 120 odra slih je din ki obi ta va na
po dru ~ju Nor ve {ke, Fin ske i [ved ske.
Po lar na li si ca se adap ti ra la za `i vot na hla dnim po dru ~ji ma
Pri la go |e na su ro voj ar kti ~koj kli mi
Pri pre mio: Dra gan SLA DO JE VI]
o de (Ci co ni idae) su vi so ke pti ce se li ce
du gih no gu i vra to va, du gog i tvrdog
klju na.
Vi si na im va ri ra od 75 cen ti me ta ra
(Ci co nia ab di mii) do 150 cen ti me ta ra
(afri ~ka sje dla ri ca). Rep im je ugla vnom
kra tak. Kljun je ta ko |e uvi jek du ga ~ak i
jak, ali ra zli ~i tog obli ka kod ra zli ~i tih vrsta. Ti pi ~ne ro de iz
ro da Ci co nia ima ju prav i ta nak kljun, dok, na pri mjer, sje dla -
ri ce i ve li ke ja bi ru ro de ima ju klju no ve po vi je ne na ni `e, du ge
i do 35 cen ti me ta ra.
Per je ro da je u crnim i bi je lim to no vi ma, u za vi snos ti od
vrste. Crno per je ugla vnom ima me tal ni od sjaj, {to ima ulo -
gu u vri je me pa re nja, ka da i bi je lo per je iz gle da blje {ta vo.
Ro de su te {ke pti ce, {i ro kog ra spo na kri la. Pri mje ra ra di, ro -
da ma ra bu je te {ka oko de vet ki lo gra ma i ima ra spon kri la od
3,2 me tra, te ~i ni je dnu od dvi ju
pti ca, po red an dskog
kon do ra, ko je
ima ju naj {i ri
ra spon kri la
od svih ko pne nih pti ca. Ove pti ce su izu ze tno osje tlji ve na na -
gle kli mat ske pro mje ne. Na pri mjer, ka da pa da ki {a ili je ja ko
hla dno, ro de mo gu da po di gnu je dnu no gu me |u per je da bi
sma nji le po vr{i nu ti je la izlo `e nu hla dno }i, ili gu ra ju kljun u
per je. Ve }i na ro da ne ma gla sne `i ce, te su ni je me, i u gni jez du
ko mu ni ci ra ju ugla vnom kle pe ta njem klju nom. Ne ke, me |u -
tim, kao {to je crna ro da, mo gu da pje va ju. Ro de su me so `de ri
i, iako je ras pros tra nje no vje ro va nje da se ugla vnom hra ne `a -
ba ma, one ~i ne tek je dan dio nji ho ve is hra ne. Je du i in se kte,
gu {te re i zmi je, crve i glis te, pa i ma le pti ce i si sa re kao {to su
hr~ci. Ove pti ce sne su tri do pet ja ja, ri jet ko do se dam. Oba
par tne ra le `e na ja ji ma od 25 do 38 da na i obez bje |u ju hra nu
za mla de. Na kon 50 do 100 da na mla di mo gu da le te. Gni jez da
ro da su obi ~no ve li ka i one ih ko ris te po ne ko li ko go di na. Iako
se ra ni je mi sli lo da ro de za `i vo ta ima ju je dnog par tne ra, da nas
se zna da je to za si gur no sa mo u okvi ru je dne se zo ne. Na kon
{to se od se le, ro de zna ju da pro mi je ne par tne ra, prem da to ne
mo ra da se de si, kao {to ne mi je nja ju ~es to ni gni jez do.
Ne ke vrste ro da pra ve gnijez da u na se lje nim mjes ti ma: na
drve tu, kro vu ku }e, od`a ku ili ban de ra ma. U Gr~koj, u ne kim
pri mor skim mjes ti ma, na elek tri ~nim stu bo vi ma su iz gra |e na
na mijen ska me tal na okru gla pos to lja da bi ro de na nji ma pos -
tav lja le svo ja gni jez da.
Ove li si ce
ima ju
naj to pli je
krzno od
svih si sa ra
R
Ogla {a va ju se
kle pe ta njem klju nom
Ka da pa da
ki {a ili kada
je ja ko
hla dno, ro de
mo gu da
po di gnu
je dnu no gu
me |u per je
da bi sma nji le
po vr{i nu
ti je la
izlo `e nu
hla dno }i, ili
gu ra ju kljun
u per je
Ro de, ve li ke pti ce
se li ce, ne ma ju
gla sne `i ce
Ove pti ce
su izu ze tno
osje tlji ve na
na gle kli mat ske
pro mje ne
Per je ro da je u crnim
i bi je lim to no vi ma
FO TO NN
2. 8. 2009. ofekfmkb 45
BA NJA LU KA
FIL MO VI
PA LAS
Ha r| Po ter | po |u krvn| pr|nc
Da n| je| Ped k||í. Ema
vot son. Pu pert Gr|n
Pe z| ja: Dej v|d Jej ts
(16.30. 19.30. 22.30 h)
Le de no do ba 3:
D| no sa uru s| do |a ze
(s|n hro n| zo van)
G|a so v|: N| ko |a Ðu r| •ko.
ls| do ra M| n|c
(16.15. 18.15. 20.15 h)
Pro ro •an stva
N| ko |as Kejdz. Oen d|er
Kan ter bu r|. Po uz B|rn
Pe z| ja: A|eks Pro jas
(22.15 h)
vje r| dba
San dra Bu |ok. Pa jan
Pej no| ds. Ma ||n Aker man
Pe z| ja: En F|e •er
(18.20. 20.30. 22.40 h)
IZLO @BE
MÜ ZEJ
PE PÜ BLl KE SPPSKE
Tra p|s t| •ka opa t| ja
Ma r| ja Zv| jez da u Ba nja |u c|
1869 - 2009
Sta| na |z|o zbe na pos tav ka
mu ze ja PS Od pra |s to r| je
do sa vre me noq do ba
Mu| t| me d| ja| na |z|o zba
Ja se no vac
LTG GA LE Pl JA
lz|o zba dje |a
Sa| va do ra Da || ja
lz|o zba radova em| nen tn|h
umje tn| ka s pros to ra
b|v se Ju qo s|a v| je
Vodi~
SARAJEVO
FILMOVI
APO LO
Pa k|e ne u|| ce
v|n D|ze|. Po| vo ker
Pe z| ja: Dzas t|n L|n
(18. 20 h)
ME ETlNG PO lNT
Bru no
Sa sa Ba ron Ko en
Pe z| ja: Le r| Oar |s
(18. 20. 22 h)
IZLO @BE
HlS TO PlJ SKl MÜ ZEJ
Pa n| ra do v| Ma r| ja M| ku || ca
Dan m|a dos t| ne ka da
T| to v| por tre t|
Bu qoj no 1977
(10 do 14 h)
Vodi~
Po sao: Na po s|o -
vnoj stra n| mo ze te
o•e k| va t| o|a ksa nje.
S je dne stra ne po -
moc sa ra dn| ka vam
je za qa ran to va na. a sa dru qe atmo síe ra
na po s|u ce b| t| v| dno za ba vn| ja. S ob z| -
rom na ma nju ten z| ju u odno su na pret ho -
dne da ne. mo ze te o•e k| va t| da ce sve te c|
bez pro b|e ma.
Lju bav: ve ne ra je us|a u va se •et vrto po -
|je. sto ce te osje t| t| kroz po ja •a nu do zu ro -
man t| ke uko || ko ste za uze t|. a s|o bo dn|
pr| pa dn| c| zna ka ce broj de sa va nja na |ju -
ba vnom p|a nu sva ka ko sma nj| t|. Ge ne ra| -
no q|e da no. za uze t|m pr| pa dn| c| ma zna ka
pred sto je || je p| dan. os ta || ce se jos ma |o
strp| t| do ne k|h |n te re san tn| j|h zb| va nja.
Zdrav |je: Po tre bno vam je v| se odmo ra.
Ovan
Po sao: Sa Sun -
cem u •et vrtoj ku c|
va ma na po s|o -
vnom p|a nu ne mo -
ze b| t| |o se. lma te
osje caj da sve drz| te pod kon tro |om. kao |
da ste je d| no z| v| kad ra d| te | do pr| no s| te.
Sa mo na pr| jed. n| ze te us pje he. a na po s|u
ste kao kod ku ce.
Lju bav: ve ne ra u va sem tre cem po |ju do -
no s| vam pre qrst ro man t| •n|h de sa va nja.
Üko || ko ste s|o bo dn| sad je pra vo vr| je me
za sk|a pa nje no v|h po znan sta va ko ja b|
mo q|a pre ras t| u ne sto v| se. a ako ste za -
uze t| vas odnos ce sva ka ko do b| t| na ja •| n|.
Üz| vaj te u |ju ba v| - po ru •u ju vam zv| jez de.
Zdrav |je: va sa zdrav stve na s| tu ac| ja je
sjaj na. Pu n| ste ener q| je | to se na va ma
v| d|.
Bik
Po sao: Sto se po s|a t| •e v| ce -
te se. dra q| B|| zan c|. u ovoj se -
dm| c| us pje sno |z v|a •| t| od
ve ceq bro ja oba ve za. ko je ce
vam po ku sa t| na me tnu t| od va s|
na dre de n|. Zasa d uz| va te u •| -
nje n| c| da mo ze te da |h |zma n| pu || se te |
pr|to m pro de te ne kaz nje no.
Lju bav: Kad je |ju bav u p| ta nju v| ste v| se
za ne ku ku cnu atmo síe ru ne qo za |u de
pro vo de s par tne rom. Da se vas p| ta naj -
ra d| je b|s te se po vu k|| u |n t| mu va seq do -
ma. u ko jem b|s te se sku pa s vo |je nom
oso bom pre pus t| || uz| va nju uz í|| mo ve |||
ne k| dru q| v|d za ba ve.
Zdrav |je: v| ste se po ma |o u|| je n| ||. pa
b|s tre ba |o da ra zmo tr| te no ve v| do ve re -
kre ac| je da se vra t| te u íor mu.
Bli zan ci
Po sao: Jos ste |zn| -
mno akt| vn| kad je po -
sao u p| ta nju. va sa
ener q| •nost | vo |ja da
|s tra je te se kod vas pre tvo r| |a u ne ku vrstu
ta km| •e nja sa sa m|m so bom | do sa das -
nj|m dos t| qnu c| ma. Sk|o n| ste |sp| t| va nju
svo j|h qra n| ca ka da je o po s|o vn|m os tva -
re nj| ma r| je•.
Lju bav: ve ne ra je u va sem zna ku. sto ce
se kod vas odra z| t| prven stve no kroz ve c|
broj kon ta ka ta ka ko s po s|o vn|m ta ko | s
po ten c| ja| n|m |ju ba vn|m par tne r| ma. Üko || -
ko ste u ve z|. pa z| te se va se sk|o nos t| ka
í|er tu. ko ja je tre nu tno na q|a se na. Pr| v|a •n|
ste su pro tnom po |u.
Zdrav |je: Kad je o va soj zdrav stve noj s| -
tu ac| j| r| je•. da b|s te b| || do bro po ja •aj te
unos v| ta m| na.
Rak
Po sao: S ob z| -
rom na to da je
no vac ono sto
|ma te na umu.
ove se dm| ce ce te se naj v| se okre nu t|
upra vo za ra d| | na •| n| ma na ko je ce te qa
mo c| po ve ca t|. Od utor ka vec mo ze te
o•e k| va t| ve c| pr| ||v nov ca. sto ce vas sva -
ka ko obra do va t|.
Lju bav: Zasa d vam n| je do |ju ba vn|h su -
sre ta. jer |ma te pre •eq po s|a. Sta je b| |o b| |o
je. sa da se okre ce te na dru qu stra nu | sv|m
ra spo |o z| v|m sna qa ma se ba ca te na os tva -
re nje do b| t|. Üko || ko ste u ve z|. sk|o n| ste da
ma |o za pos ta v| te par tne ra kao | da se v| se
okre ne te po s|u. S|o bo dne pr| pa dn| ke zna ka
u ovoj se dm| c| ne o•e ku je n| sta b| tno.
Zdrav |je: Bo |je se pa z| te. ls crp|je n| ste.
Lav
Po sao: Kad je o po s|u r| -
je•. v| ste se sva ka ko || je po
or qa n| zo va || | sa da vam sa -
mo os ta je da se pos ta ra te
da vas za s|u ze ne be ne í| c| je
ne za ob| du. Ova se dm| ca
je po vo |jna za sve vrste pre -
qo vo ra. a|| ne pre tje ruj te sa zah tje v| ma
dok vam je Mer kur u dva na es tom po |ju.
Lju bav: Kad je o |ju ba v| r| je• sva ka ko
ce te se do bro za ba v| t| jer je ve ne ra u va -
sem je da na es tom po |ju | no s| vam va zne
pro mje ne ka ko u odno s| ma. ta ko | u va soj
po ja v|. lz q|e da ce te |je pse. za vo d|j| v| je | b| -
ce te dru ze |ju b| v| j| ne qo |na •e. sto ce |ju d|
|z okru ze nja sva ka ko pr| m| je t| t|. Üz| vaj te u
no v|m su sre t| ma.
Zdrav |je: Zdrav |je vam je sjaj no!
Dje vi ca
Po sao: Dok jos mo -
ze te da oba v| te va zne
pre qo vo re ko j| se t| •u
uve ca nja va s|h í| nan -
s|j sk|h sred sta va ne
ok|| je vaj te. jer vam je ova se dm| ca po z| t| -
vna kad je o b| |o ko jem v| du pre qo vo ra r| -
je•. lpak. |maj te na umu da vam po z| t| van
ut| caj p|a ne ta n| je za qa ran to van | u |du coj
se dm| c|. pa se po zu r| te.
Lju bav: Kad je o |ju bav | r| je•. mno q| pr| -
pa dn| c| ovoq zna ka ce u|e tje t| u pro b|e me
s par tne rom. Ne k| ma od nj|h pro b|e m|
nas ta ju zboq taj ne ve ze ||| na pros to ne koq
v| da skr| va nja |s t| ne ko j| ce sa da |za c| na
v| dje |o. Üko || ko vam je sta |o da pos to je c|
odnos za drz| te. bu de te opre zn| j|.
Zdrav |je: Kad je o zdrav |ju r| je• sve je
do bro.
Va ga
Po sao: Jos ste u sta -
nju da u•| n| te •u do r| je -
•| ma ||| uop ste na •| nom
na ko j| ko mu n| c| ra te ka -
ko sa sa ra dn| c| ma ta ko | s na dre de n| ma.
Zasa d ko r|s t| te po z| t| van ut| caj Mer ku ra.
jer u |du coj se dm| c| stva r| po •| nju da do b| -
ja ju dru qa •| j| |z q|ed.
Lju bav: Ne k| pr| pa dn| c| ovoq zna ka ce
se na c| u |n te re san tnom | pr| || •no neo dre -
de nom odno su s oso bom ko ju su ne da -
vno svrsta || u kruq pr| ja te |ja. Da b|s te
|z bje q|| kom p|| ka c| je bo |je da odmah na -
q|a s| te ko ja je pr| ro da va s|h |n te re so va nja.
kao | sta od odno sa o•e ku je te.
Zdrav |je: Os|m b|a qoq ne ra spo |o ze nja.
ne ma te ve c|h po te sko ca.
[kor pi ja
Po sao: Sto se po s|a
t| •e v| ce te uz| va t|. Üs -
pje sno ste se or qa n| -
zo va || | sa m|m t|m ve c|
d|o oba ve za pre ba c| ||
na sa ra dn| ke. dok ste za se be os ta v| || u|o -
qu ko or d| na to ra. ko ja vam u su st| n| | naj -
bo |je |e z|.
Lju bav: Kad je o |ju ba v| r| je•. kod vas
sve te •e ne k|m us ta |je n|m r| tmom. Ne k|h
b| tn| j|h de sa va nja na ovom p|a nu ne ma.
a|| ste v| za do vo |jn| | on|m sto tre nu tno
|ma te. Na kra ju kra je va. |ju bav je za vas je -
dna od uspu tn|h stva r| za ko ju se pos ta ra -
te tek ako |ma te mjes ta u va sem
pre bu k| ra nom ra spo re du.
Zdrav |je: Kad je o zdrav |ju r| je•. v| se
osje ca te od|| •no | spre mno za no ve po du -
hva te.
Stri je lac
Po sao: vas po s|o -
vn| z| vot tek sa da do -
b| ja na sna z|. s
ob z| rom na to da ste
oba v| || va zne pre qo -
vo re ko j| su se u va sem s|u •a ju ra zr| je s| ||
po z| t| vno. lma te na k|o nost ka ko na dre de -
n|h ta ko | po s|o vn|h par tne ra. a na va ma je
da je mu dro |s ko r| s| te.
Lju bav: Kad je o |ju ba v| r| je•. ova se dm| ca
pro t| •e u ne kom us ta |je nom dne vnom r| tmu
bez ve c|h pro mje na u b| |o ko jem smje ru.
On|m pr| pa dn| c| ma zna ka ko j| su u ve z|
sm| je s| se sta b|| nost u odno su. za ko jom
|na •e to || ko zu de. dok ce se s|o bo dn| pr| pa -
dn| c| zna ka okre nu t| dru ze nj| ma | za ba v|.
Zdrav |je: Kad je o zdrav |ju r| je•. u na re -
dn|m da n| ma po se bno vam je osje t|j| vo
qr|o.
Ja rac
Po sao: Sto se va s|h po s|o -
vn|h mo qu cnos t| t| •e. one su
ove se dm| ce ma |o v| se or| jen t| -
sa ne na sor t| ra nje va s|h ze |ja.
ne qo na kon kre tne akt| vnos t|.
Am b| c| ja se ja v| |a. je d| no jos
os ta je da se v| d| ka ko ce te je
ka na || sa t| | sta ce te u stva r| pre du ze t|.
Lju bav: Sta ste do b| ||. do b| || ste. Pred va -
ma je po no vo pe r| od za h|a de nja | ne ke
vrste pro mje ne ko ja n| je nu zno na qo re.
Ne ke stva r| ce se ma |o v| se pro b| t| u prv|
p|an. na us trb |ju ba v|. a|| to ne zna •| da
ce te bez nje os ta t|. ne qo sa mo da v| se
ne ce te b| t| ra spo |o ze n| za ro man t| ku u b| |o
ko jem sm| s|u.
Zdrav |je: Sto se zdrav |ja t| •e. v| se se
odma raj te.
Vo do li ja
Po sao: v| ste
tre nu tno ma |o v| -
se okre nu t| |ju ba -
vn|m zqo da ma | nez qo da ma ne qo
kon kre tn|m po s|o vn|m zb| va nj| ma. Ove
se dm| ce ce te se v| se odma ra t| ne qo ra d| -
t|. a|| |s t| n| za vo |ju krat k| pre dah vam je ne -
op ho dan.
Lju bav: Kad je o |ju ba v| r| je•. v| ce te se
naj vje ro va tn| je u na re dn|m da n| ma osje ca t|
kao da ste se po no vo za |ju b| ||. Par tner vas
odu sev |ja va na sve na •| ne | v| na pros to ne
mo ze te da se suz drz| te kad je o va s|m osje -
ca nj| ma pre ma nje mu r| je•. Sk|o n| ste da na
sve q|e da te kroz ru z| •as te na o•a re. a|| ovaj
put za to |ma te va |ja ne ra z|o qe. Üz| vaj te !
Zdrav |je: Zasa d vam je do bro. a|| to ne
zna •| da mo ze te da se opus t| te | po no vo
ba c| te na nez drav st|| z| vo ta!
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Nedjeljni
46 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i,
Ba nja lu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
,
dvi je ga ra `e, je dno so ban stan od 36 m
2
, dva tro -
so bna sta na po 81 m
2
. Ci je na 700.000 KM. Te le -
fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ek stra sre |e nu ku }u na sprat sa
man sar dom u Trnu (iza "Pe ru tni ne"), 10x11 m,
na pla cu 500 m
2
. Te le fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na 3.300 m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ku }u u Za gre bu ili mi je njam za dva
sta na u Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ku }u na sprat u stro gom cen tru gra -
da. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u sa dva odvo je na sta na, dvo ri -
{na zgra da sa lje tnom ku hi njom + WC, dvo ri {te
1.000 m
2
i ga ra `a. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u 280 m
2
i 3.300 m
2
plac, sve
1/1, Ja ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301.
BK
- Pro da jem ku }u na tri eta `e. Te le fon: 065/671-
886, 052/663-040. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu u Ja bla nu, cen tral no
gri ja nje, dvo ri {na zgra da sa ga ra `om, oku }ni ca
dva du nu ma. Te le fon: 00381/642-959-859,
065/544-952. BKx
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po -
slo vni pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te -
le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-
468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
.
Te le fon: 065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri
spra ta i res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e),
450.000 evra ili mi je njam za obje kat u Beo gra -
du. Te le fon: 065/623-901, 051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na
atra kti vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon:
065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od
Ba nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon),
vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet
pla ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196,
051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na
pla cu 400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000
KM. Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko
220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu,
250.000 KM. Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u
De be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci.
Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga -
ra `e, cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
,
120.000 KM. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga -
ra `om i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM.
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u
8,5x9,5 m (P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla -
vnog pu ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po -
slo vni pros tor i je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
,
120.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i
~e ti ri pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000
KM. Te le fon: 065/516-927. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }u ili ve }i tro so -
ban na mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma.
Te le fon: 051/580-020. BK
PRO DA JA
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le -
fon: 065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-
504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se -
ta, Ba nja lu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1.
sprat (ni {a sa trpe za ri jom, dvi je so be, dva bal ko -
na, dva ho dni ka, ku pa ti lo, {pajz, po drum, gle da
na dvi je stra ne). Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan u Bo ri ku, 1. spra tu,
62 m
2
. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem stan 40 m
2
, cen tral no gri ja nje, 1/1,
use ljiv, kli ma ti zo van, po drum oko de vet m
2
. Te -
le fon: 065/355-029, 066/782-684. BK
- Pro da jem stan, 82 m
2
, Prvih kra ji {kih bri ga da
br. 3, Star ~e vi ca. Zva ti od 16 do 20 ~a so va. Te le -
fon: 051//464-801. Ga ro. BK
- Pro da jem je dno so ban stan u Bo ri ku 40 m
2
ili
mi je njam dva je dno so bna za dvo so ban u Ba nja -
lu ci. Te le fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru
Ba nja lu ke, zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon:
065/520-038. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Uli ca \u re \a ko vi }a,
ili mi je njam za stan u Bo ri ku, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 051/306-949. BK
- Pro da jem re no vi ran stan 85 m
2
, u do njem di -
je lu Star ~e vi ce, Uli ca Si me Mi lju {a. Ci je na
1.680 KM/m
2
. Te le fon: 065/490-354. BK
- Pro da jem ili iz da jem nov dvo so ban stan, 40
m
2
, na La u{u, zgra da, dru gi sprat. Te le fon:
065/569-294. BK
- Pro da jem tro so ban stan, prvi sprat, u cen tru
Ba nja lu ke, po drum + ga ra `a. Ci je na po do go vo -
ru. Te le fon: 051/219-798, 065/979-805,
061/802-945. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No -
vom (Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230.
BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le -
fon: 065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi -
ca. Te le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3.
sprat. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75
m
2
, no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-
927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van
use ljiv dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so -
Stanovi
Vikendice
- Pro da jem ku }u 9x8 m, sa 540 m
2
ze mlje
u Kne `i ci, sa svim pri klju ~ci ma (stru ja,
vo da, te le fon), 1/1, ili mi je njam za od go -
va ra ju }e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-
088. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros -
to rom 400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem
okre nu te pre ma gla vnom pu tu, Put srpskih
bra ni la ca 95, Der vi {i, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male
oglase mo`ete
predati radnim
danom i nedjeljom
od 8 do
18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski
centar Hani{te)
051 223 210
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima
daju mogu}nost
objave
u kojoj se
objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije
123x85 mm)
Sve druge objave
i formati se napla}uju
po cjenovniku.
In me mo ri am
]AM KA
ALI BE GO VI]
3.8.1993 - 3.8.2009.
Po ro di ca
A-3
Tu `no sje }a nje na dra gog pri ja te lja
NI KO LU
TO PI ]A
Ca ne, Le mi i Ba ne
A-1
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar
Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska"
(pored {altera
Razvojne banke)
- [tamparija
NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Iinternacional
pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara
Internacional
press Pale
(Tr`ni centar
Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
ban stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten
je dno so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta -
no ve u iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran
i lu ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga -
ra `a, 120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce
Ce ro vi }a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce
re no vi ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me -
di cin ske elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat,
lift, use ljiv u av gus tu + ga ra `no mjes to. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so -
ban stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e
za mje na za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-
927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban
stan 34 m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la
"Me ri ot". Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den -
tskog do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4.
sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82
m
2
+ {u pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no -
vo gra dnja. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo -
so ban stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na
"Ognji {te", tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po -
tpu no re no vi ran. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah
use ljiv stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz -
gra dnji 41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove
go di ne. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
,
2. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, 42 m
2
,
2. sprat, Bo rik. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 31 m
2
, pri ze mlje,
Obi li }e vo, Uli ca Ga vri la Prin ci pa. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju Sun ca, Uli ca maj ke Je -
vro si me, tro so ban stan, 87 m
2
, 2. sprat. Te le fon:
065/371-611. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja -
ki }a za tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva -
dra tu ri. Te le fon: 065/518-563, 065/656-384. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im je dno so ban stan ili gar so nje ru u
zgra di u Obi li }e vu i Ko ~i }e vom vi jen cu. Te le -
fon: 065/286-613. BK
- Bra ~ni par tzra `i stan ili ku }u na du `i pe ri od
uz na kna du, Hi se ti. Te le fon: 065/626-474. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci,
pre dnost Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM.
Te le fon: 065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du,
sta ra gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
IZ DA VA NJE
- Br~ko, iz da jem dvo so ban kom for no na mje -
{ten stan sa cen tral nim gri ja njem kod `e lje zni -
~ke sta ni ce. Te le fon: 049/360-066,
065/394-527. BK
- Iz da jem je dno ipo so ban ne na mje {ten stan na
Star ~e vi ci. Te le fon: 065/350-615. BK
- Iz da jem na mje {ten stan sa cen tral nim gri ja -
njem. Te le fon: 065/671-886, 052/663-040. BK
- Iz da jem kom plet na mje {ten dvo so ban stan u
No voj va ro {i, u bli zi ni par ka "Mla den Sto ja no -
vi}". Te le fon: 065/629-100. BK
- Iz da jem tro so ban stan, Uli ca Ra do ja Do ma -
no vi }a 21, Ba nja lu ka, re no vi ran, cen tral no gri -
ja nje, 3. sprat. Te le fon: 051/466-234,
065/200-920. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u cen tru.
Te le fon: 051/465-131, 065/305-254. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re i so be, na mje {te no.
Te le fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon:
065/514-419. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re -
bro va ~ke crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon:
066/140-654. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu, ko ri {te nje ku hi -
nje, po se ban ulaz, na se lje Bo rik. Te le fon:
051/350-473. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka -
blov ska TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8
do 16 ~a so va. Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru
Ba nja lu ke sa vi {e par king mjes ta. Te le fon:
065/514-410, 051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u
tr`nom cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te -
le fon: 065/450-530. BK
- Iznaj mlju jem kan ce la rij ski pros tor po vr{i na
33 m
2
, u sklo pu pro daj nog cen tra "Cen trum" La -
kta {i. Kom ple tna mre `na in fras tru ktu ra. Te le fon:
065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra
u Ul. \u re Ja k{i }a Ba nja lu ka, pri ze mlje. Je dan
po slo vni pros tor po vr{i ne 16 m
2
je kan ce la ri ja,
mo kri ~vor, a dru gi po slo vni pros tor po vr{i ne 22
m
2
dvi je kan ce la ri je i mo kri ~vor. Te le fon:
065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
i tri kan ce la -
ri je, Ja ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301.
BK
- Iz da jem ili pro da jem po slo vni pros tor 2x250
m
2
- 2x300 m
2
s mo gu }no{ }u ko ri {te nja ko mo ra
+ sist. Par king 800 m
2
, Ba nja lu ka. Te le fo:
065/404-644. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
, kod crkve u
Pri je ~a ni ma, po go dan za sve na mje ne. Te le fon:
065/517-895. BK
- Po vo ljno iz da jem 100 m
2
pros to ra za skla di -
{te ili za nat ski rad, Mo slo va ~ka uli ca, Ba nja lu -
ka. Te le fon: 051/308-084, 066/642-376. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od
cen tra ^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-
352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem
cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem
cen tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025.
BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke, UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va,
osim pet ka. Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da,
po go dan za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te -
le fon: 065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za
sa mo po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon:
065/296-555. BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je
ha lu 2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce -
la ri ja 300 m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu
u cen tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci
Poslovni prostori
Sobe
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi 2. 8. 2009. ofekfmkb 47
Pe tra Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le -
fon: 065/547-866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja)
oko 100 m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le -
fon: 065/884-503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14
m
2
, Ul. Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke.
Te le fon: 065/856-833. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa -
mo lje plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i -
na obje kta 3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 70
m
2
u cen tru Pri je do ra, prvi sprat. Ci je na 1.990
KM/m
2
. Te le fon: 065/421-957. BK
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re od 80,
150 i 200 m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
sa
in ven ta rom, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-
927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju
stam be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta
po slo vni pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000
m
2
, upo tre bna do zvo la, do da tne in for ma ci je
usme no. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na
po ~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski
obje kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i
par king pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi -
zvo dnju, 360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `i mo po slo vni pros tor do 50 m
2
u Go spod -
skoj uli ci. Te le fon: 066/651-108. BK
PRO DA JA
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja
i vo da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
sa gra |e vin skom do -
zvo lom u La min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va, Ul. No va ka Pi va {e vi }a,
Ba nja lu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Pla ce vi su
na lo ka ci ji sa li je pom pa no ra mom gra da, ra van
pla to od 17 du nu ma. Te le fon: 065/510-196,
051/420-190. BK
- Pro da jem plac uz Vrbas u Ka ra nov cu, 623
m
2
. Te le fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma sa
UTU. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma -
du na Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve, 1/1, Gor nje Mo -
ti ke, kod mo te la "Brvna ra". Te le fon: 065/789-
138. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje na ^o kor -
skim po lji ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-
730. BK
- Pro da jem dva pla ca od {est i se dam du nu ma
ze mlje u Ka ra nov cu. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem 1.600 m
2
ze mlje, dva pla ca, u Kla {ni -
ca ma, pre ko pu ta crkve. Te le fon: 051/533-122. BK
- Pro da jem u Ma hov lja ni ma dvi je par ce le ze -
mlje osam i 12 du nu ma, po go dno za gra dnju.
Te le fon: 037/687-347. BK
- Pro da jem plac 1.300 m
2
u Ka ra nov cu, asfalt
+ vo da + stru ja, odli ~na lo ka ci ja. Ci je na 12
evra/m
2
. Te le fon: 065/365-144. BK
- Pro da jem plac 470 m
2
kod igra li {ta u Dra go -
~a ju, 1/1. Te le fon: 065/462-366. BK
- Pro da jem pla ce ve u Uli ci Bla go ja Pa ro vi }a,
do zvo lje na gra dnja, 1/1. Te le fon: 065/279-619.
BK
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg
mos ta. Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz
Du bo ki po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon:
066/184-131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod
bro ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma.
Te le fon: 065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le
u Gla mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon:
065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma.
Te le fon: 065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji -
{ta u Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu,
pa pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja -
bla nu. Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a,
Ka sin dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za -
ci ju). Te le fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me
kod aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du -
num. Te le fon: 051/282-644, 00381112272103.
BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje -
kat 5x8 m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca
is ko pa no, na su to, uva lja no, 70 m od gla vnog
pu ta), Ko ba tov ci, La kta {i. Te le fon: 065/740-
381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50
m (izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni.
Te le fon: 065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma,
Prnja vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779.
BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du
ili pla ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le -
fon: 065/363-203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci
bra }e Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le -
fon: 051/427-393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le"
30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po -
red asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000
KM. Te le fon: 065/516-927. BK
Placevi
48 ofekfmkb!2. 8. 2009. Oglasi
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red
Vrba sa u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma.
Te le fon: 066/358-920. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam plac u Sum bu lov cu 905 m
2
, ur ba -
nis ti ~ka sa gla snost i vo da, 1/1, za plac u Kan to -
nu Sa ra je vo, po go dno za gra dnju, sun ~a na stra na
uz put. Te le fon: 061/827-715. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi -
vni je te le vi zo re (di gi tal, 100 hz sli ka u sli ci...).
Te le fon: 051/216-969. BK
PRO DA JA
- Pro da jem re no la gu nu 1,9 ka ra van, g. p.
2003, bi je la bo ja, ne oca ri njen. Ci je na 6.500
evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem mer ce des 250 tur bo di zel ;99. go di -
na proi zvo dnje. Te le fon: 065/757-011. BK
- Pro da jem re no 11, g. p. '87, ben zin 1.7, re gis -
tro van do ju na 2009. Ci je na 980 evra. Te le fon:
066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW t5 fur gon, 2003. go di -
{te, 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}",
63 kW/85 KS, no si vost 1.200 kg, se rij ska opre -
ma, ci je na 25.000 KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se, 1990. g. p., re gis to van,
4x4. Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1,3 ben zin, g. p. '87, re -
gis tro van do fe bru ara 2010, ci je na po do go vo ru.
Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.600 ccm, g. p. 1981,
ne re gis tro van. Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem auto-cis ter nu za go ri vo, te glja~
MAN. Te le fon: 065/490-354, 065/633-589. BK
- Pro da jem golf 4, 2000. g. p., u odli ~nom sta -
nju. Mo `e za mje na za pa sat ili golf 5 uz do pla tu.
Te le fon: 065/403-491. BK
- Pro da jem golf 3, ben zi nac, crni, g. p. 1992,
re gis tro van go di nu da na, ci je na 6.000 KM. Te le -
fon: 065/582-345. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta -
nju, re gis tro van do okto bra 2009.
Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te -
le fon: 065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg.
do av gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000
KM. Te le fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p.,
ABS, ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon:
065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja.
Te le fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje -
tni i zim ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon:
065/169-916. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon:
065/345-132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je -
na po vo ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di -
{ta 6+1, '97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-
426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te,
re gis tro van go di nu da na, nov krov. Te le fon:
065/098-890. BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96.
g. p., sva opre ma. Te le fon: 065/645-876,
051/216-267. BK
- Pro da jem ford pu ma, g. p. '99, 8.000 KM. Te -
le fon: 065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re -
gis tro van, 1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 190 E,
"stra nac". Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem u di je lo vi ma mer ce des 124-200 di -
zel, "stra nac". Te le fon: 065/218-600. BK
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e, 22 go di ne,
`e lje la bi da joj se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka -
rac za ugo dne tre nut ke. Te le fon: 065/450-038,
065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a, s ko jom }e{ u`i va ti do
vrhun ca stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-
776. BK
PO NU DA
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va -
nje dje ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63.
BK
- [tam pa ri ji po tre ban ko mer ci ja lis ta za rad na
te re nu i gra fi ~ki di zaj ner, po tre bno po zna va nje
Co re la, Pho to sho pa i web di zaj na. Te le fon:
051/325-572. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la di je te. Te le fon:
066/301-304. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje.
Te le fon: 065/337-932. BK
PO TRA@ NJA
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili
nje go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma
u ze mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t s ram -
pom. Te le fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi -
ka sno i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja -
lu ka. Te le fon: 065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je,
na mje {ta ja, le `a je va i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te -
le fon: 051/281-470, 065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i
kva li te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon:
051/318-227. BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj,
is hra nu, nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le -
snih i dru gih oso ba. Uli ca Mi la na Ste vi lo vi }a
47, Ba nja lu ka. Te le fon: 051/308-017, 051/308-
022, 065/952-866. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le -
fon: 065/178-743, 065/785-769. BK
- Da jem in stru kci je iz ma te ma ti ke i fi zi ke
osnov ci ma i sre dnjo {kol ci ma. Te le fon: 065/820-
485. BK
- Po prav ljam gu me ne i PVC ~am ce, sve vrste
po vr{in skih ba ze na i jo gi du {e ke. Te le fon:
065/990-944. BK
- SOD "In ter kon to", da jem po vo ljno knji go vod -
stve ne uslu ge za ma le ra dnje, ma la i sre dnja pre -
du ze }a. Te le fon: 051/318-249, 065/321-812. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi -
sa ni pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li -
te tno. Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i
osno vne {ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon:
051/313-705. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me -
ni ugalj, bu kov bri ket i ogre vno drvo za cen tral -
no gri ja nje (bu kva i hrast) sa pre vo zom do va {eg
dvo ri {ta, mo `e i `i ral na upla ta. Te le fon:
065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la -
ci jom i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m {i ri na
1,20 m. Ka se mo `e te po gle da ti u pro daj nom
cen tru "Cen trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-
422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, 1994. go di na
proi zvo dnje, oca ri nje na, s udar nom ko ~ni com,
no si vost 2.000 kg. Te le fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-
021. BK
- Po slas ti ~a ri ma i sa lo ni ma vjen ~a ni ca po vo -
ljno pro da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne
tor te) u dvi je ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-
158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad ra se vin ter berg i slo -
ven ke, ve te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon:
051/580-851, 065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var,
mo gu }nost CO2 i ar gon skog va re nja, 220/380
vol ti, u ga ran ci ji. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je ek sklu zi vne stil ske ko `ne
gar ni tu re, bi vo lja ko `a, si vi tik drvo - ru ~ni rad.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij -
ski sto na raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon:
065/538-919. BK
- Pro da jem ek sklu zi vne po zi vni ce i cvje ti }e za
va {e vjen ~a nje. Te le fon: 066/300-884. BK
- Ot ku plju jem di je lo ve bi ci kla mar ke rog, to -
~ko ve i sre dnji po gon. Te le fon: 051/453-299,
066/491-540. BK
- Pro da jem dva pos ta klje na pro zo ra, dva o~u -
va na drve na ka u~a i fo te lje. Te le fon: 051/216-
358, 066/137-133. BK
- Pro da jem no vo hras to vo bu re 85 l, ter mo aku -
mu la ci onu pe}, ma li fri `i der go re nje i nov drve -
ni {ah. Te le fon: 051/216-358, 066/137-133. BK
- Pro da jem or ma ri} sa dva ogle da la sa stra ne
za ku pa ti lo, WC {o lju, umi va onik, tri ~e sme za
vo du i tu{-ba te ri ju sa cri je vom. Te le fon:
051/216-358, 066/137-133. BK
- Ku pu jem ga ra `u pod Star ~e vi com ili na Star -
~e vi ci, da je 1/1. Te le fon: 065/690-836. BK
- Pro da jem mla de ze ~e ve, Vrba nja, Ba nja lu ka.
Te le fon: 066/297-171. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka
proi zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra,
du `i na 1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700
mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te -
le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva gro bna mjes ta na Per du vo vom
gro blju u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi -
on. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji
gra |e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra
tim ber ~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i
ge ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400
o/min. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300
ba ra. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko -
va ne ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov -
~a ra sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon:
065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre -
se od se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem CD ~i ta~ za ra ~u nar, 10 KM. Mo -
del CD-ROM Dri ve, GCR-8520B. Te le fon:
065/614-842. BK
- Pro da jem na pa ja nje za ra ~u nar, 15 KM. Mo del
Al li ed Pre mi er, DR-B350ATX (max. 350 W) i mo -
del LPK9-42W (no vo). Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem knji gu "Mo dern auto mo ti ve mec -
ha nics", Ja mes E. Duffy, 990 stra ni ca, tvrdi po -
vez. Te le fon: 065/614-842. BK
- Cro pa id, pri ro dni an ti friz za vo }e, po vr}e i
cvi je }e, {ti ti do -7 ste pe ni Cel zi ju sa. Te le fon:
065/435-615. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350
KM. Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400
o/min., 200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, ci je na 12
KM/kg. Te le fon: 065/267-961. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Auto-dijelovi
Automobili
TV i video tehnika
Oglasi 2. 8. 2009. ofekfmkb 49
50 ofekfmkb!2. 8. 2009.
d gar Alan Po bio je ame ri ~ki pi sac i
kri ti ~ar i dio ro man ti ~arskog po kre -
ta. Naj po zna ti ji je po mis te rio znim i
je zi vim pri ~a ma. Je dan je od prvih
ame ri ~kih pi sa ca krat ke pri ~e, a
sma tra se izu mi te ljem de te ktiv skog
fi kti vnog `an ra. Po ku {a vao je da `i -
vi is klju ~i vo od pi sa nja, {to mu je kroz `i vot do no si lo
mno go te {ko }a.
Do bio je ime po je dnom liku iz [ek spi rov og "Kra-
lja Li ra", a otac ga je na pus tio ka da je bio mlad, dok mu
je maj ka umrla, ta ko da je odras tao kod D`ona i Fran sis
Ala n u Ri ~mon du, ali ga oni ni ka da ni su for mal no
usvo ji li. Po ro di ca se pre se li la u En gles ku 1815, gdje je
Ed gar i{ao u gi mna zi ju u Ir vaj nu, u [kot skoj, ali se
ubrzo vra tio po ro di ci u Lon don. Ta mo je u ^el ziju i{ao
u {ko lu do 1816. Po ro di ca se vra ti la u Ame ri ku 1820, a
na slije di li su ve li ko bo gat stvo. Na kon krat kog vre me na
na Uni ver zi te tu Vir d`i ni ja i voj ni ~ke ka ri je re ra zi la zi se
s po ro di com Alan. Izba ~en je zbog koc kar skih du go va,
{to ga je do ve lo u sva |u s D`o nom Ala nom, ko ji ga se
ta da odre kao. Pri dru`io se voj sci, la gav {i o svom ime nu
i starosti, a 1830. sti`e do "Vest Po in ta", ali je izba ~en
go di nu ka sni je zbog ne iz vr{a va nja du`nos ti.
Iz da va ~ka ka ri je ra mu je po ~e la vrlo skro mno, s
ano ni mnom ko le kci jom pje sa ma "Ta mer la ne and Ot her
po ems" 1827. Okre nuo se pro zi i pro veo ne ko li ko slje -
de }ih go di na ra de }i za `ur na le, stva ra ju }i sop stve ni stil.
O slje de }em pe ri odu Po ovog `ivo ta ma lo se zna, osim
da je 1833. `ivio s o~e vom ses trom u Bal ti mo ru. Na kon
{to je s krat kom pri ~om "Po ru ka u bo ci" osvo jio 50 do -
la ra, po ~i nje ka ri je ru pis ca. Nje gov rad ga je pri si lio da
se se li ne ko li ko pu ta. U Bal ti mo ru se 1835. o`e nio Vir -
d`i ni jom Klem, trinaestogo di{ njom ro |a kom, a 1845.
obja vio je pje smu "Ga vran", ko ja je do `i vje la auto mat -
ski us pjeh. @e na mu je umrla dvi je go di ne ka sni je od
tu ber ku lo ze, a on je po ~eo da pla ni ra iz da va nje sop stve -
nog `ur na la "The Stylus". Sla vna pje sma "Ana bel Li"
1849. po sve }e na je Vir d`i ni ji. Go di ne 1848, de pre si van
i u o~a ju, Po po ku {a va sa mo ubis tvo. Na kon to ga je po-
slije za ba ve na pu tu no voj za ru ~ni ci nes tao na tri da na.
Po ja vio se u vrlo ~u dnom sta nju u Bal ti mo ru, gdje je i
pre mi nuo 7. okto bra 1849. Sa 40 go di na je umro u Bal -
ti mo ru, a uzrok smrti je ne po znat, ali se po ve zu je sa
kon zu mi ra njem al ko ho la i dro ge.
Nje go va prva zbir ka, "Pri ~e iz Gro tes ke i Ara bes -
ke", po ja vi la se 1840. go di ne, a sadr`i je dno od nje go -
vih naj po zna ti jih dje la, "Pad ku }e A{e ro vih". U ra nim
~etrdesetim godinama 19 vijeka izla zi i "[ko ljka re va
prva knji ga", nje go vo naj pro da va ni je dje lo. Mra ~na po -
ema o iz gu blje noj lju ba vi "Ga vran" mu je ipak os ta la
naj po zna ti ja i do ni je la svjet sku sla vu kad je iz da ta
1845, a "Ubis tva u Rue Mor gue", te "Ukra de no pi smo",
ta ko |e iz tog pe ri oda, sma tra ju se Po ovim naj po zna ti -
jim kri mi nali sti ~kim ro ma ni ma.
Nje gov rad je uti cao na li te ra tu ru u Ame ri ci i svi -
je tu, po se bno u spe ci fi ~nim po lji ma kao {to su
kozmo lo gi ja i krip to gra fi ja. Mno ga nje go va di je la su
ka sni je vi |e na u ra zli ~i tim gra nama po pu lar ne kul tu -
re, fil mu, mu zi ci i te le vi zi ji. Mno ge nje go ve ku }e su
mu ze ji da nas.
Nje govi naj po zna ti ji ra do vi su go ti ~ki, a te ma s ko -
jom se su o~a vao bi la je smrt, uklju ~u ju }i efe kte de kom -
po zi ci je, sa hra ne i re ani ma ci je. Mno gi nje go vi ra do vi
su ra zma tra ni kao dio ro man ti zma i tran sce den ta li zma,
{to Po ni je vo lio. Osim ho ro ra, Po je pi sao sa ti re, hu mo -
res ke, a za ko mi ~ni efe kat ko ris tio je iro ni ju i ek stra va -
gan cu. Ta ko |e je vo lio nau ~nu fan tas ti ku.
Najve}i pjesnici
(6)
Pje sni ci
pos to je
od ka da
pos to ji
ci vi li za ci ja,
~ak pri je
ne go {to
je i sa mo
pi sa nje
izmi{ lje no.
Smi{ lja nje
pje sme je
je dna od
naj cje nje ni jih
ljud skih
vje {ti na
ko ja
zah tije va
ve li ki
ta le nat i
na da hnu }e.
Oni
izra `a va ju
svo ja
ra zli ~i ta
osje }a nja,
od lju ba vi
do mr`nje
i tu ge,
pre ko
sti ho va.
Oni
us pije va ju
da s ma lo
ri je ~i
pre ne su
ve li ka
osje }a nja.
Ne ki
tra gi ~no
i za vr{e
poput
nji ho vih
pje sa ma.
Ov dje
}e mo
se pri sje ti ti
ne kih
naj po zna ti jih
sti ho kl epa ca
kroz
is to ri ju
mi li Eli za bet Di kin son bi la je
ame ri ~ka pje sni ki na, ro |e na u
Am her stu, u us pje {noj po ro di ci s
ja kim dru{ tve nim ve za ma. @i vje la
je in tro ver tnim i osa mlje ni ~kim
`i vo tom. Na kon {to je stu di ra la na
Am her st aka de mi ji se dam go di na,
u svo joj mla dos ti ne ko vri je me je
pro vo di la i na Ma unt Ho ljok `en skim se mi na ri ma pri -
je ne go {to se vra ti la u po ro di ~nu ku }u. Lo kal no sta -
no vni{ tvo ju je sma tra lo ekscen tri ~nom i pos ta la je
po zna ta po sklo nos ti da no si bi je lu odje }u i da pri ma
gos te pro tiv svo je vo lje, a ka sni je je ~ak i na pu {ta la
pros to ri je gdje je bi lo pu no lju di.
Mno ga nje na pri ja telj stva su se za sni va la ugla -
vnom na do pi si va nju.
Iako je bi la plo dan pi sac, ma nje od de set nje nih
bli zu 180 pje sa ma objav lje no je za vri je me nje nog `i -
vo ta. Taj rad se obi ~no ukla pao u kon ven ci ona lna po -
ezij ska pra vi la tog vre me na.
Nje na po ezi je je ina ~e bi la uni ka tna za to vri je -
me. Sas to ja la se od krat kih li ni ja, ti pi ~no im je ne d -
osta jao na slov i ~es to je ko ri {te na is kriv lje na ri ma
kao i ne kon ven ci onal na interpun kta ci ja.
Mno ge od nje nih pje sa ma su se ba vi le te ma ma
smrti i bes mrtnos ti.
Iako su mno gi nje ni po zna ni ci bi li upo zna ti sa
njenim pi sa njem, ni ko do nje ne smrti 1886, ka da je
La vi nija, nje na mla |a ses tra, ot kri la pje sme ni je se
usu dio da ih obja vi.
Nje na prva ko le kci ja po ezi je objav lje na je 1890.
Kom ple tna i us pje {na ko le kci ja bi la je dos tu pna prvi
pu t 1955, ka da su "Pje sme Emi li Di kin son" objav lje -
ne od strane To masa H. D`on so na.
Uprkos lo {im kri ti ka ma i skep ti ci zmu u nje no
vri je me, da nas Emi li sma traju je dnom od naj va `ni jih
ame ri ~kih pje sni kinja.
Nje na op sje dnu tost smr}u po ~e la je ka da joj je
ro |a ka So fi ja Ho land, s ko jom je bi la blis ka, bo lo va la
od ti fu sa i umrla 1844, ~i me je Emi li os ta la tra uma ti -
zo va na. Pos ta la je me lan ho li ~na ka da su je ro di te lji
po sla li u Bos ton na opo ra vak.
Ka da je ima la 18 go di na, upo zna la se s advo ka -
tom Ben d`a minom Fren klinom Nuj tnom, ko ji joj je
otvo rio ne ke vi di ke i upo znao je sa pi sa njem Vi li jama
Vor dsvor ta.
Na nju ni je uti ca la sa mo Bi bli ja, ve} i po pu lar na
li te ra tu ra, po put Li di je Ma ri je i D`jen Ej re, a i Vi li -
jam [ek spir je ta ko |e imao uti caj na nje no pi sa nje.
Nas ta vi la je pi sa ti sve do smrti, ali je re kla ses tri
da spa li sve nje ne pa pi re.
La vi ni ja, ko ja se ta ko |e ni ka da ni je uda va la, os -
ta la je s njom sve do kra ja i na kra ju je spa li la kao {to
je obe }a la ve }i nu pje sma, ali je ka sni je pro na {la dru -
gu ko le kci ju, ko ju je da la na obja vljivanje. Emi li je
sa hra nje na u bi je lom kov ~e gu s he lio tro pom mi ri sa
va ni li je.
Prva ko le kci ja pje sa ma iza {la je ~e ti ri go di ne na -
kon smrti.
Prva pje sma "Ni ko ne zna ovu ma lu ru `u" je iza -
{la bez nje ne do zvo le, a za vri je me nje nog `i vo ta
objav lje ne su jo{ "Zmi ja", "Si gur ni u nji ho vim ala -
bas ter oda ja ma" i "Za la zak sun ca" te jo{ ne ke.
Prvo pos thu mno iz da nje ima lo je ve li ki us pjeh i
{tam pa no je u 11 iz da nja u dvi je go di ne. Dru ga se ri ja
iza {la je 1891. a tre }a 1896.
Izme |u 1914. i 1929, nje na ro |a ka je da la na
obaj vljivanje no vi se ri ju neo bjav lje nih pje sa ma. Sva
iz da nja kra jem 19. vi je ka i u prvoj po lo vi ni 20. vi je ka
su sadr`ava la zna tne pre prav ke izvor ni ka.
Tek je 1955. iz da ta zbir ka "The Po ems of Emily
Dic kin son" u tri svezka, ko ja sadr`i pje sme u izvor -
nom obli ku, s nes tan dar dnim ko ri {te njem ve li kih slo -
va, in ter pun kci je i broj nim crta ma i elip sa ma.
Emi li Di kin son
"Ana bel Li" 1849. po sve }e na je
Vir d`i ni ji, a go di ne 1848, de pre si van
i u o~a ju, po ku {a va sa mo ubis tvo. Na kon
to ga je poslije za ba ve na pu tu no voj
za ru ~ni ci nes tao na tri da na. Umro je
sa 40 go di na u Bal ti mo ru
Ed gar Alan Po
Da tum i mjes to ro |e nja: 19. ja nu ar 1809.
u Bos to nu. SAD
Da tum i mjes to smrti: 7. okto bar 1849.
u Ba| t| mor. SAD
Pra vac: Po man t| zam
Naj po zna ti ja pje sma: Ga vran
Da tum i mjes to ro |e nja: 10. de cem bar 1830.
u Am her stu. SAD
Da tum i mjes to smrti: 15. maj 1886.
u Bos to nu. SAD
Pra vac: Tran sce den ta| n|
Naj po zna ti ja zbir ka pje sa ma: Pje sme Em| ||
D| k|n son
E
E
Nje na po ezi ja je ina ~e bi la uni ka tna
i sas to ja la se od krat kih li ni ja, a ti pi ~no
im je ne do sta jao na slov i ~es to je
ko ri {te na is kriv lje na ri ma kao i
ne kon ven ci onal na interpunkcija
Ame ri ~ki pis ci ko ji su
vo lje li mra ~ne te me
2. 8. 2009. ofekfmkb 51
SUDOKU
O||j |qre
je da
po pu n| te
pra zna
po |ja ta ko
da u
sva k| red.
ko |o nu |
m| n|-kva drat
za p| se te
bro je ve
od 1 do 9.
Pr| to me
ne sm| je
do c| do
po nav |ja nja.
Te{ko
Srednje te{ko
8 3 9
4 7 1
6 8 2
2 7
5 2 8 3
8 5
4 5 2
6 7 4
9 1 4
7 5 9
9 2 4 6 7 8
6 5
2 1
4 3 2 8
2 3
6 3
4 3 5 7 1 6
7 6 4
Na dana{nji dan Po ~eo
Ilin den ski
us ta nak
1903.
Ilin den ski us ta nak je
naj ve }i i naj zna ~aj ni ji
do ga |aj u is to ri ji Ma -
ke do ni je, to kom ko jeg
je stvo rena Kru {ev ska
re pu bli ka. Po ~eo je na
da na{ nji dan 1903. go -
di ne. Vo |en je pro tiv
Oto man skog car stva za
oslo bo |e nje Ma ke do ni -
je i Odrin ske Tra ~ke od
osman ske vla da vi ne.
Us ta nak je po ~eo na
pra vo sla vni vjer ski pra -
znik Sv. Ili ju, a or ga ni -
zo va la ga je Taj na
ma ke don ska-odrin ska
re vo lu ci onar na or ga ni -
za ci ja. Me |u tim, tur ske
vlas ti spro ve le su ve li -
ku kon tra ofan zi vu, na -
kon ~e ga je us ta nak
ugu {en u krvi. Re pu bli -
ka se odr`a la sve ga 11
da na. Spa lje no je
12.400 ku }a, 70.836
lju di je os ta lo bez do -
ma, a iz Ma ke do ni je je
iz bje glo 30.000 lju di,
dok je ubi je no 8.816
lju di, `e na i dje ce.
Ita li jan ski oper ski te nor En ri -
ko Ka ru zo, pro slav lje ni izvo |a~
dje la \u ze pea Ver di ja i \a ko ma
Pu ~i ni ja i ita li jan skih kan co na,
umro je na da na{ nji dan 1921. go -
di ne.
Ka ru zo se sma tra za je dnog
od naj ve }ih te no ra u is to ri ji ope re
i je dnim od prvih pje va ~a ko ji je
sni mio gra mo fon sku plo ~u. Iako
je bio je dan od naj ve }ih te no ra
svih vre me na bio je odbi jen na
prvoj audi ci ji u ope ri svog ro dnog
gra da Na pu lja. U prvim go di na ma
nje go ve ka ri je re po dr`a vao ga je i
cije nio ve li ki di ri gent mi lan ske
Ska le, Ar tu ro Tos ka ni ni. Po sli je
prvih ot pje va nih pred sta va u ovoj
oper skoj ku }i za grlio ga je i re kao:
"Ako ovaj Na po li ta nac nas ta vi
ova ko da pje va, cio svi jet }e o nje -
mu go vo ri ti".
Za is ta, Ka ru zo je pje vao na
svim po zor ni ca ma svi je ta, od Ru -
si je, pre ko Ju `ne Ame ri ke, do Me -
tro po li te na i Ko vent Gar de na. Od
1904. je prvi te nor ope re Me tro po -
li tan u Nju jor ku. Os tva rio je re -
per to ar od 67 ulo ga lir skog i
dra mat skog `an ra i bio uzo ran in -
ter pre tet ve ris ti ~kih ope ra, a pje -
vao je i ita li jan ske kan co ne.
Maj stor je kla si ~nog vo kal nog sti -
la i te hni ke, a fas ci ni rao je svo jim
so nar nim izra `aj nim gla som, je -
din stve nim po bar {u nas toj me ko }i
tim bra.
Za vri je me izvo |e nja ope re
"Lju ba vni na pi tak" de cem bra
1920. go di ne, po ~eo je da krva ri.
Krvlju je na ta pao pe {kir za pe {ki -
rom, ko je su mu do da va li iza sce -
ne. @e lio je da za vr{i pred sta vu, ali
je mo rao pre ki nu ti na zah tjev di re -
kto ra ope re. Po sli je ne ko li ko mje -
se ci, umro je u 48. go di ni `i vo ta.
Go di ne 1987. pos thu mno je na gra -
|en "Gre mi jem" za `i vo tno dje lo.
5 8 7 3 1 2 4 6 9
2 9 3 5 6 4 8 7 1
4 1 6 9 8 7 3 2 5
3 2 9 6 4 5 1 8 7
7 5 1 2 9 8 6 3 4
8 6 4 1 7 3 9 5 2
1 4 8 7 5 6 2 9 3
6 7 2 4 3 9 5 1 8
9 3 5 8 2 1 7 4 6
6 8 4 7 1 5 3 9 2
9 5 1 2 4 3 6 7 8
3 2 7 8 9 6 5 1 4
2 6 8 1 3 7 9 4 5
7 4 3 5 6 9 2 8 1
5 1 9 4 8 2 7 6 3
1 9 6 3 2 8 4 5 7
4 3 5 9 7 1 8 2 6
8 7 2 6 5 4 1 3 9
Umro Enriko Karuzo
Zdrava ishrana sa mnogo povr}a, vo}a i ribe
Ljetni plodovi
za paklene
vru}ine
Ka ru zo se sma tra
za je dnog od naj ve }ih
te no ra u is to ri ji ope re
Pripremio: D. PAVLOVI]
Plodovima koje daje ljeto, kao da se pobrinulo da
nam olak{a razmi{ljanje o pripremi hrane. Zbog
vru}ina nismo raspolo`eni za te{ku hranu, a ujedno to
je prilika za kreativnost u kuhinji bez tro{enja mngo
vremena. Svakoga dana za pola sata mo`ete pripremiti
druga~iji, ukusan, zdrav i lagan ru~ak.
Nije lo{e ni malo promijeniti navike, posebno ako
ste na odmoru. Pasulj, punjene paprike i sarmu ostavite
za hladnije dane, a umjesto da u podne uz ru~ak sku-
vate i sebe, glavni obrok pomaknite u predve~e, ali zato
zdravo i obilno doru~kujte, a tokom dana jedite lagane
salate, svje`e vo}e i povr}e. Odlu~ite li se za ve~eru
kao glavno jelo, neka to ipak ne bude kasno. Uostalom,
mnogi ka`u da ljeti `elju za jelom osje}aju tek kad
malo popusti sparina.
Integralna tjestenina, ri`a, kukuruz, vo}e i povr}e
u razli~itim bojama uz vrlo male koli~ine mesa, peradi
ili velike koli~ine ribe garantova}e dovoljnu koli~inu
bjelan~evina i ugljikohidrata, s malo masno}a i puno,
puno va`nih vitamina, minerala...
[to se ti~e tehnika kuvanja, zbog vru}ine }emo
`eljeti {to kra}e ostajati u kuhinji, pa }emo posezati za
brzim tehnikama za kojima ljetni plodovi naprosto
`ude. Pripremite hrskavo, kratko pirjano povr}e, lagane
povrtne supice od sitno sjeckanog, ribanog ili mikse-
rom usitnjenog povr}a, lagane umake s puno para-
dajza...
Bobi~asto vo}e ljekovito je i ukusno, a kako mu je
sezona kratka, svakoga dana probajte barem malo ku-
pina, malina, borovnica, ribizla... Sli~no je i sa smo-
kvama, koje imamo prilike jesti gotovo isklju~ivo na
ljetovanju. Pripremiti kola~e, kreme, frapee, sladolede i
ostala slatka jela od spomenutog vo}a, ali kao izazov
predla`emo specijalitete francuske kuhinje, salatu od
lagano rastopljenog kozjeg sira s malinama i svje`im
smokvama. Volite li slatko-kisele kombinacije, idealan
je medni dresing za salate.
Dinje su vo}e koje se tradicionalno poslu`uje s
pr{utom, ali ih nalazimo i u drugim receptima za slana
jela. Sjemenke dinje nemojte baciti, nego ih osu{ite i
pojedite same ili dodajte jelima koja ina~e pravite sa
sjemenkama. Uz hladnu dinju, lubenica je mnogima
ljeti najdra`i izvor osvje`enja.
Kad ste na moru, prioritet dajte ribi, u ve}im gra-
dovima unutra{njosti mo`ete je nabaviti cijele godine,
ali ako ste iz manje sredine, ljetovanje je gotovo jedini
na~in da se dovoljno nakupite `ivotinjskih bjelan~evina
koje ne poti~u od bi}a koje je `ivjelo u kavezu.
Tokom dana jedite lagane salate,
svje`e vo}e i povr}e
52 ofekfmkb!2. 8. 2009.
Sport
Po raz bh.
ka det ki nja
@en ska ka det ska ko {ar ka {ka re -
pre zen ta ci ja BiH pre trpje la je prvi
po raz na Evrop skom prven stvu
Dvi zi je B, ko je se igra u Ta li nu
(Es to ni ja). Bo lja od na {e re pre -
zen ta ci je bi la je Dan ska re zul ta -
tom 79:49. U re do vi ma bh.
ka det ki nja naj bo lju par ti ju pru `i la
je Kris ti na Sur lan, ko ja je us pje la
uba ci ti 11 po ena, dok je Ana Se -
ilund sa 21 pos ti gnu tim po enom
pre dvo di la po bje dni ~ku eki pu.
Bh. igra ~i ce ju ~e ra{ njeg ta kmi -
~ar skog da na bi le su slo bo dne,
dok su si no} sna ge od mje ri le Lu -
ksem burg i Bu gar ska, odno sno
Slo ve ni ja i Dan ska.
O.Z.
Hrva ti svjet ski
{am pi oni
Ru kome tna re pre zen ta ci ja
Hrvat ske sla vi la je na Svjet skom
prven stvu za igra ~e do 19 go di na.
Ona je u fi na lu u Tu ni su savla da la
Island sa 40:35, a pre dvo dio je
Ma ri no Ma ri} sa de vet go lo va. Po
{est po go da ka pos ti gli su Ve dran
Hu|, Lo vro [prem i Ni ko la [pe -
li}. U bor bi za bron za nu me da lju
[ve |a ni su po bi je di li do ma }i na
tur ni ra se le kci ju Tu ni sa sa 30:27.
Vijesti
Izgubila
Jan ko vi }e va
Srpska te ni ser ka Je le na Jan -
ko vi} (~et vrti no si lac) po ra `e -
na je u ~et vrtfi na lu 700.000
do la ra vri je dnog tur ni ra u
Sten for du. Bo lja od nje bi la je
Fran cus ki nja Ma ri on Bar to li
(8) i sla vi la sa 3:6, 7:6 (3), 6:3
po sli je dva sa ta i 39 mi nu ta
igre. Jan ko vi }e va je u dru gom
se tu pro pus ti la pet brejk {an si,
ima la je i dvi je me~-lop te.
Prvi fa vort tur ni ra Se re na
Vi li jams iz gu bi la je od Aus -
tra li jan ke Sa man te Sto sur
(2:6, 6:3, 2:6), ko ja je no }as u
po lu fi na lu igra la sa Bar to li je -
vom. U dru gom po lu fi na lu
sas ta le su se Rus ki nja Ele na
De men ti je va (3) i Ame ri kan -
ka Ve nus Vi li jams (2). Vi li -
jam so va je sa vla da la Rus ki nju
Ma ri ju [a ra po vu (6:2, 6:2), a
De men ti je va Da ni je lu Han tu -
ho vu iz Slo va ~ke (6:2, 6:4).
Hrvat Ivan Lju bi ~i} iz gu bio
je od Jir ge na Mel ce ra (4) u
~et vrtfi na lu tur ni ra u Uma gu
(na gra dni fond 450.000 evra).
Aus tri ja nac je sla vio sa 4:6,
7:6 (3), 6:3 u su sre tu u ko jem
je Lju bi ~i} pro pus tio ~e ti ri
me~-lop te.
Ame ri ka nac Taj son Gej sla vio je u po slje dnjoj
pro vje ri uo~i Svjet skog prven stva, a 100 me ta ra na
Su per gran pri mi tin gu u Stok hol mu is tr~ao je za
9.79 se kun di.
[am pi on iz 2007. go di ne tr~ao je s vjetr om u le |a
(2,6 me ta ra u se kun di), ta ko da re zul tat ne }e bi ti za bi -
lje `en zva ni ~no, ali bez ob zi ra na to pot vrdio je da je u
odli ~noj for mi i da }e svjet ski re kor der Use in Bolt sa
Ja maj ke ima ti ve li kog pro ti vni ka u Ber li nu.
O~e ki va lo se da }e Gej u Stok hol mu ima ti
naj ve }eg kon ku ren ta u Asa fi Pauelu, ali je atle ti ~ar sa
Ja maj ke bio tre }i (9.98). Dru go mjes to u pe tak na ve ~e
za uzeo je Ame ri ka nac Der vis Pa ton (9.95).
"Da sam do bar bi lo je ja sno i pri je ove trke, ali me
ve seli da sam ova ko do bar", re kao je Gej na kon trke.
Svjet ska prva ki nja, Ame ri kan ka Eli son Fe liks, je
na 200 me ta ra is tr~a la naj bo lji ovo go di{ nji re zul tat
(21.88 se kun di) i za re kord mi tin ga do bi la di ja mant.
Ona je po bi je di la is pred De bi Fer gu son-Me ken zi sa
Ba ha ma (22.23) i Ke ron Stju art sa Ja maj ke (22.72).
Ka na |an ka Pri si la Lo pes-[lip je sla vi la na 100 m s
pre po na ma (12.51), a prva mjes ta za uze li su i olim pij -
ski po bje dni ci Nor ve `a nin An dre as Tor kil dsen u ba ca -
nju ko plja (86,85 m) i Ku ba nac Dej ron Ro bles (13.11)
na 110 m s pre po na ma. Biv {i olim pij ski po bje dnik
Ame ri ka nac D`e re mi Vo ri ner tri jum fo vao je na 400
me ta ra (44.83).
Svjet sko prven stvo u Ber li nu bi }e
odr`a no od 15. do 23. av gus ta.
Atlet ski mi ting u Stok hol mu
Taj son Gej
naj br`i
Ha san Sa li ha mi d`i}, biv {i fu -
dbal ski re pre zen ta ti vac BiH,
pos ti gao je u pe tak na ve ~er gol
odl u ke u me ~u i zme |u Ju -
ventu sa i Re ala u po lu fi na lu
ovo go di{ njeg "Ku pa mi ra" u
[pa ni ji.
Vi {es tru ki ita li jan ski prvak sla -
vio je re zul ta tom 2:1. Vo de }i gol
za Ita li ja ne pos ti gao je Fa bio Ka -
na va ro, ko ji je ovog lje ta pre {ao
iz Re ala u re do ve To ri ne za, dok
je izje dna ~e nje Re alu do nio naj -
sku plji igra~ na svije tu Kris ti ja no
Ro nal do iz pe na la. Igra ~em uta -
kmi ce pro gla {en je Ju ven tu sov
ve zni igra~ Ma uro Ka mo ra ne zi.
To ri ne zi, ko ji su u ovom me ~u
igra li bez la k{e po vrije |e nog Di -
ega, igra }e fi na le tur ni ra da nas,
na se vilj skom "Olim pi ku", pro tiv
As ton Vi le. Bir min gem ski klub
je u prvom po lu fi na lu, igra nom u
Ma la gi, po bi je dio Por to 2:1, iako
su Por tu gal ci od 69. mi nu ta, ka -
da je is klju ~en Emil Hes ki, igra li
sa igra ~em vi {e.
O.Z.
Sa li ha mi d`i} odlu ~io
Eli son Fe liks is tr~a la
naj bo lje vri je me se zo ne
Mi si mo vi}
i D`e ko stri jel ci
Zvjez dan Mi si mo vi} i Edin D`e ko, fu dbal ski re pre zen ta tiv ci BiH,
pos ti gli su go lo ve za Vol fsburg u uta kmi ci DFB ku pa pro tiv nje ma -
~kog tre }e li ga {a Ve he na (4:1).
Aktu el ni bun de sli ga {ki prva ci su gol Ve he na na ~e li u 25. mi nu ti ka da
je stri je lac bio Bra zi lac Gra fi te. ^e ti ri mi nu te pri je kra ja Mi si mo vi} je
po go dio na asis ten ci ju D`e ke, da bi dru gi naj bo lji stri je lac Bun de s li ge
za pro {lu se zo nu re zul tat na 3:0 po vi sio u 51. mi nu ti. Za dnji po go dak
za "Vu ko ve" pos ti `e Mi si mo vi}. Eki pa Ve he na je us pje la ubla `i ti po bje -
du u 62. mi nu ti.
Vol fsburg je u pe tak do bio po ja ~a nje na kon {to je Oba fe mij Mar tins
po tpi sao ~e tvo ro go di{ nji ugo vor. Mar tins je do {ao iz Nju ka sla.
O.Z.
To ri ne zi }e da nas
u fi na lu "Ku pa mi ra"
igra ti s As ton Vi lom
[am pi on
iz 2007.
go di ne
tr~ao je
s vje trom
u le |a, a
za bi lje `io
je vri je me
od 9.79
se kun di
Asa fa Pauel
i Taj son Gej
FO TO AFP
2. 8. 2009. ofekfmkb 53 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Sun ~a no
Ü Bo sn| | Her ce -
qo v| n| da nas se
o•e ku je pre te zno
sun •a no vr| j e me.
Ju tar nja tem pe ra tu -
ra vaz du ha uq| a -
vnom od 16 do 21.
na j u qu do 26.
dne vna od 31 do
37 ste pe n| Oe| z| ju -
so v|h.
Utorak
,36
p
D
,28
p
D
Max.
Min.
,47
p
D
,28
p
D
,37
p
D
,28
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Ponedjeljak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+32
o
C
+36
o
C
+33
o
C
+34
o
C
+30
o
C
+36
o
C
+35
o
C
+35
o
C
Srijeda
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
Sva |a oko
16-go di{ nja ka
Fran cus ki dru go li ga{ Avr
`es to ko je re ago vao na odlu -
ku en gles kog prvo li ga {a
Man ~es ter ju naj te da da do ve -
de 16-go di{ njeg Pa ula Po gbu,
je dnu od naj ve }ih fran cus kih
na da, i oci je nio je po tez En -
gle za kra |om.
Po gba je ve zan ugo vo rom i
mo ra da os ta ne u klu bu, ali
igra~ i nje go vi ro di te lji odbi -
ja ju da se dr`e pra vi la, jer im
je Man ~es ter po nu dio ogro -
man no vac ka ko bi Fran cuz
pre {ao u En gles ku.
Alonso
bli zu
odlas ka
Izvo ri blis ki ma drid skom
Re alu tvrde da je ]a bi
Alon so ko rak do po tpi si va -
nja ugo vo ra s naj tro fej ni jim
svjet skim klu bom, objavili
su svjetski mediji.
Upra ve Li ver pu la i Re ala
na vo dno su se do go vo ri le o
Alon so vom pre las ku u "kra -
ljev ski klub", a tran sfer bi
tre ba lo da bu de vri je dan oko
35 mi li ona evra.
S tim nov cem "red si" }e
po ku {ati da iz Va len si je do -
ve du Da vi da Vi lju. [pan -
skom na pa da ~u san je bio
da ka ri je ru nas ta vi u Re alu
ili Bar se lo ni i zbog to ga je
odbio pre la zak u Man ~es ter
ju naj ted. Sad ga Fer nan do
To res na go va ra da do |e u
En gles ku, u nje gov Li ver -
pul.
Vijesti
Me te oro pa te }e se pri jepo dne osje }a ti ugo dno. U dru gom di je lu da na, pod uti -
ca jem izra zi to vi so kih tem pe ra tu ra, kod osje tlji vih oso ba mo glo bi do }i do po -
ja ~a nja te go ba, te sto ga ne tre ba da pre tje ruju s akti vnos ti ma.
Ni je mac Mi ha el [u ma her go to vo da se jo{
ni je ni vra tio na sta zu For mu le 1, a ve} se su -
o~io sa is tra gom Me |u na ro dnog auto mo bil -
skog sa ve za (FIA).
FIA te re ti se dmos tru kog prva ka svi je ta da je
tes ti rao bo lid na gu ma ma ko je Fe ra ri ko ris ti u ovoj
se zo ni, {to po pra vi li ma ni je do zvo lje no. [u ma her
je na vo dno tes ti ra nja oba vio na sta zi u Mu |e lu u
Fe ra ri ju iz 2007. go di ne, a izja vio je da je vo zio na
gu ma ma iz GP2 se ri je. Ipak, por tpa rol ka FIA ju ~e
je pot vrdi la za bri nu tost zbog gu ma ko je su ko ri -
{te ne na Fe ra ri ju 2007, a ko jeg je vo zio [u ma her
to kom tes ti ra nja, ta ko da }e bi ti po kre nu ta is tra ga.
[u ma her se u For mu li 1 vra }a na kon
tri go di ne pa uze, a trku bi tre ba lo da vo zi 23. av -
gus ta ka da je na pro gra mu trka u Va len si ji. Ni ja -
mac je pris tao da za mi je ni u Fe ra ri ju Fe li pea
Ma su, ko ji je za do bio te `e po vre de na pos lje-
dnjoj trci F1 {am pi ona ta ko ja je vo `e na u Ma |ar -
skoj.
U pe tak na ve ~e sti gla je do bra vi jest za sve
iz For mu le 1, kao i za one ko ji vo le ovaj sport.
Pred sta vni ci FIA, Udru `e nja ti mo va (FO TA) i
Ber ni Ek lston, zva ni ~ni vla snik ko mer ci jal nih
pra va, po tpi sa li su "Spo ra zum skla da" ~ime je
okon~an vi {e mje se~ni spor izme |u FIA i FO TA
nas tao oko pri je dlo ga no vih pra vi la. Ne ke eki pe su pri -
je ti le i na pu {ta njem F1. Ovim spo ra zu mom je do 31.
de cem bra 2012. go di ne stro go de fi ni san na~in po dje le
za ra de od ko mer ci jal nih pra va.
Po tpis na ugo vor sta vi li su i pred sta vni ci
tri no ve eki pe (USF1, Cam pos Me ta i Ma nor GP), dok
je BMW-u omo gu}eno po tpi si va nje do 5. av gus ta na -
kon ~ega, uko li ko ne po tpi {u, nji hov po vra tak u F1 ne}e
bi ti mo gu}.
"Osim to ga, kao {to je do go vo re no u Pa ri zu 24. ju -
na 2009. go di ne, ti mo vi su u{li u spo ra zum o ogra ni ~e -
nji ma, ko ji ima za cilj da se tro {ko vi vra te na ni vo iz
de ve de se tih go di na", obja vi la je FIA.
Uo~i nas tav ka {am pi ona ta For mu le 1
[u ma her pod is tra gom
Pred sta vni ci
FIA i FO TA i
Ek lston
po tpi sa li
"Spo ra zum
skla da"
Su ma her j e
po sje t|o po vre de noq
Ma su u bo| n| c| u Ma -
dar skoj. qdje se 28-
qo d| s nj | Bra z| | ac
opo rav |ja od po s|je -
d| ca ne sre ce na sta -
z| Hun qa ro r| nq .
D| no A| tman. po ro d| -
•n| do kt or Fe | | pea
Ma se. sa op st|o je da
se Bra z| | ac osj e ca
do bro | da je nes tr-
p|j|v da se vra t| ku c|.
On je |zja v|o da ce
se auto mo b| | | s ta u
po ne dje |jak vra t| t| u
do mo v| nu pr| va tn|m
av| onom.
Ma sa
se vra }a
ku }i
FIA te re ti
Ni jem ca da je
tes ti rao bo lid na
gu ma ma ko je
Fe ra ri ko ris ti u
ovoj se zo ni, {to
po pra vi li ma ni je
do zvo lje no
Mi ha el [u ma her
FO TO AFP
54 ofekfmkb!2. 8. 2009.
MRE @A PLUS
11.30 Se za m| stre et. dje • j| pro qram.
12.00 Ju ra |z dzun q|e. crta n| í||m. 13.00
Odmo r| se. za s| u z| o s| . se r| j a. 13.45
Wa| |a ce | Gro m|t. 15.15 Dzej m| kod
ku ce. zab. pro qram. 20.00 Üb|s tvo
u snu. 22.00 Üzor no po na sa nje.
23.50 Sport cen tar
BN
05.35 Mu z| •k| |z|oq. 07.00 Hra na | v| no.
08.00 Sv| jet Pe no mea (r). 09.30 Sa Kra j| -
sn| c| ma po Kra j| n|. re por ta za. 10.00 Se |o.
em| s| ja za po |jo pr| vre dn| ke. 10.30 Jv ko -
merc: Ovr•ak na sat. 12.00 Za v| •a ju. m| ||
ra ju. 13.15 Me qaso und. 14.00 Mu z| •k|
|z|oq. 15.00 Lje tno po po dne. muz. pro -
qram. 19.30 BN mo n| tor. 20.05 Pra va
stvar. 21.05 Pat ko j| se mo qao |z bje c|.
dok. í||m. 22.00 S|u •aj n| par tne r|. 23.30
Ka m| on dz| je. 01.00 Sa te ||t sk| pro -
qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.05 Z| -
k| na sa re n| ca. 11.05 D| zn| na PTS. 12.43
Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram. 13.00
Dne vn|k. 13.15 Sport p|us. 13.30 Ba| kan -
skom u|| com. zab. pro qram. 14.10 vre me
je za be be. zab. pro qram. 15.00 ves t|.
15.50 vruc ve tar. se r| ja (r). 16.45
Do v| de nja u O| ka qu. 18.27 Sa sv|m pr| ro -
dno. re por ta za. 19.00 S|a qa || ca. kv|z.
19.30 Dne vn|k 2. 20.05 vruc ve tar. se r| ja.
21.00 Lju bav u Ho up Spr|n qsu.
23.00 ves t|. 23.05 Bek stvo |z za tvo ra. se -
r| ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Eqz|t: Naj tv|s.
01.10 Eqz|t: Aír| ka bam ba ata. 02.10 ves t|.
02.14 vruc ve tar. se r| ja (r). 03.03. 03.45
Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram (r). 04.03
Ba| kan skom u|| com. zab. pro qram. 05.03
S|a qa || ca. kv|z (r). 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 P| smo-q|a va. pu to -
p|s. 09.55 Orta n| í||m. 10.00 Ü na sem ata -
ru. em| s| j a o po | j o pr| vre du. 11.00
B|e s| me tar. se r| ja. 12.00 Pa d|o na Tv.
13.05 Sve zna || ca. kv|z. 14.00 Te |e sop.
15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m.
16.30 Kv|z zna nja. kv|z. 18.00 Mar ke t|nq.
19.30 Dne vn|k PTS 2. 20.30 Pre q|ed se -
dm| ce. |ní. pro qram. 21.00 Do kaz stva ra -
nja. nau •n| pro qram. 22.00 lza zo v| |s t| ne.
do kum. í||m. 23.00 Na ro dna mu z| ka uz
SMS •at. 00.00 Erot sk| pro qram
TV HA JAT
07.00 Moj dom. 07.30 Ben 10. crta n| í|| -
mo v|. 09.30 Mas ken ba|. dje •j| pro qram.
11.30 Ü|| ca Se zam. dje • j| pro qram. 12.00
Ju ra bje z| od ku ce. crta n| í||m. 13.00
Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja. 13.45 FlLM
Wa| |a ce | Gro m|t. 15.15 Go || ku har - Dzej -
m| O|| ver. 17.40 Ha jat pro duct| on. zab.
pro qram. 18.00 G|am B|am. za ba vn| pro -
qram. 19.00 v| jes t| u 7. 19.31 Ha jat sport.
20.00 Üb|s tvo u snu. 22.00
Üzor no po na sa nje. 23.50 v| jes t|. 23.55
Sport cen tar. 00.00 . 01.30 Ha jat
pro duc t| on. 02.00 v| jes t| u 7. 02.30 Ha jat
sport. 03.00 G|am B|am. zab. pro qram.
03.20 Moj dom. 04.00 Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
07.00 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 07.30
Andy P|c hter. se r| ja. 08.00 v| jes t|. 08.00
Pro qram za dje cu. 11.00 Oba ve zan smjer.
dok. pro qram. 11.30 Ja vn| aqent 033.
12.00 v| jes t|. 12.10 B|o qra í| je. zab. pro -
qram (r). 13.00 Evrop sk| re q| on - Kan ton
Sa ra je vo. |ní. pro qram (r). 15.00 B| zn|s
ma qa z|n. 15.30 Pro qram za m|a de. 17.00
v| jes t|. 17.05 Mo der n| zoo-vrto v|. dok. se -
r| ja. 17.50 Orne knj| qe. se r| ja (r). 18.12 Ju -
|| j| na knj| qa. zab. pro qram. 18.30 Dne vn|k.
19.00 Pro qram za dje cu. 20.15 ve || ka n| v| -
je ka. dok. pro qram. 21.00 v| jes t|. 21.10
Sa ra je vo Art. 21.40 Me tro nom. mu z| •k|
pro qram. 22.05 . 23.45 Auto sop
RTV USK BI HA]
09.35 v| jes t|. 09.40 Mu z| •k| pro qram.
GJMN
GJMN
GJMN GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
N. Geo grap hic 21.00
Kung Fu ubi ce,
dok. pro gram
Üpo znaj te se sa de set naj -
smrto no sn| j|h kunq íu oruzja
sv|h vre me na | ot kr|j te taj ne
nj| ho ve |zra de u ovoj pr| •| o
vrhun skom k| nes kom ubo j| -
tom stro ju.
Lju bav se vra }a,
film
G|u mac Lu ka F|o r|o na í|| -
mskom je se tu ka da. u na pa du
b| je sa. po •ne po vra ca t| krv.
Trkom u naj b||zu bo| n| cu, sn| ma -
nje se pre k| da. a •|a no v| ek| pe |z -
mje nju ju se uz nje qo vu pos te |ju.
Preporu~ujemo
BHT1
06.00 T| to crve no | crno.
dok. pro qram
07.00 Sv| raj ne sto
na ro dno
07.30 Zdrav |je je || jek
08.00 v| jes t|
08.10
10.00 v| jes t|
10.05 Ü| tra men.
pro qram za dje cu
11.05 WWM Ma qa z|n.
zab. pro qram
11.30 Frej zer.
se r| ja
11.55 Sve t| pro rok l|| ja.
vjer sk| pro qram
12.00 v| jes t|
12.15 Snop.
em| s| ja za
po |jo pr| vre dn| ke
12.45 Pot ko zar ske pr| •e
13.05 Oa ro || ja.
se r| ja
14.00 Tr| zv| jez de.
se r| ja
15.45 Sta ra crkva
u lm|ja n| ma.
dok. pro qram
16.00 Du ho vn| c|.
dok. pro qram
17.00 v| jes t|
17.10 Dr| nom n| zvo dno.
dok. se r| ja
17.40 Ah. ta p|a ne ta.
zab. pro qram
18.00 Lje to p|s 2009.
19.00 Frej zer.
se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 ls ku sa va nje
da vo |a
21.55 Kon cert: Ana Be ku ta
22.55 Spor tsk| pre q|ed
23.25 G|| |et te Wor |d sport
23.50 ve || k| spor tsk|
du e|| - te n|s: Dzo
Me k|n ro - lvan Len d|
00.45 v| jes t|
00.50 ls ku sa va nje da vo |a
02.40 Ah. ta p|a ne ta!.
zab. pro qram
03.00 WWM Ma qa z|n
03.25 Dne vn|k
03.50 Tr| zv| jez de. se r| ja
05.30 Snop. em| s| ja
za po |jo pr| vre dn| ke
------- Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
RTRS
08.00 Sva ko do bro... |zbor
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram za dje cu:
- Oar || | M| mo
- Mar v| Ha mer
- Nody
- Ba r|m ba
- Me |o d| je Mos ta ra
- Gar í| e|d
11.00 Oru soe.
se r| ja
12.00 v| jes t|
12.05 Ze |e na pa no ra ma.
pro qram za aqrar
12.30 Üred.
se r| ja
13.00 Z| vot u d|v |j| n|.
dok. pro qram
13.30 vr| je me je za be be
14.10 ve •er sa Em| rom
15.10 v| jes t|
15.15 Zvjez da n| stu d|o
16.00 Leo
| K|er (PP)
17.45 Ju znja •ka d| nas t| ja.
se r| ja
18.35 ln stru men ta || tet.
dok. pro qram
19.00 Orta n| í|| mo v|:
- Ma |a pr|n ce za
- Ma |a Pu pert
- Tv sko |a
sao bra ca ja
19.30 Dne vn|k 2
20.10 OSl Ma ja m|.
se r| ja
21.00 Ü |me
na ro da (PP)
23.05 v| jes t|
23.15 Leo
| K|er (PP). r
00.55 Kon cert:
Ha ||d Be s||c (1. d|o)
02.10 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
GJMN
FTV
06.55 Sa ra je vo on |ajn (r)
07.05 Mejd |n Ba nja |u ka (r)
07.15 Spor t| s| mo (r)
07.25 Orta n| í||m
08.00 Je dna baj ka
09.00 Ba| kan net.
ju tar nj| pro qram
10.30 Just íor La uqh
11.00 ln ío top
11.10 Go|d ek spres
13.00 lma ko da p| ta
13.30 Sa ra je vo on |aj n
13.40 Mjed |n Ba nja|u ka
14.00 ln ío top
14.10 Sve za |ju bav
15.45 Z|a tn| de •ko
16.15 Sa ra je vo on |ajn
16.25 Mejd |n Ba nja|u ka
16.35 Just íor La uqh
17.00 Dvo q|ed
18.00 ln ío top
18.20 BBl su mer re port
18.30 Da pre de mo na t|
19.00 Mo B|H.
em| s| ja
19.30 lma ko da p| ta
20.00 Tro ja
22.00 Ne ka da vo
no s| crn| nu
00.00 Sa ra je vo on |ajn (r)
00.10 Mejd |n Ba nja|u ka (r)
00.20 Üro ta (r)
01.20 Tro ja (r)
04.00 Ne ka da vo
no s| crn| nu (r)
06.00 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
20.05 16.00
Leo i Kler, film
Leo je bo qa t| po s|o vn|
•o vjek. |s ta knu t| •|an za je -
dn| ce. Ü srcu je nje ma •k|
pa tr| ota. a|| je ta ko de | Je -
vrej. Nje qov sv| jet se ru s|
kad Leo |znaj m| stan od
m|a de | atra kt| vne ío to qraí -
k| nje lre ne.
Is ku {a va nje |a vo la,
film
Zma je v| c| | Krsto v| c|. su sje d|
na osa m| - za va de n|. lako je
ku |a Zma je v| ca. Krsto v| c| po -
|azu pra vo na nju - ja •| su.
Zma je v| c| •e ka ju s| na da se
vra t| |z Ame r| ke. mo can | spa -
se ku |u. nj| ho vu •ast. |s to r| ju.
22.00
Ne ka |a vo
no si crni nu, film
Stu dent se upu sta u |s tra -
qu po s|| je |zne na dne smrt|
svo qa oca. Po •| nje da su -
mnja da su | nje qo va maj ka |
str|c um|je sa n|. Su mnje mu
se pot vrdu ju ka da on| us ko -
ro objav |ju ju svo je vjen •a nje.
Sa satelita
08.05 Ða vo || |z du b| ne.
dok. pro qram
------ Pro qram za
dje cu | m|a de
09.01 Be Ha Te be be
09.06 Mu m| je v|.
an| m| ra na se r| ja
09.30 Üra d| sam.
ura d| sa ma
09.36 Oa ro bne c| pe |e.
dra ma
09.51 Dje •| j| íes t| va ||
10.12 Ga |a kt| •k| íu dba|.
crta na se r| ja
10.37 Ne ma pro b|e ma (r)
10.55 Pe: Start.
sko |a |n íor ma t| ke
11.10 Dje •| j| íes t| va ||
11.25 ln do ne z| ja. raj ko j|
nes ta je: Tr| pr| •e
o vu| ka n| ma (r)
12.00 BHT v| jes t|
12.05 Nevj e ro va tne
pr| •e
14.05 Pe tro v| zor.
muz. pro qram (r)
14.30 v| za: Aqa ta Kr|s t|
15.00 Zdrav ko Oo ||c
u Tu z||.
sn| mak kon cer ta
16.20 O||m p|j sk| ma qa z|n
16.45 Fa us to Zo na ro
| ls tan bu|.
dok. pro qram
17.20 v||a Ja sm|n
18.50 Oe |es t|n.
crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.30 Tv L| ber t|
20.00 EP u ko sar c| (Ü-18)
Sa ra je vo 2009.
í| na |e
22.15 BHT v| jes t|
22.30 BHT sport
23.00 Mo da je....
ma qa z|n
23.30 Enjoy í||m-Enjoy BHT
00.00 v|| |a
Ja sm|n (r)
01.30 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
GJMN
PINK BH 20.00
Tro ja,
film
Tro ja je |e qen da ko ja se pre -
pr| •a va vec 3.000 qo d| na. a|| n| -
kad ova ko eíek tno. Ü st| |u
Hra broq srca | G|a d| ja to ra. Tro ja
je vrhu nac sa vre me noq í|| -
mskoq stva ra |as tva!
17.20
Vi la Ja smin, film
Hen r| | nje qo va zena. íran -
cus ko-tu n| sk| Je vre j|. do |a ze
u |u ku u Tu n| su. u po tra z| za
ko r| je n| ma svo je po ro d| ce.
lzu •a va ju c| po ro d| •no sta b|o
svo j|h ro d| te |ja Hen r| do |a z|
do ot kr| ca ko ja ce po tpu no
pro m| je n| t| nje qov z|vot.
Ne vje ro va tne
pri ~e, film
Sre dnjo vje •nu zenu pro qo n| smrt
ro da ka. ko jeq je |z osve te za pa || |a
u nje qo voj sta j|. jer je pre ma nje mu
qa j| |a |n ces tuo zna osje ca nja. Da ||
se on vra t|o re |n kar n| ran u crnoq
ko nja da b| je pro qo n|o!?
@i vot i smrt Pi te ra
Se ler sa, film
P| ter Se |ers. br| tan sk| q|u mac. po -
•eo je ka r| je ru po •et kom pe de se t|h
qo d| na u BBO-je voj hu mo r|s t| •koj
ra d|o-se r| j|. T| me je ste kao pr| zna -
nja. po ro d| ca qa je podrzava |a. or| -
jen t| sao se na í|| msku ka r| je ru. a||...
HBO 16.30
HRT 1 22.35
BHT 1 12.05
2. 8. 2009. ofekfmkb 55 TV mre`a
11.30 Pro qram za dje cu (r). 12.00 v| -
jes t|. 12.05 . 13.30 Bo na ven tu ra
(r). 14.05 vra ta taj ne (r). 14.30 Just íor
|a uq hs. zab. pro qram. 15.00 v| jes t|.
15.05 A| ter na t| vna me d| c| na. dok. pro -
qram (r). 16.00 v| kend ru •ak sa Lej |om
Mu s||c. ku har sk| sou. 16.35 Ne dje |jom
za je dno. ko |a zn| pro qram. 18.30 Fan -
tom sk| du ho v|. crta na se r| ja. 19.00
Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30 Mu z| •k| pro -
qram. 20.05 . 21.30 v| jes t|. 21.35
Na sa re a| nost. 22.30 SMS poz dra v| |
•es t|t ke. 23.00 Ne dje |jom za je dno. ko -
|a zn| pro qram, ------- Pre q|ed pro qra -
ma za po ne dje |jak
TV TK TU ZLA
07.05 De n|s Na past. dje • j| pro qram.
07.30 Moj dom. ma qa z|n. 08.00 Na
se |u. na s| je |u. dok. pro qram. 09.00
Bo na ven tu ra. ma qa z|n. 09.30 Pe por ta -
za. 10.00 v| jes t|. 10.05 H| to v| M|s ter
Dz|r |a. 10.15 . 11.45 Tv en c| k|o -
pe d| ja zna nja. dok. pro qram. 12.00 v| -
j es t| . 12.05 Os ta | | . dok. pro qram.
12.35 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45 Gra -
do v| sv| j e ta. dok. pro qram. 13.20
Auto-sop ma qa z|n. 13.45 Tv en c| k|o -
pe d| ja zna nja. 14.00 v| jes t|. 14.05 Ka íe
ls tan bu|. za ba vn| pro qram. 14.50 H| to -
v| M|s ter Dz|r |a. 15.00 vo de na p|a ne ta.
dok. pro qram. 16.00 Dne vn|k 1. 16.15
Me ra k|| je. za ba vn| pro qram. 17.15
Hod v| je ko va. dok. pro qram. 17.30 A| -
ter na t| vna me d| c| na. dok. pro qram.
18.15 Brz| ku har. ku || nar sk| sou. 18.45
Orta n| í||m. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30 Sv|
vo |e Pej mon da. se r| ja. 20.05 Pres-
k|ub. |ní. pro qram. 21.00 Lje to p|s. dok.
pro qram. 22.00 Auto-sop ma qa z|n.
22.30 Top ten stars. za ba vn| pro qram.
23.20 Po zna t|. za ba vn| pro qram. 23.40
Na kra ju da na. 00.00 G|ad. se r| ja.
00.30 O| ne News. í|| msk| ma qa z|n.
01.00 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
07.02 K|r b|.
crta n| í||m
07.30 K|r b|.
crta n| í||m
08.00 Ju tar nj| pro qram
09.55 v| jes t|
10.00 Tv sop
10.30 Dr De ks|.
dje • j| pro qram
11.00 K|rby.
crta n| í||m
11.30 Ü|| ca Se zam.
crta n| í||m
12.00 Ju ra bje z|
od ku ce.
crta n| í||m
13.00 Odmo r| se.
za s|u z|o s|.
se r| ja
13.45 Wa| |a ce
| Gro m|t
15.15 Dzej m| O|| ver
kod ku ce
16.00 v| jes t|
16.05 Ma ur| c| jus.
pu to p|s
16.30 Ma ur| c| jus.
pu to p|s
17.10 Orve n| cv| jet.
se r| ja
18.00 Po qo d| ko do |a z| na
ve •e ru: Sa nja Oo |ja
19.00 v| jes t|
19.45 ATv mu s|c
20.00 Üb|s tvo
u snu
22.00 Üzor no
po na sa nje
23.50 Sport cen tar
00.10 Pre q|ed pro qra ma
GJMN
GJMN
GJMN
ATV
08.00 BMH.
r| a|| t| sou (r)
10.30 Spu zva Bob.
crta n| í||m
11.30 Spu zva Bob.
crta n| í||m
12.00 La na sou.
zab. em| s| ja (r)
12.30 Lon c| | po k|op c|.
ku || nar sk| sou
13.10 Ped kar pet.
zab. pro qram (r)
13.55 Te |e r|nq.
tok sou
14.55 S|u •aj n|
sp| jun
16.50 Napo|eon
| ja
18.55 OBN |n ío
20.00 va tre n| p|es
21.50 Ze tra: í| na |e soua.
zab. pro qram (r)
00.50 S|u •aj n|
sp| jun (r)
02.50 va tre n|
p|es (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
07.05 Atom.
crta na se r| ja
07.30 v|n ks.
crta na se r| ja
07.55 Po coyo.
crta na se r| ja
08.15 Do ra |s tra zu je.
crta na se r| ja
08.40 Ame r| •ka
pr| •a
10.05 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
11.05 Auto mo t|v.
auto-mo to ma qa z|n
11.35 No vac.
b| zn|s ma qa z|n
12.05 La nac su db| ne.
se r| ja
13.55 Dvos tru ka
nu |a
15.30 Du bo k|
udar
17.15 v| jes t|
17.25 Pa z|. z|d!.
qejm sou
18.10 Lud. zbu njen.
nor ma |an.
se r| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Nad L| pom 35.
sou
21.00 Luckast|
proíesor
22.45 Ped kar pet.
so ub|z ma qa z|n
00.00 Te |e v| z|j ska po s|a.
se r| ja
00.30 Pa |je:
Osve ta
01.55 Mu za
03.30 Ped kar pet.
ma qa z|n
Kra|j Kv|n sa. se r| ja
06.05 No vac.
b| zn|s ma qa z|n
06.35 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.25 Ob| te|j Adams.
crta na se r| ja
07.50 Loc k|e Le onard.
se r| ja
08.15 Ban da
|z Su qar kr| ka
09.55 Du ho vn| ve || ka n|:
lvan Merz.
dok. í||m
10.40 B| b|| ja
10.50 Por tret mjes ta | crkve
11.00 Ður ma nec: M| sa.
pr| je nos
12.05 Spor tske |qre m|a d|h
12.20 Han nah Mon ta na.
se r| ja za m|a de
12.45 Pus to |o v| ne
Po b|na Hu da
14.25 Kan d| dat
16.15 Spor tsk| pro qram
17.20 K|a qen íurt: lron man.
re por ta za
17.55 HNL:
var teks - P| je ka.
1. po |u vr| je me
18.50 P|m: P|| va nje. SP
19.05 HNL:
var teks - P| je ka.
2. po |u vr| je me
20.00 Ümaq:
ATP. pr| je nos í| na |a
22.35 Spor tske v| jes t|
23.10 M| n| HNL.
em| s| ja
23.25 Za one ko j|
m| s|e una pr| jed - OO
23.30 20. ro den dan
Pr|ja voq ka za || sta.
sn|m ka kon cer ta
00.45 Bez odu sev |je nja.
mo ||m 6.
se r| ja
01.15 Pre q|ed pro qra ma
za po ne dje |jak
GJMN
GJMN
GJMN
HRT2
07.45 Skr| ve ne po ru ke.
se r| ja
08.10 Ü|| ca Se zam.
crta na se r| ja
09.00 Ben 10.
crta na se r| ja
09.45 Je dna od de •k|.
se r| ja
10.05 P| tam srca.
se r| ja
10.55 B| b|n sv| jet.
se r| ja
12.10 Mje nja •n| ca.
zab. em| s| ja
13.00 Ür ne be sna
p|ja •ka
14.30 Sa nja
os tva ru je sno ve
15.20 Fan
17.15 Odred za •|s to cu.
dok. em| s| ja
17.45 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
18.30 v| jes t|
19.05 Na dre a||ty.
zab. em| s| ja
20.00 Kum
23.00 OSl: Ma ja m|.
se r| ja
23.50 Mur jak
do kra ja
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
22.00
Uzor no po na {a nje,
film
A|eks je st| d|j| va od|| •na
u•e n| ca ko ja je po taj no
za |ju b|je na u Er| ca. íu dba -
|e ra | je dnoq od naj po pu -
|ar n| j|h dje •a ka u ra zre du.
a|| ne ma hra bros t| da raz -
qo va ra s nj|m.
Na po le on i ja, film
De ve tna es to qo d|s nj| pro -
íe sor Mar t| no os tao je bez
po s|a zboq an t| bo na par t|s -
t| •koq dje |o va nja na sa to v| -
ma. Taj za drt| re vo |u c| onar
pre z| rao je Na po |e ona | sve
sto je ve || k| voj sko vo da
pred stav |jao.
16.50 21.00
Luc kas ti pro fe sor,
film
Ser man K|ump je br| |jan tan
znan stve n|k | ja ko de beo •o -
vjek. Sre tne pre || je pu zenu
po |me nu Kar |a Pur t| te se
za |ju b|ju je. Svjes tan da |z q|e -
dom ne ce mo c| osvo j| t| || je p|
Kar |u. pa dne u de pre s| ju.
14.25 20.00
Kum, film
Po po vrat ku |z Dru qo qa
svjet skoq ra ta. Maj k| Kor |e -
one |ma dv| je stva r| na umu:
ze|| se odmo r| t| od ra tn|h
stra ho ta | n| po sto ne ze|| uc|
u po ro d| •n| po sao. sto n| je
po vo |j| nje qo vom ocu. ma í| -
ja skom do nu v| tu Kor |e oneu.
98-8
99-5
9:-8
:6-6
::-4
217-5
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
16.00 YU nos tal gi ja
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut,
pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bre ifing
- Ma rio Ta {kov
20.00 Ma ri jo vih
10 i po,
do ma }a
top-lis ta
06.05 L| je pom na som
07.15 Euro ma qa z|n
07.45 Tv ka |en dar
08.00 v| jes t|
08.10 Da| ma t| ca u sve tom
Do na tu - D| a|o qos
| Kan ta du r|
09.15 Osn| va •| crkve n|h
re do va: Do m| n|k
de Gu zman.
dok. se r| ja
09.45 Tv ka |en dar
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.20 Sa jam
z|o •| na
11.50 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 P|o do v| ze m|je
13.25 P| je ka: Mo re
14.00 ve || ka ras pro da ja.
dok. se r| ja
14.50 M|r | do bro
15.30 v| jes t|
15.45 Oa smo
na ovom sv| tu.
se r| ja
16.50 Na ro dna me d| c| na.
dok. se r| ja
17.25 O•| su
nj| ho ve
19.14 Za one ko j|
m| s|e una pr| jed - OO
19.15 Lo to
19.30 Dne vn|k
20.10 Pra zn|k
u P| mu
22.05 Bur zo vno |z vjes ce
22.10 Dne vn|k 3
22.25 v| jes t| |z ku| tu re
22.35 Z| vot |
smrt P| te ra Se |er sa
00.20 Na ro dna me d| c| na.
dok. se r| ja
00.50 Osn| va •| crkve n|h
re do va: Do m| n|k
de Gu zman.
dok. se r| ja
01.20 Du ho vn| ve || ka n|:
lvan Merz.
do kum. í||m
02.05 ve || ka ras pro da ja.
dok. se r| ja
02.50 Pe pr| zn| pro qram
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
10.20
Sa jam zlo ~i na, film
Kad na po z|v svo je sta re
pr| ja te |j| ce. O|| ver pr|s ta ne u
pra tnj| svoq pr| ja te |ja | sa ra -
dn| ka Has t|n qsa v| kend pro -
ves t| na |ma nju s|r Dzor dza.
de te kt|v Po aro ne s|u t| da ce
se on dje su o•| t| s jos je -
dn|m za mrse n|m s|u •a jem.
Kan di dat, film
Ü ame r| •koj drzav| Ka || -
íor n| j| odrzat ce se |zbo r| za
Se nat. Ma |a je vje ro ja tnost
da b| de mo krat sk| kan d| dat
mo qao po b| je d| t| |s ku snoq
re pu b|| kan skoq se na to ra
Dzar mo na ko j| sa s| qur -
nos cu obav |ja tu duznost.
Iz re do va prva ka En gles ke Man ~es ter
ju naj te da u Min hen je sti gla po nu da za
Fren ka Ri be ri ja vri je dna 40 mi li ona evra.
Ako se uzme u ob zir da su "Ba var ci"
odbi li po nu du Re ala od 80 mi li ona evra, uz
ri je ~i da o~e ku ju naj ma nje 94 mi li ona, a da
je za 100 mi li ona slo bo dan, te {ko je vje ro -
va ti da }e tran sfer bi ti os ta va ren. Ri be ri je
pri je ne ko li ko da na po sva ku ci je nu htio da
ode, a sa da je pro mi je nio mi{ lje nje.
"Naj bi tni je je da se pri pre mim za slje -
de }u se zo nu ko ju }u pro ves ti u Bun des li gi.
Hva la svi ma ko ji su me po dr`a va li po slje -
dnjih se dmi ca i bi li uz me ne", re kao je
Fran cuz. Ra zlog izne na dnoj pro mje ni mi{ -
lje nja je no vac. Ba jern is pla }u je bo nus za
lo jal nost klu bu, a Fran cuz }e taj uslov ispu -
ni ti 14. av gus ta. Na vo dno, ka da do bi je no -
vac Ri be ri }e "di }i si dro". Ta da }e do kra ja
pre la znog ro ka os ta ti 15 da na i Fran cuz }e
mo }i da bi ra no vi klub.
Man ~es ter ju naj ted `e li Ri be ri ja
sport
a ter po lis ti Hrvat ske osvo ji li su
bron za nu me da lju na Svjet -
skom prven stvu u Ri mu.
Tim se le kto ra Rat ka Ru di }a
bio je bo lji od SAD i sla vio re zul -
ta tom 8:6 (2:3, 1:1, 2:0, 3:2). Po -
got kom sa igra ~em vi {e 30
se kun di pri je kra ja uta kmi ce ko na ~an re zul tat pos ta vio
je Igor Hi ni}. [am pi oni iz Mel bur na su ta ko pre ki nu li
niz od tri po ra za u me ~e vi ma za bron zu na svjet skim
prven stvi ma.
Se le kci ja Ma |ar skeza uze la je pe to mjes -
to po {to je po bi je di la Nje ma ~ku 9:6 (4:1, 1:0, 3:1, 1:4),
a is tim re zul ta tom Ru mu ni su sa vla da li Ka na |a ne u
me ~u za se dmu po zi ci ju. Po pe ri odi ma je bi lo 2:1, 1:1,
3:3, 3:1. Si no} su za zla to igra li Srbi ja i [pa ni ja.
Va ter po lis tki nje SAD osvo ji le su zla tnu me da lju
po {to su u pe tak na ve ~e u fi na lu po bi je di le se le kci ju
Ka na de 7:6 (1:2, 4:2, 0:1, 2:1). Naj bo lja u po bje dni -
~kom ti mu bi la je Emi li Ksi kos sa ~e ti ri po got ka.
Bron za na me da lja je pri pa la Rus ki nja ma ko je su sa vla -
da le Grki nje 10:9 (3:2, 2:2, 2:4, 3:1).
Na |a Higl je dna je od ta kmi ~ar ki ko ja je
obi lje `i la {es ti dan pli va ~kih ta kmi ~e nja u Ri mu. Hi -
glo va, prva pli va ~i ca iz Srbi je ko ja je nas tu pi la u fi na lu
SP, osvo ji la je zla to na 200 me ta ra prsno, a vri je me od
2:21.62 mi nu ta je evrop ski re kord. Ona je po bi je di la
svjet sku re kor der ku Ka na |an ku Anu mej Pirs (2:21.84)
i Mir nu Ju ki} iz Aus tri je (2:21.97).
"Cilj je bio da u|em u po lu fi na le. Na kon to ga, ka -
da sam vi de la ko li ko mo gu, mi sli li smo da mo gu i u fi -
na le. Ni smo i{li na me da lju, ra zmi{ lja la sa m sa mo o
to me da is pli vam svoj naj bo lji re zul tat. Ubrza va la sam
do kra ja, ni sam po sus ta ja la, i{la sam srcem i
uspe la sam", re kla je Hi glo va za B92.
Ame ri ka nac Aron Pir sol
sla vio je na 200 m le |no sa svjet skim
re kor dom od 1:51.92 mi nu ta. On je na -
dma {io re kord ko ji je pos ta vio u fi na lu
Olim pij skih iga ra u Pe kin gu za se kun du
i 16 sto tin ki. Dru gi je bio Ja pa nac Ri -
osu ke Irie (1:52.51), a tre }i Ame ri ka nac
Ra jan Lo hti (1:53,82). Naj bo lja sprin -
ter ka Nje mi ca Bri ta [te fen pos -
ta vi la je u fi na lu na 100 m
slo bo dno re kord u vre -
me nu 52,07 se kun di.
Sre bro je osvo ji la
Bri tan ka Fran ~es ka
Hal sol (52,87), a bron -
zu Aus tra li jan ka Li bi
Tri ket (52,93). Ho -
lan |an ka Mal ren
Vel dui je u po lu -
fi nal noj trci na 50
m del fin za bi lje -
`i la vri je me od
25,28 se kun di, ali
se re kor du ra do va la ne ko li ko mi nu ta
jer je u dru goj trci re kord po pra vi la
[ve |an ka Te re za Al {mar (25,07).
Re kod su obo ri li i Ame ri kan ci u
{ta fe ti 4x200 m slo bo dno
(6:58.55).
Ma |ar Da ni jel \ur ta
osvo jio je zla to na 200 m prsno
(2:07.64), a sla vio je is pred
Ame ri kan ca Eri ka [an toa
(2:07.65), te Li tvan ca Gie dri ju sa
Ti te ni sa i Aus tra li jan ca Kris ti ja na
Spren ge ra ko ji su bi li tre }i
(2:07,80).
Ubrza va la sam do kra ja,
ni sam po sus ta ja la, i{la sam
srcem i uspe la", re kla Hi glo va
Bh. p|| va• En -
sar Haj der obo r|o je ju -
n| or sk| | se n| or sk|
re kord na 1.500 me ta -
ra s|o bo dno. a vre me -
nom 16:32.01 m| nu ta
za uzeo je 35. mjes to u
kon ku ren c| j| 43 ta km| -
•a ra.
Haj der j e na Svj et-
skom prvenstvu obo -
r|o 12 re kor da.
Se| ma At|c je u svom
po s|je dnjem nas tu pu u
P| mu b| |a 69. na 50 m
prsno. a u kon ku ren c| j|
107 p|| va •| ca os tva r| |a
je re zu| tat od 35.72 se -
kun de.
Bh. p||va•| su ov|m
nastup| ma zavrs| | |
takm|•enja na samp|-
onatu sv|jeta u lta||j|.
Re kor di
Haj de ra
Ame r| •k| p|| va• Maj k| Fe| ps obo r|o je svjet sk| re -
kod na 100 me ta ra de| í|n | u í| na |u s|a v|o |s pred Srb| na
M| |o ra da Oa v| ca. do sa das njeq re kor de ra. Fe| ps je po b| -
je d|o s vre me nom 49.82 se kun de. sto je 19 sto t|n k| bo |je
od re kor da ko j| je Oa v|c pos ta v|o u su bo tu u po |u í| na |u.
Oa v|c. ko j| je ta da sru s|o Fe| psov re kord. ju •e je u ne |z -
vje snoj trc| (vo d|o na kon 50 me ta ra) za b| |je z|o vr| je me
od 49.95 se kun d|. Bron za je pr| pa |a Span cu Pa ía e|u
Mu njo zu (50.41 se kun d|).
Fel ps is pred ^a vi }a
Va ter po lis ti Hrvat ske
u me ~u za tre }e mjes to
po bi je di li SAD 8:6
Pobijedila
na 200 m prsno:
Na |a Higl
FO TO AFP
Va ter po lis ti Hrvat ske
sla ve medalju
V
Svjet sko prven stvo u spor to vi ma na vo di
Hrva ti ma bron za