PRIBOR ZA CRTANJE
OBI^NE TEHNI^KE OLOVKE

PATENT TEHNI^KE OLOVKE debljina mine: 0.3 0.35 0.5 0.7 0.9 1.0

PRIBOR ZA CRTANJE

PRIBOR ZA CRTANJE .

.

Formati crte`a .

.

Okvir crte`a .

Polo`aj zaglavlja i sastavnice na crte`u .

SLAGANJE FORMATA CRTE@A .

SLAGANJE VE]EG FORMATA CRTE@A .

Previjanje crte`a .

POVE]AN ILI UMANJEN.79) PROPISANA SU MJERILA .MJERILA NA CRTE@U • CRTE@IMA SE PRIKAZUJU PREDMETI RAZLI^ITIH VELI^INA PREDMETI SE NA TEHNI^KOM CRTE@U PRIKAZUJU U PRIRODNOJ VELI^INI VE]E PREDMETE CRTAMO UMANJENO. U CRTE@ SE UVIJEK UNOSE STVARNE MJERE PREDMETA NORMAMA (ISO 545512. A MANJE UVE]ANO SITNE PREDMETE (PREDMETE MALIH DIMENZIJA) VEOMA ^ESTO MORAMO PRIKAZATI NA CRTE@U UVE]ANO BEZ OBZIRA NA TO CRTA LI SE PREDMET U PRIRODNOJ VELI^INI.

.

PREPORU@ENA MJERILA .

debela Ravni presjeci Prikazuje povr{ine na kojima se postavlja specijalni zahtjevi Konture susjednih djelova. trajektorije Crta-ta~ka-crta. pokazne linije. tanka . simetrale. te`i{ne linije itd J K Crta-2 ta~ke-crta. vrste i dimenzije A B C D E F G H Puna debela Puna tanka Vidljive konture i ivice [rafura. slobodnoru~no izvu~ena Isprekidana debela Isprekidana tanka Crta-ta~ka-crta. pomo}ne kotne linije. tanka Nevidljive ivice Osne linije.Linije. kotne linije. konture zaokrenutih presjeka Grani~ne linije djelimi~nih i skra}enih presjeka Puna tanka. tanka zadebljana na krajevima i na mjestima promjene pravca Crta-ta~ka-crta.

DEBLJINA LINIJA .5 0.7 0.5 0.25 0.35 0.35 0.18 .NIZ STEPEN DEBLJINE DEBLJINA LINIJE 1 2 1 0.

Zaglavlje crte`a DIN 6771 .

ZAGLAVLJE CRTE@A .

SASTAVNICA CRTE@A .

Tehni~ko pismo .

Tehni~ko pismo .

TEHNI^KO PISMO .

.

PRIKAZIVANJE PREDMETA U TEHNICI perspektiva ortogonalna aksonometrija kosa aksonometrija .

perspektiva .

ostale dimenzije prikazuju se u pravoj veličini .ORTOGONALNA AKSONOMETRIJA izometrija dimetrija dimenzija nad uglom 42o se prikazuje skraćena za 50%.

Kosa aksonometrija ugao 45o se onda se ta dimenzija skraćuje za ½ ugao 30o se onda se ta dimenzija skraćuje za 1/3 ugao 60o se onda se ta dimenzija skraćuje za 2/3 .

ortogonalna projekcija .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Evropski na~in prikazivanja projekcija .

.

Ameri~ki na~in prikazivanja projekcija .