P. 1
Male hidroelektrane.docx

Male hidroelektrane.docx

|Views: 28|Likes:
Published by Lazar Anić
Hidroelektrana je postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju obrtanja vratila turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroelektranu u širem smislu čine i sve građevine i postrojenja, koje služe za prikupljanje (akumuliranje), dovođenje i odvođenje vode (brana, zahvati, dovodni i odvodni kanali, cjevovodi itd.), pretvorbu energije (vodne turbine, generatori), transformaciju i razvod električne energije (rasklopna postrojenja, dalekovodi) te za smještaj i upravljanje cijelim sistemom.
Prednosti i mane malih hidrocentrala.
Hidroelektrana je postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju obrtanja vratila turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroelektranu u širem smislu čine i sve građevine i postrojenja, koje služe za prikupljanje (akumuliranje), dovođenje i odvođenje vode (brana, zahvati, dovodni i odvodni kanali, cjevovodi itd.), pretvorbu energije (vodne turbine, generatori), transformaciju i razvod električne energije (rasklopna postrojenja, dalekovodi) te za smještaj i upravljanje cijelim sistemom.
Prednosti i mane malih hidrocentrala.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Lazar Anić on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

Male hidroelektrane

Male hidrocentrale podrazumevaju centrale do 10MW koje mogu biti jako ekološki podobne, da ne ugrožavaju ekosisteme, kretanje riba i da ne manjaju izgled predela. Pretpostavlja se efikasnost oko 80% za male hidroelektrane, a potencijal izgradnje malih hidroelektrana je oko 3% ukupne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Osnovni koncept rada:

Voda se kroz cevovod vodi do turbine gde se kinetička energija kretanja vode pretvara u mehaničku energiju okretanja turbine. Osovina turbine je mehanički vezana sa rotoraom genreatora i na taj način turbina mehaničku energiju predaje generatoru, tačnije rotoru generatora. U generatoru se mehanička energija okretanja rotora pretvara u električnu energiju u namotajim statora. Elektromotorna sila dobijana na namotajima statora genertora se u transformatoru transformiše na željeni naponski nivo pogodan za prenos električne energije. Voda koja se kroz cevovod vodi do turbine dalje se vraća u reku. Tipovi malih hidroelektrana S obzirom na tip mreže male hidroelektrane se dele: Centralna elektroenergetska mreža Izolovana ili „off-grid“ mreža

poplavljeno veće područje) . prosečna stabilnost Pogodne za napajanje udaljenih izolovanih područja Pozitivan uticaj na region (zapošljavanje ljudi i sl. Ona je ne tako ćesto i sa malim snagama. mali pogonski troškovi. fabriku cementa) Prema tipu regulacije male hidroelektrane se dele: Protočna (one su manje snage i snaga varira sa protokom) .Obnovljivi izvor el. uticaj na neposredni biosastav Buka i vibracija. energije. smanjuje potrošnju fosilnih goriva Kontrola plavljenja i toka .Nestalan protok: varijacije toka i mala akumulacija – osnovni problemi pri radu u elektroenergetskom sistemu Visoki početni investicioni troškovi .) Nedostaci malih hidroelektrana Povređivanje i migracije riba.) Prednosti malih hidroelektrana .Crpno akumulaciona (koristi energiju mreže. vizuelno narušavanje okoline . kada je mreža manje opterećena za pumpanje vode. nema emisije štetnih gasova u okolinu..Za vlastite potrebe ili tačno određenu namenu (npr.Sigurnije i pouzdanije snabdevanje električnom energijom.Protočna s malim bazenom (bazen pokriva dnevnu vršnu potrošnju) Akumulaciona (veće snage.

Procena snage i energije male hidroelektrane. 40 godina). 30. sa sličnom geološkom konfiguracijom terena. Ovi podaci su retko kada dostupni. Bitni pojmovi pri proceni snage i energije MHE su: Rečno područje. Slivno područje potencijalne hidroelektrane i slivno područje s mernom stanicom protoka trebali bi biti locirani u istoj regiji. sa sličnim ponašanjem hidrologije – ovde se misli na slične količine srednjih godišnjih padavina.Srednji dnevni (ili sedmični. . odnosno slivno područje Protok (brzina protoka) Pad Osnovni hidrološki podaci potrebni za planiranje male hidroelektrane: .Vrlo često se koriste indirektni postupci (Ovi postupci se sastoje od prebacivanja podataka dovoljno dugog perioda merenja (>=20 godina) iz drugog slivnog područja na kojem postoji merna stanica. na sličnom području.Određivanje protoka i pada.) Procena energije na primeru protočne hidroelektrane Potrebni podaci za ovu procenu su: Kriva trajanja protoka Maksimalni i minimalni protok turbine (određen krivom turbine) Biološki minimum Gubici u cevovodu zbog pada Krive efikasnosti turbine i električne opreme . mesečni) protoci na zahvatu vode za duži period (oko 20.

Kriva trajanja protoka: Određivanje pada: Hb – bruto pad u metrima L – gubici u kanalu i cevovodu u metrima H=Hb-L .neto pad u metrima Q – brzina protoka u m2/s Proračun snage hidroelektrane Pb=ρgQHb – bruto snaga u W ρ – gustina (1000kg/m3) .

81m/s2) Q – brzina protoka Hb – bruto pad u metrima Pav=ρgQH – snaga na turbini u W H – neto pad u metrima Pt=ηtρgQH – izlazna snag aturbine u W Ƞt – stepen iskorišćenja turbine (0< Ƞt<1) Pe= ȠeȠtρgQH – izlazna električna snaga u W Ƞe .stepen iskorišćenja generatora i transformatora (0< Ƞe<1) Ako sa Ƞ obeležimo stepen iskorišćenja elektrane koji je jednak Ƞ= Ƞt x Ƞe onda se može napisati konačan izraz za snagu hidroelektrane u kW: P= ȠgQH Električna energija koju može proizvesti za godinu dana u je: E=Pxt E=Px24h/danx365dana/godini (kwh godišnje) .g – gravitacija (9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->